СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

Size: px
Start display at page:

Download "СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI /kultura K УДК Ками А :1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Са же так: Чла нак на сто ји да Ка ми је ву ви зи ју ис пра вље ног ствара ња, с јед не стра не, мо ти ва ци о но си ту и ра у књи жев но и де о лошке кон тро вер зе ње го вог до ба, а с дру ге, ука же на ње но те о риј ско оправ да ње и естет ско пот кре пље ње осла ња ју ћи се на, си сте матски не у о бли че не али број не и екс пли цит не, ре флек си је ау то ра о ста ту су књи жев но сти и уло зи умет нич ке прак се. За кљу чу је се да је на из глед ко ле бљи ва Ка ми је ва по зи ци ја про из вод све сне од лу ке и ње ног спро во ђе ња да је пре вас ход ни за да так умет ни ка да, у про тив ста ву пре ма пре врат нич ким док три на ма спа со но сног реше ња, сво јом бун тов ном на ја вом об зир ног пре по ро да у име прав де и ле по те, раз у ме ва и ства ра лач ки све до чи про тив реч ја вла сти тог вре ме на и за го ва ра њи хо во, мо жда и не до глед но, по ми ре ње. Кључ не ре чи: Ка ми, по ми ре ње, умет ност, исти на, ства ра ње, пре по род Не бих мо рао пи са ти: 1 пи ше, да кле, Ка ми (Ca mus) gодине да је сви јет био ја сан, умјет ност то не би би ла, 1 Овај чла нак на стао је у окви ру про јек та Рет ке бо ле сти: мо ле кулар на па то фи зи о ло ги ја, ди јаг но стич ки и те ра пиј ски мо да ли те ти и со цијал ни, етич ки и прав ни аспек ти, пот про је кат Би о е тич ки аспек ти: морал но при хва тљи во у би о тех но ло шки и дру штве но мо гу ћем и про јек та Ис тра жи ва ње кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца ја на жи вотну сре ди ну, пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и убла жа ва ње, пот про је кат Ети ка и по ли ти ке жи вот не сре ди не: ин сти ту ци је, тех ни ке и нор ме пред иза зо вом про ме на при род ног окру же ња, ко је фи нан си ра Министарствo про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 103

2 а да ми се чи ни ло да сви јет има сми сла, не бих пи сао. 2 Књи жевност је, су де ћи пре ма овом за пи су, од го вор на нејасан и не сми слен свет. Дру го име за ње го во раз ја шње ње и осмишља ва ње је схва та ње. Али схва ти ти свет, Ка ми као да ни јед ног тре нут ка не ма сум ње, то не зна чи пре вас ход но разот кри ти ње го ве тај не и ра за бра ти за ко ни то сти ње го вог одви ја ња, већ све сти га на људ ско, озна чи ти чо ве ко вим пе чатом, од но сно то зна чи при је све га ује ди ни ти. 3 При мет ном ап сти ни ра њу од тер ми на исти на у овом схва та њу све та до след но он да од го ва ра по вла шће ност ње го вог ор га но на. На у ка се у овом кон тек сту ни не по ми ње, фи ло зо фи ја та ко ђе или у ма њој ме ри, а пре су дан зна чај до би ја умет ност. Та кав њен ста тус по вла чи спе ци фич но раз у ме ва ње ње ног ка ракте ра и свр хе. Мо гло би се ре ћи да се већ у Ка ми је вој употре би тер ми на умет ност све ви ше при ме ћу је пре ме шта ње на гла ска са де скрип тив но естет ских па са жа на нор ма тив ну ар ти ку ла ци ју ње не по жељ не дру штве не функ ци је, ко ја време ном по ста је све бре ме ни ти ја уло зи ма и за да ци ма. Они су до ду ше пре те жно по ми ри тељ ске при ро де, али сто га упра во не у по ре ди во зах тев ни ји и, нај зад, ем фа тич ки ин то ни ра ни: Циљ умјет но сти ни је да ства ра за ко не или да вла да, већ да при је све га схва ћа. (...) Умјет ник на кра ју сво га пу та пра шта умје сто да осу ђу је. Он ни је су дац не го ис пра вљач. 4 Та об зир ност ис пу ње на раз у ме ва њем код са мог Ка ми ја не до ла зи, ме ђу тим, тек на кра ју пу та, не као ре зиг на ци ја по ис ку ству за блу де лог го спод ства су ђе ња ко је би са да да кори гу је, већ чи та вим то ком пу та, при том ни у ко ли ко не посту па ју ћи пи то мо и сме р но. Дру га чи је ре че но, упра во принцип пра шта ња и ис пра вља ња чи ји је функ ци о нер, на ла же умет ни ку да об зир но али не по ко ле бљи во и бес ком пр о ми сно уста је про тив на че ла ко ја, сти ли зо ва на у ап со лут, не ма ју капа ци тет ми ло ср ђа и об зир них по те за. Не где при кра ју свог пу та, нај да ље већ са че тр де сет че ти ри го ди не, ка да др жи говор при ли ком уру че ња Но бе ло ве на гра де, Ка ми пре су ми ра не го от кри ва вла сти ти вје руј у по гле ду умет но сти. Опет не на ме тљи во, опре зно, са ре зер ва ма ко је из бе га ва ју уни верза ли за ци ју, он при зна је да, иа ко сâм не мо же да жи ви без умет но сти ко ју ства ра, њу ни ка да ни је ста вљао из над свега, да га она, упрa во за то што је ње го ва по тре ба, не ди је ли од љу ди, не го омо гу ћа ва да жи ви по пут свих оста лих. А 2 Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Гово ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Исто, стр

