Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро"

Transcription

1 Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. пут би ла до ма ћин Фе сти ва ла бе сед ни штва Sir mi um lux ver bi - Сир ми јум све тлост ре чи. Ово го ди шњи по бед ник Фе сти ва ла у ка те го ри ји Аутор ске бе се де је Урош Па влов, сту дент Фи лозоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ко ји је та ко ђе до био и на гра ду пу бли ке. У ка те го ри ји Ин терпре та ци је нај бо љи је био Ми лош Цвет ко вић, а у ка те го ри ји Ex tem po re по бе ди ла је Ми ли ца Ђи лас, ко јој је при па ла и на гра да Адво кат ске кан це ла ри је Ле ва јац. С.М.-М.М. Стра на 21. КАКО ДО ФОНДОВА ЕУ? Важан је сваки евро ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У СРЕМСКИМ СЕЛИМА: Једни чекају водовод, други бољи притисак Страна 6. Страна 15. ДАНИ ЈАПАНСКЕ КУЛТУРЕ У ПЕЋИНЦИМА Култура зближава народе Страна 19. Irig Sremska Mitrovica Nova samoposluga u Dekancu Izuzetno povoljne cene Širok asortiman robe SVE JE NA AKCIJI!

2 2 Среда, 28. новембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Мо но по ли за ци ја про па да њу све та ра да у тран зи ци о ном нео ли бера ли зму не тре ба ни шта до пи си ва ти. Све је ви- О дљи во и очи глед но. Ме ђу тим и у до ме ну при вре де де ша ва ју се ве ли ка про па да ња. Свет нам је по ручио да је из во ри ште кри зе у Ср би ји до брим де лом у мо но по ли за ци ји тр жи шта. Мно ги ово ни су раз у ме ли. Кре ни мо при ме ри ма. Ре ци мо, да је не ки краљ ме сне ин ду стри је ре шио да свој ка пи тал уло жи у гу ше ње кон ку рен ци је ма лих кла ни ца. Он ће за др жа ва ти це не го то вих про из во да сво је ве ли ке кла ни це ду го на истом ни воу. У исто вре ме це не сто ке ра сту. Ма ле кла ни це не мо гу да за тво ре еко но ми ју из ме ђу стагни ра ња це на го то вих про из во да и ве ћих це на жи ве ва ге. Пр ве по сле ди це се ис по ља ва ју у не пла ћа њу от ку пљи ва ча или за дру га, ови не пла ћа ју па о рима, они пак сво јим до ба вља чи ма. Та ко кре ће круг не ли квид но сти ко ји за тва ра ма ле фир ме и от пу шта рад ни ке. Дру ги при мер, је дан дру ги краљ про изво ди пред мет у ко ме вла да ве ли ка кон ку рен ци ја. У ме ђу вре ме ну би зни смен уочио да у ре до сле ду до бавља ча по сто ји јед на ка ри ка ко ја је ди но про из во ди ком по нен те по треб не фи нал ном про из во ду. Ба цио око на тог про из во ђа ча као што то ра ди зми ја са жабом. Ома ђио га и за ку пио це лу го ди шњу про из вод њу уна пред. Сви дру ги про из во ђа чи по че ли да кле цају, угро жа ва ју ри там сво је про из вод ње ко ји се завр шио са гу би ци ма. Опет кре ће ли ни ја не пла ћа ња. Не ки по ку ша ва ју узе ти ва зду ха и про блем пре мо стити кре ди ти ма, али ти ме са мо убр за ва ју сво је про пада ње. Кад је наш краљ сре дио тр жи ште и по га сио кон ку рен ци ју, тад је по ди гао це не сво јих про из во да те као так си ме тар на пла ћу је сво је ра ни је ула га ње у мо но по ли за ци ју или у сво је уме ће. Тре ћи при мер је из до ме на јав них на бав ки. Ве шти ји се до се ти ли па у до го во ру са пред став ни ци ма јав них пред у зе ћа, иза ле ђа, де фи ни са ли усло ве за тен дер. У њи ма упи сали да је тен дер рас пи сан за про из вод ко ји има та кву тех нич ку спе ци фи ка ци ју у ко јој се на во де функ ци је ко ји про из вод мо ра да ис пу ња ва. Јед на од тих функци ја се ни ка да не ће ко ри сти ти, ни ти те сти ра ти. Уз то та ком по нен та је из у зет но и ску па. На ову кар ту за и гра ли. Кон ку рен ци ја по тра жи ла про из вод у свету са ова ко ску пом ком по нен том, а наш из у ми тељ угра дио ими та ци ју те функ ци је у по ну ду, те био много јеф ти ни ји на тен де ру. По бе дио. На дру гој стра ни на гра да за по бе ду пре се ли ла се у јав ни сек тор код оних ко ји су ово омо гу ћи ли. Та ко сти го смо и до дру ге рав ни са ко је нам свет по ру чу је да је код нас ве ли ка ко руп ци ја. Ка пи тал по сво јој при ро ди те жи мо но по ли за ци ји тр жи шта и сти ца ња про фи та без мно го уло же ног труда и ка пи та ла. Он је као на бу ја ла во да ко ја стал но тра жи и нај ма њу пу ко ти ну да про дре и раз ва ли. Где је наш про блем. На ша ад ми ни стра ци ја ни је до ра сла да па ри ра по ја ва ма стал ног на ру ша ва ња фер утакми це на тр жи шту. То је бор ба не пре ста на, као мачке и ми ша. Ако је миш (чи тај на ша ад ми ни стра ци ја) на и ван, па по ма ло и глу пав тад се зна крај. Моно по ли за ци ја тр жи шта и ко руп ци ја ис пи су ју ре ше ње о от ка зи ма. Да ап сурд бу де ве ћи ти ко ји на кнад но до би ју от ка зе нај пре на из бо ри ма из гла са ју сво је, а он да ти њи ни у ад ми ни стра ци ју уве ду уме сто способ них ло јал не. Са ма лим за ка шње њи ма сти же поштар са ре ше њи ма о от ка зу. Мо но по ли за ци ја и коруп ци ја учи ни ли сво је, по за тва ра ли ма ле и не моћ не пред чвр стим ви ли ца ма ве ли ких игра ча. По га си ли број на рад на ме ста. Евро па нам ре кла да је не запо сле ност (кри за) у Ср би ји до брим де лом по сле ди ца не кон ку рент но сти и ко руп ци је. Мно ги то још увек не раз у ме ју. ИРИГ ПО СЕ ТА ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ СЛА ВИ ШЕ ГРУ ЈИ ЋА Ириг, кул тур на пре сто ни ца Сре ма П от пред сед ник Вла де АП Вој води не и по кра јин ски се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње Сла ви ша Гру јић, по се тио је про текле не де ље Ириг. Циљ по се те, ко ја је укљу чи ва ла оби ла зак ку ће Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, по се ту ку ће Мили це Сто ја ди но вић Срп ки ње, врд нич ке Ка си не, те Цр кве Све тог Ни ко ле и Дома Кул ту ре у Ја ску, би ло је упо зна вање са кул тур но исто риј ским на сле ђем ири шке оп шти не, као и по кре та ње ширих ак тив но сти на по љу ње го ве об но ве и за шти те. Да кул ту ра до спе до сва ког се ла У раз го во ру са пред сед ни ком Оп штине Вла ди ми ром Пе тро ви ћем и представ ни ци ма оп штин ске ад ми ни стра ције, Гру јић је ис та као да ће Се кре та ријат учи ни ти све ка ко би се спо ме ни ци кул ту ре, ко јих на те ри то ри ји Ири га има у из о би љу, пред ста ви ли јав но сти у најбо љем све тлу. - Ириг је у сво јој исто ри ји био знача јан кул тур ни и тр го вач ки цен тар српског на ро да у Вој во ди ни. Схо до то ме, Ириг има из у зет но кул тур но на сле ђе о ко јем се мо ра во ди ти ра чу на. Оно са јед не стра не сва ка ко мо же омо гу ћи ти и раз вој ту ри зма, али и очу ва ње соп ственог кул тур ног иден ти те та - ис та као је Се кре тар. Го во ре ћи о ста њу у ком се на лази кул тур но бла го у Вој во ди ни, Гру јић је на по ме нуо да је по треб но што пре опре де ли ти сред ства за уре ђе ње Ар хива и Му зе ја Вој во ди не, те за при бли жава ње кул ту ре ло кал ним сре ди на ма ко је су, услед ма те ри јал них про бле ма, че сто скрај ну ле кул ту ру. По твр да од лич не са рад ње - Ово је још јед на по твр да од лич не сарад ње ко ју Ириг има са по кра јин ским Се крета ри ја том за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње. До са да, Се кре та ри јат нам је по мо гао у об но ви споме ни ка Ки по ви, ре а лиза ци ји Ми хи зо вих да на и дру гих кул тур них мани фе ста ци ја по ко ји ма Вла ди мир Пе тро вић је Ириг пре по зна тљив. Овај су срет је до каз да ће та ко би ти и да ље, ре као је пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Пе тро вић. - Исти на је да се има ма ло нов ца, али то је стал но код нас. Ми мо ра мо спро во ди ти рав но мер ну пре распо де ле по сто је ћег, ка ко би кул ту ра до спе ла у сваки град, оп шти ну и се ло у Вој во ди ни. Ако го во ри мо о кул тур ној по ну ди, он да Срем има и те ка ко шта да по ну ди. Кон крет но, што се ти че Ири га, он предста вља сво је вр сни кул тур ни цен тар Сре ма. Ко ли ко знам, тре нут но се из во де ра до ви на из град њи До ма кул ту ре у Ри ви ци, уре ђу је се Ни ко ла јев ска цр ква у Ири гу и Ја ску, а по ред то га има још не ко ли ко ло каци ја на ко ји ма се пла ни ра ју но ви ра до ви. То је сасвим за до во ља ва ју ће, не то ли ко због оби ма по сла, ко ли ко због то га што све до чи чвр сту свест ло кал них вла сти о то ме ко ли ко об но ва спо ме ни ка кул ту ре може до при не ти по вра ту Ири га на ту ри стич ку и култур ну ма пу ре ги о на, ре као је Сла ви ша Гру јић. Секре та ри јат не мо же све сам и ини ци ја ти ва ло кал них вла сти је од пре суд ног зна ча ја. Ири жа ни су по ка за ли да им не не до ста је са мо по у зда ња и пред у зи мљи вости, а то је нај зна чај ни је. Вин ска ули ца... У оби ла ску Ири га Упо зна ва ју ћи Се кре та ра са пла но ви ма ло кал не само у пра ве у ве зи са об но вом кул тур но исто риј ских спо ме ни ка на под руч ју Ири га, пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Пе тро вић је ис та као да су мно го број ни пројек ти ове го ди не већ ре а ли зо ва ни, а да ће мно ги би ти у го ди ни ко ја је пред на ма. Од ура ђе ног, Пе тро вић је по себ но ис та као об но ву спо ме ни ка Ки по ви на пу ту ка Ру ми, уре ђе ње би бли о те ка у ма на сти ри ма Ве ли ка Реме та и Гре ге тег у че му је бит ну уло гу има ла ири шка чи та о ни ца, као и ра до ве на ре ста у ра ци ји хра мо ва у Ири гу и Ја ску. - Ула га ња у кул ту ру су бит на не са мо због ту ри зма, она су до каз да по том ци бри ну о оно ме што су им преци оста ви ли у ама нет. Ми ја ко до бро зна мо да ту ри зам мо же би ти мо тор раз во ја Ири га и на сто ја ће мо да ис кори сти мо на ше чу ве но ви но гор је као и чи ње ни цу да је Ириг због бли зи не Срем ских Кар ло ва ца и Но вог Са да ду го био кул тур ни и тр го вач ки цен тар Ср ба у Сре му. У вре ме ну у ко јем смо, ку лу тра и спорт се све ви ше потвр ђу ју као нај бо љи ре пре зен ти на шег ду ха и ми ће мо упра во на то ме за сно ва ти стра те ги ју бу ду ћег ра да - иста као је Пе тро вић. Ме ђу пла но ви ма ко ји ће у ско ри јој бу дућ но сти би ти ре а ли зо ва ни, пред сед ник је ис та као об но ву ку ће Бори сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за и Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, уре ђе ње Вр шач ке ку ле, из град њу Ри бар ског тр га и Вин ске ули це у ко јој ће нај бо љи ири шки ви на ри из ла га ти сво је про из во де. - Вин ска ули ца би ће је дин стве на не са мо у Сре му не го и ши ре. У њој ће би ти сме ште но 10 до 15 рад њи у ко ји ма ће ту ри сти и пут ни ци на мер ни ци мо ћи да се уве ре у ква ли тет ири шког ви на. Та ко ђе пла ни ра мо да у над ле жност ло кал не са мо у пра ве вра ти мо и обе ле жа вање До си те је вих да на. До си теј је део свог жи во та провео у овим кра је ви ма, пре све га у ма на сти ру Хо по ву и сма тра мо да је Ириг спо со бан да ор га ни зу је све ча ност по све ће ну овом ве ли ком про све ти те љу - за кљу чио је Вла ди мир Пе тро вић.- Ириг има све пре ди спо зи ци је да по ста не не за о би ла зна де сти на ци је за све љу би те ље кул ту ре, исто ри је, ви на и пу то ва ња и ми ће мо учи ни ти све да ту шан су ис ко ри сти мо. С. Лап че вић

3 Среда, 28. новембар РУ МА ТРИ БИ НА О МЕ ДИ ЈИ МА Ме ди ји ра де за гра ђа не, а не за власт Има мно го на чи на на ко је власт из бе га ва да ва ње ин фор ма ци ја - Те ме о ко руп ци ји су че сто на ру че не од цен та ра мо ћи, од ре ђе ни ме ди ји то са мо про сле ђу ју - Тра жи мо по моћ од др жа ве, а хо ће мо да бу де мо не за ви сни: ту је ја ко те шко про на ћи ба ланс ло га ме ди ја и зна чај сло- ног при сту па ин фор ма- Убод ци ја ма, био је то на зив триби не ор га ни зо ва не у Ру ми 23. но вем бра, ме ђу уче сни ци ма су би ли пред став ни ци OEBS-a, На ци о нал ног де мо крат ског ин сти ту та, По ве ре ни штва за ин фор ма ци је од јав ног зна чаја и за шти ту по да та ка о лично сти и рум ске ло кал не за једни це. Дра га на Ни ко лић - Соло мон, шеф Оде ље ња за меди је ми си је OEBS-a у Ср би ји, на гла си ла је на са мом по чет ку три би не да, пре ма ис тра жива њи ма Не за ви сног дру штва но ви на ра Вој во ди не, гра ђа ни нај че шће не зна ју шта су њихо ва пра ва у ло кал ним за једни ца ма: -У Ср би ји је да нас 500 штам па них и 450 елек трон ских ме ди ја. До на то ри су се у ме ђу вре ме ну по ву кли, као је дини до на тор оста ла је др жа ва. Гра ђа ни мо ра ју има ти кри тич ке ин фор ма ци је о ра ду ло кал не са мо у пра ве, при ме ра ра ди, има ју пра во да зна ју ко ли ка је пла та пред сед ни ка оп шти не. Уре ђивач ка по ли ти ка Ср би је иде у прав цу тран спа рент ног фи нан си ра ња ме ди ја. Др жа ва, ко нач но, мо ра да се по ву че као вла сник ме ди ја-ис та кла је Дра га на Со ло мон. Не над Бо ро вић, пред сед ник СО Ру ма, из нео је по да так да Оп шти на Ру ма из два ја 11,3 ми ли о на ди на ра за фи нан си ра ње ме ди ја, по ло ви на овог из но са од ла зи на елек трон ске ме ди је, оста ло на пи са не. Том Ке ли, ди рек тор На ци о нал ног де мо крат ског ин сти ту та (NDI), бивши но ви нар, на гла сио је да је кључ на ствар у све му ово ме да се гра ђа нин и вла да срет ну: -Од нос вла де, ме ди ја и ци вил ног дру штва је ја ко ва жан. Ка да по сто ји јав ност у ра ду, мо же мо оче ки ва ти и добре од лу ке, за сно ва не на ре ал но сти. Рума је по че ла да ра ди у овом прав цу, то је и раз лог за што смо ов де. Ови сер ви си су нај јеф ти ни ји на чин пру жа ња ин форма ци ја, овај на чин при мо ра ва по ли ти чаре да бу ду ис кре ни - ако је не што ре чено јав но, не мо же се на зад. Тре ба ви ше У да ра ди мо на то ме да се ци вил но дру штво вра ти у ову ко му ника ци ју, јер су се грађа ни ма ло оту ђи ли. Ро до љуб Шабић, по ве ре ник за ин фор ма ци је од јавног зна ча ја и за штиту по да та ка лич ности, за ме рио је дома ћи ни ма што ни су до са да ин ста ли ра ли ин фор ма тор ра да. Ру ма је вр ло за нимљи ва по овом пи та њу - у са мом је врху по ма лом бро ју жал би. То је ва жно и због ме ди ја јер, ова ко, на ком пли ко ван на чин до ла зе до ин фор ма ци ја. -Дру ги део при че је од нос ме ди ја и вла сти. То је пи та ње утро шка нов ца у ме ди ји ма. Ако, при ме ра ра ди, не ко на го ди шњем ни воу из дво ји 100 ми ли о- на ди на ра за ме ди је, те шко да ће они на пи са ти не ку кри тич ку ин фор ма ци ју. Ка да је реч о ко руп ци ји, мно го при чамо о то ме, а ма ло ра ди мо. Ва жно је како нас не ко дру ги ви ди, а не ка ко ми са ми се бе ви ди мо. Све то због бе не фита из све та, тре ба нам стра ни ка пи тал, то ни је сра мо та. Ни но ве тех но ло ги је не ће до ћи у зе мљу где је ви сок ин декс ко руп ци је. Ин декс ко руп ци је ис под 3,5 је крај ње за бри ња ва ју ћи. У тај ШИД ПО СЕ ТА АМ БА СА ДО РА СЛО ВАЧ КЕ Ши рок спек тар мо гу ће са рад ње Са три би не у Ру ми Ро до љуб Ша бић: За бри ња ва ју ћи ин декс ко руп ци је по се ти шид ској оп шти ни про текле не де ље бо ра вио је ам ба садор Ре пу бли ке Сло вач ке у Бе о гра ду, Јан Вар шо. На кон оби ла ска Бин гу ле, Љу бе и Ер де ви ка, ам ба са дор је по сетио и Сло вач ки дом у Ши ду, а на кон че га га је при мио и пред сед ник Општи не Шид Ни ко ла Ва сић. Ам ба садор Вар шо је на гла сио да је по се та сре ди на ма у ко ји ма жи ве Сло ва ци потен ци јал за бу ду ћу са рад њу на ло калном ни воу, за про на ла же ње на чи на за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ула га ња у енер гет ске про јек те. Са стан ку у Оп шти ни су при су ствова ли и пред сед ник СО Шид др Бра нислав Ма у ко вић, пред сед ник Са ве та МЗ Шид Зо ран Ша по ња, и пред ставни ци КУД Јед но та Ста ни слав Ђи ерчан и Ми ро слав Ри бар. С. М. ин декс код нас је био 3,3, па се по пео на 3,4 и 3,5, да би у био опет 3,3. Ус пе ли смо, да кле, да по ква ри мо онај ма ли по мак, ка да је реч о 2012, не ма раз лога за оп ти ми зам. За што не ма ре зул та та? Траг јав ног ди на ра мо ра би ти до сту пан обич ном чо веку. У су прот ном, отва ра се про стор за ко руп ци ју. А ко руп ци ја ни је са мо ми то, већ и то кад председ ник оп шти не, уме сто 100, за по сли 350 љу ди из бли же и ши ре фа мили је-ре као је Ша бић, уз опа ску да је у слу жбу по ве ре ни ка сти гло око 20 хи ља да пред ме та: ла вов ски део то га су жал бе - око 100 жал би су про тив ор га на власти, а Са вет за бор бу про тив ко руп ци је је део вла де. Сан да Са вић, програм ски ди рек тор Радио-те ле ви зи је Вој води не, из ре кла је оце ну да ме ди ји мо ра ју да зна ју да ра де за гра ђане, а не за власт: ка да не ко ра ди у ис тра живач ком но ви нар ству, ја сно му је на које све на чи не власт и цен три мо ћи избе га ва ју да ва ње ин фор ма ци ја: -Ко руп ци ја је глав на те ма на шег нови нар ства. Али, то су те ме на ру че не од цен та ра мо ћи, ме ди ји то са мо про слеђу ју пре но се ћи го ле ин фор ма ци је, да се на пра ви пер цеп ци ја ка ко је бор ба про тив ко руп ци је нај ва жни ји по сао. Чи ње ни ца је да и да ље има мо моћ, без об зи ра да ли смо че твр та, сед ма или не ка дру га си ла. Ме ђу тим, има мо око хи ља ду ме ди ја, то је мно го -ис та кла је Сан да Са вић.- Због то га смо си рома шни и по слу шни, мо ли мо по моћ од др жа ве, а хо ће мо да бу де мо и не за висни - ту про на ћи ба ланс, ја ко је те шко, као што је те шко и са чу ва ти парт нерски од нос са вла сти ма. К. Ку зма но вић Пред сед ник Ва сић и др Ма у ко вић са ам ба са до ром (фо то Ра дио Шид) : j j 29.? Ми ло рад Пан те лић, Ириг - Крај ме се ца је увек вре ме свињо ко ља. То се код нас зна. Можда ће сву ча ти сме шно, али је исти ни то то да је по че так сви њоко ља ве ро ват но је ди на те ко ви на со ци ја ли зма ко је се још увек ни смо од ре кли. А ве ро ват но и не ће мо. Ана Ан то нић, Срем ска Ми тро ви ца - Сви ње не др жимо, али обич но по чет ком де цембра оде мо код мо јих на се ло да им по мог не мо. Ми слим да је по сао ко ји же не оба вља ју то ком сви њо коља нај те жи јер је нај пр ља ви ји. Али, мо ра се и то оба ви ти. Ми лан ка Бла ну ша, Аша ња - Не ко ље мо за 29. но вем бар, већ ми то ра ди мо у де цем бру и то сва ке го ди не, лепо је то. Има мо на ше сви ње и ко лико тре ба, то ли ко ко ље мо. Оку пи мо се, дру жи мо се, фа ми ли ја ком ши је, по зај ми ца. Ми њи ма - они на ма. Јан ко Ху ђец, Ста ра Па зо ва -Тај оби чај ја нисам за др жао јер смо са ми. Ле по је то и тре ба ло је тра ди ци ју сви њоко ља за др жа ти јер се та да љу ди са ста ну, по пи је се и по при ча ма ло и за пе ва се. Била су то ле па вре ме на и тре ба ло би тра ди ци ју за др жа ти. Ла зар Сте па но вић, Ру ма -Још увек одр жава мо ту тра ди цију, за хва љу ју ћи та ти и ма ми у Сте ја нов ци ма. Ја жи вим у ста ну и та ко не што је из прак тич них раз ло га не мо гу ће. Са ро ди те љи ма сам го то во сва ко дневно у кон так ту, та ко да не ма пробле ма око су ше ња ме са или ва ђе ња из за мр зи ва ча. Леп је то оби чај, и ко ри стан, то ме со је без ади ти ва и здра ви је је.

4 4 Среда, 28. новембар : j j 29.? Зо ран Осто јић, Ириг - Ако не ма ре публи ке чи ји се дан сла вио, сви ња још увек има. До пр ве по ло ви не де цембра Срем ци ни шта дру го ни не ра де не го ју ре пра сад по обо ри ма. То је по ста ла пра ва тра ди ци ја по ко јој смо сви ми, би ли у вин ском или свињ ском Сре му, под јед на ко пре по зна тљи ви. Дра ган Ста кић, Срем ска Ми тро ви ца - Већ го ди на ма не га ји мо сви ње та ко да пре ска че мо тај ри ту ал. Искре но да ка жем, не чи ни ми ни за до вољ ство да одем код при ја те ља па да то гле дам. Има до ста љу ди ко ји, ако и не ко љу, оду да до бро по пи ју, по је ду и за ба ве се. Ја ни сам од тих. Ја сми на Жив ко вић, Ин ђи ја -Не ка да смо то сла ви ли као Дан Ре пу бли ке али и као дан за окупља ње око ора није и ре на, ши рио се ми рис вру ћих чва ра ка, џи гер ња че, ко ба си це, све жег па при ка ша. Не ма ви ше ни 29. но вем бра, ни сви њо ко ља. Одав но ме со ку пу је мо у ме сни ца ма и све ви ше на гра ме. Ми ло са ва Алек сић, Шид - Још и кад сам како би ла ма ла, увек је би ла тра ди ци ја да је сви љо кољ за 29. но вем бар, јер је та да био др жавни пра зник и ни је се ра ди ло. И да нас у мо јој по ро ди ци др же до те тра ди ције, иако је пра зник уки нут. Ду шан ка Но ва ко вић, Ру ма: -Сви њо кољ пам тим не где из 80-тих, ка да смо ма ма, та та, брат и ја то ор га ни зо ва ли код де де. Брат и ја смо се мно го ра до ва ли том до га ђа ју. По сле је ку пљен за мрзи вач, ко ље се ви ше пу та го ди шње, кад не ста не ме са, и то ви ше ни је - то. Са да мо ја по ро ди ца и ја на тр пе зи углав ном има мо ри бу, пи ле ти ну, ју нети ну - ка жу да је то здра ви је. Свињско ме со је де мо рет ко, је ди но по не кад ле ти, на ро шти љу. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О АМ НЕ СТИ ЈИ у КП ЗА ВО ДУ Сло бо да за пр вих 247 ам не сти ра них Ам не сти јом, од но сно ак том ми ло ср ђа др жа ве, ка зна се, у на че лу, сма њу је за 25 од сто. Ме ђу тим, по сто је две гру пе из у зе та ка. Пр ву гру пу чи не ли ца чи ја су сма ње ња ви ша, од но сно ни жа од 25 по сто, што за ви си од те жи не кри вичног де ла, бро ја по на вља ња и слич но, док дру гу гру пу чи не осу ђе ни ци из у зе ти од при ме не овог за ко на. У ову гру пу спа да ју, пре све га, по чи ни о ци те шких кри вич них де ла, осу ђе ни на 30, од но сно 40 го ди на за тво ра С Ста ти сти ка Мар ко Се ку лић об зи ром да ису пуња ва ју усло ве за при ме ну ам не сти је, утвр ђе не За ко ном о Ам не стији ко ји је сту пио на сна гу 17. но вем бра, пр ва гру па од 247 осу ђе ни ка на из др жа ва њу ка зне у срем ско ми тро вач ком Ка зне но-по прав ном за во ду је то ком ове не де ље да угле дала сло бо ду. Ка ко је ис та као Mарко Се ку лић, Управ ник КПЗ-а, ова ли ца се пу шта ју етап но, у скла ду са ди на ми ком при спе ћа ре ше ња од стра не су до ва пред ко ји ма су и осуђи ва на, а ко ји ма су, у скла ду са за ко ном, сла та оба ве ште ња о ис пу ње но сти усло ва за приме ну ам не сти је. - Што се нас ти че, спрово ђе ње За ко на о ам не сти ји кон кретно под ра зу ме ва са ста вља ње пре лими нар них спи ско ва осу ђе ни ка ко ји под ле жу ам не сти ји и упу ћи ва ње спи ско ва су до ви ма пред ко ји ма су ли ца осу ђи ва на. У ро ку од три да на, су до ви су оба ве зни да до не су ре шења на осно ву ко јих се до но си од лука о ам не сти ји, на ко ју пра во жал бе има ју осу ђе ни од но сно јав ни ту жилац. Бит но је ис та ћи и то да су за коном об у хва ће на, ка ко она ли ца ко ја су на из вр ше њу ка зне, та ко и они ко ји, услед по пу ње но сти ка па ци те та или не ких дру гих фак то ра, још увек че ка ју на упу ћи ва ње из др жа ва ња ка зне - ис ти че Се ку лић. Ми тро вач ки за твор на пу шта 247 осу ђе ни ка Пре ма еви ден ци ји срем ско ми тро вач ког За во да, број ли ца ко ја подле жу За ко ну о Ам не сти ји је Од то га, 247 осу ђе ни ка, што из но си ско ро 10 по сто од укуп ног бро ја осу ђе ни ка у овом за тво ру, од мах ће бити пушт нео на сло бо ду, док је 861 за тво ре ник ко ји ис пу ња ва усло ве из За ко на о Ам не сти ји, али не ће би ти од мах пу штен. Од то га, код 230 ли ца, ка зна је ума ње на за 25 по сто, код 17 за 10 по сто, јед но ли це је пр ви пут осу ђе но на ка зну за тво ра до три ме се ца, исто то ли ко је ли ца осу ђе них на ка зну за тво ра од 3 до 6 ме се ци, док број осу ђе них ли ца ста ри јих од 70 го ди на жи во та из но си се дам. Што се ти че оба ве ште ња о ис пу ње но сти усло ва за при ме ну За ко на, нај ви ше је до пи са упу ће но Ви шем су ду у Но вом Са ду 214, за тим Вишем су ду у Бе о гра ду 208, а по том сле де Пр ви Основ ни суд у Бе о гра ду, од но сно Но вом Са ду, па ви ши су до ви у Пан че ву, Сом бо ру, Су бо ти ци, Зре ња ни ну... Ам не сти јом, од но сно, актом ми ло ср ђа др жа ве пресу ђе на ка зна се, у на че лу, сма њу је за 25 од сто. Ме ђутим, За кон има две гру пе из у зе та ка. Пр ву гру пу чине ли ца чи ја су сма ње ња ви ша, од но сно ни жа од 25 по сто, што за ви си од те жине кри вич ног де ла, бро ја по на вља ња и слич но, док дру гу гру пу чи не осу ђе ници из у зе ти од при ме не овог За ко на. У ову гру пу спа дају, пре све га, по чи ни о ци те шких кри вич них де ла, осу ђе ни на 30, од но сно 40 гдо и на ро би је. - Што се ти че пр ве гру пе, ам не сти јом 50 по сто ка зне, би ће об у хва ће ни они ко ји су осу ђе ни пр ви пут на ка зну од три до шест ме се ци. За тим ту су и лица осу ђе на пр ви пут на ка зну до три ме се ца, и она се ауто мат ски пу штају на сло бо ду. Де сет по сто од ка зне би ће ски ну то осу ђе ни ци ма ста ри јим од 70 го ди на, осу ђе ним за нај те жа кри вич на де ла као што су уби ства, те шка де ла раз бој ни шта ва и слично - об ја шња ва управ ник. - Та ко ђе, по сто је и она ли ца ко ја ни су об у- хва ће на овим за ко ном и ко ја не ће би ти ам не сти ра на. Ту се, пре све га, ра ди о пре кр ши о ци ма осу ђе ним на 30 до 40 го ди на ро би је, за тим ли ца ко ја су учи ни ла кри вич на де ла против устав ног по рет ка и те ри то ри јалног ин те гри те та зе мље, ли ца ко ја су осу ђе на за кри вич на де ла про тив по ли них сло бо да - си ло ва те љи, педо фи ли и дру ги. У ову гру пу тре ба још до да ти и ли ца ко ја су осу ђе на за на си ље у по ро ди ци, окри вље не за де ло ор га ни зо ва ног кри ми на ла, из вр ши о це кри вич ног де ла про извод ње и ста вља ња у про мет опој них сред ста ва и дро га, за тим ли ца ко ја су по бе гла за из др жа ва ња ка зне, по врат ни ке, осу ђе ни ке ко ји се ни су са ми ја ви ли на из др жа ва ње ка зне, при ма о це и да ва о це ми та и дру га. Сви они из у зе ти су од при ме не овог за ко на, што зна чи да не ће би ти амне сти ра ни. Ка ко за кљу чу је управ ник срем скоми тро вач ког КП За во да, овај за кон да ће мно ги ма шан су да свој жи вот поч ну из по чет ка, те да се укљу че у дру штве ну за јед ни цу из ко је су, сопстве ним гре шка ма, би ли изо ло ва ни. - За кон во ди ра чу на ка ко о мате ри јал ној та ко и о со ци о ло шкој стра ни учи ње ног де ла - за кљу чује управ ник.- Ово је при ли ка да се на ста ви та мо где се ста ло пре по чиње ног де ла и до ла ска у КП За вод и ми слим да ту при ли ку они ко је овај за кон ам не сти ра, не би сме ли да про коц ка ју. С. Лап че вић

5 Среда, 28. новембар ЈАР КОВ ЦИ РЕ ШЕН ДУ ГО ГО ДИ ШЊИ ПРО БЛЕМ Стру ја за 70 до ма ћин ста ва Ка да су до че ка ли стру ју, ме шта ни јед ног де ла Јар ко ва ца мо ра ће да ис пра зне нов ча ни ке или ће се и да ље елек трич ном енер ги јом снаб де ва ти пре ко ком ши ја У Ин ђиј ском се лу Јар ков ци ових да на би ће ре шен ви ше де це нијски про блем са стру јом. На и ме, око 70 до ма ћин ста ва чи ји су вла сни ци стру ју по зајм љи ва ли од ком ши ја конач но ће мо ћи да до би ју при кључак. Про блем дати ра још од пре де сет го ди на јер је нај ве ћи део ново и згра ђе них кућа био не ле га лизо ван, сто га ни су мо гли до би ти ни во ду, ни ас фалт ни стру ју. Послед њих го ди на вла сни ци обје ката су под но си ли зах тев за ле га лиза ци ју И ство рили су се тех нич ки усло ви за из градњу ни ско на пон ске мре же. КАРТ: Жарко Гаћеша Ми о драг Ма рин чић Над ле жни у оп шти ни Ин ђи ја су про ле тос за по че ли ре ша ва ње овог про бле ма, па су из гра ђе не две стубне тра фо ста ни це сна ге два пу та 400 ки ло ва та. Ових да на спро во де се за вр шни ра до ви на из град њи ва здушне ни ско на пон ске мре же. - Укуп но је из гра ђе но мета ра ва зду шне мре же са око 38 стубо ва. У окви ру ових ра до ва, би ће по ста вље на и јав на ра све та, а вредност дру ге фа зе ра до ва је око 1,4 ми ли о на ди на ра - ис та као је Ми о- драг Ма рин чић из Ди рек ци је за изград њу оп шти не. Ве ли ки број вла сни ка ку ћа ни дан да нас не ве ру је да је ско ро јед ну деце ни ју про ве ло по зајм љу ју ћи стру ју из ком ши лу ка. -Ка да сам по чео пра ви ти кућ,у ни сам ра чу нао да ћу би ти без струје де сет го ди на. Сна ла зи ли смо се ка ко зна мо и умемо, те смо узи ма ли стру ју од ком шије, не ко ли ко кућа од ме не. Јед но вре ме су нас чак и опо ми ња ли да је Из гра ђе на ни ско на пон ска мре жа то што ра ди мо не до зво ље но. Ра чу не смо ре дов но пла ћа ли, али се че сто до га ђа ло да због пре оп те ре ће но сти мре же до ђе до не стан ка стру је - сећа се Ми ло рад Га врић ме шта нин Јар ко ва ца. Оно што пре о ста је на кон по ставља ња сту бо ва елек тро мре же је сте пла ћа ње при кључ ка за стру ју Електро вој во ди ни ко ји из но си око осамде сет хи ља да ди на ра. Са да ка да су до че ка ли стру ју, ме шта ни јед ног де ла Јар ко ва ца мо ра ће да ис пра зне њи хо ве нов ча ни ке или ће се и да ље елек трич ном енер ги јом снаб де ва ти пре ко ком ши ја. М. Ба ла ба но вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пише: Милић Јовановић Волем живот од данас до сутра, тамбуре ми свирају до јутра. Хвала богу да још увек могу, балон вина да попијем с`ногу. Певао сам дуго у кафани, то су били најсрећнији дани. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Гр ги че вић Афо ри зми Има мо пу но јав ног до бра, али још ви ше тај ног зла. Де мо граф ска об но ва спо ро на преду је, де мо крат ска још спо ри је. Ма ли срп ски ла жљив ци ла жу сваки дан, а ве ли ки сва ке че ти ри годи не. Чу вај те се оних ко ји сво је ар гумен те др же у фу тро ли. Ка ли гу ла је ко ња про гла сио конзу лом. Има на ших ко ња ко ји ма се ис ка зу ју и ве ће по ча сти. Го спо ди не пред сед ни че, за што се љу ти те на са ти ри ча ре. Они се ба ве са мо ло шим љу ди ма! На ше дно не ма дна. Мно гим Ср би ма је му дрост сва - би ти увек "за". Част на шим но ви на ри ма ко ји су ру ке упр ља ли са мо ма сти лом! Жи вот код нас ли чи на суд ни цу: стал но тре ба не што до ка зи ва ти. И ство ри Ср бин ве тро каз. На слику и при ли ку сво ју. По ред то ли ких на ших ко ња, ни када не знаш ко ји је тро јан ски!

