СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ"

Transcription

1 За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI /kultura V УДК :008(497.11) (497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА: ЗА ВО ДИ ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ Са же так: Рад је фо ку си ран на пи та ње струч но сти као цен тралне те ме про фе сиј ског фол кло ра у до ме ну кул ту ре у Ср би ји. По лази ште је сте да нас во де ћа па ра диг ма у кул тур ној по ли ти ци да се кул ту ра у ши рем сми слу раз ви ја кроз де ло ва ње уста но ва кул ту ре, те Дан де со ве од ред ни це фол кло ра и Џон со вих опа жа ња о про фесиј ском фол кло ру. У ра ду је по себ на па жња по све ће на струч ним ис пи ти ма, фор мал ној ве ри фи ка ци ји струч но сти при прав ни ка у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, али и ко ра ку у раз вија њу про фе сиј ског фол кло ра. Из кор пу са про фе сиј ског фол кло ра из дво је на су два ми та мит о не ка да шњим струч ња ци ма и мит о злим за во ди ма као огле да ла про шло сти и са да шњости уста но ва кул ту ре. Ови ми то ви су, на кра ју, тре ти ра ни као ре флек си ја по ло жа ја кул ту ре у са вре ме ној Ср би ји. Кључ не ре чи: кул тур на по ли ти ка, про фе сиј ски фол клор, стручност, за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, струч ња ци, кул ту ра 352

2 По јам кул ту ра сва ка ко је ме ђу нај ком пли ко ва ни ји м у би ло ком је зи ку. У ши рем сми слу, а сле де ћи Теј ло ро ву де фи ници ју, по јам култура об у хва та и умет ност и оби ча је и мо рал и ве ро ва ња и дру га зна ња ко је чо век сти че као члан друштва. На ци о нал на кул тур на по ли ти ка, као део јав не по лити ке у јед ној др жа ви, за циљ има да обез бе ди раз вој кул ту ре у ње ном нај ши рем сми слу. Да нас пре о вла ђу ју ћа па ра диг ма у те о ри ји кул тур не по ли ти ке је сте да се кул ту ра, у ши рем сми слу, раз ви ја за хва љу ју ћи де ло ва њи ма у сек то ру кул ту ре, од но сно у кул ту ри у ужем сми слу. У ужем сми слу по јам култу ра се од но си и на ин сти ту ци је, ор га ни за ци је, фор мал не и не фор мал не гру пе по је ди на ца и нај зад и на са ме по је дин це ко ји де лу ју та ко што на раз ли чи те на чи не ства ра ју, чу ва ју ство ре но за ко је по сто ји не ка вр ста кон сен зу са да је од знача ја за гру пу, дру штво, на ци ју па и чо ве чан ство у це ли ни. Ин сти ту ци је кул ту ре се раз ли ку ју по де лат но сти: де латност мо же би ти обез бе ђи ва ње (пред)усло ва за умет нич ко, са вре ме но, ства ра ла штво као што то чи не нпр. по зо ри шта, га ле ри је и до мо ви кул ту ре; де лат ност мо же би ти обез бе ђива ње (пред)усло ва да се ма те ри јал ни објек ти и ар те фак ти, те нео пи пљи ви еле мен ти кул ту ре, очу ва ју за бу ду ће ге не ра ци је као што то ра де ар хи ви, би бли о те ке, му зе ји и за во ди за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре. Оства ри ва ње би ло ко је од ових де лат но сти зах те ва да љу ди, ко ји ма је по ве ре но оба вља ње раз ли чи тих за да та ка ко ји су у функ ци ји оства ри ва ња ових де лат но сти, рас по ла жу од го ва ра ју ћим зна њи ма ко ја би а у скла ду с раз во јем у да тој обла сти тре ба ло уса вр ша ва ти и уна пре ђи ва ти. Сто га струч но уса вр ша ва ње чи ни део оба веза за по сле них про пи са них чла ном 49 За ко на о ра ду (Службе ни гла сник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) на ко ји и чла ном 29 упу ћу је и За кон о кул ту ри (Слу жбе ни гла сник РС 72/2009). Струч ност рад ни ка у кул ту ри, као што су за по сле ни у устано ва ма а по себ но ру ко во де ћи ка дро ви (ди рек то ри и чла но ви управ них од бо ра уста но ва кул ту ре), по ја вљу је се, по себ но поводом пра ва ца у ко ји ма те че оба вља ње де лат но сти устано ва кул ту ре, и као те ма фор мал них и као те ма не фор мал них раз го во ра и дру же ња љу ди ко ји чи не део про фе си о нал них за јед ни ца. У раз го во ри ма и рас пра ва ма о стру ци и струч ности стру ка се обич но раз у ме као ши ри оквир у ко ме се кре ће де ло ва ње по је ди на ца а струч ност као оквир ква ли фи ка ци ја по је ди на ца да оба вља ју по сао у стру ци до при но се ћи то ме да ула га ње на по ра у оства ри ва њу за ми сли ис хо ду ју ефек тима по год ним за до сти за ње крат ко роч них ци ље ва ка ко ин ститу ци ја та ко и по је ди на ца али и ду го роч них ци ље ва као што је раз ви ја ње кул ту ре у ши рем сми слу. 353

