Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Сва ког да на глу мим да сам здра ва"

Transcription

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе Страна 5. ФЕСТИВАЛ ВЕЛИКИХ ТАМБУРАШКИХ ОРКЕСТАРА Тамбура је прославила Руму Страна 30. Све том ар хи је реј ском ли тур ги јом у Са бор ном хра му ко ју је служио вла ди ка срем ски Ва си ли је, све ча ном ака де ми јом у по зо ри шту, ли ти јом кроз град ске ули це, као и ни зом кул тур но - умет нич ких програ ма, Срем ска Ми тро ви ца је обеле жи ла Ми тров дан, Дан гра да и град ску сла ву. До кра ја ме се ца, у окви ру Новем бар ских да на, одр жа ће се прегршт књи жев них, му зич ких, по зори шних, ли ков них и спорт ских мани фе ста ци ја. М. Ми ле у снић ШИД ЈЕ ЛЕ НА РА ДО ВА НО ВИЋ ВЕЋ 12 ГО ДИ НА БО ЛУ ЈЕ ОД КАР ДИ О МИ О ПА ТИ ЈЕ Сва ког да на глу мим да сам здра ва Пу них 12 го ди на Је ле на Ра до ва но вић из Ши да бо лу је од те шког ср ча ног обо ље ња ди ла та тив не кар ди о ми о па ти је, због че га јој ср це ра ди са дра стич но ума ње ним ка па ци тетом, од све га два де се так од сто. Бо лест је од ње на сле ди ла 14-го ди шња кћер ка Ва ња чи је ср це са да ку ца са мо са по ло ви ном сна ге. Стра на 23. KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA bmb 95 EKO POWER EVRODIZEL EKO POWER BENZINSKA PUMPA U SR. MITROVICI, Kralja Aleksandra Karađorđevića bb Ресторан "БРИОНИ" на градској плажи у Сремској Митровици Уживајте у специјалитетима домаће и интернационалне кухиње Резервације телефоном: 069/ СРЕМСКА МИТРОВИЦА: НОВЕМБАРСКИ ДАНИ Одржане 52. уличне трке Страна 37.

2 2 Среда, 12. новембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Као по ли гон ој дру гар из Но вог Са да, ди пло ми ра ни елек тро ин- њер Ми лан ко Ра дић из нео је јед но ин те ре сант но Мже за па жа ње о Сре му. Ро ђен у се лу под но Ро ма ни је, школо вао се у Со кол цу, сту ди рао у Са ра је ву, по чео да ра ди у Зе ни ци као сти пен ди ста РМК Зе ни ца, а он да пре шао у Но ви Сад. Срем ску Ми тро ви цу је тек по зна вао из угла ауто бу ске или же ле знич ке ста ни це кад је про ла зио по ред ње или кроз њу. По вр шно и са стра не. Оста ле гра до ве у Сре му још ма ње. За ин те ре со вао се за мо је ко лум не, па сам му ре као да их мо же про на ћи и про чи та ти елек трон ски и то ка да на GO OGL-u уку ца Срем ске но ви не, а он да кад се оне отворе по тра жи фајл ар хи ва, по том уку ца PDF па кад се и он отво ри по тра жи го ди ну, у њој ме се це и бро је ве Срем ских у ко ји ма је на дру гој стра ни мо ја ко лум на. Међу тим, ов де ни су те ме мо је ко лум не, оне су са мо Ми лан ка од ве ле на је дан дру ги траг на ко ме је пре по знао не што мно го вред ни је. Он је за па зио да пре ко ових но ви на има Срем као на дла ну. И оно још ин те ре сант ни је, при ме тио је да је цео Срем по при ште ве ли ке бор бе за при вла че ње но вих ин ве сти ци ја и но вих тех но ло ги ја у упра ва ма, у јавним функ ци ја ма. " Оку па тор је са мо про ме нио ли це, ви ше то ни је чи зма, шлем, ма шин ка, већ је то да нас кри за, не запо сле ност, си ро ма штво Сад сам ја мо гао у том ње го вом за па жа њу ви де ти дана шњи об лик на став ка бор бе срем ских упра ви те ља за осло бо ђе њем на ро да Сре ма. Оку па тор је са мо про ме нио ли це, ви ше то ни је чи зма, шлем, ма шин ка, већ је то да нас кри за, не за по сле ност, си ро ма штво. За јед нич ко фа ши стима из Дру гог свет ског ра та и са вре ме ној не ма шти ни је пони же ње људ ског у чо ве ку. Исто ри ја и про шлост Сре ма не жи ве то ли ко у, ипак, ма ло број ним спо ме ни ци ма, ко ли ко та иста исто ри ја жи ви у ду ху вре ме на са да шњег. По но во има осло бо ди о ца и из дај ни ка по Ми ло ва ну Ми ћи Да нојли ћу или што је исто има мо бор бу не пре ста ну по Ње го шу. Ме ња ју се са мо ли ни је фрон та, про гре сив но и кон зер ватив но, страх и на да, по бе да или по ра зи у по је ди нач ним бит ка ма, су коб чел ни ка срем ских оп шти на са иза зо ви ма да на шњих вре ме на, са кри зом и угар ци ма уга ше не ва тре со ци ја ли зма и угље ни са ним ле ше ви ма на шег об ли ка вестер ни зо ва не тран зи ци је. Ми лан ко, ме ђу тим, још увек ни је ви део крај ра та. Приме тио је да и кри за кре ће у про тив на пад. Вр ши ар ти љериј ску при пре му на па да пре ко до дат ног за те за ња со цијал них на пе то сти, пу тем сма њи ва ња иона ко ма лих пензи ја. Том про тив у да ру ва здух у кри ла да ју ру ко пи си ММФ ко ји по зна ју са мо сма њи ва ње пра ва, кре са ње бу џет ских став ки, сте за ње ка и ша. Не раз у ме ју и дру гу стра ну једна чи не, ства ра ње, кон цеп те, иде је. Они др же ма ка зе и ре жу, ка жу то та ко тре ба. Ср би ја као по ли гон, мо жда једин ствен у све ту у ко ме је ова вр ста ре за ња без бол на, без јав них про те ста. Као и про сла ва Пр вог ма ја. Што ре че Или ја Мар ко вић за пр во мај ске пра зни ке: Жи вео 1. Мај, сла ва му. Сви у све ту тог да на де мон стри ра ју, тра же нова пра ва за рад и на јам ни не, а ми се по ву кли у Фру шку, на Ко шут њак, Зла ти бор и ро шти ља мо. Као да нам цве та ју сто ти ну цве то ва. Ми лан ко је да ље при ме тио да сма ње на до ма ћа тра жња да ви тек про кли ја лу про из вод њу, оте жава про да ју ме са од про ли ста лих но вих сви њо гој ских фарми. Кри за не чуј но и на пр сти ма за ла зи иза ле ђа сто ча ра и ис пи су је но ве фак ту ре на чи јем за гла вљу пи ше: продај не це не сто ке спу ште не ис под ли ни је уло же ног. Ка ко у овим офан зи ва ма кри зе ши ри ти оп ти ми зам, пи та ње је за ак те ре но ве си ту а ци је на фрон ту, па и на овом да нашњем Срем ском. Срем ски фронт ни је са мо исто ри ја, он је и вре ме са да шње, ли ни је још ни су про би је не, жр та ва мно го, мо би ли за ци ја тра је, мла дост ги не, гу би пер спек тиву. Мо жда Ми лан ко са стра не, и ов де ви ди не што дру го, што ми ко ји ода мо Сре мом не ви ди мо. Као у са вре ме ном ро ма ну сло ве нач ког пи сца Дра го Јан ча ра Те но ћи сам је ви део где он јед ну ле по ти цу, Ве ро ни ку, ви ди на по се бан на чин. Сва ко од нас има по глед на сво ју Ве ро ни ку, а у јед ном од њих мо жда се кри је ре ше ње за про бој Срем ског фронта. Не дав но је у Па зо ви на за јед нич ком срем ском сај му удар на па ро ла гла си ла: Ди ван је при вред ни Срем. Кад су Срем ци кре ну ли из те Фру шке го ре и одо ше у Бо сну... по јед ног Ми лан ка. По треб на нам је по моћ по не кад и са стра не да ви ди мо оно што не ви ди мо са ми. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПУ ШТЕ НА У РАД НО ВА ГА СНА КО ТЛАР НИ ЦА Бо ље гре ја ње и за шти та жи вот не сре ди не Ова га сна ко тлар ни ца има ка па ци тет до во љан за за гре ва ње пре ко ква драт них ме та ра про сто ра, а њен рад до при но си еко но мич но сти и уште да ма, јер има да љин ски си стем и за упра вља ње и над зор - За ин вести ци ју вред ну 55 ми ли о на ди на ра сред ства обез бе ди ла "То пли фи ка ци ја" У срем ско ми тро вач ком на сељу "Ста ри мост" пу ште на је у рад јед на од нај по у- зда ни јих и нај са вре ме ни јих котлар ни ца на гас у Ср би ји. На кон тро ме сеч не из град ње до вр ше на је но ва ко тлар ни ца ко ја гра ђа ни ма до но си енер гет ску си гур ност, еконо мич ност и ути че на за шти ту чове ко ве сре ди не у овом и окол ним на се љи ма, а обез бе ђу је ква ли тетно гре ја ње за око ква дратних ме та ра стам бе ног и по слов ног про сто ра. По стро је ње ко је је, сим бо личним при ти ском на дуг ме ко манд не пло че пу стио у по гон гра до на челник Срем ске Ми тро ви це Бра нислав Не ди мо вић, опре мље но је нај са вре ме ни јом опре мом и пове за но је на да љин ски си стем за над зор и упра вља ње. Вред ност ове ин ве сти ци је је 55 ми ли о на ди на ра и ту су му је са мо стал но обез бе ди ла ми тро вач ка "То пли фи ка ци ја". Све ча но сти по во дом по чет ка рада ове ко тлар ни це, по ред чел ни ка ло кал не вла сти и пред став ни ка овда шњих јав них пред у зе ћа, при суство ва ли су и пред став ни ци из вођа ча ра до ва. Ди рек тор "То пли фи ка ци је" Славко Сла до је вић, оце нио је да у котлар ни ци на гас све функ ци о ни ше у нај бо љем ре ду, а ни је би ло про блема ни то ком из град ње. Ко тлар ни ца се тре нут но на ла зи на проб ном режи му ра да, а ка да се уско ро стек ну - Јед на од глав них ства ри ко је смо за цр та ли пре не ко лико го ди на у раз во ју енер ге тике гра да је сте да до би је мо што ве ћи ква ли тет услу ге за до маћин ства и да во ди мо та кву поли ти ку це на ко ја не оп те ре ћу ју гра ђа не. Тру ди ли смо се да неко ло ко го ди на не ма по ску пљења гре ја ња, да по стро је ња у Па нон ским елек тра на ма и ова усло ви, она ће до би ти и упо треб ну до зво лу. - Га сна ко тлар ни це у овом на сељу гра ди се од 15. ав гу ста и за врше на је за три ме се ца. На се ље је ра ни је има ло ма зут ну ко тлар ни цу, а са да се ста но ви мо гу за гре ва ти и на гас и на ма зут. Ове ко тлар нице су ра дво је не, ста ра ће оста ти у функ ци ји и то је по себ на пред ност. Јер, у слу ча ју про бле ма са енерге ти ма, мо же мо да се пре ор јенти ше мо на гре ја ње ко је нам у том Ди рек тор "То пли фи ка ци је " Слав ко Сла до је вић и пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић По у зда ност си сте ма гре ја ња Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић пу стио у рад ко тлар ни цу га сна ко тлар ни ца има ју та кве пер фор ман се да бу ду нај са време ни је у др жа ву у овој обла сти. Оства ри ли смо по у зда ност чи тавог си сте ма и она је ве о ма важна да би смо сни зи ли тро шко ве и мо гли у бу дућ но сти да раз мишља мо о сни жа ва њу це на топлот не енер ги је, оце нио је градо на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. мо мен ту ви ше од го ва ра, ре као је ди рек тор Сла до је вић. Но ва га сна ко тлар ни ца је допри не ла ре ша ва њу еко ло шког пробле ма ко ји је био из ра жен у на сељу и око ли ни. Ак ту ел не ана ли зе о то ме по ка зу ју да са да не ма та квих про бле ма у овом де лу Ми тро ви це. По оце ни Ми ла на Ко ва че ви ћа, пред сед ни ка Скуп шти не гра да, за гра ђа не на се ља "Ста ри мост" нова ко тлар ни ца зна чи кон фор ми је и си гур ни је гре ја ње. - Гре ја ње је на гас, али оста је и ал тер на ти ва ко ри шће ња ма зу та у слу ча ју да из би ло ко јих раз лога не бу де до вољ но теч ног га са. У но вој ко тлар ни ци има мо угра ђе на два ко тла, ја чи не укуп но пет ме гава та, има мо да љин ско и елек тронско упра вља ње што ће сва ка ко, и у сва ком тре нут ку, до при не ти ускла ђи ва њу тем пе ра ту ре ка ко би у ста но ви ма би ло то пло. Ово је, ина че, дру га по ве ли чи ни ула га ња ин ве сти ци ја у гра ду. Нај ве ћа ин вести ци ја је на ста вак ре кон струк ци је Ули це Кра ља Пе тра Пр вог ко ја је ко шта ла 126 ми ли о на ди на ра, а ова ин ве сти ци ја је вред на 55 мили о на и за у зи ма дру го ме сто, подсе тио је пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма Брани слав Не ди мо вић, гра до на челник Срем ске Ми тро ви це, ре као је да је из град њом но ве ко тлар ни це ис пу њен је дан од ва жних за да така ко је је ло кал на са мо у пра ва себи за да ла ка да је у пи та њу раз вој енер ге ти ке. Из град њу ове ко тлар ни ца у Срем ској Ми тро ви ци успе шно је окон ча ла бе о град ска фир ма "Топлинг гре ја ње", а њен ди рек тор Бо ри слав Јо ва но вић је, на свеча но сти отва ра ња објек та у Сремској Ми тро ви ци, из ја вио ка ко је ово по стро је ње до каз да је ква литет но и оно што је до ма ћег по рекла, а не са мо оно што до ла зи из ино стран ства. С. Ђа ко вић- Сл. Ник шић

3 Среда, 12. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДР БО ЈАН ПАЈ ТИЋ ПО СЕ ТИО ОП ШТУ БОЛ НИ ЦУ За об но ву 120 ми ли о на ди на ра Вој во ђан ска Вла да уло жи ла је 59 ми ли о на ди на ра да се ре кон стру и ше Ин тер но оде ље ње и исто то ли ко нов ца да се опре ми обје кат О п шту бол ни цу у Сремској Ми тро ви ци, од носно адап ти ра но Ин тер но оде ље ње, об и шли су пред седник Вла де АП Вој во ди не др Бојан Па јић и вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Фон да за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не Не бој ша Ма лен ко вић са са рад ни ци ма. По вод њи хо ве по се те и раз гово ра са прим. др Ми ро сла вом Кен дри ши ћем, ди рек то ром ове бол ни це, је за вр ше так обно ве и опре ма ња Ин тер ног оде ље ња у ко је је, са мо из покра јин ских из во ра, обез бе ђе но око 120 ми ли о на ди на ра. - Иако је ова згра да под зашти том др жа ве, у њу го ди нама ни је ула га но. Вој во ђан ска вла да уло жи ла је 59 ми ли о- на ди на ра да се ре кон стру и ше обје кат ко ји пред ста вља и пр ву згра ду на те ри то ри ји да на шње Ср би је ко ја је план ски гра ђе на да бу де бол ни ца још пре 190 го ди на. Ми смо ин ве сти ра ли и 59 ми ли о на ди на ра у опре му ко ја се на ла зи у по ли кли ни ци, то је опре ма ане сте зи о ло шког ти па за ин тер ни стич ке и не у- ро ло шке бо ле сти, ис та као је др Бо јан Пај тић. У то ку је про цес стан дар диза ци је здрав стве них уста но ва Вој во ди не, на ста вио је по крајинк си пре ми јер и до дао да то зна чи да је же ља да се свим гра ђа ни ма обез бе ди исти ниво услу га, без об зи ра где живе. Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци "по кри ва" ста нов ни ка и због то га је из у- зет но зна чај на у по кра јин ском здрав ству те се за то чи не на пори да ов де здрав стве на услу га бу де ква ли тет ни ја, мо дер ни је, да бу де пру же на са нај са време ни јом ме ди цин ском опре мом и у објек ту ко ји том за дат ку по све му од го ва ра. До ла зак по кра јин ских зва нич ни ка Пре ми јер Бо јан Пај тић у оби ла ску Ин тер ног оде ље ња Ди рек тор Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци прим. др Ми ро слав Кен дир шић захва лио се По кра јин ској вла ди, Фон ду за здрав ство Вој во ди не и Фон ду за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не јер су пре по зна ли вред ност ин ве сти ци ја уло же не у ре кон стук ци ју ове бол ни це и на бав ку опре ме. - Ре кон струк ци ја бол ни це и на бав ка апа ра та су ве о ма значај ни за ре ги он, По кра ји ну и Ср би ју. Над ле жни у Вој во ди ни су се по тру ди ли да ова бол ница до би је ни во ко ји за слу жује, ре као је прим. др Ми ро слав Кен дри шић. Уз око 120 ми ли о на ди на ра из по кра јин ских из во ра финан си ра ња у уре ђе ње бол ни це је уло же но се дам ми ли о на дина ра из ло кал не са мо у пра ве а део нов ца је обез бе ди ла у са ма бол ни ца. Вр ши лац ду жно сти ди ректо ра Фон да за ка пи тал на улага ња Вој во ди не Не бој ша Мален ко вић до дао је дас је са ма чи ње ни ца да се ов де го ди шње оба ви око спе ци ја листич ких пре гле да опре де ли ла по кра јин ску ад ми ни стра ци ју и фонд да се од лу че да ов де уло же сред ства за адап та ци ју и но ву бол нич ку опре му. Та кав вид са рад ње би ће на ста вљен и убу ду ће са овом и дру гим болни ца ма ши ром Вој во ди не. С. Ђа ко вић М. Ми ле у снић ШИД ОБЕ ЛЕ ЖЕН 5. НО ВЕМ БАР Се ћа ње на жр тве гра на ти ра ња ШИ МА НОВ ЦИ ИЗ ГРАД ЊА ПРЕ ЧИ СТА ЧА ОТ ПАД НИХ ВО ДА Ра до ви пра те пред ви ђе ну ди на ми ку Вред ност ра до ва је 204 ми ли о на ди на ра, а сред ства обез бе ди ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је Оп штин ски и Ме сни од бор СУБ НОР-а Шид обе ле жили су 5. но вем бар - Дан се ћа ња на ци вил не жр тве гра на ти ра ња Ши да го ди не. Шид је тада без на ја ве био гра на ти ран са те ри то ри је Ре пу бли ке Хр ват ске. На град је па ло ви ше де се ти на гра на та, а том при ли ком по ги нуло је тро је ци ви ла, док је ве ћи број те же и лак ше по вре ђен. Тим по во дом у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це Шид одр жа на је ко ме мо ра тив на сед ни ца, а по том су на спо мен пло чу која се на ла зи на згра ди не ка дашњег ПИК-а у ко јој су се на лази ле жр тве гра на ти ра ња по ложе ни вен ци и цве ће. Де ле га ци ја ло кал не са мо у пра ве по ла же ве нац Се ћа ње на овај до га ђај евоци ра ли су пред сед ник СУБ НО- РА-а Са ва Ро шић и пред седник СО Шид др Бра ни слав Ма у ко вић. - Ка да је пред став ник Европске уни је до шао у кон тро лу био је за пре па шћен чи ње ни цом да ни су га ђа ни вој ни ци ље ви него ди рект но са мо се ди ште града ко је је гу сто на се ље но и где је мо гао да стра да ве ли ки број љу ди ис та као је пре сед ник СО Шид др Бра ни слав Ма у ковић. и до дао да ће се ло кал на са мо у пра ва тру ди ти да сва ке го ди не обе ле жа ва овај да тум на при го дан на чин. С. М. Ра до ви на из град њи пре чистачa от пад них во да у Шима нов ци ма ко ју спро во ди бео град ска ком па ни ја Ар градња, из во де се пред ви ђе ном ди на ми ком. Тре нут но ве ће про бле ме ства ра ју под зем не во де, али се ове по те шко ће тех нич ки исправ но и успе шно пре ва зи лазе, ре као је Рај ко Си мо но вић, управ ник гра ди ли шта у Ши манов ци ма, при ли ком про шло недељ не ин спек ци је ра до ва ко ју је у име ло кал не са мо у пра ве из вр шио за ме ник пред сед ни це оп шти не Зо ран Вој кић. - Из град њом пре чи ста ча мно го ће до би ти и Пе ћин ци, али и Срем, па и Ср би ја. На овом под руч ју на ла зи се ве лики број стра них ком па ни ја, па са мим тим има и пу но хе ми је, пу но от па да та ко да је ова инве сти ци ја би ла нео п ход на, рекао је Си мо но вић. Вред ност ра до ва од ко јих ће, по ред Ши ма но ва ца ко рист има ти и Срем ски Ми ха љев ци, Деч и Кар ло ви чић, из но си 204 ми ли о на ди на ра, а обез бе ди ла Зо ран Вој кић и Рај ко Си мо но вић приликом оби ла ска ра до ва их је Вла да Ре пу бли ке Ср би је. - У то ку је и из град ња приступ ног пу та, управ не згра де, све је пре ма ди на мич ком пла ну и не ма мо раз ло га да бу де мо неза до вољ ни. У скла ду са ди намич ким пла ном на ба вља ће се и опре ма, у на ред ном пе ри о ду за вр ши ће мо и скла па ње угово ра са тим у ве зи, а циљ нам је да опре ма бу де на гра ди лишту до 26 де цем бра као што је пла ни ра но, ре као је Вој кић и до дао: - У скло пу ових ра дова, из гра ди ли смо и ка на ли заци о ну мре жу што ће сва ка ко уна пре ди ти ква ли тет жи во та у овој за нас ва жној Ме сној зајед ни ци. С. Лап че вић

4 4 Среда, 12. новембар ИЗА БРА НИ НО ВИ ОР ГА НИ ПО КРА ЈИН СКОГ ОД БО РА ЗА ВОЈ ВО ДИ НУ СО ЦИ ЈА ДЕ МО КРАТ СКЕ ПАР ТИ ЈЕ СР БИ ЈЕ Стран ци при ла зе љу ди жељ ни про ме на Др Го ран Ивић и Зо ран Бо ги ће вић у нај ви шим те ли ма вој во ђан ског од бо ра Н а не дав но одр жа ној, дру гој по ре ду, Из бор ној скуп шти ни По кра јин ског од бо ра СДПС-а у Но вом Са ду, за пред сед ни ка војво ђан ског од бо ра иза бран је Не над Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња, бо рач ких и со ци јал них пи та ња, а за јед ног од шест пот пред сед ни ка др Го ран Ивић, члан Глав ног одбо ра и пот пред сед ник ми тро вачких со ци јал де мо кра та. За јед ног од пот пред сед ни ка Из вр шног од бо ра по кра јин ског СДПС-а име но ван је и Зо ран Бо ги ће вић, пред сед ник ми тро вач ког од бо ра ове пар ти је. На све ча но сти по во дом Из бор не скуп шти не, го во рио је и пред седник СДПС-а, пот пред сед ник ре публич ке Вла де и ми ни стар спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле кому ни ка ци ја Ра сим Ља јић, ко ји је ис та као да се та стран ка за ла же за из бо ре у Вој во ди ни, јер су они најбо љи на чин да се по ли тич ка кри за ко ја пер ма нент но тра је у Вој во дини, ре ши. - За СДПС је пи та ње уста во творног по ло жа ја Вој во ди не за вр ше но и стран ка је про тив сва ког об ли ка цен тра ли за ци је,али и сва ког об лика се па ра ти зма - ре као је Ља јић и до дао да по сто ји до ста про сто ра да се ова ауто но ми ја Вој во ди не учи ни про дук тив ни јом и функ ци о нал нијом. Освр нув ши се на по љо при вреду, пред сед ник СДПС-а је ре као да је то област ко ја у Вој во ди ни ни изда ле ка ни је ис ко ри шће на ка ко би тре ба ло и на вео да би она тре ба ло да бу де ба зи ра на на по ро дич ним га здин стви ма. ОО СДПС-а Срем ска Ми тро вица је дан је од нај ор га ни зо ва ни јих и нај број ни јих од свих 45 од бо ра у оп шти на ма и гра до ви ма Вој во дине. Др Го ран Ивић, пот пред сед ник По кра јин ског од бо ра ова ко ко мента ри ше тај по да так: - У свом овом на шем дру штвеном и по ли тич ком ме те жу је ди на ствар ко ју тре ба да схва ти мо је да сва ки сег мент дру штва мо ра би ти ор га ни зо ван. Исто је и са стран кама. СДПС је стран ка у ко јој ор га низа ци ја све ви ше до ла зи до из ра жаја и она се на по кра јин ском ни воу пер со ни фи ко ва ла кроз фор ми ра ње од бо ра у свим оп шти на ма. Код нас у Срем ској Ми тро ви ци су фор ми рана сва по треб на те ла кроз ко је деле ги ра мо што ви ше љу ди за са свим од ре ђе не уло ге у стран ци. И то је да ло ре зул та те кроз ма сов ност укљу чи ва ња љу ди ко ји пре по зна ју јед ну ја сну ин тен ци ју, а то је да се ми ба ви мо љу ди ма у стран ци. Нарав но да је то те шко, по го то ву са аспек та не у че шћа ак тив но у вла сти оп шти ни, али смо за то фор ми ра ли и осми сли ли ал тер на тив не пу теве за ре ша ва ње про бле ма гра ђана. Ми их нај пре иден ти фи ку је мо у сва кој ме сној је ди ни ци, а он да се фор ми ра ни ти мо ви ба ве стра тешким пла ни ра њем ре ша ва ња по једи них про бле ма. Ни ком не обе ћава мо ни шта, али ра ди мо не у мор но и то ће, си гу ран сам, да ти ре зулта те. При ла зе нам љу ди ко ји же ле да за пра во ура де не што за бу дућност овог гра да, а има мо и по дршку не ких стра на ка у вла сти ко ји нас ве ро ват но ви де као стран ку потен ци ја ла и бу ду ћих ко а ли ци о них парт не ра. Ми смо чвр сто ре ше ни да не гра ди мо По тем ки но ва се ла, већ да по ку ша мо да за јед но са дру гим стран ка ма у ко ји ма је жи вот грађа на на пр вом ме сту, по ку ша мо да из ме ни мо струк ту ру љу ди и вла сти на сле де ћим ло кал ним из бо ри ма. За то сви они ко ји има ју сли чан став о на шим жи во ти ма, нас као за једни це, до ла зе и укљу чу ју се у рад. Си гу ран сам да ће та кав од нос ка гра ђан ка ма и гра ђа ни ма до ве сти до јед не ко хе рент не вла сти у ко јој Са јед ног од са ста на ка ОО СДПС у Срем ској Ми тро ви ци Дру га Из бор на скуп шти на По кра јин ског од бо ра СДПС ће пра зна обе ћа ња би ти про шлост. То слу ша мо на сва ком ко ра ку док оби ла зи мо све де ло ве оп шти не. СДПС има сло ган Љу ди су пре чи од ве ли ких ре чи. Ко ја струк ту ра љу ди при ла зи странци и ко је су ње не пред но сти на на ред ним из бо ри ма? - Стран ци при ла зе љу ди ко ји су жељ ни про ме на, а ве ћи ном су то љу ди ко ји ра де - не тра же по сао и ви де но ву шан су за све нас у једној ор га ни зо ва ној стран ци са пу но тим ског ра да. Сло бод но мо гу ре ћи да нам при ла зе тим ски игра чи, који ма је до ста са мо во ље и ко ји препо зна ју не што са свим но во на поли тич кој сце ни оп шти не. Углав ном су то мла ђи љу ди, жељ ни про ме на, ко ји се без усло вља ва ња ба ве пробле ми ма дру гих љу ди. То су и они ко ји ко ји не тра же ни шта од странке, већ јој се не се бич но да ју. То су љу ди по зи тив не енер ги је ко ји не при ста ју на уце не ко је су не ки од њих има ли у сво јим пре ђа шњим стран ка ма, то су љу ди ко ји не же ле да у по ли тич ке ли де ре гле да ју као у бо жан ства ко ја су им по да ре на, то су љу ди ко ји ма је до ста аутокра ти је, не и сти на и ло шег жи во та. Че сто ка жем ка ко смо стран ка финих љу ди и, ако је то и би ло ко ли ко исти на, то ће мо и оста ти, ка же др Го ран Ивић. Где ви ди те ме сто у уло гу представ ни ка Сре ма у не ком, мо гућем, бу ду ћем функ ци о ни са њу по кра јин ске ад ми ни стра ци је? - На рав но да ће мо се сви у стран ци од ре пу блич ког, пре ко покра јин ског де ла, тру ди ти да до стигне мо та кав ни во да пред ста вља мо зна ча јан фак тор у по кра јин ској адми ни стра ци ји што је увек сан сва ке стран ке. Ми слим да ми у Сре му и у Срем ској Ми тро ви ци има мо људ ске по тен ци ја ле ко ји мо гу да се ухва те у ко штац са свим др жав ним про блеми ма, али оста ви мо то да до ка зу јемо кроз свој рад. Си гур но да свест о по тен ци ја ли ма на шег ре ги о на, по крај не и це ле зе мље пред ста вља не што по че му ће мо кроз кон кретне по те зе би ти пре по зна ти. Мо рам ре ћи да сад ни смо та ко ни ма ли да нас је те шко уочи ти. О то ме сваки дан го во ре и бро је ви и оно што слу ша мо ме ђу на шим гра ђан ка ма и гра ђа ни ма на во ди др Ивић. Ба ве ћи се по ли ти ком, увек ис ти че те уло гу же на. За што их и да ље не ма до вољ но у ак тулном по ли тич ком жи во ту и каква је си ту а ци ја по том пи та њу у ми тро вач ком СДПС-у? - Ми тро вач ки и не са мо ми тровач ки СДПС, по све ћу ју до ста пажње укљу чи ва њу же на у стра нач ке ор га не и за сту пље ност у би ло ком до ме ну жи во та. Оне су наш највред ни ји ре сурс не због би о ло шке уло ге, на рав но да је и она ва жна, мо жда нај ва жни ја за овај на род, већ про сто за то што по се ду ју потен ци ја ле ко ји су вред ни за јед ну зе мљу ко ја же ли да се раз ви ја, а ста ти сти ка је на њи хо вој стра ни. Ви ше и бр же за вр ша ва ју шко ле, а на ма су шко ло ва не же не и љу ди хлеб на су шни. Уоста лом, зе мља која ни је у ста њу да ис ко ри сти два основ на ре сур са а то су же не и рурал не сре ди не не мо же да ни кре не у по ход ко ји се зо ве раз вој, раз вије на зе мља. Ми слим да је 50 про цена та уче шћа же на пра ва ме ра. Било шки су од го вор ни је од му шка раца и тре ба да за у зму ме сто ко је им при па да оце њу је др Го ран Ивић. Пред сед ник ми тро вач ког од бора СДПС-а Зо ран Бо ги ће вић имено ван је за пот пред сед ни ка Из вршног од бо ра по кра јин ског од бо ра СДПС-а, функ ци ју на ко јој је неоп ход но уло жи ти мак си мум енер ги је и ко му ни ка ци је ка ко би пар ти ја на овом про сто ру до бро функ ци о ни сала. Бо ги ће вић ис ти че број не ак тивно сти овог од бо ра: - Нај пре бих на гла сио да је укази ва ње по ве ре ња на ова кву по зици ју са јед не стра не част али исто та ко и ве ли ка оба ве за. На рав но да сам ап со лут но спреман да сву сво ју енер ги ју и зна ње усме рим на ре ша ва ње по тре ба наших гра ђа на, по мо ћи љу ди ма око на ла же ња и до би ја ња по сла, до вође ња но вих ин ве сти то ра нај пре на те ри то ри ју гра да Срем ска Ми тро вица а исто та ко и на те ри то ри ју чита вог Сре ма. До бро вам је по зна то да сам још дав не го ди не учество вао у до во ђе њу Eato na у наш град, ус пео сам до ве сти јед ну ма њу ин ве сти ци ју у на ше се ло Ја рак, као и јед ну од по след њих ин ве сти ци ја ко ју сам ре а ли зо вао је стра на компа ни ја Лу ва та ко ју смо сме сти ли у не ка да шњи по гон МИВ-а. Ако ме пи та те да ли је ово довољ но за наш град, па на рав но да ни је, сви ми ко ји се ак тив но бави мо по ли ти ком има мо оба ве зу да по мог не мо на шим гра ђа ни ма, на ши љу ди су вред ни и хо ће да ра де. На гла ша вам да ми је по ве рен цео Срем и да сам од лу чан да сви од бо ри бу ду нај пре на услу зи грађа на, а исто та ко да бу ду спрем ни и за пред сто је ће из бор не ак тив ности ис ти че Зо ран Бо ги ће вић. Ко ји су раз ло зи све број нијег члан ства у СДПС-у, с об зиром да је она не ко ли ко го ди на би ла углав ном па сив на у Вој води ни? - Зна те ка ко, љу ди ма је ја ко бит но са ким гра де по ве ре ње, ко су љу ди ко ји во де пар ти ју, ви да нас не мо же те има ти љу де на че лу пар тије ко ји ни су спрем ни да се су о че са про бле ми ма љу ди, ко ји ни су сте кли по треб но жи вот но ис ку ство ра де ћи на кон рет ним по сло ви ма. Да ли ми тре ба да на во ди ма да у на шем чланству има мо вр сне док то ре, од личне мај сто ре и при ват ни ке, че сти те љу де ко ји се ба ве по љо при вре дом, до ма ћи це, пен зи о не ре ко ји и данас же ле да по мог ну мла ђи ма као и омла дин це ко ји су нај бит ни ји део на шег дру штва. На ма су за и ста људи пре чи од ве ли ких ре чи! ка те гори чан је Бо ги ће вић. Осни ва њем Фо ру ма же на и мла дих и Од бо ра за упра вља ње про јет ки ма у Гро СДПС Сремска Ми тро ви ца кре ћу по ја ча не ак тив но сти на про мо ци ји со цијал де мо кра ти је у на шем гра ду. Ко ји су на ред ни по ду хва ти? - Ва ма је до бро по зна то да смо ми као ми тро вач ки од бор Со ци јалде мо крат ске пар ти је Ср би је на прави ли је дан пре се дан у до са да шњој по ли тич кој прак си, на и ме по пр ви пут је на на шу ини ци ја ти ву одр жан за јед нич ки град ски од бор СДПС-а Но вог Са да и Град ски од бор СДПС-а Срем ске Ми тро ви ца и то у на шем гра ду. Да ли ми мо же мо још бо ље да ра ди мо, на рав но да мо же мо, јер има мо љу де ко ји нам во де ја ко битне ре со ре у окви ру град ског од бора. Овим пу тем же лим да ис так нем Сла ђа ну Мир че та, пред сед ни цу Фо ру ма же на СДПС-а, ду го го дишњег бор ца за пра ва же на и ат кивног по ли тич ког уче сни ка у на шем гра ду, за тим струч ну еки пу љу ди ко ји се ба ве из ра дом про је ка та на че лу са Ми лен ком Ве ско ви ћем и Мар ком Цви ја но ви ћем, да улаже мо и ра чу на мо на омла ди ну гово ри и чи ње ни ца да је дан од пр вих од бо ра ко ји је осно ван је Фо рум мла дих са 30 чла но ва на че лу са На та шом Ко са но вић, ди пло ми раним еко но ми стом. Ако ме не пи та те да ли љу ди тре ба да се укљу чу ју у по ли тич ки жи вот, мој од го вор је ДА, ми мо ра мо кроз по ли тич ко дело ва ње овом дру штву да да мо свој до при нос, мо ра мо ме ња ти ства ри, не сме мо че ка ти да то дру ги чи не уме сто нас. По зи вам све љу де ко ји има ју свест о дру ште ној од го вор ности да нам се при кљу че, са мо зајед но мо же мо учи ни ти мно го. С. Н. (Закупљен простор)

5 Среда, 12. новембар ОБРЕЖ ТРА ГОМ НА ПИ СА О ГР КО ВИ ЋИ МА Вра ти ли сте нам ве ру у љу де При ча о по ро ди ци Гр ко вић из Обре жа, ко ју смо об ја ви ли пре две не де ље, мно ге ни је оста ви ла рав но ду шним. На њи хо ву адре су, то ком про те клих че тр на ест да на сти гли су и по др шка и по моћ. Мо жда не у до вољ ној ме ри, али до вољ но за по че так К у пи ли смо др ва. То је но во код нас. Ове зи ме не ће мо хла до ва ти као ра ни је ка да смо мо ра ли да саби ра мо гран чи це и стре пи мо са сва ким но вим да ном. По сле ду же вре ме на мо ја де ца не ће мо ра ти да се бо је зи ме! Овим ре чи ма и са бла гим осме хом на ли цу доче као нас је на кућ ном пра гу у Обрежу у ули ци Га ји ћа то по ле на бро ју шест Ду шко Гр ко вић. При ча о по ро ди ци Гр ко вић из Обрежа, ко ју смо об ја ви ли пре две не де ље, мно ге ни је оста ви ла рав но ду шним. На њи хо ву адре су, то ком про те клих че трна ест да на сти гли су и по др шка и помоћ. Мо жда не у до вољ ној ме ри, али до вољ но за по че так. - Био сам у на шој шу ма ри ји и до гово рио да ми до те ра ју др ва ових да на. Ја ви ло ми се про те кле не де ље не ко ли ко љу ди из Сре ма, Ка на де, Аме ри ке, Цр не Го ре ко ји су вољ ни да по мог ну. Ка жу, чу ли су за на шу му ку из Срем ских нови на. На шли су нас пре ко шко ле, позна ни ка, а не ки су до шли и до те ле фонског бро ја, та ко да је сти гло не што гарде ро бе, хра не, слат ки ша за де цу. Па ре за др ва љу ди су до не ли лич но, по се ти ли су нас на став ни ци из шко ле, а то ком наред не не де ље тре ба ло би да отво рим и ра чун у бан ци. Искрен да бу дем, ни сам оче ки вао да ће се у оп штој не ма шти ни не ко и нас се ти ти, али до бро је што је та ко. Оно што је ме ни лич но нај ва жније, то је да је не ко пру жио ру ку мо јој де ци и ти ме по ка зао да још увек има мо че му да се на да мо. Не ми слим ту на мило сти њу, не го пре све га на до бру во љу и ве ли ко ср це ко ји су ми вра ти ли ве ру у љу де, об ја шња ва Ду шко. И ма да је, ка ко ис ти че хра ни тељ тро је де це - Зо ра на, Зо ри це и Ан ђеле, осмех по сле ду го вре ме на до спео на ње го во ли це, пред Гр ко ви ћи ма су но ва ис ку ше ња. Пи та ње гре ја ња за хва љу јући до број во љи до брих љу ди при вре мено је ре ше но, али бор ба са не до стат ком Др жи мо се за јед но, то нас чи ни срећ ним гар де ро бе, хра не и нов ца и да ље тра је. У тој бор би, ма кар на трен, Ду шко ни је био сам. То је оно, за до вољ но нам по на вља, што га је учи ни ло срећ ним. - Ка да сам ви део ка ко са за до вољством отва ра ју па ке те са слат ки ши ма, срце је хте ло да ми пре пук не. Осе ћа ња су се по ме ша ла и искре но да ка жем, за плакао сам. Да ли од ра до сти, да ли од ту ге, ни сам не знам. Са јед не стра не, би ло ми је дра го што је не ко по мо гао, а са дру ге жао јер знам да пред на ма тек сто је но ва ис ку ше ња ко ја исто та ко ти ште и му че ко зна ко ли ко још по ро ди ца у Ср би ји, при ча Ду шко Гр ко вић и до да је: - Про бле ми који су пред на ма ни су ни шта ма ње те шки. Ку ћа је ста ра, тро шна, про ки шња ва, прозо ри про пу шта ју, по кућ ство је про па ло, ку бу ри мо са зим ском гар де ро бом и не мо гу ре ћи да има мо не ке ве ли ке за ли хе хра не. Па ипак, ја се не пре да јем. Про теклу не де љу син и ја смо про ве ли у ра ду, ја од ју тра до ве че ри, он по сле шко ле дође да ми по мог не ако сам у бли зи ни. Анђе ла и Зо ри ца су чу ва ле ку ћу и спре ма ле са ба ком Го спа вом ве че ру... Др жи мо се за јед но, то нас чи ни срећ ним и да је нам на ду да ће мо по бе ди ти не да ће. На ра стан ку, Ан ђе ла нам је ода ла да је Зо ри ца на пи са ла и пе сму за но ви на ре ко ју се сти ди да по ка же, а до ма ћин нас је са по но сом по звао да у до му Гр ко ви ћа 19. де цем бра про сла ви мо Ни кољ дан. С. Лап че вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ТРЕЗВЕЊАК Ево лоле који ништ` не пије, само пива, вина и ракије. ФАРМА Да је мени набавити краве, које дају шљивовице праве. МУКА Кад би им`о пишу к`о у слона, не би` мог`о наћи панталона. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ан ђел ко Ер де ља нин А ме ни не при jат но До ста је би ло! Углав ном, мно го ви ше не го да нас. Рат ни до бо ша ри ко ји про ма ше но ту ак ти ви ра ју ми ну. У срећ ним зе мља ма ов це да ју сто врста си ра, а у не срећ ним сто по ли тичких стра на ка. Не ма ви ше из бо ра по кљу чу. Ква ка је у ко а ли ци ји. Сви ма нам је ста ло. Не ма те ре фор ме ко ја мо же да га по кре не. Осно ва ли су но ву пар ти ју: Па ра зи ти с ге о граф ским по ре клом. КАРТ: Жарко Гаћеша Про ста ци! Пра зи лук им из уво за ви ри! Ево лу ци ја кла но ва: про из во де кло но ве. Бе о град на во ди про је кат за оне који пре жи вља ва ју на хле бу и во ди. Не спо соб ни ма у на шој при вре ди ни ко ви ше не по ма же. Јер, спо соб ни не мо гу ни се би да по мог ну. На сва ком ка на лу те ле ви зи је мај стори ку хи ње има ју сво је еми си је. Та ко и глад ни мо гу да се си ти на гле да ју. Од ре ђе ним да ни ма на од ре ђе на пи тања до би јам нео д ре ђе не од го во ре. Ме мо а ре пи шу за бо ра вље ни. Ја сам ре а лан, жи вим у фан та зи ји.

