Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Size: px
Start display at page:

Download "Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14."

Transcription

1 ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ ( ) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра го ди не у Босан ској Град ишки, а умро је 11. ју на го ди не у Бе о гра ду. Да кле, жи вео је 93 го ди не. Отац Јо во је до се љен у Гра ди шку из Кру пе на Вр ба су, ода кле по ти чу и број ни дру ги Чу бри ло ви ћи. Још од ма ле на Јо во се ба вио тр го вином. За јед но са сво јим уја ком Ва сом Ви до ви ћем, уче ство вао је у срп ском устан ку у Бо сан ској Кра ји ни и јед но време је био до бро во љац у срп скотур ском ра ту ка да је до био и сре бр ну ме да љу за хра брост. Ва си на мај ка Сав ка, ро ђе на Ла заре вић, би ла је пра ва Кра ји шки ња, вред на, смер на и до сто јан стве на. Из ро ди ла је де цу: Јо ван ку, Че ду, Здрав ка, Ста ку, Вељ ка, Ле пу, Ви ду, Ми ло ра да, Бран ка и Ва су. Отац Јо во умро је го ди не, а мај ка Сав ка О број ној Јо ви ној де ци бри нуо се нај ви ше ње гов ујак Ва со Ви до вић, је дан од уста нич ких во ђа у бо сан ском устан ку, успе шан тр го вац и углед на лич ност у Бо сан ској Гра ди шки. Ка сни је су се и Јо ви на де ца ме ђу собно ис по ма га ла и усме ра ва ла. У том по гле ду осо би то су пред ња чи ли нај ста ри ји брат Вељ ко и се стре Ста ка и Ви да. Основ ну шко лу Ва со је за вр шио у род ном ме сту го ди не. За тим је да би на ста вио да ље шко ло ва ње у гим на зи ји до шао код сво га бра та Вељ ка, учи те ља у Ту зли. Код Вељ ка су већ би ли ње го ва се стра Ви да и брат Бран ко. Вељ ко ва су пру га Јо ван ка, ко ја је та ко ђе би ла учи те љи ца, пи ше у сво јим се ћа њи ма: Има ли смо до ста ма те ри јал 139

2 них бри га, јер је ва ља ло тро је из др жа ва ти: Ви ду, Бран ка и Ва су. Ва со је имао не што сти пен ди је, али до бро сам за пам ти ла ка ко је Вељ ка сва ког пр вог у ме се цу бо ле ла гла ва кад ста ну сти за ти ра чу ни. 1 Упра во, ти ра чу ни уве ли ко су ути ца ли на Вељ ка и Јо ван ку да го ди не на пу сте Ту злу и пре ђу на учи тељ ски рад у се ло Прибој на Ма је ви ци, јер су ода тле мо гли да бу ду још ко ри сни ји сво јој број ној бра ћи и се стра ма. У При бо ју је Вељ ко од мах раз вио ве ли ку ак тив ност: осно вао је спорт ско дру штво Со ко, По бра тим ство (ан ти ал ко хо ли чар ско дру штво), На род ну чи та о ни цу, под од бор Про свје те итд. Исто вре ме но, по пи са ним упут стви ма про фе со ра Јо ва на Цви ји ћа, Вељ ко је об ра дио 5 се ла из Ма је ви це и по слао ма тери јал Срп ској кра љев ској ака де ми ји због че га је на су ђе њу у Са ра је ву био оп ту жи ван. 2 Ве ћи део зим ског и лет њег рас пу ста од до го ди не у При бо ју је про во дио и Ва са Чу бри ло вић, би ло сам, би ло са сво јом и Јо ван ки ном бра ћом и се стра ма. Сна ха му Јо ван ка о то ме пи ше: Ва со је имао не ка кву тру бу и ужи вао да се поп не на гра ну и ду ва по ва здан та ко да му ју је Ви да јед но вре ме би ла са кри ла. 3 Ду жи бо рав ци у При бо ју и ср дач ни од но си ко је су има ли Вељ ко и Јо ван ка са се о ским до ма ћин стви ма од ла зе ћи им на ра зна кр штења, сла ве, свад бе и дру га сла вља, уве ли ко су ути ца ли и на мла до га Ва су да по не се из При бо ја сна жне ути ске о жи во ту се ла и се ља ка у овом де лу Бо сне. Ва са се на ро чи то до бро се ћао број них мла ди ћа из ку ћа Пет ко ви ћа и Ке ро ви ћа ко је су се већ би ле оку ми ле са ње го вим бра том Вељ ком. Ка сни је, на кон са ра јев ског атен та та, не ки од ових се ља ка би ће осу ђе ни и упу ће ни на ви ше го ди шњу ро би ју за јед но са Ва сом. О то ме је он оста вио дра го це не по дат ке у сво ме пи сму из за тво ра у Зе ни ци (по чет ком го ди не) се стра ма Ста ки и Ви ди. Из ње га се нај бо ље ви ди ка кве су му ке и пат ње под не ли и не ки од ма је вач ких се ља ка. То се, пре све га, од но си на Ми тра Ка ро ви ћа и ње го ве си но ве Не ђу, Јо ва на и Бла го ја. И сам млад, ви жљаст, не мир ног ду ха и ра до знао, Ва са је био упу ћен у број не по сло ве ко ји ма се ба вио ње гов ста ри ји брат Вељ ко. Би ло је си ту а ци ја ка да је и пе шке од ла зио из При бо ја у Ту злу или обрат но, пре ко пла ни не Ма је ви це, да би од нео ка кву ва жну по ру ку Ми шку Јо ва но ви ћу или сво ме бра ту Вељ ку. Још као ђак VI раз ре да гим на зи је, Ва са је по стао члан на ци о нал но-ре во лу ци о нар не ор гани за ци је Мла да Бо сна. Као та кав де мон стра тив но је на пу стио све то сав ску при ред бу у Ту зли 27. ја ну а ра го ди не, на ко јој је, из ме ђу оста лог, пе ва на и хим на ца ру Фра њи Јо си фу. Убр зо по том, био је ис кљу чен из шко ле и оти шао је код се стре Ста ке у Са ра је во 1 Вид. За бе ле шке Јо ван ке Чу бри ло вић, у по се ду ауто ра, стр Вид. Го ди шњи ца Срп ске кра љев ске ака де ми је, XXVI/1912, стр За бе ле шке, стр

