КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

Size: px
Start display at page:

Download "КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI /kultura M УДК (497.11) 2000/ оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Са же так: Ау тор ка на при ме ру че ти ри са вре ме не срп ске дра ме на ста ле на кон го ди не (Ми ле на Мар ко вић Ши не, Би ља на Србља но вић Ска кав ци, Ма ја Пе ле вић По мо ран џи на ко ра и Ол га Ди ми три је вић Мо ја ти) ана ли зи ра раз ли чи те при сту пе ли цу као ма ски, по ја ви на ра то ра у драм ској фор ми као ма ске ау то ра. Предста вља ју ћи сво је ли ко ве као ма ске, а не це ло ви та за о кру же на бића, драм ске спи са те љи це де ми сти фи кују сам чин пи са ња и од но се се са свим сло бод но пре ма драм ској фор ми. Ли ца ко ја су ма ске омогу ћа ва ју спи са те љи ца ма да ис пи ту ју раз ли чи те дру штве не по ја ве ко је су скри ве не ис под ве ла нор мал но сти, дру штве не инер ци је и ме диј ских ми сти фи ка ци ја ко је ка на ма про јек ту ју же ље ну сли ку дру штва и нас са мих. Кључ не ре чи: ма ска, ли це, иден ти тет, же на, са вре ме на дра ма, са вре ме но дру штво Увод У овом ра ду ба ви мо се пи та њем ка ко је ли це по ста ло маска у са вре ме ној срп ској дра ми. Да бисмо од го во ри ли на ово пи та ње мо ра мо пр во да од ре ди мо два пој ма: ли це тј. лик и ма ска и њи хо ву ме ђу соб ну ве зу у са вре ме ној дра ма тур ги ји и те о ри ји дра ме кроз те о риј ске при сту пе Жан-Пјер Са ра зака (Jean-Pi er re Sar ra zac), Ери ке Фи шер-лих те (Eri ka Fischer- Lic hte) и Ан Ибер сфелд (An ne Uber sfeld). Жан-Пјер Са ра зак сма тра да је од нос пре ма драм ском ли ку је дан од кључ них по ка за те ља тран сфор ма ци је са вре ме не дра ме. Лик гу би карак те р: Лик без осо бо сти на ста је ка да за по чи ње игра у ко 146

2 јој лик ни је ни шта дру го до кон фрон та ци ја и ра зно ли кост сво јих уза стоп них ма ски. 1 Ери ка Фи шер Лих те овај фе номен у дра ми по ве зу је са про у ча ва њем пој ма иден ти те та савре ме ног чо ве ка. На и ме, то ком 20. ве ка, иден ти тет пре ста је би ти атри бут за не што што увек оста је иден тич но се би, већ се он фор ми ра у ко му ни ка циј ским од но си ма и произвoд је раз ли чи тих од но са 2. Ако је иден ти тет чо ве ка по стао не цело вит он да не чу ди што је и драм ски лик та ко ђе не це ло вит, про ти ву ре чан и не до ку чив. Од кра ја 19. па то ком чи та вог 20. ве ка, по чев од Стринд бе га (Jo han Au gust Strind berg) па све до Хај не ра Ми ле ра (He i ner Müller), мо же мо пра ти ти декон струк ци ју драм ског ли ка о че му ис црп но пи ше Жан-Пјер Са ра зак у сво јој књи зи По е ти ка мо дер не драмe. У исто ријском пе ри о ду ка да је ари сто те лов ско-хе ге лов ска дра ма турги ја би ла до ми нант на рас пра вља ло се о драм ском ли ку као ми ме зи чо ве ка. Са вре ме на по зо ри шна ис тра жи ва ња имају дру га чи ји фо кус. Она за па жа ју да по јам ли ка има у себи дво стру ку при ро ду. Он је исто вре ме но из ми шље но би ће од ре чи и па пи ра ко је на сце ни тре ба да ова пло ти ре ал но и кон крет но би ће глу мац 3. Глу мац на се бе тре ба да на вуче лик. На са мом по чет ку европ ског драм ског по зо ри шта на из во ђе њу тра ге ди ја у ста рој Грч кој глу мац је и бу квално ста вљао ма ску да би сво је лич но би ће одво јио од ју на ка. У Кључ ним тер ми ни ма по зо ри шне ана ли зе Ан Ибер сфелд на во ди да ма ска у по зо ри шту да је до зна ња да је ин ди виду ла ни чо век не стао иза уло ге, тј. фи гу ре 4. Ову тврд њу може мо до пу ни ти тврд њом Ери ке Фи шер-лих те: Бу ду ћи да ма ска глум ца де но ти ра ли це и стас ли ка X, мо же мо је ствара ти и ту ма чи ти као знак за 1) жи вот ну доб, спол, ра су или здрав стве но ста ње ли ка X, 2) за ње гов друш тве ни по ло жај и 3) за ње гов ка рак тер. У по след ња два слу ча ја ма ска је увијек по ве за на с друш тве ним сте ре о ти пи ма окол не кул ту ре. 5 Ма ска, у по зо ри шту, мо же би ти по ве за на са дру штве ним сте ре о ти пи ма, али исто та ко она мо же би ти по ве за на и са са вре ме ним осе ћа њем ви ше стру ког оту ђе ња (од за јед ни це, од се бе), као и књи жев ном и драм ском иде јом о чо ве ку без свој ста ва ко ји по ста је не ка вр ста ма ске у ко ју се сло бод но учи та ва зна че ње. 1 Sa ra zak, Ž. P. (2012) Po e ti ka mo der ne dra me, Be o grad: Clio, str Fischer-Lic hte, E. (2015) Se mi o ti ka ka za liš ta, Za greb: Dis put, str Iber sfeld, A. (2001) Ključ ni ter mi ni po zo riš ne ana li ze, Be o grad: CEN PI, str Исто, стр Fischer-Lic hte, E. нав де ло, стр