3 он да се го то во не при мет но, у истом обра ћа њу, са ис по веда ња да за ње га умет ност ни је за до вољ ство оса мље ни ка ко је про ис ти че из мр жње и пре зи ра, пре ла зи на круп ни ју и да ле ко се жни ју тврд њу ко ја по оп шта ва да пра ви умјет ни ци ни шта не пре зи ру, они се при си ља ва ју да ра зу ми ју умје сто да су де : И ако се на овом сви је ту мо ра опре ди је ли ти, они се опре де љу ју за дру штво у ко ме, пре ма ри је чи ма ве ли ког Ничеa, не ће ви ше вла да ти су дац, већ ства ра лац, био он радник или ин те лек ту а лац. 5 Чи ни се да је ти ме умет ник не ма ло кре ди ти ран, а умет ност, као ње гов екс клу зив ни за ви чај, уз диг ну та на ранг узор ног мо де ла дру штве ног ор га ни зо ва ња, сли ке јед не уто пи је непри сил ног и не кон ку рент ског, пер ма нент ног ства ра ња. Ако код Ка ми ја не ма за до вољ ства оса мље ни ка, има мо жда једног дру гог удо мље ња свој стве ног умет ни ци ма от кад поста до ше ин те лек ту ал ци, са осе ћа јем ду га и за дат ка сво је ау то ном не а ни кад до вољ но ути цај не про фе си је, јед ног дру гог удоб ног сме шта ња у ми то ло ги ју му че ни штва на стра жи ва зда угро же них вред но сти (про из вољ но (не)од ређе ног) чо ве ка и све та, чи ји су је ди ни пра во ве р ни по ро ди и ту ма чи, јед ног чак (ду хов нич ког?, пра вед нич ког?, нар ци соид ног?) за до вољ ства ко је, нај зад, исто вре ме но ове ко ве чу је и ока ме њу је умет ност и умет ни ке у уз ви ше ном, труд ном и пер ман ент ном ди си дент ству од ма ког од ре ђе ног, ста њу и мо гућ но сти ства ри, на мет ну тог Пла на. Aко умет ност за и ста не сме да бу де за до вољ ство са мот ни ка, он да умет ник мо ра да уче ству је у до га ђа ји ма свог вре ме на. Ми смо ан га жи рани, иа ко про тив сво је во ље, вај ка се или ми ри Ка ми: Напо кон, не чи ни бор ба од нас умјет ни ке, не го нас умјет ност при мо ра ва да по ста не мо бор ци. По сво јој уло зи, умјет ник је све док сло бо де. 6 У тој ча сној мо би ли за ци ји и пи шче ва ве ли чи на огле да ла се у слу же њу исти ни и сло бо ди: али оној исти ни ко ју тре ба увек из но ва за сни ва ти и осва ја ти и оној сло бо ди ко ја је опа сна ма кар ко ли ко и за но сна. Ети ка естет ског ху ма ни зма За раз ли ку од Сар тра, Ка ми је пр во и нај већ ма био уметник, умет ник ко ји је имао тач ну иде ју о то ме шта умет ност и умет ник тре ба да бу ду. Ње го ва умет нич ка свест об ја шњава ла је и по др жа ва ла све ње го ве оста ле ак тив но сти, нагла ша ва с пра вом Жер ман Бре (Bréе). 7 Али по во ка ци ји, по 5 Исто, стр Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Brée, G. (1961) Ca mus, New Brun swick: Rut gers Uni ver sity Press, p

4 оном што га при зи ва, ван сва ке сум ње умет ник, а по образо ва њу фи ло зоф, Ка ми ни је јед но став на књи жев но и сто ријска чи ње ни ца, по нај ма ње но стал гич ни сен ти мен та ли ста, и да ле ко је чак и од не ка кве еснаф ске при вр же но сти уметно сти. Умет ност, пре ма Ка ми ју, при ста је са мо уз обе ћа ње вер но сти ко је сва ки умјет ник да је сва ки дан са мом се би у ти ши ни. 8 То умет нич ку прак су и др жа ње умет ни ка за и ста до во ди у бли зи ну оно га што за па жа Збиг њев Бјењ ков ски у сто жер ној те зи свог есе ја Ка ми ан ти-каф ка : да с по зи ције мо ра ли ста Ка ми не си ла зи ни кад. Ни кад ни је по ли ти чар, так ти чар, три бун, иде о лог, ни кад не ин тер ве ни ше. 9 Бјењков ски до ду ше пре вас ход но има у ви ду ал жир ску кри зу као ар гу мен та тив ни основ ко ји би мо гао пот кре пи ти та кав став. Али чак и та да, чак и ако се има у ви ду Ка ми је ва из ја ва да из ме ђу Ал жи ра и мај ке би ра сво ју мај ку он ра ди је остаје упра во бо рац, али чи стих ру ку, и да ка ко мо ра ли ста, али у ак ци ји. 10 Про фет мо жда не мо гу ће и сва ка ко не у доб не пози ци је, али по зи ци је ко ја се чи ни ло да је ди на мо же би ти до стој на по зва ња умет ни ка и од ре ђе ња чо ве ка. Уо ста лом, ве ли Ка ми од го во ра ју ћи на јед но пи та ње но ви на ра, у тексту ко ји је при ре ђи вач Ода бра них дје ла при ме ре но на словио Умјет ник и ње го во ври је ме, мо жда ни је по треб но да као умјет ни ци по сре ду је мо у до га ђа ји ма сто ље ћа. Али, као љу ди, јест. 11 А до га ђа ји ни су ни ма ло на ив ни. По губ на рат на све до чанства дик ти ра ју пре крет нич ки ре ги стар, чак и кад се ар тику ли шу у про тив ста ву пре ма пре врат нич ким иде о ло ги ја ма. Два пи та ња ко ја убу ду ће по ста вља на ше ври је ме дру штву до спе лом у без из лаз: је ли мо гу ће ства ра ње, је ли мо гу ћа рево лу ци ја? исто су пи та ње ко је се ти че пре по ро да јед не циви ли за ци је. 12 Грч ки на ук је увек ту да опо ме не: не мо же се би ти умет ник и не чо ве чан исто вре ме но. Се стре исте мај ке 8 Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Гово ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Бјењ ков ски, З. (1982) Па кло ви и Ор фе ји: есе ји о за пад но е вроп ској ли тера ту ри два де се тог ве ка, Ниш: Гра ди на, стр Упо ре ди ти: Ми ха и ло вић, Д. Ка ми и Сар тр чи сте и(ли) пр ља ве ру ке, у: У тра га њу за сми слом: по во дом сто го ди на од ро ђе ња Ал бе ра Ка ми ја и по чет ка об ја вљи ва ња де ла Мар се ла Пру ста. У тра га њу за из гу бљеним вре ме ном ( ), Кла си ци свет ске књи жев но сти: ју би ле ји, књи га 6, при ре ди ле Је ре мић, В. и Ми ха и ло вић, Д. (2013), Бе о град: Универ зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ко вић, Фи ло ло шки фа кул тет, стр Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зора, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр

