Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3."

Transcription

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април Број Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. АМБАСАДОР МАЂАРСКЕ ПОСЕТИО РУМУ: Напад на српско тржиште Страна 4. Под по кро ви тељ ством Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март и Града Срем ска Ми тро ви ца, про те клог ви кен да је одр жан тра ди ци о нал ни, че тр на е сти по ре ду, фе сти вал џе за и блу за Spring fest 14. У два фе сти вал ска да на на ступи ло је шест џез и блуз бен до ва, а осим нај по пу лар ни јих ми тро вач ких блу зе ра и идеј них тво ра ца Spring fe sta Гем блер са, на сту пи ли су и Не над Зла та но вић, Max Koc he tov quin tet, Na ked, Blue Fa mily, као и учени ци Му зич ке шко ле чи ји се са став Cross Road Gru pa, по пр ви пут предста вио љу би те љи ма овог зву ка. М. Ми ле у снић Стра на 30. СИНДИКАЛЦИ ПОВОДОМ ПРВОГ МАЈА: Нема разлога за славље Стране Читаоцима, пословним партнерима и свим ствараоцима нових вредности честитамо Први маj, празник рада Наредни број Сремских новина излази у среду, 14. маја Irig АЛЕКСАНДАР ИНЂИЋ: Најмлађи српски велемајстор и шампион Страна 37.

2 2 Среда, 30. април na{ ИН ТЕР ВЈУ ЊЕ ГО ВА ЕК СЕ ЛЕН ЦИ ЈА МЕХ МЕД КЕ МАЛ БО ЗАЈ, АМ БА СА ДОР РЕ ПУ БЛИ КЕ ТУР СКЕ У БЕ О ГРА ДУ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Бе ше пра зник Со ци ја ли зам по клек нуо, а клат но се под ве ли ком инерци јом за љу ља ло на су прот ну стра ну. По но во ус по ста вље на не рав но те жа али са да у ко рист ка пи та ла ко ји је ста вио сво ју ша пу на рас по де лу ви шка вред но сти. Опет је дан де ли Пр ви мај Ме ђу на род ни пра зник ра да у све ту, а не кад је био то и код нас. И то у вре ме ка да се сла вио рад, кад је сва ки рад ник имао по ред оста лог до вољ но за бен зин, ро штиљ и пр во мај ски ура нак. Дааа нам жи ви, жи ви рад Кад се рад сла вио из ср ца. Данас? све је дру га чи је. Ићи ће се и да нас на пик ник у Фру шку, на Са ву, у Бор ко вац, али то је при ро да не ког дру га чи јег по зи ва, би о ло ги је, сто ма ка, ра зо но де, али не и пра зно ва ње ра да. За што је то та ко по тра жио сам ме ђу ко ри ца ма Марксо вог Ка пи та ла. Та мо на шао, не то ли ко екс пли цит но ко ли ко ин ди рект но, оце ну о то ме да кад год се на руши рав но те жа из ме ђу ра да и ка пи та ла стра да вре ме и љу ди у ње му. При ча ме да ље во ди у сам епи цен тар ове вр сте (не)рав но те же у ви шак вред но сти. Ви шак вред но сти за јед нич ки ства ра ју рад и ка пи тал, проблем на ста је ка да то за јед нич ки сте че но де ли са мо један су бјект. У со ци ја ли зму су то би ли рад ни ци ко ји су нај че шће цео ви шак вред но сти ме ђу со бом по де ли ли оста вља ју ћи ма ло или ни ма ло за ре про дук ци ју дру- " штве не сво ји не, за об на вља ње свог ка пи та ла. Та ко је дру штве на сво ји на пот ко па ва на, рав но те жа на руше на на ште ту за јед нич ке имо ви не. Са њом по ср тао и со ци ја ли зам. Мој до бар дру гар Ђор ђе Ра до јев Ђока бив ши ди рек тор Агро ру ме јед ном при ли ком ми је ре као ка ко би ње го ви са мо у пра вља чи све по де ли ли са мо да мо гу, чак би и ком бај не у ту свр ху про да ли. Та ко се у со ци ја ли зму из пре ја ке рас по де ле вр шио при ти сак на роб не фон до ве, по чи ња ле не ста ши це, ин фла ци ја, као пр ви зна ци да смо ду бо ко за бра здили у тро ше њу. Со ци ја ли зам по клек нуо, а клат но се под ве ли ком инер ци јом за љу ља ло на су прот ну стра ну. По но во ус по ста вље на не рав но те жа али са да у ко рист ка пи та ла ко ји је ста вио сво ју ша пу на рас по де лу вишка вред но сти. Опет је дан де ли. По сле ди це ка пи тали стич ког на чи на рас по де ле су хи пер про дук ци је ро ба јер оно што је оста вље но рад ни ци ма не до вољ но је да ап сор бу је це лу роб ну про дук ци ју. У со ци ја ли зму неста ши це, у ка пи та ли зму хи пер про дук ци ја. Обо је су по сле ди ца не рав но те же у рас по ре ду ви шка вред ности; дво је га ства ра ју, а је дан де ли. Има ли шан се да се ствар унор ма ли па да они ко ји ства ра ју и де ле, да у рас по де ли ви шка има ју свој удео вла сни ци ка пи та ла али и рад ни ци. Ту фор му лу свет још ни је осми слио, ма да у раз ви је ном де лу све та рад ни ци већ по ма ло нави ка ва ју на три на е сту пла ту, на бо жић ни цу, што ни је ни шта дру го до уче шће рад ни ка у рас по де ли ви шка вред но сти. У на шем ба ба ро га ка пи та ли зму ми смо још да ле ко од то га. За то код нас не рав но те же тра ју, за то се не иде на Пр ви мај као на пра зник ра да, већ као на пик ник. Ка ко да се сла ви не што кад ве ћи на при ма на јам ни не ко је су ис под вред но сти рад не сна ге, опет по Марк су. Ве ли ка по ну да ра да, а ма ла тра жња оба ра на јам ни не ис под из но са по треб ног за ре про ду ко ва ње рад не сна ге. Уво ђе њем пре ко број них у јав ни сек тор уве ли смо и ве ће по ре зе ка пи та лу, а он да би амор ти зо вао тај удар цео про блем пре но си на пле ћа рад нич ке кла се, оба ра да ље на јам ни не. Вре ме ко је до ла зи на ја вљу је још жешћи од го вор ка пи та ла у по гле ду да љег су жа ва ња права рад ни ка, За кон о ра ду, јер смо га ми, као дру штво, при лич но не смо тре но угро зи ли, оп те ре ти ли, а од ње га се оче ку ју но ва рад на ме ста. За ча ран круг тра је, партиј ски ми ље ни ци оп те ре те ка пи тал, он то пре ба ци на рад ни ке и то иде та ко ви ше од две де це ни је. Због то га сам на пи сао да је Пр ви мај био не ка да и наш пра зник. Сви ми ко ји не ма мо ка пи та ла чи та мо и да ље Марк са. С р би ја и Тур ска има ју мно го тога што их спа ја, а тач ке раз ла за су ма ло број не и ми слим да неће ни мо ћи да над ја ча ју оно што нас спа ја, по го то во ако смо све сни да нас спа ја и у су шти ни је дин стве ни култур ни обра зац. На рав но, Ср би ја мо же да иде сво јим пу тем, то исто мо же да учи ни и Тур ска, али мо гућ ност остваре ња пра вог про спе ри те та по чи ва на спа ја њу, а не на раз два ја њу. Ово је, из ме ђу оста лог, ис та као ам ба са дор Ре пу бли ке Тур ске у Ср би ји Мех мед Ке мал Бо зај у ин тер вјуу ко ји је дао за Срем ске но ви не у сво јој ре зиден ци ји где је про шле сре де све чано обе ле жен Дан де те та, пра зник ко јег је пре ви ше од де вет де це ни ја уста но вио ре фор ма тор тур ске др жа ве Ке мал Ата турк. Уста но вље њем Да на де те та, Ке мал Ата турк је мо жда на најлеп ши на чин озна чио по че так нове епо хе у исто ри ји Тур ске. Шта тај пра зник да нас зна чи Тур ској, од но сно Евро пи и све ту? - И та да и да нас Тур ска, а са њом и чи тав свет до ка зу је да су де ца наша бу дућ ност и оно што ми да нас ради мо, ра ди мо са на дом да ће вре ме у ко јем ће они жи ве ти и ра ди ти би ти бо ље од да на шњег. Да би то по стигли, мо ра мо уло жи ти мак си мал не напо ре на ус по ста вља њу ди ја ло га пре све га ме ђу де цом и омла ди ном, ка ко би на вре ме упо зна ли дру ге кул ту ре и на ро де и та ко уви де ли ле по ту разли чи то сти и схва ти ли да је ту ле по ту мо гу ће осво ји ти са мо кроз де мо крати ју. Еко ном ска и по ли тич ка са рад ња Тур ске и Ср би је је сте ва жна, али оно што је ва жни је од то га је сте омо гућа ва ње мла дим ге не ра ци ја ма да се ме ђу соб но упо зна ју јер жи вот у разли чи то сти и је сте крај њи циљ ко ји де мо кра ти ја, па и Тур ска као де мократ ска др жа ва, же ли да оства ри. Од вре ме на ве ли ког ре фор мато ра Ке ма ла Ата тур ка, Ср би ја и Тур ска има ју до бре од но се ко ји су чи ни се би ли у за ни ту из међу два свет ска ра та ка да су на ше две др жа ве бли ско са ра ђи ва ле на свим по љи ма. Шта нам мо же те ре ћи о од но си ма са вре ме не Ср бије и Тур ске? Кул ту ра ће по бе ди ти по ли ти ку У Бе о гра ду од го ди не Ње го ва ек се лен ци ја Мех мет Ке мал Бо зај по ста вљен је на место ам ба са до ра Ре пу бли ке Тур ске у Ср би ји у но вем бру го ди не. То ком сво је бо га те ка ри је ре у Мини стар ству спољ них по сло ва Турске и у ди пло ма ти ји, у два на вра та је до до ла ска у Бе о град бо ра вио на под руч ју бив ше Ју го сла ви је и то у Љу бља ни и у Са ра је ву. Оже њен је Азром и има ћер ку Ла ру. Ам ба са дор Бо зај са су пру гом Азром - Да нас, Ср би ја и Тур ска су две држа ве ко је на сто је да по ста ну чла ни це Европ ске Уни је и то је, ка да го во римо о по ли ти ци, оно што их нај ви ше збли жа ва. У пра ву сте ка да ка же те да од вре ме на Ке ма ла Ата тур ка Срби ја, од но сно Кра ље ви на Ју го сла ви ја и Тур ска има ју при ја тељ ске од но се. Са дру ге стра не, као и сва ки при јате љи, Ср би ја и Тур ска има ју и друга чи ји по глед на од ре ђе на по ли тич ка пи та ња ко ја се пре све га ти чу ре гио на, али то ни је не што што би треба ло да нас раз два ја, јер, у крај њем, пра во при ја тељ ство увек по чи ва на раз го во ру и на кра ју до го во ру ко јим се про бле ми пре ва зи ла зе. Су штин ски го во ре ћи, у сво јим по ли ти ка ма, на дањи ма и на сто ја њи ма, Ср би ја и Тур ска има ју мно го то га што их спа ја, а тачке раз ла за су ма ло број не и ми слим да не ће ни мо ћи да над ја ча ју оно што нас спа ја, по го то во ако смо све сни да нас спа ја и у су шти ни је дин стве ни кул тур ни обра зац. Ако са ра ђу је мо, мо же мо оства ри ти од лич ну си нер ги ју ко ја ће по мо ћи сви ма у ре ги о ну. Нарав но, Ср би ја мо же да иде сво јим путем, то исто мо же да учи ни и Тур ска, али мо гућ ност оства ре ња пра вог проспе ри те та по чи ва на спа ја њу, а не на раз два ја њу. Тур ска је ве ли ка др жа ва чи ја еко но ми ја из го ди не у го ди ну све ви ше ра сте. Шта Ср би ја мо же да по ну ди ра сту ћем тур ском тр жишту и ка ко уоп ште оце њу је те српско-тур ску еко номк су са рад њу? - Ср би ја је би тан еко ном ски партнер Тур ске у овом де лу Евро пе. Та кође, ми Тур ци смо по зна ти и као до бри тр гов ци, та ко да кроз Ср би ју као важно тран зи зно под руч је го ди шње прође на сто ти не хи ља да тур ских ка ми о- на. До ста њих се не ко вре ме, сход но при ро ди по сла, у Ср би ји и за др жи па је оту да на ма у пла ну да до при не се мо да се у око ло ни Алек син ца као чво ришта за ове тур ске др жа вља не из гра ди сме штај у ко јем би мо гли да се за држе ду же. Што се ти че ши ре са радње на еко ном ском по љу, она по сто ји и из у зет но је жи ва и је ди ни про блем ко ји тре нут но по сто ји је су ре гу ла ти ве Европ ске Уни је, та ко да део ва ше ро бе у Тур ску до ла зи пре ко Ру му ни је ко ја је от ку пљу је и ка сни је пре про да је. Оно што Ср би ја и по го то во Вој во ди на могу да по ну де, је сте пре све га ку ку руз ко ји је на ма по тре бан и ко ји је, ко лико ја знам, знат но ви шег ква ли те та у од но су на ку ку руз из остат ка ре ги о на. Са дру ге стра не, у Тур ску из го ди не у го ди ну до ла зи све ви ше ту ри ста за које је по треб но обез бе ди ти и свињ ско ме со и си гу ран сам да би и ту Ср бија има ла шта да по ну ди Тур ској. Оно што је још ва жно спо ме ну ти, а на че му ми ин тен зив но ра ди мо, је сте и ствара ње ста бил не фи нан сиј ске осно ве за по тен ци јал не тур ске ула га че. На ши ин ве сти то ри су си гур ни ји ка да на тере ну на ко јем ула жу функ ци о ни ше и тур ска бан ка, за шта нај бо љи при мер да је упра во спо ме ну та Ру му ни ја у ко јој се уку пан из нос про ме та од отва ра ња тур ске бан ке уве ћао за не ко ли ко пута. У Ср би ји, тре нут но има мо не ке плано ве у ве зи са Ча чан ском бан ком и на да мо се да ће се ту све ре ши ти на оп ште до бро. Ути цај тур ске кул ту ре је и данас при ме тан на чи та вом Бал кану. Уоста лом и са мо име по лу о- стр ва тур ског је по ре кла. Пре ко Бал ка на, тур ски ути цај се ши ри и по це лом Ме ди те ра ну и ши ре. Мо же ли упра во кул ту ра би ти кохе зив ни фак тор ме ђу на шим држа ва ма? - Бал кан је ме сто на ко јем су се сусре та ле раз ли чи те кул ту ре. Оне су током раз ли чи тих вре ме на ста ја ле у разли чи тим од но си ма јед на пре ма дру гој, али чак ни та да ни шта ни је мо гло да за у ста ви кул тур ну ин тер ак ци ју на ро да на Бал ка ну и упра во ми слим да је модел кул тур не ин тер ак ци је ко ја је надвла да ва ла све су ко бе, нај бо љи мо дел и по ли тич ког ми шље ња и де ло ва ња да нас. Тур ски кул тур ни ути цај ви дљив је да нас у свим де ло ви ма Бал ка на и он се огле да у свим аспек ти ма жи вота што зна чи да ни је ствар про шло сти, не го је и да нас вр ло жив. Оно што му омо гу ћа ва да то бу де ни је са мо сна га тур ске кул ту ре ко ја је еви дент на, не го и до пу на, над град ња, син гер ги ја ко ја је на ста ла услед ви ше ве ков ног контак та са дру гим кул ту ра ма на Бал ка ну. Та ко ђе, то ком исто ри је ве ли ки број етнич ких Ср ба био је из у зет но зна ча јан за тур ску др жа ву и у том сми слу довољ но је спо ме ну ти са мо јед ног ме ђу њи ма Мех мед Па шу Со ко ло ви ћа ко ји је био ве ли ки ве зир или да пре ве де мо ту ти ту лу на је зик са вре ме не по лити ке пре ми јер. Чак и ши ре од Балка на, ми сви при па да мо Ме ди те ра ну и у су шти ни де ли мо је дан кул тур ни обра зац ко ји нам по ру чу је да бу де мо до бре ком ши је, до бри при ја те љи, да бу де мо отво ре ни јед ни пре ма дру гима ка ко би омо гу ћи ли на шој кул ту ри и је дин стве ном осе ћа ју све та да се раз ви је и у бу дућ но сти. Раз го ва рао: С. Лап че вић

3 Среда, 30. април ПЕ ЋИН ЦИ ФОР МИ РА НА ЛО КАЛ НА ВЛАСТ На че лу оп шти не др Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки За пред сед ни цу Оп шти не Пе ћин ци на кон сти ту тив ној сед ни ци, први пут од осни ва ња оп шти не, иза бра на је же на др Ду брав ка Ко ваче вић Су бо тич ки - Функ ци ја за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не по вере на је ди пло ми ра ном еко но ми сти Зо ра ну Вој ки ћу, до са да шњем на чел ни ку оде ље ња за бу џет и фи нан си је - За пред сед ни ка Скупшти не оп шти не иза бран је ди пло ми ра ни еко но ми ста Са ва Чој чић, до са да шњи пред сед ник При вре ме ног ор га на, а за ње го вог за мени ка Алек сан дар Јо ви чић, ди пло ми ра ни ме на џер - На функ ци ју се кре та ра по ста вље на је Је ле на Ми ћић Но во скуп штин ско ру ко вод ство: Алек сан дар Јо ви чић, Са ва Чој чић и Је ле на Ми ћић У Оправ да ћу по ве ре ње - Из у зет но ми је ве ли ка част што сам иза бра на на ову функ ци ју - рекла је но во и за бра на пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци др Ду бравка Ко ва че вић Су ботич ки, за хва лив ши се сви ма ко ји су на ван ред ним локал ним из бо ри ма да ли по ве ре ње сре ду, 23. апри ла, нешто ви ше од ме сец да на од ван ред них локал них из бо ра, одр жа на је консти ту тив на сед ни ца Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци на ко јој су кон сти ту и са ни ор га ни оп штинске вла сти. До из бо ра председ ни ка СО Пе ћин ци, кон ститу тив ном сед ни цом пре се да вао је нај ста ри ји од бор ник Јо ван Ћи рић из ре до ва ПУПС-а, а на кон ве ри фи ка ци је ман да та и по ло же не за кле тве, од бор ни ци су по про це ду ри тај ног гла сања, ве ћи ном гла со ва за председ ни ка Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци иза бра ли ди пло ми раног еко но ми сту Са ву Чој чића, до са да шњег пред сед ни ка При вре ме ног ор га на оп шти не Пе ћин ци, док је за ње го вог заме ни ка из бран Алек сан дар Јо ви чић, ди пло ми ра ни ме наџер. За се кре та ра Скуп шти не по ста вље на је Је ле на Ми ћић, ди пло ми ра на прав ни ца из Новог Са да. Пр ви пут од ка ко је фор мира на Оп шти на Пе ћин ци, од носно од го ди не, на функци ју пред сед ни ка оп шти не изабра на је же на - др Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, специ ја ли ста за плућ не бо ле сти, пр ва с ли сте СНС Алек сан дар Ву чић бу дућ ност у ко ју ве рујем. Др Ко ва че вић Су бо тич ки је у про те кле две го ди не обавља ла функ ци ју ди рек то ра пећи нач ког До ма здра вља Др Дра ган Фун дук. На функ цију за ме ни ка пред сед ни ка општи не, та ко ђе, по про це ду ри тај ног гла са ња иза бран је дипло ми ра ни еко но ми ста Зо ран Вој кић до са да шњи на чел ник оп штин ског оде ље ња за бу џет и фи нан си је. Од бор ни ци су тај ним гла сањем иза бра ли и чла но ве општин ског ве ћа у чи ји са став су ушли: Ми лан Ми ја и ло вић, еко но ми ста из По пи на ца, Бо рислав Мак си мо вић, пред у зет ник из До њег То вар ни ка, Љу би ца Ште тић, ма шин ски тех ни чар из Пе ћи на ца, Ма ја Мак си мо вић, Пред сед ни ца оп шти не др Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки Срп ској на предној стра ци и до да ла да ће се тру ди ти да оп тав да ука за но по ве ре ње. Она је на гла си ла да ће ново оп штин ско ру ко вод ство на ста ви ти пу тем ко ји је за цртан у прет ход не две го ди не, а то је раз вој по љо при вре де, ту ри зма и ин ду стри је. - Бу џет оп шти не Пе ћин ци ће вр ло бр зо би ти од бло киран по сле ско ро го ди ну да на у бло ка ди због на сле ђе них ду го ва, та ко да ће мо на стави ти у са свим нор мал ној радној ат мос фе ри, као и све друге оп шти не ко је ни су има ле тај пех ка за ла је но ва председ ни ца Оп шти не Пе ћин ци. ме ди цин ска се стра из Пе ћи на ца, Ду шан Те шић, еко но ми ста из Пе ћи на ца, Жи во рад Гор дић, ма шин бра вар из До њег То варни ка, Са ша Ар сић, еко ном ски тех ни чар из Кар лов чи ћа, Ми рослав Уско ко вић, за на тли ја из Ши ма но ва ца и На та ша Ћи рић с ви шом еко ном ском шко лом из Ку пи но ва. На кон офи ци јел ног де ла сед ни це, но во и за бра ни председ ник СО Пе ћин ци Са ва Чојчић је у из ја ви за ме ди је оценио да пе ћи нач ка оп шти на сада упло вља ва у мир ни је во де и да ће на кон свих ло мо ва и про бле ма кроз ко је је про шла, са да има ти ста бил ну скуп штинску ве ћи ну. - Ова сед ни ца Скуп шти не оп шти не про те кла је у ду ху толе ран ци је, ни ка квих про бле ма ни је би ло и од бор ни ци опо зици је су би ли кон струк тив ни у ра ду. По сле то ли ко ло мо ва и те шких да на у оп шти ни Пе ћинци, мо гу са мо да обе ћам да ћу чу ва ти до сто јан ство Скуп штине оп шти не Пе ћин ци ре као је Са ва Чој чић и до дао да ће пећи нач ки пар ла мент са да имати чвр сту скуп штин ску ве ћи ну ко ја ће би ти окре ну та ка грађа ни ма и ко ја ће би ти ве ли ка по др шка пред сед ни ку оп штине, Оп штин ском ве ћу и оста лим ор га ни ма из вр шне вла сти. Освр нув ши се на рад При време ног ор га на, ко ји је 22. априла имао сво ју по след њу сед ницу и ко ме је на кон сти ту тив ној сед ни ци СО Пе ћин ци пре стао ман дат, Чој чић је под се тио да је овај ор ган на сво јих 25 седни ца, до нео око 800 од лу ка и да је он ра дио у те шким усло ви ма, с об зи ром да су би ли и ло кал ни из бо ри, али и да је за до во љан Кон сти ту тив на сед ни ца СО Пе ћин ци ра дом свих ње го вих чла но ва. Кон сти ту тив ној сед ни ци у Пе ћин ци ма при су ство вао је и по ве ре ник Оп штин ског од бо ра Срп ске на пред не стран ке Ђорђе Ра ди но вић ко ји је ка зао да се пр ви ко рак ње го ве ми си је, на кон ус по ста вља ња ло кал не вла сти за вр ша ва, али и да је у пла ну спро во ђе ње из бо ра за Оп штин ски од бор СНС у Пе ћинци ма, као са да нај ве ће стран ке у овој оп шти ни. - За и ста смо за до вољ ни резул та ти ма, што је ово пр ва општи на у Сре му и је ди на где Српска На пред на стран ка има ап солут ну ве ћи ну у ло кал ном парла мен ту - ре као је Ра ди но вић и под се тио да је и При вре ме ни орган ра дио до бро и да та ко тре ба да на стви и но во ру ко вод ство. У оп штин ском пар ла мен ту, да кле ап со лут ну ве ћи ну има од бор нич ка ли ста СНС Алексан дар Ву чић бу дућ ност у ко ју ве ру јем с осво је них 17 од 30 од бор нич ких ман да та, а опо зи ци о ни блок у но вом са зиву ће са чи ња ва ти ГГ Ми лен ко Ђур ђевћ за на ше се ло с шест од бор ни ка, Де мо крат ска странка са пет од бор ни ка и ГГ За на пред ну и сло бод ну оп шти ну са два од бор ни ка. Г. Мај сто ро вић По ла га ње за кле тве Ве ри фи ка ци ја ман да та

4 4 Среда, 30. април РУ МА ПО СЕ ТА АМ БА СА ДО РА МА ЂАР СКЕ Сле ди ''ма сов ни на пад'' на срп ско тр жи ште Ин ве сти ци је се мо гу оче ки ва ти нај пре код вел нес ба ња и код да љин ског гре ја ња на ба зи под зем них во да - У дру штву ''Ху ња ди Ја нош'' је 250 чла но ва, јед на тре ћи на ни су Ма ђа ри, ре као Ми хаљ Ба лог М о гућ но сти са рад ње румске оп шти не и по тен цијал них ин ве сти то ра из Ма ђар ске, као и по ло жај мађар ске за јед ни це у Оп шти ни Ру ма би ле су кључ не те ме прошло не дељ ног су сре та у Градској ку ћи у Ру ми. Ам ба са дор Ма ђар ске Оскар Ни ко виц, са де ле га ци јом Ам ба са де Ре пу блике Ма ђар ске у Ср би ји, бо ра вио је кра јем про шле не де ље, 25. апри ла, у Ру ми, а овај при јатељ ски су срет ор га ни зо ва ли су Са вез вој во ђан ских Ма ђара, Оп шти на Ру ма и Ма ђар ско кул тур но-умет нич ко дру штво у Ру ми ''Ху ња ди Ја нош''. Састан ку у Ру ми при су ство вао је и пред сед ник Окру жног од бо ра Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра за Срем Вар њу Ер не. Из ра жа ва ју ћи за до вољ ство по се том пред став ни ка Ам баса де Ма ђар ске, пред сед ник Оп шти не Ру ма Дра ган Па нић је го сти ма пре зен то вао лич ну кар ту рум ске оп шти не, при том СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У КА САР НИ БО ШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ Обе ле жен Дан Вој ске Ср би је Дан вој ске Ср би је све ча но је про те кле сед ми це обеле жен у срем ско ми тро вач кој ка сар ни Бо шко Пал ко вље вић Пин ки. Дан Вој ске Ср би је по тре ћу го ди ну се обе ле жа ва 23. апри ла. У срп ској исто ри ји овај да тум је зна ча јан и по знат као дан ка да је го ди не до нета од лу ка о по ди за њу Дру гог срп ског устан ка у Та ко ву надо мак Гор њег Ми ла нов ца, а за во ђу устан ка је иза бран син тог кра ја Ми лош Обре но вић. Ка ко је у свом обра ћа њу при сут ни ма под се тио ко мандант гар ни зо на пот пу ков ник Сло бо дан Стан ко вић, са дашња вој ска Ср би је је фор ми рана 8. ју на го ди не уред бом На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је где је дат зна чај на доград њи, ор га ни за ци ји, про феси о на ли за ци ји и оспо со бља вању по је ди на ца и је ди ни ца за из вр ше ње за да та ка у скла ду са до де ље ним ми си ја ма. Ко ман дант Стан ко вић са по стро је ним је ди ни ца ма Су срет у рум ској Град ској ку ћи Де таљ са све ча но сти У пред ход ном пе ри о ду војска Ср би је је ак тив но учество ва ла у от кла ња њу по следи ца од еле мен тар них не пого да и раш чи шћа ва њу ко муни ка ци ја од сне жних на но са, као и оства ри ва њу са рад ње са ло кал ном са мо у пра вом. - Ква ли тет ре а ли за ци је зада та ка мо же мо по ди ћи на још ви ши ни во без об зи ра на ре алне по те шко ће, уз ви сок мо рал са град ским за јед ни ца ма као и за да ци ма до би је ним од прет поста вље не ко ман де - ис та као је пот пу ков ник Стан ко вић. Ка пе тан Ро берт Ба кић је про чи тао на ред бу о по хвала ма, при зна њи ма и нов чанимм на гра да ма за слу жним по је дин ци ма. У име ло кал не са мо у пра ве, за ме ник председ ни ка Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца Зо ран Ми шче вић је че сти тао старе ши на ма и вој ни ци ма празник и по же лео да овај дан ду го сла ви мо у ми ру. С. Гру ји чић ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ је по себ но на гла сио: - У рум ској оп шти ни жи ви ста нов ни ка, од то га је осо ба ма ђар ске на ци о- нал но сти, што је 2,8 про це на та у од но су на укуп но ста нов ништво. У на шој оп шти ни број наци о нал них ма њи на је 21, то је пра во при род но бо гат ство у одно су на дру ге сре ди не, и тре ба га ис ко ри сти ти на пра ви на чин, не го ва њем са рад ње и по штива њем тра ди ци ја при пад ни ка на шег и дру гих на ро да. Го сте је, уз же љу за ве ћом бу ду ћом при вред ном, тур систич ком и кул тур но-спо рт ском са рад њом, по здра вио и на челник Оп штин ске упра ве у Ру ми Ду шан Љу би шић. На гла ша ва ју ћи да је до ове по се те до шло спон та но, и пома ло нео че ки ва но, као и то да је циљ овог пр вог су сре та ме ђусоб но упо зна ва ње, ам ба са дор Оскар Ни ко виц је на гла сио: - За до вољ ни смо нај но ви јим до га ђа њи ма у по ли тич ком живо ту ва ше зе мље, ов да шњи Мађа ри су у Вла ди Ср би је, а ти ме се отва ра мо гућ ност за про дубљи ва ње са рад ње. То је ујед но и ка та ли за тор за Европ ску унију, Ма ђар ска ће би ти сна жна по др шка за ула зак Ср би је у европ ску за јед ни цу, јер има мо бо га то ис ку ство у тим пре го вори ма. Има мо и по љо при вред не струч ња ке, мо же мо вам по мо ћи и на том по љу. Го во ре ћи кон крет ни је о могућ но сти ма бу ду ће са рад ње, ам ба са дор Ни ко виц је ис та као: - Те жи ште са рад ње Вој води не и Ма ђар ске је у по љо привре ди. Чуо сам да Ру ма не ма град у Ма ђар ској ко ји би јој био по бра тим, а би ло би ко рисно да се то ре а ли зу је. Где се мо гу оче ки ва ти на ше ин ве стици је? Нај пре код вел нес ба ња, код да љин ског гре ја ња на ба зи под зем них во да, ко је ви има те. Ми слим да се мо же оче ки ва ти ''ма сов ни на пад'' на срп ско тржи ште од стра не Ма ђар ске. Народ је жив ко ли ко и ње гов језик, то је зна чај но и за Ма ђа ре, и за Ср бе. Је зик је кључ очу вања иден ти те та јед ног на ро да: са мо ко по шту је сво ју кул ту ру, по шту је и кул ту ру дру гих наро да. Са при вред ним и ту ри стичким по тен ци ја ли ма рум ске општи не, ак це нат је био на ин дустриј ској зо ни ''Рум ска пе тља'' и стра ним ин ве сти то ри ма у овој сре ди ни, го сте је упо знао ви ши струч ни са рад ник за по сло ве еко ном ског раз во ја Оп шти не Ру ма Бра ни слав Ви да ко вић. Ми хаљ Ба лог, пред сед ник МКУД ''Ху ња ди Ја нош'' у Руми, ис та као је да ово дру штво по сто ји од го ди не, да на ста вља тра ди ци ју очу ва ња кул ту ре, је зи ка, пи сма и фолкло ра ма ђар ског на ро да. -У окви ру дру штва има мо и шко лу ма ђар ског је зи ка. У рум ској оп шти ни је би ло при пад ни ка ма ђар ског на рода, са да их има 130 ма ње. Задо вољ ни смо по ло жа јем у Срби ји, у сва ком слу ча ју ни смо за по ста вље ни, о то ме нај боље све до чи по да так да сам ја у два ман да та био пред сед ник омла ди не у Ру ми, на гла ша вам да сам ло кја лан гра ђа нин Срби је. Дру штво ''Ху ња ди Ја нош'' бро ји 250 чла но ва, јед на трећи на ни су Ма ђа ри - на гла сио је Ба лог. Бо ра вак ма ђар ске де ле га ције у Ру ми за вр шио се по се том Ри мо ка то лич кој цр кви ''Уз диза ње све тог кри жа'' у ко јој је го сте при мио жуп ник Жељ ко То ви ло. К. Ку зма но вић СЛО БО ДАР СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ Вен ци за не за бо рав Де ле га ци ја СУБ НОР-а Срем ске Ми тро ви це по ла же ве нац Про те кле сре де, 23. апри ла, у Гор њем Ми ла нов цу и Тако ву је обе ле же но 199 го ди на од Дру гог срп ског устан ка, а ујед но и Дан Оп шти не Гор њи Ми ла но вац. Сло бо дар ским све ча но сти ма при су ство ва ли су и на чел ник Срем ског окру га Или ја Мили но вић као и пред став ни ци Град ског од бо ра СУБ НОР-а Срем ске Ми тро ви це. Де ле га ци је из Сре ма су поло жи ле вен це крај спо ме ни ка на Тр гу кне за Ми хај ла у Горњем Ми ла нов цу и у Та ко ву С. Г.

5 Среда, 30. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КО МУ НАЛ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА ПО ЧИ ЊЕ ПРИ МЕ НУ НО ВОГ ЗА КО НА О ПРЕ КР ША ЈИ МА Пре кр шај ни на лог уме сто ман дат не ка зне Ни ко му нал на по ли ци ја, ни ин спек то ри не ће мо ћи да на пла ћу ју ка зну на ли цу ме ста Ј ош кра јем ју ла про шле го ди не прогла шен је но ви За кон о пре кр ша јима, а ње го ва при ме на је од ло же на до 1. мар та го ди не, од но сно дат је рок да сва ли ца ко ја ће по ње му по ступа ти ускла де сво је про пи се са тим зако ном. У Срем ској Ми тро ви ци су у проте кла два ме се ца ин тен зив но ра ди ли на уса гла ша ва њу скуп штин ских и град ских од лу ка по ко ји ма по сту па ју и ко му нална по ли ци ја и ин спек циј ски ор га ни да би се они ускла ди ли са од ред ба ма Зако на о пре кр ша ји ма и да би мо гли да по сту па ју на осно ву овог за ко на. На чел ник Ми ро слав Јо кић - Основ на и најзна чај ни ја про ме на је да ви ше не по сто је ман дат не ка зне као та кве, не го се за кажња ва ње по чи ни лаца пре кр ша ја из да је пре кр шај ни на лог. То зна чи да ви ше ни кому нал на по ли ци ја, ни ин спек то ри, ни дру га овла шће на ли ца не ће мо ћи да на пла ћу ју казну на ли цу ме ста. Зако но да вац је же лео да то из бег не, не го ће се кроз пе кр шај ни на лог та ли ца санк ци о ни сати. На и ме, при хва тањем пре кр ша ја ка зне ли ци ма ће се омо гу ћити да пла те казну у по ло ви ни из но са су ме ка зне која је за кон про пи сао - об ја снио нам је Ми ро слав Јо кић, на чел ник за оп ште и за јед нич ке по сло ве и ко му нал не поли ци је Гра да Срем ска Ми тро ви ца. За оне ко ји ма се не бу де мо гао уру чи ти пре кр шај ни на лог на ли цу ме ста, пред ви ђе на је до ста ва на кућну адре су. Овај на лог на по ле ђи ни има де таљ но на пи са не по у ке и упозо ре ња ко ји ма тре ба да се во де грађа ни, ва жна оба ве ште ња као што су шта би ва ако се пла ти на лог на кон рок од осам да на од при је ма и шта би ва ако се пре то га пла те це ло куп ни из нос и слич но. - Бу ду ћи да се ве ћи на ли ца за ти че у вр ше њу од ре ђе них рад њи, али код пар ки ра ња на зе ле ним по вр ши на ма по сто ји про блем. Јер се ве ћи на власни ка или ко ри сни ка во зи ла не за тиче на ли цу ме ста. За то смо од лу чи ли да гра ђа не упо зна мо да су учи ни ли пре кр шај и да им кроз не ко вре ме на кућ ну адре су стиг не пре кр шај ни налог. Без об зи ра на ви ше оба ве ште ња кроз ме ди је о то ме, од лу чи ли смо се да за ли ца ко ја бу ду вр ши ла пре кр шаје оста ви мо ово оба ве ште ње и да их упу ти мо да у ро ку од три да на до ђу у про сто ри је Ко му нал не по ли ци је ка ко би им од стра не овла шће ног ли ца био уру чен пре кр шај ни на лог и об ја шње на це ло куп на про це ду ре. Же ли мо да буде мо мак си мал но отво ре ни за гра ђа не, да их мак си мал но оба ве сти мо шта то но ви за кон о пре кр ша ју до но си и сматра ли смо је све ово по треб но - ре као је на чел ник Јо кић. За све ин фор ма ци је гра ђа ни могу да се ја ве Ко му нал ној по ли ци ји на Тр гу вој во ђан ских бри га да 4, у Сремској Ми тро ви ци или на те ле фон број 022/ , а де жур ни те ле фон је 066/ С. Ђ. Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић МИНЕР Ја сам своју цурицу минир`о, погинуће ко је буде дир`о. ДИЛЕМА Мили боже која ли је јача, шљивовица или лозовача. ЖЕЉА Мили боже `ајде баци на ме` литру вина и килу саламе. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Бо ри слав Бог да но вић ( ) Побуњене мисли По ли тич ке бор бе во де се до пр вог, чист ке до по след њег. Не при ја тељ је увек па ме тан. Глу пе непри ја те ље сре ће мо са мо у ме мо а ри ма. Жи ве ли смо ду го у обла ци ма, док нас ни је ве ли ка не по го да спу сти ла на зе мљу. Бо га ти сви ра ју кла вир, си ро ма шни у дром бу ље. Смеј те се док мо же те, до ла зи вре ме на мр го ђе них. Да је мо гу ће учи ти на гре шка ма, наши по ли ти ча ри би већ док то ри ра ли. Сру ши ли смо мно ге спо ме ни ке ве ликим пре ци ма, сад се на сло бод не поста мен те пе њу ме ди о кри те ти. КАРТ: Жарко Гаћеша Пра ро ди тељ ски грех ис па шта ју са мо вер ни ци. Лаж је по сто ја ла и пре про на ла ска штам пе, али ни је би ла до ступ на сви ма. По је дин ци су ус пе ли све да до ка жу, укла ња ју ћи до ка зе. Да ле ка све тлост обе ћа ва, бли ска засле пљу је. Не кад смо рад ним да ном ра ди ли, а не де љом из ла зи ли у ва рош. Сад нам је сва ки дан не де ља. Мно ги де ма го зи ра де хо но рар но као пе да го зи. Ми и сво ју ве ру ме ри мо бро јем невер ни ка. Па као је пун без гре шних, за гре шнике не ма ме ста.

