СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

Size: px
Start display at page:

Download "СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА"

Transcription

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна 4. КАКО ЋЕМО СЕ ГРЕЈАТИ: Цене греју боље од радијатора Стране 6-7. Спре ма ње зим ни це је у пу ном јеку, а по ну да на пи ја ца ма је добра и још увек је знат но ве ћа од потра жње, о че му све до чи и фо то графи ја са срем ско ми тро вач ке пи ја це. И по ред то га, на ве ћи ни пи ја ца у Сре му це не ско ро свих про из во да су са да ви ше за око 10 ди на ра по ки ло гра му не го про те кле не де ље. Је ди ни из у зе так је шид ска пи ја ца, где це не ми ру ју иако овај крај Срема ни је по знат по по вр тар ској произ вод њи. М. М. РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ ДОБРИНАЦА: Липицанери и паприка боје чоколаде Страна 22. СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА По диг ну та рам па, а воз тут њи! то ме ка ква је без бедност на пру га ма у Ср би- О ји, мо жда нај бо ље све до чи фо то гра фи ја ко ју је наш фото ре пор тер Ми лан Ми ле у- снић сни мио на пру жном пре ла зу код Ку ку је ва ца: у по не де љак, у 12 са ти и 10 ми ну та, у тре нут ку на и ласка те рет ног во за, из не на да се по ди гла рам па ко ја је до та да би ла спу ште на! Да ли же ле зни це уво де но ве са о бра ћај не про писе су прот не до са да шњим, да ли је тех ни ка за та јила, или је реч о људ ском не ма ру, тек во за чи ма не пре о ста је ни шта дру го до да до бро па зе на пру жним пре ла зи ма и кад су рам пе по диг ну те. ШЕ СНА Е СТИ НА ФИ НА ЛА КУ ПА СР БИ ЈЕ До њи Срем са 2:0 над ви сио Хе снер це Страна 38.

2 2 Среда, 2. октобар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Кри за ал тер на ти ве ри за у све ту, а код нас у још ве ћој ме ри, отва ра пра ву Кди ле му: има ли ка пи та ли зам и со ци ја ли зам ал тер нати ву. То је су штин ско и кључ но де мо крат ско пи та ње. Није де мо кра ти ја у то ме што се у окви ри ма ИСТОГ ПО РЕТ КА (ка пи та ли зма или со ци ја ли зма) са мо сме њу ју по је ди не гру пе на вла сти. За раз ре ше ње ове ди ле ме у по моћ морам по зва ти Марк са. Маркс је жи вео у до ба на ци о налних еко но ми ја и све та у ко ме је до ми ни ра ла Ен гле ска. Не вре ди пре пи си ва ти ње го ве оце не ста ња дру штве них про це са јер су се окол но сти да нас у од но су на XIX век дра ма тич но из ме ни ле. Ме ђу тим, вре ди се ко ри сти ти њего вим Ме то дом. За про сеч но оба ве ште ног чи та о ца по јед но ста ви ћу до крај них гра ни ца Марк со ву ана ли зу ка пи та ла и ње го ву про из вод њу пер ма нент них кри за. За ми сли мо да је је дан ка пи тал у др жа ви и да про из во ди сто је ди ни ца не ког произ во да. Це на јед ног про из во да је, ре ци мо, је дан до лар. Ка пи та ли ста из оства ре ног при хо да 50% да је рад ни ци ма (на јам ни на), а 50% за др жа ва се би као про фит и за плаћа ње по ре за. Рад ни ци до би ли 50 до ла ра, за то мо гу ку пити са мо 50 про из во да. Шта ће ка пи та ли ста са дру гих 50 про из во да у ко ји ма се шћу ћу рио про фит че ка ју ћи вре ме сво је на пла те. Ово је по сле ди ца рас ко ра ка или про тиву реч но сти ка ко то Маркс ка же из ме ђу по друштвље ног на чи на ма сов не про из вод ње (100 је ди ни ца) и ка пи та листич ког на чи на при сва ја ња (50%:50%). Је ди но ре ше ње за про да ју пре о ста лих 50 је ди ни ца про из во да ка пи тал ви ди у ино стран ству, у екс пан зи ји на дру га тр жи шта; 50 до ла ра свог про фи та ка пи тал мо же на пла ти ти про да јући сво је про из во де у Зим баб веу, Бо цва ни, Ср би ји. Оту да Тре ћи свет ски рат за тр жи ште и сла ма ње на ци о нал них ба ри је ра. Шта би би ло ка да би на ци о нал не ба ри је ре зата ра би ли, за це мен ти ра ли. Не ви дљи ви рат пре тво рио би се у ви дљи ви. Та ко је по чи њао Пр ви и Дру ги свет ски рат. Но бе ло вац и нај по зна ти ји еко но ми ста да на шњи це др Џозеф Шти глиц по ну кан про ти ву реч но сти ка пи та ла ка же: Про блем гло бал не еко но ми је је у то ме што је на де лу свет ска кри за не јед на ко сти. Гру пе са нај ве ћим до хот ком узи ма ју ве ћи део еко ном ског ко ла ча, сред ња кла са не уче ству је у по де ли еко ном ског ра ста, а си ро ма штво свугде ра сте. Ра сту ћа не јед на кост је је дан од раз ло га економ ског успо ра ва ња и свет ске кри зе. Нај по зна ти ји еконо ми ста вре ме на са да шњег да ље ка же да свет ска кри за ни је крат ко роч ног ка рак те ра, ни ти је про ла зни фе но мен. Она је си стем ског ка рак те ра. Епи цен тар кри зе се кри је у ви шку вред но сти или профи ту. Ко њи ме вла да? У со ци ја ли зму рад ни ци, а у ка пита ли зму га зда. Вла да је дан су бје кат, или рад ни ци или га зда, а не и оба. И ту се на ру ша ва рав но те жа. Ту по чиње из во ри ште кри зе. Рад ни ци цео про фит по де ле ме ђу со бом, за не ма ре ства ра ње, по ја ча ју тра жњу, а ро ба све ма ње. То је до во ди ло до не ста ши ца и пер ма нент не инфла ци је у со ци ја ли зму. У дру гом слу ча ју ка да вла сник ка пи та ла сам рас по де љу је ви шак вред но сти има мо обрну ту си ту а ци ју, ма њак тра жње, ви шак ро ба и хи пер продук ци ју. Свет ска кри за ка пи та ли зма. Мо жда је из лаз и ре ше ње у спа ја њу ова два су бјек та, ра да и ка пи та ла, те њи хо ве за јед нич ке уло ге у по де ли про фи та. Рад ни ци би до би ја ли на јам ни ну за свој рад и те ку ће одр жа ва ње жи во та, али би уче ство ва ли и у по де ли про фи та, ре цимо квар тал но, чи ме би се омо гу ћи ла по ја ча на тра жња за трај ним до бри ма и од ста не рад ни ка. Не ка да смо ми квар тал на при ма ња у Ми тро су зва ли ва ло ри за тор. На дру гој стра ни и ка пи та ли ста би имао сво је те ку ће при ходе, али и уче шће у по де ли про фи та. Ка ко све ово из ве сти и осми сли ти те ма је ко ја као не до вр ше на сто ји пред економ ском ми сли све та, па и на ших еко ном ских те о ре ти чара. Си стем би ре гу ли сао пра ви ла и на чи не ис ка зи ва ња про фи та те уче шће оба аген та из ње го вог ства ра њу, рада и ка пи та ла, и у ње го вој рас по де ли. За ми шљам да ље, да стру ка де фи ни ше ра чу но вод стве не стан дар де у ко ји ма ће као ре зул тат ком па ни ја би ти ис ка зан про фит. Сле ди дру ги став да га де ле рад ни ци и га зда. Про пор ци ја по деле ће за ви си ти од мно го че га. Сад на сце ну сту па сло жен ме ха ни зам под сти ца ја др жа ве, ме ђу на род них фон до ва, по др шка удру же ња по тро ша ча, јав но сти, тзв. дру штве но од го вор ној ком па ни ји. Она ком па ни ја ко ја нај пре ис ка же про фи те про гла ша ва се здра вом ком па ни јом, за тим ска ла уче шћа рад ни ка у рас по де ли про фи та по ста је ула зни ца за на ве де не под сти цај не ме ре др жа ве и пре фе ри ра ње по тро ша ча. По ста ви ти пра ви ла и де фи ни са ти под сти цајне ме ре мо жда је ре ше ње си ту а ци је, ни ка пи та ли зам, ни со ци ја ли зам. НО ВИ САД УДРУ ЖИ ВА ЊЕ СРЕД СТА ВА СА ОП ШТИ НА МА За без бед ни ји са о бра ћај За из град њу се ма фо ра, кру жних то ко ва и "ле же ћих по ли ца ја ца" из дво је но 40 ми ли о на ди на ра, а оп шти не ће из до во ји ти исти из нос сред ста ва По кра ји на Вој во ди на и 20 општи на у Вој во ди ни удру жи ли су фи нан сиј ска сред ства, ка ко је би ло пре ви ђе но кон кур сом По кра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду, за пошља ва ње и рав но прав ност по ло ва, за из град њу се ма фо ра, кру жних токо ва са о бра ћа ја и "ле же ћих по ли цаја ца" у не по сред ној бли зи ни шко ла и пред школ ских уста но ва и за изме шта ње ауто бу ских ста ја ли шта са са о бра ћај них тра ка ко ло во за. На кон окон ча ња кон кур са, по кра јин ски секре тар за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва Ми ро слав Ва син пот пи сао је у пе так пре о сталих 14 од 20 одо бре них уго во ре са пред став ни ци ма оп шти на ко је су доби ле бес по врат на сред ста ва за ове на ме не. - За јед но са ло кал ним са мо у права ма, при ве ли смо кра ју за јед ничку ак тив ност ко ја има циљ да побољ ша са о бра ћај ну без бед но сти у ви ше оп шти на, сма њи број са о браћај них не зго да у на се ље ним ме стима и за шти ти де цу и уче ни ке, као нај у гро же ни је уче сни ке у са о браћа ју. Одо бри ли смо 20 про је ка та. У ове про јек те По кра ји на је уло жи ла 40 ми ли о на ди на ра, а ло кал не само у пра ве су кроз прин цип удру жива ње уло жи ле исти из нос нов ца", из ја вио је по кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља ва ње и рав ноправ ност по ло ва Ми ро слав Ва син. Ва син је из ја вио да је ова ква вр ста кон кур са уве де на на осно ву СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА Бу џет Гра да Срем ска Ми тро вица је, по дру ги пут ове го ди не пре тр пео про ме не, а пре ма од лу ци усво је ној на сед ни ци Скуп шти не гра да одр жа ној у по не де љак, 30. сеп тем бра, бу џет ски оквир је у одно су на прет ход ни сма њен за око 80 ми ли о на ди на ра. Раз лог то ме је про ме на фи нан сиј ских про пи са на ни воу др жа ве ко ји ма је Срем ска Ми тро ви ца ус кра ће на за чак 209 ми ли о на ди на ра. То ком рас пра ве, од бор ни ци опози ци је кри ти ко ва ли су но ве про мене бу џе та сма тра ју ћи да аманд ма ни ко је је усво ји ло Град ско веће ме ња ју го то во у цели ни пред ло же ну одлу ку. Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мовић је ис та као да је ре ба ланс на мет нут локал ним са мо у пра ва ма. Про ме не су мо ра ле да на ста ну због јун ских ре пу блич ких про пи са у обла сти фи нан си ја, али су њи хо ве по следи це знат но ума ње не. По во дом усва ја ња од лу ке о ре ба лан су бу џе та, на чел ник за бу џет и финан си је Ду шко Ша ро шко вић оце нио је то као ак тив но пра ће ње и при ла го ђа ва ње свим про ме на ма про пи са. - У ју ну је сту пи ла на сна гу од лу ка о изме на ма про пи са која за по сле ди цу има за 209 ми ли о на мањи при ход у бу џе ту до кра ја ове го ди не. Ипак, бу џет не ће би ти ма њи за то ли ку су му по што смо по ја ча ном ак тив но шћу око приба вља ња на мен ских тран сфе ра од дру гих ни воа обез бе ди ли додат на сред ства и пове ћа ли на пла ту извор них при хо да. Оквир бу џе та је, све у све му, ма њи за око 80 ми ли о- на ди на ра и са да из но си 2,335 мили јар ди ди на ра, ре као је на чел ник Ша ро шко вић. Са пот пи си ва ња уго во ра у Вла ди Вој во ди не зах те ва из оп шти на, а сред ства су одо бре на за нај ква ли тет ни је пројек те из свих де ло ва Вој во ди не. Та кав кон курс, али са ве ћим финан сиј ским сред стви ма, Ва син је на ја вио и за на ред ну го ди ну. С. Н. Не ма од сту па ња од про је ка та Но ви ре ба ланс бу џе та је по сле ди це про ме на у ре пу блич ким фи нан сијским про пи си ма ко ји ма су гра до ви и оп шти не оста ли ус кра ће ни за зна чај на сред ства Ду шко Ша ро шко вић, на чел ник Сa сед ни це Скуп шти не гра да Бу ду ћи да је ово дру ги ре ба ланс ми тро вач ког бу џе та, ре сор ни на челник је оце нио да је та ак тив носст из ну ђе на јер ни је уоби ча је но да се основ ни за кон, ко ји ути че на при ходе ре пу блич ког и ло кал них бу џе та, ме ња у сре ди ни го ди не, већ у проце ду ри до но ше ња бу џе та. - Наш бу џет је ста би лан и ре ал но на пра вљен, ви де ло се то по по даци ма за пр вих шест ме се ци где смо има ли за вид ну ре а ли за ци ју по го тово што у том пе ри о ду го ди не бу де ма ња ре а ли за ци ја. Не ма од сту па ња од пла ни ра них про је ка та, ис та као је ре сор ни ми тро вач ки на чел ник. Ре ба ланс бу џе та је раз лог из мена про гра ма по сло ва ња ви ше сремско ми тро вач ких јав них пред у зе ћа. С. Ђа ко вић

3 Среда, 2. октобар ИН ЂИ ЈА КОМ ПА НИ ЈА ИГБ АУТО МО ТИВ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ШЕСТ ГО ДИ НА УСПЕ ШНОГ ПО СЛО ВА ЊА Гре ја чи упо сли ли бли зу хи ља ду рад ни ка До са да уло же но се дам ми ли о на евра у ин ђиј ско по стро је ње, а план је да се обим ин ве сти ци је по ве ћа на 11 ми ли о на евра - Од хи ља ду за по сле них 90 од сто чи не же не Од хи ља ду за по сле них, 90 од сто су же не ест го ди на је про шло од Шка ко је по зна ти не мач ки ин ве сти тор ИГБ Ауто мо тив запо чео про из вод њу у Ин ђи ји па је тим по во дом про шле не де ље одр жа на кон фе рен ци ја у се дишту фир ме. Нај пре је не мач ки ин ве сти тор по сло вао у из најмље ном про сто ру у ју го и сточ ној рад ној зо ни, а он да су за ку пили зе мљи ште у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни и из гра ди ли но ви про из вод ни по гон. Да нас упошља ва ју бли зу рад ни ка, ма хом же на, а план је да ове го ди не про из ве ду око осам мили о на гре ја ча, што значи да ће гре јач на прављен у Ср би ји опре ми ти око два ми ли о на во зи ла на пра вље них у Европи као што су Mer cedes, BMW,VW gru pa ci ja (VW, Audi, Ško da, Se at). Укуп на вред ност до сада шњих ула га ња из носи око се дам ми ли о на евра, а про це њу је се да ће про ши ре њем про извод них ка па ци те та инве сти ци ја пре ма ши ти вред ност од 11 ми ли о на евра - чу ло се на кон фе рен ци ји. ИГБ је јед на од нај зна чај нијих ин ве сти ци ја, не са мо у Инђи ји већ и у це лој зе мљи, јер за по шља ва око рад ни ка, па је и пр ви чо век оп шти не Петар Фи ли по вић че сти тао ру ковод ству шест го ди на успе шног по сло ва ња и по ру чио: - Ка да у Ин ђи ји ка же те греја чи, ка ко ову ком па ни ју на зива ју на ши ме шта ни, сви зна ју на ко ју фир му ми сли те. У Ин ђи ју је прет ход них го ди на до шло пре ко 50 стра них и до ма ћих ин ве стито ра, али је ова ком па ни ја значај на јер за по шља ва бли зу хиља ду рад ни ка, пре све га же на. Пред сед ник оп шти не се тако ђе за хва лио пред став ни ци ма Аген ци је за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за СИ Е ПА и ВИП Фон да ко ји су по мо гли ре а ли заци ју ове ин ве сти ци је и ис та као на ду да ће са рад ња би ти на ставље на и на но вим про јек ти ма. - Оп шти ну Ин ђи ја оче ку ју нове ин ве сти ци је. Пре све га, пре све га на јед ну ин до не жан ску ком па ни ју са ко јом су пре го во ри у то ку. То је сле де ћи ко рак ка на шем ци љу да се сто па не запо сле но сти сма њи ис под де сет од сто - ис та као је на кра ју обра ћа ња председ ник Фи ли по вић. Ком па ни ја ИГБ је у про гра му по др шке ин вести ци ја ма јед на од 254 ком па ни је ко ја за јед но са дру ги ма кре и ра ју ви ше од рад них ме ста све за хва љу ју ћи по др шци Аген ци је за стра на улага ња и про мо ци ју из во за СИ Е ПА чи ји је ди рек тор Бо жи дар Ла га нин ис та као да ИГБ је сте при мер до бре прак се, је дан из у зе тан грин филд проје кат и при мер ин ве сти то ра каквог Ср би ја тре ба ка да је реч о из во зу. - Ми на ме ра ва мо и да ље да по др жа ва мо ова кве про јек те и на по ре ком па ни ја и си гур но да су на ша вра та сва ка ко отво рена. Ком па ни ји ИГБ же лим још мно го успе шних го ди на и добрих ре зул та та - по ру чио је на кра ју ди рек тор СИ Е ПЕ. - ИГБ Ауто мо тив за по шља ва пре ко де сет по сто од укуп ног бро ја за по сле них у ауто мо билској ин ду стри ји у Вој во ди ни, а Су ми ра ни ре зул та ти до са да шњег по сло ва ња у овом сек то ру по слу је око 20 ком па ни ја на те ри то ри ји АП Вој во ди не - ре као је Алек сандар Стој ков ди рек тор Фон да за по др шку ин ве сти ци ја у Вој во дини-вип Фон ду и по ру чио да на нај бо љи на чин про мо ви ше Војво ди ну и Ср би ју.- Ком па ни ја је го ди не по че ла у из најмље ном про сто ру са 130 рад ника, да нас смо све до ци да смо у јед ном но вом по го ну где има мо за по сле но бли зу 1000 рад ни ка, и то је је дан ве ли ки раст у ових шест го ди на ко ли ко ком па ни ја по слу је у Ин ђи ји. ИГБ ра ди са ре но ми ра ним ком па ни ја ма као што су Mer ce des, Audi, BMW I Ford и то ни је ре фе рен ца са мо за ову ком па ни ју не го и за нас као ре ги он као и за ову оп штину. Ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив је осно ва на го ди не од стране ко мап ни је ИГ Ба у ер хин из Не мач ке и ба ви се про из вод њом гре ја ча за ауто мо бил ска се дишта, гре ја ча за во ла не и сен зо ра за за у зе ће се ди шта, а од не давно и про из вод њом ком по нен ти нео п ход них у из ра ди гре ја ча. Ге не рал ни ме на џер ком па ни је Но ви про је кат - До са да је уло же но око се дам ми ли о на евра у но ви обје кат ко ји смо из гра ди ли и ко ји смо опре ми ли но вим по стро је њи ма, ма ши на ма и опре мом. Уз по моћ и са радњу са СИ Е ПОМ ушли смо у но ви про је кат ко јим смо се оба ве за ли да упо сли мо још 330 но вих рад ни ка, што би на овај број зна чи ло још 150 по што смо већ у то ку про гра ма. Том но вом инве сти ци ци јом пла ни ра мо да це ло куп ну ин ве сти ци ју по диг не мо на ни во од 11 ми ли о на евра ре као је Драги че вић. ИГБ Не бој ша Дра ги че вић је још јед ном по но вио да нај ве ћи део ко лек ти ва чи не же не, чак 90 од сто, на че га су ве о ма поно сни јер на тај на чин спро во де од го вор ну со ци јал ну по ли ти ку и слу же за при мер оста лим ин вести то ри ма у Ср би ји. - Ове го ди не смо пла ни ра ли да про из ве де мо осам ми ли о на гре ја ча, што би зна чи ло да ће гре јач ко ји је на пра вљен у Срби ји, на ме њен во зи ли ма мар ке Audi, Mer ce des, BMW i Por she, оп скр би ти око че ти ри ми ли о на ауто мо би ла у Евро пи. Ко мап нија Ба у ер хин на гло бал ном ни воу уче ству је са тре нут но 35 по сто за сту пље но сти тр жи шта у одно су на кон ку рен ци ју - ре као је Дра ги че вић и ис та као да ће насто ја ти да и да ље бу ду од ли чан при мер ин ве сти то ра не са мо у Ин ђи ји већ и у чи та вој Ср би ји. М. Ба ла ба но вић ИН ЂИ ЈА ПО СЕ ТА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ОП ШТИ НА ЖА БАЉ И ОЏА ЦИ При дру жу ју се нај бо љи ма Де ле га ци је оп шти на Жа баљ и Оџа ци по се ти ле оп шти ну Ин ђи ја ка ко би пре ко пи ра ле мо дел по сло ва ња ло кал не ад ми ни стра ци је и при јем ног оде ље ња Оп шти на Ин ђи ја је уго сти ла две де ле га ци је из оп шти на Жа баљ и Оџа ци, а раз лог њихо ве сту диј ске по се те би ле су пре зен та ци ја Си сте ма 48 и рефор ме ло кал не упра ве у ци љу при вла че ња но вих ин ве стито ра. Го сти су има ли при ли ку да оби ђу При јем но оп штин ско оде ље ње и ин ду стриј ске зо не у Ин ђи ји. По се ту је ор га ни зо ва ла Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Бач ке, а у Ин ђи ји су их уго стили пред став ни ци Аген ци је за еко ном ски раз вој, Аген ци је за ИТ, ГИС и ко му ни ка ци је, Агенци је за ру рал ни раз вој и за меник пред сед ни ка оп шти не. Ре ги о нал на аген ци ја Бач ка је парт нер на про јек ту, а циљ је био да пред став ни ци услужних цен та ра обе оп шти не, Жа баљ и Оџа ци до ђу ка ко би им би ло пре до че но ка ко пријем но оде ље ње у Ин ђи ји функци о ни ше. - Основ ни циљ је да се упозна мо са свим мо де ли ма ко ји функ ци о ни шу у оп шти ни Ин ђија, да се упо зна мо са мо де ли ма ефи ка сног ра да по че му је општи на Ин ђи ја по зна та. Оп штине Оџа ци и Жа баљ спро во де про је кат ко ји фи нан си ра Вла да АП Вој во ди не, чи ји је циљ да се уна пре ди рад услу жних цента ра у тим оп шти на ма - ис та кла је Ни ко ли на Пу по вац, ру ково ди лац про јек та у Ре ги о налној раз вој ној аген ци ји Бач ке. - Ми смо у за вр шној фа зи услу жног цен тра у оп шти ни Жабаљ, па смо же ле ли да ви ди мо ка ко услу жни цен тар функ цио ни ше у Ин ђи ји. Циљ про јек та је сте мо дер ни за ци ја оп штинске Упра ве, из ла же ње у су стрет гра ђа ни ма, тре ти ра ње стран ке као рав но прав ног парт не ра у по ступ ку под но ше ња и ре а лиза ци је зах те ва. Оп шти на Ин ђија је де фи ни тив но ли дер у овој обла сти, а то што ви ше оп шти на ко ри сти софт вер ко ји је по те као одав де, нај бо ља је пре по ру ка да и ми при ме ни мо исти мо дел, па смо ре ши ли да се при дру жимо по бед нич ком ти му по ру чи ла је Са ња На ђе лин, на чел ни ца Оп штин ске Упра ве Жа баљ. Си стем 48 успе шно функци о ни ше у ин ђиј ској оп шти ни де сет го ди на, а ви ше де се ти на де ле га ци ја је до са да по се ти ло ло кал ну упра ву ка ко би тра жило ре цепт за успе шно по сло вање ло кал не ад ми ни стра ци је. - Си стем 48 је стал на ре ма раз го во ра и мно ги ма се сви ђа ка ко је им пле мен ти ран и ка ко Пред став ни ци де ле га ци ја са до ма ћи ни ма функ ци о ни ше код нас.оп шти на из ла зи у су срет сви ма, ка ко локал ним аген ци ја ма та ко и општи на ма ко је по же ле да по се те оп шти ну Ин ђи ја и стек ну но ва ис ку ства-по ру чио је на крају по се те је Ми ле Бо дро жић ди рек тор Аген ци је за ИТ, ГИС и ко му ни ка ци је. М. Ба ла ба но вић

4 4 Среда, 2. октобар БЕ О ГРАД SIR MI UM STEEL МЕ ЂУ 100 НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИХ У СР БИ ЈИ У дру штву нај бо љих Срем ско ми тро вач ка то пи о ни ца за у зе ла је 68. ме сто што је на пре дак за 10 ме ста у од но су на прет ход ну го ди ну У Де таљ из про из вод ње спе ци јал ној пу бли ка ци ји о 500 нај у спе шни јих пред у- зе ћа у Ср би ји срем ско ми тро вачка то пи о ни ца за у зе ла је 68. место. Ово је на пре дак за 10 ме ста у од но су на прет ход ну го ди ну, а у Sir mi um Steel-u ка жу да је ова кав ре зул тат по сле ди ца све бо ље ор га ни зо ва но сти, сте че ног ис ку ства рад ни ка и при ме ње ног ме наџ мент си сте ма. Sir mu im Steel је, по послов ним ре зул та ти ма у го ди ни, на пре до вао за 10 места оства рив ши око 130 мили о на евра при хо да. У од но су на го ди ну, то је по већа ње од око 43 по сто - пре ма по да ци ма из ТОП 500. Зна ча јан на пре дак оства рен је у пре се ку нај ве ћих пред у- зе ћа у ме тал ском ком плек су Ср би је. Sir mi um Steel је тре ћи на ли сти нај у спе шни јих пред у- зе ћа, од мах иза РТБ Бо ра-а и Же ле за ре Сар тид, ко ја су оба др жав на пред у зе ћа. Гост про мо ци је пу бли ка ци је ТОП 500 у При вред ној ко мо ри Ср би је био је ми ни стар при вреде Са ша Ра ду ло вић. Ре зи мира ју ћи при вред не по дат ке из прет ход них го ди на, ми ни стар је за кљу чио да је Ср би ја остала без рад них ме ста. - За др жа ву на ше ве ли чине то је стра шан по да так, али ства ри ће мо ра ти да кре ну на бо ље до дао је ми ни стар. - Срби ји тре ба ју стра не ин ве сти ције и стра не ком па ни је, али без до ма ће при вре де не мо же мо ра чу на ти на ста би лан и ду горо чан опо ра вак. Sir mi um Steel је са про извод њом по чео го ди не. По слов ни ре зул та ти то пи о нице бо љи су из го ди ну у го дину, иако је уско ро тек пу не три го ди не про из вод ње у Срем ској Ми тро ви ци. Раз лог за по бољша ње по слов них ре зул та та у че ли ча ни ви де у рад ни цима. Рад ни ци су све ве шти ји у про из вод њи, иако смо са ти ме ку бу ри ли од пр вог да на ра да, ка жу у Sir mi um Steel-u. Про текло вре ме до не ло је оче ки ва но ис ку ство и ухо да ност у ра ду срем ско ми тро вач ких ме та лурга, што је уз си стем ме наџ мента ре зул то ва ло и бо љим ре зулта ти ма. Бор ба за ква ли тет се на ста вља, јер наш про из вод од ла зи на свет ско тр жи ште и је ди но што нам га ран ту је опста нак и успе шан рад је сте ква ли тет, за кљу чу ју у Sir mi um Steel-u. С. Н. Рад ни ци за слу жни за до бре ре зул та те ТОП 500 Спе ци јал на пу бли ка ци ја ТОП 500 сва ке го ди не обја вљу је сво је вр стан пре сек срп ске при вре де за претход ну го ди ну. Об ра ди се 500 пред у зе ћа у Ср би ји која су по по сло ва њу обез беди ла ме сто ме ђу нај бо љима у Ср би ји и ко ја у овом тре нут ку, по по слов ним при хо ди ма, чи не по ло ви ну срп ске при вре де, са оп штили су екс пер ти При вред не ко мо ре Ср би је. ЈАВ НО УР БА НИ СТИЧ КО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ''ПЛАН'' РУ МА Од со је ни ца до Го мо ла ве Са став ни део Про стор ног пла на су Ба ра ''Тр ско ва ча'' код Пла ти че ва, али и ''Ју жни ток'' га со во да Ди рек тор Та тја на Мар ко вић Је дан од ка пи тал них про је ка та Јав но - ур ба ни стич ког пред у- зе ћа ''План'' Ру ма, не што на че му ра ди ком плет на еки па струч њака овог ко лек ти ва, тре нут но је Про стор ни план Оп шти не Ру ма до го ди не. ЈУП ''План'' својом де лат но шћу по кри ва рум ску и пе ћи нач ку оп шти ну, у но ви је вре ме од ре ђе ни по сло ви ра де се и за су сед не оп шти не као што су Ириг и Срем ска Ми тро ви ца, што го во ри да рум ски ур ба ни сти пола ко али си гур но осва ја ју ре гион Сре ма. Јав ни увид Про стор ног плана Оп шти не Ру ма за по чео је 19. сеп тем бра, а за вр ши ће се 19. ок то бра, до ку мент је из ложен у про сто ри ја ма пред у зе ћа, у вре ме ну од 8 до 13 ча со ва. Евен ту ал не при мед бе, у писа ној фор ми, за ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гу до ста ви ти Одеље њу за ур ба ни зам и ко мунал но-стам бе не по сло ве у Руми, за кључ но са 19. ок то бром. Јав на пре зен та ци ја Про стор ног пла на за ка за на је за 8. ок то бар у 10 ча со ва, у Кон фе рен циј ској са ли Кул тур ног цен тра. Ви ше ин фор ма ци ја о овом про јек ту, ве о ма зна чај ном за да љи раз вој рум ске оп шти не, из не ла нам је ди рек тор ''Плана'' Та тја на Мар ко вић: Мла ђи део пред у зе ћа ''План'' - По ред то га што овај план обу ва та те ри то ри ју Оп шти не Ру ма, у ње му има не ко ли ко но ви на у од но су на прет ход не до ку мен те тог ти па. Са став ни део овог пла на је Ба ра ''Трско ва ча'' код Пла ти че ва ко ја је у ме ђу вре ме ну по ста ла зашти ће но под руч је. Но ви на су пра ви ла и усло ви за објек те на во ди као што су со је ни це, спла во ви, ре сто ра ни на во ди, при ста ни, ма ри не, ми ни-мари не. Ту су и пра ви ла и услови за мо гућ но сти ко ри шће ња ал тер на тив них из во ра енер гије, у пр вом ре ду со лар не енерги је. У Простор ни план уцр тан је гасо вод ''Ју жни ток'' ко ји ће де лом прола зи ти кроз те ри то ри ју рум ске општи не. У послед ње време, ''План'' има са рад њу са ири шком и срем скоми тро вач ком оп шти ном. У Ири гу по сто ји скуп штин ска од лу ка о Плану де таљ не ре гу ла ци је ''Бор ко вач ко је зе ро'' као нај зна чај ни јег тури стич ког ло ка ли те та, за шта по сто је усло ви има ју ћи у ви ду Ба њу Врд ник, Фру шку го ру, ма на сти ре. Ура ђе ни су и плано ви де таљ не ре гу ла ци је за ка та стар ске оп шти не Хрт ков ци и Ја рак. Реч је о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је при о балног под руч ја ле ве оба ле ре ке Са ве за Хрт ков це на по вр ши ни од 16, и Јар ка на по вр ши ни Про стор ни план Оп шти не Ру ма од 11 хек та ра. Украт ко - циљ је за шти та ар хе о ло шког на лази шта Го мо ла ва, а то под разу ме ва уре ђе ње оба ле Са ве и из град њу за штит ног на си па. По след њу реч, то јест сагла сност на Про стор ни план Оп шти не Ру ма да ће По кра јински се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ди тељ ство. К. Ку зма но вић

5 Среда, 2. октобар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИГОР СКУ РА ТО ВИЋ, МУ ЗИ ЧАР И ПРО ДУ ЦЕНТ Ми тро вач ка Night in Bar ce lo na Реч је о про јек ту ко јег Игор Ску ра то вић ре а ли зу је за јед но са шпан ским про фе со ром му зи ке San ti jem Ca bal le rom Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Ових да на у етру су се по ја ви ле две ком по зи ци је бен да Ca pri ta u ro са про јек та Night in Bar ce lo na ко јег зајед но ре а ли зу ју ми тро вач ки му зи чар, аутор и про ду цент Игор Ску ра то вић и шпан ски про фе сор му зи ке San ti Ca bal le ro. Ова два му зи ча ра упо знала су се са свим слу чај но, а по ве за ла их је љу бав пре ма џе зу. - Сан ти и ја смо по се ћи ва ли исте свет ске сај то ве о му зи ци где смо се сусре та ли у не ким ко мен та ри ма и та ко је за по че ла на ша ко му ни ка ци ја. Ја сам на свом про фи лу на Феј сбу ку по ставио три аутор ске ком по зи ци је ко је сам пре то га ура дио и он их је пре слу шао. По што му се до па ло то што сам ура дио, ка ко ком по зи ци је та ко и аран жма ни, он ми се ди рект но обра тио по ру ком и пи тао да ли би мо гли да ра ди мо не ке пројек те за јед но. Ка да сам ви део да је реч о про фе со ру му зи ке ко ји пре да је сак со фон Игор Ску ра то вић и San ti Ca bal le ro и фла у ту у шко ли у Бар се ло ни при хва тио сам ње гов по зив и та ко је за по че ла на ша са рад ња при ча Игор Ску ра то вић. Night in Bar ce lo na Од апри ла, ка да су се упо зна ли, до от по чи ња ња за јед нич ког про јекта про шло је са мо че ти ри ме се ца, с об зи ром да је већ у ав гу сту Сан ти до шао у по се ту Иго ру и ње го вој поро ди ци. - Ка ко би и Ми тро ви ца мо гла да чу је не што од на шег сви ра ња уживо на кла ви ру и сак со фо ну, два пута смо на сту пи ли за јед но, има ли смо свир ке у Бук ба ру и Ки биц фен сте ру. То ком тих 15 да на, коли ко је Сан ти бо ра вио у Срем ској Ми тро ви ци, де сет да на смо ра ди ли у мом сту ди ју, а оста ле да не сам ис ко ри стио ка ко бих га упо знао са на шом кул ту ром и оби ча ји ма каже Игор. Ка да је реч о да љим пла но ви ма ве за ним за овај про је кат, Игор ис ти че да ће нај пре у јав ност пла си ра ти де сет ком по зи ци ја, а да је пет већ сни мље но и до да је: - Зна чи, већ има мо сни мљен мак си сингл ко ји се вр ти у Шпа ни ји, а убр зо ћу део тог ма три ја ла да ре ги стру јем и код нас. Циљ овог про јек та ни је да зара ди мо но вац, јер обо ји ца жи ви мо од са свим не чег дру гог, не го мо ја же ља да на тај на чин за о кру жим сво ју музич ку ка ри је ру, с об зи ром да ће ми иду ће го ди не би ти ју би леј 35 го ди на по лу или про фе си о нал ног ба вље ња му зи ком. Све стан сам да вре ме за џез ни је, јер то слу ша ма ли број љу ди, али ми слим да не тре ба од у ста ти од то га, не го тре ба мо да оста ви мо не ки аудио и аутор ски траг о то ме бу ду ћим ге нера ци ја ма. Та ко ђе, Сан ти и ја има мо у пла ну и да уче ству је мо на џез фести ва ли ма у Ср би ји, а сви ко ји же ле да чу ју му зи ку Ca pri ta u ra мо гу да је про на ђу на мом ка на лу на Youtu be. С. Ми хај ло вић Избор: Златко Зрилић ЂАВО Дико моја, мој ђаволе црни, ајд` се мало на леђа преврни. СТРУЈА Волем дику јер код њега нема, енергетског распада система. САОБРАЋАЈКА Дабогда се преврнула на ме, шлеперчина пуна швалерчина. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ан ђел ко Ер де ља нин А ме ни не при јат но Ста ви ли су тач ку на про шлост, а она је по ву кла са со бом сву оста лу ин терпунк ци ју. Тач ка на про шлост, тач ка гле ди шта, тач ка пу ца ња! Ако тач ку на про шлост схва ти мо као што смо схва ти ли тач ку на пљачку, би ће то по твр да ста ре исти не да не ма бу дућ но сти без раз у ме ва ња прошло сти. Ко со во је би ло срп ско по след њих сто го ди на: од То ле Да чи ћа до Иви це Дачи ћа. Бив ши ле ви ча ри оп ста ју као ле вокра ди це. КАРТ: Жарко Гаћеша Вла да има чвр сте прин ци пе ко јих се ла ба во при др жа ва. Не бри ни те за го вор мр жње, по мисли те шта вам спре ма мр жња ко ја ћу ти. Од срп ског је зи ка, си лом при ли ка (при ли ком си ле), на ста ли су но ви јези ци: хр ват ски, ма ке дон ски, бо сан ски, цр но гор ски, вој во ђа нер ски и ве штач ки жен ски срп ски је зик. Ве ру јем са мо пра вим љу ди ма. Али та ба гра ви ше не по сто ји! Хр ват ски ге не ра ли су хе ро ји, не зато што се ни че га не бо је не го за то што се су ди је Ха шког три бу на ла ни че га не сти де. Ако има Бо га, се ди ште Ње го вог Стра шног су да не ће би ти у Ха гу. Ћи ри ли ца у Ср би ји се да нас још може ви де ти на гра нич ним пре ла зи ма за Ма ке до ни ју и Бу гар ску. Не ма те о ри је за ве ре, Ко со во је те рито ри ја за ве ре. Не кад би ло: Ко со во је Ср би ја. А потом: Ср би ја је Ко со во.

