С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77"

Transcription

1 ISSN COBISS.SR-ID Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ар ген ти ни 3 Указ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној Ре пу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би 3 Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној Ре пу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би 3 Указ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Се не гал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту 3 Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Се не гал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту 3 Указ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу 4 Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу 4 В л а д а Решење о да ва њу са гла сно сти на Го ди шњи про грам о из ме на ма и до пу на ма Го ди шњег про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње шу ма ма Ср би ја шу ме за го ди ну 4 Решење о да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 4 Решење о да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа Пу те ви Ср би је за го ди ну 5 Решење о да ва њу са гла сно сти на Кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из ве штај Јав ног пред у зе ћа По шта Ср би је за го ди ну 5 Решење o претходнoj сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив Србија 5 М и н и с т а р с т в а Правилник о спре ча ва њу, ра ном от кри ва њу и су зби ја њу бол нич ких ин фек ци ја 6

2 2 Број септембар Правилник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та 9 Фондови Правилник о из ме на ма Пра вил ни ка о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здрав стве них услу га за го ди ну 39 Правосуђе Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Београду 39 Одлука о избору судије Привредног апелационог суда у Чачку 40 Одлука Државног већа тужилаца о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду 41 Одлука Европског суда за људска права по представци број 23001/08, Александар Матић и Polonia ДОО против Србије 41 Пресуда Европског суда за људска права по преставкама бр.38629/07 и 23718/08, Рафаиловић и Стевановић против Србије 49 Агенције и ревизор Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховних ревизорских институција 60 Решење директора Агенције за борбу против корупције 67 Колективни уговори Колективни уговор Јав ног пред у зе ћа Слу жбе ни гла сник 68 Локална самоуправа Решење о име но ва њу ди рек то ра Јав ног стам бе ног пред у зе ћа Кра гу је вац у Кра гу јев цу 80 Привредна друштва Позив ОФА Организација фотографских аутора, Београд 80

3 9. септембар Број 77 3 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 4862 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ар ген ти ни I По ста вља се Је ла Ба ћо вић на ду жност из ван ред ног и опу номо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ар ген ти ни. Ре пу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 155 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 153 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној Ре пу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би I Опо зи ва се Дра ган Мом чи ло вић са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној Репу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 154 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној Ре пу бли ци Тан за ни ји, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Адис Абе би I По ста вља се Дра ган Мра о вић на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ује ди ње ној 4865 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Се не гал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту I Опо зи ва се Ста ни слав Ста кић са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Се негал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 156 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Се не гал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту I По ста вља се Сла ђа на При ца Тав чи ов ска на ду жност из ванред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу блици Се не гал, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ра ба ту. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 157 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р.

4 4 Број септембар На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу I Опо зи ва се Ми о мир Удо вич ки са ду жно сти из ван ред ног и опуно мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу I По ста вља се Ми лан Ба че вић на ду жност из ван ред ног и опуно мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ислам ској Ре пу бли ци Па ки стан, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Пе кин гу. II Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. КПРС 158 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р. ВЛ А Д А КПРС 159 У Бе о гра ду, 8. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 50. став 3. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 119/12, 116/13 аутен тич но ту ма че ње и 44/14 др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Вла да до но си Р Е Ш Е Њ Е о да ва њу са гла сно сти на Го ди шњи про грам о из ме на ма и до пу на ма Го ди шњег про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње шу ма ма Ср би ја шу ме за го ди ну I Да је се са гла сност на Го ди шњи про грам о из ме на ма и до пу на ма Го ди шњег про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње шума ма Ср би ја шу ме за го ди ну, ко ји је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње шу ма ма Ср би ја шу ме на сед ни ци од 17. ју ла го ди не. II Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 05 број /2015 У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Вла да Пред сед ник, Алек сан дар Ву чић, с.р На осно ву чла на 10. став 3. За ко на о Фон ду за раз вој Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/09, 88/10, 119/12 и 5/15 ) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди (,,Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Вла да до но си Р Е Ш Е Њ Е о да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну I Да је се са гла сност на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну, ко ји је до нео Управ ни од бор Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср би је на сед ни ци од 18. ав гу ста го ди не.

5 9. септембар Број 77 5 II Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 05 број /2015 У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Вла да Пред сед ник, Алек сан дар Ву чић, с.р На осно ву чла на 50. став 3. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 119/12, 116/13 аутен тич но ту ма че ње и 44/14 др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Вла да до но си Р Е Ш Е Њ Е о да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа Пу те ви Ср би је за го ди ну I Да је се са гла сност на Про грам о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа Пу те ви Ср би је за го ди ну, ко ји је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа Пу те ви Ср би је на сед ни ци од 21. ав гу ста го ди не. II Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 05 број /2015 У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Вла да Пред сед ник, Алек сан дар Ву чић, с.р На осно ву чла на 18. став 1. тач ка 7) За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 119/12, 116/13 аутен тич но ту маче ње и 44/14 др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Вла да до но си Р Е Ш Е Њ Е о да ва њу са гла сно сти на Кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из ве штај Јав ног пред у зе ћа По шта Ср би је за го ди ну I Да је се са гла сност на Кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из ве штај Јав ног пред у зе ћа По шта Ср би је за го ди ну, ко ји је до нео Надзор ни од бор Јав ног пред у зе ћа По шта Ср би је на сед ни ци од 29. ју ла го ди не. II Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 05 број /2015 У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Вла да Пред сед ник, Алек сан дар Ву чић, с.р На осно ву чла на 44. став 1. За ко на о спор ту ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/11 и 99/11 др. за ко н) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Вла да до но си Р Е Ш Е Њ Е I Да је се прет ход на са гла сност да спорт ска ор га ни за ци ја На ци о нал на аики до фе де ра ци ја Ср би је Аики до Ср би је, са се ди штем у Бе о гра ду, Ви ди ко вач ки ве нац 7, у свом на зи ву са др жи на зив Ср би ја. II Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 05 број /2015 У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Вла да Пред сед ник, Алек сан дар Ву чић, с.р.

6 6 Број септембар М И Н И С ТА Р С Т ВА 4874 На осно ву чла на 33. став 3. За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти ( Слу жбе ни гла сник РС, број 125/04), Ми ни стар здра вља до но си П РА В И Л Н И К о спре ча ва њу, ра ном от кри ва њу и су зби ја њу бол нич ких ин фек ци ја I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ Члан 1. Овим пра вил ни ком про пи су ју се ме ре спре ча ва ња по ја ве, раног от кри ва ња и су зби ја ња бол нич ких ин фек ци ја, на чин и по ступак за њи хо во спро во ђе ње, као и на чин обра зо ва ња и ра да ко ми сије за за шти ту од бол нич ких ин фек ци ја. Здрав стве не уста но ве, со ци јал не уста но ве у ко ји ма се оба вља и здрав стве на де лат ност, при ват на прак са и дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју и од ре ђе не по сло ве из здрав стве не де лат но сти у скла ду са за ко ном, ду жни су да спро во де струч не, ор га ни за ци о не и дру ге про пи са не ме ре у ци љу спре ча ва ња по ја ве, ра ног от кри ва ња и сузби ја ња бол нич ких ин фек ци ја. Члан 2. Бол нич ка ин фек ци ја, од но сно ин фек ци ја по ве за на са здравстве ном за шти том је ин фек ци ја на ста ла код па ци је на та и осо бља у здрав стве ној уста но ви или дру гом су бјек ту из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка, као ре зул тат не же ље не ре ак ци је ор га ни зма на прису ство ин фек тив ног аген са или ње го вих ток си на, а ко ја ни је би ла при сут на ни ти је па ци јент био у ин ку ба ци ји при ли ком при је ма. Ин фек ци ја се сма тра бол нич ком ако је на ста ла у здрав стве ној уста но ви, или дру гом су бјек ту из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка у сле де ћим слу ча је ви ма: 1) ако је по ста ла еви дент на 48 ча со ва по сле при је ма па ци јента у бол ни цу или ка сни је; 2) ако се утвр ди да је по ве за на са хи рур шком ин тер вен ци јом, а ис по љи се у то ку 30 да на по сле хи рур шке ин тер вен ци је у слу ча ју да им план тат ни је угра ђен, или у то ку јед не го ди не ако је угра ђен; 3) ако се ис по љи по сле от пу ста па ци јен та, а епи де ми о ло шки по да ци по ка зу ју да је на ста ла у здрав стве ној уста но ви или дру гом су бјек ту из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка; 4) ако је на ста ла код но во ро ђен ча ди као ре зул тат про ла за кроз по ро ђај ни ка нал мај ке; 5) код ли ца за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма или другим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка. II. ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ НАД ЗОР НАД БОЛ НИЧ КИМ ИН ФЕК ЦИ ЈА МА Члан 3. Епи де ми о ло шки над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма (у даљем тек сту: епи де ми о ло шки над зор) под ра зу ме ва си сте мат ско при ку пља ње, ана ли зу и ту ма че ње по да та ка о бол нич ким ин фек ција ма, као и по врат ну ин фор ма ци ју о ре зул та ти ма над зо ра здравстве ном осо бљу оде ље ња на ко ме је над зор вр шен, Ко ми си ји за за шти ту од бол нич ких ин фек ци ја (у да љем тек сту: Ко ми си ја), и над ле жним ин сти ту ци ја ма. Епи де ми о ло шки над зор омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју бо ле сника ко ји има ју не ку ин фек ци ју или ко ло ни за ци ју, као и са гле да ва ње фак то ра ри зи ка ко ји су до при не ли ње ном на стан ку. У епи де ми о ло шком над зо ру ко ри сте се де фи ни ци је бол ничких ин фек ци ја ко је об ја вљу је За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке. Члан 4. Епи де ми о ло шки над зор из чла на 3. став 1. овог пра вил ни ка оба вља ју здрав стве ни рад ни ци над ле жни за спро во ђе ње над зо ра. Епи де ми о ло шки над зор над па ци јен ти ма са по ве ћа ним ри зиком за на ста нак бол нич ких ин фек ци ја спро во ди се кон ти ну и ра но, пра ће њем ин ци ден ци је, а по вре ме но пре ма епи де ми о ло шким инди ка ци ја ма, спро во ди се сту ди ја пре ва лен ци је. Па ци јен ти ко ји су у по ве ћа ном ри зи ку за обо ле ва ње од болнич ких ин фек ци ја су: 1) опе ри са ни па ци јен ти, 2) иму но де фи ци јент ни па ци јен ти, 3) не до но шчад, 4) но во ро ђен чад, 5) одој чад, 6) па ци јен ти ста ри је жи вот не до би (>65 го ди на), 7) па ци јен ти са опе ко ти на ма, 8) па ци јен ти у је ди ни ца ма ин тен зив не не ге и те ра пи је, 9) па ци јен ти на хе мо ди ја ли зи, 10) па ци јен ти обо ле ли од ин фек тив них бо ле сти, 11) осо бе са ин ва ли ди те том и пси хич ким бо ле сти ма. Сту ди ја пре ва лен ци је спро во ди се у здрав стве ним уста но вама и дру гим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка на тери то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, пе ри о дич но на пет го ди на, у скла ду са пла ном ко ји при пре ма За вод за јав но здра вље осно ван за те ри тори ју Ре пу бли ке, у са рад њи са Ре пу блич ком струч ном ко ми си јом за над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма. 1. Ор га ни за ци ја епи де ми о ло шког над зо ра Члан 5. Здрав стве на уста но ва и дру ги су бјек ти из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка, до но си Про грам за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја (у да љем тек сту: Про грам) и го ди шњи План за пре венци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја (у да љем тек сту: План). Про гра мом се утвр ђу ју ду го роч ни ци ље ви, ак тив но сти и метод ра да, на чин ор га ни зо ва ња, спро во ђе ња и кон тро ле, уче сни ци у спро во ђе њу про гра ма и њи хо ви за да ци. Пла ном се утвр ђу ју ак тив но сти у то ку јед не ка лен дар ске годи не за за шти ту од по ја ве бол нич ких ин фек ци ја. Члан 6. У здрав стве ним уста но ва ма и со ци јал ним уста но ва ма у ко јима се оба вља и здрав стве на де лат ност, пред лог Про гра ма и Пла на са чи ња ва Ко ми си ја, а до но си га ди рек тор здрав стве не уста но ве и со ци јал не уста но ве у ко ји ма се оба вља и здрав стве на де лат ност. У при ват ној прак си и прав ном ли цу ко је оба вља и од ре ђе не посло ве здрав стве не де лат но сти у скла ду са за ко ном, Про грам и План до но си ли це од го вор но за над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма. Про грам из ст. 1. и 2. овог чла на ре ви ди ра се јед ном у три годи не и до ста вља се над ле жном ин сти ту ту, од но сно за во ду за јав но здра вље. План из ст. 1. и 2. овог чла на за на ред ну го ди ну, до но си се нај ка сни је до 31. де цем бра те ку ће го ди не. 2. Ко ми си ја за за шти ту од бол нич ких ин фек ци ја Члан 7. Здрав стве на уста но ва и со ци јал на уста но ва у ко јој се оба вља и здрав стве на де лат ност, ду жна је да фор ми ра Ко ми си ју и да има здравстве не рад ни ке над ле жне за над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма. За ме ни ка пред сед ни ка, чла но ве Ко ми си је и здрав стве не радни ке над ле жне за над зор име ну је од го вор но ли це уста но ве. Члан 8. Ко ми си ју чи не пред сед ник ко ми си је, за ме ник пред сед ни ка и чла но ви. Члан 9. На се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не де лат ности и здрав стве ној де лат но сти ко ја се оба вља на ви ше ни воа, председ ник Ко ми си је је ди рек тор здрав стве не уста но ве, ко ји име ну је за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве Ко ми си је. Чла но ви Ко ми си је су: 1) ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них је ди ни ца, 2) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, 3) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста ми кро би о ло ги је,

