Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3."

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар Број 2899 Цена 50 динара у овом броју: НА ФЕСТИВАЛУ СЕЛО ПРЕС Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. ЗАВРШЕНИ 24. ПУДАРСКИ ДАНИ Ириг - фрушкогорска престоница вина Стра не е сти пут за ре дом Не мач ки кул- ни цен тар Ге те из Срем ске Штур Ми тро ви це, за јед но са Уста но вом за не го ва ње кул ту ре Срем и Ви со ком шко лом стру ков них сту ди ја за обра зова ње вас пи та ча и по слов не ин фор мати ча ре Сир ми јум, а уз по др шку Града Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо вао је Штру дел фест. За нај бо љу штру длу, у кон ку рен ци ји од 26 ко ли ко их је би ло на так ми чењу, иза бра на је она ко ју је уме си ла Све тла на Де ја но вић из Удру же ња же на Фру шко гор ке из Гр гу ре ва ца, дру го ме сто је осво ји ла Еми ли ја Вита со вић, док је тре ће ме сто при па ло Удру же њу же на Ру зма рин из Го лу бина ца. С. М. М. М. МESARSKA OPREMA Sremska Mitrovica, Manđeloški put bb 022/ , ,

2 2 Среда, 21. септембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Бу ме ранг а ли се и ка да за вр шио Дру ги свет ски рат и ра то ви Диз де ве де се тих? ви ше ни сам ни сам си гу ран, и то не то ли ко у да ту ме ко ли ко у про це се. Је дан до га ђај у Но вом Са ду од го вор на ово пи та ње за др жао је де фи нитив но отво ре ним. Сре ди на је ав гу ста Глав ни ју нак у овој при чи је мо ја су гра ђан ка, же на сред њих го ди на, фа кул тет ски обра зо ва на са из ра зи тим да ром за пред у зетни штво, са зна њем не ко ли ко стра них је зи ка. Ле ти ра ди у Спли ту. У овом гра ду, у се зо ни, из најм љу је ве ли ки брод и њи ме пре во зи ту ри сте, та ко ре ћи сплит ским пред у зетни ци ма ис пред но са. Рен ти ра мор ске пло вид бе не пу те ве и зна ти жељ ност ту ри ста. Оства ру је за ра ду и про фит. У овом при мор ском гра ду ку пи ла је и ко ла са сплит ским ре ги стар ским та бли ца ма. Дру гих шест ме се ци про во ди у свом род ном гра ду, у Но вом Са ду. Кон та ла је, бо ље да у Но вом Са ду др жим ко ла са сплит ским ре ги стар ским табли ца ма, не го у Спли ту но во сад ским. На вод но је Ср би ја мек ша ва ри јан та од сре ди шног де ла при мор ске Хр ватске. Ина че, она је по на ци о нал но сти Срп ки ња, из ста ре но во сад ске по ро ди це ко ја је од дав ни на ста но ва ла на кеју по ред Ду на ва. " Ми слио сам да ће се на ци о на ли зам ис тут ња ти са мо јом или евен ту ал ном ге не ра ци јом мо је де це, па сам се ко зна ко ји пут у жи во ту пре бро јао, сад ви дим да се он жи ла во одр жа ва и у де ци на ше де це Вра ћа ју ћи се са сво јом ко ле ги ни цом, слу чај но је то била мо ја ћер ка, са спла ва ка фи ћа на Ду на ву при ме ти тро ји цу де се то го ди шња ка ка ко чу че око ње них ко ла. Крену ла је пре ма њи ма. Де ча ци уста ли, дво ји ца се за пу ти ше, а тре ћи је пљу нуо на ко ла. При шла му је и пи та ла га: у че му је про блем? Ским то он има про блем, са дру ги ма или са со бом? Још му је по ја сни ла: ја ста ну јем ов де и то су мо ја ко ла. На то јој је де се то го ди шњак од го во рио: за што он да не во зиш ко ла са срп ским ре ги стар ским та бли ца ма, већ са хр ват ским. При ча се на ста ви ла, али ћу је ов де преки ну ти. На ста ви ла је да жи ви у ме ни, по ра зи ла ме. Овај ма ли Ср бин ни је ро ђен као Ср бин, ту вр сту ко лек тивног иден ти те та при ма он у жи во ту, у по ро ди ци. Ов де је у па ке ту са иден ти те том при мио и мр жњу пре ма дру гом и дру га чи јем. Ми слио сам да ће се на ци о на ли зам ис тут ња ти са мо јом или евен ту ал ном ге не ра ци јом мо је де це, па сам се ко зна ко ји пут у жи во ту пре бро јао, сад ви дим да се он жи ла во одр жа ва и у де ци на ше де це. У Ср би ји се мр жња ре ге не ри ше чак и у тре ћем ко ле ну. Про блем је нај пре у по ро ди ци, а он да на те ле ви зи ји, у јав ном го во ру. Прет поста вљам да и у Хр ват ској ра сте ова вр ста по тен ци јал них ху ли га на, нај но ви ји при мер на па да на мла де пар ти за но ве ва тер по ли сте у За гре бу. Ми ра ду го не ће би ти. У ино странство од ла зе па мет ни и то ле рант ни, оста ју ови ко ји од малих но гу пљу ју по ко ли ма стра не ре ги стра ци је, а су тра ће зло коб ност мр жње пре но си ти мо жда на не ке од нас, сво је су на род ни ке. Оста је нам та лог про шло сти као квасац на ко ме се хва та ју не ке но ве гљи ве отров ни це. Ор ги ја мр жње нај пре ће за мар ши ра ти ста ди о ни ма, по том ули цама, сво јим про му кло пу бер тет ским гла со ви ма пре но си ти пред ра су де, псов ке про ва ле пси хе и ду ше ју нач ке. За ми сли мо за тре ну так да су се оби чан Хр ват и Ср бин на ви кли на нор мал не људ ске од но се. Ко би у овом случа ју из гу био. На гу бит ку би би ли по ли ти ча ри с јед не и с дру ге стра не, па и овај ма ли са па лу бе не ког срп ског на ци о на ли сте. Не ста ло би ва жног ослон ца њи хо вог посто ја ња не то ле ран ци је. Из гу би ли би и ро ди те љи овог де се то го ди шња ка, јер би из о стао њи хов на чин ми шље ња и вас пи та ња. Ко би до био? - ве ћи на обич них и нор мал них гра ђа на, сви они ко ји у се би има ју људ ског, то ле рантног, раз ли чи тог, ху ма ног. Ова ко Ср би ја и да ље гу би, као да се тај гу би так пре но си с ко ле на на ко ле но, с ра то ва на мир, па он да по но во с ми ра у ра то ве, вер бал не или фи зич ке, у пљу ва ња и псов ке. Ваљ да је за то по кој ни патри јарх Па вле ре као: Би ће нам бо ље, ка да ми бу де мо бо љи. На жа лост од ра ста ју нам и не ки ко ји ову по ру ку ни су за при ми ли у сво јој по ро ди ци, пу ни ла жног па три о- ти зма, ку ну се у ми то ма ни је, у срп ску на ци ју, а су штин ски ра де про тив њих, про тив се бе и хри шћан ства. То је двој но књи го вод ство Ср би је да нас, до бро и зло. Под јед на ко они ра сту и до бро успе ва ју у фру стра ци ја ма на че тој Ср би ји. Око нас ра сте но ва пљу ва о ни ца, а ми не ма мо сна ге да ка же мо, нај пре ро ди те љи ма, да то што ра де про ма шен је на чин вас пи та ња де це. Бу ме ранг ће се вра ти ти не са мо дру штву, већ пре све га њи ма. ИН ТЕР ВЈУ ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА Ин ђи ја - оп шти на по ме ри гра ђа на и ин ве стит о ра - Сред ства ко ја до би је мо од пар це ла иду ди рект но у бу џет и то по це ни ко ју про це ни По ре ска упра ва ко ја је под ре пу блич ком ин ге рен ци јом. Од го вор но твр дим да ће Ин ђи ја за три го ди не би ти нај а трак тив ни ја ло ка ци ја по ме ри сва ког ин ве сти то ра ко ји ће про на ћи свој ин те рес, али на за до вољ ство свих гра ђа на оп шти не Ин ђи ја ре као је Вла ди мир Гак за Срем ске но ви не Р е ша ва ње на сле ђе них про блема, раз го во ри са по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма и пла ни ра ње инфра струк тур них про је ка та ре зул тат су пр вих сто да на но вог ру ко вод ства у Ин ђи ји. У ин тер вјуу за Срем ске нови не, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак по ру чу је да су ду гова ња ве ли ка, али да ће ло кал на са моу пра ва про на ћи на чин ка ко да се из бори са за те че ним про бле ми ма. Ра ди мо у ин те ре су на ших гра ђа на и уло жи ће мо све на по ре да на ше слу жбе функ ци о- ни шу не сме та но по ру чу је пр ви чо век оп шти не Ин ђиј, ре као је Гак. - Пр вих сто да на од ка ко смо преу зе ли од го вор ност у Ин ђи ји, обеле жи ло је, пре све га, су о ча ва ње са број ним фи нан сиј ским про бле ми ма, ко ји се од но се на ди рект на и ин директ на ду го ва ња оп шти не и јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на. Ка да го во ри мо о ду го ва њи ма, она за са да из но се око 1,6 ми ли јар ду ди нара ко ли ко из но си и сам бу џет за те кућу го ди ну. На жа лост, то ни је ко на чан из нос, оче ку је мо још 150 до 200 мили о на ди на ра оба ве за ко је оче ку јемо да ће се по ја ви ти уско ро - на во ди Гак и ка же да ће про на ћи на чин да се си ту а ци ја пре ва зи ђе.- То је сте један сег мент за пр вих сто да на вла сти, али са дру ге стра не мо рам да ис такнем да ни смо на сле ди ли ни је дан припре мље ни про је кат са ко јим би мо гли да апли ци ра мо код ре пу блич ких, покра јин ских и европ ских фон до ва. Без про је ка та не мо же мо да ура ди мо капи тал не ин фра струк тур не про јек те и на то ме мо ра мо ин тен зив но ра ди ти. Чи ње ни ца је да ни је дан град или општи на не ра де ка пи тал не про јек те из бу џе та, већ мо ра ју да тра же по др шку ви ших ни воа вла сти. Из тог раз ло га је би ло нео п ход но ура ди ти ре ба ланс бу џе та, ка ко би мо гли да ис по штује мо све оне те ку ће ства ри за функци о ни са ње оп шти не. Има мо иде је и пла но ве ка ко ће мо иза ћи из фи нансиј ских по те шко ћа, иако их ми ни смо на пра ви ли, ту смо да се су о чи мо. Без об зи ра на те шку си ту а ци ју на шли смо на чи на да ура де нео п ход ни ра до ви у свим шко ла ма на те ри то ри ји на ше оп шти не и омо гу ћи ли да све слу жбе и уста но ве у на шем гра ду на ста ве да оба вља ју сво је по сло ве. Ре кли сте да же ли те да по прави те усло ве жи во та за све станов ни ке ин ђиј ске оп шти не. На ко ји на чин ће те то по сти ћи? - Сва ко днев но се су сре ће мо са новим про бле ми ма, а по след њи у ни зу за ко ји смо са зна ли је сте да цен трални обје кат вр ти ћа ни је при кљу чен на ка на ли за ци о ну мре жу. Не за ми сливо је ка ко овај про блем ни је ре шен одав но и ка ко је не ко до зво лио да ме сто где бо ра ве де ца бу де по тенци ја ли из вор за ра зе због сеп тич ке ја ме ко ја се из ли ва. Од мах сам дао оба ве зу ју ћи за кљу чак ди рек то ру ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја и дирек то ри ци ПУ Бо шко Бу ха да се тај про блем пре ва зи ђе. Та ко ђе же ли мо да ре ши мо и не ке ин фра струк тур не про бле ме, као што је јав на ра све та у де ло ви ма гра да где не по сто ји, за тим ре кон струк ци ја ули ца где не по стоји ас фалт, по ве ћа ње ка па ци те та за сме штај ма ли ша на у вр ти ћу до гадњом по сто је ћег објек та и мно ге дру ге ства ри. Да ли смо пред лог за из градњу ма ње спорт ске ха ле у Бе шки, ко ја не ма ни је дан спорт ски обје кат и преко је по тре бан. Та ко ђе ће мо ра ди ти на при вла че њу но вих ин ве сти то ра, јер је то је ди ни на чин да се обез беде до дат на сре ства у бу џе ту са јед не стра не и са дру ге стра не да се отво ре но ва рад на ме ста и на тај на чин директ но ути че на ре ша ва ње ег зи стенци јал них пи та ња на ших су гра ђа на. Мо жда су то не ке ства ри ко је ни су од мах ви дљи ве, али ду го роч ни је гледа но ра ди мо на по бољ ша њу усло ва жи во та ка же пред сед ник и до да је да се мо ра ју зна ти при о ри те ти. Вла ди мир Гак, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Не дав но је, упра во у Ин ђи ји, отво ре на пр ва ин до не жан ска ин ве сти ци ја у Ср би ји. Да ли сте во ди ли пре го во ре са не ким новим ин ве сти то ри ма? - Сва ко днев но има мо два или три раз го во ра са стра ним и до маћим ин ве сти то ри ма и до са да смо оба ви ли ви ше де се ти на раз го во ра. Оче ку јем пред став ни ке јед не итали јан ске ком па ни је, а не дав но су би ли пред став ни ци фир ме ко ја ради енер гет ска по стро је ња ко ји ма смо фор ми ра ли пар це лу и по ну ди ли усло ве. Оче ку је мо да од ре ђе ни разго во ри да ју кон крет не ре зул та те и пот пи ше мо уго во ре са ком па ни ја ма, па ће мо зва нич но и об ја ви ти о ко јим фир ма ма је реч. Мно ги ин ве сти то ри ме ђу соб но раз ме њу ју ин фор ма ци је, зна ју да је Ин ђи ја са да по ли тич ки ста бил на и да ће до би ти мно го боље усло ве не го што је то био слу чај прет ход них го ди на. У се ве ро и сточној рад ној зо ни је пре о ста ло око 90 хек та ра оп штин ског зе мљи шта на рас по ла га њу и свим за ин те ре со ваним ин ве сти то ри ма упра во пре пору чу је мо пар це ле ко је се та мо нала зе. Сред ства ко ја до би је мо од пар цела иду ди рект но у бу џет и то по це ни ко ју про це ни по ре ска упра ва ко ја је под ре пу блич ком ин ге рен ци јом. Одго вор но твр дим да ће Ин ђи ја за три го ди не би ти нај а трак тив ни ја ло каци ја по ме ри сва ког ин ве сти то ра који ће про на ћи свој ин те рес, али на за до вољ ство свих гра ђа на оп шти не Ин ђи ја. На ша је оба ве за да свим инве сти то ри ма обез бе ди мо усло ве да се ни ка да не осе ћа ју као стран ци, већ као код сво је ку ће - ре као је на кра ју раз го во ра пред сед ник Гак за наш лист. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 21. септембар БО ГА ТИЋ НА ФЕ СТИ ВА ЛУ СЕ ЛО ПРЕС Го ди шња на гра да Срем ским но ви на ма На ша ме диј ска ку ћа на гра ђе на за по кре та ње пет спе ци јал них до да та ка но ви на на ме ње них ис кљу чи во ста нов ни ци ма се о ских сре ди на на под руч ју Срем ске Ми тро ви це На истом фе сти ва лу, стал ни са рад ник на шег из да ња Срем ска по љо при вре да Бра ни слав Гу лан до био је на гра ду за жи вот но де ло СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У УЛИ ЦИ РА ДИ НАЧ КИ ПУТ Го ди шња на гра да Ме ђу народ ног фе сти ва ла но ви на ра ко ји пра те се ло и по љо привре ду Се ло прес до де ље на је Срем ским но ви на ма за по крета ње пет спе ци јал них до да та ка но ви на на ме ње них ис кљу чиво ста нов ни ци ма се о ских среди на на под руч ју Срем ске Митро ви це. У име на ше ме диј ске ку ће на гра ду је при мио ди ректор Срем ских но ви на Дра ган Ђор ђе вић. На истом фе сти валу стал ни са рад ник на шег изда ња Срем ска по љо при вре да Бра ни слав Гу лан до био је награ ду за жи вот но де ло. Спе ци фи чан но ви нар ски фести вал, де се ти по ре ду, одржан је про шле су бо те у Бо гати ћу, а на гра де на гра ђе ним но ви на ри ма уру чио је ми нистар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић. Го ди шње на гра де до би ли су: Срем ске но ви не за по крета ње пет спе ци јал них до да та ка но ви на на ме ње них ис кљу чиво ста нов ни ци ма се о ских среди на на под руч ју Срем ске Митро ви це, Про дук ци ја Ду га из Тр сте ни ка за се ри ју по љо привред них еми си ја ко је се еми тују на ло кал ним те ле ви зи ја ма од Кра ље во и Кру шев ца до Ни ша, Ива њи це и Сје ни це, сни ма тељ БН Те ле ви зи је из Брч ког Го ран Опа чић, но ви нар из ис точ ног Са ра је ва Ми лан Ђу ро вић, нови нар из Зре ња ни на Ми о драг Гру бач ки и но ви нар Ра дио-теле ви зи је Ср би је До пи сни штво Ша бац Не над То ма ше вић. На гра ду Злат но зр но Срби је за ви ше го ди шње ана литич ко и пра во вре ме но ин форми са ње о се лу и по љо при вре ди до би ли су: но ви нар ка По ли тике из Бе о гра да Ива на Ал буно вић, но ви нар Ра дио Бе о града Пе тар Ко чић из Но вог Са да и уред ник у Ра дио-те ле ви зи ји Вој во ди не Пе тар Ни ко лић. Спе ци јал ну на гра ду за више го ди шње не го ва ње кул тур не ба шти не се ла до би ла је но винар ка По ли ти ки ног ма га зи на из Бе о гра да Да на Стан ко вић. На гра ду за жи вот но де ло добио је Бра ни слав Гу а лан, но винар у пен зи ји из Но вог Са да за ви ше де це ниј ско ана ли тич ко и ис тра жи вач ко но ви нар ство. У сво јој бо га тој ка ри је ри Гу лан је био но ви нар Бор бе, Вечер њих но во сти, Днев ни ка, а ра дио је и у Ин фор ма тивној слу жби При вред не ко мо ре Ср би је. Бра ни слав Гу лан је и члан Од бо ра за се ло у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. Уз при зна ње фе сти ва ла ко је му је уру чио ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић, Бра ни слав Гу лан је до био и умет нич ку сли ку коју му је у име Ин сти ту та за ратар ство и по вр тар ство у Но вом Са ду уру чио ди рек тор проф. др Јан Ту ран. О до бит ни ци ма ово го ди шњих на гра да од лу чи вао је жи ри у чи јем са ста ву су би ли осни вач и уред ник ли ста Га здин ство Че до мир Ке цо, уред ник БН Теле ви зи је из Би је љи не Ти хо мир Не сто ро вић и Дра го рад Драги че вић, но ви нар По ли ти ке у пен зи ји. С. Н. За вр ша ва се из град ња ка на ли за ци је За вр ше так ра до ва оче ку је се у на ред них 10 до 20 да на, на кон че га ће се при пре ми ти про јект на до ку мен та ци ја за по че так истих ра до ва у ули ца ма Но во сад ској и Ба ња луч кој Ми ни стар Не ди мо вић уру чу је при зна ње ди рек то ру Срем ских но ви на Дра га ну Ђор ђе ви ћу На гра да за жи вот но де ло до де ље на на шем стал ном са рад ни ку Бра ни сла ву Гу ла ну На гра ђе ни са чла но ви ма жи ри ја и ми ни стром по љо при вре де У Ули ци Ра ди нач ки пут, у ми тро вач ком на се љу Сло бо дан Ба јић Па ја, у то ку је за вр ше так из град ње ка нали за ци о не мре же. Ра до ве чи је је укуп на вред ност 8,2 ми лио на ди на ра фи нан си ра Град Срем ска Ми тро ви ца. До са да је у овој ули ци ура ђе но већ око ме та ра ка на ли за ци о не мре же, а ра до ве је про те клог пет ка об и шао гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић. - Као што смо обе ћа ли и као што је про јек том пред ви ђе но, на ста вља се из град ња ка на лиза ци о не мре же у Ули ци Ра динач ки пут у на се љу Сло бо дан Ба јић Па ја. Хтео бих да подсе тим све ме шта не ове ули це да већ са да пре ко над ле жних ин сти ту ци ја мо гу да под не су при ја ве за при кљу че ње на кана ли за ци о ну мре жу - ре као је гра до на чел ник Срем ске Ми трови це Вла ди мир Пет ко вић Пре ма ре чи ма гра до на челни ка, за вр ше так ком плет них ра до ва на из град њи ка на ли заци о не мре же оче ку је се у наред них 10 до 20 да на, на кон че га ће се при пре ми ти про јектна до ку мен та ци ја за по че так истих ра до ва у ули ца ма Но восад ској и Ба ња луч кој. С. М. Сл. Н. Вла ди мир Пет ко вић, гра дон чел ник Срем ске Ми тро ви це Ра до ви у Ули ци Ра ди нач ки пут

4 4 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ДРВ НИ КОМ БИ НАТ СТА ЈЕ НА НО ГЕ Пло че за чи тав свет! Да Но ви Дрв ни ком би нат ста је на но ге сведо чи по да так да се ме сеч но про из ве де гото во ку би ка то по ли не шпе р пло че ко ја се из во зи у Ита ли ју, Грч ку и Фе де ра ци ју БиХ, као и чи ње ни ца да го ди шњи из воз пре творен у но вац из но си го то во евра До не дав но скрај нут, тре тиран као по след њи ре ци див со ци ја ли зма, сма тран за јед ног од по след њих ги га на та ко ји једва пре жи вља ва ју, ми тр о вач ки Но ви Дрв ни ком би нат по но во је по стао те ма о ко јој Ми тр о ви ца све че шће при ча. За раз ли ку од пре не ко ли ко де це ни ја, ка да се о нај ста ри јем ак тив ном по го ну у гра ду на Са ви го во ри ло као о гу би та шу, са да се све ви ше, са ни шта ма ње не ве ри це, при ча о то ме да Но ви Дрв ни ком бинат ста је на но ге, да про ши ру је сво ју про из вод њу и на по кон да тра жи но ве рад ни ке, шу ма ре и др во-пре ра ђи ва че ко ји ће мо ћи да од го во ре на тр жи шне иза зове ко ји сто је пред фа бри ком по ко јој је Срем ска Ми тро ви ца препо зна тљи ва већ 131 го ди ну. Уну тар по го на Но вог Дрв ног ком би на та Зо ран Вла ди са вље вић А да Но ви Дрв ни ком би нат за и ста ста је на но ге, нај бо ље све до чи по да так да се ме сечно у по го ни ма овог по стро је ња про из ве де го то во ку би ка то по ли не шпе р пло че ко ја се у огром ном про цен ту из во зи у Ита ли ју, Грч ку и Фе де ра ци ју БиХ, као и чи ње ни ца да го дишњи из воз пре тво рен у но вац из но си го то во евра. Упр кос свим ис ку ше њи ма кроз ко ја је про шао, а ко ја су се нај те же од ра зи ла на рад нике ко јих је не ка да би ло пре ко 1.000, Но ви Дрв ни ком би нат са 160 тре нут но за по сле них предста вља и јед ног од нај ве ћих по сло да ва ца у Срем ској Ми трови ци. При ва ти зо ван од стра не Цеп тер Ком па ни је, Но ви Дрвни ком би нат се у свом по сло вању осла ња на соп стве не сна ге, уме ће, сред ства и ка ко ис ти че управ ник про из вод ње Зо ран Вла ди са вље вић, на да ле ко чу ве ни инат. - Же ља да успе мо и инат који нас ни је ни ка да на пу стио, до вео нас је ов де где смо сад. По сле кри зе и про бле ма ко начно ста је мо на сво је но ге, сходно мо гућ но сти ма про ши ру је мо по сло ва ње, тра жи мо рад ни ке и по сте пе но на ба вља мо но ву тех но ло ги ју. Ре дов но из ми рује мо све оба ве зе пре ма др жави, рад ни ци ма, до ба вља чи ма и на рав но куп ци ма ко ји ма смо увек на услу зи. Оно што нам је по себ но дра го је чи ње ни ца да од лич но са ра ђу је мо са ЈП Вој во ди на Шу ме, по себ но са га здин ством у Ми тр о ви ци и Новом Са ду ко ји нам увек из ла зе у су срет и во де ра чу на о ква лите ту си ро ви не ко ју ис по ру чу ју, ка же Вла ди са вље вић и до да је: - По тра жња за на шим про из води ма, за то по ло вим шпе р пло чама и па нел пло ча ма је по ра сла и то је до бро. Сход но то ме ми би у на ред ном пе ри о ду има ли по тре бу за ве ћим ко ли чи на ма др ве та ка ко би за до во љи ли сва по тра жи ва ња на ших кли је на та. Ми ка па ци те та има мо и ја сам Ста ју на сво је но ге си гу ран да ће се до бра са радња са Вој во ди на Шу ма ма и у том по гле ду на ста ви ти и да ље. Не дав но, Но ви Дрв ни ком бинат пот пи сао је ве ли ки и зна чајан уго вор и са Лу ком Ле гет која ће по но во, на кон зна чај ног бро ја го ди на, сво јим бро до вима по но во ис по ру чи ва ти си рови ну на до бро по зна ту адре су Ком би на та. На тај на чин, Но ви Дрв ни ком би нат по све до чио је не са мо да је у ста њу да унапре ди соп стве ни, не го и послов ни по ло жај свих фир ми са ко ји ма у про це су про из вод ње са ра ђу је. То је успех вре дан сва ке па жње, тим пре што се, уз Ми тр ос и Жи то про мет ра ди о је ди ном ги ган ту ко ји и да ље по слу је на срп ском и пре све га ме ђу на род ном тр жи шту. По ко ли чи ни из во за у иностран ство, сло бод но мо же мо ре ћи, Но ви Дрв ни ком би нат мо жда и пред ња чи. С. Лап че вић М. Ми ле у снић ШИ МА НОВ ЦИ ОТВО РЕН НО ВИ ПРО ИЗ ВОД НО - ДИ СТРИ БУ ТИВ НИ ЦЕН ТАР КОМ ПА НИ ЈЕ ИПБ По сао за стo ти нак рад ни ка У из град њу објек та ко ји се про сти ре на ква дра та уло же но је 4,5 ми ли о на евра У про шлу сре ду у Ши ма новци ма у оп шти ни Пе ћин ци отво рен је но ви про из вод ноди стри бу тив ни цен тар сло венач ко - срп ске ком па ни је ИПБ (Ин ду стриј ски парк Бе о град), дру ги ко ји је по ме ну та компа ни ја из гра ди ла за две го дине. У из град њу објек та ко ји се про сти ре на ква дра та уло же но је 4,5 ми ли о на евра. Отво рио га је пред сед ник Покра јин ске вла де Игор Ми ровић, из нев ши по да так да је у про те кле две го ди не у Ср би ји отво ре но но вих рад них ме ста, ско ро свих у при ват ном сек то ру што пред ста вља побољ ша ње ин ве стив ци о не климе и при вред них ре фор ми. - По кра јин ска вла да је као је дан од сво јих при о ри те та одре ди ла раз вој свих оп шти на у Вој во ди ни, по себ но ма ње разви је них. Пе ћин ци не спа да ју у ма ње раз ви је ну оп шти ну, али и та мо где се ства ри до бро одви ја ју тре ба по мо ћи. Пред ност Вој во ди не је што са да за једнич ким сна га ма, на на ци о налном ни воу, по кра јин ском и на ни воу ло кал не са мо у пра ве, може мо пла ни ра ти још ова квих ин ве сти ци ја у Пе ћин ци ма, и са овим ин ве сти то ром и са мно гим дру гим ко ји тре ба да до ђу изја вио је Игор Ми ро вић. По ре чи ма ди рек то ра ИПБ-а Сте ва на Ро ги ћа и Ву кај ла Ла и но ви ћа у но вом ди стрибу тив ном цен тру за по сле ње ће на ћи око сто ти нак рад ни ка. На кон што су пре да ли кљу чеве Ни ко ли То до ро ви ћу, једном од ди рек то ра ком па ни је Мил шпед ко ја је за ку пац оба ИПБ-ова објек та, они су на јави ли да за ме сец да на по чи ње из град ња тре ћег обје ка та ове ком па ни је. На отва ра њу про из вод но - ди стри бу тив ног цен тра у Ши ма нов ци ма За пред сед ни цу оп шти не Пећин ци Ду брав ку Ко ва че вић Су бо тич ки, раз вој ин ду стријских зо на и при вла че ње ин вести то ра је је дан од стра те шких ци ље ва пе ћи нач ке оп шти не. Ово је дру ги обје кат ко ји је ком па ни ја ИПБ отво ри ла за две го ди не. Част ми је што у на шој оп шти ни има мо ова кве ин ве сти то ре ко ји ула жу у нове по го не и но ва рад на ме ста ка за ла је пред сед ни ца Ко ва чевић Су бо тич ки ко ја је са сло венач ким ам ба са до ром у Ср би ји Вла ди ми ром Га спа ро ви чем и сло ве нач ким парт не ри ма у ком па ни ји ИПБ Ми хом Зу панцом и Жељ ком Ми кли чем при су ство ва ла све ча ном отвара њу но вог про из вод но ди стрибу тив ног цен тра у Ши ма нов цима. Том при ли ком пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не, под сетив ши да оп шти на Пе ћин ци са не за по сле них ли ца има нај ма њу сто пу не за по сле но сти у Сре му, ре кла је да 100 но вих ра них ме ста пред ста вља зна чајан ко рак на пред. Г. М.

5 Среда, 21. септембар ИН ЂИ ЈА ЗО РАН ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ, ДО БИТ НИК МИ ЛИ ОН СКОГ КЛА ДИ О НИ ЧАР СКОГ ТИ КЕ ТА На Ја пан ци ма узео ми ли о не На до бит ном ти ке ту по го дио је чак два па ра са кво том 16, а на све то је од и грао и по го дио још пет па ро ва са ни жим кво та ма. Ка да се све са бе ре, до би так из но си ди на ра - До бит ни ти кет за ма ло да оста не у сен ци још јед ног ти ке та ко ји је та ко ђе са ста вио и где је че као до би так од 15 ми ли о на ди на ра Ка ко су ових да на бру ја ли ме ди ји и шу шка ло се по гра ду, не де ља 11. сеп тем бар оста ће упам ће на у жи во ту Зо ра на Ге ор ги је ви ћа из Ин ђи је као дан ка да му се жи вот окре нуо за 360 сте пе ни. Од јед ног ти ке та у ко ји је уложио све га 200 ди на ра Зо ра ну је тог дана ис пла ће но око 22 ми ли о на ди на ра, за се дам по го ђе них утак ми ца и то Друге ја пан ске ли ге. Ре кли би мно ги - луда сре ћа, а са да ви ше од по ла Ср би је са ња да на пра ви сли чан ми ли он ски тикет. Овај вр сни мај стор и по зна ва лац фуд бал ских при ли ка до бит ни ти кет је са ста вио са же ном, ко ја че сто уче ству је са њим у пред ви ђа њу фуд бал ских резул та та. На до бит ном ти ке ту по го дио је чак два па ра са кво том 16, а на све то је од и грао и по го дио још пет па ро ва са ни жим кво та ма. Ка да се све са бе ре, до би так из но си ди на ра или евра. - Пра тим фуд бал, во лим да се кладим на пр ву и дру ги ли гу Ја па на, али сам имао сре ће јер је у за у став ном вре ме ну до шло до ре зул та та ко ји је Осво јио 22 ми ли о на ди на ра ишао у мо ју ко рист, па бих мо гао рећи да је овај до бит ни ти кет спој зна ња и ве ли ке сре ће. Тај дан сам до шао у кла ди о ни цу и ни сам знао да сам добио. Ка да су ми ре кли, ско ро да сам пао од шо ка - ка же овај до бит ник из Ин ђи је. Ка да је реч о су ми ко ју је осво јио, Зо ран на во ди да ће си гур но ку пи ти неку не крет ни ну, су пру зи ће отво ри ти зуб ну ор ди на ци ју и се би упла ти ти стаж, по што је као тех но ло шки ви шак до био от каз. Оста ће не што и за част и сла вље са по ро ди цом и при ја те љи ма. Ка ко је да ље ис та као, до бит ни тикет за ма ло да оста не у сен ци још јед ног ти ке та ко ји је та ко ђе са ста вио и где је че као до би так од 15 ми ли о на ди на ра. Зо ран је на овом ти ке ту играо на Итали ја не и са мо је дан пар га је де лио од укуп ног до бит ка од 37 ми ли о на ди на ра. Иако све де лу је као ша ла, овај Ин ђи јац се про бу дио у не де љу ују тру, оти шао у кла ди о ни цу као што то ра ди сва коднев но и иза шао као ми ли о нер о ко јем при ча це ла Ср би ја. Сре ћа пра ти хра бре - по ру ка је мај сто ра ти ке та ко јем се испу нио нај ве ћи сан. Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић НОСАТА Куварице великога носа, на кецељи остало ти соса. ПРИОРИТЕТ Има цура, има добрих снаша, најбоље је кад је пуна флаша. ЗАКЕРАЛА Немојте му замерити људи, не мож` пити и паметан бити. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Пи ше: Не над Ћо ри лић Де сет ла ких комада Оста ви те се по ли ти ке и гле дај те сво ја по сла. Угле дај те се на на род не по слани ке. Це на стру је не ће ско ро по ра сти. Све док бу ду мо гле да се по ве ћа ва ју оста ле став ке из ра чу на. До бит ни ти кет КАРТ: Жарко Гаћеша М. Ба ла ба но вић Бу џет ски де фи цит је по но во био мањи од пла ни ра ног. То ли ко смо не способ ни да ни шта што ис пла ни ра мо не уме мо да спро ве де мо у де ло. У вла ду ће по но во ући не ке ком би стран ке. Оче ку је се да ће до би ти ми нистар ство са о бра ћа ја. Раз у мем ја Вас, али ра зу ми те и Ви се бе! Све је у ње го вим ру ка ма. Бо же, одмо ри се до сле де ћих из бо ра! Ко ов де диг не гла ву бр зо му спу сте! Ср би ја ни је Ја пан! Ов де пре ми јер ра ди 24 са та. Мо ре не ма мо, али нам и не тре ба. Ни на коп ну се не сна ла зи мо баш нај бо ље. Под овом вла дом оства ри ли смо не виђе не успе хе!

6 6 Среда, 21. септембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли тре ба вра ти ти оба ве зно слу же ње вој ног ро ка? Сте фан Кри шка, Шид - Ап со лут но по др жа вам поно во уво ђе ње слу же ња вој ног ро ка, за то што ови мла ди данас бри ју но ге уме сто да иду у вој ску. За то бих же лео да мо ја ге не ра ци ја по но во слу жи вој ни рок. Ма ја Тур чи но вић, Ин ђи ја - Ап со лут но подр жа вам вра ћање вој ног ро ка. Ве ру јем да су му шкар ци би ли мно го сна жни ји и спо соб ни ји док су слу жи ли вој ску. То им је био тест зре ло сти и из ла зили су из вој ске на у че ни ре ду и ди сци пли ни. Фи лип Ста но је вић, Ста ра Па зо ва - Би ло би, свака ко, по жељ но и од ко ри сти за му шки део омла ди не. Пошто не ма ди сци пли не као што је не кад би ло, до бро би до шло бар шест ме се ци оба ве зног служе ња вој ног ро ка. Са ва Мак си мо вић, По пин ци - Тре ба ло би вра ти ти оба ве зно слу же ње вој ног ро ка да се та деца ма ло опа ме те. Кад је не ко одслу жио вој ни рок, то вам је као да је за вр шио фа кул тет. Спа со је Па нић, Ру ма - Ни сам за би ло ка кве изменe. Онај ко же ли нека се при ја ви за слу же ње у војсци, а дру ге на то не би тре ба ло при мо ра ва ти. Број вој ни ка ко ји са да има мо, по ме ни је до во љан за јед ну мо дер ну вој ску. Ве ћа је корист увек од оних ко ји тај позив во ле, не го од оних ко ји су при мо ра ни да обу ку уни фор му. Ђор ђе Ста јић, Срем ска Ми тро ви ца - Ми слим да не би би ло по штено да они ко ји ни су слу жи ли вој ску де ле мишље ње по том пи та њу. Вој ска ни је уки ну та, већ је уки ну то оба ве зно служе ње. Они ко ји же ле мо гу сло бод но да иду, ни ко их не спре ча ва. Са мо ни сам при метио да се не што гу ра ју у ре ду пред ка сар ном. ШИД МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН ОБ И ШАО ПРИ ХВАТ НИ ЦЕН ТАР ЗА МИ ГРАН ТЕ Би ће сма њен број ми гра на та у Ши ду - Ср би ја мо ра да за у зме иден тич ну по зи ци ју као и не ке дру ге зе мље, те да је по треб но оја ча ти гра ни це, али и од го ва ра ју ћим за кон ским ре ше њи ма ре ши ти азил ну про це ду ру, убр за ти не ке про це се, омо гу ћи ти да се вр ло ја сно од ре ди ко има, а ко не ма пра во на азил, ко и ко ли ко мо же да се за др жи на на шој те ри то ри ји ис та као је Ву лин Mинистар за рад, за по шљава ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин об и шао је у су бо ту при хватни цен тар за ми гран те у Ши ду и том при ли ком је раз го ва рао са пред став ни ци ма ло кал не вла сти, а пред сед ник Оп штине Шид Пре драг Ву ко вић изве стио је ми ни стра о тре нут ној си ту а ци ји са ми гран ти ма. Ми ни стар Ву лин је ре као да ће вла да Ср би је на ста ви ти да во ди ра чу на о јав ном ре ду и ми ру на про сто ру Ср би је и ка да је у пи та њу ми грант ска кри за, али и ка да је у пи та њу сва ко дру го дешaвање. - То ком бо рав ка у Па ри зу пот пред сед ник вла де Не бојша Сте фа но вић и ја смо изло жи ли пре ми је ру наш став да је по треб но оја ча ти на ше гра ни це, али исто та ко и доћи до од го ва ра ју ћих за конских ре ше ња ко ји ма би се мо гло од го во ри ти на ми грантску кри зу. Пред сед ник владе не де ли све на ше ста во ве, али са ве ли ком озбиљ но шћу и за бри ну то шћу по сма тра ситу а ци ју и чи та ву ми грант ску кри зу и си гу ран сам да ће мо у нај ско ри је вре ме има ти зајед нич ки план. Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и вој ска ра де сја јан по сао. За у ста ви ли су ви ше од љу ди ко ји су иле гал но по ку ша ли да пре ђу На про шло не дељ ној кон ферен ци ји ко ја је ор га ни зова на у ком па ни ји Хен кел која уско ро сла ви ју би леј - де сет го ди на по сло ва ња у Ин ђи ји, пред ста вље не су но ви не у компа ни ји. На и ме, но ви ди рек тор по слов ног сек то ра Ад хе зи ви Тех но ло ги је ко мап ни је Хен кел Ср би ја је Пре драг Ар муш који је, освр нув ши се на успе шно по сло ва ње и ре зул та те фа брике то ком прет ход ног пе ри о да, ис та као да је на но ву функ ци ју до шао са ме ста ге не рал ног дирек то ра Хен кел Бо сна и Херце го ви на. Он је, обра ћа ју ћи се Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић у ову зе мљу, али им је сва како по треб но по мо ћи ре као је ми ни стар Ву лин. Он је ис та као да и Ср бија мо ра да за у зме иден тич ну по зи ци ју као и не ке дру ге земље, те да је по треб но оја ча ти гра ни це али и од го ва ра ју ћим за кон ским ре ше њи ма ре шити азил ну про це ду ру, убр за ти не ке про це се, омо гу ћи ти да се вр ло ја сно од ре ди ко има, а ко не ма пра во на азил, ко и ко лико мо же да се за др жи на на шој те ри то ри ји. - Наш при о ри тет је да сви ми гран ти, ко ји се на ла зе на про сто ру Ср би је, док се не завр ше од го ва ра ју ће за кон ске про це ду ре, мо ра ју и тре ба да бу ду сме ште ни у од го ва ра ју ће при сут ни ма, на гла сио зна чај фа бри ке ко ја го ди шње про изве де ви ше од то на грађе вин ских леп ко ва за шест тржи шта у ре ги о ну и ви ше од 23 ми ли о на ста нов ни ка. - Ве ли ко ми је за до вољ ство што ско ро де сет го ди на успева мо да иза ђе мо у су срет очеки ва њи ма и по тре ба ма на ших по тро ша ча стал ним ино ва ција ма у про из во де и при меном нај са вре ме ни јих тех ноло шких ре ше ња уз вр хун ски Це ре сит ква ли тет. Та ко ђе ми је част да пред ста вим два воде ћа ино ва тив на про из во да ИН ЂИ ЈА ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ НО ВИ НЕ У КОМ ПА НИ ЈИ ХЕН КЕЛ Ми ни стар Ву лин у по се ту при хват ном цен тру за ми гран те Шид из Це ре сит асор ти ма на - ЦМ 11 плус са спе ци јал ним по лиме ри ма за ве ћу от пор ност на кли за ње и бр же фу го ва ње на зи ду као и ЦМ 16 са си ли катним влак ни ма за још ве ћу снагу и чвр сто ћу ле пље ња - ре као је Ар муш. Пред став ни ци ме ди ја су, након кон фе рен ци је, има ли прили ку да оби ђу фа бри ку грађе вин ских леп ко ва и теч них мал те ра у ко јој се при ме њу ју нај са вре ме ни је тех но ло ги је про из вод ње, а ко ја на ред не при хват не цен тре. О то ме сам раз го ва рао и са ми ни стром Небој шом Сте фа но ви ћем и сложи ли смо се да МУП, али и Коме се ри јат за из бе гли це, уло же до дат не на по ре ка ко би се ситу а ци ја др жа ла под кон тро лом и ка ко би се сма њио број љу ди ко ји се на ла зи ван при хват них цен та ра. У при хват ном цен тру у Ши ду по сто је од го ва ра ју ћи капа ци те ти и ту се за до во ља ва ју све по тре бе ми гра на та. Не ма ни ка квог сми сла ни по тре бе да они у ве ћем бро ју из ла зе на ули цу или да про во де вре ме нео р га ни зо ва но та мо где не ма ни ка квих усло ва ни за њих ни за њи хо ве по ро ди це ре као је ми ни стар Ву лин при ли ком посе те ми грант ском цен тру у Шиду и до дао да ће број ми гра ната у Ши ду би ти сма њен, те да оче ку је да ће си ту а ци ја би ти мир на и до бра. Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић ис та као је да је по се та ми ни стра пра ви од говор на ми грант ску кри зу и додао: - До био сам ја сне смер нице од ми ни стра и ми гра на та на ули ци ви ше не ће би ти. Ситу а ци ја на ули ца ма Ши да би ће мир на, иде мо у зим ски пе ри од и за од ре ђе ни про це нат смањи ће мо број ми гра на та на тери то ри ји оп шти не Шид. С. Ми хај ло вић Но во ру ко вод ство и про из во ди Хен ке ла Фа бри ка ко ја го ди шње про из ве де ви ше од то на гра ђе вин ских леп ко ва Пред ста вљен но ви ди рек тор по слов ног сек то ра Ад хе зи ви Тех но ло ги је ком па ни је Хен кел Ср би ја го ди не обе ле жа ва 10 го ди на успе шног ра да у Ин ђи ји. Но вина ри су та ко ђе има ли при ли ку да по ка жу сво ју кре а тив ност и уз по моћ но ве апли ка ци је Cere sit Fa ca de De sig ner осми сле из глед фа са де за хва љу ју ћи 3D ви зу а ли за ци ји ку ћа, са ши роким из бо ром бо ја и струк ту ра из Це ре си то вих па ле та. По избо ру жи ри ја, тво рац нај кре а- тив ни јег ре ше ња за фа са ду је као на гра ду до био Це ре сит фасад ни ма те ри јал у вред но сти евра. М. Ба ла ба но вић