6 6 Среда, 28. новембар : j j 29.? Го ран Ме хан џић, Бе шка - То је био и остао да тум ка да кре ћу сви њо ко љи али, на жалост, све је ма ње то га. С об зи ром на фи нан сиј ску кри зу и це не ме са у ме сни ца ма, ја сам се ове го ди не ла тио то ва и за ко ји дан пла ни рамо сви њо кољ, да се по ро ди ца окупи као у ста ра до бра вре ме на. Или ја Вру ћи нић, Ку ку јев ци - Без об зира на кри зу сви њо кољ је тра ди ци ја у мо јој поро ди ци, па ће та ко би ти и ове го дине. Та чан да тум још ни смо пре цизи ра ли, али сва ка ко ће би ти кра јем но вем бра или по чет ком де цем бра. Да ра Сто ја но вић, Ста ра Па зо ва - Не кад смо кла ли сви ње за 29. новем бар. Са да ви ше ни ти ко ље мо, нити мо же мо да др жи мо свиње. Би ло је то ле по, вра ти ће мо се ми на све оно што нам је про шло. Што сам ле по про жи ве ла, би ло је то у оном вре ме ну. Ово је са да са мо му че ње. Ду шан Ми ла но вић, Ру ма -Био је то леп оби чај. Ме ђутим, од ка ко су ро ди те љи умр ли, не упра жња вам то. Ро ди те љи су ми би ли бор ци, слави ли су 29. но вем бар као нај ве ћи пра зник, а уз то је оба ве зно ишла и свињ ска да ћа. Са да се с вре ме на на вре ме ку пи од ре ђе на ко ли чи на ме са, и то је то. Ку пи ти сви њу за кла ње по след њих го ди на је по ста ло ве о ма ску по, за мно ге не до сти жно. РУ МА КА КО ДО ФОН ДО ВА ЕУ? Сва ки евро је ва жан Има осно ва да се на пра ве до бри про јек ти за апли ци ра ње код фон до ва ЕУ, то су нај пре др жав ни пу те ви пр вог и дру гог ре да, као и пут Но ви Сад - Ша бац - Ло зни ца, са ту не лом кроз Фру шку го ру На ред на го ди на би ће у знаку ре ги о нал них про је ка та, али да би они до жи ве ли ре а- ли за ци ју, мо ра ју би ти у форми за јед нич ких, ве ли ких проје ка та. На ову и дру ге те ме, сре ди ном про шле не де ље, 22. но вем бра, у Ре ги о нал ној развој ној аген ци ји ''Срем'', са седи штем у Ру ми, го во рио је ново и за бра ни др жав ни се кре тар Ми ни стар ства за ре ги о нал ни раз вој и ло кал ну са мо у пра ву Дра ган Сте ва но вић. По ред до ма ћи на, ди рек тора РРА ''Срем'' Ми ла на Мири ћа, са стан ку у Ру ми при суство вао је и за ме ник гра до начел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић. У крат ком обра ћа њу но ви на ри ма, др жав ни се кре тар Дра ган Сте ва новић ре као је да је још ра но пре цизни је го во ри ти о то ме шта ће се све ра ди ти у на ред ној го ди ни, али је иста као да је у све му ово ме нај ва жни ја на ша спрем ност да стиг не мо до фондо ва Европ ске уни је: -Оче ку је нас но ва бу џет ска годи на, са да је бит но да се пре по зна зна чај го ди не у све тлу но вих ре ги о нал них про је ка та. Чи ње ни ца је да не ко из Европ ске уни је же ли ов де ШИД У НА РОД НОЈ КУ ХИ ЊИ Са са стан ка у Ру ми да по тро ши не ке нов це, а да ли ће се то и де си ти, за ви си од на ше спрем ности. Има осно ва да се на пра ве до бри про јек ти за апли ци ра ње код фон до ва ЕУ, то су нај пре др жав ни пу те ви првог и дру гог ре да, као и пут Но ви Сад - Ша бац - Ло зни ца, са ту не лом кроз Фру шку го ру ко ји по чи ње да се ради сле де ће го ди не. Све ово је ве ма ва жно за Срем. Нов ца има до вољ но, сва ки евро је ва жан. Али, пред сто ји нам штед ња, сте за ње ка и ша, по нављам - сва ки ди нар из би ло ког фонда ов де је до бро до шао. За хва љу ју ћи до наци ји Цр ве ног кр ста Ср би је, ко ји је шид ском Цр ве ном кр сту не дав но ис по ру чио па кет са неоп ход ним на мир ни цама, као и не пре кид ној по мо ћи ло кал не са моу пра ве ко ја фи нан си ра при пре ма ње обро ка, На род на ку хи ња у Шиду не сме та но ће мо ћи да ра ди и то ком на редне го ди не, са зна ли смо од Иви це Јо ви ћа, секре та ра Цр ве ног кр ста Шид. Пре ма ње го вим речи ма, то ком ове го дине број ко ри сни ка је по ве ћан са 250 на 300, а бу џе том за на ред ну го ди ну пла ни ра но је да се оброк при пре ма за 320 ко ри сни ка днев но. - Хра на се при пре ма са мо за ко рисни ке у Ши ду, а ста ри ма и не по кретни ма ру чак во зи мо на кућ ну адре су. По тре бе за бес плат ним об ро ци ма има у се ли ма, али за са да ни смо у мо гућ но сти да про ши ри мо услу гу. Др жав ни се кре тар Дра ган Сте ва но вић Ди рек тор РРА ''Срем'' Ми лан Ми рић ис та као је да Срем има не ко ли ко ва жних ре ги о нал них про је ка та, то су ре ги о нал ни систе ми во до снаб де ва ња, от пад них во да, али и пу те ви. -По треб но је да се ло кал ни пројек ти укруп не јер на ред на го ди на је у зна ку ре ги о нал них про је ка та. Ти про јек ти под ра зу ме ва ју ре ги о нал ни раз вој - на гла сио је Ми рић.- То се од но си и на овај ма ги страл ни пут о ко ме се све ви ше при ча. На ша умреже ност у ре ги о ну је до бра, а припре ма про је ка та за апли ка ци ју код европ ских фон до ва би ће наш по сао К. К. Си гур ни обро ци и до го ди не То ком ове го ди не број ко ри сни ка је по ве ћан са 250 на 300, а бу џе том за на ред ну го ди ну пла ни ра но је да се оброк при пре ма за 320 ко ри сни ка днев но ка же Иви ца Јо вић, се кре тар Цр ве ног кр ста Шид Сва ки дан си гу ран оброк Је ди ни вид по мо ћи за те кори сни ке су па ке ти хи ги је не и хра не ко је нам обез бе ђу је Цр ве ни крст Ср би је јед ном го ди шње, та ко смо ове годи не по де ли ли 250 та квих па ке та за со ци јал но угроже но ста нов ни штво у свим се ли ма на ше оп шти не каже се кре тар Цр ве ног кр ста Иви ца Jовић. Ина че, осим ове по мо ћи, обез бе ђе но је и 100 па ке та са по 20 ки ло гра ма хра не од Ре пу блич ког Ко ме са рија та за из бе гли це. У шидском По ве ре ни штву за избе гли це ка жу да су па ке ти по де ље ни со ци јал но угроже ним по ро ди ца ма из бегли ца, а до са да је ова кав вид по мо ћи, ко ји обез бе ђује Ко ме са ри јат, до би ло више од 200 угро же них по ро ди ца са те ри то ри је шид ске оп шти не. С. М.

7 Среда, 28. новембар ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ ДО НА ЦИ ЈА EATON ELEC TRIC ШКО ЛИ ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ Ђа ци ма сто ли це на по клон Од среде до среде Но вем бар ски да ни у 18. са ти, Про мо ција ро ма на Ане Рад ми о вић, Кад је свет имао бр ко ве, би бли о те ка Гли го ри је Во за ро вић у 18. са ти, про мо ци ја ро ма на Ми хај ла Ор ло ви ћа, Крв на фла у ти у би бли о те ци Гли гори је Во а зро вић. Кон церт ин клу зив ног хо ра Исон У скло пу сво јих ре дов них концерт них ак тив но сти, срем скоми тро вач ка Му зич ка шко ла Пе тар Кран че вић, ор га ни зо ва ће да нас у по зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић, кон церт ин клу зив ног ме шо ви тог хора Исон из Но вог Са да и хо ра Музич ке шко ли це Ви вак. - Овај је дин стве ни но во сад ски хор осно ван је го ди не као пра тећи ок тет за по тре бе школ ске све тосав ске пред ста ве, а пр ви зва нич ни на ступ је имао је 27. ја ну а ра на Све то сав ској ака де ми ји Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње Милан Пе тро вић. Он оку пља де цу са смет ња ма у раз во ју из но во сад ске ШО СО Ми лан Пе тро вић, на ставни ке и про фе со ре из ове шко ле као и уче ни ке и про фе со ре из дру гих шко ла. Чла но ви су и ро ди те љи, студен ти и сви дру ги љу де ко ји же ле да по мог ну. Да нас хор има ви ше од 150 чла но ва, а но ви стал но при сти жу. У да ни ма ка да се обе ле жа ва дан школе Ра ди вој По по вић, овај кон церт и овај хор по ка зу ју да, без об зи ра на по те шко ће са ко јим се су сре ћу, де ца са по себ ним по тре ба ма има ју шта да по ка жу све ту. Тре ба их са мо са слуша ти, ис та као је Ми љан Лап че вић, по моћ ник ди рек то ра ми тро вач ке музич ке шко ле. Кон церт на ко јем се оче ку је наступ пре ко 90 из во ђа ча, по че ће у се дам час о ва. Улаз је бес пла тан. С. Л. а во да за пи ће у Срем ској Ми тро ви- за до во ља ва про пи са не кри те ри- Дци ју ме здрав стве не ис прав но сти по твр ди ла су по след ња узор ко ва ња во де ко ја је на свим тач ка ма во до снаб де ва ња, по чев од кон тро ле ква ли те та си ро ве во де, пре ко про це са ње не пре ра де и у ре зер во а ри ма, па све до крај њих ко ри сни ка орг ни зо ва ла ин тер на ла бо ра то ри ја Во до во да. Бу ду ћи да се во да до пре ма до нај у- да ље ни јих под руч ја гра да и на се ље них ме ста, про ве ра ква ли те та во де за пи ће зах те ва сва ко днев но ан га жо ва ње свих за по сле них у ла бо ра то ри ји. - Бит но нам је да се во да кон тро ли ше не са мо у гра ду, не го и у свим ме сти ма која се снаб де ва ју во дом за чи ју смо здравстве ну ис прав ност упра во од го вор ни ми снов ној шко ли Јо ван По по вић у Ве- ким Ра дин ци ма Ком па ни ја Eaton Оли Elec tric из Срем ске Ми тро ви це по кло нила је 30 сто ли ца. Ова до на ци ја вред на је око 70 хи ља да ди на ра, а сто ли це основци ма је про те кле не де ље, при ли ком посе те шко ли, пре дао ди рек тор ком па ни је Дра ган Та дић. - Из у зет но ми је за до вољ ство што смо оства ри ли још је дан при мер ка ко успешна ком па ни ја по пут на ше по ма же локал ној са мо у пра ви. Нај леп ше је кад се до ни ра нај мла ђи ма, а ова је са мо јед на у ни зу на ших ак ци ја ко је смо на ме ни ли деци. На и ме, сле де ће го ди не шко ла ма и врти ћи ма ће мо до ни ра ти и оси гу ра че, ка ко би бо ра вак у овим уста но ва ма за де цу био ко ла за основ но и сред ње обра зо- ње Ра ди вој По по вић у Срем ској Шва Ми тро ви ци све ча но је про те клог пет ка обе ле жи ла свој дан. У ов ки ру ове све чано сти ко јом су по ла зни ци ове шко ле још јед ном скре ну ли па жњу на по тре бе и поте шко ће ко је у свом ра ду има ју, отво рен је и днев ни бо равк као и учи о ни ца ин диви ду ал не на ста ве. Овом при ли ком за ме ник ди рек то ра ШО- СО Ра ди вој По по вић Сне жа на Ата нацко вић ре кла је да је у пла ну отва ра ње сензор не со бе, ко ја је у за вр шној фа зи. - Пре о ста ло је да се опре ми део со бе и об ло же зи до ви, ка ко би ко ри сни ци и уче ни ци има ли аде кват не усло ве за рад и ИН ТЕР НА ЛА БО РА ТО РИ ЈА ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ШО СО РА ДИ ВОЈ ПО ПО ВИЋ Ми тров ча ни пи ју ква ли тет ну во ду из Во до во да, ка же шеф ла бо ра то ри је Ани ца Или ба шић. По ред узи ма ња узо ра ка пре ма пла ну ла бо ра то ри је, узор ци се узи ма ју и ци љано, на осно ву при ја ве гра ђа на ко ји сумња ју у ква ли тет. То је омо гу ће но пу тем не дав но фор ми ра ног ко ри снич ког сер виса, ка да се на осно ву ре кла ма ци је ква литет во де про ве ра ва ди рект но код по троша ча ко ји је при ја вио про блем. - Спро во ђе ње кон тро ле је од ре ђе но Пра вил ни ком о хи ги јен ској ис прав но сти во де за пи ће ко ји де фи ни ше све усло ве у по гле ду вр сте ана ли за, бро ја узо ра ка, ме ста и вре ме на узи ма ња узо ра ка. За одре ђи ва ње ми кро би о ло шких и фи зич кохе миј ских па ра ме та ра по сто ји сва нео п- ход на апа ра ту ра, на кон че га има мо ја сну По се та шко ли у Ве ли ким Ра дин ци ма што без бед ни ји ре као је Дра ган Та дић, ди рек тор Eaton Elec tric. Вр ши лац ду жно сти на чел ни це Град ске упра ве за обра зо ва ње, Мир ја на Пје вац ис та кла је да до на ци ја сто ли ца не предста вља са мо до бру во љу при вред них субје ка та у Срем кој Ми тро ви ци, не го ослика ва и до бар при мер са рад ње и по мо ћи при вре де ло кал ној за јед ни ци и до да ла: - На дам се да ће ово би ти до бар пример и дру гим фир ма ма ка ко мо гу да да по мог ну шко ла ма у опре ма њу на ме штајем, као што је то ура дио Eaton Elec tric ко ји се и у ра ни јем пе ри о ду по ка зао као дру штве но од го вор на фир ма. У на ред ном пе ри о ду исту до на ци ју до би ће и основ не шко ле у Гр гу рев ци ма и Бо су ту. С. М. Про сла ви ли свој дан оба вља ње ре дов не на ста ве, ре кла је заме ник ди рек то ра. Обе ле жа ва њу Да на шко ле при су ствова ли су и пред став ни ци ре сор не град ске упра ве, а овом при ли ком до де љен је наме штај и школ ска опре ма ко ја ће знат но по бољ ша ти ква ли тет на ста ве и по мо ћи да се она оба вља на пра ви лан на чин. Ина че, шко ла Ра ди вој По по вић у Срем ској Ми тро ви ци на ме ње на је уче ници ма основ ног и сред њег обра зо ва ња, где од пр вог до осмог раз ре да шко лу по ха ђа 84 уче ни ка, од пр вог до тре ћег раз ре да сред ње шко ле 59 уче ни ка, док се на днев ном бо рав ку на ла зи укуп но 35 ко ри сни ка. С. Л. сли ку о ква ли те ту во де. Уко ли ко до ђе до из ве сних од сту па ња, мо же мо ве о ма бр зо да ре а гу је мо, об ја шња ва тех нич ки ди ректор ЈКП Во до вод Ве сна Вла ди са вљевић и до да је да гра ђа ни мо гу да се по у- зда ју у до бар ква ли тет во де за пи ће. С. Л у 19. са ти, мо но дра ма Сто враг на ма лој сце ни по зо ришта До бри ца Ми лу ти но вић у 13. са ти, Квиз Ми троив ца у тра го ви ма ве ко ва у по зори шту До бри ца Ми лу ти но вић. У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Пред ста вље ни Кру го ви мо ћи Р о ман Кру го ви мо ћи де би тант ско де ло ауто ра Жар ка Јо ка но ви ћа пред ста вљен је про те кле не де ље, у Би бли о те ци Гли го ри је Во за ро вић. О ро ма ну су раз го ва ра ли аутор Жар ко Јо ка но вић, глу ми ца и су пру га ауто ра ро ма на Ми ли ца Мил ша, ко ја је и чита ла нај за ни мљи ви је од лом ке, и библи о те кар Све тла на Са бо. Матичар ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ерак Вла димир и Мир ја на Срем.Ми тро вица, Пу ђа Бо ри слав и Алек сан дра Мар тин ци, Мал ба шић Бо јан и Би ља на Ман ђе лос, Пе трић Жар ко и Ми ли ца Ин ђи ја, Домо њи Ја ро слав и Та тја на Ста ра Па зо ва, Мар ко вић Ми ли вој и Биља на Мо ро вић, Кне же вић Миљан и Сне жа на Пу тин ци, Вуко тић Јо ви ца и Ми ло сти на Буђа нов ци, Илић Сте ван и Сан дра Ши ма нов ци, Ке ре кеш Жељ ко и Гор да на Пу тин ци, Ба ло тић Милан и Бо ја на - Ру ма ДО БИ ЛИ СИ НА: Бр кић Де јан и Ма ја Срем. Ми тро ви ца, Ви тасо вић Да вор и Дра га на Ла ћарак, Ра да ко вић Дра ган и Та ма ра, Па ра клис Ми лен ко и Сте фа на Пла ти че во, Па трик Ми ле и Лиди ја Бе шка, Ри стић Дра ган и Би ља на Ириг, Ми лин ко вић Дра ган и Та ма ра Ба чин ци, Ћу га Зо ран и Бран ка Го лу бин ци. УМР ЛИ: Миљ ко вић Дан ка рођ.1973, Де лић Дра го рођ.1955, Јо ви чић Цве тин рођ.1929, Банче вић Гор да на рођ.1969, Ју ришић Пе ро рођ.1927, Ри кић Пе тра рођ.1937, Јев тић Го ран рођ.1964, Шво ња Сер ги је рођ. 1938, Макси мо вић Слав ко рођ. 1937, Га гић Сми ља рођ. 1945, Се дларо вић Сто јан ка рођ. 1926, Грао вац Иван рођ. 1946, Ива но вић Ра до рођ. 1953, Бо жин Са ва рођ. 1926, Кр стић Дра ган рођ

8 8 Среда, 28. новембар RUMA ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА Ви со ке по чет не це не Нај ви ша по чет на це на за бе ле же на у Вог њу ди на ра по хек та ру Припремила: Катица Кузмановић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У Ру ми је у то ку оглас за јав ну лици та ци ју за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни. Реч је о првом кру гу ли ци та ци је на зе мљи шној по вр шини од 774 хек та ра у 17 ка та стар ских оп шти на, по ши фри над ме та ња 125. Ли ци та ци о ни корак из но си 500 ди нара, а рок за под но ше ње до ку мен та ци је је 30. новем бар. Ових да на на те му за ку па раз гова ра ли смо са Та њом Дро бац, заме ни ком пред сед ни ка Ко ми си је за до де лу др жав ног зе мљи шта у за куп. Та ња Дро бац Јав но над ме та ње за да ва ње зе мље у за куп одр жа ће се у згра ди 4. Ме сне за јед ни це у Руми, Пар ти зан ска ули ца број 41. Оно што је по себно за ни мљи во је су по чет не це не за купа. Нај ни жа це на је у Ви то јев ци ма а на ви ша у Вог њу ди на ра. По пр ви пут на ли ци та цију иде и Кле нак. Ви соке по чет не це не за купа за бе ле же не су и у Пу тин ци ма , Жар ков цу , Стеја нов ци ма ди на ра. -Отва ра ње по ну да, од но сно јав но над ме та ње, оба ви ће се од 4. до 7. де цем бра. Раз лог за ви со ке по чет не це не је у про шло го ди шњем ли ци тира њу, где су се, у не ким се ли ма оне кре та ле и до 90 хи ља да ди на ра. Ове го ди не ни су та ко атрак тив не по врши не, углав ном је реч о ма њим парце ла ма. На кон пр вог, усле ди ће други круг ли ци та ци је а та да су це не за ку па ни же до 30 про це на та-ре кла нам је Та ња Дро бац. Пра во уче шћа на јав ном над мета њу у пр вом и дру гом кру гу не мају прав на и фи зич ка ли ца ко ја су то ис ко ри сти ла у не кој дру гој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, ко ја ни су ис пуни ла све обе ва зе из ра ни јих уго вора о за ку пу, као и она ли ца ко ја су из вр ши ла оме та ње по се да по љо привред ног зе мљи шта. Филм ски про грам ''Смрт чо ве ка на Бал ка ну'' - од 29. но вем бра до 5. де цем бра ''Ар ти ље ро'' - од 6. до 12. де цем бра ''96 са ти - Истам бул'' - од 13. до 19. де цем бра Про мо ци је ''Сто го ди на рум ског би о ско па'', Бо жи дар Па у ко вић но вембар у 19 ча со ва По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Ке ле ра бе су здраве'' (ко ме ди ја), Бе о град ско драм ско по зо ри ште но вембар у 20 ча со ва Ли ков ни про грам Из ло жба сту де на та ФПУ у Бео гра ду - од 1. до 8. де цем бра, отва ра ње у 19 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Ми о драг Ко ва че вић и Ива на Мр ку шић, Иван Па цек и Ма ри ја Син ђе лић, Пре драг Мр ко нић и Ја сми на Ше ро вић, Зо ран По лимац и Ро ма на Пе ке чи, Бо јан Минић и Ва ња Ме са ро вић До би ли си на: Са не ла Јур чан и Вла ди мир Ро гић Умр ли: Ми ли ца Ку зма но вић , Сми ља Ла ко бри ја , Жив ко Бра ца но вић , Зор ка Јовић КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ Мен тал но здра вље мла дих Кан це ла ри ја за мла де Оп штине Ру ма ор га ни зо ва ла је 22. но вем бра пре зен та ци ју про јек та под на зи вом ''Ко рак на пред ка очу ва њу мен тал ног здра вља'', реч је о про јек ту ко ји фи нан сира По кра јин ски се кре та ри јат за спорт и омла ди ну АП Вој во ди на, уз по др шку рум ске оп шти не и са рад њу До ма здра вља ''Ру ма''. Ка ко нас је ин фор ми сао Бојан Ру смир, ко ор ди на тор Канце ла ри је за мла де, циљ пројек та је очу ва ње и уна пре ђе ње мен тал ног здра вља адо ле сцена та, као и сту дент ске по пу ла ци је. Пси хо ло шко са ве то ва ње и по др шка пу тем ин тер нет сај та би ће основ ни ви до ви ове ак ци је. Про је кат је запо чео 22. ок то бра и тра ја ће до 31. НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈА Са пре зен та ци је у Ру ми де цем бра ове го ди не. То ком пре зен та ци је про јек та, мла ди ма је го во ри ла пси хо лог Јо вана Осто јић. Осно ву ње ног из ла га ња чи ни ла је ин фор ма ци ја да, ако млад чо век оде код пси хо ло га, зна чи да Де ле га ци ја бо рач ке ор га низа ци је, ло кал не са мо у праве, СПС, ДС, ПУПС и СРС Ру ме по ло жи ла је 24. но вем бра венце на гро бљу по ги ну лих бо раца у Пр вом свет ском ра ту. О стра да њи ма у Пр вом свет ском ра ту го во рио је Мо мир Ми лоше вић, пред сед ник СУБ НОР-а Ру ме. На Град ском гро бљу сахра ње но је око 60 бо ра ца из овог ра та. По во дом 24. но вем бра го ди не, ка да је у Ру ми, у ку ћи др Жар ка Ми ла ди но ви ћа, тада шњег ми ни стра по шта Ср бије, одр жан ве ли ки збор на ко ме је по кре ну та ини ци ја ти ва да се Срем при са је ди ни Кра ље ви ни Ср би ји, вен ци су по ло же ни на гро бу др Ми ла ди но ви ћа на Градском гро бљу, али и на спо мен-обележ ју овог ве ли ка на у цен тру Ру ме, не по сред но код ис пред згра де Поште. Под се ћа ју ћи на те да не ка да пре по зна је про бле ме, што је до каз по сто ја ња мен тал ног здра вља. -Због све рас про страње ни јих про бле ма ко ји су еви дент ни код мла де по пула ци је, до шли смо на иде ју да на пра ви мо ''On li ne'' са вето ва ли ште за мла де. Циљ на гру па су нам мла ди из 7. и 8. раз ре да основ не шко ле, сред ње шко ле и мла ди у раним два де се тим, да кле адоле сцен ти. При су ство дро ге и ал ко хо ла ме ђу мла ди ма ни је слу чај но, то ука зу је на про бле ме у по ро ди ци, шко ли, у ко му ни ка ци ји ме ђу вр шња ци ма. Адо ле сцен ци ја је ва жан пе ри од за ка сни ји жи вот-иста кла је Јо ва на Осто јић. По ла га ње ве на ца на Град ском гро бљу Вен ци на спомн-обе леж ју др Жар ка Ми ла ди но ви ћа се у Ру ми пи са ла исто ри ја, Пре драг Вук ми рић, се кретар СУБ НОР-а Ру ме је ис такао: -Нај ви ше де ле га та има ла је Ру ма - њих 20, ра чу на се да је на збо ру у Ру ми уче ствова ло ви ше од 400 де ле га та из Сре ма. Тач ка 2. из ре зо луци је ко ја је та да при хва ће на гла си:''за слу чај пле мен ског или по ли тич ког це па ња, изја вљу ју за ступ ни ци На род ног ве ћа у Сре му, као иза сла ници на ро да, да се од лу чу ју за не по сред но при са је ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни Ср би ји.'' На овај дан ду жни смо да се се тимо свих уче сни ка ве ли ког народ ног збо ра у Ру ми, по себ ног ини ци ја то ра ових до га ђа ја др Жарка Ми ла ди но ви ћа.

9 Среда, 28. новембар IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Стре љач ка ру па У то ку је ре а ли за ци ја про јек та рекул ти ва ци је де гра ди ра ног про сто ра та ко зва не Стре љач ке ру пе у Ма ради ку за ко ји је По кра јин ски се крета ри јат за енер ге ти ку до де лио беспо врат на сред ства у из но су од 3,44 ми ли о на ди на ра. Про је кат је де лом ре а ли зо ван у овој го ди ни, а употпу но сти ће би ти за вр шен у пр вом тро ме сеч ју на ред не го ди не, ре као је Бо јан Та тић, пред сед ник Са ве та МЗ Ма ра дик. Вак ци на ци ја Вак ци на ци ја про тив се зон ског гри па по че ла је про шле сре де. Дом здра вља у Ин ђи ји пре у зео је 945 до за уво зних вак ци на про из во ђача Са но фи Па стер. По треб но је да се гра ђа ни ја ве код свог иза бра ног ле ка ра ко ји ће оба ви ти пре глед и на пра ви ти про це ну нео п ход но сти вак ци на ци је. Ка пе ле ЈКП Ко му на лац ће у са рад њи са оп шти ном ста ви ти под кров но во и- згра ђе ну ка пе лу на гро бљу у Но вим Кар лов ци ма до кра ја ове го ди не, чуло се на са стан ку у ме сној за јед ни ци. Ме ђу при о ри тет ним ин ве сти ци ја ма за сво је се ло Чор та нов ча ни су стави ли и из град њу ка пе ле на ме сном гро бљу. По ре чи ма Слав ка Пу ва че, ди рек то ра Ко му нал ца по сто је изгле ди да се у на ред ној го ди ни ура ди про јект на до ку мен та ци ја а, евен туал но, Кре не са из град њом. ОКОМ КА МЕ РЕ Опрез! ко сте ових да на ишли да пла ти те ра- за гас у Блок 63, си гур но вам ни- Ачун је про ма кла сли ка кре ча и мал те ра ко ји от па да са пла фо на ход ни ка ко ји спаја ју објек те ко лек тив ног ста но ва ња. Пре не ко ли ко ме се ци од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја до не ли су оп штин ску Одлу ку о кућ ном ре ду ко јом је пре ци зи рано шта су чи је оба ве зе, ко вр ши кон тролу а ко при ме њу је санк ци је. Искре но се на да мо да ова од лу ка не ће оста ти мр тво сло во на па пи ру као Од лу ка о одр жа вању фа са да у цен тру гра да тим ви ше што у кон крет ном слу ча ју пре ти опа сност прола зни ци ма. Чи ја је над ле жност? РУ КО ВОД СТВО ОП ШТИ НЕ У МЕ СНИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА Раз го ва ри о при о ри тет ним ин ве сти ци ја ма У окви ру при пре ма бу џе та општи не Ин ђи ја за го ди ну, а сле де ћи ду го го ди шњу прак су, руко вод ство оп шти не са на чел ни ци ма оп штин ских оде ље ња и пред ставни ци ма јав них пред у зе ћа, то ком про шле и ове не де ље, раз го ва ра ли су са чла но ви ма са ве та ме сних зајед ни ца у са ва ком на се ље ном месту. Би ло је ре чи о ин ве сти ци ја ма ве за ним за по бољ ша ње стан дар да гра ђа на, од ре ђи ва њу при о ри те та ко ји има ју из гле да да уђу и бу ду ре а ли зо ва ни кроз про гра ме јав них пред у зе ћа у го ди ни. -Не по сред на ко му ни ка ци ја са гра ђа ни ма је на ша ду гог ди шња прак са, ова ко на нај бо љи на чин сагле да ва мо њи хо ве про бле ме и захте ве ко ји су, углав ном, ре ал ни а ре ша ва ће се по при о ри те ти ма сход но фи нан сиј ским мо гућ но сти ма. Средстви ма бу џе та не мо же мо све да исфи нан си ра мо али за јед нич ким ан гажо ва њем пред став ни ка се ла и за по сле ни их у ка би не ту пред сед ни ка оп шти не, ра ди ће се про јек ти и са њи ма кон ку ри са ти код покра јин ских се кре та ри ја та по рас пи са ним кон кур си ма, ре као је Пе тар Фи ли по вић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. Ко ји су то при о ри те ти у се о ским месним за јед ни ца ма? -Снаб де ва ње здра вом пи ја ћом во дом је ду го го ди шњи про блем Слан ка ме начких Ви но гра да. Ле тос је из бу шен је дан бу нар на ду би ни од 133 ме тра, ана ли за је по ка за ла да је во да ме ђу нај ква ли тетни јим у овом де лу фру шко гор ја. Из тог бу на ра во дом се снаб де ва згра да ме сне за јед ни це. Би ло би до бро ка да би се из овог бу на ра во дом снаб де ва ле бар две ули це, ре као је Ја но Ма хо, пред сед ник Са ве та ове МЗ. Да је та кво пар ци јал но ре ша ва ње пита ња во до снаб де ва ња тех нич ки не из водљи во при сут не је уве ра вао Бо ри во је Бо жић, ди рек тор ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја. На ја вио је да ће на ред не годи не би ти ура ђен План во до снаб де ва ња Слан ка ме нач ких Ви но гра да ко јим ће се ово се ло по ве за ти на во до вод у Но вом Слан ка ме ну. На са стан ку у Кр че ди ну Ме шта ни Слан ка ме нач ких Ви но гра да су ме ђу при о ри те те ста ви ли из град њу ниско на пон ске мре же у Ја но ши ко вој ули ци, из град њу спу ста до Ду на ва, по ста вља ње јед ног ауто бу ског ста ја ли шта код скре тања са глав ног пу та у се ло и осве тље ње те рас кр сни це. О по тре ба ма Кр че ди на го во ро је Дани ло Ву ји чић, пред сед ник Са ве та МЗ. -У се лу смо ре ши ли све круп не ин вести ци је из у зев но вих тра фоа. Са да су нам при о ри те ти из град ња пар кин га ис пред Дома кул ту ре, чи шће ње кр че дин ског по то ка, из град ња тро то а ра у ули ци Ца ра Ду ша на, не ко ли ко отре си шта - ка же Ву ји чић. Кр че дин ци тра же пум пу Тех нич ки гу би так га са у од но су на пре у зе те и фак ту ри са не ко ли чине ЈП Ин гас за ок то бар ме сец био је 5,53 про цен та што је алар ми ра ло ру ко вод ство овог јав ног пред у зе ћа да по тра же узрок. Пре ве де но у ку бике то би зна чи ло пре ко ку би ка из гу бље ног га са. Илу стра ци је ра ди, тех нич ки гу би так га са у ју ну ме се цу из но сио све га 0,33 по сто, у ав гу сту је дан а сеп тем бру 2,77 про цен та. -На кон ана ли зе тех нич ког гу битка за ме сец ок то бар утвр ђе но је да је ве ћа раз ли ка по сле ди ца не фак тури са не ко ли чи не ис по ру че ног га са услед раз ли ке у вре мен ском очи тава њу, из ме ђу до ба вља ча и Ин га са, ре као је Мар јан Ми ла ко вић, ре ферент за ин фор ми са ње у овом јав ном пред у зе ћу. На кон ура ђе не ко рек ци је тех нички гу би так га са за ок то бар ове го дине је све ден на про це нат од про шле го ди не. Од го вор је сти гао од представ ни ка Ди рек ци је за изград њу оп шти не Ин ђи ја Мио дра га Ма рин чи ћа ко ји рекао да је ура ђен про јек та за уре ђе ње цен тра се ла у оквиру ко јег је и про стор ис пред До ма кул ту ре те да ће се са тим про јек том кон ку ри са ти за сред ства код По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо привре ду у окви ру ко јег је и део ко ји се од но си на ру рал ни раз вој. Оче ку ју се и сред ства за Про је кат ре кул ти ва ци је ста ре ци гла не ко ји је ла не про шао на кон кур су. Ми ло ван Јо вић, председ ник Са ве та ме сне за једни це Но ви Кар лов ци ка же да су при о ри те ти овог села из град ња тро то а ра од цр кве до Зе мљо рад нич ке за дру ге, ас фал ти ра ње двори шта До ма кул ту ре, ре кон струк ци ја пу та у Гро бљан ској ули ци и по ставља ње јав не ра све те од Ши јач ке до Сред ње ули це. Но во слан ка мен ци исти чу по тре бу уре ђе ња ужег цен тра Но вог Слан ка ме на, на ста вак ра до ва на ка на лу по ред шко ле, на си па ње ту ца ни ком де ло ва не ас фал ти ра них ули ца. На спи ску је и из град ња парки ра ли шта код ка то лич ког гро бља и уре ђе ње про сто ри ја згра де ме сне зајед ни це, из нео је на са стан ку у име гра ђа на Ра до слав Ле ро, пред сед ник Са ве та МЗ Но ви Слан ка мен. -Ка да је у пи та њу снаб де ва ње го ри вом има мо ве ли ких про бле ма. Се ло не ма бен зин ску пум пу па по го ри во мо ра мо да иде мо у Бе шку или на ауто-пут. Још седам де се тих го ди на про шлог ве ка има ли смо пум пу при зе мљо рад нич кој за дру зи ко ја је по кло ње на НИС-у. Он да је у се лу би ло ја ко ма ло трак то ра и пут нич ких ауто мо би ла, и пум па је би ла рен та бил на. Са да ка да је ви ше стру ко по ве ћан број во зи ла и по љо при вред них ма ши на а пум пу су уга си ли, ка ко ка жу, због не рента бил но сти. Тра жи мо од оп шти не да се ан га жу је па да или НИС отво ри по но во пум пу или да се то омо гу ћи при ват ни ци ма, ре као је Дра жен Орељ, члан са ве та МЗ Кр че дин. ИЗ ЈП ИН ГАС Очи та ва ње раз лог тех нич ког гу бит ка -Ме ре у ци љу сма ње ња тех нич ког гу бит ка га са на ше пред у зе ће кон тину и ра но спро во ди. Вр ши се кон трола не про пу сно сти че лич ног га со во да ду гач ког 50 ки ло ме та ра, за ме њу ју се до тра ја ли мер ни уре ђа ји у до ма ћинстви ма но вим, вр ши се ба жда ре ње ме ра ча. Са на ци ју оште ће них де лова га со во да на сто ји мо да оба ви мо у што кра ћем ро ку - ка же До бри во је Су џум, ди рек тор ЈП Ин гас Ин ђи ја. Ме ста за штед њу има код по троша ча, на ро чи то у јав ним пред у зе ћима и уста но ва ма, кон ста ту ју у овом јав ном пред у зе ћу и пред ла жу ку пови ну ре гу ла то ра тем пе ра ту ре и не ка дру га ре ше ња. На при мер, про стори је На род не би бли о те ке су на истој ко тлар ни ци са Гим на зи јом, ова сред ња шко ла не ра ди су бо том и на рас пу сту али због Би бли о те ке гре јање је укљу че но. О ме ра ма за штедњу енер ги је би ће ре чи на са стан цима за ка за ним за ову не де љу.

