ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI /kultura D УДК Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки ћа по чи ва на чврстом ме ђу соб ном од но су иде о ло ги је и на ра ци је. С об зи ром да се не мо же при по ве да ти о иде о ло ги ји с не у трал ног и објек тив ног ста но ви шта, би ће де таљ но ана ли зи ра на ре ла ци ја у ко јој се нала зе иде о ло ги ја ро ма на и иде о ло ги ја у ро ма ну. Обра зло жи ће се на ко ји на чин на ра тив не стра те ги је исто вре ме но пред ста вља ју сред ство спро во ђе ња иде о ло шких зах те ва, али и сред ство њи хо ве дез ин те гра ци је. У ра ду ће се пре те жно ко ри сти ти тер ми но ло гија Лу ја Ал ти се ра (Lo u is Alt hus ser) у до ме ну иде о ло ги је, а у до мену на ра то ло ги је, тер ми но ло ги ја Же рар Же не та (Gérard Ge net te). У за кључ ним раз ма тра њи ма би ће ис так ну та те за да у из ве сној ме ри кри за на ра ци је ко ја је за хва ти ла са вре ме ну књи жев ност почи ва на не ги ра њу ви та ли стич ке ве зе (при ка за не у ро ма ну) из ме ђу идеоло ги је и при по ве да ња. Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, на ра тив не тех ни ке, ин тер пе ла ци ја На ра ци ја по чи ва на прет по став ци да је жи вот под ло жан разу ме ва њу и у ње ној при ро ди је да ка зу је ка кве су ства ри и за што. Ме ђу тим, са вре ме на дру штве на си ту а ци ја и иде о лошка си сте ма ти за ци ја све та са би ја људ ску свест на та ко ма ли про стор ода кле жи вот ну жно из гле да не сво див. При ти сак на на ра тив не кон струк ци је с ге о по ли тич ког вр ха уто ли ко је јачи уко ли ко је про стор за сло бод ну об ра ду не из ре ци вог мања. Срп ска књи жев на сце на по сег ну ла је за при по ве да њем у пр вом ли цу у на ди да се су бјек тив ној ин тер пре та ци ји све та не мо гу на мет ну ти гра ни це, али су о чи ла се с си ту а ци јом наго ми ла ва ња бе сми сла. На ра тив је по чео да се уру ша ва сам од се бе. Па ра док сал но, иде о ло ги ја пред ста вља чврст осло нац на раци ји као ре фе рент на вред ност у од но су на ко ју на ра ци ја орга ни зу је свој са др жај, но с дру ге стра не, она је и ње на нај већа коб. Иде о ло ги ја из ну тра, као на ра тив ни сто жер, омо гу ћује ста бил ну струк ту ру, али као дик тат спо ља до во ди на ра тив у ши зо фре ну си ту а ци ју услед ко је се гу би ком пас. Вре ме кри за је вре ме ка да је не мо гу ће го во ри ти о ства ри ма и би ти 193

2 си гу ран да оно о че му го во ри мо по сто ји. Вре ме кри за траје про те клих пар де це ни ја у раз ли чи том об ли ку и го то во је уза луд но ана ли зи ра ти кри зу уну тар ње са ме. Но, уко ли ко се из диг не мо из над на мет ну тог на ра тив ног хо ри зон та, мо же мо пре по зна ти бла гу вест о кри за ма ко је сле де уну тар ро ма на об ја вље ног го ди не Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки ћа. Об но вље ни мо дер ни зам до би ја на ро чи ти за мах у срп ској про зи ра них ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка ка да је обја вљен ро ман Вре ме чу да, а ино ва тив ност са мог ро ма на отва ра про стор уну тар срп ске књи жев не тра ди ци је за инте грал ну по е ти ку и књи жев ни опус Б. Пе ки ћа. Ро ман Време чу да при па да сво је вр сном умет нич ком прав цу пи са ња по е ти ке, за ко ји је сип мто ма тич но да аку му ли ра но зна ње о све ту и ту ђи текст у свој ству алу зив ног окви ра за ме њује сам свет. 1 Сам ро ман не па ти од бољ ке ко ја за хва та савре ме ну књи жев ност и има из ра зи то ста бил ну на ра тив ну струк ту ру и чвр сту ком по зи ци ју. Упра во та ста ме ност омогу ћа ва ства ра лач ке по ступ ке по пут де ка но ни за ци је, де мити за ци је и де ми сти фи ка ци је за тво ре них ми са о них си сте ма ко јим се об ли ку је цен трал на те ма ко смо го ни ја зла у ко јој оби та ва чо ве ко ва сла ба на да. 2 Вре ме чу да сто ји у спе ци фич ном од но су с Но вим За ве том. Хи пер тек сту ал ност (Gérard Ge net te) пред ста вља књи жев ни фе но мен ко ји се ма ни фе сту је пу тем по ја ве да се два тек ста (или ви ше) и оста ли ар те фак ти на ла зе у сво је вр сној те сној ме ђу соб ној ве зи, а да се при то ме је дан текст не мо же на зва ти пу ким од је ком дру гог. Сам од нос из ме ђу хи пер тек ста и хипо тек ста не за сни ва се са мо на ци та ти ма и алу зи ја ма, већ је од нос уте ме љен и по ступ ци ма као што су трансформација, мо ди фи ка ци ја, ела бо ра ци ја и про ши ри ва ње. Ин тер ак тив на спре га из ме ђу два тек ста ства ра по ље на ко ме се огле да ме ђу соб на по ве за ност из ме ђу иде о ло ги је и на раци је. На пр ви по глед мо же се ре ћи да пе ки ћев ска па ра бо лична ми сао кри ти ку је хри шћан ско уче ње, но за пра во, чи не ћи сме шном хри шћан ску дог му, Пе кић кон тек сту а ли зу је то тали та ри зам и со ци ја ли стич ко-ко му ни стич ку иде о ло ги ју, док у крај њој ин стан ци, де ми сти фи ку је веч не прин ци пе иде о логи је. Оно што нас за ни ма је сте фор ма иде о ло ги је а при о ри и ко ре ла тив на ве за с на ра тив ним стра те ги ја ма. 1 Пи ја но вић, П. Но во чи та ње Б. Пе ки ћа, у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа пре пли та ње жан ро ва, при ре дио Пи ја но вић, П. и Јер ков, А. (2009), Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр Пи ја но вић, П. (1991) По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, Бе о град: Просве та, стр