5 по бу не, са мо ску па мо гу оства ри ти раз лог свог устан ка. Буду ћи умет ник пост бо го у бо јич ког вре ме на, Ка ми пре по род тре ти ра као по хра ње ни пре о ста так иде а ла по по гре бу сваког иде а ли те та. Он зах те ва ис кре ну ве ру ма кар у по жељ ност ње го ве мо гућ но сти и, исто вре ме но, ре зер ви са ну на ду, јед но истин ско као да при сту па ње и по сту па ње: По сто ји са мо јед но ко ри сно дје ло ва ње, оно ко је би по но во ство ри ло чо вјека и зе мљу. Ја ни кад не ћу по но во ство ри ти љу де. Али треба по сту па ти као да. 13 Phi lo sop hie des als ob вре ме ном та ко по ста је цен трал ни Ка ми јев по сту лат. Убе ђи вач ка стра те ги ја се по на вља. Са го то во скру ше ног при зна ња нео п ход но сти опо на ша ња ства ра ња у све сти о не мо гућ но сти ре кре а ци је љу ди, то све до чан ство лич не ин ве сти ци је су ге ри ше и до бија ка рак тер ма кар пре по ру ке ко ја пре тен ду је на уни вер зал но ва же ње: Ако по слу шам иро ни ју при кри ве ну у би ти ства ри, она се по ла ко раз от кри ва. На ми гу ју ћи ма лим би стрим оком, она ка же: Жи вје ти као да... Упр кос свим мо јим тра га њи ма у то ме је сва мо ја зна ност. 14 На сто је ћи да си ту и ра умет ни ка у тај иро ни зо ва ни чин поста ња, Ка ми би да умак не по зи ци ји су ди шта охо ле трансцен ден ци је и исто вре ме но, естат ски ег зи сти ра ју ћи, не за тво ри се у ста но ви шту ле пе ду ше, од ко јег се чи ни да за по чи ње сво ју пу сто ло ви ну. И уко ре њен у ствар ност и искли зао из ње, оба ве зан да од го во ри на иза зо ве свог вре ме на, он не мо же да се хер ме ти зу је у ин тим ни свет африч ког ле та сво је мла до сти. Ка ми ис ти че и пи смом не гу је али ни када не ап со лу ти зу је је дан вр ло од ре ђен Ме ди те ран, онај ко ји сим бо ли ше очу ва ње ан тич ког на сле ђа ме ре, фор ме и гра ни це. Он од луч но ука зу је да се европ ска иде о ло ги ја у по след њих сто пе де сет го ди на кон сти ту и са ла у су ко бу са при ро дом и ље по том и да се ни ка кво ци ви ли за циј ско насле ђе не мо же за сно ва ти без ме ђу соб ног про жи ма ња еле мена та ме ди те ран ске свје тло сти и европ ске но ћи. 15 Ис купље ње, ком пен за ци ја, ко рек ту ра, вра ћа ње пра ва по ти сну том а бла го твор ном мо мен ту, а не тра га ње за уто чи штем у ко јем пре ста ју тен зи је, на ро чи то не за ко лев ком, чи ни се да је то пра вед на ме ра на ме ре Ка ми је ве ин тер вен ци је. Из ре ком код Ка ми ја сто ји да са ма умет ност не би мо гла оси гу ра ти ре не сан су ко ја прет по ста вља прав ду и сло боду не би ли се од мах иза до пи са ла јед на спе ци фи ка ци ја: 13 Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1975) На лич је и ли це; Пи ро ва ње; Ље то, Ода бра на дје ла, књи га 1, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ко вач, Н. (1975) Су коб би ћа и иде а ла али је на ци ја у де лу Ал бе ра Ка мија, Са ра је во: Свје тлост, стр

6 Али без ње та ре не сан са не би има ла об лик и не би зна чи ла ни шта. 16 Ако и ни је до вољ на, ипак тек ле по та об ли ку је и осми шља ва пра вед ну по бу ну. Су де ћи и пре ма мно гим мести ма из ка сни јег Ка ми је вог опу са, то је иста она ле по та и не па тво ре ност ал жир ских пла жа из ње го вих пр вих де ла. У го во ру при ли ком до де ле Но бе ло ве на гра де, ре ци мо, на ла зи се и сле де ће не по сред но при зна ње и у исти мах при зна ње не по сред но сти: Ни сам се ни ка да мо гао од ре ћи свје тло сти, сре ће што по сто јим, сло бод ног жи во та у ко ме сам ра стао. 17 Ме ђу тим, ако би се и мо гло ре ћи да се Ка ми, по сле те шког и ду гог оби ла же ња, ко је су му на мет ну ли исто риј ски до гађа ји и, још и ви ше, ње гов пле ме ни ти и пре ци зни ко декс части, вра тио ини ци јал ном из во ру свог пи са ња пре ма не ким кри ти ча ри ма нај бо га ти јем у ње го вом де лу све ту свог меди те ран ског де тињ ства, 18 то би мо гло да ва жи са мо уко лико се прет ход но прет по ста ви да по вра так не че му мо ра би ти раз ли чит од по ла ска од тог истог не чег, у тој ме ри да, ба рем у умет но сти, и то не што чи ни раз ли чи тим. Им пли цит на дија лек ти ка Ка ми је вих де ла го во ри ла би, он да, да ле по та ко ја сто ји на из во ру, сто ји истог име на али раз ли чи те те жи не и сми сла и на уви ру. Бре, као и Са ртр (Sar tre), упра во не ми сли да је то слу чај, раз ли чи то до ду ше вред ну ју ћи та кву Ка мије ву де во лу ци ју, да је ње гов по вра так ку ћи био ли не ар но не ис то ри чан или упра во узор аи сто рич но сти. Пре ма Сар тру из Од го во ра Ал бе ру Ка ми ју, он је вр ху нац кла сич не тради ци је не при ја те ља исто ри је ко ји је на пра вио про из вољ ну али за во дљи ву син те зу из ме ђу естет ског ужит ка, по жу де, сре ће и ју на штва, из ме ђу вр хун ске кон тем пла ци је и ду жности, из ме ђу жи дов ског бла жен ства и бо дле ров ског не за довољ ства. 19 Сва је при ли ка да Ка ми сво је ме ди те ран ско детињ ство за и ста ни ка да ни је на пу штао (још ма ње оно ње га), као што је, с дру ге стра не, увек знао и да умет ност не сто ји (са мо) на стра ни де тињ ства, не ви но сти, чи сто те, ла ко ће, дескрип ци је. Већ го ди не, сâм о то ме све до чи: Ускла дити дје ло ко је опи су је и дје ло ко је раз ја шња ва. Да ти опи су ње гов пра ви сми сао. Док је опис сам он је ди ван, али не до но си ни шта Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Гово ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Brée, G. нав. де ло, стр Сар тр, Ж.П. (1984) Пор тре ти, Бе о град: Но лит, стр Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр

7 Пре ко ди во те опи са, ипак би тре ба ло умет нич ким де лом дон те ти још не што. То не што је час по бу на, час ствара ње, час ре не сан са, час по ми ре ње. За јед нич ки име нитељ би мо гао би ти из ве сна дру штве на де ло твор ност уметно сти. Ка да у сво јим те о риј ским спи си ма те ма ти зу је култур не, ан тро по ло шке и со ци јал не про бле ме, Ка ми кон ту ре пре по ро да уо ча ва увек или, пре све га, у рав ни умет нич ке кре а ци је. На под руч је дру штве ног пре о бра жа ја он тај мо дел ни је то ли ко по ку ша вао да пре сли ка, ко ли ко да ус по ста ви па ра ле ле и про мо ви ше ана лог не мо гућ но сти. Пра вед но би сто га би ло ре ћи да је тај мо дел, ако је и био уто пиј ски или чак ми си о нар ски, чи ни се, увек био и до вољ но опре зан да ни ка да не бу де ме си јан ски. Мо ра мо ис товре ме но слу жи ти и бо ли и ље по ти. То за хтје ва ду го стр пље ње, сна гу, скри вени успјех, а то су вр ли не ко је те ме ље по треб ну нам ре несан су. 21 Ис трај ност у спр о во ђе њу ових вр ли на за пра во је опис пу та ве ли ког умет ни ка, али и је ди ни га рант пу но правног осва ја ња сло бо де: Од врат но дру штво ти ра на и ро бо ва у ко је му ми се бе над жи вљу је мо на ћи ће смрт и пре бра жај је ди но на ра зи ни ства ра ња. 22 Уз све то, па и уз још нео д ме ре ни ји крик: Са мо умјет ни ци чи не до бро у сви је ту, 23 не мо же се ипак про на ћи убе дљи во тек сту ал но по кри ће за до ско ра до ми нант ну ре цеп ци ју Ками ја на овим про сто ри ма: У По бу ње ном чо ве ку Ка ми се за ла же за ари сто кра ти ју. Док је Пла тон пред ла гао да државом упра вља ју фи ло зо фи, Ка ми је при ста ли ца вла да ви не умет ни ка. Шта ви ше, по ње му, бит ни про бле ми са вре ме ног дру штва би ће ре ше ни ако на власт до ђу умет ни ци ко ји су прин ци пи јел но про тив уби ја ња. 24 Та ква ма рк си зо ва на денун ци ја ци ја прет по ста вља, пр во, да се увек ра ди о по ли тици, о вла да њу, о упра вља њу и, дру го, да и не што та ко пресла бо или од го спо да ре ња раз ли чи то као што је ар ти зам (сам из се бе) хо ће или уоп ште мо же да се из ро ди у власт, у ар(т)исто кра ти ју. Стран ка ста ле жа умет ни ка, док су умет ници, ко ја би се бо ри ла за по ли тич ку до ми на ци ју, сре ћом или не, и да ље оста је не(за)ми сли ва, ма кар због уну тра шњих трве ња. Ко нач но, на по след њим стра ни ца ма По бу ње ног чо века, књи ге ко ја је осум њи че на за ши ре ње ели ти стич ких идеја, на ла зи мо и ово: Ље по та без сум ње не ства ра ре во лу ци је. 21 Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зора, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр Је ре мић, Д. (1970) До ба ан ти-умет но сти, Бе о град: Кул ту ра, стр