7 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СА СКУП ШТИН СКОГ ЗА СЕ ДА ЊА Но ва пред у зе ћа и но ви ди рек то ри Во љом ве ћи не од бор ни ка митро вач ког пар ла мен та, Светла на Ми ло ва но вић, про фесор срп ског је зи ка из Срем ске Ми тро ви це, име но ва на је за ВД ди рек то ра Цен тра за култу ру Сир ми ју март. На ме сто ВД ди рек то ра Ту ри стич ке орга ни за ци је Срем ске Ми тро ви це име но ва на је Све тла на Са бо, док је но ви ВД ди рек тор Историј ског ар хи ва Срем Де јан Уме тић из Ла ћар ка. Та ко је од лу че но на про шло не дељ ном пе том по ре ду за се да њу Скупшти не гра да одр жа ном про теклог че твр та. Пре ма ре чи ма Све тла не Мило ва но вић, Сир ми ју март ће на ста ви ти са ре а ли за ци јом већ утвр ђе ног про гра ма, али ће у на ред ном пе ри о ду на гла сак би ти ста вљен и на про ши ре ње ак тив но сти. - На сто ја ће мо да учи ни мо све ка ко би уна пре ди ли усло ве у ко ји ма Сир ми ју март ра ди, а ту пре све га ми слим на уре ђење згра де и опре ма ње ка ко би про гра ме ко је же ли мо да уведе мо мо гли и ква ли тет но и да ре а ли зу је мо, об ја сни ла је Светла на Ми ло ва но вић. Од бор ни ци ве ћи не да ли су са гла сност и на план и програм по сло ва ња ДОО Град ско ста но ва ње за те ку ћу го ди ну, а ка ко је ис та као пр ви чо век овог но во фор ми ра ног пред у- зе ћа Ми лош Ко вач, усво јени план ра да пре у зет је од ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да чи је је Град ско ста но ва ње и прав ни на след ник те у том смислу пред ста вља и на ста вак реа ли за ци је про је ка та за по че тих у Ди рек ци ји. - У де лу одр жа ва ња стам беног и по слов ног про сто ра, као и у де лу одр жа ва ња га ра жа, ми смо у пот пу но сти на сле дили не ка да шњу Ди рек ци ју и при др жа ва мо се већ утвр ђеног на чи на по сло ва, уз из ве сне ко рек ци је у це нов ни ку у ви ду одр жа ва ња стам бе ног про стора у ко лек тив ном ста но ва њу. До са да се ни ко на ор га ни зо ван на чин ни је ба вио љу ди ма ко ји жи ве у згра да ма, а циљ ко ји смо ко рек ци јом за цр та ли ни је био са мо сни жа ва ње це на, не го Све тла на Ми ло ва но вић и ин си сти ра ње на да ва њу гаран ци ја за ква ли тет ра до ва на одр жа ва њу згра да ко лек тив ног ста но ва ња. Ми же ли мо да извр ши о це ра до ва уве де мо у наш си стем, ка ко би би ли до ступ ни гра ђа ни ма у сва ком тре нут ку. Од са да ће сва ки ин ве сти тор мо ра ти да га ран ту је за пру же не услу ге, а о то ме ка кве те услуге је су су ди ће од са да, из ме ђу оста лих, и Град, што сва ка ко га ран ту је да ће ква ли тет пруже ног би ти на зна чај но ви шем ни воу, ре као је Ко вач. Сход но чи ње ни ци да Ре публич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње по чев од ју на месе ца пла ћа тро шко ве тре ћег по ку ша ја ван те ле сне оплод ње па ро ви ма ко ји има ју про блем са сте ри ли те том и већ су има ли два не у спе ла по ку ша ја од борни ци су усво ји ли и Од лу ку ко ја је ван сна ге ста ви ла до ско рашњу, на осно ву ко је је то чи нила Срем ска Ми тро ви ца. На днев ном ре ду на шла се и Од лу ка о по ве ра ва њу по слова Јав ном пред у зе ћу за по слова ње ур ба ни зма Ур ба ни зам Срем ска Ми тро ви ца. Ка ко је об ја сни ла Мир ја на Ва шут, ди рек то ри ца Ур ба низма ово пред у зе ће на ста ви ће са ре а ли за ци јом по сло ва ко је је за по че ла Ди рек ци ја за изград њу Гра да Срем ска Ми трови ца пре не го што је зва нич но пре ста ла са ра дом. Са скуп штин ског за се да ња Ми лош Ко вач - На ши по сло ви об у хва та ју из ра ду пла но ва де таљ не ре гула ци је ко ји ће по бољ ша ти развој цен трал не зо не на шег града, од но сно то су бло ко ви унутар ко јих ће се де ша ва ти не ке но ве ур ба ни стич ке ак тив но сти у сми слу ак ти ви ра ња за пу штених про сто ра и фор ми ра ња нових на сељ ских ули ца. Та ко ђе за вр ши ће мо је дан ве ли ки план ге не рал не ре гу ла ци је ис точ не зо не гра да ко ји је про ис те као из оба ве за раз ра де ге не ралног ур ба ни стичкг пла на, а то је уства ри стра те шки план раз воја на шег гра да, об ја шња ва Вашут и до да је да се за вр ша ва ју пла но ви де тај не ре гу ла ци је за по зна те ин ве сти то ре и да су то су пре све га пла но ви за ре а лиза ци ју план ских по став ки и изград њу фа бри ке во де у Јар ку рум ског во до во да и ре а ли заци ја план ских по став ки за ново бу нар ско по ље ре ги о нал ног во до во да ко ји се на ла зи на тери то ри ји Гра да Срем ска Ми трови ца, као и дру ги пла но ви детаљ не ре гу ла ци је ко ји по ма жу раз вој при вре де на шег гра да. Го во ре ћи о по сло ви ма ко ји пред сто је, ди рек тор ка је из двоји ла по сло ве на из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је у Ла ћар ку ко ји ће до при не ти да сло бодни про сто ри у том на се ље ном ме сту ко ји су са да оп те ре ће ни спон та ном из град њом, од но сно из град њом без одо бре ња уреде као пра во стам бе но на се ље за по ро дич но ста но ва ње, да се фор ми ра ју на сељ ске са о бр ћајни це и ство ри мо гућ ност ле гали за ци је бес прав но из гра ђе них обје ка та на тим про сто ри ма. Кон крет но ми сли се на про стор Ле ди не 1 и Ле ди не 2. - Јав но пред у зе ће Ур банизм је на се бе пре у зео вели ки по сао, али рас по ло жи ви ка па ци те ти овог пред у зе ћа су струч ња ци, љу ди ко ји свој посао до бро ра де и ми слим да ће мо би ти у ста њу да ре а ли зује мо све пла но ве без ве ћих поте шко ћа, ре кла је Ва шут. Из ме ђу оста лог, од бор ни ци су усво ји ли и Од лу ку о из ме ни Од лу ке о мак си мал ном бро ју за по сле них у ор га ни за ци ја ма ко је чи не си стем ло кал не само у пра ве, Од лу ку о пар ти ципа тив ном бу џе ти ра њу ко јом се још јед ном по твр ђу је по тре ба за што ве ћим укљу чи ва њем гра ђа на у до но ше ње Бу џе та, Од лу ку о на чи ну оства ри ва ња ма те ри јал не по мо ћи за де цу, уче ни ке и сту ден те са те ри тори је Гра да и дру го. Сход но овој од лу ци, Град ће, из ме ђу оста лог фи нан си рати део тро шко ва бо рав ка у ПУ Пче ли ца Срем ска Ми тро ви ца за де те тре ћег од но сно че твртог ре да ро ђе ња, на ба вља ти ма те ри јал на до ба ра ко ја ће се до де љи ва ти у ви ду по кло на уче ни ци ма основ них и средњих шко ла. По кло ни се од носе на школ ски при бор, спортске ре кви зи те, књи ге и дру го и до де љи ва ће се на осно ву Про гра ма за на бав ку и рас поде лу ма те ри јал них до ба ра ра ди обез бе ђи ва ња усло ва за ви ши ква ли тет у обла сти основ ног и сред њег обра зо ва ња, ко ји ће до не ти Град ско ве ће по чет ком сва ке школ ске го ди не. Та ко ђе, град ска упра ва за обра зо ва ње гра да ће вр ши ти на кна ду пут них тро шко ва за пре воз пра ти о ца де це и учени ка са смет ња ма у раз во ју са пре би ва ли штем на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, која по ха ђа ју основ не и средње шко ле на те ри то ри ји града Срем ска Ми тро ви ца, ШО СО Ра ди вој По по вић у Срем ској Ми тро ви ци као и де цу ко ја поха ђа ју шко лу ван те ри то ри је Срем ска Ми тро ви ца. Град ће обез бе ди ти сред ства за по вла шће ну во жњу за редов не уче ни ке сред њих шко ла са пре би ва ли штем у Срем ској Ми тро ви ци ко ји по ха ђа ју школу ван те ри то ри је гра да, уписа них у обра зов не про фи ле ко јих не ма у шко ла ма у Сремској Ми тро ви ци и сва ко днев но пу ту ју на ре ла ци ји ме сто стано ва ња - ме сто где се шко ла на ла зи, обез бе ди ти суб вен ци је за пре воз сту де на та, ко ји свако днев но пу ту ју на ре ла ци ји Срем ска Ми тро ви ца - Уни верзи тет ски цен тар и дру го. С. Л Сл. Ни. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли тре ба вра ти ти оба ве зно слу же ње вој ног ро ка? Бо ра Ма рић, Ин ђи ја - Као ро ди тељ два де ча ка, ни сам баш одуше вљен том иде јом да се по но во уве де оба ве зно слу же ње вој ног ро ка. Ми слим да би не ку вој ну обу ку сва ко тре бао про ћи, ре ци мо у тра ја њу од шест ме се ци. Ду шка Мар ко вић, По пин ци - Оба ве зно тре ба вра ти ти вој ни рок, мушкар ци тре ба да бу ду пра ви му шкар ци. Мо ра ју да слу же вој ни рок и да бу ду ди сци плино ва ни, да се зна ред, омла дина да има рад не оба ве зе, све тре ба вра ти ти као не кад, по ме ни. Бо ри вој Кри шка, Шид - Сра мо та је што је то уки ну то, за то нам мла ди да нас и иду по ка фи ћи ма и свашта ра де. Док је би ло вој ске он да су се ра зи лази ли на раз не стра не и све је би ло дру га чи је. Ве ри ца Ту кић, Ста ра Па зо ва - Не мам пој ма ве руј те ми, немам уоп ште мишље ње о то ме. То зна ју стручња ци ко ји су за то за ду же ни, а не ми обич ни љу ди. Сте ван Зе че вић, Ру ма - Про тив сам иде је да се врати оба ве зно слу же ње вој ног ро ка. Ја сам паци фи ста и уопште не ви дим раз лог по ве ћа њу бро ја ак тив не воjске. Ко же ли да бу де вој ник, тре ба му то омо гу ћи ти, а оста ле не при мора ва ти на то. Пе тар Не жић, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам ап солут но од ре ђен по том пи та њу. Мно ге ге не раци је ни су служи ле, са да коли ко чу јем иду не ки по зи ви за ре зер ви сте, па ми ни је ја сно шта то зна чи и ко ли ко ће то одва ја ти љу де од по сло ва ко је оба вља ју. Ми мно го при ча мо о вој сци, а не при ме ћу јем да се не ко мно го жа ли што је ни је слу жио.

8 8 Среда, 21. септембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли тре ба вра ти ти оба ве зно слу же ње вој ног ро ка? Јо ван Ко ва че вић, Го лу бин ци - На рав но да тре ба, да се до ве де омлади на у ред, да не до ко ли чи. Ова ко са мо про па да ју мла ди љу ди, стра шно је. Не зна ју за дисцпли ну, ред, рад... Игор Ода ло вић, Ин ђи ја - Ни ка ко не по др жа вам увође ње оба ве зног вој ног ро ка. Ми слим да нема мо ни шта од то га, ви ше сам за уво ђе ње про фе си о нал не вој ске ко ја ће би ти пла ће на за свој по сао и до бро га обавља ти. Јо ван ка То мић, По пин ци - Не би би ло лоше да се вра ти оба ве зно слу жење вој ног ро ка, да омла ди на има не ку оба ве зу, све се опу сти ло. Не би шко дило да мла ди до би ју чвр сти ну и ди сци пли ну. Ду шан Нин ко вић, Сте ја нов ци - Сма трам да би се мо гло раз ми шља ти о по нов ном увође њу оба ве зног слу же ња вој ног ро ка. Мла дим љу ди ма би тај пе ри од спе ци фич ног на чи на жи во та, мо гао би ти са мо од ко ри сти. Је ди но ми слим да рок слу же ња тре ба скра ти ти са 12 на 6 ме се ци. Јо ван Ни ко лић, Срем ска Ми тро ви ца - Ми слим да би то би ло ко рисно. Де ца сва како не мо гу да про на ђу по сао, па он да дај ба рем да бу ду ма ло ди сци пли но ва ни ји. Са дру ге стра не, не знам да ли би то би ло по ште но, по себ но ако се ста ви у од нос са де цом ко ја ни су слу жи ла. Ја сам слу жио и ни шта ми ни је фа ли ло. Ду шан Ри стић, Шид - Да би се омлади на об ли ко вала ка ко тре ба нео п ход но би им би ло да иду у вој ску. Јер, сви ко ји ни су служи ли вој ни рок ве о ма су незре ли, уме сто да иду да но се пу шку, они хва та ју По ке мо не. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ КЛИ МАТ СКИМ ПРО ЦЕ НА МА За јед нич ки до ква ли тет них про је ка та вод на кон фе рен ци ја и пр- са ста нак Ме ђу оп штин ске Уви рад не гру пе (МОРГ) за по љопри вре ду и ру рал ни раз вој, у окви ру про јек та Ре ги о нал не ини ци ја ти ве у при ла го ђа вању по љо при вре де кли мат ским про ме на ма и одр жи вом ко ришће њу вод них ре сур са на водња ва ња у Сре му, одр жан је про шле сед ми це у Срем ској Ми тро ви ци. То је про је кат којим се ци вил ни сек тор уво ди у про цес уче ство ва ња у ре ги о- нал ним про јек ти ма ко је је већ по кре ну ла РРА Срем. - Овај про је кат спро во ди Удру же ње Ре ги о нал не ини ци јати ве Сре ма (РИС) ко је је основа но пре го ди ну да на у Ру ми на осно ву по тре ба да се ци вил ни сек тор на ђе у про це су ре ги о нали за ци је ова ко зна чај них проје ка та и да бу де упо зна та ши ра јав ност шта се де ша ва и да се омо гу ћи да се чу је њи хов глас и њи хо ве пот гре бе ка же ме наџер ка про јек та Са ња Сту пар. Овај про је кат ко ји су фи наси у ра Ми ни стар ство по љо привре де и за шти те жи вот не среди не а ко фи нан си ра ју парт нерске оп шти не Град Срем ска Митро ви ца и оп шти не Ста ра Па зова и Ириг. Парт нер је Ин сти тут за еко но ми ку по љо при вре де из Бе о гра да а са рад ник Ин сти тут Ја ро слав Чер ни ко ји ће својим струч ним уче шћем у ра ду МОРГ да ти зна ча јан до при нос. - Нај зна чај ни ја ак тив ност је из ра да wеб апли ка ци је. То је екс перт ски си стем ко ји је свео бу хват на ба за по да та ка ко ја тре ба да пру жи основ не по датке о при о ри ти за ци ји про је ка та на вод ња ва ња у Сре му ко јим би се по сти гла њи хо ва бо ља ре гио на ли за ци ја. То је fol low up рани јег про јек та ко јег је ура ди ла РРА Срем од но сно про јек та на вод ња ва ња ре ги о на Срем за ко ји је ура ђе на и про јек та доку мен та ци ја. То је ка пи та лан про је кат, из у зет но зна ча јан за ре ги он и кроз ову апли ка цију ће се да ти од го во ри на сва пи та ња нео п ход на да би се ови про јек ти ре а ли зо ва ли у ре ги о- ну по ја шња ва Са ња Сту пар. Вред ност про јек та је око ди на ра, а у окви ру про јек та ће се ура ди ти web апли ка ци ја ко ја ће би ти при мењи ва за све ко ри сни ке и би ће у ко ре спо ден ци ји са по да ци ма Ре пу блич ког ге о дет ског за во да и са њи хо вим пор та лом. Ту ће Са ста нак МОРГ за по љо при вре ду и ру рал ни раз вој на ла зи ти по да ци о свим ко рисни ци ма во да за на вод ња ва ње, зе мљи шту, вла сни штву, при о- ри тет ним про јек ти ма, фи нансиј ским ефек ти ма, при о ри те тима у сми слу ко шта ња... - У про јек ту ће мо ура ди ти и обу ку чла но ва МОРГ по пи тању ор ган ске про из вод ње. Како на на шем те ре ну има мо и по љо при вре ду шко лу ко ја има сме ро ве за ор ган ску про из водњу циљ је да осо со би мо мла де љу де спрем не да за поч ну сопстве ни би знис, као и не за после не же не јер све су то циљ не гру пе у овом про јек ту. Ми ћемо се по тру ди ти да их об у чи мо да по кре ну би знис у ор ган ској про из вод њи на соп стве ном РУ МА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА НО ВОГ ПРО ЈЕК ТА У ОШ ЗМАЈ ЈО ВА ЈО ВА НО ВИЋ За лак ше усва ја ње но вих зна ња Основ на шко ла Змај Јо ва Јо вано вић у Ру ми, аплици ра ла је, кра јем ју на ове го ди не, на кон курс Ми ни стар ства про свете за про је кат под нази вом Са рад њом до зна ња, на ко ји су се при ја ви ле 31 основна шко ла, 20 сред њих и 3 ме шо ви те шко ле. Ово је тре ћи кон курс у по след њих де сет го дина ко ји се, у са рад њи са ре сор ним ми ни старством, спро во ди у овој рум ској основ ној школи, а про је кат од овог ме се ца за по чи ње сво ју ре а ли за ци ју. По моћ ник ди рек то ра Зма је ве шко ле, Та ма ра Илић, Ма ри ја на Ри стић и Та ма ра Илић сма тра да у ми ни старству очи то по сто је сек то ри који се ба ве на став ном прак сом, ме ђу соб ној ко о пе ра ци ји. Ра ди дов не на ста ве, ис пла ни ра мо у и ко ји по ку ша ва ју да ко рак по се о ин те гра тив ном при ступу на ста ви, па ће та ко јед но ко рак, уне су од ре ђе не ре форме у на став ни про цес. оде ле ње не ку на став ну је дини цу из би ло ког пред ме та, - Овај про је кат Са рад њом до зна ња, од но си се на проме ну кон цеп та пла ни ра ња нање ног рас по ре да, и на став ну слу ша ти у не кој вр сти из места ве и ре а ли за ци је ча со ва у је ди ни цу ће пре да ва ти два, то ку са ме на ста ве. То ком ове мак си мал но три на став ни ка. школ ске го ди не, по ку ша ће мо На став ник срп ског је зи ка ће, да не ких 10 по сто ча со ва ре- ре ци мо, пре да ва ти о еп ским пе сма ма, а у на ста ву ће се укљу чи ти и настав ник исто ри је, или чак на став ник ин форма ти ке са уво ђе њем не ких ин фор ма ци о- но ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и са држа ја, ко ји ће слу жи ти као по моћ но на став но сред ство. Ту су већ три на став не је ди ни це из три раз ли чи та пред мета по кри ве не, и на тај на чин рас те ре ћу је мо са ме уче ни ке, а и настав ни ци ма се омо гућа ва да лак ше управља ју са соп стве ним пла ном на ста ве и прате на пре дак уче ни ка, го во ри Та ма ра Илић. Про је кат је отво реног ти па и тра ја ће до кра ја го ди не, ка да ће се на кон ана ли зе ви де ти ка кви су ње го ви бе не фи ти, и шта је про је кат ква ли та тив но ново до нео. Нај бо љи при ме ри из учи о ни це, на ћи ће се у об једи ње ној ба зи по да та ка, и моћи ће да се ко ри сте као мо дел на ста ве за дру ге шко ле ко је ни су про шле кроз овај про јекат. Пе да гог у Зма је вој школи, Ма ри ја на Ри стић, ис ти че по љо при вред ном га здин ству на во ди Са ња Сту пар. По ред пред ста вља ња пројек та Ре ги о нал не ини ци ја ти ве у при ла го ђа ва њу по љо при вреде кли мат ским про ме на ма и одр жи вом ко ри шће њу вод них ре сур са на вод ња ва ња у Срему, на пр вом са стан ку је прика зан мо дел екс перт ског си стема ран ги ра ња про је ка та на водња ва ња у Сре му, го во ре но је о оце њи ва њу и при о ри ти за ци ји јав них ин фра струк тур них проје ка та у обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, а раз го вара но је и о мо гућ но сти ма укључи ва ња ци вил ног сек то ра за уче шће у ра ду МОРГ. Ж. Н. да уче шће у овом про јек ту јесте из раз же ље и на ме ре да се ква ли тет на ста ве по диг не на још ви ши ни во: - Ми смо на пра ви ли је дан флек си би лан план ре а ли за ци је тим ске на ста ве. На став не те ме су пред ло жи ли на ши на став ници, ко је ће тим ски ре а ли зо вати то ком ове школ ске го ди не. Из ми ни стар ства су на ја ви ли и обу ке за на ше на став ни ке, а мо гу ће про ме не то ком школ ске го ди не, ће се при ме њи ва ти у хо ду. Ва жно је на по ме ну ти да ће сви пред ме ти би ти укљу чени у овај про је кат. У осно вој шко ли Змај Јо ва Јо ва но вић, оче ку ју ре зул та те по пут оних до ко јих се до шло на кон ре а ли за ци је про јек та Ди ги тал на ра ди о ни ца, ка да је по стиг нут ви ши сте пен тимског ра да, ство ре на јед на лепша ат мос фе ра у шко ли, де ци пру жен ма ло дру га чи ји на чин при сту па гра ди ву, а са ми часо ви по ста лу су нео бич ни ји и за ни мљи ви ји. И по ред уво ђења раз ли чи тих, не фор мал них об ли ка обра зо ва ња, ни је се ни шта из гу би ло на ква ли те ту, што су нај бо ље по ка за ли од лични ре зул та ти за вр шног ис пи та на сва три те ста. M. Нин ко вић

9 Среда, 21. септембар Је дан од гра до ва у Ср би ји ко ји се при кљу чио ак ци ји Фон да ци је Ти ја на Ју рић, ко ја спро во ди кам па њу Без бед ност де це је од го вор ност свих нас, је и Срем ска Ми тро ви ца. Кам па ња се спро во ди у ви ду по ста вља ња пре по зна тљи вих бил бор да ко ји при ка зу ју по роди цу као сим бол без бед но сти и си гур но сти, чи ју је по ру ку и зна чај пре по знао и град Сремска Ми тро ви ца. Бил бор ди су до на ци је друштве но-од го вор них пред у зе ћа (у овом слу ча ју ло кал на са мо у- пра ва - град) ко ја на овај на чин да ју до при нос бор би Фон даци је за бо љу без бед ност де це у Ср би ји. У на ред ним да ни ма кам па ња ће би ти на ста вље на у Шап цу, Ва ље ву, Ма лом Зворни ку, Ба њи Ко ви ља чи Фон да ци ја Ти ја на Ју рић нај пре је пот пи са ла спо ра зум о са рад њи са Удру же њем грађа на Со ли дар ност, па је тако пре не ко ли ко ме се ци у Митро вач кој гим на зи ји одр жа на три би на по све ће на те ма ма из обла сти без бед но сти де це. У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ Чла но ви Удру же ња осо ба са Да ун син дро мом Је лена Ке кић, Алек сан дар Кова че вић и Фи лип Бо ја нић осво ји ли су че ти ри пе ха ра на дру гом по ре ду, Свет ском ку пу у мо то ри ци Лиx опен одр жаном у Бе о гра ду. Тим по во дом у Град скојк ку ћи одр жан је пријем за осва ја че пе ха ра ко ме су из ме ђу оста лих при су ство ва ли гра до на чел ник Срем ске Ми трови це Вла ди мир Пет ко вић, ре сор ни на чел ник Во ји слав Мир нић, као и пред став ни ци Удру же ња на че лу са Ра до ваном Ке ки ћем. Овом при ли ком, гра до начел ник Пет ко вић до де лио је при год не по кло не за осва ја че од лич ја, а из ме ђу оста лих и Алек сан дру Ко ва че ви ћу, ко ји је про гла шен за нај та лен то вани је де те са Да ун син дро мом у Ср би ји. По стиг ну тим успе хом, осваја чи од лич ја до стој но су предста ви ли и сво је Удру же ње, али и наш град ко ји им је за хва лан и ко ји ће и у на ред ном пе ри о ду по др жа ва ти њи хо во де ло ва ње, ре као је гра до на чел ник. ПО СТА ВЉЕН БИЛ БОРД УПО ЗО РЕ ЊА Без бед ност де це, од го вор ност свих нас При јем за чла но ве Удру же ња Да ун По ста вље ни бил бор ди - Тек та да смо за пра во схвати ли ко је су опа сно сти ко је прете нај мла ђој по пу ла ци ји, и оној пред школ ског и школ ског уз раста, као и омла ди ни и сма тра мо да ће се кроз пот пи си ва ње спора зу ма из ме ђу Фон да ци је Ти јана Ју рић и гра да Срем ска Митро ви ца омо гу ћи ти ре а ли за ци ја ни за еду ка ци ја и не ко ли ко триби на, на рав но уз по др шку Удруже ња Со ли дар ност. Нео п ход но је пре до чи ти де ци, мла ди ма ко је су то опа сно сти ко је вре ба ју и од ин тер не та, пре све га од фејсбу ка ко ји је сва ка ко нај ра спростра ње ни ја дру штве на мре жа ме ђу мла ђом по пу ла ци јом, ка ко се шти те по да ци, шта је то што ни ка ко не сме да се јав но из не се и об ја ви, као што су бро је ви теле фо на, адре са, ре као је на челник град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић, до дав ши да су ро ди те љи че сто не све сни опа сно сти ка да по ставља ју сли ке сво је де це или не ке дру ге по дат ке, што су на жа лост мам ци за оне ко ји же ле да ту де цу екс пло а ти шу на нај го ри мо гу ћи на чин. Ауто мо то клуб Ве те ран Сремац из Срем ске Ми тро ви це, ор га ни зу је 24. сеп тем бра де вети по ре ду ме ђу на род ни Су срет олд тај мер ауто мо би ла и мо тоци ка ла. При јем, ре ги стра ци ја и рас по ред при до шлих во зи ла и уче сни ка оба ви ће се у осам часо ва на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа. Отва ра ње су сре та и из ложба во зи ла по чи њу у по ла једа на ест и тра ја ће до под не, ка да уче сни ци кре ћу у оби лазак гра да, при ли ком ко јег ће по се ти ти Му зеј Сре ма и Цар ску Па ла ту, а по том ће у по ла два У Осва ја чи пе ха ра У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ АМК ВЕ ТЕ РАН СРЕ МАЦ Су срет олд тај ме ра и мо то ци ка ла У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Мо за ик прак сис аутор ски опус би ти упри ли че на про мо тив на во жња гра дом, као и од ла зак у СРП За са ви ца. Са отва ра ња из ло жбе Му зе ју Сре ма би ће отворе на је из ло жба под на зивом Мо за ик прак сис ауторски опус, из ло жба мо за и ка, цр те жа и прин то ва Оли ве ре Га врић Па вић. Из ло жба је дру га по ставка истог про јек та и при ка зу је део мо за ич ког опу са Оли ве ре Га врић Па вић. За про те клих 27 го ди на ра да у овој тех ници њен опус је про шао ви ше раз ли чи тих фа за. По став ку из ло жбе чи не 10 мо за и ка и осам цр те жа. Мо ну мен тал ни мо за и ци у екс те ри је ру и енте ри је ру би ће при ка за ни пут ем прин то ва. Из ло жба је по све ће на успоме ни на сли кар ку мо за и- чар ку Сне жа ну Ма рин ко вић ( ). МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ко зар ски Жељ ко и Ди мић Ми ља на, Сте ва но вић Ми лан и Иве тић Ива на, По же га Давор и Шан та Ана. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Де вић Вла ди мир и Де вић Ива на-шид, За бла ћан ски Алек сан дар и За бла ћан ски Же ља на-ма чван ска Ми трови ца,, Уле мек Во ји слав и Ју зба шић Уле мек Ива на-лаћа рак, Во за ре вић Урош и Во за ре вић Ма ри ја-срем ска Ми тро ви ца, Ми ло ше вић Ненад и Ми ло ше вић Дра га на- Го лу бин ци, Тру бић Бог дан и Тру бић Алек сан дра-срем ска Ми тро ви ца, Ђор ђе вић Алексан дар и Ђор ђе вић Сне жана-ин ђи ја, Бе лић Ми лан и Бе лић Ив ка-бе ше но во, Пи сме стро вић Вла ди мир и Пи сме стро вић Ми ља на- Срем ска Ми тро ви ца, Ди митри је вић Алек сан дар и Дими три је вић Та ма ра-срем ска Ми тро ви ца, Ла зић Ми лош и Ла зић На та ша-срем ска Митро ви ца, До бри чић Сте ван и До бри чић Ма ја-срем ска Ми тро ви ца, Бе шић Ми лан и Бе шић Ма ри ја на-ин ђија, Гњи дић Бо рис и Гњи дић Ти ја на-ер де вик, Кли ча рић Јо ван и Кли ча рић Ду ши ца- Срем ска Ми тро ви ца, Лу жајић Ср ђан и Лу жа јић Бо жица-мо ро вић, Рон че вић Бо јан и Рон че вић Је ле на-ин ђи ја, Ва доц Игор и Фар кић Ва доц Со фи ја-ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Јо ва но вић Де јан и Јо вано вић Бра ни сла ва-вој ка, Сан дић Дра ган и Сан дић Спо мен ка-ла ћа рак, Ми летић Бо јан и Ми ле тић Мари ја-срем ска Ми тро ви ца, Јо ва но вић Но ви ца и Јо вано вић Дра га на-пу тин ци, Ни шић Ђу рађ и Ни шић Вери ца-ириг, Љу бин ко вић Ми ро слав и Љу бин ко вић Сан дра-срем ска Ми тро вица, Ле шчук Сер геј и Ле шчук На та ша-срем ска Ми тро вица, Пе трић Зо ран и Ђу рић Пе трић Ра до сла ва-шид. УМР ЛИ: Нађ Ми ло слав рођ Га јић Че до рођ Јо вано вић Пре драг рођ Во рот њак Или ја рођ Ра ди во је вић Све то зар рођ Ву јић Трив ко рођ Гр ба ти нић Је лица рођ.1945, Ку лић Де јан рођ Ко лун џи ја Милан рођ Ју кић Ма ри ја рођ Пи је вац Ми ло и ца рођ.1934, Јо ва но вић Вида рођ.1933, Икић Ми лојка рођ.1948, Ми рић Еви ца рођ Шпо ља рић Да мир рођ.1972, Ве се ли но вић Десан ка рођ Пу пић Милан рођ ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР Про је кат Чи тај да би знао, знај да би вре део ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Гра да Срем ска Ми тро ви ца

10 10 Среда, 21. септембар RUMA Припремиo: Mирослав Нинковић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР По зо ри шни про грам: Су бо та, 1.ок то бар Пи јани - фи ло зоф ска ко ме ди ја, Ате ље 212 Игра ју: Мар та Бје ли ца, Небој ша Илић, Је ле на Ђо кић, Иси до ра Ми нић, Све то зар Цвет ко вић, Да ра Џо кић и дру ги Ре жи ја:бо рис Ли је ше вић Ве ли ка дво ра на Кц -20:00 са ти Це на ула зни це ди на ра Филм ски про грам: Ма ла дво ра на Су бу ра, од 20:00 и 22:15 са ти По след њи вук од 20:00 и 22:00 са та По себ на од 20:00 и 22:00 са та Це на ула зни це 200 ди на ра Вор ки Тим Ру ма у са рад њи са СПЦО Храм Си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле и Бал канкулт фон да ци јом По не де љак, 26. сеп тем бар Ма на стир, до ку мен тар ни филм Ве ли ки хол Кц - 20:00 са ти Улаз сло бо дан Ли ков ни про грам: Пе так, 23. сеп тем бар Из ложба сли ка- Ка та ри на Сто јић Ве ли ки хол Кц 20:00 са ти Из ло жба ће мо ћи да се погле да до 7. но вем бра го ди не МА ТИ ЧАР ВЕН ЧА НИ: Ел вис Бо ги че вић и Ми ли ца Ма џар, Ми лош Ма жић и Јеле на Ми ло ва но вић, Ми лан Бо жић и Са ња Стој ко вић, Сло бо дан Зо ра но вић и Јо ва на То ма ше вић, Да ни јел Ива новић и Ди ја на То мић, Пе тар Че чу ра и Јо ва на Ра до са вљевић, Де јан Ла зо вић и Су за на Мо зер УМР ЛИ: Жељ ко Док ма но вић, рођ год.; На да Да мљано вић, рођ год.; Ма рија Ни ко лић, рођ год.; Ви да Бог да но вић, рођ год.; Ву ко са ва Бран ко вић, рођ год.; Де си мир Вулин, рођ год.; Ми лан По по вић, рођ год. ПО СЕ ТА ДИ РЕК ТО РА РАЗ ВОЈ НОГ ФОН ДА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ Упо зна ва ње ло кал не са мо у пра ве са пла но ви ма Фон да Но во и ме но ва ни дирек тор Раз вој ног фон да Ауто ном не покра ји не Вој во ди не, Го ран Са вић, са сарад ни ци ма, по се тио је Ру му, и у Град ској ку ћи одр жао са ста нак са Душа ном Љу би ши ћем, на чел ни ком Оп штин ске упра ве Оп шти не Рума. Овај са ста нак имао је за циљ упо зна ва ње ло кал не са мо у пра ве са основ ним де лат но сти ма Фон да, ње го вим плано ви ма, и обла сти ма у ко ји ма је ак ти ван. Начел ник Љу би шић, захва лио се ди рек то ру Са ви ћу, и по хва лио ини ци ја ти ву ко ја је по те кла од стра не Фон да, да се Рад ни са ста нак у Град ској ку ћи баш као и Ру ма, оби ђу све локал не са мо у пра ве на те ри то рији АП Вој во ди не. РАС ПИ СА НА ДВА ЈАВ НА ПО ЗИ ВА До де ла огрев ног др ве та и нов ча не по мо ћи Згра да Оп штин ске упра ве о ми си ја за из бор ко ри сни ка Кза до де лу по мо ћи у огрев ном др ве ту за нај у гро же ни ја до маћин ства из бе гли ца и ин тер но расе ље них ли ца, рас пи са ла је Јавни по зив за из бор ко ри сни ка за до де лу по мо ћи у огрев ном др вету за нај у гро же ни ја до ма ћин ства из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца на те ри то ри ји Оп шти не Рума. По моћ се одо бра ва као једно крат на и бес по врат но, у ви ду до де ле огрев ног др ве та. По треб но је да под но си лац зах те ва има из бе глич ки ста тус, тј. да је ре ги стро ван као ин тер но ра се ље но ли це, пре би ва ли ште на те ри то ри ји Оп шти не Ру ма, фо токо пи ју из бе глич ке ле ги ти ма ци је од но сно ле ги ти ма ци је ин тер но ра се ље ног ли ца. Зах тев за до де лу по мо ћи преу зи ма се у Оде ље њу за дру штвене де лат но сти Оп шти не Ру ма, По ве ре ни штво за из бе гли це и ми гра ци је, или у Ме сним кан цела ри ја ма. Ко ми си ја за из бор ко ри сни ка за до де лу нов ча не ху ма ни тарне по мо ћи со ци јал но угро же ним по ро ди ца ма из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца ко ја су тре нутно на ста ње на на те ри то ри ји Општи не Ру ма, та ко ђе је рас пи са ла Јав ни по зив за из бор ко ри сни ка за пру жа ње нов ча не ху ма ни тарне по мо ћи со ци јал но угро же ним по ро ди ца ма из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца са бо ра ви штем на те ри то ри ји Оп шти не Ру ма. И ова по моћ се одо бра ва као јед нократ на, у ви ду до де ле нов ча них сред ста ва. Под но си лац зах те ва и чла но ви ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства тре ба да има статус из бе глог ли ца или ин тер но ра се ље ног ли ца са бо ра ви штем на те ри то ри ји Оп шти не Ру ма, да су то по ро ди це без при хо да, и са при хо ди ма до ви си не нов ча не соци јал не по мо ћи, ви шеч ла на дома ћин ства са тро је и ви ше де це до 15 го ди на, до ма ћин ства са мохра них ро ди те ља са де цом до 15 го ди на, до ма ћин ства са ин ва лидним чла ном, чла ном оме те ном у раз во ју или те шко бо ле сним чланом, до ма ћин ства ста рих ли цаже не пре ко 60, му шкар ци пре ко 65 го ди на, јед но чла на до ма ћинства ли ца ста ри јих од 50 го ди на. Зах тев за до де лу по мо ћи преу зи ма се у Оде ље њу за дру штвене де лат но сти Оп шти не Ру ма, у По ве ре ни штву за из бе гли це и ми гра ци је, или у Ме сним кан цела ри ја ма. Зах тев за до де лу По мо ћи, са по треб ном до ку мен та ци јом, за оба Јав на по зи ва, под но си лац под но си на пи сар ни ци Оп шти не Ру ма, лич но или по штом на адресу, Пи сар ни ца Оп штин ске управе, Ор ло ви ће ва број 5, Рума, са на зна ком Кон курс за избор ко ри сни ка за до де лу огревног др ве та, од но сно, Кон курс за из бор ко ри сни ка за пру жа ње нов ча не ху ма ни тар не по мо ћи. Рок за под но ше ње зах те ва са потреб ном до ку мен та ци јом је до 5. ок то бра го ди не. у па ли шна се зо на на ба зе- Бор ко вац је и зва нич но Кну за вр ше на. И пре су ми ра ња постиг ну тог и под вла че ња цр те, јед но је би ло са вим ја сно, а то је да ово го ди шње ле то ни је има ло оно ли ко вре лих, сун ча них да на, као про шло го ди шње. То се неми нов но од ра зи ло и на број посе ти ла ца ба зе на, али и упр кос тој чи ње ни ци, ди рек тор Уста но ве Спорт ски цен тар Ру ма, До бри ца Ма ку ље вић, је ову дру гу се зо ну од по сто ја ња и ра да ба зе на, оценио као за до во ља ва ју ћу. - Је ди но на шта ни смо мо гли да ути че мо, би ле су вре мен ске прили ке. Уста но ва је учи ни ла мак симал не на по ре пред по че так сезо не да уз све хи ги јен ске усло ве ко ји су по нај ви шим стан дар дима, без бед но сних ме ра, чи та вим ни зом но вих са др жа ја упот пу нимо на шу по ну ду свим по се ти о цима ба зе на. На су ге сти ју гра ђа на отво ри ли смо шко лу пли ва ња, игра о ни цу, са гра ди ли смо но ви по кри ве ни шанк на отво ре ном де лу ба зе на од 36 ква драт них ме та ра, про ши ри ли смо гар ни туре ве ли ких сун цо бра на, ор га низо ва ли смо тур нир у сто ном те нису, пар ти жур ке, ноћ но ку па ње. Тру ди ли смо се да ис по шту је мо све же ље на ших гра ђа на, и да им на сва ки на чин обез бе ди мо угодан бо ра вак, и ин те ре сан тан амби јент на на шем ба зе ну, го во ри Ма ку ље вић. Ди рек тор Спорт ског цен тра ис ти че и оно нај ва жни је, да током се зо не ни је би ло ни јед ног То ком раз го во ра ука за но је на по ља у ко ји ма мо же до ћи до са рад ње из ме ђу Општи не Ру ма и Раз војног фон да, а пре све га се то од но си на раз вој при вре де и по љо привре де. Од ре ђе но је и ли це ко је ће ис пред ло кал не са мо у пра ве би ти опе ра тив но, и у кон так ту са Фон дом, а реч је о ше фу Кан цела ри је за ло кал ни економ ски раз вој, Дра гану Ко са но ви ћу, ко ји је та ко ђе при су ство вао овом са стан ку. До го воре но је да се пре ко Удру же ња по љо при вред них про из во ђа ча Оп шти не Ру ма, по љо при вредни ци бли же упо зна ју са раз личи тим кре дит ним ли ни ја ма ко је су им на ме ње не, а ко ји ма Фонд рас по ла же. Раз вој ни фонд уче ству је у ре а ли за ци ји про гра ма и проје ка та за сно ва них на еко номским прин ци пи ма за по тре бе оства ри ва ња сле де ћих ци ље ва на те ри то ри ји АП Вој во ди не, раз вој при вре де, раз вој по љопри вре де, под сти ца ње оснива ња ма лих и сред њих преду зе ћа и раз вој пред у зет ништва, под сти ца ње со ци јал ног пред у зет ни штва,под сти ца ње за по шља ва ња, под сти ца ње из во за, под сти ца ње рав номер ног ре ги о нал ног раз во ја и дру гих про гра ма и про је ката из из вор них или по ве ре них над ле жно сти. ЗА ВР ШЕ НА КУ ПА ЛИ ШНА СЕ ЗО НА НА БА ЗЕ НУ БОР КО ВАЦ Ма ње сун ча них да на, ма ње ку па ча ин ци ден та ни ти би ло ка квих дру гих про бле ма, и ни јед на замер ка, ни ти при ту жба од стра не по се ти ла ца, ни је при сти гла. Орга ни зо ва на спа си лач ка слу жба на сре ћу ни је има ла по сла, а о ква ли те ту во де до вољ но го во ре на ла зи ко ји су два пу та ме сеч но при сти за ли од стра не За во да за за шти ту здра вља, и ко ји су увек би ли по зи тив ни. Пх вред ност воде би ла је 7,1-7,3, а тем пе ра ту ра во де је ва ри ра ла у за ви сно сти од тем пе ра ту ре ва зду ха. Због не достат ка сред ста ва, ко ја ни су ма ла, и да ље се раз ми шља о нај е фи касни јем на чи ну по кри ва ња ба зена, ка ко би он мо гао да бу де у функ ци ји то ком це ле го ди не. - Ка да смо про шле го ди не отва ра ли ба зен, до би ли смо подр шку од ми ни стра омла ди не и спор та, Ва ње Удо ви чи ћа, да ће нам се по мо ћи да ба зен за тво римо ба ло ном. Но, пре би ло ка квог по кри ва ња ба зе на, мо ра мо ре шити про блем гре ја ње во де, јер је на ша ко тлар ни ца на гас. Ал терна ти ва је про на ла же ње и бу шење из во ри шта то пле во де, а ка ко ре сто ран у не по сред ној бли зи ни ба зе на већ ко ри сти ова кву во ду за сво је по тре бе, ни је не мо гу ће и не из во дљи во да та кав из вор то пле во де на овом по те зу из буши мо и ис ко ри сти мо, на во ди Маку ље вић. Ови су за са да са мо пла но ви, а вре ме ће по ка за ти ко ли ко ће се на ре а ли за ци ју овог по сла, и евен ту ал ног по кри ва ња ба зе на, мо ра ти још да са че ка. Лет њи дан на ба зе ну Пројекат Сазнај, креирај своју реалност, реализован уз суфинансирање Општине Рума