3 Иде о ло ги ја не ма исто ри ју. 3 Иде о ло ги ја пред ста вља аи сториј ску ка те го ри ју и ом ни и сто риј ску ре ал ност, у сми слу да су струк ту ра и функ ци о ни са ње не про мен љи ви и при сут ни у ис тој фор ми кроз оно што на зи ва мо исто ри јом. 4 По сто је раз ли чи те де фи ни ци је шта је то иде о ло ги ја, али по сма трање иде о ло ги је као пред ста ве има ги нар ног од но са ин ди видуа пре ма њи хо вим ре ал ним усло ви ма ег зи стен ци је 5, чи ни нам се нај бли же ствар ном ста њу ства ри. Ови има ги нар ни од но си, тзв. по гле ди на свет, иа ко пред ста вља ју илу зи ју и не ко ре спон ди ра ју са ствар но шћу, на је дан спе ци фи чан начин ипак алу ди ра ју на ту исту ре ал ност. 6 Луј Ал ти сер (Lo u is Althus ser) у свом ра ду Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апа ра ти на гла ша ва да иде о ло ги ја у сво јој ну жно има ги нарној де фор ма ци ји не пред ста вља по сто је ће про из вод не одно се, већ од нос ин ди ви дуе пре ма по сто је ћим про из вод ним ре ла ци ја ма. У да љем ис пи ти ва њу до ла зи до от кри ћа да иа ко по при ро ди има ги нар на, иде о ло ги ја увек ег зи сти ра у пракси из че га про из и ла зи да је ње на ег зи стен ци ја ма те ри јал на. Луј Ал ти сер уво ди по јам ин тер пе ла ци је ко ји се од но си на иде о ло шки по зив ко ји се кроз иде о ло шку прак су и иде о лошке чи но ве упу ћу је по је дин цу, а чи јим при хва та њем по је динац ула зи у сфе ру до ми нант них пред ста ва и ти ме сти че култур ни (иде о ло шки) иден ти тет. Мо ме нат пре по зна ва ња да је по зив баш ње му упу ћен, а не не ком дру гом, чи ни од ин ди видуе ко ја се пре по зна ла је дин ствен (иде о ло шки) су бје кат. Л. Ал ти сер че сто на во ди као при мер по ли циј ско за у ста вља ње Хеј, ти! при ли ком ког ће до тич на осо ба пре по зна ти да је по зив баш њој, а не не ком дру гом по је дин цу, упу ћен. Дакле, у тре нут ку пре по зна ва ња до ла зи до тран сфор ма ци је и ре гру та ци је ин ди ви дуе у је дин ствен су бје кат, а уко ли ко до пре по зна ва ња не до ђе, то ни је до бро. У ро ма ну Вре ме чу да си стем ски је при ка за но шта се де шава у слу ча је ви ма ка да ин ди ви дуа не пре по зна је иде о ло шку ин тер пе ла ци ју. У не ком крај ње ба нал ном сво ђе њу фа бу латив ног ни за уну тар ро ма на, до би ја мо си ту а ци ју у ко јој на иде о ло шки по зив у фор ми Хеј, ти, што ва пиш за чу дом!, ин ди ви дуа од го ва ра А ко то?. У ро ма ну се де ми сти фи ку је дис кур зив но иде о ло шко де лова ње и раз от кри ва се иде о ло шки ме ха ни зам за сно ван на се мио-тех ни ци ка жња ва ња и уме ћу пре до ча ва ња. Дру гим 3 Ал ти сер, Л. (2009) Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апа ра ти, Бе о град: Кар пос, стр Исто, стр Исто, стр Исто. 195

