ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

Size: px
Start display at page:

Download "ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI /kultura M УДК : /.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ КА ФА НА И ВЕ ТЕ РАН СКИ ФУД БАЛ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра зна чај ка фа не у ор га ни за ци о ној култу ри фуд бал ског клу ба ве те ра на и ве те ран ског фуд ба ла у Бе о граду. Ис тра жу је се уло га ка фа не као сјај ног тре ћег ме ста у ко јем се ор га ни зу је дру же ње на кон утак ми це тре ће по лу вре ме и прове ра ва те за да је упра во то тре ће по лу вре ме и нај ва жни ји циљ ор га ни за ци је ка ко по је ди нач них клу бо ва, та ко и це ло куп ног такми че ња. Осно вни пој мо ви и при сту пи со ци о ло ги је ор га ни за ци је чине те о риј ски оквир у ко јем се на сто ји спро ве сти по ме ну то ис тражи ва ње по јам ор га ни за ци је, ор га ни за ци о не кул ту ре, са држај и ти по ви ор га ни за ци о не кул ту ре. У овом ин тер ди сци пли нар ном на сто ја њу по се же мо и за до при но си ма со ци о ло ги је сло бод ног време на и ка фа но ло ги је. Кључ не ре чи: ве те ран ски фуд бал, ка фа на, Бе о град, сло бод но време, ор га ни за ци о на кул ту ра Увод 1 Иде ја за овај рад већ ду го са зре ва. Пре ци зни је, у скла ду са са вре ме ним трен до ви ма, овај рад би био део три ло ги је ко ја у се би има јед ну за јед нич ку (ме то до ло шку) нит посматрање 1 Текст је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Иза зо ви но ве дру штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри (ев. број ), ко ји фи нанси ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 184

2 са уче ство ва њем ау то ра. На и ме, реч је о мо јем ду го го дишњем игра њу фуд ба ла у ли ги ве те ра на Бе о гра да (зва нични на зив Удру же ње ве те ра на фуд бал ских клу бо ва Бгд УВФКБ) и со ци о ло шким уви ди ма ко је сам сте као то ком тог дру же ња (ми слим да је то нај бо љи опис), а ко ји би могли би ти за ни мљи ви со ци о ло шкој и ши рој јав но сти. На слов овог де ла ја сно под се ћа све оне ко ји се ба ве ве те ран ским фуд ба лом на дру же ње на кон утак ми це (тј. на кон два зва нична по лу вре ме на) то ком нај леп шег тре ћег по лу вре ме на (на рав но, у ка фа ни). Исти не ра ди, то дру же ње че сто и ни је у ка фа ни не го по ред те ре на, јер ни су сви бе о град ски клубо ви бла го сло ве ни тим сјај ним тре ћим ме стом ка фаном. По ме ну ту од ред ни цу увео је Ол ден бург 2 (Ol den burg), а код нас учи нио оп ште по зна тим наш нај по зна ти ји соци о лог ка фа не или ка фа но лог (сва ка ко уте ме љи вач ди сци пли не) Дра го љуб Б. Ђор ђе вић. 3 Дру ги рад био би по све ћен на ста ја њу ор га ни за ци о не кул туре (но во фор ми ра ног) клу ба ве те ра на у ко јем играм од го ди не (тј. од са мог по чет ка), у ко јем сам је дан од осни вача и играч-тре нер (играч-ме на џер у ен гле ском фуд бал ском речни ку). Кључ на иде ја би би ла ис тра жи ти тип ор га ни заци о не кул ту ре, те нор ме и вред но сти ове ор га ни за ци је, тј. са др жај ње не ор га ни за ци о не кул ту ре усред сре ђе ност на так ми чар ски успех, дру же ње или тре ће по лу вре ме или обо је под јед на ко (ко ли ко је на ве де но мо гу ће по ми ри ти). Нај зад, тре ћи рад би био про ве ра те зе о ве зи дру же ња то ком зва нич ног так ми че ња у ли ги ве те ра на Бе о гра да и по сто јања со ци јал ног ка пи та ла ко ји се за сни ва на том дру же њу кон крет ни је, со ци јал них мре жа ко је би омо гу ћа ва ле лак ше оства ри ва ње раз ли чи тих ци ље ва чла но ва тих мре жа. Но, да се вра ти мо те ми овог на пи са. И те ма и на пис су свака ко ин тер ди сци пли нар ни по сво јем ка рак те ру и под ра зуме ва ју про жи ма ње со ци о ло ги је ор га ни за ци је, со ци о ло ги је сло бод ног вре ме на и, на по слет ку, ка фа но ло ги је. Бу ду ћи да је ау тор по сво јој пр вен стве ној ис тра жи вач кој ори јен таци ји со ци о лог ор га ни за ци је, вр ло је ве ро ват но да ће и рад би ти при стра сан и ис кри вљен у прав цу те по себ не соци о ло ги је и да ће по сег ну ти за об ја шње њем ис тра жи ва не дру штве не по ја ве у ор га ни за ци о ном кљу чу. Но, па жљиво иш чи та ва ју ћи све обим ни ју ли те ра ту ру из ка фа но ло гије, 2 Ol den burg, R. (1997) The Gre at Good Pla ce: Cafés, Coff ee Shops, Com mu nity Cen ters, Be a uty Par lors, Ge ne ral Sto res, Bars, Han go uts, and how They Get You Thro ugh the Day, New York: Mar lo we & Com pany. 3 Ви ше о за сни ва њу ка фа но ло ги је у: Ђор ђе вић, Д. Б. Еј ка фа но, на у ко моја, у: Ка фа но ло ги ја, при ре дио Ђор ђе вић, Д. Б. (2012), Бе о град: Слу жбе ни гласник. 185

3 не примећује мо ана ли зе ве зе фуд ба ла и ка фа не, ве зе ко ју број ни љу би те љи фуд ба ла ши ром све та не до во де у пи тање. Пре ма на шем ми шље њу ту ве зу на нај бо љи на чин мо же да осве тли упра во со ци о ло ги ја ор га ни за ци је. Тим ви ше овај рад мо же би ти за ни мљив и под сти ца јан. Но, кључ ни под сти цај за пи са ње ова квог ра да у овом тренут ку је чи ње ни ца да ра ни је по ме ну ти уте ме љи вач ка фано ло ги је у нас, про фе сор Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, уре ђу је те мат ски број ча со пи са Кул ту ра под на зи вом Ка фа на: то сјај но тре ће ме сто. У на шем бо љем по зна ва њу уло гу је, на рав но, од и грао фуд бал (а ка фа на ће га, сва ка ко, учвр стити). Кон крет ни је, со ци јал на мре жа мо јег бив шег фуд бал ског клу ба ве те ра на, тј. мој при ја тељ (а про фе со ров да љи шу рак) звуч ног фуд бал ског име на Рај ко Ми тић био је та дру штве но- при ја тељ ска-фуд бал ска ве за ко ја је до ве ла до то га да проф. Б. Ђор ђе вић и ја са ра ђу је мо на овом со ци о ло шком, ка фа но лошком и фуд бал ском за дат ку. У тој са рад њи крај ње не скромно смо се по че ли ме ђу соб но осло вља ва ти са со ци о ло шки Ро нал до (ау тор) и со ци о ло шки Му ри њо (уред ник). До бри по зна ва о ци фуд ба ла би обо ји цу по ме ну тих фуд бал ских учесни ка ока рак те ри са ли као ис кљу чи во усме ре не на учи нак: ин ди ви ду ал ни код пр вог, клуп ски (ор га ни за ци о ни) код другог. На да ју ћи се да ће учи нак ове на ше са рад ње (у скла ду са на шим на дим ци ма) би ти це њен и пре по знат, мислим да би во ле ли да код чи та о ца иза зо ве мо и ди вље ње ле по ти игре, тј. со ци о ло шке има ги на ци је, те да у том смислу превазиђемо на ше фуд бал ске пар ња ке. 4 Фуд бал и ка фа на има не ка тај на ве за По јам и функ ци је ка фа не по дроб но су об ја шње не у ка фано ло шкој ли те ра ту ри по след њих го ди на код нас. 5 На овом ме сту ће мо да ти са мо основ не на по ме не ра ди лак шег разу ме ва ња ве зе фуд ба ла и ка фа не за ма ње оба ве ште ног чита о ца ко јег за ин три ги ра те ма на пи са. У де фи ни са њу пој ма ка фа не не из бе жно је по ћи од ње ног од ре ђе ња као сјај ног тре ћег ме ста. 6 Ка фа на је из и стин ски сјај но тре ће ме сто, од мах иза по ро ди це, ко ја ће, као при мар но сре ди ште на ше 4 У то ме сва ка ко има мо по др шку ко ле ге и при ја те ља Ђо ки це Јо ва но ви ћа ви де ти Јо ва но вић, Ђ. По го вор: Ка фан ски пен џер за ста кљен со ци о ло шким окан ци ма, у: Ђор ђе вић, Д. Б. (2014) Ка фа но ло шки астал: при ло зи со ци олошкој ка фа но ло ги ји, Но ви Сад: Про ме теј; Ниш: Ма шин ски фа кул тет. 5 Ви де ти: Ђор ђе вић, Д. Б., при ре ђи вач (2012) Ка фа но ло ги ја, Бе о град: Слу жбе ни гла сник; Ђор ђе вић, Д. Б. (2014) Ка фа но ло шки астал: при ло зи социо ло шкој ка фа но ло ги ји, Но ви Сад: Про ме теј; Ниш: Ма шин ски фа култет; Те мат ски број ча со пи са Те ме, бр. 3/ Ol den burg, R. nav. de lo. 186