6 6 Среда, 30. април : H j? Ни ко ла Ро гић, Ру ма: - Нај ви ше па ра од ла зи на тро шкове ре жи је - стру ја, гре ја ње и оста ло. У мом слу ча ју, на дру гом ме сту су тро шко ви за тех нич ка по ма гала ко ја ми слу же при ват но, и на по слу. То су ин тер нет, мо бил ни те ле фон и све што је у ве зи с тим. На тре ћем ме сту је хра на. За кул ту ру и пу то ва ња не оста је баш мно го. Сре ћом, ја сам ту ристич ки рад ник па та за до вољства оства ру јем кроз по сао ко ји оба вљам. Го ри ца Ђу ри шић, Ириг - На ле то ва ња и по кло не си гур но не. На шта мо гу да тро шим, све оде на пла ћа ње стру је, во де, ко му на ли ја и све га оста лог што се мо ра да ти. Ви ше и не пре о ста је. Ако не што и пре тек не, то обич но по де лим де ци. Бра ни слав Сте фа но вић, Ин ђи ја - На рав но да најви ше нов ца издва ја мо за хра ну и то у про се ку до ди на ра месеч но, по том сле де ко му на ли је и ра чу ни. Ка да се се то пла ти, на кра ју вр ло ма ло оста не за гар де ро бу и из ла зак. Ге не рал но ми смо на род ко ји не ким чу дом успе ва да са ма лом за ра дом об у- хва ти све сег мен те жи во та, па на кра ју и за ба ву. Мир ја на Стој шић, Срем ска Ми тро ви ца - Не мо гу да од гово рим на пи та ње на шта ми оде најве ћи део кућ ног бу џе та, јер ја и не мам ре до ван ме сеч ни кућ ни бу џет. Оста ла сам одав но без по сла, ра ди ла сам у ко мер ци ја ли "Ми тро са", са да по вре ме но по не што ра дим и снала зим се ка ко знам. Алек сан дар Ву чи ће вић, Шид - Стру ја је нај скупља па за њу најви ше и из два јам из кућ ног бу џе та, иако се не грејем на стру ју. У ку ћи има мо три при ма ња, па то опет је два бу де до вољ но за ме сеч ну по тро шач ку кор пу. Бог дан Ла зић, Пе ћин ци - Нај ви ше тро ши мо на основ не жи вотне по тре бе, хра ну, обу ћу, оде ћу, а да би се из дво ји ло за од мор, мо ра мно го да се ште ди. Све је у кнап. РУ МА ЗА СЕ ДА ЛА СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ Бу џет ''кра ћи'' за 9,1 ми ли он ди на ра Ре ба ланс је иза зва ло по ве ћа ње ма се за ра да у УП ВО ''По ле та рац'' за 11 ми ли о на ди на ра - По но во рас пра ва о жи ви нар ској фар ми у Кра љев ци ма Но ви ди рек то ри Сед ни цом Скуп шти не оп штине у Ру ми, ко ја је одр жана 28. апри ла, до ми ни ра ле су те ма о из ме на ма и до пу на ма бу џе та за го ди ну, од носно о ре ба лан су, као и о ра ду Оп штин ске упра ве ко је су већи ном гла со ва и усво је не. Сем рет ких из у зе та ка, из ве шта ји о по сло ва њу јав них пред у зе ћа и уста но ва у про шлој го ди ни усво је ни су без ве ће рас пра ве. Ма да ни су усво је не, па жњу од бор ни ка су при ву кле две до пу не днев ног ре да Не на да Бо ро ви ћа, јед на се од но си ла на спор ни од бор нич ки ман дат, а дру га на на до кан ду ште те због су ше чла ну Оп штин ског ве ћа Не бој ши Ђа пи ћу, у изно су од 921,5 хи ља ду ди на ра. По тврд њи Бо ро ви ћа, реч је о узур пи ра ном зе мљи шту на ''Рум ској пе тљи'' ко је ни је лици ти ра но, на по вр ши ни од 150 до 170 хек та ра. Ре пли ци рао је пред сед ник Скуп шти не оп штине Алек сан дар Мар ти но вић на во де ћи два при ме ра из време на вла да ви не ДС ка да су по истом осно ву ис пла ће не ште те Ђу ра ђу Бо сни ћу и Ра до ва ну Ла ло ше ви ћу, али не и Ђа пићу, јер је био члан СНС. Ре ба ланс бу џе та об ја сни ли су пред сед ник оп шти не Драган Па нић, а по том и на чел ник Оде ље ња за при вре ду и бу џет Ду шан Ба раћ - реч је о захте ву Ми ни стар ства фи нан си ја Мо дер ни за ци ја пру ге Ста ра Па зо ва - Но ви Сад, ко ја ће би ти фи нан си ра на сред стви ма ру ског кре ди та у из но су од 300 ми ли о на евра, тре ба ло би да поч не кра јем ове или по чет ком иду ће го ди не, на ја вио је прошлог пет ка ге не рал ни ди ректор Же ле зни ца Ср би је Дра гољуб Си мо но вић ис ти чу ћи да ће та пру га би ти за бр зи не до 160 ки ло ме та ра на сат. На кон про мо тив не во жње му зеј ског во за Ро ман ти ка ко ји се по сле три го ди не па у- зе вра ћа у ре до ван са о бра ћај, Си мо но вић је у Срем ским Карлов ци ма ре као но ви на ри ма да ће про јект на до ку мен та ци ја за пру гу Ста ра Па зо ва - Но ви Сад би ти за вр ше на до по ло вине ове го ди не и да ће на кон тога би ти рас пи сан тен дер, као и да је рок за за вр ше так ра до ва три го ди не, пре не ла је Аген ција Тан југ. Та де о ни ца је ду га 43 ки ломе тра и пред ви ђе на је из градња дру гог ко ло се ка, док ће посто је ћи ко ло сек би ти мо дер низо ван. Пла ни ра но је да се ра до ви ре а ли зу ју у три фа зе - Ста ра Са сед ни це СО у Ру ми ко је се од но си на ускла ђи ва ње ма се за ра да. На и ме, ни је до бије на по треб на са гла сност овог Ми ни стар ства за по ве ћа ње масе за ра да у УП ВО ''По ле та рац'' за 11 ми ли о на ди на ра у прошлој го ди ни. То ком го дине у овој уста но ви су отво ре на два но ва објек та, за по сле но је 28 но вих рад ни ка:са да је потреб но 342 ми ли о на све сти на 333 ми ли о на ди на ра, што је раз ли ка од 9,1 ми ли он ди нара. У про тив ном, по сто ји ре ална опа сност да до ђе до уки дања тран сфе ра на ре пу блич ком ни воу, ре че но је на сед ни ци, а по том је овај ре ба ланс, за који је ре че но да ни је све о бу хватан, већ хи тан, и усво јен. При ли ком рас пра ве о ра ду Оп штин ске упра ве у про шлој го ди ни, на чел ник Ду шан Љуби шић је ис та као да је у управи са да де сет ма ње за по сле них не го у мо мен ту до ла ска но ве вла сти, од го ва ра ју ћи на примед бе о убр за ном за по шља вању но вих пар тиј ских ка дро ва. Од бор ник Пе тар Ми ло ва- СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ПРУ ГЕ СТА РА ПА ЗО ВА НО ВИ САД Гра ди се и дру ги ко ло сек Па зо ва - Бе шка, Бе шка - Инђи ја пу ста ра и Ин ђи ја пу ста ра - Но ви Сад. Он је, од го ва ра ју ћи на пита ња но ви на ра, ре као да ће за тај по сао би ти за ду же на компа ни ја Ру ских др жав них же лезни ца - РЗЗД Ин тер не ше нел, и но вић по но во је го во рио о пробле ма ти ци жи ви нар ске фар ме у Кра љев ци ма - кр ше се до зволе и ре ше ња, то тра је већ осам го ди на, ко ли ко ће још, не зна се, али је си гур но да ме шта ни Кра ље ва ца не ће још ду го, због смра да, ићи са ма ра ма ма пре ко но са кроз се ло. На и ме, вла сник фар ме има ре ше ње о са ни тарно-ве те ри нар ским усло ви ма, али не ма упо треб ну до зво лу за рад. Уоста лом, рад фар ми у на се ље ном ме сту је за бра њен за ко ном, и ту је крај при че, рекао је Ми ло ва но вић. Ка кав ће за и ста би ти крај ове при че, пока за ће вре ме ко је до ла зи, јер Кра љев ча ни озбиљ но пре те бло ка дом пу та ако се ова ствар убр зо не ре ши. По том су усво је ни из ве штаји о ра ду јав них пред у зе ћа и уста но ва у про шлој го ди ни, пока за ло се да су гу би так оствари ли ''Во до вод'', ''Стам бе но'' и ЈУП ''План''. На сед ни ци су усво је на и не ка но ва ка дров ска ре ше ња. Уме сто Јо ва на Јер ки ћа, за в.д. ди рек то ра ЈП ''Во до вод'' је иза бран Мир ко Сто ји чић, у Цен тру за со ци јал ни рад са ме ста в.д. ди рек то ра је раз реше на Ма ри ја Чуч ко вић, на то ме сто је иза бра на Ан ге ли на Си бин чић, у За ви чај ном му зеју но ви в.д. ди рек то ра је Снежа на Јан ко вић. К. Ку зма но вић Пла ни ра но је да се ра до ви ре а ли зу ју у три фа зе - Ста ра Па зо ва - Бе шка, Бе шка - Ин ђи ја пу ста ра и Ин ђи ја пу ста ра - Но ви Сад Во зом ће се бр же пу тов ти кроз Ста ру Па зо ву да ће уче ство ва ти ви ше од 50 од сто до ма ћих фир ми у из во ђењу ра до ва. За вр ше так ра до ва се мо же оче ки ва ти кра јем го ди не, до дао је он. Си мо но вић је, та ко ђе, наја вио да би по чет ком ма ја из Ру си је тре ба ло да стиг ну најса вре ме ни је ма ши не ко је ће се укљу чи ти у из град њу пру ге од Бе о гра да до Пан че ва, ко ја се та ко ђе фи нан си ра ру ским креди том. Он је ре као да би Же ле зни це Ср би је за 100 ми ли о на до ла ра, из ру ског кре ди та ко ји укуп но из но си 800 ми ли о на до ла ра, тре ба ло да ку пе из ме ђу 25 и 27 но вих ру ских ди зел мо тор них во зо ва ко ји би нај ра ни је мо гли да поч ну да до ла зе у Ср би ју већ у сеп тем бру уко ли ко не буде не ких за сто ја у про це ду ри. Ро ман ти ком су се од Бе о- гра да до Срем ских Кар ло ва ца во зи ли и пред став ни ци ру ских же ле зни ца и ки не ских ин ве стито ра, ко ји су за ин те ре со ва ни за ула га ња у пру гу од Но вог Са да до Су бо ти це и Бу дим пе ште, о че му су пре го во ри у то ку. С. Н.

7 Среда, 30. април ИН ЂИ ЈА ОБУ КА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ФОН ДО ВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ На рас по ла га њу око 30 ми ли о на евра У ве ли кој са ли оп шти не Инђи ја про шле не де ље је одр жа на пре зен та ци ја на ко јој су сви по ла зни ци има ли при лику да се упо зна ју са но вим изво ри ма фи нан си ра ња из бу џета Европ ске уни је у пе ри о ду од 2014 до го ди не. Ор га низа тор пре зен та ци је је био Фонд Европ ски по сло ви, а у окви ру обу ка, ка ко по ру чу ју, оби ћи ће све ве ће оп шти не у Вој во ди ни. Пра во апли ци ра ња за сред ства Европ ске уни је има ју ло кал не са мо у пра ве, НВО, ма ла и средња пред у зе ћа и кон зор ци јум парт не ра, чу ло се на ску пу у Ин ђи ји. - По што је реч о но вом буџет ском пе ри о ду, про грам фон до ва ко ји су би ли ак ту елни је де ли мич но из ме њен, или са дру га чи јим на зи вом или са дру га чи јим при о ри те ти ма, та ко да смо ми у Ин ђи ји пред ста вили про гра ме ко ји су до ступ ни, са но вим ре гу ла ти ва ма по IPA 2 про гра му, ко ји је сад нај реле вант ни ји ин сти ту ци ја ма из Срем ског окру га - ре као је Јано Пу шкар са вет ник из Фон да Европ ски по сло ви и до дао да је та ко ђе би ло ре чи о про грами ма пре ко гра нич не са рад ње са Хр ват ском и Бо сном и Херце го ви ном. - На ша до са да шња ис ку ства су од лич на, по сто ји ве ли ко инте ре со ва ње за ове про гра ме та ко да оче ку је мо да ће мо сви има ти још бо ља ис ку ства нагла сио је Пу шкар. Град Срем ска Ми тро ви ца и Ко ме са ри јат за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је обез бе ди ли су 4,4 ми ли о на ди на ра у ви ду па ке та гра ђе вин ског ма те рија ла за стам бе но збри ња ва ње из бе гли ца. Ову по моћ до би ло је 11 из бе глич ких по ро ди ца, а тим по во дом у Град ској кући је на чел ник за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту чо ве ко ве око ли не Жељ ко Но ва ко вић пот пи сао је уго во ре са ко рисни ци ма по мо ћи. - Сва ки па кет гра ђе вин сог ма те ри ја ла је у вред но сти од ди на ра, а де сет од сто укуп не су ме ко ја из но си 4,4 ми ли о на ди на ра, обез бе дио је град Срем ска Ми тро ви ца. На овај на чин ће љу ди ус пе ти да ре ше сво је стам бе не по требе. Ина че, они су у оба ве зи да тај ма те ри јал упо тре бе ка ко је про пи са но - ре као је на чел ник Жељ ко Но ва ко вић. Ово је јед на од ак ци ја преду зе тих на стам бе ном збри њава њу из бе ли ца, у скло пу плана ра да упра ве и Ло кал ног ак ци ног пла на за збри ња ва ње из бе гли ца. Оче ку је се да би у на ред ном пе ри о ду вред ност па ке та гра ђе вин ског ма те ри јала мо гла да бу де по ве ћа на на ди на ра, а вред ност помо ћи за до хо дов не ак тив но сти и ег зи стен ци ју до дина ра, на ја вио је као мо гућ ност на чел ник Но ва ко вић. У Срем ској Ми тро ви ци, како са зна је мо, ста тус из бе гли це има око 300 ли ца. Ме ђу њи ма је и ви шеч ла на по ро ди ца Ни ко ле Тин то ра ко ја жи ви го ди на ма у За са ви ци 2. Тин тор је ро дом из Са обу ке у Ин ђи ји На са стан ку се та ко ђе мо гло чу ти да на рас по ла га њу сто ји око 30 ми ли о на евра европ ског нов ца, јер ће до ћи до спа ја ња фон до ва и део сред ста ва из прет ход ног пе ри о да ће се прели ти у но ви бу џет ски пе ри од. - Сред ства ко ја се ну де Срби ји су за и ста ве ли ка, на на ма је да по ја ча мо ка па ци те те, да на ђе мо до бре парт не ре и да СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СТАМ БЕ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА ис ко ри сти мо по год но сти ко је ну ди Фонд Европ ски по сло ви, као и ка па ци те те кан це ла ри је ко ја по сто ји у Бри се лу и ко ја је осно ва на од стра не АП Вој во дине - по ру чи ла је Би ља на Зец ди рек тор ка Аген ци је за ру рални раз вој оп шти не Ин ђи је. Оно што је но ви на, је сте децен тра ли за ци ја што зна чи да ће апли кан ти мо ра ти са ми да упра вља ју сво јим про јек ти ма. Но ви на је и пе та ком по нен та IPA фон до ва, од но сно по љопри вре да и ру рал ни раз вој. - Ако све бу де ишло ка ко је пла ни ра но и ако се сви доку мен ти усво је на вре ме, ти фон до ви тре ба да се отво ре до го ди не. Ми се на да мо да ће мо ус пе ти да при ву че мо што ви ше сред ста ва Европ ске уни је - на гла си ла је Би ља на Зец. Она је та ко ђе ис та кла до бар при мер парт нер ства и пре когра нич не са рад ње са Хр ватском. Реч је о сред стви ма из прет ход ног IPA про гра ма, а про је кат тре ба да бу де за вршен до по чет ка го ди не. М. Ба ла ба но вић Обез бе ђе ни па ке ти гра ђе вин ског ма те ри ја ла Оче ку је се да би у на ред ном пе ри о ду вред ност па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла мо гла да бу де по ве ћа на на ди на ра, а вред ност по мо ћи за до хо дов не ак тив но сти и ег зи стен ци ју до ди на ра Гли не сре ћан је што је до био гра ђе вин ски ма те ри јал ко ји ће, ка ко је обе ћао, угра ди ти у своју ку ћу. Да под се ти мо, то ком про шле го ди не још осам из бе гли ца смеште них на срем ско ми тро вач ком под руч ју од град ске упра ве и по ме ну тог до на то ра до би ли су гра ђе вин ски ма те ри јал вре дан 3,2 ми ли о на ди на ра. За от куп се о ских ку ћа у два на вра та Пот пи си ва ње уго во ра са из бе гли ца ма обез бе ђе но је пре ко 10 ми лио на ди на ра, а ку ће са окућ ницом на се ли ма та ко је до би ло 13 по ро ди ца. Уз ово, апли ци рано је за сред ства код Ко ме сари ја та за из бе гли це Ср би је за још три се о ска до ма ћин ства, 15 па ке та гра ђе вин ског ма те ри јала и 15 па ке та ма ши на и опреме за до хо дов не ак тив но сти, С. Ђа ко вић : H j? Бла го је Вук са но вић, Шид - Нај ви ше но ва из кућ ног бу џе та ми оде на хра ну. Трудим се да ку пу јем у ве ли ким мар кети ма и пра тим ко ји су про из во ди на ак ци ји, јер су та да знат но јеф ти ни ји, али ипак је хра на од све га нај ску пља. Ми лан ка Јо кић, Срем ска Ми тро ви ца - Нај ви ше трошим на хра ну, јер углав ном све мо рам да ку пујем. Гле дам и да ре дов но пла ћам ра чу не за кому на ли је - гас, стру ју и слич но. Нај ва жни је ми је да се ра чу ни не на го ми ла ју. Ми ра Ни ко лић, Ру ма: - У од ре ђе ном живот ном до бу, из кућ ног бу џе та на првм ме сту су леко ви. За то мо ра би ти, ту не ма могућ но сти из бо ра ни ти уште да. На дру гом ме сту је хра на, а то је по ве за но јед но с дру гим, јер, кла сич на ис хра на је јеф ти ни ја од оне ко ја под ра зу ме ва ди је те. Оно што оста не иде на оста ле ства ри - оде ва ње, кул тур не потре бе, дру штве ни жи вот, али, углав ном не оста не мно го. Мир ја на Цвје ти ћа нин, Ин ђи ја - Чи ње ни ца је да наш на род нај више нов ца тро ши на хра ну, јер што смо си ро ма шни ји као др жа ва те су оне основ не људ ске по тре бе ску пље. Исто се мо же ре ћи и за гар де ро бу, јер оно што се у европ ским зе мља ма тре ти ра као јеф ти на ро ба, код нас је луксуз. Ве ру јем да се у на шој зе мљи нај ви ше нов ца тро ши на ра зна сла вља и про сла ве. Дра ган Фил ка, Ириг - Нај ве ћи део буџе та оде на плаћа ње ра зних так си и на ме та за ко је имам све ма ње нов ца. Тек оно што пре о ста не вра ћа се у кућ, а искре но да кажем, ухва ти ме страх сва ки пут ка да ви дим шта ми оста не кад по пла ћам где и ко ме тре ба. Ду шан Ште тић, Пе ћин ци - У мо јој по ро ди ци па ре се нај ви ше тро ше на хра ну и оде ћу, а пла ћа ње ра чу на се под разу ме ва. За од мор и ре кре а ци ју, ма ње-ви ше, оста је ма ло, али то ни је та ко ни ва жно.

8 8 Среда, 30. април : H j? Зо ри ца Пе јић, Ин ђи ја - Све је ску по, али пр вен ствено хра на, на ко ју тро ши мо ви ше од 50 по сто кућ ног бу џе та. Ту су на рав но тро шко ви за гре ја ње, во ду, па те ле фо ни и ка да се све из ра чу на, на ма тешко да шта оста не, још и не мамо до вољ но да све пла ти мо. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЗ ПРО ЈЕ КАТ РЕ ГИ О НАЛ НА ДЕ ПО НИ ЈА "СРЕМ - МА ЧВА" Еко ло шки све сна Ми тро ви цу По ред по чет ка ра да ре ги о нал не де по ни је ва жан је и про је кат по ди за ња све сти гра ђа на о ва жно сти при мар не се па ра ци је и се лек то ва ња от па да ко јег спро во де на те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це и Шап ца Че до Ми ли но вић, Шид - Сер ви си ра ње ра чу на је став ка на ко ју нај ви ше из два јам то ком ме се ца, а за храну и жи вот тро шим оно што пре о ста не. Ра чу ни су то ли ко ве ли ки да се по не кад до га ђа и да их не из ми рим у пот пу ности у те ку ћем ме се цу, не го део пла тим на ред ног. Је ле на Му ста фић, Су бо ти ште - Нај ви ше трошим на хра ну и ле ко ве, јер ја пијем ле ко ве. Имам тро је де це и само хра на сам мај ка и гле дам што ви ше де ци да пру жим. Мир ја на Те о до ро вић, Ла ћа рак - Као и код ве ћине дру гих и код ме не нај ве ћи део кућ ног бу џе та бу де по тр о шен на хра ну. На од мор са пу то ва њима ле ти или зи ми ви ше и мислим иако би ми тре ба ла та ква про ме на. Мир ја на Не шко вић, Ириг - Ве ру јем да на ово пи та ње не ћете до би ти ни креа тив не ни ра зновр сне од го во ре. Нај ве ћи део од ла зи на раз не ко му нал не тро шко ве, не што за го ри во, за до ру чак кад се ра ди и то је то. За оста так се снала зи мо од ро ди те ља и то је то. Не ма ту мно го шта да се ка же. У ЦР НА ХРО НИ КА Вред ност про јек та Укуп на вред ност овог про јек та је евра, до на ци ја из но си евра, а пе ри од тра ја ња пројек та је го ди ну да на. су срет ско ром по чет ку прак тич ног ра да Ре ги о- нал не де по ни је "Срем Ма чва " по чи ње и под про је кат анима ци је и ин фор ми са ња јав ности са ци љем по ди за ња све сти гра ђа на о ва жно сти при мар не се па ра ци је от па да и ра ци о налног упра вља ња ко му нал ним от па дом. Овај по сао ре а ли зова ће две не вла ди не ор га ни заци је "СМ омла дин ски цен тар" из Срем ске Ми тро ви це и "Екос" из Шап ца и та ко ће ло калним са мо у пра ва ма два гра да, њи хо вим јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма и са мим ЈКП Ре гио нал на де по ни ја "Срем Ма чва" до при не ти же ље ном ци љу и ра ци о нал ни јем ко ри шће њу ове ре ги о нал не де по ни је. Тим по во дом у Срем ској Митро ви ци, у Град ској ку ћи, одржа на је кон фе рен ци ја за но вина ре на ко јој су о вр ло ско рим ак тив но сти ма го во ри ли Брани слав Не ди мо вић, гра дона чел ник Срем ска Ми тро ви це, Ра до слав Је вре мо вић, дирек тор ЈКП "Ко му на ли је" Љиља на Јо сић, ме на џер пројек та Ре ги о нал на де по ни ја, Иван Ар ту ков, ру ко во ди лац де по ни је, Не над То мић, помоћ ник ди рек то ра ЈКП "Стари град" у Шап цу и Ни ко ла Са мар џић, ко ор ди на тор потпро јек та "Еко ло шки све сна Ми тро ви ца" и за ступ ник "СМ омла дин ски цен тар". - Уско ро ће ком пле тан от пад са те ри то ри је Шап ца и Сремске Ми тро ви це по че ти да се ла ге ру је у те лу ове ре ги о налне де по ни је. То је ва жно, али је ва жан и про је кат о ко ме смо да нас раз го ва ра ли - про је кат по ди за ња све сти ста нов ни штва о по тре би се лек то ва ња от па да. То мо же да има и ма те ри јал не и не ма те ри јал не вред но сти. Мате ри јал не ко ри сти су у опре ми ко ју ће до би ти ЈКП ре ги о нал на де по ни ја, па ће та ко мо ћи да оба вља не ке сво је ак тив но сти. Да ре ги о нал на де по ни ја што ду же тра је Кон фе рен ци ја за но ви на ре у Срем ској Ми тро ви ци Не ма те ри јал не вред но сти пројек та, ко је у 90 од сто су ме финан си ра ЕУ, су мо жда још важни је јер ће мо та ко по ка за ти сви ма ко ли ко је ва жна еко логи ја за нас и бу ду ће ге не ра ци је - ре као је Не ди мо вић. Ру ко во ди лац де по ни је Иван Ар ту ков је до дао да је ин терес ЈКП ре ги о нал не де по ни је у овом про јек ту да се ути че на свет гра ђа на Срем ске Ми тро вице, а же ља је и да се по ка же да се и од от па да мо же на прави ти но ва упо треб на вред ност и про ду жи ти век ове де по ни је. За Не на да То ми ћа, по моћ ника ди рек то ра ЈКП Ста ри град" Ша бац су штин ска ак тив ност је из град ња још 10 ре ци кла жних остр ва у Шап цу и при пре ма за по че так ра да ли ни је за се па раци ју. Циљ је да се ов де до према што ма ње от па да и та ко доби је ду жи век де по ни је. Ни ко ла Са мар џић ка же да ова ор га ни за ци је хо ће да промо ви ше ак тив но сти мла дих у обла сти еко ло ги је, пре по знава њем и ре ша ва њем кључ них еко ло шких про бле ма у гра ду и та ко же ле да ути чу на мла де да се укљу чу ју у еко ло шке акци је, да схва те ва жност здра вог на чи на жи во та и зна ча ја ре цикла же и се па ра ци је от па да. Про је кат Ре ги о нал на депо ни ја Срем Ма чва фи наси ра Европ ска уни ја у окви ру EU Ex chan ge 4 про гра ма ко ји спро во ди Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, а за јед нички ре а ли зу ју гра до ви Срем ска Ми тро ви ца и Ша бац. С. Ђ. - М. М. Мир ја на Но ва ко вић, Ру ма: - У мом слу ча ју, нај ве ћа став ка су тро шко ви ре жије. Ти тро шко ви из ме се ца у месец ра сту. На дру гом ме сту је хра на. Це не стал но ра сту, то се ви ди на кра ју ме се ца, по оно ме ко ли ко ти оста не па ра у нов ча ни ку. На кра ју иде све оста ло, али че сто за то ''остало'' не пре тек не ни шта. ШИ МА НОВ ЦИ Од у зет ду ван При ли ком кон тро ле са о браћа ја на ауто пу ту код Шима но ва ца, при пад ни ци По лициј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци су у пут нич ком аутомо би лу "опел астра" про на шли са кри ве но 60 ки ло гра ма ре заног ду ва на, на ме ње ног за препро да ју. Због по сто ја ња осно ва сумње да су из вр ши ли кри вич но де ло не до зво ље на тр го ви на, од ре ђено је за др жа ва ње до 48 ча со ва за во за ча и су во за ча са под руч ја Шап ца. Они ће у закон ском ро ку би ти са слу ша ни у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Пуцао у ваздух Срем ско ми тро вач ка по лици ја је под не ла кри вичну при ја ву про тив С. М. (44) над ле жном ту жи ла штву, због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр шио кри вич но де ло не дозво ље но др жа ње оруж ја и експло зив них ма те ри ја. С. М. се те ре ти да је по сле по но ћи, ис пред ка фа не "Бафи" пу цао у ва здух. У пре тресу ње го вог ста на про на ђен је пи штољ са окви ром и 22 мет ка раз ли чи тог ка ли бра, у иле галном по се ду. С. Н.

