ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа"

Transcription

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна 2. РОМИ, ЗАГОНЕТНА ЕТНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА: О Роми, одакле сте? Страна 20. Све том ар хи је ре ском ли тур гијом ко ју је, уз са слу же ње свештен ства Епар хи је Срем ске, слу жио Ње го во пре о све штен ство Епи скоп Срем ски Ва си ли је и осве ће њем цркве и ко на ка ма на сти ра Све тог Васи ли ја Остро шког, у Ман ђе ло су је, у по не де љак, у при су ству ве ли ког бро ја вер ни ка про сла вљен дан једног од нај ве ћих и нај у глед ни јих срп ских све ти те ља, Све тог Ва си ли ја Остро шког, у чи ју је сла ву и част и са гра ђен ма на стир у Ман ђе ло су. С. Л. М. М. Стра на 4. ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ СМОТРА МЛАДИХ ПЕСНИКА: Машта и снови Страна 24. На да ни кад ве ћа Срем ска јав ност с ве ликом па жњом пра ти пут до оздра вље ња тро је де це: Ани те Ба лаж из Ер де ви ка, Љу би це Ада мић из За са вице 2 и Ни ко ле Ступ ки на из Ши да. Све тро је су већ има ли бол нич ке трет ма не у Бе чу, на да у оздра вље ње је све већа, а пут до здра вља пра ћен ху ма но шћу зна них и не знаних до бро тво ра. Стра на 19. АР ХИ МАН ДРИТ ДР ПЕ ТРО НИ ЈЕ ТР БО ЈЕ ВИЋ, НА СТО ЈА ТЕЉ ШИ ША ТО ВАЧ КИ Те слин се стрић, пр ви док тор те о ло ги је Страна 29. СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРЕГОРАНИЧНА САРАДЊА ОДБОЈКАША Заједничким напором до бољих резултата Страна 37.

2 2 Среда, 14. мај na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Дур бин у тр њу На гро бљу у Те ми шва ру са хра њен је брат Бран ка Ра ди че ви ћа, стра жи лов ског. Њи хов отац по ди гао му је спо ме ник у ко ме је дао уре за ти цр ве ну ру жу. Ис под је је на пи сао: ТА КИ ЈЕ БИО. Го ди не да на 15. ма ја у 14,00 ча со ва је дан од че ти ри ко ман дан та ар ми ја ге не рал Ко ста Нађ са гра ни це пре ма Аустри ји ја вља Вр хов ном ко ма дан ту: дру же Ти то рат је го тов. ТА КО ЈЕ БИ ЛО. Био је и про шао де ве ти мај, Дан по бе де. Дан који су сви на ро ди Ево пре узе ли за свој дан, за Дан Ево пе. За што? За то што за хва љу ју ћи том да ну и побе ди над фа ши змом жи ве то ли ко ду го у ми ру, као ни ка да до са да у сво јој исто ри ји. Има ли вред нијег раз ло га да се не што обе ле жи, и сла ви. Да се сла ви жи вот у ми ру. За то се тог да на стал но опоми ње, под се ћа, уно си тај дан у свест ге не ра ци ја свих Евро пља на, из у зев код нас. Бле до и јад но, на те ле ви зи ји тек са оп ште но да је да нас Дан по бе де ка да је ан ти фа ши стич ка ко а ли ци ја по ра зи ла на цизам у Дру гом свет ском ра ту. Ово ме се још до да је да је овај Дан обе ле жен у Мо скви па ра дом вој них је ди ни ца и де фи ле ом до стиг ну ћа, за тим у Па ри зу, Ати ни, Вар ша ви... Не оче ку јем да у овој кри зи и бес па ри ци, кућ ној и бу џет ској, ор га ни зу је мо па раде, смо тре на ших до сти нуг ћа, али оче ку јем да се ова ма ни фе ста ци ја обе ле жи у свим шко ла ма, као за " Је ди но су пар ти за ни би ли ре ал на и објек тив на сна га ко ја је идеј но, по ли тич ки и вој но би ла су про ставље на фа ши зму. Та да смо би ли на стра ни исто ри је. Ту сво ју по зи ци ју не го ва ли и башти ни ли три де се так го ди на по сле ра та, док Евро па то ра ди пу них се дам де сет годи на. Ту смо се раз и шли, ми кре ну ли у суно врат, они у пер спек ти ву Све тог Са ву, ме сним за јед ни ца ма, оп шти на ма, да о њој го во ре при ред бе, исто ри ча ри, да под се те и опоме ну. Не де ли мо европ ске вред но сти осим же ље да по ста не мо чла ни ца ЕУ. Јед на од тих вред но сти је и ан ти фа ши стич ка бор ба на ро да и на род но сти Евро пе. Евро па ни је члан ство у ЕУ, она је пре све га си стем вред но сти ко ји чи не жи вот под но шљи вим, то ле рантним, рав но прав ним, људ ски јим. Раз у мео сам ја ту на шу те шку и кр ва ву про шлост из Дру гог свет ског ра та, раз у мео до не кле у пр вој фа зи и чет нич ки по крет и же љу да се за шти ти го ло ру ки спрски на род мо жда пре свих и нај ви ше у Бо сни од ради кал них на ци о на ли стич ких еле ме на та му сли ман ске и уста шке ори јен та ци је. По ку шао да про ник нем у моти ве Ми ла на Не ди ћа. Али све је то би ло на мар ги на ма ан ти фа ши стич ке бор бе или чак у функ ци ји фа ши зма. Је ди но су пар ти за ни би ли ре ал на и објек тив на сна га ко ја је идеј но, по ли тич ки и вој но би ла су про ста вље на фа ши зму. Та да смо би ли на стра ни исто ри је. Ту своју по зи ци ју не го ва ли и ба шти ни ли три де се так го ди на по сле ра та, док Евро па то ра ди пу них се дам де сет годи на. Ту смо се раз и шли, ми кре ну ли у су но врат, они у пер спек ти ву. Дру штво за не го ва ње исти на о НОБ-у је ор га ни зова ло 10. ма ја у част Да на по бе де све ча ну ака деми ју у ве ли кој са ли Скуп шти не Вој во ди не. По што ва о- це ових си сте ма вред но сти по здра вио је пот пред се ник Скуп шти не Вој во ди не Ми ли вој Вре ба лов ко ји је из међу оста лог под се тио да је Ни ко ло Ма ки ја ве ли је пре го то во 500 го ди на крат ком ре че ни цом упо зо рио: Ако још из да ле ка пре по зна мо зло ко је се раз ви ја (што уме са мо му дар чо век) оно се мо же бр зо из ле чи ти. Но, ако га ни смо пре по зна ли па до зво ли мо да узме та квог маха да га већ сва ко мо же пре по зна ти, ле ка на жа лост ви ше не ма. Ка ко зло да пре по зна мо кад смо дур бин ба ци ли у тр ње, кад је из о ста ло не го ва ње ан ти фа шистич ке тра ди ци је, кад ни смо спрем ни да јав но име нује мо пра по чет ке фа зи зма, ка да је не ким мла ди ма лакше пљу ну ти не го из ви ни ти се, кад је лак ше на ру жи ти не го ре ћи ле пу реч, не што оскр на ви ти не го на пра вити, кад не ка де ца од 15 го ди на са лу ти ра ју на ци стичким по здра вом (М.