4 при ватно сти, увек за у зи ма ти во де ћу по зи ци ју, ње не су протно сти јав но сти, без чи јег кон сти ту и са ња не ма мо дер ног дру штва и де мо крат ског устрој ства, и ра да, као из во ра егзистен ци је и са мо о ства ре ња чо ве ка, ко ји де ле дру ги по ло жај. Ка да је реч о уло зи ка фа не као ин сти ту ци је, из два ја ју се еман ци па тор ска, кул тур на, дру штве на, до ко ли чар ска, економ ска и по ли тич ка функ ци ја ка фа не. 7 Со ци о ло шка ва жност ка фа не (као сво је вр сне дру штве не лабо ра то ри је) мо же се пр вен стве но при ме ти ти на ми кро со цио ло шком ни воу, као што до бро уви ђа Сре тен Ву јо вић. 8 Подсе ћа ју ћи на ин тер ак ци о ни стич ку тра ди ци ју ана ли за по је дина ца или ма њих гру па (у на шем при ме ру би то били фудбал ски ве те ра ни у ка фа ни) он ис ти че ко му ни ка ци ју пу тем сим бо ла ре чи, ге сто ва и дру гих зна ко ва ко ји не што зна че ак те ри ма у тој ко му ни ка ци ји. Пре ма овом схва та њу ма крострук ту ре (др жа ва, при вре да и слич не) су са чи ње не од ни за ми кро ин те рак ци ја и дру штве на струк ту ра не мо же се разу ме ти ако се на про у че чи ни о ци на ми кро ни воу (нарав но, ва жи и обр ну то). 9 На тра гу по ме ну тих уви да у ра ду ће би ти про ве ре на те за о ка фа ни као сјај ном тре ћем ме сту, тј. пред ло же на хи је рархи ја ва жних ме ста у је зи ку, нор ма ма и вред но сти ма трећег по лу вре ме на ве те ран ског фуд ба ла. Би ће дат осврт и на функ ци је ка фа не, али и ис пи та на ве за ми кро ин те рак ци ја и ма кро струк ту ра у на ве де ном об ли ку дру штве но сти. О фуд ба лу, крај ње сте ре о тип но али тач но ре че но нај ва жнијој спо ред ној ства ри на све ту пи са но је у окви ру ра зних на уч них ди сци пли на и из ве о ма раз ли чи тих и нео бич них пер спек ти ва. 10 У на шој дру штве ној на у ци то већ ни је слу чај, уз ча сни из у зе так ан тро по ло га. 11 Нај че шће су те ма про у чава ња на ви ја чи и на ви јач ке гру пе. У ор га ни зо ва ном на ви ја њу за фуд бал ске клу бо ве сва ка ко ва жну уло гу има ју и ка фа не (у Ен гле ској па бо ви), али то је те ма за не ки дру ги на пис. Можда је ау тор су бјек ти ван, али ве за фуд ба ла и ка фане 7 Ста но је вић, М. (2010) Ин сти ту ци ја ка фа не у Ср би ји и раз вој мо дер ног дру штва: функ ци је ка фа не, Те ме, Год. 34, Бр. 3, стр Ву јо вић, С. (2010) Фе но мен ка фа не и мо дер ни за ци ја: фраг мен ти о европском, бал кан ском и бе о град ском ка фан ском жи во ту, Те м е, год. 34, бр. 3, стр Ву јо вић, С. нав. де ло, стр Fren klin, F. (2006) Ka ko fud bal ob jaš nja va svet: neo bič na te o ri ja glo ba lizaci je, Be o grad: Moć knji ge. 11 An tro po lo gi ja fud ba la (2013) Ivan Ko va če vić, I. i Ži kić, B. ure di li, Be o grad: Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta; Ča so pis Et no antro po loš ki pro ble mi; In sti tut za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta; Ča so pis An tro po lo gi ja; Srp ski ge ne a loš ki cen tar. 187

5 свака ко је нај ви дљи ви ја у ве те ран ском фуд ба лу (на рав но, ка да је реч о са мим ак те ри ма фуд бал ске игре). До бри по зна ва о ци фуд ба ла сва ка ко зна ју да у том по гле ду има и из у зе та ка у свет ском, европ ском и на шем (ју го сло венском, срп ском, бе о град ском) фуд ба лу мај сто ра игре чи ји је та ле нат остао (или мо жда ни је) у сен ци бо ем ског жи во та (про ве де ног где дру го не го у ка фа на ма). На шој јав но сти је (на рав но, због књи ге и фил ма Мон те ви део, Бог те ви део ) нај бли жи при мер пред рат них фуд ба ле ра-бо е ма Тир ке та и Мо ше. Иа ко се чи ни да је ре ди тељ ска сло бо да у при ка зи вању њи хо вих ли ко ва ве о ма при мет на, и дру ги из во ри по тврђу ју да чу ве ним Алек сан дру Тир на ни ћу Тир ке ту и Бла го ју Мар ја но ви ћу Мо ши ужи ва ње у ка фа на ма ни је би ло стра но. Реч је пр вен стве но о ка фа ни Са бља ди ми ски ја, сме ште ној у ср цу ста рог Бе о гра да, не да ле ко од Бо та нич ке ба ште. 12 Ка сни ји мо жда нај по зна ти ји при ме ри фуд ба ле ра-бо е ма су Џорџ Бест (Ge or ge Best) у Ен гле ској и Зо ран Ча ва Ди митри је вић код нас. Но, са вре ме ни вр хун ски фуд бал сва ка ко ис кљу чу је та кву вр сту бо ем шти не, ма да ве за фуд ба ла и ка фа не оста је не рас ки ди ва (бар у очи ма на ших фуд бал ских за не се ња ка). Ако се ау тор до бро се ћа, сво је вре ме но је је дан ле кар спорт ске ме ди ци не ре као да јед но до бро пи јан ство бри ше шест ме се ци тре нин га вр хун ског спор ти сте. Да нашњи вр хун ски спорт под ра зу ме ва за и ста огром не на по ре и од ри ца ња и ка фан ска бо ем шти на сва ка ко пред ста вља вео ма рет ке из у зет ке у ње му. Оста ју нам фуд бал ски ве те рани као чу ва ри те тај не ве зе фуд ба ла и ка фа не и те ма овог истра жи ва ња. Дру же ње фуд бал ских ве те ра на из раз је не фор мал не друштве но сти, 13 дру штве но сти го сти ју ка фа не, а ко ја се раз лику је од нор ми ра не, фор мал не и ор га ни зо ва не дру штве но сти. Го сти у ка фа ни ис ка зу ју свој иден ти тет (у слу ча ју фуд балских ве те ра на ја сно је да фуд бал у ве ли кој ме ри од ре ђу је тај иден ти тет). Но, та не фор мал на дру штве ност има и сво је ја сно фор мал но уте ме ље ње ор га ни за ци ју так ми че ња и поје ди нач них фуд бал ских клу бо ва. У то ме се мо жда до не кле ова не фор мал на дру штве ност раз ли ку је од кла сич ног кафан ског дру штва, али је слич на са, на при мер, но ви нар ским ка фан ским дру же њи ма (ко ја има ју уте ме ље ње у професио нал ним удру же њи ма или ре дак циј ским ор га ни за ци оним при пад но сти ма). У том по гле ду се сла же мо са проф. 12 Го лу бо вић, В. (2013) Ста ре ка фа не Бе о гра да, Бе о град: Di a mond me dia. 13 Мар ке шић, И. Пред го вор: Што је ка фа на и за што то ли ко при че о њој? у: Ђор ђе вић, Д. Б. (2014) Ка фа но ло шки астал: при ло зи со ци о ло шкој ка фа ноло ги ји, Но ви Сад: Про ме теј; Ниш: Ма шин ски фа кул тет, стр

