ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

Size: px
Start display at page:

Download "ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ"

Transcription

1 Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI /kultura P УДК (497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Са же так: Пре и на ча ва ју ћи већ по сто је ћи ур ба ни про стор пре стони це, иде је на ста ле за Дом Срп ске Кра љев ске Ака де ми је у Кнез Ми ха и ло вој ули ци ис ка зи ва ле су про ме ну уку са и стил ских ути ца ја у гра ди тељ ству Бе о гра да. До ми нант ни у вре ме про гла ше ња Краље ви не Ср би је, про јек ти и ре а ли за ци је ар хи тек те Кон стан ти на Јо ва но ви ћа пред ста вља ли су вр ху нац ути ца ја ар хи тек ту ре беч ке Ринг штра се, ко ји је у про шлост скло нио ка рак тер про вин ци јалног осман ског гра да. Од ба ци ва ње кон цеп та беч ког ака де ми зма у тре нут ку по ли тич ке кон фрон та ци је Срп ске Кра ље ви не и Двој не Мо нар хи је с кра ја пр ве де це ни је XX ве ка и по тре ба за мо дер нијим гра ди тељ ским при сту пом, из не дри ли су де ло са еле мен ти ма ар хи тек ту ре беч ког Fin de si ec la, па ри ског Art No u ve au и ду ха Bell Epo que оства ре ног про јек том ар хи те ка та Ан дре Сте ва но ви ћа и Дра гу ти на Ђор ђе ви ћа. Пре кид из град ње услед из би ја ња Пр вог Свет ског ра та, и про ме на ар хи тек тон ске кли ме у Бе о гра ду након ње го вог окон ча ња, до ве ли су до бр зе де вал ва ци је мо дер но сти објек та чи ја је град ња за вр ше на го ди не. По ди за ње па ла те СА НУ да ло је из у зет ни пе чат фор ми ра њу иден ти те та бе о градског кор зоа, као је дин стве ног јав ног про сто ра. Кључ не ре чи: СА НУ, Кон стан тин Јо ва но вић, Ан дра Сте ва но вић, Кнез Ми ха и ло ва ули ца, Bell Epo que, ар хи тек ту ра, јав ни про стор 93

2 Па ла та Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 1 је нај мо ну ментал ни ји обје кат ши ре пе шач ке зо не Кнез Ми ха и ло ве ули це, и не за о би ла зан чи ни лац у из град њи ње ног ви зу ел ног иденти те та. Ње на цен трал на по зи ци ја на сре ди шњем про ши рењу ули це, мар ки ра ме сто спа ја ња пи ја це те Фи ло зоф ског Фа кул те та, ули ца Ђу ре Јак ши ћа и Чи ка Љу би не, са главном бе о град ском ули цом. По диг ну та је у пе ри о ду од до године као Па ла та Кра љев ске Ака де ми је На у ка на има њу ко је је при па ло овој ин сти ту ци ји при ли ком осни ва ња 1. но вем бра 1886, по чла ну 31 Основ ног за ко на Кра љев ско срп ске ака де ми је ко ји је уста но ви ла На род на скуп штина Кра ље ви не Ср би је. 2 Ака де ми ја је на сле див ши имо ви ну Срп ског уче ног дру штва и ње му прет хо де ћег Дру штва Српске Сло ве сно сти, на сле ди ла и дар Кне за Ми ха и ла имање оме ђе но ка сни је фор ми ра ним ули ца ма од ко јих је јед на поне ла ње го во име. (Слика 1) Слика 1 Имање Српског ученог друштва са делијском чесмом око године, фото Анастас Јовановић; Музеј града Београда (Ур. 3926) Дана 28. сеп тем бра го ди не не ду го на кон до би ја ња Ха ти ше ри фа (1830) и до но ше ња пр вог, Сре тењ ског Устава (1835), про фе со ри бе о град ског Ли це ја Јо ван Сте ри ја По по вић и Ата на си је Ни ко лић под не ли су ми ни стру просве те про је кат Уста ва, Устро је ни ја и пе ча та Срб ске на у ка Акаде ми је. Вла да је усво ји ла овај пред лог са пре по руком 1 Па вло вић, М. (2015) Де вет де це ни ја зда ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, На сле ђе бр. 16, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул туре гра да Бе о гра да, стр ; Ме жин ски Ми ло ва но вић, Ј. (2016) Уметнич ка збир ка СА НУ не кад и сад. Кроз исто ри ју згра де СА НУ, Уметнич ка збир ка СА НУ ли ков ни умет ни ци ака де ми ци, Бе о град: СА НУ, стр ; Про сен, М. (2016) Па ла та срп ске ака де ми је на у ка и умет ности, у: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на ( ), СА НУ: Бе о град, стр Го ди шњак СКА I (1888) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр

3 да се уме сто на зи ва Срб ска на у ка ака де ми ја ово те ло на зове Дружство Срб ске Сло ве сно сти (Дру штво Срп ске Слове сно сти). Кнез Ми ха и ло Обре но вић из дао је 14. но вембра го ди не уред бу ко јом се утвр ђу је Устав (Ста тут) и Устро је ни је (По слов ник) Дру штва ко ји м је као ње гов за датак утврђенo рас про стира ње на у ка на срп ском је зи ку, образо ва ње и уса вр ша ва ње је зи ка. 3 Би ло је то пр во на уч но друштво у Ср би ји ју жно од Са ве. Осни ва њем Дру штва Срп ске Сло ве сно сти осно ва на је ор га ни за ци ја ко ја је оку пља ла истак ну те лич но сти из на уч ног и кул тур ног јав ног жи во та, прва на кон осни ва ња Ма ти це срп ске у Пе шти го ди не. 4 У оп штин ском школ ском зда њу Ли це ју, 8 ју на одр жа на је пр ва скупшти на, на ко јој је Кнез Ми ха и ло при хва тио покро ви тељ ство Дру штва 5. Бу ду ћи да ни је рас по ла га ло средстви ма да по диг не свој Дом, Дру штво срп ске сло ве сно сти / Срп ско уче но дру штво, ме ња ло је ви ше пу та ме сто свог де ло ва ња. 6 Из згра де Ли це ја у Го спо дар Је вре мо вој ули ци где је пр во бит но би ло сме ште но, Дру штво се године се ли у ку ћу Вла је Илића у Аба џиј ској Чар ши ји, пре лази у згра ду Ми ни стар ства про све те, а у згра ду Ве ли ке Шко ле Ка пе тан Ми ши но зда ње, ко је је го ди ну да на ра није, овај до бро твор по кло нио на упо тре бу про све ти. 7 У овом зда њу, одр жа ва не су сед ни це и чу ва на ар хи ва и би бли о те ка Дру штва по то ње Срп ске Кра љев ске Ака де ми је, 8 У вре ме осни ва ња Дру штва срп ске сло ве сно сти, Бе о град се раз ви јао као срп ски град ко ји се по сте пе но од у зи мао Османли ја ма, и по ла ко по чи њао да се ши ри ван шан ца ко јим је био оме ђен. Про стор да на шње Кнез Ми ха и ло ве ули це 9 ко ји се раз ви јао на тра си ан тич ке и сред њо ве ков не са о бра ћај ни це, по но во је од сре ди не ве ка ожи вео као тр го вач ко сре ди ште гра да, и био ур ба ни стич ки об ли ко ва н ка да је члан Дру штва 3 Ни кић, Љ., Жу јо вић, Г. и Ра дој чић-ко стић, Г. (2008) Гра ђа за би о графски реч ник чла но ва Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног друштва и Срп ске кра љев ске ака де ми је , Бе о град: СА НУ, стр. V. 4 Ма ку ље вић, Н. (2006) Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр Ни кић, Љ., Жу јо вић, Г. и Ра дој чић-ко стић, Г. нав. де ло, стр. V; Межински Ми ло ва но вић, Ј. нав. де ло, стр Исто, стр Ни кић, Љ., Жу јо вић, Г. и Ра дој чић-ко стић, Г. нав. де ло, стр. IX, X, XV. 8 Исто, стр. XXV 9 Шка ла ме ра, Ж. и По по вић, М. (1975) Под руч је Кнез Ми ха и ло ве ули це Исто риј ски раз вој. Кнез Ми ха и ло ва ули ца, за шти та на сле ђа, уре ђе ње про сто ра, Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, стр. 7-64; Стоја но вић, Б. (1989) Ули ца Кне за Ми ха и ла, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 36, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

4 срп ске сло ве сно сти и Срп ског уче ног дру штва, Еми ли јан Јо си мо вић године на пра вио Пр ви Ур ба ни стич ки план Бе о гра да. Сво ју по све ту кне зу Ми ха и лу III Обре но ви ћу улица је до би ла го ди не убр зо по кне же вој по ги би ји. Снажна из град ња срп ске пре сто ни це, за по че та у пр вој по ло вини XIX ве ка, а до дат но осна же на у пе ри о ду на кон сти ца ња др жав не не за ви сно сти посте пе но је из ме ни ла про стор Кнез Ми ха и ло ве ули це и да ла јој но ви кон текст град ског тр говач ког цен тра. Мо дер ност, про стра ност и европ ски дух ко ји су озна чи ли ову са о бра ћај ни цу, во ди ли су ства ра њу глав ног кор зоа срп ске пре сто ни це, чи ме је ова ули ца до би ла ис такну ту функ ци ју јав ног про сто ра. 10 У вре ме ка да је да ри ва но има ње на ко ме ће се по ди ћи па ла та Срп ске кра љев ске акаде ми је Бе о град је био бал кан ско ори јен тал ни град у ко ме су пр ва јав на зда ња би ла ре зи ден ци је Кне за Ми ло ша ко је је са од ли ка ма ори јен тал но бал кан ске ар хи тек ту ре по ди гао Ха џи Ни ко ла Жив ко вић. 11 Ар хи тек ту ра при ват них ре зи денци ја као и уоб ли ча ва ње јав них про сто ра у Бе о гра ду среди ном XIX ве ка од ли ко ва ла се про вин циј ским ка рак те ром осман ске ар хи тек ту ре, ко ју су при хва ти ли при пад ни ци свих ет нич ких и кон фе си о нал них гру па на Бал ка ну, и ти ме ослика ва ли сво је по да ни штво сул та ну. 12 На ин си сти ра ње кне за Ми ло ша и чла но ва ње го вог са ве та, у Ср би ју се до во де мајсто ри ко ји ће зи да ти на европ ски на чин, пр во зе мун ски и пан че вач ки гра ди те љи, а по том чи тав низ стра них ин же њера, ко ји ће до по ја ве пр ве ге не ра ци је срп ских гра ди те ља поди за ти јав на и при ват на зда ња у пре сто ни ци. Франц Јан ке, до шао је из Бе ча у Бе о град на по зив Цвет ка Ра јо ви ћа, 13 Јан Не во ле ау тор нај ве ће бе о град ске ку ће Ка пе тан Ми шиног зда ња, до ла зи на по зив Јан ка Шафа ри ка године. 14 Док се по чет ком дру ге по ло ви не XIX ве ка Бе о град све убрза ни је раз ви ја и тран сфор ми ше из про вин циј ског осман ског у европ ски пре сто ни град, ку ће зи да не по узо ру на беч ке и пе штан ске у сти лу ро ман ти зма и исто риј ског ака де мизма обе ле жи ле су одва ја ње од ори јен тал не про шло сти, те је град од ла зак Ту ра ка го ди не, до че као са већ спремно 10 Сто ја но вић, Д. (2009) Кал др ма и ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да , Бе о град: Удру же ње за дру штве ну исто ри ју. 11 Ми тро вић, К. (2008) Топ чи дер двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, Бе оград: Исто риј ски му зеј Ср би је; Ва ну шић, Д., Сто ја но вић, А. и По ша, П. (2012) Ко нак кне ги ње Љу би це: ен те ри је ри бе о град ских ку ћа 19. ве ка, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. 12 Ми тро вић, К. нав де ло, стр Не сто ро вић, Б. (2005) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Бе о град: Art Press, стр Bo gu no vić, S. G. (2005) Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX veka, Be o grad: Be o grad ska knji ga, str