9 Среда, 30. април АК ТУ ЕЛ НО У ПО ЗО РИ ШТУ На гра де на Фе да су РЕПЕРТОАР Библи о те ка До 9. ма ја, из ло жба сли ка Оли ве ре Кр стић ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА ПЧЕ ЛИ ЦА Упис де це Упис де це у ПУ Пче ли ца за рад ну 2014/15. го ди ну почи ње, пр вог рад ног да на по сле пр во мај ских пра зни ка, 5.ма ја и тра ја ће сва ког рад ног да на до 31. ма ја. Де таљ ни је ин фор маци је ис так ну те су на вра ти ма сва ког објек та уста но ве. Упис де це у при прем ни пред школски про грам и то за де цу ко ја су ро ђе на од 1.мар та 2008 до 1. мар та 2009.го ди не је оба везан, ја вља ју из "Пче ли це". ДА ТУ МИ И СЕ ЋА ЊА По мен не ви ним жр тва ма Ми тро вач ко Удру же ње ратних вој них ин ва ли да и Удру же ње ра се ље них и програ них са те ри то ри је Ре пу блике Хр ват ске ће у че твр так, 1. ма ја, по ло жи ти цве ће на Спомен пло чу, на згра ди "Па ри зана". На овај на чин они ће да ти по част по ги ну лим и не ста лим су гра ђа ни ма из рат них су ко ба на те ри то ри ји бив ше СФРЈ већ и по мен жр тва ма ак ци је "Бљесак" у За пад ној Сла во ни ји, jавили су из ових удру же ња. МЕ НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ Ре га та и ми ни са јам У скло пу одр жа ва ња Ка јак - ка ну и ве слач ке ре га те Лим - Дри на - Са ва, чи ји је део и Срем ска Ми тро ви ца, у на шем гра ду ће се 3. ма ја одр жа ти мини са јам ло кал них про из во да и по ну де. Би ће то при ли ка да се пред ста ви ло кал на по ну да хране и пи ћа, ква ли тет ни про из води ре ги о на, мед и сир, тра дици о нал на је ла, као и су ве ни ри овог ре ги о на. Ре га та на ре ка ма Ли му, Дрини и Са ви, у пе ри о ду од 26. апри ла до 3. ма ја, кре та ће се од Се ти хо ва (Бо сна и Хер це гови на) до Срем ске Ми тро ви це (Ре пу бли ка Ср би ја). Ор га низа тор је дин стве ног до га ђаја је Удру же ње Срп ски ве слачи ТИД-а, док по др шку пру жа Стал на рад на гру па за ре ги о- нал ни ру рал ни раз вој. Пред ста ва " Успа ван ка за по пла вље ни бал", у изво ђе њу чла но ва По зо ри шту "До бри ца Ми лу ти но вић" на ово го ди шњем Фе да су, у Иригу, пла си ра ла се ме ђу три нају спе шни је, а се кел тор фе стива ла пред ло жио је да пред става уче ству је на По кра јин ској МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ ДИ ЈА БЕ ТЕ СА Ба зар здра вља на тр гу ТРА ЖИ МО НАЈ СТА РИ ЈУ КЊИ ГУ Дру штво за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти обе лежи ло је април - ме сец бор бе про тив ди ја бе те са еду ка тивним пре да ва ње на те му,,дија бе тес и ис хра на,, ауто ра Сте ле Пр го ме ље и ак ци јом про ве ре вред но сти ше ће ра у кр ви, хо ле сте ро ла, крв ног при ти ска и бо ди мас ин дек са уз са ве то ва ње са ле ка ри маин тер ни сти ма. Ини ци ја тор и ор га ни за тор ових ак тив но сти је Дру штво за бор бу про тив ше ћер не боле сти, а ре а ли за ци ји се придру жио Дом здра вља и Центра лна апо те ка уз по др шку Упра ве за здрав ство,со ци јалну и за шти ту жи вот не сре дине. За до вољ на од зи вом гра ђана, Ан ки ца Јев тић, пред седни ца Дру штва за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти је ре кла да се ова квим ак тив но сти ма допри но си бо љој оба ве ште но сти гра ђан ства о ди ја бе те су, ко ји из го ди не у го ди ну по при ма пан де миј ски ка рак тер. - Ово је са мо ма ли ко рак у бор би са овом, све че шћом смо три у Ста рој Па зо ви. Иста пред ста ва ће, ка ко се чу ло на кон фе рен ци ји за но ви на ре у По ѕ о ри шту, уче ство ва ти и на Омла дин ском по зо ри шном фести ва лу у Ку ли. "Успа ван ка за по то пљени бал" до би ла још на гра ду за ко сти мо гра фи ју, а чла нови ње не глу мач ке еки пе ви ше на гра да : Сте фан Тајбл, глумац аутор тек ста и сце но граф до био је на Фе да су на гра ду за нај ор ги нал ни ји драм ски текст, а Је ле на То мић глу ми ца доби ла је на гра ду за глу мач ко оства ре ње и од пу бли ке и од жи ри ја. бо ле шћу, а гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це мо гу сва ко днев но у про сто ри ја ма на шег удру жења да до ђу и по са ве ту ју се са струч ним ли ци ма, ре кла је Анки ца Јев тић. Из ло жба нај ста ри јих књи га За вр шни ца успе шне ак ци је " Тра жи мо нај ста ри ју књигу" ко ју је Би бли о те ка "Глиго ри је Во за ро вић" спро ве ла у пе ри о ду од 10. фе бру а ра до 10. апри ла, окон ча на је пригод ном из ло жбом и пре зента ци јом о књи зи. О књи зи, штам па ри ја ма и штам па ри ма кроз про шлост овог гра да и ре ги је при чу је ис при чао мр Жив ко По пов, а о ак ци ји током ко је је, уз по моћ гра ђа на и уста но ва обез бе ђе но ви ше де се ти на ста рих рет ких и зани мљи вих књи га, го во ри ла је би бли о те кар ка Мо рав ка Тодић. Овом из ло жбом би бли о- те ка је обе ле жи ла 23. април - Свет ски дан књи ге и ауторских пра ва. ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПА РИ ЗУ Успех Ми ли це Ша ро шко вић Mлада Ми ли ца Ша ро шковић, уче ни ца кла ви ра у Му зич кој шко ли Пе тар Кранче вић, у кла си на став ни це Це ци ли је Том кић, на 12. Међу на род ном фе сти ва лу пи јани зма Ни ко лај Ру бин штајн у Фран цу ској осво ји ла је дру гу на гра ду у сво јој ка те го ри ји. Успех ове уче ни це кла ви ра пра ви је при мер да се та ле нат и труд, уз по др шку на став ника, по ро ди це и гра да ис пла те. Овај ме ђу на род ни фе сти вал се сва ке дру ге го ди не одр жа ва у Па ри зу и оку пља ве ли ки број мла дих му зи ча ра из це лог света. Ми ли ца је за свој успех захвал на на став ни ци Це ци ли ји Том кић, Мар га ри ти Ву јо вић ко ја је по ма га ла у при пре ми, као и град ској упра ви за образо ва ње и на чел ни ци Мир ја ни Пје вац. По зо ри ште и 9. ма ја "Атом ски зде сна", про јек ци ја фил ма ве ли ка сце на 10. ма ја, у 12 са ти, предста ва за де цу 11. ма ја у 20 са ти, на ступ КУД "Ни ко ла Те сла " Бе о- град 14. ма ја у 19 са ти про моци ја мо но гра фи је о Пе тру Кра љу 15. ма ја у 20 са ти "Ин диго", игра ју Да ни ца Мак симо вић, Ма ри ја Виц ко вић, Бра ни слав Ле чић МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Цр ље ни ца Ми лош и Бен ковић Ве сна, Пи ли по вић Илија и Ми хај ло вић Ма ри ја на. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Пет ко вић Си ни ша и Ва лен ти на, По повац Ми лош и Де ја на, По повић Ђор ђе и Би ља на, Ри бић Ми ро слав и Ма ри на Сремска Ми тро ви ца, Ћук Петар и Сла ља на Ер де вик, Хор ва тић Рај ко и Би ља на, Бу ло вић Не ђо и Ду шка Ру ма, Га зи ба рић Цвет ко и Сла ђа на До брин ци, Га јин Не ма ња и Све тла на Го лубин ци, Ми ло ше вић Ђор ђе и Та ња Шид, Ив ко вић Марко и Ја го да Ин ђи ја. ДО БИ ЛИ СИ НА: Миљ ко вић Не над и Ан дри ја на, Ра ки та Бо јан и Стан ка Срем ска Ми тро ви ца, Ма та ру га Мир ко и Ма ри ја на Ла ћа рак, Ва ли Иван и Да ни је ла Ер де вик, Сти пе тић Рај ко и Ма ри ја Ру ма, Кец ман Да ли бор и Ми ле на Мо ро вић, Ми хајло вић Са ва и Ду шка Шид. УМР ЛИ: Ту фег џић Мил ка рођ.1929, Трив ко вић Злато мир рођ.1929, Дра жић Дра ган рођ.1938, Здје лар Да не рођ.1932, Ра дој чић Сло бо дан рођ.1935, Ми луно вић Ми ли ца рођ.1933, Ду мен џи ја Јо во рођ.1956, Ан ђе лић Је ле на рођ.1928, За рин Ма ри ја рођ.1931, Петро вић Ни ко ла рођ.1953, Вер ше ги Слав ка рођ.1935, Но ва ко вић Вла до рођ.1974, Ру нић Сав ка рођ.1936, Међе до вић Да ни ца рођ.1937, Ве се ли но вић Цви је та рођ.1939, Ђу ка нов Ста менка рођ.1934, Ма рин ко вић Дра го слав рођ.1927, Бе а дер Ми ли ца рођ.1935, Па ји ца Бер нхард рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 30. април RUMA ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ РУ МЕ План и ре а ли за ци ја: по ла - по ла Оства ре на сред ства знат но ма ња у од но су на план: 369,8 ми ли о на ди на ра је 57,85 про це на та укуп но пла ни ра ног из но са - За ба зен про шле го ди не утро ше но 190 ми ли о на, а за јед но са ра до ви ма у 2012-ој 305,7 ми ли о на ди на ра У Припремила: Катица Кузмановић из ве шта ју о про гра му по сло ва ња ЈП ''Ди рекци ја за из град њу Ру ме'' у го ди ни, у окви ру пози ци је ''Згра де и гра ђе вин ски објек ти'', цен трал но ме сто зау зи ма из град ња ба зе на у Борков цу. Ра до ви на град њи ба зена то ком про шле го ди не би ли су у вред но сти од 190 ми ли о- на ди на ра. Гра ђе вин ски и занат ски ра до ви на из град њи олим пиј ског и де чи јег ба зе на, као и пар те ра, би ли су у вредно сти 60,7 ми ли о на, на из ра ди КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам (про јек ци је од 20 и 22 ча са) хи дро ма шин ских ин ста ла ци ја 15,9 ми ли о на, на из ра ди оста ле опре ме олим пиј ског и де чи јег ба зе на 6,1 ми ли он, на ин стала ци ја ма во до во да и ка на лиза ци је 10 ми ли о на, на те ле кому ни ка ци о ним ин ста ла ци ја ма два ми ли о на, на елек трич ним ин ста ла ци ја ма 14 ми ли о на, на тер мо тех нич ким ин ста ла ци ја ма 20 ми ли о на, на опре ми и зашти ти од по жа ра 236 хи ља да и на из во ђе њу хи дро тех нич ке ин фра струк ту ре 9,6 ми ли о на ди на ра. За јед но са град њом у го ди ни, укуп но из ве дени ра до ви на овом ка пи тал ном објек ту су у вред но сти 305,7 ми ли о на ди на ра, са ПДВ-ом. За по че ти су ра до ви на изград њи огра де но во и згра ђеног ба зе на у Бор ков цу укуп не ду жи не 348 ме та ра. Вред ност уго во ре них ра до ва је 2,2 ми лио на ди на ра. Сред ства пла ни ра на за функ ци о ни са ње овог пред у зећа у го ди ни су у не ко лико на вра та ума ње на у од но су на пр во бит ни план. Тај план се од но сио на су му од 639 ми лио на ди на ра ми ли о на из бу џе та оп шти не, а 44 ми ли о на ди на ра из оста лих из во ра. Током про шле го ди не, из бу џе та оп шти не оства ре на сред ства су 369,7 ми ли о на, из дру гих из вора 46,4 ми ли о на, што је укупно 369,8 ми ли о на, или 57,85 про це на та укуп но пла ни ра ног из но са. То ком го ди не оства рени су и соп стве ни при хо ди овог пред у зе ћа у из но су од 378,6 хи ља да ди на ра, и то од на кнада за из да ва ње са гла сно сти (из ра да тех нич ких усло ва) и при хо да од про да је тен дер ске до ку мен та ци је. Цен тар Ру ме У од но су на рас хо де, ово пред у зе ће је оства ри ло вишак при хо да од 57,5 хи ља да ди на ра. У окви ру спе ци ја ли зо ва них услу га, ра ди ло се на одр жа вању хи ги је не гра да, одр жа вању пар ко ва и дру гих зе ле них по вр ши на, гро бља, ур ба ног мо би ли ја ра, из ле ти шта ''Борко вац'' - ре дов но се укла ња ло не ко ри сно ра сти ње, ко ше на је тра ва. На по сло ви ма одржа ва ња јав не ра све те ра ди ла је фир ма ''Елит'' из Ру ме: поста вље не су 302 но ве ''на но'' све тиљ ке, у цен тру гра да је 44 жи ви не си ја ли це за ме ње но ''исла'' све тиљ ка ма, на те рито ри ји оп шти не по пра вље на су 732 си ја лич на ме ста. Ка да је реч о одр жа ва њу пу те ва и ули ца у го дини, из во ђе ни су ра до ви на општин ским пу те ви ма и ули ца ма на те ри то ри ји оп шти не. Ра ди ло се на кр пље њу удар них ру па, по прав ци бан ки на, ко ше њу тра ве, об но ви ту ца нич ког засто ра, одр жа ва њу вер ти калне са о бра ћај не сиг на ли за ци је. Укуп на вред ност ових ра до ва, из во ди ла их је фир ма ''Ка таго'', из но си ла је 8,5 ми ли о на ди на ра. Обе ле жа ва ње хо ризон тал не са о бра ћај не сиг нали за ци је из во дио је ''Срем пут'' и вред ност ових ра до ва је 2,8 ми ли о на ди на ра. То ком го ди не из во ђе ни су ра до ви на лет њем одр жа ва њу пу та Ве ли ки Ра динци - Сте ја нов ци - Ру ма ко ји је био из у зет из мре же др жав них пу те ва: за овај по сао утро шено је 2,3 ми ли о на ди на ра из сред ста ва Ми ни стар ства ре гио нал ног раз во ја и ло кал не само у пра ве. ''По вра так у ринг'' април ''Не су ђе на мла да'' - од 5. до 7. ма ја ''Атом ски зде сна'' - од 8. до 14. ма ја ''Крв не ве зе'' - од 15. до 21. ма ја ''Зим ска при ча'' - од 22. до 28. ма ја ''Три да на за уби ство'' - од 29. ма ја до 4. ју на Ли ков ни про грам Из ло жба сли ка: Ми о драг Зубац, сли кар из Аран ђе лов ца мај у 19 ча со ва Му зич ки про грам Кон церт ан сам бла ''Ко ло'' из Бе о гра да мај у 20 ча со ва По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Дер виш и смрт'', На род но по зо ри ште Бе о град април у 20 ча со ва Оста ли про гра ми Смо тра де чи јег драм ског ствара ла штва Сре ма и 30. април од 9 ча со ва ''Рас пе ва но про ле ће Ср би је 2014.'', 13. Фе сти вал му зи ке за де цу - Спорт ска ха ла - 4. мај у 18 ча со ва МА ТИ ЧАР До би ли си на: Ми лан ка Ки ук и Ду шко Авра мо вић Умр ли: Ве ри ца Тер зић, рођ год, Љи ља на Жив ко вић , Ру жа Ми шић го ди не КУЛ ТУР НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ ''Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре'' Од Тол сто ја до Цр њан сог, од гла го љи це до ру ске аван гар де е твр ти по ре ду ''Да ни сло вен- пи сме но сти и кул ту ре'' Чске од ви ја ће се у Ру ми од 16. до 24. ма ја. Уз по кро ви тељ ство Оп штине Ру ма, ор га ни за ци ју Град ске би бли о те ке ''Ата на си је Стој ковић'', и су ор га ни за ци ју Кул тур ног цен тра и За ви чај ног му зе ја, ова ма ни фе ста ци ја по но во ће би ти под се ћа ње на ве ли ка не сло венске књи жев но сти, фи ло зо фи је, у ши рем сми слу умет но сти и кул туре сло вен ских на ро да. ''Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре'' про грам ски ће за поче ти 18. ма ја пројек ци јом фил ма ''Оба ла'' ре ди теља Па ве ла Лу гина. На ред не вече ри, у чи та о ни ци Град ске би бли о теке проф. др Ђор ђе Три фу но вић имаће пре да ва ње на те му ''Од гла гољи це ка ћи ри лици и са вре ме ном пи сму''. Профе сор др Кор не ли ја Ичин, 20. ма ја, одр жа ће пре дава ње на те му ''Ру ска аван гар да у ре чи и сли ци'', а већ на ред не ве че ри по но во ће на днев ном реду би ти ру ску кла си ци - проф. др Та ња По по вић го во ри ће о ''Пре о- бра жа ју Тол сто је вих ју на ка''. Сре ди ном не де ље, 22. ма ја, проф. др Ми ло Лом пар одр жа ће пре да ва ње под на зи вом ''Све сео бе Ми ло ша Цр њан ског''. На ред не ве че ри, 23. ма ја, ака де мик Вла дета Је ро тић бе се ди ће на те му ''Писац без ма ске: Ан тон Па вло вич Чехов''. За вр шне ве че ри, 24. ма ја, Чи та о ни ца Град ске би бли о те ке проф. др Ра ди во је Ра дић има ће пре да ва ње на те му ''Сло ве ни и Ви зан ти ја: рад Ћи ри ла и Ме тоди ја''. Све ча но отва ра ње 4. ма ни феста ци је ''Да ни сло вен ске пи смено сти и кул ту ре'' пред ви ђе но је за 16. мај. Ме ђу го сти ма на отва рању би ће и ам ба са дор Ре пу бли ке Сло ве ни је у Бе о гра ду Франц Бут. Ака де мик Ми ро Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це српске, одр жа ће бе се ду под на зи вом ''Око Ву ко ве пи сме ни це''. Ве о ма бо гат и са др жа јан биће и му зич ки про грам при ли ком отва ра ња ''Да на сло вен ске писме но сти'', би ће то му зич ки бисе ри сло вен ске кул ту ре. Град ски там бу ра шки ор ке стар ''Бран ко Ра ди че вић'' из ве шће ''Ма ло бач ко ко ло'', по том ће на сту пи ти Но восад ски но нет и Бра ни слав Ја тић, бас, пр вак опе ре Срп ског на родног по зо ри шта. Усле ди ће ну ме ре ''Степ да степ кру гом'', ''По лег нала је Ту до ра'', ''Ја сам ро ђен та мо на са ла шу'', ''Кад за и гра ср це у при ма ша'', ''Та мо да ле ко'', ''Марш на Дри ну'' (ГТО ''Бран ко Ра диче вић''), ''Зво ни звон це, чо бан те ра ов це''. Умет нич ки ру ко води лац ГТО ''Бран ко Ра ди че вић'' је Бо шко Бо ги че вић, Но во садског но не та Си ни ша Пе ја ков, АНИП-а ''Бран ко Ра ди че вић'' Петар По по вић. ИЗ РА ДА СА ВЕ ЗА СПОР ТО ВА Вред ни ре зул та ти у школ ском спор ту а да су у пи та њу ра зни ви до ви Кспорстских ак тив но сти у прошлој го ди ни, Са вез спор то ва у Ру ми има чи ме да се по хва ли, по себ но у обла сти школ ског спор та. По сле из ван ред них ак тив но сти у го ди ни, ни за ње за па же них ре зул та та на ста вље но је и у го ди ни. Та ко је ОШ ''Ду шан Јер ковић'' по ста ла ре пу блич ки пр вак у атле ти ци у жен ској кон ку рен ци ји, у ма лом фуд ба лу осво ји ла је пе то, а у ру ко ме ту сед мо ме сто. Так ми че ћи се у 11 спор то ва, ова шко ла је освоји ла убе дљи во пр во ме сто у Сре му. Гим на зи ја ''Сте ван Пу зић'', по ред по бе да на оп штин ским и окру жним так ми че њи ма, сти гла је до два фина ла на ме ђу о кру жним пр ве стви ма, где је за у ста вље на од не при ко снове не Спорт ске гим на зи је из Но вог Бе о гра да. Сред ња струч на шко ла ''Бра но Ра ди че вић'' осво ји ла је сре бр ну меда љу у по је ди нач ној кон ку рен ци ји у атле ти ци. ОШ ''Вељ ко Ду го ше вић'', та ко ђе у атле ти ци, у му шкој кон ку рен ци ји, сти же до фи на ла ме ђу о кру жног првен ства. ОШ ''Змај Јо ва Јо ва но вић'' по бед ник је на пет оп штин ских такми че ња, осва ја два окру жна и јед но ме ђу о кру жно пр вен ство. Ка да је реч о ре зул та ти ма поје ди на ца, по ме ну ће мо из вен ред не успе хе два хен ди ке пи ра на ли ца, то су Ве ра Хор ват и Бра ни слав Викто ро вић. Ве ра Хор ват је у ку гла њу осво ји ла дру го ме сто на пр вен ству Ср би је. Бра ни слав Вик то ро вић је, та ко ђе у ку гла њу, осво јио пр во ме сто на пр вен ству Ср би је, Вој води не, Евро пе у микс па ро ви ма, на ме ђу на род ним тур ни ри ма у Су бо тици, Пе чу ју и Кра њу, као и на по једи нач ном пр вен ству Евро пе.

11 Среда, 30. април IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Сти пен ди је На осно ву Од лу ке о рас писи ва њу кон кур са за сти пенди ра ње сту де на та за школску 2013/2014. го ди ну, Коми си ја за до де лу сти пен ди ја об ја вљу је Кон курс за до де лу сти пен ди ја сту ден ти ма. Коми си ја за до де лу сти пен ди ја до де ли ће 100 сти пен ди ја студен ти ма ко ји по сти жу из у зетне ре зул та те то ком сту ди ја и има ју пре би ва ли ште на те рито ри ји оп шти не Ин ђи ја. Рок за при ја вљи ва ње на Кон курс по чи ње од го дине и те че за кључ но са да ном го ди не. При ја ва и оста ла кон курс на до ку мента ци ја за до де лу сти пен ди ја под но си се Оп штин ској управи оп шти не Ин ђи ја - Оде љењу за дру штве не де лат но сти, (шал тер 8 и 9). Не бла го време но под не те при ја ве и прија ве са не пот пу ном кон курсном до ку мен та ци јом не ће се раз ма тра ти. Мла де умет ни це Ра до ви три мла де уметни це, Не ве не По по вић из Кр че ди на и Ма је Ву че тић из Бе шке, ко је су сти пен ди скиње оп шти не Ин ђи је, и Кристи не Па ла њук из Ин ђи је, би ће пред ста вље не на предсто је ћој ма ни фе ста ци ји Ноћ му зе ја. Из ло жба њи хо вих ра до ва би ће ре а ли зо ва на у про сто ру Кул тур ног цен тра Ин ђи је. Кон курс за ма ни фе ста ци је По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до привре ду и шу мар ство рас пи су је Кон курс за одр жа ва ње тради ци о нал них ма ни фе ста ција. Пред мет кон кур са је доде ла под сти цај них сред ста ва ко ји ма ће се су фи нан си ра ти по др шка ор га ни зо ва ња тради ци о нал них ма ни фе ста ци ја у го ди ни, у ци љу ја чања и по ди за ња ка па ци те та ру рал не сре ди не, по ве зи вање по љо при вред ни ка, промо ци ја ру рал не сре ди не и по љо при вред них про из во да ра ди бо љег по зи ци о ни ра ња на тр жи шту. Уку пан из нос сред ста ва на ме њен за по дршку ор га ни за то ри ма ма ни феста ци ја из но си ,00 ди на ра. ДВО ДНЕВ НА ОБУ КА ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ Пут до успе шног пред у зет ни ка На кон успе шно за вр ше не дво днев не обу ке ко ју је орга ни зо ва ла На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца, 24 по лазни ка из ин ђиј ске оп шти не доби ло је уве ре ња. Обу ка је одржа на 23. и 24. апри ла у згра ди Оп штин ске упра ве. Ин структив ну дво днев ну обу ку Пут до успе шног пред у зет ни ка, у окви ру еду ка тив них услу га, пру жи ли су по слов ни цен три, а обу ка је об у хва та ла сле де ће те ме: еко ном ску мо ти ва ци ју за пред у зет ни штво, де фи ни са ње по слов не иде је, пр ве ко ра ке у би зни су, прав не аспек те бизни са, по ре зе и до при но се за пред у зет ни ке и из ра ду Би знис пла на - ра ди о ни чар ски део. - Дво днев на обу ка је има ла за циљ да по ла зни ци ма омогу ћи да: про ве ре оправ да ност сво је по слов не иде је, са гле да ју пред но сти и ри зи ке пред у зетни штва, спо зна ју сво је пред у- ИЗ ЈКП ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА Ка ко се мо гло чу ти на послед њем са стан ку Си сте ма 48, над ле жни из ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја су ис та кли да су њи хо ва по тра жи ва ња ве ћа од 30 ми ли о на ди на ра и апелу је на све ко ри сни ке да што пре из ми ре њи хо ва ду го ва ња, јер ви ше не ће то ле ри са ти непла ти ше. Бо ри во је Бо жић, ди рек тор овог јав ног пред у- зе ћа је по ру чио да уско ро на сна гу сту па ју не по пу лар не ме ре, а то је ис кљу че ње оних ко ри сни ка ко ји има ју ве ли ка ду го ва ња. - Мо гу за и ста ре ћи да ни смо за до вољ ни са на пла том, по гото во што кон стант но апе лу је мо на на ше по тро ша че да ре довно из ми ру ју њи хо ва ду го ва ња. Има мо око 150 ко ри сни ке ко ји се по ја вљу ју ин тен зив но послед њих не ко ли ко го ди на са ве ли ким ду го ва њи ма и не плаћа ју ра чу не - ре као је Бо ри во је Бо жић ди рек тор ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја. - Про шли пут смо да ли налог за 150 ис кљу че ња, ме ђутим ни смо ис кљу чи ли ни кога, а то су ду жни ци ко ји дугу ју у про се ку од до ди на ра. С об зи ром да ме ре упо зо ре ња ни су уро ди ле пло дом, ја сам на пи сао на редбу да се ис кљу че са мре же, јер смо ис цр пе ли све ме ре, од мол би, упо зо рењ,а пре ко ре про гра ма и ту жби. Чак ни са суд ским из вр ши те љем нисмо по сти гли пу но, та ко да смо при мо ра ни да спро ве де мо ре пре сив не ме ре, а то је искљу че ње. Има мо по је ди не кори сни ке ко ји ду гу ју и ви ше од хи ља да ди на ра, по гото во ка да је реч о објек ти ма ко лек тив ног ста но ва ња, где су нам ру ке та ко ре ћи ве за не, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ин ђи ја про ши рила је сво ју ту ри стич ку по ну ду ове се зо не. Ак це нат се ста вља на ак тив ни од мор и из ле те у при ро ди. У по ну ди се на ла зи пе шач ка и ка ну аван ту ра кроз Ко виљ ско-пе тро ва ра дин ски рит, во жња чам ци ма Ду на вом и ру кав ци ма, во жња џи по вима По ду на вљем и Фру шком го ром, оби ла зак Фру шке го ре би ци кло ви ма, као и оби ла зак Ста рог Слан ка ме на. Ту ри стичка ор га ни за ци ја оп шти не Инђи ја по тру ди ће се да и ове го ди не на ста ви са ула га њем у ту ри стич ку ин фра струк ту ру, али и на обо га ћи ва ње са др жаја већ по сто је ћих ма ни фе стаци ја. За ову го ди ну пла ни ран је на ста вак ре а ли за ци је пројек та ре кон стру и са ног келтског на се ља у Ин ђи ји, зет нич ке скло но сти и ин фор мишу се о по ступ ку ре ги стра ци је и ак ту ел ним за кон ским про писи ма - ис та кла је Ма ри ја Аничић, са вет ник за прав ну по моћ у По слов ном цен тру у Срем ској Не по пу лар не ме ре АК ТУ ЕЛ НА ПО НУ ДА ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Са обу ке за са мо за по шља ва ње јер не мо же мо це лу згра ду искљу чи ти са во до вод не мре же - ка же Бо жић и апе лу је на кућне са ве те да пре ду зму не што. Са дру ге стра не, Бо жић по ру чу је да је но ви си стем ко ји је од пре ме сец да на у прак си до нео до бре ре зул тате. Реч је о но вом на чи ну напла те ра чу на где ин ка сан ти за шта је Ту ри стич ка ор га низа ци ја обез бе ди ла сред ства од Вла де Вој во ди не. Ми тро ви ци, и до да ла да по лазни ци обу ке ко ји до би ју уве рења мо гу да кон ку ри шу за до бија ње суб вен ци ја На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. - Ми смо у про те кла два дана ор га ни зо ва ли обу ку у Општи ни Ин ђи ја, ко ју је про шло 24 не за по сле на ли ца. На ци о- нал на слу жба за за по шља вање је до са да ор га ни зо ва ла 11 обу ка ко ју су про шле 262 осо бе, што је ве о ма зна чај но, та ко да сва та ли ца мо гу да кон ку ри шу и под не су зах тев по јав ном по зи ву у нај бли жој ис по ста ви На ци о нал не слу жбе - по ру чи ла је она. На ред не обу ке ће се одр жати у Ста рој Па зо ви и у Срем ској Ми тро ви ци у дру гој по ло ви ни ма ја, а сва за ин те ре со ва на лица мо гу да се при ја ве нај ближој ис по ста ви На ци о нал не службе за за по шља ва ње, ка ко за обу ке, та ко и за суб вен ци је АП Вој во ди не за за по шља ва ње. У пла ну не по пу лар не ме ре-ис кљу че ња на ли цу ме ста об ра чу на ва ју ду го ва ња за во ду. - Ин фор ма ци је са те ре на су за до во ља ва ју ће, ко ри сни ци су за до вољ ни, од мах на ли цу места мо гу да ви де ста ње њи ховог во до ме ра. Ми слим да ће се си стем по ка за ти као вр ло добар и ефи ка сан - по ру чу је на кра ју Бо жић. Ак це нат на од мор у при ро ди Ста ри Слан ка мен јед на од по ну да

12 12 Среда, 30. април ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА КЊИ ГА У ИЗ ДА ЊУ СЛО ВАЧ КОГ ИЗ ДА ВАЧ КОГ ЦЕН ТРА ИЗ БАЧ КОГ ПЕ ТРОВ ЦА Ре кор дан број на сло ва Про шла го ди на би ла је нај про дук тив ни ја у из да вач ком сми слу код Сло ва ка у Вој во ди ни још од вре ме на ор га ни зо ва ног из да ва штва ко је тра је од го ди не PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Под сти ца ји За оства ри ва ње пра ва за под сти ца је у биљ ној про из водњи у из но су од ди на ра по хек та ру, по љо при вред ници су у оба ве зи да зах те ве за оства ри ва ње овог пра ва до ставе Упра ви за тре зор од 1.ма ја до 30.ју на ове го ди не. Да би оства ри ли пра во на под сти цаје, ра та ри тре ба да по пу не два исто вет на зах те ва с по дат цима ко је су уне ли у при ја ву о про ду жет ку ре ги стра ци је газдин ства. Упра ва за аграр на пла ћа ња и Упра ва за тре зор су свим ре ги стро ва ним по љопри вред ним га здин стви ма доста ви ли де таљ но упут ство о ре ги стра ци ји где су на ве де не и ши фре за про из вод њу ко је су по љо при вред ни ци оба ве зни да упи шу у зах тев за оства ри ва ње пра ва за под се ти ца је у биљ ној про из вод њи. Ис кљу че ње во де ду жни ци ма ЈКП Во до вод и ка на ли за ција Ста ра Па зо ва спро во ди акци ју ис кљу че ња во де ве ли ким ду жни ци ма. Ра ди се о по троша чи ма ко ји већ ду же вре ме не пла ћа ју ра чу не за утро ше ну во ду и њи ма је по ну ђе на алтер на ти ва за из ми ре ње ду га. Од укуп ног бро ја ко ри сни ка, у ста ро па зо вач кој оп шти ни воду ре дов но не пла ћа пет од сто ста нов ни штва. Ина че, у са ставу ЈКП Во до вод и ка на ли заци ја су ло кал ни во до во ди у свим на се љи ма оп шти не, сем у Вој ки. Из овог јав ног пред у- зе ћа апе лу ју на по тро ша че да ре дов но из ми ру ју сво је ра чу не за во ду. Си сте мат ски пре гле ди за пр ва ке У Деч јем дис пан зе ру До ма здра вља Др Јо ван Јо ва но вић Змај Ста ра Па зо ва од по чет ка овог ме се ца по че ли су си стемат ски пре гле ди за де цу ко ја на је сен кре ћу у пр ви раз ред основ не шко ле и тра ја ће до кра ја ма ја. Пре глед бу ду ћег пр ва ка по треб но је за ка за ти код свог иза бра наг ле ка ра. За упис де це у при прем ни предшкол ски про грам, си сте мат ски пре гле ди ра ди ће се од по чет ка ју на, а за упис у ја сли це обави ће се сре ди ном ав гу ста и по чет ком сеп тем бра. За средњо школ це си сте мат ски пре гледи ће се оба вља ти од сре ди не ју на. У окви ру Осмог ме ђу на род ног фе сти ва ла про зе отво ре ног у Но вом Са ду, про шле не де ље у Ста рој Па зо ви сво ја про зна дела с по себ ним освр том на ро ман Јед на смрт у Бе о гра ду предста вио је ста ро па зо вач ки пи сац Ми ро слав Де мак. Про шла годи на би ла је нај про дук тив ни ја у из да вач ком сми слу код Сло вака у Вој во ди ни још од вре ме на ор га ни зо ва ног из да ва штва ко је тра је не где од го ди не. У го ди ни у из да њу Сло вачког из да вач ког цен тра из Бач ког Пе тров ца иза шло је 25 књи га и до ста пре во да, под се тио је дирек тор овог цен тра Вла ди мир Ва лен ћик, а ме ђу њи ма и књиге Ми ро сла ва Де ма ка и Мар тина Пре бу ђи ле. Овом при ли ком Ми ро слав Де мак је пред ста вио и сво ју ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ У ор га ни за ци ји оп штин ске Кан це ла ри је за мла де и Не фор мал не гру пе Штрик у Ста рој Па зо ви обе ле жен је, већ тре ћи пут за ре дом Дан пла нете зе мље 22.април. Њи хо ви акти ви сти де ли ли су су гра ђа ни ма Сре ди ном про шле не де ље у Ста рој Па зо ви одр жа на је пре зен та ци ја у окви ру про јек та Мре жа зе ле не еко но ми је, као на ста вак ак тив но сти из Ме моран ду ма пот пи са ног у но вем бру про шле го ди не у Мајн цу из ме ђу ста ро па зо вач ке оп шти не и још де вет оп шти на из на ше зе мље. Раз вој ло кал них сре ди на кроз осни ва ње мре же зе ле не еконо ми је и ра да на уна пре ђе њу књи гу пу то пи сних ре пор та жа под на зи вом Ман го ли ја са ди јамант ске пла ни не. О овој књи зи по ред ауто ра го во рио је и Ото Фи лип, но ви нар не дељ ни ка Ми сли из ван ке се На кре а тив ној ра ди о ни ци у ка феу Пе вац би о ло шки раз гра ди ве тор бе ка ко би скре ну ли па жњу на њи хо ву упо тре бу уме сто нај лон ке са и ор га ни зо ва ли еко ло шки по уч не ра ди о ни це на те му кори шће ња ре ци кли ра них мате ри ја ла, а ово га пу та би ла је за сту пље на де ку паж тех ни ка.ра ди о ни ца ко ју је во ди ла Ива на Пе тро вић би ла је орга ни зо ва на, као и до са да, у дво ри шту ка фе клу ба Пе вац у Ста рој Па зо ви. Ове го ди не кре а тив но-еко ло шка ра ди о ни ца је оку пи ла основ це, а Ива на Петро вић је ис та кла да је циљ и био да се млади од ра ног де тин ства на у че шта мо же да се ба ца, а шта не. Ина че, ове ра ди о- ни це пред ста вља ју наста вак ни за ак ци ја еколо шког ка рак те ра на ко ји ма су де ца на креа ти ван на чин учи ла о очу ва њу жи вот не среди не. У то ку да на иста ак ци ја је ор га ни зо ва на и у Ста рим Ба нов ци ма и Но вој Па зо ви. НА СТА ВАК АК ТИВ НО СТИ У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА енер гет ске ефи ка сно сти кроз при ват но-јав но парт нер ство, циљ је овог про јек та. Пр ви при о ри тет, пре ма пројек ту, је да оп шти не у Ср би ји по ста ве ре ги о нал не ко му налне услу ге зе ле не еко но ми је са при ват ним ком па ни ја ма, приме њу ју ћи и ко ри сте ћи про јек те у обла сти ма об но вљи ве енерги је, енер гет ске ефи ка сно сти и за шти те жи вот не сре ди не. Про мо ци ја из да ња Сло вач ког из да вач ког цен тра СТА РА ПА ЗО ВА Мре жа зе ле не еко но ми је Хлас љу ду ко ји је на пра вио из бор ре пор та жа за по ме ну то из да ње ко је су сво је вре ме но из ла зи ле у сло вач ким но ви нама. О ре пор та жа ма ко је у себи но се цр ту ин фор ма тив ног и исто риј ског, за чи ње ну сен зуал но шћу и оп чи ње но шћу пи сца ле по та ма европ ских ме тро пола, Ауста ли је, Ју жне Ко ре је, Ру си је и дру гих кра је ва, го ворио је и сам аутор. Дру га књи га ко ја је, та ко ђе пред ста вље на, је књи га крат ких при ча из сва ко днев ног жи во та ко ја но си на зив При че из цр не ку ти је ауто ра Мар ти на Пребу ђи ле. Ову књи гу је, по ред ауто ра пред ста ви ла и пе сни киња Ка та ри на Хриц, а ком плетну про шло го ди шњу про дук ци ју струч но је пред ста вио Вла ди мир Ва лен ћик, ди рек тор Сло вач ког из да вач ког цен тра. Пре зен та ција по ме ну тих из да ња одр жа на је у ор га ни за ци ји ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту ру у хо лу По зори шта у Ста рој Па зо ви. Го сто ва ли Пре ва ран ти Сце на из пред ста ве Пре ва ран ти Љу би те љи по зо ри шне уметно сти у Ста рој Па зо ви у про шли пе так има ли су прили ку да по гле да ју по зо ри шну пред ста ву бе о град ског На родног по зо ри шта, од но сно ко меди ју Пре ва ран ти у ко јој главне уло ге игра ју Ка ли на Кова че вић, Ми ло рад Ман дић Ман да, Љи ља на Бла го је вић и Со ња Кне же вић. Ова ко ме ди ја ба ви се ностал ги јом за ста рим до брим вре ме ни ма ка да је све би ло мно го ро ман тич ни је, па чак и пре ва ран ти. Рад ња је сме штена у три де се те го ди не про шлог ве ка и од ви ја се у јед ној од бања у Ср би ји у ко јој се сре ће чуд на дру жи на пре ва ра на та. Муж и же на се пре тва ра ју да су брат и се стра и две го спо ђе, гро фи ца и ње на дру жбе ни ца ко ји џе па ре ћи и ва ра ју ћи бога ту кли јен те лу, на и ла зе јед ни на дру ге и ту на ста је ур не бесна ко ме ди ја. Ту сва ко сва ког ва ра, али и те пре ва ре де лу ју на ив не и бе за зле не за ове дана шње. Пу бли ка на ви ја за те пре ва ран те, жељ на сме ха и релак са ци је. Пред ста ва ко ја се игра од про шле го ди не, ра ђе на је по тек сту и у ре жи ји Ви де Црнче вић Ба са ре. По ре чи ма проф.др Влада на Здрав ко ви ћа ис пред Ин сти ту та за зе ле ну еко номи ју Ср би је, с про шло не дељном пре зен та ци јом кре ће се с кон крет ним про јек ти ма енергет ске ефи ка сно сти ко ји ће за ло ка не са мо у пра ве би ти бес пла тан. Је дан од пр вих и бит ни јих про јек та та за ста ропа зо вач ку оп шти ну у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти је заме на јав не ра све те но вом лед ра све том од ко је ће оп шти на има ти ви ше стру ке ко ри сти од уште де у оп штин ском бу џе ту па до са мог еко ло шког аспекта. Проф. др Пе тер Хек који је одр жао про шле не де ље пре зен та ци ју у Ста рој Па зо ви по твр дио је да ова срем ска оп шти на по се ду је ве ли ке потен ци ја ле об но вљи вих из во ра енер ги је.