4 ре чи ма, Ису со ва чу да уме сто да пред ста вља ју бла го слов с не ба и ве ли чи ну бо жан ског ми ло ср ђа, бу ду ћи не же ље на, от кри ва ју се као пре те жно те ле сни об ли ци ка жња ва ња над ин ди ви ду ал ци ма ко ји не при хва та ју увре же ни си стем вредно сти. Пре до чен је пер со нал ни до жи вљај чу да као тра у ме уну тар на ра ти ва. Про го во ри ће онај ко ји ни је то тра жио, про гле да ће онај ко ји ни је то же лео, про хо да ће онај ко ји је то из бе га вао, а они (на род) ко ји ви де ше шта се на њи хо ве очи зби, ди вља ху се вр ло, и чо ве ку ко ји то учи ни ве ро ва ху да до ла зи у име Го спо да, чи ји је јед ино род ни Син, да их из ба ви од гре ха и не во ље сва ко ли ке, и да их чи сте пре да у на руч је не ба 7. Сло бод на људ ска во ља мо же би ти сло бод на са мо у оној мери у ко јој се по кла па са иде о ло шки де тер ми ни са ном сло бодом до мет сло бо де се огле да у сло бод ном пот чи ња ва њу вла да ју ћој иде о ло ги ји. У ро ма ну се при ка зу је обе ле же но и ка жње но (при ла го ђе но) те ло и ефе кат ко ји про из и ла зи из ве штог ути ца ња на об ра ду ин фор ма ци ја, од но сно, пер цепци ју ве ћи не. Чо век је иде о ло шка жи во ти ња по при ро ди 8 пред ста вља став ко ји об ја шња ва по тре бу ве ћи не да усва ја има ги нар не пред ста ве све та око се бе. Чо век је за пра во би ће без ослонца, и као та кво, по инер ци ји те жи си сте ма ти зо ва ној идеј ној струк ту ри уну тар ко је ће мо ћи да уте ме љи и осми сли сво ју вла сти ту ег зи стен ци ју. Не ма ње све сти о иде о ло шкој при роди (би ло ког) си сте ма иде ја, на го ни чо ве ка да ма те ри јал но ег зи сти ра ње иде о ло ги је кроз прак су и апа ра те по сма тра као ства ри по се би, као ре ал не чи ње ни це. У том слу ча ју, до бро за ме не мо ра би ти до бро и за дру гог. Иде о ло шко уме ће пре до ча ва ња по чи ва на ма ни пу ла ци ји одно си ма из ме ђу озна чи те ља и озна че ног. Озна чи тељ за др жава зна че ње из пр во бит не ре ла ци је, али се пре но си и означа ва не што са свим дру го. Та квим по сту па њем до ла зи до ми ми кри је нај пре ве о ма ва жног уде ла на ме ре у до ме ну морал ног де ло ва ња, а за тим се на ру ша ва и пра во по је ди нач них из бо ра. Чу да се не спро во де да би от кло ни ла пат њу чо ве ка и да би учи ни ла до бро, она се спро во де јер то та ко мо ра, јер то зах те ва иде о ло ги ја ста ро за вет ног тек ста. Зло у по тре бом ра зних пој мо ва кре и ра се низ пред ста ва које вр ли ну одр жа ва ју као та кву, а за тим пре о бра жа ва ју и маски ра ју оно што њо ме би ва озна че но. У по гла вљу Смрт на Мо ри ји пред ста ва о бри зи за чо ве ко во здра вље ће би ти 7 Пе кић, Б. (2012) Вре ме чу да, Бе о град: Ла гу на, стр Ал ти сер, Л. нав. де ло, стр