11 Среда, 21. септембар ДА НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ Збли жа ва ње срп ског на ро да - Си гу ран сам да ће мо у на ред ном пе ри о ду има ти мно го ви ше слич них ма ни фе ста ци ја, а на дам се да ће и Ин ђи ја има ти при ли ке да се пред ста ви у не кој од брат ских оп шти на или гра до ва у Ре пу бли ци Срп ској - ре као је пред сед ник Вла ди мир Гак IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Да ни ме да На пе шач кој зо ни у Ин ђи ји у по пу лар но на зва ној ме деној ули ци по сле де њег ви кенда сеп тем бра пред ста ви ће се про из во ђа чи ме да и пче ли њих про из во да на 12. тра ди ци о- нал ној ма ни фе ста ци ји Да ни ме да. Сви по се ти о ци ће имати при ли ку да ку пе мед и разне ђа ко ни је од ме да по знат но ни жим це на ма, а ка ко по ру чују ор га ни за то ри из Удру же ња пче ла ра Рој на да ју се да ће их и ове го ди не вре ме по служи ти и да ће ма ни фе ста ци ја би ти успе шна као и прет ходних го ди на. Рин ги шпил нај бо љи На не дав но одр жа ном фести ва лу крат ко ме тра жног фил ма Шорт кат ко ји је орга ни зо ван у Ку ћи Вој но ви ћа, пр ву на гра ду осво јио је филм Рин ги шпил, ауто ра Лу ке Попо ви ћа из Бе о гра да. Под се ћамо на фе сти вал се при ја ви ло 500 ауто ра фил мо ва из це лог све та. Од лу ку о по бед ни ку доне ла је струч на че тво ро члана ко ми си ја у са ста ву: Ми лан Ло лић, ре ди тељ из Бе о гра да, Го ран Лу кић, про ду цент из Срем ске Ми тро ви це, Зо ри ца Ба нић, но ви нар, и Ран ко Јури је вић, мар ке тинг ди зај нер. На гра де су, по ред гранд-приа за филм Рин ги шпил, до де љене и по ка те го ри ја ма: ту ри зам, еко ло ги ја и жи вот. Из до ме на еко ло ги је по бе дио је филм из Укра ји не, из обла сти ту ри зма по бед ник је филм из Шпа ни је, док је из ка те го ри је жи вот побе дио филм из Егип та. Дво стру ки шам пи он Члан стре љач ког клу ба Мла дост Ди ми три је Га ће ша осво јио је две злат не ме да ље и по нео ти ту лу нај у спе шни јег по је дин ца на пр вен ству Ср бије, одр жа ном не дав но у Сремској Ми тро ви ци. Га ће ша је у по след њих не ко ли ко го ди на си гур но нај у спе шни ји стре лац Ср би је ма ло ка ли бар ском пушком јер је ово већ тре ћа го дина уза стоп но ка ко осва ја ме даље на пр вен ству Ср би је. Овим так ми че њем за вр ше на је се зона га ђа ња ва тре ним оруж јем за так ми ча ре Мла до сти. Сада кре ћу при пре ме ва зду шним оруж јем. Сре ди ном ок то бра за ка за но је пр во так ми че ње а ра ди се о 1. ко лу Ку па Ср бије за пи о ни ре, ка де те и мла ђе ју ни о ре ко је се одр жа ва у Новом Са ду. У ци љу про мо ци је Ре пу блике Срп ске и збли жа ва ња срп ског на ро да са обе стра не Дри не, сва ке го ди не се ор гани зу је ви ше днев на ма ни феста ци ја ко ја кроз раз ли чи те про грам ске ак тив но сти под стиче чу ва ње тра ди ци је срп ског на ро да и раз ме ну кул тур них оства ре ња и кул тур не ба штине. И оп шти на Ин ђи ја се, поред 15 гра до ва, ове го ди не укљу чи ла ни зом ак тив но сти у ма ни фе ста ци ју ко ја је тра ја ла од 10. до 16. сеп тем бра. Та ко су у Кул тур ном цен тру од и гране две по зо ри шне пред ста ве, у по не де љак 12.сеп тем бра Моно дра ма Ми ло ва на Ви те зо вића Му дри и ју нач ки вој во да Ка тић у из во ђе њу Алек сандра Ду њи ћа и у че твр так 15. сеп тем бра По след ња пе сма У аутор ке Ани те Па нић. Пред стави је при су ство вао пред сед ник оп шти не Вла ди мир Гак ко ји је из ра зио за до вољ ство што је Ин ђи ја ове го ди не има ла прили ку да уго сти при ја те ље из Ре пу бли ке Срп ске. - У на шој оп шти ни жи ве много број ни гра ђа ни ко ји су по реклом из Ре пу бли ке Срп ске и из дру гих кра је ва, и као је дан на род мо ра мо чу ва ти тра да цију. Си гу ран сам да ће мо у наред ном пе ри о ду има ти мно го ви ше слич них ма ни фе ста ци ја а на дам се да ће и Ин ђи ја имати при ли ке да се пред ста ви у не кој од брат ских оп шти на или гра до ва у Ре пу бли ци Срп ској - ре као је Гак. Пред ста ву је ре жи рао Мар ко Ми си ра ча, а игра ју Не бој ша Кунда чи на, Ма ја Ко лун џи ја-зо рое и ИЗ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Са пред ста ве у Кул ту рном цен тру ци љу бор бе за су зби ја ње си ро ма штва Цр ве ни крст Ср би је је чи тав ме сец про гласио ме се цом со ли дар но сти, а ње го во обе ле жа ва ње је за поче ло 14. сеп тем бра и за вр шава се 17. ок то бра. И ин ђиј ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста се укљу чи ла у ме сец до ли дар ности и то ни зом ак тив но сти. Неде ља со ли дар но сти је обе леже на од 14. до 21. сеп тем бра, за тим 01. ок то бра се обе ле жава Ме ђу на род ни дан ста рих, по том Тр ка за срећ ни је де тињство 08. ок то бра, Свет ски дан хра не 16. ок то бра и Ме ђу народ ни дан бор бе про тив гла ди 17. ок то бра на во де у Цр ве ном кр сту у Ин ђи ји. По ред Тр ке за срећ ни је детињ ство ко ја ће би ти ре а ли зова на у свим основ ним шко ла ма са те ри то ри је оп шти не, а чи ји при ход је у це ло сти на ме њен за до во ља ва њу по тре ба со цијал но нај у гро же ни јих уче ника, Цр ве ни крст Ин ђи ја ће у окви ру Ме се ца со ли дар но сти ор га ни зо ва ти ди стри бу ци ју полов не гар де ро бе у свим на сеље ним ме сти ма оп шти не. Станов ни ци свих на се ље них ме ста мо гу се при ја ви ти у сво јим Месним кан це ла ри ја ма и оста вити сво је по дат ке ка ко би би ли оба ве ште ни у ком тер ми ну ће код њих би ти ре а ли зо ва на ова ак ци ја, док ста нов ни ци Ин ђије мо гу сва ког че тврт ка из ме ђу 10:00 и 10:30 ча со ва по лов ну гар де ро бу узе ти у про сто ри јама Цр ве ног кр ста Ин ђи ја, Војво де Сте пе 34. По ред ове ак ци је би ће ре а- ли зо ва на и по се та Ге рон то лошком цен тру у Ру ми где ће, у са рад њи са Кул тур но умет ничким дру штвом ''Со ко'' из Ин ђи је Из Би бли о те ке Ме сец со ли дар но сти Ме сец до ли дар но сти Ми лан Ни ки то вић. Овај про јекат је по др жан од стра не Мини стар ства про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске, Пред ставни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји, а про ду цен ти су Балкан филм Ко зар ска Ду бри ца, Дри на Филм Бе о град и Уна Филм Бе о град. По ред по зо ришних пред ста ва у по не де љак 12. сеп тем бра Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји је да ро ва ло Би бли о те ци Др Ђорђе На то ше вић 300 књи га из Ре пу бли ке Срп ске. Ово је по че так са рад ње са Ин ђи јом је дан наш ма ли и скром ни по клон град ској Библи о те ци. Ра ди се о књи га ма са по след њег сај ма књи га које пред ста вља ју нај но ви ја изда ња из Ре пу бли ке Срп ске. На овај на чин же ли мо да уна преди мо са рад њу, пре све га због ве ли ког бро ја љу ди ко ји су поре клом из Ре пу бли ке Срп ске. Же ле ли смо да им до не се мо део њи хо вог за ви ча ја и кул туре и ло кал ној за јед ни ци по каже мо ода кле су ти љу ди до шли и где су њи хо ви ко ре ни - ре као је Бо ри слав Мак си мо вић, сарад ник за кул ту ру Пред став ништва Ре пу бли ке Срп ске у Ср бији и ис та као да је ово са мо први ко рак ду го роч ни је са рад ње ко ја је на ја вље на. - Има ли смо при ли ку да угости мо на ше дра ге го сте из Репу бли ке Срп ске и мо гу да ка жем да за и ста тре ба посе ти ти све нас да је до ста љу ди до шло из тих кра је ва. Кул ту ра је са мо пр ви сег мент са рад ње, а уве рен сам да ће се про ши ри ти и на дру ге сфе ре - ре као је Ми лан Пре до је вић, пред сед ник СО Ин ђи ја при ли ком по се те де ле га ци је из Ре пу бли ке Срп ске. за ко ри сни ке би ти упри ли че на ми ни при ред ба, као и дру же ње са во лон те ри ма Цр ве ног кр ста Ин ђи ја. На при го дан на чин биће обе ле жен и Ме ђу на род ни дан ста рих 01. ок то бра, као и Свет ски дан хра не и Ме ђу народ ни дан бор бе про тив гла ди. Ка ко је Цр ве ни крст нај си ро машни ја ор га ни за ци ја ко ја, да би по мо гла оно ме ко не ма, нај пре мо ра од оног ко има да до би је не што по зи ва све су гра ђа не да се при дру же на по ри ма Цр ве ног кр ста и упла том ма кар и симбо лич ног до бр о вољ ног при ло га омо гу ће при ба вља ње основних на мир ни ца за оне ко ји ма су нео п ход не јер за до бр о ту је сва ки дан до бар. Упла та се мо же из вр ши ти сва ког рад ног да на на бла гај ни Ор га ни заци је или на број ра чу на Због еви дент не не ста ши це кр ви у Ре пу бли ци Ср би ји која се сад осе ћа и у За во ду за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не, у до го во ру са њи ма Цр ве ни крст Ин ђи ја у по не де љак, 26. септем бра, у по по днев ним ча со вима ор га ни зу је ван ред ну ак цију до бр о вољ ног да ва ња кр ви. Ак ци ја ће би ти ре а ли зо ва на у про сто ри ја ма До ма здра вља, улаз по ред Апо те ке, у вре ме ну од 14,00 до 18,00 ча со ва. И овом при ли ком Цр ве ни крст Ин ђи ја апе лу је на све гра ђа не да се ода зо ву овом ху ма ном по зи ву и по мог ну они ма ко ји ма је по моћ нај потреб ни ја. Све срд на по др шка свих љу ди до бре во ље је више не го по треб на, а по себ но апе лу је мо на мла де љу де, жене и оне ко ји крв до са да ника да ни су да ва ли по ру чу ју из ЦК Ин ђи ја. Пројекат Tреба да знаш шта се око тебе ради читај реализован уз суфинансирање Општине Инђија

12 12 Среда, 21. септембар СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Усло ви снаб де ва ња то плот ном енер ги јом Ку пац мо же пи сме но от ка за ти уго вор о снаб де ва њу то плот ном енер ги јом с от ка зним ро ком од 90 да на, али не у то ку греј не се зо не ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА У Припрема: Г. Мајсторовић про шли уто рак одр жа на је 63. сед ни ца Оп штинског ве ћа Пе ћин ци на ко јој је усво јен пред лог Пра вил ни ка за рас по де лу тро шко ва са за једнич ког мер ног ме ста у то плотно-пре дај ној ста ни ци ко ји је из ра ђен по пре по ру ци Ми нистар ства ру дар ства и енер ге тике. У ње му су пре ци зно на веде ни по ступ ци за од ре ђи ва ње уде ла та риф них ку па ца у испо ру че ној ко ли чи ни то плот не енер ги је. На овој сед ни ци Оп штинско ве ће да ло је са гла сност и на из ме не Од лу ке о усло ви ма и на чи ну снаб де ва ња то плот ном енер ги јом ме ста Пе ћин ци. Ка ко је ре као Жељ ко Ми ли ће вић, ди рек тор ЈКП Са ва, овим изме на ма су пре ци зи ра ни усло ви и тех нич ке мо гућ но сти у слу чају от ка зи ва ња уго во ра о снабде ва њу то плот ном енер ги јом од стра не ко ри сни ка. По њего вим ре чи ма, ку пац мо же писме но от ка за ти уго вор о снабде ва њу то плот ном енер ги јом с от ка зним ро ком од 90 да на, али не у то ку греј не се зо не. Сем то га, по сто је спе ци фич ни усло ви од ко јих за ви си рас кида ње уго во ра. - У слу ча је ви ма стам беног про сто ра, под тех нич ким мо гућ но сти ма за ис кљу че ње под ра зу ме ва се да по сто ји зајед нич ка сте пе ни шна вер ти кала на ко ју је сва ки стан по једи нач но при кљу чен. У та квим Са 63. сед ни це Оп штин ског Ве ћа слу ча је ви ма је мо гу ће ис кључи ти стан уко ли ко су се при том са гла си ли Скуп шти на стана ра или вла сни ци су сед них ста но ва. Ме ђу тим, уко ли ко кроз стам бе ну је ди ни цу про лазе успон ске вер ти ка ле или хори зон тал не ин ста ла ци је за сусед не стам бе не је ди ни це и исте ода ју то пло ту у ста ну, у та квим усло ви ма не по сто је тех нич ке мо гућ но сти за пот пу но ис кључе ње по је ди нач ног ста на јер се оне не мо гу ис кљу чи ти, ни ти из ме сти ти. У том слу ча ју уговор о ис по ру ци, од нсо но снабде ва њу то плот ном енер ги јом се не рас ки да у пот пу но сти, већ би био пот пи сан анекс уго во ра ко јим се де фи ни ше де ли мична ис по ру ка то плот не енер ги је куп цу об ја снио је ди рек тор ЈКП Са ва. Ина че, оба по ме ну та до кумен та ко ја је Ве ће усво ји ло на пред лог пе ћи нач ког јав ног кому нал ног пред у зе ћа, на ћи ће се пред од бор нци ма Скуп штине оп шти не Пе ћин ци на сле дећој сед ни ци. МЕ ЂУ НА РОД НИ АР ХЕ О ЛО ШКИ ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП КУ ПИ НИК Уре ђе ње про сто ра око сред њо ве ков не твр ђа ве По чет ком про те кле не де ље у Ку пи но ву је по чео трећи ме ђу на род ни, ар хе о ло шки, во лон тер ски камп Ку пи ник у ко ме учествје шест во лон те ра из Пољ ске, Не мач ке и Ру си је и три во лон те ра из на ше земље. Ор га ни за тор овог кам па је ов да шње Удру же ње гра ђа на Зе ле ни по глед у са рад њи са Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср бије, под по кро ви тељ ством Ми нистар ства омла ди не и спор та и пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве уз ло ги стич ку по др шку Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци. На овом кам пу во лон те ри ће до 24. сеп тем бра ра ди ти на чишће њу од ра сти ња зи ди на, шанца и ку ла сред њо ве ков не твр ђаве Ку пи ник, по след ње пре стони це срп ске де спо то ви не, ка ко би се она за шти ти ла од да љег убр за ног ра за ра ња ко је ко ре ње ра сти ња мо же да про у зро ку је. - Чи шће њем ра сти ња ће бити омо гу ћен и бо љи ви зу ел ни Зо ран Вој кић и Ми лан Алек сић са во лон те ри ма и ор га ни за то ри ма кам па до жи вљај твр ђа ве, а кроз актив но сти кам па про мо ви ше мо зна чај Ку пи ни ка пред до ма ћом и стра ном јав но шћу, на сто је ћи да укљу чи мо што ве ћи број волон те ра и уста но ва у ак тив ности на за шти ти Ку пи ни ка као зна чај ног де ла кул тур но историј ског на сле ђа ка зао је Петар Одо ба шић, пред сед ник УГ Зе ле ни по глед и до дао да се рад ово го ди шњег ар хе о ло шког кам па при род но на до ве зу је на рад не дав но за вр ше ног еко лошког кам па ка да су во лон те ри чи сти ли пр стор од ет но ку ће у Ку пи но ву, пре ко мо ста на кана лу Вок до твр ђа ве Ку пи ник. Уз ан га жо ва ње ло кал не само у пра ве и ње них ин сти ту ција, рад во лон те ра оба кам па до при но си очу ва њу кул тур ноисто риј ске ба шти не овог кра ја и за шти ти при род ног окру жења, а све у ци љу раз во ја еко ту ри зма у овом де лу оп шти не Пе ћин ци. ОБ НО ВА АК СЕН ТИ ЈЕ ВОГ КУ ЋЕР КА У ОГА РУ За вр шна фа за ре ста у ра тор ских ра до ва за куп др жав ног по љо при вред ног зе мљи шта пу тем јав не ли ци та ције ко ја ће се одр жа ти од 26. до 30.сеп тем бра у згра ди оп шти не пре ма рас по ре ду да том у огла су. При ја ве с про пи са ном до ку мен таци јом се под но се до 23.сеп тем бра ед на од нај ста ри јих ку ћа у Сре- ста ра пре ко 250 го ди на, Ак- Јму, сен ти јев ку ће рак у Ога ру спа да у спо ме ни ке кул ту ре од из у зет ног зна ча ја за цео Срем, а по себ но за пе ћи нач ку оп шти ну. Об но ва овог спо ме ни ка кул ту ре по че ла је негде пре три го ди не и са да је у то ку за вр шна фа за ра до ва на Ак сен тије вом ку ћер ку. Ра до ве на ре стау ра ци ји нај ста ри је срем ске ку ће ре а ли зу је За вод за за шти ту споме ни ка кул ту ре из Срем ске Митро ви це сред стви ма до би је ним од Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја. За ме ник пред сед ни це оп штине Пе ћин ци Зо ран Вој кић, Милан Алек сић, ди рек тор Аген ције за раз вој оп шти не Пе ћин ци и Ду шан ка Стан ко вић, ет но лог За во да, 15. сеп тем бра об и шли су ре ста у ра тор ске ра до ве на Ак сенти је вом ку ћер ку. Ду шан ка Стан ковић је том при ли ком ка за ла да се с овим ра до ви ма за вр ша ва про је кат кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва, за по чет 2013.го ди не. - У овој фа зи ко нач но ће би ти са ни ра не све те мељ не зо не, изни ве ли са ни зи до ви, уре ђе на унутра шњост и ку ћа ће би ти окре чена. Ра ди мо тех ни ком ко ја зах те ва упо тре бу при род них ма те ри ја ла од ко јих је ку ћа и на пра вље на, а то су др во и зе мља. Тру ди мо се да са чу ва мо што ви ше аутен тич них де ло ва ку ће, то зна чи да се скида слој мал те ра ка ко би се до шло до са ме др ве не кон струк ци је унутар зи до ва и за ме њу ју се са мо они сег мен ти ко ји су пот пу но до тра јали, а де ло ви ко ји су оште ће ни се са ни ра ју кон зер ва тор ским тех ника ма ка ко би се са чу ва ли у це лости об ја сни ла је Стан ко ви ће ва. За хва лив ши се За во ду за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре на свему што је у не ко ли ко прет ход них го ди на учи ње но на об но ви етно ку ће у Ога ру, Зо ран Вој кић је под се тио да су сред ства у об но ву ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ Рас пи сан јав ни оглас за за куп др жав ног зе мљи шта оп шти ни Пе ћин ци рас пи сан У је Јав ни оглас за да ва ње у Зо ран Вој кић, Ми лан Алек сић и Ду шан ка Стан ко вић у оби ла ску ре ста у ра тор ских ра до ва Ак сен ти је вог ку ћер ка ула га ле и по кра јин ске и ре пу блич ке ин ститу ци је, али и оп шти на Пе ћин ци. - По за вр шет ку ових ра до ва, у дво ри шту ет но ку ће би ће по стављен и ам бар ко ји да ти ра из истог пе ри о да из ког је и ку ћа, а већ је за вр шен ђе рам на бу на ру. Не што ра ни је је из гра ђе на и се ни ца за од мор по се ти ла ца, чи ме је употпу њен са др жај на овом ло ка ли тету ко ји је не за о би ла зна ста ни ца то ком ту ри стич ког оби ла ска на ше оп шти не - ре као је Зо ран Вој кић. до 12 са ти, а фор му лар при ја ве и адре си ра не ко вер те мо гу се пре у- зе ти сва ког рад ног да на у згра ди оп шти не у кан це ла ри ји број 30. За ин те ре со ва ни по љо при вредни ци све по треб не ин фор ма ци је, де та ље о усло ви ма уче ство ва ња, као и пра ви ла о по ступ ку спро вође ња јав ног над ме та ња мо гу погле да ти на оп штин ском сај ту на стра ни ци Јав ни огла си, а кон такт осо бе су Ан дри ја на Ја ко вље вић ( тел: 064/ ) и Пе ри ца Гра о вац (тел: 064/ ). На јав ну ли ци та ци ју у пр вом кругу над ме та ња по ну ђе но је пре ко 1900 хек та ра по љо при вред ног земљи шта у др жав ној сво ји ни. Про је кат, Ин фор ми ши се, са знај Ин сти ту ци је у слу жби гра ђа на", ре а ли зо ван уз су фи нан си ра ње Оп шти не Пе ћин ци

13 Среда, 21. септембар ПО ДР ШКА ОПШТИ НЕ ВЛА СНИ ЦИ МА МА ЛИХ И МИ КРО ПРЕД У ЗЕ ЋА До де ље на бес по врат на сред ства PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Јав ни кон курс за ре гре си ран пре воз Ста ро па зо вач ка ло кал на са мо у пра ва по зи ва све ђа ке и сту ден те с пре би ва ли штем на те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва да се при ја ве на јав ни кон курс за ре гре си ра ње трошко ва пре во за уче ни ка и студе на та за школ ску 2016/2017. го ди ну. Пра во при ја ве на овај кон курс у ста ро па зо вач кој општи ни има пре ко 1000 сред њошко ла ца, ре дов ни сту ден ти и 25 ђа ка из ма те ри јал но угроже них по ро ди ца. За ове на мене оп шти на је из дво ји ла пре ко 42 ми ли о на ди на ра, а све потреб не ин фор ма ци је о на чи ну при ја вљи ва ња, мо гу се про наћи на зва нич ној, оп штин ској ин тер нет стра ни ци rapa zo va.rs. Јав ни ра до ви Од по чет ка овог ме се ца старо па зо вач ко ЈКП Чи сто ћа анга жо ва ло је 13 ли ца по кон курсу На ци о нал не слу жбе за запо шља ва ње за ор га ни зо ва ње јав них ра до ва ко је за јед нич ки фи нан си ра ју На ци о нал на служба и оп шти на Ста ра Па зо ва. Вред ност ових јав них ра до ва је око ми ли он и се дам сто хи ља да ди на ра, а ан га жо ва ни рад ни ци ра ди ће на по сло ви ма у Ра садни ку Брест, сад њи др во ре да на пут ним по ја се ви ма, чи шћењу ка на ла и при о ба ља Ду на ва. Они ће оства ри ва ти пра во на не то за ра ду у из но су од ди на ра и ди на ра на име пут них тро шко ва ако се ра до ви из во де ван њи хо вог ме ста стано ва ња. Га ле ри ја Цен тра за кул ту ру У по не де љак, 12.сеп тем бра у Га ле ри ји ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту ру отво ре на је пр ва из ло жба у но вој из ла гачкој се зо ни, а на ко јој се сли кама ма лог фор ма та пред ста вља 65 умет ни ка, чла но ва сли карско гра фич ке сек ци је Удру жења ли ков них умет ни ка при мење них умет но сти и ди зај не ра Ср би је. Ова из ло жба, на ко јој су, с ра зно вр сним мо ти ви ма, за сту пље ни акри ли, фо то графи је, гра фи ке и цр те жи, за ста ро па зо вач ку ли ков ну пу бли ку у Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру оста ће отво ре на до 30. сеп тем бра. Про те кле не де ље ло кал на са мо у пра ва у Ста рој Пазо ви ор га ни зо ва ла је уру че ње уго во ра о до де ли бес по врат них сред ста ва вла сни ци ма ма лих и ми кро пред у зе ћа са сво је те рито ри је по јав ном кон кур су за 2016.го ди ну. За 50 пред у зетни ка и за на тли ја ко ји су ис пуни ли усло ве ово го ди шњег конкур са, оп шти на Ста ра Па зо ва из дво ји ла је два ипо ми ли о на ди на ра, та ко да је сва ки канди дат до био по ди нара бес по врат но. Уго во ри су са пред сед ни ком ста ро па зо вач ке У ДОМ ЗДРА ВЉА ДР ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ Отво ре на кон фе рен циј ска са ла По моћ ник пред сед ни ка оп шти не Вла ди мир Јо ва но вић, пред сед ник оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић и ди рек тор уста но ве др Алек сан дар Оме ро вић про шлу сре ду у ста ро па зовач ком До му здра вља Др Јо ван Јо ва но вић Змај све ча но је отво ре на кон фе рен циј ска са ла, а за ту на ме ну пре у ре ђен је неис ко ри шћен про стор на гор њем спра ту глав не згра де. За јед ничким сред стви ма ове уста но ве и оп шти не Ста ра Па зо ва за тво ре на је и кли ма ти зо ва на те ра са чи ме је до би је на про сто ри ја за са станке и пре да ва ња. - Ово је је дан леп дан када ми мо же мо да се по хва ли мо с на прет ком на ше уста но ве јер тру ди мо се да она из гле да све леп ше и ква ли тет ни је, да бу де на бо љој услу зи на шим су грађа ни ма и да има мо што ма ње бо ле сних љу ди, са мим тим и па ци је на та, а што ви ше да пола же мо на пре вен ти ву ре као је ди рек тор До ма здра вља др Алек сан дар Оме ро вић на свеча ном отва ра њу кон фе рен цијске са ле ко ју је уста но ва до би ла пр ви пут од осни ва ња, а по сто ји ви ше од 40 го ди на. Ова ква једна са ла ни је по треб на са мо због са ста на ка, не го и због кон тину и ра не ме ди цин ске еду ка ци је ко ја се оба вља у До му здра вља, ис та ко је др Оме ро вић, за хвалив ши се ло кал ној са мо у пра ви ко ја је пре по зна ла ова кву потре бу и по др жа ла ре но ви ра ње и опре ма ње ове про сто ри је, али и с ко јом има ју од лич ну са радњу по пи та њу ин ве сти ра ња у здрав стве не објек те и за на вљање опре ме. Пр ви пут ов де је предствљен и је дан део исто рије од ка ко је Дом здра вља обје ди њен, од др Јо ва на Про ки ћа пре ко др Ми ла на Ву ња ка ко ји је низ го ди на во дио уста но ву, др Ра де Ин ђи ћа ко ји је био дирек тор у два ман да та, др Жељ ка Ка ти ћа и са да шњег ди рек то ра др Алек сан дра Оме ро ви ћа. - Сви смо спрем ни да ка же мо да је здра вље нај бит ни је, али, у прин ци пу да се та ко не по наша мо. Ми се као ло кал на са мо у- пра ва тру ди мо сва ке го ди не да осве жа ва мо опре му и про стор До ма здра вља ре као је на свеча ном отва ра њу кон фе рен циј ске са ле пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић и додао да га ра ду је што се на ви шим ис тан ца ма ста ро па зо вач ки Дом здра вља ис ти че као је дан од бољих, те да ће на ста ви ти с ул гањи ма ко ја ће до при не ти на прет ку уста но ве и ква ли тет ни јем ра ду. оп шти не Ђор ђом Ра ди но вићем пот пи са ни 15.сеп тем бра, ко јом при ли ком је пред сед ник на ја вио удво стру че ње фон да овог кон кур са за на ред ну годи ну и по ве ћа ње бро ја ко рисни ка. - Ово су, за и ста скром на сред ства, али ви ше до каз да раз ми шља мо о љу ди ма који има ју сво је ма ле за нат ске рад ње, али ко ји ипак до прино се и да се љу ди за по шља вају и да се пу ни бу џет оп шти не, та ко да ми осе ћа мо по тре бу, да ко ли ко мо же мо као ло кална упра ва по мог не мо, и ге нерал но да по мог не мо раз во ју при вре де на ше оп шти не рекао је пред сед ник Ра ди но вић и до дао да ће се сва ке го ди не ли мит сред ста ва за ове на мене по ве ћа ва ти. По моћ ни ца пред сед ни ка општи не и пред сед ни ца Ко миси је за до де лу бес по врат них сред ста ва Ма ри на Са вић, изја ви ла је да се при вре да старо па зо вач ке оп шти не, упра во те ме љи на ма лим пред у зе ћи ма, те да за то ло кал на са мо у права већ не ко ли ко го ди на уна зад о чет ком про шле не де ље, на- вља ју ћи до са да шњу прак- Пста су, пред став ни ци ло кал не са мо у- пра ве и ове го ди не об и шли су све пр ва ке у основ ним шко ла ма старо па зо вач ке оп шти не и том прили ком уру чи ли им се то ве школског при бо ра и сла ти ки ше. Ове го ди не у школ ске ку пе у оп шти ни Ста ра Па зо ва се ло је 645 уче ника пр вог раз ре да ко је су по се тили за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ми лан Бе а ра, Жељ ко Шо ла ја, на чел ник за дру штве не де длатно сти, Ми ле ва Љу бин ко вић, оп штин ска про свет на ин спек торка и Не ма ња Сти кић, шеф ка бине та пред сед ни ка оп шти не. Успе шан по че так шко ло вања и ла ко при ла го ђа ва ње но вим оба ве за ма, пр ва ци ма у основ ним шко ла ма, Ве ра Ми шче вић у Беле ги шу, Сло бо дан Сав ко вић у Ста рим Ба нов ци ма и Бо шко Палко вље вић Пин ки у Ста рој Па зови, по же лео је за ме ник пред седни ка оп шти не Ми лан Бе а ра. - Дра га де цо, ве ро ват но су вам пр ви школ ски да ни нео бични јер је по ла зак у шко лу ве лика про ме на за сва ко де те. Ва жно До бит ни ци бес по врат них сред ста ва ПО КЛОН ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ Школ ски при бор за све пр ва ке опре де љу је суб вен ци је и за њих ка ко би уна пре ди ли сво ју де лат ност, а по том за по сли ли и ви ше рад ни ка. - Сред ства, као што је председ ник на по ме нуо, је су сим болич на, али у вре ме ни ма кри зе, ве ру је мо да пред у зет ни ци ма по ма жу да сво је по сло ва ње побољ ша ју, да уло же у опре му или основ на сред ства ре кла је Ма ри на Са вић и до да ла да је вла да ло ве ли ко ин те ре со ва ње за ова сред ства, али и да сви кан ди да ти ни су ис пу ни ли услове кон кур са. По се та пр ва ци ма у Ста рим Ба нов ци ма је да сво је оба ве зе при хва ти те с од го вор но шћу, а за игру и друже ње у шко ли увек има вре ме на. Упо зна ће те у овим клу па ма можда и сво је нај бо ље при ја те ље. Ми вам же ли мо да бу де те срећни, здра ви, да учи те и успе шно за вр ша ва те све сво је оба ве зе и да јед ног да на из ра сте те у успешне љу де ко ји ма ће се оп шти на Ста ра Па зо ва по но си ти. На дам се да ће вам овај ма ли по клон, који смо као ло кал на са мо у пра ва обез бе ди ли за вас, по мо ћи у даљем ра ду и шко ло ва њу ка зао је, обра ћа ју ћи се пр ва ци ма Ми лан Бе а ра. Ис то вре ме но ди рек то ри и на став ни ци по де ли ли су школ ске при бо ре и у оста лим шко ла ма општи не, а пр ва ке у Го лу бин ци ма, Вој ки, Ста рој и Но вој Па зо ви оби шли су на чел ник Жељ ко Шо ла ја и про свет на ин спек тор ка Ми ле ва Љу бин ко вић. По се те пр ва ци ма ис ко ри шће не су и да се ру ко вод ство оп шти не уве ри на те ре ну у ка квим усло ви ма се у шко ла ма ра ди јер је ства ра ње што бо љег ам би јен та за из во ђе ње на ста ве, при о ри тет ло кал не са мо у- пра ве у Ста рој Па зо ви. Пројекат Колико знаш, толико вредиш знај да би вредео реализован уз суфинансирање Општине Стара Пазова