10 10 Среда, 28. новембар УКРАТ КО За шти та жи вот не сре ди не Иришка хроника Срп ска чи та о ни ца, у са рад њи са ОЕБС-ом и По кре том го ра на Војво ди не, ор га ни зу је да нас пре да ва ње и три би ну на те му За шти та жи вот не сре ди не. Те ме ко је ће пре да ва чи пред стави ти за ин те ре со ва ни ма, има ће за циљ да осна же еко ло шку свест грађа на, а укљу чи ва ће мно штво приме ра из прак се ко му нал них по ли цаја ца у сфе ри де ло ва ња на за шти ти жи вот не сре ди не, као и кон крет не при ме ре ин спек циј ских слу жби, након че га ће би ти отво ре на три би на на ко јој ће за ин те ре со ва ни мо ћи да по ста вља ју пи та ња. Пре да ва ња ће др жа ти пред ставни ци Ин спек циј ских слу жби АП Војво ди не, Ко му нал не по ли ци је Но вог Са да, По кре та го ра на Вој во ди не, од но сно пред став ни ци ОЕБС-а. Пре да ва ње и ти би на по чи њу у ча со ва. РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИПА ПРО ЈЕК ТА ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ СА РАД ЊЕ До каз ква ли тет ног ра да Од лу ком Вла де АП Вој во ди не, до не том на про шлоне дељ ној сед ни ци ко јом је пред се давао пот пред сед ник Вла де и по кра јин ски се кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој проф. др Дра го слав Пе тро вић, Оп шти на Ириг по ста ла је једна од де вет вој вођан ских оп шти на које ће у на ред ном пери о ду има ти при ли ку да ко ри сте сред ства из Про гра ма Европске Уни је за пре когра нич ну са рад њу - ИПА. По ред Ири га, пра во на ко ри шће ње сред ста ва у укуп ном из но су од 32 ми ли о на ди на ра доби ли су још и Али бу нар, Бе о чин, Вр бас, Жа баљ, Ка њи жа, Но ви Кнеже вац, Ста ра Па зо ва и Чо ка. Ка ко је тим по во дом ис та као Пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Пе тро вић, чи ње ни ца да је Ириг ус пео да у ма лом бро ју оп шти на до би је сред ства из ИПА про гра ма, нај бо љи је до каз да је ова сремска Оп шти на спрем на и спо соб на да апли ци ра и да до би је сред ства Вла ди мир Пе тро вић - пре ко гра нич ном са рад њом до бо љег ква ли те та жи во та из фон до ва Европ ске уни је. - Ово је из у зетно ле па и зна чај на вест за Ириг. То је са јед не стра не доказ да ра ди мо добро и ква ли тет но, а са дру ге по твр да да нас ме ђу на родни парт не ри, али и по кра јин ска ад мини стра ци ја вред ну ју и да ува жа ва ју наш рад. Ириг има из у- зе тан по тен ци јал и на на ма је да га иско ри сти мо. За нас је од из у зет не важно сти ре а ли за ци ја про јек та пре ко гранич не са рад ње са оп шти ном Го ра жде у Бо сни и Хер це го ци ни, а та ко ђе пла ни ра мо да ре а ли зу је мо про јекат пре ко гра нич не са рад ње са Хрват ском. Ми смо Оп шти на ко ја се мо ра осла ња ти на ту ри зам и во ћарство пре све га и про јек ти ко је смо ре а ли зо ва ли и ко је ће мо тек ре а лизо ва ти усме ре ни су на уна пре ђе ње раз во ја упра во ова два сек то ра делат но сти, ис та као је Пе тро вић. С. Л. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Об но ва а до ви на об но ви Ни ко ла јев ске цр кве у РИри гу се на ста вља ју. На кон уну тра шње об но ве Од бор за об но ву от по чео је са обно вом спо ља шњо сти овог Све тог хра ма из го ди не ко ји је на стао по ар хи тектон ској кон цеп ци ји цр кве ма на сти ра Но во Хо по во. По ред фру шко гор ских ма на сти ра ко јих на те ри то ри ји Ири га има чак осам, Ни ко ла јев ска цр ква пред ста вља нај значај ни ју ду хов ну све ти њу Ср ба овог де ла Сре ма, око ко је се не ка да са бо ро ва ло и до но си ле се од лу ке од су штин ске ва жности за оп ста нак Ср ба Сре ма. Сход но то ме, још јед ном упу ћеј мо апел свим по што ва о ци ма тра ди ци о налних вред но сти да по мог ну об но ву ове Све ти ње. М. М. Беочинска хроника ДО 2. ДЕ ЦЕМ БРА Кон курс за сти пен ди ра ње сту де на та о ми си ја за до де лу сти пен ди ја сту- ти ма рас пи са ла је кон курс за Кден сти пен ди ра ње до 20 нај бо љих сту дена та са те ри то ри је бе о чин ске оп штине. Пра во при ја ве на кон курс има ју ре дов ни сту ден ти ви со ко школ ских уста но ва чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја или Ауто ном на по кра ји на Војво ди на, под сле де ћим усло ви ма: да су упи са ли јед ну од го ди на основ них или ди плом ских ака дем ских сту ди ја, од дру ге до по след ње, да сту ди рају на те рет бу џе та, да то ком сту ди ја има ју про сеч ну оце ну нај ма ње 8,5, да то ком сту ди ја ни су об на вља ли ни једну го ди ну, да су по ло жи ли све ис пи те из прет ход них го ди на и да има ју преби ва ли ште на те ри то ри ји оп шти не Бео чин нај ма ње три го ди не. Сти пен ди ја се ис пла ћу је у тра ја њу од де сет ме се ци, по чев од 1. де цембра го ди не. Рок за при ја вљива ње на кон курс је до 2. де цем бра, на адре су: Оп шти на Бе о чин, Све тосав ска 25, са на зна ком: При ја ва на кон курс за до де лу сти пен ди ја студен ти ма. НА ЈАВ НОЈ ТРИ БИ НИ У СО БЕ О ЧИН Пред ста вљен Ак ци о ни план за мла де Циљ овог про јек та је осна жи ва ње мла дих за ак тив но уче ство ва ње у ло кал ној омла дин ској по ли ти ци У скло пу про јек та Упо знај мо се са ЛАП-ом у Са ли СО Бе о чин одржа на је јав на рас пра ва, у ци љу осна жи ва ња мла дих за ак тив но учество ва ње у по ли ти ци. Ова ак тивност се спро во ди у окви ру про гра ма Ква ли тет ни сер ви си за мла де корак ка одр жи вом ло кал ном раз во ју, ко ји по др жа ва На ци о нал на асо ци јаци ја прак ти ча ра омла дин ског ра да, од но сно НА ПОР, фи нан си ра USAID -про је кат одр жи вог ло кал ног раз воја, а спро во ди Кан це ла ри ја за мла де оп шти не Бе о чин. Пред ста вља ње Ло кал ног ак ци о ног пла на у СО Циљ овог про јек та је осна жи вање мла дих за ак тив но уче ство ва ње у ло кал ној омла дин ској по ли ти ци, као и про мо ци ја Ло кал ног ак ци о ног плана за мла де, ко ји би тре бао да бу де усво јен до кра ја го ди не. Глав не те ме ове јав не рас пра ве би ле су: обра зо ва ње мла дих, за пошља ва ње, здра вље, кул ту ра, спорт и сло бод но вре ме, ак тив но уче шће и во лон те ри зам, као ин фор ми са ње, мобил ност и без бед ност при пад ни ка ове по пу ла ци је. За ор га ни за ци ју до га ђа ја би ла је за ду же на Кан це ла ри ја за мла де општи не Бе о чин на че лу са ко ор ди на тором Ду ша ном Зељ ко ви ћем. С. М. ПРИ ЛИ КОМ РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈЕ ВО ЗИ ЛА Но ва це на ло кал не ко му нал не так се На по след њем за се да њу Скуп штине Оп шти не Бе о чин из гла са на је из ме ње на и до пу ње на од лу ка о локал ним ко му нал ним так са ма ко јом је пред ви ђе но да се за др жа ње мо торних, друм ских и при кључ них во зи ла сем по љо при вред них во зи ла и маши на пла ћа из ме ње на так са. При ре ги стра ци ји ауто мо би ла локал на так са пла ћа ће се за во зи ла до 1150 ку би ка 500 ди на ра, до 1300 ку би ка ди на ра, до 1600 куби ка ди на ра, до 2000 ку би ка ди на ра до 3000 ку би ка ди на ра, а пре ко 3000 ку би ка ди на ра. За мо то ци кле до 125 ку бика пла ћа ће се 400 ди на ра, до 250 ку би ка 600 ди на ра, до 500 ку би ка ди на ра, до 1200 ку би ка ди на ра, а пре ко 1200 ку би ка ди на ра. За ка ми о не до две то не но си вости пла ћа ће се ди на ра, до пет то на ди на ра, до 12 то на но сисво сти и пре ко 12 то на ди на ра. Но ви на је и то што ће ло кал ну ко му нал ну так су за ис ти ца ње фирме од 1. ја ну а ра пла ћа ти са мо они пред у зет ни ци чи ји при хо ди прела зе 50 ми ли о на ди на ра што до са да ни је био слу чај, јер су сви пред у зетни ци пла ћа ли фир ма ри ну без об зира на го ди шњи при ход. С. М.

11 Среда, 28. новембар КОН ЦЕРТ ЗА ПО МОЋ АМА ТЕ РИ МА ИЗ КО СОВ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ Со ли дар ност оп шти не и ста ро па зо вач ких ама те ра PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ре гре си ра ње пре во за сту де на та Оп шти на Ста ра Па зо ва рас пи са ла је кон курс за ре гре си ра ње тро шкова пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о бра ћа ју у школ ској 2012/2913. го ди ни. Пра во на ре гре си ра ње трошко ва пре во за има ју сту ден ти ко ји има ју пре би ва ли ште у оп шти ни Стара Па зо ва, сва ко днев но пу ту ју на ме ђу ме сној ре ла ци ји, ни су ко ри сници сме шта ја у сту ден ским цен три ма, шко лу ју се на те рет бу џе та и пр ви пут упи су ју го ди ну сту ди ја и ни су ко ри сни ци сту ден ских сти пен ди ја и кре ди та од Ми ни стар ства про све те. Кон курс је отво рен до 7. де цем бра, а сту ден ти да би оства ри ли ово право тре ба да на пи сар ни ци Оп штин ске упра ве под не су уве ре ње о пре би вали шту или фо то ко пи ју лич не кар те, по твр ду да се шко лу ју на те рет буџе та и фо то ко пи ју ин дек са. Обра зац при ја ве мо же се по гле да ти на сај ту оп шти не Ста ра Па зо ва. По моћ мла дим та лен ти ма На кон курс за до де лу јед но крат не по мо ћи мла дим та лен ти ма у обла сти кул ту ре и умет но сти ко ји сва ке годи не рас пи су је ста ро па зо вач ки Центар за кул ту ру, ове го ди не су сти гле 34 при ја ве. Зах те ви су свр ста ни у три ка те го ри је и то: сту ден ти уметнич ких ака де ми ја, уче ни ци сред њих умет нич ких шко ла и уче ни ци основних му зич ких шко ла. Ко ми си ја је све зах те ве при хва ти ла, та ко да ће студен ти умет нич ких ака де ми ја до би ти по 30 хи ља да ди на ра, уче ни ци средњих умет нич ких шко ла по 13 и учени ци основ них му зич ких шко ла по 5 хи ља да ди на ра. Овај кон курс се већ 11 го ди на рас пи су је, а за ове на ме не ове го ди не је би ло из дво је но укуп но 524 хи ља де ди на ра. Со ли дар ност на де лу По зна та ак ци ја Цр ве ног кр ста Со ли дар ност на де лу ове го ди не по че ла је 24. но вем бра и за вр ши ће се за ме сец да на 24. де цем бра. Свр ха ове ак ци је је да се при ку пе ка ко новча на сред ства, та ко и по моћ у одећи, обу ћи и хра ни за све со ци јал но угро же не гра ђа не у ста ро па зо вач кој оп шти ни. У Оп штин ској ор га ни за ци ји Цр ве ног кр ста оче ку ју по моћ не са мо по је ди на ца, не го и ко лек ти ва и приват них пред у зет ни ка. у ма ни тар ни кон церт за по моћ Кул- но умет нич ком дру штву Ко сов ски Хтур бо жур из Ко сов ске Ми тро ви це у ор гани за ци ји оп штин ског Са ве за ама те ра и КУД-а Бран ко Ра ди ће вић под по кро витељ ством оп шти не Ста ра Па зо ва одр жан је у су бо ту 24.но вем бра у По зо ри шту у Ста рој Па зо ви. Ова ак ци ја при ку пља ња нов ца за ко сов ско ми тро вач ке ама те ре с ци љем да се са чу ва срп ски иден ти тет на Ко со ву, ор га ни зо ва на јер је КУД Косвски бо жур услед по жа ра у ав гу сту остао без про сто ри ја и на род них но шњи. Го сти из Ко сов ске Ми тро ви це, њих че тр де сет двоје, де ца, ру ко вод ство на род ног ор кестра и пред став нци оп шти не, до шли су у пе так где су их до че ка ли пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди новић са са рад ни ци ма и ру ко вод ство КУД-а Бран ко Ра ди че вић.том при ли ком општи на Ста ра Па зо ва је и пред став ни ци ма КУД-а Ко сов ски бо жур и пред став ни цима оп шти не по кло ни ла из ван ред ну књи гу Исто ри ја Ср ба, а КУД је до био и штампач и ске нер. - Ми ће мо би ти увек ту да по мог не мо и ова ак ци ја је ор га ни зо ва на да се об но ви та опре ма и но шња и све што је по требно ре као је пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић. На го сто примству и да ро ви ма од при ја те ља из ста ропа зо вач ке оп шти не у име ло кал не са моу пра ве Ко сов ска Ми тро ви ца за хва лио се Вла ди мир Ра кић, а у име та мо шњег Цен тра за кул ту ру Си ме он Си мен дић. Кул тур но-умет нич ка дру штва су раз мени ла сим бо лич не по кло не. Ле по са ва Кр кић, пред сед ни ца ста ро па зо вач ког КУД-а Бран ко Ра ди че вић, по кло ни ла је го сти ма је дан из ве зе ни пе шкир на чи ја се два кра ја на ла зи из ве зе но име и јед ног и дру гог дру штва спо је них с пу но цве ћа. Име на дру шта ва на пе шки ру спо је на су с да на шњим да ту мом да нас то спа ја цео ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ДЕ ТЕ ТА По се та по ро ди ци Кор мош Уру че ње по кло на При ну ђе ни да игра ју без но шњи: КУД Ко сов ски бо жур Пред сед ник оп шти не у по се ти по ро ди ци Кор мош а Свет ски дан де те та пред сед ник оп- не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но- Ншти вић, 20. но вем бра, по се тио је ста ро пазо вач ку, де се то чла ну по ро ди цу Кор мош ко ја има ше сто ро де це. Ова по ро ди ца је шти ће ни ца Цен тра за со ци јал ни рад, а по во дом обе ле жа ва ња Свет ског да на дете та ло кал на са мо у пра ва је за де цу Дани је лу, Дра га ну, Сте фа на, Сте фа ну, Бо ја ну и Јо же фа обез бе ди ла од ре ђе ну вр сту по мо ћи ко ја је за њих од ве ли ког зна ча ја. Ста ре кре ве те за ме ни ли су нови кре ве ти на спрат, а те пи хе за стан од 50 квдра та обез бе дио је Ате ље Ан тре. Макс спорт и Ме ди ус су пер мар кет дони ра ли су обу ћу, оде ћу и па ке те с хра ном и хи ги је ном Ве ли ка је сре ћа што мо же мо да помог не мо и пру жи мо ма те ри јал ну и мо рал ну по др шку овој по ро ди ци ко ја има нај ви ше де це у на шој оп шти ни. Ди вим се њи хо вим ро ди те љи ма ко ји су при мер хра бро сти, док је у Ср би ји на та ли тет у дра стич ном опа дању - ре као је пред сед ник оп шти не. Зи ма до ла зи и ова до на ци ја је ја ко бит на због де це. Ово је пр ви пут да доби ја мо по моћ од оп шти не и за и ста ве ли ко хва ла ка за ла је, за хва лив ши се председ ни ку оп шти не Пи ро шка Кор мош, мај ка ше сто ро де це. жи вот на ра дост и ве се ље кроз цве ће и цр ве но ко је је сим бол ра до сти и на станка жи во та, до да ла је Да ја на Ко стић из КУД-а до ма ћи на. У су бо ту на ху ма ни тар ном кон цер ту пред пре пу ном са лом ста ро па зо вач ког По зо ри шта, под мо том Са чу вај мо српски иден ти тет на Ко со ву за при ја те ље из Косвске Ми тро ви це, по ред до ма ћи на и го сти ју ко ји су при ну ђе ни да игра ју без но шње, на сту пи ла су кул тур но-умет ничка дру штва из ста ро па зо вач ке оп штине: Мла дост и Све ти Са ва из Но ве Пазо ве, Ми тан че из Бе ле ги ша, Слав ко Га јин из Вој ке и Ду кат и Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве. Да би се при купи ло што ви ше сред ста ва за по моћ амате ри ма из Ко сов ске Ми тро ви це, ор га ни зато ри су отво ри ли жи ро ра чун у Ча чан ској бан ци : на ко ји сви љу ди до бре во ље мо гу упла ти ти до бро вољ не при ло ге. ХУ МА НОСТ По моћ за Дар ка ри де сет пе то го ди шњи Дар ко Јур ко- на стра дао је го ди не у са о- Твић бра ћај ној не сре ћи и та да по вре дио врат ни део кич ме и кич ме ну мо жди ну и од у зе та су му сва че ти ри екс тре ни те та (DG kvadri ple gi ja C6). Ду го трај ном ре ха би ли таци јом гор њи део екс тре ми те та се вра тио, али ње го ва бор ба да ста не на сво је но ге би ла је без у спе шна. Је ди на мо гућ ност да Дар ко ста не на сво је но ге је опе ра ци ја с ма тич ним ће ли ја ма. За тран спла та цију ма тич ним ће ли ја ма у Бе чу на Кли ни ци Stam mzel len Wi en укуп но је по треб но са ку пи ти евра за пр ви од ла зак на тран спла та ци ју и бо ра вак на Кли ни ци, а по треб на су 2-3 од ла ска у раз ма ку од пар ме се ци о че му од лу чу ју ле ка ри, али не ви ше од три. Ова сред ства Дар ко и њего ва по ро ди ца ни су у мо гућ но сти да саку пе, те и овим пу тем мо ле љу де до бре во ље ко ји су у мо гућ но сти да по мог ну. Ди нар ски ра чун: Вој во ђан ска бан ка ад Но ви Сад, на име Дар ко Јур ко вић, број:

12 12 Среда, 28. новембар НА СЕД НИ ЦИ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Усво јен пред лог ре ба лан са бу џе та ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Дан бор бе про тив си де У су срет Ме ђу на род ном да ну бор бе про тив си де, Цр ве ни крст Шид, Дру штво за бор бу про тив ра ка, Дом здра вља и Кан це ла ри ја за мла де ће ову сед ми цу по све тити еду ка ци ји, пре све га мла дих. У шид ским основ ним шко ла ма биће одр жа на пре да ва ња, а у До му здра вља бес плат но те сти ра ње. Цен трал на ма ни фе ста ци ја плани ра на је за пе так, 30. но вем бар. Ово го ди шњи сло ган бор бе про тив си де је Не мо жеш да знаш док се не те сти раш. Ба тров ци То ком ове не де ље тре ба ло би да поч не чи шће ње и про ко пава ње атар ске мре же у Ба тровци ма. Ове ра до ве, ко је ће из води ти Дру штве но во до при вред но пред у зе ће Ши ди на, фи нан сира ју По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство и Оп шти на Шид. Ши ди јан ке Чла ни це Удру же ња же на Ши ди јан ке одр жа ле су фо кус гру пу на те му На си ље над жена ма лич ни став, са ци љем ис тра жи ва ња про бле ма на си ља над же на ма у шид ској оп шти ни. Гру пу је во ди ла Ве сна Ку зми нац, пред сед ни ца Са ве та Ши ди јанки и ко ор ди на тор ка за пси холо шке ак тив но сти. У су бо ту су Ши ди јан ке го сто ва ле у Ви те зу, у БиХ, где су, пре на сту па Аматер ског по зо ри шта Бра ни слав Ну шић, одр жа ле три би ну на тему на си ља над же на ма. Обу ка за пред у зет ни ке Ре ги о нал на раз вој на аген ција Срем ор га ни зо ва ла је у пе так у На род ној би бли о те ци Си ме он Пи шче вић у Ши ду бес плат ну обу ку за пред у зе ћа и пред у зетни ке ко ји из во зе пр ви пут. По за вр шет ку обу ке при вред ни ци су до би ли сер ти фи кат Ми нистар ства еко но ми је и ре ги о налног раз во ја и РРА Срем. Укуп ни при хо ди и при ма ња пла ни ра ни у овој од лу ци су на ни воу од ди на ра, те ку ћа бу џет ска ре зер ва пла ни ра на је на из нос од пет ми ли о на, а стал на бу џет ска ре зер ва из но си ми ли он ди на ра а про шло не дељ ној сед- ци Оп штин ског ве ћа Нни усво је ни су, из ме ђу оста лог, пред лог ре ба лан са бу џе та за те ку ћу го ди ну, на црт Од лу ке о ко му нал ним и ло кал ним адми ни стра тив ним так са ма, Правил ник о бли жим усло ви ма, кри те ри ју ми ма, на чи ну и поступ ку за оства ри ва ње пра ва на на кна ду тро шко ва за ван теле сну оплод њу, као и пред лог из ме не Од лу ке о обра зо ва њу ме сних за јед ни ца. Ка ко је у свом обра зло жењу ис та кла Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац оп штин ског Одеље ња за фи нан си је, пред лог од лу ке о из ме на ма Од лу ке о бу џе ту усво јен је у ци љу уравно те же ња бу џе та. - Укуп ни при хо ди и при ма ња пла ни ра ни у овој од лу ци су на ни воу од ди на ра, те ку ћа бу џет ска ре зер ва пла ни ра на је на из нос од пет ми ли о на, док стал на бу џет ска ре зер ва из но си ми ли он ди на ра. У пла ну рас хо да и из да та ка за го ди ну сред ства општи не Шид су рас по ре ђе на по ко ри сници ма и на ме на ма, где се нај ви ше па жње обра ти ло на ми ни мал не ма те ри јал не тро шко ве, чи јим из вр ше њем би се обезбе ди ло не сме та но функ ци о ни са ње свих ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва ре кла је Ја дран ка Не дић, до да ју ћи да је остваре ње бу џе та на при бли жно истом процен ту као и про те кле го ди не. о во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род- да на де те та Цр ве ни крст је, у Пног са рад њи са ПУ Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља, ор га ни зо вао по се ту До му за ста ра ли ца Лу а на у Ши ду. - На ши ма ли ша ни из објек та Ис ток за јед но са за по сле ни ма у Цр ве ном крсту и во лон те ри ма на про гра му Брига о ста ри ма Љи ља ном Му ца ло вић и Сне жа ном Ми хај ло вић про ве ли су при јат не тре нут ке у до му Лу а на. Деца су ре ци то ва ла сти хо ве, пе ва ла песми це и об и шла и оне ко ри сни ке који ни су мо гли да на пу сте сво је со бе. Као на гра ду за то ма ли ша ни су до би ли слат ки ше и со ки ће. За хва љу ју ћи из у- зет ном го сто прим ству ко је нас је опет до че ка ло у овом До му, до го во ре но да Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Пред лог из ме не од лу ке о фор ми рању ме сних за јед ни ца обра зло жио је на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га. - Је дан од глав них раз ло га за што смо при сту пи ли из ме ни ове од лу ке јесте чи ње ни ца да нам у то ку иду ће годи не пред сто је но ви из бо ри за са ве те ме сних за јед ни ца, као и за пред седни ке тих са ве та. Упра во из тог разло га, има ју ћи у ви ду да се ти ро ко ви бли же, циљ нам је био да ту од лу ку што ви ше по јед но ста ви мо, од но сно да омо гу ћи мо што струч ни је спрово ђе ње тих из бо ра. Јед на од из ме на ко је су усво је не од но си се на про цес ПО СЕ ТОМ ДО МУ ЛУ А НА И СТРУЧ НОМ ТРИ БИ НОМ Обе ле жен Ме ђу на род ни дан де те та још две гру пе де це по се те ову уста нову и то уочи но во го ди шњих пра зни ка ре кла је Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Шид. Ме ђу на род ни дан де те та обе ле жио је и Кул тур но обра зов ни цен тар Шид, три би ном под на зи вом Ме сто, зна чај и уло га ства ра лач ких ак тив но сти у васпи та њу и обра зо ва њу де це. На овој три би ни, ко ја је одр жа на у На род ној би бли о те ци Си ме он Пи шче вић, преда ва чи су би ли ака де мик Емил Каме нов, аутор број них мо но гра фи ја, књи га и уџ бе ни ка на те му обра зо ва ња де це и др Са ња Фи ли по вић, сли карка и струч њак из обла сти пред школ ске пе да го ги је и ме то ди ке на ста ве ли ковне кул ту ре. кан ди до ва ња ли ца која же ле да бу ду бу ду ћи чла но ви Са ве та Ме сне за јед ни це у Ши ду. Наи ме, до са да је бу ду ћег кан ди да та тре ба ло да по др жи 50 гра ђа на, а са да је тај број сма њен на 30. Осим то га, убуду ће на ли сти ћу по ред име на кан ди да та не ће по сто ја ти ни фор мал на мо гућ ност да се упи ше ње го ва по ли тич ка припад ност, а што је рани је би ло мо гу ће иста као је на чел ник Општин ске упра ве Ром ко Па пу га. Осим то га, чла но ви Ве ћа усво ји ли су, изме ђу оста лог и из ме ну Про гра ма по сло ва ња Ра дио Ши да, веза ну за про ме ну це не на кна де за одржа ва ње КДС-а и уво ђе ње ин тер не та, а ме сним за јед ни ца ма Мо ло вин, Сот и Љу ба одо бри ли су нов ча на сред ства за обе ле жа ва ње Да на осло бо ђе ња. Та ко ђе, одо бре но је и 40 по је ди начних зах те ва фи зич ких ли ца за новча ну по моћ, у ви си ни од пет хи љада ди на ра по зах те ву, као и зах те ви Удру же ња ро ди те ља Отво ре но ср це и Удру же ња вој них пен зи о не ра са се ди штем у Срем ској Ми тро ви ци коме при па да и Ме сни од бор Шид ко ји бро ји 70 чла но ва. ОКОМ КА МЕ РЕ Из ло жба у Би бли о те ци У На род ној би бли о те ци Си ме он Пи шче вић по ста вље на је изло жба књи жев них де ла ве за них за Пр ви свет ски рат. Овај исто риј ски до га ђај те ма је и књи жев ног ства рала штва број них ауто ра, а књи га по пре по ру ци би бли о те ка ра је Ве ли ки рат, ауто ра Алек сан дра Га та ли це.

13 Среда, 28. новембар ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА У ОП ШТИ НИ Ка ко уна пре ди ти про из вод њу ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић ЗА ИЗ БЕ ГЛА И ИН ТЕР НО РА СЕ ЉЕ НА ЛИ ЦА Кон курс за огрев Кон курс за из бор ко ри сни ка за пру жа ње ху ма ни тар не по мо ћи у ви ду до де ле др ва за огрев из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца отво рен је од 21.но вем бра до 5. де цем бра ове го ди не. За огрев но др во мо гу кон кури са ти ли ца с ва же ћом из бе глич ком ле ги ти ма ци јом и ин тер но ра се ље на ли ца с пре би ва ли штем на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Зах тев за до де лу по мо ћи с свим по треб ним обра сци ма пре у зи ма се у Оде ље њу за дру штвене де лат но сти оп шти не Пе ћин ци или у ме сним кан це ла ри ја ма. ИЗ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ Упо зо ре ње узур па то ри ма По љо при вред ни ци у пе ћи нач кој оп шти ни че сто су упу ћи ва ли при мед бе на узур па ци ју по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној своји ни, услед че га је ло кал на са мо у- пра ва упу ти ла упо зо ре ње свим физич ким и прав ним ли ци ма ко ја су без прав ног осно ва ушла у по сед др жав ног по љо при вред ног зе мљишта, да тај по сед на пу сте нај ка сни је до 29.но вем бра ове го ди не. У против ном сно си ће за кон ске по сле ди це. А сви (фи зич ка и прав на ли ца) ко ји су без прав ног осно ва за се ја ли култу ре на др жав ном по љо при вред ном зе мљи шту, тре ба да се ја ве председ ни ку ме сне за јед ни це на чи јој се те ри то ри ји спор но зе мљи ште на ла зи ра ди ре гу ли са ња сво јих за кон ских оба ве за. По моћ око до ку мен та ци је Због про бле ма у функ ци о- ни са њу кан це ла ри је Удру же ња по љо при вред ни ка, на са станку у оп шти ни са пр вим љу ди ма ло кал не са мо у пра ве је до го воре но да оп шти на по мог не по љопри вред ни ци ма у по пу ња ва њу до ку мен та ци је за оства ри ва ње пра ва по осно ву ре ги стро ва ног по љо при вред ног га здин ства. Аген ци ја за раз вој оп шти не Пећин ци је пре у зе ла на се бе овај по сао, а по љо при вред ни ци за по др шку мо гу да се обра те Андри ја ни Ра дој чић у згра ди општи не у кан це ла ри ји 12. Ина че, тре нут но се под но се зах те ви за суб вен ци о ни са ње то ва сви ња у го ди ни и рок је до 31.децем бра, за суб вен ци о ни са ње то ва ју на ди (рок 31. ја ну ар наред не го ди не) и за суб вен ци је за на бав ку го ри ва. У пе так 23.но вем бра по водом отва ра ња ма ни фе стаци је Да ни ја пан ске кул ту ре у Пе ћин ци ма, пред сед ник пе ћинач ке оп шти не Са ва Чој чић при ре дио је све ча ни при јем за Ње го ву ек се лен ци ју ам ба са дора Ја па на у Ср би ји го спо ди на То шиа Цу но за ки ја. Том прили ком пред сед ник Чој чић је у крат ким цр та ма пред ста вио општи ну Пе ћин ци с ак цен том на три стра те шка ци ља раз во ја, а то су при вре да, по љо при вреда и ту ри зам. Од го во рив ши на пи та ње ко чи ни ло кал ну власт у оп шти ни Пе ћин ци, што је инте ре со ва ло ја пан ског ам ба садо ра, Са ва Чој чић је на гла сио да су, тек на по чет ку ман да та и да ће ре зул та ти ра да ове ло кал не са мо у пра ве би ти ви дљи ви у на ред ном пе ри о ду, те је сто га по за вао Ње го ву ек се лен ци ју да пра ти раз вој оп шти не Пе ћин ци и да по но во бу де њен гост. И пред сед ник Скуп шти не оп шти не По љо при вред ни ци и ру ко вод ство оп шти не о са рад њи По чет ком про шле не де ље де ле гаци ју из Удру же ња по љо при вредни ка пе ћи нач ке оп шти не при ми ли су пред се ни ци оп шти не и Скуп штине оп шти не Са ва Чој чић и Ни кола Ра до са вље вић са са рад ни ци ма, ка ко би са гле да ли про бле ме с ко јима се зе мљо рад ни ци су сре ћу и до гово ри ли се о бу ду ћој са рад њи у ци љу уна пре ђе ња по љо при вред не про извод ње у оп шти ни Пе ћин ци. Опреде ље ни за ула га ње у раз вој по љопри вре де као у је дан од три ва жна стра те шка ци ља (по ред при вре де и ту ри зма) ове ло кал не са мо у пра ве, пред сед ник оп шти не Са ва Чој чић је на ја вио до но ше ње ја сне стра теги је раз во ја по љо при вре де у пе ћинач кој оп шти ни и по звао пред ставни ке Удру же ња по љо при вред ни ка да узму ак тив но уче шће у из ра ди стра те шког до ку мен та. Сред ства ко ја при хо ду је мо у општин ски бу џет од из да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта, по но во ће мо уло жи ти у по љо при вре ду нагла сио је Чој чић и, под се тив ши да је у прет ход ном пе ри о ду би ло по литич ких ути ца ја на рад Удру же ња пољо при вред ни ка, ре као је да ће ово удру же ње убу ду ће дон си ти од лу ке осло бо ђе но по ли тич ких при ти са ка, ру ко во де ћи се ис кљу чи во ин те ре сима по љо при вред ни ка. Пред став ни ци по љо при вред ни ка ука за ли на мал вер за ци је ко је се деша ва ју при ли ком из да ва ња у за куп зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, тако да већ у пр вом кру гу ли ци та ци је зе мљи ште пре ко по сред ни ка за ку пе ве ли ки про из во ђа чи ко ји ни су с тери то ри је пе ћи нач ке оп шти не. На то је ЈА ПАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО ОП ШТИ НУ ПЕ ЋИН ЦИ Пе ћин ци Ни ко ла Ра до са вље вић је из ра зио за до вољ ство што је Не го ва ек се лен ци ја ам ба са дор Ја па на То шио Цу но за ки по се тио Пе ћин це, из ра зивши за хвал ност на ро ду Ја па на ко ји је мно го по мо гао срп ском на ро ду. Председ ник оп шти не Са ва Чој чић уру чио пред сед ник СО Пе ћин ци Ни ко ла Радо са вље вић ка зао да оп шти на са мо спро во ди ли ци та ци ју и да ни је надле жна да про це су и ра та кве слу ча јеве, али да мо же о мал вер за ци ја ма да оба ве сти Ми ни стар ство по љо при вреде и По љо при вред ну ин спек ци ју. - Сва ки слу чај зло у по тре бе прили ком из да ва ња у за куп др жав ног зе мљи шта тре ба при ја ви ти оп шти ни и ја вам лич но га ран ту јем да ће прија ва сти ћи у ру ке ми ни стру по љопри вре де лич но до дао је Ни ко ла Ра до са вље вић. Овом при ли ком је до го во ре но да у Ко ми си ју ко ја спро во ди по сту пак изда ва ња у за куп по љо при вред ног земљи шта у др жав ној сво ји ни Удру жење по љо при вред ни ка име ну је сво ја три пред став ни ка ка ко би се сма њио про стор за зло у по тре бе, а ру ко во дећи љу ди оп шти не на ја ви ли су да ће у бу џе ту оп шти не за на ред ну го ди ну би ти пред ви ђе на сред ства за по дршку Удру же њу по љо при вред ни ка. За хвал ност ја пан ском на ро ду По клон за ам ба са до ра је ама ба са до ру Ја па на про мо тивни ма те ри јал о оп шти ни Пе ћин ци у елек трон ској фор ми и умет ничку сли ку ко ја је пре две го ди не на ста ла на Сли кар ској ко ло ни ји Обед ска ба ра и Ку пи но во с моти ви ма пше ни це и Хра ма све тог Са ве. По том су ја пан ски ам ба са дор и оп штин ска де ле га ци ја по сети ли ОШ Сло бо дан Ба јић Паја у Пе ћин ци ма и Му зеј хле ба ко ји ко ји пред ста вља сво је врсно умет нич ко де ло. Ма ни феста ци ју Да ни ја пан ске кул ту ре у Пе ћин ци ма ко ја се одр жа ва под по кро ви тељ ством оп штине Пе ћин ци и ам ба са де Ја па на од 23.но вем бра до 14.де цем бра 2012.го ди не, за јед но су отвори ли на цен трал ној ма ни фе ста ци ји у Кул тур ном цен тру Пе ћин ци ам баса дор Ја па на То шио Цу но за ки, председ ник оп шти не Са ва Чој чић и председ ник Скуп шти не оп шти не Ни ко ла Ра до са вље вић.

