Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Size: px
Start display at page:

Download "Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ"

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај Број 2827 Цена 50 динара у овом броју: 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ Успомене на велику победу Страна 3. НОВИ ДОМ ЗА БРАНКОВИЋЕ Сутра је нови дан Страна 19. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго ну АМСС у Срем ској Ми тро ви ци, одр жан је 20. ју би лар ни мо то су срет у ор га ни за ци ји Мо то клу ба Срем. Уз тра ди ци о нал не бај кер ске игре, не за о би ла зан део и ово го ди шњег су ре та био је де фи ле мо то ри ста град ским ули ца ма. С. Н. Сни мио: С. Ник шић ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЛЕСА Jезик игре VIVA, VIVA VOX Њујорк-Пекинг-Рума Стра на 22. Стра на 30. Sr. Mitrovica, Kralja A. Karađorđevića 68. Tel: 022/ Књижара "Рачуноводствени биро", Сремска Митровица, Краља Петра I 53 Телефон: 022/ и 063/

2 2 Среда, 6. мај na{ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ВОЈ СКЕ Вуч ни во зо ви за Вој ску Ср би је Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Без ме ре У до ба со ци ја ли зма ишао Ла ла, а мо же и Сре мац, улицом при пит, под га сом. Иде и га ла ми, псу је, гр ди Оно га што је све уру шио, обе сми слио, из о па чио. Су стигне га на род на ми ли ци ја и пра во у по ли циј ску ис по ста ву. Ајд, Ла ло, сад ре ци на ко га си ми слио кад си гр дио Онога што је све тра ди ци о нал но упро па стио би ли су знати жељ ни ислед ни ци у пла вом са пе то кра ком на ка пи. Па, ка ко да ви ка жем вај ка се Ла ла ми слио сам на Оно га што нас је до вео. Ко, пи та ју сад већ по ма ло оштро представ ни ци на род не вла сти. Па на оног... ка ко се зо ве... Чар но је ви ћа. По ли цај ци се за гле да ју ме ђу со бом, а Ла ла на ста ви: та ни је ме ни кри во што нас је дов де до вео, не го што нас ни је од вео да ље, у Аме ри ку, већ нас ис пу стио ов де. Кад се Ла ла су тра дан отре знио, пра вац па у по лициј ску ста ни цу. Јел те, мо ли ћу фи но, а на ко га сте ви ми сли ли кад сте ме ју че про пи ти ва ли пи та Ла ла, а зна од го вор. Кроз ову Ла ли ну ме та фо ру, пи та ња за по зна те од го во ре, про шли смо и ми. Нај пре смо ишли ули ца ма зане се но опи је ни ми тин го ва ли, пе ва ли ро до љу би ве пе сме и на глас гр ди ли Оног ђа во ла са За па да ко ји нам ра ди о гла ви. За тим до шао свет ски жан дарм, НА ТО, ухва тио нас за врат и пи тао: је ли, бре, на ко га сте ми сли ли кад сте го во ри ли о Оно ме ко вам ра ди о гла ви. На ши ма ло муца во, му зга во, од го во ри ше да су ми сли ли на Кар де ље ве ко му ни сте, без бо жни ке, ко му ња ре. Не би они ни ре чи ре кли о За па ду тим пре што је то њи хо ва пер спек ти ва, та они се да нас ку ну у ЕУ. А он да је са тог За па да дошао не ки но ви глас, па као Ла ла, пи та: је ли, у ко га се ви то ку не те. Сти же То ма Пи кет. Ове го ди не књи га бет се лер у све ту је Ка пи тал у 21. ве ку од То ме Пи кета. Има ју ћи у ви ду огром не не рав ни не у рас по де ли природ них и људ ских ре сур са, он твр ди да су по треб не ја ке " Про па ли смо јер смо мо жда пре ве ли ка пра ва да ли ин сти ту ци ја ма и ти ме гу ши ли сло бо ду са мо и ни ци ја ти ва ин сти ту ци је дру штва ко је би над зи ра ле, кон тро ли са ле и ко ри го ва ле нео б у зда не еко ном ске си ле ко је би тре ба ло ви ше да слу же ко лек тив ним до бри ма и за јед нич ким ин тере си ма не го што је то прак са у све ту да нас. У су прот ном ће ли бе ра ли за ци ја ин те ре са пла не ту ис пра зни ти го ми лају ћи ја ло во, не по треб но бо гат ство на са мо пар ме ста у све ту, а свим дру ги ма оста вља ти си ро ма штво. Не ко ре че да је на овим, сле пом ру ком тр жи шта ода бра ним ме стима, по зла ће но са мо у ни ште ње чо ве чан ства. Дру ги, пак, за пи са да је је дан од нај бо га ти јих љу ди све та већ толи ко ску пио, да мо же ко мот но тро ши ти ми ли он до ла ра днев но и то сво је бо гат ство не ће ус пе ти да по тро ши за на ред них 200 го ди на. Он и да ље згр ће. На дру гој стра ни са мо у пра вља ње је био по ку шај да се тр жи шно по на ша ње со ци ја ли стич ких пред у зе ћа ста ви под кон тро лу. Си стем је де ло вао ин сти ту ци о нал но на тр жи ште и ње го ву сле пу ру ку. Др жа ва ни је од ре ђи ва ла шта ће се про из во ди ти, ко ји асор ти ман, у ко је про гра ме ула га ти ни ти ко ји про извод раз ви ја ти, али је кон тро ли са ла прин ци пе етич но сти у ства ра њу и тр го ва њу, по ре ским си сте мом рав но мер није де ли ла те рет под ми ри ва ња дру штве них по тре ба. Имали за чет ке Ка пи та ла 21. ве ка од То ме Пи ке та. Про па ли смо јер смо мо жда пре ве ли ка пра ва да ли ин сти ту ци ја ма и ти ме гу ши ли сло бо ду са мо и ни ци ја ти ва. Ни смо по трефи ли ме ру. Као што ни ли бе ра ли зам да нас не ма ме ру у све ту, па ве ћи на про па да. То ма Пи кет не твр ди да је сва ка не јед на кост је рес. На про тив, не јед на кост ву че напред, кон ку рен ци ја чи ни сво је те по ред лич ног до но си и оп ште до бро, ме ђу тим, по Пи ке ту спор не су оне раз ли ке ко је не про из и ла зе из ра да већ из ра зних об ли ка ма рифе тлу ка, из ута је по ре за, мо но по ла, тр жи шних и оста лих шпре ку ла ци ја. Опет слич но сти са са мо у пра вља њем. У со ци ја ли зму раз ли ке су би ле до пу сти ве, али са мо у грани ца ма со ци јал но при хва тљи вих раз ме ра. Се ћам се да смо у Вој во ди ни има ли по се бан Дру штве ни до го вор по ко ме се ис ка зи вао и об ра чу на вао тзв. екс тра про фит који је имао Наф та гас и Елек тро вој во ди на као из раз свог мо но пол ног по ло жа ја на тр жи шту. Пре рас по де ле на пла те и фон до ве ова два ко лек ти ва су мо ра ла прет ходно об ра чу на ти ту рен ту и усме ри ти је у раз вој, наф та ши у бу шо ти не, а Елек тор вој во ди на у из град њу ни ско напон ске и мре же ви со ког на по на. По сто ја ла је ин сти ту цио нал на ко рек ци ја оно га што се на тр жи шту де ша ва. То То ма Пи кет за го ва ра у сво јој књи зи Ка пи тал 21. ве ка, и пи та нас у ко га се ви то бре да нас ку не те. Но ви вуч ни во зо ви за Вој ску Ср би је Ми ни стар од бра не Бра ти слав Га шић при су ство вао је прошлог че тврт ка, у ка са р ни Вој ске Ср би је у Срем ској Ми тро ви ци, обуци за ру ко ва о це вуч них во зи ла за тен ко ве и дру гу те шку вој ну тех нику. Вој ска до би ла три но ва вуч на во за вред на ви ше од 140 ми ли о на ди на ра. То ком по се те вој ни ци ма на поли го ну ка сар не Бо шко Пал ко вљевић Пин ки ми ни стар од бра не Брати слав Га шић је ука зао на зна чај мо дер ни за ци је кроз на бав ку но вих вуч них во зи ла и са мо но се ћих прико ли ца - Мно ге ства ри ко је смо за поче ли у го ди ни, ре а ли зо ваће мо то ком ове го ди не. Јед на од зна чај них ин ве сти ци ја је на бав ка ових вуч них во зи ла и са мо но се ћих при ко ли ца за на шу те шку тех ни ку По во дом 27. апри ла, да на Са веза са мо стал них син ди ка та Срби је и 28. апри ла, да на без бед ности и здра вља на ра ду, Са вез са мостал них син ди ка та Ин ђи је је ше сту го ди ну за ре дом ор га ни зо вао триби ну ко јој су по ред пред став ника јав них и при ват них пред у зе ћа са те ри то ри је ин ђиј ске оп шти не, пред став ни ка син ди ка та и ло кал не са мо у пра ве при у ство ва ли и представ ни ци по кра јин ског син ди ката као и пред став ни ци ин спек ци је Ми ни стар ства ра да. Ово го ди шња три би на одр жа на је на те му Из мене и до пу не За ко на о ра ду по ручи ли су над ле жни. Го ран Ми лић, пред сед ник Саве за са мо стал них син ди ка та Војво ди не је при ли ком по се те Ин ђи ји и оклоп на во зи ла. Ако зна те да је нај ста ри ји вуч ни воз у Вој сци Ср би је ку пљен још го ди не, а нај мла ђи ку пљен го ди не, он да се мо же зна ти ко ли ко је значај на ова мо дер ни за ци ја. Ове годи не за вр ша ва мо про це ду ра око уво ђе ња ових во зи ла у Вој ску Ср би је и на ред не го ди не ће мо наба ви ти још три ова ква во зи ла са истим пер фо ман са ма ре као је ми ни стар Га шић. Мин си тар Бра ти слав Га шић је на гла сио да се по др жа ва и до маћа про из вод ња ка ми о на за по тре бе Вој ске, па се до кра ја ма ја оче ку је ис по ру ка и де сет но вих Фа по вих ка ми о на Вој сци Ср би је. Ми ни стар је ис та као да се у Срби ји ра ди на об на вља њу и мо дерни за ци ји вој не тех ни ке, по себ но до ма ће про из вод ње, као што је ис та као да се, ка да је реч о За кону о ра ду, у по след ње вре ме пу но пра ши не по ди гло по во дом Ко дек са ра да ко ји тре ба да бу де усво јен у де цем бру те ку ће го ди не. - Овај Ко декс је за са да на нивоу екс перт ских гру па и тре ба ло би да се све де на 60 чла но ва и да се ба ви овом те ма ти ком. Ка да прича мо о За ко ну о ра ду и ње го вој при ме ни, по сто је не за до вољ ства са обе стра не и код по сло да ва ца и код за по сле них - ре као је Ми лић и по ја снио да се не за до вољ ства код син ди ка ла ца од но се на не пот пи сива ње ко лек тив них уго во ра, а код по сло да ва ца уки да ње то плог оброка и пла ћа ња пут них тро шко ва. Са стан ку је при су ство вао и ре пу блич ки ин спек тор за рад за про из вод ња де ло ва за тенк М-84 и до дао да се уве ли ко ра ди на модер ни за ци ји ави о на Г-4 - "су пер га леб", за шта су та ко ђе из дво је на знат на фи нан сиј ска сред ства. - По треб но је у том по гле ду ма ло стр пље ња али су по ма ци очи глед ни и ре зул та ти ви дљи ви - на гла сио је мини стар од бра не. Га ши ћу је сим бо лич ну ре пли ку Ма но вог ка ми он ског кљу ча пре дао ди рек тор Ман Им пор тер Ср би је Ср ђан Пе зо, из ра зив ши том при ликом за до вољ ство што је на ста вљен ду ги парт нер ски од нос те ком па ни је са ВС. Он је ре као да ове го ди не Ман обе ле жа ва век од про из вод ње свог пр вог ка ми о на и ис та као да су ова три ис по ру че на вуч на во за нај са вре мени ја во зи ла те вр сте, ко ја ко ри сте нај са вре ме ни је вој ске у све ту. С. Н. ИН ЂИ ЈА ПО ВО ДОМ ДА НА СА ВЕ ЗА СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА СР БИ ЈЕ Рад на цр но - го ру ћа те ма Са три би не у Ин ђи ји Ми ни стар Га шић у срем ско ми тро вач кој ка сар ни под руч је Срем ског окру га Жар ко Ле ро ко ји је по твр дио да по сто је од ре ђе на кр ше ња За ко на о ра ду. - Ин спек ци ја се са овом по јавом су о ча ва сва ко днев но, а нај већи про блем је рад на цр но од носно си ту а ци је у ко ји ма по сло дав ци рад но ан га жу ју ли ца са ко ји ма не за сни ва ју рад ни од нос. Број та квих слу ча је ва се не ме ња дра стич но из го ди не у го ди ну, с тим што у послед ње вре ме на кон из ме на За кона о ра ду та си ту а ци ја се ме ња. Пре ма по ка за те љи ма ко ји до ла зе до нас ди рект них из звр ши ла ца, тај про це нат је знат но ма њи - ре као је Ле ро. У обла сти рад них од но са и безбед но сти на ра ду, ин спек ци ја ра да у то ку го ди не у Сре му из вр ши у просе ку око кон тро ла. Ка да је реч о са мој без бед но сти на ра ду, Ле ро ис ти че да и увој обла сти има кр шења за ко на: - Без об зи ра што има за бе ле жених слу ча је ва кр ше ња за ко на и у овој обла сти има мо по зи тив них пома ка, јер су по сло дав ци у оба ве зи да из ра де акт о про це ни ри зи ка за рад на ме ста са оба ве зом. Дра ган Кр зна рић, пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди ка та општи не Ин ђи ја је на кра ју под се тио да ин ђиј ски син ди кат бро ји око чла но ва из ви ше од 20 пред у зе ћа и по ру чио да је за да так оп штин ске син ди кал не ор га ни за ци је да по дигне свест свих за по сле них о њи хо вим о пра ви ма али и оба ве за ма. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 6. мај СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ВО ДОМ 70 ГО ДИ НА ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ Чу ва ти успо ме не на ве ли ку по бе ду По во дом 70-го ди шњи це по бе де над фа ши змом у не ко ли ко срем ских се ла одр жа ни су при год ни ску по ви ко ји ма су при су ство ва ли ам ба са до ри Ру ске Фе де ра ци је и Ре пу бли ке Бе ло ру си је Алек сан дар Че пу рин и Вла ди мир Чу шев Р у ски ам ба са дор Алек сандар Че пу рин по се тио је 29. апри ла Град ску ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци и са гра дона чел ни ком Бра ни сла вом Неди мо ви ћем раз го ва рао је о ак туел ним исто риј ским и еко ном ским те ма ма. Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це је за хва лио ру ском ам ба са до ру на по се ти и оби ла ску не ко ли ко ме ста на те ри то ри ји гра да ко ја има ју из у зе тан историј ски зна чај за до при нос сло боди и при ја тељ ске од но се срп ског и ру ског на ро да. - Ис ко ри сти ли смо при ли ку да раз го ва ра мо и о еко ном ских те ма ма, кон крет но о мо гућ но сти ула га ња у Срем ску Ми тро ви цу. То се од но си на мо гућ но сти у обла сти по љо при вре де не про извод ње у све тлу раз во ја во ћар ске про из вод ње и ме сне ин ду стри је, ре као је гра до на чел ник Не ди мовић и ис та као да је овај град увек на рас по ла га њу по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма. Ам ба са дор Ру си је Алек сан дар Че пу рин је на гла сио ка ко је пре васход ни циљ ње го ве по се те Срем ској Ми тро ви ци обе ле жа ва ње го ди шњице по бе де над фа ши змом. - Мо ра мо да чу ва мо успо ме не на ову ве ли ку по бе ду и се ћа ње на ру ске и срп ске хе ро је ко ји су од фа ши зма спа си ли не са мо свет и Евро пу, не го и сам не мач ки народ. За не ко ли ко да на ви де ће мо срп ске вој ни ке ка ко мар ши ра ју у све ча ном де фи леу на Цр ве ном тр гу. Ве ли ки да тум ће се обе лежи ти на до сто јан ствен на чин - ре као је ам ба са дор Че пу рин. Де ле га ци ја зва нич ни ка ру ске ам ба са де, за јед но са де ле га цијом бе ло ру ске ам ба са де, ко ју је пред во дио ам ба са дор Вла димир Чу шев, по ло жи ла је вен це на гро бо ве со вјет ских вој ни ка на ста ром пра во слав ном гро бљу у Срем ској Ми тро ви ци. По том су бо ра ви ли у Ста рој Бин гу ли, где је на се о ском гро бљу са хра њен на род ни хе рој СССР-а Ми ха ил За ха ро вич Га ла нов. Спо ме ник на гро бу овог со вјет ског хе ро ја обно ви ла је ам ба са да Ру си је у Бео гра ду, а по ред тог спо ме ни ка је одр жан ве ли ки скуп у ор га низа ци ји ме сних удру же ња бо ра ца НОР-а Ди во ша, Ла ћар ка и Марти на ца. Овим ску пом је дат допри нос обе ле жа ва њу по бе де над фа ши змом. По ред зва нич ни ка ам ба сада Ру си је и Бе ло ру си је, ску пу је при су ство ва ло три де се так де ле га ци ја ме ђу ко ји ма су би ли пред став ни ци: Гра да Срем ска Ми тро ви ца на че лу са за ме ни ком ИН ЂИ ЈА НАД ЛЕ ЖНИ ОБ И ШЛИ РА ДО ВЕ НА СПОРТ СКОЈ ХА ЛИ е ле леп ни спорт ски обје кат Вко ји се гра ди у ин ђиј ским Ле ја ма по чи ње да до би ја свој ко на чан из глед, јер ра до ви те ку пред ви ђе ном ди на ми ком. Ка ко би се уве ри ли у то, обје кат су прошле не де ље об и шли Пе тар Фили по вић, пр ви чо век Оп шти не Ин ђи ја, Ми ли во је Си мић, за меник ди рек то ра ЈП Ди рек ци ја за из град њу и Ра до ван Гр ко вић ди рек тор Уста но ве Спорт ски цен тар. - У то ку су мон та жни ра до ви на по ста вља њу пар ке та у хали, а уско ро ће би ти оба вље но и те сти ра ње. Упо ре до са овим, те ку и ра до ви на елек трич ним и ма шин ским ин ста ла ци ја ма, гип са на об ла га ња зи до ва и пла фо на, уре ђе ње свла чи о ница, кан це ла ри ја и про сто ри ја за слу жбе на ли ца - ре као је пред сед ник Фи ли по вић при ликом оби ла ска ха ле и из ра зио за довљство због ис по што ва не ди на ми ке. Ам ба са дор Че пу рин и гра до на че ник Не ди мо вић Ка ко је да ље на гла сио, у наред них не ко ли ко да на ће би ти ор га ни зо ван са ста нак са над лежни ма из Упра ве за ка пи тал на ула га ња ко ји тре ба да на ста ве фи нан си ра ње спорт ске ха ле у Ин ђи ји. - Уко ли ко се све бу де од ви ја ло по пла ну, ра до ви на објек ту треба да бу ду за вр ше ни до кра ја ове го ди не, а ха ла ће зва нич но би ти у функ ци ји и пре да та гра ђа ни ма на ко ри шће ње по чет ком го ди не - ре као је пр ви чо век општи не Ин ђи ја. Под се ћа мо, реч је о мул тифунк ци о нал ном објек ту на ме њеном за нај ра зли чи ти је спор то ве од ко шар ке, ру ко ме та, од бој ке па све до ко њич ког спор та. Ха ла има ка па ци тет око се де ћих Код об но вље ног спо ме ни ка со вјет ском хе ро ју у Ста рој Бин гу ли ме ста и по ред спорт ских ма ни феста ци ја, одр жа ва ће се и му зич ки кон цер ти и дру ги кул тур но-забав ни до га ђа ји. Ка ко је на кра ју об ја снио Мили во је Си мић из Ди рек ци је, радо ви на пр вој и дру гој фа зи те ку па ра лел но, а на те ре ну су присут на два из во ђа ча. То зна чи да се по шту је ди на ми ка и пред виђе ни ро ко ви. По за вр шет ку обе фа зе, у пла ну је и тре ћа фа за гра до на чел ни ка То ми сла вом Јан ко ви ћем, пред став ни ци месних за јед ни ца и ме сних удруже ња НОР-а ви ше срем ских се ла, Удру же ња срп ско-ру ског при јатељ ства Сре ма, Удру же ња вој них пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца, ме сних удру же ња же на, пен зио не ра и Од ред из ви ђа ча "Ла зар Би бић" из Ши да. Ску пу су прису ство ва ли пред став ни ци Од бо ра за без бед ност Скуп шти не АПВ, пред сед ник По кра јин ског Од бо ра ПУПС-а Ми ро слав Шпа но вић, пред став нци ка би не та гра до начел ни ка Но вог Са да, По кра јинског Од бо ра По кре та со ци ја ли ста Бо јан Тор би ца и број ни гра ђа ни, са зна ли смо од Де ја на Уме ти ћа, за ме ни ка пред сед ни ка Удру же ња бо ра ца НОР-а Ла ћа рак. На кон ми ну та ћу та ња оку пљени ма су се обра ти ли ру ски и бело ру ски ам ба са дор, из ве ден је ро до љу би ва ру ска пе сма и по ложе ни вен ци на спо ме ник хе ро ју Га ла но ву. При год на ака де ми ја, истим по во дом, ор га ни зо ва на је и у ОШ "Три ва Ви та со вић Ле барник" у Ла ћар ку. С. Ђ.- С. Н. Спорт ска дво ра на све бли жа за вр шни ци Ви зи ја Ка ко је на гла сио пред седник оп шти не Пе тар Фи ли повић иде ја спорт ско-ре кре а- тив не зо не у Ле ја ма да ти ра из го ди не ка да је ур бани стич ким пла ном пред ви ђе но уре ђе ње по те за ко ји об у хва та низ са дра жа ја. У цен трал ном де лу се на ла зи но ва ха ла, а не по сред но уз њу ми ни-бици кли стич ки парк, те рен са атлет ском ста зом, Зоо врт, Келт ски му зеј а пре ко пу та и Град ски ба зен. - Чи тав по тез од До ма здравља по ла ко до би ја из глед спорт ско-ре кре а тив не зо не. Ми тај план спро во ди мо сег мент по сег мент и от ку пљу је мо баште ко је се на ла зе у овом де лу гра да - ре као је Фи ли по вић и на гла сио да ће гра ђа ни има ти уско ро има ти без бед ну зо ну за ре кре а ци ју и ужи ва ње. Обје кат до би ја ко на чан из глед Над ле жни при ли ком оби ла ска ха ле ра до ва за ко ју је об ја вљен јав ни рас пис. Она об у хва та пар тер но уре ђе ње око са мог објек та, што укљу чу је гео-тер мал но уре ђе ње и по ста вља ње то пло во да по мо ћу ко јег ће се обје кат гре ја ти и хлади ти. По ред ових ра до ва, тре ћа фа за ће обу ха ва та ти по ста вљање јав не ра све те, уре ђе ње прила зних са о бра ћај ни ца, тро то а ра и зе ле ни ла. М. Ба ла ба но вић

4 4 Среда, 6. мај СТА РА ПА ЗО ВА ТРОЈ КЕ У ПО РО ДИ ЦИ ФА БЈАН Де ца окру же на љу ба вљу Брач ни пар ка же да ни шта ни од ког не оче ку ју и не тра же за сво ју де цу, али су фи нан сиј ска сред ства ко ја до би ја ју од Ре пу бли ке и По кра ји не по осно ву ро ђе ња дру гог и тре ћег, од но сно тре ћег и четвр тог де те та, ви ше не го скром на СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Бри га о фон та на ма Сре ћан дан за поро ди цу Фа бјан во ли и да се тру ди стри ци, да их мно го из Ста ре Па зо ве био је 12. фе бру ар када су на свет до шли Гри гор, Ка ли на и да ма ми при по мог не око бе ба. Ина че, мајка Мир ја на је не запо сле на, док се отац Игор. Срећ ни роди Фјо дор ба ви му зи ком те љи, Мир ја на и Фјо дор ка жу да бебе са да ле по на преду ју и ако су ро ђе не и то му је, ка ко каже, је ди ни и основ ни из вор при хо да. Он нас под се ћа да има и два ме се ца ра ни је кћер ку из пр вог брака цар ским ре зом. Вели ка је рет кост да се трој ке зач ну при родним пу тем, а ту сре ћу имао је брач ни пар Ја ро сла ву ко ја је са да уче ни ца Кар ловач ке гим на зи је. Овај брач ни пар нам је ре као да ништа Фа бјан. На вод но, ни од ког не на пр вим ле кар ским пре гле ди ма, мај ци је ре че но да ће ро ди ти бли зан це, али ка сни је је утвр ђе но да носи трој ке. У бе о град ском по роди ли шту у Ви ше град ској, пр ви на свет је до шао Гри гор, за тим Ка ли на и Игор. По ре чи ма ма ме Ми ре, Гри гор је био нај ма њи од гра ма, док су Ка ли на и Игор има ли по гра ма. Због пре вре ме ног ро ђе ња, бебе су не ко вре ме би ле у ин куба то ру, а са да ма ли ша ни срећно ра сту у по ро дич ној ку ћи Фа бја но вих у Ули ци Све то за ра Брач ни пар Фа бјан са сво јом де цом Мар ко ви ћа, окру же ни ве ли ком љу ба вљу ро ди те ља, де се то годи шње се стре Ма ше и ба бе и де де с оче ве стра не, ко ји ка да је год по треб но, при тек ну у помоћ. Има ти трој ке за ро ди те ље је ве ли ка сре ћа, али и оба ве за, у шта смо се уве ри ли при ли ком по се те овој по ро ди ци ко ја је по пи та њу не ге но во ро ђен ћча ди из у зет но до бро ор га ни зо ва на. Ма ша нам је ка за ла да се мно го об ра до ва ла бра ћи и се- оче ку ју и не тра же за сво ју де цу, али да су фи нан сиј ска сред ства ко ја до би ја ју од Ре пу бли ке и По кра ји не по осно ву ро ђе ња дру гог и тре ћег, од но сно трећег и че твр тог де те та, ви ше него скром на. По др шка ло кал не са мо у пра ве у њи хо вом слу ча ју је из о ста ла јер она сти му ли ше ра ђа ње са мо пр вог де те та у поро ди ци, али ка ко ре ко ше на ши са го вор ни ци, об ра до ва ло би их да су од оп шти не до би ли бар че стит ку. Г. М. У скла ду са вре мен ским при ли ка ма, а у пред виђе ном ро ку, пу ште на је во да у две ма фон та на ма у гра ду, са опша ва ју из срем ско ми тро вач ког Во до во да. Рад ни ци Во до во да спрове ли су нео п ход не са ни тарно-хи ги јен ске ме ре, чи шће ње Фон та на Ка ме ни цвет и уре ђе ње фон та на Ка ме ни цвет у град ском пар ку и на Тргу вој во ђан ских бри га да, где су оба вље не ре ви та ли за ци ја и де таљ на ре кон струк ци ја то ком про шле и 2013.го ди не, ка же се у са оп ште њу овог пред у зе ћа. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖА НО ГРАД СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ УЗ СА О БРА ЋА ЈА Над ме та ло се 70 шко ла ра ца У ор га ни за ци ји Удру же ња Ску те ра ши СМ, а уз помоћ и по др шку Основ не шко ле Бо шко Пал ко вље вић Пин ки и Са ве за во за ча Срем ске Ми трови це, у Срем ској Ми тро ви ци одр жа но је 46. по ре ду Град ско так ми че ње из са о бра ћа ја, под на зи вом Шта знаш о са о браћа ју. Так ми че ње се са сто ја ло из три обла сти: пр ви - те о риј ски део, у окви ру ко јег су так мича ри по ла га ли те сто ве из сао бра ћа ја, дру ги део под ра зуме вао је по ли гон спрет но сти, у окви ру ко јег су так ми ча ри, во зе ћи би ци кле са вла да ли су од ре ђе не пре пре ке на по ли гону спрет но сти и тре ћи део, поли гон као прак тич но уче шће у са о бра ћа ју ор га ни зо ва ном испред ПСЦ Пин ки на ко јем су так ми ча ри, во зе ћи би ци кле пока за ли прак тич но по зна ва ње са о бра ћа ја. Уче ство ва ло је 70 так ми чара, а оства ре ни су сле де ћи резул та ти: У А ка те го ри ји де вој чица до 10 го ди на, пр ва је била Ду ња Чо лак, дру га Ма те ја Сми ља нић, обе из Пин ки јеве, док је тре ће ме сто при па ло Ми ли Миљ ко вић из ОШ Свети Са ва. У ис тој ка те го ри ји, ме ђу де ча ци ма пр ва два места при па ла су Бо го љу бу Пеши ћу и Мар ку Бу рум џи ји из Пин ки је ве, а тре ће Ни ко ли Ра ки ћу из ОШ Све ти Са ва. У Б ка те го ди ји де вој чица од 10 до 12 го ди на пр ва је би ла Ми о на Лу кић из Пин ки- По ли гон спрет но сти је ве, баш као и Ду ња Па нић из исте шко ле, док је тре ћа била Ста ни сла ва То ма ше вић из ОШ Јо ван По по вић. Ме ђу де ча ци ма пр ви је био Ог њен Ча вић из По по ви ће ве, док су дру го и тре ће ме сто де ли ли Пин ки јев ци Вељ ко Ко ла ревић и Алек сан дар Бе ло мар ковић. У Ц ста ро сној гру пи девој чи ца од 12 до 14 го ди на, пр ва је би ла Бран ка Ру сић из Пин ки је ве. Дру го ме сто узела је ње на школ ска дру га ри ца Ми ли ца Си мић, док је Алексан дра Уби па рип из По по виће ве би ла тре ћа. У кон ку ренци ји де ча ка пр ви је био Стефан Ђу ро вић из Пин ки је ве, дру ги Ву ка шин Бог да но вић из ОШ Све ти Са ва, а тре ћи Не над Ан до но вић из ОШ Јован По по вић. У укуп ном пла сма ну, пр во ме сто је при па ло Пин ки је вој, дру га је би ла По по ви ће ва, а сле де их ОШ Све ти Са ва, ОШ Сло бо дан Ба јић-па ја, ОШ До бро сав Ра до са вље вић-народ, ОШ Бран ко Ра ди че вић и ОШ Јо ван Јо ва но вић-змај. Пр ва два так ми ча ра из Б и Ц ка те го ри је ула зи у тим који иду на Окру жно так ми че ње ко је ће се одр жа ти 10. ма ја у Срем ској Ми тро ви ци. С. Лап че вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 20. МО ТО СУ СРЕТ Ви ше хи ља да по се ти ла ца и уче сни ка Од пр вог до тре ћег ма ја, на по ли го ну АМСС у Срем ској Ми тро ви ци одр жан је 20. ју билар ни мо то су срет у ор га ни заци ји Мо то клу ба Срем. Ка ко су са оп шти ли ор га низа то ри, не ко ли ко хи ља да по сети ла ца и дво точ ка ша, уз до бру му зи ку и ле по дру же ње, обе лежи ло је овај ју би леј мо то ри ста. То ком три да на тра ја ња ма нифе ста ци је, не ка да шњи цар ски Фон та на на Тр гу вој во ђан ских бри га да Де фи ле ули ца ма Срем ске Ми тро ви це град, по се ти ло је на де се ти не стра на ца ко ји су тим по во дом по се ти ли и исто риј ске зна мени то сти и ужи ва ли у тра ди ци о- нал ној ку хи њи ових про сто ра. Уз де фи ле град ским ули цама и бај кер ске игре, уче сни ци су сре та су по се ти ли и ма на стир Пет ко ви ца, а две ве че ри су при ре ђи ва ни и рок кон цер ти. С. Н.

5 Среда, 6. мај ШИД ДУ ШАН ОСТО ЈИЋ, ЖИ ВИ У АП СО ЛУТ НОЈ ТИ ШИ НИ ОД РО ЂЕ ЊА Љу де не де лим на ра зу мљи ве и не му ште Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша - Бу ка на бу ле ва ри ма, жа мор у пре во зу и на дру гим јав ним ме сти ма, ком шиј ске сва ђе или жур ке, ма ло број ни су при ме ри ап со лут не ти ши не, а по ко жи од њих осе ћам фи зич ки ри там че га чу ју ћа осо ба ни је увек све сна јер чу је, при ча Ду шан Осто јић ко ји већ 36 го ди на, од свог ро ђе ња, жи ви у све ту ти ши не Избор: Златко Зрилић ФРИЗУРА Шта је моја дочекала коса, да је ветар наоколо носа. Ка да је пре 36 го ди на угле дао светлост да на у вин ко вач ком про ди лишту, Ши ђа нин Ду шан Осто јић већ је, на не ки на чин, био из дво јен од оста лих бе ба, с об зи ром да је ро ђен пот пу но без слу ха. Ипак, без об зи ра на та ко те шку суд би ну, ње го ви ро ди те љи ни су се преда ва ли, не го су га, чим је на пу нио две го ди не, по че ли од во ди ти на ре ха би лита ци ју го во ра у Бе о град, у Шко лу го вора за глу ве. На кон не ко ли ко го ди на про ве де них на ре ха би ли та ци ји, Ду шан је за јед но са оста лом де цом, кре нуо у Основ ну шко лу Срем ски фронт у Ши ду, гра ду у ко јем је и од ра стао. Ду шан Осто јић из Ши да - У об да ни шту, ко је се на ла зи ло у шид ском на се љу Ис ток ни сам имао ника квих про бле ма због то га што не чу јем, али ка да је на сту пио пу бер тет, он да је те же би ло иза ћи на крај са вр шња ци ма. Та да сам до жи вља вао не ке не при јат ности, али су оне би ле углав ном бе за зле не, та ко да пе ри од свог од ра ста ња не пам тим као те жак. На свој на чин сам учио и радио ко ли ко сам мо гао и био сам ме ђу најбо љи ма код де це без чу ла слу ха. У Ши ду сам још као де чак по чео да цр там стрипо ве, а у шко ли сам се ис ти цао на ча сови ма ли ков ног, та ко са сам об ја вљи вао сво је ра до ве и на стра ни ца ма Срем ских но ви на. У ка сни јим го ди на ма по чео сам да пи шем бе ле шке за ро ман ко ји тре нут но че ка да бу де об ја вљен. На кон за вр ше не осмо го ди шње шко ле го ди не упи сао сам умет нич ку шко лу у Но вом Са ду, на сме ру за тек стил при ча о сво јим школ ским да ни ма Ду шан, до да јући да ни ка да ни је ус пео да се навик не на слу шне апа ра те. Да нас, сма тра он, глу ви љу ди бр же се раз ви ја ју сми сле но или еду ка тив но не го што је то био случај ра ни јих го ди на. - Мо гу ре ћи да сам и лич но допри нео не ким де лом то ме, ка да сам ра ни је по се ћи вао Са вез глувих у Но вом Са ду. Имао сам по зив глу вих да се удру жим и у Бе о граду, али сам од био за то што ми није де ло ва ло афир ма тив но. Нај ве ћу дис кри ми на ци ју до жи вео сам на мом пр вом рад ном ме сту, у штампа ри ји у Ши ду, због че га сам био при мо ран да дам от каз и не ду го за тим сам се пре се лио у Но ви Сад Ду ша нов ро ман че ка об ја вљи ва ње да от поч нем сло бод ни ји жи вот. Са да већ шест го ди на ра дим као ре фе рент у Паркинг сер ви су и ове го ди не се же ним са див ном, чу ју ћом осо бом. На ко му ни ка цију ћу увек гле да ти као на про блем што се дру штва ти че, али га нај че шће ре шавам та ко што љу де ко је су сре ћем не делим са мо на ра зу мљи ве и не му ште. Бука на бу ле ва ри ма, жа мор у бус пре во зу и на дру гим јав ним ме сти ма, ком шиј ске сва ђе или жур ке, ма ло број ни су при мери ап со лут не ти ши не, а по ко жи од њих осе ћам фи зич ки ри там че га чу ју ћа осо ба ни је увек све сна јер чу је при ча он и до да је: - То ком жи во та се осе ћам као град ско де те док ми сли ми по не кад пу ту ју до Ороли ка као успо ме на на де тињ ство. Мо жда баш та мо јед ног да на на пу стим свет попут ста рог хер ми та или са мот ња ка ствара лач ких на ме ра. С. М. ПРАДА Ова моја ташна од најлона, коштала је пола милиона. ПИВОПИЈА Мила мајко што ме не потури, где точено пиво цури. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Не над Ћо ри лић (Ви бо ва на гра да за афо ри зме) Рас про да jа ма гле Ни су кри ви по ли ти ча ри што су сла га ли. Крив је на род што је по ве ро вао. Све је кре ну ло низ бр до. У том сме ру се бр же на пре ду је. Пла тио сам ка зну за по гре шно пар ки ра ње. Стао сам на жуљ јед ном по ли ти ча ру. Про ро ци су ре кли да ће тре ћи светски рат про те ћи без Ср ба. Ми то не ће мо до че ка ти. Свим др жа ва ма ко је же ле да бу ду са мо стал не би ће то и омо гу ће но. Та ко што ће би ти изо ло ва не од це лог све та. КАРТ: Жарко Гаћеша Кад нам је већ ку ћа на рас кр шћу, не ка не ко по ста ви се ма фо ре. Ка ко мо же те да се жа ли те на ску по ћу кад ни шта не ку пу је те!? Ако сад пу сти мо го лу бо ве ми ра, не ће нам оста ти ни је дан за на ред ни рат. Ко нам је све био на че лу до бро нам је још гла ва на ра ме ни ма. Тре ба по ве ћа ти на кна ду за не запо сле не, ре че ми ни стар и под не се остав ку. По ка зао бих ја ње му зу бе, али ми их је из био. Во ђа је не пот ку пљив. Све па ре су код ње га. Наш пут у све тли ју бу дућ ност во ди пре ко удар них ру па.