6 Д. Б. Ђор ђе ви ћем да је ка фа на још не за мен љи ва но ви нарска ин сти ту ци ја 14 (по на ма, то сва ка ко ва жи и за ве те ран ски фудбал). Нај зад, фуд бал и ка фа ну као те ме ис тра жи ва ња по ве зу је и још јед на по себ на со ци о ло ги ја со ци о ло ги ја до ко ли це или сло бод ног вре ме на. По ме ну та ди сци пли на све ви ше до би ја на зна ча ју у са вре ме ној со ци о ло ги ји због ве ли ких про ме на у сфе ри ра да пр вен стве но скра ће ња рад ног вре ме на и по раста уче ста ло сти и оби ма флек си бил них об ли ка рад ног ангажо ва ња, али и ши рих про ме на обра за ца сва ко днев ног живо т а. 15 Сло бод но вре ме је вре ме осло бо ђе но од би ло ка кве оба ве зе, у ко јем осо ба, упо тре бља ва ју ћи сво је спо соб но сти и ре сур се, же ли и чи ни ства ри ко је сма тра лич ним за до вољством. 16 Емо ци о нал на ин те ли ген ци ја и емо ци о нал ни рад су основ ни пој мо ви за ана ли зу об ли ка и прак се до ко ли це, зато што ис по ља ва ње по у зда но сти, ва жно сти и ком пе тен ци је то ком на шег до бро вољ но иза бра ног сло бод ног вре ме на гово ри дру ги ма о то ме ко смо и шта сма тра мо вред ним. 17 Но, че сто су сло бо да и из бор пред ста вље ни као при мар не ка ракте ри сти ке до ко ли це, али је нео спор но да се наш сва ко дневни жи вот од ви ја у усло ви ма емо ци о нал ног ра да, еко ном ске не јед на ко сти, кул тур них раз ли ка и дру штве ног кон тек ста ко ји огра ни ча ва ју по ме ну ту сло бо ду и мо гућ но сти из бо ра. 18 Као со ци о лог и по сма трач-уче сник по ја ве ко је ис тра жу јем сва ка ко мо гу по твр ди ти на ве де не ста во ве, но, о то ме ће би ти ви ше ре чи ка сни је у ра ду. Ор га ни за ци о на кул ту ра те о риј ске на по ме не и мо гу ћа при ме на У од ре ђе њу са др жа ја и ти па ор га ни за ци о не кул ту ре фуд балског клу ба ве те ра на (а ти ме и ме ста и ва жно сти ка фа не у њој) по треб но је кре ну ти од са мог од ре ђе ња ор га ни за ци је и от кло ни ти мо гу ћу чи та о че ву ди ле му да ли се у овом слу ча ју уоп ште ра ди о ор га ни за ци ји (ау тор, на рав но, та квих ди ле ма не ма). Ја сно је да не мо ра мо би ти со ци о ло зи да пре по зна мо зна чај ор га ни за ци ја у са вре ме ном све ту, бу ду ћи да оне утичу го то во на сва ки аспект на шег дру штве ног жи во та. Пи тер Дра кер (Pe ter Druc ker) сли ко ви то ис ти че да мла ди љу ди 14 Ђор ђе вић, Д. Б. (2014), нав. де ло, стр Steb bins, R. A. The So ci o logy of Le i su re and Rec re a tion, in: Bryant, C. D. and Peck, D. L. (2007) 21st Cen tury So ci o logy: A Re fe ren ce Hand bo ok, Thousand Oaks: Sa ge, р Steb bins, R. A. nav. de lo, str Ro džek, K. (2014) Rad do ko li ce: kul tu ra slo bod nog vre me na, Be o grad: Ekonom ski fa kul tet, str Ro džek, K. nav. de lo, str

7 данас мо ра ју да уче о ор га ни за ци ја ма на на чин на ко ји су њи хо ви пре ци учи ли да об ра ђу ју зе мљу. 19 Иа ко су ор га ни за ци је би ле при сут не и у древ ним дру штвима и ци ви ли за ци ја ма (Ки на, Грч ка, Ин ди ја), тек у мо дер ним дру штви ма по ја вљу је се ве ли ки број ор га ни за ци ја чи ја је свр ха осни ва ња оства ри ва ње ве о ма ра зно вр сних ци ље ва. Ме ђу та кве ци ље ве спа да ју и ре кре а ци ја и ба вље ње спор том (а оства ру ју се ор га ни зо ва њем ама тер ских и про фе си о налних спорт ских удру же ња и клу бо ва). Са ма реч ор га ни за ци ја по ти че од грч ке ре чи or ga non ко ја озна ча ва алат, ин стру мент, спра ву, на пра ву. 20 Мо гу се раз ли ко ва ти два основ на зна че ња ор га ни за ци је: ор га ни за ци ја као про цес и ор га ни за ци ја као дру штве на це ли на (ста ње). Пре ма Ве бе ру (We ber), ор гани за ци јом тре ба на зи ва ти трај но де ла ње од ре ђе не вр сте са не ким ци љем, а ор га ни зо ва ном гру пом ску пи ну са управ ним апа ра том ко ји трај но де ла са не ким ци љем. 21 У Ве бе ровом од ре ђе њу мо же мо пре по зна ти оба по ме ну та схва та ња органи за ци је (као про це са и дру штве не це ли не/ста ња). У ши рој обла сти ор га ни за ци о них про у ча ва ња и ужој ди сципли ни со ци о ло ги је ор га ни за ци је ор га ни за ци о на кул ту ра је, уз вођ ство, нај ви ше про у ча ва на те ма. 22 Раз лог за то је све при сут ни је уве ре ње да је кул тур на ди мен зи ја цен трал на у свим аспек ти ма ор га ни за ци о ног жи во та. Кул тур не вред ности, пре ма ми шље њу ве ћег бро ја ау то ра, на ла зе се у осно ви број них про це са ко ји се од ви ја ју у са вре ме ним ор га ни заци ја ма и игра ју кључ ну уло гу у по сти за њу ор га ни за ци оних ци ље ва. Сход но то ме, ор га ни за ци о на кул ту ра се сма тра нај моћ ни јим сред ством за раз у ме ва ње по на ша ња љу ди у органи за ци ја ма. 23 Број на су од ре ђе ња ор га ни за ци о не кул ту ре. Ов де ће би ти по ме ну та са мо не ка ко ја на из ве стан на чин пред ста вљају ши ре прав це у те о ри ји и ис тра жи ва њи ма. Ед гар Шајн (Ed gar Schein), со ци јал ни пси хо лог и не сум њи во је дан од нај ве ћих ау то ри те та у про у ча ва њу ор га ни за ци о не кул ту ре, овај по јам де фи ни ше у од но су на вођ ство. Кул ту ра је, с једне стра не, ди на мич на по ја ва ко ја се стал но ства ра на шим 19 Scott, R. W. (2003) Or ga ni za ti ons: Ra ti o nal, Na tu ral, and Open Systems, 5th edi tion, Up per Sad dle Ri ver, NJ: Pren ti ce Hall, р Si ka vi ca, P. (2011) Or ga ni za ci ja, Za greb: Škol ska knji ga, str Ве бер, М. (1976) При вре да и дру штво, Том пр ви, Бе о град: Про све та, стр Buc ha nan, D. A. and Huczynski, A. A. (2010) Or ga ni za ti o nal Be ha vi o ur, Se venth Edi tion, Har low: Pe ar son Edu ca tion. 23 Ja ni ći je vić, N. (2013) Or ga ni za ci o na kul tu ra i me nadž ment, Be o grad: Cen tar za iz da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, str