3 не би ли та мо на ста вио шко ло ва ње. Упра во, у Са ра је ву се по ве зао са Да ни лом Или ћем и дру гим при пад ни ци ма ор га ни за ци је Мла да Бо сна ко ји су се спре ма ли за из во ђе ње атен та та на пре сто ло наслед ни ка Аустро-Угар ске Фра њу Фер ди нан да. По што је и сам у то ме не по сред но уче ство вао, био је ухва ћен и осу ђен на 16 го ди на ро би је. Гла ву ни је из гу био, јер је био ма ло ле тан, али је у за тво ру про вео 4,5 го ди не, од че га у са ми ци 3 го ди не, 3 ме се ца, 3 не де ље и 3 да на. О то ме ка кав је био ре жим жи во та ка жње ни ка у аустро-угарским вој ним за тво ри ма, по твр ђу ју и сле де ће чи ње ни це: од три на ест осу ђе них са ра јев ских атен та то ра, ме ђу ко ји ма је био и Ва со, са мо је њих пет до че ка ло сло бо ду, а оста лих осам су по мр ли по са мач ким ће ли ја ма са лан ци ма на но га ма. Ме ђу њи ма су би ли Мар ко Пе рин (1914), Не дељ ко Ча бри но вић (1916), Трив ко Гра беж (1916), Ми тар Ке ро вић (1916), Не ђо Ке ро вић (1916), Ја ков Ми ло вић (1916), Ла зар Ђу кић (1917) и Га ври ло Прин цип (28. апри ла го ди не). Крај ра та су до че ка ли: Бран ко За го рац, Цви јан Стје па но вић, Иво Крањ че вић, Цвјет ко По по вић и Ва са Чу бри ло вић. Из вој них за тво ра већ про па ле Аустро-Угар ске Ва са је, са пре жи ве лим дру го ви ма, иза шао но вем бра и од мах се ста вио на рас по ла га ње срп ској вој сци око ус по ста вља ња но ве вла сти у Сара је ву. У Са ра је ву је за вр шио и гим на зи ју, фе бру а ра Упи сао се на исто ри ју, пр во на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, за тим је пре шао на Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, где је и ди пло ми рао на гру пи исто риј ских на у ка 29. ју на Исте го ди не вен чао се у Са ра је ву са сво јом иза бра ни цом Ра дун ком Ан ђел ко вић ко ја му је ро ди ла си на Ми ло ша. На кон ди пло ми ра ња Ва са Чу бри ло вић је слу жбо вао као суплент и про фе сор гим на зи је у Срем ској Ми тро ви ци, Са ра је ву и Бе о гра ду. Про фе сор ски ис пит је по ло жио 1927, а док то ри рао је 4. ју ла Док тор ска те за му је би ла Бо сан ски уста нак Исте го ди не при мио га је Вла ди мир Ћо ро вић за сво га аси стен та на Се ми на ру за оп шту исто ри ју но вог ве ка. За до цен та је иза бран го ди не и то на пред ме ту Оп шта исто ри ја но вог ве ка, а за ван ред ног про фе со ра је иза бран Мно го го ди на ка сни је Чу бри ло вић ће на пи са ти: Од ра ног де тињ ства по ка зи вао сам скло ност пре ма исто риј ским на у ка ма. У том прав цу упу ћи ва ла ме је ка ко не мир на про шлост на ших зе ма ља, пре све га Бо сне и ње не Кра ји не, та ко и бур на вре ме на ко ја су оне пре жи вља ва ле од по чет ка ово га ве ка и ја с њи ма за јед но. 4 Од до Чу бри ло вић је био ак ти ван члан Зе мљо раднич ке стран ке. Са по но сом је ис ти цао да је свој пр ви го вор у ко рист те стран ке одр жао у Би је љи ни Вид. Реч на Ба ња луч ком уни вер зи те ту по во дом при је ма по ча сног докто ра та, 30.VI 1989, стр

4 У април ском ра ту Ва са Чу бри ло вић се, као члан Са ве та зе маљ ске од бра не при Вр хов ној ко ман ди вој ске Кра ље ви не Ју госла ви је, по вла чио за јед но с том Ко ман дом пре ма Са ра је ву и Цр ној Го ри. Тре ћег ју на исте го ди не био је ухап шен у Ри сну у Цр ној Го ри и од то га вре ме на па до кра ја про вео је у за тво ру Ге ста поа у Бе о гра ду, а за тим је пре ме штен у ло гор Ба њи ца где је остао до 23. де цем бра Пен зи о ни сан је по чет ком На кон осло бо ђе ња Бе о гра да, 20. ок то бра 1944, по но во је враћен за про фе со ра на ка те дри за на ци о нал ну исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. На ис тој Ка те дри би ран је за ре дов ног про фе со ра, а од је и хо но рар ни ре дов ни про фе сор на Фи ло зофском фа кул те ту у Но вом Са ду. Од 12. ја ну а ра до 1. ју ла Чу бри ло вић је вр шио дужност управ ни ка Оде ље ња за исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а од 9. апри ла до 9. апри ла био је и ми ни стар у вла ди Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је.пен зи о ни сан је 1. сеп тем бра За до пи сног чла на Ака де ми је Чу бри ло вић је био иза бран 17. де цем бра 1959, а за ред ов ног 20. де цем бра За до пи сног чла на Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти у За гре бу иза бран је 15. ју на 1961, а за до пи сног чла на Ака де ми је на у ка и умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не 23. де цем бра Ре до ван члан Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти по стао је 28. мар та Исте го ди не иза бра ла га је за сво га по ча сног чла на и Ака де ми ја на у ка СССР-а. Јед но од по след њих по ча сних зва ња до де лио је Ва си Чу бри лови ћу Уни вер зи тет у Ба ња лу ци 30. ју на го ди не и то са же љом да и на тај на чин ода при зна ње свом ис так ну том на уч ни ку Кра ји шнику. Ма да је већ био у ду бо кој ста ро сти, Чу бри ло вић је смо гао сна ге да лич но оде у Ба ња лу ку и за хва ли на ука за ној по ча сти. При ма ју ћи ди пло му по ча сног док то ра, из ме ђу оста лог је ре као: Ова ми је по част тим ви ше при ра сла ср цу што ми је до де љена од мла дог уни вер зи те та мо га за ви ча ја Бо сан ске кра ји не. Ма да сам свој за ви чај још у мла дим да ни ма на пу стио и жи вео у дру гим обла сти ма на ше др жа ве, нај ви ше у Бе о гра ду, ипак га ни кад ни сам за бо ра вио. Мно ги до жи вља ји и успо ме не из пр вих го ди на мо га жи во та у Бо сан ској кра ји ни и ис точ ној Бо сни, има ће тра јан ути цај на мој ду хов ни раз вој у све му, па и у на у ци. За то ни је слу чај но да сам пр ве мо је ра до ве из исто риј ских на у ка дао упра во из исто ри је Бо сан ске кра ји не. 5 Као што се из из ло же ног ви ди, Чу бри ло вић је де ло вао на југо сло вен ској сце ни као на уч ни, пе да го шки и јав ни рад ник пре ко 70 го ди на. 5 Исто. 142

5 Углед Ва се Чу бри ло ви ћа као исто ри ча ра про ис ти че, пре све га из ње го вог укуп ног де ла, из ње го вог ис тра жи ва ња и ин тер пре ти ра ња исто ри је као на у ке. Још у Спо ме ни ци, ко ју му је по све тио Фи ло зофски фа кул тет у Бе о гра ду по во дом од ла ска са Ка те дре у пен зи ју и 70 го ди на жи во та, по кој ни Јор јо Та дић, та да та ко ђе углед ни на уч ни и пе да го шки рад ник, на пи сао је у Пре дго во ру да је Чу бри ло ви ће во на уч но де ло... за о кру же но и је дин стве но и пред ме том про у ча ва ња, и на уч ним ме то дом, и исто риј ским кон цеп ци ја ма. 6 Ма да се ба вио пре те жно срп ском и ју го сло вен ском исто ри јом 19. и 20. ве ка, ње гова на уч на ин те ре со ва ња су пре ва зи ла зи ла ове окви ре и се за ла, и по ду би ни и по ши ри ни, у да ле ко ве ће људ ске про сто ре. Про шлост ко јом се ба вио по сма трао је не са мо по сред ством исто риј ске гра ђе, ко ју је акри бич но са ку пљао из ра зних про ве ни јен ци ја, не го и уз помоћ ве ли ког по зна ва ња прет ход них епо ха и дру штве них фор ма ци ја у ко ји ма су на ши на ро ди ушли у са вре ме ну исто ри ју. Он је сво је ана ли зе до во дио у ве зу и са уда ље ни јим исто риј ским то ко ви ма ко ји при вид но ни су у до ти ца ју са кон крет ним до га ђа јем или по ја вом ко ја је у фо ку су ис тра жи вач ке па жње. Због ши ро ког на уч ног све о бу хвата и оштри не по сма тра ња, по себ но због спо соб но сти да у ана ли зи про ник не у бит ства ри, ње го ва из ла га ња и за кључ ци пу ни су ду боких за па жа ња, осо би то син те тич ких по гле да. Ти по гле ди од но се се на нај круп ни ја пи та ња из исто ри је на ших на ро да, по себ но ка да је у пи та њу по ли тич ка и вој на исто ри ја. Чу бри ло вић се, из над све га, раз ви јао и де ло вао као исто ри чар- -ми сли лац, као чо век ко ји ду бо ко про ми шља про шлост, успе ва ју ћи да је по ве же са са да шњо шћу, ства ра ју ћи на бо га том ис ку ству про шло сти и вла сти тим са зна њи ма кон ту ре су тра шњи це. И као на уч нопе да гошки и јав ни рад ник, он се стал но тру дио да му ми сао, реч и де ло бу ду у ме ђу соб ном скла ду. И се бе и дру ге под сти цао је на раз ми шља ња и на уч не кон тро вер зе, али је исто вре ме но тра жио да се у ана ли зи узи ма у об зир што ве ћи број фак то ра, пре све га оних ко ји су ре ле вантни у од ре ђе ним исто риј ским то ко ви ма и про ме на ма. Ниг де ње гов на уч ни не мир ни је до ла зио та ко ја ко до из ра за као за вре ме од бра не по је ди них док то ра та и ма ги стар ских ра до ва. Чу бри ло ви ће ва на уч на ми сао че сто ни је мо гла да се сме сти у већ утвр ђе не ме то до ло шке окви ре, већ је и по ду би ни и по ши ри ни, тен ди ра ла ка пла не тар ним про сто ри ма. Би ло је пра во ин те лек ту ал но за до вољ ство би ти уче ник про фе со ра Чу бри ло ви ћа. И у по зним го ди на ма, оми ље на ли те ра ту ра ово га бар да ју го сло вен ске исто риј ске на у ке, би ли су исто риј ски рома ни ко ји рас па љу ју људ ску ма шту и ча со пис Га лак си ја. На уч на зна ти же ља Ва се Чу бри ло ви ћа кре та ла се од па ле о ли та и нео ли та па пре ко ан тич ких пи са ца о на ро ди ма Сре до зе мља, ан тро 6 Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду Спо ме ни ца Ва се Чубри ло ви ћа, књ. X 1, Бе о град 1968, стр