14 14 Среда, 28. новембар : j j 29.? Ми ро слав По по вић, Ин ђи ја -Код мла ђих ге не ра ци ја тај да тум је из гу био сва ки зна чај, код ста ри јих пола ко то не у забо рав али је још увек пред мет се ћа ња на да не ка да се пра зно ва ло у сва ком по гле ду. У мом до ма ћинству сви њо ко ља одав но не ма а разло га има ви ше. Сто ја дин Су бо тић, Ку ку јев ци - Си гур но да ћу и ове го ди не да ор га ни зу јем свињо кољ, јер је та ко би ло свих про те клих го ди на уна зад. Ра ни је је то би ло 29. новем бра, због пра зни ка, та ко да ће и ове го ди не би ти у то вре ме. Лен ка Ћир ко вић, Ши ма нов ци - Кла ли смо и ов де у Ши ма новци ма, а кла ли смо и код мо јих ро ди те ља па доне се мо ов де. Леп је то оби чај, за би јач ка у Сре му: папри каш, ко ба си це се пра ве, дру жимо се. Тре ба ло би то са чу ва ти, али све ма ње је па ра за то. Дра ги ца Ви ћен ти је вић, Но ва Па зо ва Ми ни смо за држа ли тај обичај, али је, у сва ком слу ча ју, би ла то ле па тра ди ци ја. Кад се на род дружи, то је ле по и тре ба чу ва ти, па ма то би ла и сви њо ко ља. Урош Сти пе тић, Ириг - Пa, прет по стављам да мно ги и да ље Дан репу бли ке све чано обе ле жа ва ју уз ора ни ју. Већ не ко вре ме не ко љем, не го ку пу јем об ра ђе но ме со, та ко да тај пра зник пре ска чем. ШИД ДР КР СТО КУ РЕШ, В.Д. ДИ РЕК ТО РА ДО МА ЗДРА ВЉА Уско ро два ле ка ра на ноћ ном де жур ству Ле ка ри ко ји ра де у се ли ма и има ју при прав ност та мо, убу ду ће ће да до ла зе на де жур ства у Шид, а та кав на чин ра да тре ба ло би да за жи ви већ у де цем бру Од ка ко је пре ме сец да на сту пио на функ ци ју вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра До ма здра вља др Кр сто Ку реш се од мах при хва тио ре ша вања јед ног од про бле ма ко ји је већ годи на ма при су тан у овој здрав стве ној уста но ви. На и ме, реч је о чи ње ници да но ћу у Хит ној по мо ћи де жу ра са мо је дан ле кар, што је с об зи ром на број ста нов ни ка и те ри то ри јал ну раз у ђе ност оп шти не, не до вољ но. - Ово пи та ње по ста вље но је и као од бор нич ко на јед ној од про те клих сед ни ца СО, јер је си ту а ци ја за и ста та ква да у хит ној слу жби но ћу дежу ра са мо је дан ле кар, та ко да се мо же де си ти да док је он на те ре ну, или у кућ ној по се ти, па ци јен ти који су у то вре ме за тра жи ли ле карску по моћ мо ра ју да че ка ју. Да би се та ква си ту а ци ја убу ду ће из бе гла, ових да на ин тен зив но ра ди мо на реша ва њу тог пи та ња, од но сно ра ди мо на то ме да про на ђе мо на чин да ноћна де жур ства бу ду по кри ве на са још јед ним ле ка ром. То ће мо ре ши ти тако што ће ле ка ри ко ји ра де у се ли ма и има ју при врав ност та мо, убу ду ће до ла зи ти на де жур ство у Шид, док ће не ке хит не слу ча је ве у се ли ма ко ја су бли зу Ши да ре ша ва ти служба Хит не по мо ћи об ја шња ва др Кр сто Ку реш, в.д. ди рек то ра До ма здра вља Шид, до да ју ћи да ве ру је да ће та кав на чин ра да за жи ве ти већ у де цем бру. Ка да је реч о дру гим пла но ви ма, др Ку реш ка же да су пре не ко ли ко да на Ми ни стар ству здра вља упу тили зах тев да им одо бри ан га жо ва ње ле ка ра спе ци ја ли ста кон сул та на та и то: ор то пе да, хи рур га, дер ма то ве нере ло га и уро ло га. ЕКГ за се ла Пре ма ре чи ма в.д. ди рек тора др Кр сте Ку ре ша, Дом здравља Шид је ових да на на адре су број них фир ми и ба на ка по слао апел за до на ци ју. - Хо ће мо да ре ши мо про блем се ла ко ја још увек не ма ју ЕКГ апа рат, јер је због на ших па ције на та ва жно да га сва ка ам булан та на под руч ју шид ске општи не по се ду је. Ина че, свих 19 се ла је по кри ве но здрав стве ном услу гом, а је ди но нам је оста ла ам бу лан та у Мо ро ви ћу, где тренут но не ма мо стал но за по сле ног ле ка ра. На и ме, ле кар ко ји је тамо ра дио не дав но је на пу стио по сао, та ко да ту слу жбу тре нутно по кри ва мо пре ра спо де лом та ко што ша ље мо ле ка ра из Дома здра вља у Ши ду или из не ких су сед них се ла. Др Кр сто Ку реш, в.д. ди рек то ра До ма здра вља Шид - По на шој си сте ма ти за ци ји ра да ми не ма мо пра во да за по сли мо та кве спе ци ја ли сте у ста лан рад ни од нос, али се на дам да ће Ми ни стар ство да нам одо бри њи хо во по вре ме но ан га жо ва ње. Оба вио сам са ста нак и са пред сед ни ком Оп шти не, та ко да знам да је ло кал на са мо у пра ва спрем на да фи нан си ра њи хов дола зак, што је до бро, с об зи ром да сред ста ва у споп стве ним фон до ви ма за то не ма мо. То зна чи да, уко ли ко до би је мо са гла сност од Ми ни старства, у на шем До му здра вља ће мо има ти ле ка ре свих спе ци јал но сти ко је су нам по тре бе. Оно што нам већ ду же вре ме на нај ви ше не до стаје је сте још је дан ле кар ин тер ни ста. Не ка да је у Ши ду би ло три ле ка ра спе ци ја ли сте ин тер не ме ди ци не, а са да има мо са мо јед ног, што је за оп шти ну ко ја има око ста новни ка не до вољ но. Ме ђу тим, ни ко се до са да ни је ја вио на кон курс ко ји је стал но отво рен, али се на дам да ће и овај про блем би ти ре шен, ка ко би па ци јен ти би ли за до вољ ни ји ка же в.д. ди рек тор др Кр сто Ку реш. Ина че, кроз сва ку аму блан ту лека ра оп ште прак се До ма здра вља у Ши ду го ди шње про ђе око осам до па ци је на та. С. Ми хај ло вић Вак ци не про тив гри па У Шид је про те кле не де ље сти гло до за вак ци на против се зон ског гри па. Вак ци не су ди стри бу и ра не нај пре унутар До ма здра вља, а од мах након то га и по свим се ли ма. Сви хро нич ни бо ле сни ци мо гу да се обра те свом иза бра ном ле ка ру и да при ме вак ци ну. СРЕМ СКА РА ЧА Ба цио ко ка ин Др жа вља нин Бо сне и Хер це го вине Б. Ц. (39), ухап шен је због по стоја ња осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но де ло нео вла шће не про извод ње и ста вља ње у про мет опој них дро га. При ли ком кон тро ле на Гра нич ном пре ла зу Срем ска Ра ча, на из ла ску из Ср би је, осум њи че ни је од се бе од бацио у кан ту за сме ће, ви ше од осам гра ма ко ка и на. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, Б.Ц. је при ве ден ис тра жном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји му је од ре дио при твор до ме сец да на. С. Н. НА ПУ ТУ ИРИГ - РУ МА По ги нуо во зач Про шлог че твр та ка, око 21,30 часо ва, на пут ном прав цу Ириг - Ру ма, до го ди ла се са о бра ћај на не сре ћа у ко јој је по ги нуо во зач ал фа ро меа М. К. (28) са под руч ја Ру ме. Ка ко је са оп шти ла по ли ци ја, до не сре ће је до шло у тре нут ку ка да је ауто мо бил сле тео са ко ло во за, ударио у зе мља но уз ви ше ње и ви ше пута се пре вр нуо. Уви ђај на ли цу ме ста из вр шио је де жур ни ис тра жни су ди ја Основ ног су да у Срем ској Ми тро ви ци, у прису ству за ме ни ка основ ног јав ног тужи о ца и по ли ци је. С. Н. СТА РА ПА ЗО ВА Осум њи че ни за раз бој ни штво По ли ци ја је ухап си ла М. Б. (25) из Жи ти шта и Ж. Ј. (21) и М. Н. (18) из Ста ре Па зо ве, због осно ва не сумње да су на град ској пи ја ци у Ста рој Па зо ви ви ше пу та уда ри ли дво ји цу ма ло лет ни ка и од њих оте ли мо билни те ле фон и ма њу су му нов ца. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, осум њи че ни су при ве де ни ис тражном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји им је од ре дио притвор до ме сец да на. С. Н. КУ ПИ НО ВО Ухап ше ни на де лу Због осно ва не сум ње да су из врши ли кри вич но де ло те шке кра ђе, по ли ци ја је ухап си ла С. Т. (19), И. Т. (20) и М.В. (19), сви из Сур чи на. Они су про те кле сед ми це за те че ни у про ва ли про дав ни це "Лу ки ко мерц" у Ку пи но ву из ко је су оту ђи ли ве ћу ко ли чи ну ци га ре та и дру ге ро бе. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, осум њи че ни су при ве де ни ис тражном су ди ји Основ ног су да у Сремској Ми тро ви ци, ко ји им је од ре дио при твор до 30 да на. С. Н.

15 Среда, 28. новембар ЧОР ТА НОВ ЦИ МА РА ДИК: ВО ДО СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО БЛЕМ Јед ни же ле во до вод, дру ги бо љи при ти сак Из град ња во до во да у Чор та нов ци ма кре ће на про ле ће, ре зер во ар ре ше ње за Ма ра дик - ка же Бо ри во је Бо жић, ди рек тор ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја Са са стан ка у Ма ра ди ку За јед нич ки про блем ко ји мучи ме шта не Чор та но ва ца и Ма ра ди ка је трај но обез бе ђива ње до вољ них ко ли чи на во де за пи ће. И у јед ном и у дру гом се лу ово пи та ње је де ли мично ре ше но. У Чор та нов ци ма је при ват ник из гра дио во до вод ну мре жу на ко ју се при кљу чио један број ме шта на, Ма ра дик има из гра ђе ну во до вод ну мре жу, али у су шним го ди на ма као што је би ла ова, по је ди ни де ло ви се ла оста ју без во де. Пред седни ци са ве та МЗ Бо јан Та тић у Ма ра ди ку и Вла ди мир Мар ковић у Чор та нов ци ма упо зна ли су пред сед ни ка оп шти не Пе тра Фи ли по ви ћа са овим и не ким дру гим про бле ми ма на про шлоне дељ ним са стан ци ма одр жа ним у ме сним за јед ни ца ма. - Ма њак во де у лет њем пе ри о ду је ду го го ди шњи про блем Ма ра ди ка. Овај про блем смо по ку ша ли да реши мо го ди не ко па њем јед ног бу на ра, али та ин ве сти ци ја ни је дала оче ки ва не ре зул та те. Ово га ле та по цео дан су без во де оста ја ле Фрушко гор ска и ули ца Бран ка Ра ди чеви ћа - ре као је Бо јан Та тић, председ ник Са ве та МЗ Ма ра дик. - Ре ша ва ње пи та ња во до снаб дева ња је про блем ко ји из го ди не у го ди ну пре но си мо. Чор та нов ци су јед на од две ме сне за јед ни це у инђиј ској оп шти ни ко ја не ма из грађен во до вод под па тро на том јав ног пред у зе ћа - ре као је Вла ди мир Марко вић, пред сед ник Са ве та МЗ Чор танов ци. - Во до вод је ду го го ди шњи про блем Чор та нов ча на без об зи ра на по сто је ћи си стем у ви ду при ват ног во до во да који код њих по сто ји. Из ра зи ли су же љу да ово пи та ње ре ше у са рад њи са оп шти ном Ин ђија. Ове го ди не ура ђен је проје кат, до би ли смо до зво лу за град њу и на про ле ће ће ра дови кре ну ти. Оче ку је мо да ће до кра ја го ди не би ти за вр шена пр ва фа за, ни жи део на сеља, за тим ви ши део на се ља али не и ви кенд зо на - ка же Бо ри во је Бо жић, ди рек тор ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја и до да је: - У Ма ра ди ку је реч о не довољ ним ка па ци те ти ма, има ју три бу на ра али је то у лет њем пери о ду не до вољ но. Ре ше ње је да се из гра ди је дан ре зер во ар ка па ци те та 500 ку би ка и да се у на ред них го дину, две да на пре ко Љу ко ва по ве жу на ин ђиј ски во до вод. У про те клих де се так го ди на општи на Ин ђи ја је на де се ти не ми ли о- на евра уло жи ла у во до снаб де ва ње са иде јом да се умре же сва на се ље на Но ви про пи си По ре чи ма Сте ле Ми ла ковић, на чел ни це Оп штин ске упра ве у Ин ђи ји, све де лат но сти од оп штег ко му нал ног ин те ре са где спа да и снаб де ва ње во дом за пи ће, по но вом за ко ну мо гу искљу чи во оба вља ти јав на пред у- зе ћа или при вред на дру штва у ко ји ма је ве ћин ски вла сник од нај ма ње 51 по сто Ре пу бли ка Срби ја, По кра ји на или оп шти на. - То за на шу оп шти ну зна чи да ће свим во до во ди ма убу ду ће упра вља ти ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја а свим гро бљи ма ЈКП Ко му на лац - ре кла је Ми ла кови ће ва. ме ста и да фа бри ка во де бу де у служби свих гра ђа на. За са да су на инђиј ски во до вод при кљу че ни Љу ко во и Јар ков ци са јед не стра не и Но ви Кар лов ци и Но ви Слан ка мен са друге. Гра ди се це во вод пре ма Бе шки и да ље ће ићи ка Чор та нов ци ма. З. Г. С. ШИД У ЈКП ВО ДО ВОД ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ Хло ро ген за ква ли тет ни ју во ду Вред ност овог уре ђа ја из но си не што ви ше од 20 ми ли о на ди на ра, а сред ства за ње го ву на бав ку обез бе ђе на су из по кра јин ског фон да ка же в.д. ди рек то ра пред у зе ћа Алек сан дар Јо ва но вић До кра ја ове го ди не Јав но ко му нал ном пред у зе ћу Водо вод у Ши ду тре ба ло би да стиг не хло ро ген, уре ђај ко ји ће по тро ша чи ма са те ри то рије шид ске оп шти не обез бе ди ти здра ви ју и чи сти ју во ду. Ка ко ка же в.д. ди рек тор овог Јав ног пред у зе ћа Алек сан дар Јо ва но вић, је дан уре ђај ће би ти по ста вљен на из во ри шту у Ба тров ци ма, а дру ги на по тисној ста ни ци у Ши ду. - Упо тре бом хло ро ге на се на нај по у зда ни ји на чин спре ча ва ри зик од из ли ва ња опа сних мате ри ја то ком тран спор та и склади ште ња. То зна чи да не по стоји ни нај ма ња мо гућ ност по ја ве еко ло шке ка та стро фе, јер се хлор про из во ди на ме сту по тро шње. Ула зне си ро ви не су со, омек ша на во да и елек трич на енер ги ја, а произ во ди се са мо оно ли ко на три јум хи по хло ри та ко ли ко је по треб но за успе шну дез ин фек ци ју во де. Уште де су и до 30 од сто у од но су на кла сичну тех но ло ги ју об ја шња ва в.д. дирек тор Алек сан дар Јо ва но вић, до дају ћи да је вред ност хло ро ге на не што Алек сан дар Јо ва но вић, в.д. ди рек тор ЈКП Во до вод Шид ви ше од 20 ми ли о на ди на ра, а да су сред ства за ње го ву на бав ку обез беђе на из по кра јин ског фон да. Ина че, у Во до во ду су не дав но за вр ше ни ра до ви на ауто ма ти за цији два бу на ра, та ко да су они са да укло пље ни у си стем ауто ма ти за ци је. Пре ма ре чи ма ди рек то ра, у на редном пе ри о ду ра ди ће се и на ауто мати за ци ји пре о ста лих бу на ра, јер је пред ви ђе но да сви они бу ду по ве зани оп тич ким ка блом, ка ко би се на јед ном ме сту мо гли пра ти ти сви па ра ме три. Оно што пред ста вља нај већи про блем шид ског Во до во да је сте до тра ја лост це ви због њихо ве ста ро сти. На и ме, по сто је ћи це во вод из гра ђен је још пре 30 и ви ше го ди на, а ње го ва це локуп на за ме на је ве о ма ску па инве сти ци ја, ко ја би ко шта ла ви ше од 200 ми ли о на ди на ра. - Та ко ве ли ка сред ства не може мо да обез бе ди мо ни ми, а ни ло кал на са мо у пра ва, али ра ди мо на то ме да их при ба ви мо из неких дру гих фон до ва. За из градњу па ра лел ног це во во да у Ши ду за ин те ре со ва ни су Че си. Тим пово дом де ле га ци ја из Ре пу бли ке Че шке по се ти ла је про те кле не де ље на ше пред у зе ће, ка да смо раз го вара ли о мо гућ но сти ма фи нан си ра ња тог по сла пре ко не ких европ ских фон до ва. Циљ нам је да ба рем започ не мо тај про је кат, јер је он ве о- ма ве ли ки и оби ман, с об зи ром да на то је це во вод дуг 12 ки ло ме та ра, од че га је ура ђе но са мо три ки ло ме тра но вих це ви и то пре 11 го ди на. Због до тра ја ло сти це во во да го ди шње има мо у про се ку де се так ха ва ри ја, а ове го ди не за пр вих се дам ме сеци их је би ло чак 20. Сва ка та интер вен ци ја нас ко шта од 100 до 150 хи ља да ди на ра и то нам пред ста вља ве ли ки удар на бу џет, од но сно због то га пред у зе ће ни ка да не мо же да по слу је по зи тив но. Та ко ђе и мрежа у гра ду је ве о ма ста ра, та ко да има мо у пла ну да ме ња мо и те це ви, сук це сив но по ули ца ма об ја шњава в.д. ди рек тор Во до во да у Ши ду Алек сан дар Јо ва но вић и до да је: - Ми слим да ову фир му тре ба поди ћи на ни во ко ји она за слу жу је, а то је да бу де пред у зе ће број је дан у гра ду. Сма трам да ни шта ни је важни је од во до снаб де ва ња, те да, као што је у це лом све ту во да про глаше на за ре сурс број је дан, и ми би тре ба ло пре ма њој та ко да се пона ша мо. На жа лост, ми слим да је то за по ста вље но, што се ви ди и по це ни во де, јер је она со ци јал на кате го ри ја. А та ко ни ска це на та ко ђе ути че на чи ње ни цу да Во до вод не мо же да под ми ри све тро шко ве које има, ни ти мо же да ула же у да ље ин ве сти ра ње. С. Ми хај ло вић

16 16 Среда, 28. новембар На осно ву чла на 6. Од лу ке о сти пен ди ра њу сту де на та (''Сл. лист оп шти на Сре ма'', број 34/2010, 8/11,31/2011, и 31/2012 од ), Пред сед ник оп шти не Ру ма рас пи су је ЈАВ НИ ПО ЗИВ за до де лу сту дент ске сти пен ди је за школ ску 2012/2013. го ди ну Рас пи су је се јав ни по зив за до де лу 100 сту дент ских сти пен ди ја за школску 2012/2013. го ди ну сту ден ти ма са те ри то ри је оп шти не Ру ма и то : 30 (три де сет) сти пен ди ја сту ден ти ма пр ве го ди не сту ди ја пр вог сте пена; 55 (се дам де сет) сти пен ди ја сту ден ти ма од дру ге до по след ње го ди не студи ја пр вог сте пе на основ не ака дем ске или основ не стру ков не сту ди је и 15 (пет на ест) сти пен ди ја сту ден ти ма дру гог сте пе на сту ди ја ди пломске ака дем ске сту ди је (ма стер). Сти пен ди ја се до де љу је за де сет ме се ци то ком школ ске го ди не у из но су од ди на ра ме сеч но. УСЛО ВИ ЗА ДО ДЕ ЛУ СТИ ПЕН ДИ ЈА Пра во на до де лу сту дент ских сти пен ди ја има ју: ре дов ни сту ден ти ви со ко школ ских уста но ва чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја и Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на, ко ји су упи са ли јед ну од го ди на (од пр ве до по след ње) сту ди ја пр вог сте пе на - основ не ака дем ске или основ не стру ков не сту ди је и сту ди ја другог сте пе на- ди плом ске ака дем ске сту ди је (ма стер), шко лу ју се на те рет бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји оп шти не Ру ма нај ма ње го ди ну да на пре под но ше ња зах те ва, то ком сту ди ја ни су гу би ли ни јед ну го ди ну (сту ден ти од дру ге до послед ње го ди не сту ди ја пр вог сте пе на и сту ди ја дру гог сте пе на), ко ји су пре ма на став ном пла ну и про гра му ви со ко школ ске уста но ве на ко јој сту ди ра ју по ло жи ли све ис пи те из прет ход них го ди на сту ди ја (студен ти од дру ге до по след ње го ди не сту ди ја пр вог сте пе на и сту ди ја дру гог сте пе на), ко ји ни су ста ри ји од 26 го ди на. Пра во на до де лу сту дент ске сти пен ди је по бла жим усло ви ма има ју канди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па. Кан ди да ти ма из осе тљи вих дру штве них гру па, сма тра ју се: 1. сту ден ти из ма те ри јал но угро же не по ро ди це и без ро ди тељ ског ста ра ња, 2. сту ден ти из по ро ди це у ко јој је је дан ро ди тељ пре ми нуо, 3. сту ден ти ром ске на ци о нал не ма њи не, 4. сту ден ти са ин ва ли ди те том. Пра во на до де лу сти пен ди је не ма ју ап сол вен ти, сту ден ти спе ци ја листич ких и док тор ских сту ди ја као и сту ден ти ко ји су у рад ном од но су или се на ла зе на струч ном оспо со бља ва њу или дру гом ви ду рад ног ан га жо вања уз на кна ду. ПО ТРЕБ НА ДО КУ МЕН ТА Кан ди дат уз при ја ву на Јав ни по зив под но си сле де ћа до ку мен та: 1. уве ре ње да се шко лу је на те рет бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, 2. уве ре ње о упи са ном се ме стру, 3. уве ре ње о ви си ни про сеч не оце не то ком сту ди ја, од но сно по твр да шко ле о по стиг ну том успе ху то ком сред ње шко ле, 4. уве ре ње да ни је гу био го ди ну и да је по ло жио све ис пи те из претход не го ди не сту ди ја, 5. фо то ко пи ју сту дент ске књи жи це ин дек са, 6. до каз да сту дент и ње го ви ро ди те љи од но сно ста ра те љи има ју преби ва ли ште на те ри то ри ји оп шти не Ру ма- фо то ко пи ја лич не кар те, уве ре ње о пре би ва ли шту и 7. пи сме на из ја ва сту ден та да му ни је до де ље на и да не ко ри сти стипен ди ју или кре дит по не ком дру гом осно ву, као и да ни је за сно вао рад ни од нос ни ти се на ла зи на струч ном оспо со бља ва њу или дру гом ви ду рад ног ан га жо ва ња уз на кна ду. Кан ди дат пр ве го ди не сту ди ја пр вог сте пе на ко ји је по сти гао значај ни је ре зул та те из оп ште о бра зов них и струч них пред ме та на ме ђу на родним или ре пу блич ким так ми че њи ма у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли, при зна тим од стра не Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је (ка лен дар так ми че ња и смо три уче ни ка) уз при ја ву на Јав ни по зив под но си и ове рену фо то ко пи ју ди пло ме са так ми че ња или по твр ду шко ле или ор га ни за тора так ми че ња о осво је ној на гра ди. Кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па под но се и до ка зе ко јима до ка зу ју при пад ност осе тљи вој дру штве ној гру пи и то: 1. по твр ду Цен тра за со ци јал ни рад - сту ден ти из ма те ри јал но угро же не по ро ди це и без ро ди тељ ског ста ра ња, 2. из вод из ма тич не књи ге умр лих за пре ми ну лог ро ди те ља - сту ден ти из по ро ди це у ко јој је је дан ро ди тељ пре ми нуо, 3. по твр ду На ци о нал ног са ве та ром ске на ци о нал не ма њи не, од но сно Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма - сту ден ти ром ске на ци о нал не ма њи не, 4. по твр ду удру же ња ин ва ли да или над ле жне Ко ми си је - сту ден ти са ин ва ли ди те том. РОК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА Рок за под но ше ње при ја ва је од год. до го ди не. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕ ДО СЛЕ ДА Ко ми си ја на осно ву при ја ва при сти глих на Јав ни по зив и при ло же не до ку мен та ци је вр ши ран ги ра ње кан ди да та на осно ву кри те ри ју ма про писа них Од лу ком о сти пен ди ра њу сту де на та. У скла ду са Од лу ком, Ко ми си ја у окви ру ранг ли сте по себ но вр ши ранги ра ње кан ди да та пр ве го ди не основ них сту ди ја пр вог сте пе на, по себ но кан ди да те од дру ге до по след ње го ди не сту ди ја пр вог сте пе на, а по себ но кан ди да те дру гог сте пе на сту ди ја- ди плом ске ака дем ске сту ди је. Кан ди да те од дру ге до по след ње го ди не сту ди ја пр вог сте пе на и сту дија дру гог сте пе на, Ко ми си ја ран ги ра на осно ву сле де ћих кри те ри ју ма: 1. успех оства рен у прет ход ном шко ло ва њу - ис ка зу је се бро јем бо до ва у ви си ни про сеч не оце не свих по ло же них ис пи та то ком сту ди ра ња 2. ефи ка сност сту ди ра ња - ис ка зу је се бро јем бо до ва пре ма го ди ни сту ди ја у ко ју је сту дент упи сан: за 2. го ди ну - 3,50 бо да за 3. го ди ну - 4 бо да за 4, 5. и по след њу го ди ну сту ди ја, као и за сту ди је дру гог сте пе на (ма стер сту ди је) - 4,50 бо да. Кан ди да те пр ве го ди не сту ди ја пр вог сте пе на, Ко ми си ја ран ги ра на осно ву сле де ћих кри те ри ју ма: 1. успех оства рен у прет ход ном шко ло ва њу - ис ка зу је се бро јем бо до ва у ви си ни про сеч не оце не оства ре не у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли и 2. успех оства рен на ме ђу на род ним и ре пу блич ким так ми че њи ма осво је но пр во ме сто на ме ђу на род ним так ми че њи ма - 5 бо до ва, осво је но дру го ме сто на ме ђу на род ним так ми че њи ма - 4,5 бо да, осво је но тре ће ме сто на ме ђу на род ним так ми че њи ма - 4 бо да, осво је но пр во ме сто на ре пу блич ким так ми че њи ма - 3 бо да, осво је но дру го ме сто на ре пу блич ким так ми че њи ма - 2,5 бо да, осво је но тре ће ме сто на ре пу блич ким так ми че њи ма - 2 бо да, осво јен пла сман од тре ћег до де се тог ме ста на ме ђу на род ном или репу блич ком так ми че њу - 1 бод. При ли ком ран ги ра ња кан ди да та, Ко ми си ја при ме њу је до дат ни кри тери јум: за упи са не сту ди је ме ди ци не, сто ма то ло ги је, фар ма ци је, гра ђе ви не, елек тро тех ни ке, ар хи тек ту ре 1 бод. Кан ди да ти се ран ги ра ју пре ма укуп ном бро ју бо до ва оства ре ним по наве де ним кри те ри ју ми ма, с тим што кан ди да ти из осе тљи вих дру штве них гру па има ју пред ност. Уко ли ко Ко ми си ја на осно ву про пи са них кри те ри ју ма не мо же из вр шити ран ги ра ње сту де на та, при ме њу је до пун ски кри те ри јум, со ци јал но-економ ски ста тус по ро ди це по ком пред ност има сту дент са ни жим про сеч ним при хо ди ма по чла ну по ро ди це у пе ри о ду ја ну ар јун те ку ће го ди не. Ко ми си ја има пра во да на кнад но за тра жи од под но си о ца при ја ве под ноше ње до ка за о со ци јал но-еко ном ском ста ту су по ро ди це. Сти пен ди ју ко ју до де љу је Оп шти на Ру ма не мо же до би ти студент ко ме је већ до де ље на сти пен ди ја или кре дит по не ком дру гом осно ву. ПО СТУ ПАК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА При ја ва на Јав ни по зив за до де лу сту дент ске сти пен ди је за школ ску 2011/2012. год. са свим по треб ним обра сци ма пре у зи ма се у Оде ље њу за дру штве не де лат но сти Оп штин ске упра ве оп шти не Ру ма. При ја ве се под но се Ко ми си ји за до де лу сти пен ди ја пу тем Пи сар ни це Оп штин ске упра ве оп шти не Ру ма, лич но или по штом на адре су : Ру ма, Орло ви ће ва 5. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти. Број: 67-6/2012-I Да на: год. Рума ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ РУ МА Го ран Ву ко вић

17 Среда, 28. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТРИ БИ НА СА ВЕ ЗА АН ТИ ФА ШИ СТА СР БИ ЈЕ Ан ти фа ши зам, ју че и да нас По бе дом над Ита ли јом и Не мачком го ди не, фа ши зам и на ци зам су са мо фи зич ки по ра жени. Идеј но, они су и да нас ви ше не го жи ви и спрем ни да још јед ном ба це ру ка ви цу у ли це са вре ме ном све ту ко ји се, као и два де се тих годи на про шлог ве ка на ла зи на иви ци еко ном ске кри зе. Је ди ни на чин да се са вре ме ни чо век из бо ри са овим иде ја ма ко је су у мно го ме про ме ниле дру штве ну ре ал ност, је сте препо зна ва ње свих са вре ме них ма нифе ста ци ја на ци фа ши зма и њи хо во свр ста ва ње у кор пус глав них не прија те ља са вре ме ног чо ве ка. Ово је за кљу чак ко јег су, на пре зен та ци ји збор ни ка Ан ти фа ши зам ју че и данас, ко јег је у Му зе ју Сре ма ор гани зо вао срем ско ми тро вач ки од бор Са ве за ан ти фа ши ста Ср би је, једно гла сно из не ли др Ран ко Кон чар, др Ми лан Ми цић, Жи ван Бе ри савље вић и Слав ко Шу шњар. Ка ко је овом при ли ком ис та као уредник Збор ни ка Слав ко Шу шњар, зборник је осми шљен као при руч ник они ма ко ји још увек ни су на чи сто са тим шта у са вре ме ним усло ви ма је сте, а шта није фа ши зам. Ње гов је циљ да по мог не они ма ко ји сту па ју у по ли тич ку бор бу, да отво ри очи и ука же на ме та ста зе две иде је ко је су свој фи зич ки крах до живе ле по ло ви ном про шлог ве ка. - Збор ник се са сто ји из ра до ва ко ји са исто риј ског, со ци о ло шког, По кра јин ски се кре та ри јат за урба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гласник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о до не том ре ше њу о по тре би из ра де сту ди је о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну По кра јин ски се кре та ри јат за урба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, да на го ди не, до нео је ре ше ње о не присту па њу из ра ди сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО- ЈЕК ТА Екс пло а та ци ја реч ног на но са из ко ри та ре ке Са ве од km до km , на к.п. број 4508 КО Хрт ков ци и к.п. број 3667/1 КО Плати че во СО Ру ма, но си о ца про јек та Ра пид д.о.о. из Ру ме, ули ца Ин дустриј ска бб. Ре ше ње о од лу чи ва њу о по тре би из ра де Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни проје кат мо же се до би ти на увид радним да ни ма од 10 h до 14 h у просто ри ја ма По кра јин ског се кре та рија та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (призе мље, кан це ла ри ја бр. 39). За ин те ре со ва на јав ност мо же изја ви ти жал бу на до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи вања овог оба ве ште ња. по ли ти ко ло шког и кул тур ног аспекта ана ли зи ра ју фе но мен на ци фаши зма, ка ко и све њи хо ве срод не иде је. Ауто ри ко ји су за сту пље ни, а ме ђу ко ји ма су др Ран ко Кон чар, др То дор Ку љић, др Ми лан Ми цић, Вла ди мир Мар ко вић, др Ра ди вој Сте па но вић, др Оли ве ра Ми ло савље вић, Ми лан Ка ра га ћа и дру ги, од лич ни су по зна ва о ци те ма ти ке што овом збор ни ку да је по себ ну те жи ну и зна чај, ис та као је Шу шњар. Нај ве ћи део ра до ва, за сту пљених у Збор ни ку пре у зе ти су из књиге Фа ши зам у са вре ме но сти, об јавље не у Бе о гра ду го ди не, док су че ти ри ра да у ви ду са оп ште ња из ло же ни на ан ти фа ши стич ком пане лу, одр жа ном у Бе о гра ду по ло вином го ди не, та ко ђе у ор га ни за ци ји Са ве за ан ти фа ши ста Ср би је. - Ан ти фа ши зам је ком плек сна и про гре сив на иде ја на ко јој по чива мо дер ни свет. Пост мо дер на ко ја на ста је, пре ти да из те ме ља уз дрма осно ве на ше ствар но сти, а као ору ђе узи ма те о риј ски и прак тич ни ре ви зи о ни зам усме рен, пре се га, на ре ви та ли за ци ју фа ши стич ког погле да на свет. Оту да је ства ра ње једин стве ног ан ти фа ши стич ког бло ка да нас им пе ра тив свих им пе ра ти ва. И упра во на то ме ин си сти ра и овај Збор ник - ис та као је др Ран ко Кончар.- Упра во у то ме и је сте ње гов нај ве ћи зна чај, С. Лап че вић По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и зашти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну ("Службе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та ПД Тран сфер д.о.о. из Шап ца, ули ца Ка ра ђорђе ва бб, под нео је зах тев за одлу чи ва ње о по тре би про це не утица ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Ба ге ро ва ње реч ног на но са из кори та ре ке Са ве од km до km97+000, на к.п. бр КО Гра бов ци, СО Ру ма. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри јама По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу левар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39) Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА Со ци јал но ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма СА О БРА ЋАЈ НИ КУ ТАК (На пи та ња чи та ла ца од го вара ју струч ња ци Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја) ПИ ТА ЊЕ: Да ли је оба ве зно имати Европ ски из ве штај о са о бра ћај ној не зго ди у во зи лу? Чла ном 172. За ко на о без бед ности са о бра ћа ја на пу те ви ма во зач од но сно уче сник са о бра ћај не не згоде у ко јој је на ста ла са мо ма ња мате ри јал на ште та ду жан је да по пу ни Европ ски из ве штај о са о бра ћај ној не зго ди у слу ча ју ка да овла шће но ли це не вр ши уви ђај са о бра ћај не незго де (уче сни ци не зах те ва ју). Под ма њом ма те ри јал ном ште том под разу ме ва се ште та до ди на ра. На ве де ни Европ ски из ве шта ја о са о бра ћај ној не зго ди слу жи како би се на док на ди ла ште та код оси гу ра ва ју ћег дру штва. Пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња Срем ска Ми тро ви ца је то ком проте кле че ти ри го ди не уло жи ла из у зе тан на пор ка ко би се ре шио стам бе ни про блем ин тер но ра се љених и из бе глих ли ца. Ти на по ри су при сут ни ка ко на прав ном, та ко и на со ци јал ном и еко ном скомм по љу, а под ра зу ме ва ју ак тив но уче шће локал не са мо у пра ве и ини сти ру ци ја са те ри то ри је Гра да на по љу ре ша ва ња про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју ова ли ца, ре че но је пре кју че у ми тровач кој Град ској ку ћи, на пред ставља њу ре зул та та ис тра жи ва ња које су у окви ру про јек та Со ци јал но ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма, вр ши ли ак ти ви сти Но во сад ског хума ни тар ног цен тра. По ред Срем ске Ми тро ви це, ис тражи ва ња о то ме ка ко жи ве ин тер но ра се ље на и из бе гла ли ца, сме ште на у со ци јал ним ста но ви ма, вр ше на су и у Бе о гра ду, Кра гу јев цу, Кра ље ву и Вра њу, а фи нан сиј ски по кро ви тељ би ла је Ам ба са да Нор ве шке. - На овај на чин по ку ша ли смо не са мо да са гле да мо ре ал но ста ње, не го и да уна пре ди мо ни во и на чин жи во та ко ри сни ка ових услу га, да по диг не мо оп шти ни во све сти, ка ко би у ско ри јем вре ме ну по мо ћу дона тор ских кон фе рен ци ја на пра ви ли но ве згра де у ко је би се сме сти ло 59 из бе глич ких по ро ди ца ко је још увек че ка ју на усе ље ње, ис та као је Милан Ку руцић, са рад ник и ис тра живач Ху ма ни тар ног цен тра. С. Л. Из ве штај о са о бра ћај ној не зго ди Члан 173. став 3. истог За ко на на ла же оси гу ра ва ју ћим дру штви ма да при ли ком из да ва ња по ли се обаве зног оси гу ра ња од ауто од го вор ности оси гу ра ни ку из да ју и Европ ски из ве штај о са о бра ћај ној не зго ди. Циљ уво ђе ња ова квог из ве шта ја нео спор но је сма њи ва ње и по једно ста вљи ва ње ад ми ни стра ци је око лак ших са о бра ћај них не зго да и допри нос бо љем про то ку са о бра ћа ја. Пре по ру ка Асо ци ја ци је за без бедност са о бра ћа ја је да Европ ски изве штај о са о бра ћај ној не зго ди обаве зно по се ду је те у свом во зи лу.