7 9. септембар Број ) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста за ин фек тив не бо ле сти, 5) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста хи ги је не, 6) глав на се стра здрав стве не уста но ве, 7) глав на се стра кли ни ке/оде ље ња, 8) ме ди цин ска се стра тех ни чар, ко ја оба вља по сло ве ве за не за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ке ин фек ци је. Ако здрав стве на уста но ва из ста ва 1. овог чла на не ма за после ног док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сту епи де ми о ло ги је, за чла на Ко ми си је мо же се име но ва ти дру ги док тор ме ди ци не спе ци ја листа епи де ми о ло ги је, еду ко ван из обла сти бол нич ких ин фек ци ја у скла ду са за ко ном. Ако у здрав стве ној уста но ви на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не де лат но сти, не ма за по сле ног док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте из ста ва 2. тач. 3) 5) овог чла на, за чла на Ко ми си је мо же се име но ва ти дру ги док тор ме ди ци не на ве де не спе ци јал ности или за по сле ни док тор ме ди ци не дру ге спе ци јал но сти. Члан 10. На при мар ном ни воу здрав стве не де лат но сти осим у за во дима и апо те ка ма и у со ци јал ној уста но ви у ко јој се оба вља и здравстве на де лат ност, пред сед ник Ко ми си је је ди рек тор уста но ве ко ји име ну је за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве Ко ми си је. Чла но ви Ко ми си је су: 1) ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них је ди ни ца, 2) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, 3) глав на се стра уста но ве, 4) глав на се стра слу жби, 5) ме ди цин ска се стра тех ни чар, ко ја оба вља по сло ве ве за не за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ке ин фек ци је. Ако у здрав стве ној уста но ви на при мар ном ни воу и со ци јал ној уста но ви у ко јој се оба вља и здрав стве на де лат ност, не ма за по сле ног док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте епи де ми о ло ги је, за чла на Ко ми си је мо же се име но ва ти док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, еду ко ван из обла сти бол нич ких ин фек ци ја у скла ду са за ко ном. Члан 11. Здрав стве на уста но ва и со ци јал на уста но ва у ко јој се обавља и здрав стве на де лат ност, о са ста ву Ко ми си је оба ве шта ва надле жни ин сти тут, од но сно за вод за јав но здра вље и За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке. Члан 12. Ко ми си ја ра ди на осно ву По слов ни ка о ра ду: 1) до но си и пе ри о дич но ре ви ди ра Про грам и струч но ме тодо ло шка упут ства за ме ре пре вен ци је и су зби ја ња бол нич ких инфек ци ја; 2) до ста вља упут ства у пи сме ној или елек трон ској фор ми свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма; 3) до но си го ди шњи План ра да Ко ми си је ко јим: од ре ђу је струч не при о ри те те у су зби ја њу бол нич ких инфек ци ја пре ма епи де ми о ло шкој си ту а ци ји, као и по ступ ке у оквиру ме ра за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја у складу са пре по ру ка ма и упут стви ма Ре пу блич ке струч не ко ми си је за над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма; од ре ђу је ме тод у пра ће њу бол нич ких ин фек ци ја пре ма препо ру ци док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте епи де ми о ло ги је; пра ти при ме ну пре по ру ка и ме ра за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја; 4) ана ли зи ра кре та ње бол нич ких ин фек ци ја и утвр ђу је при о- ри те те у епи де ми о ло шком над зо ру; 5) са ра ђу је са над ле жним ин сти ту ти ма, од но сно за во ди ма за јав но здра вље; 6) раз ма тра пе ри о дич не из ве шта је ко је при пре ма ор га ни за цио на је ди ни ца за бол нич ке ин фек ци је у здрав стве ним уста но ва ма, на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те, од носно ме ди цин ска се стра тех ни чар у са рад њи са док то ром ме ди цине спе ци ја ли стом епи де ми о ло ги је у уста но ва ма из чла на 10. став 1. овог пра вил ни ка; 7) под но си пе ри о дич не из ве шта је од го вор ном ли цу ди ректо ру уста но ве и над ле жном ин сти ту ту, од но сно за во ду за јав но здра вље. Рад Ко ми си је од ви ја се на са стан ци ма ко ји се ор га ни зу ју најма ње два пу та го ди шње, а по по тре би и че шће, за ви сно од епи деми о ло шке си ту а ци је у по гле ду бол нич ких ин фек ци ја. Чла но ви Ко ми си је за свој рад од го вор ни су ди рек то ру здравстве не, од но сно со ци јал не уста но ве у ко јој се оба вља и здрав ствена де лат ност. Ди рек тор уста но ве од го во ран је за спро во ђе ње ме ра пре венци је и су зби ја ња бол нич ких ин фек ци ја. Члан 13. Здрав стве на уста но ва на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те у оба ве зи је да има ор га ни за ци о ну је ди ни цу за бол нич ке ин фек ци је (слу жба, оде ље ње, гру па, тим и сл.). Здрав стве не уста но ве на при мар ном ни воу, здрав стве на делат ност ко ја се оба вља на ви ше ни воа, со ци јал не уста но ве у који ма се оба вља и здрав стве на де лат ност, при ват на прак са и дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју и од ре ђе не по сло ве из здрав стве не делат но сти у скла ду са за ко ном, у оба ве зи су да има ју ме ди цин ску се стру тех ни ча ра, ко ја оба вља по сло ве ве за не за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја, еду ко ва ну из обла сти бол нич ких ин фек ци ја у скла ду са за ко ном. Ако при ват на прак са, у скла ду са за ко ном, не ма за по сле но ли це из ста ва 2. овог чла на, по сло ве ве за не за пре вен ци ју и пра ћење бол нич ких ин фек ци ја, оба вља њен осни вач. 3. Ор га ни за ци о на је ди ни ца за бол нич ке ин фек ци је Члан 14. Ор га ни за ци о ну је ди ни цу за бол нич ке ин фек ци је из чла на 13. став 1. овог пра вил ни ка, чи не за по сле ни док тор ме ди ци не спе ци јали ста епи де ми о ло ги је и ме ди цин ска се стра тех ни чар, за оба вљање по сло ва ве за них за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ција, еду ко ва ни из обла сти бол нич ких ин фек ци ја у скла ду са за ко ном. Ако здрав стве на уста но ва из чла на 13. став 1. овог пра вилни ка не ма за по сле ног док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сту епи де мио ло ги је, по сло ве из ста ва 1. овог чла на, мо же оба вља ти док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је, еду ко ван из обла сти болнич ких ин фек ци ја у скла ду са за ко ном. Члан 15. Ор га ни за ци о на је ди ни ца за бол нич ке ин фек ци је из чла на 14. овог пра вил ни ка, пра ти здрав стве но ста ње хо спи та ли зо ва них паци је на та, пред ла же и пра ти спро во ђе ње ме ра пре вен ци је и су збија ња бол нич ких ин фек ци ја. Члан 16. По сло ви док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте епи де ми о ло ги је из чла на 14. овог пра вил ни ка су: 1) пра ће ње епи де ми о ло шке си ту а ци је у по гле ду бол нич ких ин фек ци ја, по ста вља ње ди јаг но зе бол нич ких ин фек ци ја у скла ду са де фи ни ци ја ма из чла на 3. овог пра вил ни ка; 2) при ка зи ва ње епи де ми о ло шке си ту а ци је на осно ву при купље них по да та ка и днев но из ве шта ва ње струч ног ко ле ги ју ма стаци о нар не уста но ве; 3) уче ство ва ње у при пре ми пре по ру ка за пре вен ци ју и су збија ње бол нич ких ин фек ци ја; 4) пра ће ње при ме не пре по ру ка, по сту па ка и ме ра за пре венци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја, као и вр ше ње про це не при ме ње них ме ра; 5) пра ће ње бол нич ких ин фек ци ја пре ма утвр ђе ним при о рите ти ма и изо ла ти ма бак те ри ја од епи де ми о ло шког зна ча ја, као и еви ден ти ра ње и при ја вљи ва ње; 6) пру жа ње струч не по мо ћи док то ри ма ме ди ци не у сва коднев ном ра ду; 7) при ја вљи ва ње сум ње на епи де ми ју бол нич ких ин фек ци ја док то ру ме ди ци не спе ци ја ли сти епи де ми о ло ги је над ле жног инсти ту та, од но сно за во да за јав но здра вље; 8) са рад ња са док то ром ме ди ци не спе ци ја ли стом епи де ми о- ло ги је над ле жног ин сти ту та, од но сно за во да за јав но здра вље, при ис тра жи ва њу епи де ми је и утвр ђи ва њу пре по ру ка и ме ра за су збија ње епи де ми је; 9) да ва ње пре по ру ка за ду же ним ли ци ма при пла ни ра њу грађе вин ских ра до ва у уста но ви са аспек та пре вен ци је и су зби ја ња бол нич ких ин фек ци ја; 10) ор га ни зо ва ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за за по сле на ли ца у здрав стве ној уста но ви, у скла ду са за ко ном; 11) без бед но чу ва ње по да та ка;