3 Ка да ка же мо ма ска на шта ми сли мо? У Ве ли ком реч ни ку стра них ре чи и из ра за 6 по сто ји чак пет мо гу ћих од ре ђе ња за ма ску, од ко јих су за на шу ана ли зу ре ле ван тна пр ва три: навла ка пре ко гла ве ко ја са кри ва иден ти тет осо бе ко ја је но си, за тим фи гу ра гла ве ко ју је но сио глу мац да би до ча рао лик и фи гу ра тив но, ма ска је из раз или по на ша ње ко ји скри ва ју пра ве осо би не и став лич но сти. У Реч ни ку сим бо ла 7 на ла зимо да ма ске мо гу има ти ча роб ну моћ. Оне ко ји их но се штите од зло тво ра и ве шти ца. Она мо же има ти функ ци ју си ле ко ја упра вља кре та њем ду хов них сна га рас пр ше них у све ту. Ве сна Мар ја но вић у уво ду књи ге Ма ске, ма ски ра ње и риту а ли у Ср би ји пи ше: Љу ди но се ма ске и ма ски ра ју се из раз ли чи тих по бу да и на ме ра. Пре о бра жа ва ње чо ве ка по моћу оде ће, про ме не ли ка и по на ша ња у вре ме ну и про сто ру, де фи ни ше и ње го ву уло гу у дру штву као ho mo symbo li cu ma 8 Ма ска са кри ва иден ти тет оно га ко је но си и да је му но ви. Тим чи ном тра сцен ден ти ра се про фа ни про стор и при пре ма за ула зак у свет су про тан сва ко дне ви ци. 9 Из све га на ве де ног мо же мо до ћи до за кључ ка, за по тре бе на шег ис тра жи ва ња, да је ма ска обра зи на ко ја се на вла чи пре ко ли ца и по кри ва иден ти тет, да она да је но ви иден ти тет ко ји мо же би ти лажан, али исто та ко и сим бо ли чан и мо же по ве зи ва ти особу ко ја но си ма ску са оп штим, ду хов ним си ла ма, чи ни ти је тран сцен дент ном. Ка ко се све ово на ве де но мо же при ме ни ти на ана ли зу савре ме них срп ских драм ских де ла? Да би смо то об ја сни ли на пра ви ће мо сту ди ју слу ча ја ко ја ће об у хва ти ти при ме ре драм ских де ла на ста лих на по чет ку 2000-тих дело Ми лене Мар ко вић Ши не, за тим сре ди ном пр ве де це ни је 21. века Ска кав ци Би ља не Ср бља но вић и у дру гој по ло ви ни исте де це ни је По мо ран џи на ко ра Ма је Пе ле вић и Мо ја ти Ол ге Ди ми три је вић ко ја је на ста ла сре ди ном ове де це ни је. Студи ја слу ча ја че ти ри дра ме, че ти ри ре пре зен та тив не спи сате љи це по ка за ће нам, на да мо се, на ко ји све на чин драм ско ли це функ ци о ни ше као ма ска у са вре ме ној срп ској дра ми. Ми ле на Мар ко вић Ши не Дра му Ши не Бог нас по гле дао Ми ле на Мар ко вић је на писа ла то ком го ди не. Рад ња ко ма да пра ти суд би ну ју на ка од де тињ ства, пре ко мла до сти, укљу чи ва ње у рат на деј ства 6 Клајн, И. и Шип ка, М. (2006) Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Нови Сад; Про ме теј, стр Ger bran, A. i Še va li je, Ž. (2004) Reč nik sim bo la, No vi Sad: Sti los, str Мар ја но вић, В. (2008) Ма ске, ма ски ра ње и ри ту лаи у Ср би ји, Бе о град: Чи го ја, стр Исто, стр

