БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

Size: px
Start display at page:

Download "БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ"

Transcription

1 Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI /kultura R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ Са же так: Је вре ји су вер ска и на ци о нал на ма њи на ко ја ве ко ви ма жи ви на тлу Ср би је, да ју ћи свој пе чат и до при нос ње ном бо га том и ра зно вр сном кул тур ном на сле ђу. Иако са свим укло пље ни у ши ру сре ди ну, Је вре ји има ју из ра зи те ет но ло шке спе ци фич но сти. Циљ овог ра да је да при ка же и об ја сни жа лоб не оби ча је код Је вре ја и њи хов тра ди ци о нал ни од нос пре ма смр ти као јед ном од нај важни јих сег ме на та људ ског по сто ја ња. Уз из ве сна од сту па ња и тран сфор ма ци је, ко је су не ми нов не, опи са ни жа лоб ни оби ча ји су и да нас ак ту ел ни, као што су и на ве де ни тер ми ни на хе бреј ском је зи ку у упо тре би. Кључ не ре чи: Је вре ји, Ср би ја, ју да и зам, жа лоб ни оби ча ји, гро бље Нај ста ри ја је вреј ска на се ља о ко ји ма све до че од ре ђе на архе о ло шка на ла зи шта на те ри то ри ји не ка да шње Ју го сла ви је, фор ми ра на су у II ве ку у Ма ке до ни ји и дуж ја дран ске оба ле у до ба Ри мља на. То ме је прет хо дио суд бин ски пре о крет у исто ри ји Је вре ја 63. го ди не пре н.е. ка да, са оку па ци јом и пре вла шћу огром не и та да не по бе ди ве Рим ске им пе ри је, почи ње оп шта ди ја спо ра је вреј ског на ро да ко ја у пот пу но сти узи ма ма ха од 70. го ди не и дру гог ра за ра ња је ру са лим ског је вреј ског хра ма. Од та да, Је вре ји су жи ве ли ра су ти по римским про вин ци ја ма, би ли су ро бо ви, али и ве ште за на тли је. С об зи ром на то да су их Ри мља ни до во ди ли и на се ља ва ли, ме ђу оста лим ре ги о ни ма, и на Бал кан ском по лу о стр ву, као и да углав ном ни су спре ча ва ли њи хо во сло бод но кре та ње и из бор ста ни шта, сва ка ко се мо же прет по ста ви ти да су се 423

2 Је вре ји, у тим дав ним вре ме ни ма, на се ља ва ли и на те ри тори ји да на шње Ср би је. 1 У том кон тек сту, је вреј ска исто ри ја и кул ту ра у Ср би ји тра је већ ско ро две хи ља де го ди на. Међу тим, ве ћа ми гра ци о на кре та ња Је вре ја, ко ја су усле ди ла ка сни је у сред њем, а још ви ше у но вом ве ку, пру жа ју мно го ви ше по да та ка и са зна ња о је вреј ским за јед ни ца ма у Ср бији, њи хо вом на чи ну жи во та и до ди ри ма са кул ту ром Ср ба. Је вре ји тзв. Се фар ди, ко ји су кра јем XV ве ка би ли драма тич но из гна ни из Шпа ни је и Пор ту га ли је, на се ли ли су Ср би ју (области под Ото ман ском вла шћу) и ор га ни зо ва ли сво је оп шти не већ по чет ком, од но сно у пр вој по ло ви ни XVI ве ка. На се ља ва ње Ашке на за - Је вре ја из сред ње и ис точ не Евро пе, од ви ја ло се и ра ни је, а на ро чи то је по ја ча но у XVI II и XIX ве ку. Ашке на зи су се у ве ћем бро ју на се ља ва ли на се ве ру, у Вој во ди ни, ма да их је би ло и у дру гим де ло ви ма Ср би је. Вре ме ном су ор га ни зо ва не је вреј ске оп шти не у ра зним дело ви ма Ср би је, у ве ћим или ма њим гра до ви ма. Као за на тлије и тр гов ци, Је вре ји су се ра до на се ља ва ли бли зу Са ве и Ду на ва, у Бе о гра ду, Шап цу, Сме де ре ву, и дру гим гра до вима и ва ро ши ма, вр ше ћи ве о ма по зи ти ван ути цај на раз вој при вре де. Иако су је вреј ске за јед ни це, у ства ри, би ле ма лоброј не, њи хо ве по слов не, че сто и род бин ске ве зе са је врејским жи вљем у Аустро у гар ској, Ита ли ји, Тур ској и дру гим зе мља ма, до при но си ле су оп штем раз ви ја њу тр го вач ких веза и дру гих при вред них гра на ка рак те ри стич них за град ске сре ди не. Је вре ји су ет нич ка и вер ска гру па ко ја, као и све оста ле, има сво је спе ци фич но сти. Ипак, оно што их по себ но из два ја јесте чи ње ни ца да Је вре ји, у пот пу но сти, по и сто ве ћу ју верски и на ци о нал ни иден ти тет. То зна чи: ако чо век би ло ког вер ског и ет нич ког по ре кла искре но и фор мал но при хва ти ју да и зам и жи ви на да ље по шту ју ћи ју да и стич ка пра ви ла, по ста је Је вре јин и при хва ћен је у све му као та кав; исто време но, ро ђе ни Је вре јин ко ји пре кр ши ју да и стич ка пра ви ла, пре ста је да бу де Је вре јин... ни је ви ше при хва ћен као Је врејин. Ју да и зам је нај ста ри ја мо но те и стич ка ре ли ги ја ко ја је бес ком про ми сно од ре ди ла је вреј ски на чин жи во та и то уједно пред ста вља од го вор на пи та ње о то ме ка ко су се Је вре ји уоп ште одр жа ли то ком хи ља да го ди на жи во та у ди ја спо ри (још пре рим ских осва ја ња), и ка ко су са чу ва ли свој основни иден ти тет, сво ју ре ли ги ју и свој оби чај ни си стем. Платфор му ју да и зма, а ти ме и на чи на жи во та, чи ни ле су и чине 1 Не до мач ки В., До се ља ва ња, у: Жи до ви на тлу Ју го сла ви је, Му зеј ски про стор, За греб 1988, стр