В). РУ МА ПО РО ДИ ЛИ ШТУ ЗА БРА ЊЕН РАД Ро де оби ла зе ср це Сре ма Здрав стве на ин спек ци ја Ми ни стар ства здра вља 7. ма ја ове го ди не до не ла ре ше ње о за тва ра њу ван бол нич ког по ро ди ли шта у Ру ми због не до стат ка струч ног ка дра, пре све га ги не ко ло га у ду ћи Ру мља ни, де ча ци и де- чи це, не ће у сво јим лич ним Бвој до ку мен ти ма има ти Ру му као место ро ђе ња. Би ће то Срем ска Ми тро вица, Но ви Сад, или Бе о град. По ред не ке вр сте ''локал не но стал гије'', овај по да так отва ра и мно штво дру гих те ма и диле ма, а за јед нички оквир би им мо гао би ти у пи та њи ма - да ли је Ру ма још са мо ге о графски цен тар Сре ма, да ли гу бље њем јед не по јед не ин сти ту ци је, ко је се, по ла ко али си гур но, се ле у обли жње гра до ве, све ви ше по при ма обе леж је не ка дашње ома ње срем ске ва ро ши це? Би ло ка ко би ло, тек, као гром из ве дрог неба, сре ди ном про шле не де ље у Ру ми се про не ла вест о за тва ра њу По ро ди лишта, уста но ве ко ја у овом гра ду функци о ни ше ви ше од по ла ве ка. На ула зу у По ро ди ли ште, 7. ма ја је осва ну ло ово оба ве ште ње, а већ су тра дан у До му здра вља ''Ру ма'' на ову те му ор га ни зова на је кон фе рен ци ја за но вина ре. Ка ко је то пред став ници ма не ко ли ко ме диј ских ку ћа пре зен то ва ла ди рек тор До ма здра вља др Сне жа на Бо јанић Сто јић, реч је о ре ше њу Здрав стве не ин спек ци је Ми нистар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је ко јим се, по чев од 7. ма ја, за тва ра ван бол нич ко поро ди ли ште, а оно ви ше од 50 го ди на функ ци о ни ше при овој уста но ви при мар не здрав ствене за шти те. - На гла ша вам да дис пан зер за здрав стве ну за шти ту жена на ста вља са ра дом. Здравстве на ин спек ци ја је би ла у СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КРАЈ СПО МЕ НИ КА ОСЛО БО ДИ О ЦИ МА о ла га њем ве на ца и цве ћа крај ПСпо ме ни ка осло бо ди о ци ма, у Срем ској Ми тро ви ци је обе ле жен Дан по бе де у Дру гом свет ском ра ту. Дан по бе де над фа ши змом је дан ка да је на ци стич ка Не мач ка пот пи са ла капи ту ла ци ју у Дру гом свет ском ра ту го ди не. Сла ви се 9. ма ја иако је Дру ги свет ски рат ко нач но за вр шен тек не ко ли ко ме се ци ка сни је. Де ве тог ма ја пре 69 го ди на, Европа је ко нач но упло ви ла у лу ку ми ра. Тог да на, у Бер ли ну је пот пи сан акт о без у слов ној и ко нач ној ка пи ту лаци ји не мач ких ору жа них сна га. Капи ту ла ци ју Не мач ке по све до чи ли су со вјет ски мар шал Жу ков и бри тан ски ге не рал Те дер, а то ком да на су вест о ка пи ту ла ци ји об ја ви ли и за пад ни саве зни ци. На при год ном ску пу у Срем ској Митро ви ци, о овом ве ли ком да ну, крај Спо ме ни ка осло бо ди о ци ма гра да, гово рио је за ме ник пред сед ни ка Градског од бо ра СУБ НОР-а Са ва Гру ји чић ко ји је под се тио да је овај рат тра јао 6 го ди на, да је у ње му уче ство ва ла 61 за ра ће на зе мља, да су за ра ће не држа ве има ле су ви ше од две ми ли јар де ре дов ној кон тро ли, при то ме је утвр ђен не доста так струч ног ка дра ко ји на ла же за кон ска ре гу ла ти ва Ре пу бли ке Ср би је, у пр вом ре ду ги не ко ло га и пе ди јата ра. Не мо же се ставља ти у исту ра ван рад По ро ди ли шта и дис пан зе ра. Ми тре нут но има мо три гине ко ло га, поро ђај ко ји се од ви ја но ћу зах те ва ве ћи број ба би ца и ги не ко лога. При правност зна чи да де жур ни ле кар мо ра би ти код ку ће, и да се ја вља по по зи ву. Ова ин спек ција сма тра да рум ско По ро ди ли ште не мо же да функ ци о ни ше на до са да шњи на чин - ка же др Бо ја нић. Про шле го ди не у рум ском по ро дили шту је ро ђе но 87 бе ба, у овој 15, у мар ту са мо јед на. Ван Ру ме, нај ви ше у Срем ској Ми тро ви ци, ро ђе но је дале ко ви ше бе ба. Ди рек тор ка Сне жа на Бо ја нић Сто јић По ро ди ли ште у Ру ми: Да ли ће се "вра ти ти ро де"? Обе ле жен Дан по бе де ста нов ни ка, те да је то ком овог ра та по ги ну ло ви ше 55 ми ли о на љу ди. По во дом Да на по бе де, вен це и цве ће су по ло жи ле де ле га ци је Гра да Ово ре ше ње под ра зу ме ва мо гућност жал бе, али не од ла же ње го во извр ше ње. У До му здра вља ка жу да ће сва ка ко упу ти ти жал бу. Тре нут но ова уста но ва има два ле ка ра ко ја су на спе ци ја ли за ци ји ги не ко ло ги је и враћа ју се за че ти ри го ди не. Др Бо ја нић ис ти че и оста ле про блеме у овој уста но ви, а све се сво ди на ма њак па ра. Ка да је по ста ла ди рек тор До ма здра вља, за те кла је гу би так од 100 ми ли о на ди на ра, 48 ми ли о на се од но си на не га тив ну ли сту ле ко ва - леко ва без ре цеп та. Др Бо ја нић то на зива не ра ци о нал ним тро ше њем па ра. - Због ове за бра не ра да, ни ко од запо сле них, да кле три ги не ко ло га и осам ба би ца, не ће оста ти без по сла, биће пре ра спо ре ђе ни у дру ге слу жбе, у скла ду са по тре ба ма и струч ном спремом - ка же др Бо ја нић. На кра ју, оста ло је отво ре но низ пи та ња: Да ли је мо гу ће да Ми ни стар ство здра вља га си рум ско по ро ди лиште због, по зва нич ним нор ма ти ви ма, не до стат ка јед ног ги не ко ло га? За што Ми ни стар ство здра вља исто вре ме но тра жи, али и огра ни ча ва за по сле ње тог јед ног ги не ко ло га? За што је у румском По ро ди ли шту све ма ње по ро ђа ја, ка да се зна да је са мо пре не ко ли ко го ди на у ње го во опре ма ње и мо дер ни зо ва ње утро ше на со лид на сво та па ра? Пи та ње је и ко ли ко ко шта рад По роди ли шта? Пре ма про стој рачу ни ци, ако се узму у об зир пла те за по сле них (ги не ко лози, пе ди ја три и ба би це), на ме сеч ном ни воу је то око 600 хи ља да ди на ра. А ме сеч но, као што то бе ше у мар ту ове го ди не, ро ди се јед на бе ба. На рав но, све ''ми ри ше'' на штед њу и сте за ње ка и ша, али, да ли се мо ра ло кре нути баш од бе ба? Тим пре што ма те ма тич ке ра чу ни це и бебе ни у јед ном вре ме ну ни су би ле у ис тој рав ни. Нај ма ње у вре ме ну ''бе ле ку ге''. К. Ку зма но вић Вен ци и цве ће за не за бо рав Срем ска Ми тро ви ца, Град ског од бо ра СУБ НОР-а, ре зер вних ста ре ши на, акти ва же на и број ни гра ђа ни. С. Н.

