Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Size: px
Start display at page:

Download "Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила"

Transcription

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна 14. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила Страна 23. ТРАДИЦИОНАЛНА АНКЕТА СРЕМСКИХ НОВИНА Зоран Катанић спортиста године Страна 37. о го слу же њи ма, чи та њем по сла ни це па три јар ха БИри не ја, тра ди ци о нал ним ло мље њем че сни це, али и па ра да ма ко ња ни ка ко ји су пра ти ли или те ра ли Бо жић, ка ко се овај оби чај зо ве у не ким ме сти ма, Српска пра во слав на цр ква и вер ни ци обе ле жи ли су ве ли ки Пр во па - му шко! р ву бе бу у го ди ни у по ро ди ли шту Оп- бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци ро ди ла Пште је Та ма ра То беј из Ри ви це. Ова 17-го ди шња мај ка ро ди ла је си на 1. ја ну а ра у 15,45 са ти. Де чак, ко ји је до био име Ема ну ел, ду га чак је 51 сан ти ме тар и те жак гра ма. За ме ник срем ско ми тро вач ког гра до на чел ника То ми слав Јан ко вић и в.д. на чел ни ка Управе за здрав стве ну, со ци јал ну за шти ту и за шти ту жи вот не сре ди не Жељ ко Но ва ко вић по се ти ли су ову по ро ди љу и ње ну бе бу и уру чи ли им тради ци о нал не по кло не - па кет опре ме за бе бе у вред но сти ди на ра, а мај ци бу кет цве ћа. С.Ђ.- М.М. хри шћан ски пра зник - ро ђе ње Ису са Хри ста. По во дом ве ли ког пра зни ка, у свим хра мо ви ма слу же не су бо жићне ли тур ги је. Нај ве ћи број гра ђа на је Бо жић про вео у кру гу по роди це, уз све ча не тр пе зе. Стра на 21. Irig Пред футсал финале у Сремској Митровици Страна 36.

2 2 Среда, 9. јануар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Да ти и до би ти а да шњој вла сти у Ср би ји, али и би ло ко јој дру гој Сда је на ње ном ме сту, тре ба при зна ти да јој није ла ко. На сле ди ла је де ва сти ра ну еко но ми ју, те шку те му Ко со ва, оја ђе не и пре пла ше не гра ђа не Ср би је. Па ра лел но са овим де ша ва ју се и ве ли ке про ме не у окру же њу. Свет се од би по лар ног де фи ни тив но претво рио у уни ла те рал ну моћ пре све га САД. На ста вљају се про це си про ме на у би о ло шким по тен ци ја ли ма на ро да и на род но сти. Не ки на ро ди по ста ју би о ло шки над моћ ни, док дру ги има ју не га ти ван при род ни прира штај. Пра во је пи та ње ка ко у том вре ме ну раз ли читих ин те ре са, и још раз ли чи ти јих при ти са ка во ди ти зе мљу, на ко ји на чин и ко јим ме то да ма? Ула зи мо у са те шким пр тља гом на ле ђи ма. Срби ји еко ном ски де ва сти ра ној и по ли тич ки по ни же ној оста ло је да би ра из ме ђу ло шег и још го рег. У ства ри на ма је пре о ста ла стра те ги ја кон тро ле ште те, а она под ра зу ме ва стал но ва га ње на те му да ли је ма ла штета из гу би ти ОВО да би се до би ло ОНО, или ће мо поно во све ста вља ти на ри зич ну коц ку исто ри је. Ми на ову вр сту ра чу на још ни смо на ви кли, а вре ме упра во то тра жи и то од оних ко ји су пр ви офи ци ри на па лу би бро да ко ји се зо ве Ср би ја. На ци о на ли сти и евро скепти ци не зна ју ћи ово по но во гу ра ју Ср би ју на по прав ни из исто ри је. Не чи та ју уџ бе ни ке исто ри је, не ки не чита ју ни шта осим спе ци фи ка ци ја. А у уџ бе ни ци ма пи ше и то да су, ре ци мо, Сло вен ци го ди не ра чу на ли да им је ма ња ште та ако се при кљу че Кра ље ви ни Срба, Хр ва та и Сло ве на ца у ко јој до ми ни ра по бед ничка срп ска на ци ја јер се на тај на чин нај е фи ка сни је чу ва сло ве нач ка на ци ја за не ка дру га вре ме на, не го да при пад ну не ки ма дру ги ма мно го моћ ни ји ма ис под ко јих се не би мо гли ла ко из ву ћи као по се бан на ци о- нал ни и др жав ни ен ти тет. Овај на чин раз ми шља ња ми још не раз у ме мо. Јед но смер ни смо и не флек си бил ни, кру ти, па он да нас као крх ке ла ко и ло ме, или као зреле кру шке па да мо са ми у кри ла оних ко ји су ову вр сту ма те ма ти ке дру га чи је раз у ме ли. Мо ра мо дру га чи је раз ми шља ти. Не ма ви ше про сте Copy про шло сти у вре ме са да шње и бу ду ће. Не ма више пра во ли ниј ског или прин ци пи јел ног кре та ња у усло ви ма ка да по сто је за кри вље ни про стор у све ту. То до са да ни смо схва та ли. Ре ци мо, ка да су се по ја ви ле пр ве пу ко ти не ко је су од ве ле у рас пад Ју го сла ви је, та да се мо гло, ка ко то ка же До бри ца Ћо сић, раз го ва ра ти у окви ру мир ног раз дру жи ва ња и о евен ту ал ној по де ли Ко со ва. Кад је про го во ри ло оруж је, би ло је већ су ви ше ка сно. Ни смо раз у ме ли да би мо гли да ти ОНО да би са чу ва ли ОВО. На ши (Ми ло ше ви ће ви) би ли ис под ни воа Сло ве на ца из го ди не. Гре шку по на вља мо и без Ми ло ше ви ћа, већ Свет је та да био спре ман за до на тор ску кон фе рен цију за Ср би ју и Цр ну Го ру. Ме ђу тим, ми опет за бр ља ли и про пу сти ли ве ли ку шан су. По че ло рас те за ње коноп ца на ре ла ци ји пред сед ник др жа ве и пред сед ник вла де. Све ви ше су се чу ли од је ци де ве де се тих. Свет за стао, ослу шку је. Ка да је био убе ђен да је де фи нитив но по бе ди ла на ци о нал но па три от ска по ли ти ка, а Ђин ђић на сил но укло њен, свет од у стао од до на тор ске кон фе рен ци је. Оста ло нам је са мо да га си мо дим ња ке из фа бри ка и мно ге са ре ше ње ма у џе пу упу ћу је мо на шал те ре би роа за не за по сле не. Две гре шке уза стоп це су мно го и за пу но из да шни је зе мље од Ср би је. Ула зи мо у Стра ху јем од по на вља ња гре шака и то тре ћи пут у три де це ни је. Свет да нас по зна је по ли ти ку, даш ОВО да до би јеш ОНО. Да ли ми то разу ме мо? РУ МА ДО ДЕ ЛА НА ГРА ДЕ ''КА ПЕ ТАН МИ ША АНА СТА СИ ЈЕ ВИЋ'' ''Пут ка вр ху'' у 22 при че Основ ни прин ци пи за ову пре сти жну на гра ду: про фе си о нал ност, ху ма ност и до бро чин ство-ис та као проф. Или ја Ћо сић а ла би о скоп ска са ла Кул- ног цен тра у Ру ми Мтур би ла је 26. де цем бра пу на ла у ре а та, али и го стију из це лог Сре ма: би ла је то све ча на до де ла пре сти жне на гра де ''Ка пе тан Ми ша Анаста си је вић''. Ове го ди не, награ ду са име ном овог чу ве ног срп ског пред у зет ни ка, кти тора и до бро тво ра при ми ло је 22 по је дин ца и ко лек ти ва, на пред лог Срем ске при вред не ко мо ре и ку ће ''Me dia in vent'' ко ја је и по кре ну ла ак ци ју под на зи вом ''Пут ка вр ху'' тач но пре 12 го ди на. Му зич ку под ло гу за ову све ча ност да ла је ма ла Анђе ла Ни ко лић из Ни ки на ца, уче ник Му зич ке шко ле ''Михај ло Вук дра го вић'' у Шап цу, од сек хар мо ни ка, која је про шле го ди не на при ред би ''Ја имам та ле нат'' осво ји ла тре ћу на гра ду, а ове го ди не на ме ђу на родном так ми че њу у Итали ји сед мо ме сто. Мно го број не го сте по здра вио је до ма ћин, пред сед ник Оп шти не Ру ма Го ран Ву ковић, уз по ру ку - што бу де ви ше успе шних, у Ср би ји ће би ти боље. О ка рак те ру награ де ''Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић'' го ворио је де кан Фа култе та тех нич ких на у ка у Но вом Са ду Или ја На гра да за Оп шти ну Ру ма Ћо сић на гла сив ши да су осно ва све га ви со ки по слов ни ре зул та ти и до маћин ско по сло ва ње. Циљ ове ак ци је је да се про мо ви ше пред у зет ни штво и да ро дав ство као стил жи во та, би ло да су то по је дин ци, пред у зе ћа или ме диј ске ку ће. Основ ни прин ци пи за до би ја ње ове на гра де су про фе си о нал ност, ху ма ност и до бро чин ство, за кљу чио је Ћо сић. Сло во о за ду жби на ри ма др жао је пе сник Пе ро Зу бац, ово га пу та го во рио је о Или ји Ми ло са вље ви ћу Ко лар цу, на гла сив ши да је ње гов те ста мент оспо ра ван 54 го ди не, а да за ду жби на ''Ко ла рац'' сла ви већ 80 го ди на по сто ја ња. На гра да ''Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић'' ове го ди не је доде ље на у 22 ка те го ри је. За нај бо љу ком па ни ју про гла шен је ''Ми тас'' из Ру ме, нај бо љи при вред ник је Жељ ко Ни ко лић из Ши да, вла сник фир ме ''Хем про-ко лор''. Нај у спе шни ја ло кал на са мо у пра ва у Сре му је Оп шти на Ру ма, на гра ду је при мио пред сед ник Го ран Ву ко вић. За афир ма ци ју пред у зет ни штва у по љо при вре ди награ ђе на је По љо при вред но-струч на слу жба у Срем ској Ми тро ви ци, за нај бо ље услу ге ''Ла гер-макс'' из Ши ма нова ца, а за нај бо љи ме наџ мент ''Уни про грес'' из Ру ме. Најбо љи до ма ћин у при вре ди је ''Ка блекс'' из Пла ти че ва, најбо ље јав но пред у зе ће је ЈП ''Гас-Ру ма'', на гра ду за раз вој по љо при вред не про из вод ње при ми ла је Зе мљо рад нич ка за дру га ''Ку змин''. За нај у спе шни ју ин ве сти ци ју на гра ђе на је фир ма ''Тома па ле те'' из Ири га, за по слов ну ви зи ју фа бри ка ''Албон'' из Ру ме, а за тр жи шну по зи ци о ни ра ност ''Но ви дрв ни ком би нат'' у Срем ској Ми тро ви ци. За ква ли тет про из во да на гра ду је при мио ''Ју тан'' из Но ве Па зо ве, нај бо ље преду зе ће је ''Ка та го'' из Ру ме, а нај бо љи по ро дич ни би знис има ла је по ро ди ца Фи ли по вић из Срем ске Ми тро ви це и њи хов ''Фи ли пенд''. За при ме ну ме ђу на род них стан дар да на гра ђен је ''Лифам'' из Стер Па зо ве, за европ ске стан дар де и очу ва ње жи вот не сре ди не ''Ме тал - ре ци кла жа'' из Ру ме, за најбо љег парт не ра про гла ше но је Дрв но ин ду стриј ско привред но дру штво ''Са ва'' из Хрт ко ва ца. За очу ва ње тра ди ци је и ви со ке до ме те у вас пи та њу и обра зо ва њу на гра ђе на је Гим на зи ја ''Сте ван Пу зић'' из Ру ме, за ан га жо ва но ин фор ми са ње и дру штве ну од го ворност ''Срем ска ТВ'' са се ди штем у Ши ду, нај бо љи по љопри вред ни про из во ђач је Па вле Не на до вић из Вог ња ко ји об ра ђу је 800 хек та ра зе мље, а гру па ''Вре ло'' из Ру ме при ми ла је на гра ду за очу ва ње на род не тра ди ци је и ви соке до ме те у кул ту ри. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА КОН ТРИ КОН КУР СА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ ко 4,5 ми ли о на ди на ра суб вен ци ја из бу- та Гра да Срем ска Ми тро ви ца рас по де- Оџе ље но је на 222 по љо при вред на про из во ђа ча и удру же ње во ћа ра - уче сни ка не дав но спрове де них кон кур са. Ово би, у нај кра ћем, био ре зул тат ак тив но сти ве за них за три кон курса ко је је ор га ни зо ва ла и спро ве ла, пред крај про шле го ди не, Упра ва за по љо при вре ду Града Срем ска Ми тро ви ца са ци љем да по спе ши оси гу ра ва ње по љо при вред них усе ва, по ве ћа број ума ти че них кра ва и до при не се удру жива њу про из во ђа ча. - Све што је по кон кур си ма би ло пред виђе но, ре а ли зо ва но је и ис пла ће но. Ра ди се о кон кур си ма за суб вен ци је за оси гу ра ње пољо при вре дих усе ва, за про из во ђа че мле ка и за удру жи ва ње по љо при вред них про из во ђача. На пр ви по ме ну ти кон курс сти гло је 183 зах те ва од ко јих је са мо је дан од би јен, јер је под но силац кон ку ри сао за оси гу ра ње про из вод ње по вр ћа, а то Јед на од на гра ђе них - рум ска гру па ''Вре ло'' Суб вен ци је од 4,5 ми ли о на ди на ра Сред ства до би ло 222 по љо при вред на про из во ђа ча и удру же ње во ћа ра Вла ди мир На сто вић ни је би ло пред ви ђе но. Сви оста ли ко ји су кон ку ри са ли до би ли су сред ства и по том осно ву из бу џе та је ис пла ће но ди на ра. Ова ме ра се пла ни ра и за до го дине - об ја снио је вд. на чел ни ка за по љопри вре ду Вла ди мир На сто вић. Што се ти че кон кур са за про из во ђа че мле ка, да ва ло се ди на ра по кра ви са ци љем по мо ћи при ума ти че њу гр ла, а и др жа ва спро во ди да ле ко зна чај ни ји програм ме ра по истом осно ву. На овај конкурс сти гло је 39 зах те ва мле ка ра ко ји има ју укуп но 534 кра ве и сви они су, по оце ни ко ми си је, ис пу ни ли зах те ве та ко да им је рас по де ље на су ма од 1,068 ми ли о- на ди на ра. На кон тре ћег кон кур са до де ље но је ди на ра суб вен ци је удру же њу воћа ра за ку по ви ну две ма ши не ра ди по ве ћа ња ефек та ђу бре ња зе мљи шта. С.Ђ.

3 Среда, 9. јануар ИРИГ ПО СЕ ТА ГО РА НА ЈЕ ШИ ЋА По др шка раз во ју по љо при вре де Општи на Ириг, од де ва сти ра не сре ди не, у про те клих не ко ли ко го ди на зна чај ним ула га њи ма у област по љо при вре де кре ну ла пу тем раз во ја при ме ном ви со ких тех но ло ги ја от пред сед ник Вла де Вој- ди не и по кра јин ски Пво се кре тар за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство Го ран Је шић по се тио је 27. де цем бра оп шти ну Ириг ка ко би се упо знао са до са да шњим ак тив но сти ма и пла но ви ма за раз вој во ћар ста ва и по вртар ства у овом де лу Сре ма. У окви ру по се те, Је шић је об и- шао ра сад Grow", је дан од три нај мо дер ни ја ра са да за произ вод њу са ла те у Евро пи, као и воћ њак Atos Vi num" у ме сту Ма ла Ре ме та, где је раз го варао са во ћа ри ма из ири шког кра ја о мо гућ но сти ма и предно сти ма удру жи ва ња, про тивград ној за шти ти, на вод ња вању, те ства ра њу брен да Фрушко гор ска ја бу ка". Пот пред сед ник Го ран Је шић је из ја вио да је оп шти на Ириг, од де ва сти ра не сре ди не, ка ква је на кон рас па да ве ли ких комби на та ко ји су ту по сло ва ли, у про те клих не ко ли ко го ди на, зна чај ним ула га њи ма у област по љо при вре де, кре ну ла пу тем По се та јед ном од нај мо дер ни јих ра са да у Евро пи Оја ча ти се ло Пред сед ник оп шти не Ириг Вла ди мир Пе тро вић ис та као је да је у про те клој го ди ни, у раз вој по љо при вре де у ири шкој оп шти ни из дво је но око 1,1 ми ли он евра кроз ди рект не субвен ци је про из во ђа чи ма, те да ће се са овом прак сом на стави ти и у го ди ну, уз по др шку по кра јин ске и ре пу блич ке Вла де. - Циљ нам је да оја ча мо се ло, јер без ја ког се ла не ма ни ја ког Сре ма, Вој во ди не и Ср би је - ре као је Пе тро вић и до дао да оп шти на Ириг пру жа по себ ну по др шку мла ди ма, ка ко би оста ли на се лу и на ста ви ли да се ба ве по љо при вре дом. раз во ја, и то упо тре бом ви соких тех но ло ги ја. - О то ме све до чи и по сло вање ра са да Grow", ко ји у свом ра ду и про из вод њи ко ри сти не са мо ви со ку тех но ло ги ју, не го и уни вер зи тет ско зна ње - ре као је пот пред сед ник Је шић и додао да ће ре сор ни се кре та ри јат и на да ље по др жа ва ти про јек те ко ји до при но се по ве ћа њу конку рент но сти вој во ђан ске, а тиме и срп ске по љо при вре де. - На ме ра нам је да по ку ша мо да за у зме мо срп ско тр жи ште, да сма њи мо увоз по љо при вредних про из во да у Ср би ји, а са дру ге стра не да др жа ве у окруже њу на пад не мо" из во зом, и на тај на чин по ве ћа мо спољ но-трго вин ски би ланс и на пра ви мо бо га ти је дру штво - ре као је Јешић и под се тио да је у по кра јинском бу џе ту за го ди ну, за по љо при вре ду пла ни ра но око шест ми ли јар ди ди на ра, од носно кон со ли до ва но 10 ми ли јарди ди на ра, што је, до са да, најве ћи аграр ни бу џет. - Сред ства смо опре де ли ли ис кљу чи во за ка пи тал не инве сти ци је, од но сно зна чај на сред ства би ће уло же на у заштит не мре же за воћ ња ке, систе ме за на вод ња ва ње, кап по кап" си сте ме, пла сте ничку и по вр тар ску про из вод њу, сто чар ство и ме ли о ра ци ју на вео је Је шић и под се тио да је ве о ма ва жно да се ко нач но очи сти ка нал ска мре жа у Војво ди ни чи ме ће би ти омо гуће но по ве ћа ње при но са, пре све га ку ку ру за. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРА ЗНИЧ НИ ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ Го ди на ва жних од лу ка СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ СРЕМ СКИХ НО ВИ НА Успе шни у те шкој го ди ни - Раст ти ра жа, но во из да ње Срем ска по љо при вре да и но ви, мла ди ауто ри, обе ле жи ли го ди ну ре че но на све ча но сти у Срем ској Ми тро ви ци Пра знич ни при јем о кра ја го ди не град- пар ла мент, ко ји је у Дски Срем ској Ми тро ви ци фор ми ран по сле мај ских из бо ра, са стао се осам пу та, а во љом скупштин ске ве ћи ном на сед ни ца ма су до не те мно ге од лу ке ва жне за функ ци о ни са ње гра да. Међу та квим од лу ка ма и ак ти ма су но ви Ста тут и раз не од лу ке из со ци јал не, ко му нал не и грађе вин ске обла сти. По след њи скуп од бор ни ка у про шлој годи ни био је не фор ма лан, одржан је у хо лу Град ске ку ће због тра ди ци о нал не све ча но сти орга ни зо ва не по во дом но во го дишњих и бо жић них пра зни ка. Ре зи ми ра ју ћи у све ча ној ат мос фе ри го ди ну иза нас, пред сед ник Скуп шти не гра да Ми лан Ко ва че вић, упра во је под се тио на зна чај до не тих од лу ка. Ме ђу нај ва жни јим таквим од лу ка ма ко је је Скупшти на усво ји ла у го ди ни су но ви Ста тут гра да, Од лу ка о ре ор га ни за ци ји град ских управа и слич не. На по след њој радној сед ни ци у ми ну лој го ди ни усво јен је бу џет за го дину, као и про гра ми ра да јав них пред у зе ћа за го ди ну. - Го ди на ни је би ла ла ка, пу но се ра ди ло, вре ме ће пока за ти ко ли ко смо за и ста били успе шни у то ме - из ја вио је Бра ни слав Не ди мо вић, градо на чел ник Срем ске Ми тро вице на кон при је ма. Од бор ни ци ће се по но во саста ти по сле пра зни ка, а у склопу из ја ва чел ни ка чу ло се да се од го ди не оче ку ју и но ви не у ра ду ло кал не вла сти чи ја ће су шти на би ти да надле жни гра ђа ни ма омо гу ће доби ја ње што бр жих од го во ра за ре ша ва ње њи хо вих про бле ма. С.Ђ. - С.Н. и те шке еко ном- при ли ке ни- Нске су оме ле Срем ске но ви не да у го ди ни учвр сте пози ци ју на тр жи шту, до ка жу се као непри ко сно ве ни ли дер у ин фор ми са њу у Сре му и оста ну је дан од нај ти ра жни јих реги о нал них ли сто ва у зе мљи. Ово је рече но на но во го дишњем кок те лу ко ји су Срем ске но ви не кра јем де цем бра прире ди ле у Ре сто ра ну По здрав на реч ди рек то ра Дра га на Ђор ђе ви ћа Го сти на кок те лу Срем у Сремској Ми тро ви ци. - Раст ти ра жа, но во спе ци ја лизо ва но из да ње Срем ска пољо при вре да и ан га жо ва ње неко ли ко мла дих но ви на ра обеле жи ли су го ди ну ис такао је, по здравља ју ћи при сутне го сте, ди ректор Срем ских но ви на Дра ган Ђор ђе вић.- Као рет ко ко је но ви не у зе мљи, мо же мо се похва ли ти зна чај ним растом ти ра жа у го ди ни. У го ди ну ула зи мо са но вим, већим фор ма том Сремских но ви на, па је и на ша оба ве за да квали тет ним са др жа ји ма за др жи мо ви сок рејтинг и по ве ре ње чи тала ца и оправ да мо слоган На ма се ве ру је. Но во го ди шњем кокте лу Срем ских но ви на при су ство ва ло је ви ше де се ти на пред став ни ка свих срем ских оп штина, по слов них парт не ра и са рад ни ка. С. Н.

4 4 Среда, 9. јануар ЛА ЋА РАК ЉУ БИ ША ШУ ЛА ЈА, ДИ РЕК ТОР ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ Ор ден Све тог Са ве је оба ве за и под стрек Но вац ко ји се из два ја за кул ту ру тре ба да је ба рем не ки про мил ве ћи, јер би то до при не ло бр жој об но ви спо ме ни ка ко ји на то че ка ју, сма тра Шу ла ја Ку ве ждин и рек то ру За во да за за- ту спо ме ни ка кул ту ре Дшти Срем ска Ми тро ви ца Љу би ши Шу ла ји уру чен је не дав но Орден Све тог Са ве тре ћег сте пе на за до при нос за шти ти фру шкогор ских ма на сти ра, по себ но за ма на сти ре Ђип ша и Ку ве ждин као и мно гих хра мо ва Епар хи је Срем ске. Нај ви ше од лу ко ва ње ко је до де љу је Срп ска пра вослав на цр ква Љу би ши Шу лаји уру чио је вла ди ка срем ски Ва си ли је у Ла ћар ку на кон литур ги је ко ју је слу жио по во дом Ма те ри ца. До би ја ње Ор де на Све тог Са ве био је по во дом за раз говор са ди рек то ром За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји је од мах под се тио да му је ово зна чај но при зна ње до де ље но на пред лог вла ди ке срем ског Ва си ли ја. - Ма ло је ре ћи да сам по частво ван до де љи ва њем ова квог Љу би ша Шу ла ја са ор де ном Де таљ из ма на сти ра Ђип ша Вред но при зна ње Ор ден Све тог Са ве је уста но вљен као од ли ко вање у дру гој по ло ви ни 19. ве ка и све до го дине био је ор ден Кра ље вине Ср би је. Од го ди не ово при зна ње је нај ви ше од ли ко ва ње Срп ске Право слав не Цр кве ко је се доде љу је за до при но се по једи на ца и ор га ни за ци ја на ду хов ном, обра зов ном и ху ма ном по љу. По след њих го ди на овај ор ден до би ли су, на при мер, по сла вљени те ни сер Но вак Ђо ко вић и вр хун ски ре жи сер Емир Ку сту ри ца. при зна ња јер је Ор ден Све тог Са ве до са да до био ма ли број по је ди на ца. Си гур но је да ћу орден да оправ дам и да ћу да ље до при но си ти об но ви и за шти ти по стра да лих ма на сти ра и цр кава и све га што је вред но на овим про сто ри ма - ка зао је Шу ла ја. Иако је ор ден до де љен ње му лич но, Љу би ша Шу ла ја сма тра да је то и при зна ње ре ги о налном За во ду за за шти ту спо мени ка кул ту ре и ду го го ди шњем успе шном ра ду ко лек ти ва на по сло ви ма због ко је је за вод осно ван. - За по сле ни у За во ду за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре и ја ак тив но смо се ба ви ли об новом, при пре ма ли смо про јект ну до ку мен та ци ју, во ди ли ти мо ве об но ве и успе шно их при води ли кра ју. То је си гур но би ло пре суд но при ли ком пред ла гања за од ли ко ва ње. Ка ко се паре и до де љу на осно ву про јек та ко јег струч ња ци ура де, у овом слу ча ју ми слим да је то и наш нај ве ћи до при нос. Ура ди ли смо про јек те ко ји су по др жа ни и омо гу ћи ли уре ђе ње спо ме ни ка кул ту ре, а без до брог про је ката ни шта не мо же. Дру га ствар је и наш при ступ ка да је у пита њу об но ва цр кви, од нос према све ти ња ма. При ла зи мо то ме са по што ва њем и тру дом да наш рад ни кад ни ког не оме та, а по себ но не део бо го слу же ња. За то је ово при зна ње ме ни, али и ко лек ти ву ком при па дам - обја снио је Љу би ша Шу ла ја. У пла ну За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре упи са ни су ра до ви на об но ви дру гих фрушко гор ских ма на сти ра ко ји још има ју ра не из Дру гог свет ског ра та. Ме ђу њи ма је ма на стир Ши ша то вац ко ји је без ико носта са. Ма ло је на ро да у све ту ко ји су до зво ли ли да њи хо во кул тур но бла го че ка об но ву 70 го ди на, при ме тио је Шу лаја, до да ју ћи ка ко сма тра да би но вац ко ји се из два ја за култу ру ипак тре бао да бу де бар за не ки про мил ве ћи, а то би до при не ло да се бр же об но ви из ве стан број спо ме ни ка ко ји још увек че ка ју об но ву. С.Ђа ко вић ИН ЂИ ЈА ИЗ ВЕ ЋА ССС ОП ШТИ НЕ Спас у по кре та њу про из вод ње Ини ци ра но је осни ва ње фон до ва, пре све га, за по кре та ње про из вод ње у ме тал ној и тек стил ној ин ду стри ји ре као је Го ран Ми лић, пред сед ник ПВ СССВ е ал на сли ка Ср би је да нас Рни ма ло не охра бру је раднич ку кла су ни ти на го ве шта ва да ће се у ско ри је вре ме не нешто бит ни је про ме ни ти. Има мо нај ве ћу сто пу не за по сле но ности, нај ма ње пла те у ре ги о ну, пре це њен ди нар ко ји спу та ва из во зни ке да по ве ћа ју про извод њу и отво ре но ва рад на места. - Ка да је реч о Вој во ди ни, по себ но је алар мант но ста ње у Ба на ту где су уни ште ни пољо при вре да и пре ра ђи вач ка ин ду стри ја. Све тла тач ка је то што је зе мља вра ће на под патро нат др жа ве оце нио је, у име По кра јин ског ве ћа ССС Вој во ди не Го ран Ми лић, ново и за бра ни пред сед ник ко ји је 28. де цем бра по се тио Ве ће ССС оп шти не Ин ђи ја. Оно што охра бру је су ме ре ко је пред у зи ма Вла да Вој во дине и осни ва ње со цио-еко номских са ве та. - По пр ви пут је Ми лић, пред сед ник со цио-еко ном ски савет ПВ СССВ. раз ма трао бу џет Пред сед ник Ве ћа Вој во ди не пре не го ССС оп шти не Ин ђи ја што је сти гао пред Дра ган Кр зна рић, Скуп шти ну Вој во дине. упо знао је при сут не По пр ви пут су са ра дом ове ор га- пред став ни ци надле ни за ци је у и жног по кра јин ског пла ни ра ним ак тивни се кре та ри ја та де таљно пре зен то ва ли мере ко је ће у на ред ној но сти ма у на ред ној го ди ни ме ђу ко ји ма је кон сти ту и са ње и го ди ни пред у зи ма ти Го ран Ми лић по че так ра да Со циоеко Вла да Вој во ди не на ном ског са ве та оп- пла ну оздра вље ња при вре де. С об зи ром да се га си Раз вој на шти не Ин ђи ја. По кра јин ски син ди кал ни бан ка Вој во ди не, фор ми ран је функ ци о не ри, оце њу ју ћи рад Фонд за раз вој Вој во ди не ко ји син ди кал них ор га ни за ци ја у по чи ње да ра ди у фе бру а ру. Спас за број не рад ни ке чи ја су пред у зе ћа пред сте ча јем је по кре та ње про из вод ње. Иници ра но је осни ва ње фон до ва, пре све га, за по кре та ње произ вод ње у ме тал ној и тек стилној ин ду стри ји ре као је Го ран Сре му, ис та кли су да је, у од носу на пе ри од од пре три, че тири го ди не, зна чај но по бољ шан ква ли тет ра да ве ћа син ди ка та у Ин ђи ји и Ру ми. -У ве ћи ни при ват них фир ми мар ги на ли зо ван је рад син ди ката, те ко ле ге тре ба охра бра ти, пру жи ти им по моћ и по др шку у бор би за син ди кал на пра ва рад ни ка. Ако зби је мо ре до ве мо же мо не што и да ура ди мо - Син ди кал ни ак ти ви сти из не ла је сво је ми шље ње Ве ра Ба бић, члан Пред сед ни штва Ве ћа ССС оп шти не Ин ђи ја. З. Г. С.

5 Среда, 9. јануар КАД ЖИ ВОТ ОСТА НЕ БЕЗ КРО ВА Ни је то, бра те, за наш џеп... Три при че, три бес кућ ни ка, ту у Ру ми Три чо ве ка, три при че Ако, због олу је или какве дру ге не по го де с не ба да те, ку ћа оста не без кро ва, бу де то увек стра шно, још ви ше тужно. Тај кров ко ји те жи ви си на ма, ве чи ти је чувар тај ни ку ћа и уку ћана, по кри ва све, сло гу и не сло гу, љу бав и бес, бе ду и рас кош. А кад га и за час не ста не - кроз зи до ве, вра та, про зо ре, по не ка квом не пи са ном пра ви лу, све то по жу ри да по ку ља на по ље, да се ви ди. И шта тре ба, и шта не тре ба. Но ви кров по но во све то по кло пи, вра ти све на сво је ме сто, и сва ка кућа, па и она нај ма ња, по но во по стане тај на. А, кад жи вот оста не без кро ва? Без ре чи, без по гле да, без ча ђа ве та ва ни це ис под ко је је не што са мо ''мо је'', ма кар то са мо ва здух био, или не ки за лу та ли зрак свет слости. Кад жи вот оста не без кро ва, све поч не да бе жи уну тра. И се ћа ња, и на де, и успо ме не, и оно ма ло давне то пли не ко ја се са мо ћи још ни је пре да ла. Ка жу, то је жи вот бес кућ ни ка. Ето, и Но ва го ди на ће ско ро, вре ва и жа гор сву да, а тај се жи вот, хтео, не хтео, пре тва ра у че ка ње.''већ са ти би ју на тор њу да ле ко'', ка же пе сник, ''а ја још че кам, и веч но бих чек'о''. Ге рон то ло шки цен тар ''Срем'' у Ру ми, бли жи се крај де цем бра те. У ход ни ку ку так за три бес кућ ника, Ђор ђа, Озре на и Здрав ко. Три ле жа ја и три при че. Ђор ђе Ми хај ло вић је из Ри вице. Не зна ко ли ко има го ди на. Једно став но - не зна. У го ди на ма ко је пам ти, чу вао је ов це и код га зда живио. Ње го ва ку ћа па ла кад је оно би ло бом бар до ва ње. Би ла је ста ра, на би ја ча, ни је јој пу но ни тре ба ло да се сру ши. Би ла је ста ра, ал' - њего ва. Ове го ди не уда ри га и шлог. Ов це ви ше не чу ва. Сти сла зи ма, куће не ма, ни ког не ма. -Од фа ми ли је имам је ди но тет ку у Ба на ту. Тет ка Ани ца жи ви у Ба ша и- ду. Не мо гу ов де оста ти, не мам свог ди на ра. На про ле ће, идем у Ба нат, па шта бу де-при ча Ђор ђе. Озрен Та ље вић је из Ру ме. Зо ву га Кид. По ка у бој ским филмо ви ма, ваљ да. Има 61. го ди ну, и за нат. Био је елек тро ин ста латер. И по зна ти рум ски фуд ба лер. Ра дио је у Роб ној ку ћи, у Фа брици обу ће, у Елек тро при вре ди Срби је. У књи жи ци са мо две го ди не рад ног ста жа. Има и тро шну ку ћу без гре ја ња у Иве Ло ле Ри ба ра. Ка же, бо ље је ов де. -Ма ти је умр ла го ди не. Насле дио сам ње ну пен зи ју, а она је на сле ди ла ту пен зи ју од оца. Мало је то за жи вот. Шта да ка жем - про коцк'о сам жи вот. А им'о сам шан си. Пре је све ишло глат ко. Сад - ма ло теже. У зад њих годи на, ни сам за до во љан. Упро па сти ме ал ко хол. Али, на про ле ће - идем ку ћи-при ча Кид. Здрав ко Ко ларж је ста ри рум ски му зи чар. У мла до сти је сви рао на рум ским игран ка ма. Ни је баш оран за причу. Ка же, ње го ва друга ри ца Ма ри ја је ов де управ ни ца, и она све зна. Њу да пи та мо ко је био Здрав ко. По сле се ма ло откра вио. -Сви рам буб ње ве и пе вам. И народ ну и за бав ну му зи ку, и пе сме Ми ро сла ва Или ћа, и Ха ри са Џино ви ћа. Сви рао сам у Бе о гра ду, у Кнез Ми хај ло вој. Ле по се мо гло живе ти. Не ки ми го спо дин јед ном дао 100 евра за јед ну пе сму, па ти сад ви ди... Знаш ко ли ко је то ди на ра? Про на шао сам му пра ву пе сму. Ако бог да да иза ђем одав де, на проле ће одох опет у Кнез Ми хај ло ву. Жи вим за му зи ку, и та ко до кра ја. То је Здрав ко ва при ча. Ка ко је то, и за што, ов де жи вот остао без кро ва. А све је обе ћа вало хар мо ни ју. По сле, ис па ло не што дру го. Сад они, по пут ју на ка Досто јев ског, ви ше и не ће ту жи вот ну хар мо ни ју. ''Ни је то, бра те, за наш џеп, да пла ћа мо то ли ко за ула зницу. И сто га се жу рим да сво ју улазни цу на траг вра тим.'' Ву че их она дав на то пли на ко ја се са мо ћи још ни је пре да ла. Ка ти ца Ку зма но вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић Мојој малој ноге к`о у зеца, нема везе, биће брза деца. Мала моја из Босанске Крупе, окрени се да ти видим лице. Мала моја немој бити љута, јесте мали, ал` може три пута. И попа би волео цурица, ал` му смета стотину дугмета. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Надалин Хо ћу да ка жем Ма ли љу ди, а жи ве на ви со кој но зи. Са мо се си ро ти ња не бо ји мо ља ца у гар де ро би. Мно го се ку ва, а на род гла ду је. Пен зи о не ри, из др жи те још ма ло. Не ће те ду го. Не окре ћи се, си не. Да те не пре по знају и ухва те. Ка да смо се опа су љи ли, тек он да је поче ло да смр ди. КАРТ: Жарко Гаћеша Тр чао сам за бо љим жи во том, стра да ла ми ле ђа. Ко не пли ва на мо ру, пли ва у ду го ви ма. На ну ди стич кој пла жи ни шта се не мо же са кри ти. Да нас је у мо ди и она гар де ро ба од пре два де сет го ди на. Ако вам не што пад не на па мет, зо ви те хит ну по моћ. Пао ми ка мен са ср ца у жуч. Ла ко је же на ма кад има ју чи ме да се ис пр се на по слу пред га здом. У да на шње вре ме и ба би це ће, из гле да, по ста ти ви шак рад не сна ге.