3 је вреј ски све ти сви так То ра (пет књи га Мој си је вих део Ста рог За ве та) и ги гант ски је вреј ски за ко ник Тал муд, ко ји је ве ко ви ма пи сан, до пу ња ван и раз ра ђи ван. 2 То ра, а за тим Тал муд, пред ста вља ју осно ву је вреј ства, це ло куп ног на чи на вред но ва ња и по и ма ња ства ри и од но са. 3 Ово су ве о ма ва жне чи ње ни це за раз у ме ва ње су шти не јевреј ског на чи на жи во та, је вреј ских схва та ња и по гле да на уну тра шњи и спо ља шњи свет. На рав но да Је вре ји то ком сил ног про то ка ве ко ва под ле жу ути ца ји ма до ми нант не среди не и бар де ли мич ној аси ми ла ци ји (ко ја је при мет на у Срби ји), и на рав но да мно ги њи хо ви оби ча ји ве о ма ли че на оби ча је дру гих на ро да (јер људ ски род је ипак је дин ствен и слич но ми сли). Ипак, ис так ну та је по тре ба да се одр жи она ми са о на твр ђа ва ко ја чу ва по ре кло и тра ди ци ју. У том сми слу, Је вре ји ма где и ма ка ко жи ве ли, би ло у Шап цу, било у Ка ра ка су, чу ва ју сво ју су штин ску спо ну са ју да и змом... Слика 1 Тора са показивачем за текст јад-ом (рука, хебр.), Из збирке Јеврејског историјског музеја у Београду У про шло сти, сви на ро ди су сма тра ли да по сто је три основна мо мен та у жи во ту чо ве ка: ро ђе ње, вен ча ње и смрт. Шта Је вре ји ми сле о смр ти, шта ра де ка да се при бли жи? Схва та ње жи во та и смр ти у ју да и зму, из ра же но је ни зом обича ја, вер ских и ри ту ал них по сту па ка. Чи тав си стем жа лобних оби ча ја код Је вре ја у пот пу но сти је ре гу ли сан вер ским про пи си ма, ма да су де ли мич но при сут ни и они под све сно са чу ва ни об ли ци по на ша ња и ве ро ва ња ко ји су пре жи ве ли из пра ста рих, ни жих ани ми стич ких и дру гих па ган ских форми. У про шлим исто риј ским и кул тур ним пе ри о ди ма друштве ног и еко ном ског раз во ја, смрт јед ног чла на за једни це 2 Вер бер Е., Ми ха и ло вић М. и Бо шко вић Х., Је зик, пи смо и књи га Је вре ја у Ју го сла ви ји, Бе о град 1979, стр Да нон Ц., Збир ка пој мо ва из ју да и зма, Бе о град 1996, стр

4 по га ђа ла је це лу за јед ни цу. На чин оп хо ђе ња и из ра жа ва ња емо ци ја нај бли жих срод ни ка, као и њи хо вог окру же ња у слу ча ју смр ти чо ве ка, про пи са ни су у То ри. Пра ви ла из То ре о по на ша њу и ту го ва њу де це за из гу бље ним ро ди те љи ма, ро ди те ља за де цом, за дру гим чла но ви ма по ро ди це, за тим за при ја те љи ма и дру гим при пад ни ци ма ло кал не за јед ни це, вре ме ном су раз ви ја на у прав цу из ван ред ног по спе ши ва ња не жне бри ге и са о се ћа ња пр во за уми ру ћег, а он да за ожало шће не. Функ ци о ни са ње ши ре за јед ни це би ло је усме ре но ка пру жа њу објек тив не по мо ћи и по др шке обо ле лом чо ве ку, и у слу ча ју ње го ве смр ти они ма ко ји ту гу ју - да би им се омо гу ћи ло су о ча ва ње са бо лом, пре жи вља ва ње и на ла же ње ду хов ног ми ра. 4 Бо ле сном чо ве ку се из ра жа ва ла па жња до ла ском у по сету. Пра ви ло по се те бо ле сни ка, би кур хо лим (хе бр), би ло је дру штве но пра ви ло по на ша ња са ре ли гиј ском ко но та ци јом. Би кур хо лим је пред ста вља ло до бро де ло, вер ску и мо ралну ду жност сва ког Је вре ји на пре ма ње го вим ро ђа ци ма, прија те љи ма, али и свим оста лим по зна ни ци ма, без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну и вер ску при пад ност или дру штве ни по ло жај. Оби чај по се ћи ва ња бо ле сни ка ни је под ра зу ме вао са мо ду хов ну по др шку, већ и кон крет ну ма те ри јал ну по моћ. Ако је бо ле сник био иму ћан, уте ха и охра бре ње су би ли довољ ни, али ако је био си ро ма шан, по се ти лац му је до но сио по треб не ства ри. Из гра ђе на су стро га ра бин ска упут ства о то ме ка да, и у ко јој ме ри, тре ба ићи у по се ту. У слу чају те шких обо ље ња или по вре да, по се та је би ла за бра ње на у пр вим да ни ма, ко ја су сма тра на нај кри тич ни јим. Та да се о бо ле сни ку ста ра ла са мо нај у жа по ро ди ца. По сле то га посе те су би ле до зво ље не, али са мо у са ти ма ка да не до ла зи ле кар. Сва ра бин ска упут ства о по се ћи ва њу бо ле сни ка би ла су усме ре на ка по сти за њу ху ма не ко ри сти за ње га, и то уз ве ли ки опрез да се не би иза зва ле до дат не ком пли ка ци је, које су у слу ча је ви ма те шких бо ле сти би ле мо гу ће. У ју да и зму, људ ски жи вот је не при ко сно вен. Пру жа ње по мо ћи угро женом чо ве ку оправ да но је и по треб но у би ло ком мо мен ту и кон тек сту, чак иако под ра зу ме ва кр ше ње од ре ђе них пра ви ла по на ша ња (нпр. за Ша бат или не ки дру ги ве ли ки пра зник што је ина че у нор мал ним окол но сти ма би ло не при хва тљиво). У слу ча је ви ма те шких обо ље ња и смрт не опа сно сти, прибе га ва ло се ве о ма ста ром ри ту а лу про ме не име на бо ле сника - ши нуј ашем, ко ји је у осно ви био ма гиј ског ка рак тера. 4 Да нон Ц., Збир ка пој мо ва из ју да и зма, стр и Да нон Д., Је врејски жа лоб ни оби ча ји, по се бан пре глед тер ми на и оби ча ја, Бе о град

