МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

Size: px
Start display at page:

Download "МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд"

Transcription

1 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI /kultura P УДК Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИ ЋА У ТРАН СФОР МА ЦИ ЈИ ЈАВ НИХ ПРО СТО РА БЕ О ГРА ДА КРА ЈЕМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА Са же так: Да ни ло Вла ди са вље вић при па да ге не ра ци ји ар хи те ка та ко ји су на пре ла зу XIX у XX век, оста ви ли зна ча јан пе чат у српској ар хи тек ту ри. Ис так нут до при нос у тран сфор ма ци ји јав ног про сто ра у Бе о гра ду, ар хи тек та Вла ди са вље вић је пру жио кроз пи о нир ски, ур ба ни стич ки по ду хват у ви ду ком плек са Вој не бол нице на Вра ча ру, а по себ но кроз пло до твор ну са рад њу са ин же њером Ми ло шем Сав чи ћем при ли ком из град ње ком плек са бе о град ске кла ни це, на ко је ће овом при ли ком би ти ста вљен по се бан ак ценат. По треб но је спо ме ну ти и да је ар хи тек та Вла ди са вље вић са ин же ње ром Сав чи ћем ре а ли зо вао и ви ше спрат не по слов ни це Про мет ну, Из во зну бан ку и Вра чар ску ште ди о ни цу, а кад је реч о оста лим гра ђе ви на ма јав не на ме не још и са рад њу ар хи текте Вла ди са вље ви ћа са ар хи тек том Све то за рем Јо ва но ви ћем на 80

2 изградњи Официр ске за дру ге, као и са мо стал ну ре а ли за ци ју хотела Сплен дид и Уни он. Ар хи тек та Да ни ло Вла ди са вље вић је својим стил ским плу ра ли змом зна чај но до при нео ре пре зен та тив ности град ског је згра, ко је је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка све ви ше по при ма ло од ли ке ве ли ких европ ских цен та ра. Кључ не ре чи: ар хи тек ту ра на по чет ку два де се тог ве ка, Вој на бол ни ца, Бе о град ска кла ни ца Увод Да ни ло Вла ди са вље вић 1 при па да ар хи тек ти ма ко ји су на пре ла зу из XIX у XX век у Ср би ји ус пе ли да у свој рад инкор по ри ра ју раз не европ ске сти ло ве, и да за у зму зна чај но ме сто у срп ској ар хи тек ту ри, ко ја је у то вре ме би ла на ве ликој стил ској пре крет ни ци. Опус ар хи тек те Вла ди са вље ви ћа под ра зу ме ва под јед на ко ко ри шће ње еле ме на та ака де ми зма 2, се це си је 3 и ро ман ти зма 4, што је био ути цај За пад не Европе у ко јој је шко ло ван. Ка ко жи во ту и ства ра ла штву Да ни ла Вла ди са вље ви ћа, до сада, у ар хи тек тон ској исто ри о гра фи ји ни је по кла ња но пре ви ше па жње, за по че так ће крат ко би ти ре чи о ње го вом жи вот ном пу ту, а по том о два ур ба ни стич ка про јек та, ко ја су зна чај но ути ца ли на тран сфор ма ци ју јав ног про сто ра Бе о гра да, а реч је о ком плек су бе о град ке кла ни це и ком плек су Вој не бол ни це. Крат ка би о гра фи ја ар хи тек те Да ни ла Вла ди са вље ви ћа По ро ди ца Вла ди са вље вић во ди по ре кло са остр ва По реч на Ду на ву, где је Да ни ло Вла ди са вље вић за вр шио основ ну шко лу, од то га два раз ре да у Пан че ву, док је Ре ал ку за вр шио 1 Не сто ро вић, Н. (1937) Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог столе ћа, Бе о град Удру же ње ју гословенских ин же ње ра и ар хи те ка та Клуб ар хи те ка та; Ne sto ro vić, B. (1966) Vla di sa vlje vić Da ni lo, En ci klo pe di ja li kov nih umet no sti br. 4, Za greb: Ju go slo ven ski lek si ko graf ski za vod; Gordić, G. (1972) Bi o gra fi je, Srp ska ar hi tek tu ra , Be o grad: MSU; Тр гов че вић, Љ. (2003) Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на евр оп ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град: Исто риј ски ин сти тут; Bo gu no vić, S. (2005) Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve ka br. 2, Be o grad: Be o grad ska knji ga; Ма не вић, З. (2008) Лек си кон не и ма ра, Бе о град: Гра ђе вин ска књи га; Ђу рић-за мо ло, Д. (2011) Гра ди те љи Бе о гра да , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да. 2 Ка ди је вић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма, Бе о град: Грађе вин ска књи га. 3 Шка ла ме ра, Ж. (1985) Се це си ја у срп ској ар хи тек ту ри, Збор ник На родног му зе ја 12-2, Бе о град: На род ни му зеј, стр. 10; Ка ди је вић, А. (2004) Два то ка срп ског ар хи тек тон ског Ар-Ну воа: Ин тер на ци о нал ни и на ци онал ни, На сле ђе бр. 5, стр ; 4 Кља је вић, Ј. (2015) Про фа на и са крал на ар хи тек ту ра ро ман ти зма у Ср би ји, Ма стер рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 81