3 Среда, 14. мај РУ МА СТИ ГЛЕ РУ СКЕ МА ШИ НЕ ЗА РЕ МОНТ ПРУ ГА Уско ро ''на пад'' на Ко ри дор 10 Ре монт пру ге Ру ма - Го лу бин ци за по чи ње сре ди ном го ди не и тра ја ће се дам ме се ци - Ру ма ва жно чво ри ште у си сте му срп ске же ле зни це Ру ске ма ши не за ре монт пру га е ле знич ка ста ни ца у Ру ми би- је сре ди ном про шле не де- Жла ље, тач ни је 7. ма ја, ме сто са стан ка во де ћих љу ди срп ске же ле зни це и рум ске ло кал не са мо у пра ве. По вод за овај скуп би ла је про мо ци ја меха ни за ци је за на ја вље ну мо дер низа ци ју же ле зни це у на шој зе мљи, као и на ја ва стар та овог зна чај ног по сла ка ко за це ло куп ну срп ску, тако и рум ску при вре ду. У Ру ми су то га да на го сти би ли ге не рал ни ди рек тор ''Же ле зни ца Ср би је'' Дра го љуб Си мо но вић, део ру ко вод ства фир ме ''РЖД Интер нешл'' ко ја је за ду же на за ре а- ли за ци ју ру ског кре ди та у ви си ни од 800 ми ли о на до ла ра на ме ње ног мо дер ни за ци ји срп ских же ле зница, као и пред став ни ци ру ске амба са де у Бе о гра ду. У име ло кал не са мо у пра ве у овим раз го во ри ма су уче ство ва ли пред сед ник оп шти не Дра ган Па нић, пред сед ник Скупшти не оп шти не Алек сан дар Марти но вић, као и ди рек то ри рум ских јав них пред у зе ћа и уста но ва. На ко ло се ке рум ске Же ле знич ке ста ни це упра во су до пре мље не 32 нај са вре ме ни је гра ђе вин ске ма шине за ре монт пру га ко је се про изво де у Ру ској Фе де ра ци ји. Ка ко је на ја вље но, то ком ле та би ће до премље но још 70-ак ова квих ма ши на што зна чи да ће у ра до ви ма на Кори до ру 10 би ти ан га жо ва но ви ше од 100 нај са вре ме ни јих ру ских ма шина за из град њу ко ло се ка. Ге не рал ни ди рек тор ''Же ле зни ца Ср би је'' Дра го љуб Си мо но вић на јавио је да ће гра ђе вин ски ра до ви на пру зи Ру ма - Го лу бин ци за по чети кра јем ју ла ове го ди не, тра ја ће се дам ме се ци, а на кон за вр ше ног по сла ство ри ће се мо гућ но сти да во зо ви на овој де о ни ци до стиг ну бр зи ну од 160 ки ло ме та ра на сат. На гла сио је и то да је Ру ма ве о ма ва жно чво ри ште у си сте му ''Же лезни це Ср би је'' - у од но су на го ди ну, ов де је за бе ле же но по ве ћање пре во за ро бе за 45, а пут ни ка за 160 про це на та. По ме ну та ме ха ни за ци ја би ће најпре ан га жо ва на на мо дер ни за ци ји пру ге Пан че вач ки мост - Пан че во, као и на ре кон струк ци ји шест де о- ни ца на Ко ри до ру 10 укуп не ду жи не 112 ки ло ме та ра. Сре ди ном ове го дине по че ће ра до ви на две де о ни це на Ко ри до ру 10: Ру ма - Го лу бин ци (17,9 км) и Со пот Ко смај ски - Ко ва че вац (18,4 км). Кра јем го ди не крену ће се са мо дер ни за ци јом пру ге Мала Кр сна - Ве ли ка Пла на (29,5 км), а то ком го ди не сле ди ре монт три пре о ста ле де о ни це: Ви нар ци - Ђорђе во (15 км), Врањ ска Ба ња - Ри стовац (17,7 км) и Бу ја но вац - Бу ка ревац (13,8 км). По за вр шет ку ра до ва на Ко ри до ру 10, ова ме ха ни за ци ја се пре ба цу је на из град њу но ве пру ге из ме ђу Ста ре Па зо ве и Но вог Са да, као и на пру гу Бе о град - Бар, кроз Ср би ју. Ре мон том пру ге Ру ма - Го лу бинци ство ри ће се усло ви за по ве ћа ње роб ног пре во за на прав цу Ру ма - Ша бац - Звор ник. Би ће уна пре ђен и пут нич ки пре воз, на кон ре мон та у са о бра ћај ће би ти вра ћен воз Рума - Звор ник, а у до глед но вре ме та тра са ће би ти про ду же на и до Са раје ва, Ба ња Лу ке и До бо ја. Обра ћа ју ћи се при сут ним но вина ри ма, ди рек тор Си мо но вић је иста као: Су срет у Ру ми - на ја ва ве ли ког по сла -Као што смо обе ћа ли, при стигао је воз са ме ха ни за ци јом за рекон струк ци ју ове пру ге. Сти гло је 29 ком пле та, у ју лу и ав гу сту стиже пре о ста ли део, са 102 ма ши не ће мо ''на па сти'' овај део Ко ри до ра 10. На ша до ма ћа при вре да мо ра да пре у зме део овог ве ли ког за дат ка, оста ло ће ра ди ти ру ске ком па није. У од но су на про је кат по ста ром си сте му, ове ма ши не тре ба да убрза ју по сао за 50 од сто. При мо преда ја ма ши на је у Ру ми за то што је то је дан од нај бо љих чво ро ва на ше же ле зни це, у опе ра тив ном и финан сиј ксом сми слу. Пр ви за ме ник ге не рал ног ди ректо ра ''РЖД Ин тер нешл'' Алек сандар Бо ри со вич Рил ски је на гласио да је реч о но вој тех но ло ги ји ко ја ће се ко ри сти ти не са мо у Срби ји, већ и у Ма ке до ни ји, Бу гар ској и Цр ној Го ри. Ра до ви на Ко ри до ру 10 тре ба да бу ду за вр ше ни за 27 ме се ци. Тру ди ли смо се и да упосли мо што ви ше ком па ни ја на овом про јек ту, на да мо се да ће све ово до при не ти ве ли ком при вред ном расту Ср би је, до дао је Рил ски. Пред став ни ци рум ске оп шти не Дра ган Па нић и Алек сан дар Мар тино вић, го во ре ћи о зна ча ју овог посла за Ру му, ис та кли су да је ово сва ка ко ве ли ки ко рак, да ће све ово уско ро би ти јед на све о бу хват на цели на ко ја ће омо гу ћи ти бр жи економ ски раз вој у сми слу при вла че ња но вих ин ве сти то ра на ''Рум ској петљи'' и отва ра ња но вих рад них места, што је и основ ни циљ. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕ ЧА НОСТ ЗА ДАН БОЛ НИ ЦЕ 188. ро ђен дан Опште болнице У бол ни ци се го ди шње у про се ку оба ви око спе ци ја ли стич ко - кон сул та тив них пре гле да и опе ри ше ви ше од па ци је на та ре ди ном про шле сед ми це, у СЦен тру за еду ка ци је Оп ште болни це Срем ска Ми тро ви ца при ре ђена све ча ност по во дом обе ле жа ва ња 7. ма ја, Да на бол ни це. Пре 188 го ди на, на тај дан, поче ла је град ња бол ни це, ко ја је најпре слу жи ла по тре ба ма пе тро ва радин ског пу ка за вре ме Аустро-угарске вла да ви не, а за тим, кроз го то во два ве ка,не ме ња ју ћи свој зна чај и функ ци ју, стал но је до гра ђи вана и про ши ри ва на. Из но ва леп ша, мо дер ни ја, функ ци о нал ни ја и напред ни ја са нај бо љим ле ка ри ма и ме ди цин ским осо бљем, ми тро вач ка бол ни ца успе шно ле чи па ци јен те из це лог ре ги о на Сре ма и окру же ња. По здра вља ју ћи при сут не ко ле ге, са рад ни ке и го сте, ди рек тор Оп ште бол ни це прим. др Ми ро слав Кендри шић је, из ме ђу оста лог, ре као да је ова бол ни ца да нас јед на од нај са вре ме ни јих и нај о пре мље нијих оп штих бол ни ца у Ср би ји, у којој се го ди шње у про се ку оба ви око спе ци ја ли стич ко-кон сул татив них пре гле да и опе ри ше ви ше од па ци је на та. - Има мо ви со ко стру чан тим ле кара у свим гра на ма ме ди ци не, стручне са рад ни ке, ме ди цин ске се стре и тех ни ча ре и они су га рант свих Ди рек тор Оп ште бол ни це прим. др Ми ро слав Кен дри шић до брих ре зул та та и сва ко днев ног на прет ка у ра ду бол ни це. По крите ри ју ми ма Ми ни стар ства здра вља, а на осно ву оце на ко ри сни ка здравстве них услу га у бол ни ци, го ди нама уна зад др жи мо во де ћа ме ста међу уста но ва ма се кун дар ног ти па у здрав ству на ше зе мље. И у вре ме ну скром ни јих ма те ри јал них мо гућ ности бол ни ца не за ста је. Бри га о паци јен ту, ње го вој без бед но сти, успешном ле че њу и опо рав ку је ди на је ви зи ја - ис та као је др Кен дри шић и до дао да бол ни ца одр жа ва ви сок ни во у ква ли те ту пру жа них услу га за хва љу ју ћи и до број са рад њи и по мо ћи ши ре дру штве не за јед нице: ре сор ног ми ни стар ства, по крајин ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју и ло кал не са мо у пра ве. Де таљ са све ча но сти Све ча но сти су при су ство ва ли представ ни ци Скуп шти не гра да на че лу са пред сед ни ком Скуп шти не гра да Мила ном Ко ва че ви ћем, пред став ни ци РФ ЗО-а фи ли ја ле Срем ска Ми тро ви ца, Фон да ПИО - фи ли ја ла Срем ска Ми трови ца, До ма здра вља, ЗЗЈЗ, Апо те карске уста но ве, Удру же ња здрав стве них рад ни ка, пред став ни ци син ди ка та, чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра бол ни це, на чел ни ци слу жби и ше фо ви оде ље ња бол ни це. На чел ник Срем ског окру га Или ја Ми ли но вић У име Срем ског окру га, сви ма ко ји ра де у бол ни ци, че стит ку је упу тио Или ја Ми ли но вић, на челник окру га Све ча ност по во дом 188. ро ђенда на Оп ште бол ни це, му зич ким насту пом, упот пу ни ли су уче ни ци Музич ке шко ле Пе тар Крањ че вић. С. Н.