14 14 Среда, 21. септембар РУ МА СА РАД ЊА ШКО ЛЕ СА ЦЕН ТРОМ ЗА ПРО МО ЦИ ЈУ НА У КЕ Пу то ва ње кроз све мир СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА ВО ДО ВО ДА По тро шња во де ма ња не го прет ход них се зо на Ово ле то, по ко ри шће њу во де, нај слич ни је је лет њим пе ри о ди ма из и го ди не. Ре корд по тро шње и да ље оста је ле то ка да је до по тро ша ча у јед ном да ну по ти сну то 467 ли та ра во де у се кун ди По след њих не ко ли ко го ди на Основ на шко ла Змај Јо ва Јо ва но вић из Ру ме, је сво је че сте кон так те са Цен тром за про мо ци ју на у ке и тех но ло гије из Бе о гра да, ис ко ри сти ла на тај на чин што је од ре ђе не са др жа је при ме ни ла у вла ститој прак тич ној на ста ви. На тај на чин је до са да ор га ни зо ва но не ко ли ко ма лих фе сти ва ла нау ке у окви ру шко ле, за ко је су уче ни ци по ка за ли ин те ре со вање и зна ти же љу. У на ме ри да се уче ни ци ма при бли жи чу де сни свет на у- ке, са рад ња се на ста вља 27. и 28. сеп тем бра, ка да ће у фи скул тур ној са ли шко ле бити по ста вљен мо бил ни плане та ри јум Цен тра, у ко ме ће уче ни ци уз ра ста од пр вог до осмог раз ре да мо ћи да се на је дан за ни мљив на чин, кроз фил мо ве и 3 Д про јек ци је, упо зна ју са пла не та ма на шег Сун че вог си сте ма, и све ми ром уоп ште. ОШ Змај Јо ва Јо ва но вић Ово је не ки вид не фор малне еду ка ци је уче ни ка на те му фи зи ке, ге о гра фи је, астроно ми је, а пре да ва чи ће би ти струч ња ци са При род но- мате ма тич ког фа кул те та у Бе о- гра ду, ко ји ће сво ја пре да вања при ла го ди ти уз ра сту учени ка. Пре да ва ња су вре менски огра ни че на и тра ју по 45 ми ну та, а на ме ње на су ма њим гру па ма де це. ДИ ВОШ СЕ ЋА ЊЕ НА АН ТИ ФА ШИ СТИЧ КУ БОР БУ Сло бо дар ска свет ко ви на М. Н. То ком ју на, ју ла и ав гу ста ове го ди не, за бе ле же на је не што ма ња по тро шња во де у од но су на ле та из прет ход них го ди на. - То ме су сва ка ко до при не ле и вре мен ске при ли ке, јер смо има ли ле то са че шћом по ја вом ки ше и па да тем пе ра ту ре, што је ума њи ло ко ри шће ње во де за за ли ва ње. У нај то пли јем ју лу из По стро је ња за пре ра ду воде пре ма по тро ша чи ма је по тисну то од 300 до 340 л/с во де, а мак си мум је за бе ле жен 11. ју ла 355 л/с (око 20 са ти). То ком да на са ни жом тем пе рату ром тро ши ло се око 250 л/ с, што је уоби ча је на по тро шња ван лет ње се зо не, са оп ште но је из срем ско ми тро вач ког ЈКП Во до вод. Фил тра ци ја во де Ово ле то, по ко ри шће њу воде, нај слич ни је је лет њим пери о ди ма из и го дине. Ре корд по тро шње и да ље оста је ле то ка да је до по тро ша ча у јед ном да ну поти сну то 467 л/с во де,док су у ју лу 2011, 2013 и ти макси му ми из но си ли не што пре ко 400 л/с. Во до снаб де ва ње је би ло ста бил но. За сто ји су би ли ретки, уз ми ни мал но тра ја ње око сат вре ме на и то нај че шће због са на ци је ква ро ва. Пре ки де у во до снаб де ва њу има ли су и по тро ша чи у зо ни под во жњака због из во ђе ња ра до ва на во до вод ној мре жи. Оте жа но во до снаб де ва ње би ло је и у Ла ћар ку због ра до ва у скло пу из град ње пу та. С. Н. По ла га ње ве на ца крај спо ме ни ка стра да лим Ди во ша ни ма Уста нич ки Ди вош, јед но од нај зна чај ни јих упо ри шта На род но о сло бо ди лач ке бор бе у овом де лу Сре ма, из над кога се на ла зе ле ген дар не Ро хаљ ба зе ко је су би ле сло бод на тери то ри ја то ком чи та вог ра та, све ча но је у су бо ту 17. сеп тембра обе ле жио 74. го ди шњи цу ма сов ног од ла ска сво јих жи теља у пар ти за не. Свет ко ви ну је ор га ни зо ва ло Ме сно удру же ње бо ра ца НОР-а уз по др шку Са ве та ме сне зајед ни це, а у при су ству број них де ле га ци ја ко је су по ло жи ле вен це и цве ће. Ко ло ну де лага ци ја ко је су по ло жи ле венце и цве ће пред во дио је председ ник Од бо ра за без бед ност Скуп шти не Вој во ди не и чел ник По кра јин ског од бо ра ПУПС-а Ми ро слав Шпа но вић, ко ји је ре као да ми на овим про сти ма вр ло до бро зна мо шта је фа шизам и ка ко се тре ба про тив њега бо ри ти. Свет ко ви на је одр жа на у цен тру ме ста, крај спо ме ни ка стра да лим Ди во ша ни ма у Другом свет ском ра ту, а по мен је оба вио се о ски све ште ник Вито мир То до ро вић. Стра да ли ма је ода та пошта ми ну том ћу та ња, а за тим су ин то ни ра не хим не Ср би је, Укра ји не и Ру ске фе де ра ци је. Уче сни ке трад ци о нал не светко ви не по здра ви ла је председ ник Ме сне ор га ни за ци је бора ца НОР-а Зо ри ца Са кач. У име Гра да Срем ска Ми тро ви ца пар ти зан ском сла вљу је прису ство вао за ме ник на чел ни ка Упра ве за кул ту ру омла ди ну и спорт Зо ран Ми шче вић. У кул тур но-умет нич ком програ му на сту пи ли су уче ници се о ске шко ле, Укра јин ско Кул тур но-умет нич ко дру штво Ка ле на из Ин ђи је и из во ђач Пе тар За ка ма ров. С. Лов ча нин

15 Среда, 21. септембар ЛА ЋА РАК ОДР ЖАН ША РЕ НИ СА ЈАМ Да се се ло бо ље чу је Ла ћа рач ки глав ни шор био је и ове го ди не место је дин стве ног оку пља ња при вред ни ка, по љо при вредни ка, ма лих пред у зет ни ка, умет ни ка... свих оних који су по ка за ли ин те ре со вање да сво је зна ње, уме ће и про из во де пре да ју на увид ме шта ни ма овог ми тро вачког се ла, као и по се ти о цима Ша ре ног сај ма ко ји су, сво јом мно го број но шћу закр чи ли тек уре ђе ну ла ћарач ку штраф ту. Ор га ни за то ри Ша ре ног сај ма би ли су Ак тив жена и Удру же ње Де ка ленд, а под шр ку су пру жи ли локал на са мо у пра ва, од но сно Аген ци ја за ру рал ни раз вој Срем ске Ми тро ви це, Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак, Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март као и Фуд бал ски клуб ЛСК. Са ово го ди шњег Сај ма Ни умет ни не ни су из о ста ле Пе тар Са мар џић у оби ла ску штан до ва Би ло је 56 из ла га ча, од малих за на тли ја до ба на ка и осигу ра ва ју ћих ку ћи, а ор га ни зован је и ми ни ба зар здра вља, па је та ко сва ко мо гао да прона ђе оно што га је за ни ма ло. А би ло је ту ви на, укра са, хра не ра зних об ли ка, ми ри са и уку са, на ки та, ига ла, али и ло ко мо тива... или бо ље ре че но, по љопри вред них ма ши на ко је су можда и нај ви ше ма ми ле по гле де ла ћа рач ких па о ра. Пре ма ре чи ма вр ши о ца дужно сти ди рек то ра Аген ци је за ру рал ни раз вој Пе тра Са марџи ћа, ова кве и слич не ма нифе ста ци је да ју под стрек зближа ва њу па о ра, ме ђу соб ном упо зна ва њу, али и све у куп ном раз во ју дру штве ног жи во та наших се ла. Он је на гла сио да ће Аген ци ја на чи јем је че лу наста ви ти да пру жа по др шку овој и слич ним ма ни фе ста ци ја ма ко је има ју за циљ бу ђе ње митро вач ких се ла. - Се о ске ма ни фе ста ци је, без об зи ра да ли су оне кул тур не, ту ри стич ке, по љо при вред не или не ка сре ди шња ва ри јан та ко ја све те три сфе ре спа ја у јед но, јед на ко су ва жне за развој ру рал них сре ди на, на ро чито ако се на њи ма по ја вљу је ве ли ки број из ла га ча из разли чи тих обла сти као што је то слу чај са Ша ре ним сај мом. У вре ме ну у ко јем жи ви мо, а када го во ри мо о се лу, из у зет но је ва жно да се по љо при вред ни про из во ђа чи ме ђу соб но упозна ју, да се збли же, јер ће мо и ми ко ји смо ду жни да се ба ви мо њи хо вим по тре ба ма и про блеми ма исте бо ље са гле да ти и јасни је чу ти. У то ме је и нај ве ћи зна чај овог је дин стве ног сај ма, ре као је Са мар џић. С. Л. - С. Ни. ША ШИН ЦИ ДЕ ЧИ ЈИ ХОР БЛА ГО ВЕ СНИК Гла сни ци ду хов ног бу ђе ња По сле го ди ну да на ра да ко ја је, ка ко ка жу ње го ви чла нови, ви ше пред ста вља ла лу та ње и тра га ње за пра вим то ном, духом и пе ва чи ма, Де чи ји цр кве ни хор Бла го ве сник ко ји оку пља ма ли ша не из Ша ши на ца прона шао је свој пут. Под буд ним оком Та ма ре Пај ка но вић овај, је ди ни у се лу и је дан од рет ких та квих хо ро ва у ми тро вач ким и ши ре го ро ве ћи сре мач ким се лима, тре нут но бро ји 25 ма ли шана, ве ћи ном де вој чи ца. Уско ро се оче ку је и ве ли ки кон церт у ша ши нач кој све ти њи по све ће ној Си ла ску Све тог Ду ха, а по том и на ступ са ми тро вач ким Де чи јим хо ром Бла го слов. Ма ли Ша шин ча ни про бе одр жа ва ју јед ном не дељ но. Пе ва се у До му кул ту ре, у цркви, али и на ули ци, ка да је вре ме ле по, а пе ва чи до вољ но рас по ло же ни. Уло гу ди рек тора хо ра ко ји по ред цр кве них пе ва и ет но пе сме има Ра дован ка Ра да То па ло вић, уче ни ца осмог раз ре да ко ја је од пр вих да на члан хо ра. Она во ди ра чу на да све бу де на свом ме сту, де ли но те, води еви ден ци ју ко је на про бе до шао, ко ни је и за што. Три би не, пре да ва ња... Про те кле не де ље у До му кул ту ре у Ша шин ци ма одржа на је и три би на Ле по та све ти те ља и чу ва ње пра восла вља на ко јој је го во рио про то на ме сник Ра до слав Ра до ва но вић. То је би ла још јед на у ни зу три би на ко је Цр кве на оп шти на орга ни зу је, у ко јој вер ни ци узи ма ју све ви ше уче шћа. Бла го ве сник Ра до ван ка То па ло вић - Нај ве ћи део чла но ва дола зи ре дов но на про бе. Има мо два де ча ка и они уме ју да изо ста ну, због фуд ба ла. Због тога ће мо у ско ри је вре ме ви де ти да се до го во ри мо са њи ма и да хор пре тво ри мо у жен ски. Девој чи це су од го вор ни је. Мо жда за то што нас фуд бал не за нима, ка же кроз сме шак Ра да. Оно што је ва жно то је да је наша Та ма ра све за до вољ ни ја, да смо ус пе ли да из гра ди мо је згро на шег хо ри ћа ко је ће по ву ћи оста ле и по ка за ти ко ли ко смо спрем ни. Је ди ни смо хор у се лу и ре дов но пе ва мо на школ ским и дру гим ма ни фе ста ци ја ма, где год је по треб но. Ни смо ве за ни са мо за цр кву иако у осно ви јесмо цр кве ни хор. Во ли мо да пева мо и ду хов не и ет но пе сме у ко ји ма по себ но ужи ва мо, а ко је по ста ју све по пу лар ни је. Ша ши нач ки ма ли ша ни, ватре но ода ни ми си ји хо ра чи ји су део, по ста ли су пр ви гла сници ду хов ног бу ђе ња свог се ла. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ГРАД СКОМ ХИ ПО ДРО МУ Ко њич ки дан дру гог ок то бра Тре ћи по ре ду Ко њич ки дан ко јег уз по др шку Ка знено-по прав ног за во да и Гра да Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зу је Ко њич ки клуб Срем, одр жа ће се у не де љу, дру гог ок то бра на град ском Хи по дро му. Оче ку је се пет тр ка, а старт пр ве за ка зан је за 14 ча со ва. Ор га ни за то ри на ја вљу ју бо гат кул тур но-умет нич ки про грам ко ји ће по се ти о ци ма ове је динстве не ма ни фе ста ци је омо гући ти још бо љу за ба ву. До та да, Хи по дром ви ше ли чи на гра дилил ште, па се та ко гра ди но ви то а лет, ка фић, уре ђу је по стоје ћи пла то на ме њен го сти ма и вр ше при пре ме за ком плет но уре ђе ње про сто ра ко ји је од стра не Ми тров ча не све до скоро био за бо ра вљен. Пре ма ре чи ма управ ника Ка зне но по прав ног за во да Алек сан дра Алим пи ћа кутлур но-умет нич ки про грам биће ре а ли зо ван из ме ђу тр ка, у па у за ма ко је тра ју 45 ми ну та, а под ра зу ме ва из ло жбу сли ка, де гу ста ци ја ви на, пре зен та ци ју стре ли чар ства и дру го. - Ми же ли и мо да Ми тров чане вра ти мо у Хо тел и Ре сто ран Срем и на Хи по дром. Што се ти че Хо те ла у до број ме ри смо и ус пе ли. Обје кат је ре но ви ран и већ при ма го сте. Исто је и са Ре сто ра ном у ко ји до ла зи све ви ше Ми тров ча на и ко ји по но во по ста је ме сто на ко јем се обеле жа ва ју ро ђен да ни, го ди шњице, на ко јем се љу ди вен ча вају, оку пља ју. Шко лом ја ха ња, Ко њич ким да ном, Адре на лин пар ком чи ја град ња нас оче ку је и дру гим број ним ак тив но сти ма, то ће мо ус пе ти и са Хи по дро мом, ка же Алим пић. С. Л.

16 16 Среда, 21. септембар ро те кле не де ље одр жа на је сед- ца Оп штин ског ве ћа ко јом је Пни пред се да вао пред сед ник оп шти не Ми тар Ми лин ко вић. По ред чла но ва Оп штин ског већа сед ни ци су при су ство ва ли председ ник Скуп шти не оп шти не Зо ран Сто ку ћа, на чел ни ца оп штин ске упра ве Ка та ри на Осто јић-илић, ше фо ви слу жби оп штин ске управе и ди рек то ри јав них пред у зе ћа и уста но ва. Пред чла но ви ма Оп штин ског већа на раз ма тра њу се на шло 24 тач ке днев ног ре да. Раз ма тра не су, усвоје не и упу ће не Скуп шти ни оп шти не на раз ма тра ње сле де ћи пред лози од лу ка: од лу ке о ускла ђи ва њу осни вач ких ака та јав них пред у зе ћа са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма, од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Одлу ке о со ци јал ној за шти ти, од лу ке о из ме на ма Од лу ке о пла та ма и накна да ма иза бра них, по ста вље них и НА СЕД НИ ЦИ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Усво јен пред лог Од лу ке о ре ба лан су бу џе та Сед ни ца Оп штин ског ве ћа име но ва них ли ца, од бор ни ка, члано ва управ них и над зор них од бо ра и рад них те ла ор га на оп шти не, одлу ке о из ме на ма и до пу на ма Од луке о сти пен ди ра њу уче ни ка и студе на та ром ске на ци о нал но сти као и пред лог Од лу ке о ре ба лан су бу џе та оп шти не Бе о чин за ову го ди ну. Оп штин ско ве ће упо зна то је и са из ве шта јем Ре пу блич ког хи др о мете о ро ло шког за во да о функ ци о ниса њу си сте ма од бра не од гра да на те ри то ри ји ра дар ског цен тра "Фрушка го ра" у пе ри о ду од 15. апри ла до 15. ју ла, а на сед ни ци је да та и са гла сност на Пред школ ски програм Пред школ ске уста но ве "Љу ба Стан ко вић" Бе о чин. По ред то га чла но ви Вeћа су разма тра ли пред ло ге ре ше ње о кадр ов ским про ме на ма у окви ру коми си ја, са ве та, од бо ра и струч них ти мо ва, као и зах те ве гра ђа на, а из де ло кру га свог ра да. СА СТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА ОП ШТИ НЕ И ДП "НО ВИ САД-ГАС" Про блем ду го ва ња би ће ре шен У Са ста нак у са ли СО Бе о чин са ли скуп шти не oпш тине Бе о- чин одр жан је пр ви рад ни саста нак пред став ни ка оп шти не Бе о- чин и ДП "Но ви Сад-Гас", а на те му ана ли зе до са да шњег по сло ва ња ЈП "То пла на" и по слов ног од но са ЈП "То пла на" Бе о чин и снаб де ва ча ДП "Но ви Сад-Гас". На кон ду го го ди шње не бри ге и за не ма ри ва ња по слов не си ту а ци је у ЈП "То пла на" Бе о чин, до ла ском Ми тра Ми лин ко ви ћа за пред седни ка оп шти не озбиљ но и од го вор но се при сту пи ло ре ша ва њу на го ми ланих про бле ма у свим jавним преду зе ћи ма, па та ко и у ЈП "То пла на" Бе о чин. За ре ша ва ње ове про блема ти ке кон сти ту и са но је рад но те ло ис пред оп шти не Бе о чин у са ста ву: Ми тар Ми лин ко вић - пред сед ник општи не Бе о чин и пред сед ник рад ног те ла, Ми ло рад Јо ви чић - за ме ник пред сед ни ка рад ног те ла, Рај ко Дроб њак - пред сед ник Над зор ног од бо ра ЈП "То пла на" Бе о чин, Влади мир Ми хић - ди рек тор ЈП "Топла на" Бе о чин, Ми на Ми нић - шеф ра чу но вод ства ЈП "То пла на" Бе о- чин, др Ми ло рад Бран ков - правни са вет ник ЈП "То пла на" Бе о чин, Ра до мир Ћи ри ло вић - за штит ник по тр о ша ча, Ду ши ца Бу гар ски - суд ски ве штак, Ка та ри на Остојић Илић - на чел ни ца Оп штин ске упра ве, Се ку ла Пе тр о вић - шеф слу жбе за оп шту упра ву и за једнич ке по сло ве и Сте ван Ж. Гу дурић ис пред ло кал не са мо у пра ве. Ис пред ДП "Но ви Сад-Гас" са стан ку На че лу рад ног те ла Ми тар Ми лин ко вић, пред сед ник Оп шти не Бе о чин су при су ство ва ли Јо во Ву ја но вић - ди рек тор и Све тла на Ми ли во јац - шеф ра чу но вод ства. На кон по здрав ног го во ра и добр о до шли це пред сед ни ка Ми тра Ми лин ко ви ћа при сту пи ло се отвара њу те ме и са гле да ва њу тре нутне си ту а ци је у ве зи ана ли зе до сада шњег по сло ва ња ЈП "То пла на" Бе о чин и ДП "Но ви Сад-Гас". Сви чла но ви рад ног те ла ис пред општи не Бе о чин узе ли су уче шће у ди ску си ји из обла сти за ко ју су заду же ни. Ана ли зи ра ју ћи ком плет ну си ту а ци ју рад но те ло оп шти не Бео чин из не ло је де та ље про бле мати ке и пред ло жи ло мо гу ћа ре шења. Пред став ни ци ДП "Но ви Сад- Гас" ис та кли су ко рект ну са рад њу и ка за ли да оче ку ју да се у том прав цу и на ста ви, те да су са гласни да се те ку ћа ду го ва ња ре ше, на нај по вољ ни ји на чин. На кон де таљ не ана ли зе спо р них пи та ња иден ти фи ко ва них од стра не рад ног те ла и пред став ни ка ДП "Нови Сад-Гас, сви уче сни ци са стан ка су са гла сни да се про блем те ку ћег ду го ва ња ре ши. Про је кат Бе о чин је Срем - Зна ње нас спа ја, ре а ли зо ван је уз су фи нан си ра ње Оп шти не Бе о чин КУ ПИ НО ВО ТРЕ ЋА АК ЦИ ЈА ДО БР О ВОЉ НОГ ДА ВА ЊА КР ВИ ЗА НА ПРЕД ЊА КЕ ИЗ ПЕ ЋИ НАЧ КЕ ОП ШТИ НЕ При ку пље но 119 је ди ни ца кр ви У Зо ран Вој кић и Ми лош Ма ри јан на ак ци ји у Ку пи но ву Ку пи но ву је про те кле сед ми це одр жа на тре ћа ван ред на ак ци ја до бр о вољ ног да ва ња кр ви за чла нове и функ ци о не ре Срп ске на пред не стран ке из овог ме ста, Обре жа, Ашање и Ога ра. Ак ци ји до бр о вољ ног да ва ња кр ви ода зва ли су се и за меник пред сед ни це оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић, Ми лош Ма ри јан, од бор ник у СО Пе ћин ци и Си ни ша Ђо кић, пред сед ник Спо рт ског са веза Раз вој спо р то ва. Овог пу та крв је да ло 40 на пред ња ка од 60 ко ли ко их је по ну ди ло, али су оста ли од би јени из ме ди цин ских раз ло га. У три ван ред не ак ци је до бр о- вољ ног да ва ња кр ви ко је су ор гани зо ва не за чла но ве пе ћи нач ког СНС-а при ку пље но је 119 је ди ница кр ви, а зна чај но је и то што се у њих укљу чи ло 57 но вих да ва ла ца. Пр во бит на иде ја нам је би ла да ор га ни зу је мо јед ну ак ци ју добр о вољ ног да ва ња кр ви на ко јој ће крв да ти, пре све га стра нач ки функци о не ри и оп штин ски функ ци о не ри из ре до ва СНС, али члан ство је пока за ло та кво ин те ре со ва ње да смо на кра ју ор га ни зо ва ли три ак ци је, у ко ји ма је уче ство ва ло не што ма ње од 200 чла но ва на ше стран ке из свих 15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не из јавио је Ми ло рад Пан тић, пр ви чо век пе ћи нач ких на пред ња ка, ис та кав ши да је по но сан на ни во све сти о знача ју до бр о вољ ног да ва ла штва кр ви ко ји су по ка за ли чла но ви СНС. Г. М. ИН ЂИ ЈА АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП КО МУ НА ЛАЦ Ре про гра мом до ефи ка сни је на пла те куп но опо ме на по сла то је Угра ђа ни ма оп шти не Ин ђи ја ка ко би се из ми ри ла ду го ва ња ко ја имају пре ма ЈКП Ко му на лац по ру чио је Ми лан Ра дић в.д. ди рек то ра овог јав ног пред у зе ћа на про шлоне дељ ном са стан ку Си сте ма 48. Он је та ко ђе ис та као да се гра ђа ни ја ва ља ју у све ве ћем бро ју ка ко би из ми ри ли сво је оба ве зе, а до са да је пот пи са но не што ви ше од 500 репро гра ма. - Ка да је реч о ре про гра ми ма и за о ста лим по тра жи ва њи ма на шег јав ног пред у зе ћа, мо гу да ка жем да прет ход но ру ко вод ство ни је спрово ди ло ме ре на пла те, те је на ше пред у зе ће до шло у не за вид ну си туа ци ју. Ми смо од мах по сла ли пре ко опо ме на и ода зив гра ђа на је за и ста био од ли чан, те мо гу ре ћи да сам за до во љан - ка же ди рек тор Радић и до да је: - Иза ла зи мо сви ма у су срет и тру ди мо се до го во ром по ве ћа мо напла ту. Та ко гра ђа ни има ју мо гућност пла ћа ња ду го ва ња од шест па до де сет ра та, а мо гу ће је и на двана ест ра та уко ли ко је не ко у те шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји. За кљу чи ли смо 250 ре про гра ма за јул и от прили ке то ли ко за ав густ, та ко да очеку је мо да се на пла та дра стич но пове ћа у сеп тем бру на во ди ди рек тор. Ко му на лац је у ве ли ком фи нансиј ском про бле му, па за то по зи ва мо гра ђа не да нам на тај на чин по могну. Ми из ла зи мо њи ма у су срет коли ко мо же мо и исто та ко оче ку је мо од су гра ђа на. Не же ли мо да од мах под но си мо ту жбе и ми сли мо да је та ко нај бо ље за све. У прет ход ном пе ри о ду Ко му налац је ку пио но вих пет три ме ра како би по бољ шао сво је услу ге. - То још увек ни је до вољ но, јер ако уко ли ко по гле да те дру га ко мунал на пред у зе ћа у ком шиј ским општи на ма, они рас по ла жу са око 30 три ме ра за ко ше ње. По сто је ћи и Ре про гра ми да ју пр ве ре зул та те Ми лан Ра дић, ди рек тор ЈКП Ко му на лац но ви три ме ри мо гу да под ми ре потре бе са мог гра да, а ка ко би смо несме та но одр жа ва ли це лу те ри то ри ју оп шти не нео п ход на је на бав ка још но вих три ме ра ре као је Ра дић.- Без об зи ра, оти шли смо ко рак даље, уна пре ди ли овај сег мент ра да, а си гур но је да ће мо уло жи ти на поре ка ко би ку пи ли и но ву ме ха ни заци ју и на тај на чин уна пре ди ли посло ва ње на шег јав ног пред у зе ћа. М. Ба ла ба но вић

17 Среда, 21. септембар НА СЕД НИ ЦИ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Утвр ђен пред лог ре ба лан са бу џе та Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Оп шти не Шид Пре дра га Ву ко ви ћа, ре ба ланс бу џе та је кон ципи ран на ре ал ним осно ва ма и пре ма те ку ћим по тре ба ма пла ни ра ним до кра ја го ди не ШИД Припремила: С. Михајловић УКРАТ КО Но ви се ма фор На рас кр сни ци ули ца Све тог Са ве и Са ве Шу мано ви ћа у Ши ду укло њен је ста ри до тра ја ли се ма фор и на ње го во ме сто по стављен но ви. На овај на чин, на јед ној од нај про мет нијих рас кр сни ца у гра ду, без бед ност свих уче сни ка у са о бра ћа ју је по диг ну та на ви ши ни во. Свет ски дан бор бе про тив лим фо ма На сед ни ци Оп штин ског ве ћа одр жа ној про те кле сед мице, утвр ђен је пред лог од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о бу џе ту Оп шти не за ову го дину. Тај пред лог на ћи ће се на днев ном ре ду сед ни це СО ко ја ће би ти одр жа на до кра ја септем бра. Ка ко је ре кла Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде љења за бу џет и фи нан си је Општин ске упра ве Шид, ова одлу ка је ура ђе на у ци љу уравно те же ња бу џе та, иако је он остао на при бли жно истом ни воу. - Овим пред ло гом од лу ке на пра вљен је са мо рас по ред рас хо да ко ји до са да ни су плани ра ни или су пла ни ра ни али не у до вољ ном оби му. Та ко ђе, струк ту ра рас хо да се ме ња и због за по че тих про је ка та ко ји се за вр ша ва ју са на шим учешћем или оних ко је је опре делио дру ги ни во вла сти. Укуп но пла ни ра ни при хо ди су у из носу од 1,4 ми ли јар де ди на ра, на име те ку ће бу џет ске ре зерве опре де ље но је 15 ми ли о на ди на ра, док стал на бу џет ска ре зер ва из но си че ти ри ми ли о- на ре кла је Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за финан си је. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Оп шти не Пре дра га Ву ко вића, ре ба ланс бу џе та је кон ципи ран на ре ал ним осно ва ма и пре ма те ку ћим по тре ба ма плани ра ним до кра ја го ди не. -При ли ком ре ба лан са буџе та во ди ли смо ра чу на о томе да ство ри мо мо гућ ност да Шид убр за но кре не у по ступке и по сло ве ко ји тре ба ју да се ура де пре зи ме и да по већа мо ква ли тет жи во та гра ђана шид ске оп шти не у сва ком сми слу ре као је пред сед ник Ву ко вић. Сед ни ца Оп штин ског ве ћа На сед ни ци Ве ћа утвр ђен је, та ко ђе, и пред лог од лу ке о рад ном вре ме ну уго сти тељских, за нат ских и тр го вин ских обје ка та, по ко ме ће уго ститељ ски објек ти ра ди ти рад ним да ни ма и не де љом од 6 до 24 са та, а пет ком и су бо том од 6 до 1,30 сат иза по но ћи. Ка да је реч о ди ско те ка ма, оне ће пет ком и су бо том ра ди ти од 20 са ти до 2,30 са ти, а не де љом сат вре ме на кра ће, до 1,30 сат. Рад тр го вин ских обје ка та сва ким да ном би ће од 5 до 24 са та. Чла но ви Оп штин ског ве ћа су, та ко ђе, утвр ди ли и пред лог ре ше ња о име но ва њу Мла дена Ар се но ви ћа за но вог врши о ца ду жно сти ди рек то ра у Уста но ви за фи зич ку кул ту ру и спорт ску ре кре а ци ју Пар тизан, о че му ће, та ко ђе, крај њу реч да ти од бор ни ци на на редној сед ни ци СО. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Обу ка за ге рон то до ма ћи це Удру же ње Ли па, Дом здра вља Шид и Цр ве ни крст Шид обе ле жи ли су 15. септем бар, Свет ски дан бор бе про тив лим фо ма. Гра ђа ни Ши да има ли су при ли ку да се ин фор ми шу о овој опакој бо ле сти, а здрав стве ни рад ни ци су До ма здра вља су им ме ри ли крв ни при тисак и ни во ше ће ра у кр ви. Циљ ове ак ци је био је поди за ње све сти гра ђа на о овој опа кој бо ле сти, као и ин фор ми са ње о но вим мето да ма ле че ња ко је се приме њу ју у све ту. Дан ре зер вних вој них ста ре ши на Уз по ла га ње ве на ца на за јед нич кој гроб ни ци свим па лим бор ци ма и при год ну све ча ност ко ја је одр жа на у офи цир ском клу бу у Шиду, ор га ни за ци ја ре зер вних вој них ста ре ши на оп шти не Шид обе ле жи ла је 15. септем бар, Дан сво је ор га низа ци је. По здрав ни го вор одр жао је пред сед ник ове ор га ни за ци је Ра до слав Ма ној ло вић, а ме ђу гости ма су би ли и ре зер вне ста ре ши не из Срем ске Митро ви це и Но ве Па зо ве, као и на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га. Том при ли ком за слу жним по једин ци ма ко ји су по мо гли у ра ду ове ор га ни за ци је уруче не су за хвал ни це. ОДР ЖА НА ТРО ДНЕВ НА ОБУ КА У ШИ ДУ Ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма Про те кле сед ми це у Ши ду је одр жан тро днев ни тре нинг за ре а го ва ње у ван ред ним ситу а ци ја ма, ко јег је ор га ни зова ла Фон да ци ја Ана и Вла де Ди вац и Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој. Овај тре ниг је део про јек та По дршка ло кал ним за јед ни ца ма у од го во ру на из бе глич ку кризу ко ји има за циљ ја ча ње ка па ци те та ло кал них са мо у- пра ва по го ђе них из бе глич ком кри зом, ме ђу ко ји ма је и општи на Шид. По ла зни ци тре нин га, а то су би ли чла но ви Оп штин ског шта ба за ван ред не си ту а ци је, чла но ви Са ве та за ми гра ци је и по ве ре ни ци ци вил не за штите, упо зна ли су се на чи ни ма ре а го ва ња у свим по тен ци јалним ван ред ним и кри зним ситу а ци ја ма. Тре нин ге су др жали струч ња ци и пре да ва чи из обла сти ван ред них си ту а ци ја, Обу ка у Ши ду а по зва нич ној ме то до ло гији Тре нинг цен тра Сек то ра за ван ред не си ту а ци је Ми ни старства уну тра шњих по сло ва Репу бли ке Ср би је. Ка ко је ис та као Иви ца Јовић, пред сед ник Са ве та за мигра ци је Оп шти не Шид, ова обука је би ла по треб на с об зи ром да је шид ску оп шти ну на кон по пла ва са да за де си ла и мигрант ска кри за и до дао: -Ова обу ка је са мо на до градња на зна ње ко је смо има ли из обла сти ци вил не за шти те, а свој крај њи ефе кат има ће уколи ко оп шти ну Шид евен ту ално по но во бу де за де си ла не ка ван ред на си ту а ци ја. На кон што се ова кви се мина ри одр же у још се дам гра дова у Ср би ји, Фон да ци ја Ди вац до де ли ће до ла ра тим оп шти на ма за ку по ви ну опре ме за ре а го ва ње у ван ред ним ситу а ци ја ма. ред ста вом Де вој чи ца са сли- ко ју из во ди КУД Змај из Пке Ири га у пе так, 23. сеп тем бра, у 20 са ти, по чи ње ово го ди шњи Фести вал Свра ти ште у по зо ри ште, ко јег тре ћи пут за ре дом ор га низу је Ама тер ско по зо ри ште Брани слав Ну шић из Ши да. У су бо ту, 24. сеп тем бра на ступи ће КУД Бран ко Ра ди че вић из Па че ти на, из Хр ват ске, са предста вом Кад ми ни стар прд не, док ће су тра дан, у не де љу, пу бли ци да се пред ста ве глум ци из Репу бли ке Срп ске, из Пр ња во ра, Драм ска сце на СКПД Про би свијет, са пред ста вом Умре жи ме ње жно. Улаз на све пред ста ве је добро вољ ни при лог, а од са ку пљеног нов ца са Фе сти ва ла де ци е тво ро днев на обу ка за ге рон- до ма ћи це, ко ју је у Ши ду Что ор га ни зо вао срем ско ми тро вач ки Ка ри тас, одр жа на је про те кле не де ље у про сто ри ја ма На род не би бли о те ке Си ме он Пи шче вић. Ка ко нам је ре кла Ма ри ја на Ло пин, пре да ва чи ца из Ка ри таса, ову обу ку ко ја се ра ди у сарад њи са Оп шти ном Шид, по хађа два де сет же на са те ри то ри је шид ске оп шти не. -Пр вог да на би ла је обу ка из пси хо ци јал ног де ла, ко ју је држа ла на ша ко ор ди на тор ка Кристи на Дра ги шић, а да нас су на ре ду пре да ва ња из ме ди цин ске обла сти. На ше по ла зни це оспосо бља ва мо ка ко да се сна ђу у ра зним си ту а ци ја ма ко је мо гу да има ју у ра ду на те ре ну, као и да на у че да пру жа ју не гу и да при сту па ју бо ле сни ци ма ре кла је Ма ри ја на Ло пин, из Ка ри таса Срем ска Ми тро ви ца и до дала да на кон за вр ше не обу ке све по ла зни це до би ја ју сер ти фика те о оспо со бље но сти за пружа ње по мо ћи у ку ћи ста ри јим осо ба ма. ОД 23. СЕП ТЕМ БРА ДО 27. НО ВЕМ БРА Фе сти вал Свра ти ште у по зо ри ште свра ти шта или де ци ко ја жи ве на ули ци ку пи ће се нео п ход на гарде ро бу за зи му. - Наш град не ма свра ти ште за де цу ули це та ко да су та деца пре пу ште на са ма се би. Ми као кул тур на уста но ва же ли мо да ти свој до при нос и на овај на чин им обез бе ди ти то плу оде ћу. За смештај, на жа лост, би тре ба ло да се по бри ну не ке дру ге ин сти туци је. По зи ва мо све гра ђа не Шида да по се те наш Фе сти вал и уз бо гат ство по зо ри шних ча ро ли ја, ко је ће нам пред ста ве пру жи ти, по ста ну део хе рој ства у бор би про тив ове дру штве не по ша сти ка же Цве тин Ани чић, ре ди тељ АП Бра ни слав Ну шић и ини ција тор осни ва ња овог Фе сти ва ла у Ши ду. Пројекат Знање се исплати - читај да би знао", реализован уз суфинансирање Општине Шид

18 18 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИМ ПРЕ СИ ЈЕ СА ГО СТО ВА ЊА ФОЛ КЛОР НОГ АН САМ БЛА БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ У КИ НИ Ми тро вач ки фол кло ра ши на Да ле ком ис то ку Ф ол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић из Срем ске Ми тро ви це, не дав но је у Ки ни уче ство вао на Фолк Арт Фе стива лу у гра ду Чанг џоу, по зна том и као Град зма ја. Фе сти вал је тра јао осам да на, на кон че га су фол кло ра ши има ли при ли ку да обиђу и зна ме ни то сти Шан га ја, то ком тро днев ног бо рав ка у овом гра ду-ги ган ту. По се ту Ки ни омо гу ћио је и по др жао Град Срем ска Ми тро ви ца, чи ји су чел ни ци до ка зали да је, осим ула га ња у све при вред не области, јед на ко бит но ула га ти у кул ту ру и улага ти у мла де. Уче шће на фе сти ва лу у нај мно го људ ни јој зе мљи на све ту, на гра да је за 50 го ди на конти ну и ра ног ра да град ског ан сам бла, као и за сре бр но од лич је ко је је осво јио мла ђи уз раст фол клор ног ан сам бла на Му зич ком фе сти валу де це Вој во ди не, ма ја ове го ди не. На фе сти ва лу су уче ство ва ли чу ва ри тради ци је из се дам зе ма ља, а ФА Бран ко Ра диче вић са по но сом је пред ста вљао свој град и сво ју зе мљу, про мо ви шу ћи при ја тељ ске била те рал не од но се Ки не и Ср би је, на сва ком свом на сту пу. Цр ве на бо ја у Ки ни сим бо ли ше сре ћу и нај че шће се ко ри сти на ки не ским фе сти вали ма и дру гим ве се лим при ли ка ма. Из тог При јем код гра до на чел ни ка По по врат ку из Ки не, ми тро вач ке фол клора ше при мио је у Град ској ку ћи и гра до на челник Вла ди мир Пет ко вић. Са пр вим чо ве ком Гра да, чла но ви Ан сам бла Бран ко Ра ди че вић по де ли ли су сво је им пре си је о нај мно го људни јој зе мљи све та и фе сти ва лу на ко јем су, ка ко је ис та као умет нич ки ру ко во ди лац ансам бла Дра ган Ђор ђе вић, за хва љу ју ћи финан сиј ској по др шци ло кал не са мо у пра ве, са до ста успе ха пред ста вља ли сво ју Ми тро ви цу и Ср би ју, док је за уз врат Пет ко вић обе ћао да ће фол кло ра ши и у бу дућ но сти има ти пу ну по дршку ло кал не са мо у пра ве. Са за вр шне ве че ри Фол кло ра ши код гра до на чел ни ка - Фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди чевић јед на је од ин сти ту ци ја по ко ји ма је наш град пре по зна тљив. Они чу ва ју на шу тра ди ци ју, оби ча је, игру, пред ста вља ју нас у све ту, баш као што се тај свет, за хва љују ћи њи ма, пред ста вља на ма на Срем фолк фе сту. По сао ло кал не са мо у пра ве је сте да бри не о при вред ном ра сту, о уна пре ђе њу ква ли те та жи во та, али ако у све му то ме за бо ра ви мо ко смо и шта смо, све нам је уза луд. У не до пу шта њу да се то де си ле жи нај ве ћа вред ност на шег Бран ка, ре као је Пет ко вић. С. Л М. М. раз ло га но си ли смо цр ве не ма ји це са ли ком Вал те ра, ју на ка фил ма Вал тер бра ни Са раје во ко ји је из у зет но по пу ла ран у Ки ни, а у част не дав но пре ми ну лом срп ском глум цу Вели ми ру Ба ти Жи во ји но ви ћу, ко ји је играо ову по зна ту филм ску уло гу ствар ног ан ти фа шистич ког бор ца из Дру гог свет ског ра та. При ли ком пла ни ра ња овог ду гог пу та, све је из гле да ло ја ко да ле ко и не до сти жно, а онда, по чет ком сеп тем бра, Да ле ки ис ток је био на до хват ру ке. По сле два де сет ча сов ног путо ва ња ави о ном, и по сле про ме на не ко ли ко вре мен ских зо на, до че ка ни смо на на чин ко ји смо мо гли са мо да са ња мо. При јат ни, го стољу би ви, пред у сре тљи ви, љу ба зни Ки не зи, би ли су до ступ ни за сва ку по треб ну услу гу и по моћ, од сле та ња на шан гај ски аеро дром, до по след њег да на бо рав ка у овој пре див ној земљи. Од мах по до ла ску би ли смо оду ше вљени ве ли чи ном гра ђе ви на, згра да и са о бра ћајни ца, као и про стран ством тр го ва, ше та ли шта и пар ко ва. По сле са мо пар да на схва ти ли смо ко ли ко у ства ри ма ло зна мо о овој ми стич ној зе мљи, и ко ли ко се она раз ли ку је од за падног де ла све та. Већ по до ла ску у хо тел, су сре ли смо се са ми ри сом и уку сом тра ди ци о нал не ки неске ку хи ње. При ме ти ли смо да за хра ну припре ма ју ско ро све што при ро да ну ди, бамбус, ал ге, шкољ ке, пе чур ке, ра ко ве, мор ске пло до ве, пи ри нач на хи ља ду на чи на. За нас је би ло ве о ма за ни мљи во и иза зов но спа ја ти све те уку се, слат ке, љу те, ки се ле, ком би наци је ко је су њи ма свој стве не. Осо бље ре стора на се на по чет ку сме ја ло, али смо, уз њихо ву по моћ, вр ло бр зо на у чи ли да ко ри сти мо шта пи ће за је ло, ко је Ки не зи и да нас ко ри сте као основ ни при бор. Пр вих пар да на по све ће но је про ба ма и при пре ма ма за све ча но отва ра ње фе сти вала, у ве ле леп ној дво ра ни град ског по зо ришта, а из ме ђу про ба уз хар мо ни ку игра ло се срп ско ко ло са до ма ћи ни ма и оста лим зе мљама уче сни ца ма. Це ре мо ни ја отва ра ња пр ве фе сти вал ске ве че ри је би ла спек та ку лар на, пра ће на нај са вре ме ни јим му зич ким, све тлосним и сцен ским ефек ти ма, ко ји су учи ни ли чи тав овај до га ђај ве ли чан стве ним. Сле де ћих не ко ли ко да на фе сти вал ски кон цер ти одржа ни су на отво ре ним сце на ма на тр го ви ма у раз ли чи тим де ло ви ма гра да Чанг џоу. Том при ли ком оства ри ли смо бли ски кон такт са ки не ском пу бли ком, ко ја је би ла оду ше вље на на шим на род ним игра ма, но шња ма, му зи ком, и срп ским фол кло ром ко ји је за њих био права атрак ци ја. Чла но ви ан сам бла под умет нич ким ру ковод ством Дра га на Ђор ђе ви ћа, по себ но моти ви са ни ср дач но шћу ки не ске пу бли ке, да ли свој мак си мум, кон цер ти су се за вр ша ва ли громoгласним апла у зи ма, по себ но ка да смо уз на шу ши ри ли и ки не ску за ста ву. За у ставља ли су нас да се фо то гра ши шу са на ма, и де ца и ста ри и мла ди. У сло бод но вре ме ни је би ло дан гу бље ња. Ки не зи су на нај бо љи мо гу ћи на чин ор га низо ва ли по се те Чанг џоу исто риј ском му зе ју, Јен ченг пар ку ло ка ли те ту са оста ци ма антич ког ки не ског гра да, са исто ри јом ду гом пре ко 2000 го ди на. Ту смо упо зна ли и тради ци о нал ну, древ ну Ки ну. Ди но парк, најве ћи у це лој Ки ни, за и ста је не што што не мо же да се ви ди сва ки дан. Пра ви ске ле ти, ре пли ке ди но са у ру са, фо сил ни оста ци, али и за бав ни део пар ка са ро лер-ко сте ром и ку ћом стра ха од у зи ма ју дах свим по се ти о- ци ма. Јед но пре под не одво ји ли смо и за релак са ци ју уз час јо ге, али смо и ис ко ри стили мо ме нат да ин струк то ра јо ге на(м)учи мо да игра Мо ра вац. За вр шно ве че у огром ном тр жном цен тру, та ко ђе је про те кло спек та ку лар но. Би ла нам је част што је пред став ник ми тро вач ке групе Пе тар Са мар џић, иза бран да се на за вршном кон цер ту, обра ти ки не ској пу бли ци у име свих зе ма ља уче сни ка фе сти ва ла. То је ујед но би ла и од лич на при ли ка да им се захва ли мо на при је му, го сто прим ству, дру же њу и од лич ној ор га ни за ци ји. Усле ди ла је тро днев на по се та Шан га ју, где смо об и шли нај за ни мљи ви је зна ме ни то сти овог ме га гра да. Огром не згра де, све тло на На ки не ској пи ја ци Пе тар Са мар џић се обра ћа у име свих зе ма ља уче сни ца све стра не, ве ли ке гу жве, ми ли о ни ту ри ста, основ не су од ли ке нај ве ћег ки не ског гра да. Нај пре смо по се ти ли мо дер ни део ове ме тропо ле, где се на ла зе фи нан сиј ски цен три, банке, хо те ли, тр жни цен три, му зе ји, би бли о те ке и оста ле уста но ве сме ште не у не бо де ри ма висо ким и по не ко ли ко сто ти на ме та ра. Нај ве ћи ути сак оста ви ла је шет ња по ста кле ном по ду на 350 ме та ра ви си не, али и оста ле атрак ци је ко је ну ди Ра дио и ТВ то рањ Би сер ис то ка. Ни шта ма ње за ни мљив ни је био ни ва ро шки део Шан га ја, по себ но Ју ју ан Гар ден са ан тичким оста ци ма на во ди, ко је спа ја ју сте пе насти мо сто ви. Цењ ка ње са стал но на сме ја ним про дав ци ма на Ју ју ан Ба за ру, тра ди ци о налној шан гај ској пи ја ци, за и ста је до жи вљај који се не мо же опи са ти. Ма ње-ви ше та ква је це ла Ки на, нео пи сива, ми стич на, тра ди ци о нал на, а опет и мо дерна, на пред на, др жа ва ко ју тре ба до жи ве ти, на род ко ји тре ба упо зна ти. Ова тур не ја била је од лич на при ли ка да спо зна мо део кине ске кул ту ре и тра ди ци је, упо зна мо њи хо ве на ви ке и на чин жи во та, али и да кроз пе сму и игру, пред ста ви мо еле мен те на ше кул тур не ба шти не. П. Са мар џић