3 у Бе о гра ду го ди не. 5 По том од ла зи у Мин хен, 6 где се 1889/90. го ди не упи сао на оде ље ње из град ње, и за кључ но са лет њим се ме стром, го ди не био је сту дент Тех ничког уни вер зи те та. 7 По по врат ку у Бе о град, за по чи ње сво ју са рад њу са ин же ње ром Ми ло шем Сав чи ћем, а се запо шља ва као ин же њер у Ми ни стар ству вој ном. Исте го дине по ста је члан Удру же ња срп ских умет ни ка, 8 а већ го ди не је од ли ко ван Ор де ном Све тог Са ве пе тог ре да. 9 Био је члан До ма удру же ња ју го сло вен ских ин же ње ра и ар хи тека та, пре да вач на Ве ли кој шко ли 10 и је дан од уче сни ка Четвр те умет нич ке из ло жбе, ор га ни зо ва не у Бе о гра ду го ди не, где је пред ста вио про је кат Но ве вој не бол ни це у Бео гра ду, ски цу јед не ка сар не и про је кат Хи рур шког па ви љона. 11 На кон пре жи вље не гол го те пре ла ска пре ко Ал ба ни је, при дру жу је се по ро ди ци и про во ди вре ме у Со лу ну, по том на Кр фу, Ни ци и у Па ри зу 12, а го ди не, пен зи о ни сан је из Ми ни стар ства вој ног. 13 Да ни ло Вла ди са вље вић је пре минуо у сво јој пе де сет и тре ћој го ди ни го ди не 14, оста вив ши иза се бе ве ли ки број јав них и при ват них обје ка та ка ко у Бе о гра ду та ко и у дру гим гра до ви ма Ср би је. Са рад ња са ин же ње ром Ми ло шем Сав чи ћем ( ) Са рад ња Да ни ла Вла ди са вље ви ћа и Ми ло ша Сав чи ћа се у по чет ку од ви ја ла под окри љем Ин же њер ско-ар хи тек тон ске кан це ла ри је Ми ло ша Сав чи ћа, осно ва не где су по ред Вла ди са вље ви ћа, ко ји је у овом би роу био до 1898.го ди не, 5 Му зеј гра да Бе о гра да, Ур _ Ђу рић-за мо ло, Д. нав. де ло, стр. 83; Ма не вић, З. нав. де ло, стр Пре ма на во ди ма Ос га ни ан Ва не се (Os ga nian Va nes sa) из ар хи ва Тех ничког уни вер зи те та у Мин хе ну. 8 Ано ним, (01. XII 1898) Удру же ње срп ских умет ни ка, Про свет ни гласник, стр Ано ним, (22. II 1902) На шим Ор де ном Светога Са ве пе тим ре дом, Службе ни вој ни лист, стр Mal di ni, S. Ar hi tek tu ra Sr bi je u XX ve ku - Ar chi tec tu re in Ser bia in XX c, 10. Де цем бар 2007, 25. Maj 2016., di nis.blog spot.rs/2007/12/ar hitek tu ra-sr bi je-u-xx -ve ku.html. 11 Пет ко вић, В. (1912) Че твр та Ју го сло вен ска из ло жба, Де ло- лист за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот бр. 63, Бе о град: Пар на ра ди кал на штам па ри ја, стр Му зеј гра да Бе о гра да, Ур _ Ано ним (19. III1921) Ми ни стар ство вој но, Слу жбе ни вој ни лист, стр Ано ним (20. I 1923) Чи ту ља, По ли ти ка, стр. 5; Пре ма са оп ште њу истори ча ра умет но сти на Но вом гро бљу у Бе о гра ду, Ви о ле те Обре но вић. 82