4 4 Среда, 14. мај МАН ЂЕ ЛОС ОСВЕ ЋЕ ЊЕ МА НА СТИ РА СВЕ ТОГ ВА СИ ЛИ ЈА ОСТРО ШКОГ У част и сла ву ве ли ког чу до твор ца Ве ли ки број вер ни ка Све том ар хи је ре ској ли турги јом ко ју је уз са слу же ње све штен ства Епар хи је Срем ске слу жио Ње го во пре о све штенство Епи скоп Срем ски Ва си лије и осве ће њем цр кве и ко на ка ма на сти ра Све тог Васи ли ја Остро шког, у Ман ђе ло су је, уз прису ство ве ли ког бро ја вер ни ка, про сла вљен дан јед ног од најве ћих и нај у глед нијих срп ских све ти теља, Све тог Ва си ли ја Остро шког, у чи ју је сла ву и част ма настир у Ман ђе ло су и са гра ђен. Из град ња овог, за са да је ди ног др ве ног ма на сти ра на Све тој Фру шкој Го ри, по чела је го ди не ка да су осве ће ни теме љи. У то ку про текле че ти ри го ди не, ма на стир ска цр ква је у пот пу но сти уређе на, осли ка на, уређе ни су ко на ци, као и про стор око ма настир ског ком плек са. Ка ко је у свом обра ћа њу вер ни цима ис та као Епи скоп Срем ски, ве ли ку подр шку овом по ду хвату да ли су Ми ни старство ве ра Ре пу бли ке Ср би је, ре сор ни по кра јин ски ор га ни, као и ве ли ки број вер ни ка ме ђу ко ји ма пред ња че кти то ри Милан Ми лан ко вић из Пер та у Аустра ли ји, ко ји је овом при ликом до био и ор ден Све тог Са ве, ку ма сла ве Ста на Ко јић, ко ја је од ли ко ва на ор де ном Мај ке Ан ге ли не, Сла ви ша Ђо рић из Ман ђе ло са, Сне жа на Јовић из Би је љи не, као и Ду шан Вре кић из Ман ђе ло са, ко ји су до би ли Гра ма те. По себ ну за хвал ност Влади ка Срем ски упу тио је ман ђе ло шком про то је ре ју Ми ро сла ву Јо си мо ви ћу ко ји је уна пре ђен у чин про то је ре ја ста вро фо ра. Ста ре ши на је ди ног фру шко гор ског ма на стира по све ће ног Све том Васи ли ју Остро шком би ће отац Ва си ли је. - Све ти Ва си ли је Острошки Чу до тво рац ко ји зајед но са Све тим Са вом, Све тим Си ме о ном Ми рото чи вим, Све том Мај ком Ан ге ли ном, Све тим Макси мом и дру гим срп ским све ти те љи ма мо ли Бо га за свој срп ски на род, добио је ов де на Вра ња шу, на из во ру во де жи ве, свети њу у част и сла ву сво ју и част сла ву Бо жи ју, а на по нос на ма и ге не ра ција ма ко је за на ма до ла зе ре као је вла ди ка Ва сили је. С. Лап че вић Фо то: М. Ми ле у снић Ли тур ги ја Уну тра шњост Цр кве АК ТУ ЕЛ НО СТИ ИЗ ВО ДО ВО ДА Ра до ви у цен тру гра да У СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА срем ско ми тро вач ком ЈКП Во до вод ак ту ел ни су радо ви у про ла зу Зе ле но др во у цен тру гра да. Реч је о ре конструк ци ји во до вод не мре же и фе кал не ка на ли за ци је у ду жини од око 80 ме та ра и из градњи ат мос фер ске ка на ли за ци је ду жи не 85 ме та ра. На кон ура ђе ног ис ко па биће по ста вље ни но ви це во води и из вр ше на ре кон струк ција при кљу ча ка ка ко би се избе гли до са да шњи про бле ми у функ ци о ни са њу во до вод ног и ка на ли за ци о ног си сте ма у Ра до ви ће би ти за вр ше ни до кра ја ма ја ужем цен тру гра да. Циљ је да се но вим тех нич ким ре ше њи ма обез бе ди ви сок ни во ква ли тета и по у зда но сти у до ме ну ових ко му нал них обла сти. Пла ном је пред ви ђе но да ра до ви бу ду завр ше ни до кра ја ма ја ме се ца. По сао из во де еки пе РЈ Изград ња и одр жа ва ње во до водне и ка на ли за ци о не мре же срем ско ми тро вач ког Во до вода по на ло гу ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да. Вред ност по сла је око ди на ра. С. Н. КУ ПИ НО ВО ПО СЕ ТА ЉУ БИ ТЕ ЉА ПРИ РО ДЕ ИЗ НЕ МАЧ КЕ Ку пи но во се ло ро да? По се та Ку пи но ву Не дав но је оп шти ну Пе ћин ци по се ти ла гру па од 37 љуби те ља при ро де из Не мач ке, ко ји су се том при ли ком упозна ли са при род ним бо гат ством Обед ске ба ре то ком во жње ката ма ра ном, али и са кул тур ноисто риј ским вред но сти ма овог кра ја то ком по се те Ет но ку ћи у Ку пи но ву. Го сти из Не мач ке су при суство ва ли и го ди шњем кон цер ту Кул тур но умет нич ког дру штва Ку пи ник у До му кул ту ре Ку пино во. Гру пу је пред во дио профе сор We i ger, пред сед ник вели ке не мач ке ор га ни за ци је за за шти ту при ро де Бунд, а међу по се ти о ци ма је био и др Die ter Bock, члан EURO NA TUR-а, ор га ни за ци је за за шти ту приро де у европ ским зе мља ма. Др Bock је још дав не го ди не на Обед ској ба ри ра дио практич ни део док то ра та из би о логи је и од та да јој се увек ра до вра ћа. То ком по се те др Bock је са пред сед ни ком Скуп шти не општи не Пе ћин ци Са вом Чој чићем и ди рек то ром Аген ци је за раз вој Ми ла ном Алек си ћем раз го ва рао о мо гућ но сти да се Ку пи но во кан ди ду је за ти ту лу Се ло ро да, ко ју у јед ној држа ви мо же да по не се са мо једно се ло, а ко ју до де љу је EURO- NA TUR у са рад њи са до ма ћим ин сти ту ци ја ма. - Ку пи но во има по тен ци јал да се из бо ри за ову ти ту лу, јер је при род на сре ди на на Обедској бари још увек очу ва на и ро де још увек на ста њу ју ово под руч је, али пре ди спо зи ци ју за Се ло ро да има ју још не ка ме ста у Ср би ји. За то је ве о ма зна чај но да локал на са мо у пра ва до не се актив не ме ре за шти те ро да, ко је би укљу чи ва ле и олак ши це за гра ђа не ко ји у сво јим до ма ћинстви ма по ста ве плат фор ме на ко ји ма би ро де мо гле да сви ју гне здо ре као је др Боцк и нагла сио да ти ту ла Се ло ро да пред ста вља до бру под ло гу за раз вој ту ри зма и да отвара мо гућ но сти за ор га низа ци ју ра зних ту ри стичких ма ни фе ста ци ја. Он је пред став ни ке оп шти не Пе ћин ци упутио на су сед ну Хр ватску, где је се ло Чи гоч, ко је се на ла зи у окви ру на ци о нал ног пар ка Лоњско по ље, већ до би ло ову ти ту лу и чи ја ис куства мо гу пе ћи нач кој оп шти ни по слу жи ти као до бра смер ни ца. Пред став ни ци ло калне са мо у пра ве су из рази ли спрем ност да покре ну по сту пак за доно ше ње ре ше ња ко ја би до при не ла ква ли тет ни јој за шти ти жи вот не сре дине и уве ћа њу по пу ла ције ро да у Ку пи но ву и на под руч ју Обед ске ба ре. Д. С.