8 8 Број септембар ) при пре ма ње пе ри о дич них из ве шта ја ко ји се, на кон усваја ња од стра не Ко ми си је, до ста вља ју над ле жном ин сти ту ту, од носно за во ду за јав но здра вље. Члан 17. По сло ви ме ди цин ске се стре тех ни ча ра, у окви ру ор га ни заци о не је ди ни це за бол нич ке ин фек ци је су: 1) днев но при ку пља ње по да та ка о па ци јен ти ма ко ји су у ризи ку за на ста нак бол нич ких ин фек ци ја, упи си ва ње по да та ка у обра зац за над зор и оба ве шта ва ње док то ра ме ди ци не спе ци ја листу епи де ми о ло ги је над ле жног за бол нич ке ин фек ци је о при купље ним по да ци ма; 2) уче ство ва ње у при пре ми пре по ру ка за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја са аспек та из во ђе ња се стрин ских про це ду ра; 3) пра ће ње при ме не пре по ру ка, по сту па ка и ме ра за пре венци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја; 4) днев ни увид у про то кол ми кро би о ло шке ла бо ра то ри је; 5) увид у ре зул та те кон тро ле сте ри ли за ци је; 6) пра ће ње бол нич ке ин фек ци је кроз ко ло ни за ци је, пре ма утвр ђе ним при о ри те ти ма и изо ла ти ма бак те ри ја од епи де ми о лошког зна ча ја; 7) пру жа ње струч не по мо ћи ме ди цин ским се стра ма тех нича ри ма у сва ко днев ном ра ду; 8) пру жа ње по мо ћи док то ру ме ди ци не спе ци ја ли сти епи деми о ло ги је из чла на 14. овог пра вил ни ка, при ис тра жи ва њу епи деми је бол нич ке ин фек ци је и при утвр ђи ва њу пре по ру ка и ме ра за су зби ја ње епи де ми је; 9) уче ство ва ње у кон ти ну и ра ној еду ка ци ји за за по сле на ли ца у здрав стве ној уста но ви; 10) без бед но чу ва ње по да та ка. Ме ди цин ска се стра тех ни чар, за свој рад не по сред но од гова ра док то ру ме ди ци не спе ци ја ли сти епи де ми о ло ги је из чла на 14. овог пра вил ни ка. 4. Уло га ин сти ту та, од но сно за во да за јав но здра вље у епи де ми о ло шком над зо ру над бол нич ким ин фек ци ја ма Члан 18. Ин сти тут, од но сно за вод за јав но здра вље, ор га ни зу је епиде ми о ло шки над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог пра вил ника на те ри то ри ји за ко ју је осно ван. Ин сти тут, од но сно за вод за јав но здра вље: 1) пру жа по треб ну струч но-ме то до ло шку по моћ здрав стве ној уста но ви или дру гом су бјек ту из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка то ком ор га ни зо ва ња и из во ђе ња епи де ми о ло шког над зо ра над болнич ким ин фек ци ја ма; 2) уче ству је у ра ду Ко ми си је; 3) при ку пља и ана ли зи ра до ста вље не при ја ве и из ве шта је о бол нич ким ин фек ци ја ма; 4) вр ши ис пи ти ва ње епи де ми ја бол нич ких ин фек ци ја у сарад њи са ор га ни за ци о ном је ди ни цом за бол нич ке ин фек ци је и Коми си јом; 5) пред ла же ме ре за спре ча ва ње пре но ше ња бол нич ких инфек ци ја; 6) ор га ни зу је кон ти ну и ра ну еду ка ци ју из обла сти бол нич ких ин фек ци ја, у скла ду са за ко ном; 7) са чи ња ва из ве шта је о бол нич ким ин фек ци ја ма на сво јој те ри то ри ји и до ста вља их За во ду за јав но здра вље осно ва ном за те ри то ри ју Ре пу бли ке. 5. Уло га За во да за јав но здра вље осно ва ног за те ри то ри ју Ре пу бли ке у епи де ми о ло шком над зо ру над бол нич ким ин фек ци ја ма Члан 19. За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке, орга ни зу је епи де ми о ло шки над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка и пра ти кре та ње бол нич ких ин фек ци ја на те рито ри ји Ре пу бли ке Ср би је на осно ву из ве шта ја ин сти ту та, од но сно за во да за јав но здра вље. За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке: 1) ор га ни зу је епи де ми о ло шки над зор над бол нич ким ин фекци ја ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је; 2) пру жа струч ну по моћ у обла сти бол нич ких ин фек ци ја инсти ту ти ма, од но сно за во ди ма за јав но здра вље на те ри то ри ји Репу бли ке Ср би је; 3) ко ор ди ни ра и уче ству је у про це ни ме ра пре вен ци је и надзо ра над бол нич ким ин фек ци ја ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је; 4) при пре ма из ве шта је два пу та го ди шње о кре та њу бол ничких ин фек ци ја на осно ву по да та ка ин сти ту та, од но сно за во да за јав но здра вље на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и до ста вља их Репу блич кој струч ној ко ми си ји за над зор над бол нич ким ин фек ци јама и ми ни стар ству над ле жном за по сло ве здра вља; 5) уче ству је у при пре ми на ци о нал них пре по ру ка (во ди ча) из обла сти пре вен ци је и над зо ра над бол нич ким ин фек ци ја ма и учеству је у њи хо вој при ме ни; 6) ор га ни зу је кон ти ну и ра ну еду ка ци ју из обла сти пре вен ци је и су зби ја ња бол нич ких ин фек ци ја, у скла ду са за ко ном; 7) пру жа нео п ход не ин фор ма ци је ми ни стар ству над ле жном за по сло ве здра вља у по гле ду бол нич ких ин фек ци ја у здрав ственим уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог правил ни ка. 6. Уло га Ре пу блич ке струч не ко ми си је за над зор над бол нич ким ин фек ци ја ма Члан 20. Ре пу блич ка струч на ко ми си ја за над зор над бол нич ким инфек ци ја ма: 1) уче ству је у при пре ми про гра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја; 2) раз ма тра го ди шње из ве шта је о кре та њу бол нич ких ин фекци ја ко је при пре ма За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке; 3) при пре ма пре по ру ке и упут ства из обла сти пре вен ци је и над зо ра над бол нич ким ин фек ци ја ма, пра ти и уче ству је у њи ховом спро во ђе њу; 4) уче ству је у про це ни успе шно сти ме ра пре вен ци је и над зора над бол нич ки ин фек ци ја ма; 5) пру жа нео п ход не ин фор ма ци је ми ни стар ству над ле жном за по сло ве здра вља, у ве зи са бол нич ким ин фек ци ја ма у здравстве ним уста но ва ма; 6) уче ству је у из ра ди за кон ских и под за кон ских ака та у области пре вен ци је и су зби ја ња бол нич ких ин фек ци ја. III. МЕ РЕ ЗА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ И СУ ЗБИ ЈА ЊЕ БОЛ НИЧ КИХ ИН ФЕК ЦИ ЈА Члан 21. Пре вен ци ја и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја пред ста вља скуп ак тив но сти у обла сти без бед но сти па ци је на та то ком пру жа ња здрав стве не за шти те као и без бед но сти за по сле них ли ца. У спрово ђе њу тих ак тив но сти од го вор ни су сви за по сле ни у здрав стве ној уста но ви и дру гим су бјек ти ма из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка. Члан 22. Ме ре за пре вен ци ју и су зби ја ње бол нич ких ин фек ци ја су: 1) пре глед, три ја жа и са ни тар на об ра да бо ле сни ка при при јему на бол нич ко ле че ње и пре ма кли нич ким ин ди ка ци ја ма, ми кроби о ло шка и епи де ми о ло шка об ра да бо ле сни ка; 2) спро во ђе ње са ни тар но-хи ги јен ских по сту па ка при ра ду, про пи са но по на ша ње за по сле них, бо ле сни ка и по се ти ла ца уну тар здрав стве не уста но ве и дру гих су бје ка та из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка; 3) чи шће ње, пра ње, дез ин фек ци ја свих рад них по вр ши на и при па да ју ће опре ме и про ве тра ва ње рад них про сто ри ја; 4) хи ги је на ру ку, рад не оде ће и обу ће; 5) дез ин фек ци ја ин стру ме на та, ме ди цин ског при бо ра и околи не; 6) сте ри ли за ци ја опре ме и при бо ра за ме ди цин ске по ступ ке; 7) асеп тич ни по ступ ци при ра ду; 8) при ку пља ње, раз вр ста ва ње, пра ње, сте ри ли за ци ја и транспорт ру бља на на чин да се из бег не укр шта ње пу те ва чи сто-нечи сто ; 9) обез бе ђи ва ње здрав стве не без бед но сти на мир ни ца, укључу ју ћи во ду за пи ће, као и обез бе ђи ва ње са ни тар но-тех нич ких и хи ги јен ских усло ва при ли ком при је ма, чу ва ња и по де ле хра не;