8 интер ак ци ја ма са дру ги ма и об ли ку је по на ша њем во ђа, али и скуп струк ту ра, ру ти на, пра ви ла и нор ми ко је во де и ограни ча ва ју по на ша ње. Бли жим по сма тра њем кул ту ра на нивоу ор га ни за ци ја и гру па уну тар њих мо же се ја сно ви де ти ка ко се кул ту ра ства ра, уко ре њу је, раз ви ја и ка ко се њом упра вља и, у исто вре ме, ка ко кул ту ра огра ни ча ва, ста би лизу је и обез бе ђу је струк ту ру и зна че ње чла но ви ма гру пе. Ови ди на мич ки про це си ства ра ња кул ту ре и упра вља ња њом су су шти на вођ ства и на во де нас да схва ти мо да су вођ ство и кул ту ра две стра не истог нов чи ћа. 24 Кул ту ра по чи ње са во ђа ма ко ји на ме ћу сво је соп стве не вред но сти и прет по став ке гру пи. Ако је та гру па успе шна и основ не прет по став ке се узи ма ју као да те, он да има мо култу ру ко ја ће за на ред не ге не ра ци је чла но ва де фи ни са ти ко ја вр ста вођ ства је при хва тљи ва. У том пе ри о ду кул ту ра де фини ше вођ ство. Али, ка ко гру па ула зи у те шко ће при ла го ђава ња због про ме на око ли не у ме ри у ко јој не ке од прет постав ки ви ше не ва же, вођ ство још јед ном сту па на сце ну. Вођ ство је са да спо соб ност да се ис ко ра чи из ван кул ту ре ко ју је ство рио во ђа и да се за поч ну ево лу тив ни про це си про ме не ко ји су ви ше адап тив ни. Ова спо соб ност да се схвате огра ни че ња соп стве не кул ту ре и да се кул ту ра адап тив но раз ви је је су штин ски иза зов вођ ства. 25 На су прот овој гру пи схва та ња (пред ста вље ној кроз ана лизу ста но ви шта Ед га ра Шај на) и ко ја ис ти че пре суд ни зна чај во ђе на ства ра ње и про ме не кул ту ре ор га ни за ци је, на ла зе се ста но ви шта ко ја ука зу ју на ви ше раз ли чи тих чи ни ла ца ко ји урав но те же ни је ути чу на овај про цес. Ипак, не би било до бро пре це њи ва ти уло гу ли де ра у об ли ко ва њу кул ту ре ор га ни за ци је. Ма да фор мал ни ли дер мо же ко ри сти ти моћ да на мет не кул тур ни са др жај ко ји ко ин ци ди ра са ње го вим сопстве ним ста во ви ма и вред но сти ма, та мо гућ ност ипак има од ре ђе не ли ми те. Они су, пре све га, у успе шно сти функ цио ни са ња ре ше ња ко ја ли дер на ме ће. Ако та ре ше ња ни су успе шна у ре ша ва њу про бле ма и ако не мо гу ус по ста ви ти та кве емо ци о нал не, по ли тич ке или функ ци о нал не од но се ко је ће при хва та ти ве ћи на чла но ва гру пе или ор га ни за ци је та да она не ће фор ми ра ти са др жај кул ту ре а ли дер ће из губи ти сво ју по зи ци ју, ма да мо же оста ти фор мал ни ру ко во дилац. Да кле, успе шан је са мо онај ли дер ко ји на ме ће са мо оно што они ко је во ди хо ће и мо гу при хва ти ти. 26 Сход но 24 Schein, E. H. (2004) Or ga ni za ti o nal Cul tu re and Le a der ship, Third edi tion, San Fran ci sco, CA: Jos sey-bass, р Schein, E. H. nav. de lo, str Ja ni ći je vić, N. (1994) Kor po ra tiv na tran sfor ma ci ja: pro me ne or ga ni za ci o ne kul tu re, mo ći i struk tu re, Be o grad: TI MIT, str

9 по ме ну том, ор га ни за ци о на кул ту ра се од ре ђу је као си стем прет по став ки, вред но сти, нор ми и ста во ва ма ни фе сто ва них кроз сим бо ле, ко је су чла но ви јед не ор га ни за ци је раз ви ли и усво ји ли кроз за јед нич ко ис ку ство и ко ји им по ма же да од ре де зна че ња све та ко ји их окру жу је и ка ко да се у ње му по на ша ју. 27 Нај че шће се на во де три из во ра ор га ни за ци о не кул ту ре: наци о нал на кул ту ра, ка рак те ри сти ке де лат но сти ор га ни за ци је и спе ци фич на исто ри ја ор га ни за ци је (укљу чу ју ћи и лич ност осни ва ча, те нај ва жни јих ли де ра у про шло сти ор га ни за ције). Са др жај ор га ни за ци о не кул ту ре се нај че шће де ли на когни тив ну и сим бо лич ку ком по нен ту. У ког ни тив не еле мен те ор га ни за ци о не кул ту ре свр ста ва ју се ве ро ва ња, вред но сти, оче ки ва ња, прет по став ке, мо рал, осе ћа ња, зна че ња, нефор мал на пра ви ла, на чин ми шље ња, по глед на свет. Ме ђу сим бо лич ке еле мен те спа да ју је зик, жар гон, при че, ми то ви, ле ген де, хе ро ји, ри ту а ли, ло го тип и дру го. Осно ва по де ле на ве де них два ју ка те го ри ја је сте од нос пре ма зна че њи ма као осно ви кул ту ре. Ког ни тив ни еле мен ти омо гу ћа ва ју да си ту а ци је, ства ри и по ја ве има ју исто или слич но зна че ње за све (или бар ве ћи ну) чла но ва ор га ни за ци је. Они под ра зуме ва ју све оне ка те го ри је ко је ства ра ју за јед нич ко ми шље ње и по на ша ње љу ди у ор га ни за ци ја ма. Сим бо лич ки еле мен ти кул ту ре пред ста вља ју ка те го ри је ко је но се или ис ка зу ју та за јед нич ка зна че ња и на ста ју као по сле ди ца по ме ну тог зајед нич ког ми шље ња и по на ша ња. Ме ђу основ ним ког ни тив ним еле мен ти ма нај ва жни је су нор ме и вред но сти. Оне има ју пре скрип тив ну уло гу у садр жа ју ор га ни за ци о не кул ту ре по што ука зу ју љу ди ма на то че му би тре ба ло да те же и ка кви су обра сци при хва тљи вог по на ша ња. Мо гу се ре ла тив но ја сно пре по зна ти и до ве сти у ве зу са кон крет ним по ја ва ма и до га ђа ји ма у ор га ни за ци ја ма. Сим бо лич ки са др жај ор га ни за ци о не кул ту ре пред ста вља ју сви ма те ри јал ни и не ма те ри јал ни по ја ве и објек ти ко ји су на ста ли као про из вод за јед нич ких прет по став ки, вред но сти и ве ро ва ња чла но ва ор га ни за ци је. Је зик пред ста вља нај значај ни ји сим бол кул ту ре у ко јој се раз ви ја по што ни је са мо њен про из вод, не го и сам де лу је по врат но на кул ту ру. Је зик из ра жа ва зна ња и ис ку ства при пад ни ка кул ту ре и са др жи ње на спе ци фич на зна че ња. Као у на ци о нал ним кул ту ра ма, и у ор га ни за ци ја ма се раз ви ја је зик ко јим чла но ви те ор гани за ци је из ра жа ва ју зна ња и ве ро ва ња до ко јих су до шли за јед нич ким ис ку ством и ко ји ис ка зу је зна че ња ко ја ствари ма, до га ђа ји ма и по ја ва ма при да ју чла но ви ор га ни за ци је. 27 Ja ni ći je vić, N. (2013), nav. de lo, str