6 6 Среда, 6. мај ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За и про тив ку по ви не по лов не гар де ро бе? Љи ља на Зе че вић, Ру ма: - Ка да је реч о ку по ви ни по ловне гар де ро бе, у стар ту сам про тив, из ви ше раз ло га. Ако бих ку пи ла не што од то га, стал но бих се пи та ла ко је све то но сио пре ме не, да ли су те ства ри хе миј ски очи шћене. Ни ка да до кра ја не мо жеш би ти си гу ран да је то без бед но, по себ но што се по лов не ства ри до но се и из ино стран ства. То ми слав Ма рић, Срем ска Ми тро ви ца - Не ку пу јем по лов ну оде ћу, али ми слим да по ску пље ња и лош жи вот ни стан дард у Ср би ји ути чу на вели ки број по тро ша ча да ку пу ју по лов ну гар де ро бу. Ја не во лим да је ку пу јем из раз ло га што за слич не це не мо гу да на ђем и нешто но во. Ми ле на Ра и но вић, Ста ра Па зо ва - Не ку пу јем ника да ни шта полов но. Имам три кће ри и оне ми ку пе но ве ствари. Мо жда то ни је ло ше, али ја сам про тив но ше ња ту ђе гар де ро бе. Ко зна ко је то пре но сио. Мо жда је у то ме не ко и умро. Ђор ђе Три фу но вић, Пе ћин ци - Не ку пу јем полов ну гар де ро бу, али не мам ни шта про тив то га, тим пре што сам свестан да љди те шко да нас жи ве, па се сна ла зе ка ко зна ју и умеју. Ни ко не би ку по вао то да не мо ра. Ма ја Ка на зир, Ин ђи ја - Де фи ни тив но сам за ку по ви ну по лов не гар деро бе. Код нас је овај кон цепт по гре шно схва ћен, љу ди ни су до вољ но еду ко ва ни шта уоп ште пред ста вља по јам по лов на гарде ро ба. Ве ру јем да ме ђу по ловном гар де ро бом има скри ве них дра гу ља и увек сам спрем на да их по тра жим. Ру жа Ку бик, Шид - Та ко не што ми уоп ште и не пада на па мет, с об зи ром да радим у про дав ници оде ће па се ту и снаб де вам гар де ро бом ко ја ми је по требна. За ма ле па ре имам при ли ку да ку пим ква ли тет ну оде ћу, тако да о по лов ним ства ри ма и не раз ми шљам. ИРИГ ДРА ГАН ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, В.Д. ДИ РЕК ТОР ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Ту ри зам је још увек са мо шан са - Код нас се са мо при ча о ту ри зму, о по тен ци ја ли ма и то сто ји, али сто ји и од го вор ност за то што по тен ци ја ли ни су ис ко ри шће ни и што смо ми, иако би по свим па ра ме три ма тре ба ли до бро да функ ци о ни ше мо, у бло ка ди и ми ну су, об ја шња ва Дра ган Дра ги че вић Ту ри зам је стра те шка тач ка У " раз во ја, та ко се ба рем ка же, а ми ко ји би тре ба ли да ор га ни зује мо ту ри зам, по след њи смо ва гон у ком по зи ци ји пр кос чи ње ни ци да се о ту ри зму у иришкој оп шти ни увек го во ри са до ста ува жа вања, без об зи ра на то ко у овој нај ма њој срем ској са мо у пра ви вр ши власт, Ту ри стич ка ор га ни за ција се, пре ма ре чи ма њеног пр вог чо ве ка, вр шио ца ду жно сти ди рек то ра Дра га на Дра ги че ви ћа, за хва љу ју ћи не са ве сности прет ход них вла сти су о ча ва са ве ли ким поте шко ћа ма у ра ду. Оне се, пре све га, огле да ју у те шкој ма те ри јал ној ситу а ци ји услед ко је, ка ко об ја шња ва Дра ги че вић, не са мо да не по сто је усло ви да се ту ри стички по тен ци ја ли раз ви ју, не го се све те же ис плаћу ју пла те не ко ли ци ни за по сле них ко ји на сто је да сво јим ра дом до веду што ви ше ту ри ста у Ириг. Бло ка да ква ри по сао Уме сто да ко ри стећи по тен ција ле ко ји ни су спор ни, пу ни своју и оп штин ску ка су, Ту ри стичка ор га ни за ци ја, за хва љу ју ћи про пу сти ма прет ход них ње них и чел ни ка оп шти не тре нут но та вори у бло ка ди од ми ли он ди на ра и ми ни су од 5,6 ми ли о на ко ји, ка ко нам је ре као Дра ги че вић, по пут во де нич ког ка ме на бло кира ју сва ки по ку шај уна пре ђе ња по сло ва ња ири шких ту ри стичких рад ни ка. - Ка ко би иза шли из те шке си ту а ци је у ко јој се на ла зи мо, по ку ша ли смо да са Тер ма лом и при ват ним да ва о ци ма ту ристич ких услу га, пре вас ход но у Врд ни ку ко ји је сте цен тар тури зма на ше оп шти не, скло пи мо уго во ре о по слов но тех нич кој са рад њи ко ја ће са јед не стране упот пу ни ти по ну ду Ба ње, Пла но ви Дра ган Дра ги че вић омо гу ћи ти низ по вољ но сти за све ту ри стич ке рад ни ке и на кра ју, на да мо се, по ве ћа ти степен на пал те бо ра ви шних так си, чи ји је из у зет но ни зак про ценат на пла те је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се су о чава мо. У Вр дни ку има мо ме ста, так са из но си 70 ди на ра, да кле ни је пу но, по себ но ако се уоб зир узме да се у при ватним сме шта ји ма ле жа је ви изда ју за нај ма ње 700, па све до ди на ра, па ви са да ра чунај те ко ли ко би се на днев ном ни воу, у је ку се зо не ка да је све пу но, нов ца сли ва ло у општин ску ка су. Но и по ред то га, мно ги на ши Врд ни ча ни из бе гава ју на пла ту ове так се па смо оту да ре ши ли да кроз са рад њу са Тер ма лом омо гу ћи мо свим го сти ма при ват них сме шта ја да - Тру ди мо се да где год мо же мо про мо ви ше мо на ше ту ри стич ке по тен ци ја ле. Чека ју нас сај мо ви у Лу кав цу, за тим у Оси је ку, спре ма мо се за Ви дов дан ски са бор ко ји ће ове го ди не тра ја ти три дана и ко ји ће би ти упот пу њен бо га тим кул тур но-умет ничким са др жа јем, мно го ква литет ни јим не го ина че. Са тим у ве зи има ли смо не ко ли ко са ста на ка, ми смо на се бе пре у зе ли сву од го вор ност за Са бор и тре нут но има мо ве ли ких про бле ма са не достат ком нов ча них сред ста ва ко је ће мо на сто ја ти да ре шимо пре ко спон зо ра са ко ји ма пре го ва ра мо. Од Пре ми јер акве смо до би ли спорт ске те ре не, па ће мо на сто ја ти да и та мо ор га ни зу је мо спортске су сре те и тур ни ре, а пре све га ми сли мо да упри ли чимо ама тер ска над ме та ња тени се ра. Уско ро нас оче ку је и 700 го ди на Врд ни ка и све то зах те ва не са мо рад не го и но вац, па нам је та ко из лазак из кри зе при о ри тет, об јашња ва Дра ган Дра ги че вић. уз пла ће ну так сту има ју по пу сте и дру ге по годно сти ко је има ју и редов ни го сти хо те ла, што под ра зу ме ва ни же це не ис хра не, ко ри шће ња ба зе на и дру гих услуга Тер ма ла. То је тек пр ви ко рак ко ји смо начи ни ли, а ако ни то не да же ље не ре зул та те, на сто ја ће мо да про ценат на пла те по ве ћа мо уз по моћ ин спек ци ја ко је нам сто је на распо ла га њу, од но сно да евен ту ал но, сходно за ко ну, осну је мо и ту ри стич ку ин спе ки ју ко ја би се тим по слом ба ви ла об ја шња ва Дра ги че вић. По след њи ва гон у ком по зи ци ји Ко мен та ри шу ћи да ље рад и ста ње у ко јем се Ту ри стич ка ор га ни за ци ја на ла зи, Дра ги чевић на по ми ње и ду го го ди шње ло ше по сло ва ње ко је је, ка ко об ја шња ва, до шло као ре зултат не ма ња ја сног пла на ве заног за ту ри зам. По ње му, уместо да за и ста игра бит ну уло гу у раз во ју оп шти не, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ду го је пред ставља ла са мо још јед но у ни зу ма ње ва жих ме ста, по год них за упо шља ва ње не струч них ли ца. - Ми тре нут но, илу стра ци је ра ди, по ред свих дру гих обаве за ко је има мо, ис пла ћу је мо бив шем ди рек то ру Љу бо ми ру Ле ло ви ћу од ште ту од го то во 2.5 ми ли о на ди на ра укљу чу јући ту и до при но се, јер је, ка ко је то уоста лом и суд утвр дио, го ди не про тив прав но отпу штен са по сла и та су ма чи ни ско ро по ло ви ну на шег укуп ног ду га. Не ма мо пра во ни ти мо жемо да се љу ти мо на тог чо ве ка, јер он ни је крив, али се по ставља пи та ње да ли ће и ко ће да од го ва ра за не за ко ни те сме не и по ста вља ње не струч них људи на ру ко во де ћа ме ста не са мо у Ту ри стич кој не го и ши ре, јер је, у крај њем, та кво по на ша ње ску по ко шта ло це лу оп шти ну и све ње не ста нов ни ке. По следња пла та ко ју смо до би ли је јану ар ска, а мо ра мо да ре ша ва мо спо ро ве ко је ни смо ми на пра вили, при ча Дра ги че вић и до да је: - Код нас се са мо при ча о ту ризму, о по тен ци ја ли ма и то стоји, али сто ји и од го вор ност за то што по тен ци ја ли ни су ис кори шће ни и што смо ми иако би по свим па ра ме три ма тре ба ли до бро да функ ци о ни ше мо у бока ди и ми ну су. У та квим околно сти ма, ко год нам евен ту ал но и упла ти бо ра ви шну так су ко ја је за пра во по рез, но вац од лази на по кри ва ње ми ну са, што ће на кра ју до ве сти до то га да ће др жа ва ми мо све га по тражи ва ти од нас и тај но вац, па ће мо опет има ти но ве про блеме. Ту ри зам је стра те шка тач ка раз во ја, та ко се ба рем ка же, а ми ко ји би тре ба ли да ор га низу је мо ту ри зам, по след њи смо ва гон у ком по зи ци ји. Ра сте број го сти ју Ме ђу тим, упр кос свим пробле ми ма са ко ји ма се Ту ристич ка ор га ни за ци ја су сре ће, то ком про те кле го ди не у иришкој оп шти ни укњи же но је бли зу но ће ња што је, до да је Дра ги че вић, им по зан тан број. Све је ви ше по врат ни ка, а у се зо на ма у Врд ни ку као тури стич ком цен тру, не мо гу ће је на ћи ле жај, би ло у хо те ли ма, би ло у при ват ном сме шта ју. - У Пре ми је ру акви има мо већ пре ко пре но ћи шта, Тер мал је пун, у при ват ном сме шта ју већ сад има го сти ју, има мо го сте из Не мач ке ко ји ће до ћи за Ви дов дан ски са бор, као и го сте из Грч ке ко ји су већ упла ти ли свој од мор. За тим ту су нам ста ри го сти из Бе о гра да, Но вог Са да, све је ви ше го стију из Бо сне и Хер це го ви не и Хрват ске. Сви они ужи ва ју у на шој при ро ди, у ба зе ни ма, спорт ским те ре ни ма, по ла ко на ста је на ше ет но-се ло и све је то оно што људе при вла чи. Кре ће мо са ра дови ма на још два ба зе на ко ји ће би ти го то ви до по чет ка се зо на и то ће до дат но упот пу ни ти на шу по ну ду. Ста ти стич ки по да ци ко ји све до че да је по се ти ла ца пу но и да их је све ви ше, нај бо љи су доказ да по тен ци ја ли за и ста по сто је упр кос свим на шим про пу сти ма, али та ко ђе, по ка зу ју и то да се у што кра ћем ро ку мо ра мо консо ли до ва ти и по ста ти оно што за и ста тре ба да бу де мо, а то је спо на из ме ђу по ну де и по тражње, слу жба ко ја ће ор га ни зова ти бо га те про гра ме у ко ји ма ће ту ри сти ужи ва ти, а све у циљу њи хо вог по нов ног вра ћа ња у Врд ник, Ириг и Срем, за кључу је раз го вор Дра ги че вић. С. Лап че вић

7 Среда, 6. мај СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ Лу ча срп ске кул ту ре и на у ке Пре да ва ње о Ма ти ци срп ској, чи ја је ми си ја, ка ко је ре че но у ми тро вач кој Град ској ку ћи, очу ва ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, ор га ни зо вао је Ини ци ја тив ни од бор Дру штва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске Срем ска Ми тро ви ца М а ти ца срп ска као дру штвени и исто риј ски фе но мен би ла је те ма пре да ва ња одр жа ног про те кле сре де у Сремској Ми тро ви ци. Посеб но је пред ста вље но ње но из да ва штво, чи ју осно ву је у по чет ку чинио је дан од нај ста ријих на уч них ча со пи са у Евро пи, чу ве ни Ле топис, ко ји у кон ти ну и- те ту из ла зи још од давне го ди не Пре да ва ње о Ма ти ци срп ској, чи ја је ми си ја, ка ко је ре че но у ми тровач кој Град ској ку ћи, очу ва ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та ор га ни зо вао је Ини ција тив ни од бор Дру штва чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске Срем ска Ми тро ви ца. Ве че у ко ме се сабрао ве ли ки број Митров ча на, отво рио је проф. др Не над Ле ма јић под се ћа ју ћи на уло гу ко ју је Ма ти ца српска има ла у исто ри ји срп ског на ро да. Ње но де ло ва ње је, ка ко је ре као Ле ма јић, од са мог по четка би ло усме ре но на пред ставља ње срп ске кул ту ре у Европи, а са дру ге стра не на просве ћи ва ње на ро да, при че му је у том ци љу раз ви је на бо га та из да вач ка де лат ност ко ја и данас тра је. - Ма ти ца срп ска је осно ва на го ди не у Пе шти, у вре ме осло ба ђа ња Ср би је од ви ше веков не тур ске вла сти и ја ча ња све сти о по тре би да се срп ски на род у пу ној ме ри укљу чи у ПЕ ЋИН ЦИ СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА На про шло не дељ ној 26. по ре ду сед ни ци пе ћи нач ког Оп штин ског ве ћа, усво јен је пред лог Стра те ги је по пу лаци о не по ли ти ке за пе ри од од до го ди не, ко ја, ка ко је би ло ре чи, за циљ има да се под стак не ра ђа ње и смањи сто па не га тив ног при родног при ра шта ја ста нов ни штва, али и да се мла ди, обра зо ва ни љу ди и мла ди брач ни па ро ви под стак ну да оста ну у оп шти ни Пе ћин ци, да ов де за сни ва ју поро ди цу и пла ни ра ју бу дућ ност са ви ше де це. За ме ник пред сед ни це Општи не Пе ћин ци Зо ран Вој кић, је већ ни ке из ве стио о ва жно сти ак тив ног укљу чи ва ња ло кал не са мо у пра ве у по пу ла ци о ну поли ти ку, кроз над град њу по стоје ћих и до но ше ње но вих ме ра ко је од го во ра ју спе ци фич ним по тре ба ма ло кал не сре ди не. Из ме ђу оста лог, већ ни ци су осво ји ли и пред лог Ло кал ног ак ци о ног пла на по пу ла ци о не по ли ти ке ко ји пред ста вља детаљ ну раз ра ду ме ра и ак тив ности пред ви ђе них Стра те ги јом, у на ред не две го ди не. Ве ли ко ин те ре со ва ње за Ма ти цу срп ску са вре ме не европ ске то ко ве. По угле ду на Ма ти цу срп ску, осно ва не су број не ма ти це других сло вен ских на ро да, што је сва ка ко по да так вре дан сва ке па жње. Да нас, Ма ти ца има више од пу бли ка ци ја и Га ле ри ју са бо га том збир ком у ко јој је пред ста вље но срп ско сли кар ство од 18. до 20. ве ка, ис та као је до цент др Ђор ђе Ђу рић, ге нерал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Да нас, ка ко је рекао проф. др Бран ко Бе шлин, пот пред седник Ма ти це срп ске, ова уста но ва ре а ли зу је педе сет на уч них и раз војних про је ка та и из да је де сет на уч них ча со пи са. Бе шлин је до дао да Мати ца при пре ма пу блика ци је од ка пи тал ног зна ча ја за срп ску култу ру и на у ку, као што су Срп ска ен ци кло педи ја, Срп ски би о графски реч ник, Реч ник срп ског је зи ка, Право пис и дру го. У сво јим ре до ви ма, Ма ти ца пре ма ре чи ма Је ле не Ве се ли нов, управ ни це по сло ва има око са рад ни ка. Дру штва чла но ва и прија те ља Ма ти це срп ске осно ва на су у број ним гра до вима Ср би је и окол них зе ма ља са ци љем да се по ве зу ју са Ма тицом али и да раз ви ја ју ло кал не про гра ме, об ја сни ла је у свом обра ћа њу Ве се ли нов, из ра зивши при то ме на ду да ће та кво Дру штво за жи ве ти и у Срем ској Ми тро ви ци. С. Л. По пу ла ци о на по ли ти ка пре свих дру гих Усво јен је и Из ве штај о ра ду Оп штин ске упра ве за го ди ну, као и Из ве штај о ра ду оп штин ског јав ног пра во бра ни о ца Са сед ни це Ве ћа Овај Ак ци о ни план пред виђа ме ха ни зме за бо ље усклађи ва ње ра да и ро ди тељ ства, обез бе ђи ва ње усло ва за јача ње ро ди тељ ске ком пе тенци је, али и раз ли чи те еду каци је и са ве то ва ли шта ка ко за адо ле сцен те, та ко и за мла де брач не па ро ве. Ова два страте шка до ку мен та ће, на кон што су усво је на на Ве ћу, бити до ста вље на на раз ма трање Скуп шти ни оп шти не Пећин ци. Усво јен је и пред лог да се, у слу ча ју не ко ли ко пар це ла у Ши ма нов ци ма и Де чу ко је су у вла сни штву Оп шти не Пе ћин ци, из вр ши ускла ђи ва ње до ку мента ци је са ста њем на те ре ну и пре ма ва же ћим ур ба ни стич ким пла но ви ма, бу ду ћи да не кате го ри са ни пу те ви ко ји се по еви ден ци ји не по крет но сти нала зе на овим пар це ла ма, на те ре ну ви ше не по сто је. Усклађи ва ње је, ка ко је об ја шње но, из вр ше но у ци љу ефи ка сни јег ко ри шће ња и упра вља ња јавном оп штин ском имо ви ном. По ред по ме ну тих од лу ка, усво јен је Из ве штај о ра ду Општин ске упра ве за го ди ну, као и Из ве штај о ра ду оп штинског јав ног пра во бра ни о ца. С. Л. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За и про тив ку по ви не по лов не гар де ро бе? Ми ле Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва - Не ма ни шта ло ше у ку по ви ни по лов не гар деро бе. За на шу ма те ри јал ну си ту а ци ју, добра је то ствар. И ја сам ку по вао по лов не ства ри и ни сам имао при мед бе. Знам и не ке по зна те лич но сти, ко је су на по ло жа ју, а ко је сам сре тао у про дав ни ца ма по лов не гар де ро бе. Кад ва ља њи ма, до бра је и за ме не. Ма ри ја Вар нић, Срем ска Ми тро ви ца - Не мам ни шта про тив. Ко сам ја да го во рим љу ди ма где и ка ко би ку по вали? То дик ти ра ју нов ча ни ци. Ту се на ква ли тет ро бе не гле да пре ви ше и то ни ко ни не оче ку је. Та тја на Ђо ко вић, Ин ђи ја - Не ку пу јем, не за то што имам пред ра су де, већ јед но став но мислим да не бих мо гла на ћи не што ин те ре сант но. Чу ла сам за при че ода кле стиже гар де ро ба, али не тре ба увек ве ро ва ти не про ве ре ним ин форма ци ја ма. Ма ра Ма ру шић, Ру ма: - Не ку пу јем та кве ства ри. Не мам ни шта про тив те по јаве, али ја во лим са мо но во. Ра до по кла њам сво је ства ри дру ги ма, али не мам на ви ку да но сим туђе, још ма ње да ку пу јем. Ни сам за по лов ну ро бу из хи ги јен ских, здрав стве них, и мно гих дру гих раз ло га. Бра ни сла ва Блај ваз, Срем ска Ми тро ви ца - Не мам ни шта про тив ку по ви не и но ше ња полов не гар де ро бе. Нај че шће се на рав но од лу чу јем за но ву, али уко ли ко угле дам не што што ми се сви ђа и ако је и це на при ступач на та да се не дво у мим мно го. На рав но би тан ми је и ква ли тет оде ће. Ма ри ја Јо ва но вић, Шид - Ве ли ки сам при ста ли ца купо ви не по лов не ро бе, не са мо гар де ро бе већ и кућ них апа ра та ко је, ако сте довољ но спрет ни и сна ла жљи ви, мо же те на ћи у рад ња ма ко је и на њих да ју две го ди не га ран ције. У ве ћи ни слу ча је ва, по лов на ро ба је ква ли тет ни ја и по це нама при сту пач ни ја од но ве.

8 8 Среда, 6. мај ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: За и про тив ку по ви не по лов не гар де ро бе? Ни ко ла Љу бин ко вић, Пе ћин ци - Ку пу јем полов ну гар де робу кад мо рам. У прин ци пу је ко ри стим за пољ ске и дру ге ра до ве где ми не тре ба ни шта но во а опет желим да са чву ам оно ста ро што још увек мо же да про ђе као све ча но. Ма ри ја Бре бе ри на, Ру ма: - Ни сам за купо ви ну по ловне гар де ро бе. То је углав ном ма ње ква литет на ро ба. Кад се све са бе ре и оду зме, но си оно што имаш и не разми шљај чи је је, ода кле је и ко ли ко је ста ро. То је мој став, не за ме рам они ма ко ји раз ми шља ју дру га чи је. Љи ља Та кач, Срем ска Ми тро ви ца - Ка да је у пи тању по лов на одећа, не мам ни шта про тив да је носим, уко ли ко је до бро очу ва на. Че сто у се кенд хенд про дав ница ма на ђем не ки ко мад оде ће ко ји ми се до па да, ма да ни та мо ро ба ни је мно го јеф ти на. Ана Га јић, Ста ра Па зо ва - Ни сам ни кад ку по ва ла по ловне ства ри и не бих то ра ди ла. Ко зна, мо жа је то гар де ро ба и од мр твих љу ди, та ко да сам про тив ку по ви не по лов ног оде ла и обу ће. Дру го, имам и до ста сво је гар де ро бе ко ја ми сто ји. Бра ни сла ва Та на сић, Ин ђи ја - Не по др жа вам иде ју по лов не гар де ро бе и не ку пу јем je. За и ста не мам ни шта про тив тога, али не ве ру јем да бих се икад од лу чи ла да ку пу јем на та квим ме сти ма. Увек се опреде љу јем за про ве ре не мар ке и про дав ни це. Рад ми ла Ми сић, Ви шњи ће во - Ни сам ни ка да ку по ва ла по ловну оде ћу, чак не знам ни да по сто је та кве про дав ни це, јер на то не обраћам па жњу. Ни сам при ста ли ца но ше ња по лов них ства ри, јер ми слим да се мо же про на ћи лепа и ква ли тет на оде ћа у бу тици ма и за ма ле па ре, од но сно за сва чи ји џеп. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСПЕХ УЧЕ НИ КА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ ПЕ ТАР КРАН ЧЕ ВИЋ На гра да ма про сла ви ли шко лу и свој град Уче ству ју ћи на че ти ри ме ђу на род на так ми че ња уче ни ци му зи ке из Срем ске Ми тро ви це осво ји ли су де вет на гра да и три по хва ле У че ни ци Му зич ке шко ле Пе тар Кран че вић у Сремској Ми тро ви ци су то ком ми ну лих го ди ну да на уче ствова ли на че ти ри ме ђу на род на так ми че ња ода кле су се вра тили оки ће ни на гра да ма. Они су сво је му зи ци ра ње успе шно пока за ли у Па ри зу на Ин тер на цио нал ном так ми че њу пи ја ни ста Ни ко лај Ру бин штајн, на 14. Ин тер на ци о нал ном так ми че њу Оrpheus у гра ду Тар гу Јиу у Ру му ни ји, на Ме ђу на род ном пи ја ни стич ком ме мо ри ја лу Јури ца Му раи у Ва ра жди ну, у Хр ват ској, и на 7. Ин тер на цио нал ном так ми че њу Gi o va ni mu si ci sti у Тре ви зу у Ита ли ји. На овим так ми че њи ма Ми тр овча ни су осво ји ли укуп но де вет на гра да и три по хва ле. По во дом овог успе ха у срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи одр жа на је кон фе рен ција за ме ди је на ко јој су о сјајним ре зул та ти ма, ко ји ма су уче ни ци про сла ви ли и сво ју шко лу и свој град, го во ри ли Ле о полд Гре го рач, ди рек тор Му зич ке шко ле Пе тар Кранче вић, Мир ја на Пје вац, начел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње, као и про фе со ри у чи јим кла са ма уче и на грађе ни уче ни ци. Ин тер на ци о- нал но так ми че ње пи ја ни ста Ни ко лај Ру бин штајн одр жано је у глав ном гра ду Францу ске у Па ри зу од 16. до 19. апри ла про шле го ди не, а на овом так ми че њу је Ми ли ца Ша ро шко вић из кла се Цеци ли је Том кић, осво ји ла дру гу на гра ду. На 14. Ин тер на ци о нал ном так ми че њу у Ру му ни ји, у гра ду Тар гу Јуи одр жа ном од 16. до 18. ма ја го ди не, на ступи ло је се дам уче ни ка Му зичке шко ле Пе тар Кран че вић. Из Ру му ни је оно су се вра ти ли са три пр ве и две дру ге на граде, као и две по хва ле. Ми ли ца Ша ро шко вић (у кла си Це ци ли је Осво је не на гра де и при зна ња на ме ђу на род ним так ми че њи ма Де чи ја фил хар мо ни ја На ауди ци ји за Де чи ју филхар мо ни ју ове го ди не прошло је шест уче ни ка Му зи ке шко ле Пе тар Кран че вић. То је, та ко ђе, по ка за тељ успеха уче ни ка и шко ле, јер су сви Ми тр ов ча ни ко ји су конку ри са ли про шли ауди ци ју. У Де чи јој фил хар мо ни ји су: Ива Лу кач тру ба ( кла са Ду шко Шпа но вић Ду шко), На ђа Ко мле нић ви о ли на (кла са Оли ве ра Ми лић Хиршер),Да ри ја Мак си мо че ва кла вир (кла са Мар га ри та Ву јо вић), Ми ли ца Ша рошко вић кла вир (кла са Цеци ли ја Том кић), Ог њен Нико ла је вић ги та ра (кла са Ива на Ми ро са вље вић) и Милош Со ћа нин ги та ра (класа Ра шко Ра до вић ). Том кић), Да ри ја Мак си мо чева и Те о до ра Гли го ро вић (у кла си Мар га ри те Ву јо вић) осво ји ле су пр ве на гра де, Тија на Три вић и Јо ва на Ма рин (кла са Мар га ри та Ву јо вић) осво ји ле су дру ге на гра де, а по хва ле су до би ле Ива на Охмут и Не ве на Стан чић (класа Це ци ли ја Том кић). Ме ђу на род но так ми че ње пи ја ни ста - Ме мо ри јал Ју ри ца Му раи одр жа но је у Ва ра ждину, од 20. до 24. апри ла ове го ди не, а јед на од нај мла ђих так ми чар ки би ла је Ан ђе ла Ре љић из кла се Мар га ри те Ву јо вић. Осмо го ди шња Ан ђела на овом так ми че њу освоји ла је дру гу на гра ду. Сво је успе шне пред став ни ке Музич ка шко ла Пе тар Кранче вић има ла је и на Сед мом Ин тер на ци о нал ном так ми чењу у Тре ви зу у Ита ли ји, одржа ном од 16. до 19. aприла. Уче ни це Ана ста си ја Бу дишин и Та ра Ву ка ди но вић, у кла си Мар га ри те Ву јо вић, осво ји ле су тре ћу и пр ву награ ду, а по хва лу је до би ла Ми ли ца Ша ро шко вић ко ја учи у кла си Це ци ли је Том кић. За успо ме ну Са кон фе рен ци је за но ви на ре На гра ђе ним уче ни ци ма такми че ња и при зна ња су ва жна, али и но ва по знан ства. То је ва жно и Ми ли ци Ша ро шко вић, уче ни ци ше стог раз ре да ове му зич ке шко ле, ко ја је ре кла да так ми че ћи се по зна је но ве љу де, сти че но ва ис ку ства и та ко све сло бод ни је јав но насту па. Мир ја на Пје вац, на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње Срем ске Ми тро ви це, че сти тају ћи уче ни ци ма, про фе со ри ма и ди рек то ру шко ле по стигну те успе хе ис та кла је зна чај ко ји му зич ка при зна ња има ју и за град. - Од 76 му зич ких шко ла у Ср би ји јед на је у на шем граду. Од осни ва ња до да нас ова шко ла је по ка за ла да је расад ник му зич ких та ле на та, а по ре зул та ти ма оства ре ним ове го ди не на ша ми тр о вач ка шко ла је на 16 ме сту. Град ска упра ва за обра зо ва ње ће и у на ред ном пе ри о ду по ма га ти та лен те и нај бо ље уче ни ке - ре кла је на чел ни ца Мир ја на Пје вац. С. Ђ. - Сл. Н.

9 Среда, 6. мај СУБ НОР Све ча на ака де ми ја У пе так, 8. ма ја, у 19 и 30 сати, у са ли Пе да го шке ака деми је би ће одр жа на све ча на акаде ми ја по во дом 70 го ди шњи це по бе де над фа ши змом. Све ча ну ака де ми ју са при год ним про грамом ор га ни зу ју Град ски од бор СУБ НОР-а и Ор га ни за ци ја ре зервних вој них ста ре ши на Срем ске Ми тро ви це. ПЧЕ ЛИ ЦА Упис у вр ти ће то ку је упис де це у Предшкол ску уста но ву Пче У лица, а овај по сао, за све објек те у гра ду, оба вља се у објек ту Звезди ца, у на се љу Мар ко Пе ри чин Ка ме њар. Упис тра је до 31. ма ја, у вре ме ну од 8 до 14 ча со ва. Де ца из Ла ћар ка и Ма чван ске Ми тро ви це мо гу да се упи шу у вр тић у сво јим ме сти ма - у објекти ма Чу пе рак и Ла не, али се то мо же оба ви ти у вре ме ну од 12 до 14 ча со ва. МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ПО Е ЗИ ЈЕ Mаш та и сно ви M еђународни фе сти вал по е- зи је мла дих пе сни ка Машта и сно ви, пе ти по ре ду, одр жа ће се у пе так, 8. ма ја, у 18 ча со ва, у Арт клу бу Сирми ју мар та. На кон курс je присти гло укуп но пе са ма мла дих пе сни ка из шест зе маља што по твр ђу је да фе сти вал ко ји ор га ни зу је Цен тар за култу ру " Сир ми ју март" има и међу на род ни зна чај. Струч ни жи ри у са ста ву Недељ ко Тер зић, др Сла ђа на Ми лен ко вић и Алек сан дар Кр ста јић, до нео је од лу ку о добит ни ци ма на гра да за нај бо ља пе снич ка оства ре ња, и из вр шио из бор пе са ма ко је су штам па не у Збор ни ку Фе сти ва ла. Од дру гог фе сти ва ла пи сци ма уред ни цима, ко ји у штам па ним и дру гим ме ди ји ма до при но се афир ма цији мла дих пе сни ка, до де љу је се на гра да Сун ча ни сат. На гра да се са сто ји од по ве ље и фи гу ре Сун ча ни сат, ре пли ке ори ги нала ко ји се чу ва у Му зе ју Сре ма. Mладим пе сни ци ма ће би ти уручен и по при ме рак Збор ни ка у ком су пе сме ауто ра кла си фи ко ва не у три ка те го ри је мла ђи и сред њи уз раст (основ на шко ла), и ста рији уз раст (сред ња шко ла). По кро ви тељ овог фе сти ва ла је Град Срем ска Ми тро ви ца. ПО СЕ ТА ПРЕД СТАВ НИ КА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И МУ ЗЕ ЈА КЊИ ГЕ Да ро ва ли 500 књи га Срем ску Ми тро ви цу су по сети ли ака де мик др Ди митри је Сте фа но вић, ге не рални се кре тар СА НУ и ди рек тор и вла сник Му зе ја књи ге Вик тор Ла зић из Бе о гра да. Њи хо ва по се та је део ве ли ке ак ци је која има за циљ да то ком го дину да на срп ским би бли о те ка ма обез бе ђе ди око ми ли он књи га. Ак ци ју спро во ди Му зеј књи ге уз по др шку Срп ске ака де мије на у ка и умет но сти, На род не би бли о те ке Ср би је и дру гих срод них ин сти ту ци ја. - Му зеј књи ге су осно ва ла пе то ри ца ака де ми ка и ви ше од 50 ин те лек ту а ла ца и ми на мера ва мо да ре а ли зу је мо по мену ту ак ци ју. До не ли смо ов де кон ти гент од 500 књи га ме ђу ко ји ма има на уч них и струч них на сло ва, али и бе ле три сти ке. На ме ра ва мо да ми тро вач кој би бли о те ци по кло ни мо ви ше од књи га за го ди ну да на, На ци о нал на слу жба за пошља ва ња Фи ли ја ла Сремска Ми тро ви ца скло пи ла је спо ра зу ме са ви ше цен та ра за со ци јал ни рад, јер ће се ове го ди не спро ве сти и јав ни пози ви по сло дав ци ма за до де лу суб вен ци ја за за по шља ва ње не за по сле них ли ца при ма лаца со ци јал не по мо ћи. Рад мила Ја дран ски, ди рек тор ка ове фи ли ја ле НСЗ, об ја сни ла је да цен три за со ци јал ни рад тре ба да од ре де ко ја би ли ца, ме ђу при ма о ци ма, по мо ћи мо гла да На кон не ко ли ко из во ђе ња у Но вом Са ду там бу ра шка ко ме ди ја Же нид ба на чарда ку по чи ње сво ју вој во ђанску тур не ју, и то у Срем ској Ми тро ви ци. Пред ста ва ће се одр жа ти 7. ма ја са по чет ком у 20 са ти, у По зо ри шту До брица Ми лу ти но вић у из во ђе њу но во сад ског Но вог Те а тра и у са рад њи са там бу ра шким орке стром "Ро ман са", а у ор гани за ци ји Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март. ре као је Вик тор Ла зић, ди ректор Му зе ја књи ге у Бе о гра ду. Ака де мик Ди ми три је Сте фано вић је при сут ним пред стави ци ма кул тур них и обра зовних уста но ва о исто ри ја ту и ра ду Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, а Вик тор Ла зић о бу ду об у хва ће на овом ме ром за по шља ва ња и да о то ме доста ве упут. Ово се чу ло на са стан ку који је, у ци љу оства ре ња што бо ље са рад ње са свим чи ни о- ци ма тр жи шта ра да, одр жан у ми тро вач кој фи ли ја ли На ци о- нал не слу жбе за по шља ва ња са чла но ви ма Уни је по сло да ва ца и пред став ни ци ма при вред них су бје ка та. Пред став ни ци ове фи ли ја ле су ре кли да ће ове го ди не би ти рас пи са но де сет јав них по зи ва за суб вен ци је Ра ђе на по мо ти ви ма драме Же нид ба и удад ба Јо вана Сте ри је По по ви ћа, у ре жи ји Дра га на Осто ји ћа у овој ко меди ји глу ме: Љу би ша Ми ли шић, Ју го слав Крај нов, Са ња Ри стић Крај нов, На та ша Илин и Ми љан Да ви до вић. Кроз пред ста ву се, по ред тра ди ци о нал не вој во ђанске му зи ке про вла че и ауторске пе сме там бу ра шког ор кестра Ро ман са. Дра ма ти за ци ју тек ста ове пред ста ве пот пи су је Пе тар Пе ци ја Пе тро вић. Раз го вор у Град ској ку ћи Му зе ју књи ге. На по кло ње ним књи га ма за хва лио се за ме ник гра до на чел ни ка То ми слав Јан ко вић ко ји је оце нио да је ово по че так ле пе са рад ње и при ли ка да јав ност са зна ви ше о ак тив но сти ма СА НУ и Му зе ја књи га. НО ВИ НЕ У ПРО ГРА МУ И МЕ РА МА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА По сло дав ци ма ви ше суб вен ци ја НА СЦЕ НИ ПО ЗО РИ ШТА Же нид ба на чар да ку Са ста нак o олак ши ца ма при за по шља ва њу при ли ком за по шља ва ња које ће об у хва ти ти мно го ви ше не за по сле них ли ца. Осим субвен ци ја за са мо за по шља ва ње, усле ди ће јав ни по зи ви : за доде лу суб вен ци ја за не за по слене ром ске на ци о нал но сти, за отва ра ње но вих рад них ме ста, за про грам струч не прак се за по себ на прак тич на зна ња, за струч ну прак су ра ди по ла га ња струч ног ис пи та, за обу ке на зах тев по сло да ва ца, за за пошља ва ње осо ба са ин ва ли дите том и дру гих. Пред сед ник Уни је по сло да ваца Бог дан Ка ва зо вић сма тра да да до са да ни је би ло ова ко оп се жних и сти му ла тив них програ ма за за по шља ва ње ли ца као што се ну ди ове го ди не. Основни про блем био је, сма тра Кава зо вић, не до вољ но по зна ва ње по сло да ва ца мо гућ но сти ве заних за за по шља ва ње и про граме ко ји су суб вен ци о ни са ни. Ди рек тор ка На ци о нал не службе за по шља ва ња фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца Рад ми ла ја дран ски из ра зи ла ј оче ки вање да ће се фи нан си ра ње за пошља ва ња вр ши ти са по кра јинског, ре пу блич ког и ло кал ног ни воа. РЕПЕРТОАР Би бли о те ка 7.ма ја, у 18 са ти, про мо ци ја књи ге Све тла не Го ге Ко стић "Нај леп ша пу то ва ња са ан ђели ма" По зо ри ште 7.ма ја, у 20 са ти, " Же нид ба на чар да ку" го сту ју ћа пред ста ва 8.ма ја, у 20 са ти, кон церт "Селекцијa 022" 9. ма ја, у 12 са ти, пред ста ва за де цу "Не ве ро ват на за вр зла ма", а у 20 са ти пред ста ва "Ха млет ри мејк" МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ја ић Дра ган и Дра га но вић Све тла на, Плачко вић Го ран и Си мић Не вен ка, Шкри њар Вла ди мир и Зо рић Су за на. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Стан ко вић Ду шко и Чи еф Стан ко вић Ха на, Ми лин ко вић Го ран и Љи ља на Срем ске Ми тро ви ца, Че ке ри нац Бра ни слав и Ве сна Ди вош, Јо вић Дар ко и Љи ља на Са лаш Но ћај ски, Ку љан ски Дра го слав и Ве сна Шид, Ха дрик Вла димир и Ма риа Ста ра Па зо ва, Цвет ко вић Ми лош и Би ља на Ада шев ци. ДО БИ ЛИ СИ НА: Па нић Алексан дар и Мир ја на Но ћај, Пече ни ца Алек сан дар и Бран ка Ку змин, Пе тро вић Јо ви ца и Сењ кив Пе тро вић На ди ја Мартин ци, Ва ја гић Си ни ша и Та тјана, Ја шо Игор и Дра ги ња Рума, Лу кач Алек сан дар и Сне жана, Ра кић Вла ди мир и Ра дој ка, Ми лин ко вић Ра до слав и Ива на Шид, Илић Алек сан дар и Ви не та Жар ков ци, Ша та ра Не бој ша и Ан дри ја на Ин ђи ја. УМР ЛИ: Ми ли во је вић Ика рођ.1935, Ран ђе ло вић Ни коди је рођ.1935, Флор шић Миле ва рођ.1936, Та дић Жи ван рођ.1949, Глу ва јић Слав ко рођ.1926, Бла го је вић Дра гомир рођ.1939, Ма ле тић Чедо мир рођ.1941, Ни ко лић Ми ли ца рођ.1940, Си мић Власти мир рођ.1937, Ћу ли брк За гор ка рођ.1937, Лац ко вић Сла ви ца рођ.1933, Мом чи ловић Де сан ка рођ.1940, Њежић Ми ли ја рођ.1931, Ка ла та Ру жи ца рођ.1952, Плач ков Ђор ђе рођ.1948, Кља јин Сима рођ.1927, По ло ни Зо ран рођ.1951, Ста нић Во ји слав ка рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР Из пред ста ве

10 10 Среда, 6. мај Ј RUMA Припремила: Катица Кузмановић ед на од кључ них те ма прошло не дељ не сед ни це Општин ског ве ћа, одр жа не 30. апри ла, од но си ла се на изве штај о ра ду По љо чу вар ске слу жбе у про шлој го ди ни. Том при ли ком је ис так ну то да ове СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА За сту ден те - сто сти пен ди ја До де ље на и нов ча на по моћ та лен то ва ној Ан ђе ли Ни ко лић из Ни ки на ца за ку по ви ну но ве хар мо ни ке слу жбе по сто је у свим ме сним за јед ни ца ма, да је на тим посло ви ма ан га жо ва но 22 по љочу ва ра, и да је у те свр хе из буџе та из дво је но 6,1 ми ли он дина ра. Од 15. ма ја по љо чу ва ри ће по но во би ти у по љи ма, би ће за ду же ни за чу ва ње усе ва, али и за за бра ну ства ра ња ди вљих де по ни ја, за бра ну од о ра ва ња пољ ских пу те ва, као и па ље ње же тве них оста та ка. Усво јен је про грам су фи нанси ра ња шко ло ва ња ром ске деце, од пе тог до осмог раз ре да има 117 уче ни ка. Од лу ку о стипен ди ра њу сту де на та обра зложио је на чел ник Оде ље ња за дру штве не де лат но сти Све тислав Да мјан чук - ове го ди не Са сед ни це Ве ћа би ће до де ље но 100 сти пен дија, 30 за сту ден те пр ве го ди не, 55 за сту ден те од дру ге до четвр те го ди не, као и 15 за мастер сту ди је. Чла но ви Ве ћа усво ји ли су од лу ку о фи нан сиј кој по мо ћи ма лој Ан ђе ли Ни ко лић из Ники на ца, уче ни ци пе тог раз реда ОШ ''Бран ко Ра ди че вић'', у из но су од 240 хи ља да ди на ра за ку по ви ну но ве хар мо ни ке. Ан ђе ла је по бед ник мно гих музич ких так ми че ња, ово је помоћ оп шти не ње ној бу ду ћој музич кој ка ри је ри. Нов ча на по моћ у из но су од 30 хи ља да ди на ра је до де ље на и по ро ди ци Ма ри је Но ва ко вић ко ја је по стра да ла у по жа ру. КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Филм ски про грам ''Без ду шни'' - од 7. до 13. ма ја ''Еско бар'' - од 14. до 20. ма ја ''Да ле ко од љу ди'' - од 21. до 27. ма ја ''Те ло'' - од 28. ма ја до 4. ју на Фил мо ви 3Д про дук ци је ''Сун ђер Боб'' - 6. и 7. ма ја - од 16,30 и од 18,30 ''Освет ни ци'' - 6. и 7. ма ја од 20,30 ча со ва По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Ег зи би ци о- ни ста'', Ате ље 212 Бе о- град мај у 20 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Алек сан дар Ча лић и Ка та ри на То маше вић, Бра ни слав Ца нов и Та тја на Сто кић, Ми лан Шу та но вић и Мир ја на Бараћ, Де јан Те пић и Ти ја на Би ра њи, Бра ни слав Но вако вић и Сан дра Па вло вић, Бра ни слав Ма млић и Је лена Пет ко вић Умр ли: Ан ка Ша рац, рођ го ди не, Ђу ро Марко вић , Ми лан Сазда нић , Бо сиљ ка Ма рин ко вић , Драго љуб Мо дић , Дарин ка Срет ко вић , Све то Ми ла но вић , Је ли сав ка Љу би но вић го ди не ГО ДИ ШЊИ ЦА УП ВО ''ПО ЛЕ ТА РАЦ'' Од ''Ли ва де'' до ''Коц ки це'' ри ред бом у Ве ли кој са ли Кул- ног цен тра, ма ли ша ни и за- Птур по сле ни у УП ВО ''По ле та рац'' у Ру ми обе ле жи ли су 28. апри ла 61. го дишњи цу по сто ја ња и ра да. Би ла је то при ли ка за под се ћа ње на пр ве да не ове пред школ ске уста но ве, на њен раз вој, и на са вре ме не усло ве ра да, на про стор у ко ме сва ко днев но бора ви 1200 де це рас по ре ђе них у седам обје ка та, као и у ма ње објек те у се ли ма рум ске оп шти не. Ма ме, та те, де ке и ба ке, као и број не су гра ђа не по здра ви ла је дирек тпр ''По ле тар ца'' Дра га на Стојшић. Пе смом, игром и ре ци то ва њем, за ни мљи вом ко сти мо гра фи јом, публи ци су се на нај бо љи на чин одужи ли са ми ма ли ша ни ''По ле тар ца'', на гра ђе ни за то бур ним апла у зи ма. У овој уста но ви рад са де цом је ор га ни зо ван кроз це ло днев ни и по лу днев ни бо ра вак, а ре а ли зу ју се и дру ги об ли ци ра да. У окви ру IM PRES про јек та, у но вом мон тажном објек ту на ста ви ла је са ра дом игра о ни ца за де цу ко ја не по ха ђа ју вр тић, у се ли ма су ре а ли зо ва ни посеб ни и спе ци јал ни про гра ми. По чет ком рад не го ди не, у се дам обје ка та у гра ду рад са де цом се одви јао у окви ру це ло днев ног бо равка, док се при прем ни пред школ ски про грам - по лу днев ни бо ра вак ре а- ли зо вао у про сто ру ОШ ''Змај Јо ва Јо ва но вић'' у Ру ми. Ка да је реч о сели ма, при прем но пред школ ски програм у окви ру по лу днев ног бо рав ка ре а ли зу је се у 17 вас пит них гру па и то у 15 се ла (сва се ла сем Па вло ваца). Збир но по сма тра но, вас пит нообра зов ни рад се од ви јао у укуп но 66 вас пит но-обра зов них гру па од че га је 45 гру па це ло днев ни и 21- на гру па по лу днев ни бо ра вак. Вас пит но обра зов ни рад у оквиру це ло днев ног бо рав ка ре а ли зу је се у се дам обје ка та у гра ду, а то су ''Цен тар'', ''Ли ва де'', ''Упра ва'', ''Јасли це'', ''Коц ки ца'', ''Пр во мај ска'' и ''Мон та жни''. Ди рек тор Дра га на Стој шић Ка ко са зна је мо у уста но ви, у овој го ди ни при мет но је ве ће ин те ре со ва ње ро ди те ља за упис де це ја сле ног уз ра ста, као и мањи број де це у при прем ним предшкол ским гру па ма по лу днев ног бо рав ка, по себ но у вас пит ним гру па ма у се ли ма. У са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом, за по чети су ра до ви на на адап та ци ји и опре ма њу про сто ра у До брин цима, у ци љу отва ра ња јед не гру пе це ло днев ног бо рав ка. Ка да је реч о ка дро ви ма, на осно ву Ак ци о ног пла на за по шљава ња за го ди ну, и од лу ке о ре а ли за ци ји струч не прак се, ан гажо ва но је 16 вас пи та ча ста жи ста, њи хо во уво ђе ње у по сао на ста вљено је и у про шлој го ди ни и тра ја ло је до ју на За 16 при прав ника, ди рек тор је ре ше њем име но вао мен то ре, а они су рас по ре ђе ни у раз ли чи тим објек ти ма, у гра ду и у се ли ма. То ком про шле го ди не ор га ни зова не су се ми нар ске еду ка ци је и то кроз про гра ме: ''Под сти ца ње са мопо што ва ња код де це пред школ ског уз ра ста'', ''Чу ва ри осме ха'', ''Програм не на сил не ко му ни ка ци је'', ''Од осе ћа ња до са зна ња'', ''По зи тив на ди сци пли на'', ''Здра во од ра ста ње'', ''Моћ ма ште, моћ по кре та''... Де таљ са при ред бе РАС ПЕ ВА НО ПРО ЛЕ ЋЕ У зна ку пе сме и ма ште У ви ши ранг так ми че ња пла си ра ло се... У про сто ру Спорт ског центра, сре ди ном про шле неде ље ни је се од ви ја ло ни шта од спорт ских ак тив но сти, ка ко је то спорт ска пу бли ка на викла, би ло је то ша ре ни ло де чијих ко сти ма, ма шни ца у ко си, про стор је био ис пу њен пе смом и игром: тог 29. апри ла је ор гани зо ва на ма ни фе ста ци ја ''Распе ва но про ле ће Ср би је'' и то за ма ли ша не рум ских основ них шко ла и УП ВО ''По ле та рац''. Ова ма ни фе ста ци ја по сто ји већ 36 го ди на, по де ве ти пут се одр жа ла у Ру ми. На овој му зич кој при ред би по ја ви ло се 22 так ми ча ра, уз прат њу хо ра ОШ ''Ду шан Јерко вић''. По ред мно го број них ро ди те ља, ба ка и де ка, бра ће и се ста ра, као и при ја те ља,такми че ње ма ли ша на пра тио је и струч ни жи ри, пред сед ник жири ја био је Бо рис Ма ти је вић, ди рек тор фе сти ва ла ''Рас пе вано про ле ће Ср би је''. Уз по ру ку да је циљ овог фести ва ла афир ма ци ја дру же ња и му зи ке за нај мла ђе, отва ра јући ову ма ни фе ста ци ју за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ма ри ја Стој че вић је на гла си ла: Пе сма, ма шта, кре а ци ја... -По треб но је уло жи ти много тру да да би се ор га ни зова ла ова ква смо тра ства рала штва, у ко јој про ла зи са мо оно што је но во и ори ги нално. Де ца из во де тач ке ко је ни ко пре њих ни је сми слио, ни ти из вео.мно го ма ште и кре а ци је по треб но је њи ховим на став ни ци ма и њи ма, што је за сва ку по хва лу. Наш нај ве ћи успех је ка да ви димо да су нај мла ђи за до вољ ни и да њи хо ву сло бо ду ни ко и ни шта не спу та ва. Оп шти на Ру ма је по кро ви тељ мно гоброј них ма ни фе ста ци ја, а ја ћу се би да ти сло бо ду да кажем да је ово нај леп ша од свих при ред би ко је се ор гани зу ју у на шем гра ду. У за вр шни ци фе сти ва ла до де ље не су и на гра де. Прву на гра ду струч ног жи ри ја осво ји ла је Ти ја на Со ко ло вић (''ЗЈЈ''), пр ву на гра ду пу блике Иси до ра Ју го вић (''Ду шан Јер ко вић). Две дру ге на граде при па ле су Ани Га ле чић и Алек сан дри Де ја но вић (''ЗЈЈ''), а две тре ће Ањи Та бак (''ЗЈЈ'') и Јо ва ни Бог да но вић (''Вељ ко Ду го ше вић'').