13 Среда, 30. април ИН ЂИ ЈА ТРИ БИ НА ПО ВО ДОМ ДА НА СА ВЕ ЗА СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА СР БИ ЈЕ Људ ски жи вот не ма це ну Ста ти стич ки по да ци по ра жа ва ју ћи - го ди шње у на шој зе мљи жи вот из гу би 40 рад ни ка а до го ди се пре ко по вре да на ра ду, иако се сум ња да је тај број и ве ћи, јер по сло дав ци не при ја вљу ју по вре де за по сле них - У Сремском окру гу ин спек ци ја ра да ове го ди не из вр ши ла око над зо ра о без бед но сти и здра вљу на ра ду СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЕ МИ НАР О ЦЕ ЛИ ЈА КИ ЈИ Пра вил но де кла ри са ти ди је тет ске на мир ни це е ли ја ки ја је си стем ска, ауто и му на, ге нет- до жи вот на бо лест, трај на не то ле ран- Цска, ци ја на глу тен у жи та ри ца ма. Прет по ста вља се да је у Ср би ји сва ки сто ти ста нов ник оболео од це ли ја ки је. На жа лост, са мо део оболе лих је ди јаг но сти ко ван. Раз лог то ме је неспро во ђе ње скри нинг те сто ва уже по ро ди це, али и ве о ма те шко пре по зна ва ње симп то ма це ли ја ки је због ње них ка ме ле он ских ка ракте ри сти ка (по ре ме ћај ва ре ња, смет ње психо ло шке при ро де, по ре ме ћај ра да штит не жле зде и је тре, за стој у раз во ју, ди ја бе тес, осте о по ро за, ар три тис, сте ри ли тет, ане ми ја, про ме не на ко жи и низ дру гих раз ли чи тих мани фе ста ци ја). Ка да се по ста ви ди јаг но за, то је тек 50 одсто са зна ња о про бле му и углав ном док то ри обо ле ле на кон то га упу ћу ју на Удру же ње ко је пред ста вља нај по у зда ни је ме сто о ин фор маци ја ма ве за ним за пот пу но си гур не на мирни це и пра вил но спро во ђе ње без глу тен ске ди је те. Пра вил но де кла ри са ње ди је тет ских намир ни ца је од ве ли ке ва жно сти за обо ле ле од це ли ја ки је. С об зи ром да се на тр жи шту по ја вљу ју некон трoлисани пре храм бе ни произ во ди ко је про из во ђа чи обе ле жа ва ју као сигур не за обо ле ле, нео п ход на је ши ра еду каци ја обо ле лих о си гур ним про ве ре ним про изво ди ма, чи ју кон тро лу вр ши Удру же ње пре ко ве ри фи ко ва них ин сти ту ци ја. У про тив ном је, уко ли ко се не про ве ре на хра на уно си у ор гани зам, здра вље обо ле лих то ли ко угро же но да мо же до ве сти до не са гле ди вих по сле ди ца. Еду ка тив ни се ми нар о ва жност ускла ђива ња за кон ске ре гу ла ти ве, пра вил но де клари са ње ди је тет ских на мир ни ца на са др жај глу те на и пра вил но спро во ђе ње без глу тен ске ди је те, одр жан је 24. апри ла у про сто ри јама Фон да Ата на си је Стој ко вић у Срем ској Ми тро ви ци, за хва љу ју ћи Град ској упра ви за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Митро ви ца и по дру жни ци Удру же ња Ср би је за це ли ја ки ју ко ју во ди Зо ри ца Га шпар. Ве лика по се ће ност са мо је још јед ном по твр ди ла ко ли ко је нео п ход но ор га ни зо ва ње ова квих ску по ва. Овом при ли ком је усво јен из ве штај о ра ду Удру же ња за про те клу го ди ну. Го сти пре да ва чи су би ле пред сед ни ца и за ме ни ца Удру же ња Ср би је за це ли ја ки ју, Ве сна Павков и Ми ре ла Мар ко вић. С. Н. По во дом 27. апри ла, да на Са ве за само стал них син ди ка та Ср би је и 28. апри ла, да на без бед но сти и здра вља на ра ду, Са вез са мо стал них син ди ка та Ин ђи је је пе ту го ди ну за ре дом ор га низо вао три би ну под на зи вом Без бед на и здра ва рад на ме ста-без бед но одр жа вање. Три би ни су, по ред пред став ни ка јав них и при ват них пред у зе ћа са те рито ри је ин ђиј ске оп шти не, пред став ни ка син ди ка та и ло кал не са мо у пра ве, при у- ство ва ли и пред став ни ци по кра јин ског син ди ка та као и пред став ни ци ин спекци је Ми ни стар ства ра да и со ци јал не поли ти ке за Срем ски округ. - Ка да је на ша зе мља у пи та њу имамо кон тра вер зу на сце ни, има мо је дан за кон о без бед но сти на ра ду ко ји је најбо љи у Евро пи и ко ји у се би су бли ми ше не ко ли ко за ко на. Оно што је про блем свим за по сле ни ма у овој зе мљи је што се за кон не при ме њу је у пот пу но сти. По сло дав ци ма је нај јеф ти ни ји људ ски жи вот, нај ску пље је уло жи ти ди нар у за шти ту чо ве ка - по ру чио је Го ран Ми лић пред сед ник Са ве за са мо сталних син ди ка та Вој во ди не и об ја снио да син ди кат чи ни све да ука же на по тре бу да се при ме њу је За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду. - На овом на шем европ ском пу ту Срби је, ако бу де мо же ле ли да бу де мо део Евро пе, мо ра ће мо да про ме ни мо на чин раз ми шља ња и свој став у ве зи са безбед но шћу и здра вљу на ра ду - ис ти че Ми лић. Ка ко се мо гло чу ти на ску пу, око 40 љу ди сва ке го ди не из гу би жи вот на рад ном ме сту. У то ку го ди не до го ди се око те шких те ле сних по вре да и Са три би не у Ин ђи ји око бо ле сти ко је про ис ти чу из повре да и пра те чо ве ка до кра ја жи во та. Го ди шње се до го ди и око дру гих по вре да, али се сум ња да је тај број дале ко ве ћи, јер по сло дав ци не при ја вљују по вре де сво јих за по сле них. - За по сле ни у стра ху да не из гу бе по сао ћу те и тр пе, јер су при мо ра ни и то је сли ка на ше зе мље да нас - ис ти че пред сед ник по кра јин ског Са ве за син дика та и по твр ђу је да су рад ни ци све сни зна ча ја без бед но сти на ра ду. - Ве ру је мо и уве ре ни смо да ће не ке ства ри мо ра ти да се про ме не и већ се ме ња ју. Искре но се на дам да ће мо ус пе ти да се до зо ве мо па ме ти и по че ти да це ни мо оно што је нај све ти је, а то је људ ски жи вот. Вла дан Та на сић на чел ник ин спекци је ра да за Срем ски округ, је под се тио да је За кон о ра ду на сна зи од го ди не, та ко да он ни је но ви на за на ше по сло дав це. - Има мо и ско ро 50 под за кон ских ака та ко ји бли же од ре ђу ју ову област. Уло га ин спек ци је ра да је ве о ма зна чајна због то га што пре вен тив ним ра дом ути че мо на сма ње ње бро ја по вре да на ра ду и на стан ка про фе си о нал них обоље ња - ис ти че он и до да је: - При ја ве за по сле них за ло ше и небе збед не усло ве на ра ду су и да ље спо ра дич не. Ме ђу тим, ми смо по службе ној ду жно сти у по след њих го ди ну да на оба ви ли пре ко над зо ра у обла сти без бед но сти и здра вља на раду, где смо уста но ви ли не пра вил но сти и у скла ду са на шим над ле жно сти ма на ла га ли из вр ше ње ме ра за от кла њање не до ста та ка. М. Ба лаба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВА ЖНО ЗА СТО ЧА РЕ Из ме њен Пра вил ник о под сти ца ји ма ства ри ва ње пра ва на под сти ца је у сто- ству за тов ју на ди, тов сви ња и тов Очар јаг ња ди тра је од го ди не. До сад се правил ник ме њао ви ше пу та ка ко би по јед но ставио при ку пља ње по треб не до ку мен та ци је као и сла ње зах те ва ка Упра ви за аграр на плаћа ња. Из ме на пра вил ни ка о на чи ну оствари ва ња пра ва на под сти ца је у сто чарству за тов ју на ди, тов сви ња и тов јаг ња ди је об ја вље на 24. апри ла са сле де ћим из ме на ма: - Из ме њен је обра зац зах те ва за тов ју нади за го ди ну; - Ни је по треб но до ста вља ти уз обра зац зах те ва за тов ју на ди ко пи је па со ша као ни по дат ке из ве те ри нар ске ба зе о гр ли ма на газдин ству; - Из ме њен је обра зац зах те ва за тов сви ња за го ди ну; - Из ме њен је обра зац зах те ва за тов јагња ди за го ди ну; - Уз зах тев за гр ла пре да та кла ни ци подно си се при јем ни ца из При ло га пра вил ни ка ове ре на од стра не кла ни це и над ле жног вете ри нар ског ин спек то ра. По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Пра вил ник сту па на сна гу од 1. ма ја го ди не. У же љи да по мог не свим про из во ђа чи ма По љо при вред на струч на слу жба Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо ва ла је пре глед, при купља ње и ди стри бу ци ју зах те ва за тој ју на ди, тов сви ња и тов јаг ња ди ка Упра ви за аграр на пла ћа ња. ПСС Срем ска Ми тро ви ца је у сарад њи са оп шти на ма и удру же њи ма ка ко би би ла бли же про из во ђа чи ма од лу чи ла да обила зи те рен. По рас по ре ду, про из во ђа чи из оп шти не Срем ска Ми тро ви ца мо гу да се обрате за по моћ и пре да ју зах те ва сва ког рад ног по не дељ ка у про сто ри ја ма ПСС Срем ска Митро ви ца, за оп шти ну Шид сва ке зад ње рад не сре де у ме се цу у про сто ри ја ма оп шти не, за ошти ну Ста ра Па зо ва сва ког зад њег рад ног че тврт ка у ме се цу у про сто ри ја ма оп шти не, а за оп шти ну Пе ћин ци по се та ће би ти у дого во ру са Удру же њем по љо при вред ни ка из Пе ћи на ца. За све оста ле ин фор ма ци је сви за ин те ресо ва ни мо гу кон так ти ра ти ПСС Срем ска Митро ви ца на број 022/ или Ми лић Мила на на број 064/ С. Н. о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та Me tal fer Steel Mill д.о.о. из Срем ске Ми тро ви це, ули ца Рум ски пут бр. 27, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пројек та Ва ља о ни це бе тон ског гво жђа Me tal fer Steel Mill д.о.о.. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре тари ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39). Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

14 14 Среда, 30. април ПО ВО ДОМ ПР ВОГ МА ЈА ЗА НАШ ЛИСТ ГО ВО РЕ СРЕМ СКИ СИН ДИ КАЛ НИ ЛИ ДЕ РИ РУ МА СИН ДИ КАТ И ТРАН ЗИ ЦИ ЈА Син ди кал на рап со ди ја у рит му ми ни мал ца - Да нас у Ср би ји јед на тре ћи на рад ни ка при ма ми ни ма лац - 21 хи ља ду ди на ра, а то да ље зна чи да ће им пен зи је би ти 15 хи ља да - ис ти че Дра го Те шић Дра го Те шић у тра је 1. мај, пра зник ра да: да Сли рад нич ки по крет, ако се та ко да нас уоп ште мо же и зва ти, у том да ту му има по вод за сла вље, или ви ше за про тест, као вид скре тања па жње на те шко бре ме ко је поо дав но но си на сво јим ле ђи ма, да ли рад ни ци син ди кат још увек ви де као спас или се све пре тво ри ло у раз не ви до ве ин ди ви ду ал ног снала же ња у ци љу оп стан ка, фи зич ког и дру штве ног, ко ли ко је да нас жив култ ра да, а ко ли ко се све пре твори ло у бес по штед ну бор бу за очува ње ка квог-та квог рад ног ме ста? Све су то пи та ња о ко ји ма смо ових да на раз го ва ра ли у рум ском син дика ту, са го вор ник нам је био Дра го Те шић, пред сед ник Са ве за са моста стал ног син ди ка та за оп шти не Ру ма, Ириг и Пе ћин ци. Мо же ли се, у по след њих неко ли ко го ди на го во ри ти о значај ни јој уло зи син ди ка та у друштву, и ка ко је то мер љи во? - Ако се по ђе од чи ње ни це да у по след ње две го ди не има мо че ти ри но ве син ди кал не ор га ни за ци је, могло би се ре ћи да је по ја ча на уло га син ди ка та. То су фир ме ''Ан дри јаше вић'', ''Ин серт'', бив ша Ко жа ра и ''Ло ла'' у Врд ни ку. У рум ској оп штини тре нут но има мо 42 син ди калне ор га ни за ци је са чла но ва. Број син ди кал них ор га ни за ци ја је не знат но по ве ћан, у ме ђу вре мену се уга сио ''Клуз'', ста ра Гу ма ра и ''Но во град ња'', са мим тим осу ло се и члан ство. Што се ти че фор ме функ ци о ни са ња, не ма ве ће раз лике, има ли смо ван ред не из бо ре, у до ста фир ми рад ни ци тај ним гласа њем би ра ју пред став ни ке син дика та. Ипак, да ли је ''те рен'' са свим по кри вен син ди кал ним де ло вањем? - Ни је. У по јед ним слу ча је ви ма пред сед ник син ди ка та не сме, или не ће, да уђе у не ко пред у зе ће. По ва же ћем За ко ну о ра ду, не по стоје та ква пред у зе ћа, али их у пракси има. Да кле, за кон је за све исти, али има зло у по тре ба. На те ри то ри ји рум ске оп шти не ми као пред став ници син ди ка та не успе ва мо да уђе мо у три фир ме ко је ни су бе зна чај не по бро ју рад ни ка, и оби му про извод ње. Да ли су у та квим, или сличним фир ма ма, мо гућ но сти за раз не зло у по тре бе ве ће? - Та мо где је при су тан син ди кат, шан се за зло у по тре бе су ма ње. Зна се шта је пла та, шта је то пли оброк, шта ре грес за го ди шњи од мор, шта је ми ну ли рад, ко ли ки је го ди шњи од мор, а ко ли ко рад но вре ме, како се вред ну ју пре ко вре ме ни са ти, шта је пре ра спо де ла рад ног вре мена, и слич но. У рум ској оп шти ни, у пред у зе ћи ма ко ја су син ди кал но ор га ни зо ва на, не ма ве ћег кр ше ња рад нич ких пра ва. За по след ње чети ри го ди не, ни је по диг ну та ни једна ту жба по свим овим пи та њи ма, све је ре ше но раз го во ром и до го вором. Нај че шћи про бле ми су ка шњење ис пла та за ра да, ре грес за го дишњи од мор. Ка да је реч о за ра да ма, по ре зи и до при но си се пра ве на осно ви цу ми ни мал ца, то је 21 хиља да ди на ра. У фир ма ма ко је ни су син ди кал но ор га ни зо ва не, кр ше се и рад нич ка, и људ ска пра ва. Ту не мо же мо да ре а гу је мо, не ма мо приступ у те фир ме, ту се не зна ни ко ко си, ни ко во ду но си. Има и по ја ва прет њи да ће рад ни ци до би ти от каз ако при сту пе син ди ка ту. Уочи овог 1. ма ја, да ли има си ди кал не но стал ги је за време ном со ци ја ли зма ко ји не ки да нас ка рак те ри шу као ''вре ме мра ка''? - Све ће би ти ја сни је ако од гово ри мо на не ко ли ко пи та ња. Пр во, ко од рад ни ка у то вре ме ни је био за шти ћен? Да ли је би ло не при јавље них рад ни ка - ни је. Да ли су касни ле пла те - ни су. Да ли су рад ници има ли ве ћу си гур ност у очу ва њу свог рад ног ме ста - је су. А да нас? Да нас 1. мај тре ба да бу де у фор ми рад ни ког про те ста, не ма раз ло га за сла вље. Рад ни ци се сва ким да ном бу де с пи та њем да ли ће, и ко лико ду го, оста ти на по слу. Са ми нимал цем од 21 хи ља де ди на ра жи ви јед на тре ћи на рад ни ка у Ср би ји. Ко мо же да пре жи ви са то ли ко пла том? А на та кву осно ви цу - има ће пен зију од 15 хи ља да ди на ра. Пр во бит на вер зи ја За ко на о ра ду, та ко зва ног Ра ду ло ви ћевог за ко на, је оспо ре на у пр вом на ле ту. Ка ко ће се та ствар да ље од ви ја ти? - Чак 140 чла но ва тог за кона је ишло на ште ту рад ни ка, код ис пла та от прем ни на, раз ло га за от пу шта ња, уво ђе ња ра да у па рови ма: два рад ни ка ра де на истом рад ном ме сту, али по че ти ри са та - ко ли ка је ту за ра да, ка да ће тај рад ник оства ри ти пен зи ју? Син дикат је ус пео да све вра ти за прего ва рач ки сто. Осно ва на је рад на гру па - по сло дав ци, вла да, син дикат, тре ба да се кре не у че шља ње овог за ко на. Ко ли ко ми је по зна то, сви су оста ли на сво јим по чет ним по зи ци ја ма. Че ка ју се но ва вла да, и но ви ми ни стри. Сва ко од нас би ра до при хва тио за ко не раз ви је них европ ских зе ма ља, али, да ли је то у овом мо мен ту мо гу ће? Ко ли ки је наш бру то дру штве ни про из вод, ко ли ке су за ра де, ка кви су услови ра да, на ком је сте пе ну раз во ја при вре да? На кра ју, има ли све тла на кра ју ту не ла, на рав но, син дикал но-рад нич ког ту не ла? - Основ ни про блем је што не функ ци о ни ше прав на др жа ва, зако ни по сто је, али се не по шту ју. Баш ту је про стор за син ди кал но ор га ни зо ва ње. Ве ру јем да ће мо ус пе ти јер су рад ни ци схва ти ли да је ди но син ди кат мо же да их зашти ти. Пре по ру чу јем рад ни ци ма да се син ди кал но ор га ни зу ју, ни ко нам не ће да ти пра во ако се за њега са ми не из бо ри мо. На рав но, за све је кри ва ова на ка рад на, пљачка шка при ва ти за ци ја, али то је ре ал ност. Ја, на при мер, у рум ској оп шти ни не мо гу да до ђем до правог по дат ке о бро ју фир ми, и броју за по сле них. Пре ма ста ти сти ци из Срем ске Ми тро ви це, у рум ској оп шти ни има за по сле них, и пред у зет ни ка. Да кле, у одно су на оних чла но ва ко је смо по ме ну ли, мо же се за кљу чи ти да је до ста рад ни ка ван син ди ката. Рад ни ци тре ба да зна ју да је син ди кал но ор га ни зо ва ње до звоље но Уста вом и За ко ном о ра ду, то је је ди ни пра ви пут. К. Ку зма но вић O ПРА ЗНИ КУ РА ДА ИЗ УГЛА НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ Дан бор бе, а не на пи ја ња а Пр ви мај одав но ни је оно што Дје био и што тре ба да бу де, сматра и Сре тен Ни ко лић из Ири га ко ји је то ком про те клих го ди на радио и жи вео у Ру ми, а тре нут но као не за по слен, ка ко ка же, сва шта ри и по ку ша ва да се, осла ња њем на пољо при вре ду, ко ли ко је то мо гу ће одр жи. - Искре но ми слим да тај Пр ви мај, још од ка ко су на вла сти били ко му ни сти, ни је оно што тре ба да бу де. То је дан ка да рад ни ци изла зе на ули це да скре ну па жњу на свој по ло жај и ми слим да чак и ка да је све иде ал но, а ни ка да ни је та ко, тај дан тре ба да оста не ре зер ви сан за ука зи ва ње мо гућ но сти за ма кар по пра вља ње по ло жа ја или услова ра да рад ни штва. Сви ми зна мо да се од ко му ни ста до да нас Пр ви мај пре тво рио у оби чан из лет, прили ку да се на пи је и пре је де, а од рад ни ка и рад ни штва ни је оста ло ни шта. Ја сно је ме ни да се у време со ци ја ли стич ког бла го ста ња та ко мо ра ло, јер бо же мој, ка ко то да се де си да у зе мљи бла го ста ња и оп штег за до вољ ства не што не шти ма, а по го то во у до ме ну ра да и со ци јал не по ли ти ке, али да нас то ни је та ко. Ви ди мо да се те шко живи, ето не ки син ди ка ти на ја вљу ју про стест не шет ње за Пр ви мај, али сла бо ко то пра ти и сла бо се љу ди ода зи ва ју. Ту су кри ви и син ди ка ти ко ји су ду го би ли, а ни сам си гу ран Сре тен Ни ко лић и да да нас ни је та ко, про ду же на рука вла сти и ње них ра зних огра на ка и ор га на, па ми све то за јед но ни ма ло ни је ја сно, ис ти че Ни ко лић и на по ми ње да он си гур но Пр ви мај не ће сла ви ти: - Мо жда ћу се са се том се ти ти да сам не ка да ра дио, мо жда ћу ми слити и о то ме ка ко сам до шао у си туа ци ју да са да не ра дим, али си гурно ту не ма шта да се сла ви ви ше, тим пре што, ка ко сам већ ре као, тај дан и не тре ба да бу де дан за сла вље не го за бор бу и за пот се ћање ка пи та ли ста и вла сти на ста ње у ко јем се рад ни штво на ла зи. С. Л. СТЕ ВАН РО МА КОВ, ПРЕД СЕД НИК ВЕ ЋА СССС У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ: Не ма раз ло га за сла вље Си ту а ци ја на ли ни ји по сло да ва ца и рад ни ка се по гор ша ва У Срем ској Ми тро ви ци, у свим сек то ри ма, ра ди око љу ди, а то је у од но сну на пе ри од пре по че та ка при ва ти за ци је ма ње за ба рем рад ни ка. Са мо у пе ри о ду од го ди не при ва тиза ци јом је без по сла оста ло ран ди ка. - Зад ње де це ни је, по себ но, не ма раз ло га за сла вље Пр вог ма ја, а ни на ја вље ни За кон о ра ду не ће да ти шан су да се за тај пра зник и штошта дру го про сла ви, да се за по слени опу сте као сву где у све ту. Ситу а ци ја у Ср би ји је из у зет но те шка. Но ва Вла да до ста обе ћа ва, али се ми сви бо ји мо но вог За ко на о ра ду ко ји је на вод но коч ни ца за до ла зак ин ве сти то ра, а ни је коч ни ца то што су ка ма те, по ре зу и до при но си толи ко ве ли ки. При хва там да су посло дав ци оп те ре ће ни, по себ но ма ли ко јих је и нај ви ше, али хо ће ли све да ис пра ви баш тај За кон о ра ду - пи та Сте ван Ро ма ков, пред сед ник Ве ћа ССС Срем ска Ми тро ви це. Ро ма ков сма тра да се си ту а ци ја на ли ни ји по сло да ва ца и рад ни ка по гор ша ва. И до са да је би ло страшних зло у по тре ба пра ва и оба ве за, али син ди кат не ви ди раз ло га за про ме не За ко на у ра ду. - Шта је тај за кон ко чио ка да је за вре ме док је ва жио љу ди оста ло без по сла? Ка ко је он то ли ко шти тио рад ни ке и ни је био на страни по сло да ва ца? Ка ко су он да ови Сте ван Ро ма ков љу ди оста ли без по сла, пи та Ро маков и на ста вља: Ка ко је за кон о ра ду мо гао да бра ни да по сло дав ци до пет го дина и ви ше не пла ћа ју до при но се? Ко је за бра нио по сло дав цу да пове ћа про дук тив ност, по ве ћа пла те? У пи та њу је бо га ће ње на уштрб ро бо вла снич ког од но са пре ма радни ци ма. Има мо си ту а ци ју да по сло дав ци да ју по ла пла те у ке шу, по ла на рачун и не ми сле ка ко ће тај чо век да до жи ви пен зи ју и ка ква ће би ти? По том све му но ви За кон о ра ду не ће олак ша ти ни ком ко је за по слен. - Ве ру јем да је мно ге за ко не, па и овај, до не ли тај ку ни у са радњи са по ли ти ком. Има мо при мере да се ра ди по 14 са ти днев но, да се за бра њу ју го ди шњи од мо ри, не пла ћа ју се до при но си, од ште те због по вре де на ра ду ре ша ва се у че ти ри око. Ка да ће по сло дав ци схва ти ти да та ко не тре ба и не може - пи та пред сед ник ми тро вач ког син ди ка та. Мно ги ка жу да је син ди кат беспо мо ћан. На са го вор ник сма тра да су бит ни за ко ни до не ти без учешћа син ди ка та о со цио-еко ном ског са ве та и да то све по ка зу је. - Ни смо ми кон тро ли са ли фирме, на ре ђи ва ли ко ме ће да се шта про да. Ка ко син ди кат мо же да бу де мо ћан, ако су ту уце не по сло дав ца? Ни су син ди ка ти сла би, већ су за кони ло ши. Ово је за ча ра ни круг, јер на тр жи шту има мно го не за по сле них ко ји ће ра ди ти и по це ни ко ју овај ко ји про те сту је не ће. За то су от ка зи че сти и за њи ма се по те же као за реше њем, сма тра Сте ван Ро ма ков. Ро ма ков по ру чу је да тре ба да ти ве ћа овла шће ња ин спек ци ји, а зако ном ре гу ли са ти шта мо гу да раде за по сле ни, шта по сло дав ци, шта син ди кал ци. И да се за кон по шту је. С. Ђ.

15 Среда, 30. април ПО ВО ДОМ ПР ВОГ МА ЈА ЗА НАШ ЛИСТ ГО ВО РЕ СРЕМ СКИ СИН ДИ КАЛ НИ ЛИ ДЕ РИ РА ДЕ ЕР ЦЕГ, ПРЕД СЕД НИК ССС У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ: Све сно раз би јан син ди кал ни по крет У Ср би ји ус по ста вљен си стем по гре шних вред но сти, вла сти су одо бри ле и то ле ри са ле бр зо и ла ко бо га ће ње по је ди на ца на ште ту рад ни ка е ру јем да је за нас у Ср би ји Виро ни ја, чи ње ни ца да 1.мај има аме рич ку и ка над ску исто рију. На и ме, зах те вом да се до не се За кон ко јим се уво ди у свет ра да фор му ла 8+8+8, ка над ски и америч ки рад ни ци су мо ра ли кр ва вим штрај ком да се из бо ре за овај, и да нас ва же ћи у све ту по сту лат, фор му лу пра вич не рас по де ле жи во та рад ни ка. До ла ском демо крат ских про ме на у на шој Срби ји, рад ни ци су оста ли без тог по сту ла та, не сво јом во љом, већ во љом су ро вог нео ли бе ра ли зма. Уста но вљен је си стем по гре шних вред но сти, вла сти су одо бри ле и то ле ри са ле бр зо и ла ко бо га ће ње по је ди на ца на ште ту рад ни ка који су го ди на ма ула га ли у раз вој сво јих пред у зе ћа а ти ме и друштва - об ја шња ва Ра де Ер цег, пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди ка та оп шти не Ста ра Па зова и кон ста ту је да се да нас код нас те шко мо же на ћи по је ди нац, вла сник ка пи та ла ко ји је све сно, дру штве но од го во ран пре ма својој за јед ни ци, а то му се је ди но де си ако га по ли тич ке окол но сти на то на те ра ју у сми слу да ако по ли тич ка оп ци ја ко ја му је омогу ћи ла та кав ста тус ни је тре нутно на вла сти, он да се он све сно и на сав глас од ри че де ла сво је Не ће про ћи - Раз ло га за сла вље 1. ма ја не ма мо, али има мо раз ло га да га обе ле жи мо, да се оку пи мо на Тр гу Ни ко ле Пе ши ћа и да каже мо вла сти ма да њи хо ва прича не ће про ћи, да за то ни смо гла са ли и да ће мо их по др жа ти са мо ако оте то вра те у бу џет. Ра де Ер цег имо ви не и по бо гу, до ни ра ку ће, нов це и оста лу имо ви ну они ма, од ко јих је та иста имо ви на купље на за теп си ју пи те, или им је оте та по ли тич ким од лу ка ма, част из у зет ци ма. - Наш нај ве ћи на ци о нал ни про блем, ре ше ња ко руп ци је и оза ко ње ног оти ма ња дру штве не имо ви не у ра зним ва ри јан та ма, се ја вља у се ри ја ма, до ла ском сва ке но ве гар ни ту ре на власт, по пут Бо љег жи во та, обе ћа њима да ће сва ко ко се огре шио о За кон, би ти ухап шен и од го ва рати пред ин сти ту ци ја ма, а рет ко кад има мо ко нач на ре ше ња да су нов ци ко ји су оте ти и про кле ти, вра ће ни на ро ду у бу џет - до да је Ра де Ер цег. Он та ко ђе, под се ћа да у ово ме, ка ко ка же, пр ља вом по слу, нај ве ћу уло гу има ве ћи на ме ди ја ко ји сва ко днев ним по навља њем, убе ђу ју на род да је довољ но не ког ухап си ти па да је ти ме сва ки наш про блем ре шен, али оста је и да ље отво ре но пи тање, хо ће ли они вра ти ти на ро ду узе те па ре. Ти на ши нов ци увек не доста ју у бу џе ту сва ке Вла де, па и ове ко ја нам се спре ма. Њи хово ре ше ње је обич но, да сма ње пла те ле ка ри ма, на став ни ци ма, су ди ја ма, пе ра чи ма ули ца и ти ме ће на до ме сти ти ма њак у бу џе ту ко ји се го ди на ма ву че због астроном ских про не ве ра. Пр во го сподо, вла сто др шци, вра ти те по краде не нов це у бу џет, по том сва ку при вред ну ак тив ност уте рај те у ле гал не то ко ве, па тек он да ако бу де ми ну са, мо же мо Вас раз у мети да не ма но ва ца, а ова ко прича те на па мет јер срп ска зе мља сва ке го ди не да је ви ше -ма ње исте при но се и ка пи тал твр ди Ра де Ер цег. Упра во, ова ква си туа ци ја је и при ли ка, по ми шље њу пр вог чо ве ка ста ро па зо вач ког син ди ка та, да се ује ди не раз једи ње ни син ди ка ти и по гра ни и по те ри то ри ји. Еута на зи јом је уби је на масов на со ли дар на ми сао, све сним раз би ја њем син ди кал ног по крета, фор ми ра њем но вих, то бо же де мо крат ских и не др жав них синди ка та - ка же Ер цег, под се ћа ју ћи да је, ка ко се ко ја власт ме ња ла, Са вез са мо стал них син ди ка та Срби је обе ле жа ван као ре тро град ни и др жав ни, од ко га је сва ка власт оти ма ла део члан ства, фор ми рањем но вих дем крат ских сло га, уни ја, кон фе де ра ци ја или не зави сних цен тра ла. - Да нас је сва ком ја сно да је си но ним за рад нич ки по крет само СССС, јер има 110-го ди шњу тра ди ци ју, ин фра струк ту ру, квали тет не, ис ку сне или обра зо ва не ка дро ве и да је увек ста јао наспрам сва ке, и де мо крат ске и не де мо крат ске вла сти за кључу је Ер цег. Ме ђу тим, син ди ка ти ко ји су на ста ли си лом тран зи ци је и фи нан си ра њем из стра них изво ра, по Ер це гу, ви ше не мо гу да др же ма ске на ли цу и при чају пра зну при чу, ка ко су син дика ти, а у ства ри су би ли сер ви си тре нут но вла да ју ћих струк ту ра за др жа ње рад ни ка под кон тр ролом. - Ка ко жи ви мо? Сви зна мо: на кре дит, уз плат не кар ти це страних ба на ка с ка ма том ко је не ма ниг де у све ту, као да смо ви со ко ри зич на зе мља за ула га ње, попут не ких ју жно а ме рич ких или бли ско и сточ них не до ђи ја, и пита ње је уоп ште, да ли је ка пи тал ко јим нас за ду жу ју, њи хов или је мо жда наш - пи та се Ер цег. А ко су пра ви син ди ка ти, ви де ће се пред сто је ћег 1. ма ја. Г. М. МИР КО ЗЕЦ, ПО ВЕ РЕ НИК У ВЕ ЋУ СССС ОП ШТИ НЕ ШИД Не ста ла је хра брост Чим се не ко бо ри до ла зи у си ту а ци ју да до би је пац ке од свог ше фа ко ји је не са мо у фир ми, не го је и у стран ци из над ње га. Страх упра во и је сте раз лог што се у шид ској оп шти ни ви ше не ор га ни зу ју ни ка кви штрај ко ви, иако по је ди на јав на пред у зе ћа већ три ме се ца ни су ис пла ти ла за ра де сво јим рад ни ци ма П о ве ре ник у Ве ћу Саве за са мо стал них син ди ка та оп шти не Шид Мир ко Зец ис ти че да је да нас по ло жај рад ни ка го ри не го што се то мисли и зна. Пре ма ње говим ре чи ма рад ни ци су обес пра вље ни, не са мо у при ват ним фир ма ма, ко је су нај че шће по лупом јав но сти, не го и у јав ним пред у зе ћи ма. - У овим пред у зе ћима све се сво ди на странач ке љу де, до бре и по слу шне. За то, ако се ова кав тренд на ста ви, а си гур но хо ће јер тра је већ две де це ни је, прави рад ни ци ви ше ни када не ће на пре до ва ти, јер ко ни је у стран ци не мо же ви ше ни шта да оче ку је. Бор беност рад ни ка ни је не ста ла, не го је не ста ла њи хо ва хра брост да кре ну у бор бу. Јер, чим се не ко бо ри до ла зи у си ту а ци ју да до бије пац ке од свог ше фа ко ји је не са мо у фир ми, не го је и у стран ци из над ње га. Страх упра во и је сте раз лог што се у шид ској оп штини ви ше не ор га ни зу ју ни ка кви штрај ко ви, иако по је ди на јав на Мир ко Зец пред у зе ћа већ три ме се ца ни су ис пла ти ла за ра де сво јим рад ници ма. Страх да ће да оста ну и без та квог по сла, на ко ме су ба рем при ја вље ни и да ће мо ра ти да раде за не ку ми ни мал ну за ра ду код при ват ни ка на цр но ка же синди кал ни по ве ре ник у Ши ду Мирко Зец, до да ју ћи да је ло гич но да ја ки син ди ка ти мо ра ју не ста ти из про стог раз ло га што нема ви ше ко да их во ди, по што у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва син ди кал ца у фир ми по ста вља дирек тор и они су по стали ње го ва про ду же на ру ка. Пре ма ми шље њу по ве ре ни ка, син ди кат тре нут но не мо же напра ви ти ни кри тич ну ма су јер из при ват них пред у зе ћа ни ко не сме ни да оде на про тест, док су у јав ним пред у- зе ћи ма го то во сви страна чи опре де ље ни па због стра нач ке по слушно сти мо ра ју да тр пе и ћу те и до да је: - Ка да је реч о Првом ма ју, ми слим да рад ни ци не са мо што не ма ју ви ше раз ло га да сла ве Пр ви мај као свој пра зник, не го све и кад би хте ли не ма ју са чим да га про сла ве, јер не при мају пла те. Ако им пла те ка сне пар ме се ци и ако су уз то још и ши кани ра ни у свом пред у зе ћу, ка кав он да раз лог има ју да сла ве би ло ка кав пра зник, па и Пр ви мај. C. M. ДРА ГАН КР ЗНА РИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОВ СССС У ИН ЂИ ЈИ Раз је ди ње ни и осла бље ни а вез са мо стал них син ди ка та Соп шти не Ин ђи ја по сто ји више од по ла ве ка и део је Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је. Ин ђиј ски син ди кат бро ји не што ви ше од чла но ва за ступље них у 24 фир ме. Пред сед ник ин ђиј ског Са ве за са мо стал них син ди ка та Дра ган Кр зна рић је ис та као да је ло кал ни син ди кат вр ло ре пре зен та ти ван, и да сваке го ди не по во дом обе ле жа вања Пр вог ма ја Са вез са мо сталних син ди ка та оку пља представ ни ке при ват ног и др жав ног сек то ра ка ко би раз го ва ра ли о нај ва жни јим те ма ма у дру штвеној за јед ни ци. - У зе мљи у ко јој је из вр шена при ва ти за ци ја на је дан вр ло лош на чин, по зи ци ја син ди ка та и рад нич ког кул та по ку ша ва да се одр жи. Ме ђу тим, у јед ној др жа ви у ко јој је до шло до ви ше стра начког си сте ма до шло је и до форми ра ња ви ше син ди ка та, ко ји су осла бље ни. Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је је је дан од најор га ни зо ва ни јих и вр ло је ре презен та ти ван, а као та кав не гу је тра ди ци ју и по ку ша ва да се избо ри за пра ва рад ни ка на во ди Кр зна рић. Пр вог ма ја у Бе о гра ду на Тргу Ни ко ле Па ши ћа, ис пред До ма син ди ка та ће се оку пи ти чла но ви син ди ка та и у знак про те ста проше та ти ули ца ма Бе о гра да. Дра ган Кр зна рић - Код нас је по ста ла уста ље на тра ди ци ја да се Пр ви мај обе лежа ва уз пе че ње и из ла зак у приро ду, али ве ру јем да наш рад ник не ма ни је дан раз лог за сла вље - ка же Кр зна рић и до да је да да нашњи рад ник жи ви ве о ма те шко, на иви ци пре жи вља ва ња али се пред став ни ци син ди ка та на све на чи не тру де да по мог ну обичном рад ни ку и обез бе де она елемен тар на људ ска пра ва ва жна за ње го ву ег зи стен ци ју.

16 16 Среда, 30. април Иришка хроника У СРП СКОЈ ЧИ ТА О НИ ЦИ Упис но вих чла но ва ИЗ ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ По др шка уна пре ђе њу спор та У ци љу уна пре ђе ња спор та, ло кал на са мо у пра ва распи са ла је Кон курс за при ја ву про је ка та из обла сти спор та ко је ће то ком ове го ди не финан си ра ти. Пра во уче шћа на Кон курсу има ју спорт ске ор га ни за ције ре ги стро ва не као удру же ња чи је је се ди ште на те ри то ри ји Оп шти не Ириг, а ко ја оба вља ју ре ги стро ва ну де лат ност на тери то ри ји Оп шти не Ириг, и које уче ству ју у не ком си сте му так ми че ња; Спорт ски са ве зи и дру штва; Уста но ве - уста но ве за спорт и шко ле спор та, као и пред школ ске уста но ве, основне и сред ње шко ле на те ри тори ји Оп шти не. Сред ства по Кон кур су се доде љу ју за про јек те и про граме из обла сти спор та ко ји се по сво јој са др жи ни од но се на оства ри ва ње ре дов них програ ма из обла сти спор та, за про гра ме ко ји ма се ре а ли зу је функ ци о ни са ње ор га ни за ци је у обла сти спор та у по гле ду ре довних ак тив но сти (тро шко ви ко тиза ци је, тро шко ви пре во за, трошко ви ор га ни за ци је так ми че ња, тро шко ви су ђе ња и де ле га та, тро шко ви ле кар ских пре гле да), као и за про гра ме усме ре не на ак тив но сти ко ји ма се до при носи раз во ју спор та у обла сти ма деч јег и омла дин ског, жен ског и спор та осо ба са ин ва ли ди тетом; ор га ни зо ва ње или уче шће на спорт ским так ми че њи ма и ма ни фе ста ци ја ма од по себ ног зна ча ја за ло кал ну са мо у пра ву; сти пен ди ра ње за спорт ско усавр ша ва ње ка те го ри са них спорти ста, по себ но пер спек тив них спор ти ста; на гра де и при зна ња за по стиг ну те спорт ске ре зул тате и до при нос раз во ју спор та на те ри то ри ји ло кал не са мо у пра ве; из град њу но вих обје ка та и сана ци ју, адап та ци ју и опре ма ње по сто је ћих спорт ских обје ка та; на бав ку не до ста ју ће опре ме и ре кви зи та и дру го. При ја ва на Кон курс ис ти че 5. ма ја, а про јек ти ко ји ма се кон ку ри ше мо ра ју би ти ре а- ли зо ва ни нај ка сни је до 31. де цем бра. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Ма ли ша ни у Чи та но и ци о во дом Свет ског да на књи ге, ПСрп ска чи та о ни ца је при ре дила по се те уче ни ка пр вих раз ре да и бес пла тан упис у свим сво јим одеље њи ма. Тим по во дом, ди рек тор ка Чи та о ни це Ве ра Нов ко вић, упозна ла је ма ли ша не, бу ду ће љу бите ље пи са не ре чи са зна чајем ко ји за пра вил но вас пи та ње има књи га, пред ста вља ју ћи им при то ме све мо гућ но сти ко ри ште ња књи жног фон да Чи та о ни це. Да су пр ва ци ла ко са вла да ли азбу ку и то баш уз ње го ву књи гу Азбуч ни воз, уве рио се и по зна ти деч ји пи сац То дор Бјел кић. На себи свој ствен и при сан на чин раз гова рао је са уче ни ци ма, по ста вљао раз не пи та ли це и мо зга ли це ко је су иза зва ле ве ли ку за ин те ре со ва ност де це као и ус хи ће не од го во ре ко ји су свој стве ни овом уз ра сту. Не у мор но ди за ње ру ку и же ља за по ка зи ва њем зна ња и што тачни јим од го во ром, до каз су деч јег за до вољ ста што има ју при ли ку да се дру же са пе сни ком. Бу ру одуше вље ња иза зва ла је по де ла чланских кар ти, а по се бан до жи вљај је био дар на ме њен сва ком пр ва ку по клон књи га То до ра Бјел ки ћа Олов ча ни лов и За што пси на месец ла ју. Б. Ј. Го ди шњи кон церт КУД ЗМАЈ Про те кле су бо те у До му култу ре одр жан је тра ди ци о- нал ни го ди шњи кон церт КУД Змај. По ред до ма ћи на на концер ту ко јем је прет хо дио де филе уче сни ка кроз Вин ску улицу, на сту пи ли су и уче сни ци про јек та Ср би ја у рит му Европе - Ириг". Са го ди шњег кон цер та У Беочинска хроника АК ТИВ НО СТИ КУД "БРИ ЛЕ" Ви ше на сту па у го ди ни ју би ле ја го ди ни ка да обе ле жа вају 70-го ди шњи цу осни ва ња, чла но ви свих сек ци ја Култур но-умет нич ког дру штва "Бри ле" одр жа ва ју на ступ за на сту пом ка ко у Бе о чи ну, та ко и из ван сво га гра да. Та ко је Ама терско по зо ри ште, 21. апри ла, у Че ре ви ћу, На сни ма њу еми си је "70 го ди на тра ја ња" из ве ло пред ста ву Ни ко ле Ва си ље ви ћа "На пу ту изме ђу до бра и зла", у ре жи ји Се ку ле Пе тро ви ћа. Чла но ви Там бу ра шког ор ке стра, Ме шо ви ти тог хо ра, Жен ске пе вач ке гру пе Фол клор ног ан самбла и Књи жев ног клу ба, КУД "Бриле" уче ство ва ли су, 22. апри ла, на јав ном сни ма њу еми си је "70 го ди на тра ја ња" у Сту ди ју "М" у Но вом Са ду. Фол клор ни ан самбл је, 25. апри ла, уче ство вао на тра ди ци о нал ној мани фе ста ци ји "Ја се нич ко пре ло", ко ја се одр жа ва у Сме де рев ској Па лан ци. Ни зу на сту па у дру гој по ло ви ни апри ла при кљу чи ли су се и чла нови Деч је драм ске сце не, уче шћем на Зон ској смо три деч јег драм ског ствра ла штва у Ру ми, 28. апри ла, ка да су из ве ли пред ста ву "Тор та са пет спра то ва", по тек сту До бри це Ери ћа и у ре жи ји Ран ка Си ми ћа. Истог да на, у Ири гу, чла но ви Аматер ског по зо ри шта су из ве ли ко мад "На пу ту из ме ђу до бра и зла". Чла но ве КУД "Бри ле" у ме се цу ма ју оче ку је још ви ше на сту па. Наи Ово ју би лар но де се то "Ја се нич ко ме, ово дру штво про сла вља 9. мај пре ло" на ро чи то је би ло успе шно за "Бри ле тов це", јер су на ње му оствари ли леп успех: Там бу ра шки ор кестар као свој дан, па се ју би лар на 70. го ди на од осни ва ња мо ра обе ле жити она ко ка ко то до ли ку је јед ном од је осво јио пр во, во кал на со- нај ста ри јих кул тур но-умет нич ких лист ки ња Јо ва на Ко ва че вић дру го, а Фол клор ни ан самбл тре ће ме сто. дру шта ва у Сре му и Вој во ди ни. Д. П. ТРИ БИ НА НА ТЕ МУ ИН ТЕР НЕ ТА Ин тер нет и отац и мај ка?! Ор га ни за тор ове три би не ма ги стар Го ран До бри је вић, агил ни члан Оп штин ског ве ћа оп шти не Бе о чин за ду жен за вер ска пи та ња и на ци о нал не ма њи не, уз број не го сте - уче сни ке, и ово га пу та је за ин три ги рао бе о чин ску јав ност Да ли су на ша де ца на "бриса ном про сто ру" ка да је у пи та њу ин тер нет? Да ли је интер нет по стао и отац и мај ка на шој де ци? Да ли смо све сни опа сно сти ко је са со бом но се дру штве не мре же? На ова и још не ка пи та ња ве за на за ин тернет, ње го во ко ри шће ње и замке ко је са со бом но си, по куша ли су да од го во ре уче сни ци три би не "Ин тер нет и отац и мај ка", ор га ни зо ва не 25. априла у бе о чин ском До му кул ту ре. Ор га ни за тор ове три би не ма ги стар Го ран До бри је вић, агил ни члан Оп штинског ним за па жа њи ма са ве ћа оп шти не те о ло шког аспек та, Бе о чин за ду жен за да ли су и бе о чин ски вер ска пи та ња и наци па рох и имам - про- о нал не ма њи не, уз то је реј Ми ро слав број не го сте - учесни Ба бић и ефен ди ја ке, и ово га пу та је за ин три ги рао бе о чинску јав ност, ис та кавши да је не га тив ни Мир нес Ав дић. Прота Ба бић је ис та ко да је, по ње му, ин тер нет Бож ји дар и да као тренд по ти ски ва ња и сва ци ви ли за циј ска ства ра ног све та вирту ел ним, све ја чи и Го ран До бри је вић све при сут ни ји. до стиг ну ћа има до бру и ло шу стра ну, док је ефен ди ја Ав дић, гово Свој до при нос овој ак ту елној те ми, са ве о ма ин те ре сантти ре ћи о јед ном од нај по зна- јих свет ских пре тра жи ва ча, на гла сио да је Гугл по стао један од нај ве ћих свет ских настав ни ка и од га ја те ља. У име ло кал не са мо у пра ве три би ну је отво ри ла Дра га на Шка мла, за ме ни ца пред седни ка оп шти не, а на три би ни су још уче ство ва ли и Зденка Рај ко вић пред сед ница Дру штва учи те ља Но вог Са да и мен тор ка у про гра му "Шко ла без на си ља", Ана Че лов ски пред сед ни ца оп штин ског Са ве та за ме ђуна ци о нал не од но се, Мир јана Про лић ко ор ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де и Карло Ше та ло се кре тар Цр веног Уче сни ци три би не о ин тер не ту кр ста Бе о чи на.