6 по ло шких сту ди ја и исто риј ских ро ма на о чо ве ку, ис тра жи ва ња истори је ве ли ких фе у дал них мо нар хи ја, па три јар хал ног на чи на жи во та и по ло жа ја на ших на ро да под Тур ци ма, на стан ка, ка рак те ра и уло ге Срп ске цр кве, ми гра ци ја ста нов ни штва, уло ге по је ди них кла са и дру штве них сло је ва у дру штву све до ма те ри јал не и ду хов не кул туре што су је гра ди ле по је ди не ци ви ли за ци је, др жа ве и на ро ди. За то ни је слу чај но да је о Ва си Чу бри ло ви ћу и ње го вом де лу, Ра до ван Са мард жић на пи сао сле де ће ре чи: У са вре ме ној ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји Ва са Чу бри ловић је за у зео ви со ко ис так ну то и са свих стра на уоч љи во ме сто. У свет ској на уч ној јав но сти он је да нас наш нај по зна ти ји исто рик. Ње го ва де ла се кон сул ту ју кад су у пи та њу нај о се тљи ви ја ме ста балкан ске про шло сти, а ње го ва реч, увек од луч на и ја сна, нај че шће па да као пре су да у ди ску си ја ма. Свој ауто ри тет Чу бри ло вић ни је сте као спрет ним одр жа ва њем на уч них ве за и сми шље ним на сто ја њем око сво га ре но меа. Ње гов углед про ис ти че из ње го вог де ла и ње го ве сна жне ми са о но сти у сва ком на сту пу. Чу бри ло вић је је дан од оних рет ких пи са ца исто ри је чи је ра до ве чи та ју мно ги, а не са мо ис тражи ва чи слич них те ма. Од ње га дру ги пре у зи ма ју од ре ђе не по дат ке, али и ми шље ња, про це не и згод не де фи ни ци је по је ди них по ја ва. Од увек је био, и све ви ше по ста јао, исто ри чар ко ји се не пла ши да се обра ти сви ма и да пи ше за све. Али, ње го ва хра брост ни је са мо на то огра ни че на. 7 Ва са Чу бри ло вић је са за до вољ ством ис ти цао да се као исто ричар фор ми рао по нај ви ше под ути ца јем три срп ска на уч ни ка: Вла дими ра Ћо ро ви ћа, од ко га је као не по сред ни са рад ник пре у зео схва тање о ком плек сно сти исто риј ских ис тра жи ва ња, Ва си ља По по ви ћа, ко ји га је увео у ме то до ло ги ју мо дер не европ ске исто ри о гра фи је и Јо ва на Цви јића, го ро ста сне лич но сти срп ске, ју го сло вен ске и балкан ске на у ке, од ко га је Чу бри ло вић на сле дио ан тро по ге о граф ски при ступ у про у ча ва њу ма те ри је до дав ши му исто риј ску ком по ненту. Се ћа ју ћи се мно го ка сни је сво јих про фе со ра, по себ но Цви ји ћа, Чу бри ло вић је го во рио: Био је ге о граф, али смо ми исто ри ча ри с нај ве ћим ин те ре со ва њем ишли на ње го ва пре да ва ња. 8 Ви ше не го дру ге ње го ве ко ле ге по стру ци, Чу бри ло вић је ре ла тив но ра но схватио да исто ри ча ри че сто гре ше ка да про шлост про у ча ва ју са мо на осно ву исто риј ских из во ра. Упор но је за сту пао те зу да се исто ри ја људ ског дру штва раз ви ја у про сто ру и вре ме ну и да ге о граф ска среди на моћ но ути че на раз вој жи во та јед ног на ро да и јед не др жа ве, а исто ри чар то мо же да са зна, да осе ти, са мо ако озбиљ но про у ча ва 7 Ра до ван Са мар џић, Пред го вор за књи гу Ва се Чу бри ло ви ћа, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе о град , стр Вид. Ва са Чу бри ло вић, Жи вот и рад Јо ва на Цви ји ћа, Са бра на де ла Јо ва на Цви ји ћа, Бе о град 1987, стр

