КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

Size: px
Start display at page:

Download "КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI /kultura K УДК : (497.1) :316.75(497.1) : /.776(497.1) 1987 категорија КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Са же так: По сма тран са ста но ви шта до ми нант но хе ге мо нистич ког дис кур са, рад ана ли зи ра про це се ко је иза зи ва ме диј ски кон текст у су сре ту са ак тив ном пу бли ком. Шта се до го ди у ко муни ка ци о ном про це су, ка да је иде о ло шки аспект ко ди ра ња по ру ке не ја сан, те на ко ји на чин ме диј ски кон текст ство рен у овим услови ма ути че на про цес де ко ди ра ња? У вре ме тур бу лент ног ста туса на ци о нал ног пи та ња, го ди не у окви ри ма др жав ног идео ло шког апа ра та ре а ли зо ва на је цен трал на ма ни фе ста ци ја Дан мла до сти под на зи вом Упа ли те све тло, ко ја је у се би са др жа ла пи та ње одр жи во сти иде је ју го сло вен ства. Циљ тек ста усме рен је на опи си ва ње и из на ла же ње ва лид них од го во ра на те му ре ла цио них ве за из ме ђу ме диј ског спек та кла (еле мен та др жав ног идео ло шког апа ра та) и уло ге ак тив не пу бли ке у пе ри о ду дру штве не кри зе. Кључ не ре чи: ме диј ски кон текст, спек такл, ко ди ра ње-де ко ди рање, слет, ак тив на пу бли ка Увод Ди на ми чан од нос ме диј ског са др жа ја и ње го ве ре цеп ци је утичe на зна че ње у тој ре ла ци ји, па су та ко мо мен ти ко дира ња и де ко ди ра ња, и ако ре ла тив но ау то ном ни у од но су на про цес ко му ни ка ци је ње ни од ре ђу ју ћи мо мен ти 1. При ликом по сма тра ња те ле ви зиј ског пре но са ме диј ског спектакла 1 Хол, С. (2013) Ме ди ји и моћ, Бе о град: Кар пос. 244

2 (др жав ног сцен ског до га ђа ја), нео п ход на је ана ли за са стано ви шта до ми нант но хе ге мо ни стич ког дис кур са у ко јој при ма лац узи ма ко но ти ра но зна че ње у це ли ни и де ко ди ра по ру ку у окви ру ре фе рент ног ко да у ко ме је она и ко ди рана. До ми нант на по зи ци ја се ве зу је за ве ли ке то та ли за ци је, њи хо во ви ђе ње про бле ма је ши ро ко, те че сто до во ди до гађа је у ве зу са на ци о нал ним ин те ре сом. На тај на чин пу бли ка узи ма ко но ти ра но зна че ње ме диј ског кон тек ста и де ко ди ра по ру ку у окви ри ма до ми нант ног, ре фе рент ног ко да у ко ме је са ма по ру ка и ко ди ра на. Пре ма те о ре ти ча ру Хо лу (Stuart Hall) текст по при ма раз ли чи та зна че ња код по сма тра ча у зави сно сти од ши рег кон тек ста и од но са мо ћи у дру штву. По сма тран из тог угла, ме диј ски кон текст по ста је ком плексан спој дис кур са, иде о ло ги ја и зна че ња про из ве де них у ди на мич ном ме ђу соб ном од но су ме диј ског про гра ма и медиј ских пу бли ка. Те о ри ја Лу ја Ал ти се ра (Lo u is Alt hus ser) дис курс иде о ло ги је по ве зу је са по сто ја њем иде о ло шког апа ра та др жа ве, са чи ње ног од аген ци ја и си сте ма, у које спа да ју и ме ди ји ко ји по ма жу об ли ко ва ње јав не све сти, во де ћи при том ра чу на да под ре ђе не гру пе при хва те ус поста вље ни дру штве ни по ре дак 2. Пре ма овом ау то ру иде оло ги ја се по ја вљу је као кон сти ту тив ни еле мент по гле да на свет, те пред ста вља сло же ну струк ту ру ко ју чи не под јед на ко кон цеп ти, ве ро ва ња, ми сли, као и сим бо лич ке кон струк ције. Ова кво ту ма че ње се за сни ва на зна че њи ма и пред ста вама ко ји су циљaно про из ве де ни, а ко ји се до жи вља ва ју као ста ње по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног по рет ка у ко ме љу ди на ла зе сми сао 3. Ме ђу ци ља но про из ве де не ме диј ске пред ста ве иде о ло шког апа ра та убра ја се спек такл са сво јим ка рак те ри сти ка ма ко је се мо гу по де ли ти у не ко ли ко ка те гори ја: 1. не по сред но деј ство на чу ла пу тем хи пер тро фи ра них сим бо ла, јер спек такл кроз фор му под сти че ужи ва ње и допа да ње без умет нич ке по тре бе за про ми шља њем; 2. предста вља ње бо љег и леп шег све та пу тем јед но знач них сим бола, зна ко ва и але го ри ја; 3. омо гу ћа ва при вре ме но бек ство из ствар но сти ну де ћи за бо рав и уте ху и скре ћу ћи по глед и свест из све та су ко ба, зеб ње и не прав ди у свет не по сред ног за до вољ ства; 4. под ра зу ме ва по де лу на из во ђа че и гле да оце 4. У сво јој фи зи о ло шко-со ци ло шкој сту ди ји, об ја вље ној го ди не Дру штво спек та кла, си ту а ци о ни ста Ги Дебор (Guy De bord) ука зу је на спек такл као су ро гат ре ал ности, уни вер зум мо ћи, ре зул тат и циљ вла да ју ћег об ли ка 2 Ал ти сер, Л. (2009) Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апра ти, Бе о град: Кар пос. 3 Ђор ђе вић, Ј. (1997) По ли тич ке свет ко ви не и ри ту а ли, Бе о град: До си је. 4 Исто, стр