3 За по сле ни у уста но ва ма кул ту ре по ве за ни су на раз личи те на чи не кроз про јек те као што су на при мер за штита еле ме на та кул тур ног на сле ђа и по пу ла ри за ци ја кул ту ре у нај ши рем сми слу умет но сти, мо ра ла, оби ча ја, итд; кроз ма ни фе ста ци је, из ло жбе, те мат ске ве че ри те омо гу ћа ва ње чи та ња ка ко ста рих тек сто ва та ко и са да шњи це; кроз рад еснаф ских удру же ња као што су Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, Му зеј ско дру штво Ср би је, Срп ско ар хе о ло шко друштво, Ет но ло шко ан тро по ло шко дру штво Ср би је итд. Ова ко по ве за ни, за по сле ни у уста но ва ма кул ту ре на фор мал ним и не фор мал ним до га ђа ји ма и кроз дру же ња уче ству ју у обога ћи ва њу кор пу са зна ња и тра ди ци ја ко ји се мо же на зва ти про фе сиј ски фол клор (енг. oc cu pa ti o nal fol klo re). 1 Про фе сиј ски фол клор је као мо гућ ност на го ве ште на и у Дан де со вој од ред ни ци фол кло ра. На и ме, уво де ћи сво је студен те, бу ду ће фол кло ри сте, у пред мет из у ча ва ња он је иста као да се тер мин folk мо же од но си ти на би ло ко ју гру пу љу ди ко ја де ли ма кар је дан за јед нич ки фак тор (за ни ма ње, је зик, ре ли ги ја...) а та гру па без об зи ра на то ка ко је форми ра на ће има ти не ке тра ди ци је ко је сма тра сво ји ма. Члан гру пе не мо ра да по зна је све дру ге чла но ве али ће ве ро ват но зна ти за јед нич ку срж тра ди ци је при па да ња тој гру пи, тради ци је ко ја по ма же да гру па има осе ћај иден ти те та. Сто га ако гру пу чи не на при мер же ле зни ча ри он да се мо же го вори ти о же ле зни чар ском фол кло ру. Или ако је гру па са чи њена од Вла ха или Је вре ја он да се мо же го во ри ти о вла шком фол кло ру или је вреј ском фол кло ру. 2 У ана ли зи од но са ор га ни за ци ја и фол кло ра Џонс под профе сиј ским фол кло ром под ра зу ме ва пред мет про у ча ва ња ко ји се са сто ји од ра зно вр сног фол кло ра у ор га ни зо ва ном окру же њу, фол клора о ор га ни за ци ја ма или при ме рима фол 1 Раз ла жу ћи пер спек ти ве ис тра жи ва ња у обла сти ан тро по ло ги је фол клора Ан то ни је вић је ко ри сти ла тер мин кан це ла риј ски фол клор. (видети: Ан то ни је вић, Д. (2005) Ан тро по ло ги ја фол кло ра пер спек ти ве ис тражи ва ња у: Ет но ло ги ја и ан тро по ло ги ја: Ста ње и пер спек ти ве, збор ник ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 21, Бе о град, стр. 249) Иа ко се фол клор ко је де ле про фе си о нал ци у раз ли чи тим обла сти ма ства ра и раз ви ја на про сто ри ма на ко ји ма се од ви ја про фе си о нал ни жи вот а ко ји укљу чу ју и кан це ла ри је, би ло да је реч о по себ ним со ба ма опре мље ним за обавља ње раз ли чи тих по сло ва би ло да је реч о ло ко мо ти ва ма или шал терским пул то ви ма, па и ка фа на ма у ко је за по сле ни од ла зе за јед но да би се на хра ни ли и од мо ри ли од рад ног ме ста, ко ри шће ње про стор не од редни це мо же су зи ти оп сег фол кло ра, на гла ша ва ју ћи оме ђе ност сфе ра живо та по је ди на ца, чла но ва гру па и за јед ни ца. Сто га сма трам да су оп ци је про фе сиј ски фол клор или фол клор за ни ма ња по год ни је за одр жава ње ши ри не са гле да ва ња про фе си о нал ног жи во та и у ње му створе них тра ди ци ја. 2 Dun des, A. (ed) (1965) The Study of Fol klo re, En gle wo od Cliffs NJ 354

4 кло ра као ин стан це ор га ни зо ва ња. Сто га, про у ча ва ња профе сиј ског фол кло ра укљу чу ју ис тра жи ва ња и ана ли зе тради ци о нал ног, сим бо лич ког по на ша ња ко је се ма ни фе сту је у ин тер ак ци ја ма љу ди, а ана ли за укљу чу је кон цеп те ор гани за ци је, ор га ни зо ва ња и слич но. 3 Овај ау тор пак ис тиче...фол кло ри стич ка про у ча ва ња жи во та ве за них за за нима ње (oc cu pa ti o nal fol kli fe) су те жи ла да се за др же на ни же за по сленима, иг но ри шу ћи над зор ни ке као и ор га ни за ци ју у це ли ни. Рет ко ка да су фол кло ри сти раз ма тра ли ка ко се члано ви од но се пре ма укуп ној ор га ни за ци ји фор мал них ин ститу ци ја у ко ји ма се од ви ја ју спе ци ја ли зо ва не ак тив но сти као део ком плек сног обра сца ме ђу од но са. 4 Бу ду ћи да ре флек ту је од нос чла но ва про фе си о нал них зајед ни ца пре ма ор га ни за ци ји ак тив но сти ко је су у функ ци ји оба вља ња де лат но сти уста но ва кул ту ре, сма трам да пи тање струч но сти чи ни за пра во цен трал ну те му про фе сиј ског фол кло ра у сек то ру кул ту ре. Пи та ње струч но сти по вре мено се по ста вља ло от ка ко се с по чет ка ми ле ни ју ма Ср би ја упу сти ла у тран сфор ма ци ју у дру штву, од но сно про це са про ме на у на чи ни ма ра да ко ји су у скла ду са тен ден ци ја ма раз во ја при хва ће них у дру гим европ ским др жа ва ма, по себно у држа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је. Та ко је струч но уса вр ша ва ње за по сле них би ло ме ђу те ма ма на ску по вима као што је нпр. био скуп о ју го сло вен ској му зе о ло ги ји Ка ко да ље? одр жан кра јем г. у Кру шев цу, се ми нари у окви ру про јек та Ре е ду ка ци ја за кул тур ни ту ри зам 5, те нај зад и на кон фе рен ци је Кул тур на по ли ти ка у обла сти кул тур ног на сле ђа и тран сфор ма ци ја уста но ва 6. Ово пи тање је и у не фор мал ним дру же њи ма ис ти ца но као по тре ба да се ухва ти ко рак са са вре ме ним тен ден ци ја ма у очу ва њу кул тур ног на сле ђа раз ви ја ним у дру гим др жа ва ма и у међу на род ној за јед ни ци. Фор мал ни ску по ви та ко ђе су би ли при ли ка и да се у про фе си о нал ним за јед ни ца ма у обла сти кул тур ног на сле ђа про мо ви ше дис курс тр жи шта, дис курс у чи јој је су шти ни, у сфе ри кул ту ре, на сто ја ње да се оства ри бо љи пла сман (уста но ва) кул ту ре у про це си ма не са мо друштве ног већ и еко ном ског раз во ја. Ме ђу прин ци пи ма дис 3 Jo nes, M. O. (1991) Why Fol klo re and Or ga ni za tion(s)? We stern Fol klo re, Vol. 50, No 1, Ta king Stock: Cur rent pro blems and fu tu re: Pro spects in Ameri can Fol klo re Stu di es, p.p Исто, стр Про је кат За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка Ре е ду ка ци ја за култу р ни ту ри зам са сто јао се од две гру пе се ми на ра ре а ли зо ва них и године. 6 Кон фе рен ци ју је ор га ни зо вао Сек тор за кул тур но на сле ђе Ми ни стар ства кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња Републике Србије, 22. и 23. ма ја године. 355