6 6 Среда, 12. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли ће се због но вих про пи са сма њи ти пе че ње ра ки је по ку ћа ма? СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ЂИ ЈА ШТАЈК ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА Др жа ва као ма ће ха Ко ста Пре лић, Срем ска Ми тро ви ца - Ве ру јем да хо ће, али не мно го. Си гур но да има оних који ће од у ста ти, а има и оних ко ји мо ра ју да се кри ју. Ге не рал но ми слим да је до бро стан дар ди зо ва ти ква литет, али је без раз ло жно и ту ди за ти на ме те јер иона ко се не ма па ра. Дар ко Бо баљ, Би кић До - Ов де се ни ко не при др жа ва ни ка квих пропи са, па не ће ни круп ни ји про из во ђа чи ра ки је. Обич ни про из во ђа чи, ко ји пе ку ра ки ју за соп стве не по тре бе и не што ма ло за прода ју овај за кон ни не до ти че, по што и ако про да ју ра ки ју прода ју је у рин фу зи. Та тја на Де де ић, Бе шка - Ни шта се значај но не ће проме ни ти и не ви дим по тре бу да се ме ња. Тради ци ја пе че ња ра ки је код нас по сто ји го ди на ма и не ве ру јем да ће би ло ка кав за кон то про ме ни ти. Ду шко Иво ше вић, Ру ма: - Пе чем ра кију за се бе, не за про да ју. Не ве ру јем да ће но ви за кон ума њи ти пе че ње ра ки је по ку ћа ма, то је код нас ви ше ве ков на тра ди ци ја. Ми смо та кав свет, из вр да се сва ком зако ну, та ко ће би ти и са про дајом ра ки је. Кри ју се и они што про да ју, и они што ку пу ју. Лу ка Пер шић, Го лу бин ци - Прет по стављам да ће про пи си би ти по о штре ни, али не ми слим да ће про из во ђа чи ма ра ки је до нети ште ту. На рав но да уко ли ко же ле да фла ши ра ју ра ки ју за да љу про да ју тре ба да бу ду ре ги стро ва ни, пре све га из безбед но сних раз ло га. Ди ја на Сме лов Шће кић, Срем ска Ми тро ви ца - У стар ту сигур но не ће. Наш си стем не функ ци о ни ше та ко да ће исто вре ме но са за коном да кре ну и ин спек ци је ко је ће да про ве ра ва ју шта се ра ди. Али, ако се озбиљ ни је при ме ни тај за кон, он да се мо жда и смањи пе че ње ра ки је по ку ћа ма. Ма да, ни та да не ве ру јем да би љу ди при ја ви ли ком ши ју ко ји пе че ра ки ју. З бог на ја ва сма ње ња пла та од 10 од сто и не про ду жава ња ко лек тив ног уго вора, про шле сре де штрај ко ва ли за по сле ни у срем ским здравстве ним ута но ва ма. Про тест ни скуп чла но ва свих син ди ка та здрав стве них рад ни ка одр жан је у кру гу Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци. Скуп је отво рио др Го ран Пе тро вић ко ји је про чи тао про галс синди ка та за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти Ср би је. - На жа лост, плат ни раз ре ди се не ће при ме њи ва ти на најве ће гу би та ше, од но сно на оне ко ји има ју нај ве ће пла те рекао је др Пе тро вић и упи тао да ли су за по сле ни у здрав ству и со ци јал ној за шти ти, обра зо вању, упра ви и кул ту ри за мор чићи др жа ве. Оку пље ни ма су се обра ти ли и дру ги син ди кал ни ли де ри - Иви ца Цве та но вић и док то ри Ми о драг Стој ко вић и Бра тислав Ми тро вић. У име син ди ка та ме ди цинских се ста ра и тех ни ча ра Ивица Цве та но вић је ре као да синди ка ти ни су тра жи ли по ве ћа ње пла та, већ да пла те оста ну исте и да се про ду жи ко лек тив ни уго вор. Он је под се тио да је пла та ме ди цин ске се стре 35 хи ља да ди на ра, што је ис под про сеч не пла те. - Ума ње њем пла та до шли би у си ту а ци ју да ова ка те го рија здрав стве них рад ни ка ра ди за ми ни ма лац. Да не по ми њем оста ле про фе си је за по сле не у здрав ству ко је већ са да ра де за ми ни ма лац ре као је Цве та новић и на гла сио да је зах те ва но и да се уред бе Вла де Ср би је о сма ње њу за ра да од но се на све у јав ном сек то ру, али да ни то ни је усво је но. - Јав на пре уд зе ћа ко ја имају нај ве ћа ду го ва ња и нај ве ће про сеч не пла те, из у зе та су од уред би о сма ње ња пла та, а веро ват но ће њи хо ви ду го ви и да ље ра сти ре као је Цве тано вић. У име син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та др Бра ти слав Митро вић је из нео став да умање ње пла та од 10 од сто здравстве ним рад ни ци ма, не ће реши ти про блем др жа ве ни ти ће спа си ти др жав ни бу џет. - Не по пу лар на ме ра штрај ка је ну жан од го вор на не по пулар ну, нео сно ва ну ме ру умање ња пла та. Ми штрај ком не на но си мо ни ка кву фи нан сиј ску ште ту, ни по сло дав цу, ни мена џен ту. Ово је ис по ља ва ње не за до вољ ства, а озбиљ ни људи мо ра ју то озбиљ но схва ти ти и раз ми сли ти у ком прав цу иде здрав ство ре као је др Бра тислав Ми тро вић. Др Ми о драг Стој ко вић је у име за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти Сремског окру га ре као да се то ком штрај ка по шту је ми ни мум. - Штрајк је ле ги тим на фор ма из ра жа ва ња не за до вољ ства запо сле них ре као је др Стој ковић и на ја вио да се 12. но вембра не ће по но во ор га ни зо ва ти штрајк јер је же ља да се прего во ри о ко лек тив ном уго во ру на ста ве у мир ној ат мос фе ри. И син ди кат здрав стве них рад ни ка ин ђиј ског До ма здравља се при кљу чио јед но дневном штрај ку. - С об зи ром да је ре пу бличком од бо ру син ди ка та до не та од лу ка да се одр жи јед но дневни штрајк, ко ји ни је штрајк упо зо ре ња, до не та је од лу ка да се спро ве де ми ни мум проце са ра да у свим здрав стве ним уста но ва ма. По сто ји не ко ли ко зах те ва, пре све га, из у зи мање за по сле них у здрав ству од Не за до вољ ни здрав стве ни рад ни ци Ин ђи је Са про те ста у Срем ској Ми тро ви ци Чел ни ци син ди ка та здрав ства у Срем ској Ми тро ви ци ума ње ња де сет по сто за ра да, за тим да се ин тен зи ви ра ју прего во ри за ко лек тив ни уго вор и на кра ју те ћи сег мент се од носи на је дин стве но са гле да вање по ло жа ја свих за по сле них у јав ном сек то ру - ис та као је Го ран Лу кић пред сед ник синди ка та за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти До ма здра вља Ин ђи ја и на гла сио да је по след њих не ко ли ко го ди на по ло жај здрав стве них рад ни ка знат но по гор шан: - Уз са гла сност свих син дика та у сек то ру здрав ства у нашој зе мљи, у на ред ним да ни ма ће би ти по зна то ко ји су на ши сле де ћи ко ра ци. Ово ни је само штрајк ме ди цин ских рад ника, већ штрајк свих син ди ка та у здрав ству. У за ви сно сти од пре го во ра ко ји се бу ду во дили у ре сор ном ми ни стар ству, оче ку је мо да ће би ти по стиг нут ком про мис. Уко ли ко до го вор не бу де по стиг нут, штрајк ће бити ин тен зи ви ран - твр ди представ ник ин ђиј ског син ди ка та. То ком тра ја ња про те ста, здрав стве не услу ге пру жа не су хит ним слу ча је ви ма, де ци, труд ни ца ма и па ци јен ти ма са акут ним ста њи ма јер је за у зет став да ни ко ме жи вот не сме да бу де угро жен. Ж. Н. М. Б. M. M.

7 Среда, 12. новембар НО ВИ СЛАН КА МЕН НО ВИ ПРО ЈЕК ТИ У СРЕМ СКОМ СТО ЧАР СТВУ Пр ва фар ма ан гус го ве да Из у зет но ис пла тив уз гој ове ра се и пла си ра ње про из во да, ка ко на до ма ћем та ко и на ино стра но тр жи ште На са мом ула зу у ин ђиј ско се ло Но ви Сла на ка мен на по вр ши ни од осам хек та ра смеште на је спе ци ја ли зо ва на фарма за ан гус го ве да, пр ва овог ти па у ре ги о ну, чи је је све ча но отва ра ње ор га ни зо ва но прошле не де ље. Реч је о фар ми где се уз гој го ве да од ви ја по си сте му кра ва-те ле и те ме љи се на па шња ци ма. Пре ма речи ма над ле жних, циљ овог пољо при вред ног га здин ства је сте пред ста вља ње ан гус ра се чи ји је уз гој и пла си ра ње про из во да ка ко на до ма ће та ко и на иностра но тр жи ште из у зет но испла тив. - Фар ма је по че ла са ра дом пре го ди ну да на, ка да су сти гла пр ва го ве да, а од лу чи ли смо да тек са да јав ност упо зна мо са де та љи ма и на пра ви мо све ча но отва ра ње. Фар ма се на ла зи овде у Но вом Слан ка ме ну и тренут но има мо 80 гр ла, од ко јих је 35 кра ва, 13 ју на ди, два бика за осе ме ља ва ње и те ла ди - ре као је Но ви ца Те му но вић, управ ник фар ме. Он на во ди да је ова ра са гове да из у зет но спе ци фич на. Ми лан Бо ди ро жа Го ве да се хра не ис кљу чи во се ном - Реч је жи во ти ња ма ко је зах те ва ју ми ни мал не усло ве за уз гој, то зна чи ла ка из др жљивост, успе шно те ле ње у свим усло ви ма, ми ран тем пе ра мент, до бра от пор ност на ве ли ке темпе ра тур не раз ли ке и ма ли утрошак хра не. Оно што је ве ли ка пред ност код ан гус ра се, је сте мо гућ ност до бре ре пр о дук ци је и тов них осо би на у ре ла тив но скром ним усло ви ма на трав натим по вр ши на ма уз ми ни мал но ан га жо ва ње рад не сна ге и иде а- лан је за га је ње у Ср би ји - ка же упра вик фар ме и ис ти че: - Нај зна чај ни је је да се ра ди о ви со ко ква ли тет ном ме су које је мра мо ри ра но, без пот кожне ма сно ће и има спе ци фи чан ми рис и укус. Ме со је из у зет но здра во, јер не ма утро шка ку куру за и не ких хе миј ских еле мена та у пре хра ни го ве да, а живо ти ње хра ни мо ис кљу чи во сеном и де те ли ном, као и не ким ми не рал ним до да ци ма. Ово је пр ва фар ма ан гус го ве да у Ср би ји, а о ква ли тету ме са го во ри и це на, ко ја је у ино стран ству ду пло ве ћа од стан дард ног го ве ђег ме са, не тре ба ни го во ри ти. Фар ма има не ко ли ко стра те шких ци ље ва, а је дан од њих је и раз вој репр о дук тив ног цен тра у на редном пе ри о ду. Ин ве сти тор пр ве ан гус фар ме у ре ги о ну је фирма Се ком аграр из Шап ца. Ре а ли за ци ја ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња у Срем ском управ ном окру гу, са освр том на ре а ли за ци ју ло калним ак ци о них пла но ва за пошља ва ња, би ла је те ма са станка ко јег су ор га ни зо ва ли На цио нал на слу жба за по шља ва ња Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца и Срем ски управ ни округ. По ред на чел ни ка Срем ског управ ног окру га Или је Ми ли но ви ћа, овом са стан ку су при су ство вали ди рек тор По кра јин ске службе за за по шља ва ња Не бојша Ку кић, ди рек то ри ца НСЗ Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца Рад ми ла Ја дран ски, представ ни ци не ких срем ских локал них са мо у пра ва и ло кал них ак ци о них са ве та за за по шљава ња. Ка ко се мо гло чу ти, у Сремској Ми тро ви ци је го ди не укуп но 143 ли ца би ло об у хваће но струч ном прак сом и јавним ра до ви ма за шта је ло кална са мо у пра ва по ло кал ном акци о ном пла ну из дво ји ла 23,57 ми ли о на ди на ра. Оп шти на Ру ма је за ан га жо ва ње при прав ника, струч ну прак су, са мо за пошља ва ње и јав не ра до ве у овој го ди ни обез бе ди ла 20,88 мили о на ди на ра и за по сли ла 110 не за по сле них осо ба. У оп штини Ста ра Па зо ва спро ве де не су три ме ре из ло кал ног ак ци о ног пла на: ан га жо ва ње при правни ка, струч на прак са и са моза по шља ва ње што је до ве ло до ан га жо ва ња де вет ли ца и за то је из дво је но 3,8 ми ли о на ди нара. Ове го ди не у Ин ђи ји је реа ли зо ва на ме ра струч не прак се ко ја је ан га жо ва ла 14 ли ца а Све ча ном отва ра њу су прису ство ва ли и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве у Ин ђи ји ко ји су да ли све срд ну по др шку овој ве ли кој по љо при вред ној ин ве сти ци ји. - Пре све га, же лим да из разим ве ли ко за до вољ ство и част што смо при сут ни на отва ра њу пр ве фар ме овог ти па у Ср би ји и што је отво ре на упра во у нашој оп шти ни. Уве рен сам да ће ово би ти са мо пр ви ко рак и подсти цај сто ча ри ма да се ан га жу ју и ре а ли зу ју не ки сли чан про јекат - по ру чио је Ми лан Бо диро жа, за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ин ђи ја и ис та као да ће ло кал на са мо у пра ва у на ред ном пе ри о ду у скла ду са мо гућ ности ма пру жа ти по моћ и по др шку ова квим и слич ним фар ма ма. - По ред по др шке ко ју пру жамо ин ве сти то ри ма за отва ра ње но вих про из вод них по го на, сигу ран сам да је по љо при вре да раз вој на шан са на ше оп шти не и оче ку јем да ће мо у го ди нама пред на ма ис ко ри сти ти потен ци јал ко ји има мо - ре као је Бо ди ро жа. М. Ба ла ба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У СЕ ДИ ШТУ СРЕМ СКОГ УПРАВ НОГ ОКРУ ГА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ Под сти ца ји да ју ре зул та те Са вет Срем ског управ ног окру га о за по шља ва њу Пр ва фар ма ан гус го ве да у Ср би ји за њу је обез бе ђе но 4,05 ми лио на ди на ра по ло кал ном ак ци о- ном пла ну. Пе ћин ци су у го ди ни ре а ли зо ва ли за по шљава ње при прав ни ка, струч ну прак су и јав не ра до ве и та ко ан га жо ва ли 23 не за по сле на, а за то је из дво је но 7,39 ми ли о на ди на ра. Пре ко пет ми ли о на дина ра из дво ји ла је оп шти на Шид за за по шља ва ње при прав ни ка, струч ну прак су и јав не ра до ве где је ан га жо ва но укуп но 28 ли ца. У Оп шти ни Ириг ове годи не ни је из ра ђен ло кал ни акци о ни план, чу ло се, уз оста ло, на овом са стан ку. Пу тем ре пу блич ког, по крајин ског и ло кал ног ни воа финан си ра ња за по шља ва ња у го ди ни за по сле но је у Сре му укуп но 644 ли ца, а за фи нан си ра ње ме ра и про грама у ко је су укљу че на ова ли ца из дво је но је око 130 ми ли о на ди на ра. С. Ђ. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли ће се због но вих про пи са сма њи ти пе че ње ра ки је по ку ћа ма? Алек сан дар Краљ, Ин ђи ја - Не ми слим да тре ба не што да се ме ња. Произ во ђа чу ра ки је тре ба до дат но по мо ћи и да ти сти му ланс јер до бре тра ди ци о- нал не ства ри не тре ба ме ња ти. Ако је до са да све би ло ка ко тре ба, не ви дим ни је дан раз лог да се уво де но ви про пи си. Ми ли ца Алим пи је вић, Пе ћин ци - Искре но, надам се да хо ће, јер ће та да мој муж ма ње време на про во ди ти по ред ка за на. Ша лу на страну... ми слим да они ко ји уређу ју ту област то чи не ка ко би по бољ ша ли ква ли тет, а са друге стра не и да би сма њи ли број оних ко ји пе ку ра ки ју. Са ва Гру ји чић, Срем ска Ми тро ви ца - Но ви про пи си ће си гур но утица ти да се љу ди од лу чу ју да мање пе ку ра ки ју по ку ћа ма. Ипак, на ви ка и слобо де у од лу чи ва њу се те шко од ри че мо па ће се до ма ћа раки ја пе ћи по ку ћа ма али но ћу и но ћу про да ва ти дру ги ма. Јо сип Јур ца, Ру ма: - Сли чан закон су до не ли и у Хр ват ској, па не ма ве ћих ре зул та та. Ту је реч о иле галним то ко ви ма пе че ња и про да је пи ћа, ра ди се по ку ћа ма, а то је те шко до ка за ти, са мим тим и ка жња ва ти. Ми слим да ће тако би ти и код нас - би ће бо ље тек кад код љу ди са зри свест о штет но сти пре ко мер не упо требе пи ћа, а по себ но о про да ји отров них ра ки ја. Иви ца Бол диш, Сот - Пе че ње раки је је наш тра ди ци о нални оби чај и не ве ру јем да ће би ло ко од то га да од у ста не. А да ли ће и ка да ће ти но ви про пи сти би ти уведе ни и по че ти да се при ме њу ју, ви де ће мо. Ми ли ца Вр би ца, Ста ра Па зо ва - По др жа вам иде ју да се произ во ђач ре гистру је, али не и то да пла ћа до дат не на ме те. Си гур на сам да се сви бо ре за тр жи ште и да је кон ку рен ци ја огром на, по гото во по след њих го ди на ка да је све ви ше про из во ђа ча ви на и ра ки ја.

8 8 Среда, 12. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли ће се због но вих про пи са сма њи ти пе че ње ра ки је по ку ћа ма? Па вле Ма ро је вић, Ру ма: - И сам пе чем ра ки ју, за кућ ну упо тре бу, не за про да ју. Тре ба све то уве сти у ле гал не то ко ве. По др жа вам тај за кон и ре ги стра ци ју оних ко ји про да ју тa пи ћа. Ми слим да ће се ра ки ја ма ње пе ћи по ку ћама, са мим тим и ма ње пи ти. За оче ки ва ти је ће би ти ма њи проце нат оних ко ји су се отро ва ли ал ко хо лом, као што смо то имали у ви ше слу ча је ва. Та тја на То мић, Срем ска Ми тро ви ца - Ми слим да се то не мо же промен ти ти за то што је пе че ње ра ки је не што што се у Ср би ји тра ди ци о нално ве ко ви ма ра ди. Но ви За кон о ја ким ал ко хол ним пи ћи ма то не ће из ме ни ти и за то што сматрам да љу ди не ће же ле ти да пла ћа ју ак ци зе ка ко би фла шира ли ра ки ју. Ни ко ла Ко ва че вић, Вој ка - Не ве ру јем да би ло ко ји за кон или од лу ка мо гу да про ме не на шу тра ди ци ји и сматрам да не би тре ба ло ни ме њати. Ако је до са да до бро функци о ни са ло, су ги ран сам да се не ће ни шта ве ли ко про ме ни ти. Ма ја Бу ла то вић, Ин ђи ја - Мо гу ће је да ће то сма њити про из вод њу ра ки је у на шим кра је ви ма. Људи су оп те ре ће ни ра зним трошко ви ма, па ако и то бу ду мора ли да пла ћа ју, све ће се ма ње овим по слом ба ви ти и про да вати ра ки ју. Мир ко Хор њак, Шид - Ве ли ки про изво ђа чи ко ји праве по не ко ли ко сто ти на ли та ра ра ки је, си гур но да не ће од у стати од тог по сла, али ми слим да ови ви кенд про из во ђа чи хо ће. Ме ђу тим, уве рен сам да све то не ће би ти та ко бр зо, јер ће треба ти вре ме на да се но ви про пи си спро ве ду у прак си. Ђор ђе Ми лић, Пе ћин ци - Сум њам да хоће, јер љу ди већ прак ти ку ју да раки ју пе ку у сво јим дво ри шти ма, а не на ули ци као ра ни је да их не ко не би мо гао ви де ти. Ми слим да су те од ред бе не по треб не јер наши љу ди зна ју шта је ква ли тет, ова ко их са мо те ра ју да се скрива ју као они што мо ра ју да ду ване по ћо шко ви ма и пар ко ви ма. СТА РА ПА ЗО ВА НА ЈА ВЉЕН НО ВИ ЕВРОП СКИ ПРО ЈЕ КАТ Пре чи стач от пад них во да ви зи ја бу дућ но сти Оп шти на Ста ра Па зо ва као је дан од парт не ра, на сту пи ла би са Про јек том ана ли зе ква ли тета во де ре ке Ду нав, ко ји је бли ско по ве зан са про јек том бу ду ћег пре чи ста ча от пад них во да Пе то чла на де ле га ци је ISWA Ин сти ту та из Штуд гар та посе ти ла је про шле не де ље оп штину Ста ра Па зо ва ка ко би презен то ва ли но ви про је кат ко ји је уско по ве зан за про је кат из градње по стро је ња за пре чи шћа вање от пад них во да. Де ле га ци ју по кра ји не Ба ден Вир тем берг са ко јом оп шти на има до бру са радњу је уго стио пр ви чо век оп штине Ђор ђе Ра ди но вић, за јед но са за ме ни ком Го ра ном Вра њешом, по моћ ни ком пред сед ни ка Дра го љу бом Три фу но ви ћем, као и пред став ни ци ма оп штинских ре сор них оде ље ња и јавних пред у зе ћа. Пред сед ник Ра ди но вић је том при ли ком из ра зио за хвалност за про фе си о нал ни од нос и ефи ка сност ко ји су обе ле жи ли до са да шњу са рад њу, а као резул тат је под се тио на успе шно о ма ћи ни и ко ор га ни за то ри Две ли ког струч ног ску па гастро ен те ро ло га Ср би је, одр жа ног не дав но у Но вом Са ду, би ли су га стро ен те ро ло шка сек ци ја Српског ле кар ског дру штва, Слу жба за Ин тер не гра не ме ди ци не Опште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца и Кли ни ка за га стро ен те ро ло ги ју КЦ Вој во ди не. Са стан ку ле ка ра ко ји се ба ве бо ле сти ма про бав ног си сте ма, при су ство ва ло је ви ше од 100 струч ња ка из це ле Ср бије. Пред ста вље на су три струч на ра да, а је дан од пре да ва ча био је и др Ве ли мир Но ва ко вић, гастро ен те ро лог ми тро вач ке болни це ко ји је у сво јој пре зен та ци ји об је ди нио ак ту ел но сти и ис тражи ва ња са при ме ри ма из прак се о све ак ту ел ној те ми обо ље ња ко ло рек тал ног си сте ма (бо ле сти де бе лог цре ва) са по себ ним нагла ском на на след ни фак тор код по ли пек то ми је ко ло на, у све тлу по ра ста ко ло рек тал ног кар ци нома у Ср би ји. - Чак 80 од сто па ци је на та са Гард не ро вим син дро мом спа да у гру пу обо ле лих где по сто ји поро дич ни исто ри јат бо ле сти, што зна чи да су ди рект но пред о дређе ни за овај тип бо ле сти и за то је из у зет но ва жно пра во вре ме но под вр га ва ње скри нинг те сто вима на кар ци ном де бе лог цре ва, док 20 од сто па ци је на та спа да у гру пу чи ја је бо лест по сле дица спон та них му та ци ја без ра ни је по ро дич не исто ри је - об ја шња ва др Но ва ко вић и до да је да по липи де бе лог цре ва има ју 100-процент ну скло ност ка тран сформа ци ји у кар ци ном, те је ра на и тач на ди јаг но сти ка од пре суд ног зна ча ја за успе шан ис ход ле чења. Број по ли па иде и до не ко лико сто ти на, а глав ни вид ле че ња је хи рур шки, те су ра но от кри вање бо ле сти и успе шна хи рур шка опе ра ци ја га ран ти за по бољ ша ње за вр ше ну сту ди ју Ана ли за упра вља ња от пад ним во да ма, би о ма сом и енер ги јом у општи на ма Ста ра Па зо ва и Ин ђија. На осно ву ове сту ди је се у Ста рој Па зо ви спро во ди мер на кам па ња за би ло шко-хе миј ску ана ли зу от пад них во да на гласио је пред сед ник. НО ВИ САД НА СКУ ПУ ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГА За па жен рад др Но ва ко ви ћа Др Ве ли мир Но ва ко вић ква ли те та жи во та и про ду жет ка жи вот ног ве ка обо ле лог. Струч ни рад др Ве ли ми ра Нова ко ви ћа иза зва ло је из у зет ну па жњу и за ин те ре со ва ност присут них о че му све до че број не по зи тив не оце не и ко мен та ри струч ња ка у срп ској га стро ен теро ло ги ји. Ова кве оце не ни су изне на ђе ње јер га стро ен те ро ло гија, ко ја је део Слу жбе за ин тер не гра не ме ди ци не Оп ште бол ни це У Срем ској Ми тро ви ци, ва жи за јед ну од нај ра зви је ни јих у земљи. Већ 10 го ди на ов де се ра де по ли пек то ми је ко ло на, а стручност ле ка ра спе ци ја ли ста, опремље ност са вре ме ном апа ра ту ром, ква ли тет на ди јаг но сти ка и тач на те ра пиј ска усме ре ност с пра вом свр ста ва ми тро вач ке га стро ен теро ло ге у нај у спе шни је у зе мљи, чи ји су ре зул та ти ра да мер љи ви са они ма ко ји се по сти жу у ве ликим кли нич ким цен три ма, што је не дав ни струч ни скуп и до ка зао. У ми тро вач кој бол ни ци,по ред др Но ва ко ви ћа ра де још два гастро ен те ро ло га: др Гор да на Митић и др Ра до ван Зец. С. Н. Са са стан ка у оп шти ни То ком пре зен та ци је су из нети де та љи о то ку мер не кам пање и на ред ним ко ра ци ма по пут сту ди је из во дљи во сти и ис плати во сти чи та вог про јек та ко ји прет хо ди про јек ту по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да и про из вод њу би о га са у оп шти ни Ста ра Па зо ва. Реч је ка ко су на гла си ли струч ња ци о про јек ту ко ји је по др жан од стра не Европ ске уни је и спа да у ка те го ри ју при о ри тет них. Не мач ка де ле га ци ја је на са стан ку пред ста ви ла но ви IN- TER REG про грам , ко ји ће би ти об ја вљен од стране Европ ске ко ми си је на проле ће го ди не. У про гра му ће уче ство ва ти 14 зе ма ља из окру же ња ко је сво јим то ком СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У НЕ СРЕ ЋИ НА АУТО ПУ ТУ Се дам осо ба је лак ше и те же по вре ђе но у те шкој са о браћај ној не сре ћи ко ја се у су бо ту уве че до го ди ла на ауто пу ту Бео град Шид, у бли зи ни ис кључе ња за Срем ску Ми тро ви цу. У срем ско ми тро вач ку Оп шту болни цу сме ште но је дво је те же и че тво ро лак ше по вре ђе них, а један по вре ђе ни је са те шким повре да ма гла ве тран спор то ван у Ур гент ни цен тар у Бе о гра ду. Од шест па ци је на та сме штених у срем ско ми тро вач ку болни цу, јед на осо ба је с под руч ја Срем ске Ми тро ви це, јед на је из Бе о гра да, тро је је из Ре пу блике Срп ске, а је дан па ци јент је др жа вља нин Аустра ли је. По ре чи ма хи рур га прим. др Го ра на Иви ћа, па ци јен ти у срем ско ми тро вач кој бол ни ци по ве зу је ре ка Ду нав. Оп штина Ста ра Па зо ва као је дан од парт не ра на про јек ту, на ступи ла би са Про јек том ана ли зе ква ли те та во де ре ке Ду нав, који је бли ско по ве зан са Про јектом бу ду ћег пре чи ста ча от падних во да. По ме ну том ана ли зом би би ло утвр ђе но ка кво је стање ре ке Ду нав и то ће би ти прва ана ли за, ко ја ће се ра ди ти у Ре пу бли ци Ср би ји. Упо ре до са об ја вљи ва њем про гра ма, ко је је пред ви ђе но по чет ком го ди не, укључу је и по тре бу фор ми ра ња Про јект ног ти ма за до но ше ње про јект них за да та ка. За са да је по зна то да ће у ти му уче ствова ти Ин сти тут ISWA, При род нома те ма тич ки фа кул тет Уни верзи те та у Но вом Са ду, Уни верзи тет у Ма ђар ској и евен ту ал но Уни вер зи тет у Бу гар ској. Оп шти ни Ста ра Па зо ва пред сто ји да у су срет IN TER- REG про гра му , у наред ном пе ри о ду да до не се одлу ку о са гла сно сти за уче шће и ре а ли за ци ју, с тим што ће се и да ље као при мар ни за да так ра ди ти на ре а ли за ци ји Про јекта пре чи ста ча от пад них во да и би о гас по стро је ња за те ри тори ју оп шти не Ста ра Па зо ва. М. Ба ла ба но вић По вре ђе но се дам ли ца су ван жи вот не опа сно сти. - Код па ци је на та ко ји има ју те шке те ле сне по вре де, реч је о по вре да ма по длак ти це и но са и ни су жи вот но угро же ни каже Ивић. У лан ча ном су да ру су учество ва ла че ти ри во зи ла. До незго де је до шло око ча сова због не при ла го ђе не бр зи не пут нич ког во зи ла ма зда ко је је су сти гло и уда ри ло у опел век тру ко ја се кре та ла у ис тој тра ци, да би на њих на ле те ла још два ауто мо би ла од ко јих је је дан уда рио у за у ста вље ну ма зду, а дру ги се пре вр нуо на кров. У при су ству по ли ци је, уви ђај на ли цу ме ста је из вр шио за меник основ ног јав ног ту жи о ца. Ж. Н. Удес на ауто-пу ту

9 Среда, 12. новембар СТИ ПЕН ДИ ЈЕ Усло ве ис пу ни ло 62 кан ди да та На кон курс ко ји је рас пи са ла Упра ва за обра зо ва ње ради сти пен ди ра ња сту де на та у школ ској 2014/ го ди ни, при ја ви ло се 64 сту ден та од ко јих је 62 ис пу ни ло про пи сане усло ве, по ка зу ју пре ли минар ни ре зул та ти над ле жних. Свим сту ден ти ма ко ји су конку ри са ли упу ће на су аде кват на ре ше ња из ове град ске управе, а на кон ис те ка ро ка жал бе усле ди ће пот пи си ва ње уго во ра о сти пен ди ра њу. РЕПЕРТОАР Про грам Но вем бар ских да на 12. но вем бра, у са ти, у ОШ "Јо ван По по вић", кон церт ве ћа гу да ча Му зич ке шко ле Пе тар Кран че вић, у 13 са ти, у Би бли о те ци, промо ци ја књи ге за де цу Иго ра Ко ла ро ва "Кли за ве при че", у 19 са ти у Арт клу бу Сир ми јумар та Тач ка кљу ча ња моно дра ма у из ви ђе њу Сте фан Урош Те ши ћа 13. но вем бра у 13,30 са ти,у "Пин ки је вој шко ли" кон церт фла у ти ста Му зич ке шко ле Пе тар Кран че вић, у 20 са ти у По зо ри шту, Ве че грч ке тра ге ди је" 15.но вем бра 12 са ти, у Позо ри шту, пре ми је ра пред ставе за де цу Ко се бо ји ву ка још?, у 20 са ти пред ста ва Цир кус Те ле пор та но, у 22 са та пред ста ва Срем на ша ку ћа 16. но вем бра у са ти, Ка ра те куп Сир ми јум ПСЦ Пин ки Од 17. до 26. но вем бра, у Му зе ју Сре ма, фе сти вал ар хео ло шког фил ма сва ког рад ног да на од 18 са ти 17. но вем бра, у и са ти у ОШ "Три ва Вита со вић Ле бар ник" кон церт ве ћа кла ви ра Му зич ке шко ле Пе тар Кран че вић 18.но вем бра, у 10 са ти, у ОШ " Сло бо дан Ба јић Па ја" кон церт ве ћа хар мо ни ка Музич ке шко ле " Пе тар Кран чевић" ТРА ГОМ СКУП ШТИН СКЕ ОД ЛУ КЕ Олак ши ца при ле га ли за ци ји Из ме на по сто је ће од лу ке је ва жна, јер у прак си има мо си ту а ци ју да у Срем ској Ми тро ви ци по сто је фир ме ко је се на ла зе у сте ча ју и ко је не мо гу да бу ду про да те, јер објек ти на тим ло ка ци ја ма ни су ле гал ни Од бор ни ци Скуп шти не града су на сед ни ци одр жа ној кра јем про шлог ме се ца усвоји ли из ме ну и до пу ну Од лу ке о оту ђе њу гра ђе вин ског земљи шта у јав ној сво ји ни града Срем ска Ми тро ви ца у свр ху ле га ли за ци је обје ка та и на кнади за уре ђе ње гра ђевн ског земљи шта у истом по ступ ку. Зашто је по треб на ова из ме на? - Из ме на по сто је ће од лу ке је ва жна, јер у прак си има мо си ту а ци ју да у Срем ској Митро ви ци по сто је фир ме ко је се на ла зе у сте ча ју и ко је не мо гу да бу ду про да те, јер објек ти на тим ло ка ци ја ма ни су ле гал ни, ре као је Вла ди мир Пет ко вић, на чел ник за ур ба ни зам и ко мунал но ин спек циј ске по сло ве, јер је та упра ва упу ти ла на веде ни пред лог на скуп штин ско усва ја ње. У окви ру Де чи је не де ље ор га ни зо ва на је ху ма нитар на ак ци ја под на зи вом Деца-де ци, то ком ко је су де ца из пред школ ских уста но ва са тери то ри је гра да Срем ска Ми трови ца, за јед но са ро ди те љи ма, при ку пља ла по моћ за де цу са под руч ја угро же них по пла вама. Са ку пље но је ви ше од 500 па ке ти ћа ко ји са др же ма те ријал за рад и хи ги је ну, на мење ни су де ци Убу. По кло ни су про шле сед ми це от пре мље ни у овај град, а уру чи ли су их на чел ни ца за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац, за ме ник градо на чел ни ка То ми слав Јанко вић и ди рек то ри ца ПУ "Пчели ца" Би ља на Цви је тић. Да би био пре ва зи ђен на веде ни про блем и олак ша на евенту ал на про да ја та квих фир ми у ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА Па ке ти ћи де ци Уба Скуп шти на Срем ској Ми тро ви ци су усво јили пред ло же не из ме не по сто јеће од лу ке. Пред по ла зак ЕКО ЛО ГИ ЈА Ни кад пре ви ше зе ле ни ла Уче сни ци ак ци је По во дом Да на кли ме, члано ви Eко па тро ла РС" са сту ден ти ма Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја "Сир мијум" по са ди ли су сад ни це липе у дво ри шту ове шко ле и СТШ,,Ни ко ла Те сла". Дра ган Пе рић, пред седник Еко ло шког по кре та " Еко па трол РС" под се ћа да приро да мо ра да се са чу ва јер је то у ин те ре су свих нас. У окви ру ак ци је, у гра ду и Лаћар ку, по са ђе но је 30 сад ница ли пе. МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ха џић Вла ди мир и Су вај џић Ве ри ца, Жу пун ски Жи ван и Са вић Алексан дра, То до ро вић Дра ган и Ни ко лић Ду ши ца, Хо ри на Не над и Јо ва но вић Алек сан дра, Влади са вље вић Ми лан и Виц ко вић Гор да на. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ву лин Вито мир и Је ле на, Сте вић Дар ко и Ја сна Срем ска Ми тро ви ца, Иг ња тић Ми лан и Ма ри на Лаћа рак, Стан ко вић Алек сан дар и Рад ми ла Рав ње, Ла за ров Вели бор и На та ша Ба чин ци, Јовчић Жељ ко и Ва ња Би кић До, Ли чи на Мла ден и Бра ни слава Но ви Кар лов ци, Ни ко лић Вил сон и Сил ва на Го лу бин ци, Ки тић Ср ђан и Је ле на Ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Сав ко Бо рис и Ма ја Срем ска Ми тро ви ца, Бо сан чић Ми лош и Алек сан дра Ла ћа рак, Јо ва но вић Ми ро слав и Са ња Ја рак, Жив ко вић Јован и Мил ка Но ћај, Ми ја то вић Ми о мир и Го ра на Шид, Шка рић Бо јан и При ца Шка рић Сла ђана Бе шка, Киш Јан ко и Гр шић Киш Дра га на Гра бов ци, Ради во је вић Ра до слав и Ма ри на Ру ма, Ри стић Дра ган и Љи љана Ви шњи ће во, Ста ни ву ко вић Пе ђа и Дра га на, То ман Ма рек и Је ле на Ер де вик, Ву ји чић Брани слав и Ма ри ја Маг да ле на Но ви Кар лов ци, Кр ња јић Дар ко и Дра га на Ста ра Па зо ва. УМР ЛИ: Ви нер Ол га рођ.1928, Зор кић Ге ор ги је рођ.1927, Савић Ђор ђе рођ.1947, Пе шка Бо рис рођ.1985, Па вло вић Пе тар рођ.1937, Ма цу рић Мили вој рођ.1952, Пер ге Петар рођ.1935, Ми рић Зла та рођ.1932, Ка лу ђе ро вић Радој ка рођ.1931, Ва шча нин Бран ка рођ.1924, Бе лић Бран ка рођ.1945, Ши јан Мирко рођ.1933, Ва сић Ра ди вој рођ.1961, Бун чић Гор дана рођ.1973, Ан тић Љу би ца рођ.1952, Ши ра до вић Ко сан ка рођ.1936, Ва си ље вић Ле по сава рођ.1932, Алек сић Ол ги ца рођ.1958, Ни ко лић Ста ној ка рођ.1958, Тр ња нац Ста нимир рођ.1950, Жив ко вић Петар рођ.1932, Рат ко вић Јосип рођ.1938, Ше ри фи Реј ха рођ.1958, Јо ва но вић Ми ли ца рођ.1947, Цви је ти но вић Сњежа на рођ.1970, Бе гу ше вић Ве ра рођ.1927, Об ра до вић Петар рођ.1934, Но ва ко вић Бошко рођ.1961, Ни ко лић Во јин рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР ЕДУ КА ЦИ ЈА Би ци кли сти у са о бра ћа ју У чи та о ни ци Би бли о те ке,,гли го ри је Во за ре вић, у ор га ни за ци ји Омла дин ског удру же ња Ску те ра ши СМ, одр жа на је еду ка ци ја под на зивом,,би ци кли сти рав но прав ни уче сни ци у са о бра ћа ју. Еду каци ја је ре а ли зо ва на у са рад њи са Упра вом Са о бра ћај не по лици је, Асо ци ја ци јом за без бедност са о бра ћа ја гра да Срем ска Ми тро ви ца и основ ним шко ла ма са ци љем да де ца уз ра ста од 10 до 15 го ди на упо зна ју основ на пра ви ла у са о бра ћа ју и правил ном по на ша њу би ци кли ста, ре као је Ма ри јан Ра до ше вић, пред сед ник Омла дин ског удруже ња Ску те ра ши СМ. На кон еду ка ци је мла ди бици кли сти су, би ци кли стич ком ста зом, оти шли до пла тоа испред ПСЦ,,Пин ки и об у ча ва ли се на по ли го ну за би ци кле.