17 Среда, 30. април УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ИЗ БЕ ГЛИЧ КИМ ПО РО ДИ ЦА МА По моћ у еко ном ском осна жи ва њу Још 24 по ро ди це до би ле су не ку вр сту по мо ћи, а уго во ре им је про те кле не де ље у са ли СО уру чио пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Ле ка ри спе ци ја ли сти Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве и До ма здра вља Шид по се ти ли су про те кле не де ље Бол ни цу у Срем ској Ми тро ви ци где су са ди ректо ром др Ми ро сла вом Кендри ши ћем раз го ва ра ли о по нов ном до ла ску ле ка ра спе ци ја ли ста у Шид. До гово ре но је да пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве са овим про бле мом упо зна ју ре сор но Ми ни стар ство, а ми тро вач ка Бол ни ца ће обез бе ди ти специ ја ли сте ко ји ће ре дов но до ла зи ти. У окви ру про је ка та Ко ме сари ја та за из бе гли це и мигра ци је Ре пу бли ке Ср би је ко је ре а ли зу је оп шти на Шид по средством По ве ре ни штва за из бе глице и ми гра ци је, још 24 из бе гличке по ро ди це са те ри то ри је шидске оп шти не до би ле су по моћ у еко ном ском осна жи ва њу. Њи ма је про те кле не де ље у са ли СО уго во ре уру чио председ ник Оп шти не Ни ко ла Васић ко ји је том при ли ком иста као да је прак са по ма га ња из бе глич кој по пу ла ци ји по стоја ла и прет ход них го ди на, те да ће би ти на ста вље на и убу ду ће. - Тру ди мо се да овом вр стом по мо ћи бу де об у хва ћен што већи број из бе глич ких по ро ди ца, а ми слим да сте се ви већ инфил три ра ли у дру штве не токо ве жи во та у на шој оп шти ни. Ми вас не тре ти ра мо као грађа не дру гог ре да и ве ру јем да ће уско ро до ћи вре ме да ће те и ви сви би ти оп скр бље ни на јед нак на чин као и сви дру ги гра ђа ни на ше оп шти не иста као је пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић, до да ју ћи да је за по тре бе стам бе ног збри њава ња из бе глич ких по ро ди ца ове го ди не у пла ну по че так изград ње згра де на Ис то ку са 12 ста но ва. По моћ у гра ђе вин ском мате ри ја лу за за вр ше так за по чење те град ње и адап та ци ју неу слов них обје ка та у вред но сти од ди на ра до би ло је 11 по ро ди ца, док је 13 по ро ди ца до би ло по моћ по до хо дов ном про јек ту, за еко ном ско осна жива ње у вред но сти од ди на ра. Ова по моћ је до де ље на Уру чи ва ње уго во ра у са ли СО кроз ма ши не, ди за ли це, пла стени ке, ала те и дру гу опре му ко ја ће им ко ри сти ти за оба вља ње соп стве не де лат но сти и при бавља ње при хо да ко ји ма ће мо ћи до дат но да еко ном ски осна же сво је по ро ди це. Сред ства за ову по моћ обез бе дио је Ко ме са ри јат за из бе гла и ра се ље на ли ца уз по др шку ло кал не са мо у пра ве ко ја уче ству је са пет по сто од укуп ног из но са. Ка ко је ис та као Иви ца Јовић, по ве ре ник Ко ме са ри ја та за из бе гли це у оп шти ни Шид, већ су под не ти но ви зах те ви за па ке ти ма по мо ћи у гра ђе винском и до хо дов ном ма те ри ја лу у из но су од 6,5 ми ли о на ди нара, ка ко би се сма њио број поро ди ца ко је има ју по тре бу за овом вр стом по мо ћи и до дао: - Ово је за вр ше так про јекта из про шле го ди не. Има ли смо не ких тех нич ких про блема јер се због при ме не но вог За ко на о јав ним на бав ка ма ма ло про ду жио пе ри од ис пору ке гра ђе вин ског ма те рија ла, ме ђу тим, са да смо све успе шно при ве ли кра ју. У току ме се ца за вр ши ће се ис пору ка опре ме и по до хо дов ном про јек ту ка да ће по ро ди це ко је су кон ку ри са ле до би ти ону опре му ко ју су тра жи ле. На дам се да до за вр шет ка реги о нал ног про јек та у шид ској оп шти ни ви ће не ће мо има ти по ро ди ца ко је ни су ко ри стиле би ло ко ји вид по мо ћи Коме са ри ја та уз ве ли ку по моћ ло кал не са мо у пра ве ко ја је пред ви де ла сред ства из буџе та у из но су од пет ми ли о на ди на ра за ову го ди ну. Уре ђи ва ње зе ле них по вр ши на На осно ву зах те ва председ ни ка Оп шти не Ни ко ле Ва си ћа ЈКП Стан дард поно во ће ко си ти и уре ђи ва ти зе ле не по вр ши не у гра ду. На и ме, оп штин ском од луком из го ди не, оба веза одр жа ва ња и уре ђи ва ња пар ко ва пре не та је на Ме сну за јед ни цу Шид, ме ђу тим, са да је вра ће на овом јав ном пред у зе ћу. Пред школ ска уста но ва У Пред школ ској уста нови Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља ко ри го ва не су це не бо рав ка ма ли ша на у априлу, због про лећ ног рас пуста. Це ло днев ни бо ра вак из но си 1.320, пред школ ски при прем ни 2.010, а по луднев ни 620 ди на ра. Ина че, у ма ју ће по че ти упис у цело днев ни и по лу днев ни бора вак. Упис ће се оба вља ти у објек ту у Ули ци Ца ра Лаза ра 39, а би ће по треб ни ле кар ско уве ре ње, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них на увид и по твр да о за по сле њу ро ди те ља. Шко ла зум бе Кан це ла ри ја за мла де пози ва де цу до 13 го ди на старо сти у Шко лу зум бе ко ја ће по че ти са ра дом 5. ма ја. Број те ле фо на за бли же инфор ма ци је је 063/ На ста вља се и рад Шко ле брејк ден са, а ви ше ин форма ци ја мо же се до би ти на број 060/ У ПРИ ВИ НОЈ ГЛА ВИ ОВЕ ГО ДИ НЕ Оче ку ју по че так из град ње во до во да Већ го ди на ма гору ћи про блем у При ви ној Гла ви, се лу са 220 ста новни ка и 66 до ма ћинста ва ко је се на ла зи на са мо шест ки ломе та ра од Ши да, јесте не до ста так водо во да. Ме ђу тим, ка ко ис ти чу у Месној за јед ни ци, тај про блем би уско ро тре бао би ти ре шен, та ко да ће ме шта ни ко нач но има ти пи ја ћу во ду у сво јим дома ћин стви ма. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве та Ме сне за јед ни це Ми росла ва Гр ки ни ћа, од над ле жног Ми ни стар ства већ су сти гла сред ства у из но су од 2,9 ми лио на ди на ра по треб на за по че так ре а ли за ци је те ин ве сти ци је, тако да он ве ру је да ће из град ња во до вод не мре же по че ти ове годи не, чим се за вр шне јав не набав ке и тен де ри. Га ле ри ји сли ка Са ва Шума но вић про те кле не де ље У пред ста вље на је књи га Два пје сни ка и сли ка, аутор ке мр Ми ли ја не Си мо но вић. О књи зи су, по ред аутор ке, го вори ли и проф. др Јо ван Де лић, проф. др Бо шко Су вај џић, др Пред сед ник Са ве та МЗ Ми ро слав Гр ки нић А пре не го што се кре не у тај зна ча јан по сао, у При ви ној Гла ви овог про ле ћа пла ни ра ју још не ке ин ве сти ци је, а то је, пре све га, из град ња тро то а ра до цр кве, ма на сти ра и гро бља. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Гр ки нића, реч је о 350 мета ра тро то а ра за чи ју из град њу тре ба око ди на ра. - Би ло би до бро ка да би се тро то а ром спо ји ли са су седним Би кић До лом, јер на ша деца та мо од ла зе у шко лу и вртић. Осим не до ста так тро то а ра, ве ли ки про блем нам та ко ђе, пред ста вља и чи ње ни ца да већ го ди на ма не ма мо здрав ствену ам бу лан ту, не го се ле карски пре гле ди јед ном сед мич но оба вља ју у кан це ла ри ји Ме сне за јед ни це. По сто ји про стор који се мо же адап ти ра ти у се о ску Цен тар При ви не Гла ве У ГА ЛЕ РИ ЈИ СА ВА ШУ МА НО ВИЋ Одр жа на про мо ци ја књи ге ам бу лан ту, а на ла зи се не посред но уз кан це ла ри ју Ме сне за јед ни це. Про сто ри ја ко ја би се ре но ви ра ла је не ка да шњи вр тић ко ји је са да из ме штен у Би кић До. Та со ба би се адап тира ла у ам бу лан ту, а по сто ји и ход ник од ко јег би мо гла да се на пра ви че ка о ни ца, ка ко па цијен ти не би ви ше че ка ли прегле де на ули ци као што је то са да слу чај. За ову адап та ци ју ло кал на са мо у пра ва је из двоји ла око ди на ра, та ко да се на да мо да ће мо уско ро има ти пра ву ам бу лан ту ка же пред сед ник Са ве та МЗ При ви на Гла ва Ми ро слав Гр ки нић. Бо јан Јо вић, Жа на Гво здено вић, му зеј ски са вет ник и Ве сна Бу ро је вић, ди рек тор ка Га ле ри је ко ја је су и зда вач ове књи ге. Пред мет ис тра жи ва ња мр Ми ли ја не Си мо но вић су гра ничне обла сти по е зи је и сли карства и мо гућ но сти ко је та кав при ступ отва ра у ту ма че њи ма оба умет нич ка ме ди ја. Књи га је у свом цен трал ном де лу конци пи ра на као скуп упо ред них ана ли за пе са ма дво ји це пе сника Ми ло ша Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа и сли ка оних сли кара ко ји су за њих, ли ков не крити ча ре, би ли ве о ма ва жни. Одно су из ме ђу Раст ка Пе тро ви ћа и Са ве Шу ма но ви ћа по све ће на је по себ на па жња, кроз њи хов од нос са гле да но је ко ли ко је пе сник ути цао на сли ка ра, а сли кар на пе сни ка.

18 18 Среда, 30. април ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН У ЕТ НО КУ ЋИ У КУ ПИ НО ВУ Зна чај раз во ја ту ри зма Дво де це ниј ски ме ђу на род ни во лон тер ски кам по ви на Обед ској ба ри нај бо љи про мо те ри при род ног и кул тур но-исто риј ског бо гат ства овог кра ја ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић П На еду ка тив ном ску пу у ком плек су Ет но ку ће у Ку пи но ву ри род не ле по те прот кане кул ту ром, исто ри јом и тра ди ци јом су оно што савре ме ни ту ри ста нај ви ше тра жи. За то Ту ри стич ки ин фо-цен тар спро во ди агре сив ну кам па њу про бо ја на ту ри стич ко тр жи ште, за са да Ср би је, а уско ро, на дам се и ши ре. Ово је, из ме ђу осталог, ка за ла Љу би ца Бо шко вић из Ту ри стич ког ин фо-цен тра на ску пу у Ет но ку ћи у Ку пи но ву, по во дом обе ле жа ва ња 22.априла Да на пла не те Зе мље. На и ме, тог да на ор га ни зо ва на је по се та Ет но ку ћи за рад ни ке Аген ције за раз вој оп шти не Пе ћин ци, го сте из рум ске Ту ри стич ке орга ни за ци је, пред став ни ке Шумске упра ве Ку пи но во, Кул турног цен тра Пе ћин ци, По зо ри шта мла дих и сли ка ра Ђор ђа Бујно ви ћа, јед ног од ор га ни за то ра тра ди ци о нал не сли кар ске коло ни је у Ку пи но ву. Ову по се ту и еду ка ци ју ор га ни зо вао је Тури стич ки инф-цен тар оп шти не Пе ћин ци с ци љем упо зна ва ња с кул тур но-исто риј ским и природ ним бо гат ством оп шти не као из у зет ним ту ри стич ким по тенци ја лом. У обра ћа њу при сут ни ма Љуби ца Бо шко вић је про чи та ла од лом ке из пи сма ко је је го ди не ин ди јан ски по гла ви ца Си је ти упу тио аме рич ком председ ни ку Френ ку Пир су као одго вор на по ну ду да САД од инди ја на ца от ку пе њи хо ву зе мљу у за ме ну за ре зер ват. Она је ово пи смо на зва ла па ра диг мом љуба ви пре ма при ро ди, на кон че га је при сут не упо зна ла с ак тив ности ма ТИЦ-а на про мо ци ји тури стич ких по тен ци ја ла оп шти не Пе ћин ци. Љу би ца Бо шко вић је на гла си ла и да ће Ту ри стич ки ин фо-цен тар на сто ја ти да низом еду ка ци ја код пред став ника свих струк ту ра у оп штин ској ад ми ни стра ци ји по диг не ни во све сти о зна ча ју раз во ја ту ризма као при вред не гра не. Пред став ни ца Ту ри стич ке орга ни за ци је оп шти не Ру ма Ма рија Ћу јић, ди пло ми ра ни еко лог, у свом обра ћа њу је ис та кла да мора мо во ди ти ра чу на и шта оставља мо ге не ра ци ја ма по сле нас. - По себ но је за стра шу ју ће што ми ни смо се бич ни и не захвал ни са мо пре ма на шој Земљи, већ не ма ри мо шта ће мо и ко ли ко ће мо оста ви ти на шим по том ци ма и ге не ра ци ја ма после њих. За шти та при ро де ни је са мо на у ка, то је на чин жи во та и ствар вас пи та ња ис та кла је из ме ђу оста лог Ма ри ја Ћу јић. О при ме ри ма до бре прак се о очу ва њу при ро де у пе ћи нач кој оп шти ни го во рио је ар хе о лог из ТИЦ-а Пе тар Одо ба шић. - Еко ло шки кам по ви на Обед ској ба ри се одр жа вају ско ро две де це ни је. Ми као ло кал на са мо у пра ва и као Тури стич ки ин фо-цен тар сва ке го ди не ак тив но уче ству је мо у ре а ли за ци ји ме ђу на род ног волон тер ског кам па на ко јем сваке го ди не уче ству је пет на е стак мла дих љу ди из це лог све та, ко ји од ла зе ћи одав де по стају на ши нај бо љи ам ба са до ри и на ше зе мље и на ше ло кал не за јед ни це - ре као је, из ме ђу оста лог,одо ба шић. Де ја на Лу кић, глу ми ца По зо ри шта мла дих Кул тур ног цен тра Пе ћин ци го во ри ла је од лом ке из ро ма на Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић За писи ду ше, а по сле зва нич ног де ла про гра ма при сут ни су на са та ви ли дру же ње у комплек су Ет но ку ће. АГЕН ЦИ ЈА ЗА РАЗ ВОЈ ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ Оба ве ште ње за по љо при вред ни ке ба ве шта ва ју се по љо при вред ни Опро из во ђа чи да је по че ло подно ше ње зах те ва за под сти ца је (субвен ци је) у сто чар ству за тов ју на ди, сви ња и јаг ња ди. Образ ци зах те ва за оства ри ва ње под сти ца ја се мо гу преу зе ти у Аген ци ји за раз вој оп шти не Пе ћин ци, где про из во ђа чи мо гу доби ти и по треб ну по моћ у по пу ња вању зах те ва. Кон такт осо бе су Ан дри ја на Радој чић (064/ ) и Пе ри ца Гра о вац (064/ ) или пу тем фик сног бро ја те ле фо на ДНЕВ НИ БО РА ВАК ЗА ДЕ ЦУ СА CМЕТЊАМА У РАЗ ВО ЈУ У СУ БО ТИ ШТУ На пре дак де це у уста но ви У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ Ала ди но ва ча роб на лам па У не де љу, 27.априла у пе ћи начком Кул тур ном цен тру деч ји ан самбл драмске сек ци је ове уста но ве пре ми јер но је из вео мо дер ну бај ку Ала дино ва ча роб на лам па по тексту бри тан ског драм ског писца Ни ко ла са Стју ар та Гре ја у ре жи ји Слобо да на Стан- Сце на из пред ста ве Ала ди но ва ча роб на лам па ко ви ћа. У овој пред ста ви игра ју: Ђор ђе Нин ковић, Ни ко ли на Бо жић, Не ма ња Ерић, Де јан Бор ко вац, Са ша Китић, Мар ко Ми ло ва но вић, Адрија на Са вић, Та ма ра Ју ри шић, Ани та Гр бић и Ни ко ла Тој чић. Пред ста ву Ала ди но ва ча роб на лам па чи ји је ге не рал ни по кро витељ оп шти на Пе ћин ци, љу би те љи по зо ри шне умет но сти ве о ма су топло при ми ли, на гра див ши је бур ним апла у зи ма. Ина че, ово је пе та предста ва ( Ве се ле же не и пре вр тљи ви му шкар ци, По след њи тре ну ци кра ља Алек сан дра и кра љи це Драге, Ци га ни ле те у не бо и Кре онто ва Ан ти го на ) ко је је мла ди ре дитељ Сло бо дан Стан ко вић ре жи рао у Кул тур ном цен тру Пе ћин ци, а ње гова нај у спе шни ја ре жи ја је ме ло драма Ци га ни ле те у не бо ко ја је прошле го ди не про гла ше на за јед ну од три нај бо ље омла дин ске пред ста ве у Вој во ди ни. Де цу сa смет ња ма у раз во ју из Днев ног бо рав ка у Су боти шту, не по се де но пред Ус крс по се ти ли су пред став ни ци локал не са мо у пра ве и пе ћи начког цен тра за Со ци јал ни рад ко ја су, том при ли ком при реди ла из ло жбу на те му Вас кр са и при го дан про грам. Го сти су има ли при ли ку да се уве ре у кре а тив ност де це из ове устано ве ко ја су са сво јим вас пи тачи ма при пре ми ла број не украсе с ус кр шњим мо ти ви ма и гости ма ре ци то ва ла ус кр шње песме. Фи на си ра ње ове уста но ве у ју ну про шле го ди не оп шти на Пе ћин ци је пре у зе ла на се бе и по ре чи ма на чел ни це оп штинског оде ље ња за дру штве не де лат но сти Сне жа не Га гић у ло кал ној са му пра ви су из у зетно за до вољ ни што су ус пе ли да оси гу ра ју оп ста нак овог пројек та. - Про је кат се по ка зао кори сним за ви ше ин те ре сних стра на, а ко ли ко су де ца напре до ва ла кроз бо ра вак у овој уста но ви, мо гли смо да ви ди мо и да нас на осно ву све га што су нам при пре ми ли за ус кр шњу при ред бу и из ло жбу. Оп штина ће на ста ви ти да фи нан си ра Днев ни бо ра вак за де цу с сметња ма у раз во ју, а апли ци ра ћемо и за сред ства код по кра јинских и ре пу блич ких ин сти ту ција, ка ко би смо ову услу гу поди гли на још ви ши ни во рекла је Сне жа на Га гић при ли ком по се те уста но ви. Ди рек тор ка Цен тра за соци јал ни рад ко ји је пру жа лац услу га на овом про јек ту Би љана Јо ви чић је под се ти ла да је У Днев ном бо рав ку у Су бо ти шту фи нан си ра ње од стра не ло калне са мо у пра ве обез бе ђе но за це лу го ди ну и да је од Вла де Ре пу бли ке Ср би је до би је на сагла сност за упо шља ва ње потреб них ка дро ва до кра ја ју на ове го ди не, уз обе ћа ње да ће за све пру жа о це услу га со цијал не за шти те та са гла сност и убу ду ће би ти обез бе ђе на. - Има мо упо сле не не го ва тељи це, де фек то ло га и фи зи о тера пе у та, а на да мо се да ће мо кроз ова кве про мо ци је ус пе ти да код ро ди те ља де це с сметња ма у раз во ју по диг не мо ни во све сти о то ме ка кве бе не фи те де ца мо гу има ти од бо рав ка у овој уста но ви - ре кла је ди ректор ка Цен тра за со ци јал ни рад и до да ла да ће ра ди ти на пове ћа њу бро ја ко ри сни ка услу га Днев ног бо рав ка.

19 Среда, 30. април Свим суграђанима честитамо Први маj, Међународни празник рада, дан коjи симболише важност заjедничке борбе за радничка права, са жељом да рад буде вреднован на прави начин. Председник Скупштине града Милан Ковачевић Градоначелник Бранислав Недимовић

20 20 Среда, 30. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ ЗА ДВЕ МЛА ДЕ МИ ТР ОВ ЧАН КЕ За Дра га нин и Ан дре јин ко рак Да би нор мал ни је жи ве ла Дра га на Јо ва нић кре ће на опе ра ци ју у Беч, а за Ан дреу Вр сај ко вић опе ра ци ја спа са је у ру ском гра ду Ту ла Кон церт Ра ди по мо ћи у ле че њу ове две Ми тр ов чан ке ор гани зо ван је и ху ма ни тар ни кон церт 23. апри ла у дис коте ци "Нокс". Уче сни ци концер та би ли су: Ми ни стар ке, Ка та ри на Жив ко вић, Мар ко Бу лат, Сте фан Пе тру шић, In vi vo бенд, Је ле на Јо ва новић, Зо ран Бор ко вац, Жељко Гу слов и Адре на лин бенд и дру ги. Но вац ко ји је са купљен про да јом ула зни ца поде љен је за по тре бе Дра га не и Ан дрее. о пре пет го ди на, са да 25-го- шња де вој ка Дра га на Јо- Дди ва нић из Срем ске Ми тро ви це, ро ђе на у Ви ро ви ти ци, би ла је здра ва и на сто ја ла је да жи ви као и сав нор ма лан мла ди свет. А, он да се до го ди ла са о бра ћајна не сре ћа са за њу те шким после ди ца ма по здра вље, јер јој је по сле ду гог и те шког опо рав ка, ди јаг но сти фи ко ва но да бо лу је од ква дри пле ги је. Је ди ни спас за њу пред ста вља опе ра ци ја ма тич ним ће ли ја ма у Бе чу за ко ју се спре ма ових да на. Не до ста ју ћих око евра за опе ра ци ју ове де вој ке са купље но је у скло пу про шло не дељног ху ма ни тар ног кон цер та ко ји је био ор га ни зо ван у дис ко те ци "Нокс". За са му опе ра ци ју је по требно би ло са ку пи ти евра и тај из нос је по ла ко при ку пљан за хва љу ју ћи број ним ак ци ја ма ху ма но сти по је ди на ца, ор га ни заци ја, клу бо ва при ват ника, при ја те ља, зна них и не зна них дру га ра Драга не Јо ва нић. Те акци је су да ле ре зул тат јер до са да де вој ка и ње на мај ка нов ца за ску пу опе ра ци ју ни су има ле. У про теклом пе рио ду и Град Срем ска Митро ви ца је био по кр о- ви тељ ових ак ци ја, био је тим по водом отво рен и ху ма нитар ни СМС број, игра не су ху ма ни тар не утакми це ко је је ор га ни зо вао Женски фуд бал ски клуб Сре ми це Дра га на Јо ва нић До бра ат мос фе ра на кон цер ту у Нок су из Срем ске Ми тро ви це, јер сред ства су би ла дра го це на. За Дра гану и ње ну мај ку Весну нај ва жни је је да уско ро кре ћу на опера ци ју спа са у Беч. Де се то го ди шња Ан дреа Вр сај ковић, ко ја ста ну је у Ла ћар ку, ро ђена је 1. ма ја го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Ро ђена је пре тер ми на, а као по сле ди ца то га оста ла јој је сла бост ми ши ћа но гу због че га не мо же са мо стал но да хо да. Ан дреи је ди јаг но сти ко ва на це ре брал на па ра ли за То ком ових 10 го ди на од њеног ро ђе ња по ро дица Вр сај ко вић - отац Зла тен ко и мај ка Алек сан дра по куша ва ју да из ле че и опо ра ве сво ју кће р ку, од ла зи ли су у раз не кли ни кеа и бањ ска ле чи ли шта Ср би је. Ан дреа хо да уз помоћ ро ди те ља, иде у тре ћи раз ред основ не шко ле, обо жа ва школу и дру га ре. - По сто ји мо гућност да Ан дреи бу де бо ље опе ра ци јом која се ра ди у Ру си ји, у гра ду Ту ла. Ан дреа је ве се ло и жи вах но дете ко је нам да је сна ге и кад не кад по су стане мо. За то по зи ва мо све ко ји мо гу да нам по мог ну да Ан дреа до би је сво ју ва жну бит ку у жи воту - ре кла је мај ка ове ма ле девој чи це. Ка ко са зна је мо за опе ра ци ју су по треб на сред ства у ви си ни евра ко је ро ди те љи не ма ју, јер су обо је не за по сле ни. Ипак, су ус пе ли да обез бе де по ло ви ну Жи ро ра чу ни Ан дреа Вр сај ко вић нов ца са ми, но вац је обез бе ђен и од ху ма ни тар ног кон цер та у диско те ци "Нокс" али оче ку ју га и да ље јер све што је по треб но није са ку пље но, а опе ра ци ја у Ту ли је за ка за на за сре ди ну ма ја. С. Ђа ко вић - М. Ми ле у снић Упла та за Ан дреу Вр сај ко вић су мо гу ће на ра чун , Ban ka In te sa (на име Све тла на По по вић). Упла та за Дра га ну Јо ва нић је на број , Ra if fe i sen ban ka, на име Дра га на Јо ва нић. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ СЛУ ЖБЕ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ Све ви ше до бр о вољ них да ва ла ца кр ви У пр ва три ме се ца ове го ди не, еви ден ти ра но је при ја вље них да ва ла ца, од ко јих је 991 да ло крв. Нај ве ћи број да ва ла ца има А крв ну гру пу, а по за сту пље но сти сле де О, Б и АБ као нај ре ђа крв на гру па Др Да ни ца Ко кар Гу ша са до бр о вољ ним да ва о цем кр ви у ги низ го ди на Слу жба за Дтран сфу зи ју ми тро вач ке Опште бол ни це и град ска ор га низа ци ја Цр ве ног кр ста успе шно са ра ђу ју на истом за дат ку: људски и стру чан при ступ и ан га жова ње у при ку пља њу за ли ха свих крв них гру па за по тре бе ле че ња угро же них па ци је на та. У пр ва три ме се ца ове го ди не, еви ден ти ра но је при ја вље них да ва ла ца, од ко јих је 991 да ло крв. Нај ве ћи број да ва ла ца има А крв ну групу, а по за сту пље но сти сле де О, Б и АБ као нај ре ђа крв на гру па. Све га 7 од сто укуп не по пу ла ције но си лац је ове крв не гру пе и мо гу ћи су про бле ми на ре ла ци ји да ва лац - при ма лац, ако се де си да у исто вре ме два па ци јен та потре бу ју АБ крв ну гру пу. - И та кве си ту а ци је по зи тивно ре ши мо. Па ци јен ту ко јем је у том тре нут ку крв по треб ни ја да је се од мах, а ако је не ма у за ли хама за дру гог, Цр ве ни крст по зи ва до бр о вољ ног да ва о ца са том групом и крв сти же на вре ме - об јашња ва др Да ни ца Ко кар Гу ша, на чел ни ца Слу жбе за тран сфу зију Оп ште бол ни це у Срем ској Митро ви ци. Има ју ћи у ви ду ве ли ки број свих хи рур шких опе ра ци ја то ком го ди не, ова слу жба и ор га ни заци ја Цр ве ног кр ста успе шни су ор га ни за то ри ни за ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви. Ак ци је се пла ни ра ју на го ди шњем ни воу, а то ком јед ном ме се ца спро ве де се од 6 до 8 из ла за ка на те рен (обич но че тврт ком и пет ком), а ми тр о вач ка бол ни ца бе ле жи суфи цит ка да је реч о за ли ха ма крви и мно го је че шћи не го де фицит, ко јег го то во да и не ма. У ове ак ци је, по ред ми тр о вач ке,укључе не су још три срем ске оп штине - Ру ма, Шид и Ириг. Све акци је ор га ни зу је Цр ве ни крст као по моћ ни ор ган Вла де Ре пу бли ке Ср би је и за ду жен је за ома со вљење, по пу ла ри за ци ју и ор га ни заци ју до бр о вољ ног да ва ла штва на осно ву За ко на о Цр ве ном кр сту и по себ ног За ко на о тран сфу зи о лошкој де лат но сти. - Оно што је мо жда ма ње позна то, је сте по да так да су сва пра ва да ва ла ца за кон ски уређе на. Та пра ва су ја сно пре цизи ра на и га ран то ва на, та ко да до бр о вољ ни да ва лац има од ређе не бе не фи ци је као па ци јент у здрав стве ним уста но ва ма - предност при за ка зи ва њу и оба вља њу пре гле да, осло ба ђа ње од пар тици па ци је и слич но, а на по ле ђи ни по твр де о до бр о вољ ном да ва њу ја сно су ис пи са не вр сте здравстве них услу га на ко ја има пра во са ума ње ним нов ча ним уче шћем. Да би се из бе гле евен ту ал не злоу по тре бе, за по тре бе прав да ња од сут но сти са по сла, Слу жба за тран сфу зи ју из да је по твр де о дава њу кр ви са да ту мом, пе ча том и пот пи сом ле ка ра, јер се ов де уред но во де сви ва же ћи про то коли и ме ди цин ска до ку мен та ци ја - ис ти че др Ко кар-гу ша. За па ци јен те је нај ва жни је да у ми тр о вач кој бол ни ци има довољ но за ли ха свих крв них гру па, а у при лог тој тврд њи и по да так да је од по чет ка ове го ди не значај но по рас тао број до бро вољ них да ва ла ца у од но су на прет ход не го ди не. По тре ба за ор га ни зо ваним ак ци ја ма у Слу жби тран сфузи је је пре ста ла, јер ак ци је на те ре ну оправ да ва ју сво ју свр ху обез бе ди ти крв на вре ме! С. Н.