5 ис казаним но вим сред ње е вроп ским иден ти те том. То ком наред ног пе ри о да у ко ме је Ср би ја про кла мо ва ла сво је осамо ста ље ње и до би ла ранг Кра ље ви не, гра ди те љи Бе о гра да би ли су у све ве ћој ме ри срп ски ин же ње ри шко ло ва ни по ве ћим цен три ма Ау стро-угар ске мо нар хи је. 15 Из град ња Будим пе ште на кон уво ђе ња двој не мо нар хи је и ар хи тек тонско-ур ба ни стич ко уоб ли ча ва ње Беч ког Рин га, са екс пан зијом ака де ми зма оства ре ном у јав ним и стам бе ним згра да ма у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, пре не ла је, ан га жо ва њем српских ар хи те ка та шко ло ва них у Бе чу и Бу дим пе шти део атмос фе ре и ар хи тек тон ског ми љеа у срп ску пре сто ни цу. Ово су у нај ве ћој ме ри од ра жа ва ли ар хи тек ти Алек сан дар Бу гарски 16 шко ло ван у Бу дим пе шти и по том ар хи тек та Кон стантин Јо ва но вић ко ји је жи вео и ра дио у Бе чу. 17 Ова дво ји ца гра ди те ља број ним при ват ним зда њи ма по ди за ним у Кнез Ми ха и ло вој ули ци и ње ном окру же њу дру гој по ло ви ни века, да ли су основ ни иден ти тет ар хи тек ту ре цен тра Срп ске пре сто ни це, оли чен у сти лу беч ког ака де ми зма. 18 Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја На у ка ство ре на 1886, од свог на стан ка је ула га ла на пор да по диг не Дом Ака де ми је на има њу у Кнез Ми ха и ло вој 35. Ово ве ли ко има ње, не ка да башта Кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 19 по вр ши не м² про сти ра ло се од Де лиј ске че сме (на углу да на шњих ули ца Кне за Ми ха и ла и ули це Ђу ре Јак ши ћа) до Лу те ранске цр кве ко ја је из ла зи ла на ули цу Ву ка Ка ра џи ћа, бли зу Деф тер да ро ве џа ми је. У вре ме док се цен тар ва ро ши увели ко био из гра дио, а Кнез Ми ха и ло ва ули ца про ши ри ва ла (1891) по про јек ту бу дим пе штан ског ин же ње ра Кал ма на Ха ла чи ја до бив ши ра спон од 15 до 22,5 ме та ра, 20 Ака де мији но има ње ста ја ло је још увек пра зно. Бу ду ћи не из гра ђена, цен трал но по зи ци о ни ра на и пре по зна та по еко ном ским по тен ци ја ли ма ова ло ка ци ја при вла чи ла је ин ве сти то ре. Бео град ска Тр го вач ка Омла ди на обра ти ла се 21. мар та 1904 пред сед ни ку Срп ске Кра љев ске Ака де ми је Си ми Ло за ни ћу пи смом у ко ме се на во ди: Као што Вам је по зна то згра да Срп ског Уни вер зи те та по ди ћи ће се на има њу ко је је ве ли ки 15 Ђу рић-за мо ло, Д. (2011) Гра ди те љи Бе о гра да: , Бе о град: Музеј гра да Бе о гра да. 16 Bo gu no vić S. G. nav. de lo, str Ва ну шић, Д. (2013) Кон стан тин А. Јо ва но вић: ар хи тек та ве ли ког форма та, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. 18 Ка ди је вић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма: XIX-XX век, Бе о град: Гра ђе вин ска књи га. 19 Bo gu no vić, S. G. nav. de lo, str Не дић С. В. (1976) Ур ба ни стич ко уре ђе ње Бе о гра да од , Го дишњак гра да Бе о гра да бр. 23, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

6 до бро твор на ро да српског по чив ши Или ја Ко ла рац ста вио за ту цељ. У ње ној не по сред ној бли зи ни на ла зи се већ Срп ско На род. По зо ри ште, па би са свим на свом ме сту би ло да се ту по диг не и згра да за Срп ску Кра љевску Ака де ми ју На у ка. На про тив ме сто, где она има са да на ме ру да по диг не сво ју згра ду, сма тра се (а у ства ри и је сте), као цен тар тр го вач ки. Ту је ве ли ки са о бра ћај, лар ма и жи вот те је по све не по де сно за Ака де ми ју и ве о ма по де сно за Тр го вач ки Двор. Бе о градска Тр го вач ка Омла ди на пред ло жи ла је Упра ви Кра љев ске Ака де ми је На у ка, да се на овом има њу по диг не јед на мону мен тал на па ла та ко ја би и кра си ла пре сто ни цу срп ску, и над ми ра ва ла јед ну ве ли ку по тре бу сви ју дру шта ва и устано ва ов да шњих, а за пра во пред ста вља ла је дан тр го вач ки цен тар, ка кав је ви ђен као до бра и бр зо ис пла ти ва ин ве стици ја. 21 Иа ко је Ака де ми ја на ску пу 6. апри ла 1904 до не ла од лу ку да се плац не мо же усту пи ти, јер ни ти би то сме ла учи ни ти а да се не огре ши о За кон и во љу Оно га ко ји је тај плац да ро вао, ни ти би то од го ва ра ло на ме ра ма и ин тере си ма С. К. Ака де ми је, 22 по но во је ожи ве ла иде ја о доброј ин ве сти ци ји ко јом би Ака де ми ја обез бе ђи ва ла сред ства за сво ју на уч но-из да вач ку де лат ност. На и ме, 20. ма ја го ди не на ску пу пред сед ни штва Пред сед ник Ака де ми је Јован Ми шко вић из ве стио чла но ве да је раз го ва рао са ар хитек том Кон стан ти ном Јо ва но ви ћем о по ди за њу згра де. Јова но вић је та да из ло жио на црт свог већ го то во до вр ше ног пла на за згра ду у ко јој би се мо гао сме сти ти: у при зе мљу Му зеј срп ске зе мље, на пр вом спра ту и до не кле на дру гом би ла би Ака де ми ја а у стра жњем де лу На род на Би бли о те ка. Оце ње но је да би ова ква згра да мо гла би ти мо ну мен тално али не и лук су зно зда ње, ко је би и кра си ло пре сто ни цу Кра ље ви не Ср би је и до стој но од го ва ра ло на ме ни ко јој имено ва не три кул тур не уста но ве у це лом Срп ству тре ба да служе. Чла но ви Ака де ми је мо ра ли су да од у ста ну од ове иде је због не до стат ка сред ста ва за ње ну ре а ли за ци ју, бу ду ћи да је Ака де ми ја од пред ви ђе них ди на ра рас по ла га ла са не пу них Та да је на пред лог ар хи тек те Јо ва но ви ћа из не та иде ја да се про сто ри је у при зе мљу као и ста но ви над при зе мљем из да ју под за куп од че га би се до би јао из ве сни при ход. 23 Ака де ми ја се 1. фе бру а ра године обра ти ла ар хи тек тима Ве ли ке Шко ле Ми ла ну Ка пе та но ви ћу, Ан дри Сте ва но вићу, Дра гу ти ну Ђор ђе ви ћу и Ни ко ли Не сто ро ви ћу са мол бом 21 Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 221/ Исто. 23 Го ди шњак СКА XIV (1900) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр

7 да пре ма при ло же ном про гра му из ра де ски це за Ака де мијин Дом, 24 че му се ода звао са мо ар хи тек та Ка пе та но вић, чи ју ски цу је Ака де ми ја оце ни ла по зи тив но, 25 Ака де ми ја је ре ши ла да због сла бог ода зи ва по но во рас пи ше кон курс. 26 Удру же ње ин же ње ра и ар хи те ка та упу ти ло је тад Ака де ми ји пи смо, ко јим су из не ти не до ста ци про гра ма тра же ног конкур сом и тра же на до пу на у ви ду пре ци зни јег про гра ма и димен зи ја згра де. То ме су се ус про ти ви ли не ки ар хи тек ти ко ји су сма тра ли да је овај зах тев удру же ња из ли шан и ште тан јер код мо ну мен тал них гра ђе ви на оп штег ка рак те ра тре ба да ти сло бо ду ар хи тек ти у из во ђе њу сво јих ком би на ци ја. 27 Ово је ре зул ти ра ло пи смом ко је је упу ти ла ве ћи на бе оград ских ар хи те ка та са из ја вом да не ће узе ти удео у из ра ди тра же не ски це, ни ти ће се при ми ти оце њи ва ња ски ца, ко је би би ле под не те. Ту из ја ву су пот пи са ли и трој ица (од че твори це) ар хи те ка та Ве ли ке шко ле ко ји ма је про грам био доста вљен две го ди не ра ни је, а на ко ји ни су има ли при мед би, а пот пи са ли су је и они гра ди те љи ко ји су по том про гра му, без ика кве на по ме не по че ли да ра де ски цу за сте чај, и нај зад ту из ја ву је пот пи сао чак и је дан по ча сни члан Ака де ми је. Све је то би ло про пу ште но кроз днев не но ви не, а на об јавље ни кон курс под не те су са мо две ски це, од ко јих нијед на ни је би ла за до во ља ва ју ћа. 28 И та ко, и по сле то ли ког ра да, Ака де ми ја сто ји још пред не ре ше ним пи та њем о свом до му; али је ти ме сте кла ис ку ство, ко јим пу тем тре ба да по ђе, па да до ђе до До ма, ко ји ће но си ти тип да на шње ар хи тек ту ре, и ко ји ће слу жи ти за углед доц ни јим ве ћим ар хи тек тон ским де ли ма. Са вр шен ством сво је ар хи тек ту ре Ака де ми јин Дом не сме да сто ји иза ар хи тек ту ре Велике Шко ле, ко ја је ско ро пре по ла ве ка про јек то ва на. 29 По од лу ци Пред сед ни штва Срп ске кра љев ске Ака де ми је 27. но вем бра 1906 ар хи тек та Ан дра Сте ва но вић, про фе сор но во фор ми ра ног Уни вер зи те та био је за мо љен да из ра ди ски цу за Ака де ми ју. 30 По што Ан дра Сте ва но вић ни је хтео 24 Го ди шњак СКА XVI II (1905) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Го ди шњак СКА XVI (1903) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Го ди шњак СКА XVII (1904) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Го ди шњак СКА XVI II (1905) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Исто, стр Исто, стр Го ди шњак СКА XX (1907) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр

8 да се при хва ти из ра де ски це До ма, ака де мик Ми ха и ло Валтро вић је узео у раз ма тра ње пла но ве згра де Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти у За гре бу и са иде јом њихо ве при ме не у сврху из ра де ски ца за бу ду ћи Дом Ака де мије. 31 У иде ји пре у зи ма ња мо де ла Беч ког ака де ми зма па ла те ЈА ЗУ по диг ну те по про јек ту беч ких ар хи те ка та Фри дри ха Шми та и Хер ма на Бо леа, 32 огле да се ори јен та ци ја ка јед ном кул тур ном узо ру, ко ји је у том тре нут ку пре о влађи вао у срп ској ар хи тек ту ри, ко ји илу стру ју две ва ри јан те про јек та за па ла ту Срп ске Кра љев ске Ака де ми је ко је ће на Ака де ми ји ну мол бу из ра ди ти ар хи тек та Кон стан тин Јо ва новић и године ко ји је у то вре ме жи вео и ра дио у Бе чу. Обе ва ри јан те Јо ва но ви ће вог про јек та укла па ле су се у већ при сут ни гра ди тељ ски обра зац, ко ји је он кре и рао објек тима про јек то ва ним у ши рем и не по сред ном окру же њу: кућа Мар ка Сто ја но ви ћа са гра ђе на у Кнез Ми ха и ло вој око 1885, јед но спрат на згра да Бе о град ске за дру ге за по че та 1888 на углу Јак ши ће ве ули це и То пли чи ног вен ца, 33 Па ла та На род не Бан ке (за вр ше на 1889) у ули ци Кра ља Пе тра, Дом за ду жби не Ни ко ле Спа си ћа ко ји је обе ле жио угао Кнез Миха и ло ве и Јак ши ће ве ули це 1889, згра да на углу ули ца Ву ка Ка ра џи ћа и Де лиј ске 1 (1890), у Змај Јо ви ној 9 (1900), угао Кнез Ми ха и ло ве и Ускоч ке (про јек то ва на 1900), и па ла та Ин ва лид ског фон да св. Ђор ђе на углу Кнез Ми ха и ло ве 37 и ули це Ву ка Ка ра џи ћа, на до гра ђе на по Јо ва но ви ће вом пројек ту го ди не. 34 Ре а ли за ци ја про јек та па ла те СКА архи тек те Јо ва но ви ћа, за о кру жи ла би ње гов ау тор ски опус у Бе о гра ду, ко ји је до след но обо јио сли ку срп ске пре сто ни це ути ца јем беч ког ака де ми зма. Кон стан тин Јо ва но вић сту дирао је ар хи тек ту ру на По ли тех нич кој шко ли у Ци ри ху чи ју но ву згра ду је про јек то вао про фе сор и ди рек тор ове ин ститу ци је, те о ре ти чар и ар хи тек та Гот фрид Зем пер. Зем пе ров ути цај то ком сту ди ја, али и зем пе ров ска фи зи о но ми ја Бечке Ринг штра се, 35 као и Јо ва но ви ћев оби ла зак Ита ли је на кон сту ди ја ко је је окон чао ав гу ста 1870, ре зул ти ра ли су ра фини ра ним ру ко пи сом ба зи ра ним на нео ре не сан сном ака деми зму, ко јим је овај углед ни гра ди тељ ути цао на ства ра ње 31 Исто, стр Kne že vić, S. (1996) Za gre bač ka ze le na pot ko va, Za greb: Škol ska knji ga. 33 Ни кић, Љ. (1976) Из ар хи тек тон ске де лат но сти Кон стан ти на Јо ва но вића у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 23, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ва ну шић, Д. нав. де ло, стр Šor ske, K. E. (1998) Fin-de-Siécle u Be ču, po li ti ka i kul tu ra, Be o grad: Ge o po e ti ka. 100