4 на простoру бив ше СФРЈ и њи хо вих суд би на на кон за вршет ка ра та. Ју на ци овог ко ма да не ма ју вла сти та име на већ но се име на функ ци ја као нпр. Ју нак, До мо ро ци и Ри бо лов ци или осо би на (Гад ни, Де бил, Ве се ли, Ма сни), а сви жен ски ли ко ви но се јед но име Ру пи ца. Већ на са мом по чет ку, од на во да име на ли ца, ја сно је да спи са тељи ца не раз ми шља о ли ко ви ма као о ми ме зи су за о кру же ног, пси хо ло шко реа ли стич но пор тре ти са ног ка рак те ра већ да о њи ма раз мишља као о сво је вр сним ти по ви ма, тј. ho mo symbo li cum. Овај по јам, ко ји смо ми про на шли код Ве сне Мар ја но вић во ди по ре кло од иде ја нео кан тов ских фи ло зо фа по пут Ерн ста Казјзе ра (Ernst Cas si rer) ко ји чо ве ка де фи ни шу као жи вотињу ко ја ства ра сим бо ле. То да ма ска мо же би ти сим бол и да драм ских лик мо же би ти сим бол ни је но ви на, но оно што је сте осо бе ност спи та тељ ског сти ла Ми ле не Мар ко вић то је на чин на ко ји она кре и ра ли ко ве-сим бо ле, шта пу тем тих ли ко ва она го во ри о све ту ко ји чи не ти ли ко ви и у ка квом су од но су ти ли ко ви-сим бо ли и њи хов свет спрам оно га ка ко у да том тре нут ку спи са те љи цин свет по ста је ре пре зент ње ног раз у ме ва ња све та у ко ме жи ви мо. Му шки ли ко ви су стал ни ми пра ти мо жи вот ну дра му три дру га ра Ју нак, Гад ни и Де бил, ко ји сту па ју у раз ли чи те од но се са раз ли чи тим же на ма од де тињ ства и дру же ња у пар ки ћу до зре лог до ба. Дра ма по чи ње у парку, по лу кру жни про стор с мо стом (ко ји не во ди ни ку да), пе ском и зи дом. Био би то оби чан парк, про стор за де чи је игре и срећ но де тињство, да њи ме не до ми ни ра зид. Зид је ме та фо ра ску че ног све та, а ти ме и све сти ли ко ва дра ме у овој дра ми ме та фори свет и свест су исто. Упра во за то ва жи пра ви ло no men est omen ли ко ви не ма ју лич на име на већ се зо ву: Де бил, Ју нак, Ру пи ца, Гад ни, Ве се ли, Ма сни, До мо ро ци... Њи хо ва име на су њи хо ве суд би не, њи хо ве ма ске ко је скри ва ју иденти тет и чи не од по је ди нач ног оп ште. Нај оп шти ји од свих оп штих је Ру пи ца име за све жен ске лико ве без об зи ра на уз раст, обра зо ва ње или на ци ју. Шта зна чи ка да сви жен ски ли ко ви но се исто име Ру пи ца? Њи хо во име је њи хо ва суд би на про кле то жен ско. Же не-ру пи це мо гу би ти ме ђу соб но ве о ма раз ли чи те по уз ра сту, обра зова њу, на ци ји, дру штве ној по зи ци ји... али их ује ди њу је иста уло га, уло га под ре ђе ног и жр тве. Оне су па сив не, на ив не, по во дљи ве и за то че сто при ма ју уда р це и од не по зна тих, али и од по зна тих му шка ра ца. Оне же ле да на ђу свог му шкарца, али их ма ска Ру пи це те ра да увек би ра ју по гре шног. Мушка рци их увла че у про бле ме као Ју нак и Гад ни, дру штве но стиг ма ти зу ју као До мо ро ци, или са мо ка сне ка да тре ба да их из ба ве као Ве се ли. Кроз суд би ну Ру пи ца (или Ру пи це, у 149

5 су шти ни је све јед но) спи са те љи ца от кри ва мно го број не обли ке на си ља над же ном од вр шњач ког на си ља, на си ља од ра слих пре ма де ци, на си ља у шко ли, на си ља у ра ту, до же не као жр тве по страт них тра у ма му шка ра ца. На си ље је то ко је чи ни да ин ди ви дуа гу би лич ни иден ти тет и по ста је јед но став но Ру пи ца. Ако је же на Ру пи ца да ли је му шка рац пред о дре ђен за улога на сил ни ка? На то пи та ње не ма јед но став ног од го во ра. У пр вој сце ни Ју нак ма ни пу ли ше Ру пи цом де вој чи цом, у дру гој је Ма сни мал тре ти ра, у тре ћој је Ју нак за ве де и по нижава, у че твр тој је Ру пи ца од ба че на де вој ка, а у рат ној сцени за ро бље ни ца. Ипак! Бес му шка ра ца се не сва љу је увек и не по сред но на Ру пи цу јер, иа ко је сла ба, Ру пи ца ни је увек и нај сла би ја. За тво ре но и на сил но дру штво не по гре ши во прона ла зи нај сла би јег, ко ји је го то во увек раз ли чит тј. дру ги мен тал но не до вољ но раз ви је на осо ба, при пад ник ма њинског на ро да, рат ни за ро бље ник, ра ње ник, стра нац Сва ки лик у овој дра ми, ма кар јед ном, до ла зи у по зи ци ју да бу де дру ги. Ме та фо ра на си ља пре ма же ни по ста ју ме та фо ре на си ља као та квог, због че га сви јед ном по ста ју жр тве, па чак и они ко ји се би и дру ги ма из гле да ју као (глав ни) ју на ци. Го во ре ћи о ли ко ви ма-ти по ви ма-сим бо ли ма ко ји су у су штини ма ска за сте ре о тип у па три јар хал ном дру штву у ко ме је чо век или/и жр тва или/и ју нак ду жни смо да скре не мо пажњу и на лик ко ји се зо ве Ју нак. Спи сате љи ца на по чет ку ко ма да пи ше: Ју нак је оно што је по треб но за при чу. Зашто је Ју нак по тре бан за при чу? У овом ко ма ду он је ма ска Ју на ка. Она је сте не ко ко по ве де дру штво у аван ту ру, али због ње го вих иде ја увек не ко дру ги стра да (нај че шће Ру пица, по не кад Де бил или Гад ни) и он, бу ду ћи без свој ста ва, а ти ме и без мо ра ла или ем па ти је не ма ни ка кав осе ћај за страда ња дру гих и тек кад по тр о ши све сво је дру ге (Ру пи ца, више пу та, Гад ни и Де бил) он од лу чу је да се сми ри по ву че у ка ме ле он ски жи вот. Но упра во та да га сти же усуд сре ди не у ли ку Ри бо ло ва ца јер ни је Ју нак тај ко ји до но си ра за ра ње већ то чи ни са ма сре ди на оли че на у зи ду са по чет ка ко ма да. Сре ди ну пред ста вља ју ма ске До мо ро ца 1 и 2 и Ри бо лов ца 1 и 2. Они су у нај ве ћој опо зи ци ји спрам Ру пи це жр тве. Јер док се ис под јед не ма ске Ру пи це кри је ви ше при ме ра раз личи тих суд би на, док тле се под две раз ли чи то име но ва не маске До мо ро да ца и Ри бо ло ва ца кри је исти фе но мен сре ди на ко ја је не то ле рант на, за ви дљи ва и скло на на си љу пре ма другом и дру га чи јем. Раз ли ка из ме ђу До мо ро да ца и Ри бо ло ва ца је у ак цен ту ко јим го во ре (До мо ро ци су при мор ци, а Ри билов ци из Вој во ди не), али оно што им је за јед нич ко је агреси ван од нос пре ма му шкар ци ма до ђо ши ма ко ји из ла зе са 150

