" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

Size: px
Start display at page:

Download "" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA."

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април Број 2877 Цена 50 динара "" у овом броју: РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ КРОЗ ЛАЋАРАК: Пут за 100 дана Стра на 4. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић при су ство вао је у не дељу све ча ном отва ра њу Ми тро са" у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји је, на кон што је по чет ком про шле го ди не продат аустриј ској ком па ни ји Гер лингер, у пот пу но сти об но вљен и модер ни зо ван. Но ви Ми трос" све ча но су отвори ли вла сник Гер лин ге ра Јо хан Гер лин гер и гра до на чел ник Сремске Ми тро ви це Бра ни слав Не димо вић. Стра на 3. Фо то: М. Ми ле у снић У РАВЊУ ГРАДЕ ЦРКВУ: Повратак коренима Стра на 23. АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ А.Ц. СРЕМ Фрушкогорска 85а, Сремска Митровица е-mail: ЗАСАВИЦА У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ У СУБОТУ, 23. АПРИЛА Празник магарица и Дан отворених врата МESARSKA OPREMA Sremska Mitrovica, Manđeloški put bb , ,

2 2 Среда, 20. април na{ Из(б)ори Пи ше: Си ни ша Ко ри ца ру па Сре ма ца оку пи ла се око иде је да при ку пи анег до- сре мач ког жи вља ко ји је жи вео у не ко ли ко де це ни- Гте ја на кон Дру гог свет ског ра та. Ме ђу овим ен ту зи ја ста ма би ли су Рат ко Ра ле Рац ко вић, Ђор ђе Ча на џић, Дра го мир Јан ко вић, Бо ри слав Бог да но вић, Сло бо дан Бој че Кле вернић и дру ги. На пра вље на је збир ка анег до та у три књиге, сре мач ки ду хо ви ти збор ник. Про мо ци ја јед не од ових књи га одр жа на је у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро вици. Из Но вог Са да на про мо ци ју од ла зи мо за јед но Ни ко ла Стој шић и ја. Се да мо у пр ви ред. При пре мам се да ужи вам у про гра му, по себ но ка да сам ви део ми тро вач ке там бура ше. Ваљ да не ма угод ни јег до жи вља ја од то га ка да се ис пре пле ту зву ци там бу ри це и сре мач ке по ша ли це. По на кнад ном се ћа њу чи ни ми се да је сви рао мој друг Ђу ра Лукс и ње гов бенд. Опу штен, че кам по че так про гра ма. Дирек тор Му зе ја, до ма ћин, мла ди Ни ко ла Сто ка но вић прила зи Стој ши ћу и не што се са њим до шап та ва. Од јед ном Ни ко ла Стој шић уста је, за у зи ма ме сто пред се да ва ју ћег ску па и по чи ње да во ди про грам. По прет ход ном до го во ру на ја вљу је ра ни је уса гла ше не го вор ни ке, ауто ре из ових књи га. Иако је мно го нас уче ство ва ло у пи са њу анег до та, за про мо ци ју је до го во ре но да на сту пе са мо њих не ко лико. Пред се да ва ју ћи Стој шић про зи ва ре дом. До шав ши до док тор ке Ка ће Вор ка пић пред ста вио ју је као Ру мљан ку уда ту за Ла ћар ца, Не ма њу Ска ку на. Кад је док тор ка завр ши ла са сво јом при чом, пред се да ва ју ћи са оп шта ва, да ве за Ла ћар ца и Ру мљан ке ни је слу чај ност, по ста је већ тра ди ци ја да Ла ћар ци оти ма ју де вој ке са рум ског кор за " Про ве ри те сво ја осе ћа ња пред из бо ре. Да ли у ва ма тре пе ри не ка вр ста за те че но сти, без об зи ра што до избо ра има још не ко ли ко да на. Она ко ка ко сте за те че ни да нас, та ко ће те би ти за те че ни и дан пред из бо ре ис пред но са Ру мља на. Ме ђу на ма се ди још је дан од таквих. То је онај де ран у пр вом ре ду, па по ка же на ме не, и ко ји ће нам са да иза ћи да ка же не ку од анег до та ко ју је он на пи сао. Шок, из не на ђе ње, не при пре мљен, не до гово ре но... Све је ово би ло уве ћа но, јер сам се сав пре дао му зи ци и ду хо ви тим за пле ти ма, то тал но опу стио. Тре ба ло је да у не ко ли ко ко ра ка, од пр вог ре да до го вор ни це, импро ви зу јем, осми слим, да не што ка жем. Ни ко ла при ме ти мо ју не ла го ду, и ваљ да да би ме охра брио ка же: Реч има Си ни ша Ко ри ца. Не мам куд, при ла зим го вор ни ци, ми кро фо ну, и не ка ко про ву чем јед ну од анег до та ко ју сам на пи сао. Пи тао сам по сле Ни ко лу Стој ши ћа: шта ти би да ме про зо веш кад се ни смо о то ме до го ва ра ли. Пред се дава ју ћи ми на то од го во ри; А шта ти ми слиш, да ли је ме не не ко прет ход но пи тао да во дим овај про грам. Једно став но на ја вље ни во ди тељ ни је до шао и по за по ве сти до ма ћи на сео сам у про че ље и во дио про грам. Све ове три књи ге пред ста вља ју леп шу и ду хо ви ту стра ну Сре ма као са став ни део ела на из град ње бо љег и ху ма ни јег дру штва, ње гов за штит ни знак, ње гов ДНК. Ова мо ја при ча из Му зе ја Сре ма има ве зе са пред сто јећим из бо ри ма. Ка ко? У тој при чи има три бит на еле мен та: за те че ност, им про ви за ци је и тра ди ци ја. Про ве ри те сво ја осе ћа ња пред из бо ре. Да ли у ва ма тре пе ри не ка вр ста за те че но сти, без об зи ра што до из бо ра има још не ко ли ко да на. Она ко ка ко сте за те че ни да нас, та ко ће те би ти зате че ни и дан пред из бо ре. По том сле ди им про ви за ци ја, у сми слу за ко га гла са ти. Стал но вам се вр зма по гла ви те за да не ма те за ко га гла са ти, све је већ ис про ба но и проба но. Ме ђу тим, од у ста ти не сме те, јер и та да да је те свој глас, ма њи ни. Ако иза ђе ма ње од пе де сет од сто упи са них гла са ча, та да у тој ску пи ни не ко мо жда да до би је ви ше од по ла и бу де ап со лут ни по бед ник или у ма те ма ти ци че тврти на упи са них гла са ча од не ла по бе ду над три че твр ти не оста лих и про гла си ли то ап со лут ном по бе дом. Кад се потро ше ове две ка те го ри је за те че ност и им про ви за ци ја - че ка нас и тре ћа тра ди ци о нал но. По сле из бо ра смо се увек раз о ча ра ва ли, и то по ста је тра ди ци ја. Ни је ли ве ћи на гла са ла за Ми ло ше ви ћа по чет ком де ве де се тих, а он да окре ну ла ле ђа. Ни је ли ве ћи на гла са ла за Кошту ни цу, па му у на ред ним из бо ри ма ни је до зво ли ла ни цен зус да про ђе. Не ко нас је из не на да по звао на из бо ре, а ми де ра ни не зна мо још увек ком се цар ству при во ле ти. У ме ни звечи ат мос фе ра из Му зе ја, а мо жда ће по сле из бо ра ве ћи ни за зве чи ти ат мос фе ра са гла сач ки их ме ста апри ла Ја сам при го во рио Ни ко ли Стој ши ћу, а ко ме ће те ви? ИН ТЕР ВЈУ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ Ми тро ви ца из над све га - Ми тро ви ца је ме ни би ла и оста ла на пр вом ме сту. Сва ку ствар ко ју сам ура дио, ура дио сам во де ћи ра чу на о то ме шта ће то до не ти Ми тро ви ци ка же за Срем ске но ви не гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић Б ор ба про тив не за по сле но сти пред ста вља да нас нај ва жни ју ствар у во ђе њу сва ке са мо у- пра ве у Ср би ји. И за то увек у пр ви план ис ти чем до во ђе ње ин ве сти то ра. Ми смо има ли три ве ли ка про јек та на под руч ју Срем ске Ми тро ви це. Два, Ми трос и бро до гра ди ли ште предста вља ју ожи вља ва ње ста рих ги га ната и сим бо ла гра да, док Ку пер Стандард са аспек та ка па ци те та за произ вод њу пред ста вља сва ка ко нај ве ћу ин ве сти ци ју у про те клих не ко ли ко де це ни ја оце нио је у ин тер вјуу за наш лист гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. - Та ко ђе, би ло је још ин вен сти тора ко ји су за нас и те ка ко зна чај ни. Тре ба спо ме ну ти Лу ва ту пред ко јом су да ни у ко ји ма ће ући у круг наших нај бо љих ин ве сти то ра. О овом ин ве сти то ру се још увек не зна много, али сам си гу ран да ће уско ро ова ком па ни ја би ти вр ло по зна та. Има мо и Ла мес ко ји има но ве по го не и новог, ја пан ског вла сни ка, та ко да пола ко сла же мо коц ки це ка да је реч о до во ђе њу ин ве сти то ра. Са да тре ба да на ше ка па ци те те усме ри мо та ко да ин ве сти то ри ма омо гу ћи мо да проши ре сво ју про из вод њу. Ви зна те да је у мо мен ту ка да је Ме лер, од но сно са да шњи Итон до шао, би ло при ча ка ко то не ће по тра ја ти ду же од три го ди не, а да нас је Итон нај ве ћи посло да вац у Ми тро ви ци и пла те ко је он да је у про из вод њи су при стој не. При че да Лу ва ти не по сто ји, при че о Ку пе ру као ло шем и сла бом посло дав цу, при че да смо тра жи ли да се у бро до гра ди ли шту спу сте пла те, не са мо да ни су исти ни те, не го ће и вре ме по ка за ти ко ли ко су гре шили сви они ко ји из но си ли та кве лажи. Је ди на исти на је да се успех не опра шта ре као је Не ди мо вић.- Тренут но у Срем ској Ми тро ви ци сто па не за по сле но сти из но си 19,2 од сто и циљ нам је да са да љим раз во јем субје ка та ко ји већ по сто је, до ђе мо на ни во око 15 по сто. За да ље спут ша ње сто пе не за по слен со ти, по треб но је раз ви ја ти ма ла пред у зе ћа и по ве ћа ти ин ве сти ци је у по љо при вре ди. Ми сли те ли да су у јав но сти при зна ти ови ре зулт ти? - Ја ту не мо гу би ти пот пу но објекти ван и ми слим да ни је до бро да се ја из ја шња вам о то ме. Нај бо љи суд, биће суд 24. апри ла. Ми слим да ће мо на све три ли сте ви де ти ко ли ко су грађа ни вред но ва ли оно што смо ура дили у Срем ској Ми тро ви ци, ко ли ко то по др жа ва ју и це не. Све се ви ди. Једи ни суд ко ји се о то ме шта смо уради ли мо же из ре ћи, би ће из ре чен на из бо ри ма и би ло би вр ло не за хвал но да ја ко мен та ри шем да ли је оно што смо ра ди ли нај бо ље или је мо гло бити и бо ље. Оно што сто ји, је сте да ће гра ђа ни до би ти при ли ку да гла са њем на све три ли сте оце не да ли смо добро ра ди ли за њих. Ко ји је, по Ва ма, зна чај исто време них из бо ра на свим ни во и ма? - Са аспек та ло ка ла на ма су ово ре дов ни из бо ри и не пред ста вља ју ни шта по себ но. Што се ти че по крајин ских из бо ра, они су та ко ђе ре довни, али пред ста вља ју и сво је вр сну вр сту ре фе рен ду ма на ко јем ће се уз пи та ње ле ги ти ми те та по кра јин ске Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић ад ми ни стра ци је ре ша ва ти и пи та ње ка ко и ку да да ље. Што се ти че Срем ске Ми тро ви це, ми слим да ће се по сле из бо ра наста ви ти са по ли ти ком ко ја је до са да во ђе на на по љу при вла че ња ин вести то ра и из град ње ин фра струк туре и оно што ће би ти ви ше ви дљи во је сте знат но ве ће ула га ње у по љопри вре ду. Про грам је у пот пу но сти спре мљен, има мо иде је, про јек те и ре ше ње за фи нан сиј ске кон струк ције. У по љо при вре ди мо ра те да ра дите ду го роч но и по треб не су го ди не да се ови про јек ти ре а ли зју. Да смо са тим ме ра ма иза шли у јав ност пре не ко ли ко ме се ци, мно ги би ре кли да то чи ни мо у пред из бор не свр хе, та ко да ће мо са про јек ти ма по љо при вре ди кре ну ти у ју ну ме се цу. Ко ји из бор ни ре зул тат оче кује те и за што из СНС сти жу на јаве да ће и по сле из бо ра пра ви ти ко а ли ци је? - Што се ти че из бор ног ре зул та та, сма трам да би сва ки ре зул тат ис под над по ло вич не ве ћи не у бро ју гла сова био по раз. И по ред то га, сма трам да СНС тре ба да тра жи ко а ли ци о не парт не ре и то из не ко ли ко раз ло га. Пре све га, то до при но си ста бил ности, по себ но на ло кал ном ни воу због огра ни че них ка па ци те та људ ских по тен ци ја ла. Да кле, тре ба ло би тражи ти што ви ше ко а ли ци о них парт нера и по сти ћи са гла сје о нај ве ћем броју те ма из јед ног про стог раз ло га што за до бре ре зул та те мо ра те има ти мир на по ли тич кој сце ни. И ми смо то пока за ли у по след њих де се так го ди на у Срем ској Ми тро ви ци ка да смо у једној мир ној по ли тич кој си ту а ци ји успе ли да ре а ли зу је мо ве ли ке про јекте. Не мо же те ви да ву че те озбиљ не и ве ли ке по те зе, ка да вам је не мирна по ли тич ка си ту а ци ја у Скуп шти ни гра да. На ја вљу ју се и кон крет на помоћ по љо при вре ди. - По себ ну па жњу по кло ни ће мо во ћар ству, по вр тар ству и озбиљ ним ме ра ма у ра тар ству на про сто ру уз ауто-пут, ка ко са аспек та за шти те од при од них ка та стро фа, та ко и ве ћим ула га њи ма. Кли ма се ме ња и мо ра мо и то укал ку ли са ти у на ше пла но ве за раз вој по љо при вре де. Ми не ма мо савре ме не ири га ци о не си сте ме и наш за да так је да их из гра ди мо и ис кори сти мо во ду ка ко би по мо гли на шу по љо при вре ду. На тај на чин ми се не би са мо бра ни ли од во де, не го би је и ко ри сти ли за на ше до бро. То вам је као при ча о Сир ми ју му, ко ји је де веде се тих био смет ња град њи, а он да је на пра вљен пре о крет па је он по стао ком па ра тив на пред ност и кре ну ло се са раз во јем. Та ко тре ба раз ми шља ти и у овој при че, сво је ми ну се мо ра мо пре тва ра ти у сво је плу се ве. Ми тро ви ца и њен раз вој се поми њу у ве ћи ни Ва ших из ја ва, не са мо ка да је реч о ло кал ним те ма ма. - Ми тро ви ца је ме ни би ла и оста ла на пр вом ме сту. Сва ку ствар ко ју сам ура дио, ура дио сам во де ћи ра чу на о то ме шта ће то до не ти Ми тро ви ци. По ли тич ки мир и иде ја да тре ба створи ти но ву вред ност је би ла основ ни по кре тач све га. Ја то са по но сом кажем. Ја сам ро ђен у овом гра ду, овде се ро дио мој отац, ов де жи ве мо ја де ца. Ја не на ме ра вам да идем из мог гра да, ни ти је ово ме ни ус пут на стани ца, ка ко не ки по не кад ми сле и кажу. Не, ме ни Ми тро ви ца ни је ус пут на ста ни ца. Ја же лим да жи вим и ра дим у Ми тро ви ци. Ко ја ће пр ва по ру ка или са вет би ти но вом гра до нач ле ни ку? - Са мог се бе не мо гу да са ве ту јем, (смех) а ко до ђе по сле ме не, има ће мо ју по др шку. Уоста лом и по сле побе де СНС, ко мо же га ран то ва ти да ћу би ти гра до на чел ник? Ко год да бу де гра до на чел ник, има ће мо ју пу ну подр шку, а ја ћу, и ако бу дем на не ком дру гом ме сту, по мо ћи Ми тро ви ци коли ко год мо гу. Ако бу дем по но во изабран за гра до на чел ни ка, да ћу све од се бе да ре а ли зу је мо ове про јек те у обла сти за шти те од при род них ка тастро фа и раз во ја по љо при вре де, јер сма трам да су то нај ва жни ји про јек ти ко ји су пред на ма. Што се ти че под вожња ка и ба зе на, ја то већ во дим као ре а ли зо ва не про јек те, јер су по сло ви уве ли ко у то ку и са мо је пи та ње време на ка да ће све би ти окон ча но. Време је да при ча мо о но вим про јек ти ма јер већ има мо про јек те за пе ри од до го ди не. На мер но не из ла зимо са да са њи ма у јав ност јер се на овим из бо ри ма све, ма ње или ви ше, зна. За то и не ма не ког при ти ска да се из ла зи у јав ност са но вим те ма ма. Ми ће мо гра ђа не оба ве сти ти о на шим пла но ви ма, али са кон крет ним ме рама упо зна ће мо их тек по сле из бо ра. Ж. Н.

3 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БИВ ШИ ГИ ГАНТ ОБ НО ВЉЕН И МО ДЕР НИ ЗО ВАН Но ви жи вот Ми тро са - Вла да Ср би је је пре по зна ла по тен ци јал Ми тро са, од но сно ком па ни је Гер лин гер хол динг и по мо гла им са 5,8 ми ли о на евра, не са мо за за по шља ва ње 300 рад ни ка у пр вој фа зи ра да, не го и за ве ли ки број по љо при вредни ка са ко ји ма ће та фа бри ка уско ро да пот пи ше уго во ре о от ку пу ме са ре као је при ли ком све ча ног отва ра ња Ми тро са пре ми јер Алек сан дар Ву чић П ре ми јер Ср би је Алек сандар Ву чић при су ствао је у не де љу све ча ном отва ра њу фа бри ке ме са Ми трос" у Сремској Ми тро ви ци, ко ја је, на кон што је по чет ком прошле го ди не про да та аустриј ској ком па ни ји Гер лин гер, у пот пу но сти об новље на и мо дер ни зо ва на. Врп цу на ула зу у по стро је ње пре се кли су, у при су ству пре мије ра, вла сник Гер лин ге ра Јохан Гер лин гер и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. Пре ми јер Ву чић за хва лио се свим рад ни ци ма Ми тро са ко ји су ве ро ва ли у опо ра вак не ка дашњег - не са мо ми тро вач ког и срем ског, не го и срп ског ги ган та у ме сној ин ду стри ји. - Ово је при ча о на шем уз диза њу и но вом успе ху срп ске привре де и срп ских до ма ћи на. Уз по моћ ова квих ин ве сти ци ја, на до бром смо пу ту и си гу ран сам да мо же мо још мно го то га да ура димо и на пра ви мо. Пре не го што је Гер лин гер ов де до шао Ми трос је ли чио на ру ше ви ну, а да нас је он у но вом ру ху, но вом сја ју и са огром ном шан сом да на пра ви вели ки успех у бу дућ но сти. По носан сам јер сам ви део да нас ка ко из гле да јед на мо дер на фа бри ка. Ми слим да је то не што што место Ср би је по бољ ша ва на ма пи по љо при вред но раз ви је них зема ља. Вој во ди на би, уз при ме ну са вре ме них тех но ло ги ја, мо гла да хра ни по ла Евро пе, али мо рамо пр во да на у чи мо и са вла да мо Oбилазак фабричког круга са вре ме не тех но ло ги је - ре као је пре ми јер Алек сан дар Ву чић и додао да је вла да Ср би је пре по знала по тен ци јал Ми тро са, од но сно ком па ни је Гер лин гер хол динг и по мо гла им са 5,8 ми ли о на евра, не са мо за за по шља ва ње 300 рад ни ка у пр вој фа зи ра да, не го и за око 700 по љо при вред ни ка са ко ји ма ће та фа бри ка уско ро да пот пи ше уго во ре о от ку пу ме са. Пре ми јер је ре као и да се на да да ће се ља ци у Сре му и чи та вој Ма чви пре по зна ти Ми трос као до брог куп ца и си гур ног парт нера са ко јим ће мо ћи да на пра ве за јед нич ки ве ли ки по сао за Срби ју и на ја вио да ће се про из води ове ми тро вач ке фа бри ке, ко ји су мно го ква ли тет ни ји од оних ко је нам ну де не ки дру ги про изво ђа чи из ино стран ства, у до маћим про дав ни ца ма на ћи већ среди ном ма ја. Јо хан Гер лин гер, вла сник ком па ни је Гер лин гер хол динг ре као је да му је гра до на челник Срем ске Ми тро ви це кљу чеве Ми тро са пре дао пре са мо 14 ме се ци, те да је од та да до да нас ова фа бри ка до би ла пот пу но нов из глед у од но су на онај у ка квом је за те че на. - Да нас смо пред по стро је њем ко је је пра ва прин це за, али за ко ју је би ло по треб но пу но принче ва да је про бу ди из сна, јер тек са по чет ком ра до ва схва тио сам ко ли ко је ду бо ко спа ва ла. То што је би ло мо гу ће да нас из гради ти Ми трос у та ко мо дер но и ефи ка сно пред у зе ће, мо же мо да Оби ла зак по стро је ња за хва ли мо ар хи тек та ма ко ји су пре ско ро шест де це ни ја по че ли да про јек ту ју и по ди жу ово преду зе ће у скла ду тех но ло ги јом. Изгра ди ли смо фа бри ку у ко јој ће мо на мир ни це за на ше куп це про изво ди ти по нај ви шим стан дар ди ма и хи ги јен ским зах те ви ма, уз приме ну нај мо дер ни јих тех но ло ги ја - од при је ма сви ња, пре ко кла ња, па до фи нал ног про из во да. Митрос ће би ти по у здан парт нер срп ској по љо при вре ди, ка ко по си гур но сти от ку па сви ња, та ко и по бла го вре ме ној ис пла ти. До је са да у Ми трос уло же но око 20 ми ли о на евра, а вла сни ци же ле да ова фа бри ка бу де про фи табил на, не да би пу ни ли сво је џепо ве, већ да би и да ље ин ве стира ли и раз ви ја ли по гон ре као је Јо хан Гер лин гер и по звао све фар ме ре ре ги о на да за јед но са Ми тро сом по но во из гра де Срем и Ма чву као упо ри ште сви њо гојства у Евро пи. Гер ли нер се по себ но за хва лио свим рад ни ци ма Ми тро са ко ји су, ка ко је ре као, под ве о ма тешким усло ви ма из ве ли ру ше ње ста рих обје ка та и ин ста ла ци ја и уче ство ва ли у из град њи но вих. Отва ра њу фа бри ке при су ствова ли су и Јо ха нес Ајг нер, ам баса дор Аустри је у Ср би ји и Ра мо Адро вић, ди рек тор Ми тро са. Ди рек тор Адро вић ре као је да ће фа бри ка у Срем ској Ми тро вици би ти нај ве ћа кла ни ца у окви ру ком па ни је Гер лин гер хол динг и ис та као је да је до са да оба вљено ви ше од хи ља ду раз го во ра са бу ду ћим рад ни ци ма, те да и даље сва ко днев но при сти же и по 20 при ја ва за по сао и до дао: - Ин же ње ри сто чар ства по сети ли су све фар ме ре, оба вље но је пре ко раз го во ра у до маћин стви ма, а ре зул та ти су ви ше не го обе ћа ва ју ћи. Има мо си рови ну на те ре ну и пр ви из ве штаји ко је смо до би ли по твр ђу ју да ни смо по гре ши ли што смо до шли у свињ ски Срем. На дам се да ће рад ни ци Ми тро са по но во би ти нај за до вољ ни ји рад ни ци у Сре му и Ма чви, а мо жда и у Ср би ји. Ам ба са дор Аустри је у Ср би ји Јо ха нес Ајг нер ка зао је да се ради о ве о ма ва жном за јед нич ком по ду хва ту ко ји ша ље сјај не пору ке. Јед на од њих је да је Срби ја до бро и по у зда но ме сто за ула га ња, а дру га је да Аустри ја оста је ви со ко ан га жо ва на на српском тр жи шту, као и да аустријско-срп ска по љо при вред на сарад ња функ ци о ни ше на нај вишем ни воу. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мо вић на гла сио је да је Ми трос је дан од сим бо ла ово га гра да. -Ова фа бри ка има бур ну прошлост, од то га да је ов де не ка да ра ди ло љу ди, до то га да су рад ни ци го ди не штрај ко вали гла ђу, ка да је Ми трос отишао у сте чај. Али, не бих са да о то ме, јер све то тре ба да гур не мо у про шлост и да оста ви мо иза себе. Не сум њи во је да ова ин ве стици ја од 23 ми ли о на евра, ко ли ко ће укуп но би ти уло же но у Митрос, до но си са со бом не ко бо ље вре ме. Са да тре ба да се окре не мо Пресецање врпце Пре ми јер Ву чић са рад ни ци ма у "Ми тро су" бу дућ но сти и но вим рад ни ци ма ко ји ће до ћи у на ред ним не де љама, а ко јих би у пр вој фа зи треба ло да бу де 300, а ка сни је још и ви ше. Да на шњи дан пред ста вља јед но но во по гла вље не са мо за ову кла ни цу, не го и за цео сремски и ма чван ски крај. За то се ја ја ко ра ду јем овом но вом Ми тросу, јер Ми трос ни је са мо 300 за по сле них, не го су Ми трос и сви они фар ме ри, сви они произ во ђа чи ко ји жи ве у Ла ћар ку, Мар тин ци ма, Ку зми ну, у це лом Сре му и Ма чви. Тре ба ју нам компа ни је ко је има ју ис ку ства и које ће да нам пре не су зна ња о но вим тех но ло ги ја ма ка ко би ми што ква ли тет ни је про да ли сво је про из во де, а не да бу де мо препу ште ни тр жи шту ко је нај че шће зна да бу де су ро во. За то ми слим да не ма бо ље ме та фо ре за но ви по че так не го што је Ми трос - ре као је гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мовић и за хва лио се сви ма они ма ко ји су на пор но ра ди ли за но ви Ми трос. Са ња Ми хај ло вић Фо то: Ми лан Ми ле у снић

4 4 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО СЕ ТА ПОТ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ ЗО РА НЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ За вр ши ће мо пут кроз Ла ћа рак за 100 да на Ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић са са рад ни ци ма у прат њи гра до на чел ни ка Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа об и шла гра ди ли ште ре ги о нал ног пу та у Ла ћар ку и пр ву Си гур ну ку ћу у Сре му Пот пред сед ни ца Вла де Ре публи ке Ср би је и ми ни старка гра ђе ви нар ства, са о бра ћаја и ин фра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић са ди рек то ром ЈП Пу те ви Ср би је Зо ра ном Дробњакoм и гра до на чел ником Срем ске Ми тро ви це Брани сла вом Не ди мо ви ћем оби шла гра ди ли ште пу та кроз Ла ћа рак и на ја ви ла да ће ова ду го оче ки ва на ин ве сти ци ја би ти пот пу но за вр ше на 19. јула и да ће у њу би ти уло же но ко 300 ми ли о на ди на ра. - За нас не ма ма лих и ве ликих ули ца, за нас је сва ка ули ца у сва ком ме сту био он ло кал ни, ре ги о нал ни или ауто пут ве о ма ва жан и та ко се по на ша мо као Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Овај пут у Ла ћар ку је вр ло зна ча јан због то га што се го ди на ма че ка ло на ње га - око 15 го ди на се че ка ло на пет ки ло ме та ра. Мно ге вла де су до ла зи ле, по ли ти ча ри отвара ли гра ди ли шта и на кон из бо ра углав ном та гра ди ли шта за твара ли, три пу та ко ли ко сам ја инфор ми са на. Ми смо би ли ов де пре не ко ли ко ме се ци и из раз го во ра са гра ђа ни ма схва ти ли смо ко лико је зна ча јан овај пут, кре ну ли смо у ње го ву ре кон струк ци ју. То је знак да, ка да не што обе ћа мо то и ура ди мо - ре кла је ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и инфра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић у Ла ћар ку. Кад обе ћа мо то и ура ди мо Ди рек тор ЈП Пу те ви Ср би је Зо ран Дроб њак је ка зао да су, за хва љу ју ћи Вла ди Ср би је и Ми ни стар ству гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, Пу те ви Ср би је из дво ји ли 320 ми ли о на ди на ра за ре кон струкци ју овог пу та. Ми ни стар ка Зо ра на Ми хај ло вић - Ово је озбиљ на ре конструк ци ја, из во ђа чи има ју ма ло про бле ма што ра де па ра лен лно са од ви ја њем са о бра ћа ја, али ми се на да мо се да ће се све завр ши ти до 19. ју ла. Гле да ће мо да, ако бу де мо мо гли, са о браћај бу де за тво рен ка да на ред до ђе за вр шни слој ас фал та да би он био мак си мал но ква литет но ура ђен ре као је Зо ран До роб њак и по ру чио да ће квали те тан пут мо ћи да се ко ри сти ми ни мум 30 го ди на. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мо вић је из ра зио за до вољ ство што се на кон 17 го ди на ин тен зивно ра ди на де о ни ци пу та кроз Ла ћа рак. - На дам се да ће у на ред них 100 да на све би ти за вр ше но. Сла жем се ап со лут но да је тешко да се ра ди под са о бра ћајем, то нај бо ље зна ју љу ди који ов де жи ве, али су то слат ке му ке. Ово је при мер за јед ничког де ло ва ња ЈП Пу те ви Срби је, Вла де Ре пу бли ке Ср би је Оби ла зак Ра до ва и ло кал не са мо у пра ве, где је сва ко из свог до ме на на шао сред ста ва да ово ре ши у корист гра ђа на Ла ћар ка, од носно у ко рист ста нов ника ко ји су ди рект но по ве за ни са овим пу тем. То до вољ но гово ри о огром ном еко ном ском зна ча ју ове са о бра ћај ни це ка зао је срем ско ми тро вач ки гра до на чел ник. Укуп на ду жи на са о бра ћај нице ко ја ће би ти ре кон стру и са на - од ула ска у Ла ћа рак до Споме ни ка ави он ско кри ло, из носи 4,72 ки ло ме та ра, а сред ства на ме ње на за то су из бу џе та Ре пу бли ке Ср би ја. Пр ва Си гур на ку ћа у Сре му На кон гра ди ли шта у Ла ћар ку пот пред сед ни ца Вла де Ср би је Зо ра на Ми хај ло вић по се ти ла је и пр ву Си гур ну ку ћу у Сре му, а сед му у Ср би ји чи ју из градњу је фи нан си рао Фонд Б92, уз по др шку ло кал не са мо у пра ве и јав них ин сти ту ци ја. Сим бо личном пре да јом кљу че ва Си гур на ку ћа је пре да та је Цен тру за со ци јал ни рад Са ва. По се бан ку ри о зи тет је и то што се овај до га ђај по кла па са 10 - го дишњи цом ба вље ња по ро дич ним на си љем Фон да Б 92, ко ји је тај про грам за шти те по чео да ре а- ли зу је го ди не. - Мно го зна чи и же на ма и де ци ко је тр пе на си ље да имају про стор у ко ји мо гу да до ђу. Ка рак те ри сти ка Срем ске Митро ви це и не ких дру гих градо ва је да има ју до бар рад тужи ла штва, по ли ци је, ло кал не са мо у пра ве и ми слим да то може да по мог не да ис ко ре ни мо и по ро дич но и парт нер ско на сиље. По да ци ни кад ни су сјај ни, ни су до бри у Ср би ји и у не ких др жа ва ма Евро пе, а они из УН ка жу да сва ка тре ћа же на трпи парт нер ско и по ри дич но на си ље, али на си ље рр пи и сва ко ше сто де те. Про тив тога мо ра мо да се за јед нич ки бори мо. Си гур на ку ћа је ко рак ка то ме, али та ко ђе ми у Вла ди и кроз Ко ор ди на ци о но те ло имао циљ да еко ном ски осна жи мо же не, јер еко ном ски осна же не же не мо гу да са мо стал но до носе од лу ке и про сто да на ста ве да ље свој жи вот - ре кла је мини стар ка Зо ра на Ми хај ло вић у Си гур ној ку ћи. По се та Си гур ној ку ћи На гра ди ли шту пу та Уру чи ва ње за хвал ни ца Мо дел еко ном ског осна жи вања же на, ко ји већ функ ци о нише у Си гур ној ку ћи у Сом бо ру, кроз про је кат Осна жи ва ње, би ће при ме њен и у Си гур ној ку ћи у Сре му. - Град Срем ска Ми тро ви ца је пре у зео на се бе оба ве зу да обез бе ди сред ства нор ма лан рад Си гур не ку ће. Укљу чићем не вла дин сек тор у про јекат осна жи ва ња ка ко би же не жр тве на си ља би ле еко ном ски што оса мо стал ни је - ре као је, уз оста ло, гра до на чел ник Брани слав Не ди мо вић ко ји је уручио за хвал ни це Фон ду Б 92, Ви шем ту жи ла штву, Ре пу бличком ту жи ла штву и дру ги ма ко ји су по мо гли у ре а ли за ци ји овим ак тив но сти ма. Но во са гра ђе на Си гур на ку ћа рас по ла же са 20 ме ста. Ње на из град ња и опре ма ње ко шта ли су 25 ми ли о на ди на ра, од че га је пет ми ли о на из бу џе та Сремске Ми тро ви це, а пре о ста лих 20 ми ли о на фи нан си ра ли су са две тре ћи не ту жи ла штво новцем од опо р ту ни те та, а тре ћину је обез бе ди ла По кра јин ска вла да. Текст: С.Ђа ко вић Сли ке: Сл.Ник шић

5 Среда, 20. април ИН ЂИ ЈА ПО ДЕ ЉЕ НО 83 ЛАП-ТОП РА ЧУ НА РА ВУ КОВ ЦИ МА Зна ње се ис пла ти Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Оп шти на Ин ђи ја је пре је да на ест го ди на по кре ну ла ак ци ју до де ле ра чу на ра нај бољим уче ни ци ма из оп шти не Ин ђи ја, под сло га ном Зна ње се ис пла ти. Ин ђиј ски вуков ци су нај пре до би ја ли пер со нал ни ра чу нар, а од до де љу ју се лап топ ра чуна ри. На овај на чин ло кал на са мо у пра ва на ста вља да мо ти ви ше нај бо ље уче ни ке и сту ден те Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ЛУМПЕРАЈКА Ала волем кад зора заплави, кад бећари лумпују на Сави. ИСПОВЕСТ Пита попа цуру са олтара, колико си љубила бећара? СТРАТЕГИЈА Састали се цигани на брегу, па диване - како да се хране. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Лап топ ра чу на ри за нај бо ље ђа ке Да се зна ње у оп шти ни Ин ђи ја ис плати, по ка за ли су чел ни љу ди ло кал не са мо у пра ве ко ји су про шле не де ље по дели ли 83 лап топ ра чу на ра но си о ци ма дипло ме Вук Ка ра џић, од но сно нај бо љим уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла. Оп шти на Ин ђи ја је пре је да на ест го ди на по кре ну ла ак ци ју до де ле ра чу на ра нај бољим уче ни ци ма из оп шти не Ин ђи ја, под сло га ном Зна ње се ис пла ти. Ин ђиј ски ву ков ци су нај пре до би ја ли пер со нал ни ра чу нар, а од до де љу ју се лап топ ра чу на ри. На овај на чин ло кал на са моу пра ва на ста вља да мо ти ви ше нај бо ље уче ни ке и сту ден те, ка ко би и у бу ду ћем шко ло ва њу би ли исто то ли ко до бри, јер је ула га ње у обра зо ва не мла де љу де сигу ран пут у успех по ру чио је Пе тар Фили по вић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја на кон до де ле ра чу на ра и ис та као: -Реч је о до број прак си ко ју на ша оп шти на ре а ли зу је ви ше од де сет годи на са ја сном иде јом да пре све га тим мла дим љу ди ма да мо под сти цај за даље шко ло ва ње. То је сте по ен та, да што бо ље уче, да бу ду бо љи ђа ци, по сти жу успе хе пре све га у шко ли, јер то им нико ни кад не мо же од у зе ти. На дам се да ће де ца би ти до бри ђа ци и убу ду ће, да ће до ћи на ред да до би ју и оп штин ске сти пен ди је. На кон то га, ка да за вр ше фа кул те те да ће се вра ти ти у на шу општи ну, ов де осни ва ти сво је по ро ди це и ра ди ти у на шој оп шти ни јер то је је дини на чин да на ста ви мо да се раз ви ја мо. Са мла дим и ква ли тет ним ка дро ви ма да иде мо на пред, а ови лап то по ви је су потвр да да се зна ње ис пла ти по ру чио је пред сед ник Фи ли по вић. Је дан од на гра ђе них уче ни ка Јо ван Бор ко вић, ко ји је по ха ђао основ ну шко лу Бра ћа Гру ло вић у Бе шки, ка же да ће му лап топ за да ље шко ло ва ње до бро до ћи. -Ве о ма сам за до во љан што оп шти на по др жа ва нас мла де, ко ји смо по сти гли до бре ре зул та те. Лап топ ће ми до бро до ћи али ми још ви ше зна чи овај гест оп шти не Ин ђи ја. И Та ма ра Ба кић, ко ја је за вр ши ла Гим на зи ју у Ин ђи ји је из ра зи ла за хвалност што ло кал на са мо у пра ва сти му лише и на гра ђу је до бре ђа ке. -И у основ ној сам би ла ву ко вац та ко да је ово дру ги пут да до би јам лап топ ра чу нар.труд се сва ка ко ис пла ти, лап топ ће ми за да ље шко ло ва ње на факул те ту до бро до ћи. Под се ћа мо, по ред ра чу на ра за ву ковце, бес плат ног пре во за за све основ це и сред њо школ це, оп шти на од го дине до де љу је и сти пен ди је сво јим нај бољим сту ден ти ма, а ове го ди не ће би ти до де ље но 100 сти пен ди ја у из но су од ди на ра на ме сеч ном ни воу. М. Ба ла ба но вић Милорад Шојић Би ло jе ка сно На из бо ри ма би ра ли смо углед не грађа не. Сад ниг де да их угле да мо! Све смо ба та ли ли. Од игле до ло комо ти ве! Ви ше во лим да ме пра те не во ље, него про бле ми. Не во ље су жен ског ро да! Тек кад ми је пу кло пред очи ма, схва тио сам где је му ка. Би ло је ка сно! Пљач ка дру штве не имо ви не до го ди ла се ра ни је, а от кри ве на мно го ка сни је КАРТ: Жарко Гаћеша Сен за ци ја је кад се не ки суд ски спор, ре ши бр зо! Све смо ре ха би ли то ва ли. На ре ду је Вук Бран ко вић! И кри ти ка нам се из ја ло ви ла. Не доно си ре зул та те! Код нас сви хо ће здра ву сре ди ну, а шта ће мо са ко ром?! Џа ба што сам ро ђен под срећ ном звездом. Сре ћа не ће да ми се на сме ши! Сва па мет нам је у ди ја спо ри. За то смо и рас па ме ће ни! Гле да ли би смо ми ду го роч но на пробле ме, али нам је и лет њи дан кра так! Бла го вла ди у сен ци. Ни кад јој ни је вру ћи на! До шло не ко гад но вре ме. Сад не ће да оде!