4 ра ди ли мно ги ис так ну ти ар хи тек ти. 15 Кад је реч о де лат ности ма кан це ла ри је, Сав чић је имао ту тен ден ци ју да при ступа на бав ци што јеф ти ни јег ма те ри ја ла за из град њу. 16 Инова ци ја ко ја се ве зу је за Сав чи ће ву кан це ла ри ју је сте употре ба Хербст си сте ма од ар ми ра ног бе то на, 17 пре ма ком су мно ги ин же ње ри тог вре ме на би ли скеп тич ни јер су сумња ли у ње го ву из др жљи вост. Рад Ин же њер ске кан це ла ри је при па да пе ри о ду пре Пр вог свет ског ра та, по сле ко га је њен ар хив го то во пот пу но уни штен. 18 Је дан од пр вих и нај значај ни јих пред рат них по ду хва та Сав чи ћа и Вла ди са вље ви ћа је сте из град ња ком плек са бе о град ске кла ни це, ко ји да нас пред ста вља зна ча јан део ин ду стриј ског на сле ђа Бе о гра да, 19 и ко јим је из вр ше но пре и на ча ва ње до та да пра зног про сто ра на де сној оба ли Ду на ва. Бе о град ска кла ни ца (1898) Ср би ја је кра јем XIX ве ка би ла при мо ра на да из во зи ро бу у Ау стро-угар ску, ко ја јој је че сто упу ћи ва ла оп ту жбе да изво зи за ра же ну сто ку. Да би се из бе гла про паст до ма ће еконо ми је,у Ср би ји се по кре ће пи та ње о из во зу за кла не сто ке. Кад је го ди не обра зо ва но Срп ско ак ци о нар ско друштво за кла ње и пре ра ду сто ке, 20 пи та ње по ди за ња јед не мо дер не кла ни це у Бе о гра ду до шло је у пр ви план. Ин жењер ска кан це ла ри ја Ми ло ша Сав чи ћа је иза бра на за са ставља ње про гра ма о ве ли чи ни и ка па ци те ту објек та. Про блем про сто ра за из град њу је та ко ђе био раз ма тран, а по себ но се атрак тив ном чи ни ла де сна оба ла Ду на ва, ко ја об у хва та дело ве Ду нав ске па ди не, део Па ли лу ле, Ви ли не во де и Ка рабур ме, и ко ја је све до кра ја XIX ве ка би ла пра зан те рен. 15 Ка ди је вић,a. (2016) Па ла та Ми ло ша Сав чи ћа ( ) не ти пич на бе о град ска уга о на згра да, На сле ђе бр.17, Бе о град: За во д за за шти ту споме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Ано ним (1940) 50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа , Бе о град: Ми нер ва, стр. 18; Ка ди је вић, A. нав. де ло, стр Хербст си стем под ра зу ме ва бе тон ске но са че у об ли ку кра ћих или ду жих пљо сна тих гре да ко је се до но се го то ве на гра ђе ви ну, а пре ко њих се бето ни ра ју, јед но о бра зно и кон ти ну и ра но, бе тон ски сво ди ћи на опла ти од ли ме них та бли ца. 18 Ано ним (1940) 50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа , Бе о град: Ми нер ва, стр Ку ле но вић, Р. ( ) Ин ду стриј ско на сле ђе Бе о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Дру штво за кла ње и пре ра ду сто ке, од но сно Кла нич ко дру штво или Бео град ска кла ни ца, ка ко је би ла по зна ти ја у све сти Бе о гра ђа на, осно ва но је и по диг ну то го ди не. Та да је осно ва но и Срп ско ак ци онар ско дру штво за сточ ни трг са се ди штем у Бе о гра ду (Ви де ти у: Михај лов, С. (2011) На ста нак и раз вој ин ду стриј ске зо не на де сној оба ли Ду на ва у Бе о гра ду, На сле ђе бр.12, Бе о град: За во д за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр. 96). 83

5 Атрак тивност овог про сто ра за сни ва ла се на по вољ ним са обра ћај ним ко му ни ка ци ја ма, и усло ви ма за снаб де ва ње ве ликим ко ли чи на ма во де, на мо гућ но сти ис пу шта ња от пад них во да на не из гра ђе ним те ре ни ма, као и на бли зи ни оп штинске елек трич не цен тра ле, по диг ну те го ди не у за ле ђу Ду на ва. 21 На кон Сав чи ће вог про у ча ва ња мо дер них кла ни ца у Не мач кој и Ау стри ји 22, го ди не по чи ње из град ња бео град ске кла ни це. Рас по ред згра да ко ји је Сав чић иза брао, на ла зио се из ме ђу па ви љон ског си сте ма ра да и ма ни пу лаци је кон цен три са не у јед ној згра ди. Пред ра чун од 1, ди на ра за по ди за ње кла ни це, пред ви ђао је ве ли ки ком плекс са свим ма ши на ма, ко ји би под ра зу ме вао: згра де за бер зу, по шту, те ле граф, кан це ла ри је, рад нич ке ста но ве, пу шни цу, обо ре и шу пе, ка на ли за ци ју, во до вод, кал др ми са ње, хлад њачу, рам пе, са пун џи ни це и оста ле по треб не про сто ри је ко је за до во ља ва ју по тре бе мо дер не кла ни це то га вре ме на. 23 Посао из град ње успе шно је за вр шен го ди не. Упо ре до са из град њом Кла ни це, на зах тев Кла нич ког дру штва за по че ла је и из град ња же ле знич ке пру ге, ко ја је по ве зи ва ла Кла ни цу са Глав ном же ле знич ком ста ни цом. 24 У ком плек су ра ди ло је око 130 рад ни ка, за ко је је, уз огра ду, на ис точ ном кра ју кланич ког ком плек са, из гра ђе на стам бе на згра да ма њих ка паци те та, ко ја је чи ни ла це ли ну са кан це ла риј ским згра да ма, хо те лом са два на ест со ба, ка фа ном и ма њим ма га ци ном. 25 Ми лош Сав чић ве ро ват но ни је уче ство вао у раз ра ди фа сада, ни ти у де таљ ној раз ра ди осно ва, већ је да вао по чет ну ски цу и био идеј ни тво рац про јек та. Ве ли ка ве ро ват но ћа је да су из глед сво јих фа са да, као и раз ра ду осно ва, згра де бе оград ске кла ни це ду го ва ле Да ни лу Вла ди са вље ви ћу. Реч је о згра да ма раз ли чи тих га ба ри та и по вр ши на осно ве, код ко јих је об ра ди фа са да по све ће на ве ли ка па жња. Улич не фа са де, Вла ди са вље вић је углав ном ре ша вао си ме трич но, са на глаше ним сред њим де лом уз по моћ тим па но на у ви си ни кро ва, док је по је ди не еле мен те, као што су јед но став ни пи ла стри, ко ји се про те жу дуж при зе мља и спра та, по де о не вен це, окви ре око про зо ра и вра та, на гла ша вао бо јом. Чи тав склоп је оди сао склад но шћу и ака дем ском про пор ци о нал но шћу Ми хај лов, С. нав. де ло, стр Ђу рић-за мо ло, Д. нав. де ло, стр. 290; Ано ним, нав. де ло, стр.25; Ми хајлов, С. нав. де ло, стр Ано ним, нав. де ло, стр Гру ђин ски, А. В. (1984) При ло зи за исто ри ју бе о град ског же ле знич ког чво ра, Бе о град: Слу жба за ин фор ми са ње рад ни ка ОО УР СТД, стр Вук са но вић-ма цу ра, З. (2011) Со ци јал ни ста но ви Бе о гра да у пр вој поло ви ни 20. ве ка, На сле ђе бр.12, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Ђу рић-за мо ло, Д. на в. де ло, стр