5 рас крин ка на као им пе ра тив при нуд ног ра да ко ји ни је у служби чо ве чи јег бла го ста ња, већ у слу жби оних на по зи ци ји из ра бљи ва ча. За хва љу ју ћи чу ду, Вар ла ам из Ра ма та и ма ће про хо да ти и ње гов сре ћан про сјач ки жи вот би ће окон чан у ефра им ском ру до ко пу да ле ко од Је ру са ли ма, где ће за бедну над ни цу, ни при не ти про сјач кој за ра ди, ар га то ва ти од црног ју тра до још цр ње ве че ри 9. Чу да би ва ју раз от кри ве на као си ла ко ја не узи ма у об зир чове ка и ње го ве по тре бе, већ циљ ко ји тре ба да се по стиг не. Ме ђу крај њим ре зул та ти ма и је сте по твр ђи ва ње пар ци јалних ин те ре са као оп штих, што пред ста вља основ ну ка ракте ри сти ку не про мен љи вог иде о ло шког устрој ства. Фи зичка спо соб ност и рад као бла го слов са мо су јед на од мно гих пре ми са ко му ни стич ко-со ци ја ли стич ке иде о ло ги је ко ја бива ју де ма ски ра на у ро ма ну Вре ме чу да. Ме ђу тим, кон тексту а ли зу ју ћи и кри ти ку ју ћи ко му ни стич ко-со ци ја ли стичку дог му, Пе кић ипак на цен трал ној иде ји хри шћан ства идеји о спа се њу по ка зу је фун да мен тал ни прин цип веч ног идеоло шког ме ха ни зма. Луј Ал ти сер ана ли зи ра хри шћан ску иде о ло ги ју и при ме ћује да Бог као Су бјект (Ја сам онај ко ји је сам, тј. Су бје кат par ex cel len ce) ин тер пе ли ра су бјек те-са го вор ни ке, и на тај на чин они по ста ју ње го ва огле да ла, ње го ви од ра зи. Структу ра иде о ло ги је ко ја ин тер пе ли ра ин ди ви дуе као су бјек те у име Је дин стве ног и Ап со лут ног су бјек та, је сте спе ку лар на, тј. огле дал на струк ту ра. Ап со лут ни Су бје кат за у зи ма је динстве но ме сто Цен тра и ин тер пе ли ра бес ко нач но мно штво ин ди ви дуа као су бјек те. 10 По је ди ни ју на ци ро ма на Вре ме чу да су се пре по зна ли и при хва ти ли иде о ло шку ин тер пела ци ју. Чин при хва та ња нај бо ље се огле да у Ју ди ном по наша њу. Ју да нек се збу де ре жи ра чу да пре ма ста ро за вет ном тек сту и та квим по сту па њем от кри ва при чу као не што што се мо же пре но си ти из ме ди ја у ме диј 11. Обр ну та ми ме за, за раз ли ку од ми ме зе, за сни ва се на по дража ва њу ре чи. Прин цип обр ну те ми ме зе пре по зна је се у дослед ном пре во ђе њу ис при по ве да них (ан ти ци пи ра них) дога ђа ја у ствар но сни ре ги стар, за рад оства ри ва ња цен трал не иде је о спа се њу чо ве чан ства. Оно на шта тре ба обра ти ти пажњу је су сиг на ли ко ји ука зу ју на за ме так иде о ло ги је и идео ло шких ме ха ни за ма уну тар мак си ме у по чет ку бе ше Реч. Нај пре реч, текст у нај ши рем сми слу, а по том ма те ријал на 9 Пе кић, Б. нав. де ло, стр Ал ти сер, Л. нав. де ло, стр Ри мон-ке нан, Ш. (2007) На ра тив на про за, Бе о град: На род на књи га Ал фа, стр

6 ре ал ност. Али реч је оно што је сте, и не мо же би ти ни шта дру го, а чо ве ко ва те жња да реч по ста не ис ку ство отва ра про стор за де ло ва ње иде о ло ги је као има ги нар не пред ста ве од но са ин ди ви дуа пре ма ре ал ним усло ви ма ег зи стен ци је. Ула же се огром на енер ги ја и на пор да се тран спо ну је реч у де ло, да се иде ја оте ло тво ри, од но сно, да се одр жи илу зи ја оства ре них ре чи. Ме ђу тим, не ма ни чег на овом све ту што се ни је уда љи ло од сво је иде је (Bla i se Pa scal), па и од ре чи. Не га тив на коно та ци ја про из и ла зи не из са ме по тре бе чо ве ка да оства ри текст, већ из по сле ди ца ко је су не из бе жне при ли ком оп сесив ног по сту па ња. Стра шна је за ро бље ност уну тар за тво реног ми са о ног обра сца, али је још стра шни ја не мо гућ ност да се раз у ме да је је зич ки низ ко ји ства ра текст увек ли не а ран и да по чи ва увек на ка у зал ном прин ци пу где јед но сле ди иза дру гог, на су прот ре ал ној ег зи стен ци ји ко ја је исто вре ме на и све о бу хват на. Због то га ће увек текст оста ти текст, а жи вот не што са свим дру го. Спа се ње све та пред ста вља ди на мич ки мо тив у ро ма ну, узрок је и циљ це ло куп ном раз вој ном то ку ро ма на. Пред ставља пар ци јал ни ин те рес као оп шти у оној ме ри у ко јој Ју да пре по зна је да та ко тре ба да бу де, да та ко би ти мо ра, да је та ко нај бо ље за све. Ин ди ви ду ал но се по ста вља као це на и ко ла те рал на ште та на пу ту нај бо љем од свих пу те ва. Да кле, су прот ста вља ју се два на че ла, с јед не стра не ин диви ду ал ност као ме ра све та, а с дру ге, то та ли тар ност и изјед на ча ва ње у ма сов но сти као ап со лут не вред но сти. У том стре мље њу ка то та ли те ту, ни за ње чу да пре ма ста ро за вет ној ре чи се при ка зу је и као по сту пак ана ло ган ис тра жном поступ ку ин кви зи ци је у сред њем ве ку. Исти на о вас кр се њу и спа се њу све та је већ по зна та као та ква, са мо је тре ба по тврди ти. Прин цип крив док се не до ка же не ви ност, а не не вин док се не до ка же су прот но, чу да ор га ни зу је с јед не стране, као про цес до ка зи ва ња, а са дру ге стра не, као му че ње/ кажња вање. До ка зни ма те ри јал је сте фи зич ко те ло, но, оно у са мом про це су по при ма још не ке осо би не и функ ци је. Ка зна је у окви ри ма раз ли чи тих дру штве них мо де ла пре трпе ла број не про ме не при ли ком од ре ђи ва ња ка зне не свр хови то сти, али у ра ним дру штве ним ор га ни за ци ја ма има ла је пре те жно ко рек тив ну функ ци ју. Ка зном се су зби јао зло чин, од но сно, све со ци јал не аб нор мал но сти и ано ма ли је. А само нор ми ра ње шта пред ста вља дру штве ни де фор ми тет, а шта не, спр о во ди ло се и спр о во ди се пу тем вла да ју ће идео ло ги је. Бу ду ћи да су сва при ка за на чу да у ро ма ну из вр шена над по је дин ци ма чи ја уве ре ња и по тре бе од сту па ју од 198

