ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI /kultura P УДК (497.11) /799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ У ЈАВ НОМ ПРО СТО РУ: ГЕ НЕ ЗА БЕ О ГРАД СКИХ СО КОЛ СКИХ ДО МО ВА И СТА ДИ О НА Са же так: Со кол ски до мо ви пред ста вља ју пр ве спорт ске објекте по диг ну те у Бе о гра ду и као та кви за у зи ма ју зна чај но ме сто у ур ба ни стич ком раз во ју гра да то ком пе ри о да из ме ђу два светска ра та. Пи та ње из град ње со кол ског до ма ни је се ти ца ло са мо со кол ског дру штва, већ и гра ђан ства. На осно ву рас по ло жи вих ар хив ских до ку ме на та и пе ри о ди ке, по зна то је да су Бе о гра ђа ни ак тив но уче ство ва ли у по ди за њу со кол ских до мо ва и ста ди о на. Отуд је ис тра жи ва ње со кол ске ар хи тек ту ре зна чај но не са мо за исто ри ју ар хи тек тон ског и ур ба ни стич ког раз во ја ме ђу рат ног Бе о гра да, већ и за дру штве ну исто ри ју. Осим со кол ских до мо ва, ис так ну ту уло гу у пре и на ча ва њу јав ног про сто ра Бе о гра да чи нили су со кол ски ста ди о ни од но сно сле ти шта. Кроз ана ли зу ар хитек тон ских оства ре ња на ста лих под окри љем бе о град ских со колских дру шта ва, по ку ша ће мо да уста но ви мо њи хо ву уло гу и зна чај у ар хи тек тон ском и ур ба ни стич ком раз во ју гра да, али исто та ко да утвр ди мо на ко ји на чин су ови јав ни про сто ри уче ство ва ли у спро во ђе њу ју го сло вен ске иде о ло ги је, као и не из о став не со кол ске кул тур но-про свет не ми си је у ци љу еман ци па ци је и мо дер ни за ци је дру штва. Кључ не ре чи: Бе о град, јав ни про стор, со кол ски дом, со кол ски ста ди он, Со ко ли, ар хи тек ту ра 134

2 Раз вој Со кол ског по кре та на те ри то ри ји Бе о гра да 1 Со кол ски по крет на стао је го ди не у Пра гу као вид бу ђења че шке на ци о нал не све сти кроз спорт. Ње го ви осни ва чи, Ми ро слав Тирш (Mi ro slav Tyrš), Јин дрих Фиг нер (Jindřich Fügner) са Ема ну е лом То не ром (Ema nuel Ton ner) те жи ли су да кроз ор га ни за ци ју овог ти па ра де на ује ди ње њу Че ха и очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и тра ди ци је у гер ма низо ва ној кул ту ри Хаб збур шке мо нар хи је. 2 Ве о ма бр зо су и дру ги сло вен ски на ро ди усво ји ли кон цепт Со кол ства, па су то ком дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка осно ва на број на сокол ска дру штва ши ром Ау стро у гар ске, али и дру гих др жа ва по пут Кра ље ви не Ср би је. 3 Исто ри јат Со кол ског по кре та не мо же се из ло жи ти, а да се при том не узме у об зир раз вој спор та на те ри то ри ји Ср би је то ком дру ге по ло ви не де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка. У Бе о гра ду је го ди не сли кар Сте ван То до ро вић осно вао пр во срп ско гим на сти чар ско дру штво. 4 Пр во бе оград ско дру штво за гим на сти ку и бо ре ње осно ва но је го ди не у Бе о гра ду, да би де сет го ди на ка сни је про ме ни ло на зив у Бе о град ско гим на стич ко дру штво С о ко. 5 Бе о град је по сле Пр вог свет ског по стао пре сто ни ца но во осно ва не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, што је проу зро ко ва ло на гли по раст бро ја ста нов ни ка и ур ба ни стич ку екс пан зи ју. Чи ње ни ца да су по осни ва њу Кра ље ви не СХС Со ко ли би ли сло бод на ор га ни за ци ја ко ја ни је би ла у конфлик ту са др жав ном по ли ти ком ути ца ла је на по раст чланства и број со кол ских дру шта ва ка ко у Бе о гра ду, та ко и у чи та вој Кра ље ви ни. Со кол ска де лат ност се то ком го ди на ши ри ла, па је у ме ђу рат ном Бе о гра ду по сто ја ло је да на ест со кол ских дру шта ва. Со кол ско дру штво Бе о град Ма ти ца 1 Рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства просве те, на у ке и тех но ло шког раз во ја бр ( Срп ска умет ност 20. ве ка: на ци о нал но и Евро па ) 2 Do lansky, J. (1973) Sto de set let So ko la , Pra ha: Olympia, str. 7 12; Жу тић, Н. (1991) Со ко ли: иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље вине Ју го сла ви је , Бе о град: Ан гро тра де, стр Пут ник, В. (2015) Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, стр Не дељ ко вић, С. (2012) По вест са ве за ви те шких дру шта ва Ду шан Силни, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке бр. 138, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Ка стра то вић Ри стић, В. Со ко ли Ју го сла ви је, ор га ни за ци ја и де лат ност, у: Ко је со ко - тај је Ју го сло вен, уре ди ла Кне же вић, Н. (2016), Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, стр