9 ре пре зента тив не сли ке пре сто нич ког цен тра на пре ла зу из XIX у XX век. Овај но ви лик гра да по чи вао је на грађан ским иде а ли ма XIX ве ка, и од ра жа вао еман ци па ци ју и евро по цен трич ну мо дер ни за ци ју срп ског дру штва. Бе о град је на са мом по чет ку но вог ве ка сво јом ре пре зен та тив ном ар хи тек ту ром осли ка вао кул ту ру, моћ и иден ти тет гра ђанског ста ле жа, ко ме је ви зу ел ни ефе кат тек из гра ђе ног беч ког Ринга ну дио же ље ни узор. (Слика 2) Слика 2 Пројекат арх. Константина Јовановића за зграду Српске краљевске академије I варијанта Музеј града Београда (Ур. 3505) Ака де ми ја је у ју ну 1910 Кон стан ти ну Јо ва но ви ћу ис пла тила на док на ду за ода бра ну вер зи ју про јек та (из 1907) 36 да би се сеп тем бра исте го ди не обра ти ла свом но во иза бра ном допи сном чла ну Ака де ми ку Ан дри Сте ва но ви ћу са мол бом да о от ку пље ном про јек ту на пи ше ре фе рат. 37 Ре фе рат ака де мика Ан дре Сте ва но ви ћа 38 про чи тан на ску пу Пред сед ни штва 24. сеп тем бра 1910 био је у пре пи су уз про прат но пи смо послат ар хи тек ти Јо ва но ви ћу у Беч. 39 Иа ко да нас не до сту пан, ка рак тер и са др жај ре фе ра та до не кле от кри ва од го вор ар хитек те Јо ва но ви ћа у пи сму 5. ок то бра 1910, ко јим он по вла чи сво је про јек те и вра ћа при мље ну на кна ду: У овом зва нич но са оп ште ном ми ре фе ра ту на во ди се и то: да је мо гла бар архи тек ту ра да бу де мо дер на, јер је ова ко за ми шље на и су више мо но то на, ша блон ска, за ста ре ла, не пред ста вља ни шта оде ли то, но во, ори ги нал но, не го ваљ да по хи ља ди ти пут поно вље ни тип јед ног по ве ћег Беч ког хо те ла из осам де се тих го ди на у сти лу ко ји се да нас не би мо гао при ме ни ти. Све по ме ну то ва жи још у ве ћој ме ри и за обе спо ред не фасаде, 36 Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 401/ Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 611/ Ар хив Са ну 1263/1924 ни је са чу ван. 39 Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 636/