11 Среда, 6. мај IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Ка пе ла у Но вим Кар лов ци ма ИЗ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ Но ви нар ска шко ла за мла де - По ред про јек ци ја фил мо ва, кон це ра та и из ло жби у окви ру про јек та Ур бан фест да је мо мо гућ но сти мла ди ма са те ри то ри је на ше оп шти не, могућ ност да на кон обу ке бу ду део но ви нар ске омла дин ске ре дак ци је К а ко би Ин ђи ја до би ла но ву ге не ра ци ју мла дих но вина ра, то ком ма ја ме се ца ће за по че ти но ви нар ска ра дио ни ца, ко ју ор га ни зу је Кан цела ри ја за мла де. Реч је о шко ли но ви нар ства ко ју ће во ди ти профе си о нал ни но ви на ри елек тронских и штам па них ме ди ја, а конкурс за при ја ву свих за ин те ре сова них је отво рен до 10. ма ја. - По ред про јек ци ја фил мо ва, кон це ра та и из ло жби у окви ру про јек та Ур бан фест да је мо мо гућ но сти мла ди ма са те ри тори је на ше оп шти не, могућ ност да на кон обу ке бу ду део но винар ске омла дин ске ре дак ци је - ре као је Алек сан дар Дра гин, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де у Ин ђи ји и по ја снио да ће се ча со ви одр жа ва ти сва ког ви кен да у про сто ри ја ма Кан цела ри је за мла де, то ком ко јих ће пре да ва чи упо зна ти све по лазни ке са те о ри јом и тех ни ком но ви нар ства. Пре да ва ња су осми шље на та ко да сви мла ди до би ја ју кон крет не за дат ке и на тај на чин на у че осно ве нови нар ства у прак си. Дра гин на гла ша ва да ће на кон за вр ше не обу ке по лазни ци има ти шан су да сте чено зна ње при ме не у прак си. На кон за вр ше ног кур са би ће отво ре на омла дин ска но винар ска ре дак ци ја у ко јој ће се об ра ђи ва ти озбиљ не те ме кроз ви део из ве шта је, радиј ске еми си је и омла дин ски ча со пис, ко ји ће из ла зи ти че ти ри пу та го ди шње. Ви ше ин фор ма ци ја о кон кур су сви за ин те ре со ва ни мо гу до бити на сај ту Кан це ла ри је за мла де или на сај ту оп шти не Ин ђи ја. Ра до ви на из град њи капе ле у Но вим Кар лов ци ма се при во де кра ју и би ће за врше на до кра ја ма ја ис та кли су над ле жни. Оста ло је да се из ве ду за вр шни ра до ви ко ји ће би ти на ста вље ни на кон пр во мај ских пра зни ка, а одно се се на гип са не ра до ве и кре че ње у са мој уну тра шњости као и по ста вља ње ра свете. На кон то га би ће ура ђен и део бе ха тон пло ча ис пред са мог објек та, на кон че га ће ка пе ла би ти у функ ци ји. Упо ре до се ра ди и не ко ли ко идеј них про је ка та за из градњу ка пе ле у Чор та нов ци ма, а ме шта ни овог на се ља ће доне ти од лу ку ко ји ће про је кат ода бра ти. Је дан део сред става за из град њу је обез бе ђен из не ка да шњег са мо до прино са, а пре ма пла ну и програ му из град ња би мо гла да поч не иду ће го ди не по ру чу ју над ле жни. Шко ла но ви нар ства за мла де та лен те НА ЛИЧ ЈЕ ГРА ДА За па ље но 30 кон теј не ра АК ТУ ЕЛ НО ИЗ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА За са вре ме ни ји рад Успех Тех нич ке шко ле Тех нич ка шко ла «Ми хајло Пу пин» из Ин ђи је, на 10. Ре пу блич ком так ми че њу учени ка елек тро тех нич ких школа Ср би је, ко је се 25. апри ла го ди не одр жа ло у Кули, осво ји ла је пр во ме сто у укуп ном пла сма ну шко ла, за обра зов ни про фил електро ме ха ни чар за тер мич ке и рас хлад не уре ђа је. Уче ни ци Не ма ња Сми ља нић и Миле Ми ло ше вић за у зе ли су пр во и дру го ме сто, као и њи хо ви про фе со ри мен то ри, Бра ни слав Кр зна рић и Душан Ле ма јић. Ру жно па че осво ји ло пр ву на гра ду На про шло не дељ ној де чијој ре ви ји драм ског ства ра лаштва пред школ ских уста но ва Сре ма, пред ста ва ПУ Бо шко Бу ха је осво ји ла пр ву на граду. Реч је о пред ста ви Ру жно па че ко ју је спре ми ла припрем на пред школ ска гру па са вас пи та чи ца ма Све тла ном Кр не том и На та шом Ме ханџић. Пред ста ва се пла си рала на ре пу блич ко так ми че ње ко је ће би ти ор га ни зо ва но 18. ма ја у Бе че ју. Не са ве сни по је дин ци су поно во по ка за ли ван да ли зам на де лу, ово га пу та, пре ма речи ма над ле жних за па ље но је око 30 кон теј не ра у по след њем пе ри о ду. Ка ко ис ти че Слав ко Пу ва ча, ди рек тор ЈКП Ко муна лац ова по ја ва уоче на је у свим на се ље ним ме сти ма инђиј ске оп шти не. - На жа лост, у по след њих месец да на смо за бе ле жи ли учеста ло уни шта ва ње и па ље ње кон теј не ра, та ко да пре ма нашој еви ден ци ји има мо око 30 уни ште них кон теј не ра. Ти контеј не ри ви ше ни су за упо тре бу јер су оште ће ни, а с об зи ром да је дан ко шта око ди на ра, про це њу је се да је ште та око ми ли он ди на ра - ка же Пу ва ча и на во ди да ће Ко му на лац у на ред ном пе ри о ду из вр ши ти за ме ну оште ће них и по став ку но вих кон теј не ра. - Апе ло вао бих на све гра ђане, по го то во на по је дин це да то не чи не, јер је реч о њи хо вим сред стви ма и да уко ли ко при мете овај чин ван да ли зма при ја ве ин спек циј ској слу жби. Ова по јава је на ро чи то при сут на на јав ној по вр ши ни ис пред ста рог гро бља, где смо не ко ли ко пу та до са да има ли слу чај уни шта ва ња. На дам се да је реч о про ла зној по ја ви и да ће гра ђа ни ре а го ва ти и да се ово ви ше не ће де ша ва ти - ис ти че ди рек тор Ко му нал ца. ЈКП Ко му на лац је кон кури си ло за на бав ку још јед не ко ли чи не ове вр сте су до ва за од ла га ње от па да, и на тај начин би упот пу ни ли за ли хе ко је слу же за за ме ну ста рих и достра ја лих кон теј не ра. Ка ко би се оса вре ме ни ла позо ри шна са ла Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји, ова уста нова кул ту ре је до би ла сред ства у ви си ни од ди на ра на кон кур су из обла сти са вре ме не кул ту ре код ре сор ног по крајин ског се кре та ри ја та. По ред тех нич ког опре ма ња са ле, део сред ста ва ће би ти опре де љен и за го ди шњи рад га ле ри је Ку ће Вој но ви ћа. -Укуп но ди на ра је на ме ње но ду го роч ном про јекту га ле ри је Ку ће Вој но вић а ми смо ве о ма зо до вољ ни про грамом ко ји је ода брао наш Са вет Оп шти на Ин ђи ја је пу тем покра јин ског кон кур са до била ди на ра за пре воз 92 сту ден та ко ји ко ри сте пре воз. Ре ше ње о до де ли сред ста ва у По кра ји ни је у име оп шти на Ин ђи ја пот пи сао Де јан Је кић, по моћ ник пред сед ни ка оп штине. Под се ћа мо, по кра јин ски се кре тар за на у ку и тех но лошки раз вој Вла ди мир Па влов је про шле не де ље пот пи сао и Сред ства за Кул тур ни цен тар га ле ри је. До кра ја го ди не ће мо има ти не ко ли ко за ни мљи вих из ло жби ко је ће мо ћи на ши сугра ђа ни да по гле да ју - ис та као је Са ша Ми ли во је вић, ди ректор Кул тур ног цен тра. - Пре о ста ли део сред ста ва у ви ди ни од ди на ра наме њен je за тех нич ко опре мање по зо ри шне са ле Кул тур ног цен тра.са ла ни је ре кон стру и- са на већ де сет го ди на и вре ме је да је оса вре ме ни мо, учи ни мо бо љом, до ступ ни јом за го сто вања, али и рад на ше По зо ри шне ра ди о ни це - по ру чио је ди ректор Ми ли во је вић. АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ПО КРА ЈИ НЕ Сред ства за пре воз сту де на та уру чио ре ше ња пред став ници ма 32 ло кал не са мо у пра ве у Вој во ди ни, ко је су кон ку риса ле за до де лу нов ча них средста ва на ме ње них за ре греси ра ње пре во за сту де на та у по кра ји ни за го ди ну. По кра јин ска вла да је за ову на ме ну, пре ко По кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и техно ло шки раз вој, обез бе ди ла 40 ми ли о на ди на ра.

12 12 Среда, 6. мај МУ НИ ЦИ ПАЛ НЕ ОБ ВЕ ЗНИ ЦЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА КРОЗ ЈАВ НУ ПО НУ ДУ При ку пља ње сред ста ва за ка пи тал не про јек те PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ре пу блич ко так ми че ње На Ме ђу о кру жном так миче њу из исто ри је ко је је одржа но у Срем ским Кар лов ци ма, ђа ци ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки из Ста ре Па зо ве по стигли су ве ли ки успех, осво јив ши јед но пр во, два дру га и че тири тре ћа ме ста. Из ове шко ле ше сто ро уче ни ка пла си ра ло се на Ре пу блич ко так ми че ње из исто ри је ко је ће би ти одр жа но у Круп њу 17. ма ја. Шко лу ће на др жав ном так ми че њу из истори је пред ста вља ти: Ни ко ла Га шпа рић, Алек сан дар Кико вић, Сер геј Са вић и На таша То до ро вић, уче ни ци осмог раз ре да и дво је ђа ка сед мог раз ре да, Је ле на Со ко ло вић и Вла ди мир Ми ро са вље вић. На гра да ди рек тор ки Ме ди у са Ди рек тор ка Тр го вин ског пред у зе ћа Ме ди ус из ста ропа зо вач ке оп шти не Је ле на Кру нић при ми ла је на гра ду При вред не ко мо ре Вој во ди не за по слов не успе хе ње не фирме у про те клој го ди ни. Је ле на Кру нић од про шле го ди не руко во ди по ро дич ном фир мом ко ја успе шно по слу је ду жи низ го ди на и за по шља ва око 300 рад ни ка у 13 ма ло про дај них обје ка та. Ову успе шну, до ма ћу тр го вин ску фир му, ина че каркте ри ше под јед на ка бри га и о по тро ша чи ма и о за по сле ни ма, до бра ор га ни за ци ја и рас поред по сла по сек то ри ма, као и млад, мо ти ви сан тим. Из ло жба По чет ком про шле не де ље у хо лу По зо ри шта у Ста рој Па зови отво ре на је сед ма, са мо стална из ло жба сли ка Бра ни сла ва Јо ви чи ћа под на зи вом Екс пери мен ти с ослон цем о три прста. Сли ке ко је се на овој изло жби мо гу ви де ти до 11. ма ја, пред ста вља ју тро го ди шњи рад и екс пе ри мент овог умет ни ка, осни ва ча Ли ре 82 и УЛУСП-а, у по ве зи ва њу ре ал ног и апстракт ног. Из ло жбу је отво ри ла но ви нар ка Ан ђел ка Ма ли, а о из ло жбе ној по став ци го во рио је ака дем ски сли кар Мар јан Кар вла, са мо стал ни струч ни са рад ник у Цен тру за кул ту ру. У му зич ком де лу про гра ма учество ал ли су Во ји слав Илић и Сте фа на Бу ди ми ро вић. У Бе о гра ду, 28. апри ла на кон фе рен ци ји за ме ди је, оп шти на Ста ра Па зо ва про мо ви са ла дру гу, јав ну по ну ду му ни ци пал них об ве зни ца ко ју до ма ћа и стра на прав на и фи зич ка ли ца мо гу упи са ти у свим по слов ни ца ма Уни кре дит бан ке у зе мљи од 4. до 19. ма ја з по др шку Стал не кон фе рен- је гра до ва и оп шти на у Бе- Уци о гра ду у Аеро клу бу Ср би је, 28. апри ла оп шти на Ста ра Па зо ва про мо ви са ла је дру гу, јав ну пону ду му ни ци пал них об ве зни ца у из но су од 125 ми ли о на ди на ра, тј об ве зни ца, по је ди нач не вред но сти од ди на ра. Ову еми си ју об ве зни ца, на осно ву које ће се при ку пља ти сред ства за ка пи тал не про јек те, кон крет но, уре ђе ње цен тра Но ве Па зо ве, изград њу вр ти ћа у Бе ле ги шу Предшкол ске уста но ве Ра дост Но ви Ба нов ци и за вр ше так из град ње спорт ске ха ле с ку гла ном у Го лубин ци ма, до ма ћа и стра на правна и фи зич ка ли ца мо гу упи са ти у свим по слов ни ца ма Уни кре дит бан ке од 4. до 19. ма ја ове го дине. То зна чи да ће и гра ђа ни моћи да ула жу сво ју штед њу у је дан но ви фи нан сиј ски ин стру мент, кон ку рен тан кла сич ној штед њи у бан ка ма. Ка ма та на му ни ци пал не пис де це за сле де ћу рад ну го- ну у ПУ По ле та рац по чи- Уди ње од по не дељ ка, 4. ма ја, а конкурс је отво рен две не де ље. Сва по треб на до ку мен та уз при ја ву за упис, на ла зе се на сај ту устано ве le ta rac.co.rs. и сви за ин те ре со ва ни ро ди те љи мо гу их пре у зе ти. - При јем до ку мен та ци је вр шиће се у свим објек ти ма од 10 до 12 ча со ва, а са мо у Ста рој Па зо ви од 9 до 12 са ти. Ове го ди не, на жа лост ја ко млао де це при ма мо ка же Рад ми ла Бог да но вић, заме ни ца ди рек тор ке. У Ста рој Па зо ви у објек ту Сун це упи са ће се са мо де ца јасле ног уз ра ста у че ти ри гру пе од јед не до две ипо го ди не с тим, што ће пред ност има ти сва де ца ко ја про шле го ди не ни су примље на у вр тић и ко ја су на ли сти че ка ња. У ме ђу вре ме ну ро ди тељи ове де це тре ба да об но ве доку мен та ци ју и да се по но во ја ве на кон курс. У Но вој Па зо ви у објек ту Буба ма ра би ће, та ко ђе упи са не че ти ри гру пе ја сле ног уз ра ста од об ве зни це, ка ко се чу ло на конфе рен ци ји за ме ди је у Бе о гра ду, с ро ком до спе ћа од пет го ди на и при хо дом од 6 од сто на го дишњем ни воу, се не об ра чу на ва. По ре чи ма ге не рал ног се крета ра СКГО Ђор ђа Ста ни чи ћа, Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на пру жи ла је кроз про гам Европ ске уни је Ex chan ge по дршку свим гра до ви ма и оп шти на ма у зе мљи ко је су до са да еми то вале му ни ци пал не об ве зни це приват ним или јав ним пла сма ном. Он је на гла сио, да без по др шке Европ ске уни је ни да нас у Ср би ји не би смо има ли овај фи нан сијски ин стру мент. Про це ду ра за упис об везни ца је ве о ма јед но став на ре као је ге не рал ни се кре тар СКГО и до дао да је до вољ но да сви за ин те ре со ва ни с личном кар том до ђу у би ло ко ју екс по зи ту ру Уни кре дит бан ке и упи шу об ве зни це. При сут ни на про мо ци ји му ни ци пал них об ве зни ца АК ТИВ НО СТИ ПУ ПО ЛЕ ТА РАЦ Упис де це у вр ти ће На про мо ци ји му ни ци пал них об ве зни ца оп шти не Ста ра Па зо ва Оно што је ва жно да на по мене мо је да ће се при ли ком ис плате глав ни це и ка ма те ко ја ће на го ди шњем ни воу из но си ти шест од сто, узи ма ти у об зир и про мена де ви зног кур са у пе ри о ду од мо мен та еми си је об ве зни ца до да на ис пла те. Ва жно је ис та ћи да су при хо ди ко ји се оства ру ју по осно ву об ве зни ца пот пу но ослобо ђе ни од пла ћа ња по ре за поја снио је Ста ни чић. За хва љу ју ћи из у зет но квали тет ној са рад њи ко ју има мо са Стал ном кон фе рен ци јом гра до ва и оп шти на, пре из ве сног вре мена до шли смо на за ми сао да је дан део сво јих ло кал них про је ка та ин ве сти ра мо пу тем мо де ла пласма на му ни ци пал них об ве зни ца. Ве ру је мо да ће се ово по ка за ти као од ли чан по тез, јер ће омо гући ти да гра ђа ни, од но сно фи зичка и прав на ли ца уз по вољ ни је усло ве од тре нут но до ступ них Ма ли ша ни По ле тар ца на на сту пу у Пе ћин ци ма јед не до две ипо го ди не и јед на гру па це ло днев ног бо рав ка у којој ће би ти 20-ро де це, уз ра ста од две ипо до три го ди не. У Војки у објек ту Пче ли ца не ће би ти при је ма де це из по ро ди це, док ће у објек ту Бам би у Го у бин ци ма би ти упи са на де ца ја сле ног уз раста до по пу не гру пе, а у це лоднев ном бо рав ку би ће при мље но де се то ро де це уз ра ста од две и по до три и по го ди не. У оба ве зни, при прем ни, предшкол ски про грам би ће упи са на сва де ца у Ста рој и Но вој Па зови, Го лу бин ци ма, Вој ки и Кр њешев ци ма. Али сем ак тив но сти око упи са де це, ПУ По ле та рац је и штед њи у бан ка ма, пре ко сво је оп шти не, по мог ну да се у њи ховом бли ском окру же њу ре а ли зу ју про јек ти од ви тал ног зна ча ја за сва ко днев ни жи вот - из ја вио је пред сед ник ста ро па зо вач ке општи не Ђор ђе Ра ди но вић. Члан Из вр шног од бо ра Уни кредит бан ке Ен ри ко Вер до ша из разио је за довљство што је њи хо ва бан ка иза бра на за парт не ра у овом ва жном фи нан сиј ском про јек ту за ста ро па зо вач ку оп шти ну. Не са мо да му ни ци пал не обве зни це вла сни ци ма обез бе ђу ју ви ше при но се у од но су на дру ге вр сте ула га ња, већ је пред ност ула га ња у об ве зни це, сва ка ко и то, што се оне еми ту ју с ци љем да се уна пре де усло ви жи во та у ло кал ној за јед ни ци ре као је Вер до ша и на гла сио да Уни кредит бан ка куп ци ма му ни ци палних об ве зни ца не ће на пла ћи ва ти би ло ка кву на кна ду. ове го ди не уче ство вао на Ре вији драм ског ства ра ла штва де це пред школ ских уста но ва Сре ма ко ја је ове го ди ен одр жа на у пећи нач кој оп шти ни. На ша уста но ва се ове го дине пред ста ви ла с две пред ста ве и то пр ви пут и с пред ста вом на сло вач ком је зи ку. Гру па це лоднев ног бо рав ка вас пи та чи ца Ми ро сла ве Жив ко вић и Олинке Сто ја нац је из ве ла пред ставу Со вред ни ја од зла та ко ја је би ла вр ло за па же на и до би ла све по зи тив не кри ти ке и дру га гру па из Но ве Па зо ве вас пи тачи ца Да ја не Ла за ре вић и Бо јане Гој ко вић Миљ ко вић из ве ла је пред ста ву Тра ди ци ја ко ја је, та ко ђе би ла за па же на. Ове го дине пред школ ска уста но ва спрема и тре ћу, пр ви пут лут кар ску пред ста ву ко ју при пре ма ју де ца и вас пи та чи це из обје ка та у Голу бин ци ма Ве сна Сур дуч ки и Бран ка Љу бин ко вић из ја вила је Рад ми ла Бог да но вић и нагла си ла да ће уче ство ва ти и на Фе сти ва лу 3 x Đ, као и ре ви јалним су сре ти ма у Ин ђи ји и Ири гу.

13 Среда, 6. мај СРЕМ У СТА РИМ КЊИ ГА МА И ПРИ ЧА МА Ан дер гра унд на сре мач ки на чин Љу ди и људ ске кр ти це - Срем ско по ље: пра ва при ли ка рај ског вр та Ирем - Фи лу ри ја и вој ни ца - Роб пет гро ша, а вол 15 ду ка та а ко се жи ви у Сре му са да, ви- се на сва ком ко ра ку, на Кди сва ком про план ку, фру шко горском, вин ском, свињ ском, ви ди се у па но ра ми не ке успа ва не варо ши це, или у си вим, бе тон ским квар то ви ма гра до ва, ве ћих или ма њих. Све је оку до ступ но, а очи су, ка жу, нај по у зда ни ји пут до ду ше. Та ко је са пре де ли ма. Са љу ди ма је по не што дру га чи је, ши ре је. Не ка ко је ду жи је тај пут од ока до ду ше. Не кад ни је би ло та ко. Све је би ло не ка ко у ма гли. Че сто и под зе мљом. Па се о све му да ло са мо слу ти ти, ма шта ти, до са ња ти. А на том пу ту од око до ду ше по ма га ле су ста ре при че - од уста до уста, од уха до уха, ста ре књи ге, и путо пи сци као он да шњи је ди ни појав ни об ли ци ин фор ма ти ке, прете че да на шњих сај то ва, феј со ва, пор та ла... Ска ми је за пра си ће Жи вот у Сре му у 16. ве ку, нала зи мо у пу то пи си ма ауто ра из за пад но е вроп ских зе ма ља ко ји су овим кра је ви ма пу то ва ли на југ Бал ка на, од ви јао се ма ње-више у мра ку. Хро ни чар Вла ди мир То мић је по не што од то га за бе лежио у не ким од сво јих мо но графи ја. Пу то пи сац Едвард Бра ун, Енглез, ина че док тор ме ди ци не, запи сао је шта је ви део пу ту ју ћи по Сре му, од Срем ске Ми тро ви це до Ши ма но ва ца, а ту је био и Во гањ ко ји је још та да имао са да шње име: ''У Сре му мно ге по ро ди це живе под зе мљом... Сву да у овој око ли ни у под зем ним ход ни цима на ла зи мо љу де и људ ске крти це. Бли зу ових пре би ва ли шта су бу на ри из ко јих ста нов ни ци из вла че во ду. Ка да смо ту да прола зи ли, јад ни хри шћа ни су се скла ња ли у сво је ру пе, као пи томи зе че ви. Да би смо за до во љи ли сво ју ра до зна лост, си ла зи ли смо с ко ња и ула зи ли у њи хо ве ку ће ко је смо на ла зи ли у бо љем стању не го што смо оче ки ва ли. Имале су оде ље ња и др ве не оџа ке и на уда ље ној стар ни про зор, ма ло одиг нут од по вр ши не зе мље. Све у њи ма би ло је уре ђе но спрет но, ко ли ко и у дру гим си ро тињ ским ку ћа ма ко је се на ла зе под тлом, ма да је све би ло про сто по обича ју тог кра ја.'' О тим сре мач ким под зем ним ку ћа ма пи сао је и пу то пи сац Кашић: ''У њих се ула зи сте пе ни цама до ог њи шта где је го ре ла ва тра око ко је се гре ја ла це ла по ро дица. У тим зе му ни ца ма, из ду бљеним у твр дој зе мљи као у ка ме ну, жи ве ли су уку ћа ни.'' Ди ми три је Ру ва рац је пи сао да су и не ке јавне згра де би ле под зе мљом. Он твр ди да су го ди не цр кве у Кра љев ци ма, Сте ја нов ци ма и Риви ци би ле под зе мљом и по криве не тр ском. А да ле ке го ди не Сре мом је пу то вао Фран цуз Ми шел Ки кле и за бе ле жио да је про ла зе ћи поред Ши ма но ва ца пре ма Бе о граду ви део се ла ''огра ђе на ле пом жи вом огра дом уме сто зи ди на и окру же на див ним рав ни ца ма и ли ва да ма са пу но ко ња, во ло ва и кра ва ко ји су па сли у јед ном вр ло при јат ном рас по ре ду. Мо гу призна ти да ни сам ни кад ви део та ко про стра на, та ко рав на и та ко лепа по ља.'' Је дан од нај по зна ти јих турских пи са ца Евли ја Че ле би ја у сво је вре ме о цен трал ном де лу Сре ма пи ше: ''Ово по ље је од ста рих вре мена на вод ња ва но ве ли ким ка нали ма. У она вре ме на грч ки истори ча ри го во ри ли су да је срем ско по ље пра ва при ли ка рај ског вр та Ирем (име јед ног вр та у ра ју). И са да је плод но као што је не ка да би ло. Ту је би ло за вој ску из о биља ме да, ма сла, ов чи јег, го ве ђег и коњ ског ме са, ра зног по вр ћа и оста лих пло до ва.'' Отац че до за хлеб про да ва ше Др По по вић, аутор ви ше књига о Ср би ма у Вој во ди ни, пи ше да је на род у Сре му ''жи вео много ду же и ви ше под зе мљом и у зе мљи не го што се то обич но мисли''. Отуд ваљ да на зи ви ме ста Зе мун, Пе ћин ци, Бу ђа нов ци... Та су се ла би ла ма ла, од 10 до 20 до мо ва. На че лу се ла је био кнез ко ји је имао оба ве зу да по ма же ха рач ли ја ма при убира њу по ре за и ''цар ског до бра'' за снаб де ва ње вој ске у рат ним по хо ди ма. Кнез је због то га био осло ба ђан да сам пла ћа по рез и дру ге ве ли ке на ме те у до ба турске вла сти, сем фи лу ри је и војни це (по рез за осло ба ђа ње вој не оба ве зе и на ку ћу). Пу те ва у то вре ме го то во да ни је ни би ло. Ко ла су се рет ко упо тре бља ва ла. У аустриј ским вој ним до ку мен ти ма пи ше да су та да шњи ко њи по сна зи и виси ни би ли слич ни ма зги, а звали су их ''ма ли рац ки ко њи''. На па шња ци ма се га ји ло до ста ова ца. Пу то пи сац Та у бе пи ше да су ов це би ле ма ке дон ске или вла шке, а са мо ма на стир Круше дол, те го ди не имао је че ти ри хи ља де ова ца, око хи ља ду го ве да и сто пе де сет би во ла. Из Па нон ске ни зи је се из во зи ла сто ка, на сто ти не хиља да го ди шње, у Ита ли ју, Немач ку и дру ге зе мље. Го во рило се да их има то ли ко да мо гу снаб де ва ти ве ли ки део Евро пе. Би во ли су у Сре му слу жи ли за ора ње. Сви ње су др жа не али кри шом од Ту ра ка ко ји ни су под но си ли свињ ско ме со. Га јене су у мо чвар ним кра је ви ма, у хра сто вим шу ма ма. Па ипак, пи шу пу то пи сци, било је и глад них го ди на. На ро чи то је те шка би ла 1605-та: ''и та да отац че до за хлеб про да ва ше, и син оца, и кум ку ма, и брат брата. Тог да бе ше роб пет гро ша, а вол 15 ду ка та''. Глад била је то ли ко ве ли ка да је остао за пис ''чло век чло ве ка да по пе ре (по је де)''. Па влов ци, 1. мај и не мач ке ''ро де'' Ру ма да нас Вра ти мо се у бли жу про шлост Сре ма. Тек што про ђе 1. мај, још има тра го ва на ма лим зга ри штима за ро шти ље са сресмких из лети шта. Има и пла стич них фла ша, и пла стич ниг вре ћа, и ма сног папи ра... А ка ко су 1. мај про сла вили Па влов ча ни, те са да већ да леке го ди не. Због ве ћег бро ја фолк сдој че ра у ун ке ри ма на желе знич кој ста ни ци, од лу че но је да се иде на цен трал ну про сла ву ко ја је би ла у Бе ше но вач ком Прња во ру. О то ме је при чао Ни ко ла ја ко вље вић Пи ки: ''Ту је би ло око 60 Па влов чана, ма хом омла ди не, али и же на и љу ди. Ишли смо на ту про славу без ичи је за шти те, ни смо се пла ши ли фа ши ста. Пру гу смо пре шли но ћу уочи пра зни ка, испод ма лог бун ке ра, а по што нас је би ло мно го, би ло је и вр ло опа сно. У Бе ше но во смо ушли у стро ју, са пар ти зан ским пе сма ма. На пред су ишле се стре Ми ли ца и Ма ра Ја ко вље вић ко је су пе вале као сла ву ју. Но си ли смо и две за ста ве ко је су са ши ле Ми ле на Ава ку мо вић и Јо ван ка Об ра довић. Бур но смо по здра вље ни од при сут них а би ло их је од 1500 до 2000, из ви ше ме ста ири шког и ми тро вач ког сре за. По сле смо сви, ор га ни зо ва но, пре шли на Јабу ку. Та мо се сли ло још ви ше наро да. Би ло је и ви ше ру ко во дила ца из Сре за и Сре ма, а и је дан офи цир Ен глез''. Али, ни је се све баш бај ко вито за вр ши ло, за бе ле жио је Јеф та Је ре мић: ''По че так ми тин га је за ка зан за де вет са ти. Ме ђу тим, де вет сати је до шло и про шло, а ми смо че ка ли. Још је при сти зао на род. До ла зи ли су у по вор ка ма, све чано об у че ни и оки ће ни, но си ли су за ста ве и тран спа рен те, пе ва ли, кли ца ли... И та ман кад на ја ви ше да ће го во ри ти друг Мар ко, ти шину про це пи уз вик дру га Пе ри це: Ави о ни-и-и! У за клон!'' Ми тинг је пре ки нут, не при ја тељ ске ''ро де'' мо гле су и да се вра те. Али се о том ми тин гу и да нас при ча у Павлов ци ма, при ча ју о ње му уну ци уче сни ка, жи вих је ма ло. Би ло је то ма ло пу то ва ње кроз Срем. Од ока до ду ше. Све се про ме ни ло. Да нас су љу ди-кр тице не што дру го. Ни су то они пито ми зе че ви што бе же у ру пу кад не ко на и ђе. Где се де ну ше оне жи ве огра де и ли ва де са пу но коња, во ло ва и кра ва? Где се де ну онај рај ски врт са пу но ме да, масла и ме са? Шта се то де си ло, од оног вре ме на кад се из Па нон ске ни зи је на сто ти не хи ља да сто ке из во зи ло у Ита ли ју, Не мач ку, а мо гло је би ти и за ве ћи део Европе, па до да нас, кад тре ба исти ти Нем ци, као ђа ке-пр ва ке, у не ким ска ми ја ма за сточ ни фонд, да нас уче шта је кр ма ча, а шта пра сици? Ко ли ко да нас ко шта роб, а ко ли ко во? Ако су очи нај по у зда ни ји пут до ду ше, ово је или сан, ил' нас око ва ра? Ка ти ца Ку зма но вић ДА НАС ЈЕ ЂУР ЂЕВ ДАН Оби ча ји и ве ро ва ња код Срба ве ти Ге ор ги је, од но сно Све ти СЂор ђе, или у на ро ду нај че шће на зи ван, Ђур ђев дан је пра зник ко ји се про сла вља 23. апри ла по ста ром, од но сно 6. ма ја по новом ка лен да ру. По све ћен је рано хри шћан ском ве ли ко му че ни ку Ге ор ги ју чи ји култ је био ве о ма рас про стра њен у хри шћан ском све ту, ка ко код пра во слав них, та ко и код ка то лич ких вер ни ка, а по зна ју га и му сли ма ни. Код Ср ба је ве о ма рас про стра њен као кућни за штит ник, од но сно као кр сна сла ва. Оби чај на прак са ве за на за Ђур ђев дан да ле ко је ста ри ја и до во ди се у ве зу са пр во бит ним по што ва њем шум ских де мо на или бо жан ста ва, го спо да ра др ве ћа и би ља ка. Овај пра зник је глав на сто чар ска свет ко ви на и са чу вао је до ста ве ро ва ња и оби ча ја ко ји ма гиј ским пу тем тре ба да оси гура ју на пре дак и плод ност сто ке и по ља. По на род ном схва та њу Ђур ђев да ном се за вр ша ва зимска, а на ста је лет ња по ло ви на годи не, па као пре крет ни ца, предста вља свет ко ви ну од ве ли ког зна ча ја ко ја укљу чу је и ве ли ки број ра зно вр сних оби ча ја. Глав ни објек ти ђур ђев дан ских оби ча ја и ве ро ва ња код Ср ба су би ли ве за ни за сто ку, мле ко, во ду, ро су, ва тру, би ље, али и мно гоброј не ак тив но сти де во ја ка и мома ка у ве зи са љу бав ном ма ги јом. Ка ко се све ти Ђор ђе сма тра пр вен стве но за штит ни ком сто ке, нај ве ћи број оби ча ја и ма гиј ских рад њи усме рен је на за шти ту и за до бро бит сто ке, ма да је при сутна ве ли ка ис пре пле те ност свих оби чај них рад њи. Упо тре ба биља ка у тим оби ча ји ма има ве ли ки зна чај и у ве зи је са про лећ ним кул то ви ма и ве ро ва њи ма. Та ко се, на при мер, пр ва му жа ова ца на Ђур ђев дан оба вља ла уз по моћ су до ва ко ји су оки ће ни вен ци ма вр бе. Ши ро ко је рас про стра њено кла ње јаг ње та на Ђур ђев дан ко је пред ста вља чин при но ше ња жр тве, што по не ким ис тра жи вачи ма ука зу је на да ле ке тра го ве то те ми зма, а оби чај на ме њи ва ња ме са ву ко ви ма до во ди у ве зу светог Ђор ђа са ву чи јим бо жан ством ко је код Ср ба има ве ли ки зна чај. Култ ва тре у ђур ђев дан ским и уоп ште про лећ ним оби ча ји ма је је дан од нај ста ри јих кул то ва, а ва тре су па ље не да до при не су здра вљу и за шти ти љу ди, сто ке и плод но сти. Ва тре су углав ном па ље не на рас кр шћу се ла где се оку пља ла омла ди на и пре ска кала пре ко ва тре. Биљ ке су има ле ја ко ве ли ку уло гу у ђур ђев дан ским оби ча јима, а сма тра ло се да вр ба и селен има ју за штит ну моћ. Је дан од оби ча ја био је и ки ће ње ку ћа, а мом ци су ки ти ли де во јач ке ку ће уз пе ва ње пе са ма. Ме ђу тим, код де во ја ка су би ле ве о ма рас простра ње не ма гиј ске рад ње и ве лики број оби ча ја ве зан за љу бав ну ма ги ју, а нај че шће су се ко ри стиле биљ ке као што је цр ни лук, бо си љак, вр ба и ко при ва. Ве ли ку уло гу у оби ча ји ма веза ним за Ђур ђев дан има ла је и во да, ка ко за очу ва ње здра вља и ле по те, та ко и у кул ту мр твих. Је дан од оби ча ја је уми ва ње свих уку ћа на во дом са бу на ра у ко јој је би ло пот по пље но раз ли чи то би ље и цве ће. Ши ро ко је рас простра њен оби чај да се на Ђур ђевдан, пре из ла ска сун ца, де вој ке и мла де же не уми ва ју у ро сном жи ту или де те ли ни, а та ко ђе, рас про тра њен је и оби чај по лива ња де во ја ка од стра не мо ма ка. За во ду је био ве зан и ђур ђевдан ски ура нак ко ји се одр жа вао у мно гим ме сти ма све до Дру гог свет ског ра та, ка да га за ме њује пр во мај ски ура нак. Обич но се од ла зи ло на не ку ре ку или канал, а ако у око ли ни ни је би ло во де, ишло се у при ро ду где су се мла ди за ба вља ли, је ли, пи ли и ку па ли се. Об ред на прак са ве за на за Ђурђев дан ве о ма је бо га та и ра зновр сна. У њој су за сту пље на прво бит на ре ли гиј ска схва та ња, те због то га оби ча ји ве за ни за овај пра зник пред ста вља ју ма гич ну ве зу чо ве ка и при ро де. Оби ча ји ко ји се од но се на култ ве ге та ције, оби ча је ве за не за сто ку, култ во де, ва тре и култ са крал не жртве, све до че о ста ри ни ових веро ва ња и ву ку ко ре не, не са мо из сло вен ске, већ и знат но ста ри је кул тур не ба шти не. В. Пе рић