3 је до из град ње соп стве ног до ма ве жба ло у про сто ри ја ма Основ не шко ле Јо ван Јо ва но вић Змај у Бо сан ској ули ци У Основ ној шко ли Краљ Пе тар оку пља ло се и ве жбало со кол ско дру штво Бе о град II, док је Основ на шко ла у Ули ци Ва тро сла ва Ја ги ћа би ла ме сто где је де ло ва ло со колско дру штво Бе о град III. За раз ли ку од прет ход них при ме ра, со кол ско дру штво Бе о град IV је из најм љи ва ло про сто ри је ло кал не ка фа не на Чу ка ри ци за ве жба ње. С дру ге стра не, со кол ско дру штво Бе о град V је ве жба ло у окви ру До ма култу ре на Се ња ку. У окви ру Основ не шко ле Пре сто ло на следник Пе тар у Шу ма то вач кој ули ци со кол ско дру штво Бе оград VI је по ди гло соп стве ну со ко ла ну го ди не. 7 Со колско дру штво Бе о град VII је има ло сво је про сто ри је у окви ру До ма при вред ни ка у Ули ци Крун ској 5. 8 Со кол ско дру штво Бе о град VI II осно ва но је у фе бру а ру го ди не и об у хвата ло је те ри то ри ју Бе лих во да и Жар ко ва, као и со кол ску чету у Же ле зни ку. 9 По уво ђе њу ше сто ја ну ар ске дик та ту ре го ди не спро веден је за кон о осни ва њу Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је као др жав не уста но ве. Том при ли ком се ди ште Са ве за Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је је пре ме ште но из Љу бља не у Бе оград као пре сто ни цу Кра ље ви не, чи ме је дат по се бан зна чај бе о град ском Со кол ству. Две го ди не ка сни је оформ ље но је Ми ни стар ство фи зич ког вас пи та ња на ро да Кра ље ви не Ју госла ви је са ци љем да по ма же раз вој спор та у др жа ви, а на рочи то да пру жа по др шку Со ко ли ма. До го ди не на че лу Ми ни стар ства углав ном су би ли пред став ни ци Со кол ског са ве за, па је са мим тим ве ћи на сред ста ва би ва ла пре у сме рена на из град њу со кол ских до мо ва и на бав ку опре ме АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Ма ти ца Бе о град пи смо Ми ни стру про све те, 21. март Па вло вић, Д. (1932) По ди за ње со кол ских до мо ва на се лу, Со кол ски гласник бр. 11, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, стр Ано ним (1933) Скуп шти на бе о град ских Со ко ла, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 1, Бе о град: Оп шти на гра да Бе о гра да, стр. 61; АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Бе о град VII пи смо Ми ни стру про све те, 31. X АЈ, Фонд МП, ф , Пи смо со кол ског дру штва Бе о град VI II Ми ни стар ству про све те, 11. април 1933; Јо ва но вић, М. (2005) Же не у со кол ском по кре ту на Чу ка ри ци из ме ђу два ра та, Го ди шњак Фа кул те та спор та и фи зич ког вас пи та ња бр. 13, Бе о град: Фа кул тет за спорт и физич ко вас пи та ње, стр АЈ, Фонд МФВ, ф , Из ве штај од но са Ми ни стар ства за фи зичко вас пи та ње и Со ко ла,

4 Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва и ста ди о на у Бе о гра ду У јед ном члан ку из Со кол ског гла сни ка се на во ди: Препо руч љи во је по че ти са по ди за њем до ма у ве ћим, на се љени јим ме сти ма, где је ве ћи са о бра ћај и про мет те да прола зни ци мо гу ви де ти на ше до мо ве. На тај на чин они су и јед на вр ста про па ган де на ше иде је. 11 Ова ква из ја ва го во ри о зна ча ју ко ји су со кол ски до мо ви има ли у иде о ло шком програ му Со кол ства. Со кол ски до мо ви су би ли ме ста оку пљања и ди стри бу ци је со кол ске иде је и фи ло зо фи је, па са мим тим и нај ва жнији пунк то ви ши ре ња Со кол ства, али и ју госло вен ства. 12 Отуд је њи хов по ло жај у ур ба ној то по гра фи ји међурат ног Бе о гра да био из у зет но зна ча јан. Го ди не је до нет за кон о гра ђе њу шко ла по ко ме је из град ња гим на стич ке са ле или со ко ла не би ла оба ве зна. 13 Ме ђу тим, овај за кон се ни је у прак си увек при ме њи вао. За кон о по ди за њу до мо ва умно го ме је по бољ шао си ту а цију, та ко ђе де фи ни шу ћи па ра ме те ре за из град њу со кол ских до мо ва. За кон је та ко ђе про пи си вао да Ми ни стар ство просве те, од но сно Ми ни стар ство фи зич ког вас пи та ња на ро да од го ди не мо ра одо бри ти про је кат и зе мљи ште на којем ће се со кол ски дом гра ди ти. 14 Из град ња со кол ских домо ва ни је се ти ца ла ис кљу чи во со кол ских дру шта ва, већ су у том по ду хва ту уче ство ва ли гра ђа ни, оп шти на и дру га културно-просвет на дру штва пу тем до на ци ја, ор га ни за ције до га ђа ја за при ку пља ње нов ча них сред ста ва или по мо ћи при грађевин ским ра до ви ма. 15 Ве ћи на со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји про јекто ва на је у раз ли чи тим сти ло ви ма, сход но уку су сре ди не или афи ни те ту са мог ар хи тек те. Рет ка су би ла со кол ска друштва ко ја су на ме та ла про јек тан ту зах те ве, као што је слу чај био при из град њи др жав них ин сти ту ци ја или пак при ватних ин ве сти то ра. Со кол ска ар хи тек ту ра отуд ве о ма до бро од ра жа ва стил ске тен ден ци је ју го сло вен ских ар хи те ка та Ано ним (1934) Пи та ње по ди за ња до мо ва на ших Со кол ских че та, Со колски гла сник бр. 50, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, стр Ig nja to vić, A. (2007) Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri , Be o grad: Građe vin ska knji ga, str Ано ним (1926) Но ва со ко ла на у Бе о гра ду, Со ко Ду ша на Сил ног бр. 2, Бе о град: Со кол ска жу па Ду шан Сил ни, стр Ано ним (1932) За кон о по ди за њу до мо ва, Со кол ски гла сник бр. 21, Бе оград: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, стр Пут ник, В. (2015) нав. де ло, стр Пут ник, В. Со кол ски до мо ви у кон тек сту раз во ја ју го сло вен ске ар хи тектон ске сце не ( ), у: Умет ност и ње на уло га у исто ри ји: из ме ђу 137