21 Среда, 30. април ИН ЂИ ЈА 35 ГО ДИ НА РА ДА ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ БО ШКО БУ ХА При ред ба раз и гра них ма ли ша на Да нас вр тић има 56 вас пит них гру па у ко је је упи са но око де це о ко ји ма во ди ра чу на око 160 за по сле них Уз пе сму, игру и смех најмла ђих про те као је 35. рођен дан Пред школ ске уста но ве Бо шко Бу ха у Ин ђи ји, а централ на про сла ва ор га ни зо ва на је про шлог пет ка, 25. апри ла, у спорт ској ха ли, ка да су ма лиша ни за јед но са вас пи та чи цама об ра до ва ли сво је ро ди те ље и све при сут не. Под се ти ће мо тра ди ци ја пред школ ског програ ма у оп шти ни Ин ђи ја ду га je ви ше од јед ног ве ка, а пр во при ват но за ба ви ште по сто јало је у Ин ђи ји још го дине. За ба ви ште је ра ди ло у кући јед не учи те љи це и у ње му је бо ра ви ло око 30 ма ли ша на. Два де се тих го ди на про шлог ве ка у Ин ђи ји по чи ње да ра ди кон фе си о нал но за ба ви ште које је би ло сме ште но у ве ли кој по ро дич ној ку ћи у ули ци Џона Ке не ди ја, а ово за ба ви ште су по ха ђа ла не мач ка, ма ђарска и срп ска де ца. За ба ви ште је ра ди ло до осло бо ђе ња, да Вр тић да нас има ма ли ша на СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЧЕ НИ ЦЕ ПО СЕ ТИ ЛЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКУ УПРА ВУ би по сле Дру гог свет ског рата, при ОШ Ду шан Јер ко вић ор га ни зо ван рад јед не за ба вишне гру пе. То ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на, број гру па се по ве ћа вао да би го дине би ла осно ва на Пред школ ска уста но ва, ко ја је до би ла име по на род ном хе ро ју Бо шку Бу хи, а по че ла је са ра до го ди не. У то вре ме број за по сле них у пред школ ској уста но ви је био 18 и има ла је че ти ри вас питне гру пе и сто ти нак де це, док да нас вр тић има 56 вас пит них гру па у ко је је упи са но око де це о ко ји ма во ди ра чуна око 160 за по сле них. - Же ле ли смо да јед ном лепом при ред бом у спорт ској хали обе ле жи мо 35 ро ђен дан, где су се на ши ма ли ша ни за јед но са њи хо вим ва пи та чи ма предста ви ли ро ди те љи ма - ис та кла је Ја дран ка Узе лац ди рек тори ца ПУ Бо шко Бу ха. На те ри то ри ји ин ђиј ске општи не Пред школ ска уста но ва Бо шко Бу ха има про грам це лоднев ног бо рав ка у свим на се љеним ме сти ма, осим у Љу ко ву, где је и ма ли број де це. Ро ди те љи пла ћа ју 20% од еко ном ске цене, док осни вач, оп шти на Ин ђија, сно си оста так тро шко ва од 80 од сто од укуп не це не. Оп шти на Ин ђи ја обез бе ђу је и бес плат ни бо ра вак у вр тић за тре ће, че тврто, пе то и сва ко на ред но де те, као и за по ро ди це ко ри сни ке ма те ри јал ног обез бе ђе ња по роди це Цен тра за со ци јал ни рад. - За до вољ ни смо функ ци о ниса њем обје ка та у свим ме сти ма, ра ди мо до бро и успе шно у складу са фи нан сиј ским сред стви ма се сна ла зи мо и успе ва мо да одржи мо ни во услу га за на ше најмла ђе су гра ђа не на гла си ла је Ја дран ка Узе лац и ис та кла значај отва ра ња још јед ног објек та вр ти ћа у гра ду, иако при прем не пред школ ске гру пе функ ци о и шу при основ ним шко ла ма. - Упис је по чео 15. апри ла, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОШ ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ Са при ред бе у ха ли ка па ци те ти ни су до вољ ни за сву де цу и ве ли ка је ве ро ватно ћа да ће не ће мо мо ћи да обез бе ди мо ме ста за све. Ипак ће мо са че ка ти крај упи са и тада са гле да ти ре ал ну си ту а цију - по ру чи ла је ди рек то ри ца. М. Ба ла ба но вић Упо зна ва ње са за ни ма њи ма Су срет са же на ма - по ли цај ци ма На Дан де вој чи ца, 24. априла, гру па уче ни ца сед мог и осмог раз ре да ОШ "Јо ван Попо вић" из Срем ске Ми тро ви це, по се ти ла је По ли циј ску упра ву у Срем ској Ми тро ви ци и раз гова ра ла са при пад ни ца ма по лици је. Су срет је ор га ни зо ван у окви ру про јек та "Про фе си о- нал на ори јен та ци ја на пре ла зу из основ не у сред њу шко лу", ко јим су пред ви ђе ни ре ал ни су сре ти уче ни ка са све том рада, а на ини ци ја ти ву ко ор дина то ра Про јек та и школ ског пси хо ло га Са ње Па вло вић. У при јат ној ат мос фе ри, на мно го број на пи та ња де војчи ца o на чи ну шко ло ва ња за по ли цај ца и мо гућ но сти за пошља ва ња, о по сло ви ма ко је оба вља ју и њи хо вим пред ности ма и не до ста ци ма, од го вара ле су Ја сми на Ра кић - инспек тор за су зби ја ње ма лолет нич ке де лин квен ци је, Душан ка Лу кић - са о бра ћај ни по ли циј ски слу жбе ник и Ана Уче ни це са при пад ни ца ма По ли циј ске упра ве Ма ри ја Ту ру дић, по ли ца јац оп ште над ле жно сти. Ж. А. У Основ ној шко ли Јо ван Јова но вић Змај У Срем ској Ми тро ви ци обе ле жен је про шле сед ми це Girls Day, при ли ком да се уче ни ци осмих раз ре да у окви ру ре ал них су сре та упозна ју са род ном рав но прав ношћу кроз за ни ма ња ко ја да нас ра де же не, а не ка да су то би ла ис кљу чи во му шка за ни ма ња. Та ко су сво ја за ни ма ња предста ви ле гра ђе вин ски ин же њер, вла сни ца пи ла не, вла сни ца гра ђа ре, адво кат, по шта ри ца, слу жбе ни ца у Цр кве ној оп штини, ца рин ски рад ник, пси хо лог за по слен у Вој сци Ср би је. Учени ци су уз низ пи та ња са зна ли не што ви ше и кон крет но о многим, а та ко ђе раз би ли пред ра- Го шће у Зма је вој шко ли су де о му шким и жен ским зани ма њи ма. Зма је ва шко ла је од по четка школ ске го ди не укљу че на у про је кат Про фе си о нал на оријен та ци ја на пре ла зу у средњу шко лу, под по кро ви тељством Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и De utsche Ge sellschaft fu er In terna ti o na le Zu sam me nar be it (GIZ) Gmbh ко ји има за циљ под стица ње раз во ја лич но сти уче ника до про ми шље не, ва ља не и ре ал не од лу ке о из бо ру шко ле и за ни ма ња, пла ни ра ња ка рије ре и укљу чи ва ња у свет ра да. Ова ак тив ност је са мо јед на од ни за ак тив но сти пред ви ђе них про јек том. Љ. Д. М. Ч.

22 22 Среда, 30. април НО ВИ СЛАН КА МЕН ОТВО РЕН СУ ПЕР МАР КЕТ МЕ ДИ У СА Ме ди ус бли жи по тро ша чи ма, али и про из во ђа чи ма У го ди ни ка да обе ле жа ва 20 го ди на по сто ја ња, Ме ди ус из Но ве Па зо ве 26. апри ла отво рио је но ви ма ло про дај ни обје кат у Но вом Слан ка ме ну, де ве ти у свом тр го вин ском лан цу - Пред у зе ћу, ко је ши ре ћи мре жу про дај них обје ка та, из ла зи из окви ра ло кал ног тр го вин ског лан ца, са рад ња и по др шка до ма ћим про из во ђа чи ма пред ста вља при о ри тет број је дан ма ће Tрговинско пред у- До зе ће Ме ди ус из Но ве Пазо ве у су бо ту, 26. апри ла, отво ри ло је но ви ма ло про дај ни обје кат у Но вом Слан ка ме ну, други у ин ђиј ској оп шти ни, а де ве ти у лан цу Ме ди у са. Са же љом да са ста нов ни ци ма Слан ка ме на изгра ди до бар ком шиј ски од нос, за сно ван на по ве ре њу и уза јамном по што ва њу, Ме ди у су је поред по тро ша ча за ко је ће увек би ти до вољ но ро бе, до брог ро ка и с при сту пач ним це на ма, на првом ме сту са рад ња са ло кал ним по љо при вред ним га здин стви ма и по др шка до ма ћем про из во ђа чу. По што су Слан ка мен ци по зна ти во ћа ри и ви но гра да ри, ме наџмент овог пред у зе ћа је отво рен за раз го во ре с ци љем да се и у том сег мен ту оства ри са рад ња на обостра но за до вољ ство. Пре се ца њем врп це отво рен ма ло про дај ни објекат у Но вом Слан ка ме ну - Има ју ћи у ви ду да ми разви ја мо сво ју фир му у ло кал ној сре ди ни у оп шти ни Ста ра Пазо ва већ 20 го ди на, ми слим да смо у сва ком сми слу и ка дровски и ор га ни за ци о но и фи нансиј ски спрем ни да иза ђе мо на ре ги о нал но тр жи ште. С об зиром да нам је оп шти на Ин ђи ја нај бли жа и да већ има мо је дан Пр ви дан у мар ке ту Ме ди ус -а ма ло про дај ни обје кат и да нам је у про јек то ва њу је дан ве ли ки мар кет у Бе шки, сма тра ли смо да је ло ги чан след ства ри да по кри је мо и Слан ка мен. На кон то га, у го ди ни ка да обе ле жа вамо 20 го ди на фир ме, же ли мо и да иза ђе мо у оп шти ну Зе мун, пре све га у на се ље Ба тај ни ца где ће мо да кра ја го ди не отвори ти пр ви су пер мар кет рекао је Цви ко Кру нић, вла сник и ди рек тор Ме ди у са у су бо ту у Но вом Слан ка ме ну, на отвара њу ма ло про дај ног објек та и на ја вио уско ро отва ра ње су пер мар ке та и у Ста рим Ба нов ци ма. Ши ре ћи мре жу сво јих мало про дај них обје ка та, ово трго вин ско пред у зе ће из ла зи из ло кал ног окви ра и пре ра ста у ре ги о нал ну, до ма ћу, тр го винску ком па ни ју. - Ми же ли мо да на шу фир му по зи ци о ни ра мо као ре ги о налну фир му, а то под ра зу ме ва да би же ле ли, пре све га ин ђиј ску и зе мун ску оп шти ну на не ки на чин да по кри је мо, и на равно отво ри ће мо још не ко ли ко мар ке та на под руч ју оп шти не Ста ра Па зо ва - до дао је Цви ко Кру нић. Ме ди ус је као дру штвено од го вор на ком па ни ја вр ло ак ти ван у ло кал ним за јед ница ма, а по ве ре ње по тро ша ча це ни и на гра ђу је по кло ни ма кроз раз не ак ци је. Ве ли ку пажњу по кла ња пен зи о не ри ма и чла но ви ма Ме ди у со вог Клу ба по тро ша ча. И већ пр вог да на ра да, Ме ди у со ва про дав ни ца у Но вом Слан ка ме ну код мешта на је иза зва ла оду ше вље ње ква ли те ом услу ге, асор ти ма ном и при сту пач ним це на ма. На равно, и по кло ни ма за куп це. Г. Мај сто ро вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ШИД ВИ СО КА ШКО ЛА СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА "СИР МИ ЈУМ" Озе ле ња ва ње око ли не По во дом обе ле жа ва ња Да на пла не те зе мље, 22. апри ла, Ви со ка шко ла стру ков них студи ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре "Сир ми јум" у Срем ској Ми тро ви ци, ор га низо ва ла је ак ци ју сад ње мла дог др ве ћа у школ ском дво ри шту. На тај на чин дат је до при нос озе ле ња ва њу око ли не у ко јој сту ден ти и пре да ва чи ра де. На ову чи ње ни цу ука зао је Дра ган Пе рић из Еко ло шког по кре та Еко па трол, уз чи ју са рад њу је и ре а ли зо ва на ова ак ци ја, а све то у окви ру пројек та Зе ле ни град. - Ак ци јом же ли мо да да мо ма ли до при нос за шти ти жи вотне сре ди не и при мер дру ги ма ка ко би нас сле ди ли у овим дру штве но ко ри сним про јек тима. Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по словне ин фор ма ти ча ре по ка за ла је од го вор ност пре ма за шти ти биља, а и све сад ни це по са ђе не про шле го ди не су се при ми ле за хва љу ју ћи ре дов ној не зи, ре као је Дра ган Пе рић. Про фе сор ме то ди ке упо знава ња око ли не и про фе сор би о- ло ги је на Ви со кој шко ли проф. др Ми лан Гру ју чић ис та као је Уче сни ци ак ци је ге не рал не про бле ме са ко ји ма се су сре ће пла не та Зе мља - еко ло шка не рав но те жа, сме на то плих и хлад них да на, ви соких и ни ских тем пе ра ту ра, се ча шу ма у Ама зо ни ји, не по шу мљава ње, по ја ва еро зи ја, по пла ве, као са мо не ке од фак то ра ко ји ути чу на жи вот ну сре ди ну. Проф. др Сла ђа на Ми ленко вић, ди рек то ри ца Ви со ке шко ле "Сир ми јум" ис та кла је да су ова и слич не ак ци је студе на та по треб не ка ко би они про ши ри ли сво ја зна ња и вешти не. С. Ђ. - Сл. Н. НА СЕ МИ НА РУ MIC RO SOF TA У БЕ О ГРА ДУ Обу ка углед них на став ни ка П о зна та ин тер на ци о нал на ком па ни ја Mic ro soft орга ни зо ва ла је за два де сет најбо љих на став ни ка Ср би је програм обу ка и се ми на ра на зван Углед ни на став ник. У склопу тог про гра ма на став ни ци су мо гли да уче ству ју на три wебинара - се ми на ра ор га низо ва на пре ко ин тер не та и на јед ном кла сич ном се ми на ру, одр жа ном пре не ко ли ко да на у се ди шту ове ком па ни је у Бе о- гра ду. Овом се ми на ру при су ствова ла је и на став ни ца срп ског је зи ка На та ша Ми ља но вић, за по сле на у ОШ Срем ски фронт у Ши ду, ко ја је ис та кла да су настав ни ци ко ји су уче ство ва ли у про гра му Углед ни на став ник ту при ви ле ги ју сте кли за хва љују ћи сво јим за па же ним уче шћем на так ми че њи ма ко ја ор га ни зу је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, а ко ја по др жа ва Mic rosoft, као што су кон кур си Кре а- тив на шко ла и ФИЛ Мић, од носно кон кур си на ин тер на ци о налној мре жи Парт нер у уче њу. - На wебинарима и на се мина ру у Бе о гра ду до би ли смо најно ви је ин фор ма ци је о оце њи вању за 21. век и о то ме ка ко да пра ви мо кре а тив не на став не актив но сти ко је ће по ве за ти ви ше школ ских пред ме та или обла сти На та ша Ми ља но вић на се ми на ру у Mic ro sof tu истог пред ме та. Оче ку је се да уче ни ци на ча су ра де тим ски, да де ле од го вор ност за успех за једнич ког ра да, на исти на чин ка ко ће се од њих оче ки ва ти да ра де на свом бу ду ћем рад ном ме сту. Уз то, по де ли ли су нам и та блет ра чу на ре ко је ће мо ко ри сти ти на ча со ви ма са сво јим уче ни ци ма - ре кла је На та ша Ми ља но вић.- С об зи ром да је упра во за по чео нови кон курс Кре а тив на шко ла пре по ру чу јем сво јим ко ле га ма, учи те љи ма и на став ни ци ма да оба ве зно уче ству ју у ње му, као и да на пра ве про фил за се бе и за сво ју шко лу на мре жи Парт нер у уче њу. С. М.

23 Среда, 30. април БЕ О ГРАД СВЕ ЧА НОСТ У РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈИ АМ БА СА ДЕ ТУР СКЕ Ири жа ни пе ва ли за Дан де те та При ре ђе на и ма ла из ло жба цр те жа и пи са ма ма ли ша на из Ср би је упу ће них де ци из Тур ске, а оку пље не су пе смом и игром за ба ви ли и ири шки ма ли ша ни, уче сни ци про јек та Ср би ја у рит му Евро пе По во дом Да на тур ског на ци о- нал ног су ве ре ни те та и Да на де те та, 23. апри ла, у ре зи денци ји Ам ба са де Тур ске у Бе о- гра ду ор га ни зо ван је при јем за де цу тур ских др жа вља на ко ји жи ве у глав ном срп ском гра ду, од но сно за де цу пред став ни ка ди пло мат ског ко ра, као и за децу при ја те ља Тур ске. Овом прили ком при ре ђе на је и ма ла изло жба цр те жа и пи са ма ма ли шана из Ср би је упу ће них де ци из Тур ске, а оку пље не су пе смом и игром за ба ви ли и ири шки ма лиша ни, уче сни ци про јек та Ср бија у рит му Евро пе. По ред ам ба са до ра Тур ске у Ср би ји, Ње го ве ек се лен ције Мех ме та Ке ма ла Бо за ја, ње го ве су пру ге Азре, до ма ћин све ча но сти би ла је и њи хо ва 11- го ди шња ћер ка Ла ра ко ја се, отво ра ју ћи ма ни фе ста ци ју ко ја се у Тур ској ор га ни зу је од време на Ке ма ла Ата тур ка, а ко ју је го ди не УНИ ЦЕФ про гла сио за ин тер на ци о нал ни фе сти вал, Да ро ви за ам ба са до ра и ње го ву су пру гу На ступ ири шких ма ли ша на оку пље ни ма обра ти ла на турском и срп ском је зи ку. На кра ју све ча но сти, представ ни ци ма тур ске ди пло ма ти је у Ср би ји да ри вани су и по кло ни, а пред сед ник иришког пар ла мен та Ми ро слав Ивано вић по кло нио је ам ба са до ру Бо за ју ви но и умет нич ку сли ку, уру чив ши му том при ли ком и по зив но пи смо, на шта је ам ба са дор од го во рио да ће са за до вољ ством посе ти ти Ириг. Ка ко је ис та кла ди рек тор ка Кан цела ри је за ту ри зам и кул ту ру Ама са де Тур ске у Бе о граду Дерyа По лат, ор га ни зу ју ћи пр ви пра зник по све ћен де ци, ре фор ма тор тур ског дру штва Ке мал Ата турк по твр дио је своју чвр сту во љу да тур ско друштво уве де у но ву исто риј ску По кло ни Ири жа на ам ба са до ру Тур ске Ам ба са да отво ри ла вра та за Дан де те та епо ху ко ја је, ка ко је ре че но, озна чи ла и по нов но ро ђе ње Тур ске. - Сма трам да су де ца нај бо љи за лог на ше бу дућ но сти и упра во због то га ми смо отво ри ли вра та на ше Ам ба са де са ци љем да се они ко ји ће су тра ме ња ти свет до дат но упо зна ју и од ма лих ногу на у че ле по та ма раз ли чи то сти - ис та као је ам ба са дор Тур ске у Ср би ји Мех мед Ке мал Бо зај. Сво је за до вољ ство на ступом ири шких ма ли ша на, као и по се том ре зи ден ци ји тур ског Ам ба са до ра ни је крио ни Ми рослав Ива но вић ко ји је, по зи вају ћи Ам ба са до ра да по се ти ову оп шти ну, ис та као да Ириг као сре ди ште вин ског Сре ма мо же до ста да по ну ди тур ским ту ристи ма, али и ин ве сти то ри ма. С. Лап че вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈКП "КО МУ НА ЛИ ЈЕ" И ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ Одр жа не пр ве еко ло шке игре У окви ру ма ни фе ста ци је одр жа но је так ми че ње де це основ них шко ла у раз два ја њу от па да кроз кре а тив не и за бав не игре Дан пла не те Зе мље на зив је ма ни фе ста ци је ко ја је одр жа на 25. апри ла, у ха ли ПСЦ "Пин ки" у Срем ској Митро ви ци, у скло пу про јек та пре ко гра нич не са рад ње Хрват ска - Ср би ја го ди не, а ко ји има на зив "Ства ра ње дру штва без от пада". У окви ру еко ло шке мани фе ста ци је одр жа но је такми че ње де це основ них школа у раз два ја њу от па да кроз кре а тив не и за бав не игре. Том при ли ком су се и пригод ним за бав ним про гра мом пред ста ви ле основ не шко ле, Пред школ ска уста но ва "Пчели ца" и Му зич ка шко ла Пе тар Кран че вић", Му зич ко за бави ште "Ви вак". Де ца ШО СО "Ра ди вој По по вић" из ло жи ла су сво је ру ко тво ри не, а ЈКП "Ко му на ли је" је пред ста ви ло сво ју ко му нал ну опре му за од во же ње сме ћа. Ор га ни за то ри не сва ки дашње еко ло шко за бав не мани фе ста ци је су ЈКП "Ко му нали је" и Еко ло шки клуб гра да, уз по др шку гра да Срем ска Ми тро ви ца, уста но ва кул туре, шко ла и вр ти ћа. За ме ник гра до на чел ни ка То ми слав Јан ко вић отво рио је ову ма ни фе ста ци ју и ка зао да је ве о ма ва жно нај мла ђим су гра ђа ни ма скре ну ти па жњу на за шти ту око ли не и ути ца ти на њи хо ву свест о то ме. Том На ступ Му зич ког за ба ви шта Ви вак ци љу су усме ре не и ак тив ности у окви ру одр жа не ма нифе ста ци је и пре ко гра нич ног про јек та ко ји се ре а ли зу је уз Так ми че ње по моћ сред ста ва ЕУ. Пред став ни ци свих шко ла и уста но ва из ко јих су би ли уче сни ци ма ни фе ста ци је доби ли су од ор га ни за то ра пригод не по кло не. С. Ђ. - Сл. Н.

24 24 Среда, 30. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СТО ГО ДИ НА БА ЈИ ЋЕ ВЕ Мо но гра фи ја за ју би леј ве ча ном ака де ми јом и пред- вља њем мо но гра фи је ауто- Сста ра мр Ђор ђа Цви ја но ви ћа, у Позо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић, Основ на шко ла Сло бо дан Ба јић- Па ја, обе ле жи ла је зна ча јан ју билеј: сто го ди на по сто ја ња и ра да. Ка ко је при ли ком по здра вљања бив ших, са да шњих и бу ду ћих Ба ји ће ва ца, учи те ља и на став ника, при ја те ља шко ле и пред ставни ка ло кал не са мо у пра ве ис такла ди рек тор ка Гор да на Бу румџи ја, обе ле жа ва ње јед ног ве ка по сто ја ња и ра да шко ле, предста вља нај све ча ни ји тре ну так у ње ној исто ри ји. - Уз по ро ди цу, шко ла је је дино си гур но ме сто у ко јем се упорност и на да раз ви ја ју и не гу ју. У жи вот јед не шко ле утка но је много се ћа ња о од ра ста њу и без број Препуна сала митровачког позоришта при ча из школ ских клу па ве ли ког бро ја ге не ра ци ја. У жи вот сва ке шко ле, утка ни су и љу бав и нада ње оних ко ји су ода бра ли да се ба ве про фе си јом са ко јом се спори је ста ри, са ко јом је увек могу ће би ти на из во ру мла до сти и енер ги је, ис та кла је Бу рум џи ја. Осни ва ње Ба ји ће ве шко ле, по ве за но је са осни ва њем Ка знено по прав ног до ма. По ста вља ње ка ме на те мељ ца за Ба ји ће ву озна чио је и исто ри ју школ ства у гра ду на Са ви. Школ ска згра да Пуч ке шко ле за де ча ке и де војчи це до вр ше на је у го ди ни изби ја ња Пр вог свет ског ра та, да би у го ди на ма ко је су усле ди ле, у про ме ње ним исто риј ским околно сти ма по ста ла На род на шко ла на Сај ми шту. Са пр вим да ни ма сло бо де, но си име Бран ка Ра диче ви ћа, а поне ће име На род ног обра зо ва ње Мир јана Пје вац ко ја је, хе ро ја Сло бо да на обра тив ши се присут Ба ји ћа Па је. У нову згра ду у ко јој се да нас на ла зи, школа ће се усе ли ти го ди не и од та да до на шег време на, кроз учи о нице и ход ни ке Ба јиће ве про ћи ће гене ра ци је де ча ка и де вој чи ца ко ји су, иза шав ши из своје шко ле по ста ја ли ни ма ис та кла да су вре ме про ве де но у Ба ји ће вој, приче, ма шта ња и љуба ви на ста ле у тим да ни ма и да нас од за бо ра ва скри ве не у се ћа њу на пр ви дан у шко ли и пр ви су срет са учи те љицом Ду ши цом Пе руно вић. - Же лим да вам до бри и успе шни нај ве ћи успех бу де љу ди. Ме ђу та квима Гор да на Бу рум џи ја осмех на ли цу, мир су Јо ван Ра до- је вић, Бо жи дар Бед нар, Звонко Бед нар, Три вун Ив ко вић, Си ни ша Ко ва че вић, Сло бо дан Ру жић, Бо шко Су ба шић, Го ран Рад но вић, Дра ган Ла зић, Зоран Ђо кић, Дра га на То ма шевић, као и на чел ни ца Упра ве за у ду ши и сре ћа у срцу, да за јед но тра је мо, због оних ко ји ће и су тра, баш као ми не када, се сти у клу пе на ше Ба ји ћеве, ре кла је на чел ни ца Пје вац. У име ста рих ге не ра ци ја Баји ће ва ца, пре пу ној са ли ми тровач ког по зо ри шта обра ти ли су се На ступ школ ског хо ра и Сло бо дан Ру жић, Зо ран Ђо кић и Звон ко Бед нар. Го во ре ћи о мо но гра фи ји мр Ђор ђе Цви ја но вић je ис та као да она пред ста вља по ку шај да се за ге не ра ци је бу ду ће од за бо ра ва отрг не вре ме про шло, вре ме ко је је ис пи са но сно ви ма, ра дом, љуба ви ма, али и ра то ви ма и за бо равом ко ји је до при нео да је о Баји ће вој до са да ма ло пи са но. - Овај ру ко пис ни је де ло јед ног чо ве ка, он пред ста вља аутор ски рад свих рад них љу ди ко ји су чи ни ли и сад чи не колек тив на ше шко ле, а нај ви ше оних ко ји ви ше ни су ме ђу на ма, ко ји су ути сну ли сво је пе ча те у сва ки ред ове тво ре ви не, ре као је Цви ја но вић и до дао да се нада да ће бу ду ће ге не ра ци је, са но вим и ду бљим зна њи ма до пуни ти ње го во де ло. С. Лап че вић Фо то: С. Ник шић ЗА СА ВИ ЦА ОДР ЖАН ПЕ ТИ ДАН МА ГА РИ ЦА За хвал ност истин ском ца ру жи во ти ња Лаж је да је лав цар жи во ти ња. Он је фо ли рант и џо кер, а истин ски цар је ма га рац јер по ред ја пан ске пре пе ли це ко ја је ца ри ца, је ди но ма га рац има нон плус ул тра иму ни тет ро те кле су бо те, на Спе ци јал- ре зер ва ту при ро де За са- Пном ви ца одр жан је тра ди ци о нал ни Дан ма га ри ца. Ова, пе та по реду ма ни фе ста ци ја у част жи во тиње ко ја је, ка ко је ис та као управник СРП За са ви ца Сло бо дан Си мић, ве ко ви ма уна зад пра тила и по ма га ла срем ске и ма чванске па о ре и та ко да ла не мер љив до при нос раз во ју жи во та и култу ре на овом про сто ру, као и прет ход них го ди на про те кла је у зна ку добре там бу ра шке пе сме, игре, до бре ра ки је, вина и још бо љег ма га рећег, као и па при ка ша од ман гу ли це ко јег су мно го број ним го сти ма спре ма ли ве шти за савич ки ку ва ри. Ка ко и при ли чи једној ова квој ма ни фе стаци ји, ор га ни зо ва но је и так ми че ње у ку ва њу па при ка ша, а за све за љу бље ни ке у ста ро оруж је, ове го ди не је упри ли че на и ра ди о- ни ца лу ко ва и стре ла. Ме ђу тим, нај све тлија тач ка ово го ди шњег Да на ма га ри ца ни су би ли ни ве се ли го сти, па при ка ши и там бура ши, па чак ни де ца ко ја су се не стр пљи во От кри ва ње спо ме ни ка ма гар цу ти ска ла да за ја шу укра ше не магар це, већ је дин стве ни спо ме ник ма гар цу ко јег је за ову при ли ку од пру ћа из ра дио ака дем ски вајар Вла ди мир То вић. Спо ме ник су, поред ауто ра, от кри ли Сло бо дан Си мић и проф. др Јор дан Алек сић, а ка ко је овом при ли ком рече но, овим спо ме ни ком из ра же на је не из мер на за хвал ност ма гар цу и дат до при нос по пу ла ри за ци ји ове из у зет не жи во ти ње. - Ово је је дин стве ни спо ме ник ове вр сте у Ср би ји и је дан од ретких у Евро пи. Из ра ђен је од багре ма ко ји је до бар, тврд мате ри јал, от по ран на не вре ме и ми слим да смо се на пра ви на чин одужи ли жи во ти њи ко ја је, баш као и ба грем кроз исто ри ју, по каза ла да вре ди и да је от пор на на све мо гуће не да ће са ко ји ма се су сре та ла. Као што вам је по зна то, са ма ло хра не и пуно тру да ма гар ци су по ма га ли љу ди ма, ра ди ли са њи ма и да ли нам по ред свега и сво је мле ко које је по са стој ци ма иден тич но људ ском и оту да је до бро за брон хи тис, аст му и дру ге бо ле сти, рекао је Си мић. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, др Алексић је ис та као да је ве ли ка част што је спо ме ник ор ткри вен упра во на За са ви ци ко ја као ге нет ско-ре- Три пр ва ме ста У ку ва њу па при ка ша, прво ме сто су ове го ди не по дели ле три еки пе: Чу де са од ме са из Но ћа ја, Дуб ни ца из Хрт ко ва ца и еки па Јер ковић трио из Бе о гра да. про дук тив ни цен тар већ го ди на ма чу ва и об на вља ма тич но, аутох тоно ма га ре ће ста до. Там бу ре и па при каш - Лаж је да је лав цар жи воти ња. Он је фо ли рант и џо кер, а истин ски цар је ма га рац јер поред ја пан ске пре пе ли це ко ја је ца ри ца, је ди но ма га рац има нон плус ул тра иму ни тет. За то не ћемо по гре ши ти ако ка же мо да смо овим при зна њем ода ли за хвалност истин ском ца ру, ис та као је Алек сић. С. Лап че вић Фо то: М. Ми ле у снић

25 Среда, 30. април ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 МАРКЕТИНГ Сер вис ра чу на ра, ду го го ди шње ис ку ство, пре сни ма ва ње ви део са др жа ја на ДВД или ЦД. Тел: ; Моj педиjатар Др Андрић КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ -Про да јем плац (8.005м2) са ку ћом, објекти ма и ис пу стом за ко зе, ви но гра дом, воћња ком и ли ва дом на Ли по ва чи код Ши да (при лаз са 3 стра не), или ме њам за ку ћу у Ер де ви ку. До го вор. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Казан џи лук). Тел: и Про да јем ку ћу у ули ци Ду шка Ра до ви ћа, но ва град ња, усе љи ва, не то по вр ши на ку ће 153 м2, це на по вољ на. Тел: 064/ ; 064/ Про да јем пар це лу у ин ду стиј ској зо ни у Сремској Ми тро ви ци5000 м2. Тел: 065/ Про да јем ку ћу на бре гу у Ру ми, Ав гу ста Цесар ца 3, кон фор на, уве ден гас ве ли ки плац. Тел: 064/ Про да јем њи ву у се лу, по вр ши не 63 ара у Ла ћар ку. Тел: 064/ Про да јем ју тро зе мље на глав ном пу ту Жарко вац Ру ма. Тел: 061/ Из да јем но ву са гра ђе ну ку ћу са дво риштем, 50 м2, у са мом цен тру гра да. Тел: 065/ Про да јем но ву усе љи ву ку ћу 140 м2 у Лаћар ку на Бе лој ру жи, мо же за ме на. Тел: 060/ Про да јем ви кен ди цу у Су се ку, 100 м2 рибар ско на се ље. Тел: 065/ ; 060/ Про да јем ку ћу по вр ши на око 95 м2 у Ла ћарку, на пла цу од 7 ари. Тел: 064/ Про да јем екс тра сре ђе ну ку ћу, на се ље Нико ла Те сла, но ва град ња, га ра жа, гас. Тел: 060/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку, по вр ши не 110 м2, на пла цу од 24 ара. Тел: 063/ Из да јем ком фор ну, не на ме ште ну ку ћу око 100 м2 стам бе ног про сто ра, гре ја ње на гас или чвр сто го ри во у Но вом шо ру. Тел: СТА НО ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Ве о ма по вољ но про да јем тро со бан стан 76м2 у Но вом Са ду де таљ но ре но ви ран са те ра сом, пар кин гом и га ра жом у по дру муу бли зи ни Ли ман ске пи ја це ули ца Алек се Шанти ћа 3. Тел: 064/ Про да јем стан у на се љу Орао, око 70 м2, или ме њам за стан у Но вом Са ду. Тел: 064/ Из да јем у згра ди код бол ни це јед но и посо бан, по лу на ме штен стан, при зе мље. Тел: 064/ Про да јем тро со бан стан по вр ши не 83,5м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи 48/1, при зе мље, ку па тило, вц, ку хи ња са тр пе за ри јом, оста вом заста кље на те ра са. Мо гућ ност при кљу че ња на град ски то пло вод. Тел: 064/ Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Из да јем два че тво ро соб на ста на је дан наме штен дру ги ни је. Тел: 063/ /Из да јем по вољ но дво со бан, на ме штен стан, стам бе но на се ље Ма ти је Ху ђи. Тел: 063/ Про да јем стан Ма ти је Ху ђи, по ред об да ништа 46 м2, дру ги спрат. Тел: 065/ Из да јем на ме штен стан у ули ци За на тлиј ска 28. Тел: 065/ Из да јем јед но со бан стан. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан, на ме штен стан са купа ти лом, улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: 061/ ; С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита ; Главна 218 Рума Доњи Петровци - Из да јем ма њи дво ри шни на ме штен стан ули ца Фру шко гор ска 69 у Срем ској Ми тро вици. Тел: 064/ Про да јем стан у Ма ти је Ху ђи, при зе мље 45 m2 згра да Бе ла ру жа. Тел: 064/ Про да јем стан на Ири шком вен цу 54 м2, у кру гу бол ни це. Тел: 064/ Про да јем јед но со бан стан, ули ца Вод на, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 060/ Про да јем стан 61 м2 са ЦГ, II спрат, код игра ли шта Срем, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 063/ Из да јем јед но и по со бан стан са ЦГ у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: 061/ Из да јем јед но со бан стан, Ма ти хе Ху ђи. Тел: ; 063/ По вољ но из да јем на ме ште ну гар со ње ру, од мах усе љи ва. Тел: 060/ ; 069/ ; Про да јем нов стан у цен тру гра да ( 50 м2 укњи жен, лифт, ЦГ). Це на евра. Тел: 063/ Про да јем ре но ви ран јед но и по со бан стан у цен тру гра да (I спрат, 34 м2). Тел: Про да јем тро со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи, по вр ши не 70 м2, це на евра. Тел: 069/ NA NOVOJ ADRESI HAMBURGERIJA "HAMBY" Železnička 49a Sremska Mitrovica ROŠTILJ, PILEĆE MESO, SVINJETINA... VRHUNSKI KVALITET - NISKE CENE! Dostava za narudžbe preko 500 din. Uslužno pečenje mesa. Tel: OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 30. април МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA REDOVNO ČIŠĆENJE KLIME ČUVA ZDRAVLJE I ŠTEDI STRUJU Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica 022/ Про да јем но ву гар со ње ру у цен тру гра да ( 30 м2 укњи же на, лифт). Це на Тел: Из да јем су пер нов, екс тра на ме штен стан, 40 м2, цен тар, кли ма, ЦГ, КТВ, ин тер. Тел: 064/ ; Из да јем јед но со бан, не на ме штен стан у насе љу Ни ко ла Те сла и про да јем Аква де токс опре му. Тел: 066/ ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93 4 Тел факс: и ЛО КА ЛИ -Из да јем ха лу на Во гањ ском пу ту 350м2 по год на за про из вод њу или ма га цин. Тел: 060/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор (тех нич ки пре глед у ра ду и јед но со бан стан) у Ла ћар ку. Тел: 065/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор у Малој Сла во ни ји, мо же и за ме на. Тел: 065/ Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем аутом обилe ис прав не, не ис прав не, ха ва ри сне, до евра. Тел: 069/ Про да јем Мер це дес Е у бес пре кор ном ста њу, пр ви вла сник, го ди на про из вод ње Тел: 064/ Про да јем ка ми он Мер це дес 913 но си во сти 5.5 то на. Тел: 063/ Про да јем Ре но 46 ТЛ 1100 ку би ка, про изве ден ре ги стро ван го ди ну да на, це на 400 евра. Тел:060/ На про да ју Ла да Ни ва 1,7 л, го ди на про из водње 2006., угра ђен гас (ате стирн пет го ди на), реги стро ван до сед мог ме се ца, у из у зет ном ста њу, вр ло по вољ но. Тел: 064/ Про да јем ауто при ко ли цу, про из ве де ну у Не мач кој, не ко ри шће на, ди мен зи је 112 Х 205, 750 кг, це на по до го во ру. Тел: 064/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тет но и по вољ но. Тел: 064/ Из ра да и об ра да оште ће них ка да као и све вр сте кре че ња. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре че ње, гле това ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те леви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу наре, кла вир не кар мо ни ке. нон стоп Мла ден. Тел: 021/ и 064/ Про да јем но ви је ко лор те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адресу- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њи ра че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ По треб на ме ди цин ска се стра са ис куством за не гу ста ре, не по крет не осо бе. Тел: од 8 до 15 ча со ва. -Про да јем пи ли ће жи ве и уре ђе не. Тел: Про да јем очу ва на ин ва лид ска ко ли ца и ма ши ну за ко ба си це. Це на по до го во ру. Тел: 066/ Про да јем ора ни ју за маст и ма њи двосед, це на по до го во ру. Тел: 066/ Про да јем ме тал ни ча мац, при ко ли цу за ча мац и пен ту То мос 10 кс. Тел: 064/ Про да јем очу ван по ло ван на ме штај, хитно. Тел: 060/ Про да јем ја ри ће и пра си ће. Тел: 069/ Сву да по ђи те у мој Ер де вик до ђи те, да пи је те до бро ви но и да пе ца те за Ер де виком је ца те. Пан си он Ке ти и зи ми и ле ти. Тел: 064/ ; OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Vladimira Matijevića 106 (u krugu starog Poljostroja), Sremska Mitrovica