3 производње, вр ху нац иде о ло ги је 5 те ње го во те о риј ско на сле ђе пред ста вља оба ве зну ана ли зу при ли ком ту ма че ња пој ма. Са дру ге стра не, Бо дри јар (Jean Ba u dril lard) ди зајн по сма тра као дру штве ни од нос, те ка же да се ди зај ни ра ни пред мет (у овом слу ча ју спек такл) ну ди као мо дел си му лаци је, од но сно пред ви ђа ња мо гу ћег и не мо гу ћег, где је имаги нар но убе ле же но у не ку ком би на то ри ку 6. Сле де ћи ау тор, Жан Ди ви њо сма тра да дру штво при бе га ва спек та клу сва ки пут ка да же ли да по твр ди сво је по сто ја ње, још ва жни је моћ, тј. да по мо ћу спек та кла оно фор ма ли зу је сим бо лич ке елемен те ко ји озна ча ва ју тран сцен ден тал ну ствар ност. Пу тем спек та кла пре ма истом ау то ру, дру штво још од сред њег века ко ди фи ку је свој жи вот, ди на ми зам и си стем вред но сти 7. Све сно се не упу шта ју ћи у исто риј ску ана ли зу фор ма та медиј ског спек та кла ме га спек та кла ко јој пре ма Да гла су Келне ру (Do u glas Kel lner) при па да ју и ти по ви по пут ри ја ли ти про гра ма, спек та кла те ро ра и сл., рад тре ти ра спе ци фи чан фор мат ме диј ског спек та кла жи ви пре нос сцен ског до гађа ја, као ме диј ски кон текст у ко ме се гу би мо гућ ност рекон струк ци је про ву че не кроз су бјек тив ни фил тер, па та ко про цес ко му ни ка ци је по ста је ди рек тан и тран спа рен тан. За да љу ана ли зу ра да је ва жно је ста но ви ште по ко ме ак тивна пу бли ка до би ја ста тус ме ри те ља и про це ни те ља спек такла, те се фор ми ра сло же на ин тер ак ци ја, па они ви ше ни су окре ну ти ње го вој ма ни пу ла тив ној мо ћи већ ин тер ак тив ном од но су и кре а тив но сти свих ре ле вант них уче сни ка 8. Овај рад за ни ма пи та ње шта се до го ди у ко му ни ка ци о ном про це су, ка да је иде о ло шки аспект ко ди ра ња по ру ке неја сан, те на ко ји на чин ме диј ски кон текст ство рен у овим усло ви ма ути че на про цес де ко ди ра ња. У вре ме дру штве не кри зе и тур бу лент ног ста ту са на ци о нал ног пи та ња, годи не у окви ри ма др жав ног иде о ло шког апа ра та ре а ли зо ва на је цен трал на ма ни фе ста ци ја Дан мла до сти под на зи вом Упа ли те све тло, ко ја је у се би са др жа ла пи та ње одр жи вости иде је ју го сло вен ства. Да ље, нас ин те ре су је ко је ефекте на ак тив ну ме диј ску пу бли ку иза зи ва ме диј ски кон текст ко ји ука зу је на нео др жи вост си сте ма у ко ме на ста је. Циљ тек ста пред ста вља опи си ва ње и из на ла же ње ва лид них одго во ра на те му ре ла ци о них ве за из ме ђу ме диј ског спек та кла (еле мен та др жав ног иде о ло шког апа ра та) и уло ге ак тив не пу бли ке у пе ри о ду кри зе иде је ју го сло вен ства. Усво јив ши 5 Де бор, Г. (1995) Дру штво спек та кла, Њу Јорк. 6 Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла рум и си му ла ци ја, Но ви Сад: Све то ви. 7 Ди ви њо, Ж. (1978) Со ци ло ги ја по зо ри шта, Бе о град, БИГЗ, стр Лу кић Кр ста но вић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ, Београд: Eтнографски ин сти тут СА НУ. 246