6 6 Среда, 2. октобар :? На та ли ја Јо ви чић, Шид - Про шле го ди не сам про сла ви ла свој 18. ро ђен дан и има ла сам око сто ти ну зва ни ца. Ни сам же лела да пра вим ве ли ку про сла ву са ви ше сто ти на зва ни ца, ка ко је то са да по ста ло мо дер но, али док сам по зва ла дру га ре и род би ну, да кле ми ни ма лан број, ис па ло је да сам ипак има ла то ли ко го сти ју. Све тла на Цр нић, Срем ска Ми тро ви ца - Про сла ве пуно лет ства ка кве да нас по је дин ци ор га ни зу ју су пре те ри ва ње. Ми слим да је то је дан од приме ра ка ко се ро ди те љи над мећу. Ја о то ме и не ми слим са мо јих ди на ра пен зи је. Го ран Пе тро вић, Обреж - За ви си од могућ но сти, ка ко ко мо же, али ја је сам за то. Тре ба обе ле жи ти де ци пу но лет ство. Не ма мо са да ис пра ћа је у војску, не ка бу ду пу но лет ства, али и жен ска и му шка де ца су рав но прав на. Са ња Де спо то вић, Ру ма: -Тре ба кре ну ти од пи та ња шта је пу но лет сво, да ли је то зре лост самим тим што је не ко на пу нио 18 го ди на? Ако се вра ти мо у про шлост, ви де ће мо да та ко не што ни је у ду ху тра ди ци је на шег на ро да. По тро ше се вели ке па ре, а исто вре ме но сви при ча ју о кри зи, па се пи там шта је ту пра ва исти на. То треба обе ле жи ти у ужем по ро дичном кру гу, то је ин тим на ствар сва ке по ро ди це. Са ња Вор ка пић, Ин ђи ја - Ми слим да је сте по ста ло по мо дарство и хир имућних љу ди, па је за то и они ма ко ји ни су у прили ци на мет ну то на не ки на чин да де ци та ко обе ле жа ва ју рођен дан ка ко би би ли јед на ки. Не по др жа вам пре те ри ва ње ни у че му. Ми лош Сам ко вић, Ириг - Они ко ји има ју но вац не ка та ко и ра де са мо ја ми слим да је то пре те ри ва ње и ми слим да де цу тре ба учити скром но сти, а не да ва ти им све што по же ле. Иако пу не 18 го ди на, сма трам да сут о још увек де ца и пре ма њи ма се тако тре ба и од но си ти. ТЕ МА БРО ЈА КА КО ЋЕ МО СЕ ГРЕ ЈА ТИ ОВЕ ЗИ МЕ j j П Славко Сладојевић Но ва ко тлар ни ца Ко тлар ни ца на ма зут у срем ско ми тро вач ком На сељу Ста ри мост до би ће заме ну јер ове го ди не по чи ње из град ња поп ту но но ве котлар ни це на гас. Про јек това ње је за вр ше но, до би је на је ло ка циј ска до зво ла, очеку је се гра ђе вин ска до зво ла и пред сто ји јав на на бав ка за о све му су де ћи, у на редној греј ној се зо ни цене ће нас бо ље гре ја ти од ра ди ја то ра. На и ме, оче ку је се по ску пље ње це не гре ја ња из град ских ко тлар ни ца, а са огрев ним др ве том ни је ни шта бо ља си ту а ци ја: ме тар до брог др ве та не мо же се на ћи ис под ди на ра па не чу ди што се мно ги опре де љу ју за ку по ви ну др ве та на вре ће или угља на ки ло гра ме. У сва ком слу ча ју, град ске то пла не су спрем не. То по тврђу је и ди рек тор срем ско ми тровач ке То пли фи ка ци је Славко Сла до је вић ко ји ка же да су пла ни ра ни ре мон ти ура ђе ни на вре ме, а још 15. сеп тем бра за гре јан је ма зут у ко тлар ни ци на Ста ром мо сту ко ја ко ри сти тај енер гент. - Ако вре мен ски усло ви то бу ду зах те ва ли, ми у сва ком тре нут ку мо же мо кре ну ти с греја њем на во ди Сла до је вић. Нај ве ћи део гра да гре је се на гас и би о ма су, сем ко тлар ница у на се љи ма крај КП За во да и Сте ва на Срем ца, а оче ку је се да ове го ди не би о ма са буде за сту пље на у да ле ко ве ћем про цен ту не го гас ко ји се мо ра ко ри сти ти за стар то ва ње ко тла на би о ма су. Што се енер ге на та ти че, То пли фи ка ци ја је из мири ла оба ве зе и пре ма до ба вљачи ма и, за раз ли ку од дру гих, Ми тров ча ни не ду гу ју ма зут Репу блич ким роб ним ре зер ва ма. За ко тлар ни цу ко ја ра ди на мазут, енер гент је обез бе ђен до кра ја го ди не и оче ку је се јав на на бав ка за пре о ста лу по треб ну ко ли чи ну ма зу та. Ина че, То пли фи ка ци ја гре је око ква драт них ме та ра про сто ра од ко јих је ква драт них ме та ра стам бе ног про сто ра. Пла ном за ову го ди ну ни је би ло пред виђе но по ве ћа ње це не гра ја ња, али због по ве ћа ња це на електрич не енер ги је и га са, це на гре ја ња од пр вог ок то бра цена ће нај ве ро ват ни је би ти шест по сто ве ћа. Ка да је о це на ма реч, још од го ди не по сто ји мо гућност да ко ри сни ци ко ји има ју тех нич ке усло ве угра де ка лори ме тре и пла ћа ју гре ја ње по по тро шњи. - Ин те ре со ва ње за пла ћа ње по по тро шњи је све ве ће, посеб но ка да је реч о ста на ри ма у но вим згра да ма ко је имају ве ли ку енер гет ску ефи касност. То је ин ве сти ци ја ко ја се ис пла ти за го ди ну-две да на. Про блем код ста рих згра да где по сто је вер ти ка ле у гре ја њу и где је не мо гу ће угра ди ти ка лори ме тре. Кад цео град пре ђе на на пла ту по по тро шњи, утро шена енер ги ја ће се об ра чу на ва ти пре ко ме ра ча у под ста ни ци па из во ђе ње ра до ва. То плифи ка ци ја на ја вљу је да ће из соп стве них сред ста ва завр ши ти ин ве сти ци ју вред ну евра. Но ва ко тлар ни ца ће се нала зи ти на но вој ло ка ци ји, изме ђу стам бе них згра да, а посто је ћа ко тлар ни ца на ма зут оста ће као ре зер ва. ће се по тро шња де ли ти по квадрат ним ме три ма об ја шња ва Сла до је вић. Га сне ра чу ни це Јав но пред у зе ће "Срем гас" спрем но је за греј ну се зо ну али је они ко ји су при кљу че ни на га со вод до че ку ју са не што вишом це ном га са. На и ме, од 1. сеп тем бра, по тро ша чи ма је по тро шња га са об ра чу на та по про ме ње ној та ри фи од но сно по пет по сто ви шој це ни га са и то ће се ис ка за ти већ са сеп тембар ским ра чу ни ма. - По но вом тен де ру ЈП Срби ја гас је до ста вио но ву це ну, квар тал ну, за пе ри од од септем бра ове, до ја ну а ра го ди не. Та це на је ве ћа за око пет про це на та у од но су на це ну ко ју смо има ли до са да. Са мим тим и це на код ди стри бу те ра се уве ћа ла за не што ма ње од пет од сто, с об зи ром на то да је на ша дис ти бу тив на раз ли ка сма ње на у од но су на ону која је би ла ра ни је - об ја шња ва Вла ди мир Са на дер, ди рек тор "Срем га са". Ми ни мал не раз ли ке у це нама ко је по сто је ка да се упо реде ове це не га са са они ма код не ких од окол них ло кал них дистри бу те ра на ста ле су због тариф ног си сте ма ко јег је уве ла Аген ци ја за енер ге ти ку. Пре ма том си сте му сва ки ди стри бутер има раз ли чи те тро шко ве ди стри бу ци је, об ја шња ва ју у "Срем га су". За вр ше не кон тро ле га сне мре же У су срет греј ној се зо ни која зва нич но по чи ње 15. ок тобра у ЈП Ин гас ка жу да је све спрем но и да су из вр ши ли редов не кон тро ле ин ста ла ци ја у до ма ћин стви ма и на га со вод ној Ши ђа ни су на вре ме при пре ми ли др ва за зи му До бри во је Су џум мре жи. На под руч ју ин ђиј ске оп шти не има око по троша ча, од ко јих је 722 ис кљу чено са га сне мре же а око 750 пасив них по тро ша ча ко ји су прешли на дру ги вид гре ја ња. - Број ис кљу че них по тро шача ве ћи је у од но су на про шлу го ди ну за не ких два од сто, а то је пет од сто од укуп ног броја по тро ша ча. Са дру ге стра не, има мо и ве ли ки број по тро шача ко ји су ско ро из ми ри ли њихо ва ду го ва ња и ка ко се бли жи греј на се зо на све је ви ше заин те ре со ва них да из ми ре обаве зе. Са тех нич ке стра не смо пре гле да ли го то во све по троша че у сми слу кон трол но технич ких пре гле да. Из вр ши ли смо дим ни чар ске кон тро ле код по тро ша ча код ко јих је то би ло пред ви ђе но, а овај по сао се ради јед ном у две го ди не - ка же До бри во је Су џум ди рек тор ЈП Ин гас и до да је да су из вр шили ис пи ти ва ње це ло куп не мреже на те ри то ри ји оп шти не. - На 11 ло ка ци ја, го то во у сва ком се лу и ме сној за јед ници, утвр ди ли смо цу ре ња на од ре ђе ним спо је ви ма ко ја смо укло ни ли - ис ти че Су џум и ка же да су оба ве зе пре ма

7 Среда, 2. октобар ТЕ МА БРО ЈА КА КО ЋЕ МО СЕ ГРЕ ЈА ТИ ОВЕ ЗИ МЕ до ба вља чу Ср би ја га су у потпу но сти из ми ре не та ко да кре ћу греј ну се зо ну пот пу но спрем ни. Пе ћин ча ни спрем ни ЈКП Са ва Пе ћин ци у систе му да љин ског гре ја ња, ка ко нам је ре као тех нич ки ди рек тор овог пред у зе ћа Гој ко Цвет ковић, има око ме та ра ква драт них греј ног про сто ра, од че га стам бе ног квадра та и ме та ра ква дратних по слов ног про сто ра. За греј ну се зо ну све је спрем но, Ка ко је кре ну ло, ова ко ће се про да ва ти др ва Гој ко Цвет ко вић греј не се зо не ни смо има ли ни је дан за стој због тех нич ке неис прав но сти ин ста ла ци ја и опре ме. Про блем је ди но може на сту пи ти из фи нан сиј ских раз ло га по што ни смо у мо гућно сти да из ре дов ног при ли ва из ми ри мо на го ми ла не оба ве зе за енер ген те из ра ни јих го ди на ре као је Гој ко Цвет ко вић. Не ки не бри ну С об зи ром да га си фи ка ци ја шид ске оп шти не још увек није за вр ше на, Ши ђа ни ће и ове го ди не у нај ве ћем бро ју да се гре ју на чвр сто го ри во. Дубрав ка Пре ра до вић ка же да ње на по ро ди ца то ком зи ме потро ши око 15 ме та ра дра ва, а це на од ди на ра за ме тар бу кве, ко ли ко тра же про дав ци на шид ском Ва ша ри шту, не пога ђа је пре ви ше, јер има ју сопстве ну шу му у Ер де ви ку. - Има мо че ти ри ју тра шу ме и Огрев на ки ло грам Због бес па ри це, угаљ и дрва одав но се у Сре му про да ју на вре ће. Пре ма ис ку стви ма про да ва ца, у по след ње време му ште ри је угаљ ку пу ју у све ма њим ко ли чи на ма, а кад до бро за зи ми, он да је ку пови на угља на џа ко ве ре дов на по ја ва. Це не гре ја ња ода тле су пруг Го ран до вла чи др ва ка ко за на шу ку ћу, та ко и за све кр ви ну. Сре ћом, има ћемо др ва још не ко ли ко го ди на, а кад по се че мо сву шу му он да ће мо мо ра ти да ку пу је мо огрев као и сви дру ги. Ши ђан ка Су за на Јо ви чић ка же да они сво ју ку ћу ко ја пре ко сто ти ну ква дра та гре ју на цен трал но гре ја ње, а као енер гент ко ри сте ви со ко ка лорич ни угаљ и до да је: - Це на за то ну тог угља изно си око ди на ра, а током греј не се зо не по тро ши мо око шест то на. Пла ни ра мо да уве де мо гас чим се по ја ви таква мо гућ ност. Ве о ма ма ли број Ши ђа на опре де љу је се да се гре је на стру ју, а ме ђу њи ма је Мир ја на Гр бић. Она ка же да жи ви у гарсо ње ри и да јој је стру ја најјеф ти ни ји на чин да за гре је тај про стор, а да је то ком про те кле зи ме пла ћа ла ра чун та стру ју од 3000 до 3500 ме сеч но. Нај по у зда ни је гре ја ње на др ва И ове, као и прет ход них годи на, ве ћи на Ири жа на ће се гре ја ти на др ва, с об зи ром на чи ње ни цу да га си фи ка ци ја још увек ни је про шла кроз ову сремач ку оп шти ну. Бли зи на Фрушке го ре и ви со ка це на др ве та ко ја ће, ка ко се са при бли жава њем зи ме оче ку је још ви ше ра сти, на ве шће мно ге Ири жа не Јед на вре ћа угља од 45 до 40 ки ло гра ма ко шта 500 дина ра, а про дав ци па ку ју и ма ње вре ће од 30 ки ло грама ко је ко шта ју 300 ди на ра. Про сеч на це на угља на ки лограм, у за ви сно сти од ква лите та, кре ће се од се дам од 13 ди на ра. Ме сто Стам бе ни про стор По слов ни про стор Пе ћин ци 87,47 131,20 Ру ма 107, Ср. Ми тро ви ца 91,32 219,92 Урош Дре згић да свој огрев по тра же ис под жи та. Ме ђу они ма ко ји су о др ве ту већ ми сли ли је и Урош Дре згић ко ји је, ка ко ка же спре ман за но ву греј ну се зо ну. - Ириг ни је га си фи ко ван и ко ли ко знам тек не ке од важни јих уста но ва има ју прикљу чак али ни сам си гу ран ни да су она при кљу че на. Та ко ђе, по је ди не згра де има ју ко тларни це, али нај ве ћи број Ири жана, што у са мом на сељ,у што у на шим се ли ма, гре ја ће се на др ва. Што се ти че це на, оне се кре ћу код нас од хи љаде па до 4.500, а не ки ну де и за ни же, за ви си ода кле се др во до вла чи. Би ло ка ко би ло, нас про ме не це на стру је и га са још увек не по га ђа ју, јер се др жимо др ве та ка ко нај ста бил ни јег огре ва, при ча Дре згић. Е. С. Н. :? Да ни је ла Ми ли че вић, Во гањ: - О тим ве ли ким про сла ва ма мислим све нај го ре. То је бес по треб но тро ше ње па ра, са ма све ча ност се че сто гра ни чи с не у ку сом, по чев од на чи на ве се ља до так ми че ња у ви си ни це на по кло на. Бо ље је те па ре ис ко ри сти ти ра цио нал но, ре ци мо за не ко ле по пу то ва ње, да ље шко ло ва ње или оспо со бља ва ње за не ку де лат ност. Го ран Маг дић, Ин ђи ја - Сма трам да то ни је нео п ход но, али са дру ге стране сва ко има право да од лу чи на ко ји на чин ће де те ту про сла ви ти ро ђен дан. Ако је не ко у мо гућ но сти да ор га ни зу је сла вље са ве ли ким бро јем го сти ју, не мам за и ста ни шта про тив. Мир ја на Га ври ло вић, Ку пи но во - Ко ли ко ко мо же, та ко и не ка прави. Ако има но ваца не ка пу но лет ство пра ви као две свад бе, ако не ма, ко ли ко мо же. Тре ба га обе ле жи ти, а са да је на ста ло по мо дар ство у то ме, па пре те ру ју. Да ни је ла Ђо кић, Ириг - Као ро ди тељ има ла сам при лику да се упу стим у та кво ве се ље и ми слим да не ма те ра до сти де чи је ко ја се мо же ме ри ти са ко ли чи ном утро шеног нов ца и бри ге. Са дру ге стра не, та кве за ба ве не мо гу да про ђу без ал ко хо ла и осталих ства ри ко је не при ли че ни 18-го ди ша ци ма ни њи хо вим ро ди те љи ма. То ма Иван ко вић, За са ви ца - Наш на род је позна то по то ме да мно го то га сла ви та ко да не тре ба чу ди ти што се сла ви пу но летство де те та. Али, про сла ве те вр сте са сто ти на ма го сти ју су за ме не не у ме сне. ка же Цвет ко вић и уко ли ко буде по треб но она мо же да почне и пре 15. ок то бра. По строје ње за гре ја ње мо же да ра ди на два енер ген та, гас и ма зут, али због це на у по след ње време се ко ри сти гас. Пре де се так да на из вр ше на је то пла и хладна про ба, та ко да је за по че так греј не се зо не све спрем но. - С об зи ром да је је дан вели ки део то пло во да по ста вљен го ди не, мо же се де си ти да не где до ђе до ква ра, али то ће си гур но бр зо би ти от кло њено и на ши ко ри сни ци то плот не енер ги је мо гу спо кој но че ка ти греј ну се зо ну. У то ку про шле Ми тров ча ни ура ди ли све пла ни ра не ре мон те Су за на Јо ви чић, Шид - Про тив ник сам ве ли ких про сла ва пу но лет ства са више сто ти на го сти ју. Али с об зи ром да је ћер ки на жеља би ла да по зо ве цео раз ред и све чла но ве фол кло ра са ко ји ма игра већ го ди на ма, ни смо хте ли да јој ус кра ти мо ту же љу. Уз њене дру га ре по зва ли смо и нај у жу род би ну код ко је и ми од ла зи мо на ро ђен да не, ку мо ве и пар прија те ља, та ко да смо њен 18. рођен дан про сла ви ли у при су ству од око сто ти нак го сти ју.

8 8 Среда, 2. октобар :? Дра ган Осто јић, Ириг - Ми слим да де ци тре ба при у штити сва ку вр сту ве се ља и за ба ве ко ја је да та ко ка жем нор мал на, а што се ти че нов ца, не ка сва ко су ди пре ма свом нов ча ни ку. Ка да ка жем нор мал на ми слим на про славе и ве се ља ко је не укљу чу ју ве ли ке ко ли чи не ал ко хо ла и дру гих ства ри ко је од те де це не пра ве од ра сле љу де. Ја дран ка Ко за ре вић, Шид - Без об зи ра што је у пи та њу просла ва пу но летства, ја сам ипак про тив ник просла ва са ви ше сто ти на зва ница, јер ми слим да је то за и ста пре те ра но. Сма трам да је довољ но да се по зо ве пе де се так го сти ју, а то су чла но ви најбли же род би не и дру га ри. Јо ван ка Вла ди са вље вић, Ру ма: - Сва ки де чи ји рођен дан тре ба обеле жи ти, па и пу нолет ство, пи та ње је са мо на ко ји на чин. Ми слим да то тре ба про сла ви ти у нај у жем по ро дич ном кру гу, да су ту ро ди те љи, ба ба, де да, по не ки друг и дру га ри ца. Ми слим да се у то ме пре те ру је, узи ма ју се кре ди ти за те про сла ве, изнајм љу ју огром не са ле, љу ди се за ду жу ју не по треб но. Та кво смо дру штво, во ли мо да по трошим и оно што не ма мо, а после се жа ли мо. Алек сан дар Краљ, Ин ђи ја - Пр ви и осам на е- сти ро ђен дан треба да се про сла ви, али све у скла ду са мо гућ но сти ма. У сва ком слу ча ју по др жа вам иде ју да се обеле жи јер озна ча ва два но ва по чет ка. Па ро ди те љи не ка са ми од лу че на ко ји на чин ће то би ти. Бра ни сла ва Гр шић, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам ни кад би ла за ве ли ке про сла ве или окупља ња ма ко је вр сте она би ла, јер се све мо же обе ле жи ти на при год ни ји на чин у ужем кру гу љу ди. То је мо је ми шље ње и ка да не ко сла ви пу но лет ство. Дра ги ца Ицо вић, Пр хо во - Ми слим да је то не при ме ре но. То је пре те ри ва ње и са свим не потреб но. Пу но летство мог же да се про сла ви у дру штву, при ме ра ра ди, друга ри це и дру го ва, ни шта прете ра но. ИН ЂИ ЈА У СУ СРЕТ ДА НУ ОСЛО БО ЂЕ ЊА По но во Ок то бар ске на гра де На кон 15 го ди на по но во ће се до де љи ва ти Ок то бар ске на гра де за из у зе тан до при нос по је ди на ца и ко лек ти ва у раз во ју гра да И ове го ди не Дан осло бође ња Ин ђи је 22. ок то бар не ће про ћи без сла вља, све чане ака де ми је и тра ди ци о нал не улич не тр ке. Ме ђу тим, оно што је ма ње-ви ше но ви на, је сте понов но уво ђе ње Ок то бар ских на гра да ко је су се до де љи вале ско ро по ла ве ка, а уки ну те су кра јем де ве де се тих го ди на. Пред сед ник Скуп шти не Оп штине Ин ђи ја Алек сан дар Ко ваче вић ка же да се ове го ди не при пре ма ма ни фе ста ци ја ко ја ће тра ја ти не ко ли ко да на и да ће се на при кла дан на чин обеле жи ти је дан од нај зна чај ни јих да ту ма у исто ри ји гра да. - Про шле, али и прет ход них го ди на, има ли смо скром не мани фе ста ци је и тра ди ци о нал не све ча не сед ни це на сам дан осло бо ђе ња Ин ђи је, ме ђу тим ове го ди не има мо не ко ли ко нови на. Пре све га, ове го ди не ће нам се ви на ри са те ри то ри је оп шти не при дру жи ти и ор гани зо ва ти Из ло жбу ин ђиј ских ви на. Сви ма ли про из во ђа чи ви на, ко ји не ма ју пре тен зи ју да про да ју ви но, већ пра ве вино за се бе, до не ће до не ти ви на на про бу и тај дан ће ви на ри има ти при ли ку да се дру же и упо зна ју. На рав но, на из ло жби ће би ти при сут ни и озбиљ ни про из во ђа чи ви на ко ји сво је про из во де про да ју ши ром земље - ка же Ко ва че вић ис ти чући да Ин ђи ја има сјај не ви на ре ко ји ће има ти шта да по ка жу на Сим бол успе ха На гра да ко ја се вра ћа по сле ско ро 15 го ди на, ће се са сто ја ти од брон за не пла ке те, ди пло ме и скромне нов ча не на гра де. Пла кета ће би ти ве ли чи не цм на ко јој ће се на ла зи ти нај зна чај ни ји де та љи ко ји ре пре зен ту ју оп шти ну попут згра де оп шти не, TQ тржног цен тра, спо ме ни ка из цен тра гра да, цр кве све тог Ни ко ле у Слан ка ме ну, дета ља ко ји по ка зу ју Ду нав и спо ме ник слан ка ме нач кој би ци. Пла ке та ће би ти спој тра ди ци о нал ног и мо дерног и пред ста вља ти сим бол успе ха оп шти не. Вра ћа ју се ок то бар ске на гра де Алек сан дар Ко ва че вић из ло жби ко ја би тре ба ла би ти ор га ни зо ва на у не де љу, 20. окто бра. У по не де љак 21. ок то бра пре ма ре чи ма пред сед ни ка Скуп шти не би ће одр жа на улична тр ка, а 22. ок то бра све ча на сед ни ца Скуп шти не Оп шти не уз при го дан кул тур но-умет нички про грам. Он да ље на во ди да се прет ход них го ди на до де љива ла на гра да Best off, а ове го ди не се вра ћа ју чу ве не ок тобар ске на гра де ко је су се до дељи ва ле за из у зе тан до при нос и рад по је ди на ца и ко лек ти ва у ин ђиј ској оп шти ни. - Ок то бар ска на гра да је уведе на по ло ви ном про шлог ве ка и до де љи ва ла се за слу жним гра ђа ни ма и ко лек ти ви ма у то вре ме за до при нос у ра ду и про спе ри те ту на шег гра да. Поно во вра ћа мо те на гра де јер ми сли мо да је ово пра ви тре нутак да се за дан гра да де ли и пра ва на гра да, по себ но што је дан гра да ве зан за бор бу против фа ши зма. Она ће се по сле ду же па у зе по но во до де љи вати за до при нос по је ди на ца и ко лек ти ва и на кон од лу ке Коми си је би ће по зна то ко ли ко ће та квих на гра да би ти до де ље но, а сва су на сто ја ња да их бу де пет - ка же Ко ва че вић и до даје да ће од бор ни ци на сле дећем скуп штин ском за се да њу 15. ок то бра од лу чи ти хо ће ли при хва ти ти до бит ни ке на гра да ко ји бу ду пред ло же ни. М. Ба ла ба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ВО ДОМ ПРЕД ЛО ГА НО ВИХ ЗА КО НА О РА ДУ И ШТРАЈ КУ Рад ни ка сти му ли са ти, а не уце њи ва ти По след њих неде ља све чешће се го во ри о мо гућ но сти доно ше ња но вог За ко на о ра ду и За ко на о штрај ку ко ји ће, ка ко се на ја вљу је, би ти до не ти на зах тев по сло да ва ца, дома ћих и стра них ин ве сти то ра, а све у ци љу ствара ња оп ти мал них усло ва за при влаче ње но вих ула га ча и оста нак ста рих. Ка ко ис ти чу у Са ве зу са мо стал них син ди ка та Ср бије, од но сно у ње го вом по крајин ском огран ку, ови пред ло зи у мно го ме ће оте жа ти иона ко лош по ло жај до ма ћег рад ништва и до дат но уру ши ти култ ра да ко ји се и ина че тре ти ра не као ци ви ли за циј ска, не го као те ко ви на со ци ја ли стич ке ере. - Ак ту ел ни за кон, и по ред свих сво јих ма на, био је до ста по вољ ни ји и, ако је су ди ти по пред ло зи ма Уни је по сло да ва ца ко ји се мо гу чу ти и про чи та ти у ме ди ји ма, те жак по ло жај радни штва би ће још го ри. Да не бу де за бу не, до са да још увек ни смо ви де ли ко на чан пред лог та ко да ни кри ти ке на шег Синди ка та не пре тен ду ју да бу ду ап со лут не. Оно што је си гур но, то је да ће се за из ра ду но вих за ко на из обла сти ра да мо рати уло жи ти још тру да и ка да се по ја ви ко нач ни пред лог зна ћемо тач но на че му смо. За са да, оно што смо ми сли ли да је добро то смо при хва ти ли, оно што мо же да се по пра ви ко ри го вали, а оно што не мо же да се по пра ви од ба ци ли смо - ис тиче Сте ван Ро ма ков пр ви човек срем ко ми тро вач ког од бо ра Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је и до да је: - За до вољ ног Сте ван Ро ма ков и про дук тив ни јег рад ни ка, посло да вац ће пре до би ти сти мули са њем не го при ти ском и уценом и ми слим да у том прав цу тре ба и раз ми шља ти при ли ком уре ђе ња обла сти ра да. Кон крет но, Са вез са мо сталних син ди ка та Ср би је кри ти кује пред лог ра да у па ру ко ји до пу шта упо шља ва ње два радни ка на јед ном рад ном ме сту, чи ме би се пре по ло ви ло не само рад но вре ме, не го и при мање рад ни ка, да ва ње, ка ко се на во ди, дис кре ци о ног пра ва по сло дав цу да по кре ће ди сциплин ски по сту пак и дру го, док се у до ме ну пред ло га За ко на о штрај ку нај ви ше кри ти ку је забра на из ла ска рад ни ка на улице, као и ре де фи ни са ње мини мал ног про це са ра да. - За ко но да вац је оба ве зан да ја сно од ре ди де лат но сти које се под ра зу ме ва ју под мини мал ним про це сом ра да. У пред ло гу ко ји је дат на увид јав но сти, оне ни су так са тив но по бро ја не, та ко да се и ов де оста вља дис кре ци о но пра во по сло дав цу да од ре ди шта је ми ни мум. На тај на чин све се сла ма пре ко ле ђа рад ни ка што је ви ше не го не по ште но, сматра Ро ма ков. С. Л. Про да јем ста но ве у но во град њи у стро гом цен тру Срем ске Ми тро ви це у ули ци Кра ља Пе тра I бр 5 (ста ри би о скоп Фру шка го ра). Ста но ви су у за вр шној фа зи, из гра ђе ни по свим европ ским стан дар ди ма, лук су зно опре мље ни и кли ма ти зо ва ни. Згра да по се ду је лифт. Кон такт тел: 022/ ; 062/

9 Среда, 2. октобар ЗА ШТИ ТА ЖИ ВО ТИ ЊА Из ло жба за сва ког пса У пе так, 4. ок то бра, у 15 сати, на Тр гу Ћи ре Ми ле кића одр жа ће се "Из ло жба за сваког па са", ко ју по во дом Светског да на за шти те жи во ти ња oрганизују Удру же ње гра ђа на "Ка нис" и Удру же ње "Aрка". Осим из ло жбе би ће ор гани зо ва на и пред ста ва за де цу "Ни чи ја ку ца", а циљ ак ци ја је про мо ци ја удо мља ва ња и одго вор ног вла сни штва. При ја ве и ин фор ма ци је за ин те ре со вани мо гу да до би ју на те ле фон 064/ , нај ка сни је до 3.ок то бра. Сви пси ко ји учеству ју на ма ни фе ста ци ји мо ра ју би ти вак ци ни са ни и чи по ва ни. ИЗБЕГЛИЦE Гра ђе вин ски ма те ри јал За вр шен је и кон курс за распо де лу гра ђе вин ског мате ри ја ла из бе гли ца ма по посеб ном про гра му збри ња ва ња та ко да ће још 11 из бе глич ких по ро ди ца има ти при ли ку да ре ши сво је стам бе но пи та ње. Укуп на вред ност овог про је ката је око три ми ли о на ди на ра, са зна ли смо од Жељ ка Но вако ви ћа, на чел ни ка Упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не. АК ЦИ ЈЕ Очу ва ње здра вља По во дом обе ле жа ва ња Светског да на ср ца За вод за јав но здра вље и Цр ве ни крст су у Ди во шу ор га ни зо ва ли превен тив ну ак ци ју. За ин те ре сова ни су мо гли да из ме ре ви сину ше ће ра у кр ви и при ти сак и до би ју са ве те ле ка ра. Ме ђу на род ни дан ста рих обе ле жен је под сло га ном "Унапре ђи ва ње и очу ва ње здра вља ста рих шта ка жу ста ри". Завод за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи са жупним цен тром Ка ри та сом, Цр веним кр стом и Дру штвом за борбу про тив ше ћер не бо ле сти орга ни зо ва ли су ба зар здра вља у тр жном цен тру "Иде ја". ПУТ НА ИН ФРА СТРУКТУРА Ра до ви у Мар си ли је вој ули ци У Срем ској Ми тро ви ци је у то ку уре ђе ње са о бра ћајни це у Мар си ли је вој ули ци, на под руч ју ко је те ри то ри јално при па да Ме сној за јед ни ци " Са ва ". Укуп на вред ност ра до ва је ве ћа од 10 ми ли о на ди на ра, а по сао тре ба да бу де окон чан до по чет ка де цем бра. Ста нов ни ци Мар си ли је ве ули це су се ра ни је обра ти ли за по моћ над ле жни ма због стања ко ло во за и за то су са ра дошћу до че ка ли ак ту ел не ра до ве. Осим ре ви та ли за ци је ко ло во за уре ђу је се и ат мос фер ска ка нали за ци ја у ули ци. Јав на на бав ка је спро ве дена у скла ду са про пи си ма и тек на кон то га су се сте кли услови за ра до ве, по ру чу ју над леђни из ЈП Ди рек ци ја из град њу гра да. По во дом по чет ка рекон струк ци је са о бра ћај ни це у Mарсилијевој ули ци ва жи из мењен ре жим са о бра ћа ја ко ји ће тра ја ти до окон ча ња по сла. По че так ра до ва ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ Ре ша ва ње ко му нал них про бле ма Иако је фор ми ран пре неко ли ко ме се ци Са вет месне за јед ни це Ве ли ки Ра динци усме рио је ак тив но сти на ре а ли за ци ју ак ци ја ме ђу који ма пред ња че оне ко му налног ка рак те ра. Очи шћен је про стор у цен тру се ла, школа је окре че на као и про стори ја ша хов ског клу ба, на води пред сед ник са ве та Ми лан Ма рин ко вић. - За те кли смо ве о ма ло ше та ње, фи нан сиј ску си ту а ци ју смо пре бро ди ли уз ве ли ку помоћ ло кал не са мо у пра ве и градо на чел ни ка. Одо бре на су нам и сред ства за нор ма лан рад, за на пред на бро ја не ак тив но сти, ре као је прд сед ник са ве та ове ме сне за јед ни це. БИО ЈЕ МА СКЕН БАЛ Би бли о те ка "Гли го ри је Во заро вић" је ор га ни зо ва ла тради ци о нал ни ма скен бал "У бајци ста ну јем" на ко ме су учество ва ла де ца из вр ти ћа, школа и по је дин ци са ма што ви тим ма ска ма. До де ље но је мно го на гра да, а пр во пла си ра ни су : Ива Шће па но вић, вр тић "Бу ба Ма ра", Деч ји кре а тивни цен тар "Сто но ги ца", Елена Гим ба ров ски, из ОШ "Ј.Ј. Змај", као и ма ска "Му ми ја" ко ју су из ра ди ли уче ни ци исте школе. По себ не на гра де до би ли су нај мла ђи уче сник ма скен ба ла Јо ван Дри нић, Ана и Вук Ники то вић за нај о ри ги нал ни ју ма ску, Ма ри ја То до ро вић за нај ма што ви ти ју ма ску, нај другар ски ја ма ска би ла је груп на ма ска уче ни ка Шко ле "Ра ди вој По по вић ", а на ово го ди шњем ма скен ба лу нај ма сов ни ја је била ОШ "Бо шко Пал ко вље вић Пин ки ". Ми лан Ма рин ко вић, пред сед ник са ве та Мно го на гра ђе них У се лу је спро ве де на ак ција чи шће ња ди вље де по ни је и гро бља, а по по зи ву са ве та месне за јед ни це на те рен је изашла гра ђе вин ска ин спек ци ја ко ја је са гле да ла ста ње згра де До ма кул ту ре. - Згра да је у ло шем ста њу ду ги низ го ди на ми пла ни ра мо да са гле да мо мо гућ ност ње ног са ни ра ња. Из ве штај ин спек ције по твр ђу је ту нео п ход ност, до дао је Ма рин ко вић. Са на ци ја До ма кул ту ре у Ве ли ким Ра дин ци ма са че каће, да ка ко, обез бе ђе ње средста ва. По ред то га план са ве та ме сне за јед ни це је про ши рење се о ског гро бља, из градња ка пе ле и свла чи о ни це на игра ли шту. Де фи ле РЕПЕРТОАР Му зеј Сре ма У то ку ре тро спек тив на из ложба сли ка по во дом 38 го ди на ра да Ли ков не шко ле "Шти фла" По зо ри ште 5.ок то бар, у 12 са ти, предста ва за де цу "Ко је сме стио ву ку!?" Цар ска па ла та До 7. ок то бра, из ло жба радо ва са Смо тре ли ков ног ства ра ла штва, ор га ни за тор Уста но ва за не го ва ње кул ту ре "Срем" МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Га јић Че до и Јо ва но вић Ива на, Сич Алек сан дар и Ми тро вић Миља на, Цви ја но вић Мар ко и Ка ла ба Го спа ва, Ми ли че вић Ни ко ла и Ту фег џић Ма ја, Стани шић Сре тен и Мар ко вац Са ња, По по вић Алек сан дар и Ба бић Је ле на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ћи ри ловић Јо ван и Та ња Ди вош, Ла у ше вић Иван и Ан ђел ка Рав ње, Ми лин ко вић Зо ран и Алек сан дра Бу ђа нов ци, Мат ко вић Зо ран и Зде њак- Мат ко вић Илон ка Ша тринци, Не на до вић Са ша и На стасић Не на до вић Ру жи ца, Товар ло жа Ми ло рад и Ра дој ка, Ко вин чић Ра до слав и Бо ја на Шид, Лу кић Ђор ђе и На таша Ин ђи ја ДО БИ ЛИ СИ НА: Ха ли ло вић Сла ђан и Иса и ло вић Ха ли ловић Ма ри ја, Да кић Че до мир и Јо ва на Срем ска Ми тро ви ца, По по вић Игор и Та ма ра, Уметић Бо шко и Је ле на - Ла ћарак, Ра дин Ста ни слав и Бо жица Ве ли ки Ра дин ци, Дра жић Бо јан и Ан ђел ка Ба чин ци, Врањ ко вић Мла ден и Алексан дра Шид, Ју ри ше вић Дра ган и Све тла на Сур дук, Ку јун џић Да ли бор и Ар нолд- Ку јун џић Алек сан дра Ста ра Па зо ва, Те па вац Ђу рађ и Мари ја на Ру ма, Ко ва чев Сте ва и Све тла на Не штин, Гли горе вић Љу бо мир и Да ни је ла Пла ти че во, Ђу кић Бо јан и На та ша Ги ба рац, Ма ро шиче вић Жељ ко и Све тла на, Вујић Де јан и Би ља на Шид БЛИ ЗАН ЦИ (де вој чи це): Кне же вић Игор и Бран ка Срем ска Ми тро ви ца БЛИ ЗАН ЦИ (де вој чи ца и де чак): Ми јић Сло бо дан и Ва ња Срем ска Ми тро ви ца УМР ЛИ: Ке сер Во ји слав рођ.1937, Ра дић Ми ле на рођ.1928, Кла чар-ди мић Јадран ка рођ.1959, Бе ке рек Или ја рођ.1943, Бо шњак Дра жен рођ.1963, Мо ро Ста ној ка рођ.1947, Бо рић Мир ја на рођ.1935, Ланц Зво ни мир рођ.1955, Ипач Ка та ри на рођ.1949, Не нић Ги зе ла рођ.1938, Стру њаш Ми ло сав рођ.1984, Бо јић Јово рођ.1930, Не на до вић Љуби ца рођ.1936, Фо ро Ан тун рођ.1946, Ме лен тић Ка ти ца рођ.1940, Дам ња но вић Љуби ца рођ.1931, То шић Пе тар рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 2. октобар RUMA ЗА СЕ ДА ЛО ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ Из ме не у тро ше њу бу џет ских па ра За бра на пар ки ра ња ис пред згра де На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње Припремила: Катица Кузмановић ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА Ку по ви на ку ћа са окућ ни цом Рок за под но ше ње зах те ва до 25. ок то бра Јед на од пред сто је ћих актив но сти Ко ме са ри ја та за из бе гла и прог на на ли ца је и ку по ви на се о ских ку ћа са окућ ни цом. Ко ми си ја за из бор ко ри сни ка за до де лу ове вр сте по мо ћи рас пи са ла је ових да на јав ни по зив у ци љу ре ша ва ња стам бе них пи та ња из бе глих ли ца са те ри то ри је рум ске општи не. Рок за под но ше ње захте ва је је од 25. сеп тем бра до 25. ок то бра го ди не. Захте ви се под но се у Оп шти ни Рума, Ко ме са ри јат за из бе гли це, осо ба за кон такт је Сун чи ца Бе ро ња. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Мла ђи ре фе рен ти'' - 2. ок то бар ''На кон зе мље'' - од 3. до 9. ок то бра ''Ве ли ки Гет сби'' - од 10. до 16. ок то бра Му зич ки про грам 50. Фе сти вал му зич ких друшта ва Вој во ди не и 27. ок то бар МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Ми хај ло Бо лехрад ски и Ви да Ва сић, Дра ган Тур чи но вић и Мир ја на Ве се лино вић, Ра дош Ђу кић и Ма ри ја Не шић, Иван Ланц и Бо ја на Ба та ло, Бра ни слав Зе ка но вић и Зла ти бор ка Ба јић, Дар ко Трбо је вић и Ти ха на Ре кић, Ми ле Ћу ру ви ја и Ја дран ка Ха те жић До би ли ћер ку: Зо ри ца и Ду шан Три вић, Зо ра на и Го ран Га ли от, Еви ца и Алек сан дар Мир ко вић До би ли си на: Ири на и Дра ган Дам ња но вић, Ве сна и Дра гу тин Оже го вић, Хе ле на и Ог њен Го то вац, Ва ња Лу пу лов и Алек сан дра Ни ко лић Умр ли: Сла ви ца Сми ља нић - рођ. 1933, Бог дан ка Пе ро савље вић , Мил ка Ми ли ћевић , Ма ра Се лак , Дра ги ца Мар ко вић , Вери ца Кон тић , Бо сиљ ка Ма ли нић , Ран ко Медић , Ми ли вој Ра дој чић Чла но ви Оп штин ског ве ћа, на сед ни ци одр жа ној 24. сеп тем бра, до не ли су две од луке ко је се од но се на тро ше ње сред ста ва бу џе та рум ске општи не. Пр ва се од но си на проме ну бу џет ске апро при ја ци је, а дру га на упо тре бу сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве. Пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић об ја снио је да се са по зи ци је ''оба ве зе пре ма ко рисни ци ма'' ски да 11,5 ми ли о на ди на ра и пре ба цу је на дру ге оба ве зе. Ту су, по ред оста лих, по др шка ром ској де ци у образо ва њу, ис пла та на гра да за вер ност, по моћ Удру же њу пензи о не ра за са на ци ју кро ва, надок на да За во ду за јав но здравље са се ди штем у Срем ској Ми тро ви ци. На чел ник Оде ље ња за привре ду и бу џет На да Бе го је вић је ин фор ми са ла јав ност да су пре о- ста ла од ре ђе на сред ства на мење на град њи ба зе на. На и ме, ове То ком про шле не де ље, 25. сеп тем бра, об ја вљен је јав ни оглас о да ва њу у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни. Овај оглас би ће отво рен до 9. ок то бра, ове го ди не је у по ну до хек та ра по љо при вред ног земљи шта. је се ни не ће се ра ди ти пар кинг про стор, та ко да оста је про стор за не ке дру ге из дат ке. За ме ник пред сед ни ка оп штине Дра ган Кар даш је на гла сио да ће се у ок то бру ре а ли зо ва ти скуп штин ска од лу ка о по мо ћи пен зи о не ри ма у ви си ни од че ти ри хи ља де ди на ра. Реч је о пен зи о- не ри ма чи ја при ма ња су у ви си ни од 15 до 18 хи ља да ди на ра. ПУПС ОР ГА НИ ЗО ВАО КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈУ ЗА НО ВИ НА РЕ ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА Ка да је реч о упо тре би средста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве, на гла ше но је да ће 500 хи ља да ди на ра из дво ји ти за ју би лар не на гра де, а ми ли он ди на ра ће се упла ти ти За во ду за јав но здравље, за услу ге по уго во ру. У да љем то ку сед ни це до нет је за кљу чак о по ста вља њу знако ва вер ти кал не сиг на ли за ци је ''за бра на пар ки ра ња'' ис пред По во дом не дав но одр жа не Из бор не скуп шти не Општин ске ор га ни за ци је ПУПС-а у Ру ми, чла но ви но во и за бра ног ру ко вод ства ор га ни зо ва ли су 26. сеп тем бра кон фе рен ци ју за но ви на ре у сво јим рад ним просто ри ја ма. Пред ПУПС-ом су у на ред ном пе ри о ду озбиљ ни зада ци, су шти на де ло ва ња мо ра би ти у обла сти со ци јал не зашти те, ка ко ста рих, та ко и свих угро же них ли ца - овај по сао мо же се оба ви ти са мо уз консо ли да ци ју по сто је ћег, и подмал ђи ва ње но вог ка дра, је дан је од за кљу ча ка са ове кон ферен ци је. Кон фе рен ци ју је отво ри ла Зо ри ца Бо ро је вић, за ду же на за одо се с јав ни шћу у ПУПС-у, она је пред ста ви ла не ве потпред сед ни ке а то су Сто јан Мар ко вић, Ана Пе јић и Миро слав Пе не зић, о на ред ним за да ци ма ове ор га ни за ци је гово рио је пред сед ник Крум Васев. По ред то га што је циљ ове ор га ни за ци је ка дров ска консо ли да ци ја, про ши ре ње и подмла ђи ва ње члан ства, је дан од за да та ка је да се из ба лан си ра члан ство по род ној рав но правно сти, са да је тај од нос 50/50, ис та као је Ва сев и по том го ворио о на ред ним за да ци ма: - То ком ок то бра би ће ис плаће на нов ча на по моћ за 984 пензи о не ра чи је су при ма ња од 15 до 18 хи ља да ди на ра. По тру диће мо се да до кра ја ове го ди не ис пла ти мо још јед ну та кву помоћ. Је дан од ци ље ва је да се фор ми ра слу жба со ци јал не зашти те, као што то већ по сто ји Ли ци та ци ја од 10. до 18. ок то бра По чет на це на за ку па од 14 до 39 хи ља да ди на ра Са сед ни це Ве ћа Пред мет но зе мљи ште распо ре ђе но је у 18 ка та стар ских оп шти на у укуп но 163 ши фре над ме та ња. За ин те ре со ва ни по љо при вред ни ци мо гу преда ти до ку мен та ци ју у зграду оп шти не, Ор ло ви ће ва број пет, све до 9. ок то бра. Ка да је реч о по чет ним це на ма за купа, оне се кре ћу од 14 до 39 хи ља да ди на ра. Нај ви ше цене су у Ру ми, Вог њу, Жар ковцу и Па влов ци ма, а нај ни же у Клен ку. По чет не це не су исте као и за уго во ре са ли ци ма ко ја су има ла пра во пре чег за ку па. Ове го ди не ли ци та ција ће тра ја ти не што ду же не го угра де На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, ис по ста ва Рума. Раз ма тран је зах тев Ме сне за јед ни це Пу тин ци за да ва ње са гла сно сти на из да ва ње послов ног про сто ра у за куп. За два ло ка ла је до би је на са гласност, а ста ње са тре ћим лока лом, за ко ји се ни ко ни је јавио, тек тре ба да се про ве ри. Одо брен је зах тев Кул тур ног цен тра за да ва ње са гла сно сти на од ре ђи ва ње на ме на не покрет но сти - ка ко је то об ја снио ди рек тор ове уста но ве Бо шко Бо ги че вић, реч је о КЦ клу бу и уго сти тељ ској рад њи ''Бо навиа'': ова уго сти тељ ска рад ња по ста ви ће шанк у клу бу, док хол Кул тур ног цен тра и да ље оста је у основ ној на ме ни. На кра ју сед ни це усво је но је ре ше ње о пре стан ку ду жно сти на чел ни ка Оп штин ске упра ве Го ри це Ша шић, због од ла ска у пен зи ју. Кон со ли да ци ја и под мла дак члан ства Сле ди фор ми ра ње Слу жбе со ци јал не за шти те и отва ра ње днев ног бо рав ка за ста ре Са кон фе ре ни је за ме ди је у Кра гу јев цу, Бе о гра ду и Смеде ре ву. У пла ну је отва ра ње днев ног бо рав ка за ста ре, све то ће мо до го ди не ура дити у са рад њи са Цен тром за соци јал ни рад и Ге рон то ло шким цен тром. У про це ду ри је за кон о со ци јал ном пред у зет ни штву, по др жа ли смо ини ци ја ти ву да се по бољ ша по ло жај не за после них по ро ди ља, тре нут но је на док на да за њих 10 хи ља да ди на ра. У обла сти из бе глих и ра се ље них ли ца пру жа се помоћ у гра ђе вин ском ма те ри јалу и стам бе ном збри ња ва њу. Оче ку је се, до го ди не, из град ња 12 мон та жних ку ћа и јед на стам бе на згра да за зашти ће но ста но ва ње. Ти ме би се збри ну ло 0ко 40 по ро ди ца, од укуп но 400 ко ли ко их је на нашој те ри то ри ји. Ана Пе јић је ис та кла да ПУПС у сво јим ре до ви ма мо ра има ти и мла де и обра зо ва не љу де - спо ји ти мла дост, сна гу и ис ку ство, то ће зна чи ти напре дак ове ор га ни за ци је у будућ но сти. у прет ход ном пе ри о ду, од вија ће се од 10. до 18. ок то бра у про сто ри ја ма Че твр те месне за је ди це, у Пар ти зан ској ули ци број 41. Но ви на је да се зе мљи ште да је у за куп на го ди ну да на, а мак си мал но се мо же из ли ци ти ра ти до 50 хекта ра зе мљи шта.