18 18 КУЛТУРА Среда, 28. новембар ВА ШИ ЦА КЊИ ЖЕВ НИ КЛУБ БЛА ГО ЈЕ ЈА СТРЕ БИЋ Да нас го то во да не ма кул тур не ма ни фе ста ци је у Ши ду, на ко јој не уче ству ју и Ја стре би ће ви пе сни ци. Ва жни ји да ту ми, кон цер ти, ли ков не из ло жбе и ко ло ни је, са мо су не ки у чи та вом ни зу до га ђа ја ко је ове пе сни ци опле ме њу ју сво јим сти хо ви ма К њи жев ни клуб "Бла го је Ја стребић" из шид ског се ла Ва ши ца, јед но је од нај мла ћих и ујед но нај ак тив ни јих удру же ња ово га ти па у Сре му. По ни кло го ди не из же ље да се на јед ном ме сту оку пе они ко ји ствар ност схва та ју у сти хо ви ма, они ко ји же ле да од за бо ра ва отрг ну ста ри и, на жа лост, за бо ра вље ни Срем, ово удру же ње је под сво је ску те при ми ло и ак тив же на из Ва ши це ко ји сво јим дели ма и на дах ну ћи ма не гу је ста ре тради ци је, по ма же но ве ак ци је и чу ва оно по сто је ће дав но ство ре но. До са да је Књи жев ни клуб "Бла го је Ја стре бић" ор га ни зо вао ве ли ки број књи жев них су сре та, а јед на од нај зна чај ни јих мани фе ста ци ја сва ка ко је су "Ја стре би ћеви су сре ти" ко ји се одр жа ва ју сва ког 14. ју на у Ва ши ци и ко ји су, за хва љују ћи свом ква ли те ту, по ста ли ма ни феста ци ја од ши рег, др жав ног зна ча ја. Књи жев на ко му на - Ка да смо по кре ну ли Књи жев ни клуб, на ша же ља ни је би ла да се такми чи мо са дру гим слич ним удру же њима, не го да оку пи мо љу де ко ји во ле да пи шу и ко ји има ју шта да ка жу. У то ме смо ус пе ли јер се број на ших чла но ва и при ја те ља по ве ћа ва. За вр ло кратко вре ме чла но ви на шег клу ба би ли су по зи ва ни на низ пе снич ких ма ни фе стаци ја ши ром Ср би је на ко ји ма су презен то ва ли не са мо сво ју по е зи ју не го и оп шти ну Шид. Не дав но смо би ли у Пе тро ва ра ди ну, пре то га у Кру шевцу, Бе о гра ду, Но вом Са ду. На ску пу у Пе тро ва ра ди ну уче ство ва ло је пре ко сто пе сни ка из чи та ве Ср би је и по носни смо што су сво ју по е зи ју чи та ла и три шид ска ства ра о ца - об ја шња ва Ве се лин Вељ ко Вуч ко вић, пред сед ник и глав ни и од го вор ни уред ник клу ба. Да нас го то во да не ма кул тур не ма нифе ста ци је у Ши ду, на ко јој не уче ству ју Ја стре би ће ви пе сни ци. Ва жни ји да туми, кон цер ти, ли ков не из ло жбе и коло ни је, са мо су не ки у чи та вом ни зу до га ђа ја ко је ове пе сни ци опле ме њују сво јим сти хо ви ма. До са да, клуб је из дао не ко ли ко књи га ко је су пи са ли, уре ђи ва ли, лек то ри са ли и штам па ли чла но ви удру же ња. - Ми смо, за пра во, пра ва књи жевна ко му на. Све ра ди мо до бро вољ но и по ма же мо јед ни дру ги ма. Има мо ве лики број чла но ва ко ји се раз у ме ју у посло ве ве за не за из да ва штво, та ко да се по ма же мо. У ово те шко вре ме наш циљ ни је да про фи ти ра мо од по е зи је не го упра во су прот но, да је на не ки на чин са чу ва мо од про фи та, од оних ко ји у по е зи ји ви де ис кљу чи во мо гућ ност зара де. У свом ра ду, ве ли ку по др шку нам да је Ме сна за јед ни ца Ва ши ца и ми слим да је ово јед но од рет ких се ла ко је има Са промоције у КОЦ-у Песнички сусрет из у зет но бо гат кул ту ни жи вот - сма тра Вуч ко вић. Ја стре би ће ви књи жев ни су сре ти Од ка ко је пре две го ди не осно ван, Књи жев ни клуб "Бла го је Ја стре бић" пре у зео је на се бе ор га ни за ци ју "Јастре би ће вих су сре та", књи жев не мани фе ста ци је са ви ше де це ниј ском тради ци јом. - Бла го је Ја стре бић био је Ва ши чанин, ма ги стар срп ског је зи ка и књи жевно сти, есе ји ста, је дан од глав них уредни ка углед ног ча со пи са "Гледишта" и главни уредник издавачког предузећа "Просвета". Погинуо је 14. јуна године у саобраћајној несрећи и сваке године на тај дан организујемо фестивал поезије. Скуп почиње на вашичком гробљу, где одајемо пошту овом великану, а потом се креће са читањем поезије. Из године у годину, све је већи број учесника и могу слободно Озбиљна мисија У скло пу сво јих ре дов них актив но сти Клуб је не дав но у са ли шид ског Кул тур но обра зов ног цен тра одр жао и им по зант ну промо ци ју ро ма на Пре дра га Ла за рова За част не бе ског Оте че ства. Да се ра ди о Књи жев ном клубу ко ји је озбиљ но схва тио сво ју ми си ју све до чи и по да так да су у ре а ли за ци ји ове про мо ци је по ред Клу ба и КОЦ-а уче ство ва ли још и Ама тер ско шид ско по зо ри ште Бра ни слав Ну шић, Удру же ње же на Ши ди јан ке, Ме сна за јед ница Ва ши ца и дру ги. рећи да је ово један од највећих сусрета песника у Срему али и шире - истиче Дарко Колар, председник скупштине и уређивачко-издавачког одбора клуба. С. Лапчевић ИН ЂИ ЈА ЗИМ СКА СЕ ЗО НА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ j Да ни ита ли јан ског фил ма, отва ра ње е ве ти по ре ду Да ни ита ли јан- фил ма све ча но су отво ре- Дског ни про шлог че тврт ка у Кул тур ном цен тру у Ин ђи ји. У пр вом ци клу су, ко ји је тра јао од 22. до 24. но вембра, по се ти о ци мо гли су да по гледа ју че ти ри ита ли јан ска филм ска оства ре ња: Стан у Ати ни,ме ђувре ме и две ко ме ди је под на зи вом Ма ту ран ти.у окви ру дру гог ци клуса ко ји тра је од 27 но вем бра до 12 дец мбра на ре пер то а ру ће се на ћи пет фил мо ва: Аван ту ра, Ноћ, По мра че ње, Цр ве на пу сти ња и Уве ћа ње2. Дру ги ци клус фил мо ва по све ћен је сто го ди шњи ци од рође ња Ми ке лан ђе ла Ан то ни ни ја, позна тог ита ли јан ског ре ди те ља.улаз за све про јек ци је је бес пла тан, а фил мо ви се при ка зу ју у тер ми ну од 20,30 ча со ва. Све ча ном отва ра њу прису ство ва ли су и го сти из Ита ли је, значај на име на у сфе ри ки не ма то гра фи је. - Ма ни фе ста ци ја Да ни ита ли јанског фил ма се и ове го ди не ре а ли зу је у са рад њи Кул тур ног цен тра, Удру жења при ја те ља ита ли јан ског фил ма и умет но сти Со те ли, Клу ба при ја те ља фил ма Амар корд из Но вог Са да као и на ших при ја те ља из зна чај них кул турних ин сти ту ци ја у Ита ли ји. На да мо се да ће мо сле де ће го ди не обе ле жи ти јуби леј, де се то го ди шњи цу ове са да већ тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је - ка же Кул тур ни цен тар Је ле на Вен ре фе рент за од но се са јав но шћу Култур ног цен тра у Ин ђи ји. По ред филм ског ре пер то а ра, она на ја вљу је и бо гат му зич ки про грам. Већ пр вог де цем бра зим ску се зо ну КЦ Ка феа отво ри ће по зна ти рок из во ђач Де јан Цу кић са бен дом,15 де цембар ре зер ви сан је за ло кал ни бенд Ру стик Аку стик,21 де цем бра ће на сту пи ти чу ве ни ме цо со пран Драга на Ју го вић дел Мо на ко. Пред сам крај го ди не,29 де цем бра у ве ликој са ли Кул тур ног цен тра на сту пи ће бенд Дар квуд Даб и по зна та пе вачи ца Би се ра Ве ле тан лић у окви ру њи хо ве тур не је Ви ди мо се. М. Ба ла ба но вић

19 Среда, 28. новембар КУЛТУРА 19 ПЕ ЋИН ЦИ ДА НИ ЈА ПАН СКЕ КУЛ ТУ РЕ У пе так 23. но вем бра у Пећин ци ма је у ор га ни заци ји Кул тур ног цен тра, а под по кро ви тељ ством оп шти не Пе ћин ци и Ам ба са де Ја па на у на шој зе мљи, отво ре на ма нифе ста ци ја Да ни ја пан ске култу ре у Пе ћин ци ма, отва ра њем Из ло жбе ја пан ске гра фи ке 18. и 19.ве ка Сли ке ефер ме ног све та из при ват не ко лек ци је Нин ка Ра до са вље ви ћа. Мани фе ста ци ју ко ја је за по че ла 2009.го ди не у Ла за рев цу и до са да одр жа на у мно гим градо ви ма Ср би је ( Го ди на Ја пана у Ср би ји ) у Пе ћин ци ма на цен трал ној ма ни фе ста ци ји у Кул тур ном цен тру за јед но су отво ри ли ја пан ски ам ба са дор у Ср би ји То шио Цу но за ки,а пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чој чић и пред сед ник СО Пе ћин ци Ни ко ла Ра до савље вић. Том при ли ком председ ник оп шти не Са ва Чој чић је ре као да ова ма ни фе ста ци ја при бли жа ва бо га ту кул тур ну тра ди ци ју ове при ја тељ ске земље срп ском на ро ду и пру жа мо гућ ност да се упо зна мо с оби ча ји ма Ја па на. Ве ру јем, ре као је Чој чић - да је и го спо дин Цу но за ки да нас имао прили ку да се упо зна с срп ским на род ним оби ча ји ма, али и с по тен ци ја ли ма наше оп шти не. Ње го ва ек се лен ци ја ам ба са дор Јапа на ко ји је пр ви пут у Пе ћин ци ма, из ра зио је уве ре ње да ће се гра ђа ни пе ћи нач ке оп шти не кроз ову ма нифе ста ци ју бо ље упо зна ти с кул ту ром Ја па на. Ка ко се ове го ди не на вр ша ва 130 го ди на од пр ве раз ме не зва нич них нота из ме ђу Ја па на и Ср би је, искре но се Foto galerija Хаџи Миодраг Миладиновић: Преображење у Липовцу на дам да ће ова про мо ци ја ја пан ске кул ту ре до при не ти ка ко обо га ћи ва њу кул тур ног жи во та гра ђа на Пе ћи на ца, та ко и ја ча њу при ја тељ ских од но са изме ђу Ја па на и Ср би је ре као је отвара ју ћи из ло жбу ја пан ске гра фи ке Тошио Цу но за ки. Ни ко ла Ра до са вљевић, пред сед ник СО Пе ћин ци је ка зао да је ова ма ни фе ста ци ја би ла у цен тру па жње по се те ја пан ског ам ба са до ра, али и да су му украт ко пред ста вље ни по тен ци ја ли оп шти не. Ње го ву ек се лен ци ју оче ку је мо поно во у Пе ћин ци ма ка да ће мо мо ћи да отво ри мо и при вред не те ме и ја пан ске при вред ни ке упо зна мо с при вред ним мо гућ но сти ма на ше оп шти не и по зове мо их да код нас по слу ју- ре као је Ра до са вље вић. Пре зва нич ног отва ра ња по ме ну те ма ни фе ста ци је, ја пан ски ам ба са дор и оп штин ска де ле га ци ја об и шли су Му зеј хле ба чи ји је идеј ни тво рац и осни вач умет ник Сло бо дан Је ре мић, ве ли ки по што ва лац ра да Цу но за ки ја, а и сам је одр жао из ло жбу у Ја па ну. Гост је ЧА СО ПИ СИ На отва ра њу ма ни фе ста ци је ко ко ји ча со пис за Румет ност, на у ку и кул ту ру мо же да се похва ли ве ли ким бро јем за ни мљи вих тек сто ва у јед ном ре ги о нал ни ом кра јо ли ку, као што то чи ни ево већ два де сету го ди ну, Сун ча ни сат ко ји из ла зи у Срем ској Ми тро ви ци. Ра ни је га је об ја вљи ва ла Кул турно-про свет на за јед ни ца оп шти не, да нас то чи ни Уста но ва за не го ва ње кул ту ре Срем са уредни штвом од се дам чла нова у ко јем су еми нент не лич но сти ства ра лач ког и струч ног ква ли те та. Пр ве стра ни це ча со пи са број 19. посве ће не су пре ми ну лом ве ли ка ну на шег на ци о нал ног глу ми шта Пе тру Кра љу, а тек сто ве су на пи са ли др Сла ђа на Ми лен ко вић и књи жев ник Не дељко Тер зић. Ча со пис је овог пу та посве ћен ли ков ном де лу и ства ра ла штву мр. Ми ро љу ба Ву ји чи ћа, про фе со ра ли ков не умет но сти чи је ре про дук ци је сли ка кра се овај број, а о ње му стра ни це ис пи су ју Сре то Бо шњак, Вла ди сла ва Бе ла но вић-ше вић, исто ри ча ри уметно сти и пи сац Енес Ки ше вић. Ин тер вју био им пре си они ран му зеј ском по став ком од екс по на та свр ста них у три це ли не: ентно граф ску, ар хе о ло шку и сликар ску ко је илу стру ју раз вој тех но ло ги је про из вод ње пшени це и хле ба кроз ве ко ве на овим про сто ри ма. У ОШ Слобо дан Ба јић Па ја, уче ни ци су на кон при год ног про гра ма госту уру чи ли Пи смо при ја тељства и Збор ник сво јих ра до ва по све ће них ја пан ској кул ту ри, док су из ло жбом уче нич ких ли ков них ра до ва по ка за ли коли ко зна ју о Ја па ну.ди рек торка Кул тур ног цен тра Да ја на Ста мен квић по кло ни ла је висо ком го сту ку пи но во ви но као при мер здра вог про из во да из Ср би је и мо но гра фи ју Фрушко гор ски ма на сти ри као сим бол срп ске ду хов но сти, док је ПР Еду ка тив ног цен тра Дисци пу лус мр Ми ла на Мр каљ опре ми ла три уче ни це Економ ске шко ле у тра ди ци о налну ја пан ску оде ћу и ја пан ском ам ба са до ру уру чи ла ори га ми ждра ла на ко ме су уче ни ци из Пе ћина ца и Ку пи но ва на пи са ли по ру ке прија тељ ства ја пан ском на ро ду. Го спо дин То шио Цу но за ки по слу жен је и тра дици о нал ним срем ским спе ци ја ли те ти ма ко ја су при пре ми ла удру же ња же на Ши ма нов чан ке и Сре ми ца. Г. М. Нај но ви ји Сун ча ни сат ме ђу за ни мљи вим на слови ма до но си и два тек ста по све ће на пре ми ну лом ве ли ком глум цу Пе тру Кра љу са пи сцем ха и ку по е зи је Не дељ ком Тер зи ћем напра вио је Ду шан Ви дако вић, мр Жив ко Попов пи ше о зна ме ни тим же на ма Сре ма, док се у из дво је ној са др жајној це ли ни Пе снич ки Срем ја вља ју тек сто вима: проф. др Ти о дор Ро сић, мр. На та ша Не ди мо вић, мр. Маја Цви је тић, Ми ли јан Де спо то вић, Ра до слав Не шић и мр. Ср ба Игња то вић. Ис тра жи вањи ма се ба ве: Ми ки ца Илић, Ђор ђе До ма зет, Ми хај ло Стан ко вић и Алек сан дар Бу до шан, док су зна ме ни те кул тур не до га ђа је из ме ђу два бро ја про пра ти ли: Ма рија Ву ру на, Ја сна Ар ба нас, Ве сна Гра бић, Пре драг Ро гу лић, Та тја на По знић, Ве сна Стој шић, Би ља на Ми тро вић, Ђор ђе До ма зет и Зо рица Ми шче вић. Још је дан ква ли тет кра си и овај број, а то су но ви са рад ни ци: Ду шан Ви да ковић из Ва ље ва, др. ме ди ци не Пре драг Ро гу лић из Срем ске Ми тро ви це и проф. др Ти о дор Ро сић из Бе о гра да. С. Н.

20 20 Среда, 28. новембар ПА ВЛОВ ЦИ ОД ПЛЕ ТЕ РА ДО НО ВОГ ХРА МА СВ. НИ КО ЛА ЈА Но ва цр ква, али не ''те скоб на и ни ска'' Цр кву и кр сто ве осве штао епи скоп срем ски Ва си ли је а влов ци, јед но од нај ма њих и нај ста- јих на се ља на па ди на ма Фру шке го- При ре, се ло са бо га том про шло шћу и не из весном бу дућ но шћу (се ља на је све ма ње), ових да на за о кру жи ло је сво ју би о графи ју, ис пу ни ло јед ну ве ли ку пра зни ну у свом ви ше ве ков ном би ти са њу: са гра ди ло је цр кву, и то у цен тру се ла где су шко ле и бо го мље, јед на по крај дру ге, ва зда биле, од вај ка да, до да нас. Та мо где се Фру шка го ра по сте пе но спу шта у срем ску рав ни цу, са мо шест кило ме та ра од Ру ме, ни кли су Па влов ци. Би ло је то дав но, пр ви по мен о се лу под овим име ном да ти ра још из го ди не. Ка ко је се ло до би ло име, ни ко по у здано не зна. По пре да њи ма, у вре ме ка да се из Ср би је ве ли ка ма са љу ди упу ти ла у ове кра је ве, тра же ћи згод но ме сто за насе о би ну, до шло је до по де ле око пи та ња - на ком ме сту уда ри ти те мељ се лу. Јед ни су те мељ хте ли у до лу, дру ги на бре гу. Утом иза ђе пред на род је дан од ста ре шина, Па вле, по ка за на брег, уда ри ко лац у зе мљу и ре че - ''Ту не ка бу де се ло''. Отуд се лу име Па влов ци. По дру гом пре да њу, или ле ген ди, био не ки га зда Та на из Ру ме, имао ве ли ка стада ова ца, ме ђу ње го вим па сти ри ма нај више мле ка и нај леп ше ја гањ це до но сио је чо ба нин Па вле. Га зда Та на је хва лио свог чо ба ни на ва зда го во ре ћи:''ба да ва, Павлов ци има ју нај леп ше ја гањ це и нај ви ше мле ка.'' Да кле, се ло до би име по чо ба нину Па влу ко ји је сво ја ста да на па сао на бре гу, где су и да нас Па влов ци. А цр ква? Ха љи на од јед ног кро ја, и јед не фар бе И то је при ча са бо га том исто риј ском гра ђом. Пр ви за пис о пр вој па вло вач кој цр кви по ти че и го ди не. У њој је слу жио је дан све ште ник и об у ча вао деча ке из се ла. У Сре му је та да би ло 104 срп ске пра во слав не цр кве, нај ви ше их је би ло од бр ва на и пле те ра, би ле су по криве не тр ском и шин дром, као и ова у Павлов ци ма. Већ го ди не, на Са бо ру, за кључе но је да се у сва кој па ро хи ји по диг не цр ква, ''али не те скоб на и ни ска'', већ што ''шир ше мо жно''. Та ко је и би ло. Лепу цр кву од ци гле и ка ме на по ди гли су и Па влов ча ни го ди не, у гот ском стилу. Храм је по све ћен пре но су мо шти ју Св. оца Ни ко ла ја. Из тог вре ме на има и за ни мљи во сти о то ме ка ко се све ште ни ци мо ра ју оде ва ти и по на ша ти. Сва ки све ште ник ''има при кладну ха љи ну но си ти, од јед ног кро ја, јед не фар бе''. Бри тве на гла ву и на бра ду да не ме ћу. Све ште ни ци ма је би ло за бра њено ба вље ње тр го ви ном, ло вом, а по го то во ''игра ти ко гле, ко ме ди је и ма шка ре''. Из ричи то им је би ло за бра ње но да се ба ве по лити ком, да иду у ме ха ну, као и да иду сво јим па ро хи ја ни ма ''на пир, и об јед'', а ако бу ду по зва ни, мо гу ићи код бо га тих по дво ји ца, тро ји ца, а код си ро ма ха са мо је дан. До шао је и Дру ги свет ски рат. Фа шисти су го ди не ми ни ра ли и по ру ши ли Епи скоп Ва си ли је у Па влов ци ма цр кву, уни шти ли ико но ста се, ико не. Још не ко ли ко да на по сле па ље ња се ла, до лази ле су Шва бе из Ру ме и пљач ка ле све што је оста ло у се лу. По но во се пи ше исто ри ја Ср ба А овог 19. но вем бра ле та го сподњег, оку пи ли се Па влов ча ни пред но вом цр квом. Храм Св. Ни ко ла ја за бли стао је у но вом сја ју. Ини ци ја ти ва за град њу цр кве по те кла је го ди не, те ме љи су ис копа ни пре три го ди не. Цр ква је са зи да на, по моћ на зво на су у функ ци ји, пра во славни об ре ди - вен ча ња, кр ште ња, са хра не, мо гу да поч ну. Сред ства су при ба ви ли мно го број ни до на то ри, ме ђу њи ма и сами Па влов ча ни до бро вољ ним при ло зи ма, по мо гла је Епар хи ја срем ска, и Општзи на Ру ма. Ра ду ју се но вој цр кви Па влов ча ни, дошли су иму го сте пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, пред сед ник Го ран Ву ко вић Храм Св. Ни ко ла ја у но вом сја ју са са рад ни ци ма, пред став ни ци све штенства. Епи скоп срем ски Ва си ли је освештао је кр сто ве. По сле се дам де це ни ја Па влов ци опет има ју цр кву. -Ове све ти ње су знак да се по ди же дух срп ског на ро да, и ње го ве искон ске вредно сти. И ових да на пре ма срп ском на ро ду де ша ва ју се ве ли ке не прав де. Ра ду је мо се сви са Па влов ча ни ма, по но во се пи ше исто ри ја срп ског на ро да ов де у Па вловци ма. Да бу де мо на пу ту љу ба ви и по мире ња са Го спо дом, са сво јим по ро ди ца ма, са ком ши ја ма - он да ће бла го дет вла да ти на ма-по ру чио је епи скоп Ва си ли је у Павлов ци ма. Ра до вао се, мо жда, не где и онај Павле што ре че - ''Ту не ка бу де се ло''. Или онај чо ба нин Па вле што има ше нај ви ше мле ка и нај леп ше ја гањ це. А кад још стиг не ве ли ко зво но, ра до ва ће се и сва Фру шка го ра. К. Ку зма но вић ГР ГУ РЕВ ЦИ ГО ДИ ШЊИ ЦА ФОН ДА ТУ РИ СТИЧ КОГ КЛА СТЕ РА СРЕМ Кре и ра ње брен да Срем У ам би јен ту ет но ку ће у Гр гу рев ци ма, уз уче шће осни ва ча, су о сни ва ча и гости ју, че твр та го ди шњи ца Фон да Ту ри стички кла стер Срем, обе ле же на је она ко ка ко при ли чи ску пу ту ри стич ких рад ни ка. - Би ла је то при ли ка да раз ме ни мо иску ства, те сти ра мо спрем ност но си ла ца по ну де да од го во ре по тре ба ма ту ри ста и још јед ном се уве ри мо да на дах ну та прича о кул тур ној ба шти ни Сре ма, ви на из чу ве них срем ских ви на ри ја, спе ци ја лите ти од ман гу ли це и му зи ка там бу ра ша си гур но пред ста вља ју не ке од не за о- би ла зних са др жа ја ту ри стич ког про изво да Сре ма - ка же Ду шка Да ви до вић, ди рек тор ка Фон да Ту ри стич ки кла стер Срем.- Уз већ при сут ну, но ву Ту ри стичку ма пу Сре ма, на сту пе на сај мо ви ма и ре а ли зо ва но про мо тив но пу то ва ње за ме ди је и пред став ни ке ту ри стич ких агенци ја, обе ле жи ли смо за вр шне ак тив но сти на про је ка ту Срем, Срем, Срем,... ко ји је, кроз по др шку кла сте ри ма у Вој во дини, по др жао По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду. Ру ко во ђен ви зи јом Сре ма као по жељног ме ста за жи вот и рад и атрак тив ног за ту ри зам, Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем је по кре нуо низ ак тив но сти на кре и рању брен да Срем (што је и на зив јед ног од кључ них под руч ја ра да Фон да). У оквиру обе ле жа ва ња че тво ро го ди шњи це ра да Фон да, брен ду Срем је по све ће на по себна па жња. Уз оба ве зу да се иза бе ре но ва упра вљач ка струк ту ра Срем ског ту ри стичког кла сте ра, би ла је то и при ли ка да се тра си ра ју пред сто је ће ак тив но сти, да се пред ста ви нов ви зу ел ни иден ти тет (ло го и знак) и ди на мич ка ин тер нет пре зен та ци ја под име ном: tu ri zam.org, да се пред ста ви срем ски ту ри зам на дру штвеним мре жа ма и про мо ви шу са др жа ји тих пре зен та ци ја, да се пред ста ве успе шни про јек ти. Уз ини ци ја ти ву на фор ми ра њу Клу ба пут ни ка, би ла је то и при ли ка да се пред ста ви тим мла дих струч ња ка, по свеће них ми си ји на кре и ра њу брен да Срем, при пре ми и ре а ли за ци ји но вих про је ка та, атрак тив них еду ка ци ја и ра ди о ни ца, креи ра њу про гра ма бо рав ка у Сре му и по дршци при хва ту ту ри ста. С. Н. Скуп ту ри стич ких по сле ни кa

21 Среда, 28. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ SIR MI UM LUX VER BI - СИР МИ ЈУМ СВЕ ТЛОСТ РЕ ЧИ j,,... Пр во ме сто на ово го ди шњем Фе сти ва лу у ка те го ри ји Аутор ске бе се де при па ло је Уро шу Па вло ву, ко ји је та ко ђе до био и на гра ду пу бли ке. У ка те го ри ји Ин тер пре та ци је нај бо љи је био Ми лош Цвет ко вић, а у ка те го ри ји Ex tem po re по бе ди ла је Ми ли ца Ђи лас, ко јој је при па ла и на гра да Адво кат ске кан це ла ри је Ле ва јац Ф е сти вал бе сед ни штва Sir mi um lux ver bi - Сир ми јум све тлост речи, 21. по ре ду, одр жан је проте кле су бо те, 24. но вем бра у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић у Срем ској Митро ви ци. Фе сти вал је, већ по уста ље ној тра ди ци ји, по чео зву ци ма фан фа ра и фе сти вал ском хим ном Пр вом пи тиј ском Пин да ро вом одом у из во ђе њу Алексан дра Сте фа на Ра ди ше ви ћа. Уводну бе се ду У гра ду ре чи ауто ра Спомен ке Ла зић го во рио је Алек сан дар Кр ста јић, драм ски умет ник из Срем ске Ми тро ви це. Фе сти вал је отво рио Ни ко ла Се лако вић, ми ни стар прав де и држав не упра ве у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је као сту дент био ви ше стру ки по бед ник овог Фести ва ла. - Ка да сам пр ви пут до ла зио у Срем ску Ми тро ви цу због свог првог уче шћа на овом Фе сти ва лу, го во рио сам о јед ном за бо ра вљеном спо ме ни ку, пун уве ре ња у оно што при чам, пот пу но убе ђен у ис прав ност сво га на сту па и дожи вео да осам го ди на на ког тог го во ра уче ству јем у не че му што је би ло за цр та но тим истим го вором. За то сам си гу ран да ће и ови бе сед ни ци ве че рас ус пе ти да нас убе де у то да је бу дућ ност Ср би је у Жи ри ни је имао лак за да так ње ној кул ту ри, па ме ти, мла дост и пре дивном је зи ку ко јег има ре као је, из ме ђу оста лог, ми ни стар Се ла ко вић, при ли ком отва ра ња Фе сти ва ла. У ве шти ни бе сед ни штва над ме та ло се 14 го вор ни ка. Они су се так ми чи ли су три ди сци пли не: Аутор ска бе се да, Интер пре та ци ја и Им про ви за ци ја, а те ме ово го ди шњег Фе сти ва ла би ле су: Ви ди ли се увек све тлост на кра ју ту не ла и До ста је јед ном да ну зла ње го ва. У ка те го ри ји аутор ске бе се де, такми чи ли су се: Вељ ко Бућ ко вић, Вој на Ака де ми ја Бе о град, Мар ко Кр ста јић, сту дент Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Уру чи ва ње на гра да Пре пу на са ла По зо ри шта Пред сед ни ца Бе сед нич ког суд ског ве ћа проф. др Сла ђа на Ми лен ко вић је на гла си ла да жи ри ни је имао ни ма ло лак по сао, за то што су сви го вор ни ци би ли на за вид ном ни воу и до да ла: - А о то ме да смо и ми за и ста би ли стро ги, све до чи чи ње ни ца да ни смо до де ли ли на гра де у свим ка те го ри ја ма. Но, оно што је нај бит ни је је сте да се у Срем ској Ми тро ви ци на ста вља тра ди ци ја не го ва ња ле пе ре чи и ле пог гово ре ња. Из овог Фе сти ва ла ка сни је се из не дри мно го му дрих љу ди ко ји во де ову зе мљу, ме ђу ко ји ма је и наш ве че ра шњи гост, ми ни стар Се ла ко вић. За то ће мо на ста ви ти да и да ље не гу је мо тра ди ци ју све тло сти ле пе ре чи. Ре чи по бед ни ка - Ово је је дан од нај зна чај нијих фе сти ва ла у обла сти бе седни штва и због то га пред ста вља ве ли ко ис ку ство за ме не. По бе ду ни сам оче ки вао, али сам јој се надао. Осва ја ње пр вог ме ста је вели ка част и за ме не пред ста вља за и ста ла ска во при зна ње ре као је Урош Па влов, сту дент Фи лозоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, по бед ник Фе сти ва ла у ка те го ри ји Аутор ске бе се де. Ми ли ца Ђи лас, по бед ни ца у ка те го ри ји Ex tem po re ис та кла је да је ово ис ку ство за њу је динстве но и до да ла: - Ка да на сту па те у мо јој ка тего ри ји, она омо гу ћа ва да на за дату та му ка же те не што што за и ста ми сли те, а што се на да те да ће допре ти до пу бли ке, јер је уства ри њен суд и нај бит ни ји. За то је ова на гра да до каз да је мој циљ, а то је да се мој го вор не ко ме до пад не и да не ко дру ги осим ме не по веру је у ње га за и ста и оства рен. Алек сан дар Мар ко вић, сту дент Правног фа кул те та у Бе о гра ду, Ан дреа Мла де но вић, уче ни ца Сред ње шко ле за ад ми ни стра ци ју, пра во и еко но мију у Бе о гра ду, Урош Па влов, сту дент Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Саду и Алек сан дра Плав шић, Шко ла бе сед ни штва Срем ска Ми тро ви ца. У ка те го ри ји ту ма че ња бе седе дру гог ауто ра на сту пи ли су: Мар ко Бо жо вић, уче ник Вој не гим на зи је из Бе о гра да, Урош Ми ло је вић, сту дент Фа кул те та умет но сти у Ко сов ској Ми трови ци, Мар ко Обу ћи на, уче ник Вој не гим на зи је у Бе о гра ду, Дуња Ри лак, Ре ци та тор ски сту дио Ка ли о па, Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март Срем ска Ми трови ца, Ра до ван Сер ла тић, студент Кул тур ног цен тра Вр бас из Вр ба са и Ми лош Цвет ковић, сту дент Ин тер на ци о нал ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру, де партман Ниш. У ка те го ри ји Ин тер пре та ци је на ступи ли су: Ми ли ца Ђи лас Кул тур ни центар Вр бас у Вр ба су и Фи лип Ша кан, Ре ци та тор ски сту дио Ка ли о па, Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март Срем ска Митро ви ца. Бе сед ни ке је оце њи ва ло Бе сед нич ко суд ско ве ће у са ста ву: проф. др Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор ка Ви со ке школе за обра зо ва ње вас пи та ча у Срем ској Ми тро ви ци, проф. др Ти хо мир Пе тровић, про фе сор Пе да го шког фа кул те та Урош Па влов Ми ли ца Ђи лас у Сом бо ру и мр Зо ран Ле ва јац, адвокат из Срем ске Ми тро ви це. Они су одлу чи ли да пр во ме сто на ово го ди шњем Фе сти ва лу у ка те го ри ји Аутор ске бе се де при пад не Уро шу Па вло ву, ко ји је та ко ђе до био и на гра ду пу бли ке. У ис тој ка тего ри ји дру го ме сто осво јио је Алек сандар Мар ко вић, а тре ће Вељ ко Бућ ко вић. У ка те го ри ји Ин тер пре та ци је нај бо љи је био Ми лош Цвет ко вић, а дру го ме сто осво јио је Ра до ван Се ра тлић, док тре ћа на гра да ни је до де ље на. У ка те го ри ји Ex tem po re по бе ди ла је Ми ли ца Ђи лас и то је ујед но је ди на на гра да до де ље на у тој ка те го ри ји, а њој је при па ла и на гра да Адво кат ске кан це ла ри је Ле ва јац. Нај бо љи ма су уру че не ста ту е те бесед ни ка, ве нац бе сед ни штва, умет нич ке сли ке и нов ча не на гра де. У ре ви јал ном де лу Фе сти ва ла учесто ва ли су драм ска умет ни ца Ан дри јана Ви де но вић ко ја је го во ри ла бе се ду Бла го сло ви не при ја те ље мо је, Го споде вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и прим. др Ди ми три је Стој шић, ко ји је го во рио аутор ску бе се ду Бу ђе ње. За му зич ки про грам би ли су за ду же ни Mada me Pi a no & Gu ass, а про грам Фе стива ла је во дио Сло бо дан Са вић. Фе сти вал Sir mu im lux ver bi Сирми јум све тлост ре чи ор га ни зо ва ла је Уста но ва за не го ва ње кул ту ре Срем под по кро ви тељ вом Гра да Срем ска Митро ви ца и По кра јин ског се кре та ри јата за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не. текст: С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић

22 22 Среда, 28. новембар ИН ЂИ ЈА ГА СТЕХ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА УСПЕ ШНОГ ПО СЛО ВА ЊА Осва ја ју до ма ће и стра но тр жи ште Ви ше од де сет пу та уве ћа ли про из вод ни про стор, а пет пу та по ве ћа ли број за по сле них рад ни ка - Ослу шку ју тр жи ште и при пре ма ју се за но ве про из вод не про гра ме За са мо де сет го ди на по сто ја ња фир ма Га стех по ста ла је во де ћа ком па ни ја у тех но ло ги ји за при мену при род ног и теч ног га са, ЦНГ-а, ме ша ног га са и про из вод њи га сне опре ме у Ср би ји. Пре де сет го ди на по че ли су са ра дом у из најм ље ном про сто ру од 300 ква дра та са две старе ма ши не и са 21 за по сле ним рад ником, да нас по слу ју на ква дра та про из вод ног про сто ра, са нај са вре мени јим ма ши на ма и са пре ко сто ти ну за по сле них рад ни ка. Је дин стве ни су и по то ме што за де сет го ди на плата у овој фир ми ни ка да ни је ка сни ла ни је дан дан, не рет ко су за по сле ни у овом пред у зе ћу до би ја ли и три на е сту пла ту као и по то ме што су пред у зе ће раз ви ја ли соп стве ним сред стви ма без ди на ра кре ди та. Реч је о нај у спе шни јој до ма ћој фир ми у оп шти ни Ин ђи ја ко ја је у пе так отва ра њем но вог по го на на ква дра та све ча но про сла вила пр ву де цени ју по то ја ња. На про сла ви су би ли број ни при ја те љи, послов ни парт не ри из зе мље и иностран ства Немач ке, Аустри је, Ру си је и Изра е- ла, пред став ници По кра ји не и оп шти не Ин ђија. Обра ћа ју ћи им се Ми ро љуб Са џа ко вић, дирек тор Га сте ха је, из ме ђу осталог, ре као: -Ко ула же у раз вој има са мо шансу да пре жи ви, а ми смо то упра во ра ди ли у про те клих де сет го ди на. Сва ки за ра ђе ни ди нар ула га ли смо у про из вод њу, бо ри ли се за ква литет, по што ва ли ро ко ве, осва ја ли до- Ми ро љуб Са џа ко вић ма ће и свет ско тржи ште. Ни ка да ни је дан по сао ни смо оста ви ли не до вршен па ни он да ка да је то би ло на соп стве ну штету...у про те клих де сет го ди на, на го ди шњем ни воу при ход је ра стао 37 по сто, број запо сле них 15 посто, да нас, од стоти ну за по сле них рад ни ка два де сет је са ви со ком струч ном спре мом. Са ра стом про из вод ње по ве ћа вао се и из воз, са да 40 по сто укуп не про извод ње пла си ра мо у Аустри ју, Не мачку, Ру си ју, Ли би ју и Изра ел...ослушку је мо тр жи ште и при пре ма мо се за но ве про из вод не про гра ме. Фир ма за по нос -Са ми уго ва рамо по сло ве, пројек ту је мо, про изво ди мо, угра ђује мо, по си сте му кључ у ру ке. За де сет го ди на ис про јек то ва ли смо ви ше од седам сто ти на главних про је ка та. То прак тич но зна чи да је дан про је кат не дељ но за врша ва мо. Пе ри од свет ске еко номске кри зе ко ја тра је већ не ко ли ко го ди на успе шно смо са вла да ли и чиње ни цом да смо ус пе ли да до би је мо не ке од нај зна чај ни јих ин фра структур них обје ка та у обла сти га сне привре де и енер ге ти ке у на шој зе мљи. Мо рам ис та ћи оне нај ве ће. Ту, пре све га, ми слим на Ју го рос гас са који ма смо ра ди ли по сло ве од Ни ша до Ле сков ца и Вла со тин ца, на Бе о градске елек тра не за ко је смо ра ди ли нај ве ћу бе о град ску ста ни цу га са у Ср би ји ка па ци те та ку би ка за то пла ну Но ви Бе о град ко ја успешно ра ди већ дру гу го ди ну, по том на НИС ра фи не ри ју наф те Пан че во, у то ку ове го ди не ре а ли зо ва ли смо за њих две ве ли ке ста ни це вред ности евра...- ре као је, из ме ђу оста лог, Мо мир Ан то нић, тех нички ди рек тор Га сте ха ко ји је по том уру чио при год не по кло не за два десе так рад ни ка ко ји су од пр вог да на у овом пред у зе ћу. Ме наџ мен ту и рад ни ци ма Га стеха пр ву де це ни ју успе шног ра да че сти та ли су Пе тар Фи ли по вић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја, Брани слав Бу гар ски, по кра јин ски секре тар за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву, ду го го дишњи при ја тељ и са рад ник проф. Мар тин Бог нер, пред став ник Изре а ла Ју риј Гинзбург. Сви они обе ћа ли су даљу по др шку овој из у зет но успешној фир ми ко ја се по но си својим ин же ње рингом, са вре ме ним Мо мир Ан то нић ма ши на ма, али, пре све га, људским ре сур си ма. У овом пред у зе ћу рад ни дан тра је де сет ча со ва, осам де сет по сто су бота су рад не, че сто се ра ди и не де љом да би се ис по што ва ли ро ко ви, али су за по сле ни за свој рад аде кват но на гра ђе ни. Њи хо во за до вољ ство се огле да и у вер но сти свом ко лек ти ву. З. Г. С. Го сти и до ма ћи ни у но вом про из вод ном по го ну На гра ђе ни рад ни ци

23 Среда, 28. новембар ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КО МУ НА ЛИ ЈЕ Број: /12 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Да тум: Јав но ко му нал но пред у зе ће Ко му на ли је из Срем ске Ми тро ви це, ули ца Ста ри шор 114, у скла ду са Од лу ком Управ ног од бо ра пред у зе ћа бр /12 од го ди не и Пра вил ни ком о за ку пу и ре зер ва ци ји об ја вљу је ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ ПУ ТЕМ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДА ВА ЊЕ У РЕ ЗЕР ВА ЦИ ЈУ ПРО ДАЈ НИХ МЕ СТА НА ГРАД СКОЈ ПИ ЈА ЦИ (РОБ НИ И ЗЕ ЛЕ НИ ДЕО) I. Јав но ко му нал но пред у зе ће Ко му на ли је из Срем ске Ми тро ви це огла шава јав но над ме та ње пу тем ли ци та ци је за да ва ње у ре зер ва ци ју про дај них ме ста те зги на роб ној и зе ле ној пи ја ци, у окви ру Град ске пи ја це у Сремској Ми тро ви ци. II. Вре мен ски пе ри од да ва ња про дај них ме ста у ре зер ва ци ју је го ди ну дана. III. Про дај на ме ста ко ја су пред мет ли ци та ци је су све те зге на зе ле ном де лу пи ја це и све те зге на роб ном де лу пи ја це. IV. По чет на вред ност го ди шњег за ку па те зги на зе ле ном де лу пи ја це утвр ђује се пре ма ка те го ри ја ма про дај ног ме ста, и то: за те зге 1.ка те го ри је утвђу је се у из но су од ,99 ди на ра без ПДВ-а, за те зге 2.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,12 ди на ра без ПДВ-а. По чет на вред ност го ди шњег за ку па те зги на роб ном де лу пи ја це утвр ђу је се пре ма ка те го ри ја ма про дај ног ме ста, и то: за те зге 1.ка те го ри је утвђу је се у из но су од ,46 ди на ра без ПДВ-а, за те зге 2.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,92 ди на ра без ПДВ-а. V. Ви си на га ран то ва ног из но са (ка у ци је) за уче ство ва ње на ли ци та ци ји тезги на зе ле ном де лу пи ја це утвр ђу је се пре ма ка те го ри ји про дај ног ме ста: за те зге 1.ка те го ри је утвђу је се ка у ци ја у из но су од 8.000,00 ди на ра, за те зге 2.ка те го ри је утвђу је се ка у ци ја у из но су од 7.000,00 ди на ра. Ви си на га ран то ва ног из но са (ка у ци је) за уче ство ва ње на ли ци та ци ји тезги на роб ном де лу пи ја це утвр ђу је се пре ма ка те го ри ји про дај ног ме ста: за те зге 1.ка те го ри је утвђу је се ка у ци ја у из но су од ,00 ди на ра, за те зге 2.ка те го ри је утвђу је се ка у ци ја у из но су од ,00 ди на ра. VI. Га ран то ва ни из нос (ка у ци ја) се мо же по ло жи ти вир ман ском упла том на те ку ћи ра чун ЈКП Ко му на ли је Срем ска Ми тро ви ца бр код Ко мер ци јал не бан ке, уз на зна ку Ка у ци ја за ли ци та ци ју. Вир ман ска упла та мо ра би ти из вр ше на нај ка сни је дан пре одр жа ва ња ли ци та ци је, одно сно до 07.де цем бра до 12 ча со ва. Уче сни ци ма кон кур са ко ји ни су до би ли про дај но ме сто, по ло же ни га ранто ва ни из нос се вра ћа од мах на кон до но ше ња Од лу ке о до де ли те зги најпо вољ ни јем по ну ђа чу, а нај ка сни је у ро ку од 8 (осам) да на, на исти на чин ка ко је по ло жен. ЈКП Ко му на ли је има пра во за др жа ва ња 10% од упла ће ног га ран то ваног из но са (ка у ци је) сва ког под но си о ца по ну де на име по кри ва ња тро шкова ор га ни за ци је јав ног кон кур са. VII. На ли ци та ци ји мо гу уче ство ва ти сва фи зич ка ли ца, пред у зет ни ци и правна ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве уче шћа на ли ци та ци ји и до ста ве уред ну пи сме ну при ја ву, у ро ку од ре ђе ном у огла су. За ин те ре сов ни за ре зер ва ци ју те зге на зе ле ном де лу пи ја це мо ра ју ис пуни ти је дан од сле де ћих усло ва да би мо гли уче ство ва ти на кон кур су: да ко ри сник или члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства по се ду је ре гистро ва но по љо при вред но га здин ство на ко је пла ћа по рез, од но сно да има за кљу чен Уго вор о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта, да је по љо при вред ни про из во ђач, да има уред но отво ре ну рад њу за про да ју по љо при вред них про из во да (пи љар ни ца). За ин те ре сов ни за ре зер ва ци ју те зге на роб ном де лу пи ја це мо ра ју ис пуни ти сле де ћи услов да би мо гли уче ство ва ти на кон кур су: да има ре ги стро ва ну рад њу за оба вља ње за нат ске де лат но сти, од носно пред у зе ће ре ги стро ва но за оба вља ње де лат но сти тр го ви на - про да ја ро бе на ма ло, од но сно да ће из вр ши ти упис рад ње за оба вља ње де лат но сти на про дај ном ме сту на пи ја ци код над ле жног оп штин ског ор га на. За све уче сни ке на ли ци та ци ји услов је да су до са да уред но из ми ри вали оба ве зе пре ма ЈКП Ко му на ли је и на мен ски ко ри сти ли про дај но ме сто, уко ли ко су већ ко ри сни ци те зге. VIII. При ја ва за ли ци та ци ју, по ред до ка за о ис пу ње но сти усло ва за уче шће из прет ход ног чла на, тре ба оба ве зно да са др жи: 1) по дат ке о под но си о цу при ја ве: за фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, фо то ко пи ја лич не кар те; за пред у зет ни ке: име и пре зи ме вла сни ка рад ње са адре сом пре бива ли шта, на зив рад ње, ма тич ни број, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; за прав на ли ца: на зив и се ди ште, ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног лица у ре ги стар код над ле жног ор га на, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; 2) до каз да је под но си лац при ја ве из ми рио за куп ни ну, уко ли ко је већ за ку пац те зге код ЈКП Ко му на ли је, 3) до каз о упла ти га ран то ва ног из но са (ка у ци је). IX. Рок за под но ше ње при ја ва је пе так 07.де цем бар до 12 ча со ва. По ну де се под но се Пи јач ној упра ви. X. Сва ки уче сник ли ци та ци је ко ји ис пу ња ва усло ве до би ја од го ва ра ју ћу испра ву на осно ву ко је уче ству је на ли ци та ци ји. Ли ца ко ја не по се ду ју од гова ра ју ћу ис пра ву не мо гу уче ство ва ти на ли ци та ци ји. XI. Јав но над ме та ње пу тем ли ци та ци је ће спро ве сти Ко ми си ја ЈКП Ко му нали је у сле де ћим тер ми ни ма: -за те зге на роб ном де лу пи ја це у по не де љак 10.де цем бра, са по чет ком у 8,00 ча со ва, на град ској пи ја ци; -за те зге на зе ле ном и роб ном де лу пи ја це у че твр так 13.де цем бар, са по чет ком у 8,00 ча со ва, на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. -за те зге на зе ле ном де лу пи ја це у уто рак 11.де цем бар, са по чет ком у 8,00 ча со ва, на Град ској пи ја ци; XII. На кон спро ве де не ли ци та ци је, Ко ми си ја од мах до но си Од лу ку о до де ли те зги нај по вољ ни јим по ну ђа чи ма. Као нај по вољ ни ји по ну ђач сма тра ће се уче сник ли ци та ци је ко ји је по ну дио нај ве ћи из нос го ди шњег за ку па. Сва ки уче сник ли ци та ци је да би био иза бран као нај по вољ ни ји у оба ве зи је да у по ступ ку ли ци та ци је на пра ви пр ви ко рак ка ко би ли ци та ци ја би ла успе шна. Из нос пр вог ко ра ка за зе ле ни део пи ја це је 1.000,00 ди на ра, а за роб ни део 2.000,00 ди на ра. Уко ли ко по ну ђач не на пра ви пр ви ко рак ли ци та ци ја ће би ти не у спе шна. Нај по вољ ни ји по ну ђач за за куп те зги на роб ном де лу пи ја це ду жан је да пла ти 50% oд из ли ци ти ра ног из но са за ку па од мах по сле за вр ше не ли ци таци је, док је пре о ста ли из нос из ли ци ти ра ног за ку па ду жан да пла ти нај касни је до го ди не Нај по вољ ни ји по ну ђач за за куп те зги на зе ле ном де лу пи ја це ду жан је да у це ли ни пла ти из ли ци ти ра ни из нос за ку па од мах по сле за вр ше не лици та ци је. Са нај по вољ ни јим по ну ђа чи ма би ће зал љу че ни уго во ри о ре зер ва ци јиза ку пу те зги. XIII. На Од лу ку о до де ли те зги не за до во љан уче сник ли ци та ци је мо же у року од три да на од да на ис ти ца ња Од лу ке на огла сној та бли Пи јач не упра ве уло жи ти при го вор Управ ном од бо ру ЈКП. Од лу ка Управ ног од бо ра по при го во ру је ко нач на. XIV. Сва по треб на оба ве ште ња и ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Пи јач ној упра ви Град ске пи ја це или на те ле фон 022/

24 24 Среда, 28. новембар ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КО МУ НА ЛИ ЈЕ Број: /12 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Да тум: Јав но ко му нал но пред у зе ће Ко му на ли је из Срем ске Ми тро ви це, ули ца Ста ри шор 114, у скла ду са Од лу ком Управ ног од бо ра пред у зе ћа бр /12 од го ди не и Пра вил ни ком о за ку пу и ре зер ва ци ји об ја вљу је ЈАВ НИ КОН КУРС ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ЗА ТВО РЕ НИХ ПО НУ ДА ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП СЛО БОД НОГ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА I. Јав но ко му нал но пред у зе ће Ко му на ли је из Срем ске Ми тро ви це огла ша ва јав ни кон курс за при ку пља ње за тво ре них по ну да за да ва ње у за куп сло бодног по слов ног про сто ра ло ка ла на Град ској пи ја ци у Срем ској Ми тро ви ци. II. Рок за под но ше ње за тво ре них по ну да је 12.де цем бар до 12 ча со ва. По нуде се под но се на адре су ЈКП Ко му на ли је Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Ста ри шор број 114. III. Вре мен ски пе ри од да ва ња по слов ног про сто ра у за куп је две го ди не. IV. По да ци о по слов ном про сто ру ко ји се из да је у за куп: Ло кал Л1 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 27,47 м 2, Ло кал Л2 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л3 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л4 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л5 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 21,64 м 2, Ло кал Л6 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л7 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л8 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 14,19 м 2, Ло кал Л9 на Град ској пи ја ци, по вр ши не 27,47 м 2, Ло кал Л1 (ста ри) на Град ској пи ја ци, по вр ши не 37,96 м 2, Ло кал Л2 (ста ри) на Град ској пи ја ци, по вр ши не укуп но 68,56 м 2 (по врши на по слов ног про сто ра је 63,96 м 2, а по вр ши на ма га цин ског про сто ра је 4,60 м 2 ). V. По чет на вред ност ме сеч ног за ку па из но си: 706,81 ди на ра по м 2 без ПДВ-а за по слов ни про стор, и 353,41 ди на ра по м 2 без ПДВ-а за ма га цин ски про стор. VI. Ви си на га ран то ва ног из но са (ка у ци је) за уче ство ва ње на јав ном кон кур су -у из но су од ,00 ди на ра за ло ка ле Л2, Л3, Л4, Л6, Л7 и Л8; -у из но су од ,00 ди на ра за ло ка ле Л1, Л5 и Л9; -у из но су од ,00 ди на ра за ло кал Л1 (ста ри); -у из но су од ,00 ди на ра за ло кал Л2 (ста ри). Уго во ре ни ме сеч ни за куп ло ка ла иза бра ни по ну ђач пла ћа уна пред, а у ци љу га ран ци је уред ног ис пу ња ва ња пре у зе тих оба ве за, и то: за пе ри од од 6 (шест) ме се ци за ло ка ле Л2, Л3, Л4, Л6, Л7 и Л8; за пе ри од од 4 (че ти ри) ме се ца за ло ка ле Л1, Л5 и Л9; ло ка ле Л1 (ста ри) и Л2 (ста ри). VII. Га ран то ва ни из нос (ка у ци ја) се мо же по ло жи ти вир ман ском упла том на те ку ћи ра чун ЈКП Ко му на ли је Срем ска Ми тро ви ца бр код Ко мер ци јал не бан ке, уз на зна ку Ка у ци ја за јав ни кон курс. Вир ман ска упла та мо ра би ти из вр ше на нај ка сни је дан пре ро ка за до ста ву за тво ре них по ну да, од но сно за кључ но са 11.де цем бром 2012.го ди не. Уче сни ци ма кон кур са ко ји не до би ју пра во за ку па про дај ног про сто ра, поло же ни га ран то ва ни из нос се вра ћа од мах на кон до но ше ња Од лу ке Управ ног од бо ра ЈКП о до де ли по слов ног про сто ра нај по вољ ни јем по ну ђа чу, а нај касни је у ро ку од 8 (осам) да на, на исти на чин ка ко је по ло жен. ЈКП Ко му на ли је има пра во за др жа ва ња 10% од упла ће ног га ран то ва ног из но са (ка у ци је) сва ког под но си о ца по ну де на име по кри ва ња тро шко ва орга ни за ци је јав ног кон кур са. VIII. На јав ном кон кур су за при ку пља ње за тво ре них по ну да за да ва ње у за куп сло бод ног по слов ног про сто ра мо гу уче ство ва ти сва фи зич ка ли ца, пред у- зет ни ци и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве уче шћа на кон кур су и до ставе уред ну пи сме ну при ја ву, у ро ку од ре ђе ном у огла су. При ја ве на јав ни кон курс за да ва ње у за куп по слов ног про сто ра под но се се у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком на ко вер ти за ко ји се по слов ни про стор под но си при ја ва. IX. По ну да за уче шће на јав ном кон кур су мо ра да са др жи оба ве зно: 1) по дат ке о под но си о цу по ну де: за фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, фо то ко пи ја лич не кар те; за пред у зет ни ке: име и пре зи ме вла сни ка рад ње са адре сом пре би ва лишта, на зив рад ње, ма тич ни број, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, копи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; за прав на ли ца: на зив и се ди ште, ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га на, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пију по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; 2) до каз да је под но си лац по ну дее из ми рио за куп ни ну, уко ли ко је већ заку пац те зге код ЈКП Ко му на ли је, 3) на зна ку по слов ног про сто ра за ко ји се по ну да под но си, 4) де лат ност ко ја ће се на том про сто ру оба вља ти, 5) ви си ну по ну ђе не це не за за куп по слов ног и ма га цин ског про сто ра, 6) пот пи са ну и ове ре ну из ја ву да ће по слов ни и ма га цин ски про стор преу зе ти у ви ђе ном ста њу, 7) пот пи са ну и ове ре ну из ја ву га ран ци је да ће пре у зе те оба ве зе ис пу њава ти уред но и бла го вре ме но, од но сно да ће на кон пот пи си ва ња Уго во ра о за ку пу из вр шти упла ту 50% из но са по ну ђе не за куп ни не за три го ди не, и да ће пре о ста лих 50% из но са по ну ђе не за куп ни не упла ти ти у ро ку од 6 (шест) ме се ци на кон за кљу че ња Уго во ра о за ку пу, 8) до каз да је под но си лац по ну де из ми рио за куп ни ну, уко ли ко је већ заку пац по слов ног про сто ра код ЈКП, 9) до каз о упла ти га ран то ва ног из но са (ка у ци је). X. Јав но отва ра ње по ну да би ће одр жа но 12. де цем бра 2012.го ди не, у 12,15 ча со ва. Јав но отва ра ње по ну да уз при су ство овла шће них ли ца по ну ђа ча оба ви ће над ле жна ко ми си ја у про сто ри ја ма ди рек ци је ЈКП Ко му на ли је, ули ца Ста ри шор 114, Срем ска Ми тро ви ца. XI. Као нај по вољ ни ји по ну ђач сма тра ће се по ну ђач ко ји је по ну дио ком плетно нај по вољ ни ју по ну ду пре ма сле де ћим кри те ри ју ми ма: 1) ви си ну це не за ку па по слов ног и ма га цин ског про сто ра, 2) де лат ност ко ју ће вр ши ти, 3) га ран ци ју да ће пре у зе те оба ве зе ис пу ња ва ти уред но и бла го вре ме но. Уко ли ко ви ше по ну ђа ча по ну ди исте усло ве, пред ност има по ну ђач ко ји је по ну дио бо ље усло ве по ре до сле ду на пред на ве де ног кри те ри ју ма. Као не по до бан по ну ђач без об зи ра на по ну ђе не усло ве за ку па, сма тра ће се онај по ну ђач ко ји је не ре дов но из вр ша вао оба ве зе пре ма ЈКП у по гле ду пла ћа ња за куп ни не, уко ли ко је већ за ку пац по слов ног про сто ра код ЈКП. XII. Иза бра ни по ну ђач ће као га ран ци ју за уред но и бла го вре ме но ис пу њава ње пре у зе тих оба ве за до ста ви ти при ли ком за кљу че ња Уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра при ло жи ти блан ко ме ни цу, уз до ста ву по твр де по слов не бан ке о про ме ту на те ку ћем ра чу ну по ну ђа ча у прет ход не две ка лен дар ске го ди не. XIII. Управ ни од бор ЈКП ће у ро ку од 15 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да до не ти Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча са ко јим ће се за кљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. XIV. На Од лу ку Управ ног од бо ра ЈКП о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча мо же се уло жи ти пи сме ни при го вор у ро ку од три да на од да на ис ти ца ња Од лу ке на огла сној та бли Пи јач не упра ве. Од лу ка Управ ног од бо ра по при го во ру је ко нач на. XV. Сва по треб на оба ве ште ња и ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Пи јач ној управи Град ске пи ја це или на те ле фон 022/

25 Среда, 28. новембар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО j j j - - : 063/ , 022/ МАРКЕТИНГ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре, но ви је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле ви зоре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Из да јем нов на ме штен стан 40м2 у Но вом Са ду код сај ма, цена 150 евра. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Продајем викендицу на 7 ари плаца изнад Дивоша и Алеко са плином у одличном стању. Тел: 065/ Из да јем на ме ште ну ку ћу са ЦГ ули ца Ка ра ђор ђе ва. Тел: им 065/ Про да јем ку ћу у Ру ми на 12 ари пла ца, це на евра укњи же на. Тел:061/ Про да јем ку ћу у Јар ку са свим пра тећим објек ти ма на пла цу од 26 ари. Тел: 060/ Про да јем или ме њам ку ћу за дво со бан стан до дру гог спра та у Срем ској Ми трови ци. Тел: 063/ Про да јем ку ћу на пла цу од 34 ара са баштом у Мар тин ци ма, Же ле знич ка 74. Тел: 063/ Про да јем по вољ но ку ћу 200м2 у ули ци Сте ва на Мо крањ ца 15. Тел: 069/ Про да јем ку ћу, стру ја, во да и пет ју тара зе мље у Кље ште ви ци код Бо су та.тел: 022/ НОВО Отворена " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ Из да јем или Про да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку ули ца 1. Но вем бар 407 или мењам за стан.тел: 064/ Про да јем ку ћу у Бе о чи ну на се ље Шљивик. Тел: 021/ / Про да јем две ку ће на јед ном пла цу, Ста ри шор 6, це на евра. Тел: 022/ Про да јем но ви ју ку ћу у Срем ској Ми трови ци ули ца 15 мај и ча мо ву гра ђу. Тел: и 061/ Про да јем ку ћу на спрат са ло ка лом у Ру ми или ме њам за стан уз до пла ту. Тел: Про да јем 15 ари пла ца у Са ла шу Но ћајском. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Бе шки на 7 ари пла ца вла сник. Тел: 064/ Про да јем ку ћу са три ло ка ла на 16 ари пла ца. ТЕл: 022/ зва ти уве че. - Про да јем ку ћу са ло ка лом у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Про да јем или ме њам ку ћу на 800м2 плаца у Пе три њи у Хр ват ској. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, по вољ но. Тел: 064/ и Про да јем два ју тра зе мље у Ла ћар ку потез Ли ва де.це на евра. Тел:064/ Про да јем плац ви кенд зо на Ја зак-врдник. Тел: и 064/ Про да јем 2 ју тра по љо при вред ног земљи шта, по тез је зе ро Срем ска Ми тро ви ца, зва ти по сле 16 ча со ва.тел; 062/ Про да јем плац у Ма лој Сла во ни ји. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Ра тар ској на пла цу од 11 ари.тел: 063/ Из да јем на ме ште ну ку ћу у ули ци Фрушко гор ска. Тел:064/ Про да јем или ме њам ку ћу за јед но со бан стан уз дол пла ту.цг и гас. Тел: СТА НО ВИ - Из да јем нов дво со бан на ме штен стан 50м2, ЦГ. Тел: 022/ и 063/ Ме њам стан 80м2 за јед но со бан уз допла ту. Тел: 069/ Про да јем стан у Ка ме ња ру.тел:064/ Про да јем или из да јем гар со ње ру 26м2 код Ба ји ће ве шко ле. Тел: 064/ Из да јем дво со бан на ме штен кон фо ран стан са ЦГ за 3 уче ни це у Срем ској Ми трови ци. Тел: 060/ и При мам уче ни цу на стан. Ма ти ја Ху ђи. Тел:022/ Из да јем на ме ште ну со бу уче ни ку, бли зу цен тра. Тел: 063/ Из да јем дво со бан на ме штен стан за девој ке у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 063/ Про да јем стан 92м2 у Но вом Са ду, Те мерин ска 55 и стан 112м2 ду плекс пот кровље Лон чар ска 12, Но ви Сад. 063/ Из да јем пра зан дво со бан стан. Тел: Из да јем јед но со бан на ме штен стан,гре јање на гас. Тел: и 061/ Про да јем јед но со бан стан у стро гом цен тру Но вог Са да код Ка те дра ле. Тел: 065/ Из да јем јед но со бан стан у Бло ку Б. Тел: U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica

26 26 Среда, 28. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Про да јем Опел Астру ку пе 1.7 ПД го ди на про из вод ње 2005, це на евра. Тел: и 060/ Про да јем Опел Су зу го ди на про из вод ње 1988, це на 350 евра. Тел: 060/ Про да јем мо тор АТХ у од лич ном ста њу. Тел: 063/ и Из да јем стан у цен тру Срем ске Ми трови це. Тел: и 062/ Про да јем стан у Ру ми на се ље Ти вол. Тел: 064/ Из да јем дво со бан на ме штен стан у ули ци Сте ва на Мо крањ ца 43. Тел: 063/ и 064/ Про да јем је до со бан стан у на се љу Ка мењар.тел: 061/ Из да јем ре сто ран на Ле ки ном са ла шу. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Па ла те прав де. Тел: и 064/ Про да јем стан 50м2 са ЦГ у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Про да јем ло кал са стам бе ним про сто ром на 7 ари пла ца. Тел:064/ Из да јем стан 46м2 у Срем ској Ми тро вици ули ца др Ду ша на По по ви ћа 36. Тел: 064/ , 022/ и 021/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Ма ти ја Ху ђи, од мах усе љив. Тел: 060/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду, ули ца Ћир па но ва. Тел: 022/ Обућар "БАНЕКС" Поправка свих врста обуће и предмета од коже БРЗО И КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 12 Тел: 022/ Из да јем нов јед но со бан стан у на се љу КПД. Тел: 061/ Из да јем стан у Те сли ном на се љу и двори шни стан на Бе лој Ру жи у Ла ћар ку. Зва ти по сле 15,30 ча со ва. Тел: 060/ Из да јем дво со бан на ме штен стан у Декан цу и про да јем брач ни ле жај. Тел: Про да јем стан 56м2 у цен тру Ба ње Кови ља че или ме њам за Но ви Сад. Тел: 015/ и 065/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пеј то ну и про да јем кре ку и пећ на гас. Тел: и 062/ Про да јем стан 67м2 у Ор лу или ме њам за стан у Но вом Са ду.тел: 063/ Про да јем стан 43м2 у на се љу Ка блар Нови Ба нов ци. Тел: 064/ Про да јем стан 45м2 у на се љу Ма ти ја Ху ђи, пре ко пу та об да ни шта, ви со ко призе мље.тел: 064/ Про да јем ма њи дво со бан стан у ше ћер со ка ку це на евра.тел: 063/ По треб на ци мер ка за ста но ва ње на Лима ну 1 у Но вом Са ду.тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у стро гом цен тру Но вог Са да. Тел: 065/ ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 350м2 ули ца Кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе вић. тел: 063/ Про да јем ло кал код Зма је ве шко ле. Тел: 063/ Из да јем ло кал ули ца Ју пи те ро ва 84 преко пу та Хит не по мо ћи. Тел: и 064/ Из да јем ло кал, Пу шки но ва 7 у Срем ској Ми тро ви ци, це на за ку па 100 евра ме сечно.тел: и 063/ По вољ но из да јем ло кал.тел: Из да јем, про да јем или ме њам за не кретни не ка фић у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Из да јем ло кал пре ко пу та СДК и пре ко пу та Су да.тел: 063/ ВО ЗИ ЛА -Про да јем Ју го 45 го ди на про из водње 1985, очу ван, це на 550 евра Тел: 063/ Про да јем ма њу ауто при ко ли цу, очу вану, це на 250 евра. Тел: 063/ Про да јем за ста ву 101 го ди на про извод ње 2000 у од лич ном ста њу, це на 750 евра. Тел: 064/ Про да јем пут нич ки ауто Спа чек, це на 1200 евра. Тел: 063/ Про да јем Фи ат Сти ло 1.9 ЈТД го ди на про из вод ње Тел: 063/ Издајем гаражу у насељу Матија Хуђи. Тел: 022/ Про да јем Гол фа 3 го ди на про из вод ње 1993 у од лич ном ста њу, це на по до го вору. Тел: 062/ Про да јем Ре но Клио, мо гу ћа за ме на. Тел: 060/ Про да јем To jo tu Ca ri nu XL, ве о ма повољ но мо же се ви де ти на адре си Ар се ни ја Чар но је ви ћа 21 у Срем ској Ми тро ви ци - Про да јем Форд Ескорт 3 го ди на про извод ње 1980, ре ги стро ван до 10 ме се ца Тел: 065/ Про да јем Ју го 45 го ди на про из вод ње 1990, у од лич ном ста њу. Тел: 065/

27 Среда, 28. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем пећ за ЦГ Шта длер.тел: 063/ Про да јем пса Ха ски ја. Тел: 060/ Удо ви ца пен зи о нер ка тра жи го спо ди на си ту и ра ног са пен зи јом ста ро сти од го ди на, са мо по зи ви до ла зе у об зир.тел: 061/ Про да јем нов па ро чи стач H2O MOP3. Tel: Тел:064/ Про да јем ула зна хра сто ва, соб на и балкон ска вра та и др ве не ша лу ка тре. Тел: 064/ Про да јем Фи ат По лио Ка ра ван го ди на про из вод ње у од ло ич ном ста њу, цена 1950 евра. Тел: 064/ Про да јем Ford Shor pio 2.0 GL, го ди на про из вод ње1988, угра ђен гас, ре ги строван до до ав гу ста у со лид ном ста њу. Тел: и 064/ Sve za Vaš Mobilni telefon!!! PRODAJA SERVIS DEKODIRANJE FUTROLE BATERIJE MASKE ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560, го ди на произ вод ње 1984 ре ги стро ван, евра. Тел: 022/ Про да јем ате сти ра ну при ко ли цу 370 кг но си во сти,це на 120 евра. Тел: 063/ и 062/ Про да јем трак тор Зе тор кри стал 80-11, мо гу ћа за ме на. Тел: и 063/ Столарија Ераковић Кухиње, регали, дечије собе, улазна врата, собна врата, прозори, степениште, универ, медијапан, кухињске радне плоче, услужно сечење по мери, кантовање Стари Шор 30, Сремска Митровица 022/ и 064/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506, и ка зан за ра ки ју од ли та ра.тел: Про да јем бе рач Шем пе тер Тел: 063/ Про да јем ком бајн за ва ђе ње кром пи ра и уто ва ри вач за ба ле. Тел: 064/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це или ме њам за др ва или ауто до 500евра.Тел: Про да јем ра тар ску пр ска ли цу400 ли тара. Тел: 064/ Про да јем че ки ћар, пум пу Ба у ер, при коли цу 5 то на, ауто при ко ли цу и ро то др љачу Леј ли. Тел: 063/ Про да јем апа рат за ва ре ње, бу ши лицу и го ри о ник за пећ ЦГ.Тел: и 064/ Про да јем ма ши ну за др во фре зу. Тел: РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ Про да јем пи штољ М88ЦЗ по вољ но куп цу са до зво лом. Тел: 063/ Озбиљ на же на не го ва ла бих ста ри је особе. Тел: 062/ Про да јем ра ки ју шљи ву ста ру од 1 до 5 го ди на, це на 400 ди на ра. Тел: 063/ / i 064/ Solarski trg 3, Sremska Mitrovica -Про да јем нов пар кет бу ков, тре ћа кла са 70м2, пар кет ба гре мов дру га кла са 12м2,. Тел: 022/ Про да јем ци глу си ли кат ну бе лу нову 800 ко ма да, це на ,00, уси сивач 2.000,00 ди на ра, по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем веш ма ши ну ди нара,крам па ни сун ђер, ре гал мо же у де лови ма и 2 тро крил на про зо ра,це на јед ног ди на ра. Тел Про да јем там бу ру са ми цу, прим, бас прим, ги та ру аку стич ну и ви о ли ну це лу. Тел: Про да јем веш ма ши ну Елин А кла се и пен ту То мос 4. Тел: 064/ Успе шно да јем ча со ве хе ми је. Тел: 060/ Про да јем дво крил ни про зор, ко ли ца за до ма ћин ство, ула зна вра та, вц шо љу и лава бо, мо лер ске мер де ви не. Тел:064/ Про да јем пи са ћу ма ши ну, фо то а па рат, дво глед Оку лар, гра ђе вин ски ин струмент Те о до лит. Зва ти по сле 12 ча со ва. Тел:064/ Про да јем тро сед на раз вла че ње, жи ча но је згро, очу ван, ду шек за бе би кре ве тац, ма ло ко ри шћен. Тел:064/ / / Про да јем кре ку ве со.тел: и Про да јем пу ну ци глу за зи да ње. Тел: 064/ По пра вљам по штан ска сан ду ча ду стамбе ној згра ди. Тел: 069/ SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/ Про да јем ора ни ју 120л, ко ри то за шу рење, фу ру ну и кан ту емај ли ра ну за маст од 25 кг. Тел: и 064/ Про да јем ком плет при бор за кла ње сем ора ни је. Тел: Про да јем се ја ли цу пне у ма тик за ку куруз. Тел: 064/ Излети сваког месеца: по Србији Сегедин, Морахалом одлазак у позоришта београдска и новосадска новогодишњи аранжмани зимовање Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ Жен ској осо би хит но по тре бан би ло ко ји по сао. Тел: 061/ Про да јем из но ше не ко ке но си ље. Тел: Про да јем ТА пећ 3,5 са точ ки ћи ма.тел: Про да јем ТА пећ и кон ти нен тал цреп. Тел: Ди пло ми ра ни еко но ми ста да је ча со ве ма те ма ти ке. Тел: 064/

28 28 Среда, 28. новембар 2012.