6 6 Среда, 20. април ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли из ла зи те на из бо ре? Ти на Ри стић, Ин ђи ја - Си гур но да ћу иза ћи на из бо ре, али још увек ни сам си гур на за кога ћу гла са ти. На рав но да се на дам бо љој си ту а ци ји у на шој оп шти ни и ве ру јем да ће та ко и би ти. Јо ва на Ан дрић, Ста ра Па зо ва - На из бо ре увек из ла зим јер сма трам да они ко ји су неза ин те ре со ва ни за по ли ти ку не тре ба да нам кро је жи во те њи хо вим не гласа њем. На мла ди ма свет оста је и они тре ба да по ка жу свој став и во љу на из бо ри ма. Ми ле на Жив ко вић, Ру ма - На из бо ре сигур но из ла зим. То је на ша дужност и оба веза. Ми слим да сви ко ји има ју то пра во, тре ба да на из бо ре иза ђу. Од лу ку за ко га ћу гласа ти сам већ до не ла, и ве рујем да ће нам по сле из бо ра ипак би ти бо ље. Али, то се ипак ни ка да не зна. На та ша Ши мек, Шид - Иза ћу на из боре јер из ла зим сва ки пут ка да се гла са, то је пра во и оба ве за сва ког од нас. Сва ко тре ба да гла са за ону стран ку чи је ци ље ве нај ви ше по др жа ва. Јо ван Ми лић, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам си гуран да ћу гласа ти по свим ли ста ма. Ово су ми пр ви из бо ри на ко ји ма не знам ка ко да се по на шам. Оно што је си гур но, то је да не ћу гла са ти за исте љу де сву да. Мир ја на Ива ниш, Ин ђи ја - Иза ћи ћу на из бо ре као и сва ки пут ка да су се одр жа вали. Не ми слим да ће се не што ве ли ко про ме ни ти, али као и сви гра ђа ни Ср би је оче ку јем бо љи так. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЛА ГА ЊА У СЕ О СКУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ За вр ша ва се ви ше на мен ски обје кат у Чал ми Ових да на на те ре ну Фудбал ског клу ба Сло га би ће за вр шен мултифункционaлни објекaт по вр ши не 800 квадра та и ко ји ће има ти ши року при ме ну за ме шта не Чал ме. Осим свла чи о ни ца клу ба, ов де ће се на ла зи ти и са ма по вр шине око 300 ква дра та у окви ру ко је ће би ти купaтило, кухињa и рaсхлaднa просторијa зa одлaгaње и чувaње хрaне. - Уско ро зaвршaвaмо једaн ве ли ки објекaт ко ји је још деве де стих годинa почелa дa грaди Меснa зaједницa Чaлмa. С об зи ром нa но ви Зaкон о јaвној сво ји ни ЈП Дирекцијa зa изгрaдњу Грaдa Сремскa Митровицa пре у зе ло је све објек те у сво ју нaдлежност, тако да смо од лу чи ли дa конaчно за вр ши мо овaј објекaт и дa све ње го ве де ло ве стaвимо у функ ци ју. Рaдови нa сaли обухвaтaју по ста вља ње по да од штaмпaног бетонa, спуштaње плaфонa од ригипсa, рaдове нa керaмици у дру гим просторијaмa, вентилaцију, као и по ста вља ње пот пуно но ве рaсвете и стру је. Вред ност рaдовa нa уре ђе њу сaле из но си око двa милионa динaрa - ре као је ди рек тор ЈП Дирекцијa зa изгрaдњу Грaдa Сремскa Митровицa Влaдимир Сaнaдер и до дао да је у пла ну да се са ла ко ја У ата ру се ла Бо сут пре неко ли ко да на за вр ше но је ко па ње ка на ла ду жи не 470 мета ра у по те су Ши ро ко по ље. Пре ма ре чи ма на чел ни ка Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске посло ве Вла ди ми ра Пет ко ви ћа, го ди не ура ђе но је око ме та ра ка нал ске мре же, а вред ност ра до ва је би ла око че ти ри ми ли о на ди на ра. -То ком про шле го ди не сани ра но је око пет ки ло ме та ра ка нал ске мре же, а вред ност ра до ва је би ла око три ми лио на ди на ра. Па ра лел но с тим Влад мир Са на дер, ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца се тре нут но ра ди из да је за потре бе ме шта на, ка ко би Фудбал ски клуб имао из вор прихо да. Премa речимa председникa Сaветa Ме сне зaједнице Чaлмa Борислaвa Бaбићa изгрaдњa и зaврш етaк овог објект a је веомa знaчaјно зa све мештaне Чaлме, нaрочито због чи ње ни це дa у око ли ни немa свечaних сaлa и до дао: - Сaвет Ме сне зaједнице ће изaћи у су срет свим За вр ше на ка нал ска мре жа у Бо су ту Но ви ка нал у КО Бо сут ра ди ли смо и на са на ци ји уставе као и на ре мон ту ма шин ске и елек трон ске опре ме на брани у Бо су ту. Укуп на вред ност ра до ва је би ла око 70 ми ли о- на ди на ра ре као је на чел ник Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек циј ске посло ве Вла ди мир Пет ко вић и додао да је за ме шта не си ту а ци ја са да мно го бо ља, с об зи ром да по сто ји ве ћа об ра ди ва по вр шина јер не ма по то па усе ва услед ве ли ких па да ви на, ни ти ште те ко ју су те па да ви не про у зро кова ле на усе ви ма. С. М. - М. М. Ме шта ни За са ви це 1 до би ли су но ву ас фал ти ра ну тра су пу та од око 900 ме та ра у Вој вођан ској ули ци. Ра до ви су из веде ни у окви ру про гра ма лет њег одржaвaња сaобрaћaјницa зa ко ји је ло кал на ад ми ни стра ција из бу џе та из дво ји ла укуп но 22,5 милионa динaрa. Вред ност пу та у овом ма чван ском се лу је око че ти ри ми ли о на ди на ра. Нaчелник грaдске упaве зa урбaнизaм, комунaлне и инспек циј ске по сло ве Влaдимир Пет ко вић под се ћа ка ко се овим ра до ви ма ре а ли зу је усвоје ни про грам, али и на ста вља улaгaње у се о ску инфрaструктуру. Ра до ви ма у Војвођaнској ули ци у Зaсaвици 1 ис пра вља се не ло гич ност из прет ход ног пе ри о да ка да је овај пут асфал ти ран са мо у сре ди ни трасе. Овим се ула га ња у истом се лу не за вр ша ва ју, јер је наја вље на из град ња пaркинга код згра де ме сне за јед ни це и шко ле ко ји ће ко шта ти око 4,5 милионa динaрa. Ра до ви у са ли у Чал ми млaдожењaмa из Чaлме ко ји бу ду хте ли дa се венчaју та ко што ће мо им бес плат но уступи ти са лу, ка ко би их под стакли да се што ви ше же не. С. М. - М. М. Још 900 ме та ра ас фалт ног пу та у За са ви ци Је дан Ра до ви у За са ви ци 1 Пред сед ник Сaветa месне зaједнице Зaсaвицa 1 Милaн Ивaнковић сма тра да су меш тaни веомa зaдовољни што имaју но ву тра су уређе не сaобрaћaјнице, којa ће им у знaтној ме ри олaкш aти свaкодневне обaвезе. - Асфaлтирaње ове ули це знaчи нам мно го због мла дих ко ји оста ју у се лу и због свих меш тaна. То по ка зу је став локал не за јед ни це пре ма на ма ко ји жи ви мо ов де. То зна чи да они ми сле на нас и овим ге стом нам то по ка зу ју ка же Иванко вић. На кон ра до ва у За са ви ци 1 про грам одр жа ва ња са о браћај ни ца се ре а ли зу је у дру гим се ли ма. Ма ши не и пу та ри се се ле у Јaрaк где ра де јед ну сао бра ћај ни цу, по том сле ди сличан по сао у Ша ши ни ци ма, а у Ку зми ну ће би ти уре ђен пут у Сав ској ули ци, по твр дио нам је на чел ник Вла ди мир Пет ко вић. С.Ђ. - Сл.Н.

7 Среда, 20. април РУ МА АС ФАЛ ТИ РА НА УЛИ ЦА У ДО БРИН ЦИ МА Сти гао ас фалт че кан де це ни ја ма Из уго во ра ко ји је не давно пот пи сан, а у ко ме је за ре дов но одр жа ва ње пу те ва и ули ца из дво је но 35 ми ли о на ди на ра, ас фалт до би ја и део ули це Ма ре Гми зић у До бринци ма. Иако у овој ули ци не ма мно го ста нов ни ка, све га шест ку ћа, бла то и пра ши на пра ти ли су ње не ста нов ни ке де це ни јама. Ду жи на ули це је 600 мета ра, а вред ност ра до ва је око ди на ра без пдв-а. У Сла ђан Ман чић Са ли Хо те ла Евро па у Шима нов ци ма ће у пе так, 22. апри ла од 11 до 13 ча со ва, бити одр жан Са јам за по шља ва ња у ор га ни за ци ји Оп шти не Пећин ци и Фи ли ја ле На ци о налне слу жбе за за по шља ва ње из Срем ске Ми тро ви це. РУ МА ПРО ЛЕЋ НО УМИ ВА ЊЕ БА ЗЕ НА До са да је уче шће на ја ви ло 20-ак ком па ни ја, углав ном са пе ћи нач ке те ри то ри је, ко је већ има ју или ће има ти по тре бу да ан га жу ју око 400 но вих рад ника раз ли чи тих про фи ла и квали фи ка ци ја. Ме ђу по сло дав цима ко ји ће се пред ста ви ти на Ра до ве је об и шао и пред сед ник Оп шти не Ру ма, Сла ђан Манчић, ко ји је у раз го во ру са мешта ни ма ре као да је оно што је и обе ћа но, сти гло до сво је реа ли за ци је. - Услед по тро шње сред ста ва из прет ход ног уго во ра, че ка ли смо да се спро ве де про це ду ра, тј. на бав ка за ову го ди ну, и држи мо се на шег обе ћа ња да тог ме шта ни ма До бри на ца, да ће и ова ули ца до би ти ас фалт. И ови љу ди, и њи хо ва де ца за слу жују ас фалт ни пут, без об зи ра на ма ли број до ма ћин ста ва. Наста вља мо оно што смо ра ди ли то ком го ди не, а то је да тај број ули ца ко је су на кнад но из гра ђе не, или про ду же не, буду ас фал ти ра не. Пред сед ник Ман чић, не искљу чу је мо гућ ност ре ба лан са бу џе та ка да се ис цр пе сред ства пред ви ђе на за пут ну ин фраструк ту ру, као што је то би ло и про шле го ди не ка да је опре деље но но вих 20 ми ли о на за ове ра до ве. Уко ли ко бу де би ло потре бе то ће се по но во учи ни ти, ка ко би се не сме та но до краја го ди не, ре а ли зо ва ли сви по треб ни ра до ви на пут ној мре жи. Пред сед ник Са ве та месне за јед ни це До брин ци, Ђорђе То мић, на во ди да је ово насе ље ста ро ко ли ко и са мо се ло, и да се ко нач но до че ка ло да и оно бу де ас фал ти ра но. - Ов де жи ве и ста ро се де о ци, и они ко ји су се ту до се ли ли. Без об зи ра што их има ма ло, си гур но је да је и њи ма ас фалт у 21. ве ку по тре бан. Ту има људи ко ји по се ду ју сво је ба ште, и са да ће им нај зад без бла та, при лаз би ти лак ши и чи сти ји, а са о бра ћај ће би ти без бед ни ји. Ово је до бар знак и по твр да, да ло кал на са мо у пра ва ми сли, и бри не о сво јим гра ђа ни ма, ре као је То мић. M. H. От по че ле при пре ме за лет њу ку па ли шну се зо ну ПЕ ЋИН ЦИ СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА До бри ца Ма ку ље вић Шан са за не за по сле не Ко нач но афал ти ра на ули ца Од лу ком о мак си мал ном бро ју за по сле них на неод ре ђе но вре ме у Оп шти ни Ру ма, ка да је реч о Уста но ви Спорт ски цен тар Ру ма, број из вр ши о ца се по ве ћао са 20 на 26 ли ца. Раз лог за то је ста вља ње у упо тре бу ба зе на у Бор ков цу, а сав по сао око одр жа ва ња и упра вља ња базе ном, би ће под ин ге рен цијом ове уста но ве. Фор ми ра се но ва рад на је ди ни ца тех ничке слу жбе, и то од рад ни ка ко ји су већ би ли ан га жо ва ни на по сло ви ма обез бе ђе ња и одр жа ва ња ба зен ске тех ни ке, али и са мог објек та. Ди рек тор Спорт ског цен тра, До бри ца Ма ку ље вић ка же, да ће током се зо не, си гур но мо ра ти да се ан га жу је још је дан број рад ни ка. Ли ца ко ја ће ра ди ти то ком ле та, би ће ан га жо ва на пре ко Аген ци је, и не мо гу би ти примље на у стал ни рад ни од нос. Мо ра мо обез бе ди ти до во љан број струч них љу ди на по слови ма спа си лач ке слу жбе, службе обез бе ђе ња. При пре ме за се зо ну су ових да на по че ле, и оне нај пре под ра зу ме ва ју по сао на про лећ ном уре ђењу ба зе на. Во да ће се са да ис пу сти ти ка ко би ба зен могао те мељ но да се очи сти, а ура ди ће се још не ки ма ли захва ти на објек ту, и са на ше стра не, и од стра не из во ђа ча ра до ва. Уско ро ће мо до ку пити и по тре бан број не до ста јећих ле жаљ ки и сун цо бра на, и пот пу но спрем ни, на основу свих ис ку ста ва од про шле го ди не, до че ка ти ку па ли шну се зо ну. Ма ли број ба зе на може да се по хва ли свре ме ном тех но ло ги јом ка кву по се ду је ба зен у Ру ми. Од фил те ра па до елек тор ни ке ко ја ре гу ли ше про чи шћа ва ње и кон тро лу воде, мо гућ но сти да се у сва ком тре нут ку зна тем пе ра ту ра воде, ње на пх вред ност, и концен тра ци ја хло ра. И про шлог ле та ка да је на ба зе ну зна ло да бу де и пре ко ку пача, во да је би ла из у зет но чиста, а на хи ги је ну ба зе на ни је при сти гла ни јед на при ту жба гра ђа на. Ди рек тор Ма ку ље вић, наја вљу је да ће овог ле та ба зен би ти отво рен ме ђу на род ном пли вач ком ма ни фе ста ци јом, јер ће се иза ћи у су срет по нуди Пли вач ког клу ба из Сремске Ми тро ви це, по што рум ски ба зен ис пу ња ва све олим пијске стан дар де. На и ме олимпиј ски ба зен у Ру ми је ди мензи ја 50 пу та 25 ме та ра, чи ја је по чет на ду би на 2,20 ме тара, на сре ди ни је ду би на 2,5 ме та ра, док је део пред ви ђен за ско ко ве у во ду, ду би не 4,80 ме та ра. Де чи ји ба зен је ду га чак око 18 ме та ра, а ње го ва ду би на је 80 цен ти ме та ра. M. H. пе ћи нач ком Сај му за по шљава ња су Бош, Си ка, Агро са ва, Мил шпед, Ко фи кеб, По ли но, Ин ду стри ја ме са Ђур ђе вић, Суно ко и дру ги. Сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни ко ји не ма ју соп стве ни пре воз до Сај ма мо гу се при ја ви ти локал ној са мо у пра ви ра ди ор гани за ци је груп ног пре во за, најка сни је до сре де 20. апри ла на бро је ве те ле фо на 022/ и 022/ или пу тем електрон ске по ште pr@pecinci.org С. Н. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли из ла зи те на из бо ре? Дра ган Пе тро вић, Срем ска Ми тро ви ца -Да, из ла зим. Сма трам да је то не са мо пра во не го и оба веза љу ди ко ји у јед ној др жа ви жи ве да, ка да вас та др жа ва пи та шта о њој ми сли те, одго во ри те. Они ко ји не гла са ју не ма ју ни пра во да се бу не или би ло шта дру го ко мен тари шу. Је ле на Јов ко вић, Шид -Иза ћу на избо ре 24. априла јер из ла зим увек, то је основ но пра во сва ког од нас да гла са мо за нај бо љи из бор јер за то се и ор га ни зу ју из бо ри да се ви ди да ли мо же би ти бо ље. Ста ни мир Де лић, Ру ма -Оба ве зно из лазим на из бо ре. Тре ба иза ћи, па са да, ка ко буде. Опре де лио сам се за СНС и на дам се да ће до би ти бар 50 по сто гла со ва. Оче ку јем да Алек сан дар Ву чић, на ста ви за по че ти по сао ко ји, по ме ни, до бро ра ди. Бран ка Ба раћ, Ин ђи ја -Чи ње ни ца је да се сви на да ју бо љој си ту а ци ји на кон из бо ра. На рав но да ћу иза ћи на гла сање, то је на ше гра ђан ско право, а шта ће се де си ти по сле 24. апри ла то ве ру јем да ни ко још увек не зна. Ве сна Ба ко вић, Ру ма -Сва ки пут ка да су из бо ри, испу ња вам сво ју устав ну оба везу, и иза ћи ћу и овај пут на из бо ре. До не ла сам сво ју чврсту од лу ку, и знам за ко га ћу гла са ти. Сто јим на свом стано ви шту, и од лу ку ни ка да не ме њам. На дам се да би у це лој др жа ви тре ба ло да нам бу де бо ље. Игор Ри со вић, Срем ска Ми тро ви ца -Овај пут ћу пре ско чи ти избо ре. Тач ни је, ни сам из ла зио ни на про шле. Не ви дим не ку раз ли ку ме ђу по ну дом која ми се при то ме не до па да пре те ра но.

8 8 Среда, 20. април ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли из ла зи те на из бо ре? Дра ган Ви та со вић, Ин ђи ја - Ми слим да пред из бо ре увек сви све обе ћа ва ју, а да се на кон то га ма ло ства ри ре а ли зу је. Ва жно је и зна чај но иза ћи на гла сање, јер ако то не ура ди мо ни ко нам не ће би ти крив због ло ше по ли ти ке, не го ми са ми ко ји смо би ра ли. Ми лан Кор дић, Шид - Из ла зим на из бо ре увек па та ко и сад јер же лим да дам глас оним људи ма ко је сма трам за нај бо ље за на шу зе мљу и на шу ло кал ну за јед ни цу, сви ко ји има ју право гла са тре ба то пра во и да ис ко ри сте. Јо ви ца Ба рац, Ру ма - Ре дов но из лазим на из бо ре, увек. Сма трам да је то по требно због раз во ја дру штва. Оба ве зно и стал но гла сам за СПС, и ми шље ња сам да ће на овим из бо ри ма стран ка оства ри ти до бар резул тат. Имам ути сак да ће уопште стран ке ле ви це, оства ри ти зна ча јан успех. Дра ги ца Ду кић, Срем ска Ми тро ви ца - Из ла зим обаве зно и пре пору чу јем сви ма да по др же оне ко је во ле и ми сле да ра де до бро, од носно да они ма про тив ко јих су то ста ве до зна ња. Ако то не ра ди мо, он да ни шта дру го нема сми сла, а по себ но крит ка у пра зно. Ми ла дин ка Ву ја нић, Ру ма - На све из бо ре увек из ла зим, и ко ри стим сво је пра во да гла сам. По ку ша вам да сво јим гла сом ути чем на друштве не про ме не. Ни је ми би ло те шко да до не сем од лу ку, јер гла сам за исту стран ку као и на прет ход ним из бо ри ма. Не оче ку јем чу да на кон из бо ра, са мо да нам не бу де го ре. Ми ља на Ари шић, Сот - Сва ки пут ка да је гла са ње изла зим на из бо ре па та ко ће би ти и сад, то је право и ду жност сва ког од нас да би ра мо онај из бор за ко ји сматра мо да је нај бо љи и сва ко то пра во тре ба да ис ко ри сти да се по сле не би ка ја ли за пропу ште ним при ли ка ма. РУ МА ПО ЛО ЖЕН КА МЕН ТЕ МЕ ЉАЦ ЗА НЕ ПАЛ СКУ ФА БРИ КУ Ну дле за Евро пу и Ру си ју У рад ној зо ни Рум ска петља, у по не де љак је свеча но по ло жен ка мен те ме љац за из град њу пр ве фа бри ке у Евро пи, не пал ске ком па није Си но вејшн Груп. Ма тична ком па ни ја је раз вр ста на у кон гло ме рат са ви ше од за по сле них ши ром све та, са годи шњим обр том ка пи та ла од 1,5 ми ли јар ди до ла ра. Но си лац ове ин ве сти ци је је Ин ко нект из Но ве Па зо ве. Вред ност пројек та пре ма би знис пла ну је 8,5 ми ло на евра, а фа бри ка која ће се ба ви ти про из вод њом ин стант ну дли, на ла зи ће се на пов ши ни од ква драт них ме та ра. У пр вој фа зи за по слиће се 166 рад ни ка, да би за вршет ком пр ве фа зе број рад ни ка из но сио 406 за по сле них. Плани ра се та ко ђе из гра да ња још три фа бри ке не пал ске ком пани је у Ру ми, ко је би упо сли ле око љу ди. Про из во ди из ове фа бри ке пла си ра ће се на тр жи ште Евро пе и Ру си је, а око 30 од сто ће би ти пла си ра но на тр жи ште зе ма ља ре ги о на. Присут ни ма се нај пре обра тио испред ин ве сти то ра Си но вејш Гру пе, Зо ран Дра же та, дирек тор за Ср би ју Ин ко нек та, ко ји је по себ но апо стро фи рао уме шност пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Алек сан дра Ву чи ћа, ко ји на ла зи про стор У да ова кве и дру ге ин ве сти ције, при ву че упра во у на шу земљу, и до дао да овај кон гло мерат има на ме ру да гра ди и свој ЦГ ин ду стриј ски парк у Ру ми. Уз ре чи ве ли ке за хвал но сти на при је му на ко ји је на и шао у Ср би ји, од чел ни ка ло кал не са мо у пра ве па до нај ви ших инстан ци, за по чео је свој го вор Нир ва на Ча у дри, из вр шни ди рек тор и син пред сед ни ка ком па ни је, Би нод Ча у дрија, Не пал ца ко ји се на ла зи на По ла га ње ка ме на те мељ ца по не де љак, 18. апри ла, у Срем ској Ми тро ви ци, одржа но је про тест но оку пља ње по љо при вред ни ка ко ји је ор гани зо ва ла Уни ја по љо при вредних про из во ђа ча овог гра да у на ме ри да до при не се про ме ни ста ња у по љо при вре ди. Ка ко нам је ре као Зла тан Ђу рић, пред сед ник ове уни је, циљ ску па је да се упо зо ре над лежне на ка та стро фал но у по љопри вре ди. Пред сед ник Уни је по љопри вред них про из во ђа ча казао је да се тра жи хит на привре ме на за бра на уво за жи ве сто ке, ме са, пре ра ђе ви на, мле ка, млеч них пре ра ђе вина, биљ них ма сти, во ћа и повр ћа, по ву че пред лог пре пору ке ло кал ним са мо у пра ва ма да узур па то ри ма др жав ног по љо при вред ног зе мљи шта омо гу ће ње го во из да ва ње на осно ву ван суд ског по рав нања и да их по за ко ну ка зне, да Вла да ка же ко ји за кон о по љо при вред ном зе мљи шту при ме њу је, да се сме не сви на чел ни ци упра ве за ве те рину ко ји су ку мо ва ли не контро ли са ном уво зу и до ве ли сто чар ство у ко лапс. На овом ску пу го во ри ли проф. др Ми ла дин Ше вар лић и по љо при вред ник Ми лен ко Вуч ко вић из Мар ти на ца. С. Ђ Сл.Н. Форб со вој ли сти ми ли јар де ра. - Гру па ци ја ЦГ на го бал ном ни воу, про из во ди го ди шње 2,2 ми ли јар де па ко ва ња ну дли широм све та. Исто ри ја на ше компа ни је ста ра је 140 го ди на, када смо по че ли као ма ла по родич на фа бри ка. Ово је ва жан дан за нас, и дра го ми је што смо се од лу чи ли баш за Ср бију. Ру ма се по ка за ла као сјај на оп шти на у свим сег мен ти ма, и оче ку јем успех у на шем по слова њу. Уз ре чи за хвал но сти што је не пал ска ком па ни ја од лу чи ла да свој ка пи тал уло жи у Општи ни Ру ма, пред сед ник општи не Сла ђан Ман чић је, поред оста лог ре као. - Уз по моћ Вла де Ре пу блике Ср би је, и ми на ло ка лу смо ра ди ли бр зо, и ефи ка сно да би се овај про је кат ре а ли зо вао. По ред фа бри ка ко је смо у рекорд ном ро ку отво ри ли, ево гра ди мо још јед ну, и са та квом по ли ти ком отва ра ња но вих пого на, и за по шља ва ња љу ди, на ста ви ће мо и да ље, јер не ма ве ће сре ће не го ка да не ко доби је при ли ку да ра ди, и од свог по сла из др жа ва сво ју по ро дицу. На све ча но сти је го во рио и под пред сед ник СНС Игор Миро вић, ко ји је на гла сио да је и СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОКУ ПЉА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА До ма ћи ни и ви со ки го сти ово при мер пра вог пу та ко јим се Ср би ја са да кре ће, во ђе на до бром еко ном ском по ли ти ком, ко ја и омо гу ћа ва да у на шу земљу до ђу ова ко зна чај ни ин вести то ри. При сут ни ма се обрати ла и пред сед ни ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је Ма ја Гој ко вић. - Из град ња ове фа бри ке, омо гу ћи ће да још ви ше љу ди у Ру ми, на ђе свој по сао, и упу ћујем све че стит ке пред сед ни ку оп шти не Ру ма, и ње го вом ти му на по слу ко ји оба вља ју. Не ма леп шег чи на за по ли ти ча ра него да по ло жи ка мен те ме љац за но ву фа бри ку. Мно го су за ва жни ја де ла, од ре чи по ли тича ра. Ср би ја у пра вом сми слу, по ста је да нас у еко но ми ји знача јан фак тор на чи та вом Балка ну. Упра во раз вој еко но ми је, је и ак це нат Вла де на чи јем је че лу пре ми јер, Алек сан дар Вучић. Две го ди не на пор ног ра да и Вла де, и Пар ла мен та, да ју са да сво је ре зул та те, ре кла је Ма ја Гој ко вић. На кон то га је сим бо лич ним по ла га њем ка ме на те мељ ца, и зва нич но озна чен по че так изград ње фа бри ке, ко ја би треба ло да бу де за вр ше на до краја но вем бра ове го ди не. М. Нин ко вић За про ме ну ста ња у агра ру Скуп

9 Среда, 20. април ЈКП ВО ДО ВОД На ба ви ли но ву ци стер ну Ци стер на од нер ђа ју ћег че ли ка је ка па ци те та шест куб них ме та ра пи ја ће во де РЕПЕРТОАР Би бли о те ка До 22. апри ла из ло жба о Ду шку Ра до ви ћу Га ле ри ја До 5. ма ја из ло жба фо тогра фи ја са ко ло ни је За сави ца Му зеј Сре ма У то ку из ло жба сли ка Ла сла Ко ла ра СА ЛАШ НО ЋАЈ СКИ Ре но ви ра на по шта У Са ла шу Но ћај ском је по чела да ра ди по ште у ре нови ра ној про сто ри ји не ка да шње зе мљо рад нич ке за дру ге ко ја је за те по тре бе ком плет но уре ђена. Згра да у ко јој је ова слу жба ра ни је ра ди ла ће би ти сру ше на и на то ме ме сту пла ни ра но је да се уре ди цен тар се ла - уре ди не коли ко пар кин га и фон та на. Део по сла око уре ђе ња цен тра Са ла ша Но ћај ског је оба вљен, јер је озе ле њен и по ста вље не су клу пе. Сред ства ове ин ве сти ци је су обез бе ђе на углав ном из градског бу џе та. ЗОН СКА МУ ЗИЧ КА СТВА РА ЛА ШТВА Пла сман се дам ан сам ба ла а Зон ску смо тру му зич ког Нства ра ла штва ко ја ће се одржа ти 7. ма ја у Срем ској Ми тро вици, по оце ни се лек тор ке Да ја не Ко стић, ко ре о гра фа, пла си ра ли су се: Цен тар за кул ту ру Сирми ју март Фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић и КУД Из вор Вра њаш из Ман ђе ло са у ка те гори ји мла ђи уз раст. У ста ри јем уз ра сту уче сни ци Зон ске смо тре ће би ти КУД Извор Вра њаш из Ман ђе ло са, Центар за кул ту ру Сир ми ју март Фол клор ни ан самбл Бран ко Ради че вић са умет нич ким ру ко води о цем Је ле ном Ра до вић, КУД До си теј Об ра до вић из Гр гу ревци и Цен тар за кул ту ру Сир ми јумарт Фо клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић са умет нич ким ру ково ди о цем Дра га ном Ба но вац. У ка те го ри ји из вор но ства рала тво, на ви ши ранг так ми че ња пла си ра ло се ДНУК Ко ло меј ка ко је ће пред ста вља ти наш град на Зон ској смо три у Пе ћин ци ма. Оп штин ску смо тру му зич ког ствара ла штва је успе шно ор га ни зо вала Уста но ва за не го ва ње кул ту ре Срем у Срем ској Ми тро ви ци. СИР МИ ЈУМ ДЕНС Успех у Са ра је ву ла но ви Пле сног клу ба Ч"Сирмиjум денс" су про шлог ви кен да успе шно пред ста вљали свој град на Ин тер на ци о налном так ми че њу пле са у Са ра је ву, одр жа ном у Спорт ском цен тру,,или џа". У кон ку рен ци ји око пле са ча из ви ше од де сет зе ма ља учесни ци из Срем ске Ми тро ви це су осво ји ли зна ча јан успех. На тали ја То јић, Не ве на Мак си мовић, Са ра По ња рац, Еле о но ра Јо кић Рун тић, На та ша Ке вић, Ми на Спа со је вић осво ји ле су пр во ме сто у сво јој так ми чар ској гру пи. Сан дра Про кић је би ла тре ћа, а Ка та ри на Чо лић и Милош Бан дић би ли су осми у својој ка те го ри ји. Срем ско ми тро вач ко ЈКП Во до вод на ба ви ло је но ву ци стер ну за пи ја ћу воду од нер ђа ју ћег че ли ка, ко ја ће би ти на рас по ла га њу Митров ча ни ма у то ку евен ту алних не ста ши ца во де у лет њем пе ри о ду, а на ме ње на је и за во до снаб де ва ње у на се ље ним Пред школ ска уста но ва Пчели ца је и ове го ди не орга ни зо ва ла ма ни фе ста ци ју под на зи вом У су срет про ле ћу. Ма ни фе ста ци ју су отво ри ла де ца из објек та Бу ба ма ра са сво јом Бу ба ма ри ном ша ре ницом ко ју је из ве ли у По зо ришту До бри ца Ми лу ти но вић, а на кон то га на сту пи ли су мали ша ни из објек та Леп ти рић. На ред не ве че ри би ле су по свеће не деч јим про гра ми ма припре мље ним у пред школ ским об је ка ти ма Чу пе рак, Ла не, Ма сла чак, Ма ја, док ће се де ца из Зве зди це пред ста вити јав но сти 20. апри ла. На По кра јин ском так ми чењу из пр ве по мо ћи, ко је ће се одр жа ти кра јем ма ја у Су бо ти ци, Срем ску Ми тро ви цу ће пред ста вља ти еки пе из ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки и Цр ве ног кр ста Срем ске Митро ви це. Ове две еки пе су по ре зул та ти ма ко ми си је по ка зале нај ви ше успе ха на Град ском так ми че њу у пру жа њу пр ве помо ћи одр жа ном 13. апри ла. ме сти ма у слу ча ју по тре ба. Са вре ме но во зи ло Во до вод је на ба вље но из соп стве них сред ста ва и ње го ва вред ност је око 10 ми ли о на ди на ра. - Ци стер на ће до бро до ћи у слу ча је ви ма пре ки да снавде ва ња во дом због ква ра или у то ку лет њих ме се ци где су ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА ПЧЕ ЛИ ЦА Де ца у су срет про ле ћу ПР ВА ПО МОЋ Уче сни ци по кра јин ског так ми че ња При мо пре да ја ци стер не нам ло кал ни си сте ми ка па ците ти из во ри шта у се ли ма мањи од по тре бе - ре као је Саша Бу га џи ја, ди рек тор ЈКП Во до вод. На бав ка во зи ла је део ового ди шњег пла на и про гра ма ра да и зна чај на је ин ве сти ција за ЈКП Во до вод. Де ца у по зо ри шту Такмичење По зо ри ште 21.април у 20 са ти, предста ва Ожа ло шће на по роди ца 23. април у 12 са ти, Пепе љу га у Зе мљи чу де са пред ста ва за де цу, а у 21 сат Као у сну лет ње но ћи 27.април, у 20 сат, предста ва Ну ши ћев оп ти ма лан број 28. април, у 21 сат, Подуш је, ве чер ња пред ста ва МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК:.Бе рић Ми ро слав и Кам па но вић Сне жа на. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Бо шњак Иван и Ми ли ца Срем ска Ми тро ви ца, Ри ба рић Брани слав и Ми ли ца Ши шато вац, Ђор ђе вић Ни ко ла и Ксе ни ја Но ћај, Бан ду ли ја Ог њен и Ми ли ца Ин ђи ја, Здје лар Ра до ван и Мир ја на - Пу тин ци. ДО БИ ЛИ СИ НА: Гво јић Ду шан и Ива на, Нађ Евалд и Ма ја, Бо жић Ср ђан и Мили ца Срем ска Ми тро ви ца, Цве тин ча нин Ми лен ко и Јеле на Ку змин, Ста но је вић Раст ко и Алек сан дра Чалма, Ко му вес Да ли бор и Те о- до ра Шид, Бо дор Да вор и Зо ри ца, Ла ло ше вић Вла димир и Ми ле на Ру ма, Ждињак Ми тар и Та тја на Ваши ца, Да кић Ми лан и Ма ја Ви то јев ци, За го рац Јо ви ца и Дра га на, Ко ва че вић Слобо дан и Ти ја на Ин ђи ја, Гво зде но вић Не бој ша и Маја Во гањ, Ву кић Зо ран и Су за на Ер де вик. УМР ЛИ: Ра до са вље вић Сава рођ.1950, Ив ко вић Живан рођ.1938, Не дић Ђу рађ рођ.1934, Јо ви чић Сла ви ца рођ.1948, Клав жар Сла вица рођ.1955, Мол нар Ја нош рођ.1952, Ма ђар Фра њо рођ.1937, Ви да ко вић Ивица рођ.1953, Об ра до вић Сте ван рођ.1948, Ге рик Ан дри ја рођ.1939, Ад на ђевић Ани ца рођ.1953, Гмизић Са ва рођ.1923 Бо жић Сте ван рођ.1943, Ер де љан Ду шан рођ.1941, Уби па рип Јо ван рођ.1936, Бо ро је вић Ми ли ца рођ.1943, Пу зић Љу ба рођ.1936, Ша рић Мари ја рођ.1944, Це сник Ана рођ.1970, То па ло вић Ми ла рођ.1932, Ко ва че вић Ми лован рођ.1953, Је зди ми ро вић До бри ла рођ.1929, Ми ленко вић Спо мен ка рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 20. април RUMA РА ДО ВИ НА ПУТ НОЈ ИН ФРА СТРУК ТУ РИ Ас фал ти ра ње у До њим Пе тров ци ма и Бу ђа нов ци ма ПО КЛОН КЊИ ГЕ ДЕ ЧИ ЈОЈ УСТА НО ВИ ПО ЛЕ ТА РАЦ Ди зни је ве при че за клин це и клин це зе Го ран Бо жић и Дра га на Стој шић Припремиo: Mирослав Нинковић ПОСТАВЉЕНА НО ВА ДЕ ЧИ ЈА ИГРА ЛИ ШТА Де чи ји мо би ли ја ри у 12 се ла е ко ли ко да на пре уго во ре ног Нро ка, из во ђач ра до ва За нат ска здру га Ру ма, за вр шио је по сао на по ста вља њу де чи јих игра ли шта, у 12 се ла рум ске оп шти не, и на једном ме сту у гра ду. Клац ка ли це, љуља шке, то бо га ни, и дру ги мо би лијар, по ста вљен ма хом у школ ским дво ри шти ма, об ра до вао је нај мла ђе у Гра бов ци ма, Ви то јев ци ма, Бу ђанов ци ма, Хрт ков ци ма, Сте ја нов цима, Па влов ци ма, Вог њу, До брин цима, Ма лим Ра дин ци ма, Жар ков цу, Пу тин ци ма, и До њим Пе тров ци ма. Сред ства су обез бе ђе на из бу џе та Оп шти не Ру ма, а вред ност ин ве стици је из но си ди на ра. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Му зич ки про грам: Че твр так, 28. април- Рас пе вано про ле ће Де чи ји му зич ки фе сти вал Ве ли ка дво ра на Кц 18:00 ча со ва Це на ула зни це -150 ди на ра По зо ри шни про грам: Че твр так, 21. април- Са вр шен крој ко ме ди ја Зве зда ра те а тар Бе о град Ве ли ка дво ра на Кц 20:00 ча со ва Филм ски про грам: Ма ла дво ра на Кц Про јек ци је од 19:00 и 21:00 сат Под лу пом Трам бо Због пра зни ка не ће би ти би о скоп ских про јек ци ја Це на ула зни це -200 ди на ра Ли ков ни про грам: Су бо та,16.април Из ло жба цр те жа Ми ли це Пе тро вић, ака дем ске гра фи чар ке из Бео гра да Ве ли ки хол Кц, 19:00 ча со ва Из ло жба ће би ти отво ре на до 29. апри ла МА ТИ ЧАР ВЕН ЧА НИ: Да ни јел Ни ко лић и Ни ко ли на Теп шић, Игор Лаза ре вић и Зо ри ца Ко ва че вић, Жар ко Бро цић и Ма ри ја на Сала пу ра. УМР ЛИ: Го спа ва Јо ва но вић, рођ.1929.год. Рад ми ла Ми лино вић, рођ.1947.год. Дра га Ва ја гић, рођ.1935.год. Фра њо Пин керт, рођ.1943.год. Вла де Кер кез, рођ.1937.год. Мил ка Те па вац, рођ.1923.год. Пе тар Гла ваш, рођ.1939.год. ред стви ма из оп штин ског бу- та, а на осно ву уго во ра Сџе о ре дов ном одр жа ва њу пу те ва и ули ца, од ви ја ју се ра до ви на уре ђе њу пут не ин фра струк ту ре на те ри то ри ји Оп шти не Ру ма. У До њим Пе тров ци ма ас фал ти ра се Во де нич ка ули ца у ду жи ни од око 220 ме та ра, ши ри не три ме тра, а вред ност ра до ва је два ми ли о на ди на ра. Исто вре ме но, ра ди се и на по ста вља њу ас фал та у две ули це у Бу ђа нов ци ма. Свој но ви из глед до би ће Пин ки је ва ули ца у ду жи ни од 120 ме та ра, као и део ули це Мар ша ла Ти та пре ма же ле знич кој ста ни ци, у ду жи ни од 220 ме та ра. Оба пу та су шири не три ме тра, а за ове ра до ве ло кал на са мо пу ра ва је из дво ји ла три ми ли о на ди на ра. Ра до ве је об и шла ди рек то ри ца Ди рек ци је за из град њу Ру ме, Вла ди сла ва Ста ме но вић. Ду го го ди шњи про бле ми у сва ко днев ном жи во ту ме штана ова два се ла, ће за вр шет ком ра до ва би ти ре ше ни. По треб на сред ства за ас фал ти ра ње ових ули ца ра ни јих го ди на ни су се ул тур ни цен тар у Ру ми, сва ке Кго ди не по ред свог ре дов ног по зо ри шног ре пер то а ра, на програ му има од две до че ти ри квали тет не по зо ри шне пред ста ве за нај мла ђе. Уго ва ра ју се пред ста ве ко је на свом ре пер то а ру има ју про фе си о нал ни те а три и тру пе, при ла го ђе не уз ра сту од предшкол ске де це, ма ли ша на ко ји поха ђа ју вр ти ће, до уче ни ка свих раз ре да рум ских основ них школа. На тај на чин се еду ку је мла да по зо ри шна пу бли ка, раз ви ја код ње љу бав пре ма те а тру, и ути че на сти ца ње на ви ке да се по зо ришна пред ства по гле да у ам би јенту, и у усло ви ма ко ји су за те а тар при ме ре ни. Ас фал ти ра ње мо гла обез бе ди ти. По зах те ву ме шта на, и пред сед ни ка Са ве та ме сних за јед ни ца, са гле да ли смо мо гућ но сти, и за вр шет ком ас фалти ра ња, у мно го ме ће се по бољша ти ква ли тет жи во та свих ових љу ди. Пред сед ник Оп шти не Рума, Сла ђан Ман чић, је имао више су сре та и раз го во ра са свим пред сед ни ци ма Ме сних за јед ница, то ком ко јих су из но ше ни њихо ви зах те ви, и при о ри те ти, и у скла ду са њи хо вим по тре ба ма, ови ра до ви се и из во де, ре кла је Ста ме но ви ће ва. За ме ник пред сед ни ка Са ве та Ме сне за јед ни це До њи Пе тровци, Ду шко Чвор ков, ис ти чу ћи зна чај ових ра до ва за се ло, захва лио се ло кал ној са мо у пра ви на ажур но сти, и ре а ли за ци ји дого во ра. Оно што нам је обе ћа но на са стан ку са пред сед ни ком оп штине Ру ма, то се и ис пу ња ва. Ово је тек пр ва ета па, јер је у пла ну изград ња пу та пре ма До брин ци ма, и не ма мо раз ло га да не ве ру је мо да ће се и тај по сао до кра ја ове го ди не ура ди ти. ПРЕД СТА ВА ЗА УЧЕ НИ КЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА Не го ва ње мла де пу бли ке То ком пред ста ве Та ко су уче ни ци од пе тог до осмог раз ре да мо гли да по гле да ју пред ста ву Пор трет ме ђу ма скама (Ни ко ла Те сла), у из во ђе њу пле сног сту ди ја Ви ва Денс из Но вог Са да, чи ји је умет нич ки руко во ди лац, Гор да на Оре шча нин. На сце ни су би ли мла ди глум ци и из во ђа чи, од нај мла ђих ко ји има ју 5-6 го ди на, до нај ста ријих ко ји су на пу ни ли 18 го ди на. У овом атрак тив ном ко ма ду ко ји оби лу је му зи ком, рит мом и плесом, у две пред ста ве, ужи ва ло је го то во гле да ла ца, и су дећи по ре ак ци ји уче ни ка то ком, и на кон од и гра не пред ста ве, ко мад им се до пао, и ни су ште де ли на апла у зи ма. и бли о те ка Уста но ве за пред- ско вас пи та ње и обра зо- Бшкол ва ње По ле та рац у Ру ми, бо га тија је за но вих два на ест књи га из ма гич не ра ди о ни це ве ли ког Вол та Ди зни ја, ко је су на по клон до били од екс по зи ту ре Ко мер ци јал не Бан ке у Ру ми. Ком плет књи га под на зи вом При че за ла ку ноћ су при ме ре не упра во овом уз ра сту, штам па не на ква ли тет ној хар тији са бо га тим и рас ко шним илустра ци ја ма, а сва ка од њих предста вља по је дан ме сец у го ди ни. Књи ге је уру чио шеф екс по зи ту ре Ко мер ци јал не бан ке у Ру ми, Горан Бо жић, ујед но на ја вљу ју ћи и но ве ак ци је ове бан ке, уве рен да је ово тек по че так јед не ле пе и ко ри сне са рад ње са де чи јом устано вом. Ова ак ци ја Ко мер ци јал не бан ке је у то ку, и ши ром Ср би је об ра до ва ће мо ма ли ша не ква литет ним књи га ма. Част ми је и задо вољ ство да лич но овај по клон ИЗ ЛО ЖБА ЖЕЉ КА СИ НО БА ДА уру чим, и ве ру јем да ће књи ге ма ли ша ни са ра до шћу чи та ти. И овом ак ци јом Ко мер ци јал на бан ка по ка зу је сво ју дру штве ну од го ворност, а ми слим да је ула га ње у нашу де цу, и на шу бу дућ ност, не што нај бит ни је. У име свих ма ли ша на на то му књи га се за хва ли ла ди рек то рица УП ВО По ле та рац, Дра га на Стој шић: Ово је ди ван по клон, јер књига је нај бо љи де чи ји при ја тељ. Књи га нам увек из у зет но зна чи и ко ри сти у на шем ра ду, и сва ка ко до при но си пра вил ном раз во ју деце. Кра јем про шле го ди не смо за је дан обје кат ку пи ли но ве ви трине за књи ге и за играч ке, а упра во са да спро во ди мо ак ци ју бо га ће ња на ше би бли о те ке. Тре нут но смо у на бав ци и струч не ли те ра ту ре, и књи га за де цу. У свим на шим објек ти ма има мо од ре ђе ни број књи га за ма ли ша не, и леп ши поклон ни смо мо гли да до би је мо. Ма гич на Ис точ на Ср би ја у објек ти ву а у ре а ту 43. ли ков не ко ло ни- Бор ко вац, ко ја је про шле Лје го ди не по пр ви пут би ла по свеће на умет нич кој фо то гра фи ји, и до бит ни ку пла ке те са ли ком Ми ли во ја Ни ко ла је ви ћа, Жељ ку Си но ба ду из Бе о гра да, ото во рена је у че твр так, у спо мен збирци др Ро ма на Со ре ти ћа, из ло жба фо то гра фи ја под на зи вом Мо тиви ис точ не Ср би је. Оби ла зе ћи ис точ ну Ср би ју, аутор је ус пео да фо то гра фи јом са чу ва, и отргне од про ла зно сти и за бо ра ва, раз не оби ча је и до га ђа је, ве зане за Бо жић, Бо го ја вље ње, Покла де, То до ро ву не де љу, али и да објек ти вом свог фо то а па ра та, ухва ти оно што је ка рак те ри стично за овај део Ср би је као што су по ма не, по смрт не свад бе, сла ње рај ске све ће, из ли ва ње во де мртви ма. Упра во о мно штву осо бених оби ча ја и тра ди ци је, ко ја се од но си на жи вот Вла ха у овом делу Ср би је, го во ри ла је ку стос етно лог, Је ле на Ар се но вић, док је му зеј ски са вет ник Дра го мир Јан ко вић, отва ра ју ћи из ло жбу ре као, да је ка рак те ри стич на фото гра фи ја Си но ба да, цр но бе ла фо то гра фи ја, и да аутор та ко жели да пси хо ло шки под цр та ат мосфе ру ко ју у се би но се ови мо ти ви, а то је од ре ђе на до за ми сти ке, и спе ци фи чан на чин жи во та. Си но бад је истин ски мај стор до ку мен тар не, но вин ске фо тогра фи је, и у ста њу је да од сва ког мо ти ва на чи ни јед ну за ни мљи ву при чу. Ре пор тер ско-но ви нар ским нер вом, он успе ва да ухва ти прави тре ну так, мо ме нат де ша ва ња, ко ји је при су тан и на овим фо тогра фи ја ма. Аутор је де се так го ди на, уз по моћ ет но ло га Да ни це Ђо кић из По жа рев ца, от кри вао чуд ни и ми сте ри о зни свет ис точ не Ср бије, љу де, до га ђа је, не так ну ту и не ис тра же ну при ро ду. Пу ту ју ћи као ре пор тер по це лој бив шој Ју го сла ви ји, ми слио сам да сам све ви део и упо знао. Ипак, овај део Ср би је је и за мене би ло не што пот пу но но во. Желео сам да све ово за бе ле жим, јер у све ту у ко ме сви по ста је мо исти, схва тио сам да ово бла го по ла ко не ста је. Сви ови оби ча ји по све ће ни мр тви ма, су у ства ри оби ча ји због жи вих. Они ова ко пам те и ко су, и шта су, и ко су им би ли пре ци. Од свих умет но сти, а фо то гра фи ја је сте умет ност, она има јед ну пред ност, а то је ње на до ку мен тар ност. Нај ве ћа ње на вред ност је за бе ле жен жи вот и тре ну так жи во та. Те до ку мен тарно сти се у свом ра ду не од ри чем, пра те ћи баш ову ка рак те ри сти ку фо то гра фи је, ка же аутор. Жељ ко Си но бад се фо то гра фијом ба ви од го ди не. Ра дио је за мно ге ју го сло вен ске илустроп ва не ча со пи се, а по следњих де се так го ди на је уред ник Илу стро ва не По ли ти ке. Ње гове фо то гра фи је су се по ја ви ле у мно гим ту ри стич ким мо но гра фија ма, ру бри ка ма и бе де ке ри ма. Из ло жба Мо ти ви ис точ не Ср бије, мо ћи ће да се по гле да до 29. апри ла ове го ди не.