14 14 Среда, 6. мај УЗ ЈОШ ЈЕ ДАН ПР ВИ МАЈ СИН ДИ КАЛ НО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ И БОР БА У АМEРИЦИ И СР БИ ЈИ Син ди ка ти ће до би ти сво ју шан су С во ја пр ва ис ку ства у ра ду са син ди ка ти ма, Хо а кин Фло рес, Аме ри ка нац који је за шао у че твр ту де це ни ју жи во та и ко ји тре нут но жи ви и ра ди на ре ла ци ји Лос Ан ђе лес - Бе о град, сте као је у де тињ ству. За ње га, ка ко ка же син ди кал на бор ба део је по ро дич не исто ри је. Де да му је био члан и пред сед ник ло кал не по дру жни це син ди ка та ка ми он џи ја, отац је ор га ни зо вао и за сту пао тек стил не рад ни ке и све то, ни ма ње ни ви ше, не го у чу ве ном Гра ду ан ђе ла и једном од нај по жељ ни јих аме рич ких цен та ра, где је Фло рес ро ђен, где је од ра стао, жи вео и где и да нас жи ви. Сво ју син ди кал ну ка ри је ру, за ко ју ка же да је би ла бур на и пу на ис ку ше ња, Хо а кин је провео ра де ћи као по слов ни агент, глав ни пре го ва рач, ор га ни за тор и стра тег ло кал не по дру жни це СЕ ИУ -а, ве ли ког са ве за тр говин ских син ди ка та. Као по слов ни агент, оби ла зио је рад на ме ста чла но ва, гра дио кон так те са њима и њи хо вим над ре ђе ни ма, насто је ћи при то ме да са рад ни ци ма из гра ди не са мо осе ћај со ли дарно сти и за јед нич ке сна ге, не го и си гур но сти. Бор ба про тив ка пита ли зма, ис ти че Хо а кин, во ди ла се и још увек се во ди не са мо на под руч ју не ка да шњег со ци ја листич ког ра ја, не го и у За пад ној Евро пи и САД. - На ши чла но ви су има ли колек тив ни уго вор о ра ду. Ја сам та кве уго во ре са ста вљао, препра вљао, ре ви ди рао и о њи ма пре го ва рао с пред у зе ћи ма, би ло са су прот ста вље них по зи ци ја, би ло у си ту а ци ји ка да сви доби ја ју. У том сми слу на ро чи то је ва жно пра вил но са ста ви ти пре гова рач ке ти мо ве ко је су увек чини ли са ми рад ни ци. Се ли би смо за сто са упра вом пред у зе ћа и пре го ва ра ли око де та ља угово ра. Ова кви пре го во ри знали су да тра ју и ме се ци ма. Па ра лел но с њи ма, во ди ли би смо и те рен ску кам па њу ме ђу рад ни ци ма ко ја би била мал те не на иви ци штрајка, све у ци љу до би ја ња што по вољ ни јег и по ште ни јег уго во ра. Укуп но сам во дио пет раз ли чи тих пре го ва рачких про це са и сва ки од њих сам окон чао ре спек та бил ним и по ште ним ко лек тив ним уго во рима, чак и у вр ло те шким го ди на ма свет ске еко ном ске кри зе у ко јима је при вре да САД-а ко нач но мо ра ла да се су о чи са ствар ношћу, по чи ње при чу Фло рес. Ра сна и кла сна пи та ња Опа да син ди кал на по кри ве ност у САД Син ди ка ти у Сје ди ње ним Др жа ва ма ни ка да ни су по крива ли ви ше од 20 oдсто укупне рад не сна ге, а сте пен синди кал не по кри ве но сти опа да у то ку по след њих 30 го ди на. Го во ре ћи о бу дућ ности син ди кал ног орга ни зо ва ња у САД-у, Фло рес ис ти че да она ни је све тла. Ши ро ког иде о ло шког спек тра, по ли тич ки ве за ни за Де мо крат ску пар ти ју, не ре ше них ра сних и кла сних пита ња, син ди ка ти се, ка ко на поми ње, као и це ло куп но аме рич ко рад ни штво на ла зе пред ја ло вом бу дућ но шћу. Вођ ство син ди ката не по ти че из рад нич ке кла се, а чак и ка да је то слу чај, ли берал но-ка пи та листчки обра зовни си стем их, на ста вља Фло рес, фил три ра на тај на чин да раз вију осе ћај су пер и ор но сти у од носу на рад ни ке, као и пред ста ву о свом ан га жма ну у син ди ка ти ма, ко ји се че сто сво ди на спу та ва ње рад ни ка, као ху ма ни тар ном. Aмерички син ди кал ни пла кат Са да сто ји на не ких се дам од сто у при ват ном сeкт ору, од но сно 11 од сто све у куп но. Та ко ни ске бро је ве САД ни су има ле још од вре ме на Ве лике де пре си је 30-их го ди на. - Има мно го не ре ше них пита ња ра се и кла се ко ја у Сје диње ним Др жа ва ма увек ства ра ју по де ле. Ква ли фи ко ва ни рад ни ци се бе до жи вља ва ју ско ро као осиро ма ше не ми ли о не ре или не призна те умет ни ке, увек те же ћи да за поч ну соп стве не по сло ве, док си ро ма шни и не ква ли фи ко ва ни рад ни ци по ста ју скло ни по де лама по ра сној осно ви и скре та њу па жње на спорт ске спек та кле, уме сто на син ди кал не из бо ре и по ли ти ку. По др шка син ди ка ти ма у ре до ви ма оних рад ни ка ко ји су са ми фор ми ра ли свој син ди кат вр ло је ве ли ка, док је по др шка рад ни ци ма ко ји су на син ди кал но рад но ме сто до шли знат но ма ња. Вођ ство син ди ка та је све де но на ле га ли зам и праг ма ти зам, док су да ни у ко ји ма га је кра си ла неу стра ши вост и пр кос, ства ри на ко ји ма се за сни ва сва ка ствар на син ди кал на моћ, одав но про шли. Уме сто то га, за вла да ла је по словна кул ту ра у ко јој се син ди кат при ка зу је као ор ган за пру жа ње услу га, об ја шња ва Фло рес још јед ном ис ти чу ћи по ње му по губ ну ве за ност син ди кал них бо ра ца за Де мо крат ску пар ти ју и по сле дично од су ство би ло ка кве истин ке рад ник че пар ти је. Но, ка ко ка же, рад нич ка пар ти ја са ма по се би не би би ла до вољ на. - Чи ње ни ца да САД ни ка да ни су има ле синди кал ну по ли тич ку пар ти ју зна чи да уни вер зал но би рач ко пра во ни ка да у прак си ни је оства рено, да по ли тич ки жи вот ни ка да ни је за жи вео у ши рим на род ним ма са ма, да ни ка да ни је ус по ставље но ква ли тет но др жав но образо ва ње, ни уни вер зал на здравстве на за шти та, као ни истин ски на ци о нал на ин ду стри ја чи ји би про фи ти слу жи ли у свр ху оп штег до бра. Упр кос све му ово ме, синди кал но по кри ве ни рад ни ци још увек оства ру ју из ме ђу 10 и 30 посто ве ће за ра де не го њи хо ве вансин ди кал не ко ле ге на истим радним ме сти ма. То нам го во ри да син ди ка ти још увек мо гу да бу ду ефи ка сни, уко ли ко про на ђу начин да за о би ћу све ове пре пре ке о ко ји ма сам го во рио. Мо но лит ност Ср би је као пред ност ор га ни зо ва ња Оце њу ју ћи рад срп ских синди ка та, Фло рес не вољ но кон стату је не до ста так же сто ког раднич ког по кре та ко ји би, до да је, ко ри стио по лу ге со ци јал не мо ћи Срп ски рад ни ци су ефи ка сни - Срп ски рад ни ци су за си та ефи ка сни и спо соб ни и оту да је по гре шно пред ста вља ти их на ме ђу на род ном тр жи шту као јеф ти не. До сто јан ство у жи во ту из ме ђу оста лог до ла зи и кроз до сто јан ство у ра ду. До бар рад ни је јефтин, а јеф тин рад ни је добар. Ка да бу де мо по што ва ли соп стве ни рад, соп стве ни труд, соп стве на до стиг ну ћа, ка да Хо а кин Фло рес схва ти мо раз ме ре сна ге ко ју има мо ка да сто ји мо сло жни зајед но, схва ти ће мо да је сва ки циљ ко ји се би по ста ви мо за и ста до сти жан. Ка да ра ди мо с до стојан ством, зна мо ко ја су на ша пра ва и бо ри мо се да их оствари мо, а оства ру је мо их гра де ћи са ве зе. Ка да гра ди мо син ди кате, гра ди мо на шу сна гу. На снази син ди ка та, гра ди мо сна жнију Ср би ју, ка же Хо а кин Фло рес. у ци љу ути ца ња на теку ће по ли тич ке про цесе. Про те сти, ка же, не зна че пу но, уко ли ко ни су по ве за ни са кому нал ним и рад нич ким про бле ми ма. Ка да власт ви ди де мон стран те, она је, баш као у САД, задо вољ на чи ње ни цом да ти љу ди ре дов но ра де и пла ћа ју по рез. Та кав про тест је, за Фло ре са, без о па сан по си стем, а све и да се от ме кон тро ли, ла ко се сти шава мо но по лом си ле. - Нај о чи глед ни ја слич ност у Ср би ји и САД је од су ство ширег рад нич ког по кре та. Упо ре дите ста ње ов де са оним у Ита ли ји, Шпа ни ји, Грч кој, чак и Фран цуској - зе мља ма ствар не на родне сна ге и ја ких, чак ми ли тантних син ди ка та. На рав но, и они су под ло жни ко руп ци ји, али та кве ства ри су у жи во ту не из бе жне. Кри те ри ју ми ко ји ма тре ба да се ру ко во ди мо у њи хо вој оце ни је сте њи хо ва ве ли чи на, сна га и ци ље ви њи хо ве бор бе, не ко ли ко кај ма ка не ко с вр ха по ку пи. Ипак, др жа ве у ко ји ма је евро скеп ти ци зам нај и- зра же ни ји, упра во су оне са најја чим и нај ши рим по кре ти ма радни ка. Још јед на слич ност Ср би је и САД-а ле жи у ши ро ком ан ти-ко муни стич ком рас по ло же њу љу ди. У слу ча ју САД-а, та кво рас по ло же ње је ма хом ира ци о нал но и нео правда но, за сно ва но на хлад но ра товској ми то ло ги ји. У Ср би ји, оно је уте ме ље ни је јер се за сни ва на нега тив ним ис ку стви ма са са мо ур павља њем ко је је, ко ли ко сам ус пео да ви дим, че сто би ло мр тво сло во на па пи ру, об ја шња ва Фло рес. Го во ре ћи о раз ли ка ма син ди ката у САД и Ср би ји, Хо а кин у пр ви план ис ти че чи ње ни цу да је Ср бија кул ту ро ло шки и кла сно при лично мо но лит на др жа ва, што, ка ко на во ди, у прак си омо гу ћа ва ефика сно ко ри шће ње ре ли гиј ских, језич ких и ет нич ких спе ци фич но сти у ци љу ства ра ња со ли дар но сти и осе ћа ја ко лек ти ви зма ме ђу радни ци ма. Ова ква прак са се и у САД по ка за ла ефи ка сном, у че му, дода је, на ор чи то пред ња че Ла ти но за јед ни це чи јим рад ни ци ма че сто по др шку пру жа ју и ри мо ка то лич ки све ште ни ци. По треб на је за шти та до ма ћег круп ног ка пи та ла Глав на пре пре ка по бољ ша ња ста ту са рад ни ка у Ср би ји, по сматра но из ис ку ства аме рич ког синди кал ног ор га ни за то ра и бор ца је иде о ло шко-по ли тич ке при ро де и ле жи у не при зна ва њу по сто је ћих про бле ма и по тре бе за обра зо вањем ве ћег и сна жни јег син ди калног по кре та, ко јем, ка ко твр ди Фло рес, по ред ле ви ча ра, тре ба да се при дру же и по ли тич ки радни ци са де сног по ли тич ког по ла, тим пре што је рад нич ко пи та ње по но во на днев ном ре ду исто ри је. - У пост-со ци ја ли стич кој држа ви ка ква је Ср би ја мо же да се обра зу је сна жан син ди кал ни покрет. То из и ску је от клон пре ма ло шим ства ри ма из про шло сти, али и при зна ње да су не ке ства ри би ле бо ље он да, не го са да. Страте шки по сма тра но, нај му дри је би би ло да срп ски рад нич ки по крет на пра ви са вез са срп ским крупним ка пи та лом. Фир ме у до маћем вла сни штву не би тре ба ло да бу ду при мар не ме те рад нич ког по кре та. Бор бу тре ба по ста ви ти као су коб из ме ђу Ср ба и срп ске при вре де с јед не стра не, и неоко ло ни јал ног стра ног ути ца ја са дру ге, при че му они круп ни капи та ли сти ко ји има ју ве зе са интер на ци о на лим оли гар си ма тре ба да бу ду ме та ра да син ди ка та, закљу чу је раз го вор Хо а кин Фло рес. С. Лап че вић Н. Дра шко вић Син ди ка ти ће до би ти сво ју шан су

15 Среда, 6. мај КА КО ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРА ЗНИК РА ДА Про тест у пре сто ни ци, кр кан лук сву да М е ђу на род ни пра зник ра да у Ср би ји је обе ле жен тради ци о нал ним пр во мај ским уран ци ма у при ро ди, али и проте сти ма ко је ор га ни зу ју по је ди ни син ди ка ти, ме ђу соб но по де ље ни око то га да ли про те сто ва ти или не. Пред став ни ци Са мо стал ног син ди ка та Ср би је и УГС Не за висност обе ле жи ли су Ме ђу на род ни пра зник ра да, про тест ним окупља њем у Бе о гра ду на Тр гу Нико ле Па ши ћа ка ко би из ра зи ли сво је не за до вољ ство због па да жи вот ног стан дар да, ма њих права за по сле них и сма ње ња пла та и пен зи ја. Оку пље ни син ди кал ци из Бео гра да, али и дру гих гра до ва Срби је по сла ли су по ру ку да је време да за по сле ни поч ну да се бо ре за сво ја пра ва, јер дру ги то не ће учи ни ти, а ода тле су кре ну ли у про тест ну шет њу Ули цом Кра ља Ми ла на до Тр га Сла ви ја где су по ста ви ли цр ве не ру же на споме ник Ди ми три ју Ту цо ви ћу. Мла ђи на из лет, ста ри ји код ку ће На срем ским из ле ти шти ма био је ве ли ки број из лет ни ка, али је ипак би ло при мет но ма ње љу ди не го то ком про шло го ди шњег прво мај ског пра зни ка. Ми тров ча ни су Ме ђу на род ни пра зник ра да, про ве ли на из лети ма или у по ро дич ној ат мос фери, али уз ро штиљ. Из лет ни ка је би ло и у Фру шкој го ри и на Специ јал ном ре зер ва ту при ро де "Заса ви ца". На Фру шкој го ри јед но од тради ци о нал но нај по се ће ни јих места би ла је Ле тен ка ко јом су се од ра них ју тар њих са ти ши ри ли ми ри си пе че ног ме са и зву ци музи ке. Исти на, при ме ће но је да је ове го ди не би ло ма ње ста ри јих из лет ни ка и да су пред ња чи ли мла ђи љу би те љи при ро де. На СРП "За са ви ца" би ло је весе ло, а по се ти ци су мо гли да се про во за ју бро ди ћем За са ви ци. На та ша Са пун, пред сед ни ка Ве ћа СССС Срем ске Ми тро ви це ре кла је да је ор га ни зо ва ње прво мај ског ску па у Бе о гра ду централ ни син ди кал ни до га ђај ове го ди не, али да су Ми тровч ни на тај скуп мо гли да иду у соп ственој ор га ни за ци ји. - Ова шет ња цен тром пре стони це ни је про тест већ вид обе лежа ва ња Пр вог ма ја у ор га ни за цији два син ди ка та - Са ве за са мостал них син ди ка та Ср би је и Синди ка та "Не за ви сност", ис та кла је На та ша Са пун, а на пи та ње због че га се син ди ка ту нај че шће жа ле за по сле ни, она је од го во ри ла да је то због не ис пла ће них за ра да. По се ће на Чор та но вач ка шу ма И ове го ди не су нај по зна ти ја ин ђиј ска из ле ти шта вр ве ла од љу ди, ко ји су од мор од град ске вре ве про на шли на Фру шкој го ри или по ред ре ке Ду нав. Ро шти љало се у Чор та но вач кој шу ми ко ја је нај а трак тив ни је ме сто за прво мај ски ура нак, за тим Ири шки ве нац, Бе шка, Ста ри Слан ка мен и Кр че дин. Ко ло не ауто мо би ла су се већ у ра ним ју тар њим часо ви ма за кр чи ле ста ри но во садски пут, а нај у пор ни ји су ме ста на из ле ти шти ма за у зе ли ноћ пре, где су по ста ви ли сво је ша то ре. Дан рад ни ка и ове го ди не је просла вљен уз ро штиљ, пра се на ражњу, пи во и му зи ку ко ја се меша ла на сва ком ко ра ку, а леп прво мај ски дан, без ки ше омо гу ћио је из лет ни ци ма да се опу сте на сун цу или у хла ду и вре ме прове ду са при ја те љи ма и по ро ди цом. И ове го ди не су уго сти ти љи за до вољ но тр ља ли ру ке, јер је по сла било у ри бљим ре сто рани ма на оба ли Ду нава у Бе шки и Ста ром Слан ка ме ну. Ве се ло уз там бу ра ше, пе сму и пре те ри ва ње у храни и пи ћу про те као је још је дан пра зник ра да, ко ји су мно ги про сла ви ли у при роди уз под се ћа ње да се не ка да не ко бо рио за пра ва рад ни ка и да та бор ба не тре ба да се за бо ра ви. На Обед ској ба ри и у Ку по но ву Ме ђу на род ни празник ра да Пе ћин ча ни су просла ви ли са сво јим по ро ди ца ма и при ја те љи ма ма хом на Обед ској ба ри и у Ет но-ком плек су у Ку пино ву, ко је је и овај пут по се тио ве ли ки број љу би те ља при ро де и исто ри је. Дру же ћи се са сво јим до ма ћини ма, по се ти о ци Ку пи но ва има ли су при ли ку да се упо зна ју са насле ђем овог де ла До њег Сре ма, од но сно мо гућ ност да ужи ва ју у из у зет ним пре де ли ма сав ске оба ле. Ши ђа ни на Ли по ва чи Као и сва ке го ди не и ове пр вомај ске пра зни ке ве ћи на Ши ђа на про ве ла је на Фру шкој го ри. Међу нај по лу лар ни јим из ле ти шти ма већ тра ди ци о на ло би ла је Ли пова ча, где су се нај бо ље про ве ли нај мла ђи, ко ји су има ли це лоднев ну за ба ву у лу на пар ку. Ина че, то ком пр во мај ских пра зни ка, Слу жба хит не по мо ћи шид ског До ма здра вља оба ви ла је чак 148 пре гле да и 30 кућ них по се та. Нај ви ше су се ја вља ли хро нич ни бо ле сни ци са ви со ким крв ним при ти ском, као и па цијен ти са сто мач ним те го ба ма и по вра ћа њем. До го ди ле су се две са о бра ћај не не сре ће, а дво је повре ђе них упу ће но је у Оп шту бол ни цу у Срем ској Ми тро ви ци. На кон бо рав ка у при ро ди, Служби хит не по мо ћи ја ви ло се 25 ли ца са убо дом кр пе ља. Не ма мо раз ло га да сла ви мо Пред сед ник Са ве за са мо сталних син ди ка та у ста ро па зо вач кој оп шти ни Ра де Ер цег сма тра да је из ли шно про сла вља ти Ме ђуна род ни пра зник ра да у усло ви ма не за по слено сти, ни ских за ра да, у ве ћи ни слу ча је ва, јеф ти ног и не из ве сног рад ног ме ста. По ње му и ме ђу рад ни штвом и у син ди кал ном по кре ту по сто ји апа ти ја, као по сле ди ца ис тро шене енер ги је, ма њим или ве ћим про те стима, штрај ко ви ма... и свим оним че му су љу ди при бе га ва ли у го ди на ма тран зи ције да оства ре сво ја пра ва. - Рад ни ци су за вре ме со ци ја ли зма и са мо у пра вља ња, у прин ци пу без бри жни јер су са ми упра вљали пред у зе ћи ма и уста но ва ма. Ни су има ли раз ло га за бо ја зан, са ми су до но си ли од лу ке о својој суд би ни, ви си ни пла те, о по- Ра де Ер цег Чор та но вач ка шу ма ло жа ју, о за шти ти на ра ду, зашти ти здра вља на ра ду и свим пи та њи ма ко ја се ти чу ра да и пра ва по осно ву ра да. Да нас то ви ше ни је та ко. Мно ге фир ме су про па ле, а оне ко је су при ва тизо ва не и оп ста ле, ту су нај ви ше угро же на пра ва рад ни ка и ве ћином су они на не кој ми ни мал ној за ра ди, оно ли кој ко ли ко За кон ми ни мал но про пи су је и не мају раз ло га да сла ве 1. мај. Рани је је ствар но по сто јао раз лог да се он сла ви, да нас тај раз лог не по сто ји и ми смо већ че твр ту го ди ну у ор га ни за ци ји про те сне шет ње у Бе о гра ду За јед нич ки обе ле жа ва мо 1. мај у сми слу да се сви за јед но за пи та мо за што га сла ви мо. По ме ни не ма разло га ка же Ер цег и до да је да се спре ма ју да на кон свог ре дов ног Кон гре са упу те апел вла сти ма да не за о би ла зе син ди ка те у соци јал ном ди ја ло гу. Е. С. Н. Го сти Ет но ком плек са у Ку пи но ву Из лет ни ци на За са ви ци Лу на парк на Ли по ва чи (Фо то: Ра дио Шид)

16 16 Среда, 6. мај Иришка хроника AKTИВНОСТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Не до ста так нов ца од ре ђу је при о ри те те ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУД СТЕ ВАН ША ЛА ЈИЋ Пе сма и игра у част Сре ма и Ми ро сла ва Ве се ли но ви ћа о ди шњи кон церт КУД Сте ван ГШа ла јић из Врд ни ка одр жан је не дав но у пре пу ној кон гресној са ли хо те ла Тер мал. Изво ђа чи, пре ди зво ђа чи и ве те рани пред ста ви ли су игре из разли чи тих де ло ва Ср би је, а мно гоброј на пу бли ка ко ја се ти ска ла да би ви де ла зна ње и уме ће врд нич ких игра ча сво јим аплау зи ма на гра ди ла их је за не сумњи ви та ле нат. - Би ла нам је ве ли ка част што Са кон цер та у Тер ма лу се ода зва ло мно го зва ни ца из чи та вог Сре ма, на ши при ја те љи из Бо сне, као и на ши су гра ђа ни, ко ји су ову ма ни фе ста ци ју улепша ли сво јим при су ством, ре као је пред сед ник КУД-а Дра ган Драги че вић. Овај кон церт био је по све ћен не дав но пре ми ну лом пред седни ку Ми ро сла ву Ве се ли но ви ћу, у чи ју част је и отво рен кон церт пе смом ко ју су чла но ви дру штва на пи са ли и ком по но ва ли. ако ра ди на те ри то ри ји јед не Иод нај ма њих оп шти на у Срби ји, ири шки Цр ве ни крст из годи не у го ди ну по сти же из у зет не ре зул та те у свим сег мен ти ма сво је де лат но сти. Ка ко ис ти че пр ви чо век ири шког Цр ве ног кр ста Бо ра Ћи рић, тре нут но, нај ве ћи про блем у ра ду ове хума ни тар не ор га ни за ци је предста вља не до ста так нов ца, што има ди рек тан ути цај на сма њење оби ма оних ак тив но сти које се фи нан си ра ју из ло кал не ка се. - Фи нан си ра ње про грам ских ак тив но сти је тре нут но знат но оте жа но. Као што је по зна то, по За ко ну о Цр ве ном кр сту те актив но сти тре ба да по мог не локал на са мо у пра ва и ни смо ника да има ли про бле ма у сми слу раз у ме ва ња за наш рад, та ко да је тре нут но је ди ни про блем недо ста так сред ста ва и то осе ти мо не са мо ми, не го и дру ге ин ститу ци је у Оп шти ни, при ча Ћи рић и до да је: - Сна га Цр ве ног кр ста је у во лон тер ском ра ду и то је оно што нам омо гу ћа ва да квали тет но функ ци о ни ше мо. Ка да би тај во лон тер ски рад по ку шали да пре тво ри мо у пла ће ни, тешко да би се у ка си ло кал не само у пра ве, не са мо ири шке не го би ло ко је, мо гло на ћи сред става да се ис пла ти. На тај на чин, Цр ве ни крст не са мо да по ма же оне ко ји ма је по моћ нај по требни ја, не го и ди рект но по ма же ло кал ну са мо у пра ву, јер мо ра те Бо ра Ћи рић при зна ти да је да нас ба вље ње во лон тер ским ра дом, а по себ но на на чин на ко ји то чи не на ши во лон те ри, из у зет но дра го це но. Услед не до стат ка нов ца, прича да ље Ћи рић, Цр ве ни крст је при ну ђен да рас по ло жи ва сред ства усме ри на при о ри тетне ак тив но сти, тим пре што од укуп но 11 хи ља да ста нов ни ка ири шке оп шти не чак 2.5 хи љаде њих осло ње но је на по моћ и ак тив но сти Цр ве ног кр ста. - Већ ду го сам на че лу Цр веног кр ста и мо гу сло бод но ре ћи да ско ро ни смо би ли у ова ко неза вид ној по зи ци ји у ко јој смо са да. Во ди ли смо раз го во ре са чел ни ци ма ло кал не са мо у праве, раз у ме ва ња за наш рад има, не ка ре ше ња се на зи ру, али још увек не мо же мо на ћи до вољ но сред ста ва и то је оно што ми, по себ но у кон тек сту ста ња у којем се на ла зе дру ге ин сти ту ције у Ири гу, са вр ше но раз у ме мо. Оно што ра ди без пре стан ка и што нам је на ро чи то ва жно је сте на род на ку хи ња, при ча Ћи рић и до да је да тре нут но има 130 кори сни ка ко ји хра ну до би ја ју на два пунк та, у Ири гу и Врд ни ку. Зна ча јан про блем пред ставља и сма ње ње нов ца од опорту ни те та ко ји је уме сто ка Црве ном кр сту био усме ра ван на са на ци ју по сле ди ца по пла ва. Ка ко ис ти че Ћи рић, Цр ве ни крст има пу но раз у ме ва ње и за ову рас по де лу, а тре нут но посто је ћа сред ства чи ја се рас поде ла тек оче ку је, ка ко на по миње, би ће утро ше на у на бав ку ланч па ке та. - Има мо до ста љу ди, ко рисни ка услу га, ко ји нас зо ву и пи та ју да ли ће и ка да ће би ти ланч па ке та, та ко да нам је то је дан од при о ри те та. Ме ђу тим, ми мо све га то га, ми ре дов но одра ђу је мо на ше еду ка тив не програ ме, ор га ни зу је мо так ми че ња из по зна ва ња пр ве по мо ћи и рада Цр ве ног кр ста, ор га ни зу је мо кур се ве за по ла га че у ауто школа ма, али и ту има мо про блем, па смо та ко ла не има ли 20 канди да та, а ове го ди не још увек че ка мо на пр вог. Оно што та ко ђе ре дов но иде је и про је кат проду же ног бо рав ка за со ци јал но угро же ну де цу, ко ји по ред ра да са 16 ма ли ша на под ра зу ме ва и ли ни ју ужи не, та ко да ка да се све са бе ре, не ма мо раз ло га да бу де мо пре те ра но за до вољ ни, али са дру ге стра не, ни смо ни не за до вољ ни, јер су про бле ми са ко ји ма се су о ча ва мо ве ли ки и број ни, за кљу чу је Ћи рић. Беочинска хроника ЗА РЕ ФУН ДА ЦИ ЈУ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА Бе о чин ској оп шти ни 2,8 ми ли о на ди на ра а кон кур су за ре гре си ра ње пре- за уче ни ка сред њих шко ла за Нво го ди ну ко ји је об ја вио По крајин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не мањи не на ци о нал не за јед ни це, општи ни Бе о чин одо бре но је ди на ра. Из ових сред ста ва, као и из средста ва бу џе та Оп шти не Бе о чин, у наред них го ди ну да на би ће ре фун диран је дан део тро шко ва пре во за за око 500 сред њо шко ла ца са те ри тори је бе о чин ске оп шти не, та ко што ће им, при ли ком ку по ви не ме сеч не кар те на шал те ри ма ЈГСП Но ви Сад, це на би ти ума ње на за 25 од сто. Уго вор са По кра јин ским се кре тари ја том је пот пи сао пред сед ник општи не Бе о чин Ми лан Шо дић. ТРИ БИ НА У ОШ ЈО ВАН ГР ЧИЋ МИ ЛЕН КО О дру штве но од го вор ном по на ша њу У ам фи те а тру Основ не шко ле Јо ван Гр чић Ми лен ко у Бео чи ну не дав но је одр жа на пр ва три би на на те му Дру штве но од говор но по на ша ње. Циљ три би не је био да се ука же на по тре бу да свако учи ни ко ли ко мо же ка ко би свет оста ви ли бу ду ћим ге не ра ци ја ма у што бо љем ста њу. На три би ни су го во ри ли су гра ђа ни ко ји су се до са да до ка за ли као истин ски друштве но од го вор ни. Скуп је по здра вио Алек сандар Ла зо вић, вр ши лац ду жности ди рек то ра бе о чин ске Основ не шко ле, а сво је ра до ве пред ста ви ли су Мир ја на Про лић, се кре тар ка Цр ве ног кр ста Бе о чин, Вла ди мир Ва си лић у име Удру же ња Омлади на Че ре ви ћа и Сне жа на Пе тровић, ме на џер ка за ко му ни ка ци је у ДОО Ла фарж БФЦ. Она је ука за ла на по моћ ко ју је Ла фарж до са да пру жао и на гла си ла да ће то чи нити и убу ду ће, ко ли ко је год то могу ће. Со ци јал ни рад ник ПУ Љу ба Стан ко вић Бе о чин Љу би ца Пе јић Ку зма но вић на сли ко вит на чин је обра зло жи ла ко ји зна чај има ју акци је ко је су до са да ор га ни зо ва не, као и оне ко је оче ку је мо у бу дућно сти. ПО ЧЕ ЛА ПРЕ ДА ВА ЊА НА ПРО ЈЕК ТУ ПРИ ПРЕ МИ СЕ ЗА ЕВРОП СКО ТР ЖИ ШТЕ Струч но уса вр ша ва ње у обла сти при вре де Про је кат је по де љен у два сег мен та и усме рен је на пру жа ње струч ног уса вр ша ва ња не за по сле ним ли ци ма, као и ли ци ма ко ја већ ру ко во де сво јим по сло ви ма У Бе о чи ну је по че ло пр во у ни зу пра да ва ња у окви ру про јек та Европ ске ин те граци је и ја ча ње кон ку рент но сти сек то ра МСПП При пре ми се за европ ско тр жи ште чи ју реа ли за ци ју фи нан си ра не мач ка фон да ци ја Кон рад Аде на у ер. Про је кат за јед нич ки спро во де Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја Бач ка, Европ ски по крет Но ви Сад и Оп шти на Бе о чин. Кроз овај про је кат се пру жа по др шка ми кро, ма лим и сред њим преду зе ћи ма, пред у зет ни ци ма, као и не за по сле ним ли ци ма у циљу усва ја ња зна ња и ве шти на. Еду ка ци је су бес плат не и ти чу се пред у зет ни штва, упра вља ња би зни сом, ЕУ по ли ти ка за ма ла и сред ња пред у зе ћа и стан дарда ква ли те та. Про је кат је по дељен у два сег мен та и усме рен је на пру жа ње струч ног уса врша ва ња не за по сле ним ли ци ма, као и ли ци ма ко ја већ ру ко воде сво јим по сло ви ма, али би же ле ли да се до дат но уса вр ше ка ко би би ли кон ку рент ни ји на европ ском тр жи шту. У дру гој фа зи про јек та, учесни ци ко ји су се од лу чи ли да по кре ну од ре ђе ну про из вод њу, или по сто је ћа пред у зе ћа ко ја се ба ве од го ва ра ју ћом про извод њом, има ће мо гућ ност да сво је про из во де из ла жу и прода ју на ма ни фе ста ци ја ма ту ристич ког ка рак те ра ко је ће би ти ор га ни зо ва не ове је се ни. Пре да ва ње у Оп шти ни Бе о чин На тај на чин би ће им пру жен до дат ни еко ном ски под сти цај за на пор ко ји су уло жи ли уче шћем кроз овај про је кат, а сви уче сни ци ко ји су се при ја ви ли на про грам, по сле за вр ше них пре да ва ња до биће од го ва ра ју ћи сер ти фи кат ко јим се до ка зу је сте че но зна ње.

17 Среда, 6. мај У ПУ ЈЕ ЛИ ЦА СТА НИ ВУ КО ВИЋ ШИ ЉА За јед но уре ђу ју дво ри шта ШИД Припремила: С. Mихајловић УКРАТ КО Га ле ри ја Са ва Шу ма но вић Га ле ри ја сли ка Са ва Шума но вић укљу чи ће се у нову му зеј ску ма ни фе ста ци ју Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10. Ма ни фе ста ција ће по че ти 9. ма ја, на Дан по бе де над фа ши змом и Дан Евро пе, а за вр ши ће се 18. ма ја на Ме ђу на род ни дан музе ја, об у хва та ју ћи и Европску ноћ му зе ја, 16. ма ја. Би о скоп Кул тур но обра зов ни центар на ја вљу је би о скоп ске пред ста ве за пе так, 8. мај. У два тер ми на, од 16,30 и 18,30 ча со ва, би ће при ка зан цр та ни филм Сун ђер Боб Коц ка ло не 3Д, а од 20,30 ча со ва Освет ни ци Ера Алтро на 3Д. Це на ула зни це је 250 ди на ра, а мо гу се ку пи ти у књи жа ри До си теј. Рад на ак ци ја у Бер ка со ву Као и сва ке го ди не, Ме сна за јед ни ца Бер ка со во по но во ор га ни зу је рад ну ак ци ју на уре ђе њу се ла. Ак ци ја ће бити одр жа на у не де љу, 10. маја, а оку пља ње је у 9,30 сати ис пред Ме сне за јед ни це. До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/ Кон курс Удру же ња Пр ве же не Сре ма Удру же ње Пр ве же не Сре ма рас пи су је ли ков ни кон курс на те му: Не ка ко с про ле ћа. Пра во уче шћа има ју уче ни ци основ них и сред њих шко ла, као и сви они ко ји има ју скло ности ка сли ка њу, а жи ве на те ри то ри ји шид ске оп шти не. Ра до ви тре ба да бу ду ра ђе ни на фор ма ту бло ка број пет, у тех ни ка ма аква ре ла, гваша, тем пе ра и ко ла жа. Радо ве, ко ји тре ба ју да бу ду пот пи са ни на по ле ђи ни са основ ним лич ним по да цима, тре ба до ста ви ти до 15. ма ја у про сто ри је Удру жења, Ка ра ђор ђе ва број 85, у вре ме ну од 9 до 13 ча со ва. Ра до ви ће би ти из ло же ни у скло пу Ма ни фе ста ци је Еко ет но да ни ко ју ово Удру жење ор га ни зу је од 22. до 24. ма ја. Нај бо ља три ра да би ће на гра ђе на, а нај ин спи ра тивни ји штам пан на ма ји ца ма. Уз по моћ ро ди те ља, са де цом и вас пи та чи ма смо при пре ми ли раз не ре кви зи те и за ни мљи ве укра сне пред ме те ко ји су се про да ва ли на Ус кр шњем ва ша ру, а сав при купље ни но вац смо на мен ски да ли за уре ђе ње дво ри шта ка же ди рек тор ка Ја смин ка Вар га У овој го ди ни у Пред школској уста но ви Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља у Ши ду ре а ли зу је се про је кат у ко јем за јед нич ки уче ству ју вас пи тачи, де ца и њи хо ви ро ди те љи. Пре ма ре чи ма Ја смин ке Варге, ди рек тор ке, реч је о ак ци ји уре ђе ња дво ри шта свих објека та ове Пред школ ске уста нове. - Циљ нам је да за јед но са ро ди те љи ма на пра ви мо лепша, при сту пач ни ја и без бедни ја дво ри шта за на шу де цу. Да би смо оства ри ли на шу зами сао, пред у зе ли смо пре то га Из град ња по ли го на за игру у објек ту на Ис то ку (фо то Ра дио Шид) АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА ШИД Обу ка у пру жа њу пр ве по мо ћи Ови да на у Црве ном кр сту у то ку је обу ка у пру жа њу пр ве помо ћи за уче ни ке основ них и средњих ско ла у Шиду, као и у се ли ма шид ске оп шти не. Пре ма ре чи ма Ду ши це По летан, струч ног сарад ни ка у Цр ве ном кр сту, ову обу ку по ха ђа ју и де ца пред школ ског узра ста - пе тли ћи из ПУ Је ли ца Ста ниву ко вић Ши ља. - На кон за вр ше не обу ке они ће се пред ста ви ти у ре ви јал ном де лу оп штин ског так ми че ња у пру жа њу пр ве по мо ћи ко је ће би ти одр жа но кра јем ма ја на про сто ру око шко ле Бран ко Ра ди че вић. Ове обу ке се ре а- ли зу ју у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, а де цу и уче ни ке об у чава ју здрав стве ни рад ни ци Дома здра вља Шид и са рад ни ци Цр ве ног кр ста ка же Ду ши ца По ле тан. Ина че, од 8. до 15. ма ја обеле жа ва се Не де ља Цр ве ног крста. По во дом Ме ђу на род ног дана Цр ве ног кр ста, 8. ма ја, би ће одр жа на град ска ак ци ја да ва ња кр ви, као и ра ди о ни це за де цу из вр ти ћа на те му пре вен ци је Обу ка пе тли ћа тр го ви не љу ди ма. Та ко ђе, у сарад њи са Са ве том за здра вље оп шти не Шид и Дру штвом за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти, у пла ну је и одр жа ва ње Ба за ра здра вља у Ку ку јев ци ма. - У Не де љи Цр ве ног кр ста упри ли чи ће но и при јем во лонте ра и са рад ни ка, као и уру чење на гра да по кон кур су Крв жи вот зна чи. Та ко ђе, пла нира се и обе ле жа ва ње На ци о- нал ног да на до бро вољ них дава ла ца кр ви, 11. мај и при јем де ле га ци је до бро вољ ниг да вала ца код пред сед ни ка Оп штине ре кла је о пред сто је ћим ак тив но сти ма Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Шид. Упис де це Упис ма ли ша на у вр тић за на ред ну школ ску го ди ну почи ње од 10. ма ја. По треб но је до не ти из вод из ма тичне књи ге ро ђе них, ле кар ско уве ре ње да је де те здра во и Ди рек тор ка Ја смин ка Вар га у ин тер ак тив ној би бли о те ци низ ак ци ја. Уз по моћ ро ди те ља, са де цом и вас пи та чи ма смо при пре ми ли раз не ре кви зи те и за ни мљи ве укра сне пред ме те ко ји су се про да ва ли на Ус кршњем ва ша ру, а сав при ку пљени но вац смо на мен ски да ли за уре ђе ње дво ри шта ка же дирек тор ка Ја смин ка Вар га. На кон за вр шет ка ове ак ци је у вр ти ћу у пла ну има ју од мах и на ред ну. Реч је о спорт ским актив но сти ма у ко ји ма би се зајед но игра ли де ца и ро ди те љи. - Осим тих про је ка та, у објек ту Звон чи ца у то ку је и про је кат Бај ке и при че, у Чаро ли ји на Ис то ку Тра ди ци ја, а у објек ту Је ли ца Свет бај ки и свет при ча. У овим про јек ти ма уче ству ју сва де ца, од ја сле ног до пред школ ског уз ра ста, а сви објек ти су уре ђе ни у скла ду са те ма ма про је ка та. Та ко смо ов де у Звон чи ци офор ми ли интер ак тив ну би бли о те ку, ко ју су ро ди те љи, де ца и вас пи та чи на пра ви ли за јед но кроз ра ди о- ни це. Све те сли ков ни це, бај ке и при че ста ви ли смо у ту ин терак тив ну би бли о те ку, та ко да су де ци стал но до ступ не и увек мо гу да их пре ли ста ју об јашња ва ди рек тор ка Ја смин ка Вар га, до да ју ћи да у овој Предшкол ској уста но ви, у сва че тири објек та, од че га су три цело днев на и је дан по лу днев ни, сва ко днев но бо ра ви 536 ма лиша на, док их у се ли ма шид ске оп шти не има укуп но 360. Сви ово го ди шњи про јек ти Пред школ ске уста но ве за вр шава ју се 25. ма ја, ка да ће се мали ша ни свом гра ду пред ста ви ти цвет ним ма скен ба лом на градском тр гу. По сле то га, 5. ју на, пред сто ји тра ди ци о нал на за вршна при ред ба у спорт ској ха ли. по твр ду да су ро ди те љи запо сле ни. Ка ко ка же ди ректор ка, ла не су сва де ца би ла упи са на, ни су се пра ви ле листе че ка ња, па ве ру је да ће и ове го ди не би ти ме ста за све. УЧЕ НИ ЦИ ОШ БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ На Фе сти ва лу на у ке у Но вом Са ду Уче ни ци пе тог раз ре да ОШ Бран ко Ра ди че вић из Шида, при кљу чи ли су се ме ђуна род ном про јек ту Si er pin ski Car pet, чи ји је ко ор ди на тор у шко ли на став ни ца ма те мати ке Го ра на Гњи дић. Они су у ја ну а ру, од ма те ри ја ла присти глог из Шпа ни је, са ста вили че твр ту ите ра ци ју те пи ха, а на ред не го ди не ће од 512 оваквих те пи ха, ко је пра ве де ца ши ром све та, би ти са ста вљен нај ве ћи те пих Сјер пин ског на све ту. На пред сто је ћем Фе сти ва лу на у ке, ко ји ће се одр жа ти у Новом Са ду 9. и 10. ма ја, под слога ном Све је мо гу ће, уче ни ци осам шко ла из Вој во ди не, међу ко ји ма и Ши ђа ни, скло пи ће сво је те пи хе у је дан ве ћи, чије ће ди мен зи је би ти око квадра та. Те пих ће би ти из ло жен у згра ди рек то ра та, а нај мла ђи по се ти о ци има ће при ли ку да се при кљу че овом про јек ту и саста ве свој део нај ве ћег те пи ха Сјер пин ског на све ту. - Ми си ја овог на уч ног до гађа ја је да пред ста ви, об ја сни и про мо ви ше на у ку на на чин под јед на ко бли зак и ра зу мљив сви ма, без об зи ра на го ди не и обра зо ва ње. Ово је при ли ка да де ца про бу ди, раз ви ју и не гују сво ју ра до зна лост ре кла је Го ра на Гњи дић, на став ни ца ма те ма ти ке у Основ ној шко ли Бран ко Ра ди че вић. Уче ни ци шко ле Бран ко Ра ди че вић са на став ни цом Го ра ном Гњи дић