5 И поред чи ње ни це да је у пе ри о ду дик та ту ре кра ља Алексан дра Со кол ство би ло у фо ку су др жа ве, ужи ва ју ћи фи нансиј ску по др шку по во дом из град ње со кол ских до мо ва, то нај че шће ни је би ло до вољ но за ре а ли за ци ју че сто ам би цио зних пла но ва ре но ми ра них бе о град ских ар хи те ка та по пут Мо ми ра Ко ру но ви ћа и Бра ни сла ва Ко ји ћа. Со кол ски до мо ви су због то га да ле ко скром ни је из ве де ни не го што је би ла прво бит на за ми сао. Со ко лска дру штва Бе о град I Иа ко је со кол ско дру штво Ду шан Сил ни са Дру штвом за улеп ша ва ње Вра ча ра го ди не по кре ну ло ини ци ја ти ву да се по диг не пр ва со кол ска ве жба о ни ца, Бе о град је и по ред спорт ске тра ди ци је пр ву спорт ску са лу до био тек у ме ђурат ном пе ри о ду. Пр ви со кол ски обје кат по диг нут на те ри тори ји Бе о гра да би ла је со ко ла на дру штва Бе о град I у скло пу Дру ге гим на зи је. 17 Со ко ла ну је ар хи тек та Мо мир Ко ру но вић про јек то вао го ди не. Би ла је то ујед но и пр ва спорт ска и со кол ска гра ђе ви на за ко ју је Ко ру но вић из ра дио на црт. Со ко ла на је за вр ше на и све ча но осве ће на го ди не. 18 Про че ље ове по ду жне гра ђе ви не је би ло на гла ше но три фора ма, оку лу си ма и за ба ти ма, ка рак те ри стич ним за Ко ру нови ће во ства ра ла штво. На осно ву про јек та се мо же уо чи ти да је на ба лу стра ди био пре ви ђен и низ од де сет скулп ту ра соко ла ра и ко пља ни ка, 19 али ни су из ве де ни услед не до статка средстава. Дис по зи ци ја пр ве бе о град ске со ко ла не у скло пу јед не образов не ин сти ту ци је ка ква је би ла Дру га гим на зи ја све до чи о те сној по ве за но сти Со ко ла са обра зов ним си сте мом. Осим уво ђе ња фи зич ког вас пи та ња у школ ски про грам, кул турнопро свет на де лат ност Со кол ског по кре та је та ко ђе има ла уде ла у ван школ ским ак тив но сти ма омла ди не. По пут овог при ме ра, на те ри то ри ји оп шти не Бе о град ја ви ле су се сличне ини ци ја ти ве. Град је со кол ском дру штву Бе о град II го ди не усту пио плац на углу Ви шњи ће ве ули це и Кра ље вог тр га са иде јом да се на том ме сту по диг не жен ска гим на зи ја трај но сти и про ла зних -иза ма, при ре ди ли Јо ва но вић, З. М., То шко вић, О., Пе тро вић, Ј. и Ви ри је вић, В. (2014), Ко сов ска Ми тро ви ца: Фи ло зофски фа кул тет у При шти ни, стр Пут ник, В. (2013) Со кол ски до мо ви и ста ди о ни у Бе о гра ду, На сле ђе бр. 14, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр. 72, АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Бе о град I пи смо Ми ни стру про све те, 6. XI Ка ди је вић, А. (1996) Мо мир Ко ру но вић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр

6 у чи јем скло пу би се на ла зи ла и со ко ла на, 20 али та за ми сао ни ка да ни је спро ве де на у де ло. Со кол ско дру штво Бе о град VII је по кре ну ло ини ци ја ти ву да по диг не сво ју со ко ла ну у дво ри шту Тре ће гим на зи је у Ње го ше вој ули ци. Ми ни старству про све те је чак по слат и пред лог про јек та (слика 1), 21 али до ре а ли за ци је та ко ђе ни је до шло. Је ди на со ко ла на подиг ну та у скло пу бе о град ске гим на зи је је по го ђе на за па љивом бом бом у бом бар до ва њу 6. апри ла го ди не, 22 а затим и сру ше на ка ко би се го ди не по ди гла но ва згра да Полити ке. Слика 1 Ситуациони план подизања соколске вежбаонице у дворишту III мушке гимназије, година (извор: АЈ, ф ) Со кол ски дом Бе о град III Пр ви со кол ски дом у Бе о гра ду по ди гло је со кол ско дру штво Бе о град III, ко је је у том пе ри о ду има ло нај ви ше чла но ва на те ри то ри ји гра да. 23 Оп шти на је дру штву ус ту пи ла пар це лу од м² у Вој во ђан ској ули ци, од мах иза основ не шко ле у ко јој су се Со ко ли оку пља ли. Ар хи тек та Бра ни слав Ко јић ан га жо ван је да из ра ди про је кат. Све ча но осве ће ње со колског до ма одр жа но је 7. но вем бра го ди не. У це ре мони ји осве ће ња уче ство ва ли су ра бин, имам, пра во слав ни и ста ро ка то лич ки све ште ник. Том при ли ком је со кол ски дом био оки ћен др жав ним за ста ва ма АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Бе о град II пи смо Ми ни стру про све те, 24. XI АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Бе о град VII пи смо Ми ни стру про све те, 31. X Ка ди је вић, А. (1996) Мо мир Ко ру но вић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр Све до че ње Пе тра Вра ча ри ћа, чла на со кол ског дру штва Бе о град III (26. III 2016) 24 Ано ним (1932) Све ча но осве ће ње но вог до ма Со кол ског дру штва Бе оград III, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 11, Бе о град: Оп шти на гра да 139

7 Ар хи тек та Бра ни слав Ко јић 25 се при ли ком про јек то ва ња свог је ди ног со кол ског до ма опре де лио за мо дер ни ар хи тектон ски реч ник (слика 2). Као је дан од осни ва ча Гру пе архи те ка та мо дер ног прав ца, 26 Ко јић је већ по чет ком че твр те де це ни је два де се тог ве ка по чео да се уда ља ва од фол клори зма 27 и да про јек ту је го то во ис кљу чи во у мо дер ном ду ху. Про је кат је ини ци јал но за ми шљен ам би ци о зно, са мо дер нистич ким трет ма ном фа сад ног плат на у ви ду тра ка стог ни за про зо ра и ку бич ном струк ту ром, али и са мо ну мен тал ним ула зним пор та лом. До из диг ну тог пор та ла се до ла зи ши роким сте пе ни ца ма са над стре шни цом ко ју је пре ма про јек ту тре ба ло да под у пи ру скулп ту ре Со ко ла у пу ној ве ли чи ни, али су услед не до стат ка сред ста ва уме сто њих из ве де на два ступ ца од опе ке. 28 Слика 2 Бранислав Којић, Соколски дом Београд III, година (извор: колекција М. Јуришића) Со кол ски дом Бе о град III је у тре нут ку ње го ве из град ње пред ста вљао ар хи тек тон ски ре пер у про сто ру та да шњег под руч ја око Сме де рев ског Ђер ма. По диг нут у ши рој зо ни гра да ко ја још увек ни је мо гла да се по ди чи ре пре зен та тивним објек ти ма, со кол ски дом Бе о град III је сво јом мо дерно шћу и струк ту ром обе ле жио ур ба ни стич ки раз вој гра да, по став ши спорт ски и кул тур ни цен тар ка ко ме је гра ви тирао ве ли ки број гра ђа на. Ње го ва си лу е та је ду го до ми ни рала Бе о гра да, стр ; Ано ним (7. XI 1932) Све ча но отва ра ње со колског до ма у Бе о гра ду, По ли ти ка, стр O Бра ни сла ву Ко ји ћу у: То ше ва, С. (1998) Бра ни слав Ко јић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 26 Ка ми лић, В. ( ) Осврт на де лат ност Гру пе ар хи те ка та мо дерног прав ца, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр , Бе о град: Му зеј гра да Београ да, стр Пут ник, В. (2011) Фол кло ри зам у ар хи тек ту ри Бе о гра да ( ), Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 57, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Пут ник, В. нав. де ло, стр