7 и ге о граф ске на у ке, пре све га ан тро по ге о гра фи ју. Упра во за то је Чубри ло вић и био за љу бљен у де ло Јо ва на Цви ји ћа, јер је про ник нуо да се у на уч ним ра до ви ма ово га на уч ни ка кри је, у до број ме ри, и кључ за раз ре ше ње број них пи та ња ко ја спа да ју у до мен исто риј ске на у ке. Свом учи те љу Чу бри ло вић се оду жио сту ди јом Јо ван Цви јић и ства ра ње Ју го сла ви је и обим ним би о граф ским ра дом Жи вот и рад Јо ва на Цви ји ћа. Исто вре ме но, до при нео је да се за поч не с из дава њем са бра них де ла Јо ва на Цви ји ћа на че му је и сам мно го ра дио, а у пр вом то му тих де ла об ја вље на је и ње го ва би о гра фи ја о Јо ва ну Цви ји ћу. То је, ујед но, био и нај бо љи пут да се овај ве ли кан срп ске на у ке из ву че из при вре ме ног не пра вед ног за бо ра ва. Ва ља по себ но на гла си ти да Чу бри ло вић ни је остао са мо на до ме ну ра да сво јих учи те ља, већ је ду го го ди шњим упор ним ра дом из гра дио и свој соп стве ни ме то до ло шки при ступ, ко ји, за раз ли ку од ме ха нич ког пре но ше ња по да та ка из до ку ме на та, под ра зу ме ва и ана ли тич ки при лаз, упо ре ђи ва ње и укр шта ње по да та ка из ра зних из во ра, њи хо во уно ше ње у ши ри кон текст до га ђа ја у ко ји ма они доби ва ју свој пра ви сми сао. У ин тер пре та ци ји Чу бри ло ви ћа по да ци ни су прост збир де ша ва ња, не го од раз дру штве них про це са ко ји сво је ко ре не има ју у про шло сти, у за мр ше ном спле ту исто риј ских зби ва ња, али и у ан тро по ге о граф ским и кул ту ро ло шким пре ди спо зи ци ја ма. Ва са Чу бри ло вић је био и остао у стал ном гр чу да по да ци ма ко је до но си, као и сво јим гле да њем на про бле ма ти ку ко ју об ра ђу је, бу де стал но нов, смео, при ме рен вре ме ну у ко ме као на уч ник жи ви. Њему је би ло са вр ше но ја сно да раз ви так исто ри о гра фи је за ви си, пре све га, од уну тра шњих про ме на у ње ном ме то ду и од жи во та оних иде ја ко је ула зе у ње не осно ве. Ниг де овај на уч ник ни је био ви ше ати пи чан не го по сво ме ме то ду ра да. За ње га ни је би ло ши ре и уже те ме, не го ши ри и ужи на чин на ко ји се тој те ми при ла зи. Ва са Чу бри ло вић је свој пр ви рад об ја вио го ди не. Био је то кра ћи оглед о Ва си Пе ла ги ћу, чо ве ку буј не ма ште и ве ли ког ду ховног не ми ра, ма да је ро ђен у пи то мој Бо сан ској По са ви ни. Од то га време на па до сво је смр ти, ју на 1990, Чу бри ло вић је об ја вио 167 ра зних ра до ва: мо но гра фи ја, сту ди ја, рас пра ва, чла на ка, при ло га, освр та и при ка за, ко ји се од но се на ра зна и рас те гљи ва про шла раз до бља и број не сфе ре из исто ри је срп ског и дру гих на ро да на Бал ка ну. Ако бисмо хте ли да по ре ме ти мо хро но ло шки ре до след на станка ових ра до ва 9 и да их по сма тра мо по не ким дру гим кри те ри ју ми ма, он да би се мо гли сло жи ти са оним исто ри ча ри ма, ко ји сма тра ју да се Чу бри ло ви ће во на уч но де ло мо же свр ста ти у че ти ри те мат ска кру га. Ти кру го ви ни су стро го оме ђе ни, већ се ме ђу соб но пре пли ћу. Пр ви се од но си на исто ри ју срп ског на ро да под тур ском влашћу, чи ме је Чу бри ло вић и за по чео свој улаз у исто ри о гра фи ју. 9 Вид. Би бли о гра фи ја ра до ва Ва се Чу бри ло ви ћа на кра ју књи ге. 145

8 Реч је, пре све га, о срп ском па три ја рхал ном дру штву у усло ви ма ду го трај не оку па ци је од ото ман ске Тур ске, ме сту и уло зи Срп ске пра во слав не цр кве, хај ду ци ма и уско ци ма, пле мен ској се о ској са моу пра ви и ње ној са мо од бра ни од спо ља шњег фак то ра, на сил ним али и исто риј ски усло вље ним ет нич ким ми гра ци ја ма у ју го сло вен ским зе мља ма од XV до XIX ве ка, бор би про тив тур ске вла сти и број ним дру гим пи та њи ма ко ја ни је по треб но по себ но на бра ја ти. Нај по зна тији ра до ви из ово га кру га су: По ре кло му сли ман ског плем ства у Бо сни и Хер це го ви ни, По ли тич ки узро ци се о ба на Бал ка ну, Про у ча ва ње сред њо ве ков ног фе у да ли зма, Тер ми но ло ги ја пле мен ског дру штва у Цр ној Го ри, Срп ска пра во слав на цр ква под Тур ци ма, По ста нак племе на Ку ча, Ма лон ши ћи, пле ме у Цр ној Го ри и дру ги. Дру ги те мат ски круг об у хва та ра до ве ко ји се од но се на истори ју срп ске ре во лу ци је, али у нај ши рем сми слу те ре чи. Ака де мик Ра до ван Са мард жић, је дан од ње го вих уче ни ка и нај бо љи по зна ва лац Чу бри ло ви ће вог де ла, ста вља ту на пр во ме сто Ва си ну сту ди ју Пр ви срп ски уста нак и бо сан ски Ср би. А мо гли би се у исту ка те го ри ју увр сти ти и дру ги број ни Чу бри ло ви ће ви ра до ви. Ме ђу њи ма су: У че му је су шти на и ка ква је исто риј ска и ку л тур на уло га пр вог српског устан ка го ди не, Уло га на род них ма са и лич но сти у срп ској ре во лу ци ји, Бо сан ско Под ри ње и Пр ви срп ски уста нак, Исто риј ска осно ва Ви шњи ће вој пе сми Бој на Ми ша ру, Хај дук Вељ ко хе рој на род не пе сме и дру ги. У тре ћем кру гу на ла зе се, сва ка ко, нај о бим ни ји Чу бри ло ви ћеви ра до ви из срп ске исто ри је XIX ве ка, са ко ји ма је он по чео, али ујед но и до се гао нај ви ши сте пен на уч не оп сер ва ци је. Ме ђу те ра дове спа да ју: Бо сан ски уста нак , мо но гра фи ја о Ср би ји од (у ко а у тор ству са Вла ди ми ром Ћо ро ви ћем) и, сва ка ко, нај по зна ти ја сту ди ја Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка. Из ме ђу ових круп ни јих ра до ва сме ште не су број не ра зно вр сне студи је и ма њи члан ци ко ји се та ко ђе од но се на на зна че но вре ме. У мо но гра фи ји Бо сан ски уста нак Чу бри ло вић је опи сао пред у сло ве, по ја ву, раз вој и спла шња ва ње устан ка у Бо санској Кра ји ни у на зна че но вре ме са свим ње го вим спе ци фич но сти ма. Де ло је на ста ло као ре зул тат ви ше го ди шњих ар хив ских ис тра жи вања у зе мљи и Бе чу, уз огром но кон сул то ва ње ме мо ар ске гра ђе ко ју је аутор са ку пљао и ме ђу сво јим бли ским срод ни ци ма. Не по сред ни ак те ри устан ка и њи хо ви лич ни па пи ри омо гу ћи ли су ауто ру да бр ојне до га ђа је и зби ва ња по сма тра са раз ли чи тих та ча ка и да та ко бу де си гур ни ји у до но ше њу за кљу ча ка. За сно ва на на из во ри ма раз ли чи те вред но сти и про ве ни јен ци је, мо но гра фи ја о устан ку у Бо сни и Хер цего ви ни при мер је пре ва зи ла же ња ме то да тра ди ци о нал не по ли тич ке исто ри о гра фи је. Узро ке ко ји су до ве ли до устан ка пи сац је при ка зао у ви ду кон цен трич них кру го ва. Пр ви са чи ња ва ју ме ђу на род ни од но си и њи хов ути цај на тзв. ис точ но пи та ње, дру ги, са мо Осман ско цар ство 146