11 Среда, 2. октобар ИЗ ДИ РЕК ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ Но ва ста ја ли шта IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Дан ср ца И ин ђиј ски Дом здра вља Др Ми ло рад Ми ка Па вловић при дру жио се обе лежа ва њу Свет ског да на ср ца спро во ђе њем пре вен тив них ак тив но сти у основ ним школа ма Пе тар Ко чић у Ин ђији и Др Ђор ђе На то ше вић у Но вом Слан ка ме ну. Ове го ди не Свет ски дан ср ца про те као је под сло га ном Кре ни те пу тем здра вог срца ста вља ју ћи ак це нат на здра ве сти ло ве жи во та, као и зна чај пре вен ци је фак то ра ри зи ка за на ста нак бо ле сти ср ца и крв них су до ва у свим по пу ла ци о ним гру па ма. Подсе ти ће мо Свет ски дан ср ца је уста но вљен го ди не са ци љем да ин фор ми ше љу де ши ром све та да су бо ле сти ср ца и крв них су до ва во де ћи узроч ни ци смрт но сти. Из ло жба По во дом 65 го ди на по стоја ња КУД Со ко про шлог чее тврт ка 26. сеп тем бра је одржа на до ку мен тар на из ло жба у га ле ри ји Ку ће Вој но вић. На из ло жби сим бо лич ног нази ва Гле да мо у про шлост ка ко би смо бо ље ви де ли будућ ност су пред ста вље не фо то гра фи је и пла ка ти са драм ске и фол клор не секци је у пе ри о ду од по ло ви не про шлог ве ка до да нас. Сви за ин те ре со ва ни по став ку могу ви де ти све до 7. ок то бра, а улаз је сло бо дан. Ор ган ска хра на У окви ру про јек та Орган ска хра на-шан са ѕа све про шле не де ље је у ви кенд на се љу Бан стол у се ди шту Удру же ња Бан стол ка одржа на још јед на три би на на те му ор ган ске хра не. На преда ва њу је би ло ре чи о би о башта ма, сер ти фи ка ци ји, стандар ди за ци ји и за шти ти би ља у ор ган ској про из вод њи, а про је кат ор ган ске про из водње је по кре нуо По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, за по шља ва ње и рав но правност по ло ва у са рад њи са За во дом за рав но прав ност по ло ва и Зе ле ном мре жом Вој во ди не. Про грам је на мењен же на ма на се лу, а пр ви ко рак је осна жи ва ње же на кроз еду ка ци је о ор ган ској про из вод њи. Че ти ри но ва ста ја ли шта тре ба уско ро да бу ду уведе на на те ри то ри ји ин ђиј ске оп шти не и то нај ве ћим де лом у ин ду стриј ским зо на ма. Реч је о ло ка ци ја ма ју го и сточне рад не зо не код пред у зе ћа Пла мен, два у се ве ро и сточној рад ној зо ни код фа бри ка Аха пла стик и Грунд фос и јед но на пу ту Ин ђи ја-љу ко во код фуд бал ског кам па. - Де таљ ном ана ли зом коју смо ура ди ли у прет ход ном пе ри о ду и услед стал ног контак та са ин ве сти то ри ма, јер је по ве ћан број рад ни ка одре ђе них фир ми ко ји ку пу ју ме сеч не мар ки це, од лу чи ли СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Сви по се ти о ци ин ђиј ског сај та in dji ja.net са да мо гу да про чи та ју ак ту ел не и важне ин фор ма ци је из оп шти не и на ћи ри лич ном пи сму али и на ен гле ском је зи ку. Ка би нет пред сед ни ка у са рад њи са ИТ сек то ром је сва ко днев но, од 1. апри ла од ка да је но ви ре ди зајни ран сајт пу штен у упо тре бу ра дио на по бољ ша њу из гле да сај та а све у скла ду са по треба ма гра ђа на. У за гла вљу сај та Због ве ли ког ин те ре со ва ња за ме ре за по шља ва ња приправ ни ка, са мо за по шља ва ње и оба вља ње струч не прак се, а не до вољ ног ин те ре со ва ња за јав не ра до ве и но во за пошља ва ње, на по след њој седни ци оп штин ског Ве ћа усво јен је пред лог Од лу ке из ме не Акци о ног пла на за по шља ва ња за го ди ну. Под се ћа мо Ак цио ни план је усво јен у фе бру а- ру ме се цу го ди не и опреде ље но је укуп но 4,5 ми ли о на ди на ра из оп штин ске ка се и 2,7 ми ли о на ди на ра из По кра ји не. - Циљ из ме не Ак ци о ног пла на за по шља ва ња за го ди ну је сте уса гла ша ва ње пла ни ра них сред ста ва за до де лу суб вен ција за под сти цај за по шља ва њу са под не тим зах те ви ма ко ји су у ин те ре су по сло да ва ца - каже Дра ган Јан ко вић ди рек тор Аген ци је за еко ном ски раз вој оп шти не Ин ђи ја и до да је да је на осно ву кон кур са ко ји је рас писан до шло до ве ли ког ин те ре сова ња по сло да ва ца за од ре ђе не ме ре као што су за по шља ва ње при прав ни ка, оба вља ње стручне прак се и са мо за по шља ва ње. На осно ву кон кур са под не те су 22 при ја ве за за по шља ва ње при прав ни ка, 39 при ја ва за запо сле на ли ца и 13 при ја ва за са мо за по шља ва ње ли ца ко ја се на ла зе на еви ден ци ји На цио нал не слу жбе за за по шља вање ка жу у Аген ци ји. - С об зи ром да је у Ак ци о ном пла ну уче ство вао и ре сор ни по кра јин ски се кре та ри јат, од њих смо та ко ђе до би ли са гласност да сред ства ко ја су одобре на мо гу би ти пре не та на оне ће ко ри сни ци има ти мо гућ ност да про чи та ју све ве сти али на ен гле ском је зи ку а све у складу са по тре ба ма ин ве сти то ра. Циљ уво ђе ња ћи ри лич ног писма али и ин фор ма ци ја и ве сти на ен гле ском је зи ку је био да се ис пра те но ви трен до ви али и да се за до во ље по тре бе грађа на ко ји пу тем сај та до би ја ју пра во вре ме не ин фор ма ци је из ин ђиј ске оп шти не ка жу у ка бине ту. смо да уве де мо но ва аутобу ска ста ја ли шта - ис та као је Ми ли во је Си мић за ме ник ди рек то ра Ди рек ци је за изград њу и до дао да су и од ређе не ауто бу ске ли ни је бла го мо ди фи ко ва не што се ти че вре ме на по ла ска. - Сма тра мо да ће ова но ва од лу ка по ка за ти и фи нан сијску ис пла ти вост, јер већ сада има мо ве ћи број про да тих мар ки ца на тим ли ни ја ма. Ми стал но ана ли зи ра мо кре тање јав ног пре во за, јер сва ки јав ни пре воз функ ци о ни ше са суб вен ци ја ма из бу џе та па ће мо и из тог раз ло га насто ја ти да суб вен ци је сма њимо - ис ти че Си мић и до да је на кра ју да ста ја ли ште код Грунд фо са и све ли ни је ка Из ме не Ак ци о ног пла на НО ВИ НЕ НА САЈ ТУ Сајт и на ћи ри лици ме ре за по шља ва ња где вла да нај ве ће ин те ре со ва ње. На тај на чин ће уку пан обим пла нира них сред ста ва оста ти исти, ОБУ КА ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ У БИ ЗНИ СУ Про шле неде ље је одр жа на дру га по ре ду обу ка за по чет ни ке у би зни су, а сви по ла зни ци доби ли су сер тифи ка те, по моћу ко јих мо гу апли ци ра ти за бес по вратна сред ства и старт ап кре дите за за по чиња ње соп ственог би зни са. Тро днев ну обу ку је и овај пут ор га ни зо ва ла Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Срем из Ру ме. - Оп шти на Ин ђи ја је затра жи ла по но во да одр жи мо обу ку, та ко да мо гу ре ћи да вла да ин те ре со ва ње у ва шој оп шти ни. Овог пу та је био ве ћи ода зив кан ди да та, што зна чи да и сер ти фи кат ко ји до де љу је мо на кон за вр ше не обу ке мо же пу но по мо ћи при апли ци ра њу за суб вен ци је, ко је су бес по врат не - ка же Та ња Ми јај ло вић из Ре ги о- нал не раз вој не аген ци је Срем Че ти ри но ва ста ја ли шта тој фа бри ци се та ри фи рају као дру га зо на због ве ћег бро ја ки ло ме та ра. Са сед ни це Ве ћа па ће сви по сло дав ци ко ји су ис пу ни ли зах те ве на кон кур су би ти за до вољ ни - ис та као је на кра ју Јан ко вић. До де ље ни сер ти фи ка ти Са до де ле сер ти фи ка та и ка же да је је ово од лич на при ли ка за све пред у зет ни ке ко ји же ле да за поч ну соп ствени би знис. - Ми их учи мо златним пра ви ли ма и да је мо им пу то ка зе, по чев ши од пр вог ко ра ка при ли ком ре ги стра ције у АПР-у па до из ра де би знис пла на. По ла зни ци су еду ко вани кроз шест мо ду ла кроз ко је су на у чи ли ка ко да вред нују по слов не иде је, прин ци пе по ре за и до при но са и мно ге дру ге те ме ко је су ва жне за јед ног пред у зет ни ка.

12 12 Среда, 2. октобар ОДР ЖА НА 13. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Усво јен ре ба ланс бу џе та PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ли ци та ци ја зе мљи шта Про шле не де ље у ста ро пазо вач кој оп шти ни за вр ше на је у пр вом кру гу јав на ли ци та ци ја за из да ва ње у за куп по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни. Нај ви ше зе мљи шта је из ли ци ти ра но у Но вој Па зо ви, нај ма ње у Бе ле ги шу, а нај ве ћа це на из ли ци ти ра ног зе мљи шта у из но су од ди на ра по хек та ру по стиг ну та је у го лу бинач ком ата ру. Но ви на у над мета њу за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни ове го ди не је та што је ли ци таци ја би ла јав на уз огра ни че ње по вр ши на на 50 хек та ра ко лико се мо же за ку пи ти. Укуп но у за куп у ста ро па зо вач кој општи ни је по ну ђе но хекта ра. Дру ги круг ли ци та ци је пла ни ран је за ме сец да на, а од сред ста ва до би је них ли ци та цијом, у оп штин ски бу џет иде 30 од сто, а оста ло у ре пу блич ки и по кра јин ски бу џет. Уна пре ђе ње ту ри зма По чет ком про шле не де ље одр жан је са ста нак Ту ри стичке ор га ни за ци је и уго сти те ља оп шти не Ста ра Па зо ва ра ди ус по ста вља ња ме ђу соб не сарад ње и уна пре ђе ња ту ризма на те ри то ри ји оп шти не. Уго сти те љи ма је пред ло же на за јед нич ка пре зен та ци ја на Но во сад ском сај му ту ри зма и Ре ги о нал ном сај му при вре де у Но вој Па зо ви, као и из ра да сајта. Ра ди бо ље пре зен та ци је и ре кла ме од уго сти те ља се очеку је да Ту ри стич кој ор га ни заци ји до ста ве бро шу ре о сво јим објек ти ма и це нов ни ке ко ји ће би ти са же ти на јед ном ме сту и ла ко до ступ ни. Но ви су пер мар кет Ме ди у са У окви ру про ши ре ња свог по сло ва ња до ма ћа тр го вин ска Ком па ни ја Ме ди ус по че ла је у цен тру Вој ке из град њу новог су пер мар ке та по вр шине 650 ква дра та. Ком па ни ја Ме ди ус, ко ја сво је про дај не објек те има у Ста рој и Но вој Па зо ви, Го лу бин ци ма, Но вим Ба нов ци ма, Ин ђи ји и Вој ки, кре ну ла је у из град њу још јед ног објек та по европ ским стан дар ди ма, што је ре зул тат ње ног по зи тив ног пол сло вања. Би ће то је дан од леп ших обје ка та овог тр го вин ског лан ца ко ји са да у Вој ки по слује у из најм ље ном про сто ру. На 13. сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо ва од 24. сеп тем бра усво је на је Од лука о ре бал нсу бу џе та оп шти не за 2013.го ди ну ко јој је утвр ђен уку пан обим ово го ди шњег буџе та у из но су од ди на ра. Укуп ни те ку ћи при ходи бу џе та утвр ђе ни су у из но су ди на ра, док су рас хо ди и из дат ци из бу џе та утвр ђе ни на дина ра. Бу џет ски де фи цит у изно су од 250 ми ли о на ди на ра фи нан си ра ће се из при ма ња од за ду жи ва ња оп шти не. На примед бе опо зи ци о них од бор ни ка, да бу џет ни је ре ал но про јек тован и да ни је раз вој ни, Во јислав Ђе кић, на чел ник Оде љења за бу џет и фи нан си је, ре као је да се сла же с опа ском да је бу џет био ам би ци о зан, али да су сред ства об у хва ће на ре балан сом пла ни ра на од ви ших ни воа вла сти. Ђе кић је ка зао да је у ре ба лан су нај ви ше дошло до сма ње ња при хо да Дирек ци је за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва, док су сма ње ња код оста лих бу џет ских ко рисни ка ве о ма ма ла. На овој сед ни ци усво је на је из ме на и до пу на Про гра ма посло ва ња и Фи нан сиј ског пла на Ди рек ци је за из град њу, а на при мед бе опо зи ци је да се с изград њом ка на ли за ци је за ста ло, ди рек тор Ди рек ци је Не дељ ко Ко ва че вић је ка зао да се сла же да је при о ри тет ка на ли за ци ја. - Али, по што ми, као и до са да, ра ди мо све и по сма трамо те ри то ри ју оп шти не као једну це ли ну, а не за себ на ме ста, ни смо у ста њу фи нан сиј ски да АК ТИВ НО СТИ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА У ор га ни за ци ји Кан це ла рије за ин клу зи ју Ро ма општи не Ста ра Па зо ва не дав но је одр жа но не ко ли ко три би на посве ће них еду ка ци ји ро ди те ља ром ске на ци о нал но сти. У сарад њи са ПУ Ра дост из Но вих Ба но ва ца, ови ску по ви су одржа ни у Ста рим Ба нов ци ма и Беле ги шу на те му Об у хват де це оба ве зним при прем ним предшкол ским про гра мом. Овим три би на ма су, по ред ро ди теља де це ром ске на ци о нал но сти из По ду на вља, при су ство ва ли и пред став ни ци НВО Ром ска омла ди на да нас из Ста рих Бано ва ца и Ро ма но ило из Беле ги ша. Ро ди те љи ма су предста вље ње њи хо ве за кон ске оба ве зе по пи та њу упи са и редов ног по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра ма, могућ но сти упи са у по лу днев ни бо ра вак мла ђе де це пред школског уз ра ста, као и об ли ци ма ре гре си ра ња бо рав ка ре ом ске де це у вр ти ћи ма. По се бан до при нос успе ху ових три би на и раз го во ру са ро ди те љи ма да ли су Алек сандар Ба ли но вић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма Во ји слав Ђе кић ура ди мо ка на ли за ци ју на те рито ри ји це ле оп шти не за ко ју смо ура ди ли идеј ни про је кат и где смо пред ви де ли све. У том пројек ту има мо си ту а ци ју да тре ба још при кљу ча ка да се ура ди - ре као је Ко ва че вић и до дао да је за ка на ли за ци ју потреб но око 25 ми ли о на евра, а Еду ка ци је за ро ди те ље ром ске на ци о нал но сти Алек сан дар Ба ли но вић ста ро па зо вач ке оп шти не и асистент Кан це ла ри је ОЕБС-а за ре ги о нал ни про је кат зе ма ља За пад ног Бал ка на Бра ни слав Јо ва но вић. Овом при ли ком ро ди те љи ма су по де ље ни и па ке ти из соци јал не ак ци је ко ја је ор га низо ва на у ПУ Ра дост из Но вих Ба но ва ца, а у окви ру по ме нутих ак тив но сти по ред по се та по ро ди ца ма де це оба ве зног при прем ног пред школ ског програ ма, оба вље не су и по се те по ро ди ца ма де це мла ђег уз раста ко ји ни су об у хва ће ни предшкол ским си сте мом вас пи та ња и обра зо ва ња. Скуп штин ско за се да ње у Ста рој Па зо ви та сред ства оп шти на не ма. Недељ ко Ко ва че вић је на гла сио да Ди рек ци ја тра жи парт не ра за јав но при ват но парт нер ство или кон це си ју и да тре нут но у ве зи из град ње ка на ли за ци је на те рито ри ји це ле оп шти не раз го ва рају са де се так фир ми од ко јих је јед на до ма ћа. На овој сед ни ци при хва ћене су из ме не и до пу не Про грама по сло ва ња и фи нан сиј ског пла на, Во до во да и ка на ли заци је и Чи сто ће, а усво је на су и ре ше ња у ко ји ма се у скла ду с но вим про пи си ма име ну ју дирек то ри јав них пред у зе ћа, члано ви над зор них од бо ра, као и школ ских од бо ра. За ди рек то ра ЈКП Чи сто ћа име но ван је Ми лан Кон ча ревић, ди пло ми ра ни еко но ми ста из Но вих Ба но ва ца, за ди рек тора ЈП Во до вод и ка на ли за ци ја Ми лош Гр ко вић, ма стер ин жењер ме наџ мен та из Но ве Па зо ве, до са да шњи ди рек тор, за Ди ректо ра Ди рек ци је за из град њу ао и сва ке го ди не Слу жба кућ- не ге, по мо ћи у ку ћи и Клуб Кне за ста ра и од ра сла ли ца у Ста рој Па зо ви ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју Ста ри ма с љу ба вљу чи ји је програм на ме њен под сти ца њу по родич не, ком шиј ске и гра ђан ске соли дар но сти пре ма ста ри јим љу ди ма и афир ма ци ји вред но сти ак тив ног ста ре ња. У окви ру овог про гра ма пр вог ок то бра Фе ник со во по се ло посве ће но је ста ре њу и ста ри јим људи ма, док ће се 8. ок то бра предста ви ти књи га Бон тон ста ре ња ко ју ће про мо ви са ти Рад ми ла Пе ци ја Уро ше вић и Ми лош Нема њић. Сре ди ном ок то бра у част ста рих пред ста ви ће се Књи жев ни клуб Ми ро слав Ан тић из Ин ђи ји Не дељ ко Ко ва че вић Ј.П. та ко ђе, до са да шњи ди рек тор Не дељ ко Ко ва че вић, ди пло мира ни еко но ми ста из Но ве Па зове и за ди рек то ре Ур ба ни зма и РТВ Ста ра Па зо ва име но ва ни су до са да шњи ди рек то ри Дра ги ша Ла јо вић, ма ту рант гим на зи је из Ста ре Па зо ве и Јо ви ца Га гри ца, ди пло ми ра ни ме на џер из Но вих Ба но ва ца. Од бор ни ци су име но вали чла но ве ко ми си је за на зи ве ули ца и тр го ва, за во ђе ње поступ ка и до но ше ње ре ше ња по зах те ву за вра ћа ње зе мљи шта, за из гра ду Го ди шњег про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта, а при хва ће на је и ин фор ма ци ја о ово го ди шњој же тви стр них жита. На по чет ку овог скуп штинског за се да ња пред сед ник општи не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић је на ја вио град њу пе тље из ме ђу Ста рих Ба но ва ца и Но ве Па зо ве за ко ју су обезбе ђе на сред ства у Пред у зе ћу за пу те ве. ОК ТО БАР СКИ ДА НИ СО ЛИ ДАР НО СТИ СА СТА РИМ ЉУ ДИ МА Ста ри ма с љу ба вљу Јед но од дру же ња у Клу бу у Ста рој Па зо ви уз про мо те ре ве че ри: Зла то ми ра Бо ров ни цу, Алек сан да ра Ми јалко ви ћа и Вељ ка Гру ји ћа. Бранко Ра ко че вић, Ми лан Ду дић и Алек сан дар Опа чић 22.ок то бра би ће до ма ћи ни ве че ри по све ће ној 120-го ди шњи ци од ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског. Му зич ко ве че Го ди не су про ла зи ле, 29. ок то бра во ди ће Рад ми ла Ан дре је вић и чла но ви Град ског хо ра. Сви про гра ми ре а ли зо ва ће се у Клу бу за днев ни бо ра вак у Градском пар ку у Ста рој Па зо ви с по четком у 19 ча со ва, а то ком ок то бра у Клу бу ће се одр жа ти ко лек тив на из ло жба сли ка УЛУ Ле о нар до из Но вих Ба но ва ца и из ло жба руч них ра до ва чла ни ца Сек ци је Клу ба за из ра ду руч них ра до ва.

13 Среда, 2. октобар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБУ КА У ВА ТРО ГА СНО СПА СИ ЛАЧ КОЈ СЛУ ЖБИ Ци вил ном за шти том про тив по жа ра У ци љу обра зо ва ња спе ци јали зо ва не је ди ни це ци вил не за шти те за за шти ту од по жа ра на отво ре ном про сто ру, ко ја ће у будућ но сти са ра ђи ва ти са ва тро гасно спа си лач ком слу жбом ши ром Сре ма, ове не де ље одр жа на је у про сто ри ја ма Ва тро га сно спа силач ке слу жбе у Срем ској Ми трови ци обу ка за два де се так вој них об ве зни ка ко ји ма је при пад ност на ста ју ћој спе ци ја ли зо ва ној једи ни ци од ре ђе на рат ним рас поре дом. Oб ука у окви ру ко је су по лазни ци до би ли те о риј ска и практич на зна ња, спро ве де на је у скла ду са За ко ном о ван ред ним си ту а ци ја ма и, ка ко ис ти че начел ник Оде ље ња за ван ред не ситу а ци је Срем ска Ми тро ви ца Стеван Пе јић у мно го ме ће по мо ћи ва тро га сној је ди ни ци. - За до вољ ни смо учи ње ним, али и по ла зни ци ма ко ји су би ли по себ но би ра ни сход но го ди на ма и обра зо ва њу. Са дру ге стра не, с об зи ром да смо то ком ле та често ан га жо ва ни на ви ше ме ста и да ра ди мо ван Сре ма, од лу чи ли смо се да об у чи мо љу де упра во у га ше њу по жа ра на отво ре ном, јер ће нам та ко би ти нај ви ше од по мо ћи. На кра ју, не тре ба за бора ви ти да је ово ујед но и рат ни рас по ред на ших по ла зни ка и да ће они би ти оспо со бље ни да делу ју и у рат ним усло ви ма до че га, на да мо се, не ће ско ро до ћи ис тиче Пе јић. За до вољ ство учи ње ним ни је крио ни за ме ник гра до на чел ника То ми слав Јан ко вић ко ји је, у ма ни тар ни тур нир у ма лом Хфуд ба лу под на зи вом За Драга нин ко рак, одр жан је не дав но на те ре ну ми тро вач ког Со кол ског дру штва. Фуд бал за Ми тров чанку Дра га ну Јо ва нић ко ја бо лу је од ква дри пле ги је и за чи ју опера ци ју ма тич них ће ли ја у Бе чу у свој ству за ме ни ка ко ман дан та град ског шта ба за ван ред не ситу а ци је ис та као да је сва ки по зив ко ји за циљ има бри гу о без бедно сти гра ђа на из у зет но зна ча јан и да му тре ба при сту пи ти са пуном па жњом. - Ло кал на са мо у пра ва је у реа ли за ци ји ова квих про је ка та неза о би ла зна па ће оту да Срем ска Ми тро ви ца пру жи ти сву по треб ну тех нич ку и фи нан сиј ску по моћ, ре као је Јан ко вић. Ина че, ка ко је ре че но, по лазни ци обу ке и бу ду ћи спа си о ци до би ће и за штит на оде ла и опрему. Ка ко је ис та као за ме ник начел ни ка На ци о нал ног тре нинг цен тра Дра ган Сав ко вић у фа зи из ра де је око 350 нај са вре ме нијих уни фор ми ко је ће по мо ћи буду ћим спа си о ци ма да се осе ћа ју не са мо ко мот но не го и без бедно. - Це на јед ног ком пле та ко јег чи не јак не, пан та ло не, чи зме, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ХУ МА НИ ТАР НИ ТУР НИР За Дра га нин ко рак тре ба са ку пи ти евра орга ни зо ва ли су Де бе ли Срем ци, а са њи ма игра ли бај ке ри по деље ни у шест еки па: Мо то клуб Фал конс из Ру ме, МК Срем и МК Екс ка ли бур из Срем ске Митро ви це, Па о ри из Ша ши на ца и еки па Ре не гејдс из Ма чван ске Де таљ са обу ке за штит ни шлем и дру га опре ма из но си ди на ра. При зна ћете да то ни је ма ло нов ца, али је ипак до бро што је др жа ва ко начно уви де ла зна чај ко ји за без бедност има ци вил на за шти та. Управо оту да ова обу ка ко ја пру жа мо гућ ност бр зог оспо со бља ва ња за бр зо де ло ва ње и те ка ко је ва жна. У крај њем, по сао ва трога сца зах те ва стал ну при правност и спрем ност на ре а го ва ње и ми слим да су и по ла зни ци као и ин струк то ри под јед на ко за довољ ни, сма тра Сав ко вић. Са овим ре чи ма сло жио се и ко ман дант Ва тро га сно-па си лачког ба та љо на Жи во слав Ивко вић, ко ји је ис та као да, иако је обу ка мо гла би ти не што дужа, по ла зни ци су за хва љу ју ћи уло же ном тру ду, ипак овла дати свим по треб ним зна њи ма и ве шти на ма пру жа ња аде кватне про тив по жар не за шти те. С. Л Н. Г. Ми тро ви це. По бед ник тур ни ра је МК Срем, а ску пље но је ди на ра. Ху ма ни бај ке ри за хваљу ју се ре ги о нал ним ме ди ји ма ко ји су ак ци ју по др жа ли, као и Мла де ну Ја ко вље ви ћу из Сокол ског дру штва ко ји је усту пио про сто ри је. С. Л. Ху ма ни бај ке ри РУ МА ЗА УЧЕ НИ КЕ НА ЛЕ ЧЕ ЊУ По че ло кућ но обра зо ва ње Бо ле сни основ ци не ће за о ста ја ти у гра ди ву за ђа ци ма ко ји ре дов но по ха ђа ју на ста ву у школ ским клу па ма Основ на шко ла Иво Лола Ри бар из Ру ме од ове сед ми це спро во ди обра зо ва ње уче ни ка на кућ ном и бол ничком ле че њу. На осно ву пи са ног зах те ва По кра јин ском се кре та ри ја ту за обра зо ва ње, ОШ Иво Ло ла Ри бар до би ла је ре ше ње у коме се на во ди да ис пу ња ва све про пи са не усло ве из Струч ног упу ства о ор га ни за ци ји на ставе за уче ни ке основ не шко ле на кућ ном или бол нич ком ле чењу, те ће од са да и основ ци из оп шти не Ру ма, по пут вр шња ка из не ких ве ћих гра до ва у Срби ји, има ти мо гућ ност да не за о ста ју у гра ди ву за ђа ци ма ко ји ре дов но по ха ђа ју на ста ву у школ ским клу па ма. Уче ни ци ко ји су из здрав стве них раз лога би ли оне мо гу ће ни да до ла зе у шко лу по ла га ли су раз ред не СЕ ЋА ЊЕ аш чу ве ни ги та ри ста, ком- зи тор, му зич ки пе да гог и Нпо пи сац уџ бе ни ка, уни вер зи тет ски про фе сор фи зи ке, ро ђе ни Сремац, др Јо ван Јо ви чић, пре минуо је, 26. сеп тем бра, у 88. годи ни. Ро ђен у Врд ни ку, 5. ју ла 1926, Јо ви чић је у род ном ме сту за вр шио основ ну шко лу, потом Рум ску гим на зи ју и сту ди је атом ске фи зи ке на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер таци ју из обла сти аку сти ке од бранио је го ди не, био ре дов ни про фе сор Елек тро тех нич ког факул те та (шеф од се ка за тех нич ку фи зи ку), а јед но вре ме и про ректор Бе о град ског уни вер зи те та. Јо ван Јо ви чић је уте ме љи вач кла сич не ги та ре у Ср би ји, са моу ки вир ту оз на том ин стру мен ту, са ко јим је још од де тињ ства био не раз дво јан, уче ћи озбиљ но, студи о зно и пре да но. Већ је осво јио злат ну ме да љу на так миче њу у Мо скви, у кон ку рен ци ји мла дих, углав ном ака демских му зи ча ра. По том се че ти ри го ди не шко ло вао код Ан дре а са Се го ви је на Му зич кој ака де мији у Си је ни, да би по по врат ку у Ср би ју др жао број не кон цер те и исто вре ме но пре да вао фи зи ку на ЕТФ. Кон церт ну ак тив ност је за по чео као со ли ста Ра дио Бе о гра да и до го ди не имао 145 со ли стич ких на сту па, ко ји су ужи во пре но ше ни из сту ди ја. По што ван као вир ту о зни изво ђач, Јо ви чић је одр жао ви ше од две хи ља де кон це ра та широм Евро пе и све та, уче ство вао на ги та ри стич ким кон гре си ма, при ло ге об ја вљи вао у број ним му зич ким струч ним ча со пи сима. Др жао је на ста ву кла сич не ги та ре при до мо ви ма кул ту ре и об ја вио уџ бе ник Шко ла ги та ре у шест књи га. Још је под нео ре фе рат Ги та ра као кон церт ни ин стру мент, у же љи да се она уве де у му зич ке шко ле. На учитељ ске ака де ми је ги та ра је као ре до ван пред мет ушла 1969, у ис пи те, што ни је би ла до бра прак са оце њу ју струч ња ци. На ста ва се ор га ни зу је на те ри то ри ји це ле оп шти не, а у про јек ту ће уче ство ва ти сав рас по ло жи ви на став нич ки кадар из свих шко ла и на тај начин до не кле ће се ре ши ти и про блем не до стат ка фон да часо ва или тех но ло шких ви шко ва у про све ти. Ин тер-ре сор на ко ми си ја општи не Ру ма је већ упу ти ла по дво је уче ни ка из Кра ље ва ца и До бри на ца на кућ но обра зо вање. За де цу ко ја из и ску ју би ло ка кву струч ну по моћ та ко ђе је мо гу ће обез бе ди ти кућ но образо ва ње. Шко ла и ро ди те љи пи шу зах тев Ин тер-ре сор ној ко ми си ји ко ја ће у нај кра ћем мо гу ћем ро ку од ре ди ти вр сту по др шке ко ја је по треб на и начин ра да. С. Н. Јо ван Јо ви чић ( ) сред ње му зич ке шко ле 1971, а од го ди не и на Му зич ку ака де ми ју. Ин спи ри сан фол клор ним те мама и ста рим на род ним пе сма ма, Јо ви чић је ком по но вао со ли стичку му зи ку за ги та ру, а на ро чи то су му оми ље ни Бал кан ска игра, Ма ке дон ска рап со ди ја, на род на ко ла и др. У Аме ри ци је, 1997, об ја вље на пар ти ту ра ње го вих ком по зи ци ја под име ном Срп ска сви та. Пре два на ест го ди на, у ин тер вјуу за "Срем ске но ви не", ве ли ко име из пле ја де По зна тих Сре ма ца, по ред оста лог, ис та као је да ги та ру под јед на ко во ле "заљу бље ни ци у умет нич ку му зи ку, као и љу ди ко ји са свим до бро жи ве и без опе ре и кла ви ра". Вр хун ски му зич ки ства ра лац и уни вер зи тет ски про фе сор, мае стро Јо ван Јо ви чић, из Врд ника, до бит ник је ва жних при знања на кон кур си ма у Мо скви, Риму и дру гим ме тро по ла ма, за тим Ок то бар ске на гра де Бе о гра да, Злат не знач ке КПЗ Ср би је, Седмо јул ске на гра де за жи вот но дело, повељâ Уни вер зи те та и ЕТФ у Бе о гра ду. Д. По зна но вић