10 ко је су до крај њо сти мо но то не. Жао ми је, што Кра љев ска Ака де ми ја ни је из во ле ла упо тре би ти ма ње увре дљи ву форму, да ми до ста ви ње не же ље и при мед бе, но је дан акт који са др жа ва за мој рад та ко ома ло ва жа ва ју ће фра зе. 40 Иа ко из не на ђу ју ће не по сред ног то на, овај ци ти ра ни де таљ ре фе ра та ар хи тек те Ан дре Сте ва но ви ћа, по ред то га што буди по до зри вост у по гле ду ка сни јег ода би ра са стра не Ака деми је, да он пре да сво је ски це, ко је ће на по слет ку би ти реа ли зо ва не, от кри ва ре ал ну при ро ду не стал не мо дер но сти у ар хи тек ту ри. На ста ли све га две де це ни је на кон ре пре зен татив них зда ња Беч ког Рин га, про је кат и ака де ми јски кон цепт зда ња сма тра ни су за ста ре лим. Да ми је Кра љев ска Ака деми ја од ма с по чет ка из ја ви ла да же ли згра ду у та ко зва ном мо дер ном сти лу, ја би од го во рио, да се по сла не при мам, јер се то не сла же са мо јим умет нич ким убе ђе њем. 41 Модер ни стил ко ји у свом пи сму по ми ње увре ђе ни ува же ни беч ки ар хи тек та већ је овла дао број ним ме ри ди ја ни ма, и био при су тан у Бе о гра ду. Реч је о мо дер ни зу ју ћим стил ским тен ден ци ја ма се це си је, ар ну воа и сти ла Bell Epo que, који су обе ле жи ли гра ди тељ ство чи та ве прет ход не де це ни је. Стил Bell Epo que по знат и као стил Be a ux-arts три јум фо вао је на Свет ској из ло жби у Па ри зу да ју ћи гра ди тељ ству јед ну но ву, сло бод ни ју ин тер пре та ци ју кла сич них узо ра, који су ар хи тек ти ма пру жа ли сло бо ду кре а тив но сти уда ље ну од стрикт них пра ви ла ака де ми стич ког ком по но ва ња. Сво ју мо дер ност ис ка за ну но вим кон струк тив ним ма те ри ја ли ма и де ко ра тив ним си сте ми ма, овај стил до во ди че сто у ко ре лаци ју са сти лом Art No u ve au ко ји у пот пу но сти на пу шта акаде ми стич ке осно ве. 42 На по ја ву овог сти ла ути цао је сна жан раз вој кон зу ме ри зма, по себ но еман ци па ци је по ло жа ја же на у дру штву и раз во ја ме ста њи хо вог оку пља ња, по пут ве ликих роб них ма га зи на ко ји се кра јем XIX ве ка отва ра ју не са мо у Па ри зу већ ши ром Евро пе и ње них ко ло ни ја. 43 Савре ме не гра ди тељ ске тен ден ци је по чет ком XX ве ка већ су по че ле да тран сфор ми шу ат мос фе ру срп ске пре сто ни це, и у не по сред ном окру же њу бу ду ће па ла те Срп ске Кра љевске Ака де ми је мо гле су се пре по зна ти се це си ји ори јен тиса ном опу су ар хи тек те Ми ла на Ан то но ви ћа хо те лу Гранд, 40 Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 672/ Ар хив Са ну, Дом СКА бр. 672/ Re na ult, Ch. (2006) Les Styles de l ar chi tec tu re et du mo bi li er, Pa ris Jean- Paul Gis se rot; Plum, G. (2014) Pa ris ar chi tec tu res de la Bel le Épo que, Pa ris: Pa ri gram me. 43 Anaïs, A. (2014) Le crédit à la con som ma tion des clas ses po pu la i res à la Bel le Epo que. In ven tion, in no va tion ou re con fi gu ra tion. An na les HSS 2012, Pa ris: l EHESS, pp

11 по дигну том 1900 и на па ла ти Зо ра 1904, 44 ко ји су сво јом мо дер ном еле ган ци јом обе ле жи ли бе о град ски Кор зо уо чи Пр вог Свет ског ра та. Кор зо, ко ји је био жи ла ку ца ви ца Бео гра да, ни кад ни је био жи вљи, а тај кор зо је био као не ка сва ко днев на спон та на ре ви ја мо де и еле ган ци је. 45 (Слика 3) Слика 3 Кнез Михаилова улица око године, разгледница, издање Видов дан. Музеј града Београда (Ур. 1235) Од лу ком це ло куп не ака де ми је 4. ја ну а ра де фи ни тив на из ра да ски ца за Дом СКА по ве ре на је архитекти Ан дри Стева но ви ћу и Дра гу ти ну Ђор ђе ви ћу, про фе со ри ма Уни вер зите та, ко ји су у ма ју при сту пи ли из ра ди де таљ них пла но ва, на кон што је ака де мик Ан дра Сте ва но вић на го ди шњем скупу Ака де ми је 7. ма ја по ка зао сво је на цр те. 46 Сте вано вић, ко ји је био наш по знат ар хи тек та, те жио је за ти ме да спо ља шњо сти згра де да де што леп ши и ве ли чан стве ни ји об лик, а Ђор ђе вић да ње ну уну тра шњост ис ко ри сти та ко да би се све ње не про сто ри је мо гле из да ва ти под за куп по што ве ћој це ни. Из те две раз ли чи те на ме ре, од ко јих је јед на би ла естет ска, а дру га ћиф тин ске при ро де, згра да је до би ла овај об лик. Да би њен глав ни фронт, ко ји је гле дао на Ми хајло ву ули цу био што ве ли чан стве ни ји, Сте ва но вић је у ње говој сре ди ни, а у ви си ни дру гог и тре ћег спра та, пред ви део ве ли ку са лу ко ја је за хва та ла оба та спра та и има ла ви со ке про зо ре ко ји би да ва ли фа са ди же ље ну мо ну мен тал ност Bo gu no vić, S. G. nav. de lo, str Јо ва но вић-сто ји ми ро вић, М. (2008) Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град: Про све та, стр Го ди шњак СКА XXIV (1911) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Сег мент ме мо а ра Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, са чу ван у За о став шти ни ар хи тек те Гри го ри ја Ива но ви ча Са мој ло ва у Му зе ју На у ке и Тех нике; Про сен, М. (2016) Па ла та срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, у: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на , СА НУ: Бе о град, стр