5 Среда, 14. мај ШИД ОД ЛУ КОМ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈУ Oве го ди не без при ва ти за ци је Ра дио Ши да - При ва ти за ци ји се ни смо про ти ви ли са мо ми, не го и ве ћи на ло кал них ме ди ја из Вој води не, та ко да смо тра жи ли из ме на про пи са у де лу да се из оба ве зне при ва ти за ци је из у зму ме ди ји ко ји еми ту ју про грам на ме њен на ци о нал ним ма њи на ма ка же ди рек тор Ра дио Ши да Ни ко ла Ви дић О д ка ко је на ја вље но до но ше ње За ко на о при ва ти за ци ји свих медиј ских ку ћа чи ји су осни ва чи ло кал не са мо у пра ве и др жа ва, у Ра дио Ши ду су ис ти ца ли од ре ђе не спе ци фично сти због ко јих би про да ја ове ку ће би ла не ра ци о нал на и не при хва тљи ва за Оп шти ну, гра ђа не и за по сле не. Ту ар гу мен та ци ју при хва ти ли су и од борни ци Скуп шти не оп шти не, ко ји су посеб но ука за ли на про блем ко ји би прива ти за ци јом ра ди ја мо гао на ста ти код ин фор ми са ња на ци о нал них ма њи на на ма тер њем је зи ку. За кљу че но је да се од По кра ји не, Ре пу бли ке и Агрен ци је за при ва ти за ци ју тре ба тра жи ти из ме на про пи са, у де лу да се из оба ве зне прива ти за ци је из у зму ме ди ји ко ји еми ту ју про грам на ме њен на ци о нал ним ма њина ма, што је и учи ње но. Ка ко нам је ре као ди рек тор Ра дио Ши да Ни ко ла Ви дић, не дав но им је из Аген ци је за при ва ти за ци ју сти гло обаве ште ње да је њи хов зах тев усво јен и да се Ра дио Шид ове го ди не из у зи ма из про це са при ва ти за ци је. Ни ко ла Ви дић, ди рек тор Ра дио Ши да - При ва ти за ци ји се ни смо про ти ви ли са мо ми, не го и ве ћи на ло кал них ме дија из Вој во ди не. На и ме, Ра дио Шид се фи нан си ра сред стви ма ло кал не са мо у- пра ве, имо ви на ко ју ко ри сти је вла сништво оп шти не, опре ма је ку по ва на из оп штин ског бу џе та, а про грам се еми тује на три је зи ка: срп ском, сло вач ком и ру син ском, та ко да би за и ста би ло штета све то уни шти ти. Јер, ло кал ни ме дији по сто је сву да у све ту и пред ста вљају зна ча јан из вор ин фор ми са ња. Ра дио Шид је ве о ма ути ца јан у овој сре ди ни и Ши ђа ни га ра до слу ша ју, а осим ра дио про гра ма има мо и ка блов ску те ле ви зијску мре жу са око прет плат ни ка ка же ди рек тор ове ме диј ске ку ће из Ши да Ни ко ла Ви дић. Пре ма ње го вим ре чи ма, ова ме диј ска ку ћа по слу је со лид но, а у пла ну им је да до кра ја го ди не уве ду и ин тер нет, за шта је по треб но око пет-шест ми ли о на ди на ра и до да је: Ју тар њи про грам ужи во из сту ди ја - По што већ има мо ка блов ски си стем, мо гли би да уве де мо и наш те ле ви зијски ка нал, што би нам омо гу ћи ло да ви ше не за ви си мо од сред ста ва из општин ског бу џе та не го да ста не мо чвр сто на сво је но ге. Жао ми је што се пре ма до бром де лу ме ди ја у Вој во ди ни од но си ма ће хин ски док су не ки вр ло при ви лего ва ни, иако то ни чим не за слу жу ју, али на дам се да ће у ско ри јој бу дућ но сти та си ту а ци ја да се про ме ни. Ка ко ка же ди рек тор Ви дић, тех нич ка опре ма у Ра дио Ши ду је при лич но заста ре ла, ра де са оним што има ју, а коли ко им мо гућ но сти бу ду до зво ља ва ле, то ли ко ће и уса вр ша ва ти сво ју тех ни ку и до да је: - У на ред ном пе ри о ду мо ра ће мо да ку пи мо но ви пре дај ник, с об зи ром да се онај ко ји смо има ли по ква рио и да сад ко ри сти мо ре зер вни ко ји је та ко ђе стар и до тра јао. С. М. М. М. Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ЧИСТУНИЦА Џаба мала дукатима лупаш, кад се једном у години купаш. КАФИЦА Јесте ли се умориле жене, пијућ кафу и кудећи мене. ГОСТОПРИМСТВО Пуница је дочекала зета, испекла му језик од пилета. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Гр ги че вић Афоризми Не ки су и на ту ђем: свој на сво ме! И по ли тич ке игре су на град не. Увек не ко до би ја! То је чо век од ре чи. Сти же на све говор ни це. Мој ми ни мум па де мак си мал но. У Скуп шти ни Ср би је је ма ло же на, али се не ки по на ша ју као ба бе! Чо век је на ше нај ве ће бо гат ство, гово ре они ко ји има ју сво је љу де. Обо жа вам ле то. Хо дам го и бос, а људи ми сле да сам ну ди ста. КАРТ: Жарко Гаћеша Ма њи на је збри ну та, а ве ћи на је забри ну та. Вред ност са вре ме ног чо ве ка ме ри се коњ ским сна га ма. Пре ма за ни свим ма сти ма не оста вљају ни ка кав траг. Ни смо из во зи ли са мо до ма ћу па мет. Би ло је ту и до ста глу по сти. Же на ми је као ТВ про грам. Што дубље у ноћ, све је бо ља. Ма ли Ср би си са ју, ве ли ки иси са ва ју. Ка да су ми у пред у зе ћу ре кли: "Сликај се! ", пу као ми је филм. Да нас је у пред у зе ћи ма као у цр кви: Мо ли се и че кај!