29 Среда, 28. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ШЕ ЗДЕ СЕТ И ШЕСТ ГО ДИ НА МУ ЗЕ ЈА СРЕ МА За ју би леј ино ва ци ја стал не по став ке Отва ра њем из ло жбе отво ре ном и ту чи њени цу Му зеј Сре ма, као нов ца ко јом је из врше на ино ва ци ја ну мизма нај зна чај ни ја му зеј ска тич ког де ла стал не уста но ва у Гра ду и ши- ар хе о ло шке по став ке, ре мо ра ис ко ри сти ти, све ча но је про те кле неде ис та кла је ВД ди рек тозде ље обе ле же на шера Му зе ја. сет и ше ста го ди на по сто ја ња и ра да Му зеја У че ти ри но ве ви трине, све ча но је из ло жен Сре ма. Ка ко је овом део збир ке келт ског, при ли ком ис та кла ВД дирек то ра Му зе ја Да ни ца Дра ги че вић Ђу кић, ово је са мо ма ли ко рак нов ца грч ких ко ло ни ја, као и рим ски но вац, како из до ба ре пу бли ке, та ко и онај из пе ри о да на пред у уна пре ђе њу Да ни ца Дра ги че вић им пе ри је. По се бан ак ценат ра да нај зна чај ни је музеј ске уста но ве у Ђу кић ста вљен је на но вац ко ван од стра не Сре му. ца ре ва ро ђе них - Ино ва ци ја нуми у Сир ми ју му, одке зма тич ке збирно сно на но вац стал не ар хе о- на стао у по зна тој ло шке по став ке град ској ков ни ци је пр ви ко рак на ко ју је то ком 320 по ди за њу ква лите го ди не осно вао та по ну де Му- Кон стан тин Ве ли- зе ја Сре ма. Ако ки, а ко ја је функци се за сва ки на редни о ни са ла до ше- ју би леј уради стог ве ка. оно ли ко ко- По ред то га, застог ли ко је учи ње но Му зеј Сре ма има шта да по ка же љу бље ни ци у нуми зма ти ку мо гу са овом из у зет но зна чај ном збир ком ко ју ста вља мо на увид јав но сти, би ћу за до вољ на. Да Срем ска Ми тро ви ца има из у зетан ту ри стич ки по тен ци јал, не тре ба ви де ти и део оста ве из Би кић До ла ко ја об у хва та око ко ма да новца, као и ком пи је рим ских злат ни ка, ме ђу ко ји ма су че ти ри уни ка та са мно го тро ши ти ре чи. Она је му зеј на ли ком Кон стан ти на Ве ли ког. С. Л. "Же ле зни це Ср би је" ад Бе о град ОГЛА ША ВА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП у ви ђе ном ста њу По слов ног про сто ра ма га ци на Пу тем при ку пља ња пи сме них по ну да По да ци о не по крет но сти. По слов ни про стор се на ла зи у ста ни ци Шид Јан ка Ве се ли но ви ћа бб к.п.5224 КО Шид По вр ши не 216м2 По чет на ме сеч на це на за ку па је 173,00дин/м2 безпдв-а Раз гле да ње по слов ног про сто ра је мо гу ће по до го во ру у вре ме ну од 8 16 ча со ва(ли ца за кон такт Ме ђе шки Мла ден и Кр сма но вић Ру жа, теле фон 022/ ) Оглас је отво рен 5 да на од да на об ја вљи ва ња. За тво ре не по ну де до ста вља ти ис кљу чи во у пи сме ној фор ми на адре су: "Же ле зни це Ср би је" ад Сек тор за упра вља ње не крет ни на ма Бе о град, Не ма њи на бр.6 Са до ку мен та ци јом: - де лат ност ко ју ће оба вља ти у по слов ном про сто ру - до каз ли квид но сти на ра чу ну - до каз да је под но си лац при ја ве из ми рио за куп ни ну уко ли ко је већ за ку пац по слов ног про сто ра но си о ца пра ва ко ри шће ња "Же ле зни це Срби је" ад, са на зна ком на ко вер ти По слов ни про стор ма га цин у ста ни ци Шид ПО НУ ДА не отва ра ти Ода бра ни по ну ђач је оба ве зан да пла ти тро шко ве огла ша ва ња пре за кљу чи ва ња уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра. "Же ле зни це Ср би је" ад за др жа ва ју пра во да од у ста ну од из бо ра најпо вољ ни јег по ну ђа ча. ИН ЂИ ЈА ИЗ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА По де љен огрев Ве ли ки број ром ских по ро ди ца у Ср би ји жи ви на иви ци ег зи стенци је. Ме ђу тим,по зи ти ван при мер како ло кал на Кан це ла ри ја за ин клу зију Ро ма бри не о сво јим су на род ни цима за бе ле жи ли смо у Бе шки. Че творо чла на по ро ди ца Пе тро вић про шле не де ље до би ла је огрев но др во за зи му и хи ги јен ске па ке те. Ина че, огрев је обез бе ђен за укуп но 50 оваквих до ма ћин ста ва. Огрев за по ро ди цу Пе тро вић -Ко ли чи не ко је ми до де љу је мо су за пра во по моћ кућ ном бу џе ту.ово је тре ћа го ди на за ре дом ка ко спро води мо ову ак ци ју и тру ди ће мо се помог не мо што ви ше да у нај кри тич нијим зим ским да ни ма њи хо ви до мо ви бу ду то пли-ис та као је Ни но слав Јо ва но вић ко ор ди на тор Кан це лари је за ин клу зи ју Ро ма у Ин ђи ји. М. Б. АЛМЕX д.о.о. Пан че во рас пи су је кон курс за сле де ће рад но ме сто: Опис по сла: Те рен ски ко мер ци ја ли ста 1 из вр ши лац - Про да ја по љо при вред не ме ха ни за ци је - Рад на те ре ну у ре ги о ну Сре ма Усло ви: - Ви со ка или ви ша струч на спре ма (пред ност ма шин ски фа кул тет, пољо при вред ни фа кул тет, по љо при вред на тех ни ка и слич но) - До бро по зна ва ње ен гле ског је зи ка (по зна ва ње и не мач ког је предност - Во зач ка до зво ла Б ка те го ри је - Рад но ис ку ство на истим или слич ним по сло ви ма Mail адре са на ко ју мо же те сла ти CV је Контакт телефон: 013/ Конкурс је отворен до На осно ву од лу ке Управ ног од бо ра Гра ђе вин ско за нат ске за дру ге Град ња у Ста рој Па зо ви од год., у скла ду са За ко ном о за дру га ма и за дру жним пра ви ли ма ГЗЗ ГРАД ЊА ра спи су је КОН КУРС ЗА ИЗ БОР 1. ди рек то ра Гра ђе вин ско за нат ске за дру ге Град ња у Ста рој Па зо ви број из вр ши ла ца: 1 По себ ни усло ви: ви ша струч на спре ма и да ни је осу ђи ван за кри вич на де ла про тив при вре де или про тив слу жбе не ду жно сти, од но сно да ни је у то ку кри вич ни по сту пак за ова де ла. Сви кан ди да ти по ред на пред по бро ја них по себ них усло ва мо ра ју ис пу ња ва ти и оп ште усло ве за за сни ва ње рад ног од но са про пи са не За ко ном (др жа вљан сво и сл.). Овај кон курс оста је отво рен 15 да на од да на об ја вљи ва ња у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. За ин те ре со ва ни кан ди да ти под но си ће мол бе са по треб ном до ку мен та ци јом ко јом се до ка зу је ис пу ње ност усло ва кон кур са на адре су: ГЗЗ Град ња, Ста ра Па зо ва, Ка ра ђор ђе ва бр. 11, са на зна ком: За кон курс.

30 30 Среда, 28. новембар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Кон тро ла про из вод ње кром пи ра Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Teлад kg Товљеници Пи шу: Дипл. инж. Ру жи ца Ми кић и дипл. инж. Ја сми на Га бор Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Грожђе кг Бресква кг Kрушка кг Поморанџа кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Лук бели кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг Боранија кг Брокола кг Упра ва за за шти ту би ља Ми нистар ства по љо при вре де, тр гови не, шу мар ства и во до при вре де је до не ла Пра вил ник о утвр ђи ва њу про гра ма ме ра за шти те здра вља би ља за 2012 го ди ну. Ра ди спре ча ва ња по ја ве, и шире ња, те ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња штет них ор га ни за ма на би љу пре ма од ред ба ма овог Правил ни ка спро во ди се: 1. Стал ни над зор над би љем на свим кул ту ра ма чи је га је ње је од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју; 2. По се бан над зор над штет ним ор га ни зми ма ко ји је про пи сан одре ђе ним пра вил ни ком. Је дан од по себ них над зо ра пропи са них овим Пра вил ни ком је и над зор у кром пи ру ко ји об у хва та сле де ће штет не ор га ни зме: Бак те ри је: Cla vi bac ter mic higa nen sis ssp.se pe do ni cus-про у зроко вач пр сте на сте тру ле жи кр то ла кром пи ра; Ral sto nia so la na ce a rum -про у зро ко вач мр ке тру ле жи кр тола кром пи ра и бак те риј ског уве нућа кром пи ра и па ра дај за; Dic keya (Er wi nia) chrysant he mi; Не ма то де: Glo bo de ra pal li da, Me lo i dogyne chit wo o di, Me lo i dogyne fa lax; Гљи ве: Synchi tri um en do bi o ticum; Ви ру се: To ma to Spot ted Wilt Virus, Po ta to spin dle tu ber viroid. По се бан над зор у кромпи ру оба вља ју све по љопри вред не струч не слу жбе Ре пу бли ке Ср би је, фи то сани тар на ин спек ци ја и ла бора то ри је, у скла ду са овлашће њем из Про гра ма ме ра. Овај мо ни то ринг под ра зуме ва оба вља ње пре гле да мер кан тил ног и се мен ског кром пи ра и оба ве зно узи мање узо ра ка кром пи ра из мага ци на за ла бо ра то риј ску ана ли зу на при су ство ла тент них ин фек ци ја бак те ри ја Ral sto nia so la na ce a rum и Cla vi bac ter mic hi ga nen sis ssp.se pedo ni cus. За ана ли зу се узи ма 200 кр тола кром пи ра из ма га ци на,ко ји се ша ље у овла шћену ла бо ра то ри ју ра ди утвр ђи вања при су ства латент не ин фек ци је ових бак те ри ја. У то ку ав гу ста, узе ти су узор ци ко ро ва (So la num dul ca ma ra,so lanum ni grum i Ur tica di o i ca) за анали зу на при су ство ла тент них ин фек ци ја и по сла ти на ана ли зу. У сеп тем бру је узор ко ва на вода из ка на ла из ко га се на вод ња ва кром пир и по сла та на ана ли зу. Резул та ти ко је смо до би ли, по ка за ли су да не по сто ји при су ство ла тентне ин фек ци је па то ге на на узор ку. При ли ком ви зу ел ног пре гле да усе ва, вр ши се и узор ко ва ње земљи шта за ла бо ра то риј ску ана ли зу на при су ство ка ран тин ских не ма то да. Ана ли за је по ка за ла од ству ство па то ге на. Од укуп но 750 узо ра ка кр то ла мер кан тил ног кром пи ра, ко ји се узор ку је на це лој те ри то ри ји Ре публи ке Ср би је, у Сре му је узе то 15 узо ра ка кр то ла кром пи ра, 2 узор ка ко ров ске биљ ке, 1 узо рак ра са да па ра дај за, 3 узор ка во де и 2 узорка зе мље. Узор ци су по сла ти у ла бо ра то ри је ко је су овла шће не да оба вља ју посло ве спро во ђе ња Про гра ма ме ра из обла сти за шти те здра вља би ља у 2012 го ди ни. Ре зул за ти свих 15 узо ра ка кром пи ра су не га тив ни, што зна чи да не по сто ји при су ство па тоге на за ко је је вр ше на ана ли за. При спро во ђе њу по себ ног надзо ра Про гра ма ме ра за 2012 го дину, оба ве зна је еви ден ци ја о обавље ним пре гле ди ма, узор ко ва њу и ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи ма а по да ци се до ста вља ју Упра ви за зашти ту би ља. Про дукт на бер за Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Ку ку руз Пше ни ца Сунцокретова сачма Сојина сачма Соја 62.00

31 Среда, 28. новембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Це ста, друм (мн.), 7. Мај стор за по прав ку пу ша ка, 13. Угру шак, 14. Мре жи ца ока (мн.), 15. Жен ско име Со фи ја, 16. Тво рац реј тин га, Ар пад, 18. При пад ник арап ске ра се, 19. Јед но ци фре ни број, 20. Из вр ши лац уби ства, 22. Теле фон ски по зив, 23. Ад ак та (скр.), 24. Хлад но не бе ско те ло, 26. Хе миј ски знак за ири ди јум, 27. Љу би те љи пла ни на (мн.), 29. Де чи ја за ба ва, 31. Све та (турц.), 32. Так ми че ње у бр зи ни (мн.), 34. Отво ре но, без тај ни, 36. Чу вар шу ме, 37. Име пе сника Шан ти ћа, 38. Чла но ви ор га ни за ци је ко ја по шу ма ва го ле ти. УС ПРАВ НО: 1. Обе ше њак, ба ра ба (пок.), 2. Ре ка у Бо сни, 3. Мар ка бој ле ра, 4. Ужи ча нин, 5. Ауто о зна ка за Ва ље во, 6. Ја пан ска умет ност аран жи ра ња цве ћа, 7. Оце на, од ме ра ва ње вред но сти, 8. Ауто о зна ка за Ужи це, 9. Упит на реч, 10. Ен гле ска глу ми ца, Нај тли, 11. Го ди шња ци, 12. Но вин ски из ве шта чи, 17. Рав на цр та, 20. Стра но жен ско име, 21. Зев со ва зла кћи, мит, 24. Не мач ки но бе ло вац на по љу фи зи ке, Макс, 25. Ле ген дар ни краљ келт ских Бри та, 27. Ко је су на пр вом ме сту, 28. Жен ско име, 30. Озна ка за га лон, 33. Мон гол ска ти ту ла ца ре ва, 35. Сре ди ште врт ње, 36. Аме рич ки књи жев ник ( Мла ди ла во ви ). Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

32 32 Среда, 28. новембар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ БЕ ШКА ПЕТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА СПОРТ СКИХ РИ БО ЛО ВА ЦА ЛАД НИ ИЗ ВОР Ме ста за све љу би те ље при ро де Беш чан ско Удру же ње спорт ских ри бо ло ваца Лад ни из вор је ме ђу нај ста ри јим удру же њима овог ти па у овом де лу Сре ма. Ак тив ни су пет деце ни ја у кон ти ну и те ту, а спе ци фич ни по то ме што оку пља ју љу би те ље приро де и спро во де за једнич ке ак ци је са го ра ни ма и на у ти ча ри ма. Та квих за јед нич ких ак ци ја је током ове го ди не би ло неко ли ко. -Удру же ње је до би ло на зив по хлад ном из во ру во де сме ште ном на оба ли Ду нава код Бе шке. же Бо рис Пашко, Сма тра ли смо да се кре- је на ша оба ве за тар Удру же ња да во ди мо ра чуна спорт ских ри- о том из во ру. бо ло ва ца Лад- За јед но са го рани ни из вор и ма и на у ти чани ри ма ор га ни зова ли смо ак ци ју уре ђе ња при лаза ду го го ди шњи члан. - Ина че, уре ђе ње оба ле Ду на ва је наш из во ру и про- Са го ра ни ма бри ну о оба ли стал ни по сао. сто ра око из во ра, Лед на Ду наву про ко па ли смо је дан ка нал, по ста вили бе тон ску цев и во ду усме ри ли ка ре ци та ко да ви ше не на та па пут - каштио ко ји је по чет ком ове го ди не уни- мно ге ма ри не на ре ци ни је поште део ни беш чан ску. Ри бо лов ци и Дру же ње уз ко тлић Уре ђи ва ли Лад ни из вор на у ти ча ри ни су се де ли скр ште них ру ку. - Ура ди ли смо Про је кат ре конструк ци је и из град ње клуб ског ве за за чам це, не ку вр сту ми ни ма ри не у ко ју су се укљу чи ли сви гра ђа ни ко ји во ле ре ку и на овом де лу др же чам це. Фи нан сиј ску по др шку пружи ла нам је и оп шти на Ин ђи ја. Уради ли смо пр ву фа зу уре ђе ња оба ле, из гра ди ли пон тон, до го ди не на ме рава мо да про ши ри мо број ве зо ва на 40 - по ја шња ва Бо рис Па шко. Беш ча ни ри бо лов ци, ко јих у поме ну том удру же њу има 120, углавном, пе ца ју на три-че ти ри ло ка ци је. Пр ва је, ка жу, Лад ни из вор, за тим, про стор око беш чан ског мо ста, део оба ле из ме ђу Бе шке и Чор та но ва ца и, на рав но, сви ру кав ци и ду нав ци. А ло ве се све вр сте ри бе ша ран, смуђ, шту ка. А по сле пе ца ња? -Не из бе жно је дру же ње у при роди уз ко је иду и ри бо ло вач ке при че, при пре ма ње ри бе у ко тли ћу, то је, ми слим и мно го ва жни је од са мог пеца ња на Ду на ву, за кљу чу је Бо рис Пашко, се кре тар Удру же ња спорт ских ри бо ло ва ца Лад ни из вор Бе шка. З. Г. С. ЛО ВАЧ КО ДРУ ШТВО СЛО БО ДА ША ШИН ЦИ Лов је пре све га дру же ње Ло вач ко дру штво Сло бо да из сремско ми тро вач ког се ла Ша шин ци, основа но је по ло ви ном про шлог ве ка и броји пре ко пе де сет чла но ва. Ка ко ис ти че ло вац Пре драг Пе јић, нај ста ри ји члан овог дру штва за га зио је у сед му де це ни ју жи во та, а нај мла ђи су тек пре шли гра ницу пу но лет ства. Укуп на по вр ши на ша ши нач ког ло вишта на ко јем се нај ви ше ло ве фа за ни, зе че ви, ша ка ли, ли си це, ди вље сви ње и по не ки срн даћ у тр ку, из но си ари и спа да у јед но од ква ли тет ни јих лови шта Сре ма. Већ пет го ди на, за хва љу ју ћи лов цу Ста но ју Фи лип о ви ћу, ша ши нач ки ловци су по бра ти ми са ко ле га ма из Пец ке са ко ји ма одр жа ва ју ре дов не кон так те и орга ни зу ју ло вач ке су сре те. С. Л. Стал на бри га о ди вља чи из но ше ње хра не Ди вље сви ње, стал ни ста нов ни ци ша ши нач ког ло ви шта Са го сти ма из Пец ке

33 Среда, 28. новембар ИНТЕРВЈУ ФИТКИД СРЕМ СКА МИ ТРОВИ ЦА ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДЕ ЧИ ЈЕМ ФИТ НЕ СУ На сту пи ло 37 де вој чи ца тво ре но пр вен ство Ср би је у де чи- фит не су, фит кид су Куп Сир ми ум Ојем 2012 одр жа но је у ми тро вач ком По зо ришту До бри ца Ми лу ти но вић. Ово зна чај но спорт ско так ми че ње одржа но је под по кро ви тељ ством Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну и Спорт ског са ве за Гра да Срем ска Ми трови ца, а у тех нич кој ор га ни за ци ји гим настич ког и фит нес клу ба Стар СМ. Ма ни фе ста ци ју је све ча но отво рио начел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић ис пред до ма ћи на Пр вен ства, Гра да Срем ска Ми тро ви ца. П ФУДБАЛ Чак 37 де вој чи ца у пет по је ди нач них и две груп не ка те го ри је из Бе о гра да, Зрења ни на, Сом бо ра, Но вог Са да и гра да до ма ћи на, сво јим ве жба ма и ко ре о гра фија ма оду ше ви ле су пре пу но гле да ли ште, ко је је апла у зи ма на отво ре ној сце ни награ ђи ва ло мла де так ми чар ке. Број не так ми чар ке су и на овом отво реном пр вен ству по ка за ле да у на шој зе мљи, али и у Срем ској Ми тро ви ци, има из ван редног по тен ци ја ла за вр хун ске ре зул та те, а да је у мла де та лен те по треб но стал но ула га ти. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О НАЈ МА СОВ НИ ЈЕМ СПОР ТУ Ве ли ки фуд бал ма лих клу бо ва С. Л. ро мо ци ја књи ге мр при хва те или не. Фуд бал Рад ми ла Бу де че вића је нај ма сов ни ја спорт ска Ве ли ки фуд бал ма лих клу бо ва, одр жа на је проте клог вик не да у пре пу ној са ли град ске Скуп шти не у Срем ској Ми тро ви ци. игра, го то во да не ма се ла у ко јем се не игра, па сам, сход но то ме, ову књи гу и при ре дио та ко да бу де доп ступ на упра во они ма су Про мо ци ју је отво рио на по чет ку свог ра да, ис такао но ви нар и уред ник књиге је аутор. Ми о мир Фи ли по вић У сво јим по гла вљи ма мр ко ји се за хва лио из да вачу, Спорт ском са ве зу као и го сти ма, гра до на чел ни ку Срем ске Ми тро ви це Брани сла ву Не ди мо ви ћу, др Ра ди во ју Ми ки Ра до са ву и спе ци јал ном го сту Добри во ју Три ви ћу, бив шем Мр. Рад ми ло Бу де че вић Бу де че вић је из нео мо дел пла на ра да у при прем ном и так ми чар ском пе ри о ду, мо дел тре нин га ка ко за игра че та ко и за гол ма не као и ве жбе за уса вр ша вање ин ди ви ду ал не тех ни ке и ко лек тив не так ти ке. игра чу ФК Вој во ди не из Бо га то тре нер ско иску Но вог Са да, и др жав ном ре пре зен та тив цу ко ји је 1968.го ди не био у ти му Евро пе. Аутор књи ге мр Бу де че вић је го во рећи о сво јој књи зи на гла сио је да је по вод ње ног из ла ска 40 го ди на ан га жо ва ња у фуд ба лу и ба вље ња тај на ма нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту. - Циљ ко ји сам же лео да по стиг нем је сте да мла дим тре не ри ма и игра чи ма пре не сем сво је зна ње, да по ну дим мо деле пла ни ра ња игре, а на њи ма је да их ство и ве лик број про чи та них књи га о фуд ба лу мр Бу де че ви ћу је по мо гло у успе шном во ђе њу фуд бал ског ти ма Војне ака де ми је у Бе о га ду, тим род ног места ФК Зе ка Бу љу ба ша из Рав ња, ФК Под ри ња из Ма чван ске Ми тро ви це а у два ман да та је био члан Из вр шног од бо ра ФК Пар ти зан из Бе о гра да где је во дио Ко ми си ју за оспо со бљи ва ње фуд ба ле ра за жи вот ни по зив. С. Гру ји чић ИН ЂИ ЈА МИ ЛАН БО ДИ РО ЖА СЕ КРЕ ТАР СА ВЕ ЗА СПОР ТО ВА ИН ЂИ ЈА Пред сто ји ра ци о на ли за ци ја Спорт и спортски клу бо ви у Ин ђи ји има ју ду гу тра ди ци ју. Ме ђутим, по след њих не ко ли ко го ди на сти че се ути сак да је ула га ње у спорт по диг нуто на ви ши ни во. На ро чи то у пе рио ду одр жа ва ња Уни вер зи ја де али и ка да је ФК Инђи ја ушла у ви ши ранг так ми че ња пре две го ди не. Од та да из општин ске ка се годи шње се пре лије у све спорт ске клу бо ве око пет од сто бу џе та или 80 ми ли о на ди на ра - ка же Ми лан Бо ди ро жа се кре тар Са ве за спор това у Ин ђи ји, но во и за бра ни за меник пред сед ни ка оп шти не. Но ва спорт ска ха ла? - Уко ли ко се обез бе де обе ћана сред ства у на ред них не ко лико ме се ци, спорт ска ха ла, ко ја се гра ди у Ле ја ма мо гла би бити за вр ше на. То зна чи да ће мо има ти са вре мен и мул ти функ цио на лан обје кат чи ме би се обезбе ди ли вр хун ски усло ви за све клу бо ве на те ри то ри ји на ше општи не. Оче ку је мо да ће мо бројне ме ђу на род не спорт ске деле га ци је уго сти ти упра во у том објек ту и би ти до бри до ма ћи ни као и до са да-ка же Ми лан Бо диро жа, се кре тар Са ве за Спор то ва у Ин ђи ји. Ко ли ко спорт ских клу бо ва по сто ји на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја? - На те ри то ри ји на ше оп штине по сто ји око 60 спорт ских клубо ва са око 2000 ре ги стро ва них спор ти ста у свим ка те го ри ја ма, од нај мла ђих до се ни ор ске кон курен ци је. Али, пре ма но вом За ко ну о спор ту ових да на из дат је на лог свим клу бо ви ма о пре ре ги стра цији. То зна чи да клу бо ви има ју рок до 15. де цем бра да се ре ги стру ју у Са ве зу спор то ва у Ин ђи ји ка ко бисмо има ли ја сни ју сли ку о тре нутној си ту а ци ји. Сви они ко ји се не еви ден ти ра ју, не ће мо ћи да се финан си ра ју из бу џе та оп шти не. То је оба ве за ко ју мо ра мо ис по што ва ти пре ма др жа ви од но сно Ми ни старству спор та и ин спек ци ји. Ко ли ко оп шти на Ин ђи ја издва ја нов ца за спорт? - Из оп штинске ка се на годи шњем ни воу из два ја се око 80 ми ли о на ди на ра за све спорт ске клу бо ве. То је ви ше од пет посто од укуп ног бу џе та, а средства се трансфе ри шу пре ко Са ве за спор то ва ко ји има ја сан увид ко ли ко је ко сред ста ва добио. С об зи ром да има мо ве лики број клу бо ва, на ша ин тен ци ја је да сви под једна ко до би ју, ме- Ми лан Бо ди ро жа ђу тим је дан од кри те ри ју ма је ранг так ми че ња. Јед но су ли сте же ља на ших клубо ва а дру го је ре ал на си ту а ци ја. Оно што је си гур но,би ће ра ци о- на ли за ци је и штед ње. Не ће мо дозви ли ти од лив нов ца на тро шко ве ко ји су не по треб ни. Ка да го во ри те о тро шко ви ма, шта у спор ту фи нан си ра ло кална са мо у пра ва? - Мо же мо ре ћи да фи нан си ра мо ско ро све. То под ра зу ме ва ко ти заци је за так ми че ња, ле кар ске прегле де спор ти ста,тро шко ве су ди ја и де ле га та, оси гу ра ња спор ти ста, тро шко ве тре нин га, хра на ри ну, на бав ка опре ме, сти пен ди је, превоз за го сто ва ња и на кра ју одржа ва ње свих спорт ских те ре на. Са дру ге стра не, гле да ју ћи све укуп но сви спорт ски објек ти су функ ци о- нал ни,а у пер спек ти ви гле да ће мо да још ви ше по бољ ша мо усло ве на те ре ни ма. Ка кви су пла но ви за на ред ну го ди ну и хо ће ли би ти из ме на ка да је у пи та њу спорт ски динар? - Ми оче ку је мо да ће сред ства за на ред ну го ди ну би ти про јек това на на слич ном ни воу као и ове го ди не с том раз ли ком што ће мо гле да ти да сред ства рас по ре димо та ко да уше ди мо та мо где се не по треб но ула же но вац. Ре ци мо, пла ћа ње тро шко ва пре во за за госто ва ња по ку ша ће мо да сма њи мо и усме ри мо за на бав ку спорт ских ре кви зи та и опре ме. На ред не годи не оче ку је мо и сред ства из репу блич ких и по кра јин ских инсти ту ци ја бар ка да је у пи та њу школ ски спорт и школ ске са ле и те ре ни. Циљ нам је да сле де ће го ди не ак це нат ста ви мо на омладин ске се лек ци је али и на стручно оспо со бља ва ње љу ди ко ји раде у спорт ским клу бо ви ма. М. Ба ла ба но вић

34 34 СПОРТ Среда, 28. новембар ФУДБАЛ ПЕ ЋИН ЦИ ВЛА ДА НА ИЋ, ОД ИГРА ЧА ДО ТРЕ НЕ РА Са да ви ше бо ли гла ва Ка да би се пи са ла Иако сам са ак тивним игра њем за вр- но ви ја исто рија Фуд бал ског клуба До њи Срем, јед но шио пре три го ди не, још увек се при вика од по ча сних ме ста вам на тре нер ски сва ка ко би при па ло Вла ди На и ћу. Пре по сао. Чи ни ми се да ми је лак ше би ло 6-7 го ди на вра тио као фуд ба ле ру. Више се у До њи Срем као игра и био де сна рука Ми лен ку Ђурђе ви ћу, ко ји је та да сам се тро шио на те ре ну, фи зич ки и емо тив но. Са да само емо тив но. Че сто по ста вљен за председ за бо ли гла ва, пого ни ка клу ба. На ић је не ко ли ко се зо на био играч, а ка да је До њи Срем ушао у то во ка да не иде нај бо ље. Вла да На ић, као и мно ги дру ги, има Срп ску ли гу, ока чио сво је гле да ње на је ко пач ке о клин и ушао у тре нер ске оде. Вла да На ић ре зул та те До њег Срема по след њих го ди на. У по след ној играч кој се зо ни по ложио је за Б ли цен цу, убр зо и за А ли цен цу и са да је је дан од по моћни ка Бо ги ћу Бо ги ће ви ћу. - У пр вом ти му До њег Сре ма де бито вао сам код тре не ра Об ра да Ра дако ви ћа, са 16 го ди на - вра ћа филм На ић Играо сам за Пе ћин ча не три се зо не, да би по том оти шао у Ар мију. По том сам играо за Тех но а у то Срем, ко ји је та да на пра вио бум не са мо у срем ском фуд ба лу, већ и мно го ши ре. Фуд бал ски пут ме касни је од вео у бе о град ски Оби лић, ко ји је играо Пр ву Б ли гу. Играо - Још увек ни смо све сни шта смо на пра ви ли - при зна је На ић - На ма је са да сва ка утак ми ца дерби, јер са сви ма игра мо пр ви пут пр вен стве не утак ми це, не ра чу нају ћи Рад нич ки из Ни ша, с ко јим смо у про шлој се зо ни игра ли у Пр вој ли ги. Узи ма ју ћи све у об зир, фудбал у Пе ћин ци ма има бу дућ ност. Пр ви тим јер са свим со ли дан, а омла дин ци из го ди не у го ди ну све бо љи. По себ но, од ка да је ан га жован млад струч њак Ми лош Бо гиће вић. Пи о ни ри и ка де ти су ме дју нај бо љи ма у Сре му. сам и за ЧСК Пи ва ру из Че ла рева, Мо дри чу, Срем, Биг Бул. Ж. Ра ди во је вић ШИД ПРО МЕ НЕ У ФК РАД НИЧ КИ До пу њен Из вр шни од бор Са ста нак Из вр шног од бо ра ФК Рад нич ки Шид Са ци љем ефи ка сни јег ра да са првим ти мом, мла ђим ка те го ри ја ма и ве те ра ни ма, у Из вр шни од бор ФК Рад нич ки из Ши да про те кле не де ље ко оп ти ра но је не ко ли ко но вих члано ва. Уз Ср ђа на Ма ле ше ви ћа, председ ни ка Из вр шног од бо ра, Ми лана Ми тро ви ћа, Са шу Бе ки ћа и др Кр сту Ку ре ша, но ви чла но ви су: Пре драг Ву ко вић, Алек сан дар Јо ва но вић, Сте ван Мо стар лић и Ми ло мир Угље шић, ко ји је по стао и ди рек тор Омла дин ске шко ле. С. М. ЛИ ГА ПЕ ЋИ НА ЦА Од и гран је дру ги круг пе ћи нач ке ли ге у ша ху, на ко јем су уче ствова ле ре пре зен та ци је ме сних за једни ца (на че ти ри та бле, 15 ми ну та по игра чу). Пр во ко ло: Срем ски Миха љев ци Пе ћин ци 2:2, Омла ди нац По пин ци 1:3 и Ши ма нов ци Пр хово 0,5:3,5. Дру го ко ло: Срем ски Миха љев ци Омла ди нац 4:0, По пин ци Ши ма нов ци 1:3 и Пр хо во Пећин ци 3:1. Тре ће ко ло: Ши ма нов ци Срем ски Ми ха љев ци 3,5:0,5, Прхо во По пин ци 3,5:0,5 и Пе ћин ци Омла ди нац 2:2. Че твр то ко ло: Сремски Ми ха љев ци Пр хо во 2:2, Омлади нац Ши ма нов ци 0:4 и По пин ци Пе ћин ци 3:1. Пе то ко ло: По пин ци Срем ски Ми ха љев ци 0,5:3,5, прхо во Омла ди нац 4:0 и Ши ма нов ци Пе ћин ци 3:1. Та бе ла: Пр хо во 13 (16), Ши ма нов ци 12 (14), Срем ски Ми ха љев ци 8 (12), По пин ци 6 (8), Пе ћин ци 2 (7) и Омла ди нац бод (3). Мла ди спор ти ста из Де ћа, Софи ја Си мо вић (12), чла ница Ка ра те клу ба Ун су из Ба тајни це, одав но је на се бе скре ну ла па жњу спорт ске јав но сти, а колек ци ја ме да ља је све бо га ти ја. - У овом спор ту сам од го ди не, ка да сам по че ла да трени рам у КК Срем из Ши ма но ваца - ка же Со фи ја - Тре не ри су ми та да би ли Са ша Ре љић и Ди митри је Ве ско вић, а по след ње две го ди не так ми чим се у КК Ун су из Ба тај ни це. Са из ван ред ним ре зул та ти ма, под над зо ром Ди ми три ја Ве скови ћа и Ма ри је Ска кић, Со фи ја је на ста ви ла и у Ун су -у, по знатом по до бро ор га ни зо ва ном ра ду по себ но са мла ђим ка те го ри ја ма. -И ова го ди на, као и про шла, би ла ми је по себ но успе шна - наста вља Со фи ја - Про ле тос сам на Пр вен ству Бал ка на у Хер цег Новом би ла че твр то пла си ра на. Потом сам на др жав ном пр вен ству има ла злат ну ме да љу у екип ној, одно сно,сре бр ну у по је ди нач ној конку рен ци ји. На из у зет но ја ком Златном по ја су Чач ка осво ји ла сам две злат не ме да ље. На Ку пу Бе о гра да би ло је зла то и сре бро, а исти успех је био и на вр ло ја ком тур ни ру Куп Ви те за. На Че твр том ме ђу на род ном ку пу Цр не Го ре, у Ба ру, као ре презен та тив ка Бе о гра да, оки ти ла сам се злат ном и сре бр ном ме да љом. У нову се зо ну сам ушла на кон на пор ног ра да са оста лим чла но ви ма ре презен та ци је Ср би је у То по ли и лет њег ШАХ Пр хо во по бед ник КАРАТЕ УСПЕ ШНА ГО ДИ НА СО ФИ ЈЕ СИ МО ВИЋ По је ди нач ни учи нак ша хи ста: Прхо во, Дра ган Ми ло ше вић 3,5 (5), Де јан Јо ва но вић 3,5 (5), Ан те Нико лић 4,5 (5) и Бо жи дар Јо ва новић 4,5 (5); Ши ма нов ци, Сла ви ша Спа сић 3 (5), Жив ко Ра ди во је вић 4 (5), Вла ди мир Ша рић 3 (5) и Анђел ко Ча вић 4 (5); Срем ски Ми хаљев ци, Сло бо дан Зо рић 4 (5), Лазар Ба бић 3,5 (5), Зо ран Ан ђе лић 2 (5) и Не дељ ко Ран ко вић 2,5 (5); По пин ци, Бо жи дар Мар ја но вић 0 (1), Мир ко Пе тро вић 2 (5), Жи ван Сав ко вић 3 (5), Ду шко Ђор ђић 3 (5) и Ми лан Ми хај ло вић 0 (4); Пећин ци, Во ји слав По по вић 1,5 (5), Иви ца Нај ић 1(5), Сло бо дан Михај ло вић 2,5 (5) и Зо ран Ву ков 2 (5); Омла ди нац, Спа со Ри сти во јевић 2 (5), Алек сан дар Јо ва но вић 0 (5), Ми лош Ђур ђе вић 0(5) и Петар Јо ва но вић 1(5). Ж. Р. До бар уче ник - још бо љи спор ти ста Со фи ја Си мо вић, до бар уче ник, још бо љи спор ти ста кам па са нај бо љим так ми ча ри ма из Бе о гра да, где су још би ли и бор ци из Фран цу ске, Хр ват ске, Сло ве ни је, БИХ и Цр не Го ре. До кра ја го ди не оче ку ју ме Под го ри ца опен (1. и 2. де цем бар) и два ја ка так ми че ња у Сло ве ни ји и Хр ват ској. Све ће то бити део при пре ма за Бал ка ни ја ду ко ја ће би ти у Ср би ји сле де ћег про ле ћа. Со фи ја Си мо вић не ко ли ко пу та не дељ но пу ту је на ре ла ци ји Деч - Ба тај ни ца. Уче ни ца је ше стог разре да,а успех у шко ли је као и у ка ра теу - од ли чан! Ж. Ра ди во је вић