11 Среда, 20. април ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА У НО ВИМ КАР ЛОВ ЦИ МА Са са ни до би ли пар кинг ис пред До ма кул ту ре IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Се ћа ње на Жи ле та Пар кинг ис пред До ма култу ре у Но вим Кар лов ци ма за вр шен је не дав но, а реч је о про је ка ту вред ном 1,5 ми ли он ди на ра ко ји се на ла зио на листи при о ри те та ме шта на Но вих Кар ло ва ца при ли ком кре и ра ња бу џе та оп шти не за Петар Фи ли по вић пред сед ник оп шти не је не дав но об и шао лока ци ју ис та кав ши ис та као је да Оп шти на Ин ђи ја ис пу ња ва још је дан од сво јих за да та ка, ка ко би се уна пре ди ли усло ви жи вота свих на ших су гра ђа на. Про те клог ви кен да у ор гани за ци ји КУД Чи гра из Љуко ва ор га ни зо ван је ме мо ријал ни кон церт у част пре ми нулом ко ре о гра фу Жив ку Ма зиња ни ну под на зи вом Се ћа ње на Жи ле та. По ред КУД-а из Љу ко ва, на кон цер ту су учество ва ли и го сти из Тр сте ни ка, Срем ских Кар ло ва ца и Жарко ва ца, а кон церт је све ча но отво рио пред сед ник оп шти не Пе тар Фи ли по вић. Де чи ја игра ли шта Ка ко су по ру чи ли над ле жни на по след њем са стан ку Систе ма 48 у то ку је по став ка мо би ли ја ра на де чи јим игра лишти ма у не ко ли ко на се ље них ме ста оп шти не. За вр ше на је јав на на бав ка, а мо би ли јар је по ста вљен у Љу ко ву и Ма ради ку, па се ра до ви на ста вља ју по пла ну и про гра му по ру чу ју из ЈКП Ко му на лац. На не ким ло ка ци ја ма ће би ти ре кон стрисан по сто је ћи мо би ли јар, а на дру гим по ста вљен пот пу но нови, све са ци љем да нај мла ђи су гра ђа ни има ју ле па и без бедна ме ста за игру. Жи вот и смрт хе ро ја Иду ћег ви кен да 23.апри ла у 19 ча со ва у га ле ри ји Ку ће Вој но ви ћа би ће отво ре на из ложба под на зи вом Жи вот и смрт хе ро ја Не у трал но сти не мо же би ти. Из ло жба је под стак ну та зва нич ним пам ће њем на род ног хе ро ја Иве Ло ле Ри ба ра у соци ја ли зму, узро ци ма ње го вог по ступ ног за бо ра вља ња, као и пи та њем ка ко да нас ин терпре ти ра ти ње гов лик и у ком кон тек сту. Из ло жба за све посе ти о це ће би ти отво ре на до 12.ма ја го ди не. Но ва во зи ла Оп шти на Ин ђи ја је кон курси ла за сред ства код Упра ве за ка пи тал на ула га ња, а реч је о сред стви ма пред ви ђе ни ма за ку по ви ну два но ва во зи ла, једно за Дом здра вља а дру го за бол ни цу у Ста ром Слан ка ме ну. На тај на чин ква ли тет услу ге у обе здрав стве не уста но ве ће би ти по диг нут на ви ши ни во, а над ле жни из ло кал не са моу пра ве оче ку ју да ће сред ства би ти уско ро одо бре на. Пред сед ник оп шти не Петар Фи ли по вић за јед но са над ле жни ма из Аген ци је за рурал ни раз вој пот пи сао је прошле не де ље уго во ре о до де ли сред ста ва са 39 по љо при вредни ка ко ји су оства ри ли пра во на суб вен ци је пу тем кон кур са ко ји су би ли рас пи са ни. Укуп но 5,9 ми ли о на ди на ра опре де љено је из оп штин ског бу џет ског фон да за по љо при вре ду у првом кру гу, а реч је о 32 зах тева за при кључ ну ме ха ни за ци ју, пет зах те ва за ве штач ко осе мења ва ње и два зах те ва за пчелар ство чу ло се на са стан ку у оп шти ни. -Као што смо и обе ћа ли пре ме сец да на ка да смо кре ну ли у Уре ђе ње на ли сти при о ри те та ме шта на ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ СА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА Сти гла пр ва сред ства за по љо при вред ни ке Уго во ри за 39 по љо при вред ни ка ре а ли за ци ју овог про гра ма ево са да и ре а ли зу је мо. Наш план је био да им по мог не мо кроз кон кур се ко је смо рас пи са ли. На кон пр вог пре се ка пре ко 30 по љо при вред ни ка, од но сно газдин ста ва је до би ло сред ства од ло кал не са мо у пра ве и ту се не ће мо за у ста ви ти по ру чио је пред сед ник Фи ли по вић и ис такао да ће уско ро би ти рас пи сани но ви кон кур си. - У раз го во ру са на шим пољо при вред ни ци ма смо ви де ли да је ово до бар под сти цај од стра не оп шти не и на сто ја ћемо да у дру гој по ло ви ни го дине обез бе ди мо још 20 ми ли о на ди на ра у бу џе ту за кљу чио је пред сед ник. -Овим ис пу ња ва мо на ше обе ћа ње и ре а ли зу је мо про јек те ко је смо за по че ли у прет ход ном пе ри о ду ис та као је пред сед ник Фи ли по вић, под се ћа ју ћи на завр ше ну ка пе лу на ме сном гробљу и на ја вљу ју ћи да ља ула гања у то на се ље но ме сто. - У на ред ном пе ри о ду нас оче ку је уре ђе ње дво ри шта Дома кул ту ре и уре ђе ње по сто јећег спорт ског објек та на фудбал ском те ре ну, ка ко би де ца има ла бо ље усло ве за ба вљење спор том. Све је то у склопу пла но ва и про гра ма јав них пред у зе ћа, али и на ше по ли тике ко јом на сто ји мо да ство ри мо јед на ке усло ве на шим су гра ђани ма, и они ма ко ји жи ве на селу, и они ма у гра ду. Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Но ви Кар лов ци Лазар Си ри џан ски је по но вио да је уре ђе ње пар кин га ис пред До ма кул ту ре ве о ма зна чај но, бу ду ћи да се у бли зи ни на ла зе два ва жна јав на објек та основна шко ла Сло бо дан Ба јић Паја и Дом кул ту ре. АК ТУ ЕЛ НО По де ла кан ти за сме ће -Овај део се ла је ва жан због без бед ни јег са о бра ћаја, шко ле ко ја се на ла зи преко пу та До ма кул ту ре, де це, њи хо вих ро ди те ља ко ји нису има ли где да се пар ки рају. На кон не ко ли ко го ди на уз по моћ ло кал не са мо у пра ве ус пе ли смо да ре а ли зу је мо овај про је кат, по сле ка пе ле, гре ја ња и са ле у До му кул туре. Да ље ула га ње у на ше се ло ће се на ста ви ти, ве ру јем на добро бит свих ме шта на по ру чио је Си ри џан ски. Ус пе ли смо да обез бе ди мо бли зу пет ми ли о на ди на ра за ту на ме ну, а кан те ће би ти под се ље не ди на ми ком ко ју је на пра ви ло ЈКП Ко му на лац по ру чио пред сед ник оп шти не Рас по ред по де ле кан ти Ин ђи ја и 20.април (про сто ри је ЗЗ Ин ђи ја, улица Вој во де Сте пе бб); Кр чедин- 19.и 20.април (про стори је Зе мљо рад нич ке за друге); Но ви Кар лов ци- 19.и 20. април (про сто ри је ФК По лет); Јар ков ци- 20.април (про стори је Ло вач ког до ма); Но ви Слан ка мен- 20. и 21. Април (про сто ри је ме сне кан це лари је); Бе шка- 21.и 22. април (про сто ри је ЗЗ Бе шка, ули ца При ли ком оби ла ска ра до ва Укуп но но вих кан ти доби ће гра ђа ни оп шти не Инђи ја, ко ји су из ми ри ли ра чу не за прет ход ну го ди ну, а кан те ће би ти по де ље не по утвр ђеном рас по ре ду у на се љи ма инђиј ске оп шти не. -Ус пе ли смо да обез бе димо бли зу пет ми ли о на ди на ра за ту на ме ну, а кан те ће би ти под се ље не ди на ми ком ко ју је на пра ви ло ЈКП Ко му на лац. При о ри тет ће има ти они гра ђани ко ји су се у прет ход ном пери о ду ја вља ли ка ко би при јави ли оште ће не кан те. Та ко ђе, по сто ји 400 гра ђа на ко ји су се при ја ви ли а ни ка да ни су до били кан те за од ла га ње от па да ис та као је пред сед ник Пе тар Фи ли по вић и из ра зио оче кива ње да ће то ком ове го ди не би ти за ме ње ни сви оште ће ни су до ви у на шим на се ље ним мести ма. Све за ме не ће се вр ши ти у пе ри о ду од 10 до 16 ча со ва, а нео п ход не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на број те ле фо на Кра ља Пе тра бр.7-по ред поште); Чор та нов ци- 21. април (про сто ри је ме сне кан це лари је); Ма ра дик- 22. април (про сто ри је ЈКП Ко му налац, ули ца Ца ра Ду ша на бб); Љу ко во- 22.април (просто ри је ме сне за јед ни це); Ста ри Слан ка мен- 23.април (про сто ри је ме сне кан це лари је): Слан ка ме нач ки Ви ногра ди- 23. април (про сто ри је ме сне кан це ла ри је).

12 12 Среда, 20. април ШИ МА НОВ ЦИ БЕС ПЛАТ НА ДЕР МО СКО ПИ ЈА Пре вен ти ва пре све га ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА П Припрема: Г. Мајсторовић е ћи нач ки Дом здра вља, у са рад њи са ти мом бе о- град ских ле ка ра, ор га низо вао је 12. апри ла, у про стори ја ма ши ма но вач ке ам бу ланте, бес плат ни дер мо скоп ски пре глед за гра ђа не Ши ма нова ца и око ли не. Мо гућ ност да без здрав стве не књи жи це обаве овај јед но ста ван и без бо лан пре глед, ко ји је од кључ ног У по се ти Ши ма нов ци ма зна ча ја у пре вен ци ји ра ка коже, ис ко ри сти ли су број ни мешта ни Ши ма но ва ца и око ли не. То ком ак ци је, ам бу лан ту у Ши ма нов ци ма по се ти ле су дирек тор ка До ма здра вља Дубрав ка Цвет ко вић Ми ћић и пред сед ни ца оп шти не Ду бравка Ко ва че вић Су бо тич ки. - Од лу чи ли смо да ор га низу је мо ак ци је дер мо скоп ских пре гле да до ле та, јер је сунце по ста ло ве о ма кри тич но за здра вље ко же. Дер мо ско пи ја је нео п хо дан пре вен тив ни преглед ко јим се пра те про ме не на ко жи ко је мо гу да до ве ду до ме ла но ма. Ово је тре ћа ак ци ја, по тру ди ли смо се да до бро инфор ми ше мо љу де ка ко би што ви ше њих би ло об у хва ће но пре гле дом. По сле ових пре гледа има ће мо ја сни ју ста ти стичку сли ку о ста њу здра вља ко же ста нов ни ка на ше оп шти не, рекла је ди рек тор ка До ма здравља и до да ла да су ло кал на само у пра ва и Дом здра вља природ но осло ње ни јед ни на дру ге и да су парт не ри у ова квим и слич ним ак ци ја ма ва жним за здра вље гра ђа на. Пред сед ни ца оп шти не Дубрав ка Ко ва че вић Су бо тич ки је на гла си ла да ак ци ја у Шима нов ци ма ни је на ме ње на само жи те љи ма овог ме ста, већ и око ли не, а да је та ко по твр ди ли су мно ги ме шта ни Де ча, Пр хова и Аша ње ко ји су ис ко ри стили при ли ку да у Ши ма нов ци ма оба ве бес пла тан дер мо скоп ски пре глед. - На овај на чин, мо гу да се от кри ју мла де жи ко ји већ пола ко по ста ју зло ћуд на прет ња здра вљу. Ме ла но ми су у експан зи ји и за то пре вен тив ни пре гле ди мно го зна че. Не ка же се уза луд да је пре вен ти ва мајка здра вља и да је бо ље спречи ти не го ле чи ти, ре кла је Кова че вић Су бо тич ки. ОБРЕЖ ПО ДР ШКА ПРЕД ШКОЛ СКОЈ УСТА НО ВИ Но ви те ле ви зор за ма ли ша не То ком про те кле не де ље Дирек ци ја за из град њу општи не Пе ћин ци на су ла је каме ном три отре си шта укуп не ду жи не 250 ме та ра у Пар тизан ској ули ци у Ога ру. Та ко ђе у Ога ру, на су то је и 500 ме тара атар ског пу та у по те су Крче ви не, а да нас је у то ку наси па ње Но ве ули це гре ба ним ас фал том у ду жи ни од 450 мета ра. У Аша њи је ка ме ном на сут део Про ле тер ског на се ља у ду жи ни од 440 ме та ра. У овом Пред сед ни ца оп шти не Пећин ци Ду брав ка Ко ва чевић Су бо тич ки у прат њи свог за ме ни ка Зо ра на Вој ки ћа, ди рек тор ке Пред школ ске устано ве Пе ћин ци Све тла не Попо вић, од бор ни ка у Скуп штини оп шти не Пе ћин ци Љу бо мира Но ва ко ва и пред сед ни ка Са ве та Ме сне за јед ни це Обреж Зо ра на Јо ва но ви ћа по се ти ла је про те кле не де ље пред школску уста но ву у овом на се љу и том при ли ком је ма ли ша ни ма из Обре жа на по клон до не ла но ви те ле ви зор ко ји ће, ка ко су нам ре кли у пред школ ској уста нови, би ти до бра за ме на за ста ри те ле ви зор ко ји је у ква ру. Пр ва же на пе ћи нач ке општи не је том при ли ком на гласи ла да је пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва у прет ход ном пери о ду уло жи ла зна чај на средства у уре ђе ње про сто ра у пред школ ским уста но ва ма и у оса вре ме ња ва ње сред ста ва за еду ка ци ју нај мла ђих. - У овој пред школ ској устано ви про шле го ди не смо ура дили но ви мо кри чвор, ко ји са да ис пу ња ва све хи ги јен ске стандар де, из ја ви ла је Ко ва че вић Су бо тич ки. УРЕ ЂЕ ЊЕ КО МУ НАЛ НЕ ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ За бо ља се ла Радови у току де лу Про ле тер ског на се ља пут је био у ја ко ло шем ста њу, јер го ди на ма ни је на си пан, па су се отво ри ле удар не ру пе, а то ком па да ви на во да се за држа ва ла на ко ло во зу. У Срем ским Ми ха љев ци ма је нај пре ка ме ном, а по том и гре ба ним ас фал том на сут огра нак Гро бљан ске ули це до из дво је ног до ма ћин ства Зо рана Стан ко ви ћа. Све ра до ве је фи нан сира ла ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма. ПЕ ЋИН ЦИ НО ВИ ПАР КИНГ КОД ДО МА ЗДРА ВЉА Ви ше про сто ра за ауто мо би ле У Пе ћин ци ма се при во де крају ра до ви на про ду же њу но вог пар кинг про сто ра у Улици Јо ве Не гу ше ви ћа, код До ма здра вља, у окви ру ко јих је посто је ћи пар кинг про ду жен за пе де се так ме та ра са обе стра не ули це. У за вр шни ци ра до ва ново и згра ђе ни пар кинг се по плоча ва бе ха то ном, а у ис тој дужи ни се за це вљу је ка нал ска мре жа. Оби ла зе ћи ра до ве, на чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не Пећин ци Жељ ко Тр бо вић на гласио је да је ов де до не дав но лежа ла во да. - С јед не стра не, уме сто баре до би ја мо уре ђен про стор у цен тру Пе ћи на ца, а са дру ге, са сто ти нак но вих пар кинг ме ста у зна чај ној ме ри ће мо сма њи ти про блем са не до стат ком паркинг про сто ра, ко ји је у Пе ћинци ма еви ден тан и олак ша ти грађа ни ма до ла зак у Дом здра вља. Из во де ћи ра до ве па зи ли смо да че ла ри из пе ћи нач ке оп шти- су 15. апри ла, на са стан- Пне ку одр жа ном у ло вач ком до му у До њем То вар ни ку, зва нич но поста ли чла но ви Удру же ња по љопри вред ни ка оп шти не Пе ћин ци и тим по во дом је сва ко од њих од пе ћи нач ке ло кал не са мо у- пра ве на по клон до био по јед ну ко шни цу. Да под се ти мо, не дав но је по кре ну та ини ци ја ти ва да се пче ла ри ма омо гу ћи члан ство у Удру же њу по љо при вред ни ка, бу ду ћи да не ма ју сво ју пче ларску ор га ни за ци ју. Ини ци ја ти ва је на и шла на до бар од зив и подр шку ло кал не са мо у пра ве, проме њен је Ста тут и 37 пче ла ра је до би ло ста тус чла на Удру же ња по љо при вред ни ка. Ти ме су, исти че пред сед ник Удру же ња Митар Ри сти во је вић, на до бит ку сви, јер ће за јед но на сту па ти на тр жи шту хра не и на сај мо ви ма, и по др жа ва ти јед ни дру ге, наро чи то ка да је реч о еду ка ци ји и по мо ћи у спре ча ва њу бо ле сти пче ла. не оште ти мо др ве ће, та ко да је ам би јент овог де ла Пе ћи на ца у пот пу но сти очу ван, ре као је начел ник Тр бо вић и до дао да ће АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА Пче ла ри по ја ча ли ре до ве Оку пље не пче ла ре по здра вио је ди рек тор Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци Ми лан Алексић, а ко шни це је пче ла ри ма уру чио на чел ник пе ћи нач ке Општин ске упра ве Жељ ко Тр бовић, ко ји је том при ли ком ре као да је ло кал на са мо у пра ва у знак по др шке отва ра њу вра та Удруже ња за пче ла ре обе ћа ла да ће сва ки пче лар на по клон до бити ко шни цу, те да је оно што је обе ћа но и учи ње но. - Пче ла ри су у про сто ри ја ма Удру же ња по љо при вред ни ка до би ли свој про стор, од ло калне са мо у пра ве ће и да ље доби ја ти по др шку ка да је реч о еду ка ци ји, про мо тив ним ак тивно сти ма и слич но, јер Оп шти на Пе ћин ци је у стра те ги ји разво ја и пче лар ство пре по зна ла као ве ли ку раз вој ну шан су, рекао је Тр бо вић. Аси ма Зу лић Ра до ше вић из Ога ра ка же да се пче ларством ба ви од ро ђе ња, а у Огару од уда је зна чи, пу них 28 го ди на. Она је би ла је дан од На чел ник оби ла зи ра до ве већ то ком на ред не не де ље бити за вр ше ни и ра до ви на уређе њу пар кинг про сто ра у цен тру Ши ма но ва ца. нај гла сни јих ин ци ја то ра удружи ва ња пче ла ра из оп шти не, јер сма тра да ће пче ла ри удруже ни би ти ја чи у сва ком по гледу. Она има 100 ко шни ца, али сма тра да је ова ко ју је од Општи не до би ла на дар нај вредни ја, јер упра во она је сим бол да пче ла ри убу ду ће не ће би ти са ми. Са Аси мом се сла же и њен ко ле га пче лар Ми ли во је Мика но вић из Кар лов чи ћа, ко ји је два че ка пен зи ју па да се у пот пу но сти по све ти оно ме што нај ви ше во ли да ра ди да брине о пче ла ма и вр ца мед. - Ини ци ја ти ва да се пче ла ри при сту пе Удру же њу по љо привред ни ка је од лич на, јер ће мо та ко до би ти свој про стор где може мо да се оку пља мо и раз мењу је мо ис ку ства, где мо же мо да по тра жи мо са вет и по моћ ко ле га и да за јед но ор га ни зу је мо стручна пре да ва ња из на ше обла сти, ка ко би смо пре ва зи шли про блеме са ко ји ма се пче ла ри су срећу, ре као је Ми ка но вић.

13 Среда, 20. април СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН ВР ТИЋ У БЕ ЛЕ ГИ ШУ Ра дост за нај мла ђе ста нов ни ке Овом ин ве сти ци јом су на ша де ца ко нач но до би ла вр тић ка кав за слу жу ју, пре леп про стор за игра ње, уче ње и дру же ње. Са да мла ди за по сле ни ро ди те љи има ју ме сто где ће без бри жно оста вља ти сво ју де цу на чу ва ње по ру чио је пр ви чо век оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић у све ча ном обра ћа њу на кон отва ра ња вр ти ћа PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Бо ља услу га у До му здра вља Ка ко су ис та кли над ле жни из ста ро па зо вач ког До ма здравља Јо ван Јо ва но вић Змај, од про шле не де ље је пу штен у рад но ви са вре ме ни РТГ апа рат ко ји је на ба вљен по сред ством ло кал не са мо у пра ве. Све ча ности је при су ство вао и пред седник оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић, ко ји је ис та као зна чај уна пређе ња ква ли те та услу га у овој здрав стве ној уста но ви. Вредност но вог апа ра та из но си око шест ми ли о на ди на ра, а ње гова на бав ка ће знат но олак ша ти рад ле ка ри ма ко ји са да има ју два апа ра та, као и па ци јен тима ко ји ма је РТГ ди јаг но сти ка нео п ход на по ру чио је Алексан дар Оме ро вић, ди рек тор До ма здра вља. Три би на У ОШ Си ме он Ара ниц ки је про шле не де ље одр жа на триби на за ро ди те ље и за по сле не у вас пит но-обра зов ним ин ститу ци ја ма на те му елек трон ског на си ља. На три би ни је го во рила Би ља на Ки кић Гру јић, крими но лог Цен тра за пре вен цију де ви јант ног по на ша ња код мла дих. Циљ пре да ва ња је био да се ро ди те љи упо зна ју са могу ћим ак тив но сти ма њи хо ве де це на ин тер не ту, ка ко би могли да пре по зна ју про блем који мо же да се по ја ви, нај пре на дру штве ним мре жа ма. Ве ћа без бед ност на пу ту У су срет Да ну вој ске ко ји се обе ле жа ва 23.апри ла, по крену та је ак ци ја кре че ња пла тана и дру гог др ве ћа у бе ло, на де о ни ци ма ги страл ног пу та 22 из ме ђу Но ве Па зо ве и Ба тај нице. Ак ци ја је по кре ну та ка ко би се по ве ћа ла ви дљи вост, одно сно без бед ност на овом де лу пу та где су се че сто де ша ва ле са о бра ћај не не зго де. Ак ци ја се ре а ли зу је за јед нич ким дело ва њем 204. Ва зду хо плов не бри га де, Удру же ња спо рт ских ри бо ло ва ца Ли њак и Удру жења ре зер вних вој них ста ре шина из Но ве Па зо ве, а по др шку су пру жи ли уче ни ци основ них и сред њих шко ла, ЈКП Чи стоћа, ме сне за јед ни це Ста ра, Но ва Па зо ва и Ба тај ни ца као и мно го број ни гра ђа ни. АК ТУ ЕЛ НО На по след њој одр жа ној 42. сед ни ци СО Ста ра Па зо ва од бор ни ци су рат ма тра ли Годи шњи про грам за шти те, уређе ња и ко ри шће ња по љо привред ног зе мљи шта, Од лу ку о так си пре во зу пут ни ка, за тим Све ча ним пре се ца њем врпце, у ста ро па зо вач ком насе љу Бе ле гиш, про шле не деље је отво рен но ви вр тић модер ног објек та, ко ји ис пу ња ва нај ви ши ни во стан дар да градње. Пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва, Ђор ђе Ра ди но вић је у при су ству сво јих са рад ни ка и го сти ју ду го го ди шњих прија те ља оп шти не, сим бо лично је отво рио обје кат са дво је ме шта на Бе ле ги ша и њи хо вом де цом, ко ја су се и упи са ла у но ви вр тић ПУ Ра дост. Значај ном ин ве сти ци јом из град ње вр ти ћа, ко ју је ини ци ра ла и спро ве ла ста ро па зо вач ка локал на са мо у пра ва са сво јим ру ко вод ством, ста нов ни ци овог срем ског ме ста до би ли су ве лику по др шку у ре ша ва њу ре алних по тре ба за сме штај сво јих ма ли ша на. На кон пре се ца ња врп це, пред сед ник оп шти не је са сво јим нај бли жим са рад ници ма, пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, оп штин ских јавних пред у зе ћа и го сти ма, оби шао но ви обје кат, у ко јем су ма ли ша ни са вас пи та чи ма прире ди ли при го дан про грам. -По но сан сам на чи ње ни цу да је зва нич но пу штен у рад је дан ова кав мо де ран обје кат, ко ји је при ла го ђен за де цу од нај мла ђег до пред школ ског узра ста и то ме као ме шта ни на овог на се ља по себ но ра ду је. Же лео бих да се за хва лим свим љу ди ма ко ји су ве ро ва ли у овај про је кат, ко ји су уло жи ли свој труд и рад ка ко би обје кат био за вр шен у пред ви ђе ном ро ку Ђа ци у по се ти Сло вач кој Ан самбл мју зи кла Ени ОШ Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве бо ра вио је про текле не де ље на че тво ро днев ној тур не ји у Бра ти сла ви у Сло вачкој. Уче ни ци су на сту пи ли у субо ту у Ра до шин ском по зо ри шту са сво јом пред ста вом, а ка ко су ис та кли у шко ли реч о про јекту раз ме не уче ни ка две зе мље. Уче ни ци до ма ћи ни Основ не Ра дост за све ма ли ша не умет нич ке шко ле Јан Ал брехт са ко ји ма су ста ро па зо вач ки ђа ци по ха ђа ли умет нич ке ради о ни це ће до ћи у уз врат ну по се ту оп шти ни Ста ра Па зо ва већ по чет ком ју на, чу ло се на пу то ва њу. Тур не ју је ор га ни зова ла Ја сми на На са рик, па зовчан ка ко ја жи ви у Сло вач кој, а пре воз је фи нан си ра ла оп штина Ста ра Па зо ва. М.Б. СА ПО СЛЕД ЊЕГ СКУП ШТИН СКОГ ЗА СЕ ДА ЊА Фи нан сиј ски план и план ра да Цр ве ног кр ста за те ку ћу го дину. Пред ло кал ним пар ла ментом на шли су се и Из ве штај о ра ду Оп штин ске упра ве за го ди ну, а би ло је ре чи о про ме ни име на две ули це у Ста рој Па зо ви. Но во фор ми ра на ули ца је до би ла на зив др Пе тра Вра ни ћа, а до са да шња Бо санска ће но си ти на зив др Бог дана Ви да ко ви ћа. Од бор ни ци су та ко ђе раз ма тра ли ре ше ње о при ба вља њу не по крет но сти у Са све ча ног отва ра ња у Бе ле ги шу по ру чио је пред сед ник Ра ди новић и до дао: -Овом ин ве сти ци јом су на ша де ца ко нач но до би ла вр тић какав за слу жу ју, пре леп про стор за игра ње, уче ње и дру же ње. Са да мла ди за по сле ни ро ди тељи има ју ме сто где ће без брижно оста вља ти сво ју де цу на чу ва ње по ру чио је пр ви чо век оп шти не у све ча ном обра ћа њу на кон отва ра ња. Под се ћа мо, ка мен те ме љац за из град њу вр ти ћа у Бе ле гишу по ло жен је 15. ју ла го ди не, а за све га не ко ли ко ме се ци сви ра до ви су комплет но за вр ше ни и обје кат је пу штен у рад ис ти чу над ле жни у ста ро па зо вач кој оп шти ни. Сам обје кат вр ти ћа се на ла зи на по вр ши ни од 640 ква дратних ме та ра и има дво ри шни ком плекс на 4,4 ара. У ње му ће мо ћи би ти сме ште но 120 ма ли ша на, а у окви ру вр ти ћа по сто ји бо ра вак за де цу ја сленог уз ра ста као и три бо рав ка за де цу уз ра ста од три до шест го ди на, од че га је је дан бора вак за де цу пред школ ског уз ра ста. Око са мог објек та је ас фал ти ра но ква дратних ме та ра пу та са пар кинг ме сти ма, ка ко би ро ди те љи ма и де ци био омо гу ћен без бедан при лаз објек ту. Ин ве стици ја је ре а ли зо ва на еми си јом му ни ци пал них об ве зни ца општи не Ста ра Па зо ва и ње на укуп на вред ност из но си 44,3 ми ли о на ди на ра. Из ве шта ји и го ди шњи пла но ви М.Б. Го сто ва ли у Сло вач кој јав ној сво ји ни, од но сно ку пови ни по слов ног про сто ра Ер сте бан ке у цен тру Ста ре Па зо ве, ко ја се на ла зи на по вр ши ни не што ве ћој од ква дра та, чи је про сто ри је би тре бао да ко ри сти Фонд ПИО. М.Б.