8 Али до ла зи дан ка да ће ре во лу ци је има ти по тре бу за њом. Ње зин за кон ко ји оспо ра ва ствар но у исто ври је ме док му да је је дин ство јест та ко ђер за кон по бу не. 25 Умет ност као кла сич ни ба шти ник ле по те, из гле да да ве ру је Ка ми, мо же или тре ба да есте ти зу је ону тех но ло ги ју по бу не ко ја је већ зна чај но уз на пре до ва ла на ње ну ште ту и, у оно ме што де ле, у за јед нич ком от кло ну од ба нал но сти пу ког приста ја ња, спре чи и по то њу да се све де на вул гар ност ис кључи вог не ги ра ња. Чак и пу но прав но и пу но ва жно Ни че о во (Ni etzsche) од би ја ње сва ке тран сцен ден ци је мо жда тра жи ис прав ку: ако ика к ву, са вре ме ност тре ба јед ну но ву трансцен ден ци ју ко ја се ре а ли зи ра у умјет но сти, и ко ја ти ме што је оно стра ност, не за по ста вља овај сви јет, већ га чак прет по ста вља све му оста лом. 26 И за и ста, тра го ве та квог до ми шља ња на ла зи мо код Ка ми ја, на ме сти ма ко ја ни у ко лико ни су тек ус пут на већ, ра ди је на про тив, пре лом на: Али има мо жда не ка жи ва тран сцен ден ци ја ко ју обе ћа ва ље по та и ко ја нас мо же на ве сти да во ли мо овај смрт ни и огра ни чени сви јет те га прет по ста вља све му оста лом. Умјет ност нас та ко вра ћа из во ри ма по бу не уко ли ко на сто ји об ли ко ва ти једну ври јед ност ко ја бје жи у не пре ста ном по ста ја њу, али ко ју умјет ност пред о сје ћа и хо ће оте ти по ви је сти. 27 Ви зи ја племе ни те ин тен ци је по ми ре ња, и по це ну хо ти мич не не ди ферен ци ра но сти, час ми шље на као про стор ба лан си ра ња а час као ство ре не/ства ра лач ке рав но те же на над ни воу све до чи о рас ко лу све та и на ди умет ни ка у мо гућ ност ре кон струк ције ње го вог је дин ства умет нич ким ге сто ви ма и сред стви ма. Не ма осно ва да се твр ди да се код Ка ми ја ра ди о ви ше, али ни о ма ње од то га. Као што је из ве сно да он ми сли да то ни је са мо при ват но ду хов но ис ку ство већ пре не што као, у про клет ству па ра док са по вла шћен, онај не про мен љи ви удес чо ве ка ко ји на го ни да се, јед на ко уза луд но али пло до твор но, без на де жно али зду шно, го то во она ко као Си зиф у ње го вој ин тер пре та ци ји, и у ствар но сти и у тек сту, по сту па као да 25 Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зора, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Гр лић, Д. (1979) С ону стра ну есте ти ке, Есте ти ка IV, За греб: На при јед, стр Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зора, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Жер ман Бре ви ди овај оде љак као нео че ки ва ну ди рек ци ју Ка ми је вог ми шље ња, као мо гу ћи кључ је дин ства два ви да ле по те ко је Ка ми ни је ус пео да по ми ри: ле по те при ро де и ле по те чо ве ка. Док је по то ња по ста ја ла све пер вер ти ра ни ја, пр ва и ва жни ја је гу би ла на из ра жај но сти због Ка ми је вог из ле та у ак туел ну књи жев но-по ли тич ку мо ду, реч ник, про бле ма ти ку: чи ни се да је Ка ми је во ис ку ство вр ши ло при ти сак на ње гов сен зи би ли тет: вре ме је узе ло свој да нак од умет ни ка (Brée, G. нав. де ло, стр. 9). 110

9 ни је фа та лан: Умјет ност и по бу на умри јет ће тек с по сљедњим чо вје ком. 28 Уто пи ја ства ра ња и по у мет ни че ње ми шље ња Жан Да ни јел (Jean Da niel), ме ђу тим, упо зо ра ва да је ве о ма опа сно вра ћа ти се Ка ми је вом де лу са на ме ром, ко ју че сто сре ће мо код вер них по кло ни ка, до вр ша ва ња ау то ро вог дела уме сто ње га са мог или, за хва љу ју ћи по јед но ста вље ним ин тер пре та ци ја ма, чак и јед ној вр сти раз о ча ра ња ко је до пушта, ту ма че њу сми сла де ла као апо ка лип се. 29 Не мо же послу жи ти као али би за про из вољ но или чак и до след но до врше ње чи ње ни ца да це ло ку пан Ка ми јев опус за и ста уоп ште ни је це ло вит. Он је остао ко нач но не до вр шен не са мо она ко ка ко је сва ки ау тор ски кор пус не до вр шен, ка ко је сва ка смрт ау то ра пре ра на, већ пре вас ход но сто га што то ни не же ли да бу де, што у по тра зи за сво јом об у хват но шћу ау то ко ректив но бе жи од ње. Ка ми је не си сте мо тво ран и Ка ми је ма ње у па те тич ној по тра зи за оства ре њем ци ља а ви ше у искању и ис ку ша ва њу по ми ри тељ ског ста ја ли шта. Ње го во дело и ње гов удео је, тек или чак, је дан по ку шај хар мо нич ног раз ре ше ња до па рок си зма до ве де них су прот ста вље но сти и рас кол ни шта ва са вре ме ног све та, јед но го то во до слов но му зич ко на сто ја ње да се дис кур зив ним и, још и ви ше, нара тив ним и ис по вед ним тек сту ал ним сред стви ма за го ва ра хар мо ниј ско из ми ре ње: умно го ме је дин ствен и не по но вљив склоп ко ји исто вре ме но све до чи и су ге ри ше уни вер зал ност свог предузе ћа. У сли ци тог до бро хот ног и об зир ног пре по ро да, не ма сум ње, пре би ва јед на епо хал на че жња, по ја вљу је се још је дан лик но стал ги је за ап со лу том, 30 али мо жда и пре и пре ци зни је, је дан на ро чит на пор да се об но ви је дин ство оног пред модер ног и, још да ље, све та ста ри не, ко ји ипак зна да не мо же да се вра ти, ма кар не исто ве тан. На том ме сту, углав ном, код Ка ми ја ста ју по ку ша ји де мон стра ци је или екс пла на ци је, а спе ку ла ци ја ако и не иш че за ва, до би ја спе ци фи чан и можда из вор ни ји вид. Ка ми се преусмерaва са дис кур зив ности на ро ман, сли ку, мит, па ра бо лу, не би ли из ми рио или уза јам но про жео не ро ма неск ну фи ло зо фи ју и ро ма нескну не фи ло зо фи ју. 31 Сли ке бре ме ни те зна че њи ма при ка зују, по ка зу ју, ка зу ју, али не ар гу мен ту ју. Оне ни су, али оне и 28 Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Да ни јел, Ж. (1990), Ту ма че ње Ка ми ја, Све ске, Пан че во, стр Ви де ти Ми ло ше вић, Н. (1978), Ан тро по ло шки есе ји, Бе о град: Но лит. 31 Ba ri li er, E. (1977) Al bert Ca mus Phi lo sop hie et littéra tu re, La u san ne: L a ge d hom me, pp. 146,