27 Среда, 30. април МА ЛИ ОГЛА СИ На осно ву од лу ке Управ ног од бо ра Оп шта зе мљо рад нич ка за дру га Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б рас пи су је: РА ЗНО - Про да јем ма гич ну тра ву ко ја ле чи не плодност код брач них па ро ва. Тел: 061/ Про да јем фри жи дер ком би но ва ни Бе ко. Тел: ; 064/ Про да јем бу ков па при каш на па ле ти. Тел: 063/ Про да јем уга о ну гар ни ту ру са фо те љом. Тел: 062/ и МАЛИ ОГЛАСИ 022/ О Г Л А С О дру гој усме ној јав ној про да ји рас хо до ва них основ них сред ста ва: РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та, EL-RO UMY COM PANY d.o.o., Стоја на Чу пи ћа бб, Са лаш Но ћај ски, утвр ђе но је ре ше њем број /2014-X од год. да за пред мет ни про је кат, по стро је ње за скла ди ште ње и трет ман нео па сног от па да (рас кла па ње и де мон та жа во зи ла) на ка та стар ској пар це ли бр.209 к.о. Са лаш Но ћај ски у ули ци Сто ја на Чу пи ћа бб у Са ла шу Ноћај ском, је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По крајин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре дине у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про цени ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). Пред мет про да је: 1. Рас ту рач ми не рал ног ђу бри ва (Ци клон), ка па ци те та 1500 кг, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 2. Се тво спре мач (кри млер), се тво спре мач је тро крил ни у рад ном ста њу, почет на це на ди на ра 3. Се тво спре мач (кри млер), се тво спре мач је тро крил ни у рад ном ста њу, почет на це на ди на ра 4. Др ља ча че тво ро крил на, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 5. Др ља ча че тво ро крил на, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 6. Плуг че тво ро бразд ни, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 7. Ва љак пе то дел ни глат ки, не ис прав но ста ње, по чет на це на ди на ра 8. Кул ти ва тор за ше ћер ну ре пу, кул ти ва тор је ше сто ред ни у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра 9. Ли ни ја за ше ћер ну ре пу Ма је ви ца, у рад ном ста њу, по чет на це на ди на ра Го ре на ве де не при кључ не ма ши не се про да ју у ви ђе ном ста њу без пра ва на на кнад ну ре кла ма ци ју. При кључ не ма ши не се мо гу по гле да ти у еко ном ском дво ри шту ОЗЗ Срем Ин ђи ја, Вој во де Пут ни ка 12 б у пе ри о ду од до у вре ме ну од 08 до 14 са ти. Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на са по чет ком у 10 са ти у управној згра ди ОЗЗ Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б пр ви спрат. Пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја упла те де по зит од 10 % од по чет не це не ( на бла гај ни ОЗЗ Срем Ин ђи ја или на те ку ћи ра чун ). Јав но над ме та ње - про да ју спро во ди ко ми си ја ОЗЗ Срем Ин дји ја ко ју име ну је ди рек тор. Уче сник јав ног над ме та ња ко ји по ну ди нај ви шу це ну, би ће ко на чан ку пац. Ку пац је у оба ве зи да на из ли ци ти ра ну це ну пла ти ПДВ. По за вр шет ку над ме та ња де по зит се вра ћа, осим ко нач ном куп цу, ко јем се тај износ од би ја од из ли ци ти ра ног из но са. Ку пац је ду жан да за кљу чи Уго вор о купо про да ји у ро ку од 7 (се дам) да на од да на ли ци та ци је, у про тив ном се сма тра да је од у стао од по ну де. По рез на пре нос ап со лут них пра ва сно си ку пац. Сва бли жа оба ве ште ња и ин фор ма ци је у ве зи огла са мо гу се до би ти у просто ри ја ма Оп ште зе мљо рад нич ке за дру ге Срем Ин ђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б или на те ле фо не 022/ и 022/ На осно ву Од лу ке Управ ног од бо ра ПСЦ ПИН КИ број 162/1 до не те на седни ци одр жа ној год, ПСЦ ПИН КИ Срем ска Ми тро ви ца. Про да ја до ба ра SMS na broj Mail: Dežurna služba Ауто мо би ла мар ке Vol gswa gen pas sat, Ре ги стар ске озна ке: SM 013 PZ; Годи на про из вод ње : 1991.; Рад на за пре ми на:; 1588 cm³; Сна га мо то ра 59 kw; Бо ја ОМ БЕ ЛА; Ре ги стро ван до На по ме на, Ли ци ти ра се ауто мо бил мар ке Vol gswa gen pas sat. Уче сни ци ли ци та ци је треба да упла те де по зит у ви си ни од 5000,00 ди на ра а ко ји ула зи уз ли ци ти ра ну це ну. Ли ци ма ко ја ни су до би ла на ли ци та ци ји де по зит се вра ћа, сем ли ци ма ко ја сво јом во љом од у ста ну у то ку по ступ ка ли ци та ци је. Пра во уче шћа има ју сви за ин те ре со ва ни фи зич ка и прав на ли ца која су упла ти ла де по зит на ра чун код упра ве за тре зор. При ја ва фи зич ког ли ца са др жи: 1.име и пре зи ме са име ном јед ног од ро ди те ља; 2.фо то ко пи ју или очи та ну лич ну кар ту; 3.адре су пре би ва ли шта и кон такт те ле фон; 4.до каз о упла ти де по зи та; 5.број ра чу на за вра ћа ње де по зи та; При ја ва прав ног ли ца са др жи: 1.на зив прав ног ли ца, ПИБ и ма тич ни број; 2.до каз о за кон ском за ступ ни ку прав ног ли ца; 3.фо то ко пи ја из во да АПР; 4.по себ но овла шће ње за за сту па ње на ли ци та ци ји; 5.до каз о упла ти де по зи та; 6.број ра чу на за вра ћа ње де по зи та. Ли ци та ци ја ће се оба ви ти усме ним над ме та њем у про сто ри ја ма ПСЦ ПИН КИ го ди не у 10 ча со ва. За бли же ин фор ма ци је сви за ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти на те ле фон 022/ ПСЦ ПИН КИ Ди рек тор Љу бо мир Вуј чић

28 28 КУЛТУРА Среда, 30. април МИ ТРО ВАЧ КИ МУ ЗИ ЧА РИ У РОК ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈИ ВОЈ ВО ДИ НЕ (4) " e" С Гру па "Абра ка да бра" рем ско ми тро вач ки бенд "Абра ка да бра" је по чео са ра дом го ди не, у по ста ви: Сло бо дан Пе тро вић Бобан (бас ги та ра), Дра ган Не бри гић (буб ње ви, вокал), Ми лан Про коп (клави ја ту ре) и Ми лан Да видо вић (ги та ра). Де би то вали су у дис ко те ци град ског хо те ла "Сир ми јум", да би пр ве зна чај ни је на сту пе има ли, у Но вом Са ду, као пред гру па по зна тим саста ви ма "По след ња игра леп ти ра", "Пи ло ти" и "Дивље ја го де". У но во сад ском по зо ри шту "Бен Аки ба" су одр жа ли свој пр ви со листич ки кон церт. Од са мих по че та ка су би ли аутор ски бенд поп ори јен та ци је. Зна ча јан до га ђај за ову гру пу је пред ста вљао дола зак пе ва чи це Ри ал де Ка дрић, по зна те глу ми це из фил мо ва "Лу де го ди не" и "Жики на ди на сти ја". По што су већ има ли при пре мљен ма те ри јал, по сле не ко ли ко про ба ула зе у сту дио Ен ца Ле си ћа и сни ма ју ал бум Да зга зим дан (1988). Био је то пр ви ал бум јед не митро вач ке гру пе уоп ште. Међу че ти ри ком по зи ци је ко је је от пе ва ла Ри ал да, уз на слов ну, би ла је и об ра да чу ве ног хи та гру пе "Ман фред Ман", Pretty Fla min go. Те две ну ме ре ће поста ти ве о ма по пу лар не, а група "Абра ка да бра" је, по из ласку ал бу ма, одр жа ла не ко лико кон це ра та и на сту па ла на "Хи ту 202" у бе о град ском До му омла ди не. Као пред гру па, сви ра ће на кон цер ти ма Ср ђа на Мар ја нови ћа и "Га ра вог со ка ка", по јављи ва ти се на ра ди ју и ТВ, па и у по пу лар ним еми си ја ма Ми лова на Или ћа Ми ни мак са. По сле рас па да Ју го сла ви је и "Абрака да бра" пре ста је да по сто ји: Дра ган од ла зи у Аме ри ку, Риал да у Лон дон, Бо бан ра ди у сту ди ју "Оли вер", Ми лан Прокоп не ко вре ме сви ра са Рамбом Ама де у сом, а Да ви до вић са Ацом Лу ка сом. По чет ком де ве де се тих го дина, Бо бан Пе тро вић је оку пио но ву еки пу му зи ча ра са ко јом ће сви ра ти све до НА ТО агреси је (1999). У њој су још би ли: пе вач Зо ран Ћи рић, кла ви јату ри сти Игор Ашта ков ски и Го ран Си мић, буб њар Бог дан Ку змић и пра те ћи во ка ли Са ња Со ла ре вић и Мили ја на Ни ко лић, ка сни је по зна та опер ска пе ва чица. Ка ко у Илу стро ва ној ен ци кло пе ди ји рок му зи ке у Вој во ди ни беле жи њен аутор Бо го мир Боги ца Ми ја то вић, ова гру па је углав ном на сту па ла на ху ма нитар ним кон цер ти ма, са по знатим му зич ким име ни ма (З. Чолић, "Ри бља чор ба", "Кер бер", "Вам пи ри", "Га ра ви со как", Бојан Ми ла но вић). Ка сни је, углав ном сви чла но ви не ка дашње ми тро вач ке гру пе "Абра када бра" су оствари ли успе шне ка ри је ре: Драган је док то рирао елек тро техни ку и у Хо ливу ду има прива тан сту дио, Пе тро вић, Про коп и Да ви до вић су се про фе си о нал но бави ли му зи ком, Риал да Kадрић је нови нар ка BBC, Ми лија на Ни ко лић пе ва у Ми лан ској ска ли, Сид не ју и дру гим опер ским ку ћа ма. За Дра га на Шивољ ског Да га ју са ста вљач Рок енци кло пе ди је Б. Мија то вић ка же да је "ве ро ват но нај значај ни ји ло кал ни аутор". Пр ву акустич ну ги та ру је до- Дра ган Ши вољ ски био при кра ју основне шко ле, као средњо шко лац био члан ре про дуктив ног са ста ва "Тро тил", да би по сле од слу же ња вој ног ро ка, 1985, ра дио са гру пом "Ру жа". Та да је и сни мио шест сво јих ком по зи ци ја, ко је су углав ном еми то ва не на ло кал ном ра ди ју. Ка да по чет ком ра та на просто ри ма бив ше Ју го сла ви је "Ру жа" пре ста је да по сто ји, Шивољ ски је на ста вио са ком по нова њем и од на сту пао као со ли ста. Ра дио је под ути ца јем Ми ли ја на Ни ко лић Ри ал да Ка дрић свог ве ли ког узо ра Ле о нар да Ко е на, пи шу ћи љу бав не и анга жо ва не пе сме. Ипак, рет ко се по ја вљи вао, углав ном на књижев ним ве че ри ма. Тек ће, 1997, са тро ји цом ло кал них му зи ча ра сни ми ти свој пр ви ал бум, ко ји из ла зи фе бру а ра го ди не, у из да њу дис ко граф ске ку ће "Ре но ме" из Би је љи не. Ал бум је на зван По ноћ ни екс прес, како се зва ла и гру па, ма да је иза чи та вог про јек та ста јао Да га ја као аутор му зи ке, тек сто ва и аран жма на. По што се По ноћ ни екс прес по ја вио уочи НА ТО агре си је, про мо ви сан је тек по пре станку бом бар до ва ња. За че тири нај по зна ти је ком по зи ције (Мо ја вер на љу бо, Ви но и Брамс, Кри ви што смо би ли жи ви, Пе де се те) ура ђе ни су спо то ви, ко ји су еми то ва ни на мно гим ТВ про гра ми ма, док је Ши вољ ски го сто вао на ви ше ра дио ста ни ца у Бе о гра ду и Вој во ди ни. Оно што је ва жна од ли ка ње го вих пе са ма је да има ју иде ју, да их од ли кује аутен тич но, ме лан хо лич но рас по ло же ње (ах, та рав ни ца!) и пе чат ауто ра та лен то ва ног за стих и ри му. (Д. Штр бац, "ТВ ре ви ја"). Го ди ну да на по сле овог ал бума, под истим на зи вом, Дра ган Ши вољ ски је об ја вио и књи гу пе са ма, а од го ди не пи ше ис кљу чи во сти хо ве по све ће не ре ли ги ји. На рав но, за њих компо ну је и му зи ку, углав ном ет но или пра во слав ног усме ре ња. На сту па под умет нич ким именом Ни ко лај. (Крај фељ то на) Д. По зна но вић СЕ ЋА ЊЕ НА ПРОФ. МИР КА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА ( ), У свом до му, у Ши ма нов цима, баш на Ве ли ки пе так, ка да и Исус Хри стос, ти хо, у кру гу сво је по ро ди це, ис пустио је пле ме ни ту ду шу проф. Мир ко Ђор ђе вић, наш дра ги су гра ђа нин и осо ба са ко јом се мо гла по пи ти ка фа и увек ле по ди ва ни ти о свим ово зе маљ ским те ма ма. Жи вео је скром но, окружен по ро ди цом, ком ши ја ма и хи ља да ма књи га, а сво је ве ли ко зна ње не се бич но је, го ди на ма, пре но сио ђа цима и сту ден ти ма, чи та о ци ма сво јих књи га, као и у до маћим и стра ним ча со пи си ма ши ром све та. Ве ли ком бро ју пи са них, ра дио и ТВ ме дија, го ди на ма уна зад, дао је без број ин тер вјуа. Успе вао је да у сво јим јав ним на ступи ма увек про на ђе пра ве речи ра зу ма, об ја шња вао смисао жи во та кроз уз ви ше не и пле ме ни те иде је и ја сно ука зи вао на сва ко друштве но зло. Го во рио је да тре ба жи ве ти и изгра ђи ва ти ху ма ну зајед ни цу, ство ри ти дух искре но сти и то ле ранци је, јер је ди но та ква она има шан се у бу дућно сти. Ње гов ства ралач ки опус је огро ман и ра зно вр стан, а об ја вљена де ла ће се још ду го про у ча ва ти на нај ви шем ака дем ском ни воу и изван на ше зе мље. Као наш су гра ђа нин, проф. Мир ко, или јед ностав но чи ка Мир ко, увек је био спре ман да по мог не када су у пи та њу Ши ма нов ци. Ни је пра вио раз ли ку из ме ђу свог се ла и бли ста вих европских гра до ва, ши ма но вач ких си ро ма шних па о ра и чу ве них про фе со ра са Сор бо не, из ме ђу Мир ко Ђор ђе вић и Ђор ђе Ћир ко вић на књи жев ној ве че ри у Вој ки (2013) скром не књи жев не ве че ри локал них срем ских пи са ца у селу Вој ка и по зна тих свет ских ауто ра у кри стал ним дво ра нама ши ром Евро пе, ма ле ног парка на рас кр шћу Ши ма но ва ца и пре ле пог Бу лоњ ског пар ка... Јер, он је при па дао ов де и до ка зао сви ма да се зна ње и обра зова ње мо же и те ка ко ши ри ти и из ма ле них Ши ма но ва ца. Про фесор Мир ко Ђор ђе вић, да је хтео и же лео, мо гао се на ста ни ти би ло где на ку гли земаљ ској, али ипак је остао ов де, ме ђу нама. Због то га му ВЕ- ЛИ КО ХВА ЛА. Са да је до шло вре ме да се и ми ње му оду жи мо. Пре не ко ли ко да на, на Ла за ре ву су бо ту - Вр би цу при су ство вао је проф. Мир ко Ђор ђе вић служби у ме сној цр кви Све тог Нико ле и са не скри ве ном ра до шћу по нео звон це и вр бо ву гран чи цу за сво ју уну ку Ма шу. Са мо пре де се так-пет на ест да на се де ли смо у ње го вом дво ри шту, ис пред ку ће, ту мачи ли по пис Ши ма но ва ца из 18. ве ка и раз ми шља ли о из да вању књи ге. Те ма за раз го вор је увек би ло мно го, а вре мена ма ло и тих сат-два увек ми про ле ти у тре ну. На ра стан ку ме је са ве то вао да на ста вим са ску пља њем гра ђе, али већ вид но умо ран по здра вио ме је и ушао у ку ћу. Ни је про шло ни ми нут, та ман сам се за те као на ка пи џи ку, кад чух про фесо ров глас: - Ђор ђе, ево ти ова књи га, про чи тај, би ће ти од ко ри сти! Књи гу још увек чи там, и већ са да ви дим да сте у пра ву, али жао ми је што не ћу има ти с ким да утвр дим гра ди во, дра ги профе со ре Мир ко. Не ка вам је ла ка срем ска зе мља и по чи вај те у ми ру пра вед ни ка! Ђор ђе В. Ћир ко вић

29 Среда, 30. април КУЛТУРА 29 ЗА ВИ ЧАЈ НА АР ХЕ О ЛО ШКА ЗБИР КА У ШИ ДУ j j О д 1. ја ну а ра ове го ди не у окви ру На род не би бли о- те ке "Си ме он Пи шче вић" у Ши ду на ла зи се и за ви чај на ар хе о ло шка збир ка, ко ју чи ни око пред ме та, нај ве ћим де лом са ар хе о ло шког ло ка лите та Гра ди на на Бо су ту. Ма њи део ма те ри ја ла по ти че са ло кали те та Ли це у Ер де ви ку и Бељња ча у Ши ду. Та ко ђе, у оквиру збир ке се на ла зи и од ре ђен број пред ме та ко је су на ши сугра ђа ни по кла ња ли збир ци. Основ на де лат ност за ви чајне ар хе о ло шке збир ке је сте са ку пља ње, чу ва ње, об ра да и пре зен та ци ја ар хе о ло шких на ла за са те ри то ри је оп шти не Шид. У том по слу збир ка има по др шку и од лич ну са рад њу са над ле жним му зеј ским уста нова ма - Му зе јом Сре ма у Сремској Ми тро ви ци и Му зе јом Војво ди не у Но вом Са ду. У скла ду са пред ло же ним пла ном ра да збир ке за го ди ну, На род на би бли о те ка "Си ме он Пи шче вић" је кон кури са ла за сред ства код ре сорног ми ни стар ства, По кра јинског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње АПВ и Оп шти не Шид. За хва љу ју ћи то ме, би бли о те ци су одо бре на сред ства за ре а ли за ци ју че тири про јек та. На кон две де цени је штам па ће се нов ка та лог ар хе о ло шке збир ке Гра ди на на Бо су ту. У ње му ће, у складу са мо дер ним тен ден ци ја ма у му зе о ло ги ји и на осно ву нај нови јих ре зул та та ис тра жи ва ња у ар хе о ло ги ји, би ти пред ста вљен овај ло ка ли тет, нај зна чај ни ји на ла зи и уоп ште зна чај Гра дине за про у ча ва ње про шло сти овог ре ги о на и, на кра ју, це ле ју го и сточ не Евро пе. Дру ги про је кат је сте пре зента ци ја ар хе о ло шке ба шти не општи не Шид. Ка ко је ар хе о ло шка збир ка у Ши ду фор ми ра на ре латив но ка сно, тек кра јем 1980-их го ди на, ве ли ки број на ла за прона ђе них на те ри то ри ји ове општи не је пре дат на чу ва ње над- Ар хе о ло шка збир ка у ку ћи Вла де Тру ми ћа Ра до ван Сре мац ле жним му зе ји ма у Ср би ји, Хрват ској и Аустри ји. Ре а ли за цијом про јек та би ће об ра ђе ни сви до са да шњи ар хе о ло шки на ла зи и ло ка ли те ти на овом про сто ру, и на је дан на уч но-по пу ла ран на чин пред ста вље ни јав но сти. Пре о ста ла два про јек та се од но се на област исто ри је. За хва љу ју ћи оп штин ским сред стви ма, пу бли ко ва ће се књи га Је вре ји у Ши ду. Ово де ло има за циљ упо зна ва ње стручне јав но сти и за ин те ре со ва них чи та ла ца о де мо граф ским прили ка ма у Ши ду, као из ра зи то мул ти ет нич кој сре ди ни. Об јављи ва њем књи ге би се, најпре, са чу ва ли и ова ко оскуд ни из во ри за исто ри ју је вреј ске за јед ни це у Ши ду, као ви ше веков ног чи ни о ца у раз во ју ме ста и око ли не. Та ко ђе, чи та о ци ће се упо зна ти са исто ри ја том ове за јед ни це, ње ним од но си ма са дру гим на ци о нал ним за јед ница ма у ме сту, за тим са род бинским и со ци јал но-еко ном ским ве за ма из ме ђу Ши ђа на и околи не. Оно што је из у зет но битно, до ку мен то ва ни су до ка зи о по сто ја њу јед не за јед ни це ко ја је у то ку ра та пот пу но уни штена и да нас ско ро за бо ра вље на. Дру ги про је кат је "Пре зента ци ја ар хив ске кар то граф ске гра ђе Ши да го дине", ко ја ће об у хва ти ти 16 војних и ка стар ских ка ра та гра да и окол них на се ља из тог пе рио да. Пред ста вља њем ове карто граф ске гра ђе, уз де таљ на об ја шње ња, као и на во ђе њем исто риј ског кон тек ста, на једно ста ван на чин би се при казао на ста нак Ши да и окол них ме ста. Та ко ђе, ис пра тио би се ур ба ни стич ки раз вој Ши да од пр во бит ног на се ља, пре ушора ва ња, па до фор ми ра ња савре ме ног гра да то ком че твр те де це ни је 20. ве ка. За тим, развој и рас по ред ко му ни ка ци ја (пу те ва), про ме на ре ље фа итд. За ви чај на ар хе о ло шка збирка при На род ној би бли о те ци "Си ме он Пи шче вић" у Ши ду на ста ви ће оба вља ње сво је делат но сти у скла ду са стра те гија ма у кул ту ри, по тре ба ма саме збир ке, као и фи нан сиј ском по мо ћи над ле жних уста но ва. Тре нут но се за вр ша ва усе љава ње збир ке у но ве про сто рије, ко је је нам је Оп шти на Шид до де ли ла на кон на ло га ре сорног ми ни стар ства да се ар хео ло шка збир ка исе ли из Га лери је сли ка "Са ва Шу ма но вић". Про сто ри је у не ка да шњој ку ћи Вла де Тру ми ћа су при ла го ђе не му зеј ској де лат но сти, а то је у овом слу ча ју чу ва ње и об ра да ар хе о ло шког ма те ри ја ла. Ра до ван Сре мац Foto galerija СТИХОМ И СЛИКОМ КРОЗ СРЕМ Красно је јутро У Фрушкој Гори, Кад с' иза брега Сунце помоли. Високи брези Румене с' красно, Кроз гране сунце Блиста се јасно. Јутрена роса На цвећу шарном, Ко бисер трепти Пред сунца зраком... (1853) Милица Стојадиновић Српкиња Душан Тадић: Lilioceris lilii (Фрушка гора)

30 30 Среда, 30. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА - SM JAZZ & BLU ES SPRING FEST Пра зник џе за и блу за Срем ска Ми тро ви ца је мину лог пет ка и су бо те, 25. и 26. апри ла, би ла до ма ћин уче сни ци ма тра ди ци о нал ног, де ве тог по ре ду, Фе сти вала џе за и блу за или зва нично SM JAZZ & BLU ES SPRING FEST-а. Овај фе сти вал је током два да на тра ја ња оку пио не ко ли ко вр сних бен до ва из гра да до ма ћи на и дру гих градо ва, али и мно го по што вала ца му зи ке ове вр сте. Пр вог да на фе сти ва ла насту пио је ов да шњи бенд The Gam bler si ко ји ма је упра во тај на ступ био, на не ки начин, и про мо ци ја ком пакт диска при пре мље ног по во дом три де це ни је ра да ан сам бла. The Gam blers Na ked Та ко ђе, по том је усле дио наступ Не на да Мr. Swag ger Zlata no vi ća, као и Макс Ко че товог квин те та. Дру гог да на фе сти вал, насту пи ли su "Cross road" група Сред ње му зич ке шко ле Пе тар Кран че вић, Na ked и Blue Fa mily. Фе сти вал je зва нич но потво ри ла Ма ри ја Ву ру на, члан Град ског ве ћа Срем ске Ми тро ви це за кул ту ру и инфор ми са ње. Тра ди ци о налну џез - блуз ма ни фе ста цију организoвао је Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март" под по кро ви тељ ством гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ма рин Ма ри ја Ву ру на отво ри ла фе сти вал Ба ле но вић, умет нич ки дирек тор овог фе сти ва ла ка зао је у су срет фе сти ва лу да је Cross road не дав ни фе сти вал ски на ступ The Gam bler sa, ко ји ове годи не сла ве ју би леј 30 го дина по сто ја ња, пре про мо ци ја њи хо вог но вог ЦД-а, а он ће ка сни је би ти и зва нич но промо ви сан. За ди рек то ра "Сир ми ју марта" Пе тра Са мар џи ћа ор гани за ци јом SM JAZZ & BLU ES SPRING FEST-а да је се пре све га по др шка му зи ча ри ма и бен до ви ма. По себ но је значај но, ре као је Са мар џић на ком фе рен ци ји за но ви на ре, што је ове го ди не укљу чен у про грам и омла дин ски са став - мла ди из џез кла се Мyзичке шко ле "Пе тар Кран че вић". Овај фе сти вал је зна ча јан за по бољ ша ње ов да шње уметнич ке и му зич ке сце не, сматра ју ор га ни за то ри фе сти вала. С.Ђ. - М.М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА - СА СМО ТРЕ ФОЛ КЛОР НОГ И МУ ЗИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА Игре и пе сме свих кра је ва Ср би је Смо тра му зич ког ства ра лаштва Гра да Срем ска Митро ви ца одр жа на је 27. априла, а на њој је уче ство ва ло у ка те го ри ји деч јег уз ра ста два хо ра, 11 деч јих фолклор них гру па и то : шест у мла ђем уз ра сту, је дан у у ка те го ри ји из вор ног ства рала штва и че ти ри у ста ри јем уз ра сту. У ка те го ри ји од раслих уче шће су узе ле че ти ри гру пе и то две у ка те го ри ји из вор ног ства ра ла штва и две у ка те го ри ји ко ре о гра фи саног фол кло ра, са оп шти ли су из Уста но ве за не го ва ње култу ре "Срем" ко ја је ор га ни зова ла ову смо тру. На По кра јин ску смо тру хоро ва ко ја ће се одр жа ти у Бач кој То по ли 11. ма ја, пласи ра ли су се хо ро ви ОШ Слобо дан Ба јић Па ја и Цен тра за кул туру Сир ми ју март. За Зон ску смо тру деч јег фол клор ног ства ра ла штва Сре ма ко ја ће би ти одр жана у Срем ској Митро ви ци 18. ма ја, иза бра ни су: КУД Из вор Вра њаш - Ман ђе лос са игра ма из За пад не Ср би је, КУД До си теј Об радо вић Гр гу рев ци са игра ма из Шу мади је. У ка те го ри ји ста ри ји уз раст за ви ши ранг так ми чења пла си ра ли су се Цен тар за кул ту ру Сир мију март фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић са игра- Фол клор има по што ва о це ма из Шу ма ди је, Дру штво за не го ва ње укра јин ске кул туре Ко ло меј ка са про гра мом "Чо бан ске игре", Цен тар за култу ру Сир ми јумарт Фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић са ко ре о гра фи јом Се ден ћа у Краји ште сплет пе са ма и ига ра ју го и сточ не Срби је. У ка те го ри ји из вор но ства рала штво на зонску смо тру иду: МКУД Срем са Фриш чар дашом ма ђар ском игром из Сре ма. У ка те го ри ји од ра слих за зонску смо тру из вор ног ства рала штва од ра слих, ко ја ће се одр жа ти 31.ма ја у Пе ћин цима, иза бра но је Дру штво за не го ва ње укра јин ске кул ту ре Ко ло меј ка. За зон ску смотру му зич ко фол клор ног ства ра ла штва (ко ре о гра фи је) од ра слих, ко ја ће се одр жати 31. ма ја у Ста рој Па зо ви, иза бран је Цен тар за кул туру Сир ми ју март фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић, са оп шти ли су из Уста но ве за не го ва ње кул ту ре Срем која је би ла ор га ни за тор Смо тре му зич ко-фол клор ног ствара ла штва за де цу и од ра сле гра да Срем ска Ми тро ви ца. Се лек то ри смо тре би ли су Да ја на Ко стић ко ре о граф, Теа Га шпар те о ре ти чар музич ке умет но сти и Еди Тајм МА ет но му зи ко лог. С. Ђ. - Сл. Н.

31 Среда, 30. април Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни же це не и ре про грам ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца и ове го ди не сво јим по тро ша чима омо гу ћа ва пла ћа ње ра чу на за гас у два де ла. Пр ви део од 65 од сто пла ћа се по до спе ћу ра чу на, до 17. у ме се цу, а дру ги део од 35 од сто на кон шест ме се ци, без ка ма те. Ре про грам се од но си на ра чу не за де цем бар, ја ну ар и фе бру ар ме сец. ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА КАТЕГОРИЈА БЕЗ ПДВ-а СА ПДВ-ом ДОМАЋИНСТВА 45,72 ДИН/СМ 3 49,38 ДИН/СМ 3 ПРИВРЕДА 42,42 ДИН/СМ 3 45,81 ДИН/СМ 3 СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА OBLIKO- VATI KAMEN KAZEIN- SKA VUNA (TRG.) STARIJI VOZAC F1 MARIO "RENIJUM" OTPORNE PREMA BOLE- STIMA EFEKTNA POBEDA U BOKSU SVIRAC KLARI- NETA PESMA ŽELJKA JOKSI- MOVICA "ELECTRO- NIC NULL DETECTOR" KOMPO- ZITOR, MORIKONE NAKIT ZVUCNI SIGNALNI UREÐAJ VASPITNI ZAVOD U STAROM RIMU FRAN- CUSKI GLUMAC, ŽAK "NEPER" PEVACICA SA SLIKE DRUGI NAZIV ZA TROJU SOLI VINSKE KISELINE ВО ДО РАВ НО: 1. ЗА ЈЕД НО СА 7 И 40 ВО ДО РАВ НО: ПР ВИ МАЈ, 13. Страно му шко име, 14. Спорт ски пр вак, 16. Дра га, за тон (мн.), 17. Стра но женско име, 18. Град у Ира ну, 20. Је зе ро у Фин ској, 21. Псе у до ним пе ва ча Дра га на Ко ји ћа, 22. Мај стор ко ји пра ви бу рад (мн.), 24. Кра ће име Оти ли ја, 25. Воћ ке на др ве ћу, 26. Дру го име Ер не ста Ге ва ре, 27. Лич на за ме ни ца, 28. Но во ро ђен че, 29. Ду бо ки жен ски глас, 30. Хи ља ди ти део (мн.), 31. Сео ско под руч је, 32. Ма ли ртић, 34. Му шко име Алек сан дар, 35. Вр ста мор ске ри бе (мн.), 34. Стра но жен ско име, 38. Ан тун На лис, 39. Сул та но ва прат ња, 41. Је дан од кон ти не на та. УС ПРАВ НО: 1. Ко ји је пре ко ме ре, 2. Коц кар ски ре кви зит, 3. Пр ва киња све та на 1500 м, Аре га ви, 4. Жен ско име Зин ка, 5. Бив ши фран цу ски те ни сер, Ја ник, 6. Про сто ри ја за ка ле ње, 7. Озна ка за преч ник, 8. Уз вик чу ђе ња, 9. Дво ро ви, песн., 10. Пор ту гал ски фуд бал ски ин тер на ци о на лац, 11. Ре ка у Ру му ни ји, 12. Гра на ма те ма ти ке, 15. Вр ста чам ца, 19. Ис ту ре ни део коп на у мо ре (мн.), 22. Из ди за ње ни воа мо ра, 23. Име пр ве же не по Би бли ји, 25. Ла тин ски пре фикс, ра ди фор ме, 26. Део но ге у пре ги бу, 28. Зад њи ца, лич ни из раз, 29. Се о ска под руч ја, 30. Зе мљо рад ник у Вој во дини, 31. Окућ ни ца (турц.), 33. Оно ма то пе ја зву ка тру бе, 35. Ин сект сли чан пче ли (мн.), 37. Ано До ми ни (скр.). Са ста вио: Т. Зе ман JUNAKI- NJA EMILI BRONTE, DŽEJN "TRIAD EXOTIC ANIMAL RESCUE" "MOTOR" NAUKA O UPOTREBI ROBOTA "ŠABAC" KARTO- GRAFI PESNIK POPA SIVOCA (MN.) SPUTAVATI U NECEMU (FIG. IZR.) NAPAD "SYSTEM MANAGER MANUAL" UPITNA ZAMENICA VRSTA JELA OD JAJA IMAGI- NARNA JEDINICA ENGLESKI PISAC "OBIM" VAŽAN ZACIN "TESLA" MANJE NEBESKO TELO Ž. IME "VOJNI EKSPE- DITOR" "IRIDIJUM" ITALI- JANSKA PEVACICA ANA LAPONAC OPRAVKA SLOV. TR- GOVINSKI LANAC KRŠTA- VANJE (GRC.) "PERU" BEŽANJE OD STVAR- NOSTI IZRAÐUJU KISTOVE SKUP FIZ. AKTIVNOSTI 1. I 3. VOKAL PISAC PREVO "KIKINDA" RECNI RIBAR SKELE- DŽIJA ZIMSKI SPORT ITALI- JANSKE NOVINE NEJAK PEVACICA LEJLA IME ZIDANA DRŠKA NA VIOLINI "HEKTAR" PAMET BIVŠI FUD- BALER, IVIC "LITAR" KOLEKTOR (EL-TEH.) ITALI- JANSKI VAJAR, MARINO СУДОКУ TRG U PARIZU PRATITI "RADIO KLUB" ŽENA KOJA PRAVI TORBE STARO- GRCKI PESNIK "URAN" VRSTA BUNARA (MN.) ВИЦЕВИ Га та ра ка же же ни: - Кар те по ка зу ју да ће вам муж уско ро умре ти! - То знам! А шта ка жу кар те, хоће ли би ти ис тра ге? Муж до вео же ну код док то ра. По сле ру тин ског пре гле да, док тор ка же: - Си ту а ци ја је те шка, мо ра ће да остане у бол ни ци. - Ре ци те ми за ко ли ко ће оздра ви ти? - За 500 евра!