5 кур са тр жи шта је и то да се уста но ва ма упра вља та ко да оне оба вља ју ћи сво ју основ ну де лат ност за ра ђу ју но вац. 7 Пре ма ми шље њу за по сле них у уста но ва ма кул ту ре, ко ји чи не најве ћи део про фе си о нал них за јед ни ца, то би тре ба ло да зна чи да ру ко во де ћи ка дро ви а пре све га ди рек то ри уста но ва бу ду и ком пе тент ни у по гле ду основ не де лат но сти уста но ве и да има ју раз ви је ни је ме на џер ске ве шти не а ка ко би се уста но ва на аде ква тан (ефи ка сан и ефек тан) на чин по зи ци о ни ра ла у дру штву. Ме ђу тим, пре ма ми шље њу до но си о ца од лу ка, то је обич но зна чи ло да ди рек то ри тре ба да има ју раз ви је није ме на џер ске ве шти не ко је омо гу ћа ва ју да се уста но ва на еко ном ски ис пла тив на чин по зи ци о ни ра у дру штву. При том, као сво је вр сна пре пре ка у то ме да уста но ве струч но оба вљају сво ју де лат ност и да се оства ру ју при о ри те ти кул тур не по ли ти ке, про кла мо ва ни још године, је сте тренд ко ји је то ком пр ве де це ни је 21. ве ка по стао прак са и у сфе ри култу ре, а ко ји се мо же на зва ти по ли ти ка ис пред струч но сти, од но сно име но ва ња ди рек то ра и чла но ва управ них од бо ра по пар тиј ској по доб но сти (без об зи ра на то ко ја је пар ти ја у пи та њу). 8 Сто га се те ма струч но сти по след њих го ди на пре све га ве зу је за пи та ње струч но сти ру ко во де ћих ка дро ва одн. ди рек то ра и чла но ва управ них од бо ра. Оно је ак ти ви ра но и на пре ла зу из у г. ка да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је раз ре ши ла ду жно сти не ке од (до)та да шњих ди рек то ра устано ва кул ту ре чи ји је Ре пу бли ка Ср би ја осни вач 9, а на за ма ху је по но во до би ло у дру гој по ло ви ни г. ка ко се по чео при бли жа ва ти ис тек ман да та име но ва них вр ши о ца ду жно 7 McGu i gan, J. (2004) Ret hin king cul tu ral po licy, Open Uni ver sity Press. 8 Из вор ин фор ма ци ја о при о ри те ти ма кул тур не по ли ти ке је сте и Ком пенди јум кул тур не по ли ти ке. У вер зи ји Ком пен ди ју ма кул тур не по ли ти ке Ср би је ажу ри ра не ја ну а ра г. ис ти че се да је ме на џер ски дис курс по себ но у но вој па три от ској фа зи од из бо ра године ко ри шћен као по кри ће за не до ста так про фе си о нал ног зна ња но во и ме но ва них дирек то ра нпр. за ди рек то ра Исто риј ског му зе ја Ср би је име но ван је ТВ про ду цент, за ди рек то ра Му зе ја са вре ме не умет но сти име но ван је власник хо те ла итд (видети: Dra gi će vić-še šić, M. i Mi kić, H Com pendi um of cul tu ral po li ci es and trends. Co un try Pro fi le: Ser bia, При сту пљено: tu ral po li ci es.net /web /ser bia.php ) Пре драг Цве ти ча нин је г. ука зао да је прин цип по ста вља ња ру ко во де ћих ка дро ва по пар тиј ској ли ни ји, по себ но у уну тра шњо сти Ср би је по казао нај вул гар ни ју стра ну по ли ти кан ства. При ме ри ко ји то илу стру ју се мо гу на ћи у пе ри о ду по сле из бо ра године, ка да је нпр. за на чел ника оде ље ња за дру штве не де лат но сти у јед ном гра ду у за пад ној Ср би ји по ста вљен ме ха ни чар, за пред сед ни ка управ ног од бо ра јед не уста но ве кул ту ре у ва љев ском кра ју је био по ста вљен дим ни чар, итд. 9 Сед ни ца Вла де одр жа на је г. а од лу ке су за те кле на но во годи шњем пра зно ва њу и та да шње ди рек то ре и за по сле не и но во и ме но ване вр ши о це ду жно сти. Ви де ти нпр: Сме не у ин сти ту ци ја ма кул ту ре, 2013.; Ko će vo di ti in sti tu ci je kul tu re?, 2012.; Ime no va ni v.d. di rek to ra ne ko li ko usta no va kul tu re,

6 сти ди рек то ра те от како је кра јем ав гу ста ове го ди не имено ван ми ни стар кул ту ре на ја вио да је пр о фе си о на лизаци ја ка дро ва је дан од при о ри те та Ми ни стар ства кул ту ре и инфор ми са ња. 10 У раз у ме ва њу пи та ња струч но сти као цен трал не те ме у профе сиј ском фол кло ру рад ни ка у кул ту ри мо гу се да кле раз лико ва ти два аспек та. Пр ви се од но си на струч ност за по слених а дру ги на струч ност ру ко во де ћих ка дро ва. Бу ду ћи да су оба ова аспек та ком плек сне и оп шир не те ме у овом ра ду за др жа ћу се на пр вом аспек ту. Као сту ди ја слу ча ја узе ти су за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре а по да ци су до би јени ис тра жи ва њи ма За во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре ак ту ел но ста ње (2009) и Кул тур на по ли ти ка и за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре (2013). 11 Рад че тр на ест за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре је до са да углав ном из бе гавао па жњи ис тра жи ва ча ко ји се ба ве кул тур ном по ли ти ком те бу ду ћи да је реч о гру пи уста но ва ко ја оба вља јед ну од ва жних де лат но сти у кул ту ри у ужем сми слу, ин тер пре та ција зна ња сте че них ре а ли за ци јом ових про је ка та мо же уне ти све жу пер спек ти ву у са гле да ва њу про фе сиј ског фол кло ра и те ме струч но сти. Струч но сти за по сле них у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и про фе сиј ски фол клор За шти та не по крет ног кул тур ног на сле ђа, као део на сто ја ња да се оства ри укуп но очу ва ње кул тур ног на сле ђа, у Ср бији је ре гу ли са на За ко ном о кул тур ним до бри ма (Слу жбе ни гла сник РС 71/94). Бу ду ћи да де лат ност за шти те об у хва та раз ли чи те по сло ве ме ђу ко ји ма су, на при мер, ис тра жи ва ња, 10 Пре ма чла ну 37 За ко на о кул ту ри ман дат вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра уста но ве кул ту ре тра је нај ду же го ди ну да на. Ми ни стар је не фор мал но ис ти цао да пр о фе си о на ли за ци ја ка дро ва за пра во пред ста вља ре ша ва ње пи та ња ди рек то ра уста но ва. О фор мал ним на ја ва ма ви де ти нпр Ta sovac: pri o ri te ti Mi ni star stva kul tu re su pr o fe si o na li za ci ja ka dro va, ja ča nje in sti tu ci ja i do no še nje za ko na Ta so vac: Fo kus na po ten ci ja li ma kul tu re, Оба про јек та ре а ли зо вао је За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, године за по тре бе Сек то ра за кул тур но на сле ђе Ми ни стар ства култу ре и јав ног ин фор ми са ња, а као по ку шај да се ус по ста ви кон тину и тет пра ће ња ак ту ел ног ста ња у уста но ва ма кул ту ре те на тај на чин омо гу ћи ус по ста вља ње ду го роч ног пла ни ра ња у кул тур ној по ли ти ци. Оба ис тра жи ва ња су спро ве де на пу тем де таљ них упит ни ка, с тим да је у окви ру про јек та Кул тур на по ли ти ка и за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре ор га ни зо ван и ин тер вју са фо кус гру пом ко ју је чи ни ло осам пред став ни ка се дам за во да одр жан године Ис тра жи ва њу спро ве де ном ода зва ло се свих че тр на ест за во да док се ис тра жива њу спро ве де ном године ни је ода звао је ди но За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем ској Ми тро ви ци. 357