19 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ЈКП ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА Спрем ни за греј ну се зо ну - Уко ли ко би се ја ви ла по тре ба, у ро ку од два са та цео си стем би био по кре нут и гре ја ње би по че ло са ра дом. Да се то де си, пре зва нич ног по чет ка греј не се зо не за кон ски је по треб но да три уза стоп на да на у 21 час бу де из ме ре на тем пе ра ту ра ис под ми нус 12 сте пе ни Цел зи ју со вих - ре као је ди рек тор ЈКП То пли фи ка ци ја Слав ко Сла до је вић Иако је до зва нич ног по чет ка греј на се зо не оста ло ме сец да на, Јав но кому нал но пред у зе ће То пли фи ка ци ја из Срем ске Ми тро ви це већ у овом тре нутку је у пот пу но сти спрем но да поч не да гре је ста но ве сво јих ко ри сни ка. Ка ко је ис та као ди рек тор овог преду зе ћа Слав ко Сла до је вић, ових да на оба вље не су све за вр шне при пре ме и ура ђе не су то пле про бе. - Ти ра до ви под ра зу ме ва ју сер вси рање и ште ло ва ње го ри о ни ка на ко тлови ма на ших ло кал них ко тлар ни ца и на ко тлар ни ца ма Па нон ских елек тра на. Си стем је на ба жда рен, на ште ло ва ни су про то ци и све је до ве де но у ред. Уко лико би се ја ви ла по тре ба, у ро ку од два са та цео си стем би био по кре нут и греја ње би по че ло са ра дом. Да се то деси пре зва нич ног по чет ка греј не се зо не за кон ски је по треб но да три уза стоп на да на у 21 час бу де из ме ре на тем пе рату ра ис под ми нус 12 сте пе ни Цел зи јусо вих. Ина че, То пли фи ка ци ја гре је око ме та ра ква драт них стамбе ног про сто ра и око по слов ног Кон тро ла по стро је ња про сто ра, од но сно има око ко рисни ка услу га ре као је ди рек тор овог пред у зе ћа Слав ко Сла до је вић при ли ком про шло не дељ ног оби ла ска ко тлар ни це у на се љу Ста ри мост у Срем ској Митро ви ци. Ка да је реч о це ни гре ја ња, ди рек тор на гла ша ва да оне ни су ме ња не у од носу на про шлу го ди ну и тре нут но у пла ну не ма ко рек ци ја, по јеф ти ње ња, од но сно по ску пље ња услу га То пли фи ка ци је. ИН ЂИ ЈА ЈОШ ЈЕД НОМ ПО КА ЗА ЛИ ХУ МА НОСТ НА ДЕ ЛУ По моћ за нај у гро же ни је Ди рек тор ЈКП То пли фи ка ци ја Слав ко Сла до је вић Што се ти че на пла те у овој го ди ни она је бо ља не го прет ход них го ди на, па је ово пред у зе ће део сво је до би ти уло жило у сво ја по стро је ња и си стем то пло вода, ра ди што бо љих услу га и ква ли тетни јих усло ва за по тр о ша че. - Ове го ди не у свој си стем смо инве сти ра ли око 30 ми ли о на ди на ра и ура ди ли смо све што смо и пред ви дели на шим пла ном. Ових да на пред стоји нам при кљу чак за ба зен, уз ре дов ну уград њу ка ло ри ме та ра. До са да је уграђе но око 70 ка ло ри ме та ра, а пре о ста ло је још 60, што ће би ти за вр ше но у то ку греј не се зо не на ред не го ди не ре као је ди рек тор ЈКП То пли фи ка ци ја Слав ко Сла до је вић. С. М.-Сл. Н. На не дав но одр жа ном ху ма ни тар ном кон цер ту у Ин ђи ји за де цу из ма тери јал но угро же них по ро ди ца на ко јем је на сту пи ло не ко ли ко пе ва ча, при купље но је око ди на ра. Кон церт је ор га ни зо ва ла ин ђиј ска ком па ни ја Мај кић уз по моћ и по др шку ло кал не са мо у пра ве, а том при ли ком, пред седник Oпш тине Ин ђи ја Вла ди мир Гак је ис та као је да су се сви функ ци о нери оп шти не од ре кли де ла сво јих за ра да и упла ти ли сред ства на ра чун на ме њен бо ле сној де ци. По ред овог ви да по мо ћи и ин ђиј ски при вред ни ци су се при кључи ли ху ма ни тар ној ак ци ји, а на кон изве шта ја Ко ми си је би ће по зна то ко ли ко је тач но нов ца при ку пље но. Пред сед ник Oпш тине Ин ђи ја Вла димир Гак је по ру чио на кон кон цер та да на жа лост по сто ји мно го те шких слу чаје ва и да је, по ред ин сти ту ци о нал них, ово је дан од на чи на да се по мог не сугра ђа ни ма. - Ми слим да су ова кве и слич не акци је нео п ход не не са мо у на шој оп штини, већ и у чи та вој Ср би ји. Си гу ран сам да ће мо уз по моћ су гра ђа на, ди рек то ра јав них пред у зе ћа и чла но ва оп штин ске упра ве ко ји ће се од ре ћи део за ра де, на ших до ма ћих и стра них при вред ни ка ску пи ти зна чај ну су му нов ца. Ако успемо да по мог не мо јед ном бро ју љу ди на На кон цер ту при ку пље но ди на ра овај на чин, сле де ћи пут дру ги ма, на дамо се да ће мо за не ко ли ко го ди на би ти оп шти на ко ја ће би ти пре по зна тљи ва по ху ма но сти и не ће има ти то ли ко угроже них као да нас - ре као је пред сед ник оп шти не. Ово је дру га ху ма ни тар на ак ци ја комап ни је Мај кић ове го ди не. Пре неко ли ко ме се ци на град ском ста ди о ну у Ин ђи ји ор га ни зо ва на је ху ма ни тар на фуд бал ска утак ми ца из ме ђу ФК Ин ђија и ФК Пар ти зан, ка да су при ку пљена сред ства за ле че ње де вој чи це Са ре Тр бо је вић. Ка ко би се на ста ви ле овакве ак ци је, фир ма Мај кић је од лу чила да ор га ни зу је ху ма ни тар ни кон церт на ко јем су на сту пи ли Сер геј Ћет ко вић, Ро ма на Па нић и Бо бан Ра јо вић, а као спе ци ја лан гост при сут ни ма се обра тио злат ни олим пи јац Да вор Ште фа нек. - По зна то је да смо по след њих 20 годи на про шли кроз те жак пе ри од и знамо да је фи нан сиј ска по моћ по треб на ве ли ком бро ју љу ди. Ми ће мо фор ми рати ко ми си ју ко ја ће од ре ди ти ко ји су то нај хит ни ји слу ча је ви а то су по ро ди це где по сто је не ка те шка обо ље ња и ко ји се на ла зе у те шкој ма те ри јал ној си ту а- ци ји - ис та као је Ко ста Мај кић, ди ректор ком па ни је Мај кић. М. Ба ла ба но вић Budite deo Zapošljavamo Ukoliko ste zainteresovani za rad u našoj kompaniji prijavite se na link: posao.delhaize.rs ili ostavite svoj prodavnici Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da

20 20 Среда, 21. септембар ИРИГ ЗА ВР ШЕ НИ 24. ПУ ДАР СКИ ДА НИ Ириг - фру шко гор ска пре сто ни ца ви на А ко је у ви ну исти на, он да је и за оне ма ло број не који кап ви на ни су оку си ли, Ириг не дво сми сле но фру шкогор ска пре сто ни ца ви на и грожђа. Да је то исти на, по ка за ла је и ово го ди шња тра ди ци о на ла на ма ни фе ста ци ја Пу дар ски да ни, одр жа на у овом ме сту од 14. до 17. сеп тем бра ове го ди не. Ма нифе ста ци ја, чи ји по че ци нас враћа ју у го ди ну, ни је су штинску про ме ни ла свој сми сао, те од та да сва ке го ди не у част за штитни ка ви но гра да и гро жђа, ње ног буд ног и ода ног слу ге и чу ва ра, пу да ра, сла ви бо жан ски нек тар ко ји оби ла то ро ди у ви но гра ди ма раз ба шка ре ним на осун ча ним пади на ма Фру шке го ре. И ово га пута је то би ла при ли ка да се у тих не ко ли ко да на, слат ким со ко вима и бо га тим пло до ви ма при ро де и вред ног људ ског ра да, ра ду ју сви, од нај мла ђих до нај ста ри јих ме шта на Ири га, али и мно го брј ни го сти из це лог Сре ма па на да ље. Сли ва ли су се љу ди ири шким сока ци ма, а сва ки пут во дио је до цен трал не Вин ске ули це, у ко јој су се сви оку пља ли, на чич кани као гро зо до ви у гај би ца ма и пле те ним це ге ри ма ко ји су би ли из ло же ни на штан до ви ма по ставље ним дуж це ле ули це. По што нек тар бо га Ба ху са, не ка ко најлеп ше сла ве и про но се пе сни ци, ово го ди шњи Пу дар ски да ни су и за по че ли пе том Пе снич ком пле те ни цом, а до ма ћин пе сници ма из Сре ма, Ба на та, Бач ке, би ла је Срп ска чи та о ни ца у Иригу, и удру же ња гра ђа на Еуста хија. Про грам је во дио пред сед ник овог удру же ња и члан Оп штинског ве ћа за ду жен за кул ту ру Ава кум Квас. Дру гог да на, от по чео је фрушко гор ски са јам ви на, Пу да рев из бор, про дај на из ло жба ви на, гро жђа и во ћа, ко ји је тра јао све до за вр шет ка ове ма ни фе стаци је. На сту пи ли су фол клор ни ан сам бли из Ири га, Врд ни ка и Ри ви це, а у ве чер њим са ти ма се Вин ском ули цом на Ри бар ском тр гу, раз ле гла на род на пе сма, ка да су на би ну из и шли и отпе ва ли сво је нај по зна ти је компо зи ци је по пулар ни пе ва чи народ не му зи ке, Зо ран Ка ле зић и Ан дри ја Ера Ој да нић. Пе так је про те као по нај пре у зна ку ма ли ша на, ко ји су улич ним дефи ле ом фе ње ра од бун де ва и ра зно вр сним ма ска ма по ка за ли сво ју ма што ви тост и кре а тивност, а та ко ђе су се огле да ли на те му гро жђа, ви на и ви но гра да, На гра де и при зна ња Нај бо ље бе ло и цр ве но ви но Са ва Од ро вач ки, нај бо ље ро зе ви но Бошко Ма ле ше вић, нај бо ља ра ки ја од гро жђа Зо ран До тлић, нај бо ља воћ на раки ја и спе ци јал на ра ки ја - По љо при вред но га здин ство Ко ма зец, Ин ђи ја, нај ве ћи грозд Ми ле на Ко ва чевић, Ви на ри ја Ко ва че вић, нај леп ши ви но град Де јан Јо јић, Ви на ри ја Мач ков по друм, нај леп ши по друм По љо при вред но га здин ство Бо жа не Вла хо вић, Ри ви ца, нај леп ши па при каш еки па ЈП Ко му на лац, Ириг. Кар ло вач ки Бер мет у сво јим ли ков ним и ли те рар ним ра до ви ма. Мла ди су те ве че ри у нај ве ћем бро ју ис пу ни ли ули цу и про стор око би не, ужи ва ју ћи у на сту пу јед не од на ших нај дуго веч ни јих и нај по зна ти јих рок гру па, ни шке гру пе Кер бер. По след њег да на ма ни фе ста ци је Пу дар ски да ни, 17. сеп тем бра, нај пре је у пре по днев ним са тима из Град ског пар ка за ми ри сао ири шким ули ца ма пу дар ски папри каш, а мај сто ри овог тради ци о нал ног је ла, над ме та ли су се у то ме чи ји ће па при каш би ти нај у ку сни ји, та ман по мери жи ри ја, и та ман за осва ја ње на гра де. Док се лук дин стао у ве ли кој ора ни ји, на ред не задат ке агил ној еки пи, из да вао је Бран ко Пре мић из Ири га, мајстор па при ка ша ко ји га ку ва од пр ве ма ни фе ста ци је, и чи је је кули нар ско уме ће жи ри свих ових го ди на мно го пу та на гра дио најбо љим пла сма ни ма. - У пу дар ски па при каш мо ра да иде лук, слат ка и љу та па при ка, за чи ни, и на рав но пи ле ће ме со. Ме со мо ра би ти до ма ће, јер онда оно има те сла сти. У ко тли ћу ће би ти пе тао из дво ри шта ко ји је ту кљу цао, хра нио се. У ора нији спре мам шкем би ће за пут ни ке на мер ни ке, ко год да на и ђе, сваки пут ник-на мер ник, мо же слобод но да је де. До бро је што се за так ми че ње при ја вљу је све ви ше мла дих љу ди. Њи ма шап нем по не ку тај ну из мог ре цеп та, и волим што же ле да на у че. От кри вам им по ко ју тај ну, али им го во рим да је нај ва жни је увек би ло, да се ку ва са љу ба вљу, ка же Бран ко, и до да је да уз сласт ме са, мо ра па ри каш и да се ма ло за љу ти, јер ка ко би се дру га чи је пи ло до бро ири шко ви но. Те шко је би ло не одо ле ти, па не про ба ти не што ка сни је, сремске ко ла че ко је су за про дај ну из ло жбу при пре ми ле чла ни це Ак ти ва же на из Ири га и њи хо ве го шће. Пред сед ни ца Ак ти ва жена, Со фи ја Сми ља нић, у па у зи док се спре ма ју кроф не, ка же да су же не укљу че не у ор га ни за ци ју и про грам Пу дар ских да на, од са мог по чет ка. - Од пр ве ма ни фе ста ци је смо ту да по мог не мо и про грам улепша мо. Ове го ди не смо у че твр так ку ва ли па при каш и спре ма ли ко ла че за на ше го сте пе сни ке, а сви ма ко ји нас по се те то ком Пло до ви при ро де ма ни фе ста ци је, оба ве зно по каже мо и на шу стал ну Ет но по ставку. За по след њи, удар ни дан мани фе ста ци је, же не су спре ми ле тра ди ци о нал не срем ске ко ла че, уз кроф не, ту су штру дле са маком и ора си ма. Дра го нам је што смо по ред Удру же ња же на из Риви це, Врд ни ка, уго сти ле и же не из брат ског Др ва ра, за тим Удруже ње же на из Ми о ни це са ко јим смо се оку ми ли, и док ми при према мо и из ла же мо ко ла че, оне изла жу сво је руч не ра до ве, но шње. У го сти ма нам је и Удру же ње Срп ска тра ди ци ја из Ва ље ва. Ето, ми же не смо се на Пу дарским да ни ма оку пи ле и из Бих, и из Ср би је, у овом на шем ле пом Сре му. Сви су ве се ли, и сви нам ка жу да им је пре ле по на на шој ма ни фе ста ци ји, и због то га нам је из у зет но дра го, го во ри Со фи ја. И док се по ла ко по пу ња вала Вин ска ули ца, а на штан до ве ре ђа ли и аран жи ра ли су ве ни ри, до ма ћа ра ди ност, во ће, ко ла чи, гро жђе, ви но и ра ки ја, у згради Оп шти не Ириг у 11 ча со ва је Бран ко Пре мић, мај стор па при ка ша Вред не Сре ми це

21 Среда, 21. септембар ИРИГ ЗА ВР ШЕ НИ 24. ПУ ДАР СКИ ДА НИ РУ МА БЕР ЗА СИТ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА У европ ском ка лен да ру Рум ско Удру же ње за од гој и за шти ту сит них жи во ти ња, бро ји тре нут но 78 чла но ва, а у Евро пи је по зна то по уз го ју го лу бо ва гу ша на Кон церт гру пе Кер бер ор га ни зо ван све ча ни при јем за мно го број не го сте, а по себ но за де ле га ци је ко је су сти гле из братских оп шти на Др ва ра и Ре ков ца. Ис ти чу ћи зна чај Пу дар ских дана, пред сед ник Оп шти не Ириг, Сте ван Ка зи ми ро вић, ис та као је да је ова ма ни фе ста ци ја ус пела да Ириг ви со ко ко ти ра на мапи ту ри стич ких са др жа ја у це лој Ср би ји, и да су и ово го ди шњи 24 ти Пу дар ски да ни то још једном до ка за ли. - Ириг је пра ви цен тар и промо тер ква ли тет них вр ста гро жђа, и исто та ко ква ли тет ног ви на које се од ње га до би ја. На ша наме ра и је сте да што ви ше овом ма ни фе ста ци јом про мо ви ше мо ви но гра да ре, про из во ђа че ви на и ви на ри је са те ри то ри је на ше оп шти не, у це лом ре ги о ну. Јед на од ва жних гра на ко ју се тру ди мо да раз ви ја мо, и за шта има мо све по тен ци ја ле, је сте ту ри зам, па је и у том сми слу ма ни фе ста ци ја Пу дар ски да ни, за нас од из у- зет ног зна ча ја. По тру ди ли смо се да про грам бу де за ни мљив и пријем чив раз ли чи тим ге не ра ци ја ма, и ве ру јем да смо и ове го ди не били до бри до ма ћи ни, и да смо имали шта да по ка же мо сви ма ко ји су ова три да на би ли на ши дра ги го сти, ре као је Ка зи ми ро вић. На кон при год ног кок те ла и дру же ња, чел ни ци ло кал не само у пра ве по ве ли су сво је го сте пут Ма ле Ре ме те, у оби ла зак вина ри је Де у рић, ко ја је би ла ово го ди шњи до ма ћин Пу дарских да на. Про грам у Вин ској ули ци на ста ви ла су фол клор на дру штва из Де ро ња, Мо шо ри на, Жар ков ца, Љу ко ва, Ка ра ву ко ва, Кра ље ва ца и до ма ћи на Ири га. По под не је кли зи ло у ве че ка да се за чуо рој там бу ри ца, и свој кон церт одр жао је Там бу ра шки ор ке стар КУД-а Бран ко Ра диче вић из Ру ме. Уз там бу ра ше је крај свог штан да ужи вао и власник ви на ри је Ра ди во је вић из Срем ских Кар ло ва ца, Ми лош Ра ди во је вић. - Ре пу та ци ју до брих ви на и ви на ра, има и Ириг и мо ји Сремски Кар лов ци. Све је то Фру шка го ра, Бо гом да на за ви но гра де и ква ли тет на, до бра ви на, као што је то на да ле ко чу ве ни кар ло вачки Бер мет. Ова ма ни фе ста ци ја свим ви но гра да ри ма до ста зна чи, и то је увек ле па при ли ка за до бру пре зен та ци ју ква ли тет них про изво да из овог ре ги о на. У по след ње вре ме је све ви ше ви но гра да ра и но вих за са да, го во ри Ми лош, и По став ка ТО Оп шти не Ириг до да је да је ти ме и кон ку рен ци ја зна чај но на тр жи шту по ве ћа на. Сва ко се тру ди да сво јим ква лите том, ам ба ла жом, мар ке тин гом, на ђе се би ме сто на тр жи шту. Ја сво ја ви на углав ном пла си рам у Бе о гра ду, Зе му ну, и у око ли ни Но вог са да. За не ки про бој на ино стра но тр жи ште, по треб на је и по моћ др жа ве, али и ства ра ње јед ног сна жног удру же ња ви на ра на ни воу од ре ђе них ре ги ја, како би лак ше мо гли да за јед нич ки на сту па мо и до ка же мо свој квали тет. Ми ви но гра да ри смо ипак оп ти ми сти, и ве ру је мо да ће се у не ком на ред ном пе ри о ду то и деси ти, сма тра Ми лош. На кон там бу ра ша, про грам је на ста вљен на сту пи ма фол клорних ан сам ба ла, и то нај пре го стију из ма ке дон ског гра да При ле па, а за тим из Срем ских Кар ло ва ца, и до ма ћи на Ири га. Ка да су у разним ка те го ри ја ма про гла ше ни они ко ји су би ли нај бо љи и до деље не на гра де, тач ку на тро дневна де ша ва ња у окви ру 24. Пудар ских да на, ста ви ла је Го ца Тр жан, сво јим кон цер том у Винској ули ци. До на ред не го ди не и сле де ће ма ни фе ста ци је, ужи ва ће се уз до бро ви но и из да шне плодо ве при ро де, а Ири жа ни ће се и да ље, са пра вом, ди чи ти да су фру шко гор ска пре сто ни ца ви на. М. Нин ко вић Нај сла ђи штанд Но ви љу би мац у би лар на, 10. бер за сит них Јжи во ти ња, одр жа на је по лепом сун ча ном да ну, у не де љу, у школ ском дво ри шту Основ не шко ле Ду шан Јер ко вић у Ру ми. Дво ри ште је вр ло бр зо на ли ко вало пра вом ма лом жи во тињ ском ра ју, у ко ме су нај ви ше ужи ва ла де ца. Ма ли ша ни су на му ке ставља ли сво је ро ди те ље, же ле ћи да ви ше раз ли чи тих вр ста сит них жи во ти ња по не су сво јој ку ћи, и бри ну о њи ма као о сво јим но вим љу бим ци ма и дру га ри ма. Раз лога за за до вољ ство имао је, у име ор га ни за то ра, Удру же ња за од гој и за шти ту сит них жи во ти ња општи не Ру ма, ње гов пред сед ник Ми лу тин Бо жић Бе ли, ка ко одзи вом из ла га ча и уз га ји ва ча, тако и по се том гра ђа на. - До шло нам је пу но од га јива ча, од Су бо ти це па до Вра ња. На бер зи су из ло же ни го лу бо ви, укра сна жи ви на, ку ни ћи, па пага ји, па у но ви, фа за ни, ку чи ћи. За хва љу јем се на раз у ме ва њу и по мо ћи ОШ Ду шан Јер ко вић, ко ја нам је обез бе ди ла овај простор, у ко ме су сви ко ји су до шли има ли сво је из ла гач ко ме сто. Ово је при ли ка не са мо да се не што про да, не го да се срет ну сви ови љу ди ко је по ве зу је иста страст и љу бав пре ма сит ним жи во ти њама, а сва ка ко да нас све ра ду је ве ли ки број де це ко ја у све му ужи ва ју, го во ри Бо жић. У од но су на вр сту жи во ти ње, кре та ла се и ње на це на. Ра спон је био од 500 ди на ра па на ви ше, а нај ску пљи су би ли па па га ји, од но сно па у но ви за ко је је тре бало из дво ји ти од ди на ра до ди на ра, у за ви сно сти од ква ли те та и ста ро сти. Ина че румско Удру же ње за од гој и за шти ту сит них жи во ти ња, бро ји тре нут но 78 чла но ва, а у Евро пи је по знато по уз го ју ра се го лу бо ва гу шана. Ис кљу чи во ову па сми ну, ко ја је у Ру ми нај ра спро стра ње ни ја, од га ја 27 љу би те ља го лу бо ва. Сва ке го ди не на тра ди ци о нал ној из ло жби сит них жи во ти ња, ко ја се одр жа ва по след њег ви кен да ок то бра, Удру же ње одр жи специ јал ку го лу бо ва гу ша на. Пре две го ди не, обо ри ли су свет ски ре кор да са из ло же на 302 го луба гу ша на, а ка ко би се уве ри ли у ква ли тет ко ји по се ду ју, пре ма ре чи ма пред сед ни ка Бо жи ћа, на ово го ди шњу из ло жбу, до ла зе рено ми ра не ино стра не су ди је. Ру ма је, упра во на осно ву ква ли те та изло же них жи во ти ња и бро ја уче сника, увр ште на у европ ски ка лен дар из ло жби сит них жи во ти ња. М. Н. Ми лу тин Бо жић Бе ли

22 22 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЛО ВО О ДЕ ЈА НУ ИЗ СМЕ ДЕ РЕ ВА Све мо је (за бо ра вље не) пе то кра ке тао је на мо ју ћу при ју. Крат ки тр за ји Сста рих про зо ра иза зва ни ра дом мо тора си вог ауто мо би ла не по зна тог про изво ђа ча и ла веж пса ко ји упр кос сво јим го ди на ма и да ље до бро оба вља ра дар ски по сао, на ја ви ли су го ста. Из ла зим на дво ри ште, до ла зим до капи је, отва рам је. На ћу при ји сто ји си ви Фи јат сме де рев ских та бли ца. Из ње га, са ке сом пу ном ра зних по ну да из ла зи човек у сво јим мла дим че тр де се тим го ди нама, не мно го ви ши, али знат но вит ки ји од ме не. За тва ра вра та, раз вла чи при јат но ли це уокви ре ном там ном цр ном ко сом у осмех и при ла зи ми. По ми шљам си гурно је по гре шио. Ко би из Сме де ре ва дола зио код нас? Ко ли ко се кун де до пу штају пре би рам по па ме ти... имао сам јед ног ви ше по зна ни ка из Ђур ђе ва гра да, али смо се не слав но раз и шли... си гур но је би ла гре шка. при чом ко ја се ла га но по че ла од мо та вати, још увек не пу штам у дво ри ште. - Е ви диш, на ста вља Де јан, јед но га да на, тво ја ба ка, ко ја је ина че ја ко воле ла свој род ни крај, до шла је у ка сар ну код ле ка ра. Ви де ла је нас ре гру те и пита ла да ли има ко га од По жа рев ца. Како та квих ни је би ло, за пи та ла је има ли ко га из ње го ве око ли не. Ја се ја вих, она ме за гр ли, по љу би, у ру ке тут не уна пред спре мљен ко мад па пи ра на ко јем је испи са ла сво је име, пре зи ме, број те ле фона и адре су, и ре кла да сам ја од са да па до кра ја вој ног ро ка њен син и да јој се ја вим кад год ми шта бу де тре ба ло. Сме шкам се. Иако се ни че га не се ћам, био сам за до во љан чи ње ни цом што ме је не ко 12 го ди на по сле ба би не смр ти поно во се тио на оно нај леп ше што сам од ње на у чио. Отва рам ка пи ју, ула зи мо у дво ри ште. Отац је умро Тре ба про на ћи сво је пе то кра ке Ба ка и ње не љу ба ви - Ми љан или Сте во? - пи та ме и пружа ју ћи ру ку раз би ја све мо је не до у мице. Ни је гре шка. Иако ми још увек ни шта ни је ја сно, чо век је де фи ни тив но био на пра вој адре си. Од го ва рам ко сам, пру жам ру ку и гледам јед на ко збла ну то. До да јем да Ми љан ви ше не жи ви на овој адре си и да је свеште ник у Ша шин ци ма. Ра чу нам: мо жда ње га не ко тра жи. Сме де ре во је крај у ко јем би он ла ко мо гао про на ћи при јате ља. - Да не бу де да из ми шљам, али и поми слио сам да је Сте во. Бра да ни је успе ла да са кри је об лик ли ца ко ји је остао не пр о ме њен за све ове го ди не, ка же ми не по зна ти и истог тре нут ка ми још те жу му ку на ва ли на ле ђа. У пи та њу је не ко ко нас при лич но до бро зна. И то за ду жи низ го ди на. - Ти се ме не не се ћаш? пи та ме. Ћу тим, гле дам... од рич но кли мам главом, по твр ђу ју ћи ње го ве слут ње. - Де јан... Ни шта. - Вој ник... Ни шта. - До но сио сам Ми ља ну и те би пе токра ке и оне зве зди це са чи но ва... Ћу тим. Ко нач но, ре шив ши да пре ки не агони ју, Де јан ми ре че да је го ди не сво је вој нич ке да не про во дио у ми тр о- вач кој ка сар ни. Од то га, го то во шест месе ци је по вре ме но жи вео у на шој ку ћи, у јед ној од со ба у ко ју смо, по што се тет ка уда ла и на пу сти ла по ро дич ни дом че сто сме шта ли оне ко ји ма је Ми тр о ви ца би ла ну жда. Са не ки ма смо би ли у срод ству, а не ке, по пут Де ја на до до ла ска у на шу ку ћу је два да смо и по зна ва ли. - Твој де да Сте во био је офи цир ЈНА, а ба ба На да ро дом од По жа рев ца, тач ни је од Алек сан дров ца? - Да, од го ва рам, али га осло бо ђен сум ње да се ра ди о за блу ди и оп чи њен Хо да мо спо ро. Де јан за гле да дво риште и стал но по на вља да му је све што у ње му има, пре 26 го ди на из гле да ло много ве ће. Се да мо под чар да кли ју. Ну дим га ра ки јом, пи вом, со ком... Тра жи са мо ча шу ми тр о вач ке во де. Не же ли ни шта ви ше. - Де да ти је исто био ди ван чо век. Сећам се, ка да је про шла за кле тва, а мо ји и ја ни смо има ли куд, ја се се тих оног папи ри ћа што ми је тво ја ба ка да ла, окренем те ле фон и ја ви се твој де да. Ја му се пред ста вим као вој ник, а он ме ни као ка пе тан у пен зи ји. Био сам ма ло за те чен, али смо се бр зо до го во ри ли. Сти гли смо у Ти ца но ву сви ђу ту ре и ма да смо имали и хра не и пи ћа са со бом, тво ји ни су хте ли ни да чу ју да би ло шта узму. Гости ли су нас до ка сно у ноћ, све док мо ји ни су оти шли за Сме де ре во. Ја сам та да пр ви пут пре спа вао у сво јој со би, а мезе и пи ће ко је смо до не ли, твој отац и ја од не ли смо вој ни ци ма у ка сар ну. Та да сам сте као ути сак да се ра ди о до стој ном на след ни ку сво јих ро ди те ља, што се касни је са мо по твр ђи ва ло. Не го... Ни сам те пи тао, где ти је отац... мај ка? - Отац је умро, ка жем ти хо годи не. Де да је умро а ба ка Мај ка је у бол ни ци, у по сти сво јој мај ци, па смо ку ћи са мо су пру га Сње жа на, ћерка Да ни ца и ја. Гла да ме не мо. Из очи ју из ро ни су за. За др жа се за крат ко, а по том сру чи низ ли це и не ста де у ша ка ма. Ћу ти и гле да у прав цу со бе у ко ју је по вре ме но, кад год је то же лео, до ла зио да од мо ри. Пи та ме ка ко се то све из де ша ва ло, ја му са му ком при чам о не ис прав ном пи што љу и кр ва вој не сре ћи чи ји сам био све док. Ћу ти још ви ше. Ти ши на гу ши раз го вор. - А мај ка? пи та дрх та вим гла сом. Јел' се про ме ни ла? Ка ко се она бе ше зове... На да, да као и ба ка. Се ћам се да је има ла гу сту, ду гач ку и цр ну ко су. То ми је нај ви ше оста ло у се ћа њу. При чам му... Сме њу ју се ре чи. Са знајем да је био на по слов ном пу ту, да га је тро ви на на ве ла у Ба чин це и да је, ка да је са знао да ће про ћи крај Ми тро ви це, мо рао да свра ти у на ше дво ри ште. По сле то ли ко го ди на, ни је за бо ра вио ни ули цу ни број. Про на шао нас је ла ко. Раз ми шљам... о Де ја ну, о на ма, о време ну ко је је про шло. О ње го вој ус хи ћено сти и не скри ве ној љу ба ви пре ма људи ма ко јих у дво ри шту у ко је је ушао више не ма. О по тре би да још јед ном отво ри ка пи ју дра ге му авли је и да у њој бу де пре по знат као што при ли чи си ну ка да се по сле ду гог пу та вра ти сво јој по ро ди ци. Те ле фон му зво ни, по сло ви су сти жу је дан дру гог. Од би ја по зи ве, из ви ња ва се, не же ли да оде. Че ка ће да се мај ка вра ти из бол ни це. Да ли смо то ми? Ка пи ја цим ну и мај ка се по ја ви у двори шту. Пи там га ти хо, да ли се про ме нила. Отва ра ши ром још увек вла жне очи и кроз сме шак по твр ђу је да је сте. Мај ка при ла зи, јед на ко збла ну то као и ја. Он јој се пред ста вља, али она не пре по знаје. Ћу ти, гле да... Де јан уста је, сте же јој ру ку, гр ли је и љу би. - Зар ме се ствар но не се ћаш? - Не баш мно го, од го ва ра мај ка. Ту жан је. Мо је не пре по зна ва ње ла ко је пре бро дио. Био сам ма ли. Мо же ми се и опро сти ти. При чом о ми тр ов ча ким дани ма, мај ци ко ја упо р но сто ји крај нас и гле да не где у да љи ну, по ку ша ва да осве жи се ћа ње. У јед ном тре нут ку, го то во не за ин те ресо ва но, мај ка по ру чу је да мо ра да оде до ком ши ја... по слом. Окре ће се и од ла зи, а Де јан и ја по но во оста је мо са ми. Он спушта гла ву. По сле не ко ли ко се кун ди ћу тања, по ку шао сам да по кре нем раз го вор. При ча ли смо о Сме де ре ву, Же ле за ри, о пла та ма и то ме ко ли ко се Ми тр о ви ца Пре два де сет и пет го ди на про ме ни ла. Ипак, то ви ше ни је био онај раз го вор. Ни је се за др жао ду го. Ре као је да мо ра да кре не, по ди гао се са сто ли це и оти шао. Пра те ћи га до ка пи је, по ми слио сам да мој Сме де ре вац ко га сам про шле неде ље по но во упо знао, ви ше ни ка да не ће свра ти ти у Ти ца но ву ули цу. У дво ри шту за ко је га ве жу не ки од нај леп ших тре нута ка у жи во ту и ко јег се са не ве ро ват ном ја чи ном се ћа ви ше не ма љу ди ко ји су га про зва ли си ном и бра том. Они ко ји су ту, или не мо гу да га се се те, или то не же ле да учи не. Док од ла зи, пи там се, да ли смо ми који смо оста ли иза сво јих оче ва и де до ва ма кар слич ни они ма чи ја име на и прези ме на но си мо? Је смо ли за бо ра ви ли на са ме се бе, про на шли на чин да од про пасти са чу ва мо нај вред ни је што има мо или смо ола ко до пу сти ли вре ме ну, му ка ма и про за ич ним сва ко днев ним по сло ва ма да нас са ме љу, уда ље јед не од дру гих и од љу ди ко ји ма смо упр кос го ди на ма не виђа ња и не по зна ва ња ипак оста ли дра ги? На дам се са мо да ће ми по се та Де јана Цвет ко ви ћа из Сме де ре ва по мо ћи да јед но га да на про на ђем све сво је за бо равље не и из гу бље не пе то кра ке. С. Лап че вић