6 6 Среда, 14. мај : j,? Бран ка Иво ше вић, Ру ма: - Ни ка да не купу јем ''на даљи ну'', ми слим да је то ''мач ка у џа ку''. Мо ја ком ши ни ца је та ко ку пи ла па ти ке, уме сто тра же ног бро ја 37 до би ла је број 41. Ка да је по ку ша ла да ис пра ви ту гре шку, ни ко јој се ни је ја вљао на те ле фон ни по сле ви ше по зи ва. У ку пови ни идем са мо на си гур но, ма да и ту ку пац мо же да бу де пре ва рен. Сла ви ша До браш, Ба чин ци - Ку пио сам једном при ли ком не што пре ко интер не та и до био сам то што сам по ру чио, али по ква ли те ту то ни је би ло оно што су ре кла ми ра ли. За то више ни ка да не ћу да ку пу јем на да љи ну, осим ако сам тај произ вод већ не где ужи во ви део. Смиљ ка Ми хај ло вић, Ин ђи ја - По ру чи ва ла сам и ку по ва ла на тај на чин више пу та и не мам ло ша ис ку ства. Ни је ме ни ко пре ва рио. Оно што сам по ру чи ла, то ми је и сти гло. Го ран Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва - Не мам ин тернет код ку ће па ми та кве по ну де и ни су до ступ не, од но сно та кав вид ку по ви не. Али, све и ка да бих био у при ли ци, не бих ништа на ру чио пре ко ин тер не та јер во лим да ви дим оно што па за рим. Све тла на Сми ља нић, Ле жи мир - Не мам на вику да ку пу јем "на да љи ну" или на ру чу јем робу те ле фо ном. Нај ви ше во лим да ви дим шта ку пу јем и шта пла ћам, па сам осло бо ђе на евен тал них ре клама ци ја. Ма ри ја Ла зић, Ириг - Слу ша ла сам сва шта о то ме, али ја лич но ни ка да ни сам тр го ва ла пу тем ин тер нета. Де ли мич но због тих при ча, де ли мич но због ста ва да док не ви дим очим,а не ве ру јем мно го. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПЛА НО ВИ И ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ ЈКП "ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА" Ула га ња вред на 90 ми ли о на ди на ра Са мо за из град њу га сне ко тлар ни це у ми тро вач ком на се љу "Ста ри мост" пла ни ра но ула га ње од 45 ми ли о на ди на ра То ком ове го ди не ЈКП "То плифи ка ци ја" пла ни ра да у инве сти ци је и ре монт уло жи око 90 ми ли о на ди на ра, а нај значај ни ја ин ве сти ци ја је из градња га сне ко тлар ни це у на се љу "Ста ри мост" вред на око 45 мили о на ди на ра. Га сна ко тлар ница би тре ба ло да бу де за вр шена до но ве греј не се зо не, јав на на бав ка ра ди обез бе ђе ња изво ђа ча је би ла по кре ну та, али ће из од ре ђе них раз ло га мо рати да бу де по но вље на. Ди рек тор "То пли фи ка ци је" Слав ко Сла до је вић об јашња ва да је пред у зе ће ушло у про це ду ру ове јав не на бавке, али је она би ла не у спешна, па је за то у при пре ми дру га на бав ка. - Уко ли ко не до ђе до ре а лиза ци је овог про јек та, ре зер вна ва ри јан та је ма зут на ко тлар ница ко ја је, ина че, у функ ци ји у на се љу "Ста ри мост". Ипак, на да мо се да ће све што смо овим по во дом пла ни ра ли би ти и оства ре но, ис та као је ди ректор Сла до је вић. Пр ва фа за ре мон та Од кра ја греј не се зо не "То пли фи ка ци ја" се на ла зи у пр вој фа зи ре мон та. Током ма ја би ће от кло ње ни сви уоче ни не до ста ци, а то ком ју на ула зи се у ме ђуфа зу то ком ко је ће слу жба одр жа ва ња и тех нич ка служба из вр ши ти пла ни ра не ин ве сти ци је. У дру гој фа зи ре мон та, пред сам по четак на ред не греј не се зо не, сле ди ба лан си ра ње си стема да љин ског гре ја ња. "То пли фи ка ци ја" пла ни ра и да за ме ни ко тао за за гре вање по тро ша ча на се ља "Сте ван Сре мац", да на ста ви ауто мати за ци је под ста ни ца на ни воу це лог гра да и из вр ши уград њу ка ло ри ме тра у објек ти ма где је то за кон ска оба ве за јав ног пред у зе ћа. Што се ти че пи тања на пла те пре ма по тро шњи, Слав ко Сла до је вић је на по менуо да за кон пред ви ђа да она бу де уве де на од ја ну а ра го ди не, ма да се во де пре го вори о про лон ги ра њу ро ка за годи ну да на. Раз лог је што мно ге то пла не не ће би ти у тех нич кој мо гућ но сти да при сту пе из врше њу тог за дат ка, сам тра дирек тор "То пли фи ка ци је". Ина че, 5. ма ја зва нич но је за вр ше на јед на од нај ду жих греј них се зо на по след њих годи на. Tрајала је укуп но двеста да на, то ком ко јих ни једног да на ни је би ло про бле ма у ис по ру ци то плот не енер ги је. "То пли фи ка ци ја" је оства ри ла до бит у по сло ва њу и у ди ја ло гу са ло кал ном са мо у пра вом постиг нут је до го вор да 50 од сто до би ти бу де упу ће но ло кал ној УЗ ПИ ТА ЊЕ БРО ЈА ДА ЛИ И КО ЛИ КО СРЕМ ЦИ КУ ПУ ЈУ НА ДА ЉИ НУ Ни шта без пи па ња Слав ко Сла до је вић Кла сич на пре ва ра: пла тио те ле фон, по сла ли му ци глу са мо у пра ви, док дру гих 50 одсто оста је пред у зе ћу на рас пола га ње. Од лу че но је та ко ђе да од свог де ла до би ти "То пли фика ци ја" иза ђе у су срет ко рисни ци ма ко ји пла ћа ју гре ја ње по ме тру ква драт ном та ко што ће це ну гре ја ња у пе ри о ду од ју на до ок то бра сни зи ти за 10 од сто у од но су на са да шњу. - Иде ја је да се део остваре не до би ти, ко ји се упу ћу је ло кал ној са мо у пра ви, ис кори сти за фор ми ра ње Фон да за енер гет ску ефи ка сност из ко јег ће гра ђа ни мо ћи да ко ри сте сред ства ра ди по већа ња енер гет ске ефи ка сности сво јих обје ка та, до дао је Сла до је вић. На да љин ски си стем гре ја ња у Срем ској Ми тро ви ци при ка у- че но је око ста но ва. С. Ђ. - Н. Г. Де таљ из ко тлар ни це у на се љу Сте ван Сре мац Све ве ћи обим тр го ва ња ро бом пу тем те ле фон ских и ин тер нет по руџ би на, но си са со бом и све ве ћи број прева ра у тр го ви ни на да љи ну. Ла не су ме ди ји за бе ле жи ли при чу да је ку пац, на кон трго ви не на јед ном са jту, до био це па ни цу уме сто ком пју те ра. Дру ги је пла тио 200 евра за ај фон, а на кућ ну адре су до био је мо бил ни те ле фон стар не ко ли ко го ди на, вредан 10 евра! Ових да на, ин тер нет порта ли ма ши ре се и при че о но вим пре ва ра ма у он лајн тр го ви ни. Та ко је је дан средњо шко лац из Ни ша на ру чио мо бил ни те ле фон пре ко једног од број них сај то ва, платио ди на ра,а до био је ци глу. "Де чак је на ру чио по ло ван те ле фон ко ји је пла тио по у зећем. Па кет је при ми ла ње гова се стра, ме ђу тим, у ње му је би ла са мо ку ти ја те ле фо на, а у њој ци гла. По да ци о по шиља о цу на па ке ту су би ли лажни, као и они оста вље ни на сај ту", на во де у ни шкој поли ци ји. Са истог сај та, је дан ку пац из Свр љи га је на ру чио лап топ и мо бил ни те ле фон, пла тио ди на ра, а добио је ста ре фар мер ке! "И он је ро бу пла тио пре не го што је отво рио па кет. У ње му су би ле ста ра оде ћа, кр пе и ци гле", ка жу у по лици ји и упо зо ра ва ју гра ђа не да бу ду опре зни при ли ком ку по ви на на ин тер не ту, с обзи ром на уче ста лост ова квих пре ва ра. Све ово је био по вод да про ве ри мо ко ли ко Срем ци па за ре на овај на чин и каква су им ис ку ства са овим на чи ном тр го ви не. Су де ћи по из ја ва ма ве ћи не са го вори ка, не по ве ре ње у ова кву тр го ви ну је и да ље ве ли ко и ма ло њих се од лу чу је за па зар пре не го што ви ди и опи па ро бу. С. Н.