6 њи хо вим де вој ка ма. У тре ћој сце ни они пре би ја ју Гад ног и ва де му око за то што је иза шао са њи хо вом де вој ком (ко ју они пре зи ру јер је би ла са сва ким ) у прет по след њој сце ни уби ја ју Ју на ка јер на ме сту ко је тре ти ра ју као њи хо во он из ла зи са де вој ком из њи хо вог кра ја. До мо ро ци и Ри бо лов ци за јед нич ки про стор и сло бод не же не тре ти ра ју као вла сништво. Али ако по гле да те ка ко су се од ви ја ле сце не на си ља схва ти те да ни те же не ни тај про стор уства ри ни су бит ни. Оно што је сте смр то но сно је сан о то ме да не ко дру ги има и ужи ва у сре ћи ко ја би мо гла би ти њи хо ва. На кра ју оста је са мо сан о не до жи вље њој и не до са ња ној сре ћи на љу ља шци, јер за чо ве ка ко ји но си ма ску сте ре оти па сре ћа се мо же до го ди ти са мо у сну док их на ја ви че ка уза луд но и не по треб но стра да ње. Би ља на Ср бља но вић Ска кав ци У ко ма ду Ска кав ци Би ља на Ср ба но вић на вла чи на се бе маску на ра то ра (ко ји се из ра жа ва кроз ди да ска ли је) и На де жде (гла ва ју на ки ња ко ма да) ка ко би раз об ли чи ла дру штве не ма ске ко је ре пре зен ту ју сви оста ли ли ко ви. Као и у Ши нама Ми ле не Мар ко вић и ов де на ла зи мо те жњу ау тор ке да се ба ви сте ре о ти пи ма па три јар хал ног дру штва, уко ре ње них у ур ба ну струк ту ру. Но за раз ли ку од Ши на у ко ји ма се списа те љи ца ба ви дру штве ном мар ги ном где су од но си ого љени, а на си ље очи глед но, Би ља на Ср бља но вић у Ска кав ци ма раз об ли ча ва тзв. дру штве ну ели ту где су па три јар хал на матри ца и на си ље па жљи во са кри ве ни иза фор ме угла ђе ног, ур ба ног гра ђан ског жи во та. Ма ска на ра то ра има функ ци ју све ви де ћег ока у ко ма ду. Нара тор се из ра жа ва кроз ди да ска ли је ко је пре ра ста ју у на раци ју. Кроз ди да ска ли је се ко мен та ри шу ли ко ви и де ша ва ња, ства ра се ат мос фе ра, раз от кри ва ју скри ве ни од но си и свест ју на ка. Ова кав трет ман ди да ска ли ја се до след но при ме њу је кроз цео ко мад. Оне су на ро чи то обим не на по чет ку сцена ка да да ју оквир зби ва ња. Ка сни је до би ја ју но ву уло гу ко мен тар рад ње, тј. про це са. На ра ци ја је у овом ко ма ду нео п ход на јер ли ко ви у Ска ка ва ца ма ни су де лат ни већ су за хва ће ни про це сом ста ре ња и уми ра ња. Уво де ћи у дра му на ра ци ју ау тор ка ства ра драм ски ро ман ко ји, по ми шље њу Са ра за ка, отва ра у са вре ме ном по зо ри шту про стор за драму жи во та. Ра ди се о иде ји да се дра ма, уме сто јед ним дога ђа јем, је дом при чом ба ви про ти ца њем укуп ног жи во та. Драм ски ро ман је фор ма ко ја омо гу ћа ва отва ра ње про бле ма по ло жа ја ста ра ца у са вре ме ном срп ском дру штву, ка ко оних фи зич ких та ко и ду хов них, као и про блем од но са у дру штву у ко ме се не ги ра ста рост и смрт. Дра ма Ска кав ци го во ри о 151