5 Бо ле сни ку је да ва но но во име са ја сним сим бо лич ним значе њем, на при мер: Ха јим жи вот (хе бр), Ја хи ел Бог оживља ва (хе бр), итд. Очи глед но је реч о ма гиј ском ри ту а лу пре жи ве лом из па ган ских вре ме на, ко ји слу жи то ме да зашти ти чо ве ка или да за ва ра бо лест (зле си ле). Ма гиј ска моћ име на по зна та је и у дру гим кул ту ра ма. 5 На при мер, код ис точ них и за пад них Сло ве на (Ру си, По ља ци, и др.) де ци је да ва но име Лав, док је код Ср ба за сту пље но име Вук. За ова ква име на се ве ро ва ло да од би ја ју и за стра шу ју зле си ле, па су ко ри шће на нај ви ше у по ро ди ца ма у ко ји ма је смрт ност де це би ла ве ли ка. Суд бин ска по ве за ност чо ве ка и ње го вог име на по ме ну та је и у Тал му ду, по ко јем су мо ли тва, ми лоср ђе, про ме на име на и про ме на де ло ва ња усло ви под ко ји ма мо же да се ути че на да љи ток ства ри. По је вреј ском оби чај ном пра ву, еута на зи ја је би ла за бра њена и сма тра на је уби ством. У без на де жним си ту а ци ја ма, лекар, ро фе (хе бр.) ни у ком слу ча ју ни је смео да од у ста не од бри ге за свог па ци јен та, без об зи ра на то да ли ре ал но мо же да по мог не. Ле кар је мо рао да деј ству је охра бру ју ће и да се на да за јед но са са мрт ни ком. Чо век на са мр ти на зи ван је госес (хе бр.) и ни у ком слу ча ју ни је смео оста ти сам. Се де ти уз са мрт ни ка би ла је ве ли ка ми цва (бо го у год но де ло, хе бр.) ко је је, уоста лом, при сут но и у дру гим кул ту ра ма, као и још не ке дру ге ри ту ал не рад ње. Је вре ји су ве ро ва ли да чо век који се ди уз са мрт ни ка не ма са мо уте шну, већ и од брам бе ну уло гу. За пра во, у тре нут ку ка да на сту па смрт од ви ја се жесто ка бор ба из ме ђу ан ђе ла и де мо на за ду шу го се са и сâмо при су ство жи вог чо ве ка ко ји је бли зак са мрт ни ку, рас те ру је де мо не. По што би на сту пи ла смрт, по кој ни ков син (или други бли зак члан по ро ди це) скла пао је очи и под ве зи вао до њу ви ли цу по кој ни ку. Те ло је по ла га но на под, по кри ва но чарша вом, а по ред гла ве по кој ни ка го ре ла је све ћа, ко ја је, као и у хри шћан ским ве ро ва њи ма, оба сја ва ла пут чо ве ко вој ду ши ка не бу. Као што го се са ни је тре ба ло оста вља ти са мог, та ко се ни те ло по кој ни ка ни је оста вља ло. Оби ча јем чу ва ња тела (бде ња) све до са хра не ис ка зи ва но је по што ва ње умр лом чо ве ку јер, у је вреј ској тра ди ци ји, чо век је све то би ће као што су све ти сви ци То ре. Ана лог но по што ва њу То ре, би ло док се чи та или је сме ште на у све ти ков чег у хра му, из ража ва се по што ва ње чо ве ку, ка ко за ње го вог жи во та, та ко и у смр ти. По ред по кој ни ка се стра жа ри да њу, но ћу, чак и за Ша бат и љу ди ко ји по ред ње га се де на зи ва ју се шо ме рим - чу ва ри (хе бр. множ). 5 Фреј зер Џ. Џ., Злат на гра на, сту ди ја ма ги је и ре ли ги је, Бе о град 1937, стр