8 ши рим под руч јем Сме де рев ског Ђер ма и Цр ве ног кр ста, поста вља ју ћи спорт и Со кол ство у сам цен тар дру штве ног живо т а. 29 Со кол ски дом Бе о град IV Убр зо по из град њи пр вог со кол ског до ма у Бе о гра ду, сокол ско дру штво Бе о град IV по кре ну ло је ини ци ја ти ву за изград њу соп стве ног објек та где би се оку пља ли и ве жба ли. Про је кат је из ра дио ар хи тек та Мо мир Ко ру но вић. 30 У пита њу је би ла по ду жна гра ђе ви на скром них ди мен зи ја, ви ше со ко ла на не го со кол ски дом, са ни зом по лу кру жних про зо ра и боч но по ста вље ним ула зом. По сво јој струк ту ри би ла је умно го ме слич на Ко ру но ви ће вој со ко ла ни за дру штво Бео град I. Обје кат је по диг нут у Ље шкој ули ци на зе мљи шту ко је је дру штву по кло нио Ми тар Јо ва но вић. 31 Со ко ла на је за вр ше на и све ча но отво ре на 14. ма ја го ди не. 32 Ма ле ди мен зи је објек та бр зо су пре ста ле да за до во ља ва ју по тре бе јед ног ра сту ћег со кол ског дру штва, па је го дине до не се на од лу ка о про ши ре њу со ко ла не у дом. Ме ђу тим, на из ра ду про јек та и из град њу се че ка ло услед не до стат ка сред ста ва. Го ди не ар хи тек та Иван Гр бац 33 је ан га жован да из ра ди про је кат про ши ре ња. Том при ли ком до да те су по зор ни ца, му шка и жен ска свла чи о ни ца и још јед на ма ња дво ра на (слика 3). Про је кат про ши ре ња фи нан сиј ски је помо гло Ми ни стар ство фи зич ког вас пи та ња на ро да. 34 Уме сто на ци о нал но ори јен ти са не ар хи тек ту ре Мо ми ра Ко ру но вића, Иван Гр бац се опре де лио за мо дер ни за ци ју со кол ског до ма, до да ју ћи му јар бол, оку лу се и нат пи се по пут по зна тог со кол ског мо тоа Ни ко ри сти, ни сла ве. ко ји је при осни вању Со ко ла у Пра гу из го во рио Јин дрих Фиг нер. 35 Це ло ку пан про је кат про ши ре ња је ли шен би ло ка кве де ко ра ци је, осим еле ме на та ко ји де фи ни шу мо дер ну ар хи тек ту ру и једног 29 Све до че ње Пе тра Вра ча ри ћа, чла на со кол ског дру штва Бе о град III (26. III 2016.) 30 Ка ди је вић, А. нав. де ло, стр Цвет ко вић, Д. (2007) Со ко ли и со кол ски сле то ви Со ко ла не Со кол ски до мо ви Со кол ске раз глед ни це, Бе о град: Ми ро слав, стр Ано ним (1933) Осве ће ње со кол ског до ма на Чу ка ри ци, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 5, Бе о град: Оп шти на гра да Бе о гра да, стр Иван М. Гр бац, ар хи тек та, ро ђен је 7. ок то бра го ди не у Ве ли ком До лу, дим пло ми рао у фе бру а ру го ди не на Тех нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, у: Ime nik di plo mi ra nih in ži nje ra i ar hi te ka ta na Teh nič kom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Be o gra du , (1939) Be o grad. 34 АЈ, Фонд МФВ, ф , Со кол ско дру штво Бе о град IV мо ли нов чану по моћ, ИАБ, ф XX

9 ре ље фа со ко ла ко ји др жи те го ве и ве нац (слика 4). 36 Ју гои сточ на стра на објек та во ди ла је ка лет њем ве жба ли шту. На осно ву са чу ва них фо то гра фи ја у фон ду Му зе ја спор та и олим пи зма мо же се ви де ти да су чу ка рич ки Со ко ли из води ли сво је све ча не ака де ми је и на том лет њем ве жба ли шту у при су ству број не пу бли ке. 37 По сле Дру гог свет ског ра та, со кол ски дом је пре шао у вла сни штво кул тур но-умет ничког дру штва Сте ван Бра кус, а и да нас функ ци о ни ше као спорт ски цен тар. 38 Слика 3 Иван Грбац, Соколски дом Београд IV, основа приземља, година (извор: ИАБ, ф XX ) Слика 4 Иван Грбац, Соколски дом Београд IV, нацрт фасаде, година (извор: ИАБ, ф XX ) Со кол ски дом Бе о град Ма ти ца Ини ци ја ти ва да се по диг не дом со кол ског дру штва Бе оград Ма ти ца по ти че још од го ди не. За је дан про је кат ко ји је био од из у зет не ва жно сти за бе о град ско Со кол ство ка кав је био со кол ски дом Бе о град Ма ти ца ан га жо ван је 36 ИАБ, ф XX Фо то те ка Му зе ја спор та и олим пи зма. 38 Пут ник, В. нав. де ло, стр

10 нај и стак ну ти ји ар хи тек та Со ко Мо мир Ко ру но вић. То ком не ко ли ко фа за кроз ко је је про ла зи ло со кол ско дру штво Бео град Ма ти ца по во дом из град ње соп стве ног до ма, Ко ру новић је имао при ли ке да из ра ди не ко ли ко ре пре зен та тив них на цр та. Про је кат ко ји да ти ра из го ди не им пли ци ра вели ке ам би ци је ко је је со кол ско дру штво Бе о град Ма ти ца има ло. Оби ље фа сад не де ко ра ци је огле да ло се пре све га у пу ној фа сад ној скулп ту ри, по пут со ко ла у гне зду, еви дентно на ме ње ном да ука зу је на со кол ски дом као гне здо друштва, али и чи та вог ју го сло вен ског Со кол ства. Ко ру но вић је та ко ђе увр стио и скулп ту ре со ко ла ра, као и ре љеф Све тог Ђор ђа ко ји уби ја ажда ју. Ова ква ико но гра фи ја је ја сно укази ва ла на вој ни ка рак тер Со ко ла, по што је Све ти Ђор ђе био вој ник и Со ко ли су га ода бра ли за свог све ца за штит ни ка обе ле жа ва ју ћи Ђур ђев дан као пра зник. Слика 5 Момир Коруновић, Соколски дом Београд Матица, нацрт прочеља, година (извор: ИАБ, ф И 2а 1946) Ме ђу тим, фи нан сиј ска си ту а ци ја при мо ра ла је Со ко ле да од Ко у но ви ћа по ру че скром ни ју вер зи ју со кол ског дома. На црт из го ди не по ка зу је да ле ко све де ни је ре ше ње, ли ше но де ко ра тив них тра ка и ком плек сне екс пре си о ни стич ке структу ре пр во бит ног про јек та (слика 5). Па ипак је Ко ру но вић и на овом про јек ту на шао про сто ра за со кол ску ико но гра фију, по ста вив ши у ви траж по след ње зо не со ко ле у ле ту, као и скулп ту ре со ко ла са гр бо ви ма. 39 Из ве де но ре ше ње је, нажа лост, пре тр пе ло до дат не ин тер вен ци је, па је сва фа сад на скулп ту ра и де ко ра ци ја укло ње на. Из ве де но је са мо ре ше ње ула зног пор та ла ко је је на кнад но из ме нио ар хи тек та Ни ко лај Кра снов го ди не (слика 6). 40 Из град ња до ма је за по че та 39 ИАБ, ф I 2a Ка ди је вић, А. (1994) При лог про у ча ва њу де ла ар хи тек те Ни ко ле Красно ва у Ју го сла ви ји ( ), Са оп ште ња РЗЗЗСК бр. 26, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр. 190; Исто (1997) Рад Ни ко ла ја Кра сно ва у Ми ни стар ству гра ђе ви на Кра ље ви не СХС/Југо сла ви је у Бе о гра ду од до го ди не, Го ди шњак гра да Бе о града бр. 44, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