7 про бле му (не)при хва та ња ста ро сти као јед ном од кључ них про бле ма са вре ме ног дру штва, про бле ма ко ји има раз ли чите ма ни фе ста ци је и ко ји ре пре зен ту ју раз ли чи те ма ске. Већ смо ре кли да су ли ко ви Би ља не Ср бља но вић ма ске вишег дру штве ног сло ја они ко ји ра де све ка ко тре ба и успе шни су у то ме али су су штин ски оту ђе ни, не чо веч ни и без свој ста ва. За што су углед ни ака де мик, це ње ни ле ка ри, ме диј ски екс по ни ра ни но ви на ри са мо ма ске, а не при ме ри ин ди ви ду ал ног по стиг ну ћа? Они не ги ра ју основ ни жи вотни ток (ста ре ње), смрт и на ру ша ва ју од нос де це и од ра слих (ро ди те ља). У овом ко ма ду од ра сли оста ју ја ко ду го за робље ни у уло зи де те та (Ми лан, Да да, Фре ди), не ма ју де це (Макс, На де жда, Жа на, Си мић), или ако их има ју тре ти ра ју их на не а де ква тан на чин пра ве ћи од њих ма ле мон стру ме (по ро ди ца Иг ња то вић). Ста ри ова квом дру штву на из ме нично мал тре ти ра ју и/или су за не ма ре ни (Пе тро вић ка, Јо вић). Та кво дру штво спи са тељи ца ме та фо рич но на зи ва ска ка вацима. Ска кав ци ка да их има ма ло мо гу би ти украс ли ва де, али ка да се на мно же по ста ју по шаст ко ја про жди ре суп станцу жи во та, од но сно те ме ље на ко ји ма сто ји дру штво. Спи са те љи ца пре и спи ту је иде ју о дру штве ној ели ти (Макс, Иг ња то вић) о не за ви сним, са мо стал ним, ви со ко о бра зо ваним же на ма (Жа на), о по ро ди ци као сту бу дру штва (Пе тровић ка и ње на ћер ка Жа на, по ро ди ца Иг ња то ви ћа, Фре ди, Дада и њи хов отац Јо вић), о ме ди ји ма као из во ру објек тив ног и не при стра сног обав е шта ва ња јав но сти (Макс и Да да). За то што не ма ју аде ква тан од нос спрам ста ре ња њи хо во дру штво је без бу дућ но сти па је с тим у ве зи де тро ни зо ва на и иде ја о де ци као бу дућ но сти по ро ди це. Ју на ци Ска ка ва ца не мисле на бу дућ ност, од но сно они су убе ђе ни да су они са ми бу дућ ност, да бу дућ ност ван њих не по сто ји и са мим тим по ста ју за ро бље ни ци про шло сти. При хва ти ти бу дућ ност зна чи при хва ти ти не ми нов ност смр ти, а то ни ко у Ска кавци ма не же ли. Култ те ла је јед на од ма ни фе ста ци ја стра ха од смр ти у дру штву у ко ме је на па три јар хал ну осно ву на о па ко на са ђе на ур ба на струк ту ра. Дру га зна чај на ма ни фе ста ци ја стра ха од смр ти је до са да и по ку шај да се уби је до са да. Биља на Ср бља но вић кроз ма ни фе сто ва ње до са де ра за ра вредно сти све та у ко ме је про из вод ња јав ног ја сми сао жи во та. Тре ћа ма ни фе ста ци ја је рас крин ка ва ње те про из вод ње јавног jа као сми сла жи во та. Уну тра шња пра зни на се по пу њава фор ми ра њем и не го ва њем ими џа у јав но сти. Не до статак љу ба ви за дру ге при кри ва се зах те вом да се сам бу де во љен, од но сно по пу ла ран и успе шан. Оне ко ји не ма ју та квих амби ци ја, по пут На де жде, дру штво из Ска ка ва ца од ба цу је. 152

8 На су прот свим ли ко ви ма ко ји су раз ли чи те ма ни фе ста ци је чо ве ка без свој ства, На де жда је још јед на ма ска спи са те љице. На де жда у се би има не чег чу де сног. Она је је ди на једно став на, она је ди на се бе до жи вља ва као ста ру (док се сви оста ли ужа сно бо ре да бу ду мла ди), она је по ми ре на (па и за до вољ на) сво јим дру штве ним по ло жа јем. Она има и неке нео бич не ве шти не (чи та ње са уса на), а има и ин ди ци ја да има и кон такт са над на рав ним тј. оним све том ко ји вр ло де ли кат но ства ра спи са те љи ца у ди да ска ли ја ма. Она је ди на раз у ме не ми нов ност про ме не у жи во ту, не у мит ност смр ти и сми сао жи во та у бри зи за дру ге. Исто вре ме но, она је из пер спек ти ве дру гих ли ко ва пра зна фор ма ко ју они чи та ју као ма ску де вој ке ко ју мо гу за ве сти (Макс) или де вој ке ко јој тре ба за шти та (Си мић). Али она ни је ни шта од све га то га јер она из ла зи из окви ра па три јар хал них ма ски иа ко не не ги ра па три јар хал ну струк ту ру дру штва (рав но ду шна је спрам ње као и сам жи вот). Она је ма ска све ви де ћег ока ко је би мо гло во ле ти свет ка да би тај свет мо гао во ле ти се бе и опро сти ти се би што оста је на о пак игра ју ћи упо р но игру да бу де све ка ко тре ба и да бу де мо увек мла ди, ле пи и успе шни. Ма ја Пе ле вић По мо ран џи на ко ра Ли ко ви у По мо ранџи ној ко ри су ма ске пи сца ко ју Ма ја Пеле вић ста вља (ка да текст до де љу је ли ци ма са оп штим имени ма, и/или ли ци ма ко је име ну је за ме ни ца ма ОНА, ОН) и ски да (у на ра тив ним де ло ви ма тек ста ка да) от кри ва ју ћи оно што че сто за бо ра вља мо, a то је да су ли ца у ко ма ду би ћа од ре чи и па пи ра, а не ствар не осо бе. То скри ва ње и от кри ва ње ау тор ке да је увид у чи ње ни цу да је драм ски текст пре свега тек сту ал на по вр ши на и по че так је су о ча ва ња са на шим и ау тор ки ним илу зи ја ма. Те ма ко ма да је илу зи ја иден ти те та же не у ур ба ној Ср би ји. На ту ма че ње драм ског тек ста Ма је Пе ле вић мо же се при ме ни ти те за да иден ти тет не по сто ји по се би већ је скуп раз ли чи тих дру штве них ин тер ак ци ја. Стално про мен љи ви иден ти тет исто вре ме но се са сто ји из по куша ја да се укло пи мо у за јед ни цу и да бу де мо по себ ни. Растрг ну тост са вре ме не же не из ме ђу те две раз ли чи те по тре бе ау тор ка ис пи ту је кроз 22 сце не и раз ли чи та ли ца ма ске. Тек сту ал не по вр ши не ко је у пр вој по ја ви го во ри ОНА отвара ју про блем љу ба ви тј. во ље ња и ла га ња тј. са мо за ва ра вања. ОНА је са мо ма ска ис под ко је се ау тор ка пре и спи ту је и по зи ва нас на пре и спи ти ва ње да ли је жи вот ЊЕ тек copy/ pa ste обра сца ко ји на ме ће са вре ме ни мар ке тинг под ве лом 153