7 до ку мен то ва ња обје ка та кул тур ног на сле ђа и, на при мер, ста ра ње о ко ри шће њу кул тур ног до ба ра те об ја вљи ва ње публи ка ци ја о кул тур ним до бри ма и ре зул та та ра да на њихо вој за шти ти 12, чла ном 66 од ре ђе но је ко ју струч ну спре му за по сле ни мо ра ју има ти да би оба вља ли кон крет не по сло ве. Та ко је за оба вља ње по сло ва оп и са них тач ка ма 1 до 7 чла на 65 те тач ка ма 9 и 10 истог чла на по треб но да за по сле ни/а има ви со ку струч ну спре му док по сло ве опи са не у тач кама 8 и 11 мо гу оба вља ти за по сле ни са сред њом струч ном спре мом. Пре ма по да ци ма при ку пље ним кроз упит ни ке у че трна ест за во да је 289 осо ба оба вља ло струч не по сло ве. Према по да ци ма при ку пље ним године у три на ест за вода, струч не по сло ве оба вља 297 осо ба. Пре ма обра зов ним про фи ли ма реч је о ар хи тек та ма, ар хе о ло зи ма, ет но ло зи ма и ан тро по ло зи ма, исто ри ча ри ма, исто ри ча ри ма умет но сти, ли ков ним и при ме ње ним умет ни ци ма, те хе ми ча ри ма/техно ло зи ма и про стор ним пла не ри ма. У упит ни ци ма при купље ним осам за во да је пак на ве ло да им ка дров ска струк ту ра не омо гу ћа ва успе шно оба вља ње основ не де латно сти док је године то на ве ло шест за во да. У оба истра жи ва ња ис так ну то је да по сто ји по тре ба за струч ња ци ма пре све га ар хи тек та ма, сли ка ри ма кон зер ва то ри ма, ин форма ти ча ри ма, исто ри ча ри ма, исто ри ча ри ма умет но сти, ет ноло зи ма, ар хе о ло зи ма, итд. Да би ди пло ми ра ни ет но лог и ан тро по лог или ар хе о лог или исто ри чар умет но сти или ар хи тек та, итд оба вљао/ла по слове у обла сти за шти те не по крет ног кул тур ног на сле ђа, он/ она је у оба ве зи да по ло жи од го ва ра ју ћи струч ни ис пит као вид ве ри фи ка ци је струч не оспо со бље но сти за оба вља ње кон крет них рад них за да та ка. Струч ни ис пит за за по сле не у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре се, сход но чла ну 68 За ко на о кул тур ним до бри ма, по ла же у Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. На лик и дру гим уста но ва ма у обла сти за шти те у ко ји ма за по сле ни има ју оба ве зу по лага ња струч ног ис пи та, струч ни ис пит и за за по сле не у за води ма се са сто ји из два де ла пр ви чи ни ис пи ти ва ње ко ли ко кан ди дат по зна је устав не и за кон ске од ред бе ко је се од но се на за шти ту кул тур ног на сле ђа (укљу чу ју ћи не са мо за коне ко ји се у ужем сми слу од но се на кул тур но на сле ђе већ и по ве за не за ко не као што су нпр. Крив ич ни за ко ник, За кон о јав ним слу жба ма, За кон о пла ни ра њу и из град њи итд) 13 а 12 Де та љан опис по сло ва у обла сти за шти те кул тур них до ба ра дат је у члану 65 За ко на о кул тур ним до бри ма. 13 Пре ма ин фор ма ци ја ма до би је ним у раз го во ру са пред став ни ци ма се дам за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре по след њих го ди на пи та ња ве за на 358

8 дру ги, по себ ни део, са др жи спе ци фи ко ва на пи та ња а с обзи ром на вр сту сте че ног обра зо ва ња, тј. да ли је кан ди дат сли кар/ва јар или ет но лог или ар хе о лог или исто ри чар уметно сти, итд. По се бан део са сто ји се из пи сме ног ра да и ње гове од бра не пред ко ми си јом. Про це ду ра по ла га ња струч них ис пи та и са др жај струч них ис пи та пре ци зи ра ни су Пра вилни ком и про гра мом струч ног ис пи та у де лат но сти за штите кул тур них до ба ра и на чи ну ње го вог по ла га ња (Слу жбе ни гла сник РС 11/96 и 15/96). Овај Пра вил ник у чла ну 16 предви ђа да кан ди дат ко ји је већ по ло жио струч ни ис пит да би пре шао на ви шу по зи ци ју ни је у оба ве зи да по ла же пр ви део ис пи та (устав не и за кон ске од ред бе). Во до пи ја је ука зао да је за са гле да ва ње се ку лар них ри ту а ла као што је по ла га ње ис пи та ва жно има ти на уму ње го ве експли цит не и им пли цит не свр хе те сим бо ле ко ји се ко ри сте у ис ти ца њу ових свр ха. Ка ко је већ ре че но, струч ни ис пит за за по сле не у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре орга ни зу је Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, уста но ва ко ја је сим бол др жа ве у обла сти за шти те не по кретног кул тур ног на сле ђа. Екс пли цит на свр ха струч ног ис пи та огле да се у да ва њу фор мал не по твр де струч но сти кан ди да та а сам чин по ла га ња ис пи та пре но си по ру ку о то ме да обавља ње по сло ва за шти те кул тур ног на сле ђа вр ше струч њаци. На го ве ште на и кроз за кон ске од ред бе (и то оне ко је пола га ње струч ног ис пи та по ста вља ју као оба ве зу и оне ко је се од но се на оба ве зу уста но ве да пла ти по ла га ње ис пи та 14 ), им пли цит на по ру ка ко ју по ла га ње струч ног ис пи та ша ље је сте да др жа ва на сто ји да обез бе ди аде кват но очу ва ње јавних до ба ра на ње ној те ри то ри ји те очу ва ње оних до ба ра ко ја се на ла зе ван те ри то ри је др жа ве али су под јед на ко ва жни за одр жа ва ње и раз ви ја ње кул тур ног иден ти те та ве ћин ског ста нов ни штва зе мље. Де ло ва њем ова три ме ха ни зма (експли цит них сим бо ла и по ру ка, екс пли цит них свр ха и им плицит них по ру ка) оства ру је се ефе кат на дру штве не од но се уче сни ка ри ту а ла, те се про кла му је ред и де тер ми ни са ност ко ји до ки да ју нео д ре ђе но сти и не ја сно ће у по гле ду од носа но во-за по сле них пре ма очу ва њу не по крет ног кул тур ног на сле ђа. 15 Пре ма чл. 7 Пра вил ни ка, по ла га ње струч них ис пи та се орга ни зу је два пу та го ди шње - кра јем ма ја и кра јем но вембра, што прак тич но зна чи да при прав ник/ца ис пит по ла же за по зна ва ње за ко на углав ном се сво де на ис пи ти ва ње ко ли ко кан ди дат/ кандидатки ња по зна је За кон о кул тур ним до бри ма. 14 Став 2 чл. 68 За ко на о кул тур ним до бри ма 15 Vo do pi ja, M. (1976) Ma tu ri ra nje kao rit tes de pas sa ge, Na rod na umjet nost 13, Za greb, str