6 6 Среда, 9. јануар : 2013.? Гор да на Ва ље вац, Шид - Ве чи ти сам жи вотни оп ти миста. Ни кад се ни сам ни на да ла го рем, не го увек бо љем. Не вре ди ку кати, мо ра се ви ше ра ди ти. Уз бо љу ор га ни за ци ју мо же се до ста по сти ћи иако је ло шим при ва ти за ци ја ма ја ко пу но изгу бље но. Ни ко ла Ро дић, Ру ма: - Оче ку јем по бољ ша ње жи вот ног стандар да, али само ако се испу не од ре ђе ни усло ви. Ту, пре све га, ми слим на ви ше ин ве сти ци ја, с тим у ве зи и по ве ћа ње за по сле ности. Сва ко по је ди нач но тре ба да по ра ди на се би, на лич ном мен та ли те ту. Тре ба сви да мало ви ше гле да мо ис пред сво је ку ће, сви смо ве ли ки кри ти чари ка да су дру ги у пи та њу. БИ КИЋ ДО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА БИ КИ ЋАН КЕ Чу ва ју оби ча је од за бо ра ва об зи ром да на под руч ју С шид ске оп шти не има ма ло удру же ња ко је не гу ју ру син ску кул ту ру, не ко ли ко же на из Бикић До ла, ма лог се ла на до мак Ши да, од лу чи ло је да пре три го ди не осну је сво је удру жење, ка ко би ру син ску кул ту ру и оби ча је са чу ва ле од за бо ра ва. Ка ко ка же пред сед ни ца овог Удру же ња Не вен ка Бо баљ, же ља им је би ла да се очу ва иден ти тет Ру си на, те да ве ћем бро ју гра ђа на при ка жу њи хо ва на ци о нал на је ла. - То не зна чи да на ма ни феста ци ја ма на ко ји ма уче ствује мо не при ка зу је мо и оби ча је дру гих на ци о на ло сти, на против. У на ше Удру же ње су добро до шле све же не без об зи ра на на ци о нал ност, та ко да то ком сво јих јав них на сту па при ка зује мо и оби ча је и тра ди ци ју свих на ро да ко је жи ве у Вој во ди ни. Упра во та раз ли чи тост нас је и збли жи ла и спо ји ла са многи ма, јер љу де за ни ма шта је то што има мо да по ка же мо на на шим штан до ви ма. Ми увек ра до да је мо ре цеп те сви ма који по же ле и упра во то нас је и спри ја те љи ло са мно гим другим удру же њи ма же на не са мо са под руч ја шид ске оп шти не, не го и из дру гих гра до ва Војво ди не ка же Не вен ка Бо баљ, пред сед ни ца Удру же ња же на Би ки ћан ке из Би кић До ла. Пре ма ње ним ре чи ма, у окви ру Удру же ња ак тив на је и жен ска пе вач ка гру па ко ја насту па на број ним фе сти ва ли ма ру син ске на род не му зи ке, попут оно га у Ру ском Кр сту ру и на Фе сти ва лу ру син ских ста рих пе са ма Не ка се не за бо ра ви у Ђур ђе ву. - Свој штанд увек има мо и на број ним ет но ма ни фе ста ција ма ко је се то ком го ди не одржа ва ју у се ли ма шид ске оп штине, а уче ству је мо и на Шид ском кул тур ном ле ту, Тор ти ја ди у Бер ка со ву, Ку ле ни ја ди у Ерде ви ку, а два пу та смо би ле и на Сај му ту ри зма у Бе о гра ду, где смо пред ста вља ле шид ску оп шти ну и на шу Ту ри стич ку Вред не чла ни це Удру же ње же на Би ки ћан ке ор га ни за ци ју. Про те кле го ди не би ле смо и на Сај му при вре де у Ру ском Кр сту ру. Та мо смо се пред ста ви ле тра ди ци о нал ним је ли ма и руч ним ра до ви ма, како на ших ба ка, чи је смо ру котво ри не из ва ди ле из ор ма ра, та ко и ра до ви ма на ших ве зиља, ко је ра де у по себ ној гру пи у окви ру Удру же ња. Пра ви мо ку ва ри це над зид ни це са не ким ле пим нат пи си ма, као и ке цеље на ши фо ну са ру син ским мо ти ви ма. Те на ше ра до ве прода је мо у су вер нир ни ци у Шиду, а при ка зу је мо их и на нашој стра ни ци на Феј сбу ку. Две ке це ље смо на тај на чин већ про да ле у Сло ве ни ју ка же Не вен ка Бо баљ, на по ми њу ћи да им нај ве ћи про блем у ра ду пред ста вља не до ста так просто ри ја за оку пља ње. Ина че, у Би кић До лу се већ тра ди ци о нал но сва ке го ди не од ви ја ма ни фе ста ци ја Ру шење мај ског др ве та, ко ју ор гани зу ју Ме сна за јед ни ца и КУД Иван Ко тља рев ски, а од недав но су им се при кљу чи ле и Би ки ћан ке. - То нам је ујед но при ли ка и да на пра ви мо наш ет но дан. Има мо у пла ну да ову ма ни феста ци ју по диг не мо на ви ши ниво и да она уђе у ту ри стич ку ма пу оп шти не Шид. Осим разви ја ња ту ри зма у се лу и укључи ва ња же на у ту област, плани ра мо и да ор га ни зу је мо ради о ни цу о род ној рав но прав ности у пре школ ском уз ра сту, уз по др шку ро ди те ља и струч них ли ца, јер нам је упра во разви ја ње род не рав но прав но сти је дан од ци ље ва на шег Удруже ња ис ти че пред сед ни ца Удру же ња же на Би ки ћан ке Не вен ка Бо баљ.- Про шле го дине смо го сто ва ле и у Сло вач кој, у око ли ни Бар де је ва, ода кле су на ши пре ци. Би ло је то ле по ис ку ство, јер смо уста но ви ли да смо са тим кра јем још увек по ве за ни пре ко оби ча ја и тради ци о нал них је ла. Же ли мо то да чу ва мо и да ље и да пре несе мо на мла де ге не ра ци је. С. Ми хај ло вић Јо ва на Га зи ба рић, Ин ђи ја - Ре дов но пратим по ли тичке еми си је и, пре ма ми шљењи ма по ли тичких ана ли тича ра, тек го ди на ће би ти бо ља. Да кле, го ди на не до но си пу но оп ти ми зма ка да је у пи та њу жи вот ни стан дард. ГО ЛУ БИН ЦИ ХУ МА НИ ТАР НА ЖУР КА Дар ку у част СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ Па ке ти ћи за ма ле па ци јен те Об ра до ва но два де се так нај мла ђих па ци је на та на Де чи јем оде ље њу, Оде ље њу ОРЛ и Де чи јој хи рур ги ји Па вле Бе ри са вље вић, Срем ска Ми тро ви ца - На дам се да ће ми ова го дина би ти бо ља у сва ком по гле ду, јер се не што кре ће у по зи тивном све тлу. Ни сам стра на ча ки опре де љен, али слу шам шта по ли ти ча ри обе ћа ва ју. Ме те о- ро ло зи ка жу да ће нам го ди на вре мен ски би ти бо ља, а мо рамо се на да ти и бо љем жи во ту јер на да по след ња уми ре. Ми ли јан По пов, Ириг - Да би би ло бо ље у но вој го ди ни, пр во ми тре ба да бу де мо бо љи. У оној ме ри у ко јој у то ме успе мо, све ће се про ме ни ти. Ме ђу тим, ја ни сам пре те ра ни оп ти ми ста. Они су до при не ли до бром рас по ло же њу а да је пре не ко ли ко ме се ци КОп шти на Ста ра Па зо ва по крену ла ак ци ју за при ку пља ње средста ва по треб них за опе ра ци ју 35- го ди шњег Дар ка Јур ко ви ћа из Го лу би на ца, ње го ви су гра ђа ни су свој ски '' за су ка ли ру ка ве '' отвори ли сво ја ср ца и кре ну ли у ак ци ју јер по сто ји на да за оздравље ње њи хо вог Дар ка. Иако су ак ци ју пр ве по кре ну ле же не из Удру же ња '' Го лу би це '' омла дина је по ка за ла да же ли, мо же и на да све хо ће, да ура ди не што пле ме ни то и до бро. По кре ну ти, нај пре, иде јом на ви ја ча ФК Јадран, уз по др шку Са ве за омлади не Го лу би на ца Чу ту ри ца, КК Ја дран и Мо то клу ба Го лу бин ци ко ји ма су се при кљу чи ли број ни по је дин ци, сво ју иде ју су кра јем де цем бра спо ве ли у де ло и ор гани зо ва ли се, она ко ка ко то млади ма при ли чи: ве ли ком жур ком Дар ку у част. Жур ку су по сети ли и пред сед ник МЗ Го лу бин ци Ста ни ша Опа чић, као и пред седник Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић. Укуп но је са ку пље но не што ви ше од ди на ра. У Го лу бин ци ма ис ти чу да ово не ће би ти по след ња жур ка ху мани тар ног ка рак те ра. Да под се ти мо, Дар ко Јур ковић је на стра дао у са о бра ћај ној не сре ћи го ди не и том прили ком је за до био по вре де вратног де ла кич ме, као и кич ме не мо жди не. По ста вље на ди јаг но за је Ква дри пле ги ја Ц6 (од у зе тост сва че ти ри екс тре ми те та), срећом гор њи део екс тре ми те та се де ли мич но вра тио ду го трај ном ре ха би ли та ци јом. Тре нут но је ди на мо гућ ност да Дар ко оства ри сво је сно ве је опера ци ја са ма тич ним ће ли ја ма. За тран сплан та ци ју ма тич ним ће лија ма у Бе чу, укуп но је по треб но ску пи ти око евра за пр ви од ла зак на тран сплан та ци ју и бо ра вак на кли ни ци, а по треб но је 2-3 од ла ска у раз ма ку од пар ме се ци. В. О. о след њег да на ста ре го ди- в. д. ди рек тор Оп ште Пне, бол ни це Срем ска Ми тро ви ца при ма ри јус др Го ран Ивић уру чио је слат ке но во го ди шње па ке ти ће нај мла ђим па ци јен тима ко ји се ле че у овој здравстве ној уста но ви. - По кло ни су дар Оп ште болни це са же љом да, на овај начин, нај мла ђи ма Но ву го ди ну и бо жић не пра зни ке бар ма ло учи ни мо леп шим ре као је др Ивић. За два де се так нај мла ђих паци је на та на Де чи јем оде ље њу, Па ке ти ћи нај мла ђим па ци јен ти ма Оде ље њу ОРЛ и Де чи јој хирур ги ји, овај ма ли знак па жње зна чио је мно го, а др Ивић им је том при ли ком по же лео, пре све га, до бро здра вље, пу но весе лих и срећ них да на у но вој го ди ни, ра до сти и љу ба ви и брз опо ра вак. И пред став ни ци Ђач ког парла мен та ми тро вач ке Гим на зи је нај мла ђим па ци јен ти ма у Општој бол ни ци Срем ска Ми трови ца до не ли су по клон па ке тиће, уз же ље за брз опо ра вак, осмех на ли цу, сре ћу и ра дост. С. Н.

7 Среда, 9. јануар ИН ЂИ ЈА МАР КО ЧУ РО ВИЋ ПРО ФЕ СОР ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА У КИ НИ Учи де цу ки не ских бо га та ша - Ки на је фан та стич на зе мља, а стран це и струч ња ке ве о ма по шту ју. На ули ци ми се јавља ју јер сам бе лац, а о Ср би ји не ма ју пој ма. По ку шао сам пар пу та да им об ја сним да сам из Евро пе, али они са мо зна ју за Ја пан и Аме ри ку при ча Мар ко Чу ро вић, 30-го ди шњи мла дић из Ин ђи је М У Де чи је се ло у Срем ској Ка ме ни ци 24. де цем бра сти гао је ка ми он "Eatonа" пун игра ча ка, до на ци ја рад ни ка ове срем ско ми тро вач ке фа брике. Го сте су до че ка ли де чи ја гра ја и ра до сни уз ви ци, а за број не до на то ре упри ли че на је и но во го ди шња пред ста ва. Топла до бро до шли ца и ср да чан до чек мла дих ста нов ни ка ове уста но ве знак су да ова квих ак ци ја тре ба да бу де у што ве ћем бро ју и у го ди ни, сма тра ју ор га ни за то ри до на ције из "Eato na". У окви ру "Eaton elec tric-a" ор га ни зо ва на је но во го ди шња ак ци ја при ку пља ња игра ча ка ка ко би се и де ца ли ше на роди тељ ске бри ге и љу ба ви обра до ва ла и осе ти ла дух но во годи шњих и бо жић них пра зни ка. ар ко Чу ро вић је дан је од мно го број них при ме ра мо ма ка ко ји је, по сле сту дира ња и не ко ли ко без у спе шних по ку ша ја да про на ђе по сао у сво јој зе мљи, игром суд бине оти шао у ино стран ство. Пр ви по сао на кон Фа кул те та по ли тич ких на у ка где је дипло ми рао, про на шао је пу тем раз ме не сту де на та, у Гла су Аме ри ке у Ва шинг то ну, где је ра дио као спи кер и пре води лац. На кон при ли ке ко ја отва ра сва вра та и да је фено ме нал не пре по ру ке Мар ку су, на жа лост, у Ср би ји мно га вра та би ла за тво ре на. С то га је ре шио да по но во кре не пут ино стран ства и по ку ша та мо да про на ђе за по сле ње. И прона шао је у Ки ни - зе мљи да леког ис то ка. - До би јао сам од го во ре у не ким те ле ви зиј ским ку ћа ма да имам пре ви ше ис ку ства и да сам ра дио са мо дер ном тех но ло ги јом у Аме ри ци, те не ма ју вре ме на да ме поду ча ва ју ста рим ме то да ма. По ку ша вао сам чак и да волон ти рам у ра зним ор га низа ци ја ма, да кле да не бу дем пла ћен, али сам увек до би јао Де ца га обо жа ва ју Ак ци ју је ор га ни зо вао Wel lness тим "Eato na". Глав ни циљ овог ти ма је да се при бли же за једни ци у ко јој на ши рад ни ци живе и ра де, те да по мог ну они ма ко ји ма је то по треб но. Ка да је ова ак ци ја у пи тању ве ли ки број за по сле них ода звао се по зи ву и то ком децем бра са ку пље но је мно штво но во го ди шњих игра ча ка, али и школ ског при бо ра, књи га за де цу, тор би, обу ће. Не ко ли ко рад ни ка Eaton elec tric-a уручи ло је по кло не де ча ци ма и де вој чи ца ма из ове уста но ве. Овом до на ци јом Eaton је по ново по ка зао да ра до уче ству је у ху ма ни тар ним ак ци ја ма, а ова се по себ но из два ја, јер је допри не ла број ним де чи јим осмеси ма, што је за и ста не про цењи ва вред ност. Н.Л. - С.Ђ. У шет њи са ма ли ша ни ма исте од го во ре. Нај те же ми је па ло то што сам у ино странству осе тио по што ва ње са њи хо ве стра не а то га у Ср бији ни је би ло, те сам ре шио да по но во пу ту јем - ка же Марко. Ско ро по прин ци пу за вр ти гло бус, суд би на га је од ве ла на дру ги крај све та у Ки ну град Гу ангдзоу. - Ни сам се по ка јао ни једног тре нут ка. Ин те ре сант но је ка ко сам до био по сао. У Ки ну сам до пу то вао по чет ком ав густа. Ме ђу тим, оно што је зани мљи во, је сте да не ра дим у ком па ни ји за ко ју сам апли цирао. Ка да сам до шао ов де, првог да на сам схва тио да то није по сао за ме не, те сам кренуо у по тра гу за но вим. По сао ко ји ра дим, а то је у ин тер наци о нал ној ка над ској шко ли, тач ни је вр ти ћу, про на шао сам за дан. Апли ци рао сам пре ко ин тер не та ују тру и по под не су ме већ кон так ти ра ли. Ка надска шко ла је ве о ма по пу ларна ов де и на до бром гла су и ви со ком ни воу. Не ве ро ват но је ску па, ро ди те љи де ци плаћа ју 700 евра ме сеч но, што је за ки не ски стан дард из у зет но ску по - ка же Мар ко и до да је: - Де ца су ме фан та стич но при хва ти ла као и ко ле ге, али нај ва жни је од све га ми је да су ро ди те љи за до вољ ни, јер они ипак пла ћа ју бо ра вак у шко ли. Ки на је фан та стич на зе мља, а стран це и струч ња ке ве о ма по шту ју. На ули ци ми се ја вља ју јер сам бе лац, а о Ср би ји не ма ју пој ма. По ку шао сам пар пу та да им об ја сним да сам из Евро пе, али они само зна ју за Ја пан и Аме ри ку. То је све. - На ули ци ми че сто при ла зе да ме до дир ну, осе ћам се поне кад као ван зе ма љац у граду од 35 ми ли о на ста нов ни ка. Са мо ужи цен тар има 10 ми лио на. У по чет ку ми је то би ло за ни мљи во, а са да ми је ма ло и до са ди ло. Што се ти че не ких не га тив них стра на Ки не, љу ди су при лич но не мар ни, га ла ме док при ча ју, а у по зо ри шту и би о ско пу стал но раз го ва ра ју те ле фо ном. Ма ло су не у ви ђајни и то ми се не до па да прича Мар ко. О по врат ку у Ср би ју ка же да не ма го во ра, јер му уговор о ра ду ва жи до сле де ћег ав гу ста. Да љи пла но ви су му да се пре се ли у Хонг Конг, а на кон то га ју жна или цен трална Аме ри ка. Сво ју би о гра фи ју ис пу ни ће број ним нео бич ним свет ским де сти на ци ја ма и посло ви ма, а па ако га за ко ју го ди ну бу де же ле ли у Ср би ји, ка же - мо жда и до ђе. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НА ЦИ ЈА "EATO NA" ДЕ ЧИ ЈЕМ СЕ ЛУ У СРЕМ СКОЈ КА МЕ НИ ЦИ Да ро ва ли пун ка ми он игра ча ка М. Ба ла ба но вић Де ца се за хва ли ла пред ста вом : 2013.? Жи ван Се ку лић, Сур дук - Не на дам се ни чем бо љем. Ништа се боље не ви ди. Не ма зрачка на де, ни нај ма ње. Све по ску пљу је. Те шко ће се на род из бо ри ти с тим ску по ћа ма. Не оче ку јем бо љи стан дард. Ана Сми ља нић, Но ва Па зо ва - Искре но, не оче ку јем по бољ ша ње жи вот ног стандар да ове годи не. Ду го је већ та ко. Не ма ни ка квих проме на и не оче ку јем да ће се и са да за крат ко вре ме не што про ме нит ти да би смо има ли бо љи стан дард. Ило на Ник шић, Ру ма - Не оче ку јем по бољ ша ње жи вот ног стандар да у овој го ди ни. Оп шти по ка за те љи су ло ши: пре заду же ност, не за по сле ност младих, при вре да је у ко лап су. На лич ном пла ну сам за до вољ на, идем у пен зи ју, то је при ли ка да се по све тим ку ћи и уну чићи ма. Дра ги ца Ра дић, Шид - Сви оче ку је мо бо ље, али ни је про блем у на ма ста ри ји ма, не го у мла ди ма ко ји су без ци ља и ре ал не мо гућно сти за за по сле њем у струци. На то се мо ра обра ти ти нај ве ћа па жња ка ко би сви ма би ло бо ље. Ко ста Не вај да, Срем ска Ми тро ви ца - Лич но се на дам да ће нам ова го дина би ти бо ља од прет ходних, да ће се бо ље ра ди ти, ви ше за ра ђи ва ти а та ко нам и ова власт обе ћа ва. Ја њи ма ве ру јем, јер смо их ми би ра ли и иза бра ли. Ина че, же лим да у Ми тро ви ци бу де што ви ше по сла, да по ро ди ли ште бу де пу но, да ули це бу ду чи сте, а град си ја.

8 8 Среда, 9. јануар : 2013.? Ми лош Ра ду ло вић, Ириг ОХРИД ПО ВОД ЈЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА О БРА ТИ МЉЕ ЊУ СА ИН ЂИ ЈОМ Сјај ни би сер Ма ке до ни је На ме сту где ве ко ви ма уна зад та ла си Охрид ског је зе ра уда ра ју о хрид ( во хрид ) раз ви ло се на се ље ко је су с пра вом због бро ја вер ских обје ка та на зва ли Бал кан ски Је ру са лим... - Чо век се на да, чак и он да ка да је та на да уза луд на и ап сурд на. Ми слим да смо на том ни воу, али још увек се на дам. Да ни је то га, не знам ка ко би пре тр пе ли све што је смо и све што нам се спре ма. Је зе ро и ста ри град Зо ра Ми шко вић, Ин ђи ја - Љу ди ма ће би ти бо ље кад од лу че да не што ме ња ју у сво јим живо ти ма. По лити ча ри су увек ту за се бе и фра зе за на род. Про ме ни ће се не што ка да се љу ди који во де зе мљу оба ве жу да ствар но ура де не што да бу де бо ље на ро ду. Не на Га ни бе го вић, Шид - Обе ћа ња са ре пу блич ког вр ха го во ре да ће би ти бо ље и ја се на дам да ће та ко и би ти, али да ли ће мо то и осе ти ти у сва ко днев ном жи во ту, под зна ком је пита ња. Зна мо за раз не кри зе та ко да, у су шти ни, ово нам и не па да те шко. Ве ра Ди мов, Ру ма - Оче кујем бо љи так на лич ном пла ну. Ту ми слим на за вр ше так сту ди ја, за то ми тре ба још по ла го ди не, а по том да кре нем у са мо стални би знис. Да би се по бољшао жи вот ни стан дард, сви мо ра ју да се по тру де, да ви ше ра де, да се угле да ју на ком ши је, али не из бивше СФРЈ, већ из Евро пе. Н Две де ле га ци је ис пред спо ме ни ка Кли мен ту Охрид ском ај по зна ти ји ту ри стич ки цен тар Ма ке до ни је - Охрид уго стио је не дав но ви шеч лану де ле га ци ју оп шти не Ин ђи је пред во ђе ну пред сед ни ком Петром Фи ли по ви ћем. Циљ по се те је би ло пот пи си ва ње Ини ци јати ве о бра ти мље њу два гра да, а пред став ни ци обе оп шти не из ра зи ли су оче ки ва ња да ће се са рад ња на ста ви ти ка ко у обла сти кул ту ре и спор та та ко и у ја ча њу при вред них ве за два брат ска на ро да. Том при ли ком, по ред зва нич ног де ла по сете, чла но ви де ле га ци је Ин ђи је мо гли су да оби ђу и зна ме нито сти по зна тог ма ке дон ског гра да. На све ча ној ве че ри ко ја је ор га ни зо ва на по во дом Да на за штит ни ка гра да, Све тог Климен та Охрид ског, де ле га ци је су раз ме ни ле сим бо лич не покло не уз кон ста та ци ју да право при ја тељ ство ве зу је Охрид и Ин ђи ју. Цр ква за сва ки дан Го сто при мљи ви ме шта ни кажу да је Охрид имао 365 ма насти ра и цр кви, за сва ки дан у го ди ни, а да их да нас има око 120. За Охрид твр де да је ду ша Цр ква Све те Со фи је СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ РО ТА РИ КЛУ БА Де ци на ра дост Обез бе ђе но пе де сет по клон-па ке ти ћа за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња Бал ка на и ко лев ка пи сме но сти због Кли мен та - уче ни ка Ћири ла и Ме то ди ја. За хва љу ју ћи сво јим из ва ред ним при род ним ле по та ма,бо га том исто риј ском и кул тур ном на сле ђу, Охрид је од го ди не део УНЕ СКО свет ског кул тур ног на сле ђа. А ка да до ђе те у Охрид има ће те шта и да ви ди те. На ци о нал ни му зеј Охрид се на ла зи у ку ћи по ро ди це Ро бевци. У пи та њу је обје кат у којем су не ка да са по ро ди ца ма жи ве ла два бра та, те су ку ћу за ве шта ли гра ду. Раз не екс пона те по пут ста рог нов ца, ћупо ва, но же ва,на ки та и дру гих пред ме та ко ји су про на ђе ни на дну је зе ра мо же те ви де ти изло же не у му зе ју ко ји от кри ва тра го ве од ан тич ких вре ме на до да нас. Цр ква Све те Со фи је предста вља је дан од нај ва жни јих ма ке дон ских спо ме ни ка из сред њег ве ка. У по чет ку је била си нод на цр ква Охрид ске Архи е пи ско пи је, а у вре ме Ту ра ка је пре тво ре на у џа ми ју. У унутра шњо сти су очу ва не фре ске из 11,12 и 13 ве ка. Због из у- зет не аку сти ке ов де се то ком ле та одр жа ва ју кон цер ти духов не му зи ке. Са му и ло ва твр ђа ва или Охрид ско Ка ле уз ди же се око 90 ме та ра из над је зе ра, утврђе на бе де ми ма са три стра не. По ти че из 12. ве ка и предста вља исто риј ски спо ме ник и глав ну атрак ци ју гра да. Твр ђава је ре но ви ра на го ди не и са ње се пру жа из у зе тан поглед на чи тав град. Цр ква све тог Кли мен та и Пан те ле ја на ла зи се на бр ду Пла о шник и пред ста вља репли ку ста ре цр кве из гра ђе не на истом ме сту на ко јој ју је по ди гао Све ти Кли мент 863. го ди не. У њој је са хра њен 916. го ди не, а на род но пре да ње ка же да се на бр ду Пла о шник на ла зи ла и ста ра Кли мен това цр ква и гроб ни ца, што је и по твр ђе но то ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња. Је зе ро и би се ри Охрид ско је зе ро на ла зи се на над мор ској ви си ни од 695 ме та ра, по кри ва по вр ши ну од 358 ква драт них ме та ра и дугач ко је око 30 ки ло ме та ра. Је зе ро је сме ште но у ко тли ни и са свих стра на га окру жу ју пла ни не. Сли ву Охрид ског језе ра при па да 40 ре ка, од ко јих 23 на ал бан ској стра ни и 17 на ма ке дон ској. Је зе ро је бо га то је дин стве ним и рет ким биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма,а у језе ру је от кри ве но 170 ар хе о лошких на ла зи шта. И на кра ју, оно што ће вас на кон све га оду ше ви ти јесу охрид ски би се ри чи ју тај ну из ра де кри је све га не ко ли ко по ро ди ца, ри бљи ре сто ра ни и спе ци ја ли те ти, чу ве но ма кедон ско ви но и до бро ду шни дома ћи ни. Па ка ко одо ле ти и не до ћи по но во? М. Ба ла ба но вић Зо ран Ста но је вић, Пе ћин ци - Тре ба ло би да до ђе до не ког по бољша ња жи вотног стан дарда. Ме ђу тим, ни сам си гуран да то може та ко бр зо, с об зи ром да на ша кри за ду го тра је. ао и сва ке го ди не, што чи- тра ди ци о нал но, Ро та ри Кни клуб Срем ска Ми тро ви ца је у пред но во го ди шњим да ни ма обез бе дио пе де сет по клон-паке ти ћа за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња. Ма ли ша ни ма до де сет го ди на ста ро сти Де да Мраз је уз при го дан про грам По зо ришта "До бри ца Ми лу ти но вић" по кло не уру чио 27. де цем бра, а тај до га ђај у по зо ри шној са ли био је пра ва и ве ли ка ра дост за ове ма ли ша не. Већ пр вих да на Но ве го ди не усле ди ла је још јед на ак тив ност, при ку пљен је па кет књи га за деч је би бли о те ке у Но вој Хо чи и Ора хов цу на Ко со ву. Ову ак ци ју ор га ни зу је Ро та ри клуб Бе о град- Ду нав, а Ми тров ча ни су у својој по шиљ ци опет об ра до ва ли нај мла ђе чи та о це за ни мљи вим књи га ма из обла сти бе ле три стике, исто риј ским зна ме ни то сти ма гра да, као и при род ним ле по тама и ча ри ма ре зер ва та при ро де За са ви ца. С. Н. Па ке ти ћи за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња

9 Среда, 9. јануар ВРЕ МЕ ДА РО ВА ЊА По де ље но 800 па ке ти ћа Ми тро вач ке ма ли ша не из соци јал но угро же них по ро ди ца обра до вао је Де да Мраз. У ве ли кој са ли Град ске ку ће уру че ни су им но во го ди шњи па ке ти ћи, а средства за ову ак тив ност обез бе ђе на су пре ко ре сор не град ске управе. Вр ши лац ду жно сти на чел ника Град ске упра ве за здрав ство, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Жељ ко Но ва ко вић захва лио се Гра ду и сви ма оста лим ко ји су по мо гли да се по де ле паке ти ћи овој де ци. Ина че, свим ка те го ри ја ма де це и омла ди не ми ну лих да на по де ље но је око 800 па ке ти ћа. ЦР ВЕ НИ КРСТ Об ра до ва ли де цу Цр ве ни крст Срем ске Ми трови це по се лио је 50 па ке ти ћа деци на ту ђој не зи уз ра ста до 10 го ди на. Па ке ти ћи су ре зул тат акци је "Је дан па ке тић мно го љу бави" ко ја је ре а ли зо ва на у су срет пра зни ци ма, a све ча ност по во дом уру че ња да ро ва одр жа на је крајем про шле го ди не у про сто ри ји ху ма ни тар ног удру же ња. авно пред у зе ће Ди рек ци ја за Jиз град њу гра да ће за ре а лиза ци ју свог про гра ма ра да и посло ва ње из град ске ка се има ти на рас по ла га њу ви ше нов ца не го ла не. Ра ди се о 617, 24 ми ли о на ди на ра, од че га ће по ло ви на суме или кон крет ни је 313 ми ли о на ди на ра би ти за ин ве сти ра ње, сазна ли смо од Јо ва на До бри ћа, ди рек то ра Ди рек ци је. - Би ће то до вољ но нов ца за ре а ли за ци ју на ших пла но ва. Део сред ста ва ко ји нам је од ре ђен из бу џе та ове го ди не је ве ћи не го ла не, по ло ви ну су ме смо на ме нили за ин ве сти ци је, а оста так је за функ ци о ни са ње пред у зе ћа, об јаснио је Јо ван До брић. Ме ђу пла ни ра ним ин ве сти ци јама у овој го ди ни ЈП Ди рек ци ја за ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ НО У ПО РО ДИ ЛИ ШТУ Да вид - пр ва ми тро вач ка бе ба а вид Жив ко вић пр ва је ми- вач ка бе ба ро ђе на у го- Дтро ди ни ко ја је по че ла да од броја ва сво је пр ве да не. Да вид је ро ђен у ра ним ју тар њим са ти ма тре ћег ја ну а ра, а ка ко смо се уве ри ли на ли цу ме ста и он и ње го ва мла да мај ка Сне жа на од лич но се осе ћа ју и са на дом да ће би ти бо ље, спрем ни су да кре ну у но ви жи вот. Пр ву ми тро вач ку бе бу и њену мај ку по се ти ли су, про те кле не де ље, за ме ник гра до на челни ка То ми слав Јан ко вић и вд. на чел ни ка ре сор не град ске упра ве Жељ ко Но ва ко вић ко ји су мла дој мај ци да ро ва ли чек у из но су од ди на ра као и па кет по мо ћи у из но су од ди на ра. С. Л. ДО ЧЕК НА ГРАД СКОМ ТР ГУ но го број ни Ми тров ча ни су Ми ове го ди не за нај по вољни је ме сто до че ка Но ве го ди не ода бра ли Град ски трг. Ту су их уве се ља ва ли там бу ра ши и бео град ски "Шоу тајм" бенд. Весе ља и до бре му зи ке ни је недо ста ја ло па оку пље ни ни су скри ва ли рас по ло же ње и на ду да ће им го ди на би ти мало бо ља од прет ход не. Ка да су ка заљ ке на са ту пока за ле по ноћ по чео је ве ли ки но во го ди шњи ва тро мет, а потом су усле ди ле че стит ке представ ни ка град ске вла сти. Сугра ђа ни ма je упутиo честитк u гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић. По се та и да ро ви Ве се ло и ра до сно у го ди ну ПРО ГРАМ РА ДА ЈАВ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА На ста вак ин фра струк тур них ула га ња Пла но ви "Срем - га са" из град њу гра да је ре кон струк ција и на до град ња објек та Сред ње шко ле "Ни ко ла Те сла" на ло ка ци ји пре ма КП за во ду, а про стор у сада шњој згра ди би се осло бо дио за по тре бе Му зич ке шко лу. - За на ста вак ра до ва на градњи ка на ли за ци је у Ма чван ској Ми тро ви ци из дво је но је 20 мили о на ди на ра, то ли ко и за исте по сло ве у Ла ћар ку, али они ко ји су има ли при мед бе на из два ја ње на скуп шти ни ни су ви де ли да у бу џе ту сто ји пет ми ли о на ди нара за опре ма ње црп не ста ни це Хи ги јен ски за вод и још то ли ко нов ца за црп ну ста ни цу Рум ска мал та. Без тих сред ста ва и тих обје ка та не ма функ ци он са ња кана ли за ци је у Ла ћар ку, а они ће омо гу ћи ти спа ја ње ка на ли за ци је За го ди ну "Срем гас" је пла ни рао из ра ду про јект но -тех нич ке до ку мен та ци је за га со вод Мар тин ци - Ку змин ка ко би се кре ну ло у до глед но вре ме у ре а ли за ци ју овог ве ли ког про јек та. За јав но пред у зе ће нај ва жни је је да се до бро припре ми до бро за пред сто је ћи по сао. - По зах те ви ма гра ђа на ра ди ће се но ви улич ни га сни во дови, ина че око 90 од сто смо по кри ве ни овом мре жом. Га си фика ци ја на се ље "Ма ла Сла во ни ја" че ка за вр ше так раз гра ни чења јав них и при ват них по вр ши не и ка да то бу де ући ће се у про цес про јек то ва ња га сне мре же. Раз гра ни че ње ра ди град ка ко би мо гао да се ура ди план де таљ не ре гу ла ци је тог подруч ја, ре као је Вла ди мир Са на дер, ди рек тор "Срем- га са". са Срем ском Ми тро ви цим. Ипак, сред ста ни су до вољ на за ком плетан за вр ше так про јек та, јер је ин ве сти ци ја вред на око 400 мили о на ди на ра, та ко да ће се на то ме ра ди ти и на ред них го ди на, об ја снио је Јо ван До брић на кон усва ја ња про гра ма ра да овог јавног пред у зе ћа. Пре ма про гра му Ди рек ци је пла ни ра на је још град ња ба лон са ле у Јар ку, про јек то ва ње оваквих са ла у Јар ку и Чал ми, као и на ста вак град ње пу те ва, водо во да ка на ли за ци је, уре ше ње јав не ра све те. План је и на ста вак У пра знич ном рит му Град ња ка на ли за ци је у Ла ћар ку ( ар хив ски сни мак) ком плет ног уре ђе ња Ули це краља Пе тра 1, од СДК-а до ула ска у на се ље "Ма ти ја Ху ђи" са се мафо ри ма на тој рас кр сни ци, као и из ра да про јект не до ку мен та ци је за обје кат шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци. По ре чи ма на шег са го вор ни ка то ком ове го ди не ра ди ће се студи ја о оправ да но сти град ње подво жња ка у Срем ској Ми тро ви ци на ме сту где се укр шта пут ка КП За во ду и же ле знич ка пру га. Овај про је кат је ве о ма скуп па се очеку је да ње го ву ре а ли за ци ју помог не др жа ва. УЛИ ЦА СЛИ КА РА Ве ли ка из ло жба ми ни ја ту ра ка ри из Ули це сли ка ра да- су свој до при нос ми ну лим Сли пра зни ци ма ор га ни зу ју ћи ве ли ку Но во го ди шњу из ло жбу ми ни јату ра. Сво је ра до ве су из ло жи ли сли ка ри Ми лан Кар даш, Не вен Ву ка нац, Ја дран ка Ди ми три јевић, Би ља на Бра ун штајн, Сунчи ца Пинц и Ален Ди мић. Они су по ру чи ли ка ко овом из ло жбом же ле да да ју кру ну ства ра ла штву сво јих ак тив но сти у го дини, а ујед но и да по кре ну ма нифе ста ци ју ко ја ће по ста ти тра дици о нал на и ко ја ће да ва ти ја сну сли ку о сте пе ну кре а тив но сти, ори ги нал но сти и ви зи ји умет ни ка ко ји ства ра ју у Ули ци сли ка ра. Из ло жбу је по др жа ла Град ска упра ва за кул ту ру, омла ди ну и спорт и Кан це ла ри ја за мла де. Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Фе ренц Пре драг и Кља јић Је ле на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Оже говић Го ран и Ива на Срем ска Ми тро ви ца, Ко јић Вла ди мир и Ма тић Ко јић Ан ђел ка Кузмин, Ста ни шић Ра до слав и Ива на, Елор Вла ди мир и Светла на, Вла ди са вље вић Рај ко и Ма ри ја на Ша шин ци, Ро љић Игор и Алек сан дра Чал ма, Ла ке тић Жељ ко и Јо ван ка Гр гу рев ци, Стој ко вић Зо ран и Да ни је ла, Му цић Пре драг и Бо жа на Ин ђи ја, Зо рић Са ша и На та ша Хрт ков ци, Де лић Здрав ко и На та ша, Па у но вић Бра ни слав и Алек сан дра Бу та Ду шан и Да ни је ла, Ми ло савље вић Не ма ња и Би ља на - Ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Ра кић Милен ко и Ци га но вић-ра кић Сне жа на, Тр ни нић Бра не и Кри сти на, Јо ва но вић Мар ко и Гор да на Срем ска Ми тро вица, Сте па но вић Ми ро слав и Мир ја на, Љу бин ко вић Пе тар и На та ша Ма чван ска Митро ви ца, Ран ђе ло вић Не над и Ми лин ка Ста ра Па зо ва, Бурсаћ Зо ран и Су за на Љу ко во, Да ви до вић Ми лан и Ми ла на Бо га тић, Шу шу ло вић Ра дослав и Гор да на, Јо ва но вић Ду шан и Бра ни сла ва Ру ма, Дре зга Пе тар и Да ни је ла Ер де вик УМР ЛИ: Бе ри са вље вић Јул ка рођ.1933, Чер вењак Ђу ро рођ.1944, Ла кетић Је ле на рођ.1931, Адамов На да рођ.1949, Ма тић Љи ља на рођ.1934, Лу кач Ла зар рођ.1930, Ри стић Мило са ва рођ.1934, Хо џа Мира рођ.1956, Али ма но вић Ну ри фа рођ.1959, Ни ко лић Ла зар рођ.1930, Стој ко вић Ан ђел ка рођ.1934, Бра ца новић Ђор ђе рођ.1941, Ра јић Јо ван рођ.1938, Ђу ка новић Ми тра рођ.1954, Гру јичић Вин ка рођ.1950, Фритз Пе тар рођ.1954, Ва лен та Јо сип рођ.1952, Пе тић Душан рођ.1949, Ма рић Сте ва рођ.1947, Леп шић Ва си ли је рођ.1941, Ми ло ше вић Ма рија рођ.1926, Ву јић Ни ко ла рођ.1955, Бу гар ски Ми ли ца рођ.1953, Ца ре вић Бранко рођ.1924, Ми лић Ана рођ.1935, Шу шњар Дра гица рођ.1925, Ње го мир Јован рођ.1937, Ба јић Ра ди ша рођ.1957, Ко ва че вић Бо рислав рођ.1958, Па вло вић Миљ ко рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 RUMA СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Среда, 9. јануар Осло ба ђа ње на кна да за ''Ка блекс'' у Пла ти че ву Припремила: Катица Кузмановић ед ни цом Оп штин ског ве- ко ја је одр жа на 27. де- Сћа, цем бра про шле го ди не, до мини ра ла је те ма о осло ба ђа њу, од но сно ума ње њу, на кна де за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљишта за пар це лу у ка та стар ској оп шти ни Пла ти че во. Ка ко је то обра зло жио председ ник оп шти не Го ран Вуко вић, реч је о про из вод ном по го ну ''Ка блекс'' у Пла ти че ву ко ји тре нут но за по шља ва рад ни ка. Ка ко је у пла ну про ши ре ње ка па ци те та овог по го на, пла ни ра се за по шљава ње још сто рад ни ка, сто га је ло гич но да се овај при верд ни су бјект осло бо ди пла ћа ња накна де, што је гла со ви ма члано ва Оп штин ског ве ћа и усвоје но. У да љем то ку сед ни це да та је са гла сност на Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си стема ти за ци ји Оп штин ске упра ве. Усво јен је и за кљу чак о по вера ва њу упра вља ња и одр жава ња обје ка та за пред школско вас пи та ње и обра зо ва ње. Де таљ са сед ни це Из град њом но вог и мон та жног вр ти ћа, ство ре ни су усло ви за при хват око 300 ма ли ша на, тако да је у Ру ми про блем предшкол ског вас пи та ња де фи нитив но ре шен, на гла ше но је на сед ни ци. Под тач ком ''из бо ри и имено ва ња'' су усво је на три реше ња о обра зо ва њу ко ми сија и то за удру же ња гра ђа на, про јек те из обла сти кул ту ре и про јек те из обла сти спо тра. Сви пред став ни ци из на ве дених обла сти ће убу ду ће, пре не го што бу ду апли ци ра ли за од ре ђе на сред ства, би ти у оба ве зи да над ле жној ко миси ји до ста ве про гра ме про јека та, а ко ми си је ће их раз матра ти, по том усво ји ти или одба ци ти. Пред сед ник ко ми си је за удру же ња гра ђа на је Игор Са дри ја, за про јек те кул туре Ми ро слав Нин ко вић, а за про јек те из обла сти спор та Ми ла дин Де лић. ИЗ РА ДА ГРАД СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ До де ље на на гра да ''Ата на си је Стој ко вић'' Пр ви ла у ре ат Ла ди слав Вар га из Но вог Са да за ро ман си ра ну би о гра фи ју ''Опе ло за бо е ма'' У Град ској би бли о- те ци у Ру ми је 26. де цем бра го ди не ор га ни зо ва на скром на али зна чај на све ча ност: по пр ви пут је до де љена на гра да ''Ата на си је Стој ко вић'', по ко ме ова уста но ва и но си име. Први ла у ре ат је књи же вик из Но вог Са да Ла ди слав Вар га за рад под на словом ''Опе ло за бо е ма''. Ка ко је то у увод ној ре чи об ја снио ди ректор Град ске би бли о те ке Ла ди слав Вар га и Жељ ко Сто ја но вић Жељ ко Сто ја но вић, на гра да ''Ата на си је Стој ко вић'' до де љу је се за пр ви об ја вље ни роман. Сто ја но вић је подсе тио да чу ве ни Ру мљанин Ата на си је Стој ковић, пи сац и тво рац пр ве срп ске фи зи ке, свој пр ви ро ман под на зи вом ''Аристид и На та ли ја'' об ја вио да ла ке го ди не. Ла ди слав Вар га је рођен у Ру ми, жи ви и ра ди у Но вом Са ду, до са да је об ја вио ра до ве ''Мо за ик учи те ља ири шких'', ''Ма ло ме сто ве ли ке ту ге'', ''Чо век фи ли грантских де та ља''. ''Опе ло за бо е ма'' посве ће но је бив шем су ди ји из Че реви ћа Ни ко ли Иги ћу, јед ном од нај о- бра зо ва ни јих Ср ба из тог вре ме на, ко ји се у де лу по ми ње као Ка ди ја Го луб, а ње гов лик је ове ко ве чио и ле ген дар ни Па ја Јо ва но вић на позна тој сли ци ''Се о ба Ср ба''. На гра ду је обра зло жио председ ник струч ног жи ри ја Мо мир Ва си ље вић: -Осим глав ног ју на ка, су дије Ка ди је Го лу ба, ко ји је ве о ма ре љеф но ни јан си ран, у ру ко пи су ''Опе ло за бо е ма'' аутор је описао и чи та ву ле пе зу спо ред них, пра те ћих лич но сти, и то на та ко упе ча тљив на чин да су то сво јевр сни ''пор трет ски ме да љо ни''. Ро ман оби лу је и ли ко ви ма бројних исто риј ских лич но сти ко је су ''про ла зи ле'' кроз жи вот овог зна ме ни тог Че ре ви ћа ни на, нарав но, ту су и пре ле пи опи си мно гих ме ста у ко ји ма је слу жбовао су ди ја Го луб. До де лу на гра де ''Ата на си је Стој ко вић'' му зич ки су обо га ти ли уче ни ци ОМШ ''Те о дор То ша Андре је вић''. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Зим ске филм ске ра до сти ''Рат дуг ми ћа'' - 9. ја ну ар ''Ма ли ву ко длак'' ја ну ар ''Гу ме ни Тар зан'' ја ну ар ''Та та се вра ћа ку ћи'' ја ну ар ''Играч ка са та ва на'' ја ну ар МА ТИ ЧАР НО ВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ За успе шну но ву го ди ну ПА КЕ ТИ ЋИ ЗА РУМ СКЕ МА ЛИ ША НЕ Сва ки па кет - пу но ра до сти очи но во го ди шњих и бо жић- пра зни ка, у Ру ми је по де- Уних ље но око 800 па ке ти ћа, сва ки од њих до нео је пу но ра до сти и чаро ли ја ма ли ша ни ма. У ОШ ''Иво Ло ла Ри бар'' мла ди со ци ја ли сти су по кло ни ли 35 но во го ди шњих па ке ти ћа де ци са смет ња ма у раз во ју. Оп штин ска ор га ни за ција Цр ве ног кр ста по бри ну ла се да 200 ма ли ша на из со ци јал но угро же них по ро ди ца, оних чи ји су ро ди те љи ко ри сни ци На родне ку хи ње, до би је па ке ти ће са играч ка ма и слат ки ши ма. Наш фо то при ка зу је до де лу но во го ди шњих па ке ти ћа у хоте лу ''Парк'' 28. де цем бра - покло не је до би ло 40 ма ли ша на из хра ни тељ ских по ро ди ца и 22 из Днев ног бо рав ка. Том при ли ком сту ден ти Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду, ма стер сту ди је, изве ли су за де цу пред ста ву ''Вели ка но во го ди шња пљач ка''. Да па ке ти ћи стиг ну до сва ког ма ли ша на по бри нуо се до на тор ''Ин серт'' ДОО, а све се од ви јало у ор га ни за ци ји Цен тра за соци јал ни рад. Ди рек тор Цен тра Да ни ца Је ре мић, уз же љу за до бро здра вље и успех у шко ли, че сти та ла је ма ли ша ни ма Нову го ди ну. На рав но, ни су из о ста ли но во го ди шња јел ка, и Де да Мраз. Вен ча ни: Зо ран Дра жић и Ма ја Лап че вић До би ли ћер ку: Да ни је ла и Јо ви ца Лу жа ић, Дра га на Ни ко лић и Јо ви ца Ко ко неше вић До би ли си на: Сла ђа на и Зо ран Ба бур ски Умр ли: На да Си мић , Стје пан Ши мон ко вић , Ан др ја Порт нер ,Ве ри ца Ма сло ва рић , Ста ни слав Бре зић , На да Жив ко вић , Љу би ца Дра го миро вић , Или ја Ку кић , Ми лан Сто ји са вљевић ред крај ста ре, и по че так Пно ве го ди не, у Град ској ку ћи је 28. де цем бра ор га низо ван при јем за рум ске привред ни ке. Ме ђу мно го број ним зва ни ца ма би ли су пред ставни ци Оп штин ске упра ве, дирек то ри јав них пред у зе ћа и уста но ва, пред став ни ци свештен ства, пред у зет ни ци, нови на ри. У обра ћа њу го сти ма, Кок тел у Град ској ку ћи пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић је на гла сио да је ова го ди на, а та ко тре ба да бу де и у на ред ној, го ди на но вих инве сти ци ја и но вих за по шљава ња. У Ру ми је тре нут но седам гра ди ли шта, то у на ред ној го ди ни тре ба да омо гу ћи 850 но вих ра да них ме ста, а упра во то ће би ти нај леп ша че стит ка гра ђа ни ма. Де чи ја ра дост у ''Пар ку''