10 Са став ни део је зи ка у сва кој кул ту ри чи не и ме та фо ре, приче и ми то ви. Би хеј ви о ри стич ки сим бо ли пред ста вља ју раз ли чи те обрасце, мо де ле и уста ље не на чи не по на ша ња чла но ва ор га низа ци је, а ме ђу нај ва жни је се убра ја ју раз ли чи ти ри ту а ли и це ре мо ни је. Ма те ри јал ни сим бо ли чи не нај ви дљи ви ји део ор га ни за ци о не кул ту ре и об у хва та ју све оне ма те ри јал не објек те ко ји, осим упо треб не вред но сти и основ не на мене, има ју за циљ да пред ста ве од ре ђе на уве ре ња и вредно сти чла но ва ор га ни за ци је или их бар при ка жу на та кав на чин окру же њу. У по ре ђе њу са се ман тич ким и би хеј ви ори стич ким сим бо ли ма, код ма те ри јал них сим бо ла је мно го ви ше на гла ше на упра во та уло га пред ста вља ња кул тур ног садржа ја спољ ном све ту. Нај зад, ва жно сред ство раз у ме ва ња на чи на функ ци о ни сања не ке ор га ни за ци је је и тип ње не ор га ни за ци о не кул ту ре. Нај ве ћи ути цај и при ме ну у ис тра жи ва њи ма и ор га ни за цио ној прак си има кла си фи ка ци ја ко ју је пр ви по ну дио Хари сон (Har ri son), 28 а де таљ но раз ра дио и уса вр шио Хен ди (Handy). 29 Хен ди је до дат но раз ра дио ову кла си фи ка ци ју пре ма ко јој по сто је сле де ћи ти по ви ор га ни за ци о не кул ту ре: кул ту ра мо ћи, кул ту ра уло га, кул ту ра за дат ка и кул ту ра подр шке. Сва ком од на ве де них ти по ва он је ра ди сли ко ви тости и лак шег раз у ме ва ња до де лио од го ва ра ју ћи сим бол и божан ство из пе ри о да ан тич ке Грч ке. Кул ту ра мо ћи је пред ста вље на па у ко вом мре жом са цен тром из ко јег све по чи ње у овом ти пу кул ту ре. Сим бол је Зевс вр хов ни и све моћ ни бог грч ке ми то ло ги је. Две су мо гу ће крај но сти код ових кул ту ра: с јед не стра не, ор га ни за ци ја попут по ро ди це на че лу са све мо гу ћим оцем ко ји бри не о члано ви ма у за ме ну за бес по го вор ну по слу шност и, са дру ге стра не, дик та ту ра во ђе за сно ва на на стра ху. Из вор мо ћи вође је кон тро ла раз ли чи тих ре сур са, али че сто је ди ни из вор те мо ћи мо же би ти ха ри зма. Пред но сти овог ти па ор га низа ци о не кул ту ре је су бр зи на ре а го ва ња и флек си бил ност, а не до ста ци ис кљу чи ва за ви сност од во ђе и про блем ње го вог на сле ђи ва ња. Сим бо ли кул ту ре уло га су грч ки храм и Апо лон као бог разу ма (ре да и пра ви ла, као што Хен ди под се ћа). Гра фич ки сим бол ове кул ту ре је грч ки храм, јер сна га и ле по та грч ких хра мо ва по ти че из њи хо вих сту бо ва. Сту бо ви пред ста вља ју 28 Har ri son, R. (1972) Un der stan ding Your Or ga ni za ti ons Cha rac ter, Har vard Bu si ness Re vi ew Vol. 50, No. 3, pp Хен ди, Ч. (1996) Бо го ви ме наџ мен та, Бе о град: Жел нид. 193

11 од ре ђе не де ло ве по сло ва ња и сек то ре у ор га ни за ци ји овог ти па. 30 Осно ве ове кул ту ре су ло ги ка и ра ци о нал ност иска за не у пра ви ли ма и про це ду ра ма, а пре те жни из вор моћи по ло жај у хи је рар хи ји ор га ни за ци је. Пред ност ова квих кул ту ра је по у зда ност и ефи ка сност, али са мо у усло ви ма ста бил не око ли не. Као не до ста ци се че сто на во де не флекси бил ност и од су ство ини ци ја ти ве. Због то га кул ту ра уло га ка сно пре по зна је по тре бу за про ме ном, а ако ту по тре бу чак и уо чи пра во вре ме но, спо ро је спро во ди. Кул ту ра за дат ка пред ста вље на је код Хен ди ја мре жом. Атина, бо ги ња ра та из грч ке ми то ло ги је, за штит ни ца Оди се ја (ко ји је успе шно ре ша вао раз ли чи те про бле ме) сим бо ли зу је ову кул ту ру. Кул ту ра за дат ка је из у зет но при ла го дљи ва, пошто се раз ли чи те гру пе и про јект ни ти мо ви осно ва ни за посеб не на ме не ла ко ме ња ју или рас пу шта ју. Кључ ни не до статак је оте жа на кон тро ла чла но ва ор га ни за ци је (тј. пре вели ко осла ња ње на спо соб но сти љу ди). По след њи тип кул ту ре Хен ди на зи ва кул ту ром лич но сти ма да је увре же ни ји Ха ри со нов из раз кул ту ра по др шке. Графич ки сим бол ове кул ту ре је скуп по је ди нач них зве зда ко је су нео ба ве зно по ве за не, а нај сли ко ви ти ји пред став ник Дио нис, бог ужи ва ња, ви на и за до вољ ства из грч ке ми то ло гије. Кул ту ра по др шке по чи ва на прет по став ци да ор га ни заци ја по сто ји са мо за то да би сво јим чла но ви ма омо гу ћи ла да оства ре сво је ин ди ви ду ал не ци ље ве и ин те ре се. Фо кус је на по је дин цу и на ње го вим ин те ре си ма, док су ци ље ви организа ци је као це ли не за не ма ре ни. 31 На ве де на те о риј ска од ре ђе ња при ме ни ће мо у ана ли зи уло ге ка фа не у ор га ни за ци о ној кул ту ри фуд бал ског клу ба ве те ра на и ве те ран ског фуд ба ла у Бе о гра ду у це ли ни. Пре све га, анали зи ра ће мо њи хо ву ор га ни за ци ју (као про цес и као це ли ну/ ста ње), из во ре, те са др жај и тип ор га ни за ци о не кул ту ре. Код са др жа ја кул ту ре ор га ни за ци је ис тра жи ће мо нор ме и вредно сти (по ве за не са ка фа ном) као ког ни тив не еле мен те, а све на осно ву ана ли зе је зи ка и би хеј ви о ри стич ких сим бо ла. Као што је ра ни је ре че но, је зик из ра жа ва зна ња и ис ку ства припад ни ка кул ту ре и са др жи ње на спе ци фич на зна че ња. Састав ни део је зи ка у сва кој кул ту ри чи не и ме та фо ре, при че и ми то ви. Би хеј ви о ри стич ки сим бо ли пред ста вља ју раз личи те обра сце, мо де ле и уста ље не на чи не по на ша ња чла нова ор га ни за ци је, а ме ђу нај ва жни је се убраја ју различи ти 30 Хен ди, Ч. нав. де ло, стр Ja ni ći je vić, N. (2008) Or ga ni za ci o no po na ša nje, Be o grad: Da ta sta tus, str