9 бри ге за по је ди ца, а у су шти ни да би смо тро ши ли, је ли дру ге и хра ни ли се сва ко вр сним бљу воти на ма 10. На кон лич ног пре и спи ти ва ња ЊЕ ви ди мо не ко ли ко ва ри јаци ја на те му су срет две ма ске ОНА и ОН. Сте ре о тип ни по че так су сре та до би ја нео че ки ва ни за о крет услед сло бодног при сту па ЊЕ ко ји збу њу је ЊЕГА и те ра га на бег. Након то га има мо на ра тив ни део у ко ме се ау тор ка по и гра ва са фор мом и са др жи ном жен ских ма га зи на. Же на се под уча ва ка ко да оства ри успе шан су срет да упра жња ва ма трицу па сив не же не ко ја ин ди рект но за во ди му шкар ца. У ове три ана ли зи ра не сце не ау тор ка по ста вља оно што је осно ва ко ма да, а то је од нос же не спрам се бе, му шко-жен ски одно си и стерeотипи са вре ме ног дру штва ко ји усло вља ва ју и разједају иден ти тет и од но се. На кон то га сле ди сце на у ко јој је те ма ме та фо ра из на сло ва ко ма да по мо ран џи на ко ра еу фе ми зам за це лу лит ко ји је по сле ди ца са вре ме ног жи во та тј. ску пља ња ма сно ће, во де и ток си на у те лу. Ау тор ка от кри ва на чин на ко ји мар ке тиншке кам па ње ко зме тич ких ку ћа кре и ра ју иден ти тет же не на осно ву ти па ко же. Она уо ча ва па ра докс да је про кла мо ва ни циљ за до вољ ство же не, а ре зул тат ду бо ко не за до вољ ство и фру стра ци ја ка ко Зре ле (тип ко же ста ри је же не) та ко и Пробле ма тич не (тип ко же мла ђе же не), те да те жња ка улеп шава њу и уса вр ша ва њу во ди сав ре ме ну же ну путем упро сеча ва ња и за ви сно сти од ко зме тич ких трет ма на. На кон то га сле ди бр зи пре лаз пре ко рит мич ки по ре ђа ног тек ста кроз ко ји се се про би ја ју од бле сци јед ног да на јед не же не у ко ме је ак це нат на фи зич ким рад ња ма и упо тре би ком пју тера ком пју тер као стал ни пра ти лац сва ког тре нут ка у јед ном дану од уста ја ња до од ла ска на по чи нак. На спрам овог огоље ног при ка за жи во та сле де сце не у ко ји ма се при ка зу ју сте ре о тип не сце не из брач ног и пар тнер ског жи во та, ра зотр ки вају се си сте ми за ва ра ва ња и са мо за ва ра ва ња са вр шене же не у са вр ше ном све ту. Жи вот на при ча же не ко ја не ма де це и жи ви у не срећ ном бра ку са му жем ко ји је ва ра проби ја се кроз шу му ре клам них по ру ка, са ве та за здрав жи вот, до бар секс... Ове крат ке и ма ло ду же сце не има ју по зајм љене на сло ве из ча со пи са за же не: Ку пи те ку вар по ста ните мла да, Спрем на на све... Сце не ње ног са мо пре и спити ва ња се сме њу ју са сце на ма ту роб ног брач ног на те за ња, сце на ма су сре та у са ло ну где ва зда се де Про бле ма тич на и Зре ла. Је су ли то, из сце не у сце ну, исте осо бе или раз ли чи те не бит но је јер су ли ко ви ма ске дру штве них по ја ва. Мо ме нат 10 Pe le vić, M. Po mo ran dži na ko ra, u: Pred smrt na mla dost: an to lo gi ja naj no vije srp ske dra me: , pri re di li Jo va nov, S. i Je zer kić, V. (2006), No vi Sad: Ste ri ji no po zor je, str