11 Среда, 9. јануар СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Ује ди па са ко шта ли 14 ми ли о на ди на ра То ком про шле го ди не, Ко му на лац ис пла тио око 14 ми ли о на ди на ра за на кна ду ште те због ује да па са и ма ча ка, а у оп ти ца ју је још 10 ми ли о на ди на ра Сум ња се да има злоу по тре ба од стра не гра ђа на IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Уре ђе ње ло ка ци је При во де се кра ју ра дови на уре ђе њу ло ка ци је у Ле ја ма где ће би ти изгра ђен ту ри стич ки обје кат келт ско на се ље - по ру чу ју из Ди рек ци је за из град њу. Ових да на се при сту пи ло кр че њу ком плет не ло ка ције, ис ко па ва њу и ни ве лаци ји зе мљи шта и при преми за из град њу те ме ља и огра да. Про је кат уре ђе ња је вре дан око два ми ли о на ди на ра. Штед ња Уме сто тра ди ци о нал них но во го ди шњих кок те ла, про мо тив них ма те ри ја ла, ро ков ни ка и ка лен да ра као и дру гих по кло на, представ ни ци ло кал не са моу пра ве су ове го ди не одлу чи ли да уште де но вац и до ни ра ју га На род ној ку хињи. Ова ини ци ја ти ва по текла је од пред сед ни ка општи не ко ји је ис та као да су обро ци у пра знич ним да нима нај по треб ни ји ко ри сници ма На род не ку хи ње и да је то нај бо љи на чин да им се че сти та Но ва го ди на. Би бли о те ка Због школ ског зим ског рас пу ста и не мо гућ но сти одво је ног гре ја ња од школе, На род на би бли о те ка др Ђор ђе На тођ ше вић ра диће скра ће но до 14. ја ну а ра. Рад но вре ме би бли о те ке биће од ча со ва, а су ботом уоби ча је но од 08 до 14 ча со ва. Раз лог је, ка ко ка жу над ле жни, уште да енер гена та за гре ја ње про сто ра. Гро бља ЈКП Ко му на лац има рок до 31. мар та го ди не да пре у зме управља ње на свим се о ским гро бљи ма на те ри то ри ји оп шти не. Но вим за ко ном о ко му нал ним де лат но стима, Ко му на лац је ду жан да пре у зме сву нео п ход ну до ку мен та ци ју од ме сних за јед ни ца. Под се ћа мо, до са да су пре у зе та гро бља у Ин ђи ји, Бе шки, Чор та новци ма и Но вим Кар лов ци ма, а на ре ду су и дру ге ме сне за јед ни це. бог ује да па са лу та ли ца у Зто ку го ди не око 90 гра ђа на ту жи ло је оп шти ну и ЈКП Ко му на лац. Упра во из овог раз ло га, на по след њој сед ници оп штин ског Ве ћа усво јен је Пра вил ник о по ступ ку и на чину ре ша ва ња зах те ва гра ђа на за на кна ду ште те услед ује да па са и ма ча ка. Оно што је значај но је сте да ће би ти фор мира на оп штин ска ко ми си ја ко ја ће во ди ти ова кве слу ча је ве, а уме сто суд ског ре ша ва ња пробле ма, ићи ће се на ван суд ско по рав на ње У оп шти ни ка жу да је нај ве ћи део тро шко ва, чак 50 по сто, од ла зио упра во на суд ске тро шко ве. У то ку претход не, го ди не, Ко му налац је ис пла тио око 14 ми лио на ди на ра за на кна ду ште те услед ује да па са и ма ча ка, а у оп ти ца ју је још 10 ми ли о на ди на ра. Ди рек тор ЈКП Ко му на лац Слав ко Пу ва ча ка же да се, у про се ку, гра ђа ни ма ис пла ћу је бли зу 300 хи ља да ди на ра, али УДРУ ЖЕ ЊЕ ЕТ НО АРТ Про је кат Три у је дан а чу ва ти ста ре за на те од за- ра ва циљ је но вог про- Сбо јек та удру же ња Ет но арт под на зи вом Три у је дан. С тим у ве зи По кра јин ски се кре тари јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва је овом удру же њу опре де лио сред ства у ви си ни од око 120 хи ља да ди на ра. Пра вље ње на ки та, изра да све ћа од во ска и шко ла грн ча ри је, три су обла сти ко јима ће се ба ви ти сви по ла зни ци на овом про јек ту. - Наш ак це нат у годи ни би ће ста вљен на Ста ри Слан ка мен ко ји има из у зет не ту ри стич ке по тен ци ја ле. У пројек ту ће уче ство ва ти 15 же на и да су зло у по тре бе све учеста ли је: - Ово је огро ман про блем са ко јим се су сре ће мо го ди на ма. Ми го ди шње успе мо да ухвати мо око па са лу та ли ца, али ни то ни је ре ше ње. Има мо са мо јед ну еки пу ко ја оба вља овај по сао,а ин ђиј ска оп штина је при лич но ве ли ка. Про цес на ра ста ња ту жби по след њих го ди на је енорм но ви сок. С Пра вље ње на ки та, из ра да све ћа од во ска и шко ла грн ча ри је, обла сти су ко ји ма ће се ба ви ти сви по ла зни ци Са сед ни це Ве ћа Пси лу та ли це од но се ми ли о не из бу џе та ко је ће вр ши ти обу ку за ин тере со ва них. Же ли мо да еду кује мо ста нов ни штво да се одва же и на у че не што но во, што не зна чи да не мо гу и дру ги да се укљу че у овај про је кат. Већ смо до го во ри ли про стор за кори шће ње у Основ ној шко ли и та мо ће се од ви ја ти на ше актив но сти - ис ти че Рад ми ла Ми тро вић, пред сед ни ца удруже ња Ет но арт. Ка ко она твр ди, су ве ни ре ко је по ла зни ци ра ди о ни це буду на пра ви ли, по ну ди ће су венир ни ци у Ста ром Слан ка ме ну, али ће их и пла си ра ти на бројним фе сти ва ли ма то ком ове годи не. Са пре да ва ња у Ста ром Слан ка ме ну дру ге стра не, мо гу сло бод но да ка жем да че сто има зло у потре бе. Де ша ва се да гра ђа не ко ји нас ту же због ује да па са, пас ује де у не чи јем при ват ном дво ри шту, а он да уз по моћ два све до ка ус пе ју да до би ју тужбу. Оче ку јем да ће мо у го ди ни озбиљ ни је при сту пи ти ре ша ва њу овог про бле ма ко ји по сто ји у чи та вој др жа ви. Овај пра вил ник ће са мо де ли мич но ИЗ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД ове го ди не Де да мраз је И сти гао на вре ме да об раду је око 420 ма ли ша на ко ји се на ла зе у по ро дич ном сме шта ју, за тим де цу са смет ња ма у разво ју и де цу ко ри сни ка ма те ријал но-со ци јал не по мо ћи, ко ји ма су обез бе ђе ни слат ки па ке ти ћи и при го дан но во го ди шњи програм. Пре ма ре чи ма Гро здане Ра ден ко вић, ди рек то ри це Цен тра за со ци јал ни рад, сви ма ли ша ни тре ба да има ју срећно и без бри жно де тињ ство. По ред па ке ти ћа ко је су доби ли од Де да мра за, за ма лиша не је ор га ни зо ва на и тра дици о нал на но во го ди шња предста ва у Кул тур ном цен тру под на зи вом Не ви дљи ви зец, ко ју су при пре ми ле вас пи та чи це ПУ Бо шко Бу ха. по мо ћи, бар у фи нан сиј ском по гле ду, јер ће се ма ње плаћа ти суд ски тро шко ви по што го то во 50 од сто на кна де ште те иде су ду на во ди Пу ва ча. На кон сед ни це Ве ћа, но ви Пра вил них о на кна ди ште те услед ује да па са и ма ча ка, на ћи ће се на усва ја њу пред ин ђиј ским од бор ни ци ма на сле де ћем скуп штин ском засе да њу. Шко ла грн ча ри је Без бри жни је де тињ ство По де ла па ке ти ћа ма ли ша ни ма

12 12 Среда, 9. јануар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ју би лар ни кон церт Ста ро па зо вач ки КУД Бранко Ра ди че вић на ју би лар ном го ди шњем кон цер ту пред крај де цем бра про шле го ди не обеле жио је 40 го ди на по сто ја ња и ра да. Чла но ви овог дру штва, од нај мла ђих до ве те ра на, као и На род ни и Там бу ра шки ор кестар на га ла кон цер ту пред стави ли су пу бли ци ле по ту игре, пе сме и на род не но шње из свих кра је ва Ср би је. На многим го сто ва њи ма у зе мљи и ино стран ству ( Не мач ка, Турска, Пор ту га ли ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Грч ка, Швај цар ска, Пољ ска, Ма ђар ска), ово друштво про но си ло је из вор ну лепо ту срп ског на род ног ства рала штва и с мно гих фе сти ва ла, до ма ћих и стра них, вра ћа ло се с на гра да ма. Па ке ти ћи На аеро дро му Ба тај ни ца 28. де цем бра, пр ви сту ден ски ху ма ни тар ни фонд Осмех на дар у са рад њи са 204. бри гадом ва зду хо плов ства и про тивва зду шне од бра не Вој ске Срби је и оп шти ном Ста ра Па зо ва ор га ни зо вао је до де лу но во годи шњих па ке ти ћа за не збри нуту де цу из бе о град ских до мо ва и де цу са Ко со ва и Ме то хи је. Уче шћем у до на ци ји но во го дишњих па ке ти ћа за не збри ну ту де цу, оп шти на Ста ра Па зо ва и на овај на чин по твр ди ла свој имиџ оп шти не со ли дар но сти. По ред ове ак ци је, она је обезбе ди ла и по де ли ла пре ко но во го ди шњих па ке ти ћа за сву со ци јал но угро же ну де цу у општи ни. Ху ма ни тар но пре ло Ху ма ни тар но пре ло по следњег де цем бар ског ви кен да орга ни зо ва ла је Ме сна ор га ни заци ја Цр ве ног кр ста под на зивом Ху ма ност на де лу ко је је, сем ак ти ви ски ња ове ор га низа ци је, оку пи ло и же не из Клуба за ста ра и ин ва лид на ли ца у Ста рој Па зо ви, Ак ти ва же на СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик, Удру же ња Ма ке до на ца и Удруже ња гра ђа на Са на. Председ ни ца МОЦК Да ја на Костић, по здра вља ју ћи при сут не у Клу бу за ста ра и ин ва лид на ли ца у Ста рој Па зо ви, на гла сила је да је циљ ове ак ци је да се ис пле ту одев ни пред ме ти по пут, ша ле ва, ка па, ру ка вица, ча ра па, пр слу ка... ко ји ће се око Све тог Са ве по де ли ти де ци из си ро ма шних по ро ди ца. Ву ну за ове одев не пред ме те обез бе ди ла је Ме сна ор га ни заци ја Цр ве ног кр ста нов цем из чла на ри не. КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ У ДИ РЕК ЦИ ЈИ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА О ин ве сти ци ја ма и пла но ви ма и рек тор Ди рек- је за из град- Дци њу оп шти не Ста ра Па зо ва Не дељ ко Ко ва че вић из ја вио је на кнфе рен цији за но ви на ре 26. де цем бра, да је за про те клих шест месе ци ура ђе но ви ше не го што то објектив но сред ства и мо гућ но сти до звоља ва ју. - За вр ши ли смо све што су они запо че ли и на ста ви ли с но вим ин ве сти ци ја ма ре као је Не дељ ко Ко ва че вић и подсе тио да је, као на сле ђе на запо че та ин ве сти ци ја, за вр ше на пе шач ко-би ци кли стич ка ста за из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, ма да ни је пу ште на у рад јер ни је има ла гра ђе вин ску до зволу ко ја је са да у фа зи ис хдова ња. За вр ше но је и ре но ви рање здрав стве них ам бу лан ти у Вој ки и Го лу бин ци ма, чи шћење ди вљих де по ни ја, са на ци ја кан ли за ци је у Но вим Ба нов цима, по прав ка кро ва на ста ро пазо вач кој Гим на зи ји, чи шће ње ка на ла и кр пље ње удар них рупа на те ри то ри ји це ле оп шти не и уре ђен део про сто ри ја у врти ћу у Но вој Па зо ви. За вр ше на је ка пе ла у Сур ду ку, за по че та је ка пе ла у Бе ле ги шу, за по че то о ву го ди ну на Град- тр гу у Ста рој Па зо ви Нском уз до бру му зи ку, ку ва но ви но, чај и спек та ку лар ни ва тро мет до че ка ло је не ко ли ко хи ља да гра ђа на из ста ро па зо вач ке општи не и око ли не. Уз по пу ларног пе ва ча Ми ла на То па лови ћа То пал ка ушли су у го ди ну, док је за нај мла ђе орга ни зо ван до чек деч је Но ве го ди не 31. де цем бра, тач но у под не. Не ко ли ко сто ти на ма ли ша на са сво јим ро ди те љи ма ужи вали су у но во го ди шњој за ба ви уз глум ца Фу а да Та бу чи ћа, овог пу та у уло зи Де да Мра за, де цом пе ва чи ма и ре ци та то рима из ста ро па зо вач ке оп штине, а но во го ди шњи ам би јент на град ском тр гу упот пу ни ла је и из ло жба цр те жа ПУ По ле тарац. У окви ру но во го ди шњег про гра ма, Де да Мраз је уру чио три глав не и три спе ци јал не на гра де за нај леп шу но во го дишњу ка пу, а и сва оста ла деца на тр гу би ла су на гра ђе на ре но ви ра ње објека та До ма здра вља у Но вој Па зо ви, Ста рим Ба нов ци ма и Бе ле ги шу, адапти ран је ком плет но кров на две ХА БИ- ТАТ згра де у на сељу Ба нов ци Ду нав, за о че та из град ња вр ти ћа у Но вим Банов ци ма, ор га ни зова на је зим ска служба, оба вље не на вре ме при пре ме за Не дељ ко Ко ва че вић греј ну се зо ну, извр ше на по прав ка ули ца на кон из град ње ка на ли заци је у Ста рој и Но вој Па зо ви... Из ра да про је ка та ДО ЧЕК НО ВЕ ГО ДИ НЕ НА ГРАД СКОМ ТР ГУ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ Спек такл уз То пал ка До чек деч је Но ве го ди не слат ки ши ма и играч ка ма. Ин тере со ва ње по се ти ла ца иза звао је и про дај ни штанд УНИ ЦЕФ-а на ко ме су се на шли ин те ресант ни про из во ди из но во годи шње ко лек ци је, чи јом су купо ви ном ро ди те љи об ра до ва ли сво ју де цу и ти ме ди рек но да ли до при нос ра ду УНИ ЦЕФ-а на по бољ ша њу усло ва за де цу у Ср би ји. Глу мац и ре ди тељ Фу ад Та бу чић ко ји је у послед ње две го ди не са сво јом по зо ри шном тру пом чест гост у Ста рој Па зо ви, и ко ја је за сву де цу у вр ти ћи ма и шко лама ста ро па зо вач ке оп шти не игра ла пред ста ву Но во го дишња ша ша ва бај ка, ис та као је да у овој сре ди ни има много да ро ви те де це ко ји ма тре ба пру жи ти шан су и про мо ви са ти их. На дам се да ће до го дине би ти мно го ви ше де це ко ја ће се при ја ви ти да уче ству ју у овом про гра му ре као је Та бучић за Срем ске но ви не и додао да је ова сре ди на из да шна да ро ви тим љу ди ма. - С об зи ром на сред ства која смо има ли, Ди рек ци ја је, од кад смо до шли на власт, плати ла и на сле ђе ни дуг од пре ко 220 ми ли о на ди на ра ка же Кова че вић и на гла ша ва да се труде да ис по шту ју оба ве зе ко је су им оста ле од прет ход ни ка. У овој го ди ни, по ре чи ма Ко ва чеви ћа, ак це нат ће се ста ви ти на адап та ци ју обје ка та До ма здравља, шко ла, вр ти ћа и из град њу ин фра струк ту ре. Због то га су у но вом бу џе ту пла ни ра не 53 мале јав не на бав ке, али по сто ји про блем, јер про је ка та не ма, под се ћа Ко ва че вић, а про јекти су пр ви пред у слов да би се по че ли ра до ви или апли ци ра ло за сред ства за ка пи тал не пројек те. За то се ове го ди не кре ће пр во у из ра ду про је ка та, крејем ја ну а ра рас пи са ће се тендер за све не ас фал ти ра не улице у оп шти ни, а у са рад њи са Пу те ви ма Ср би је ра ди ће се про ши ре ње пу та Ста ра Па зо ва Ста ри Ба нов ци. Ам би ци о зни пла но ви з бор за хит го ди не, 12. по Ире ду ма ни фе ста ци ја у орга ни за ци ји РТВ Ста ра Па зо ва, одр жа на је 28.де цем бра го ди не у По зо ри шту у Ста рој Па зо ви ка да се за ти ту лу хит го ди не так ми чи ло 12 пе са ма у из во ђе њу ста ро па зо вач ких инте пре та то ра сло вач ких на родних пе са ма. Пр ви пут две пе сме осво ји ле су исти број гла со ва пу бли ке у са ли, та ко да су њи хо ве ин тепре та тор ке Ана Ве реш и Миха е ла Ко чиш по ста ле по бед нице из бо ра за хит го ди не 2012.: Ана Ве реш с пе смом Че ти ри беле гу ске и Ми ха е ла Ко чиш с песмом Шта да ра дим са дра гим. За сва ко ме сто пла ни ра на је по не ка зна чај на ин ве сти ција. На при мер, за Но ву Па зо ву у то ку је из ра да про јект не доку мен та ци је за уре ђе ње центра, глав ну ули цу, кру жни ток, адап та ци ју шко ле Раст ко Нема њић - Све ти Са ва, до град њу вр ти ћа, из град њу но ве пи ја це, уре ђе ње ве ли ке ба ре и друго. У Ста рој Па зо ви ра ди ће се про ши ре ње вр ти ћа, адап та ци ја про сто ри ја РТВ Ста ра Па зо ва, Сло вач ке еван ге лич ке цр кве и Па ро хиј ског до ма, на род не ку хи ње, фор ми ра ње но ве улице у цен тру, као и за це вље ње ка на ла Ма ли Бе геј. У Вој ки је пла ни ра на из град ња во до водне мре же, уре ђе ње пар кин га и из град ња ка пе ле и огра де око гро бља и из ра да про јек та уређе ња цен тра. По ред из град ње ка пе ле у Кр ње шав ци ма је плани ра на ре кон струк ци ја Угрино вач ке ули це и ули ца кроз ин ду стриј ску зо ну. Го лу бин ци ће до би ти спорт ску ха лу, фа саду на шко ли и пен зи о нер ском до му, док је за Но ве Ба нов це пла ни ра но уре ђе ње цен тра, ауто бу ских ста ја ли шта и из мешта ње игра ли шта и за вр ше так вр ти ћа. У Ста рим Ба нов ци ма пред ви ђе на је ре кон струк ција пар кин га, из град ња при стани шта код Шљун ка ре, ре конструк ци ја ауто бу ских ста ја лишта и фуд бал ског игра ли шта. У Бе ле ги шу је пла ни ра но уре ђење спу ста до Ду на ва, из градња во до вод не и ка на ли за цио не мре же, из град ња Ром ског до ма, као и адап та ци ја здравстве не ам бу лан те. И у Сур ду ку ће се ра ди ти на уре ђе њу спуста ка Ду на ву и на по ста вљању улич не ра све те. А јед на од нај ве ћих ре ста у ра ци ја је вра ћа ње хо те ла Срем у прво бит но ста ње, а што се ти че ка на ли за ци је за це лу оп шти ну оста ло је још 160 ки ло ме та ра ка на ли за ци о не мре же, 26 кило ме та ра ко лек тор ских права ца и са на ци ја ре ги о нал ног, ка на ли за ци о ног ко лек тор ског прав ца. Бит но је да ми ра ди мо на по чет ку оно што ве ћи на ло калних са мо у пра ва ра ди на кра ју ман да та ка зао је Не дељ ко Ко ва че вић на кон фе рен ци ји за но ви на ре. ИЗ БОР ЗА ХИТ ГО ДИ НЕ РТВ СТА РА ПА ЗО ВА По бед ни це Ана и Ми ха е ла Из бор за хит го ди не РТВ Ста ра Па зо ва Че сти та ју ћи по бед ни ца ма, ди рек тор РТВ Ста ра Па зо ва Јо ви ца Га гри ца, уру чио им је по кло не у ви ду умет нич ких сли ка од ко јих је јед ну до ни рала МЗ Вој ка, а дру гу Удру же ње ли ков них ства ра о ца Во ди ца из Го лу би на ца. Гру па Фа на тик бенд из Ки са ча на сту пи ла је у ре ви јал ном де лу про гра ма, док је за пу бли ку ор га ни зо ва на инте реснтна том бо ла. По ред број них спон зо ра, ову ма ни фе ста ци ју су по држа ла и ов да шња јав на преду зе ћа, Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва, Чисто ћа и Во до вод и ка на лиза ци ја.

13 Среда, 9. јануар ПРО ЈЕ КАТ ПУ "ЛО КАЛ ПРЕС" И НЕД: "ПАРТ НЕР СТВОМ КРОЗ ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ": КЊАЖЕВАЦ Ми ни ће во све бли же Ми ни ће ву Огро ман но вац од ла зи на Ста ру пла ни ну и у град ско под руч је, а Ми ни ће во не до би ја ни цр ка ви цу твр де у овој месној за јед ни ци са де вет на ест се ла. Тра же де цен тра ли за ци ју ло кал не вла сти, рав но ме ран раз вој це ле оп шти не и већу кон тро лу тро шко ва бу џе та на ја вљу ју ћи и мо гућ ност от це пље ња уко ли ко и да ље бу ду иг но ри са ни њи хо ви зах те ви О п шти на Кња же вац је оду век ве за на за Бе о град, та ко да де цен тра ли за ција ни је ни ма ло лак про цес. То је исти на ко ја тра је де це ни ја ма без об зи ра на то ко ја је по литич ка оп ци ја на вла сти. Да нас је тај спој мо жда и нај ви ше упе ча тљив јер мно ги про јек ти, суб вен ци је, да ва ња за отва рање но вих рад них ме ста, на просто не мо гу без ми ни стар ста ва и Ре пу бли ке. Овај си ро ма шни крај све на де по ла же у ту ри зам и по љо при вре ду, у гра не ко је под сти че Вла да Ср би је и од којих се, с пра вом, пу но оче ку је. Пр ви ре зул та ти су већ ви дљиви. Хо тел и ски ја ли шта са пр вом гон до лом у Ср би ји на Ја буч ком рав ни шту, на Ста рој пла ни ни, гра ђе ни су др жав ним па ра ма уз по моћ ло кал не са мо у пра ве и од тог опре де ље ња не ће се још ду го од у ста ти. Но, над ле жности ко је пре ла зе са др жав них ор га на на ло кал ну са мо у пра ву, као и ви ше нов ца од до при но са за по сле них и оста ле по год ности ла га но уда љу ју и ову општи ну од Бе о гра да, та ко да је и већ чу ве на де бе о гра ди за ција ипак сти гла, до ду ше на ма ла вра та. Ве ру је се спо ри је не го у дру гим де ло ви ма зе мље баш због чи ње ни це да је Књаже вац, не ка да ме ђу ин ду стриј ски нај ра зви је ни јим оп шти на ма, данас си ро ма шна сре ди на ко ја без по мо ћи и стра те шких раз вој них пла но ва др жа ве не би мо гла да кре не ни ко рак на пред. Кад се по ли ти ка уме ша На дру гој стра ни, по ја вљу је се нео че ки ва но и де центра ли за ци ја ве ћих ме ста од општин ског цен тра. На при мер, ва ро ши ца Ми ни ће во са окол них 19 се ла, не ка да оп штин ско место у сре зу За је чар, да нас све ја че зах те ва да по но во до би је ста тус оп шти не. Ни је ма ло ни раз ло га за та ко не што ва жно, ма да се, оче вид но је, уме ша ла и по ли ти ка. На по след њим избо ри ма, ми мо оче ки ва ња, убедљи ву по бе ду из бо рио је Динки ћев УРС ко ји је ла ко са ДС и ма њим пар ти ја ма устро јио но ву власт. СПС и СНС оста ли су да че ка ју пре ком по но ва ње и дого вор у вр ху. Не ми ре се ла ко, по го то ву СПС ко ји је, до не давно, за јед но са ДС чвр сто др жао све кон це вла сти. У Ми ни ће ву и око ли ни тра ди ци о нал но је Ипак, ни шта без др жа ве! Оп шти на Кња же вац ни је ни ма ње, ни ви ше (не)са мостал на од оста лих оп шти на у Ти моч кој кра ји ни, али не ра чу на ју ћи ја че при вредне цен тре, ре ци мо Бор или Кла до во. Кња же вац гро проје ка та до би ја или ра ди у сарад њи са ре пу блич ким ми нистар стви ма и ин сти ту ци ја ма, ма да има и ме ђу на род них. У том по гле ду је ве за чвр шча не го код оста лих оп шти на, јер реч је о на сто ја њи ма да се и на та кав на чин по могне си ро ма шној сре ди ни са опу сте лим се ли ма и огромним вр лет ним под руч јем, при ме ри це цео атар Ста ре пла ни не. Да кле, пре би се, и због то га, ре кло да је реч о ни ској са мо стал но сти. У укуп ним тро шко ви ма бу џе та Кња жев ца уче шће др жа ве је из над 20 од сто. Соп ствени при хо ди су, у по ре ђе њу са по тре ба ма и тро шко ви ма, из ме ђу 30 и 50 од сто. За дуже ност је, ко ли ко је по зна то, ре ла тив но ве ли ка, а мо гу ће је, са пла ни ра ним по нов ним по кре та њем ин ду стриј ских по го на, да ће би ти и ве ћа. Др жа ва је уло жи ла огро ман но вац (ви ше од 500 ми ли о на евра) за ту ри стич ке про јекте на Ста рој пла ни ни ко ји још ни су за вр ше ни. Ни покре та ње ин ду стриј ске произ вод ње у гра ду Кња жев цу не ће мо ћи да се оства ри без др жав них фон до ва. СПС по бе ђи вао и ни ко не спо ри да су при ста ли це цр ве них у том кра ју у ве ћи ни. Ак ту ел на власт им не од го ва ра, што, изгле да, мно го не за ни ма пред сед ни ка оп шти не Ми ла на Ђо ки ћа и ње го ве са рад ни ке. -От ка ко је Ђо кић (УРС, ра ни ји др жав ни се кретар у НИП) пред сед ник, не мо гу да до ђем до руко вод ства ка ко би смо се до го во ри ли о пре ва зила же њу го ру ћих про блема. Ка ко то да се схва ти? Тра жио сам раз го вор и у писме ној фор ми. Не до ла зе у Мини ће во ни на свет ко ви не, ни ти их, чи ни се, уоп ште ин те ре сује мо, јер смо дру га чи јег по литич ког рас по ло же ња. Сма тра мо да то ни је до бро, јер ми не ће мо ме ња ти пар ти је као не ки ко шуље, ми смо та кви ка кви је смо, а има мо чи ме и да се по но си мо. На ма је све јед но, мо же мо опет да бу де мо при За је ча ру, али, ако нас и да ље бу ду иг но ри сали у на шем Кња жев цу, све ћемо учи ни ти да се оса мо ста ли мо - ка же Сла во љуб Ми ла но вић, пред сед ник Ме сне за јед ни це Ми ни ће во. Па ре иду на Ста ру пла ни ну Оп шти на ри из Кња жев ца, по сред ством ме ди ја, од го ва рају да их тре ба пу сти ти да ра де Ми ни ће во, ма ло се ло, ма ло ва рош... Сла во љуб Ми ла но вић и кад до ђе вре ме, да се ви ди ка кав је ре зул тат. Јер, они су већ до ста учи ни ли за раз вој ту ри зма, пре по ро ди ли су, приме ри це, Ста ру пла ни ну, ула жу у Ба њи цу, вра ти ће не ка да шње по го не и фа бри ке, до ве шће стра не ин ве сти то ре. - Мно го је про бле ма, мо ра мо са чи ни ти при о ри те те. Пре ви ше је не за по сле них, мла дих нај више. Мо ра мо нај пре да вра ти мо у жи вот ком би нат Џер вин, фа бри ке ИМТ, Џер си, Бранку Ди нић. Ту се кри ју стоти не рад них ме ста. Ин ве стира мо у во ћар ство, по ди же мо ин фра струк ту ру на ви ши ниво, че ка ју нас про јек ти здраве хра не, до ма ће ра ди но сти, но ви објек ти у ту ри зму... Неће мо из не ве ри ти оче ки ва ња гра ђа на - де ци ди ран је Милан Ђо кић на по ми њу ћи да му је по зна то да се и Ми ни ће во кан ди ду је за ин ве сти ци је у ту ри зму, јер по сто је ре сур си. Сла во љуб Ми ла но вић нагла ша ва да је упра во у то ме и не во ља, јер огро ман но вац од ла зи на Ста ру пла ни ну и у град ско под руч је, а Ми ни ће во не до би ја ни цр ка ви цу. Сна лазе се ка ко зна ју и уме ју. Пре не ки дан Ме сна за јед ни ца је до би ла до на ци ју и опре ми ла учи о ни це основ не шко ле. Са ми су фи нан си ра ли до ку мен тар ни филм о се лу и на род ном хе роју Ми лу ну Ми ни ћу по ко ме је ме сто до би ло име, из гра ди ли су де по ни ју за от пад, уре ди ли цен тар се ла... Ипак ви ше па ра од др жа ве - И то је раз лог што хо ћемо да се де цен тра ли зу је мо од Кња жев ца или одво ји мо ако не мо же дру га чи је. Где је но вац што се сли ва у оп штин ску касу за хва љу ју ћи но вим за ко нима и про пи си ма нај ди рект ни је ве за ним за де цен тра ли за ци ју вла сти? Ов де га ни ко не ви ди, не ка нам бар ка жу. Ни је др жава по те гла де цен тра ли за ци ју са мо због њих, не го и нас. Не ће мо та кву по ли ти ку у ко јој гу би мо уме сто да доби ја мо - ка же Пе тар Ми лоше вић. Без об зи ра на то ка ко ће се ова при ча за вр ши ти, кња же вач ки крај са да доби ја ви ше па ра из др жавне ка се, не мо ра за све и сва шта да се пи та Бе о град, ма да је ово тек по че так. Јер, ова ква из не мо ћа ла, си ро ма шна, пла нин ска места, са уни ште ном при вредом, не мо гу без сна жни је ве зе са др жа вом ко ја би, у на ред ном вре ме ну, нај пре за кон ским ре гу ла ти ва ма, мо гла и ви ше да по мог не. Но вац доби јен на тај на чин, сма тра се, нај ви ше би од ла зио, као и у по след ње вре ме, на раз вој инфра струк ту ре. Не го, овај ве ков ни град и срп ска Ве не ци ја са три ре ке и 12 мо сто ва, не пам ти вре ме кад со ци ја ли сти (од осни вања) ни су вла да ли, сад се ваљда на ви ка ва и на та кву, не би се ре кло не га тив ну ат мос фе ру. А што се Ми ни ће ва ти че, оно ће, као и увек у ду гој исто ри ји, жи ве ти са сво јим гор шта ци ма и ста ро се де о ци ма без об зи ра на то ко и ка ко вла дао. - Тврд је овај на род, тр пи, али кад пук не тр пи ло, он да не ва ља - из ре че се Сла во љуб Ми ла но вић, у на ро ду по знат по на дим ку Бар бул. Бра на Фи ли по вић