9 9. септембар Број ) обез бе ђи ва ње здрав стве не ис прав но сти и ква ли те та во де за по тре бе хе мо ди ја ли зе; 11) обез бе ђи ва ње ква ли те та ва зду ха; 12) дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја; 13) без бед но упра вља ње ме ди цин ским от па дом; 14) ра но от кри ва ње, изо ла ци ја и ле че ње обо ле лих од бол ничких ин фек ци ја; 15) при ку пља ње по да та ка, еви ден ти ра ње бол нич ких ин фекци ја, при ја вљи ва ње бол нич ких ин фек ци ја, ана ли за и из ве шта ва ње о бол нич ким ин фек ци ја ма; 16) пра ће ње и су зби ја ње ре зи стен ци је по је ди них вр ста микро ор га ни за ма на ан ти ми кроб не ле ко ве, пра ће ње по тро шње ан тиби о ти ка и фор ми ра ње ли сте ре зер вних ан ти би о ти ка; 17) спро во ђе ње пре вен тив них и спе ци фич них ме ра код па ције на та и здрав стве них рад ни ка, здрав стве них са рад ни ка и дру гих за по сле них ли ца (иму ни за ци ја, хе мо про фи лак са, се ро про фи лак са); 18) збри ња ва ње, при ја вљи ва ње и пра ће ње здрав стве них радни ка, здрав стве них са рад ни ка и дру гих за по сле них ли ца, при ликом озле да оштрим пред ме ти ма у здрав стве ној уста но ви и дру гом су бјек ту из чла на 1. став 2. овог пра вил ни ка и кон та ми на ци је ко же и слу зо ко же би о ло шким ма те ри ја лом, по себ но оних ли ца ко ја су про фе си о нал но из ло же на по тен ци јал но ин фек тив ном ма те ри ја лу; 19) обез бе ђи ва ње са ни тар но-хи ги јен ске и тех нич ке ис прав ности објек та, опре ме и ин ста ла ци ја пре ма ме ди цин ским по тре ба ма; 20) еду ка ци ја за по сле них ли ца о пре вен ци ји и су зби ја њу болнич ких ин фек ци ја, у скла ду са за ко ном; 21) де таљ на и кон ти ну и ра на еду ка ци ја чла но ва ор га ни за ци о- не је ди ни це за бол нич ке ин фек ци је. Члан 23. Про це ду ре спро во ђе ња ме ра из чла на 22. овог пра вил ни ка са став ни су део Про гра ма из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка. IV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ Члан 24. Од ред ба чла на 14. став 2. овог пра вил ни ка, при ме њу је се до 31. де цем бра го ди не. Члан 25. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о спре ча ва њу, ра ном от кри ва њу и су зби ја њу бол ничких ин фек ци ја ( Слу жбе ни гла сник РС, број 101/13). Члан 26. Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљива ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Број / У Бе о гра ду, 31. ју ла го ди не Ми ни стар, acc др Зла ти бор Лон чар, с.р На осно ву чла на 201. став 5. тач ка 11) За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 81/09 ис правка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14), Ми ни стар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре доно си П РА В И Л Н И К о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та Члан 1. У Пра вил ни ку о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и начин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и наме ни обје ка та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15), у чла ну 18. став 6. по сле ре чи: ( члан 145. За ко на) до да је се за пе та и ре чи: осим за објек те ка те го ри је А, као и у слу ча је ви ма за ко је је пред ви ђе но при ба вља ње са гла сно сти на про је кат за из во ђе ње у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та од по жа ра. Члан 2. У чла ну 22. став 1. по сле ре чи: до ку мен та ци је до да ју се речи: у скла ду са овим пра вил ни ком. Став 2. бри ше се. Члан 3. У чла ну 26. став 2. ре чи: (2/1 кон струк ци ја, 2/2 са о бра ћај нице, итд.) бри шу се. Став 4. ме ња се и гла си: Сва ки про је кат од ре ђе не обла сти се мо же де ли ти на ви ше све за ка ко је до би ја ју од го ва ра ју ће озна ке у за ви сно сти од са др жаја про јек та (на при мер: 2/1 кон струк ци ја, 2/2 са о бра ћај ни це и др., 3/1 во до вод, 3/2 ка на ли за ци ја и др., 6/1 гре ја ње, 6/2 вен ти ла ци ја и кли ма ти за ци ја итд.). По сле ста ва 6. до да је се но ви став 7, ко ји гла си: Глав ни про јек тант од ре ђу је ко је све про јек те по обла сти ма ће са др жа ти тех нич ка до ку мен та ци ја, у за ви сно сти од вр сте технич ке до ку мен та ци је и кла се и на ме не објек та. До са да шњи ст. 7. и 8. по ста ју ст. 8. и 9. Члан 4. У чла ну 33. став 3. тач ка 4) ре чи: 4) Гра фич ки при ло зи, који за ви сно од вр сте и кла се објек та са др же си ту а ци о не пла но ве у од го ва ра ју ћој раз ме ри (1:500 1:200) са по ло жа јем и га ба ри том објек та, ко ји са др же број ка та стар ске пар це ле на ко јој се обје кат на ла зи и бро је ве су сед них ка та стар ских пар це ла, гра ђе вин ске лини је или гра ни це гра ђе ња, ре гу ла ци о не ли ни је, ди мен зи је га ба рита објек та, уда ље ност од су сед них пар це ла и су сед них обје ка та, ка рак те ри стич не ап со лут не и ре ла тив не ви син ске ко те, и то: заме њу ју се ре чи ма: 4) Гра фич ки при ло зи, ко ји за ви сно од вр сте и кла се објек та са др же си ту а ци о не пла но ве у од го ва ра ју ћој раз ме ри, са при ка за ним по ло жа јем и га ба ри том објек та, ко ји са др же број ка та стар ске пар це ле на ко јој се обје кат на ла зи и бро је ве су сед них ка та стар ских пар це ла, гра ђе вин ске ли ни је или гра ни це гра ђе ња, ре гу ла ци о не ли ни је, ди мен зи је га ба ри та објек та, уда ље ност од сусед них пар це ла и су сед них обје ка та, ка рак те ри стич не ап со лут не и ре ла тив не ви син ске ко те, и то по пра ви лу у фор ми сле де ћих прика за:. По сле ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5, ко ји гла се: Са др жа ји при ка за на ве де ни у ста ву 3. тач ка 4) под тач. од (1) до (5) овог чла на се мо гу ком би но ва ти и при ка за ти на ма њем бро ју гра фич ких при ло га, ис кљу чи во на на чин ко ји омо гу ћа ва пре гледан при каз и са гле да ва ње свих на ве де них са др жа ја. Гра фич ки при ло зи из во да из про јек та за ин же њер ске објек те из ра ђу ју се пре ма пра ви ли ма стру ке, на ни воу ко ји је од го ва ра ју ћи гра фич ким при ло зи ма из во да из про јек та за згра де, у од го ва ра јућој раз ме ри за ви сно од кла се и на ме не објек та. До са да шњи ст. 4. и 5. ко ји по ста ју ст. 6. и 7. ме ња ју се и гла се: Гра фич ки при ло зи из во да из про јек та за ин же њер ске објекте из ра ђу ју се пре ма пра ви ли ма стру ке, на ни воу ко ји је од го ва рају ћи гра фич ким при ло зи ма из во да из про јек та за згра де, у од го вара ју ћој раз ме ри за ви сно од кла се и на ме не објек та. Гра фич ки при ло зи ко ји су са став ни део из во да из про јек та се из ра ђу ју на ге о дет ским под ло га ма из про јек та за гра ђе вин ску до зво лу, ко је се мо гу ко ри сти ти у елек трон ској фор ми. Гра фички при ло зи ко ји се при ла жу из во ду из про јек та се не ове ра ва ју од стра не ор га на др жав не упра ве над ле жног за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра, ни ти их је по треб но уцр та ва ти на ко пи ја ма које са др же ове ру, већ њи хо ву ве ро до стој ност, од но сно ускла ђе ност са по да ци ма из про јек та за гра ђе вин ску до зво лу, по твр ђу је глав ни про јек тант. До са да шњи ст и 8. по ста ју ст и 10. Члан 5. У чла ну 34. став 2. ме ња се и гла си: Гра фич ка до ку мен та ци ја ге не рал ног про јек та за ли ниј ске ин фра струк тур не објек те са др жи гра фич ке при ло ге, у раз ме ри 1: :10000, од но сно у дру гој при год ној раз ме ри ко ја омо гућа ва пре гле дан при каз, у за ви сно сти од кла се и на ме не објек та.