14 14 Среда, 20. април ЛА ЋА РАК Зо ра на Ми хај ло вић на штан ду СНС Зо ра на Ми хај ло вић на штан ду СНС-а При ли ком про шло не дељ не пред ста ви ла про грам СНС-а на по се те Ла ћар ку и Сремској Ми тро ви ци, пот пред сед- пр ви чо век ми тро вач ког СНС- и пред сто је ћим из бо ри ма, док је ни ца СНС-а и ми ни стар ка у ак ту ел ни гра до на чел ник Сремске Ми тро ви це Бра ни слав Не- Вла ди Зо ра на Ми хај ло вић, об и шла је и штанд Срп ске напред не стран ке. У раз го во ру са са про гра мом стран ке за лоди о мо вић оку пље не упо знао ак ти ви сти ма СНС и ме шта нима Ла ћар ка, Ми хај ло ви ће ва је С. кал не из бо ре. Л. ИН ЂИ ЈА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ОО СНС У ДРУ ЖЕ ЊУ СА ГРА ЂА НИ МА Про ме не нео п ход не Пред став ни ци ОО СНС у Инђи ји дру жи ли су се про теклог ви кен да са гра ђа ни ма општи не Ин ђи ја на штан ду ко ји је по ста вљен у цен тру гра да. Чла но ви ове по ли тич ке стран ке де ли ли су про па ганд ни ма те ријал, као и про грам ко ји ће тим љу ди оку пљен око Вла ди ми ра Га ка при ме ни ти на кон пре у зима ња од го вор но сти за во ђе ње оп шти не Ин ђи ја. -Чи ње ни ца је да Ин ђи ја, ко ја има епи тет "Европ ски град бу дућ но сти", не ма ас фал ти ра не ули це, ка ко у са мом гра ду та ко и у се ли ма, да не ма ни јед но но во отво ре но рад но ме сто у про те кле че ти ри го ди не, да је при вре да за мр ла а но вих ин ве сти ци ја не ма. Инђин ча ни зна ју да су по треб не про ме не и да је ово ста ње неиз др жи во по ру чио је Вла ди мир Гак, кан ди дат за пред сед ни ка оп шти не на пред сто је ћим избо ри ма. Гак је по звао Ин ђин ча не да иза ђу на из бо ре, за о кру же број 1 на сва три из бор на ли сти ћа, и ука жу по ве ре ње но вим љу дима ко ји ће се да но ноћ но бо ри ти за бо љи и ква ли тет ни ји жи вот гра ђа на Ин ђи је. Чла но ви ОО СНС су у по по днев ним ча сови ма ор га ни зо ва ли три би ну на ко јој је спе ци јал ни гост био Ве се лин Шљи ван ча нин ко ји је го во рио о сво јој књи зи Сине, бу ди чо век, о ак ту ел ним дру штве но-по ли тич ким зби вањи ма као и вре ме ну про ве деном у Ха гу. М. Б. ИН ЂИ ЈА СА ОП ШТЕ ЊЕ ЛИ СТЕ ИН-НА ША ИН ЂИ ЈА, ДР ЧЕ ДО МИР ДРА ГО ВИЋ Сле де пут истин ских вред но сти Срп ска на пред на стран ка у Ин ђи ји рас це пи ла се на две фрак ци је та ко што су из ворни на пред ња ци на пу сти ли општин ски од бор и пре да ли ли сту под дру гим име ном. По сле рас пу шта ња Оп штинског од бо ра у Ин ђи ји 31. ју ла го ди не па до да нас, одбор СНС ни је фор ми ран, ни ти је члан ство до би ло пра во да на уну тар стра нач ким из бо рима по ка же сво ју во љу, иако је по ве ре ник имао за да так да у што кра ћем ро ку обез бе ди усло ве за ор га ни зо ва ње избор не скуп шти не Оп штин ског од бо ра. Ка ко не би би ли део ту ђих ма ни пу ла ци ја, оства рења лич них ин те ре са и де лова ња по ис кљу чи во соп ственим на хо ђе њи ма, омла ди на се при дру жу је исто ми шље ни ци ма и осни ва удру же ње гра ђа на ИН-НА ША ИН ЂИ ЈА, др Че домир Дра го вић, же ле ћи да стане иза раз о ча ра ног члан ства СНС у Ин ђи ји и не из не ве ривши њи хо ва оче ки ва ња, као и свим гра ђа ни ма оп шти не Инђи ја ко ји сле де пут истин ских вред но сти, пра вич но сти и борбе за бо љи жи вот, по ка же да и да ље има ју за ко га да гла са ју на во де у са оп ште њу пред ставни ци ли сте ИН-НА ША ИН ЂИ ЈА, др Че до мир Дра го вић, ко ји на ло кал ним из бо ри ма на сту па ју под ред ним бро јем 7. М. Б. ПЕ ЋИН ЦИ СНС УРЕ ЂУ ЈЕ ПУТ НЕ ПО ЈА СЕ ВЕ Ује ди ње ни за бо љи и здра ви ји жи вот Ових данa Оп штин ски Одбор Срп ске на пред не стран ке Пе ћин ци по кре нуо је ве ли ку ак ци ју уре ђе ња пут них по ја се ва у оп шти ни Пе ћин ци. У окви ру ове ак ци је, сто ти нак ак ти ви ста пе ћи нач ког од бо ра СНС, из свих 15 на се ља општи не Пе ћин ци, при ку пљало је сме ће ко је су не са ве сни гра ђа ни по ба ца ли дуж пу та. Сме ће је од ла га но у вре ће, ко је је по том ЈКП Са ва транспор то ва ло на цен трал ну депо ни ју. По ве ре ник Оп штин ског одбо ра СНС Пе ћин ци Ми ло рад Пан тић из ја вио је тим по водом да су чла но ви Срп ске напред не стран ке овом ак ци јом на лич ном при ме ру по ка за ли ка ко сви мо же мо да до прине се мо да жи ви мо у чи сти јој сре ди ни. - Ко му нал на пред у зе ћа у на шој оп шти ни ква ли тет но оба вља ју свој по сао, али и сви ми мо же мо до при не ти да нам де ца од ра ста ју у здра вијем окру же њу, та ко што не ћемо ба ца ти сме ће где стиг не мо Про те клог ви кен да на штан ду у цен тру Ин ђи је пред ставни ци ли сте Пе тар Фи ли по вић- За то што во лим Ин ђи ју-др Дани ло Ви шње вац, пред ста ви ли су гра ђа ни ма кан ди да те са листе за одо бр ни ке, у раз го во ру са су гра ђа ни ма од го ва ра ли на сва пи та ња и пред ста ви ли свој план и про грам. Пре ма ре чи ма У Срем ској Ми тро ви ци жи ви 18 % ста нов ни ка ста ри јих од 60 го ди на. То ука зу је на потре бу из град њу До ма, при стој ног сме шта ја и ор га ни зо ва не бри ге о ста ри ма. Иде ја на ше ко а ли ци је је да се ова кав обје кат са гра ди на ло ка ци ји бив шег хо те ла у Лежи ми ру, јер је то иде ал но ме сто у по гле ду здрав стве них услова, у при ро ди, ван град ске бу ке и гу жве. Ово би ујед но би ла и ин ве сти ци ја, ко ја би до при не ла раз во ју фру шко гор ског де ла општи не. Дом би, осим при стој ног сме шта ја уз сву бри гу и по себ не усло ве ста ри јим ли ци ма, за пошља вао бар 50 љу ди раз ли чи тих, нео п ход них про фе си ја. Уз то би се ла у око ли ни снаб де ва ла дом свим нео п ход ним на мир ни ца ма. Би ла би то од лич на при ли ка за ве ћу про из вод њу сто ке, жи та рица, во ћа, по вр ћа, мле ка... а пласман би био оси гу ран. Мла ди Хо ће мо да се мла ди ма вра те Дом омла ди не и За ви чај ни клуб сту де на та на упра вља ње, јер мла ди ОД ЛИЧ НО зна ју ко ји им је ква ли те тан и до бар про грам по тре бан и мо гу од го вор но да га са ми кре и ра ју. Же ли мо да се по но во оснује ФЕ РИ ЈАЛ НИ СА ВЕЗ МИ ТРО- ВИ ЦЕ, јер је то ОД ЛИ ЧАН начин да мла ди пу ту ју, упо зна ју дру ге зе мље, на ро де и кул туре, ка ко би зна ли да су тра од на шег гра да на пра ве ОД ЛИЧ НО ме сто за жи вот. Ми тро ви ца мо ра би ти град у ко ји се мла ди ра до вра ћа ју, а не из ње га за у век бе же. Же не Хо ће мо да од Ми тро ви це напра ви мо град АК ТИВ НИХ ЖЕ НА, да ство ри мо од лич не усло ве за пред у зет ни це, обез бе ди мо старт уп кре ди те и под стак не мо их да раз ви ју соп стве не би зни се. Кроз удру жи ва ње и ме ђу на родну са рад њу, отво ри ће мо тр жиште и про ши ри ти га на ре ги он и Европ ску уни ју. За јед но то може мо! Да за вр ши мо за по че то. Уре ђе ње пут них по ја се ва у Пе ћин ци ма и та ко што не ће мо из но ва и из но ва пра ви ти ди вље де пони је. Ако би смо сви пра вилно од ла га ли сме ће, знат но би смо олак ша ли по сао ко мунал ним пред у зе ћи ма, а време и но вац ко ји се сва ке годи не тро ше на укла ња ње дивљих де по ни ја, мо гли би да бу ду уло же ни у уна пре ђе ње здрав ства и школ ства, на гласио је пр ви чо век пе ћи нач ких на пред ња ка. С. Н. ИН ЂИ ЈА ПЕ ТАР ФИ ЛИ ПО ВИЋ-ЗА ТО ШТО ВО ЛИМ ИН ЂИ ЈУ - ДР ДА НИ ЛО ВИ ШЊЕ ВАЦ Пред ста ви ли план и про грам др Да ни ла Ви шњев ца, но сио ца ли сте, Ин ђи ја је на до бром пу ту раз во ја и из тог раз ло га тра же по ве ре ње гра ђа на за наред ни ман дат. - Ве ру је мо да смо на шим пла ном и про гра мом по кри ли све обла сти ко је се ти чу уна пре ђе ња усло ва жи во та у на шој оп шти ни. Ви ди мо да су гра ђа ни за до вољни, ра до нам при ла зе, раз го вара ју са на ма и пру жа ју нам по дршку. Си гу ран сам да ће та ко би ти и 24.апри ла, јер ми сли мо да смо спрем ни и да има мо људ ски капа ци тет од но сно ка дро ве ко ји ће на ста ви ти про јек те ко је смо запо че ли али и ре а ли зо ва ти неке но ве по ру чио је др Да ни ло Ви шње вац. М. Б. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЛО КАЛ НОГ ПРО ГРА МА КО А ЛИ ЦИ ЈЕ ЛСВ-ЛДП-ЗЕ ЛЕ НИ ЕКО ЛО ШКИ ПО КРЕТ-ЗЕ ЛЕ НИ Пен зи о не ри и по ро ди це #Чист град Уве шће мо стро гу кон тро лу, са мо чи ста тех но ло ги ја мо зе ући у наш град - СТОП ЗА ГА ЂИ- ВА ЧИ МА,не про да је мо здра вље на ших и бу ду ћих ге не ра ци ја за рад на ме ста. Ре ка СА ВА мо ра да се очисти,али пре то га тре ба да се из гра де ко лек то ри за от пад не во де. Ка на ли за ци ја мо ра да по сто ји у сва ком се лу! Ра ди ће мо на то ме да за штити мо сва ко на се ље но ме сто зеле ним по ја сом, да план ски сади мо др ве ће. Ста тус гра да подра зу ме ва по се до ва ње зе ле ног по ја са као и ве тро за штит них по ја се ва око ло кал них пу те ва, фа бри ка... Град ско зе мљи ште пре тво ри ће мо у зе ле не, а не све у гра ђевин ске зо не. Оп ти ми зам, при стој ност, тим ски рад, то ле ран ци ја, по вере ње, за јед нич ка ви зи ја: МИ ТРО ВИ ЦА град ЈЕД НА КИХ мо гућ но сти за СВЕ. ОД ЛИЧ НО ЗА МИ ТРО ВИ ЦУ ЛСВ - ЛДП ЗЕП Зе ле ни (5)

15 Среда, 20. април ШИД KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕ ДИ ЈЕ СДС Вре ме је за при стој не љу де Оно чи ме се СДС у Ши ду по но си је да на репу блич кој ли сти има мо два кан ди да та са тери то ри је на ше Оп шти не, а на по кра јин ској ли сти на ша стран ка има чак де вет кан ди дата као и на ло кал ној ли сти јер смо у ко а ли цији са свим оста лим опо зи ци о ним стран ка ма Про те кле не де ље у про стори ја ма СДС у Ши ду одр жана је кон фе рен ци ја за Штам пу на ко јој је На та ша Цвјет ковић, кан ди дат ки ња за на род ну по сла ни цу, по кра јин ску по слани цу и од бор ни цу обра зло жи ла са ко јим стран ка ма СДС из ла зи на сле де ће из бо ре. - Со ци јал де мо крат ска странка на пред сто је ће ибо ре из ла зи на сва три ни воа ре пу блич ком, по кра јин ском и ло кал ном. На ре пу блич ком ни воу из ла зи мо као ко а ли ци ја Са вез за бо љу Ср би ју под ред ним бро јем седам за јед но са ЛДП и ЛСВ. На по кра јин ском ни воу СДС изла зи у ко а ли ци ји са ЛДП под ред ним бро јем осам, а ли ста Са кон фе рен ци је СДС-а у Ши ду се зо ве Са вез за бо љу Вој води ну док на ло кал ном ни воу СДС из ла зи у ко а ли ци ји са ДС, ЛСВ, ЛДП и Зе ле ном еко ло шком пар ти јом под на зи вом Вре ме је за при стој не љу де под редним бро јем че ти ри. Оно чи ме се СДС у Ши ду по но си је да на ре пу блич кој ли сти има мо два кан ди да та са те ри то ри је на ше Оп шти не, а на по кра јин ској листи на ша стран ка има чак де вет кан ди да та као и на ло кал ној листи јер смо у ко а ли ци ји са свим оста лим опо зи ци о ним стран ка ма ре кла је На та ша Цвјет ко вић и по зва ла све да иза ђу на из бо ре и на пра ве пра ви из бор и за Срби ју, и за Вој во ди ну и за Оп шти ну Шид. Б. Ј. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ПРО СТО РИ ЈА МА ДСС-а Ко а ли ци ја ко ја по бе ђу је е мо крат ска стран ка Ср би је и ДНа род ни по крет Дри на, Дина ра, Ду нав на пред сто је ће из боре за јед но јер их ве зу је слич ност про гра ма и чи ње ни ца да су и једни и дру ги на де сном по лу иде о- ло шке ска ле. Ова ко а ли ци ја ни је са ста вље на ра ди прел ска цен зу са, а глас за њу ни је глас за СНС, рекао је Ми ки ца Илић, пр ви чо век ми тро вач ког ДСС-а на про шло недељ ном пред ста вља њу по ли тичког про гра ма ко а ли ци је ДСС-ДДД за пред сто је ће ло кал не из бо ре. Он је ис та као да је ова ко а- ли ци ја, пре ма свим ре ле вантним ис тра жи ва њи ма, дру га по ре ду по ли тич ка оп ци ја у Гра ду и да је то, ка ко је об ја снио, разлог због че га се ДСС и њен ко а- ли ци о ни парт нер све уче ста ли је и гла сни је на па да ју у јав но сти. - Про тив смо ула ска Ср би је у ЕУ и НА ТО пакт, та ко ђе смо против про да је по љо при вред ног земљи шта стран ци ма и по то ме смо прак тич но нај пре по зна тљи ви ји на по ли тич кој сце ни Ср би је. За нас је Вој во ди на се вер на Ср бија, а Ко со во и Ме то хи ја ју жна Ср би ја, ре као је Илић и до дао да по ли ти ка на ло кал ном пла ну у фо ку су има рав но мер ни развој свих де ло ва гра да, ула га ње у по љо при вре ду и ве ћу бри гу за мла де и обра зо ва не. Сход но то ме, ко а ли ци ја се зала же за нов ча ну по моћ за сва ко но во ро ђе но де те, као и за проши ре ње сме штај них ка па ци те та пред школ ских уста но ва, јер је је дан од про бле ма гра да и немо гућ ност сме шта ња де це у врти ће. Си ту а ци је би се, пре ма речи ма Ми ки це Или ћа, про ме ни ла на бо ље ре но ви ра њем, до градњом и адап та ци јом по сто је ћих вр ти ћа на те ри то ри ји гра да. Ме ђу нај ва жни јим ци ље вима, пре ма ре чи ма пр вог на листи др Ми тра Па вло ви ћа је и уна пре ђе ње по ло жа ја рад ни ка у здрав ству и обра зо ва њу, а ка ко је ре че но, чла но ви ове ко а ли ције оче ку ју од ли чан ре зул тат који ће им омо гу ћи ти ја чи ути цај на во ђе ње ло кал не по ли ти ке у Срем ској Ми тро ви ци. - Ова ко а ли ци ја чи ни ве лики за јед нич ки по ли тич ки по тенци јал на пред сто је ћим ло калним из бо ри ма. На пра ви ли смо ко а ли ци ју за то што нас ве зу је мно го то га за јед нич ког има мо сли чан по ли тич ки и па три от ски про грам. Оче ку је мо да ће мо зајед но из ву ћи ва жан број гра со ва ко ји ће нам омо гу ћи ти да си гурно уђе мо у ло кал ни пар ла мент и да ће мо би ти ва жан по ли тич ки фак тор у од лу чи ва њу на те ри тори ји гра да и у ра ду Скуп шит не. Пр во бит на же ља и план да ко а- Са кон фе рен ци је у ДСС-у ли ци ју по ја ча мо по кре том Двери ни је уро ди ла пло дом, али сма трам да ће мо на овај на чин, са овом ко а ли ци јом ко ја из лази на ло кал не из бо ре, до сти ћи оно што смо за цр та ли, ре као је др Па вло вић и до дао да је циљ ко а ли ци је да за јед нич ким радом и гла со ви ма на свим ни вои ма учи ни мо да Ср би ја по но во по ста не прав на а не пар тиј ска др жа ва и да се на ци ји вра ти до сто јан ство. Пред сед ник Окру жног од бо ра На род ног по кре та Дри на, Дина ра, Ду нав Зо ран Пу ха лић об ја снио је да у овој ко а ли ци ји још увек ни је би ло ре чи о то ме да ли ће се по сле из бо ра ући у власт, ис та кав ши при то ме да ће ДСС и ДДД би ти парт не ри до кле год се сла жу у те мељ ним на чели ма око ко јих су се оку пи ли. ШИД У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА СПС Три би на у част про бо ја Срем ског Фрон та С. Л. РУ МА ПРО ГЛА ШЕ НА ЛИ СТА ДО СТА ЈЕ БИ ЛО Сма ње ње би ро кра ти је и ве ћа ула га ња у до ма ћу при вре ду На ли сти се на ла зи пет на ест кан ди да та свих про фе си ја и жи вот не до би, при че му, ка ко ис ти чу у овој пар ти ји, пре о вла ђу ју мла ди и ви со ко о бра зо ва ни љу ди Oпш тинска из бор на ко миси ја у Ру ми, про гла си ла је под ред ним бро јем де вет ли сту До ста је би ло-са ша Ра ду ловић. На ли сти се на ла зи пет наест кан ди да та свих про фе си ја и жи вот не до би, при че му, ка ко ис ти чу у овој пар ти ји, пре о влађу ју мла ди и ви со ко о бра зо ва ни љу ди ко ји ће на сто ја ти да својим зна њем омо гу ће бо љи живот свим гра ђа ни ма рум ске општи не. Ка ко се у са оп ште њу ове стран ке на во ди, уко ли ко јој би ра чи ука жу по ве ре ње, на кон сле де ћих из бо ра у Ру ми ће се кре ну ти са уво ђе њем ре да у јав ном сек то ру у окви ру ко јег ће би ти спро ве де на и си сте мати за ци ја рад них ме ста чи ме би се, ка ко по ру чу ју, број за после них у ло кал ној са мо у пра ви сма њио за 15 по сто. По крет се за ла же за об но ву за дру гр ства и сма ње ње суб венци ја стра ним ин ве сти то ри ма, а све у ци љу за шти те и уна пређе ња до ма ће про из во де. С. Н. п штин ски од бор Со ци ја ли- ке пар ти је Ср би је у Ши ду Остич ор га ни зо вао је три би ну на те му Со ци ја ли зам не ма ал тер на тиву на ко јој је гост био исто ричар про фе сор др Пре драг Марко вић. Три би на је ор га ни зо вана по во дом го ди шњи це про бо ја Срем ског Фрон та. - Ове не де ље обе ле жен је зна ча јан да тум 12. април го дишњи ца про бо ја Срем ског Фрон та а Срем ски Фронт нас под се ћа на то шта су Ср би и шта су Срем ци. Срем ни је део ни јед ног кви слинга и сви Срем ци су би ли пар тиза ни, они су би ли до бри Ср би и ле ви ча ри. Са ма на ша исто ри ја је исто ри ја ле ви чар ских по ли тичких иде ја, од нас Ср ба де сни чари су углав ном би ли из бе гли це и то тре ба да се зна. Љу ди тре ба да зна ју ко је су иде је су штин ски део на ше тра ди ци је, ко је иде је су при род не за исто ри ју Ср би је јер на ши пре ци су ги ну ли бра нећи Срб ство и бо ре ћи се за правду, то су два мо ти ва због ко јих су они да ли то ли ке бри га де пар тизан ском по кре ту. Овај бо га ти део Ср би је је из убе ђе ња при сту пио ре во лу ци ји и бор би за сло бо ду а не из не ке ра чу ни це. Тре ба и да нас раз ми шља ти о то ме ко је иде је и убе ђе ња сто је иза страна ка, за не ке стран ке је те шко од го во ри ти на то пи та ње, за соци ја ли сте ни је, ре као је Пре драг Мар ко вић. На три би ни се при сут ни ма обратио и на чел ник Срем ског окру га и пред сед ник Окру жног од бо ра Соци ја ли стич ке пар ти је Ср би је за Срем Или ја Ми ли но вић. - Слу ша ју ћи глас са ве сти и срца осе ћам да ду бо ко у ду ши наш на род но си жар сло бо де и ту гу стра да ња јер упра во на по при шту Срем ског Фрон та, ве ли ки број Са три би не СПС-а жр та ва, осло бо ди ла ца, уче сни ка у осло бо ђе њу не са мо Сре ма не го и Ср би је је дао оно што је нај светли је за сва ког чо ве ка. То је оно за че га се за ла же и Со ци ја листич ка пар ти ја Ср би је, то је оно што је и по ру ка свим ге не ра ција ма да вр ши мо ду хов ну спре му, да ја ча мо сво ју во љу и да чу ва мо дух на ро да и сво ју тра ди ци ју, рекао је Или ја Ми ли но вић. Б. Ј.

16 16 Среда, 20. април Иришка хроника ПРО ГЛА ШЕ НО 11 ИЗ БОР НИХ ЛИ СТА Два кан ди да та по ву кла кан ди да ту ру Oпш тинска упра ва Оп штин ска из бор на ко ми сија у Ири гу, до не ла је 13. апри ла, ре ше ње о утвр ђи ва њу збир не из бор не ли сте кан дида та за од бор ни ке СО Ириг, на из бо ри ма рас пи са ним 24. априла го ди не. Пред би ра чи ма ће се на ћи укуп но 11 ли ста. За ни мљи во је да се у Оп шти ни Ириг по јавио ова ко ве ли ки број из борних ли ста, с об зи ром да би рачко пра во у овој ма лој оп шти ни има би ра ча. По се бан кури о зи тет је тај што је кан ди дат за од бор ни ка у СО Ириг, Рај ко Бо жић, ко ји је био на из бор ној ли сти Гра ђан ска ли ста Зо ран Кне же вић, од у стао од кан дида ту ре, а то исто је учи нио и кан ди дат за од бор ни ка Де јан Ста нић, са ли сте Ура ди ће мо за јед но Две ри ДСС Бо јан Ри стић. ОДР ЖАН ОКРУ ГЛИ СТО О МИ ГРАНТ СКОЈ КРИ ЗИ Оја ча ти ка па ци те те ло кал не са мо у пра ве У Уче сни ци окру глог сто ла ор га ни за ци ји По ве ре ништва за из бе гли це и мигра ци је Оп шти не Бач ка Па ланка и Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста одр жан је окру гли сто на те му Ја ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве за ре ша ва ње пробле ма ми гра на та. Пре да ва чи на овом ску пу би ли су др жавни се кре тар у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Не над Ивани ше вић, пред став ник ОЕБС-а у Ср би ји Ру жи ца Бан да, профе сор на Уни вер зи те ту и Но вом Са ду Ми клош Би ро и представ ник Ко ме са ри ја та за из бегли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је, по моћ ник Ко ме са ра за прав не по сло ве Да ни је ла Попо вић Ро ко. У име По ве ре ни штва за избе гли це и ми гра ци је Оп шти не Бе о чин окру глом сто лу при суство вао је за ме ник по ве ре ни ка Исмет Аде мов ски. ПО СЕ ТА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ НЕ ДР ВАР За јед нич ким про јек ти ма ка ЕУ У су бо ту, 16. апри ла одржaн је 4. Фестивaл словaчких нaродних песaмa "Spi e vanky, spi e vanky". Оргaнизaтор овог Фестивaлa је Кул тур но уметнич ко дру штво "Млaдост" Луг у сaрaдњи сa Словaчким удруже њем женa "Вред не пче ли це" из Лугa. Фестивaл се сaстојaо из два делa. Пр ви део је био тaкмичaрског кaрaк терa, где се тaкмичило 13 певaчa, у две кaтегорије. У пр вој кaтегорији до 14 годинa победницa је билa Емилијa Бaжик, дру го ме сто је освојилa Силвијa Куку чкa a тре ће Ивaнa Колaр. У другој кaтегорији, од 15. годинa, победилa је Снежaнa Кукучкa, дру го ме сто је припaло Кaролини Спевaк a тре ће ме сто је зaузелa Емилијa Ме лег. Певaче је оцењивaо стручни жи ри, у сaстaву Руженa Червенскa, Анa Јaшо и Зден ко Јaшо, сви из Стaре Пaзове. У дру гом, ревијaлном де лу нaступили су певaчи из Лугa кaо и го сти из Ердевикa и Ре пу бли ке Хрвaт ске, Мaтицa Словaчкa Рaдош. Певaче је прaтио оркес тaр под вођ ством Вaлентинa Михaлa Гр њу из Пивницa. Нaкон проглaшењa победникa и уручењa нaгрaдa, оргaнизовaн је кок тел зa звaнице и уче сни ке фестивaлa. Од звaничних го сти ју Фестивaлу су присуствовaли На кон успе шне са рад ње до ко је је до шло пре че ти ри го ди не из ме ђу пла ни нар ских дру шта ва Ири га и Др ва ра, све ви ше се по че ло ра ми шља ти и о са рад њи ме ђу оп шти на ма, и иде ји да се ове две оп шти не по бра ти ме. У апри лу про шле го ди не је скуп шти на оп шти не Ириг, усво ји ла пред лог о сарад њи, а са гла сност је сти гла и од вла де Ре пу бли ке Ср би је. у ме ђу вре ме ну је и скуп штина оп шти не Др вар усво ји ла ову ини ци ја ти ву, а про то кол о са рад њи из ме ђу две оп штине, пот пи сан је то ком пу дарских да на у Ири гу. На ста вак до брих од но са и кон кре ти заци ја са рад ње, по го то во у привред ном сми слу, био је раз лог по се те тро чла не де ле га ци је оп шти не др вар, ири гу. де лега ци ју су чи ни ли, Ве ли мир Ко нић, струч ни са вет ник мини стра за ра се ље на и из бе гла ли ца Ре пу бли ке Срп ске, Драго слав По по вић, по моћ ник на чел ни ка имо вин ско-прав не слу жбе оп шти не Др вар, и Марко Бо снић, ис пред Са ве за неза ви сних со ци јал де мо кра та. У све ча ној са ли оп шти не, го сте су до че ка ли пред сед ник Општи не Ириг, Сте ван Ка зи миро вић, и пред сед ник СО Ириг, Вла ди слав Ил кић. О те ма ма раз го ва ра са чел ним љу ди ма ири шке оп шти не, Дра го слав По по вић је ре као. На ме ра нам је нај пре да ви ди мо где смо то до са да стигли на кон пот пи си ва ња спора зу ма о бра ти мље њу две општи не. Ус пе ли смо да се у проте клом пе ри о ду по ве же мо по пи та њу кул ту ре, обра зо ва ња, спор та, али и при вре де. Кре нула је са рад ња при вред ни ка, и ком па ни ја за про из вод њу пале та ТО-МА из Ири га, је ку пило јед но не ак тив но пред у зе ће у оп шти ни Др вар, и већ ужурба но је за по че ло опре ма ње те фа бри ке ко ја ће за по шљава ти 100 рад ни ка. Же ли мо да за јед но ра ди мо на про јек тима ко ји ма би кон ку ри са ли за сред ства ЕУ, и ре а ли за ци јом од ре ђе них про гра ма ути че мо на по бољ ша ње жи во та, и поди за ња стан дар да у на ше две оп шти не. ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ СЛО ВАЧ КИХ НА РОД НИХ ПЕ СА МА Председницa Нaционaлног сaветa словaчке нaционaлне мaњине Анa Томaновa Мaкaновa, Председницa Мaтице Словaчке у Ср би ји Кaтaринa Мелеговa Мелиховa, председ ник Оп шти не Бе о чин Милaн Шо дић, по моћ ник председникa оп шти не Бе о чин Митaр Ми лин ко вић, председ ник Сaветa Ме сне за једни це Луг Кристиaн Урбaн, члaницa Из вр шног већa у НССНМ, зaдуженa зa кул ту ру Јaрмилa Бохушовa, пред седник одборa зa културa у НССНМ Јaн Слaвик, координaторкa у НССНМ Светл ушa Хлaвaчовa, До ма ћи ни и њи хо ви го сти На овај на чин раз ми шља и до ма ћин, пред сед ник Оп шти не Ириг, Сте ван Ка зи ми ро вић. Вре ме је да кре не мо у актив но сти ко ји ма ће мо кон кре тизо ва ти на шу од лич ну са рад њу на мно гим по љи ма, али са да и у при вред ном сми слу. Спрем ни смо да осми сли мо про јек те ка ЕУ, ко ри сте ћи по тен ци ја ле које има ју две оп шти не, Др вар са сво јом дрв ном ин ду стри јом, а Ириг као во ћар ско-ви но гра дарски крај. Има мо мо гућ но сти за за јед нич ке еко ло шке, ту ри стичке про јек те. Овај са ста нак ће и де фи ни са ти по чет не ко ра ке, и од ре ди ти пр ве про јек те ко ји ма би за сред ства ЕУ, на ше две брат ске оп шти не кон ку ри са ле. "Spi e vanky, spi e vanky" у Лу гу По бед ни це Фе сти ва ла кaо и предстaвници кул турно умет нич ких друш тaвa из Добaновaцa, Шидa, Рaдошa, Илокa и Беочинa. Конферaнсијери су били новинaр у РНС, редaкцијa словaчког језикa, Мирослaв Гaшпaр и Сaрaх Мaлвинa Че лов ски из Лугa. Фестивaл су по мо гли Опш тинa Бе о чин, кaо и спон зо ри СЗР "Зидaр" Луг, Жељ ко Чaпељa из Добaновaцa, Злaт ко Пу цов ски из Илокa, Кaтaринa Ко чиш из Лугa и Верa Бaжaљa из Лугa. Нaкон Фестивaлa оргaнизовaнa је игрaнкa уз "Ки ки бенд" из Бин гу ле.

17 Среда, 20. април ШИД Припремила: С. Михајловић УКРАТ КО Ми гран ти У три при хват на цен тра на под руч ју шид ске оп шти не бо ра ви 155 ми гра на та и избе гли ца ко је су се ту за те кле у мо мен ту за тва ра ња гра ница зе ма ља Европ ске уни је. На же ле знич кој ста ни ци се на ла зи 45 ли ца, на Прин ципов цу 53 док се у при хватном цен тру на мо те лу Адашев ци на ла зи 57 ли ца. Бри гу о њи ма во ди Ко ме са ри јат за из бе гли це као и Уни цеф и дру ге ху ма ни тар не ор га низа ци је. Ина че, у пр вом тренут ку за тва ра ња гра ни ца Хрват ске, Сло ве ни је и Аустри је у Ши ду се на ла зи ло око 830 из бе гли ца и ми гра на та. Пла ни нар ски ма ра тон Пла ни нар ско сму чарско дру штво Же ле зни чар Шид, ор га ни зу је од ла зак на 39. Пла ни нар ски ма ра тон на Фру шкој го ри. Старт је на По по ви ци, у су бо ту 23. априла у 9 ча со ва. Сва оба ве штења о овом ма ра то ну мо жете до би ти на те ле фон број 060/ Успех ка ра ти ста Чла но ви Ка ра те клу ба Шид по сти гли су за па жене ре зул та те на Ин тер на цио нал ном ка ра те тур ни ру ко ји је одр жан у Шап цу, а на ко ме је на сту пи ло пре ко 250 такми ча ра из 28 клу бо ва. Лу ка Веј но вић, Ми хај ло Да кић и Јо ва на Са вић осво ји ли су пр ва ме ста у сво јим кате го ри ја ма, док су Бо ја на Ра дић и Са ва Сто ја ко вић за у зе ли тре ћа ме ста у сво јим ди сци пли на ма. Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви Цр ве ни крст Шид у са радњи са Цен тром за тран сфузи ју кр ви из Срем ске Ми трови це ора га ни зу је две ак ци је до бро вољ ног да ва ла штва кр ви. У че твр так, 21. апри ла, ак ци ја ће би ти спро ве де на у здрав стве ној ста ни ци у Ер деви ку, а у пе так, 22. апри ла, у До му кул ту ре у Ада шев ци ма. Обе ак ци је тра ја ће од 8 до 11 ча со ва. ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ ФОН ДА ЦИ ЈИ НО ВАК ЂО КО ВИЋ У Ку ку јев ци ма уско ро Шко ли ца жи во та Пред став ни ци Но вак Ђо ковић фон да ци је, Оп шти не Шид и Пред школ ске уста но ве Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља пот пи са ли су уго вор о по чет ку ра до ва на адап та ци ји де ве те по ре ду Шко ли це жи во та, у селу Ку ку јев ци. Пла ни ра но је да Фон да ција уло жи ди на ра за адап та ци ју и опре ма ње де ла Основ не шко ле Бран ко Ра диче вић ка ко би се ре а ли зо вао про је кат Шко ли це жи во та за јед но за де тињ ство. За хваљу ју ћи овој до на ци ји, ма ли шани из Ку ку је ва ца и обли жњих ме ста убу ду ће ће мо ћи да по хађа ју пред школ ске про гра ме у две ре но ви ра не учи о ни це, вели чи не око 100 ква дра та, где ће има ти мак си мал не усло ве за што ква ли тет ни ји ра ни раз вој. Део сред ста ва би ће уло жен и за опре ма ње про сто ра за припрем но-пред школ ску гру пу. Го ра на Џу џа Ја ко вље вић, про јект на ме на џер ка Но вак Ђо ко вић фон да ци је, ис та кла је да ће про грам Шко ли це жи во та по ха ђа ти 50 де це, што је уједно и нај ве ћи број ма ли ша на који ће ужи ва ти у ле пим и но вим про сто ри ја ма на кон за вр шет ка ра до ва. - Ве о ма смо срећ ни што уско ро по чи њу ра до ви на деве тој Шко ли ци жи во та и што ро те кле сед ми це, 12. апри ла, Пу Основ ној шко ли Срем ски фронт обе ле жен је Дан шко ле, од но сно зна ча јан исто риј ски датум - про бој Срем ског фрон та по ко ме ова шид ска шко ла и но си име. Све при сут не по здра ви ла је ди рек тор ка шко ле Ве сна Кузми нац и на став ни ци ма и учени ци ма ко ји су оства ри ли успехе на ра зним уру чи ла при год не на гра де и ди пло ме. Ме ђу на гра ђе ним уче ни ци ма би ли су: До ро теа Ко ва че вић, Мир ко Ке зар, Ду шан Ра ја ковац, Стра хи ња Ко ко ро вић, Ми хај ло Ра дуј ко вић, Ми лош Глу шац, Сте фан Ашкић, Јова на Ми тро вић, Ана Еде лински, Са ња Ни ко лић, Ле о на Ку јо вић, Је ле на Здје лар, Ана ће мо но вим са др жа ји ма улепша ти и обо га ти ти сва ки дан де це из Ку ку је ва ца. Пред школско обра зо ва ње је ве о ма ва жно у жи во ту сва ког де те та, а на ша Фон да ци ја на сто ји да по мог не и уло жи сред ства у из град њу Шко ли ца у оним оп шти на ма где не по сто је аде кват ни услови за де цу овог уз ра ста. Очеку је мо да ра до ви бу ду го то ви у на ред на два ме се ца. Та ко ђе, по че так обу ке вас пи та ча, ко ја је са став ни део про јек та, плани ран је за на ред ни пе ри од, упо ре до са ра до ви ма на адап- ПО ВО ДОМ ДА НА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ СРЕМ СКИ ФРОНТ Уру че не ди пло ме за успе хе на так ми че њи ма Бу ни чић, Еми ли ја Кор дић, Јо ва на Ла зић и Ср ђан Констан ти но вић. На гра ђе не су и учи те љи це: Ду ши ца Ма цу ра, Адам ка Бар чи кин, Сла ђа на Пе лић, До бри ла Пре сеч ковић, Слав ка Кру пе же вић, Вера Шер фе зи, Оли ве ра Ста ноје вић, Ве сна Ма у ко вић, Са ња Пе тро вић, као и на став ни ци Ра до сла ва Ђор ђе вић, Сне жана Ма тић, Да ни је ла Бран ковић, Го ран Ми тро вић, Сла ђана Љу бо је вић, Ми лан Ми лић, Јо сип Па вло вић и Ду шко Башић. За хвал ни цу је до би ла је и јед на мај ка ко ја је да ла по се бан до при нос у ра ду и раз во ју школе, осми сли ла и уче ство ва ла у ле пој ак ци ји Стоп на си љу Ната ша Да вид Искре но вић. СЛИКОМ И РЕЧЈУ Смо тра му зич ко - фол клор ног ства ра ла штва У ор га ни за ци ји Кул тур но образов ног цен тра Шид у не де љу 17. апри ла одр жа на је Оп штинска смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це у са ли Основне шко ле "Срем ски фронт" у Шиду. На смо три је уче ство ва ло око 250 де це и то по де ље них у три фол клор не гру пе мла ђег и пет фол клор них гру па ста ри јег уз раста. Се лек тор на смо три је би ла Да ја на Ко стић, ко ре о граф из Ста ре Па зо ве. По ми шље њу се лек то ра у виши ранг так ми че ња пла си ра ли су се: из мла ђег уз ра ста члано ви Хр ват ског кул тур ног друштва Шид и чла но ви Кул тур но про свет ног дру штва "Дра гу тин Дра ген Ко ле сар" из Ба чи на ца, а из ста ри јег уз ра ста чла нови Срп ског кул тур но умет нич ког дру штва "Све ти Са ва" из Ши да, чла но ви Кул тур но умет нич ког дру штва "Фи лип Ви шњић" из Ви шњи ће ва и чла но ви Сло вачког кул тур но умет нич ког друштва "Јед но та" из Ши да. Зон ска смо тра деч јег му зичко-фол клор ног ства ра ла штва би ће одр жа на у Срем ској Ми трови ци 7. ма ја. Пот пи си ва ње уго во ра та ци ји објек та - об ја сни ла је Џу џа Ја ко вље вић. Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић из ра зио је вели ко за до вољ ство и за хвалност Фон да ци ји на спрем но сти да у Ку ку јев ци ма ре а ли зује про је кат Шко ли це жи вота за јед но за де тињ ство у са рад њи Цен тром за ин тер актив ну пе да го ги ју. -Сва ка ак ци ја и ак тив ност ко ја је усме ре на на по ди за ње ква ли те та жи во та и шко ло вања нај мла ђих уз ра ста на ше за јед ни це, раз ви ја ња све сти На кон уру че ња при зна ња усле дио је кул тур но-умет нич ки про грам у ко јем су уче ство ва ли ђа ци и на став ни ци ове шко ле. Сви при сут ни го сти мо гли су да ужи ва ју у ста рим пе сма ма Млада Вој во ђан ка, По шу ма ма и го ра ма и игра ма ма лих пи о ни ра ко ји су ра ни је би ли не из бе жни у свим школ ским при ред ба ма. дру штва о нео п ход но сти да се што ви ше де це укљу чи у предшкол ско обра зо ва ње, мо ра би ти по здра вље на и по др жана ка ко од стра не Ре пу бли ке Ср би је и Ауто ном не по краји не Вој во ди на, та ко и од стра не ло кал них са мо у пра ва. Срет но де тињ ство, мо гућ ност и до ступ ност пред школ ског обра зо ва ња за што ве ћи број де це у на шој зе мљи не треба и не сме да има ал тер нати ве. Упра во је Но вак Ђо ковић фон да ци ја та кву по тре бу пре по зна ла и сва ки дан препо зна је ши ром Ср би је, те у то име ова ло кал на са мо у пра ва по здра вља на по ре и из ра жа ва огром ну за хвал ност Фон да цији на све му ле пом и по зи тивном што чи не за ма ли ша не села Ку ку јев ци - ре као је Ни ко ла Ва сић, пред сед ник Оп шти не Шид. За вал ност Фон да ци ји из рази ла је и Ја сми на Вар га, дирек тор ка ПУ Је ли ца Ста ни вуко вић Ши ља. - Хва ла Фон да ци ји што нам је омо гу ћи ла да се оства ри један ова ко ди ван про је кат, захва љу ју ћи ко јем ће мо мо ћи да укљу чи мо што ве ћи број де це у вр тић у Ку ку јев ци ма. Ра ду јемо се да љем на став ку са рад ње ре кла је ди рек тор ка Ја сми на Вар га. Уручивање признања По том су усле ди ли на сту пи по једи на ца и хор ско пе ва ње пе са ма ко је су го во ри ле о за вр шној борби Дру гог све та ског ра та, фолклор и ре ци то ва ње на раз ли читим је зи ци ма. Тим по во дом у холу шко ле при ре ђе на је из ло жба уче нич ких ра до ва, а одр жа на су и спорт ска над ме та ња. Б. Ј.