7 уврежених, њи хов зло чин се ло ци ра не у са мим чи ње ни цама да не ма ју мо гућ ност да го во ре, гле да ју, хо да ју, итд., већ што у то ме ужи ва ју. На тај на чин, они не при зна ју иде а ле ко ји пре тен ду ју да бу ду иде а ли свих и ти ме се на ру ша ва дело ва ње иде о ло ги је из ну тра. По је дин ци су ка зном на сил но и нео по зи во оса ка ће ни по ме ри вла сти тог зло чи на, а њи хо ва сло бод на во ља уки ну та за рад су зби ја ња ин ди ви ду ал но сти. Циљ нео по зи вог ка жња ва ња је сте ин те гра ци ја дру штве ног те ла ра ди лак шег иде о ло шког ма ни пу ли са ња. Но по врх све га осим што се ка жња ва њем фи зич ког те ла ства ра је дин стве но и јед но ум но дру штве но те ло, исто вре мено се по је ди нач но фи зич ко те ло пре тва ра у на ра тив но тело. Те ле сност по ста је озна чи тељ, од но сно ме сто на ко јем је напи са на по ру ка. 12 Суб вер зив но де ло ва ње иде о ло ги је за сни ва се на ко ри шћењу те ла као нај ма ње је ди ни це зна че ња. По ве за на у од ре ђе ни сук це сив ни ред, те ла тво ре озна чи тељ ски ла нац иде о ло ги је. Та кав озна чи тељ ски ла нац пред ста вља гра ни це и око ве илузи је уну тар ко је се кре ће по је ди нац злат ни ка вез иде о ло гије. Да би би ли ин те гри са ни у је дин стве но дру штве но те ло, ин ди ви ду ал ци у ро ма ну ка зном би ва ју оде ље ни од свог те ла као од дру гог и до жи вљај соп стве ног те ла се пре тва ра у дожи вљај стра ног, не ра зу мљи вог, ту ђег. У по гла вљу Чу до у Маг да ли, ко је мо жда нај вер ни је при ка зу је те рор над пу тено шћу, опи са не су му ке Ма ри је Маг да ле не и њој слич них: Те ло нам као су жањ бе ше стег ну то гво зде ним ве ри га ма чуда. 13 Ка зна и по ру ка би ва ју спо је не у на ра тив ном те лу, а оно за шта се ис по ста вља да пре ва зи ла зи раз ме ре за себ них епо ха и исто риј ских ин тер ва ла је сте про сто р ни ста тус те ла. Ла заре во те ло по ста је про то тип сва ког те ла над ко јим се вр ши на си ље ви ше си ле: Он(о) је по ста(л)о ве ли чан стве но по при ште бит ке за спасе ње све та. Ње го во јад но, ста рач ко, из мр вље но те ло, ко је је у рав ној ме ри ис ку си ло бо ло ве уми ра ња и бо ло ве по новног ра ђа ња, та ко да их је је два раз ли ко ва ло, бе ше по стало са вре ме на до ли на Или, о ко ју су се га зе ћи је оти ма ли: не кад вој ска Изра и ља ца и Фи ли сте ја ца, да нас са ду ке ја и хришћана, су тра ко зна чи ја Брукс, П. (2000) Те ло и при по ве да ње, Ча со пис за књи жев ност и кул туру, и дру штве на пи та ња Реч бр. 57/3, стр Пе кић, Б. нав. де ло, стр Исто, стр