10 10 Број септембар Члан 6. Члан 36. ме ња се и гла си: Члан 36. Идеј но ре ше ње за згра де оба ве зно са др жи део ар хи тек ту ре. Идеј но ре ше ње за ин же њер ске објек те са др жи оне де ло ве по обла сти ма ко ји су по треб ни за из да ва ње ло ка циј ских усло ва, према пра ви ли ма стру ке, на ни воу ко ји је од го ва ра ју ћи идеј ном ре шењу за згра де. По себ ни са др жа ји идеј ног ре ше ња у ве зи са при кљу че њем на јав ни пут, за објек те за ко је се при ба вља ју вод ни усло ви, као и за објек те са за па љи вим и го ри вим теч но сти ма, за па љи вим гасо ви ма и екс пло зив ним ма те ри ја ма за ко је је про пи са на оба ве за из да ва ња одо бре ња за без бед но по ста вља ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та од по жа ра и екс пло зи ја при ка за ни су у При ло зи ма 10 и 11 овог пра вил ни ка. Члан 7. У чла ну 38. став 1. по сле ре чи: објек та до да ју се ре чи: са на во ђе њем по треб них ко му нал них ка па ци те та. Члан 8. У чла ну 39. ре чи: са по треб ним ко му нал ним ка па ци те ти ма бри шу се. Члан 9. Члан 40. ме ња се и гла си: Члан 40. Гра фич ка до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња за згра де са др жи гра фич ке при ло ге у од го ва ра ју ћој раз ме ри: 1) си ту а ци о ни план са по ло жа јем објек та на ло ка ци ји, прика за ним га ба ри том, ди мен зи ја ма, ка рак те ри стич ним ви син ским ко та ма, уда ље но сти од су сед них пар це ла и су сед них обје ка та (1:1000 1:200); 2) осно ве, ка рак те ри стич не пре се ке и из гле де објек та (1:500 1:100). Гра фич ка до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња за ли ниј ске ин фраструк тур не објек те са др жи гра фич ке при ло ге у од го ва ра ју ћој разме ри: 1) си ту а ци о ни план и по ду жни про фил тра се, са при ка зом карак те ри стич них пре лом них та ча ка тра се (1: :2500); 2) ге не рал не дис по зи ци је ве ћих обје ка та; 3) ка рак те ри стич не по преч ни про фи ле (1:100 1:25). Гра фич ки при ло зи идеј ног ре ше ња се, по пра ви лу, из ра ђу ју у раз ме ри ко ја је на ве де на у за гра да ма, од но сно у дру гој при год ној раз ме ри ко ја омо гу ћа ва пре гле дан при каз, у за ви сно сти од кла се и на ме не објек та. Гра фич ки при ло зи идеј ног ре ше ња се из ра ђу ју на ге о дет ској под ло зи, за ко ју ни је нео п ход но при ба вља ти ове ру, а ко ја са др жи то по граф ски при каз те ре на, са уцр та ним гра ни ца ма пар це ла. Члан 10. Члан 41. ме ња се и гла си: Члан 41. Уз идеј но ре ше ње се не при ла жу ела бо ра ти и сту ди је, осим за објек те за ко је је по треб но из ра ди ти хи дро ло шку сту ди ју на осно ву ко је се при ба вља ми шље ње Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког заво да, ко је је са став ни део вод них усло ва а ко је над ле жни ор ган приба вља, у име и за ра чун ин ве сти то ра, у об је ди ње ној про це ду ри. Члан 11. Члан 47. ме ња се и гла си: Члан 47. Гра фич ка до ку мен та ци ја у идеј ном про јек ту за згра де, у зави сно сти од вр сте и кла се објек та, од но сно вр сте ра до ва ко ји се из во де са др жи цр те же и гра фич ке при ло ге у од го ва ра ју ћој раз ме ри: 1) у про јек ту ар хи тек ту ре: си ту а ци о ни план (1:500 1:200) на ге о дет ској под ло зи, осно ву те ме ља, осно ве свих ета жа са упи саним ме ра ма и ре ла тив ним ви син ским ко та ма, осно ву кро ва, два ка рак те ри стич на, ме ђу соб но управ на пре се ка и из гле де објек та (1:200 1:100); 2) у про јек ту кон струк ци ја и дру гим гра ђе вин ским про јек тима: дис по зи ци ју, кон струк тив ни си стем, план по зи ци ја и ди мензи је кључ них кон струк тив них еле ме на та, осно ве, ка рак те ри стич не пре се ке; 3) у про јек ти ма ин ста ла ци ја: основ не ше ме рас по ре да ин стала ци ја, опре ме и по стро је ња, са при ка зом њи хо ве ме ђу соб не ве зе као и при каз њи хо вог при кљу чи ва ња на ин фра струк ту ру. У слу ча ју из во ђе ња ра до ва на по сто је ћим објек ти ма гра фичка до ку мен та ци ја са др жи цр те же про сто ра об у хва ће ног ра до ви ма, на ко ји ма су упо ред но при ка за не про ме не на по сто је ћем објек ту и но во про јек то ва но ста ње (ру ши се зи да се). Гра фич ки при ло зи идеј ног про јек та се, по пра ви лу, из ра ђу ју у раз ме ри ко ја је на ве де на у за гра да ма, од но сно у дру гој при год ној раз ме ри ко ја омо гу ћа ва пре гле дан при каз, у за ви сно сти од кла се и на ме не објек та. Ге о дет ску под ло гу идеј ног про јек та чи ни то по граф ски снимак пред мет не ло ка ци је ин те гри сан са ка та стар ским пла ном и изво дом из ка та стра во до ва, из ра ђен од стра не ре ги стро ва не ге о детске ор га ни за ци је са од го ва ра ју ћом ли цен цом. Члан 12. У чла ну 49. ре чи: на ре кон струк ци ји бри шу се. Члан 13. У чла ну 56. став 1. тач ка 1) ме ња се и гла си: 1) у про јек ту ар хи тек ту ре: си ту а ци о ни план (1:500 1:200) на ге о дет ској под ло зи, осно ву те ме ља, осно ве свих ета жа са уписа ним ме ра ма и ре ла тив ним ви син ским ко та ма, осно ву кро ва, два ка рак те ри стич на, ме ђу соб но управ на пре се ка и дру ге ка рак те ристич не пре се ке, из гле де објек та (1:200 1:100); Тач ка 3) ме ња се и гла си: 3) у про јек ти ма ин ста ла ци ја: основ не ше ме рас по ре да инста ла ци ја, опре ме и по стро је ња, са при ка зом њи хо ве ме ђу соб не ве зе као и при каз њи хо вог при кљу чи ва ња на ин фра струк ту ру, са ме стом при кљу че ња на објек ту и ме стом при кљу че ња на по сто јећу ин фра струк ту ру у окви ру пар це ле; По сле ста ва 1. до да ју се ст. 2. и 3, ко ји гла се: Гра фич ки при ло зи про јек та за гра ђе вин ску до зво лу се из рађу ју у раз ме ри ко ја је на ве де на у за гра да ма, од но сно у дру гој пригод ној раз ме ри ко ја омо гу ћа ва пре гле дан при каз, у за ви сно сти од кла се и на ме не објек та. Ге о дет ску под ло гу про јек та за гра ђе вин ску до зво лу чи ни топо граф ски сни мак пред мет не ло ка ци је ин те гри сан са ка та старским пла ном и из во дом из ка та стра во до ва, из ра ђен од стра не реги стро ва не ге о дет ске ор га ни за ци је са од го ва ра ју ћом ли цен цом. Члан 14. Члан 58. ме ња се и гла си: Члан 58. Про јек ту за гра ђе вин ску до зво лу, за ви сно од вр сте и кла се објек та, при ла жу се: ела бо рат о ге о тех нич ким усло ви ма из град ње, из ра ђен према про пи си ма о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма; ела бо рат за шти те од по жа ра, ко јим се утвр ђу ју ме ре за зашти ту од по жа ра, чи ји је са др жај од ре ђен у скла ду са При ло гом 11 овог пра вил ни ка, уко ли ко je за обје кат про пи са на из ра да глав ног про јек та за шти те од по жа ра и при ба вља ње са гла сно сти на про јекат за из во ђе ње, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та од по жа ра; ела бо рат енер гет ске ефи ка сно сти, за згра де за ко је је пропи са но утвр ђи ва ње енер гет ских свој ста ва, из ра ђен пре ма про писи ма о енер гет ској ефи ка сно сти згра да; сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, уко ли ко је утвр ђе на по тре ба про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ова област. Про јек ту за гра ђе вин ску до зво лу, за ви сно од вр сте и кла се објек та, се пре ма по тре би при ла жу и дру ги ела бо ра ти и сту ди је који ма се до ка зу је ис пу ње ње основ них зах те ва за обје кат, из ра ђе ни у скла ду са про пи си ма. Ела бо ра ти и сту ди је из ст. 1. и 2. овог чла на не под ле жу технич кој кон тро ли, већ тех нич ка кон тро ла са мо про ве ра ва при ме ну ме ра пред ви ђе них ела бо ра ти ма и сту ди ја ма у про јек ти ма.

11 9. септембар Број Члан 15. У чла ну 72. став 1. по сле ре чи: ста њу до да ју се ре чи: а про је кат за из во ђе ње се сма тра про јек том из ве де ног објек та. Члан 16. Члан 75. ме ња се и гла си: Члан 75. Са став ни део овог пра вил ни ка чи не и при ло зи ко ји су одштам па ни уз овај пра вил ник и то: При лог 1: Основ ни са др жај глав не све ске; При лог 2: На слов на стра на из во да из про јек та; При лог 3: Из ја ва глав ног про јек тан та из глав не све ске пројек та за гра ђе вин ску до зво лу, од но сно идеј ног про јек та, од но сно про јек та за из во ђе ње; При лог 4: Из ја ва од го вор ног про јек тан та из де ло ва про јек та за гра ђе вин ску до зво лу, од но сно идеј ног про јек та, од но сно про јекта за из во ђе ње; При лог 5: Из ја ва вр ши о ца тех нич ке кон тро ле, са ре зи ме ом из ве шта ја тех нич ке кон тро ле, из из во да про јек та за гра ђе вин ску до зво лу; При лог 6: Из ја ва овла шће них ли ца о пред ви ђе ним ме ра ма за ис пу ње ње основ них зах те ва за обје кат из глав не све ске про јек та за гра ђе вин ску до зво лу; При лог 7: Из ја ва ин ве сти то ра, вр ши о ца струч ног над зо ра и из во ђа ча ра до ва, из глав не све ске про јек та из ве де ног објек та; При лог 8: Од лу ка о име но ва њу глав ног про јек тан та и ре шење о име но ва њу од го вор них про јек та на та; При лог 9: Оп шта до ку мен та ци ја из чла на 28. овог пра вил ни ка. При лог 10: По себ ни са др жа ји идеј ног ре ше ња у ве зи са прикљу че њем на јав ни пут, од но сно за објек те за ко је се при ба вља ју вод ни усло ви; При лог 11: По себ ни са др жа ји идеј ног ре ше ња за објек те са за па љи вим и го ри вим теч но сти ма, за па љи вим га со ви ма и екс плозив ним ма те ри ја ма за ко је је про пи са на оба ве за из да ва ња одо брења за без бед но по ста вља ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та од по жа ра и екс пло зи ја и са др жај ела бо ра та за шти те од по жа ра. Члан 17. Главни про је кат из ра ђен у скла ду са од ред ба ма За ко на о плани ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 81/09 исправ ка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13, 98/13 УС) до 30. ју на го ди не мо же се ко ри сти ти као: 1. про је кат за гра ђе вин ску до зво лу, уз оба ве зну из ра ду главне све ске про јек та за гра ђе вин ску до зво лу и из во да из про јек та за гра ђе вин ску до зво лу у по ступ ку при ба вља ња гра ђе вин ске до зво ле, 2. идеј ни про је кат за објек те из чл и 147. За ко на, уз обаве зну из ра ду глав не све ске идеј ног про јек та, у скла ду са чла ном 42. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та и из во да из про јек та за гра ђе вин ску до зво лу ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15), 3. про је кат за из во ђе ње, уз оба ве зну из ра ду глав не све ске про јек та за из во ђе ње, у скла ду са чла ном 61. Пра вил ни ка о са држи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле технич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та и из во да из про јек та за гра ђе вин ску до зво лу ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15), за по тре бе из град ње објек та, од но сно из во ђе ња ра до ва, која от поч не у на ве де ном ро ку. Глав ни про је кат на осно ву ко га је из да та гра ђе вин ска до звола (не и упо треб на до зво ла) ко ји је из ра ђен у скла ду са од ред ба ма про пи са о из град њи ко ји су би ли на сна зи пре сту па ња на снагу За ко на у пла ни ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 81/09 ис прав ка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС), мо же се ко ри сти ти као про је кат из ве деног објек та, уз оба ве зну из ра ду глав не све ске про јек та из ве де ног објек та, у скла ду са чл. 61. и 71. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен таци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та и из во да из про јек та за гра ђевин ску до зво лу ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15), у по ступ ку при ба вља ња упо треб не до зво ле. У за ви сно сти од то га да ли је у то ку гра ђе ња до шло до од сту па ња од глав ног про јек та при ме њу ју се од ред бе чл. 72. до 74. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и поступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле тех нич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та и из во да из про јек та за гра ђе винску до зво лу ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15). Члан 18. Прило зи од 1 до 9 ко ји су од штам па ни уз Пра вил ник о са држи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и на чин вр ше ња кон тро ле технич ке до ку мен та ци је пре ма кла си и на ме ни обје ка та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 23/15) за ме њу ју се при ло зи ма од 1 до 11, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део. Члан 19. Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об јављи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Број / У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Ми ни стар, проф. др Зо ра на Ми хај ло вић, с.р.

12 12 Број септембар 2015.

13 9. септембар Број 77 13

14 14 Број септембар 2015.

15 9. септембар Број 77 15

16 16 Број септембар 2015.

17 9. септембар Број 77 17

18 18 Број септембар 2015.

19 9. септембар Број 77 19

20 20 Број септембар 2015.

21 9. септембар Број 77 21

22 22 Број септембар 2015.

23 9. септембар Број 77 23

24 24 Број септембар 2015.

25 9. септембар Број 77 25

26 26 Број септембар 2015.

27 9. септембар Број 77 27

28 28 Број септембар 2015.

29 9. септембар Број 77 29

30 30 Број септембар 2015.

31 9. септембар Број 77 31

32 32 Број септембар 2015.

33 9. септембар Број 77 33

34 34 Број септембар 2015.

35 9. септембар Број 77 35

36 36 Број септембар 2015.