14 14 Среда, 9. јануар : 2013.? Вој ко Гој ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Не на дам се бо љит ку у го дини, са мо да нам не бу де го ре. Нама пен зи о не ри ма је све јед но, обе ћа ли су си гур не пен зи је до кра ја го ди не и то нам је до ста, али шта ће мо са мла ди ма и неза по сле но шћу? Слав ко Ја пун џа, Ста ра Па зо ва - Тре бао би да бу де бо љи стан дард. Али, ја сам у пен зији и за ме не то то ли ко и ни је бит но. Пен зи ја је со лид на и про ву чем се не ка ко јер жи вимо са ми, ба ба и ја. Мир ја на Ву ја си но вић, Ру ма - Искре но се на дам да ће се у годи ни бо ље жи ве ти. Прошла, го ди на, до не ла ми је ле пе мо мен те, пре све га - до би ла сам по сао. Же ља ми је да се то ле по на до ве же и у овој годи ни. Што се на шег дру штва ти че, она ко у це ли ни, нај важни је што мо ра мо да оствари мо је сло га, али и да се ви ше ра ди. Ра да Ра јић, Бе о град - При вре да сто ји, ја сам већ две го дине без по сла и на осно ву те мо је си туа ци је ми слим да бо љит ка не ће би ти. Кћер ка ми је оти шла у Аме ри ку, до била је сти пен ди ју го ди шњу од 100 хи ља да до ла ра и од ре кла се те сти пен ди је за рад Ср бије. С ње ног аспек та мо жда је пер спек ти ва ов де све тли ја, с мог - ни је. Са ња Ку кић, Ин ђи ја - С об зи ром да се по след њих пар го ди на го во ри ло само о кри зи, не оче ку јем ни да ће го ди на би ти зна чај ни је дру гачи ја. Ипак, ге не рал но сма трам да је нај бит ни је ра ди ти и би ти до бар и пре дан у свом по слу. То до но си са тис фак ци ју и на ду да ће би ти бо ље. ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА ЖИ ВОТ У МА НА СТИ РУ Ми че ка мо Хри ста, а не бо ље вре ме е лео сам да по бег нем од Жсве та. Од мо дер не ко ја нерђа ју ћим скло по ви ма и бу ком својих зуп ча ни ка без има ло за др шке у сво ју утро бу сме шта жи вот. Од све та ко јег је сра мо та да пу сти су зу, а ни је да због те сра мо те скри ва још ве ћи свој стид и срам. Же лео сам ре до ве без по ли тике, смр ти, си ро ти ње и зи ме... без оно га што се сме и не сме. Тражио сам дан без су ви шних гла сова. Мир ко јег смо на пу сти ли онога тре нут ка ка да смо, ла ко ми слени, при хва ти ли да све ту не тре ба Исти на. Ту ђа еуфо ри ја због да на у којем се ни шта не ће ре ши ти, да на ко ји се др знуо да сво јом ла жном на дом по там ни сјај истин ске наде, од ве ла ме је до ка пи ја које су сво јом љу ба вљу у плод ну ири шку зе мљу по са ди ли Све ти Краљ Дра гу тин и све ти Бран кови ћи - де спо ти срем ски, до ка пија иза ко јих по чи ње свет у ко јем је мо ли тва основ но на че ло, Истина глав но пра ви ло, Ве ра је ди на на да. Ар хе о фу ту ри зам... И ту, на са мом ула зу у пор ту ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та, у ко јој ме на сме ја на ли ца и то плих очи ју до че ка игу ман ар хи ман дрит отац Сте фан, у ко јој су, злат ним везом упле те ни у ве ру у Оца Сведр жи те ља, за на век оста ли сно ви Све тог Кра ља Не ма њи ћа, де спота Бран ко ви ћа и мно гих срп ских му же ва, на пра гу ма на стир ске Цр кве по све ће не Све том Ве ли кому че ни ку Ди ми три ју, осе тио сам бли скост са зе мљом на ко јој се ра ђа и у ко ју се вра ћа. И за и ста је у пра ву отац Сте фан кад са миром, свој стве ним по след њим војни ци ма вре ме на ко је смо ола ко остви ли иза се бе, ка же да је Бог сву да и све ис пу ња ва, да је ризни ца до ба ра и да ва лац жи во та. Ов де, на овом ме сту не ма вре ме на. Не ма мо дер не, не ма вре ве и стра ха од про ла зно сти. Ов де не ма на мер них ре чи и за бра ње них сло ва. Ов де су оне ко ји сво јом сло бодом ни су са вла да ли свој страх, за ме ни ли ви те зи Ча сног Кр ста, љу ди хра бри, љу ди ко ји сво јим де ли ма жи вот са да шњи свесно осми шља ва ју за жи вот веч ни ко јем се ра ду ју. Ов де сам, уме сто од ро ђе не деце и по сва ђа них роди те ља за и ста упознао плем ство Божи је, љу де кр ште не, за мо на ше не и припре мље не да бу ду у на руч ју сво га Оца Не бе ско га ко ме се, по сле ду гог лу та ња на кра ју и вра ћа ју. У ми ри су та мја на, по ко зна ко ји пут, по твр ди ла се истина да је ар хе о фу тури зам мо гућ и да ће фу ту ри стич ки свет ко ји нам се на ме ће, ли ши мо ли га Смисла и Ци ља, оста ти са мо љу шту ра, мртво ро ђен че за че то у утро би ци ви ли за ци је ко ја је пре зре ла са му се бе. Ви те зи Ча сног Кр ста Ма на стир Ве ли ка Ре ме та - Тра ди ци ја је, при ча ми отац Сте фан, прет ход ни ца ствар но ме и стра жа су штин ском. Она во ди ка Оно ме што Је сте и свет ко ји је ли шен тра ди ци је, ли шен је живо та. Исто ри ја нас учи да љу ди ко ји по шту ју сво га Оца Не бе скога мо гу мир но и по бо жно да жи ве јед ни по ред дру гих. Јер, Го спод до ла зи као Све чо век чи ји аутори тет не по чи ва на стра ху не го на сло бо ди, на љу ба ви, а не на мр жњи. Љу ди тра ди ци је, ви те зи Ча сно га Кр ста, ко ји за и ста ве рују у Бо га жи во га, не ће до пу сти ти да њи хо вом ду шом овла да ју мере са вре ме ног све та и они не ће дир ну ти у оно га ко ји ве ру је исто та ко ја ко као и они са ми. Вер ни љу ди не тре ба да ме ре чи ји је Бог ве ћи, бо љи и ја чи, већ треба да гле да ју да њи хо во узда ње у Спа си те ља бу де и што ве ће и што бо ље и што ја че. И не тре ба забо ра ви ти да су Све ти оци бла госи ља ли бар ја ке рат не, не то ли ко по бе де ра ди, ко ли ко ра ди по требе да се вој ни ци по ко ре за ко нима мо ра ла и Бо жи јем пра ви лу и да на те шком по слу ко јег има ју да за вр ше, пре све га зна ју да су си но ви Го спод њи и ви те зи Ча сног Кр ста. У свом де лу, у свом жи воту, чо век се мо ра во ди ти љу бављу, јер са мо узда њем у Бо га љу ба ви мо же мо на ћи ре ше ње за про бле ме ко је пред нас ста вља мо дер на ци ви ли за ци ја. С на ми Бог, ура зу ми те се на ро ди и поко ра вај те се, јер је с на ми Бог, ка же се у Псал ти ру. Ови сти хо ви тре ба да по ста ну хим на све та у ко јем жи ви мо, све та ко јег не треба од ба ци ти и пре зре ти, не го му тре ба омо гу ћи ти да схва ти да само са Бо гом мо же ићи на пред. Крст је спа се ње Отац Сте фан Ту, на про сто ру на ко јем су бо ра ви ли они ко ји су ме сво јим де лом на чи ни ли, да ле ко од све та ко ји у сво јој пу кој на ди да ће бити нов ни сам се бе ви ше не по знаје, знам да сам део пла на Бо гом да ро ва ног. Осе ћам да је упра во од рица ње тог пла на стуб на ко јем по чи ва свет од ко јег бе жим. Слутим да сам у пра ву. Знам... пра во слав ни чо век не бо ји се ниче га. Он ве ру је у Бога, а ко је са Бо гом, тај је бо гат, ко има обра за, тај је образо ван... то је ста ро срп ско пра ви ло. Ово је вре ме не јунач ко. - Оно је ство рено од оних ју на ка ко ји глав ну бор бу још увек ни су по вели. Пра ва је бор ба ду хов на, а уста нак ду хов ни ја чи је од сва ког устан ка теле сног. У да не ко ји нам про ми чу, са мо онај ко ји ни је за бора вио да се без Бога не мо же ни пре ко пра га, мо же из ра сти у пра вог див - јуна ка, ви те за Кр ста Ча сно га. Без ду ховне бор бе и ду хов ног сми ре ња не ма ју нака и не ма чо ве ка ко ји мо же би ти из над не ју на штва. Јер ка ко ка же Вла ди ка Ње гош Ју на штво је цар зла сва ко је га, а и пи ће нај сла ђе ду шев но. Сво је ју на штво, Ср бин је са брао у ре чи ма ко је је побед ник и ју нак, ста рац Ву ка шин сил ни ци ма у ли це ре као: Са мо ти син ко ра ди свој по сао. То је нај леп ша срп ска пе сма, нај леп ша срп ска ло зин ка. И за и ста, док се Ср бин учио по бо жно сти, сми ре њу, тр пље њу и ве ри у Бо га, срп ска је зе мља цве та ла. Ка да је знао да зна мење спа се ња ни је мач не го Ча сни Крст, срп ски је род био по бед ник. Док је ов де, у ти ши ни Ди ми тријев ског ма на сти ра тра жио сво ју мир ну лу ку, мој је на род ишао у су срет из ба вље њу. Крст је си ла и зна ме ње, Крст је спа се ње. На пу ту ка Го спо ду - По пут пли ме и осе ке, у српско ме је ро ду ве ра у Го спо да ра сла и опа да ла. Са да смо Богу хва ла, на ста вља отац Сте фан док ила зи мо из ма на стир ске порте, по но во у вре ме ну ка да се у на шем на ро ду бу ди ве ра. То је не сум њи ви знак да су Ср би крену ли у сре те ње Го спо ду, а сва ко сре те ње до но си пре о бра же ње. И за то са да, на по чет ку, пр ви ход ко јег мно ги од нас на овом пу ту пра ве је сте и те жак и че сто погре шан. Али ако, не тре ба ни ко га од ба ци ти и ни ко ме су ди ти. Је дино по стом и мо ли твом, на ро чи то у ове да не ка да оче ку је мо ро ђе ње Хри сто во, мо же мо са вла да ти све по те шко ће на ко је као део чо вечан ства на и ла зи мо. Без по ста и мо ли тве чо век не мо же до кра ја да осми сли свој жи вот. Без по ста и мо ли тве не ма пу но ће жи во та и нај ма ње што чо век мо же да уради ка ко би уз вра тио Го спо ду на ве ли кој љу ба ви ње го вој, је сте да др жи пост и да се мо ли. Мо ра мо се вра ти ти исти ни тој ве ри ко ју су на ши оци има ли а то је вера у Бо га Све др жи те ља у Све тој Тро ји ци, Оца, Си на и Ду ха Свето га и у Јед ну, Све ту, Са бор ну и Апо стол ску Цр кву, јер то је на ше Ваз не се ње и наш Спа сов дан. И су тра ће би ти што је да нас би ло Узи мам бла го слов и од ла зим... Мо дер на ко ја нер ђа ју ћим скло пови ма и бу ком сво јих зуп ча ни ка без има ло за др шке у сво ју утро бу сме шта жи вот, ипак се мо же умири ти. У гла ви од зва ња ју ре чи Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа: Ми че ка мо Хри ста а не бо ље вре ме, Вре ме ће и су тра ка' и да нас би ти, Ко лев ке ће пе ват' а гро бља ће пла кат', Му зи ка ће сви рат', гро ба ри се зно јит', Ве се ље и ту га тка ти ша ре ни ло И су тра ће би ти што је да нас би ло. С. Лап че вић (Ве ли ко хва ла оцу Сте фа ну на раз го во ру и Ду хов ним по у ка ма ко је су утка не у овај текст.)

15 Среда, 9. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ЦИ ДЕНТ ТО КОМ ПРЕД СТА ВЕ ЗА ДЕ ЦУ По вре ђе не три осо бе У ин ци ден ту за вре ме но во го ди шње пред ста ве за де цу и њи хо ве ро дите ље на тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у Срем ској Ми тро ви ци 30. де цем бра, ла ке те ле сне по вре де за до би ле су три осо бе од ко јих и јед на ше сто го ди шња де вој чи ца. Повре ђе ни ма је ука за на ле кар ска по моћ у Оп штој бол ни ци, на кон че га су пу ште ни ку ћи. Ка ко је са оп шти ла По ли циј ска управа, до ин ци ден та је до шло ка да је ватро мет уз не ми рио ко ње ко ји се ву кли Оба ве ште ње по тро ша чима о про ме ни це не при род ног га са Сход но Оба ве ште њу Аген ци је за Енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је о да ва њу са гла сно сти на про ме не це не ЈП Ср би ја гас Но ви Сад, пред у зе ће ЈП Сремгас је на осно ву чла на 64.став 2. тач ка 1. За ко на о енер ге ти ци ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/11, 80/11 ис прав ка и 93/12) је у по ступ ку до но ше ња Ред ни број ОД ЛУ КЕ о про ме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње Ка те го ри је ку па ца Гру пе ку па ца Та ри фа "енер гент" (дин/m 3 ) Та ри фа "капа ци тет" (дин/m 3 / дан/го ди на) Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Та ри фа "на кна да по ме сту ис по руке" (дин/ме сто ис по ру ке/го ди на) До ма ћин ства 45, ,35 Ка те го ри ја 1 2. p < 6 bar Оста ли куп ци 41,78 276, , Ка те го ри ја 2 6 p 16 bar Не рав номер на по тро шња Рав но мер на по тро шња Си сте ми да љин ског гре ја ња ко чи ју на ме ње ну за фо то гра фи са ње Де да Мра за и при сут не де це. При пад ни ци по ли ци је ко ји су обезбе ђи ва ли овај јав ни скуп, пру жи ли су по моћ по вре ђе ни ма. Про тив вла сни ка ко чи је под не та је пре кр шај на при ја ва. На ста вља се рад на утвр ђи ва њу свих окол но сти ве за них за овај до га ђај, о че му је оба ве ште но Основ но јав но ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци С. Н. 41,14 142, ,54 41,14 112, ,54 Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срби је, об ја вљу је се у "Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је", а при ме њу је се од 1. фе бру а ра го ди не. За ЈП Срем-гас Ди рек тор, Вла ди мир Са на дер, дипл.прав. о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну Носилac про јек та je ЗТР МУ ЗА Деч, Бра ће Не шко вић 38.Пред мет ни проје кат је Из град ња ха ле за про из вод њу пет ам ба ла же.пред мет ни про јекат се ре а ли зу је у Де чу, у на се љу, ули ца Бра ће Не шко вић, на кат. парц. 549 к.о. Деч, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур бани зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва.сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Из град ња ха ле за про из вод њу пет ам ба ла же. ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КО МУ НА ЛИ ЈЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Број: /12 Да тум: На осно ву чла на 54. Ста ту та ЈКП Ко му на ли је Срем ска Ми тро ви ца, Управ ни одбор пред у зе ћа на сво јој 15.сед ни ци у 2012.го ди ни одр жа ној да на го ди не до но си: О Д Л У К У При хва та се пред лог да се спро ве де дру ги круг за ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ ПУ ТЕМ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДА ВА ЊЕ У РЕ ЗЕР ВА ЦИ ЈУ ПРО ДАЈ НИХ МЕ СТА НА ГРАД СКОЈ ПИ ЈА ЦИ (ЗЕ ЛЕ НИ И РОБ НИ ДЕО) у ро ко ви ма и на на чин ре гу ли са ни Пра вил ни ком о за ку пу и ре зер ва ци ји. Вре мен ски пе ри од да ва ња про да ја них ме ста у ре зер ва ци ју је го ди ну да на. Рок за под но ше ње при ја ва за ли ци та ци ју је 11. ја ну ар до 12 ча со ва. По чет на вред ност го ди шњег за ку па те зги на зе ле ном де лу пи ја це утвр ђу је се према ка те го ри ји: -за те зге 1.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,99 ди на ра без ПДВ-а, -за те зге 2.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,12 ди на ра без ПДВ-а. По чет на вред ност го ди шњег за ку па те зги на роб ном де лу пи ја це утвр ђу је се према ка те го ри ји: -за те зге 1.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,46 ди на ра без ПДВ-а,- -за те зге 2.ка те го ри је утвр ђу је се у из но су од ,92 ди на ра без ПДВ-а. По чет на вред ност го ди шњег бок со ва за сад ни ма те ри јал на утвр ђу је се на го дишњем ни воу : ,20 ди на ра без ПДВ-а Ви си на га ран то ва ног из но са (ка у ци је) за уче ство ва ње на ли ци та ци ји утвр ђу је се пре ма ка те го ри ји: за те зге 1.ка те го ри је на зе ле ном де лу пи ја це ка у ци ја утвр ђу је се у из но су од 8.000,00 ди на ра, за те зге 1.ка те го ри је на роб ном де лу пи ја це ка у ци ја утвр ђу је се у из но су од ,00 ди на ра, за те зге 2.ка те го ри је на зе ле ном де лу пи ја це ка у ци ја утвр ђу је се у из но су од 7.000,00 ди на ра, за те зге 2.ка те го ри је на роб ном де лу пи ја це ка у ци ја утвр ђу је се у из но су од ,00 ди на ра. за бок со ве за сад ни ма те ри јал утвр ђу је се ка у ци ја у из но су од ,00 дина ра Јав но над ме та ње пу тем ли ци та ци је ће спро ве сти Ко ми си ја ЈКП Ко му на ли је у следе ћим тер ми ни ма: -за те зге на зе ле ном и роб ном де лу пи ја це у че твр так 17.ја ну а ра, са по чет ком у 8,00 ча со ва, на град ској пи ја ци; Ли ци та ци ју ће спро ве сти Ко ми си ја ЈКП Ко му на ли је на Град ској пи ја ци. За ин те ре сов ни за за куп те зге на зе ле ном де лу пи ја це мо ра ју ис пу ни ти је дан од сле де ћих усло ва да би мо гли уче ство ва ти на ли ци та ци ји: - да ко ри сник или члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства по се ду је по љо при вредно зе мљи ште на ко је пла ћа по рез, од но сно да има за кљу чен Уго вор о за ку пу по љопри врд ног зе мљи шта, - да је по љо при вред ни про из во ђач, - да има уред но отво ре ну рад њу за про да ју по љо при вред них про из во да (пи љарни ца). За ин те ре сов ни за за куп те зге на роб ном де лу пи ја це мо ра ју ис пу ни ти сле де ћи услов да би мо гли уче ство ва ти на ли ци та ци ји: - да има ре ги стро ва ну рад њу за оба вља ње за нат ске де лат но сти, од но сно пред у- зе ће ре ги стро ва но за оба вља ње де лат но сти тр го ви на, про да ја ро бе на ма ло, од но сно да ће из вр ши ти упис рад ње за оба вља ње де лат но сти на про дај ном ме сту на пи ја ци код над ле жног оп штин ског ор га на, За све уче сни ке на ли ци та ци ји услов је да су до са да уред но из ми ри ва ли оба ве зе пре ма ЈКП Ко му на ли је и на мен ски ко ри сти ли про дај но ме сто, уко ли ко су већ кори сни ци про дај ног ме ста. При ја ве за ли ци та ци ју про дај них ме ста под но се се у Пи јач ној упра ви у утвр ђе ном ро ку. При ја ва за ли ци та ци ју, по ред до ка за о ис пу ње но сти усло ва за уче шће, тре ба обаве зно да са др жи: - по дат ке о под но си о цу при ја ве (за фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, фо то ко пи ја личне кар те; за пред у зет ни ке: име и пре зи ме вла сни ка рад ње са адре сом пре би ва ли шта, на зив рад ње, ма тич ни број, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отвара њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; за прав на ли ца: на зив и се ди ште, ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га на, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке), - до каз да је под но си лац при ја ве из ми рио за куп ни ну, уко ли ко је већ за ку пац послов ног про сто ра код ЈКП, - до каз о упла ти га ран то ва ног из но са (ка у ци је). На кон спро ве де не ли ци та ци је, Ко ми си ја од мах до но си Од лу ку о до де ли про дај ног ме ста нај по вољ ни јим по ну ђа чи ма и ста ра се о из вр ше њу ове Од лу ке. Као нај по вољ ни ји по ну ђач сма тра се уче сник ли ци та ци је ко ји је по ну дио нај ве ћи из нос за ку па про дај ног ме ста. Нај по вољ ни ји по ну ђач ду жан је да пла ти из ли ци ти рани из нос за ку па од мах по сле за вр ше не ли ци та ци је и за кљу чи Уго вор о ре зер ва ци ји - за ку пу те зге. На ла же се ди рек то ру и Ко ми си ји за до де лу пи јач ног по слов ног про сто ра пред у зећа да про ве де све рад ње ра ди ре а ли за ци је ове Од лу ке. Пред сед ник УО ЈКП Ко му на ли је Срем ска Ми тро ви ца Јо во Ро љић, дипл.прав ник

16 16 Среда, 9. јануар Иришка хроника РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА У НЕ РА ДИ НУ, ША ТРИН ЦИ МА И МА ЛОЈ РЕ МЕ ТИ По ве ре ње ста рим са вет ни ци ма ре ма пр вим зва нич- ре зул та ти ма из- Пним бо ра ко ји су 23. де цем бра одр жа ни у три ири шке Ме сне за јед ни це: Не радин, Ша трин ци и Ма ла Ре ме та, од 15 чла но ва Са ве та, ко ли ко се тра жило, чак 11 њих при па дају стран ка ма вла да ју ће ко а ли ци је. Три су члано ви Срп ске на пред не стран ке, а је дан је канди дат Гру пе гра ђа на. Ка ко ис ти чу у ло кал ној са мо у пра ви, из ла зност је би ла на ви со ком ни воу, чи ме су посеб но за до вољ ни. - Ка да го во ри мо о из ла зно сти, он да мо гу ре ћи да је у Не ра ди ну она би ла 45 по сто, у Ша трин ци ма 55 и у Ма лој Ре ме ти пре ко 60 по сто. То нас по се бо ра ду је, јер по ка зу је да су жи те љи тих Ме сних за јед ни ца и те ка ко за ин те ре со ва ни за укљу чива ње у по сло ве око ре ша ва ња ак туел них ко му нал них и дру гих пи та ња ко ја му че ова се ла. Та ко ђе, по себно нам је дра го то што су у вре ме ну сме не вла сти, љу ди ко ји су до са да во ди ли ова ме ста до би ли ап со лут ну по др шку сво јих су гра ђа на чи ме је још јед ном по твр ђен ква ли тет рада ло кал не са мо у пра ве. Са дру ге стра не, то ујед но зна чи и да су се сте кли основни пред у сло ви да се, без ика квих тр за ви ца, са рад ња на ре а ли за цији за по че тих про је ка та за вр ши, те да се кре не у но ве ко ји ће сва ка ко ква ли тет жи во та у Нера ди ну, Ша трин ци ма и Ма лој Ре ме ти по ди ћи на ви ши ни во, ис ти че пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Пе тро вић. Ка ко ис ти чу у ири шкој ад ми нистра ци ји, у ско ри је вре ме оче ку је се из град ња во до вод не мре же и уре ђења на се ља у Не ра ди ну, по че так изград ње пу та од Ша три на ца ка Ма лим Ра дин ци ма, као и из град ња во до во да и при кљу ча ка у Ма лој Ре ме ти. - Би тан про је кат је сте и уре ђење Ло вач ког до ма, Ме сне за јед ни це као и из град ња ме ста за оку пља ње мла дих у Ма лој Ре ме ти. То ком послед њег ме се ца прет ход не го ди не ас фал ти ра ли смо ули це, а са да је на ре ду уре ђе ње ло кал ног пу та до фа бри ке во де Ја зак. Украт ко рече но, из бо ри су про шли, гра ђа ни су ре кли сво је и са да је на на ма да доби је но по ве ре ње и оправ да мо, иста као је Пе тро вић. С. Л. Вла ди мир Пе тро вић Беочинска хроника НО ВО ГО ДИ ШЊИ ПРИ ЈЕ МИ Ле па тра ди ци ја ДО ДЕ ЉЕ НЕ НА ГРА ДЕ НАЈ БО ЉИМ СТУ ДЕН ТИ МА По др шка за нај у спе шни је а ло кал на са мо у пра ва за и- Дста во ди ра чу на о ири шкој омла ди ни, а по себ но ака демској, све до чи и по да так да је за ре зул та те оства ре не у прет ход ној го ди ни, се дам најбо љих ири шких сту де на та недав но до би ло нов ча ну на граду у из но су од ди на ра. Ка ко ис ти че пред сед ник Општи не Вла ди мир Пе тро вић, обез бе ђи ва ње усло ва за повра так мла дих и шко ло ва них струч ња ка у оп шти ну из ко је су кре ну ли на шко ло ва ње, при о ри тет је ло кал не вла сти и је дан од стра те шких циље ва ко јем ће се у на ред ном пе ри о ду по све ти ти по себ на па жња. - Ово је дру га го ди на у ко јој сти му ли ше мо рад и на пре до ва ње на ших нај бо љих сту де на та. Ове го ди не смо из дво ји ли сред ства од ди на ра, а ре а ли зо вали И у на ред ном пе ри о- ду на ста ви ће мо са ова квим ак тивно сти ма, па сход но то ме, ре ше ни смо да су му са 200 по диг не мо на ди на ра, што ауто мат ски зна чи да ће ве ћи број на ших студе на та мо ћи да до ђе до на гра де, ис та као је Пе тро вић. У ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА Јав но над ме та ње за 510 хек та ра ред сед ник оп шти не мр Бог дан ПЦве јић рас пи сао је, кра јем проте кле го ди не, јав ни оглас за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни на те ри то ри ји оп шти не Бе о чин. Та ко ђе, рас пи сан је и оглас за јав но над ме та ње, ко је ће би ти одр жа но, 11. ја ну а ра, у општин ској згра ди (Све то сав ска 25), са по чет ком у осам ча со ва. Рок за прија вљи ва ње за ин те ре со ва них, од носно под но ше ње нео п ход не до ку мента ци је, ис ти че 10. ја ну а ра у 13 са ти. Пре ма од лу ци о рас пи си ва њу јавног огла са, у за куп се да је по љо привред но зе мљи ште у ка та стар ским општи на ма Бе о чин, Ра ко вац, Че ре вић, Са до де ле на гра да Ово го ди шњи до бит ни ци на гра да су: Дра га на Нов ко вић, Врд ник Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи тања у Но вом Са ду; Фи лип Ми три чевић, Ириг Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду; Не ма ња Те о фи ло вић, Ириг Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду; Алек сан дра Ја њић, Ириг Фи ло зоф ски фа култет у Но вом Са ду; Ти да То пић, Ириг При род но ма те ма тич ки фа кул тет у Но вом Са ду; Ива на Па вић, Ириг - Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду и Алек сан дра Ра ду ло вић, Ириг - Тех но ло шки фа кул тет у Но вом Са ду. У ЧИ ТА О НИ ЦИ По че ла про дај на из ло жба књи га скло пу сво јих но во го ди шњих и бо жић них ак тив но сти, Чи тао ни ца је и ове го ди не ор га ни зо ва ла тра ди ци о нал ну про дај ну из ло жбу књи га ра зних из да ва ча. У са ли Чи та о ни це из ло же не су књи ге из по ну де ви ше од де сет рено ми ра них из да вач ких ку ћа. По нуђе не књи ге су за све уз ра сте а посе ти о ци нај ста ри је срп ске чи та о нице у Сре му, по при сту пач ним це нама мо гу да ку пе по пу лар на из да ња бе ле три сти ке, књи ге за ти неј џерски уз раст, школ ску лек ти ру, прируч ни ке за основ це, рад не све ске, сли ков ни це и бо јан ке за нај мла ђе Ба но штор, Сви лош, Гра бо во, Су сек и Луг. Ка ко је по себ но на гла ше но, само пар це ла под ред ним бро јем 42, од око 2,5 хек та ра, у Ба но што ру, на мење на је по ди за њу ви но гра да и да је се у за куп на 20 го ди на. Оста ло пољо при вре де но зе мљи ште за ку пљу је се на две го ди не. Ина че, по ну ђе не пар це ле се мо гу ко ри сти ти ис кљу чиво за по љо при вред ну про из вод њу и не мо гу се да ва ти у под за куп. Пред но во го ди шње пра зни ке, као и пр вих да на го ди не, за ин те ресо ва ни су има ли мо гућ ност да оби ђу по ну ђе но зе мљи ште у свих осам ка тастар ских оп шти на и упо зна ју се са њего вим основ ним ка рак те ри сти ка ма. Ми мо ове ак тив но сти, иришка ло кал на са мо у пра ва актив но уче ству је у су фи нан сира њу пут них тро шко ва сво јих сту де на та, а од не дав но са локал ном Кан це ла ри јом за мла де и уз по др шку Вла де АП Вој води не, ушла је у ре а ли за ци ју про јек та из ра де је дин стве не ба зе по да та ка мла дих ака демских гра ђа на. - Циљ ко ји же ли мо по стићи из ра дом те ба зе по да та ка је сте по ве зи ва ње мла дих акаде ма ца и њи хо во упу ћи ва ње на по тен ци јал не ин ве сти то ре. Са дру ге стра не, та ква ба за би по мо гла ин ве сти то ри ма да бр же и јед но став ни је дођу до по треб них по да та ка ко ји им мо гу по мо ћи да се упо зна ју са на шим по тен ци ја лом и, ако се укаже при ли ка, упо сле на ше мла де и обра зо ва не су гра ђа не. По вра так мла дих струч ња ка у Ириг наш је стра те шки и нај ва жни ји циљ којем је све под ре ђе но. До са да смо пу но ура ди ли на том по слу и свесни смо да тре ба још. Упра во отуда смо и од луч ни да на ста ви мо са сти пен ди ра њем нај бо љих, ја сан је Пе тро вић. С. Лап че вић као и тро ди мен зи о нал не сли ков нице, сла га ли це и бај ке ко је мо гу бити иде а лан по клон за нај мла ђе. Про дај на из ло жба је отво ре на сва ког рад ног да на од часо ва а тра ја ће до 15. ја ну а ра. С. Л. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни има ју прав на и фи зич ка ли ца упи са на у Реги стар по љо при вред них га здин ста ва и ко ја има ју ак ти ван ста тус. Сви они су ду жни да при ло же фор му лар за при ја вљи ва ње, до каз о упла ти де пози та, лич ну кар ту од но сно из вод из при вред ног ре ги стра, као и ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них га здин ста ва. Јав но над ме та ње за по ну ђе но земљи ште у бе о чин ској оп шти ни, за каза но за 11. ја ну ар, од но си се на 131 ка та стар ску пар це лу, укуп не по врши не око 510 хек та ра. Д. П. Кок тел за пред став ни ке при вред ног и по ли тич ког жи во та рај де цем бра у оп шти ни Бе о- Кчин про те као је у зна ку но вого ди шњих при је ма. Нај пре је, 27. де цем бра, ор га ни зо ван кок тел за пен зи о не ре и за по сле не у Општин ској упра ви, а су тра дан и за од бор ни ке, чла но ве Оп штин ског ве ћа, ди рек то ре јав них пред у- зе ћа и уста но ва и ру ко во ди о це ре пу блич ких ор га на "ста ци о нира них" у оп шти ни. На при је му за пен зи о не ре и за по сле не пред сед ник оп шти не мр Бог дан Цве јић је пен зи о- не ри ма по же лео мно го здра вља и још мно го ова квих су сре та, а на чел ник Оп штин ске упра ве Секу ла Пе тро вић ис та као да је оду век би ло при ви ле ги ја ра ди ти у упра ви, да нас по себ но. На при је му за пред став ни ке по ли тич ког и при вред ног жи вота при сут ни ма су се обра ти ли Ви да на Не дић, пред сед ни ца Скуп шти не оп шти не, мр Бог дан Цве јић, пред сед ник оп шти не и Дра ган То мо вић, за ме ник председ ни ка. Не ди ће ва се за хва ли ла на ко рект ној са рад њи свим учесни ци ма бе о чин ског по ли тич ког жи во та, Цве јић је дао кра так рези ме нај зна чај ни јих ак тив но сти ло кал не са мо у пра ве као и плано ва за го ди ну, а То мо вић апе ло вао на са рад њу и ме ђу собно раз у ме ва ње. КУД "Бри ле" за де цу ове го ди не чла но ви Ама тер ског по зо ри шта КУД И "Бри ле" за сво је нај мла ђе су гра ђа не при ре ди ли су но во го ди шњу пред ста ву са Де да Мра зом, у ре жи ји Ратке Ду лић. Пред ста ва је из ве де на, 27. де цем бра, за де цу за после них у ЈКП "Бе о чин", Оп штин ској упра ви и Кул тур ном цен тру оп шти не. Нај мла ђи су но во го ди шњу пред ста ву ле по при ми ли, у њој и са ми уче ство ва ли и на кра ју се ра до ва ли Де да Мра зу. Mали Бо жић ни кон церт е чи ји цр кве ни хор "Хе ру ви ми", под ру ко вод ством Дпо па ди је Алек сан дре Нин ко вић, ко ји ра ди при хра му Пре о бра же ња Го спод њег у Бе о чин се лу, 4. јану а ра, одр жао је пр ви ма ли Бо жић ни кон церт. У препу ној цр кве ној са ли, ко ју је не дав но осве штао епископ срем ски г. Ва си ли је, де ца су сво јим див ним гласо ви ма и бо жић ним пе сма ма сви ма по же ле ла срећ не пра зни ке. Сни мио: И. Аде мов ски

17 Среда, 9. јануар НО ВА ГО ДИ НА ДО ЧЕ КА НА СВЕ ЧА НО И СА ПО КЛО НИ МА Па ке ти ћи за ма ли ша на Пред сед ник оп шти не Ни ко ла Ва сић ор га ни зо вао кок тел за при вред ни ке, а по том и дру же ње за по сле них у оп штин ској упра ви ШИД Припрема: С. Михајловић БА ЧИН ЦИ Ка пе ла без стру је ако је по сле не ко ли ко го ди- град ње го то во за вр ше на, Ина ка пе ла на пра во слав ном и гр кока то лич ком гро бљу у Ба чин ци ма још увек ни је у функ ци ји, а неиз ве сно је ка да ће из ње кре ну ти пр ва са хра на. На и ме, оста ло је да се при кљу че стру ја и во да, те по ста ве олу ци. Пре ма ре чи ма Ми ла на Ра дивој ши ћа, пред сед ни ка Са ве та МЗ Ба чин ци, упра во је уво ђе ње стру је у ка пе лу нај ве ћи про блем. - По треб но је да се ис ко па канал ду жи не око 500 ме та ра и поста ви под зем ни кабл, а на рав но уз све још и да се при ба ве потреб не до зво ле. Све то мно го кошта, a по не ста ло је нов ца да се по сао при ве де кра ју ка же председ ник Ра ди вој шић. Пре ма ње го вим ре чи ма, предра чун ска вред ност ка пе ле је 3,2 ми ли о на ди на ра, а од По краји не је за ову на ме ну до би је но ди на ра. Ло кал на са мо у- пра ва је из дво ји ла ди нара, а уло же на су и сред ства месног са мо до при но са. - За хва љу ју ћи ан га жо ва њу Ме сне за јед ни це, гро бље у се лу је уре ђе но. Ме ђу тим, са о бра ћај кроз се ло је фре квен тан и ка да по греб на по вор ка кре не са једног кра ја се ла пре ма гро бљу, са о бра ћај се за у ста вља. За то је по треб но ка пе лу што пре ста вити у функ ци ју ка же Ми лан Ради вој шић, пред сед ник Са ве та МЗ Ба чин ци. о во дом до че ка Но го ди не, Пве Оп шти на Шид је обезбе ди ла око паке ти ћа за све ма ли шане уз ра ста до че твр тог раз ре да ко ји жи ве на те ри то ри ји гра да и сео ских ме сних за јед ница. Уочи но во го ди шњих пра зни ка па ке ти ћи су по де ље ни у шко ла ма, вр ти ћи ма и ме сним зајед ни ца ма, где су ор гани зо ва ни при год ни програ ми и су сре ти са Де да Мра зом. Пре ма ре чи ма Ђор ђа То ми ћа, по моћни ка пред сед ни ка Општи не, за ову на ме ну из оп штин ског бу џе та је из дво је но око два и по ми ли о на ди на ра. Је дан број при пре мље них па ке ти ћа (25), по сред ством чла но ва Мо то клу ба Шид, поде љен је де ци из со ци јал но нај у гро же ни јих по ро ди ца у општи ни. Та ко ђе, Оп шти на Шид је до на ци јом по мо гла Ка то личкој цр кви и дру гим вер ским за јед ниц ма ко је су јој упу ти ле зах те ве. Тим сред стви ма су, Де да Мраз у МЗ Шид ка же То мић, би ли обез бе ђе ни бо жић ни и но во го ди шњи па кети ћи за де цу. Иза шло се и у су срет не влади ној ор га ни за ци ји "Отво ре но ср це", ко ја по ма же ма ли ша нима са по себ ним по тре ба ма. На све ча но сти у Ру ском до му, 29. де цем бра, уру че но је укуп но два де сет па ке ти ћа. Бај ке ри кре ћу у но во го ди шњу ак ци ју До чек уз ку ва но ви но и тру ба че Мно ги Ши ђа ни, углав ном они мла ђи, ис пра ти ли су крај ста ре и до че ка ли Но ву го ди ну на тр гу ис пред Култур но обра зов ног цен тра. Уз му зи ку са раз гла са, ку вано ви но, чај и де се то ми нутни ва тро мет, ка же по моћ ник ди рек то ра КОЦ-а Би ља на Же ра вић, би ло је ве се ло до ра них ју тар њих са ти. По сле по но ћи, чи тав сат су сви ра ли Иако Шид не ма по ро ди лиште, ов де су се по бри ну ли да сва де ца ро ђе на то ком го ди не до би ју при год не но вого ди шње по кло не. Пред празни ке, по де ље но је пе де сет паке ти ћа мај ка ма ко је су на свет до не ле ма ли ша не од ав гу ста до ок то бра, а исто то ли ко па ке тића би ће на ред них ме се ци уруче но и по ро ди ца ма бе ба ро ђених до кра ја про те кле го ди не. по зна ти тру ба чи Да ни је ла Јо ка но ви ћа, та ко да су се на тр гу оку пи ли и они ко ји су Но ву го ди ну че ка ли у оближњим ка фи ћи ма. Спон та но се раз ви ло и на род но ко ло. Свим при сут ним Ши ђа ни ма обра тио се Ср ђан Ма ле шевић, за ме ник пред сед ника Оп шти не, по же лев ши им све нај бо ље у го ди ни ко ја је упра во за по че ла. Ина че, пред сед ник Оп штине Ни ко ла Ва сић ор га ни зо вао је, 27. де цем бра, но во го ди шњи кок тел и дру же ње са шид ским при вред ни ци ма. Су тра дан, саста ли су се и за по сле ни у општин ским ор га ни ма упра ве, ко је је пред се дик та ко ђе поздра вио и за же лео им до бро здра вље и сре ћу у Но вој го ди ни. Д. П. НА НО ВО САД СКОМ СПЕН СУ "Срем ска ко ба си ци ја да" У ор га ни за ци ји СКОС "Јед но та" и Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ши да, уз игру, пе сму и де гу стаци ју срем ских ко ба си ца и ви на у СПЦ "Вој во ди на" (СПЕНС) у Новом Са ду, 24. де цем бра, про мо виса на је ма ни фе ста ци ја "Сремскa свињокољa и ко ба си ци ја да". Традиционалнa, шеснаестa по ре ду ма ни фе ста ци ја, би ће одр жана у Ши ду, 9. и 10. фе бру а ра. лан Оп штин ског ве ћа Ву ја дин Ва сић са са рад ни ци ма по след- сед ми це у го ди ни об и шао је по ро ди це у Ши ду и се- Чње ли ма на под руч ју оп шти не у ко ји ма је то ком те го ди не би ло прино ва и уру чио им при год не по кло не. Пре ма ње го вим ре чи ма, око пе де сет по ро ди ца је до би ло па кете на ме ње не но вим чла но ви ма. ад ње ве че про сла вље но је, 24. де цем бра, у Сло вач кој Беван ге лич кој цр кви у Ши ду. На све ча но сти су уче ствова ла де ца и цр кве ни хор, а на кон про гра ма ма ли ша ни ма су по де ље ни па ке ти ћи.