32 32 Среда, 30. април ТРИ И ПО ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ШИД ПРО ЈЕК ТА У дру штву нај бо љих Мо сто ви, пу те ви, сто ти не ки ло ме та ра во во до вод не и ка на ли за ци о не мре же, сто ти не хи ља да ква дра та стам бе ног и по слов ног про сто ра и низ дру гих гра ђе вин ских обје ка та бли ста ва је по слов на ре фе рен ца Шид про јек та Мр Јосип Логарушић директор "Шидпројекта" ЧЕСТИТАМО ПРВОМАJСКЕ ПРАЗНИКЕ! Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица ид про јект јед на од во де- про јек тант ских фир ми Шћих у ре ги о ну, обе ле жи ла је не дав но три и по де це ни је ра да и по стоја ња. Тим по во дом је мр Јо сип Ло га ру шић, ду го го ди шњи дирек тор овог ре спек та бил ног шидског пред у зе ћа про шлог пет ка на при год ној све ча но сти у Ши ду уго стио број не по слов не парт нере, рад ни ке и пен зи о не ре и дру ге са рад ни ке и при ја те ље ове ку ће. Пе де се так ин же ње ра и тех нича ра Шид про јек та, од ко јих је ви ше од 30 са ли цен ца ма Ин жењер ске ко мо ре Ср би је, тог да на су за и ста има ли шта да сла ве. Јер, осим из ра де про је ка та раз ли читих вр ста и сту ди ја, усва ко дневној де лат но сти Шид про јек та су кон тро ле глав них про је ка та, тех нич ки пре гле ди ра до ва на из град њи свих вр ста обје ка та и ин ста ла ци ја, струч ни технич ки над зор на из во ђе њу ра до ва, за тим кон сул тант ске и дру ге ин же њер ске услу ге. Све ово што смо на бро ја ли не дво сми сле но је објек ти ван раз лог за број на при зна ња ко је по се ду ју шид ски про јектан ти, као и за сер ти фи ка те ин те гри са ног си сте ма ме наџмен та ко је је инж. арх. Невен ки Ви дић, пред сед ни ци Скуп шти не Шид про јек та уру чио проф. Др. Дра гу тин Ста ни ву ко вић. На ве де ни сер ти фи ка ти об је ди њу ју ИСО 9001:2008 си стем ме наџ мента ква ли те том ра да ор га ни заци ја, ИСО 14001:2004 управља ње за шти том жи вот не сре ди не, ОХ САС 18001:2007 Уручење сертификата проф. др Драгутин Станивуковић и председница скупштине "Шидпројекта" Невенка Видић, инж. арх. упра вља ње за шти том здра вља и без бед но шћу на ра ду, ИСО ко ји се од но си на упра вља ње си гур но шћу ин фор ма ци ја и ИСО 26000:2011 дру штве но од го ворног по на ша ња. Од осни ва ња, да ле ке годи не па до да нас, Шид про јект до след но пра ти ли ни ју успе ха за сно ва ну на пер ма нент ном унапре ђе њу по сло ва ња пу тем разви ја ња са рад ње са ин ве сти то рима и дру гим про јект ним ку ћа ма, на уч ним уста но ва ма и ин сти тути ма, ди на мич ном тех нич ко-техно ло шком раз во ју и пра ће њу савре ме них трен до ва и до стиг ну ћа, као и стал ном обра зо ва њу за после них и кон ти ну и те ту зна ња и ис ку ства. З.Зри лић "Шидпројект" - спој знања и искуства

33 Среда, 30. април МИРЈАНА РИЂОШИЋ рођ. Вулин Микице, пре шест месеци су те одвели анђели тихо и достојанствено онако како одлазе добри и велики људи и нека те даље чувају као што ми чувамо успомену на тебе. Сваки помен твог имена боли све више. Утехе нема, рана је доживотна, а бол и туга за тобом вечна. Твоја мама Радмила, тата Љубомир, брат Витомир и снаја Јелена Вулин

34 34 Среда, 30. април Наш вољени Првог маја навршава се три године од преране смрти мог вољеног сина СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ГАЋАН Преминуо је 26. априла године у Бризбејну Аустралија. С љубављу и неизмерном тугом његови најмилији ДУШАНА - ДУЛА ЈЕРЕМИЋА дипл.инж.машинства Прођоше три године туге и бола у надању да ћеш од некуд доћи, али стварност је сурова, болна и тешка. Све бих дала да ми се само на тренутак вратиш, да те чврсто загрлим и не пустим да одеш. Неизмерно те волим и свакодневно оплакујем. Твоја мама. Дана навршило се шест месеци од смрти наше драге и вољене мајке и супруге Дана навршило се шест тужних месеци од смрти наше драге снаје IN MEMORIAM МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин Живот са тобом је био као из бајке која се прерано завршила, време без тебе пролази туга и бол остају и за нас није ништа као пре. Увек ћеш бити у срцу и мислима своје ћерке Тијане и супруга Дражена. МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин С пуно љубави и неизмерне туге носимо те у нашим срцима. Буди нам спокојна и почивај у миру. Твоја Ивана, свекрва Славица и свекар Миладин. ОЛИВЕРА ОЉА П. НИКОЛИЋ професорица информатике Рума: Ољин драги лик, звонки глас и осмех су увек и све више са нама и једино то нам ублажава тугу и бол. Родитељи Паја и Славица и брат Милош са Андреом Сећање на нашу драгу мајку ДАРУ НИКОЛИЋ С љубављу и захвалношћу чувамо те од заборава. Ћерке Љиљана и Мирјана Данас је шест месеци туге и бола од како нас је напустила Мирјана Риђошић рођена Вулин. Твоја племенитост, доброта и љубав коју си свима несебично давала заувек ће остати у нашим срцима. Хвала свима који су те у великом броју, цвећем заливеним сузама испратили до твоје вечне куће. Породице Вулин и Риђошић МИРЈАНА РИЂОШИЋ рођ. Вулин Твоја доброта, пажња, љубав, племенитост дубоко су се урезала у наша срца. Твоја сестра Сава са породицом

35 Среда, 30. април Сећање Последњи поздрав драгом пријатељу САВО ВИДАЧКОВИЋ Породица Видачковић Сећање ВУКОЛИЋ СЛОБОДАНКА ИЛИЈА ШТРБАЧКИ Породица Дана 1. маја године навршава се две године од смрти наше драге мајке и баке СТЕВАНУ ФИЛИПОВИЋУ ГАЋАНУ Његови другови Последњи поздрав драгом пријатељу Како време пролази све више си у нашим срцима и мислима. Твоји најмилији: супруг Благоје, син Владимир, кћерка Симона, снаха Весна и остала родбина. ЦВЕТЕ ПОПОВИЋ С љубављу и тугом ћерка Ната и унука Ивана На Васкрс 20. априла у 86. години живота у Чикагу преминуо је ГАЋАНУ Споменка и Зриле МИРЈАНА РИЂОШИЋ рођ. Вулин Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад не заборавимо. Много нам недостајеш. Стриц Славко са породицом БОРИСЛАВ РАДОВАНОВ бивши судија за прекршаје и фудбалер ФК Срем из Сремске Митровице, Напретка из Крушевца и БСК - Београд Успомену на њега чуваће породице: сестричина Светлана Станишић, сестра Нада Фундук и брат Слободан Радованов. ДЕДА ДУЛЕ Пружио си нам неизмерно много, љубав на само теби својствен начин. У нашим дечијим срцима вечно ћеш живети. Хвала Ти што смо таквог деду имали. Гордана, Радован и Никола. МИРЈАНА РИЂОШИЋ рођ. Вулин Постоје трагови који се не бришу, сећање које не бледи, осмех који се заувек памти и љубав која остаје вечна. Твоја сестра Мира. МИРЈАНА РИЂОШИЋ рођ. Вулин Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Твоји Убипарипи, деда Бранко, ујаци Драган и Мирко са породицама и ујна Гордана са породицом Дана у 85. години живота преминуо је наш драги и вољени ДУШАН ПОПОВИЋ из Вогња Ожалошћени: супруга Савета, син Јован, ћерка Весна, снаја Снежана и зет Зоран

36 36 Среда, 30. април Дана 12. маја навршава се годину дана од кад нас је напустила наша драга Дана 9. маја године навршава се година како није са нама Десетогодишњи помен ЉУБИША МИРКОВИЋ из Сремске Митровице Носе те у срцу и чувају од заборава твоји: супруга Слободанка, синови Мирослав и Бранислав са породицама Прошло је шест месеци од када нас је напустила наша драга сестра СЛАВКА БОШЊАК С љубављу и поштовањем. Твоји: супруг Анто, кћерка Бранка и зет Ђура. ГОРДАНА ГРБИЋ Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Твоји мајка Марија, деда Бошко, сестре Слађана и Биљана са породицом БОЖИЦА БОЈАНА ГЕГИЋ С љубављу и поносом чувамо успомену на њену племениту душу. Почивај у миру. Браћа Здравко и Милан, снахе Борка и Маријана. Дана у 10,30 часова на Новом гробљу даваћемо 40. дневни помен нашој драгој и вољеној Дана 28. априла навршило се четири године од смрти мог мужа Дана 12. маја године навршава се две године како није са нама наша драга ћерка и сестра др КАТИЦИ ВУКМИРОВИЋ Ожалошћена породица. ЛАЗАРА ТАДИЋА из Лаћарка Много је суза из ока пало од када је твоје срце стало. Бол и туга све су ми већи јер ми ни збогом не стиже рећи.. Нека те анђели чувају. Твоја супруга Анђа ВЕРА ГАЈИЋ Бол и туга се не пишу већ се носе у срцу и души. Имамо те свуда и у свему си са нама, само те нема тамо где нам највише недостајеш, у животу. Твоје: мама Драгица и сестра Славица Дана 5.маја навршава се две године од како није са нама драги супруг, отац и деда Дана у Канади у 64. години живота преминула је наша драга Дана навршава се 16 тужних година како није са нама наша вољена сестра и ћерка ИЛИЈА ИЛИЋ Никада те нећемо заборавити. Супруга Ранка, синови Радован и Миломир, снаје, унучад и остала родбина и пријатељи ГОСПОЈИНКА ГОЈКОВИЋ С љубављу и поштовањем чуваћемо те у сећању. Твоји син Милан са породицом и породица Штрбачки ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ У срцу те носимо, с поносом о теби говоримо, а љубављу од заборава чувамо. Твоји најмилији: сестра Милица са породицом, мама Катица и тата Слободан Сећање на нашу драгу снају, ујну и стрину ТУЖНО СЕЋАЊЕ На драгу Дана 5. маја навршава се две године од смрти наше вољене и никад прежаљене СТАНУ ЧОЛОВИЋ Породице Салај, Чоловић, Пантелић и Бараћ РАДМИЛУ ГАЏУРИЋ Живеће у вечној успомени њених најмилијих СИМИЋ НАДЕ рођ. Белимарковић Ожалошћени: супруг Радован, син Душко, ћерка Оливера са породицом, сестра Гордана са породицом и сестричина Сања са породицом Недостајеш... Дана 1. маја године навршава се две године од смрти наше драге мајке, баке и таште МИЛОШ РЕПАЈИЋ Твоје: Јелица, Снежана и Ана МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин Данас је тешких шест месеци од кад није са нама наш анђео. Твоји кумови Чоловићи МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин Пуно те волим. Твоја сестра Анка са породицом МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин Мирјана, прошло је шест месеци како ниси са нама. Докле год куцају наша срца увек ћеш бити у њима. Много те воле твоји тетка Мира и теча Милан. МИРЈАНЕ РИЂОШИЋ рођ. Вулин Вољена моја Микице, физички те нема али ти си ту у мени, део мојих осећања, емоција и без обзира на бол и тугу са којима морам научити суживот. Вечно ћу те волети. Твој чика Милан ЦВЕТЕ ПОПОВИЋ Време пролази али сећања не бледе. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Ћерка Зора, унука Александра, унук Зоран и зет Горан Букорац

37 Среда, 30. април СПОРТ 37 КУ ГЛА ЊЕ БА ЊА ЈУ НА КО ВИЋ ШАМ ПИ О НАТ СР БИ ЈЕ Срем ци, нај бо љи срп ски ку гла ши Ко ва чић је про шле го ди не био се ни ор ски шам пи он у ком би на ци ји и че твр ти по јед нач но, ове го ди не је пр ви по једи нач но и че твр ти за ком би на ци ју. У је осво јио ове ју ни ор ске ти ту ле по је ди нач но и за ком би на ци ју Ми тров ча нин Игор Ко ва чић так ми чар Цр ве не зве зде и Је ле на Бог да нов так ми чар ка рум ског Сре ма, осво ји ли су сени ор ске ту ту ле на по је ди начном Шам пи о на ту Ср би је у кугла њу ко је је про те клог ви кенда одр жа но у Ба њи Ју на ко вић. Оба фи на ла би ла су ве о ма уз бу дљи ва. Је ле на Бог да нов је са 592:588 (2:2) са вла да ла На та шу Са вић (Апа тин) шампи он ку из и осво ји ла титу лу. Две брон за не ме да ље при пале су Ре на ти Ви лов (Пи о нир) про шло го ди шњој шам пи он ки и Је ле ни Ша шић (Апа тин) ко ја је при јат но из не на ђе ње пр венства. Ре на та Ви лов и На та ша Са вић има ју по два тро фе ја: Ви лов зла то у ком би на ци ји и по је ди нач ну брон зу, Са ви че ва по је ди нач но сре бро и брон зу у ком би на ци ји. Игор Ко ва чић и Жолт Киш (Је дин ство) ма ми ли су сјај ном игром апла у зе пу ног гле да лишта. Ко ва чић је био успе шни ји 661:653 (2:2). У до кра ја не изве сном ме чу пре у ди ла је де ветка ко ју је у 28. хи цу по след њег се та сру шио мла ди ас Цр ве не зве зде. Ко ва чић је про шле годи не био се ни ор ски шам пи он у ком би на ци ји и че твр ти по једнач но, ове го ди не је пр ви поје ди нач но и че твр ти за ком бина ци ју. У је осво јио ове ју ни ор ске ти ту ле по је ди начно и за ком би на ци ју. Ове го дине је са Ку јун џи ћем ју ни ор ски шам пи он Ср би је у па ру, а на по је ди нач ном ју ни ор ском Првен ству Ср би је осво јио је две брон зе (по је ди нач но и за комби на ци ју). Је ле на Бог да нов (друга с лева) Ки шу је ово дру га ме да ља на овом шам пи о на ту, осво јио је и брон зу у ком би на ци ји. Две брон зе при па ле су Ивану Тро ши ћу из Ниш пу та и Го ра ну Бу кви из кру ше вач ког Цар Ла за ра. Тро шић има два од лич ја, зла то у ком би на ци ји и по је ди нач ну брон зу. Сва че ти ри по лу фи на ла ре ше на су у пр ва три се та. Код му шка ра ца, Ко ва чић је са вла дао сјај ног и бор бе ног Ива на Тро ши ћа (Ниш пут) са 647:633 (3:1). На 30 хи та ца имао је 365 чу ње ва и пролаз за 700 др ва, а дру ги сет је до био са 183:181. У дру гом по лу фи на лу, Го ран Бу ква је по ра жен од Жол та Ки ша (Је дин ство, Но ви Бечеј) са 660:556 (4:0). Код да ма у фи на лу пре фина ла са ста ле су се На та ша Савић и Ре на та Ви лов. Са ви ће ва Игор Ко ва чић (други с лева) је сла ви ла са 609:602 (3:1). Јеле на Бог да нов је у дру гом полу фи на лу би ла бо ља од Је лене Ша шић са 551:526 (3:1). Пе ха ре је уру чио Урош Драгој ло вић пред сед ник Ку глашког са ве за Ср би је. Су ди ли су са ве зни су ди ја - ин струк тор Мир ко Чу квас и са ве зне су ди је Ми лан Ми тић и Ве сна Ћа лић. С.С. ШАХ СТА РА ПА ЗО ВА АЛЕК САН ДАР ИН ЂИЋ, НАЈ МЛА ЂИ ВЕ ЛЕ МАЈ СТОР И НАЈ МЛА ЂИ ПР ВАК СР БИ ЈЕ Сто па ма Љу бо ми ра Љу бо је ви ћа Про шле го ди не Алек сна дар Ин ђић из Ста ре Па зо ве постао је нај мла ђи ве ле мај стор у Ср би ји, а са мо го ди ну да на касни је по нео је оре ол шам пи о на зе мље. На не дав но за вр ше ном пр вен ству у Су бо ти ци са освоје них 7,5 по е на, мла ди ша хиста је оста вио све ри ва ле иза се бе и оки тио се шам пи он ском ти ту лом, обо рив ши још је дан ре корд. По стао је нај мла ђи првак на ше зе мље, чи ме је још јед ном по твр дио да је ван сериј ски та ле нат и да је пред њим бли ста ва ка ри је ра. - Пр вен ство у Су бо ти ци је би ло ве о ма на пор но и не из весно јер је уче ство ва ло де вет ве ле мај сто ра и би ло је до ста ис ку сних ша хи ста ме ђу ко ји ма и кан ди да та за ре пре зен та цију. Би ло је ја ко уз бу дљи во, потреб но је ја ко до бро игра ти да би се по стао пр вак Ср би је. Ја сам имао је дан по раз од Марку ша сре ди ном пр вен ства, али сам по сле за и грао мно го бо ље и са не ко ли ко по бе да у по следњим ко ли ма сти гао до ти ту ле. Ме че ви су би ли ја ко ис цр пљују ћи, јер су мо је пар ти је тра јале и по ви ше са ти, али на кра ју се труд ис пла тио и по сле 11 дана на пор них на сту па, ус пео сам да по бе дом про тив Ша рен ца Ве ле мај стор Алек сан дар Ин ђић у по след њем ко лу стиг нем до нај ве ћег успе ха у до са да шњој ка ри је ри, ис ти че Ин ђић. На Олим пи ја ду у Нор ве шку Кон ку рен ци ја је би ла из у- зет но ја ка, па је успех Ин ђи ћа уто ли ко ве ћи, из ме ђу оста лих на сту пи ли су и ве ле мај сто ри Да мља но вић, Ми ла ди но вић, Пе ру но вић, Се длак и дру ги. Ин ђић је ус пео у 11 ко ла да забе ле жи пет по бе да исто то ли ко ре ми ја и са мо је дан по раз. Титу ла пр ва ка Ин ђи ћу је до не ла и ме сто у ре пре зен та ци ји Ср би је ко ја ће уче ство ва ти на Олимпи ја ди у Нор ве шкој. - Ја ко ми је дра го што сам се на шао на спи ску но вог селек то ра ве ле мај сто ра Сла вољу ба Мар ја но ви ћа и што ћу уче ство ва ти на та ко ве ли ком так ми че њу као што је Олимпи ја да. Ово ве ли ко так ми чење ће се одр жа ти у нор ве шком гра ду Тром зо, по чет ком ав густа, та ко да већ са да по чињем при пре ме за од ла зак на Се вер Евро пе. По ред то га ту је на ступ и за мој клуб Ита ка из Бе о гра да на фи нал ном турни ру ку па Ср би је, на ред ног ме се ца, као и уче шће на још не ко ли ко тур ни ра, а не смем да за по ста вим ни шко лу јер ме оче ку је ма ту ра у Гим на зији, та ко да не мам пу но вре мена за сла вље и од мор, - на поми ње но ви пр вак Ср би је. Ина че Алек сан дар Ин ђић је љу бав пре ма ша ху на сле дио од оца Ду ша на, а мно ги га да нас сма тра ју нај ве ћим тален том за ша хов ском та блом у на шој зе мљи, ви дев ши у ње му но вог Љу бо ми ра Љу бо је ви ћа. Ин ђић је осва ја њем ти ту ле у Су бо ти ци знат но по пра вио и свој реј тинг што му је до не ло скок на ли сти нај бо љих ша хиста све та за сто ме ста. Ина че овај скром ни мла дић из Ста ре Па зо ве је све под ре дио шахов ској ка ри је ри и ка ко ка же сва ко днев но тре ни ра по 6-7 са ти и тру ди се да пра ти сва де ша ва ња у све ту ша ха. Тренут но не ма тре не ра и углавном се осла ња на соп стве но зна ње, а ту су и са ве ти оца Ду ша на ко ји му си гур но мно го зна че у сти ца њу нео п ход ног ис ку ства за да љу ка ри је ру. Алек сан дро во вре ме тек до ла зи Има ве ли ку по др шку по ро дице и дру го ва у шко ли уз вели ко раз у ме ва ње про фе со ра за на сту пе на тур ни ри ма, а он им то вра ћа на нај бо љи мо гући на чин, од лич ним ре зул тати ма. У ша хов ским кру го ви ма вла да не по де ље но ми шље ње да Алек сан дар Ин ђић тек треба да на пре ду је и у вре ме ну ко је до ла зи по ка же свој прави по тен ци јал и по ста не је дан од нај бо љих ша хи ста у на шој зе мљи, иако мно ги сма тра ју да је он то већ са да, са сво јих тек на вр ше них 18 го ди на. Д. Бур саћ

38 38 СПОРТ Среда, 30. април ПР ВА ЛИ ГА Ин ђи ја БСК Бор ча 1:0 (1:0) та ди он код же ле знич ке ста ни це. Гле да- ца: 350. Су ди ја: Вла ди мир Не дељ ко- Сла вић (Ја го ди на) 7. По моћ ни ци: Де јан Нај дић (Со ко Ба ња) и Ми о драг Здрав ко вић (Ражањ). Стре лац: Том чић у 45. ми ну ту. Жу ти кар то ни: Пе јић (Ин ђи ја) а ла ле вић и Шупић (БСК Бор ча). ИН ЂИ ЈА: Ста ни ву ко вић 7, Пе јић 8, Стан ко вић 8, Јо вић 7,5, Ми ла ши но вић 7,5, Том чић 8, Си мо но вић 7, Кри во кућа 6,5 (Вар га 6,5), Бо сан чић 6,5 (Киш), Ле ма јић 7,5, Пав ко вић 7 (Ра јак). БСК БОР ЧА: Ко ва че вић 7, Ла ле вић 7, Бла го је вић 7,5, Га јић 7,5, Са вић 7, Шу пић 6,5 (До бра ши но вић), Цвет ковић 6,5 (Н. Стој ко вић), Кр мар 7, Мр каић 7, Сав ко вић 7, Фи ли по вић 7 (Јо кић 6,5). Играч утак ми це: Че до мир Том чић (Инђи ја). Фуд ба ле ри Ин ђи је су по бе да ма на до маћем те ре ну а по ра зи ма па на го сто ва њи ма обе ле жи ли су до са да шњу ета пу про лећ не се зо не у Пр вој ли ги Ср би је па им је са да, ма кра је дан успех на те ре ни ма на ред них ри ва ла, Син ђе ли ћа, Те ле оп ти ка и Бе жа није, пре ко по треб ван. Иза бра ни ци тре не ра Ми ло ша Ве се ли но ви ћа су се, на и ме, по мери ли са по след њег ме ста на та бе ли али би им оп ста нак у пр во ли га шкој кон ку рен ци ји са три бо да на те ре ни ма по ме ну тих ри ва ла био пун по го дак и ве ро ват но ис пу ње не зацр та ног пла на. Али, вра ти мо се су бот њем ме чу на ста ди о ну код же ле знич ке ста ни це у ко јем су зе ле но-бе ли, те же не го што се оче ки ва ло, сти гли до по бе де. Го сти су, на и- ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СЕВЕР (М) Резултати утакмица 26. кола: Ст. Пазова: Стара Пазова Топола 59:71, Белегиш: Дунав Јединство 99:81, Кула: Хајдук Оџаци (одложено), Рума: Рума Младост 74:98, Србобран: Академик Свети Ђорђе 74:79, Кикинда: Велика Кикинда Нова Пазова 85:67, Врбас: Врбас Срем 94: Срем : Дунав : Врбас : Академик : Хајдук : Јединство : Свети Ђорђе : Стара Пазова : Топола : Младост : Рума : Оџаци : Велика Кикинда : Нова Пазова : У 86 го ди ни жи во та у Чи ка гу је пре ми нуо Бо ра Ра до ванов, је дан од нај бо љих и нај попу лар ни јих фуд ба ла ра по слерат не ге не ра ци је ми тро вач ког Сре ма. Пр во ти мац овог клу ба, ко ји на ста вља тра ди ци је Гра ђан ског, осно ва ног пре де вет и по де цени ја, по стао је од мах по ослобо ђе ња. Ње го во из у зет но фуд бал ско уме ће при ву кло је па жњу зна ла ца овог спор та, па је 1948 по стао члан кру шевач ког пр во ли га ша На прет ка. На кон сјај ног на сту па за еки пу тог клу ба у ме чу про тив Цр ве не зве зде у Бе о гра ду, ан га жо вао га је БСК, да нашњи ОФК Бе о град, чи ји је члан био до 1953 го ди не, ка да је због по вреде пре ки нуо пр во ли га шку ка ри је ру и КОШАРКА ме, агре сив но отво ри ли утак ми цу, озбиљ но при пре ти ли пре ко Ла ле ви ћа у 10. ми ну ту ка да је Ста ни ву ко вић мо рао да из ба ци лопут у кор нер и Кар ма ра у 11. ми ну ту ка да је је, сре ћом, лоп та за вр шоч ла тик по крај го ла. Исти играч је у 25. ми ну ту по но во, тада гла вом пре ци но по слао ло пу ту у оквир го ла али је чу вар мре же ин ђиј ског клу ба са чу вао сво ју мре жу. До ма чи ни су у том пе ри о ду игре у 14. ми ну ту за пре ти ли пре ко Ле ма ји ћа али је Ко ва че вић био на ме сту да би се у 21. ми ну ту и Кри во ку ћа од лучио на уда рац али је и та да про тив нич ки гол ман са чу вао сво ју мре жу. Сре ћом, у послед њем на па ду пре од ла ска на омор радо ва ли су се до ма ћи на ви ја чи! Стан ко вић је из вео сло бо дан уда рац са три де се так ме та ра, ис ко са са ле ве стра не, од брам бени игра чи БСК Бор че су из ба ци ли лоп ту до иви це ка зне ног про сто ра а Том чић ре занти ним удар цем, кроз шу му но гу, ус пео да по го ди про тив нич ку мре жу. Бор ча ни су и дру го по лу вре ме по че ли на па ди ма, Шу пић је у 50. ми ну ту га ђао оквир го ла али је Стани ву ко вић из ба цио лоп ту у кор нер а био је не са вла див и у 60. ми ну ту ка да је кап тен Сав ко вић до бро шу ти рао а на да ре ни чу вар мре же по но во из ба цио ло пут у кор нер. Дома ћи ни су из кон тра на па да пре ко Пе ји ћа у 68. и Пав ко ви ћа у 77. ми ну ту из ве ли муње ви те ка ци је али су по ме ну ти игра чи били за ма ло не пре ци зни па је зе ле но-бе ли ма пре о ста ло да на кра ју су сре та грп че ви то чу ва ју ми ним лну пре ност. Ус пе ли су у то ме и осво ји ли зла та вред не бо до ве. Д. В. ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЈУГ (М) Резултати утакмица 26. кола: Војка: Пинк Војка 85:99, Н. Бановци: Омладинац Јадран 0:20 (пф), Панчево: Динамо Дружина Козловац 88:57, Панчево: Крис Крос Банатски Карловац 87:69, Шид: Партизан ЛСК 98 82, Б. Н. Село: БНС Индианс Баскет 85:59, Слободан: Раднички. 1. Б Н С : Раднички : Војка : Крис Крос : Динамо : Л С К : Омладинац : Банатски Карловац : Партизан : Индианс Баскет : Јадран : Пинк : Дружина Козловац : IN ME MO RI AM Бо ри слав Бо ра Ра до ва нов вра ћа се у Срем. Био је у еки пи ко ја је Ми тровча ни ма утр ла пут у дру го ли га шко дру штво. На сту пио је за Срем и на исто риј ској ква ли фи ка ци о ној утак ми ци у Бе че ју, ка да су по бедом од 1:0 Ми тров ча ни по ста ли дру го ли га ши, чи ме је оства рен де це ниј ски сан љу би те ља фуд бала у гра ду на Са ви. Играо је на ме сту цен тар хал фа. Ва жио је за пра вог стра те га од бра не. Кра си ли су га бор бе ност и сјај на игра гла вом, због че га је че сто од ла зио у ка зне ни про стор про тив ни ка, на ро чи то при ли ком из во ђења кор не ра. По окон ча њу играч ке ка ри је ре јед но вре ме је био тех нич ки ди рек тор Сре ма. Оста вио је ду бок, сна жан и пре позна тљив траг у фуд бал ском спор ту. ФУД БАЛ ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА Ре зул та ти 26. ко ла: КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Раднич ки Вој во ди на 1:1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Ја вор Ма тис 2:1, УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт - Ја го ди на 0:4, БЕ О ГРАД: Рад - На пре дак 1:1, БЕ О ГРАД: Пар ти зан - Цр ве на зве зда 2:1, НИШ: Рад нич ки - До њи Срем 1:1, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Пазар - Во ждо вац 3:2, БЕ О ГРАД: Чу ка рич ки - Спар так Зла ти бор во да 1:1. 1. Цр ве на зве зда : Пар ти зан : Ја го ди на : Чу ка рич ки : Вој во ди на : Но ви Па зар : Рад нич ки (Н) : Во ждо вац : На пре дак : Спар так : До њи Срем : ОФК Бе о град : Сло бо да По инт : Рад : Рад нич ки : Ја вор Ма тис :30 21 Сле де ће ко ло: БЕ О ГРАД: Чу ка рич ки - Рад нич ки 1923, СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Но ви Па зар, БЕ О ГРАД: Во ждо вац - Раднич ки (Н), ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Парти зан, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда - Рад, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - Сло бо да По инт, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - ОФК Бе о град, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Ма тис - Вој во ди на. ПР ВА ЛИ ГА Ж. Р. Ре зул та ти 25. ко ла: ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Те ле оп тик 2:1, ПА ДИ НА: До ли на - Борац 0:1, СМЕ ДЕ РЕ ВО: Сме де ре во - Сло га (К) 1:0, СУР ДУ ЛИ ЦА: Рад ник - Про ле тер 1:0, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок - Је дин ство Пу те ви 0:1, БЕ О ГРАД: Бе жа ни ја - Ме та лац 0:0, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - БСК 1:0, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Син ђе лић 2:0. 1. Мла дост : Ме та лац : Бо рац : Бе жа ни ја : Сло га (К) : Сло га (ПНМ) : Син ђе лић : Рад ник : Про ле тер : Је дин ство Пу те ви : БСК : Сме де ре во : Те ле оп тик : Ти мок : Ин ђи ја : До ли на :36 25 Сле де ће ко ло (сре да, 30. април): ЗЕ- МУН: Те ле оп тик - Сло га (ПНМ), ЧА ЧАК: Бо рац - Мла дост, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Доли на, НО ВИ САД: Про ле тер - Сме де ре во, УЖИ ЦЕ: Је дин ство Пу те ви - Рад ник, ГОР- ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац - Ти мок, БОР- ЧА: БСК - Бе жа ни ја, БЕ О ГРАД: Син ђе лић - Ин ђи ја. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца 23. ко ла: С. Митро ви ца: Рад нич ки Рад нич ки (НП) 2:0, Н. Сад: Но ви Сад ЧСК Пи ва ра 1:1, Сомбор: Рад нич ки Ди на мо 0:0, Сен та: Сента Бач ка :1, Ст. Па зо ва: Ду нав Тек сти лац 1:0, Па лић: Па лић Рад нич ки (Ш) 0:1, Н. Бе чеј: Је дин ство Сло га 3:3, Б. Па лан ка: Бач ка Ба нат 2:0. 1. Сен та : ЧСК Пи ва ра : Бач ка : Ду нав : Ди на мо : Рад нич ки (СМ) : Рад нич ки (Ш) : Сло га : Рад нич ки (НП) : Бач ка : Па лић : Рад нич ки (С) : Тек сти лац : Но ви Сад : Ба нат : Је дин ство :42 18 Апелина пекара нуди ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Ре зул та ти утак ми ца 23. ко ла: Бе шка: Хај дук Гра ни чар :0, Каћ: Ју говић Вр бас 3:1, Ст. Па зо ва: Је дин ство Мла дост 4:2, Си вац: По лет Ин декс 1:2, Ер де вик: Сло га При гре ви ца 1:0, Н. Сад: Цр ве на Зве зда Омла ди нац 1:0, Ср бо бран: Ср бо бран Це мент 0:3, Слобо дан: Бо рац. 1. При гре ви ца : Цр ве на Зве зда : Це мент : Вр бас : Сло га : Омла ди нац : Ин декс : Мла дост : Ју го вић : Ср бо бран : Је дин ство : Бо рац (-1) : По лет : Хај дук : Гра ни чар :45 17 СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца 22. ко ла: Ин ђија: Же ле зни чар Пар ти зан 1:6, Ру ма: Сло вен Хај дук :0, Хрт ков ци: Хрт ков ци Ку пи но во 1:1, Вој ка: Сремац До њи Пе тров ци 3:0, Ла ћа рак: ЛСК Љу ко во 4:1, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Хај дук 3:1, Го лу бин ци: Ја дран Ру дар 3:0, Ириг: Рад нич ки Пр ви Мај 2:1. 1. Ку пи но во : ЛСК : Љу ко во : Ру дар : Сло вен : Сре мац : Пар ти зан : Рад нич ки : Пр ви Мај : Хај дук : Д. Пе тров ци : Бу дућ ност : Хрт ков ци : Ја дран : Хај дук : Же ле зни чар :90 7 ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ИС ТОК Ре зул та ти утак ми ца 22. ко ла: Кр чедин: Фру шко го рац Гра ни чар 3:0, Беле гиш: По ду на вац Сло вен 2:0, Ру ма: Је дин ство Фру шка Го ра 0:0, Н. Сланка мен: Ду нав ПСК 1:0, Огар: Шу мар На пре дак (П) 0:1, Кр ње шев ци: Сло га Чор та нов ци 2:0, Жар ков ци: На пре дак Је дин ство (П) 1:0, Сло бо дан: Сре мац 1. На пре дак (П) : ПСК : Гра ни чар : По ду на вац : Фру шка Го ра : На пре дак (Ж) : Је дин ство (П) : Чор та нов ци : Сло га : Сло вен : Фру шко го рац : Сре мац : Је дин ство (Р) : Шу мар : Ду нав :33 11 ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ре зул та ти 17. ко ла: ЛЕ ЖИ МИР: Пла нинац - На пре дак 1:0, ЈА РАК: Сре мац - Гргу рев ци 3:1, ЗА СА ВИ ЦА: Сло га - Фру шкого рац пре кид при ре зул та ту 0:3, ЧАЛ МА: Сло га - Ми трос 1:2, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - БСК 1:1, ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац -Бо сут 1:1. 1. Ми трос : Фру шко го рац : Сло га (Ч) : Бо сут : Пла ни нац : БСК : Сре мац : Бо рац (ВР) : Бо рац (Р) : Гр гу рев ци : Сло га (З-1) : На пре дак :85 4 ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА - ЗА ПАД Ре зул та ти 19. ко ла: РАВ ЊА: Зе ка Бу љу ба ша - Гра ни чар 3:2, ВА ШИ ЦА: На пре дак - Омла ди нац 2:1, ГИ БА РАЦ: Син дје лић - Но ћај 1:3, МАР ТИН ЦИ: Борац - Срем 5:2, ША ШИН ЦИ: Сло бо да - Једин ство 1:1, МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Под ри ње - Ха ду ук 0:1, БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Фру шко го рац 2:0. 1. Зе ка Бу љу ба ша : Хај дук : Бо рац : Је дин ство : Под ри ње : Но ћај : Омла ди нац : Гра ни чар : Сло бо да : На пре дак : Срем ; Фру шко го рац : ОФК Ба чин ци : С ин ђе лић :59 8 Сле де ће ко ло: КУ ЗМИН: Гра ни чар - ОФК Ба чин ци, ГИ БА РАЦ: Омла ду и нац - Зе ка Бу љу ба ша, НО ЋАЈ: Но ћај - На предак, СРЕМ СКА РА ЧА: Срем - Син дје лић, МО РО ВИЋ: Је дин ство - Бо рац, ДИ ВОШ: Хај дук - Сло бо да, КУ КУ ЈЕВ ЦИ: ФРУ ШКО- ГО РАЦ - Под ри ње. Ж. Р. ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ - ИН ЂИ ЈА Ре зул та ти 16. ко ла: БРЕ СТАЧ: ОФК Бре стач - Бо рац 5:1, МА РА ДИК: Сло га - Ка ме ни 6:4, ПР ХО ВО: Мла дост - Ло вац 7:0, НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет - Ви тез 9:0, ДО ЊИ ТО ВАР НИК: Сло бо да - Грани чар 2:2, Срем (Срем ски Ми ха љев ци) сло бо дан. 1. По лет : Сло га : ОФК Бре стач : Срем : Ка ме ни : Гра ни чар : Мла дост : Бо рац : Сло бо да : Ло вац : Ви тез :71 3 Ж. Р ОФЛ РУ МА - ИРИГ Ре зул та ти 19. ко ла: НИ КИН ЦИ: Полет - Вој во ди на 1:0, РИ ВИ ЦА: Пла ни нац - Бо рац (К) 0:3, ША ТРИН ЦИ: 27. ок тобар - Фру шко го рац 1:3, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Мла дост (П) 4:0, ВО ГАЊ: Сло га - Сре мац 3:3, ЈА ЗАК: Цар Урош - Бо рац (С) 2:4, БУ ЂА НОВ ЦИ: Мла дост - Кру ше дол 1:3. 1. Бо рац (К) : Кру ше дол : Фру шко го рац : По лет : Сло га : Сре мац : Мла дост (Б) : ОФК Кра љев ци : Вој во ди на : Пла ни нац : Цар Урош : Бо рац (С) : ок то бар : Мла дост (П) :82 8 ОФЛ ШИД Ж. Р. Ре зул та ти 14. ко ла: ЉУ БА: Је дин ство - Омла ди нац 4:1, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гула - Јед но та 0:2, СОТ: Брат ство - ОФК Би кић 2:2, БЕР КА СО ВО: Сре мац - Бо рац 1:0, Гра ни чар (Ја ме на) сло бо дан. 1. Је дин ство : ОФК Би кић : Јед но та : ОФК Бин гу ла : Гра ни чар : Сре мац : Брат ство : Бо рац : Омла ди нац : ВРСТА БУРЕКА! Ж. Р. БУРЕК Кућна достава тел: Радно време Бурек са сиром - Бурек са месом - Бурек са пилетином - Бурек са пица надевом - Бурек са шкембићима - Бурек са празилуком - Бурек са вишњама - Бурек са јабукама...

39 Среда, 30. април НА КИОСЦИМА ЈЕ НОВИ БРОЈ "СРЕМСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ"

40 40 Среда, 30. април Недељни хороскоп Ован Нео п ход но је да што ви ше за да та ка и све што сте за по че ли при ве де те крају. Не до но си те од лу ке пре то га. Пред ва ма је, ка да је о емо ци ја ма реч, по вољан пе ри од. Бик Нео че ки ва ни про бле ми на по слу су упо зо ре ње да не сме те би ти пре више опу ште ни и осла ња ти се на дру ге. У љу ба ви на и ла зи те на не су гла си це. Сла же те се је ди но са Де ви ца ма. Бли зан ци У до број сте при ли ци да све за по че то оба ви те на вре ме и оства ри те же ље ни успех. Не оста вљај те ни шта за су тра. Не гуј те од но се са во ље ном осо бом и бу ди те ср дач ни ји. Рак Из бе га вај те да енер ги ју и вре ме троши те на спо ред не ства ри и при о ни те на при о ри тет не за дат ке. Ве ли ку по дршку до би ја те од осо бе у зна ку Би ка. Парт нер вас раз у ме. Лав Успе шно сте ис пу ни ли пред ви ђе не роко ве, па се мо же те по све ти ти но вим пла но ви ма. Све што вам оку пи ра пажњу не мо же да на ру ши склад у емотив ним од но си ма са Стрел цем. Де ви ца Има те плод не иде је, па мо же те оче кива ти кре а ти ван пе ри од на по слу, што ће вам по мо ћи да за у зме те бо ље по зици је. Емо тив ни ји сте не го обич но. Прија вам дру штво Ри бе. Ва га Мно ги би се ра до ме ња ли са ва ма јер за хва љу ју ћи шар му и спо соб но сти ма по сти же те успех у све му. Сво ју па жњу и оби ље емо ци ја по кла ња те во ље ној осо би и ис пу ње ни сте. Шкор пи ја Из не над но за па да ње у кри зу на по слу чи ни вас вр ло не рас по ло же ним, па вам је по треб на не чи ја по др шка. Од но си у љу ба ви су у кри зи јер не ува жа ва те ми шље ње во ље не осо бе. Стре лац По треб но је да пре и спи та те сво је ставо ве и да, ако је по треб но, ре ор га низу је те по слов не пла но ве. У љу ба ви не пра ви те ком про ми се са Бли зан ци ма. Ја рац На сто ји те да на по слу стек не те стабил не по зи ци је, али је нео п ход но да ваш рад бу де ква ли те тан. Не сла га ње са во ље ном осо бом мо же те да ре ши те спрем но шћу за раз го вор. Во до ли ја Сва што ра ди те оба вља те по инер ци ји. Не до ста је вам мо ти ва ци ја и осе ћа те се умор но. По тре бан вам је од мор. Обрати те па жњу на са ве те во ље не осо бе. На ва шој је стра ни. Ри бе По тру ди те се да ак ту ел не ро ко ве ис пошту је те и да све што мо же те при ве дете кра ју. У про тив ном вас оче ку ју засто ји. Ува жи те ми шље ње и са вет свог парт не ра. Кувар Брзи чоколадни колач Са стој ци 3 ја је та 150 гра ма ше ће ра 125 гра ма ото пље не чо ко ла де за те сто 60 гра ма мар га ри на 150 гра ма бра шна 1/2 пра шка за пе ци во 1/2 шо ље мле ка ци мет по же љи На чин при пре ме Улу па ти бе лан ца са ше ће ром, до да ти жу ман ца, чоко ла ду и оста ле са стој ке. Све ле по сје ди ни ти и си па ти у ду гу ља сти ка луп. Пе ћи на 200 сте пе ни око 1/2 са та, а за тим сма њи ти тем пе ра ту ру да се ко лач ис ти шти. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Повремени пљускови Макс. 21 Мин. 11 Повремена киша са грмљавином Макс. 20 Мин. 11 Углавном сунчано Макс. 23 Мин. 12 Слаба киша Макс. 23 Мин. 9 Јака киша са грмљавином Макс. 19 Мин. 10 Киша Макс. 21 Мин. 10 Облачно Макс. 23 Мин. 12 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information