10 пре окрета на ста је ка да ОНА схва та да је за труд не ла то ком слу чај ног сек са са ги не ко ло гом. Си ту а ци ја по ста је ком плико ва на јер је мо ме нат за че ћа дру штве но оства ре ње же не, али исто вре ме но де те ван бра ка до но си број не дру штве не ком пли ка ци је. Шта учи ни ти? Муж бе жи од са вр ше не су пруге са са вр ше ним мо де лом, а ОНА, иду ћи кроз шу му ре клама, са ве та и осу да због труд но ће ван бра ка, по ла ко до ла зи до све сти о по себ но сти сво је по зи ци је и свог те ла. Ро ђе ње де вој чи це отва ра си ја сет но вих мо гућ но сти за жи вот ко ји је по чео да де лу је про ма ше но бу ду ћи да је ис пао из фор ме ко ју прописују ре кла ме и са ве ти на ме ње ни же на ма. По след ња, 22. сце на, но си на зив Ма ни фест и крај и она је то што у на сло ву пи ше ма ни фест спи са те љи це и крај кома да. Не ма ви ше ни ка квих ли ца, ни ти ма ске. Оста ле су са мо ре чи, сло же не у фор ми сло бод ног сти ха, ре чи ко је отво рено го во ре о уве ре њи ма ау тор ке, о ве зи умет но сти и ор га зма кроз ин спи ра ци ју и пи са ње тек ста. Ол га Ди ми три је вић Мо ја ти 11 У дра ми Ол ге Ди ми три је вић има мо спи са те љи цу са ма ском на ра то ра, али ов де је уло га на ра то ра дру га чи ја. На по четку спи са те љи ца ка же да на ра тив ни про лог тре ба да го во ри глав на ју на ки ња Дра ги ца. На ра тив ни де ло ви се на ста вља ју да ље кроз ко мад. У њи ма се опи су ју сце не, за ко је ау тор ка прет по ста вља да би се те шко од и гра ле у по зо ри шту, опису ју си ту а ци је, ана ли зи ра ју по ја ве, сли ка ат мос фе ра... Проза спон та но пре ла зи у по е зи ју пи са ну сло бод ним сти хом, у текст се уба цу ју еле мен ти из по пу лар не кул ту ре у вре ме ка да су ју на ки ње ко ма да би ле мла де... На ра тор би мо гла бити Дра ги ца као што су ге ри ше ау тор ка на по чет ку, али би и дру ге ју на ки ње мо гле да пре у зму ову уло гу у де ло ви ма који се њих не по сред но ти че. Спи са те љи ца има са свим слобо дан од нос пре ма на ра тив ном и драм ском, али је сми сао на ра ци је са свим ја сан. На ра тор је ту да нас под у чи ка ко у жи во ту је сте, а ка ко би мо гло да бу де. Умет ност (од но сно аутор ка) је ту да нам по мог не да на при ме ри ма са гле да мо ове две крај но сти и да нам кроз ду хо ви ту и емо тив ну драм ску при чу по диг не мо рал и осна жи нас да по ку ша мо да створи мо про ме ну у ре ал ном жи во ту. Ове ау тор ки не те жње се умно го ме по кла па ју са ле ви чар ским, на ро чи то брех тов ским те а тром ко ји ра до ко ри сти лак ше жан ро ве и по пу лар ну кул ту ру ра ди под у ке и ве ру је у по уч ну и про па ган ду сна гу 11 Ко мад Мо ја ти се на по чет ку звао Ка ко је до бро ви де ти те опет. Са дашњи на зив дра ма је по де ли ла исто и ме ном књи гом Ја сне Жмак уз приста нак Жма ко ве у ду ху ју го сло вен ства, со ли дар но сти и жен ског при јатељ ства. 155

11 те а тра. Уоста лом, на са мом по чет ку ко ма да и пи ше по све та: АФЖ-у, ето, она ко. 12 Те ма Ол ги ног ко ма да, је сли чан као код Би ља не Ср бља новић про блем ста рих и ста ре ња у Ср би ји, али је при ступ бит но дру га чи ји. Она ста ре осо бе до жи вља ва као же не из дру ге епо хе ко је се те шко (а нај че шће ни ка ко) не укла па ју у то ко ве са вре ме ног ка пи та ли стич ког и тран зи циј ског друштва. Три глав не ју на ки ње су три пред став ни це ста ри добрих вре ме на. Дра ги ца, же на ко ја во ли сво ју дра гу по којну дру га ри цу пар ти зан ку Ива ну, Ру жа, удо ви ца ар хи тек те и За гор ка, не ка да су ди ја, а са да пен зи о нер ка. Њих три се за јед но бо ре за сво је пра во да и под ста рост жи ве и то не би ло ка ко не го жи вот до сто јан сло бод ног чо ве ка тј. же не. Оне се бо ре да Дра ги ца са чу ва кров над гла вом (стан) ко ји јој је Ива на са ко јом се во ле ла пре пи са ла, да Ру жу вул гар ни са вре ме ни пред у зет ник не ис те ра из ку ће ра ди град ње но вог објек та на до број ло ка ци ји и да се За гор ка осло бо ди на порног и не пла ће ног ра да у ку ћи. Њих три су пред став ни це три ти па же не у по зним го ди на ма, на чи на на ко ји се (не)сна ла зе у жи во ту и на чи на на ко ји их тре ти ра сре ди на. За раз ли ку од ју на ка Ска ка ва ца оне су ве о ма све сне да су ста ре, да због то га има ју трет ман сре ди не ка кав има ју и то без об зи ра на вред но сти ко је су ство ри ле и ко је са да шње дру штво ко ри сти и ра за ра. Пред ста вља ју ћи ова три ти па, Ол га Ди ми ри је вић ски да ма ску ла жне ци ви ли зо ва но сти, на прет ка и об зи ра које на се бе ста вља са вре ме но нео ли бе рал но ка пи та ли стич ко дру штво. За то што је од нос пре ма ју на ки ња ма увек исти, раз ли чи те пред став ни ке овог но вог све та увек ту ма чи иста ма ска он се зо ве Иван. О ње му спи са те љи ца у ли сти име на ка же сле де ће: Ту је и Ива нин син, не ки пи сар, и још по не ко, али њих ио на ко пре зи ре мо и мо же ко мот но да их игра јед на осо ба. 13 Лик Ива на је ма ска ко ја се ко ри сти да би се ис прича ла же ље на при ча, на ода бра ни на чин. У ту свр ху по сто ји и још је дан лик Ива на пар ти за н ка ex mac hi na 14 из не над ном и бај ко ви том по ја вом ду ха Ива не, спи са те љи ца вра ћа на сцену елан не ка да шњих вре ме на. Љу бав као ре во лу ци о на рна бу ра ру ши пред со бом пре пре ке и пред ра су де. Из ко ма да раз у ме мо да љу бав не зна за пол, али зна за до сто јан ство, по што ва ње и част. Ау тор ка има не га ти ван став спрам банал ног гра бе жа у ко ме је огре зло са вре ме но дру штво и супрот ста вља му дух за јед ни штва и оп ти ми зма ко ји, по ње ном ми шље њу, кра си до ба ка да су ју на ки ње овог ко ма да гра ди ле 12 Ди ми три је вић, О. (2015) Ка ко је до бро ви де ти те опет, Сце на бр. 3, Но ви Сад: Сте ри ји но по зор је, стр Исто. 14 Исто. 156