10 10 Среда, 12. новембар RUMA Припремила: Катица Кузмановић ЛЕ ПА ВЕСТ ИЗ СПОР ТА Пет ме да ља за cавате бок се ре Н а пр вен ству Ср би је за јуни о ре, и Вој во ди не за сени о ре, ко је је под по кро ви тељством Оп шти не Ру ма одр жа но у рум ском Спорт ском цен тру, чла но ви Са ва те бокс клу ба ''Ру ма'' осво ји ли су укуп но пет ме да ља, три злат не и две сребр не. Злат на од лич ја осво ји ли су Вук Ве сић, Не бој ша Бо жић и Ми лош Ви јук. Сре бр не ме даље при па ле су Ма ри ји Га врило вић и Бо ја ни Ан дре јић. Из Спорт ског цен тра и вест да ће се од 5. до 27. де цем бра у овој уста но ви одр жа ти Зим ски тур нир у ма лом фуд ба лу. За прво ме сто пред ви ђе на је нов чана на гра да од 500 хи ља да дина ра, а за дру го пла си ра ну екипу 50 хи ља да ди на ра. Те ле фон за при ја ве је 069/ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Филм ски про грам ''Кри ми рад ње'' новем бар ''Но вем бар ски чо век'' - од 13. до 19. но вем бра ''Аутић Пло ди'' - од 20. до 26. но вем бра ''Љу бав је чуд на ствар'' - од 20. до 26. но вем бра ''Ве ли ка шпан ска фа ми лија'' - од 27. но вем бра до 3. де цем бра. По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Ав густ у округу Осејџ'', Ате ље 212 Бео град но вем бар у 20 ча со ва. Ли ков ни про грам Из ло жба сли ка Кри сти не Опа ру шић из Ру ме но вем бар у 19 ча со ва. МА ТИ ЧАР Умр ли: Ви о ле та Пе тро вић, рођ го ди не, Ми лица Бје ло брк , Зо ра Ми глин ски , Ја ња Сто ја но вић , Стан ко Сви лар , Бог дан Новић , Ми лан Цви јић , Бо ри слав Аћи мо вић , Иви ца Ра до са вљевић го ди не РА ПОРТ СА СРЕМ СКИХ ПО ЉА До бар род ''злат ног зр на'' При но си из ме ђу осам и де вет то на по хек та ру Нај ва жни ји је се њи ра до ви у по љу тре нут но су бер ба куку ру за и се тва пше ни це: док је бер ба нај за сту пље ни је кул туре на срем ском ата ру при крају, се тва хлеб ног зр на је не где на по ло ви ни - због оп ти мал них вре меснких усло ва оче ку је се да ће сви је се њи ра до ви би ти за вр ше ни на вре ме, пре ни ских зим ских тем пе ра ту ра. Ка ко смо кра јем про шле не де ље ин фор ми са ни у По љопри вред но-струч ној слу жби ''Ру ма'', ко ја са ве то дав ним актив но сти ма по кри ва оп шти не Ру ма, Ириг и Ин ђи ја, до бро на пре ду је се тва пше ни це: - План се тве пше ни це за ове три оп шти не од но си се на 20 хи ља да хек та ра, за са да је за се ја но 50 од сто пла ни ра них по вр ши на. Оп ти мал ни рок за се тву, да кле 15. ок то бар, већ је про шао, али то пло вре ме до зво ља ва на ста вак ра до ва. СА САЈ МА КЊИ ГА Ја ни ка Пе чи ме ђу пет нај бо љих Ја ни ка Пе чи и ''Нај леп ше при че са се ла'' На не дав но за вр ше ном 59. Ме ђу на род ном сај му књи га у Бе о гра ду, је дан пи сац из Руме оства рио је за па жен успех - при че за де цу под на сло вом ''Нај леп ше при че са се ла'', чи ји је аутор Ја ни ка Пе чи, ушле су у нај у жи из бор од пет на сло ва, у ка те го ри ји де чи је књи ге. Под се ћа мо чи та о це да смо би ли пр ви лист ко ји је овој књи зи, не по сред но на кон њеног из ла же ња, по све тио и дужну па жњу и аде ква тан простор, по ка за ло се да смо на не ки на чин би ли и ви зи о на ри у по гле ду ње ног ула ска на чита лач ку по зор ни цу. Реч је о 35 при ча, на око 300 стра ни ца, уз до па дљи ве илу стра ци је, о деци из гра да ко ја су ви кен дом, и пре ко рас пу ста, углав ном код ба бе и де де на се лу. По ред деце, ју на ци књи ге су де да Ла за, пу лин Ма ли ша, ма ца Цил ка, три на е сто пра се, ко за Бел ка, ко би ла Бе ба, гу ске, пат ке го лубо ви, и јед на ба ка сли кар ка... Све се од ви ја на про сто ру од шта ле до ам ба ра, од ви но гра да и воћ ња ка до њи ва, од пче ла до ка за на за ра ки ју, од вин ског по дру ма до сви њо ко ља, ко ба је и хр ска вих чва ра ка... Ђу ро Па ић Чи та о ни ца Град ске би бли о- те ке ''Ата на си је Стој ко вић'' би ла је 6. но вем бра ме сто хумо ра, са ти ре, и не чег што се зо ве гор ко-слат ки смех. Би ла је то про мо ци ја књи ге под нази вом ''Пи сма из Ср би је'' чи ји је аутор Бо јан Љу бе но вић из Бе о гра да, уред ник ру бри ке ''ТРН''(Та ко Ре ћи Не зва нич но) у ли сту ''Ве чер ње но во сти''. О књи зи су, сва ко из свог угла, го во ри ли би бли о те кар Сте ван Ко ва че вић, као и сам аутор. Реч је о јед ном стран цу ко ји до ла зи у Ср би ју, а он да у 103 пи сма сво ји ма у ино стран ству пи ше о срп ским оби ча ји ма, нара ви ма, за блу да ма, ап сур ди ма, па ра док си ма - на ду хо вит и писцу свој ствен на чин. -Све ово му до ђе као горак лек, по пи је мо га да би нам би ло бо ље. То су не ке бол не исти не ко је не же ли мо се би да при зна мо. Циљ ми је био да то бу де епи сто ра лан ро ман. По водом књи ге го сто ва ли смо у Маке до ни ји, Бу гар ској, Хр ват ској, Бо сни, сви нас до бро раз у ме ју, сви ми сле да се ра ди о њи ма, да кле, има мо за јед нич ке бриге-ка же Љу бе но вић. Пи сма го во ре о срп ској војсци, о Ко со ву, о срп ској по роди ци на мор ској пла жи, о тој по ро ди ци на зи мо ва њу, о мушкар ци ма, о не у да тим же на ма, о уда тим го спо ђа ма, о срп ској свад би... Шта је то ''Ин те лек ту а лац у Ср би ји'': -Оног да на ка да пр ви пут бу де го сто вао на те ле ви зи ји по ста ће - ин те лек ту а лац! Тог мо мен та сви ње го ви про бле ми би ће ре ше ни. У Ср би ји кад једном по ста неш ин те лек ту а лац, НО ВЕ КЊИ ГЕ ''Пи сма из Ср би је'' Пше ни ца у пр вом се тве ном ро ку је већ по ни кла, до бро из гле да и у фа зи је раз во ја од јед ног до три ли ста. Се тву оте жа ва не до ста так вла ге у зе мљи, дру ги про блем на који про из во ђа чи тре ба да обрате па жњу је по ве ћа на по ја ва гло да ра у њи ва ма-ка же само стал ни са вет ник за биљ ну кул ту ру у ПСС ''Ру ма'' Ђу ро Па ић. Под ку ку ру зом је у ове три оп шти не хек та ра. До кра ја про шле не де ље об рано је око 90 од сто по вр ши на, што под ра зу ме ва да се у време из ла же ња на шег ли ста мо же го во ри ти о са мом кра ју ово годи шње бер бе. По че так бербе ка рак те ри са ла је по ве ћа на вла жност зр на, ра до ве су преки да ле ки ше, ка сни је је на ступи ло оп ти мал но вре ме за овај нај ве ћи је се њи по сао: - Ста бил но вре ме у но вембру омо гу ћи ло је да се по врши не под ку ку ру зом нео мета но ски да ју и сме шта ју у сило се и ко ше ве. Око 50 од сто ку ку ру за об ра но је у кли пу, а исто то ли ко и у зр ну. Про сечни при но си се кре ћу од осам до де вет то на по хек та ру што се сма тра за до бре при но се - са да се са си гур но шћу мо же ре ћи да је ово би ла род на годи на ка да је о ку ку ру зу реч. Зр но је до бро и здра во, не ма гљи вич них обо ље ња као што су ми кро ток си ни и афла ток сини-оце њу је Па ић. Ак ту ел ну це ну ''злат ног зрна'' Ђу ро Па ић ко мен та ри ше на сле де ћи на чин: - Ва же ћа це на ку ку ру за је 13 ди на ра по ки ло гра му, то је јед на од нај ни жих це на у реги о ну. Про из во ђа чи су у најве ћем бро ју слу ча је ва ово годи шњи род ку ку ру за оста ви ли на ла ге ру и че ка ју ви ше це не, што је до бро. По зна то је да су у же тви и бер би нај ни же це не про из во да, сви ко ји има ју добре сме штај не ка па ци те те треба да са че ка ју бо ље усло ве на тр жи шту за про да ју. Ин те лек ту а лац у Ср би ји: Од свет ских ве ли ка на нај ра ди је ци ти ра се бе - Ве ли ко ду шно при ма сва дру штве на при зна ња, на гра де и ста но ве - У кри тич ним тре ну ци ма по срп ско дру штво, слу жбе но је од су тан... Са про мо ци је у Би бли о те ци ви ше ни шта дру го не мо раш да ра диш. По то ме је ти ту ла српског ин те лек ту ал ца слич на титу ли ен гле ског лор да, но си се до жи вот но и обез бе ђу је број не по вла сти це. Срп ском ин те лекту ал цу су сва вра та отво ре на. Не за мен љив је ка да тре ба одржа ти по здрав ни го вор или посмрт но сло во. Пи ше од лич не ре цен зи је књи га ко је ни је причи тао. Ве ли ко ду шно при ма сва дру штве на при зна ња, на гра де и ста но ве. Ни кад се не сме је јер је ње го ва нај пре ча ду жност да бу де за бри нут. Од свет ских ве ли ка на нај ра ди је ци ти ра себе. О ак ту ел ној вла сти има своје ми шље ње, али га ни кад не но си са со бом. О бив шој вла сти ми сли све нај го ре. У кри тич ним тре ну ци ма по срп ско дру штво, слу жбе но је од су тан.'' А ''Срп ска свад ба'': ''При пре ме за свад бу у Срби ји по чи њу оног тре нут ка ка да мла да оста не труд на. До тог мо мен та и мла дић и ње го ва иза бра ни ца, баш као и њи хо ви ро ди те љи, има ју од ре ђе не сумње у ква ли тет те ве зе, и бра ка, али оног ју тра кад тест за трудно ћу по при ми (не)же ље ну бо ју све сум ње па да ју у во ду и поста је ја сно да су де ца ство ре на јед но за дру го и да бо љу прили ку ни у сну ни су мо гли на ћи. То што је бу ду ћи мла до же ња већ пет го ди на за гла вљен на че твр тој го ди ни пра ва, а млада исто то ли ко на Би роу за запо шља ва ње, по ста је пот пу но не ва жно и при пре ме за свадбу кре ћу пу ном па ром. Пре лими нар ни спи сак сва то ва бро ји две тре ћи не зва ни ца младен ци уоп ште не по зна ју. Ње на ма ма је на спи сак ста ви ла са мо ше сна ест сво јих ко ле ги ни ца са бив шег по сла, иако дра ги Бог зна да је мо ра ло би ти бар још то ли ко. Ње го ви, пак, ро ди тељи ни су има ли куд, из за ви ча ја су по зва ли це ло куп ну род бину. Све су то фи ни љу ди, је су ма ло ру рал ни, али не ма ве зе, по њих ће, на рав но, по сла ти ауто бус, у су прот ном би их поли ци ја не дљу да на по Бе о гра ду ску пља ла..."

11 Среда, 12. новембар IN\IJA Припрема: М. Балабановић УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА ЖЕНА Ускоро информатичка обука Чла ни це се о ских удру жења же на ће до кра ја новем бра има ти мо гућ ност да по ха ђа ју курс ра чу на ра. Орга ни за тор обу ке је не дав но осно ва на ор га ни за ци ја Мрежа же на уз по др шку По словно-обра зов ног цен тра у Инђи ји. Про грам ин фор ма тич ке обу ке је фи нан си рао За вод за рав но прав ност по ло ва АП Вој во ди не. Ка ко ис ти чу надле жни обу ка ће би ти ре а лизо ва на у ин фор ма тич ким каби не ти ма основ них шко ла у УКРАТ КО Јав ни по зив На кон не у спе шног пр вог кру га ли ци та ци је, рас пи сан је оглас за при ку пља ње писа них по ну да за да ва ње у за куп по љо при вред ног земљи шта у др жав ној сво јини у оп шти ни Ин ђи ја. Право уче шћа у јав ном над мета њу за да ва ње у за куп пољо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни има правно и фи зич ко ли це ко је је упи са но у Ре ги стар по љопри вред них га здин ста ва и има ак ти ван ста тус. Рок за под но ше ње до ку мен та ције за при ја вљи ва ње је 14. но вем бар до 14 са ти. Сви за ин те ре со ва ни по љопри вред ни про из во ђа чи мо гу до би ти ин фор ма ци је у Аген ци ји за еко ном ски развој оп шти не Ин ђи ја, Ули ца Вој во де Сте пе 48 у Ин ђи ји, сва ког рад ног да на од 7 до 14 ча со ва. Из Во до во да Ка ко су из ве сти ли надле жни из ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја на по следњем са стан ку Си сте ма 48, ду го ва ња гра ђа на према овом јав ном пред у зе ћу кре ћу се око 34 ми ли о на ди на ра. У по след њем изве штај ном пе ри о ду је потпи са но шест ре про гра ма о из ми ре њу ду га, а ка ко се да ље на во ди у из ве шта ју би ло је укуп но 346 ре клама ци ја гра ђа на и све су реше не. Вр тић Пре ма ре чи ма ди ректо ри це ПУ Бо шко Бу ха Ја дран ке Узе лац ко ја је под не ла из ве штај о двоне дељ ном ра ду, ду го ва ња ро ди те ља за бо ра вак де це у објек ти ма вр ти ћа из но се око 2, 5 ми ли о на ди на ра. Рок за пла ћа ње је до 15. но вем бра, па се на да ју да ће још је дан део тро шкова би ти из ми рен. Нај ве ћи је број оних ро ди те ља ко ји ду гу ју из ме ђу и ди на ра, укуп но 89. РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ПРЕ ВО ЗА СТУ ДЕ НА ТА На ста вља се до бра прак са Обу ка у се ли ма Ре гре си ра ње тро шко ва пре во за Ка ко би сту ден ти оства ри ли пра во на ре гре си ра ње трошко ва пре во за у ме ђу ме сном са о бра ћа ју до кра ја бу џет ске го ди не, а реч је средстви ма из бу џе та АП Вој во дине м нео п ход но да нај ка сни је до 1. де цем бра го ди не под не су зах тев. Под се ћа мо, зах тев се под но си Оде ље њу за дру штве не де лат но сти а нео п- ход но је да сту ден ти оства ру ју сле де ће усло ве. Пре све га потреб но је да има пре би ва ли ште на под руч ју оп шти не Ин ђи ја, да сва ко днев но пу ту је на ме ђу месној ре ла ци ји од ме ста ста нова ња до ви со ко школ ске устано ве, да је на бу џе ту, да пр ви пут упи су је го ди ну сту ди ја, да ни је ко ри сник услу га сме штаја у сту дент ским цен три ма и да ни је ко ри сник сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та од Мини стар ства про све те и на у- ке Ре пу бли ке Ср би је, Вла де АП Вој во ди не, ло кал не само у пра ве, Ре пу блич ке фонда ци је за раз вој на уч ног и умет нич ког под млат ка, Фонда за сти пен ди ра ње да ро витих сту де на та Уни вер зи те та у Но вом Са ду и дру гих ра зних фон да ци ја. Нео п ход но је да под не се следе ћа до ку мен та: лич ну кар ту или уве ре ње о пре би ва ли шту, по твр ду фа кул те та о ре дов но упи са ном се ме стру, по твр ду да ни је ко ри сник сме шта ја у студент ском цен тру, фо то ко пи ју ин дек са, до каз да сва ко днев но пу ту је на ме ђу ме сној ре ла ци ји од ме ста ста но ва ња до ви со кошкол ске уста но ве ко ју по хађа и фо то ко пи ју те ку ћег или штед ног ра чу на отво ре ног на лич но име. Бе шки, Ма ра ди ку, Кр че ди ну, Но вим Кар лов ци ма и Но вом Слан ка ме ну и пред ви ђе но је да тра је три не де ље, три часа не дељ но по 60 ми ну та. У Бе шки је пред ви ђе на обу ка за пет по ла зни ца, а у осталим ме сти ма по шест. Циљ про гра ма је да осна же до са да шње ак тив но сти же на у сек то ру агро би зни са и моти ви ше их да у по сто је ћа знања укљу че еле мен те мо дер ног по сло ва ња, а тра ди ци о нал не де лат но сти при ла го де услови ма са вре ме ног тр жи шта. На овај на чин до при но си се за пошља ва њу и са мо за по шља вању же на на се лу, а еко ном ски осна же не же не, као ве ли ки соци јал ни ка пи тал, има ју по тенци јал да по ста ну ге не ра тор ке АК ТУ ЕЛ НО це ло куп ног ру рал ног раз воја, што пред ста вља ду го роч ни циљ овог про гра ма. Све за инте ре со ва не же не мо гу до би ти ин фор ма ци је у про сто ри ја ма Мре же же на у Ин ђи ји, ули ца Вој во де Сте пе 20. ПРИ ЗНА ЊЕ ОШ ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ Обу ка за удружења жена Учи те љи ца за при мер На гра ђе на учи те љи ца При зна ње Учи тељ + за ви ше го дишњу кре а тив ност и успе шан драм ски рад ове го ди не је до би ла учи те љи ца ОШ Душан Јер ко вић Зо ра Ми о чи но вић а ово зна чај ну на гра ду је до де ли ло Удру же ње вој во ђан ских учи теља. Удру же ње вој вођан ских учи те ља је у окви ру обе ле жа ва ња ово го ди шњег Да на учи те ља 25. ок то бра го ди не ор га низо ва ло ше сте ме тодич ке да не учи те ља Вој во ди не. Скуп је одр жан у про сто ри јама По кра јин ског за во да за зашти ту при ро де у Но вом Са ду. И ове го ди не нај ак тив ни ји учи те љи и учи тељ ска дру штва Вој во ди не су са ве ли ким зани ма њем пра ти ли до бро осмишљен, ис пла ни ран и ор га ни зован про грам. На ме ра ску па је би ла да се ука же на тре нут но нај ве ће про бле ме у ра ду учите ља и да се ис так ну учи тељи ко ји да ју ве ли ки до при нос раз во ју учи тељ ске про фе си је и обра зо ва ња уче ни ка у основним шко ла ма Вој во ди не. Зим ска слу жба спрем на Упр кос про лећ ним тем пе рату ра ма ко је су за бе ле жене у пр вој не де љи но вем бра над ле жни из ЈКП Ко му налац Зим ска слу жба по ручу ју да се при пре ме при во де кра ју и да је све спрем но за ин тер вен ци ју уко ли ко до ђе до про ме не тем пе ра ту е ре и евен ту ал них сне жних па да вина. Зим ска слу жба Ко му нал ца ће и ове зи ме бри ну ти о проход но сти ло кал них пу те ва на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. Пре ма ре чи ма Сте ва на Ја кобе, тех нич ког ди рек то ра ЈКП Ко му на лац у то ку је при према опре ме и ме ха ни за ци је за бла го вре ме ну ин тер вен ци ју, а што се ти че со ли и ри зле, Кому на лац у овом мо мен ту посе ду је ко ли чи не до вољ не за ин тер вен ци ја. Ди рек ци ја за из град њу општи не Ин ђи ја спро ве ла је тендер за на бав ку до дат них ко личи на со ли и ри зле, те је и тај по сту пак у ре дов ном про це су ко ји је у то ку. Ја ко ба је та ко ђе на гла сио да је у про те клом пе ри о ду из врше на ре кон струк ци ја по сто јеће ме ха ни за ци је, ка ми о на ко ји ра де у окви ру зим ске слу жбе, а до 15. но вем бра, ће у складу са за ко ном, би ти ура ђе на и смо тра. Ре дов ним пра ће њем вре мен ских усло ва у окру же њу зим ска слу жба до би ла је инфор ма ци је да би ве ће сне жне па да ви не мо гле да се оче ку ју по чет ком де цем бра.

12 12 Среда, 12. новембар ПА ЗО ВАЧ КА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ПО СЕ ТИ ЛА ОП ШТИ НУ ЕР ВЕ НИК Ху ма ност по но во на де лу - Оп шти на Ста ра Па зо ва већ не ко ли ко го ди на не гу је из у зет но ле пу са рад њу са ви ше оп шти на у Хр ват ској, а по себ но са оним оп шти на ма где по сто ји при ја тељ ска и род бин ска по ве за ност ста нов ни ка, по ру чио је пред сед ник Ра ди но вић PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО На пре ду ју ра до ви Ка ко по ру чу ју над ле жни из ЈП Ди рек ци ја за из градњу оп шти не ра до ви на уре ђе њу цен тра Но ве па зове се при во де кра ју и тре ба да бу ду пот пу но за вр ше ни до кра ја го ди не. Ових да на су ак ту ел ни ра до ви у улица ма Ца ра Ду ша на и Кра ља Пе тра. У то ку су ра до ви на бе то ни ра њу би ци кли стич ке ста зе, при пре ме пар кин га и по ста вља ње ивич ња ка. У Ње го ше вој ули ци припре ма се ху мус за се ја ње и по ста вља ју сту би ћи, док је у ули ци Кне за Ми ха и ла за вр ше но са на си па њем ху му са. Де ле га ци ја оп шти не Ста ра Па зо ва пред во ђе на председ ни ком Ђор ђем Ра ди но вићем по се ти ла је не дав но општи ну Ер ве ник, јед ну од ретких оп шти на са ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом на те ри то ри ји Ре пу бли ке Хр ватске. Том при ли ком су свим ђа ци ма овог ме ста по де љени по клон па ке ти упу ће ни из Па три јар ши је Све то сав ског звон ца, зва нич ног гла си ла Срп ске Пра во слав не Цр кве, а по се бан дар је био и по клон нов ча ни из нос од 150 евра по уче ни ку, ко је су за јед нич ким на по ром са ку пи ли ло кал на са мо у пра ва и при вред ни ци са те ри то ри је ста ро па зо вачке оп шти не. - Оп шти на Ста ра Па зо ва већ не ко ли ко го ди на не гује из у зет но ле пу са рад њу са ви ше оп шти на у Хр ват ској, а по себ но са оним оп шти нама где по сто ји при ја тељ ска и род бин ска по ве за ност ста новни ка - по ру чио је пред сед ник Ђор ђе Ра ди но вић при ли ком по се те и ис та као да оп шти на Ста ра Па зо ва, као јед на од нај ра зви је ни јих има оба ве зу да по мог не ме ста у су сед ним др жа ва ма где срп ско ста новни штво чу ва свој иден ти тет. При ја тељ ска по се та и сусрет два пред сед ни ка, до ма ћи на Пре дра га Бур зе и Ђор ђа Ра дино ви ћа као и чла но ва де ле га ци је је упри ли че на у згра ди оп шти не Ер ве ник, до ма ћин се том при лико за хва лио на по мо ћи и до дао да је она ре зул тат из у зет них одно са две брат ске оп шти не. Крај ове по се те обе ле жио је и су срет де ле га ци је ста ро па зо вач ке општи не са цр кве ним ста ре ши нама ма на сти ра Кр ка где се на ла зи Бо го сло ви ја Све та Три Је рарха, ко ја је ду хов но сре ди ште пра во слав них Дал ма ти на ца. Његово Преосвештенство епископ далматински Ф отије се П аз овачка де ле га ција п осетила Хр ва тску зах вал ио на по кл он има српск ој де ци и ист акао да р ад истакнутих х ар ит ативних д ел ат ника, у које ј е свр ст ао Ђо рђа Р адиновић а и де лег ацију о пшт ине Стара Паз ов а за служу ју посе бна пр из нања и п охва ле Српск е Право сл авн е Црк ве, ње ног н ар од а и с веш тенства. Из би бли о те ке Про шлог че тврт ка 6. Но вем бра је у ста ро па зовач кој Би бли о те ци Дис теј Об ра до вић ор га ни зо ва на про мо ци ја књи ге Рас пе ће Ср би је, гру пе ауто ра ко је пред во ди ака де мик Ми ро Вук са но вић, мр Ђор ђе Мала вра зић и мр Но во То мић. При ре ђи вач је био Ра ле Да мја но вић, а у му зич ком де лу су на сту пи ле Ма рија и Ду ши ца Ра ди во је вић. Књи га пред ста вља тек стове, ко мен та ре и ста во ве стра них ауто ра о Ср би ма и Ср би ји у Ве ли ком ра ту. По ре ска ре ше ња Вла сни ци ма по љо привред ног и гра ђе вин ског земљи шта ве ћег од де сет ари ових да на сти жу по ре ска ре ше ња на имо ви ну за теку ћу го ди ну, а по ло ви ном ме се ца ис ти че рок за плаћа ње че твр те ра те по ре за на не по крет но сти по ру чују над ле жни. Но ва ре ше ња су ре зул тат из ме не за ко на из про шле го ди не, а основи ца за об ра чун ни је ви ше ка та стар ских при ход не го тр жи шна вред ност зе мљишта. Над ле жни су под сети ли да че твр ту ра ту тре ба из ми ри ти нај ка сни је до 15. од но сно 17. но вем бра, посеб но за об ве зни ке ко ји су због не из ми ре них оба ве за у ста ту су услов ног ми ро вања ду га и от пи са ка ма та. ИЗ ГА ЛЕ РИ ЈЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ Необи чна изложба - Направи ла са м четири ц икл уса у окви ру ов ог пр ојекта и у зависн ости од прос тора, по ставка м оже бит и различита а самим тим и њено з начење с е ме ња - ист акла је М илица Ј ак ши ћ на отвара њу У Цен тру за к ул туру недавно ј е отвор ен а несвакидашња у ни катна и зложба млад е умет нице Ми лице Ј ак шић под на зивом Испод в оде - изнад во де, љ удска фигура у покрет у ко ји су наст али у ок ви ру њеног мас тер рада на Фак ул те ту прим ењен их ум етности у Бео граду. Реч ј е о рад овима у керамици који пред ст ав љају љ уд ск е фиг уре које пли ва ју. - Наз ив је прилагођен фигу рама које са м напра вила из Изло жба отв орена д о 2. д ец ем бра р азлога ш то ме ј е з анимало шта се д еша ва када је људска ф иг ура у пок ре ту и шта ми зами шља мо а шта заправо вид имо. Направи ла са м четири ц икл уса у окви ру ов ог пр ојекта и у зависн ости од прос тора, поставка м оже бит и различита а самим тим и њено з начење с е ме ња - ист акла је М илица Ј акши ћ на отвара њу. Постав ка ће бити и зл ож ен а у галер иј и д о 2. децембра до када ће св и заинт ер есовани посетиоци моћ и д а je по гл ед ају. ИЗ Д ОМ А З ДРАВЉА У спешна пр ва годиш њи ца АКТУЕ ЛН О ИЗ Ц РВ ЕНОГ КРСТ А П ом оћ у гр оженима ако истичу над ле жни из Ко рган из ације Црв еног крс та у то ку године су п остиг ну ти знача јн и резу лтати к ада је ре ч о пројек ти ма социјалн е помоћи. Сам о у т оку ове г од ине је подељ ено 920 па ке та хране со цијално уг ро женима, 270 х игијенских пак ета, 16 инвали дс ких коли ца, 26 х од алица. Народна кухиња св аког дана услу жи ок о 700 к ор исн ика, а ускоро ће храна бити дистрибуирана у К рњешевц е као и н а Петров и ћ с ал аш, а план ј е да куване оброке до би јај у и нај угрожени ји у Сур дук у. Школ а за п сих оф изичк у при прему т ру дн иц а за по ро ђа ј у Новим Ба но вцима к оја ра ди у ор ганизацији Полив ал ен тне патронажн е службе Дом а здр ав ља Др Ј ован Ј ованови ћ Змај об ел ежила ј е прву го дишњиц у рад а. Пор ед сти ц ања конд ици је и јачања м ишића ш кола ра ди пружа неопходне инфо рмације и савете б удућим ма јк ам а и в од и и х кроз пр оцес трудноће. Ч асови се о др жавају пон едељком и п етком од 9:30 часо ва, а п ох ађају и х тр уднице из Ст ар их и Н ових Ба но ваца, Сурд ука и Белеги ша. Све заинтере со ване т рудниц е које желе да се прија ве могу то учинити р ад ним данима од 7:00 до 9:00 часова на к он такт телефо не: и Психо физичка пр ипрем а трудн ица се об авља у пр осторији која с е н ал ази поред улаза у Д еч ији д испанзер у Ст ар им Банов ци ма. ИЗ О Ш БОШ КО ПАЛ КОВЉ ЕВИЋ ПИ НК И Св ечан а приредб а Поводом Дана пр ос ветних рад ника, Митр овдана, учениц и ОШ Бошк о Палковљевић-Пин ки су про шле недеље приредили св еч ани прог рам у к ојем је у че ств овало ви ше од 60 уче ника ч ла нова др ам ске, рецит ат ор ск е, хорске и ритмич ке с екц ије. Све чаност ј е органи зована и поводом с тогоди шњи це од поч ет ка Прво г св етског рата, а свечан а приредба ј е одржа на у позоришној сали у Ст арој Па зови.

13 Среда, 12. новембар РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИРИГ ОП ШТИН СКА УПРА ВА Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам У скла ду са чла ном 50. За ко на о пла ни ра њу и из град њи (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 72/09, 81/09- ис пр., 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС и 98/13- УС), чл Правил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и до но ше ња план ских до ку ме на та (''Сл.гла сник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) Огла ша ва ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ''СТА ЗА ЗДРА ВЉА'' У К.О. ВРД НИК 1. ЈАВ НИ УВИД НА ЦР ТА ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ''СТА ЗА ЗДРА ВЉА'' У К.О. ВРД- НИК ОДР ЖА ЋЕ СЕ У ТРА ЈА ЊУ ОД 30 ДА НА, ОД 17. НО ВЕМ БРА ДО 16. ДЕ ЦЕМ БРА ГО ДИ НЕ. На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је ''Ста за здравља'' у К.О. Врд ник (у да љем тек сту: План), би ће из ло жен на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9 00 до ча со ва у згра ди Оп шти не Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг и у згра ди ''Ка си не'' у Врд ни ку, ул. Ми ли це Сто ја ди но вић бр. 18. На црт Пла на са ком пле том ре фе рал них ка рата би ће до сту пан на јав ни увид за ин те ре со ва ној јав но сти: - у цен тал ном хо лу згра де Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг- Слу жби за за шти ту жи вот не среди не и ур ба ни зам и у згра ди ''Ка си не'' у Врд ни ку, у ана лог ном и ди ги тал ном об ли ку, - на зва нич ној ин тер нет адре си Оп шти не Ириг ( у ди ги тал ном об ли ку. Јав на пре зен та ци ја Пла на би ће одр жа на у уто рак, 02. де цем бра 2014.го ди не, у Врд ни ку, у згра ди ''Ка си не'', ул. Ми ли це Сто ја ди но вић бр. 18, са по чет ком у ча со ва. При мед бе на На црт Пла на фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти, ис кљу чи во у пи са ној форми, на пи сар ни ци Оп штин ског услу жног цен тра оп штин ске упра ве Ириг, за кључ но са го ди не, до ча со ва. 2. Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве (у да љем тек сту: Ко ми си ја) одр жа ће се у по не де љак, го ди не, у згра ди Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг- ма ла са ла, ул. Вој во де Пут ни ка бр. 1, Ириг, са по чет ком у ча со ва. За се да ње ко ми си је оба ви ће се уз уче шће обра ђи ва ча Пла на Ј.П. ''За вод за ур ба ни зам Вој води не'' из Но вог Са да и пред став ни ка над ле жног ор га на Оп штин ске упра ве Ириг. Јав ној сед ни ци ко ми си је мо гу да при су ствују фи зич ка и прав на ли ца ко ја су у то ку тра ја ња јав ног уви да под не ла при мед бе на План у пи саном об ли ку и сво је при мед бе усме но обра зло жи ти Ко ми си ји, на кон че га о сва кој под не тој при мед би об ра ђи вач план ског до ку мен та из но си свој став. 3. У скла ду са одред ба ма чла на 50. За ко на о пла ни ра њу и из град њи, о из вр ше ном јав ном увиду, над ле жни ор ган, од но сно Ко ми си ја за пла но ве ће са чи ни ти Из ве штај о оба вље ном јав ном уви ду и до ста ви ти га но си о цу из ра де Пла на. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИРИГ ОП ШТИН СКА УПРА ВА Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам У скла ду са чла ном 50. За ко на о пла ни ра њу и из градњи (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 72/09, 81/09- ис пр., 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС и 98/13- УС), чл Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и до но ше ња план ских до ку ме на та (''Сл. гла сник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Зако на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Сл. гла сник РС'', бр. 135/04 и 88/10) огла ша ва ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ВРД НИК и ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ВРД НИК НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 1. ЈАВ НИ УВИД НА ЦР ТА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ- ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ВРД НИК И ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТРА- ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ- ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ВРД НИК НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ОДР ЖА ЋЕ СЕ У ТРА ЈА ЊУ ОД 30 ДА НА, ОД 13. НО- ВЕМ БРА ДО 12. ДЕ ЦЕМ БРА 2014.ГО ДИ НЕ. На црт Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Врд ник (у да љем тек сту: План) и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Врд ник на жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја), би ће из ло жен на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9 00 до ча со ва у згра ди Оп шти не Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг и у згра ди ''Ка си не'' у Врд ни ку, ул. Ми ли це Сто ја ди но вић бр. 18. На црт Пла на са ком пле том ре фе рал них ка ра та и Изве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће до ступ ни на јав ни увид за ин те ре со ва ној јав но сти: - у цен тал ном хо лу Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг- Слу жби за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам и у холу згра де ''Ка си на'' у Врд ни ку, у ана лог ном и ди ги тал ном об ли ку, - на зва нич ној ин тер нет адре си Оп шти не Ириг (www. irig.rs), у ди ги тал ном об ли ку. Јав на пре зен та ци ја На цр та Пла на и Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће одр жа на у уто рак, 02. де цем бра 2014.го ди не, у згра ди ''Ка си не'' у Врд ни ку, ул. Ми ли це Сто ја ди но вић бр. 18, са по чет ком у ча со ва. При мед бе на На црт Пла на и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти, ис кљу чи во у пи са ној фор ми, на пи сар ни ци Оп штин ског услу жног цен тра оп штин ске упра ве Ириг, за кључ но са го ди не, до ча со ва. 2. Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве (у да љем тек сту: Ко ми си ја) одр жа ће се у че твр так, 18. де цем бра 2014.го ди не, у згра ди Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр. 1, Ириг, са по чет ком у часо ва. За се да ње ко ми си је оба ви ће се уз уче шће об ра ђи ва ча Пла на Ј.П. ''За вод за ур ба ни зам Вој во ди не'' из Но вог Сада и пред став ни ка Скуп шти не оп шти не Ириг. Јав ној сед ни ци ко ми си је мо гу да при су ству ју фи зич ка и прав на ли ца ко ја су у то ку тра ја ња јав ног уви да под нела при мед бе на План у пи са ном об ли ку и сво је при мед бе усме но обра зло жи ти Ко ми си ји, на кон че га о сва кој подне тој при мед би об ра ђи вач план ског до ку мен та из но си свој став. 3. У скла ду са од ред ба ма чла на 50. За ко на о пла нира њу и из град њи, о из вр ше ном јав ном уви ду, над ле жни ор ган, од но сно Ко ми си ја за пла но ве ће са чи ни ти Из вештај о оба вље ном јав ном уви ду и до ста ви ти га но си о цу из ра де Пла на. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИРИГ ОП ШТИН СКА УПРА ВА Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам У скла ду са чла ном 50. За ко на о пла ни ра њу и из градњи (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 72/09, 81/09- ис пр., 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС и 98/13- УС), чл Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де и до но ше ња план ских до ку ме на та (''Сл. гла сник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Зако на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Сл. гла сник РС'', бр. 135/04 и 88/10) огла ша ва ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ИРИГ и ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ИРИГ НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 1. ЈАВ НИ УВИД НА ЦР ТА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ- ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ИРИГ И ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ИРИГ НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ОДР ЖА ЋЕ СЕ У ТРА ЈА ЊУ ОД 30 ДА НА, ОД 13. НО ВЕМ БРА ДО 12. ДЕ ЦЕМ БРА 2014.ГО ДИ НЕ. На црт Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Ириг (у да љем тек сту: План) и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Ириг на живот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја), би ће из ло жен на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9 00 до ча со ва у згра ди Оп шти не Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг. На црт Пла на са ком пле том ре фе рал них ка ра та и Изве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће до ступ ни на јав ни увид за ин те ре со ва ној јав но сти: - у цен трал ном хо лу згра де Оп штин ске упра ве оп штине Ириг- Слу жби за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба низам, у ана лог ном и ди ги тал ном об ли ку, - на зва нич ној ин тер нет адре си Оп шти не Ириг (www. irig.rs), у ди ги тал ном об ли ку. Јав на пре зен та ци ја На цр та Пла на и Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће одр жа на у че твр так, 27. но вем бра 2014.го ди не, у згра ди Оп штин ске управе оп шти не Ириг- ма ла са ла, ул. Вој во де Пут ни ка бр. 1, Ириг, са по чет ком у ча со ва. При мед бе на На црт Пла на и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти, ис кљу чи во у пи са ној фор ми, на пи сар ни ци Оп штин ског услу жног цен тра оп штин ске упра ве Ириг, за кључ но са го ди не, до ча со ва. 2. Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве (у да љем тек сту: Ко ми си ја) одр жа ће се у че твр так, 18. де цем бра 2014.го ди не, у згра ди Оп шти не Ириг- ма ла са ла, ул. Војво де Пут ни ка бр. 1, Ириг, са по чет ком у ча со ва. За се да ње ко ми си је оба ви ће се уз уче шће об ра ђи ва ча Пла на Ј.П. ''За вод за ур ба ни зам Вој во ди не'' из Но вог Сада и пред став ни ка Скуп шти не оп шти не Ириг. Јав ној сед ни ци ко ми си је мо гу да при су ству ју фи зич ка и прав на ли ца ко ја су у то ку тра ја ња јав ног уви да под нела при мед бе на План у пи са ном об ли ку и сво је при мед бе усме но обра зло жи ти Ко ми си ји, на кон че га о сва кој подне тој при мед би об ра ђи вач план ског до ку мен та из но си свој став. 3. У скал ду са од ред ба ма чла на 50. За ко на о пла нира њи и из град њи, о из вр ше ном јав ном уви ду, над ле жни ор ган, до но сно Ко ми си ја за пла но ве ће са чи ни ти Из вештај о оба вље ном јав ном уви ду и до ста ви ти га но си о цу из ра де Пла на. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