6 У Пр вом свет ском ра ту, то ком бом бар до ва ња гра да, Кла ница је знат но оште ће на, по го то во шта ле, дру штве ни хо тел, стам бе не згра де, ве ли ки ам ба ри и кро во ви свих обје ка та, а це ло куп на ар хив ска до ку мен та ци ја Кла нич ког дру штва је уни ште на. Од мах на кон ра та при сту пи ло се об но ви уз помоћ кре ди та Ми ни стар ства фи нан си ја, па је кла ни ца по но во от по че ла рад већ го ди не. 27 На кон Дру гог свет ског рата, кла ни ца је као та ква пре ста ла да по сто ји. Ка ко се ин дустриј ској ар хи тек ту ри у Ср би ји че сто оспо ра ва умет нич ка ком по нен та, и са ста но ви шта за шти те јој се ума њу је вредност, по треб но је кроз зна чај ни је исто ри о граф ске освр те утвр ди ти ква ли тет ин ду стриј ских ком плек са у Ср би ји, и по том при сту пи ти озбиљ ни јој ва ло ри за ци ји. 28 Кад је реч о ком плек су бе о град ске кла ни це, два очу ва на објек та у њеном пр во бит ном је згру, ви ше спрат на глав на кла нич ка зграда и кан це ла риј ска згра да ори јен ти са на ка Бу ле ва ру де спо та Сте фа на, ма те ри јал но су све до чан ство ње ног по сто ја ња, и ужи ва ју ста тус до бра са прет ход ном за шти том. 29 Да нас су ови објек ти пре у ре ђе ни у ма га ци не и не са др же ни је дан за се бан про стор ко ји ука зу је на ње ну прет ход ну на ме ну. 30 Ра ди очу ва ња це ло ви то сти ком плек са по треб но је при ступи ти про це су ре ви та ли за ци је, јер сви ови објек ти пред ставља ју све до чан ство ин ду стриј ског по ле та у Бе о гра ду кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, али и зна чајан део ин ду стриј ског архитек тон ског на сле ђа Бе о гра да. Вој на бол ни ца Кад је реч о објек ти ма ре ли зо ва ним под по кро ви тељ стом Ми ни стра ства вој ног, Да ни ло Вла ди са вље вић је ин спи раци ју тра жио у епо хи ро ман ти зма. За гле да ност у про шлост и угле да ње на сред ње ве ков не спо ме ни ке, обе ле жи ло је следе ћи зна чај ни про је кат ко јим је Да ни ло Вла ди са вље вић до при нео тран сфор ма ци ји јед ног де ла Бе о гра да. Реч је о ком плек су Вој не бол ни це на За пад ном Вра ча ру. Ре гу ла ци ју про сто ра За пад ног Вра ча ра започeо је још Кнез Ми лош прили ком осни ва ња но вих ва ро ши, же ле ћи да спро ве де мо дерни за ци ју и ур ба ни за ци ју по угле ду на ва ро ши у Ау стри ји Ву чо, Н. (1974) При вред ни раз вој гра да од до године, Истори ја Бе о гра да бр. 3, Бе о град: Про све та, стр Вук са но вић-ма цура, З. нав. де ло, стр. 85; Ми хај лов, С. на в. де ло, стр Ка ди је вић, А. (2012) Ин ду стриј ска ар хи тек ту ра Бе о гра да и Ср би је: Пробле ми ис тра жи ва ња и ту ма че ња, Го ди шњаг Гра да Бе о гра да бр. 59, Бе оград: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ми хај лов, С. нав. де ло, стр Ку ле но вић, Р. нав. де ло, стр Ста но је вић, В. (1960) Нај ста ри је бол ни це у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 7, Бе о град:му зеј гра да Бе о гра да, стр. 192; Mak si mo vić, B. 85