4 прет по став ку да иде о ло ги ја до ми нант ног ко да ути че на међу соб ну ре ла ци ју ме диј ског кон тек ста и ак тив не пу бли ке, у ра ду ће би ти упо тре бље на ем пи риј ска ме то да за сно ва на на ква ли та тив ним по да ци ма, на при ме ру ме диј ског спек такла те ле ви зиј ског пре но са цен трал не ма ни фе ста ци је Дан младости го ди не. Те ле ви зиј ско зна че ње и ме диј ски спек такл Фа за те ле ви зиј ског по сто ја ња ко ју об ра ђу је овај рад од но си се на пе ри од ка да су елек тро маг нет не фре квен ци је ко ји ма се про гра ми еми ту ју при па да ли ка те го ри ји при род ног добра, без мо гућ но сти да се јед на фре квен ци ја мул ти пли ку је, те је омо гу ћа ва ло ин тер вен ци ју и кон тро лу др жа ве у овој обла сти. Са иде јом оства ри ва ња дру штве ног ути ца ја форми ра се ка те го ри ја др жав не ра дио те ле ви зи је, ка сни је јав ног сер ви са. На кон Дру гог свет ског ра та у со ци ја ли стич ким земља ма др жав на те ле ви зи ја по ста је те мељ иде о ло шке по литич ке про па ган де, вла да ју ће и је ди не пар ти је, као еле мент др жав но иде о ло шког апа ра та. По јам др жав не те ле ви зи је се сме шта у дис курс јав ног ин те ре са, ко ји ни је у од но су са личним. Дру ги фе но мен ко ји од ре ђу је оквир ана ли зе се од но си на ко му ни ка циј ску по тре бу пу бли ке (гра ђа на) да уче ству ју у јав ном жи во ту и кроз ко му ни ка ци о ни чин ути чу на друштве ни ам би јент. Ове по тре бе про из и ла зе из на чи на жи вота, при пад но сти дру штве ној гру пи, уз ра ста, сте пе на образо ва ња, ет ни ци те та, је зи ка ко му ни ци ра ња. Од уло ге јав ног сер ви са се оче ку ју озбиљ ни са др жа ји о ра зним дру штве ним пи та њи ма, ко ји ма се из ра жа ва ју ра зни об ли ци иден ти те та, ус по ста вља ње дру штве ног про це са, али и кри тич ког одно са пре ма ствар но сти у ци љу раз во ја де мо кра тич но сти 9. У кри зним дру штве ним окол но сти ма ова уло га ма сов них ме ди ја се по ја ча ва, па на кон пе ри о да осам де се тих ве ћи на ре пу блич ко-по кра јин ских ра дио те ле ви зи ја пре ла зи пут од др жав но пар тиј ских пре ко фа зе на ци о нал пар тиј ских, да би се ко нач но по но во вра ти ла у др жав но пар тиј ски си стем држав ног иде о ло шког апа ра та. Ме диј ски спек такл као об лик ме диј ског са др жа ја у ди ректном те ле ви зиј ском пре но су је сте по ру ка ор га ни зо ва на ТВ сли ком и пред ста вља исто вре ме но сим бо лич ку пре зен таци ју ак ту ел но да те ствар но сти 10. Ка ко би смо са гле да ли 9 Ве ља нов ски, Р. (2005) Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на, Бе о град, Клио. 10 Ђор ђе вић, Т. (2007) Те о ри ја ма сов них ко му ни ка ци ја, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр

5 његову уло гу у про из вод њи зна че ња нео п ход но је да са гледа мо функ ци је ме диј ског спек та кла: - ме диј ски спек такл пред ста вља фор му сим бо лич ког ап стра ко ва ња со ци јал них зби ва ња узе тих у њи хо вој ем пи риј ској да то сти; - ме диј ски спек такл сво јом струк ту ром обез беђује да се осим ре ал не кон сти ту и ше и има ги нар на стварност; - со ци јал на функ ци ја ме диј ској спек та кла у ко јој он сво јим деј ством обез бе ђу је чин ин ден ти фи ка ци је реци пи јен та са са др жа јем, од но сно ства ра мо гућност про јек то ва ња емо ци о нал них тен зи ја. 11 Ме диј ски кон текст зна че ње спек та кла у до ми нант ном ко ду По сред ством ма сов них ме ди ја, иде о ло ги ја по ко ра ва не са мо свесни, већ и ин стинк тив но-емо тив ни део би ћа 12. По ла зе ћи од чи ње ни це да је за ма сов ног ко му ни ка то ра важно ње го во идеј но опре де ље ње об ли ко ва но уз по моћ по литич ких и со ци јал них вред но сти у ко ји ма де лу је, по ја вљу је се пи та ње мо гућ но сти де ши фро ва ња скри ве не ин тен ци је. Ко му ни ка тор, као еле мент др жав ног иде о ло шког апа ра та под деј ством фак то ра као што су по ли тич ки си стем и нор матив но прав ни по ре дак, функ ци о ни ше у ре фе рент ном окви ру ко јим се де фи ни ше ње гов од нос пре ма окру же њу. Ефе кат ко ји про из во ди од ре ђе но зна че ње ма сов них ме ди ја прет поста вља три ни воа са гле да ва ња: ре ци проч на раз ме на по ру ка ме ђу офи ци јал ним цен три ма ин фор ми са ња, фид бек ре ак ције ис пи ти ва њем јав ног мње ња и ана ли зом ин тер ак ци је према уред ни штву, и тре ће и за овај рад нај зна чај ни ји аспект ши рок та лас рас по ло же ња пу бли ке на кон при мље ног са држа ја. Ако је у функ ци ји овог ра да ме диј ски спек такл по ру ка ко ја по сре ду је ствар ност иде о ло шког си сте ма, у окви ру кризног дру штве ног кон тек ста ње го ва уло га се при ла го ђа ва потре ба ма оних ко ји ма је на ме ње на. Ме диј ски кон текст ов де по сма тра мо са ста но ви шта две ком по нен те ко је у те ле ви зијском пре но су по ста ју це ли на, где иде о ло шко ин фор ма тив на стра на под ре ђу је се би естет ску ко ја оси гу ра ва емо ци о нални до жи вљај. Ко ди ра ње по ру ке о за ми шље ној за јед ни ци у су сре ту са прак сом де ко ди ра ња ука зу је на при ти сак ко ји са мо ко ди ра ње до би ја од пу бли ке. По ру ка у ви ду др жав ног 11 Исто. 12 Бо жо вић, Р. (2010) Спек такл и ме диј ска кул ту ра, Кул ту ра бр. 126, Бе оград: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. 248