11 1929. го ди не, ка да је краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић до нирао ди на ра со кол ском дру штву Бе о град Ма ти ца за по че так ра до ва. Про гла ша ва њем ше сто ја ну ар ске дик та ту ре Со ко ли су до спе ли у жи жу по ли тич ке стра те ги је као оте лотво ре ње ју го сло вен ства и од тог тре нут ка Кра ље ви на за почи ње са ак тив ном ма те ри јал ном и ло ги стич ком по др шком. Краљ Алек сан дар је био до дат но мо ти ви сан да по мог не изград њу со кол ског до ма Бе о град Ма ти ца, за то што је исте го ди не уки нут Ју го сло вен ски Со кол ски Са вез са се ди штем у Љу бља ни и фор ми ран Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је са се ди штем у Бе о гра ду ко јем је би ла по треб на ре пре зен татив на гра ђе ви на. 41 Осве ће ње те ме ља је одр жа но 6. ок то бра го ди не, ка да је Дру штво за улеп ша ва ње Вра ча ра та кође до ни ра ло ди на ра ка ко би се дом за вр шио. 42 Наред не го ди не је и Ми ни стар ство про све те од ре ди ло ди на ра за за вр ше так из град ње со кол ског до ма, 43 што го во ри о зна ча ју овог про јек та за кул тур ну по ли ти ку Кра ље ви не Југо сла ви је. Го ди не на ко ме мо ра ци ји кра љу Алек сан дру со кол ско дру штво Бе о град Ма ти ца је од лу чи ло да дом назо ве по пре ми ну лом кра љу, 44 што је на кон њи хо вог при мера по ста ла уо би ча је на прак са то ком дру ге по ло ви не че твр те де це ни је два де се тог ве ка. 45 Из град ња со кол ског до ма Бе оград Ма ти ца је за вр ше на кра јем го ди не, а све ча ност осве ће ња је одр жа на 1. ма р та го ди не. 46 Упр кос очи тој све де но сти ре а ли зо ва ног оства ре ња, Мо мир Ко ру но вић је на со кол ском до му Бе о град Ма ти ца ус пео да ма ни фе сту је по сту ла те за ко је се за ла гао. Осим тех нич ки за до во ље ног стан дар да, гра ђе ви на на по љу ар хи тек тон ског из ра за пред ста вља је дан од нај ре пре зен та тив ни јих при мера на ци о нал ног сти ла у Бе о гра ду. Све де на фор ма фа са де ис та кла је склад ну струк ту ру ком по но ва них ма са и мо нумен тал ност објек та, ко ји се про сти ре на м², чи не ћи га у том тре нут ку нај ве ћим со кол ским објектом у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 41 АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Ма ти ца Бе о град апел Ми ни стру про све те, 8. V Ано ним (7. X 1929) Све ча но осве ће ње ка ме на те мељ ца Со кол ског До ма у Бе о гра ду, По ли ти ка, стр АЈ, Фонд МП, ф , Од лу ка о ис пла ти ди на ра Од бору за по ди за ње со кол ског до ма у Бе о гра ду, 16. III Ка ди је вић, А. нав. де ло, стр Пут ник, В. нав. де ло, стр АЈ, Фонд МП, ф , Со кол ско дру штво Ма ти ца Бе о град по зив ни ца Ми ни стру про све те на све ча но осве ће ње со кол ског до ма Ма ти ца, 23. II

12 Слика 6 Момир Коруновић, Николај Краснов, Соколски дом Београд Матица, улазни портал, година (извор: В. Путник) Ста ди он за све со кол ски слет у Бе о гра ду го ди не По пу ли стич ки ка рак тер Со кол ског по кре та огле дао се и кроз про мо ци ју ама тер ског спор та и тим ског ду ха пу тем ма сов ног уче ство ва ња на сле то ви ма. Осим из град ње со колских до мо ва као зна чај них пунк то ва у јав ном про сто ру међу рат ног Бе о гра да, из град ња мон та жног ста ди о на, од но сно сле ти шта за по тре бе Све со кол ског сле та одр жа ног у Бе огра ду го ди не пред ста вља из у зет но зна ча јан до га ђај у раз во ју ју го сло вен ске ар хи тек ту ре, али и осва ја ња јав ног про сто ра од стра не Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је. Пр во бит на же ље на ло ка ци ја за по ди за ње при вре ме ног стади о на за Све со кол ски слет би ла је До њи град Ка ле мег да на. На том про сто ру Со ко Кра ље ви не Ју го сла ви је пред ви део је ка па ци тет од ве жба ча и гле да ла ца. Ме ђу тим, тај пред лог је од ба цио сам краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђевић због ве ли ких тро шко ва ни ве ла ци је те ре на и из град ње на си па. Та ко ђе од ба цив ши пред лог из град ње ста ди о на на Ба њич ком по љу, краљ се услед ве о ма по вољ не ло ка ци је и бли зи не цен тру гра да сло жио са пре дло же ном ло ка ци јом иза згра де Тех нич ког фа кул те та, ои ви че ном Гро бљан ском (да нас Ру звел то ва ули ца), Ра тар ском (да нас Ули ца кра љи це Ма ри је) и Кар не ги је вом ули цом Ка ра у лић, Ј. Со кол ски сле то ви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји на при ме ру Све со кол ског сле та у Бе о гра ду го ди не, у: Ко је со ко тај је Ју госло вен, уре ди ла Кне же вић, Н. (2016), Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го слави је, стр