37 9. септембар Број При лог 10. ПО СЕБ НИ СА ДР ЖА ЈИ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА У ВЕ ЗИ СА ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕМ НА ЈАВ НИ ПУТ, ОД НО СНО ЗА ОБЈЕК ТЕ ЗА КО ЈЕ СЕ ПРИ БА ВЉА ЈУ ВОД НИ УСЛО ВИ I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА У ВЕ ЗИ СА ПРИ КЉУ ЧЕ ЊЕМ НА ЈАВ НИ ПУТ Идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред ба ма овог Правил ни ка, у ве зи са при кљу че њем на јав ни пут, са др жи и сле де ће по дат ке и при ло ге: Са о бра ћај но при кљу че ње на др жав не пу те ве I и II ре да 1. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из рађен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој раз ме ри (не мо ра да бу де ове рен од стра не ор га не над ле жног за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра), са обе ле же ним др жав ним пу те ви ма (Уред ба о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 105/13 и 119/13)) и при ка зом пла ни ра ног са о браћај ног при кључ ка; 2. Тач но де фи ни са не са др жа је (вр сту и на ме ну) обје ка та на ка та стар ској пар це ли из зах те ва, у ци љу де фи ни са ња оби ма и струк ту ре са о бра ћа ја ко ја ће се по ја ви ти на бу ду ћем са о бра ћај ном при кључ ку на др жав ни пут; 3. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је пројек том, на ор то фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма; 4. По дат ке о оквир ном про то ку са о бра ћа ја ко ји се оче ку је на пла ни ра ном ком плек су, од но сно број и тип во зи ла; 5. Ге о дет ски сни мље не по преч не про фи ле пу та са свим елемен ти ма пу та и гра ни ца ма пар це ла на ко ји ма се пут на ла зи (прене те са про пи са не ка та стар ско-ге о дет ске под ло ге). По ста вља ње ин ста ла ци ја у зе мљи шном и за штит ном по ја су др жав ног пу та I и II ре да 1. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из рађен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој раз ме ри, са обе ле же ним др жав ним пу те ви ма (Уред ба о ка те гори за ци ји др жав них пу те ва ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 105/13 и 119/13)), са при ка зом тра се ин ста ла ци ја. 2. Ге о дет ски сни мље не по преч не про фи ле пу та са свим елемен ти ма пу та и гра ни ца ма пар це ла на ко ји ма се пут на ла зи (прене те са про пи са не ка та стар ско-ге о дет ске под ло ге, ко ја не мо ра да бу де ове ре на од стра не ор га не над ле жног за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра) са де фи ни са ним по ло жа јем пла ни ра них ин стала ци ја и за штит них це ви и ра сто ја њем у од но су на крај ње тач ке по преч ног про фи ла пу та, као и све нео п ход не тех нич ке де та ље пола га ња (преч ник ин ста ла ци је, ду би ну по ла га ња по ред и ис под пута, преч ник и ду жи ну за штит не це ви, ду жи ну под бу ши ва ња, и др.); 3. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је пројек том, на ор то фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма. По вр шин ске и де ни ве ли са не рас кр сни це на др жав ним пу те ви ма I и II ре да 1. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је пројек том, на ор то-фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма. 2. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња, из рађен у скла ду са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом у од го ва ра ју ћој раз ме ри (не мо ра да бу де ове рен од стра не ор га не над ле жног за по сло ве др жав ног пре ме ра и ка та стра), са обе ле же ним др жав ним пу те ви ма (Уредбa о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 105/13 и 119/13)). Ре кон струк ци ја и из град ња др жав ног пу та I и II ре да и при па да ју ћих пут них обје ка та 1. Прет ход на сту ди ја оправ да но сти и Ге не рал ни про је кат (у елек трон ском об ли ку) ове ре ни од стра не Ре ви зи о не ко ми си је, као и Из ве штај Ре ви зи о не ко ми си је о усва ја њу Прет ход не сту дије оправ да но сти и Ге не рал ног про јек та уко ли ко је на ве де на пројект но-тех нич ка до ку мен та ци ја ура ђе на; 2. Ши ри си ту а ци о ни при каз под руч ја ко је се об ра ђу је пројек том, на ор то-фо то под ло зи, са при ка за ним др жав ним пу те ви ма. 3. Си ту а ци о ни план са при ка зом пла ни ра ног ре ше ња са обеле же ним др жав ним пу те ви ма (Уредбa о ка те го ри за ци ји др жав них пу те ва ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 105/13 и 119/13)). I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА ЗА ОБЈЕК ТЕ ЗА КО ЈЕ СЕ ПРИ БА ВЉА ЈУ ВОД НИ УСЛО ВИ Идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред ба ма овог пра вилни ка, за објек те за ко је се при ба вља ју вод ни усло ви, са др жи и следе ће по дат ке и при ло ге: 1. На зив, вр ста и на ме на објек та; 2. По да так да ли се обје кат при кљу чу је на јав ни во до вод и јав ну ка на ли за ци ју; 3. Опис на чи на за хва та во де са пла ни ра ним ко ли чи на ма во де, уко ли ко се во да за хва та из по вр шин ских или под зем них во да; 4. Опис пла ни ра ног на чи на ис пу шта ња от пад них во да, уколи ко ин ду стриј ски или дру ги обје кат от пад не во де ис пу шта у повр шин ске во де или под зем не во де; 5. Опис тех но ло шког про це са са про це ном ква ли те та и кванти те та ефлу ен та; 6. Опис пла ни ра них ра до ва ко ји се од но се на уре ђе ње во дото ка и за шти ту од штет ног деј ства во да, уре ђе ње и ко ри шће ње вода и за шти ту во да од за га ђи ва ња; 7. По да так о ква ли те ту за хва ће не во де (ре зул та ти ис пи ти вања во де), у слу ча ју ка да се во да за хва та из по вр шин ских или подзем них во да, као и по да так о на чи ну во до снаб де ва ња (во до ток, ка нал, бу нар или јав на во до вод на мре жа) и ло ка ци ји во до за хва та. Уко ли ко не ма тех нич ких мо гућ но сти за снаб де ва ње во дом из јав не во до вод не мре же, или је за по тре бе екс пло а та ци је објек та нео п- ход но из гра ди ти бу нар, на ве сти ње го ву на ме ну (нпр. за про тив пожар не по тре бе, снаб де ва ње во дом за пи ће, са ни тар но-хи ги јен ске по тре бе, тех но ло шке по тре бе, за на вод ња ва ње, за риб ња ке и др.), по треб ну ко ли чи ну во де из бу на ра и сл.; 8. По дат ке о на чи ну при ку пља ња, од во ђе ња, пре чи шћа ва ња (при мар но, се кун дар но) и ис пу шта ња свих от пад них во да са лока ци је пред мет ног објек та (тех но ло шких, са ни тар но-фе кал них, ат мос фер ских) и о ре ци пи јен ту истих (во до ток, ла гу на, сеп тич ка ја ма, јав на ка на ли за ци о на мре жа и сл.), вр сти и на чи ну од ла га ња от па да ко ји мо же ути ца ти на вод ни ре жим (кван ти тет и ква ли тет). У за ви сно сти од на ме не објек та, идеј но ре ше ње са др жи и: за ин ду стриј ске објек те, ка па ци тет објек та, опис про из водног про це са, вр сту и ко ли чи ну си ро ви не ко ја се ко ри сти, вр сту тех но ло шког по ступ ка и фи нал ни про из вод; за ин фра струк ту ру: ка рак те ри сти ке ин фра струк ту ре (вр ста, преч ник, ду жи на...), де таљ ни ји опис обје ка та ко ји су у функ ци ји пред мет не ин фра струк ту ре и пред лог тех нич ких ре ше ња за по ставља ње ин фра струк ту ре на вод ном зе мљи шту; за си стем за на вод ња ва ње: бру то и не то по вр ши не пла нира ног си сте ма за на вод ња ва ње (ha), ме сто во до за хва та, пла ни ра ни тип во до за хва та, тип опре ме ко јом се пла ни ра на вод ња ва ње, проце на по треб не ко ли чи не во де у ве ге та ци о ном пе ри о ду (l/s); за риб њак: бру то и не то по вр ши на пла ни ра ног риб ња ка (ha), ме сто и пла ни ра ни тип во до за хва та, на чин до во ђе ња во де, ме сто и пла ни ра ни тип ис пу ста, про це на по треб не ко ли чи не во де за пу ње ње риб ња ка мак си мал ни ка па ци тет за хва та (l/s), као и за осве жа ва ње риб ња ка; по дат ке о дру гим објек ти ма (ра до ви ма) ко ји мо гу ути ца ти на вод не објек те и вод ни ре жим (кван ти тет и ква ли тет под зем них и по вр шин ских во да); гра фич ке при ло ге: пре глед ну кар ту, си ту а ци о ни при каз свих по сто је ћих и пла ни ра них обје ка та (са ле ген дом), са пра те ћом ин фра струк ту ром (на ро чи то во до во да и ка на ли за ци је) или објека та и ин фра струк ту ре ко ја је пред мет зах те ва, а на ла зи ће у зони вод них обје ка та и во до то ко ва (во до за хва ти, улив не и из лив не гра ђе ви не, про дук то во ди, ТТ и оп тич ки ка бло ви, елек тро во до ви и сл.), у од го ва ра ју ћој раз ме ри, на ка та стар ској под ло зи и др.