7 Среда, 14. мај СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА СТА ВАК СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА ЊА ПРЕ ВО ЗА УЧЕ НИ КА Ме сеч на кар та ди на ра Обез бе ђе но 16 ми ли о на ди на ра за пре воз сред њо шко ла ца - Без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња, сва ки уче ник ме сеч ну кар ту пла ћа ди на ра, док раз ли ку до пу не це не кар те суб вен ци о ни ше град ска упра ва за обра зо ва ње и пре во зник ко ји да је по пуст од нај ма ње 20 од сто : j,? Ми о драг То мић, Ру ма Град ска упра ва за обра зова ње Срем ске Ми тро ви це обез бе ди ла је суб вен ци је у изно су од око 16 ми ли о на ди на ра из по кра јин ског и град ског буџе та за суб вен ци је ра ди прево за уче ни ка сред њих шко ла. Док је ра ни је упра ва пот пи сива ла уго во ре са нај по вољ нијим пре во зни ци ма, ово га пу та ро ди те љи ви ше од 600 средњо шко ла ца би ра ју са ми пре возни ка, а то ли ко њих от при ли ке је до са да то и учи ни ло. - Но ви на у од но су на претход не го ди не је сте то да од ове го ди не ро ди те љи под но се захтев за до би ја ње суб вен ци је за по вла шће ну во жњу свог де те та НО ВИ САД РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА СТУ ДЕ НА ТА Пот пи са ни уго во ри Из по кра јин ског бу џе та из дво је но је 40 ми ли о на ди на ра за 3312 сту де на та из Вој во ди не ко ји сва ко днев но пу ту ју на ме ђу град ској, од но сно ме ђу ме сној ре ла ци ји до уста но ва ви со ког обра зо ва ња на ко ји ма се шко лу ју Са пред став ни ци ма 34 вој вођан ске оп шти не, пот председ ник Вла де АП Вој во ди не и по кра јин ски се кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој проф. др Дра го слав Пе тро вић пот писао је уго во ре о ре гре си ра њу тро шко ва пре во за сту де на та у По крај ни у го ди ни. За меник пред сед ни ка оп шти не Инђи ја Ми лан Бо ди ро жа пот писао је уго вор и ре ше ње за 72 сту ден та из ин ђиј ске оп шти не ко ји су под не ли зах тев и ко ји ма је то пра во при зна то. Из по крајин ског бу џе та из дво је но је 40 ми ли о на ди на ра за 3312 сту дена та из Вој во ди не ко ји сва коднев но пу ту ју на ме ђу град ској, од но сно ме ђу ме сној ре ла ци ји до уста но ва ви со ког обра зова ња на ко ји ма се шко лу ју. За ин ђиј ску оп шти ну је из дво је но Уго вор пот пи сао Ми лан Бо ди ро жа не пу них ди на ра што је око 50 од сто од укуп ног изно са, та ко да ће пре о ста лу поло ви ну фи нан си ра ти оп шти на Ин ђи ја из свог бу џе та. - То је сва ка ко у скла ду с нашим ам би ци ја ма и ци ље ви ма да по мог не мо у струч ном оспо собља ва њу сту де на та ре као је Ми лан Бо ди ро жа. Са пред ставни ци ма вој во ђан ских оп шти на на при је му у Вла ди Вој во ди не по кре нут је и ди ја лог о но вој упи сној по ли ти ци бу џет ских сту де на та за на ред ну школ ску го ди ну. Упи сна кво та за пред сто јећу школ ску го ди ну, по ре чима пот пред сед ни ка Пе тро ви ћа кре та ће се на ни воу од сту де на та и би ће усме ре на на за ни ма ња ко ја се на тр жи шту Вој во ди не тра же. Г. М. Мир ја на Пје вац, на чел ни ца сред њо школ ца, да има ју могућ ност да са ми ода бе ру прево зни ка ко јим ће њи хо во де те пу то ва ти од ме ста пре би ва лишта до шко ле. Без об зи ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња, сва ки уче ник ме сеч ну кар ту пла ћа ће ди на ра, док разли ку до пу не це не кар те субвен ци о ни ше град ска упра ва за обра зо ва ње, као и пре во зник ко ји да је по пуст од нај ма ње 20 од сто, ре кла је на чел ни ца за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац. Ре сор на на чел ни ца је до дала да је обез бе ђе на по год ност да уко ли ко у по ро ди ци има два уче ни ка сред њих шко ла, дру го де те пла ћа ди нара за ме сеч ну кар ту до шко ле, а уко ли ко по ро ди ца има три сред њо школ ца тре ће де те има пра во на бес пла тан пре воз до шко ле. Бли жи се крај школ ске го дине, па се мно ги ро ди те љи пи тају као сто је ства ри са ва же њем уго во ра и ре ше ња о до де ли ове суб вен ци је? - Бу ду ћи да је бу џет гра да усво јен по чет ком и ва жи до кра ја ка лен дар ске го ди не, угово ри о до де ли суб вен ци ја ва же до 30. ју на и од 1. сеп тем бра до 31. де цем бра, по ја сни ла је на чел ни ца за обра зо ва ње Мирја на Пје вац. С. Ђа ко вић РУ МА ГО РАН ЈЕ ШИЋ ПО СЕ ТИО ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО- ПРЕ ХРАМ БЕ НУ ШКО ЛУ По кра ји на по ма же шко ла ма Пот пред сед ник Вла де Војво ди не и по кра јин ски се кре тар за по љо при вреду, во до при вре ду и шу марство Го ран Је шић по се тио је то ком про шле сед ми це По љо при вред но-пре храм бену шко лу Сте ван Пе тро вић Бри ле у Ру ми, где је са ди рек то ром шко ле Ми ланом Пу пов цем раз го ва рао о мо гућ но сти ма уна пре ђе ња ра да шко ле, ка ко би се што ви ше бу ду ћих сред њо школа ца за ин те ре со ва ло за пољо при вред но-пре храм бе ну де лат ност, пре но си зва ничан сајт Вла де Вој во ди не. По љо при вред но-пре храмбе на шко ла у Ру ми, јед на је од пет по љо при вред них школа у Вој во ди ни. Бу ду ћи средњо школ ци, њих 90 ко ли ко је пред ви ђе но упи сном кво том за школ ску 2014/2015, у шко ли у Ру ми мо гу да се шко лу ју за вете ри нар ског тех ни ча ра, по љопри вред ног тех ни ча ра, пе ка ра или ме са ра. - На ни воу по кра ји не, раз гова ра ли смо о то ме ка ко да унапре ди мо рад по љо при вред них шко ла у Вој во ди ни, на ро чи то по сле си ту а ци је од про шле годи не ка да ни је би ло при јем ног ис пи та, па је ве ли ки број де це упи сао гим на зи је, чи ме су нажа лост оште ће не струч не школе, по пут по љо при вред не - навео је по кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду Го ран Је шић и до дао да је за да так по кра ји не да шко ла ма по мог не у на бав ци на став них сред ста ва, а у овом слу ча ју то су ра са ди, ста кле ници, пла сте ни ци, ме ха ни за ци ја и дру го. По љо при вред на шко ла у Ру ми по се ду је око 100 хекта ра об ра ди вог зе мљи шта на ко ме се га је ра тар ске кул ту ре за по тре бе сто чар ске еко но мије, воћ њак и ви но град. На тим по се ди ма се из во ди прак тич на на ста ва, та ко да уче ни ци има ју при ли ку да ви де у прак си све оно што су те о риј ски на у чи ли. С. Н. По се та шко ли - Имао сам прили ку да на ру чујем и ства ри из ино стран ства и ту ни ка да ни је било про бле ма иако увек по сто ји из ве сна бо ја зан да ће се не што на пу ту до нас деси ти. С дру ге стра не, у уну трашњој тр го ви ни ни сам имао боја зан те вр сте, али се де ша ва ло да ако на ру чим по лов не ства ри ква ли тет не бу де оче ки ван. Сло бо дан Ла за ров, Ба чин ци - Ни ка да ни шта ни сам ку по вао на тај на чин, јед ностав но не мам ни на ви ку, а ни по вере ња. Во лим да ви дим оно што ку пу јем, а нај дра же ми је да па за рим на рум ском ва ша ру. Жељ ко Га врић, Ин ђи ја - Ни сам ни ка да ку по вао ро бу ни те ле фон ском, ни ин тер нет по руџ бином. Кад ку пу јем, ку пу јем у тр го ви на ма. Јед ностав но, ни сам за тај вид ку пови не, не мам ни по ве ре ња да би та тр го ви на би ла ко рект на. Зо ри ца Влај нић, Ку пи но во - Ја сам ста ра гарда и не мам на ви ку да ку пу јем пре ко ин тер не та. Јед ностав но, во лим да ви дим оно што хо ћу да ку пим. Не знам ни да ли бих се сна шла у свим тех нич ким де та љи ма интер нет ку по ви не. Ра да Са вић, Лe жи мир - Иако мно ги хвале ку по ви ну пре ко ин тер не та или ону ко ја се мо же на ручи ти те ле фо ном па ти стиг не бр зом по штом, ја се за то не од лу чу јем. За ин тер нет ку по ви ну и не мам тех нич ких мо гућ но сти. Злат ко Мар ко ви но вић, Ру ма: - Ни шта не ку пујем док не ви дим и не опи пам ро бу. Ни је си гур но да ће се до би ти пра ви ква ли тет, онај ко ји је на де кла ра ци ји, ни на тај на чин, а ка мо ли посред ством сај то ва и те ле фонских по руџ би на. На слу шао сам се ра зних при ча на ову те му, чо век не тре ба се би да до пу сти да пре тр пи ма те ријал ну ште ту, и ис пад не на и- ван, што је не ка да и го ре од са ме ште те.