14 14 Среда, 12. новембар На осно ву За кљу ча ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2014-II од го ди не, број /2014-II од го ди не и број /2014-ii од го ди не и број /2014-II од го ди не, Ј.П. Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца. из Срем ске Ми тро ви це. О Г Л А Ш А В А Л И Ц И Т А Ц И Ј У ПЕ ЋИН ЦИ ПО СЕ ТА ВЛА ДИ КЕ СРЕМ СКОГ ВА СИ ЛИ ЈА Чу ва ри пра во слав не ве ре РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП, НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ, ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ, МАР ТИН ЦИ МА, МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ И ВЕ ЛИ КИМ РА ДИН ЦИ МА ПРИ КУ ПЉА ЊЕМ ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА: - По слов ни про стор број 1, у Ве ли ким Радин ци ма у ули ци Рум ска број 2, не то по вр ши не 130,59 м2, (тре ћа зо на, тре ћа ка те го ри ја), по чет на ме сеч на за куп ни на 178,00 дин/м2, без ПДВ-а, де позит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди нара, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци, у ули ци Ри бар ска оба ла број 44, по вр ши не 18,56 м2, (пр ва зо на, пр ва ка те го ри ја), по чет на ме сеч на за куп ни на 566,00 дин/м2 без ПДВ-а, де по зит у изно су тро ме сеч не за куп ни не ,88 ди на ра, без ПДВ-а. Дру го огла ша ва ње: - По слов ни про стор у Ма чван ској Ми тро вици, у ули ци Ма чван ски кеј број 71, по вр ши не 27,70 м2, (дру га зо на, дру га ка те го ри ја), по чет на ме сеч на за куп ни на 254,00 дин/м2 без ПДВ-а, де позит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди нара, без ПДВ-а. УСМЕ НИМ НАД МЕ ТА ЊЕМ: - По слов ни про стор број 2, у Мар тин ци ма у скло пу стам бе но-по слов не згра де у ули ци Срем ска број 2, по вр ши не 34,00 м2, (тре ћа зона, пр ва ка те го ри ја), по чет на ме сеч на за куп ни на 299,00 дин/м2 без ПДВ-а, де по зит у из но су тро месеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це ко је до да на под но ше ња При ја ве или По ну де на Оглас ни је из ми ри ло сво је оба ве зе пре ма ЈП Ди рек ци ји; - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це са ко јим је рас ки нут, од но сно ко ме је от ка зан Уго вор о за купу због ње го вог не из вр ша ва ња, као и у слу ча је вима по ни шта ја Уго во ра због из да ва ња у под за куп, и бес прав ног ко ри шће ња и то у ро ку од пет го ди на од да на рас ки да, от ка за од но сно по ни шта ја, од но сно вра ћа ња по слов ног про сто ра у по сед за ку по дав цу; - вре ме тра ја ња за ку па је пет го ди на; - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са ин дексом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за 54 ме се ца тра ја ња за ку па, хи по те ком или бан кар ском га ран ци јом; - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко ли ко иста ни је оп те ре ће на хи по те ком) или де ла не по крет ности ко ји ни је оп те ре ћен хи по те ком (уко ли ко је непо крет ност већ оп те ре ће на хи по те ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви сини за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез бе ђења бан кар ске га ран ци је пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос за куп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном ста њу; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти извр ше на на кон упла те за куп ни не и до ста ве за ло жне из ја ве (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПИ СМЕ НУ ПО НУ- ДУ ДО СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из ре ги стра, а фи зич ка лица ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ста вља По ну да или са гла сност бан ке о изда ва њу га ран ци је; 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун Ди рек ци је број: ; 4. До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за уче шће на јав ном огла су за да ва ње послов ног про сто ра у за куп, упла том на ра чун број: , свр ха упла те: Град ска ад мини стра тив на так са, при ма лац: Бу џет Гра да Сремска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну ЈП Ди рек ци је о тр жи шној вред но сти не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); 6. По твр ду ЈП Ди рек ци је да уче сник ли ци та ци је ни је ду жник од но сно да са истим ни је рас ки нут или по ни штен Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра; Од упла ће ног де по зи та, на име ма ни пу ла тив них тро шко ва, за др жа ва се 1,5 %. ДЕ ПО ЗИТ СЕ НЕ ВРА ЋА У СЛУ ЧА ЈУ ОД У СТАН- КА ОД ПО НУ ДЕ НА КОН ПО ЧЕТ КА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ. На кон спро ве де не ли ци та ци је ЈП Ди рек ци ја ће са бу ду ћим За куп цем за кљу чи ти Уго вор о за ку пу послов ног про сто ра. За ин те ре со ва ни пи сме не По ну де или При ја ве уз до ку мен та ци ју до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре сова но ли це ја вља на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из градњу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње пи сме не По ну де или При ја ве, је 15 (пет на ест) да на од да на об ја вљи ва ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња. Бла го вре ме по ну де или при ја ве, су са мо оне ко је стиг ну на на зна че ну адре су, до да ту ма и ча са на веде ног у Огла су. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ у 14:30 ча со ва. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де и При ја ве се не раз ма тра ју. Отва ра ње пи сме них По ну да од но сно Усме но јавно над ме та ње, ће се оба ви ти у по слов ним про стори ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. Да на го ди не (пе так) у 11,00 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл. прав ник тел: 064/ Про те клог ви кен да Пе ћин це је по се тио Ње го ва светост Вла ди ка срем ски Ва си ли је и том при ли ком је уз са слу же ње све штен ства из Пе ћи нач ког на ме сништва слу жио Све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју у хра му Све тог Ни ко ле, у скло пу ко је је оба вље но и ру ко по ложе ње ђа ко на Не на да Ка ти ћа у чин пре зви те ра. Ка ко је у свом го во ру упу ће ном вер ном на ро ду Вла ди ка срем ски ис та као, Срем је ве ко ви ма био чувар пра во слав не ве ре, а чи ње ни ца да ло кал на са моу пра ва и у овим те шким вре ме ни ма по ма же град њу и об но ву бо го мо ља ши ром До њег Сре ма, го во ри да он то је сте и да нас. На кон ли тур ги је, вла ди ка срем ски об и шао је и радо ве на из град њи Па ро хи јал ног до ма ис та кав ши та кође да је за до во љан ди на ми ком ра до ва, као и бу ду ћим из гле дом овог зда ња чи ју је из град њу ло кал на са мо у- пра ва у пот пу но сти по др жа ла. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ СИ ЛО ВА ЊЕЕ! Ур не бе сна ко ме ди ја Ли тур ги ја у Хра му Све тог Ни ко ле Кон фе рен ци ја за но ви на ре по во дом но ве пре ми је ре Пре ми је ра пред ста ве Си ло ва ње ее! би ће одр жа на 20. но вем бра, у 20 ча со ва, у По зо ри шту До брица Ми лу ти но вић. Пред ста ва је ра ђе на по мо ти ви ма тек ста Умри му шки, ита ли јан ског дра ма тур га Ал да Ни ко ла ја, а у ре жи ји Сло бо да на Ћу сти ћа, а главне уло ге игра ју Вла ди мир Ба ла шћак, Алек сан дар Кр ста јић, Ни ко ла Стан ко вић, Го ран Ву ча но вић и Је ле на Јан ко вић. - У пи та њу је ур не бе сна ко ме ди ја ко ја је ре пер тоар ски и жан ров ски по треб на овом по зо ри шту, од но сно ми тро вач кој пу бли ци. Рад на њој је био ве ли ки су срет овог по зо ри шта са ве ли ка ни ма на шег глу ми шта, ре кла је глу ми ца Је ле на Јан ко вић, ди рек тор ка по зо ри шта. По зна ти глу мац Сло бо дан Ћу стић опи сао је овај позо ри шни ко мад као ерот ски три лер, на чи јем ра ду је ан га жо ван чу ве ни ко ре о граф Пјер Рај ко вић. Он је са сво јим умет нич ким при сту пом сцен ском по кре ту откло нио сва ку мо гућ ност вул гар но сти и про сто те. М. Т. С. Н.

15 Среда, 12. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ПРЕ КР ШАЈ НОМ СУ ДУ Отво ре на вра та за сред њо школ це Сви ми тро вач ки сред њошкол ци, за ин те ре со ва ни за рад суд ске вла сти, има ли су про те кле не де ље при ли ку да у окви ру обе ле жа ва ња Европског да на ци вил ног пра ва, посе те Па ла ту прав де. На и ме, вра та ове уста но ве за сред њо школ це отво рио је Пре кр шај ни суд у УСА ИД-овом, и уз по др шку ЈР ГА, Про јек та за ре фор му пра во су ђа и од говор ну власт. Ка ко је ис та кла Са ња Ро гу ља, се кре тар Прекр шај ног су да, циљ ор га ни зова ња Да на отво ре ног су да за уче ни ке сред њих шко ла био је упо зна ва ње мла дих љу ди са на чи ном функ ци о ни са ња прекр шај них су до ва, уло гом прекр шај них су до ва и њи хо вих су ди ја у пра во суд ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, као и поступ ком ко ји се во ди пред овим су до ви ма. НО ВИ СЛАН КА МЕН НО ВИ НЕ У ОШ ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ За ве са од пор це ла на Ро ди тељ ски ку так У јед ном де лу шко ле од не дав но по сто ји и ро ди тељски ку так, ме сто укра ше но цве ћем са удоб ном гар ни туром у укра сним сак си ја ма. - Овај ку так је осми шљен ка ко би се ро ди те љи осе ћа ли при јат но ка да до ђу да ви де успе хе њи хо ве де це. Ус пели смо да ре а ли зу је мо и овај про је кат уз по моћ до на ци је до брих љу ди - по ру чу је настав ни ца би о ло ги је и ка же да су ро ди те љи оду ше вље ни овом но ви ном. Ве ру је мо да су они оду ше вље ни не са мо овим кут ком, већ це лом шко лом. Основ ну шко лу Др Ђор ђе На то ше вић у Но вом Сланка ме ну, ових да на обо ји ле су нај то пли је бо је је се ни. Са новом школ ском го ди ном по но во се ак ти ви ра ла кре а тив на ра дио ни ца, а пр во што ће те за пази ти ка да до ђе те у ово шко лу је су вред ни уче ни ци ко ји улепша ва ју школ ски ам би јент. Поред ет но-кут ка ко ји са др жи инте ре сант не су ве ни ре и ста рине, ход ник ове шко ле ко ју још зо ву и жи ви му зеј, од не дав но кра си за ве са ко ја је на пра вљена од пор це лан ских шо љи ца. - У окви ру Де чи је не де ље смо се ин тен зив но дру жи ли са де цом, па смо до шли на иде ју да ре а ли зу је мо овај про је кат. Са ма ло ма ште уз за јед ничко за ла га ње на ших ђа ка до њи спрат шко ле са да из гле да још леп ше - ис ти че Ми ли ца Петро вић, на став ни ца би о ло ги је и на гла ша ва да су у прет ходних ме сец и по да на са ку пља ли раз не шо љи це. - Реч је о шо љи ца ма из свих кра је ва све та, а по је ди ни ко ма ди су из про шлог ве ка. Та ко смо дошли на иде ју да од тих шо љи ца на пра ви мо јед ну нео бич ну за весу. У ре а ли за ци ји овог про јек та су уче ство ва ли сви на ши уче ници, а нај ве ћи до при нос су да ле нај та лен то ва ни је де вој чи це ко је по ха ђа ју ча со ве кре а тив не ради о ни це - ка же Ми ли ца и на јављу је да ће у на ред ном пе ри о ду на пра ви ти још но вих за ве са за школ ске про зо ре. Уче ни це крај за ве се од шо ља Пор це лан ска за ве са са др жи тач но 70 шо љи ца, јер ка ко кажу де вој чи це, мо ра ло се во дити ра чу на о те жи ни за ве се. - Би ло је вр ло ком пли ко вано за ка чи ти за ве су, па је из тог раз ло га ње на из ра да тра ја ла ду го. Ја сам шо љу до би ла од ба ке, ко ја је ку пи ла шо љи це у Ве не ци ји, а чу ла сам од дру гара и дру га ри ца да има шо љи ца и из дру гих кра је ва - ка же Ана Мом чи ло вић и ис ти че да су по след њих не ко ли ко да на анга жо ва ни на уре ђе њу школ ског про сто ра. - Ра са ђу је мо цве ће, укра шава мо др ве ће, а ових да на су акту ел не ти кве, бун де ве и ку ку руз као сим бо ли је се ни, те су и дета љи на пра вље ни у скла ду са го ди шњим до бом - ка же Ана. Под се ти ће мо, кре а тив на ради о ни ца ОШ Др Ђор ђе На тоше вић успе шно функ ци о ни ше ви ше од три го ди не. Ка ко пору чу ју ђа ци, ова ван на став на ак тив ност им је по мо гла да се кре а тив но раз ви ју и на у чи ла их да по шту ју и чу ва ју при роду. По ред гра ди ва и кре а тивних ра до ва ђа ци ове шко ле уче ва жне жи вот не вред но сти као што су не се бич на по др шка, тим ски рад и бри га за дру ге. М. Ба ла ба но вић Сред њо школ ци су има ли при ли ку да оби ђу Па ла ту правде, упо зна ју суд ни це и су ди је, чу ју не што из обла сти адвока ту ре, упо зна ју се са но вим са о бра ћај ним про пи си ма, а у ци љу пре зен та ци је пре кр шајне ма те ри је, уче ни ци сред ње Еко ном ске шко ле, од но сно њеног прав ног сме ра, из ве ли су си му ла ци ју су ђе ња по во дом ма ло лет нич ке ту че и том прили ком од и гра ли су уло ге суди је, окри вље них, бра ни ла ца, све до ка и оста лих уче сни ка суђе ња. За хвал ност на ор га ни зо ва њу Да на отво ре ног Су да ис ка зао је и ди рек тор сред ње Еко номске шко ле Си ни ша Ју кић, који је том при ли ком ис та као да ова шко ла има ду гу и бо га ту са рад њу са су дом. - Уче ни ци су има ли при лику да по пр ви пут из во де си мула ци ју су ђе ња у про сто ри ја ма Пре кр шај ног су да и то је си гурно за њих од ве ли ког зна ча ја, а ујед но и под стрек да бу ду бољи у шко ли, од но сно да на ставе да бу ду под јед на ко до бри ка ко би су тра мо гли да чи не то исто, на рав но без си му ла ци је, ре као је Ју кић. Сред њо школ ци ма су се, поред пред сед ни ца Пре кр шајног су да Зо ри це Ма рин ковић Или ев ски, обра ти ли и пред став ник Про јек та за рефор му пра во су ђа и од го ворну власт, пред став ник адвока ту ре, пред сед ник Огран ка Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не за Срем ску Ми тро ви цу, представ ник Са о бра ћај не по ли цијске ис по ста ве за Срем ску Митро ви цу ко ји је пре зен то вао те ме из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја бли ске мла ди ма, пред став ник стру ков ног удруже ња су ди ја пре кр шај них судо ва, као и пред став ник Центра за со ци јал ни рад ко ји је об ја снио њи хо ву уло гу и значај у пре кр шај ном по ступ ку пре ма ма ло лет ним учи ни о цима пре кр шај них де ла. Не дав но се у ре дак цију Срем ских но ви на мешта нин Со та Ма ри јан Ку бик обра тио пи смом у ко ме на води да је ло кал на власт Ме сне за јед ни це Сот, по сле ни за деце ни ја уки ну ла обе ле жа ва ње 4. де цем бра, Да на ка да је ово ме сто осло бо ђе но од фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту. Поста вље но је пи та ње због че га сме та ан ти фа ши стич ка бор ба и за што се по ни жа ва ју жр тве које су да те за сло бо ду. Тим по во дом пред сед ник Саве та ове Ме сне за јед ни це Мили сав Ари шић на гла ша ва да ни ко у Со ту ни је, ни ти је ика да хтео да уки не обе ле жа ва ње 4. де цем бра и да из бри ше се ћање на рат не стра хо те и ју нач ку бор бу на шег на ро да. - Као и про шле го ди не, поло жи ће се ве нац на гроб незна ног ју на ка и ода ти ду жно У окви ру про гра ма уче ни ци су об и шли про сто ри је Пре кршај ног су да у Срем ској Ми трови ци, ра ди бо љег упо зна ва ња ра да су да и на чи ном кре та ња пред ме та. С. Л. СОТ ПО ВОД ЈЕ ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА Си му ла ци ја су ђе ња Са мо до сто јан ствен про грам - Као и про шле го ди не, по ло жи ће се ве нац на гроб не зна ног ју на ка и ода ти ду жно по што ва ње па ли ма за мир и све тли ју бу дућ ност на ших на ро да Цен тар Со та по што ва ње па ли ма за мир и све тли ју бу дућ ност на ших наро да. Се ћа њу на ове до га ђа је при дру жи ће се и уче ни ци ОШ Срем ски фронт из Со та ко ји ће под се ти ти на хе рој ски подвиг оних ко ји су се бо ри ли против не при ја те ља и чи ја жр тва не мо же и не сме би ти за бо равље на. Ме ђу тим, они ко ји су лан си ра ли бе сми сли цу о укида њу Да на осло бо ђе ња Со та, уства ри жа ле за про сла ва ма ка кве су ор га ни зо ва ли док су има ли власт у се лу, уз му зи ку, бо га ту ве че ру и пи јан ку. Нарав но, све то на ра чун гра ђана МЗ Сот и Оп шти не Шид. Ове го ди не Дан осло бо ђе ња МЗ Сот би ће обе ле жен 4. де цем бра уз кра так про грам ко ји ће сигур но би ти искрен и пре све га до сто јан ствен ка же Ми ли сав Ари шић, пред сед ник Са ве та МЗ Сот. С. М.

16 16 Среда, 12. новенбар о во дом сто го ди шњи це од по- ка Ве ли ког ра та и 9. но- Пчет вем бра Да на осло бо ђе ња Бео чи на у Пр вом свет ском ра ту (1918), у бе о чин ском До му кул туре је из ве де на пред ста ва "Све ти Ге ор ги је уби ва ажда ху", по тексту драм ског пи сца Ду ша на Кова че ви ћа. Го сто ва ли су чла но ви По зо ри шта "Јан ко Ве се ли но вић" из Бо га ти ћа и АП До ма кул ту ре Иришка хроника У МА НА СТИ РУ ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА Ве чер ње бде ни је и Сла вa П ро те кле не деље сво ју Сла ву, Све тог Ди ми три ја, про сла вио је и мана стир Ве ли ка Реме та. Том све ча ном чи ну прет хо ди ло је ве чер ње бде ни је ко је је уз са слу жење све штен ства и мо на штва Епар хије срем ске, хо ра и вер ног на ро да водио отац Ми лош Ве син, па рох чика шки и ле син шки. У сво јој крат кој бе се ди по водом до ла зе ћег пра зни ка, отац Ве син је под се тио да за јед нич ки епи тет свим Бож јим угод ни ци ма јед но став но је сте: све ти. - То је оно што чи та мо испред сва ког име на у ка лен да ру, сва ко га да на. Мно го бо рој ни су све ти чи ју успо ме ну про сла вљамо. Не на ла зе се сва ова име на у ка лен да ру, али су сва њи хо ва име на по зна та Цр кви Бож јој, зато што их је Бог про сла вио. У чему је раз ли ка из ме ђу њих и нас? Њих, чи ја су име на у ка лен дару, и нас, чи ја су име на ко зна где? Вр ло че сто ми са ми не знамо сво је пра во име. Пра во име, у сми слу на зна че ња; не оно име, Беочинска хроника ПО ВО ДОМ ДА НА ОСЛО БО ЂЕ ЊА У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ ко јим нас дру ги зо ву и по зна ју, не го име ко је нам је Го спод од редио оно га да на ка да смо по ста ли Ње го ви; то име је хри шћа нин. Све ти, ко га да нас про сла вља мо има не у по ре ди во ви ше епи те та од од мно гих све тих из ка лен дара, јер ми про сла вља мо успо ме ну Све тог ве ли ко му че ни ка по бе доно сца, чу до твор ца, ми ро точ ца и стра сто треп ца Ди ми три ја, ка зао је отац Ми лош Ве син. По сле бде ни ја Ар хи ман дрит игу ман Сте фан је раз го ва рао са вер ним на ро дом у ма на стир ској пор ти. За вер ни на род и го сте припре мље на је тр пе за љу бави. Е. С. Ма чван ски "Све ти Ге ор ги је" Ан самбл пред ста ве "Све ти Ге ор ги је уби ва ажда ху" у Пр ња во ру, а ко мад је ре жи рао Иван То ма ше вић. Ко про дук ција ове две кул тур не уста но ве наста ла је у окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја зна чај ног исто риј ског до га ђа ја, а пред ста ва го сту је у ви ше гра до ва Ср би је. Ина че, Ама тер ско по зо ри ште КУД "Бриле" из Бе о чи на има ве о ма до бру са рад њу са ма чван ским по зо ришним по сле ни ци ма. ВРД НИК ОДР ЖА НИ 19. МЛИ НАР СКИ ДА НИ Ква ли те том до но вих тр жи шта ао и обич но, ор га ни за- Мли нар ских да на био је Ктор Млин пек за вод из Но вог Са да, а ово го ди шњи до ма ћи ни ве ли ком бро ју про фе со ра, но ви на ра, рата ра, вла сни ка при ват них млино ва и пе ка ра, као и дру гим гости ма из чи та ве Ср би је би ла је ком па ни ја Вре ко из Срем ске Ми тро ви це. Ове го ди не, про грам је тра јао два да на, а ре а ли зо ван је у Хо те лу Тер мал и у Срем ској Ми тро ви ци у ко јој су уче сни ци има ли при ли ку да по се те по го не свог до ма ћи на, те да на кон ра да оби ђу и Цар ску па ла ту. Ка ко и до ли ку је, оку пље не је у име ло кал не са мо у пра ве поздра вио пред сед ник Оп шти не Ириг Вла ди мир Пе тро вић, након че га се у име ор га ни за тора кон фе рен ци је обра тио пр ви чо век Млин пек за во да Ми лан Скен џић. Да је из воз срп ског хлеб ног зр на услед су ко ба у Укра ји ни порас тао пр вог да на кон фе рен ције, оку пље не је оба ве стио ди рекор но во сад ске Про дукт не бер зе ОТВО РЕ НА 9. ИЗ ЛО ЖБА "ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ" Ју би ле ји све тог вла ди ке Вар на ве Ве ли ка за ин те ре со ва ност мли на ра и пе ка ра На гра ђе ни Вла ди мир Ми ја и ло вић и пред сед ник жи ри ја Ду шан Жив кић е ве та по ре ду ме ђу на род на Диз ло жба фо то гра фи ја "Право сла вље на ин тер не ту", ко ју ор га ни зу је Дру штво љу би те ља фо то гра фи је, филм ских и ви део оства ре ња "Бе о фо то", отво ре на је у хо лу Кул тур ног цен тра, 8. но вем бра, у при су ству ве ли ког бро ја ауто ра и по што ва ла ца ове умет но сти. Све ча ност је про текла у зна ку обе ле жа ва ња де сет го ди на од ка но ни за ци је вла ди ке хво стан ског и бе о чин ског Варна ве (На сти ћа), сто го ди шњи це ње го вог ро ђе ња и пет де це нија од упо ко је ња. Ма ни фе ста цију по све ће ну овом све ти те љу и ње го вим го ди шњи ца ма уве ли чао је ду хов ним пе сма ма по зна ти цркве ни хор "Ми лен ко" из Че ре вића. При сут не на отва ра њу из ложбе, ко ја је пр ви пут ор га ни зова на го ди не, по здра ви ли су про то је реј Ми ро слав Ба бић, па рох бе о чин ски, ди рек тор ка Кул тур ног цен тра оп шти не Софи ја Мар ти но вић и пред седник оп шти не мр Бог дан Цве јић, а при зна ња уру чи ли пред сед ник Фо то ки но и ви део са ве за Вој води не Ду шан Жив кић и пот председ ник дру штва "Бе о фо то" Зоран Жив ко вић. За по је ди нач не ра до ве су награ ђе ни Сер геј Фан ди ков (Доњецк, Укра ји на), Сне жа на Лукић (Но ви Сад) и Алек са Стојко вић (Бе о град), за ко лек ци је Алек сан дар Ва си лук (Пољ ска), Пјо тр Ло зо вик (Пољ ска) и Екате ри на Ку др јав цо ва Ми ле тић (Кра гу је вац), а по хва ље не су фо то гра фи је Ан ге ле Усма но ве из Ру си је, Вла ди ми ра Ми ја и лови ћа из По же ге, Сре те на Панте ли ћа из Ва ље ва и Иго ра Садов ског из Пољ ске. Но во у ста но вље ну На гра ду "Са ва Дра гој ло вић", за нај бо љу фо то гра фи ју до ма ћег ауто ра, по Де таљ са па нел ди ску си је Жар ко Га ле тин, док је о ак туел ној си ту а ци ји на срп ском тр жишту пше ни це го во рио Ву ко сав Сав ко вић из Жи та Ср би је. Сав ко ви ћев ко ле га из Жи товој во ди не Здрав ко Ша ја то вић, го во рио је о утвр ђи ва њу до пунских усло ва за ко ри шће ње субвен ци ја за про из вод њу пше ни це ро да 2015, др Ђор ђе Псо до ров из На уч ног ин сти ту та за прехрам бе не тех но ло ги је уни вер зите та у Но вом Са ду дао је не коли ко ин фор ма ци ја о ква ли те ту пше ни це из ово го ди шње же тве, проф. др Ми ли мир Ко ва че вић из но во сад ског Про гре са причао је о мо гућ но сти ма ко рек ци је ква ли те та бра шна ово го ди шње же тве у млно ви ма, док је Не над Ву јо вић ис пред Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и водо при вре де, од но сно из оде љења по љо при вред не ин спек ци је упо знао при сут не са ак тив но стима ин спек циј ских слу жбеи то ком же тве пше ни це. Док тор Ја сна Ма сти ло вић ис пред На уч ног инсти ту та за пре храм бе не тех но логи је, Уни вер зи те та у Но вом Са ду го во ри ла је о аспек ти ма ква ли тета пше ни це и ње го вом ути ца ју у лан цу пре ра де и пла сма на хлебног зр на, а на кон из ла га ња уследи ла је и бо га та па нел ди ску си ја у ко јој су по ред пре да ва ча учешће узе ли го сти, од но сно по знати агро-еко ном ски ана ли ти чар Ми лан Про стран. из бо ру жи ри ја "Бе о фо та", до био је Вла ди мир Ми ја и ло вић за рад "Ма на стир Сре те ње на Ов ча ру". При зна ње је при мио у при су ству Ми ли це Дра гој ло вић, су пру ге ра но пре ми ну лог Са ве Дра гој лови ћа ( ) из Ле шни це, ина че идеј ног твор ца из ло жбе "Пра во сла вље на ин тер не ту". - За до вољ ство нам је да са општи мо да су уче шће на кон кур су узе ла 82 ауто ра из де сет зе ма ља (Ру си ја, Пољ ска, Укра ји на, Маке до ни ја, Не мач ка, САД, Бо сна и Хер це го ви на, Аустра ли ја, Цр на Го ра и Ср би ја) и 25 ме ста Ср бије са 351 фо то гра фи јом. Жи ри је за из ло жбу при хва тио 251 фо тогра фи ју 79 ауто ра ка же Исмет Аде мов ски Иса, пред сед ник Дру штва "Бе о фо то" и уред ник изу зет ног ка та ло га 9. ме ђу на род не из ло жбе. По став ка у До му кул ту ре ће би ти отво ре на до 18. но вем бра. Д. По зна но вић Ве ли ко за ни ма ње за бе о чин ску из ло жбу

17 Среда, 12. новембар У ЈКП СТАН ДАРД На ста вља се уре ђе ње Но вог гро бља Уз жи цу са ди мо зим зе ле на ста бла ви си не два ме тра ка ко би за тво ри ли про стор гро бља од по гле да, а уз ста зу уске че ти на ре ко ји ће, та ко ђе, до при не ти леп шем из гле ду гро бља ка же Ми ле на Пет ко, ру ко во ди лац РЈ Зе ле ни ло ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО За ка за на сед ни ца СО За по не де љак, 17. новем бар, за ка за на је седни ца ло кал ног пар ла мента. Од бор ни ци ће, из ме ђу оста лог, раз ма тра ти предлог Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма По слов ни ка СО Шид, из ве штај о оства рењу при хо да и из вр ше њу рас хо да бу џе та оп шти не за пр вих шест ме се ци ове го ди не, за тим про грам кори шће ња сред ста ва бу џетског фон да за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не среди не, као и ини ци ја ти ве ме сних за јед ни ца Ер де вик и Бин гу ла за уво ђе ње само до при но са. Но ве це не вр ти ћа Оп штин ско ве ће одо брило је по ве ћа ње це не борав ка де це у Пред школ ској уста но ви "Је ли ца Ста ни вуко вић Ши ља". Од но вем бра це ло днев ни бо ра вак де це ја сле ног уз ра ста и уз раста од 3 до 5 и по го ди на из но си ће ди на ра месеч но, це ло днев ни бо ра вак де це ко ја по ха ђа ју предшкол ски про грам из но си ће ди на ра, а по лу дневни бо ра вак де це у предшкол ском про гра му ди на ра. Бер ка со во Ам бу лан та у Бер ка со ву до би ла је но ви ин ха ла тор на ме њен за те ра пи ју де це и од ра слих. За хва љу ју ћи овом апа ра ту, па ци јен ти из Бер ка со ва не ће мо ра ти ра ди ин ха ла тор не те ра пије да пу ту ју у шид ски Дом здра вља. Ујед но је Ме сна за јед ни ца Бер ка со во обезбе ди ла при кљу чак ин тернет ве зе у ам бу лан ти. Спрем ни за зи му Јав но пред у зе ће за стамбе не услу ге и гра ђе вин ско зе мљи ште оп шти не Шид је за чи шће ње пу те ва у зимском пе ри о ду обез бе ди ло че ти ри ка ми о на са но жем и ра си па чем со ли, два грејде ра и бул до жер, те две ком би но ва не ма ши не. Тако ђе, обез бе ђе не су и довољ не ко ли чи не со ли. Рад ни ци ЈКП Стан дард ових да на уре ђу ју Спо мен обележ је Срем ски фронт. Та мо се ра ди зад ње ко ше ње, чи шће ње и сре ђи ва ње про сто ра Срем ске ку ће. Осим тих по сло ва, на ставља ју се и ра до ви на уре ђе њу Но вог гро бља у Ши ду. Пре ма ре чи ма Ми ле не Петко, ру ко во ди о ца Рад не је дини це Зе ле ни ло, тре нут но се озе ле ња ва део гро бља уз ограду, пре ма стам бе ним објек ти ма у Ули ци Срем ског фрон та. - С об зи ром да се уз са му жи цу на ла зе еко ном ска дво ришта, по глед са гро бља на њих и ни је баш при ја тан. За то смо од лу чи ли да уз ту жи цу по сади мо зим зе ле на ста бла ко ја су већ са да ви си не око два ме тра, та ко да ће мо за тво ри ти тај део да би по вр ши на по пут гро бља има ла сво је до сто јан ство ка кво и тре ба да има. Осим то га, уз АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА И ВР ТИ ЋА Цр ве ни крст Шид у са рад њи са Пред школ ском уста новом Је ли ца Ста ни ву ко вић Шиља спро вео је ак ци ју под нази вом Кон зер ва за мог глад ног дру га ра. Тим по во дом у просто ри ја ма Цр ве ног кр ста проте кле не де ље ор га ни зо ван је при јем за све пред школ це ко ји су уче ство ва ли у овој ак ци ји. Ме ди цин ска се стра у Предшкол ској уста но ви Бран ка Ступ кин, ис та кла је да је циљ ове ак ци је да се код де це разви ја осе ћај за ху ма ност и со лидар ност и до да ла: - То ком ок то бра, ко ји је про гла шен за ме сец со лидар но сти, ор га ни зо ва ли смо слич не ак ци је ко ји ма смо обеле жи ли Свет ски дан хра не и Не де љу бор бе про тив гла ди. Де ца и њи хо ви ро ди те љи су до но си ли кон зер ви ра ну хра ну и гриц ка ли це, а ове не де ље Ми ле на Пет ко, ру ко во ди лац РЈ Зе ле ни ло глав ну ста зу са ди мо уске чети на ре ко ји ће та ко ђе до прине ти леп шем из гле ду гро бља. Кон зер ва за мог глад ног дру га ра Све кон зер ве ко је су при ку пље не у овој ак ци ји би ће про сле ђе не На род ној ку хи њи у Ши ду При јем за ма ли ша не у Цр ве ном кр сту смо при ку пље ну хра ну до не ли у Цр ве ни крст. Пре ма ре чи ма Ду ши це Поле тан, струч ног са рад ни ка у Цр ве ном кр сту, ова ак ци ја је за јед но са Пред школ ском устано вом по кре ну та још пре че тири го ди не. - То ком ок то бра ме се ца Црве ни крст, та ко ђе, ор га ни зу је и ра ди о ни це на те му со ли дар ности и си ро ма штва са уз ра стом од две до шест го ди на. Конзер ва је сим бол ак тив но сти да у де ци про бу ди мо осе ћај со лидар но сти пре ма њи хо вом друга ру, а ка сни је и пре ма чо ве ку. Же ли мо да не гу је мо тај од нос и ка сни је то ком њи хо вог жи вота ре кла је Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Шид и до да ла да ће све кон зер ве ко је су при ку пље не у овој ак ци ји би ти про сле ђе не На род ној ку хи њи у Ши ду. Ту по вр ши ну са да уре ђу је мо за то што ће се гро бље про шири ва ти, та ко да ће мо у на редних не ко ли ко ме се ци на но вој пар це ли по че ти са из град њом бе тон ских ста за, уре ђе њем повр ши не и озе ле ња ва њем обја шња ва Ми ле на Пет ко, до дају ћи да су, та ко ђе, пла ни ра ни и не ки ра до ве на уре ђе њу ста рог пра во слав ног гро бља где ће кон теј не ри би ти одво је ни зе лени лом од по гле да. Огра ђи ва ње кон теј не ра зеле ни лом би ће ура ђе но, та кође, и на пи ја ци, као и у шидским на се љи ма, пре све га у на се љу Је ли ца, а сад ни мате ри јал ко ји се бу де на ла зио У Но во гро бље у Ши ду око кон теј не ра, осим естет ске има ће и за штит ну функ ци ју, јер ће здр жа ва ти раз но шење от па да ка да ду ва ве тар. Осим тих по сло ва, ових да на у Стан дар ду по чи њу и ра до ви на је се њем оре зи ва њу, а акту ел на су и зад ња ко ше ња, с об зи ром да вре мен ски усло ви до зво ља ва ју да се тај по сао за вр ши на оним пар це ла ма где се то због ки ша до са да ни је ус пе ло ура ди ти. Ка ко ка же Ми ле на Пет ко, све ове ак тив но сти ЈКП Стандард спо ро во ди за хва љу ју ћи до број са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом ко ја и фи нан си ра ове ра до ве. У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ Кур се ви из ин фор ма ти ке и стра них је зи ка Ми лош Мрк шић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де на ред них не ко ли ко да на у ор га ни за ци ји Кан це лари је за мла де оп шти не Шид и фир ме Li nes so lu tion тре ба ло би да поч не обу ка за рад на рачу на ру. Пре ма ре чи ма Ми ло ша Мрк ши ћа, ко ор ди на то ра ове Кан це ла ри је, овај курс под разу ме ва основ ну обу ку за рад на ра чу на ри ма и одр жа ва се по де ве ти пут у Ши ду. - До са да смо, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по мо ћи ло калне са мо у пра ве ко ја је пла ћала пре да ва че, би ли у мо гућно сти да овај курс за на ше по ла зни ке ор га ни зу је мо бесплат но, али од ове го ди не он се пла ћа ди на ра. Обука је на ме ње на сви ма, без об зи ра на го ди не ста ро сти, та ко да нам се углав ном и јавља ју ста ри је ге не ра ци је које не ма ју баш мно го ис ку ства на ра ду са ра чу на ри ма. Након за вр ше не обу ке сви пола зни ци до би ја ју сер ти фи кат ко ји мо же да им по мог не прили ком за по шља ва ња об јашња ва Ми лош Мрк шић, до дају ћи да обу ка тра је пет да на, два ча са днев но. Осим ове обу ке, Кан це лари ја за мла де до кра ја го ди не ор га ни зо ва ће још два кур са: за ен гле ски и за не мач ки је зик. - Оба кур са су по чет на, кошта ју ди на ра по осо би ме сеч но и на њих мо гу да се при ја ве сви за ин те ре со ва ни, без об зи ра на го ди не ста ро сти. Гру пе ће има ти 10 до 15 по лазни ка, пре да ва ња су два ча са не дељ но, а вре ме тра ја ња оба кур са је три ме се ца ка же Милош Мрк шић, из Кан це ла ри је за мла де оп шти не Шид. Осим еду ка ци ја, мла ди шидске оп шти не су то ком про теклог пе ри о да би ли укљу че ни и у раз не ху ма ни тар не ак ци је. Не ке од њих су: омла дин ска рад на ак ци ја за Ја ме ну, ко ја је спро во ђе на у окви ру про грама Мла ди су за кон, лек ти ра за би бли о те ку и лоп те ко је су по кло ни ли шко ли у Ја ме ни, а та ко ђе су ак тив но укљу че ни и у при ку пља ње по мо ћи за ле чење свог су гра ђа ни на Ни ко лу Ступ ки на.