6 ме диј ског спек та кла по ред по ли тич ко ин фор ма тив ног са држи и емо ци о нал но-афек тив ни дис курс учи та ва ња у про цесу де ко ди ра ња. Та ко у кон тек сту дру штве не кри зе при ликом на ста ја ња пред ме та ра да др жав ног ме диј ског спек та кла Да на мла до сти го ди не пр ви део це ли не (по ли тич ко ин фор ма тив ни) ни је у ста њу да сам се бе ја сно де фи ни ше, те се са др жај окре ће емо ци о нал но афек тив ној при ро ди спекта кла и та ко при ла го ђа ва по тре ба ма пу бли ке. Узи ма ју ћи у об зир мо гућ ност фе но ме на ме диј ског спек та кла пред ви шеми ли он ским ау ди то ри ју мом, гле да ност ди рект ног пре но са се про це њу је из ме ђу 15 и 16 ми ли о на ТВ гле да ла ца 13 уз упо тре бу сим бо лич ког из ра за зна че ње иза зи ва емо ци о нални до жи вљај. Тај до жи вљај не иза зи ва сам про грам, ко ли ко ње го ва кон струк ци ја у су да ру са ак тив ном пу бли ком. Ипак, ефе кат зна че ња ни је мо гу ће из ме ри ти, осим ана ли зом де коди ра ња на сту па ју ћих по ли тич ких до га ђа ја ко ји су ути ца ли на не ста ја ње др жа ве са др жа не у на зи ву Ју го сло вен ске радио те ле ви зи је. Сту ди ја слу ча ја: Ме диј ски спек такл др жав ни сцен ски спек такл Дан мла до сти, го ди не Ру ко во де ћи се мо де лом об ли ко ва ња иде о ло ги је кроз држав ни сцен ски спек такл, ор га ни за ци о но по ли тич ки се крета ри јат Са ве зног од бо ра ССНРЈ го ди не до но си одлу ку о усва ја њу ка рак те ра про сла ве 25. Ма ја и на зив Дан младости. Да се дан 25. Ма ја на зо ве Дан мла до сти. По во дом то га да на у це лој зе мљи се ор га ни зу ју про сла ве Да на мла до сти ко је по са др жи ни тре ба да бу ду смо тре ак тив но сти и до стигну ћа мла де ге не ра ци је на под руч ју фи зич ке кул ту ре, кул туре и умет но сти, као и ра да на тех нич ком вас пи та њу. За овуго ди ну то га да на био би школ ски пра зник, а у иду ћој би већ тре ба ло раз мо три ти да се про гал си др жав ним пра зни ком 14. У сми слу си сте ма ор га ни за ци је ако се спек та клом де монстри ра ла моћ, он да се кроз ње го ву ор га ни за ци ју власт учвршћи ва ла 15. Ор га ни за ци о на струк ту ра је под ра зу ме ва ла вер ти кал ни тип де ле ги ра ња од го вор но сти и то од др жав ног вр ха и Са ве зног од бо ра за про сла ву Да на мла до сти, преко Цен трал ног ко ми те та на род не омла ди не, ре пу блич ких и сре ских од бо ра, до ко ор ди на то ра и уче сни ка у про гра му. У сва ком сле ту је уче ство ва ло не ко ли ко хи ља да уче сни ка 13 Но вин ско из да ње Мла дост, го ди на. 14 Ар хив Ју го сла ви је, Фонд Лу кић Кр ста но вић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка, му зи ка и моћ, Бе о град: Eтнографски ин сти тут СА НУ. 249

7 поде ље них у го то во ша блон ске про грам ске це ли не. У наред ним го ди на ма слет за др жа ва исти об лик, те мат ски ка рактер сва ког по је ди нач ног из во ђе ња, а сце на рио је исто вре мено био по ру ка, им пе ра тив, ста ње и ви зи ја те је на тај на чин ис пу ња вао свој основ ни за да так да пред ста вља дру штво и да се ње му обра ћа 16. У ме диј ском сми слу, за са му те ле визи ју Дан мла до сти је зна чио до га ђај од нај ве ће ва жно сти за иде о ло шки апа рат, па се та ко на ко ле ги ју ми ма о ње му одлу чи ва ло и по не ко ли ко ме се ци уна пред. Естет ска ди мензи ја ме диј ског спек та кла је на во ди ла до но си о це од лу ка да ре ди те љи пре но са уче ству ју у при пре ми сле та го то во истим ин тен зи те том као и са ма при пре ма до га ђа ја, па је та ко за го ди ну ко ју об ра ђу је рад ва жна чи ње ни ца да је ре ди тељ пре но са уче ство вао на са стан ци ма Са ве зног од бо ра још од краја го ди не. Устав на и на ци о нал на кри за од по чет ка се дам де се тих посте пе но је угр о жа ва ла ју го сло вен ску др жа ву све до по чет ка осам де се тих го ди на на кон Ти то ве смр ти. Уми ра ње ха ризма тич ног во ђе, ко ин ци ди ра ла је са зна чај ним гло бал ним и ло кал ним про це си ма ва жним за уте ме ље ње исто риј ског кон тек ста. На ло кал ном ни воу до ла зи до ви со ког сте пе на спољ не за ду же но сти, ве ли ког де фи ци та и ин фла ци је. На кон еко ном ске сле ди и по ли тич ка кри за, па се од на седни ца ма нај ви ших пар тиј ских и др жав них ор га на го во ри о на ци о нал ним про бле ми ма нај пре на Ко со ву, али и у це лој зе мљи. Убр зо до ла зи до за о штра ва ња ста во ва пре ма на цио нал но сти ма у свим ре пу бли ка ма, ко је ће тра ја ти до го ди не ка да се ре пу бли ке по но во окре ћу сво јим на ци о налним ин те ре си ма. У то вре ме на ме сто пред сед ни ка Град ског ко ми те та СК до ла зи Сло бо дан Ми ло ше вић, ко ји за јед но са Ива ном Стам бо ли ћем ути че на фо р му ли са ње пи та ња на ци онал ног иден ти те та. Године Ми ло ше вић по др жа ва Србе на Ко со ву по љу и овај го вор се сма тра пре крет ни цом у но ви јој срп ској исто ри ји и ње го во ко нач но усме ра ва ње на срп ски на ци о на ли зам. У овом пе ри о ду се за по чи ње са шире њем на ци о на ли стич ке еу фо ри је у свим ре пу бли ка ма. Слове ни ја је нај гла сни ја у из но ше њу ста ва да ви ше ни је спремна да се со ли да ри ше са про бле ми ма оста лих ре пу бли ка. Поста вља се пи та ње шта су са да еле мен ти за по твр ду дру штва, од но сно ког дру штва, те ко нач но ко је на ци је? Ко ја је то но ва иде о ло ги ја и шта је по њој скуп ве ро ва ња и вред но сти ко је ује ди њу је, те ко га ује ди њу је? Ка ко са да из гле да по ру ка ко ју тре ба ко ди ра ти? У ко ме ме диј ском кон тек сту? Ко је зна че ње ова по ру ка тре ба да иза зо ве? 16 Исто, стр