12 За по че та 1914 и за вр ше на 1924, па ла та Срп ске Кра љев ске Ака де ми је озна чи ла је цен тар бе о град ског кор зоа, ка ко својим мо дер ним сти лом, та ко и сво јом са вре ме ном на ме ном. Ка ко би се омо гу ћио што ве ћи број ло ка ла за рен ту, осим трго вач ких рад њи на сва три улич на фрон та, про јек то ва ни су ду ћа ни у ши ро ком па са жу ко ји се про те зао це лом ду жином згра де и спа јао са по преч ним па са жом ко ји је повезивао ули це Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ре Јак ши ћа. Ова кви па са жи би ли су по пу лар ни у сред њој Евро пи, по себ но у Бе чу и Пе шти, чи ји се ути цај он да још ја ко осе ћао у Бе о гра ду. У сре ди ни па са жа, иза де ла са све тлар ни ком би ле су про сто ри је ре стора на и ка фа не, а ка ули ци су би ле ори јен ти са не пре сти жне пре сто нич ке рад ње ко је су бе о гра ђа ни ма ну ди ле мо дер ну га лан те риј ску ро бу уве зе ну из ино стран ства. Сем Спа си ћевог па са жа ово је био је ди ни тр го вач ки цен тар слич не врсте у пре сто ни ци, чи ме је Па ла та Са ну до дат но по тен ци ра на као чво ри ште тр го вач ке зо не Кнез Ми ха и ло ве ули це и њеног јав ног про сто ра. У стил ском по гле ду Сте ва но ви ћев модер ни при ступ огле дао се у на до град њи ака дем ске тро дел не по де ле по хо ри зон тал ним и вер ти кал ним ра сте ри ма у чи јем пре се ку је ис так нут глав ни мо тив три дво е та жна про зо ра Све ча не са ле над ви ше на бо га то де ко ри са ном ку по лом ко ја зда њу да је нео ба рок ни тон, мо тив ко ји је у фран цу ској архи тек ту ри ре ин тер пре ти рао стил Bel le Épo que. Луч ни за вршет ци про зо ра Све ча не са ле бо га то су ор на мен ти са ни архи тек тон ском пла сти ком и над ви ше ни ди ја де мом ку по ле са сло бод но сто је ћим але го риј ским скулп то рал ним гру па ма. Угло ви објек та из ве де ни су у фор ми об лих тро спрат них риза ли та отво ре них ло ђа ма и кру ни са ним луч но за вр ше ним за ба ти ма. Сте ва но ви ће ва мо дер ност огле да се у пре пли та њу мо дер них тен ден ци ја фран цу ског ар ну воа и беч ке се це си је, из ра же них у бо га тој ре љеф ној пла сти ци са мо ти ви ма цве ћа, ма ске ро на, кар ту ша као и ор на мен ти ци од ко ва ног гво жђа ко ја кра си ши ро ко за ста кље не по вр ши не улич них из ло га, бал ко не и про зо ре све ча не са ле. Овај де кор из ве ден од кова ног гво жђа кра сио је ку по лу пр во бит ни глав ни пор тал и но са че ста кле не над стре шни це мар ки зе, по ста вље не над ме за ни ном це лом ду жи ном улич ног фрон та ка Кнез Ми хаи ло вој ули ци, ко ји су укло ње ни три де се тих го ди на. 48 Bell Epo que је из не дрио мо дер ни зо ва ну вер зи ју исто риј ских моти ва нео ба ро ка, оса вре мље ну сна жни јим кон струк тив ним скло по ви ма, и но вим де ко ра тив ним ма три ца ма са пре о влађу ју ћим цвет ним мо ти ви ма. (Слика 4) Гра ди тељ ски кон цепт ко ји је при ло жио ар хи тек та Ан дра Сте ва но вић ком по зи ци јом у ко јој се пре по зна ју стил ске 48 Исто, стр

13 одли ке раз ли чи тих европ ских мо дер ни те та беч ке се це сије и стил ске ат мос фе ре Fin de si ec la се јед не и па ри ског Art No u ve au и ду ха Bell Epo que са дру ге стра не, раз ви јао се у сво јим ва ри јан та ма у пе ри о ду од до године. У тре нут ку кад је при хва ћен за ре а ли за ци ју ова ква син те за се мо гла сма тра ти са вре ме ном. Ипак, од ла га њем из град ње, и ока сне лом ре а ли за ци јом, ова ква кон цеп ци ја је 1924 го ди не кад је обје кат за вр шен, би ла у умет нич ком по гле ду уско ро пре ва зи ђе на про до ром но вих гра ди тељ ских тен ден ци ја које ће ре зул ти ра ти ре цеп ци јом сти ла Ар де ко сре ди ном треће де це ни је. 49 У од но су на ака де ми зам ко ји је то ком тре ће де це ни је и да ље су ве ре но до ми ни рао срп ском јав ном ар хитек ту ром, на до ве зу ју ћи се на цен трал но европ ска и ру ска идеј на ре ше ња, па ла та СА НУ пред ста вља ла је зна ча јан иско рак. Про ме на гра ди тељ ског кон цеп та би ла је од раз трага ња за са вре ме ним при сту пом ко је је отво ри ло пе ри од стил ских не до у ми ца у срп ској ар хи тек ту ри тре ће де це ни је. Де ко ра тив ност и мо дер ност као и по тре ба за уда ља ва њем од до ми нант не ис то ри ци стич ке ма три це, на го ве ште ни па латом СА НУ, отво ри ће но во по гла вље срп ског гра ди тељ ства у ко ме ће се до Дру гог свет ског ра та под окри љем мо дер них ар хи тектон ских то ко ва по те клих из Па ри за. Слика 4 Палата Српске краљевске академије око године, разгледница, издање Љ. Палер; Музеј града Београда (Ур ) Па ла та СА НУ озна ча ва про ме ну уку са у кул тур ној кли ми Ср би је ко ја је до кра ја пр ве де це ни је XX ве ка би ла окрену та Беч ким и Бу дим пе штан ским мо де ли ма. Ова про ме на би ла узро ко ва на зна чај ним по ли тич ким про ме на ма овог пери о да- про ме на ди на сти ја на срп ском пре сто лу и уда ља ва ње од по ли тич ких ве за са Ау стро у гар ском мо нар хи јом, као и 49 Pro sen, M. and Po po vić, B. (2013) L Art Déco en Ser bie. 1925,qu and l Art de co sédu it le mon de, (eds: Bréon, Е. and Ri vo i rard, Ph.), Pa ris: La Cité de l ar chi tec tu re et du pa tri mo i ne, pp