18 18 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ОБ И ШАО РА ДО ВЕ НА ПОД ВО ЖЊА КУ Нај ва жни ја ин ве сти ци ја у град ску ин фра струк ту ру И з град ња под во жња ка у Сремској Ми тро ви ци, пре ма ре чима ње ног пр вог чо ве ка Брани сла ва Не ди мо ви ћа, пред ста вља је дан од про је ка та ко ји ће обе лежи ти и по че так го ди не. Он је при ли ком про шло не дељ ног оби ла ска ра до ва об ја снио да подво жњак ујед но пред ста вља и јед ну од нај ве ћих ин ве сти ци ја у ин фраструк ту ру гра да, по свом зна ча ју и сред стви ма уло же ним у ре а ли за цију рав ну из град њи на си па и мо сто ва на Са ви. - Под во жњак је ва жан ка ко због кре та ња љу ди, та ко и због кре тања ро бе. Оче ку јем да ће мо ове годи не за вр ши ти кон струк ци ју са мог под во жња ка, а да ће мо у пр вим месе ци ма на ред не го ди не ком плет но за вр ши ти ову ин ве сти ци ју и мо ћи да је рпе да мо гра ђа ни ма Срем ске Ми тро ви це. Исто та ко, мо ћи ће мо ову ин ве сти ци ју да пре да мо и Желе зни ца ма Ср би је, чи ји ће са ставни део же ле знич ке струк ту ре би ти и под во жњак, ре као је Не ди мо вић и под се тио да је вред ност ове ин вести ци је шест ми ли о на евра, а пре о- ста ло вре ме за за вр ше так ра до ва је 250 рад них да на. Ра до ве на под во жња ку, Не ди мовић је об и шао у прат њи град ских слу жби за ду же них за пра ће ње то ка ра до ва, као и са сво јим по ли тич ким са рад ни ци ма ко ји су има ли при ли ку да се упо зна ју са то ком из град ње ове са о бра ћај ни це. Од бор ник у Скуп шти ни гра да Срем ска Ми тро ви ца и ме шта нин на се ља Ма ла Бо сна Ран ко Јако вље вић на гла сио је зна чај ове ин ве сти ци је за гра ђа не овог де ла гра да, али и за све оне љу де ко ји сва ко днев но про ла зе овом тра сом. - Овај под во жњак је ја ко би тан за на се ља Ма ла Бо сна и КП Дом, јер смо прет ход них го ди на има ли ве ли ких про бле ма по пи та њу кашње ња на по сао, од ла ска де це у шко лу на вре ме, јер су гу жве би ле че сте и ду ге. Под во жња ком ће свака ко ови про бле ми би ти ре ше ни, на за до вољ ство свих Ми тров ча на, али Оби ла зак ра до ва и по ме ну тих на се ља где жи ви не где око се дам хи ља да ста нов ни ка, рекао је Ја ко вље вић. Тре нут но су у то ку при прем ни ра до ви, ко ји под ра зу ме ва ју из мешта ње ин фра струк ту ре во до вод, ка на ли за ци ја, оп тич ки ка бло ви, висо ко на пон ски ка бло ви. Оче ки ва ња над ле жних су да до кра ја на ред не не де ље ова фа за бу де за вр ше на, на кон ко је би се кре ну ло у ути скива ње че лич них це ви, што пред ставља и сам по че так из град ње под вожња ка. - Па ра лел но са ути ски ва њем цеви ра ди ће се и ди ја фраг ме (зи до ви у зе мљи) од осам ме та ра на нај нижем де лу. Ове ди ја фраг ме ће служи ти за за шти ту ис ко па, ка ко би се не сме та но ра ди ла но ва са о бра ћајни ца. На кон ути ски ва ња це ви следи ис коп под во жња ка, што ће би ти је дан од сло же ни јих про це са, јер је до зво ље но ко па ње са мо по два ме тра, где се ис ко па ни део под у- пи ре гре да ма и сту бо ви ма, ка да се на ста вља да ље са ко па њем. Ка да се то за вр ши, ра ди ће се бе тон ска кон струк ци ја под во жња ка зи дови, сту бо ви и пло че, об ја снио је Дра ган Ђор ђе вић, ис пред фир ме Нов кол ко ја је од го вор ни из во ђач Ра до ви у то ку ра до ва и до дао да су, на кон ма лих по те шко ћа око ад ми ни стра ци је, у сми слу на ба вља ња са гла сно сти и до зво ла, за до вољ ни то ком ра до ва. Он је под се тио да, са тех нич ке стра не, про је кат из град ње под вожња ка под ра зу ме ва из град њу дени ве ли са ног укр шта ја ма ги страл не пру ге Бе о град Шид др жав на гра ни ца и ло кал ног пу та у ули ци Фру шко гор ска са рас кр сни цом улица Фру шко гор ска, Пла нин ска и Др Ми ла на Ко сти ћа у Срем ској Ми трови ци, као пр ву фа зу ра до ва. С. Л.

19 Среда, 20. април МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДА ДЕКС ШИ РИ КА ПА ЦИ ТЕ ТЕ Но ва рад на ме ста - Про ши ре ње ка па ци те та Да дек са ни је зна чај но са мо за за по сле не у овој фир ми, не го и за чи та ву Срем ску Ми тро ви цу, јер ће упо шља ва ње но вих рад ни ка са под руч ја Ма чве би ти до бар при мер и за дру ге по сло дав це ко ји по слу ју на овом под руч ју, ре као је гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић По ла га њем ка ме на те мељ ца за из град њу но ве ха ле у окви ру по сто је ћег по го на фирме за про из вод њу пе кар ских пе ћи "Да декс" из Ма чван ске Ми тро ви це, ова углед на фир ма ство ри ла је усло ве за лич ни, као и за на пре дак це ло куп не ми тро вач ке при вре де, ре као је гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић на све ча но сти која је тим по во дом про те кле неде ље упри ли че на у Ма чван ској Ми тро ви ци. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРЕД СТВИ МА УПРА ВЕ ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ Оп шта бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци ку пи ла је опера ци о ни сто са на став ци ма за ор то пе ди ју и елек тро хи руршки пла зма ге не ра тор, за хваљу ју ћи сред стви ма до би је ним на јав ном кон кур су у обла сти здрав ства Упра ве за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не. Вред ност на ба вље не ме ди цин ске опре ме је 13 ми ли о на ди на ра. Тим по во дом ми тро вач ку Бол ни цу у по не де љак су по сети ле по кра јин ска се кре тар ка за здрав ство, со ци јал ну по лити ку и де мо гра фи ју проф. др Ве сна Ко пи то вић и др Да није ла Стан ко вић Ба ри чак, помоћ ни ца за здрав ство. Но ви по гон по кри ваће ме та ра квадрат них, вред ност радо ва из но си евра, а фи нан си рају се из соп стве них сред ста ва. По ред пр вог чо века Срем ске Ми тро ви це, све ча но сти су при суство ва ли и пред став ници ре сор них град ских упра ва и слу жби, запо сле ни у "Да дек су", а По ла га ње ка ме на те мељ ца - Упра ва за ка пи тал на улага ња у име По кра јин ске вла де је Оп штој Бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци у вред но сти од 13 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, послед њих де сет го ди на Се крета ри јат за здрав ство је дао око 105 ми ли о на ди на ра овој Болни ци, јер ми сли мо да је ова здрав стве на уста но ва јед на од нај бо љих у Вој во ди ни, у смислу ор га ни за ци је, ру ко во ђе ња, акре ди та ци је, опре ме, ула гања и ка дра ре кла је проф. Др Ве сна Ко пи то вић, по кра јин ска се кре тар ка за здрав ство, со цијал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју. При ма ри јус др Ми ро слав Кен дри шић, ди рек тор Оп ште Бра ни слав Не ди мо вић и Јо ван Ми сој чић ка ко је ис та као ди рек тор и власник ове фир ме Јо ван Ми сојчић, сва ка по бе да ко ју на тржи шту "Да декс" оства ри ујед но је и по бе да Срем ске Ми тро вице чи је се име про но си ши ром Евро пе и све та. - Про ши ре ње ка па ци те та "Да дек са" ни је зна чај но са мо за за по сле не у овој фир ми, не го и за чи та ву Срем ску Ми тро вицу, јер ће упо шља ва ње но вих рад ни ка са под руч ја Ма чве бити до бар при мер и за дру ге посло дав це ко ји по слу ју на овом под руч ју. Оно што пред ста вља по се бан ку ри о зи тет је сте чиње ни ца да Јо ван Ми сој чић ника да ни је тра жио фи нан сиј ску бол ни це, ис та као је да ова нова ин ве сти ци ја за опре му, као и за ра до ве на Ин тер ном одеље њу, у ко ро нар ној је ди ни ци и ин тен зив ној не зи, ко ји су тако ђе ре а ли зо ва ни сред ствима По кра јин ског се кре та ри јата, по пра ви ли су ста ње у овој уста но ви, та ко да бо ле сни ци ко ји до ла зе у ову Бол ни цу са да има ју здрав стве ну услу гу онакву ка кву за слу жу ју. - Елек тро хи рур шки пла зма ге не ра тор за слу жбе ото ри нола рин го ло ги је, маф си ло фа цијал не хи рур ги је и ги не ко ло ги је ко ји смо да нас до би ли је изван ре дан апа рат ко ји спре ча ва ком пли ка ци је ко је на ста ју у току и на кон опе ра ци је крај ни ка ко је су нај че шће опе ра ци је у све ту. Тај апа рат по бољ ша ва ква ли тет опе ра ци је на тај начин што сма њу је кр ва ре ње чети ри пу та у то ку опе ра ци је, а по ред то га сма њу је и ком плика ци је ко је на ста ју на кон опера ци је, као што су кр ва ре ње у пр ва 24 са та и ка сна кр ва ре ња ре као је при ма ри јус др Миро слав Кен дри шић, ди рек тор Оп ште бол ни це Срем ска Митро ви ца. При ма ри јус др Дра ган Мало ба бић, за ме ник ди рек то ра и на чел ник Слу жбе ги не ко ло ги је и аку шер ства ре као је да је завр шен по сту пак јав не на бав ке те да ће Бол ни ца у Срем ској Ми тро ви ци уско ро до би ти и нови ен до скоп ски стуб за Оде љење ги не ко ло ги је и до дао: -За хва љу ју ћи то ме би ће мо у при ли ци да, по ред ен до ско пије, вр ши мо и јед ну спе ци фичну ин тер вен ци ју ко ја се на зи ва хи сте ро ско пи ја, а ко ја је потреб на на шим па ци јент ки њама ра ди лак шег укљу чи ва ња у про цес ван те ле сне оплод ње. Та ко ђе, за вр шен је и по сту пак јав не на бав ке ренд ген апа ра та ко ји омо гу ћа ва сни ма ње на боле снич ким кре ве ти ма, та ко да оче ку је мо да уско ро и он стиг не у на шу здрав стве ну уста но ву. Др Да ни је ла Стан ко вић Бари чак, по моћ ни ца за здрав ство, по моћ од Ср би је или од ло кал не са мо у пра ве, ре као је Не ди мо вић и до дао: - За до во љан сам чи ње ни цом да ће у овом де лу Ма чве наста ти но ва ин ду стријска зо на ко ја ће омогу ћи ти да се ме тал ски ком плекс по ко јем смо по ста ли пре по зна тљиви раз ви је и на ју жној оба ли Са ве. Тре нут но "Да декс" има 73 за по сле на чове ка, а ка да но ви обје кат бу де из гра ђен у пр во вре ме за по шљава ће до дат них два де се так људи, да би се у на ред не две годи не тај број по пео на Сва ке го ди не гра ди мо једну ха лу и ово је тре ћи обје кат ко ји пра ви мо. По сло ви се ши ре и ми се тру ди мо да мак си мал но од го во ри мо зах те ви ма тр жи шта и да на прег не мо сво је ка па ците те ка ко би су тра би ли још бољи не го што смо би ли да нас. Но ви обје кат би ће на ме њен за про из вод њу ве ли ких по гона ко је ће мо из во зи ти ши ром Евро пе, ре као је Ми сој чић, уз на по ме ну да се за вр ше так радо ва пла ни ра на је сен. С. Лап че вић Но ва ме ди цин ска опре ма за бол ни цу Но ви опе ра ци о ни сто за ор то пе ди ју Осве ће ње Елек тро хи рур шки пла зма ге не ра тор ис та кла је да Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца има нај мањи број здрав стве них рад ни ка у од но су на све здрав стве не уста но ве на те ри то ри ји Ре публи ке Ср би је и до да ла да Покра јин ски се кре та ри јат, иако ни је у мо гућ но сти да ути че на по ве ћа ње бро ја здрав стве них рад ни ка, но вом опре мом, едуко ва ним ка дром и до бром орга ни за ци јом по ма же у то ме да ми тро вач ка Бол ни ца одр жи висок ни во ква ли те та здрав стве не за шти те. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић

20 20 Среда, 20. април ШИД ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА У по бед нич ком стро ју Ми ни стар Алек сан дар Ву лин ОДСЕК ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Електротехника Информациона технологија Електронско пословање Мултимедија ОДСЕК ГРАФИКЕ Графичко инжењерство Графички дизајн Веб дизајн Примењена фотографија а Спо мен-ком плек су Срем ски фронт у НАда шев ци ма код Ши да, 12. апри ла одржа на је др жав на це ре мо ни ја обе ле жа ва ња 71. го ди шњи це про бо ја Срем ског фрон та. Це ре мо ни ји су, по ред ви ше хи ља да гра ђа на, пред став ни ка Вла де и Вој ске Ср би је, прису ство ва ли и уче сни ци ове ве ли ке бит ке, ди пло мат ски пред став ни ци зе ма ља чи је су тру пе уче ство ва ле у бор ба ма на Срем ском фрон ту, пред став ни ци СУБ НОР-а Ср би је, пред став ни ци бо ра ца НОР-а, као и пред ставни ци Оп шти не Шид и шид ског СУБ НОР-а. На кон што су број не де ле га ци је по ло жиле вен це и цве ће у Са би ра ли шту где су ис пи са на име на бри га да и ди ви зи ја ко је су уче ство ва ле у јед ној од нај ве ћих ратних опе ра ци ја на про сто ри ма бив ше Ју госла ви је, при сут ним уче сни ци ма про сла ве обра тио се Ни ко ла Ва сић пред сед ник оп шти не Шид. - На вр ши ла се 71. го ди на од за вр шет ка ве ли ке бит ке ко ја је во ђе на на овим про стори ма и јед не од нај ве ћих пред слом нај ве ћег зла 20. ве ка на ци зма и фа ши зма. Бор бе на Срем ском фрон ту тра ја ле су 172 да на и у тим бор ба ма уче ство ва ле су је ди ни це НОВ Ју го сла ви је, Ју го сло вен ска ар ми ја, де ло ви Цр ве не ар ми је и Бу гар ске на род не ар ми је. Не при ја тељ је био тех нич ки над моћ ни ји, а бор бе су се во ди ле у оте жа ним усло ви ма фрон тал ног на чи на ра то ва ња. У на шим је дини ца ма био је ве ли ки број мла дих, не ис кусних бо ра ца ко ји ни су би ли вич ни ра то ва њу у рав ни ци. Упр кос свим не до ста ци ма из во јева на је ве ли ка по бе да за хва љу ју ћи ви со ком бор бе ном мо ра лу и све сти да се на род мо ра осло бо ди ти че тво ро го ди шњег јар ма на цистич ког оку па то ра. Ова бор ба је по ка за ла ка ко се ра ту је у рав ни чар ским усло ви ма и ка ко се учи на соп стве ним ус пе си ма али и гре шка ма. Бит ка је од не ла ви ше од жр та ва, пр вен стве но мла дих бо ра ца и старе ши на, ре као је Ни ко ла Ва сић и на ста вио го вор о ва жно сти и ве ли чи ни бит ке на Сремском Фрон ту ко ји се про те зао и шид ском Општи ном ка да су уни ште на мно га се ла Ја ме на и Бин гу ла а де лом и Илин ци, Ба тров ци, Приви на гла ва, Ви шњи ће во и Мо ро вић. И Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рачка и со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин ис та као је ва жност ове за вр шне бит ке ко јом је на род Ср би је по сле че ти ри го ди не те шког те ро ра по но во по стао сло бо дан. - Пре 71. го ди ну ов де се на ша Ср би ја уписа ла на стра ну по бед ни ка, на овом про сто ру нај хра бри јих по ло жи ли су сво је живо те да би смо сви ми ов де мо гли да сто ји мо без стра ха и без сти да. Ви ше од то га ни ко не мо же да вам учи ни или да. Ве ћи по клон ни ко не мо же да вам пре да, њи хо ва жр тва је то ли ко ве ли ка да са мо ми њи хо ви по томци мо же мо да је учи ни мо ма лом, ни ко дру ги. Да нас са на ма сто је пред став ни ци слав них ве ли ких си ла са ко јим смо из во је ва ли по беду, до ла зи ли су да би ов де са на шом де цом оста ви ли сво је жи во те. Ми смо увек би ли на пра вој стра ни све та, ми смо увек би ли та мо где је сло бо да, овај на род ни ка да ни је напра вио по гре шан из бор па не ка ни ко и не по ку ша ва да га на те ра да то учи ни са да 71 го ди ну по сле. Сло бо да из над све га, то је реч ко ја опи су је овај на род, са мо сло бод ни наро ди су успе шни и раз ви је ни, са мо сло бо дан на род мо же да ства ра до бру и че сти ту држа ву а ми смо по том ци го ро ста са и не ће мо ни ка да би ти од њих ма њи јер ово је ме сто где се ро ди ла сло бо да и де ца мо ра ју да имају уз о ре ка кви су би ли ов де, не ка је веч на сла ва па ли ма на Срем ском Фрон ту и сви ма ко ји су се су прот ста ви ли фа ши зму ре као је Алек сан дар Ву лин. На ску пу је го во рио и вр ши лац ду жности пред сед ни ка ре пу блич ког Од бо ра СУБ- НОР-а Ду шан Чу кић а у окви ру це ре мо ни је из ве ден је и при го дан кул тур но-умет нич ки про грам у ко јем су на сту пи ли Ин тер мецо квар тет, Пе вач ки са став ММ и драмски умет ни ци Мир ја на Тре би њац, Сто јан Ђор ђе вић, Пре драг Ва сић и Алек сан дар Ла зић. Б. Јов ко вић ОДСЕК ЗАШТИТЕ Заштита од пожара Безбедност и здравље на раду Заштита животне средине Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама Школска 1, Нови Сад Тел: skola@vtsns.edu.rs НОВИ САД По ста ни те стру ков ни ин же њер на др жав ној Ви со кој тех нич кој школи стру ков них сту ди ја у Но вом Са ду. На акре ди то ва ним тро го ди шњим и че тво ро го ди шњим сту ди ја ма, са тради ци јом успе шног ра да од 57 го ди на, да нас се шко лу ју струч ња ци из области од ма шин ства, за шти те, пре ко гра фи ке и ди зај на, до елек тро тех нике, ин фор ма ти ке, по сло ва ња и мулти ме ди ја у скла ду са Бо лоњ ским проце сом. СТА РА ПА ЗО ВА ОДСЕК МАШИНСТВА Машинство Саобраћајно инжењерство По ста ни те стру ков ни ин же њер Сту ден ти за вр шног се ме стра имају прак су у ре но ми ра ним пред у зе ћи ма и ин сти ту ци ја ма на осно ву ко је сти чу нео п ход на прак тич на зна ња и ис ку ство за по че так са мо стал ног ра да и бу ду ћег за по сле ња. Ме ђу на род ном са рад њом и про јекти ма обез бе ђе на је ква ли тет на опрема, раз ме на сту де на та и пре да ва ча са уни вер зи те ти ма из евро пе и све та, ко ју Шко ла спро во ди у окви ру уго во ре не сарад ње и као чла ни ца EURASH мре же. Де ле га ци ја Ши да по ла же ве нац РЕ КОН СТРУ И САН ОБЈЕ КАТ ШКО ЛЕ АН ТОН СКА ЛА Шко ла за по нос свих ђа ка е ца са смет ња ма у раз во ју ко ја по- ђа ју Шко лу за основ но и сред ње Дха обра зо ва ње Ан тон Ска ла у Ста рој Па зови има ће да ле ко бо ље усло ве за уче ње и бо ра вак, јер је про шле не де ље за вр ше на ком плет на ре кон струк ци ја овог објек та. У ве зи са тим, шко лу су об и шли пред сед ник По кра јин ске вла де др Бо јан Пај тић и дирек тор Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не Не бој ша Ма лен ко вић за јед но са над ле жни ма из шко ле. Ка ко се мо гло чу ти при ли ком оби ла ска овог објек та, ко ји се го ди на ма на ла зио у ја ко ло шем ста њу, из по кра јин ске ка се је за ком плет не ра дове из дво је но око 30 ми ли о на ди на ра. -Ка да смо пре пар ме се ци об и шли ову шко лу, за те кли смо зи до ве пу не вла ге који су се об ру ша ва ли и где су де ца имала ве о ма ло ше усло ве за бо ра вак. Реч је о објек ту ко ји че ти ри де це ни је ни је био ре кон стру и сан. Чвр сто смо ре ши ли да помог не мо овим див ним љу ди ма, ко ји то ли ко љу ба ви ула жу у обра зо ва ње де це са посеб ним по тре ба ма, да од ове шко ле на прави мо шко лу ко јом би се по но си ла сва ка европ ска зе мља по ру чио је др Бо јан Пајтић, пред сед ник Вла де Вој во ди не при ликом оби ла ска. Ка ко се мо гло чу ти, ре кон струк ци ја школ ског објек та је за по че ла у ок то бру го ди не и за вр ше на је кра јем марта го ди не. Ура ђе ни су но ви по до ви, про зо ри и вра та, изо ла ци ја, но во гре јање, мо лер ско-фар бар ски ра до ви, фа са да, елек тро ин ста ла ци је, мо кри чво ро ви, прила зне рам пе за де цу са ин ва ли ди те том и ком плет но опре мље не све учи о ни це. М. Ба ла ба но вић

21 Среда, 20. април ЗА СА ВИ ЦА У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ ПРИ РО ДЕ Пра зник ма га ри ца и Дан отво ре них вра та У су бо ту, 23. апри ла у Спе цијал ном ре зер ва ту при ро де Заса ви ца одр жа ва се тра ди ци о нал ни, сед ми по ре ду Дан ма га ри ца. То ће ујед но би ти и Дан отво ре них вра та ка да ће сви по се ти о ци има ти прили ку да без ула зни це по се те овај ре зер ват при ро де и да ужи ва ју у бес плат ној во жњи бро дом. Ка ко је ре као Сло бо дан Симић, управ ник СРП За са ви ца, поче так ма ни фе ста ци је је у 10 са ти, а пла ни ран је ра зно вр стан и бо гат про грам. - Ово је је дин стве на при ли ка за све на ше су гра ђа не ко ји ни су до сада би ли на За са ви ци да тај до ђу и да про ве ду је дан леп дан у при роди пот пу но бес плат но. И ове го ди не одр жа ће се ме ђу на род но так ми чење у пра вље њу па при ка ша од мага ре ћег ме са са по чет ком у 11 са ти, за тим про мо ци ја и де гу ста ци ја најску пљег си ра на све ту од ма га ре ћег мле ка, као и про мо ци ја про из вода од ма га ре ћег мле ка то ком ко је ће углед ни ко зме тич ки сaлон све дaме ко је по се те мaнифестaцију третирaти сa кре мом од мaгaрећег млекa. Та ко ђе, сви го сти ће би ти у при ли ци да про ба ју и ку пе кобaсице и сaлaме од мaгaрећег месa, а прогрaм ће упот пу ни ти струч ни рaзговори о ле че њу спе ци фич них бо ле сти производимa од мaгaрећег млекa кaо и ле че њу ме ди цин ских стaњa рaдом сa животињaмa. Осим то га, ор га ни зо ва ће мо и тaкмичење де це у укрaшaвaњу пу ла ди, од носно ма лих ма га ра ца, па по зи ва мо и нај мла ђе да тог да на бу ду на ши го сти јер ће мо нај у спе шни ји ма на так ми че њу до де ли ти на гра де рекао је Сло бо дан Си мић и до дао да по се ти о ци мо гу тог да на да по не су сво ју хра ну и пи ће и да ужи ва ју у при ро ди у из ле ту у при ро ди. С. М. РУ МА МА ЛА СЕ О СКА ТУР НЕ ЈА ДЕ ЧИ ЈЕ СЦЕ НЕ Осме си за апла у зе Игра ли смо на шу пред ста ву Ка пе тан Џон Пиплфокс и ле пој ке из Ха ва не, по тек сту Ду шка Ра до ви ћа. На ме ра нам је убу ду ће, да са пред ста ва ма оби ла зи мо што ви ше се ла са те ри то ри је на ше оп шти не. Са пред ста ве у Сте ја нов ци ма ро је кат под на зи вом Из ма- мо де чи је осме хе и апла- Пми у зе, ових да на ре а ли зо ва ло је Град ско по зо ри шта у Ру ми. На кон кур су из обла сти кул ту ре, Град ском по зо ри шту су за овај про је кат, одо бре на сред ства у ви си ни од ди на ра. Наме ра је би ла да се на пра ви један ис ко рак, и из град ске среди не, изи ђе и кре не у су срет ка се о ској де ци, од ко јих не ка, до са да, ни су би ла у при ли ци да по гле да ју по зо ри шну пред ста ву, по го то во не у свом се лу. Истовре ме но је ово би ло и но во иску ство за мла де глум це де чи је сце не Град ског по зо ри шта. Реди тељ, Зол тан Фрид ман, наја вљу је да би ова кви про јек ти мо гли да по ста ну прак са, и да се ор га ни зу ју сва ке го ди не. Игра ли смо на шу пред ста ву Ка пе тан Џон Пиплфокс и ле појке из Ха ва не, по тек сту Ду шка Ра до ви ћа. На ме ра нам је убу дуће, да са пред ста ва ма оби ла зимо што ви ше се ла са те ри то ри је на ше оп шти не. Са да је то био слу чај са три се ла, и игра ли смо у Хрт ков ци ма, Сте ја нов ци ма и До брин ци ма. Мла ди глум ци су на у чи ли ка ко да се при ла го де но вим усло ви ма у ко ји ма тре ба да од и гра ју пред ста ву, а за нимљи ва је би ла и ин тер ак ци ја са де цом из се ла. Ус пе ли смо да их ани ми ра мо, за ба ви мо, и до би јемо за то за слу же не апла у зе. Био је ово пра ви ма ли, ша ре ни, и весли пу ту ју ћи по зо ри шни цир кус, у ко ме су сви ужи ва ли. По треб ну тех нич ку ло ги стику, рад на све тлу, то ну, пру жили су чла но ви Омла дин ске сцене Град ског по зо ри шта из Ру ме. Ло кал на са мо у пр ва је обез бе дила ауто бу ски пре воз за глу мач ку еки пу, сце но гар фи ју и ко сти ме, а на пред ста ве су са ма лим глумци ма пу то ва ли и по је ди ни ро дите љи. Фрид ман на во ди да је ово ујед но и на чин еду ка ци је, и моти ва ци је упра во де це из се о ских сре ди на, ка ко би она мо гла да се оку пе око ма лог драм ског сту дија, и да ства ра ју пред ста ве. Та ко би ко нач но и Ру ма, у на ред ном пе ри о ду има ла пра ву оп штин ску смо тру по узо ру на смо тру ка кву има Град Срем ска Ми тро ви ца, ко ја оку пља ве ли ки број основа ца и сред њо шко ла ца. M. Н.

22 22 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈКП ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА УСПЕ ШНО ЗА ВР ШИ ЛО ГРЕЈ НУ СЕ ЗО НУ Пред сто је ин ве сти ци је од 35 ми ли о на ди на ра Грејнa сезонa у Срем ској Ми тро ви ци звaнично је зaвршенa 15. апри ла, али - уко ли ко се ука же по тре ба, греја ње мо же да се про ду жи до 3. мaјa, кaдa на ше пред у зе ће улaзи у пр ву фaзу ремонтa - ово је на про шло не дељ ној конфе рен ци ји за но ви на ре ре као ди рек тор ЈКП Топлификaцијa Слaвко Слaдојевић. Он је из ра зио за до вољ ство про те клом греј ном се зо ном, јер то ком 190 да на ко ли ко су ра дили ра ди ја то ри ни је би ло не ких ве ћих проблемa у ис по ру ци топлот не енер ги је, а зaхвaљујући то плој зи ми сa про сеч ном дневном темперaтуром од 7,9 степе ни Цел зи ју со вих оствaрене су уште де енергентa око 10 одсто. - То ком про те кле греј не сезо не имaли смо са мо не ко ли ко квaровa ко ји су от кло ње ни у нaјкрaћем вре мен ском пе ри о- ду, a при ту жби грaђaнa ско ро дa ни је ни би ло за хва љу ју ћи то ме што је Топлификaцијa у прет ход ном пе ри о ду улaгaлa великa новчaнa средствa у aутомaтизaцију постројењa. Нaш си стем је тре нут но aутомaтизовaн из ме ђу 60 и 70 по сто, а у нaредних не ко ли ко годинa у плaну нам је дa га, уко ли ко то при ли ке до зво ле, и ком плет но aутомaтизујемо. Ове го ди не зa ин ве сти ци је из двоји ће мо око 35 милионa динaрa из соп стве них средстaвa. Најве ћа ин ве сти ци ја би ће модер ни за ци ја и ауто ма ти за ци ја измењивaчке стaнице, у шта ће мо уло жи ти око 18 ми ли о на ди на ра. Осим то га, у плaну нам је и отвaрaње дис пе чер ског центрa где ће се сa јед ног местa ру ко во ди ти ком плет ним си стемом грејaњa. Та ко ђе, би ће наста вље ни и рaдови у нaсељу КП дом, за шта је пред ви ђе но око шест ми ли о на ди на ра, а иде мо да ље и са ку по ви ном ка ло риме та ра за шта смо пред ви де ли пет ми ли о на ди на ра - ре као је ди рек тор Сла до је вић и до дао да је предвиђенa и нaбaвкa јед ног гaсног горионикa зa котлaрницу у Ули ци Стевaн Сремaц. Што се ти че нaплaте, проте кла сезонa је, премa речимa Слaдојевићa, би ла бољa не го Слав ко Сла до је вић, ди рек тор ЈКП "То пли фи ка ци ја" Срем ска Ми тро ви ца прет ход них годинa и онa изно си око 95 про цен та, а це на гре ја ња за Ми тров ча не је знатно ни жа од но су на не ке дру ге гра до ве у окру же њу. С. М. - М. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МИ ТИНГ СРП СКЕ РА ДИ КАЛ НЕ СТРАН КЕ Ср би ју у си гур не ру ке! Го вор ни ци ко ли ко на пред сто је ћим из- ри ма гра ђа ни Ср би је и Убо Срем ске Ми тро ви це да ју ве ћинску по др шку Срп ској ра ди кал ној стран ци, мо гу оче ки ва ти пре кид пре го во ра са Европ ском Уни јом и окре та ње ка Ру си ји, од но сно на пу шта ње прак се пар тиј ског запо шља ва ња, да ва ња пре ве ли ких суб вен ци ја и усту па ка стра ним ула га чи ма и ве ћу по др шку до маћој про из вод њи и се лу, ре че но је про те кле не де ље на ве ли ком митин гу ко ји је СРС одр жао на платоу ис пред ПСЦ Пин ки. У име ми тро вач ког од бо ра Ра ди ка ла, јав но сти се обра тио пред сед ник истог Ра ди вој Добр њац, док је у име Окру жног од бо ра Сре ма то учи нио ње гов пр ви чо век Во ји слав Ку ла ча нин. Про грам Ра ди ка ла за по кра јин ске из бо ре пред ста вио је пред сед ник Град ског од бо ра стран ке у Но вом Са ду и но си лац по кра јин ске избор не ли сте Ђу рађ Јак шић, док су про грам на ре пу блич ком нивоу пред ста ви ли пот пред сед ник стран ке Ми ло рад Мир чић, одно сно ге не рал Бо жи дар Де лић, док тор Ми ло ван Бо јић, те пр ви чо век ра ди ка ла Во ји слав Шешељ. - Не ма да нас у Ср би ји ја че и озбиљ ни је опо зи ци је Алек сандру Ву чи ћу од СРС-а. Док је био у на шој стран ци, док је био вођен чвр стом ру ком, Ву чић је био по штен и ча стан срп ски на ци о нали ста, баш као и То ми слав Нико лић. Ме ђу тим, мо јим од ла ском у Хаг, они су се про ме ни ли, па да нас Ву чић бо лу је од пре те ра не во ље за мо ћи и вла сти, док Ни колић не мо же да одо ли сво јој љуба ви пре ма бо га ће њу. Тру де ћи се да за до во ље те сво је по тре бе, они су у пот пу но сти за по ста ви ли и др жа ву и на род ко ји сво је бо ље су тра мо гу до че ка ти са мо ако се вра те у си гур не, ра ди кал ске руке, ре као је Ше шељ. С. Л. Са ми тин га Ра ди ка ла ШИД ТРИ БИ НА ДEMOКРАТСКЕ СТРАН КЕ Ми ро слав Ва син о ста њу у Вој во ди ни ро те кле не де ље у окви ру Ппред из бор не кам па ње у просто ри ја ма Кул тур но-умет нич ког дру штва Ђу ра Киш одр жа на је три би на Де мо крат ске стран ке на ко јој је го во рио Ми ро слав Васин пред сед ник по кра јин ског одбо ра ДС. Он је ис та као да ДС и ње ни ко а ли ци о ни парт не ри очеку ју мно го на сле де ћим по кра јинским из бо ри ма, а циљ је да освоје до во љан број гла со ва ко ји би им омо гу ћи ли да и да ље бу ду на че лу Вла де Вој во ди не. - Дра го ми је да смо пред вели ким бро јем ста нов ни штва Општи не Шид мо гли да пред ста вимо наш по ли тич ки про грам коа ли ци је ДС - Зе ле на еко ло шка пар ти ја ДСХВ и Но ва стран ка на По кра јин ском ни воу и да поздра ви мо иде ју удру жи ва ња вели ког бро ја стра на ка де мо кратске ор јен та ци је у Ши ду јер ће сви за јед но по ку ша ти да до ка жу ко ли ко је би ла ло ша власт у овој Оп шти ни у пред ход них не ко ли ко го ди на а ка ко је би ло у про шлим У окви ру про гра ма са рад ње УНИ ЦЕФ-а и Ми ни стар ства здра вља по све ће ног уна пре ђењу раз во ја у ра ном де тињ ству, Ком па ни ја Те ле ком Ср би ја до нира ла је ди дак тич ке ма те ри ја ле Раз вој ном са ве то ва ли шту До ма здра вља у Срем ској Ми тро ви ци. Ком пле ти са др же по 32 еле мента, ме ђу ко ји ма су и ро лер ко стер, сет за сор ти ра ње и пре бро ја вање, се то ви за ими та ци ју струк туре, му зич ки ин стру мен ти, звеч ке, лоп те, боц ка ли це, пер ле и дру ги ди дак тич ки ма те ри ја ли. Њих ће пе ди ја три, пси хо ло зи, ло го пе ди, де фек то ло зи и дру ги здрав стве ни рад ни ци и са рад ни ци мо ћи да кори сте за про ве ра ва ње и сти му лиса ње од ре ђе них ве шти на де чи јег вре ме ни ма ка да је ДС ов де би ла на вла сти. Мо ја основ на по ру ка Ши ђа ни ма је да упо ре де вре ме од до и шта је све у Ши ду ура ђе но та да, са вре ме ном у по след ње 3 го ди не и ко ли ко је са да ура ђе но. Ко ли ко је По крајин ска вла да по мо гла Оп шти ни раз во ја. Ма те ри јал су на ме њени и под сти ца ју свих раз вој них обла сти, за тим раз во ју из вр шних функ ци ја, кре а тив но сти и ре шава ња про бле ма кроз ди рект ни рад са де цом и ро ди те љи ма. - У име УНИ ЦЕФ-а у Ср би ји за хва љу јем Ком па ни ји Те ле ком Ср би ја, јер је овом до на ци јом још јед ном по твр ди ла по тре бу и зна чај ула га ња у раз вој де це у нај ра ни јем де тињ ству. Услу ге раз вој них са ве то ва ли шта од изу зет ног су зна ча ја за ону де цу ко ја се су о ча ва ју са те шко ћа ма и смет ња ма у раз во ју у нај ра нијим го ди на ма жи во та. Ра не интер вен ци је мо гу у ве ли кој ме ри да на док на де ка шње ња у раз во ју и спре че ду го трај не по сле ди це. Шид чак и ових го ди на ка да нисмо би ли на вла сти а ко ли ко је по мо гла Ре пу блич ка Вла да, рекао је Ва син и по звао кан ди да та СНС за По кра јин ског пре ми је ра на тв ду ел да се ви ди ко ка ко жели да ру ко во ди Вој во ди ном и чија је Вој во ди на бо ља. Б. Ј. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НА ЦИ ЈА ТЕЛЕКОМA ДО МУ ЗДРА ВЉА Ди дак тич ки ма те ри јал за раз вој де це Са три би не ДС-а За то је ја ча ње си сте ма услу га за по др шку и пра ће ње раз во ја, као и пра во вре ме но пре по зна ва ње раз вој них од сту па ња и пру жа ње ра них ин тер вен ци ја, при о ри тет са рад ње УНИ ЦЕФ-а и Ми ни старства здра вља ре кла је Је ле на За је га но вић Ја ко вље вић из УНИ ЦЕФ-а. У име До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца на до на ци ји се за хвалио ди рек тор ове уста но ве прима ри јус др Ду шко Ма џић, а о ра ду Раз вој ног са ве то ва ли шта ко је у Срем ској Ми тро ви ци по стоји још од го ди не го во ри ла је др Ду ња Ци врић, спе ци ја листа пе ди ја тар, као и чла но ви тима ко ји по ма жу де ци са смет ња ма у раз во ју. С. Ми хај ло вић