8 Пре ма из ла га њи ма ре ди те ља сцен ског спек та кла и ре ди теља те ле ви зиј ског пре но са 17 др жав на струк ту ра је, иа ко у вели кој ме ри на гри же на ин те ре си ма по је ди нач них ре пу бли ка, има ла циљ да пе ча ти ра одр жи вост иде је ју го сло вен ства. Је дан од на чи на у по твр ди овог не ста бил ног кон цеп та било је одр жа ва ње са ме ма ни фе ста ци је. Са го во р ни ци да ље на во де да су не ке ре пу бли ке (Ср би ја, БиХ) пред ња чи ле у овој на ме ри, док су дру ге као Сло ве ни ја из но си ле ста вове о не по треб но сти ка ко са мог до га ђа ја, та ко и из но ше ња по ру ке у це ли ни. У овој кон фу зној кон стe ла ци ји је тре ба ло ко ди ра ти по ру ку ко ја ће за јед ни ци ко му ни ци ра ти ста ње акту ел ног тре нут ка, а ко ју ће за јед ни ца де ко ди ра ти у окви рима до ми нант ног ко да брат ства и је дин ства. Са ве зни од бор до но си од лу ку о про гра му ко ји ко му ни ци ра на слов Упа лите све тло, са по себ ним мо том не гра ни це раз два ја ња, већ границе спа ја ња. Ка да би на зив за ви сио од ре ал них окол но сти, а не од иде оло шких фик ци ја, при ред ба би се зва ла Уга си ли сте све тло. Те игре све тло сти и та ме ни су игра ре чи, већ ре а лан од нос дру штва пре ма Да ну мла до сти 18. Ка ко је те ле ви зиј ски пре нос ре а ли зо ван исто вре ме но на оба и је ди на ка на ла, сам чин де ко ди ра ња је тре ба ло да уса гла си по жељ но ту ма че ње у свим ре пу бли ка ма у од но су на класне, еко ном ске, кул тур не дру штве не и иде о ло шке раз ли чито сти. Ре ди те љи, ко ји су би ли и чла но ви ау тор ског ти ма у ре а ли за ци ји кон цеп та ма ни фе ста ци је са гла сни су по пи та њу за јед нич ког име ни те ља иза зи ва ња емо тив ног зна че ња које је про грам у су сре ту са пу бли ком тре ба ло да про из ве де. Њи хов да љи за јед нич ки став је да је др жав ни иде о ло шки апа рат ис ти цао упра во тај емо ци о нал но афек тив ни ефе кат про гра ма као по твр де о осе ћа ју за јед ни штва. На пи та ње о то ме да ли је Са ве зни од бор био под при ти ском дру штва о не скла ду дру штве них иде о ло шких ту ма че ња ре ди тељ програ ма ка же да је ути сак јав но сти на кон ма ни фе ста ци је значио по твр ду успе шно сти у на ме ри ве штач ког одр жа ва ња брат ства и је дин ства. Про цес ко му ни ка ци је, кроз ко ди ра ње и де ко ди ра ње уну тар ре фе рент ног окви ра је био из ло жен при ти ску за јед ни це јер ка ко ка же Гро зда нић: По ру ка ко ју 17 У свр ху ис тра жи ва ња оба вљен је ин тер вју са ре ди те љем до га ђа ја Миха и лом Ву ко ба ро ви ћем и ре ди те љем те ле ви зисјког пре но са Ве се ли ном Гро зда ни ћем. Ми ха и ло Ву ко бра то вић је пре ма пи са њу но вин ског из дања Мла дост из ма ја 1986.: Пр ви ко ме је по ве ре на ТВ ре а ли за ци ја при ред бе Да на мла до сти, ко ји се др знуо да ста ди он ска де ша ва ња пре ки не спо то ви ма и та ко увео глас мла дог ко мен та то ра, и учи нио пренос до не кле дру га чи јим. 18 Но вин ско из да ње Мла дост, мај го ди не. 251