12 свој свет. Тај жал за про шлим вре ме ни ма, за Ју го сла ви јом, за со ци ја ли змом ов де ни је па си ван, шмр цав и но стал ги чан, већ на сто ји да пре у зме на се бе ен ту зи ја зам и елан осо бен за ту ге не ра ци ју, а ко ји не до ста је овом на шем без вољ ном, сумњи ча вом и ци нич ном вре ме ну, не скло ном да ве ру је у бај ке и сре ћан крај. За и ста, чи та о цу уз дрх ти ср це при по ми сли ка ко у жи во ту ствар но је сте, а ка ко нам овај ко мад по ка зу је да би мо гло би ти. Три ста ри це и је дан дух, ма ске про ху ја лог до ба, ок три ва ју сву без ду шност и ја ло вост са вре ме ног до ба. За кљу чак У че ти ри ана ли зи ра на ко ма да про на шли смо раз ли чи те начи не на ко ји драм ско ли це по ста је ма ска и/или драм ска списа те љи ца уво ди на ра ци ју ка ко би де ма ски ра ла свет сво јих ли ко ва. Пред ста вља ју ћи сво је ли ко ве као ма ске, а не це ло вита за о кру же на би ћа, драм ске спи са те љи це де ми ни сти фи ку сам чин пи са ња и од но се се са свим сло бод но пре ма драмској фор ми. Ли ца ко ја су ма ске, омо гу ћа ва ју спи са те љи ца ма да фо ку си ра но ана ли зи ра ју раз ли чи те дру штве не по ја ве ко је су ина че скри ве не ис под ве ла ме диј ских ми сти фи ка ци ја ко је ка на ма про јек ту ју же ље ну сли ку дру штва и нас са мих. Савре ме на дра ма ства ра ју ћи од сво јих ли ко ва ма ске, успе ва да стрг не ма ску сте ре о тип них ма три ца са са вре ме ног друштва. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ger bran, A. i Še va li je, Ž. (2004) Reč nik sim bo ra, No vi Sad: Sti los. Ди ми три је вић, О. (2015) Ка ко је до бро ви де ти те опет, Сце на бр. 3, Но ви Сад, Сте ри ји но по зор је. Iber sfeld, A. (2001) Ključ ni ter mi ni po zo riš ne ana li ze, Be o grad: CEN PI. Клајн, И. и Шип ка, М. (2006) Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Но ви Сад: Про ме теј. Мар ја но вић, В. (2008) Ма ске, ма ски ра ње и ритуaли у Ср би ји, Бе оград: Чи го ја. Mar ko vić, M. (2006) Dra me, Irig: Srp ska či ta o ni ca, Fond Bo ri slav Mi haj lo vić Mi hiz. Pe le vić, M. Po mo ran dži na ko ra, u: Pred smrt na mla dost: an to lo gi ja naj no vi je srp ske dra me: , pri re di li: Jo va nov, S. i Je zer kić, V. (2006), No vi Sad: Ste ri ji no po zor je. Sa ra zak, Ž-P. (2012) Po e ti ka mo der ne dra me, Be o grad: Clio. Sr blja no vić, B. (2007) Bar be lo o psi ma i de ci i Ska kav ci, Be o grad: JDP. Fischer-Lic hte, E. (2015) Se mi o ti ka ka za liš ta, Za greb: Dis put. 157

13 Marina Milivojević Mađarev University of Novi Sad, Academy of Arts, Novi Sad HOW DID A CHARACTER BECOME A MASK Abstract On the example of four modern Serbian dramas created after 2000: Šine by Milena Marković (The Tracks), Skakavci by Biljana Srbljanović (Locusts), Pomorandžina kora by Maja Pelević (Orange Peel) and Moja ti by Olga Dimitrijević (Dear you), the paper analyses different approaches to the character as a mask and the appearance of a narrator in a dramatic form, as a mask for the playwright. The author finds theoretical foundation in the works of Jean-Pierre Sarrazac, Anne Ubersfeld and Erika Fischer-Lichte who discuss the importance of the idea of mask in modern dramaturgy. In her play Šine (The Tracks) Milena Marković examines the position of women in a modern version of the patriarchal matrix: every female character in her drama, no matter what age, education or nationality shares the same name Rupica (Dimple). Biljana Srbljanović in her drama Skakavci (Locusts) disfigures the socalled social elite where patriarchal matrix and violence are carefully hidden behind a form of refined, urban city life. Maja Pelević in her drama Pomorandžina kora (Orange Peel) examines the influence of the media and the environment on the formation of a modern woman`s consciousness. Olga Dimitrijević in Moja ti (Dear you), through a story of love and friendship between members of older generations, seeks to revitalize their values. By not showing their characters as whole beings but rather as masks, the playwrights demystify the act of writing and relate freely towards the drama form. Characters that are masks, enable writers to examine different social phenomena which are hidden beneath media mystification, projecting desirable images of the society and ourselves. Key words: mask, Serbian contemporary drama, contemporary society, identity, face, woman 158

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754368C УДК 791:305-055.2 81 22 Кристева Ј. 7.01 прегледни рад ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Са же так: Филм као је зич ки си стем, ода би ром

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information