6 Све иоле ор га ни зо ва не је вреј ске за јед ни це има ле су све та удру же ња Хе вра ка ди ша (све то дру штво, хе бр.), ко ја су дуго ра ди ла на до бро вољ ној осно ви и тек у но ви је вре ме, у ве ли ким оп шти на ма, по чи њу да се ан га жу ју и пла ће на ли ца. Ова све та удру же ња су зва нич но осно ва на у XVI ве ку, (по пр ви пут у Пра гу), ма да се слич на удру же ња по ми њу још у Тал му ду. Хе вра ка ди ша се бри ну ла и за жи ве и за мр тве - оби ла зи ла је бо ле сни ке, обез бе ђи ва ла си ро ма шни ма ле кове и ле кар ску по моћ... Ка да би чо век умро, Хе вра ка ди ша би пра ла те ло, при пре ма ла га, обла чи ла и са хра њи ва ла. На кра ју би при пре ма ла и пр ви ру чак за ожа ло шће ну по ро ди цу по сле са хра не. Пра ње мр тва ца вр ше но је са ве ли ком па жњом и по штова њем, у по себ ној ку ћи ло кал не за јед ни це или по себ ној про сто ри ји гро бљан ске ка пе ле. По кој ни ка су обла чи ли у по смрт ну оде ћу, та хри хим (хе бр.) ко ја је би ла од бе лог лане ног плат на са нај ма ње три, а нај ви ше се дам де ло ва, шиве них без по ру ба, чво ро ва и џе по ва. Ова кав скро ман на чин обла че ња мр тва ца је оп ште пра ви ло, оби чај но и вер ски пропи са но, у скла ду са ве ро ва њем да су у смр ти сви јед на ки. Ка рак те ри сти ке та хри хим оде ће има ју сим бо лич на зна чења: бе ла бо ја је сим бо ли са ла чи сто ћу ду ха и пра шта ње, а не до ста так чво ро ва и ла ба ви спо је ви на оде ћи су тре ба ли да по слу же ла ком по чет ку оно стра ног жи во та. По кој ни ка ни шта ни је тре ба ло да спу та ва, а по зна та је ма гиј ска моћ чво ра (обич но не га тив на) не са мо у је вреј ској, већ и у другим кул ту ра ма. Не до ста так џе по ва ука зу је на то да чо ве ка на оном све ту пра те То ра и ње го ва до бра де ла, те да му ника ква имо ви на не тре ба. Је ди ни пред мет ко ји се са хра њу је са мр тва цем је ње гов мо ли тве ни шал, та лит (хе бр), ко ме се прет ход но од се че јед на ре са (та лит је пра во у га о ног обли ка и на угло ви ма има по себ но на пра вље не ре се ко је му да ју са крал ну вред ност). Од се ца њем јед не ре се од у зи ма се са крал на вред ност ша лу, од но сно по ка зу је се да га вла сник ви ше не мо же ко ри сти ти. По ју да и стич ким пра ви ли ма, пе ри од од на сту па ња смр ти до са хра не, тзв. ани нут (хе бр.) не би тре ба ло да тра је ду же од два де сет че ти ри са та. То је сва ка ко, у ста рим вре ме ни ма, има ло прак тич ну свр ху. За вре ме ани ну та, нај бли жи ожало шће ни срод ник има по се бан ста тус осло бо ђен је свих вер ских и сва ко днев них ду жно сти и по сло ва. По је вреј ским тра ди ци о нал ним схва та њи ма, за бра ње но је те ши ти та ко ожа ло шће ног чо ве ка. Сма тра се да не ма тих ре чи уте хе ко је су при ме ре не си ту а ци ји. Ани нут је пра ћен раз ли чи тим локал ним оби ча ји ма, ме ђу ко ји ма је упе ча тљив оби чај про лива ња во де из ку ће. Про ли ва њем ве ћих ко ли чи на во де се без 428

7 ре чи об ја вљи ва ла не чи ја смрт, јер су Је вре ји из бе га ва ли да бу ду ди рект ни пре но си о ци ло ших ве сти. Би ло је и дру гих раз ло га и об ја шње ња за тај по сту пак, а ни су ис кљу че на и па ган ска ве ро ва ња. Та ко ђе, код Је вре ја је био оби чај по крива ња огле да ла, ко ји је за сту пљен и код Ср ба и дру гих култу ра, углав ном са истим зна че њем да се ду ша не огле да. Ка рак те ри сти чан ри ту ал ни по сту пак код Је вре ја у тре нут ку гу бит ка бли ске осо бе, био је ке риа (це па ње оде ће, хе бр). То је ве о ма стар ри ту ал ко јим чо век из ра жа ва свој бол, вр ши се сто је ћи и це па ју ћи је дан ко мад оде ће у јед ном по кре ту. Пре ма је вреј ским вер ским про пи си ма, по кој ник се са хрању је у зе мљу. То је је ди ни при хва тљив на чин са хра њи вања (спа љи ва ње, на при мер, не до ла зи у об зир јер се сма тра па ган ским на сле ђем). То ком ве ко ва, оби чај ни по сту пак при са хра њи ва њу пре тр пео је из ве сне мо ди фи ка ци је, али се у осно ви одр жа ва ло схва та ње да по кој ни ко во те ло тре ба да бу де у кон так ту са зе мљом, без пре пре ка. У сред њем ве ку про пи си ни су на ла га ли упо тре бу сан ду ка, а у ка сни јем пери о ду, у XVI ве ку, пре о вла да ва ло је ка ба ли стич ко ми шље ње да је нео п хо дан ди рек тан кон такт са зе мљом ка ко би се испу нио би блиј ски став о по врат ку чо ве ка у ста ње ни шта ви ла, у прах. Ипак, вре ме ном је по ста ло уоби ча је но ко ри шће ње арон ме тим мр твач ких сан ду ка (хе бр). Је вреј ска тра дици о нал на схва та ња при хва ти ла су ко ри шће ње нај про сти јих мр твач ких сан ду ка, на пра вље них од рав них, нео бра ђе них да са ка, без укра са и упо тре бе ме тал них ек се ра, а не где се за др жао и оби чај био да се ко ри сти сан дук без дна ка ко би те ло би ло ди рект но по ло же но у зе мљу. У не ким је врејским за јед ни ца ма на ју гу Ср би је и у Бо сни, по кој ник је ношен на гро бље у та квом јед но став ном, нео бо је ном сан дуку ко ји је, за тим, раз би јан над ра ком и за ко па ван за јед но са по кој ни ком. 6 Оби чај да се бди над отво ре ним сан ду ком и да те ло умр лог бу де из ло же но по гле ди ма, ко ји је свој ствен хри шћан ским кул ту ра ма, код Је вре ја је од ба чен још у да ле кој про шло сти. Раз лог то ме мо гу да бу ду и кли мат ски усло ви (ко ји су услови ли и пра ви ло да се на са хра ну не че ка ду же од јед ног дана). Сма тра ло се да из ла га ње по кој ни ка по гле ди ма љу ди пре са хра не ни је мо ра лан чин, с об зи ром да си ро ма шни сло је ви је вреј ског дру штва ни су мо гли да пла те бал зам не трет ма не за сво је мр тве, што их је до во ди ло у не рав но пра ван и не прија тан по ло жај. Сâма са хра на ке ву ра (хе бр.) ни је сме ла би ти од ла га на ни под ко јим усло ви ма, осим у два слу ча ја ако 6 Реч је о из вор ним оби чај ним по ступ ци ма ко ји су у Ср би ји одав но напуште ни, од но сно при ла го ђе ни по ступ ци ма ве ћин ског ста нов ни штва. 429