35 Среда, 28. новембар СПОРТ 35 ФУДБАЛ ОДБОЈКА КОШАРКА ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА Ре зул та ти 14. ко ла: Ку ла: Хај дук До њи Срем 3:2, Ја го ди на: Ја го ди на БСК 2:0, Бе о- град: ОФК Бе о град Спар так Зла ти бор во да 1:0, Ива њи ца: Ја вор Рад нич ки (Н) 2:0, Бе о- град: Пар ти зан Сме де ре во, Но ви Сад: Вој води на Рад нич ки :0, Бе о град: Рад Нови Па зар 2:0, Ужи це: Сло бо да По инт Цр ве на зве зда 1:2. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Рад : Ја го ди на : Спар так ЗВ : Сло бо да По инт : Ја вор : ОФК Бе о град : Но ви Па зар : До њи Срем : БСК : Рад нич ки (Н) : Рад нич ки : Хај дук : Сме де ре во :23 8 Утак ми це 15. ко ла: Но ви Сад: До њи Срем Ја го ди на, Бор ча: БСК ОФК Бе о град, Су бо ти ца: Спар так Зла ти бор во да Пар ти зан, Сме де ре во: Сме де ре во Сло бо да По инт, Бе о град: Цр ве на зве зда Вој во ди на, Кра гу је вац: Рад нич ки 1923 Ја вор, Ниш: Рад нич ки Рад, Но ви Па зар: Но ви Па зар Рад. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА Ре зул та ти 16. ко ла: Зе мун: Те ле оп тик Рад нич ки (НП) 1:1, Но ви Сад: Про ле тер Сло га 2:0, Зре ња нин: Ба нат Ме та лац 1:2, Ла за ре вац: Ко лу ба ра Чу ка рич ки 0:2, Ча чак: Бо рац Напре дак 1:0, Бе о град: Во ждо вац Је дин ство путе ви 0:0, Ин дји ја: Ин дји ја Ти мок 2:0, Лу ча ни: Мла дост Но ви Сад 0:0, Мла де но вац: Мла де новац Бе жа ни ја 1:0. 1. На пре дак : Во ждо вац : Бо рац : Чу ка рич ки : Је дин ство пу те ви : Про ле тер : Ин ђи ја : Ме та лац : Те ле оп тик : Мла дост : Мла де но вац : Рад нич ки : Ти мок : Бе жа ни ја : Сло га : Но ви Сад : Ба нат : Ко лу ба ра :19 11 Утак ми це 17. ко ла: Бе жа ни ја: Бе жа ни ја Те ле оп тик, Но ви Сад: Но ви Сад Мла де но вац, За је чар: Ти мок Мла дост, Ужи це: Је дин ство путе ви Ин дји ја, Кру ше вац: На пре дак Во ждо вац, Бе о град: Чу ка рич ки Бо рац, Гор њи Ми ла но вац: Ме та лац Ко лу ба ра, Кра ље во: Сло га Ба нат, Но ва Па зо ва: Рад нич ки Про ле тер. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти 15. ко ла: Сен та: Сен та Це мент 0:1, Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич ки Ди на мо 3:1, Па ди на: До ли на Рад нич кли (С) 4:0, Ста ри Ба нов ци: Ду нав Мла дост 1:0, Бач ка То по ла: Бач ка То по ла Тек сти лац 2:2, Те ме рин: Сло га Је дин ство 1:1, Па лић: Па лић ЧСК Пи ва ра 0:1, Шид: Рад нич ки Срем 2:1. 1. До ли на : Сло га : Рад нич ки (СМ) : Рад нич ки (Ш) : ЧСК : Тек сти лац : Сен та : Ду нав : Мла дост : Па лић : Срем : Це мент : Бач ка То по ла : Рад нич ки (С) : Је дин ство : Ди на мо :25 10 Утак ми це 16. ко ла (на про ле ће годи не): Бе о чин: Це мент Срем, Шид: Рад нич ки ЧСК Пи ва ра, Па лић: Па лић Је дин ство, Теме рин: Сло га Тек сти лац, Бач ка То по ла: Бач ка То по ла Мла дост, Ста ри Ба нов ци: Ду нав Раднич ки (С), Па ди на: До ли на Ди на мо, Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич ки Сен та. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Ре зул та ти 15. ко ла: Ста ни шић: Ста ни шић По лет 4:3, Ту ри ја: Мла дост Хај дук 0:2, Бач ка Па лан ка: Мла дост Цр вен ка 1:0, Но ви Ба новци: Омла ди нац Цр ве на зве зда 0:1, Но ви Сад: Бо рац ОФК Бач ка 0:2, Мла де но во: Бу дућ ност Ју го вић 1:2, Но ви Сад: Ин декс Сло га 0:0, Рума: Пр ви мај Ср бо бран 1:1. 1. Ин декс : Сло га : Цр ве на зве зда : Хај дук : Бач ка : По лет : Мла дост (Т) : Ср бо бран : Ју го вић : Ста ни шић : Цр вен ка : Пр ви мај : Бо рац : Мла дост (БП) : Омла ди нац : Бу дућ ност :32 5 Утак ми це 16. ко ла (на про ле ће): Си вац: По лет Ср бо бран, Но ви Сад: Ин декс Ју го вић, Ру ма: Пр ви мај Сло га, Мла де но во: Бу дућ ност ОФК Бач ка, Но ви Сад: Бо рац Цр ве на звезда, Но ви Ба нов ци: Омла ди нац Цр вен ка, Бачка Пе тро вац: Мла дост хај дук, Ту ри ја: Мла дост Ста ни шић. ОФЛ ИН ЂИ ЈА СТА РА ПА ЗО ВА Од ло же на утак ми ца 5. ко ла: Ста ра Па зова: Је дин ство 2 По лет 1:3. 1. Рад нич ки : Чор та нов ци : Фру шко го рац : Бо рац (С) : Бо рац (Ј) : По лет : Је дин ство : Сло га :30 7 Утак ми це 11. ко ла (на про ле ће): Ма ра дик: Сло га - Чор та нов ци, Сур дук: Бо рац По лет, Стара па зи о ва: Је дин ство 2 Рад нич ки 2, Јар ков ци: Бо рац Фру шко го рац. Ж. Р. ФУТСАЛ ВИ НЕР ШТЕ ДИ ШЕ СУ ПЕР ЛИ ГА, ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ Обре но вац: ТЕНТ Је дин ство (СП) 3:2, Ла заре вац: Ко лу ба ра НИС Спар так 2:3, Лај ко вац: Же ле зни чар Цр ве на Зве зда 1:3, Бе о град: Визу ра Вол Арт Ва ра дин 3:2, Пан че во: Ди на мо Је дин ство (У) 1:3 1. Ви зу ра Вол Арт : Цр ве на Зве зда : НИС Спар так : Је дин ство (СП) : ТЕНТ : Је дин ство (У) : Ко лу ба ра : Ва ра дин : Же ле зни чар : Ди на мо :20 3 Сле де ће ко ло: Ст. Па зо ва: Је дин ство Једин ство (У), Н. Сад: Ва ра дин Ди на мо, Бе о град: Цр ве на Зве зда - Ви зу ра Вол Арт, Су бо ти ца: НИС Спар так Же ле зни чар, Обре но вац: ТЕНТ - Колу ба ра. ПР ВА ЛИ ГА, ОД БОЈ КА ШИ Ру ма: Сло вен Но ви Па зар Ју ни ор 0:3, Смеде ре во: Сме де ре во То пли ча нин 3:0, Ст. Па зова: Је дин ство Мла де но вац 3:0 Ја го ди на: Ја годи на Ду нав Во леј 2:3, К. Ми тро ви ца: Ко сов ска Ми тро ви ца Бо рац 0:3, Бе о град: Оби лић Клек Ср би ја шу ме 1:3 1. Но ви Па зар Ју ни ор : Је дин ство : Клек Ср би ја шу ме : Бо рац : Сме де ре во : Мла де но вац : Ду нав Во леј : Сло вен : Оби лић : К. Ми тро ви ца : Ја го ди на : То пли ча нин :21 0 Сле де ће ко ло: Н. Па зар: Но ви Па зар Ју ни ор Клек Ср би ја шу ме, Стар че во: Бо рац Оби лић, Н. Сад: Ду нав Во леј Ко сов ска Ми тро ви ца, Мла де новац: Мла де но вац Ја го ди на, Про ку пље: То пли чанин Је дин ство, Ру ма: Сло вен - Сме де ре во. Д. Бур саћ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ, МЕ ДИЈ СКИ ПО КРО ВИ ТЕЉ ФУТ САЛ ТУР НИ РА Из вод из про по зи ци ја 25. Ме ђу на род ног фут сал тур ни ра Од 15. де цем бра Срем ска Ми трови ца по ста је цен тар спорт ских де ша ва ња. Ха ла Пин ки би ће до маћин 25. ме ђу на род ног фут сал тур нира. При ја ве еки па тра ју до че тврт ка, 13. де цем бра, а из вла че ње гру па је у пе так 14. де цем бра (дан пре турни ра) са по чет ком у 18:00 ча со ва у фо а јеу ПСЦ Пин ки. Тур нир зва нично по чи ње у су бо ту, 15. де цем бра. Из вод из про по зи ци ја 25. Међу на род ног фут сал тур ни ра: 1. Утак ми це ће се игра ти по пра ви ли ма ФСС за ФУТ САЛ; 2. Утак ми це ће се игра ти 2 x 20 ми ну та,са за у ста вљањем вре ме на у по след њој ми ну ти пр вог и дру гог по лу вре ме на; 3. Свака еки па мо же да при ја ви нај ви ше 10 игра ча; 4. До по чет ка че тврт финал них утак ми ца сва ка еки па је дужна да, уко ли ко ра ни је ни је ис пу нила кво ту од де сет (10) игра ча,компле ти ра спи сак ко ји се ви ше не може ме ња ти; 5. Тур нир ће се игра ти лоп та ма Се лект, одо бре ним и атести ра ним од стра не ФИ ФЕ и УЕФЕ за ФУТ САЛ так ми че ња; 6. Ка зне ни уда рац се из во ди са ли ни је од шест (6) ме та ра; 7. Ку му ла тив ни (на го мила ни) пре кр ша ји се из во де са ме ста где су на пра вље ни или са ли ни је од де сет (10) ме та ра од гол ли ни је, о че му од лу чу је из во ђач; 8. Вре ме пред ви ђе но за из во ђе ње аута и корне ра је че ти ри (4) се кун де од спушта ња лоп те на пар кет, ако су створе ни усло ви за из во ђе ње; 9. Аут се из во ди са или иза по преч не ли ни је; 10. Гол ман има пра во да ко ри сти само је дан кон такт са лоп том. Сле де ћи кон такт гол ман мо же да оства ри тек ако је лоп та прет ход но има ла контакт са про тив нич ким игра чем (на сво јој или про тив нич кој по ло ви ни); 11. Гол ман сме да пре ба ци лоп ту на про тив нич ку по ло ви ну; 12. Гол ман не сме да хва та лоп ту ру ка ма ни уколи ко је вра ће на од стра не са и гра ча гла вом, гру ди ма, ко ле ном, ра ме ном, итд. 13. Еки па ма ни је огра ни чен број из ме на и мо гу се ко ри сти ти тзв. ле те ће из ме не, у про сто ру пред виђе ном за из ме не; 14. Гол ман,пре ласком на про тив нич ку стра ну, по ста је играч. Све до дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фо не , или С. Н. ПР ВА ЖЕН СКА ЛИ ГА Кра гу је вац: Шу ма ди ја - Вр бас Ме де ла 84:78, Ја го ди на: Ја го ди на Цр ве на Зве зда 79:74, Ср бо бран: Ср бо бран Бе о чин 63:44, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Че ла ре во 78:63, Ша бац: Ша бац Рад нич ки 45:52, Сло бо дан: Сту дент 1. Ја го ди на : Цр ве на Зве зда : Ша бац : Рад нич ки : Ср бо бран : Вр бас Ме да ла : Сту дент : Ста ра Па зо ва : Шу ма ди ја : Бе о чин : Че ла ре во :725 9 Сле де ће ко ло: Кра гу је вац: Рад нич ки Шума ди ја, Че ла ре во: Че ла ре во Сту дент, Бе о чин: Бе о чин - Ста ра Па зо ва, Бе о град: Цр ве на Зве зда Ср бо бран, Вр бас: Вр бас Ме де ла - Ја го ди на 2001, Сло бо дан: Ша бац. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА, СЕ ВЕР, КО ШАР КА ШИ Н. Сад: Вој во ди на Мла дост 76:49, С. Митро ви ца: Срем Оџа ци 88:68, Н. Бе чеј: Је динство Но ва Па зо ва 105:100 (95:95), Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Све ти Ђор ђе 86:93, Ср бо бран: Ака де мик Вој во ди на Ср би ја гас МТ 83:93, Ветер ник: Ве тер ник То по ла 92:95 (77:77), Бе легиш: Ду нав Вр бас 103:80 1. Вој во ди на : Срем : Вој во ди на СГ МТ : Ака де мик : Је дин ство : То по ла : С. Ђор ђе : Вр бас : Ста ра Па зо ва : Ду нав : Мла дост : Н. Па зо ва : Оџа ци : Ве тер ник :708 8 Сле де ће ко ло: Вр бас: Вр бас Вој во ди на, Б. То по ла: То по ла Ду нав, Н. Сад: Вој во ди на Ср би ја гас МТ Ве тер ник, Жи ти ште: Све ти Ђорђе Ака де мик, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва Стара Па зо ва, Оџа ци: Оџа ци Је дин ство, Б. Ја рак: Мла дост - Срем. ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА, ЈУГ, КО ШАР КА ШИ Зре ња нин: Пе тров град Вој ка 59:64, Н. Банов ци: Омла ди нац БНС 76:65, Ла ћа рак: ЛСК Ди на мо 93:97, Пан че во: Крис крос Ру ма (да нас), Сло бо дан: Рад нич ки. 1. Ди на мо : Омла ди нац : Ру ма : Вој ка : Рад нич ки : ЛСК : БНС : Крис Крос : Пе тров град :490 7 Сле де ће ко ло: Вој ка: Вој ка Рад нич ки, Пан че во: Ди на мо - Крис Крос, Б. Н. Се ло: БНС - Л С К, Зре ња нин: Пе тров град - Омла ди нац, Сло бо дан: Ру ма.

36 36 Среда, 28. новембар Дана године у 28 години живота изненада и без речи напустио нас је наш драги и вољени Дана навршило се две године од смрти нашег Последњи поздрав ПЕТРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ МИЋЕ Доживотна је љубав, сећање и успомена на нашег драгог Мићу. Твоји: брат Тоза и сестра Лела са породицама, супруга Живка, син Вела, кћи Драгана и унук Стефан Дана навршава се годину дана од како те нема МИЛОРАД КОЗОМАРА из Вогња Поносни смо на тебе. Вечно ћеш живети у нашим срцима. Заувек твоји. Мама Јела, сестре Милијана, Маја, Стана и Мира, зетови Бранко и Дејан и нећак Давид СЛОБОДАН ЂУРЂЕВИЋ ЗИЉА С поносом те помињемо и у срцима чувамо. Твоји најмилији: супруга Софија, ћерке Боба и Ана МИЛОРАД КОЗОМАРА из Вогња Изгубили смо те али постоји нешто што никад не умире, то је љубав и сећање на тебе. Заувек вечно са нама у нашим срцима твој стриц Змај са породицом IN MEMORIAM Дана шеснаест година је од смрти нашег драгог супруга и оца СВЕТОЗАРА МИХАЈЛОВА ТОЗЕ У нашим срцима увек ћеш остати вољени супруг и отац. Гордана и Тања Дана 1. децембра године дајемо 40. дневни помен нашој драгој СОФИЈИ ЖЕГАРАЦ из Гргуреваца С љубављу и тугом чуваћемо успомену на тебе. Ожалошћени: супруг Светозар, син Васа и ћерка Натица-Вера са породицама СЕЋАЊЕ МИЛОРАД ИВИЋ МИЋУРА И даље нам недостајеш. У нашим си срцима, мислима и успоменама. Твоји најмилији Дана навршило се 4 године од смрти нашег оца Дана у 11 часова даваћемо 40. дневни помен на Градском гробљу у Сремској Митровици Тужно сећање на оца и деду Последњи поздрав оцу и деди РАДОМИРА РЕГОДИЋА из Сремске Митровице ЈОВАНКИ МАРКОВИЋ Драги тата, Туга се не мери временом, већ празнином коју си оставио. Тугују твоја деца: Драган, Драгица и Зорка Много нам недостајеш. У нашим срцима ћеш вечно живети. Твоји најмилији: супруг Миодраг, ћерка Оливера, зет Чедомир и унуке Тамара и Тијана ЈУРИШИЋ ПЕРУ Драги ћале, отишао си тихо као што си и живео. Остаћеш увек у нашим срцима. Твоја ћерка Дрена, унуке Драгана и Бојана са породицом ПЕРО ЈУРИШИЋ Драги ћале, отишао си без иједне речи утехе, увек ћемо те волети и радо сећати. Твоја ћерка Гога, зет, унука Моника и унук Игор Тужно сећање на оца и деду Тужно сећање на оца и деду Дана навршавају се две тужне године од смрти нашег драгог Дана навршава се пет година како није са нама наш син и брат СЕЋАЊЕ ЈУРИШИЋ ПЕРУ Са болом и вечном тугом у срцу никад те неће заборавити ћерка Милена, зет и унуке Андријана и Јулијана са породицом ЈУРИШИЋ ПЕРУ Његов драги лик носићемо у срцу, с љубављу и поштовањем. Син Драго, снаја Босиљка, унук Боре и унука Миљка ГОРАНА ЈОВАНОВИЋА Неутешна мама Весна, сестра Љиља, зет Драган, тетка Светлана са породицом и деда Илија ГОРАН САНДИЋ Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима. Твоји најмилији: тата Урош, мама Станија и брат Драган Бели ГОРАН САНДИЋ Гого, ти си траг који се не може избрисати, ти си бол који се не може преболети, ти си наш анђео којег ћемо увек волети. Твоји: тетка Мира и теча Марко

37 Среда, 28. новембар Дана навршава се тужна година од смрти мог вољеног брата и сестрића Дана навршава се тужна година од смрти мог вољеног тате Дана преминуо је наш драги супруг, отац и деда ЛАЗАР ТОМИЋ ДРАГАН Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад незаборавимо. Твоја сестра Мара и сестрић Марјан. ЛАЗАР ТОМИЋ ДРАГАН Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад незаборавимо. Твој син Бојан и Милена ПЕРО ЈУРИШИЋ Вољени наш, мало је речи којима се може описати бол, туга и празнина у нашој кући и нашим срцима. Остајемо ти захвални за сву племенитост и доброту коју си нам несебично давао. Овим путем се захваљујемо родбини, пријатељима и свима који су у најтежим тренуцима били уз нас. Ожалошћена супруга Босиљкаса децом и унуцима Слободаном и Предрагом Нису више са нама ЂУРА ХОДОБА ШТЕФАНИЈА ХОДОБА БРАНКО ХОДОБА Стално су у нашим срцима, мислима и лепим успоменама. Породице Ходоба и Величковић ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА- НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА а.д.бе о град, Та ков ска 2 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну про јек та Ра дио ба зна ста ни ца мобил не те ле фо ни је Ку пи но во SM23/SMU23 у Ку пи но ву, у на се љу ули ца Жи ке Ма ри чи ћа бб, на кат. парц. 1935/16 к.о. Ку пи но во, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја на жи вот ну сре дину до не то је ре ше ње број /2012-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни про је кат ПО ТРЕБ НА про це на ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну од но сно из ра да од го ва ра ју ће Сту ди је о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи захте ва но си о ца про јек та и по да та ка о ка рак те ристи ка ма про јек та и про це ни ути ца ја на ве де ног про јек та на жи вот ну сре ди ну, на осно ву ло каци је пар це ле на ко јој се пла ни ра ре а ли за ција, као и на осно ву Уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре е ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 114/08) као Те ле ко му ни ка ци о ни објек ти мо бил не те ле фо није (ра дио ба зне ста ни це) ефек тив не сна ге ви ше од 250 W.Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском Секре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и зашти ту жи вот не сре ди не -Но ви Сад пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО- СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА а.д.бе о град, Та ков ска 2 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну про јек та Ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фо ни је Пе ћин ци SM85/ SMU85 у Пе ћин ци ма, у на се љу ули ца Ле њи но ва 21, на кат. парц. 157 к.о. Пе ћин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну до не то је ре ше ње број /2012-III-05 од го ди не ко јим је утврђе но да за пред мет ни про је кат ПО ТРЕБ НА про це на ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну од но сно из ра да од го ва ра ју ће Сту ди је о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о карак те ри сти ка ма про јек та и про це ни ути ца ја на ве де ног про јек та на жи вот ну сре ди ну, на осно ву ло ка ци је пар це ле на ко јој се пла ни ра ре а ли за ци ја, као и на осно ву Уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре е ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 114/08) као Те ле ко му ни ка ци о ни објек ти мо бил не те ле фо ни је (ра дио ба зне ста ни це) ефек тив не сна ге ви ше од 250 W. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском Секре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не -Но ви Сад пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о до не том ре ше њу о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, да на го ди не, до нео је ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ба ге ро ва ње реч ног на но са из ко ри та ре ке Са ве од km до km , на де лу к.п. број 2633 КО Гра бов ци СО Ру ма, но си о ца пројек та СП КА ПИ ТАЛ ПЛУС д.о.о. из Бе о гра да, ули ца Мак си ма Гор ког бр.50. Ре ше ње о од лу чи ва њу о по тре би из ра де Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 h до 14 h у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту живот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39). За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

38 38 Среда, 28. новембар На осно ву За кључ ка гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца број /2010-II од го ди не Град ска упра ва за оп ште и за једнич ке по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца О Г Л А Ш А В А ПО ЗИВ ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ За про да ју мо тор ног во зи ла: 1. Мар ке CI TROEN тип XAN TIA SX 1.8 I 16 V Го ди на про из вод ње 1998, сна га мо то ра kw/ks 81, број мо то ра PSALFY1OKJJ , рад на за пре ми на мо то ра 1761 cm³, број шаси је VF7X1LFYF , ли му зи на, бо ја зе ле на ме та лик Е2, ни је реги стро ван, по гон ско го ри во без о лов ни бен зин, по по чет ној це ни од ,00 ди на ра. ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА На осно ву Од лу ке о за ку пу га ра жа ЈП Ди рек ци ја за из град њу Оп шти не Сремска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Оп шти на Сре ма, број 14/2003, и 16/2004), ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца рас пи су је: О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ГА РА ЖА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈОМ ПРИ КУ ПЉА ЊЕМ ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА НА НЕО Д РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ I ло ка ци ја На се ље Ма ти је Ху ђи број 15 тип зи да на по вр ши на м2 11,00 2. Ку пац је ду жан да у це ло сти ис пла ти ку по про дај ну це ну и пре у зме во зи ло од мах или у ро ку од 3 да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме тања, од но сно од да на за кљу чи ва ња Уго во ра о ку по про да ји. по чет на ме сеч на за куп ни на дин./м2 без ПДВ-а 51,50 дин 3. Во зи ло се про да је у ви ђе ном ста њу без пра ва на ре кла ма ци ју. Порез на про мет пла ћа ку пац. 4. Основ ни кри те ри јум за из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча је ви си на ку по про дај не це не. 5. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу има ју сва прав на и фи зич ка лица ко ја пре јав ног над ме та ња упла те на име де по зи та 10% од по чет не це не на бла гај ни Гра да Срем ска Ми тро ви ца или на жи ро ра чун Бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца број , и да уз при ја ву за јав но над ме та ње при ло жи до каз о упла ти де по зи та, а исти ће би ти ура чу нат у ку по про дај ну це ну ли цу ко је ку пи во зи ло на јав ном над ме та њу. Осталим уче сни ци ма јав ног над ме та ња де по зит се се вра ћа у ро ку од 3 да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња. 6. При ја ва фи зич ког ли ца мо ра да са др жи: име и пре зи ме, адре су, бриј лич не кар те, ма тич ни број и број те ле фо на и мо ра би ти пот пи са на, ако је то ли це при ват ни пред у зет ник уз при ја ву при ла же из вод из ре ги стра над ле жног ор га на и по твр ду о по реском иден ти фи ка ци о ном бро ју. При ја ва прав ног ли ца мо ра да са др жи: на зив, се ди ште и број те лефо на и мо ра би ти пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца.уз при ја ву се при ла же из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та над ле жног ор га на и по твр да о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју. 7. При ја ве до ста ви ти на адре су: Град ска упра ва за оп ште и зајед нич ке по сло ве Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди ми три ја број 13 у за тво ре ној ко вер ти са озна ком за оглас за јав но над ме та ње за про да ју мо тор ног во зи ла и по да ци ма о под но си о цу при ја ве, до го ди не до 09,00 ча со ва. 8. Во зи ло се мо же ви де ти сва ког рад ног да на у вре ме ну од 7-15 ча сова у га ра жи Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди ми три ја 13. Бли же ин фор ма ци је мо гу се до би ти од Дро нић Ми лу ти на на те ле фон 064/ Усме но над ме та ње ће се одрж ти у Град ској ку ћи, Све тог Ди ми три ја 13, у га ра жи, да на го ди не са по чет ком у 09,30 ча со ва. 10. По сту пак јав ног над ме та ња спро ве шће се у слу ча ју да при стиг не нај ма ње јед на бла го вре ме на и пот пу на при ја ва на осно ву ко је се подно си лац ре ги стру је и про гла ша ва куп цем, ако по чет ну це ну при хва ти као ку по про дај ну це ну, с тим уко ли ко не при хва ти ку по про дај ну це ну, гу би пра во на вра ћа ње де по зи та. 11. Под но си о ци не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве не ће мо ћи да уче ству ју у по ступ ку јав ног над ме та ња. Га ра же се из да ју на нео д ре ђе но вре ме: II ПРА ВО УЧЕ ШЋА на ли ци та ци ји има ли це ко је ис пу ња ва усло ве : 1. Да је вла сник пут нич ког ауто мо би ла (До каз: ко пи ја са о бра ћај не дозво ле); 2. Да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца (Доказ: ко пи ја лич не кар те); - ове ра ко пи ја се вр ши у Ди рек ци ји 3. Да ни је За ку пац га ра же чи ји је ко ри сник Ди рек ци ја, а уко ли ко је сте уз при ја ву за Оглас под но си пред лог за от каз Уго во ра о за ку пу га ра же под усло вом да је од да на за кљу че ња Уго во ра про те кло нај ма ње шест ме се ци (До каз: По твр да Ди рек ци је); 4. Да ни је ду жник Ди рек ци ји (До каз: По твр да Ди рек ци је). Га ра жа се не ће до де ли ти у за куп ли цу чи ји је Уго вор о за ку пу пре стао услед не из вр ша ва ња уго во ре них оба ве за у ро ку од пет го ди на од да на пре стан ка Уго во ра, од но сно ли цу про тив ко га је у то ку или је окон чан извр шни по сту пак исе ље њем и то у ро ку од пет го ди на од да на по кре та ња из вр шног по ступ ка. III Нај по вољ ни јим По ну ђа чем сма тра се ли це ко је је по ну ди ло нај ви шу за куп ни ну. Ви си на по чет не за куп ни не је утвр ђе на Ре ше њем За ку по дав ца, а из лици ти ра на за куп ни на ће се ускла ђи ва ти са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци. IV Рок за По ну де је 15 да на од да на об ја вљи ва ња. Рок за По ну де ис ти че го ди не. V Уче сник ли ци та ци је, ко ји до би је у за куп га ра жу, пре пот пи сива ња Уго во ра, ду жан је да упла ти из ли ци ти ра ну за куп ни ну за три (3) ме се ца уна пред. VI ПДВ ПЛА ЋА ЗА КУ ПАЦ. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком за ко ју га ра жу се По ну да под но си, лич но или по штом пре по ру че но, на адре су: ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Јав но отва ра ње По ну да оба ви ће се го ди не у 11,00 часо ва у про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро вица,срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл.прав ник 022/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

39 Среда, 28. новембар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА По зив куп ци ма за пла ћа ње ду го ва ња по ра чу ни ма за утро ше ну ел.енер ги ју НА ПЛА ТА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ЗА УТРО ШЕ НУ ЕЛ.ЕНЕР ГИ ЈУ У то ку је ак ци ја об у ста ве ис по ру ке ел.енер ги је због ду га оним купци ма ко ји ни су пла ти ли сво је оба ве зе из ра ни јих пе ри о да. Апе лу је мо на све куп це да сво је за о ста ле оба ве зе пла те ОД МАХ ка ко би из бе гли до дат не тро шко ве при кљу че ња на елек тро ди стри бу тив ну мре жу. За хва љу је мо свим куп ци ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. С по што ва њем, Оде ље ње за од но се с јав но шћу Елек тро вој во ди на д.о.о. Огра нак дру штва ЕД С.Ми тро ви ца

40 40 Среда, 28. новембар недељни Хороскоп Ован По сао вам иде до бро, али тре ба ло би ма ло да пре дах не те. Пре у зе ли сте пре ви ше оба ве за на се бе. Си гу ран ве ћи при лив нов ца. Оче куј те го сте. По ја ви ће се не ко ко га не по зна је те а до па шће вам се. Бик На ред них да на би ће те ве о ма дру жељу би ви и рас по ло же ни за за ба ву. Кад се нај ма ње на да те, увек се поја ви не ко за ни мљив. На ва ма је са мо да се сре ди те и оста ви те што бо љи ути сак. Бли зан ци Ис ко ри сти те при ли ке ко је се нео чеки ва но ука зу ју да до ђе те до до дат не за ра де и до ду го роч ни је фи нан сиј ске ста бил но сти. За поч ни те не што но во. За раз ли ку од про шле сед ми це, са да ни сте емо тив но уту че ни. Рак До шло је вре ме да ис пра ви те не ке ства ри, пр вен стве но на по љу од но са. Оно што вас оче ку је, не ће би ти по веза но са мо са емо тив ним жи во том, већ и са нај бли жи ма. Са мо тре ба да те жите хар мо ни ји. Лав На по слов ном пла ну мо же те оче ки вати уна пре ђе ње. Не ки мо жда кре ну на пут у ино стран ство. Фи нан си је со лидне. Око ста на у ком жи ви те, ни шта не пред у зи мај те. Здра вље до бро. Де ви ца На по слу сте окру же ни но вим људи ма, али се ла ко при ла го ђа ва те и ус по ста ви ли сте до бар кон такт са сви ма. По себ но вас је мо ти ви сао и не чи ји до ла зак па има те же љу да се по ка же те што бо ље. Временска прогноза Ва га На по слу сло бод но са ра ђуј те и прихва ти те по моћ мла ђе жен ске осо бе. Она зна до бро по сао и вред на је. Кон флик те би ло ко је вр сте по себ но из бе га вај те. У по ро ди ци не ста бил но. Шкор пи ја По сто ји мо гућ ност да гре шком не доби је те ме сеч ну за ра ду. Не ма раз ло га за бри гу, но вац ће те до би ти за пар да на. У на ред ном пе ри о ду оче куј те да ће те би ти ви ше у по кре ту због по сла. Стре лац Из бе га вај те по слов не до го во ре са љу ди ма о ко ји ма не зна те до вољ но и тру ди те се да све бу де ле гал но. Финан сиј ска си ту а ци ја је со лид на, али оста ли уку ћа ни има ју про блем па су ма ло ште дљи ви ји. Ја рац Ни шта не мо же да вам про мак не када се усре сре ди те на по сао, по себ но ка да је у пи та њу не што но во што до са да ни сте ра ди ли. На по љу фи нанси ја је ста бил ни је. Оче куј те по зив бли ског при ја те ља. Во до ли ја Пе ри од за удва ра ње и флер то ва ње. По слом не ће те би ти оп те ре ће ни већ ће те же ле ти да се мак си мал но опусти те. У сва ком слу ча ју, би ће вам лу до и не за бо рав но. У по ро ди ци ће би ти до бра ат мос фе ра. Ри бе Нео че ки ва но ће те ус пе ти да скло пите уно сан по сао од ко га ће те од мах и про фи ти ра ти. У по ро ди ци је ре латив но до бро. Ако ни сте у ве зи, ма ло вас при ти ска са мо ћа, али стр пи те се. Здра вље до бро. од до Кувар Финска пита од боровница По треб но је: За те сто: 150 г ма сла ца или мар га ри на, 50 г ше ће ра, ја је, 50 г па вла ке, 250 г бра шна За фил:1 кг бо ров ни ца При пре ма: Уму ти те те сто с ма сла цем, ше ће ром, ја је том, па вла ком и на кра ју ла га но уме шај те бра шно. Тесто оста ви те по ла са та на хлад ном, па га раз вуци те пре ко иви ца пле ха. Ко ру на фи луј те, са виј те иви це и пе ци те по ла са та на 200 сте пе ни док тесто не по ру ме ни. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 17 Мин. 6 Углавном сунчано Макс. 17 Мин. 12 Облачно Макс. 13 Мин. 8 Кишовито Макс. 8 Мин. 2 Претежно облачно Макс. 4 Мин. 0 Облачно Макс. 7 Мин. 1 Облачно Макс. 8 Мин. 2 GRAND TOURS Novi Sad, Železnička 23a 021/ , Beograd, Kraljice Natalije / , 011/

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ПЛЕС. Око 400 ми тро вач ких ма тура. Кад ђаци и наставници замене улоге. Кју грозница у Срему

ПЛЕС. Око 400 ми тро вач ких ма тура. Кад ђаци и наставници замене улоге. Кју грозница у Срему www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 25. мај 2011. Број 2621 Цена 40 динара у овом броју: Кју грозница у Срему Страна 3. ПЛЕС Гост редакције: Добривоје

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ЕкО лим пи ја да. Путари траже плате. "Ду нав" ли дер у оси гу ра њу агра ра. Митровица и Шабац граде депонију

ЕкО лим пи ја да. Путари траже плате. Ду нав ли дер у оси гу ра њу агра ра. Митровица и Шабац граде депонију www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 9. новембар 2011. Број 2645 Цена 40 динара у овом броју: "Ду нав" ли дер у оси гу ра њу агра ра ЕкО лим пи ја да

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

је ко ји су бра ни ли Хилан дар од по жа ра, би ло је и де вет ва тро га са ца - спа си ла ца из Сре ма. Срп ски ва тро га сци су

је ко ји су бра ни ли Хилан дар од по жа ра, би ло је и де вет ва тро га са ца - спа си ла ца из Сре ма. Срп ски ва тро га сци су www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 22. август 2012. Број 2686 Цена 40 динара ХЕРОЈИ у овом броју: ПРИЧЕ СА "БЕЛОГ БРЕГА": Под својим кровом, на туђој

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

Среда 7. новембар 2012.

Среда 7. новембар 2012. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 7. новембар 2012. Број 2697 Цена 40 динара у овом броју: ШТА ЈЕ ЗАВАДИЛО РУМСКЕ РОМЕ: Ја теби смеће, ти мени петицију

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information