18 18 Среда, 9. јануар ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић ЦР ВЕ НИ КРСТ ПЕ ЋИН ЦИ Па ке ти ћи за со ци јал но угро же ну де цу ред Но ву го ди ну, Цр ве ни крст ППе ћин ци је, као део ду го го дишње кам па ње Цр ве ног кр ста Срби је Је дан па ке тић, пу но љу бави, ор га ни зо вао тра ди ци о нал ну по де лу но во го ди шњих па ке ти ћа за де цу из со ци јал но угро же них по ро ди ца. Де ци ко ри сни ка новча не со ци јал не по мо ћи, ста рости до 10 го ди на, уру че но је 199 но во го ди шњих па ке ти ћа. Ови па ке ти ћи уру че ни су по ме сним кан це ла ри ја ма у ме сти ма преби ва ли шта ко ри сни ка, док је за де цу из Пе ћи на ца, 28. де цем бра, у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, при ре ђен и при го дан про грам са Де да Мра зом. Ма те ри јал ну пот по ру за ову ак тив ност дао је Срем ски управни округ сред стви ма од та ко званог опор ту ни те та, а ло кал на само у пра ва нам је иза шла у су срет око ди стри бу ци је па ке ти ћа изја ви ла је пред сед ни ца Цр ве ног кр ста Пе ћин ци Зо ри ца Влај нић, и из ра зи ла на ду ће ова ак ци ја на ред ни пут би ти бо га ти ја и остати у тра ди ци ји ове сре ди не. НО ВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ ЗА ПРИ ВРЕД НИ КЕ Су фи цит у ка пи тал не про јек те ред сед ник оп шти не Пе ћин ци ПСа ва Чој чић при ре дио је 26. де цем бра но во го ди шњи кок тел за при вред ни ке ко ји по слу ју на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не. Том при ли ком он је ис та као да оп шти на Пе ћин ци у го дину ула зи са су фи ци том од ми лион и по евра ко је ће ове го ди не усме ри ти у ка пи тал не ин фраструк тур не про јек те. По ре чи ма Са ве Чој чи ћа, ова сред ства ће се, пр вен стве но усме ри ти на завр ше так ка на ли за ци о не мре же и пре чи ста ча от пад них во да у Шима нов ци ма, али у при пре ми су и про јек ти за Кар лов чић, Срем ске Ми ха љев це и дру ге ме сне за једни це. Чвр шће ће мо са ра ђи ва ти са При вред ним са ве том, ра ди ти боље и ефи ка сни је и за јед но ићи на пред ре као је Са ва Чој чић и на гла сио да оче ку је да ће го ди на би ти ве о ма успе шна, имају ћи у ви ду ин те ре со ва ња страних и до ма ћих ин ве сти то ра за посло ва ње у оп шти ни Пе ћин ци. НА ШЕ СТОЈ СЕД НИ ЦИ ОП ШТИН СКОГ ПАР ЛА МЕН ТА Усво јен бу џет оп шти не Пе ћин ци У пе так, 28. де цем бра, на ше стој ре дов ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци, ко јој је при су ство ва ло 28 од 30 од бор ни ка, ме ђу при хва ћених 37 та ча ка днев ног ре да, усво је не су и две нај ва жни је: Од лу ка о ре ба лан су бу џе та за го ди ну и Од лу ка о бу џету оп шти не Пе ћин ци за го ди ну. Од лу ком о ре ба лан су, бу џет за 2012.го ди ну је све ден у ре ал ни је окви ре сa ми ли јарду и по ди на ра на ди на ра, док је Од лу ком о бу џету оп шти не Пе ћин ци, бу џет ове оп шти не за го ди ну утврђен у из но су од ди на ра, на ко ли ко су про јек това ни и рас хо ди бу џе та. Од стра не оп штин ског руко вод ства, на су прот ми шље њу опо зи ци је, бу џет пе ћи нач ке општи не за на ред ну го ди ну оцењен је као раз вој ни ко јим се у пр ви план ста вља ју три основна ци ља раз во ја ове срем ске оп шти не, пр вен стве но до ла зак но вих ин ве сти то ра и раз вој инду стри је, ула га ње у по љо привре ду и раз вој ту ри зма у њеном ју жном де лу. Пред сед ник СО Пе ћин ци Ни ко ла Ра до са вље вић је по за вр шет ку скуп штин ског за седа ња у из ја ви за ме ди је ис такао да осно ву овог, раз вој ног бу џе та, чи не Рад на зо на у Шима нов ци ма, ту ри зам у Ку пи нову и по љо при вре да по ду би ни оп шти не. За ин фра струк тур не про јек те, Ра до са вље вић је казао да су нај бит ни ји Бош и СВЕ ВЕ ЋА ПО ДР ШКА ПО РО ДИ ЦИ ка на ли за ци ја око обје ка та ове Ком па ни је, али да је пла ни рана и из ра да про је ка та ка на лиза ци о них мре жа у свим на сеље ним ме сти ма оп шти не, као и про је кат тре ћег пре чи ста ча, и на ста вак про јек та у рад ној зо ни где има мо обе ћа ње инве сти то ра да ће уче ство ва ти у из град њи тог кра ка ка на ли заци је, јер ка на ли за ци ја у Ши манов ци ма, на жа лост функ ци о- ни ше без пре ћи ста ча от пад них во да. То је при о ри тет и то се види из овог бу џе та. По пра ви ли смо имиџ оп шти не и све више ин ве сти то ра се ин те ре су је за наш те рен. Упра во, из то га про из и ла зи и 250 ми ли о на које оче ку је мо од из да ва ња грађе вин ског зе мљи шта у за куп. Ми слим да је пр ви пут бу џет По др шка по ро ди ца ма но во ро ђен ча ди ред сед ник пе ћи нач ке оп- не Са ва Чој чић је 24. Пшти де цем бра про шле го ди не уручио па ке те ро ди те љи ма беба ро ђе них у го ди ни на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Пред сед ник Чој чић је та да иста као да по пу ла ци о на по лити ка за у зи ма зна чај но ме сто у ра ду но ве ло кал не са мо у пра ве, о че му све до чи и чи ње ни ца да су сред ства за по др шку по роди ци у го ди ни упе то струче на. Он је том при ли ком на јавио до дат но уве ћа ње по др шке по ро ди ци. Пред сед ник оп шти не Са ва Чој чић уру чио па ке те И ови хи ги јен ски па ке ти су не што ве ћи не го про шле го ди не, а же лим да на ја вим да ће и по др шка по ро ди ца ма но во ро ђен ча ди, ко ју смо ове го ди не уве ћа ли са че ти ри на 20 хи ља да ди на ра, на ред не го ди не би ти удво стру че на. Раз ми шља мо о то ме да подр шка за че твр то и пе то дете бу де до вољ на за јед ну ле пу сти пен ди ју на фа култе ту ре као је пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чојчић у обра ћа њу мла дим роди те љи ма. Сед ни ца СО Пе ћин ци на пра вљен у ре ал ним окви рима и да ће он у ви со ком процен ту би ти ис пу њен - на гла сио је Ра до са вље вић и до дао да су у бу џе ту за на ред ну го ди ну зна чај ни је за сту пље ни и по љопри вре да у ко ју ће се уло жи ти сва сред ства до би је на од дава ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, као и ту ри зам за ко ји се до лазак по тен ци јал них ин ве сти то ра оче ку је већ на про ле ће и јача ње по пу ла ци о не по ли ти ке и ГРА ЂА НИ КУ ПИ НО ВА ТРА ЖЕ ред став ни ке гра ђа на Ку- но ва Љи ља ну Ра ни са- Ппи вље вић и Бо шка Стај чи ћа 26. де цем бра про шле го ди не при мио је пред сед ник Скупшти не оп шти не Пе ћин ци Нико ла Ра до са вље вић. Ње му су ме ша ни Ку пи но ва пре да ли пе ти ци ју са 400 пот пи са у ко јој се од оп штин ског ру ко вод ства тра жи да се укљу чи у ре ша вање про бле ма јав ног пре во за у овом ме сту. Нај ве ћи про блем, по ре чи ма Љи ља не Ра ни са вљевић има ју гра ђа ни Ку пи но ва ко ји сва ко днев но пу ту ју пре ма Бе о гра ду и ко ји су не за до вољни це ном кар те ауто пре во зни ка Ла ста, као и бро јем по ла за ка пре ма глав ном гра ду. Тра жи мо да нам се проду жи ли ни ја од Про га ра или од Пре ке Кал др ме. Же ли мо да се по ве же мо са Сур чи ном и са гра дом ка ко би смо пу то ва ли јеф ти ни је ка за ла је Љи ља на Ра ни са вље вић уве ре на да ће се овај про блем с пре во зом реши ти у до глед но вре ме. Пред сед ник СО Пе ћин ци Нико ла Ра до са вље вић је оба вестио пред став ни ке Ку пи но ва да ће овај про блем, за јед но с ре зул та ти ма не дав но спро веде не ан ке те о јав ном пре во зу у це лој оп шти ни и по тре ба ма по др шке по ро ди ци (ове го ди не јед но крат не по мо ћи про ди ци но во ро ђен ча ди уве ћа не су пет пу та с тен ден ци јом да љег пове ћа ња). Ина че, на овој сед ни ци општин ски пар ла мент усво јио је и од лу ке о ло кал ним ко му налним так са ма, рав но прав но сти по ло ва, услов ном от пи су ка мата и ми ро ва њу по ре ског ду га, као и од лу ке ко је се од но се на из бе гла и ра се ље на ли ца на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Овом при ли ком, усво је на је и Од лу ка о осни ва њу Ди рек ци је за из град њу оп шти не Пе ћин ци уме сто Фон да за гра ђе вин ско зе мљи ште, чи ме је ис пу ње на за кон ска оба ве за ко ју је општи на одав но има ла, а ни је испу ни ла. За ре ги стра ци ју овог јав ног пред у зе ћа ко је ће преу зе ти по сло ве Фон да за гра ђевин ског зе мљи ште, при пре ма осни вач ких ака та је у то ку, и оно ће по ре чи ма Ни ко ле Радо са вље ви ћа, ло кал ној са мо у- пра ви омо гу ћи ти да на пра ви, фи нан сиј ски тран спа рен тан на чин упра вља свим ин ве стици ја ма на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Бо љи и јеф ти ни ји јав ни пре воз Пред став ни ци Ку пи но ва код пред сед ни ка СО Пе ћин ци Ни ко ле Ра до са вље вић при вред ни ка ко ји по слу ју на ње ној те ри то ри ји, пре до чи ти ауто пре во зни ци ма са ко ји ма ће оп шти на за јед нич ки по тражи ти нај по вољ ни је ре ше ње, ка ко би гра ђа ни ма обез бе ди ла што уред ни ји и јеф ти ни ји превоз. По ку ша ће мо да ути че мо на то да Ла ста ко ри гу је цену пре во за, али ће мо, та ко ђе, и дру гим ауто пре во зни ци ма пру жи ти шан су да се укљу че ка ко би љу ди бр же и бо ље дола зи ли до сво јих рад них ме ста, шко ла, фа кул те та - ре као је Ра до са вље вић, до дав ши да ће се пред став ни ци ло кал не са моу пра ве са ста ти и са при вредни ци ма пе ћи нач ке оп шти не у ве зи са про бле ми ма пре во за рад ни ка. Са пре во зни ком Ла ста разго ва ра ће се о нај е фи ка сни јем ре ше њу про бле ма пре во за у пећи нач кој оп шти ни на осно ву анали зе при ку пље них по да та ка. Наш ин те рес је пр вен ствено да гра ђа ни бу ду за до вољ ни Ла сти ном по ну дом ка зао је Ни ко ла Ра до са вље вић и до дао да ће, уко ли ко не на ђу од гова ра ју ће за јед нич ко ре ше ње, рас пи са ти тен дер и омо гу ћи ти да гра ђа не оп шти не Пе ћин ци пре во зи дру ги ауто пре во зник.

19 Среда, 9. јануар У ПО СЕ ТИ МЕ СНОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ СУ СЕК Све под ре ђе но бо љем жи во ту Ф ру шко гор ско се ло Су сек на ла зи се на де сној обали Ду на ва, у бе о чин ској оп шти ни, па иако у Сре му, насла ња се углав ном на Но ви Сад и ад ми ни стра тив но при па да Ју жно бач ком окру гу. Од вој вођан ске пре сто ни це је уда ље но 35 ки ло ме та ра, са њом има добру при град ску ауто бу ску ве зу, а пут да ље во ди пре ма Не штину (оп шти на Бач ка Па лан ка) и Ило ку, у Хр ват ској. Пре ма попи су из го ди не, Су сек је имао ста нов ни ка, да нас за око 130 ма ње, што све до чи о ла га ном али си гур ном сма њи вању бро ја ов да шњих жи те ља. Е, тај по да так, ка да је о одла сци ма из се ла реч, али и свеоп шта срп ска не во ља опа дање на та ли те та, у ве ли кој ме ри од ре ђу ју при о ри те те за ду же них у Ме сној за јед ни ци Су сек за даљи раз вој и по бољ ша ње усло ва жи вље ња у овој се о ској, нај већим де лом по љо при вред ној среди ни. На том пла ну је до ста учиње но, што сва ка ко об ја шња ва и чи ње ни цу да се, ево већ пе ти пут, Лу ка Апић на шао у месном ру ко вод ству, а по че твр ти пут за ре дом на че лу Са ве та МЗ Су сек. Од ка да је, го ди не, постао пред сед ник Са ве та МЗ, све до да нас, на вла сти у оп шти ни су се про ме ни ле раз не стран ке, што за Су се ча не ни је био раз лог да они не би ра ју по но во Апи ћа на чел ну ме сну функ ци ју. Напро тив. На не дав ним из бо ри ма за но ве чла но ве са ве та МЗ у бео чин ској оп шти ни, Лу ка Апић је од свих ко ле га до био ре ла тивно нај ве ћи број гла со ва. И са ма из ла зност је би ла на за вид ном ни воу - око 43 од сто би ра ча (од 858 упи са них), а од оних ко ји су гла са ли (371) Апи ћу је по ве рење да ло 263 Су се ча на. - Ка да сам пр ви пут до шао на ме сто пред сед ни ка, тек су по чели да се по ста вља ју сту бо ви за но ву спорт ску ха лу, по сто је ћи во до вод ни је мо гао да за до вољи по тре бе свих ме шта на, није по кре нут ни сточ ни са јам... У по след њих не ко ли ко го ди на побољ шан је ква ли тет во де на девет ки ло ме та ра мре же у Су се ку и пет ки ло ме та ра до Ко ру шке, из бу ше на су три но ва бу на ра, у пла ну је по ве зи ва ње ме сног во до во да са оп штин ским си стемом. Са да пи ја ће во де има ви ше не го до вољ но, а по што по сто ји про блем са ње ним ми ри сом напра ви ли смо про је кат за по ставља ње пре чи ста ча. За сред ства Дру штве ни дом Лу ка Апић, пред сед ник Са ве та МЗ Цр ква и цен тар се ла ће мо кон ку ри са ти код над лежног по кра јин ског се кре та ри јата ка же Лу ка Апић. На ме сни во до вод, до да ће Апић, да нас је при кљу че но око 380 до ма ћин ста ва из Су се ка и са Ко ру шке - ви кенд на се ља са 130 ку ћа, од ко јих бар два де сет има ју стал не жи те ље то ком чита ве го ди не. Пред сед ник Са ве та МЗ ка же да ће се за го ди ну-две ра ди ти и на ка на ли за ци ји, обезбе ђе на су сред ства за про јекат пре чи шта ча от пад них во да. Про блем је што су се о ске ули це уза не и "пре за си ће не", јер се ов де у по след ње вре ме ко па ло због уво ђе ња во де, стру је, га са, те ле фо на, оп тич ких ка бло ва до Лу га и Не шти на... За ка на лиза ци ју ва ља про на ћи нај бо ље ре ше ње, а да се не угро зи редов но од ви ја ње са о бра ћа ја, воде ћи ра чу на и о про ла ску сто ке са ис па ше. За раз ли ку од окол них подфру шко гор ских се ла, пре све га Ба но што ра и Не шти на, у Су секу је два да има не ко ли ко вино гра да и воћ ња ка. Се ло је, углав ном, окре ну то сто чар ској про из вод њи. Пред сед ник Апић ка же да ов де има ју гр ла сто ке, от при ли ке, ко ли ко и ста нов ни ка око хи ља ду, нај ви ше му зних - У се лу има мо спорт ски ха лу, ви ше на менске дру штве не про сто ри је, при До му здравља апо те ку и зуб ну ам бу лан ту, пре не ко лико го ди на је сре ђе но пред школ ско оде ље ње, шко ла има око 300 ђа ка, ра чу на ју ћи и оне ко ји до ла зе из окол них се ла. Ту су, за тим, Фуд бал ски клуб "Су сек", лов ци, удру же ње же на "Ве ли ко ср це", клуб ве те ра на... До бру са рад њу има мо и са срп ском пра во слав ном цр квом, у ко јој се на ла зи ико но стас чу ве ног Те о до ра Кра чу на, а не дав но смо уре ди ли и ку ћу за но вог све ште ни ка. Све се то на слања на Ме сну за јед ни цу и, за и ста, по сто је бар основ ни пред у сло ви за оста нак и ква ли тетни ји жи вот ов да шњих љу ди - ка же пред седник Са ве та МЗ Су сек Лу ка Апић. Ипак, уко ли ко се др жа ва не из бо ри са пробле мом фи нан си ра ња ме сних за јед ни ца, до даће Апић, њи ма не ма да љег оп стан ка. Мо ра се ре ши ти пи та ње са мо до при но са, ко је не мо же би ти ствар до бре во ље, већ оба ве за. На равно, уз стро го кон тро ли са ње и на мен ско троше ње из дво је ног ди на ра. Ка ко на дру ги на чин бри ну ти о пу те ви ма, хи ги је ни, јав ној ра све ти, одр жа ва њу пар ка и гро бља... (од лом ци) "Се ло има да нас сво ју ле пу цр кву са 235 срп ских ку ћа, у ко ји ма жи ви 1406 срп ских ду ша. Уред ну му шку и жен ску шко лу по ла зи 154 де те та. На род је ов де до ста пи том и благ а и до ста мар љив за све по сло ве и сва ки рад... Ви но гра дар ство је ов де пре 15 го ди на до ста ле по на предо ва ло, да нас је ста ра ло за уни ште на, а нов се сад те шко ди же... Сто чар ство се раз ви ја пре ма по тре би се ла. Осо би то им је леп сој ро га те мар ве. Има до ста ко ња, ова ца је ма ње, не што ко за и при лич но сви ња. И жи ви не мно го има ју... У бли зи ни се ла, на пу ту за Сви лош, ис под бре га на ла зи се зна тан из вор: Бе ло вре ло. На род из се ла Су се ка а и из осталих окол них се ла до ла зи тој во ди ци пре ко це ле го ди не, траже ћи сво јој бо љи ле ка, ми ју ћи и пе ру ћи сво је ли це, очи и немоћ но те ло. На из во ру том има ико на св. Јо ва на и св. Пет ке, а по окол ним џбу но ви ма и др ве ћу сву где ре дом сто је пе шки ри и трач ци ра зног ру бља и ха љи на... кра ва и тов не ју на ди, уз га ја ју и сви ње и ов це, али знат но ма ње не го не ка да. Епи тет по ду навске сто чар ске пре сто ни це Су сек је оправ дао и ор га ни зо ва њем сточ не из ло жбе (сај ма), ево, већ се дам го ди на за ре дом. - Би ло би иде ал но да у близи ни има мо мле ка ру, што би сва ка ко до при не ло си гур но сти про из во ђа ча мле ка. Са да го то во це ло куп ну про из вод њу пре да јемо Ша бач кој мле ка ри. Још ка да би нам се вра ти ли па шња ци, ко је ко ри сти На ци о нал ни парк "Фру шка го ра", па да се они рас кр че и по но во по слу же за ис па шу сто ке. Та да би све би ло мно го бо ље ка же Лу ка Апић, и сам угле дан то вљач ју на ди и сви ња, уз све и члан Оп штинског ве ћа за ду жен за по љо привре ду, та ко да до бро зна за муку про из во ђа ча и ка ко их ва ља за сту па ти. (За бе ле жио Ва си ли је Кон стан ти но вић, па рох кар ло вач ки, 1896) Спорт ска ха ла у Су се ку Ме ђу тим, сви ме шта ни нема ју до вољ но зе мље да би безбри жно од ње жи ве ли, па Су секу не до ста је не ко ли ко ма њих про из вод них по го на ко ји би за по шља ва ли љу ди. За по че так, Лу ка Апић ви ди ре шење у отва ра њу јед ног про из водног по го на крај Ду на ва, где се три де се так хек та ра на ла зи под тр ском, ко ју ма ло ко ко ри сти. Део ме шта на је већ за по слен у су сеч ком риб ња ку, ко ји је од недав но при ва ти зо ван. Ре ша ва њу про бле ма за по шља ва ња и школо ва ња, сва ка ко, до при не ле би бо ље ве зе са Бач ком Па лан ком и Срем ском Ми тро ви цом да би се до пр вог гра да сти гло, не ма мо ста, па ва ља пре ћи че ти ри царин ска пунк та, до дру гог не ма баш ни ка кве ауто бу ске ве зе. Д. По зна но вић Сни мио: М. Ми ле у снић Из во ри ште Бе ло вре ло

20 20 Среда, 9. јануар РУ МА БО ЖИЋ НА УЛИ ЦА СПО ЈИ ЛА ДВА БО ЖИ ЋА Ру ку под ру ку - Де да Мраз и Бо жић Ба та А у ''Ули ци'' све га, од ко ба си ца до ора сни ца, од јел ки до пли ша них ср ца, од бо жић них ке це ља до др ве них со ва... Че ти ри на гра де за ле по ту Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Ру ме, по во дом ма ни феста ци је ''Бо жић на ули ца'', рас пи са ла је кон курс у не ко ли ко ка те го ри ја, про гла ше ње по бед ни ка од ви ја ло се у хо лу Култур ног цен тра 4. ја ну а ра. По оце ни струч ног жи ри ја, нај леп шу фо то гра фи ју под нази вом ''Па но ра ма Ру ме'' на пра вио је Игор Гру би шић. Ова фо то гра фи ја на ћи ће се уско ро на раз глед ни ца ма Ру ме. Најлеп ши бал кон има ла је Ило на Ник шић, нај леп ши но во го дишњи из лог Рад ми ла Су дар, а нај леп ше дво ри ште Ми ле на До бри је вић, сви из Ру ме. Б о жић на ули ца на Градском тр гу у Ру ми, у време ну од 26. де цем бра про шле, до 6. ја ну а ра ове годи не, спо ји ла је два Бо жи ћа и јед ну Но ву го ди ну. Спо ји ла је же ље ста рих и сре до веч них, из ма ми ла ма ли ша не из то плих ку ћа, ис пу ни ла же ље оних који су за до бру ка пљи цу, и оних ко ји, ипак, во ле не што сла но и по мо гућ но сти ма сно, али и оних ко ји во ле са мо - да гле дају. И ужи ва ју. Ужи ва ју у да рови ма зи ме, у вре ме пра зни ка. То је за сво је Ру мља не прире ди ла Ту ри стич ка ор га ни заци ја, у 30-ак штан до ва сме стио се пра ви бо жић но-но во го дишњи ва шар. Не ко ме ће по клоне до не ти Бо жић Ба та, дру ги ма Де да Мраз. Све јед но - по клон је по клон, ра дост да ри ва ња и при ма ња је увек - ра дост. Па би ла то бо ца сре мач ког ви на, љу те шљи во ви це, те гла ме да, ку ти ја сит них ко ла ча, пли шано ср це са ис пи са ним же ља ма, лам пи он, со ва у др ве ту, мо жда књи га, а мо жда и ко ба си ца око вра та. Не ка ко, на са мом по чет ку ове рас ко шне ули це, сме стио се Ме со про дукт ' - од но сно Ме сни ца Ми хај ло вић по знатог Ци ге ме са ра. А у ку ћи ци ме са све га - чвар ци, ко ба си це, џи гер ња че, су ве по лут ке, свеже ме со, шун ка, сла ни на: ред ме са, ред ма сти... Сви не ка ко пр во ту свра те, по сле ће да ље. Про да ва чи це ка жу да па зар иде до бро. Це не су ни же за пет до де сет од сто од оних у радњи. Ипак, глав ни па зар ће пасти пред Но ву го ди ну, и пред Бо жић. Ма да ка же мо - не пе че се пра се уочи Бо жи ћа, ипак, нај че шће - све се ра ди у задњи час. А до ме сни це - ви но. Цр ве но и бе ло. Има и ра ки је, за оне који још ни су ме зе ти ли. Ма ло се про ба, ма ло ви ше ку пу је. Та мо не где у ћо шку на ђе се и со да, да се пре се че. Ред је не што ку пи ти и за дома ћи цу, или ком ши ни цу, или за Ли ци дер ско ср це - за сва ку ду шу Бо жић на ке це ља, а на ке це љи Де да Мраз ма му, тет ку, стри ну. Е, к'о пору чен, ту је штанд Ге рон то лошког цен тра Срем. Има све га, сре мач ких пе шки ра, стол ња ка, ве же них чар ша ва, осли ка них мо ти ва на сви ли, осли ка них кеце ља. На ке це љи Де да Мраз, на сли ци јел ка, на сви ли цвет или ста ра сре мач ка ку ћа. Иван ка Бур чик из Кра ље ва ца, жи тељ Цен тра, јед на је од оних ко ја и сли ка, и про да је. Ка же, сли кање јој је сан из мла до сти, ево сад, у тре ћем до бу, тај је сан по стао ја ва. Па ко мо же сад да ка же ка ко се сно ви са мо машта ју? А тре ба оти ћи и ку ћи. А код ку ће сит на де чи ца, пру же не ру чи це, ши рок осмех и очи ко је не што че ка ју. Има ре ше ња и за ту си ту а ци ју. Тре ба са мо пре ћи пре ко ули це, на дру гу стра ну. ВИ СО КА ШКО ЛА СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ ВАС ПИ ТА ЧА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, ЗМАЈ ЈО ВИ НА 29 При пре ма мо но гра фи је Ру мља ни - до бит ни ци на гра да Кад та мо, не ки Бе о гра ђа ни, доне ли сва ко ја ких ше ћер ле ма и слат ких дран гу ли ја. Ту су свиле не бом бо не, па оне ша ре не за јел ку, па ора сни це, па ли цидер ска ср ца, па слат ке штангле, па ли за ли це... Пра зник за очи, и оста ла чу ла. Ко ту ништа не ку пи, мо же сло бод но ре ћи да ни је ни био у Бо жићној ули ци. А, ма ло је та квих. Је дан је Бо жић, ни је ни Но ва го ди на сва ки дан. Не ко ће би ти Бо жић Ба та, не ко Де да Мраз. Све јед но. Нек' је са мо тор ба - пу на. К. Ку зма но вић Ал' се не кад до бро је ло... и со ка шко ла стру ков них Всту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Срем ској Ми трови ци при пре ма мо но гра фи ју по во дом про сла ве ју би ле ја 50 го ди на по сто ја ња и ра да. Ју би леј се обе ле жа ва то ком ове школ ске го ди не, а већ је одр жа на Све ча на ака де ми ја и отво ре но низ из ло жби студент ских ра до ва и до ку ме ната из про шло сти уста но ве. С ци љем при ку пља ња гра ђе за мо но гра фи ју по зи ва ју све грађа не, уко ли ко по се ду ју фо тогра фи је Ви со ке шко ле или доку мен та од зна ча ја, да се ја ве и да исте до ста ве на ске ни рање. Тел: 022/ Де таљ са Све ча не ака де ми је

21 Среда, 9. јануар ПРО СЛА ВЉЕН БО ЖИЋ ПО ЈУ ЛИ ЈАН СКОМ КА ЛЕН ДА РУ,,... Б о го слу же њи ма, чи та њем по сла ни це па три јар ха Ирине ја, тра ди ци о нал ним ломље њем че сни це, али и па ра да ма ко ња ни ка ко ји су пра ти ли или те ра ли Бо жић, ка ко се овај обичај зо ве у раз ли чи тим ме сти ма, Срп ска пра во слав на цр ква и вер ни ци обе ле жи ли су ве ли ки хри шћан ски пра зник - ро ђе ње Ису са Хри ста. По во дом ве ли ког пра зни ка, у свим хра мо ви ма служе не су бо жић не ли тур ги је. Вла ди ка Ата на си је Ра ки та служио је, уз при су ство па три јар ха Ири не ја, бо жић ну ли тур ги ју у Сабор ној цр кви у Бе о гра ду. Па тријарх Ири неј про чи тао је оку пљени ма бо жић ну по сла ни цу у ко јој је по ру чио да је Ср би ји у вре ме ну дру штве них по тре са нај по треб ни ји мир и по звао при пад ни ке срп ског на ро да, ма где жи ве ли у све ту, да не за бо ра ве свој је зик и ве ру. - Бо жић нам до ла зи као ме лем на ра ну - ре као је срп ски па тријарх и по ру чио да у да на шњем вре ме ну из гле да као да је све на про да ју, па и људ ско до сто јанство, и по звао све љу де да по кажу ви ше до бре во ље јед ни пре ма дру ги ма. На Бад ње ве че су у мно гим мести ма ши ром Сре ма на ули ца ма, По ноћ на Бо жић на ли тур ги ја у Хра му Све тог Са ве, патријарх Иринеј тр го ви ма и у цр кве ним пор та ма на ла га ни и осве шта ва ни бад њаци, а нај ве ћи број гра ђа на је Рође ње Хри сто во до че као у кру гу по ро ди це, уз све ча ну бо жић ну тр пе зу. При че шће по сле по ста По во дом нај ра до сни јег хришћан ског пра зни ка Бо жи ћа у Сабор ном хра му Све тог Ди ми три ја у Срем ској Ми тро ви ци и дру гим Па ље ње бад ња ка у Ши ду хра мо ви ма слу же на је бо жић на ли тур ги ја. На кон ли тур ги је верни ци ма је про чи та на по сла ни ца па три јар ха срп ског Ири не ја. На кон ви ше не дељ ног по ста вер ни ци су се при че сти ли и просла ву да на ро ђе ња Ису са Хри ста на ста ви ли су у сво јим по ро ди цама. На бо жић но ју тро у Са бор ном хра му ве ли ки број Ми тров ча на, ко ји по шту ју ју ли јан ски ка лендар, при су ство вао је све тој литур ги ји. На Бад њи дан су у овој цр кви и дру гим пра во сла вим цр ква ма на ла га ни бад ња ци. Слу жбе у свим хра мо ви ма У свим пра во слав ним цр ква ма, ма на сти ри ма Бе о чин и Ра ко вац и до ма ћин стви ма ши ром бе о чин ске оп шти не све ча но је про сла вљен нај ра до сни ји хри шћан ски празник Ро ђе ње Ису са Хри ста. На Бад њи дан, већ по тра ди ци ји, у хра мо ви ма су одр жа не мо ли тве и па ље ни бад ња ци, а на сâм Божић, 7. ја ну а ра, до ма ћи ни су се у сво јим ку ћа ма, за јед но са најми ли ји ма, оку пи ли око по себ но при пре мље не пра знич не тр пе зе. По што је да ном Хри сто вог ро ђења у Ви тле је му окон чан 40-дневни пост, вер ни ци ко ји по шту ју оби ча је ис ко ри сти ли су при ли ку По де ла бад ња ка По во дом бо жић них пра зни ка, Шум ска упра ва Ку пи но во је обез бе ди ла до вољ не ко ли чи не бад ња ка за све ме сне хра мо ве. На овај ко рак Шум ска упра ва се од лу чи ла, јер је прет ход них го ди на то ком не кон тро ли са не се че бад ња ка про у зро ко ва на знат на ште та на ста бли ма. Сто га су рад ни ци Шум ске упра ве снаб де ли ме сне хра мо ве у свим на се љи ма пе ћи нач ке оп шти не ве ћим ко ли чи на ма бад ња ка и би ло је до вољ но да се вер ни ци обра те ме сном па ро ху ка ко би бес плат но до би ли бад њак. - Ве ру је мо да се на овај на чин мо же спре чи ти не кон тро ли сана се ча и из бе ћи на но ше ње не по пра вљи ве ште те ста бли ма ко ја пред ста вља ју при род но бо гат ство овог кра ја. Исто вре ме но, верни ци на лак ши на чин до ђу до већ осве шта ног бад ња ка у својим ме сним хра мо ви ма из ја вио је шеф Шум ске упра ве Ку пи но во Алек сан дар Ја ња то вић. да се при че сте у ме сној цр кви. Ина че, пред бо жић не пра зни ке, у об но вље ној цр кве ној са ли хра ма Пре о бра же ња Го спод њег у Бе о чин се лу одр жан је пр ви бо жић ни концерт де чи јег хо ра "Хе ру ви ми". Све ча но у Ши ду Пра во слав ни вер ни ци у шидској oпш тини, по уста ље ној тради ци ји, обе ле жи ли су Бад њи дан и Бо жић, она ко ка ко и при ли чи овом вер ском пра зни ку. Упр кос про хлад ном вре ме ну, не ко ли ко Је реј Бо јан Нин ко вић на Бад ње ве че у Бе о чин се лу (Сни мио: Ог њен Аде мов ски) сто ти на жи те ља Ши да, ме ђу ко јима је био и ве ли ки број оних најмла ђих, при су ство ва ло је освеће њу и па ље њу бад ња ка у хра му Пре но са мо шти ју Све тог оца Нико ла ја у Ши ду, у цр кви по све ћеној Све том кне зу Ла за ру, као и у хра му Ваз не се ња пре све те Бо горо ди це. Ме ђу мно го број ним вер ни ци ма об ре ду осве ће ња бад ња ка при суство вао је и пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић са са рад ни ци ма. Е. С. Н. При че сти ли се по сле по ста Бо жић на ли тур ги ја у Са бор ном хра му у Срем ској Ми тро ви ци

22 22 Среда, 9. јануар ИЗ МОГ УГЛА НО ВИ НАР СТВО КАО СУД БИ НА Све мо је Срем ске го ди не Пи ше: Зо ри ца Га ра ша нин Сте фа но вић Е то, по што ва ни мо ји чи тао ци, до ђох до кра ја но винар ског пу та, бар зва нично. Про ђо ше све мо је Сремске го ди не ко је су ми, кад боље раз ми слим, суд бин ски би ле пред о дре ђе не. Ово не ка жем слу чај но, чи ни ми се да ни шта на овом све ту ни је слу чај но, већ да та мо не ко по вла чи конце у на ше име. У мом слу ча ју то је из гле да ло ова ко. Де да Или ја Да кле, мој де да Или ја Га раша нин Шнај дер, ина че, све нас уку ћа не зва ли су Шнај де рови, до се лио се са по ро ди цом из Кар лов чи ћа у Ин ђи ју го дину да на пре не го што је ње го ва ста ри ја уну ка тре ба ла да кре не у пр ви раз ред. Не ка ко у то време, на ки о сци ма су се по ја ви ли пр ви бро је ви Срем ских но вина. Ву кла је же ља мо га де да Или ју да са зна шта се де ша ва у ње го вом до њем, свињ ском Сре му. Јед но га да на ја до бих од го во ран за да так да на ки о- ску ози да ном од ци гле, ко ји се та да на ла зио ис пред Мле ка ре у Ти то вој ули ци, ку пим Сремске. Пр ве но ви не ко је сам у жи во ту ку пи ла не слу те ћи да ће оне мно го го ди на ка сни је по ста ти мо ја дру га ку ћа и да ћу мно го го ди на ка сни је са знати да је од лу ка о из град њи ове на ше, срем ске ку ће до не та баш на да тум мог ро ђе ња. Ку ми на уло га Те го ди не ка да се мо ја поро ди ца до се ли ла у Ин ђи ју, поро ди ца мо је при ја те љи це из нај ра ни јег де тињ ства Љи љане Пла вић, да нас Цве та нов, из истих раз ло га шко ло ва ња де це, до се ли ла се у Ста ру Пазо ву. Дру же ње је на ста вље но кроз основ ну шко лу, гим на зију, за вре ме сту ди ја. Љи ља на је за вр ши ла Ви шу еко ном ску и за по сли ла се у Ли фа му, сви рад ни ци овог пред у зе ћа би ли су прет пла ће ни на Срем ске но ви не ко је је и она ра до чита ла. У ме ђу вре ме ну ди пло мира ла сам на Фи ло ло шком у Бео гра ду и ме сец, два да на би ла без по сла, та да је то већ поста ја ло за бри ња ва ју ће... Радни ци у ад ми ни стра ци ји су увек има ли ви ше сло бод ног вре ме на не го они у про из вод њи, па тако и мо ја при ја те љи ца Љи љана ко јој сам, у ме ђу ве ре ме ну, по ста ла вен ча на ку ма. Ре ше на да ми по мог не у тра же њу посла, од луч но је окре ну ла број те ле фо на та да шњег уред ни ка Срем ских но ви на, Бо ре Стојши ћа, пред ста ви ла се да сам ја и из ра зи ла же љу да би воле ла да ра ди у овом ли сту... Убр зо по сле то га об ја вљен је кон курс у Срем ским но ви нама кон ку ри са ла сам и до би ла по сао, до ду ше, те рен бе о чинске оп шти не...суд би на је хтела да го ди ну да на ка сни је мо ја вен ча на ку ма Илин ка Ву ко вић на пу сти Ин ђи ју и Срем ске, а ја до би јем Ин ђи ју у ама нет до да на шњих да на. Ни је ли све то био прст суд би не? Че тврт ком не при мам по се те Спо ме нух Ли фам - не само ова фир ма већ и мно ге друге у Сре му по пут На прет ка, Агро у ни је, Уку са, бе о чинске це мен та ре... има ле су сво је фа брич ке ли сто ве ко је су ради ли но ви на ри Срем ских нови на. По сла је би ло, што би ре кли, пре ко гла ве. До ду ше, та да смо и пла те има ли нај ве ће у Сре му. Шлајф не су се ни за ле, пет ком ују тро смо их но си ли у ре дак ци ју или мо ли ли Ла стине во за че да их по не су. Четвр так је био удар ни дан ка да је мо рао нај ве ћи део по сла да се за вр ши. Сви но ви на ри ко ји су жи ве ли и ра ди ли ван Сре меске Ми тро ви це ни су има ли своје кан це ле ри је, па ни ја. У ту свр ху слу жио је део мо је дневне со бе, ту сам ку ца ла и при мала са го вор ни ке. Че сто се де шава ло да ми баш че тврт ком до ђу ро ђа ци, при ја те љи, ком ши је... да ме за др же, па сам ју тра доче ки ва ла за пи са ћом ма ши ном. Ка да ми је то до ја ди ло, узела сам јед ну пра зну шлајф ну и на пи са ла круп ним сло ви ма на ула зним вра ти ма: Че твртком не при мам по се те. По ла ко су то по че ли да по шту ју... Ове је се ни би ли су нам при ја те љи из Ка на де, пи та ју: Да ли, још увек, Зо ра че тврт ком не при ма по се те? Де да Мраз Тих осам де се тих и де ве десе тих го ди на про шлог ве ка под окри љем Срем ских стаса ли су вр сни но ви на ри, књижев ни ци, са ти ри ча ри... У редак ци ји је све вр ве ло од љу ди и по сла. За јед но са на шом децом ра до ва ли смо се дру же њу и Но вој го ди ни. Хва ла бо гу, би ло је и нас и де це ко ја су с не стр пље њем че ка ла Но вого ди шњу бај ку и по кло не од Де да Мра за. На жа лост, већ го ди на ма Де да Мраз не на враћа у Срем ске но ви не, раз лог је јед но ста ван, не ма мо младих ко ле га (част из у зе ци ма), па не ма ни ма ли ша на. Је дан број на ших но ви на ра одавно оре не бе ске њи ве, дру ги су у за слу же ној пен зи ји, али се но ви нар ства ни су од ре кли, не ки ма је оста ла још ко ја годи на до пен зи је... До ђо ше не ка дру га вре ме на ка да и у овом но ви нар ском по слу живот не мо же да се за ми сли без ин тер не та, мо бил них те ле фона, ауто мо би ла, ка да за исти по сао тре ба мно го ма ње људи...мно го то га се про ме ни ло, али јед на ствар ни је. На ше зе ле не но ви не пу не 52 го ди не у кон ти ну и те ту др же при мат Зо ри ца Га ра ша нин Сте фа но вић: То ли ко од ме не ме ђу ре ги о нал ним и ло кал ним ли сто ви ма. Си гур на сам да ће та ко и оста ти. * * * Зва нич но, да нас (по не де љак, 24. де цем бар) ми је по след њи рад ни дан у Срем ским, но вина ма на ко је сам то ли ко по носна, пре све га, што су то но ви не ко је има ју ме ру и у ко је чи та о ци има ју по ве ре ња. На не ки на чин, опра штам се и од мо је Ин ђи је у ко јој за вр ша вам сво ју но винар ску ми си ју... Е, дра ги мо ји чи та о ци, на дам се да вам ни је би ло до сад но са мном у про текле три и по де це ни је. Ако смо за јед но ус пе ли бар не ке ма ле ства ри да по ме ри мо на бо ље, до бро је. Ако ни смо, учи ни ће то не ке но ве, мла де ге не раци је. На мла ди ма свет оста је. Срет на Вам Но ва го ди на и да нам Де да Мраз што че шће навра ћа, мо же и че тврт ком. СТА РА ПА ЗО ВА ТРЕ ЋИ ФЕ СТИ ВАЛ МЕ ДА У ред за мед Ста рој Па зо ви је 27. де цем бра, у орга ни за ци ји оп штин ског Еко ло шког У по кре та Еко сан и но во о сно ва не орга ни за ци је пче ла ра Је дин ство Стара Па зо ва, уз по др шку ло кал не са мо у- пра ве, одр жан тре ћи Фе сти вал ме да, а дру ги под сло га ном Да са чу ва мо пче ле у ред за мед. Ор га ни за то ри ма и изла га чи ма за хва лио се Бо јан Ко вр ли ја, за ме ник на чел ни ка Оп штин ске упра ве, уве рен да ће ова ма ни фе ста ци ја по стати тра ди ци о нал на и да ће је оп шти на и убу ду ће по др жа ва ти. Сво је оду ше вље ње ор га ни за ци јом Фе сти ва ла ме да из ра зио је и Ми лан ко Ки ћа нов, ам ба са дор пчелар ства и члан Из вр шног од бо ра Са ве за пче лар ских ор га ни за ци ја Ср би је и чо век ко ји је за ду жен за раз вој пче лар ства у Сре му. Пре нев ши по здра ве Ро до љу ба Жи ва ди но ви ћа, пред сед ни ка Са ве за пче лар ских ор га ни за ци ја Ср би је, он је на гла сио да се пче лар ством ба ви, пре све га из љу ба ви, док је Ми хал Ба лаж, пред сед ник ста ро па зо вач ког удру же ња пче ла ра Је дин ство го во рио о пла но вима ра да удру же ња. Мир ја на До мо њи, пред сед ни ца Еко сна, отва ра ју ћи ма нифе ста ци ју, за хва ли ла се оп шти ни на подр шци, пче ла ри ма из Ин ђи је ко ји су увек спрем ни да по мог ну, ло кал ним ме ди ји ма и СКУД-у Хе рој Јан ко Чме лик чи ји је најмла ђи са став фол клор ног ан сам бла учество вао у про гра му Фе сти ва ла. Г. М. Фе сти вал ме да у Ста рој Па зо ви