9 ко је по ку ша ва да се из ву че из еко ном ске, вој не и по ли тич ке кри зе, и тре ћи, на ци о нал но бу ђе ње и по крет срп ског на ро да у Бо сни, ко ји слич но сво јим су на род ни ци ма у Ср би ји, по ку ша ва да се осло бо ди јар ма ду го ве ков не тур ске вла сти. Без об зи ра о ко ме кон цен трич ном кру гу го во ри, Чу бри ло вић увек има у ви ду це ли ну те ме. Сва ка ко, нај зре ли је и најобим ни је де ло Ва се Чу бри ло ви ћа је Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, об ја вље но пр ви пут За ово де ло он се при пре мао још у ме ђу рат ном пе ри о ду: при ку пљао обим ну и ра зно вр сну гра ђу, пи сао по је ди не огле де о воде ћим по ли тич ким лич но сти ма Ср би је (Јо ван Ри стић и др.), пра вио пе ри о ди за ци ју срп ске исто ри је XIX ве ка и већ био за по чео да пи ше рад Срп ски на род у XIX ве ку. На том по слу за те као га је Други свет ски рат. За бе ле шке и ру ко пис су му про па ли у Упра ви гра да Бе о гра да у Ге ста поу. По сле осло бо ђе ња зе мље и по врат ка на Ка те дру за исто ри ју поно во се вра тио ра ни јој на ка ни. За ни мао ме је пре све га раз вој дру штва и др жа ве у Ср би ји XIX ве ка и ка ко се тај раз вој од ра жа вао у ње ним по ли тич ким по кре ти ма... Ме ђу тим, у то ку ра да сам се уве рио да те му тре ба про ши ри ти и да ти на шој пу бли ци јед ну за о кру же ну ствар из исто ри је Ср би је XIX ве ка. Та ко је до шло до пи са ња ове књи ге. 10 За ову књи гу, ко ја је по из ла ску из штам пе иза зва ла раз ли чите ко мен та ре и од струч ња ка и од по ли ти ча ра, про фе сор Ра до ван Са марџ ић је дао сле де ћи суд: Чу бри ло ви ће ва Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, јед но је од нај зна чај ни јих де ла са вре ме не срп ске исто ри о гра фи је. 11 Че твр том кру гу при па да ју оне Чу бри ло ви ће ве сту ди је и рас праве ко је су по све ће не ко ре ни ма на стан ка и раз во ја пр ве ју го сло вен ске др жа ве го ди не и не ким аспек ти ма на род но о сло бо ди лач ког ра та и ре во лу ци је Сту ди је о ју го сло вен ству и ује ди ње њу ју госло вен ских на ро да у јед ну др жа ву прот ка не су број ним до ка зи ма да ства ра ње Кра ље ви не СХС, од но сно Ју го сла ви је, ни је би ла слу чај ност, већ ду бо ка исто риј ска по тре ба ње них на ро да. Она је, пре ма свим Ва си ним ана ли за ма, би ла из раз и ре зул тат ду бо ких осло бо ди лач ких те жњи ко је су мо гле да се оства ре уз ве ли ке људ ске и ма те ри јал не жр тве, јер су тим те жња ма ста ја ле на пу ту две ца ре ви не Тур ска и Аустро у гар ска. Са мо не ко ли ко на сло ва ко је ће мо на ве сти из овог те мат ског кру га по ка зу ју о че му се, за пра во, ра ди. Реч је о Ис точ ној кри зи го ди не у ко ју су би ли уву че ни, ван њи хо ве во ље, број ни бал кан ски на ро ди, Бер лин ском кон гре су 1878, Од но су Ср би је и Аустри је у XIX ве ку, Исто риј ским осно ва ма по стан ка Ју го сла ви је и, ко нач но, Спољ ним и уну тра шњим фак то ри ма у ства ра њу и раз 10 Вид. Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе о град 1982, стр Bal ca ni ca VI II/1977, str. XIX. 147

10 вит ку Ју го сла ви је у XX ве ку. Не ма сум ње да је за Ва су Чу бри ло ви ћа обра зо ва ње Ју го сла ви је го ди не би ло нај круп ни ја те ко ви на њених на ро да и до каз про гре сив ног сми сла њи хо ве исто риј ске на у ке. За ту иде ју и за тај ре зул тат он се под јед на ко за ла гао и као на уч ни и јав ни рад ник. Чу бри ло вић се, при кра ју жи во та, по чео ба ви ти и не ким аспекти ма раз вит ка со ци ја ли стич ке ре во лу ци је у Ју го сла ви ји , укљу чу ју ћи ту и да ва ње сво јих оце на о ме сту и уло зи Јо си па Бро за Ти та у исто ри ји. Ме ђу тим, та про бле ма ти ка ни је до би ла по треб ну на уч ну ела бо ра ци ју. Број на пи та ња из те обла сти оста ла су и да ље отво ре на. Осим на уч ног, про фе сор Чу бри ло вић је оста вио иза се бе и не из бри си ве тра го ве пе да го шког ра да, пре све га на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где је био ак ти ван члан пре ко 37 го ди на. И као на став ник и као члан фа кул тет ске за јед ни це за ла гао се за про ду бљава ње зна ња и ор га ни за ци ју на ста ве на са вре ме ним осно ва ма. Још го ди не тра жио је пре ко Рек то ра та Бе о град ског уни вер зи те та да се из Рат ног ар хи ва у Бе чу, вра ти Ју го сла ви ји број на ар хив ска гра ђа ко ја се од но си на ње ну даљ њу и бли жу исто ри ју. При пре мао је, у ве зи с тим, и раз не из ве шта је Срп ској кра љев ској ака де ми ји нау ка и Ин фор ма ци о ном би роу исто риј ских на у ка Ис точ не Евро пе у Вар ша ви. Украт ко, тру дио се да исто ри ја, и као на у ка и као на став ни пред мет, до би је на фа кул те ту, а то зна чи и у дру штву, оно ме сто ко је је она има ла и на дру гим фа кул те ти ма у за пад ној Евро пи. Чу бри ло ви ће ва бри га за Фи ло зоф ски фа кул тет на ро чи то је дошла до из ра жа ја у вре ме по сле рат не об но ве и из град ње зе мље, ка да се он све срд но за ла гао за по нов но кон сти ту и са ње фа кул те та, ње го во кадров ско и ма те ри јал но ја ча ње као и за ор га ни за ци ју на став но-на уч ног ра да на нај бо љим осно ва ма. Ње го вом за слу гом, у до број ме ри и као са ве зног ми ни стра, фа кул тет је до био или са чу вао не ко ли ко већ ис такну тих на уч них и пе да го шких рад ни ка: Ге ор ги ја Остро гор ског, Вик то ра Но ва ка, Јор ја Та ди ћа, Ива на Бо жи ћа и дру ге, ко ји су, уз до бар од абир мла ђих на уч них сна га, да ва ли основ ни тон чи та вој исто риј ској на у ци у но вој Ју го сла ви ји. Чу бри ло ви ће ва кон струк тив на са рад ња вид но се осе ћа ла и у број ним ко ми си ја ма фа кул те та, ко ји ма је ста јао на че лу, као и на Ка те дри (Оде ље њу) за исто риј ске на у ке, где је де ло вао ду же од јед не де це ни је. Број на ува же на име на са да шње на ше исто риј ске на у ке би ла су не ка да и до бри ђа ци пр офе со ра Чу бри ло ви ћа. Пре да ва ња Ва се Чу бри ло ви ћа од стра не сту де на та би ла су из у зетно до бро по се ће на. По чи њао их је, по не ком уста ље ном оби ча ју, у 8,15 ча со ва. Коп чу за пре да ва ње обич но је на ла зио у не ком го ли ца вом ви цу или освр ту на ак ту ел на зби ва ња, че сто на ра чун кра ја или вре ме на на ко је се те ма од но си. По том би усле ди ло са мо из ла га ње прот ка но ду боком на уч ном оп сер ва ци јом. Ти ши на у то ку ра да би ла је бес пре кор на. На ро чи то је био за ни мљив рад са про фе со ром у то ку ве жби, од но сно се ми на ра. Из ла га ње би обич но за по чи њао за ду же ни сту дент или гру 148