18 18 Среда, 6. мај ЗОН СКА СМО ТРА ДЕ ЧИ ЈЕГ ДРАМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА Од и гра но укуп но 12 пред ста ва У два так ми чар ска да на, на сце ни Кул тур ног цен тра зна ње и уме ће по ка за ли су уче ни ци основ них шко ла из Бе шке, Ин ђи је, Срем ске Ми тро ви це, Пе ћи на ца, Ши ма но ва ца, Бе о чи на, Ла ћар ка, Ма чван ске Ми тро ви це, Ши да, Мо ро ви ћа и Ру ме ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА П Припрема: С. Лапчевић ро те кле не де ље, Кул турни цен тар Пе ћин ци био је цен тар јед не од нај зна чајни јих кул тур них ма ни фе ста ци ја у Сре му, Зон ске смо тре де чи јег драм ског ства ра ла штва Сре ма, а чи ње ни ца да је Пе ћин ци ма орга ни зо ва ње ове смо тре ор га низо ва но по пр ви пут сво је вр сни је по ка за тељ не за о би ла зно сти оп шти не на кул тур ној ма пи реги о на. Смо тру, ко ја је за по че ла предста вом Да ни ца, крат ки сан о лете њу, у из во ђе њу Основ не школе из Бе шке све ча но је отво ри ла пр ва да ма Пе ћи на ца Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ко ја је том при ли ком мла дим драм ским ства ра о ци ма из це лог Сре ма поже ле ла мно го успе ха у пред стоје ћем так ми че њу. - У сво јим оп шти на ма сте већ иза бра ни као нај бо љи, а са да вам се пру жа мо гућ ност да и широј јав но сти по ка же те сво је тален те и кре а тив ност, али и да нау чи те по не што од сво јих вр шњака из дру гих оп шти на, ис та кла је Ко ва че вић Су бо тич ки, уз по себ ну за хвал ност ди рек то ру Кул тур ног цен тра Јо ва ну Де вр њи ко ји се, ка ко је ис та кла, по себ но ан гажо вао да се деч јем драм ском Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки отва ра смо тру ства ра ла штву вра ти зна чај ко ји за слу жу је, и та ко до при нео да Пе ћин ци пр ви пут бу ду до ма ћин јед не зон ске смо тре. Од го ва рав ши на ре чи хва ле, Де вр ња је на по ме нуо да су се као до бри ор га ни за то ри, Пе ћин ча ни по ка за ли и то ком ор га ни зо вања оп штин ске смо тре, до да ју ћи при то ме да је ква ли тет драм ског ства ра ла штва пе ћи нач ких ама тера био је дан од глав них раз лога због ко јих је зон ска смо тра и упри ли че на упра во у Кул тур ном цен тру. У два так ми чар ска да на, на сце ни Кул тур ног цен тра у Пе ћинци ма од и гра но је 12 пред ста ва у из вед би уче ни ка основ них шко ла из Бе шке, Ин ђи је, Срем ске Митро ви це, Пе ћи на ца, Ши ма но ваца, Бе о чи на, Ла ћар ка, Ма чван ске Ми тро ви це, Ши да, Мо ро ви ћа и Ру ме. Пред ста ве је пра тио се лек тор из Но вог Са да Ми љан Во ји новић ко ји је имао за да так да селек ту је нај бљох 10 пред ста ва из це ле Вој во ди не. Сво ју од лу ку ће пред ста ви ти на Мај ским су срети ма за вр шној све ча но сти ко ја ће би ти одр жа на у Те ме ри ну већ по чет ком ма ја. Пре ма ње го вим ре чи ма, оце њи ва ње је нај ма ње леп али мо жда и нај ма ње знача јан део по сла ко јим се као селек тор на смо тра ма деч јег драмског ства ра ла штва ба ви мно го ва жни је од то га је са рад ња са ре жи се ри ма, по моћ у ра ду, ко рисне су ге сти је ко је мо же да пру жи мла дим глу мач ким еки па ма. Ма ли ша ни по ка за ли сво је ква ли те те - На кон за вр шет ка Зон ске смотре, пре пун сам див них ути са ка и пот пу но си гу ран да је Фе сти вал ис пу нио сво ју ми си ју. А ми сија Фе сти ва ла је сте да до би је мо пре сек ак тив но сти де це ко ја су ан га жо ва на око ле пих про је ката, иде ја и сцен ских про це са ко ји во де њи хо ви пе да го зи, ре ди тељи, во ди те љи драм ских сек ци ја. Охра бру је чи та ва па ле та пле мени тих по ру ка са ко ји ма се де ца су о ча ва ју на сце ни, спро во де их кроз сцен ски рад и та ко са зрева ју у прав цу кре а то ра бу ду ћег успе шног, функ ци о нал ног друштва. Увек де ци то пло пе по ручу јем да на ста ве да се ба ве глумом и сцен ским ства ра ла штвом уоп ште, јер - драм ска умет ност са др жи све вр сте умет но сти, али и со ци јал ног функ ци о ни са ња и пси хо ло ги је лич но сти, што су све пред у сло ви за до бро дру штво ре као је Во ји но вић, и до дао: - Пра тио сам све зон ске смо тре и мо гу да ка жем да ме је сценско ства ра ла штво у Сре му за диви ло још пре не ко ли ко го ди на, а са да је још ја чи тај ути сак да је сре мач ки драм ски фронт из ванре дан. Нај ма ње је би тан сег мент оце њи ва ња, мно го је бит ни је то да се де ца осе ћа ју као по бед ници кад иза ђу на сце ну. Иза ћи на це ну и за и гра ти, то ствар но је сте успех! Сво је за до вољ ство ни је крио ни Јо ван Де вр ња ко ји је ис та као да је по но сан ка ко на уче сни ке смо тре, та ко и на Кул тур ни цен тар. - Бу ду ћи да смо се по ка за ли као до бри ор га ни за то ри на ше, оп штин ске смо тре, по ве ре но нам је да бу де мо до ма ћи ни и зон ске смо тре, на шта смо ве о ма по носни. У два так ми чар ска да на, на сце ни Кул тур ног цен тра на сту пило је 192 мла да глум ца. За јед но са на став ним и тех нич ким особљем то је го то во 250 уче сни ка, што је за јед ну ма лу оп шти ну, као што је оп шти на Пе ћин ци вели ки успех, ре као је Де вр ња. AKTИВНОСТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Да ва о ци кр ви на ви си ни за дат ка Ве ли ки од зив да ва ла ца р ве ни крст Пе- ци у са рад- Цћин њи са Ин сти ту том за тран сфу зи ју кр ви Ср би је ор га ни зо вао је про те клог утор ка ак ци ју до бро вољ ног да ва ња кр ви у произ вод ном цен тру Су но ко у Пе ћинци ма. Ово је тре ћа по ре ду ак ци ја пећи нач ког Цр ве ног кр ста у овој го дини, а за ову при лику еки па Ин сти ту та за тран сфу зи ју крви обез бе ди ла је тзв. тран сфузи о мо бил ко ји је био ста ци о ниран у кру гу фа бри ке. Ак ци ју су тра ди ци о нал но подр жа ли сви за по сле ни у по го ну фа бри ке, а од зив је био из над оче ки ва ног од 32 да ва о ца, крв је да ло 28, од то га јед на при падни ца леп шег по ла и че ти ри осо бе ко је су пр ви пут да ле крв. Пре ма ре чи ма Алек сан дра Ан дри је ви ћа из пе ћи нач ког Црве ног кр ста, по себ ну за хвал ност тре ба упу ти ти ме наџ мен ту по го на Су но ко, без чи је по др шке и анга жо ва ња ак ци ја не би мо гла бити ова ко успе шно спро ве де на. - На да мо се да ће овај до бар при мер сле де ти и дру ги при вредни су бјек ти, да ће он,по ста ти уоби ча јен у вре ме ну ко је до ла зи и би ти под сти цај за још ве ћу хума ност гра ђа на на ше ло кал не зајед ни це, ре као је Ан дри је вић. Као знак па жње и за хвал но сти због уче шћа у ак ци ји до бро вољног да ва ња кр ви, за да ва о це је Ин сти тут при пре мио сим бо лич не по кло не: ма ји це, олов ке и оброк за хвал но сти. СА СТА НАК У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ За бо љу по слов ну кли му У ци љу оства ри ва ња што већег је дин ства и обез бе ђи вања што бо љих усло ва ра да и посло ва ња, ло кал на са мо у пра ва је, у са рад њи са На ци о нал ном службом за за по шља ва ње Срем ска Ми тро ви ца, ор га ни зо ва ла про текле не де ље са ста нак са при вредни ци ма ко ји по слу ју на те ри то рији Оп шти не. Том при ли ком пред став ни ци На ци о нал не слу жбе за за по шљава ње су на са стан ку пре зен това ли сво је јав не по зи ве ко ји се од но се на до де лу бес по врат них сред ста ва по сло дав ци ма ко ји запо шља ва ју но ве рад ни ке, а предста вље ни су и про гра ми кроз ко је се ре а ли зу ме ре ак тив не по ли тике за по шља ва ња, као што је програм за по шља ва ња осо ба са инва ли ди те том. Ова кав вид са ста на ка, фи лија ла НСЗ у Срем ској Ми тро ви ци, ор га ни зу је на те ри то ри ји це лог Сре ма ка ко би оства ри ла са радњу са свим ло кал ним са мо у права ма и по сло дав ци ма, а у ци љу сма ње на не за по сле но сти у ре гио ну. - Иде ја ових по се та је да инфор ми ше мо по сло дав це и упу тимо их на за и ста по вољ не кон кур се ко је на ша слу жба рас пи су је, али и да чу је мо њи хо во ми шље ње, пред ло ге и су ге сти је, ка ко бисмо ме ре ак тив не по ли ти ке за пошља ва ња мо гли да при ла го ди мо у скла ду са њи хо вим кон крет ним по тре ба ма, ре кла је Рад ми ла Ја дран ски ди рек тор ка Фи ли ја ле НЗС у Срем ској Ми тро ви ци. На чел ни ца Оде ље ња за друштве не де лат но сти Оп штин ске упра ве Сне жа на Га гић је овом при ли ком при вред ни ци ма предста ви ла Ло кал ни ак ци о ни план за за по шља ва ње у оп шти ни Пећин ци у го ди ни. Са са стан ка у Град ској ку ћи Са стан ку је при су ство вао и ди рек тор По кра јин ске слу жбе за за по шља ва ње Не бој ша Кукић, а при сут не је по здра ви ла и пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тички, ко ја је из ра зи ла за до вољ ство од зи вом при вред ни ка и ис та кла да је уна пре ђи ва ње по сло ва ња и ства ра ње бо ље по слов не кли ме, по ли ти ка за по шља ва ња и кре и- ра ње рад не сна ге пре ма по треба ма при вре де ва жан за да так за ко ји је нео п ход на ме ђу соб на сарад ња свих чи ни ла ца.

19 Среда, 6. мај МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА КА КО ЖИ ВИ ПО РО ДИ ЦА СЛАВ КЕ БРАН КО ВИЋ, СА МО ХРА НЕ МАЈ КЕ ТРИ УЧЕ НИ КА Су тра је но ви дан... Бран ко ви ћи су јед на од оних по ро ди ца ко је има ју сре ћу да има ју бар јед но ме сеч но при ма ње, али им та пла та ни је до вољ на за сва ко днев ни скром ни жи вот. За то је ова че тво ро чла на по ро ди ца би ла пре срећ на ка да су ода бра ни да им по пра ве до тра ја лу ку ћу у јед ној по пу лар ној ТВ ак ци ји. Ком ши је, при ја те љи и по зна ни ци су се по бри ну ли да на то ме не оста не С лав ка Бран ко вић из Мачван ске Ми тро ви це, за после на у срем ско ми тро вачком "Ито ну", мај ка тро је де це - ћер ке Ива не (17), си на Алексан дра (14) и ћер ке Ти ја не (13) до ви ја се на раз не на чи не да обез бе ди де ци ка кав та кав жи вот. Она ја сно зна и ка же да, ка да са бе ре све пла те у го ди ну да на и ка да од би је тро шко ве ко је да је за раз не ре жи је, де цу, школске по треп шти не, књи ге и остало, за хра ну по ро ди це оста не вео ма ве о ма ма ло. - Три ђа ка ни је ла ко има ти и шко ло ва ти, а ми, због мо је плате од про сеч них ди на ра, не под ле же мо кри те ри ју ми ма ни ка кве со ци јал не по мо ћи. Значи, мо ја де ца не мо гу да до би јају де чи ји до да так, не ма ју пра во на бес плат не књи ге и слич но. Ми жи ви мо и не жа ли мо се, а тај живот ни је на по чек не го на - све, отво ре но при зна је мај ка Слав ка. Да би обез бе ди ла оно основно за ку ћу и по ро ди цу ова само хра на мај ка ис пи су је че ко ве, Но ва ак ци ја - но ви кров Ових у ку ћи Слав ке Бранко вић је за вр ше на још јед на ве ли ка рад на ак ци ја - уре ђен је кров ку ће, ко ји де це ни јама ни је био сре ђи ван. Мате ри јал су обез бе ди ли љу ди из бив шег Бро до гра ди ли шта "Ва ха ли", а уз мај сто ре су пома га ли при ја те љи и ком ши је. Пре драг Ми ло ва но вић, је дан од њих, ка же да је на кро ву све за ме ње но, да су оста ли са мо по не ке ста ре гре де. Ово је при мер да још има до бро те ме ђу љу ди ма, али и оних који ма је по моћ по треб на. Ђа ци фар ба ју огра ду око ку ће По че так ре но ви ра ња ку ће Бран ко ви ћа узи ма син ди кал не по твр де, креди те, па за ри на цр ту, са мо да ње на по ро ди ца има ка кву-та кву мо гућ ност за за до во ље ње основних жи вот них по тре ба. А, жи ве у ку ћи Слав ки них ро ди те ља у коју ни је ула га но го ди на ма. За то је све про па ло, од кро ва до по да, од на ме шта ја до вра та, па не чуди што је Слав ки би ло дра го што је баш она ода бра на да јој ре нови на ју ку ћу у по пу лар ној се ри ји "Рад на ак ци ја Це ре сит ". Ак ци ја је про шла, про сто ри је су до би ле са свим но ви, за уку ћане у пр во вре ме не пре по зна тљив из глед, а опре мље не су но вим на ме шта јем. Де ца има ју сво је собе, при ча нам Слав ка, по ро ди ца Бран ко вић пр вих да на ни је мо гла да се "сна ђе" у соп стве ној ку ћи, јер је све би ло дру га чи је и на "дру гим ме сти ма". Да ода бе ру баш ову по ро ди цу у по зна тој ТВ ак ци ји, у ма си оних ко ји ис пу ња ва ју кри те ри ју ме, по мо гли су ло кал на са мо у пра ва и основ на шко ла. Ме шта ни Мачван ске Ми тро ви це са ко ји ма смо при ча ли го во ре ка ко су се љу ди из про дук ци је обра ти ли пр во у оп шти ну тра же ћи по ро ди цу ко ја жи ви у ло шим со ци јал ним услови ма, по тра жи ли су је пре ко соци јал них слу жби и пре ко шко ле, а пред лог је био - Бран ко ви ћи, ре као је Сла ђан Па пић, ди ректор шко ле. - Би ла сам збу ње на и оду шевље на ка да сам за све то чу ла. Ово што су за нас ура ди ли преле по је, ни ка да, за цео жи вот не бих мо гла са ма то на пра вити. Ра дим у "Ито ну" и са мо јом пла том из др жа вам нас че тво ро. Нај ста ри ја ћер ка иде у шко лу у Бо га тић, а дво је мла ђе де це иду у шко лу у ме сту. Да ште дим цео жи вот, не бих мо гла да уште дим и да сре дим ку ћу, јер ни је лако жи ве ти са мо јим при ма њи ма. За то је ово што сам до би ла вели ка ствар, рав но пре ми ји у наград ној игри - ре кла је Слав ка Бран ко вић. По мо гли су у и дру ги, а у фарба њу огра де око ку ће, на при мер, Слав ка Бран ко вић са си ном Алек са дром и мла ђом ћер ком Ти ја ном Слав ка у но вој днев ној со би по мо гли су уче ни ци ме сне основне шко ле. Али, ка да је ак ци ја Це ре си та про шла, а Бран ко ви ћи иако са да жи ве у сво јој сре ђе ној ку ћи, зна ли су да тре ба још штошта ура ди ти. Ком ши је и по зна ни ци ка жу треба ор га ни зо ва ти не ке дру ге ви дове по мо ћи да по ро ди ца ма кар за крат ко вре ме "лак ше жи ви". Од Пре дра га Ми ло ва но ви ћа са знали смо да је на ме ра да се обез бе де по моћ ка ко би Слав ка и де ца имали зим ни цу, огрев, ка ко би се де ци ку пи ле књи ге и слич но. Тре ба сре ди ти кров ку ће, от плати ти бар део ду го ва ко је има ју за ре жи је и слич но. Сва ки дан тре ба но вац за жи вот, а пла та је јед на. - Слав ка ра ди и бо ри се на све мо гу ће на чи не да сво ју де цу из веде на пут, да има ју шко лу, да до бро уче и у то ме успе ва. Ја сам све док то ме од ка да је по зна јем. Они се боре да се пре хра не, бо ре се за го ли жи вот, за то је ле по да их се и дру ги пут се ти мо, да им по мог не мо и да им бу де лак ше, сма тра Пре драг Ми лова но вић из Ма чван ске Ми тро ви це. Оно што сма тра ју да тре ба људи из ком ши лу ка су и ура ди ли, а Бран ко ви ћи из Ма чван ске Ми трови це са да у сво јој уре ђе ној ку ћи под но вим кро вом, до че ку ју го сте на кр сну сла ву - Ђур ђев дан. Ку хи ња не кад Ку хи ња са да Текст: С. Ђ. Сли ке: М. М. и П. М.

20 Пре вен ци и уна пре јав ног здр 20 Среда, 6. мај ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉ Оде ље ње са ни тар не ми кро би о ло ги је де ље ње са ни тар не ми кро- о ло ги је оба вља де лат- Оби ност за по тре бе здрав стве них уста но ва и ста нов ни штва Срема, као што су ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња узо ра ка во де - во де за пи ће, по вр шин ске и от пад не во де, ис пи ти ва ње на мир ни ца и бри се ва пред ме та ко ји до ла зе у до дир са хра ном, пред ме та опште упо тре бе, кон тро лу про це са сте ри ли за ци је и кон тро лу стерил но сти ма те ри ја ла. Ру ко во ди лац овог Оде ље ња је ди пло ми ра ни фар ма це ут Весна Мар ти но вић, спе ци ја ли ста са ни тар не хе ми је. - Реч је о ла бо ра то риј ским слу жба ма ко је вр ше фи зич ко, хе миј ско и сен зор но ис пи ти вање узо ра ка во де, пре све га во де за пи ће, чи ји ква ли тет и здравстве ну ис прав ност ре дов но прати мо на те ри то ри ји це лог Сремског окру га, као и по вр шин ских во да и при род них во да. Та ко ђе, ову услу гу ра ди мо и за кли јенте ко ји са мо стал но же ле да доне су узор ке на ана ли зу за не ке од ве ли ког бро ја па ра ме та ра ко је ов де мо же мо да утвр ди мо. Осим во де, вр ши мо ис пи ти вање узо ра ка на мир ни ца: ме са и про из во да од ме са, мле ка и произ во да од мле ка, за чи на, бе ланче ви на стих про из во да и ади ти ва оста лих жи вот них на мир ни ца У За во ду ра ди мо ана ли зе узо ра ка Ла бо ра то ри ја по свет ским стан дар ди ма Ру ко во ди лац Оде ље ња са ни тар не ми кро би о ло ги је ди пло ми ра ни фар ма це ут Ве сна Мар ти но вић, спе ци ја ли ста са ни тар не хе ми је са ток си ко ло шког аспек та, утврђу је мо са др жај те шких ме та ла и од ре ђу је мо ве штач ке за сла ђива че у хра ни, с об зи ром да су нор ме за њи хо ву упо тре бу ограни че не. Ка да је реч о ва зду ху, ра димо ис пи ти ва ње са др жа ја сум пор ди ок си да, азот них ок си да и чађи у ва зду ху - ка же ру ко во дилац Оде ље ња са ни тар не ми кроби о ло ги је Ве сна Мар ти но вић, на по ми њу ћи да је реч о акре дито ва ним ме то да ма ла бо ра то ри је За во да за јав но здра вље. За вод за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца З У окви ру слу жбе Со ци јал не ме ди ци не За во да за јав но здра вље ра де: Цен тар за про моци ју здра вља и Цен тар за анали зу, пла ни ра ње и ор га ни за ци ју здрав стве не за шти те и ин фор мати ку са би о ста ти сти ком. Цен тар за ана ли зу, пла ни рање и ор га ни за ци ју здрав стве не за шти те и ин фор ма ти ку са би о- ста ти сти ком уче ству је, из ме ђу оста лог, у спро во ђе њу над зо ра над струч ним ра дом по обла стима здрав стве не за шти те и надзо ру ра да свих здрав стве них уста но ва, а то су се дам до мо ва здра вља, три бол ни це, јед на општа и две спeцијалне и Апо те ка Срем ска Ми тро ви ца. Вр ши лац ду жно сти на чел ни ка овог Цен тра је др Бран ка Малба шић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не у Цен тру за про мо ци ју здра вља. - Ка да је реч о ак тив но сти ма Цен тра за про мо ци ју здра вља За во да за јав но здра вље Сремска Ми тро ви ца, оне су ба зи ра не на про мо тив ним и пре вен тив ним Основ не де лат но сти За во да су да пра ти, ис тра ж и здрав стве ну кул ту ру ста нов ни штва, ста ње и кв и ши ре ње за ра зних и не за ра зних бо ле сти од со ц шких фак то ра на здра вље, као и ор га ни за ци ју, рад и пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре у ци љу за шти те и ове здрав стве не уста но ве при ма ри јус др На да Зе Ди рек тор ка За во да за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца при ма ри јус др На да Зец Пет ко вић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не а вод за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца је уста но ва са тра ди ци јом дугом 50 го ди на у обла сти пре вентив не здрав стве не за шти те ко ја оба вља со ци јал но - ме ди цин ску, хи ги јен ско - еко ло шку, епиде ми о ло шку и ми кро би о ло шку здрав стве ну де лат ност. За вод је акре ди то ва на и сер ти фи кова на уста но ва осно ва на да своју де лат ност оба вља за по тре бе здрав стве них уста но ва и станов ни штва Срем ског управ ног окру га. На че лу ове уста но ве на лази се при ма ри јус др На да Зец Пет ко вић, спе ци ја ли ста со цијал не ме ди ци не. - За вод за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца ко ор ди нира, ускла ђу је и струч но по везу је рад здрав стве них уста но ва на те ри то ри ји це лог Сре ма, сара ђу је са над ле жним ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и дру гим уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма од зна ча ја за уна пре ђе ње јав ног здра вља и раз ви ја парт нер ство у дру штве ној за јед ни ци с ци љем иден ти фи ка ци је и ре ша ва ња здрав стве них про бле ма ста новни штва. При то ме, на ша устано ва оста је отво ре на за сва ки вид струч не по мо ћи у ре ша ва њу Со ци јал на ме ди ци на пре вен тив но ме ди цин ских пробле ма. Основ не де лат но сти Заво да су да пра ти, ис тра жу је и про у ча ва здрав стве но ста ње и здрав стве ну кул ту ру ста нов ништва, ста ње и ква ли тет жи вотне сре ди не, узро ке, по ја ве и ши ре ње за ра зних и не за ра зних бо ле сти од со ци јал но-ме ди цинског зна ча ја, ути ца је еко ло шких фак то ра на здра вље, као и орга ни за ци ју, рад и раз вој здравстве не слу жбе и пред ла же и пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре у ци љу за шти те и уна пре ђе ња здра вља љу ди ка же ди рек торка при ма ри јус др На да Зец Петко вић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не. Пре ма ње ним ре чи ма, де латност За во да об у хва та пра ће ње, ис тра жи ва ње и про у ча ва ње: здрав стве ног ста ња и здравстве не струк ту ре ста нов ни штва, ква ли те та жи вот не сре ди не, узро ка, по ја ва и ши ре ња за разних и дру гих бо ле сти од со циоме ди цин ског зна ча ја, ми кроби о ло шка ис пи ти ва ња узо ра ка за па ци јен те из здрав стве них уста но ва Сре ма, као и ла бо рато риј ска ис пи ти ва ња из обла сти В.д. на чел ни ка Цен тра за анали зу, пла ни ра ње и ор га ни за ци ју здрав стве не за шти те и ин фор мати ку др Бран ка Мал ба шић, специ ја ли ста со ци јал не ме ди ци не у Цен тру за про мо ци ју здра вља ак тив но сти ма, а смер ни ца за те ак тив но сти нам је ка лен дар јавног здра вља ко ји под ра зу ме ва пра ће ње зна чај них да ту ма. Све ак тив но сти се спро ве де у ци љу по ди за ња све сти о зна ча ју усваја ња здра вих сти ло ва жи во та, пра вил ног и по зи тив ног по на шања, из бе га ва ња штет них на вика ко је мо гу да ути чу на по ја ву мно гих обо ље ња. По ред здравстве них уста но ва, за ду же ни смо и за про мо ци ју зда вља и здравстве но вас пи та ње уче ни ка и деце у школ ским и пред школ ским уста но ва ма Срем ског окру га, где ор га ни зу је мо пре да ва ња на разли чи те те ме. У про те клом пе ри о- ду смо има ли број не ак тив но сти, а не ке од нај зна чај ни јих би ле су ак ци ја бор бе про тив ма лиг ни те та то ком мар та и Свет ски дан здравља 7. апри ла. У на ред ном пе рио ду обе ле жи ће мо и Свет ски дан фи зич ке ак тив но сти 10. мај, а од 18. до 24. ма ја Не де љу здра вља уста и зу ба. По во дом то га, За вод за јав но здра вље за јед но са својим парт не ри ма и над ле жним инсти ту ци ја ма ор га ни зо ва ће и награ ди кон курс за ли ков не и ли терар не ра до ве за пред школ ске и школ ске уста но ве на те ри то ри ји це лог Срем ског окру га ка же др Бран ка Мал ба шић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не, до да ју ћи да ће се у ма ју обе ле жи ти још и Свет ски дан пу ше ња, 31. мај.

21 Среда, 6. мај Е СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ја ђе ње а вља у је и про у ча ва здрав стве но ста ње а ли тет жи вот не сре ди не, узро ке, по ја ве и јал но-ме ди цин ског зна ча ја, ути ца је еко лои раз вој здрав стве не слу жбе и да пред ла же уна пре ђе ња здра вља љу ди ка же ди рек тор ка Пет ко вић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци не Цен тар за ми кро би о ло ги ју У са ста ву Цен тра за ми кро би о- ло ги ју За во да за јав но здравље су два оде ље ња: Оде ље ње кли нич ке ми кро би о ло ги је и Одеље ње са ни тар не ми кро би о ло гије. Оде ље ње кли нич ке ми кро био ло ги је оба вља ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња ма те ри ја ла ху ма ног по ре кла, за по тре бе Оп ште болни це Срем ска Ми тро ви ца, до мова здра вља и ста нов ни штва на те ри то ри ји Срем ског окру га. На че лу Оде ље ња кли нич ке ми кро би о ло ги је на ла зи се др Маја Го лу бо вић, спе ци ја ли ста микро би о ло ги је. - Де лат ност овог Оде ље ња об у хва та при јем, узор ко ва ње, ми кро би о ло шке пре гле де и из вешта ва ње о ре зул та ти ма ис пи тива ња узо ра ка: крв, ли квор, спутум, бри се ви (гу ше, но са, ока, ува, уре трал ни, цер ви кал ни), урин, сто ли ца, пунк тат и дру гих. Нај ве ћи број узо ра ка је из До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца, а ра ди мо та ко ђе и ком плет не бакте ри о ло шке пре тра ге за ми тровач ку Бол ни цу. За све ана ли зе ко је ра ди мо па ци јен ти ма из даје мо ан ти би о гра ме ко ји по ка зују осе тљи вост бак те ри ја на анти би о ти ке. У на шој ла бо ра то рији, та ко ђе, оба вља мо и пре тра ге за се ро ло ги ју за аген се из кр ви. Кон крет но, ра ди мо ана ли зе на ви ру се, као што су ви рус ХИВ-а, хе па ти тис Б и Ц, ра ди мо пре траге ко је су бит не за ре у ма то ло гију, као и оне ве за не за си фи лис. Осим то га, оба вља мо, та ко ђе и па ра зи то ло шке пре тра ге и вр ло уско са ра ђу је мо са Слу жбом епиде ми о ло ги је, где се у на шој ла бора то ри ји об ра ђу ју узор ци ко ји су ве за ни за евен ту ал не епи де ми је Ана ли за узо ра ка ко је се де ша ва ју у на шем кра ју. То се не од но си са мо на си ту а ције ка да је епи де ми ја у то ку, него и на пре вен тив не кон тро ле у сми слу са ни тар них пре гле да. На При јем на ам бу лан та ми кро би о ло ги је тај на чин одр жа ва мо до бру здрав стве ну си ту а ци ју у реги о ну, јер све епи де ми је држи мо стал но под кон тро лом и уко ли ко се по ја ви не што сум њи во ре а гу је мо од мах ка же шеф Оде ље ња кли ничке ми кро би о ло ги је др Ма ја Го лу бо вић, ис ти чу ћи да је ла бо ра то ри ја за са ни тар ну ми кро би о ло ги ју За во да за јав но здра вље Срем ска Митро ви ца сер ти фи ко ва на и акре ди то ва на по свим светским стан дар ди ма ко ји су ва же ћи у на шој зе мљи, те да су ле ка ри ми кро би о ло ги је гра ђани ма ко ји ма тре ба њи хо во мишље ње, ту ма че ње на ла за или струч ни са вет, на рас по ла га њу сва ко днев но од 7 до 14 са ти. Ла бо ра то ри ја са ни тар не хе ми је жи вот не и рад не сре ди не, орга ни за ци ју и рад здрав стве них уста но ва. Ор га ни за ци о ну струк ту ру Заво да чи не пет цен та ра и јед на слу жба: Цен тар за про мо цију здра вља, Цен тар за ана лизу, пла ни ра ње и ор га ни за ци ју здрав стве не за шти те и ин форма ти ку са би о ста ти сти ком, Центар за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти, Цен тар за хи ги је ну и ху ма ну еко ло ги ју, Цен тар за ми кро би о ло ги ју и Слу жба правних, еко ном ско фи нан сиј ских, тех нич ких и дру гих слич них посло ва. Са ња Ми хај ло вић Фо то: Сло бо дан Ник шић Цен тар за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти а че лу Цен тра за кон тро лу и Нпре вен ци ју бо ле сти на ла зи се др Ма ри ја Га џу рић, спе ци јали ста епи де ми о ло ги је. - На ше Оде ље ње се ба ви обаве зним здрав стве ним, од но сно са ни тар ним пре гле ди ма за од ређе не ка те го ри је ста нов ни штва, од но сно ли ца ко ја су за по сле на на од ре ђе ним по сло ви ма и ко ја те здрав стве не пре гле де мо ра ју да спро во де по за ко ну. Осим тога, ба ви мо се још и от кри ва њем и пре вен ци јом за ра зних бо ле сти, иму ни за ци јом, ка ко оној по едпи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма, та ко и за кон ски оба ве зном, а спро во ди мо и над зор над хронич ним не за ра зним обо ље њи ма, кон крет но над ма лиг ним обоље њи ма. Ина че, За вод за јав но здра вље је ан ти ра бич на ста ни ца при Па сте ро вом за во ду Но ви Сад, та ко да се код нас спро во ди свако днев ни и кон ти ну и ра ни надзор гра ђа на ко ји су по вре ђе ни од па са и ма ча ка по зна тих или не по знат них вла сни ка ка же епи де ми о лог др Ма ри ја Га џу рић, на чел ни ца Цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти. Пре ма ње ним ре чи ма, у За воду за јав но здра вље од годи не ра ди Са ве то ва ли ште за добро вољ но и по вер љи во те сти рање на ХИВ. Ту је мо гу ће оба ви ти са ве то ва ње о ри зи ку да се обо ли од ХИВ-а и пол но пре но си вих боле сти, као и ано ним но те сти ра ње на ХИВ. Те сто ви су бес плат ни, ни је по тре бан упут ле ка ра ни здрав стве на књи жи ца. На чел ни ца Цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти др Ма ри ја Га џу рић, спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је Цен тар за хи ги је ну и ху ма ну еко ло ги ју снов на де лат ност овог Цен тра Оје ис пи ти ва ње хи ги јен ске исправ но сти во де за пи ће из јав них и по по тре би из ин ди ви ду ал них обје ка та по зах те ву ко ри сни ка или у скла ду са пот пи са ним угово ром, са струч ним ми шље њем ле ка ра спе ци ја ли сте хи ги је не да ли је во да по год на за људ ску употре бу и пред ло гом ме ра за от клања ње не до ста та ка. Ана ли зом резул та та фи зич ко-хе миј ске и микро би о ло шке ана ли зе, по да та ка хи ги јен ско са ни тар не ин спек ци је и тех нич ке до ку мен та ци је до но си се оце на о хи ги јен ској ис прав ности во де за пи ће и ујед но пра ти ква ли тет ра да од го вор них на њеном обез бе ђе њу, а све у ци љу про це не ри зи ка у снаб де ва њу хиги јен ски ис прав ном во дом. Ре зулта ти и оце на ис прав но сти во де за пи ће се уред но до ста вља ју од говор ни ма у про це су кон тро ле. На функ ци ји на чел ни ка овог Цен тра на ла зи се др Зи на и да Сре те но вић, спе ци ја ли ста хи гије не и суб спе ци ја ли ста ис хра не здра вих и бо ле сних љу ди. - Наш Цен тар се са сто ји из два оде ље ња: Оде ље ња за хи ги је ну и ме ди цин ску еко ло ги ју и Оде љења са ни тар не хе ми је еко ток си коло ги је. У овим оде ље њи ма на лази се не ко ли ко од се ка у ко ји ма се оба вља ју ра зно вр сни по сло ви из до ме на пре вен тив них ак тив но сти. Де лат но сти Оде ље ња за хи ги је ну и ме ди цин ску еко ло ги ју су: узорко ва ње и оце на здрав стве не исправ но сти: жи вот них на мир ни ца, во де за пи ће и пред ме та оп ште упо тре бе, узор ко ва ње: на мир ница, пи ја ћих во да, по вр шин ских и во да за ре кре а ци ју, пред ме та оп ште упо тре бе, го то вих обро ка, бри се ва са рад них по вр ши на, руку и уни фор ми за по сле них у произ вод њи и ди стри бу ци ји хра не као и бри се ва са пре ме та оп ште упо тре бе. Ле ка ри спе ци ја ли сти хи ги је не до но се струч но ми шљење о здрав стве ној без бед но сти на мир ни ца и хи ги јен ских усло ва у про це су про из вод ње ка же начел ни ца Цен тра за хи ги је ну и хума ну еко ло ги ју др Зи на и да Срете но вић, спе ци ја ли ста хи ги је не и суб спе ци ја ли ста ис хра не здравих и бо ле сних љу ди, до да ју ћи да све ове по сло ве оба вља струч ни ка дар За во да, ка ко на те ре ну, при ли ком узор ко ва ња, та ко и у ла бо ра то ри ја ма са ни тар не хе ми је са еко ток си ко ло ги јом и са ни тарне ми кро би о ло ги је. На чел ни ца Цен тра за хи ги је ну и ху ма ну еко ло ги ју др Зи на и да Сре те но вић, спе ција ли ста хи ги је не и суб спе ци ја ли ста ис хра не Ка да је реч о Од се ку за зашти ту жи вот не сре ди не, он оба вља кон тро лу са ни тар но хи ги јен ских усло ва у шко лама, пред школ ским уста но ва ма, и дру гим објек ти ма од ши рег хи ги јен ско епи де ми о ло шког зна ча ја, као и у здрав стве ним уста но ва ма- ам бу лан та ма и домо ви ма здра вља. Де лат но сти Од се ка за унапре ђе ње ис хра не су про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та и препо ру ке за усва ја ње основ них прин ци па пра вил не ис хра не, ка ко би се код ста нов ни штва из бе гао ути цај фак то ра ризи ка на здра вље усло вље них не пра вил ном ис хра ном. Осим то га, за ду же ни су и за контро лу ква ли те та (енер гет ске и би о ло шке вред но сти) го тових обро ка у пред школ ским, школ ским и уста но ва ма друштве не ис хра не.

22 22 Среда, 6. мај СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ Кроз игру учи ли о еко ло ги ји У окви ру ма ни фе ста ције Дан пла не те Зе мље про шле не де ље је одр жа но так ми че ње за де цу свих градских основ них шко ла. Основ ци су сво је ве шти не и зна ње пока за ли кроз кре а тив не и забав не игре, на те му раз два јања от па да, на град ском тр гу у Срем ској Ми тро ви ци. Јед на од ак тив но сти би ла је и из ра да кре а ци ја на те му ре ци кла же, ко је су при пре ми ли основ ци, и пред школ ци из вр ти ћа Лане, а из ло же ни су и штан до ви са де чи јим ру ко тво ри на ма на по ме ну ту те му. Так ми че ње су отво ри ли Ра до слав Је вре мовић, ди рек тор ЈКП Ко му на лија и за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић. - Дан пла не те Зе мље је осно ван го ди не, ка да је Са так ми че ња аме рич ки се на тор и еко ло шки ак ти ви ста Геј лорд Нел сон одлу чио да се на ци о нал на обу ка о жи вот ној сре ди ни зо ве Дан Ма ли ша ни у кре а ци ја ма на те му ре ци кла же Штан до ви са ру ко тво ри на ма Зе мље и да се обе ле жа ва 22. апри ла. Он нас је ти ме упо зорио да мо ра мо да шти ти мо живот ну око ли ну, што се тру ди мо да и на ше нај мла ђе на у чи мо одр жа ва њем ова квих ма ни феста ци ја ре као је То ми слав Јан ко вић и до дао да ће слич не еко ло шке ак ци је и убу ду ће бити ор га ни зо ва не. Ди рек тор ЈКП Ко му на ли ја Ра до слав Је вре мо вић је из јавио да Град Срем ска Ми трови ца кроз про је кат са Гра дом Осје ком раз ви ја ду го ро чан про грам под на зи вом the ca se for ze ro wa ste Cтварање друштва без от па да у окви ру ког се одр жа ва ова тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја. - Ве о ма је бит но да су се све шко ле ода зва ле по зи ву на такми че ње ка ко би смо код гра ђана про бу ди ли свест о зна ча ју пла не те Зе мље и о пра вил ном од ла га њу и се лек ци ји ко мунал ног от па да на ни воу Гра да Срем ска Ми тро ви ца ре као је Ра до слав Је вре мо вић. Бо ја на Но ва ко вић је у име Екол ко шког клу ба Гра да Сремска Ми тро ви ца об ја сни ла да је ова ак ци ја је дан од на чи на да се нај мла ђи ма пре не се зна ње о за шти ти, очу ва њу и уна пре ђењу жи вот не сре ди не: - Кроз ин тер ак тив не игре и так ми че ња на јед но стван начин по ка зу је мо де ци ка ко се упра вља от па дом уз ми ни малну по тр о шњу ре сур са, да бисмо их у што ве ћој ко ли чи ни са чу ва ли за на ред не ге не раци је. Уче ни ци се так ми че у пет раз ли чи тих ига ра, а ве ћи на се сво ди на раз вр ста ва ње, скупља ње от па да и на упра вља ње зна њем ко је су сте кли у окви ру про јек та у прет ход них го ди ну и по да на. У за бав ном де лу про гра ма на сту пи ли су уче ни ци Му зичке шко ле Пе тар Кран че вић и ма ли ша ни из Пред школ ске уста но ве Пче ли ца, а до га ђај је упот пу нио и на ступ Де чи јег хо ра Ви вак. Де ца из Шко ле за основ но и сред ње обра зо вање Ра ди вој По по вић су по ред уче шћа на так ми че њу, из ложи ла сво је ру ко тво ри не, а ЈКП Ко му на ли је су пред ста ви ли сво ју ко му нал ну опре му. Ма ни фе ста ци ју су ор га низо ва ли Еко ло шки клуб Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ЈКП Кому на ли је и Град Срем ска Митро ви ца. М. Т. Сл. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПЛЕ СА, 29. АПРИЛ За јед нич ки је зик игре Свет ски дан игре осно ван је го ди не од стра не Свет ске пле сне али јан се у окви ру Ме ђу на род ног по зо ри шног ин сти ту та ITI UNE SCO Свет ски дан пле са је про текле сед ми це обе ле жен плесним пер фор ман сом ви ше од хи ља ду уче сни ка у Срем ској Ми тро ви ци. Ма ни фе ста ци ја је пр вог да на, у сре ду одр жа на у ПСЦ Пин ки, а сле де ћег да на у По зо ри шту До бри ца Ми лу тино вић. Уче сни ци су по ка за ли та ле нат и уме ће у ра зно вр сним пле сним ди си пли на ма ме ђу који ма су: мо де ран ба лет, кла сичан ба лет, jazz, di sco, show dance, stre et show dan ce и др. Циљ Ме ђу на род ни дан пле са обе ле жен у ПСЦ Пин ки Све тла на Оле на Ри мац Плес ма лих Ри мља на овог про гра ма је да се по ша ље по ру ка да је Срем ска Ми трови ца град ко ји сла ви по крет, а до каз за то је од зив ве ли ког бро ја уче сни ка. Ма ни фе ста цију је отво рио на чел ник Градске упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну Или ја Не дић. - Пле сни клуб Sir mi um dan ce је по ка зао да се ве ликим од ри ца њем и ра дом мо же оства ри ти успех. Де ца тре ба да ужи ва ју у ова квим ма ни фе стаци ја ма за јед но са њи хо вим роди те љи ма и при ја те љи ма ко ји су до шли да их по др же ре као је на чел ник Не дић. Пред сед ни ца Пле сног клуба Sir mi um dan ce, Све тла на Оле на Ри мац је ис та кла да ра ди на то ме да Срем ска Митро ви ца до би је сек ци ју CID (Sec tion of In ter na ti o nal Dan ce) ко је за са да у Ср би ји по сто је са мо у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу. - Са тен ден ци јом да ра стемо има мо спе ци ја лан по здрав пред сед ни це Бе о град ске секци је CID-a UNE SCO Ива не Ми ло ва но вић. Циљ Ме ђу народ ног са ве та за игру је да се отво ре сек ци је по дру гим градо ви ма у на шој зе мљи ре кла је Оле на. Пре по чет ка про гра ма Габри је ла Те гла ши, при ма ба лери на Срп ског на род ног по зо ришта је про чи та ла по сла ни цу у ци љу под се ћа ња на уни вер залност пле са ко ји пре ва зи ла зи све по ли тич ке, кул ту ро ло шке и ет нич ке ба ри је ре, спа ја ју ћи љу де ши ром све та за јед нич ким је зи ком игре. Про грам је во дио Вла ди мир Ба ла шћак. Трочла ни жи ри (Пе тар Пјер Рајко вић, ко ре о граф, Га бри је ла Те гла ши, ба ле ри на и Та ма ра Пај ка но вић) је имао за да так да про на ђе но ве та лен те, а нај бо ље уче сни ке је на гра дио бес плат ним чла на ри на ма ПК Sir mi um dan ce. Ма ни фе ста ци ју је ор га ни зовао Пле сни клуб Sir mi um dance уз по др шку Град ске упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну и Град ске упра ве за обра зо ва ње Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ПСЦ Пин ки и Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март. М. Т. Сл. Н.