14 14 Среда, 2. октобар ШИД СЛО ВАЧ КО КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КО ДРУ ШТВО ЈЕД НО ТА Про сла ви ли век по сто ја ња и ра да Сло вач ко Кул тур ноумет нич ко дру штво Јед но та Шид, обе лежи ло је из у зет но вредан ју би леј: 100 го ди на по сто ја ња и ра да. Ју билеј је обе ле жен ни зом при ред би и све ча но сти, од ко јих је пр ва одр жана још у апри лу - репри за Фе сти ва ла Распе ва ни Срем. Бо го слу же ње у цр кви пред во дио је би скуп Са му ел Вр бов ски, а слу жи ли су и све штени ци из Бо ље ва ца, Ерде ви ка, Ста ре Па зо ве и шид ска све ште ни ца Оли на Ко лар. У оквиру све ча но сти осве ћени су но ви про зо ри на згра ди цр кве, а сим болич но, врп цу је пре секао са вет ник ам ба са дора Ре пу бли ке Сло вач ке Јо зеф Са бо. У Сло вач ком до му при казан је до ку мен тар ни филм о исто ри јату СКУД Јед но та, ауто ра Ста ни сла ва Сту пав ског. Про сла ву ве ли ког ју би ле ја уве ли ча ли су и Ана То ма но ва Ма ка но ва, председ ни ца На ци о нал ног са ве та Сло ва ка, Ми ли на Скла бин ска, пред сед ни ца Заво да за кул ту ру вој во ђан ских Сло ва ка, по ча сни пред сед ник Ма ти це сло вач ке До чек го сти ју (фо то Ра дио Шид) Рас ти слав Су ро ви, пред став ни ци локал не са мо у пра ве: др Бра ни слав Мау ко вић, пред сед ник СО Шид, Ср ђан Ма ле ше вић, за ме ник пред сед ни ка Општи не, др Кр сто Ку реш, пред сед ник Са ве та МЗ Шид и Ми ро слав Ја њић заме ник пред сед ни ка Са ве та МЗ Шид. С. М. На осно ву Од лу ке Управ ног од бо ра Срем ске при вред не ко мо ре број 269 од го ди не, Срем ска при вред на ко мо ра Срем ска Ми тро ви ца ОГЛА ША ВА ПО ЗИВ ЗА УСМЕ НО ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ За про да ју ауто мо би ла мар ке cho vro let evan da 2.0 cdx 4, ре ги стар ске та блице SM 010 PP, го ди на про из вод ње 2005., сна га мо то ра 96 kw cm3, рад на запре ми на мо то ра 1998, број ша си је kl1lf69z , ли му зи на, бо ја 7f си ва ме та лик, ре ги стро ван, по гон ско го ри во бен зин 98. Во зи ло се про да је у ви ђе ном ста њу, без пра ва на ре кла ма ци ју. По рез на про мет пла ћа ку пац. Усме но јав но над ме та ње одр жа ће се у са ли Срем ске при вред не ко мо ре да на (сре да) 09. ок то бар го ди не, са по чет ком у 10 ча со ва. Усме но јав но над ме та ње ће се одр жа ти уко ли ко бу де нај ма ње два уче сни ка за ин те ре со ва на за ку по ви ну. По чет на це на за во зи ло ,00 ди на ра. Ми ни мал ни ко рак у усме ном јав ном над ме та њу из но си 5000,00 ди на ра изнад по чет не це не. Пра во уче шћа у усме ном јав ном над ме та њу има ју сва прав на и фи зич ка лица ко ја пре усме ног јав ног над ме та ња упла те на име јем ства 10 % од по чет не це не на бла гај ни Срем ске при вред не ко мо ре, или на те ку ћи ра чун Срем ске при вред не ко мо ре и да на јав ном над ме та њу при ло же до каз о упла ти јам ства, а исти ће би ти ура чу нат у ку по про дај ну це ну ли цу ко је ку пи ауто мо бил на усме ном јав ном над ме та њу. Оста лим уче сни ци ма се вра ћа из нос упла ће ног јем ства. Во зи ло се мо же ви де ти сва ког рад ног да на у вре ме ну од 7-15 ча со ва у гара жи Срем ске при вре ден ко мо ре. Бли же ин фор ма ци је мо гу се до би ти од Дра га на Ни ко ли ћа на те ле фон Ку пац је ду жан да у це ло сти ис пла ти ку по про дај ну це ну и пре у зме во зи ло од мах или у ро ку од 8 да на од да на одр жа ва ња усме ног над ме та ња, од но сно од да на за кљу че ња Уго во ра о ку по про да ји. Уко ли ко пр во усме но над ме та ње не успе дру го ће се, под истим усло ви ма, одр жа ти (сре да) 16. ок то бра го ди не, у са ли Срем ске при вред не ко мо ре са по чет ком у 10 ча со ва. На осно ву чла на 47. став 17. Ста ту та гра да Срем ске Ми тро ви це (''Сл.лист гра да Срем ска Ми тро ви ца'', број 13/2012) и чла на 12. Од лу ке о на гра да ма и јав ним при зна њи ма гра да Срем ска Ми тро ви ца (''Сл. лист гра да Срем ска Митро ви ца'', бр. 3/2008), Ко ми си ја за при зна ња Скуп шти не гра да на сед ни ци одр жа ној го ди не, до не ла је З А К Љ У Ч А К ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА О Б А В Е Ш Е Њ Е ОБА ВЕ ШТА ВА ЈУ СЕ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ ГРА ЂА НИ, ШКО ЛЕ И ДРУ ГИ ДА ШГ. СРЕМ. МИ ТРО ВИ ЦА ОД ГОД, ВР ШИ ОД КУП ЖИ РА ХРА СТА ЛУ ЖЊА КА ЗА ПО ТРЕ БЕ ПО ШУ МЉА ВА ЊА У СЕ ЗО НИ 2013/14 ГОД. ОД КУ ПЉУ ЈЕ МО СА МО ЗДРАВ ЖИР, ОД ГО ВА РА ЈУ ЋЕ ЧИ СТО ЋЕ И КВА ЛИ ТЕ ТА ПО ЦЕ НИ ОД 40 ДИН/КГ. ИС ПЛА ТА ЈЕД НОМ НЕ ДЕЊ НО. ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ О МЕ СТУ, НА ЧИ НУ СА КУ ПЉА ЊА И ОД КУ ПА ЖИ РА: ШУМ СКА УПРА ВА МО РО ВИЋ (Кон такт осо ба, инж. Ми ла ко вић Са не ла М. Тел ) ШУМ СКА УПРА ВА ВИ ШЊИ ЋЕ ВО (Кон такт осо ба, инж. Да бић Сте ван М. Тел ) ШУМ СКА УПРА ВА КЛЕ НАК (Кон такт осо ба, инж. Чи змић Је ле на М. Тел ) ШУМ СКА УПРА ВА КУ ПИ НО ВО (Кон такт осо ба, инж. Ђу ри чић Бо жи дар М. Тел ) 1. УПУ ЋУ ЈЕ СЕ јав ни по зив за под но ше ње Ини ци ја ти ва за до де лу Но вембар ске на гра де гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну. 2. Но вем бар ска на гра да је град ско при зна ње, а до де љу је се сва ке дру ге го ди не по чев од го ди не, гра ђа ни ма у знак при зна ња за зна чај на до стигну ћа у обла сти ма: - при вре де, - обра зо ва ња, здрав ства, на у ке, - кул ту ре, - спор та и - за по се бан до при нос на афир ма ци ји гра да. 3. Ини ци ја ти ву за до де лу на гра да и дру гих при зна ња по кре ћу пред у зе ћа, уста но ве, ор га ни за ци је и гра ђа ни. Од лу ку о до де ли при зна ња из тач ке 1. овог За кључ ка до но си Скуп шти на гра да Срем ска Ми тро ви ца, на пред лог Ко ми си је за при зна ња Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца. 4. Обра зло же не пи сме не ини ци ја ти ве за до де лу Но вем бар ске на гра де се под но се овој Ко ми си ји, пу тем Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, за кључ но са го ди не. КО МИ СИ ЈА ЗА ПРИ ЗНА ЊА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Број: /2013-I Да на: го ди не Срем ска Ми тро ви ца ПРЕД СЕД НИК КО МИ СИ ЈЕ Ва со Дам ња но вић

15 Среда, 2. октобар РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Града Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та BAT TERY PRO TEC-SR D.O.O. Сремскa Митровицa, Кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 68, под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, привре ме но скла ди ште опа сног от па да, олов них аку му ла тор ских ба те ри ја, на ката стар ској пар це ли бр.5965/1 к.о. Срем ска Ми тро ви ца у ули ци Кра ља Алексан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 68 у Срем ској Ми тро ви ци. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се из врши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не среди не ( со ба број 35),у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о- ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на проце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та Мир но вец Пи ро тех ни ка Д.О.О. из Срем ске Ми тро ви це, Трг Ни ко ле Па ши ћа бб, утвр ђе но је ре ше њем број /2013-X од год, да за пред мет ни про је кат из град ње објек та за скла ди ште ње пи ро тех нич ких сред ста ва, на ка та стар ској пар це ли бр.6283/5 к.о Срем ска Ми тро ви ца, по тес Ли ва де у Срем ској Ми тро ви ци, на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По крајин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот ну сре дину у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про цени ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Гра да Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та Ра јић Бо ра из Срем ске Митро ви це, Рум ски пут 75, под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не утица ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, ре кон струк ци ја и до град ња еко ном ског објек та то ви ли ште за сви ње (ка па ци те та то вље ни ка), на ка та старској пар це ли бр.8288 к.о. Срем ска Ми тро ви ца. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се из врши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не среди не ( со ба број 35),у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о- ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на проце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ КО МУ НАЛ НЕ И ИС ПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ Број: / 2013 VI Да на: год. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца у скла ду са чла ном 50 За ко на о пла ни ра њу и из град њи ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 72/2009 и 81/2009 ис прав ка, 64/2010 УС, 24/2011 и 121/2012) и чла ном Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и поступ ку из ра де план ских до ку ме на та ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/2010 и 69/2010 ). О Г Л А Ш А В А Ј А В Н И У В И Д О НА ЦР ТУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕРАД НЕ ЗО НЕ PA NO NIA ENERGY У К.О. ШУ ЉАМ, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 1. ЈАВ НИ УВИД о на цр ту Пла на де таљ не ре гу ла ци је одр жа ће се у тра јању од 30 да на и то: од 02. ок то бра до 01. но вем бра го ди не. На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је би ће из ло же ни на јав ни увид сва ког радног да на од 9 до 14 ча со ва у хо лу згра де Град ске ку ће Срем ска Ми тро ви ца, у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. За ин те ре со ва на фи зич ка и прав на ли ца има ју пра во да пре гле да ју из ложе ни на црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је и мо гу до ста ви ти при мед бе у пи са ном об ли ку у то ку јав ног уви да. При мед бе до ста ви ти на Град ску упра ву за ур ба ни зам ко му нал не и ис пекциј ске по сло ве са на зна ком: - за Ко ми си ју за пла но ве у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја, број ЈАВ НА СЕД НИ ЦА КО МИ СИ ЈЕ ће се на кнад но за ка за ти, а одр жа ће се у згра ди Град ске ку ће Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. у Срем ској Ми тро ви ци. Ра ду Ко ми си је мо гу при су ство ва ти фи зич ка ли ца и пред став ни ци прав них лица ко ји су под не ли при мед бе у пи са ном об ли ку у то ку тра ја ња јав ног уви да. НА ЧЕЛ НИК, Вла ди мир Пет ко вић, дипл. прав ник

16 16 Среда, 2. октобар У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Слу же њем свете ар хи јересјке Ли тур гије у част об но ве ири шких цр ка ва као и осве ће њем Ни ко ла јев ске цркве, про те кле неде ље све ча но је обе ле же но при вође ње кра ју ре стау ра ци је ири шких бо го мо ља ко је је по че ло по чет ком го ди не, а ме ђу ко јиј ма нај ва жније ме сто за у зи ма упра во Ни ко лајев ска цр ква. Овај храм, из гра ђен је го ди не и спа да у ред најлеп ших гра ђе вина сво га вре ме на и нај зна чај ни јих срп ских ду хов них све ти ња у Сре му. Об но вом сво јих бо го мо ља, Ири жани су још јед ном потвр ди ли ве за ност за на род не тра ди ци је ко је су их у те шким и смут ним вре ме ни ма исто ри- Иришка хроника Об но ва све ти ња Ни ко ла јев ска цр ква је Сре ма одр жа ле на фру шкогор ским пад ни ма на ко ји ма и да нас жи ве. Беочинска хроника СЛИ КЕ НИ НЕ ЋИ РО ВИЋ У НО ВОМ СА ДУ Цр но-бе ли пор тре ти во јом пр вом са мо стал ном из ло- "Цр но-бе ли по глед", мла да Сжбом бе о чин ска умет ни ца Ни на Ћи ровић за ко ра чи ла је у ве ли ки свет сли ка ра и сли кар ства. Иако је до са да уче ство ва ла на ви ше ли ков них ко ло ни ја и ко лек тив них из ло жби, овај са мо стал ни из ла гач ки пр венац си гур но ће за у зи ма ти по себ но ме сто у Ни ни ној ства ра лач кој би о- гра фи ји. Про сто ри је но во сад ског удруже ња "Кул тур но умет нич ки ла виринт", као ор га ни за то ра из ло жбе, Ни на Ћи ро вић (ле во) на отва ра њу из ло жбе 27. сеп тем бра, по се ти ли су број ни при ја те љи и по што ва о ци ра да младе умет ни це. Ње ни цр но-бе ли портре ти при ву кли су па жњу про фе со ра са Ака де ми је кла сич ног сли кар ства при уни вер зи те ту "Еducons" у Сремској Ка ме ни ци, те Ни ну охра бри ли на овај по тез. "Ни на сво јим сли кар ством по ка зује да је ака дем ски ре а ли зам са ставни део са вре ме не ли ков не сце не и да сли ке ни су што ша ре ни је то бо ље", ис ти че ака дем ски сли кар Угље ша Цо лић у ка та ло гу ове из ло жбе. ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА Во зни парк тре нут но нај ва жни ји Пи та ње уре ђе ња пар кин га и при ла за До му здра вља би ло је од из у зет ног зна ча ја за његов да љи рад и раз вој, тим пре што се уре ђе њем при ла за омогу ћа ва па ци јен ти ма, а по себ но оним ста ри јим да у вре ме ки ша и сне га без стра ха од евен ту алног по вре ђи ва ња по тра же неоп ход ну по моћ. Упра во оту да, у пор те клом пе ри о ду, за вр шена је пр ва фа за уре ђе ња паркин га и при ла за, а на ста вак се оче ку је до го не, ис та кла је др Би ља на Ми ло ше вић ди ректо ри ца До ма здра вља при ликом су ми ра ња до са да од ра ђених по сло ва. - Ми смо ре ше ни да овај мали Дом здра вља учи ни мо пот пуно оспо со бље ним и ми слим да иде мо у до бром прав цу. Као што зна те, по др шком ло кал не са мо у- пра ве и по кра јин ских вла сти успе ли смо да об но ви мо не ко ли ко здрав стве них ста ни ца, од ко јих бих по себ но из дво ји ла ра до ве у Врд ни ку, Не ра ди ну и Кру шедол Пр ња во ру. То ком сле де ће го ди не оче ку ју нас ра до ви у Ша трин ци ма, Јаз ку и Кру ше дол се лу и тек ка да и ове по сло ве при ве де мо кра ју има ће мо пра во да бу де мо за до вољ ни учи њеним, об ја шња ва др Ми ло ше вић и до да је: - Тре нут но смо у фази пре ла ска на гре ја ње га сом. Има мо при кљу чак и га сну котлар ни цу та ко да се при ба вља ју по треб на до ку мен та ци ја и технич ки при јем. До са да смо се гре ја ли на наф ту и на да мо се да По во дом обе лежа ва ња Ме ђу народ ног да на се о ских же на, За вод за равно прав ност по ло ва и По кра јин ски се крета ри јат за при вре ду, за по шља ва ње и равно прав ност по ло ва про мо ви са ли су, 21. сеп тем бра, у Ки кинди, жен ски се о ски ак ти ви зам у окви ру тра ди ци о нал не мани фе ста ци је "Са јам ства ра ла штва се о- ских же на у Вој води ни". По сле Но вог Са да, Сом бо ра, Инђи је и Су бо ти це, Кикин да је пе ти град где је одр жа на ова ма ни фе ста ци ја, са ци љем да се пред ста ве из у зет не ве шти не и бо га то ства ра ла штво се о ских же на, али и ука же на њи хо ву спрем ност да ре ви та ли зу ју село и Вој во ди ну учи не ту ри стички атрак тив ном. На пла тоу ис пред Град ске ку ће у Ки кин ди је одр жа на изло жба ру ко тво ри на, уз уче шће око 180 жен ских се о ских удруже ња из 39 оп шти на и гра до ва Вој во ди не, као и по је ди них из Ру му ни је и Ма ђар ске. Из ло жене су аутен тич не ру ко тво рине и про из во ди ста рих за на та, Др Би ља на Ми ло ше вић Дом здра вља у Иригу ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЕ О СКИХ ЖЕ НА ко ји чу ва ју тра ди ци ју и бо га то кул тур но на сле ђе вој во ђан ског ви ше на ци о нал ног ам би јен та. За па жен на ступ на овој успе лој ма ни фе ста ци ји има ле су и чла ни це шест удру же ња жена са те ри то ри је бе о чин ске општи не: "Мо је се лан це" из Чере ви ћа, "Мај ки на ра ди о ни ца" и "Ја на" из Ба но што ра, "Ми рошки не ру ко тво ри не" и "Гор ска ру жа" из Ра ков ца и "Бра зи лијан ски би се ри" из Бра зи ли је. Оп штин ска упра ва Бе о чи на је за 18 же на, ко је су пред ставља ле оп шти ну на овој смо три, ће пре ла зак на гас би ти по вољни ји и бо љи и за нас и за ко рисни ке на ших услу га. Од про бле ма са ко ји ма се у свом ра ду Дом здра вља су среће, ди рек то ри ца Ми ло ше вић ис ти че лош во зни парк за који се на да да ће, за хва љу ју ћи по кра јин ској ад ми ни стра ци ји до кра ја ове го ди не би ти коли ко то ли ко об но вљен. - Тре нут но има мо са мо један са ни тет, а и он је у лошем ста њу, као и два до тра јала пут нич ка во зи ла са ко ји ма мо ра мо да по кри ва мо и Ириг и Врд ник. Има на зна ка да би до кра ја го ди не мо гли до бити но ви са ни тет и то ће нам у мно го ме по мо ћи и омо гу ћи ти да од До ма здра вља на пра вимо за и ста ква ли тет ну уста нову. Има мо во љу, има мо до бар ка дар и по др шку ло кал не само у пра ве па се оту да и на дам да ће мо оства ри ти на ше за мисли, ис ти че др Би ља на Ми лоше вић. С. Л. Бе о чин ска удру же ња у Ки кин ди На Сај му ства ра ла штва се о ских же на у Ки кин ди уче ство ва ла и удру же ња из Че ре ви ћа, Ба но што ра, Ра ков ца и Бра зи ли је По ну да удру же ња же на из Бра зи ли је обез бе ди ла пре воз. У окви ру Сај ма ства ра лаштва се о ских же на у Вој во ди ни одр жан је и Фо рум за пре ко гранич ну са рад њу, на ко ме је разма тра на уло га по љо при вре де у еко ном ском осна жи ва њу же на са се ла. По се ти о ци и уче сни ци би ли су у мо гућ но сти да иза беру су ве нир ма ни фе ста ци је под на зи вом "Мо јих ру ку де ло", а све у ци љу осми шља ва ња суве ни ра ка рак те ри стич них за ви ше на ци о нал ну вој во ђан ску сре ди ну. Д. П.

17 Среда, 2. октобар ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Пре воз Оп штин ско ве ће од лучи ло је да са 5,8 ми ли о на ди на ра го ди шње суб венци о ни ше не рен та бил не лини је Ши дек спре са. Реч је о ауто бу ским ли ни ја ма пре ма Ја ме ни, Би шњи ћеву, Ер де ви ку, Мо ло ви ну и Илин ци ма. Ре кон струк ци ја пе шач ких ста за Ме сна за јед ни ца Шид је у окви ру из град ње и ре конструк ци је пе шач ких ста за по че ла ра до ве на из градњи ста зе у Ули ци Алек се Шан ти ћа, де сна стра на, од Ули це Ни ко ле Вла шког до Ули це Ог ње на При це, у ду жи ни од 110 ме та ра. Радо ви на из град њи пе шачких ста за на ста вље ни су и у ули ца ма Вој во ђан ској и Слав ка Мер да но ви ћа. НА СЕД НИ ЦИ СО Име но ва ни ди рек то ри јав них пред у зе ћа На сед ни ци СО про те клог по не дељ ка ве ћи ном гласо ва усво јен је из ве штај о извр ше њу од лу ке о бу џе ту Општи не за пе ри од ја ну ар јун. Увод но обра зло же ње о овом из ве шта ју да ла је ру ко во дилац Оде ље ња за фи нан си је Ја дран ка Не дић. Пре ма ње ним ре чи ма у пери о ду ја ну ар-јун оства ре ни су укуп ни при хо ди и при мања у из но су од ,70 динарa, што је 44,17 по сто од при хо да и при ма ња пла ни раних Од лу ком о бу џе ту оп шти не за ову го ди ну. - У истом вре мен ском пери о ду про шле го ди не укупно оства ре ње при хо да би ло је ди на ра или 33,60 по сто у од но су на план за ту го ди ну. По вр ста ма при хо да нај ви ше је оства ре но од по реза на до хо дак, до бит и ка питал не до бит ке ,20 ди на ра, или 46,39 по сто од укуп но оства ре них при хо да, од но сно оства ре но је 44,71 посто од пла ни ра ног из но са. У струк ту ри овог при хо да нај веће уче шће има по рез на за раде и то ,14 ди на ра, што је 45,10 по сто од укуп но РА ДИ О НИ ЦЕ У ОСНОВ НИМ ШКО ЛА МА Без бед ност де це у са о бра ћа ју Ђаке пр ва ке са о бра ћај ни по ли цај ци су упо зна ли са основ ним пра ви ли ма по на ша ња у са о бра ћа ју, као и са на чи ни ма ка ко да нај бе збед ни је стиг ну од шко ле до ку ће Сед ни ца СО од пла ни ра ног из но са, за тим је из са мо до при но са на пла ћено ,87 ди на ра, што је 43,99 по сто од пла ни ра ног из но са, док је по рез на остале при хо де на пла ћен у из но су од ,78 ди на ра или 49,15 по сто у од но су на план. Укуп но из вр ше ни рас хо ди за пр вих шест ме се ци ове го дине из но си ли су ,21 ди на ра или 42,70 по сто од плана за ову го ди ну, док је у истом пе ри о ду про шле го ди не из врше ње би ло ,33 дина ра или 35,36 по сто од пла на за го ди ну об ја сни ла је Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за фи нан си је. На сед ни ци је, та ко ђе, усвоје на и од лу ка да Га ле ри ја слика Са ва Шу ма но вић убу ду ће на ста вља са ра дом и по слова њем под на зи вом Га ле рија сли ка Са ва Шу ма но вић у Ши ду - Уста но ва кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја. Та ко ђе, од бор ни ци су усво ји ли и одлу ку да одр жа ва ње чи сто ће и ко му нал не хи ги је не убу дуће бу де по ве ре но ис кљу чи во Јав но ко му нал ном пред у зе ћу Стан дард из Ши да. Од бор ни ци су до не ли и реше ња о име но ва њу ди рек то ра јав них пред у зе ћа. За ди рек то ра ЈП за стам бе не услу ге и гра ђевин ско зе мљи ште име но ван је Зо ран Се ме но вић, за ме сто ди рек то ра ЈКП Во до вод Алексан дар Јо ва но вић, за ди ректо ра ЈКП Стан дард Пре драг Ву ко вић, за функ ци ју ди ректо ра ЈП За вод за ур ба ни зам Ми лан Јан дрић,, за ди рек то ра ЈП Ра дио Шид Ни ко ла Ви дић док је за ди рек то ра ЈП Спортски цен тар име но ван Ми о драг Мар ко вић. Та ко ђе је до не то и ре ше ње о име но ва њу Ми ро слава Ја њи ћа на ме сто ди рек то ра Ту ри стич ке огра ни за ци је Шид. До за кљу че ња овог бро ја Срем ских но ви на од бор ни ци ни су до не ли од лу ке о име нова њу чла но ва по је ди них надзор них од бо ра, као ни о из бо ру чла но ва Оп штин ског ве ћа. У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ СРЕМ СКИ ФРОНТ Обе ле жен Европ ски дан је зи ка Ло рист Ме ђу на род ни са јам ло ва, ри бо ло ва, спор та, еко ло гије, хор ти кул ту ре и шу марства Ло рист ове го ди не 46. по ре ду би ће одр жан у Но вом Са ду од 2. до 6. окто бра. У истом вре мен ском тер ми ну би ће одр жа ни и 46. Ме ђу на род ни са јам тури зма и 4. Ме ђу на род ни са јам ко њар ства и сер са на. Ово го ди шњи је се њи ме ђуна род ни сај мо ви на Но восад ском сај му оку пи ће око 300 уче сни ка из Ср би је и 9 европ ских зе ма ља, а ме ђу њи ма ће би ти и пред ставни ци шид ске оп шти не. Ада шев ци У Ада шев ци ма су за врше ни ра до ви на уре ђе њу атар ских пу те ва на по те зу ка пе та но ве њи ве, у ду жини од ме та ра. У пла ну је и на си па ње шљун ком зао би ла зни це, од Ули це Проле тер ске до Ули це Бран ка Ра ди че ви ћа, у ду жи ни од око 500 ме та ра. Уче сни ци ра ди о ни це Цр ве ни крст Шид, у са радњи са са о бра ћај ном поли ци јом, основ ним шко лама на те ри то ри ји оп шти не и Пред школ ском уста но вом Јели ца Ста ни ву ко вић Ши ља орга ни зу је пре да ва ња у шко ла ма на те му Без бед но сти де це у са о бра ћа ју. - Пр ва ра ди о ни ца за ђаке пр ва ке и њи хо ве ро ди те ље одр жа на је у ОШ Бран ко Ради че вић. На ше пр ва ке са о браћај ни по ли цај ци су упо зна ли са основ ним пра ви ли ма по на ша ња у са о бра ћа ју, као и са на чи ни ма ка ко да нај бе збед ни је стиг ну од шко ле до ку ће. Мла ди во лон тери Цр ве ног кр ста, ко је су иначе уче ни це ви ших раз ре да исте шко ле, пр ва ци ма су по де ли ле рас по ре де ча со ва и по ча сти ле их бом бо на ма ко је је обез бедио Цр ве ни крст. На кон то га, исте ра ди о ни це на те му безбед но сти де це у са о бра ћа ју одр жа не су и у ОШ Јо ван Јова но вић Змај, за тим у објекту ПУ Је ли ца Ста ни ву ковић Ши ља, ко ји се на ла зи у про сто ри ја ма ОШ Бран ко Ради че вић, као и у шид ској Основној шко ли Срем ски фронт. Наред них да на на ста вља мо одр жава ње ра ди о ни ца по шко ла ма у се ли ма ре кла нам је Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Шид. Европ ски дан је зи ка 26. септем бар, обе ле жен је и у шидској Основ ној шко ли Срем ски фронт при ред бом на ко јој се мо гла ви де ти сва мул ти кул турал ност и мул ти ет нич ност ове сре ди не. Ша ре но лик про грам и пред ста ве у ко ји ма је уче ствовао ве ли ки број уче ни ка по каза ли су да де ца ове шко ле знају ви ше стра них је зи ка. При ред би су при су ство ва ли уче ни ци шко ле, на став но особље, као и пред став ни ци ло калне са мо у пра ве. Ка ко је ис та као ЗА ВР ШЕН ФО ТО КОН КУРС При ред ба у ОШ Срем ски фронт на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, лин гви стич ка ра зно ли кост је сред ство ко је може до при не ти бо љем раз у ме вању раз ли чи тих кул ту ра. - Не ка жу џа бе Ко ли ко јези ка знаш, то ли ко вре диш. По др жа вам одр жа ва ње ова ких ма ни фе ста ци ја и на дам се да ће мо и у не ком на ред ном пе рио ду има ти при ли ку да, ако не у овој, он да у не кој дру гој школи, обе ле жи мо је дан ова кав дан ре као је на чел ник Ром ко Па пу га. По бед ни ца Го ра на Сеч ко вић Кан це ла ри ја за мла де проте кле не де ље је до де лила на гра де нај у спе шни ји ма на Фо то кон кур су на те му Ка ко ви ви ди те град Шид. Пр во ме сто за у зе ла је Го ра на Сеч ко вић, дру го Ву ка шин Гли го ри јевић, а тре ће Ми ли ца Ко сано вић. По ред њих, на гра ђе но је још осам ауто ра ве о ма успешних фо то гра фи ја. Сви за ин те ре со ва ни фо тогра фи је мо гу по гле да ти радним да ном од 7 до 15 са ти, а из ло жба је по ста вље на у хо лу Ме сне за јед ни це Шид.

18 18 Среда, 2. октобар ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ ТУ РИ ЗМА Tуристичка по ну да Пе ћи на ца во ју ту ри стич ку по ну ду Аген- ја за раз вој оп шти не Пе ћин- Сци ци пред ста ви ће на штан ду Вој води не на Ме ђу на род ном сај му тури зма ко ји се одр жа ва од 3. до 6. ок то бра у Но вом Са ду. По се ти о ци пе ћи нач ког штан да сем про мо тивног ма те ри ја ла, има ће при ли ку да ви де и филм По вра так иби са који је за бе ле жио све ле по те оп штине Пе ћин ци, од но сно ње ног ју жног де ла и Обед ске ба ре. - Ми смо за овај Са јам осмисли ли и кре и ра ли јед ну ма пи рану ту ри стич ку тра су оп шти не Пећин ци. Она по чи ње од Пе ћи на ца и ту смо ма пи ра ли и пре по ру чи ли Љу би ца Бо шко вић (ле во) у ком плек су Ет но ку ће Ку пи но во сви ма да оба ве зно по се те Му зеј хле ба, а он да нас пут да ље во ди ка Ет но ку ћи у Ога ру ко ја је најста ри ја у овом де лу Сре ма с кра ја 18. ве ка и из у зет но је за ни мљиве ар хи тек ту ре, а за тим нас да ље пут во ди ка Обед ској ба ри. Обедска ба ра је нај ве ћи при род ни бисер на ше оп шти не и ми во ли мо да ка же мо, свет ска а на ша, сре мачка и ту оба ве зно тре ба свра ти ти и ужи ва ти у не так ну тој при ро ди, али и број ним са др жа ји ма ко је ће вам пред ста ви ти чу ва ри при роде с Ре зер ва та. Крај ња тач ка ове на ше ту ри стич ке тра се је, по нама, нај леп ше срем ско се ло Ку пино во - ре кла нам је Љу би ца Бошко вић, ту ри змо лог у Аген ци ји за раз вој оп шти не Пе ћин ци. Она је под се ти ла да је Ку пи ново, сем при род них ле по та бо га то и кул тур но-исто риј ским спо ме ници ма, по себ но ис та кав ши зна чај оста та ка по след ње сред њо ве ковне срп ске пре сто ни це, гра да Купи ни ка. У Ку пи но ву по сто је и три цр кве, до да ла је. Јед на од њих је и цр ка ва Све тог Лу ке ко ја је најста ри ја у Вој во ди ни, као и ет но ком плекс ко ји се са сто ји од девет ку ћа с окућ ни ца ма од ко јих је и ку ћа по ро ди це Пут ник где је сме штен ту ри стич ки Ин фо цен тар оп шти не Пе ћин ци. У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПЕ ЋИН ЦИ Из ло жба сли ка Ми ло ша Ћур чи ћа До сре ди не ок то бра у хо лу Кул тур ног цен тра у Пе ћинци ма би ће отво ре на про дај на из ло жба бе о град ског сли кара Ми ло ша Ћур чи ћа на којој је пред ста вље но 46 сли ка. Из ло жбу је, по чет ком про шле не де ље отво ри ла ди рек тор ка Кул тур ног цен тра Де ја на Стамен ко вић, а о ра ду и де ли ма Ми ло ша Ћур чи ћа го во ри ла је сли кар ка Та тја на Мар ја новић, чи је је сли ке пе ћи нач ка пу бли ка има ла при ли ке да види на ви ше из ло жби до са да. Ми лош Ћур чић се сли кар ством ба ви од се дам де се тих го ди на про шлог ве ка и из ла гао је на ви ше ко лек тив них, а ово му је пр ва са мо стал на из ло жба. СРЕ МИ ЦЕ И ВЕ СЕ ЛИ ЦЕ НА САЈ МУ СТВА РА ЛА ШТВА СЕ О СКИХ ЖЕ НА За па же ни сре мач ки ко ла чи Чла ни це удру же ња же на из пе ћи начке оп шти не Сре ми це из Пе ћи на ца и Весе ли це из Де ча учество ва ле су ме ђу 185 удру же ња же на из 37 вој во ђан ских оп штина на пе том Сај му ства ра ла штва се о ских же на у Вој во ди ни који је, по во дом обе лежа ва ња Ме ђу на родног да на се ских же на одр жан 21.сеп тем бра ове го ди не у Ки кинди. Са јам је одр жан у ор га ни за ци ји За вода за рав но прав ност по ло ва, По кра јин ског се кре тари ја та за при вре ду, за по шљава ње и рав но прав ност по ло ва Же не на Сај му у Ки кин ди и оп шти не Ки кин да. Имао је за циљ да пред ста ви из у зет не вешти не и бо га то ства ра ла штво се о ских же на у Вој води ни и њи хо ву спремност да ре ви та ли зу ју се ло. Сва ко удру же ње је пред ста ви ло тради ци ју свог кра ја, па су та ко и Удру же ња из Пе ћи на ца и Де ча пред ста ви ла ста ринске оби ча је и за на те из До њег Сре ма. Трг у Ки кин ди био је пре пун ра зно ли ких штан до ва с су ве ни ри ма, руч ним ра до ви ма и ко ла чи ма По ре чи ма пред седни це Сре ми ца Маре Ми ло ва но вић, же не из пе ћи нач ких удру же ња пред ста ви ле су се с ет но по став ка ма руч них ра до ва (ста рин ски пе шки ри, ку ва ри це, стољ ња ци, на вла ке...) и старин ских сре мач ких ко ла ча који су би ли из у зет но за па же ни. По себ но је био за па жен ко лач с нат пи сом Сре ми це, а по што се би рао су ве нир Сај ма под нази вом Мо јих ру ку де ло, же не из пе ћи нач ке оп шти не за свој су ве нир пред ста ви ле су ве же ну на вла ку за окла ги ју ко ју су уради ле чла ни це удру же ња. Од ла зак на Са јам у Ки кин ду омо гу ћи ла им је оп шти на Пећин ци. - Оба удру же ња из Ки кин де су се вра ти ла за до вољ на, препу на ути са ка и но вих по знанста ва, али и оства ре ним су срети ма са ста рим при ја те љи ма са ко ји ма се сре ћу на слич ним, али ма њим ма ни фе ста ци ја ма - ре кла је Ма ра Ми ло ва но вић. Ак ци ја до бо ро вољ ног да ва ња кр ви У че твр так, 26. сеп тем бра у про сто ри ја ма Кул турног цен тра Пе ћин ци одр жа на је, пе та по ре ду у овој го ди ни, ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви ко ју је ор га ни зо вао пе ћинач ки Цр ве ни крст у са рад њи са Ин сти ту том за тран сфу зију кр ви Ср би је. Ову ак ци ју су тра ди ци о нал но по др жа ли припад ни ци По ли циј ске упра ве у Пе ћин ци ма, уче ни ци че твр тих раз ре да сред ње шко ле Милен ко Вер кић Не ша, за по слени у Кул тур ном цен тру, а пр ви пут ор га ни зо ва но у до бро вољном да ва њу кр ви уче ство ва ли су рад ни ци Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци, од ко јих је дво је пр ви пут да ло крв. По по да ци ма из Цр ве ног крста овој ак ци ји ода зва ла су се 62 да ва о ца од 65 ко ли ко је желе ло да да крв. Тро је љу ди је од би је но из здрав стве них разло га, а од њих 62-је ко ли ко је да ло крв, 13 је би ло же на и 11 ли ца ко ја су пр ви пут да ла крв. Од зив је био из над оче ки ва ног, а успе ху ак ци је до при не ли су и во лон те ри ко ји су се по тру ди ли да гра ђа не оп шти не Пе ћин ци ани ми ра ју да се у ово ли ком броју ода зо ву овом ху ма ном ге сту. Рад ни ци Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци ор га ни зо ва но да ли крв КА РА ВАН КАМ ПО ВА У КУ ПИ НО ВУ Прак са у ор га ни зо ва њу кам по ва У Сви уче сни ци за јед но ор га ни за ци ји Мла дих истра жи ва ча Ср би је про шле не де ље Ка ра ван кам по ва бора вио је у Ку пи но ву у по се ти ту ри стич ком Ин фо-цен тру општи не Пе ћин ци у Ет но ку ћи. Пред став ни ци ор га ни за ци ја по тен ци јал них бу ду ћих ор гани за то ра кам по ва, њих 25 који чи не овај Ка ра ван има ли су при ли ку да се упо зна ју с иску стви ма Ме ђу на род ног еколо шког кам па и Ме ђу на род ног ар хе о ло шког кам па ко ји се ор га ни зу ју на Обед ској ба ри, као и при ме ри ма до бре праксе у ор га ни зо ва њу кам по ва. Ка ра ван кам по ва по ре чи ма Бо ја на Бе ро ње, ко ор ди на тора за ме ђу на род ну раз ме ну у Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср би је је део про јек та ко ји фи нан сира Ми ни стар ство омла ди не и спор та, а ре а ли зу ју га Ис тражи ва чи Ср би је. - Циљ је да се 25 пред ставни ка ор га ни за ци ја ши ром Срби је упо зна с про гра ми ма ко је је мо гу ће ор га ни зо ва ти, пре све га с во лон тер ским кам пови ма, од но сно ме ђу на род ним во лон тер ским кам по ви ма - ка же Бе ро ња. Он је до дао да су би ра ли про гра ме и кам по ве ко ји су те мат ски раз ли чи ти, од но сно где је мо гу ће упо знати се с раз ли чи тим ви до ви ма ор га ни зо ва ња и са раз ли читим парт не ри ма, ка ко би својим ко ле га ма омо гу ћи ли да се упо зна ју с на шим ис ку ством и да на у че на те ре ну ка ко ор гани зо ва ти је дан во лон тер ски камп. Ова кви Ка ра ва ни кам по ва за Пе тра Одо ба ши ћа, ар хе о- ло га из ту ри стич ког Ин фо центра у Ку пи но ву, су при ли ка за про мо ци ју кул тур но исто ријских и при род них по тен ци ја ла оп шти не Пе ћин ци, али и шан са да се упо зна ју с ре зул та ти ма еко ло шког и пр вог ар хе о лошког кам па ко ји је про ле тос одр жан у Ку пи но ву и да ви де ка ко из гле да рад у кам по ви ма. За вре ме бо рав ка у Ку пи нову уче сни ци су ра ди ли у бли зини Ет но ку ће на са на ци ји де ла ко ри та Обед ске ба ре и на ар хео ко шким сон да ма у дво ри шту Ет но ку ће.