23 Среда, 9. јануар СТА РА ПА ЗО ВА УПО ЗНА ЛИ СЕ У БОЛ НИ ЦИ, ЗА ЈЕД НО РА ДЕ И ЗА ЈЕД НО ПРЕД МА ТИ ЧА РА Суд би на их спо ји ла Су срет у бол ни ци и за по сле ње у оп штин ској упра ви, пред о дре ди ли за јед нич ки жи вот ни пут дво је мла дих - Оп шти на им по кло ни ла бур ме и по мо гла ор га ни за ци ју свад бе та ро па зов чан ка Сне жа- Ту нић и Бе о гра ђа нин Сна Вла ди слав Ми ла ће вић, обо је рад ни ци Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зова и осо бе с ин ва ли ди те том не дав но су ре кли суд бо носно да. По зна је мо се још из де тињ ства. Упо зна ли смо се у бол ни ци ка да смо били на ле че њу, а он да смо на ста ви ли да се дру жи мо. Ка сни је смо се за љу би ли и ето, на кон пет го ди на заљу бље но сти, скло пи ли смо брач ну за јед ни цу при ча Вла ди слав, а Сне жа на до даје да им је ле по у бра ку и да тре нут но жи ве код ње них у Ста рој Па зо ви. При зна је да је за свад бу би ло тре ме. Па, не уда јем се сва ки дан ка же мла да сме ше ћи се. И ка ко се од суд би не не мо же по бе ћи, слу ча јан сусрет у бол ни ци и за по сле ње у Оп штин ској упра ви у Ста рој Па зо ви, не ка ко су пред о дреди ли за јед нич ки жи вот ни пут ових дво је мла дих љу ди. Сне жа ра ди на Ин фо пул ту, а Вла дислав у Кон такт цен тру. И ни шта Мла ден ци нео бич но. Овај мла ди брач ни пар вен чао се у при су ству својих бли жних и спе ци јал ног госта на вен ча њу - пред сед ни ка оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђа Ра ди но ви ћа. А ка ко су оми љени рад ни ци ло кал не са мо у праве, од пред сед ни ка оп шти не до би ли су ком плет ну ор гани за ци ју вен ча ња и бур ме. Гост на свад би био нам је и пред сед ник оп шти не. До би ли смо на по клон бурме, а оп шти на је по мо гла це ло куп ну ор га ни за ци ју на ше свад бе. Мно го нам је зна чи ло. Учи нио нам је вели ку част. Не из мер но хва ла јед но гла сно за хва љу ју се мла ден ци. - Сви смо јед на ки. Ја сно је да, на жа лост, жи ви мо у сре ди ни где су осо бе с инва ли ди те том ве ћим де лом дис кри ми ни са не, али то у ста ро па зо вач кој оп штини ни је до зво ље но. Ово је са мо ма ли гест и по клон мла ден ци ма, та кав да је и њи ма и ме ни иза звао су зе ра до сни це у очи ма. Би ла је ве о ма дир љи ва це ре мо ни ја кру ни са ња њи хо ве љу ба ви. Ово је скро ман по клон њима ре као је та да пред сед ник оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић. - Ми смо пред сед ни ка општи не по зва ли на на ше вен чање, али ни смо се на да ли оваквом по кло ну. Ми сли ли смо да не ће има ти вре ме на ни да се Сне жа на и Вла ди слав са пред сед ни ком оп шти не Ђор ђем Ра ди но ви ћам по ја ви на свад би. Ве о ма смо срећ ни што нам је пред сед ник, пр вен стве но до бар чо век, и заи ста ће мо се тру ди ти да оправда мо ње го во по ве ре ње и на послу бу де мо још бо љи ис та кли су Сне жа на и Вла ди слав. - Не мо гу да про на ђем праве ре чи за је дан ова ко ди ван гест. Ово је за и ста пр ви пут да нам не ко ово ли ко пру жи. За и- ста сам дир ну та. Пред сед ник оп шти не нас је то ли ко оду шевио да не по сто је ре чи ко ји ма мо же мо да из ра зи мо сре ћу и за хвал ност ре кла је Гор дана Ту нић, мла ди на мај ка. Ка ко нам је по том ис при ча ла Сне жана, ње на ма ма је би ла то лико уз бу ђе на да је це лу свад бу пре пла ка ла. За по че так, опре де ли ли су се да жи ве код Сне жи них, а про ши ре ње по ро ди це оста вљају за ка сни је. - Би ће де це ако да Бог - каже Сне жа. И свад бе но пу то вање оста вља ју за про ле ће. Посе ти ће Рим, од лу чи ли су. - Вла ди слав је био та мо, па би опет ша ли се Сне жа. Зашто да не. Има мно го то га да се ви ди до да је Вла ди слав и ка же да за љу бав не ма пре прека. Жи вот је леп по ру чу је на кра ју. Г. Мај сто ро вић ИН ЂИ ЈА - ИЗ ЛО ЖБА УДРУ ЖЕ ЊА МОЈ СВЕТ Мо же мо ви ше-мо же мо бо ље На ма лој по вр ши ни од око 50 ква дра та ова вред на де ца сва ко дне во ра де на раз бо ју и ма ши ни за штри ка ње да би сво је ра до ве са по но сом пред ста ви ли на го ди шњој из ло жби д кр пи ца, кон фе та, за ре за- олов ки и ре ци кла жног Оних ма те ри ја ла ма ли ша ни Удру жења Мој Свет из Ин ђи је на прави ли су сли ке, ра мо ве, тка ња и раз не укра се ко је су пред стави ли на ше стој по ре ду из ло жби одр жа ној у Ку ћи Вој но вић. Удру же ње де це са по себ ним по тре ба ма Мој свет из Инђи је бро ји око 40 чла но ва. Од тог бро ја 15 ма ли ша на сва коднев но по се ћу је днев ни бо равак ко ји се на ла зи у ОШ Пе тар Ко чић. На ма лој по вр ши ни од око 50 ква дра та ова вред на деца сва ко дне во ра де на раз бо ју и ма ши ни за штри ка ње да би сво је ра до ве са по но сом предста ви ли на го ди шњој из ло жби. Та ко је би ло и пред сам крај го ди не ка да су има ли Са отва ра ња из ло жбе част да на пра ве из ло жбу под на зи вом Мо же мо ви ше, мо жемо бо ље. - По пу ла ри ше мо ста ре за нате. На ша де ца же ле да по ка жу да су вред ни као и сви остали. Ми пре по зна је мо нај бо ље у њи ма и ин тен зив но на то ме ра ди мо у то ку го ди не - ка же Ве сна Ми ло ше вић, пред сед ница Удру же ња Мој свет. Ма ли ша ни су због то га пресрећ ни, а ра дост не мо гу да сакри ју. Сво је ма ле ру ко тво ри не про да ва ли су по сим бо лич ним це на ма, али ни је то су шти на, ва жно им је да не ко пре по зна и ви ди уло же ни труд. - Стал но ра ди мо на про це су ин клу зи је, са мо што је код нас обр нут слу чај. Де ца из основних и сред њих шко ла на ма пома жу у број ним про јек ти ма. Је дан од та квих је био драмска смо тра ства ра ла штва. Ми же ли мо да по ша ље мо по ру ку да су на ша вра та отво ре на и да сви тре ба да бу де мо стр пљи ви и то ле рант ни. Са рад ња са локал ном са мо у пра вом и ин ститу ци ја ма је све бо ља - ис ти че Ве сна и до да је: - Ра до ви на ших ма ли ша на су сва ке го ди не све бо љи. Труди мо се да од при род них ма тери ја ла на пра ви мо за ни мљи ве пред ме те. Ова ква из ло жба ја ча њи хо во са мо по у зда ње, а то се ви ди. У го ди ни про славља мо ју би леј - де сет го ди на ра да, те се на дам да ће мо поно во при пре ми ти не што ова ко ле по за на ше су гра ђа не. Оно што би ове ма ли ша не нај ви ше усре ћи ло је су но ве про сто ри је и на да ју се да ће Ма ли ша ни из Удру же ња Мој свет их до би ти. Та мо би има ли више про сто ра за рад и дру жење. Из Удру же ња по ру чу ју да су за хвал ни што им је ло кал на са мо у пра ва иза шла у су срет и обез бе ди ла на мен ско во зи ло за пре воз че ти ри ма ли ша на у шко лу у Но ви Сад. Кад им неко пру жи по др шку и па жњу они за и ста мо гу ви ше и мо гу бо ље. М. Ба ла ба но вић

24 24 Среда, 9. јануар ЛА ЋА РАК НЕО БИЧ НА ЗА НИ МА ЊА БРА НИ СЛА ВА КУ НИ ЋА Бар тен дер, кок тел мај стор и со ме ли јер К ПО БЕД НИЧ КИ КОК ТЕ ЛИ 3цл Фин лан ди ја вот ке, 3цл ли ке ра Pas so, 2цл Mi do ri ли кера од ди ње, ма ло со ка од бру сни ца. Све то си па ти у шеј кер, из дро би ти, до да ти лед и ди њу. j По бед нич ка ди пло ма 3цл Фин лан ди ја вот ке од бру сни це, 2цл Mi do ri ли ке ра од диње, 3цл ки се лог со ка од ви шње. На ли ти ви но од ку пи на и дода ти ка ши ку гу стог со ка од цр ве ног во ћа. Све про мућ ка ти у ви со кој ча ши, до да ти ди ње, на ран џе и ма ра ски но од ви шње. Де таљ са так ми че ња у Фин ској а да је на кон за вр ше не основ не шко ле Бра ни слав Ку нић из Ла ћар ка уписао сред њу уго сти тељ ску шко лу у Срем ској Ми тро ви ци, упра во та кав из бор за ни ма ња имао је пре су дан ути цај на све оно што ће се ка сни је де ша ва ти у ње говом жи во ту, а че му је знат но допри не ла и ње го ва та да шња профе сор ка и раз ред ни ста ре ши на То ми слав ка Врањ ко вић. Од ње је на ча со ви ма слу шао раз не за ни мљи ве уго сти тељ ске при че, од ко јих је јед на би ла и при ча о по сло ви ма бар тен де ра, од носно бар ме на и о уго сти тељ ству на бро ду. - Та при ча је на ме не оста вила ве о ма јак ути сак, али ми се у том тре нут ку та ко не што чи нило да ле ким и не до сти жним. За то на кон за вр ше ног сред њо школског обра зо ва ња упи су јем Ви шу хо те ли јер ску шко лу у Бо гра ду, по сле че га по чи њем да ра дим у ми тро вач ком ка фи ћу Оскар и убр зо од ла зим на од слу же ње вој ног ро ка. Бу ду ћи да сам био ге не рал но не за до во љан при ступом уго сти тељ ству у Ми тро ви ци, на кон вој ске од лу чио сам да се пре се лим у Бе о град, где сам се за по слио у јед ном ка фи ћу у центру. Ме ђу тим, свих тих го ди на у гла ви ми се про вла чи ла про фесор ки на при ча о бар тен де ри ма и све ви ше ми се ја вља ла же ља да се и сам опро бам у то ме, јер ми је уоби ча јен по сао у ка фи ћи ма, ко ји под ра зу ме ва од но ше ње пића на по слу жав ни ку са ба ра до го ста био до са дан и ни ма ло креа ти ван. За то го ди не за врша вам обу ку за про фе си о нал ног бар тен дин га, ко ја је са др жа ва ла и обу ку за кок тел мај сто ра. Оба по сла су ме ве о ма за ни ма ла и омо гу ћа ва ла ми да на пра ви начин ис ка жем сво ју кре а тив ност. По сле то га пре ла зим да ра дим у је дан по зна ти бе о град ски коктел бар, што ми је да ло при лику и про сто ра да уна пре дим себе и да ис ко ри стим зна ње ко је сам сте као на обу ци. По сле пар ме се ци ра да у том ло ка лу до шло је и пр во так ми че ње у при према њу кок те ла на ко ме сам учество вао, а то је био по зна ти Филан ди ја вот ка куп. Бар ме ни су се так ми чи ли у три ка те го ри је: спра вља ње апе ри ти ва пре је ла, спра вља ње пи ћа ко је би пра тило је ло и при пре ма ње пи ћа ко је иде по сле је ла, као за ме на десер та, од но сно, при пре ма ње диге стив ног пи ћа ко је по ма же варе њу при се ћа се Бра ни слав.- На том пр вом так ми че њу сам у јед ној ка те го ри ји узео дру го ме сто, у јед ној тре ће, док сам у укуп ном ско ру од два де се так тами ча ра био тре ћи. На рав но, све кок те ле сам, баш као и оста ли уче сни ци, сам осми слио. То ми је би ло од лич но ис ку ство и био сам за до во љан пла сма ном. Следе ће го ди не на том истом такми че њу сам по но во уче ство вао и та да сам осво јио пр во ме сто. Про гла шен сам за нај бо љег барме на, од но сно кок тел мај сто ра што ми је омо гу ћи ло да пред стављам Ср би ју на ин тер на ци о налом та ми че њу у Фин ској. Та мо су уче ство ва ли пред став ни ци 24 зе мље, а ја сам се са сво јим кокте ли ма пла си рао на осмо ме сто у ко нач ном зби ру. Кру зе ри - ис пу ње ње сред њо школ ског сна На кон по врат ка из Фин ске, Бра ни слав до би ја шан су да почне да ра ди у но во о тво ре ном Гранд ка зи ну у Зе му ну, где про во ди го ди ну да на. У јед ном тре нут ку, ка ко сам ка же, по клапа ју се коц ки це и отва ра му се при ли ка да ис пу ни свој сред њошкол ски сан и да оде на брод. - То је не што што сам прижељ ки вао већ ду го го ди на пре то га и за то ни сам хтео да пропу стим шан су ко ја ми се ука зала. Мој пр ви брод на ко ји сам се укр цао те го ди не звао се Voyager и био је у вла сни штву ком па ни је Royal Ca rib bean, која је дру га по бро ју, а пр ва по ве ли чи ни бро до ва на све ту. Када сам кре нуо на сво је пр во путо ва ње, ни сам се ни ма ло плашио, ни ти сам имао не ке не до у- ми це око то га шта ме та мо че ка. На про тив, то ми је пред ста вљало ве ли ки иза зов и ду го прижељ ки ва ну при ли ку да пу ту јем и да ви дим свет. На том бро ду је би ло за по сле них, 56 разли чи тих на ци о нал но сти, што ми је пред ста вља ло за и ста огром но жи вот но ис ку ство. Нео бич но је и то што на та квим бро до ви ма има до ста ба ро ва, на том их је ре цимо би ло чак 23, јер је и пут ни ка мно го, око 3.200, та ко да их је тре ба ло све услу жи ти бр зо, без че ка ња. Пр во ис пло вља ва ње сам имао из Бар се ло не, а за тим сам на ста вио да пу ту јем на Кари бе. Пр во ме сто на кон пре ла ска Атлан ти ка био је Ха и ти и ка да сам та мо сти гао био сам оду шевљен као ма ло де те. Све то ми је би ло но во, до та да не по знат но и не ис тра же но, по чев од пре дела, пре ко хра не, па до фло ре и фа у не. На том пр вом бро ду сам про вео шест и по ме се ци и пропу то вао сам це ле Ка ри бе: Ха и- ти, Пор то ри ко, Мек си ко, Ја мај ку и Кај ман ска остр ва. На дру гом бро ду на ко ме сам ра дио на кон то га про вео сам ме сец и по да на у Тек са су, а по том смо пре шли у Евро пу, оби ла зи ли смо лу ке у Фран цу ској, Ита ли ји и Шпа нији... На тре ћем уго во ру сам најпре об и шао Ен гле ску, Швед ску, Фин ску, Дан ску и Есто ни ју, а након то га це лу мек сич ку оба лу. j - Мо је ис ку ство го во ри да је до бро да кок тел мај стор фино из гле да, јер ра ди са љу ди ма, та ко да ће атрак тив на осо ба увек при ву ћи па жњу и има ти ви ше го сти ју не го на мр ште ни бар мен. Та ко ђе, кок тел мај стор мо ра да шар ми ра, да зра чи, да бу де по зи ти ван и да по се ду је од ре ђе ну ха ри зму. Тре ба бити спре ман и брз у си ту а ци ја ма ка да го сту мо ра те, на осно ву ње го вих афи ни те та и же ља, на ли цу ме ста да на пра ви те коктел. На так ми че њи ма има мо у про се ку пет или се дам ми ну та за пра вље ње кок те ла, а ка да имам све са стој ке ис пред се бе, на при ват ним жур ка ма, не тре ба ми ни ми нут по кок те лу при ча три де се то го ди шњи Бра ни слав Ку нић, о свом ис ку ству и зна њу кок тел мај сто ра. По сао бар тен де ра на бро ду ни је ком плек сан, али је ве ли ки ак це нат на ани ма ци ју го сти ју и кон так ту са њи ма. Нај зах тев нији го сти би ли су ми Аме ри кан ци, ко јих и нај ви ше има на тим крста ре њи ма, јер су они за ви сници од ани ма ци је и од ко му ни каци је, све же ле да чу ју и све да са зна ју. Вр ло че сто сам мно го ви ше енер ги је тро шио на при чу са го сти ма не го на са му услу гу и на при пре му пи ћа. Ина че, жи вот на бро ду је до ста брз, има мно го де ша ва ња и раз ли чи тих про грама. Ве ћи на пу то ва ња на кру зери ма је сед мо днев на, од че га се два да на про ве де на во ди, а пет да на у лу ка ма. Ба ро ва се отвара ју тек по под не, та ко да и ми за по сле ни мо же мо за јед но са го сти ма да бу де мо на коп ну, да ужи ва мо у гра ду или на не кој од та мо шњих пла жа. Што се за ра де бар тен де ра ти че, она уоби ча јено из но си 15 по сто од про да је свих пи ћа, плус осно ви ца од 300 до ла ра ко ју да је ком па ни ја. Нарав но, огром на је пред ност што при то ме не ма те ни ка кве дру ге тро шко ве, у ви ду ста но ва ња и хра не, та ко да се на ме сеч ном ни воу мо же за ра ди ти од до до ла ра. Је ди ни тро шкови ко је има те су они ко ји се одно се на ужи ва ње у лу ка ма. Ко рак у свет со ме ли је ра На кон што се пре три го ди не вра тио са тре ћег бро да на којем је ра дио, овај 33-го ди шњи Сре мац од лу чио је да ма ло предах не од бр зог тем па и да се из Бе о гра да вра ти у свој род ни Лаћа рак. Ме ђу тим, ту па у зу ис кори стио је да се до дат но шко лу је у сво јој про фе си ји, та ко да је у ме ђу вре ме ну за вр шио и обу ку за со ме ли је ра. - Ви но је део услу ге за ба ром и би ло ми не до вољ но по знат но у том тре нут ку, за то сам од лу чио да се еду ку јем у том по гле ду. Со ме ли јер је осо ба ко ја бри не о ви ну, од ње го вог скла ди ште ња и тре ти ра ња, па све до из бо ра ви на у ре сто ра ни ма. Со ме ли јер, та ко ђе, учи го сте ка ко тре ба да де гу сти ра ју ви но, ка ко се оно сла же са хра ном и све оста ле де та ље ко ји су нео п ход ни да би гост на у чио да ужи ва у овом божан ском пи ћу. Ви но је на у ка сама по се би и не мо гу ће је са зна ти све о ње му за са мо пар ме се ци, јер су за та ко не што по треб не го ди не и го ди не ра да. За со мели је ра је по треб но има ти ма ло та лен та и во ле ти ви но, јер овај по сао је и ужи ва ње. Са да своје зна ње и ис ку ство са ви ни ма већ го ди ну и по да на ко ри стим Са јед ној од пу то ва ња у окви ру Удру же ња по што вала ца и љу би те ља ви на Mar cus Aure li us Pro bus из Срем ске Митро ви це, чи ји сам члан од оснива ња. То ми је ујед но и при ли ка за ве жбу и рад, а на дам се и да ће мо кроз Удру же ње до при нети и по ди за њу кул ту ре ис пија ња ви на у овом кра ју. Најве ћи страх код љу ди је ко је ви но тре ба пи ти уз ко је је ло. Ме ђу тим, мој са вет је да се такве пред ра су де тре ба ју пре вази ћи, јер је основ но пра ви ло да у ви ну тре ба ужи ва ти. За то увек тре ба пи ти оно ви но ко је вам при ја, не за ви сно од сорте ка же Бра ни слав Ку нић, до да ју ћи да од ка ко је по стао со ме ли јер при ја те љи га че сто пи та ју за са вет, или упо сле да по слу жу је ви но на при ват ним оку пља њи ма, што му пред ставља по себ но за до вољ ство. У ме ђу вре ме ну, док се по ново не вра ти на не ку од кру зе ра, Бра ни слав ра ди оно што во ли - при пре ма кок те ле у бе о град ском клу бу Бран ков, где је за по слен као шеф ба ра. Са ња Ми хај ло вић

25 Среда, 9. јануар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Комплетна ултразвучна диjагностика Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 МАРКЕТИНГ REDAKCIJA@SREMSKENOVINE.CO.RS -Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го ди на про из вод ње 2002, у бес пре кор ном ста њу. Тел: 063/ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ис прав не, не ис правне ко лор те ле ви зо ре, но ви је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле визо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Из да јем нов на ме штен стан 40м2 у Но вом Са ду код сај ма, це на 150 евра. Тел: 064/ Ин ду стри ја ме са Зма је вац из Ири га по треб ни ауто ме ха ни чари са ис ку ством. Тел: и 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу на пла цу од 34 ара са ба штом у Мар тин ци ма, Же ле знич ка 74. Тел: 063/ Из да јем или Про да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку ули ца 1. Но вем бар 407 или ме њам за стан.тел: 064/ Про да јем ку ћу у Бе о чи ну на се ље Шљи вик. Тел: 021/ / Про да јем ку ћу у Бе шки на 7 ари плаца вла сник. Тел: 064/ Про да јем две ку ће на јед ном пла цу, Ста ри шор 6, це на евра. Тел: 022/ НОВО Отворена " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ Ку пу јем ма њу ку ћу у фру шко гор ском се лу. Тел: Про да јем ку ћу у Ба до вин ци ма на 10 ари пла ца и 30 ари шу ме. Тел: 064/ Про да јем са лаш. Тел: Про да јем 3,5 ју тра зе мље у Илин ци ма по тес Ма рин ци. Тел: 021/ Про да јем ку ћу 165м2 се вер но од Планин ске. Тел: 062/ Про да јем опре мље ну ку ћу 140м2 у На се љу 25. мај ЦГ, це на евра. Тел: 063/ Про да јем ку ћу са ло ка лом у цен тру гра да. Тел: СТА НО ВИ - Про да јем стан 45м2 у на се љу Ма ти ја Ху ђи, пре ко пу та об да ни шта, ви со ко при зе мље.тел: 064/ Про да јем ма њи дво со бан стан у шећер со ка ку це на евра.тел: 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у стро гом цен тру Но вог Са да. Тел: 065/ Kупујем јед но со бан стан. Тел: 069/ Про да јем стан 40м2 у на се љу Мати ја Ху ђи.тел , и 063/ Про да јем стан 55м2 у на се љу КПД. Тел: 065/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Орао. Тел: 064/ При мам две ци мер ке или брач ни пар за ста но ва ње. Тел: 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан на КПД. Тел: и 064/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Из да јем ме штен јед но со бан стан у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 064/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у стро гом цен тру гра да. Тел: 064/ Из да јем ма њи на ме штен стан са ми ци у на се љу бли зу ми тро вач ке ка сар не. Тел:065/ Из да јем гар со ње ру за пре но ћи ште у цен тру Но вог Са да,тел: 063/ и 063/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост. Тел: 064/ Ме њам стан 45м2 у Срем ској Ми трови ци за гар со ње ру у Бе о гра ду, мо гућ до го вор. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду код же ле знич ке ста ни це. Тел: Из да јем кон фо ран на ме штен стан у Бе о гра ду на Дор ћо лу сва ки до го вор мо гућ. Тел: 060/ Про да јем гар сон је ру 26м2 на се ље КПД, гре ја ње, по вољ но.тел: 064/ Про да јем или ме њам ку ћу за јед носо бан стан уз дол пла ту.цг и гас. Тел: Про да јем стан 43м2 у на се љу Ка блар Но ви Ба нов ци. Тел: 064/ Из да јем нов дво со бан стан ком плет но опре мљен. Тел: 064/ и

26 26 Среда, 9. јануар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Про да јем стан 46м2ули ца Ар се ни ја Чар но је ви ћа 16. Тел: 062/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пејто ну и про да јем пећ на гас. Тел: и 062/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у Ор лу. Тел: Про да јем стан 50м2, ЦГ, дру ги спрат у цен тру Срем ске Ми тро ви це.тел: Из да јем дво со бан стан у Де кан цу са ЦГ. Тел: 064/ По треб на ци мер ка за ста но ва ње код ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду. Тел: и 060/ Sve za Vaš Mobilni telefon!!! PRODAJA SERVIS DEKODIRANJE FUTROLE BATERIJE MASKE 022/ i 064/ Solarski trg 3, Sremska Mitrovica -Про да јем дво со бан стан у на се љу Стари мост без ула га ња. Тел: 063/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Новом Са ду, Мар ка Кра ље ви ћа, ЦГ, клима. Тел: 065/ Из да јем на ме штен дво со бан стан у Но вом Бе о гра ду, ули ца Ми лу ти на Милан ко ви ћа. Тел: 022/ Про да јем апарт ман 34м2 плус га ле рија на Зла ти бо ру це на евра, власник. Тел: 063/ Про да јем стан 58м2 у На се љу ма ти ја Ху ђи код зма је ве шко ле, ЦГ, при зе мље, ре но ви ран,си гур но сна вра та,. Тел: 064/ Из да јем стан за де вој ке у цен тру града. тел: 069/ ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 350м2 улица Кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе вић. тел: 063/ Про да јем ло кал код Зма је ве шко ле. Тел: 063/ Из да јем ло кал ули ца Ју пи те ро ва 84 пре ко пу та Хит не по мо ћи. Тел: и 064/ Из да јем ре сто ран на Ле ки ном са ла шу. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Па ла те прав де. Тел: и 064/ Про да јем ло кал са стам бе ним про стором на 7 ари пла ца. Тел:064/ Из да јем ло кал, Пу шки но ва 7 у Сремској Ми тро ви ци, це на за ку па 100 евра ме сеч но.тел: и 063/ По вољ но из да јем ло кал.тел: Из да јем, про да јем или ме њам за некрет ни не ка фић у цен тру Срем ске Митро ви це. Тел: Из да јем ло кал ис под Бал ко ни је.тел: и 064/ Из да јем нов ло кал пре ко пу та су да по го дан за кан це ла ри је има свој паркинг.тел: 063/ Из да јем ло кал, со лар ски трг 2, код пи ја це. Тел: 061/ Из да јем ло кал16м2 у ули ци Ар се ни ја Чар но је ви ћа 10. Тел: 063/ и , Из да јем ло кал у ули ци Стан ка Па у нови ћа 2. Тел: ВО ЗИ ЛА - Про да јем Гол фа 4 ка ра ван, годи на по из вод ње 2005 оца ри њен.тел:061/ Про да јем Ал фа Ро мео 153, го ди на про из вод ње2002. ре ги стро ван до ав густа.тел: 061/ Про да јем Фи ат Ти по 1.6 GT ре ги строван до ав гу ста у од лич ном стању. Тел: 063/ Про да јем Вар бург ка ра ван у ис правном ста њу. Тел: Про да јем Ла ду Ни ву 1.7, го ди на произ вод ње 2005, ре ги стро ва на до мар та. Тел. 060/ Про да јем де ло ве за Фи ат Бра во.тел: 063/ Про да јем Фи ат Пун то 1.9 Д го ди на про из вод ње 2002, у од лич ном ста њу, це на евра. Тел: 063/ Издајем гаражу у насељу Матија Хуђи. Тел: 022/ Ку пу јем ауто мо би ле ха ва ри са не, годи ште не бит но. Тел: 069/ Про да јем Ма тиз Ше вро лет го ди на про из вод ње 2005, по вољ но, оца ри њен. Тел: 065/ Про да јем ФОРД МОН ДЕО ка ра ван, годи на про из вод ње 1999, ди зел по вољно. Тел:063/ Про да јем не ре ги стро ва ну Лан чи ју Капа, ка ра ван у од лич ном ста њу це на по до го во ру. Тел: 063/ Про да јем Пе жо ди зел го ди на про из вод ње ре ги стро ван. Тел: 064/ Про да јем Ма тиц Ше вро лет го ди на про из вод ње 2005, без ула га ња. Тел. 065/ Про да јем Ц-3 го ди на про из вод ње 2004, оца ри њен. Тел: 064/ Про да јем Опел Ка дет Су зу 1.3,го ди на про из вод ње 1986, плин ре ги стро ван. 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560, го ди на про из вод ње 1984 ре ги стро ван, евра. Тел: 022/ Про да јем ате сти ра ну при ко ли цу 370 кг но си во сти,це на 120 евра. Тел: 063/ и 062/ Про да јем трак тор Зе тор кри стал 80-11, мо гу ћа за ме на. Тел: и 063/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506, и ка зан за ра ки ју од ли та ра.тел: Про да јем бе рач Шем пе тер Тел: 063/ Про да јем ком бајн за ва ђе ње кром пира и уто ва ри вач за ба ле. Тел: 064/ Про да јем се ја ли цу пне у ма тик за куку руз. Тел: 064/ Про да јем плуг ИМТ 757/2. Тел: 060/ Про да јем трак тор Фер гу сон 539, го дина про из вод ње 2004, ре ги стро ван. Тел: 060/ Обућар "БАНЕКС" Поправка свих врста обуће и предмета од коже БРЗО И КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 12 Тел: 022/

27 Среда, 9. јануар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем фа брич ку ци стер ну за наф ту 2000ли та ра це на 200 евра. Тел:022/ Про да јем јед но ред ни бе рач ку ку руза, ро та ци о ну ко са чи цу, ле ва тор. Тел: 063/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це или ме њам за др ва или ауто до 500 евра.тел: Про да јем ра тар ску пр ска ли цу400 лита ра. Тел: 064/ Про да јем че ки ћар, пум пу Ба у ер, прико ли цу 5 то на, ауто при ко ли цу и ро то др ља чу Леј ли. Тел: 063/ Про да јем ора ни ју 120л, ко ри то за шуре ње, фу ру ну и кан ту емај ли ра ну за маст од 25 кг. Тел: и 064/ Про да јем рас хлад ну ви три ну. Тел: Про да јем ро та ци о ну ко са чи цу135, пр ска ли цу400ли та ра и ле ва тор за куку руз.тел: 063/ Про да јем ме тал ни рем за кла ње свиња. тел: РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ "Ovlašćeni Škoda servis Euro-Car u vreme prazničnog raspoloženja i darivanja, sugrađanima daruje ono u čemu je najbolji. Gratis pregled vozila, uz bilo koju drugu popravku poklanjamo gratis redovan servis. Vaš kvar je naša stvar. Euro-Car. Srećni praznici" - Akcija traje do 31. januara godine "EURO-CAR" TEAM Sremska Mitrovica Bul. Arsenija Čarnojevića / Про да јем бун ду од ну три је цена по до го во ру и ви ле ро ве го бле не. Тел:063/ При ват ни ча со ви срп ског и ен гле ског, при пре ма за при јем ни ис пит из срп ског је зи ка за сред ње шко ле и фа кул те те. Тел: 069/ Про да јем веш ма ши не, ТВ Бе ко, Беко 7000 ди на раи фо те љу 2000 ди на ра. Тел: 069/ Озбиљ на же на чу ва ла би ста ри је особе, де цу и по вре ме но ра ди ла у ку ћи. Тел: 064/ , - Про да јем бој лер мар ке Лео, цена 3000 ди на раи рас хлад ну ви трину сер ви си ра на, це на 100 евра. Тел: 065/ Про да јем ште не Ла бра до ра вак ци ни сан са пе ди гре ом, жу те бо је, ста ро 2 ме сеца. Тел: 064/ и 022/ По тре бан елек три чар за сер вис и монта жу.тел: 060/ Про да јем ши ва ћу ма ши ну. Тел: Про да јем гу са не ра ди ја то ре 580/4 35 ре ба ра. Тел: 064/ и Про да јем сто лар ску ма ши ну. Тел: Про да јем раз бој за тка ње. Тел: Вр шим не гу ста рих, бо ле сних и осо бе са по себ ним по тре ба ма. Тел: 064/ Про да јем кварц ну пећ це на 1000 дина ра. Тел: 064/ Про да јем апа рат за ва ре ње, бу ши лицу и го ри о ник за пећ ЦГ.Тел: и 064/ Про да јем Фа за не мо же ком пен за ција за жи то илил сви ње. Тел: 063/ Про да јем ма ши ну за др во фре зу. Тел: Пен зи о нер 63 го ди не упо знао би женску осо бу ра ди дру же ња, мо гућ брак. Тел: 064/ Ауто ме ха ни чар ске и ли мар ске услу ге на во зи ли ма За ста ва и Ла да, по вољ но. Тел: 064/ Servis i prodaja računara TV i fotoaparati Odloženo plaćanje čekovima. Tel: 022/ i 065/ Zanatlijska 30 - Озбиљ на же на не го ва ла би ста ри је осо бе или чу ва ла де цу.тел:064/ Про да јем пет ме та ра ме ка ног др ве та, це на ди на ра.тел: 063/ Про да јем за мр зи вач 110 ли та ра санду чар, це на 100 евра. Тел. 063/ Ку пу јем стри по ве, ал бу ме са сличи ца ма и фуд бал ске ула зни це. Тел: 064/ Про да јем но ва ин ва лид ска ко ли ца. Тел: 062/ и 022/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца на ручни по гон у до бром ста њу. Тел: Про да јем веш ма ши ну. Тел: Про да јем пре кру пач, кру њач и комплет при и бор за кла ње. Тел: По у здан чо век одр жа вао би ви кен дице на Фру шкој го ри. Тел: 064/ Про да јем уси си вач 3.000,00 ди на ра, са о ни це ру ске де чи је це на 5.000,00 ди на ра. Тел: 022/ Про да јем пећ за цен трал но гре јање, ста ри ја у функ ци ји 110 евра. Тел: 060/ Про да јем ја ре за кла ње. Тел: Столарија Ераковић Кухиње, регали, дечије собе, улазна врата, собна врата, прозори, степениште, универ, медијапан, кухињске радне плоче, услужно сечење по мери, кантовање Стари Шор 30, Сремска Митровица 022/ и 064/ Излети сваког месеца: по Србији Сегедин, Морахалом одлазак у позоришта београдска и новосадска новогодишњи аранжмани зимовање Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/

28 28 КУЛТУРА Среда, 9. јануар ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ПЛА КА ТА ИЗ КУЛ ТУР НЕ ПРО ШЛО СТИ ОМЛА ДИ НЕ ШИД СКЕ Две ша љи ве пред ста ве дру жи не "Ја вор-гу сле", пре ма тек сто ви ма Ко сте Триф ко ви ћа, од и гра не у го сти о ни Ми ла на Ша ло ша Ула зни це по це ни од 40 до 70 нов чи ћа У Ол га Сте фа но вић (1897) Сте ван Ту бић (око 1895) Го сти о на Ми ла на Ша ло ша у Ши ду Ми ле ва Цве јић (око 1895) скла ду са сво јим со ци јалним ста ту сом и по ро дич ним угле дом, шид ска омла ди на је уче ство ва ла у ра зним дру штвеним ак тив но сти ма у гра ду. Као при мер то га мо же мо узе ти је дан пла кат из по след ње де це ни је 19. ве ка, ко јим се на ја вљу ју две пред ста ве До бро вољ ног по зо ришног дру штва Срп ске цр кве не пе вач ке дру жи не "Ја вор-гу сле" у Ши ду. Пред ста ве су од и гра не у го сти о ни по сед ни ка Ми ла на Шало ша (1860, Шид 1928, Шид), 15. (27) ав гу ста го ди не, са по чет ком у 8 ча со ва. Те ве че ри су одр жа не две пред ста ве. Пр ва је би ла Школски над зор ник, ша љи ва игра са пе ва њем у јед ном чи ну од Ко сте Триф ко ви ћа, а дру га По ла ви на по ла во де, та ко ђе ша љи ва игра са пе ва њем у јед ном чи ну од Косте Триф ко ви ћа. У пр вој пред ста ви је глу ми ло шест осо ба. Лик школ ског надзор ни ка По по ви ћа играо је др Емил Ми лан Ко стић (1865, Ста ре Шо ве 1941, Шид), шид ски лекар. Се о ског учи те ља Пе тро ви ћа играо је шид ски ку пец (тр го вац) Ду шан Мак си мо вић. Учи те ље ву су пру гу Ка ту је глу ми ла го спођи ца Ана Ста ни ће ва (1873, Шид 1906, Шид), кћер ка шид ског тр гов ца Те о до ра Ста ни ћа, а касни је су пру га грун тов ног чи новни ка Ни ко ла ја Ди вја ка. Кћер ку учи те ља Пе тро ви ћа игра ла је Ми ле ва Ми ца Цве ји ће ва (1878, Шид 1954, За греб), кћер ка шид ског тр гов ца Че до ми ра Цвеји ћа, а ка сни је су пру га Сте ва на Ту би ћа. Свр ше ног при прав ника Стан ка играо је већ по ме нути Сте ван Ту бић (1873, Шид 1954, За греб), бу ду ћи ви ше деце ниј ски ди рек тор Срп ске бан ке у За гре бу, ина че ујак ака демског сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа. И на кра ју, пи са ра Пи са ре ви ћа је глу мио Јо ван Жив ко вић (1858, Ми тро ви ца 1918, Шид). По за вр шет ку пр вог ко ма да, од и гра на је дру га пред ста ва Пола ви на по ла во де. У овом де лу уче ство ва ле су са мо че ти ри особе: удо ви цу Ма ри ју Пе тро вић ку игра ла је Је ле на Но ва ко ви ће ва (рођ. 1875), кћер ка бе ле жни ка и кра љев ског по шта ра Ми ха и- ла Но ва ко ви ћа; ње ну со ба ри цу Соф ку игра ла је Ол га Сте фа новић (1876, Ми тро ви ца 1969, Срем ски Кар лов ци), кћер ка митро вач ког тр гов ца Ге ор ги ја Стефа но ви ћа и шид ске по сед ни це Ми ли це рођ. Ма у ко вић; Ла зу Попо ви ћа је од и грао Јо ван Шу мано вић (1873, Шид 1930, Шид), ма ги стар фар ма ци је и по сед ник, а ње го вог слу гу Јо ва на је играо Ђор ђе Ана ста си је вић (1866, Вило во 1897, Шид), оп штин ски чи нов ник и син шид ског па ро ха Јо а ки ма. Мо ра се на по ме ну ти да је ула зни ца за пр ви ред ко шта ла 70 нов чи ћа, за дру ги ред 50, а за ста ја ње 40 нов чи ћа. На кра ју, да скре не мо па жњу и на чи ње ни цу да се у го ди нама на кон ове пред ста ве Сте ван Ту бић оже нио Ми ле вом Цве јић, а Ми лан Ко стић Ол гом Сте фа новић. Да ли су на то ути ца ле емоци је ис ка за не у то ку ове то пле ав гу стов ске ве че ри го ди не - оста ће не по зна то. Ра до ван Сре мац Foto galerija СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЛО ЖБА У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ j j Од иде је вр хун ских ли ков них умет ни ка до но вог ори ги нал ног де ла, по сред ством ру ку ве штих тка ља Слободанка Васић: Пркос хероја у Ваљеву, (Из књиге Стеван Филиповић - Истина о историјској фотографији) П о сле из ло жби по све ће них пејза жу, ори ги нал ним ра до ви ма та пи сери ста и ма лом форма ту, Га ле ри ја "Лазар Во за ре вић" у Срем ској Ми тро ви ци при ре ди ла је за пошто ва о це умет но сти и че твр ту по ре ду из ло жбу та пи се рија из бо га тог фон да пе тро ва ра дин ског "Ате љеа 61". Реч је о по став ци "Та пи сери Та пи се ри је у Цар ској па ла ти је ста рих мај сто- ра", ко ја је пу бли ци по ну ђе на на увид, 27. де це бра, у нат кри ве ном про сто ру Цар ске ков, Бо шко Пе тро вић, Ан ки ца Опре шник, Влај ко Ву ко сав и Зо ран Сто шић Врањ ски. па ла те Сир ми ју ма, с об зи ром Као ко а у тор ке из ло же них да је га ле риј ско зда ње за творе но због на ја вље не са на ци је. Из ло жбу су отво ри ли дирек тор Во за ре ви ће ве га ле ри је Ми лан Ма рин ко вић и исто ричар ка умет но сти Го ран ка Вука ди но вић, а пред ста вље но је три на ест та пи се ри ја ве ћег фор ма та, у чи јој осно ви се нала зе де ла ко је пот пи су ју на ши ис так ну ти ли ков ни ства ра о ци: та пи се ри ја се по ја вљу ју ве ште тка ље: Ра дој ка Илић, Ми лица Су бо тић, Сми ља Жи ва новић, Зо ра Пре гун, Ру жи ца и Ми лен ка Иса ков, Ана Шијач ки, Зо ра и Сми ља Ла зић, Те ре за и Ана Хор ват, Ви доса ва Осто јић, Зу за на Ан драшик, Ми ли ца Ко вач, Жу жана Тот Ваг нер, Жељ ка По падић и др. Па вле Бле сић, Вла ди мир По став ка у Цар ској па ла ти, Бог да но вић, Бо жи дар Џмерко вић, Јо ван Кра то хвил, Петар Мо јак, Зо ран Па вло вић, усло вље на рас по ло жи вим просто ром, пред ста вља тек из бор из мно го обим ни је из ло жбе "Та писе Бо шко Ка ра но вић, Јо ван ри је ста рих мај сто ра" чи ја је Сол да то вић, Иси дор Вр сај- аутор ка Го ран ка Ву ка ди но вић. Њу су прет ход но могли да ви де и по се тио ци За ви чај ног му зе ја у Ру ми. - Пре суд на од редни ца сва ка ко је сте во ља и на ме ра слика ра, ва ја ра, гра фича ра и умет ни ка других ли ков них во ка ција, да кле пр вих и до да нас нај број ни јих са рад ни ка "Ате љеа 61", да сво ја идеј на ре ше ња при ла го де зах тев ној при ро ди ма те ри ја ла и тех ника ка рак те ри стич них за та пи се ри ју. Та ко ђе, и да успе шно ко му ни ци ра ју са ткаљом ко ја сво јом ве шти ном посре ду је из ме ђу кар то на и де ла у ства ра њу, ко је ће као го то во оства ре ње зна чи ти умет ност ви со ких до ме та на гла си ла је аутор ка по став ке, до да ју ћи да је "Ате ље 61" по чет ком ше здесе тих осно вао наш све стра ни и ори ги нал ни умет ник Бо шко Петро вић. Отва ра ње из ло жбе у Цар ској па ла ти пе смом је улеп шао хор Му зич ке шко ле, док је сти хо ве Ла сла Си ла ђи ја, ак ту ел ног ди рек то ра "Ате љеа 61", го ворио Алек сан дар Кр ста јић. Д. По зна но вић