18 18 Среда, 12. новембар СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА По ску пљу је да љин ско гре ја ње - Це на га са је по ве ћа на за 8,3 од сто, што је про у зро ко ва ло по ве ћа ње це не гре ја ња за 5,22 од сто. Но ва це на за фи зич ка ли ца је 92,04 ди на ра по ква драт ном ме тру, а но ва це на гре ја ња по слов ног про сто ра по ква дра ту из но си 138,05 ди на ра, ре као је Жељ ко Ми ли ће вић ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА А Припрема: С. Лапчевић ИЗ ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ Кључ у ру ке - по моћ за из бе гла ли ца о ми си ја за из бор ко ри сни ка по- ћи за ре ша ва ње стам бе них Кмо по тре ба из бе гли ца до де лом 120 мон та жних ку ћа по зи ва из бе гли це и бив ше из бе гли це ко ји по се ду ју плаце ве на те ри то ри ји оп шти не Пе ћинци да се при ја ве на јав ни по зив за до де лу мон та жних ку ћа по си сте му ''кључ у ру ке''. Под но си о ци зах те ва мо ра ју бити вла сни ци пар це ле (је дан кроз је дан, или је дан кроз два уко ли ко је су пру жник су вла сник) на ко јој је до зво ље на ин ди ви ду ал на градња и по треб но је да бу ду укњи жени у ка та стру не по крет но сти, без смет њи за из да ва ње ре ше ња о лока циј ској до зво ли, а на кон то га и за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле. Ли ца ко ји ма ку ће бу ду до де ље не би ће вла сни ци обје ка та и сно сиће тро шко ве при кљу ча ка за во ду и стру ју. Из бор ко ри сни ка за до де лу 120 мон та жник ку ћа, ре а ли зу је се у окви ру дру гог пот про јек та Ре гио нал ног стам бе ног про гра ма Репу бли ке Ср би је. Овај пот про је кат вре дан је ви ше од 13 ми ли о на евра, Hовчанa по моћ из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма а под ра зу ме ва до де љи ва ње 200 ста но ва, 120 мон та жних ку ћа, 300 па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за за вр ше так за по че тих гра ђе винских обје ка та и 250 се о ских дома ћин ста ва. Ре ги о нал ни стам бе ни про грам је за јед нич ки ви ше го дишњи про грам Ре пу бли ке Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Цр не Го ре и Ре пу бли ке Хр ват ске, ко ји има за циљ да обез бе ди трајна стам бе на ре ше ња за око нај у гро же ни јих из бе глич ких по роди ца, од но сно за око људи у ре ги о ну. Од тог бро ја по ро ди ца је у Ср би ји, тач ни је око љу ди. За све по треб не ин фор ма ци је за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти ти по ве ре ни ку за из бе гли це и ми граци је оп шти не Пе ћин ци Рад ми ли Сарић (022/ ), као и Ко ме са рија ту за из бе гли це и ми гра ци је РС, а текст јав ног огла са и по треб ну доку мен та ци ју мо гу ће је пре у зе ти на стра ни ци јав ни огла си или на сај ту Рок за под но ше ње при ја ва и по треб не до ку мен та ци је је 19. де цем бар го ди не. о ми си ја за из бор ко ри сни ка за Кдо де лу нов ча не ху ма ни тар не по мо ћи со ци јал но угро же ним по роди ца ма из бе глих и ин тер но ра се љених ли ца ко ја су тре нут но на ста њена на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци, рас пи са ла је јав ни оглас за из бор ко ри сни ка ове вр сте по мо ћи. Пра во на по моћ мо гу да оства ре по ро ди це из бе гли ца са ва же ћом из бе глич ком ле ги ти ма ци јом и по ро ди це ин тер но ра се ље них ли ца са тре нут ним бо рави штем на те ри то ри ји оп шти не. Зах тев за до де лу по мо ћи са свим по треб ним обра сци ма мо же се преу зе ти у Оде ље њу за дру штве не делат но сти оп шти не Пе ћин ци, Ме сним кан це ла ри ја ма и на на шем сај ту у сек ци ји "Јав ни огла си". Зах тев за до де лу По мо ћи са по треб ним обрасци ма, под но си лац пре да је на писар ни ци оп шти не Пе ћин ци, у за творе ној ко вер ти, лич но или по штом на адре су: Пи сар ни ца оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бода на Ба ји ћа 5, Пе ћин ци, са на зна ком Кон курс за из бор ко рисни ка за пру жа ње нов ча не ху ма нитар не по мо ћи. Рок за под но ше ње зах те ва са по треб ном до ку мен та ци јом је од 4. до 14. но вем бра, до 12 ча со ва. п со лут ном ве ћи ном гла сова, већ ни ци Оп штин ског ве ћа да ли су про те кле неде ље сво ју са гла сност на од лу ку о из ра ди Пла на ге не рал не регу ла ци је на се ља Обреж и ти ме, ка ко је ре че но, ство ри ли основне пред у сло ве да се де фи ни шу пра ви ла гра ђе ња у овој Ме сној за јед ни ци. Пре ма ре чи ма Дра га не Коту ро вић, на чел ни це Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко мунал не по сло ве и за шти ту жи вотне сре ди не, овим Пла ном би ће об у хва ћен про стор од око 300 хек та ра. - Циљ је да се пре ци зно дефи ни шу пра ви ла гра ђе ња и уређе ња у Обре жу. Та ко ђе у ју жном де лу се ла гра ђе вин ско под руч је ће сход но овом Пла ну ко јег је Ве ће зду шно при хва ти ло, би ће спро ве де но про ши ре ње у свр ху из град ње ту ри стич ких и спортско-ре кре а тив них са др жа ја, а све у скла ду са Про стор ним планом Спе ци јал ног ре зер ва та приро де Обед ска ба ра, ре кла је Коту ро вић. У на став ку Сед ни це, већ ници су да ли сво ју са гла сност и на пред лог Од лу ке о до но ше њу пла на де таљ не ре гу ла ци је серви сне са о бра ћај ни це Ши ма новци-пе ћин ци и стра те шку про цену ути ца ја на жи вот ну сре ди ну овог пла на. Обра зла жу ћи овај пред лог, над ле жна на чел ни ца Ко ту ровић, ис та кла је да је са о бра ћајни ца ду га ме та ра, те да ће се про те за ти дуж ауто пу та од Ши ма но ва ца до Пе ћи на ца, са ци љем пре у сме ра ва ња те рет ног са о бра ћа ја. На тај на чин, ка ко је ре кла на чел ни ца, знат но ће се рас те ре ти ти по сто је ћи пут Ши ма нов ци-пр хо во-пе ћин ци, а ујед но ће пред ста вља ти ис точ ну оби ла зни цу око Пе ћи на ца. Усво је на је и Од лу ка о уређи ва њу и одр жа ва њу гро ба ља и са хра њи ва њу на те ри то ри ји оп шти не. - До са да је на сна зи би ла Од лу ка из го ди не, ко ја ДЕ ВЕ ТИ МИ НИ ТИ НИ ФЕСТ Пр во ме сто у Ми ни ка те го ри ји на ово годи шњем де ве том по ре ду Ми ни ти ни фе сту, одржа ном про те клог пет ка у Кул тур ном цен тру, освојио је Вељ ко Срет ко вић. Дру го ме сто при па ло је Ду њи Ра до са вље вић из Ши ма но ва ца, док је тре ћа би ла Ива на Бе го вић из Пе ћи на ца. У Ти ни ка те го ри ји осво ји ла је Мо на Гвозде но вић из Де ча, друго ме сто су по де ли ле Ана Пет ко вић из Су бо ти шта и На ђа Кне же вић из Ши ма но ва ца, а тре ће Joвана Ло врић, Ања Де вр ња и Ана ста си ја Мак сић. По себ не на гра де до би ли су Ка та ри на Ја ко вље вић, Ружи ца Му њи за, Ан ђе ла Делић и Бо ја на Јо ва но вић. На гра де за пр ва ме ста у обе ка те го ри је до де лио је за ме ник пред сед ни це оп шти не Зо ран Вој кић. У име ор га ни за то ра, уче сни ке је по здра вио ди ректор Кул тур ног цен тра Јо ван Дер ња уз кон ста та ци ју да је Де ве ти Ми ни - Ти ни фест до бро ор га ни зо ван и да оче ку је да ће сле де ћи, ју би лар ни, би ти још бо љи. Ово го ди шњи про грам во дио је Ми ња Су бо та. На сту пи ли су Ја на Терзић, уче ни ца че твр тог раз ре да Основ не шко ле Ду шан Јер ковић Уча из Ши ма но ва ца, Те о- до ра Бор ко вић и Ива на Бего вић, уче ни ци пе тог раз ре да Основ не шко ле Сло бо дан Бајић Па ја из Пе ћи на ца, Ду ња Са сед ни це Ве ћа ви ше ни је би ла у скла ду са важе ћим За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма и да је но вом одлу ком ова област ускла ђе на са ак ту ел ном за кон ском ре гу ла тивом. До бро је што су Већ ни ци усво ји ли и це нов ник по греб них услу га ко ји ће се при ме њи вати на ме сним гро бљи ма ко ји ма од ско ра упра вља ЈКП Са ва, ре као је Жељ ко Ми ли ће вић, ди рек тор овог Јав ног пред у зе ћа и до дао: - За са да су то гро бља у До њем То вар ни ку и Ога ру, а уско ро ће сва ме сна гро бља бити у над ле жно сти ЈКП Са ва. Ме ђу од лу ка ма ко је су већни ци на про шло не дељ ној Седни ци усво ји ли би ло је и по већа ње це не да љин ског гре ја ња у Пе ћин ци ма из то пла не ЈКП Са ва. Ка ко је из ве стио Жељ ко Ми ли ће вић узрок овог по већа ња пред ста вља по ску пљење при род ног га са ко ји пећи нач ка то пла на ко ри сти као енер гент. - Це на га са је по ве ћа на за 8,3 од сто, што је про у зро ко вало по ве ћа ње це не гре ја ња за 5,22 од сто. Но ва це на за физич ка ли ца је 92,04 ди на ра по ква драт ном ме тру, а но ва це на гре ја ња по слов ног про сто ра по ква дра ту из но си 138,05 ди нара, ре као је Ми ли ће вић. Из ме ном од лу ке о ауто такси пре во зу пут ни ка, так си стаја ли ште у Пе ћин ци ма је са рани је ло ка ци је у Ули ци Бра ће Ви да ко вић код кућ них бро је ва 17, 19 и 21, по ме ре но на нову ло ка ци ју у ис тој ули ци, али код бро је ва 5 и 7 ко ји су бли жи цен тру, па са мим тим и до ступни ји гра ђа ни ма ко ји ко ри сте так си пре воз. Пр ве на гра де за Вељ ка и Мо ну Са ово го ди шњег фе сти ва ла де чи је пе сме Ра до са вље вић, уче ни ца другог раз ре да из исте шко ле, Нико ли на Ра ни са вље вић, учени ца пе тог раз ре да из Основне шко ле Ду шан Ву ка со вић Ди о ген из Ку пи но ва и Вељ ко Срет ко вић, уче ник тре ћег разре да из Бре ста ча. У ти ни ка те го ри ји би ло је више уче сни ка: Ја сми на Бе говић (8. раз ред) из пе ћи нач ке шко ле, Ања Де вр ња, уче ни ца ше стог раз ре да из Кар лов чића, Ка та ри на Ја ко вље вић, уче ни ца ше стог раз ре да из Пе ћи на ца и ње на вр шња ки ња Јо ва на Гру ји чић из Ку пи нова, На ђа Кне же вић, уче ни ца ше стог раз ре да из Ши ма но ваца, Ма ри ја Ми ти кош, уче ница ше стог раз ре да из Аша ње, Ана Пет ко вић, уче ни ца осмог раз ре да из Су бо ти шта, Јо ва на Ло врић, уче ни ца осмог раз реда из исте шко ле, Ана ста си ја Мак сић, уче ни ца ше стог разре да из Аша ње, Ру жи ца Муњи за, уче ни ца осмог раз ре да из Ши ма но ва ца, Ана Ла ђевић из Обре жа, Ан ђе ла Делић, уче ни ца сед мог раз ре да из Кар лов чи ћа, Са ра Ми лути нов, уче ни ца ше стог разре да из Ши ма но ва ца, Бо ја на Јо ва но вић, уче ни ца сед мог раз ре да из Кар лов чи ћа и Мо на Гво зде но вић, уче ни ца осмог раз ре да из Де ча. Струч ни жири у са ста ву Јо ван Ада мов, Ол га Та та ло вић и Ла до Леш до де ли ли су пр ве три на гра де, као и по себ не на гра де за интер пре та ци ју у обе ка те го ри је. Умет нич ки ди рек тор фе сти ва ла био је Јо ван Ада мов. Као го сти фе сти ва ла, на ступи ле су Ири на Ар се ни је вић, Иво на Пе нич и Те о до ра Радо са вље вић из Ши ма но ва ца, по бед ни це са прет ход них фести ва ла Ми ни - Ти ни фест у Пећин ци ма.

19 Среда, 12. новембар ШИД У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ ФИ ЛИП ВИ ШЊИЋ Зву ци ок то бра у шид ским ули ца ма У окви ру се ри је одр жа них кон це ра та ве ли ку па жњу пу бли ке при ву као је на ступ ка мер ног дуа Ад ли би тум на ви о ли ни и хар мо ни ци, ко ји је одр жан у Га ле ри ји сли ка Са ва Шу ма но вић, а та ко ђе ве о ма по се ћен и за ни мљив био је и за јед нич ки кон церт уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља ка же Иви ца Ку зма но вић, ди рек тор Му зич ке шко ле Фи лип Ви шњић П Иви ца Ку зма но вић, ди рек тор Му зич ке шко ле Фи лип Ви шњић од на зи вом Зву ци ок тобра то ком про те клог месе ца уче ни ци и на став ни ци Основ не му зич ке шко ле Фи лип Ви шњић Шид упри ли чи ли су се ри ју кон це ра та на ко ји ма су пред ста ви ли свој рад, а за вр шни кон церт одр жа ли су 31. ок то бра, у окви ру тра ди ци о нал не ма ни феста ци је Ви шњи ће ви да ни. Ка ко ка же Иви ца Ку зма новић, ди рек тор шко ле, у окви ру се ри је одр жа них кон це ра та, вели ку па жњу пу бли ке при ву као је на ступ ка мер ног дуа Ад либи тум на ви о ли ни и хар мо ни ци, ко ји је одр жан у Га ле ри ји сли ка Са ва Шу ма но вић, а та ко ђе вео ма по се ћен и за ни мљив био је и за јед нич ки кон церт уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља. - Тај кон церт смо ор га ни зо вали по во дом Де чи је не де ље. Би ла је то при ли ка да сво је уме ће пока жу не са мо на ши уче ни ци, не го и њи хо ви ро ди те љи, на ин струмен ту, пе ва ју ћи или ре ци ту ју ћи. Ове школ ске го ди не са при премним раз ре дом има мо укуп но 180 уче ни ка на сме ро ви ма хар мо нике, кла ви ра, фла у те, сак со фона и кла ри не та. На став ни ка дар нам се у по след њих не ко ли ко го ди на зна чај но под мла дио са ви со ко струч ним ка др ом, про фесо ри ма ко ји углав ном до ла зе из Бе о гра да и Но вог Са да. Нај више ин те ре со ва ња уче ни ка вла да за кла вир, ту има мо чак се дам кла са, по том сле ди хар мо ни ка, Му зич ко за ба ви ште Гру па на став ни ка му зи ке ко ји су офо р ми ли удру жење гра ђа на има ју у пла ну да од на ред ног ме се ца на пра ве му зич ко за ба ви ште, за де цу нај мла ђег уз ра ста. а он да оста ли ин тру мен ти, где има мо по јед ну кла су од сва ког. Ве ли ко ин те ре со ва ње де це посто ји за уво ђе ње сме ра там бури це, што је сте и на ша же ља и наш циљ - да се шко ла раз вија и да ра сте. На жа лост, ве ли ки про блем нам пра ви чи ње ни ца да ми још увек не ма мо соп стве ну згра ду, не го ко ри сти мо про стор Основ не шко ле Бран ко Ра ди чевић. За хва љу ју ћи ди рек то ру те шко ле, као и ди рек то ри ма других уста но ва кул ту ре: Га ле рије, Кул тур но обра зов ног цен тра и Би бли о те ке, има мо мо гућ ност да ко ри сти мо њи хо ве са ле у који ма мо же мо да ра ди мо - ка же ди рек тор Ку зма но вић, до да ју ћи да су им та ко ђе про блем и јав ни ча со ви, ко је мо ра ју да одр жа вају у ход ни ку. Текст: С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић Ка ко ка же Иви ца Ку зма новић, иде ја је да се фор ми ра хор, ка ко би се за ин те ресо ва ни ма ли ша ни на вре ме при пре ми ли за по ла зак у музич ку шко лу. Ин стру мен ти Ка ко ка же ди рек тор, школа по се ду је пи ја ни на, као и ми ни мум хар мо ни ка за наста ву, а оно што нај ви ше недо ста је је хар мо ни ка са бари то ни ма и кон церт ни или по лу кон церт ни кла вир. Мо дер ни и ква ли тет ни инстру мен ти су, ис ти че ди ректор, ве о ма бит ни јер уче ни ци на њи ма сви ра ју на так миче њи ма, а с об зи ром да их у сво јој шко ли не ма ју, дис крими ни са ни су у од но су на децу из ве ћих гра до ва ко ја свако днев но ве жба ју на та квим ин стру мен ти ма. - Део нов ца у из но су од ди на ра нео п ход ног за ку по ви ну но ве хар мо ни ке школа је до би ла од оп шти не. С обзи ром да нам је за хар мо ни ку по треб но још око дина ра, ових да на кон ку ри ше мо за раз не до на ци је. Ме ђу тим, као и у ве ћи ни слу ча је ва, најве ћи део ће и ово га пу та сноси ти ро ди те љи, ко ји нам стално по ма жу сво јим до на ци ја ма. Да ни је то га, ми би ја ко те шко функ ци о ни са ли. Са ро ди тељским до на ци ја ма или ку пу јемо ин стру мен те или сре ђу је мо про стор у ко ме ра ди мо ка же ди рек тор Ку зма но вић, на поми њу ћи да не до ста так мо дерних ин стру ме на та ни је ути цао на ква ли тет ге не ра ци ја ко је се ов де шко лу ју, јер њи хо ви ђа ци улав ном осва ја ју ви со ка ме ста на так ми че њи ма на који ма уче ству ју. Реч уче ни ка Час кла ви ра Шко ла без зи до ва ав гу сту смо до би ли инфор ма ци ју да ће згра У да Му зич ке шко ле би ти из гра ђена у на ред них шест ме се ци. Ми смо се већ до го во ри ли да уко ли ко се то не де си, у мају на ред не го ди не на пра ви мо кон церт на те ме љи ма објек та, ка ко би ука за ли на про блем ко ји има мо већ го ди на ма каже ди рек тор Му зич ке шко ле Фи лип Ви шњић Иви ца Кузма но вић, до да ју ћи да ће то би ти пра ва шко ла без зи до ва. Алек сан дра Тан цик из Ши да Ву ка шин Ми шић Је ле на Бо жин из Ба чи на ца Јед на од уче ни ца Му зич ке шко ле је и Је ле на Бо жин из Ба чи на ца. По ха ђа че тврти раз ред хар мо ни ке, у кла си на став ни це Дра га не Ку змано вић. - Ка да сам би ла ма ла чу ла сам на те ле ви зи ји хар мо нику и тај звук ми се ја ко свидео, па сам за то ре ши ла да упи шем му зич ку шко лу. Дола зим на ча со ве у Шид два пу та не дељ но, а осим оба веза у му зич кој шко ли имам и три пу та не дељ но тре нин ге у ка ра те клу бу у Ши ду. У град ме во зи не ка да ма ма, не ка да та та, а че сто уско чи и де ка, све за ви си кад ко има време на. Све ово чи ме се ба вим ја ко во лим, па ми за то ни шта ни је те шко ка же 12- го дишња Је ле на Бо жин, ина че од лич на уче ни ца ше стог разре да основ не шко ле у Ба чинци ма. Алек сан дра Тан цик из Ши да учи да сви ра кла вир и по ха ђа пе ти раз ред Му зич ке шко ле. Ка же да је та ле нат за му зи ку на сле ди ла од маме, јер су у ње ној по ро ди ци сви му зи кал ни и ле по пе ва ју и до да је: - Још од ма ле на сам во ле ла да сви рам и да пе вам и за то сам хте ла да се упи шем у музич ку шко лу. Са ма сам од лучи ла да иза бе рем кла вир, а ма ма ме је у то ме по др жа ла. Три на е сто го ди шњи Ву кашин Ми шић из Ши да по ха ђа пе ти раз ред му зич ке шко ле, у кла си на став ни ка Мла де на Вук ми ра. - Од лу чио сам да учим да сви рам хар мо ни ку, то ми је би ла же ља. Пр ви ин стру мент сам био до био на по клон, а он да су ми ро ди те љи ку пи ли ве ћу хар мо ни ку, та ко да сада мо гу и код ку ће стал но да ве жбам. И мо ји ро ди те љи су сви ра ли ин стру мен те кад су би ли мла ђи, та та кла ри нет, а ма ма фла у ту ка же Ву ка шин Ми шић из Ши да. Те ме љи бу ду ће шко ле

20 20 Среда, 12. новембар У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Мој град сла ви ро ђен дан СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО СЛА ВА МИ ТР Овај град има св Сви ма ко ји су по мо гли у од бра ни гра да од по пла ва до деље не за хвал ни це - У По зо ри шту "До бри ца Ми лу ти но вић" одр жа на све ча на ака де ми ја, а у Са бор ном хра му све ча на ли тур ги ја - На кон осве ће ња и ло мље ња слав ског ко ла ча, гра ђа ни и све штен ство, у ли ти ји, про шли цен тром гра да до ба зи ли ке Све тог Ди ми три ја Mанифестација под нази вом Мој град сла ви ро ђен дан одр жа на је у Библи о те ци Гли го ри је Во заро вић у Срем ској Ми тро вици. То ком ма ни фе ста ци је су из ло же ни ра до ви ли ков ног и ли те рар ног ства ра ла штва, као и ори га ми ра до ви ко је су при пре ми ли де ца и млади на по ро дич ном сме штају са сво јим хра ни те љи ма и струч ња ци ма из Цен тра за со ци јал ни рад Са ва из Срем ске Ми тро ви це. - Циљ ове ма ни фе ста ци је је сте да де ца по ка жу зна ње и ве шти не, да се дру же, али и да обе ле же ро ђен дан свог гра да, ре кла је Дра ги ња Дре згић, пред сед ни ца Удру же ња храни те ља Хра бро ср це 022 из Срем ске Ми тро ви це. ДА ТУ МИ И СЕ ЋА ЊА По ла га њем цве ћа на гробни цу ин тер ни ра них српских вој ни ка на пра во слав ном гро бљу у Срем ској Ми тро вици, 5. но вем бра је обе ле же на го ди шњи ца осло бо ђе ња овог гра да у Пр вом свет ском ра ту. У ста рој гроб ни ци са хра ње ни су срп ски вој ни ци на кон Легет ске бит ке, ин тер ни ра ни у ми тро вач кој ка зни о ни, где су ма сов но уми ра ли због не хума них усло ва ко ји ма су би ли из ло же ни. У име гра да цве ће је по ло жио по моћ ник гра до начел ни ка Бог дан Ку змић, ко ји је ре као да се овим чи ном одаје ду жна по част ин тер ни ра ним и свим бор ци ма из Пр вог светског ра та. Де таљ из про гра ма На по ро дич ном сме шта ју тре нут но се на ла зи 107 де це, сме ште них у 53 ак тив не храни тељ ске по ро ди це. За да так струч ња ка из Цен тра за со цијал ни рад је сте да им по мог ну да се оса мо ста ле. - Из си сте ма со ци јал не зашти те го ди шње из ла зи јед но до дво је мла дих. Они та да треба да се за по сле, али ту на и- ла зи мо на про блем, има ју ћи у ви ду те шку еко ном ску си туа ци ју и број не за по сле них у зе мљи. Из тог раз ло га на ма је у про це су оса мо ста љи ва ња и за по шља ва ња по треб на по моћ ло кал не са мо у пра ве, дру штвено од го вор них пред у зе ћа и поје ди на ца, ре кла је Сне жа на Ста ни са вље вић, ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад Са ва у Срем ској Ми тро ви ци. Сла ва срп ским вој ни ци ма Цве ће на гроб ни ци Н о вем бар је ме сец ко ји за Срем ску Ми тро ви цу има ве ли ки исто риј ски значај, јер је по чет ком тог ме се ца град осло бо ђен у Пр вом и у Другом свет ском ра ту, а Ми тров дан - 8. но вем бар, Дан је гра да и град ска сла ва. За то се, у оби љу ма ни фе ста ци ја раз ли чи тог садр жа ја, ко ји ма се обе ле жа ва ју Но вем бар ски да ни, про гра ми са кра ја про те кле сед ми це по себ но из два ја ју. Уочи Ми тров да на, у са ли Српског до ма, упри ли че на је све чаност на ко јој је ло кал на са моу пра ва до де ли ла за хвал ни це сви ма ко ји су до при не ли да град бу де од бра њен то ком мај ских по пла ва. За хвал ни це је до би ло сто ти нак при вред них дру шта ва, пред у зет ни ка и по је ди на ца. Међу ме ди ји ма за хвал ни цу су доби ле и "Срем ске но ви не". - Же ле ли смо да се на овај на чин за хва ли мо љу ди ма што су пру жи ли Срем ској Ми тро ви ци ве ли ку по моћ и до при не ли да се од бра ни и са чу ва град од во дене сти хи је, ре као је пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ваче вић. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мовић до дао је да су за хвал ни це и све ча ност сим бо ли чан гест за хвал но сти љу ди ма ко ји су помо гли у нај те жим да ни ма да се спре чи из ли ва ње Са ве. Ме ђу до бит ни ци ма за хвални це је и "Ла фарж", а Мир ја на Ма ле ше вић Мил кић, члан Извр шног од бо ра ове по зна те бео чин ске це мен та ре, за хва ли ла се у име ком па ни је. Сва ка соци јал но - од го вор на ком па ни ја и да тре ба да по мог не љу ди ма уко ли ко је то по треб но, по ру чила је пред став ни ца "Ла фар жа". Го ран Стан ко вић, вла сник и ди рек тор "Хра на про дук та" захва лан је град ској вла сти на при зна њу. Пред став ни ци ове фир ме ра ди ли су да се са чу ва овај град и ку ће, ре као је Го ран Стан ко вић. Уочи Ми тров да на вла ди ка срем ски Ва си ли је је, уз са служе ње све ште ни ка ове цр кве не оп шти не, слу жио ве чер ње бого слу же ње у Са бор ном хра му, а по том је при ре ђе на све ча на ду хов на ака де ми ја. На ака деми ји су уче ство ва ли: Цр кве ни хор "Све ти Са ва", Де чи ји хор "Бла го слов", Ет но пе вач ка гру па "Срп ски дом" и уче ни ци ве ро нау ке са го сти ма. Окретање славског колача У Са бор ном хра му Све тог Дими три ја је 8. но вем бра, на Митров дан, слу же на све та ар хи јереј ска ли тур ги ја. Слу жио је влади ка срем ски го спо дин Ва си лије, а ли тур ги ји су при су ство ва ли пред став ни ци ло кал не са мо у- пра ве на че лу са гра до на чел ником Бра ни сла вом Не ди мо ви ћем, као и ве ли ки број Ми тров ча на. На кон при че шће ња вер ни ка, осве ће ња и се ча ња слав ског ко- Уру чи ва ње за хвал ни це СИР МИ ЈУ МАРТ Му зич ко ве че у "Та ли ји" ен тар за кул ту ру Сир ми- март ор га ни за тор је још Цју јед ног му зич ког до га ђа ја у Сремској Ми тро ви ци. У ка феу Tалија 6. но вем бра, одр жан је кон церт "Bla zing to Ser bia" сa во ка лом Џем сом Рен да лом из Вел са, чла ном ти ма овог ху ма ни тар ног про јек та. Кон церт је об у хва тио компо зи ци је раз ли чи тих му зич ких жан ро ва, репер то ар су чи ни ле компо зи ци је чу ве них музич ких бен до ва, ауто ра и пе ва ча, као што су: "Qu e en", Tom Jo nes, Don McLean, Otis Red ding, Sina tra, Neil Di a mond, Bob Mar ley и Eric Clap ton. Пе вао је Џемс Рен дал Код ба зи ли ке све тог Ди ми три ја

21 Среда, 12. новембар ОВ ДА НА, ДА НА ГРА ДА И ГРАД СКЕ СЛА ВЕ е тлу бу дућ но ст ПРИ ЈА ТЕ ЉИ ИЗ ВЕЛ СА По де ли ли па ке те Све ча на ака де ми ја Тим ва тро га са ца из Ју жног Вел са стигаo је у Срем ску Ми тро ви цу и са со бом по нео бо жић не па ке те угро же ним по ро ди ца ма. По кло ни су по деље ни по ро ди ца у ла ћа рач ком на се љу "Вар да", а у пла ну су и по де ле по кло на ви шеч ла ним по ро ди ца ма у Ку зми ну и Мартин ци ма. - На ши при ја те љи из Сремске Ми тро ви це су нам омо гући ли ве зу са Ла ћар ком, где Уру чи ва ње па ке та у Ла ћар ку смо уру чи ли бо жић не по кло не угро же ним по ро ди ца ма и ми смо ви ше не го срећ ни да то учи ни мо. Наш тим под на зивом Bla zing to Ser bia же ли да по мог не ка ко ва тро га сци ма, та ко и Цр ве ном кр сту, али и ло кал ном ста нов ни штву. Са ма чи ње ни ца да сам у Ср би ји већ пет на е сти пут го во ри и о то ме да ужи вам док сам ов де, рекао је Стив Ло ган, во ђа ти ма Bla zing to Ser bia. У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Ви зу ел ни сен ти мен ти Ки не Љи ља на Кар ланд Мал ба шић на из ло жби ла ча, фор ми ра на је ли ти ја која је ишла од Са бор ног хра ма, Тр гом Ћи ре Ми ле ки ћа, Ули цом КОН ЦЕРТ Још пре два де се так го ди на Алек сан дар Бе љан ски, му зи чар и му зич ки пе да гог из Срем ске Ми тро ви це, сни мао je ин стру мен тал не ком по зици је од њих је на пра вио албум "Хим на шу ме". То је та да овом му зи ча ру да ло иде ју да по ку ша да на ста ви са истим вр стом му зи ке и офор ми но ви му зич ки пра вац коjег је он назвао "му зи ка при ро де". Та ква Све тог Ди ми три ја, до Тр га Војво ђан ских бри га да. Ту је, код ба зи ли ке Све тог Ди ми три ја, Му зи ка ин спи ри са на зву ком при ро де Ли ти ја одр жа на за јед нич ка мо ли тва за град и ње го ве ста нов ни ке. ЕСН Кон церт Алек сан дра Бе љан ског вр ста му зи ке, ко ју у све ту још на зива ју "еко му зи ком", по ста ла је глав на пре о ку па ци ја ствара ла штва Алек сандра Бе љан ског па је на стао и про је кат "Звуч не сли ке из Вој во ди не". Ре а ли за ци ју овог про јек та је фи нан сиј ски по држао По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор миса ње Вој во ди не, а у ор га низа ци ји Уста но ве за не го ва ње кул ту ре "Срем" у Срем ској Ми тро ви ци је одр жан пр ви у ни зу кон це ра та " Звуч не слике из Вој во ди не". з ло жба цр те жа и аква ре ла Ипод на зи вом Ви зу ел ни сен тимен ти Ки не, ака дем ске сли кар ке Љи ља не Кар ланд Мал ба шић отво ре на је у Му зе ју Сре ма и траја ће до 26. но вем бра. - Из ло жба о Ки ни је на ста ја ла то ком про шле и ове го ди не као од го вор на мо је ви ше го ди шње про у ча ва ње Ки не из пе ри о да од 13. до 19. ве ка. Ов де је при ка зан збир ко ла жа и цр те жа у ком би нова ној тех ни ци, а ко ри сти ла сам У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Је фи ми ји ни сно ви бо је ко је су из ра зи то у ду ху кине ске кул ту ре, од но сно цр ве ну, цр ну и бе лу. Оне тре ти ра ју моти ве из сва ко днев ног жи во та три ки не ска пе ри о да. То су пе ри о ди то ком ко јих су вла да ле ди на сти је Сун, Минг и Ћинг, ре кла је Љиља на Кар ланд Мал ба шић. На аутор ки ним сли ка ма се могу ви де ти сце не са пи ја це, просја ци, улич ни те а тар, кон ку би не, ца ре ви, му дра ци, рат ни ци и музи ча ри. Тра ди ци о нал на из ло жба под на зи вом Је фи ми ји ни снови одр жа на је у Би бли о те ци Гли го ри је Во за ро вић. Из ложба је тра ја ла не ко ли ко да на, а по се ти о ци су мо гли да погле да ју, али и да ку пе, ручне ра до ве чла но ва Удру же ња Сир ми јум тре ће до ба. - Чла но ви на шег удру жења су пен зи о не ри ко ји пева ју у хо ру, ба ве се руч ним ра дом, пи са њем, сли ка њем, цр та њем и му зи ком, ре кла је Иван ка Ра до ва но вић, из Удру же ња Сир ми јум тре ће до ба. У про гра му отва ра ња из ложбе на сту пи ли су Зла та Захор јан ски, пе сни ки ња, Предраг Удиц ки, пeсник и Рај ко Па нић, сли кар и пи сац.

22 22 Среда, 12. новембар РУ МА ВЕ ЛИ КИ ЈУ НА ЦИ У МА ЛОМ ГРА ДУ Пре и по сле ду ге - кад за бо ли мрак... Бра ни слав Вик то ро вић из Ру ме: сле пи ку гла шки маг нат, и пе сник бо ја Ж и вот сва ко га од нас има бар два раз до бља, и мада их де ли тан ка, го то во не при мет на нит, она су у сво јој би ти раз ли чи та, по не кад оштро су пр о ста вље на, то ли ко да све то те шко мо же ста ти у не што јед но, у је дан об лик, у жи вот из јед ног ко ма да. Све то мо же личи ти на не бо, не бо пре и по сле ду ге. Ни ка да ни је исто. Увек ће се на ћи не ки за лу та ли обла чић ко ји ће у жур би да стиг не оне огром не, мо дре обла ке, ко ји се, опет, са мим тим што су огром ни, спо ро ва ља ју у ви си на ма, тај ће обла чић на час, или на веч ност, из ме ни ти не бе ско пла вет ни ло, мо жда по бо ји, по об ли ку, по не кој не бе ској си ме три ји, али - не ће би ти исто. Жи вот сва ко га од нас, по пут не ба, има вре ме пре - и по сле ду ге. Те ''ду ге'' мо гу би ти не ка љу бав, не ка смрт, не ки су срет, не ко пу то ва ње у да ле ке не позна те пре де ле. Увек су спо знаја да оно пре то га, и оно по сле, ни су јед но. Пр во је, нај че шће, раз и гра но, ле пр ша во, ла ко, гото во без те жи не, дру го, на топље но но вим вре ме ном, по стаје не ка ко гу сто, те шко, не што као ва здух ко ји се мо же но жем се ћи. Жи вот на шег ју на ка, Бра нисла ва Вик то ро ви ћа из Ру ме, де ли се на вре ме са ви дом, и вре ме мра ка, ако се из у зме онај је дан про це нат оч ног ви да ко ји се не ка ко са чу вао. Бра ни слав је од ро ђе ња слеп на де сно око. Игром слу ча ја, или суд бин ске не ми нов но сти ко ју, у не зна њу, у тра га њу за не ком ви шом спо зна јом, обич но на зива мо слу ча јем, у 19-ој го ди ни, у јед ној бе за зле ној мла да лач кој ту чи због де вој ке, пр вој и послед њој ту чи у ње го вом жи воту, Бра ни слав гу би и ле во око. Не смо тре ни, чак и не на мер ни, по крет пив ском фла шом, та ко чест у мла да лач ким ве че ри ма, учи нио је да се јед но ве ли ко све тло - уга си. По сле три ме се ца ле че ња, и де вет опе ра ци ја, ле во око поста ло је ма ла пла ва ку гли ца, без сми сла - пре да ло се мра ку. Али, да жи вот ни је чу до, не би се ни ово де си ло: Бра ни сла ву се тих да на и ме се ци вра ти вид на десно око. Ле ка ри су ре кли, мо зак је од ре а го вао та ко, оно ма ло жив ца што је оста ло ак ти ви ра ло се - у је дан про це нат ви да. Та ко ма ло, и та ко мно го, у исто вре ме. Та ко је и да нас. Бра ни слав ви ди на је дан ме тар ис пред себе. Ви ди си лу е те љу ди. Та мо где су се ма фо ри, пре ла зи - кад пре ла зе и дру ги. Ти дру ги су ''зе ле но'' и ''цр ве но''. Из бли за - пре по зна је бо је. Има, сре ћом, ро ди тељ ску ку ћу, ин ва лид ску пен зи ју од 13 хи ља да ди на ра, има су пругу(ни је то она због ко је је по лете ла пив ска фла ша), две ћер ке, Ива ну и Је ле ну. Ива на је студент, Је ле на гим на зи ја лац. Ве ли ка све тлост у ве ли кој тами за Ба не та, та ко га Ру мља ни зо ву, одав но су две ства ри: спорт и бо је. Од ма лих но гу ве жба џу до, по сле су до шли атле ти ка, пли ва ње, ку гла ње. У атле ти ци је, реч је о ин ва лид ском спо ртском так ми че њу, ви ше го ди шњи пр вак др жа ве, у тр ча њу на 100 и 400 ме та ра, и у ско ку у даљ. Ба не и свет бо ја У атле ти ци је осво јио осам балкан ских ме да ља, од то га три злат не. У џу доу је два пу та де вети на свет ском пр вен ству, и једном пе ти на пр вен ству Евро пе. У ку гла њу не ма прем ца, ви шестру ки је пр вак др жа ве, го ди на уна зад. Про шле го ди не по стао је пр вак Евро пе у микспа ро ви ма, а ове пр вак Евро пе у по је ди нач ној кон ку рен ци ји на пр вен ству у Пољ ској. То је пр ва ку гла шка злат на ме да ља за Срби ју у ње ној исто ри ји. Мно ги у Ср би ји то не зна ју, па ни мно ги Ру мља ни. А ту, по ред њих, жи ви пра ви ку гла шки маг нат. Чу ње ви, и бе ла ли ни ја... - Сре ћом, ни сам ро ђен слеп, имам ори јен та ци ју у про сто ру ко ју пам тим из мла до сти. На 100 ме та ра тр че и са свим сле пи - тр че на звук, ис пред је чо век ко ји тап ше и то им је ори јен таци ја. Ја се при тр ча њу ори јенти шем по бе лој ли ни ји на стази, то ме ма ло успо ра ва, али не мо же дру га чи је. Код ку глања, знам на па мет ка ко сто је чу ње ви и ста за. Ме ни је сва ка ку гла на иста. За џу до и не треба вид, су ди је нас на ме сте у по чет ни гард, и по чи ње бор ба. Пра ви ла су иста, као и за виде ће. Ина че, спо рт ми одр жа ва те ло, и пси ху. Кад до ђе кри за, де пре си ја, из лаз је - ку гла на. Спо рт ми је лек, и на чин жи вота и раз ми шља ња-при ча Ба не Вик то ро вић. Ба не је по стао по моћ ни тренер ви де ћим ку гла ши ца ма. Негде имао је опе ра ци ју тумо ра на де сној пре по ни, са мо го ди ну да на ка сни је тре ћи је у Евро пи у ку гла њу. А 2010, опет опе ра ци ја на дру гој пре по ни, и Ба не Вик то ро вић у дру штву пе ха ра го ди ну да на ка сни је, че твр ти у Евро пи, опет у ку гла њу. Спот је чу до. И Ба не је чу до. Пр сти као очи... Дру га све тлост Ба не то вог жи во та су бо је. Све је по че ло у са ве зу сле пих, ту у Ру ми, пре че ти ри-пет го ди на. Ни је знао да има та ле нат. На го ва ра ла га ко о р ди на тор Бо ба, 'ај де про бај, и про бао је. Је ди на тех ни ка му је пре сли ка ва ње: на не се се боја на јед ну стра ну плат на, или шпе р пло че, дру га пло ча се стави на њу, бо је се ме ша ју, по сле се све до те ру је. Пр сти ма. Четки ца ту не ма шта да ра ди. Та ко је ушао у но во чу до, у свет бо ја. А бо је су, ка же, ра дост. Зе ле на и жу та су, по ње му, из вор жи во та. Цр ве на је увек љу бав. А пла ва - не пре ге лед но про странство, као не бо, као мо ре... -У сли ка њу, и у све му, за мене је пре су дан до дир. Све што је ре љеф но, мо гу да до дир нем, да га осе тим. У ку ћи мо гу скоро све да ра дим. Ку вам, ра дим сит не по прав ке, пе глам, це пам др ва... Кад пе глам, пр стом осетим на бор и пе глом пре ђем преко ње га. Не мо гу баш све, али тру дим се да жи вим као сав норма лан свет - ка же Ба не. Не кад га, ипак, за бо ли мрак: -Не мо гу де ци да по мог нем у шко ли, не мо гу да гле дам ТВ, не мо гу да чи там. Знам Бра је во пи смо, али су те књи ге ка ба сте, гло ма зне. Са да имам звуч не књи ге на ЦД-у, се дим и слу шам, пу ту јем не где и ''чи там''. Де ца ми мно го по ма жу. Ту су увек кад тре ба. Оне су мо ја сна га и мо је очи, оне ис пу ња ва ју све оно што ја не мо гу. Без њих не би из држао. А ако јед ног да на из гу бим и овај је дан про це нат ви да, што је мо гу ће, сна ћи ћу се не ка ко. Жи вот ме је на у чио, сна ла зим се у мра ку, бо ље од не ких ко ји ви де. Схва тио сам, мно ги ви де, а жи вот им про ђе у мра ку. Мрак и ''мрак'' ни су исто... Баш као не бо, пре и по сле ду ге. Ка ти ца Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ожи вље но се ћа ње на ју на ка Ве ли ког ра та От кри ве на спо мен пло ча Mи ла ну Га чи ћу От кри ва њем спо мен пло че ју на ку два бал кан ска и Првог свет ског ра та Ми ла ну Га чићу, Ми тр ов ча ни су се про те кле сре де, а по сле ви ше де це ни ја ко нач но оду жи ли свом не правед но за по ста вље ном и за бора вље ном су гра ђа ни ну ко ји је сво јим ју на штвом за ду жио не са мо ге не ра ци је про шле, не го и ге не ра ци је ко је до ла зе. Спо мен пло ча на ко јој је пред ста вљен лик Ми ла на Га чића про пра ћен при год ним текстом, ли ве на је у Сме де ре ву, а по ста вље на је на Жит ном Тр гу, на бро ју 35, на ку ћи Бог дано ви ћа у ко јој је Ми лан, иначе ро дом из Љу бо ви је про вео нај ве ћи део сво јих ми тр о вачких да на. На ју на штво Ми ла на Га чи ћа, Ми тр ов ча не су при ли ком от крива ња спо мен пло че под се ти ли Ди ми три је Стој шић, Ни ко ла Бог да но вић и све ште ник Слобо дан Га чић, Ми ла нов унук, као ини ци ја то ри ње ног по ставља ња, од но сно пр ви чо век За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Љу би ша Шу ла ја, који је овај пред лог при хва тио и до при нео да се он спро ве де у де ло. С. Л. У част ју на ка Ве ли ког ра та