8 Пре тва ра њем фи зич ког те ла у на ра тив но ак ти ви ра се специ фич ни од нос из ме ђу те ла и ре чи: те ла су ин стру мен ти ре чи, гру ба ору ђа суд би не 15. Оса ка ће на (на ра тив на) те ла инди ви ду а ла ца по ста ју про стор за ис пи си ва ње иде о ло шких по ру ка: ви ди те, чу да су мо гу ћа, вас кр се ње је исти на, жи веће мо ду го у јед на ко сти и ра ду. Уме ће пре до ча ва ња је суптил на ди сци пли на и огле да се у спе ци фич ном зна ков ном ма ни пу ли са њу. Ме ђу тим, и сам ро ман Вре ме чу да предста вља сво је вр сно зна ков но ма ни пу ли са ње. Шта се до га ђа се идеј ном под ло гом ко ју за сту па текст? Ка ква је иде о ло ги ја тек ста на су прот кри ти ко ва ној иде о ло ги ји у тек сту? Иде о ло ги ја тек ста, услед де ми сти фи ка ци је иде о ло ги је једна ко сти и оса ка ће ног (на ра тив ног) те ла, исто вре ме но на ме ће свој вред но сни ре ги стар и соп стве ну ин тер пре та цију. При по ве дач се на ла зи на по зи ци ји оног што ор га ни зу је вид но по ље и не мо же се иг но ри са ти чи ње ни ца да го во ри ис кљу чи во о по је дин ци ма што чу да до жи ве ше као тра у му. То не зна чи да до жи вљај тих по је ди на ца ни је та кав, али исто та ко не зна чи ни да је до жи вљај свих што осе ти ше сна гу и моћ чу да та кав. При по ве дач пра ви из бор, од но сно, под маском да пред ста вља то та ли тет све та он би ра сег мен те који ће би ти ви ђе ни кроз ње гов го вор и ин тер пре ти ра ни на одгова ра ју ћи на чин. На ра ци ја по инер ци ји те жи син те зи, це ли ни, сми слу, а то зна чи са мо да се по инер ци ји на ра тив ни текст усме ра ва ка за тво ре ном си сте му ми шље ња. До ла зи до па ра док салне си ту а ци је у ко јој на ра тор по ку ша ва да осу ди за тво ре не мисаоне обра сце пра ве ћи дру ги за тво ре ни ми са о ни обра зац. Ме ђу тим, Пе кић че стим про ме на ма на ра тив них тех ни ка не до пу шта да се текст са свим за тво ри у јед ну не про мен љи ву це ли ну. Ро ман Вре ме чу да има ви ше раз ли чи тих на ра тивних ин стан ци. При су тан је мул ти пер спек ти ви зам у по је диним по гла вљи ма, а у од ре ђе ним де ло ви ма упо тре бље ни су и Ју ди ни днев нич ки за пи си и по сла ни ца, на пи са ни у пр вом ли цу. Ипак, хе те ро ди је ге тич ки при по ве дач ко ји ни ти уче ству је у при чи ни ти је све док пред ста вља глас ко ји ор га ни зу је на ратив у ве ћој ме ри. По у зда ност хе те ро ди је ге тич ког при по ве дача се мо же ме ри ти кроз ко мен та ре као ау то ри та тив не опи се фик ци о нал не исти не. 16 Aуторски ко мен тар на ли ку је тра дици о нал ном об ли ку ау тор ских упли та ња и об ја шња ва ња са пи је де ста ла оп ште при хва ће них оче ки ва ња, са ста нови шта 15 Исто, стр Ри мон-ке нан, Ш. нав. де ло, стр