23 Среда, 20. април РАВ ЊЕ ПО ЧЕ ЛА ГРАД ЊА ЦР КВЕ Је дин ство и по вра так ко ре ни ма Бу ду ћи из глед хра ма Рад ми ло Бу де че вић До кра ја го ди не, Рав ње ће до би ти сво ју цр кву, пр ву у се лу - по све ће ну Све том Ца ру Кон стан ти ну и Ца ри ци Је ле ни. Ову све ти њу на ко ју ме штани се ла чу ве ном по ју на штву Зе ке Бу љу ба ше и ње го вих гола ћа, за јед нич ким на по ром гра ди Ме сна за јед ни ца, Срп ска Пра во слав на Цр ква, уз по моћ и по др шку ло кал не са мо у пра ве. Про је кат за храм бес плат но је из ра дио ЦИП, зе мљу за градњу по кло нио је ме шта нин се ла То ма Па вло вић, а ка ко је рече но, укуп на вред ност гру бих гра ђе вин ских ра до ва из но си ће око 12 ми ли о на ди на ра. - Храм ће би ти ре ла тив но ма ли, па ће гра ђе вин ски радо ви би ти окон ча ни до кра ја го ди не. Ње го ва ку по ла би ће по ста вље на на ви си ни од неких 11 ме та ра. Про стор има че ти ри сту ба на ко је ће купо ла би ти осло ње на, сво до ви се су сре ћу на јед ном ме сту на ко јем ку по ла иде ка не бу. Биће то цр ква вр ло јед но став не ге о ме три је. Што се ти че проје ка та уре ђе ња уну тра шњости, они још увек ни су из рађе ни, али ће би ти по што се за вр ше ра до ви на спо ља шњој град њи. Зи до ви не ће би ти дебе ли, укра си не ће би ти по себно де та љи са ни, ка ко би храм мо гао да се осли ка кла сич ним фре ско пи са њем, ре кла је Ната ша Ла за ре вић, ар хи тек та ЦИП-а. Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка Ме сне за јед ни це Рад ми ла Буде че ви ћа, град ња овог хра ма по ка за ће не са мо у ко јој ме ри се Рав њан ци вра ћа ју свом предач ком за ве шта њу, не го ће и по све до чи ти о њи хо вој со лидар но сти и је дин ству на ра ду. Он је на по ме нуо да се ло ду го че ка на из град њу хра ма, те да не сум ња у сво је са жи те ље. - У про те клих пет го ди на у Рав њу смо, за хва љу ју ћи подр шци ло кал не са мо у пра ве ре а ли зо ва ли не ко ли ко за наз из у зет но зна чај них про је ка та и са да је на ред до шла градња цр кве. Исти ни на во љу, на ше се ло је уче ство ва ло у из град њи хра ма у За са ви ци и на то смо по но сни, али же лимо да са гра ди мо све ти њу за ме шта не на шег се ла, ре као је пред сед ник Са ве та Ме сне За јед ни це Рад ми ло Бу де чевић и до дао: - Још увек ни смо по кре ну ли ак ци ју при ку пљања нов ча не по мо ћи од на ших ме шта на, јер че ка мо да најпре окон ча мо гру бе гра ђе винске ра до ве, па да он да, по што по кри је мо наш храм, иза ђе мо пред Рав њан це и за тра жи мо по моћ за уну тра шње уре ђе ње. Да ће ло кал на са мо у пра ва по др жа ти овај, али и дру ги сли чан про је кат, ис та као је и ре сор ни на чел ник Или ја Недић, ко ји је на по ме нуо да се град њом хра ма по ста вља ју добри те ме љи за бу дућ ност ко ја по ред еко ном ске мо ра до не ти и ду хов ну об но ву на ро да. - Из град ња овог хра ма пред ста вља нај ве ћи до каз да се као на род по ла ко вра ћамо сво јим ко ре ни ма. Око њега ће мо се са би ра ти и он ће нас у љу ба ви пре ма Хри сту збли жа ва ти и чи ни ти да наше се ло кре не бо љим пу тем на пред. Град њом хра ма ми ис пра вља мо гре шку ко ју су на ши пре ци на чи ни ли јер своје за јед ни штво са Бо гом ни су до са да по ка за ли из град њом цр кве. Због све га то га ја сам за хва лан пред став ни ци ма локал не са мо у пра ве ко ји су нам Ра до ви у то ку по мо гли и по др жа ли на шу иде ју, чи ме су и са ми по сведо чи ли да упр кос сво јим много број ним по сло ви ма и бри гама има ју раз у ме ва ња за на ше по тре бе. По ма жу ћи на ма, они ујед но по ма жу и чи та вом српском ро ду ко ји бо ље су тра може до че ка ти са мо ако се вра ти на пут сво јих пра де до ва, ако се ко ри сти њи хо во му дро шћу и из бе га ва зам ке у ко је су они упа да ли или их ве што из бегли, на по ме нуо је Па вло вић. С. Лап че вић СА ЛАШ НО ЋАЈ СКИ АК ТИВ НО СТИ ЛИ СТЕ УЈЕ ДИ ЊЕ НА ОПО ЗИ ЦИ ЈА МИ ТРО ВИ ЦЕ По др шка из Шап ца Гра до на чел ник Шап ца Не бој ша Зеле но вић по се тио је Срем ску Ми трови цу и у Са ла шу Но ћај ском раз го ва рао са гра ђа ни ма и кан ди да ти ма за од борни ке ли сте Ује ди ње на опо зи ци ја Митро ви це - Алек сан дар Про да но вић. Том при ли ком гра до на чел ник Шап ца је дао пу ну по др шку овој ли сти за пред сто јеће ло кал не из бо ре, као ли сти, ка ко су со ап шти ли, са нај бо љим про гра мом за ста нов ни ке Срем ске Ми тро ви це и као је ди ној пра вој опо зи ци ји и ал тер на ти ви са да шњој вла сти у Ми тро ви ци. Но си лац ли сте Алек сан дар Про дано вић је из ја вио да ова по др шка пу но Не бој ша Зе ле но вић у Са ла шу Но ћај ском зна чи об зи ром да је Ша бац град ко ји се убр за но раз ви ја, за шта ве ли ке за слуге сно си гра до на чел ник Шап ца Не бој ша Зе ле но вић, ко ји ужи ва ве ли ко по ве ре ње гра ђа на у сво јој сре ди ни. По сто ји огро ман про стор за за јед нич ко де ло ва ње два града, по себ но ка да је у пи та њу за јед нич ки на ступ пре ма ин ве сти то ри ма, ка ко би се ви ше ула га ло у Срем и Ма чву, са рад ња у обла сти по љо при вре де и за јед нич ки наступ ка европ ским фон до ви ма ка ко би се фи нан си ра ли ка пи тал ни про јек ти од инте ре са за гра ђа не Срем ске Ми тро ви це и Шап ца, са оп шти ли су пред став ни ци ове ли сте. С. Н.

24 24 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСПЕХ СРЕД ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ НИ КО ЛА ТЕ СЛА Струч ња ци из мул ту ме ди ја ШИД ДО ЧЕК МО ШТИ ЈУ СВЕ ТЕ МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ Ду хов на смо тра чу ва ра ве ре е о ма че сто ко ри сти мо ре че ни цу Шта Вби би ло кад би би ло, а упра во она је на зив пр во на гра ђе ног фил ма на Ре пу бличком так ми че њу из мул ти ме ди ја, одр жа ном у Бе о гра ду, чи ји ауто ри су Не ма ња Радо и чић и Че до мир Не дељ ко вић, уче ници дру гог раз ре да Сред ње тех нич ке школе Ни ко ла Те сла из Срем ске Ми тро ви це. Ова два сред њо шко ла ца су са сво јим менто ри ма на став ни ци ма Ду ша ном Ма шићем и Вла дом Би ро вље вим ква ли тет но ура ђе ним фил мом до стој но пре зен то ва ли шко лу на овом так ми че њу. Раз лог ви ше то ме је што се уче ник Не ма ња Ра до и чић из Бе о гра да вра тио са по хва лом за че тврто ме сто у по је ди нач ној кон ку рен ци ји. По ру ка пр во на гра ђе ног фил ма је да ће мла ди про ме ни ти свет, да ће га вра ти ти у окви ре ка ка ве тре ба да има и ка кве је имао СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА На став ни ци Ду шан Ма шић и Вла да Би ро вљев и уче ни ци Че до мир Не дељ ко вић и не ма ња Ра до и чић ка да ни је би ло не ких зло ћуд них ви ру са ко ји љу де и око ли ну за трен дра стич но про ме не. От куд баш ова те ма? Че до мир Не дељ ко вић об ја шња ва да је раз лог њихо вој филм ској при чи ме диј ско фор си рање би о ло шког ра та и ње го вог ути ца ја на љу де, њи хо ва по на ша ња и око ли ну. - Од ра ди ли смо до бро ода бра ну те му, а на шу по ру ку схва тио и жи ри ко ји нам је до де ли пр во ме сто за филм на так мич њу ка же Не дељ ко вић. Ње гов друг из раз ре да Не ма ња Ра до и- чић до да је да су у ре а ли за ци ји про јек та има ли по др шку свих: ди рек то ра, раз редног ста ре ши не, пред мет них про фе со ра и уче ни ка. Филм тра је око пет ми ну ла, а по ру ка му је да се сло гом и мла до шћу све мо же прео кре ну ти на бо ље. С.Ђ. - Сл.Н. ПРО МО ЦИ ЈА ПРИ РУЧ НИ КА О ДИ ГИ ТАЛ НОМ НА СИ ЉУ Па жња у по на ша њу на дру штве ним мре жа ма На кон се дам да на бо рав ка у цр квама и ма на сти ри ма у на ме сни штву шид ском, про шлог по не дељ ка 11. априла мо шти све те Ан ге ли не Кру ше дол ске сти гле су у Шид у храм Све тог Оца Нико ла ја. Ве ли ки број гра ђа на до че као је мо шти на ула ску у град из прав ца Берка со ва док је у по сле по днев ним ча сови ма одр жа на све ча ност у Вла ди чанском дво ру Срп ске пра во слав не цр кве у Ши ду где је Вла ди ка срем ски Го спо дин Ва си ли је отво рио Цр кве ни му зеј На месни штва шид ског. Мо шти Све те мај ке Ан ге ли не бо рави ле су у шид ској оп шти ни то ком це ле не де ље ка да су у не де љу 17. апри ла ис пра ће не за Ада шев це. Сва ки дан грађа ни су мо гли да при су ству ју Пре о свеће ној ли тур ги ји као и дру гим до га ђа јима ко је је све штен ство ор га ни зо ва ло у част Мај ке Ан ге ли не ме ђу ко ји ма је био и кон церт уче ни ка Му зич ке шко ле као и из ло жба ра до ва де це са ве ро на у ке о Све тој по ро ди ци Бран ко вић. И сам Вла ди ка срем ски го спо дин Васи ли је го во рио је о зна ча ју по се те цркве док су у њој мо шти као и ва жно сти по сто ја ња Цр кве ног му зе ја. До чек мо шти ју - Дра го ми је да је овај му зеј отворен на дан до ла ска Мај ке Ан ге ли ке Круше дол ске ко ја има сво ју ми си ју ши ром Сре ма, а то је да пр ви пут по сле 530 го ди на иза ђе из ма на сти ра Кру ше до ла да оби ђе свој Срем, да из вр ши јед ну духов ну смо тру сво је ду хов не де це и да се вра ти 10. ав гу ста у сво ју за ду жбину ма на стир Кру ше дол. За то се ра ду јем ње ном до ла ску у Шид а по во дом то га и отва ра њу ри зни це и бла га срп ског наро да, оно га што се очу ва ло у шид ском на ме сни штву. Сва ке мо шти су чу десне и ва жно је да љу ди до ђу јер чу да се де ша ва ју над тим све тим мо шти ма. Сва ком хри шћа ни ну је ва жно да при ђе и це ли ва мо шти бла го сло ва ра ди и наше ве ре ко ја нам мо же по мо ћи у на шој не мо ћи, ис ку ше њи ма и свим не да ћа ма што се де ша ва ју чо ве ку, ре као је го сподин Ва си ли је. Је дан од oрганизатора по став ке, архе о лог-ку стос Ра до ван Сре мац, ис такао је да ће Ши ђа ни има ти при ли ку да се упо зна ју са ду хов ном ба шти ном свог гра да и на сле ђем сво јих пре да ка. Б. Јов ко вић Про мо ци ја У Срем ској Ми тро ви ци је про мо ви сан при руч ник Ди ги тал но на си ље - превен ци ја и ре а го ва ња коjег су штам па ли Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех ноло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је и Педа го шко дру штво Ср би је, а чи ји су аутори До брин ка Ку зма но вић, Би ља на Ла јо вић, Сми ља на Гру јић и Гор да на Ме де ни ца. Пред ста вља ње је оку пи ло уче ни ке, про свет не рад ни ке, ро ди те ље, ди рек то ре шко ла и уче нич ких до мо ва буду ћи да об ра ђу је све при сут ни ју те му међу мла ди ма. Сми ља на Гру јић, пси хо лог из Гру пе за за шти ту од на си ља и дис кри ми на ци је Ми ни стар ства про све те ре кла је да по сто је раз ли чи те вр сте ди ги тал ног на си ља и то: на си ље пу тем СМС по ру ка, од но а но ка чење ра зног ма те ри ја ла сек су ал не са др жи не на ин тер нет и слич ни. - Нај ви ше има вер бал ног на си ља, а сушти на ове ак тив но сти је да на у чи мо на ше уче ни ке да се у вир ту ел ном све ту по наша ју она ко ка ко се по на ша ју у ствар ном све ту по ру чи ла је Сми ља на Гру јић, дода ју ћи ка ко је по ру ка за ро ди те ље да успо ста ве од нос са де цом, јер од то га за виси и ка ко ће се по на ша ти на дру штве ним мре жа ма. На чел ни ца Град ске упра ве за обра зова ње Мир ја на Пје вац до да ла је да проблем на ста је он да ка да де ца ни су до вољ но упо зна та о ко ри шће њу ин тер не та и да тада по ста ју жр тве вир ту ел ног при ја те ља. На кон про мо ци је одр жан је скуп по свећен опа сно сти на ин тер не ту ко ји је одр жан у Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја циљна гру па су уче ни ци 7, и 8 раз ре да. Том при ли ком је про мо ви са на и књи га Ар маге дон Вла де Ар си ћа. С.Ђ. - Сл.Н.

25 Среда, 20. април НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама МАРКЕТИНГ Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ По кла њам пре ле пе ма чи ће старе три ме се ца. Тел: 022/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Из да јем на ме штен стан ку ћу 100м2, мо гу фи зич ки рад ни ци, сту ден ти, по роди це. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ра чи. Комплет но ре но ви ра на. Ло кал. Огро ман плац. По вољ но. Тел: 065/ Про да јем ви кен ди цу у Ле жи ми ру на пла цу од 15 ари. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у ули ци Мак си ма Горког 6 у Срем ској Ми тро ви ци од 120м2 и по друм. Тел: 064/ и 061/ Про да јем ку ћу 220м2 ви кенд на се ље Ле жи мир на пла цу 1470м2 са два изво ра во де. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци 200м2 са га ра жом и по моћ ним објек тима, Цр ве на Че сма, це на евра. Тел: 064/ MАРКЕТИНГ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Ку ћа на про да ју у Ти ца но вој. Тел: 069/ Зо ри ца - Про да јем јед но ју тро зе мље на из ласку Ла ћар ка са ле ве стра не пре ма Мартин ци ма. Тел: 062/ Вр ло по вољ но про да јем две ку ће на истом пла цу са ЦГ це на евра ни је фик сна, ули ца Бу ле вар Кон стан тина Ве ли ког 16. Тел: и 061/ Про да јем ју тро зе мље у Ша шин ци ма по тес Ђе ле по вац и 10 ари по те су Кудош и ком пи ју тер. Тел:064/ Про да јем ви кен ди цу на Фру шкој го ри са јед ним хек та ром зе мље под воћ њаком на до број ло ка ци ји, ле га ли зо ва на. Тел: 063/ Про да јем ку ћу и по слов ни про стор на пла цу од 8 ари, цен тар, до го вор. Тел: 064/ Про да јем ку ће у Срем ској Ми тро ви ци ули ца Пр вог Но вем бра и ули ца Стефа на Ла ста ви це. Тел: 063/ и Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , СТА НО ВИ - Из да јем дво со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це са да љин ским греја њем. Тел: 064/ Про да јем јед но и по со бан стан 47,5 м2 про и зе мље, Ста ри мост 29/4. Тел: 064/ Из да јем га ра жу на се ље Спорт ски цен тар, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан стан у Срем ској Ми тро ви ци, Ма ти је Ху ђи. Тел: 022/ и 063/ Prodajete ili kupujete nepokretnost? Angažujte posrednika u prometu nepokretnosti (Agenciju za nekretnine) koji poseduje licencu za rad Sremska Mitrovica, Masarikova br. 8, 064/ Из да јем дво ри шни стан у Ла ћар ку, по себ на згра да са ку хи њом, ку па ти лом и две ма ње со бе. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан на се ље Мати је Ху ђи пр ви спрат, ЦГ кли ма или ме њам за Но ви Сад. Тел: 063/ МАЛИ ОГЛАСИ NA NOVOJ ADRESI Ribarske obale 4 Sremska Mitrovica Kodirani ključevi za sva vozila Narezivanje svih vrsta ključeva Izrada pečata Foto-kopiranje Rade Frajtović agent za nekretnine 063/ tel/fax 022/ Vojvođanskih brigada bb Sremska Mitrovica OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 20. април МА ЛИ ОГЛА СИ EKO sm TEAM Čišćenje tepiha, itisona, mebla Kompletnog poslovnog i stambenog prostora Sremska Mitrovica ul. Laćaračka 21 Tel: 022/ mob: 064/ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA СТА НО ВИ - По вољ но про да јем дво со бан стан у Ма чван ској Ми тро ви ци ули ца Трг Жрта ва фа ши зма 13/2 на се ље ко ло ни ја це на по до го во ру. Тел: 069/ и 022/ Про да јем стан 60м2 у Ма ти је Ху ђи. Тел; 060/ Из да јем дво со бан на ме штен стан код Спорт ског цен тра Пин ки. Тел: 060/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру 100 евра са свим тро шко ви ма у ли ца Во јисла ва Или ћа 7, Пеј тон. Тел: 062/ и Хит но про да јем стан у Ор лу 68м2 или ме њам за ма њи око 50м2, од лич на лока ци ја, це на ве о ма по вољ на, мо гућ сва ки до го вор. Тел: 065/ Из да јем гар со ње ру у Бе о гра ду Коњар ник, но во све. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан код ка сар не 56м2. Тел: 063/ По вољ но из да јем апарт ман на Зла тибо ру бли зу је зе ра.тел:062/ Из да јем дво ри шни стан ули ца Фрушко гор ска 69 Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 064/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" BATIKA Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji. 064/ i 022/ Planinska 16 (preko puta Doma učenika) ЛО КА ЛИ - Про да јем по слов ни про стор 180м2 у два ни воа бли зу пе шач ке зо не. Тел: 064/ ВО ЗИ ЛА -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем ком би пут нич ки Т2, 1990 го ди ште. Тел: 063/ Про да јем За ста ву 101 Ска ла го ди ште, пре шао 6600 км ре ги стро ван до го ди не, тру ла ви шња, плин. Тел: 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560 го ди на про из вод ње 1991, мо тор ге не рал но ура ђен, нов аку му ла тор, це на по до гово ру. Тел: 021/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 060/ Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: 065/ и 060/ Ку пу јем раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску и по љо опре му, та њи ра че, пре кру па че, круња че, шраф шту ке, вин те, по љо при вредну, ет но и дру гу ан ти ку, бу тан бо це и прода ја алу ми ни јум ске лам пе ри је и ли мо ва за по кри ва ње. Тел: 061/ Про да јем но ви је ко лор те ле ви зо ре Е 37,55,72 LCD LED,га ран ци ја 12 ме сеци, до ста вљам на кућ ну адре су. Тел: 021/ и 064/ КАМЕНИ И ДРВЕНИ БРИКЕТ НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ НАЈЈЕФТИНИЈЕ!!! 11

27 Среда, 20. април МА ЛИ ОГЛА СИ БАН КА ПО ШТАН СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА, А.Д., БЕ О ГРАД Бе о град, ул. Кра љи це Ма ри је бр. 3 РА ЗНО - Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре LCD LED, до ла зим на адресу, нон стоп, Мла ден. Тел: 021/ и 064/ Ку пу јем кла вир не хар мо ни ке свих вели чи на Dal la pe, Scan dal li, све ита ли јанске хар мо ни ке, до ла зим на кућ ну адресу. Тел: 021/ и 064/ Ча со ви ма те ма ти ке за основ це и сред њо школ це. Не бој ша. Тел: 065/ Из најм љу јем ка зан за ра ки ју. Тел: 064/ Фа кул тет ски обра зо ван му шка рац, си ту и ран са има њем, не пу шач из Сремске Ми тро ви це, тра жи же ну ко ја мо же да има по ро ди цу. Тел: 064/ Тра жим ци мер ку за дво со бан стан у на се љу код спорт ског цен тра Пин ки. Тел: 066/ SMS na broj Mail: infosm@ptt.rs Dežurna služba Ча со ви ма те ма ти ке ди пло ми ра ни мате ма ти чар да је ча со ве свим уз ра сти ма, при пре ме за при јем ни ис пит за средње шко ле и фа кул те те. Тел: и Про да јем пла сте ник 10х40, ви си на 4,5 ме та ра по вољ но. Тел: 065/ Про да јем стил ску ви три ну и кла вир. Тел: 064/ Про да јем дво стуб ну ауто ди за ли цу хидра у лич ну мар ке Хоф ма. Тел: и 063/ Про да јем бал кон ска вра та 210х80 Сло ве ни ја лес ва кум ста кло. Тел: 060/ Про да јем тер мо пећ 4,5 ки ло ва ти. Тел: 063/ Про да јем при ко ли цу на два точ ка, при бор за кла ње, ка уч, два бу ре та метал наи кан тар 20кг, зва ти од ча со ва. Тел: Психотерапија и саветовање - Рума Јелена Драгичевић Берат Психолог мастер, психотерапеут у супервизији Саветовање у случају дисфункционалних осећања и психосоматских тегоба Савети за успешно васпитање Дисфункционални партнерски односи Савладавање комуникацијских вештина и емоционална писменост Јавни наступ и јачање самопоуздања Тел: 065/ psiholoskosavetovanjeruma@gmail.com ОГЛАС ЗА ПРИ ЈЕМ У РАД НИ ОД НОС I Бан ка По штан ска ште ди о ни ца, а.д., Бе о град (у да љем тек сту: Бан ка) огла ша ва по тре бу за при јем у рад ни од нос 4 из вр ши ла ца нa од ре ђе но/нео д ре ђе но вре ме у ор га ни за ци о- ном об ли ку: ФИ ЛИ ЈА ЛА НО ВИ САД - Екс по зи ту ра Шид (1 ру ко во ди лац + 3 из вр ши о ца) II По сло ви са усло ви ма за ко је се огла ша ва по тре ба за ра дом у екс по зи ту ра ма Бан ке су: по сло ви ру ко во ђе ња: 1. Шеф Екс по зи ту ре - ви ша или ви со ка струч на спре ма; - 3 го ди не рад ног ис ку ства на бан кар ским по сло ви ма, од че га нај ма ње 1 го ди на рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. 2. Ви ши ре фе рент од го вор но ли це - сред ња или ви ша струч на спре ма; - од 1 до 3 го ди не рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. по сло ви из вр ше ња: 1. Струч ни ре фе рент - ви ша или ви со ка струч на спре ма; - нај ма ње 2 го ди не рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. 2. Ви ши ре фе рент - сред ња струч на спре ма; - нај ма ње 2 го ди не рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. 3. Ре фе рент I - ви ша или ви со ка струч на спре ма; - нај ма ње 6 ме се ци рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. 4. Ре фе рент - сред ња струч на спре ма; - нај ма ње 6 ме се ци рад ног ис ку ства на шал тер ским по сло ви ма; - оспо со бље ност за рад на ра чу на ру. Под рад ним ис ку ством на шал тер ским по сло ви ма, под ра зу ме ва се рад но ис ку ство на шал тер ским по сло ви ма у бан ци. III Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће би ти раз ма тра не. IV При ја ве на Оглас, са при ло же ним до ка зи ма о ис пу ња ва њу усло ва, до ста ви ти у ро ку од 8 да на од да на об ја вљи ва ња у ло кал ним сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, на адре су: БАН КА ПО ШТАН СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА, А.Д., БЕ О ГРАД ФИ ЛИ ЈА ЛА НО ВИ САД Бу ле вар Осло бо ђе ња бр НО ВИ САД са на зна ком При ја ва на оглас tel: 022/ / / SREMSKI POTRČKO Kurirska služba - kućna dostava Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ КО МУ НАЛ НЕ И ИС ПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ Број: / 2016 VI, Да на: год., СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца на осно ву са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град њи ("Слу жбе ни гла сник РС", број: 72/2009 и 81/2009 исправ ка, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), и чла на 36 Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња ("Слу жбе ни гла сник РС", број 64/2015), из ла же на РА НИ ЈАВ НИ УВИД МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗ РА ДУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ РАД НЕ ЗО НЕ РЕ ГИ О НАЛ НОГ ВО ДО ВО ДА ИС ТОЧ НИ СРЕМ - СА ВА 1 У К.О. ЈА РАК, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 1. РА НИ ЈАВ НИ УВИД ће се оба вља ти у хо лу згра де Град ске ку ће Срем ска Ми тро ви ца, у Сремској Ми тро ви ци, ули ца Све тог Ди ми три ја број 13 и тра ја ће 15 да на и то: од 20. апри ла до 05. ма ја го ди не. У то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца има ју пра во упо зна ва ња са оп штим ци ље ви ма и свр хом из ра де пла на, мо гу ћим ре ше њи ма за раз вој про стор не це ли не, мо гу ћим ре ше њи ма за ур ба ну об но ву и ефек ти ма пла ни ра ња. Оба ве шта ва ју се и по зи ва ју ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из град њу обје ка та да да ју ми шље ње у по гле ду усло ва и нео п- ход ног оби ма и сте пе на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку на Град ску упра ву за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Све тог Ди ми три ја, број 13. у Срем ској Ми тро ви ци. НА ЧЕЛ НИК, Вла ди мир Пет ко вић, дипл. прав ник

28 28 КУЛТУРА Среда, 20. април ИРИГ ЗА ВР ШЕН 44. ФЕ ДАС j j За ве са на 44. Смо тру драмског ства ра ла штва ама те ра Сре ма, по пу лар ни ФЕ ДАС, ко ји је одр жан у Ири гу од 8. до 16. апри ла го ди не, спу ште на је до де лом на гра да и при зна ња. Спе ци јал ну дипло му за нај бо ље по зо ри шно оства ре ње по свим еле мен тима, до де ље на је пред ста ви АД ИН ФИ НИ ТУМ, ВХВ Ста ра Па зова, у ре жи ји Ми ро сла ва Ко жика. При зна ња за пет нај бо љих глу мач ких оства ре ња по не ли су, Де јан Уц ман, и Оли ве ра Ми ја то вић Ра да ко вић из КУД-а Бри ле Бе о чин, Јан ко Шер кези, КУД Јан ко Чме лик Ста ра Па зо ва, Алек сан дар Ба бић КУД Пе ћин ци, и Ми ха ил То пољ ски из Ста ре Па зо ве. На гра де су до де ље не и за две епи зо де, и то Ми ли ци Пе кић - Ха млет Ри мејк, и Се ку ли Пе тро ви ћу, Кад се ми мр тви по ко ље мо. За сво ја глу мач ка оства рења по хва ље ни су Алек сан дра Ки ук, и Алек сан дра Асур џић, КУД Змај Ириг, Ог њен Ту тић из Срем ске Ми тро ви це, Ми ра Ђор ђе вић из Но вих Ба но ва ца, и Та ма ра Пе јич из Пе ћи на ца. Алек сан дар Ба ко на гра ђен је За вр шен 44. ФЕ ДАС за ре жи ју пред ста ве, Ма ра тонци тр че почaсни круг, а истом ко ма ду до де ље на је нагрaда и за сце но гра фи ју. У ка те го рији ко сти мо гра фи ја, на гра ђене су Та тја на Ма рељ Зе че вић, и Гор да на Лу кић, за ко стим у пред ста ви Ха млет Ри мејк, док је при зна ње за на бо љу ори гинал ну му зи ку, по но во по нео Алек сан дар Ба ко, за му зи ку у ко ма ду АД ИН ФИ НИ ТУМ. Ова пред ства је осво ји ла при зна ње и у ка те го ри ји сцен ски по крет, а за сцен ски го вор на гра ду је осво јио ан самбл пред ста ве Би ло јед ном у Сре му из Нових Ба но ва ца. Са ФЕ ДАС -а У Ири гу за фести вал ВО ФЕМС у Кру шчи ћу, се лек тор је ода брао пред ста ву Пор трет ма лиг не ће ли је, позо ри шта Бра ни слав Ну шић из Ши да, и ко мад Де вој чи ца са сли ке, КУД Змај, Ириг. На ФЕ ТРУ у Ја ши То ми ћу, пласи ра ле су се пред ста ва Ма ратон ци тр че по ча сни круг, позо ри шта Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве, и пред ста ва Би ло јед ном у Сре му, по зо ришта Бран ко Ра ди че вић из Нових Ба но ва ца. На Омла дин ски фе сти вал у Ку лу, од ла зе предста ве Ха млет Ри мејк, кре а- тив ног сту ди ја и те а тра Гартел из Срем ске Ми тро ви це, и Пор трет ма лиг не ће ли је, позо ри шта Бра ни слав Ну шић из Ши да. Се лек тор ово го ди шње смотре у Ири гу, био је Пре драг Мом чи ло вић, про фе сор на Ака де ми ји ле пих умет но сти у Но вом Са ду, а до ма ћин ма нифе ста ци је је би ло Кул тур ноумет нич ко дру штво Змај из Ири га. На све ча но сти за твара ња фе сти ва ла, пред сед ник Оп шти не Ириг, Сте ван Ка зими ро вић, ко ји се на шао и у уло зи пред сед ни ка Ор га ни заци о ног од бо ра фе сти ва ла, наја вио је да ће оп шти на Ириг и да ље ста ја ти уз овај фе сти вал, и пру жа ти сву по треб ну по моћ, јер он има сво је ва жно ме сто у ина че бо га тој кул тур ној тра дици ји овог ме ста. М. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ j СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СИР МИ ЈУ МАР ТА j j " j " Дра ган Ца кић и Сто ја Га вра но вић на про јек ци ји Са ви ја ча До ку мен тар ни филм "Са вија чи Не за ви сног филм ског цен тра Vorky Te am из Ру ме, у ре жи ји Дра га на Ца ки ћа, при казан је 14.апри ла Ми тров ча ни ма у Арт клу бу "Сир ми ју мар та. Ин спи ра ци ја за филм о истрај но сти, упор но сти и љу бави је де вој чи ца Са да ко Са са ки ко ја је умр ла од по сле ди ца нукле ар ног на па да на Хи ро шиму, ко ја у ори га ми умет но сти и ле ген ди о хи ља ду ждра лова - Сен ба зу ру, на ла зи сми сао свог крат ког жи во та. Ори га ми ин струк тор ко ји во ди кроз цео филм је Ми тров чан ка Сто ја Гавра но вић. Сто ја га вра но вић об у чава три раз ли чи те гру пе по лазни ка, од ко јих је сва ка карак те ри стич на на свој на чин. Пра вље њем ори га ми фи гу ра, у за ви сно сти од жи вот не доби, по ла зни ци раз ви ја ју упорност, пре ци зност и на сто је да у за јед нич ком ра ду, дру же њу и кре а тив ном ко ри шће њу слобод ног вре ме на на ђу сми сао жи во та.ор га ни за тор про јек ције овог фил ма у Срем ској Митро ви ци је Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март. С.Н. Де таљ са отва ра ња из ло жбе На кон Бе о гра да и Но вог Сада, из ло жба фо то гра фи ја За са ви це отво ре на је и у Гале ри ји Ла зар Во за ре вић у Срем ској Ми тро ви ци. Реч је о фо то гра фи ја ма ко је су на стале на Фо то ко ло ни ји За са ви ца 2013, на ко јој је пред ста вље но 35 ра до ва, чи ји су ауто ри члано ви Сек ци је умет нич ке фо тогра фи је Удру же ња ли ков них умет ни ка при ме ње них умет ности и ди зај не ра Ср би је. Пре ма ре чи ма Сло бо да на Си мић, управ ни ка СРП За са вица, са же љом да се до би ју још леп ши де та љи очу ва не при роде, пре две го ди не ор га ни зо вана је фо то ко ло ни ја ис так ну тих про фе си о на ла ца, чла но ва УЛУ- ПУДС-а. - Од хи ља ду фо то гра фи ја ко је су на ста ле на тој ко ло нији то ком сва че ти ри го ди шња до ба, ода бра но је 35 ра до ва. Ме ђу њи ма се на ла зе и три која смо ми из По кре та го ра на и Ре зер ва та на гра ди ли као нају спе шни ја. Реч је о за и ста изу зет ним ра до ви ма на фор ма ту 100 пу та 70. Део на ста лих фото гра фи ја ће се ко ри сти ти и као осно ва за из ра ду фо то мо ногра фи је За са ви це ко ју пла нира мо да из да мо за наш ве ли ки ју би леј - 20 го ди на по сто ја ња СРП За са ви ца, го ди не. За хва лан сам свим умет ни цима, уче сни ци ма Фо то ко ло ни је, ко ји су се тру ди ли по свим времен ским при ли ка ма и не при лика ма и же лим да им За са ви ца и да ље бу де не ис црп на ин спира ци ја ре као је Сло бо дан Симић, управ ник СРП За са ви ца. Љу би те љи при ро де и пошто ва о ци умет нич ке фо то графи је ову из ло жбу мо ћи ће да по гле да ју до сре ди не ма ја, у Га ле ри ји Ла зар Во за ре вић, у Срем ској Ми тро ви ци. С. М. - Сл. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ХР ВАТ СКИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР СРИ ЈЕМ - ХР ВАТ СКИ ДОМ Хр ват ски кул тур ни цен тар Сри јем Хр ват ски дом ор га ни зо вао је про шле не де ље 17. апри ла, го ди шњи кон церт свог фол клор ног ан сам бла под на зи вом Ди ван је ки ће ни Сријем. Ве че пе сме и игре је орга ни зо ва но у По зо ри шту Добри ца Ми лу ти но вић, а осим чла но ва ор га ни за то ра про грам су из ве ли и чла но ви Дру штва за не го ва ње укра јин ске култу ре Ко ло меј ка ко ји де лу је у Срем ској Ми тро ви ци. У име гра да уче сни ке и посе ти о це го ди шњег кон цер та је по здра вио Зо ран Ми шче вић, за ме ник пред сед ни ка Скуп штине гра да Срем ска Ми тро ви ца. С. Н. Кон церт