23 Среда, 12. новембар ШИД ЈЕ ЛЕ НА РА ДО ВА НО ВИЋ ВЕЋ 12 ГО ДИ НА БО ЛУ ЈЕ ОД КАР ДИ О МИ О ПА ТИ ЈЕ Сва ког да на глу мим да сам здра ва - Ле чим се у не ко ли ко здрав стве них уста но ва: на ин сти ту ти ма у Ка ме ни ци и на Де ди њу, на Кли нич ком цен тру у Бе о гра ду, као и на ВМА, а с об зи ром да ми ср це ра ди са мо са 20 од сто ка па ци те та, је ди но ре ше ње је тран сплан та ци ја. Исту ди јаг но зу има и мо ја 14-го ди шња кћер ка Ва ња чи је ср це са да ку ца са мо са по ло ви ном сна ге при ча ова 34-го ди шња Ши ђан ка В Је ле на Ра до ва но вић ећ 12 го ди на Је ле на Радо ва но вић из Ши да болу је од те шког ср ча ног обо ље ња ди ла та тив не кар дио ми о па ти је, због че га јој ср це ра ди са дра стич но ума ње ним ка па ци те том, од све га два десе так од сто. Бо лест је од ње на сле ди ла 14-го ди шња кћер ка Ва ња чи је ср це са да ку ца само са по ло ви ном сна ге. - Ову бо лест имам од рође ња, али сам је от кри ла тек го ди не, ка да сам са свим слу чај но оти шла на ле кар ски пре глед. Од та да по чи ње мо ја бор ба за оздра вље ње и ход по му ка ма. Ово обо ље ње мо же бити или на след но или ви ру сно, а код ме не је обо је, јер осим што сам бо лест на сле ди ла од свог по кој ног оца, го ди не доби ла сам кок са ки ви рус ко ји је до ста оште тио ср це ко је је та да по че ло да ра ди сма ње но, са мо 30 до 40 од сто. Али, тих го дина сам ипак би ла у ста њу да ра дим, а са да све и да хо ћу не мо гу, не мам ви ше сна ге. Ле чим се у не ко ли ко здрав стве них уста но ва: на ин сти ту ти ма у Каме ни ци и на Де ди њу, на Клинич ком цен тру у Бе о гра ду као и на ВМА, а је ди но ре ше ње за ову бо лест је тран сплан та ци ја ср ца. Ме ђу тим, још увек ни сам ста вље на на ли сту че ка ња за тран сплан та ци ју јер по по следњим на ла зи ма ле ка ра из Бе о- гра да мо је ср це са да ра ди са 35 од сто ка па ци те та. Ја бих ја ко во ле ла да је за и ста та ко, да је до шло до по бољ ша ња ко је су ми на пи са ли на от пу сној ли сти, али не осе ћам се ни ма ло бо ље, на про тив, сва ко днев но све више осе ћам за ма ра ње, гу ше ње и не све сти цу, ма да се не пре дајем не го глу мим да сам здра ва. Тру дим се да сва ки дан бу дем до бро ко ли ко год то мо гу, најви ше због де те та, јер сам свесна то га да је и она бо ле сна и да јој је мо ја по моћ нео п ход на. За се бе се и не бо јим, не го само за њу ова ко, кри ју ћи су зе, по чи ње сво ју жи вот ну при чу 34-го ди шња Је ле на Ра до ва новић из Ши да. А да са утвр ђи ва њем ди јагно зе и од ре ђи ва њем те ра пи је ни је до шао крај ње ним му ка ма, све до че да ље здрав стве не нево ље ко је су сна шле ову мла ду Цр те жи кра се зид днев ног бо рав ка Ва њи на љу бав је цр та ње Че тр на е сто го ди шња Вања Ма ној ло вић је вр ло добра уче ни ца Основ не шко ле Бран ко Ра ди че вић у Ши ду. По при ро ди мир на и ти ха, нај ви ше во ли да сло бод но вре ме про во ди уз књи гу или те ле ви зор. Бег од раз мишља ња о сво јој бо ле сти ко ја јој је уста но вље на пре де сет го ди на, про на ла зи у цр тању. Ка же да нај ви ше во ли да цр та пор тре те, а осим тога ужи ва и да сми шља необич не кре а ци је за све ча не ха љи не. " Не дав но сам под не ла зах тев за до би ја ње ту ђе неге и по мо ћи али су ме зва нич но од би ли, а не зва нич но сам чу ла ко мен тар: Па шта ти хо ћеш, баш ле по изгле даш, ни шта те би не фа ли. То ме ни је за чу ди ло јер сам већ на ви кла да љу ди кад ме ви де че сто ре а гују баш та ко, ми сле да ако не из гле дам на око бо ле сно или за пу штено да ми ни је ни шта, а не зна ју да сва ки мој дан за ме не мо же бити по след њи и хра бру же ну. На и ме, го ди не до жи ве ла је мо жда ни удар, на кон то га је до би ла поче так упа ле плу ћа, а про шле го ди не - ка да су јој от ку ца ји ср ца би ли ис под 40, ура ђен јој је пејс меј кер. По след ња у ни зу ло ших ве сти је но ва ди јаг но за: ди ја бе тес, што је та ко ђе по горша ло ње но здрав стве но ста ње. - Ипак, нај те же од све га ми па да па пи ро ло ги ја, по не кад имам ути сак да ми је то те же чак и од мо је бо ле сти. Јер, да бих оти шла на би ло ко ји преглед у Ка ме ни цу или у Бе о- град, мо рам да пре то га из вадим го ми лу упу та и да ура дим број не ана ли зе, да идем на ко ми си ју,а ме ни је све то вео ма те шко јер на не мам сна ге и ло ше се осе ћам. У по след ња два ме се ца Ва ња и ја смо 12 пу та ишле у раз не здрав стве не уста но ве у Бе о гра ду и у Но вом Са ду. Све то ко шта ја ко пуно, ма да ми гле да мо да ба рем сен дви че по не се мо од ку ће, па да не ма мо ни ка кав дру ги трошак осим бен зи на. Ду го го ди на сам и у бол ни цу и из бол ни це ишла во зом и увек сам са ма но си ла пут не тор бе, јер ни сам има ла мо гућ но сти да пла ћам ауто, али са да ви ше то ни сам у ста њу. Не дав но сам под не ла зах тев за до би ја ње ту ђе не ге и по мо ћи али су ме зва нич но одби ли, а не зва нич но сам чу ла ко мен тар: Па шта ти хо ћеш, баш ле по из гле даш, ни шта теби не фа ли. То ме ни је за чу дило јер сам већ на ви кла да љу ди кад ме ви де че сто ре а гу ју баш та ко, ми сле да ако не из гле дам на око бо ле сно или за пу ште но да ми ни је ни шта, а не зна ју да сва ки мој дан за ме не мо же бити по след њи при ча Је ле на. Ина че, мај ка и ћер ка жи ве у Ши ду као под ста на ри, у изнајм ље ној ку ћи за ко ју ки ри ја из но си сто евра. Је ди ни при ходи ко је има ју је со ци јал на помоћ, а за обе она из но си ди на ра ме сеч но. На пи та ње од че га жи ве, пла ћа ју ки ри ју и све дру ге обаве зе, Је ле на са мо сле же ра мени ма и ти хо ка же: - Не знам ни са ма...ма ло ми не кад по мог не брат, ма ло бака од сво је скром не пен зи је, а нај че шће сам у ду го ви ма... Уз све те тро шко ве и Ва ња и ја мо ра мо сва ко днев но да пи је мо ви ше вр ста ле ко ва, а са мо за те ра пи ју нам тре ба око ди на ра ме сеч но. Осим со цијал не по мо ћи дру гих при хо да не ма мо, па се узда мо у до бре и ху ма не љу де. Има та квих ов де... По мог не ми че сто мо ја нај бо ља дру га ри ца На та ли ја, Ва ња и Је ле на са ба ка Ол гом из Или на ца са њом се нај ви ше и дру жим, а осим ње ве ли ку по моћ до би јам и из Цр ве ног кр ста у Ши ду. Они су ме и на го во ри ли да се при јавим за хра ну из На род не ку хиње, да би ми ба рем де те имало сва ки дан да по је де не што ску ва но, јер све че шће на и ђе та кав пе ри од ка да не мам сна ге да да ни ма уста нем из кре ве та при ча Је ле на и до да је да су јој ро ди те љи умр ли, а да од бли же род би не ко ја је по се ћу је има је ди но бра та Дра га на и 80-годи шњу ба ку Ол гу ко ја жи ви у Илин ци ма, и ко ја се, иако већ и са ма при лич но бо ле сна, тру ди да им при по мог не од сво је пензи је ко ја из но си ди на ра. С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић Сва ка по моћ до бро до шла Сва ка вр ста по мо ћи Је ле ни и Ва њи је добро до шла, а број Цр ве ног кр ста пре ко ко јег се ова по моћ мо же упу ти ти је 022/ Овој дво чла ној по ро ди ци зна чи ла би по моћ и у ле ко ви ма, јер са мо јед на ку ти ја та бле та корак сан ко шта ди на ра, а Је ле на сва коднев но пи је де сет вр ста ле ко ва.

24 24 Среда, 12. новембар ПРО ЈЕ КАТ ПО САО НАШ НА СУ ШНИ - КО РА ЦИ И СПО ТИ ЦА ЊА Про је кат је по др жан од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње РА МИЗ СЕ ЛИ МИ, ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ ЊА РО МА БЕ О ЧИН Ро ме рет ко ко же ли да за по сли И ако по след њих не ко ли ко го ди на др жа ва знат но више па жње по све ћу је пи тањи ма за по шља ва ња тзв. ра њивих ка те го ри ја ста нов ни штва, у ко је спа да ју и Ро ми, по пра вилу им да је при о ри тет при ли ком укљу чи ва ња у про гра ме отвара ња но вих рад них ме ста, програ ме са мо за по шља ва ња и сл., у прак си су њи хо ви про бле ми мно го ве ћи и сло же ни ји. Већ сама чи ње ни ца да сте при пад ник ром ске по пу ла ци је, ка же наш бе о чин ски са го вор ник Ра миз Се ли ми, нај че шће вам за твара вра та фир ми ко је тра же но ве рад ни ке, без об зи ра да ли имате тра же не ква ли фи ка ци је или не. Је дан од глав них раз ло га осни ва ња Удру же ња Ро ма Бео чин, чи ји је Се ли ми пред седник, сва ка ко је би ла же ља да ње го ви чла но ви ор га ни зо ва но, за јед нич ким сна га ма, бр же и лак ше сти жу до за по сле ња. Ка да је осно ва но Удру жење Ро ма у Бе о чи ну, чи ји сте Ви пред сед ник, и ко ји су њего ви основ ни за да ци? Шта сте до са да ура ди ли по пи та њу бр жег за по шља ва ња Ро ма? - Удру же ње Ро ма Бе о чин је осно ва но го ди не са примар ним ци љем еду ка ци је и еман ци па ци је ром ске по пу ла ције ко ја је у бе о чин ској оп шти ни број на (нај број ни ја на ци о нал на ма њи на, ко ја у укуп ном станов ни штву уче ству је са око 10 од сто). Ње ни осни ва чи су Ро ми ко ји су по же ле ли да оку пљени у јед ној ор га ни за ци ји лак ше Ра миз Се ли ми ре ша ва ју про бле ме ко је има ју и са ко ји ма ће се су сре та ти обраћа ју ћи се ин сти ту ци ја ма, ка ко на ло кал ном та ко и на на ци о- нал ном ни воу. Та ко ђе, је дан од раз ло га осни ва ња ор га ни за ци је је обра зо ва ње ром ске де це и одра слих, ка да је реч о за по шљава њу, хи ги јен ско - здрав стве ној не зи и за шти ти, те по бољ ша ње усло ва ста но ва ња и по ве ћа ње кул ту ре ста но ва ња, као и актив но сти на очу ва њу је зи ка, кул ту ре и тра ди ци је Ро ма. Основ ни за да так на шег удруже ња је по бољ ша ње ква ли те та жи во та Ро ма у Бе о чи ну и Ср бији, кроз осна жи ва ње ром ске зајед ни це за са мо стал но ре ша вање и пре ва зи ла же ње жи вот них про бле ма, уз за др жа ва ње свог ет нич ког иден ти те та, рав ноправ но сти у дру штву без дискри ми на ци је, за што ве ћи број шко ло ва не де це и фа кул тет ски обра зо ва них Ро ма. Ви зи ја Удруже ња Ро ма Бе о чин је сте друштво у ко ме су Ро ми пут пу но ин те гри са ни, уз за др жа ва ње свог ет нич ког иден ти те та, равно прав ни у дру штву без дискри ми на ци је. Ор га ни зо ва ли сте и се ри ју пре да ва ња (тре нин га) о само за по шља ва њу. Шта се на њи ма мо гло на у чи ти и да ли су они има ли од го ва ра ју ће ефек те? - Што се ти че бр жег за пошља ва ња, на ша ор га ни за ци ја је у не ко ли ко на вра та, у са рад њи са Кан це ла ри јом за ин клу зи ју Ро ма, ор га ни зо ва ла пре да ва ња о са мо за по шља ва њу. Ода звао се ве ли ки број Ро ма и би ло је до ста ин те ре со ва ња. Не ки су по ку ша ли, узе ли но вац за отвара ње фир ме, али је то крат ко тра ја ло та ко да су се на шли у нео бра ном гро жђу, па су мо ра ли да вра те но вац. Ме ђу тим, сва ка еду ка ци ја је би ла ко ри сна за при сут не, јер су има ли при ли ку да на у че ка ко би тре ба ло да се во ди соп стве на фир ма. Та ко ђе, сва ки по ла зник је до био сер тифи кат о за вр ше ној обу ци ка ко би лак ше до био сред ства од наци о нал не слу жбе, уко ли ко же ли да по кре не соп стве ни би знис. Има ли при ме ра да су при пад ни ци ром ске за јед нице по кре та ли соп стве ни бизнис, уз по др шку дру штве не за јед ни це? Ме ди ја ци ја за Ро ме У Скуп шти ни Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, сре дином ок то бра, одр жа но је јавно пред ста вља ње дво го дишњег ме ђу на род ног про јек та "Ме ди ја ци ја за Ро ме", ко ји се по ред Ср би је, ре а ли зу је у Шпа ни ји, Ита ли ји, Бел ги ји и Ру му ни ји. Циљ про јек та је да се њего вим спро во ђе њем и оснажи ва њем ром ских ме ди јато ра омо гу ћи ве ћи сте пен оства ри ва ња, за шти те и унапре ђи ва ња пра ва Ро ма у земља ма уче сни ца ма про јекта. Ак тив но сти пред ви ђе не овим про јек том су: ана ли за по сто је ћег фор мал но правног окви ра и прак се у ве зи с ме ди ја ци јом ме ђу Ро ми ма и об ја вљи ва ње ре зул та та те ана ли зе; раз ме на ис ку ста ва зе ма ља уче сни ца про јек та у ве зи с ра дом ром ских ме дија то ра; из ра да и спро во ђење on li ne про гра ма е-обу ке ром ских ме ди ја то ра ко ји би ли де ре у сво јим сре ди на ма да ље об у ча ва ли ве шти на ма по сре до ва ња из ме ђу Ро ма и ин сти ту ци ја, од но сно из рада ме ха ни за ма за оства рива ње, за шти ту и уна пре ђива ње људ ских пра ва у чети ри обла сти: обра зо ва ње, за по шља ва ње, здрав стве на за шти та и ста но ва ње. Оп ште ка рак те ри сти ке тржи шта ра да за оп шти ну Бе о чин у пе ри о ду од го дине су: ве ли ко уче шће ду го рочно не за по сле них ли ца и ве ли ки при лив ви шка за по сле них из пред у зе ћа ко ја се ре струк ту и- ра ју и при ва ти зу ју, не по вољна ста ро сна и ква ли фи ка ци о на струк ту ра не за по сле них, ви со ка сто па не за по сле но сти мла дих, ни ска мо бил ност рад не сна ге, ве ли ки број не за по сле них ко ји при па да ју те же за пошљи вим ка те го ри ја ма, као и ве ли ки број ан га жо ва них ли ца у си вој еко но ми ји; Ак тив но сти у До му кул ту ре Ро ма у Бе о чи ну По др шка за по шља ва њу Уоча ва се да се на тр жишту ра да у зад њем пе ри о ду уста ли ла број ка од до ли ца ко ја тра же по сао; Ства ра ње усло ва за со цијал ну ин клу зи ју и за по шљава ње осо ба са ин ва ли де том, Ро ма, из бе глих и ра се ље них ли ца; Ме ра ма ло кал не са мо у- пра ве и Ло кал ног са ве та за за по шља ва ње у са рад њи са свим ре ле вант ним чи но ци ма, а по себ но са На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње и - Би ло је при ме ра по кре тања соп стве ног би зни са, али је то крат ко тра ја ло. Ко ли ко сам упо знат, од не ко ли ци не ко ји су узе ли суб вен ци је, са мо је дан одр жа ва фир му и има два упосле на рад ни ка. Ка ко у удру же њу оце њује те ре зул та те про јек та "Помоћ у ку ћи ста рим ли ци ма". Ко ли ко је би ло ко ри сни ка, ко је све у то ме уче ство вао и ко ли ко су ко ри сни ци би ли за до вољ ни пру же ним услуга ма? - На ша ор га ни за ци ја је, чи ни ми се, је ди на у Ср би ји (ми слим на ром ске) ко ја ре а ли зу је овакве про јек те. Има мо об у че но По кра јин ским се кре та ри јатом за при вре ду, за по шљава ње и рав но прав ност по лова, као и дру гим до на то ри ма сред ста ва за слич не на ме не (нпр. Кан це ла ри ја за ин клузи ју Ро ма Вој во ди не и дру ги до ма ћи и ино стра ни до нато ри), ак тив но ће би ти пруже на по др шка ре а ли за ци ји ме ра ак тив не по ли ти ке за пошља ва ња... (Из Ло кал ног ак ци о ног пла на за по шља ва ња општи не Бе о чин за годи ну) осо бље ко је ра ди ви ше од чети ри го ди не. Упра во се за вр шио про је кат "По моћ у ку ћи ста рим ли ци ма", фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, где су че ти ри Ром киње би ле за по сле не на од ре ђе но вре ме, пу но рад но вре ме, у пери о ду од пет ме се ци. За 60 старих осо ба је пру же на по моћ у ку ћи, те уна пре ђе на мо бил ност, пси хо со ци јал ни и здрав стве ни ста тус то ком про јект ног пе ри о- да, и то за 44 осо бе у кон ти нуи те ту (пет ме се ци, јед ном недељ но), а за 16 јед ном ме сеч но. Сви ди рект ни ко ри сни ци про јекта (че ти ри за по сле не же не и 60 ста рих осо ба) по зи тив но су оцени ли овај про је кат. Пру жа тељ ке по мо ћи су за хвал не због рад ног ан га жма на на од ре ђе но вре ме, мо гућ но сти да при ма ју на док наду за свој рад и та ко еко ном ски до при не су сво јој по ро ди ци, али и до бро би ти ста рих осо ба у локал ној за јед ни ци. Ста ре осо бе су за хвал не што су има ле кон кретну по моћ у ку ћи, чи сти је окру жење и ре дов ни ју лич ну хи ги је ну, али и осо бу ко ја им је, ма кар и јед ном не дељ но, али ре дов но, ула зи ла у ку ћу, раз го ва ра ла са њи ма и не ко ли ко са ти их одво јила од са мо ће. Са ко јим про бле ми ма се при пад ни ци ром ске за једни це нај че шће су сре ћу, уопште, ка да је реч о за по шљава њу. Шта ва ше удру же ње мо же да учи ни на том пла ну Уче сни ци про јек та "По моћ у ку ћи ста рим ли ци ма" ка ко би се са вла да ле мно гоброј не пре пре ке и по мо гло не за по сле ни ма? - Бе о чин ска фа бри ка це мента је би ла "ме лем" за Ро ме. У њој је ра ди ло ви ше од 90 одсто Ро ма. Од го ди не, ка да је про да та и при ва ти зо ва на ова фа бри ка, у ком па ни ји "Ла фарж" у Бе о чи ну ра ди са мо је дан наш при пад ник. Ро ме рет ко ко же ли да за по сли у сво јој фир ми, без об зи ра да ли они има ју стру ку или не. У Бе о чи ну их има не коли ко, на ро чи то они ко ји су уз фа бри ку "Марс", итд. У њи ма не ра ди ни је дан Ром. Де ша ва ло се да су мо ји су на род ни ци зва ли теле фо ном, а ка да се пред ста ве ко су и шта су - број је по пу њен. Ми апе лу је мо на на шу де цу да за вр ша ва ју ви со ке шко ле како би ка сни је до шли лак ше до по сла, а др жа ва је та ко ја тре ба да по мог не. Ко нач но, од ко га оче ку јете нај ве ћу по др шку, по моћ и са рад њу ка да је реч о пробле ми ма за по шља ва ња? - Нај ве ћу по др шку оче ку јемо од ло кал не за јед ни це, ко ја би тре ба ло да усво ји ло кал не ак ци о не пла но ве за Ро ме, међу ко ји ма је и ло кал ни ак ци о- ни план за за по шља ва ње Ро ма. На рав но, и да се тај план спрове де. Д. По зна но вић

25 Среда, 12. новембар НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама - Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ Про да јем пр во кла сну ра ки ју од кај си је, шљи ве и кру шке. Тел: 065/ ШМИНКАЊЕ за све прилике. Снежана. Тел: 060/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: 063/ Про да јем плац у Сви ло шу. Тел: 064/ Про да јем 4 ју тра зе мље у ко маду, Мар тин ци, ју тро евра. Тел: 064/ Про да јем ку ћу ста ри је град ње, плац 30 ари у Мар тин ци ма, евра. Тел: 064/ Про да јем или ме њам ку ћу и 4 ју тра земље у Мар тин ци ма за од го ва ра ју ћи стан у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: Про да јем јед но ју тро зе мље на Ра ди начком пу ту, из ме ђу Гр гу ре ва ца и Вр ба ре уз ас фалт, ле ва стра на иду ћи од Гр гу ре ва ца. Тел: 064/ , ши фра Из да јем ку ћу са дво ри штем без га зде, стро ги цен тар гра да. Тел: 063/ Про да јем но ву екс тра сре ђе ну кућу на се ље Ни ко ла Те сла, га ра жа, 3 шу пе, зе мљи ште при ват на сво ји на. Тел:060/ Про да јем са лаш у Срем ској М итро ви ци са 80 ко ма да сви ња до бра ло ка ци ја. Тел: и 069/ Про да јем 4 ју тра зе мље у Жар ков ци ма по ред се ла уз ас фалт. Тел: 061/ СТА НО ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Из да јем стан у Ма ти је Ху ђи, со ба са купа ти лом и ку хи њом за уче ни це или студен ки ње.тел: 061/ Про да јем тро со бан стан 83,5 м2 на се ље Ма ти је Ху ђи, при зе мље, са за ста кље ном те ра сом, мо гућ ност при кљу че ња на градски то пло вод. Тел: 064/ Из да јем не на ме штен стан у ужем цен тру гра да, Вод на 33 код ви део клу ба Си не ма. Тел: 022/ и Из да јем на ме штен дво со бан стан у Но вом Бе о гра ду, ули ца Зо ра на Ђин ђи ћа. Тел: 069/ МАРКЕТИНГ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Бе о граду оп шти на Па ли лу ла. Тел: 060/ и 022/ Из да јем дво со бан стан у Срем ској Митро ви ци на пи ја ци, Со лар ски трг. Тел: 063/ и 063/ Из да јем јед но соб ни стан код бол ни це 40м2 дру ги спрат, ЦГ. Тел: 064/ и Из да јем гар со ње ру у цен тру гра да може би ти стан или по слов ни про стор. Тел: Из да јем пра зан стан у Ка ме ња ру 65м2, кли ма гре ја ње пр ви спрат. Тел: Про да јем гар со ње ру на се ље КПД. Тел: 063/ Из да јем или про да јем на ме ште ну гарсо ње ру са гре ја њем и кли мом, по вољ но. Тел: 069/ Из да јем јед но кре вет не и дво кре вет не гар со ње ре ули ца Во ји сла ва Или ћа7 код Пе да го шке ака де ми је. Тел: 062/ и Из да јем две га ра жеу цен тру гра да ули ца До си те је ва на ла зе се у стам бе ној згра ди. Тел: и 069/ ЛО КА ЛИ - Из да јем ло кал у Ла ћар ку. Тел: 064/ ВО ЗИ ЛА NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel: APOTEKA DAN Sremska Mitrovica Bulevar Konstantina Velikog 1 Telefon: 022/ Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем Форд КА го ди на про из вод ње 2002, ре ги стро ван у ис прав ном ста њу цена 1700 евра. Тел: 022/ FIZIOTERAPIJA STOLIĆ Studio S Fizikalna terapija Trakciono istezanje kičme Ručni i masažni tretmani ul. Nikole Tesle 17c, Sr. Mitrovica 022/ i 069/

26 26 Среда, 12. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa Сезонски попуст од 5-10% - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA ВО ЗИ ЛА - Про да јем или ме њам Форд Фи е сту за ма њи ауто ре ги стро ван го ди на про из водње 2001,ре ги стро ван до ју на Тел; 064/ Про да јем спа чек ре ги стро ван до априла го ди не, це на евра. Тел: 063/ Про да јем Форд Фо кус го ди на про из водње 2001, ди зел си ва ме та лик бо ја комплет лет ње и зим ске гу ме ре ги стро ван до апри ла Тел:064/ REDOVNO ČIŠĆENJE KLIME ČUVA ZDRAVLJE I ŠTEDI STRUJU Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica 022/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бо љег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 064/ Про да јем по лов на ула зна вра та (ча мова)140х205 и пећ на гас (фа сад на) 2 кw. Тел: 063/ Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тет но и по вољ но. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре че ње, глето ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Про да јем ма ши ну за ши ве ње ба гат, 4 де чи ја би ци кла, пак тре гер за ауто. Тел: и 062/ По кла њам штен це, сред њег ра ста доброг по ре кла, ста ри 5 не де ља. Тел: 063/ Про да јем ме ка но др во.тел:064/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Planinska 16, Sremska Mitrovica (Stara Šalabara, preko puta Doma učenika) - Про да јем ме тал ни ча мац ду жи не 5,5м са пен том То мос 4. Тел: 064/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њи ра че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Вр шим услу ге се ли ид бе са ком би јем. Тел: 065/ Из др жа ва ла бих ста ри ју осо бу за стан или ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци или околи ни. Тел: 064/ Про да јем при ко ли цу са два точ ка, прибор за кла ње сви ња и два ме тал на бу ре та, це на по до го во ру. Тел: Про да јем ка шу од шип ка, ку пи не и мали не. Тел: и 061/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор теле ви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чуна ре, кла вир не кар мо ни ке. нон стоп Младен.Тел: 021/ и 064/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла ви не хар мони ке свих ве ли чи на до ста вљам на адресу- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем 8 кр ма ча, 3 опра ше не, 5 супра сних, не ра ста Хем шир. Тел: и 069/ WWW. NINTEL-TEAM.COM SLUŽBA FIZIČKO - TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA 065/ / Kafe - poslastičarnica FAMILY-M Supermarket IDEA Sremska Mitrovica Sve vrste kafa Alkoholna i bezalkoholna pića Dezerti Sendviči Sladoled Osvežavajuća kupovina u supermarketu IDEA SMS na broj Mail: Dežurna služba

27 Среда, 12. новембар На осно ву чла на 64. став 2. тач ка 1) За ко на о енер ге ти ци ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/11, 80/11-ис прав ка, 93/12 и 124/12) и чла на 49. Ста ту та Ј.П. за ди стри бу ци ју при род ног га са Срем-гас Над зор ни од бор Ј.П. за ди стри бу ци ју при род ног га са Срем-гас на сед ни ци од 7. ок то бра го ди не, до нео је О Д Л У К У О ЦЕ НИ ПРИ РОД НОГ ГА СА ЗА ЈАВ НО СНАБ ДЕ ВА ЊЕ 1. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње крај њим куп цима при кљу че ним на си стем за ди стри бу ци ју при род ног га са Ј.П. за ди стри бу ци ју при родног га са Срем-гас, Срем ска Ми тро ви ца 2. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме тодо ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње ( Слу жбе ни гла сник РС, број 75/14) и то: SN (razmak) TEKST OGLASA Ка те го ри је ку па ца Гру пе купаца Та ри фа "енер гент" (дин/m 3 ) Та ри фа "ка па ци тет" (дин/m 3 /дан/ година) Та ри фа на кна да по ме сту ис по ру ке" (дин/место испоруке/година) (1) (2) (3) (4) (5) Категорија 1 p < 6 bar Категорија 2 6 p 16 bar Мала потрошња ( Мала потрошња -домаћинства и Мала потрошња - остали ) 48, ,14 Ванвршна потрошња К1 46,02 125, ,14 Равномерна потрошња К1 : 46,02 152, ,14 Неравномерна потрошња К1 46,02 178, ,14 Ванвршна потрошња К2 45,33 108, ,43 Равномерна потрошња К2 45,33 131, ,43 Неравномерна потрошња К2 45,33 154, ,43 3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 1.новембра године, осим за групу купаца Мала потрошња домаћинства, за коју се примењује од 15. новембра године Број /14 У Сремској Митровици, 7. октобра године Председник Н.О. Ј.П. Срем-гас Драган Вулин, дипл.инг.шумарства, с.р. SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara Р ЕП УБЛ ИКА С РБ ИЈА АП ВО ЈВ ОД ИНА О ПШТ ИНА ШИД О ПШТИ НСКО В ЕЋЕ Број:016-53/III-14 Д ана, г од ине Ш И Д На осн ову о дре дбе чл ана 46. став 1. та чка 2. З ак она о л ока лној с ам о упр ави ( Сл. гл асник РС, број: 129/07), чл ана 59. став 1. та чка 2. Ст ат ута О пшт ине Шид ( Сл. лист о пшт ина Ср ема, број: 20/08, 19/10-и спра вка, 5/12,и Сл. лист о пшт ине Шид број: 3/13), чл ана 20. став 1. та чка 2. О дл уке о О пшти нском в ећу ( Сл.лист о пшт ина Ср ема, број: 25/08), а у в ези чл ана 8. став 2. О дл уке о о пшти нским н агр ад ама и призн ањ има, п осту пку и усл ов има д од еле (Сл.лист о пшт ина Ср ема, број: 30/08), О пштинско в еће О пшт ине Шид, д ана г од ине, о бј ављ ује Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧ ЕШЋЕ У П ОСТУ ПКУ ПРЕ ДЛ АГ АЊА КА НД ИД АТА ЗА Д ОД ЕЛУ Д ЕЦЕ МБА РСКЕ Н АГР АДЕ П ОВ ОДОМ 6. Д ЕЦЕ МБРА, Д АНА О ПШТ ИНЕ ШИД SREMSKA POLJOPRIVREDA НА КИОСЦИМА ЈЕ НОВИ БРОЈ "СРЕМСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ" SREMSKA POLJOPRIVREDA 1. Д еце мба рска н агр ада је на јв еће о пшти нско пр изн ање, а д од ељ ује се у знак призн ања з асл ужним о рг ан из ац иј ама и п ој еди нц има п ов одом 6. д еце мбра, а за д остигн ућа у обл аст има: пр ои зво дње, н а уке, уме тн ости, др уге др уштв ене д ела тн ости и за п ос ебан д опр инос афи рм ац ији о пшт ине и н ас ељ ених м еста. 2. Пр аво пре дл аг ања за д од елу н агр аде и пр изн ања им ају сва пра вна и ф изи чка л ица са по дру чја О пшт ине Шид. 3. Пре длог за д од елу н агр аде и пр изн ања по дн оси се у п ис аној фо рми и м ора б ити обр азл ожен и д ок уме нт ован. 4. Ја вни п озив за уч ешће у п осту пку пре дл аг ања са об ав ешт ењем о усл ов има за д од ељ ив ање н агр аде и пр изн ања б иће о бј ављен на огл асној т абли О пшти нске упр аве О пшт ине Шид, огл асним т абл ама по н ас ељ еним м ест има, као и у Сре мским н ов инама. 5. О рг ан из ац ије и п ој еди нци м огу п он ово д об ити Д еце мба рску н агр аду по и ст еку п ер и ода од 10 г од ина. 6. Пре дл ози за д од елу н агр аде и пр изн ања д ост ављ ају се В ећу, на јк асн ије у р оку од 15 д ана, д ана о бј ављ ив ања овог п оз ива, у Сре мским н ов ин ама. ПРЕ ДСЕ ДНИК Н ик ола В асић

28 28 КУЛТУРА Среда, 12. новембар ИН ТЕР ВЈУ "СРЕМ СКИХ НО ВИ НА" РАТ КО РАЦ КО ВИЋ, ИС ТРА ЖИ ВАЧ И ХРО НИ ЧАР ПРО ШЛО СТИ СРЕ МА " " О дав но већ углед ни жи тељ рум ски, ро дом из Бре стача, а чвр стим жи вот ним и ства ра лач ким ве за ма, не ка ко, суд бин ски ве зан за Го лу бин це, Рат ко Рац ко вић (1946) већ више од по ла ве ка са ра ђу је са "нови на ма сре мач ким". А, и ка ко би дру га чи је?! Наш лист чи та од првог бро ја, по што су рад ни ци голу би нач ке за дру ге би ли прет плаће ни на "Срем ске но ви не", ко је је Ра ле тов брат Ра да, трак то ри ста, сва ке сре де до но сио ку ћи. Па, он да, омла дин ске рад не ак ци је, дру же ње са на шим но ви на ри ма, Цве ја Га врић и па ро ла "По сле плу га там бу ре у ру ке", пр ви текст за "Срем ске но ви не"... За вр шио је Шко лу уче ни ка у при вре ди, по том и Ви шу пе да гошку гру па за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност, ба вио се тури змом и по љо про ме том, та ко да ни шта ни је на го ве шта ва ло да ће се по све ти ти за ви чај ној исто ри ји и пу бли ци сти ци. Па, ипак, убрзо ће усле ди ти озбиљ ни ис тражи вач ки по ду хва ти, са рад ња са струч ним ча со пи си ма, књи ге о до се ља ва њу и жи во ту Хр ва та на рум ском Бре гу, дво том на го лу бинач ка мо но гра фи ја По ме ни и траја ња (2006, 2007)... Про шло је рав но по ла ве ка од по чет ка Тво је са рад ње са "Срем ским но ви на ма". Ка ко је све по че ло, ко је те ме су би ле у пр вом пла ну, и ка ко си успео да до да нас са чу ваш онај но ви нар ско-пу бли ци стич ки "црв", же љу за ис тра жи вањем и пи са њем? - "Срем ске но ви не" чи там од пр вог бро ја. По чео сам са са радњом то ком ав гу ста го ди не. Пр ви при ло зи су би ли из жи во та омла ди не, об ја вље ни у "Рум ској хро ни ци". Но ви на ра Цве ју Га врића сам упо знао у Го лу бинци ма, као уче ни ка за вр шних разре да Учи тељ ске шко ле. Сви рао је там бу ру и ги та ру, рас пуст прово дио у Го лу бин ци ма. За ба вљао се са јед ном мо јом ком ши ни цом. По су сре ту у Ру ми, по сле пет годи на, пред ло жио ми је са рад њу у "Срем ским но ви на ма", при хватио сам и та ко је по че ло. У јесен и зи му имао сам при ло ге у ско ро сва ком бро ју. У ЈНА од ла зим кра јем мар та го ди не. За Пр ви мај до био сам од "Срем ских но ви на" Рат ко Рац ко вић ди на ра хо но ра ра. Не са мо да је то био фи нан сиј ски под сти цај, већ ме је још ви ше учвр сти ло у уве ре њу и опре де ље њу да сту дирам срп ско хр ват ски је зик и књижев ност. Же ља за ис тра жи ва њем тра је и да нас, јер ра дим оно што во лим. Уоп ште, ис тра жи ва ње прошло сти Го лу би на ца, Ру ме и чи та вог Сре ма ши ро ка је и зах тев на те ма. Ка ко са ти ме из ла зи на крај чо век ко ји по стру ци ни је исто ри чар, али ко ји се ду го ба вио Сре мом и срем ским ту ри змом? - Ис тра жи ва ње про шло сти Сре ма по че ло је мо јим ан га жманом у ту ри зму. Са 23 го ди не постао сам ди рек тор За јед ни це од ма ра ли шта у Ру ми. Иако је то он да би ло за зор но, Срп ску право слав ну цр кву до жи вља вао сам као ко лев ку на ци о нал не кул туре. Жи ти је св. Са ве од До мен тија на, то ком сту ди ја, про у ча ва ли смо цео се ме стар. Та згу сну тост и ви ше знач ност ре чи у ре че ни ци оста ви ла је тра га. Но, на те ре ну, ту где жи вим, ма ло сам знао о цр ква ма и ма на сти ри ма. При купљао сам гра ђу где сам сти гао, чи тао, учио и да нас при ку пљам гра ђу, учим и пи шем. До шао сам у ту ри зам на иза зов. Као по четник, са пла том за че твр ти ну већом од пла те ди рек то ра Основ не шко ле, имао сам мо тив. "То ти је за пр вих шест ме се ци, ако оствариш по зи ти ван ре зул тат оста јеш, а ако не днев ник, па у раз ред" био је "до го вор" са Мо мом Мило ше ви ћем, пред сед ни ком румске оп шти не. Ни кад ни сам ра дио у про све ти, иако сам на Ви шој пе да го шкој шко ли у Бе о гра ду ди пло ми рао на срп ско хр ват ском је зи ку и књи жев но сти на ро да Југо сла ви је. Све вре ме сам ра дио у при вре ди. А ка да смо већ код ту ризма, ка ко је све то за по че ло и ка ко се и за што за вр ши ло? При се ћа мо се оног чу ве ног ту ри стич ког про спек та Срема, ко ји је иза шао у ти ра жу од при ме ра ка, па дирек тор ског по ло жа ја у "Сремту ри сту", ан га жо ва ња у ту ристич ким са ве зи ма Вој во ди не и бив ше нам Ју го сла ви је! - По сле три го ди не За јед ни ца од ма ра ли шта је пре ре ги стро ва на у "Срем ту рист", отва ра мо ту ристич ке по слов ни це у Ру ми, Ин ђи ји и Ши ду. Не над Гру бор, спољ нотр го ви нац, до ла зи из "Пут ни ка", за по шља ва мо мла де ту ри змо ло ге и про фе со ре. Уочио сам да је пропа ган да ту ри зма у Сре му сла ба. Из у зев во ди ча "Срем" из го ди не, ни је би ло про спе ка та или дру гих пу бли ка ци ја. Као дирек тор "Срем ту ри ста" и пред седник Ту ри стич ког са ве за оп шти не Ру ма, у про ле ће 1974, по звао сам на са рад њу сво је при ја те ље из Сре ма: Три ву По по ви ћа, Сло бода на Сто ка но ви ћа и Ми о дра га Цр ни ћа Гр гу из Срем ске Митро ви це, Ми ло ша Јов ко ви ћа из Ши да, Ни ко лу Ћи ри ло вић Ћи ру из Бе о чи на, Ми ла на Јел ки ћа из Ири га, Пе тра Ди шу Ла ђе ви ћа из Ста ре Па зо ве, Ми ло ва на Ми рића из Ин ђи је. Ру му сам за сту пао ја као ини ци ја тор и ко а у тор са про фе со ром Ра до ми ром При цом. Про је кат про спек та "Срем" под ра зу ме вао је тим ски рад у обез бе ђи ва њу сред ста ва, ви сок стан дард штам пе, ква ли тет не фо то гра фи је и ис пу ње ње дого во ре них ро ко ва. На кон курсу смо иза бра ли нај по вољ ни јег штам па ра - "Го рењ ски тиск" из Кра ња. Ту ри стич ки про спект "Срем" је штам пан у при ме ра ка са 37 ту ри стич ких мо ти ва Сре ма. Про мо ци ја је била 27. мар та го ди не на Ју го сло вен ској ту ри стич кој берзи у Са ра је ву, на ко јој сам био пот пред сед ник од до го ди не. Са опре де ље њем за пропа ган ду у Сре му, иза бран сам за пред сед ни ка ко ми си је за про паган ду Ту ри стич ког са ве за Вој води не, а по том за чла на Ко ми си је за про па ган ду Ту ри стич ког са веза Ју го сла ви је. Мој рад у ту ри зму је за вр шен фе бру а ра го ди не, ка да је на сед ни ци Ко ми си је при распра ви о про спек ту "Спо ме ни ци кул ту ре у Ју го сла ви ји", де ле гат Ко со ва и Ме то хи је Бу до Ву чи нић у оп штој ди ле ми да ли про спект тре ба да бу де ити не рер ски, тј. по пут ним прав ци ма, по епо хама или по ре пу бли ка ма и по краји на ма, по след њи пред лог од био ре кав ши, има ју ћи иза се бе мартов ске до га ђа је го ди не и Дри ту Ја ша ри: "Ју го сла ви ја ви ше не по сто ји." Та да смо пре ки ну ли сед ни цу. Ја сам пре шао на но ве по сло ве и ни сам ви ше ра дио у тури зму. И, по том, по вра так ис тражи вач ком ра ду и про шло сти Сре ма: обим не књи ге о Го лубин ци ма, ра до ви о ис так ну тим рум ским лич но сти ма и по роди ца ма, де таљ но "пре ли става ње" цр кве них ле то пи са... - Радeћи у ту ри зму од до го ди не, пу ту ју ћи Ју го слави јом, по ан ти квар ни ца ма, му зеји ма и ар хи ви ма при ку пљао сам гра ђу о Сре му. То ком сту ди ја сам фа кул та тив но ишао на пре да вања из цр кве но сло вен ског је зи ка. По сле пре дин фар ктног ста ња, 1996, сма њу јем тем по ба вље ња при ват ним би зни сом и окре ћем се за ви ча ју. Сре ђи ва ње и ли стање цр кве них ар хи ва пра во слав не цр кве у Го лу бин ци ма, а по том и све три пра во слав не цр кве у Руми, уз оби ла ске ар хи ва у Сремској Ми тро ви ци, Срем ским Карлов ци ма, Но вом Са ду, Бе о гра ду, За гре бу и Оси је ку, на рав но и Мати це срп ске у Но вом Са ду. Електрон ска пи сме ност и све оста ло, на пу ни ли су при стој но мо је "бате ри је". Ка да се под ву че цр та, шта је од све га оста ло, а шта још ва ља ис тра жи ти и об ја ви ти? Ко нач но, шта је за Те бе Срем, за што си то ли ко ве зан за ово дра го нам под не бље, за што Те стал но зо ву кад год се деша ва ју ва жни је ма ни фе стаци је Сре му у част? Ка да се по ме ну "Сремске но ви не", на ко га и шта пр во по ми слиш? Зна мо за Тво ју са рад њу и дру жење са Цве јом Га ври ћем, Бран ком Чан ча ром, Анђел ком Ер де ља ни ном и дру гим но се ћим "сту бо вима" на шег ли ста! - Цве ја је и као чо век и као но ви нар био из у зет но ело квент на лич ност, да ровит, обра зо ван, ше рет, ње гова ру бри ка "Бе ћар ци", по сле то ли ко го ди на још тра је у "Срем ским но ви на ма", а уређу је је "ко стиг не". Као врстан но ви нар, Цве ја се по казао и до ка зао и у Но вом Са ду, у ре дак ци ја ма "Ко му ни ста" и "Днев ни ка", ње го ве ру бри ке су ра до чи та не и пре при чава не. И Цве ја и Бран ко су пре ра но оти шли "да ору небе ске њи ве". Ан ђел ка Ер деља ни на и Бран ка Чан ча ра сам упо знао као омла ди нац и је дан од ру ко во ди ла ца омладин ских рад них бри га да, из вре ме на сре за Срем ска Митро ви ца. Сва тро ји ца на свој на чин да ро ви ти, шпи ца сти, "пу ни бу ва", про ми шље ни и по сре мач ки за гу ље ни, без дла ке на је зи ку. - За ис тра жи ва ње и об ја вљива ње има то ли ко мно го ма те рија ла да са мо тре ба за гре ја ти столи цу и за ро ни ти у ста ре спи се, ру ко пи сне књи ге цр кве, Пе трова ра дин ске ре ги мен те, др жа ве, шко ла и при ват них ар хи ва, то не тра жи то ли ко па ра као ар хе о логи ја. Цр кве ни ар хи ви по па ро хија ма и жу па ма, не са мо у Сре му, за слу жу ју сре ђи ва ње, елек тронску об ра ду и чу ва ње за ге не раци је ко је до ла зе. Ва ља па жљи во слу ша ти на да ре не љу де из на рода и њи хо ва ка зи ва ња, има шта да се чу је. Зо ву ме на ши Сремци, јер же ле да чу ју аутен тич ну при чу из из во ра до са да ма ло ко ри шће них. Срем је пре све га плод но тло, ге о стра те шки до бро ло ци ра но ми гра тив но под руч је. Ве ко ви ма су у Сре му не вољ ни ци са свих стра на, ра зни на ро ди су ов де до ла зи ли и пу шта ли ко ре не. Та ко је би ло и би ће. Д. По зна но вић РА ДЕН КО ВИЋ ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИ ЋИ МА Тра га ње за по ре клом по ро ди це Вла ди са вље вић је ура ња ње у ми ну ла вре ме на, ожи вља ва ње пре да ка ко ји су ши ро ку и рав ну Ма чву иза бра ли за свој за ви чај. И ту, на плод ном тлу, из гра ди ли жи вот, по ди за ли по том ке и остави ли нам у ама нет да их се се тимо, да их пам ти мо, да се ува жа вамо, по зна је мо и дру жи мо. Књи га Вла ди са вље ви ћи у ко јој су са бра не жи вот не при че 162 по том ка Па вла и Ма ри це Вла ди са вље вић окупи ла је, ових да на, у До му кул ту ре у Ра ден ко ви ћу 65 пото ма ка из Ра ден ко ви ћа, Заса ви це, Цр не Ба ре, Ла ћар ка, Сом бо ра, Ни ша, Но вог Са да Бе о гра да, Ко ва чи це, Оси јека, Ма чван ске и Срем ске Митро ви це. На по чет ку про мо ци је, од ломак из Хај дук Стан ка Јан ка Весе ли но ви ћа, ко ји го во ри о Мачви, про чи та ла је Ан дри ја на Вла ди са вље вић. О књи зи и и ње ном пу ту од иде је до из дава ча, уз po wer-po int пре зен таци ју, го во ри ли су при ре ђи ва чи Ве сна Пе тро вић и Алек сандар Вла ди са вље вић, на гласив ши да је књи га за јед нич ка тво ре ви на. Се ћа ња, са став ни део књи ге, про чи та ли су Мирја на Ра до је вић, Вла ди мир Мла де нов, Ма ја Вла ди савље вић и Ве сна Ко ри ца, а про грам је опле ме нио Ми лан Мла де нов, те нор. По сле про мо ци је раз го во ри, дру же ње, упо зна ва ње, размењ ни ва ње адре са, до го вор по но во но ви ђе ње... Та ко је оства ре на на ме ра при ре ђи вача "да ће нас на ша за јед нич ка књи га оку пи ти и упо зна ти, са ве ли ким за до вољ ством от крива ња, по сле пр вих су сре та, рођач ке бли ско сти". В. П.