9 у ро ку од шест ме се ци по за по шља ва њу. При прав ни ци су од по четка свог ан га жма на у не ком од за во да упо зна ти са оба ве зом по ла га ња, фор мом и са др жа јем ис пи та и ти ме ко су ис пи ти ва чи. 16 Ва ри ја ци је на лич ном ни воу су при сту пи сти ли за ци ји, од но сно ка ко ће кан ди дат/кандидатки ња дан по ла га ња ис пи та учи ни ти по себ ни јим у од но су на сва коднев не ру ти не и ка ко ће ор га ни зо ва ти ча шћа ва ње у фир ми. По ла га ње струч ног ис пи та су штин ски се не раз ли ку је од пола га ња ма тур ског или би ло ког дру гог ис пи та на фа кул те ту те се сто га мо же тре ти ра ти у све тлу об ре да пре ла за а на начин на ко ји су то су ге ри са ли Во до пи ја (1976) и Ко ва че вић (1982). У све тлу об ре да пре ла за, по ла жу ћи струч ни ис пит при прав ник/ца по ста је пу но прав ни члан ко лек ти ва и профе си о нал не за јед ни це а по ред про ме не дру штве ног ста ту са до ла зи и до про ме не у еко ном ском ста ту су јер пре ла зак на ви ше радно ме сто по вла чи и по ве ћа ње ме сеч них при хо да. У кон тек сту про фе сиј ског фол кло ра, по ла га ње струч ног испи та, с јед не стра не да је ма те ри јал за не фор мал но ква лифи ко ва ње при прав ни ка у ко лек ти ву. Упра во при че око то га да ли се и ка ко осо ба сна шла или ни је сна шла на ис пи ту на ни воу ко лек ти ва (по је ди нач ног за во да) ре зул ту је ти ме да ли ће се кор пус ле ген ди a pro pos са мог чи на по ла га ња (ко ји се ка сни је пре при ча ва и ме ђу ста ри јим ко ле га ма и ме ђу при прав ни ци ма ко ји се спре ма ју да по ла жу ис пит) уве ћа ти или не ће. По себ но ис ка за на сна ла жљи вост или несна ла жљи вост у пре лом ном тре нут ку ути ца ће ма кар то ком јед ног пе ри о да и на дру штве ни ста тус од но сно да ље ква лифи ко ва ње осо бе ко ја је не ка ко за вр ши ла са при чом стручног ис пи та е, по ка зао/ла им је..., ка ко се до бро сна шао/ ла.. јао, кик си рао/ла је та ко без ве зе... спе тљао/ла се на сит ни цу... и сл. то ком јед ног пе ри о да оста је као део CV-a осо бе / но во при мље не/ог ко ле ги ни це/ко ле ге. Те од ред ни це та ко ђе мо гу ути ца ти на по ве ра ва ње по сло ва од но сно да ли ће се осо би да ва ти ком плек сни ји за да ци а због ис ка за не снала жљи во сти или ће се на ста вља ти при прав нич ки ста тус у сми слу да се тој осо би не ће да ва ти ком плек сни ји за да ци док не стек не ви ше ис ку ства и са мо по у зда ња. С дру ге стра не, по на ша ње ис пи ти ва ча на ис пи ту и евен ту ал не екс це сне ситу а ци је до да ју кор пу су фол кло ра о ау то ри те ти ма, њи хо вом ја ча њу или де гра ди ра њу у очи ма про фе си о нал не за јед ни це. Има ју ћи у ви ду ре че но, по ла га ње струч ног ис пи та, да кле пред ста вља ко рак у раз ви ја њу про фе сиј ског фол кло ра пр ви ко рак за упо зна ва ње но вих чла но ва са фол кло ром за 16 Ис пи ти ва чи на струч ним ис пи ти ма за за во де за за шти ту спо ме ни ка култу ре по и мен це су на ве де ни на сај ту Ре пу блич ког за во да за за шти ту споме ни ка кул ту ре. 360

10 јед ни це и је дан од ко ра ка ка бо га ће њу де ље них тра ди ци ја и зна ња за јед ни це ко ју чи не про фе си о нал ци у обла сти за штите не по крет ног кул тур ног на сле ђа. По ред фо р мал не ве ри фи ка ци је струч но сти, обез бе ђе не пола га њем струч них ис пи та, од за по сле них се оче ку је да наста ве да се струч но уса вр ша ва ју. Све укуп но 12 за во да је у упит ни ци ма по пу ње ним године на ве ло да сво јим за по сле ни ма омо гу ћа ва струч но уса вр ша ва ње, с тим да је је дан за вод на вео да ме ђу за по сле ни ма не ма ин те ре со ва ња за струч но уса вр ша ва ње. Је ди ни за вод ко ји не омо гу ћа ва запо сле ни ма струч но уса вр ша ва ње као раз лог је на вео не доста так сред ста ва. При том, тре ба под се ти ти да за во ди има ју оба ве зу да пла те тро шко ве по ла га ња струч ног ис пи та та ко да сред ства са по зи ци је струч ног уса вр ша ва ња за пра во се пре све га од но се на ис пу ња ва ње ове оба ве зе. Уко ли ко се током го ди не не за по сли ни јед на но ва осо ба, сред ства са ове по зи ци је се евен ту ал но ко ри сте за не фор мал ни је ви до ве струч ног уса вр ша ва ња. 17 Струч но уса вр ша ва ње по по ло женом струч ном ис пи ту се та ко од ви ја пре све га кроз уче шће на се ми на ри ма и кон фе рен ци ја ма и/или струч не екс кур зи је. Се ми на ре и кон фе рен ци је у зе мљи а на ко ји ма уче ству ју запо сле ни у за во ди ма, нај че шће ор га ни зу ју еснаф ска удру жења као што су Дру штво кон зер ва то ра Ср би је и спе ци ја ли зова на уста но ва Цен трал ни ин сти тут за кон зер ва ци ју (ЦИК). Ме ђу тим, ти до га ђа ји су рет ки те се за њих че сто ка же да су анег дот ски при ме ри. 18 Пре ма ре чи ма за по сле них ко ји су чи ни ли фо кус гру пу са ко јом је оба вљен раз го вор, има спо ра дич них при ме ра да ди рек то ри на сто је да за по сле ни ма омо гу ће спе ци фич но уса вр ша ва ње и то кроз струч не екскур зи је, од но сно по се те дру гим за во ди ма и уста но ва ма у 17 Бу ду ћи да је да ље на пре до ва ње у слу жби од ре ђе но го ди на ма рад ног ста жа а сход но ин тер ном пра вил ни ку о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, ве о ма ма ли број за по сле них у за во ди ма се од лу чу је да се уса вр ша ва сти ца њем ве ћег ака дем ског зва ња по себ но док то ра та. Раз го вор са осам пред став ни ка за по сле них из се дам за во да по ка зао је да су глав ни ар гумен ти про тив сти ца ња ви шег ака дем ског зва ња пре оп те ре ће ност сва коднев ним за да ци ма пред ви ђе них кроз опис рад ног ме ста (те рен ски рад, рад са ко ри сни ци ма, об ра да до ку мен та ци је, по сло ви тех нич ке за шти те обје ка та итд), те од су ство би ло со ци јал не би ло еко ном ске са тис фак ци је, тј. ве ће ака дем ско зва ње ни ти до при но си бо љем по ло жа ју за по сле не/ ог ни ти до но си ве ћу пла ту. По што не до но си ни ка кве са тис фак ци је и зах те ва од ри ца ња на лич ном пла ну, сти ца ње ви шег ака дем ског зва ња се нај че шће не прак ти ку је. 18 Дру штво кон зер ва то ра Ср би је ор га ни зу је обе ле жа ва ње Да на дру штва кон зер ва то ра Ср би је (22. фе бру ар) и Го ди шњу скуп шти ну дру штва. ЦИК ор га ни зу је стру ков не (кон зер ва то р ске) сту ди је те лет ње шко ле конзер ва ци је али у раз го во ру ни је дан од пред став ни ка за во да ни је по твр дио да не ко од њи хо вих ко ле га по ха ђа не ки од ових еду ка тив них про гра ма. 361