9 гла са јав но сти. 17 Но, ко мен тар у ро ма ну че сто упу ћу је на не баш та ко не у трал ног и све зна ју ћег при по ве да ча. Ар би трар ност при по ве да ња от кри ва ју сиг на ли по пут ре као бих, ми се ов де тру ди мо да, ма да ово ни је нај при клад ни је ме сто, ко ри сти мо га да упо зна мо чи та о ца, итд. На гла шен је труд ко ји на ра тор ула же да при ка же то та ли тет фик тив ног све та чи ме се ре ла ти ви зу је успех истог. Ме ђу тим, при по ведач исто вре ме но по се ду је ви сок сте пен са мо све сти и све сти о при по ве да њу, и ти ме успе шно ма ски ра сво ју по зи ци ју и оства ру је ефе кат де ли мич ног по ве ре ња код на ра то ра. На ра тор че сто про ве ра ва про ход ност ко му ни ка тив ног кана ла и на тај на чин от кри ва сво ју вре мен ску дис тан цу и вла сти ти си стем ре зо но ва ња. Ко мен та ри ко је оста вља при кре та њу на вре мен ској оси пред ста вља ју еле мен тар не је дини це у функ ци ји кре и ра ња идеј ног све та ро ма на, и као такви, вр ше ве ли ки ути цај на ре цеп ци ју тек ста. При по ве дач нај пре сво јом од лу ком шта ће се и из ког угла по сма тра ти, а за тим ко мен та ри са њем по сма тра ног, кре и ра зах тев ко ји се упу ћу је чи та о цу о по зи ци ји ко ју тре ба да за у зме, уко ли ко же ли да уче ству је у чи та њу. На ра тор упу ћу је иде о ло шки по зив чи та о цу, ин тер пе ла ци ју, a при хва та њем овог по зи ва чи та лац ула зи у сфе ру на мет ну тих пред ста ва и ти ме сти че кул тур ни (иде о ло шки) иден ти тет. 18 Чи та лац се из јед на ча ва с на ра то ром, ка лу пе ћи свој иден ти тет пре ма чи стом тексту ал ном кон струк ту. Ре фе рент ну вред ност има иде о ло ги ја индивидуа ли зма. Као мо тив, ин ди ви ду а ли зам је угро жен уну тар на ра тив не при по ве сти, а што је ве ћи сте пен стра да ња ин ди ви ду а ла ца, то је ин тер пе ла ци ја упу ће на чи та о цу сна жни ја. Оно што чита лац не ви ди је сте па ра докс у ко ји упа да: од ње га се зах тева да пре по зна за јед нич ки си стем вред но сти и да осу ди ауто ма ти зо ван од го вор на ин тер пе ла ци ју, а упра во је чи та лац тај ко ји по зи тив но ре а гу је на иде о ло шки по зив без све сти о то ме. Чи та лац би ва при ну ђен да осу ди со ци ја ли стич кокомуни стич ку иде о ло ги ју и афир ми ше иде о ло ги ју за сно вану на на че ли ма ин ди ви ду а ли зма. Али, по сто ји не што што ће по ре ме ти ти та кав след и отрезни ти чи та о ца. При ли ком фи нал ног окр ша ја из ме ђу иде о логи је о ко јој се при по ве да и иде о ло ги је тек ста, на са мом крају фа бу ла тив ног ни за, до ла зи до нео че ки ва ног раз ре ше ња. На и ме, Ису со во бек ство пред ста вља је ди ни (не ка жњени) 17 Је ре мић, Љ. (2007) О срп ским пи сци ма, Но ви Сад: Срп ска књи жев на за дру га, стр Бу жињ ска, А. и Мар ков ски, М. П. (2009) Књи жев не те о ри је XX ве ка, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр

10 инди ви ду ал ни чин у ро ма ну, и као та кав, сим бо лич ки од ража ва по бе ду иде о ло ги је тек ста. Исус ре а гу је не га тив но на ин тер пе ла ци ју и не пре по зна ва њем се бе као је дин стве ног субјек та, уру ша ва хри шћан ску/со ци ја ли стич ко-ко му ни стич ку иде о ло ги ју из ну тра. Ус пев ши да се од у пре на мет ну тој уло зи уну тар дис кур са јед на ко сти, за да је се по след њи и ко нач ни уда рац у срж на мет ну тог си сте ма пред ста ва. Иде о ло ги ја тек ста је до ка за ла сво ју пре власт, али чи та лац не до би ја са тис фак ци ју већ бол но отре жње ње. Ису со вим по ступ ком исто вре ме но се де ми сти фи ку је иде о ло ги ја ин диви ду а ли зма као под јед на ко ан ти ху ма ни стич ки си стем, ди јаме трал но су про тан основ ним ка рак те ри сти ка ма иде о ло ги је ко ја би ва сме ње на, а опет, њој бли зак. Иде о ло ги ја се от крива као ом ни по тент на, веч на и ан ти ху ма ни стич ка, без об зи ра на са др жај за ко ји се за ла же. На из глед па ра док сал но, ан ти ху ма ни зам пред ста вља гор ки та лог ис ку ства ду бо ко уко ре њен у те ме ље за јед ни ца. Друштве на и кул тур на уре ђе ња не пре кид но про из во де иде о лошке пред ста ве, јер би у су прот ном те шко ус пе ле да одр же за јед ни цу на оку пу. Пред ста ве и илу зи је по чи ва ју на принци пи ма ко ји пред ста ве и илу зи је одр жа ва ју, а не на прин ципи ма на ко ји ма се те ме љи сам жи вот. У том сми слу, иде о логи ја је ан ти жи вот на, па са мим тим и ан ти ху ма ни стич ка. Анти ху ма ни зам се огле да у иде о ло шком за бо ра вља њу на чо века уну тар за јед ни це због ког и на ста је, а очи гле дан је ка да се иде о ло ги ја на ла зи на соп стве ном вр хун цу и на сто ји да се оства ри у пот пу но сти. Ан ти ху ма ни зам је свој ствен иде о логи ји и ја вља се као по сле ди ца те жње ка це ло ви том и за творе ном си сте му. Чин Ису со вог бек ства као вр ху нац ин ди виду ал ног де ла ња, у крај њој ин стан ци, омо гу ћа ва да се за мисли пе си ми стич ка пе р спек ти ва иде о ло ги је ин дивидуали зма. Но, ро ман тим чи ном от ку пљу је сво ју сло бо ду. Иде о ло ги ја тек ста оста је не про ме ње на, али уз по вре ме ну сме ну на ра тив них гла со ва, ре ла ти ви за ци ју ау тор ског ко мента ра и на кра ју, от кри ва њем сло бод ног ин ди ви ду ал ног чи на као под јед на ко ра зор ног по чо ве чан ство текст уну тар сво је иде о ло ги је оста вља пу ко ти не и на тај на чин осу је ћу је потре бу на ра ти ва да се за о кру жи, за тво ри; осу је ћу је по тре бу за то та ли те том. На ра тив не тех ни ке у свом дис кон ти ну и те ту из ну тра уру ша ва ју ап со лут ро ма на. Ком по зи ци о на ре ше ња (епи зод на ор га ни за ци ја фа бу ла р них је ди ни ца, сла ба по веза ност из ме ђу по је ди нач них по гла вља, кон цеп ци ја двокњиж ја, итд.) под јед на ко уче ству ју у кон стант ној раз град њи цели не. 202