9 смо сла ли је би ла оште ће на, са шу мом, јер то ни је став Слове ни је, де ли мич но Хр ват ске, а где Ср би ја по ку ша ва да пока же да је то та ко, да та иде ја још увек по сто ји. Са ња ли смо отво ре них очи ју, гле да ли смо а ни смо ви де ли. О те жи ни тре нут ка го во ри Ха шим Ре џе пи, пред сед ник Саве за омла ди не у свом по здрав ном го во ру у окви ру це ре мони је: Са да шњост је сте те шка, про бле ме ве че рас не ће мо набра ја ти јер их до бро по зна је мо. При ђи мо бли же је дан дру гоме, упо знај мо се бо ље, имај мо ви ше по ве ре ња и ме ђу соб ног ува жа ва ња, ис по љи мо ви ше раз у ме ва ња за на ше раз ли ке и још ви ше за је дин ство. На ци о нал на при пад ност, ни је и не сме би ти смет ња за ја ча ње ју го сло вен ског со ци ја ли стич ког па три о ти зма 19. Ма ни фе ста ци ја је у про грам ском сми слу са др жа ла пре дају по след ње шта фе те, чи ја је по ру ка фор му ли са на у ду ху пе си ми зма. По сво јој струк ту ри до га ђај је био пла ни ран на исти на чин као и прет ход ни: шта фе та је пу то ва ла 66 да на кроз све кра је ве Ју го сла ви је, за вр ши ла је свој пут на Стади о ну ЈНА, а њу је пред сед ни ку омла ди не ЦК СКЈ преда ла је да на е сто го ди шња уче ни ца из Гњи ла на Реј мон да Бро шај. Све ча но сти је при су ство ва ло гле да ла ца и ме ђу њи ма нај ви ши функ ци о не ри из свих ре пу бли ка, а на ге не рал ној про би исто вре ме но и је ди ној про би са те ле визи јом при су ство ва ло је го то во по ла ста ди он ске пу бли ке. У са мом про гра му уче ство ва ло је мла дих, ин то ни ра на је хим на Хеј Сло ве ни, а про грам је био по де љен на 4 више слој на бло ка. Све је ука зи ва ло на ре дов ну ор га ни за ци ју про сла ве. Оно што је ову, раз ли ко ва ло од прет ход них мани фе ста ци ја је сте иде ја о оном шта је то дру штво ко је слет пред ста вља 20. Ускла ђе но са по тре ба ма бу ду ћег зна че ња, ко мен та ри са ње до га ђа ја из сту ди ја за вре ме жи вог пре но са у функ ци ји ме диј ског спек та кла има до дат ну вред ност још јед ног сло ја учи та ва ња по ру ке ко ја се же ли пре не ти. Из тог раз ло га се на сед ни ца ма Са ве зног од бо ра раз ма трао и текст ко ји ће пра ти ти те ле ви зиј ски пре нос, па та ко во ди те љи Драга на Ка уц ки и Зо ран Мо дли 21 ко мен та ри шу пр ву тач ку под на зи вом Бом ба у гру ди ма Ка кво ко ло на о ко ло у ко јој види мо кон цен трич не кру го ве ко ла свих на ци о нал но сти ко ја се у јед ном тре нут ку раз два ја ју: Као што ви ди те, ко ло је поче ло сло жно, али не што по чи ње да се де ша ва, где је сад оно 19 Но вин ско из да ње Но во сти, 26. Мај Но вин ско из да ње По ли ти ка, 28. мај Пре ма из ја ви Ве се ли на Гро зда ни ћа: Прет ход них го ди на су про грам пре но си ли ко мен та то ри из Хр ват ске, Бо сне, Ср би је, Цр не Го ре и на измен нич но су ко мен та ри са ли де ло ве про гра ма, а из сту ди ја у Сло ве ни ји, Вој во ди ни и Ко со ву су ко мен та ри са ли цео пре нос. 252