23 Среда, 21. септембар ИРИГ ИЗ РА ДА ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ По тен ци ја ли ко ји се мо ра ју ис ко ри сти ти Гра до на чел ник Ферс мол да уру чу је по ве љу Дра га ну Дра ги че ви ћу о ком сеп тем бра ме се- Ту ри стич ка ор га- Тца, ни за ци ја Оп шти не Ириг, уче ство ва ла је у ор га низа ци ји два ва жна до гађа ја. Успе шно су одр жани 24. Пу дар ски да ни, при вред но-туристичкa манифестацијa по ко јој се Ириг пре по зна је најпре као под руч је бо гато род ним ви но гра ди ма, ква ли тет ним ви ном, и број ним ви на ри ја ма, али и као фру шко гор ско место ко је у по ну ди има разно ли ке и при ма мљи ве ту ри стич ке са др жа је. Са истим успе хом одр жан је у хо те лу Тер мал у Врдни ку, при вред ни фо рум под на зи вом По др шка раз во ју Оп шти не Ириг. Скуп је одр жан то ком по се те Оп шти ни Ириг деле га ци је не мач ког гра да Ферсмол да, ко ји се пре пет го ди на на ини ци ја ти ву ди рек то ра ири шке Ту ри стич ке ор га ни за ци је, Драга на Дра ги че ви ћа, ко ји је један пе ри од свог жи во та про вео упра во у овом гра ду, по бра ти мио са Врд ни ком. У ра ду фо ру ма су уз чел ни ке ло кал не са мо у пра ве Оп шти не Ириг, уче ство ва ли репу блич ки и по кра јин ски функ цио не ри, ми ни стар од бра не у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Зо ран Ђорђе вић, пот пред сед ник Скуп штине Ауто ном не по кра ји не Вој во дине, Да мир Зо бе ни ца, и по крајин ски се кре тар за ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву, Ог њен Бје лић, гра до на чел ник Ферсмол да, Ми ха ел Ме јер Хер ман, шеф Оде ле ња за кул ту ру Ам ба саде Не мач ке, Кри сти јан Рајс милер, по кра јин ски се кре а тр при Ми ни ста р ству за рад, ин те гра ције и со ци јал на пи та ња за област Се вер не Рај не-вест фа ли је, Торстен Клу те, и ди рек тор Фон даци је Кон рад Аде на у ер у Бе о- гра ду, Нор берт Бек ма ном. Након рад ног са стан ка одр жа на је и све ча на ака де ми ја у Ет но на се љу Врд нич ка ку ла. Том при ли ком го во ри ли су Сте ван Ка зи ми ровић, пред сед ник Оп шти не Ириг, Дра ган Мир ко вић по моћ ник ми ни стра по љо при вре де, Ми лан Ко ва че вић, за ме ник по кра јинског се кре та ра за обра зо ва ње, вла ди ка ба нат ски Ни ка нор, као и Ми ха ел Ма јер Хер ман, гра до начел ник Ферс мол да. Гра до на челник Хер ман, нај пре се за хва лио на го сто прим ству, ср дач ном прије му и на све му што су до ма ћи ни учи ни ли ка ко би се не мач ка деле га ци ја осе ћа ла при јат но и лепо, а по том на гла сио да обла сти из ко јих не мач ка стра на мо же да по ну ди по моћ и са рад њу, је су из обла сти ту ри зма, ко му нал не инфра струк ту ре, во до снаб де ва ња и упра вља ња от пад ним во да ма. - У овим обла сти ма има мо ис куства и же ли мо да то зна ње поде ли мо са Оп шти ном Ириг. Ка да је реч о при вред ној са рад њи, ту већ по сто је из ве сне ак тив но сти, и мно го не мач ких пред у зе ћа са сво јим ка пи та лом већ по слу је у Ср би ји. Ово је мој тре ћи до ла зак, и оно што ми се по себ но до па да је су пре ле па при ро да и кул ту ра ва шег на ро да. Им пре си о ни ран сам и уоче ним раз во јем ко ји се до го дио у пе ри о ду од мог послед њег бо рав ка ов де, пре две го ди не, ре као је Ми ха ел Ма јер Хер ман, и на гла сио да му је из у- зет но дра го што је по диг нут мост при ја тељ ства из ме ђу два на ро да. При сут ни ма се та ко ђе обра тио и Тор стен Клу те, др жав ни се кре тар за рад, ин те гра ци о на и со ци јал на пи та ња Се вер не Рај не-вест фа лије, и бив ши гра до на чел ник Ферсмол да. Он је то ком свог го во ра ис та као да је Врд ник из у зет но на пре до вао у сво јој ту ри стич кој по ну ди, и да ве ру је да ће сви потен ци ја ли ко је ова ба ња по се дује, без сум ње би ти мак си мал но про мо ви са ни и ис ко ри шће ни у бу дућ но сти. По том је Дра га ну Дра ги че вићу као ини ци ја то ру бра ти мље ња уру че на по ве ља гра да Ферс молда за Европ ско раз у ме ва ње, одно сно по ве ља за европ ску сарад њу и за јед нич ки рад, што је ина че пр ви пут да ову по ве љу до би је не ки стра ни држа вља нин. Ди рек тор ТО Ириг, у сми рај за вр шет ка 24. Пу дар ских да на, су ми ра ју ћи ре зул тате, сма тра да су оба до га ђа ја по твр ди ла да Ириг има сво ју ва жну по зи ци ју на ту ри стичкој ма пи Ср би је, и да ту ри стич ке ре су ре се ко је по се ду је, тре ба уз по моћ свих уна пре ди ти и раз ви ја ти. - На гра да ко ју сам до био од гра да Ферсмол да, при па да свим љу ди ма ко ји су ме подр жа ли у овој на ме ри, и би ли све ове го ди не искре на спо на ко ја је до при не ла раз во ју на шег при ја тељ ства и сарад ње. На дам се да ће се у будућ но сти та са рад ња ши ри ти на све обла сти људ ског де ло ва ња, на до бро бит свих гра ђа на, и да ће до при не ти раз во ју на ших оп штина. За до во љан сам ини ци ја ти вама ко је су на при вред ном фо ру му по кре ну те, и ве ру јем да је на кон пет го ди на, са зре ло вре ме за ре а ли за ци ју кон крет них по слова, по го то во у обла сти ту ри зма. Уче шће у ра ду пред став ни ка репу блич ке и по кра јин ске вла сти, до вољ но го во ри да је тре ну так да се на ша са рад ња по диг не на мно го ви ши ни во. Ве ру јем да ћемо већ у на ред ној се зо ни има ти мно го ве ћи број ту ри ста упра во из Не мач ке. Име Врд ни ка, и наши ту ри сти ки по тен ци ја ли ко ји ма ов де рас по ла же мо, већ су по знати сви ма у Ферс мол ду. Је дан број ста нов ни ка овог гра да је већ бора вио у Врд ни ку, и за хва љу ју ћи по зи тив ним и до брим ути сци ма који су по не ли са со бом ку ћи, ве лик је број оних ко ји тек на ме ра ва ју да нас по се те. Пот пу но сам си гу ран, да су пред на ма го ди не успе шне са рад ње, а и за кљу ци са одр жа ног фо ру ма, ука зу ју да ће то та ко и да бу де, ка же Дра ги че вић. Под се ти мо, да је у цен тру Врдни ка от кри ве на и та бла са на писом Трг при ја тељ ства, као знак ви ше го ди шње успе шне са рад ње Врд ни ка и Ферс мол да, и не го вања до брих од но са из ме ђу ова два ме ста. Са рад ња ко ја је по че ла пре ви ше го ди на на кул тур носпорт ском ни во, да нас је у фази озбиљ ног до го ва ра ња про јека та у обла сти раз во ја ту ри зма, еко ло ги је и уна пре ђе ња ло кал не за јед ни це. М. Нин ко вић БЕ О ЧИН СА СТА НАК ИЗ ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ЗДРА ВЉА До го вор о пред сто је ћим ак тив но сти ма Ми тар Ми лин ко вић, пред сед ник Оп шти не Бе о чин Про те кле не де ље у оп шти ни Бе о чин одр жан је пр ви радни са ста нак Стал не кон фе ренци је гра до ва и оп шти на, представ ни ка Ин сти ту та за јав но здра вље Вој во ди не и пред ставни ка оп шти не Бе о чин, чла но ва Са ве та за здрав ство. Те ма овог пр вог са стан ка би ле су над лежно сти ло кал них са мо у пра ва и ак тив но сти ве за не за нов За кон о јав ном здра вљу као и План и про грам ак тив но сти до кра ја го ди не. O уна пре ђе њу здра вља станов ни штва по др шком и ак тивно сти ма Са ве та за здрав ство је ди ни це ло кал не са мо у пра ве го во ри ле су Ја сми на Та насић, шеф Оде ље ња за друштве не де лат но сти Стал не конфе рен ци је гра до ва и оп шти на и пред став ни це Ин сти ту та за јав но здра вље Вој во ди не: Снежа на Укро пи на и Дра га на Ми ли ја ше вић. На са стан ку су, у име ло калне са мо у пра ве при су ство ва ли пред сед ник Оп шти не Бе о чин Ми тар Ми лин ко вић, за ме ник пред сед ни ка Ми лан ко Бје лобрк, пред сед ник Скуп шти не општи не Бе о чин Зо ран Сто ку ћа, на чел ни ца Оп штин ске упра ве Ка та ри на Осто јић- Илић, дирек тор До ма здра вља "Др Душан Са вић-до да" Ма со уд Моме ни Се де хи и чла но ви Са ве та за здрав ство. На са ста на ку је до го во ре на ди на ми ка сле де ћих саcтанака и ак тив но сти у то ку ок то бра ме се ца. C. H. Са ста нак у са ли СО Бе о чин Industrija mesa Šašinci "Nigde takvih delikatesa nema kao kod Nedeljkovića iz ravnoga Srema"

24 24 Среда, 21. септембар ПРО ЈЕ КАТ КО ЛИ КО НАС ИМА И НЕ МА НА ТА ЛИ ТЕТ У СРЕ МУ У ста ро па зо вач кој оп шти ни на та ли тет у бла гом по ра сту Од лу ке о ра ђа њу до но се се ин ди ви ду ал но, а по сле ди це тих од лу ка од ра жа ва ју се на дру штво у це ли ни. Др жа ва, а са мим тим, и ло кал не са мо у пра ве увек мо ра ју би ти спрем не да сво јим ме ра ма од го во ре на про бле ме де мо граф ског раз во ја Не га ти ван при род ни при раштај у Вој во ди ни се бе лежи од 1989.го ди не, а у цен трало ној Ср би ји од го ди не. Ме ђу тим, у пе ри о ду од до го ди не ми гра ци о ни сал до је ути цао на при род ни при ра штај у на шој зе мљи, па и у оп шти ни Ста ра Па зо ва. У том пе ри о ду, из ме ђу два по писа ста нов ни штва, и го ди не број ста нов ни ка у ста ропа зо вач кој оп шти ни се по ве ћао за ли ца. Ако по гле да мо ста ти стич ке по дат ке по по писи ма од Дру гог свет ског ра та на ова мо, број ста нов ни ка се стал но по ве ћа вао, сем по следњег по пи са. По по пи су из го ди не ста ро па зо вач ка оп штина је има ла ста нов ника, , , , и 2011.го ди не ста новни ка. У по след ње три го ди не, ка жу у ло кал ној са мо у пра ви, ако је су ди ти по упи су пр ва ка, на та ли тет је у бла гом по ра сту. Али, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се од лу ке о ра ђа њу до но се ин ди ви ду ал но, и да се по следи це тих од лу ка од ра жа ва ју на дру штво у це ли ни, по пу лаци о на по ли ти ка др жа ве, са мим тим и ло кал не са мо у пра ве увек мо ра би ти спрем на да сво јим ме ра ма од го во ри на про бле ме де мо граф ског раз во ја. То значи да по пу ла ци о на по ли ти ка тре ба да де лу је на оне чи ни о- це за ко је се по у зда но зна да су у осно ви узрок не до вољ ног ра ђа ња. Узро ци су број ни, од по ро дич них, вред но сних, друштве них, еко ном ских, здравстве них, ду хов них и тд., и због то га ак тив ним ме ра ма по пула ци о не по ли ти ке тре ба да се убла же. То се, сва ка ко од но си на по моћ по ро ди ца ма са де цом, на ве о ма ва жно ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, чу ва ње и за шти ту ре про дук тив ног здравља, по ве ћа ње зна ња о жи во ту и ра ђа њу, ме ња ње вред но сног си сте ма у све сти мла дих љу ди ко ји се све ка сни је од лу чу ју на ро ди тељ ство ко је под ра зу ме ва и лич ну жр тву, али и ства ра ње укуп ног окру же ња ко је по држа ва ра ђа ње и по ди за ње деце и ро ди тељ ство као уло гу и оба ве зу за цео жи вот чо ве чи ји. Има ју ћи све ово у ви ду, др жава сво ју по пу ла ци о ну по ли ти ку нај е фи ка сни је мо же да спро веде на ни воу ло кал не за јед ни це ко ја има оба ве зу да ус по ста ви сво је ме ре по пу ла ци о не по лити ке као до пу ну др жав них. Ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке Труд ни це су за до вољ не про гра мом Шко ли це - Пре за до вољ на сам, каже Са би на Вра њеш из Старе Па зо ве. До ста то га мо же да се на у чи, до да је Ива на Шор гић, та ко ђе из Ста ре Па зо ве док Ста ро па зов чан ка Је ле на Кне же вић ка же не знам шта бих без ове Шко лице, од лич но се осе ћам. Вио ле та Бо хоц ки и Да ни јела Ха џић, Ста ро па зов чан ке ис ти чу зна чај ових ве жби за њи хо во ста ње за при пре му Ива на Не на дић, са вет ник за за шти ту пра ва па ци је на та за по ро ђај, у то ку по ро ђа ја и на кон ро ђе ња бе бе. Је лена Ба јић из Ста рих Ба но ваца и Ти ја на Ву ли но вић из Ста ре Па зо ве ка жу да им сем оно га што уче, мно го зна чи и дру же ње и раз ме на ис ку ства са труд ни ца ма, док Ста ро пазов чан ка Ма ри ја Ран ко вић прак тич ну при пре му за поро ђај ста вља на пр во ме сто што им Шко ли ца за труд ни це успе шно пру жа. Оп шти на Ста ра Па зо ва, сем што је по год на за жи вот у смислу ње го вог ква ли те та јер, пре све га пру жа мо гућ ност за по слења, има низ ме ра ко ји ма ко ји ма под сти че љу де да се од лу чу ју на ра ђа ње ви ше де це. Имамо на при мер, Од лу ку о фи нансиј ској по мо ћи не за по сле ним труд ни ца ма и по ро ди ља ма ко ја је на сна зи од 2012.го ди не и на осно ву ко је се њи ма ис пла ћу је у то ку 12 ме се ци по месеч но. За тим, има мо Од лу ку о пру жа њу фи нан сиј ске по мо ћи пр во ро ђе ном де те ту не ве зано за оно што да ју Ре пу бли ка и По крај на. Зна чи, за пр во ро ђе но де те на ша оп шти на да је јед нократ ну по моћ у из но су 30 од сто од про сеч не про сеч не пла те у оп шти ни Ста ра Па зо ва - ка же на чел ник оп штин ског Оде љења за дру штве не де лат но сти, кул ту ру и ин фор ми са ње Жељко Шо ла ја и до да је да у општин ске ме ре ак тив не по др шке по ро ди ци спа да и ре гре си ра ње пре во за уче ни ка и сту де на та у из но су од 80 од сто це не карте, као и јед но крат не нов ча не по мо ћи мла дим та лен ти ма у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре и умет но сти, и на гра ђи ва ње учени ка основ них и сред њих школа ко ји су оства ри ли из ван редне ре зул та те на так ми че њи ма, ву ков ца и ђа ка ге не ра ци је. Он та ко ђе, у ве зи с тим до во ди и по ли ти ку ло кал не са мо у праве ко ја је обез бе ди ла усло ве да сва де ца с ње не те ри то ри је бу ду при мље на у пред школ ску уста но ву и да не ма ли сти че кања. Про ши ри ли смо ка па ците те и та мо где су не до ста ја ли, из нај ми ли смо објек те и опреми ли у Ста рој и Но вој Па зо ви и Ба нов ци ма, та ко да не ма мо ни јед но де те ни у Ра до сти, ни у По ле тар цу да ни је упи са но у вр тић. То је јед на од ме ра која охра бру је ро ди те ље да проши ре по ро ди цу јер зна ју да у сва ком мо мен ту сво је де те мо гу да сме сте у пред школ ску устано ву. На сме шта ју у ПУ По лета рац тре нут но има 1660-то ро де це, а у ПУ Ра дост има их око 1000 ис ти че на чел ник Шо лаја. По ње го вим ре чи ма у послед ње три го ди не, на та ли тет у оп шти ни Ста ра Па зо ва бе лежи бла ги раст гле да но по бро ју уче ни ка упи са них у пр ви разред основ не шко ле. Ове го ди не упи са но је 645 пр ва ка, про шле их је би ло 630, а прет про шле 620. Сем то га, на бла ги по раст при род ног при ра шта ја у ста ропа зо вач кој оп шти ни ин ди рек но ути че и до ла зак ин ве сти то ра, отва ра ње но вих по го на и за пошља ва ње љу ди што омо гу ћу је Жељ ко Шо ла ја, на чел ник за дру штве не де лат но сти еко ном ску са мо стал ност ко ја је пред у слов за сни ва ња по ро дице. Због по сла у ову оп шти ну се до се ља ва ју и љу ди из околних ме ста. - При вла че ње ин ве сти то ра је јед на од ме ра ко ја на шој општи ни по ла зи за ру ком, а што ин ди рект но ути че на по зи ти ван при род ни при ра штај. Љу ди дола зе за по слом и на се ља ва ју се код нас до да је Шо ла ја. Начел ник, та ко ђе под се ћа да се у ста ро па зо вач кој оп шти ни ве о- ма во ди ра чу на о здравствном ста њу ста нов ни шта, пре све га де це и омла ди не те да су у послед њих не ко ли ко го ди на све здрав стве не ам бу лан те ста ропа зо вач ког До ма здра вља обно вље не и опре мље не. Ка же да ни је би ло ни јед ног слу ча ја да се не ко жа лио да је не ко де те би ло ус кра ће но за не ку услугу или да ро и те љи ни су за довољ ни услу гом. То по твр ђу је и Ива на Не на дић, са вет ник за за шти ту пра ва па ци је на та општи не Ста ра Па зо ва. Она ка же да се, ре ци мо сви си стемстски пре гле ди де це пред школ ског уз ра ста оба вља ју у вр ти ћи ма, што зна чи да ро ди тељ не мо ра У Шко ли ци за труд ни це да из дво ји вре ме да де те од веде на си сте мат ски пре глед. Шко ли ца за труд ни це Шко ли ца за пси хо-фи зич ку при пре му труд ни ца за без болни по ро ђај у скло пу Цен тра за пре вен ци ју и по ли ва лент не патро на же До ма здра вља Јо ван Јо ва но вић Змај у Ста рој Па зови ра ди од го ди не. Школи цу за труд ни це во де об у че не се стре, а циљ је да се труд ни це и пси хич ки и фи зич ки спер ме за сам по ро ђај, као и за пе риод на кон по ро ђа ја. Оне ов де сти чу зна ња о ис хра ни то ком труд но ће, о фа за ма по ро ђа ја, о ди са њу и пси хо ре лак са ци ји, о до је њу и све му оно ме што их че ка на кон по ро ђа ја. Тре нут но има мо гру пу од де сет труд ница, од ко јих су две др гу го ротке, а оста ле пр во рот ке ре кла је Сне жа на Ни ко лин, глав на па тро на жна се стра. Про бе спро во ди мо два пу та не дељ но, по не дељ ком и пет ком. Ча со ви тра ју од 45 ми ну та до сат време на и са сто је се из те о рет ског и прак тич ног де ла, об ја шња ва се стра Ни ко лин и до да је да је код њих па тро на жна слу жба ве о ма раз ви је на и да об у хва та труд ни це и по ро ди ље и де цу од го ди не до че ти ри го ди не, као и хро нич не бо ле сни ке и осо бе ста ри је од 65 го ди на. У Шко ли цу за труд ни це, сем ста ро па зо вач ке оп шти не, мо гу да се при ја ве и бу ду ће мај ке из су сед них оп шти на као што су Ин ђи ја и Пе ћин ци и би ло је та квих слу ча је ва, под се ћа сестра Ни ко лин. При ја вљи ва ње се мо же оба ви ти сва ког рад ног да на у вре ме ну од се дам до девет са ти пре под не на те ле фон 022/ или лич но у просто ри ја ма Пре вен тив ног цен тра у Ули ци Кра ља Пе тра I број 3 у Ста рој Па зо ви. Г. Мај сто ро вић Про је кат Ко ли ко нас има и не ма на та ли тет у Сре му фи нан си ран је од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је

25 Среда, 21. септембар НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама МАРКЕТИНГ Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у Срем ској Ра чи. Комплет но ре но ви ра на. Ло кал. Огро ман плац. По вољ но. Тел: 065/ Про да јем 75 ари зе мље у Но ћа ју. Тел: 063/ Про да јем ку ћу на Цр ве ној че сми у Срем ској Ми тро ви ци ци, 180м2 две стам бе не је ди ни це плус га ра жа. Тел: 064/ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Про да јем ста ри воћ њак у по те су Кустиљ у Ле жи ми ру бли зу 14 ари. Тел: 069/ Из да јем по лу на ме ште ну ку ћу 180м2 у Ма лој Бо сни.тел: Про да јем јед но ју тро зе мље на дру му из ла зак Ла ћа рак ка Мар тин ци ма са леве стра не. Тел: 062/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у центру Но вог Са да, сло бод на од 1. ок тобра. Тел: и 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у стам бе ној згра ди бли зу Ви со ке школе за вас пи та че усе љивљ од 1.ок то бра. Тел: 063/ и 022/ Тра жим ци ме ра за ста но ва ње у Ка мења ру, ЦГ, на ме штен. Тел: 065/ Из да јем стан у Бе о гра ду, по вољ но за сту ден те ме ди ци не, др Н.Аћи мо вић. Тел: 063/ По тре бан на ме штен стан или ве ћа гар со ње ра од Тел: 065/ Про да јем стан у Но вом Са ду 98м2 идеал на ло ка ци ја, це на евра. Тел: 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у цен тру гра да са ЦГ. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан 46м2 на се ље Орао, ЦГ, пр ви спрат. Тел: 063/ Про да јем ку ћу ви кенд на се ље Ле жимир 220м2 ин фра струк ту ра сва, плус по моћ ни објек ти 60м2. Тел: 069/ Про да јем 54 ара зе мље Бе ше но вачки Пр ња вор атар Хор ва то вац. Тел: 063/ Про да јем ку ћу ( три це ли не укупно 200м2 ле гал но)са дво ри штем 10 ари, по моћ ним објек ти ма, ужи центар Ми тро ви це. Ло ка циј ска до зво ла за град њу. По год на за ма лу при вреду и ста но ва ње. Тел: 063/ и 022/ MАРКЕТИНГ Про да јем 93 ара зе мље код вој них обје ка та (на ман ђе ло шком пу ту. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Пла нин ској ули ци. Тел. 022/ СТА НО ВИ - Из да јем дво со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це са да љин ским греја њем. Тел: 064/ Из да јем дво со бан не не ме штен стан, цен тар, III спрат, те ле фон и цен трал но гре ја ње. Тел: 064/ Дво и по со бан стан 63м2 но во град ња, Вод на ули ца, по врат ПДВ-а, кли ма, пар кинг, оста ва. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан 100м2, ЦГ, Каме њар-. Тел: 065/ Prodajete ili kupujete nepokretnost? Angažujte posrednika u prometu nepokretnosti (Agenciju za nekretnine) koji poseduje licencu za rad - Из да јем дво со бан стан за сту ден те и уче ни ке у стро гом цен тру Срем ске Ми тро ви це, да љин ско гре ја ње, ТВ ин тер нет по себ но дво ри ште без бедно за уче ње без град ске бу ке. Тел: 063/ и 022/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан са ку па ти лом гре ја ње на гас, по се бан улаз. Тел: и 061/ Из да јем нов на ме штен стан у Но вом Са ду на Фу то шкој пи ја ци. Тел: 066/ Из да јем јед но со бан по лу на ме штен стан у Ма ти је Ху ђи. Тел: 061/ NA NOVOJ ADRESI Ribarske obale 4 Sremska Mitrovica - Стан 43м2 но во град ња, од ин ве стито ра, кли ма, пар клинг, оста ва, по врат ПДВ-а. Тел: 063/ Гар со ње ра 34м2, но ва, под но гре јање, туш ка би на, те ра са, пар кинг, остава, по врат ПДВ. Тел: 063/ Из да јем дво со бан на ме штен стан насе ље Ма ти је Ху ђи. Тел: 062/ и Rade Frajtović agent za nekretnine 063/ tel/fax 022/ Vojvođanskih brigada bb Sremska Mitrovica nekretninemitrovica.com OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 21. септембар МА ЛИ ОГЛА СИ СТА НО ВИ EKO sm TEAM - Про да јем дво со бан стан нов 45м2, ЦГ, Де ка нац, це на евра. Тел: 063/ Про да јем тро со бан стан 70м2 у на сељу Ма ти је Ху ђи ЦГ, лифт, Хит но. Тел: 065/ Čišćenje tepiha, itisona, mebla Kompletnog poslovnog i stambenog prostora Sremska Mitrovica ul. Laćaračka 21 Tel: 022/ mob: 064/ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa ВО ЗИ ЛА -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем Фи ат Бра во ди зел, го ди на про из вод ње Тел: 063/ Про да јем За ста ву 101 го ди на про извод ње ре ги стро ван до Тел:064/ NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Про да јем Пе жо ХДИ, го дина про из вод ње ре ги стро ван јун Тел: 063/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор IMT 533, го ди ште, у од лич ном ста њу, пот пуно ис пра ван. Це на по до го во ру. Тел: 022/ и 064/ По треб на по зај ми ца на 6 ме се ци са уго во ром и од го ва ра ју ћом ка ма том. Тел: 065/ Про да јем ка шу (си руп) од шишп ка и оста лог во ћа. Тел: 022/ От куп све жег и ква ли тет ног шип ка-60 ди на ра, ис пла та од мах. Тел: 022/ Про да јем трак тор 533 Фер гу сон- Брани слав. Тел: 064/ Про да јем ку ва ни па ра дајз у ста кле ној фла ши.120 ди на ра.тел: 022/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 060/ Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: 065/ и 060/ По треб на рад ни ца за обу ку и рад Фор ту ни фо то за ду жи пе ри од за вр шена сред ња шко ла по зна ва ње ен гле ског је зи ка, рад на ра чу на ру. Оста ви ти СВ у рад њи,. Тел:063/ и 022/ Про да јем тер мо пећ 6. Тел: 064/ Про да јем пар кет ја сен 60х70 и храст 500х62. Тел:065/ Си ту и ран го спо дин са но вим до маћин ством тра жи ис кре ну же ну до 45 го ди на ра ди дру же ња и бра ка. Тел: 064/ Ку пу јем раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску и по љо опре му, та њи ра че, пре кру па че, кру ња че, шраф шту ке, вин те, по љо привред ну, ет но и дру гу ан ти ку, бу тан боце и про да ја алу ми ни јум ске лам пе ри је и ли мо ва за по кри ва ње. Тел: 061/ Про да јем гра мо фон ске пло че лон глеј, син гли це на род на, за бав на и стра на му зи ка. Тел: 063/ Мо мак 47/178/73, црн, зго дан, тра жи ис кре ну, згод ну де вој ку до 37 го дина за озбиљ ну ве зу, брак, ко ја уме да во ли и да же ли да бу де во ље на. Тел: 063/ Из да јем га ра жу у на се љу Ма ти је Ху ђи у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 022/ По треб на не за по сле на же на до 55 го ди на за до жи вот ну бри гу по крет не бо ле сни це 62 го ди не у за ме ну за супер кон фо ран стан бли зу цен тра. Тел: 064/ и 064/ Про да јем пећ на чвр сто го ри во и мању пећ на плин. Тел: ОСБ пло че за по да шча ва ње кро во ва. Це на296дин/м2. Пре воз на адре су купца. Тел: 062/ SREMSKA POLJOPRIVREDA Stomatološka ordinacija Kralja Petra I br. 95a, Sremska Mitrovica 069/

27 Среда, 21. септембар Дом уче ни ка сред њих шко ла Срем ска Ми тро ви ца Број: 777 Да тум: Оглас о про да ји ства ри пу тем усме ног јав ног над ме та ња Овим пра ви ли ма се ре гу ли ше по сту пак јав ног над ме та ња аук ци је за прода ју по лов них ПВЦ бал кон ска вра та са про зо ром и уче нич ке сто ли це у власни штву До ма уче ни ка сред њих шко ла Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Пла нин ска 1, Срем ска Ми тро ви ца, ПИБ: , Ма тич ни број , ко га за сту па ди рек тор Ми лен ко То дић. Пред мет јав не про да је су ПВЦ бал кон ска вра та са про зо ром, чи ја је по чет на це на 4.000,00 ди на ра, и уче нич ке сто ли це чи ја је по чет на це на 300,00 ди на ра. Це не су са об ра чу на тим ПДВ-ом. Све оста ле ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон: 022/ За ин те ре со ва на ли ца мо гу раз гле да ти ства ри у вре ме ну од 09:00 до 11:30 ча со ва, да на го ди не, у про сто ри ја ма До ма уче ни ка сред њих шко ла Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Пла нин ска 1, Срем ска Ми тро ви ца,a про да ја истих год. у 11:00 ча со ва. Пра во уче шћа на јав ној про да ји усме ним јав ним над ме та њем има ју сва прав на ли ца, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца. Ства ри се про да ју по прин ци пу ви ђе но-ку пље но и не ће се при ма ти ни какве ре кла ма ци је. Де по зит се не по ла же. Ку пац је у оба ве зи да упла ти ку по про дај ну це ну са ПДВ-ом, пре пре у зи мања ства ри, на те ку ћи ра чун број: у ко рист До ма уче ни ка средњих шко ла Срем ска Ми тро ви ца. Ку пац ства ри обез бе ђу је уто вар и пре воз ства ри. У слу ча ју да ку пац ства ри у ро ку од 3 да на од да на ка да су му до ста вље ни за пи сник о про да ји ства ри и пред ра чун, не упла ти из нос за ко ји му је ста вр про да та, про да ја се у од но су на тог куп ца огла ша ва не ва же ћом и не мо же би ти по ну ђач у да љем по ступ ку про да је те ства ри, сход но чла ну 104. став 6. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји. Novine za savremenu poljoprivredu SREMSKA POLJOPRIVREDA Ди рек тор Ми лен ко То дић САЛОН ЗА ПСЕ "WHITEPEARL" Ул: Променада бб Сремска Митровица Тел: 069/ , 065/ / ПЕТ ШОП "ZOOX" Ул. Занатлијска бр. 22 Сремска Митровица Тел: 064/ , 064/ СЕР ВИС ЗА МО ТОР НЕ КО СА ЧИ ЦЕ И ТЕ СТЕ РЕ "ЕЛ КО ПРО МЕТ" Ул: Па лан ка бр. 50 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 069/ ГРЕ ЈА ЊЕ, ВО ДО ВОД, КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА "THER MO TE AM SM" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ ,065/ / ДЕ ЛО ВИ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ "D.O.O. ME GA LA GER" Ул: Па лан ка бр. 85 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 066/ / "АГРО - ИМВ" Ул: Па лан ка бр. 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 065/ / AУТО ДЕЛОВИ "ИНТЕР АУТО" Ул. Војводе Степе бб Сремска Митровица Тел: 022/ , 063/ ИНФО ВОДИЧ ВЕТЕРИНАРСКА И ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА "EQUUS-COOP" Д.О.О. Ул. Кузминска 29 Сремска Митровица Тел: 022/ Рума 022/ Ноћај 022/ ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА "ZOOX" Ул. Петра Прерадовића бр. 80 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ / КЕ РА МИ КА "М КЕ РА МИ КА" Ул: Па лан ка бр. 47 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ , 064/ / ДОО "Бел Керамика" Ул: Паланка бр 44 Сремска Митровица Тел: 022/ , 064/ РЕ СТО РА НИ "СТА РИ РУ БИН" Ул: Кеј ре ке Са ве бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 064/ "РИ БО ЛО ВАЦ" Вод на бб Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "МА ЛИ ПРИНЦ" Код Ро да цен тра Срем ска Ми тро ви ца Тел: 065/ "ЛО ВАЦ" Све тог Ди ми три ја 33 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ "СТА РА ПРО МЕ НА ДА" Про ме на да 31 Срем ска Ми тро ви ца Тел: 022/ SREMSKI POTRČKO SMS na broj Mail: Dežurna služba Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima tel: 022/ / / Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com

28 28 КУЛТУРА Среда, 21. септембар РУ МА ПРЕ КО ГРА НИ ЧНИ ПРО ЈЕ КАТ РУ МЕ И НА ШИ ЦА j У овај про је кат је укљу че но пет парт не ра, град На ши це, Оп шти на Ру ма, За ви чај ни му зеј На ши це и За ви чај ни му зеј Ру ма, као и Ло кал на ак циј ска гру па Кар ши ца из На ши ца У окви ру про гра ма пре ко гранич не са рад ње Ср би је и Хрват ске, Кан це ла ри ја за ло кал ни еко ном ски раз вој апли ци ра ла је у ју лу ове го ди не са про јектом Пу те ви ма Пе ја че ви ћа, са ци љем да се од до би је них средста ва из европ ских фон до ва, модер ни зу је стал на из ло жбе на постав ка у рум ском Му зе ју, ство ре усло ви за уре ђе ње ен те ри је ра и про сто ри ја за по ста вља ње ар хео ло шке, и исто риј ско-ет но ло шке по став ке. Јед на од про сто ри ја би ла би упра во по све ће на по роди ци Пе ја че вић и ба ро ну Мар ку Пе ја че ви ћу, осни ва чу Ру ме, ко ји је го ди не од лу чио да баш у ата ру се ла Ру ме, ју го за пад но од са мог се ла, и дуж пу та Ми трови ца Зе мун, из гра ди но во насе ље. На ме ра је да се, уко ли ко про јект бу де одо брен, ком плетна му зеј ска опре ма мо дер ни зу је и ино ви ра, да се из вр ши на бав ка са вре ме них апа ра та по треб них ли ци ма са по себ ним по тре ба ма. У кан це ла ри ји за ло кал ни економ ски раз вој ка жу да ће се од тих сред ста ва по ста ви ти на самом ула ску у Му зеј ди ги тал на табла ин фор ма тив ног ка рак те ра, а у свим са ла ма уста но ве би ли би по ста вље ни екра ни на ко ји ма би се сме њи ва ле ин фор ма ци је и садр жа ји ко ји го во ре о исто риј ском Са из ло жбе о Пе ја че ви ћи ма у Ру ми зна ча ју и жи во ту по ро ди це Пе јаче вић. У овај про је кат је укљу че но пет парт не ра, град На ши це, Оп шти на Ру ма, За ви чај ни му зеј На ши це и За ви чај ни му зеј Ру ма, као и Локал на ак циј ска гру па Кар ши ца из На ши ца. Укуп на сред ства која би на осно ву про јек та при пала Оп шти ни Ру ма и За ви чај ном му зе ју, из но се око евра. Не што ве ћи из нос оче ку је За вичај ни му зеј у На ши ца ма, јер према про јек ту пла ни ра но је из вође ње ин фра струк тур них ра до ва на са мој згра ди уста но ве у овом гра ду. Од го вор о то ме да ли ће се про је кат ре а ли зо ва ти, оче кује се у ја ну а ру на ред не го ди не. Са рад ња са ко ле га ма из Хр ват ске за по че ла је пре не ко ли ко го ди на, ка же Ђор ђе Бо шко вић, исто ричар, ви ши ку стос рум ског Му зе ја, ка да је Ру му по се ти ла де ле га ци ја му зеј ских рад ни ка из На ши ца и Оси је ка. - Они су већ при пре ма ли изло жбу о по ро ди ци Пе ја че вић, и та да су нам по ну ди ли да се укљу чи мо у тај про је кат. При суство ва ли смо отва ра њу ве ли ке из ло жбе Ли ков на ба шти на обите љи Пе ја че вић ко ја је одр жа на у Га ле ри ји ли ков них умет но сти у Оси је ку, го ди не. До го вор да се слич на из ло жба ор га ни зу је и у Ру ми, ре а ли зо ван је у ок то бру го ди не, ка да смо за јед но при пре ми ли из ло жбу под на зивом Вла сте лин ска по ро ди ца Пеја че вић у Сре му. По ро ди ца Пеја че вић по ве зу је гра до ве Ру му, Оси јек, На ши це и Ви ро ви ти цу, а ши ре су у ову при чу укљу че не и на ше ко ле ге из Бу гар ске, од но сно из Ма ђар ске, јер су Пе ја че ви ћи и у овим зе мља ма та ко ђе оста ви ли зна ча јан траг. Про шле го ди не смо за јед но при су ство ва ли ме ђу народ ном ску пу по све ће ном по ро дици Пе ја че вић, у ме сту Чи пров ци, у Бу гар ској, ода кле на вод но они и по ти чу ка же Бо шко вић. Он на во ди да би се зна ча јан део сред ста ва то ком ре а ли за ци је про јек та, утро шио за из ра ду анима ци је, од но сно вир ту ал ног оживља ва ња за о став шти не Пе ја че вића, као и свих дру гих екс по на та, ка ко би по се ти о ци у мо дер ној, 3Д тех но ло ги ји, мо гли да ви де ка ко је не ка да из гле дао цен тар гра да, и сви они нај ва жни ји објек ти ко је је ова вла сте лин ска по ро ди ца у Ру ми по ди гла. М. Нин ко вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ РУ МА ПО ЧИ ЊЕ КОН ЦЕРТ РУМ СКИХ БЕН ДО ВА - ПРО МО ФЕСТ Од мно штва при сти глих радо ва ода бра но је ше зде сетак де ла 38 ауто ра за уче шће на три на е стој по ре ду град ској Смо три ли ков ног ства ра ла штва ама те ра. Ра до ви су из ло же ни у Цар ској па ла ти, а при ли ком отва ра ња из ве ден је при го дан му зич ко-по ет ски пер фор манс и уру че не на гра де нај бо љи ма. Се лек тор ска ко ми си ја у са ставу мр Је ле на Се ку лић Во љанек ди пло ми ра ни сли кар, Са ња Јо ва но вић ма ги стар ли ков не кул ту ре и Та тја на Ма рељ Зече вић ди пло ми ра ни сли кар доде ли ла је на гра де ауто ри ма: 1. на гра ду Љи ља ни Опа чић, две дру ге на гра де при па ле су Брани ми ру Па вло ви ћу и Ми росла ву Би у ко ви ћу, 3. на гра ду је до био Срећ ко Ра ду ло вић. По хва ље ни су Ве сна Ран ђело вић Бар тош, Ми лош Свило кос, Ду шко Сте фа но вић и Ду шан Стој ко вић. Ка ко је при ли ком отва ра ња из ло жбе ис та кла Је ле на Се кулић Во ља нек пред сед ник Ко миси је, де ла ми тро вач ких ама тера, раз ли чи та по по из бо ру моти ва и при сту пу ли ков них техни ка, по ве за на су ис ко ра ком у свет ма ште и фан та зма го ри јом, те та ко чи не је дин стве ну из ложбе ну и кре а тив ну це ли ну. - Ви сте по во ка ци ји ле кари, прав ни ци, ин жи ње ри, али сте до бро до шли у свет сли карства и ли ков ним умет ни ци ма ама те ри ма је ла ко да по ста ну про фе си о нал ци. Сли ке призва не при зо ри ма из жи во та, на дах ну те не из ре ци овм спозна јом ду ше и нео бја шњи вом жуд њом за фре квен ци јом боја и об ли ка, чи не ово го ди шњу смо тру по себ ним кул тур ноумет нич ким до га ђа јем, ре кла је Се ку лић Во ља нек. Смо тру је ор га ни зо ва ла Уста но ва за не го ва ње кул ту ре На гра ђе ни сли ка ри са ор га ни за то ри ма Смо тре Срем, у чи је име се оку пљени ма обра ти ла ди рек тор ка Зори ца Ми шче вић ко ја је на гласи ла да је глав на иде ја би ла да се кроз ли ков ни из раз ис так не оно што у сре ди ни у ко јој аутори жи ве и ра де већ по сто ји, одно сно да му се да но ви, леп ши и бај ко ви ти ји тон. - На ша Смо тра про мо ви ше ли ков ну уме тост и раз ви ја ње ин ди ви ду ал не на да ре но сти у сфе ра ма у ко ји ма до сад ни је мо гла до ћи до из ра жа ја, до дала је Ми шче вић. За свој пр ве нац, сли ку У сласт пр во на гра ђе на Љи ља на Опа чић ис ти че да пред ста вља до бар под стрек за да љи рад. Ова на да ре на ама тер ка ис ти че да је тек на по чет ку сво је сликар ске ка ри је ре и да ће да ти све од се бе да по ве ре ње ко је јој је ука за но оправ да. С. Л. Већ 15. го ди ну за ре дом Омла дин ски са вет Ру ме ор га ни зу је Кон церт рум ских бен до ва - Про мо фест, а ове го ди не фе сти вал ће се одр жа ти у пе ри о ду од 24. сеп тем бра до 15. ок то бра. То ком фе сти ва ла би ће одр жа ни про мо тив ни концер ти ка ко бен до ва са те ри тори је рум ске оп шти не, та ко и нај пер спек тив ни јих аутор ских бен до ва Ср би је. Рок за при ја ву за ин те ре со ва них гру па, тра јао је до 7. сеп тем бра, и сво је учешће на фе сти ва лу је по твр ди ло укуп но 13 бен до ва. Док су бен до ви из рум ске оп шти не има ли мо гућ ност да се са мостал но при ја ве за на ступ, саста ви из Ср би је на фе сти вал до ла зе по по зи ву ор га ни за тора. Реч је о гру па ма за ко је орга ни за тор фе сти ва ла сма тра да пред ста вља ју осве же ње на рок сце ни Ср би је, ко ји мла дим румским бен до ви ма мо гу пред ставља ти при мер до бре прак се. Од бен до ва из рум ске оп шти не на сту пи ће, Де се ти круг, Ка е- лин фе ра, Ка ма ха ме ха, Но ус Тхаw, Па ра доск, Ре це си ја и Шук, а од са ста ва из Срби је на фе сти ва лу ће на сту пити 11 ми ну та, Бе о град-но ви Сад, Фан ки ста ње ума,бе о- град, Ир вас, Бе о град, Марко Алек сан дар Га јић, Бе о град, Пхо бос, Бе о град и Спрж, Ша бац. Фе сти вал је на осно ву кон кур са за про гра ме кул ту ре ко је ор га ни зу је НГО сек тор, суфи нан си ра ла Оп шти на Ру ма из бу џет ских сред ста ва. Ор га ни за то ри по зи ва ју све за ин те ре со ва не да по се те концер те, и пру же по др шку свим бен до ви ма. Пр вог да на фе сти ва ла, 24. сеп тем бра, на сту пи ће бен до ви Ир вас из Бе о гра да, Спрж из Шап цам и рум ски са став Ноус Тхаw. Фе сти вал се одр жа ва сва ке су бо те у До му омла ди не Ру ма од 21 сат, а улаз на све кон цер те је бес пла тан. М. Н.