13 За из ра ду про јек та ста ди о на био је за ду жен ар хи тек та Момир Ко ру но вић, ујед но и пред сед ник гра ђе вин ске сек ци је слет ског од бо ра. Ко ру но вић је из ра дио про је кат за ста дион по вр ши не м². За из град њу овог мон та жног зда ња упо тре бље но је м³ дрв не гра ђе. Са ма из град ња стади о на тра ја ла је око два ме се ца, а на гра ди ли шту је би ло 450 рад ни ка. Проб но оп те ре ће ње три би на из вр ши ло је вој ни ка. 48 Ка да је за вр шен, бе о град ски со кол ски ста ди он био је нај ве ћа др ве на кон струк ци ја у цен трал ној Евро пи (слика 7). Ста ди он је имао ка па ци тет за гле да ла ца 49 и ве жба ча. По сто ја ла су че ти ри ула за за пу бли ку, ко је је Момир Ко ру но вић ди зај ни рао у скла ду са соп стве ним иде ја ма на ци о нал ног сти ла. За уче сни ке сле та су до свла чи о ни ца води ла три за себ на ула за. Осим све ча них ло жа про јек то ван је и му зич ки па ви љон где је био сме штен ор ке стар ко ји је био озву чен. Ко ру но вић је у окви ру про јек та пред ви део во до вод, елек трич но осве тље ње, по шту, со бу за но ви на ре, те ле фонске ка би не. Из над ло жа на ла зи ле су се ку ле ко је су слу жи ле за ва тро га сну стра жу. 50 Слика 7 Момир Коруновић, Соколско слетиште, година (извор: колекција М. Јуришића) Пре нос сле та из вр ши ла је Ди рек ци ја бе о град ске ра диостани це у са рад њи са фир ма ма Те ле фун кен (Te le fun ken) и Фи липс (Phi lips) на че тр де сет ло ка ци ја ши ром зе мље. 51 Свечану по вор ку од Со ко ла по след њег да на сле та пра тило је око гра ђа на. Слет је та ко ђе сни мљен камерама, 48 Исто, стр ме ста за се де ње, ме ста за ста ја ње, ме ста за се де ње у ло жа ма; у: Ка ра у лић, Ј. нав. де ло, стр Исто, стр Исто, стр

14 па је пре ми јер на про јек ци ја до ку мен тар ног филма одр жа на у са ли хо те ла Ка си на у фе бру а ру го ди не. 52 Не ре а ли зо ва ни про јек ти за дру ги со кол ски ста ди он у Бе о гра ду По што је Ко ру но ви ће во сле ти ште би ло раз мон ти ра но одмах по за вр шет ку сле та, већ го ди не по чи њу при пре ме за из град њу трај ног ста ди о на за сле де ћи све со кол ски слет у Бе о гра ду ко ји је пла ни ран да бу де одр жан го ди не. Том при ли ком је из ра ђен про је кат за но во сле ти ште на лока ци ји бли зу пи ва ре Ђор ђа Вај фер та. Ам би ци о зна за ми сао по ра зу ме ва ла је ста ди он ко ји би овог пу та при мио чак ве жба ча, што би га чи ни ло дру гим у Евро пи по ве ли чи ни, по сле Стра хов ски ста ди о на у Пра гу. По ред ве ли ког ста ди она у пла ну је би ло по ди за ње јед ног ма њег са ка па ци те том од ве жба ча. 53 Овај про је кат је остао не ре а ли зо ван услед до са да не до вољ но ра све тље них окол но сти, већ је по сле неко ли ко го ди на за по ди за ње со кол ског сле ти шта иза бра на нова ло ка ци ја у под руч ју До њег гра да Ка ле мег да на. Ста ди он је тре ба ло да бу де за вр шен до ма ја го ди не ка ко би се слет одр жао го ди не. Ела бо рат за со кол ски ста ди он трај ног ка рак те ра у зо ни До њег гра да из ра дио је ин же њер Ко ста Пе тро вић. До при нос Ко сте Пе тро ви ћа архи тек ту ри спорт ских обје ка та нај пре се огле да у при ручни ку о про јек то ва њу на род них и со кол ских до мо ва, као и со кол ских и школ ских ве жба ли шта из го ди не. 54 Изград ња ста ди о на је ко нстант но од ла га на, па је на сед ни ци Из вр шног од бо ра ССКЈ го ди не при хва ћен пред лог Косте Пе тро ви ћа да се трај ни ста ди он по диг не за Све со кол ски слет ко ји би се одр жао го ди не. 55 Том при ли ком је још јед ном во ђе на по ле ми ка око ло ка ци је за ста ди он, јер су осим До њег гра да Ка ле мег да на пред ло же ни Ушће и Ве ли ко рат но остр во. 56 Ко ста Пе тро вић је при ли ком из ра де на цр та за мислио ве о ма ам би ци о зан про је кат ко ји би у пот пу но сти репре зен то вао зна чај Со кол ства у јав ном про сто ру пре сто ни це Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ста ди он је тре ба ло да при ми Ано ним (9. II 1931) Све ча но при ка зи ва ње све со кол ског сле та, По ли тика, стр Ано ним (21. V 1931) Со кол ски ста ди он Кра ља Алек сан дра I, По ли ти ка, стр Pe tro vić, K. (1940) Na rod ni do mo vi i škol ska ve žba liš ta: nor me i uput stva za pro jek to va nja i gra đe nja, Be o grad: Sa vez so ko la Kra lje vi ne Ju go sla vi je. 55 Ано ним (13. I 1938) И Со ко ли хо ће да по ди жу свој ста ди он у До њем Гра ду, По ли ти ка, стр Ано ним (1937) Где у Бе о гра ду тре ба да се по диг не На род ни парк са ста ди о ном?, Со кол ски гла сник бр. 7, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Југо сла ви је, стр