29 Среда, 20. април КУЛТУРА 29 РУ МА УМЕТ НИЧ КИ ПУТ БРА НИ СЛА ВА ЦР ВЕН КО ВИ ЋА j А ка дем ски ва јар из Ру ме, Брани слав Цр вен ко вић, пра тио је сиг на ле и зна ке на уметнич ком пу ту, за ко ји је сна гом свог да ра и та лен та, био пред о дре ђен да хо ди и ства ра. Ма те ри ја ли зују ћи из сфе ре иде ја, свој бо га ти уну тра шњи свет, бо га тио је и чинио леп шим, овај наш свет ко ји живи мо. Бра ни слав је нај пре упи сао Ви шу шко лу ли ков них и при ме њених унет но сти у Бе о гра ду, а по том Фа кул тет при ме ње них умет но сти, од сек ва јар ства, на ко ме је ди пломи рао го ди не. Од не дав но је умет нич ки ди рек тор у сту ди ју за сцен ски ди зајн Skills di vi sion у Бе о гра ду. За се бе ка же да је илустра тор, стрип цр тач, ко сти мо граф и сце но граф, и сли кар и ва јар. Не ка ко сам увек све те умет нич ке ди сци пли не до жи вља вао као једну, и раз ви јао се у свим по ме ну тим прав ци ма, при ча Бра ни слав. - За и- ста ми мно го зна чи све оно што сам на у чио то ком шко ло ва ња, и са ве тујем све мла ђе ко ле ге, да оба ве зно иду на фа кул тет. По ред усво је них зна ња, то је би ла и при ли ка ко ју сам ис ко ри стио, да по ста нем део јед не ге не ра циј ске еки пе. За једно смо се раз ви ја ли, и оно чи ме се са да ба вим, има ло је сво је за чет ке баш на фа кул те ту. Већ на пе тој годи ни, ми смо ра ди ли на це ло ве черњем стри пу, и ра ди ли пи ро те тич ке спе ци јал не ефек те за филм Шеј танов рат ник. Ту је све по че ло. Бра ни слав је и члан Са ве та га ле рије Кул тур ног цен тра у Ру ми. Сво јим зна њем и при сут но шћу у умет ничком све ту, по ма же мно гим мла дим ауто ри ма да из ла жу сво ја де ла, да ра де и да се раз ви ја ју. Ис ти че да у Ру ми има до ста та ле на та, и да је све на њи ма. Док раз го ва ра мо у ње говом ате љеу, по кре ће мо и то пи та ње, ко ли ко је и шта по треб но да не ки мла ди, та лен то ва ни умет ник, ко ји до ла зи из про вин ци је, бу де пре познат, и да му се пру жи шан са. По сто је две др жав не и не ко лико при ват них ака де ми ја. Го ди шње са њих иза ђе и ви ше од 40 мла дих ди пло ми ра них ва ја ра. За ма ло бројну на ци ју као што је на ша, то је сте И лик и ка рак тер Стрип та бла - Цр теж Бра ни слав Цр вен ко вић, сце на рио Ми ха е ла Ра до њић фан та стич на ствар, и го во ри ко ли ко смо кре а тив ни, али са дру ге стране тр жи ште не по сто ји, и ту на ста је про блем. Онај ко осе ти вре ме ко ме при па да, и раз ви ја се у том сме ру, на ћи ће ме ста за се бе, сма тра Брани слав. Нај те жи пе ри од је на кон за вр ше них сту ди ја. У су шти ни, прави раз ви так по чи ње та да ка да се на ђе те са ми у ате љеу, и по ста ви те пи та ње Шта са да? Ми смо имали сре ћу да смо у пра вом мо мен ту ухва ти ли тај ко рак, и још као студен ти по че ли да се ба ви мо спе цијал ним ефек ти ма, чи ме се до та да ни ко на овим про сто ри ма, па и шире, ни је ба вио. Нас не ко ли ци на смо и да ље у том по слу. Гру па ко јој је при па дао има ла је ши ро ку сфе ру ин те ре со ва ња, крета ла се од стри па до фил ма, и ни је би ла ве за на са мо за ва јар ство као ме диј. Све су то им пле мен ти ра ли кон крет но у филм. Са ми су то ком сту ди ја сни ма ли, ре жи ра ли своје ни ско бу џет не фил мо ве, и ту се ство ри ло јед но умет нич ко је згро. И сво ју пр ву шан су су ис ко ри сти ли. На кон Шеј та но вог рат ни ка, кренуо је рад на не ким ре кла ма ма, па по зив у сце но граф ски тим за филм Све ти Ге о р ги је уби ва ажба ху, рад на но вом Ку сту ри ци ном фил му. Ства ри су се де ша ва ле. Ка да се сада освр не на тај пе ри од, схва та да је стал но био у не ким ан га жма нима. Ипак, па ра лел но је раз ви јао и не го вао сво ју де чач ку љу бав, а то је стрип. - Од стри па ни ка да ни сам од у- ста јао. Али ја све до жи вља вам као је дан ме диј. На ра ци ја се пре то чи у стрип, ко ји је опет у фор ми сто рибор да пред ло жак за филм, а филмо ви су да нас по лу а ни ми ра ни, и све је то је дан при ро дан кру жни ток, ка же наш са го вор ни. - Ми се др жи мо то га. Да кле, ко ји год клијент, или аген ци ја да се ја ви, ми може мо да ура ди мо бу квал но све. Од пи са ња сце на ри ја, до за вр шне фазе као што су спе ци јал ни ефек ти, ани ма ци је. Скулп ту ре ко је на ста ју у ње го вом ате љеу, до ла зе из све та фан та зи је. Бра ни слав се ба ви фигу ра ци јом, али ка же да се у ње говим де ли ма осе ти ути цај све га онога што је про ла зио као де чак, а то је свет ко ји је упо знао кроз на уч нофан та стич ну, и хо рор по е ти ку. Уз по др шку ар хи тек те, Ђор ђа Је ла че, ње го ве фи гу ре кра се фа са ду згра де у цен тру Ру ме. На мо је ра до ве нај бо ље ре а гу ју они ко ји су од ра ста ли на истим или слич ним ства ри ма. Они мно го лакше пре по зна ју оно што сам же лео да ка жем. Да ле ко од то га да и дру ги не ре а гу ју. Чар умет но сти и је сте у то ме што сва ко мо же да се про на лази, кроз сво ја ис ку ства и осе ћа ња. У ства ра лач ком жи во ту Бра нисла ва Цр вен ко ви ћа, до го дио се но ви иза зов. Усле дио је по зив од стра не ње го вог про фе со ра, ва ја ра Зо ра на Ива но ви ћа, за рад на во шта ној фигу ри за Му зеј у Ја го ди ни, а нај пре је то би ла фи гу ра Ву ка Бо јо ви ћа. Чу ве ни му зеј Ма дам Ти со, се држи сво је тра ди ци је и фи гу ре из рађу је од во ска. Ми смо се од лу чи ли за мно го бо љи и са вре ме ни ји мате ри јал ко ји нам је до сту пан, а то је си ли кон. Овај ма те ри јал пру жа мно го бо ље мо гућ но сти, и са њим је лак ше до се ћи по треб ну ме ру хипер ре ал но сти. Вук Бо јо вић је позвао мог про фе со ра, ва ја ра Зо ра на Ива но ви ћа, са на ме ром да се ура ди јед на про ба, ка ко би се по бољ шао и по пра вио ути сак чи та вог му зе ја, и да се вре ме ном све фи гу ре ко је су та мо из ло же не, ура де ис по четка. На жа лост са да пре ми ну ли Бојо вић, је по во ка ци ји и сам ва јар, та ко да смо га до жи вља ва ли као чла на на шег ти ма. Ја сам већ имао ис ку ства јер сам на Кор чу ли ра дио си ли кон ске фи гу ре на те му Мар ка По ла, и уче ство вао сам у из ра ди пре ко два дест фи гу ра. Нај пре смо Ву ка фо то гра фи са ли, пре ме ри ли не ке ре фе рент не тач ке, и за по чели рад на пор тре ту у гли ни. Па ралел но је вла су љар ски тим од ра дио пе ри ку, бр ко ве и бра ду. Ка да смо ски ну ли гип са ни ка луп, ули ли смо си ли кон. Те ло смо на пра ви ли од пур пе не, ко ја је ла ган ма те ри јал и за тран спорт, и за мон та жу. Сво ју оде ћу ко ју је но сио на про пу то ва њу по Кам чат ки, Вук Бо јо вић нам је покло нио за ову фи гу ру. Гла ва је потом ис кло ри са на, ко са за ле пље на, и фи гу ра је би ла спрем на за из лага ње. Озби љан рад на њој тра јао је око 5 ме се ци, јер се за ма ње вре ме за си та не мо же ура ди ти ква ли тет на фи гу ра. По што је крај њи ре зул тат био од ли чан, фи гу ра ап со лут но верна, усле дио је и дру ги по зив из Ја го ди не, и то за из ра ду фи гу ре пред сед ни ка Ру си је, Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на. О њој се са да то ли ко го во ри, па је чак и мини стар Иви ца Да чић, при по следњој по се ти Мо скви, сво јим ру ским ко ле га ма по ка зао фо то гра фи ју изра ђе не фи гу ре, на ко јој је ра дио и ва јар Бра ни слав Цр вен ко вић. То ком ра да на пр вој фи гу ри, форми рао се ва јар ско-сли кар ски-власу љар ски тим. Аси сти ра ју нам слика ри Ми ха е ла Ра до њић, и Де јан Де лић, из Ру ме, вла су љар Светла на Па вло вић, ва јар Мир ја на Дру же тић, и ко сти мо граф Је лена Сто ку ћа, из Бе о гра да. Рад на фи гу ри ру ског пред сед ни ка био је Бра ни слав у ате љеу мно го зах тев ни ји. Ни смо на рав но мо гли да има мо жи ви мо дел то ком ва ја ња, не го смо то ра ди ли уз помоћ фо то гра фи ја са ин тер не та. Но, све те фо то гра фи је са Пу ти но вим ли ком су про шле нај пре до ра ду у фо то-шо пу, па нам је био про блем да на њи ма уочи мо бо ре, или неке сит не де та ље ко ји би до при нели из но ше њу ње го вог ка рак те ра. Би ло је те шко, би ло је и нер во зе јер смо би ли при ти сну ти ро ком. Задо вољ ни смо ипак, што смо ус пели да све про бле ме ре ши мо, а на кра ју су сти гле и од лич не кри ти ке. Ми слим да смо ус пе ли да на шем Пу ти ну, ухва ти мо ка рак тер, осо бену цр ту, и да по сма трач од мах на пр ви по глед зна о ко ме се ра ди. Бра ни слав ве ру је да је и сам Путин, пре ко сво јих слу жби, си гур но ви део фо то гра фи ју сво је фи гу ре, и са оп шта ва да је из Му зе ја Ја го ди не, од мах сти гла по ну да за но ви по сао. Би ће то рад на но вој фи гу ри Но вака Ђо ко ви ћа, а ра ди ће у на ред ном пе ри о ду и фи гу ре Кра ља Пе тра Кара ђор ђе ви ћа, Ка ра ђор ђа, Ми ло ша Обре но ви ћа и фи гу ру Све тог Са ве. Од то ли ко по сла, пи там да ли ће има ти вре ме на за свој аутор ски рад, и да ли је на по мо лу не ка из ло жба. У су шти ни сам пре бу ки ран по слом, и не сти жем да се ба вим аутор ским ра дом. Али чим про на ђем сло бод но вре ме, при пре мам до ку мен та ци ју, и спре мам се да за вр шим свој стрип ко ји сам за по чео. Ори ги на ли ће бити из ло же ни на па но и ма, а стрип ће се по ја ви ти и у фор ми све ске, уобича је не за стрип из да ња. Пред Бра ни сла вом Цр вен кови ћем је још мно го пу те ва. и он на ста вља да пра ти сво ју ин ту и ци ју, ко ја га ка же, ни ка да до са да ни је из не ве ри ла. Пут успе ха ко јим ко рача, по пло чан је ње го вим рас ко шним та лен том, кре а тив ним и ма што ви тим ва јар ским иде ја ма, ли ков ним ре шењи ма, сјај ном цр тач ком тех ни ком, да ром за раз ли чи те гра не умет ности, ко је он та ко ла ко и ве што спа ја у јед но. Умет ност жи вље ња са сто ји се у ве чи том пре тва ра њу ру жно га у ле по, из ја вио је јед ном, по зна ти нор ве шки књи жев ник, Хен рик Ибзен. Не ка та ко и на ста ви, и бу де један од оних ко ји сво јим де ли ма овај свет, сва ка ко чи не леп шим. М. Нин ко вић

30 30 Среда, 20. aприл СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НИ ДО МО ВИ КУЛ ТУ РЕ У БЕ ШКИ И МА РА ДИ КУ Ожи ве ли До мо ви кул ту ре Об но ву до мо ва је фи нан си ра ла ло кал на са мо у пра ва сред стви ма из бу џе та у са рад њи са ме сним за јед ни ца ма, а по ме ну тим ра до ви ма об у хва ће на је са на ци ја кро во ва, мо крих чво ро ва, сто ла ри ја, фа са да, од во ђе ње ат мoс фер ских во да и ка на ли за ци ја Уз бо гат кул тур но-умет нич ки про грам и ве ли ки број по сети ла ца, про те клог ви кен да су све ча но отво ре ни, нај пре Дом кул ту ре у Бе шки а за тим и у Ма ра ди ку. Реч је о објек ти ма ко ји су у прет ход ном пе ри о ду пот пу но адап ти ра ни и ре констру и са ни и да ти на ко ри шћење свим ме шта ни ма ова два ин ђиј ска се ла. Об но ву до мо ва је фи нан си ра ла ло кал на са моу пра ва сред стви ма из бу џе та у са рад њи са ме сним за јед ни цама, а ка ко се мо гло чу ти по мену тим ра до ви ма об у хва ће на је са на ци ја кро во ва, мо крих чворо ва, сто ла ри ја, фа са да, од вође ње ат мис фер ских во да и кана ли за ци ја. - По сле ви ше де це ни ја је рекон стри у сан Дом кул ту ре у Бешки, а ми смо на шли на чи на да обез бе ди мо сред ства у бу џе ту. Уре ђен и трг ис пред до ма у Бе шки Са отва ра ња у Ма ра ди ку Оно што смо обе ћа ли пре шест ме се ци да ће Дом би ти комплет но ре кон стру и сан, са да испу ња ва мо. Још пред сто је не ки ма њи ра до ви али је за вр ше на ве ли ка са ла и оно што је нео п- ход но за нор мал но функ ци о ниса ње и да овај обје кат што пре за жи ви - на гла сио је Пе тар Фили по вић на све ча ном отва ра њу и по ру чио да је нај ва жни је било де ци и мла ди ма обез бе ди ти до бре усло ве и је дан леп простор где ће мо ћи да ква ли тет но про во де вре ме. Ка ко је ре као Фи ли по вић, по ред ра до ва на ре кон струкци ји До ма кул ту ре, уре ђен је и трг ис пред, ка ко би Беш чани има ли леп ши, без бед ни ји и уре ђе ни ји цен тар се ла. Два да на ка сни је све ча но је отворен и Дом кул ту ре у Ма ра ди ку, а пред сед ник је том при ли ком по ру чио да је нај ва жни је створи ти јед на ке усло ве жи во та како у гра ду та ко и у на се ље ним ме сти ма. - Про те клих не ко ли ко ме сеци уре ди ли смо и ма ра дич ки Пред сед ник све ча но отво рио Дом кул ту ре у Бе шки Дом кул ту ре и ство ри ли до бре усло ве, пре све га за де цу, а онда и за оста ле ма ра ди ча не, да има ју јед но ле по ме сто где могу да про во де вре ме. Ви ше деце ни ја уна зад, овај обје кат се на ла зио у ло шем ста њу, а са да на кон ре кон струк ци је си гу ран сам да ће га сви ко ри си ти и да ће ду го го ди на би ти у функ ци ји - ре као је он. М. Ба ла ба но вић

31 Среда, 20. април Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни жа це на при род ног га са Јав но пред у зе ће за ди стри бу ци ју при род ног га са Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца до нело је Од лу ку о про ме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, ко ја ће се при ме њи вати од 1. апри ла те ку ће го ди не. Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Служба за односе са потрошачима 022/ Бесплатна телефонска линија 0800/ Web: Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ма лих ку па ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча при род ног га са ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то доло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, по ко јој но ва це на га са за ка те го ри ју до ма ћин ства из но си 34,47 дин/м³, док за ка те го ри ју при вре да но ва це на из но си од 31,46 дин/м³ до 32,15 дин/м³, у за ви сно сти од ка те го ри је. Од лу ка о про ме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, по до би ја њу са гла сно сти Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је, а при ме њу је се од 1. апри ла го ди не. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Дан ка да се пра зни ку је, 7. Бо га то ура ђен улаз у ве лику згра ду, 13. Ра ста нак, ра зи ла же ње, 14. Озна ка на во зи ли ма за обу ку, 15. бро дић, ла ђи ца, 16. Ван зе ма љац из исто и ме ног фил ма, 17. Чо век са гр бом, 20. Спорт ски пр вак, 21. Хе миј ски знак за ма зу ри јум, 23. Омек ши вач за рубље, 25. На у ка о ту ма че њу сли кар ских ра до ва, 29. Др жав ни оси гу ра ва ју ћи за вод, 31. Аме рич ки про фи бок сер, Нор тон, 32. Оно ма то пе ја ла ве жа па са, 33. По род код жи во ти ња, 35. Др жа ва на Ара биј ском по лу о стр ву, 37. Уз вик ве се ља, 38. Ре зул тат ле кар ског пре гле да (мн.), 40. Пти ца из по ро ди це пата ка, 42. Цр кве но про клет ство, 43. Пре по днев на при ред ба. УС ПРАВ НО: 1. Пр ва пе ва чи ца у опе ри, 2. Део от пла те, 3. Скан ди нав ски бо го ви, 4. Скра ће ни ца за злот, 5. Без оде ће, 6. Из ла же ње из во де, из ра њање, 7. Озна ка за при ти сак, 8. Коп но уз ре ку, 9. Скра ће ни ца за ра ци о нал ни, 10. Скра ће ни ца за тре мо ло, 11. Град и лу ка у Изра е лу, 12. Пти ца се лица, 14. Ме ди цин ско по ма га ло, лон ге та, 18. Фран цу ски хи рург и ан то по лог, Пол, 19. Ода на, при вр же на, 22. Вр ста пер шу на, 24. Лу дол фов број, 25. Град у Ис три, 26. Ре ка у Ру си ји, 27. Хе миј ски знак за же ле зо, 28. При ја тељ, друг (турц.), 30. Вр ста ри бе, 34. Ло пов, 35. Вр ста за чи на, 36. Ра ди о ди фузна аген ци ја (скр.), 37. По ка зна за ме ни ца, 39. Ауто о зна ка за Зе ни цу, 41. Основ на та ри фа. Са ста вио: То ми слав Зе ман ВИЦЕВИ Питa Ср бин Швaјцaрцa: - Кaко то дa имaте министрa поморствa, a немaте мо ре? А Швaјцaрaц нa то одговaрa: - Пa, и ви имaте министрa финaнсијa... До ђе прогрaмер нa бен зин ску пум пу и кaже продaвaчу: - Мо лим вaс, нaточите ми го ри во! Продaвaч гa упитa: - 95 или 98? А он ће ње му: - Шта, немaте XP? СУДОКУ

32 32 Среда, 20. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ АЛ БУМ КАН ТА У ТО РА ДРА ГА НА ШИ ВОЉ СКОГ Ни ко лаj по но во на му зич коj сце ни - Све ове пе сме, бар за ме не, зву че нај леп ше ка да се пе ва ју са мо уз аку стич ну ги та ру, а та ко су и на ста ле. То су љу бав не ком по зи ци је, ма да има и оних мо ли тве них, по све ће них ве ри. Же лео бих да упра во по њи ма бу дем за пам ћен. И убу ду ће ћу сво је пе сме из во ди ти са мо у прат њи аку стич не ги та ре Во де ћа срп ска дис кограф ска ку ћа ПГП РТС упра во је из да ла но ви албум срем ско ми тро вач ког кан та у то ра Дра га на Шивољ ског, ко ји под уметнич ким (кр ште ним) именом Ни ко лај пот пи су је ком пле тан аутор ски CD на сло вљен "Не кад и сад". Ни ко лај је на пи сао му зи ку, тек сто ве и аран жи рао свих де вет ком по зи ци ја, ко је и из во ди, док пра те ће ги та ре сви ра по зна ти бе о град ски му зи чар Пе тар Трум беташ. Диск са др жи око 40 ми ну та ори ги нал не му зи ке, а не ке ста ре и пу бли ци позна те пе сме (као и оне нови јег да ту ма) сни мље не су у но вом, бо љем аран жманском и про дук циј ском ру ху. Му зи ка Дра га на Ши вољ ског Ни ко ла ја је стил ски и по ет ски ве о ма ујед на че на. Реч је о бала да ма, углав ном љу бав ног са др жа ја, чак и ка да су у пита њу ком по зи ци је ин спи ри са не пра во слав ном, мо ли тве ном тема ти ком. На ал бу му су за ступље не до бро по зна те љу бав не пе сме, као што су: "Мо ја верна љу бо", "Ви но и Брамс" или Дра ган Ши вољ ски Ни ко лај "Ве чи то луд", али и оне моли тве не "Пет ка на" и "Мо литва за Ср би ју". Пе сма "Ве че на све тог Ни ко лу" је ти пич на љубав на ба ла да, иако "сме ште на" у слав ски, пра во слав ни ам бијент. - Све ове пе сме, бар за ме не, зву че нај леп ше ка да се пе ва ју са мо уз аку стич ну ги та ру, а тако су и на ста ле. То су љу бав не ком по зи ци је, ма да има и оних мо ли тве них, по све ће них ве ри. Же лео бих да упра во по њи ма бу дем за пам ћен. И убу ду ће ћу сво је пе сме из во ди ти са мо у прат њи аку стич не ги та ре. До са да сам у Срем ској Ми тро ви ци имао два со ли стич ка концер та у По зо ри шту "До бри ца Ми лу ти но вић"" и, 2002, у ла пи да ри ју му Музе ја Сре ма, за ко ји ка жу да је био је дан од нај по се ћени јих у том про сто ру. Сат и по сам сви рао са мо своје ком по зи ци је - ка же нам Дра ган Ши вољ ски. Углед ни ми тро вач ки песник, пе вач и ком по зи тор на му зич кој сце ни се поја вио још као сред њо школац. Сви рао је у не ко ли ко гру па, а пр ва аутор ска де ла ства рао под сна жним ути цајем Ле о нар да Ко е на. Са гру пом "По ноћ ни екс прес", 1999, об јавио је ал бум пр ве нац, упра во под тим на зи вом, да би као Нико лај, са при ја те љи ма, 2002, пот пи сао DVD "Мо ли тва за Срби ју". У ме ђу вре ме ну, из штампе је иза шла и збир ка сти хо ва Дра га на Ши вољ ског под на зивом "По ноћ ни екс прес". Иза ал бу ма "Не кад и сад" Дра ган Ши вољ ски сто ји и као про ду цент, а ди зајн омо та су осми сли ле ње го ва су пруга Ли ди ја и кћер ка Кри сти на (Блур Арт). Њих две, по ве рава нам овај ми тро вач ки ствара лац, нај за слу жни је су што се по сле то ли ко го ди на Ни колај вра ћа на му зич ку сце ну. И што на њој ми сли још ду го да оста не. Д. По зна но вић

33 Среда, 20. април Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на Град Срем ска Ми тро ви ца ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ На осно ву чла на 81. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ( Сл.гла сник РС бр.135/04, 36/09, 36/09-др. за кон, 72/09-др.за кон, 43/11-од лу ка УС и 14/16) и чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре дину ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/2009) О Г Л А Ш А В А С Е јав ни увид Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та: Тран зит но скла ди шта опа сног и нео па сног от па да у Срем ској Ми тро ви ци Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та: Тран зит но скла ди шта опа сног и нео па сног от па да у Сремској Ми тро ви ци, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ским пар це ла ма бр.8270/1 и 8271 к.о.срем ска Ми тро ви ца, у ули ци Рум ски друм у Срем ској Ми тро ви ци. Но си оц про јек та је ХИ ГИА д.o.o. Пан че во, Сте ва на Шу пљик ца бр.147/8 Пан че во. Об ра ђи вач Сту ди је од апри ла го ди не је Euro Green d.o.o. Ми ро сла ва Ан ти ћа 14, Но ви Сад. Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та: Тран зит но скла ди ште опа сног и нео па сног от па да, чи ја ре а ли заци ја се пла ни ра на ка та стар ским пар це ла ма бр. 8270/1 и 8271 к.о.срем ска Ми тро ви ца, на те ри то ри ји Града Срем ска Ми тро ви ца, на жи вот ну сре ди ну, са др жи по дат ке: опис ло ка ци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње про јек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је је но си лац про јек та раз ма трао, при каз ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни (ми кро и ма кро ло ка ци ја), опис мо гу ћих зна чај них ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђених у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и, где је то мо гу ће, от кла ња ње сва ког зна чај ни јег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка наве де них у тач. 2) до 9), по да ци о тех нич ким не до ста ци ма или не по сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или не мо гућ но сти да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци. На осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, 135/2004 и 36/2009) oдржаће се: 1. ЈАВ НИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 да на од го ди не до го ди не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9-14 ча со ва у згра ди Град ске ку ће Срем ска Ми тро ви ца, со ба број 44. Све бли же ин фор ма ци је о ме сту из ла га ња и по треб на об ја шње ња про јек та мо гу се до би ти у Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе на сту ди ју у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. 2. ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА ВА о сту ди ји о про це ни утицајa го ди не у Срем ској Ми тро ви ци у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре дине, ули ца Све тог Ди ми три ја број 13 у 11,00 ча со ва OBA VE ŠTE NJE O UPI SU DE CE U PRED ŠKOL SKU USTA NO VU "PČE LI CA" Oba ve šta va mo Vas da upis de ce u Pred škol sku Usta no vu "Pče li ca" Srem ska Mi tro vi ca po či nje go di ne i tra ja će do go di ne. Za sve objek te u gra du za in te re so va ni ro di te lji svo ju de cu mo gu upi sa ti u objek tu "Zvezdi ca" u na se lju Mar ko Pe ri čin Ka me njar u pe ri o du od 08 do 14 ča so va. Upis de ce sa pod ruč ja La ćar ka vr ši će se u objek tu "Ču pe rak" u La ćar ku u pe ri o du od 12 do 14 ča so va, a upis de ce sa pod ruč ja Ma čvan ske Mi tro vi ce vr ši će se u objek tu "La ne" u Ma čvan skoj Mi tro vi ci u pe ri o du od 12 do 14 ča so va. Za do ku men ta ci ju ko ja je po treb na pri li kom upi sa, ro di te lji će bi ti oba ve šte ni u isto i me nim objek ti ma. Di rek tor, Mi ro sla va Ili jić РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ Број: /2016-XI, Да на: го ди не СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По зи ва ју се ли ца ( фи зич ка и прав на ) ко ја ко ри сте, од но сно об ра ђу ју по љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни без прав ног осно ва да се, до го ди не, при ја ве Град ској упра ви за по љо при вре ду Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ка ко би са над ле жним Ми нистар ством за по сло ве по љо при вре де за кљу чи ла Ван суд ско по рав на ње. ПРИ ЈА ВЕ СЕ ПОД НО СЕ НА ШАЛ ТЕ РУ БРОЈ 9. УСЛУ ЖНОГ ЦЕН ТРА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА. УПО ЗО РЕ ЊЕ У СЛУ ЧА ЈУ НЕ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА ЛИ ЦА КО ЈА БЕЗ ПРАВ НОГ ОСНО ВА КО- РИ СТЕ ОД НО СНО ОБ РА ЂУ ЈУ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО ЗЕ МЉИ ШТЕ У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ, НАД- ЛЕ ЖНИ ОР ГАН ГРА ДА ЋЕ, ДО НЕ ТИ ОД ЛУ КУ О СКИ ДА ЊУ УСЕ ВА У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ О ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ ЗЕ МЉИ ШТУ. НА ЧЕЛ НИК дипл. инг. по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с.р. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Са ња Ми хај ло вић, Марија Балабановић, Мирослав Нинковић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 20. април Да на на вр ша ва се пет го ди на од кад наш Ра де ни је са на ма Се ћа ње РА ДО ВАН ЂУ РИ ЧИЋ Дра ги наш Ра де, те шко је пре те шко жи ве ти без те бе. Тво ји та та Ста ни мир, мај ка Ми лан ка и брат Мар ко. ТЕ О ДО РА ЦВЕ ТИН ЧА НИН 17. ав густ април Остав ши за јед но до кра ја у ис ку ству кроз ко је смо за јед но про шли обе ле жа ва мо наш нај ту жни ји дан 23. април Алек са, Вла дан и Аца. Да на на вр ши ла се 21 го ди на ка ко ни је са на ма наш дра ги ИВАН БУР ЧИК Успо ме ну на ње га чу ва ју ње го ви нај ми ли ји СЛО БО ДАН ТА ТИЋ из Ша ши на ца Успо ме ну на ње га чу ва ње го ва су пру га Ан ки ца Та тић из Ша ши на ца По след њи по здрав на шем ЗО РА НУ НЕ ЂИ ЋУ КЕ ЂИ од при ја те ља из Ли бе рал но Де мо крат ске Пар ти је Да на на вр ша ва се две ту жне го ди не ка ко не ма го ди не на вр ши ло се 24 годинe од смр ти на шег дра гог си на и бра та ТА КАЧ ОСКА РА ВЛА ДИ МИ РА ДАНИЛОВИЋA Си не, сва ког да на оче ку јем да се по ја виш, али то је ту жна ис та на да оста јем са ма са ту гом и бо лом. Ма ма Ру жи ца Веч но ће те се се ћа ти и во ле ти тво ји нај ми ли ји. Oтац Или ја и се стре Ја сми на и Ду ши ца РА ДО ВАН ТА ДИЋ про фе сор И по сле го ди ну да на оста ла је са мо ту га и вели ка пра зни на. За бо рав не по сто ји док жи ве они ко ји те во ле и чу ва ју успо ме ну на те бе. Тво ја су пру га Је ле на. Да на на вр ша ва се го ди на да на од ка ко ни је са на ма на ша дра га и во ље на ВЕ РА БА БИЋ Вре ме не мо же мо за у ста вити, бр зо про ла зи оста ју успоме не и се ћа ња на да не ка да си би ла са на ма. Пра зни на без те бе је ве ли ка. У на шим ср ци ма оста ћеш веч но. Тво ји нај ми ли ји. Да на на вр ша ва се че ти ри го ди не од ка да ни је са на ма наш во ље ни и не пре жа ље ни ДУ ШКО ГЕ МО ВИЋ КЕН ГУР С љу ба вљу и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва. Тво је Дра ги ца, Еми ли ја и Ан ђе ли ја. Да на на вр ша ва се 40 да на ка ко ни је са на ма на ша дра га ДРА ГИ ЦА АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ рођ. Ми лу ти но вић За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма. Син Вла ди мир, уну ци Да мјан и Да вид, се стре Ми ле на, Ма ри ја и Ан ки ца. ОБАВЕШТЕЊЕ Фо то гра фи је и тек сто ве за чи ту ље, по ме не, из јаве за хвал но сти, као и мале огла се, убу ду ће може те пре да ти у Ши ду, у ка ме но ре зач кој рад њи "Та дић", Ца ра Ду ша на 50 и у продавници погребне опреме и цвећари "Luxol" у Инђији, Ђорђа Војновића 48, телефон: 022/

35 Среда, 20. април Про шло је се дам го ди на ка ко нас је на пу сти ла на ша кћи ТИ ЈА НА ПУ ЗИЋ Мно го во ље на, ни кад за бо ра вље на, по чи вај у ми ру љу ба ви на ша. По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 23. апри ла у 11 ча со ва на Но вом гро бљу у Срем ској Ми тро ви ци. Во ле те ма ма Бор ка и та та Сте ва. Да на 23. апри ла го ди не, на вр ша ва се се дам го ди на од ка ко ни је са на ма Да на на вр ши ло се го ди ну да на од ка ко ни је са на ма на ша дра га ДРА ГАН ЧИ ЧИЋ Вре ме про ла зи, ту га за то бом оста је, а ми те још увек кроз успо ме не и при че вра ћа мо у ствар ност. Жи ве ћеш у на шим ср ци ма ве чи то. Тво ји нај ми ли ји: отац Ђу рађ, су пру га Див на, си но ви Бо јан и Де јан, брат Ра до слав, сна је Гор да на и Сла ђа на, уну ци, уну ка, пра у ну ча ди и оста ла род би на и при ја те љи СА ЊА МИ ЛИЋ У ср цу те но си мо с по но сом о те би при ча мо, а љу ба вљу од за бо ра ва чу ва мо. Тво ји нај ми ли ји ТИ ЈА НА Љу ба ви мо ја, не до ста јеш. Тво ја се стра Џе ки. Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо на шој дра гој IN ME MO RI AM Ту жно се ћа ње МА ЛЕ НО ВИЋ ЈЕ ЛЕ НИ КЛЕ ПАЦ да ва ти 40. днев ни по мен у 10 ча со ва на гро бљу у Мар тин ци ма. Ожа ло шће не по ро ди це Ми ло ва но вић, Ми хај лов, Кле пац и То ја гић МА РИ ЈА ЛЕ КО рођ. Тр зин Се дам го ди на ка ко ни је са на ма. Оста ће за у век у на шим ср ци ма. Син Ран ко Ка ра шић, сна ха Бе ба, уну ци Сти пи ца, Ма ја и Го ран и пра у ну ке Со ња и Мо ни ка. СЕ ЛЕ НА БО ШКО С љу ба вљу и ту гом чу ва мо успо ме ну на Вас. Син Ва са и кћи Ве ра са по ро ди ца ма.