29 Среда, 9. јануар КУЛТУРА 29 ПЕ РИ О ДИ КА НО ВИ ЗБОР НИК МУ ЗЕ ЈА СРЕ МА j j Цр теж Ми ле не Чу бра ко вић (1952) о сле три го ди не Ппа у зе, у Срем ској Ми тро ви ци је иза шла но ва, де ве та по ре ду, све ска Збор ни ка Му зеја Сре ма, струч ног годи шња ка ове зна чај не кул тур не ин сти ту ци је. Ка ко је то већ уобича је но, пу бли ка ци ја до но си ра до ве за после них, али и спољ них са рад ни ка, из обла сти ар хе о ло ги је, исто рије, исто ри је умет но сти и ет но ло ги је, оце не и при ка зе му зеј ских изда ња, као и ин фор маци је о ак тив но сти ма у про те клом пе ри о ду. Од го вор ни уред ник је Ја сми на Да ви до вић, чла но ви ре дак ци је др Ми ро сла ва Мир ковић, др Бран ка Кулић, др Fran cic Tassa ux и Ве сна Ма рицки Осто јић, а ауто ри фо тогра фи ја Си ни ша Гра о вац и Сло бо дан Мак сић. У ра ду под на сло вом Ори јашки је лен из збир ке Ло вач ког дру штва "Срем", па ле он то лог мр Дра га на Не дељ ко вић анали зи ра де ло ве пра и сто риј ског је ле на на ђе ног у ко ри ту ре ке Са ве (око 2000.) и по твр ђу је ње го ву при пад ност вр сти Mega lo ce ros gi gan te us (Blu menbach). Наш ис так ну ти ар хе о лог др Ми ро сла ва Мир ко вић, профе сор ка Фи ло зоф ског фа култе та у Бе о гра ду, об ја вљу је два при ло га: Јед на ка ри је ра и два пор ти ка у Сир ми ју му, од но сно Ми љо каз из Срем ских Ми хаље ва ца и рим ски пут Сир ми јум Син ги ду нум, у ко ји ма об ра ђу је за ни мљи ве теме ве за не за сво ју ужу спе ци јал ност, епи гра фију. Блок из ар хе о ло ги је још до но си рад др Иване По по вић, ру ко во ди о- ца ис тра жи ва ња цар ског гра да: При ка зи "огра де ра ја" у зид ном сли карству ра но хри шћан ских гроб ни ца Сир ми ју ма, као и при лог го шће из Бордоа Јо лан де Ма ри он, на фран цу ском, под на словом: Тр го ви на истар ским ма сли но вим уљем и га румом (Не ко ли ко цр ти ца о ам фо ра ма у Срем ској Митро ви ци Сир ми ју му). Исто риј ски оде љак Збор ни ка Му зе ја Срема до но си текст Оли вере Де лић о на се ља ва њу углед не по ро ди це Ба јић у Ми тро ви цу у 18. ве ку, при лог Ра до ва на Сремца о јед ном из у зет ном за пи су До си те је ве пе сме Во ста ни Сербие, про на ђе ном у цр кви Св. оца Ни ко ла ја у Ер де ви ку, као и ис тра жи ва ње Бо ре Че ке ринца на те му Ми тро ви ца у да ни ма пре вра та го ди не. Исто ри чар ка умет но сти Све тла на Су ба шић ба ви се де ли ма срп ске сли кар ке Ми ле не Чу бра ко вић ( ) из умет нич ке збир ке Му зе ја Сре ма, ко ја је ње на бли ска при ја те љи ца и ко леги ни ца Ми ра Брт ка пре не коли ко го ди на по кло ни ла овој уста но ви. У му зеј ском по се ду се на ла зи 345 ра до ва скица, цр те жа, сту ди ја струч но об ра ђе них и пред ста вље них јав но сти, а на ко ри ца ма ове пу бли ка ци је су ре про ду кова на два цр те жа у ко ло ру М. Чу бра ко вић. Из обла сти ет но ло ги је пажњу при вла чи сту ди ја Јо ван ке Дра жић Уло га кр та на у свадбе ним оби ча ји ма Сре ма, у ко јој овај вр сни струч њак раз ма тра уло гу "гру пе мла до же њи них дру го ва" (кр та на, кр ца на, крцка ла, су ка ла, де бе лог или раног сва та, и сл.) у ри ту а лу чува ња бу ду ће мла де од ра зних ис ку ше ња. Но ви, 9. број му зеј ског Зборни ка још до но си in me mo ri am по во дом пре ра не смр ти дирек то ра ове уста но ве Ни ко ле Сто ка но ви ћа ( ), а из пе ра исто ри ча ра Бо ре Че керин ца. По ну ђе ни су и из ве штаји о ра ду Му зе ја Сре ма то ком 2009, и го ди не. Са ре зи ме и ма на ен гле ском, бројним фо то гра фи ја ма и дру гим при ло зи ма, Збор ник МС је квали тет но од штам пан у Ma xi ma Gra fu, у Пе тро ва ра ди ну, у тира жу од 300 при ме ра ка. Ње гов из ла зак је омо гу ћи ло Ми нистар ство кул ту ре и ин фор ми сања Ср би је. Д. По зна но вић СЕ ЋА ЊЕ Про тос Све те го ре, по то њи вла ди ка за пад но а ме рич ки, па ба нат ски и жич ки, ро ђен у Ру ми, 1939, где је по ха ђао основ ну и сред њу шко лу о сле ду ге и те шке бо ле- у епи скоп ском дво ру Псти, у Кра ље ву, 18. де цем бра, умро је вла ди ка жич ки Хри зо стом (Сто лић). Епи скоп жич ки је ро ђен го ди не у Ру ми, где је за вр шио основ ну и сред њу шко лу. По за вр шет ку сред ње шко ле од ла зи у ма на стир Деча не, где је за мо на шен и руко по ло жен у чин је ро ђа ко на и је ро мо на ха од та да шњег еписко па ра шко-при зрен ског, а бу ду ћег па три јар ха г. Па вла. Го ди не од ла зи у Амери ку, где је на Бо го слов ској ака де ми ји Све те Тро ји це у Џор дан ви лу ди пло ми рао из ли тур гиј ског бо го сло вља. По за вр ше ним сту ди ја ма, слу жио је као па рох у срп ским храмо ви ма у Чи ка гу и око ли ни. Ис пу ња ва ју ћи мо на шки завет, од ла зи у ма на стир Хилан дар на Све тој го ри, где је про вео 20 го ди на. Та мо га је у чин ар хи ман дри та про извео ца ри град ски па три јарх Ди ми три је. Вла ди ка Хри зо стом Као за па жен мо нах био је пр ви епи стат (про тос) Свете го ре у два на вра та. У мана сти ру Хи лан да ру је вр шио ду жност би бли о те ка ра. Плод ње го вог ра да у би бли о те ци је књи га Све тач ник, у два то ма, ко ју је на пи сао и об ја вио на срп ском је зи ку, а при ре дио је и Ли тур ги ју све тог апо сто ла Јако ва у пре во ду на наш је зик. Са бор Срп ске пра во слав не цркве, на свом за се да њу од 14. до 24. ма ја у Бе о гра ду, иза брао је ар хи ман дри та Хризо сто ма за епи ско па за пад ноа ме рич ког. Вла ди ка Хри зо стом је упра вљао том епар хи јом до го ди не, све до избо ра за епи ско па ба нат ског. У Епар хи ји ба нат ској, по ред об но ве епи скоп ског дво ра, више хра мо ва и цр кве них зда ња, у не по сред ној бли зи ни Вр шца по ди гао је и ма на стир Сре диште. Та ко ђе, раз вио је ве ли ку из да вач ку де лат ност. Го ди не иза бран је за епи скопа жич ког. Усто ли че ње у трон епи ско па жич ких у ма на сти ру Жи чи оба вио је па три јарх српски Па вле. Епи скоп жич ки Хри зо стом са хра њен је, 20. де цем бра, по соп сте ној же љи, у ма на сти ру Ру јан код Ужи ца, по сле опе ла ко је је слу жио па три јарх српски г. Ири неј. Зид но сли кар ство гроб ни це Сир ми ју ма из IV ве ка ПЛА НО ВИ ГА ЛЕ РИ ЈЕ "ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ" а са стан ку Умет нич ког са- та Га ле ри је "Ла зар Во за- Нве ре вић" у Срем ској Ми тро ви ци, 13. де цем бра, утвр ђен је списак ауто ра и умет нич ких удруже ња ко ји ће ов де има ти из ложбе то ком го ди не. Са вет ко ји чи не: ли ков ни кри ти чар Сре то Бо шњак и сли ка ри мр Дра ган Мар ти но вић и Та тјана Ма рељ Зе че вић, разма трао је два не сет при спе лих мол би и од лу чио да са мо стал но мо гу из ла га ти дво је сли ка ра, а ко лек тив но две гру пе умет ника. То су: Си ни ша Ко стић из Срем ске Ми тро ви це, Ан ге ли на Ја њу ше вић из Би је лог По ља, Ка те дра за гра фи ку Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду и Ра де Мар ко вић са ва јар ском сек цијом (12 ауто ра) из Бе о гра да. Од оба ве зних и већ тра ди цио нал них из ло жби, то ком иду ће го ди не Га ле ри ја ће пред ста вити: Срем ско ми тро вач ки (војво ђан ски) са лон, УЛУ "Еснаф", УЛУ "Сир ми јум", Је ле ну Проко по вић из Ла ћар ка по бедни цу Ли ков ног са ло на "Срем" 2012, ра до ве са ко ло ни је "Колут - Ман дић", сли ка ра Де ја на Си ме у но ви ћа (из ло жба од ложе на из 2012), као и по став ку по во дом про сла ве го дишњи це про гла ше ња Ми лан ског едик та. Због ре кон струк ци је кро ва на згра ди Га ле ри је "Ла зар Воза ре вић" и уну тра шње адап таци је и са на ци је, мо гу ће је да ће не ке од ових из ло жби би ти ор га ни зо ва не у дру гим про стори ма или, евен ту ал но, пре несе не у на ред ну, го ди ну. На пред лог ди рек то ра Га ле ри је Ми ла на Ма рин ко ви ћа, уколи ко не ка од из ло жби не бу де ре а ли зи ва на, при хва ће но је да се шан са пру жи и Не бој ши Ми лу ти но ви ћу, из Хрт ко ва ца. Д. П.

30 30 Среда, 9. јануар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Рад Прог но зно - из ве штај не слу жбе Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Овце све Прасад Teлад кг kg Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Шљива кг Орах кг Јабука кг Бресква кг Kрушка кг Поморанџа кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пи шу: Дипл.инж.Ру жи ца Ми кић Дипл.инж. Ја сми на Га бор С об зи ром да у по след њих не ко ли ко го ди на до ла зи до ве ли ких кли матских про ме на, по пла ва, зе мљотре са, су ша, вре мен ских не по го да, ко је ути чу на сма ње ње при но са га је них култу ра, ве о ма је ва жно да се мак си мал но ис ко ри сте при род ни ре сур си да би се обез бе дио бо љи ква ли тет и кван ти тет про из во да. Са вре ме на биљ на про извод ња је мо гу ћа са мо са до бро ор га низо ва ном за шти том би ља од штет них пато ге на. Об зи ром да се у све ту све ви ше не кон тро ли са но и пре ко мер но ко ри сте хе миј ска сред ства у за шти ти би ља а да би се очу ва ла жи вот на сре ди на, по тебно је вр ши ти кон тро лу упо тре бе хе мијских сред ста ва. Та кон тро ла је је ди но мо гу ћа пре ко Прог но зно - из ве штај не слу жбе. Прог но зно - из ве штај на слу жба предви ђа ме сто, вре ме и ин тен зи тет по ја ве штет ног па то ге на и про у зро ко ва ча боле сти, пра ти да љи би о ло шки раз вој и на осно ву то га упо зо ра ва по љо при врене про из во ђа че на опа сност и пре пору чу је оп ти мал не ро ко ве за ефи ка сну за шти ту. Овим се по сти же мак си малн ни ефе кат за шти те усе ва по љо при вред них про из во ђа ча, при че му се омо гу ћа ва ми ни мал на упо тре ба сред ста ва за зашти ту би ља,као имак си мал на за шти та жи вот не сре ди не. Прог но зно из ве штај на слу жба омо гу ћа ва: - утвр ђи ва ње при су ства по је ди них штет них ор га ни за ма, - до но ше ње оп ти мал них од лу ка о тре ти ра њу, - сма њи ва ње бро ја тре ти ра ња, - еко ном ску уште ду у про из вод њи, - спре ча ва ње или сма ње ње по ја ве ре зи стент но сти, - сма ње ње ко ли чи не ре зи дуа (остата ка) у зе мљи шту, - по ве ћа ње очу ва ња жи вот не сре дине и здра вља љу ди, - за шти ту при род них не при ја те ља мно гих ште то чи на, - оства ри ва ње стан дар да за из воз про из во да на стра но тр жи ште По кра јин ски се кре та ри јат за по љопри вре ду, во до при вре ду и шу мар ство фи нан си ра и над зи ре рад 13 по љо привред них струч них слу жби у АП Вој води на, ко ји на те ре ну пра те рад по љопри вред не про из вод ње. Ова кав си стем ра да зах те ва пла ни ра ње, фи нан сиј ска сред ства, људ ске ка па ци те те и нео п- ход ну са вре ме ну опре му за пра ће ње на те ре ну. По ред то га, за рад ова квог си сте ма по треб но је уво ђе ње про пи са них проце ду ра и стан дар да и по што ва ње одре ђе них пра ви ла. Све ове ин фор ма ци је по треб но је да бу ду ди стри бу и ра не путем раз ли чи тих вр ста ме ди ја, ка ко би се по љо при вред ним про из во ђа чи ма омогу ћи ло да на вре ме бу ду ин фор ми са ни, ка ко би мо гли пра во вре ме но да ре а гу ју и спре че ин трен зив не на па де на сво јим пар це ла ма. Прог но зно из ве штај на слу жба је уско по ве за на са све то дав ном слу жбом, јер са ве то да вац не мо же да ва ти пра ве и ква ли тет не са ве те уко ли ко не пра ти рад Прог но зно из ве штај не слу жбе тј. си ту а ци ју на те ре ну. Уче сни ци си сте ма прог но зно из ве штај них по сло ва су: - По кра јин ски цен тар, - Под руч ни цен три-по љо при вре не струч не слу жбе АП Вој во ди не, - Пунк то ви осма тра ња и ја вља ња, - Осма тра чи и из ве сти о ци, - Са рад ни ци у ра ду. Ко ри сни ци си сте ма прог но зно из ве штај них по сло ва су: - по љо при вред ни про из во ђа чи, - за дру ге, - удру же ња, - асо ци ја ци је по љо при вред них произ во ђа ча, - апо те ка ри, - са ве то дав не слу жбе, - по љо при вред на пред у зе ћа, - ор га ни за то ри про из вод ње, - ло кал на са мо у пра ва. Ус по ста вља њем си сте ма прог но зно из ве штај не слу жбе на ни воу АП Војво ди не, на ши по љо при вред ни про из вођа чи ће има ти мо гућ ност да сма ње број трет ма на, има ју бо љи пла сман сво јих про из во да на тр жи шту као и ве ће финан сиј ске при хо де. Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Про дукт на бер за Купус кг Зелен веза Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Зел. салата ком Шаргарепа кг Парадајз кг Пшеница Кукуруз Соја 62.00

31 Среда, 9. јануар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер ОСМОСМЕРКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. За јед но са 7 во до рав но: ЧЕ СТИТ КА ЗА ПРА ВО СЛАВ НИ БО ЖИЋ, 13. Рад ник у руд ни ку, 15. На се ље у За гор ју, 16. Слуз у усној шупљи ни, 17. Је ди ни ца за ме ре ње ра да и енер ги је, 19. Срп ско му шко име, 20. Отров на укра сна биљ ка, зми ји нац, 21. Гру бо уда љи ти, 23. Пољ ско жен ско име, 24. При сту пи, 25. Ауто о зна ка за Ко вин, 26. Тре ће и пе то сло во азбу ке, 27. При ми тив на на пра ва за пле те ње (мн.), 28. Вер на до ма ћа жи во ти ња, 29. Скра ће ни ца за др жа ву Ајо ва, САД, 30. Ре ка за бо ра ва по грч ком ми ту, 31. При пад ник сарт ске ску пи не, 32. Аме рич ки си тан но вац, 35. Ља јић Адем, 36. Ста ре ши на у пра во слав ној цр кви, 37. Так ми ча ри у Сињ ској ал ци (мн.), 38. Вр ста др ве та. УС ПРАВ НО: 1. Ме ка кост, 2. Кре та ње ави о на по пи сти, 3. При ча о лепом се о ском жи во ту, 4. Ре ка у Бо сни, 5. Оно ма то пе ја гла са ња тру бе, 6. Све тац, 7. Скра ће ни ца за си менс, 8. Европ ска за јед ни ца, 9. Ста са ти увис, 10. Сло вен ски на зив за Ава ре, 11. Ста рост, 12. Пре гра да из ме ђу ол та ра и оста лог де ла цр кве, 14. Ко пре ле ће из јед не у дру гу стран ку, 18. Део крошње др ве та, 21. Град у Ру си ји, 22. Од бор ник, већ ник (турц.), 24. Хе миј ски знак за пра зе ди јум, 25. При бор за кар та ње, 27. Че шља ни па мук, 28. Пољо при вред ник у Вој во ди ни, 29. Ма сти ло (енг.), 31. При ми тив на же та лач ка алат ка, 33. Скра ће ни ца за елек тро, 34. Хе миј ски знак за ири ди јум, 36. Хе миј ски знак за про ме ти јум. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

32 32 Среда, 9. јануар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛAЋАРАЧКИМ ЛОВ ЦИ МА У ПО ХО ДЕ Лов је по стао скуп спорт рај про шло го ди шње се зо- ла ћа рач ки лов ци обе ле- Кне жи ли су ка ко то већ при ли чи љу би те љи ма тог спор та. У неде љу, 23. де цем бра, два де сетак чла но ва Ло вач ког дру штва ЛСК има ло је од стрел зе ца, а за тим је у Ло вач ком до му код еко но ми је Ми тро сре ма, једном од нај леп ших и нај бо ље опре мље них обје ка та те вр сте на овим про сто ри ма при ре ђан ру чак. На рав но, ни је дан учесник ак ци је ни је оти шао ку ћи без тро фе ја. - Да нас има мо 36 чла нова дру штва. То је го то во упола ма ње не го ра ни је. До ђу нам но ви лов ци, по ја ве су у не коли ко ак ци ја и ви ше их не ма. Лов је по стао скуп спорт и то је ве ро ват но глав ни раз лог што нас је све ма ње, ис ти че председ ник Лов ног дру штва ЛСК Кар ло Шћук. Лов но под руч је ов да шњег дру штва про сти ре се на 4,4 хи ља де хек та ра. За у зи ма простор од под нож ја Фру шке го ре до По са вља. На ре ци Са ви повре ме но се ор га ни зу је лов на пат ке. Под руч је је при лич но бо га то зе че ви ма и фа зан ском ди вља чи, пре пе ли ца ма и јаре би ца ма. Од стрел ср не ће дивља чи је ра дак. Дру штво је до бро ор га ни зова но и во ди стал ну бри гу о узго ју ди вља чи, а ка да на сту пе из у зет но хлад не зи ме и о њихо вој пре хра ни. Тре нут на ситу а ци ја је по вољ на, али ако за тре ба лов ци су ту да по мог ну угро же ној ди вља чи. Ла ћар ци рас по ла жу са сопстве ном фа за не ри јом, ко ја је у ком плек су про сто ра где подиг нут Ло вач ки дом. У бо љим вре ме ни ма из ње се го ди шње у по ље пу шта ло и до хи ља ду фа зан ских пи ли ћа, а са да око 300. Сва ке го ди не ор га ни зу је се не ко ли ко ак ци ја на одр жа ва њу и уре ђе њу до ма, али и уни штава њу ште то чи на. Та ко су ми нуле го ди не од стре ље ни ша кал и ви ше ли си ца. У окви ру тра ди ци о нал не сео ске јул ске свет ко ви не, ла ћарач ки лов ци уго сте при ја те ље и ком ши је, с ко ји ма има ју успешну ви ше го ди шњу са рад њу. За пре га ла штво у ра ду и допри нос уна пре ђе њу ло вач ког спор та, Ло вач ко дру шво ЛСК и ве ћи број ње го вих нај а гил нијих чла но ва на гра ђе ни су бројним вред ним при зна њи ма. Пре ма ве ро до стој ним по даци ма, лов ни спорт у Ла ћар ку ег зи сти ра од го ди не. Ини ци ја ти ву за фор ми ра ње ло вач ког дру штва по кре ну ло је два де се так се о ских мла дића. Ме ђу тим, да се иде ја и реа ли зу је од лу чу ју ћи до при нос да ли су Жи во јин Ја но ше вић, тр го вац из Срм ске Ми тро ви це и Кр ста Се ни ча нин, оп штински слу жбе ник у овом ме сту, обо ји ца стра стве ни лов ци и љу би те љи при ро де. Они су соп стве ним нов цем за ку пи ли лов но под руч је и та ко кре ће при ча о ла ћа рач ким лов цима, њи хо вим ус пе си ма и неда ћа ма, зго да ма и не зго да ма и тра је, ево го то во већ осам де це ни ја. Ве ћи број ла ћа рач ких лова ца сту пио је у ре до ве Народ но о сло бо ди лач ке вој ске, а лов ни спорт се об на вља од мах по сле осло бо ђе ња. Ла ћа рач ки лов ни спорт у овом пе ри о ду углав ном је знао за успе хе и дру шво је ва жи ло за узор но и про спе ри тет но све до пр ве по ло ви не де ве де сетих го ди на,ка да га је за де си ла ду бо ка кри за. На стао је расцеп, ко ји је тра јао го тро во чети ри го ди не и уз др мао је са ме те ме ље дру штва. Пљу шта ле су оп ту жбе и кон тра оп ту жбе,али је кри за сре ћом пре вла да на, Ли ја ли па до ли ја ли; Ла ћар ци у ло ву на ли си це дру штво је оп ста ло и да нас је по но во ста бил но, а оно што се та да до га ђа ло са мо је да ле ка и не при јат на про шлост. По во дом се дам де це ни ја посто ја ња дру штва одр га ни зо вана је ве ли ка свет ко ви на, а тим по во дом штам па на је вр ло доку мен то ва на и ле по опре мље на хро ни ка под на зи вом На ших 70 го ди на ко ја све до чи о развој ном пу ту ла ћа рач ког лов ног спор та. С. Лов ча нин МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА НЕ ВЕН КА НЕ НА КР СМА НО ВИЋ, КРЕ А ТОР КА ОДЕ ЋЕ ЗА КУЋ НЕ ЉУ БИМ ЦЕ Из гле да ша ша во, али ку ци гре је ле ђа Ко жне јак ни це, ште па ни љу би ча сти пр слу ци, ха љи ни це са чип ком део су ко лек ци је гар де ро бе кућ них љу би ма ца ко ја на ста је у ате љеу Не не Кр сма но вић. Ова кве ко ма де оде ће не на ру чу ју са мо по зна ти или естрад не зве зде већ их тра же и са свим обич ни љу ди ве је по че ло од јед ног Ба ди- Ка да је он сти гао у по ро- Сја. ди цу Кр сма но вић, у ма чван скоми тро вач ко на се ље Кри ва ја, Не на је по же ле ла да га за штити од хлад но ће па му је са шила пр слук и јак ну. Ни је јој би ло те шко. Те о риј ско и прак тич но зна ње је има ла, ис пе кла га је на оде ћи за љу де, а мо де ле за свог љу бим ца је ла ко ода бра ла. Ка да су кре а ци је ви де ле дру ги, по себ но Не ни не дру га ри це, Бади је по гар де ро би по стао идол мно ги ма, по стао је ма не кен и за штит но ли це Не ни не мод не ку че ће ли ни је. Не на Кр сма но вић је тек стилна рад ни ца по стру ци, пр во је би ла кре а тор ка и кро ја чи ца Као пра ви ма не кен оде ће за љу де, а сад то исто ра ди са мо за потре бе кућ них љу би маца. Ура ди ла мно ге ле пе и мо дер не одев не предме те за ку це и ма це а та оде ћа, уве ри ли смо се лич но, ура ђе на је нај педант ни је да ни кон чић не ви ди, а о мод ном трен ду да и не го во ри мо. Кад при ча о сво јим по че ци ма Не на не кри је да је ра ни јих го ди на поку ша ва ла да се про би је на ов да шњем тр жи шту као кро ја чи ца, али да ни је оп ста ла. Има ла је не ко ли ко го ди на и свој са лон оде ће, но то је било у вре ме ма сов ни јег до ла ска Ки не за са њихо вом оде ћом и са та квом економ ском кон ку рен ци јом, тач ни је це на ма, ни је ус пе ла да се из бори и по ред не мер љи вог ква лите та сво је оде ће. - За вр ши ла сам тек стил ну шко лу, рад но ис ку ство сам стекла по фир ма ма, од Сир мо декса, Мак си ја, Тек стил ко мер ца и дру гих до мод ног са ло на Лепша у Срем ској Ми тро ви ци. Ра ди ла сам и у Бок смар ку а он се за тво рио. Сво вре ме сам ра ди ла и ку ћи, ши ла сам јер се та ко сти че нај ви ше ис ку ства. Шест го ди на сам има ла кро јач ку рад њу, ра ди ла сам и ко сти ме за по зо ри ште, за пред ста ве и Не на Кр сма но вић са кућ ним љу бим цем то ми је оста ло у ле пом се ћа њу. Већ ду го не ши јем по по руџ бини, јер се опре де ли ла за псе - при ча нам Не на. Ова кре а тив на мла да же на до шла је он да на иде ју да дели мич но про ме ни про фе си ју и уме сто оде ће за љу де да ши је оде ћу за кућ не љу бим це. Јер, у њи хо ву ку ћу сти гао је већ поме ну ти Ба ди, ку че од ко га је све по че ло. Ви де ла је одел ца за ку чи ће, по ку ша ва ла је да из ва ди крој и ус пе ла је. Напра ви ла је од мах не ко ли ко кома да оде ће за свог пси ћа, то се сви де ло дру ги ма и од лу ка о про ме ни је па ла. Не ни не при ја те љи це, ко је су има ле ку чи ће, по себ но оне са крат ком дла ком по же ле ле су да им она не што са ши је. Онда је из што са, ста ви ла на свој Фесјбук не ке од нај леп ших фото гра фи ја са кућ ним љу бим цима као ма не ке ни ма об у че ним у са ши ве не мо де ле. Ин те ре со вање је би ло нео че ки ва но ве ли ко па је и свом Ба ди ју отво ри ла ње гов про фил - Ba di's pa ges. - Из свих кра је ва Ср би је јавља ју ми се вла сни ци, ко ји за сво је кућ не љу бим це же ле да им са ши јем не ки одев ни предмет. Ши јем пре ма па сми на ма и та ко од ре ђу јем ве ли чи не и моде ле. Имам већ их у се ри ја ма али и уни кат них - ка же Не на. Она је у ме ђу вре ме ну ре ги строва ла рад њу за из ра ду оде ће за Ба ди у јак ни ци Ха љи ни ца за чи ва ву кућ не љу бим це. По сао не идео као што је она оче ки ва ла, али се не жа ли се јер, ка ко ре че, и за ову оде ћу тре ба мар ке тинг, за сва ки про из вод ко ји је уникат мо ра да обез бе ди спе цифи ка ци је, ети ке те и слич но јер би знис је би знис. - Оде ћу тре ба да има ју и веће ра се па са ако су крат ко длаке. За то се она тра жи за по енте ре, јер и њи ма је хлад но на ми нус 20. Па и на шем ма ла му ту је та да хлад но, а не са мо ситним пси ма - ка же Не на. Не на Кр сма но вић, ипак, још не жи ви од овог по сла, али је за до вољ на што ра ди оно што во ли. Ма ште јој не не до ста је, стр пље ње је не на пу шта, ни на да се да ће и у овом би зни су до ћи бо ља вре ме на. С.Ђа ко вић

33 Среда, 9. јануар На осно ву чла на 64. став 3. За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту («Сл.гла сник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и чла на 1. Од лу ке о од ре ђи ва њу над ле жног ор га на за спро во ђе ње по ступ ка да ва ња у за куп по љопри вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни («Сл.лист оп шти не Сре ма» број 16/07), пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци је да на го ди не, до нео ОД ЛУ КУ О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ОГЛА СА ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ У ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ и рас пи су је О Г Л А С ЗА ЈАВ НУ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈУ ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ КО АША ЊА БРЕ СТАЧ ДЕЧ ДО ЊИ ТО ВАР НИК број јав ног над ме та ња По вр ши на (ха, ари, м 2 ) Ли ци та ци о ни ко рак из но си 500 ди на ра. 2. Увид у до ку мен та ци ју: гра фич ки пре глед ката стар ских пар це ла по ка та стар ским оп шти на ма и спи сак пар це ла по фор ми ра ним јав ним над ме тањи ма (ком плек си ма), ко ја су пред мет из да ва ња у за куп, мо же се из вр ши ти у згра ди Оп шти не Пе ћинци у кан це ла ри ји бр. 14 сва ког рад ног да на од 9 00 до13 00 ча со ва. Кон такт осо бе: Ко ње вић Дра шко тел. 063/ и Гра о вац Пе ри ца тел. 064/ Зе мљи ште из овог огла са да је се у ви ђе ном ста њу и за ку пац се не мо же по зи ва ти на ње го ве физич ке не до стат ке. 4. Оби ла зак по љо при вред ног зе мљи шта, ко је се да је у за куп мо же се из вр ши ти: По чет на це на (дин/ха) Де по зит Пе ри од за ку па 7 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 КАР ЛОВ ЧИЋ 47 20, , , , , , , , ,00 3 КУ ПИ НО ВО 50 2, , , , , , , , ,00 3 ОБРЕЖ 55 10, , , , , ,00 3 ОГАР 57 12, , ,00 3 ПР ХО ВО I - -Пред мет јав ног над ме та ња - 1. Рас пи су је се оглас за јав ну ли ци та ци ју за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у Оп шти ни Пе ћин ци у сле де ћим ка та стар ским оп шти на ма: 63 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 СРЕМ СКИ 88 39, , ,00 3 МИ ХА ЉЕВ ЦИ 89 2, , , , , ,00 3 УКУП НО 744,4606 за КО Аша ња, КО Ку пи но во, КО Огар, КО Д.Товар ник и КО Обреж да на го ди не од 9 00 ча со ва за КО Деч, КО Кар лов чић, КО Ср. Ми ха љев ци, КО Пр хо во и КО Бре стач да на го ди не од 9 00 ча со ва 5. Уко ли ко на кон рас пи си ва ња Огла са за јавно над ме та ње за за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни до ђе до про ме на по вр ши не из огла са по би ло ком за кон ском осно ву, да љи по ступак да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у за куп ће се спро ве сти са мо за та ко утвр ђе ну по вр ши ну земљи шта. 6. Све тро шко ве ко ји на ста ну по осно ву за ку па по љо при ври вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни сно си ће ли це ко је до би је то зе мљи ште у за куп. 7. Зе мљи ште из овог Огла са да је се у за куп искљу чи во за по љо при вред ну про из вод њу, не мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе. 8. Зе мљи ште из овог огла са не мо же се да ва ти у под за куп. II Усло ви за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње- 1. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да вање у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у држaвној сво ји ни има: -прав но и фи зич ко ли це ко је је упи са но у Реги стар по љо при вред них га здин ста ва и има ак тив ни ста тус. 2. Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње по ну ђач до ка зу је ори ги нал ним до ку менти ма, од но сно ове ре ним фо то ко пи ја ма и то: - лич на кар та за фи зич ка ли ца, од но сно, из вод из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца - ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них газдин ста ва 3. По ну ђа чи су ду жни да за јед но са при ја вом за јав но над ме та ње до ста ве до каз о упла ти де по зи та у тач ном ди нар ском из но су на ве де ном у та бе ли из тач ке I овог огла са, за сва ко јав но над ме та ње по је ди нач но, на рачун Оп штин ске упра ве Пе ћин ци број: мо дел 97 По зив на број Свим по ну ђа чи ма, осим нај по вољ ни јем, уплаће ни де по зит ће се вра ти ти на кон јав ног над мета ња. Нај по вољ ни јем по ну ђа чу де по зит ће би ти ура чу нат у го ди шњу за куп ни ну. У слу ча ју да нај повољ ни ји по ну ђач од у ста не од сво је по ну де де по зит се не вра ћа. 5. Уко ли ко из ли ци ти ра на це на пре ла зи дво струки из нос по чет не це не, по треб но је да нај по вољ нији по ну ђач, у то ку над ме та ња, до пу ни де по зит до 50% из ли ци ти ра не це не. 6. Јавнo над ме та ње ће се одр жа ти уко ли ко бу де бла го вре ме но до ста вље на нај ма ње јед на при ја ва. 7. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да вање у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у пр вом и дру гом кру гу не ма ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја ни су ис пу ни ла све оба ве зе из ра ни јих или те ку ћих уго во ра о за ку пу по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни као и она ко ја су из вр ши ла оме та ње по се да по љо при вред ног зе мљи шта или ко ја су на ру ша ва ла не сме та но одви ја ње би ло ког де ла по ступ ка јав ног над ме та ња при ли ком да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у држав ној сво ји ни у за куп. III До ку мен та ци ја за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње фор му лар за при ја вљи ва ње (по пу њен у це лости и пот пи сан) до каз о упла ти де по зи та лич на кар та за фи зич ка ли ца, од но сно, из вод из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них газдин ста ва Фор му лар при ја ве и адре си ра не ко вер те, од носно штам па не на леп ни це са адре сом оп шти не, се мо гу пре у зе ти сва ког рад ног да на на пи сар ни ци Општи не Пе ћин ци. По треб но је да се по ну ђач бла говре ме но упо зна са сар жа јем фор му ла ра при ја ве. При ја ва на оглас се под но си у за пе ча ће ној ковер ти на ко јој мо ра да пи ше: На пред њој стра ни: Адре са: Оп шти на Пе ћин ци, ули ца и број: Слобо да на Ба ји ћа бр: 5. Ко ми си ји за спро во ђе ње поступ ка да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни Број јав ног над ме та ња (на ве сти и КО) На зад њој стра ни: име и пре зи ме/на зив и адре са по ну ђа ча За јед но са при ја вом на оглас до ста вља се на веде на до ку мен та ци ја. IV Рок за под но ше ње при ја ве - Рок за под но ше ње до ку мен та ци је за при ја вљива ње је до12 са ти, да на Бла го вре меним ће се сма тра ти све при ја ве ко је стиг ну у писар ни цу Oпш тинске упра ве Оп шти не Пе ћин ци до на ве де ног ро ка. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. V Јав но над ме та ње - Јав но над ме та ње за да ва ње у за куп зе мљи шта из тач ке I. овог Огла са одр жа ће се у згра ди Оп штине Пе ћин ци, ули ца Сло бо да на Ба ји ћа бр: 5., и то: за КО Аша ња, КО Ку пи но во, КО Огар, КО Д.Товар ник и КО Обреж да на го ди не од ча со ва за КО Деч, КО Кар лов чић, КО Ср. Ми ха љев ци, КО Пр хо во и КО Бре стач. да на го ди не од ча со ва VI - Пла ћа ње за куп ни не - За куп ни на ће би ти пре ра чу на та у евре по средњем кур су На род не бан ке Ср би је на дан јав не лици та ци је. За куп ни на се пла ћа уна пред у ди нар ској против вред но сти по сред њем кур су На род не бан ке Срби је на дан упла те. VII Сред ства обез бе ђе ња пла ћа ња - Нај по вољ ни ји по ну ђач је у оба ве зи да у ро ку од 10 да на од пра во сна жно сти од лу ке до ста ви до каз о упла ти за куп ни не у из но су утвр ђе ном пра во снажном од лу ком о да ва њу у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, ума ње ном за из нос упла ће ног де по зи та, ко је ће до ста ви ти Ми ни старству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де пре ко Оп штин ске упра ве Оп шти не Пе ћин ци. За уго во ре чи ји је рок тра ја ња ду жи од једне го ди не за ку пац пла ћа за куп ни ну нај ка сни је до 30.сеп тем бра за сва ку на ред ну го ди ну за ку па, а уз уплат ни цу за пр ву го ди ну за ку па до ста вља и : га ран ци ју по слов не бан ке у ви си ни го ди шње за куп ни не по љо при вред ног зе мљи шта или ре ше ње о упи су хи по те ке на по љо при вред но зе мљи ште у ви си ни дво стру ке вред но сти го ди шњег за ку па по љо при вред ног зе мљи шта или уго вор о јем ству јем ца ( прав но ли це ) Уко ли ко за ку пац не до ста ви упла ту из ста ва 2. ове тач ке уго вор о за ку пу се рас ки да а за куп ни на ће би ти на пла ће на из сред ста ва обез бе ђе ња на пла те. Ову од лу ку об ја ви ти у днев ном ли сту «Дневник», на огла сној та бли Оп штин ске упра ве Општи не Пе ћин ци и ме сним кан це ла ри ја ма, и на веб стра ни, с тим што ће се рок за под но ше ње при јава ра чу на ти од да на об ја вљи ва ња у днев ном ли сту «Днев ник». РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Број: /2012-IV Да на: го ди не РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА А.П. ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ Ко ми си ја за спро во ђе ње јав ног над ме та ња за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Са ва Чој чић с.р. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Јав на над ме та ња број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28,35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 и 104 су из да та у за куп по Огласу за при ку пља ње пи са них по ну да у пр вом кру гу за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у држав ној сво ји ни од го ди не. Јав на над ме та ња број 61 је из у зе то из ли ци таци је на осно ву до пи са Аген ци је за ре сти ту ци ју Једи ни це за кон фе си о нал ну ре сти ту ци ју број / ко јим се по твр ђу је да су пар це ле ко је чи не јав но над ме та ње пред мет по вра ћа ја Српској пра во слав ној цр кви. Од лу ке о да ва њу у за куп по љо при вред ног земљи шта у др жав ној сво ји ни су у про це ду ри. На Одлу ке се че ка са гла сност Ми ни стар ства по љо привре де, шу мар ства и во до при вре де, на осно ву ко га ће се при сту пи ти пот пи си ва њу уго во ра о за ку пу. Пред сед ник ко ми си је

34 34 Среда, 9. јануар Дана дајемо 40 дана од како није са нама наш драги Тужно сећање на нежне и брижне родитеље ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ Успомена на тебе је вечна. Волимо те. Твоји: мама, Тодор Сергеј, Вања Кристина и Весна МИЛИЦУ ЂОРЂА ЂУРКОВИЋ ЂУРКОВИЋ ПЕТРОВИЋ РАДОВАН Годишњи помен супругу, деди и свекру. Носимо те у срцу. Твоја супруга, унучад и снаха Бол и туга се непишу, него се носе у срцу. Све што бисмо рекли, мало је за оно што осећамо. Хвала вам за сву љубав коју сте нам пружили. Захвална Ваша деца: Вера, Ђоле, Дада и Пеца ПАВЛЕ ГРЧИЋ Дана навршило се пет година како није са нама Са поштовањем и тугом опраштамо се од нашег Тога дана у 11 часова изаћићемо на гробље и одржати помен. Породица Грчић МАРА МАРИЈА БОШЊАК Њени најмилији Породица Бошњак ВАСИЛИЈЕ РАНКОВИЋ ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ Овим путем се захваљујемо родбини, кумовима, пријатељима, комшијама, познаницима, ПУПС-у, "Железници Србије" АД, колективу "Те - То" Сремска Митровица, Аеро клубу Сремска Митровица, Ваздухопловном савезу Војводине и Ваздухопловном савезу Србије на саучешћу у болу и достојанственом испраћају нашег драгог Василија Ранковића. ПОРОДИЦА РАНКОВИЋ Дана навршило се 40 дана од смрти наше драге и никад заборављене МИЛАНКЕ СТРАЦЕНСКИ Вечно ћеш остати у нашим срцима. Твоји најмилији Дана 24 децембра године преминула је наша вољена и никад непрежаљена супруга, мајка, бака и ташта МИРА ХОЏА Неутешни њени најмилији: Еско, Кристина, Штефан, Иван, Фикрет и Наташа Овим путем желимо да упутимо најискренију захвалност колективу РТЦ "Лука Легет" на помоћи и разумевању у нашим најтежим тренуцима, уједно се захваљујемо и свој родбини, пријатељима и комшијама на подршци ВАСИЛИЈА РАНКОВИЋА пензионера који нас је напустио године у 81. години живота Сахрана нашег драгог покојника обављена је на Централном градском гробљу у Сремској Митровици. Вечна му успомена. Ожалошћени: супруга Софија, синови Драган и Горан, снаје Љиљана и Сенка, унуци Илија, Александар, Милица и Јелена, браћа Миливоје и Перица и остала родбина и пријатељи Дана 29. децембра године у 69. години живота опростили смо се од нашег вољеног супруга, оца и деке МОМЧИЛА ЈОВИЧИН Вечно ћеш остати у нашим срцима и мислима. Твоји: супруга Нада, син Горан, ћерка Марина, унуке Нађа, Дуња, Анђела и Ана и остала родбина Дана навршава се 40 дана од смрти нашег драгог, вољеног и никад заборављеног Дана навршило се 40 тужних дана како није са нама наш вољени отац, брат, деда и прадеда Прошло је 40 дана од кад нас је напустила наша драга Последњи поздрав драгом супругу и оцу НОВАКА БАБИЋ Сваки дан је све тежи, ноћи све тужније, а бол неизлечива. Нека те анђели чувају. Твоји: отац Милорад, сестра Милка, зет Јовица и сестричина Марија са породицом БОШКО СТОЈКОВИЋ Био си део нас и заувек ћеш остати у нашим срцима. Твоји најмилији: ћерке Иванка и Олгица, брат Душан са породицама СТАЗА ЦИЦА ШВЕДИЋ Заувек ћеш бити у нашем срцу и мислима. Твоја сестра Мила и снаха Лела МИХАЈЛО РАВА МИША Ожалошћени: супруга Јека, син Владимир и ћерка Мирјана