10 сло жно ко ло са почет ка, за што се ко ла јед но по јед но по ла ко одва ја ју, ево пр во се одво ји ла Ср би ја, па Хр ват ска, БиХ, једна по јед на ре пу бли ка и по крај ина се одва ја, за што игра мо осам раз ли чи тих ко ла, за што игра ју ко ла на сво је на ци о налне ме ло ди је а не игра ју за јед но, чи ни се да ни смо сје ди ње ни ка ко би тре ба ло да бу де мо, ово схва та мо као упо зо ре ње, доду ше рас пе ва но и раз и гра но, бо ри мо се са 8 си сте ма а та кву пар ти ту ру је те шко сло жно од сви ра ти, ово ко ло упо зо ра ва на тре нут ну си ту а ци ју. Мла ди ве ру ју у бо ље су тра, али у оно су тра над ко јим би са ми има ли кон тро лу, па на сре ди ни те ре на ви ди мо ко ло по но во сје ди ње но (раз је ди ње на ко ла се вра ћа ју у за јед нич ко), по сле ра су тих ко ла ето по но во свих нас Ју го сло ве на за јед но. На кон овог из ла га ња, про грам ски се на ста вља ну ме ра гру пе Џа кар та под на зи вом Бом ба у гру ди ма, ко ја го во ри о бом би као ср цу мла де ге не ра ције, ко јом ће би ти раз не то све што нас тре нут но раз два ја (во ди тељ ТВ пре но са). Во ди те љи про гра ма та ко ђе ка жу да про грам у сво јој осно ви је сте умет нич ки, али су му по ру ке по ли тич ке и док на ја вљу ју блок До ста ми је вре ле кли ме до да ју: На све ово на до ве зу је се слет не ко ли ко са вре ме них пе са ма ко је сви во ли мо, ко је тре ба да нас под се те да жи ви мо у истом дво ри шту, ко је ће по ста ти не при јат но ма ло ако га ис пар це ли ше мо, огра да ма, та ра ба ма, жи ца ма и за кљу ча ним ка пи ја ма. На се ма фо ру су се ис пи си ва ли афо ри зми по пут: Сва ки на ци о на ли зам јед на ко је опа сан, чак и наш, а ре дитељ про гра ма ка же да је то био до дат ни по ку шај да се ука же на ак ту ел ност тре нут ка. Пре ма Ву ко бра то ви ћу чи ње ни ца о уво ђе њу сег мен та по пу лар не кул ту ре у про грам ски са др жај ука зу је на по тре бу апа ра та да се при бли жи мла ди ма, ко је по ње го вом ми шље њу ова те ма већ уве ли ко ни је за ни ма ла: На ста ди он су та да до ла зи ли са мо пен зи о не ри и њи хо ви уну ци, а на ша иде ја је би ла да при ву че мо мла де ко јих се ова те ма у су шти ни ви ше до ти ца ла. У кон тек сту фор ми ра ња ко да пору ке, емо тив ни до жи вљај је имао цен трал ну уло гу, па та ко Гро зда нић об ја шња ва не ке од де ло ва про гра ма: На ша прича је има ла кључ но пи та ње ка ко да иза зо ве мо емо ци ју, до гађа ју ко ји то ви ше ни је, где емо ци ја има све ма ње и где се дело ви фе де ра ци је из ме шта ју. За наш пре нос по ред основ них еле ме на та ва жан део је био да се са кри ве но шта фе та уне се у слет ски ан самбл у цен трал ни део те ре на, да се он да кроз коре о гра фи ју и шпа лир шта фе та од не се до огра де на за пад ној три би ни, пре да у пу бли ку у прав цу све ча не ло же и из ру ке у ру ку уру чи ма ле ној де вој чи ци са Ко со ва, ко ја ће че ка ти на јед ном по ста мен ту на вр ху рам пе ис под све ча не ло же у ко јој је че као пред сед ник омла ди не Ха шим Ре џе пи. Би ло нам је по треб но да кре та ње шта фе те тра је што је мо гу ће ду же, јер је то мо ме нат ко ји вра ћа те емо ци је, и по ди же на кре шен до 253

11 ко ји је са ма пре да ја. Из без бед но сних раз ло га у шест ре до ва по вер ти ка ли су би ли ор га ни зо ва ни мом ци и де вој ке са поли циј ске и вој не ака де ми је ко ји су си му ли ра ли пу бли ку ко ја пре но си шта фе ту. Круп ни план шта фе те из ру ке у ру ку је то што је по ди за ло емо ци је. Ре џе пи по што је био при лич но кру пан је имао за да так, а у истом свој ству иза зи ва ња емо ција, да и њу и шта фе ту при гр ли и по диг не, пре не се са дру ге стра не у свом на руч ју. По ку ша ли смо да по ка же мо емо ци ју за јед ни штва. На кон про гра ма ко ји је у са др жај ном сми слу ука зи вао на фра гил ност др жав ног си сте ма, у не фор малном де лу пре но са мо гло се чу ти спон та но из во ђе ње песме Друже Ти то ми ти се ку не мо, као угра ђе на по тре ба за потвр дом ода но сти пре ма иде ји ју го сло вен ства и култ ном во ђи ко га ви ше не ма. Го ди не ко је су усле ди ле су ја сно по каза ле да на у че на пе сма ни је исто што и ре а лан жи вот. Овој ана ли зи тре ба до да ти и до га ђај ко ји је пред ста вљао сим болич ку на ја ву тра у ма тич не кон сте ла ци је ко ја сле ди пла кат за про сла ву Да на мла до сти ре а ли зо вао је ди зај нер ски студио Но ви ко лек ти ви зам из Љу бља не, ме ђу тим ис по ста вило се да је у пи та њу ре ди зајн на ци стич ког пла ка та Тре ћи рајх Ри хар да Клај на, а шта фе та је на вр ху има ла осам црве них ка пљи ца чи је сим бо лич но учи та ва ње рат них до га ђа ја ко ји су усле ди ли не тре ба по себ но об ја шња ва ти. За кљу чак Ме диј ска кул ту ра и по ли тич ки дис кур си по ма жу ус по ставља њу хе ге мо ни је спе ци фич них по ли тич ких гру па и про јека та, па та ко ства ра ју пред ста ве ко је би тре ба ло да обез бе де сла га ње са од ре ђе ним по ли тич ким ста но ви штем и иде о логи јом 22. У тре нут ку дру штве не кри зе ме диј ски спек такл има за да так фор му ли са ња ко да по ру ке ко ја ће у су сре ту са публи ком иза зва ти зна че ње осе ћа ја за јед ни штва у ре ша ва њу од ре ђе ног дру штве ног про бле ма. Са дру ге стра не, са мо зна че ње за ви си ће од кон тек ста и по зи ци је мо ћи ак тив не публи ке ко ја је за ин те ре со ва на за од но се у кри зном дру штву. Ме диј ски кон текст, по сма тран са ста но ви шта ме ђу соб ног од но са ме диј ског спек та кла и ме диј ске пу бли ке, за ви си од де фи ни ци је иде о ло ги је у ко јој по ру ка на ста је, па та ко актив на пу бли ка де ко ди ра по ру ку у од но су на пред ста ву иде о ло шке ствар но сти ко ја јој је по ну ђе на. Уко ли ко та ствар ност ни је у ка те го ри ји ја сног до ми нант ног ко да, са кон крет ним иде ја ма о на ци о нал ним и дру гим пи та њи ма иден ти те та, ни сам про цес де ко ди ра ња не мо же има ти сврсис хо дан ме диј ски ефе кат у ис пу ње њу за да тог ци ља. По рука ко ја на ста је у окви ру до ми нант ног ко да ко ји је на гри жен 22 Кел нер, Д. (2004) Ме диј ска кул ту ра, Бе о град: Клио. 254