29 Среда, 12. новембар КУЛТУРА 29 ШИД СКИ ФО ТО ГРАФ ЂОР ЂЕ ЂО КА КА РА ФИ ЛО ВИЋ j К Ђор ђе Ђо ка Ка ра фи ло вић а да се го во ри о не ком пред рат ном, гра ђан скоза на тлиј ско-па ор ском Ши ду, не мо гу ће је не осе ти ти жа лост и но стал ги ју за ста рим објек ти ма, би ло да су у пи тању обич ни др ве ни ам ба ри или бо га те лук су зне ку ће. Ста ри ји су гра ђа ни се до не кле и се ћа ју тог Ши да, док мла ђе ге не ра ције мо гу са мо по фо то гра фи ја ма да на слу ћу ју ка ко је на ша варо ши ца не кад из гле да ла. Најве ћу за слу гу за до ку мен то ва ње Ши да при па да фо то гра фу Ђорђу Ђо ки Ка ра фи ло ви ћу. По ро ди ца Ка ра фи ло вић се до се ли ла у Шид око годи не из Ду пја на, у Ма ке до ни ји. Пе кар Ђор ђе Ка ра фи ло вић (Дупја ни, 1871 Шид, 1940), син Ка ра фи ла и Илин ке, отво рио је у Ши ду пе ка ру го ди не. Го ди ну да на ка сни је, скло пио је брак са Ма ри јом Ми ли чић из Ши да, са ко јом је имао си на Сте ва на (1903) и кћер ку Кристи ну (1905), уда ту Пер зић. Ку ћа по ро ди це Ка ра фи ло вић се на ла зи ла у цен тру гра да. То је би ла јед но став на спрат ни ца, са ло ка ли ма у при зе мљу. Ђор ђе Ђо ка Ка ра фи ло вић, син Сте ва нов, ро ђен је годи не у Ши ду. Основ ну шко лу је по ха ђао у Ву ко ва ру и Ин ђи ји, а гим на зи ју у Су бо ти ци, Ки кин ди и Зе му ну. Са 18 го ди на, као припад ник НОП-а, уче ство вао је у бор би за осло бо ђе ње Ши да, децем бра го ди не. Рад ни век је за по чео у би о ско пу "Осло бође ње", а по том је као ре фе рент за кул ту ру ра дио у Сре ском народ ном од бо ру Ши да. У пе ри о ду од до го ди не преда вао је ма те ма ти ку и фи зи ку у Шко ли уче ни ка у при вре ди. Оба вљао је функ ци ју ди рек тора Шко ле уче ни ка у тр го ви ни. На кон спа ја ња шко ла уче ни ка у тр го ви ни и уче ни ка у при вре ди, Ка ра фи ло вић оста је да ра ди као про фе сор све до годи не, ка да пре ла зи у Основ ну Foto galerija шко лу "Фи лип Ви шњић", ка сније ОШ "Срем ски фронт" у Ши ду. Био је из у зет но ак ти ван у Одре ду из ви ђа ча "Ла зар Би бић", у шид ском по зо ри шту и дру гим омла дин ским и дру штве но-поли тич ким ор га ни за ци ја ма. За свој рад је на гра ђен нај ви шим оп штин ским при зна њем Шесто де цем бар ском на гра дом. Ве ро ват но нај зна чај ни ја Ка ра фи ло ви ће ва за о став штина је сте из у зет но ве ли ки број ње го вих фо то гра фи ја Ши да. По себ но су ин те ре сант не и зна чај не ње го ве фо то гра фи је ку ћа у цен тру Ши да, с по чет ка ше зде се тих, пре чу ве ног ру шења тог де ла гра да у ци љу модер ни за ци је. Ра до ван Сре мац Из град ња стам бе не згра де у цен тру Ши да (сни мио Ђ. Ка ра фи ло вић) Владимир Мијаиловић: Манастир Сретење на Овчару (Награда "Сава Драгојловић") КЊИ ЖАР СКИ ИЗ ЛОГ њи га мр Жар ка Ди- ћа (1962) Чел ни- Кми ци и ча сни ци Срем ских Кар ло ва ца , у из да њу КЦ "Кар ловач ка умет нич ка ра дио ни ца" и Ма лог историј ског дру штва - Но ви Сад, на не ки на чин је на ста вак оне из го ди не, под на сло вом Срем ски Кар лов ци од на се ља до гра да. Загле дан у сво ју (и на шу) кул тур ну и ду хов ну пре сто ницу, овај кар ло вач ки исто ри чар и пе сник до са да је об ја вио низ сту ди ја и струч них при ло га о про шло сти и са да шњо сти гра да, ње го вим љу ди ма и ин сти ту ци јама, о ва жним до га ђа ји ма, грађе ви на ма, то по ни ми ма, ру ским "ве за ма", ту ри стич ким и дру гим зна ме ни то сти ма. Го ди на ка да су Кар лов ци пр ви пут по ме ну ти у исто риј ским из вори ма, 1308, по чет на је "ста ни ца" у Ди ми ће вом ис тра жи вач ком похо ду, да би по ну див ши чи та о цу основ не прав це град ског раз во ја сти гао до сво је глав не те ме: ао за јед нич ко из да- Фон да "Бо ри слав Кње Ми хај ло вић Ми хиз" и Срп ске чи та о ни це Ириг (еди ци ја "Акт") дво је зич но је об јавље на књи га Дра ме (Plays) Ми ла на Марко ви ћа (1978), де ветог по ре ду до бит ника Ми хи зо ве на гра де за драм ско ства ра лаштво. У књи зи су засту пље на три драм ска тек ста мла дог бе о град ског писца (До бар де чак (Hü vä Boy), Чи шће ње иди о та и Ма ја и ја и Ма ја), чи ји до са да шњи опус, пре ма ре чи ма те а тро ло га Свети сла ва Јо ва но ва, пред ставља "не ку вр сту крат ке по вести пре о бра жа ја и са зре ва ња нај но ви је срп ске дра ме". Ка ко је сво је вре ме но у образло же њу жи ри ја на ве де но, Милан Мар ко вић "са гле да ва свет као ме сто про ме не, али увек са Ч лан ве о ма ак тивног бе о чин ског Књи жев ног клу ба КУД "Бри ле", Дра ган Обре но вић (1957) из Ба но што ра, по сле збир ке Па нон ске зоре (2006), об ја вио је и сво ју дру гу по ет ску књи гу, Ми рис рав ни це (из да ње ауто ра, 2014). Пе сме су то сре мач ке, о дра гом кра ју и њего вим при род ним лепо та ма, о пре ле пој Фру шкој го ри, чу ве ном ба но штор ском ви ну ко је ни ка ко не ва ља "квари ти во дом", о хе ро ји ма Ра ши и Бри лу... По себ ни бло ко ви су по све ће ни нај мла ђим чи та о ци ма (Пче ла, Зе ка, Сим па ти ја, Ро да, Ла не...), од но сно пе сма ма о љуба ви (Су ђе ни ца, Љу бав у ма гли, Срећ на зве зда, Вра ти се...). во де ћих кар ло вач ких лич но сти од нај ста ријих вре ме на до да нас. Шет њу кроз ве ко ве, аутор за по чи ње од срп ског ("срем ског") кра ља Дра гу ти на, власте ли на Ча бе и њего вих си но ва (1308), пре ко фе у дал ца Ђор ђа Кар ло вач ког, чла нова моћ них по ро ди ца Мо ро вић (Ма ро ти) и Ба то ри, за тим тур ског осва ја ча Ба ли-бе га Ја хја па шића и срп ског кне за Су бо те, па до нај зна чај ни јих сред њо ве ков них "чел ни ка и ча сни ка". Ре ђа ју се, да ље, нај у глед ни ји Кар лов ча ни: Ха џи Ми лош Штр бић (1690), Пе ја Су бо тић, Стан ко Ми ли ће вић, све до оних, по зна ти јих, из 20. ве ка, закључ но са ак ту ел ним гра до на челни ком Ми лен ком Фи ли по ви ћем. Ва жно ме сто у овој бо га то опре мље ној и илу стро ва ној књизи за у зи ма фак си мил ком плет ног град ског "шта ту та", као и хро ноло ги ја кључ них до га ђа ја и да тума из про шло сти Срем ских Карло ва ца. три ста но ви шта посред ством на де, сме ха и бо ла у исто вре ме. Реч је, да кле, о 'ми хизов ском' ра кур су, ко ји нам увек из но ва омогу ћа ва да се бо ри мо и пре жи вља ва мо." За дра ме ко је су се на шле у овом из бо ру ка же се да су пси хо ло шки суптил но ви ви се ци ра ње по ро дич них и ге не рациј ских од но са (До бар де чак), од но сно, тра гич на ем пати ја пре ма уса мље ној је дин ки, из гу бље ној у клоп ци при ват них за блу да и гло бал них об ма на (Чишће ње иди о та). А драм ски па ноп ти кум трактат Ма ја и ја и Ма ја, на стао по мо ти ви ма исто и ме ног ро ма на Сре те на Угри чи ћа и сликовницâ Ма ја Жил бе ра Де леа и Мар се ла Мар ли јеа, плод је "из о штре ног осе ћа ја за дру ште ве не про тивреч но сти" (С. Јо ва нов). j За но ву пе снич ку збир ку Дра га на Обрено ви ћа, ре цен зент Ла ди слав Вар га каже да је "са др жај но ам би ци о зна, је зич ки чи ста". Са др жи пе десе так на сло ва, ис писа них "је зи ком за вича ја, Фру шко гор ја". - Аутор се фор мирао као књи жев ни пре га лац, од но сно за пи си вач до га ђа ја и ства ри ко је га окру жу ју... Дра ган Обре но вић је до бар по зна ва лац ду ша свог окру же ња из ко јих црпи ин спи ра ци ју, бе ле же ћи је у сво јим пе сма ма као ка кав хро ничар свог вре ме на, про шлог, али и на сту па ју ћег, на пол зу љу би те ља до брог сти ла ка же Вар га. Д. По зна но вић

30 30 Среда, 12. новембар РУ МА ФЕ СТИ ВАЛ ВЕ ЛИ КИХ ТАМ БУ РА ШКИХ ОР КЕ СТА РА Там бу ра је про сла ви ла Ру му и обр ну то: Ру ма је ви ше де це ниј ски до ма ћин мно гих му зич ких и там бу ра шких фе сти ва ла Са отва ра ња Фе сти ва ла Ок то бар и но вем бар су у Руми у зна ку му зи ке и ве ликих фе сти ва ла: кра јем ок то бра у овом гра ду је одр жан 51.Фести вал му зич ких дру шта ва Војво ди не, а про те клог ви кен да, 9. но вем бра, у ве ли кој са ли Кул тур ног цен тра од ви јао се 24. Фе сти авл ве ли ких там бу рашких ор ке ста ра. Фе сти вал ве ли ких там бу рашких ор ке ста ра од ви јао се под по кро ви тељ ством Оп шти не Рума, у ор га ни за ци ји Са ве за тамбу ра шких дру шта ва Вој во ди не и уста но ве Кул тур ни цен тар. Ма да је овај там бу ра шки фести вал био ре ви јал ног ка ракте ра, из во ђе ње свих ор ке ста ра пра тио је струч ни жи ри у ко ме су би ли проф. Сло бо дан Атанац ко вић из Бе о гра да и профе сор Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду Зо ран Му лић, ду го го ди шњи умет нич ки ру ково ди лац Там бу ра шког ор ке стра из Су бо ти це. Они ће по за вршет ку Фе сти ва ла да ти опи сне оце не и из ве шта је о ква ли те ту из во ђе ња сва ког од ор ке ста ра. 24. Фе сти вал ве ли ких тамбу ра шких ор ке ста ра у Ру ми, у име ло кал не са мо у пра ве званич но је отво рио Сте ван Кова че вић: - Тра ди ци ја там бу ра шке музи ке у Ру ми је ду га и слав на. Ру ма као ре ла тив но ма ли град од 30-ак хи ља да ста нов ни ка мо же се по хва ли ти чи ње ни цом да има три ве ли ка там бу ра шка ор ке стра и ве ли ки број ма лих там бу ра шких бан ди. Ру ма и там бу ра су у не рас ки ди вој вези - Ру ма је ко лев ка там бу рашких фе сти ва ла, с дру ге стране, там бу ра је про сла ви ла Ру му на мно гим европ ским фе сти вали ма. Ма да овај Фе сти вал ни је так ми чар ског ка рак те ра, ово ве че је сва ка ко пра зник там бура шке му зи ке. Фе сти вал, на ко ме је на ступи ло око 150 уче сни ка, у музич ком, там бу ра шком, сми слу отво рио је Омла дин ски ТО ХКПД ''То ми слав'' из Го лу би на ца - овај ор ке стар је про шло го ди шњи побед ник на Фе сти ва лу де чи јих там бу ра шких ор ке ста ра Вој води не у Пан че ву. По том су сво је там бу ра шко зна ње и уме ће пока за ли ТО ''Ви ла'' СКУД ''Же лезни чар'' Но ви Сад, ВТО ХКПД ''Ма ти ја Гу бец'' Ру ма, Град ски ХКПД ''Ма ти ја Гу бец'' из Ру ме там бу ра шки ор ке стар Ба ња лу ка и ГТО ''Бран ко Ра ди че вић'' Ру ма. Из тех нич ких раз ло га на Фе стива лу се ни је по ја вио Ман до лински ор ке стар ''Ско пље'' из Маке до ни је, при јат но из не на ђе ње Фе сти ва ла био је Жен ски тамбу ра шки ор ке стар ''Ла бан да'' из Но вог Са да. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА "AGEN CI JA G" У НО ВИМ ПРО СТО РИ ЈА МА Екс клу зив но за ступ ни штво UNI QA оси гу ра ња У За на тлиј ској улици, број 10, у Срем ској Ми тро ви ци про шле сед ми це свеча но су отво ре но ексклу зив но за ступ ни штво UNI QA оси гу ра ња. Иначе, Agen ci ja G осно ва на је го ди не у Но вом Са ду као пр ва фран шиза у Ср би ји у обла сти оси гу ра ња и ова агенци ја екс клу зив но прода је све UNI QA про изво де по усло ви ма по који ма их UNI QA про да је на на шем тр жи шту. - С об зи ром на смање ну ак тив ност ба нака и при вре де уоп ште, као по себ не пред но сти ис та као бих мо гућ ност уве ћа ња ка пи та ла кроз по ли се оси гу ра ња и то од 20 до 120 по сто наво ди вла сник Agen ci je G Са ва Ми хај ло вић.- С об зи ром на пред сто јеће ре фор ме пен зи о ног си сте ма, мо рам ис та ћи да смо ми у при ли ци да тр жи шту по ну ди мо и та ко зва не де ви зне при ват не пен зи је где оче ку је мо да људи се би обез бе де, ка ко се то по пу лар но зо ве, дру ги стуб, зна чи осло нац у ста ро сти кроз не ка лич на де ви зна сред ства. По ред то га, с об зи ром на проме не у школ ском си сте му, мо же се оче ки ва ти све ма њи број бу- Са ва и Дра га на Ми хај ло вић са сво јим ти мом џет ских сту де на та и све ви ше из ва ја ња на те рет ро ди те ља, а ми има мо фан та стич на оси гура ња у ко рист де це. Agen ci ja G као екс клу зив но за ступ ни штво UNI QA оси гу рања, ори јен ти са на је и на све дру ге ви до ве жи вот ног оси гура ња. - То су нам стра тешки про из во ди, а ту смо да тр жи шту пону ди мо и ква ли тет ну услу гу по пи та њу осигу ра ња лич не имо ви не, имо ви не ма лих, средњих и пред у зе ћа. Иста као бих оси гу ра ње рад ни ка од по сле ди ца не срећ ног слу ча ја као оба ве зу по сло дав ца по осно ву За ко на о безбед но сти и за шти ти на ра ду и, на рав но, оси гура ње мо тор них во зи ла ко је је у Ср би ји нај засту пље ни ји вид оси гура ња. Ра ди мо и оба везно ка ско оси гу ра ње на во ди Ми хај ло вић. Agen ci ja G је као екс клу зив ни за ступ ник UNI QA оси гу ра ња сада је бли жа гра ђа ни ма Ми тро ви це и ре ги о на. На ла зи се у Срем ској Ми тро ви ци у За на тлијској ули ци број 10, а рад но вре ме је од 12 до 19 ча со ва да би би ли до ступ ни и оним клијен ти ма ко ји су за по сле ни. С про ши ре њем по сла очеку је се и по ве ћа ње бро ја запо сле них и про ду же ње рад ног вре ме на ка ко би Agen ci ja G била пр ви екс клу зив ни за ступ ник UNI QA оси гу ра ња ко ји ра ди до по но ћи. С. Н. ЛО ЗНИ ЦА 40. ВУ КО ВИ ЛА СТА РИ Жељ ки Аврић на гра да "Сто јан Сте па но вић" Пр ва на гра да за нео бја вље ни ци клус пе са ма По вра так Ми тро вач ка пе сни ки ња Жељ ка Аврић је до бит ница ово го ди шње пре сти жне награ де "Сто јан Сте па но вић" на ју би лар ној, 40. ма ни фе ста ци ји "Ву ко ви ла ста ри" у Ло зни ци. У пи та њу је пр ва на гра да за нео бја вље ни ци клус пе са ма По вра так. Пе сни ки њи је на гра да уруче на на Ми тров дан, на све чаној ака де ми ји у Га ле ри ји КУД "Ка ра џић" у Ло зни ци. С. Н. Град ски там бу ра шки ор ке стар из Ба ња лу ке Жељ ка Аврић

31 Среда, 12. новембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: Оде ље ње за ко му нал не де лат но сти и за шти ту жи вот не сре ди не, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та, НИС А.Д. из Но вог Са да, ул.на род ног фрон та бр.12, пу тем пу но моћни ка Вук Пе тр ол Д.О.О. из Бе о гра да, ул.ју ри ја Га га ри на бб, под нео је да на го ди не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја ре кон струк ци је и до град ње бензин ске ста ни це на жи вот ну сре ди ну, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на кат.парц.бр.6805/3 к.о.вој ка, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти бр.2762 к.о. Вој ка, у ули ци Ца ра Душа на у Вој ки. Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо гућ је сва ког рад ног да на у просто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11, пр ви спрат, кан це ла ри ја бр. 8, у анек су. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те до ста ви ти на адре су над ле жног ор га на, Одеље ња за ко му нал не де лат но сти и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том зах те ву узи ма ју ћи у об зир ми шље ња до ставље на до го ди не. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА PROPA- GANDNE PORUKE NA TV OBLAST U FRAN- CUSKOJ "LITVA- NIJA" STRANO MUŠKO IME, MICEL ZACA- RANOST, MAÐIJA VRŠITI DEPORTA- CIJU "ENERGIJA" DEO KANCE- LARIJSKOG PRIBORA MALA ROKADA U ŠAHU VRSTA STAKLENE BAŠTE (MN.) OSMATRA- LIŠTE (FRANC.) SRPSKI AVIOPRE- VOZNIK PRVO SLOVO AZBUKE ZBORNIK JE VREJSKIH VERSKIH PROPISA SAKRITI SVE ODREDA VELIKA EP- SKA PESMA VRSTA VI- NOVE LOZE VRSTA DIV. MACKE ONAJ KOJI NIKAD NE MIRUJE, VRTIGUZ VESELJAK BLUZA SA ROL- KRAGNOM ODBLESAK HRVATSKI PEVAC, DEDIC MORSKI GREBEN GOLUB DUPLJAŠ STADO (MN.) POSTATI STAR TVORCI (LAT.) GRCKA BOGINJA ZORE "HOLAN- DIJA" DUGO- KOSOST "TREAT AS MADE" GRAD U JAPANU AVELJEV BRAT PO BIBLIJI "AMERI- CIJUM" RADI NA RADARU "GVOŽÐE" MESTO KOD NO- VOG SADA "LOVAC" U ŠAHU POGON ZA LIVENJE MUZICAR SA SLIKE AŽDAJA STANOV- NICI AGRE CUDOVIŠTE IZ MORA SRPSKI GLUMAC JANKETIC NIZ KARIKA PRODAVCI VINA MERA ZA JACINU EL. STRUJE "EVEN- TUALNO" SEOSKO PODRUCJE GLAVICA (DEM.) PREDSTAV- NIK VRSTE VRH OPANKA LEGENDA EKIPA VRSTA JAKOG EKSPLO- ZIVA "RADNICKI SAVET" JEDNA NOTA IZNAD "PARA" IVKA, IVANKA ODMILA "AMPER" JEZERO U SEV. AMERICI "VOLT" ODRECNA REC SITAN NOVAC PREDMET Во до рав но: 1. Члан се на та, 7. Ка над ска му зич ка ди ва, Мо ри сет, 13. Пра се ко је још си са, 14. Озна ка за па ра, 15. Стра но жен ско име, Есте ла, 16. Ре ка у Бел ги ји, 17. Део сто ли це (мн.), 20. Лич на за ме ни ца ж. р., 21. Иван Та со вац, 22. Окру гло сло во, 24. Озна ка за ра ди ус, 25. Књи жа ра старих хри шћан ских књи га, 29. Град и лу ка у Нор ман ди ји, 31. Сло во грч ког ал фа бе та, 32. Хе миј ски знак за ири ди јум, 33. Име ко шар ка ша Твр ди ћа, 35. Ста ро срп ско име, 37. Фран цу ска глу ми ца, Жи ра до, 38. За ме ник, двој ник (лат.), 40. Ста но вик Дан ске, 42. Штет ни са сто јак ду ва на, 43. Сла ду ња ва. Ус прав но: 1. Дру гар ски рас по ло жен, са гла сан, 2. Име фран цу ске музич ке зве зде, Пјаф, 3. Чу ло ми ри са, 4. Уз вик ве се ља, 5. Нај ве ћа ки не ска и ја пан ска ме ра 60 кг, 6. Жи во ти ња слич на жи ра фи, 7. Пр во сло во, 8. Део школ ског при бо ра, 9. Гре шник, сил ник (турц.), 10. Хе миј ски знак за ни тон, 11. Ме сто у Со ма ли ји, 12. Ста ра ле жаљ ка, пре те ча ма дра ца, 14. Пе ца рош ко ји пе ца по мо ћу плов ка, 18. Грч ки пе вач, Ру вас, 19. Вр ста ко шту ња вог во ћа (мн.), 22. Лич на за ме ни ца, 24. Је зе ро у Ир ској, 25. Чла нак, зглоб, 26. По ка зна за ме ни ца, 27. Ауто о зна ка за Ниш, 28. Вр ста ме та ла, цинк, 30. Итали јан ска глу ми ца, Али да, 34. Не мач ки инж. кон струк тор ото-мо то ра, Ни колас, 35. Је зе ро на гра ни ци Ка на де и САД, 36. Лош хо ле сте рол, 37. Грч ка сло же ни ца са зна че њем про тив, 39. Ла тин ски пред лог, 41. Ад ак та (скр.). СУДОКУ Са ста вио: Т. Зе ман REFREN PESME POPUT KITOVA KOST NAUKA O STRUK- TURI STIHA GRAD U RUSIJI ISTA SLOVA ŠPANSKI GLUMAC BANDERAS ВИЦЕВИ Фата се хвалила пријатељицама како је смршала пет кила. - Како? - питају је. - Шаргарепа, лук, кромпири, блитва... - Кувала или пржила? - запитају оне. - Копала, ба. Дошао пацијент код доктора и пита га: - Јел имате нешто против кашља докторе? А доктор му на то одговара: - Не, немам ништа против. Слободно кашљите.

32 32 Среда, 12. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БЕН ЗИН СКА СТА НИ ЦА ЕКО ПЕ ТРОЛ Ква ли тет ни ји и јеф ти ни ји од дру гих! По ред про да је го ри ва, на безнзин ској ста ни ци Еко пе трол мо гу ће је ку пи ти и ши рок ди ја па зон ма зи ва, као и дру ге сва ко днев не сит ни је по треп шти не за ауто мо би ле. У ци љу уна пре ђе ња по сло ва ња, не дав но је отво ре на и са мо у слу жна пра о ни ца ауто мо би ла Б " Већ ду же вре ме спро во ди мо акци ју да ва ња же то на на шим му ште ри ја ма за пра ње ауто мо би ла. Је дан же тон тра је 100 се кун ди и ста је 50 ди на ра ен зин ска ста ни ца Еко пе трол, ко ја по слу је у окви ру исто и ме не ком пани је је дан је од нај у спе шни јих ми тро вач ких ко лек ти ва ко ји се ба ви ма ло про да јом мо тор них го ри ва. У бо га том асор ти ма ну ове фир ме ко ју во ди Ра до мир Ма ти је вић, ло ци ра не у улици Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа број је дан (код Ри мо ка то личког гро бља), мо гу се на ћи све вр сте го ри ва: без о лов ни 95, без о лов ни 98, евро ди зел, гасно уље за по љо при вре ду 01 и ауто гас ТНГ. Пре пар ме се ци, пра те ћи трен до ве на свет ском тр жи шту, а же ле ћи при то ме да сво јим му ште ри ја ма обез бе де нај ква ли тет ни је го ри во, у Еко пе тро лу по че ли су да до да ју и пр во кла сне ади ти ве у све вр сте де ри ва та. - Што се ти че без о лов ног бен зи на, ади ти ви по спе шу ју са го ре ва ње и са мим тим смању ју по тро шњу го ри ва, про дужа ва ју рад ни век ка та ли за то ра и при то ме сма њу ју ви бра ци је и бу ку мо то ра. Исти је слу чај и са ади ти ви ма ко је до да је мо у евро ди зел, стим што они до датно омо гу ћа ва ју сма ње ње ти њава ње евро ди зе ла и ства ра ње па ра фи на та ко да по бољ ша вају рад у зим ском пе ри о ду што је тре нут но по себ но ак ту ел но, об ја шња ва нам Ма ти је вић који је у овом по слу већ ви ше од две де це ни је. По ред про да је го ри ва, на безнзин ској ста ни ци Еко петрол мо гу ће је ку пи ти и ши рок ди ја па зон ма зи ва, као и дру ге сва ко днев не сит ни је по трепшти не за ауто мо би ле. У ци љу уна пре ђе ња по сло ва ња, недав но је отво ре на и са мо у служна пра о ни ца ауто мо би ла. - Ко ри сти мо нај са вре ме није тех но ло ги је пра ња, као и Еко пе трол Уште да и до шест ди на ра Ади ти ра но го ри во се на бен зин ској ста ни ци Еко пе трол мо же се ку пи ти по ста рим це на ма и ти ме у одно су на кон ку рен ци ју уштеди ти и до шест ди на ра. - Ни смо по ди за ли цене и ади ти ра но го ри во се про да је по ре дов ној це ни по ко јој се про да је и го риво без ади ти ва. Ко ли ко је ме ни по зна то, то га код наше кон ку рен ци је не ма, тако да је ку по ви на код нас од лич на и за кућ ни бу џет, об ја шња ва Ра до мир Мати је вић. де ми не ра ли зо ва ну во ду ко ја не зах те ва на кнад но бри са ње во зи ла. Та ко ђе има мо и квали тет ну хе ми ју, по се бан гел ко ји омо гу ћа ва ду бин ско прање ауто мо би ла, а пла ни ра мо да отво ри мо и тех нич ки преглед са шал те ром По ште. Наша иде ја је да по ред тех ничког пре гле да, у ско ри је вре ме на шим му ште ри ја ма омо гу ћимо и ре ги стра ци ју во зи ла, као и оси гу ра ње и то све на једном ме сту, у скло пу бен зин ске ста ни це, при ча Ра до мир и дода је: - Већ ду же вре ме спрово ди мо ак ци ју да ва ња же то на на шим му ште ри ја ма за прање ауто мо би ла. Је дан же тон тра је 100 се кун ди и ста је 50 ди на ра. Та ко ђе, за сва ко сипа ње од 2000 ди на ра да је мо је дан же тон и ова ак ци ја дала је до бре ре зул та те, по троша чи су за до вољ ни и си гур но је да ће још по тра ја ти. Има мо ми и још не ка из не на ђе ња за на ше по тро ша че и при ја те ље, али о то ме ће мо ви ше не ком дру гом при ли ком. За са да је до бро на по ме ну ти да стал но ми сли мо о они ма ко ји код нас до ла зе и да су све на ше делат но сти под ре ђе не њи хо вом за до вољ ству. С. Лап че вић С. Ник шић Ра до мир Ма ти је вић: за до вољ ство по тро ша ча на пр вом ме сту! Тех нич ки пре глед Уско ро и хо тел Нај мо дер ни ја пра о ни ца - Пла ни ра мо да у склопу ста ни це са гра ди мо и ма њи хо тел са 13 до 14 со ба и са про прат ним садр жа јем у ви ду ре сто ра на и ка фи ћа. Тре нут но смо у за вр шној фа зи, тре ба да се спро ве де опре ма ње и ја се на дам да би то за годи ну да на или мо жда мало ви ше мо гло све да бу де го то во. Ти ме би уна пре дили на ше по сло ва ње, а са дру ге стра не упот пу ни ли би и ту ри стич ку по ну ду Срем ске Ми тро ви це, ис тиче Ма ти је вић.

33 Среда, 12. новембар Последњи поздрав нашем вољеном сину и брату ЖЕЉКУ ЋЕТОЈЕВИЋУ ЋЕТИ У нашим срцима остала је велика рана и уплакана душа. Отишао си тихо и без поздрава, а оставио велику празнину у нашим срцима. Утехе нема, заборав не постоји, а бол за тобом престати не може. Твоја младост, лепота, доброта и племенитост ће живети у нама и док смо живи нећемо те преболети. Твој отац Љубиша, мајка Љубица и сестра Тијана. Захваљујемо се на максималној помоћи и подршци лекарима и особљу Клиничког Ургентног центра КЦВ Нови Сад, особљу хитне помоћи и лекарима Опште болнице Сремска Митровица и Колективу Музичке школе Петар Кранчевић из Сремске Митровице.

34 34 Среда, 12. новембар Дана 13. новембра навршава се две године како није са нама наша драга ћерка и сестра Дана навршава се две године како није са нама наша драга и вољена Дана у 89. години живота преминуо је ГОРДАНА БАНЧЕВИЋ Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те нећемо заборавити. Твоја мама и брат са породицом. ГОРДАНА БАНЧЕВИЋ За нас ништа више није као пре. С поносом те помињемо и у срцима чувамо. Твоји најмилији: супруг Стив, син Дејан, свекар и свекрва. БОРИСЛАВ ВИТОМИРОВИЋ пензионер Последњи поздрав од брата Негована са породицом. Сећање Сећање Дана навршило се шест месеци како није са нама наша драга ЛАЗАР РАДАКОВИЋ С љубављу и поштовањем. Брат Борислав са породицом НИКОЛА ЗРИЛИЋ Трговац у пензији Године пролазе, сећање остаје. Супруга Оливера, деца, унуци и праунуци. ХАНИФА ДЕМАЈ Љубав коју нам је несебично давала заувек ће бити у нашим срцима. Супруг Гани, кћерке Асија и Јасминка и син Зијад са породицама. Сећање ЈАНКО ТУФЕГЏИЋ С љубављу болом и поносом чувамо успомену на твој драги лик. Твоји најмилији МИРЈАНА НОВАКОВИЋ рођ. Максимовић Драга Миро, Тешка ми је и помисао да те немам. Туговаћу за тобом док сам жива. Твоја тетка Ђурђија МИРЈАНА НОВАКОВИЋ рођ. Максимовић Драга Миро, прође шест недеља како те немамо, ал ми нисмо свесни сурове стварности. Мислимо на тебе свакога дана и свима нам је тешко. Никада те нећемо заборавити. Волели смо те и увек ћемо те волети. Твоји Максимовићи. СТАНУЛОВИЋ Dana navršava se punih 20 godina kako nije sa nama naš dragi Дана преминула је наша драга мајка, ташта, бака и прабака ЈУЛИЈАНА СЕКА ВАСА С љубављу и поштовањем чувамо успомену на драге родитеље. Син Ратимир са породицом. JOSIP ARBANAS MUSA Uve ćeš živeti u našim srcima i mislima. Sin Darko, ćerka Ivana, supruga Mira, brat Perica sa porodicom i majka Joka. МАРИЈА ЧОЛОВИЋ Ожалошћене ћерке Гордана, Драгана и Мирјана са породицама. Сећање на наше драге родитеље СЕЋАЊЕ на наше драге ПОПОВИЋ Дана навршава се тужна година како нас је напустила наша драга супруга, мајка и бака ВЕСЕЛИН МАЛЕШЕВИЋ МИРЈАНА МАЛЕШЕВИЋ рођ. Шијак Са неизмерном љубављу, тугом и захвалношћу њихови: ћерка Вера и син Милан са породицом. СПАСОЈА и РАДМИЛУ С љубављу и поштовањем породице: Поповић, Миладиновић и Радмановић. РАДМИЛА МИОШ Ковачевић У нашим срцима живећеш вечно. Почивај у миру. Породица Миош. Иван, Ивана, Нина, Маријана и Дамир.