11 па сту де на та ко ји су прет ход но до би ли од ре ђе ну те му, а за тим би се ана ли за и ко мен та ри са ње пре но си ло и на оста ле сту ден те, аси стен те, мла ђе про фе со ре све до за вр шне ре чи про фе со ра Чу бри ло ви ћа, ко ја је нерет ко пре ва зи ла зи ла оквир за да те те ме. Уче ње за ис пит код профе со ра Чу бри ло ви ћа би ло је оп шта по ја ва, јер се из ду го го ди шњег ис ку ства зна ло да се не мо же до би ти не са мо до бра, не го ни про ла зна оце на без до брог по зна ва ња исто риј ске ма те ри је. Оно што је по себ но оне спо ко ја ва ло не ке сту ден те је сте на ви ка про фе со ра да ис пи та ни ка у из ла га њу пре ки не и да од истог тра жи, не са мо ши ру фа бу лу, не го и ви ше кри тич ког од но са пре ма до тич ном до га ђа ју или по ја ви. Би ло је при ли ком по ла га ња ис пи та и ра зних не спо ра зу ма ко ји су се он да го ди на ма пре при ча ва ли по аула ма фа кул те та. За јед но са про фе со ром Ра до ми ром Лу ки ћем на Прав ном фа кул те ту и Чу бри ло вић је био сте као имиџ про фе со ра ко ји је за сту ден те пун из не на ђе ња. У тим ис пит ним ду е ли ма бо ље су се сна ла зи ли Цр но гор ци и ње го ви Кра ји шни ци као и оне де вој ке ко је су до ла зи ле ре дов ни је на на ста ву. Чу бри ло ви ћев начин по сту па ња са мла ђи ма, че сто ису ви ше на гао и за по вед нич ки од нос пре ма њи ма, иза зи вао је код по је ди них сту де на та страх, уда ља вао их од про фе со ра и ути цао на њи хо во про ду же ње сту ди ја. Раз ми шља ју ћи мно го го ди на ка сни је о свом пе да го шком ра ду, а и по во дом пи са ња би о гра фи је сво га про фе со ра Јо ва на Цви ји ћа, Чу бри ло вић је и сам за се бе ре као: Ма да ни бли зу ни сам имао та ко тврд став у од но су пре ма ђа ци ма, ипак по сво јој при ро ди, као и Цвијић, чи ни ми се да сам сво јим сту ден ти ма ули вао ви ше стра ха, не го при вр же но сти. То га сам био све стан и бо рио се про тив то га, али че сто са сла бим успе хом. 12 Све у све му, сту ден ти су це ни ли про фе со ра и би ли по но сни на чи та ву исто риј ску ка те дру, чи ју су око сни цу, ду го го ди на по сле ра та, са чи ња ва ли већ спо ме ну ти про фе со ри. На кон пен зи о ни са ња ор га ни за ци о на, на уч на и пе да го шка делат ност про фе со ра Чу бри ло ви ћа се не га си, већ се пре но си у Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти и ис по ља ва на ра зним на уч ним про јекти ма и за да ци ма. Је дан од нај ва жни јих очи ту је се у фор ми ра њу Бал ка но ло шког ин сти ту та као по себ не на уч не је ди ни це у Срп ској ака де ми ји на у ка. На стао је, пре све га, за хва љу ју ћи упор ном и не се бичном за ла га њу про фе со ра Ва се Чу бри ло ви ћа ко ји је био и пр ви ње гов ди рек тор и зна лач ки га во дио пр вих де сет го ди на. За ње га је из ра дио ду го роч ни про грам ра да и дао основ не смер ни це раз во ја. За ми слио је да се Ин сти тут раз ви ја као стро го на уч на уста но ва са за дат ком да се по све ти бал ка но ло шким сту ди ја ма исто ри ји, ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри бал кан ских на ро да по чев од нај ста ри јих вре ме на пред рим ског, рим ског, ви зан тиј ског, пе ри о да сред њег ве ка, но ви је исто ри је све до савре ме них зби ва ња у раз во ју од но са ме ђу бал кан ским на ро ди ма или пак њи хо вог од но са пре ма на ро ди ма оста лог де ла Евро пе и Ази је. Ши ро ко 12 Вид нап

12 по ста вљен про грам ра да, ко ји је ин те гри сао рад са рад ни ка раз ли чи тих про фи ла и на уч них ди сци пли на од ар хе о ло ги је, исто ри је, ет но ло ги је, лин гви сти ке, књи жев но сти, исто ри је умет но сти, оби чај ног пра ва, до еко но ми је и по ли ти ке, зах те вао је ја ко сло же ну ор га ни за ци ју Ин сти тута са ви ше на уч них сме ро ва и раз ви је ну мре жу са рад ни ка из зе мље и све та. Ишло се од по чет ка на ус по ста вља ње чвр шћих ве за са срод ним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма у Ју го сла ви ји и на Бал ка ну, без об зи ра на по ли тич ку пре о се тљи вост ме ђу по је ди ним зе мља ма. Та ко је оства ре на би ла те рал на са рад ња са Бал ка но ло шким ин сти ту том у Со лу ну, Со фији, Бе чу, Мо скви, Мин хе ну. Осно ву за са рад њу увек су пред ста вља ли про јек ти, за јед нич ке те ме или на уч ни ску по ви. Да нас је Бал ка но ло шки ин сти тут, чи је је те ме ље уда рио Ва са Чу бри ло вић, афир ми са на на уч на уста но ва са већ из да тих 30 бро је ва свог ре дов ног ча со пи са Бал ка ника, са око 80 књи га у се ри ји По себ на из да ња (мо но гра фи ја, сту ди ја, збор ни ка са на уч них ску по ва, еди ци ја гра ђе итд.). Ипак, оно што је најва жни је је су ка дро ви ко је је од го јио Бал ка но ло шки ин сти тут са ра зним про фи ли ма и ши ро ким ви ди ци ма. Ко ли ко је про фе сор Чу бри ло вић био ве зан за ову уста но ву ви ди се и по то ме што је у сво ме те ста мен ту од 4. ок то бра на пи сао: Од лу чио сам да се при Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ из мо јих сред ста ва осну је Фонд за на гра де исто ри је Бал ка на, ње го вих зе ма ља и на ро да. Де ли ће се сва ке дру ге го ди не млађим на уч ним ка дро ви ма за ди плом ске ра до ве, ма ги стра ту ре, док тор ске те зе и сту ди је из исто ри је, ар хе о ло ги је, ан тро по ге о гра фи је, ет но гра фи је, еко но ми ке, је зи ка и књи жев но сти. На гра ђе ни ра до ви да се об ја вљу ју у Го ди шња ку Бал ка но ло шког Ин сти ту та Бал ка ни ка. 13 Бал ка но ло шком ин сти ту ту Чу бри ло вић је да ро вао и сво ју би бли о те ку и ве ћи део оста ле не по крет не и по крет не имо ви не. Осим у Ин сти ту ту Чу бри ло вић је ак тив но ра дио и у ви ше акаде ми ји них и ме ђу а ка де миј ских од бо ра и ко ми си ја. Био је пред сед ник Од бо ра за исто ри ју Ср би је у XIX ве ку и не по сред но ру ко во дио ра дом Ко ми си је тог од бо ра Ср би ја у осло бо ди лач ким по кре ти ма на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског кон гре са Био је осни вач и ду го го ди шњи ру ко во ди лац Од бо ра за исто ри ју срп ске ре во лу ци је Ру ко во дио је и ра дом Под од бо ра за при ку пља ње, про у ча вање и из да ва ње гра ђе о Пр вом срп ском устан ку из со вјет ских ар хи ва. У окви ру ме ђу а ка де миј ске са рад ње ру ко во дио је ра дом не ко лико од бо ра: за Бал ка но ло ги ју, за ис тра жи ва ње и об ја вљи ва ње ар хив ске гра ђе о бал кан ским тр гов ци ма у Угар ској у XVI II ве ку и за про у ча ва ње исто ри је вој них кра ји на у ју го сло вен ским зе мља ма. Ви ше не го и је дан дру ги исто ри чар, Чу бри ло вић је сма трао да је на ша исто риј ска на у ка ду жна да се ин тен зив но ба ви исто ри јом вој них кра ји на, јер се у њима, ка ко је го во рио, кри је ви ше ве ков но на та ло же но ис ку ство бор бе и 13 Вид. Те ста мент Ва се Чу бри ло ви ћа. 150