12 сум ња ма о ре ле вант ности соп стве ног по сто ја ња, те шко да мо же ути ца ти на по же љан про цес де ко ди ра ња. Ана ли зом на ра ти ва је уста но вље но да чи ни о ци про бле ма ни су мо гли да ути чу на кон фу зи ју уну тар до ми нант ног ко да па су сво ју по ру ку фо р му ли са ли у од но су на ак ту ел ни дру штве ни трену так, ме диј ским про гра мом ко ји је зна че ње про на ла зио у су сре ту жи вог те ле ви зиј ског са др жа ја и ме диј ске пу бли ке. Ка ко? При хва та ју ћи те зу да иде о ло ги ја мо би ли ше осе ћа ња, емо ци је и ве ро ва ња, у ци љу ства ра ња са гла сја о до ми нантним прет по став ка ма у дру штву, цен трал на тач ка де ло ва ња ме диј ског кон тек ста сту ди је слу ча ја од но си ла се на ево цира ње емо ци ја као осно ве за мо гућ ност одр жи во сти пој ма зајед ни штва. Да ље, сту ди ја је по ка за ла да се у тре нут ку не у сагла ше но сти по тре бе за по сто ја њем ма ни фе ста ци је ко ја промо ви ше иде ју ју го сло вен ства, др жа ва обра ћа за јед ни ци са иде јом бу ђе ња из ко лек тив ног сна са по ру ком Упа ли те светло. У сфе ри све тлог и там ног, а са ста но ви шта ак тив не пу бли ке, по дво је ност ка рак те ра по ру ке мо ра ла је ути ца ти и на су прот ста вље ну по зи ци ју ме диј ске пу бли ке у про це су де ко ди ра ња. За оне ко је су сма тра ли да је све тло уга ше но, те ри то ри ја ви ше ни је по сма тра на као це ли на, а пар ти ја није би ла иде о ло шки им пе ра тив. Та ко ни про цес де ко ди ра ња ни је мо гао иза зва ти дру га чи је зна че ње. За оне ко ји ма је светло још увек би ло упа ље но, из ра жа ва ње сум ње о соп ственом по сто ја њу уну тар по ру ке до ми нант ног ко да ука зу је на про бле ма ти ку по зи ци је де ко ди ра ња уну тар истог ко да. Та ко по сма тра но ме диј ски кон текст, ко ји на ста је као ин стру мент др жав ног апа ра та ко ји не ма ја сну иде о ло ги ју, у ова квим окол но сти ма, не ма сво ју шан су у оства ре њу свог за дат ка. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ар хив Ју го сла ви је: Фонд Со ци ја ли стич ке омла ди не Ју го сла ви је 114. Ал ти сер, Л. (2009) Иде о ло ги ја и др жав ни иде о ло шки апа ра ти, Бе о град. Кар пос Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла крум и си му ла ци ја, Но ви Сад: Све то ви. Бо жо вић, Р. (2010) Спек такл и ме диј ска кул ту ра, Кул ту ра бр. 126, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. Ве ља нов ски, Р. (2005) Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на, Бе о град, Клио. Де бор, Г. (1995) Дру штво спек та кла, Њу Јорк. Ди ви њо, Ж. (1978) Со ци о ло ги ја по зо ри шта, Бе о град: БИГЗ. Ђор ђе вић, Ј. (1997) По ли тич ке свет ко ви не и ри ту а ли, Бе о град: До си је. 255

13 Ђор ђе вић, Т. (2007) Те о ри ја ма сов них ко му ни ка ци ја, Бе о град: Инсти тут за по ли тич ке сту ди је. Кел нер, Д. (2004) Ме диј ска кул ту ра, Бе о град: Клио. Хол, С (2013) Моћ ме ди ја, Бе о град: Кар пос. Jovana Karaulić University of Arts in Belgrade, Faculty of Drama Arts, Belgrade THE CONTEXT OF MEDIA SPECTACLE UNDER THE CIRCUMSTANCES OF SOCIAL CRISIS Abstract From the perspective of a predominantly hegemonic discourse, the paper addresses the issue of what happens to the meaning of media contents when the ideological aspect of message coding is unclear. The paper analyses the processes caused by the media context in contact with active audience under the circumstances of social crisis, on the example of the media spectacle of the state ideological apparatus of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in the Youth Day. Key words: media context, spectacle, coding-decoding, rally, active audience 256

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754368C УДК 791:305-055.2 81 22 Кристева Ј. 7.01 прегледни рад ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Са же так: Филм као је зич ки си стем, ода би ром

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information