8 би се по кло пи ла са Ша ба том и Јом Ки пу ром 7. Оба пра зни ка су не при ко сно ве на. Ка да се од ла зи ло на са хра ну, ни је би ло до зво ље но да се ус пут оби ла зе дру ги гро бо ви. Ова за бра на је има ла свр ху да одр жи фор мал но ис ка зи ва ње по што ва ња пре ма по кој ни ку чи ја са хра на је би ла кон кре тан по вод дола ска на гро бље. Ни је ис кљу чен ни па ган ски мо ме нат, веро ва ње да се за вре ме са хра њи ва ња ја вља ју де мон ске си ле на гро бљу, па ни је пре по руч љи во из два ја ти се из по греб не по вор ке и ићи сам... Чак је би ло пре по руч љи во да се од мах, по за вр ше ној са хра ни, оде са гро бља, без за др жа ва ња. Погреб на по вор ка - ис пра ћај по кој ни ка, би ла је ве ли ка ми цва без об зи ра на то ко је и ка кав је по кој ник био. Дис кри ми наци ја ни је би ла до зво ље на, ни у ком слу ча ју. Од дав ни на је био оби чај да се по греб на по вор ка за у ста вља у хо ду шест пу та, пре не го што стиг не до ра ке. 8 Ове ри ту ал не па у зе у ходу по ве за не су са схва та њем да чо век у жи во ту про ла зи кроз шест фа за: ро ђе ње, де тињ ство, мла дост, мла ђе зре ло до ба, сред ње зре ло до ба, и ста рост. Мо гу ће је да се овим па у за ма и фор мал но из ра жа ва ла ту га за пре ми ну лим окле ва ње при ко нач ном ра стан ку. Вре ме ном, овај оби чај је ре ду ци ран на три па у зе у хо ду по вор ке, али се одр жао до да на шњих да на. За са хра њи ва ње су би ли од го вор ни по кој ни ко ви срод ни ци, ко ји су сим бо лич но ис пу ња ва ли ту оба ве зу та ко што је сваки од њих уба ци вао по три ло па те зе мље у ра ку. Ру ко ва ње ло па том не све сно је вр ше но по прин ци пу пре но сне ма гије ло па та се ни је ма ђу соб но до да ва ла, већ се по сле сва ке употре бе спу шта ла на зе мљу, да се не во ља не би пре но си ла од јед ног до дру гог чо ве ка. Код Је вре ја ни је оби чај да се на гроб но си и по ла же цве ће. При ли ком са хра не, и ка сни је при до ла ску на гроб, оста вља се ка мен чић. Је вреј ски про пи си не до зво ља ва ју екс ху ма ци ју, осим у изу зет ним слу ча је ви ма, као што су пре но ше ње по смрт них оста та ка са не је вреј ског на је вреј ско гро бље, или пре но шење у Све ту зе мљу. По Тал му ду, по сто је че ти ри фа зе жа ло сти ко је вре мен ски јед на дру гу об у хва та ју: ани нут (од тре нут ка смр ти до сахра не), ши ва (се дам да на), ше ло шим (три де сет да на), и ша на (го ди на да на). О ани ну ту је већ би ло ре чи. По сле сахра не по кој ни ка на сту пао је сед мо днев ни пе ри од жа ло сти, ши ва (се дам, хе бр.). Чла но ви Хе вра ка ди ше или при ја те љи 7 Ша бат су бо та, дан ко ји чо век про во ди у пот пу ном ми ру, од мо ру, моли тва ма; Јом Ки пур Дан по ка ја ња, пра шта ња и ве ли ког по ста, сле ди по сле 10 да на од је вреј ске Но ве го ди не. 8 Да нон Д., Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји, Бе о град 1996, стр

9 и комши је, при пре ма ли су пр ви оброк за ожа ло шће ну по роди цу ко ји се са сто јао од ку ва них ја ја, хле ба и со чи ва. Ја ја и со чи во су има ли сим бо лич на зна че ња. У је вреј ској, па и у дру гим ста рим кул ту ра ма, ја је је би ло сим бол жи во та, а ја је у љу сци је у кон крет ном слу ча ју тре ба ло да пред ста вља затво ре ност пре ма спољ ном све ту као оче ки ва ну фор му по наша ња у жа ло сти. Со чи во је сим бо ли са ло кру жни ток жи во та и смр ти. За ових пр вих се дам да на жа ло сти Је вре ји упо требља ва ју фра зу се де ти ши ва ко ја има са свим бу квал но значе ње, јер је по на ша ње ожа ло шће них ве о ма па сив но. Чла нови ожа ло шће не по ро ди це се не ба ве ни ка квим прак тич ним по сло ви ма, они се де на па то су или на ни ским тро но шци ма об у че ни у про сту оде ћу и без ци пе ла. Су о ча ва ње са соп ственим бо лом због гу бит ка во ље не осо бе ни је тре ба ло ре ме тити сва ко днев ним ства ри ма и ак тив но сти ма као што су кува ње, кућ ни и дру ги по сло ви, ни ти лич ни од но си. Из вор ни оби чај се де ња ши ва од но сио се на из ра жа ва ње жа ло сти за мај ком, оцем, де цом (си ном, кћер ком), бра том, не вен ча ном се стром и су пру жни ком. Док тра је ши ва, све ћа или кан ди ло су не пре кид но го ре ли. По се те су би ле до зво ље не, али је пона ша ње по се ти ла ца би ло оби чај но ре гу ли са но по се ти лац ни је уз мао ни ка кву ини ци ја ти ву, ни је сâм за по чи њао раз говор на не ку те му, ни ти је по ста вљао пи та ња. По се та је траја ла све док ожа ло шће ни не би клим нуо гла вом, што је у да том тре нут ку био знак да же ли да оста не сам. Сле де ћи пе ри од жа ло сти ко ји се на ста вља на ши ва, био је ше ло шим три де сет (хе брејски). По што ис тек не ши ва, проду жа ва ју се за бра не од ре ђе них ак тив но сти, ма да у ма њој ме ри. У том пе ри о ду би ло је за бра ње но ши ша ње, бри ја ње, обла че ње но вих оде ла, од ла зак на за ба ве и све ча но сти, на вен ча ња и це ре мо ни ју об ре зи ва ња му шког де те та. Од сту пало се је ди но у слу ча ју да тер мин за об ре зи ва ње соп стве ног де те та па да у да не ше ло шим, по што је об ре зи ва ње (са мо ако здрав стве ни усло ви до зво ља ва ју) вр ше но осмог да на по ро ђе њу бе бе и пред ста вља ло је из у зет но ва жан об ред пушта ња за вет не кр ви, од но сно по ве зи ва ња са Бо гом. Исто та ко, при о ри тет су има ли и не ки ве ли ки пра зни ци, као што су Рош ха ша на је вреј ска Но ва го ди на (хе бр), Пе сах, Сукот и Ша ву от, ка да се пре ки дао, а ти ме и скра ћи вао пе ри од ше ло ши ма. Ина че, као и код Ср ба, и код Је вре ја је цр на бо ја сим бо ли са ла жа лост па је био оби чај да се то ком ше ло шим но си цр на оде ћа. По на ша ње ожа ло шће ног, ње го во ту го ва ње, би ло је оби чај но ре гу ли са но у скла ду са схва та њи ма у ју да и зму да у све му тре ба по сти ћи пра ву ме ру. Ју да и стич ка ве ро ва ња, тра ди ци ја и вас пи та ње раз ви ја ли су од ре ђе не по гле де на жи вот и смрт. 431