10 неће да бу ду (ау то)ре флек сив не. Оне се сми слом ви ше ис црпљу ју у увер љи вој пред ста ви нео п ход но сти пре по ро да, а ма ње, ако уоп ште, у ци љу та квог на сту па ња, успе шно на тај на чин из бе га ва ју ћи да од ре де вла сти ти то пос. Уто пи ја на пла ћу је ра чун пој мо вљу у мо не ти оне ре то ри ке, до жи вље не ви зи је и пред ста ве ко је је оно са мо у ве ре но и суве ре но по ти сну ло. Још у два де сет дру гој го ди ни Ка ми оставља ре зо лут ни за пис о убе ђе но сти у бла го твор ност трансфор ма ци је фи ло зо фи је ин стру мен ти ма умет но сти: Ми сли се са мо по сли ци. Ако же лиш по ста ти фи ло зоф, пи ши рома не. 32 Го ди ну да на ка сни је, у ње го вом ди плом ском ра ду, сто ји ука зи ва ње на, са ме исти не ра ди, ну жност упо тре бе некон вен ци о нал них из ра жај них сред ста ва: У ди ја ло гу ср ца и ума исти на се не мо же из ра зи ти дру га чи је не го сли ка ма. С про то ком вре ме на, ме ђу тим, Ка ми ју као да ви ше ни је ста ло до ро ма нсира ња и ви зу а ли за ци је фи ло зоф ских са др жа ја и про тив ста вља им јед но знач но и фрон тал но умет ност. Зашто сам умјет ник, а не фи ло зоф? за пи та ће се, опет ско ро вај ка ју ћи се, већ слав ни Ка ми За то што раз ми шљам ри јечи ма, а не иде ја ма. 33 При зна ње од сту па ња од фи ло зоф ских за хва та је увек скром но, из ви ња ва ју ће и го то во са мо кри тички ин то ни ра но, али као и да у сво јој сти дљи во сти кри је, ако не пре по ру ку, оно опо ме ну: Ни сам до и ста фи ло зоф и знам го во ри ти са мо о оном што сам про жи вио. 34 Упо зо ре ње ко је се умо та ва у облан ду ис по ве сти за пра во би да ле ги ти ми ше и за сту па не у га си во пра во сен зибил ног наспрам ап со лу ти за ци је оног ин те ли ги бил ног. На ис ку ству тог уви да мо жда би мо гло да се за сну је при жељ ки ва но поми ре ње. Из ну тра ин фи ци ра ти суп стра том умет ни ко ва ња и те о риј ску ак тив ност, или још и пре, на ње му је из гра ди ти и обр ну то, те о ри ју из ње са ме пре то чи ти у ства ра ла штво мо гло би се ре ћи да су то кре та ња у ко ји ма Ка ми пре по знаје сво ју ми си ју. Пи ро ва ње по ка зу је да се мо же го во ри ти о сен збил ној ми сли. Мит о Си зи фу у тен ден ци ји по ка зу је сво ју не фи ло зо фи ју. 35 Ана ли тич ке ла ди це ди сци пли на су јед но стра но не што од то га пре на гла ша ва ле за ра чун раз у мева ња је дин стве ног ли ка тог дво стру ког на сто ја ња. Са стра не умет ни ка гле да но, ње гов дуг и ње гов за да так је да под сти че ве ли чи ну умет но сти у тој веч ној на пе тости 32 Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр Исто, стр Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ba ri li er, E. нав. де ло, стр

11 изме ђу ље по те и бо ли, љу ба ви пре ма љу ди ма и лу до сти ства ра ла штва, не под но си ве оса мље но сти и за мор не ма се, од би ја ња и при хва ћа ња. 36 Умет ник је увек из ме ђу, и на пољу рас по ло же ња и иде ја, и у сфе ри дру штва и дру штве ности, и ода тле, из пот це ње не сре до кра ће пре по зна је и упућу је свој ни ма ло (о)сред њи и ам би ци о зни по зив : Он се др жи на тач ној ра зи ни, из ме ђу свих, ни ви ше ни ни же од свих оних ко ји ра де и ко ји се бо ре. Ње гов је по зив да пред тла че њем отво ри за тво ре и да де реч не во љи и сре ћи свих. 37 Из јед на чен са сви ма, а по себ но п(р)озван, у истом ни зу. Та пре по зна тљи ва апо ри ја ан га жо ва не уме тно сти и ин те лек туал ног ан га жма на уоп ште, код Ка ми ја на ла зи оправ да ње у не сум њи во бе не во лент ном али не ну жно и бе ниг ном увере њу да ху ма ни зам, овог пу та есте тич ки мо де ло ван, и после све га и упр кос све му, и да ље оста је је ди ни га рант ли ка оне ре не сан се ко ја је прет ход но про гла ше на нео п ход ном и чи ју ре а ли за ци ју на ја вљу ју на сту па ња и од сту па ња правед нич ких по бу ње ни ка. Хо ти мич на дис кур зив на не ди ферен ци ра ност и за бра на сли ке спа са је мо жда би ла бра на фа тал ним про јек ти ма, као што је не сум њи во би ла ре ак ци ја на њих, али би (нео)ро ман ти чар ска (пан)есте ти за ци ја све та исто вре ме но још увек мо гла би ти и по зив за оне суп стан цијал ни је ви зи је спа са ко је су ства ра лач ке у сво јој не по мирљи во сти и ра за ра њу, ви зи је ко је ни је мо гу ће оспо ри ти, ни ти чак уоп ште вред но ва ти, са ста но ви шта ко је би да за у зме и за сту па Ка ми је во де ло, ис пу ње но по ми ри тељ ским раз у мева њем, про пу сно шћу за све и по не кад ира ци о нал ном ве ром у из ба ви тељ ску сна гу умет но сти: Сва ко ве ли ко дје ло чи ни љеп шим и бо га ти јим људ ски лик и у то ме је ње го ва тај на. 38 У свом пр вом за пи су два де сет дво го ди шњи Ка ми пи ше о пра вом сми слу жи во та и ода тле од ре ђу је се бе пре ма уметно сти: Умјет ност за ме не ни је све, не ка он да ба рем бу де по сред ник. 39 По сред ник до сми сла, сло бо де, је дин ства, ле по те, све за круп не лих ре чи, али и, чи ни ло се, не за о би лазних ком по не на та чо ве ко ве ре ла тив не сре ће, еле ме на та ко ји јам че јед ну усме ре ност ко ја са ма со бом чи ни жи вот вред ним за сва ко по себ но про ла зно људ ско би ће. Ка ми је, 36 Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Гово ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Гово ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр

12 на рав но, за се бе пре све га у књи жев но сти ви део јед ну такву ори јен та ци ју, али ју је исто вре ме но и упр кос огра ђи вању ко ја су сме ра ла да за пре че ње но при ви ле го ва ње, ипак сма трао и су штин ском људ ском ак тив но шћу, јед ном од нај фун да мен тал ни јих. 40 У сво јој три де сет сед мој го ди ни, док По бу ње ни чо век још ни је био об ја вљен, Ка ми отво ре но опи су је пред ра су ду сво је фи ло зо фи је умет но сти : Имам нај у зви ше ни ју и нај стра стве ни ју иде ју о умјет но сти. Од више ви со ку а да бих при стао да је под ре дим иче му. Од ви ше стра стве ну а да бих је хтио одво ји ти од иче га. 41 Та ква је умет ност он да мо ра ла да ми ри и да се ми ри, а стан дар дом и ме ром успе шно сти свог оства ре ња да огла си сте пен и начин по ми ре ња. Не ћу по ри ца ти глу по ври јед ност ства ра ња у ко рист ври јед но сти чо вје чан ства, или обр ну то. За ме не, јед не ни су ни кад одво је не од дру гих и ве ли чи ну умјет ни ка ме рим (Мо ли јер, Тол стој, Мел вил) пре ма рав но те жи ко ју је он успио одр жа ти ме ђу јед ним и дру гим ври јед но сти ма. 42 Исти прин цип урав но те же но сти вред но ва ња ко ји ба штини књи жев ност за Ка ми ја је и вр хун ско ме тод ско ру ко водство и кри те ри јум вред но сти фи ло зоф ског из ла га ња, чи ји узор оста је грч ка ми сао. 43 Уло гу по сред ни ка и по ми ри те ља умет ник не дво сми сле но, а фи ло зоф уко ли ко је (и) умет ник, мо ра да пре у зме на свим рав ни ма по сто ја ња, ми шље ња и ства ра ња. И етич ке и ко смо ло шке ка те го ри је мо ра ју да се са да под ре де и исто вре ме но ау тен тич но про на ђу у зах те ву, ка рак те ру и ци љу ње го вог естет ског ан га жо ва ња, бу ду ћи да им мо жда ко нач ну ле ги ти ма ци ју функ ци је да је ме ра ле по те ко ју чу ва ју и про из во де. Ка ми је во естет ско по ми ре ње и ми ре ње по у мен ти че њем, изве сно ни је до вољ но за ис ход ко ји при жељ ку је, али је мо жда (би ло) је ди ни мо гу ћи од го вор на на ва лу иде о ло шки ан гажо ва не и те тич ки ар ти ку ли са не умет но сти сре ди ном прошлог ве ка и, след стве но, ба шти ни ло јед ну дра го це ну и неу по ре ди ву пред ност у од но су на њих: осим што ми ри, оно је за о ку пље но ме ре њем, од ме ра ва њем вла сти те гра ни це и, осим што не ће да бу де то тал(итар)но, ипак пре тен ду је на јед ну раз бо ри ту фор мал ну или ре гу ла тив ну уни вер зал ност ва же ња. Та ква ин тер вен ци ја у по сто је ће фор ме ко је од би јају да се пре по зна ју као про из ве де ни и ре кон струк ти бил ни 40 Brée, G. нав. де ло, стр Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фички за вод Хр ват ске, стр Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр Упо ре ди ти Фо ше, М. (2011) Мани фест све тло сти, Злат на гре да 111/112 (XI), стр

13 конструк ти, по но сни при том на фа на тич ку до след ност ко ју ис по ве да ју, мо же до ду ше, или мо ра, по вре ме но да се до живи као де фор ми са ње: Ис пра вља ње ства ра ња, ка ко га је Ка ми де фи ни сао у По бу ње ном чо ве ку, опа сно се при бли жава уна ка жа ва њу. 44 И уз прет по став ку да је та ко, ме ђу тим, у истом де лу се, још и че шће, на ла зи и онај де ло твор ни ко ректив ко ји, у до ду ше не јед но знач ној ин тен ци ји, упра во оне могу ћу је уста но вље ње сва ког из о па че ног по рет ка: Умјет ност нас ба рем учи да се чо вјек не сво ди са мо на по ви јест не го да на ла зи раз лог по сто ја ња и у при ро ди. Ве ли ки Пан за ње га ни је мр тав. У исто ври је ме док по твр ђу је ври јед ност, сви ма за јед нич ко до сто јан ство, ње го ва нај на гон ски ја по бу на упор но зах ти је ва не так нут дио ствар ног ко је му је име ље по та, ка ко би њо ме ута жи ла сво ју глад за је дин ством. 45 С дру ге стра не, ве ћи про блем Ка ми је ве ви зи је ис пра вљеног ства ра ња од опа сно сти уна ка жа ва ња ствар но сти, чи ни се да се са сто ји у не чем, у из ве сном сми слу, упра во су прот ном: у ње ном оста ја њу на де кла ра ци ја ма, убе дљивим али фраг мен тар ним де скрип ци ја ма и оп штим ме сти ма оне не га тив не му дро сти ко ја из бе га ва све ап со лу ти за ци је. Та ко из ло же на, она не ма ни мо ћи ни мо гућ но сти да у једин стве ном сле ду до вр ши по сао и на ђе сми сао свом на по ру ван и пре ко оправ да ња већ за че те умет нич ке прак се. Мо гу ће је ме ђу тим да ап сти ни ра њем од по зи тив ног од го во ра, из остан ком при ка за на чи на кон крет ног оства ре ња ле пих предзна ка по све ма шњег по ми ре ња, у јед ном бит ном сми слу упра во оста је до след на. Ње го ва пре ци зни ја сли ка мо гла би би ти хо ти ми це пре пу ште на тек про сто ру где се екс пре сив но рас кри ва: умет нич ком де лу, а не ње го вој те о ри ји. У од бегу од те ро ри зма те о ри је, Ка ми кон се квент но за др жа ва ту ко кет ну так ти ку за го ва ра ња обла сти отво ре ног ис хо да или на го ва ра ња на ње га. Та не до ре че ност или не до ми шље ност, да нас, уме сто да пред ста вља ана хро ни зам, ра ди је би мо гла би ти све до чан ство јед не на ме ра ва не и шта ви ше од го вор не не до след но сти: уна пред про ка зи ва ња сва ког од ре ђе ног ли ка по ми ре ња ко је исто вре ме но не пре ста је да се, као сво је врсни не рас по ло жив али нео п хо дан иде ал, ис трај но за го ва ра. И тех нич ки и мо ти ва циј ски им пре си о ни стич ка, сли ка препо ро да за му ће ним об ри си ма пре до ча ва и при зи ва је дан процес ко ји прет по ста вља бес крај не мо гућ но сти ства ра ња и не обе ћа ва ни ка кву уте ху. За раз ли ку од фа на тич них ци љо љуба ца, Ка ми је имао пре ви ше раз ли чи тих сен зи би ли те та, или 44 Brée, G. нав. де ло, стр Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зора, Гра фич ки за вод Хр ват ске, стр