38 38 Број септембар При лог 11. ПО СЕБ НИ СА ДР ЖА ЈИ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА ЗА ОБЈЕК ТЕ СА ЗА ПА ЉИ ВИМ И ГО РИ ВИМ ТЕЧ НО СТИ МА, ЗА ПА ЉИ ВИМ ГА СО ВИ МА И ЕКС ПЛО ЗИВ НИМ МА ТЕ РИ ЈА МА ЗА КО ЈЕ ЈЕ ПРО ПИ СА НА ОБА ВЕ ЗА ИЗ ДА ВА ЊА ОДО БРЕ ЊА ЗА БЕЗ БЕД НО ПО СТА ВЉА ЊЕ У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ КО ЈИМ СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ЗА ШТИ ТА ОД ПО ЖА РА И ЕКС ПЛО ЗИ ЈА И СА ДР ЖАЈ ЕЛА БО РА ТА ЗА ШТИ ТЕ ОД ПО ЖА РА I СА ДР ЖАЈ ИДЕЈ НОГ РЕ ШЕ ЊА Ка да је пред мет идеј ног ре ше ња обје кат са за па љи вим и гори вим теч но сти ма, за па љи вим га со ви ма и екс пло зив ним ма те рија ма за ко је је про пи са на оба ве за из да ва ња одо бре ња за без бед но по ста вља ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та од пожа ра и екс пло зи ја, идеј но ре ше ње, из ра ђе но у скла ду са од ред бама овог Пра вил ни ка, са др жи и сле де ће по дат ке и при ло ге: 1) тек сту ал на до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња са др жи и: тех нич ки опис те ре на при ка за ног на си ту а ци о ном пла ну; тех нич ки опис пла ни ра них и по сто је ћих обје ка та и по стро је ња; опис тех но ло шког про це са; по пис вр сте и ко ли чи не за па љи вих и го ри вих теч но сти, запа љи вих га со ва и екс пло зив них ма те ри ја. 2) гра фич ка до ку мен та ци ја идеј ног ре ше ња са др жи и два ситу а ци о на пла на те ре на на ко ме је пла ни ра на из град ња објек та за ко ји се тра жи одо бре ње ло ка ци је и ко ји мо ра би ти у од го ва ра ју ћој раз ме ри ра ди са гле да ва ња без бед но сних ра сто ја ња (нај ви ше у разме ри 1:500) са озна че ним и уцр та ним: пла ни ра ним и по сто је ћим објек ти ма и по стро је њи ма и њихо вом на ме ном; објек ти ма пла ни ра ним за укла ња ње; бро је ви ма ка та стар ских пар це ла; са о бра ћај ни ца ма и енер гет ским ин ста ла ци ја ма и сл.; без бед но сним ра сто ја њи ма. I СА ДР ЖАЈ ЕЛА БО РА ТА ЗА ШТИ ТЕ ОД ПО ЖА РА Ела бо рат за шти те од по жа ра са др жи: 1) Оп шту до ку мен та ци ју 2) Тек сту ал ну до ку мен та и ју тех нич ки из ве штај 3) Ну ме рич ку до ку мен та ци ју про ра чун ске осно ве 4) Гра фич ку до ку мен та ци ју 1. ОП ШТА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА Оп шта до ку мен та ци ја ела бо ра та са др жи: 1) На слов ну стра ну на ко јој се на во де: на зив објек та са ло ка ци јом и бро јем ка та стар ске пар це ле и ка та стар ском оп шти ном; на зив, од но сно име ин ве сти то ра; на зив пред у зет ни ка од но сно прав ног ли ца ко је је из ра ди ло ела бо рат пред мет ни део про јек та; име, пре зи ме и број ли цен це овла шће ног ли ца ко је је из ради ло ела бо рат; иден ти фи ка ци о на озна ка ела бо ра та из еви ден ци је пред у- зет ни ка од но сно прав ног ли ца ко је је из ра ди ло ела бо рат пред метни део про јек та; по да ци о ме сту и да ту му из ра де ела бо ра та. 2) Са др жај ела бо ра та. 2. ТЕК СТУ АЛ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА Тек сту ал на до ку мен та ци ја са др жи тех нич ки из ве штај са основ ним еле мен ти за шти те обје ка та од по жа ра и екс пло зи ја: 1) По да ци о ло ка ци ји обје ка та зна чај ни за за шти ту од по жа ра кроз ко је се до ка зу је при ме на ме ра за шти те од по жа ра при ли ком по ста вља ња обје ка та и по стро је ња: ода бир ло ка ци је за из град њу стам бе них, по слов них, јавних и про из вод них обје ка та, као и обје ка та спе ци јал не на ме не, са аспек та за шти те од из би ја ња по жа ра и екс пло зи ја; ана ли за ми кро ло ка ци је објек та са аспек та пре но ше ња пожа ра на су сед не објек те и са су сед них обје ка та, као и мо гућ но сти до ла ска ва тро га сно-спа си лач ких је ди ни ца на ин тер вен ци ју и присту па објек ти ма во зи лом за ва тро га сну ин тер вен ци ју; ана ли за уда ље но сти из ме ђу обје ка та уну тар град ских ткива и уда ље но сти из ме ђу обје ка та раз ли чи те на ме не уну тар ин дустриј ске зо не са аспек та пре но ше ња по жа ра; по да ци о ин фра струк ту ри објек ти и ин ста ла ци је за транспорт за па љи вих теч но сти и га со ва, објек ти и ин ста ла ци је во доснаб де ва ња и дру ги објек ти и ин ста ла ци је зна чај ни за уре ђе ње лока ци је у по гле ду по жа ра и екс пло зи ја; 2) Опис објек та: бит ни еле мен ти за за шти ту обје ка та од по жа ра и екс пло зи ја (на ме на објек та, спрат ност, га ба ри ти, пла ни ра ни број ко ри сни ка, без бед но по ста вља ње обје ка та, опис вер ти кал них и хо ри зон талних ко му ни ка ци ја у објек ту и ула за/из ла за из објек та, опис конструк ци је објек та са зах те ва ним сте пе ном от пор но сти на по жар еле ме на та кон струк ци је, ко ли чи на за па љи вих го ри вих и екс плозив них ма те ри ја ко ја се др жи у објек ту, кон струк тив ни еле мен ти за шти те обје ка та при ли ком екс пло зи ја екс пло зив ни оду шак, лака кон струк ци ја и сл.) ; 3) Про це на опа сно сти од по жа ра: са гле да ва ње ри зи ка од по жа ра и раз вр ста ва ње обје ка та у сми слу угро же но сти од по жа ра ра ди утвр ђи ва ња ме ра за шти те од по жа ра за кон струк ци ју, ма те ри ја ле, ин ста ла ци је и опре ма ње заштит ним си сте ми ма; 4) По де ла објек та на по жар не сек то ре: из два ја ње де ло ва објек та у по себ не по жар не сек то ре еле мен ти гра ђе вин ске кон струк ци је у функ ци ји про тив пожар них ба ри је ра 5) Де фи ни са ње ева ку а ци о них пу те ва: основ не ка рак те ри сти ке, прав ци ева ку а ци је, ге о ме три ја ева ку а ци о них пу те ва, основ ни прин ци пи за из бор ма те ри ја ла ко ји се угра ђу ју на ева ку а ци о ним пу те ви ма; 6) Основ ни прин ци пи за из бор ма те ри ја ла за кон струк ци је ко је тре ба да бу ду от пор не на по жар; 7) Основ ни прин ци пи из бо ра ма те ри ја ла за ен те ри јер за ко ји по сто је по себ ни зах те ви у по гле ду от пор но сти на по жар; 8) Основ ни па ра ме три про це не опа сно сти од по жа ра ко ја поти че од тех но ло шког про це са и ма те ри ја ко је се у њи ма ко ри сте или скла ди ште; 9) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ин ста ла ци јама за ауто мат ско от кри ва ње и до ја ву по жа ра; 10) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ин ста ла ција ма за де тек ци ју екс пло зив них и за па љи вих га со ва; 11) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за ста бил ним ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма за га ше ње по жа ра (хи дрант ска ин стала ци ја за га ше ње по жа ра, ста бил на ин ста ла ци ја за га ше ње CO2, пе ном пра хом и сл.) ; 12) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за мо бил ном опре мом за га ше ње по жа ра; 13) Скра ће ни опис ин ста ла ци ја за за па љи ве, го ри ве и екс плозив не флу и де ко ји се ко ри сте у објек ту; 14) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за си сте ми ма за од во ђе ња ди ма и то пло те; 15) Скра ће ни опис ин ста ла ци ја за кли ма ти за ци ју и вен ти лаци ју; 16) Скра ће ни опис ин ста ла ци је за за шти ту објек та од ат мосфер ског пра жње ња; 17) Скра ће ни опис елек трич них ин ста ла ци ја; 18) Скра ће ни опис ин ста ла ци је за од во ђе ње ста тич ког електри ци те та; 19) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за дру гим инста ла ци ја ма ко је ути чу на ме ра за шти те од по жа ра при ли ком изград ње обје ка та; 20) За кљу чак у ве зи ис пу ње но сти основ ног зах те ва за шти те од по жа ра. Оба ве зно са др жи ка те го ри за ци ју објек та, број мак си мал но при сут них осо ба и пре глед утвр ђе них ме ра за за шти ту од по жа ра. 3. НУ МЕ РИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА Ну ме рич ка до ку мен та ци ја са др жи про ра чун ске осно ве за избор за шти те објек та од по жа ра и екс пло зи ја: 1) Про це на по жар ног оп те ре ће ња објек та и по жар них сек то ра; 2) Про це на ка рак те ри сти ка ева ку а ци о них пу те ва у објек ту и из бор ме то до ло ги ја за про ра чун ка па ци те та ева ку а ци о ног пу та и од ре ђи ва ња ши ри не про ла за и из ла за и слич но;

39 9. септембар Број ) Про це на вре ме на по треб ног за ева ку а ци ју љу ди и из бор ме то до ло ги је за про ра чун вре ме на ева ку а ци је и слич но; 4) Про це на ста бил но сти гра ђе вин ске кон струк ци је у по жа ру и из бор ме то до ло ги је за де фи ни са ње от пор но сти на по жар еле ме на та кон струк ци је; 5) Основ ни зах те ви ко ји усло вља ва ју по тре бу за дру гим про ра чу ни ма бит ним за из бор и на чин за шти те објек та од по жа ра. 4. ГРА ФИЧ КА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА Гра фич ка до ку мен та ци ја са др жи гра фич ки при каз ме ра за шти те од по жа ра ко ји при ка зу ју нај ну жни је еле мен те за шти те од по жа ра уса гла ше не са из да тим усло ви ма: 1) си ту а ци о ни план са уцр та ним су сед ним објек ти ма и са о бра ћај ни ца ма; 2) осно ве свих ни воа и кро ва са уцр та ним по жар ним сек то ри ма; 3) ка рак те ри стич не по ду жне и по преч не пре се ке са уцр та ним по жар ним сек то ри ма; 4) осно ве са ше мат ском дис по зи ци јом про це сне тех но ло шке опре ме; 5) осно ве са дис по зи ци јом ева ку а ци о них пу те ва и сме ро ви ма ева ку а ци је На осно ву чла на 179. став 1. и чла на 221. став 1. тач ка 1. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 107/05, 109/05 ис прав ка, 57/11, 110/12 УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 УС), Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу рање, на сед ни ци одр жа ној 7. сеп тем бра го ди не, до нео је ПРА ВИЛ НИК о из ме на ма Пра вил ни ка о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здрав стве них услу га за го ди ну Члан 1. У Пра вил ни ку о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба везног здрав стве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здрав стве них услу га за го ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 147/14, 9/15 ис прав ка и 63/15), у Пред ра чу ну сред ста ва за го ди ну за здрав стве не уста но ве при мар ног (са апо те ка ма), се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те (При лог 2.), под рeдним бро јем 191 Кли нич ки цен тар Ниш у ко ло ни 5 Ле ко ви у здрав стве ној устано ви број: за ме њу је се бро јем: , у ко лони 7 Са ни тет ски и ме ди цин ски по тро шни и уград ни ма те ри јал број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 12 Укупна на кна да ума ње на за пар ти ци па ци ју број: за ме њу је се бро јем: У ме ђу зби ру XX Ниш у ко ло ни 5 Ле ко ви у здрав стве ној уста но ви број: за ме њу је се бро јем: , у коло ни 7 Са ни тет ски и ме ди цин ски по тро шни и уград ни ма те ри јал ФОНДОВИ ПРАВОСУЂЕ број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 12 Укупна на кна да ума ње на за пар ти ци па ци ју број: за ме њује се бро јем: Под озна ком А СВЕ ГА у ко ло ни 5 Ле ко ви у здрав стве ној уста но ви број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 7 Са ни тет ски и ме ди цин ски по тро шни и уград ни мате ри јал број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 12 Укуп на на кна да ума ње на за пар ти ци па ци ју број: за ме њу је се бро јем: Под озна ком В УКУП НО у ко ло ни 5 Ле ко ви у здрав ственој уста но ви број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 7 Са ни тет ски и ме ди цин ски по тро шни и уград ни мате ри јал број: за ме њу је се бро јем: , у ко ло ни 12 Укуп на на кна да ума ње на за пар ти ци па ци ју број: за ме њу је се бро јем: Члан 2. У чла ну 4. ста ву 1., тач ки 2) број: за ме њу је се бро јем: , број: за ме њу је се бро јем: Члан 3. Овај пра вил ник, по до би ја њу са гла сно сти Ми ни стар ства здра вља, сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Службе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. 01/2 број /15 У Бе о гра ду, 7. сеп тем бра го ди не Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње Пред сед ник, Ве ли мир Ми ли чић, с.р На осно ву чла на 147. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбе ни гла сник РС, број 98/06), чла на 13. али не ја 1. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), чла на 52. ст. 1. и 4. За ко на о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15 и 63/15), чла на 7. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду Ви со ког са ве та суд ства ( Слу жбе ни гласник РС, број 29/13) и чла на 18. став 1. За ко на о управ ним спо ро ви ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 111/09), Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло је вић, пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Мир ја на Ивић, Ми ро љуб То мић, Бран ка Бан че вић, Алек сан дар Сто иљ ков ски, Со ња Ви да но вић, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја, Ни ко ла Се ла ко вић, ми ни стар прав де, Пе тар Пе тро вић, пред сед ник Од бо ра за пра во су ђе, др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву и др Зо ран Сто ја но вић, из бор ни члан из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та, од лу чу ју ћи о из бо ру др Ве сне Да бе тић Тро гр лић, су ди је При вред ног су да у Бе о гра ду, за су ди ју При вред ног апе ла ци о ног су да, на сед ни ци одр жа ној 4. сеп тем бра го ди не, до нео је ОД ЛУ КУ о из бо ру су ди је I Др Ве сна Да бе тић Тро гр лић, су ди ја При вред ног су да у Бе о гра ду, би ра се за су ди ју При вред ног апе ла ци о ног су да.