10 Оби чај ко јим се од ре ђу је спољ но по на ша ње ожа ло шћеног и ње гов ствар ни, уну тра шњи, лич ни до жи вљај гу бит ка бли ске осо бе, тре ба ло је да сто је у узај ма ној рав но те жи, и у том сми слу, пе ри од жа ло сти је сма тран нео п ход ним, али ни је смео да пре ра сте у де пре си ју. Оно ли ко ко ли ко су оби ча ји пред ви ђа ли из ра жа ва ње бо ла, то ли ко су пред ви ђа ли и ње гово са вла да ва ње. Ше ло шим је тре ба ло да бу де пе ри од по степе ног ус по ста вља ња сва ко днев ног жи во та, тј. пре ва зи ла жења гу бит ка. На ше ло шим се на ста вља ла ша на (го ди на, хе бр), као све о бухват на жа лоб на фа за ко ја тра је го ди ну да на од смр ти чла на по ро ди це. Го ди шњи цу смр ти Се фар ди су на зи ва ли ању или ањос, а Ашке на зи јар цајт. Обе ле жа ва ње го ди шњи це смр ти чла на по ро ди це ве о ма је стар оби чај и, углав ном, под ра зуме ва јед но днев ни пост, да ва ње ми ло сти ње си ро ма шни ма и од ла зак на гроб. Тог да на у ку ћи је не пре кид но го ре ла све ћа. Мо ли тва за мр тве на зи ва се Ка диш (све ти, ара меј ски 9 ). Кадиш је мо ли тва ста ра око две хи ља де го ди на и из го ва ра се и да нас на ара меј ском, осим по след ње стро фе ко ја се из гова ра на хе бреј ском је зи ку. За сту пље на је у свим је вреј ским за јед ни ца ма на све ту, без раз ли ке, и ни је под ле гла ни ка квим тран сфор ма ци ја ма и од сту па њи ма. 10 Из вор ни оби чај на лаже да се у го ди ни жа ло сти, као и на дан го ди шњи це смр ти, Ка диш из го ва ра сто је ћи, три пу та днев но, је да на ест ме се ци. Пр во бит но, ова мо ли тва је би ла по све ће на са мо умр лим роди те љи ма, да би вре ме ном по ста ла оба ве зна и уни вер зал на мо ли тва за све мр тве, и у ра зним си ту а ци ја ма. Раз лог што се Ка диш из го ва ра је да на ест, а не два на ест ме се ци, про ис ти че из ми стич них ве ро ва ња да гре шни ци ока ја ва ју сво је гре хе кроз па кле не му ке нај ма ње два на ест ме се ци. Да не би дошло до не спо ра зу ма око то га ко се сма тра гре шни ком, а ко не, два на е сти ме сец је из о ста вљен. Да би се Ка диш пропи сно одр жао, по треб но је при су ство де сет вер ски пу но летних му шка ра ца, тзв. ми њан (хе бр). Мо ли тву та ко ђе из го ва ра му шка рац, обич но син умр лих, и ни је оби чај да ова квој моли тви при сту па же на (ма да се и то де ша ва ло као пре се дан). По ен та Ка ди ша, као мо ли тве, је сте у то ме да чо век из ра зи Бо гу сво ју ода ност, али и спрем ност да без ре зер вно прихва ти ње гов суд, од но сно соп стве ни усуд. 11 У том сми слу ова, као и све дру ге мо ли тве, пру жа чо ве ку не ку вр сту уте хе да је то што га је сна шло, би ло не ми нов но, иако зна мо да мно ге не во ље и гу би ци уоп ште ни су мо ра ли да се до го де 9 Ара меј ски, на род ни је зик ан тич ких Је вре ја. 10 Да нон Ц., Збир ка пој мо ва из ју да и зма, Бе о град 1996, стр Вер бер Е., Увод у је вреј ску ве ру, Бе о град 1993, стр