29 Среда, 21. септембар КУЛТУРА 29 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ СИ НИ ШЕ КО РИ ЦЕ На ста ја ла на раз ли чи тим под руч ји ма, на мор ској оба ли, на пу чи ни, на но во сад ским ше та ли шти ма, ла ћа рач ким шо ро ви ма, у зби љи и се ћа њи ма ко ја се чи не жи вљим не го што се то и за ми сли ти мо же, Ко ри ци на књи га пред ста вља ауто би о граф ско шти во ко је је и по треб но и ва жно не са мо за дру штве ни и по ли тич ки, већ пре све га за књи жев ни свет П ро мо ци ја но ве књи ге Сини ше Ко ри це, пи сца, по ли ти ча ра, еко но мисте, пезнзи о не ра, ко лум ни сте Срем ских, Ла ћар ца, Ми тр овча ни на, Но во са ђа ни на, Сремца, чо ве ка је дин стве ног по тону, ду ху, иде ји и оку ко јем не про ла зи ни шта ва жно, одр жа на је про те клог пет ка у пре пу ној са ли чи та ли шта Би бли о те ке Гли го ри је Во за ро вић у Сремској Ми тро ви ци. По ред ауто ра ко ји је пу блици на дар по ну дио сво ју аутоби о гра фи ју и за јед нич ку био гра фи ју, са бра ну у Ожиљ ке вре ме на го во ри ли су и ње го ви при ја те љи Вла ди слав Ба та Ра да ко вић, Ду шан Лу кић и др Ми лош Зу бац. Књи га по треб на срп ском књи жев ном не бу Си ни ша Ко ри ца Ка ко је би ло ре чи, Ожиљци вре ме на пред ста вља ју једну од рет ких књи га на срп ском књи жев ном не бу о ко јој се гово ри ло и пре ње ног об ја вљи вања, за ко јом се тра га ло и пре не го што је угле да ла све тлост да на. На ста ја ла на раз ли чи тим под руч ји ма, на мор ској оба ли, на пу чи ни, на но во сад ским шета ли шти ма, ла ћа рач ким шо рови ма, у зби љи и се ћа њи ма ко ја се чи не жи вљим не го што се то и за ми сли ти мо же, Ко ри ци на књи га, ка ко је у сво јој бе се ди об ја снио др Ми лош Зец, предста вља рет ко ауто би о граф ско шти во ко је је, за раз ли ку од дру гих ко ји ма је књи жев но по ље по след њих го ди на пре пла вље но и по треб но и ва жно не са мо за дру штве ни и по ли тич ки, већ пре све га за књи жев ни свет. Је дин стве на по свом сен тимен ту, на би је на по ро дич ном ли ри ком, лич ним бо ли ма, лу тањи ма и тра га њи ма, ра до сти ма и ту га ма, но ва књи га Си ни ше Ко ри це, као је ре као Ба та Рада ко вић, пред ста вља је динствен те ста мент не јед не, не го чи та вог ни за са да већ из гу бљених ге не ра ци ја ко је су, оста јући не сна ђе не и не при хва ће не у вре ме ну ко је су дру ги за њих скро ји ли, на ста ви ле да ма штају и са ња ре о сво јим и за једнич ким уто пи ја ма. - Сво јим пе ром, ре као је Рада ко вић, Ко ри ца уред но беле жи не са мо свој, или жи вот сво је по ро ди це, не го и жи вот не ка да шње Ју го сла ви је. Он уред но пра ти све ње не успо не и па до ве, пред ста вља их кроз на ма зна не и не зна не љу де и си ту а ци је у ко ји ма су се ти Сини ши ни крај ње жи во пи сни лико ви на ла зи ли. Спа ја њем поро дич не исто ри је са исто ри јом др жа ве ко ју је ства рао и за коју се бо рио, Ко ри ца је оста вио и је дин стве но све до чан ство о не у га слом све ту иде ја ко је уме сто о се бич но сти, твр дичлу ку и без об зир но сти све дочи за јед ни штво, по сто ја ност, мо рал ност, љу бав, са мо свест, баш као што до ли ку је чо ве ку из ни клом из по зна те пар ти занске и бо рач ке по ро ди це, ка кве су би ле Ко ри це. Све до чан ство јед ног вре ме на, др жа ве, на ро да Као до бар по зна ва лац истори је, фи ло зо фи је, со ци о ло ги је, еко но ми је и ле пе књи жев но сти Ко ри ца је, пре ма ре чи ма Ду шана Лу ки ћа, сво јим по том ци ма, по ро ди ци и мно го бро јој пу блици ста вио на увид све до чан ство не са мо о свом, не го о вре ме ну чи твог јед ног дру штва, јед не др жа ве и ње ног на ро да, од носно ње них на ро да. По шту ју ћи пра ви ла пи са ња, при др жа вају ћи се же ље да ка же истину, Ко ри ца је, ре као је Лу кић, ствар ност са гле дао ре ал но и Ве ли ко ин те ре со ва ње Ми тр ов ча на ра ци о нал но, не ште де ћи ни се бе ни дру ге. - До са да шњи Ко ри цин рад, еко ном ски, по ли тич ки и књижев ни, је сте дра го це но иску ство ко је је сво је ме сто нашло на стра на ма књи ге ко ја је пред ста вље на јав но сти. Са сва ке стра не Си ни ши них ожиља ка ожи вља ва ју са да већ и за бо ра вље на вре ме на, љу ди је дин стве них суд би на и ка ракте ра, лир ске но те и тан ке, али сна жне не жно сти ко је аутор ис ка зу је пре све га пре ма сво јој су пру зи и по ро ди ци. Чи та о ци, на гла сио је Лу кић, не ће остати рав но ду шни на ауто ро ве ломо ве, тра га ња и из гнан ства. У њи ма пред став ни ци на ше, као и ге не ра ци ја ко је су до шле непо сред но иза нас, има ће прили ку пре по зна ју сво је ло мо ве и тра га ња, да се при се те време на соп стве ног спо ко ја и због вре ме на ко је до ла зи, су о че са те шким исти на ма ко је су спо кој сме ни ле бри гом. Не пр о грам ски ху ма ни зам Др Ми лош Зу бац, син песни ка Пе ре Зуб ца, по зна ник и при ја тељ Си ни шин и чи та ве ње го ве по ро ди це био је пр ви ко ји је на увид до био још увек не сре ђе ну вер зи ју Ожи ља ка. Као син свог оца, али пре и изнад све га, као ср би ста, књижев ник, умет ник и пре све га при ја тељ по ро ди це Ко ри ца, др Зу бац је већ та да, упр кос недо ста ци ма ко је је у пи сму свом при ја те љу и ста вио до зна ња, уви део сав по тен ци јал Ко ри циног де ла, пре по зна ју ћи у ње му не у си ље ни, не пр о грам ски хума ни зан, са о бра зан оно ме што аутор за и ста и је сте. - Ожиљ ци вре ме на имају до ми нант ну ху ма ни стич ку бо ју чо ве ко љу бља и бри ге за сва ко људ ско би ће, па је за то ово књи га ко ја ни ко га не може оси ро ма ши ти и увек бих је, баш као ру ко пис ко ји сам гле дао, пре по ру чио сви ма. Го во ре ћи о се би, Си ни ша нам за пра во го во ри о уде су целе јед не ге не ра ци је, оста вља нам све до чан ство из пр ве руке и ну ди струч но еко ном ско ве шта че ње ду ха вре ме на ко је ма ко ли ко нам се чи ни ло та ко, још увек ни је оста ло за на ма. Упра во због то га Ожиљ ци време на пред ста вља ју шти во ко је је пре ко по треб но не са мо српској књи жев но сти, не го и поли ти ци, еко но ми ји, со ци о ло гији. Оно ни је са мо се ћа ње, не го и пу то каз ко јег би у да ни ма у ко ји ма смо мо гли и те ка ко да се др жи мо, ре као је др Зу бац. Ра зна ме ста, љу ди и јед на во ља Са про мо ци је Го во ре ћи о на стан ку Ожиља ка аутор је ис та као да је књи га на ста ја ла уз до ста одри ца ња и још ви ше љу ба ви, на раз ли чи тим ме сти ма, ме ђу разли чи тим љу ди ма, али са је динстве ном во љом да се иза се бе оста ви за пис ко ји ће све до чи ти о јед ној по ро ди ци, се лу, др жави, вре ме ну и ети ци ко ја га је чи ни ла бо љим од да на ко ји су тре нут но на ши. Аутор ни је за бо ра вио да захва ли сви ма ко ји су му по мо гли да Ожиљ ци вре ме на угле дају све тлост да на, они ма ко ји су га те ра ли да пи ше и у да ни ма ка да је ве ро вао да ње гов рад не ће до спе ти до пу бли ке, баш као и они ма ко ји су му кроз колум не ко је об ја вљу је, по ста ли дру га ку ћа, но ви-ста ри при јате љи. - За хвал ност ду гу јем сви ма ко ји су свих ових го ди на, ка да је би ло ле по и ка да је би ло тешко, би ли уз ме не, они ма ко ји су ме раз у ме ли и по др жа ва ли и он да ка да дру штво ко је сам гра дио то ви ше ни је чи ни ло, ре као је Ко ри ца и до дао: - Моји Ожиљ ци су оту да и њи хо ви Ожиљ ци и ма ко ли ко из гле дало нео бич но, упра во су Ожиљци оно што нас и да нас спа ја. А при зна ће те да то сви ма на ма и ни је мно го чуд но. С. Лап че вић М. Ми ле у снић

30 30 Среда, 21. септембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН ШЕ СТИ ШТРУ ДЕЛ ФЕСТ Нај бо ља је гр гу ре вач ка штру дла По бед нич ку штру длу је уме си ла Све тла на Де ја но вић из Удру же ња же на Фру шко гор ке из Гр гу ре ва ца, док је дру го ме сто при па ло Еми ли ји Ви та со вић, а тре ће Удру же њу же на Ру зма рин из Го лу би на ца Ше сти пут за ре дом Не мачки кул тур ни цен тар Ге те из Срем ске Ми тро ви це, за једно са Уста но вом за не го ва ње кул ту ре Срем и Ви со ком шко лом стру ков них сту ди ја за обра зова ње вас пи та ча и по слов не ин фор мати ча ре Сир ми јум, а уз по др шку Гра да Сте ван Цех Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо вао је Штру дел фест. Ова ма ни фе ста ци ја, на којој је уче ство вао ве ли ки број так ми чар ки и удру же ња же на из це лог Сре ма, одр жа на је у су бо ту у про сто ри ја ма Ви со ке шко ле Сир ми јум. За нај бо љу штру длу, у кон ку рен ци ји од 26 ко ли ко их је би ло на так ми чењу, иза бра на је она ко ју је умеси ла Све тла на Де ја но вић из Удру же ња же на Фру шко горке из Гр гу ре ва ца, дру го ме сто је осво ји ла Еми ли ја Ви та совић, док је тре ће ме сто при пало Удру же њу же на Ру зма рин из Го лу би на ца. Ово је од лу чио жи ри у са ста ву: Ми хај ло Проко пић, Или ја Це ро вић, Светла на Ста ни шић, Бо са Јања нин и Јул ки ца Ђур ђе вић. На гра де је уру чи ла проф. др Гор да на Ми ја и ло вић, ди ректор ка Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја Сир ми јум. Ван конку рен ци је би ла је штру дла ко ју је на по клон до не ла На таша Це ро вић. По бед ни ца Све- По бед нич ка штру дла Све тла не Де ја но вић из Гр гу ре ва ца тла на Де ја но вић ре кла је да чла нице Удру же ња же на Фру шко гор ке учеству ју сва ке го ди не ре дов но на овој ма ни фе ста ци ји, те да су до са да два пу та осва ја ле друго ме сто и до да ла: -За то ме са да ова пр ва награ да по себ но ра ду је, јер сам у штру длу ко ју сам уме си ла, осим пу но ма ка и ора ха, уло жи ла и мно го љу ба ви. Ово ми је ве лики под сти цај и за на ред на учество ва ња, а штру длу сам пе кла у сме де рев цу, па је мо жда и због то га по себ но уку сна. У име Гра да Срем ска Митро ви ца, Оп штин ске упра ве за кул ту ру, Фе сти вал је отво рио Зо ран Ми шче вић. Он је нагла сио да је Штру дел фест ушао у зва нич ну ту ри стичку по ну ду Срем ске Ми тро ви це пре ко Ту ри стич ке ор га ни за ције Гра да, те да је био пред стављен и на ово го ди шњем Сај му ту ри зма. Је дан од ор га ни за то ра Стеван Цех, пред сед ник Не мачког кул тур ног цен тра Ге те из Срем ске Ми тро ви це, ре као је да Штру дел фест сва ке го дине при вла чи све ве ћи број учесни ка, те да ње го во одр жа ва ње по ма жу све ин сти ту ци је гра да. -Овај, ше сти по ре ду је треба ло да се одр жи у ма ју, али смо га због фи нан сиј ских разло га по ме ри ли за сеп тем бар. У ово го ди шњој ма ни фе ста ци је уче ство ва ле су чла ни це удруже ња же на из свих ме ста у Сре му, од Гр гу ре ва ца, Чал ме, Сур чи на, пре ко Го лу би на ца, Ку пи но ва, па све до Срем ске Ми тро ви це - ре као је Сте ван Цех, пред сед ник Не мач ког култур ног цен тра Ге те. По ред штру дли, за по се ти о це ма ни фе ста ци је при пре мљен је Жи ри оце њу је штру дле и ра зно вр стан кул тур но уметнич ки про грам у ко јем су учесто ва ли: КУД Бо сут из Бо су та, пе сни ки ње Мир ја на Мар ковић и Љи ља на Санадрoвић, Там бу ра шки ор ке стар Жељ ко Хо до ба и при ја те љи, уче ни ци ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пинки, де чи ји хор Пи ко ло и учени ци Му зич ке шко ле: Та тја на Им бри шић, Са ра Ни ко лић и Ог њен Ни ко ла је вић. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић

31 Среда, 21. септембар Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Служба за односе са потрошачима 022/ Бесплатна телефонска линија 0800/ Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Це на га са и га сног при кључ ка Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње, ко ја је утвр ђе на Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, при ме њу је се од 1. ју ла го ди не, и из но си 28,45 ди на ра/м3 за ка те го ри ју до ма ћин ства, док за ка те го ри је оста лих по тро ша ча на јав ном снаб де ва њу из но си од 25,44 ди нара/м3 до 26,12 ди на ра/м3. ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца на ста вља са при кљу че њи ма но вих ко рисни ка на га сну мре жу, уз из ме ње ну це ну при кључ ка. Но ва це на га сног прикључ ка, са ПДВ-ом, из но си ,40 ди на ра. По пуст од пет од сто оства ру је се упла том су ме од јед ном и та да је це на при кључ ка ,60 ди на ра. Бу ду ћи по тро ша чи га са при кљи чак мо гу да пла те на шест или 12 ра та, али уз упла ту аван са од 25 од сто ,10 ди на ра са ПДВ-ом. СКАНДИНАВКА АУТОР: ЈОВАН ВУКОВИЋ МЕСТО НА ЈУГУ ФРАНЦУС- КЕ ПОЗНАТИ ПИСАЦ ИЗ ИРИГА (ВИДИ СЛИКУ) ПОТВРДА О КВАЛИТЕ- ТУ (МН.) СТАН, ПРЕБИВА- ЛИШТЕ СКУП ОР- НАМЕНАТА НА НЕКОМ ПРЕДМЕТУ ГРАД У СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Ста рач ки, оро нуо, 7. Пи ка вац, чик, 13. До бро си ту и- ран, бо гат, 14. Озна ка за па ра, 15. Ру ско жен ско име, 16. При ча, пре да ње, 17. Вр ста пе ра ди, 20. Ме ра за зе мљи ште, 21. Хе миј ски знак за ер би јум, 23. Скан ди нав ска др жа ва, 25. Наш про сла вље ни фи зи чар, ро дом из Ба на та, 29. Ме ра за зе мљи ште, 31. Аме рич ки ком по зи тор, Пор тер, 32. Хе миј ски знак за ни тон, 33. Ме ра за па пир, 35. Гор њи део ку ће, 37. Аме рич ки глумац, Мар фи, 38. Ве ли ка ма са сне га, усов, 40. Глав ни град Тек са са, 42. Рав но ду шност, оту пе лост, 43. Стр ка, ме теж. ГРАД У ЈАПАНУ НАСЕЉЕ У ОПШТИНИ ЦЕТИЊЕ МУШКО ИМЕ ХОЛАНД- СКИ ФУДБАЛЕР, ЈАП ДЕО ЕЛЕКТРО- ИНСТАЛА- ЦИЈЕ ВОЗИЛА БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ УС ПРАВ НО: 1. Оса си ме три је, 2. Му сли ман ско му шко име, 3. Мај ка Ози ри са и Изи де, мит, 4. Ини ци ја ли ле ген дар ног гол ма на ФК Пар ти зан, 5. Без бој ни ми тр о пре маз, 6. По зи тив на елек тро да, 7. Окру гло сло во, 8. Део гра мо фо на, 9. Бој ни по клич, 10. Ауто о зна ка за Шид, 11. Жен ско име, 12. Про сто ри ја за изо ла ци ју за ра зних бо ле сти, 14. Ра до ви, ак тив но сти, 18. Ста ро жен ско име, 19. Про свет на уста но ва, 22. Ауто о зна ка за Ки кин ду, 24. Ауто ном на по кра ји на, 25. Ре ка у Ср би ји, 26. На ди мак Мо ни ке Се леш, 27. Озна ка за ули ца, 28. Ин диј ски оке ан, 30. При пад ник арап ског на ро да, 34. Нај ве ћа жи во ти ња, 35. По ка зна за ме ни ца, 36. Сор та гро жђа, 37. Кра ће име Оти ли ја, 39. Ауто о зна ка за Ниш, 41. Хе миј ски знак за ко си тар. Са ста вио: То ми слав Зе ман ОДЕЉАК, АЛИНЕЈА (ЛАТ.) ПРВО СЛОВО ОДУШКА (МЕД.) СИМБОЛ МОЛИБ- ДЕНА ОНАЈ КОЈИ КАЛЕМИ ДИВЉУ ВОЋКУ (ЛАТ.) СИМБОЛ ВОДОНИКА ЖИТЕЉ СТАРЕ АОНИЈЕ СОБА ЗА ПРИЈЕМ ГОСТИЈУ ТЕНИСЕР, МИЛОШ НЕКВАЛИ- ФИКОВАН НОСНИ СУГЛА- СНИК ПОДРАЖА- ВАЛАЦ КОПНО ОКРУЖЕ- НО ВОДОМ ВАТРЕНЕ ПРИСТА- ЛИЦЕ НЕКЕ ВЕРЕ ЖЕНСКО ИМЕ САВЕЗ КНЈИЖЕВ. СРБИЈЕ АТОМСКА ТЕЖИНА УЗРОЧНА СВЕЗА РАДНИК С ЕКСПЛОЗИ -ВОМ ЖЕНСКО ИМЕ ТЕМЕЉИ- ТОСТ СУСЕДНА СЛОВА ПЛАНИНА У БУГАР- СКОЈ АРТИЉЕ- РИЈА (СКР.) РАСПАЉИ- ВАТИ ВАТРУ ХВАТАЊЕ ДИВЉАЧИ КОЈЕ ЈЕ У ОНО ВРЕМЕ КОЗАЧКИ ПОГЛАВИ- ЦА (МН.) ИТАЛИЈА ОЗНАКА ЗА ОБИМ ВРСТА ПИЛОТСКЕ АКРОБ. ГРАД У ТУРСКОЈ ВРСТА МУСЛИМ. МОЛИТВЕ ГЛУМИЦА МАНЧИЋ АМЕРИЧКА ТВ НАГРАДА СУДОКУ ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА РАЗРЕД ОЗНАКА ЗА МЕТАР ФИЛОЗОФ, КАРЛ АУТО- ОЗНАКА ЗА МАЂАРСКУ АТЛЕТСКИ (СКР.) ЛАУФЕР ВИЦЕВИ Најтужнији виц на свету: Плавуша се офарбала, Мујо и Хасо су умрли, а Перица завршио школу. Цига отворио радњу за фарбање аута. Прилази муштерија и упита: - Каква ти је гаранција? А цига ће на то: - Три кише, брате! 9 5

32 32 Среда, 21. септембар ШИД НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОМ ВА ША РУ Тр гов ци за до вољ но тр ља ли ру ке Пра ва лет ња тем пе ра ту ра и 30 сте пе ни Цел зи ју со вих, ко ли ко је би ло про те клог четврт ка, из ма ми ли ли су ве ли ки број Ши ђа на, као и по се ти ла ца из су сед них ме ста, да у пре поднев ним са ти ма про ше та ју тради ци о нал ним шид ским ва шаром. Би ла је то при ли ка да се ку пи оно што је нај по треб ни је, а што је на те зга ма знат но јефти ни је не го у рад ња ма, да се по је де ко мад вру ћег јаг ње ћег или свињ ског пе че ња и да се срет ну при ја те љи и по зна ници са ко ји ма се у про ла зу увек раз ме ни по не ка реч. С об зи ром да је школ ска го ди на већ по че ла, а зи ма и пра вље ње зим ни це на прагу, тр гов ци су би ли за до вољни про да јом. Нај ви ше су би ли тра же ни оде ћа и обу ћа. Комплет жен ске тре нер ке мар ке На ва ша ру за сва ко га по не што ади дас ко штао је дина ра, до њи де ло ви тре нер ке ди на ра, ма ји це су би ле 400 ди на ра, а па ти ке од Пра се ће пе че ње ди на ра до ди на ра. Ве ли ко ин тере со ва ње је, као и на сва ком ва ша ру, вла да ло за до њи веш, јер је це на од 50 ди на ра по кома ду би ла ду пло јеф ти ни ја него што је то ина че на пи ја цама, као и за пе шки ре, ко ји су се кре та ли од 180 за тур ски, до 350 за ма ке дон ски, док је вели ки пе шкир за ку па ње ко штао 400 ди на ра. С об зи ром на хадни је да не ко је пред сто је, траже не су до ста би ле и тер мо чара пе, чи ја је це на из но си ла за три па ра 250 ди на ра. Осим оде ће и обу ће, ве ли ка је по ну да би ла и ала та и резер вних де ло ва за по љо привред не ма ши не, с об зи ром да су ра до ви на њи ва ма ових да на у пу ном је ку. Та ко су се фа ро ви за трак то ре про да вали по це ни од 700 ди на ра, кочи о ни ци лин дри ди на ра, ла ме ле ди на ра, штоп све тла од 300 до 700, ко ли ца ди на ра, док су по лов не ауто гу ме са фел на ма ну ђе не по це ни од 30 евра. У по ну ди је би ло до ста и слат ки ша, кан ти ца кре ма у пако ва њу од 300 гра ма ну ди ла се по 180 ди на ра, сви ле не бом боне би ле за 30 ди на ра па ко ва ње од 100 гра ма, док је мед био 400 ди на ра по те гли. До ма ћи це су углав ном ку пова ле по вр ће за зим ни цу, нај више кор ни шо не по це ни од 100 ди на ра, за тим кар фи ол ко ји је Ала ти и ре зер вни де ло ви нај тра же ни ји био 80, бо ра ни ју по 120, па радајз 50, па при ку цр ве ну 80 и ку пус по 40 ди на ра. Го то во сви про дав ци сло жи ли су се у једном, а то је да су нај бо ље муште ри је на ва ша ру ком ши је које до ла зе из су сед не Хр ват ске и Бо сне, јер је њи ма у Ши ду све знат но јефт ни је у од но су на це не у њи хо вим про дав ница ма. А кад се умо ре од па за ра, мно ги су пре дах тра жи ли уз хлад но пи во и вру ће пе че ње, за ко је је по кли о гра му тре бало из дво ји ти ди на ра за пра се ће, од но сно ди на ра за јаг ње ће. С. М. - М. М.

33 Среда, 21. септембар На осно ву За кључ ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2016-II од го ди не, Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу за одр жа ва ње стам бе ног и по слов ног про сто ра Град ско ста но ва ње Срем ска Ми тро ви ца из Срем ске Ми тро ви це, об ја вљу је О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА У ПО СТУП КУ УСМЕ НОГ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА на сле де ћим ло ка ци ја ма: - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици, у на се љу Ма ти је Ху ђи број 83-83с, повр ши не 168,77 м2, (пр ва зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 566,00 дин/м2 без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди нара, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у на се љу Ма ти је Ху ђи број 91, по вр ши не 22,03 м2, (пр ва зо на), по чет на ме сеч на за купни на 566,00 дин/м2 без ПДВ-а, де по зит у из носу тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у на се љу Ма ти је Ху ђи број 63, по вр ши не 13,07 м2, (пр ва зо на), по чет на ме сеч на за купни на 566,00 дин/м2 без ПДВ-а, де по зит у из носу тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у ули ци Же ле знич ка број 56, по вр ши не 33,08 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за купни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из носу тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у ули ци Же ле знич ка број 56, по вр ши не 19,20 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за купни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из носу тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у ули ци Ар се ни ја Чар но је ви ћа број 1, повр ши не 20,33 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро вици у ули ци Ше ћер со как број 61, по вр ши не 18,20 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за купни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из носу тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци у ули ци Ста ри шор број 78, по вр ши не 18,00 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор број 2. у Мар тин ци ма у скло пу Згра де Кул ту ре у ули ци Рад нич ка број 8., по вр ши не 15,00 м2 (тре ћа зо на), по четна ме сеч на за куп ни на 178,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не 8.010,00 ди на ра, без ПДВ-а. - По слов ни про стор у За са ви ци I, у ули ци Пе ке Дап че ви ћа број 93, по вр ши не 139,15 м2 (тре ћа зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 178,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. УСЛО ВИ ЗА КУ ПА И УЧЕ ШЋА НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са индек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци Ср би ји; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за пре о ста ли пе ри од тра ја ња за ку па, хи по те ком, бан кар ском га ран ци јом или од го ва ра ју ћом ме ницом; - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко лико иста ни је оп те ре ће на хи по те ком) или де ла не по крет но сти ко ји ни је оп те ре ћен хи по те ком (уко ли ко је не по крет ност већ оп те ре ће на хи поте ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез беђе ња бан кар ске га ран ци је пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос за куп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном стању; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти из вр ше на на кон упла те за куп ни не и до ста ве зало жне из ја ве (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка као сред ство обез бе ђе ња); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. - У по слов ном про сто ру мо гу се оба вља ти све де лат но сти осим про из вод них. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПИ СМЕ НУ ПРИ ЈА ВУ ДО СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из (АПР-а), фи зич ка ли ца: ко пи ју лич не кар те, пред у зет ни ци: из вод из (АПР-а) и фо то ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ста вља По ну да или са гла сност банке о из да ва њу га ран ци је, од но сно блан ко ре гистор ва ну ме ни цу пот пи са ну са кла у зу лом " БЕЗ ПРО ТЕ СТА" и "БЕЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА" са ме нич ним овла шће њем, уз оба ве зну кла у зу лу о укљу че њу ра ста ин дек са по тро шач ких це на 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун За ку по дав ца код Ban ca In te sa број: До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за уче шће на јав ном огла су за да ва ње по слов ног про сто ра у за куп, упла том на рачун број: , свр ха упла те: Град ска ад ми ни стра тив на так са, при ма лац: Буџет Гра да Срем ска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну За ку по дав ца о тр жи шној вред ности не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); Уче сник огла са чи ја по ну да ни је утвр ђе на као нај по вољ ни ја, има пра во на по вра ћај де по зи та у ро ку од осам да на од да на спро во ђе ња по ступка јав ног над ме та ња, без об ра чу на те ка ма те, уз ума ње ње за 5% на име тро шко ва спро во ђе ња по ступ ка по огла су, на број ра чу на на ве де ног у по ну ди. Де по зит се не вра ћа уче сни ку огла са ко ји од у- ста не од сво је по ну де, а дао је нај по вољ ни ју пону ду, од но сно уче сни ку огла са ко ји не за кљу чи уго вор са ЈП Ди рек ци ја у ро ку од осам да на од да на до но ше ња ко нач ног ак та. На кон спро ве де ног по ступ ка усме ног јав ног над ме та ња Дру штво ће са бу ду ћим За куп цем закљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. За ин те ре со ван ли ца мо гу по слов ни про стор ви де ти сва ког рад ног да на од до часо ва, до ис те ка ро ка за пре да ју при ја ве. За ин те ре со ва ни пи сме не При ја ве уз до ку мента ци ју до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са назна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре сова но ли це ја вља на адре су: Град ско ста но ва ње д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, из Срем ске Ми трови це ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње пи сме не При ја ве, је 8 (осам) да на од да на об ја вљи ва ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња, бла го вре ме не при ја ве, су са мо оне ко је стиг ну на на зна че ну адре су до да ту ма и ча са на ве де ног у Огла су. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ у 14:00 ча со ва. Не пот пу не и не бла го вре ме не При ја ве се не раз ма тра ју. Усме но јав но над ме та ње, ће се оба ви ти у по слов ним про сто ри ја ма Град ско ста но вање д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца из Срем ске Митро ви це, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. Да на го ди не (че твр так) у 14:15 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл. прав ник, тел: 064/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Са ња Ми хај ло вић, Марија Балабановић, Мирослав Нинковић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 21. септембар Дана навршава се пет тужних година како није са нама наш драги Дана навршава се две тужне године од губитка нашег драгог и вољеног Аце. БОШКО ГАЈИЋ Дани пролазе ниједан без сећања на твоју неизмерну љубав. Доследни свакој твојој речи с поштовањем успомену на све тренутке проведене стобом чувају твоји најмилији. Супруга Верица са децом БОРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР АЦА Успомену на тебе увек чувамо. Тетка Даница и брат Никола са породицом. КУЛИЋ ДЕЈАН Знамо да и са неба пазиш на нас. Зато ћемо се увек трудити да будеш поносан и срећан због својих најмилијих. Твоје Дејана, Андреа и Анастасија, мајка Софија и супруга Весна. Дана навршава се седам тужних година од како нема мог јединог брата Сећање Прошло је шест месеци од када ниси са нама ДУШАН ВУЛЕТИЋ из Кузмина Недостајеш ми много. Увек си у мом срцу и мојим мислима. Твоја сесреа Аница. ВЕСНА ЈАНКОВИЋ ПАВИЋ Увек ћемо Вас волети Зоран, Александар, Мира. МИЛАН ЈАНКОВИЋ Прошле су две тужне године од како није са нама наш драги Дана навршава се 10 година како није са нама наш вољени тата СВЕТОЗАР НОВАКОВИЋ ЦВЕЋЕ И даље те волимо, живиш у нашим срцима. Твоји Веселинка, Александар и Звездан са породицом. МИЛАН УМЕТИЋ Хвала ти за пружену брижност, топлину и пожртвовање. Заувек ћемо те се сећати са љубављу и поштовањем. Твоји Бошко, Верица, Весна и Слободанка. БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВ Заувек ћеш остати у нашим срцима. Твоја супруга Данилка, деца, унуци и праунуци. Сећање на нашег драгог супруга и оца МОСКАЉ БРАНКА Године пролазе, а сећања на тебе остаје заувек. Јелица, Љубомир и Јасмина. Дана на пут без повратка отишао је наш дека, прадека РАДИВОЈ НИНИЋ БАЋА Живот је тренутак, а сећање на изгубљене драге особе су вечна. Твоји Жељко, Марија, Жељана и Јована. Твој лик у мом оку твоје име на мојим уснама твој дом у мом срцу. Заувек. Реци... Где си... што те нема МИКИ Рука твоја у мојој руци нек вечно почива. Воли те твој Швраћко. Дана навршава се тужна година откако нас је напустио наш вољени ДУШАН ЈАКИЋ Дани пролазе, а туга остаје. Никада те нећемо избрисати из наших сећања. Заувек ћете волети твоји супруга Наста, син Стевица, ћерке Даница и Љиља са породицама. Помен сину и мајци ГОРАН ПУЂА ПАВА БЕЛИЋ Како тугу да преболим кад ми срце растргано, како душа да ми дише кад светлости нема више. Неутешна Драгица Дана 22. септембра навршава се 10 година како нас је напустио наш СИМА МАРКОШ Ожалошћени супруга Љиљана, син Жељко и ћерка Јелена са породицама и породица Бандо Стипе. МАРКЕТИНГ SREMSKA POLJOPRIVREDA

35 Среда, 21. септембар Дана изненада је преминуо Помен 23. септембра навршава се три године од како није са нама наш вољени зет и паша ХАЏИЋ ЈОСИП ЈОЦА дипл.инж.машинства Живећеш вечно у нашим срцима. Твоја супруга Славица и син Игор. ДРАЖЕН БОШЊАК Дипл.инж.елек Чувамо те од заборава у нашим срцима, мислима, сновима. Твоје три љубави Љубица, Ива и Лука. ДРАЖЕН БОШЊАК Неки људи се једноставно не заборављају и када их више нема... ма колико година да прође. Неки људи никад не престају недостајати, само бол и осећај празнине замене она срећна и лепа сећања. Оне успомене које вреди чувати негде дубоко у нашим срцима... Злата, Воја, Вера и Влада. Последњи поздрав Прошло је 40 дана како те нема Шестомесечни помен Дана године навршава се четири године од смрти нашег драгог тате, деде и таста ДЕЈАНУ КУЛИЋУ Све најлепше заједничке тренутке памтићемо заувек. мајка Софија, сестре Тања и Гоца са породицама. ЈОВАНКА СИМИЋ Драга наша мама и баба, много нам недостајеш. Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Твоји ћерка Снежана, зет Марко и унуци Александра и Мика. ЈОВАНКА СИМИЋ Прошло је 40 дана како те нема. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Твоји син Воја, снаја Нада и унуци Ивана, Јована и Милан. ЈОВАНКА НИКОЛИЋ Ћерка Нада Кршић и зет Маринко са децом РАТКА ПОПОВИЋА из Лаћарка С љубављу и тугом ћерка Зора, са породицом ЂОКА МИЛИЋ из Дивоша Године пролазе, а туга остаје. Твоји најмилији Ge ron to lo ški cen tar Srem Ru ma Pa vlo vač ka 126 Ob ja vlju je pro da ju pu tem li ci ta ci je sle de će vo zi lo NEW TUR BO RI VAL 3510 SA NI TET GO DI NA PRO IZ VOD NJE RE GI STRO VAN DO OP ŠTE STA NJE VO ZLA- OD LIČ NO Po čet na ce na vo zi la iz no si ,00 bez PDV-a, a na vo zi lo se neo bra čuna va PDV. Li ci ta ci o ni ko rak iz no si 5.000,00 di na ra Vo zi lo se mo že po gle da ti sva kog rad nog da na od 8h-14h u pro sto ri ja ma Ustano ve na adre si Pa vlo vač ka 126, Ru ma Li ci ta ci ja će se odr ža ti go di ne sa po čet kom u 10h u pro sto ri ja ma Ge ron to lo škog cen tra, ul. Pa vlo vač ka 126, u bi bli o te ci A objek ta. Pra vo uče šća ima ju sva li ca ko ja do da na go di ne do 9h i 30min. Upla te de po zit u vi si ni 10% po čet ne ce ne vo zi la tj ,00 di na ra. Rok za upla tu iz li ci ti ra nog iz no sa je 7 da na od da na sa či nja va nja Ugo vo ra za na ve de no vo zi lo. Li ce ko je u na ve de nom ro ku ne upla ti osta tak iz li ci ti ra ne su me, gu bi pra vo na po vra ćaj upla će nog de po zi ta. Za li ca ko ja su upla ti la de po zit, a ni su iz li ci ti ra li vo zi lo ima ju pra vo na po vraćaj de po zi ta po za vr šet ku li ci ta ci je. Li ce za kon takt Dra gan Ristć mast. ekon. 064/ Šef ra ču no vod stva Alek san dar Fi li po vić dipl. Inž. 064/ Šef teh nič ke slu žbe Na osno vu od lu ke Uprav nog od bo ra, odr ža nog da na go di ne, Op šta ze mljo rad nič ka za dru ga Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ras pi su je: Pred met pro da je: O G L A S O dru goj usme noj jav noj pro da ji po lov nih osnov nih sred sta va 1. Te ška vu če na ta nji ra ča Le mind Le sko vac, u rad nom sta nju, go di na pro iz vodnje 2001, in ven tar ni broj 1312, po čet na ce na din 2. Te ška vu če na ta nji ra ča Le mind Le sko vac, u rad nom sta nju, go di na pro iz vodnje 2000, in ven tar ni broj 1304, po čet na ce na din 3. Ta nji ra ča Ti sa, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 1975, in ven tar ni broj 601, po čet na ce na din 4. Še sto red na pne u mat ska se ja li ca Ma ja, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 2000, in ven tar ni broj 1300, po čet na ce na din 5. Dvo red ni ta rup, u rad nom sta nju, go di na pro iz vod nje 1985, in ven tar ni broj 1167/I, po čet na ce na din 6. Dvo red ni špar tač, u rad nom sta nju, po čet na ce na din Go re na ve de ne pri ključ ne ma ši ne se pro da ju u vi dje nom sta nju bez pra va na naknad nu re kla ma ci ju. Pri ključ ne ma ši ne se mo gu po gle da ti u eko nom skom dvo ri štu OZZ Srem In dji ja, Voj vo de Put ni ka 12 b u pe ri o du od do u vreme nu od 08 do 14 sa ti. Li ci ta ci ja će se odr ža ti da na sa po čet kom u 10 sa ti u uprav noj zgradi OZZ Srem In di ja Voj vo de Put ni ka 12 b. Pra vo uče šća na li ci ta ci ji ima ju prav na i fi zič ka li ca ko ja upla te de po zit od 10 % od po čet ne ce ne ( na bla gaj ni OZZ Srem In dji ja ili na te ku ći ra čun ). Jav no nad me ta nje - pro da ju spro vo di komi si ja OZZ Srem In dji ja ko ju ime nu je uprav ni od bor. Uče snik jav nog nad me ta nja ko ji po nu di naj vi šu ce nu, bi će ko na čan ku pac. Ku pac je u oba ve zi da na iz li ci ti ra nu ce nu pla ti PDV. Po za vr šet ku nad me ta nja de po zit se vra ća, osim ko nač nom kup cu, ko jem se taj iz nos od bi ja od iz li ci ti ra nog iz no sa. Ku pac je du žan da za klju či Ugo vor o ku po pro da ji u ro ku od 7 (se dam) da na od da na li ci ta ci je, u pro tiv nom se sma tra da je od u stao od po nu de. Po rez na pre nos ap so lut nih pra va sno si ku pac. Sva bli ža oba ve šte nja i in for ma ci je u ve zi ogla sa mo gu se do bi ti u pro sto ri ja ma Op šte ze mljo rad nič ke za dru ge Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ili na te le fo ne 022/ i 022/