14 анек си ја Бо сне. До ми нант не у вре ме про гла ше ња Кра ље вине Ср би је, иде је ка кве је по ну дио ар хи тек та Кон стан тин Јова но вић пред ста вља ле су вр ху нац ути ца ја ар хи тек ту ре Бечког рин га, ко ји је у то вре ме до ми ни рао у срп ској сре ди ни. Од ба ци ва ње кон цеп та беч ког ака де ми зма у тре нут ку по литич ке кон фрон та ци је Срп ске Кра ље ви не и Ау стро-угар ске Мо нар хи је по ду да ри ло се са по те бом за мо дер ни јим гра дитељ ским при сту пом. Пре и на ча ва ју ћи већ по сто је ћи ур ба ни про стор бе о град ске чар ши је, иде је на ста ле за Дом Ака деми је ис ка зи ва ле су про ме ну у гра ди тељ ству Бе о гра да, али и у на чину жи во та гра ђа на пре сто ни це, ко ји су ме сто пласи ра ња сли ке лич ног иден ти те та на ла зи ли на Кор зоу у Кнез Ми ха и ло вој ули ци, јав ном про сто ру чи је је сре ди ште од ража ва ју ћи дух свог вре ме на и про ме ну кул тур не ори јен та ције од ра жа ва ла Па ла та Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Anaïs, A. (2014) Le crédit à la con som ma tion des clas ses po pu la i res à la Bel le Epo que. In ven tion, in no va tion ou re con fi gu ra tion, An na les HSS 2012, Pa ris: l EHESS, pp Bo gu no vić, S. G. (2005) Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve ka, Be o grad: Be o grad ska knji ga. Ва ну шић, Д., Сто ја но вић, А. и По ша, П. (2012) Ко нак кне ги ње Љу би це, ен те ри је ри бе о град ских ку ћа 19. ве ка, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. Ва ну шић, Д. (2013) Кон стан тин А. Јо ва но вић: ар хи тек та ве ликог фор ма та, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. Го ди шњак СКА I (1888) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја. Го ди шњак СКА XIV (1900) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр Го ди шњак СКА XVI (1903) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја. Го ди шњак СКА XVII (1904) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де мија. Го ди шњак СКА XVI II (1905) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де мија, стр Го ди шњак СКА XX (1907) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја. Го ди шњак СКА XXIV (1911) Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де мија, стр Ђу рић-за мо ло, Д. (2011) Гра ди те љи бе о гра да , Бе оград: Срп ска кра љев ска ака де ми ја. Јо ва но вић-сто ји ми ро вић, М. (2008) Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град: Про све та. 106

15 Ка ди је вић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма: XIX-XX век, Бе о град: Гра ђе вин ска књи га. Kne že vić, S. (1996) Za gre bač ka ze le na pot ko va, Za greb: Škol ska knji ga. Ма ку ље вић, Н. (2006) Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је, Бе оград: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства. Ме жин ски Ми ло ва но вић, Ј. (2016) Умет нич ка збир ка СА НУ некад и сад. Кроз исто ри ју згра де СА НУ. Умет нич ка збир ка СА НУ ли ков ни умет ни ци ака де ми ци, Бе о град: СА НУ, стр Ми тро вић, К. (2008) Топ чи дер двор кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, Бе о град: Исто риј ски му зеј Ср би је. Не дић, С. В. (1976) Ур ба ни стич ко уре ђе ње Бе о гра да од , Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 23, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. Не сто ро вић, Б. (2005) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Бе о град: Art Press, стр Ни кић, Љ. (1976) Из ар хи тек тон ске де лат но сти Кон стан ти на Јова но ви ћа у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 23, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ни кић, Љ., Жу јо вић, Г. и Ра дој чић-ко стић, Г. (2008) Гра ђа за био граф ски реч ник чла но ва Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру штва и Срп ске кра љев ске ака де ми је , Бе о град: СА НУ. Па вло вић, М. (2015) Де вет де це ни ја зда ња Срп ске ака де ми је на ука и умет но сти, На сле ђе бр. 16, Бе о град: За вод за за шти ту спо мени ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Pro sen, M. i Po po vić, B. (2013) L Art Déco en Ser bie. 1925,qu and l Art de co sédu it le mon de, eds: Bréon, Е. and Ri vo i rard, Ph., Pa ris: La Cité de l ar chi tec tu re et du pa tri mo i ne, pp Про сен, М. (2016) Па ла та срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, у: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 175 го ди на , Бе о град: СА НУ, стр Re na ult, Ch. (2006) Les Styles de l ar chi tec tu re et du mo bi li er, Pa ris: Jean-Paul Gis se rot. Plum G. (2014) Pa ris ar chi tec tu res de la Bel le Épo que, Pa ris: Pa rigram me. Сто ја но вић Б. (1989) Ули ца Кне за Ми ха и ла, Го ди шњак гра да Бео гра да бр. 36, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. Сто ја но вић, Д. (2009) Кал др ма и ас фалт, ур ба ни за ци ја и европе и за ци ја Бе о гра да , Бе о град: Удру же ње за дру штве ну исто ри ју. Шка ла ме ра, Ж. и По по вић, М. (1975) Под руч је Кнез Ми ха и лове ули це Исто риј ски раз вој. Кнез Ми ха и ло ва ули ца, за шти та 107

16 на сле ђа, уре ђе ње про сто ра, Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, стр Šor ske, K. E. (1998) Fin-de-Siécle u Be ču, po li ti ka i kul tu ra, Be o grad: Ge o po e ti ka. Milan Prosen University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts, Belgrade THE PALACE OF THE SERBIAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES AND THE PUBLIC SPACE OF KNEZ MIHAILOVA STREET Abstract Following the transformation of the urban area of Belgrade from a provincial Ottoman city to the capital city of Serbia, ideas for the architectural design for the Palace of the Serbian Royal Academy in Knez Mihailova Street which started to develop at the turn of the 20th century, mirrored a change of taste and influences in the style of architecture. Dominant at the time of the proclamation of the Kingdom of Serbia, the design and building projects of the architect Konstantin Jovanović represented a culminating impact of the Vienna Ringstrasse architecture. Rejecting the concept of Viennese academicism at the time of political confrontation of the Serbian Kingdom with the Dual Monarchy towards the end of the first decade of the twentieth century, was followed by а search for a modern architectural approach. A new design with architectural elements of the Viennese Fin-de-Siécle, Paris Art Nouveau and the prevalent spirit of Belle Époque appeared with the projects by the architects Andra Stevanović and Dragutin Đorđević. Suspension of constructions due to the outbreak of the WWI and changes in the architectural climate in Belgrade after the war have led to a rapid devaluation of modernity of the buildings whose construction was completed in However, bringing an echo of modern consumerism with the shopping passage and elegant stores on the ground floor, coated with abundance of its Belle Époque façades, the Palace of the Serbian Royal Academy became a symbol of Knez Mihailova Street in the main promenade of Belgrade, as a unique public space. Key words: SASA, Konstantin Jovanovic, Andra Stevanovic, Knez Mhailova Street, Belle Époque, architecture, public space 108

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА Уни вер зи тет у Ни шу, Фа кул тет умет но сти у Ни шу Де парт ман за при ме ње ну умет ност, Ниш DOI 10.5937/kultura1755356B УДК 725.17(497.11) 18 711:94(497.11) 18 оригиналан научни рад ДВОР У СА ВА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information