15 ве жба ча и гле да ла ца. По ред ста ди о на је пред ви ђе но да се уре ди и Ју го сло вен ски на род ни парк, та ко ђе на зи ван и Со кол ски парк. У скло пу ком плек са је та ко ђе тре ба ло да бу де по диг ну та и Ви со ка шко ла за те ле сно вас пи та ње. 57 Поди за ње јед ног ам би ци о зног и ре пре зен та тив ног ком плек са у скло пу исто риј ске це ли не Бе о гра да го во ри ла је о не сум њивим те жња ма Со ко ла за осва ја њем ур ба ног про сто ра града и са мо по зи ци о ни ра њем у ње го вој ур ба ној то по гра фи ји. Ме ђу тим, про ме на по ли тич ке кли ме то ком дру ге по ло ви не че твр те де це ни је до ве ла је Со ко ле у ма ње по во љан по ло жај не го што је био слу чај то ком ше сто ја ну ар ске дик та ту ре. Већ на ред не го ди не иде ја о со кол ском ста ди о ну пре тва ра се у иде ју о олим пиј ском ста ди о ну. 58 Про је кат ин же ње ра Петро ви ћа би ва за не ма рен и уме сто ње го вог ре ше ња за из ра ду но вог про јек та по зван је не мач ки ар хи тек та Вер нер Марх (Wer ner March), про фе сор Уни вер зи те та у Бер ли ну спе ција ли зо ван за про јек то ва ње спорт ских обје ка та. 59 Марх је тако ђе из ра дио про је кат за ста ди он и Ака де ми ју за фи зич ко вас пи та ње за исти про стор, с тим што је ка па ци тет ста ди о на био не што скром ни ји за 30 до гле да ла ца. 60 Ан га жова ње Вер не ра Мар ха за из ра ду про јек та иза зва ло је бур не ре ак ци је до ма ће струч не јав но сти, 61 чи ни се ви ше због чиње ни це што је у пи та њу стра ни ар хи тек та не го због зе мље из ко је до ла зи. Исти слу чај се од и грао го ди не ка да је вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа од лу чи ла да за про јек то ва ње спорт ских обје ка та по зо ве ита ли јан ског ар хи тек ту Па о ла Ви е ти ја-ви о ли ја (Pa o lo Vi et ti-vi o li), та ко ђе спе ци ја ли зо ваног за ову вр сту про јек тант ске де лат но сти АЈ, Фонд МФВ, ф , Со кол ски ста ди он у Бе о гра ду 58 Исто. 59 Марх је у Не мач кој ра дио у Ми ни стар ству спор та на пред ме ту На у ка о гра ђе њу спорт ских игра ли шта, а као про фе сор исти пред мет је пре давао и на Др жав ној ака де ми ји за фи зич ко вас пи та ње у Бер ли ну; Мар ковић, И. Р. (2013) Про во ка ци ја но ве есте ти ке: два про јек та ар хи тек те Верне ра Мар ха у Бе о гра ду, Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не умет но сти бр. 41, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр. 122; АЈ, Фонд МФВ, ф , Pla nung: Sta dion und spor tan la gen für Bel grad, АЈ, Фонд МФВ, ф , Ре фе рат Ми ни стра фи зич ког вас пи та ња на ро да са Кон фе рен ци је по во дом из град ње спорт ског ста ди о на у Бе огра ду, 14. VI Мар ко вић, И. Р. нав. де ло, стр Ано ним (1937) Крај од лич них до ма ћих струч ња ка на ма ни су по треб ни стра ни ар хи тек ти за гра ђе ви не за те ле сно вас пи та ње, Со кол ски гла сник бр. 14, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, стр

16 За кљу чак По ли тич ки ри ту а ли ко је су Со ко ли спро во ди ли на број ним ефе мер ним спек та кли ма, по чев ши од це ре мо ни ја освеће ња и све ча них отва ра ња, пре ко со кол ских ака де ми ја, па све до со кол ских сле то ва ре флек ту је зна чај ко ји су има ли у јав ном про сто ру гра да, као и у ко лек тив ној све сти на рода. По из град њи, со кол ски до мо ви су пред ста вља ли цен тре културно-про свет не де лат но сти и зна чај не пунк то ве у истори ји раз во ја спор та, али и еман ци па ци је и мо дер ни за ци је. Бо гат са др жај ко ји су со кол ски до мо ви ну ди ли, по чев ши од не го ва ња фи зич ке кул ту ре, пре ко глу мач ких и му зичких сек ци ја, па до кур се ва мо дер них ига ра, би о скоп ских про јек ци ја и би бли о те ке чи ни ло их је јед ним од цен тралих пунк то ва кул тур ног жи во та пре сто ни це. Со ко ли су на овај на чин при вла чи ли гра ђан ство, а по себ но омла ди ну, и ши ри ли сво ју иде ју, про мо ви са ли на ци о нал ну исто ри ју и кул туру. 63 Со ко ли су сво јом про па ган дом у ве ли кој ме ри до при не ли кон стру и са њу ју го сло вен ског иден ти те та у Краље ви ни, па су та ко и по ли тич ки до га ђа ји не ми нов но ути цали на раз вој со кол ске ар хи тек ту ре и ње но по зи ци о ни ра ње у ур ба ној то по гра фи ји гра да, као и на ка сни је нео ства ре не про јек те. Из град ња со кол ских до мо ва као и је ди ног ре а лизо ва ног ста ди о на у Бе о гра ду све до чи о ак тив ном уче шћу гра ђа на у про це су ре а ли за ци је, по чев ши од раз ли чи тих стра те ги ја при ку пља ња сред ста ва, па до по мо ћи у гра ђевин ским ра до ви ма. Осим гра ђа на, свој до при нос су да ла и не ка од удру же ња, по пут Дру штва за улеп ша ва ње Вра ча ра, али и Ми ни стар ство про све те, за тим Ми ни стар ство фи зичког вас пи та ња и на кра ју сам краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђевић. Ути цај др жав не по ли ти ке од ра зио се у из ве сној ме ри на ви зу ел ну кул ту ру Со ко ла у пре сто ни ци, па са мим тим и на со кол ску ар хи тек ту ру. При ме ри ко ји у нај ве ћој ме ри од ра жа ва ју уплив ју го сло вен ске иде о ло ги је је су они где је др жа ва у нај ве ћој ме ри фи нан сиј ски уче ство ва ла у њи хо вој ре а ли за ци ји сле ти ште за Све со кол ски слет и со кол ски дом Бе о град Ма ти ца. Па ипак, по ка за ло сe да су ам би ци о зни про јек ти ар хи те ка та за Со ко ле че сто би ва ли од ба че ни или скром ни је из ве де ни услед хро нич ног не до стат ка сред ста ва за њи хо ву ре а ли заци ју. 63 Бог да но вић, Д. (1934) Ми си ја со кол ства на из град њи на ци о нал но и соци јал но сна жних ге не ра ци ја, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 5, Бе оград: Оп шти на гра да Бе о гра да, стр