23 Среда, 6. мај HU PRO ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО НА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ САЈ МУ У НО ВОМ СА ДУ Квалитетне хале са 25-годишњом гаранцијом Ха ле фир ме HU PRO пред ста вља ју нај бр же и нај е коно мич ни је пре кри ва ње про сто ра - По се ти о ци ма По љо при вред ног сај ма, при пот пи си ва њу уго во ра о ку по ви ни HU PRO ха ле до кра ја ме се ца ју на го ди не, екстра по пуст до 15 одсто Ф Хале погодне за разне намене јер челик не кородира и не мења боју ир ма HU PRO и ове го ди не презен ту је је дин стве ни кон струк цијски си стем из град ње че лич них мон та жних ха ла на 82. Ме ђу на род ном по љо при вред ном сај му у Но вом Са ду, ко ји ће се одр жа ти од 9. до 15. ма ја го ди не. По се ти о ци По љо при вред ног сај ма у Но вом Са ду ће има ти мо гућ ност да уживо по гле да ју ка ко се мон ти ра ју че лич не ха ле по си сте му HU PRO. За про те клу го ди ну смо мон ти ра ли не ко ли ко ве ћих обје ка та у свр хе склади ште ња жи та ри ца и по љо при вред них ма ши на. То је јед на од га ран ци ја да наш си стем за до во ља ва по тре бе по љопри вред ни ка ко ји су спрем ни да за мање нов ца уна пре де сво ју про из вод њу. Фир ма HU PRO Вам пред ста вља је динстве ну и све стра ну тех но ло ги ју про извод ње са мо но си вих мон та жних ха ла. Ха ле про из во ди мо по си сте му 2 у 1, где са мо но си ва кон струк ци ја има ујед но и функ ци ју обло ге. При ли ком из градње ова тех но ло ги ја омо гу ћа ва знат ну уште ду тро шко ва. Кон струк циј ски си стем HU PRO је про на шао сво је ме сто у ра зним пројек ти ма по це лом све ту и сву да где је по треб но ство ри ти нео гра ни чен простор. Ова чи ње ни ца омо гу ћа ва употре бу на ше кон струк ци је прек тич но у сва ку свр ху. До са да смо ре а ли зо ва ли про јек те за по тре бе у ра зним де латно сти ма: по љо при вре да, ин ду стри ја, спорт, ад ми ни стра тив не згра де, тр гови на и услу ге. Ха ле фир ме HU PRO пред ста вља ју нај бр же и нај е ко но мич ни је пре кри вање про сто ра. Је дин стве на тех но ло ги ја омо гу ћа ва про из вод њу ха ла са ра споном лу ка ши ри не од 9 до 39 ме тра, где је мо гу ће ди мен зи је ви си не и ду жи не при ла го ди ти Ва шим по тре ба ма. HU PRO па не ли су про из ве де ни од ви со ко квали тет ног гра ђе вин ског че ли ка са против ко ро зив ном за шти том ALU ZINC, што зна чи да че лик не ко ро ди ра и не ме ња бо ју, са мим тим ни је по треб но до дат но ула га ње у одр жа ва ње ха ле. За 30 го ди на смо про из ве ли и изгра ди ли ви ше од ха ла. На нашу, вре ме ном про ве ре ну тех но ло ги ју ну ди мо Вам ми ни мум 25 го ди на гаран ци је. Ви со ки ква ли тет свих на ших че лич них кон струк ци ја је за га ран тован. Од но вем бра 2011.го ди не, посе ду је мо CE сер ти фи кат, што је најви ша мо гу ћа оце на ква ли те та фир ме и је дин стве ног кон струк циј ског систе ма ко ји Вам ну ди мо. Фир ма HU PRO на 82. ме ђу на род ном по љо при вред ном сај му у Но вом Са ду из ла же на отво ре ном про сто ру сајма, где је мон ти ра на че лич на луч на кон струк ци ја испред са јам ске ха ле број 10. Та ко ђе, по се ти о ци ма По љопри вред ног сај ма, при пот пи си ва њу уго во ра о ку по ви ни HU PRO ха ле до кра ја ме се ца маја го ди не, ну ди екстра по пуст до 15 одсто. Хале за пољопривреду, индустрију, спорт, административне зграде, трговину и услуге DOO HU PRO; Pro me na da 11; Srem ska Mi tro vi ca; kon takt tel: ; Хале са распоном лука ширине од 9 до 39 метара

24 24 Среда, 6. мај РАЗ ГЛЕД НИ ЦЕ ИЗ ИТА ЛИ ЈЕ Пом пе ја, На пуљ, Ти во ли... Ка жу да се Ри мља ни и На по ли тан ци баш и не во ле, а и не чу ди јер ће те сте ћи ути сак као да у дру гој др жа ви. У На пу љу ни сте би ли ако ни сте по је ли чу ве ну пи цу ко ја је за три кла се бо ља и јеф ти ни ја од оне у Ри му. У ло кал ном ре сто ран чи ћу са по гле дом на мо ре, мо же се ру ча ти за де сет евра и ужи ва ти у уку сном спе ци ја ли те ту, та ко да се овај град мо же ока рак те ри са ти као пра ви рај за хе до ни сте С та нов ни ци Пом пе је су би ли уве ре ни да је Ве зув уга шен вул кан и ни су при да ва ли зна ча ја сиг на ли ма ко ји су их упозо ра ва ли тих да на. На вик ну ти на бла ге по тре се ни су ни слу ти ли да ће 79. го ди не до ћи до ка та строфал не вул кан ске ер пу ци је ко ја ће за тр па ти град а ста нов ни ке угу ши ти отвр ов ним пли ном. Ка же ло кал ни во дич, ина че Ита ли јан, и при ча нам да је на род бе жао на све стра не, не ки у пла ни не а не ки ка мо ру тра же ћи спас од ерпу ци је ко ја је тра ја ла три да на. Да нас на овом ме сту има те до каз да су љу ди пре две хи ља де го дина жи ве ли ци ви ли зо ва ни је не го што да нас жи ве у не ким кра је вима све та. Има ли су сво је про давни це, тр го ве, ре сто ра не, ам фи теа тре и пи ја цу, а исто риј ски спи си све до че да је у вре ме еруп ци је Пом пе ја има ла око станов ни ка. Да нас је је дан од нај посе ће ни јих ар хе о ло шких ло ка лите та у ко јем се ја сно мо гу ви де ти тра го ви жи во та јед ног на ро да у 1. ве ку на ше ере, а у му зе ји ма мо же те на ћи из ва ја не ки по ве који вер но осли ка ва ју љу де ко ји су про на ђе ни по сле еруп ци је. Ма фи ја и па при чи це На кон Пом пе ја спу шта мо се до На пу ља, тре ћег по ве ли чи ни гра да у Ита ли ји, огром не лу ке на Ти рен ском мо ру где упо зна је те пра ви ју жњач ки дух и тем пе рамент не на по ли тан це. С об зи ром да је град пре ла зио из ру ке у руку ра ли чи тих свет ских вла да ра, пр во што ће те осе ти ти ка да уђете у град је сте ути цај раз ли чи тих сти ло ва. Во де нас у Шпан ску четврт и упо зо ра ва ју да по ве де мо ра чу на о лич ним ства ри ма, док се у уским ули чи ца ма пру жа поглед на на чин жи во та ло кал ног ста нов ни штва. На све стра не веспе, ужу р ба ни во за чи, те сти че те ути сак да сте на јед ном ве ли ком рин ги шпи лу. Са мо исто риј ско језгро На пу ља је увр ште но на Унеско ву ли сту свет ске ба шти не и иако је град свр стан у је дан од нај леп ших у Евро пи и бо гат историј ским спо ме ни ци ма, ма ло је за не ма рен јер ту ри сти по се ћу ју обли жње атрак тив не ло ка ли те та. Са дру ге стра не то и не чу ди, јер ка да уђе те у град, пр во што ће вам при ву ћи па жњу је су мно гоброј на гра ди ли шта. Но, не мој те се пре ва ри ти да се ов де гра ди, чу је мо да ме тро пра ве 15 го ди на, па ће те има ти ути сак као да сте се вра ти ли у Ср би ју. Пот пу но је не спо јив тај тем пе ра мент ни дух На по ли та на ца и ак тив ност ка да је реч о из град њи. Још је дан инте ре сан тан по да так нам ни је прома као и ка же да је сва ки дру ги ста нов ник гра да на не ки на чин по ве зан са ма фи јом. Оду ше ви ће вас у апри лу по глед на Ти рен ско мо ре, а не где у да љи ни на зи ре се чу ве но остр во Ка при. По зна то је да је на пуљ ска лу ка дру га по ве ли чи ни, по сле лу ке у Ђено ви, па не ће би ти за чу ђују ћи при зор ве ли ких кру зера уси дре них на овом ме сту. Сим бол гра да су па при чи це, па ће те та ко на сва ком ћо шку мо ћи ку пи ти су ве нир овог об ли ка по це ни у про се ку од 2 евра. Ка жу да се Ри мља ни и На по ли тан ци баш и не воле, а и не чу ди јер ће те стећи ути сак као да сте оти шли у дру гу др жа ву. У На пу љу ни сте би ли ако ни сте по је ли њи хо ву чу ве ну пи цу ко ја је за три кла се бо ља и јеф ти нија од оне у Ри му. У ло кал ном ре сто ран чи ћу са по гле дом на мо ре, мо ћи ће те да ру ча те за де сет евра и ужи ва те у укусном спе ци ја ли те ту, та ко да овај град мо же мо ока рак тери са ти као пра ви рај за хедо ни сте. И ту се аван ту ра за вр ша ва, али са мо до су тра ка да нас че ка ван се риј ски Сим бол На пу ља из лет у Ти во ли и по се та рај ским вр то ви ма Ви ле Д'Есте. Рај ски вр то ви У веч ном гра ду Из над рав ни це у ко јој је смештен Рим уда ље на 30 ки ло ме та ра сме ште на је ва зду шна ба ња Тиво ли са ко је се пру жа не ве ро ва тан па но рам ски по глед. Град је по знат као ва жно сте ци ште лет њи ко ва ца нај по зна ти јих рим ских моћ ни ка још из до ба ан ти ке, ме ђу ко ји ма На пуљ Шпан ска че тврт је нај по зна ти ја Ви ла Д'Есте у ко јој је жи вео кар ди нал Ипо лит Д'Есте по то мак слав не по ро ди це, син Алфон са и Лу кре ци је Бор џи је. Његов жи вот ни циљ је био да по стане рим ски па па, али му то ни ка да ни је по шло за ру ком од лу чио је да у инат са гра ди сво ју ви лу као је дин ствен ве ле леп ни ком плекс на по вр ши ни од 4 хек та ра ко га кра се ви ше сто ти на фон та на, а не ке од њих су из гра ђе не у барок ном сти лу и ими ти ра ју зву кове цвр ку та пти ца и ор гу ља. На јед ном ова квом ме сту има ће те осе ћај као да сте у бај ци и да је укро ће на при ро да све учи ни ла да до би је те онај ду го тра же ни мир. На кон на пуљ ске вре ве, ужу р ба но сти и бу ке, рај ски вр то ви у Ти во ли ју из ле ћи ће ва шу ду шу од бо ле сти да нашњи це стре са. Ути сак да сте као Али са у зе мљи чуда не ће вас пре ва ри ти јер је сва ки део овог ве ли ког ра ја па жљи во осми шљен и кре и ран. Сви пу те ви во де у Рим, али Ти во ли, из лет ко ји ће те пла ти ти 25 евра, вре ди и не ма це ну. На кон три да на пе ша че ња, пот пу но ре ви тали зо ва ни вра ћа мо се у престо ни цу, где нас оче ку је ни ма ње ни ви ше не го сим бол гра да, а реч је о Ко ло се у му. Хле ба и ига ра рим ском на ро ду Ни је без раз ло га ре че но да су ан тич ки Ри мља ни били тво р ци мо дер ног све та. Пре две хи ља де го ди на, Гај Рај ски вр то ви Ви ле Д'Есте Пом пе ја Ју ли је Це зар је имао ну ме ри са но ме сто у Ко ло се у му, где су се одви ја ле чу ве не бор бе гла ди ја то ра и бор бе са жи во ти ња ма. Ка жу да се у слу ча ју по жа ра Фла ви јев ам фи те та тар ка ко га зо ву, могао ис пра зни ти за де сет ми ну та. Мно ги ста ди о ни у Ита ли ји, гра ђени су баш по угле ду на Ко ло се ум, ко ји као див, им по зан тан и чврст одо ле ва ве ко ви ма, а ин те ре со вање за ње га го то во ни кад не је њава. Иако се у то вре ме, ка ко ка же во дич, ве ћи на аре на гра ди ла ван град ских тр го ва, цар је хтео да на пра ви гран ди о зну гра ђе ви ну у ср цу Ри ма. Све ча ност отва рања је тра ја ла 100 да на и оту да јед на од нај по зна ти јих из ре ка хле ба и ига ра, чи ме су та дашњи вла да ри учвр шћи ва ли сво ју по пу лар ност. Нај ве ћи ам фи те а- тар икад на пра вљен, не пре ста је да при вла чи па жњу ту ри ста, па се та ко ула зни це ре зер ви шу да ни ма уна пред, а це не из ле та из но си 15 евра и за и ста вре ди. Ка ко нам је да ље ис при чао во дич, по сто ја ло је 76 ула за у Ко ло се ум што је омогу ћа ва ло да гле да о ци бр зо ула зе и из ла зе, а за са мо пар ми ну та око љу ди је има ло мо гућност да на пу сти ово зда ње. У њему су се одр жа ва ла так ми че ња у ра зним спо р то ви ма, а улаз је био сло бо дан за све рим ске гра ђа не у за ви сно сти ка кав су ста тус ужи вали у дру штву. Ave Ca e sar, mo ri tu ri te sa lu tant Здра во Це за ре, поздра вља ју те они ко ји ће умре ти, та ко су у ан тич ком Ри му гла ди јато ри по здра вља ли ца ра, а по том су се во ди ле бор бе на жи вот или смрт. Као ме сто му че ња, Ко ло се ум и да нас пре но си сна жну по ру ку а о то ме нај бо ље све до чи ре че ни ца с по чет ка ове при че: Док сто ји Ко ло се ум, ста ја ће и Рим, кад падне Ко ло сем, па шће и Рим, кад падне Рим, па шће и свет... И ка кав за кљу чак на кра ју изве сти? Рим не по чи ње од сво јих пр вих да на, ка да је ву чи ца до јила Ро му ла и Ре ма, а ка жу да је то би ло 735. го ди не п.н.е. Би ло како би ло, ше та ти Ри мом зна чи рони ти кроз ње го ву исто ри ју, слуша ти бат ко ра ка ле ги о на ра и хук про шло сти. По сле то га умо ран од шет ње, изу ти ци пе ле, се сти код јед не од фон та на и пред по ла зак ку ћи још јед ном за ми сли ти же љу, да те пут по но во до ве де у Рим, јер за и ста овај град је ве чан. М. Ба ла ба но вић

25 Среда, 6. мај НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама - Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Ку пу јем ста ру ку ћу на до број ло ка цији. Тел: Про да јем њи ву 72 ара тре ће класе по вољ но и шу му 22,33 ара тре ће кла се по ља не обо је у Но ћа ју. Тел: 062/ Про да јем плац 5,5 ари у Ма чванској Ми тро ви ци град ско гра ђе вин ско зе мљи ште, при ват на сво ји на. Тел: 060/ Про да јем но ву екс тра сре ђе ну ку ћу - стан на се ље Ни ко ла Те сла, Срем ска Ми тро ви ца, га ра жа, су пер ло ка ци ја. Тел:060/ Про да јем ку ћу у Ша шин ци ма Са ве Зде ла ра 38 и дру га ку ћа Све то за ра Миле ти ћа 92а, 28ари ба ште, ју тро зе мље у ата ру Ша шин ци.за ин те ре со ва ни до ћи лич но на адре су Са ве Зде ла ра 38 Шашин ци - Про да јем ви кен ди цу 50м2 у Ба њи Вруј ци. Тел: 062/ Про да јем ку ћу пре ко Са ве мо же заме на за ма њи стан при зем ни. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми три ви ци Ја лиј ска пр ва број 2 це на по до го во ру. Тел: и 061/ Про да јем плац 4,6 ари код Цр ве не че сме. Тел: СТА НО ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Про да јем стан 70м2 дво ри шни у строгом цен тру Срем ске Мир тро ви це, мо же за ме на Тел: 064/ Про да јем нов јед но и по со бан стан код Зма је ве шко ле, лифт, ЦГ, дру ги спрат. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан на ме штен дво ришни стан, ули ца За на тлиј ска у Сремској Ми тро ви ци. Тел: Про да јем дво со бан стан у Спорт ском цен тру. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен или по лу на мештен јед но со бан стан у на се љу Дека нац, гре ја ње на ТА пећ, усе љив од го ди не. Тел: 022/ Из да јем га ра жу у на се љу Ма ти је Ху ђи. Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 022/ Про да јем јед но и по со бан стан у насе љу Ка ме њар 53м2 дру ги спрат Тел: 064/ и Из да јем гар со ње ру у Де кан цу. Тел: 064/ Из да јем по лу на ме штен че тво ро со бан стан ули ца Вла ди ми ра Ма ти је ви ћа 129. Тел: 063/ Из да јем дво со бан стан екс тра на мештен, но во град ња са гре ја њем на гас и пар кин гом, пре ко пу та су да. Тел: 063/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан са ку хињ ским еле мен ти ма стам бе но на сеље Ста ри мост. Тел: 060/ Про да јем стан 66м2 на тре ђем спрату у Ма са ри ко вој ули ци цен тар. Тел: 069/ Из да јем дво ри шни по лу на ме штен стан 48 м2 у Срем ској Ми тро ви ци, Ћу ко вац 6. Тел: 022/ и 064/ ЛО КА ЛИ МАРКЕТИНГ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , ВО ЗИ ЛА APOTEKE DAN Sremska Mitrovica- u centru grada Trg Svetog stefana 28 Telefon: 022/ Sremska Mitrovica Bulevar Konstantina Velikog 1 Telefon: 022/ Veliki Radinci Maršala Tita 21 Telefon: 022/ Izdavanje lekova na civilne i vojne recepte Za kupovinu preko dinara, 10% popusta -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем Фи ат Кро ма го ди ште 1900 ку би ка, 150 КС, ауто ма тик у одлич ном ста њу. Тел: 063/ Про да јем За ста ву 101 го ди на произ вод ње 2004, ре ги стро ва на. Тел: 069/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 578 и два плуга. Тел: 063/ NA NOVOJ ADRESI - Про да јем ре но ви ран дво ри шни стан (два ста на у дво ри шту, Вод на ули ца, це на евра. Тел: 063/ Про да јем дво со бан стан у на се љу КПД. Тел: 064/ Из да јем два но ва екс тра на ме ште на ста на 75м2 и 50м2 Кра ља Пе тра првог, две те ра се КТВ, кли ма, ЦГ, по годан за по слов не љу де. Тел: и 064/ Из да јем стам бе но по слов ни про стор у цен тру гра да, 42 по слов ног и 98 стамбе ног про сто ра. Тел: 063/ Из да јем ма га син ски про стор 50м2 ули ца Вла ди ми ра Ма ти је ви ћа у Сремској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Из да јем нов ло кал 28м2 про сто ра пре ко пу та су да са пар кин гом,иде а лан за адво ка те. Тел: 063/ OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 6. мај МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO Сезонски попуст од 5-10% OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA Kafe - poslastičarnica FAMILY-M Supermarket IDEA Sremska Mitrovica Sve vrste kafa Alkoholna i bezalkoholna pića Dezerti Sendviči Sladoled sm.familym@gmail.com Osvežavajuća kupovina u supermarketu IDEA Kafe - poslastičarnica FAMILY 2 U RODA CENTRU - Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу на ре, кла вир не хар мо ни ке. нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: и Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: и По треб на се зон ска рад на сна га за рад у Цр ној Го ри Бу два(ку ва ри, пе ка ри, пи ца мај сто ри, по моћ но осо бље, ме сари) сме штај и хра на обез бе ђе на. Тел: Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тетно и по вољ но. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њира че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла ви не хар мо ни ке свих ве ли чи на до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем тр пе за риј ски сто са шест сто ли ца. Тел: 063/ Про да јем пар кет ја сен 600х70(23,5м2), храст 500х62 и 400х62(16,6м2). Тел: 065/ Че ру пање и кла ње пи ли ћа, до ла зим на кућ ну адре су. Тел: 064/ и 063/ Услу жно вр шим све вр сте се лид би и ком би пре воз до 3,5 то не у зе мљи ии ино стран ству. Тел: 065/ Бра ца DUO TEHNIČKI PREGLED ALL INCLUSIVE REGISTRACIJA NAJNIŽE CENE LETNJIH GUMA TAURUS I COOPER 175/ /65/ /65/ /65/ /50/ /65/ /65/ /65/ /55/ /70/13 MICHELIN 4500 FRUŠKOGORSKA 22, SR. MITROVICA 022/ Се лид бе ком би пре во зом до 3,5 то не. Тел: 064/ По тре бан сто ма то лог ор ди на ци ји у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 069/ Про да јем из но ше не ко ке но си ље, Ре го дић Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 022/ и 069/ МАРКЕТИНГ

27 Среда, 6. мај СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЖИВКО РЕЛИЋ-ЗУЦ Срем. Митровица, Водна 45а SMS na broj Mail: Dežurna služba Спорт ска ор га ни за ци ја са ду гом тради ци јом ко ја се ба ви спорт ским стре љаштвом, ор га ни зу је шко лу стре ља штва за мла ђе уз ра сне ка те го ри је, ре кре а тив но га ђа ње и кон ди ци о на га ђа ња за рад ни ке обез бе ђе ња. Клуб је је ди ни у Сре му ре ги стро ван за спро во ђе ње обу ке у ру ко ва њу ва тре ним оруж јем за све гра ђа не ко ји же ле да на ба ве, ле га ли зу ју и ре ги стру ју: пи штољ, ре вол вер, ло вач ку пу шку, ло вач ки ка ра бин и МК пу шку. Ин фор ма ци је лич но и на те ле фо не: ; 063/ и 063/ tel: 022/ / / SREMSKI POTRČKO Kurirska služba - kućna dostava Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com На осно ву чла на 45а. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Сл. гла сник РС бр. 72/09, 81/2009 ис пр. 64/2010- од лу ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- од лу ка УС, 50/ од лу ка УС 98/2013-од лу ка УС и 132/2014) Оде ље ње за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма об ја вљу је РА НИ ЈАВ НИ УВИД У ИЗ РА ДУ ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ РУМ СКА ПЕ ТЉА У РУ МИ Оба ве шта ва се за ин те ре со ва на јав ност да је Скуп шти на Оп шти не Ру ма на сед ни ци одр жа ној да на го ди не до не ла Од лу ку о из ра ди из ме на и до пу на пла на де таљ не ре гу ла ци је Рум ска пе тља у Ру ми и да се об ја вљу је ра ни јав ни увид у Од лу ку. У то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка лица има ју пра во упо зна ва ња са оп штим ци ље ви ма и свр хом из ра де пла на, мо гу ћим ре ше њи ма за раз вој про стор не це ли не, мо гу ћим ре ше њи ма за урба ну об но ву и ефек ти ма пла ни ра ња. Оба ве шта ва ју се и по зи ва ју ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из градњу обје ка та да да ју ми шље ње у по гле ду усло ва и нео п ход ног оби ма и степе на про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Ра ни јав ни увид ће се оба вља ти у про сто ри ја ма Јав ног ур ба ни стич ког пред у зе ћа План Ру ма ул. 27 ок то бра бр. 7А сва ког рад ног да на од 9,00 часо ва до 14,00 ча со ва и тра ја ће од 4. ма ја до 18. ма ја го ди не. Све пред ло ге, при мед бе и су ге сти је за ин те ре со ва на ли ца мо гу до ста ви ти у пи са ном об ли ку Оде ље њу за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма ул. Ор ло ви ће ва бр. 5 Ру ма, за кључ но са 18. мај го ди не. Све при мед бе и су ге сти је прав них и фи зич ких ли ца ће еви ден ти ра ти Оде ље ње за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве а еви ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња. НА ЧЕЛ НИК дипл. прав ник Та ња Дро бац По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вотне сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та ЈВП Ср би ја во де Бе о град из Но вог Бе о гра да, ули ца Буле вар умет но сти бр. 2А, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Екс пло а та ци је реч них на но са из кори та ре ке Са ве од km до km , на к.п. бр. 989 КО Срем ска Ра ча, Град Срем ска Ми тро ви ца. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39). Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та. По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вотне сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та ЈВП Ср би ја во де Бе о град из Но вог Бе о гра да, ули ца Буле вар умет но сти бр. 2А, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Екс пло а та ци је реч них на но са из ко рита ре ке Са ве од km до km , на к.п. бр КО Срем ска Ра ча, Град Срем ска Ми тро ви ца. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39). Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та. Оп шти на Ру ма Оп штин ска упра ва Оде ље ње за ур ба ни зам и ко му нал но стам бе не по сло ве Р У М А ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По сту па ју ћи по зах те ву ин ве сти то ра "VIK TOR PLAST, Сла ви ца Кром пић ПР", Ру ма. ул. Ле њи но ва бр. 128, Ру ма, за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Скла ди ште ње нео па сног от па да-про из во ди од пла сти ке", на к.п. 6957/10 К.о. Ру ма на те ри то ри ји Оп шти не Ру ма, над ле жни ор ган до нео је ре ше ње бр /15-VI II да на год, да ни је потреб на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же да из ја ви жал бу Покра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљива ња овог оба ве ште ња.

28 28 КУЛТУРА Среда, 6. мај СТА РА ПА ЗО ВА ИЗ ИС ТРА ЖИ ВАЧ КОГ ОПУ СА МИ ЛИ ВО ЈА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА О СТА РИМ ПА ЗО ВАЧ КИМ ПО РО ДИ ЦА МА (2) j j Све су то би ле ја ко спе ци фич не, имућ не и углед не по ро дице ко је су не го ва ле истин ске вред но сти и про сто, Ста рој Пазо ви у да на шње време не до ста ју те праве вред но сти ко је су за бо ра вље не Н а кон пр ве из ло жбе старих фо то гра фи ја о најмоћ ни јој па зо вач кој поро ди ци Пе тр о вић, про шлог ме се ца у Би бли о те ци До си теј Об ра до вић у Ста рој Па зо ви одр жа на је из ло жба, ауто ра Ми ли во ја Ко ва че ви ћа, посве ће на још не ким моћ ним и углед ним по ро ди ца ма с по четка 20. ве ка. Ова дру га из ло жба би ла је по све ће на по ро ди ца ма Ив ко вић, Је чи нац, Вој во дић и Осто јић. Ка ко ис ти че Ко ва че вић, све су то би ле ја ко спе ци фич не, имућ не и углед не по ро ди це које су не го ва ле истин ске вредно сти и про сто, Ста рој Па зо ви у да на шње вре ме не до ста ју те пра ве вред но сти ко је су забо ра вље не. Јер, све по зна те, углед не и имућ не по ро ди це су по ма га ле и школ ство и цр кву и це ло дру штво. По ро ди ца Је чи нац По ро ди ца Је чи нац во ди поре кло из Го спо ђи на ца из Бач ке и би ла је гр ко ка то лич ке ве ре. Јед но од че тво ро де це, Ми тар Је чи нац (1891.) као рат но сиро че ни је имао где да се врати, па су га у Па зо ву до ве ла два рат на дру га про ка Ра па ић и Слав ко Ив ко вић, углед ни пазо вач ки тр гов ци. Јед но време ра дио је у рад њи свог дру га Ра па и ћа, а за тим га је па зо ва чи опан чар Ми лан Ин ђић узео за зе та, оже нивши га сво јом сво јом бра та ни цом Зо ром под усло вом да се одво ји од ве ле тр говца Ра па и ћа и отво ри сво ју соп стве ну радњу. На кон 20 го дина ра да, пред Дру ги свет ски рат ус пе ли су да за вр ше ку ћу, ни су има ли де це и обо је су би ли дру штве но актив ни. Зо ра Је чи нац је би ла ак тив на у Колу срп ских се ста ра, а Ми тар је био члан Сокол ског дру штва и на ње го ву ини ци ја ти ву до шло је до спа ја ња сло вач ког и срп ског Со кол ског дру штва за шта је од ли ко ван од кра ља Алек сан дра Спо ме ни цом за ује диње ње, из да том го ди не. Је чи нац је био уче сник Бал канских ра то ва за шта је до био број на од лико ва ња, ме ђу ко ји ма Ми ле ва и Три фун Вој во дић су злат на и сре бр на Ме да ља Ми ло ша Оби ли ћа за хра брост, до бр о во љач ка знач ка од , и Ју го сло ван ску кру ну пе тог ре да. Ова по ро ди ца је по ма га ла и пар ти за не, а по сле ра та њи хо ва рад ња у ко јој су пре оку па ци је има ли све најмо дер ни је ства ри из Бе ча је кон фи ско ва на и све је од не то, а Ми тар Је чи нац је по гу бљен го ди не. Ње го ва су пру га Зо ра је умр ла го ди не. Вој во ди ћи Ку ћа у Ули ци Ћи ри ла и Мето ди ја број 30, да на шња Димни чар ска за дру га Је дин ство при па да ла је чу ве ној тр го вачкој по ро ди ци Вој во дић. По роди ца во ди по ре кло из Бен ков ца у Дал ма ци ји чи ји се је дан члан Три фун Вој во дић ( ро ђен1893.) до се лио у Ста ру Па зо ву. Трифун је имао сед мо ро бра ће и се ста ра ко ји су сте кли ви со ко обра зо ва ње и за по шља ва ли као др жав ни чи нов ни ци. По сле Пр вог свет ског ра та до шао је у Ста ру Па зо ву и пр во отво рио ко жар ску тр го ви ну и рад ња му је би ла по зна та по ква ли тет ној ко жи за ци пе ле, за шу сте ре, Зо ра и Ми та Је чи нац са ра че и коњ ска се дла. Оже нио се с Ми ле вом Па у но вић из Сурду ка са ко јом је имао тро је деце. У дво ри шту по ро дич не ку ће Вој во ди ћи су има ли и отво рен ба зен, у дру гом дво ри шту стоку и зе мљу ко ја им је од у зе та за вре ме Дру гог свет ског ра та ка да су под прет њом уста ша на пу сти ли Ста ру Па зо ву и одсе ли ли се у Бе о град, а у њихо вој ку ћи отво ре на је на мач ка шко ла. Рад ња је у Па зо ви затво ре на, а но ву рад њу Три фун је отво рио у Бе о гра ду у Ме кензи је вој ули ци. У по сле рат ним го ди на ма ова по ро ди ца је једно вре ме жи ве ла у Тур ској и Ма ро ку, а по след ње да не свог жи во та Ми ле ва и Три фун прове ли су у Бе о гра ду. Са хра ње ни су на Топ чи дер ском гро бљу. О по ро ди ци Осто јић У ве ли кој се о би Ср ба под Ар се ни јем тре ћим Чар но је ви ћем у 17.ве ку по ро ди ца Осто јић на се ља ва се у Срем у Аша њу. Први од Осто ји ћа ко ји се по ми ње је Мар ко Остојић са же ном Јул ком и си но ви ма Сте ва ном и Ђор ђем. По ро ђе њу де це це ла по ро ди ца пре се ли ла се у Ку пино во, а у Ста ру Па зо ву до ла зи у дру гој по лови ни 20.ве ка. Пр ви се до се лио Сте ван Остојић (ро ђен 1878.). За ку по ви ну ку ће у та дашњој Во јач кој ули ци у Ста рој Па зо ви, Остоји ћи су узе ли кре дит и та ко је Сте ва отво рио опан чар ску рад њу и ка фа ну Ста ра Ср бија. Био је Уче сник Пр вог свет ског ра та и ве ли ки по кло ник цркве и до ста је по ла гао на обра зо ва ње сво је де це. Са же ном Ка тицом ко ја је умр ла у сво јој 35. го ди ни жи во та Сте ван је имао че тво ро де це, Све то за ра, Бого љу ба, Га ври ла и Ол гу (ко ја је ра но пре ми ну ла у 29.го дини). Са дру гом су пру гом Јул ком ишко ло вао је сво че тво ро де це Углед ни ма ђар ски пи сац Иштван Тур ци на Светском фе сти ва лу по е зи је Ми хаи Еми не ску у Кра јо ви Ру му нија одр жа ном кра јем сеп тем бра го ди не про чи тав ши енгле ски пре вод књи ге Хук и мук Не дељ ка Тер зи ћа, дао је ви со ку оце ну овом де лу ко је је до са да пре ве де но на тур ски и пољ ски је зик. То као да је била и пре по ру ка из да ва чи ма да се ова књи га пре ве де и штам па на ма ђар ском је зи ку. Та ко се и до го ди ло, па је поло ви ном апри ла и об ја вље на на ма ђар ском у из ван ред ном пре во ду Јо лан ке Ко вач, песни ки ње и пре во ди о ца из Зрења ни на и Ати ле Ф. Ба ла жа, чла на удру же ња пи са ца Мађар ске, Ру му ни је и Сло вач ке и чла на Ма ђар ског ПЕН клу ба, ко ји се од лу чио да ова књи га бу де јед на од из да ња углед не ку ће АБ-АРТ из Бра ти сла ве где је он глав ни и од го вор ни уредник. Књи га је штам па на у мађар ском гра ду Ђе ру, а из да вач јој пред ви ђа и ле пу бу дућ ност ка да је у пи та њу пред ста вљање са вре ме ног ства ра ла штва дру гих на ро да на ма ђар ском је зи ку. По ро ди ца Осто јић ко ји су по ста ли успе шни љу ди и ко ји су део се бе угра ди ли у исто ри ју ме ста. Сте ван је умро 1930.го ди не и са хра њен у Старој Па зо ви. Г. Мај сто ро вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ПРЕ ВО ДИ ПО Е ЗИ ЈЕ НЕ ДЕЉ КА ТЕР ЗИ ЋА Тер зи ће ва књи га на ма ђар ском - Мно ге пе сме из ове књи ге већ су об ја вље не на ви ше јези ка, а са ма чи ње ни ца да је књи га штам па на, осим на српском, још на ен гле ском, турском, пољ ском и са да ма ђарском је зи ку да је јој ин ди ви дуал ни аутор ски и уни вер зал ни по ет ски ле ги ти ми тет у сфе ри европ ске књи жев но сти. Искрено ре че но, ме не ра ду ју ова кви пу те ви књи жев ног де ла ко је тако, у до ста тму р ним вре ме ни ма за кул ту ру, оп ста је и оста је да жи ви ка же Не дељ ко Тер зић. С. Н.

29 Среда, 6. мај КУЛТУРА 29 ИН ЂИ ЈА ПО ЛА ВЕ КА ПО СТО ЈА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НИ КА ИН ЂИ ЈЕ - УЛУИ j j Т е дав не го ди не неко ли ко ли ков них умет ника са те ри то ри је ин ђиј ске оп шти не оку пи ло се око исте иде је- да уна пре де ли ков но ства ра ла штво у њи хо вом граду и про мо ви шу умет ност ме ђу гра ђан ством. Ни слу ти ли нису да ће удру же ње про сла вити ве ли ки ју би леј- по ла ве ка по сто ја ња што је за мо дер но по тро шач ко дру штво у ко јем је умет ност ста вље на у дру ги план ве ли ки успех. Ових да на је у при пре ми но ви про је кат, а реч је о бес плат ној шко ли црта ња, на кон ко је ће не ки мла ди на ра шта ји по ста ти део кул турног ми љеа овог гра да. - Све је по че ло дав не го ди не ка да је Мом чи ло Рокнић, у то вре ме се кре тар Култур но-про свет не за дру ге, изнео ини ци ја ти ву не ко ли ци ни сли ка ра из Ин ђи је за осни ва ње јед ног ли ков ног удру же ња. Реч је о умет ни ци ма Ва си ли ју Ђуру ши ћу, Сло бо да ну Ра ди воје ви ћу Срем цу, Бла го ји Боји ћу, Дра гу ти ну Ја го ди ћу и Зо ра ну Ћо си ћу - по чи ње причу Бра ни слав Јемч, пред седник Удру же ња ли ков них уметни ка Ин ђи је и до да је да су то би ли пр ви сли ка ри и осни ва чи дру штва. - Оку пље ни око исте идеје, вр ло бр зо су и дру ги уметни ци по че ли да се при дру жу ју удру же њу, ме ђу ко ји ма су тада би ли а и дан да нас ства ра ју Гор да на Вук сан, Ђор ђе Девић и Ра ди во је Бле ћић Бле ка. Они су у то вре ме има ли до ста ко лек тив них из ло жби, пу то ва ли и учества ва ли у ко ло ни ја ма јер то је био уоби ча је ни начин њи хо вог пре зен то вања у умет нич ким кру гови ма - ка же Јемч. Ка да је реч о да љим ак тив но сти ма удру же ња, у пла ну је и из ра да брошу ре ко ју ће на пра ви ти Рад ми ла Ми тро вић и Са ња Сај ферт, а уско ро ће би ти ор га ни зо ва на доде ла пла ке та нај ста ри јим чла но ви ма, од но сно по часним чла но ви ма. - У прет ход ном пе рио ду смо сни ми ли је дан до ку мен та рац о по че цима на шег удру же ња и актив но сти ма, па ће на кон мон та же сви на ши су грађа ни има ти при ли ку да по гле да ју овај филм ка же пред сед ник и на по ми ње да је удру же ње то ком дуго го ди шњег ра да до жи вело успо не и па до ве. - Ни је увек би ло ла ко, по го то во по след њих десет го ди на од ка ко сам пре у зео оба ве зу председ ни ка удру же ња. Тре ба ло је очу ва ти ор га ни за ци ју, а по том и ор га ни зо ва ти ак тив но сти исти че он и ка же да су ус пе ли да одр же љу де на оку пу. Ми слим да смо то ком по след ње две годи не уста ли ли не ке ак тив но сти Бра ни слав Јемч и Алек сан дар Ра пић и да смо да нас на до бром пу ту ка да је реч о функ ци о ни са њу на шег удру же ња. Основ на идеја је сте да офор ми мо но ву гене ра ци ју мла дих умет ни ка ко ји ће на ста ви ти са ак тив но сти ма удру же ња. Удру же ње да нас броји око 20 чла но ва ко ји су ак тив но укљу че ни у рад и по ја вљу ју се на из ложба ма ко је се у то ку го дине ор га ни зу ју. Ка ко ка же пред сед ник УЛУИ, сва ке го ди не се оба ве зно ор гани зу ју про лећ на и је се ња из ло жба, а све оста ло је бо нус. Ка да је реч о бес плат ној шко ли сли ка ња а по во дом 50. го ди на по сто ја ња УЛУИ рас пи сан је кон курс за уче ни ке основ но школ ског и сред њо школ ског уз раста, ко ји би уче ство ва ли у че тво ро ме сеч ној бес платној шко ли цр та ња. Шко лу ће во ди ти ака дем ски слика ри и чла но ви УЛУИ, а кон курс је отво рен до 15. ма ја го ди не. - Ре а ли за ци ја овог значај ног про јек та тре ба да поч не на кон за вр шет ка школ ске го ди не ка да учени ци бу ду има ли ви ше сло бод ног вре ме на. Иде ја је да ор га ни зу је мо шко лу за 30 уче ни ка по де ље них у три гру пе, две гру пе из основ не шко ле и јед ну из сред ње - ка же Алек сандар Ра пић, ака дем ски сли кар и члан УЛУИ. - Ода бра ће мо уче ни ке из свих шко ла са те ри то ри је на ше оп шти не, а реч је о ра до ви ма ко је су уче ни ци на пра ви ли на ча со ви ма ли ков не кул ту ре или ли ков ним сек ци ја ма са њи ховим на став ни ци ма и про фе сори ма - при ча он и ис ти че да је ва жно на ста ви ти тра ди ци ју коју не гу је удру же ње ли ков них умет ни ка. Све ра до ве ће учени ци на кон за вр шет ка кон курса до ста ви ти шко ли од но сно УЛУИ, чи ји ће тро чла ни жи ри оце ни ти нај бо ље. Ауто ри радо ва ће има ти мо гућ ност да се до дат но уса вр ше у бес плат ној шко ли цр та ња и сли ка ња. По кро ви тељ про јек та је општи на Ин ђи ја у са рад њи са Кул тур ним цен тром, а за све по ла зни ке шко ле су обез бе ђени ма те ри ја ли и еду ка то ри. - Ве ру јем да ће мо на кон завр шет ка шко ле мо ћи да ра чуна мо да ће удру же ње има ти но ве, мла де чла но ве ко ји би мо гли да ти зна ча јан до при нос да љем ра ду и функ ци о ни са њу на шег дру штва - ис ти че Ра пић. Ка да је реч о ча со ви ма, они ће се од ви ја ти јед ном не дељ но у тра ја њу од три са та у про стори ја ма Ку ће Вој но вић као и на пла тоу ис пред га ле ри је у за висно сти од вре мен ских при ли ка. Уче ни ци ће има ти при ли ку да на у че осно ве цр та ња и сли кања, а по за вр шет ку шко ле на све ча ној це ре мо ни ји обе ле жава ња 50. го ди на ра да УЛУИ у сеп тем бру, одр жа ће се из ложба нај бо љих ра до ва по ла зника шко ле, за јед но са из ло жбом ра до ва чла но ва УЛУИ. М. Ба ла ба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РА ДО ВИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ "ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ" j j Уско ро за вр ше так ре кон струк ци је уну тра шњо сти га ле риј ске згра де, ко ја тра је ско ро две го ди не и у ко ју је уло же но 33 ми ли о на ди на ра са мо из град ског бу џе та У Га ле ри ји "Ла зар Во за ревић", у Срем ској Ми трови ци са не стр пље њем оче ку ју бу ду ћи ре ба ланс бу џе та гра да ко јим би тре ба ло да будe обезб еђенo још 3,5 ми ли о на ди нара за опре ма ње де поа и на бавку аудио - ви у зел них сред става. Ти ме би се окон ча ла ре констру ци ја га ле риј ске згра де ко ја тра је ско ро две го ди не и у ко ју је, до са да, са мо из ми тро вачког бу џе та, уло же но 33 ми лио на ди на ра. - Из по кра јин ског бу џе та смо до би ли сред ства за ре ста у раци ју сли ка у из но су од два мили о на, а обе ћа но нам је још пет ми ли о на, у на ред них пет го дина, ка ко би смо мо гли да ре стау ри ра мо чи тав фонд сли ка Лаза ра Во за ре ви ћа - ка же Ми лан Ма рин ко вић, ди рек тор Га лери је "Ла зар Во за ре вић". Под се ћа мо, ре кон струк ци ја згра де по зна те га ле ри је је по чела сре ђи ва њем кро ва. Ура ђе на је ком плет на кров на кон струк ци ја, та ван ски про стор је пре у ре ђен и до би је но је 500 ква дра та но вог ко ри сног про сто ра. Уре ђе не су ком плет не елек тро ин ста ла ције, уну тра шња и спољ на ра света, по ста вље ни су ре флек то ри, ви део над зор, про тив по жар на за шти та, из гра ђен је но ви са нитар ни чвор. У окви ру уре ше ња ен те ри је ра згра де окон ча ни су сто лар ски ра до ви на вра ти ма и про зо ри ма, за ме ње ни су по дови, а про сто ри је окре че не, набра ја ди рек тор Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић", до да ју ћи ка ко ће ко ри сни про стор у пот кро вљу, у да љој бу дућ но сти, би ти опремљен и слу жи ти на ме ни. Ми лан Ма рин ко вић Пре ре кон струк ци је Из ло жбе на са ла са да Док тра ја ре кон струк ци ја уну тра шњо сти Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић" сли ке из де поа су "пу то ва ле" Ср би јом и пу тем изло жби пру жа ле мо гућ ност грађа ни ма да се упо зна ју са сликар ским бла гом ко ји се чу ва у Срем ској Ми тро ви ци. Ор га низо ва не су две из ло жбе то ком го ди не, а 15 из ло жби током го ди не. Сли ке из овог фон да, у пла ну је, би ће при каза не и у Со ко ба њи, а за вр шна из ло жба бу де да бу де у ја ну а ру на ред не го ди не у Но вом Са ду. С. Ђа ко вић