11 (страдање не ви них љу ди у ра то ви ма и сл). Осим Ка ди ша по сто је и спе ци фич не мо ли тве за ду ше умр лих, ко је се разли ку ју код Се фар да и Ашке на за. Не зна се да ли су ста ри Је вре ји има ли по себ но уре ђе на места за са хра њи ва ње, али је у ди ја спо ри осни ва ње је вреј ских гро ба ља по ста ло оба ве зна по тре ба да се, у стра ним сре дина ма, ло ка ли зу ју и озна че ме ста на ко ји ма ће по чи ва ти преми ну ли чла но ви за јед ни це. Је вреј ско гро бље има обе леж је све тог ме ста на гро бљу се не је де, не пи је, не пу ши и не иде го ло глав. Спо ме ник умр лом се по ди же нај ра ни је по исте ку ши ва, али по пра ви лу по след њег да на ше ло шим, или по на вр ше ној го ди ни од смр ти. Код Је вре ја, као и код Ср ба и дру гих на ро да, на спо ме ник се гле да са скри ве ним па ганским ве ро ва њем да он пред ста вља ста ни ште ду ше умр лог, или да ду ша над њим леб ди. По ди за ње спо ме ни ка је ве о ма стар оби чај, по ми ње се чак и у Ми шни 12 (збор ни ку оби чајних про пи са, II-III век, чи јим је да љим до пу ња ва њем на стао Тал муд). Спо ме ни ци код Се фар да и Ашке на за се раз ли кују се фард ски се по ста вља ју хо ри зон тал но, а ашке на ски верти кал но. Пре ма је вреј ским тра ди ци о нал ним схва та њи ма, че сто посе ћи ва ње гро бља ни је пре по руч љи во. У је вреј ским за једни ца ма од го ва ра ју ће вре ме за од ла зак на гро бље од ре ђива ли су ло кал ни ра би ни, и то је обич но би ло пред ве ли ке пра зни ке, за тим из ме ђу Рош ха ша на и Јом ки пу ра, и за годи шњи цу смр ти. На Ша бат и то ком сâмих пра зни ка, на гро бље се не иде. У Ср би ји је пре Дру гог свет ског ра та жи ве ло око Је вре ја, с тим што је тај број уве ћан услед до се ља ва ња јевреј ских из бе гли ца то ком го ди не из европ ских зема ља, ко је су већ би ле за хва ће не ра том. Ме ђу тим, спас и мир ни су ду го по тра ја ли... Нем ци су у оку пи ра ној Ср би ји из вр ши ли стра хо вит ге но цид над је вреј ским ста но ви ни штвом (Хо ло ка уст), ма да ни Ср би ни Ро ми ни су би ли по ште ђе ни. То ком рат них го ди на не мач ки оку па то ри, за јед но са сво јим ма ђар ским, бу гар ским и ал бан ским са везни ци ма, као и вој во ђан ским Нем ци ма - фолк сдој че ри ма, по би ли су 85% укуп не је вреј ске по пу ла ци је у Ср би ји и ти ме ско ро пот пу но уни шти ли је вреј ску за јед ни цу Ср би је. У Хо ло ка у сту су не ста ле хи ља де љу ди, сру ше но је, упро пашће но и опљач ка но мно го ма те ри јал них до ба ра, али је необич на чи ње ни ца да је кроз цео тај не појм љи ви и, нор мал ном уму те шко об ја шњи ви ужас, са чу ван ре ла тив но вели ки број 12 Да нон Д., Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји, Бе о град 1996, стр

12 је вреј ских гро ба ља, на ро чи то у ма лим ме сти ма по Вој води ни, ма да их има и ју жни је по Ср би ји. Гро бља, од но сно над гроб ни спо ме ни ци, по сма тра ју се као по се бан и ве о ма ва жан сег мент ма те ри јал не кул ту ре јед ног на ро да, осим што од ра жа ва ју и ње го ву ду хов ну кул ту ру. Је вреј ска гро бља у Вој во ди ни су углав ном по ти ца ла из пе ри о да вла да ви не Аустро у гар ске, с кра ја 18. и из 19. ве ка. Сва та гро бља одавно ви ше ни су у функ ци ји, али је њи хо ва вред ност као де ла ма те ри јал не кул тур не ба шти не Је вре ја у Ср би ји, не спор на. Слика 2 Надгробни споменик Дона Клари, Београд Из збирке Јеврејског историјског музеја у Београду Слика 3 Надгробни споменик Аврахаму Хаконеу, Београд Из збирке Јеврејског историјског музеја у Београду У Бе о гра ду је би ло не ко ли ко је вреј ских гро ба ља и, пре ма по да ци ма ко ји се ге не рал но ко ри сте у Је вреј ском исто ријском му зе ју у Бе о гра ду, прет по ста вља се да су нај ста ри ја би ла ор га ни зо ва на још по чет ком 17. ве ка, мо жда и ра ни је 13, и то на Сав ској па ди ни, на пла цу ис под Кнез Ми ха и ло ве, а дуж ули це Ца ри це Ми ли це, и на Па ли лу ли, у Дал ма тин ској ули ци. Из тог пе ри о да про на ђе на су и са чу ва на два ве ли ка ка ме на над гроб на спо ме ни ка умр лим бе о град ским, се фардским Је вре ји ма спо ме ник До на Кла ри из и спо ме ник Авра ха му Ха ко е ну из Да нас у Бе о гра ду по сто је два је вреј ска гро бља: се фард ско гро бље ко је је ак тив но, и ашке на ско гро бље, ко је ви ше ни је у функ ци ји, од но сно има са мо спо ме нич ку вред ност. Се фард ско гро бље је осно ва но го ди не и то та ко што је је вреј ска оп шти на Бе о град (се фард ска ве ро и спо вед на 13 Пре ма не ким по да ци ма се фард ски Је вре ји су осно ва ли сво ју оп шти ну у Бе о гра ду око 1620, али су Ашке на зи већ има ли сво ју. Не ма ја сних, преци зних пи са них до ка за. 14 Оба спо ме ни ка чу ва ју се у Је вреј ском исто риј ском му зе ју у Бе о гра ду. 434