11 зе мљи и ино стран ству те из ло жба ма ко је се у овим другим уста но ва ма ор га ни зу ју. Не фор мал ни об ли ци струч ног усавр ша ва ња та ко ђе омо гу ћа ва ју до да ва ње при ча и анег дота ко је до при но се раз во ју (про фе сиј ске) иди о кул ту ре и про фе сиј ског фол кло ра. Из кор пу са про фе сиј ског фол кло ра за јед ни це ко ју чи не запо сле ни у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре мо гу се из дво ји ти два ми та је дан је мит о (не ка да шњим) струч ња ци ма, а дру ги мит о злим за во ди ма. Цен трал не лич но сти ми та о (не ка да шњим) струч ња цима су љу ди чи је је злат но до ба про фе си о нал не ка ри је ре било 70-их, 80-их и де ли мич но 90-их го ди на 20. ве ка мада су не ки од њих, иа ко у пен зи ји, и да нас ак тив ни би ло као по др шка на ску по ви ма би ло као ис пи ти ва чи на стручним ис пи ти ма. Они чи не зве зде на не бу за шти те не по кретног кул тур ног на сле ђа чи ји рад сим бо ли зује ре но ме стру ке и ин сти ту ци ја, ства ра ју ћи мре жу зна че ња чи ји се крај њи сми сао на ла зи у по твр ди зна ча ја уло ге за во да у про це си ма за шти те фи зич ких еле ме на та кул тур ног на сле ђа. На основу екс пли ка ци ја мла ђих осо ба за по сле них у за во ди ма мо гу се утвр ди ти следе ће ка рак те ри сти ке око ко јих кружи мит о стручњаци ма: Не ка да шњи струч ња ци су уме ли да мла ђе ко ле ге уведу у тај не за на та; Не ка да шњи струч ња ци су уме ли и има ли су ау то ритет да ди рек то ри ма су ге ри шу прав це де ло ва ња; Не ка да шњи струч ња ци су уме ли и има ли су ау то ритет да до но си о ци ма од лу ка на ло кал ном ни воу су гери шу прав це де ло ва ња у по гле ду за шти те не по кретног кул тур ног насле ђа; Не ка да шњи струч ња ци су би ли ме ђу соб но (на ни воу за во да) и ме ђу ин сти ту ци о нал но (на ро чи то са ко лега ма из му зе ја) до бро по ве за ни што је обез бе ђи вало ус по ста вља ње и не го ва ње ни воа ква ли те та ра да у обла сти за шти те кул тур них до ба ра на те ри то ри ји це ле др жа ве; Не ка да шњи струч ња ци су зна ли и уме ли да кон кретан рад, на ро чи то на те ре ну, др же на ни воу ко ји је рефе рен тан и на ме ђу на род ном ни воу, чи ја се фор мална по твр да про на ла зи у чи ње ни ци да су обез бе ди ли 362

12 упис пр ва два спо ме ни ка кул ту ре са те ри то ри је Срби је на УНЕ СКО Ли сту свет ске кул тур не ба шти не. 19 По је ди нач но по сма тра но, сва ка од ових ка рак те ри сти ка одаје ма кар по јед ну жуд њу са да шњих мла дих при пад ни ка профе си о нал не за јед ни це: да бо ље овла да ју тај на ма за на та и да по сто је љу ди, ста ри је ко ле ге, ко је ће им у то ме по мо ћи те да јед ног да на и са ми уђу у ле ген де о ста ри ји ма ко ји не себич но пре но се зна ња бу ду ћим ге не ра ци ја ма; да мо гу да се из бо ре са ве о ма раз ли чи тим лич но сти ма ко је су или ће би ти на по зи ци ја ма да до но се од лу ке би ло да је реч о ди рек тори ма (чи ја су струч ност и спо соб но сти под зна ком пи та ња от ка ко се име но ва ња вр ше пре све га на осно ву пар тиј ске при пад но сти) би ло да је реч о оп шти на ри ма или пред ставни ци ма град ских упра ва или ре пу блич ке ад ми ни стра ци је (чи је је по зна ва ње про бле ма ти ке за шти те не по крет ног култур ног на сле ђа под још ве ћим зна ком пи та ња); да у са рад њи са ко ле га ма из дру гих уста но ва (на ро чи то му зе ја) ре фор мишу си стем упра вља ња на сле ђем; и, нај зад, да се из бо ре са обич ним гра ђа ни ма ко ји чи не део ко ри сни ка услу га за во да. Су ми ра но по сма тра но, (не ка да шњи) струч ња ци на ли ку ју хе ро ји ма ко ји су тра га ли (за објек ти ма ко ји ре пре зен ту ју насле ђе раз ли чи тих гру па и за јед ни ца те на сле ђе раз ли чи тих епо ха), ко ји су би ли му дри (да зна ју ка ко да мла ђе ко ле ге уве ду у бор бу), ко ји су би ли хра бри (да се ухва те у ко штац са ди рек то ри ма и до но си о ци ма од лу ка), ко ји су успе ва ли да оства ре по бе де (у за шти ти кон крет них обје ка та). На сим болич ком пла ну, мит о (не ка да шњим) струч ња ци ма за пра во по ка зу је да је по сто ја ла сна га да се у др жа ви ус по ста ви ред у по гле ду за шти те не по крет ног кул тур ног на сле ђа, да је тај ред био за сно ван на по што ва њу стру ке, да су се ува жа ва ли струч ња ци као ау то ри те ти у да тој обла сти. Ме ђу тим, на ме та ње стру ке као ау то ри те та ко ји од ре ђу је шта се мо же а шта не, а с об зи ром на при ро ду де лат но сти за во да, из ро ди ло је још је дан мит мит о злим за во дима. Овај мит се огле да кроз оба ве зу да вла сни ци обје ка та или де ло ва обје ка та про гла ше них за кул тур на до бра за било ка кве ра до ве на објек ту мо ра ју има ти аде кват ну до зво лу ко ју из да је над ле жни за вод. 20 До би ја ње та кве до зво ле зах 19 Ста ри Рас и манастир Со по ћа ни су на УНЕ СКО ли сту упи сани године, док је ма на стир Сту де ни ца упи сан г. Ста ри ји струч ња ци су, та ко ђе, би ли укљу че ни и у про цес ко ји је прет хо дио упи си ва њу на УНЕ СКО Ли сту Сред њо ве ков них спо ме ни ка на Ко со ву (ма на сти ри Деча ни и Гра ча ни ца те Пећ ка па три ја ши ја (2004) и Гам зи гра да (2007). 20 У ста ву 3 чла на 2 За ко на о кул тур ним до бри ма сто ји Кул тур на до бра, у за ви сно сти од свог зна ча ја, раз вр ста ва ју се у ка те го ри је: кул тур на добра, кул тур на до бра од ве ли ког зна ча ја и кул тур на до бра од из у зет ног 363