30 30 Среда, 6. мај VI VA, VI VA VOX Њу јорк Пе кинг Ру ма По кло пи ло се да Ру мља ни чу ју ком пле тан ре пер то ар ко ји је хор при пре мио за свој ро ђен дан ски, ве ли ки кон церт ко ји ће би ти одр жан 9. ма ја у бе о град ској Аре ни У сву ле по ту, моћ и раскош нај ста ри јег ин струмен та људ ског гла са, уве ри ла се пу бли ка у пре пуној Ве ли кој дво ра ни Кул тур ног цен тра у Ру ми на кон цер ту бео град ског а ка пе ла хо ра Ви ва Воx. По кло пи ло се та ко да Румља ни као и по што ва о ци ра да овог осо бе ног и је дин стве ног хо ра ко ји су на кон церт до шли из окол них срем ских гра до ва, чу ју ком пле тан ре пер то ар који је хор при пре мио за свој рођен дан ски, ве ли ки кон церт који ће би ти одр жан 9. ма ја у бео град ској Аре ни. Хор Vi va Vox из Бе о гра да, пред во ђен ди ригент ки њом Ја сми ном Ло рин, по сто ји од 9. ма ја го дине. Од го ди не у сво је насту пе уво де рит мич ку по др шку бит бок са, во кал не тех ни ке којом се ими ти ра ју зву ци буб њева и пер ку си ја. По пу лар ност у зе мљи и све ту сте кли су го ди не, ка да је ви део сни мак њи хо вог из во ђе ња пе сме Du hast не мач ког бен да Раммстеин по стао хит на дру штве ној мре жи YouTubе. Усле дио је концерт у бе о град ском Са ва Центру 1. де цем бра го ди не а са мо го ди ну да на ка сни је, по чет ком де цем бра 2012, Vi va Vox је пред пре пу ном ве ли ком са лом Са ва Цен тра одр жао три кон цер та у ни зу. Усле ди ли су кон цер ти у Пољ ској, Че шкој, Аустри ји, Бе ло ру си ји, Ки ни и мно гим дру гим зе мља ма, насту пи по Ср би ји, зна чај ним фести ва ли ма као што су EXIT и Be er Fest. Кру на де се то го ди шњег посто ја ња и ра да, сва ка ко је концерт у са ли Ге не рал не скуп штине Ује ди ње них на ци ја по во дом про сла ве Срп ске но ве го ди не 14. ја ну а ра го ди не, као кул тур ни ам ба са дор на ше земље пред це лим све том. Ујед но хор Vi va Vox је је ди ни му зич ки са став из Ср би је ко ји је ика да на сту пио у овој дво ра ни. За чи та о це Срем ских нови на, у по след њим ми ну ти ма пред на ступ, раз го ва ра ли смо са не ка да шњом про фе сор ком му зич ког и ди рек тор ком Зе мунске гим на зи је, ди ри ген том хо ра Vi va Vox, Ја сми ном Ло рин. Нај пре че стит ке за 10. ро ђен дан хо ра. Ка да се са да освр не те на све што је иза вас, да ли сте мо гли оче ки ва ти ова кав успех и по пу лар ност ка кву је хор Vi va Vox сте као? - Хва ла на че стит ка ма. За и ста нам је дра го што смо не по сред но пред наш нај већи и нај зна ча ни ји кон церт у бе о град ској Аре ни, ов де у Ру ми. При зна јем да смо узбу ђе ни. Дра го нам је што је то ујед но и ро ђен дан ски кон церт и што ће пу бли ка ужи ва ти исто оно ли ко ко лики је ужи так и на ма на сцени. Не, ни смо ми сли ли. Хорском му зи ком смо се ба ви ли мно го ра ни је, по сто ја ли као и сви дру ги тра ди ци о нал ни хо рови. Ре пер то ар је та да био тради ци о на лан али увек смо има ли и по не ку ком по зи ци ју за бав ног ка рак те ра. Са свим слу чај но из не ких екс пе ри ме на та је на стало ово што је на ста ло. Да ни је YouТuba, од но сно ин тер не та, ко зна ве ро ват но још ни ко не би ни чуо за нас (смех). Ко ли ко је за све ове го дине мла дих пе ва ча про шло кроз хор и ка као да нас изгле да ју ауди ци је и при јем но вих чла но ва? - Бу ду ћи да је гро са да шњих пе ва ча, хај де да ка жем тре ћина, из оног вре ме на ка да су били мо ји гим на зи јал ци и пе ва ли у школ ском хо ру, ми слим да је ве ли ки успех да је то ли ко њих оста ло. Про сто жи вот за да је не ке дру ге смер ни це, за вр шетак фа кул те та, за по сле ње и слич но, а та ко је увек и би ло те и са да због мно го за по сле них је два успе ва мо да се ор га ни зује мо, по го то во рад ним да ни ма. Са дру ге стра не, ја ко је лепо на ше за јед нич ко дру же ње кроз му зи ку и ве ро ват но је то и по твр да оп ста ја ња свих ових Осо бен и је дин ствен хор Диригент кињa Јасминa Ло рин де сет го ди на. Што се ти че бро ја оних ко ји су про шли кроз хор од оних по четних да на, от при ли ке је то мо жда не ких осам де се так пе ва ча. Са да нас је триде сто смо ро. Сви они ко ји су од ла зи ли, од ла зи ли су због сво јих дру гих жи вотних пу те ва. Сва ки њи хов од ла зак, а то пе ва чи знају, ја ко те шко пре жи вљавам. Про сто, као у по роди ци као до ђе тре ну так да де ца од ла зе од ку ће. У про те кле две го ди не има ли смо две ауди ци је. На сва ку је би ло при јавље них пре ко три сто тине кан ди да та. Са мим тим и на ши стан дар ди и крите ри ју ми су се по ви си ли, јер ка да мо же те да би ра те он да по ку ша ва те да свака ко иза бе ре те пе вач ки ква ли тет. Код нас је ма ло про бле ма тич но иза брати тај ква ли тет за оно што ми ра ди мо. И тих три сто ти не канди да та су ја ко до бри пе ва чи. Ме ђу тим ни су све на ше пе вачке, ме ло диј ске ли ни је са мо лид не ке пе сме већ и не што што гла со ви ма из ин стру мен тал них де о ни ца по ку ша ва мо пре то чити у пе ва ње. Та ко да не ко од пе ва ча сјај но от пе ва не ку со ло ро лу, али ка да смо за да ли не ки за да так да от пе ва тај не ки наш пра те ћи део, за кик са..не иде... не од го ва ра сва ком. При ми ли смо та да че ти ри де вој ке ко је су про шле пра ву тор ту ру у тра ја њу од че ти ри ме се ца, пет шест ни воа ка ко би ево са да пе ва ле за јед но са на ма. Би ло је и би ће ве ликих кон це ра та и на ступа али кон церт у са ли Ује ди ње них на ци ја у Њу јор ку, си гур но оста је у се ћа њу за у век. Та ко је. Не ве ро ва тан осе ћај. Ја ко мно го тре ме, не то ли ко због сум ње у то ка ко ће мо пе ва ти, већ са мим тим што смо зна ли да ће би ти те ле ви зиј ски пре нос, да сви они ко ји да ју зна чај на шем на сту пу нас гле да ју у Ср бији та мо не што по гре ши ти. не, гре шка ма јед но став но Vi va vox ни смо да ва ли ни нај ма њу шан су! Ми слим дас у пева чи то ком це лог кон церта би ли кон цен три са ни као ни ка да пре. И на самом кон цер ту као и на кон ње га, би ло је уста ја ња, скан ди ра ња, уз ви ки ва ња а за тим че сти та ња. Не веру јем да би то мо гло бити из ве шта че но и од глумље но. Због то га смо ја ко срећ ни. До са да смо имали при ли ку да на сва ком кон цер ту има мо пу ну са лу и има мо пу бли ку. Си гур но да по сто је и они ко ји ма се не до па да то што наш хор ра ди али ве ћи ни пу бли ке се про грам до па да и зајед нич ки оства ру је мо ту ин тер ак ци ју и енер ги ју и све на кра ју пре та че мо у осмех са ко јим из ла зи мо из са ле. Леп по клон за де сето го ди шњи цу ра да је си гурно и не дав но об ја вљи ва ње ва шег пр вог сту диј ског албу ма. - Је сте. Пре ко го ди ну дана смо по ла ко спре ма ли и сни ма ли и ево пре не пу них ме сец да на је из дат наш први ал бум. Зна те ка ко у дана шње вре ме све мо же те да на ђе те и чу је те на ин тер нету. Но ми смо ипак хте ли да бу де мо јед на озбиљ на фир ма и да има мо озби љан про јекат и да са по но сом ка же мо да има мо сту диј ски ал бум. На тај на чин се мно го бо ље про мо ви ше мо и у Ср би ји а и у ино стран ству по го то во. Во ле ла бих, ако би то било мо гу ће, да пу бли ка ко јој се кон церт до пао у Ру ми, дође и на про сла ву ро ђен да на у Аре ну и на дам се да не ће мо ду го че ка ти на но ви су срет са они ма ко ји нас во ле и слу ша ју у Сре му. Текст: Ми ро слав Нин ко вић Фо то: Не над Ву ке лић

31 Среда, 6. мај Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Про ме на це не при род ног га са Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа за ди стри бу ци ју при род ног га са Сремгас, на cедници одр жа ној 27. ја ну а ра го ди не, до нео је Од лу ку о проме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, ко ја ће се при ме њи ва ти од 2. мар та те ку ће го ди не. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утврђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб дева ње, по ко јој но ва це на га са за ка те го ри ју мала потрошња- до ма ћин ства из но си 51,17 динара по m³, док за ка те го ри ју при вре да но ва це на из но си од 48,15 дин/m³ до 48,84 дин/m³, у за ви сно сти од ка те го ри је. Овом Од лу ком утвр ђе на је це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње малих ку па ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча при род ног га са ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА Во до рав но: 1. За ни ма ње, стру ка (мн.), 7. Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја у Срем. Ми тро ви ци ко ја во ди бри гу о ста ри и не моћ ним осо ба ма, 14. Вр ста ле ко ви тог бо би ча стог во ћа, 16. Апа рат за филм ско сни ма ње, 17. Гро фо ви ја у Ен гле ској, 18. Фуд бал ски клуб (скр.), 20. Вр ста ју жног во ћа, 21. Пи та ње, 22. Го ру ћи, хи тан, мед., 24. Упи ши те: МЋ, 25. Зго дан, до па дљив, 26. Чо век ко ји зво ни, 27. Ра ни је, не ка да, 28. Озна ка за не по зна ту осо бу, 29. Ен глески ви њак, 30. Пле ме ни та ве шти на, 31. Шум ска кре да, 32. Ад-ак та, 33. Хе мисјки еле мент, 34. Же на на че лу ца ре ви не, 37. Об лик ка пи та ли стич ког мо но по ла (мн.), 39. Осе ћа ња, 40. Се љач ка обу ћа. Ус прав но: 1. Свет ко ви на за по мен мр тви ма, 2. Чо век арап ског по рекла, 3. Ис точ но алп ска по кра ји на, 4. Па пин го ди шњи при ход, 5. Спорт ска еки па, 6. Два су сед на сло ва, 7. Озна ка за ка рат, 8. Вр ста пер шу на, 9. Народ ни ле кар, 10. Цр но пу та ма не кен ка, 11. Ка тран ска смо ла, 12. Ме ра за по вр ши ну, 13. Ком па њон у не ча сним по сло ви ма, 15. Град на ита ли јан ској оба ли Ја дра на, 19. Др ве ни део пу шке, 22. Рим ски по здрав, 23. На род у Ј. И. Ази ји, 24. Бив ши фуд ба лер ФК Цр ве на зве зда, Ми тар, 26. Сун че ва све тлост, 27. Цвет ни прах, 29. Нај чи та ни ји днев ни лист у Ср би ји, 30. Слово грч ког ал фа бе та, 31. Је зе ро у Ка на ди, 33. Ста ра же те лач ка алат ка, 35. Хе мисјки знак за амер ци јум, 36. Уз вик ве се ља, 38. Ана Ок са. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ И ето ка ко је по че ла сва ђа: - Ре кла ми же на да јој ку пим за рођен дан не што бр зо, што ки ломе та ра на сат до сти же за ма ње од 4 се кун де. Ја јој ку пио ва гу. Ка ко љу до жде ри зо ву сприн те ре? - Fast Food

32 32 Среда, 6. мај ШИД АК ТИВ НО СТИ СЛО ВАЧ КОГ КУЛ ТУР НОГ ДРУ ШТВА ЈЕД НО ТА Чу ва ју сво ју кул ту ру и тра ди ци ју - Има мо наш там бу ра шки ор ке стар ко ји во ди кла ри не ти ста Вла да Ко лар, са де чи јом фол клор ном гру пом ра де Ана Фар каш и Кат ка Ста ни ву ко вић, а са од ра сли ма Је ле на Не дић. У Дру штву, та ко ђе, ра ди и жен ска пе вач ка гру па ко ја ујед но пе ва и у Сло вач кој еван ге лич кој цр кви, а њу во ди На та ша Ко лар ка же пред сед ни ца СКУД-а Јед но та Бла жен ка Ђи ер чан Тра ди ци ју пр вог Сло вач ког кул тур ног дру штва у Ши ду Slo vensky či ta ci spo lok ко је је по че ло са ра дом го ди не, од го ди не под тим име ном већ го ди на ма уна зад на ста вља СКУД Јед но та. Ово Дру штво не гу је тра ди ци ју му зи ке, пе сме и фол кло ра вој во ђан ских Слова ка ко ји су у Шид до шли пре две сто ти не го ди на. О пред сто је ћим ак тив но стима Јед но те раз го ва ра ли смо са ду го го ди шњом чла ни цом и но во и за бра ном пред сед ни цом овог Дру штва Бла жен ком Ђиер чан. - На кон не дав но одр жа не Оп штин ске му зич ко-фол клор не смо тре на ко јој је уче ство ва ла и на ша жен ска пе вач ка група ко ја се пла си ра ла на да ље так ми че ње на Зон ску смо тру, ових да на спре ма мо се од ла зак на Фе стивал Тан цуј, тан цуј у Гло жа ни ма на којем већ тра ди ци о нално уче ству је мо, као и за Де чи ји фе сти вал Злат на бра на у Киса чу. Та ко ђе, с об зиром да се ова го ди на обе ле жа ва као го ди на Љу до ви та Шту ра, који је био по зна ти коди фи ка тор сло вач ког књи жев ног је зи ка, пе сник, пу бли ци ста и ре дак тор, пла ни рамо да ор га ни зу је мо и је дан дан по све ћен ње му. Осим те мани фе ста ци је, же ља нам је да ор га ни зу јемо и јед но ли те рар но дру же ње, с об зи ром да код нас у Ши ду и око ли ни има мо вр сне пе сни ке, па ће то бити пра ва при ли ка да се по хва ли мо њи ма и одр жи мо за јед нич ко књижев но ве че. Осим то га, има мо на ја ву да ће нам у по се ту доћи го сти из кул тур но умет ничког дру штва из Са мо бо ра, ко је смо упо зна ли ка да смо не дав но ишли на њи хо ву Са ла ми ја ду. Осим пла ни ра них кул тур них ак тив но сти, по след њих не коли ко го ди на све сво је сна ге и сред ства усме ри ли смо на рено ви ра ње по сто је ћег Сло вачког до ма у Ши ду. На кон предњег де ла објек та и кро ва, ко ји су за вр ше ни, са да се тре нутно ра ди са на ци ја пот кро вља. Пред ви ђе но је да се ту на ла зе про сто ри је за би бли о те ку, гарде ро бу и од ла га ње ин стру мена та при ча о ак тив но сти ма СКУД-а Јед но та пред сед ни ца Бла жен ка Ђи ер чан. Она ка же да ово Дру штво Бла жен ка Ђи ер чан, пред сед ни ца СКУД Јед но та Жен ска пе вач ка гру па на Оп штин ској смо три ни је број но, али да су сви члано ви сло жни, до бро ме ђу собно са ра ђу ју, пу ни су ела на и во ље за рад. У Јед но ти ра ди тамбу ра шки ор ке стар ко јег во ди кла ри нети ста Вла да Ко лар, ак тив на је и де чи ја фол клор на гру па са ко јом ра де Ана Фаркаш и Кат ка Ста ниву ко вић, док од расле фол кло ра ше води Је ле на Не дић. У Дру штву, та ко ђе, ради и жен ска пе вачка гру па ко ја ујед но пе ва и у Сло вач кој еван ге лич кој цр кви, а њу во ди На та ша Ко лар. У окви ру СКУД-а Јед но та по сто ји и по зо ри шна гру па, ко ја ра ди у склопу Основ не шко ле Срем ски фронт, а са ма ли ша ни ма ради на став ни ца Ана Ко вар. Но шње - Мо же мо да се по хва ли мо бо га том ко лек ци јом сло вачких но шњи ко је по се ду је мо у на шем Дру штву. Осим њих, има мо и вој во ђан ску но шњу ко ја, на жа лост, ни је ду го ноше на из раз ло га што не ма мо сред ства за ко ре о гра фе. И у том до ме ну на ши пла но ви су спу та ни не до стат ком фи нансиј ских сред ста ва, али у свему иде мо по сте пе но, ко рак - Она ра ди са де цом ко ја из у ча ва ју сло вач ки је зик факул та тив но, а ми им увек из лази мо у су срет ка да им тре ба ју про стор, но шње или ко сти ми. Не дав но смо се за јед но са мали ша ни ма укљу чи ли у про грам обе ле жа ва ња 40 го ди на шко ле Срем ски фронт и ве о ма сам по но сна на ту на шу са рад њу ис ти че Бла жен ка Ђи ер чан, напо ми њуј ћи да осим са шко лом до бру са рад њу има ју и са Словач ком еван ге лич ком цр квом, по ко рак, та ко да сам си гурна да ће и та но шња уско ро до ћи на ред да се об у че обја шња ва Бла жен ка, до да ју ћи да има ју до ста чла но ва ко ји ни су Сло ва ци, та ко да у својим на сту пи ма има ју ши рок ди ја па зон пе са ма и ига ра који ма пред ста вља ју не са мо сво је Дру штво, не го и оби чаје дру гих на ро да, свој град и Срем ода кле до ла зе. а све у ци љу да са чу ва ју сво ју кул ту ру и тра ди ци ју. Ина че, шид ска Јед но та је по ста ла на да ле ко по зна та по ма ни фе ста ци ји ко ју ор га ни зу је већ ско ро две де це ни је. Реч је о Срем ском сви њо ко љу и коба си ци ја ди са так ми че њем у бр зом кла њу и об ра ди сви ња, као и са из бо ром нај бо ље су ве срем ске ко ба си це. С. Ми хај ло вић Фото: М. Ми ле у снић и при ват на фо то ар хи ва СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ФЕ СТИ ВА ЛУ У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ На гра да ми тро вач ком до ку мен тар цу Са до де ле на гра де на фе сти ва лу у Ве ли кој Пла ни "У за ви ча ју по сле смр ти жи ве ти" У Ве ли кој Пла ни, на Фе стива лу до ку мен тар ног филма "Злат на бу кли ја", у кон курен ци ји 130 фил мо ва, а ме ђу 20 на гра ђе них је и филм "У за ви ча ју по сле смр ти жи ве ти" по све ћен жи во ту и де лу слика ра Ла за ра Во за ре ви ћа. Филм је до био на гра ду у ка те го рији умет ност - исто ри ја. Аутор овог фил ма је Игор Чо лак, из ми тро вач ке про дук ци је "Буба ма ра", а сни мљен је по тексту Дра го ра да Дра ги че ви ћа, но ви на ра и пу бли ци сте, стручни кон сул тант је Ма ри ја Вукаљ ко вић, исто ри чар умет ности, про ду цент је ди рек тор митро вач ке Га ле ри је Ми лан Марин ко вић, глу ми Алек сан дар Мац ко Кр ста јић, а на ра тор ка је Ла тин ка Пе ру но вић. У Срем ској Ми тро ви ци филм ће би ти при ка зан при ли ком отва ра ња ре но ви ра не Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић". С. Ђ. - С. Н.

33 Среда, 6. мај Na osno vu od lu ke Uprav nog od bo ra, odr ža nog da na go di ne, Op šta ze mljo rad nič ka zadru ga Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ras pi su je: O G L A S O usme noj jav noj pro da ji po lov nih osnov nih sred sta va Pred met pro da je: 1.Trak tor Class Chal len ger CH55, in ven tar ni broj 1316, go di na pro iz vod nje 2001, vo zi lo je re gi strova no, sna ga mo to ra 199 KW sa Plu gom vu če ni obr tač mar ke Lem ken Euro Di a mant, 6 bra zdi, in ven tar ni broj 1323, go di na pro iz vod nje 2001, u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 2.Trak tor Be lo rus MTZ 82, in ven tar ni broj 1115, go di na pro iz vod nje 1982, sna ga mo to ra 60 KW, vo zi lo ni je re gi stro va no, od ja vlje no je u P.U. In dji ja, u vo znom sta nju, po čet na ce na di na ra 3.Trak tor Be lo rus MTZ 82.1, in ven tar ni broj 1326, go di na pro iz vod nje 2001, sna ga mo to ra 60 KW, vo zi lo ni je re gi stro va no, od ja vlje no je u P.U. In dji ja, u vo znom sta nju, po čet na ce na di na ra 4.Pri ko li ca Zmaj, no si vo sti 6 to na, in ven tar ni broj 317, go di na pro iz vod nje 1970, pri ko li ca ni je re gistro va na, od ja vlje na je u P.U. In dji ja, u vo znom sta nju, po čet na ce na di na ra 5.Ci ster na Ma je vi ca 5000 L, in ven tar ni broj 740/1, go di na pro iz vod nje 1979, ci ster na ni je re gi stro vana, od ja vlje na je u P.U. In dji ja, u vo znom sta nju, po čet na ce na di na ra 6.Ci ster na Ma je vi ca 5000 L, in ven tar ni broj 651, go di na pro iz vod nje 1978, ci ster na ni je re gi stro va na, od ja vlje na je u P.U. In dji ja, u vo znom sta nju, po čet na ce na di na ra 7.Pr ska li ca 2200 li ta ra, 18m kri la, go di na pro iz vod nje 1994, u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 8.Ra si pač mi ne ral nog dju bri va ( ci klon ) vu če ni, in ven tar ni broj 648, ka pa ci te ta 1500 kg, go di na proiz vod nje 1977, u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 9.Ra si pač mi ne ral nog dju bri va ( ci klon ) vu če ni, in ven tar ni broj 1190, ka pa ci te ta 1500 kg, go di na pro iz vod nje 1985, u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 10.Špar tač za ku ku ruz še sto red ni, in ven tar ni broj 761, u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 11.Va ljak pe to del ni glat ki, ni je u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 12.Va ga dr ve na do 500 kg, u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 13.Se tvo spre mač (kri mler), go di na pro iz vod nje 1982, se tvo spre mač je tro kril ni u rad nom sta nju, po čet na ce na di na ra 14.Kom pre sor (va zdu šni) ABAC B2800l-100, u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 15.Kom pre sor ( bo ca ), ni je u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 16.Mo tor ni tri mer za tra vu STIHL FS 38, u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 17.Vul ka ni zer ska pre sa, in ven tar ni broj 1251, ni je u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 18.Apa rat za za va ri va nje, pro iz vo djač Ulja nik Pu la, ni je u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 19.Plug Le o pard, tro bra zni, in ven tar ni broj 740, ni je u rad nom sta nju po čet na ce na di na ra 20.Plug Le o pard, tro bra zni, in ven tar ni broj 857, ni je u rad nom sta nju po čet na ce na di na ra 21.Plug Le o pard, dvo bra zni, in ven tar ni broj 858, ni je u rad nom sta nju po čet na ce na di na ra 22. Plug Le o pard, dvo bra zni, in ven tar ni broj 859, ni je u rad nom sta nju po čet na ce na di na ra 23.Plug IMT dve bra zde, in ven tar ni broj 927, u rad nom sta nju po čet na ce na di na ra 24.Di za li ca sa plat for mom, u is prav nom sta nju, po čet na ce na di na ra 25. Tra ka sti tran spor ter za uto var ro be, in ven tar ni broj 375, kom ple tan, po čet na ce na di na ra 26. Tra ka sti tran spor ter za uto var ro be, kom ple tan, po čet na ce na di na ra Go re na ve de na vo zi la, pri ključ ne ma ši ne i opre ma se pro da ju u vi dje nom sta nju bez pra va na naknad nu re kla ma ci ju. Vo zi la, pri ključ ne ma ši ne i opre ma se mo gu po gle da ti u eko nom skom dvo ri štu OZZ Srem In dji ja, Voj vo de Put ni ka 12 b u pe ri o du od do u vre me nu od 08 do 14 sa ti. Li ci ta ci ja će se odr ža ti da na sa po čet kom u 10 sa ti u uprav noj zgra di OZZ Srem In di ja Voj vo de Put ni ka 12 b. Pra vo uče šća na li ci ta ci ji ima ju prav na i fi zič ka li ca ko ja upla te de po zit od 10 % od po čet ne ce ne ( na bla gaj ni OZZ Srem In dji ja ili na te ku ći ra čun ). Jav no nad me ta nje - pro da ju spro vo di ko mi si ja OZZ Srem In dji ja ko ju ime nu je uprav ni od bor. Uče snik jav nog nad me ta nja ko ji po nu di naj vi šu ce nu, bi će ko na čan ku pac. Ku pac je u oba ve zi da na iz li ci ti ra nu ce nu pla ti PDV. Po za vr šet ku nad me ta nja de po zit se vra ća, osim ko nač nom kup cu, ko jem se taj iz nos od bi ja od iz li ci ti ra nog iz no sa. Ku pac je du žan da za klju či Ugo vor o ku po pro da ji u ro ku od 7 (se dam) da na od da na li ci ta ci je, u pro tiv nom se sma tra da je od u stao od po nu de. Po rez na pre nos ap so lut nih pra va sno si ku pac. Sva bli ža oba ve šte nja i in for ma ci je u ve zi ogla sa mo gu se do bi ti u pro sto ri ja ma Op šte ze mljo rad nič ke za dru ge Srem In dji ja Voj vo de Put ni ka 12 b ili na te le fo ne 022/ i 064/ Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту живот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је VIP MO BI LE д.о.о. Бе о град, Омла дин ских брига да 21. Пред мет ни про је кат је Ра дио ба зна ста ни ца NS SM Ши ма новци Инд.зо на југ. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Ши ма нов ци ма, у де лу рад не зо не, на кат. парц. 554/10 к.о. Пе ћин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Баји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шљење у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по треби про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Ра дио ба зна ста ни ца NS SM Ши ма нов ци Инд. зо на југ. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на ОП ШТИ НА Р У М А ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Број:361-8/15-I Да на: го ди не Р У М А Пред сед ник Оп шти не Ру ма, на осно ву чла на 20. и чла на 21. Од лу ке о при ба вља њу и рас по ла га њу ства ри ма у јав ној сво ји ни Оп шти не Ру ма ("Сл.лист оп шти на Сре ма ", број 8/ /2013,20/2014 и 7/2015), до нео је : ОД ЛУ КУ О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ОГЛА СА О ДAВАЊУ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА У ЗА КУП ОП ШТИ НА РУ МА ДА ЈЕ у за куп пу тем јав ног над ме та ња по слов ни про стор у Ру ми и то: 1. по слов ну згра ду у Ули ци ЈНА број 106 у Ру ми укуп не по вр ши не 365м2 (при зме ље и га ле ри ја, ко ја се пре ма ста њу у ка та стру не по крет но си оп шти не Ру ма и уви дом у ЛН. број к.о. Ру ма во ди као зе мљи ште под згра дом објек том и зе мљи ште уз згра ду- обје кат по вр ши не 07а 68м2 све са гра ђе но на пар це ли број 1057, упи са но као јав на сво ји на Општи не Ру ма са по чет ном це ном ме сеч не за куп ни не од ,00 ди на ра (300 дин/м2) са об ра чу на тим пдв. На пред на ве де ни про стор да је се у за куп на нео д ре ђе но вре ме, у ви ђе ном ста њу. У пред мет ном по слов ном про сто ру мо гу се оба вља ти све де лат но сти осим про из вод них. То ком тра ја ња за ку па ни је до зво ље на про ме на де лат но сти без са гла сно сти за ку по дав ца. Пра во уче шћа има ју сва прав на и фи зич ка ли ца. Уче сник у овом Огла су до ста вља при ја ву за оглас, у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком << ЗА ОГЛАС -по слов ни про стор ста ри би о скоп "тех ни ка" на адре су Јав но пред у зе ће "Ди рек ци ја за из град њу Ру ма "Ру ма. ул 27. ок то бра 38/2, Ру ма.на по ле ђи ни ко вер те мо ра се на зна чи ти на зив под но си о ца прија ве, адре са и кон такт те ле фон. При ја ва прав ног ли ца са др жи: на зив и се ди ште, ко пи ју Ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре гистар код над ле жног ор га на, ПИБ, ма тич ни број, пот пис и пе чат овла шће ног ли ца, уред но овла шће ње за за сту па ње и до каз о упла ти де по зи та у скла ду са овим огла сом При ја ва фи зич ког ли ца са др жи: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су, број лич не кар те и до каз о упла ти де по зи та у скла ду са овим огла сом а ако је при ват ни пред у зет ник уз све то и из вод из ре ги стра над ле жног ор га на, по ре ски иден ти фи ка ци о ни број, на зив рад ње и ма тич ни број рад ње. -2- При ја ва и за фи зич ка и прав на ли ца оба ве зно са др жи из ја ву уче сни ка о при хва та њу свих усло ва из огла са а уко ли ко не са др жи сма тра ће се да је уче сник под но ше њем уред не при ја ве при хва тио све усло ве из огла са. Оба ве за је уче сни ка јав ног над ме та ња да на те ку ћи ра чун број упла ти де по зит у ви си ни од три ме сеч не за куп ни не ко ји је утвр ђен у по чет ном из но си овим огла сом од но сно из нос од ,00 ди на ра. Јав но над ме та ње ће се спро ве сти и ако се на оглас при ја ви је дан уче сник. Јав но над ме та ње ће се одр жа ти да на го ди не. у про сто ри ја ма Јав ног пред у зе ћа "Ди рекци ја за из град њу Ру ме " Ру ма са по чет ком у 9,00 ча со ва. Јав но над ме та ња ће во ди ти Ко ми си ја за да ва ње у за куп по слов ног про со то ра у јав ној сво ји ни Општи не Ру ма. Јав ном над ме та њу је ду жан да при су ству је по ну ђач или ли це ко је по ну ђач пи сме но овла сти да учеству је у по ступ ку. Уче сни ци ма ко ји ма не бу де до де љен по слов ни про стор, упла ће ни де по зит се вра ћа, а уче сни ку ко ме је до де љен по слов ни про стор а он од у ста не, упла ће де по зит му не ће би ти вра ћен. По слов ни про стор се да је у за куп оном уче сни ку у јав ном над ме та њу ко ји по ну ди нај ве ћу це ну за ку па. Ре ше ње о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра до но си пред сед ник Оп шти не Ру ма. Уче сник ко ме бу де до де љен по слов ни про стор не сме пред мет ну не по крет ност из да ти у под за куп. На кон ко нач но сти ре ше ња о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра за кљу чи ће се уго вор о за ку пу из ме ђу за куп ца и пред сед ни ка Оп шти не Ру ма уз прет ход но ми шље ње оп штин ског јав ног пра во бра ни о ца ко јим ће се ре гу ли са ти ме ђу сов на пра ва и оба ве зе. Уче сник на јав ном над ме та њу ко ме се до де ли по слов ни про стор у за куп ду жан је да на име обезбе ђе ња тро шко ва те ку ћег одр жа ва ња по слов ног про сто ра(утро ше не елек трич не енер ги је,ко му нал них услу га и дру гих тро шко ва за вре ме ко ри шће ња по слов ног про сто ра) до ста ви Оп шти ни пре ко слу жбе ЈП "Ди рек ци је за из град њу Ру ма " Ру ма блан ко со ло ме ни цу са ме нич ним овла шће њем ко ја се мо же ре а ли зо ва ти пр вог да на доц ње за куп ца и до ста ви до каз о упла ти из но са од три из ли ци ти ра не ме сеч не за куп ни не од мах по пoтисивању уго во ра о за ку пу а нај ка сни је у ро ку од 8 да на од да на пот пи са угово ра а пре ула ска за куп ца у по сед по слов ног про сто ра. Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве се не ће раз ма тра ти. Оглас о јав ном над ме та њу је отво рен од го ди не до го ди не, а при ја ве за уче шће на јав ном над ме та њу са свим при ло зи ма до ста вља ју се Јав ном пред у зе ћу "Ди рек ци ја за изград њу Ру ме "Ру ма на пи сар ни цу пред у зе ћа и по штом. Бла го вре ме ним се сма тра ју са мо при ја ве ко је су под не те са свим при ло зи ма од но сно ко је су сти гле у Јав но пред у зе ће до го ди не до 15 ча со ва. За све по треб не ин фор ма ци је и увид у до ку мен та ци ју у ве зи пред ме та овог огла са за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти ти Јав ном пред у зе ћу "Ди рек ци ја за из град њу Ру ме "Ру ма Ули ца 27. ок то бра 38/2 или на те ле фон број 022 / Са став ни део огла са је гра фич ка ски ца по слов ног про сто ра ко је је пред мет овог огла са. За ин те ре со ва на ли ца мо гу из вр ши ти оби ла зак по слов ног про сто ра. Овај Оглас би ће об ја вљен на огла сној та бли Оп штин ске упра ве Оп шти не Ру ма, про па ганд ним еми сија ма Ра дио «Срем» у Ру ми, на сај ту Оп шти не Ру ма и Срем ским но ви на ма. ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Сла ђан Ман чић Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 6. мај Последњи поздрав драгој Тужно сећање Дана 9. маја године навршава се две године како није са нама ЗОРАН СИМОНОВИЋ Прерано смо те изгубили. Године иду, али сећање не бледи. Живећеш заувек у нашим срцима. Твоја сестра Кристина, тетка и теча Сећање СЛОБОДАН ТУТИЋ дипл.правник Драги тата, извео си ме на пут, објаснио ствари... Знам да и да одозго пазиш на нас. Са нама и у нама живиш ти. Твоја ћерка Весна са породицом. ГОРДАНА ГРБИЋ Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Твоји мајка Марија, деда Бошко, сестре Слађана и Биљана са породицом Дана навршава се 30 година од трагичне смрти нашег оца, деде и прадеде БЕБИ од колектива Метал Техника СЛОБОДАН ТУТИЋ дипл.правник Сећање на тебе увек је присутно, нека те анђели чувају, а ти ћеш увек бити у нашим срцима. Твоји син Бојан, супруга Вера и ташта Ана ТРНИЋ Ј. НЕГОВАНА Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо дана у 10,30 часова одржати парастос у цркви у Бешенову. Увек ћемо те се сећати син Јован Трнић са породицом Дана 12. маја навршава се две године од када нас је напустила наша драга ТУЖНО СЕЋАЊЕ На драгу Дана 12. маја године навршава се три године како није са нама наша драга ћерка и сестра РАДМИЛУ ГАЏУРИЋ Живеће у вечној успомени њених најмилијих ВЕРА Бол и туга се не пишу већ се носе у срцу и души. Имамо те свуда и у свему си са нама, само те нема тамо где нам највише недостајеш, у животу. Твоје мама Драгица и сестра Славица Дана 9. маја навршава се тужна година како није са нама наш драги У суботу 9. маја даваћемо 40. дневни помен нашем драгом СЛАВКА БОШЊАК Вољени не умиру све док живе они које си волела и они тебе. Твоји супруг Панто, кћерка Бранка и зет Ђура. СЛОБОДАН СТАМЕНКОВИЋ Увек ће бити у нашим срцима. Супруга Љубица и ћерке Снежана и Зорица са породицама. ЦВЕТКУ ЂОРЂЕВИЋУ С љубављу, поштовањем и тугом чуваћемо те у нашим срцима. Твоји супруга Милка, син Негован и ћерка Драгица са породицама Последњи поздрав ВЛАСТИМИРУ СИМИЋУ Ожалошћена породица супруга Драгослава, син Бранислав, снаја Сенка, унук Михаило, унука Јована, родбина комшије и пријатељи ЖИВАН ЂАКОВИЋ МИША Овим путем обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо поводом 40. дневног помена, дана изаћи на гробље у 11 часова у Лаћарку. Породица Ђаковић Дана 10. маја навршава се 40 дана од смрти наше мајке, баке, таште и свекрве МИЛКЕ ВУЛИЋ Драга мајко, тешко је живети без тебе. Твоји ћерка Снежана и син Тодор са породицама

35 Среда, 6. мај Дана навршава се две године како није са нама наш драги Дана навршава се две године како није са нама наш драги Сећање Прошло је десет година од смрти нашег драгог тате, брата и супруга ЂУРАЂ ШАВИЈА Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Ћерка Наташа, зет Ђорђе, унуке Маја и Тамара. ЂУРАЂ ШАВИЈА Време не може ублажити нашу тугу и бол за тобом. С љубављу ћемо те чувати и с поносом те се сећати твоји најмилији. Супруга Мика, син Саша, снаја Данијела и унук Никола РАДОВАНА НИКОЛИЋА БАТЕ С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. Породица Дана навршава се девет тужних година како није са нама наш драги супруг, отац, деда и прадеда Дана године преминуо је мој тата Тужно сећање ФРАЊА БЕСЕРМЕЊИ С љубављу, поносом и поштовањем увек ће га се радо сећати његови најмилији. Породица Бесермењи СИМА КЉАЈИН Ожалошћени ћерка Мирјана, унуци Ненад, Борислав, Драгана, остала родбина и пријатељи ЗОРАН СИМОНОВИЋ Навршава се осам тужних година. Заувек ћемо те чувати од заборава. Твој брат Љубиша, снаја Јелена и деца Дана 4. маја навршило се шест месеци како није са нама наш вољени ЈОВИЦА П. ДОРОШКИ Умро је наш Јовица, али не и успомена на његов мио лик, храброст и оптимизам којим је зрачио и несебичну љубав коју нам је даривао. Тугују за њим сестра Милица, кћерка Тијана, син Павле, тетке и остала родбина ВЛАСТА МИЛОШЕВИЋ рођ. Весели Твој изненадни одлазак нас обави тугом, а сећање на тебе рађаће нам понос што смо те имали. Твој драги Мирослав, деца Васиљ, Јелена и Злата, мама Зора, брат Жељко, девери и заове са породицама Дана навршава се година како није са нама наша драга ХАНИФА ДЕМАЈ МЕРСА Мила наша, увек ћеш постојати у нашим срцима и душама. Твоји супруг Гани, кћерке Асија и Јасминка и син Зијад са децом Последњи поздрав и велико хвала РАДОВАНУ ТАДИЋУ професору Драги и уважени професор ОШ Бошко Палковљевић Пинки изненада и тихо опростио се са нама који смо га волели. Његов лик и дело живеће вечно у нашим срцима јер вољени и племенити то заслужују. Била је част бити његов ђак. Генерација рођена године Последњи поздрав РАДОВАНУ ТАДИЋУ професору Изненада и тихо угасило се племенито срце нашег драгог чика Раде Тадића, доживотног председника улице Димитрије Фрушића. Сва деца која су живела, рађала и одрастала у нашој улици памтиће и заувек у срцу носити успомену на нашег вољеног чика Раду. Хвала заувек! Сећање БОЖИЋ СРЕТА ЂОРЂЕ Породица 40. дневни помен нашој вољеној Недостајеш... Дана 9. маја 2015 дајемо 40 дневни помен нашој драгој Дана 1. маја године навршило се три године од смрти наше драге мајке, баке и таште ЈОКИ БАЉАК Поносни смо што смо те имали и бескрајно тужни што смо те изгубили. Са љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима. Твоји најмилији МИЛОШ РЕПАЈИЋ Твоје Јелица, Снежана и Ана ВАЊИ ПАНТЕЛИЋ Увек у срцима твојих најмилијих. Супруг Младен, ћерке Маја и Марија, син Ненад свекрва Даница, сестре Сања, Тања и Памела ЦВЕТЕ ПОПОВИЋ Време пролази али сећања не бледе. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Ћерка Зора, унука Александра, унук Зоран и зет Горан Букорац