19 Среда, 2. октобар ПРО ЈЕ КАТ БЕ ЛА КУ ГА У СРЕ МУ-ЧЕ КА ЈУ ЋИ РО ДЕ СТА РА ПА ЗО ВА ПО РО ДИ ЦА НА СА РИК ДЕ ЦА СУ БО ГАТ СТВО : Да ну шка и Злат ко На са рик из Ста ре Па зо ве има ју че ти ри кћер ке од ко јих нај ста ри ја има 19 го ди на, а нај мла ђа три ме се ца. Во ли мо де цу. Оне су на ше бо гат ство, а за све оста ло се сна ла зи мо ка же Да ну шка З лат ко и Да ну шка На сарик упо зна ли су се за Први мај го ди не на вршњач ком дру же њу у Слан ка менач ким Ви но гра ди ма и та да шње по знан ство ово дво је мла дих Ста ро па зов ча на пре тво ри ло се у љу бав. - Би ли смо за јед но го ди ну да на, а он да је он оти шао на ра ти ше и по ње го вом по вратку, од лу чи ли смо да се узме мо. Ни сам би ла ни пу но лет на. Он је од ме не ста ри ји че ти ри го ди не. Три го ди не ни смо има ли де це, а он да се го ди не ро ди ла Та ња. С по чет ка је би ло те шко. Одво ји ли смо се од ро ди те ља. Хте ли смо са ми да жи ви мо. Дошло пр во де те, ни смо ра ди ли и би ло је по ву ци-по тег ни. Шта ћемо, ка ко ће мо? Он је имао мо тор и про дао је. Ку пи ли смо те ле и јед ну кр ма чу и та ко смо ми крену ли - се ћа се Да ну шка. Сво је зе мље На са ри ко ви ни су има ли ни та да, као ни са да. Да би др жа ли сто ку при ну ђе ни су да узи ма ју зе мљу у арен ду, али вр ло бр зо су схва ти ли да се са мо од то га и по вре ме них по сло ва не мо же жи ве ти. Да ну шка се пре 12 го ди на за по сли ла у АД Напрет ку, а Злат ко и да нас ра ди се зон ске, нај че шће гра ђе винске по сло ве. На са ри ко ви имају че тво ро де це, че ти ри кће ри. Ани та је до шла на свет го ди не, Са ња за вре ме бом бардо ва ња го ди не и нај мла ђа Ема 27.ју на ове го ди не. Та ко је нај ста ри ја кћер ка Та ња, од најмла ђе Еме ста ри ја 19 го ди на. - Во ли мо де цу. Се би сам зацр та ла: има ћу че тво ро де це. И ево у 39. го ди ни, до би ла сам четвр то де те. Нај те же је би ло ка да сам ро ди ла Са њу. Она се ро дила 15.мар та го ди не и само што смо до шле ку ћи, по че ло је бом бар до ва ње. Муж је ра дио тад код при ват ни ка и до био је от каз. Ма ла де ца, па ра не ма. Не знаш шта ћеш и због све у куп не Об ра до ва ле се нај мла ђој се ки - Баш сам се об ра до вала кад сам чу ла да је ма ма у дру гом ста њу и да ће мо има ти, бра та или се стру. До би ле смо се стру и ја сам са та том ишла у по ро ди лиште по њу и ма му ка же нај ста ри ја Та ња и до да је да се стре во ле да пре свлаче и чу ва ју нај мла ђу, једи но им је не ла год но ка да пла че. Кад се бе ба ро ди ла, Ани та и Са ња су пла ка ле од ра до сти. Све три се стре об ра до ва ле су се нај мла ђој Мла ђе се стре: Са ња и Ема се ки и не жа ле што ни су до би ле бра та. Де вој чи це су див не, ка жу. си ту а ци је до жи ве ла сам стрес. Ко са ми је от па ла. Кре ну ла је да от па да на пе ча те, па смо ми слили да је ле у ке ми ја. Али на срећу, кад смо ура ди ли ана ли зе све је би ло у ре ду. Ле ка ри су за кључи ли да се то де си ло од ве ли ког стре са. По сле го ди ну да на ко са ми се по вра ти ла. Де те сам, без об зи ра на тај стрес, сво вре ме до ји ла. Бе би ни шта ни је сме тало, она је узи ма ла све што је њој по треб но. Си са ла је ви ше од годи ну да на, а он да, да се и ја мало опо ра вим, пре ки ну ла сам да је до јим. Ова нај ста ри ја је си сала 22 ме се ца и сред ња кћер ка је си са ла ско ро две го ди не, а са да си са Ема. Чо век увек име не ких про бле ма ко је не мо же да ре ши. И Ему кад сам но си ла, до би ја ла сам на нер вној ба зи гу ше ње. Мучи ло ме је то ско ро по ла труд ноће, али ето ка ко се она ро ди ла, ти про бле ми су не ста ли. Јед на ми је труд но ћа пре ње оти шла. И с њом су ме во ди ли као ви соко ри зич ну труд ни цу, али ја сам се би за цр та ла да имам че тво ро де це при ча Да ну шка. Ни је их ла ко из ве сти на пут По ро ди ца На са рик скром ни и за до вољ ни Ше сто чла на по ро ди ца На сарик и да нас те шко жи ви. За после на је са мо Да ну шка и нај стари ја кћер ка Та ња од не дав но ра ди у ки не ској про дав ни ци. Ани та по ха ђа сред њу шко лу, а Са ња основ ну. - Ни је их ла ко из ве сти на пут. Бар да све за вр ше сред њу школу. Кад су њих три кре ну ле у шко ли цу, он да се на тре ће де те ни је пла ћао вр тић, па смо имали ту по год ност, а ка сни је ни је би ло ни ка квих до та ци ја. Ина че, сам наш старт био је ја ко те жак. По че ти од ну ле ни је ла ко. Али ја сам хте ла то ли ко де це по сва ку це ну. Ево са да ми кћер ке пу но по ма жу око Еме. Се ке су се њеном ро ђе њу мно го ра до ва ле. Она им до ђе као играч ка, а ка сни је ће им то ис ку ство, ве ро ват но и до бро до ћи, јер ће и оне јед но га да на по ста ти ма ме ка же на ша са го вор ни ца. Па ра ни ка да до ста, а де це увек ма ло, ка жу На са ри ко ви и по ставља ју и се би и дру ги ма пи та ње, шта по сле чо ве ка оста је ако не ма по том ство. Бо гат ство ни ко не мо же од не ти у гро бље. И по зна та прези ме на се бр зо за бо ра ве, ако не ма ко да их но си и про но си кроз време. Не ко мо ћан на пра ви за ду жбину, али оби чан чо век се бе про дужа ва кроз сво је по том ке. - Шта вре ди има ти и па ре и ви ле, ако не маш де це, за ко је жи виш. Ови што се не же не и не уда ју, не зна ју шта гу бе. Ево и у на шој око ли ни има при ме ра неже ња. При ча ју, пр во ћу ку ћу да на пра вим, да имам где же ну да до ве дем. А кад све то ура де, виде да су их го ди не пре га зи ле и од же нид бе не ма ни шта. И за кога они жи ве, ко ме се ра ду ју кад до ђу ку ћи ако их у њој не ча ка ју же на и де ца. Кад ра ђаш и за једнич ки сти чеш, он да све то има не ког сми сла. На ма са мо ма ло да је ви ше па ра, да имаш не ку си гур ност у по слу, би ло би нам лак ше. Она је за по сле на на неод ре ђе но вре ме, а ја код при ватни ка, ра диш кад му тре ба, кад не тре ба, не ра диш. Али ми смо за до вољ ни. Де ца су на ше бо гатство ка те го ри чан је Злат ко. Од ла га ње ро ди тељ ства не ма оправ да ња На при ме ру Да ну шке и Златка На са рик се ви ди да од ла гање ро ди тељ ства не про ис ти че из еко ном ског и дру штве ног стату са. Јед но став но, то је из го вор за не ке дру ге фру стра ци је или не мар, нео д го вор ност за би о лошки про ду же так соп стве не ло зе. Де ца су, упра во мо тив да чо век сти че и ства ра, не ис цр пан из вор енер ги је и по тре бе за сна ла жењем у њи хо вом по ди за њу. Истовре ме но, ро ди тељ ство опле мењу је, ис пу ња ва и под сти че борбе ност у љу ди ма. - Зе мљу узмеш у арен ду, једну кра ву про даш, дру гу ку пиш, оста не ти те ле, и та ко се сна лази мо. Др жи мо сви ње, не што за се бе, не што за про да ју, то ви мо и пли ће за про да ју и то нај ви ше зи ми кад има ју до бру це ну. Тренут но не ма мо кра ву, а ваљ да ће да ти Бог да не ка ко скр пи мо па ре да је ку пи мо. Без кра ве ни шта. Кад има мо кра ву, има мо ма ле ко и сир за се бе, а ви шак про да мо. Та ко жи ви мо, ма ло од ово га, мало од оно га. Ми смо скром на поро ди ца ка же Да ну шка. На са ри ко ви сво ју де цу уче да жи ве скром но, да не те же за нечим не до сти жним, јер сре ћа ни је у то ме, да се се те да има и љу ди ко ји још ло ши је жи ве од њих, да по ма жу и по шту ју дру ге, а оно што је нај ва жни је да не гу ју поро дич ну бли скост и емо тив ну ве за ност. Све што има ју, ме ђусоб но да де ле. - Увек им ка жем, ако ми слиш да до би јеш, мо раш и да даш. За де цу мно го зна че сло га, по штова ње и по др шка ме ђу су пру жници ма. Ако је су пруг умо ран, ја ура дим ње гов по сао код ку ће. Ка жем, ти од ма рај, ја ћу. Та ко и он од ме ни ме не. Јед но дру гом по ма же мо. Учи мо та ко и кћер ке. Код нас по сто ји рас по ред кад ко ја шта ра ди, на при мер, пе ре су до ве. И оне у ку ћи ра де и тешке и ла ке по сло ве, и му шке и жен ске. Та ко их вас пи та вам да би зна ле су тра, од ни чег да напра ве не што. Та ква су вре ме на, да се мо раш сна ћи и кад не маш. За то од ма ле на учи де те, да скло ни сво је играч ке, по спреми кре вет и сва ке го ди не оне су до би ја ле у кућ ним по сло ви ма по јед ну став ку ви ше. Зна ју да кува ју. Ани та је има ла 11 го ди на ка да је пр ви пут ску ва ла не дељни ру чак, су пу, сос, кром пир, ис по хо ва ла ме со и све по ре ду. Ми смо тад би ли на њи ви, во зили смо сла му и кад смо до шли, че као нас је по ста вљен сто и ручак - за кљу чу је Да ну шка и нагла ша ва да раз го вор и бли скост у по ро ди ци мно го зна че. - Учим их све да ра де, та ко ћу учи ти и нај мла ђу, а ако им Бог да да то ли ко не ра де, тим још бо ље. Ина че, сво ју де цу обо жа вам, пру жам им и учим их да с ма ло бу ду за до вољ ни. Да се ра ду ју жва ки кад до би ју. Ни смо имућни, али с го ди на ма по ла ко стиче мо. Кад по гле дам од че га смо кре ну ли, кроз шта смо све прошли, у сво јим жи во ти ма не би смо ни шта ме ња ли. Ишли би истим пу тем Срећ не су, да кле оне поро ди це у ко ји ма вла да раз у мева ње, по што ва ње и скром ност, искрен од нос и љу бав за дру ге, што по твр ђу је и при мер по ро дице Да ну шке и Злат ка На са рик из Ста ре Па зо ве. Гор да на Мај сто ро вић (Про је кат по др жан од Вла де Вој во ди не)

20 20 Среда, 2. октобар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЕВРОП СКИ БИ ЦИ КЛИ СТИ ЈУ РИ ЋЕ НА ШИМ ДРУ МО ВИ МА Би ци кли стич ка ру та Срем То ком пр ве го ди не про јек та тре ба ура ди ти про јект но - тех нич ки до ку мен та ци ју ру те за би ци кли сте ду ге 142 ки ло ме тра као би се у на ред ној фа зи на шли аде кват ни ула га чи за све што бу де пла ни ра но рем ска при вред на ко мо ра и Ре ги- нал на раз вој на аген ци ја "Срем" Со апли ци ра ле су са за јед нич ким пројек том "Ус по ста вља ње ре ги о нал не би ци кли стич ке ру те Срем" ко ји је вео ма зна ча јан про је кат и под ра зу мева из ра ду про јект не до ку мен та ци је о ру ти за би ци кли сте од гра ни це са Хр ват ском до Чор та но ва ца. Вред ност про јек та је око евра, а тре ба да бу де окон чан за го ди ну да на. У скло пу по чет ка ра да на про јекту, про шлог пет ка, 27. сеп тем бра, у Сремској при вред ној ко мо ри одр жан са ста нак Ме ђу оп штин ске рад не гру пе за ту ри зам ко ји је оку пио све пред став ни ке срем ских оп шти на за ду же не за ту ри зам ра ди до гово ра о ре а ли за ци ји не ких бит них пи та ња за овај сег мент про јек та. - Сре му је не до ста јао ова кав про је кат, а по што не ма мо сву нео п ход ну до ку ме нат цију, у окви ру по зи ва ко ји се звао Ду нав ска Ма па бу ду ће би ци кли стич ке ру те стра те ги ја ис ко ри сти ли смо мо гућ ност да је ура ди мо ту ба зну про јект но - тех нич ку до ку мен та ци ју. Она ће би ти пре ма не шем за ко нодсвству и европ ским ре гу ла ти ва ма да би би ли спрем ни за рад - ре као нам је Ми лан Ми рић, ди рек тор РРА "Срем". Пред сед ник Срем ске при вред не ко мо ре Ми лан Бо жић, ис та као је ве ли ки зна чај про јек та, по себ но у овом еко ном ским вре ме ну али и као при ли ку да се пока же струч ност и спо соб ност љу ди и ре ги о нал ној ко мо ри и парт нер ским ор га ни за ци ја ма. - Про је кат у ко ји смо ушли за једно са ло кал ним са мо у пра ва ма и РРА "Срем" пр ви је за јед нич ки про је кат, где је но си лац Срем ска при вред на ко мо ра, а дру ги су парт не ри. Део вред но сти про јек та тре ба да обезбе ди мо ми и ло кал не са мо у пра ве. Ак це нат у про јек ту је ста вљен на ту ри зам ве за но за би ци ли стич ку ста зу од Хр ват ске гра ни це до Чор та но ва ца. То ком тра ја ња ове фа зе про јек та тре ба да се на пра ви доку мен та ци ја, обе ле же тра се, ис пи та ју сви пред у сло ви и по тен ци ја ли под руч ја одно сно са чи ни сту ди ја ка ко би се ка сни је кре ну ло у прак тич ну ре а ли за ци ју и на шли ин ве сти то ри - об ја снио је Ђор ђе Бо жић, ге не рал ни се кре тар Срем ске при вред не ко мо ре. С.Ђа ко вић КРА ЈО ВА НА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ ПО Е ЗИ ЈЕ МИ ХАЈ ЕМИ НЕ СКУ По част по е зи ји Не дељ ка Тер зи ћа Са ста нак у Срем ској при вред ној ко мо ри Са фе сти ва ла у Кра јо ви Ин тер на ци о нал ни фе сти вал по е зи је Ми хај Еми не ску, ко ји је од 24. до 26. сеп тем бра одр жан у Кра јо ви у Ру муни ји, оку пио је 29 пи са ца из: Шпа ни је, Ма ђар ске, Ита ли је, Мол да ви је, Ср бије, Чи леа, Сло вач ке, Ку бе, Ма ке до ни је, Пор ту га ли је, Цр не Го ре, Ру си је, Изра е- ла и Ту ни са, а част да са сво јом по е зијом бу де пред ста вљен имао је пи сац из Срем ске Ми тро ви це Не дељ ко Тер зић, као пред став ник Ср би је. На фе сти ва лу су 25. сеп тем бра предста вље не са мо две књи ге по е зи је на ру мун ском је зи ку, из бор из де ла ового ди шњег до бит ни ка пре сти жне На граде Ми хај Еми не ску шпан ског пе сни ка свет ског гла са Ху сто Хор хе Па дро на, као и пре ве де на књи га Траг на тр гу Не дељ ка Тер зи ћа. Пи сац и пре во ди лац Јо ан Ба ба, на сло вио је на ру мун ском је зи ку Тер зи ће ву књи гу као Ve sti gii prin pi e ţe, а го во ре ћи о њој ци ти рао је том при ли ком и доц. др Вир ђи ни ју По повић, пи сца по го во ра, ко ја о овој књи зи ка же да у се би има и исто риј ску, архе о ло шку, до ку мен тар ну и кул ту ро лошку вред ност ко ја до ла зи до из ра жа ја исто вре ме но са пе сни ко вом ин спи ра цијом у ње го вом про ла зу кроз ра зна ме ста оста вља ју ћи сву да сво је тра го ве. На кон про мо ци ја ове две пе снич ке књи ге, као и мо но гра фи је на ру мун ском је зи ку исто ри ча ра Ве ни ја ми на Ми кле је Је ро мо нах Ма ка ри је одр жан је и симпо зи јум на те му Бу дућ ност по е зи је данас, а Тер зић је свом из ла га њу на српском, ко је је пре ве де но и на ру мун ски је зик дао на слов Па ра док си ег зи стенци ја ли зма ис ти чу ћи да по е зи ја има сво ју си гур ну бу дућ ност, с тим да се данас она у све ту на ла зи у јед ној ве ли кој али и про ла зној кри зи. На ша ка ме ра је за бе ле жи ла де таљ са овог ску па, а на фо то гра фи ји су - за го вор ни цом проф. др Јон Де а ко не ску, ди рек тор фе сти ва ла, за тим Ро дол фо Хе слер (Ку ба), Те о до ро Ел са ка Або ид (Чи ле), Ху сто Хор хе Па дрон (Шпа ни ја), Иштван Тур ци (Ма ђар ска), Ни ко лае Даби ја (Ру му ни ја), Не дељ ко Тер зић и Јо ан Ба ба (Ср би ја). С. Н.

21 Среда, 2. октобар ШИД ПРИ ВО ДИ СЕ КРА ЈУ ИЗ ГРАД ЊА ТЕ НИ СКИХ ТЕ РЕ НА Рај за љу би те ље бе лог спор та Реч је о пет хи ља да ква дра та на ко ји ма је би ла тра ва, а ми смо за са мо пар ме се ци на пра ви ли на том ме сту пет те ре на, ко ји су већ у функ ци ји ка же Бран ко Ђо кић, члан Управ ног ти ма Те нис клу ба Сол Шид О Ши ду су фа ли ли те ни ски те ре ни Ми лош Аба џић Уче ник пр вог раз ре да Основне шко ле Срем ски фронт Јован Аба џић шко лу те ни са уписао је пре де се так да на. Ка же да је же лео да тре ни ра баш овај спорт јер је на те ле ви зи ји стално пра тио ме че ве Но ва ка Ђоко ви ћа и На да ла. Јо ва на на сва ки тре ниг до во ди та та Милош ко ји ка же да су но во и зграђе ни те ре ни од лич ни, те да је ве о ма за до во љан струч но шћу тре не ра ко ји ра де са Јо ва ном и до да је: - Ово у Ши ду ни кад ни смо има ли, а фа ли ло нам је. Де ца тре ба да тре ни ра ју и да се баве спор том, а јед ног да на можда не ко од њих и успе у то ме и оства ри вр хун ске ре зул та те. То се ни кад се не зна, са мо им треба пру жи ти шан су. Но во и згра ђе ни те ни ски те рен д не дав но Ши ђа ни мо гу да се по хва ле да у свом гра ду по пр ви пут има ју тен ске те ре не, ко ји се на лазе у цен тру гра да, од мах иза Спорт ске ха ле. Ова ин ве сти ција вред на око евра реа ли зу је се за хва љу ју ћи Љу биши Је ре ми ћу из Срем ске Митро ви це и То ми сла ву Ђо ки ћу из Брч ког, ко ји су ин ве сти то ри овог про јек та. Ка ко нам је ре као Бран ко Ђо кић, члан Управ ног ти ма Те нис клу ба Сол Шид, до сада је из гра ђе но око 70 по сто те ре на, а у на ред ном пе ри о ду пред сто ји за вр ше так ин фраструк ту ре. - Иде ја о из град њи те ни ских те ре на ја ви ла се про шле го дине из ме ђу Љу би ше Је ре ми ћа, ко ји је по зна ти спорт ски радник и ве ли ки ен ту зи ја ста и мене, ко ји се ду го го ди на ба вим спор том, а на кон че га је Љуби ша за јед но са То ми сла вом Ђо ки ћем од лу чио да ин ве стира у овај мул ти функ ци о на лан обје кат. На ша иде ја је би ла од лич но при хва ће на у Оп штини Шид, ко ја нам је усту пи ла зе мљи ште на 20 го ди на, на кон че га ће све ово што смо на прави ли да оста не гра ду. Реч је о пет хи ља да ква дра та на ко ји ма Јо ван Аба џић Це не Ко ри ште ње ма лих те ре на пла ћа се 100 ди на ра на сат, док су ве ли ки те ре ни 400 ди на ра. Игра чи ко ји су чла но ви Клу ба има ју по пу сте, а шко ла те ни са ко шта 2000 ди на ра ме сеч но. Тре нин зи се одр жа ва ју два пу та сед мич но по сат вре ме на. Бран ко Ђо кић је би ла тра ва, а ми смо за са мо пар ме се ци на пра ви ли на том ме сту пет те ре на, ко ји су већ у функ ци ји. Од тих пет те ре на три су из гра ђе на по ITF стандар ди ма за так ми че ње, два су за ми ни плеј, од но сно за такми че ње де це до 10 го ди на, а је дан је бад мин тон те рен ко ји је на ме њен свим уз ра сти ма. Та ко ђе, по кре ну ли смо и Те нис клуб Сол 022 где има мо већ по до ста так ми ча ра и 11 ре гистро ва них игра ча. Осим то га, с об зи ром да је Љу би ша Је ре мић про фе си о нал ни тре нер, има мо и шко ле те ни са, као и так ми ча ре са ко ји ма он ра ди и од ко јих у на ред ном пе ри о ду оче ку је мо да ће да оства ре до бре ре зул та те на ни воу на ше др жа ве. ка же Бран ко Ђо кић, до да ју ћи да су, осим ло кал не са мо у пра ве у Шиду, сва ку вр сту по мо ћи има ли и од Те ни ског са ве за Вој во ди не, те да им у на ред ном пе ри о ду пред сто ји из град ња објек та од 80 ква дра та, као и це ло куп ног осве тље ња. Пре ма ње го вим ре чи ма, у Ши ду се са да де ша ва се не што што је за Ср би ју по ста ло по мало нео бич но, јер ов де до ла зе да тре ни ра ју сви чла но ви поро ди це и до да је: - Има мо де цу ко ја игра ју тенис за јед но са сво јим ро ди тељи ма, што је пра ва ствар, јер кад има мо ја ку по ро ди цу, ка да зна мо где су на ша де ца, он да ми слим да ће и све оста ло доћи на сво је. Већ смо има ли ватре но кр ште ње на те ре ни ма: пр вен ство Вој во ди не у те ни су, од но сно те ни ски тур нир ве тера на, ка да су нам у го сти ма били и зва нич ни ци Те ни ског саве за Ср би је, за јед но са 50 такми ча ра. Сви они су има ли са мо ре чи хва ле за ово што смо до са да ура ди ли, што нам је и најбо ља по твр да да смо се опреде ли ли за пра ву ствар. текст: С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић КИ КИН ДА НА САЈ МУ СТВА РА ЛА ШТВА СЕ О СКИХ ЖЕ НА Че ти ри ми тро вач ка удру же ња На Сај му ства ра ла штва сео ских же на у Вој во ди ни, ко ји је не дав но одр жан у Кикин ди, срем ско ми тро вач ку општи ну пред ста вља ле су члани це че ти ри удру же ња же на: Ви шња из Гр гу ре ва ца, Ди ка из Ку зми на, Бе ше нов ке из Бе ше но ва и Ме сне за јед ни це Ла ћа рак. Из ло жба жен ског ства рала штва би ла је ре ви јал ног карак те ра, а би рао се са мо најо ри ги нал ни ји су ве нир Мо јих ру ку де ло. По сле це ло днев ног кул тур но-умет нич ког про грама, уче сни це су при су ство ва ле три би ни на ко јој се го во ри ло о ор ган ској хра ни и ус по ста вљању са рад ње из ме ђу же на Ср бије и Ма ђар ске. Љ. Н. Пред ста вља ле Срем ску Ми тро ви цу у Ки кин ди По ла зни ци шко ле те ни са са тре не ром

22 22 Среда, 2. октобар РАЗ ГЛЕД НИ ЦЕ ИЗ ДО БРИ НА ЦА Ли пи ца не ри и па при ка бо је чо ко ла де Уз кул ти ви са ни ма сла чак, пе ру ан ске ја го де и ми ни-лу бе ни це сме стио се и бо дљи ка ви па ра дајз До жи вљај ле по те, би ло да су то ко ло рит ни пре де ли у ко ји ма се зе ле не и жу те по врши не не где пре пли ћу, по не где спа ја ју, а он да не где у да љи ни сва ка од ла зи на сво ју стра ну, жи вот на ра дост ко ја по пут јаког ви на, бр зо опи ја сва чу ла, енер ги ја ко ја од не куд до ла зи и се ли се у ду шу, све то мо же да ис пу ни и по не се пут ни ка-намерм ни ка, ако по сун ча ном јесе њем да ну стиг не у - се ло. Ако уме да гле да, ако упи ја по руку сун че вих зра ка, ако раз у ме по глед ли пи ца не ра, ска ку та ње ве се лих те ри је ра, го вор њи ва, нео бич ног би ља, ми рис сми ља и бо си ља... По та квом јед ном да ну, 25. сеп тем бра, не где око под не, сти го смо у До брин це. За До брин це пе сни ци обич но ка жу да је то се ло до брих љу ди. Ни смо за ово крат ко вре ме успе ли да утвр ди мо да ли се име се ла згод но на ме сти ло за ову језич ко-стил ску син таг му, или је то исти на, али - вред ни је су. Ко њи и сер са ни Ли пи ца не ри у шта ли по роди це Ву кај ло вић ни су пу но ма ри ли за то што ни су оче шљани, до те ра ни, што се ту и та мо, на вра ту или но га ма, на шла поне ка мр ља, ве се ло су по зи рали пред на шим фо то-апа ра том. Ви ше се љу ти ла га зда ри ца Дра га на - до шли смо из не нада, а ње ни ле по та ни, ето баш да нас, не бли ста ју у пу ном сја ју. Бер ба је ку ку ру за, не ма се вре ме на. Не ма ни по тре бе, ре као би сва ко чи ји се по глед срет не с па мет ним, ле пим, ду бо ким очима ли пи ца не ра. У шта ли су три ко би ле, две Ка ни се, мај ка и кћи, и јед на Ли пи ца. Док је био жив отац Ла зар, би ло их је пет. Кр до се сма њи ло, али ове три, Дра га на - не да. Ни куп ци ма, ни за бо ра ву. Јед ном го ди шње, по чет ком ок то бра, по ја ви се с њи ма на Ме ђу на род ном сај му ко њар ства и сер са на у Но вом Са ду. То је бив ши Хор свил. Сајам је так ми чар ски, али Драга на и ње ни ли пи ца не ри се ту по ја ве са мо па рад но. Бу де ту ви ше од сто ко ња свих ра са. Ли пи ца не ри увек по ка жу, и дока жу, за што су ''цар ски ко њи''. -Они су за ма му, се стру и ме не истин ски део на ше по роди це. Они ра зу меју наш го вор, на ви кли су на наш глас. Све зна ју, нај бо ље се сна ла зе у запре га ма. Мно го их во ли мо, они нас опу шта ју, ша љу не ку по зитив ну енер ги ју, и љу бав. Ни су у пи та њу фи нан сиј ски ефек ти, на про тив, то је са мо љу бав. Вели ка ра дост у по ро ди ци би ла је ка да се ождре би ла Ка ниса и по кло ни ла нам де вој чи цу, ма лу Ка ни су. Ли пи ца је са ерге ле Ка ра ђор ђе во, и мај ка Кани са - при ча Дра га на, она ко у хо ду, жу ри на њи ву, да нас беру ку ку руз. Кад су ли пи ца не ри ма ли, бу ду си ве бо је, до пе те-ше сте Дра ги ца у дру штву бун де ва го ди не по бе ле. До та да нау че да зна чај но диг ну главу, да лу пе ко пи том о под, а то увек не што зна чи, да гле да ју чо ве ку пра во у очи, зна ју шта је га лоп, а шта ла ки кас, ако баш затре ба, мо же и - плес. Ви ди се, ни је ли пи ца нер за ба дава цар ски коњ, ни шта ни је слу чај но. Там бу ри ца и ма ђа ри ца Дра ги ца Сму ков, пола ко али си гур но, ве зу је се за - бун де ве. Она и муж Ми ро слав има ју 22 ју тра зе мље, још то ли ко ра де у арен ди. Има пше ни це, куку ру за, али и де сет ју та ра бо ста на. Ка же, ди ње су се на ве ли ко про да ва ле за девет, а лу бе ни це за 20 ди нара. Да би ус пе ло, ко па се бу нар на сва кој њи ви. Нека да је то ри зик, али све је у жи во ту ри зик, твр ди Драги ца. Ово има ње Сму ко вих на свој на чин упот пу њу је и - јутро бун де ва. Има их ра зних, ту је там бу ри ца, ма ђа ри ца, па укра сна ти ква... - Пре шест го ди на на куп ци из Осе чи не ов де су ку по ва ли там бу ри цу, био је ор га ни зо ван от куп, се ло се ''за ра зи ло'' бунде вом, а от куп стао. Са да прода је ка ко ко стиг не. Ми смо прво се ја ли по по ла ју тра, а ове го ди не це ло ју тро. Сад, кад сви се ју, па ла је це на. Про шле годи не смо их про да ва ли по 20 ди на ра, ове го ди не ће би ти од 12 до 15, а укра сне ти кве иду 150 ди на ра по ко ма ду. За нимљи ва је то биљ ка. Ди рект но се се ју у зе мљу, њи ва се шпарта, не ма ко па ња. Се ме се ку пи пр ве го ди не, он да се ва ди семе из про из вод ње. Сва ке тре ће го ди не мо ра да се ку пи се ме. На њи ви не мо же да бу де ви ше вр ста бун де ва, са мо јед на врста - да се не пре пел цу ју, измет ну. Има ју оне сво је зах те ве. А до бро ро де, на ју тру мо же да бу де и до два ва го на бун де ва. Са мо, ве ли ки је то по сао, се ју се кад и ку ку руз, а бе ру све до пр вих мра зе ва. За во ли се то. Све што ра диш, мо раш да волиш, ина че, не ма ни шта од посла - ка же Дра ги ца. Ли пи ца не ри - ле по та и љу бав Љу би ча сти кром пир, бо дљи ка ви па ра дајз, ар ти чо ка и - јед на Сне жа на Од вул ка ни зе ра до по вр та ра Сне жа на Рај ко вић је ве роват но је ди на же на -вул ка ни зер у Сре му. Ка же, би ла му шко бања ста као де те, па та ко оти шла и у му шки за нат. Али, ни је са мо по за на ту је ди на. Јед на је од рет ких ко ја у шест пла сте ни ка га ји нео бич но по вр ће. Про шле го ди не, на Но во сад ском сај му, до би ла по ве љу за ''рет ко га јено по вр ће у Ср би ји''. Сад иде мо ре дом, она ко ка ко је Сне жа на при ча ла. Ту су спанаћ, па он да ру ко ла или кул тиви са ни ма сла чак, па ар ти чо ка - кад се очи сти, из гле да као мала ја бу ка. У том дру штву је већ де се так го ди на че ри па ра дајз, про да је га фир ма ма као што су ''Де лез'', ''Мер ка тор'', ''Ро да''. У по след ње че ти ри го ди не ту је и ми ни-лу бе ни ца, те шка је 1,5 кило грам, ко ра јој је де бљи не као у по мо ран џе, а ше ће ра има ви ше не го у ве ли ким лу бе ни ца ма. Па, што он да да те гли ве ли ке лу бени це? Ове го ди не, ви ше за се бе, уз га ји ла је љу би ча сту па при ку, и па при ку бо је чо ко ла де. Ту је и ''ли чи'' - бо дљи ка ви па ра дајз, бо дљи ка ва је љу ска, то ли ко да сва ке го ди не бу де ма ла сва ђа с му жем, кад кр чи пла сте ник, па се из бо де. Ка же, то бо де ко ђа во.ту је да ље љу би части кром пир, пла ви па тлиџан, чи чо ка - бе ла кр то ли ца, па фи за лис - пе ру ан ска ја года и љу спи ци. Се ћа се, пр ви пут јој је иде ја о рет ком по врћу си ну ла кад су се по ја ви ле ја го де, схва ти ла је да се од оста лог жи во та ри, а од овог се мо же до бро за ра ди ти. - От кри ла сам та ко ве ли ко де те у се би. Во лим да иш чеку јем, шта ће ни ћи од оног што сам по се ја ла. Не успе све, али ја сам упор на. Ми нилу бе ни це ове го ди не са ставио лед, и че ри је ма ло страдао, шта се мо же. У принци пу, ово се ис пла ти. Сва ки рад се ис пла ти. Не ко по вр ће ра дим на ве ли ко, с не ким тек екс пе ри мен ти шем. Се ме доби јем од при ја те ља, а тра гам и по ин тер не ту. Све у све му, то је јед на по зи тив на енер гија. Кад успе, ра ду јем се као де те, кад не успе, те рам даље. Мој муж Бо шко ка же за ме не да сам као те ри јер - ''кад ухва ти, не пу шта''. Зна Бо шко шта при ча. У двори шту трч ка ра ју два те ри је ра. Нас ни су ''ухва ти ли'', пу сти ли су нас у дво ри ште, до ду ше, уз мало опре за. Дра ги ца то ту ма чи на свој на чин: и то је део те по зитив не енер ги је ко ја кру жи светом. Кру жи и од ку чи ћа до љу ди. Не свих. Не ке љу де ови ре па ти мал ци ''при ку ју'' за ка пи ју, па ни ма кац, док га зда не иза ђе. А ми смо се раз у ме ли. Зна ку че с ким има по сла. К. Ку зма но вић Фо то : М. Ми ле у снић До брин ци се ло вред них љу ди

23 Среда, 2. октобар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СМО ТРА ЛИ КОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА АМА ТЕ РА Пр ва на гра да Сун чи ци Пинц У кон крен ци ји ви ше де се ти на ли ков них оства ре ња сремско ми тро вач ких ама те ра, на 10. Смо три ли ков ног ства ра ла штва, пр ву на гра ду до би ла је сли ка "Не бу ла" чи ји је аутор Сун чи ца Пинц. Дру га на гра да при па ла је Алек сан дри Га ру но вић за дело "Бај ка", а тре ћу на гра ду је доби ла Оли ве ра Кр стић за сли ку "Де вој чи ца на пла жи. По хва ла је до де ље на Ани Ме ла чић за рад "Ква дро фо ни ја жи во та" ра ђен у тех ни ци сла ме. Ово су јед но гла сно од лу чи ли чла но ви се лек тор ске ко ми си је Смо тре ли ков ног ства ра ла штва ама те ра гра да Срем ска Ми трови ца у са ста ву Ма ри ја Ву ру на, исто ри чар умет но сти, Та ња Марељ Зе че вић, ака дем ски сликар и Са ња Јо ва но вић, ма гистар ли ков не кул ту ре. На гра де су уру че на на све ча но сти отва ра ња смо тре у Цар ској па ла ти у Сремској Ми тро ви ци, 26. сеп тем бра. Све ча ност је отво рио за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми трови це То ми слав Јан ко вић, који је ка зао да је број уче сни ка и ра до ва на смо три до каз да овај град има ве ли ки умет нич ки потен ци јал, - Ово је до каз да се ве лики број гра ђа на ба ви ама тер ски умет но шћу, а смо тра под стрек за све ко ји уче ству ју да се уса врша ва ју и да стал но са зре ва ју као умет ни ци, ре као је Јан ко вић. За из ло жби се при ја ви ло 43 ауто ра са укуп но 76 ра до ва, а 43 је се лек ти ра но да пред ставља Срем ску Ми тро ви цу у Ру ми на Смо три ли ков них ства ра ла ца Сре ма. - Смо тра ли ков них ства ра ла ца ама те ра гра да по ка зу је да ауто ри на пре ду ју и да се тру де да сво је ства ра ла штво по ка жу на нај бо љи на чин, ре кла је Ма ри ја Ву ру на члан се лек тор ске ко ми си је. У при год ном про гра му учество ва ла је То до ра Сто ји но вић и "Ше сто чу ло". Из ло жбу сли ка уче сни ка смо тре Ми тров ча ни могу да ви де у Цар ској па ла ти до 7. ок то бра. Ор га ни за тор смо тре је Устано ва за не го ва ње кул ту ре Срем". На кон ове смо тре сле ди 13. смотра ли ков них ства ра ла ца Сре ма ко ја ће би ти 12. ок то бра у Ру ми и, 14. смо тра ли ков них ства ра лаца Вој во ди не ко ја је пла ни ра на за 10. но вем бар у Срем ској Митро ви ци. С. Ђ. На гра де су под стрек ИН ЂИ ЈА ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ДА НИ МЕ ДА Здра вље у ме де ној ули ци Не ко ли ко де се ти на пче ла ра са под руч ја ин ђиј ске оп шти не пред ста ви ло је сво је про из во де у ме де ној ули ци на ше та ли шту у ули ци Вој во де Сте пе ра ди ци о нал на де ве та по ре- из ло жба ме да и пче ли њих Тду про из во да под на зи вом Да ни ме да одр жа на је прет ход ног викен да у Ин ђи ји. Не ко ли ко де сети на пче ла ра са под руч ја ин ђијске оп шти не пред ста ви ло је сво је про из во де у ме де ној ули ци на ше та ли шту у ули ци Вој во де Степе. Ор га ни за то ри су и ове го ди не би ли Удру же ње пче ла ра Рој уз по др шку Ту ри стич ке ор га ни за ције оп шти не Ин ђи ја. Раз ли чи те вр сте ме да, од багре мо вог до сун цо кре то вог, раки ја ме до ва ча, ме де ња ци, раз не кре ме на ба зи ме да са мо су део асор ти ма на по ро ди це Бе жа но вић из Ин ђи је ко ја се го ди на ма бави про из вод њом ме да. У ме де ној ули ци Бра ни слав Бе жа но вић је са су пру гом пред ста вио сво је про из во де а, ка ко у ша ли ка же овај пче лар, до бит на ком би наци ја за ви тал ност је сте мед споља и уну тра, па и 70-го ди шњаци из гле да ју мла до ли ко. - Ин ђиј ски пче ла ри су изашли у ве ли ком бро ју ка ко би се пред ста ви ли гра ђа ни ма Ин ђи је и то је за сва ку по хва лу. Се ћам се да је пр ва из ло жба ор га ни зова на го ди на и ја сам био у ор га ни за ци ји, а чи ни ми се да је сва ке го ди не све ви ше пче ла ра. Ве о ма је ко ри сна ова из ло жба, ка ко за нас пче ла ре, та ко и за гра ђа не да до би ју ко ри сне инфор ма ци је за њи хо во здра вље - по ру чио је Бра ни слав Бе жано вић и до дао да је ове го ди не сун цо кре тов мед дао нај бо ље при но се. У ме де ној ули ци су би ле поста вље не јед но о бра зне др ве не те зге ко је је обез бе ди ла Ту ристич ка ор га ни за ци ја, па је све би ло у при род ном ам би јен ту. По ред ве ли ког број гра ђа на ко ји су оби ла зи ли те зге и ма ли ша ни ПУ Бо шко Бу ха су про де фи лова ли ули цом и, на кон ма ле едука ци је и на град ног кви за, до били сим бо лич не ме де не по кло не. - Ма ли ша ни су до би ли ка ленда ре и још по ко ји по клон чић и, на рав но, мед, а по ку ша ли смо да их еду ку је мо о зна ча ју ме да у сва ко днев ној ис хра ни. Из ложба про ти че уз стан дард ну посе ће ност и мо же мо ре ћи да смо ве о ма за до вољ ни - ис та као је Де јан Ћу ка ло вић, ор га ни за тор из Удру же ња пче ла ра Рој и нагла сио да је ве о ма по но сан што Ма ли ша ни у ме де ној ули ци у удру же њу има но вих мла дих пче ла ра ко ји су бу дућ ност пчелар ства. - Удру же ња ва ри ра са бро јем чла но ва, али се тај број кре ће од 60 до 80, а има мо и не ке ста ре чла но ве ко ји се се по но во ак тиви ра ли. Ови мла ди су на ша будућ ност, јер је пче лар ство јед на гра на по љо при вре де ко ја има вели ки по тен ци јал. До ста смо уради ли на про мо ци ји по след њих не ко ли ко го ди на, али нам је неоп ход на и по моћ др жа ве, по го тово ка да зна мо да по сто је ве ли ке мо гућ но сти за из воз ме да ко ји је тра же на ро ба - ре као је на кра ју Ћу ка ло вић. М. Ба ла ба но вић РУ МА ЛИ КОВ НА ИЗ ЛО ЖБА Цр теж као по ет ски ру ко пис У Кул тур ном цен тру Руме, 28. сеп тем бра, пред пу бли ком скло ном ли ков ном умет нич ком из ра зу, по ја ви ли су се ла ви ра ни цр те жи Нова ка Но ва ко ви ћа, умет ни ка мла ђе ге не ра ци је из Ћу при је. Но ва ко вић је за вр шио Уметнич ку шко лу у Ни шу, гра фички од сек, а ма стер сту ди је на од се ку за при ме ње ну умет ност, и то гра фич ки ди зајн. Је дан је од осни ва ча мул ти ме ди јал ног удру же ња ''АР ТО КРАТ'' ко је је оку пља ло мла де умет ни ке из Ћу при је, Па ра ћи на и Ја го дине. Члан је УЛУС-а од годи не, уче сник ви ше ли ков них ко ло ни ја у зе мљи и ино странству. До са да је имао де се так са мо стал них из ло жби у Ћу прији, Ја го ди ни, Ни шу, Ва ље ву, Мла де нов цу. Го во ре ћи о сво јим пре о ку паци ја ма, у те мат ском и тех ничком сми слу, Но ва ко вић је нагла сио сле де ће мо мен те: - Ово су ла ви ра ни цр те жи, пра ве се пе ром или чет ком, и ту шем у бо ји. Ва лер се ства ра ма њом или ве ћом кон цен траци јом во де у ту шу. Ка да је реч о мо ти ви ма, то су ис тра жи ва ња у овом ме ди ју, ја сна те ма не по сто ји. На из ло жби до ми ни ра акт, фи гу ра му шкар ца и же не, мно ги у то ме на ла зе ерот ске мо ти ве, мо жда и због на зи ва цр те жа: ''По љу бац зма ја'', ''Рађа ње зо ре'', ''У за гр ља ју''. Иза Но ва ко ви ћа је ци клус гра фи ке под на зи вом ''Сим болич ки код про шло сти''. Тре нутно ра ди на се ри ји кро ки цр тежа ''Пор тре ти за сва ки дан'', реч је о жен ским пор тре ти ма Но ва ко вић крај јед ног од цр те жа ко ји на ста ју то ком јед не го дине и ка сни је бу ду об ја вље ни на дру штве ним мре жа ма. То му је, ка ко при зна је, тре нут на пре о- ку па ци ја и но ви иза зов. Ана ли зи ра ју ћи ли ков ни опус мла дог Но ва ко ви ћа, мр Ја го да Жи ва ди но вић је за бе ле жи ла: ''Но ва ко вић во ли чи сте ви сине и у свом ра ду је са мо ле тач. За то са ње го вим цр те жи ма треба про сто би ти ту... ту реч не ма шта да тра жи. Иако су му цр тежи у осно ви по ет ски ру ко пи си, пре све га пле не сво јом чи стом ли ков но шћу и сно ви ђај ном лепо том. За ње га је цр теж по себна ди сци пли на, и као та кву је не гу је - чак и он да ка да у ње га уно си бо ју. Бо ја ''слу жи'' цр тежу као емо тив на по ви си ли ца, сво је вр сна је рас пе ва на експре си ја, има, пре све га, емотив ни на бој''. Но ва ко вић из ван ред ном цртач ком тех ни ком ула зи у психо ло ги ју пор тре та, уз до да так бо је ства ра но ве пси хо ло шке про фи ле, ли ков ни струч ња ци твр де да је пред њим јед но ши ро ко по ље, не ки но ви преде ли ко ји су тре нут но тек у на го ве шта ју. К. К.