13 те ва при ку пља ње и до ста вља ње над ле жном за во ду оп сежне до ку мен та ци је о ста њу објек та, пла ни ра ним ра до ви ма на објек ту, тех нич ки про је кат, те до ка зе да су по ди зво ђа чи спо соб ни да из ве ду у про јек ту и пра те ћој до ку мен та ци ји на ве де не ра до ве у скла ду са прин ци пи ма за шти те. При том, оте жа ва ју ће окол но сти су да се услу ге за во да на пла ћу ју (што вла сни ци ма обје ка та по ве ћа ва из дат ке) и вре мен ско огра ни че ње до зво ле тј. ра до ви мо ра ју да се из ве ду у од ре ђеном ро ку (нај че шће шест ме се ци) од из да ва ња до зво ле а ако се не из ве ду у том ро ку, тра жи се но ва до зво ла, пла ћа но ва так са, итд. До дат на би ро кра ти за ци ја и по ве ћа ње тро шко ва да кле, ре зул ти ра ли су, увре жа ва њем ми шље ња да су за во ди уста но ве ко је ком пли ку ју жи вот обич ним гра ђа ни ма ко ји су те (не)сре ће да жи ве у објек ти ма под за шти том. Ка да се оба ве за по ла га ња струч ног ис пи та и опи са на два ми та спо је, мо гу ће је из ве сти за кључ ке о то ме шта профе сиј ски фол клор мо же да го во ри и о си ту а ци ји у ко јој се у са вре ме ној Ср би ји на ла зи до мен кул ту ре. Од са мог тре нут ка ка да мла да осо ба, ди пло мац или свр шени ма стер из од ре ђе них обла сти умет но сти, те дру штве них и ху ма ни стич ких одн. тех нич ких на у ка као при прав ник/ца при сту пи стру ци за шти те (део кул ту ре у ужем сми слу), он/ она сту па у кон такт са оба ве за ма чи је из вр ша ва ње зах те ва упо зна ва ње и вла да ње од ре ђе ним зна њи ма. Са са др жа јем тих зна ња осо ба се упо зна је при пре ма ју ћи се и по ла жу ћи струч ни ис пит. Па ра лел но с тим, осо ба упо зна је и срж деље них тра ди ци ја ко је пре све га го во ре ка ко су се струч на зна ња при ме њи ва ла и ка ко је мо гу ће при ме њи ва ти их. У том сми слу, упо зна ва ње са при ча ма о ра ду ле ген дар них хе ро ја стру ке, од но сно ми том о (не ка да шњим) струч ња ци ма почи ње од са ме при пре ме струч ног ис пи та и ње го вог по ла га ња (јер ка ко је ре че но, не ки од ле ген дар них хе ро ја још увек су ис пи ти ва чи на ис пи ти ма), а на ста вља се да љем то ком ра да. Укљу чи ва њем у про фе си о нал ну за јед ни цу и до би ја ње сложе ни јих рад них за да та ка осо бу до во ди до бо љег упо зна вања са ми том о злим за во ди ма. У том сми слу, по зна ва ње мо гу ћих на чи на ка ко се из бо ри ти са обич ним гра ђа ни ма од ко јих мит о злим за во ди ма по ти че или ка ко се избори ти са ло кал ним и ре пу блич ким до но си о ци ма од лу ка, а кроз по зна ва ње ле ген ди о не ка да шњим струч ња ци ма, обезбе ђу је под сти ца ње са мо по у зда ња у ре ша ва њу кон крет них, прак тич них, слу ча је ва. зна ча ја. Чла но ви ма пре ци зи ра на су пра ва и оба ве зе соп стве ни ка кул тур них до ба ра те соп стве ни ка кул тур них до ба ра ко ја ужи ва ју претход ну за шти ту а пре ма чла но ви ма 32 и 36 соп стве ни ци су у оба ве зи да ра до ве из вр ша ва ју уз до зво лу над ле жне уста но ве. 364