36 36 Среда, 6. мај ФУД БАЛ а кон оства ре них де сет уза- них по бе да у Дру гој вој- Нстоп во ђан ској ли ги и по бе де над Џам бо ин ве стом из Но вог Са да (5:3), ку гла ши Сре ма из Срем ске Ми тро ви це из бо ри ли су про те кле не де ље у Зре ња ни ну пла сман у Пр ву Вој во ђан ску ли гу. Ка ко ис ти чу у Клу бу, успех ко ји КУ ГЛА ЊЕ ЗРЕ ЊА НИН БА РАЖ МЕЧ ЗА ПР ВУ ВОЈ ВО ЂАН СКУ ЛИ ГУ Срем ци у ви шем ран гу так ми че ња РУ КО МЕТ БО ВЛИНГ су ку гла ши Сре ма оства ри ли од вели ког је зна ча ја, по го то во ка да се у об зир узму оп шти усло ви у ко ји ма ку гла ши ра де. Ина че меч је био пун пре о кре та и до би јен је из у зет ном игром и за ла гањем Сре ма ца у по след њем бло ку. БЕ О ГРАД МЕЧ ЖЕН СКЕ СУ ПЕР ЛИ ГЕ Цр ве на зве зда - Же ле зни чар 25:27 (12:14) НА СТА ВАК ТАК МИ ЧЕ ЊА ПР ВЕ ЛИ ГЕ По раз Ме тал ца е зул та ти 19. ко ла: Ме та- (Ши ма нов ци) - Зе мун Рлац 7:9 (4526:4653), Инел (Зе мун) - Је дин ство (Ши ма нов ци) 4:12 (3798:4047), Кен ди (Зе мун) - Бовлин стонс Ел бра ко (Сом бор) 11:5 и Кру па ри (Бач ко Ду ша но во) - Бео град 4:12 (3987:4351), Жа бац (Зе мун) - Ра ван град (Сом бор) 11:5 С. Л. порт ске ха ла у Ин ђи ји. Гле да ла Су ди је: Дар ко Гру бач- Сца: ки и Ду шан Вој во дић. Сед мер ци: Цр ве на зве зда 3 (2), Же ле зни чар 7 (5). Ис кљу че ња: Цр ве на зве зда 14, Же ле зни чар 10 ми ну та. Цр ве ни кар тон: Гу џић (Цр ве на зве зда). ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА: Ман чић 4, Гу џић 1, Ј. Ђор ђе вић 4, Ђо кић 2, Б. Ђор ђе вић, Ле жа ја, Си ми кић 3, Су јић 6 (2), Ан то нић 3, Ка ради но вић 2, Ву клиш (14 од бра на, 2 сед мер ца). ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Жак, Вељ ко ви 2, Стој са вље вић 1 (1), Кр стић, Бак ша. Ђу ро вић 3, Си мо но вић 3, Дра го вић, Бур саћ 9 (2), Павло вић, Јан ко вић (1 од бра на), Ђи лас (10 од бра на), Ста ме нић 4 (3), Ор ло вић 3, Ми лић 2, Ба кић. ИГРА ЧИ ЦА УТАК МИ ЦЕ: Је лена Бур саћ (Же ле зни чар). Мо ти ви са ни је ру ко ме та ши це Црве не зве зде су агре сив ном игром отво ри ле утак ми цу док су њи хо ве про тив ни це, из гле да, ве ро ва ле да ће по бе да до ћи са ма по се би. Уследе ло је воћ ство Бе о гра ђан ки, би ло је 2:0, 3:2, 4:3 и 6:5 а тек та да су Ин ђиј чан ке до да ле гас, пре о кре нуле ре зул тат у сво ју ко рист и за држа ле га до кра ја су сре та. Ме ђу тим, цр ве но-бе ле су у јед ном тре нутку сти гле до ми нус је дан, би ло је 22:23 али је то ипак би ло све што су мо гле да учи не на пар ке ту ин ђијске спорт ске ха ле. Бор бен али корек тан меч обе ле жи ле су, ме ђу тим, две по вре де, јед на из гле да не што те жа али ће до на ред ног су сре та за бо до ве ве ро ват но све би ти у ре ду. На кра ју до дај мо да су тре не ри свим рас по ло жи вим де вој ка пру жили при ли ку да од ра де со лид ну мину та жу на те ре ну. Д. Ви ћен тић (4222:4033) и Фор ту на (Но ви Сад) - Рад нич ки (Зе мун) од ло же но. Та бела: Бе о град 32, Зе мун 28, Ме та лац 26, Бо влин сто инс Ел бра ко 24, Жабац 20, Кен ди и Ра ван град по 18, Кру па ри 17, Фор ту на по 16 (меч ма ње), Је дин ство 14, Рад нич ки 15 (меч ма ње) и Инел 2 бо да. Ж. Ра ди во је вић Ме та лац (пла ви дре со ви) и Зе мун ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА Ре зул та ти 25. ко ла (29. април): Ча чак: Бо рац - Спшар так 1:0, Бе о град: Пар ти зан - Ја го ди на 1:0, Бе о град: Чука ру ич ки - ОФК Бе о град 1:0, Бе о град: Во ждо вац - Вој во ди на 1:0, Но ви ПА ЗАР: Но ви Па зар - На пре дак 1:1, Бе о град: Рад - Мла дост 3:1, Кра гу је вац: Рад нич ки Рад нич ки (Н) 1:2, Но ви Сад: До њи Срем - Цр ве на зве зда 1:3. Ре зул та ти 26. ко ла (3. мај): Круше вац: На пре дак - Бо рац 2:1, Су бо тица: Спар так - ФК Во ждо вац 0:1, Бе о град: Цр ве на зве зда - Рад 2:0, Ја го ди на: Ја годи на - До њи Срем 0:0, Лу ча ни: Мла дост - Чу ка рич ки 2:2, Бе о град: ОФК Бе о град - Рад нич ки :0, Ниш: Рад нич ки - Нови Па зар 3:1, Но ви Сад: Вој во ди на - Парти зан 0:4. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Чу ка рич ки : Но ви Па зар : Вој во ди на : ОФК Бе о град : Рад : Рад нич ки (Н) : Ја го ди на : Мла дост : Бо рац : На пре дак : Во ждо вац : До њи Срем : Спар так : Рад нич ки :35 15 Сле де ће ко ло: Ча чак: Бо рац - Но ви Па зар, Бе о град: Чу ка рич ки - Цр ве на звезда, Пе ћин ци: До њи Срем - Вој во ди на, Бе о град: Во ждо вац - На пре дак, Бе о град: ОФК Бе о град - Рад нич ки (Н), Бе о град: Пар ти зан - Спар так, Бе о град: Рад - Ја годи на, Кра гу је вац: Рад нич ки Младост. Д. Б. ПР ВА ЛИ ГА Ре зул та ти 25. ко ла (29. април): Бор ча: БСК Бор ча - Рад ник 0:1, Кра ље во: Сло га - Бе жа ни ја 1:0, Мр шта не: Мо ра вац Ори он - Сло га (Пе тро вац на Мла ви), Ужице: Сло бо да - Про ле тер 0:0, Ла за ре вац: Ко лу ба ра - Је дин ство Пу те ви 0:0, Гор њи Ми ла но вац: Ме та лац - Син ђе лић 1:3, Инђи ја: Ин ђи ја - Ма чва 2:0, Бач ка Па лан ка: Бач ка - Ја вор Ма тис 2:2. Ре зул та ти 26. ко ла (2. мај): Сурду ли ца: Рад ник - Бач ка 0:0, Ива њи ца: Ја вор Ма тис - Ин ђи ја 2:0, Ша бац: Ма чва - Ме та лац 1:1, Бе о град: Син ђе лић - Ко луба ра 0:0, Ужи це: Је дин ство Пу те ви - Слобо да 0:0, Но ви Сад: Про ле тер - Мо ра вац Уни он 4:1, Пе тро вац на Мла ви: Сло га - Сло га (К) 3:2, Бе о град: Бе жа ни ја - БСК Бор ча 2:1. 1. Рад ник : Ме та лац : Ја вор Ма тис : Бач ка : Ин ђи ја : Про ле тер : Сло га (ПМ) : БСК Бор ча : Ко лу ба ра : Син ђе лић : Бе жа ни ја : Мо ра вац Ори он : Сло бо да : Је дин ство Пу те ви : Сло га (К) : Ма чва :28 22 Сле де ће ко ло: Бе о град: Бе жа ни ја - Рад ник, Бор ча: БСК Бор ча - Сло га (ПМ), Кра ље во: Сло га - Про ле тер, Мр шта не: Мора вац Ори он - Је дин ство Пу те ви, Ужи це: Сло бо да - Син ђе лић, Ла за ре вац: Ко лу бара - Ма чва, Гор њи Ми ла но вац: Ме та лац - Ја вор Ма тис, Ин ђи ја: Ин ђи ја - Бач ка. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца два де сет четвр тог ко ла: Пан че во: Ди на мо Тексти лац 7:1, Сен та: Сен та Вр шац 1:0, Сом бор: Рад нич ки ПИК При гре ви ца 0:3, Па ди на: До ли на Рад нич ки /НП/ 2:1, С. Ми тро ви ца: Рад нич ки Бач ка :0, Ст. Ба нов ци: Ду нав Рад нич ки /Ш/ 2:2, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра Це мент 3:0, Теме рин: Сло га Ба нат 3:1. 1. ЧСК Пи ва ра : Сен та : До ли на : Бач ка : Сло га : Рад нич ки /СМ/ : Ди на мо : Це мент : Ду нав : ПИК При гре ви ца : Ба нат : Рад нич ки /Ш/ : Рад нич ки /НП/ : Вр шац : Рад нич ки /С/ : Тек сти лац :6 16 Сле де ће ко ло: Те ме рин: Сло га Дина мо, Зре ња нин: Ба нат ЧСК Пи ва ра, Бе о чин: Це мент Ду нав, Шид: Рад нич ки Рад нич ки /СМ/, Су бо ти ца: Бач ка 1901 До ли на, Н. Па зо ва: Рад нич ки Рад нич ки /С/, Оџа ци: ПИК При гре ви ца Сен та, Вршац: Вр шац - Тек сти лац. Д. Б. НО ВО САД СКО - СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет четвр тог ко ла: Гло жа не: Бу дућ ност Сремац 3:0, Но ви Сад: Ка бел Цр ве на Звезда 0:1 Б. Ја рак: Мла дост Сло га 3:2, Н. Банов ци: Омла ди нац Ку пи но во 1:2, Љу ково: Љу ко во ЖСК 2:1, Каћ: Ју го вић Је дин ство 3:1, Ла ћа рак: ЛСК Хај дук 2:0, Но ви Сад: Бо рац Ин декс 2:0. 1. Омла ди нац : Бо рац : ЖСК : Ка бел : Бу дућ ност : Цр ве на Зве зда : Мла дост : Је дин ство : Сло га : Сре мац : Ку пи но во : ЛСК : Љу ко во : Хај дук : Ју го вић : Ин декс :34 23 Сле де ће ко ло: Но ви Сад: Бо рац Будућ ност, Но ви Сад: Ин декс ЛСК, Бе шка: Хај дук Ју го вић, Ст. Па зо ва: Је дин ство Љу ко во, Жа баљ: ЖСК Омла ди нац, Купи но во: Ку пи но во Мла дост, Ер де вик: Сло га Ка бел, Но ви Сад: Цр ве на Зве зда - Сре мац. Д. Б. ПР ВА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет петог ко ла: Врд ник: Ру дар Рад нич ки 2:0, Ада шев ци: Сре мац Гра ни чар Пр ви Мај 1:2, По пин ци: На пре дак - Хај дук 1925 По ду на вац 0:2, Го лу бин ци: Ја дран - Зе ка Бу љу ба ша 0:0, Ши ма нов ци: Хај дук До њи Пе тров ци 0:5, Хрт ков ци: Хрт ковци Пар ти зан 0:0, Пу тин ци: ПСК Хај дук 0:3, Ру ма: Сло вен Бу дућ ност 1:3. 1. Бу дућ ност : Х По ду на вац : Сло вен : Пар ти зан /-1/ : Хрт ков ци : Ја дран : Пр ви Мај : Ру дар : Хај дук : Д. Пе тров ци /-1/ : З. Бу љу ба ша : На пре дак /-1/ : С. Гра ни чар : ПСК /-1/ : Рад нич ки /-1/ : Хај дук 1932 /-2/ :105 1 Сле де ће ко ло: Ириг: Рад нич ки Сло вен, С. Но ћај ски: Бу дућ ност ПСК, Ди вош: Хај дук Хрт ков ци, Ви то јев ци: Пар ти зан Хај дук 1932, Д. Пе тров ци: До њи Пе тров ци Ја дран, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша На пре дак, Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац Сре мац Гра ни чар 1924, Ру ма: пр ви Мај - Ру дар. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет петог ко ла: Пла ти че во: Је дин ство На предак 0:3, Ман ђе лос: Фру шко го рац - Бо рац /М/ 2:0, Чор та нов ци: ЧСК 1939 Же лезни чар 0:3, Ру ма: Фру шка Го ра - Је динство /М/ 5:8, Но ћај: Но ћај - Оби лић :1, Бре стач: ОФК Бре стач - Гра ни чар /Г/ 4:0, Кр ње шев ци: Сло га Под ри ње 0:5, Ку змин: Гра ни чар - Бо рац /К/ 0:1. 1. Под ри ње : Је дин ство /М/ : ОФК Бре стач : На пре дак : Бо рац /К/ : Оби лић : Гра ни чар /К/ : Но ћај : Фру шко го рац /-1/ : Је дин ство /П/ : Фру шка Го ра : Бо рац /М/ : Же ле зни чар : ЧСК 1939 /-1/ : Сло га : Гра ни чар /Г/ /-1/ :68 17 Сле де ће ко ло: Жар ков ци: На пре дак - Гра ни чар /К/, Кле нак: Бо рац Сло га, М. Ми тро ви ца: Под ри ње - ОФК Бре стач, Гра бов ци: Гра ни чар Но ћај, Ку ку јев ци: Оби лић Фру шка Го ра, Мо ро вић: Је дин ство - ЧСК 1939, Љу ко во: Же ле зничар Фру шко го рац, Мар тин ци: Бо рац - Је дин ство /П/. Д. Б. ОФЛ ИН ЂИ ЈА - СТА РА ПА ЗО ВА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 15. КО ЛА: МА РА ДИК: Сло га - Ду нав 7:2, КРУ ШЕ ДОЛ: Кру ше дол - Бо рац (Ј), го сти ни су до пу то ва ли, КР ЧЕ- ДИН: Фру шко го рац - По лет 2:3, Бо рац (С) сло бо дан. 1. Сло га : Кру ше дол : Бо рац (С) : По лет : Фру шко го рац : Бо рац (Ј) : Ду нав :42 4 ОФЛ ШИД Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 20. КО ЛА: БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Сре мац 7:2, ВА ШИ ЦА: Напре дак - ОФК БИн гу ла 8:0, ВИ ШЊИ ЋЕ ВО: Хај дук - Бо рац 4:1, ШИД: Јед но та - Братсво 1:2, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - Гра ни чар 3:1, БА ТРОВ ЦИ: Омла ди нац - ОФК Би кић, утак ми ца пре ки ну та, ЉУ БА: Јес дин ство - Омла ди нац (М) 1:5. 1. На пред сак : ОФК Би кић : Син ђе лић : Омла ди нац (М) : ОФК Ба чин ци : Хај дук : Јед нпо та : Омла ди нац (Б) : Сре мац : Гра ни чар : Бо рац : Је дин ство : Брат сво : ОФК Бин гу ла :67 10 ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 14. КО ЛА: ОБРЕЖ: Грани чар - Сло бо да 1:16, ДЕЧ: Сре мац - Витез 4:1, СИ БАЧ: Сло вен - Мла дост 1:5, АША ЊА: Ка ме ни - Ло вац 2:2, ОГАР: Шумар - Срем 5:3. 1. Сло бо да : Мла дост : Ло вац : Ка ме ни : Сре мац : Гра ни чар : Сло вен : Шу мар : Срем : Ви тез :67 3 ОФЛ РУ МА - ИРИГ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 20. КО ЛА: ИРИГ: Сремски ви те зо ви - Сре мац 0:1, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Мла дост (Б) 0:2, СТЕ- ЈА НОВ ЦИ: Бо рац - Фру шко го рац 3:1, НЕ- РА ДИН: Вој во ди на - По лет 4:0, ЈА ЗАК: Цар Урош ок то бар 5:1, ПА ВЛОВ ЦИ: Мла дост - Је дин ство 3:2, ВО ГАЊ: Сло га - Пла ни нац 4:3. 1. Бо рац : Цар Урош : Сло га : Мла дост (Б) : По лет : Фру шко го рац : Сре мац : Вој во ди на : Је дин ство : Пла ни нац : Мла дост (П) : Срем ски ви те зо ви : ок то бар : ОФК Кра љев ци :70 7 Ж. Р. ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 20. КО ЛА: СРЕМ СКА РА- ЧА: Срем - Гр гу рев ци 2:1, ЧАЛ МА: Сло га - Пла ни нац 1:0, БО СУТ: Бо сут - Сре мац 3:2, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ми трос - Борац (ВР) 6:1, ШУ ЉАМ: На пре дак - Сло га (З) 7:3, ША ШИН ЦИ: Сло бо да - Бо рац (Р) 4:1, БСК сло бо дан. 1. Ми трос : Сло га (Ч) : Сло бо да : Срем : Бо сут : Пла ни нац : БСК : Сре мац : Сло га (З) : Бо рац (Р) : На пре дак : Бо рац (ВР) : Гр гу рев ци :44 9 Ж. Р.

37 Среда, 6. мај СПОРТ 37 ШКОЛ СКИ СПОРТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АТЛЕ ТИ КА ЗА ШКО ЛАР ЦЕ Так ми чи ло се 200 ђа ка ро те кле не де ље, Атлет ски ста- он у Срем ској Ми тро ви ци био Пди је до ма ћин Град ског пр вен ства за шко лар це, ор га ни зо ва ног од стра не Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, Са вез Спорт за све гра да Срем ска Ми тро ви ца и Спорт ски савез Гра да, а тех нич ки ор га ни за тор так ми че ња би ла је Уста но ва Атлетски ста ди он. На так ми че њу је уче шће узе ло око 200 так ми ча ра. У ка те го ри ји основ них шко ла насту пи ли су так ми ча ри из: ОШ С. Б. Па ја, ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, ОШ Јо ван По по вић, ОШ Б.П.Пинки, ОШ Све ти Са ва,све из Сремске Ми тро ви це, ОШ Т.В.Ле бар ник, Ла ћа рак, ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, Ша шин ци. Пи о нир ке: 100м 1. Са ра Киш - ОШ Б.П.Пин ки 2. То дић Алек сан дра - ОШ Јо ван По по вић 3. Не да ковић Је ле на - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај. 300м: 1. Ата на сов ски Са ња - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај 2. Кова чић Ан ђе ла - ОШ Јо ван По повић 3. Ма слаћ Ма ри ја - ОШ Јован Јо ва но вић Змај. 600м: 1. Шу ман Ни ко ли на - ОШ Б.П.Пин ки 2. Ива на Та дић - ОШ Све ти Са ва 3. Ма ја Др ља ча - ОШ Јо ван По по вић. Шта фе та 4 пу та 100м: 1. Па вло вић, Ко вачић, Ра до је вић, То дић - ОШ Јован По по вић 2. Мак си мо вић, Буга џи ја, Бер ток, Ра тић - ОШ Свети Са ва 3. Не да ко вић, Ма слаћ, Ла зић, Ата на сов ски - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај Скок у вис: 1. Жељ ка По зна но вић - ОШ Јо ван По по вић 2. Ива на Крм по та - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај 3. Ма ри ја Јо ва но вић - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај. Скок у даљ: 1. Јо ва на Ра до јевић - ОШ Јо ван По по вић, 2. Ања Ла јић - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, 3. Ми ли ца Ву ле тић - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, Ша шин ци. Ба цање ку гле: 1. Та ма ра Јо ва но вић - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај 2. Зора на Иг ња то вић - ОШ Т.В.Ле барник, Ла ћа рак 3. Са ра Ста ни ми ровић - ОШ С. Б. Па ја. Екип но: 1. ОШ Јо ван По по вић 2. ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај 3. ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, Ша шин ци. Пи о ни ри: 100м 1. Јор гић Нема ња - ОШ Јо ван По по вић 2. Се ку лић Алек сан дар - ОШ Свети Са ва 3. Ја но шко Ду шан - ОШ Б.П.Пин ки. 300м: 1. Пи са ре вић Мла ден - ОШ Т.В.Ле бар ник, Лаћа рак, 2. Ма ђа ров ски Ду шан - ОШ Јо ван По по вић 3. Зде лар Бо јан - ОШ Б.П.Пин ки. 800 м: 1. Ма у на Мир ко - ОШ Јо ван По повић 2. Ла зић Урош - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај 3. Не дић Бра нислав - ОШ Б.П.Пин ки. Шта фе та 4x100м: 1. Бур му џија, Ма ђа ров ски, Ње жић, Јор гић - ОШ Јо ван По по вић 2. Пе шић, Лзић, Аћи мо вић, Ву ко тић - С. Б. Па ја 3. Мар ко вић, Ма ста ло вић, Ја но шко, Зде лар - ОШ Б.П.Пинки. Скок у даљ: 1. Ни ко ла Ђорђе вић - ОШ Јо ван По по вић 2. Вељ ко Бо сан чић - ОШ Т. В. Лебар ник, Ла ћа рак 3. Бо јан Сто јано вић - ОШ С. Б. Па ја. Скок у вис: 1. Сте вић Слав ко - ОШ Јо ван По по вић 2. Бе ри савље вић Лу ка - ОШ Јо ван Јо ва новић Змај 3. Чу ту рић Ми лош - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај. Ба ца ње ку гле: 1. Вла ди мир Не шко вић - ОШ Јо ван Јо ва новић Змај 2. Жи ван Кр ста но вић - ОШ Т.В.Ле бар ник, Ла ћа рак 3. Ог њен Ње жић - ОШ Јо ван Попо вић. Екип но: 1. ОШ Јо ван По по вић 2. ОШ Т.В.Ле бар ник, Ла ћа рак 3. ОШ Б.П.Пин ки. У ка те го ри ји сред њих шко ла, нату пи ли су так ми ча ри из: СМШ Драги ња Ник шић, ЕШ 9. Мај, Митро вач ка Гим на зи ја, ПШХ, СТШ Ни ко ла Те сла, све из Срем ске Митро ви це. Омла дин ке: Де таљ са так ми че ња 100м: 1. Шу ба тли ја Јо ва на - СМШ Дра ги ња Ник шић 2. Бак ша Алек сан дра - ЕШ 9. Мај 3. Смрзлић Бо ја на Ми тро вач ка Гимна зи ја. 400м: 1. Ми ла но вић Мари ја - ЕШ 9. Мај 2. Но ва ко вић Алек сан дра - СМШ Дра ги ња Никшић, 3. Ша јић Ма ја - Ми тро вачка Гим на зи ја. 800м: 1. Про ко повић Ма ри на - ЕШ 9. Мај,2. Бу ха Ан дреа - Ми тро вач ка Гим на зи ја 3. Не дић Са шка - СМШ Дра ги ња Ник шић. 4x100м: 1. Га јић, Новев ски, Ра ше вић, Шу ба тли ја - СМШ Дра ги ња Ник шић, 2. Ћу кић, Ми ла но вић, Бак ша, Ву ле тић - ЕШ 9. Мај 3. Ша јић, Ђу ри чић, Ве се ли но вић, Ми тро вић - Митро вач ка Гим на зи ја. Скок у вис: 1. Ву ле тић Ка та ри на ЕШ 9. Мај 2. Ве се ли но вић Са ња - Митро вач ка Гим на зи ја 3. Па вло вић Јо ва на - СМШ Дра ги ња Ник шић. Скок у даљ: 1. Сла ви ца Но вевски - СМШ Дра ги ња Ник шић 2. Ка та ри на Ву ле тић - ЕШ 9. Мај 3. Ти ја на Ми трић - Ми тро вач ка Гимна зи ја. Ба ца ње ку гле: 1. Иси дора Уба вић - Ми тро вач ка Гим на зија 2. Ста ној чев Да ни је ла - СМШ Дра ги ња Ник шић 3. Бо жи дар ка Ча ка ло - ЕШ 9. Мај. Екип но: 1. ЕШ 9. Мај, 2. СМШ Дра ги ња Ник шић, 3. Ми тро вач ка Гим на зи ја. Омла дин ци: 100м: 1. Сто ја но вић Ог њен - ЕШ 9. Мај 2. Џо дан Ду шан - На гра де за нај бо ље СТШ Ни ко ла Те сла 3. Пе рић Милош - СТШ Ни ко ла Те сла. 400м: 1. Бла го је вић Мар ко ПШХ 2. Ми ло ше вић Не ма ња - ЕШ 9. Мај 3. Но ва ко вић Де јан - ЕШ 9. Мај. 1000м: 1. Ша рић Не ма ња - ЕШ 9. Мај, 2. Али ма но вић Де јан - СТШ Ни ко ла Те сла 3. По по вић Ра до слав - ПШХ. 4x100м: 1. Ма ца но вић, Ба бић, Ми ло ше вић, Сто ја но вић - ЕШ 9. Мај, 2. Перић, Ба раћ, Џо дан, Ми тро вић - СТШ Ни ко ла Те сла 3. Јо ва но вић, Ба бић, Илић, Ко ви љац - СМШ Дра ги ња Ник шић. Скок у вис: 1. Ми тро вић Ми лош - СТШ Ни ко ла Те сла 2. Ђо кић Ми о драг - ЕШ 9. Мај 3. Не дељ ко вић Вла ди мир - Ми тро вач ка Гим на зи ја. Скок у даљ: 1. Не ма ња Ко ви љац - СМШ Дра ги ња Ник шић 2. Са ша Ба бић - ЕШ 9. Мај 3. Сте фан Ми лић - Ми тро вач ка Гим на зи ја. Ба ца ње ку гле: 1. Пе трић Урош - ЕШ 9. Мај 2. Игор Маљ ко вић - Ми тровач ка Гим на зи ја 3. Сре тен Ра дојчић - СМШ Дра ги ња Ник шић Екип но: 1. ЕШ 9. Мај 2. СТШ Ни ко ла Те сла 3. СМШ Дра ги ња Ник шић. Пр ве три еки пе y свим ка те гори ја ма су као на гра ду до би ле пе хар и ди пло му, а нај бо ља три по је дин ца/ке, до би ли су ме да ље и ди пло ме. Нај бо ља шта фе та до би ла је ди пло му. С. Л. AMEРИЧКИ ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ДИ АН СИ ГО СТО ВА ЛИ ЛЕ ГИ О НА РИ МА Ин ђиј ци над ја ча ли Ле ги ју Са ме ча у Ми тро ви ци Сир ми ум Ле ги о на ри ес Ин ђи ја Ин ди анс 16:26 (0:7, 16:12, 0:0, 0:7) Ста ди он: 25. Мај. Гле да ла ца: 200. До ма ћини у бор би са ди рект ним против ни ком за оп ста нак ни су успе ли да се од ле пе са дна та беле. Кре та ње ре зул та та: 0:7 Тај Вест пас 40 јар ди ка Сте фа ну Бор ко ви ћу, Дар ко Кла сан ПАТ, 0:13 Вест пас 30 јар ди ка Гора ну Зе цу, Кла сан из бло ки ран ПАТ, 2:13 Дар ко Ши мле ша сејфти, 8:13 Де јан Ја шћур тр ча ње 5 јар ди, не у спе шан ПАТ, 8:19 Вест пас 3 јар да ка Го ра ну Зецу, не у спе шно за два, 16:19 Пет Рај ли пас 40 јар ди ка Јашћу ру, Рај ли пре тва ра ње за два, 16:26 Вест пас 30 јар ди ка Бор ко ви ћу, Кла сан ПАТ. Дру гом по бе дом у се зо ни Ин ди ан си су го то во си гур но избо ри ли оп ста нак, али и за држа ли шан се да се на ђу у плејофу, док ће се Ле ги о на ри по све му су де ћи бо ри ти са Ча чак Ан гел Во ри јор си ма да из бег ну ди рект но ис па да ње. С. Л.

38 38 СПОРТ Среда, 6. мај ШКОЛ СКИ СПОРТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДРУ ГИ ПРО ЛЕЋ НИ КРОС Тр ча ло око 570 ма ли ша на Про лећ ни крос, ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић, има за циљ по пу ла ри за ци ју спор та ме ђу нај мла ђи ма, али и не за бо рав но дру же ње пред школ ске и школ ске де це РУ КО МЕТ ИН ЂИ ЈА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ИЗ БО РИО МЕ СТО У ЕЛИ ТИ Су пер ли га ши це, пе ти пут Град ска упра ва за обра зо вање у са рад њи са Упра вом за кул ту ру, спорт и омла ди ну, ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки и Пред школ ском уста но вом Пчели ца ор га ни зо ва ла је Пролећ ни крос, на ке ју у де о ни ци град ске пла же. На ово го ди шњем, дру гом по ре ду, кро су уче шће су узе ли уче ни ци Пин ки је ве Основ не шко ле од пр вог до осмог разре да и пред школ ци из Уста но ве Ма ја у на се љу Де кан ске баште. Пре ма ре чи ма ор га ни зато ра Кро са, уче ство ва ло је око 570 де це. Пре ма ре чи ма ди рек то рице ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки Све тла не Ми ло вано вић, ова спорт ска ма ни феста ци ја на ме ње на нај мла ђи ма ор га ни зо ва на је по дру ги пут, а у бу дућ но сти се пла ни ра да пре ра сте у тра ди ци о нал но окупља ње. Про лећ ни крос, ре кла је Ми ло ва но ви ће ва, има за циљ по пу ла ри за ци ју спор та ме ђу нај мла ђи ма, али и не за бо рав но Ма ли шан у тр ку дру же ње пред школ ске и школске де це. Ка ко је овом при ли ком рекла на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир ја на Пјевац, ве о ма је ва жно да се деца ме ђу соб но упо зна ју, дру же и раз ви ју спорт ски дух, јер ће сви за јед но, од пр вог сеп тембра, се сти у клу пе Пин ки је ве шко ле. На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла дину Или ја Не дић по здра вио је ен ту зи ја зам свих уче сни ка и ор га ни за то ра, и ис ко ри стио при ли ку да по зо ве све оста ле шко ле да се при кљу че ова квим спорт ским ак тив но сти ма, за које је Пин ки је ва шко ла по служи ла као до бар при мер. За уче сни ке са нај бо љим резул та ти ма при пре мље не су лепе на гра де и ди пло ме, ко је је, на кон зва нич ног про гла ше ња, уру чи ла на чел ни ца Пје вац. ЖЕН СКИ ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПОД СТРЕК ЗА ДА МЕ СА ЛОП ТОМ Су пер ли га ши це, пе ти пут о бе дом у дер би ју за че ља Су- ли ге Ср би је про тив ру ко- Ппер ме та ши ца бе о град ског Ју ни о ра, пр во тим ке ин ђиј ског Же ле знича ра, ме ђу ко ји ма са мо јед на девој ка има 27 а све оста ле из ме ђу 14 и 22 го ди не, че ти ри ко ла пре кра ја те ку ћег пр вен ства из бо риле су оп ста нак па ће, опет, наред не је се ни пе ти пут уза стоп но за и гра ти у елит ном дру штву. Нај ве ће за слу ге сва ка ко припа да ју тре не ру Зо ра ну Бар було ви ћу ко ји је скоц као еки пу, вра тио ру ко ме та ши ца ма нео п- ход но са мо по у зда ње па су Боја на Ми лић, Је ле на Бур саћ, Алек сан дра Ста ме нић, Еми лија Вељ ко вић, Ања Стој са вљевић, Та ма ра Кр стић, Је ле на Ђу ро вић, Та ма ра Си мо но вић, Гор да на Ђи лас, Јо ва на Јан ковић, На та ша Дра го вић, Са ња Ањол, Алек сан дра Бак ша, Ната ша Па вло вић, Со фи ја Жак и Ма ри ја на Ба кић блал го вре ме но оства ри ле циљ. На рав но, по ред тре не ра, њего вог по моћ ни ка Сте ва на Ко тура ре чи хва ле при па да ју председ ни ци Сун чи ци Бо жић, њеним са рад ни ци ма из Управ ног од бо ра клу ба али и спон зо ри ма ко ји фи нан сиј ски по ма жу нај квали тет ни ји жен ски клуб на те ри тори ји Оп шти не Ин ђи ја. Д. В. Про мо ци ја и у се о ским сре ди на ма На гра де за нај бо ље С. Л. ФУД БАЛ ВРД НИК ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ ВЕ ТЕ РА НА Ру дар уго стио Мра мор Ве те ра ни Фуд бал ског клу ба Ру дар из Врд ни ка уго сти ли су про те кле не де ље при ја теље из Фуд бал ског клу ба Мрамор из Ту зле, вра тив ши им та ко при ја тељ ство ко је су не дав но Ту зла ци ука за ли Врд ни ча ни ма при ли ком по се те ве те ра на Руда ра овом гра ду. Ре ванш утак ми ца од и гра ла се на ста ди о ну Ру да ра, а го сти су и овог пу та би ли успе шни ји и по бе ди ли до ма ћи не са ре зулта том 4:1. Ак те ри ме ча у Врд ни ку Дру же ње је по тра ја ло до ка сно уве че уз зву ке на родне му зи ке из Ср би је и Босне у ре сто ран са ли хо те ла Тер мал. С. Л. Са ме ча у Са ла шу так ми цом из ме ђу ЖФК Сре- це и се лек ци је Вој во ди не, Уми ко ја је са ста вље на од нај та ленто ва ни јих де вој чи ца ста ро сти до 13 го ди на са те ри то ри је ове ауто ном не по кра ји не и зва нично је от по че ла ак ци ја про мо ци је жен ског фуд ба ла и по се ли ма на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми трови ца. Пр ва утак ми ца у ни зу од и грана је на фуд бал ском те ре ну у Сала шу Но ћај ском, а крај њи ре зултат био је 5:0 за ре пре зен та ци ју Вој во ди не. - Упра во на овај на чин, од и- гра ва њем утак ми ца у се ли ма ми же ли мо да про мо ви ше мо жен ски фуд бал и у тим сре ди на ма и да при во ли мо што ве ћи број де војчи ца да нам се при дру же, јер ако до би је мо на ма сов но сти, ла ко ћемо из ву ћи и ква ли тет, крат ко је ре кла Да ни је ла Сто јиљ ко вић Са вић, пред сед ни ца ЖФК Среми це. Ова утак ми ца би ла је и до бра при ли ка за оба ти ма да се што бо ље уигра ју, де вој чи це из репре зен та ци је за пред сто је ћи турнир у Ста рој Па зо ви, а Сре ми це за на ста вак се зо не. Да су Сре ми це на до бром пу ту у ства ра њу ква ли тет них игра ча го во ри и по да так да је мла да Сара Бан че вић, ина че члан ЖФК Сре ми це на сту пи ла про тив сво јих са и гра ча, јер је већ као та лен това на ода бра на да на сту па за репре зен та ци ју Вој во ди не. С. И.

39 Среда, 6. мај КО ШАР КА СТА РА ПА ЗО ВА ШЕТ ЊА ДУ НА ВА ДО ДРУ ГЕ МУ ШКЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ Успех до ла зи по сле до ста ра да О дав но се ни је де си ло да једна еки па у Пр вој Ре ги о нал ној ли ги, Се вер та ко над моћ но осво ји ти ту лу пр ва ка као што су то учи ни ли ко шар ка ши Ду на ва из Ста рих Ба но ва ца, ме сту на до мак Бе о гра да ко ји су на 24 утак ми це у про шлој се зо ни за бе ле жи ли исто то ли ко по бе да и са свих 48 бо до ва, да ле ко иза се бе оста ви ли све ри вале. Бу квал но су се ста ро ба нов ча ни по и гра ва ли са сво јим про тив ни ци ма из утак ми це у утак ми цу и ни је би ло раз ли ке да ли игра ју у го сти ма или у обли жњем Бе ле ги шу где игра ју као до ма ћи ни: - Овај успех ни је слу ча јан, јер смо стр пљи вим и му ко трп ним ра дом ства ра ли ову еки пу не ко ли ко го дина и по тај но се на да ли да мо же мо сти ћи до успе ха. Без об зи ра што смо за бе ле жи ли све по бе де у првен ству и што смо на не ким утакми ца ма би ли ве о ма убе дљи ви пут до ти ту ле ни је био лак. Иза игра ча и свих љу ди у клу бу сто ји ве лики рад, мно го про ли ве ног зно ја на тре нин зи ма и утак ми ца ма да би се сти гло до нај ве ћег успе ха у исто ри ји. Игра чи су на кра ју изне ли нај ве ћи те рет и њи ма при пада ју све за слу ге за ова ко ве ли ки успех, ка же тре нер и пред сед ник клу ба Ми тар Ашће рић, не ка да и сам ко шар каш Ду на ва. За и ста су ста ро ба нов ча ни имали нај бо љи са став у ли ги, а да је та ко ви де ло се на кон по бе де у вели ком дер би ју у Вр ба су ка да је било ја сно да не ма ју прем ца у ли ги и да их са мо чу до мо же спре чи ти да се до мог ну исто риј ског успе ха. На свим по зи ци ја ма у ти му има ју бар по два игра ча под јед на ких ква ли тета, а еки па је на сна зи до би ла и када је за и грао Де јан Мај сто ро вић, ре пре зен та ти вац Ср би је у ба ске ту 3 на 3, ина че по ни као у ре до ви ма Ду на ва. - Не тре ба при ча ти ко ли ка је помоћ на шем ти му био Де јан Мај сторо вић ко ји је при хва тио наш по зив да нам по мог не и пред то га што је имао мо гућ ност да по сле ве ли ких успе ха са ба скет ре пре зен та ци јом Ср би је ка ри је ру на ста ви у ве ћим клу бо ви ма, па чак и у ино странству. С њим смо још ви ше до би ли на ква ли те ту и сна зи и уз оста ле игра че прак тич но ни је би ло ди ле ме да ли ће мо сти ћи до ти ту ле. По ред ње га мо рам по хва ли ти и све оста ле игра че ко је пред во ди ка пи тен Марко Ва сић и нај бо љи играч ли ге Лазар Зор чић, али ту су и оста ли момци ко ји су вред но ра ди ли и бо ри ли се за ова кав ре зул тат, по но сан је Ашће рић и до да је:- Мо рам ис та ћи KK Ду нав бра ћу Ве змар, па бра ћу Кри стић и мно ге дру ге ко ји са пу но љу ба ви и ен ту зи ја зма ра де у клу бу да би пости гли ово што смо по сти гли. Има мо у овом тре нут ку ста бил ну фи нансиј ску си ту а ци ју че му мо же мо да за хва ли мо број ним спо зно ри ма, али и ло кла ној са мо у пра ви ко ја је препо зна ла наш рад и пру жа нам не себич ну фи нан сиј ску по моћ. Ту су и на ши вер ни на ви ја чи ко ји нас пра те из утак ми це у утак ми цу, без об зи ра што не игра мо у Ста рим Ба нов ци ма већ мо ра ју да пу ту ју не ко ли ко кило ме та ра у су сед ни Бе ле гиш ка ко би нас бо дри ли. Пр ви чо век клу ба ве ру је да ће и у ви шем ран гу мо ћи да игра ју у Беле ги шу иако су пра ви ла так ми че ња у Дру гој му шкој ли ги да ле ко строжа, а ако и не бу ду мо гли игра ће у Ста рој или Но вој Па зо ви. У овом тре нут ку ка жу у Ду на ву је нај важни је да са чу ва ју са да шњи играчки ка дар и по ја ча ју се са не ко ли ко ква ли тет них игра ча ка ко би мо гли успе шно да се так ми че и у ви шем ран гу, са чим се сла же и ка пи тем Мар ко Ва сић. - Ти ту лу смо за слу же но осво јили, ма да ни је би ло баш та ко ла ко, ка ко, по ре зул та и ма, из гле да. Иза нас је до ста ра да, на пор них тре нинга. Ова ко до брих ре зул та та и по беда не би би ло да ни је би ло пра ве ат мос фе ре ме ђу на ма игра чи ма и мо рам ре ћи да су сви мом ци ја ко по зи тив ни, пра ва смо дру жи на, и уз по моћ тре не ра, упра ве и на ших вер них на ви ја ча за слу же но сла вимо нај ве ћи успех у исто ри ји клу ба. На дам се да овај тим уз пар по ја чања мо же да бу де успе шан и у но вом ран гу, ка же ка пи тен. Да су ко шар ка ши из Ста рих Бано ва ца би ли до ми нант ни у про шлој се зо ни го во ри по да так да су по купи ли све тро фе је ка да су у пи та њу нај бо љи ак те ри Пр ве Ре ги о налне ли ге. Нај бо љи тре нер је Ми тар Ашће рић, МВП играч ли ге је Ла зар Зор чић, а Алек сан дар Миљ ковић је био нај бо љи шу тер. Д. Бур саћ RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Êàôàíà Ñòàðà Ïðîìåíàäà Сремска Митровица, Променада 31, Тел: 022/ Некада популарни митровачки ресторан у новом издању Пријатан и топао амбијент уз одличну кухињу и широк асортиман пића Свежа речна риба, специјалитети са роштиља, кувана јела... Викендом провод уз тамбураше Организујемо све врсте прослава - капацитет 60 места

40 40 Среда, 6. мај Недељни хороскоп Ован По је ди ни ће се упу сти ти у не ку љу бав ну при чу ко ја се де ша ва не на да но, на не ком кра ћем пу ту. Пре по ру ка је да по ве де те рачу на о тро шко ви ма и да по ку ша те да но вац оста ви те по стра ни. Мо ра те да уве де те нов ре жим ис хра не и жи во та. Про бав ни си стем је ма ло угро жен. Бик Пред став ни ци овог зна ка ће на ста ви ти одно се ко ји се ба зи ра ју на ерот ској при влачно сти. Ду го роч не ци ље ве оста ви те за не ка дру га вре ме на. У брач ним од но си ма до ла зи до са гле да ња још ве ћих раз ли ка око ко јих мо же до ћи до су ко ба. Осе ти ће те умор ко ји је про у зро ко ван стре сом. Бли зан ци Бли зан ци ће се усме ри ти на из град њу стабил ни јег од но са, по себ но ако су крат ко у ве зи. Мо гу ће да од јед ном има те ве ли ке рас хо де. Не ко ће до ћи да на пла ти ду го ве. Мо же те оче ки ва ти са мо ста ре здрав стве не про бле ме. Не мој те ола ко схва ти ти алар ме ко је Вам ша ље ор га ни зам. Рак Мно ги ће ужи ва ти у по ро дич ном окру же њу. Ис при чај те сво је при че, до жи ве ће те искреност и од оста лих чла но ва по ро ди це. Фи нанси је не мо ра ју пред ста вља ти про блем. Не ки ће има ти мо гућ но сти да ре ше не ка да шње здрав сте не про бле ме кроз аде кват не ле карске са ве те. Лав Сло бод ни мо гу би ти при ву че ни ин те ре сантном осо бом са ко јом већ из ве сно вре ме разме њу ју по гле де, мо жда и по не ку реч. По ље нов ца ни је ло ше по ста вље но. Фи нан си је ће Вам при сти за ти. Мо гу ћи су про бле ми са ср цем, хи пер тен зи јом. По ве ди те ра чу на о ис хра ни. Де ви ца Мо гућ је кра ћи пут или из лет. По клон који ни сте оче ки ва ли раз га ли ће Ва ше ср це. Има ће те до вољ но нов ца на ра чу ну, али ће те би ти под при ти ском по ро ди це или бли ских љу ди ка да су не ки тро шко ви у пи та њу. Могу ће је да се здра вље по гор ша ва. Ре спи ратор ни ор га ни, крв на сли ка, умор. Ва га Са не ким љу ди ма ће те за о кру жи ти при че и пре ки ну ти од но се, док ће те са по је ди ни ма ус по ста ви ти склад или ба рем би ти на добром пу ту склад них ре ла ци ја. По ку шај те да на ђе те на чин да по ве ћа те при хо де. Би ће те уз не ми ре ни. Здра вим на чи ном жи во та и исхра не ће те ус пе ти да ста би ли зу је те сво је здра вље. Шкор пи ја Уса мље ни би мо гли да на ђу до бру при ли ку, у осо би ко ја им од го ва ра. Би ће при ли ва, али и се ки ра ци је због нов ца и тро шко ва. По кушај те да се ста би ли зу је те на овом пла ну. Уло жи те сав на пор. Не ка да шњи здрав стве ни про бле ми узи ма ју ма ха. Па зи те на сто мак, бе ши ку и цре ва. Стре лац Сло бод ни ма сле де ин те ре сант ни мо мен ти. По је ди ни ће би ти у не кој кон фу зи ји и благом ха о су. Мно ги су још увек у по тра зи за пра вом осо бом. Фи нан си је се по бољ ша ва ју. Мно ги ће се су о чи ти са ста рим ду го ви ма што ни ма ло ни је при јат но. Обра ти те па жњу у са о бра ћа ју. Мо гу ће су не зго де. Ја рац По но во Вам се вра ћа ју пе си ми стич ки ста вови ка да је љу бав у пи та њу. Ухва ти ла Вас је бла жа де пре си ја. Па жљи во ру куј те са новцем. Би ће га, али рас хо ди мо гу по ста ти некон тро ли са ни. Про бле ми са сто ма ком, унутра шњим ор га ни ма и са ди сај ним пу те ви ма. Во до ли ја Сло бод ни ма се ука зу је ле па при ли ка за везу. Не ће те гле да ти то ли ко емо тив ну стра ну по тен ци јал ног од но са. Би ће не ких тро шкова, али мно го ма ње не го што сте оче ки ва ли. На чин Ва шег жи во та мно го ути че на це локуп но ста ње ор га ни зма. Про бав ни си стем је ма ло угро жен. Ри бе По је ди ни мо гу за по че ти љу бав ну при чу, док ће дру ги ужи ва ти у флер ту. Но вац ће стиза ти, али на мен ски иде на од ре ђе не стра не (кре дит, за ду же ња, дуг). Сле ду је Вам добро здра вље, осим што мо же до ћи до по ја ва ста рих бо ле сти. Слу шај те алар ме ор га ни зма. Иди те код ле ка ра. Кувар Пудинг од банане Са стој ци: Фил: 1 ка ши ка же ла ти на 2 ве ли ка ја ја 10 жу ма на ца 3/4 шо љи це ше ће ра у пра ху 2 шо љи це слат ка па вла ка шта пић од ва ни ле 2 шо љи це па си ра них ба на на 1 ка ши ка ли му но вог со ка Пар фе: 1 слат ке па вла ке 2 ка ши ке ше ће ра 2 ка ши ке бур бо на 3 зре ле ба на не 2 ка ши ке јо гур та 1 ка ши ка ли му но вог со ка 30 до 40 ко ла чи ћа са уку сом ва ни ле На чин при пре ме: За фил: си пај те че твр ти ну шо ље во де у пли так суд, уба ци те же ла тин и са че кај те 10 ми ну та. У чи ни ји поме шај те ја ја, жу ман ца и по ло ви ну ше ће ра. У ду бљем ти га њу, по ме шај те слат ку па вла ку, ва ни лу, пре о ста ли ше ћер и пр сто хват со ли. Ку вај те на сред њој ва три 5 ми ну та, док се не згу сне. По сте пе но до дај те тре ћи ну то пле ма се у ма су од ја ја, пa вра ти те до би је ну ма су на зад у ти гањ и ку вај те 10 ми ну та уз ме ша ње. Склони те са ва тре и до дај те же ла тин, пи ре од ба на не и лиму нов сок. Пре спи те у ста кле не чи ни ји це. Рас хла дите 3 са та пре сер ви ра ња. Да би сте на пра ви ли пар фе, мик се ром уму ти те слат ку па вла ку, ше ћер и бур бон. У дру гој чи ни ји по ме шај те ко ма ди ће ба на не, бур бон и ли му нов сок. У те глу ста ви те ред фи ла, ко ла чи ће, па ко ма ди ће ба на не и по но ви те по сту пак док не на пу ните те гле. Оста так ко ла чи ћа и ба на на ис ко ри сти те за де ко ра ци ју. Временска прогноза од 6.5. до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 28 Мин. 15 Сунчано Макс. 28 Мин. 15 Облачно Макс. 28 Мин. 15 Облачно Макс. 28 Мин. 15 Претежно сунчано Макс. 26 Мин. 13 Претежно сунчано Макс. 24 Мин. 12 Сунчано Макс. 23 Мин. 12 Цењеним потрошачима срећна крсна слава - Ђурђевдан!

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information