24 24 Среда, 2. октобар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕ ЧА НОСТ РО ТА РИ КЛУ БА Пр ви ро та ри јан ски ми љо каз Ро та ри клуб Срем ска Ми трови ца пре дао је свом граду и су гра ђа ни ма пр ви ми љоказ ко јег су из гра ди ли сво јим сред стви ма и по ста ви ли на тргу код Му зе ја Сре ма и Цар ске па ла те по во дом 17 ве ко ва од об ја ве Ми лан ског едик та. Свеча ном ску пу у Срем ској Ми трови ци, одр жа ном у су бо ту, 28. сеп тем бра, при су ство ва ли су гу вер нер Ро та ри ди стрик та за Ср би ју и Цр ну Го ру Ве ли мир Сте фа но вић и ли дер шип тим ди стрик та, пот пред сед ник Владе Вој во ди не и по кра јин ски секре тар за кул ту ру и ин фор миса ње Сла ви ша Гру јић, ко ји је и кум овог клу ба, пред став ници де се так ро та ри клу бо ва из Ср би је и Ми тров ча ни. По дршку у ви ду те ле гра ма упу ти ли су и ро та ри јан ци из не ко ли ко окол них др жа ва. Под се ћа ју ћи да за не ко лико ме сеци Ро та ри клуб Срем ска Ми тро вив ца сла ви 10 го ди на од чар те ро ва ња, ње гов пред седник Ми ло рад Ко ва че вић је го во рио о ни зу ху ма ни тар них ак ци ја ко је су оства ре не у том пе ри о ду. - По ма га ли смо они ма ко јима је то по треб но, а на гра ђива ли нај у спе шни је. Са да када се сла ви ју би леј до но ше ња Ми лан ског едик та из гра ди ли смо овај ми љо каз на по клон Сла ви ша Гру јић, кум Ро та ри клу ба Срем ска Ми тро ви ца гра ду, гра ђа нима Срем ске Митро ви це и свим ро та ри јан ци ма - ре као је Мило рад Ко ва чевић и на ја вио да ље уре ђе ње овог про сто ра и но ве ху ма не ак ци је. Пот пред седник Вла де Војво ди не и по крајин ски се кре тар за кул ту ру и ин фор ми са ње Сла ви ша Грујић је ка зао да је на све ча ност у Срем ску Митро ви цу до шао да би по др жао от кри ва ње миљо ка за, а то је не што што је до при нос кул ту ри, али ов де је и за то што је при ја тељ Ро та ри клу ба Срем ска Ми тро ви ца. - Ми љо каз је ва жан спо меник јер озна ча ва по јам јед ног дав ног вре ме на и по ка зу је ка ко су се љу ди та да сна ла зи ли. Миљо каз је зна ча јан и за то што је ре зул тат ра да љу ди ко ји же ле да за се бе оста ве бе лег, ре као је, уз оста ло, Сла ви ша Гру јић. О на чи ну ка ко се ко му ници ра ло у Рим ском цар ству и о то ме шта су ми љо ка зи, го ворио је мр Вла ди мир Мал башић, ко ји је ре као да је је дан од раз ло га што је ми љо каз изгра ђен био да се по ка же да је ово део Евро пе и да је овај град био јед но вре ме цен тар ци ви ли за ци је. Ве ли мир Сте фа но вић, гувер нер Ро та ри ди стрик та за Ср би ју и Цр ну Го ру оце нио је ову ак тив ност ми тро вач ких ро та ри ја на ца сим бо лич ним Са све чан сти ро та ри ја на ца мо мен том у го ди ни ју би леја Ми лан ског едик та и чи ном ко јим су се ро та ри јан ци прикљу чи ли овом ве ли ком ју биле ју. На ску пу је из ве ден при годан про грам и ва тро мет, а како је ре че но, при ход од овог дру же ња чла но ви Ро та ри клуба Срем ска Ми тро ви ца ће употре би ти да ре а ли зу ју но ву хума ну ак ци ју. С. Ђ.- М. М. ЗА СА ВИ ЦА ЈА ЧА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА ЗА ЗА ШТИ ТУ ЕКО СИ СТЕ МА СРЕД ЊЕГ ПО ДУ НА ВЉА Одржана увод на ра ди о ни ца про јек та Ду нав ко ји жи ви У че твр так 19. сеп тем бра го ди не у про стори ја ма Ви зи тор ског цен тра Спе ци јал ног ре зер ва та приро де За са ви ца одр жа на је увод на ра ди о ни ца у окви ру про јек та Ду нав ко ји жи ви - Ја ча ње ка па ци те та за за штиту еко си сте ма сред њег Поду на вља пут ка одр жи вом раз во ју пре ко гра нич ног подруч ја Хр ват ска Ср би ја. Про је кат фи нан си ра Деле га ци ја Европ ске уни је у Хр ват ској и Ср би ји у оквиру Про гра ма пре ко гра нич не са рад ње Хр ват ска-ср би ја, а им пле ме ти ра ју Зе ле ни Осијек, Зе ле на Ак ци ја и Јав на уста но ва Аген ци ја за управља ње за шти ће ним при родним ври јед но сти ма на подруч ју Оси јеч ко-ба рањ ске жу па ни је из Хр ват ске, као и По крет го ра на Срем ске Митро ви це и Уни ја еко ло га Срби је UNE CO из Ср би је. Ра ди о ни ци су при су ствова ли пред став ни ци упра вљача Пар ка при ро де Ко пач ки Са ску па на За са ви ци рит, СРП Ка ра ђор ђе во, Пар ка при ро де Ти ква ра, пред ставни ци Аген ци је за упра вља ње за шти ће ним природ ним ври једно сти ма на подруч ју Осјеч ко-барањ ске жу па није, Јав не уст но ве за упра вља ње за шти ће ним природ ним ври једно сти ма Ву ко варско сри јем ске жу па ни је, пред став ни ци гра да Оси је ка, на чел ни ци оп штинских упра ва Ер дут и Бач, као ипред став ни ци свих парт не ра на про јек ту. Уче сни ци су има ли при лику да се упо зна ју са ци ље вима, пла ни ра ним ак тив но стима и оче ки ва ним ре зул та ти ма про јек та, као и ре зул та ти ма ана ли зе по сто је ћег ста ња у сек то ру упра вља ња при родним ре сур си ма пре ко гра ничног ре ги о на и за ко но дав ним, стра те шким и ин сти ту ци јалним окви ром у овој обла сти у Хр ват ској и Ср би ји. Ра ди о ница је би ла при ли ка за ус поста вља ње кон та ка та, раз ме ну ис ку ста ва ме ђу уче сни ци ма из Хр ват ске и Ср би је, а то ком ди ску си је су иден ти фи ко ва ни кључ ни про бле ми у обла сти за шти те при ро де пре ко гранич ног ре ги о на ко ји мо гу би ти ре ше ни за јед нич ким стра тешким пла ни ра њем и из ра дом Ак ци о ног пла на за упра вљање пре ко гра нич ним при родним ре сур си ма. С. Н.

25 Среда, 2. октобар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО 59 PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica МАРКЕТИНГ По тре бан рад ник на от па ду - сто ва ри шту по жељ на Ц и Е кате го ри ја до 40 го ди на ста ро сти. Тел: 063/ / Про да јем ку ћу 200 м2 ули ца 15. Мај у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: ; 061/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу и ка фа ну у Јар ку, може и за ме на. Не ша Тел: 062/ Про да јем стан 110м2, две га ра же насе ље КПД. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: и Про да јем ви кен ди цу Ро хаљ ба зе, нова град ња, плац 22 ара са воћ ња ком огра ђе но све. Тел: и 069/ Про да јем ле пу мо дер ну ку ћу150м2 на спрат ули ца Срем ска у Ла ћар ку на плацу од 40 ари ко ји из ла зи на Ка ра ђорђе ву ули цу. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Ди во шу ули ца Фрушко гор ска 37 са по ла хек та ра зе мље. Тел: 011/ и 069/ Про да јем ку ћу или ме њам за стан уз до пла ту, ули ца Сте ва на Мо крањ ца15. Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 069/ Про да јем но ви ју ку ћу са ло ка лом на до број ло ка ци ји. Тел: 064/ Из да јем на ме ште ну ку ћу са ЦГ, улица Ка ра ђор ђе ва 75. Тел: 065/ Из да јем на ме ште ну ку ћу. Тел: 064/ Про да јем ку ћу на пла цу од 11 ари у Срем ској Ми тро ви ци ули ца Ра тар ска. Тел: 063/ СТА НО ВИ - Издајем стан у Београду на Врачару, двоипособан 64м2. Новоградња, две терасе, две засебне собе, други спрат, лифт, интерфон, централно грејање, телефон, кабловска, интернет. У близини Београдског драмског позоришта и Ђерам пијаце. Тел: 063/ и 062/ Про да јем или из да јем ше сто со бан стан на Жит ном тр гу са две га ра же и по друмом..тел: 065/ и 061/ Из да јем на ме ште ну со бу уче ни ци или уче ни ку. Упо тре ба ку хи ње, ку па ти ла, оста ве. Цен трал но гре ја ње. Тел: ; 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан код Бол ни це. Тел: и 069/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду код же ле знич ке ста ни це. Тел:064/ Из да јем по лу на ме штен јед но со бан стан.тел: 063/ Из да јем стан уче ни ци ма бли зу шко ле. Тел: 063/ С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита 064/ ; 065/ Главна 218 Рума Доњи Петровци - Из да јем јед но со бан на ме штен стан, од мах усе љив. Де по зит оба ве зан. Тел: 064/ Про да јем дво со бан укњи жан стан 64м2 у цен тру Зе му на са на ме шта јем. Вла сник, евра. Тел: 063/ Про да јем нов укњи жен апарт ман на Зла ти бо ру, I спрат, на ме штен 34м2 + га ле ри ја, це на евра. Вла сник. Тел: 063/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у Срем ској Ми тро ви ци, на се ље Ма ти је Ху ђи, I спрат. Тел: 063/ ; (зва ти од 8 14 ча со ва). - Из да јем кон фо ран апарт ман у цен тру Ба ње Ко ви ља че. Тел: 063/ Из да јем ве ћи на ме штен дво ри шни стан ули ца Фру шко гор ска 69 у Сремској Ми тро ви ци. Тел. 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан са цен трал ним гре ја њем на пр вом спра ту у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: 022/ и 061/ Из да јем јед но со бан стан у Бе о- гра ду Во ждо вац ли ни ја 26ТА. Тел: 064/ Про да јем јед но со бан при зе ман стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це, две просто ри је ку хи ња, ку па ти ло, це на евра. Тел: 069/ Про да је се дво соб ни стан од 53 м2, тре ћи спрат, цен трал но гре ја ње у насе љу Ма ти је Ху ђи. Тел: ; 063/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру, ЦГ, ули ца Во ји сла ва Или ћа 7 Пеј тон. Тел: ;062/ Из да јем по лу на ме штен дво ри шни стан у Обор ској ули ци. Тел: и 064/ Из да јем јед но и по со бан стан у Бе о граду Ко њар ник, на ме штен или не на мештен, ЦГ. Тел: 064/ Из да јем дво со бан стан у Де кан цу ули ца Вод на, на пр вом спра ту, без греја ња. Тел: 063/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel: 022/ /

26 26 Среда, 2. октобар МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA NEKA APARATI RADE ZA VAS Prodaja bele tehnike Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica ЛО КА ЛИ РА ЗНО - Про да јем (из да јем) ре но ви ран ло кал у ули ци За на тлиј ској. Тел: и Из да јем по вољ но ло кал у цен тру поче так Ка зан џи лу ка, од мах усе љив. Тел: 022/ Из да јем ло кал 36м2 ули ца Ра тар ска 17, код Зма је ве шко ле. По го дан за канце ла ри ју, ор ди на ци ју. Тел: 063/ Из да је се опре мљен ка фић код диско те ке "Нокс" или про да ја ком плет ног ин вен та ра. Тел: 064/ Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: 065/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Про да јем мо то опре му: јак ну, ру кави це, пан та ло не, чи зме, по јас, ауспух и бо би не ( ја ма ха 1991.ТДМ 850).Тел: 063/ Из да јем по слов ни про стор 350м2 Вогањ ски пут ББ по го дан за ма га цин, про из вод њу. Тел: 060/ ВО ЗИ ЛА Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica 022/ / Ку пу јем ауто мо би ле би ло ко ја го ди на про из вод ње, ста ре но ве ха ва ри са не, пла ћа ње од мах. Тел: 069/ Про да јем Шко ду "Фа во рит" 91. го диште у до бром ста њу. Ис те кла ре ги страци ја. Тел: Про да јем зим ске гу ме за све ауто моби ле по вољ но. Тел: 069/ Про да јем ка ми он ма лу за ста ву го ди на про из вод ње 1991, 80 коњ ских сна га у од лич ном ста њу. Це на 1700 евра, могућ до го вор. Тел: 064/ Про да јем мер це дес 210 го ди на произ вод ње 1998 у од лич ном ста њу. Тел: ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем при ко ли цу мо то кул ти ва то ра МИО Осјек тип П600 го ди на про из водње 1991, це на 200 евра. Тел: , и ГИРИЦЕ 180 дин! СВАКЕ ВЕЧЕРИ ТАМБУРАШИ СВЕ ВРСТЕ ПРОСЛАВА УЗ НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ КАПАЦИТЕТ 50 ГОСТИЈУ BALKAN ALU PLAST PVC I ALUMINIJUMSKA STOLARIJA Izrada i ugradnja vrata, prozora, roletni i komarnika Stari Šor 41, Sremska Mitrovica Tel: 022/ Mob: 064/ Ruma: 069/

27 Среда, 2. октобар МА ЛИ ОГЛА СИ По вољ но да јем ча со ве не мач ког је зика за све про фи ле. Тел: 069/ Про да јем ма ши ну за ме со 12-ти цу, шприц и кру њач руч ни ту ча ни. Тел. 064/ Про да јем ка шу (си руп) од шип ка, дре њи не, ма ли не и ку пи не за при према ње џе ма. Тел: и 061/ Про да јем деч ји рад ни сто са лам пом, сто ли цом, по ли цом и чи ви лу ком. Цена 8000 ди на ра и ком пју тер ски сто са сто ли цом це на 5000 ди на ра. Тел: Же на сред њих го ди на са ис ку ством, не го ва ла би ста ри је осо бе или чу ва ла де цу. Тел: 064/ Про да јем веш ма ши ну Бе ко, 5 кг, неко ри ште на. Тел: 061/ Ку пу јем фуд бал ске ула зни це, стрипо ве и ал бу ме са сли чи ца ма. Тел: 064/ Му шка рац тра жи жен ску осо бу до 65 го ди на, ра ди бра ка. Тел: зва ти по сле 18 ча со ва. - Об ра да и ла ки ра ње оште ће них ка да. Тел: 064/ Про да јем но ву хи дро ма са жну туш ка би ну, за дво је, увоз из Аустри је. Тел: 064/ ; 064/ Про да јем ба гре мо ве сту бо ве, жи цу за ви но гра де 3 ми ли ме тра и 4 мили ме тра и жта по ве за ка ле ме. Тел: 063/ Про да јем Ви ле ро ве го бле не и две ма ђар ске фу ру не за гас. Тел: Ку пу јем бу тан, раз не елек тро мо то ре, руч ни алат, ра зну гра ђе вин ску оре му, кру па ре, ан ти кви те те и про да ја алулам пе ри је. Тел: 061/ Про да јем пре су за це ђе ње гро жђа. Тел: 064/ ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА На осно ву Од лу ке о за ку пу га ра жа ЈП Ди рек ци ја за из град њу Оп шти не Сремска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Оп шти на Сре ма, број 14/2003, и 16/2004), ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца рас пи су је: О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ГА РА ЖА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈОМ ПРИ КУ ПЉА ЊЕМ ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА НА НЕО Д РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ I ло ка ци ја: На се ље Мар ко Пе ри чин Ка ме њар, број 19. тип: зи да на по вр ши на m2: 16,39 по чет на ме сеч на за куп ни на дин./m2 без ПДВ-а: 51,50 дин. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С О ДА ТОЈ СА ГЛА СНО СТИ НА СТУ ДИ ЈУ О ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 1.Ин ве сти тор, REC-EE-O D.O.O. Бе о град- Чу ка ри ца, ули ца То ме Бу ше бр.14, Бе о град, пла ни ра трет ман (раз вр ста ва њем) нео па сног елек трич ног и елек трон ског от па да, на ка та стар ским пар це ла ма бр.5933/16 и 5933/19 к.о. Ср.Ми тро ви ца. 2.На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број /2013-X одр жа не да на го ди не, Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не до не ла је ре ше ње број /2013- X ко јим се да је са гла сност на сту ди ју о про це ни ути ца ја, про јек та: трет ман (раз вр ста ва њем) нео па сног елек трич ног и елек трон ског от па да. ло ка ци ја: Де кан ске ба ште, број 21. тип: мон та жна по вр ши на m2: 12,00 по чет на ме сеч на за куп ни на дин./m2 без ПДВ-а: 38,20 дин. Га ра же се из да ју на нео д ре ђе но вре ме: ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: 022/ КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93/4 Тел/факс: 022/ и 022/ ШИД, Саве Шумановића 125а Тел: 022/ ; Тел./факс: 022/ Е-mail: lvdinzenjering@open.telekom.rs ГРАЂАРА "ЛАКИ 3" Шид, Карађорђева Тел: 022/ , Моб. тел: 062/ Cara Dušana 40, Šid, lokal 022/ / , 069/ ; kuća 022/ / SMS na broj 063/ Mail: infosm@ptt.rs II ПРА ВО УЧЕ ШЋА на ли ци та ци ји има ли це ко је ис пу ња ва усло ве : 1. Да је вла сник пут нич ког ауто мо би ла (До каз: ко пи ја са о бра ћај не дозво ле); 2. Да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца (Доказ: ко пи ја лич не кар те); - ове ра ко пи ја се вр ши у Ди рек ци ји 3. Да ни је За ку пац га ра же чи ји је ко ри сник Ди рек ци ја, а уко ли ко је сте уз при ја ву за Оглас под но си пред лог за от каз Уго во ра о за ку пу га ра же под усло вом да је од да на за кљу че ња Уго во ра про те кло нај ма ње шест ме се ци (Доказ: По твр да Ди рек ци је); 4. Да ни је ду жник Ди рек ци ји (До каз: По твр да Ди рек ци је). Га ра жа се не ће до де ли ти у за куп ли цу чи ји је Уго вор о за ку пу пре стао услед не из вр ша ва ња уго во ре них оба ве за у ро ку од пет го ди на од да на пре стан ка Уго во ра, од но сно ли цу про тив ко га је у то ку или је окон чан из вр шни по сту пак исе ље њем и то у ро ку од пет го ди на од да на по кре та ња из вр шног по ступ ка. III Нај по вољ ни јим По ну ђа чем сма тра се ли це ко је је по ну дило нај ви шу за куп ни ну. Ви си на по чет не за куп ни не је утвр ђе на Ре ше њем За ку по дав ца, а из ли ци ти ра на за куп ни на ће се ускла ђи ва ти са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци. IV Рок за По ну де је 15 да на од да на об ја вљи ва ња. Рок за По ну де ис ти че го ди не. V Уче сник ли ци та ци је, ко ји до би је у за куп га ра жу, пре пот пи си ва ња Уго во ра, ду жан је да упла ти из ли ци ти ра ну за куп ни ну за три (3) ме сеца уна пред. VI ПДВ ПЛА ЋА ЗА КУ ПАЦ. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком за ко ју га ра жу се Пону да под но си, лич но или по штом пре по ру че но, на адре су: ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Јав но отва ра ње По ну да оба ви ће се го ди не у 11,00 ча со ва у про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца,срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл.прав ник Са мо стал ни струч ни са рад ник Тел: 022/

28 28 КУЛТУРА Среда, 2. октобар ПО ВО ДОМ 170 ГО ДИ НА ОД СМР ТИ ЕУСТА ХИ ЈЕ АР СИЋ j У ду ху До си те је вог про све ти тељ ства пи са ла мо рал на по у че ни ја, али је сво јим жи во том и де лом про све ти тељ ски и де ло ва ла, на ро чи то за же не. Осно ва ла дру штво за по моћ удо ви ца ма, мла дим де вој ка ма, де ло ва ла мул ти на цио нал но: дра ге су јој би ле све на ци је, а нај ви ше је во ле ла сво ју П ре де сет го ди не (2003) на Те ке ли ји ну цр кву у Ара ду је, по нај ви ше зала га њем Вла ди ми ра Ми лан кова из Срп ске Цр ње, по ста вљена спо мен пло ча по све ће на "пр вој срп ској књи жев ни ци" но вог до ба - Еуста хи ји Ар сић. Сре ди ном сеп тем бра, по во дом обе ле жа ва ња 170-го ди шњи це од ње не смр ти, у Ара ду (Ру муни ја) одр жан је ме ђу на род ни на уч ни скуп по све ћен књи жевном де лу и до бро твор ном ра ду на ше Сре ми це, ро ђе не у Ири гу 14. мар та го ди не. Ср би у Ру му ни ји, по нај ви ше Ара ђани, где је Еуста хи ја про ве ла нај ве ћи део свог жи во та, али и Те ми швар ци, во де ра чу на да се Еуста хи ја не за бо ра ви. Они чи не и ви ше од то га. Уче сни ци на уч ног ску па би ли су при јатно из не на ђе ни ка да им је поде ље на књи га Сте ва на Бу гарског, об ја вље на ове го ди не у Те ми шва ру, ко ја под на сло вом Еуста хи ја от Ар сич, По ле зна раз ми шља ња до но си са сла вено-срп ског на са вре ме ни српски пре ве де но де ло Еуста хи је Ар сић, ко је је об ја ви ла пре два ве ка. Еуста хи ја као књи жев ница и да нас је ак ту ел на. Еуста хи ја је ин те ре сант на и по свом жи во ту, и по свом делу, књи жев ном и до бро чи нител ном. У род ном Ири гу сврши ла је основ но шко ло ва ње. Обра зо ва ла се и да ље, учи ла је зи ке. Мла да се уда ла, нај пре за Јо ва на Лац ко ви ћа (1792) у Ко прив ни цу, а по сле смр ти првог му жа за То му Ра до ва но вића (око го ди не) у Кар ловац, Karls tadt у Вој ној гра ни ци аустриј ској. Ра до ва но вић је, као успе шан тр го вац, имао плем ство, али ни је дуго по жи вео, та ко да је Еуста хи ја опет оста ла удо ви ца. Мла да и ле па удови ца је са ро ди тељи ма по сле до спела у Се ге дин, па у Арад, град на Мори шу, где се трећи пут уда ла, и то за 16 го ди на ста ри јег од себе тр гов ца Са ву Ар си ћа, градског се на то ра и гра до на челни ка. Због своје до бро твор не де лат но сти наро чи то на пла ну обра зо ва ња српске и ру мун ске омла ди не, Ар си ћи су го ди не доби ли плем ство. За то их је пре по ру чио чу ве ни Урош Не сто ровић, а имао је и пра вог раз ло га. Ка да је у Сентан дре ји (1812) осно ва на пре па ран ди ја (учи тељ ска шко ла) за Ср бе, ко ја се пре се ли ла у Сом бор, па ра лелно су осно ва не и пре па ран ди је у Ара ду, за Ру му не, и у Пе шти, за Гр ке. Са ва и Еуста хи ја су за Арад ску пре па ран ди ју да ли про стор у сво јој ку ћи, да може да поч не са ра дом, а по том су да ли и зе мљу од че га ће се пре па ран ди ја из др жа ва ти, а У окви ру "Да на кул ту ре Ср ба", у Ара ду је, сре ди ном сеп тем бра, одр жан ме ђу народ ни сим по зи јум "Еуста хија Ар сић пи сац и ме це на", на ко ме су и Ири жа ни уче ствова ли. На осно ву Ме мо ран ду ма о трај ној кул тур ној са радњи, ко ји су, 1991, пот пи сли пред став ни ци Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и љу ди Фру шко горја - Оп шти не Ириг и Срп ске чи та о ни це, као и чи ње ни це да је Еуста хи ја Ар сић ро ђена у Ири гу, Ири жа ни су по зва ни да при су ству ју овој ма ни фе ста ци ји и об но ве култур ну са рад њу. Та мо су их пред ста вља ли ди рек тор ка Чи та о ни це Ве ра Нов ко вић и Сте ван Пи ште вић, ко ји су ујед но и чла но ви но во о- сно ва ног удру же ња "Еустахи ја". Го сти су би ли ср дач но до че ка ни и сме ште ни у та козва ној Срп ској ку ћи у Те мишва ру, се ди шту Са ве за Ср ба у Ру му ни ји. По ред оста лих, свој рад на сим по зи ју му је пред ста ви ла и Ве ра Нов ко вић: Ириг и тамо шње дру штво "Еуста хи ја". Спо мен пло ча у Ара ду Уче сни ци сим по зи ју ма су по ло жи ли цве ће на спо мен пло чу по ро ди це Ар сић у порти Те ке ли ји не цр кве у Ара ду и по се ти ли ма на сти ре Хо дош и Без дин. На сим по зи ју му се ро ди ла иде ја о са ра да њи Саве за Ср ба у Ру му ни ји, Ма ти це срп ске и Срп ске чи та о ни це у Ири гу и мо гу ћем но вом из дању пр вог штам па ног де ла једне Срп ки ње, Со вет ма тер њи Еуста хи је Ар сић, ко је је штампа но го ди не. В. Н. Еуста хи ја Ар сић ( ) по том и дру гу ку ћу у ко јој је ова шко ла ра ди ла. Еуста хи ја је код се бе, у Арад, пре ве ла и сво је ро ди теље. Њи хо ви гро бо ви су уз цркву Св. Пе тра и Па вла у Араду (Те ке ли ји на цр ква), о че му све до чи спо мен-пло ча на зи ду цр кве, по диг ну та за ње ног живо та, а по сле смр ти ње ног трећег му жа (1824). Еуста хи ја, обра зо ва на, лепа и не го ва на, би ла је ве ли ка но вост за "срп ско оп ште ство" у Ара ду. Она је уне ла жен ску но ту у срп ско ви со ко дру штво, до тад озна че но офи цир ским и све ште нич ким чи ном, чи ме се срп ско гра ђан ство, ко је је имало му ке да про дре до зна ча ја чак и на срп ским на род но-цркве ним са бо ри ма у Кар лов цима, што ће ус пе ти тек с Ми лети ћем, у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, из јед на чи ло са дру гим на ци о нал но сти ма у аустриј ској им пе ри ји, па и у Евро пи. Она се од ва жи ла да свој пр ви књижев ни мо но граф ски рад об ја ви у Пе шти, го ди не: Со вјет ма тер њи ју но сти срп ској и вала хиј ској оба по ла. Као аутор је на ве де но "Со чи ни тељ ни ца", али је ипак при кра ју књи ге испод јед не пе сме ста ја ло, Еустахи ја от Ар сић. Под пу ним именом и пре зи ме ном штам па ла је но ву књи гу у Бу ди му, годи не: По ле зна раз ми шља ња о че ти ри го ди шња до ба. У сво јој ку ћи у Ара ду др жала је "књи жев не са ло не", претпла ћи ва ла се на све та да Ву кове књи ге и оне дру гих срп ских пи са ца, са ку пља ла прет пла ту за срп ску књи гу, као "пре нуме рант" пла ћа ла и сво је и туђе по руџ би не, има ла знатну би бли о те ку срп ских и стра них књи га. Го ди не об ја ви ла је свој рад у Ле то пи су Ма тице срп ске и по ста ла члан Ма ти це срп ске. Тре ба ли ре ћи да је и у пр вом и у другом слу ча ју би ла пр ва же на, Српки ња, и са радник ста ро древ ног Ле то пи са и члан ста ре и до бре Ма ти це срп ске, а ње не до на ци је Ма ти ци при стиза ле су и по сле ње не смр ти, 17. фе бру а ра го ди не. Јо а ким Вујић, отац срп ског по зо ри шта, ко ме је Еуста хи ја по ма га ла и мо рал но и ма те ријал но, по све тио је добро твор ки сво ју ауто би о гра фи ју. Би ла је прет платник и чи та лац свих та да шњих срп ских нови на (Но ви не серб ске, од 1817, Срп ска пче ла, Народ не но ви не). Еуста хи ја ни је за бо равља ла Ириг, сво је ме сто ро ђе ња. По ред цр ка ва у Ара ду, по мо гла је и цркву у Ири гу. По ред то га, по ма га ла је бол ни ца ма, жу па ниј ским и град ским, срп ским шко ла ма, основним и ви шим, ру мун ским шко ла ма... Би ла је ме ђу осни ва чи ма арад ске банке. Ма ло је про сто ра да се на ве ду сва ње на добро чин ства. У ду ху До си те је вог про све ти тељ ства пи сала је мо рал на по у че ни ја, али је сво јим жи во том и де лом про све ти тељ ски и де ло ва ла, на ро чи то за же не. Осно ва ла је друштво за по моћ удо ви ца ма, мла дим де вој ка ма, де лова ла мул ти на ци о нал но: дра ге су јој би ле све на ци је, а нај ви ше је во ле ла сво ју. Ни је би ла без про бле ма. По сле смрти Са ве Ар си ћа (1824) де це нија ма је во ди ла бри гу о има њу, до на ци ја ма, си ро тим срп ским умет ни ци ма, шко ло ва њу румун ске омла ди не, жен ском пита њу. Ње на мо дер ност и да нас за ди вљу је. На ску пу у Ара ду ( сеп тем бра 2013) ре фе ра те су под не ли: Бо жи дар Па нић, ве ли ки ис тра жи вач арад ске исто ри је, о Еуста хи ји као општем кул тур ном на сле ђу Арада, Ра ди вој До де ро вић, истра жи вач књи жев не тра ди ци је у Евро пи тог вре ме на, ко ји је Еуста хи ју свр стао ме ђу рет ке Евро пљан ке ко је су та да парти ци пи ра ле у про све ти тељ ском кру гу, др Мо ни ка Фин (са Универ зи те та Па до ва у Ита ли ји), ко ја је са чи ни ла по ре ђе ње дела Еуста хи је Ар сић и нај зна чајни јих Ита ли јан ки тог вре ме на, Да ни ца Вуј ков из Но вог Са да, ко ја је са чи ни ла ком па ра ци ју Еуста хи је и Ми ли це Сто ја ди новић Срп ки ње, ро ђе не у Бу ковцу, пр ве срп ске мо дер не песни ки ње. Иси до ра То ча нац је има ла ре фе рат о од но су Еустахи је и Јо а ки ма Ву ји ћа, оца српског по зо ри шта, а Љу бо мир Сте па нов, вред ни ис тра жи вач оп сто ја ња Ср ба у да на шњој Руму ни ји, о мар ги на ли ја ма ве заним за Еуста хи ју Ар сић. Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка Срп ске чи та о ни це у Ири гу, под се ти ла је на ме сто ро ђе ња Еуста хи је, ње но од ра ста ње и обра зо ва ње, као и на дру ге вред не Ири жане. Ко нач но, Сте ван Бу гарски, ауто ри тет за Ср бе и српско пра во сла вље у Ру му ни ји, упо зо рио је уче сни ке на уч ног ску па на оспо ра ва ња Еуста хије, по гре шна ту ма че ња, чак и из но ше ња по гре шних чи ње ница (у ра зним на пи си ма) у ве зи Књи га "Ко ри сна раз ми шља ња" из го ди не ње ног жи во та и ра да, те из нео низ ко ри сних пред ло га за бу дуће де ло ва ње у ве зи ре а фир маци је Еуста хи је као на ци о нал не и кул тур не вред но сти Ср ба, свих и сву да, а не са мо у Иригу и Ара ду, тј. у Ср би ји и Руму ни ји. Пот пи сник ових ре до ва је го во рио о до бро чин стви ма Еуста хи ји ним, те о по тре би да се на ста ви про у ча ва ње жи во та и де ла Еуста хи је Ар сић. Уче сни ци овог ску па сложи ли су се да се по ве де акци ја за ди за ње спо мен би ста Еуста хи ји у Ири гу, Ара ду, Но вом Са ду а на ро чи то да се ње на вред на књи жев на де ла учи не до ступ на са вре ме ном срп ском чи та о цу. Др Дра го Ње го ван

29 Среда, 2. октобар КУЛТУРА 29 НО ВИ КЊИ ЖАР СКИ НА СЛО ВИ Ан ђел ко Ер де ља нин: "Књи га жи вот" (За пи си о књи га ма), Фу ту ра, Пе тро ва ра дин Н Ан ђел ко Ер де ља нин аш по зна ти са ти ри чар и афо ри сти чар, пе сник и про зни пи сац, аутор број них ра дио дра ма и на сло ва за нај мла ђе, Ан ђел ко Ер деља нин (Вој ка, 1941), са ду боким но ви нар ским ко ре ни ма у "Срем ским но ви на ма" и Ра дио Но вом Са ду, упра во је об ја вио књи гу о књи га ма, не ка ко та ко и на сло вље ну, Књи га жи вот. У пи та њу су за пи си о књи га ма, што је у под на сло ву и на зна чено, а за пра во је реч о се дам десе так кри тич ких тек сто ва изабра них из опу са од око 400 до са да об ја вље них књи жев них при ка за у до ма ћим ли сто ви ма и ча со пи си ма. Већ и сам из бор при ка за, есе ја и чла на ка за ову књи гу мно го го во ри о афи ни те ти ма кри ти ча ра, али и ње го вом насто ја њу да чи та о ци ма при ближи че сто ма ње по зна те и недо вољ но при зна те књи жев не ства ра о це. На јед ној стра ни, ту су Алек сан дар Ти шма, Јо ван Дун ђин (чак осам при ло га), Бори слав Пе кић са ње го вим седмок њиж јем Злат но ру но, Ви да Ог ње но вић, Ра ша Пе рић, Пет ко Вој нић Пур чар, Ву ји ца Ре шин Ту цић, Ми лу тин Ж. Па влов, Миро Вук са но вић и Пе ро Зу бац, за тим Сло бо дан Зу ба но вић и Фра ња Пе три но вић, па Ла за Ко стић (ка ко га ви ди Зо ран Лазин), на дру гој су они о ко ји ма се ма ње го во ри ло и пи са ло пе сни ци Жар ко Аћи мо вић (пет при ка за) и Ра де То мић, свестра ни Вла ди мир Бог да но вић, но ви нар, пи сац и сли кар Урош Сте па нов Рош, аутор из ди јаспо ре Пре драг Сте па но вић, па из бе гли ца Мир ко Де мић, Го ран Ми ми ца... Са до ста по што ва ња и за вичај не бла го на кло но сти, Ер деља нин пи ше о но вим књи га ма сво јих зе мља ка, Сре ма ца, добро зна них ауто ра: Бра не Црнче ви ћа, Ра то ми ра Да мја но ви ћа, Ђор ђа Су дар ског Ре да, Не дељка Тер зи ћа, Рат ка Чо ла ко ви ћа, Пе тра Зе ца и Сло бо да на Тишме (Ста ра Па зо ва, 1946). На Ти шми ну књи гу Бер нар ди је ва со ба наш кри ти чар је ука зао док још ни је би ла овен ча на НИН-овом на гра дом, ав гу ста 2011, упра во у "Срем ским нови на ма". Уоп ште, не ки од при ка за засту пље них у из бо ру под на словом Књи га жи вот, нај пре су обја вље ни у овом ли сту: о књи гама Ане Ду даш, С. Ти шме, Р. Дамја но ви ћа, С. Зу ба но ви ћа, Ф. Пе три но ви ћа, П. Зе ца, Н. Терзи ћа. Спи сак оста лих но ви на и Foto galerija ча со пи са је по ду жи: Ле то пис Ма ти це срп ске, Кро во ви, Луча, Сун ча ник, Траг, Ула зни ца, Злат на гре да, Књи жев не но вине, Са вре ме ник, Бор ба, Дневник... Пр ви пут се об ја вљују есе ји о Се мољ зе мљи Ми ра Вук са но ви ћа и са ти рич ном рома ну Бач ки Дон Ки хот Ма ринка Ар си ћа Ив ко ва. По ме ни мо још по ле ми чан на слов По литич ки ко рект но о Ја ши То ми ћу, уз опа ску из под на сло ва ка ко "ни је по ште но о не чи јем де лу из 19. ве ка су ди ти по ме ри лима 'по ли тич ке ко рект но сти' из 21. ве ка". По во дом сво је нај но ви је књи ге, Ан ђел ко Ер де ља нин је пот пи сни ку ових ре до ва и коле ги из "Срем ских но ви на" пору чио: "Те ства ри по след њих де се так го ди на пи шем ви ше не го са ти ру, јер ипак је леп ше пи са ти о књи га ма (ма кар би ле и ло ше) не го о по ли ти ци и прате ћим по ја ва ма." Д. По зна но вић ПО ВО ДИ СЛИ КА "ВЕ ЛИ КА ИЗА" У БЕ О ГРА ДУ Дело Вла ха Бу ков ца из колекције Спомен - збирке Павла Бељанског први пут изложено у нашој земљи Наш по зна ти ди пло ма та и ве ли ки ко лек ци о нар Павле Бе љан ски ( ), ко ји је но вем бра го ди не уго во ром о по кло ну срп ском на ро ду за ве штао сво ју дра гоце ну ли ков ну збир ку, са ве ликом стра шћу, љу ба вљу и упорно шћу је са ку пљао умет нич ке сли ке, скулп ту ре, та пи се ри је и цр те же. На ста вио је да то чи ни све до кра ја жи во та, да би ову зна ча ју ну ко лек ци ју за о кру жио мо ну мен тал ним делом Ве ли ка Иза слав ног слика ра Вла ха Бу ков ца (Цав тат, 1855 Праг, 1922), на ста лим го ди не. Сли ка ин спи риса на исто и ме ним бу ле вар ским ро ма ном фран цу ског пи сца Алек си са Бу ви јеа, по бу ди ла је ве ли ку па жњу па ри ске јавно сти због ле по те и сло бод ног при ка зи ва ња жен ског те ла (на ја вље на у штам пи као "пое ма о по хот ној же ни"). Спо мен збир ка-па вла Бељан ског на но во сад ском Тр гу га ле ри ја за јав ност је отворе на го ди не, у по чет ку ори јен ти са на да де ла из своје ко лек ци је, углав ном, презен ту је јав но сти пу тем стал не по став ке. Та ко и Бу ков че ва Вла хо Бу ко вац: Ве ли ка Иза (1882) Ве ли ка Иза (уље на плат ну, 169,5 х 208 цм) ни је би ла доступ на ши рем кру гу по што вала ца умет но сти. По сле ње не ре ста у ра ци је у кон зер ва торско-ре ста у ра тор ском оде љењу Га ле ри је Ма ти це срп ске, сре ди ном сеп тем бра је пр ви пут из ло же на у Бе о гра ду, пет де це ни ја по што је по кло ње на Спо мен-збир ци Па вла Бе љанског. Прет ход но је го сто вала са мо још у Ха гу и За гребу (2009). Мул ти ме ди ја ла на из ло жба Ве ли ка Иза Вла ха Бу ков ца у До му Вој ске Ср бије тра ја ће све до 2. но вем бра (аутор ке др Ја сна Јо ва нов и Ми ли ца Ор ло вић Чо ба нов). По ред цен трал не по став ке по све ће не Ве ли кој Изи, ко ја је на гра ђе на Злат ном меда љом на Про лећ ном са ло ну у Па ри зу, осми шљен је и по себан про грам на ме њен сле пим и сла бо ви дим осо ба ма, са тактил ним ди ја гра ми ма и аудио во ди чем. Та ко ђе, пред ви ђе не су и про јек ци је два ТВ филма до ку мен тар ца о Ве ли кој Изи (3. ок то бра) и Ви део био гра фи је Вла ха Бу ков ца (10. ок то бра). Д. П. Ксенија Бјелова (Русија): Мраз и сунце... чудесан дан! Са изложбе у Дому војске у Београду