7 Ме ђу тим тај про цес је то ком це лог XIX ве ка био успо ра ван че стим ра то ви ма. У вре ме кне за Алек сан дра I Ка ра ђор ђеви ћа и Уста во бра ни те ља, до ла зи до зна чај них по ли тич ких про ме на, дру штве них ре фор ми и еко ном ског на прет ка, што је усло вље но фи нан сиј ским ја ча њем др жа ве. До нет је низ уред би на по љу здрав ства, ка ко би се пре ва зи шле че сте поја ве епи де ми ја за ра зних бо ле сти. И по ред то га из гра ђен је ма ли број др жав них здрав стве них уста но ва. Усло ви за поди за ње но вих згра да за ква ли тет ни је ле че ње и сме штај вој них бо ле сни ка по бољ ша ли су се са фи нан сиј ском си туа ци јом у др жа ви 1903.го ди не, што је омо гу ћи ло по ди за ње Глав не вој не бол ни це на За пад ном Вра ча ру, из ме ђу и го ди не. 32 Пре ма пла но ви ма Да ни ла Вла ди са вље ви ћа, ком плекс болни це за у зи ма по вр ши ну од око осам хек та ра и пред ста вља пр ви мо де ран бол нич ки ком плекс у Ср би ји, струк ту и ран по па ви љон ском си сте му, по пут гра ђе ви на исте на ме не у ве ћим европ ским гра до ви ма. Свих два на ест згра да ком плек са су јед но спрат ни це ко је су се са сто ја ле од по дру ма, при зе мља и пр вог спра та, окру же не зе ле ни лом, што је до при но си ло и про ме ни ми кро кли ме овог про сто ра. 33 По се бан ак це нат је био на пет згра да ори јен ти са них ка Ре сав ској ули ци, ко је фор ми ра ју урав но те же ну си ме трич ну ак си јал ну ком по зици ју. Глав ни улаз са управ ном згра дом на ла зи се са стране ули це Све то за ра Мар ко ви ћа, а цен трал на ку ла управ не згра де чи ни зна ча јан ре пер овог де ла гра да. 34 Пра во у га о ни ком плекс пар це ле са ори јен та ци јом ко ор ди на та у прав ци ма ју го и сток-се ве ро за пад и ју го за пад-се ве ро и сток, усло вља вао је и ори јен та ци ју бол нич ких згра да са ши ро ким ме ђу собним ра сто ја њи ма, што је до при но си ло бо љем про ве тра ва њу про сто ри ја. Та да шње схва та ње о бол ни ца ма по па ви љонском си сте му, упу ћи ва ло је ар хи тек ту на план ски раз ме штај ви ше по себ них обје ка та ко ји ће ста ја ти у ме ђу соб но складном про стор ном од но су. Бол нич ки па ви љо ни су раз ли чи тих (1976) Isto ri ja ur ba ni zma-no vi vek, Be o grad: Iz da vač ko-in for ma tiv ni cen tar stu de na ta, str Ro ter-bla go je vić, M. (2014) Na sta nak pr vih zdrav stve nih kom plek sa i zgrada u Be o gra du u XIX i po čet kom XX ve ka, Ac ta hi sto ri ae me di ci nae, stoma to lo gi ae, phar ma ci ae, me di ci nae ve te ri na ri ae br. 33, Be o grad: Na uč no druš tvo za isto ri ju zdrav stve ne kul tu re, str Ђу рић-за мо ло, Д. нав. де ло, стр. 84; Ро тер-бла го је вић, М. (2006) Стамбе на ар хи тек ту ра Бе о гра да у 19. и по чет ком 20. ве ка, Бе о град: Ори он Арт,стр. 89; Не сто ро вић, Б. (1954) Раз вој ар хи тек ту ре Бе о гра да: од кнеза Ми ло ша до Пр вог свет ског ра та ( ) Го ди шњак гра да Бе о града бр. 1, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Мак си мо вић, Б. (1967) Есте тич ка схва та ња ком по зи и је град ских це ната ра Бе о гра да по чет ком 20. ве ка, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр.14, Бе оград: Му зеј гра да Бе о гра да, ст р