36 36 Среда, 20. април ФУД БАЛ ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА ТРЕ НЕ РЕ Успех је је дин ство ра да и пла ни ра ња Про те клог пет ка Срем ска Ми тро ви ца би ла је до ма ћин струч ног пре да ва ња фуд балским тре не ри ма са те ри то ри је гра да на те му Фак то ри успе ха у фуд ба лу. Тре не ри су има ли част да слу ша ју ја ко за ни мљи во и ин спи ра тив но пре да ва ње нашег фуд бал ског ве ли ка на Мила на Жи ва ди но ви ћа, бив шег фуд ба ле ра, тре не ра и се лек тора на ше фуд бал ске ре пре зента ци је у пе ри о ду 1998/1999. Жи ва ди но вић је већ у пр вим се кун да ма по брао све сим па тије при сут них и по сле пре да вања на гла сио да ће се на по зив ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ Резултати утакмица двадесет шестог кола: Пирот: Пирот Плана Хардекс 68:79, Зрењанин: Пролетер Нафтагас Дунав /одложено/, С. Паланка: Младост Ниш фер плеј 66:57, С. Митровица: Срем Златибор 99:87, Београд: БЕКО Здравље 80:87, Алексинац: Напредак Макси ко Динамик 76:87, Ужице: Слобода Војводина 105: Динамик : Дунав : Плана Хардекс : Срем : Војводина : Златибор : Пролетер Н : Пирот : Напредак : Слобода : Младост : Здравље : БЕКО : Ниш фер плеј : У Прву лигу Србије пласирали су се Динамик из Београда и Дунав из Старих Бановаца. У нижи ранг преселили су се: Слобода из Ужица, Младост из Смедеревске Паланке, Здравље из Лесковца, БЕКО из Београда и Ниш фер плеј. Д. Б. КО ШАР КА Са пре да ва ња у Град ској ку ћи љу ди из ло кал не са мо у пра ве, Фуд бал ског са ве за Гра да и Тренер ске ор га ни за ци је ра до опет ода зва ти да сво је ис ку ство прене се мла дим тре нер ским на дама Срем ске Ми тро ви це. Ка ко је ре че но, кључ успеха у фуд ба лу пред ста вља скуп свих еле ме на та јер је фуд бал ко лек тив на игра, ре зул тат зајед ни штва и тим ског ра да, љуба ви пре ма фуд ба лу, мо ти ваци је али и ди сци пли не, ра да и упор но сти ко ју сва ко ко је део тог мо за и ка тре ба да пру жи и на тај на чин до при не се успе ху. С. Н. ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА СЕВЕР Резултати утакмица двадесет петог кола: Кула: Хајдук Стара Пазова 88:67, Панчево: Крис Крос Словен 82:62, Футог: Футог Свети Ђорђе 77:80, Н. Бечеј: Јединство Академик 74:103, Инђија: Железничар Топола 68:67 /59:59/, Оџаци: Оџаци Врбас 82:84, Ковин: Раднички Црвенка 77: Футог : Свети Ђорђе : Академик : Топола : Железничар : Раднички : Врбас : Јединство : Хајдук : Словен : Крис Крос : Стара Пазова : Црвенка : Оџаци : Следеће, последње, коло: Ст. Пазова: Стара Пазова Раднички, Црвенка: Црвенка Оџаци, Врбас: Врбас Железничар, Б. Топола: Топола Јединство, Србобран: Академик Футог, Житиште: Свети Ђорђе Крис Крос, Рума: Словен - Хајдук. Д. Б. ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 22. КО ЛА: ЧЕ ЛА РЕ ВО: ЧСК Пи ва ра - Ло зни ца 3:0, УЖИ ЦЕ: Сло бода - До њи Срем 1:1, КРУ ШЕ ВАЦ: На предак - Ин ђи ја 1:1, НО ВИ САД: Про ле тер - Рад нич ки :0, ВРА ЊЕ: Ди на мо - Баqчка 2:0, БЕ О ГРАД: Бе жа ни ја - Ко луба ра 2:0, БОР ЧА: БСК - Зе мун 1:2, БЕ О- ГРАД: Син ђе лић - Сло га 1:1. 1. На пре дак : Бач ка : Син ђе лић : Бе жа ни ја : ЧСК Пи ва ра : Про ле тер : Зе мун : Ин ђи ја : Сло га : Ди на мо : До њи Срем : БСК : Ко лу ба ра : Сло бо да : Ло зни ца : Рад нич ки :43 8 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: БЕ О ГРАД: Син ђе лић - ЧСК Пи ва ра, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - БСК, ЗЕ МУН: Зе мун - Бе жа ни ја, ЛА ЗА РЕ ВАЦ: Ко лу ба ра - Ди на мо, БАЧ КА ПА ЛАН КА: Бач ка - Про ле тер, КРА ГУ ЈЕ- ВАЦ: Рад нич ки На пре дак, ИН ЂИ- ЈА: Ин ђи ја - Сло бо да, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Ло зни ца. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца два де сет дру гог ко ла: Н. Па зо ва: Рад нич ки Це мент 2:0, Те ме рин: Сло га До ли на 1:0, Оџа ци: ОФК Оџа ци Сен та 2:1, Ст. Ба нов ци: Дунав ТСЦ 1:1, Зре ња нин: Ба нат Омлади нац 1:0, Шид: Рад нич ки Бач ка :0, Са ку ле: Бо рац Вр шац 4:1, Пан чево: Же ле зни чар Рад нич ки /СМ/ 1:3. 1. ОФК Оџа ци : Рад нич ки /НП/ : ТСЦ : Рад нич ки /СМ/ : Бач ка : Ду нав : Сен та : Сло га : Це мент : Рад нич ки /Ш/ : Же ле зни чар : Омла ди нац : Бо рац : Вр шац : Ба нат /-6/ : До ли на :30 16 Сле де ће ко ло: Пан че во: Же ле зни чар Рад нич ки /НП/, С. Ми тро ви ца: Рад нички Бо рац, Вр шац: Вр шац Рад нич ки /Ш/, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Ба нат, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Ду нав, Б. То по ла: ТСЦ ОФК Оџа ци, Сен та: Сен та Сло га, Па ди на: До ли на - Це мент. Д. Б. НО ВО САД СКО -СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак мица дваде сет дру гог ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник ЛСК 0:1, Ер де вик: Сло га Хај дук 1:2, Ку пи но во: Ку пи ново Сла ви ја 0:2, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Је дин ство 3:1, Вој ка: Сре мац Бу дућност /Г/ 1:0, Н. Сад: Цр ве на Зве зда Југо вић 5:0, Н. Сад: Бо рац Ка бел 0:0, Б. Ја рак: Мла дост ЖСК 5:0. 1. Цр ве на Зве зда : Је дин ство : ЖСК : Бу дућ ност /Г/ : Ка бел : Бо рац : Мла дост : Сре мац : Ве тер ник : Ку пи но во : Хај дук : ЛСК : Бу дућ ност /СН/ : Сла ви ја : Сло га : Ју го вић :61 15 Сле де ће ко ло: Б. Ја рак: Мла дост Ветер ник, Жа баљ: ЖСК Бо рац, Н. Сад: Ка бел Цр ве на Зве зда, Каћ: Ју го вић Сре мац, Гло жан: Бу дућ ност Бу дућ ност /СН/, Ст. Па зо ва: Је дин ство Ку пи но во, Н. Сад: Сла ви ја Сло га, Бе шка: Хај дук - ЛСК. Д. Б. СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет првог ко ла: Д. Пе тров ци: До њи Пе тровци Пар ти зан 2:0, Ада шев ци: Гра ни чар ОФК Бре стач 1:0, Рав ње: З. Бу љу ба ша Пр ви Мај 2:0, Љу ко во: Љу ко во Јадран 1:2, Хрт ков ци: Хрт ков ци Х По ду на вац 0:1, М. Ми тро ви ца: Под ри ње Хај дук 2:0, Ру ма: Сло вен Је дин ство 1:0, Врд ник: Ру дар На пре дак 1:0. 1. Х : Под ри ње : Пр ви Мај : Ја дран : Хај дук : Љу ко во : Гра ни чар : Сло вен : Ру дар : Д. Пе тров ци : Пар ти зан : Је дин ство /-1/ : Хрт ков ци : На пре дак : ОФК Бре стач : З. Бу љу ба ша :53 15 Сле де ће ко ло: Ви то јев ци: Пар ти зан Ру дар, По пин ци: На пре дак Сло вен, Мо ро вић: Је дин ство Под ри ње, Ди вош: Хај дук Хрт ков ци, Бе ле гиш: Х По ду на вац Љу ко во, Го лу бин ци: Ја дран З. Бу љу ба ша, Ру ма: Пр ви Мај Гра ничар, Бре стал: ОФК Бре стач До њи Петров ци. Д. Б. МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА ЛИ ГА СРЕМ Ре зул та ти утак ми ца два де сет пр вог ко ла: Ма ра дик: Сло га Бо рац /М/ 0:3, Ириг: Рад нич ки Ми трос 1:4, Жар ко вац: На пре дак Но ћај 6:0, Ку змин: Гра ничар Је дин ство 3:0, Сте ја нов ци: Бо рац Сло бо да 3:4, Пу тин ци: ПСК Бо рац /К/ 0:3, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 Фру шкого рац 1:2, Мо ло вин: Омла ди нац Хај дук :0. 1. Бо рац /К/ : Ми трос : Бо рац /М/ : Сло бо да : Фру шко го рац : На пре дак : ПСК : Гра ни чар : Је дин ство : Оби лић : Омла ди нац : Рад нич ки : Бо рац /С//-1/ : Но ћај : Сло га : Хај дук :142-9 Сле де ће ко ло: Мар тин ци: Бо рац Омла ди нац, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Оби лић 1993, Ман ђе лос: Фру шко го рац ПСК, Кле нак: Бо рац Бо рац /С/, Д. То вар ник: Сло бо да Гра ни чар, Пла ти чево: Је дин ство На пре дак, Но ћај: Но ћај Рад нич ки, С. Ми тро ви ца: Ми трос - Сло га. Д. Б. ОФЛ ШИД РЕ ЗУЛ ТА ТИ 15. КО ЛА: БА ТРОВ ЦИ: Омла ди нац - Хај дук 1:6, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - Бо рац 3:1, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Гра ни чар 5:3, БЕР КА СО ВО: Сре мац - ОФК Би кић 1:6, БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Брат ство 3:1, ШИД: Јед но та - Је дин ство 5:1. 1. Хај дук : ОФК Би кић : Син ђе лић : ОФК Бин гу ла : ОФК Ба чин ци : Јед но та : Гра ни чар : Бо рац : Омла ди нац : Је дин ство : Сре мац : Брат ство :76 0 Ж. Р. ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: СРЕМ СКИ МИ- ХА ЉЕВ ЦИ: Срем - Мла дост пшре кид у 84. ми ну ту, ДЕЧ: Сре мац - Сло вен 3:0, КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац - Ви тез 3:2, КАР- ЛОВ ЧИЋ: Ло вац - Ви тез 3:2, ОБРЕЖ: Гра ни чар - Шу мар 4:1, Ка ме ни је био сло бо дан. 1. Гра ни чар : Ло вац : Мла дост : Ка ме ни : Ви тез : Сре мац : Срем : Шу мар : Сло вен :37 0 Ж. Р. ОФЛ ИН ЂИ ЈА - СТА РА ПА ЗО ВА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: НО ВИ СЛАН- КА МЕН: Ду нав - Сло га 0:0, ЈАР КОВ ЦИ: Бо рац - Фру шко го рац 8:4, ЧОР ТА НОВ ЦИ: ЧСК Кру ше дол 2:1, По лет и Же лезни чар би ли су сло бод ни. 1. Же ле зни чар : ЧСК : По лет : Кру ше дол : Бо рац : Сло га : Фру шко го рац : Ду нав :14 6 ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 18. КО ЛА: ЧАЛ МА.: Сло га - Сре мац 2:0, ЛА ЋА РАК: По ле та рац - Босут 2:1, БЕ ШЕ НО ВО: БСК - На пре дак 6:0, СРЕМ СКА РА ЧА: Срем - Бо рац (Р) 7:1, ЗА СА ВИ ЦА: Сло га - Гр гу рев ци 2:1, ВЕ- ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац - Пла ни нац 5:4, Сло бо да сло бод на. 1. Сло га (Ч) : БСК : Сло бо да : Срем : Бо рац (Ра) : Бо сут : Бо рац (ВР) : По ле та рац : На пре дак : Пла ни нац : Сло га (З) : Гре гу рев ци : Сре мац :51 8 ОФЛ РУ МА - ИРИГ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 18. КО ЛА: НЕ РА ДИН: Војво ди на - Сло га 1:0, ГРА БОВ ЦИ: Гра ни чар - Је дин ство (К) 1:1, РУ МА: Фру шка го ра - Је дин ство (Р) 1:0, ПА ВЛОВ ЦИ: Сре мац - Мла дост (П) 4:2, ЈА ЗАК: Цар Урош - Полет 6:1, ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар - Плани нац 1:2, МА ЛИ РА ДИН ЦИ: Фру шко горац - Мла дост (Б) 1:0. 1. Мла дост (Б) : Је дин ство (Р) : Сло га : Цар Урош : Фру шка Го ра : Гра ни чар : Је дин ство (К) : Фру шко го рац : Пла ни нац : Сре мац : Вој во ди на : По лет : Мла дост (П) : ок то бар :44 11 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЛУ ФИ НА ЛЕ КУ ПА СР БИ ЈЕ Де ус ју ри ша на зла то! У ФУТ САЛ Ж. Р. сре ду 20. апри ла са по четком у од и гра ће се у ха ли Пин ки по лу фи нал на утакми ца Фут сал Ку па Ср би је. Са стају се Град ски клуб ма лог фуд бала Де ус ро ло пласт Мо шић и Клуб ма лог фуд ба ла Еуро мо тус из Бео гра да. Де ус се на ла зи на дру гом ме сту на та бе ли Пр ве Фут сал лиге Ср би је док су го сти из Бе о града Пр ви на та бе ли Дру ге фут сал ли ге Бе о гра да и на ред не се зо на игра ће у нај ја чој Фут сал ли ги Срби је. У еки пи Еуро мо ту са игра ју бив ши ре пре зен та тив ци Ср би је у ма лом фуд ба лу, а љу би те љи ма ма лог фуд ба ла у Срем ској Ми трови ци оста ли су у се ћа њу као побед ни ци про шлог Ме ђу на род ног Фут сал тур ни ра ко ји је ор га низо ван у ха ли Пин ки ка да су се пред ста ви ли као јед на из у зет но до бро ор га ни зо ва на и ја ка екипа. Де ус ће има ти пред со бом мно го ја ког про тив ни ка та ко да ће гле да о ци по но во ужи ва ти у фуд бал ском спек та клу. Улаз на овај меч је бе спла тан. С. Н.

37 Среда, 20. април СПОРТ 37 ЏУ ДО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЛА ВЕ КА МИ ТРО ВАЧ КОГ ЏУ ДОА Бор ци до стој ни по што ва ња СПОРТ СКИ РИ БО ЛОВ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РК КЕ ЧИ ГА Циљ је Бал кан ски куп Пер ја ни ца пр ве ге не ра ци је био је ви ше стру ки шам пи он Бо ри слав Шу ћак, док да нас сла ву клу ба про но си Не над Ву ко лић Ке чи га те кла се зо на би ла је нај у спе шни ја у Ппро те кле две де це ни је у ми тро вач ком Спорт ском ри бо лов ном дру штву Ке чи га основа ном да ле ке 1948 го ди не. Јер, Ми тров ча ни су у так ми че њу у ло ву уди цом на пло вак у Дру гој ли ги осво ји ли у кон ку рен ци ји се да еки па по бед нич ки пе хар и пла си ра ли се у елит но дру штво. Глав ни кон ку рен ти у борби за ти ту лу, ис ти че ка пи тен Ке чи ге, Зо ран Кне же вић би ли су им ри бо лов ци из Па раћи на и Ба ча. Срем ци су на сту пи ли у са ста ву: Зо ран Кне же вић, Ми лан Ан ђу шић, Игор Бач ко вић, Ми ро слав Ко ли бар, Дра ган Гло го вац, Та паи Шан дор и Звон ко Звекић. Но, са да ће се еки па Ке чи ге на ћи на много озбиљ ни јем ис пи ту, јер ће кон ку рен ци ја у елит ном дру штву би ти, сса свим из ве сно, жешћа. Так ми че ња у Пр вој ли ги, ко ју чи не, 15 еки па, кре ћу у ма ју, а при пре ме за шам пи о- нат су за вр шној фа зи. С. Ло. КА ЈАК ру па мла дих за љу бље ни ка у древ ну ис- њач ку бо ри лач ку ве шти ну, на ста лу у Гточ Ја па ну, по чет ком ше зде се тих го ди на ми нулог ве ка у нај ве ћем срем ском гра ду, но си ла се иде јом да се у нај ве ћем срем ском гра ду фор ми ра џу до клуб. Ко нач но, го ди не при сред њој Тех но ло шкој шко ли, фор ми рана је Џу до сек ци ја Тех но лог. Њен пред седник био је про фе сор ма те ме ти ке Љу би ша Ка ка шић, а пр ви тре нер мла ди про фе сор фи зич ке кул ту ре Вељ ко Ко ру нић, ко ји има из у зет не за за че так и раз вој ми тро вач ког џу доа. Но, ка ко сек ци ја ни је мо гла и званич но да се так ми чи, две го ди не ка сни је пре ра сла је у клуб с истим на зи вом, чи ји су так ми ча ри у ви ше де це ниј ском по сто ја њу оства ри ли број не вред не ре зул та те у екипној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји. По ред мушке, ка сни је је фор ми та на и жен ска еки па, ко ја је та ко ђе оства ри ва ла успе хе. Му шка еки па је го ди не осво ји ла шам пи он ску ти ту лу Вој во ди не и уче ствова ла у ква ли фи ка ци ја ма за ула зак у елитно дру штво. Ге не ра ци ја так ми ча ра ро ђе них и и го ди не је из бо ри ла пла сман у Пр ву ли гу Ср би је. Ме ђу тим, због фи нансиј ских про бле ма, две го ди не ка сни је екипа је би ла при мо ра на да ис ту пи из овог ран га так ми че ња. Жен ска еки па Тех но ло га, нај ве ћи до мет оства ри ла је 1990, ка да је на Шам пи о на ту та да шње Ју го сла ви је у Са ра је ву осво ји ла тре ће ме сто. Сир ми јум обе ле жа ва по ла ве ка Пер ја ни ца пр ве ге не ра ци је ми тро вачких џу ди ста је ви ше стру ки шам пи он у се ни ро ској кон ку рен ци ји Ју го сла ви је и уче сник европ ских и свет ских пр вен става, Бо ри слав Шу ћак, ко ји је ка сни је наста вио успе шну ка ри је ру у но во сад ској Сла ви ји. Да нас у се ни ор ској кон ку рен ци ји славу ми тро вач ког џу доа про но си про фе сор фи зич ке кул ту ре, Не над Ву ко лић. По ред то га што се так ми чи, он је и је дан од трене ра у клу бу. У ни зу успе ха ко је је остварио на до ма ћој и ме ђу на род ној сце ни, издја ју се ти ту ла ви це шам пи о на Бал ка на у се ни ор ској кон ку рен ци ји и пла сман у полу фи на ле Уни вер зи ја де у Бе о гра ду. Био је то та да нај ве ћи до мет на шег џу доа на о вом ве ли ким свет ском так ми че њу. Ву ко ли ћу је на Европ ском ку пу при па ла брон за. Зад њих не ко ли ко го ди на био је усту пљен на шим углед ним пр во ли га шким и су пер лига шким клу бо ви ма и с ве ли ким успе хом је бра нио њи хо ве бо је. Клуб је го ди не по нео на зив Сирми јум, ко ји но си и да нас. У са ста ву клу ба би ле су и сек ци је у Јар ку и Ла ћар ку. У међу вре ме ну и ова два ме ста до би ла су сво је џу до клу бо ве, Ср ме мац и ЛСК. Пу не две и по де це ни је Тех но лог је трени рао у из најм ље ним фи скул тур ним двора на ма, да би ко нач но до био сво је просто ри је у До му кул ту ре Су тје ска где је и да нас. У ме ђу вре ме ну, са ла за тре нин ге је детаљ но пре у ре ђе на и ис пу ња ва нај ви ше стан дар де. Клуб Сир ми кум, чи ји је да нас пред сед ник и шеф струч ног шта ба, бивши так ми чар Тех но ло га, Ве ли мир-ве ле Ву ко лић, ду го го ди шњим си сте мат ским и ква ли тет ним струч ним ра дом, ус пео је да из не дри низ мај сто ра ове бо ри лач ке вешти не, ко ји су на број ним так ми че њи ма у зе мљи и ино стран ству, осва јал ли вред на од лич ја и про но си ла сла ву ми тро вач ког џу доа. Од клуб је ор га ни за тор тра дици о нал ног и пре сти жног Џу до ку па Сирми јум ко ји се одр жа ва по во дом сло бодар ских свет ко ви на гра да и оку пи ви ше сто ти на так ми ча ра и има стал ну по др шку Ам ба са де Ја па на у Бе о гра ду. С. Лов ча нин СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УРЕ ЂЕ ЊЕ УПРАВ НЕ ЗГРА ДЕ КК ВАЛ На кон 44 го ди не Вал до би ја но во ру хо и тро вач ки Ка јак клуб Вал, је дан од нај- сов ни јих и нај ква ли тет ни јих спорт ских Мма ко лек ти ва у Гра ду, уско ро би мо гао да до бије пот пу но но ву управ ну згра ду. На и ме, ка ко нам је са оп штио гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић, ра до ви на овом објек ту уско ро по чи њу, а под ра зу ме ва ју за нат ско-гра ђе винске ра до ве на адап та ци ји објек та и во дов не мре же, уре ђе ње ку па ти ла, по ста вља ње нове ПВЦ сто ла ри је и ко тлар ни це. Дру га фа за ра до ва под ра зу ме ва град њу спорт ског ПВЦ по да, уград њу со лар них па не ла за то плу потро шну во ду, из град њу са у не и опре ма ње тере та не. - Срем ска Ми тро ви ца је де фи ни тив но спорт ски град. Ре зул та ти ко је на ши спор ти сти по сти жу су на жа лост да ле ко из над усло ва у Рибљи ресторан са најдужом традицијом у Срему. Сваког дана свежа речна риба, специјалитети са роштиља и кувана јела. Риболовац је идеално место за све ваше прославе - 40 места у сали, 120 места у башти. У вечерњим сатима тамбураши. ко ји ма тре ни ра ју. Ми смо све сни тог про блема и град се тру ди да ко ли ко год је у мо гућно сти по мог не спорт ске клу бо ве. Ове го ди не је до ста ура ђе но ка ко на спорт ским те ре ни ма у гра ду, та ко и у ру рал ним сре ди на ма. На изград њи ба зе на се ра ди пу ном сна гом, об новље ни су те ре ни у Ра дин ци ма, Чал ми, ра ди ће се три би не у Са ла шу и Но ћа ју, спорт ски терен за де цу у Ку зми ну, ба лон са ла у Јар ку и мно ге дру ге, ре као је ре сор ни на чел ник Илија Не дић и до дао: - До ла ском Мар ка То миће ви ћа, на шег олим пиј ца у Вал и по ди за њем ква ли те та усло ва за тре ни ра ње на да мо се да ће ка јак по но во би ти оми ље ни спорт мла дих ми тров ча на и да ће мо у на ред ним го ди нама за јед но са Мар ком ис пра ти ти још не ке олим пиј це. С. Л.

38 38 СПОРТ Среда, 20. април РЕ КРЕ А ТИВ НИ СПОРТ ДО ЊИ ТО ВАР НИК ОДР ЖА НА ПР ВА ДЕ ЧИ ЈА ОЛИМ ПИ ЈА ДА Успе шно са вла да ли све пре пре ке Са олим пи ја де ма ли ша на а так ми че њу у са вла да ва њу по ли го на Нса пре пре ка ма уче ство ва ло је осамде се то ро ма ли ша на из пе ћи нач ке оп штине, од пред школ ског уз ра ста до че твр тог раз ре да основ не шко ле, по де ље них у три еки пе пе ћи нач ке, ши ма но вач ке и до њото вар нич ке основ не шко ле, у ко је су би ли рас по ре ђе ни и пред школ ци. Так ми че ње је отво ри ла пред сед ни ца оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ко ја је том при ли ком из ја ви ла да су у пла ну још две деч је олим пи ја де, све са ци љем да се код де це по бољ ша ју мо то рич ке спо соб но сти. Сва ком уче ни ку је ме ре но вре ме за ко је је са вла дао по ли гон, а у ко нач ном пла сману у кон ку рен ци ји де вој чи ца нај бо ље су би ле: Ма ша Ве се ли но вић (14,59 се кунди), Ти ја на Ан те ше вић (14, 95 се кун ди), Ва ња Иг ња то вић (15,68), Та тја на Пето ше вић (15,93) и Ду ња Ра до са вље вић (16,34). У кон ку рен ци ји де ча ка нај бо љи су би ли: Ми лош Јо ви чић и Алек са Шпара ва ло, ко ји су по де ли ли пр во ме сто, јер су обо ји ца пре пре ке са вла да ли за 14,03 се кун де, а сле ди ли су Сте ван Ин ђић (14,78), Лу ка Јо ва но вић (15,53), Мар ко Му њи за (15,66) и Вук Пе ко вић (16,84). У екип ном пла сма ну нај бо ља је би ла еки па Ши ма но вач ке основ не шко ле, Дру го ме сто је осво ји ла основ на шко ла из Пе ћина ца, док је тре ће ме сто при па ло основ ној шко ли из До њег То вар ни ка, а пе ха ре и меда ље нај у спе шни ји ма је уру чи ла пред седни ца оп шти не Пе ћин ци. Д. С. ПЛИ ВА ЊЕ КИ КИН ДА МА РА ТОН ПРО ЛЕЋ НИ КУП БА НА ТА Но ви успех Ми тров ча на TEKВОНДО ПЕ ЋИН ЦИ СЕД МИ КУП ОП ШТИ НЕ Пра зник спор та и мла до сти У Ки кин ди је одр жан тра ди ци о нал ни Међун род ни пли вач ки ми тринг,,про лећ ни куп Ба на та, на ко ме су на сту пи ла чак 413 так ми ча ра из 19 клу бо ва. Ме ђу уче сни ци ма био је и Пли вач ки клуб Срем ска Ми тро ви ца ко ји је у же сто кој кон ку рен ци ји у екип ном RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra пла сма ну за у зео де ве то ме сто. Вред не ре зул та те мла ди Срем ци оства ри ли су и у по је ди нач ној кон ку рен ци ји, а нај у спешни ји био је Сте ван Са пун, ко ме су при па ле две злат не и јед на брон за на ме да ља. GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Ми тро вач ки пли ва чи Бу ду ћи мај сто ри а кон не ко ли ко го ди на па у зе, про те кле С. Ло. Нне де ље одр жан је сед ми по ре ду Куп Пећи на ца у те квон доу, у спорт ској ха ли у Доњем То вар ни ку. Ма ни фе ста ци ја је оку пи ла пре ко сто так ми ча ра ста ро сти од че ти ри до че тр на ест го ди на из Срем ске Ми тро ви це, Руме, Ин ђи је, Ири га, Зре ња ни на и Пе ћи на ца, а ор га ни за тор је, уз по др шку Спорт ског са ве за Раз вој спо то ва и под по кро ви тељ ствопм пећи нач ке ло кал не са мо у пра ве, био Те квон до клуб Змај из Пе ћи на ца. Куп је, у при су ству ге не рал ног се кре та ра Те квон до асо ци ја ци је Ср би је Зо ра на Ћен дића, све ча но отво ри ла пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ко ја је том при ли ком из ја ви ла да је ово пр ви пут да оп шти на Пе ћин ци, за хва љу ју ћи но вои згра ђе ној спорт ској ха ли, има од го ва ра ју ће усло ве за ор га ни за ци ју ова квог так ми че ња. - Са да, ка да има мо је дан ова ко леп простор, тру ди ће мо се да на док на ди мо све што смо ра ни је про пу сти ли, ре кла је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не. Уче сни ци су се так ми чи ли у из во ђе њу ножних тех ни ка, а по бед ни ци су би ли сви, јер је ор га ни за тор обез бе дио ме да љу и ди пло му за сва ког уче сни ка и пе ха ре за све еки пе. Разлог то ме је што, по ре чи ма тре не ра Те квон до клу ба Змај Бо ри сла ва Кр сти ћа, при ма ран ни је био ре зул тат већ оку пља ње што ве ћег броја де це, ка ко би са ску па би ла по сла та ја сна по ру ка о то ме ко ли ко је зна чај но да се де ца од нај ра ни јег уз ра ста ба ве спор том. Ор га низа тор је спе ци јал ним пла ке та ма за до при нос раз во ју овог спор та на гра дио и Оп шти ну Пећин ци и Спорт ски са вез Раз вој Спор то ва. Ж. Р.

39 Среда, 20. април КА РА ТЕ ОСЕ ЧИНА ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ ЗА СВЕ УЗ РА СТЕ Сир миј ум пр ви у Ср би ји У Ми тро вач ки ка ра ти сти Осе чи ни је 17. апри ла одр жа но ка ра те пр вен ство Ср би је за све уз ра сне ка те гори је у ка та ма и бор ба ма. На овом так ми чењу оку пи ло се 480 так ми ча ра из 24 клу ба. Так ми ча ри ка ра те клу ба Сир ми јум су сво јим на сту пом осво ји ли и су ди је и пу бли ку јер су пле ни ли све око се бе при ка зу ју ћи ову древ ну ис точ њач ку ве шти ну ко ја је у зе мљи из ла зећег сун ца Ја па ну свр ста на у ред умет но сти. Из сва ког так ми чар ског ко ла на ши такми ча ри су из ла зи ли као по бед ни ци и та ко осво ји ли 31 злат ну 19 сре бр них и 21 брон зану ме да љу. Нај у спе шни ји так ми чар на овом пр вен ству је Мла ден Не ди мо вић са осво јених 5 злат них и 1 сре бр ном ме да љом што је на гра ђе но вред ним пе ха ром. Ве о ма успе шни так ми ча ри су би ли са осво је них не ко ли ко меда ља Ана ста си ја Па вле шин, Ми ли ца Крстић, Ми ли ца Ба ла нац, Ми ли ца Ку зминац, Та ма ра Бу лат, Ду шан Ђор ђе вић, Нико ла Хо ље вац, Ми ла и Ла зар Миљ ко вић, Алек сан дар Си кин, Ђор ђе и Ва ња Гру јић, Су за на Стра цен ски, Ма ри ја Ни ко лов ски, Ка ли на Мак си мо вић и мла де узда ни це ка ра те клу ба Је ле на и Ми хај ло То мић и Вук Пе тро вић, Еми ли ја Цве те нић Ања Кр стић Игор Спа хић и мно ги дру ги на ши так ми ча ри. С. Л. REGISTRACIJA NA 12 RATA BEZ ODLASKA U MUP РУ КО МЕТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДРУ ГА ЛИ ГА СЕ ВЕР МРК Срем СМ - МРК Мла дост /Вр шац/ 27:24 /12:14/ По бе да Ми тров ча на у дер би ју а ла Пин ки, гле да ла ца 100, су ди је: Мол- Игор /Н.Бе чеј/ и Са вић Слав ко /Каћ/. Хнар Ве ли ки дер би Дру ге ли ге Се вер ко ји ће веро ват но од лу чи ти шам пи о на ли ге од и гран у су бо ту у ха ли Пин ки при пао је еки пи Срем СМ у из у зет но бор бе ној и не из ве сној утак мици у ко јој су го сти у пр вом по лу вре ме ну би ли бо љи и тај пе ри од игре за вр ши ли у сво ју корист 12:14. На ста вак утак ми це та ко ђе је био ре зул татски не из ве стан, го сти су игра ли ве о ма до бро све до 55мин ка да је Срем СМ из јед на чио резул тат на 24:24. У зад њих 5мин. Срем је пости гао три го ла го сти ни је дан и то је ре ши ло утак ми цу. Овом по бе дом еки па Срем СМ учвр сти ла се на пр вом ме сту и мир но че ка за вр ше так шам пи о на та. СРЕМ СМ Бје лић, Бо сан чић, По по вић, Ма ри чић С 6, Мар ја нов 7, Ма у ко вић, Мири ло 3, Ву ке лић 1, Ми шко вић 1, Кр стић 4, Пе тро вић, До бри чић 1, Ви да ко вић 1, Вар ме ђа 3 и Глум че вић. Тре нер Ду шан Др ча. С. Л.

40 40 Среда, 20. април Недељни хороскоп Кувар Овaн До не ли сте но ву по слов ну од лу ку и реши ли дa пре ки не те сaрaдњу којa вaм није одговaрaлa јер имaте бо љу по ну ду пред со бом. Хрaбрим поте зимa оствaрујете побољшaње. Бик Мо же те дa оче ку је те знaтaн при лив новцa. Ових да на се у по слов ном окру же њу све некaко убрзaно одвијa и зaдовољни сте због тогa, решaвaте вaжнa питaњa Близaнци Знaте штa же ли те и ре ше ни сте дa то и оствaрите. Не ће те одустaти од циљевa ко је сте се би зaцртaли, мо же те дa оче ку је те дa ће вaм се од луч ност исплaтити. Рaк Све што сте по же ле ли дa оствaрите досaд сте већ до брим де лом по сти гли и сaдa зaдовољно нaдгледaте рез ултaте свог рaдa. По же ле ће те и но ве про ме не. Лaв Ве ру је те сво јим сaрaдницимa и знaте дa ће вaс подржaти у свaком тре нут ку у ком то од њих мо же те очекивaти. Спрем ни сте дa узврaтите услу гу у би ло ком мо мен ту. Девицa Долaзите до вaжног договорa сa сво јим нaдређенимa и по сти же те ком про мис по не ким питaњимa којa су кључнa зa рaзвој вaшег по слов ног стaтусa. Зaдовољни сте. Вaгa Мо же те дa оче ку је те по др шку од ши рег кругa по слов них сaрaдникa или од јaвности уко лико бу де те не ки свој пројекaт предстaвили ове сед ми це. Добијaте похвaле и aплaузе. Шкорпијa Мaњи тро шко ви вaм не предстaвљaју проблем јер имaте со лид ну финaнсијску зaлеђину. Опу ште ни сте и не бри не те о послов ној бу дућ но сти јер ве ру је те у сво је способ но сти. Стрелaц Зaбaвљaте се то ком рaдног временa тaко што ис пи ту је те не ке сво је но ве мо гућ но сти. Рaдите посaо ко ји во ли те и ниш тa вaм не пaдa те шко. Јaрaц Тру ди те се дa обaвљaте свој посaо мaксимaлно сaвесно и по све ће но и дa се не оп те ре ћу је те ту ђим проблемимa. Пронaшли сте соп стве ни ре цепт зa успех. Водолијa Мо же те дa оче ку је те дa ће вaс фaк тор среће по слу жи ти при по слов ним преговоримa. Повољaн пе ри од зa вaс. До крaјa сед ми це ће те потписaти не ки вaжaн спорaзум о по слу. Ри бе Уко ли ко се бaвите привaтним по слом, мо жете очекивaти по зи тив не про ме не. У вaшем рaдном ко лек ти ву се појaвљују не ки но ви љу ди ко ји ће осве жи ти нaчин пословaњa. Хлaднa тортa с пуслицaмa Сaстојци: 500 мл слaтк е пaлaке 200 грaмa шећерa 6 жумaнцетa пу сли це од јед ног белaнцетa 90 грaмa шећерa 1 вaнилин ше ћер Нaчин при пре ме Нa пaри уму ти ти жумaнцa сa ше ће ром док се не згусну (кaо пу динг), aли во ди ти рaчунa о то ме дa крем не прокључa. Пребaцити их у по су ду сa хлaдном водом и му ти ти док се крем не охлaди. Улупaти пaвлaку и спо ји ти је с кре мом од жумaнaцa. Нa крaју лaгaно умешaти рaније при прем љне пу сли це. Сипaти сме су у кaлуп и зaмрзн ути. По же љи се мо же додaти чоколaдa или некa aромa, чaк и во ће. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Ведро Макс. 23 Мин. 9 Ведро Макс. 21 Мин. 11 Делимично облачно Макс. 24 Мин. 12 Поподне пљускови Макс. 20 Мин. 10 Пљускови Макс. 18 Мин. 9 Облачно Макс. 22 Мин. 12 Углавном ведро Макс. 24 Мин. 19 СРЕМ У СРЕМ СКИМ НО ВИ НА МА ШТА СМО ПИ СА ЛИ У ЗАД ЊИХ ПО ЛА ВЕ КА СКИ ЦИ РА НО НА ЗБО РУ БИ РА ЧА Шта ће ме ни пут а јед ном збо ру би ра ча у Нсрем ском се лу, рас пра вља ло се о уво ђе њу са мо до при но са Реч стан дард че сто је по ми ња на, а у вез с њом и то ка ко ће се по прави ти пут, уве сти улич на ра све та и још низ слич них ства ри. Он да је устао млад се љак, три де се то го ди шњак, му до ћу тао на не ко ли ко тре ну та ка и ре као: - Шта ће ме ни пут. Не ка га гра ди учи тељ. Он ће до го ди не ку пи ти ко ла. А ме ни је и овај до бар. Љу ди не ће при ста ти ја знам. Чо век ни је хтео ни да чу је да ће и сви про свет ни рад ни ци у се лу уче ство ва ти у ра ду. Он се ни ка ко ни је ми рио с ти ме да је пут сви ма по тре бан и на ста вио је: - Сви зна те да се ови на ши учи те љи про сто утр ку ју: је дан ку пи те ле ви зор, а дру ги од мах уси си вач за пра ши ну. За ви де док то ру што је ку пио ко ла и кажу: По лов на су, ми ће мо ку пити но ва. Је сте али на кре дит, а док тор је ку пио за го то ве па ре - на ћу се љу ди да им од го во ре. Сви су се они на јед ним ко ли ма ова мо до се ља ва ли, а кад бу ду од ла зи ли ни тро ја им не ће би ти до вољ на. - Ехеј да је ме ни њи хо ва плата, - го во рио је чо век и био нем за све раз ло ге. Пре чуо је гла сове ко ји су му го во ри ли ка ко није дан учи тељ не ко ље ује сен по три де бе ла бра ва и не ма пу не ам ба ре. Он је ин си сти рао: - Љу ди не ће при ста ти, ја вам ка жем. А то што ти учо ве лиш да ће због ова квих као што сам ја на ше се ло за о ста ти, и да ће онда на ме не пр стом ука зи ваи то ти при чај де ци у шко ли, за њих је то. А по сле збо ра, по што је са модо при нос ипак из гла сан, чов век је оти шао у ка фа ну да и пре ко ча ши це на ста ви сво ју му драч ку при чу. В. М. Текст је об ја вљен у бро ју од 19. апри ла го ди не, на пе тој стра ни НО ВОСТ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ Ме ха ни зо ва но уз га ја ње ку ку ру за о љо при вред на ста ни ца и ППо љо при вред но-шу марска ко мо ра сре за Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо ва ли су на еко но ми ји Зе мљо раднич ке за дру ге из Срем ске Ми тро ви це де мон стри ра ње пот пу но ме ха ни зо ва ног узга ја ња ку ку ру за, по чев од се тве па до бер бе и сме штаја у ко ше ве. На пар це ли од 36 јек та ра из вр ше на је се тва че тво роред ном трак тор ском се јачи цом оси јеч ке ље ва о ни це же ље за и твор ни це стро јева. Се ја чи ца има и уре ђај за до да ва ње ми не рал них ђу бри ва, а мо же да из вр ши две вр сте се тве: у вр сте и у ку ћи це са 24 ком би на ције, за ви сно од ко ли чи не зр на ко ја се же ли ба ци ти на је дан хек тар. Овај број се кре ће од 30 до 76 хи ља да зр на, што осигу ра ва усев би ља ка за висо ку про из вод њу. У ова ко меха ни зо ва ној об ра ди фа бри ка ће, кад ку ку руз ник не, из вр шити три кул ти ви ра ња са ма шином за ме ђу ред ну об ра ду ку куру за ко ји та ко ђе има уре ђај за до да ва ње ве штач ких ђу бри ва ра ди при хра њи ва ња би ља ка. Прет ход но ће се из вр ши ти прска ње хер би ци ди ма за уни штава ње ко ро ва. Дру ги део ра до ва ће из вр ши ти Фа бри ка Змај са сво јим ма шина ма: ком бај ном за бер бу ку куру за ко ји за со бом ву че при коли цу у ко ју уба цу је кли по ве, док на дру гој стра ни из ба цу је у дру гу при ко ли цу ку ку ру зне ста бљи ке ко је се мо гу упо тре би ти за си лажу. Уко ли ко ова си ла жа ни је потреб на, ком бајн је ра си па по њиви. По сле тран спор та спе ци јал на ко му шаљ ка са еле ва то ром чисти кли по ве и уба цу је у ко шеве без људ ске рад не сна ге. У сре ди ни ове пар це ле шест хек та ра ће би ти за се јано и об ра ђе но на до са да шњи на чин, та ко да ће би ти уочљи ва раз ли ка. Но ви пот пу но ме ха низо ва ни на чин об ра де, има знат не пред но сти над до сада шњим. Пре све га, об ра да ће би ти ква ли тет ни ја и на вре ме из вр ше на, уште ди ће се на људ ској рад ној сна зи ко је је до ста тре ба ло мно го, а ти ме ће по јеф ти ни ти тро шкови про из вод ње. Ра чу на се да је до са дањ ши на чин об ра де зах те вао око осам ча со ва рада за сва ку ме трич ку цен ту ку ку ру за, али су че сто по стоја ле ве ли ке раз ли ке из ме ђу по је ди них по љо при вред них ор га ни за ци ја ко је су по не кад из но си ле и до 500 ча со ва по јед ном хек та ру. До са да су у Сре му по љо привред на до бра Пар ти зан из Инђи је, На пре дак из Ста ре Па зове, По љо при вред но до бро Срем ку пи ли око 20 ко ма да но вих се јачи ца Оси је че твор ни це. Це на им се кре ће око ди на ра. С. Н. Текст је об ја вљен у бро ју од 19. апри ла го ди не, на пр вој стра ни

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ЕкО лим пи ја да. Путари траже плате. "Ду нав" ли дер у оси гу ра њу агра ра. Митровица и Шабац граде депонију

ЕкО лим пи ја да. Путари траже плате. Ду нав ли дер у оси гу ра њу агра ра. Митровица и Шабац граде депонију www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 9. новембар 2011. Број 2645 Цена 40 динара у овом броју: "Ду нав" ли дер у оси гу ра њу агра ра ЕкО лим пи ја да

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Торнадо носио кровове

Торнадо носио кровове www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 12. јун 2013. Број 2728 Цена 40 динара у овом броју: НЕВРЕМЕ У СРЕМУ Торнадо носио кровове Страна 4. j ТУРИСТИЧКИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information