14 Ме ђу тим, не у спе си из ско ри је про шло сти да се про фе сионал на за јед ни ца из бо ри са по ли ти за ци јом у уста но ва ма и ло кал ним моћ ни ци ма, уз ре ла тив но скром на сред ства (би ло за про јек те би ло за пла те 21 ) и мит о злим за во ди ма де лују као про тив-те жа за са мо пу зда ње. Од су ство са мо у пу здања по ка зу је ко ин ци ден ци ја ко ја је ис так ну та на раз го во ру са фо кус гру пом. На и ме, 12. де цем бра г. ка да се раз го вор и од и грао, био је по след њи дан за до ста вља ње ми шље ња о На цр ту за ко на о про стор ном пла ни ра њу. Иа ко је и ру ко водстви ма а и из ве ном де лу за по сле них у за во ди ма био по знат рок за да ва ње ми шље ња о на цр ту овог за ко на, ни је дан за вод укљу чу ју ћи и Ре пу блич ки, то ни је учи нио. Обра зло же ње је гла си ло да ни је би ло бла го сло ва од о зго од но сно да Мини стар ство кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња ни је, ма кар са мо од Ре пу блич ког за во да, тра жи ло ми шље ње о на цр ту овог за де лат ност за во да ве о ма ва жног за ко на. Бу ду ћи да је Ре публич ки за вод дао ми шље ње о За ко ну о кул ту ри ка да је исти био у фа зи на цр та 22, те да су по след њих го ди на ка ди да ти на струч ним ис пи ти ма пре све га пи та ни о За ко ну о кул турним до бри ма, и нај зад да су уче шћа на до ма ћим ску по вима и кон фе рен ци ја ма рет ка а на ме ђу на род ним до га ђа ји ма још ре ђа, мо же се го во ри ти о сво је вр сној ге то и за ци ји култу ре у ужем сми слу у Ср би ји. Про фе сиј ски фол клор са др жи еле мен те ко ји на ли ку ју Ма ли нов ски је вом ви ђе њу ми та као по ве ље за де ло ва ње 23 и то је нпр. мит о не ка да шњим струч ња ци ма. Ме ђу тим, згу ран у ло кал не при че и кон тексте, про фе сиј ски фол клор та ко ђе го во ри о огра ни че но сти до ме та кул ту ре у ужем сми слу у Ср би ји, о чи јој мар ги на лиза ци ји го во ре и нпр. за ко ни о бу џе ту 24 али и мит о злим за во ди ма. Струч ност ру ко во де ћих ка дро ва ко ји тре ба да ра де на адекват ном по зи ци о ни ра њу уста но ва кул ту ре у дру штву у Ср би ји оста је као те ма ко јој та ко ђе у бу дућ но сти тре ба посве ти ти па жњу. 21 Пла те за по сле них у за во ди ма за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре кре ћу се у окви ри ма про сеч не пла те у Ре пу бли ци Ср би ји ма ло ви ше од рад ни ка а ипак ма ње од фа кул тет ског осо бља. При том, тре ба има ти у ви ду да је нпр. у г. бу џет за про сла ву ју би ле ја Ми лан ског едик та из но сио гото во исто као и бу џет за све уста но ве кул ту ре. 22 Ви де ти нпр. текст Од ли чан по че так Да нас од Ma li now ski, B. (1926) Myth in Pri mi ti ve Psycho logy, Ke gan Paul, Lon don 24 Закон о бу џе ту од године наова мо као сво је вр сно огле да ло по ло жаја кул ту ре у Ср би ји, те ис по ља ва ња ре ви зор ске кул ту ре у овом до ме ну де таљ ни је сам ана ли зи ра ла у док тор ској ди сер та ци ји (видети: Ву ка новић, М. (2013) Кул тур на по ли ти ка у Ср би ји ан тро по ло шка пер спекти ва, док тор ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град) 365

15 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ан то ни је вић, Д. (2005) Ан тро по ло ги ја фол кло ра пер спек ти ве ис тра жи ва ња у: Ет но ло ги ја и ан тро по ло ги ја: Ста ње и пер спекти ве, Збор ник ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 21, Бе о град, стр Ан то ни је вић, Д. (2007) Ка ра ђор ђе и Ми лош. Мит и по ли ти ка, Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Оде љење за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју и Срп ски ге не а ло шки цен тар Vo do pi ja, M. (1976) Ma tu ri ra nje kao rit tes de pas sa ge, Na rod na umjet nost 13, Za greb, str Ву ка но вић, М. (2013) Кул тур на по ли ти ка у Ср би ји ан тро по лошка пер спек ти ва, док тор ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни верзи тет у Бе о гра ду, Бе о град Dun des, A. (ed) (1965) The Study of Fol klo re, En gle wo od Cliffs NJ Jo nes, M. O. (1991) Why Fol klo re and Or ga ni za tion(s)? We stern Folklo re, Vol. 50, No 1, Ta king Stock: Cur rent pro blems and fu tu re: Prospects in Ame ri can Fol klo re Stu di es, p.p Ko va če vić, I. (1982) Ur ba ni ri tu a li tri ogle da iz ur ba nog fol klo ra, Kul tu ra 57/58, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str Ma li now ski, B. (1926) Myth in Pri mi ti ve Psycho logy, Ke gan Paul, Lon don McGu i gan, J. (2004) Ret hin king cul tu ral po licy Open Uni ver sity Press Ин трер нет из во ри: Dra gi će vić-še šić Mi le na i Hri sti na Mi kić Com pen di um of cultu ral po li ci es and trends. Co un try Pro fi le: Ser bia, При сту пље но: tu ral po li ci es.net /web /ser bia.php Ime no va ni v.d. di rek to ra ne ko li ko usta no va kul tu re Ra dio-tele vi zi ja Voj vo di ne 31. de cem bar. При сту пље но rtv.rs/sr_lat/dru stvo/ime no va ni-v.d.-di rek to ra-ne ko li ko-usta no va-kultu re_ html Ko će vo di ti in sti tu ci je kul tu re? B92 In ter net iz da nje од 31. de cem bar. При сту пље но: tu ra/ ve sti.ph p?na v_ca te gory=321&yyyy=2012&mm =12&dd =31&na v_id = Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. При сту пље но: ri ta ge.go v.rs /ci ri li ca/struc ni_is pi ti_spi sak_is pi ti va ca.ph p Sme ne u in sti tu ci ja ma Kul tu re Ве чер ње но во сти on li ne, 03. ja nu ar. При сту пље но vo sti.rs /ve sti/kul tura.71.html: sme ne-u-in sti tu ci ja ma-kul tu re 366

16 Ta so vac: pri o ri te ti Mi ni star stva kul tu re su pr o fe si o na li za ci ja kadro va, ja ča nje in sti tu ci ja i do no še nje za ko na Blic on li ne 10. Sep tem bar. При сту пље но tu ra/ Ve sti/404496/ta so vac-pri o ri te ti-mi ni star stva-kul tu re-su-pr o fe si o na liza ci ja-ka dro va-ja ca nje-in sti tu ci ja-i-do no se nje-za ko na Ta so vac: fo kus na po ten ci ja li ma kul tu re RTS 10. septmbar. При сту пље но: ge/sto ri es/sr/ story/16/kul tu ra/ /ta so vac%3a+fo kus+na +po ten ci ja lima+kul tu re.html; Cve ti ča nin, Pre drag DE/Cen tra li za ci ja u kul tu ri При сту пљено: cen tra li za ci ja.or g.rs /ne w_fi le_dow nlo ad. php?... Maša Vukanović Centre for Study in Cultural Development, Belgrade EXPERTISE THE ISSUE OF OCCUPATIONAL FOLKLORE IN SERBIAN CULTURAL INSTITUTIONS CASE STUDY: INSTITUTES FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE Abstract Understanding folklore in the light of Dundes definition and Jones observations regarding occupational folklore gave an impetus for analysing professional folklore in the domain of culture in Serbia. According to a leading paradigm in cultural policy theory, development of culture in its widest sense (as suggested in Tylor s definition) depends on the development of culture in its narrow sense (institutions, organizations, differently connected individuals). This case study was based upon researches conducted in 2009 and 2013 in Serbian institutes for protection of cultural heritage. These researches provided data on human resources of these institutes. Expertise exams, as obligation for new employees, are analysed as a step in up-building of occupational folklore and idioculture. From the corpus of professional folklore two myths are extracted and analysed as mirrors of the past and present situation in the field of protection of tangible cultural heritage: the myth of (old) experts and the myth of bad institutes. These myths are seen as reflection of current position of the domain of culture in contemporary Serbia. Key words: culutral policy, occupational folklore, institutes for protection of cultural heritage, experts, culture 367

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014.

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014. 01 ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА Сања М. Данковић Степановић, Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, Милош М. Петровић,

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information