35 Среда, 12. новембар Тужно сећање на нашег Дана 16. новембра навршава се две године од како је преминуо наш отац и супруг Дана 15. новембра дајемо 40. дневни помен нашем драгом ЛАЗАРА РАДАКОВИЋА Тешко се помирити са истином да ниси међу нама, заборав не постостоји док живе они који те воле. Твоји супруга Јања, син Никола, унуци Тамара, Алекса, Матија и Лена и снаја Снежана. РАДО ИВАНОВИЋ Јелена, Светлана и Предраг. ИВИЦИ ЈУКИЋУ Његови најмилији. СЕЋАЊЕ на супруга, оца и деду Сећање на нашег драгог Дана навршава се година како ниоје са нама наша драга мајка и бака Дана навршило се тужних седам година како није са нама наш вољени син РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА о б ј а в љ у ј е ПЛАЗОВИЋ СТЈЕПАНA Његови најмилији. МИЛОША ДРАЖИЋА Породица Дражић ЗОРКА МИЛИЋ Још увек смо неми од бола што нас остави да тугујемо. Никад нећемо престати мислити на тебе. Твоје ћерке Јања и Љиља са породицама. МИРКО СТОЈИНОВИЋ У мислима својих намилијих. Ожалошћени мајка Јованка и отац Радивој. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јекта MC BA UC HE MIE D.O.O. Срем ска Ми тро ви ца, Ила ри о- на Ру вар ца бб, Срем ска Ми тро ви ца, утвр ђе но је ре ше њем број /2014-X од год, да за пред мет ни про је кат из град ње про из вод ног објек та за фи на ли за ци ју про из вод ње ади ти ва за бе тон са пра те ћим скла ди шноло ги стич ким про сто ром MC Ba uc he mie, на ка та стар ској пар це ли бр. 8928/4 к.о. Срем ска Ми тро ви ца, je по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же изја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот ну сре ди ну у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи вања овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбени гла сник Ре пу бли ке Ср би је", број 135/04, 36/09). По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра дитељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву члана 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину П окр аји нски с екр ет ар ијат за у рб ан изам, гр ад итељство и з ашт иту ж иво тне ср ед ине, д ана г од ине, д онео је р еш ење о н епр ист уп ању и зр ади студ ије о пр оц ени ут иц аја на ж иво тну ср ед ину ПР ОЈЕ- КТА Б азна ст ан ица NSM23/NSQ23 Ир ишки В енац II, н ос и оца пр оје кта Т ел еком С рб ија а.д. из Б е огр ада, ул ица Т ако вска бр. 2. Р еш ење о о дл уч ив ању о п отр еби и зр аде Ст уд ије о пр оц ени ут иц аја на ж иво тну ср ед ину за пре дме тни пр ој екат м оже се д об ити на увид ра дним д ан има од 10 h до 14 h у пр ост ор иј ама П окр аји нског с екр ет ариј ата за у рб ан изам, гр ад ите љство и з ашт иту ж иво тне ср ед ине, Б ул евар М иха јла П уп ина 16, Н ови Сад (приз емље, ка нц ел ар ија бр. 39). З аи нт ер ес ов ана ја вност м оже и зј ав ити жа лбу на д он ето р еш ење у р оку од 15 д ана од д ана о бј ављ ивања овог об ав ешт ења. У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та, Дра шка Да ни ло ви ћа из Ку зми на, Фру шко гор ска бр. 81 утвр ђе но је реше њем број /2014-X од год. да за пред мет ни про је кат, из град ње еко ном ског објек та за га је ње сви ња, на ка та стар ској парце ли бр.655 к.о. Ку змин у ули ци Фру шко гор ска бр.69 у Ку зми ну, ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за инте ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По крајин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). По зо ри ште До бри ца Ми лу ти но вић об ја вљу је да се по вла чи оглас ЈАВ НИ ПО ЗИВ за за кљу че ње уго вора о по слов но тех нич кој са рад њи об јављен 5. но вем бра у Срем ским нови на ма. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ САВИЋ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДО 20km СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСЛУГЕ ХЛАДЊАЧЕ НОН-СТОП 0-24 НАЈВЕЋИ ИЗБОР И НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 72 (преко пута болнице) МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, МАЧВАНСКИ КЕЈ / / /

36 36 Среда, 12. новембар ФУД БАЛ KAРАТЕ СЛО ВЕ НИ ЈА, ПТУЈ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР 12 ме да ља за Ми тров ча не К а ра ти сти ми тро вач ког Сир мију ма уче ство ва ли су не дав но на ме ђу на род ном ка ра те тур ни ру у Пту ју у Сло ве ни ји. На сту пи ло је 450 так ми ча ра, уз ра ста од се дам до 14 го ди на и оства ри ли су од ли чан ре зул тат. Узе ли су 12 ме да ља и то 7 злат них, 2 сре бр не и 3 брон за не. Злат ни су у по је ди нач ној кон курен ци ји би ли Вук Ко зли на, Мар ко Га рић, Вла ди мир Па шић, Ми ља на Ву че тић и Ду шан Ђор ђе вић. Екип но у ка та ма: Мар ко Га рић, Вук Ко зли на и Ми ља на Ву че тић, од но сно Ми лош Не шко вић, Вла ди мир Па шић и Душан Ђор ђе вић. Сре бр ни, по је ди начно: Вла ди мир Па шић и Мар ко Га рић. Брон за је пир па ла Ми ло шу Не шко вићу по је ди нач но и екип но: Вла ди мир Па шић, Мар ко Га рић и Ни ко ла Ву четић, од но сно Ду шан Ђор ђе вић, Милош Не шко вић и Ми лан ки та нов ски. На ред но так ми че ње је 16. новем бра ка да се у Ми тро ви ци одржа ва Куп Сир ми јум ко јим ће клуб обе ле жи ти че ти ри де це ни је ра да. С. Л. ОД БОЈ КА ВИ НЕР ШТЕ ДИ ША СУ ПЕР ЛИ ГА (Ж) КО ШАР КА ФУТ САЛ Ре зул та ти утак ми ца че твр тог ко ла: Кра гу је вац: Кра гуј Рад нич ки 3:1, Пан че во: Ди на мо Ко лу ба ра 3:0, Н. Бе о град: Ви зу ра Је дин ство 3:2, Су бо ти ца: НИС Спар так ТЕНТ 3:1, Лај ко вац: Же ле зни чар Цр ве на Зве зда 0:3. 1. Ви зу ра : Ди на мо : Је дин ство : НИС Спар так : Цр ве на Зве зда : Кра гуј : Же ле зни чар : ТЕНТ : Рад нич ки : Ко лу ба ра :12 0 Сле де ће ко ло: Бе о град: Цр ве на Зве зда Кра гуј, Уб: ТЕНТ Же ле зни чар, Ст. Па зо ва: Једин ство НИС Спар так, Ла за ре вац: Ко лу ба ра Ви зу ра, Н. Бе о град: Рад нич ки - Ди на мо. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Б. Но во Се ло: БНС Све ти Ђор ђе 85:78, Ку ла: Хај дук Же ле зни чар 76:65, Б. То по ла: То по ла Сло вен 100:70, Ср бобран: Ака де мик Ста ра Па зо ва 67:57, Фу тог: Фу тог МД Ту па њац Је дин ство 87:75, Б. Ја рак: Мла дост Ду нав 67:100, Оџа ци: Оџа ци Вр бас 70: Ду нав : Вр бас : БНС : Ста ра Па зо ва : Је дин ство : Све ти Ђор ђе : Ака де мик : Хај дук : То по ла : Же ле зни чар : Фу тог МД Ту па њац : Оџа ци : Мла дост : Сло вен :578 6 Сле де ће ко ло: Вр бас: Вр бас БНС, Бе ле гиш: Ду нав Оџа ци, Н. Бе чеј: Једин ство Мла дост, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Фу тог МД Ту па њац, Ру ма: Словен Ака де мик, Ин ђи ја: Же ле зни чар То по ла, Жи ти ште: Све ти Ђор ђе - Хај дук. Д. Б. ФУД БАЛ СКА ФУТ САЛ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА Мил ко вић и Дра гин на че лу ор га ни за ци је у Сре му а рио Мил ко вић пред сед ник МКлу ба Ма лог Фуд ба ла Ин ди анс 2013 Ин ђи ја и Алек сан дар Драгин ис пред Кан це ла ри је за Младе Оп шти не Ин ђи ја иза бра ни су за ди рек то ра, од но сно за ме ни ка ди рек то ра ре ги о на Фуд бал ске футсал асо ци ја ци је за под руч је Ин ђи је, Ста ре и Но ве Па зо ве. Фуд бал ска фут сал асо ци а ција (ФФА) је је дин стве на спорт ска фуд бал ска - ор га ни за ци ја од но сно гран ски са вез фут сал клу бо ва, клубо ва ма лог фуд ба ла, фуд бал ских клу бо ва, шко ла фуд ба ла, фуд балских сек ци ја основ них и сред њих шко ла, еки па осо ва са по себ ним по тре ба маи ин ва ли ди те том, еки па и спор ти ста из дру гих спор то ва. ФФА је осно ва на ра ди афир маци је фут са ла свих ка те го ри ја на тери то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и Балка на, са ак цен том на мла ђе ка те гори је де вој чи ца и де ча ка. С. Л. Д. Б. ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЈУГ Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Вој ка: Вој ка ЛСК 76:75, Де бе ља ча: Дру жи на Ко зло вац Омла ди нац 62:82, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва Ја дран 96:67, Пан че во: Крис Крос - Ба нат ски Кар ловац, Ко вин: Рад нич ки Ди на мо 78:65, Ру ма: РУ Кош Пар ти зан 85:75, Сло бодан: Пинк. 1. Омла ди нац : Л С К : Н. Па зо ва : Вој ка : Крис Крос : Рад нич ки : Ди на мо : Ја дран : РУ Кош : Д. Ко зло вац : Пар ти зан : Б. Кар ло вац : Пинк :499 5 Сле де ће ко ло: Шид: Пар ти зан Вој ка, Пан че во: Ди на мо - РУ Кош, Б. Кар ло вац: Ба нат ски Кар ло вац Рад нич ки, Вој ка: Пинк - Крис Крос, Н. Ба нов ци: Омла динац - Но ва Па зо ва, Ла ћа рак: ЛСК - Дружи на Ко зло вац, Сло бо дан: Ја дран. Д. Б ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12., КО ЛА: НИШ: Рад нички - ОФК Бе о град 0:0, ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Рад нич ки :0, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда - Чу ка рич ки 0:0, ЈА ГО ДИ НА: Јаго ди на - Рад 0:2, НО ВИ САД: Вој во ди на - До њи Срем 2:3, СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Пар ти замн 0:3, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - Во ждо вац 0:2, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Бо рац 2:2. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Чу ка рич ки : Но ви Па зар : ОФК Бе о град : Мла дост : Спар так : Рад : Ја го ди на : До њи Срем : Бо рац : Во ждо вац : На пре дак : Рад нич ки (Н) : Рад нич ки :16 6 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ЧА ЧАК: Бо рац - Раднич ки (Н), БЕ ПО ГРАД: Во ждо вац - Но ви Па зар, БЕ О ГРАД: Пар ти зан - На пре дак, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Спар так, БЕ О- ГРАД: Рад - Вој во ди на, БЕ ОП ГРАД: Чу карич ки - Ја го ди на, КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Цр ве на зве зда, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Мла дост. Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 13. КО ЛА: ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Рад ник 2:0, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме талац - Бач ка 3:0, ЛА ЗА РЕ ВАЦ: Ко лу ба ра - Ја вор 1:2, УЖИ ЦЕ: Сло бо да - Ма чва 0:0, МР ШТА НЕ: Мо ра вац Ори он - Син ђе лић 1:0, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Је дин ство пу те ви 1:0, БОР ЧА: БСК - Про ле тер 2:0, БЕ ЖА- НИ ЈА: Бе жа ни ја - СЛО ГА (ПНМ) 0:0. 1. Рад ник : Ја вор : Сло га (ПНМ) : Про ле тер : Ин ђи ја : Ме та лац (-3) : БСК : Бач ка : Ко лу ба ра : Је дин ство пу те ви : Бе жа ни ја : Сло бо да : Мо ра вац Ори он : Ма чва : Син ђе лић : Сло га (К) :25 6 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: СУР ДУ ЛИ ЦА: Радник - Сло га (ПНМ), НО ВИ САД: Про ле тер - Бе жа ни ја, УЖИ ЦЕ: Је дин ство пу те ви - БСК, БЕ О ГРАД: Син ђе лић - Сло га (К), ША БАЦ: Ма чва - Мо ра вац Ори он, ИВА- ЊИ ЦА: Ја вор - Сло бо да, БАЧ КА ПА ЛАН- КА: Бач ка - Ко лу ба ра, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Ме та лац. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца три на е стог ко ла: При гре ви ца: ПИК При гре ви ца Ди на мо 3:1, Н. Па зо ва: Рад нич ки Вр шац 3:1, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Тек сти лац 3:2, Шид: Рад нич ки Сен та 0:3, Бе о чин: Це мент Рад нич ки /С/ 3:2. Б. Двор: Банат До ли на 1:2. Те ме рин: Сло га Раднич ки /СМ/ 1:1, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра Ду нав 2:0. 1. Сен та : ЧСК Пи ва ра : До ли на : Сло га : Це мент : Ду нав : Ди на мо : Рад нич ки (СМ) : ПИК При гре ви ца : Рад нич ки (НП) : Ба нат : Рад нич ки (Ш) : Бач ка : Вр шац : Рад нич ки (С) : Тек сти лац :28 2 Сле де ће ко ло: Пан че во: Ди на мо Дунав, С. Ми тро ви ца: Рад нич ки ЧСК Пива ра, Па ди на: До ли на Сло га, Сом бор: Рад нич ки Ба нат, Сен та: Сен та Цемент, Оџа ци: Тек сти лац Рад нич ки /Ш/, Вр шац: Вр шац Бач ка 1901, При гре вица: ПИК При гре ви ца Рад нич ки /НП/. Д. Б. НО ВО САД СКО СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца три на е стог кола: Ер де вик: Сло га Бу дућ ност 0:0, Ку пи но во: Ку пи но во Цр ве на Зве зда 3:1. Жа баљ: ЖСК Гра ни чар 1924 Сремац 4:2, Ст. Па зо ва: Је дин ство Ка бел 0:0, Бе шка: Хај дук Мла дост 2:0, Н. Сад: Ин декс Омла ди нац 0:1, Н. Сад: Бо рац Љу ко во 1:1, Ла ћа рак: ЛСК Југо вић 2:0. 1. Омла ди нац : ЖСК : Ка бел : Бо рац : Мла дост : ЛСК : Љу ко во : Сло га : Цр ве на Зве зда : Бу дућ ност : Је дин ство : Ин декс : Г Сре мац : Ку пи но во : Хај дук : Ју го вић :2810 Сле де ће ко ло: Гло жа не: Бу дућ ност Ју го вић, Љу ко во: Љу ко во ЛСК, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Бо рац, Б. Ја рак: Мла дост Ин декс, Н. Сад: Ка бел Хајдук, Вој ка: Гра ни чар 1924 Сре мац Једин ство, Н. Сад: Цр ве на Зве зда ЖСК, Ер де вик: Сло га - Ку пи но во. Д. Б. ПР ВА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца три на е стог ко ла: Пу тин ци: ПСК Рад нич ки 3:0, Хрт ковци: Хрт ков ци Сло вен 0:2, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Бу дућ ност 1:8, Го лу бин ци: Ја дран Хај дук 0:0, По пин ци: На пре дак Пар ти зан 0:3, Ада шев ци: Сре мац Грани чар 1924 Д. Пе тров ци 1:0, Врд ник: Ру дар З. Бу љу ба ша 2:0, Ру ма: Пр ви Мај Хај дук 1925 По ду на вац 0:0. 1. Бу дућ ност : Пар ти зан : Сло вен : Х По ду на вац : Ру дар : Хај дук : Ја дран : З. Бу љу ба ша : Д. Пе тров ци : С. Гра ни чар : Хрт ков ци : Пр ви Мај : На пре дак : Рад нич ки : ПСК : Хај дук :50 0 Сле де ће ко ло: Ириг: Рад нич ки Хај дук 1925 По ду на вац, Рав ње: З. Бу љу ба ша Пр ви Мај, Д. Пе тров ци: Д. Пе тров ци Ру дар, Ви то јев ци: Пар ти зан Сре мац Гра ни чар 1924, Ер де вик: Хај дук Напре дак, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Ја дран, Ру ма: Сло вен Хај дук 1932, Пу тин ци: ПСК - Хрт ков ци. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца три на е стог ко ла: Кр ње шев ци: Сло га На пре дак 1:2, Брестач: ОФК Бре стач Гра ни чар /К/ 0:1, Но ћај: Но ћај Бо рац /К/ 4:1, Ру ма: Фру шка Го ра Под ри ње 1:7, Чорта нов ци: ЧСК 1939 Гра ни чар /Г/ 3:2, Ман ђе лос: Фру шко го рац Оби лић :2, Пла ти че во: Је дин ство Је дин ство /М/ 1:2, Мар тин ци: Бо рац Же ле зни чар 0:0. 1. Под ри ње : Је дин ство (М) : ОФК Бре стач : Гра ни чар (К) : Бо рац (К) : На пре дак : Оби лић : Фру шко го рац : Но ћај : Же ле зни чар : Фру шка Го ра : Бо рац (М) : Гра ни чар (Г) : Је дин ство (П) : ЧСК : Сло га :22 9 Сле де ће ко ло: Жар ков ци: На пре дак Же ле зни чар, Мо ро вић: Је дин ство Борац /М/, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 Једин ство /П/, Гра бов ци: Гра ни чар Фрушко го рац, М. Ми тро ви ца: Под ри ње ЧСК 1939, Кле нак: Бо рац Фру шка Го ра, Ку змин: Гра ни чар Но ћај, Кр ње шев ци: Сло га ОФК Бре стач. Д. Б. ОП ШТИН СКА ЛИ ГА РУ МА-ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: ИРИГ: Сремски ви те зо ви - Цар Урош 0:3, НЕ РА ДИН: Вој во ди на - Мла дост (П) 2:1, СТЕ ЈА НОВ- ЦИ: Бо рац - Сло га 1:1, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Пла ни нац 1:1, ДО БРИН ЦИ: Сре мац - Је дин ство 3:0, БУ ЂА НОВ ЦИ: Мла дост ок то бар го сти ни су до путо ва ли, МА ЛИ РА ДИН ЦИ: Фру шко го рац - По лет 0:1. 1. Цар Урош : Сло га : Бо рац : Сре мац : По лет : Мла дост (Б) : Фру шко го рац : Вој во ди на : Пла ни нац : Је дин ство : Срем ски ви те зо ви : Мла дост (П) : ОФК Кра љев ци : ок то бар :45 4 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: НИ КИН ЦИ: По лет - Срем ски ви те зо ви,. ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар - Фру шко го рац, РУ МА: Је динство - Мла дост (Б), РИ ВИ ЦА: Пла ни нац - Сре мац, ВО ГАЊ: Сло га - ОФК Кра љев ци, ПА ВЛОВ ЦИ: Мла дост - Бо рац, ЈА ЗАК: Цар Урош - Вој во ди на Ж. Р. ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: ВЕ ЛИ КИ РА ДИН- ЦИ: Бо рац - Пла ни нац 2:3, ЗА СА ВИ ЦА: Сло га - Гр гу рев ци 1:0, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - БСК 1:2, ША ШИН ЦИ: Сло бо да Срем 3:1, ШУ ЉАМ: На пре дак - Сло га (Ч) 1:2, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ми трос - Босут 2:0, Сре мац је био сло бо дан. 1. Ми трос : Сло га (Ч) : Срем : Пла ни нац : Бо сут : БСК : Сло бо да : Сло га (З) : Сре мац : Гр гу рев ци : Бо рац (ВР) : Бо рац (Р) : На пре дак :32 4 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (на про ле ће 2015.): СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ми трос - Сло га (Ч), ШУ ЉАМ: На пре дак - Срем, ША ШИН- ЦИ: Сло бо да - БСК, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - Гр гу рев ци, ЗА СА ВИ ЦА: Сло га - Пла нинац, ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац - Сре мац, Бо сут је сло бо дан. Ж. Р. ОФЛ ШИД РЕ ЗУЛ ТА ТИ 13. КО ЛА: СОТ: Брат ство - ОФК Ба чин ци 1:9, ЈА МЕ НА: Гра ни чар - Бо рац 4:0, БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић - ОФК Бин гу ла од ло же но, МО ЛО ВИН: Омлади нац - Сре мац 2:0, ЉУ БА: Је дин ство На пре дак 4:6, БА ТРОВ ЦИ: Омла ди нац - Хај дук 2:1, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - Једно та 6:0. 1. На пре дак : Омла ди нац (М) : ОФК Ба чин ци : Су ин ђе лић : ОФК Би кић : Јед но та : Сре мац : Хај дук : Гра ни чар : Је дин ство : Омла ди нац (Б) : Брат ство : ОФК Бин гу ла : Бо рац :30 7 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (на про ле ће 2015.): БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Јед но та, ГИ- БА РАЦ: Син ђе лић - Хај дук, БА ТРОВ ЦИ: Омла ди нац - На пре дак, ЉУ БА: Је дин ство Сре мац, МО ЛО ВИН: Омла ди нац - ОФК Бин гу ла, БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић - Бо рац, ЈА МЕ НА: Гра ни чар - Брат ство. Ж. P. ОФЛ ИН ЂИ ЈА -СТА РА ПА ЗО ВА РЕ ЗУЛТА ТИ 10. КО ЛА: КР ЧЕ ДИН: Фрушко го рац - По лет 3:2, МА РА ДИК: Сло га - Ду нав, го сти ни су до пу то ва ли, ЈАР КОВ- ЦИ: Бо рац - Кру ше дол 0:2, Бо рац (С) био је сло бо дан. 1. Кру ше дол : Сло га : По лет : Бо рац (С) : Фру шко го рац : Бо рац (Ј) : Ду нав :26 3 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (на про ле ће 2015.): ЈАР КОВ ЦИ: Бо рац - Сло га, НО ВИ СЛАН- КА МЕН: Ду нав - Фру шко го рац, НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет - Бо рац (С), Кру ше дол је сло бо дан. Ж. Р.

37 Среда, 12. новембар СПОРТ 37 У окви ру Но вем бар ских дана, Град Срем ска Ми трови ца у са рад њи са Уста новом,,атлет ски ста ди он, АК Срем, и АК Сир ми јум и Збо ром атлет ских су ди ја ор га ни зо вао је тра ди ци о- нал ну 52. тр ку ули ца ма гра да. У ско ло пу овог до га ђа ја одржа ла се и ме мо ри јал на тр ка Мило ван Ла за ре вић Ћа за у знак се ћа ња на ра но пре ми ну лог атлети ча ра АК Срем ко ји је био по беднихк ових тр ка чак 14 пу та. Ме мо ри јал на тр ка за пе хар је би ла тр ка тре ћих и че твр тих разре да сред њих шко ла омла дин ци (1200 м). Циљ тр ке био је код НЛБ бан ке, док је старт за ви сио од дужи не ста зе. Нај бо љи ма су при па ле ме да ље и ма ји це. По ред уче ни ка, у тр ка ма су уче ство ва ли и при падни ци по ли ци је и КПЗ Срем ска Митро ви ца. Као и сва ке го ди не, Ми тр ов чани су се у ве ли ком бро ју ода зва ли овој тра ди ци о нал ној ма ни фе стаци ји, a по пр ви пут уче ство ва ли су и уче ни ци СО ШО Ра ди вој Попо вић. ПРЕД ШКОЛ СКИ УЗ РАСТ ДЕ- ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ми ла Ми хај ло вић, Ми о на Мак си мо вић, Ива Каприц. ПРЕД ШКОЛ СКИ УЗ РАСТ ДЕ- ЧА ЦИ: Урош Клин цов (Ђур ђевак), Ре ља Ра до ва но вић (Бу бама ра), Алек сан дар Јеф тић (Звезди ца). СО ШО РА ДИ ВОЈ ПО ПО ВИЋ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ја сми на Фер хато вић, Ве сна Бла го је вић, Ка тари на Хрен ка. СШ РА ДИ ВОЈ ПО ПО ВИЋ ДЕ- ЧА ЦИ: Игор Ада мић, Не бој ша Ни ко лић, Су љић Ми лен ко. I-II РАЗ РЕД ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ана Ми хај ло вић (Ј.Ј.Змај), На ђа Ко мле нић (Ј.По по вић), Те о до ра Дра жин (Ј.Ј.Змај). III-IV РАЗ РЕД ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ми ла Ма рин ко вић (Ј.Ј.Змај), Ива на Ла зић (С.Са ва), Ми ла на Си мић (С.Ба јић Па ја). V-VI РАЗ РЕД ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ања Ла јић (Ј.Ј. Змај), Ва ња Буга џи ја (С.Са ва), Јо ва на Ра до јевић (Ј.По по вић). VII-VI II РАЗ РЕД ДЕ ВОЈ ЧИ- ЦЕ: Ива на Та дић (С.Са ва), Јо вана Мак си мо вић (С.Са ва), Да јана Пал ко вић (С.Ба јић Па ја.) Уку пан пла сман Основ них шко ла, де вој чи це: Јо ван Јо вано вић Змај (16 бо до ва), Све ти Са ва (14 бо до ва), Јо ван По по вић АТЛЕ ТИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖА НЕ 52. УЛИЧ НЕ ТР КЕ Мар ко Бе ло ву ко вић по бед ник ме мо ри ја ла Maрко Бе ло ву ко вић, по бед ник ме мо ри ја ла (4 бо да), Сло бо дан Ба јић Па ја (2 бо да). I-II РАЗ РЕД ДЕ ЧА ЦИ: Игор Опа чић (Ј.Ј.Змај), Ма те ја Остојић (С.Са ва), То дор Жа рић (Ј.По по вић). III-IV РАЗ РЕД ДЕ ЧА ЦИ: Вук Шу ман (Б. П.Пин ки), Стра хи ња Фи ли по вић (Б.П.Пин ки), Ан дреј Јок си мо вић (С.Са ва). V-VI РАЗ РЕД ДЕ ЧА ЦИ: Урош Ла зић (Ј.Ј. Змај), Дар ко Гр гић (С.Са ва), Да ни ло Ми тр о вић (Ј.Ј.Змај). VII-VI II РАЗ РЕД ДЕ ЧА ЦИ: Мир ко Ма у на (Ј. По по вић), Дејан Ан ту но вић (С.Са ва), Алексан дар Се ку лић (С. Са ва). Уку пан пла сман Основ не шко ле де ча ци: Јо ван Јо ва но вић Змај (11 бо до ва) 2x I, 1x III, Све ти Са ва (11 бо до ва) 3x II, 2x III, Бошко Пал ко вље вић Пин ки (8 бо дова), Јо ван По по вић (6 бо до ва). I-II РАЗ РЕД ОМЛА ДИН КЕ: Сла ви ца Но вев ски (Д. Ник шић), Ма ри на Про ко по вић (9. Мај), Ан ге ли на Слан ка ме нац (Н. Тесла). III-IV РАЗ РЕД ОМЛА ДИН КЕ: Ан дреа Бу ха (Ми тр о вац ка Гим нази ја), Те о до ра Ску ра то вић (Музич ка шк.п.кран че вић), Та ма ра Ср дић (Мтро вац ка Гим на зи ја). Уку пан пла сман С.Ш. омладин ке: Гим на зи ја 6 бо до ва, Драги ња Ник шић 5 бо до ва, 9. мај 3 бо да, Му зич ка шко ла 3 бо да, Нико ла Те сла 1 бод. I-II РАЗ РЕД ОМЛА ДИН ЦИ: Алек сан дар Ши ра до вић (Н. Тесла), Ни ко ла Три шић (Д. Никшић), Сто ка но вић Алек са (Митр о вац ка Гим на зи ја). III-IV РАЗ РЕД ОМЛА ДИН ЦИ: Мар ко Бе ло ву ко вић (Н. Те сла), Де јан Али ма но вић (Н. Те сла), Мар ко Бла го је вић (ПШХ). Уку пан пла сман С.Ш. омла динци: Ни ко ла Те сла (13 бо до ва), Дра ги ња Ник шић (3 бо да), Гим нази ја (1 бод), ПШХ (1 бод). ТР КА ВОЈ СКЕ, ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И КПЗ-А Же не: Алек сан дра Ко ста дино вић (КПЗ), Је ле на Се ла ко вић (По ли циј ска акад.), Ми ре ла Мале ше вић (КПЗ). Му шкар ци: Ми лош Ра и чевић (По ли циј ска ст. Бе о град), Дар ко Cтанојевић (По ли циј ска акад.), Пе тар Ша пић (По ли цијска акад.). ТР КА ЗА ДО ВОЉ СТВА Же не: Мир ја на Ко ста ди новић, Ве сна Па вли че вић, Бо ја на Про ко по вић. Му шкар ци: Ду шан Рок нић, Ђор ђе Кр че ди нац, Ср ђан Бошко вић. С. Н. - С.Ло. На сту пио ве ли ки број так ми ча ра Бу дућ ност ми тр ов ач ког спо р та На гра де за нај бо ље Нај бо љи на по сто љу

38 38 СПОРТ Среда, 12. новембар ЏУ ДО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КУП СИР МИ ЈУМ Ру мља ни дру ги у ге не рал ном пла сма ну СУР Ч ИН КУП ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА КА РА ТЕ Пет уче сни ка - пет ме да ља за Ши ма нов ча не На Ку пу при ја тељ ства, ко ји је проте кле не де ље ор га ни зо вао КК Сурчин, ме ђу број ним уче сни ци ма би ли су и мла ди так ми ча ри КК Срем Ши ма нов ци. Иако им је ово био де би тант ски тур нир, ни су про пу сти ли при ли ку да се оки те меда ља ма. Пр ва сре бр на од лич ја сво ји ли су: Вук Пе ко вић (8) и Пе тар Ра дој чић (6), а брон за на Мар ко Жу тић (8), Урош Ра дојчић (5) и Ог њен Ко ко то вић (6). Ж. Р. АБА ЛИ ГА ОСМО КО ЛО КО ШАР КА Ме га до че ку је Ма ђа ре Ми тро вач ки Џу до клуб Сир ми јум у окви ру Но вем бар ских да на ор гани зо вао је тра ди ци о нал ни, 26 по реду Куп Сир ми јум за мла ђе ка те го ри је. Так ми че ње је одр жа но у ха ли Шу марско-пре храм бе не шко ле. На сту пи ло је 212 џу ди ста из 30 клу бо ва. Ме ђу уче сни ци ма би ли су и так ми ча ри из три клу ба из Ре пу бли ке Срп ске. У име гра да до ма ћи на так ми чаре је по здра вио и тур нир про гласио отво ре ним за ме ник пред сед ни ка Град ске скуп шти не Срем ска Ми трови ца Зо ран Ми шче вић. Про чи тан је и по здрав ни те ле грам ам ба са до ра Јапа на у Бе о гра ду Ма са фу ми Ки ро кија. Ја пан ска ам ба са да већ го ди на ма по др жа ва ову ма ни фе ста ци ју у гра ду на Са ви. Џу до клуб Сир ми ум на овом тур ниру осво јио је пет ме да ља, а ње гов нај бо љи так ми чар био је Ог њен Тро грлић, ко ји ове го ди не ни же са мо успе хе. Ње му су при па ле две ме да ље и то јед но зла то и јед на брон за. У кон ку рен ци ји по ле та ра ца Тро грлић је осво јио нај бли ста ви је од лич је, На гра де за нај бо ље У ге не рал ном пла сма ну по бед нич ки пе хар при пао је Ра ко ви ци из Бе о гра да. Ве ли ки успех за бе ле жи ли су мла ди џуди сти рум ског Сло ве на, соб зи ром да им је у ге не рал ном пла сма ну при па ло друго ме сто. Но во сад ски џу до клуб био је тре ћи. Пр во ме сто у кон ку рен ци ји по ле та раца при па ло је Ру мља ни ма, док су нај боље по ле тар ке би ле чла ни це ми тро вачког Тех но ло га. Нај у спе шни ја еки па у кон ку рен цији мла ђих пи о ни ра би ла је Ра ко ви ца, а по бед нич ки пе хар, ка да је реч о млађим пи о нир ка ма при па о је бе о град ском Олим пу. Ла ћар ке су би ле дру ге, док је Џу до клуб Сре мац из Јар ка осво јио треће ме сто. С. Ло-С. Ни. До ма ћи ну пет ме да ља RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra а на сту пио је и у уз ра сној гру пи млађи пи о ни ри, где је био тре ћи. Је ле на Јан ко вић осво ји ла је брон за ну ме даљу у ди сци пли ни по ле тар ки. Брон за не ме да ље до мо гао се и Лу ка Но ва ко вић осва ја њем тре ћег ме ста у кон ку рен ци ји по ле та ра ца. Са ва Ша јин био је тре ћи у кон ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра. GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ окви ру осмог ко ла АБА ли ге у кошар ци са ста ју се КК Ме га ви зу ра и У КК Сзол но ки Олај из Ма дјар ске. Утак ми ца се игра у ПСЦ Пин ки у неде љу 16. но вем бра са по чет ком од 17 ча со ва. НО ВИ САД НА ЦИ О НАЛ НИ ШАМ ПИ О НАТ Од лич ни Ра до ва но вић Ми хај ло Ра до ва но вић из Ши да екип ни је пр вак Ср би је у сто ном те ни су за осо бе са ин ва ли ди те том, док је по је ди нач но био тре ћи. Реч је о де ве том др жав ном пр вен ству ко је је одр жа но про те клог ви кен да на ново сад ском Спен су. ПР ВА ЛИ ГА ДРУ ГО КО ЛО С. М. СТО НИ ТЕ НИС БО ВЛИНГ Ме та лац чвр сто га зи Ула зни це по це ни од 200 ди на ра се мо гу ку пи ти у ка фи цу Пин ки од мах по ред слу жбе ног ула за у ПСЦ Пин ки почев од сре де у пе ри о ду од се дам до 22 ча са, ви кен дом од 15 до 22 ча са, као и на сам дан утак ми це. С. Н. Ми хај ло Ра до ва но вић Ре зул та ти 2. ко ла: Бе о град - Фор ту на (Но ви Сад) 5:11, Рад нич ки (Бе о град) - Инел (Зе мун) 12:4, Жа бац (Зе мун) - Је дин ство (Ши ма нов ци) 10:6, Ме талац (Ши ма нов ци) - Ра ван град (Сом бор) 15:1, Бо влинг стонс Ел бра ко (Сом бор) - Зе мун 15:1 и Кру па ри (Бач ко Ду шано во) - Кен ди (Зе мун) 5:11. Та бе ла: Ме та лац, Бо влинг стон Ел бра ко и Жа бац по 4, Кру па ри, Фор ту на, Кен ди, Зе мун, Рад нич ки и Ра ван град по 2, Бе о град, Једин ство и Инел без бо до ва. Ж. Р.

39 Среда, 12. новембар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Оба ве шта ва ње ку па ца ел. енер ги је, СМА ЊЕ НА ПО У ЗДА НОСТ НА ПА ЈА ЊА Од да на го ди не као по сле ди ца дру ге фа зе ре кон струк ци је ТС 110/35/20 kv СМ1 долази до не редов ног уклоп ног ста ња у елек тро е нер гет ској мре жи конзум ног под руч ја ЕД Срем ска Ми тро ви ца. Пла ни ра но је да ра до ви тра ју до новембра го ди не. У том пе ри о ду би ће сма ње на по у зда ност на па ја ња ве ћег де ла ку па ца на те ри то ри ји Оп шти не Срем ска Ми тро ви ца. Ако до ђе до неже ље них пре ки да у снаб де ва њу ел. енер ги јом ми ће мо све учи ни ти да они тра ју што је мо гу ће кра ће. Мо ли мо Вас за стр пље ње и раз у ме ва ње за све евен ту ал не про бле ме ко ји мо гу на ста ти. О свим но во на ста лим си ту а ци ја ма то ком овог пе ри о да би ће те бла го вре ме но оба ве шта ва ни пу тем сред става ин фор ми са ња и на шег сај та На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 120 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат број 2 монтажне куће, број: од 30. октобра године, а у вези са Споразумом о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра године, у вези са Регионалноим стамбеним програмом - Потпројекат бр. 2 монтажне куће, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 120 монтажних кућа ОБАВЕШТАВА Избеглице које су, услед догађаја из периода од године до године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, а које су носиоци права својине/коришћења на земљишту на којем је дозвољена индивидуална стамбена градња, да ће јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 120 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Зрењанина, Крагујевца, Панчева, Смедерева, Сремске Митровице, Лознице и Шапца, општина Аранђеловац, Бачка Паланка, Вршац, Жабари, Ириг, Кула, Коцељева, Оџаци, Петровац, Пећинци, Прокупље, Рума, Сечањ, Смедеревска Паланка, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Темерин, Топола, Уб и Шид и градских општина града Београда Барајево, Звездара, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сурчин и Чукарица, у оквиру Регионалног стамбеног програма-потпројекат број 2 монтажне куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 4. новембра године на огласној табли Комесаријата за избеглице и миграције, на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције као и на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи. С поштовањем, Одељење за односе с јавношћу Електровојводина д.о.о.

40 40 Среда, 12. новембар Недељни хороскоп Ован Парт нер ће би ти са Ва ма ве о ма па жљив, иако се тре нут но осе ћа за по ста вље но. Не ки Ов но ви ће до жи ве ти пре ле пе тренут ке љу ба ви, за до вољ ства и ми ра ових да на. Успе шан пе ри од се на ста вља ка да је реч о по слу и фи нан си ја ма. Нов ча не при ли ке су још увек не при ли ке. Бик Му шкра ци ма Би ко ви ма пред сто ји на града за њи хов труд и кроз по сао, али и у парт нер ским од но си ма. Не ко не на да но по знан ство ће се пре тво ри ти у ле пу роман су. Ма њи бо ло ви у сто ма ку. Па зи те на крв ни при ти сак. Бли зан ци Ако сте у ду жој ве зи са да пре ко про блема пре ла зи те пре ћут но, а Ва ше не за довољ ство ра сте. Парт нер са Ва ма не мо же да ус по ста ви до бру ко му ни ка ци ју, а осећа и из ве сно за си ће ње. Мо гу ћи до би ци од про да је не крет ни на. Про бле ми са цирку ла ци јом и сто па ли ма. Рак У љу ба ви не ста бил ност и не из ве снот прола зе. Фи нан си је се по пра вља ју по себ но за Ра ко ве пр ве де ка де, а по што но вац ва ма пру жа нео п ход ну ста бил ност и задо вољ ство би ће те сми ре ни и опу ште ни. Стрес је глав ни узрок осла бље ног ор гани зма. Лав Емо тив ни про бле ми ко ји су Вас при ти сли и од ко јих же ли те да по бег не те и да добро раз ми сли те шта и ка ко да ље, по ла ко ће се раз ре ша ва ти. На пе тост, нер во за и пре ко мер но тро ше ње обе ле жи ће ове дане. Па зи те на ис хра ну. Де ви ца Ни сте по слу ша ли не чи је са ве те и су гести је ка да је тре ба ло, а ти исти љу ди не же ле ви ше да се ме ша ју у Ва шим да љим за јед нич ким ко ра ци ма. Ни је још увек по во љан пе ри од за узи ма ње кре ди та или по зај ми ца. Про бле ми са кич мом. Ва га По је ди ни ма из овог зна ка не при ја за нема ри ва ње љу бав ног жи во та. Ори јен ти сани сте на оба ве зе, али јед на шар мант на да ма вам уно си не мир у ми сли и у срце. До бро је што фи нан си је по при ма ју об лик си гур но сти, а упра во од то га Вам за ви си мир у ку ћи, по ро ди ци. Мо гу ћи про бле ми са уши ма. Шко р пи ја Парт нер осе ћа да не мо же да до пре до Вас. Не би би ло ло ше да бу де те у пра вом тре нут ку и пре ма пра вој осо би ини ци јатор. Освр ни те се, не ко упо р но и стр пљиво че ка да са гле да те пра ви по сао. Стре лац Они сло бод ни из овог зна ка ус пе ће да ус по ста ве кон такт са осо бом до ко је им је ста ло. На по мо лу је стра сна и бур на ве за, али ко ја ће на пра ви ти ве ли ку про ме ну Ва шем на чи ну жи во та, а ујед но до да ти озбиљ ност ко ја вам је по не ка да не до стаја ла. Мо гу ћи про бле ми са сто па ли ма. Ја рац Нео че ки ван по зив мо же Вас од ве сти у аван ту ру ко ја је је и на не ки на чин при жељ ки ва на, али сва ка ко ни је би ла оче ки ва на, чак се тре ти ра ла као не мо гућа. Фи нан сиј ски при ли ви по но во из о стају, али не тре ба да Вас то бри не. Во до ли ја Љу бав на си ту а ци ја је углав ном ста бил на иако сте до не кле за по ста вље ни. До ла зи опу шта ње, из ла сци и ин тен зив ни ја дру же ња са за јед нич ким при ја те љи ма, али и шан су да пар да на про ве де те ван гра да удво је. Новац углав ном до ла зи од стра не дру гих. Ри бе Парт нер Вас оба си па па жњом и не жности ма, а Ва ма то и те ка ко при ја. По ла ко ће те се опу шта ти, за бо ра ви ти на тр за вице ко је су Вас ду го му чи ле, љу бо мо ра ће из бле де ти и хар мо ни ја ће по че ти да Вам се вра ћа. Па зи те на пре хла ду и але р гијске ин фек ци је. Кувар Салата са грилованом пилетином и сланином Са стој ци: Кру то ни 2 пи ле ћа фи леа 150 гра ма спа на ћа 250 гра ма ше ри па ра дај за 70 гра ма ру ко ле 6 кри шки сла ни не Со Би бер Ма сли но во уље На чин при пре ме: Исе ци те пи ле ће гру ди и за чи ни те их са ма ло со ли, би бе ра и ма сли но вог уља, а по том их ста ви те у ти гањ на сред њу тем пе ра ту ру. Пе ци те око пет ми ну та обе стра не. По том ис пр жи те сла ни ну док не по ста не хрска ва и за јед но са пи ле ти ном је ста ви те на ку хињ ски убрус, да би упио ви шак ма сно ће. На ве ли ки та њир сер ви рај те спа наћ и ру ко лу, до дај те кру то не и на сецкан па ра дајз. Исе ци те пи ле ти ну на круп не ко ма де и ста ви те на врх са ла те. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 16 Мин. 8 Могући пљускови Макс. 16 Мин. 8 Местимично облачно Макс. 16 Мин. 7 Пљускови Макс. 15 Мин. 8 Облачно Макс. 16 Мин. 8 Пљускови Макс. 8 Мин. -1 Претежно облачно Макс. 8 Мин. 3 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Торнадо носио кровове

Торнадо носио кровове www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 12. јун 2013. Број 2728 Цена 40 динара у овом броју: НЕВРЕМЕ У СРЕМУ Торнадо носио кровове Страна 4. j ТУРИСТИЧКИ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information