8 га ба ри та и об ли ка, од ком пакт них по ду жних са на гла ше ним цен трал ним или боч ним ри за ли ти ма, до сло же ни јих, раз вије них га ба ри та са из ба че ним цен трал ним ула зним де ло вима и боч ним кри ли ма. Ко ри сте ћи че ти ри раз ли чи та об ли ка га ба ри та и две ме ђу соб но ор то го нал не ори јен та ци је згра да, ау тор је оства рио и ви зу ел ну уо кви ре ност сло бод них просто ра, уз рит мич ко сме њи ва ње ду жих и кра ћих ар хи тек тонских те ла па ви љо на. Кад је реч о фа са да ма, нај ре пре зента тив ни ји мо тив ком по зи ци је је сам при лаз ком плек су, са тро дел ном ула зном ка пи јом, флан ки ра ном са две при зем не пор тир ни це, укра ше не еле мен ти ма у ви ду плит ких уга оних ле зе на, по ве за них фри зом сле пих ар ка ди ца и зуп ча стом кров ном ати ком са ку ли ца ма. Ка рак те ри стич на је и упо треба сег мент них лу ко ва на про зор ским отво ри ма, нео го тич ких про фи ли са них окви ра и над про зор них ве на ца. 35 Пре ма копи ји тек ста по ве ље ста вље не у те мељ, ко ја се чу ва у Му зе ју гра да Бе о гра да, ка мен те ме љац за из град њу Вој не бол ни це осве ћен је 15. ав гу ста 1904.го ди не. 36 Кра јем и то ком го ди не, у то ку ра та, бол ни ца је збри ња ва ла ве ли ки број срп ских али и за ро бље них ра ње ни ка и бо ле сни ка за раже них пе га вим ти фу сом ко ји је у то вре ме вла дао. Бол ни ца је за др жа ла сво ју функ ци ју, пр во као стал на вој на бол ница пр ве Ар миј ске обла сти од до го ди не, а он да до ла зи под упра ву са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства војске, и до би ја на зив Глав на вој на бол ни ца. Пред Дру ги светски рат има ла је два ин тер на, два хи рур шка оде ље ња, као и оде ље ња за за ра зне, нер вне, ду шев не бо ле сти, бо ле сти ока, ренд ге но ло ги ју, фи зи кал ну те ра пи ју, вој но-хи ги јен ски завод, бол нич ку и ђач ку че ту. 37 Да нас ком плекс вој не бол ни це ува жа ва ранг Ме ди цин ског фа кул те та. На фа са ди управ не згра де на ла зи и Спо мен пло ча ле ка ри ма, фар ма це у ти ма и сту ден ти ма ме ди ци не и фар ма ци је, па лим у на род но о слобо ди лач кој бор би од до године. Згра де су у прилич но ло шем ста њу, а ка ко је ком плекс под за шти том за ко на као кул тур но до бро, тре ба ло би спро ве сти про цес ре ви та лиза ци је и ре ста у ра ци је, пре све га кад је реч о фа са да ма. Комплекс Вој не бол ни це је имао ве ли ки зна чај у мо дер ни за ци ји гра да пре ма европ ским стан дар ди ма. Та ко ђе, Вој на бол ни ца као ин сти ту ци ја од и гра ла је зна чај ну уло гу у раз во ју ме дицин ске стру ке у Ср би ји, а пре све га у рат ним го ди на ма кад је Бе о град пре жи вео нај го ре гу бит ке. 35 Ro ter-bla go je vić, M. nav. de lo, str. 89; Мак си мо вић, Б. нав. де ло, стр Мак си мо вић, Б. нав. де ло, стр Ti ra ni-žu žul (1975) Voj no me di cin ska aka de mi ja, Voj na en ci klo pe di ja br. 10, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod Be o grad, str