12 ритуа ли и це ре мо ни је. На рав но, и ов де ће у центру па жње би ти сим бо ли по ве за ни са ка фа ном. Уло га тре ћег по лу вре ме на у ор га ни за ци о ној култу ри фуд бал ског клу ба ве те ра на и ве те ран ског фуд ба ла у Бе о гра ду Ако се вра ти мо на Ве бе ро во од ре ђе ње, мо же мо ви де ти да су и ве те ран ски клу бо ви и ве те ран ски фуд бал у Бе о гра ду и ор га ни за ци је (про це си) и ор га ни зо ва не гру пе (дру штвене це ли не/ста ња). Ове дру штве не це ли не су и фор ма ли зова не, има ју сво је ста ту те (про пи са не за кон ским окви ри ма) и фор мал не струк ту ре (укљу чу ју ћи и управ не апа ра те). За раз у ме ва ње ме ђу соб ног од но са удру же ња и по је ди нач них клу бо ва нај свр сис ход ни је је по сег ну ти за раз ли ко ва њем инсти ту ци ја и ор га ни за ци ја Да гла са Нор та (Do u glas North), до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју. Пре ма ње го вом ми шље њу, ин сти ту ци је су пра ви ла по на ша ња у од ре ђе ном дру штву или, фор мал ни је ре че но, огра ни че ња ко ја је чо вјек из на шао ка ко би об ли ко вао људ ске ин тер ак ци је. 32 Кон кретни је, ин сти ту ци је сма њу ју не си гур ност да ју ћи струк ту ру сва ко днев ном жи во ту, тј. де фи ни шу ћи и огра ни ча ва ју ћи могућ ност из бо ра. Те ин сти ту ци је су пре вас ход но дру штве не и кул тур не, ка ко фор мал не, та ко и не фор мал не. По пут инсти ту ци ја, и ор га ни за ци је да ју струк ту ру људ ским ин тер акци ја ма. Основ ни став је да ин сти ту ци о нал ни оквир бит но ути че на то ко је ће ор га ни за ци је за жи ве ти и оп ста ти, на ко ји ће се на чин раз ви ја ти, те и са ме по врат но ути ца ти на на чин раз во ја ин сти ту ци о нал ног окви ра. 33 По ме ну ти ин сти ту ци онал ни оквир, сли ко ви то ре че но, пред ста вља пра ви ла игре у ко ји ма су кључ ни ак те ри упра во ор га ни за ци је (у на шем слу ча ју клу бо ви ве те ра на). Ау тор је (не скром но ре че но позна ва ју ћи пра ви ла игре, а све у ин те ре су са да шњег клу ба) ис ко ри стио свој кул тур ни и со ци јал ни ка пи тал уни вер зитет ског про фе со ра да у пред сед ни штво УВФКБ пред ло жи (бо ље ре ћи про гу ра) пред став ни ка свог клу ба пр во председ ни ка Мат ке та, а за тим чу ве ног клуп ског опе ра тив ца Бр ку (бе о град ског, не ни шког)! Као по твр ду по ме ну тог ци ти ра мо део Ста ту та УВФКБ у ко јем се на во ди да је то спорт ска ор га ни за ци ја у обла сти фуд бал ског спор та ко ја ра ди у фор ми спорт ског удру же ња фуд бал ских клу бо ва у ка те го ри ји ве те ра на, са те ри то ри је гра да Бе о гра да, као до бро вољ на не до бит на ор га ни за ција 32 North, D. C. (2003) In sti tu ci je, in sti tu ci o nal na pro mje na i eko nom ska uspješnost, Za greb: Ma sme dia, str North, D. C. nav. de lo, str

13 засно ва на на сло бо ди удру жи ва ња ви ше фи зич ких и/или прав них ли ца, ор га ни зо ва на на осно ву ста ту та. 34 Оче ки вано, ни тре ће по лу вре ме ни дру же ње као та кво не по ми ње се ни у ста ту ту ни у про по зи ци ја ма так ми че ња. Но, ка фа на је део тра ди ци је и оби чај ног пра ва ве те ран ског фуд ба ла ко јем ни ји ни по треб но фор мал но уте ме ље ње. УВФКБ je осно ва но 11. но вем бра го ди не у Бе о гра ду у окви ру Фуд бал ског са ве за Бе о гра да (ФСБ). Тре нут но пра во на сту па има ју игра чи ко ји су на пу ни ли 34 го ди не жи во та (та ста ро сна гра ни ца се по вре ме но ме ња ла). Укуп но се у пр венству и ку пу зва нич но так ми чи ше зде сет клу бо ва (ма да два клу ба у те ку ћој се зо ни ни су од и гра ла ни меч, тј. од у ста ла су од так ми че ња). Од го ди не се одр жа ва ју тзв. три ја го нали бо ље ре че но за вр шни тур ни ри се лек ци ја свих ли га (аутор се мо ра по хва ли ти из бо ром за нај бо љег игра ча годи не)! По сто ји и ре пре зен та ци ја УВФКБ ко ја је повремено до ма ћин и гост ве те ра ни ма Те ми шва ра. Фуд бал ски клуб ве те ра на Ма ти ко у ко јем је ау тор учесник-по сма трач осно ван је го ди не и про шао је све нивое так ми че ња (тре нут но по сто је пр ва, дру га, тре ћа и че тврта ли га ве те ра на Бе о гра да ова по след ња по де ље на је у две гру пе). Са по но сом на во ди мо по да так да се тре нут но клуб бо ри за пр во ме сто у пр вој ли ги, а на ла зи се и у за вр шни ци ку па. Но, го ди на ма пре то га ау тор је био члан дру гог клу ба ве те ра на, та ко да се уви ди ко ји се из но се у тек сту за сни ва ју на оба пе ри о да. Име прет ход ног клу ба је По ла по ла, а грб на дре со ви ма два бо ка ла ко ја су наг ну та под углом ко ји јасно асо ци ра на пра вље ње шпри це ра! Има ли бо ље по твр де ве зе ве те ран ског фуд ба ла и ка фа не од по ме ну тог гр ба?! Пре све га, по треб но је раз ли ко ва ти два пе ри о да тре ћег полу вре ме на дру же ње са про тив нич ком еки пом (по некад уз пи во по ред те ре на, по не кад у ка фа ни) и дру же ње са чла но ви ма сво га клу ба (оба ве зно у ка фа ни). Као што ре че пре не ки дан мој при ја тељ и бив ши са и грач Са ле Ива новић, де ша ва ло се да го сти ис пра те до ма ћи на и на ста ве са дру же њем у до ма ћин ској ка фа ни. Мо же се ре ћи да је изабра на ка фа на ва жан део иден ти те та сва ког клу ба, а че сто су чла но ви по је ди них клу бо ва ујед но и вла сни ци не ке кафа не (на ве де ни при мер По ла по ла и ле ген дар ног чи ви јаша Ур ке та). Та да је из бор ка фа не лак за да так, а за вла сника ка фа на игра и ра ни је по ме ну ту ва жну еко ном ску уло гу по ве ћа ње про ме та и стал ну кли јен те лу. Про блем на ста је ка да се иза бра на ка фа на за тво ри (тре нут но наш слу чај 34 Ста тут спорт ског удру же ња Удру же ње ве те ра на фуд бал ских клу бо ва Бе о гра да (Пре чи шће на вер зи ја) (2015), стр