14 пре ви ше сен зи би ли те та за раз ли ку, пре ма ло или упра во пота ман, за пра во ни ка кве то ле ран ци је за са мо за до вољ но, раци о нал но али ин ди фе рент но пре ма ствар но сти, ис пре да ње дис кур са те о ри је, као и до вољ но чу ла за за во дљи ве али не и са мо до па дљи ве тек сту ал не прак се да би се ба вио хи по стази ра њи ма. До бро вољ на осу да на про тив реч ну или не до врше ну по зи ци ју ин ка си ра се ода тле као ну жан тро шак: Ка ми за сту па (пре по ро ђе но) је дин ство, али је на чел но рав но душан пре ма (за сни ва њу) мо гућ но сти ње го вог ван мен тал ног по сто ја ња. Из ме ђу бе сми сла амор фи је и хе ге мо ни је си стема ти зо ва не мор фо ло ги је, ужље би ла се лу цид ност ко ја ја лово за го ва ра не мо гу ће, прав да ју ћи се по жељ но шћу или чак ну жно шћу са мог на го во ра. Пре по ру ка ко ја је од го вор на према мо гућ но сти вла сти тог се ди мен ти ра ња ре ал но оне мо гућу је рад на ми ру ко јем уна пред ус кра ћу је осно ву по мирења. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ba ri li er, E. (1977) Al bert Ca mus Phi lo sop hie et littéra tu re, La u sanne: L a ge d hom me. Бјењ ков ски, З. (1982) Па кло ви и Ор фе ји: есе ји о за пад но е вроп ској ли те ра ту ри два де се тог ве ка, Ниш: Гра ди на. Brée, G. (1961) Ca mus, New Brun swick: Rut gers Uni ver sity Press. Ca mus, A. (1975) Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при јате љу; Го во ри у Швед ској, Одабранa дје ла, књи га 5, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске. Ca mus, A. (1975) На лич је и ли це; Пи ро ва ње; Ље то, Ода бра на дјела, књи га 1, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске. Ca mus, A. (1976) За пи си, Ода бра на дје ла, књи га 7, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске. Ca mus, A. (1976) Кро ни ке, Одабранa дје ла, књи га 8, два то ма, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске. Ca mus, A. (1976) По бу ње ни чо вјек, Ода бра на дје ла, књи га 6, За греб: Зо ра, Гра фич ки за вод Хр ват ске. Да ни јел, Ж. (1990) Ту ма че ње Ка ми ја, Све ске, Пан че во, стр Фо ше, М. (2011) Ма ни фест све тло сти, Злат на гре да 111/112 (XI), pp Гр лић, Д. (1979) С ону стра ну есте ти ке, Есте ти ка IV, За греб: На при јед. Је ре мић, Д. (1970) До ба ан ти-умет но сти, Бе о град: Кул ту ра. Ко вач, Н. (1975) Су коб би ћа и иде а ла али је на ци ја у де лу Ал бе ра Ка ми ја, Са ра је во: Свје тлост. Ми ло ше вић, Н. (1978) Ан тро по ло шки есе ји, Бе о град: Но лит. 116

15 Ми ха и ло вић, Д. Ка ми и Сар тр чи сте и(ли) пр ља ве ру ке, у: У тра га њу за сми слом: по во дом сто го ди на од ро ђе ња Ал бе ра Kамија и по чет ка об ја вљи ва ња де ла Мар се ла Пру ста У тра га њу за из гу бље ним вре ме ном ( ), Кла си ци свет ске књи жевно сти: ју би ле ји, књи га 6, при ре ди ле Је ре мић, В. и Ми ха и ло вић, Д. (2013), Бе о град: Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ковић, Фи ло ло шки фа кул тет, стр Сар тр, Ж. П. (1984) Пор тре ти, Бе о град: Но лит. Predrag Krstić University in Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade WORLD AND TRUTH OF LITERATURE: CAMUS URGING RECONCILIATION Abstract The article seeks to situate motivationally Camus vision of corrected creation in literary and ideological controversies of his time. Relying on systematically unrepresented but numerous and explicit reflections on the status of literary and the role of artistic practice, it also intends to point to the theoretical argumenation and aesthetic justification of such a vision. Conclusion is that the seemingly reluctant Camus position is the product of a conscious decision - and its implementation - that the task of the artist is primarily to understand and, contrary to the subversive doctrines of the salvation, with his rebellious announcement of considerate revival in the name of justice and beauty, to creatively testify contradictions of his own time and advocate perhaps unconceivable comprehensive reconciliation. Key words: Camus, reconciliation, art, truth, creation, rebirth 117

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Eдиција Мала психологија. ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање. Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик

Eдиција Мала психологија. ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање. Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик Eдиција Мала психологија ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик Наслов оригинала: Pamela Espeland & Elizabeth Verdick Making Every Day Count Original edition published

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information