35 Среда, 9. јануар Последњи поздрав драгом пријатељу На осно ву од лу ке Управ ног од бо ра, одр жа ног да на го ди не, Оп шта зе мљо рад нич ка за дру га Срем Ин ђи ја Вој во де Путни ка 12 б рас пи су је: О Г Л А С О ДРУ ГОЈ УСМЕ НОЈ ЈАВ НОЈ ПРО ДА ЈИ МО ТОР НОГ ВО ЗИ ЛА На осно ву Од лу ке Управ ног од бо ра Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, број 2227/VI од да на го ди не, Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца по дру ги пут рас пи су је сле де ћи О Г Л А С О ПРО ДА ЈИ ПУТ НИЧ КОГ ВО ЗИ ЛА МАР КЕ ФОРД ТРАН ЗИТ 130 ЂУРИ ЧЕРВЕЊАКУ Чланови Мотонаутичког клуба "Сава" у Сремскoj Митровици Пред мет про да је: 1.Би цикл са мо то ром, мар ка То мос, тип АПН-6, го ди на про извод ње за пре ми на мо то ра 49 цм3, по чет на це на ,00 ди на ра Во зи ло ни је ре ги стро ва но, ођа вље но је у П.У. Ин ђи ја. Го ре наве де но во зи ло се про да ју у ви ђе ном ста њу без пра ва на на кнад ну ре кла ма ци ју. Во зи ло се мо же по гле да ти у еко ном ском дво ри шту ОЗЗ Срем Ин ђи ја, Вој во де Пут ни ка 12 б у пе ри о ду од до у вре ме ну од 08 до 14 са ти. Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на са по чет ком у 11 са ти у управ ној згра ди ОЗЗ Срем Ин ди ја Вој во де Пут ни ка 12 б пр ви спрат. Пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја упла те де по зит од 10 % од по чет не це не ( на бла гај ни ОЗЗ Срем Ин ђи ја или на те ку ћи ра чун ). Јав но надме та ње - про да ју спро во ди ко ми си ја ОЗЗ Срем Ин ђи ја ко ју име нује ди рек тор. Уче сник јав ног над ме та ња ко ји по ну ди нај ви шу це ну, би ће ко на чан ку пац. По за вр шет ку над ме та ња де по зит се вра ћа, осим ко нач ном куп цу, ко јем се тај из нос од би ја од из ли ци ти ра ног из но са. Ку пац је ду жан да за кљу чи Уго вор о ку по про да ји у ро ку од 7 (се дам) да на од да на ли ци та ци је, у про тив ном се сма тра да је од у стао од по ну де. По рез на пре нос ап со лут них пра ва сно си ку пац. Из ли ци ти ра на це на је основ за об ра чун ПДВ-а. Сва бли жа обе ве ште ња и ин фор ма ци је у ве зи огла са мо гу се до би ти у про сто ри ја ма Оп ште зе мљо рад нич ке за дру ге Срем Инђи ја Вој во де Пут ни ка 12 б или на те ле фон 022/ Пред мет огла са је про да ја пут нич ког мо тор ног во зи ла мар ке Форд тран зит 130 број ша си је WFKOXXGBVKDT27121, го ди на про из вод ње Во зи ло ни је ре ги стро ва но. 2. Про це ње на це на за про да ју во зи ла из тач ке 1. огла са из но си ,00 РСД, без ПДВ-а. По сту пак про да је спро ве шће се не по сред ном по год бом, а у скла ду са про це ње ном це ном. 3. Пра во уче шћа на огла су има ју сва прав на и фи зич ка ли ца. По ну де за ко по ви ну во зи ла за ин те ре со ва на ли ца тре ба да до ста ве у ро ку од 8 да на од да на об ја вљи ва ња огла са, у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком по ну да за про да ју пут нич ког во зи ла Форд тран зит За ин те ре со ва на ли ца мо гу по гле да ти во зи ло сва ког рад ног да на од 07,00 до 15,00 ча со ва, уз пред ход ну на ја ву на те ле фон ло кал 174 и ло кал По при је му по ну де Ко ми си ја за из бор по ну да из вр ши ће из бор нај по вољ ни је по ну де. 6. Са по ну ђа чем ко ји по ну ди нај по вољ ни ју це ну за кљу чи ће се ку по про дај ни уго вор, а ко јим ће се ре гу ли са ти сва пи та ња у ве зи про да је во зи ла, са ро ком пла ћа ња на дан за кљу че ња ку по про дај ног уго во ра. 7. За до дат не ин фор ма ци је те ле фон ло кал 174 и ло кал 183 РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на захтев но си о ца про јек та, Те ле ком Ср би ја а.д. Бе о град, из вр шна је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра I бр.2, Срем ска Ми тро ви ца, утвр ђе но је ре ше њем број /2012-X од год, да за пред мет ни про је кат, ба зна ста ни ца СМ-Фи ли па Ви шњи ћа СМУ92, у двори шту стам бе не ку ће на адре си Ти моч ке ди ви зи је бр.53 у Срем ској Ми тро ви ци, је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та рија ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на захтев но си о ца про јек та, Те ле ком Ср би ја а.д. Бе о град, из вр шна је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра I бр.2, Срем ска Ми тро ви ца, утвр ђе но је ре ше њем број /2012-X од год, да за пред мет ни про је кат, ба зна ста ни ца Ле жи мир СМУ25, на ка та стар ској парце ли бр.2213/2 к.о. Шу љам, је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та рија ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на захтев но си о ца про јек та, Те ле ком Ср би ја а.д. Бе о град, из вр шна је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра I бр.2, Срем ска Ми тро ви ца, утвр ђе но је ре ше њем број /2012-X од год, да за пред мет ни про је кат, ба зна ста ни ца Ве ли ки Ра дин ци СМ64, СМУ64, на ката стар ској пар це ли бр.2213/2 к.о. Шу љам, је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та рија ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs,те ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

36 36 Среда, 9. јануар МА ЛИ ФУД БАЛ ШАХ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕ МО РИ ЈАЛ МАЈ СТО РА Мар чак нај бо љи СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ, МЕ ДИЈ СКИ ПО КРО ВИ ТЕЉ 25. МЕ ЂУ НА РОД НОГ ФУТ САЛ ТУР НИ РА Спој ква ли те та и од лич них усло ва Ју би лар ни, 25. по ре ду Ме ђу на род ни фут сал тур нир, ко јег под по кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми тро ви ца и спон зор ством ди стри бу те ра пи ћа Ди зни ленд и ком па ни је Ду нав Оси гу ра ње, ор га ни зу је ми тро вач ки По слов но спорт ски цен тар Пин ки, ула зи у за вр шну фа зу IN ME MO RI AM У 81 го ди ни жи во та пре ми нуо је машин ски ин же њер, пилот и ин струк тор ле тења Ва си ли је-ва са Ранко вић. На веч ни по чинак на Но вом гро бљу у Срем ској Ми тро ви ци у су бо ту, 5. ја ну а ра испра ти ла га је ро ди на и број ни при ја те љии пошто ва о ци. Је дан је од пи о нира и уте ме љи ва ча ва зду хо пловног спор та у нај ве ћем срем ског гра ду. Го ди на ма је био је дан од чел них љу ди та да шњег Аеро клу ба Фра њо Клуз ко ји да нас но си на зив Срем ска Ми тро вица и дао је из у зе тан до при нос ње го вом раз во ју и успо ну. Посеб но је био по но сан на Ле тачкли цен тар у Ве ли ким Ра ди цима за ко ји је ре че но да је имао нај бр жи раз вој од свих ле тач ки цен та ра у зе мљи. Пр ви пут је по ле тео на је дрли ли ци да ле ке го ди не. сми по ре ду ша хов ски тур- Ме мо ри јал мај сто- Онир ра Срем ска Ми тро ви ца, којег тра ди ци о нал но ор га ни зу је срем ско ми тро вач ки Шах клуб Срем, уз по др шку Спорт ског Са ве за Гра да, по ли кли ни ке Пе ру но вић и ре сто ра на Балкан, не дав но је одр жан у просто ри ја ма Шах клу ба. На кон не из ве сних пар ти ја, пр во ме сто при па ло је Де јану Мар ча ку. Дру ги је био Петар Ко лог нат, а тре ћи Ду шан Трај ко вић. На гра де нај бо љи ма уру чили су пред сед ник Шах клу ба др Дра ган Шо јић, се кре тар град ског спорт ског са ве за Нема ња Цр нић, пот пред сед ник град ског пар ла мен та Зо ран Ми шче вић и по моћ ник Гра дона чел ни ка Го ран Ма тић. С. Ни. Вaсилије Ва са Ран ко вић ( ) Нај бо љи ша хи сти ово го ди шњег ме мо ри ја ла Ле тео је ви ше од 3,5 хи ља де ча со ва из над го то во свих кра је ва та да шње Ју го сла ви је, а да ни је имао ни је дан ин ци дент. Сво јим нај ве ћим успе хом сма трао је оку пљање и шко ло ва ње више сто ти на мла дих ва зду хо пло ва ца, од ко јих су мно ги поста ли вр сни ле та чи и шам пио ни. Ва са је до бит ник бројних до ма ћих и ме ђу на род них при зна ња за до при нос раз во ју ва зду хо плов ног спор та. Низ го ди на био је ру ко во дилац Ре мон та у са ста ву та дашњег,,по љо стро ја, а оба вљао је и ду жност пот пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Срем ска Ми тро ви ца. Оста вио је тра јан, ду бок и упе ча тљив траг у на шем ва здухо плов ном спор ту. е че рас су на ре пер то а ру че- ри утак ми це. Нај пре ће се Вти у 17 ча со ва са ста ти омла динске еки пе Не ки но ви клин ци из Шап ца и Ауто пре воз Се кулић, а за тим по чи ње по лу финал на утак ми ца ка де та, ка да ће сна ге од ме ри ти би је љин ски Рад ник и еки па Но нејм из Срем ске Ми тро ви це. На програ му су и две утак ми це сени ор ских еки па, Т град ње (Бе о град) и Ма де ре (Би је љина) од но сно, ПВЦ сто ла ри је из Ман ђе ло са и МО ко лор ФК Рад нич ки. У че твр так су на про гра му ме че ви че тврт фи на ла, а у петак, пу бли ка ће мо ћи да при суству је по лу ви нал ним ме че вима у свих де вет так ми чар ских ка те го ри ја. Ко нач ни рас плет се оче ку је у су бо ту, 12 ја ну а- ра ка да су на про гра му фи нални су сре ти. Фи на ле се ни ор ских еки па би ће, ка ко се пла ни ра, у 20 ча со ва. Нај бо љи ма сле де пе ха ри и ме да ље, док ће побед нич кој еки пи у се ни ор ској кон ку рен ци ји при па сти и вредна нов ча на на гра да од по ла ми ли о на ди на ра, ко ју је обезбе дио ге не рал ни спон зор дистри бу тер пи ћа Ди зни ленд. Та ко ђе, на гра де ће до би ти и нај бо љи играч тур ни ра, нај е- фи ка сни ји стре лац, од но сно, нај по у зда ни ји чу вар мре же. Под се ћа ња ра ди, тур нир је по чео 15 де цем бра, док су се еки пе мла ђих так ми чар ских ка те го ри ја укљу чи ле у надме та ње са по чет ком школ ског рас пу ста. На сту пи ло је чак 110 еки па у свим ка та го ри ја ма, а са мо у се ни ор ској кон ку ренци ји так ми чи ло се го то во 50 еки па, што је за 20 ви ше не го ла не. Нај пре се игра ло по група ма. По две пр во пла си ра не еки пе на ста ви ле су да ље уче шће на тур ни ру, а затим је ме ста на парке ту би ло са мо за нај бо ље, док су по ра же ни би ли при ну ђе ни да се пре се ле у гле да ли ште. Ха ла вра ћа ста ри сјај Оно што тре ба по себ но ис та ћи, је сте чи ње ни ца да овај ква ли те тан тур нир, пра ти и од лич на орга ни за ца и ја иза ко је сто је запо сле ни у ми тро вач ком Пинки ју, на че лу са ди рек то ром овог ко лек ти ва, Љу бо ми ром Вуј чи ћем ко ји не кри је своје за до вољ ство ре а ли за ци јом овог по мно го че му је дин ственог тур ни ра у Ср би ји. - Нај пре, за до во љан сам спон зо ри ма ко ји су обез бе дили од ли чан фонд на гра да, што је у крај њем и до ве ло око 50 се ни ор ских еки па у наш град. На гра да од по ла ми ли о на дина ра, ко ли ко до би ја по бед ник у се ни ор ској кон ку рен ци ји нас уз ла за ре вач ки тур нир ста вља у врх срп ског фут са ла. Уз то, по тру ди ли смо се да обез беди мо ква ли тет не су ди је ко ји ма смо омо гу ћи ли ап со лут ну аутоно ми ју у ра ду, та ко да смо избе гли и мо гућ ност при сти ска на Детаљ са овогодишњег турнира Љу бо мир Вуј чић њих или пак на ме шта ња ме чева. Са дру ге стра не, ако го вори мо о усло ви ма у ко ји ма на ши го сти бо ра ве, мо рам ис та ћи да смо и ту уло жи ли до ста тру да. Уре ди ли смо све свла чи о ни це, по ста ви ли но ве ту ше ве и са нитар не чво ро ве, угра ди ли нај савре ме ни је сен зор ске сла ви не и но ву ке ра ми ку, а у са мој са ли смо из ме сти ли се ма фор та ко да су се сте кли усло ви да се клупе за игра че и за пи снич ки сто пре ме сте на стра ну су прот ну од три би на. Та ко ђе, обје кат је спо ља очи шћен, озе ле њен је пла то, по ста ви ли смо си гур носне ка ме ре, уре ди ли при ла зе, та ко да мо гу сло бод но ре ћи да је Пин ки уз Цар ску па ла ту, да нас је дан од нај ре пре зен татив ни јих обје ка та у Срем ској Ми тро ви ци. За слу ге за то има, ка ко мој ко лек тив, та ко и локал на са мо у пра ва ко ја нас подр жа ва и по ма же кад год је помоћ по треб на, ја сан је Вуј чић. Ко нач но, по сле ко зна ко ли ко го ди на, ус пе ли смо да по но во спо ји мо ква ли тет не еки пе, одлич не усло ве так ми че ња и из у- зет не на гра де. Пр ви смо тур нир у Ср би ји ко ји је ор га ни зо ван по пра ви ли ма ФИ ФЕ и УЕФЕ. Игра се са лоп том, по пу лар ном четвор ком са си ли кон ским те гом, а са ма игра је кон ци пи ра на тако да бу де ди на мич на, игра се са што ма ње фа у ло ва и што више по стиг ну тих го ло ва. Све то ску па учи ни ло је да овај турнир бу де је дан од ква ли тет нијих ко је је Ми тро ви ца ви де ла и од лич на на ја ва по врат ка ма лог фуд ба ла на ве ли ка вра та. С. Лов ча нин С. Лап че вић

37 Среда, 9. јануар СПОРТ 37 ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА АН КЕ ТА НА ШЕГ ЛИ СТА 1. Се ни о ри Зо ран Ка та нић, Аеро клуб Ср. Ми тро ви ца, Ср. Ми тро ви ца 2. Дра га на То ма ше вић, АК Сир ми јум, Ср.Ми тро ви ца 3. Ми лош Јо си мов, ФК До њи Срем, Пе ћин ци 4. Зо ран Ро мац КБВ Фа на тик, Ста ра Па зо ва 5. Не над Ву ко лић, ЏК Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца 6. Са ша Ју хас, АК Же ле зни чар, Ин ђи ја 7. Ми лош Ми ли но вић, ФК Ин ђи ја, Ин ђи ја 8. Ива Вин ко вић, КК Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца 9. Зо ран Лон ча ре вић, KAФ Sirmium Legionaries, Срем ска Ми тро ви ца 10. Да мир Ско ру пан, ФК Рад нич ки, Срем ска Ми тро ви ца Ју ни о ри 1. Ма ри ја Ву че но вић, АК Срем, Срем ска Ми тро ви ца 2. Јо ва на Ри со вић, ОК Макс спорт, Но ва Па зо ва 3. Ирис Јо вић Ву ја ко вић, ТК Змај, Ру ма 4. Ни ко ла Чан ко вић, АК Срем, Срем ска Ми тро ви ца 5. Сте фан Алек сан дров ски, СД Је дин ство, Ста ра Па зо ва 6. Не ма ња Кр стић, ФК Ин ђи ја, Ин ђи ја 7. Алек сан дар Ро ман, МТБ Јед но та, Шид 8. Зо ран Јак шић, СК Је дин ство трап, Ста ра Па зо ва 9. Алек сан дра Ста ме нић, ЖРК Же ле зни чар, Ин ђи ја 10. Вељ ко Ви да ков, ФК До њи Срем, Пе ћин ци Еки пе 1. ФК До њи Срем, Пе ћин ци 2. ЖРК Макс спорт, Но ва Па зо ва 3. ЏК Це мент, Бе о чин 4. КК Вал, Срем ска Ми тро ви ца 5. ФК Рад нич ки, Но ва Па зо ва 6. ФК Рад нич ки, Срем ска Ми тро ви ца 7. Те квон до клуб Змај, Ру ма 8. МТБ Јед но та, Шид 9. ЖОК Је дин ство, Ста ра Па зо ва Зо ран Ка та нић спор ти ста го ди не У ју ни ор ској кон ку рен ци ји и ове го ди не нај бо ља је Ма ри ја Ву че но вић Нај бо ља еки па је ФК До њи Срем У школ ском спор ту нај бо љи су уче ни ци срем ско ми тро вач ке Сред ње еко ном ске шко ле Де ве ти мај У тра ди ци о нал ном из бо ру Сремских но ви на, за нај бо љег сремског спор ти сту го ди не ко ја је оста ла за на ма, у се ни ор ској кон ку рен ци ји про гла шен је ра кет ни и авио мо делар Зо ран Ка та нић, ду го го ди шњи ре пре зен та ти вац, ви ше стру ки шампи он и ре кор дер, члан Аеро клу ба Срем ска Ми тро ви ца. Упра во за врше ну так ми чар ску се зо ну, Ка та нић је су пер и ор но окон чао. На Свет ском пр вен ству ра кет них мо де ла ра ко је је про шле го ди не одр жа но у сло вач ком гра ду Ли повском Ми ку ла шу, осво јио је две златне, јед ну сре бр ну и јед ну брон за ну ме да љу, што је би ло до бољ но на да га жи ри и зва нич но про гла си најбо љим ра кет ним мо де ла ром све та у го ди ни. На тај на чин, Ка та нић је дао из у зе тан до при нос оства рењу нај ве ћег успе ха у исто ри ји на ше ре пре зен та ци је, ко ја је по пр ви пут по ста ла свет ски шам пи он. Бли стао је Ка та нић и у Свет ском ку пу на ко јем је осво јио злат ну и брон за ну ме да љу. По себ но не надма шан био је у ди сци пли ни ма ли ра ке то пла ни (S-4), ко је је, ка ко твр ди, у ус пео и тех ни чи да уса вр ши. У сво јој ка ри је ри, ми тро вач ки мо де лар био је и до бит ник Злат ног ор ла нај ве ћег при зна ња Ва зду хоплов ног са ве за Ср би је, а ве ли ки су из гле ди да ће то при зна ње до би ти и за С мо де лом ва зду хопло ва су срео сам се као тро го ди шњи де чак. Био је то за ме не не по но вљив и не за бо ра ван до га ђај. Од та да, па eво све до да нас, остао сам не раски ди во ве зан за мо делар ство. Нај пре сам се ба вио ва зду хо плов ним, а ка сни је сам пре шао на ра кет но мо де лар ство, при ча нај бо љи ра кет ни мо де лар све та. Са 16 го ди на по стао је ју ни ор ски ре пре зен тати вац. Са мо го ди ну да на ка сни је по стао је члан на ше нај бо ље се ни орске се лек ци је и да нас се не мо же саста ви ти др жав на ре пре зен та ци ја без Зо ра на Ка та ни ћа, чи ји су под ви зи у овој спорт ској ди сци пли ни по зна ти у свим зе мља ма где се не гу је ра кет но мо де лар ство. Ви ше од 25 го ди на био је за послен у ми тро вач ком Аеро клу бу, ко ји је пре не го што је до био са да шњи назив но сио име Фра ње Клу за, пр вог пар ти зан ског пи ло та и за то вре ме је об у чио ге не ра ци је сјај них так ми чара, од ко јих су мно ги по ста ли ре корде ри и шам пи о ни. По ти че из по ро ди це ко ја је да ла не из бри сив до при нос ми тро вач ком, али и на ци о нал ном ра кет ном мо делар ству. Ње гов отац, пен зи о ни са ни на став ник тех нич ког обра зо ва ња, Ма ри ја Ву че но вић Ра до ји ца Ка та нић, ма да већ увели ко за шао у осму де це ни ју жи во та, ро до на чел ник је нај пре ва зду хо пловног, а за тим и ра кет ног мо де лар ства, ви ше стру ки је ша мипн и ре ре кор дер у тој спортсклој гра ни, вр стан пе дагог и струч њак. Про шле го ди не био је и тре нер др жав не ре пре зен та ци је и по ред по од ма клих го ди на и да ље је ве о ма ак ти ван и успе шан так мичар на нај ва жни јим так ми че њи ма у зе мљи и ино стран ство. Њи хо вим сто па ма са да кре ће јуни ор ска ре пре зен та тив ка Ве сна Ка та нић, уче ни ца тре ћег раз ре да Ма те ма тич ке гим на зи је у Бе о гра ду, европ ска и свет ска шам пи он ка, ко ја ће ове го ди не по ста ти чла ни ца серни ор ске ре пре зен та ци је Ср би је. Да су и атле ти ча ри би ли на вр хунцу за дат ка, и ове го ди не је по ка за ла ба ца чи ца ко пља Ма ри ја Ву че новић, ре пре зен та тив ка и так ми чар ка срем ско ми тро вач ког Атлет ског клуба Срем ко ја је на ово го ди шњем Свет ском ју ни ор ском пр вен ству одр жа ном у Бар се ло ни осво ји ла тре ће ме сто. Она је до ба ци ла копље до 57,12 ме та ра, чи ме је за Ве сна и Зо ран Ка та нић ско ро два ме тра над ма ши ла лич ни ре корд. У кон ку рен ци ји спорт ских ко лекти ва на убе дљи вом пр вом ме сту је пе ћи нач ки ФК До њи Срем. У проте клих го ди ну да на, До њи Срем је по стао ста би лан фуд бал ски ко лектив ко ји је свој ква ли тет по твр дио пла сма ном у Је лен су пер ли гу. На тај на чин, До њи Срем је још једном по твр дио не са мо сво ју, не го и вред ност срем ског фуд ба ла уоп ште. Крај по лу се зо не, су перли гаш са Су ва че до че као је на 15. ме сту, до стој но се бо ре ћи про тив тра ди ци о- нал них су пер ли га ша. Свака ко нај ве ће из не на ђе ње, Пе ћин ча ни су по ка за ли у ав гу сту ка да су ус пе ли да са вла да ју бра ни о ца ти ту ле, бе о град ски Пар ти зан. До њи Срем је по стао пра ви ра сад ник мла дих фуд бал ских та ле на та од ко јих ће мно ги ка ри је ру наста ви ти у до ма ћим, али и ино стра ним клу бо ви ма. Што се ти че школ ског спорта, ка те го ри је у ко јој по дру ги пут про гла ша ва мо нај бо ље, пр во место је и ове го ди не без ика кве диле ме при па ло срем ско ми тро вач кој Сред њој еко ном ској шко ли Де ве ти мај, чи ји су уче ни ци у мно го бројним спорт ским ди сци пли на ма би ли по бед ни ци чи та вог ни за так ми че ња од окру жног до ре пу блич ког ни воа, та ко да је њи хо ва шко ла пот пу но за слу же но по ста ла шко ла са нај бољим спорт ским ре зул та ти ма. При зна ња нај бо љим по је дин цима и спорт ским ко лек ти ви ма, редак ци ја на шег ли ста до де ли ће на при год ној све ча но сти то ком на редног ме се ца. С.Н. 10. АК Срем, Срем ска Ми тро ви ца Школ ски спорт 1. СШ Де ве ти мај, Срем ска Ми тро ви ца 2. ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник, Ла ћа рак 3. СШ Дра ги ња Ник шић, Срем ска Ми тро ви ца 4. ОШ Пе тар Ко чић, Ин ђи ја 5. ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја, Срем ска Ми тро ви ца ФК До њи Срем

38 38 СПОРТ Среда, 9. јануар н ђи јом се про нео Иглас да ОШ Душан Јер ко вић по хађа ју мла ди са му ра ји, бра ћа Дра ги че ви ћи. Ста ри ји Бо јан иде у пе ти, мла ђи Ду шан у тре ћи раз ред. Бо јан је ове го ди не освојио пр во при зна ње. По тра жи ли смо га у шко ли и оче ки вали да ви ди мо јед ном сна жног, ми ши ћа вог де ча ка. При ла зи нам ма ли шан би строг погле да и та на не кон струк ци је. Ка же: Ја сам Бо јан. Ка да и ка ко се Бо јан Дра гиче вић на шао ме ђу са му ра ји ма? - У на шој по ро ди ци се не гује спорт. Нај пре сам тре ни рао фуд бал, а он да сам се, по наго во ру оца, за јед но са мла ђим бра том, про ле тос учла нио у Кјо ку шин каи Ка ра те клуб Саму рај Ин ђи ја и ни сам се пока јао. У су шти ни,ово је јед на пле ме ни та ве шти на ко ја подсти че пси хо фи зич ки по тен цијал на ро чи то мла дих љу ди. Успео сам да за не ко ли ко ме се ци КЈО КУ ШИН КАИ КА РА ТЕ ИН ЂИ ЈА МЛА ДИ И БО РИ ЛАЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ Са му ра ји из на шег со ка ка ШИД по стиг нем со ли дан ре зул тат, имао сам два по ла га ња, до био сам оранж ви ши по јас, на ре публич ком так ми че њу у Бе о гра ду осво јио сам дру го ме сто у ка тама за пи о ни ре. На кон тог такми че ња и об ја вљи ва ња тек ста у школ ском ли сту Не вен друга ри из шко ле су ми да ли на димак Мла ди Са му рај при ча нам Бо јан Дра ги че вић и на по ми ње да је тре ни ра њем у Са му рају сте као ве ћи сте пен са мо поу зда ња и са мо кон тро ле, да се БИЦИКЛИЗАМ Одр жан че твр ти ци кло крос ТБ клуб "Јед но та" и Оп шти на Шид ор га ни- ва ли су че твр ти ци кло крос тр ку у окви ру Мзо Зим ске ли ге. Уче ство вао је ве ли ки број так мича ра из Ср би је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це гови не, у ка те го ри ја ма по ле тар ци, па рацyцлинг, ка де ти, мла ђи ка де ти, же не, се ни о ри, ју ни о ри и ма стер си. Нај бо ље ре зул та те ме ђу Ши ђа ни ма по сти гли су: Алек сан дар Ро ман, Ви о ле та Триф ко вић и Ми лош Хар вил чак, ко ји су по бе ди ли у ка тего ри ја ма ју ни о ра, же на и ка де та. С. М. Бра ћа Бо јан и Ду шан По бед ни ци са ме да ља ма МА ЛИ ФУД БАЛ осе ћа без бед ни је и да је спре ман да помог не дру га ри ма ако се ко јим слу ча јем нађу у не во љи. - По чео сам да радим бор бе, ус пео сам да са вла дам многе тех ни ке, нај бо љи сам у но жним. Трени ра мо два пу та недељ но у ОШ Јо ван По по вић, код ку ће ра дим са бра том, а ка да је у при ли ци и та та Жељ ко нам се при дру жи. Ма ма Бо ја на нас подр жа ва - ка же Бо јан Дра ги чевић ко ји је и од ли чан стре лац, члан је Стре љач ке дру жи не Мла дост Ин ђи ја. Иако је млад, се бе и свој бу ду ћи по зив ви ди у спор ту. -Узор ми је наш тре нер Миро слав Ви шњић. Же ља ми је да јед но га да на до ђем до цр ног ви шег по ја са и бу дем уз о ран члан Са му ра ја ко ји не гу ју Кју ку шин каи ве шти не - из но си нам сво је пла но ве овај ин ђијски осно вац. З. Г. С. У су бо ту, 29. де цем бра у Но вом Са ду одр жан је 15. ме ђу нард ни пли вач ки ми тинг Де да Мраз на ко јем је на ступи ло 531 пли вач из 37 клу бо ва из Ма ке до ни је, Бо сне и Хер цего ви не и Ср би је. Срем ско ми тр о вач ки пливач ки клуб Оаза на сту пио је са сед мо ро пли ва ча од ко јих је овог пу та нај у спе шни ја била Ла на Га ври ло вић ко ја је у сво јој ка те го ри ји осво ји ла дру го ме сто од 24 пли ва чи це у ди сци пли ни 50м пр сно са време ном и 5. ме сто на 50м дел фин. По ред ње у из у зет но ја кој кон ку рен ци ји ме да љу је осво јио и Сте ван Са пун ко ји ПЛИ ВА ЊЕ НО ВИ САД 15. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ ДЕ ДА МРАЗ Успех ми тро вач ких пли ва ча на кра ју се зо не ШАХ ШИД НО ВО ГО ДИ ШЊИ ТУР НИР Ла на Га ври ло вић и Сте фан Са пун је у сво јој ка те го ри ји у кон курен ци ји 40 пли ва ча осво јио је тре ће ме сто на 50м дел фин са но вим лич ним ре кор дом Ко ли ко је пли ва ње озби љан спорт и ко ли ко је ве ли ка конку рен ци ја по ка зу је по да так да је Сте ван Са пун у овој ди сципли ни осво јио 5. ме сто у ка тего ри ји 161 пли ва ча. Ме шо ви та шта фе та 4 x 50м сло бод но у саста ву Сте фан Га лић, Сте ван Са пун, Са ра и Ла на Га ври ловић осво ји ла је 11. ме сто. Поред њих за ПК Оаза на овом так ми че њу на сту пи ли су још и Иван Ро ман, Бог дан Са пун и Јо ван Рад ма но вић. С. Н. Ро шка по бед ник РУ МА ЗА ВР ШЕН 24. ЗИМ СКИ ТУР НИР Шап ча ни убе дљи во нај бо љи а бач ка еки па Шта то би, Ши зва нич но је по бед ник ово го ди шњег 24. по ре ду румског зим ског тур ни ра у ма лом фуд ба лу. За нај бо љег стрел ца ово го ди шњег тур ни ра на којем је у кон ку рен ци ји се ни о ра на сту пи ло чак 46 еки па, прогла шен је играч шам пи о на Милош Ада мо вић. С об зи ром да су Шап ча ни про гла ше ни и најбо љом еки пом у кон ку рен ци ји ве те ра на, по не ли су и глав ну на гра ду тур ни ра у из но су од ди на ра, ко ју је по бедни ци ма све ча но уру чио председ ник Оп шти не Ру ма, Го ран Ву ко вић. У ка те го ри ји мла ђих омла дина ца нај у спе шни ја би ла је румска еки па Сло вен. Ове го ди не пр ви пут, так ми чи ле су се и жене, а нај бо ље су би ле де вој ке Шап ча ни убе дљи во пр ви из Жен ског фуд бал ског клу ба Ки кин да. С. Л. Н о во о сно ва ни Ша хов ски клуб Јед но та из Ши да орга ни зо вао је не дав но Но во годи шњи ша хов ски тур нир ко ји је од жан у про сто ри ја ма шидског Сло вач ког до ма. На тур ниру је на сту пи ло 16 игра ча ко ји су игра ли 7. ко ла по Швај царском си сте му. По бед ни ци ша хов ског тур ни ра у Ши ду На кон ве о ма ин те ре сант них бор би пр во ме сто осво јио је мк Бра ни слав Ро шка са 6 по е на ис пред Ра ди во ја Ми ла ши нови ћа и Го ра на Ве леч ко ви ћа ко ји су осво ји ли дру го и тре ће ме сто са 5 осво је них по е на. С. Н.

39 Среда, 9. јануар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ Под се ћа мо куп це елек трич не енер ги је да су с ход но чл.25 Уред бе о усло ви ма ис по ру ке елек трич не енер ги је (сл.гл.рс бр.107/05), дужни да ис по ру чи о цу омо гу ће при ступ до мер ног ме ста ра ди кон тро ле и очи та ва ња. Уко ли ко су објек ти би ли за кљу ча ни и на ши чи та чи ни су ус пе ли да очи та ју ста ња бро ји ла, куп ци елек трич не енер ги је мо гу то са ми учи ни ти и ја ви ти на те ле фон , , Ре дов но очи та ва ње бро ји ла је ва жно због при ме не та риф ног систе ма за об ра чун утро ше не елек трич не енер ги је ко ји се ба зи ра на ме сеч ној по тро шњи. Та ко ђе сма њу је и број ре кла ма ци ја ра чу на од стра не ку па ца ко је се че сто вр ше тек он да ка да на јед ном ра чу ну буде фак ту ри са на по тро шња ко ја се од но си на ви ше ме се ци. Због то га је по треб но обра ти ти па жњу на ра чун и уко ли ко ни је фак ту ри са на по тро шња, ра чун се мо ра ре кла ми ра ти у ро ку од осам да на. На кнадне ре кла ма ци је се мо гу до ве сти у пи та ње и елек тро ди стри бу ци ја их мо же од би ти. ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

40 40 Среда, 9. јануар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ШТО ВА ЛА ЦА ВИ НА " МАР КУС АУРЕ ЛИ ЈУС ПРО БУС " j дру же ње по што ва ла ца ви на "Мар кус УАуре ли јус Про бус" ко је у Срем ској Митро ви ци успе шно де лу је, при год ним прије мом за сво је чла но ве, при ја те ље и сарад ни ке обе ле жи ло је крај ми ну ле го дине. При јем је ор га ни зо ван по след њег да на го ди не у вин ском ар хи ву или винксој ко лев ци "Ку на бу ли" ко ја је уре ђе на и отво ре на прет про шле го ди не у по дру му згра де За во да за за шти ту спо ме ни ка култу ре. Оку пље не го сте је по здра вио и честит ке им упу тио пред сед ник Удру же ња Пре драг Ро гу лић, а на ску пу је го во рио проф. др Мајкл Вер нер, ар хе о лог и истра жи вач Сир ми ју ма. То ком овог прет пра знич ког ску па чу ло се да ће јед на од ово го ди шњих про грамских ак тив но сти Удру же ња љу би те ља ви на "Мар кус Ауре ли јус Про бус" би ти усме рена на при дру жи ва ње оста лим уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма у обе ле жа ва њу ве ли ког ју би ле ја хри шћан ства го ди на од до но ше ња Ми лан ског едик та. Ина че, вин ски ар хив "Ку на бу ла" отворен је са иде јом да се у ње му ство ри колек ци ја ар хив ских ви на из чи та вог све та. За по че та ак тив ност оку пље них око ми тровач ког удр же ња и ви на ра ве за на за до нира ње ви на успе шно се ре а ли зу је и би ће на ста вље на. С.Ђ-М.М. недељни Хороскоп Ован Има те осе ћај као да су емо ци је према парт не ру спла сле, али то не пока зу је те. Пла но ви ко је сте има ли ће се ре а ли зо ва ти спо ри је не го што сте оче ки ва ли. По ла ко ре ша ва те про блем са нов цем. Бик Пу ни сте ве ре и по зи тив не енер ги је што вам олак ша ва по сао. Ла ко пре вази ла зи те про бле ме. Ва жно је да ис кори сти те на кло ност пла не та и да бу дете стр пљи ви. Ва ши да ни тек до ла зе. Здра вље осе тљи во. Бли зан ци Оче ку ју вас ле пи да ни на по слу. Ви деће те да ни је би ло раз ло га да се прибо ја ва те и оп те ре ћу је те пре вре ме на. Пред сто ји вам су срет са во ље ном особом и раз го вор на кон ко га ће те до не ти од лу ку. Рак Ових да на ће те би ти до бро рас по ложе ни и ак тив ни. Сло бод но вре ме посве ти че те при ја те љи ма и на док на ди ти про пу ште но. По сто ји мо гућ ност да поч не те да се до го ва ра те око го дишњег од мо ра. Лав На по љу ка ри је ре ни сте све ре ши ли, али уско ро мо же те оче ки ва ти по вољ не ве сти у ве зи не чег од ра ни је. У бли зини ва ше ку ће ста ну је и осо ба ко јој се до па да те, али са ко јом мо же те има ти про бле ма. Де ви ца Ма ло сте се сми ри ли и са да већ може те да пра вил ни је раз мо три те све по слов не мо гућ но сти. И ако сте не задо вољ ни по слом, не жу ри те са от казом. Об ра до ва ће вас не чи ји по зив за из ла зак. Временска прогноза Ва га По сао ота ља ва те што и дру ги при мећу ју. У љу ба ви сте у не до у ми ци. Не зна те за ко га да се од лу чи те. Пре не го што се си ту а ци ја пот пу но раш чи сти, оче куј те не при јат но сти. Здра вље осетљи во. Шкор пи ја По ма ло сте кон фу зни, али сти же те да ура ди те све што је ва жно за по сао. По ље фи нан си ја је ре ла тив но до бро. Парт нер је стр пљив, по у здан и стал но до би ја те од ње га не што ле по. Здра вље про мен љи во. Стре лац Би ће те ма ло за бри ну ти због по сла. Не оче ку је вас сја јан пе ри од, али гла ву го ре. Спре ми те до бру по слов ну такти ку. Ло ше рас по ло же ње ути че и на парт не ра. Здрав стве не те го бе од пре. Ја рац На по слу је ста бил но. Од лу чу је те се за си гур не и опро ба не ства ри ка да мо рате да би ра те, али дај те шан су и не чем или не ком но вом. Су срет ко ји оче ку јете ће би ти от ка зан. Здра вље до бро. Во до ли ја Парт нер ће би ти че шће од су тан не го ина че због по слов них оба ве за. Не мој те да око то га пра ви те про блем и ис ка зује те сум њу. Он не зна где му је гла ва. У по ро ди ци ста бил но. Здра вље до бро. Ри бе Ово је до бар пе ри од за љу бав па ће те о по слу раз ми шља ти са мо ко ли ко мора те. Све сте при вр же ни ји парт не ру, а ве за по ста је стра стве ни ја. Ако сте слобод ни, не ће те би ти још ду го. У ку ћи ни је нај бо ље. од 9.1. до Кувар Пољупци од кестена По треб но је: 500 г ке стен-пи реа, 150 г биљ ног мар га ри на, 100 г ше ће ра у пра ху, ма ло по сне чо ко ладе за ума ка ње При пре ма: Пе на сто уму ти те мар га рин, до дај те шећер у пра ху и до бро из ме шај те. До дај те ке стен-пи ре и на пра ви те глат ку сме су. Ру ком об ли куј те су зи це и до по ло ви не их ума чи те у рас то пље ну чо ко ла ду. Саче кај те да се чо ко ла да стег не, па их по ре ђај те у корпи це. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Облачно Макс. 2 Мин. -2 Киша Макс. 6 Мин. 2 Падавине Макс. 5 Мин. -2 Сунчано Макс. 2 Мин. -4 Облачно с кишом Макс. 4 Мин. 0 Падавине Макс. 7 Мин. 1 Кишовито Макс. 1 Мин. -4

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЗ ПО ЧЕ ТАК ЈЕ СЕ ЊЕ БЕР БЕ. Су ша на њивама и у нов ча ни ци ма

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЗ ПО ЧЕ ТАК ЈЕ СЕ ЊЕ БЕР БЕ. Су ша на њивама и у нов ча ни ци ма www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 18. септембар 2013. Број 2742 Цена 40 динара у овом броју: 17 ВЕКОВА МИ ЛАН СКОГ ЕДИК ТА: Ве ли чан стве но за

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information