17 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ано ним (1926) Но ва со ко ла на у Бе о гра ду, Со ко Ду ша на Сил ног бр. 2, Бе о град: Со кол ска жу па Ду шан Сил ни. Ано ним (7. X 1929) Све ча но осве ће ње ка ме на те мељ ца Со кол ског До ма у Бе о гра ду, По ли ти ка. Ано ним (9. II 1931) Све ча но при ка зи ва ње све со кол ског сле та, По ли ти ка. Ано ним (21. V 1931) Со кол ски ста ди он Кра ља Алек сан дра I, По ли ти ка. Ано ним (1932) За кон о по ди за њу до мо ва, Со кол ски гла сник бр. 21, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ано ним (7. XI 1932) Све ча но отва ра ње со кол ског до ма у Бе о граду, По ли ти ка. Ано ним (1932) Све ча но осве ће ње но вог до ма Со кол ског дру штва Бе о град III, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 11, Бе о град: Општи на гра да Бе о гра да, стр Ано ним (1933) Скуп шти на бе о град ских Со ко ла, Бе о град ске општин ске но ви не бр. 1, Бе о град: Оп шти на гра да Бе о гра да. Ано ним (1933) Осве ће ње со кол ског до ма на Чу ка ри ци, Бе о градске оп штин ске но ви не бр. 5, Бе о град: Оп шти на гра да Бе о гра да. Ано ним (1934) Пи та ње по ди за ња до мо ва на ших Со кол ских чета, Со кол ски гла сник бр. 50, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Југосла ви је. Ано ним (1937) Где у Бе о гра ду тре ба да се по диг не На род ни парк са ста ди о ном?, Со кол ски гла сник бр. 7, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ано ним (1937) Крај од лич них до ма ћих струч ња ка на ма ни су по треб ни стра ни ар хи тек ти за гра ђе ви не за те ле сно вас пи та ње, Со кол ски гла сник бр. 14, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју госла ви је. Ано ним (13. I 1938) И Со ко ли хо ће да по ди жу свој ста ди он у Доњем Гра ду, По ли ти ка. Бог да но вић, Д. (1934) Ми си ја со кол ства на из град њи на ци о нал но и со ци јал но сна жних ге не ра ци ја, Бе о град ске оп штин ске но ви не бр. 5, Бе о град: Оп шти на гра да Бе о гра да, стр Do lansky, J. (1973) Sto de set let So ko la , Pra ha: Olympia. Жу тић, Н. (1991) Со ко ли: иде о ло ги ја у фи зич кој кул ту ри Кра ље вине Ју го сла ви је , Бе о град: Ан гро тра де. Ig nja to vić, A. (2007) Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri , Be ograd: Gra đe vin ska knji ga. Ime nik di plo mi ra nih in ži nje ra i ar hi te ka ta na Teh nič kom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Be o gra du (1939), Be o grad. 150

18 Јо ва но вић, М. (2005) Же не у со кол ском по кре ту на Чу ка ри ци из ме ђу два ра та, Го ди шњак Фа кул те та спор та и фи зич ког вас пита ња бр. 13, Бе о град: Фа кул тет за спорт и фи зич ко вас пи та ње. Ка ди је вић, А. (1994) При лог про у ча ва њу де ла ар хи тек те Ни ко ле Кра сно ва у Ју го сла ви ји ( ), Са оп ште ња РЗЗЗСК бр. 26, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр Ка ди је вић, А. (1996) Мо мир Ко ру но вић, Бе о град: Ре пу блич ки завод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ка ди је вић, А. (1997) Рад Ни ко ла ја Кра сно ва у Ми ни стар ству грађе ви на Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је у Бе о гра ду од до го ди не, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 44, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ка ми лић, В. ( ) Осврт на де лат ност Гру пе ар хи те ка та мо де р ног прав ца, Го ди шњак гра да Бе о гра да бр , Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ка ра у лић, Ј. Со кол ски сле то ви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји на приме ру Све со кол ског сле та у Бе о гра ду го ди не, у: Ко је со ко тај је Ју го сло вен, уре ди ла Кне же вић, Н. (2016), Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го сла ви је. Ка стра то вић Ри стић, В. Со ко ли Ју го сла ви је, ор га ни за ци ја и делат ност, у: Ко је со ко тај је Ју го сло вен, уре ди ла Кне же вић, Н. (2016), Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го сла ви је Мар ко вић, И. Р. (2013) Про во ка ци ја но ве есте ти ке: два про јек та ар хи тек те Вер не ра Мар ха у Бе о гра ду, Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не умет но сти бр. 41, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Мр ва ље вић, Ђ. (1932) Со ко ла на ра са ди ште со кол ске иде је, Сокол ски гла сник бр. 2, Бе о град. Не дељ ко вић, С. (2012) По вест са ве за ви те шких дру шта ва Ду шан Сил ни, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке бр. 138, Нови Сад: Ма ти ца срп ска, стр Па вло вић, Д. (1932) По ди за ње со кол ских до мо ва на се лу, Со колски гла сник бр. 11, Бе о град: Са вез Со ко ла Кра ље ви не Ју го сла ви је. Pe tro vić, K. (1940) Na rod ni do mo vi i škol ska ve žba liš ta: nor me i uput stva za pro jek to va nja i gra đe nja, Be o grad: Sa vez so ko la Kra lje vine Ju go sla vi je. Пут ник, В. (2011) Фол кло ри зам у ар хи тек ту ри Бе о гра да ( ), Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 57, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Пут ник, В. (2013) Со кол ски до мо ви и ста ди о ни у Бе о гра ду, Насле ђе бр. 14, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре града Бе о гра да, стр Пут ник, В. Со кол ски до мо ви у кон тек сту раз во ја ју го сло вен ске ар хи тек тон ске сце не ( ), у: Умет ност и ње на уло га у 151

19 исто ри ји: из ме ђу трај но сти и про ла зних -иза ма, при ре ди ли Јо вано вић, З. М., То шко вић, О., Пе тро вић, Ј. и Ви ри је вић, В. (2014), Ко сов ска Ми тро ви ца: Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни. Пут ник, В. (2015) Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду. То ше ва, С. (1998) Бра ни слав Ко јић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Цвет ко вић, Д. (2007) Со ко ли и со кол ски сле то ви Со кола не Со кол ски до мо ви Со кол ске раз глед ни це, Бе о град: Ми ро слав. Vladana Putnik Prica University of Belgrade, Faculty of Philosophy Department of Art History, Belgrade SPORTS IN PUBLIC SPACES: A GENESIS OF THE BELGRADE SOKOL GYMS AND STADIUMS Abstract As the first sports premises built in Belgrade, the Sokol gym halls have a significant place in the urbanistic development of the city in between the two world wars. The question of building a Sokol gym hall was not only relevant to the Sokol gym society, but also to the population at large. Thanks to available archive documents and periodical magazines, we now know that the people of Belgrade took active part in building the Sokol gym society halls and stadiums. This makes research of the Sokol gym halls architecture important not only for the social history of architectural and urbanistic development of Belgrade, but also for the society history in general. In addition to the Sokol gym halls, a significant role in transformation of the public Belgrade spaces belongs to their stadiums i.e. exercising fields. Through an analysis of architectural projects realized under the auspices of Belgrade Sokol gym societies and clubs, we will try to determine their role and significance for the architecture and urban planning of the city, and also determine the manners in which these public spaces contributed to the spread of Yugoslav ideology, as part of a compulsory gymnastic culture and mission aiming at emancipation and modernization of society. Key words: Belgrade, public space, Sokol Hall, Sokol stadium, architecture 152

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information