9 За кљу чак Да ни ло Вла ди са вље вић при па да стру ји ар хи те ка та ко ји су на пре ла зу из XIX у XX век сво јим де лом до при не ли европе и за ци ји Бе о гра да али и мо дер ни за ци ји дру гих гра до ва у Ср би ји. Опус овог ар хи тек те од ли ку је из ра зит плу ра ли зам, ка ко у по гле ду сти ло ва та ко и у по гле ду на ме не гра ђе вина. Ар хив ска гра ђа ве за на за жи вот и ства ра ла штво Да ни ла Вла ди са вље ви ћа ни је до вољ но ис тра же на, а ве ли ки део је из гу бљен или уни штен. У ци љу до пу не, нео п ход но је за поче так ис тра жи ти до ку мен та ци ју ве за ну за ње го ве сту дентске да не, ко ја би тре ба ло да се на ла зи у Мин хе ну и Ахе ну. По том је по треб но при ку пи ти сву про јект ну до ку мен та ци ју, ар хи ва ли је, фо то теч ку и хе ме ро теч ку гра ђу и осно ва ти посе бан фонд ве зан за ар хи тек ту Да ни ла Вла ди са вље ви ћа. На тај на чин би ис тра жи ва чи ма био омо гу ћен нео ме тан увид у по дат ке ко ји су зна чај ни да би се из не дри ли при ло зи про уча ва њу жи во та и де ла овог ар хи тек те. Као је дан од ар хи тека та ко ји је на пре ла зу из XIX у XX век у Ср би ји, ус пео да у свој рад ин кор по ри ра раз не европ ске сти ло ве, од нео кла сици зма, нео ре не се ан се, нео ба ро ка пре ко се це си је до нео роман ти зма, и да за у зме зна чај но ме сто у срп ској ар хи тек тури, ко ја је у то вре ме би ла на ве ли кој стил ској пре крет ни ци, Да ни ло Вла ди са вље вић за слу жу је да се кроз мо но граф ски при ступ ње го во ства ра ла што кон тек сту а ли зу је а на тај начин ак ту а ли зу је у срп ској ар хи тек тон ској исто ри о гра фи ји. На тај на чин би се про бу ди ла свест о зна ча ју ва ло ри за ци је ње го вих де ла, пре све га као вред них исто риј ско-умет ничких оства ре ња, и сход но то ме, се про бу ди ла свест о зна ча ју њи хо ве за шти те. Иа ко су на ве де ни ком плек си згра да ко је је про јек то вао Да ни ло Вла ди са вље вић зна чај но ути ца ли на тран сфор ма ци ју јав них про сто ра Бе о гра да, пре свегa јер је реч о пи о нир ским про јек ти ма, ко ји су у ис пу ња ва ли потре бе та да шњег дру штва, и иа ко су оба ком плек са под зашти том за ко на, са ста но ви шта за шти те ни је им по кло ње но до вољ но па жње. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ано ним, (01. XII 1898) Удру же ње срп ских умет ни ка, Про свет ни гла сник. Ано ним, (22. II 1902) На шим Ор де ном Светога Са ве пе тим ре дом, Слу жбе ни вој ни лист. Ано ним (19. III 1921) Ми ни стар ство вој но, Слу жбе ни вој ни лист. Ано ним (20. I 1923) Чи ту ља, По ли ти ка. Ано ним (1940), 50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа , Бе о град: Ми нер ва. 88

10 Bo gu no vić, S. (2005) Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i XX ve ka br. 2, Be o grad: Be o grad ska knji ga, str Вук са но вић-ма цу ра, З. (2011) Со ци јал ни ста но ви Бе о гра да у првој по ло ви ни 20. ве ка, На сле ђе бр. 12, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Ву чо, Н. (1974) При вред ни раз вој гра да од до 1941, Истори ја Бе о гра да бр.3, Бе о град: Про све та. Gor dić, G. (1972) Bi o gra fi je, Srp ska ar hi tek tu ra , Be o grad: MSU. Гру ђин ски, А. В. (1984) При ло зи за исто ри ју бе о град ског же лезнич ког чво ра, Бе о град: Слу жба за ин фор ми са ње рад ни ка ОО УР СТД. Ђу рић-за мо ло, Д. (2011) Гра ди те љи Бе о гра да , Бе оград: Му зеј гра да Бе о гра да. Ка ди је вић, А. (2004) Два то ка срп ског ар хи тек тон ског Ар-Ну воа: Ин тер на ци о нал ни и на ци о нал ни, На сле ђе бр. 5, стр Ка ди је вић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма, Бе о град: Гра ђе вин ска књи га. Ка ди је вић, А. (2012) Ин ду стриј ска ар хи тек ту ра Бе о гра да и Ср бије: Про бле ми ис тра жи ва ња и ту ма че ња, Го ди шњак Гра да Бе о гра да бр.59, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ка ди је вић, A. (2016) Па ла та Ми ло ша Сав чи ћа ( ) не типич на бе о град ска уга о на згра да, На сле ђе бр. 17, Бе о град: За во д за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Кља је вић, Ј. (2015) Про фа на и са крал на ар хи тек ту ра ро ман тизма у Ср би ји, Ма стер рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ку ле но вић, Р. ( ) Ин ду стриј ско на сле ђе Бе о гра да, Го дишњак гра да Бе о гра да бр , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Mak si mo vić, B. (1976) Isto ri ja ur ba ni zma-no vi vek, Be o grad: Iz davač ko-in for ma tiv ni cen tar stu de na ta. Мак си мо вић, Б. (1967) Есте тич ка схва та ња ком по зи и је град ских це н та ра Бе о гра да по чет ком 20. ве ка, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 14, Бе о град:му зеј гра да Бе о гра да, ст р Ма не вић, З. (2008) Лек си кон не и ма ра, Бе о град: Гра ђе вин ска књига. Ми хај лов, С. (2011) На ста нак и раз вој ин ду стриј ске зо не на десној оба ли Ду на ва у Бе о гра ду, На сле ђе бр. 12, Бе о град: За во д за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Не сто ро вић, Н. (1937) Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду прошлог сто ле ћа, Бе о град: Удру же ње ју гословенских ин же ње ра и ар хи те ка та Клуб ар хи те ка та. 89