30 30 Среда, 2. октобар Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад Прасад Teлад >480 кг кг kg Товљеници Товљеници > Бикови > Крмаче клање за > Овце све Воће Производ Мера СМ БГ НС Ананас кг Бресква кг Грожђе бело Грожђе црно кг кг Јабука кг Крушка кг Лешник кг ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ОГЛЕД НИМ ПО ЉИ МА У ЛА ЋАР КУ Одр жан Дан по ља хи бри да ку ку ру за У ор га ни за ци ји ФНПСМС (Фран цу ско на ци о нал но удру же ње по љо привред них про из во ђа ча се ме на ку ку руза и сир ка) и По љо при вред но струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца, на по те су За бран у Ла ћар ку, одр жан је про те кле не де ље Дан по ља хи бри да ку ку ру за, на ко јем су пред ста вље ни ре зул та ти се дам се мен ских ку ћа, сва ка са по три хибри да, плус кон тро ле. Сво је хи бри де у огле ду има ле су ком па ни је: Ли ма гра ин, Ca us sa de Де калб, Еура лис, Ma i sa do ur, Син џен та и RAGT. Kако је у свом обра ћа њу оку пље нима ис та као ди рек тор По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца, дипл. инж. Жар ко Су вић, Дан по ља са јед не стра не ну ди мо гућ ност смен ским ку ћа ма да са гле да ју сво је до ме те, а произ во ђа чи ма да се до дат но ин фор ми шу и на ли цу ме ста уве ре у то ко ја се ме на и под ко јим усло ви ма мо гу да ти нај бо љи род. са дру ге стра не овај скуп и одр жава, по себ но апо стро фи ра ју ћи про из вођа че ко ји ко ри сте про из во де се мен ских ку ћа ко је су за сту пље не у огле ду. - За нас ор га ни за ци ја овог Да на поља зна чи мно го и то пре све га, на промо ци ји, ра ди мо огле де, а са фи нан сијске стра не гле да но ми те огле де на плаћу је мо. Дру го, као на уч на ин сти ту ци ја ко ја се ба ви на уч ним ра дом мо же мо да пра ти мо ка кви су огле ди се дам за ступље них се мен ских ку ћа, а не са мо меркан тил ну про из вод њу. На кра ју, у ра ду са по љо при вред ним про из во ђа чи ма може мо да по ка же мо и пред ста ви мо но ве хи бри де и да их еду ку је мо. Ина че, 100 У оби ла ску по ља Жар ко Су вић хек та ра ко је до би ја мо од гра да углавном ко ри сти мо за из во ђе ње огле да - рекао је Су вић. У име ло кал не са мо у пра ве го во рио је ре сор ни на чел ник Вла ди мир На стовић, ко ји је ис та као да ова ма ни фе стаци ја, као и са ма ми тро вач ка ПСС има ју ве ли ку уло гу у кре и ра њу раз вој не поли ти ке из обла сти по љо при вре де. - Ми смо стал но у кон так ту са ПСС у Срем ској Ми тро ви ци и са ра ђу је мо на нај ви шем мо гу ћем ни воу, а све у ци љу и ин те ре су гра ђа на, од но сно по љо привред ни ка на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Та ко да је и ова ма ни феста ци ја по жељ на, до бра и ко ри сна. Сви зна мо да без на у ке и еду ка ци је да нас у по љо при вре ди на ши по љо при вред ни ци не ма ју че му да се на да ју. При ме на на у- ке и нај но ви јих до стиг ну ћа у по љо привре ди је нај ва жни ја ствар ко ја тре ба да се спро ве де на на шим по љи ма. Д. Ћо сић Лимун кг Орах кг Смоква (сува) Поврће кг Производ Мера СМ БГ НС Боранија кг Блитва веза Брокола кг Цвекла кг Карфиол кг Краставац кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Купус кг Лук бели кг Лук црни кг Паприка кг Пасуљ бели кг Пасуљ шар. кг Першун Веза Шаргарепа кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Кре ну ла про да ја ку ку ру за Стар то ва ло је тр жи ште ку ку ру за рода го ди не. Пр во тр го ва ње новим ро дом ку ку ру за да ло је пе чат цело куп ном про шло не дељ ном тр го ва њу, а оства рен про мет од то на ро бе, што је за 12,24 по сто ма ње у од но су на обим тр го ва ња у прет ход ној не де љи. Ка ко ис ти че Жар ко Га ле тин, ди рек тор но во сад ске Про дукт не бер зе, Фи нансиј ска вред ност про ме та је из но си ла ди на ра, од но сно 21,16 посто ма ње у од но су на исти по ка за тељ из прет ход не не де ље. По сле крат ко трај ног ис пи ти ва ња снага, отво ри ло се и тр жи ште ку ку ру за рода Ку кру руз је за по чео сво ју но ву еко ном ску го ди ну це ном од 13,93 дин/ кг (12,90 без ПДВ). Ова старт на це новна по зи ци ја је углав ном оче ки ва на. Оно што се из у зет но рет ко до га ђа, а зад њи пут ова кав слу чај се де сио го ди не, је сте да це на ку ку ру за но вог ро да бу де из над ак ту ел не це не ове ро бе про шлого ди шње про из вод ње. На и ме, про сечна це на ку ку ру за про шло го ди шњег ро да у не де љи за на ма је из но си ла 13,80 дин/кг (12,78 без ПДВ), што је ис под це не пр вог тр го ва ња но вим куку ру зом. Ина че, то је пад у од но су на про сек це не у прет ход ној не де љи од 1,70 по сто. Оп шти је ути сак да це на новог ку ку ру за за са да ни је на ни воу ко ји при вла чи из во зни ке на на шем тр жи шту. Они ће се сва ка ко по ја ви ти на тр жи шту, Про из вод Кукуруз прошлогодишњи род Це на (дин/кг без ПДВ) Пшеница Сунцокрет Увозна сојина сачма Семенска пшеница (са ПДВ) Соја али ка ква ће би ти њи хо ва по ну да вр ло бр зо ће по ка за ти из во зна кал ку ла ци ја. Од свих фак то ра у овом тре нут ку, изво зни ци ма на ру ку иде је ди но пад вредно сти ди на ра. У сен ци де ша ва ња на тр жи шту куку ру за, мо жда и нео прав да но за по ставље на је вест да је пше ни ца до сти гла свој ово се зон ски це нов ни мак си мум. Це на од 17,00 дин/кг без ПДВ, ко ли ко је из но си ла пре те жна це на тр го ва ња у про те клој сед ми ци, је нај ве ћа це на још од по чет ка же тве од пре три ме се ца. Про сеч на це на тр го ва ња је из носи ла 18,28 дин/кг (16,93 без ПДВ), што је за 1,74 по сто раст у од но су на це ну прет ход не не де ље. Со ја је и ове го ди не пре у зе ла уло гу спа си о ца за на ше по љо при вред не произ во ђа че. Тр жи шна по зи ци ја ове ро бе је да нас нај ста бил ни ја и нај бо ља са аспек та ис пла ти во сти про из вод ње. Инте ре сант но је да је свих шест ку по продај них уго во ра пре ко бер зе ре а ли зо вано по је дин стве ној це ни од 48,60 дин/ кг (45,00 без ПДВ). У од но су на це ну из прет ход не не де ље, ак ту ел на це на је ве ћа за 3,37 по сто. Од ро ба из тзв. со ја ком плек са тр го ва но је и уво зном со јином сач мом са 46 по сто про те и на по це ни од 75,60 дин/кг (63,00 без ПДВ). Тр жи ште сун цо кре та и да ље је вео ма при сут на те ма не са мо за тр жи шне уче сни ке, већ и ши ру јав ност. Ста тистич ки по сма тра но, це на ове ро бе на на шем тр жи шту је у бла гом па ду поре де ћи це не из про те кле у од но су на прет ход ну не де љу. Тај пад је 2,50 посто. Ме ђу тим, вр ло је ин ди ка тив но да су се це не ге не рал но већ тре ћу не де љу за ре дом прак тич но по зи ци о ни ра ле на нивоу ко ји је вр ло ко ре ла ти ван це на ма зема ља у окру же њу. У про те клој не де љи на бер зи у Но вом Са ду је ре а ли зо ван ку по про дај ни уго вор по це ни од 29,27 дин/кг (27,10 без ПДВ). У не де љи за на ма на Про дукт ној берзи тр го ва но је и се мен ском пше ни цом по про сеч ној це ни од 27,08 дин/кг.

31 Среда, 2. октобар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни же це не га сног при кључ ка Ми тро вач ко ЈП Срем-гас на ста вља са при кљу че њи ма но вих ко ри сни ка на га сну мрежу, али су це не при кључ ка из ме ње не. Но ве це не при кључ ка, са ПДВ-ом, из но се ди на ра за мер ни сет Г-4 и дина ра за мер ни сет Г-6. По пуст од пет од сто оства ру је се упла том су ме од јед ном и та да је це на при кључ ка за мер ни сет Г ди на ра, а за мер ни сет Г ди на ра. Бу ду ћи по тро ша чи га са при кљи чак мо гу да пла те на шест или 12 ра та, али уз упла ту аван са од 25 од сто. ТРО ШКО ВИ ТИП СКОГ ПРИ КЉУЧ КА (са ПДВ-ом) МЕР НИ СЕТ БЕЗ ПО ПУ СТА СА ПО ПУ СТОМ 5 % Г ди на ра ди на ра Г ди на ра ди на ра Мо гућ ност пла ћа ња на 6 и 12 ра та, уз упла ту аван са од 25 % СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА VELIKO- DUŠNOST FRANC. GLUMICA, ŽIRARDO "METAR" PRET- PLATA (FRANC.) FRANC. SLIKAR, OGIST IME GLUMCA PACINA MUZEJ VOŠTANIH FIGURA, MADAM... ISVRATITI PLANINA U SRBIJI NAJVECA PRITOKA SAVE UDARATI DLANOM PO LICU UCINITI VREDNIJIM PRILOG ZA MESTO "INDIJUM" JEDINICA ZA TEMPE- RATURU TENIS (FIG.) MESTO U ŠVAJCAR- SKOJ HRV. FOTO- GRAF, ANA MESTO KOD BEOGRADA "OBIM" ONI ŠALJU PISMA JAP. SLI- KAR KOICI ŠETATI PO KORZOU "NATRIJUM" LUKA U ŠVEDSKOJ CAJ, ODVAR AMERICKI ATLE- TICAR, MORIS LJUTI KOREN KITOVA KOST DIRIGENT OSKAR LINGVIST, COMSKI NE DOCI NA VREME ŽENSKO IME TENISER SA SLIKE LEK. BILJKA (MN.) MALI ZAPERAK UKLANJA- TI PRLJAV- ŠTINU, CISTITI IGRA KARTAMA ŽENSKO IME PROTE- STANTSKI SVEŠTENICI "RUMUNIJA" ONAJ KO NEŠTO CITA "SEVER" FRANC. PISAC, BALZAK "KIKINDA" CELINA (LAT.) AMERICKI GLUMAC, ROBERT "RAZRED" MILOSRÐE (LAT.) NEGA KONJA ILI KRAVE (MN.) IMAGI- NARNA JEDINICA INICIJALI PISCA CANKARA ВО ДО РАВ НО: 1. Плов ни обје кат, 7. Део коњ ске но ге, 13. Име Ху да, 14. Два иста сло ва, 16. Има ње, 17. По ја ва на мо ру под ути ца јем Сун ца и Ме сеца, 18. Хер це го вац, 20. Уз раст, фи гу ра, 21. Жен ско име, 22. Ту пан, иди от (мн.), 24. Пољ ска авио ком па ни ја, 25. Оти сци сто па ла, 26. Ауто о зна ка за Пу лу, 27. Име глу ми це Бак стер, 28. Ре ка ко ја уви ре у дру гу ре ку, 29. Жете лач ка алат ка, 30. Ко нац за пле те ње (мн.), 31. Име глум ца Де ло на, 32. Ри бља ја ја шца, 34. Име но бе лов ца Ан дри ћа, 35. Ме ра за те жи ну (мн.), 36. Кон зу ми ра ти хра ну, 38. Ме ра за зе мљи ште, 39. Део вој не опре ме, рук сак, 40. Хе миј ска је ди ње ња, 41. Из не по сред не бли зи не. УС ПРАВ НО: 1. Нај ви ша ди нар ска пла ни на из ме ђу Ска дар ског је зе ра и Ибра, 2. Ко зме тич ки пре па рат, 3. Охо лост, раз у ла ре ност, 4. Дре ка, гала ма, 5. Дру га, оста ла, 6. Из вр шни рад ни ор ган, 7. Озна ка за кру на, 8. Уз вик при ско ку, 9. Бе ма сно ће, 10. Јед на ки, слич ни, 11. Ди вља ру жа, 12. Вој нич ки тер мин, 15. Усме не рас пра ве, 19. Ре ка ко ја од во ди во ду из је зера, 22. Са кри ва ти, 23. Име глу ми це Рас, 25. Три (итал.), 26. Пре ма зи ва ње, 28. На гра да за рад (мн.), 29. За со ље ни (мн.), 30. Део ша ке, 31. Арал ско је зе ро, 33. Не кон стро ли са но сме ја ње, 35. Озна ка на за ста ви, 37. Хе миј ски знак за ири ди јум. Са ста вио: Т. Зе ман VULKAN NA SICILIJI GRCKI POLITICAR KOSTAS SRPSKI FILOLOG, DJURA 23. i 18. SLOVO AZBUKE 17. I 1. SLOVO AZBUKE TRIK "ITRIJUM" BEZBOJNO MIRISNO ULJE GLUMICA RAS OTPACI "DINAR" DEO AUTO- MOBILA СУДОКУ BRITANSKI DRŽAVNIK, CERCIL MUŠKO IME "LITIJUM" RUSTINJA U INDIJI "REOMIR" VAZDUHO- PLOVAC "NUMERA" STANOV- NICI KNICA SRPSKA GLUMICA, NEDA ВИЦЕВИ Бра те, раз ва лио сам у те ре та ни. Имам ја ку упа лу ми ши ћа. Шта да ра дим? -Узми два ан до ла и у ка ду то пле во де. Су тра дан зво ни те ле фон. - Бра те, ни је ми по мо гло. Да ни је ма ло два ан до ла на це лу ка ду? Оти шла два по ли цај ца на пе цање. Док су пе ца ли, је дан је по чео да се чу ди. Дру ги га упи та: -Шта је то то ли ко чуд но? -Ба цим ци глу че твр та сту, а она пра ви кру го ве.

32 32 Среда, 2. октобар ЛОВ ЦИ ИЗ ЕР ДЕ ВИ КА, БИН ГУ ЛЕ И ЉУ БЕ Осно ва ли но во удру же ње Чла но ви три ло вач ка друштва из Ер де ви ка, Бин гу ле и Љу бе не дав но су ис ту пи ли из Ло вач ког удру же ња Шид и осно ва ли но во удру же ње ко је је до би ло на зив Ку ли на Ер девик, а њи хо во ло ви ште је поне ло име Је зе ра. На че лу овог но во фор ми ра ног Удру же ња на лази се Ер де ви ча нин Пе тар Ста ни вуко вић Ма чак. - Га зду је мо са осам хи ља да хек тара лов не по вр ши не, нај ве ћи део ло ви шта - око че ти ри хи ља де хек та ра се на ла зи у Ер де ви ку, у Бин гули има око две хи ља де, а оста так је у Љу би. Има мо 78 чла но ва: Ерде вик 33, Бин гу ла 21, а Љу ба 18. Се ди ште нам је у Ер де ви ку и за са да ко ри сти мо про сто ри је ер девич ког Ло вач ког дру штва ко је се ту на ла зи већ три де це ни је. Део тих про сто ри ја смо ре но вира ли, до ста ула же мо у тај дом и ни смо до зво ли ли да га сру ше с об зи ром да је то ста ра згра да у ко јој је не ка да би ло Кул турно умет нич ко дру штво Бран ко Ра ди че вић ка же Пе тар Стани ву ко вић Ма чак, до да ју ћи да су ер де вич ки лов ци у по следње две три го ди не у ре но ви рање тог објек та уло жи ли око 10 хи ља да евра соп стве них средста ва. Пред сед ник Пе тар Ста ни ву ко вић Ма чак Пре ма ње го вим ре чи ма, осим Ер де ви ча на и оста ла два дру штва има ју сво је ло вач ке до мо ве ко је та ко ђе ре дов но одр жа ва ју. Лов ци се са ста ју у сва три се ла, по до го во ру, а ло во ви се одр жа ва ју по је динач но по дру штви ма. - То ком го ди не орга ни зу је мо два три за јед нич ка од ла ска у лов ка да нам у посе ту до ђу и лов ци из Би је љи не. Са тамо шњим удру же њем ко је оку пља 19 се ла би је љин ске оп штине су се по бра ти ми ли лов ци из Ер де ви ка и Бин гу ле, та ко да се у тим ло во ви ма са ку пи око стоти ну ло ва ца. Осим пре да то ра, у на шем ло ви шту има мо још и зе ца, ср не ћу ди вљач, фа за на и ди вљу сви њу ка же Ста ниву ко вић, до да ју ћи да по ред то га што иду у лов, лов ци се и бри ну о ди вља чи и одр жава ју ло ви шта, по чев од хра нили шта, пре ко со ли шта, па до че ка. А да је реч о са ве сним ловци ма, го во ри и по да так да они у зим ском пе ри о ду у лови ште из не су око ва гон и по хра не, од но сно око 300 ки логра ма со ли. С. М. фо то: М. М. Ло вач ки дом у Ер де ви ку У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Ра до ви на цр кви у Ши ду На ри мо ка то лич кој цр кви Пре све то га ср ца Ису со ва у Ши ду у то ку су ра до ви на другој фа зи ре кон струк ци је ко ја се са сто ји у за ме ни це ло куп не кров не ре кон струк ци је и плафо на. Ре кон струк ци јом цр кве кров ће до би ти из вор ни из глед, а за вр ше так ра до ва пред ви ђен је до по ло ви не де цем бра. Финан сиј ска сред ства су обез беђе на из до на тор ских сред ста ва цр кве них фон до ва из Аустри је и Не мач ке, као и уз ве ли ку помоћ вер ни ка. С. М.

33 Среда, 2. октобар На осно ву До пу не Про гра ма ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја на те ри то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца до не тог да на на 31. сед ни ци Град ског ве ћа гра да Срем ска Ми тро ви ца под бро јем /2013-III, a по прет ход но при ба вље ној са гласно сти Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и водо при вре де бр / од , на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду гра да Срем ска Ми тро ви ца рас пи су је Ј А В Н И П О З И В бан ка ма за ин те ре со ва ним за крат ко роч но кре ди ти ра ње ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца уз уче шће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла ка ма те на кре ди те На осно ву До пу не Про гра ма ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја за под руч је те ри то ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца до не тог да на г. нa 31. сед ни ци Градског ве ћа Гра да Срем ска Ми тро ви ца под бро јем / 2013-III, а по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де број / од го ди не, на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду рас пи су је КОН КУРС ЗА ДО ДЕ ЛУ СУБ ВЕН ЦИ ЈА ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ДЕ ЛА КА МА ТЕ ДУ ГО РОЧ НИХ КРЕ ДИ ТА у из но су до ,00 ди на ра I По зи ва ју се бан ке за ин те ре со ва не за крат короч но кре ди ти ра ње ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва за на бав ку ре про ма те ри ја ла а уз учешће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла кама те, да Град ској упра ви за по љо при вре ду под не су пи са не по ну де са усло ви ма кре ди ти ра ња. II За ин те ре со ва не бан ке мо ра ју ис пу ња ва ти сле де ће усло ве: 1. Кре ди ти су на ме ње ни по љо при вред ним га здинстви ма са те ри то ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца; 1. Ре ги стро ва но по љо при вред но га здин ство захтев за кре дит под но си бан ци; 2. По љо при вред но га здин ство из тач ке 1. има право на је дан кре дит ко ји не мо же би ти ма њи од ,00 ди на ра ни ти ве ћи од ,00 ди на ра. Ако се ра ди о кре ди ту из ра же ном у еври ма, исти не мо же би ти ма њи од 1.000,00 еура ни ти ве ћи од 2.500,00 еура. 1. Сред ства ко ји ма ће Град Срем ска Ми тро ви ца суб вен ци о ни са ти део ка ма те на до де ље не кре ди те су огра ни че на и из но се ,00 ди на ра; 1. За сва ки кре дит одо брен ре ги стро ва ним по љопри вред ним га здин стви ма Град Срем ска Ми тро ви ца ће суб вен ци о ни са ти ка ма ту у из но су од 10 % на го ди шњем ни воу од укуп не ка мат не сто пе пре ра чу на то за пе ри од кори шће ња кре ди та; 1. Град Срем ска Ми тро ви ца ће суб вен ци о ни са ти део укуп не ка мат не сто пе до утро шка сред ста ва из тач ке 4., а нај ка сни је до ; 1. Сав ри зик одо бре ња и на пла те кре ди та од ре гистро ва них по љо при вред них га здин ста ва сно се бан ке; III Пра во уче шћа по овом јав ном по зи ву имају све бан ке ко је -1 су ре ги стро ва не за оба вља ње бан кар ских посло ва до ста ви ти из вод из АПР-а не ста ри ји од 30 да на; -1 до ста ве по ну ду у скла ду са овим јав ним по зивом. IV Град Срем ска Ми тро ви ца ће са свим бан кама ко је ис пу ња ва ју на ве де не усло ве за кљу чи ти уго вор о по слов но-тех нич кој са рад њи. V По ну де ко је ни су са чи ње не у скла ду са овим јавним по зи вом не ће би ти при хва ће не. По ну де се под но се у згра ди Гра да Срем ска Ми трови ца, Све тог Ди ми три ја бр. 13 у Услу жном цен тру, шал те ри број 3, 4 и 11 у за тво ре ним ко вер та ма са на зна ком Град ска упра ва за по љо при вре ду по нуда за кре ди ти ра ње по љо при вре де уз уче шће ло кал не са мо у пра ве. Рок за до ста вља ње по ну да је од до го ди не до 14,00 ча со ва. ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за по љо при вре ду Број: 420-3/2013-XI Да на: Срем ска Ми тро ви ца НА ЧЕЛ НИК дипл.инж. по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с.р. 1. На ме на ула га ња Сред стви ма Гра да Срем ске Ми тро ви це за го ди ну, из вр ши ће се суб вен ци о ни са ње ре ги стро ваних по љо при вред них га здин ста ва за на бав ку пољо при вред не ме ха ни за ци је и опре ме по Кон курс ној ли ни ји Га ран циј ског фон да АП Вој во ди не. 2. Ко ри шће ње суб вен ци ја Пра во на ко ри шће ње суб вен ци ја има ју фи зич ка ли ца - но си о ци ре ги стро ва них по ро дич них по љопри вред них га здин ста ва, на ло го дав ци по га ран ција ма Га ран циј ског фон да АП Вој во ди не за ду го рочне кре ди те у тра ја њу до се дам го ди на за на бав ку по љо при вред не ме ха ни за ци је и опре ме одо бре не у го ди ни. Ова ли ца мо ра ју ис пу ни ти и сле де ће: - оп ште усло ве 1. пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ауто ном не Покра ји не Вој во ди не 2. отво рен на мен ски те ку ћи ра чун у бан ци креди то ру и при ја вљен Упра ви за аграр на пла ћа ња као на мен ски те ку ћи ра чун ре ги стро ва ног по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства 3. ма ње од 70 го ди на жи во та на дан от пла те после дљег ану и те та - по себ не усло ве 1. да има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца 2. ми ни мал но одо брен из нос ду го роч ног кре дита из но си ЕУР, а мак си мал но ЕУР 3. По треб на до ку мен та ци ја за кон ку ри са ње 1. Пред ра чун пред ме та кре ди ти ра ња ис ка зан у ЕУР 2. По твр да о ак тив ном ста ту су по љо при вред ног га здин ства 3. Фо то ко пи ја кар ти це на мен ског ра чу на 4. Фо то ко пи ја ре ше ња По ре ске упра ве о по реском за ду же њу у по след њих 12 ме се ци 5. По твр да По ре ске упра ве да су из ми ре не све по ре ске оба ве зе под но си о ца При ја ве и чла но ва до ма ћин ства 6. Фо то ко пи ја уго во ра о за ку пу по љо при вред ног зе мљи шта 7. До каз о ре ги стро ва ној се тве ној струк ту ри 8. Фо то ко пи је лич них ка ра та под но си о ца При ја ве и чла но ва до ма ћин ства 9. По твр да о при хо ди ма чла но ва до ма ћин ства 10. Из ја ва о по ве за ним ли ци ма 11. По твр де по слов них ба на ка о из но су про ме та и про се ка ди нар ских и де ви зних ра чу на за пред ходну го ди ну 4. Усло ви и на чин одо бра ва ња сред ста ва Суб вен ци је ће би ти до де ље не ре ги стро ва ним пољо при вред ним га здин стви ма са те ри то ри је гра да за су фи нан си ра ње де ла ка ма те за на бав ку по љо привред не ме ха ни за ци је и опре ме по Кон курс ној ли нији Га ран циј ског фон да АП Вој во ди не и то пу тем плаћа ња ре дов не ка ма те за пр ве три го ди не от пла те кре ди та. Су фи нан си ра ће се ка ма те по кре ди ти ма и то за на бав ку сле де ће по љо при вред не ме ха ни за ци је и опре ме: 1. трак то ри, 2. ме ха ни за ци ја за основ ну и пред се тве ну об ра ду зе мљи шта (плу го ви, та њи ра че, др љаче, се тво спре ма чи и рас ту ра чи за ми не рал но ђу бри во), 3. ме ха ни за ци ја за се тву ра тар ских кул ту ра (се ја ли це), 4. ме ха ни за ци ја за за шти ту ра тар ских култу ра од бо ле сти, ште то чи на и ко ро ва (пр скали це). О зах те ву за ко ри шће ње суб вен ци је, од лу чи ва ће Ко ми си ја обра зо ва на ре ше њем на чел ни ка Град ске упра ве за по љо при вре ду. Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе у ве зи са ко ри шћењем суб вен ци је уре ђу ју се Уго во ром ко ји за кљу чу ју Упра ва за по љо при вре ду Гра да Срем ске Ми тро ви це и ко ри сник сред ста ва. 5. Под но ше ње зах те ва за ко ри шће ње средста ва суб вен ци је Зах тев за ко ри шће ње суб вен ци ја са тра же ном доку мен та ци јом се под но се по штом на адре су: Градска упра ва за по љо при вре ду, Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди ми три ја 13 или не по сред но на шал те ру број 11. Услу жног цен тра Гра да Срем ска Ми тро ви ца. са на зна ком ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ДЕ ЛА КА МА ТЕ ДУ ГО РОЧ НИХ КРЕ ДИ ТА Под но си лац зах те ва мо же да оства ри пра во на ко ри шће ње суб вен ци је са мо по јед ном зах те ву. Зах тев и при ло же на до ку мен та ци ја оста ју трај но у ар хи ви и не вра ћа ју се под но си о цу. Не пот пу ни и не бла го вре ме ни зах те ви не ће би ти раз ма тра ни. Ли ца ко ја су оства ри ла пра во на ко ри шће ње кре дит них сред ста ва и суб вен ци ја по кон кур си ма Га ран циј ског фон да из прет ход них го ди на, а ни су ис пу ни ла сво је оба ве зе у скла ду са тим кон кур сима, не ма ју пра во на ко ри шће ње сред ста ва по овом кон кур су. Кон курс је отво рен до утро шка сред ста ва пред ви ђе них овим Кон кур сом. ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за по љо при вре ду Број:421-1/2013-XI Да на: Срем ска Митровицa На чел ник дипл.инж. по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с. р. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 2. октобар Последњи поздрав вољеном супругу и тати Дана 5. октобра године навршава се две тужне године како ниси више међу нама анђеле наш мили БОШЊАК ДРАЖЕНУ ДРАШКУ Хвала ти за несебичну љубав, пожртвованост и за дивне успомене које нам остављаш. Живећеш вечно у нама. Твоје три љубави: супруга Љубица, кћерка Ива и син Лука ЂОРЂЕ ЂОЛЕ МАРИЦКИ из Мартинаца Не постоје речи којима можемо описати колико нам недостајеш, а ни време које може избрисати твој мио лик, враголасти осмех и доброту душе. С поносом чувамо успомену на тебе, а само ми који те волимо знамо како је тешко живети без тебе. Нека те анђели чувају. Бескрајно те волимо! Вечно ожалошћени: отац Зоран, мајка Злата, сестра Ивана и бака Гордана. СЕЋАЊЕ Последњи поздрав тамбурашу, пријатељу и другу Дана навршава се шест тужних месеци како није са нама наш драги ЂОРЂЕ МАРИЦКИ Хрлимо ка новим видицима, нижемо успехе, освајамо знања, откривамо непознато... Све са тобом у мислима и срцу! Колектив и ученици Митровачке гимназије ЈОВАНУ ЗЛИЧИЋУ Јанко, Горан, Пера, Оливер, Влада, Божа и Леги БОРИСЛАВ ЧЕЛЕКЕТИЋ ЧЕЛЕ Бол и тугу за тобом не меримо временом већ празнином и сећањем које ћемо вечно носити у нашим срцима. Твој брат Александар са ћерком Исидором Дана навршава се шест тужних месеци како није са нама наш драги Дана навршава се шест тужних месеци како није са нама наш драги Дана навршава се шест тужних месеци како нас је напустио наш драги син БОРИСЛАВ ЧЕЛЕКЕТИЋ ЧЕЛЕ Не постоји време које може излечити тугу нити умањити бол за тобом, јер само ми који те волимо знамо како је тешко живети без тебе. Сваки дан исто боли као онај дан када смо остали без тебе. Твоји најмилијији супруга Јаца, син Јефта и ћерка Теодора БОРИСЛАВ ЧЕЛЕКЕТИЋ ЧЕЛЕ Знај да си увек у нашим срцима и да те чувамо од заборава, нека ти је вечна слава. С љубављу и поштовањем таст Тома и ташта Олгица БОРИСЛАВ ЧЕЛЕКЕТИЋ ЧЕЛЕ Како да кажемо срцу да не болује, души да не тугује, када смо те неизмерно волели. Не постоје сузе које могу испрати бол наших срца и не постоје речи којима се може описати колико нам недостајеш. За тобом заувек тугују твоји родитељи мама Марица и тата Јефта

35 Среда, 2. октобар Последњи поздрав вољеном сину и брату Дана преминуо је наш вољени зет Са великим и дужним поштовањем опростили смо се од нашег вољеног БОШЊАК ДРАЖЕНУ Напустио си нас прерано и оставио да вечно тугујемо за тобом. Нека твоја чиста душа почива у вечном спокоју. Ожалошћени: отац Мирко и брат Марко са породицом БОШЊАК ДРАЖЕН - ДРАШКО Отишао си у трену и без поздрава. Поносни смо што си био део нас, и хвала ти за све... Хвала свима на изјавама саучешћа и испраћају до његовог вечног пребивалишта. Вечно ожалошћени ташта Злата и таст Воја Гојковић ДРАШКА Снага његове личности и младалачки дух остаће нам у вечном сећању. Његови: сваја Вера и паша Влада 5. октобра навршавају се две године туге и бола за мојим унуком СЕЋАЊЕ Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди ЂОРЂЕ МАРИЦКИ Ђоле, анђеле мој, пролазе дани, недеље, године а бол и туга за тобом не престају... Ништа се није променило, нема ничег што би тебе заменило. Заувек у срцу и мислима твоје баба Дане из Шуљма ЂОРЂЕ МАРИЦКИ Прође и ова година вољени наш Ђоле. Може ли бити среће у овом животу туге без тебе. Љубав је превелика, бол претешка, а туга за тобом вечна. Са нама си у сваком тренутку, сваком дану и сваком догађају. Нека те анђели чувају као што те ми у срцима чувамо и с поносом помињемо. Воле те твоји брат Целе, сестра Даца, тетка Мица и теча Рада. МИЛАН ЦРНОБРНИЋ из Мачванске Митровице Његови најмилији Дана навршава се шест тужних месеци како није са нама наш драги Данас, навршава се година од смрти нашег драгог супруга оца и деде Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 63. став 2. и чла на 69. За ко на о упра вља њу от па дом ( Сл.гла сник РС број 36/09 и 88/2010) БОРИСЛАВ ЧЕЛЕКЕТИЋ ЧЕЛЕ Увек си у нашим срцима и мислима Сања, Ненад и деца Дана године навршиће се осам тужних година од смрти наше вољене маме ЉУБИНКЕ РЕЛИЋ Радо те се сећамо и чувамо те од заборава. Твоја деца: син Драган и кћерка Катица са породицама. Дана године навршиле су се три године од смрти наше драге ЈЕЛЕ СУЛИЋ из Сремске Митровице С љубављу и поштовањем увек ће је се радо сећати ћерке Фина и Звездана и зет Драган ПЕТРА ДРМАНОВИЋА С љубављу ћемо те чувати и с поносом те се сећати твоји најмилији. Супруга Станојка, ћерка Биљана, син Владимир са породицом и брат Станко ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ Опе ра тер, Пред у зе ће за ре ци кла жу елек трон ског и елек трич ног отпадa REC-EE-O Д.О.О. Бе о град-чу ка рица, То ме Бу ше 14, Бе о град, ма тич ни број , подне ли су зах тев за из да ва ње до зво ле за трет ман (раз врста ва њем) нео па сног елек трич ног и елек трон ског от па да, на ка та стар ским пар це ла ма бр. 5933/16 и 5933/19 к.о. Ср.Ми тро ви ца у окви ру ком плек са пред у зе ћа Ма троз Срем ска Ми тро ви ца. Опе ра тер пла ни ра трет ман раз вр ста ва њем и сор тира њем на раз ре де и ме ха нич ко ра ста вља ње са ку пље них уре ђа ја у ци љу сма ње ња га ба ри та и из два ја ња ко ри сних де ло ва. Увид у по дат ке и зах тев опе ра те ра мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јалну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Сремској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јалну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13.