14 на кон затвара ња Ба ње на шег дру га ра Ле пог Јо ви це), ка да се избор но ве ка фа не на мет не као не ре шив про блем. Сам од ла зак у ка фа ну на кон утак ми це и тре ће по лу време мо же се сма тра ти нај и стак ну ти јим би хеј ви о ри стич ким сим бо лом или ри ту а лом у ор га ни за ци о ној кул ту ри клу бо ва и удру же ња у це ли ни. Ини ци ја тор и ал фа и оме га (то му при зна јем) са да шњег клу ба Та не је пре не ки дан, на рав но у ка фа ни на кон утак ми це по но во из нео те зу да је дру же ње у ка фа ни ве ћи не чла но ва клу ба основ ни пред у слов спорт ског ре зул та та. Иа ко ни сам си гу ран да је у пот пу но сти у пра ву, по пу лар ни Ма ми њо ни је ни да ле ко од исти не. А на ди мак? Ко по зна је фуд бал ске при ли ке у ре ги о ну мо же да за кљу чи и о ор га ни за ци ји и на чи ну функ ци о ни са ња на шег клу ба. Но, исти ну за во љу, на кон ни за не су гла си ца, ми слим да сам као играч-тре нер ус пео да са чу вам тре нер ску ау то но ми ју. Да бу дем не скро ман, ре зул та ти нам иду у при лог. Упра во пре не ки дан сам пи тао клуп ског опе ра тив ца Бр ку да ли је на осни ва њу клу ба по ми слио да ће мо да до ђе мо у си ту а ци ју да се бо ри мо за ду плу кру ну. Од го вор је био ни у лу ди лу. Но, да се вра ти мо на основ ну те му ра да уло гу ка фа не у дру же њу фуд бал ских ве те ра на. Упра во је у то ку тре ћег полу вре ме на ау тор чуо нај бо љу жи вот ну со ци о ло шку де фи ни ци ју со ци јал ног ка пи та ла. Ци ти рам ра ни је по ми њаног Рај ка Ми ти ћа, са и гра ча из бив шег клу ба: Ка да имаш не ки про блем, ис при чаш о то ме пред дру га ри ма у ка фа ни, не ко ће ти си гур но по мо ћи да га ре шиш. Ово је нај бо ља потвр да дру штве не уло ге ка фа не и, као што је у уво ду ре че но, занимљи ва те ма јед ног мо гу ћег но вог ис тра жи ва ња. Ва жну уло гу у ве те ран ском фуд ба лу има ју и це ре мо ни је сла вља због клуп ских успе ха (да не бу де не скром но али имали смо бо га ми шта и да сла ви мо) и по ме ну ти три јагонали ка да се про гла ша ва ју нај бо љи игра чи, стрел ци и гол ма ни ових за вр шних так ми че ња и до де љу ју на гра де. У фи на лу ку па так ми че ња уо би ча је на је до де ла ме да ља свим уче сници ма фи на ла. На рав но, сви по ме ну ти ри ту а ли и це ре мо ни је од ви ја ју се у ка фа ни. Нор ме и вред но сти раз ли чи тих клу бо ва ве те ра на су слич не због истих из во ра на ци о нал не кул ту ре и гра не де лат ности, али се раз ли ку ју због тре ћег фак то ра осни ва ча и важних ли де ра у исто ри ји ор га ни за ци ја (клу бо ва). Чи ни се да се нај ве ће раз ли ке по ја вљу ју у ци ље ви ма клу бо ва (на шта нај ви ше ути чу по ме ну ти осни ва чи и ли де ри) на гла ша ва њу так ми чар ског успе ха или дру же ња ( тре ћег по лу вре мена ). На ве де ни ци ље ви ни су ну жно су прот ста вље ни, али се у прак си то че сто по ка зу је. 197

15 Не ус кла ђе ност нор ми и вред но сти че сто ре зул ти ра у сва ђама уну тар клу ба (на утак ми ца ма и у ка фа на ма), па и на пушта њем ор га ни за ци је-клу ба од стра не не ких чла но ва-играча. То се де ша ва због су ко ба еле ме на та кул ту ре мо ћи и култу ре по др шке: на јед ној стра ни су до ми нант ни осни ва чи и ли де ри, а на дру гој че сто зве зде ти ма или про сто чла но ви ко ји сма тра ју да су ор га ни за ци је ту ис кљу чи во ра ди сво јих чла но ва, тј. њих. Пи та ње ми ну та же ту је кључ но проце на ко и ко ли ко тре ба да игра. Упра во је јед на од кључ них нор ми по сто је ћег клу ба став да је ин те рес клу ба из над свега. Део упра ве због то га је ин си сти рао да се сва ко од игра ча из ја сни да ли је спре ман да се ди на клу пи, тј. при хва ти то као нор му и вред но сти ко је она под ра зу ме ва. Вред ност ко ја се про мо ви ше је дру же ње у ка фа ни, али уз раз у ме ва ње за оме та ју ће фак то ре по ро дич не и по слов не оба ве зе, не доста так нов ца и слич но. Још јед на прак са раз ли ку је клу бо ве тзв. швер цо ва ње играча или на сту па ње игра ча ко ји не ма ју пра во ре ги стра ци је мла ђих или ре ги стро ва них ак тив них игра ча (ко ји на сту па ју за се ни ор ске клу бо ве). Ори јен та ци ја на успех по сва ку це ну обе сми шља ва це ло так ми че ње и у ка фан ским раз го во ри ма то ком тре ћег по лу вре ме на јед но гла сно се осу ђу је. Мо же се ре ћи да је то јед на од основ них нор ми, ко ја све ви ше доби ја и фор мал ну по твр ду у све ри го ро зни јој так ми чар ској кон тро ли од стра не но во у ве де них де ле га та. Но, оста ју леген дар не анег до те ко је нај бо ље пре при ча ва Рај ко Ми тић глав ни ини ци ја тор дру же ња у По ла по ла. На и ме, јед ном при ли ком смо би ли на до ма ку по бе де ка да је про тив ник ФК Срем из Ја ко ва у игру увео очи глед но мла ђег игра ча у пу ном тре нин гу. Од мах смо на ја ви ли жал бу и тра жи ли да по ме ну ти играч до ђе на пре по зна ва ње код су ди је. На кон оправ да ња са и гра ча да је мо рао да по жу ри јер га је че ка ла де вој ка, у ка фа ни смо (на рав но под ути ца јем Рај ка Ми ти ћа) за кљу чи ли да је то ко на чан до каз да он сва ка ко ни је ве те ран чим има де вој ку! Је зик је, као што се ви ди из до са да шњег из ла га ња, сва како нај и стак ну ти ји сим бол тре ћег по лу вре ме на. У ње му се ја сно ис ка зу ју нор ме и вред но сти ор га ни за ци о не кул ту ре као ње ни ког ни тив ни еле мен ти. Са став ни део је зи ка чи не и ме та фо ре, при че и ми то ви. Че сто при че вре ме ном до би ја ју мит ску ди мен зи ју, по го то во по је дин ци сво је играч ке по те зе то ком вре ме на ми то ло ги зу ју (а че сто и ко ли чи не по пи је ног пи ва). То би би ла ма ни фест на уло га на ве де них при ча и мито ва. Но, њи хо ва ла тент на функ ци ја је сва ка ко ја ча ње ко хези је и ис ти ца ње ва жних до га ђа ја у про шло сти ор га ни за ци је, а све ра ди за до во ља ва ња по тре бе за дру штве но шћу. 198

16 Пи та ње фи нан си ра ња функ ци о ни са ња клу ба јед на је од важних те ма то ком тре ћег по лу вре ме на. На овој те ми се врло до бро ви ди хи је рар хи ја ва жних ме ста у људ ским жи во ти ма по ро ди це, јав но сти, ра да и ка фа не. У ми кро ин тер ак ци јама се пре по зна ју и ма кро струк ту ре у дру штву ко је од ре ђују по ло жај по је дин ца. Ути сак је да се пр во ме сто по ро ди це не до во ди у пи та ње, али да се то про сто под ра зу ме ва, без ве ли ке при че. На рав но, то је ва жна те ма, по го то во де ца и ро ди тељ ство. Деч је бо ги ње, пре хла де, оце не, тре нин зи и хо би ји ко мен та ри шу се у по ла гла са, уз пре ћут ну са гла сност ве те ра на-ро ди те ља да је да нас ве о ма те шко би ти ро ди тељ, а још те же има ти и сло бод но вре ме за фуд бал и ка фа ну. Мора се при зна ти да ве те ра ни-ро ди те љи има ју скло ност да током тре ћег по лу вре ме на ого ва ра ју ве те ра не ко ји још нема ју та кве оба ве зе. Да ли се про сто ди ви мо се би не знам, али смо скло ни да се чу ди мо ка ко не ки дру га ри у од су ству по ме ну тих оба ве за (на рав но нај леп ших) не ма ју вре ме на за фуд бал и ка фа ну. Му шко-жен ски од но си су веч на те ма (као и на ше жа ло пој ке о же на ма ко је не ма ју раз у ме ва ња за на ша дру же ња, по го тово за тре ће по лу вре ме ). На рав но, све сни смо да на ше жене/парт нер ке у исто вре ме при ча ју дру га ри ца ма и ком ши ница ма о за луд ним му же ви ма ко ји у озбиљ ним го ди на ма ју ре за лоп том и бан че по ка фа на ма. За пре ва зи ла же ње та квих не ра зу ме ва ња Рај ко Ми тић је имао ори ги нал но ре ше ње бар јед но дру же ње у ка фа ни са же на ма/парт нер ка ма, чи сто да ви де где ми то иде мо и шта ра ди мо у сло бод но вре ме. Од по чет ка до че кан ве ћин ским нео до бра ва њем, пред лог је тихо оти шао у за бо рав. Ја сам слич но пред ло жио у са да шњем клу бу, има ли по тре бе ре ћи, са истим крај њим ис хо дом. Су пру жнич ко/парт нер ски од но си и ро ди тељ ство те ме су при ча ко је че сто пра те до во ђе ње де це на утак ми цу ко ју игра мо. Јед ном при ли ком је чу ве ни играч и тре нер бе о градског фуд ба ла Дра ган Си мо но вић Сим ке про ко мен та ри сао да сам по вео са со бом и про пу сни цу си на, га ран ци ју да сло бод но вре ме не про во дим на не ком дру гом ме сту и на дру ги на чин, на што би су пру га гле да ла са још ма ње одобра ва ња. Код смо већ код то га, на рав но да је шва ле ра ци ја веч на му шка те ма, али ве ћи на при ча се мо же свр ста ти у класич не ло вач ке при че. Но, бај ке о на вод ним шва лер ским по ду хва ти ма део су оба ве зног ка фан ског фол кло ра нашег му шког све та и ту се фуд бал ски ве те ра ни не раз ликују преви ше. Уло га јав но сти као дру гог ме ста сво ди се углав ном на распра ве о по ли ти ци, али уз озбиљ не исто риј ске из ле те, по го то во Та не та и Ле пог Јо ви це. До та кли смо се на рав но 199