13 оп шти на) от ку пи ла гро бљан ски плац од гра да Бе о гра да, у Рузвел то вој ули ци пре ко пу та град ског, тзв. Но вог гро бља. Се фард ско гро бље је та да та ко ђе би ло на зи ва но је вреј ско Но во гро бље. Осим што има прак тич ну функ ци ју, ово гробље има и зна чај ну кул тур но-исто риј ску вред ност. На сефард ском гро бљу се, по ред ин ди ви ду ал них спо ме ни ка, нала зе и три зна чај на спо ме ни ка ви со ке умет нич ке вред но сти: Први је Спо ме ник је вреј ским рат ни ци ма Бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та, По диг нут је на тзв. рат нич кој пар це ли, и то у при су ству др жав них, кра љевских пред став ни ка. Спо ме ник је про јек то вао чу ве ни је врејски ар хи тек та Са му ел Сум бул; Слика 4 Јеврејско сефардско гробље у Београду - детаљ, Из фотодокументације Јеврејског историјског музеја у Београду Дру ги је им по зан тан Спо ме ник је вреј ским жр тва ма Дру гог свет ског ра та, чи ји аутор је арх. Бог дан Бог да но вић. Спо меник је по диг нут 1952; Тре ћи спо ме ник је по све ћен аустриј ским је вреј ским из бегли ца ма (тзв. Кла до во - Тран спорт, 1939). Реч је о 1200 Јевре ја, углав ном из бе гли ца из Аустри је, ко ји су пла ни ра ли да пло ве ћи Ду на вом кроз Ју го сла ви ју, пре ко Ру му ни је, стигну до Цр ног мо ра, а за тим до Тур ске и, на кра ју, та да шње Па ле сти не. Услед ло ше ор га ни за ци је са мих је вреј ских орга ни за ци ја, као и про бле ма око до би ја ња ви за (Ен гле зи су од би ја ли да да ју ви зе је вреј ским усе ље ни ци ма), про ве ли су це лу зи му и про ле ће у Кла до ву, а он да су се вра ти ли на зад, у Ша бац, где су се на ста ни ли. Не мач ка оку па ци ја Срби је их је за те кла у Шап цу. Из у зев око 200 де це ко ја су, ипак, је два пре ба че на у Па ле сти ну, оста ли су по би је ни за јед но са ло кал ним, ша бач ким Је вре ји ма. Му шкар ци су стре ља ни у се лу За са ви ца код Шап ца, а же не су на те ра не да пе шке иду у ло гор на Сај ми шту, је дан од нај ве ћих и нај го рих не мач ких ло го ра на Бал ка ну, ко ји је пр во слу жио за уни ште ње је врејких же на и де це (ка ми он ду ше гуп ка), а за тим за све оста ле. 435

14 Овај спо ме ник је по ди гла је вреј ска оп шти на из Бе ча 1959, а про јек то вао га је Ан ри Ме шу лам. По себ но је ин те ре сант на ге ни за спо ме ник и гроб но ме сто за је вреј ске вер ске књи ге. То је ме сто где се са хра њу ју све ти сви ци То ре, као и дру ге, од упо тре бе оште ће не вер ске, све те књи ге. Сва ве ћа је вреј ска гро бља има ла су, од но сно има ју, ге ни зу. Слика 5 Гениза на сефардском гробљу у Београду, из фотодокументације Јеврејског историјског музеја у Београду Ашке на ско гро бље се на ла зи пре ко пу та се фард ског, и запра во је део град ског Но вог гро бља, осно ва ног годи не. Од Но вог гро бља де ли га зид. Ашке на ско гро бље је ор га ни зо ва но та ко што је Упра ва град ског Но вог гро бља одво ји ла и да ла по себ ну пар це лу за при пад ни ке дру ге ве ре у ства ри, је вреј ске. Ни је у функ ци ји. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Жи до ви на тлу Ју го сла ви је, мо но гра фи ја са ка та ло гом, Му зеј ски про стор, За греб Лебл Ж., До ко нач ног ре ше ња Је вре ји у Ср би ји, Бе о град Вер бер Е., Ми ха и ло вић М. и Бо шко вић Х., Је зик, пи смо и књи га Је вре ја у Ју го сла ви ји, Бе о град Да нон Ц., Збир ка пој мо ва из ју да и зма, Бе о град Фреј зер Џ. Џ., Злат на гра на, сту ди ја ма ги је и ре ли ги је, Бе о град Да нон Д., Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји, Бе о град Ра до ва но вић В. и Ми ха и ло вић М., Жи вот ни ци клус оби ча ји код Је вре ја, Бе о град

15 Vojislava Radovanović Federation of Jewish Communities in Serbia the Jewish Historical Museum, Belgrade BETH KEVAROTH HOUSE OF THE DEAD JEWISH MOURNING RITES Abstract The Jewish Diaspora has begun back in the classical era with the conquests of the Roman Empire, and has never finished. Since this period, Jews have been populating the Balkan countries. In Serbia, this is particularly characteristic of a later period the Middle Ages and the New Age, when Sephardi and Ashkenazi Jews began to inhabit Serbian cities and towns. Jews were a peaceful urban population, skilled tradesmen and craftsmen, educated people with relatively developed business relationships overseas. Although they have lived for centuries in a different environment, Jews preserved their specific ethnic and religious identity. The Jewish religion is Judaism, and their unconditional respect for the Torah and the Talmud has resulted in preserving essential foundations of the whole system of Jewish customs, rules and regulations, which defined their life in the broadest sense. Therefore Jewish religious and traditional beliefs are universal for all Jews, wherever they live. In Serbia, as in all other countries, Jews have fitted into the environment and shared the fate of their neighbors, but in cultural, religious and traditional terms, they have been a world in itself. The Jewish mourning rites represent a very complex ritual system with a special place in human minds. The Beth Kevaroth - House of The Dead is an article about Jewish customs regarding death and burial, based on which one can look at a specific, essentially different culture than the culture of Serbs and other Christian communities, despite some similarities in procedures and even some ideas. Key words: Jews, Serbia, Judaizm, mourning rites, cemetery 437

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ УДК 94(100) 1914/1918 :355.13(497.11) Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 77-91. Де јан Да шић Ви со ка шко ла ака дем ских сту ди ја Ака де ми ја за по слов ну еко

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ Ар хи ман дрит Сте фан Ша рић УДК: 27-662:141.78 Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је 27-662:316.324.8 Уни вер зи тет Син ги ду нум Прегледни рад ar hi ma drit ste fan10@gmail.com Датум пријема:

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information