36 36 Среда, 2. октобар ФУДБАЛ КАЈАК АДА ЦИ ГАН ЛИ ЈА ЗА ТВО РЕ НА ТАК МИ ЧАР СКА СЕ ЗО НА Ка ја ка ши Ва ла на ста за ма успе ха ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 7. КО ЛА: УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт Рад нич ки :1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град Рад 1:0, НО ВИ САД: Војво ди на Пар ти зан 2:1, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Рад нич ки (Н) 1:1, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на Но ви Па зар 1:0, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак Чу ка рич ки 2:1, БЕ О ГРАД: Цр ве на звезда Спар так ЗВ 5:0, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем Во ждо вац 3:0. 1. Пар ти зан : Чу ка рич ки : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Рад нич ки (Н) : Ја го ди на : На пре дак : Но ви Па зар : Во ждо вац : ОФК Бе о град : Ја вор : Спар так : До њи Срем : Сло бо да По инт : Рад нич ки : Рад :8 4 ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД РЕ ЗУЛ ТА ТИ СЕД МОГ КО ЛА: Н. Сад: Бо рац Це мент 1:1, Ср бо бран: Ср бо бран Омла ди нац 3:1, Н. Сад: Цр ве на Зве зда При гре ви ца 1:0, Ер де вик: Сло га Индекс 0:0, Си вац: По лет Мла дост 0:2, Ст. Па зо ва: Је дин ство Вр бас 2:1, Каћ: Ју го вић Хај дук 3:2. Сло бо дан: Гра ничар Сло га : Ин декс : Мла дост : Цр ве на Зве зда : При гре ви ца : Гра ни чар : Омла ди нац : Вр бас : Це мент : Ср бо бран : Ју го вић : По лет : Хај дук : Је дин ство : Бо рац :10 2 ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ЗА ПАД РЕ ЗУЛ ТА ТИ СЕД МОГ КО ЛА: Гра ни чар (К) ОФК Зе ка Бу љу ба ша 7:2, Омлади нац (М) На пре дак (В) 2:1, Но ћај Син ђе лић 4:0, Срем - Бо рац (М) 2:4, Је дин ство (М) Сло бо да 3:1, Хај дук Под ри ње 1:1, Фру шко го рац (К) - ОФК Ба чин ци 2:1. 1. ОФК Зе ка Бу љу ба ша Но ћај Хај дук Бо рац (М) Је дин ство (М) Гра ни чар (К) Под ри ње Сло бо да Омла ди нац (М) Фру шко го рац (К) ОФК Ба чин ци На пре дак (В) Срем Син ђе лић СЛЕД ЋЕ КО ЛО: ОФК Ба чин ци : Гра ничар (К), Под ри ње : Фру шко го рац (К), Сло бо да : Хај дук, Бо рац (М) : Је дин ство (М), Син ђе лић : Срем, На пре дак (В) : Но ћај, ОФК Зе ка Бу љу ба ша : Омла динац (М). Ка ја ка ши Ва ла р жав ним пр вен ством на ДАди ци ган ли ји за вр ше на је овогaодишња так ми чар ска се зо на у ка ја ку, а ми тро вачки Вал нај тро феј ни ји спорт ски клуб у гра ду на Са ви, осно ван го ди не, чи ји су нај и стакну ти ји пред став ни ци тро стру ки уче сник оли миј ски их ига ра и ис так ну ти ду го го ди шњи тренер Ста ни ша Рад ма но вић и Ог њен Фи ли по вић, европ ски и свет ски шам пи он, нај бо љи спор ти ста свих вре ма на овим про сто ри ма, на ста вио је да крочи ста за ма успе ха. Оста врив ши вред не ре зул та те у екип ној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји на до ма ћој, али и ме ђу на род ној сце ни так ми ча ри Ва ла по твр дили су да су у са мом вр ху срп ског ка ја ка. У Бе о гра ду на Др жав ном пр вен ству нај вред ни ји ре зул тат у екип ној кон ку рен ци ји оствари ли су ју ни о ри ко ји ма је припа ло дру го ме сто. - Из ве сно је да смо у екип ној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји мо гли оства ри ти још ви ше призна ња да смо би ли ком пелт ни. Јер, у истом тер ми ну у Че шкој је одр жан и Тур нир олим пиј ских на да на ко ме су на сту пи ла чети ри на ша так ми ча ра. Нај у спешни ји је био Алек са Ту ру дић, ко ме је у ди сци пли ни К-а на 200 ме та ра при па ла брон за на ме даља. Ма ри ја До ста нић осво ји ла је 4. и 5. ме сто, Мар ко Ми хајло вић био је 8. док се Зо ран Бу гар ски пла си рао у фи на ле, ис ти че тре нер Ми тров ча на Ненад Ко сјер. Глав ни ри вал так ми ча ри ма Ва ла у бор би за при мат у Војво ди ни већ не ко ли ко се зо на је Син те лон из Бач ке Па лан ке. На По кра јин ском пр вен ству у Апати ну Па лан ча ни су у ге не ралном пла сма ну би ли пр ви, док је Ми тров ча ни ма при па ло дру го ме сто. - У так ми чар ском по гле ду сва ка ко ни смо ин фе ри ор ни у од но су на Па лан ча не. Твр дим да у це ле ни има мо ква ли тет није так ми ча ре, али су они ис пред нас јер има ју не у по ре ди во бо ље ма та ри јал не усло ве. Њи хов буџет је из ве сно ви ше стру ко ве ћи од на шег, ис ти че тре нер Ва ла. - Ви ше го ди шњи упо ран и систе мат ски рад са нај мла ђи ма да је ре зул та те. Ста са ли су јуни о ри и се ни о ри ко ји оства ру ју за вид не ре зул та те на до ма ћим и ме ђу на род ним так ми че њи ма, а на да мо се да ће та ко би ти и на рад них се зо на, на гла ша ва пред сед ник Ва ла др Пре драг Мил ко вић, чи јим је до ла ском по че ла кон со ли да ци ја клу ба и вра ћа ње на ста ре ста зе сла ве. Ову ге не ра ци ју Ва ла, ко ји да нас има сто ти нак чла но ва, да ка ко нај ви ше у пи о нир ској кон ку рен ци ји, пред во де Алекса Ту ру дић и Сан дра По ло вина. Они су ве ли ке на де не са мо ми тро вач ког, већ и срп ског каја ка,а њи хо ве ре зул та те пом но пра те и во де ћи струч ња ци у свету у овом спор ту. По ред не давно осво је не брон зе на Тур ни ру Олим пиј ских на да, Ту ру дић је на Ме ђу на род ној ју ни ор ској рега ти у Сло вач кој про гла шен за нај бо љег так ми ча ра. На овој рега ти Ср би ја је осво ји ла 16 меда ља, а од то га так ми ча ри Ва ла чак 8. Нај вред ни ји ме ђу на род ни успех Сан дре По ло ви не у овој се зо ни на ме ђу на род ној сце ни без сум ње је 6 ме сто на Ју ниор ском пр вен ству Евро пе у Позна њу у ди сци пли ни К-2 на 500 ме та ра. Из град ског бу џе та Ва лу је за ову го ди ну до де ље но ми лион ди на ра. То је чак дво стру ко ви ше не го ла не, али, ка ко твр де у клу бу, не до вољ но за ње го во нор мал но функ ци о ни са ње. Та ко је, на при мер, са мо за так ми чењу у Апа ти ну тре ба ло из дво ји ти чак 200 хи ља да ди на ра. Ка јак је за на ше при ли ке до ста скуп спорт, по себ но ка да се има у ви ду на бав ка так ми чар ских рекви зи та и њи хо во одр жа ва ње. Се зо на је за вр ше на, а ле по време се ко ри сти за одр жа ва ње тре нин га и уве ли ко раз ми шља о но вој се зо ни, ко ја би тра ба ло, ка ко се с пра вом ве ру је, да доне се но ве успе хе ми тро вач ком ка ја ку. С. Лов ча нин СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт ОФК Бе о град, БЕ О ГРАД: Рад Вој води на, БЕ О ГРАД: Пар ти зан Ја вор, НИШ: Рад нич ки Ја го ди на, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар На пре дак, БЕ О ГРАД: Чу ка рички Цр ве на зве зда, СУ БО ТИ ЦА: Спар так Зла ти бор во да До њи Срем, КРА ГУ ЈЕ- ВАЦ: Рад нич ки 1923 Во ждо вац. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 7. КО ЛА: БОР ЧА: БСК Борча Те ле оп тикл 2:0, БЕ О ГРАД: Син ђе лић Ме та лац 2:0, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га Је дин ство пу те ви 1:1, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја Про ле тер 1:5, БЕ ЖА НИ ЈА: Бежа ни ја Сло га (К) 3:1, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок Бо рац 2:0, ПО ЖА РЕ ВАЦ: Рад ник Младост (Л) 0:1, СМЕ ДЕ РЕ ВО: Сме де ре во До ли на 3:1. 1. Мла дост : Сло га (К) : Сло га (ПНМ) : Бо рац : Је дин ство пу те ви : Ти мок : Про ле тер : Бе жа ни ја : Ме та лац : Сме де ре во : До ли на : БСК : Син ђе лић : Те ле оп тик : Ин ђи ја : Рад ник :12 2 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ЗЕ МУН: Те ле оп тик До ли на, БОР ЧА: БСК Син ђе лић, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац Сло га (ПНМ), УЖИ ЦЕ: Је дин ство пу те ви Ин ђи ја, НО- ВИ САД: Про ле тер Бе жа ни ја, ЛУ ЧА НИ: Мла дост Сме де ре во, ЧА ЧАК: Бо рац Рад ник, КРА ЉЕ ВО: Сло га Ти мок. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА РЕ ЗУЛ ТА ТИ СЕД МОГ КО ЛА: Зрења нин: Ба нат Рад нич ки (НП) 0:0, Б. Па лан ка: Бач ка Сло га 3:2, Н. Бе чеј: Је дин ство Рад нич ки (Ш) 1:2, Па лић: Па лић Тек сти лац 1:1, Ста ра Па зо ва: Ду нав Бач ка :0, Сен та: Сен та Ди на мо 1:0, Сом бор: Рад нич ки ЧСК Пи ва ра 1:1, Н. Сад: Но ви Сад Рад нич ки (СМ) 2:1 1. Сен та : Рад нич ки (Ш) : Ду нав : ЧСК Пи ва ра : Рад нич ки (НП) : Ди на мо : Сло га : Бач ка : Рад нич ки (СМ) : Бач ка : Ба нат : Рад нич ки (С) : Па лић : Но ви Сад : Је дин ство : Тек сти лац :15 4 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: Н.Па зо ва: Рад нич ки Рад нич ки /СМ/, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра Но ви Сад, Пан че во: Ди на мо Рад нички /С/, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Сен та, Оџа ци: Тек сти лац Ду нав, Шид: Рад нички Па лић, Те ме рин: Сло га Је дин ство, Зре ња нин: Ба нат - Бач ка. Д. Б. СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: Ада шев ци: Гра ни чар 1924 Хај дук, Вр бас: Вр бас Ју го вић, Б. Ја рак: Мла дост Је дин ство, Н. Сад: Ин декс По лет, При гре ви ца: При гре ви ца Сло га, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Цр вена Зве зда, Бе о чин: Це мент Ср бо бран, Сло бо дан: Бо рац. Д. Б. СРЕМ СКА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОСМОГ КО ЛА: Гра ни чар Рад нич ки 0:6, Го лу бин ци: Ја дран Пр ви Мај 2:1, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Ру дар 2:3, Ла ћа рак: ЛСК Хај дук 2:0, Вој ка: Сре мац Љу ко во 2:2, Хрт ков ци: Хрт ковци До њи Пе тров ци 1:2, Ру ма: Сло вен Ку пи но во 1:1, Ви то јев ци: Пар ти зан Хај дук :3. 1. Ку пи но во : Љу ко во : Сло вен : ЛСК : Ру дар : Хај дук : Пар ти зан : Пр ви Мај : Сре мац : Ја дран : Рад нич ки : Хај дук : Хрт ков ци : Д. Пе тров ци : Бу дућ ност : Же ле зни чар :33 3 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Же ле зни чар, Ку пи но во: Ку пи но во Пар ти зан, Д. Пе тров ци: До њи Пе тров ци Сло вен, Љу ко во: Љу ко во Хрт ков ци, Ви шњи ће во: Хај дук Сре мац, Врд ник: Ру дар ЛСК, Ру ма: Пр ви Мај Бу дућност, Ириг: Рад нич ки - Ја дран. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ИС ТОК РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОСМОГ КО ЛА: Кр че дин: Фру шко го рац Сре мац 1:2, Жар ков ци: На пре дак Бо рац 2:2, Кр ње шев ци: Слога Је дин ство (П) 1:1 (пре кид до ма ћина) 0:3 (пф), Огар: Шу мар Чор та нов ци 1:1 (пре кид, оп шта ту ча), Н. Слан ка мен: Ду нав На пре дак (П) 0:2, Ру ма: Је динство ПСК 1:0, Бе ле гиш: По ду на вац Фру шка Го ра 0:1, Гра бов ци: Гра ни чар Сло вен 7:2 1. На пре дак (П) : ПСК : Је дин ство (П) : Сло вен : Гра ни чар : Фру шка Го ра : Фру шко го рац : Чор та нов ци : По ду на вац : На пре дак (Ж) : Је дин ство (Р) : Сре мац : Сло га : Бо рац : Шу мар : Ду нав :17 2 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: Си бач: Сло вен Фрушко го рац, Ру ма: Фру шка Го ра Грани чар, Пу тин ци: ПСК По ду на вац, По пин ци: На пре дак Је дин ство /Р/, Чор та нов ци: Чор та нов ци Ду нав, Пла тиче во: Је дин ство Шу мар, Сур дук: Бо рац Сло га, Деч: Сре мац На пре дак /Ж/. Д. Б. ОФЛ ШИД РЕ ЗУЛ ТА ТИ 5. КО ЛА: БА ТРОВ ЦИ: Омлади нац Је дин ство 2:4, ШИД: Јед но та ОФК Бин гу ла 0:0, БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић Брат ство 3:1, ИЛИН ЦИ: Бо рац Сремац 0:0, Гра ни чар је био сло бо дан. 1. ОФК Би кић : Је дин ство : Јед но та : Омла ди нац : ОФК Бин гу ла : Гра ни чар : Брат ство : Сре мац : Бо рац :5 0 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: СОТ: Брат ство Борац, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла ОФК Би кић, ЉУ БА: Је дин ство Јед но та, ЈА- МЕ НА: Гра ни чар Омла ди нац, Сре мац је сло бо дан. ОФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 6. КО ЛА: ШУ ЉАМ: На предак Пла ни нац 3:5, ГР ГУ РЕВ ЦИ: Грани чар Сре мац 1:1, МАН ДЈЕ ЛОС: Фрушко го рац Сло га (З 1) 2:0, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ми трос Сло га (Ч) 0:0, БЕ ШЕ НО ВО: БСК Бо рац (Р) 6:1, БО СУТ: Бо сут Бо рац (ВР) 3:0. 1. Ми трос : Фру шко го рац : Сре мац Бо сут : Сло га (Ч) Пла ни нац : Бо рац (ВР) : БСК : Гр гу рев ци : Бо рац (Р) : Сло га (З 1) : На пре дак :24 0 ОФЛ РУ МА ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 7. КО ЛА: БУ ДЈА НОВ ЦИ: Мла дост Вој во ди на 3:, ЈА ЗАК: Цар Урош Кру ше дол 0:3, ВО ГАЊ: Слога Бо рац (С) 6:1, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци Сре мац 2:2, ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар Мла дост (П) 1:1, РИ ВИ ЦА: Пла ни нац Фру шко го рац 3:5, НИ КИН ЦИ: По лет Бо рац (К) 0:2. 1. Фру шко го рац : Кру ше дол : Бо рац (К) : По лет : Сре мац : Сло га : Вој во ди на : Мла дост (Б) : Мла дост (П) : Бо рац (С) : ок то бар : ОФК Кра љев ци : Цар Урош : Пла ни нац :30 3 ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ ИН ЂИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 4. КО ЛА: ДО ЊИ ТО ВАР НИК: Сло бо да Ви тез 2:6, НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет Ло вац 7:1, ПР ХО ВО: Мла дост Ка ме ни 0:2, МА РА ДИК: Сло га Бо рац 1:1, БРЕ СТАЧ: ОФК Бре стач Срем 3:2, Гра ни чар је био сло бо дан. 1. По лет : Ка ме ни Бо рац : Гра ни чар : ОФК Бре стач : Ло вац : Сло га : Срем : Ви тез : Мла дост : Сло бо да :18 0 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ЈАР КОВ ЦИ: Бо рац ОФК Бре стач, АША ЊА: Ка ме ни Сло га, КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац Мла дост, СУ БО ТИ- ШТЕ: Ви тез По лет, ОБРЕЖ: Гра ни чар Сло бо да, Срем је сло бо дан. Ж. Р.

37 Среда, 2. октобар СПОРТ 37 Про те клог ви кен да, Сремска Ми тро ви ца је би ла дома ћин фи на ла Ку па Ср би је за мла ђе ју ни о ре ко је је одр жа но на град ском атлет ском ста ди о- ну. На овом, по след њем так миче њу у ово го ди шњој атлет ској се зо ни уче ство ва ли су нај бо љи мла ди срп ски атле ти ча ри из Срем ске Ми тро ви це, Ру ме, Бе о- гра да, Зре ња ни на, Но вог Са да, Су бо ти це, Ки кин де, Ја го ди не, При је по ља и дру гих гра до ва. Ово так ми че ње до не ло је успе ха мла дим атле ти ча ри ма ми тро вач ког Сир ми ју ма и то пре све га Не ма њи Ко виљ цу ко ји је осво јио два тре ћа ме ста у ско ку у даљ и тро ско ку и тако још јед ном по твр дио успех са по је ди нач ног пр вен ства Срби је. АТЛЕ ТИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Фи на ле ку па за мла ђе ју ни о ре ИН ЂИ ЈА СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ РУ КО МЕТ ра бро су ру ко ме та ши це Же ле- ча ра по че ле утак ми цу про- Хзни тив фа во ри зо ва них го шћи из Ја годи не, ус пе ле да по сле 0:3 из јед наче на 9:9 и да на до мор оду са са мо два го ла за о стат ка. На жа лост, било је то све што су мо гле да учи ње про тив јед не од тре нут но нај бо љих еки па у зе мљи. Ја го дин ке су, на и ме, по чет ком дру гог по лу вре ме на до да ле гас. К. Ге ор ги је ва је на ни за ла че ти ри веза не од бра не, ње не са и гра чи це по сти гле исто то ли ко го ло ва и зеле но - цр не су већ та да пот пи са ле ка пи ту лал ци ју. Гре ши ле су у фа зи на па да, а из бр зих кон три при ма ле гол за го лом. На кра ју су чак до живе ле ка та стро фу, јер су рас по ло жене го шће у фи ни шу ме ча по сти гле чак де вет, а при то ме ни су при ми ле ни је дан по го дак. Ис та кле су се Јан ко вић, Пре доје вић и Ста нић у до ма ћем ти му а К. и Т. Ге ор ги је ва, Ра до је вић и Ма тић у го сту ју ћој еки пи. Ар би три ни су има ли те жак по сао па су га ко ректно оба ви ли. Д. В. Де таљ са ово го ди шњег фи на ла Ку па Успех је за бе ле жио и Урош Пе трић, та ко ђе са два освоје на тре ћа ме ста у ба ца њу кугле и кла ди ва. Све бо љи је и Са ша Ба бић ко ји је овог пу та био тре ћи у тр ци на 400 ме тара пре по не. По себ но је блиста ла шта фе та Сир ми ју ма ко ја је би ла дру га у тзв. Швед ској шта фе ти (100,200,300,400 мета ра), док је шта фе та 4 х 100 ме та ра осво ји ла тре ће ме сто са лич ним ре кор дом 45,73 се кунде. Шта фе та Сир ми ју ма на ступа ла у са ста ву: Не ма ња Мило ше вић, Алек сан дар Ма цано вић, Мар ко Бла го је вић и Са са Ба бић. Тре не ри клу ба Го ран Павло вић, Алек сан дар Спа јић и Го ран Хо до ба за до вољ ни су ре зул та ти ма на са мом кра ју сезо не и ис ти чу да ова Сир ми јумо ва еки па има бу дућ ност, тим пре што на гра ђе ни атле ти ча ри и иду ће го ди не оста ју у ис тој ка те го ри ји. Од ли чан ре зул тат оства ри ла је и атле ти чар ка Ру ме Сла вица Но вев ски, кој ја у тро ско ку за у зе ла дру го ме сто, док је у ба ца њу ку гле њен клуп ски коле га Во јин Ди мић за у зео осмо ме сто. За па же на је би ла и Ана Дасо вић из срем ско ми тро вач ког Сре ма ко ја је у ба ца њу ди ска осво ји ла сре бро. Так ми чар ска се зо на је овим так ми че њем го то ва и атле ти чари по ла ко од ла зе на кра ћи одмор на кон че га их че ка ју но ве при пре ме за но ва ис ку ше ња. С. Л. Ово га пу та Ја го ди на успе шни ја Же ле зни чар - Ја го ди на 15:34 (10:12) ИН ЂИ ЈА: Спорт ска хала. Гле да ла ца: 200. Су ди је: Дар ко Гру бач ки и Ја ков Рачић. Сед ме ци: Же ле зни чар 1 (0), Ја го ди на 3 (1). Ис кљу чења: Же ле зни чар 4, Ја го ди на 18 ми ну та. У тур ском гра ду Ко џа е ли про шле не де ље је за врше но Свет ско пр вен ство у ша ху за игра че до 20 го ди не. Ме ђу ви ше од 100 уче сни ка на овом так ми че њу се на шао и Алексан дар Ин ђић из Ста ре Па зове, нај мла ђи ве ле мај стор у Срби ји. По сле 13 од и гра них ко ла мла ди ша хи ста је осво јио де вето ме сто са 8,1 по е на, ма да он сма тра да је мо гао и бо ље: - Ни сам у пот пу но сти задо во љан пла сма ном ко ји сам оства рио, јер сам имао шан су да бу дем бо ље пла си ран, пого то во у по след њем ко лу у мечу са Ипа то вим из Тур ске ко ји ми је по ну дио ре ми, што сам ја од био, јер сам ми слио да мо гу до по бе де, што би ми до не ло дру го ме сто на пр вен ству. На кра ју због не ких сво јих гре шака сам из гу био пар ти ју и та ко осво јио де ве то ме сто, што ни је у крај њем пла сма ну ло ше, али ми слим да сам мо рао по сти ћи ви ше. По ред по ра за од Ипа то ва ни сам смео из гу би ти ни у седмом ко лу од ша хи сте из Ира на што ме је та ко ђе ко шта ло бољег пла сма на, ка же мла ди шахи ста. Пр во ме сто на свет ском првен ству осво јио је Ју Јанг ђи из Ки не ко ји је осво јио 11 по е на у 13 ко ла, а Ин ђић сма тра да су ша хи сти из нај мно го људ ни је зе мље на све ту да нас у са мом вр ху. ШАХ КО ЏА Е ЛИ, ТУР СКА СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО ЗА МЛА ДЕ ША ХИ СТЕ Ин ђи ћу де ве то ме сто ФУД БАЛ - За и ста игра ју од лич но и на так ми че ња до ла зе ве о ма до бро при пре мље ни и по ла ко пре у- зи ма ју при мат у свет ском шаху. Јанг ђи је за слу же но пр ви, јер је то ком пр вен ства нај ви ше по ка зао и вр ло те шко је игра ти про тив ње га, - ис ти че Ин ђић. Ве ле мај стор из Ста ре Па зо ве је био је дан од нај мла ђих учесни ка на свет ском пр вен ству и ово је би ло јед но ве ли ко ис куство за ње га, а од 26 пар ти ја ко ли ко је на овом ве ли ком такми че њу од и грао ове и про шле го ди не са мо јед ном је играо реми. На кон по врат ка са свет ског пр вен ства за мла дог ве ле мајсто ра не ма од мо ра: - Сле де оба ве зе у шко ли с об ри зом да сам од су ство вао две не де ље, а ту су и пре ме за сле де ћа так ми че ња. Че ка ју ме оба ве зе у ШК Ита ка из Бе о града чи ји сам члан, а при о ри тет су, ипак при пре ме за екип но европ ско пр вен ство у Пољ ској где ћу на сту пи ти као члан репре зен та ци је на ше зе мље и где та ко ђе оче ку јем до бар ре зулта та, на во ди оба ве зе ко је га оче ку ју ве ле мај стор из Ста ре Па зо ве. Европ ско пр вен ство у Пољској ће по че ти 7 но вем бра, а се лек тор Бо шко Абра мо вић ће на ово так ми че ње во ди ти подмла ђе ни са став на шег на ци о- нал ног ти ма. Д. Б. ЛА ЋА РАК АДАП ТА ЦИ ЈА ЗА ОСАМ ДЕ СЕТ ПЕ ТИ РО ЂЕН ДАН Но ви сјај ста рог ЛСК-а Пред меч са Ја го ди ном ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Ми тић (3 од бра не), Ђор ђе вић 3, По по вић 4, Пре до је вић 6, Ђу ро вић, Си мо но вић, Никић, Јо ка но вић, Вељ ковић, Цве тић, Ко стић, Станић 2, Ми лић. ЈА ГО ДИ НА: Г. Ми ла дино вић, Ми ла но вић 1, Стева но ска, Ра до је вић 6, М. Жив ко вић 6, Ма тић 4, Јевтић, К. Ге ор ги јев (12 одбра на), Ја њић, Ни ша вић 2, Ј. Жив ко вић (5 од брана), Јо вић 2, Гли шо вић 2, Т. Ге ор ги јев 6-1, Ј. Ми лади но вић 1, Ка ча ре вић. Игра чи ца утак ми це: Ка тари на Ге ор ги је ва (Ја го ди на). Од и гра ва њем при ја тељ ског ме ча из ме ђу ЛСК а и екипе Ла во ва, про те клог по недељ ка је упр кос ки ши све ча но обе ле же на осам де сет пе то годи шњи ца ве ли ког ла ћа рачког фуд бал ског клу ба, као и окон ча ње ра до ва на адап таци ји ЛСК овог ста ди о на ко ју је по ред ком па ни је Карлс берг Ср би ја по мо гла ло кал на са моу пра ва, као и Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак. Мре жа је по ста вље на За укуп но ми ли он ди на ра ко ли ко је из но си ла ова ин вести ци ја, по ста вљен је но ви сема фор, мре же иза го ло ва ка ко би се спре чио пре ла зак лоп ти, уре ђе не су про сто ри је клу ба и три би не. Ти ме је ста ри ла ћарач ки ЛСК као је дан од нај у- спе шни јих срем ско ми тро вачких спорт ских ко лек ти ва до био но ви сјај и спре ман до че ку је но ве иза зо ве. С. Л.

38 38 СПОРТ Среда, 2. октобар ЖЕН СКИ ФУД БАЛ ФУДБАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРЕ МИ ЦЕ ПР ВЕ КРЕ НУ ЛЕ ЗА ЛО ПО ТОМ Фуд бал је и жен ски спорт рем ско ми тро вач ки Жен ски фуд- ски клуб Сре ми це, осно ван Сбал 26. ја ну а ра ове го ди не, пр ви је клуб у Сре му у ко јем пра во да играју фуд бал има ју при пад ни це леп шег и не жни јег по ла. Иако је на стао из по тре бе да се и жен ска по пу ла ци ја укљу чи у овај спорт, ЖФК Сре ми це је за ре ла тив но крат ко вре ме свог по сто ја ња из ра стао у ста би лан колек тив ко ји се тре нут но так ми чи у Дру гој ли ги Се вер. Ка ко ис ти че пред сед ни ца клу ба Да ни је ла Стојиљ ко вић Са вић, тре нут ни циљ ко ји се же ли по сти ћи је оста нак у сре ди ни та бе ле и ома со вље ње жеснког фуд ба ла, ка ко би се у време ну ко је до ла зи ство ри ла и мла ђа се лек ци ја ко ја би пр вом ти му да вала ква ли тет не фуд ба лер ке. - Ства ра ње мла ђих ка те го ри ја је од пре суд ног зна ча ја за да љи развој клу ба. Тре нут но има мо 25 фудба лер ки и на 22 тре нер Слбо дан Ке кић и ја мо же мо стал но да ра чуна мо. Пра во на сту па има ју де вој чице од 16 го ди на, док пет на е сто го дишња ки ње мо ра ју да про ђу по себ не ме ди цин ске прегледе. Ме ђу тим, да би до шли до од лич них пр во тим ки, по треб не су нам мла ђе де вој чи це ко је ће не ко вре ме про ве сти у клубу и овом при ли ком по зи вам све де вој ке ко је во ле фуд бал да нам се при кљу че, при че Да ни је ла Сто јиљко вић Са вић и до да је: - Фуд бал ни је са мо му шка игра и Сре ми це су нај бо љи до каз исти ни то сти тих речи. И са ма во лим и играм фуд бал и пре по ру чу јем сва ком да ис ко ри сти при ли ку и по ка же да де вој ке мо гу би ти исто та ко до бре као и му шкарци. Ако не и бо ље. Тре нут но, Сре ми це игра ју и трени ра ју на ста ди о ну ФК Под ри ње у Ма чван ској Ми тро ви ци и, ка ко кажу, до бро су при хва ће не. Пу бли ка ЈУ НИ ОР СКА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ, ДРУ ГО КО ЛО је, ис ти че пр ва да ма Сре ми ца, изу зет но за ин те ре со ва на за жен ски фуд бал што игра чи ца ма ули ва додат но са мо по у зда ње. - Де вој ке во ле фуд бал и са мо им тре ба да ти при ли ку да то и пока жу. На ша ду го роч на же ља је да до стиг не мо ни во игре ЖФК Спартак из Су бо ти це. То је је дан од наших нај ста ри јих и нај ква ли тет ни јих жен ски фуд бал ских клу ба. Ме ђутим, да би до шле до тле, тре ба још до ста тру да и то га смо сви све сни. Тре нут но игра мо у нај ни жем ран гу так ми че ња, по том сле де Пр ва па Су пер ли га. Као и сва ки по че так, ни наш ни је лак, али ми слим да смо на до бром пу ту. Ве ли ку за хвал ност ду гу јем ка ко љу ди ма из ло кал не са мо у пра ве ко ји во ле спорт и ко ји су нас по др жа ли, та ко и Сло бо дану Ке ки ћу тре не ру ко ји све ра ди во лон тер ски што до ка зу је не са мо љу бав пре ма фуд ба лу не го и реше ност да се ис ко ри сте сви по тенци ја ли. Са на ма тре ни ра ју де вој ке из Срем ске Ми тро ви це, а има мо и јед ну фуд ба лер ку из Ру ме. На равно, као и у оста лим спор то ви ма, и ов де има од у ста ја ња, али све је то нор мал но, по себ но са да ка да смо на по чет ку ду гог и на пор ног по сла, на та вља пр ва да ма Сре ми ца. Тре нут но, Сре ми це се спре ма ју за но ве иза зо ве, а ка ко на по ми ње Да ни је ла Сто јиљ ко вић Са вић, постај ње до брим спор ти стом ни је могу ће без ква ли тет ног ра да у шко ли и на дру гим дру штве ним по љи ма. - На ше фуд ба лер ке још увек уче основ не по сту ла те фуд ба ла, уче се из др жљи во сти и спрет ности, а та ко ђе их под сти че мо и на пра ви лан од нос пре ма шко ли и жи во ту, јер наш циљ је пре свега да од њих на пра ви мо до бре и од го вор не љу де. Ко ли ко мо же мо, тру ди мо се да их сти му ли ше мо и у том смил су нај бо ље ће има ти прили ку да оду у Си вац где ће уско ро би ти одр жа но оку пља ње мла ђих ка те го ри ја се лек ци је Вој во ди не. Оне ко је се бу ду по ка за ле има ће при ли ку да за и гра ју и ре пре зен таци ји по кра ји не и то би за нас био за и ста ве ли ки успех, за кљу чу је Да ни је ла. С. Л. СИР МИ ЈУМ ЛЕ ГИ О НА РИ ЕС - ПАН ЧЕ ВО ПАН ТЕРС: 16:13 (3:6, 0:0, 0:7, 13:0) Срем ска Ми тро ви ца - Те рен 25.мај. Ле ги о на ри су оства ри ли сво ју дру гу побе ду у овој се зо ни, а тре ће ко ло игра се 19. Да ни је ла Сто јиљ ко вић Са вић Сре ми це на де лу АМЕ РИЧ КИ ФУД БАЛ ок то бра ка да ће у Ми тро ви цу до ћи бе о град ски Ву ко ви. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ШЕ СНА Е СТИ НА ФИ НА ЛА КУ ПА СР БИ ЈЕ До њи Срем над ви сио Хе снер це У сво јој ду гој и бо га тој исто ри ји, с об зи ром да је осно ван да ле ке 1922 го ди не, ми тро вач ки Рад нич ки је ове се зо не осва ја њем Ку па Војво ди не и пла сма ном у ше сна е сти ну фи на ла Ку па Ср би је оства рио из у- зет но вре дан успех, ко ји је го то во без прем ца у од но су на до са да шње успе хе клу ба. Жреб је хтео да се у ше сна е стини фи на ла су срет ну још два пре о- ста ла клу ба у овом так ми че њу са под руч ја Сре ма, су пер ли гаш из Пећи на ца и ми тро вач ки Рад нич ки. Меч је од и гран по ве о ма ле пом вре ме ну и у сјај ном ам би јен ту, с обзи ром да је утак ми ци, ко ја је оправда ла оче ки ва ња, при су ство ва ло ви ше од 700 љу би те ља фуд ба ла из гра да на Са ви, али и окло них ме ста. За и ста, ова кав ам би јент се одав но не пам ти на да нас при мер но уре ђе ном и опре мље ном ста ди о ну Хе сне раца. Ми тров ча ни су фа во ри зо ва ним го сти ма пру жи ли сна жан от пор, али, као што се и оче ки ва ло, Пе ћин ча ни иду да ље. Го сти су до шли у воћ ство већ у 4. ми ну ту удар цем са бе ле тач ке, ко ји је си гур но из вео Ог њен Дам ња новић. Ме ђу тим, да ли је за и ста ду ел у ка зне ном про сто ру до ма ћих за и ста мо рао би ти ока рак те ри сан као најстро жа ка зна, оста ће још ду го ди лема ме ђу љу би те љи ма фуд ба ла, ко ји су при су ство ва ли овом за ни мљи вом ме чу. Бр зо вођ ство Пе ћин ча на ни је обес хра бри ло Ми тров ча не, ко ји су са мо не ко ли ко ми ну та ка сни је имали две иде ал не при ли ке да из јед на че ре зул тат, али су се њи хо ви на па да чи про пи сно обру ка ли у пре суд ним трену ци ма. По ло ви ном пр вог по лу вре мена све на де до ма ћих да би у овом су сре ту мо гли сла ви ти успех би ле су по ко па не. У 28. ми ну ту сле ди ла је за и ста вр ло до бро ор га ни зо ва на, бр за и ефект на ак ци ја на вал ног реда фуд ба ла ра До њег Сре ма, ко ју је кру ни сао по гот ком нај бо љи по је динац ме ча Не над Лу кић. Ње гов сјај но из ве ден уда рац из не по сред не близи не, Ши во љиц ки је мо гао са мо да ис пра ти по гле дом. У на став ку игре до ма ћи су има ли ини ци ја ти ву, али су се го сти успешно бра ни ли и ни су до зво ли ли ни какво из не на ђе ње. И ма да је је дан клуб мо рао да напу сти да ље так ми че ње, по бед нич ки До њи Срем ће и у на ред ном ко лу пред ста вља ти Срем у на ци о нал ном ку пу што је, сва ка ко ве ли ки успех срем ског фуд ба ла. С. Лов ча нин РАД НИЧ КИ ДО ЊИ СРЕМ 0:2 (0:2) СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ста ди он Рад нич ког, гле да ла ца 700. Су ди ја: Ми драг Го гић (Но ви Сад), стрел ци, Дам ња но вић у 4. и Лу кић у 28. мину ту за До њи Срем. Жу ти кар то ни, Ми јић (Рад нич ки),ва си ље вић,крунић, Илић (До њи Срем) РАД НИЧ КИ: Ши во љиц ки 7, Ми јић 6, Пр шић 7 (Си ми кић), Нин ко вић 6, Ри стић 7, Ско ру пан 7 (Ерак), Лац ко вић 7, Со виљ 7, Сте вић 6, Тре бо вац 6. ДО ЊИ СРЕМ: Бе лић 7, Ва си ље вић 7, Пр ље вић 7, Бу ко рац 7, Кру нић 7, Лу кић 8,(Мар че та), Илић 7, Син ђић 7, Дам ња но вић 7(Чо вић), Ла ки ће вић 7, Ашков са ки 7. По здрав пу бли ци Препуне трибине

39 Среда, 2. октобар

40 40 Среда, 2. октобар Недељни хороскоп Ован Фи нан сиј ски про бле ми ће вам ових да на би ти глав на пре о ку па ци ја. Ускоро ће до ста то га би ти у ва шим ру кама што ће до при не ти по бољ ша њу. Не мо же све би ти ка ко ви хо ће те. Бу ди те спрем ни на ком про мис. Бик Су ви ше сте емо тив но осе тљи ви што вам пред ста вља про блем, по себ но у љу ба ви. Мо ра те би ти сна жни ји и дослед ни ји кад не што ка же те јер вас парт нер не схва та озбиљ но. Скло ни сте пре ко мер ном тро ше њу. Бли зан ци На по слу је до бро. Пе ри од вам не ће би ти на по ран. Мо гу ћи су нео че ки вани тро шко ви ко ји ће вам по ре ме ти ти пла но ве па ће те од ло жи ти ви ђа ње са при ја те љи ма. Рак По след њих да на сте има ли пу но поте шко ћа у по ро ди ци, али ће те уско ро до ћи до ко нач ног ми ра у ку ћи. Не ко с ким жи ви те ће до би ти но вац па ће те би ти мно го рас те ре ће ни ји. У љу ба ви та ко ђе ста бил ни је. Лав Има те по тре бу да не су гла си це ре шава те ди пло мат ски, али раз не си ту а ци је зах те ва ју да бу де те ма ло оштри ји. Да би сте се ма ло рас те ре ти ли и опу сти ли, иза ђи те са при ја те љи ма. При ја ће вам дру штво. Де ви ца Ових да на би ће те нер во зни, али и посеб но емо тив ни. Мо гућ је ве ћи до би так пре ко при ват ног по сла. На емо тив ном пла ну се спре ми те за стра ствен су срет. Здрав стве но сте све бо ље. Ва га По сто ји мо гућ ност да вам при ја тељ ко ји жи ви у ино стран ству по ну ди да до ђе те код ње га на ду же вре ме. То је ве ли ки ко рак, али ни шта не гу би те ако по ку ша те. Парт нер вас из бе га ва уз раз не из го во ре. Шкор пи ја Љу бав ни жи вот вам пред ста вља све ве ћи про блем. Има те ути сак да ве за у ко јој сте тре нут но ни је ни ма ло продук тив на, већ да сте се вра ти ли ко рак уна зад. Ма ло пре те ру је те. Мо гућ сусрет са при ја те љи ма. Стре лац Има те ви ше мо гућ но сти да че шће путу је те по ино стран ству па по вољ не пону де не про пу штај те. Су срет ко ји вам пред сто ји ће про бу ди ти емо ци је пре ма осо би ко ју ду го ни сте ви де ли. Ја рац Оче куј те пре пре ке на по слу, али то не ка вам бу де са мо раз лог ви ше да не од у ста је те од сво јих иде ја. Би ће вам по треб но до ста стр пље ња. На по љу фи нан си ја је још до бро, али се бли же по те шко ће. Во до ли ја Фи нан сиј ска кри за ће по тра ја ти још ко ји дан. За то вре ме са мо ћу ти те и ра ди те. Ако се по бу ни те, не ће би ти до бро. Сло бод но вре ме ис ко ри сти те да ви ше бу де те са по ро ди цом или во љеном осо бом. Ри бе У по ро ди ци ће би ти мно го бо ља ко муни ка ци ја па ис ко ри сти те тај мо ме нат и на пра ви те по мак у од но си ма са укућа ни ма. Ле па реч и пра ви лан при ступ учи ни ће ви ше не го што оче ку је те. Кувар Ко лач са гро жђем и лешницима Са стој ци 4 ја ја 300 гра ма бра шна 200 гра ма пу те ра 300 гра ма ше ће ра 200 гра ма ле шни ка гро жђе слат ка па вла ка На чин при пре ме Раз лу па ти ја ја и одво ји ти жу ман ца од бе ла на ца. Жу ман ца по ме ша ти са 150 гра ма ше ће ра у јед ној посу ди, а у дру гој бра шно и пу тер до бро из мр ви ти, а за тим до бро про ме ша ти. Ма се из јед не и дру ге по су де сје ди ни ти, а до би је но те сто по де ли ти на 3 де ла и од то га ис пе ћи 3 ко ре. Бе лан ца уму ти ти у чврст снег, па по ла ко, ме ша ју ћи, до да ва ти пре о ста лу ко ли чи ну шеће ра и ле шни ке. И ову ма су по де ли ти на 3 де ла. На ко ру ста ви ти тре ћи ну ма се са ле шни ци ма, пре ко по ре ђа ти зр на гро жђа и ста ви ти у рер ну да се за пе че. Исти по сту пак по на вља ти са све 3 ко ре. Ка да се ко ре охла де, по ре ђа ти их јед ну на дру гу и пре ма за ти слатком па вла ком. Укра си ти их зр ни ма гро жђа. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Делимично облачно Макс. 16 Мин. 5 Делимично облачно Макс. 18 Мин. 5 Сунчано Макс. 18 Мин. 4 Делимично облачно Макс. 19 Мин. 5 Пљускови Макс. 17 Мин. 6 Делимично облачно Макс. 18 Мин. 4 Облачно Макс. 17 Мин. 6 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

је ко ји су бра ни ли Хилан дар од по жа ра, би ло је и де вет ва тро га са ца - спа си ла ца из Сре ма. Срп ски ва тро га сци су

је ко ји су бра ни ли Хилан дар од по жа ра, би ло је и де вет ва тро га са ца - спа си ла ца из Сре ма. Срп ски ва тро га сци су www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 22. август 2012. Број 2686 Цена 40 динара ХЕРОЈИ у овом броју: ПРИЧЕ СА "БЕЛОГ БРЕГА": Под својим кровом, на туђој

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information