40 40 Број септембар II Ову од лу ку об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Обра зло же ње На осно ву чла на 47. За ко на о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15 и 63/15), a у ве зи са Од лу ком о бро ју су ди ја у су до вима ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 106/13, 115/13, 5/14, 12/14, 52/14, 132/14, 30/15, 49/15 и 63/15), Ви со ки са вет суд ства је у Слу жбеном гла сни ку РС, број 38 од 29. апри ла го ди не и у днев ном ли сту По ли ти ка од 30. апри ла го ди не, огла сио из бор су дија за При вред ни апе ла ци о ни суд. У по ступ ку из бо ра и пред ла га ња кан ди да та за из бор су ди ја, Ви со ки са вет суд ства је на осно ву од ред бе чла на 44. По слов ника о ра ду Ви со ког са ве та суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, број 29/13), до нео од лу ку о обра зо ва њу Ко ми си је за из бор су ди ја, ко ја је из вр ши ла про ве ру под не тих при ја ва на на ве де ни оглас, утвр дила њи хо ву бла го вре ме ност и пот пу ност и оце ни ла да ли кан ди да ти ис пу ња ва ју кри те ри ју ме и ме ри ла за из бор, про пи са не одредбaмa чла на 43, чла на 44. али не ја 4. и чла на 45. За ко на о су ди ја ма. На об ја вље ни оглас за из бор су ди ја за При вред ни апе ла ци о ни суд, бла го вре ме не и пот пу не при ја ве је под не ло 24 кан ди да та. У скла ду са од ред бом чла на 49. За ко на о су ди ја ма, Ви со ки са вет суд ства је за све кан ди да те при ба вио ми шље ња о струч ности, оспо со бље но сти и до стој но сти за оба вља ње су диј ске функци је. За кан ди да те ко ји до ла зе из су до ва при ба вље но је ми шље ње сед ни це свих су ди ја су да из ко га по ти че кан ди дат, као и ми шље ње сед ни це свих су ди ја не по сред но ви шег су да. За кан ди да те ко ји не ра де у су ду, при ба вље но је ми шље ње о струч но сти, оспо со бље ности и до стој но сти за вр ше ње су диј ске функ ци је од ор га на и ор гани за ци ја у ко ји ма кан ди да ти ра де, а за кан ди да те из ре да адво ка та при ба вље но је ми шље ње адво кат ске ко мо ре у чи ји име ник је адвокат упи сан. По ред оп штих усло ва за из бор на су диј ску функ ци ју, Ви со ки са вет суд ства је за кан ди да те из ре да су ди ја по себ но це нио ре зулта те ра да, као и ис пу ње ност кри те ри ју ма и ме ри ла за из бор у суд ви шег ран га, ко ји су про пи са ни од ред бом чла на 11. Од лу ке о утврђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље ности и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва ( Слу жбени гла сник РС, број 49/09). Ви со ки са вет суд ства је на осно ву рад не би о гра фи је кан дида та, из ве шта ја о ра ду су ди је и при ба вље ног ми шље ња сед ни це свих су ди ја При вред ног су да у Бе о гра ду и При вред ног апе ла ци о- ног су да, утвр дио да кан ди дат др Ве сна Да бе тић Тро гр лић, су ди ја При вред ног су да у Бе о гра ду, ис пу ња ва про пи са не усло ве за из бор на су диј ску функ ци ју у При вред ни апе ла ци о ни суд. Др Ве сна Да бе тић Тро гр лић је ро ђе на 15. апри ла го дине у Бе о гра ду. Основ не сту ди је за вр ши ла је на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 26. ју на го ди не. Пра во суд ни ис пит је по ло жи ла 26. ја ну а ра го ди не. Ма ги стар ску те зу под нази вом Ме ђу на род ни уго во ри у гра ђе ви нар ству од бра ни ла је 27. ју на го ди не на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Си нер гија у Би је љи ни и сте кла ака дем ски на зив ма ги стра прав них на у ка. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом Ко лек тив но оства ри ва ње аутор ског и срод них пра ва, од бра ни ла је 5. ју ла го ди не на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Си нер ги ја у Би је љи ни и сте кла ака дем ско зва ње док то ра прав них на у ка. По чев од 25. де цем бра го ди не вр ши ла је ду жност секре та ра Рад не за јед ни це струч них слу жби са мо у прав них ин те ресних за јед ни ца дру штве них де лат но сти гра да Бе о гра да, за кључ но са 31. ја ну а ром го ди не. Од 1. фе бру а ра го ди не обавља ла је ду жност се кре та ра За во да за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња гра да Бе о гра да, за кључ но са 31. ав гу стом годи не. Од 1. сеп тем бра го ди не вр ши ла је ду жност се кре тара Јав ног пред у зе ћа По слов ни про стор Во ждо вац у Бе о гра ду, за кључ но са 31. мар том го ди не. Ре ше њем Вла де Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбе ни гла сник РС, број 5/95), име но ва на је за су ди ју Град ског су ди је за пре кр ша је гра да Бе о гра да, ко ју ду жност је обавља ла од 1. апри ла го ди не до 17. ју ла го ди не. Од лу ком На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбе ни гла сник РС, број 25/00), иза бра на је за су ди ју При вред ног су да у Бе о гра ду, коју ду жност је оба вља ла до 31. де цем бра го ди не. По Од лу ци стал ног са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о усва ја њу при го во ра и избо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју ( Слу жбе ни гла сник РС, број 56/11), по но во је иза бра на за су ди ју При вред ног су да у Бе о- гра ду. За вр ши ла је про грам струч ног уса вр ша ва ња су ди ја тр го винских су ди ја у Пра во суд ном цен тру за обу ку и струч но уса вр ша вање, у Ca na dian In sti tu te for Con flict Re so lu tion за вр ши ла је обу ку за ме ди ја то ре и до би ла сер ти фи кат TPN 1 Be co ming a Third Party Ne u tral о че му јој је из дат сер ти фи кат TPN 3 De ve lo ping Me di a- tion Skills. Уче сник је ве ли ког бро ја струч них ску по ва, об ја ви ла је ве ли ки број на уч них ра до ва. На осно ву из ве шта ја о ра ду При вред ног су да у Бе о гра ду, утвр ђе но је да је су ди ја Ве сна Да бе тић Тро гр лић у го ди ни, по сту па ју ћи у Ст и П ма те ри ји, укуп но ре ши ла 672 пред ме та, уз са вла да ва ње при ли ва од 179,2%. По жал би је раз ма тра но 87 од лука, од ко јих су 33 уки ну те, што из но си 37,93%. У го ди ни, по сту па ју ћи у Ст и П ма те ри ји, укуп но је реши ла 238 пред ме та, уз са вла да ва ње при ли ва од 88,48%. По жал би је раз ма тра но 115 од лу ка, од ко јих су 34 уки ну те, што из но си 29,57%. У го ди ни, по сту па ју ћи у Ст и П ма те ри ји, укуп но је реши ла 242 пред ме та, уз са вла да ва ње при ли ва од 122,22%. По жал би су раз ма тра не 93 од лу ке, од ко јих су 22 уки ну те, што из но си 23,66%. Ре зул та ти ра да ука зу ју да је су ди ја Ве сна Да бе тић Тро гр лић оства ри ла ре зул та те ко ји ма се по твр ђу је ње на струч ност и оспо собље ност и да по се ду је те о риј ско и прак тич но зна ње и ве шти не које омо гу ћа ва ју ефи ка сну при ме ну спе ци фич них прав нич ких зна ња у ре ша ва њу суд ских пред ме та. Пре ма ми шље њу сед ни це свих су ди ја При вред ног су да у Бео гра ду и сед ни це свих су ди ја При вред ног апе ла ци о ног су да, су дија Ве сна Да бе тић Тро гр лић ис пу ња ва усло ве из чла на 11. Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспосо бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва ( Слу жбе ни гла сник РС, број 49/09). На осно ву од ред бе чла на 52. став 4. За ко на о су ди ја ма ова од лу ка об ја вљу је се у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. На осно ву све га на ве де ног, Ви со ки са вет суд ства је од лу чио као у дис по зи ти ву од лу ке. Број / У Бе о гра ду, 4. сеп тем бра го ди не Пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Дра го мир Ми ло је вић, с.р На осно ву чла на 147. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ( Службе ни гла сник РС, број 98/06), чла на 13. али не ја 1. За ко на о Висо ком са ве ту суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), чла на 52. ст. 1. и 4. За ко на о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15 и 63/15), чла на 7. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду Ви соког са ве та суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, број 29/13) и чла на 18. став 1. За ко на о управ ним спо ро ви ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 111/09), Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло јевић, пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Мир ја на Ивић, Ми ро љуб То мић, Бран ка Бан че вић, Алек сан дар Сто иљ ков ски, Со ња Ви да новић, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја, Ни ко ла Се ла ко вић, ми ни стар прав де, Пе тар Пе тро вић, пред сед ник Од бо ра за пра во су ђе, др жавну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву и др Зо ран Сто ја но вић, из бор ни члан из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та, од лу чу ју ћи о из бору Де ја на Ћој ба ши ћа, су ди је При вред ног су да у Чач ку, за су ди ју При вред ног апе ла ци о ног су да, на сед ни ци одр жа ној 4. сеп тем бра го ди не, до нео је ОД Л У КУ о из бо ру су ди је I Де јан Ћој ба шић, су ди ја При вред ног су да у Чач ку, би ра се за су ди ју При вред ног апе ла ци о ног су да.

41 Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 С А Д Р Ж А Ј ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуге 2 Продужење рокова 6 ОСТАЛИ ОГЛАСИ Лицитације 7 Конкурси 7 Судски огласи 8 Судски регистар 15 Печати 15 Разно 15 Неважеће исправе 16 NOVO!!! e-kupovina Искористите могућност куповине електронским путем

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. јун 2017. Година LXXIII број 57 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о при вре ме но ре зер

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014.

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014. 01 ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА Сања М. Данковић Степановић, Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, Милош М. Петровић,

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника 390 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):390-394 DOI: 10.2298/SARH1306390V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5/.6-007.2-089 Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење:

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information