36 36 Среда, 21. септембар ФУД БАЛ ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ СРЕМ СКА ЛИ ГА ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ СТРЕ ЉА ШТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ПУ БЛИЧ КИ ШАМ ПИ О НАТ У МА ЛО КА ЛИ БАР СКОЈ ПУ ШКИ Ин ђи јац Га ће ша дво стру ки пр вак рем ска Ми тро ви ца је про те клог Сви кен да би ла у цен тру па жње љу би те ља стре ља штва. Две не деље на кон што је ов де ор га ни зо вано По кра јин ско пр вен ство у га ђа њу ма ло ка ли бар ском пу шком Б и Ц про грам, град на Са ви уго стио је и стрел це из чи та ве Ср би је. На стре ли шту Стрељч ког клуба Жив ко Ре лић-зуц одр жа но је и Ре пу блич ко пр вен ство у истом програ му, на ко ме је на сту пи ло сто тинак стре ла ца. Би ло је то нај зна чајни је так ми че ње у стра ља штву ов де ор га ни зо ва но по след њих де се так го ди на, а Срем ци су се по ка за ли као узор ни до ма ћи ни. Так ми че ње је одр жа но у окви ру обе ле жа ва ња 145 го ди на стрељ штва у овом граду и шест и по де це ни ја од об но ве ра да клу ба. Од срем ских клу бо ва на сту пи ли су ин ђиј ска Мла дост и до ма ћи Жив ко Ре лић-зуц. Као и пре две не де ље, по но во је бли стао та лен то ва ни члан Младо сти Ди ми три је Га ће ша, ко ме је ФУД БАЛ Ин ђиј ци по но во у вр ху ово по след ња се зо на ка ко на сту па као пи о нир, док ће се од иду ће годи не над ме та ти као ка дет. У ја кој кон ку рен ци ји ње му су при па ла два нај бли ста ви ја од лич ја. У окви ру Б про гра ма по бе дио је у ди сци пли ни ма ло ка ли бар ска пу шка 30 ме та ка ле же ћи с 273 кру га. Злат на ме да ља при па ла му је и у окви ру Б програ ма ма ло ка ли бар ска пу шка три пу та де сет ме та ка. Нај бо ље пла си ра ни ми тро вач ки стре лац и ве ли ка на да ов да шњег клу ба, по кра јин ски шам пи он у гађа њу ва зду шном пу шком био је Милош Ко јић, ко ји је у га ђа њу мало ка ли бар ском пу шком 30 ме та ка ле же ћи у кон ку рен ци јим 27 так мича ра за у зео од лич но че твр то ме сто с 256 кру го ва. Пи о нир ке Мла до сти у екипној кон ку рен ци ји у са ста ву, Са ра Скен џић, Ан ђе ла Ку жет и Алексан дра Бр дар осво ји ле су тре ће ме сто са 612 кру го ва. С. Ло. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Бра ћа Си ми кић до не ли по бе ду Рад нич ком К Рад нич ки - ФК Цр ве на Зве зда Ф/Но ви Сад/ 3:1/1:0/, ста ди он Рад нич ког, гле да ла ца 150, су ди ја Ан дре јић Игор /Бе ла Цр ква/, стрелци: Си ми кић Н. у 6. и 82. ми ну ту Си ми кић Ђ. у 48. ми ну ту за Рад нички, а Ра кић у 84. ми ну ту за го сте. Рас по ло же на бра ћа Не бој ша и Ђор ђе са три по гот ка ре ши ли су пита ње по бед ни ка и до не ли три бо да зла та вред на свом клу бу. Рад нич ки и Цр ве на Зве зда од и гра ли су ве о ма за ни мљи ву утак ми цу, са пу но уз будљи вих ак ци ја, ле пих по те за и чети ри пре ле па го ла. Већ у ше стом ми ну ту Рад нич ки је во дио са 1:0. Пре леп гол ко ји је тешко опи са ти по сти гао је мла ди Сими кић Н. То је и био ре зул тат пр вог по лу вре ме на. На по чет ку дру гог по лу вре ме на у 48мин. Рад нич ки је во дио са 2:0. Цен тар шут са де сне стра не Ско рупа на ис ко ри стио је ово га пу та стари ји Си ми кић и по ви сио ре зул тат на 2:0. По сле вод ства Рад нич ки је мало стао што 59мин. ко ри сти Илић из го сту ју ће еки пе и са 22 ме тра по гађа преч ку. Играо се 82мин. ка да је мла ђа ни Си ми кић Н по но во на сцени за 3:0 по сле од лич но цен три ране лоп те са де сне стра не спа ко вао лоп ту по зе мљи у мре жу го сти ју. Ипак го сти су у 84. мин. по стигли по ча сни гол пре ко Ра ки ћа по сле ле по из ве де не ак ци је. Утак ми ца заслу жу је пре ла зну оце ну, а фуд бале ри Рад нич ког и струч ни штаб честит ке за по бе ду. РАД НИЧ КИ: Пе тро вић, Со виљ, Ло врић, Си ми кић Ђ, Но ва ко вић, Си ми кић Н, Бо јић, Ско ру пан, Кова чић, Лу кић, Нин ко вић, игра ли су: Са вић, Ми ло је вић и Ба рић. Тре нер Дар ко Ба љак, пом.тренер Бу ди мир Ми тро вић. Ј. Са. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 6. КО ЛА: ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја Про ле тер 2:0, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град Бу дућ ност 0:0, БЕ О ГРАД: Син ђе лић Јаго ди на1:0, ЧЕ ЛА РЕ ВО: ЧСК Пи ва ра Дина мо 2:0, ПИ РОТ: Рад нич ки Зе мун 1:0, ЛА ЗА РЕ ВАЦ: Ко лу ба ра Сло бо да 1:1, ОЏА ЦИ: ОГК Оџа ци Ма чва 0:0, БОР ЧА: БСК Бе жа ни ја 1:0. 1. Ма чва : ЧСК Пи ва ра : БСК : Син ђе лић : ОФК Оџа ци : Сло бо да : Ја го ди на : Бу дућ ност : Рад нич ки : Бе жа ни ја : Про ле тер : Ин ђи ја : Ди на мо : Ко лу ба ра : Зе мун : ОФК Бе о град :10 4 СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ж. Р. Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Н. Банов ци: Омла ди нац - Рад нич ки /З/ 3:0, С. Ми тро ви ца: Рад нич ки - Цр ве на Зве зда 3:1, Пан че во: Же ле зни чар - Рад нич ки / НП/ 4:1, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Бо рац 1:1, При гре ви ца: Брат ство 1946 Ду нав 2:0, Шид: Рад нич ки Вр шац 3:1, Те мерин: Сло га Це мент 1:1, Сло бо дан: ТСЦ. 1. Брат ство : Омла ди нац : Ду нав : Рад нич ки /СМ/ : Бач ка : Бо рац : Же ле зни чар : Т С Ц : Рад нич ки /Ш/ : Вр шац : Це мент : Сло га : Рад нич ки /НП/ : Цр ве на Зве зда : Рад нич ки /З/ :10 2 Сле де ће ко ло: Бе о чин: Це мент Омлади нац, Bршац: Вр шац Сло га, Ст. Банов ци: Ду нав Рад нич ки /Ш/, Са ку ле: Бо рац Брат ство 1946, Н. Па зо ва: Раднич ки Бач ка 1901, Н. Сад: Цр ве на Звезда Же ле зни чар, Зре ња нин: Рад нич ки ТСЦ, Сло бо дан: Рад нич ки /СМ/. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЈУГ Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Н. Сад: Ка бел Со фекс 3:0, Н. Сад: Сла ви ја Мла дост 0:2, Н. Сад: Бо рац Х По ду на вац 0:6, Бе шка: Хај дук Ин декс 3:2, Ст. Па зо ва: Је дин ство Сре мац 0:1, Ку пи но во: Ку пи но во Хај дук /Ч/ 0:1 Ве тер ник: Ве тер ник ЖСК 3:1, Ла ћа рак: ЛСК Сло га 3:1. 1. Л С К : Хај дук /Ч/ : Х : Ка бел : Сло га : Сре мац : Мла дост : Ку пи но во : Ин декс : Је дин ство : Сла ви ја : Хај дук /Б/ : Бо рац : Ве тер ник : Ж С К : Со фекс :14 0 Сле де ће ко ло: Ер де вик: Сло га Ка бел, Жа баљ: ЖСК ЛСК, Чу руг: Хај дук Ветер ник, Вој ка: Сре мац Ку пи но во, Н. Сад: Ин декс Је дин ство, Бе ле гиш: Х По ду на вац Хај дук /Б/, Б. Ја рак: Мла дост Бо рац, Фу тог: Со фекс - Слави ја. Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Хрт ковци: Хрт ков ци Д. Пе тров ци 2:0, Врд ник: Ру дар Хај дук 1:0, Кле нак: Бо рац Грани чар 3:0, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Напре дак 1:0, Ру ма: Пр ви Мај Под ри ње 1:0, Ви то јев ци: Пар ти зан Ми трос Флајхшва рен 4:2, Д. То вар ник: Сло бо да Љу ко во 0:1, Ру ма: Сло вен Ја дран 1:0. 1. Љу ко во : Гра ни чар : На пре дак : Сло бо да : Под ри ње : Пр ви Мај : Хај дук : Бо рац : Бу дућ ност : Пар ти зан : Ја дран : Хрт ков ци : Сло вен : Ру дар : Ми трос : Д. Пе тров ци :20 0 Сле де ће ко ло: Го лу бин ци: Ја дран Хртков ци, Љу ко во: Љу ко во Сло вен, С. Ми тро ви ца: Ми трос Флај хшва рен Слобо да, М. Ми тро ви ца: Под ри ње Парти зан, По пин ци: На пре дак Пр ви Мај, Ада шев ци: Гра ни чар Бу дућ ност, Дивош: Хај дук Бо рац, Д. Пе тров ци: Д. Пе тров ци Ру дар. МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА ЛИ ГА СРЕМ Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Бу ђанов ци: Мла дост На пре дак 5:0, Чал ма: Сло га Хај дук 2:1. Ку ку јев ци: Оби лић 1993 Је дин ство /П/ 3:0, Мар тин ци: Борац Же ле зни чар 2:2, Мо ло вин: Омлади нац Гра ни чар /О/ 1:1, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша Гра ни чар /К/ 0:1, Мо ро вић: Је дин ство ОФК Бре стач 0:2, Ман ђе лос: Фру шко го рац ПСК 1:1. 1. Же ле зни чар : Мла дост : П С К : ОФК Бре стач : Бо рац : Сло га : Гра ни чар /К/ : Хај дук : Фру шко го рац : Оби лић : Зе ка Бу љу ба ша : На пре дак : Је дин ство /М/ : Омла ди нац : Гра ни чар /О/ : Је дин ство /П/ :22 0 Сле де ће ко ло: Пу тин ци: ПСК Младост, Бре стач: ОФК Бре стач Фру шкого рац, Ку змин: Гра ни чар Је дин ство /М/, Обреж: Гра ни чар Зе ка Бу љу ба ша, Ин ђи ја: Же ле зни чар Омла ди нац, Плати че во: Је дин ство Бо рац, Ви шњи ће во: Хај дук Оби лић 1993, Жар ко вац: На предак - Сло га. Д. Б. ОФЛ ИН ЂИ ЈА СТА РА ПА ЗО ВА ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 3. КО ЛА: ЈАР КОВ ЦИ: Бо рац ЧСК 3:0, КР ЊЕ ШЕВ ЦИ: Сло га Кру шедол 0:4, НО ВИ СЛАН КА МЕН: Ду нав Полет 1:4, КР ЧЕ ДИН: Фру шко го рац Сло га (М) 4:0, Бо рац (С) сло бо дан. 1. Кру ше дол : По лет : Бо рац (Ј) : Ду нав : Фру шко го рац : Сло га (К) : Бо рац (С) : ЧСК : Сло га (М) :14 0 ОФЛ ШИД Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 5. КО ЛА: БА ТРОВ ЦИ: Омлади нац Јед но та 1:4, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Је дин ство 5:0, ЈА МЕ НА: Гра ничар Син ђе лић 0:3, БЕР КА СО ВО: Сре мац На пре дак 0:3, БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић ОФК Ба чин ци 2:0, Бо рац сло бо дан. 1. ОФК Би кић : ОФК Бин гу ла : Јед но та : На пре дак : Је дин ство : Син ђе лић : ОФК Ба чин ци : Гра ни чар : Бо рац : Омла ди нац : Сре мац :32 0 Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 3. КО ЛА: ДЕЧ: Сре мац Словен 6:2, АША ЊА: Ка ме ни До њи Срем :5, ШИ МА НОВ ЦИ: Хај дук 1932 Ви тез 6:0, КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац Мла дост :2, ОГАР: Шу мар Срем 0:1. 1. До њи Срем : Сре мац : Шу мар : Ло вац : Срем : Хај дук : Мла дост : Ка ме ни : Ви тез : Сло вен :19 0 ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РО ДА Гру па 1 ШАХ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 3. КО ЛА: БЕ ШЕ НО ВО: БСК Бо сут 3:1, ЛА ЋА РАК: По ле та рац Напре дак 4:5, ЛЕ ЖИ МИР: Пла ни нац Срем 0:3, Гр гу рев ци сло бод ни. 1. Срем : На пре дак : БСК : Бо сут : По ле та рац : Пла ни нац : Гр гу рев ци :3 1 Гру па 1 РЕ ЗУЛ ТА ТИ 3. КО ЛА: ЈА РАК: Сре мац Сло бо да 1:4, ЗА СА ВИ ЦА: Сло га Трго вач ки 2.1, ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац Бо рац (Р) 6:0, Но ћај сло бо дан. 1. Сло га : Сло бо да : Тр го вач ки : Бо рац (ВР) : Сре мац : Но ћај : Бо рац (Ра) ОФС РУ МА ИРИГ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 5. КО ЛА: ВО ГАЊ: Сло га 27. ок то бар 1:2, ДО БРИН ЦИ: Сре мац Гра ни чар 2.1, МА ЛИ РА ДИН ЦИ: Фру шкого рац СВ Рад нич ки 2:1, КРА ЉЕВ ЦИ: Је дин ство Пла ни нац 0:2, РУ НА: Фру шка го ра Је дин ство (Р) 3:0, СТЕ ЈА НОВ ЦИ: Бо рац По лет 0:0, ЈА ЗАК: Цар Урош Вој во ди на 0:0. 1. Гра ни чар : Фру шка го ра : СВ Рад нич ки : Цар Урош : ок то бар : По лет : Је дин ство (Р) : Фру шко го рац : Пла ни нац : Сре мац : Вој во ди на : Је дин ство (К) : Сло га : Бо рац :25 1 Од и гра на но ва ко ла Ж. Р. СРЕМ СКА ЛИ ГА. Ре зул та ти 9. ко ла: Цар Урош (Ја зак) По ду навац (Бе ле гиш) 3:3, Сре мац (Вој ка) Јед но та (Шид) 3:3. Сло вен 2 (Рума) Рад нич ки (Шид) 2:4, Це мент (Бе о чин) ЛСК (Ла ћа рак) 3,5:2,5, Хај дук (Бе шка) Ба но штор 3,5:2,5 и Ба нов ци Ду нав 2 Мла дост (Нова Па зо ва) 2,5:3,5. Та бе ла: Хај дук 24, Мла дост 23, Рад нич ки, Јед но та и Це мент по 14, Сре мац 13, По дуна вац 12, Ба но штор и Ба нов ци Дунав по 9, Цар Урош 8, Сло вен 2 5 и ЛСК 1 меч-бод. ЗОН СКА ЛИ ГА. Ре зул та ти четвр ти не фи на ла плај офа: Ба нов ци Ду нав 3 Бро ле (Ру ма) 1,5:4,5, Сло га 2 (Ин ђи ја) Срем (Срем ска Ми тро ви ца) 1,5:4,5, Сре мац (Че ре вић) До њи Срем (Пе ћин ци) 4,5:1,5 и Сло вен 3 (Рума) Ши ма нов ци 3:3 (Сло вен 3 иде да ље). По лу фи на ле: Срем Сло вен 3 и Бри ле Сре мац. Ж. Ра ди во је вић

37 Среда, 21. септембар СПОРТ 37 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СПО РТ СКИ ДАН У КПЗ РЕ КРЕ А ЦИ ЈА Че твр ти па ви љон убе дљи во пр ви Уче сни ци заврш ног тур ни ра По бе дом над еки пом Па ви љон Школа, еки па Че твр тог па ви љо на КПЗ-а осво ји ла је пр во ме сто у ма лом фуд балу у за вр шни ци ово го ди шњег Спо рт ског да на ко јег је КПЗ ор га ни зо вао уз по моћ и по др шу ло кал не са мо у пра ве и ми тр о- вач ког спо рт ског са ве за. Че твр ти па ви љон меч је до био у другом по лу вре ме ну ка да су мом ци по ја чали тем по, да ли два го ла и пот пу но заслу же но по бе ди ли про тив ни ка до стојног фи нал ног ме ча. Тре ће ме сто при пало је еки пи Пр вог па ви љо на. - Ово је са мо је дан у ни зу про гра ма ко ји ма на сто ји мо да до при не се о мо ресо ци ја ли за ци ји осу ђе них ли ца и омогу ћи мо им да се бо ље, бр же и ква литет ни је по из лаз ску из КПЗ-а укљу че у дру штво. Ове го ди не уче ство ва ло је 16 еки па од че га се дам на фи нал ном турни ру као по бед ни ци па ви љон ског надме та ња, што је за два де сет по сто ви ше Алек сан дар Алим пић не го про шле го ди не. То је до бар по каза тељ да смо на од лич ном пу ту, ин те ресо ва ње је ве ће не го про шле го ди не и то је нај ва жни је, ре као је управ ник КПЗ-а Алек сан дар Алим пић. За све уче сни ке, а би ло је и оних који су у ме ђу вре ме ну пре шли из јед ног у дру ги па ви љон, обез бе ђе не су спо рт ске ма ји це, а за три пр во пла си ра не еки пе ме да ље и пе ха ри. Ка ко је ис та као ре фе рент за обра зова ње, кул ту ру и спо рт Не над Кр стић, кул тур но-спо рт ски жи вот у За во ду је на ви со ком ни ви оу, два до три пу та у то ку ме се ца одр жа ва ју се кул тур не и спо ртске ма ни фе ста ци је, спо рт ска са ла сто ји два са та днев но на рас по ла га њу осу ђени ци ма, ег зи сти ра и основ на шко ла, тако да сва она ли ца за ин те ре со ва на за кул тур но-спо рт ски жи вот мо гу на ћи задо во ље ње тих по тре ба. - Ова так ми че ња су нам од ве ли ког зна ча ја јер на тај на чин до би ја мо прили ку да из ме ђу се бе, на спо рт ском пољу, из ме ри мо ко је бо љи. Та ко ђе, кроз над ме та ње гра ди мо дух со ли дар но сти, је дин ства и фер пле ја, а то је мо жда и нај ва жни је од све га, ре као је на почет ку фи нал ног ме ча ка пи тен Че твр тог, шам пи он ског па ви љо на. Фи нал ни меч је и ове го ди не су дио Игор Тре ћа ко вић. С. Л. Пр во пла си ра на еки па Че твр тог па ви љо на Дру го пла си ра на еки па Па ви љо на Шко ла Тре ће ме сто за Пр ви па ви љон Рибљи ресторан са најдужом традицијом у Срему. Сваког дана свежа речна риба, специјалитети са роштиља и кувана јела. Риболовац је идеално место за све ваше прославе - 40 места у сали, 120 места у башти. У вечерњим сатима тамбураши. Де таљ са фи нал ног ме ча

38 38 СПОРТ Среда, 21. септембар ATЛЕТИКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У АК СРЕМ Успешни атлетичари OДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОД ЛИЧ НА ИГРА ИТОН СРЕМ ТЕМ ПА Ни жу се од лич ни ре зул та ти У че твр так 15. сеп тем бра у Но вом Са ду одр жан је ше сна е сти по ре ду тра ди цио нал ни НС Опен атлет ски ми тинг са ви ше од 500 уче сни ка из зе мље и ре ги о на. Атлети ча ри ми тро вач ког АК Срем су има ли ве о ма за па жен на ступ и по бро ју осво је них ме да ља за у зе ли ви со ко тре ће ме сто у укуп ном пласма ну иза Вој во ди не и Цр ве не Зве зде. Ме да ље за АК Срем на XВИ НС Опен-у су осво ји ли: Пр ва ме ста: Скок мот ком - Пет ковић Ми хај ло 2,70м; 60м Ма рин ко вић Вук 8,75 с; Скок мот ком - Др ља ча Ма ја 2,60м ; Скок у вис По зна но вић Жељ ка 1,53м; Баца ње ку гле 3кг Јо ва но вић Та ма ра 12,17м; Ба ца ње ко пља 400гр Да со вић Мир ја на 36,99м; Скок у вис Ла јић Ања 1,43м; 300м Чо нић Те о до ра 52,14; Шта фе та 4x60м Зора но вић-ко ва чић-бу га џи ја-ла јић 33,00 с. Дру га ме ста: 600 м Бо шњак Лу ка 2:01,66; 60м Чо нић Те о до ра 9,63 с; Ба ца ње ко пља 400г По зна но вић Жељ ка 31,10м; Скок у даљ из зо не Бу га џи ја Ва ња 4,78м. Тре ћа места: Ба ца ње ку гле 4кг Вук ма но вић Ду шан Ми тров ча ни од лич ни у Но вом Са ду 9,64м; Ба ца ње ку гле 2кг Кр стић На та ли ја 11,13м. Та ко ђе, то ком ви кен да у Срем ској Ми трови ци на атлет ском ста ди о ну одр жа не су квали фи ка ци је за Куп Ср би је. АК Срем је по резул та ти ма од мах иза АК Вој во ди на из Но вог Са да и оче ку је се да ће ве ли ки број ми тровач ких атле ти ча ра на сту пи ти на фи на лу ку па Ср би је у Кра гу јев цу за две не де ље. Нај за па же ни је ре зул та те оства ри ли су Ма у на Мир ко по бе дом на 2000м и дру гим ме стом на 800м, Ле он ти на Ђу ра но вић побед ни ца на 1000м у бр зом хо да њу, Да со вић Мир ја на пр ва у ба ца њу ко пља, Јо ва но вић Та ма ра нај бо ља у ба ца њу ку гле, дру га у баца њу ди ска и тре ћа у ба ца њу кла ди ва, Ла јић Ања дру гим ме стом у ско ку у даљ, Пет ко вић Ми хај ло тре ће пла си ра ни у ба ца њу ко пља, Вук ма но вић Ду шан дру ги у ба ца њу ди ска, По зна но вић Жељ ка тре ће пла си ра на у ба цању ди ска а ве ли ки број так ми ча ра је осво јио че твр та И пе та ме ста ко ја до но се ве ли ки број бо до ва. С. Н. По сти жу све бо ље ре зул та те: Ми тро вач ке од бој ка ши це Од лич ном игром у две при ја тељ ске утак ми це од и гра не про те клог викен да, еки пе Итон Срем Тем па још једном су по твр ди ле да из ра ста ју у тим вре дан ре спек та и да су пред њи ма дани у ко ји ма ће по ка за ти ко ли ко вре де. Пр ва утак ми ца од и гра на је из међу ка дет ских еки па ГЖОК Итон Срем Тем по и ЖОК Оси јек ко ја је за врше на ре зул та том 2:2 по се то ви ма (17:25,16:25,26:24,25:18) су ди је: Савић Да ни је ла и Тр зин Ма ну е ла. Ка дет ки ње ГЖОК Итон Срем Темпо: Но ва ко вић, Хер цег, Си мић, Ште тић, Ми ло ше вић, Ба бић, Станко вић, Ђор ђе вић, Са вић, Бра дић, Не шко вић, Же га рац, Гра бић и Петко вић. Од мах по сле ка дет ки ња на пар кет Ми тро вач ке гим на зи је су иза шле и сени ор ске еки пе и у том ду е лу успе шнија је би ла еки па Еатон Срем Тем по резул та том 3:1 (25:21,25:19,25:11,11:15) су ди ја Пе трењ Мар ко. ГЖОК Еатон срем Тем по: Ди нић, Ба но вић, Лу кић, Ба бић, Ко прић, Михај ло вић, Мар ја но вић, То до ро вић, Де лић, Ран ко вић, Здје лар, Уба вић, Си мић и Смр злић. Ј. Са ФУД БАЛ ЛА ЋА РАК ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЈУГ По бе да ЛСК-а у дер би ју К ЛСК - ФК Сло га /Ер де вик/ 3:1 /2:0/, Фста ди он ЛСК-а, гле да ла ца 250, су дија Сту пар/ру ма/, стрел ци: Ла ђе вац у 35мин, Жив ко вић у 42 и Ми хај ло вић у 88мин. за ЛСК, а Гр ко вић у 44 мин. за Сло гу. Дер би утак ми ца ше стог ко ла Вој во ђа ске ли ге "Југ" из ме ђу ли де ра ЛСК-а и Сло ге из Ер де ви ка при пао је за слу же но еки пи ЛСК-а ре зул та том 3:1. Дер би је оправ дао оче ки вања, био је то дво бој две ве о ма ква ли тет не еки пе, на ни воу дру го ли га шких утак ми ца. ЛСК сна жан до бро при пре мљен, од лич но уигран и ефи ка сан. Сло га тех нич ки су пер и- ор ни ја, али фи зич ки сла би ја, ни је мо гла да одо ли сна жним на ле ти ма игра ча ЛСК-а. У пери о ду ка да је ЛСК до шао до вод ства у 35мин. пре ко Ла ђев ца, Сло га је има ла ини ци ја ти ву, али од лич но из ве ден кор нер Ла ђе вац је претво рио у гол за 1:0. RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ У 42. ми ну ту је дан од нај бо љих игра ча на утак ми ци Жив ко вић из не на дио је го сте и пови сио ре зул тат на 2:0. У 44. ми ну ту ве о ма леп гол по сти гао је за Сло гу Гр ко вић гла вом после сло бод ног удар ца Те ши ћа за 2:1. Играо се 88. ми нут ка да су по је ди ни на вија чи по че ли да на пу шта ју ста ди он Ми хај ловић је по сти гао фе но ме на лан гол за ко нач них 3:1. Ако ЛСК на ста ви са ова квим игра ма је сења ти ту ла ће си гур но би ти ње го ва. ЛСК: Алек сић, Стој чић, Цве та но вић, Ла ђе вац, Стр ни ша, Ми хај ло вић, Живко вић, Ста ни ву ко вић, Ру дић С, Ву ко тић, Тру бић, игра ли су још: Ру дић М, Ву ле тић и Јо шић. Тре нер Дар ко Га ври ло вић. J. Ca. КА РА ТЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД ПО ЛА ЗАК НА ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ При пре ме ре пре зен та ци је У Са обу ке у Ми тро ви ци су бо ту 17 сеп тем бра ми тро вач ки Ка ра те клуб Сир ми јум био је дома ћин при пре ма ре пре зен та ци је Ка ра те уни је Ср би је. У са ли Пре храм бе но-шу мар ске и хемиј ске шко ле оку пи ло се пре ко сто такми ча ра у свим уз ра сним ка те го ри ја ма чла но ва ре пре зен та ци је Ка ра те уни је Ср би је, тре не ра и су ди ја. Се ми на ром су ру ко во ди ли сен сеи Душан Да чић и Ста ни слав Ра ко вић. Циљ се ми на ра је био про ве ра так ми чи ра пред од ла зак на пр вен ство Евро пе у Ита ли ју. М. М.

39 Среда, 21. септембар KOШАРКА ДО ЊИ ТО ВАР НИК ОДР ЖАН СЕД МИ МИ НИ КАМП Ви кенд под ко ше ви ма - Во ли те ко шар ку и не раз ми љај те пре ви ше о дру гим ства ри ма. Бо ри те се за свој дрес, свој тим. Мно ги су по чи ња ли као ви, а ка сни је игра ли у по зна тим клу бо вима. Сви сте по бед ни ци са мим тим што сте ов де, ре као је Зо ран Мар ко вић Под по кро ви тељ ством Спорт ског саве за Раз вој спор то ва, Ко шар кашки клуб Срем Ба скет из Пе ћи на ца, орга ни зо вао је сед ми ми ни камп Ви кенд под ко ше ви ма. Да би се из бе гли евенту ал ни про бле ми са вре ме ном, ова зани мљи ва спорт ска ма ни фе ста ци ја одржа на је у ха ли у До њем То вар ни ку. Пр вог да на ми ни кам па, так ми чи ло се 2002/2003. го ди ште, а уче ство ва ли су: Срем Ба скет, Же ле зни чар Стар (Инђи ја), Флеш (Бе о град) и НС Стар (Но ви Сад).По ред број них љу би те ља ко шарке, ро ди те ља уче сни ка, по себ ну димен зи ју овој ма ни фе ста ци ји да ли су и ко шар ка шки зва нич ни ци: Вла ди мир Ку зма но вић, ди рек тор свих мла ђих се лек ци ја КС Ср би је и Зо ран Мар ковић, се кре тар Удру же ња ко шар кап ких тре не ра Вој во ди не. - Ба вље ње спор том, ко шар ком, живот на је при ви ле ги ја из ја вио је прили ком све ча ног отва ра ња тур ни ра Томи слав Ћир ко вић, се кре тар Спортског са ве за Раз вој спор то ва Има мо ве ли ку сре ћу у на шој сре ди ни да има мо јед ног Жив ка Ми си ра чу и да се ба ви с оним што се ба ви, одн. да де ци пре но си сво је бо га то ко шар ка шко ис ку ство. Пре све га, нај ва жни је је да бу де те здра ви, до бри љу ди и до бри спор ти сти. Уче сни ке тур ни ра по здра вио је и Вла ди мир Ку зма но вић. - Во ли те ко шар ку и не раз ми љај те пре ви ше о дру гим ства ри ма. Бо ри те се за свој дрес, свој тим. Мно ги су по чи њали као ви, а ка сни је игра ли у по зна тим клу бо ви ма. Сви сте по бед ни ци са мим тим што сте ов де! Ре зул та ти: Срем Ба скет НС Стар 109:83, Же ле зни чар Стар Флеш 69:90, Срем Ба скет Же ле зни чар Стар 60:55, Флеш НС Стар 90:58, Флеш Срем ба скет 84:59 и Же ле зни чар Стар НС Стар 76:57. Та бе ла: 1. Флеш 6, 2. Срем Ба скет 4, 3. Же ле зни чар Стар 2 и 4. НС Стар без бо до ва. Ор га ни зо ва но је и так ми че ње у шу ти ра њу трој ки. По бедио је Да мјан Ди вљан (Же ле зни чар Стар), ис пред Алек сан дра То до ро вића и Сер ге ја Цвет ко ви ћа (оба из Срем Ба ске та). Дру гог да на так ми чи ло се 2004/2005. го ди ште. Ре зул та ти: Ру Кош (Ру ма) Ста ра Па зо ва 35:39, Срем Ба скет Стара Па зо ва 37:43 и Срем Ба скет Ру Кош 32:41. У шу ти ра њу трој ки по бе дио је В. Ста но је вић (Ста ра Па зо ва), ис пред Б. Пра зник ко шар ке у До њем То вар ни ку Ка ти ћа (Ста ра Па зо ва) и И. Лу ки ћа (Ру Кош). - Тур нир је про те као у нај бо љем реду ис та као је на кра ју Ви кен да под ко ше ви ма тре нер Срем Ба ске та Жив ко Ми си ра ча. С об зи ром да су ре зул та ти би ли у дру гом пла ну, тре не ри су имали мо гућ ност да пру же шан су свој де ци, ка ко би што ви ше игра ла и би ла срећни ја. Уоста лом, то је би ла су шти на и по ру ка на ше ма ни фе ста ци је. Ж. Ра ди во је вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ У ПИН КИ ЈУ Ме га че ка Лу ко ил Ко шар ка ши Ме га Лек са од и гра ће при ја тељ ску утак ми цу про тив еки пе Лу ко и ла, ак ту ел ног шам пи о на Бу гарске и ово го ди шњег уче сни ка Евро ли ге, у окви ру при пре ма Ме га Лек са за но ву так ми чар ску се зо ну 2016/2017. С об зи ром да ће Ме га и ове го ди не сво је утак ми це игра ти као до ма ћин у Срем ској Ми тро ви ци овај при ја тељ ски меч ће ујед но би ти и про мо ци ја но вог ти ма. Утак ми ца се игра у су бо ту 24. септем бра са по чет ком у 18 ча со ва. Улаз је бес пла тан. С. Н. ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ оси гу ра ни ци ма ко ји има ју стаж оси гу ра ња на вр шен у Ср би ји и Хр ват ској и ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гура ња оства ре них при ме ном би ла те рал ног спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу Ме ђу на род ни са ве то да ви да ни на ко ји ма ће са ве то дав ци из Хтват ског за во да за ми ро вин ско оси гу ра ње и Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње пру жи ти бес плат ну прав ну по моћ ли ци ма ко ја оствару ју пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња при ме ном спо ра зу ма у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња за кљу че ног из ме ђу на ше зе мље и Хр ват ске одр жа ће се: - у Срем ској Ми тро ви ци, 4. ок то бра го ди не (уто рак) - у просто ри ја ма Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу рање Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди ми три ја 4, од 9.00 до ча со ва и - у Бе о гра ду, 5. ок то бра го ди не (сре да), у про сто ри ја ма Репу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње - Слу жба 1 Фи ли ја ле за град Бе о град, Бу ле вар умет но сти 10, Но ви Бе о град, од 9.00 до ча со ва. По зи ва мо све за ин те ре со ва не да оба ве зно при ја ве сво је уче шће и зака жу тер мин до ла ска на број те ле фо на 011/ , сва ког рад ног да на од 08:00 до 15:00 ча со ва. Mолимо да, при ли ком до ла ска, по не се те сву до ку мен та ци ју у ве зи са осигу ра њем ко јом рас по ла же те, као и лич ну кар ту или па сош.

40 40 Среда, 21. септембар Недељни хороскоп Ован Мо же те да оче ку је те ре ша ва ње ком пли ко ване по слов не си ту а ци је, ко ја вас је бри ну ла већ не ко вре ме. Мо же те да се осло ни те на сво је са рад ни ке, ко ји ће вам ра до по мо ћи. Бик Оче ку ју вас ве ли ки иза зо ви на по слов ном пла ну. На ва ма је да до ка же те да ли сте дора сли кон ку рен ци ји. Вре ме је да по ка же те ко ли ко успе шни мо же те да бу де те. Бли зан ци Уко ли ко сте пла ни ра ли да на пра ви те пре зента ци ју не ког про јек та, вр ло је ва жно да обрати те па жњу на сит ни це. Упра во ма ле ства ри вас мо гу до ве сти до ве ли ког успе ха. Рак Оче ку ју вас ма њи тро шко ви то ком овог пе рио да, али то не би тре ба ло да вам пра ви ве ће про бле ме. Ви сте ве о ма до бро ор га ни зо ва ни кад је у пи та њу по ље фи нан си ја. Лав Мо гу ће је да сво је са рад ни ке ста вља те пред низ те сто ва не би ли ис пи та ли њи хо ве ре алне мо гућ но сти. Ва жно вам је да зна те с ким има те по сла и на ко га се мо же те осло ни ти. Де ви ца Тру ди те се да се фо ку си ра те на свој по сао и да се не оп те ре ћу је те гла си на ма и тра че ви ма ко ји кру же. Не ма не ких ве ћих про ме на на пољу љу ба ви, тре нут но сте за до вољ ни ста њем ка кво је сте. Ва га Мо же те да оче ку је те да ће вас фак тор сре ће по слу жи ти то ком на сту па ју ћег пе ри о да. Напре до ва ће те у ка ри је ри. Оче ку ју вас ве о ма ва жне про ме не на по слов ном по љу. Шкор пи ја Има те ве о ма ве ли ка оче ки ва ња кад су у пита њу но ви по слов ни про јек ти. По ку ша ће те до ста то га да по кре не те то ком овог пе ри о да осла ња ју ћи се на сво је уме ће. Стре лац По ка жи те иде је на ко ји ма сте ду го ра ди ли и ва ши са рад ни ци ће би ти оду ше вље ни. До бија те мак си мал ну по др шку. Мо же те да оче кује те по зи тив не пре о кре те на по љу по сла. Ја рац Мо же те да оче ку је те по зи ти ван раз вој до гађа ја на про фе си о нал ном пла ну, све вам иде у при лог. До кра ја ме се ца ће те до би ти и не ке но ве, ве о ма ва жне ин фор ма ци је. Во до ли ја Не мој те да жу ри те с до но ше њем за кљу ча ка, мо гу ће је да ни је баш све она ко ка ко на први по глед из гле да. Пре и спи ту је те не ке ре чи ко је сте чу ли од во ље не осо бе и раз ми шља те да ли је за и ста та ко ми сли ла. Ри бе Би ло би до бро да при хва ти те ком про мис у по слов ној са рад њи. Ваш по слов ни парт нер оче ку је да ма ло по пу сти те. Ја сно је да до говор ку ћу гра ди, бу ди те кон струк тив ни. Кувар Са стој ци: 1 ма р га рин, 300 гра ма ше ће ра, 4 ја ја, 100 грама чо ко ла де за ме ша ње, 400 гра ма мле веног кек са (пти бер), 200 гра ма су вог гро жђа, екс тракт ру ма Рум коц ке На чин при пре ме: На ти хој ва три за гре ва ти ма р га рин, ше ћер, ја ја и чо ко ла ду. Кад се ото пи, до да ти кекс и су во гро жђе опра но у то плој во ди. Све то сје ди ни ти и до да ти екстракт ру ма по уку су. Ка да се сме са охла ди, об ли ко вати коц ке де бљи не 2 цм. По су ти ото пље ном чо ко ла дом (бе лом или цр ном) у ви ду мо за и ка. ЛОВАЦ поново рaди! -ро штиљ кaо у стaрa добрa временa Ресторaн ЛО ВАЦ Сремскa Митровицa, Св. Димитриja 33 Резервaциjе телефоном 022/ Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сипећа киша Макс. 15 Мин. 9 Ведро Макс. 19 Мин. 7 Делимично облачно Макс. 17 Мин. 10 Слаба киша Макс. 17 Мин. 9 Пљускови Макс. 13 Мин. 7 Облачно Макс. 13 Мин. 8 Облачно Макс. 17 Мин. 9 СРЕМ У СРЕМ СКИМ НО ВИ НА МА ШТА СМО ПИ СА ЛИ У ЗАД ЊИХ ПО ЛА ВЕ КА БЕ ЛЕ ШКА Стра хо ви та увре да Ни у јед ној апо те ци не мо же се до би ти лек про тив јед не при лич но распро стра ње не бо ле сти невра ћа ње књи га. На жа лост, та кав лек не по сто ји. А тре ба ло би га про на ћи. У ин те ре су јав них би бли о- те ка, пре све га. И у ин тере су са мих бо ле сни ка који ве ћи ном па те од по себ не вр сте не мар но сти. Из потпу но не до ку чи вих раз ло га, они сма тра ју да је вра ћа ње књи га вр ло до сад на оба веза, док, ре ци мо, по зај ми це у нов цу вра ћа ју уред но, или ба рем уред ни је него књи ге. По не кој за и ста чуд ној ло ги ци не ло гич ности ду го ва ња у ди нар си ма ва ља из ми ри ти што пре, али ду го ва ње у књи га ма, мо же да че ка и до иду ће го ди не. Има те жих слу ча је ва ко ји, исти на, ни су ни из да ле ка та ко број ни. Реч је о ру жним по куша ји ма по пу ња ва ња лич них би бли о те ка ма хом из књи жница по зна ни ка или ра зних инста ла ци ја. Ла ко је на ћи име за овај ве о ма не при вла чан вид би бли о фил ства. А љу би те љи свка ко мо ра ју да се по ми ре с тим име ном, јер бо ље ни су заслу жи ли. Сва је сре ћа што је њи хов на чин фи нан си ра ња вла сти тих књи жни ца уочен ско ро на свим угро же ним ме сти ма, услед че га она ви ше ни су угро же на. Та ко су до шли у го ру си ту а ци ју они ма ло број ни, али упо р ни по једин ци ко ји из прин ци па не вра ћа ју књи ге и ча со пи се, нада ју ћи се да ће оште ће на страна ка по сле из ве сног вре ме на од у ста ти од опо ми ња ња (и да ће књи га на тај на чин не чуј но про ме ни ти вла сни ка). Не при јат но је опо ми ња ти оне чи та о це ко ји ма вр ло рет ко па да на па мет да би сем њих још не ко хтео про чи та ти исто де ло. Би бли о те ка ри би ра до из бе гли та кве апе ле на уви ђавнст, али шта мо гу кад се су о чава ју с не у ви ђав но шћу, не па жњом, од су ством об зи ра пре ма књи зи, би бли о те ци и дру гим, уред ни јим чи та о ци ма. Што је нај чуд ни је, чи та о ци не вра ти ше, по не кад се на ђу стра хови то увре ђе ни чак врло уљуд ном, од ме ре ном опо ме ном пи сме ном или пре ко те ле фо на. Врло ва жно, ни је вра тио књи гу по ла го ди не, па шта је с тим... Ни је ваљда за па лио ку ћу или библи о те ку оној до тич ној? Уоста лом, он ће вра ти ти. Ових да на. Чим бу де имао вре ме на... И та ко да ље, у истом сти лу и то ну. Имао је вре ме на да узме књи гу, али, ето, ни ка ко не стиже да вра ти. Увек ис кр сне нешто ва жни је. А уко ли ко и не ис кр сне, он јед но став но за бора ви. Али, зар је то раз лог да га би бли о те кар ка вре ђа? П. С. (Текст је об ја вљен у бро ју од 30. сеп тем бра1961. го ди не, на пе тој стра ни.) МО РО ВИЋ ИЗ БЕГ НУ ТА ОПА СНОСТ Чу ва ју ћи сто ку на шао не ек спло ди ра ну гра на ту о дор Ђу кић, 75-то го ди шњи се- из се ла Мо ро ви ћа, про на- Тљак шао је чу ва ју ћи сто ку не ек спло дира ну гра на ту. Гра на та је те шка око 11 ки ло гра ма и на ђе на је на ме сту зва ном Кра ље ва ске ла на оба ли ре ке Бо су та, по што се во да по ву кла у сво је ко ри то. Прет по ста вља се да их још има, јер је не при ја тељ по вла че ћи се безгла во ба вао сво ју опре му и на о ружа ње, та ко да се и ра ни је на овом ме сту на ла зи ло ових опа сних експло зив них сред ста ва. Слу чај је од мах при ја вљен стани ци На род не ми ли ци је и опа сност је от кло ње на. П. С. Текст је об ја вљен у бро ју од 30. сеп тем бра1961. го ди не,, на 11. стра ни.) ре не ко ли ко да на у Клен ку се Пдо го ди ла са о бра ћај на не сре ћа у ко јој је жи вот због не смо тре но сти и ула же ња у ма ка зе те же по вређен би ци кли ста, пет на е сто го ди шњи Ми лош Ни ко лић из Клен ка. Он је на би ци клу оби ла зио ауто бус ко ме је у су срет до ла зи ло пут нич ко во зи ло са ре ги стар ским бро јем С Нико лић се на шао при те шњен из ме ђу Ста рац са не ек спло ди ра ном гра на том КЛЕ НАК Стра дао би ци кли ста ауто бу са и пут нич ког во зи ла и та да за до био те шке по вре де. До не сре ће је до шло кри ви цом би ци кли сте, који је не по сре но по сле уде са пре нет у ша бач ку бол ни цу. Ж. П. (Текст је об ја вљен у бро ју од 30. сеп тем бра го ди не, на ше стој стра ни.)

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information