13 от по ра на ше га на ро да пре ма ту ђи ну. На про у ча ва ње те про бле ма ти ке под сти цао је и од ре ђе не вој не уста но ве и њи хо ве исто ри ча ре. Чу бри ло вић је имао на гла шен ин те рес и за про у ча ва ње истори је Бе о гра да, по себ но исто ри је Бе о град ске твр ђа ве. Ше та ју ћи се у дру штву са мла ђим ко ле га ма Ка ле мег да ном, че сто је на гла ша вао да је ма ло гра до ва у Евро пи ко ји су има ли та ко бур ну и про мен љи ву исто ри ју као Бе о град. Сме штен на ушћу Са ве у Ду нав, где се у ту нај ве ћу европ ску ре ку сли ва ју и дру ге глав не ре ке сред њег По ду навља на про ла зу из сред ње Евро пе на Бал кан ско по лу о стр во, Бе о град се, по Чу бри ло ви ћу ве ко ви ма на ла зио на гра ни ца ма ве ли ких и ма лих др жа ва. За то је про жи вља вао све ве ли ке про ме не што их је пре ко се бе, кроз ве ко ве, пре ту рио не са мо Бал кан не го и це ла ју го и сточ на Евро па. Ско ро све до на шег вре ме на, ис ти цао је Чу бри ло вић, Бе оград је био зна чај ни ји и по зна ти ји као твр ђа ва у ко јој би ва ку је ве ли ка вој ска углав ном осва јач ка, не го као људ ско на се ље, сре ди ште проме та, тр го ви не, ци ви ли за ци је и кул ту ре. Це не ћи уло гу Бе о гра да за исто ри ју сво га на ро да, Чу бри ло вић је био ини ци ја тор и ор га ни за тор пи са ња тро том не Исто ри је Бе о гра да. У име Срп ске ака де ми је на у ка он је ста јао на че лу Ре дак ци о ног од бо ра. Али, ње го ва уло га у ово ме обим ном и из над све га сло же ном по слу ни је би ла са мо ор га ни заци о ног ка рак те ра, не го је упра во Чу бри ло вић био тво рац про јек та, ко ор ди на тор по сла уну тар по је ди них пе ри о да и ти мо ва, све до непо сред ног уче шћа као ауто ра са те мом Бе о град ски па ша лук пред уста нак Ве ли ким за ла га њем број них на уч ни ка раз ли чи тих про фи ла, на чи јем че лу је ста јао про фе сор Чу бри ло вић, Бе о град је, ју на до био пр ву сво ју тро том ну исто ри ју. На ба зи те исто ри је Бал ка но ло шки ин сти тут САНУ је ор га ни зо вао пи са ње јед но том не Исто ри је Бе о гра да, ко ја је об ја вље на го ди не. Исту Исто ри ју Ин сти тут је об ја вио на ен гле ском је зи ку го ди не. Сво је пла но ве и сво је нај круп ни је про јек те, по пут фор ми ра ња Бал ка но ло шког ин сти ту та и пи са ња Исто ри је Бе о гра да, Чу бри ло вић је спро во дио у жи вот не са мо за то што је био до бар ор га ни за тор посла, већ и за то што је ис по ља вао стр пљи вост у ра ду, имао сми сла за ко лек ти ван рад, знао да оку пи мла ђе са рад ни ке и да их на уч но сти му ли ше на но ва прег ну ћа. Од 15. де цем бра па до 19. но вем бра Чу бри ло вић је био и члан Пред сед ни штва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, што је та ко ђе зах те ва ло до дат не на по ре у мно го стра ном ра ду. Свој рад у Ака де ми ји Ва са Чу бри ло вић ни је схва тио стро го ка би нет ски, већ је сма трао да на уч ник мо ра да има увек ши ро ке кон так те са љу ди ма ра зних про фи ла. По тре ба за тим кон так ти ма мо би ли са ла је Чу бри ло ви ћа да и да ље од ла зи на раз не исто риј ске ка те дре (од бра на док тор ских те за), на уч не ску по ве, са ве то ва ња, одно сно сву где та мо где су цир ку ли са ли љу ди, иде је, ин фор ма ци је, жи вот. Та ко је, на при мер, сре ди ном се дам де се тих го ди на, од ла зио 151

14 у ви ше на вра та у Ма је вич ки Про бој, Бо сан ску Гра ди шку, у ко ји ма је отва рао ђач ке би бли о те ке и по кла њао шко ла ма књи ге из ње го вих лич них сред ста ва. За то је са свим уме сно да овај оглед о Ва си Чу брило ви ћу, за вр ши мо сле де ћим ње го вим пи смом: Дру гу ди рек то ру и на став ном осо бљу основ не шко ле Вељ ко Чу бри ло вић При бој Дра ги дру го ви, ша љем још не ко ли ко па ке та књи га за Би бли о теку те шко ле. При дру жи те их оним књи га ма ко је сам ра ни је по слао. Књи ге су би ле ра ни је спрем не, али их ни сам по слао, био сам бо ле стан. Сад ко ри стим љу ба зност др Здрав ка Ан то ни ћа ко ји ће доне ти књи ге у При бој, у ту шко лу. Сви ма дру га ри ца ма и дру го ви ма, на став ни ци ма те шко ле, као и дру гу ди рек то ру, ша љем ср дач не по здра ве. Бе о град, 6. ју на Ва са Чу бри ло вић, с. р. Са мо пет да на по сле ово га пи сма про фе сор Чу бри ло вић је умро, 11. ју на Здрав ко Ан то нић БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА Ва са Пе ла гић, На род (Са ра је во), 18. дец. 1924, 2 3; исто: Ка лен дар-ал ма нах, Про све та, 1925, 91 96; исто: По гле ди Ва се Чу брило ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, По че так устан ка у Бо сан ској кра ји ни, Спо ме ни ца о Хер цего вач ком устан ку го ди не, Бе о град 1928, 66 70; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Бо сан ски уста нак , Бе о град 1930, VI (По себна из да ња СКА LXXXI II, Дру штве ни и исто риј ски спи си, 35). 4. До бро вољ ци у срп ско-тур ском ра ту го ди не, По глед, Са ра је во, 1930, св. 78, По ли тич ки узро ци се о ба на Бал ка ну од год., Гла сник ге о граф ског дру штва XVI, 1930, 26 49; исто: По гле ди Васе Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992,

15 Гла сник зе маљ ског му зе ја у Бо сни и Хер це го ви ни XXXI XLII, Са ра је во , При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XI, 1931, (при каз). 7. Јо ван Ри стић, Срп ски књи жев ни гла сник, 1931, н.с., XXXII/5, Рај хштат ски спо ра зум (8. јул 1876), Срп ски књи жев ни гла сник, н.с.; XXXI II/3, 1931, ; 4, ; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Је дан ма ђар ски из ве штај о Срп ском по кре ту у Вој во ди ни из 1872, Гла сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду V/1, 1932, Бо сан ски ве зир и Аустриј ски кон зул 1808, По ли ти ка, 23. јан. 1933, бр Бо сан ски фрај ко ри у аустро-тур ском ра ту , Аустриј ска аги та ци ја пред рат , Брат ство (1933), 43, XXVI II, ; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску истори ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Мис Ибри у Бо сан ском устан ку, Пре глед, Са ра је во, 1933, VII, књ. IX, ; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Ре во лу ци о нар ни по кре ти у Бо сан ској кра ји ни у XIX ве ку, Гла сник Ју го сло вен ског про фе сор ског дру штва, 1934, XIV, 10 12, ; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Исто риј ско дру штво, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис I/1 2, Бе о град 1935, Јо ван Јан чић Са рај ли ја, Раз ви так II, 9, Ба ња Лу ка 1935, По ре кло му сли ман ског плем ства у Бо сни и Хер це го ви ни, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис, 1935, I, 3 4, ; исто: Погле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал кано ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Бо сан ско Под ри ње и Пр ви срп ски уста нак, Збор ник у сла ву Фи ли па Ви шњи ћа и на род не пе сме, 2, изд. Бе о град 1936, ; 153