17 сва ких из бо ра, али и ре ха би ли та ци је Дра же Ми ха и ло ви ћа и Ми ла на Не ди ћа. На ве де не рас пра ве ипак су ре зер ви са не за нај у же је згро клу ба по ме ну те Та не та, Бр ку, Мат ке та и ау то ра. Ле пи Јо ви ца је био ак тив ни ји док смо тре ће по лувре ме про во ди ли у ње го вој ка фа ни. Са тим у ве зи мо рам да при знам да је на из бо ри ма 24. апри ла мо је би рач ко опре де ље ње би ло углав ном за сно ва но на раз го во ри ма са Тане том и Бр ком. Мо је об ја шње ње за што сам гла сао као и они са за до вољ ством су при хва ти ли ми бу џе тли је мо ра мо да по слу ша мо при вред ни ке! То нас до во ди и до ра да као (дру гог) ме ста, а ко је де ли са поме ну том јав но шћу. Што у ша ли, што у зби љи, нај ви ше прозив ки то ком тре ћег по лу вре ме на тр пи ау тор тек ста као про фе сор уни вер зи те та (да кле, ко ри сник бу џе та ко ји они из при ват ног сек то ра са му ком сер ви си ра ју ). Те про зив ке иду то ли ко да ле ко да се твр ди да сам по ме рао и ис пит не ро ко ве због утак ми ца! Те ша ле су на рав но са мо огле да ло ра ни је поме ну те ве зе ми кро ин те рак ци ја и ма кро струк ту ра и по ка затељ ши рих дру штве но-еко ном ских трен до ва за по сле но сти, ма те ри јал ног по ло жа ја и кла сно-слој не при пад но сти. Те ма ко ја се не ра до по ми ње је сте и фи нан сиј ски до при нос по једи них чла но ва функ ци о ни са њу клу ба до ми ни ра углав ном раз у ме ва ње за не мо гућ ност пла ћа ња, али уз са гла сност ужег ру ко во де ћег је згра да и ка да је реч о пла ћа њу/не плаћа њу важи она ста ра из ре ка ко ли ко љу ди, то ли ко ћу ди! Нај зад, на кра ју овог де ла ред је за вр ши ти пра вом ка фанском те мом. На и ме, у ор га ни за ци о ној кул ту ри број них клубо ва (бар пр ве ли ге) мит ски ста тус има го сто ва ње ве те ра нима ФК Мла де но вац. Реч је о до бро ор га ни зо ва ној еки пи ко ја, по пра ви лу, има зна чај ну по др шку су ди ја на до ма ћем те ре ну (у ме сту ка фан ског име на Јаг њи лу). Та чи ње ница че ста је те ма раз го во ра то ком за јед нич ког тре ћег по лувре ме на ве ћи не оста лих еки па. Но, по ме ну то го сто ва ње сво ју мит ску уло гу ду гу је по врат ку са утак ми це и тре ћем по лу вре ме ну, ко је се ор га ни зу је у не кој од чу ве них ка фана у око ли ни Мла де нов ца, по зна тих по од лич ној јаг ње ти ни и пра се ти ни (да их не ре кла ми ра мо на во ђе њем име на). То тре ће по лу вре ме се знат но уна пред пла ни ра и оста је дубо ко уре за но у ко лек тив ном пам ће њу чла но ва клу ба. Та кво на ше тре ће по лу вре ме де си ло се 26. ок то бра го дине на кон на ше до бре игре али (мо ра се ре ћи) за слу же ног по ра за од 2:1. Оно по че му ће сва ка ко оста ти упам ће но јесте чи ње ни ца да је, на оп ште из не на ђе ње, цео ра чун пла тио чувени То мас! По че му је чу вен зна ју чла но ви на шег клуба, а и до бар део фуд бал ског Бе о гра да. Но, због по ме ну тог тре ћег по лу вре ме на скло ни смо да му опро сти мо мно го 200

18 то га по че му је чу вен! Ре као бих да су упра во ова и слич не при че и нај ве ћа мо ти ва ци ја за на ше ба вље ње ве те ран ским фуд балом, те мо је пи са ње о ње му. За кљу чак Као што је ре че но на по чет ку, иде ја о овом ра ду ду го се крч ка ла (ре че но ка фан ским реч ни ком). Ми слио сам да то мо жда не би би ло за ни мљи во го то во ни ко ме (и још се плашим да сам мо жда у пра ву). Но, по пу лар ност ка фа но ло ги је и уло га со ци о ло шког Му ри ња Б. Ђор ђе ви ћа у све му томе би ла је пр ва искра ко ја је за по че ла пла мен. Дру га је би ла по ме ну та при ја тељ ско-фуд бал ска ве за Рај ко Ми тић и ње го во сли ко ви то пре при ча ва ње на ших тре ћих по лувре ме на, а тре ћа Му ри њо во уре ђи ва ње те мат ског бро ја ча со пи са Кул ту ра о ка фа ни као сјај ном тре ћем ме сту. У по за ди ни све га би ла је сва ка ко и за вист пре ма ан тро по лози ма ко ји не са мо што че сто игра ју фуд бал, не го и пи шу о ње му. Пре ма све до че њу ко ле ге Бо ја на Жи ки ћа, сед ни це Оде ље ња за ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе огра ду за ка зи ва не су то ком свет ског пр вен ства у фуд ба лу у Ју жној Афри ци го ди не у пре по днев ним тер ми ни ма да се не би по кла па ле са тер ми ни ма утак ми ца. Ор га ни за ци о на прак са сва ка ко вред на ди вље ња! Но, раз ми шља ју ћи о овом ра ду, ме не као со ци о ло га за ни мала је пр вен стве но јед на про тив реч ност ка ко то да у те гобним пост со ци ја ли стич ким тран сфор ма циј ским вре ме ни ма оп ште ег зи стен ци јал не не си гур но сти, нео р га ни зо ва но сти и од су ства сло бод ног вре ме на све ви ше по је ди на ца и клу бо ва узи ма уче шће у ор га ни зо ва ном спорт ском так ми че њу, под све фор мал ни јим и уре ђе ни јим усло ви ма! На и ме, се ћам се вре ме на ка да су по сто ја ле са мо две ли ге ве те ра на Бе о гра да у фуд ба лу, док их са да има укуп но пет са ше зде сет клу бо ва! Ко ли ко је по у зда но мо је се ћа ње не знам, али знам да ме друга ри из клу ба у ка фа ни про зи ва ју да це лу сво ју ка ри је ру играм за ве те ра не! Да ли је реч о све ве ћем зна ча ју ка фа не, тј. тре ћег по лу вре ме на као не за о би ла зне дру штве не инсти ту ци је 35 у на шим све не си гур ни јим жи во ти ма, оста је на чи та о цу овог тек ста да про су ди. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: An tro po lo gi ja fud ba la (2013) Ko va če vić, I. i Ži kić, B. ure di li, Beo grad: Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kulte ta; Ča so pis Et no an tro po loš ki pro ble mi; In sti tut za et no lo gi ju i 35 Ђор ђе вић, Д. Б. (2012), нав. де ло, стр

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information