11 Не сто ро вић, Б. (1954) Раз вој ар хи тек ту ре Бе о гра да: од кне за Мило ша до Пр вог свет ског ра та ( ), Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 1, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, ст р Ne sto ro vić, B. (1966) Vla di sa vlje vić Da ni lo, En ci klo pe di ja li kov nih umetnosti br. 4, Za greb: Ju go slo ven ski lek si ko graf ski za vod. Пет ко вић, В. (1912) Че твр та Ју го сло вен ска из ло жба, Де ло лист за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот бр. 63, Бе о град: Парна ра ди кал на штам па ри ја. Ро тер-бла го је вић, М. (2006) Стам бе на ар хи тек ту ра Бе о гра да у 19. и по чет ком 20. ве ка, Бе о град: Ори он Арт. Ro ter-bla go je vić, M. (2014) Na sta nak pr vih zdrav stve nih kom plek sa i zgra da u Be o gra du u XIX i po čet kom XX ve ka, Ac ta hi sto ri ae me dici nae, sto ma to lo gi ae, phar ma ci ae, me di ci nae ve te ri na ri ae br. 33, Be ograd: Na uč no druš tvo za isto ri ju zdrav stve ne kul tu re, str Ста но је вић, В. (1960) Нај ста ри је бол ни це у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 7, Бе о град:му зеј гра да Бе о гра да, стр Ti ra ni-žu žul (1975) Voj no me di cin ska aka de mi ja, Voj na en ci klo pe di ja бр. 10, Be o grad: Voj no i zda vač ki za vod. Тр гов че вић, Љ. (2003) Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср бије на европ ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град: Исто риј ски ин сти тут. Шка ла ме ра, Ж. (1985) Се це си ја у срп ској ар хи тек ту ри, Збор ник На род ног му зе ја 12-2, Бе о град: На род ни му зеј, стр Ин тер нет стра ни це: Mal di ni, S. Ar hi tek tu ra Sr bi je u XX ve ku Ar chi tec tu re in Ser bia in XX c, 10.Де цем бар 2007, 25. Maj 2016., di nis.blog spot. rs/2007/12/ar hi tek tu ra-sr bi je-u-xx -ve ku.html. Му зе ји: Му зеј гра да Бе о гра да, Ур_

12 Marija Pokrajac University in Belgrade, Faculty of Philosophy Department of Art History, Belgrade CONTRIBUTION OF ARCHITECT DANILO VLADISAVLJEVIĆ TO THE TRANSFORMATION OF THE PUBLIC SPACE OF BELGRADE IN THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY Abstract Architect Danilo Vladisavljević belongs to the generation of architects who, at the turn of the XIX century, left a significant mark in the Serbian architecture. His public buildings in Belgrade, which were mainly designed in cooperation with other architects, contributed to the representativeness of the city, which, at that time, began to intensively take on the characteristics of major European centres. The main feature of his work was a pluralist style, which involved evoking romanticism, use of academic postulates and art nouveau facades. He built various residential buildings for influential citizens and implemented pioneering urban projects on the territory of Belgrade, Military Hospital Complex in Vračar. He also built facilities for military purposes such as the military barracks in Niš, Valjevo and Smederevska Palanka and two hotels in a prestigious location at the very centre of Belgrade the Splendid and the Union. Especially fruitful was his collaboration with the engineer Miloš Savčić on multi-storey outlet buildings such as The Trade and Export Bank, Vračar Savings Bank and the industrial complex of the Belgrade Slaughterhouse. During this cooperation, Danilo Vladisavljević was responsible for the facades and for further development of Miloš Savčić s designs. His collaboration with architect Svetozar Jovanović on the Officers Cooperative Building produced one of the most representative examples of secession architecture in Belgrade. In the process of transforming public spaces in Belgrade, architect Vladisavljević particularly gave important contribution through cooperation with Milo Savčić in realization of the complex of the Belgrade Slaughterhouse, as well as the pioneering urban complex of the Military Hospital in Belgrade. As an important architect from the turn of the XIX century, Danilo Vladisavljević deserves contextualization and actualization in Serbian architectural historiography, and his structures should be treated as an important part of the Serbian architectural heritage. Key words: early 20th century architecture, Military hospital, Belgrade Slaughterhouse 91

13 Слика 2 Скица плана имања Кланичког Друштва у Београду; Ђурић-Замоло, Д. нав. дело. Слика 1 Фотографија Данила Владисављевића; Ђурић-Замоло, Д. (2011) Градитељи Београда , Београд: Музеј града Београда Слика Зграде Београдске кланице; Ђурић-Замоло, Д. нав. дело. Слика 4 Данашњи изглед Београдске кланице (лична колекција) Слика 5 Управна зграда Војне Болнице ( лична колекција) Слика 6 Цртеж габарита Војне болнице ( skyscrapercity.com/showthread. php?t=406398&page=112) Слика 7 Данашње стање фасадe Војне болнице (лична колекција) 92

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА Уни вер зи тет у Ни шу, Фа кул тет умет но сти у Ни шу Де парт ман за при ме ње ну умет ност, Ниш DOI 10.5937/kultura1755356B УДК 725.17(497.11) 18 711:94(497.11) 18 оригиналан научни рад ДВОР У СА ВА

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information