16 исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Вла ди мир Ћо ро вић, Те ри то ри јал ни раз вој бо сан ске др жа ве у сред њем ве ку (Глас СКА 167, Бе о град 1935), При ло зи за књи жевност, је зик, исто ри ју и фол клор, 1936, XVI, 2, (при каз) Ста но је Ста но је вић, 12. VI II VII 1930, Срп ски књи жев ни гла сник, 1937, н.с. LI, 8, (не кро лог). 20. Исе ља ва ње Ар на у та, пре да ва ње у Срп ском кул тур ном клу бу у Бе о гра ду, 7, III, 1937, Бор ба, I Ис то ри ска осно ва Ви шњи ће вој пе сми Бој на Ми ша ру, Прило зи про у ча ва њу на род не по е зи је, 1938, V, 1 2, 56 67; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, M. Pa u lová, Dě jin y maf fie. Od boj Čec hu a Ji ho slo va nů za světové války, , Југословенски историјски часопис, 1938, IV, 1 2, (приказ). 23. Ма са ри ко ва и Кра мер жо ва кон цеп ци ја че шког пи та ња, Пре глед, 1938, св , Пе ри о ди за ци ја срп ске исто ри је у XIX ве ку, Ју го сло вен ски исто риј ски ча со пис 1938, IV 1 2, Се ња нин Иво, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 1938, XVI II, 1 2, Ср би ја од до др В. Ћо ро вић, Бе о град (1938), 195, Срп ски на род у XIX ве ку, Кнез Ми хај ло Обре но вић, Про све та, на род ни ал ма нах, 1939, По ли тич ка про шлост Хр ва та, Бе о град 1939, (1). (Би бли о те ка По ли ти ке). 29. Пр ви Срп ски уста нак и бо сан ски Ср би, Бе о град 1939, (3); исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Ис то ри ска ми си ја Ру си је на Бал ка ну, По ли ти ка, 7. нов. 1944, бр Ста ра и но ва Бу гар ска, Глас, 18. дец. 1944, бр Бри та ни ја и Ју го сла ви ја, По ли ти ка, 1. март 1945, бр Со фи ска пре су да, По ли ти ка, 3. феб. 1945, бр

17 34. Ста ра и но ва Бу гар ска, За брат ство Ју го сла ви је и Бу гaр ске, Бе о град 1945, (Са вре ме на пи та ња, 2). 35. Чвр сти на На род ног фрон та чи ни чу да у об но ви на ше земље, го вор ми ни стра др Ва се Чу бри ло ви ћа, По ли ти ка, 14. окт. 1945, бр Ду шан Р. Вук сан, Пе тар I Пе тро вић Ње гош и ње го во до ба, Це ти ње 1951, 8, 390 (из да ње На уч ног дру штва Цр не Го ре), Исто ријски ча со пис, 1952, III за , (при каз). 37. Око про у ча ва ња сред њо ве ков ног фе у да ли зма: По во дом дела Ге ор ги ја Остро гор ског, Про ни ја, При лог исто ри ји фе у да ли зма у Ви зан ти ји и ју жно сло вен ским зе мља ма, Исто ри ски ча со пис, 1952, III за , Dva pi ta nja iz isto ri je austri ske vla sti u Bo sni i Her ce go vi ni, Pre gled (Sa ra je vo), 1953, 4, Ис то ри ско-ге о граф ска по за ди на бор бе око Тр ста, Уни верзи тет ски ве сник, 8. дец. 1953, бр Пред го вор (књи зи): Вук Сте фа но вић Ка ра џић: Цр на Го ра и Бо ка Ко тор ска, Бе о град 1953, 5 24 (Ју го сло вен ски пи сци) La di slav Ha dro vics, L egli se ser be so us la do mi na tion tur que, Pa ris, 1947, Is to ri ski gla snik, 1954, 4, (pri kaz). 42. Осно ван је са вез ис то ри ских дру шта ва, Уни вер зи тет ски ве сник, 20. мај 1954, бр Пр ви срп ски уста нак, Ис то ри ски гла сник, 1954, 1 2, Са ра јев ски атен тат , По ли ти ка, 27. јун 1954, бр Сто јан Но ва ко вић (Пред го вор књи зи): Сто јан Но ва ко вић: Вас крс др жа ве срп ске, По ли тич ко-исто риј ска сту ди ја о пр вом српском устан ку , Бе о град 1954, The first ser bian in su rec tion , Thro ugh Yugo sla via, 1954, III, 1, Цр на Го ра и по че так устан ка у Ср би ји 1804, По ли ти ка, 22. јун бр ; исто: По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју XIX и XX ве ка, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1992, Dušan Pantelić, Ar hi vist, 1955, V, 3, 2 5 (ne kro log). 49. En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, 1, Za greb, 1955 (Tek sto vi): Abd-Ul- Ha mid II, 1 2; Ab dul-ul-ke rim, 2; Ah med-paša Hercegović, 23; Anek si ja 155

18 Bo sne i Her ce go vi ne, ; Bal kan ski sa vez , 314; Isto ri ja Bal kan skog po lu o str va, ; Bećari, 405; Bo san ska kra ji na, За што је те шко пи са ти на шу исто ри ју, По ли ти ка, 29, 30. нов. и 1. дец. 1955, бр Са би ра ње гра ђе из на ше исто ри је, Са рад ња исто ри ча ра и ар хив ског рад ни ка Ср би је, По ли ти ка, 12. мај 1955, бр (интер вју). 52. Те о до си је Мр ко је вић, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, 1955, 3, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, 2, Za greb, 1956 (tek sto vi): Austro Ugr ska upra va, 52 54; Ca ri grad ska kon fe ren ci ja (od 11. XII I 1877), ; Cr ni po to ci, L in slu en ce de la Révo lu tion française sur l évo lu tion po li ti que de la Ser bie et des autres régi ons yougo sla ves, Qu e sti ons ac tu el les du so ci a li sme, 1956, 35, Јо ван Цви јић, У спо мен три де се то го ди шњи це смр ти Јо вана Цви ји ћа, Бе о град 1957, (По себ на из да ња САН, CCLXXVI, Спо ме ни ца, 12, Ге о граф ски ин сти тут, 13) En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, 3, Za greb, 1958 (tek sto vi): Do xat Ni ko le De Mo rez, 64; Evre nos (Avre nez) Meh med, 280; Garašanin Ili ja, ; Garašaninovo načertanije, 429; He te ri ja, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе о град 1958, 578 (Ис то ри ска би бли о те ка I ко ло, 1); На род на књи га, Бе о град 1982, 430 (II из да ње). 58. Увод у исто ри ју Ју го сла ви је од до 1945, Из исто ри је Ју го сла ви је , Збор ник пре да ва ња, Бе о град 1958, Дру штве ни еле мен ти у де ли ма Сто ја на Но ва ко ви ћа председ ни ка Ака де ми је на у ка, Про сла ва че тр де се то го ди шњи це Ко му нистич ке пар ти је Ју го сла ви је у Срп ској ака де ми ји на у ка, 28. V 1959, 12. XI 1959, 25. XI 1959, Бе о град 1959; (По себ на из да ња САН, CCCXXVI II, Спо ме ни ца, 15). 60. Пре глед исто ри је за стран це, Бе о град, Ко ми си ја за култур не ве зе са ино стран ством, 1959, Тер ми но ло ги ја пле мен ског дру штва у Цр ној Го ри, Бе о град 1959, 59 (По себ на из да ња САН, CCCXXI, Ет но граф ски ин сти тут) Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је, II, Бе о град 1960 (тек сто ви): Хај ду ци и уско ци, ; Пле мен ска и се о ска са мо у пра ва, ; 156

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Алек сан дар Фо тић, до цент,

Алек сан дар Фо тић, до цент, АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ Алек сан дар Фо тић, до цент, ро ђен је 8. 10. 1960. го ди не у Бе о гра ду. У Бе о гра ду је сте као основ но, сред ње и ви со ко школско обра зо ва ње. Ди пло ми рао је 1987. го ди

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ УДК 94(100) 1914/1918 :355.13(497.11) Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 77-91. Де јан Да шић Ви со ка шко ла ака дем ских сту ди ја Ака де ми ја за по слов ну еко

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information