11 На ра ци ја ства ра пу ко ти не сло бо де у на ра тив ном тек сту који не из бе жно оби лу је зна че њи ма узгло бље ним у раз ли чи те идеј не си сте ме. Иде о ло ги ја ну жно на ста је у про це су при пове да ња, а да ље иде о ло шко одр жа ва ње и де ло ва ње за сни ва се на на ра тив ним тех ни ка ма као при мар ном ору ђу. Кри за у ко ју је за па ла на ра ци ја да нас де лом по чи ва на игно ри са њу ин тер ак тив не ве зе из ме ђу иде о ло ги је и на ра ци је. Бе жи се од чи ње ни це да је на ра ци ја иде о ло шко сред ство и да иде о ло ги ја про из и ла зи из при по ве да ња. Ин си сти ра се на без и де о ло шком са др жа ју, што је пу ка илу зи ја и во ди ка наго ми ла ва њу бе сми сла. Без иде је, а са мим тим и иде о ло гије као од ре ђе ног си сте ма иде ја, на ра тив се уру ша ва сам од се бе. По сто ји сна жна ин тен ци ја да се озна чи тељ ски ла нац при бли жи што ви ше са мом пој му и да се та ко из бег ну идејни си сте ми, али на су прот оче ки ва њи ма до ла зи до рас плиња ва ња на не ра зу мљи ва му ца ња. Из ла зак из кри зе на ла зи се у про на ла же њу пра ве дис тан це из ме ђу не сво ди ве ре ал но сти ко ја нас окру жу је и иде ја ко је нас во де. Са мо на тај на чин, на ра тив и на ра ци ја мо гу оп ста ти. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Пе кић, Б. (2012) Вре ме чу да, Бе о град: Ла гу на. Пи ја но вић, П. (1991) По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, Бе о град: Про све та. Пи ја но вић, П. и Јер ков, А. (2009) збор ник ра до ва, По е ти ка Бо рисла ва Пе ки ћа пре пли та ње жан ро ва, Бе о град: Ин сти тут за књижев ност и умет ност, Слу жбе ни гла сник. Је ре мић, Љ. (2007) О срп ским пи сци ма, Но ви Сад: Срп ска књижев на за дру га. Ри мон-ке нан, Ш. (2007) На ра тив на про за, Бе о град: На род на књи га Ал фа. Брукс, П. (2000) Те ло и при по ве да ње, Ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, и дру штве на пи та ња Реч бр. 57/3. Бу жињ ска, А. и Мар ков ски, М. П. (2009) Књи жев не те о ри је XX ве ка, Бе о град: Слу жбе ни гла сник. Ал ти сер, Л. (2009) Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апа ра ти, Бе о град: Кар пос. 203

12 Irena Đukić University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade TIME OF CRISES Abstract This paper analyzes a specific relationship between ideology as an antihistorical category and the narratives underlying the novel The Time of Miracles by Borislav Pekić. It highlights the key features of immutable and always the same ideological mechanisms, regardless of the contents of ideas in whose name they act. Among many ideological tools, there is narration as a primary means to produce an ideological system as an instrument of action based on the perception of community. However, narrative techniques also represent the only means that enables freedom. By forgetting about the symbiosis of ideology and narrative, the Serbian literary scene is at a narrative crisis due to its sterile wandering through the text. The solution out of the crisis is not in ignoring the ideological nature of storytelling, but in finding the right distance between the complex reality that surrounds us and the ideas that guide us. Key words: ideology, narrative techniques, interpellation Слободанка Ракић Шефер, Ледене бобице за ледено вино, уље на платну,

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ НАР ЦИ ЗМА**

ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ НАР ЦИ ЗМА** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 615.851:271.2-183.5 ; 159.964.2:271.2-1 ; 271.2-423.5 Ја сми на АХ МЕ ТА ГИЋ* ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754368C УДК 791:305-055.2 81 22 Кристева Ј. 7.01 прегледни рад ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Са же так: Филм као је зич ки си стем, ода би ром

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652043S УДК 7.038.53:004 7.01 стручни рад ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА ТРАН СГРЕ СИ ЈЕ И СУБ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ Ар хи ман дрит Сте фан Ша рић УДК: 27-662:141.78 Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је 27-662:316.324.8 Уни вер зи тет Син ги ду нум Прегледни рад ar hi ma drit ste fan10@gmail.com Датум пријема:

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information