8 8 Среда, 14. мај : j,? Ка та ри на Бо жо вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ку по ва ла сам ви ше пу та пре ко ин тер не та ра зну ро бу, са мо јед ном ни сам доби ла шта сам оче ки ва ла а све оста ло је би ло у ре ду. Ку по вали смо, на при мер, па ти ке на аук ци ји и ис пла ти се. Ђор ђе Ада мов, Ириг - Ни сам ни ка да био у си ту а ци ји да ми стиг не нешто што ни сам на ру чио, али се де ша ва ло да ква ли тет бу де испод оче ки ва ног. Увек се во дим ми шљу да и онај ко ји про да је во ди ра чу на о то ме шта шаље, да би и иду ћи пут мо гао да про да сво ју ро бу. Слав ко Ла за ров, Ба чин ци - Ку по вао сам јед ном при ли ком не ке про из во де, али то ни је би ло оно што сам очеки вао. Сли ка увек го во ри лепше. За то се и не од лу чу јем да на ста вим са та квом ку по ви ном. Сто јан ка Пра шта ло, Ин ђи ја - Ни сам до са да ни шта та ко ку пова ла. Не сум њам да се не би посла ло оно што се по ру чи, али ја ни сам за та кав на чин ку по ви не. Алек сан дар Ан дри је вић, Пе ћин ци - Ку пио сам пар пу та не што пре ко ин тер не та и имао сам по зи тив на ис ку ства, ме ђу тим ви ше не ку пу јем из два разло га, пр ви је фи нан сиј ски, јер ку пу јем са мо оно што је неоп ход но, а дру ги раз лог је што ми слим да ин тер нет про да ја код нас још увек ни је до вољ но за жи ве ла. Јо ван ка Ко кир, Ру ма: - Одав но не ку пујем на тај са време ни на чин. Имам ло ше ис ку ство са по пу лар ним промо тив ним ве че ра ма и про мотив ним по кло ни ма - на кра ју схва ти те да од то га не ма ништа: све се пла ти, не ма ни шта џа бе, то чак бу де ску пље не го да сте тај ''по клон'' ку пи ли. Ни је слу чај но што љу ди све че шће го во ре - не ма бес платног руч ка. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА O НА ЦР ТУ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ РУ РАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА Пу то каз до раз во ја се ла На из ра ди Стра те ги је, кроз рад не гру пе у ко ји ма су би ли при пад ни ци ци вил ног и јав ног сек то ра, би ло је укљу че но око 50 ли ца На црт Стра те ги је ру рал ног раз во ја гра да Срем ска Митро ви ца од до годи не је ура ђен и на ла зи се на јав ној рас пра ви. Рас пра ве ће се одр жа ти и у не ко ли ко се ла, ка ко би сво је су ге стри је, предло ге или при мед бе мо гли да да ју и они ко ји ти до са да ни су има ли при ли ку, по ру ка но си лаца про јек та у за вр шни ци ње не из ра де и пре ско рог усва ја ња у Скуп шти ни гра да Срем ска Митро ви ца. Пре пред ста вља ња овог доку мен та у се ли ма ње го ви но сио ци су одр жа ли са ста нак ко јим су ве ри фи ко ва ли ура ђе но. То је би ла и за вр шни ца исто и меног про јек та на кон ви ше ме сечног тра ја ња ко ји је су фи нанси ран од стра не По кра јин ског До кра ја го ди не би ће спрове де ни из бо ри у Срем ској при вред ној ко мо ри (СПК). Уско ро се би ра ју пред сед ник, ко ји пред ла же ге не рал ног секре та ра СПК, и пот пред сед ник ко мо ре, а на је сен се оче ку је и из бор но вих чла но ва Управног од бо ра СПК. Овај ор ган је сре ди ном апри ла и до нео одлу ку о спро во ђе њу из бо ра за пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Срем ске при вред не ко мо ре. По тој од лу ци, кан ди да та за пред сед ни ка или пот пред седни ка Срем ске при вред не комо ре мо же ис та ћи нај ма ње 10 чла но ва ко мо ре, нај ма ње три ко мор ска од бо ра, нај ма Ње 10 чла но ва Скуп шти не СПК и најма ње пет чла но ва Управ ног одбо ра СПК. Пред ло же ни кан ди дат мо ра би ти ис так ну ти при вред ник са до ка за ним ре зул та ти ма ра да, при вред ник од ко га се мо же оче ки ва ти зна ча јан до при нос у оства ри ва њу за да та ка Ко море, ли це ко је има спо соб ност и ауто ри тет да ко му ни ци ра са струч ња ци ма упра ва, аген ци ја, се кре та ри ја та за ме ђу оп штинску и ме ђу ре ги о нал ну са радњу, ко јем је но си лац био Град Срем ска Ми тро ви ца, парт нер би ла РРА "Срем", а про је кат је оства ри ла Аген ци ја за ру рални раз вој гра да Срем ска Митро ви ца. То ком из ра де стра те ги је, кроз че ти ри рад не гру пе у ко ји ма су би ли при пад ни ци ци вил ног и јав ног сек то ра, би ло је укљу чено око 50 ли ца. Утвр ђе ни су пробле ми ко ји се ја вља ју у раз во ју се ла и обла сти ма ко је је об у хвати ла стра те ги ја, а они су: по љопри вре да, со ци јал на по ли ти ка, ин фра струк ту ра и ту ри зам. - На да мо се да ће већ кра јем ма ја Стра те ги ја би ти на дневном ре ду Скуп шти не гра да. У Аген ци ји за ру рал ни раз вој ми ни стар ста ва и стра ним партне ри ма, од но сно ли це ко је је да ло при ста нак да бу де би ра но за чла на Управ ног од бо ра. лице ко је има рад но ис ку ство најма ње пет го ди на на по сло ви ма са по себ ним овла шће њи ма, да има за вр шен фа кул тет, да по ти че из при вред ног су бјекта ко ји успе шно ра ди у време из бо ра, од но сно да то бу де ли це за ко је се пре ма ње го вој струч ној спре ми, обра зо ва њу, про грам ским опре де ље њи ма и лич ним свој стви ма мо же основа но ве ро ва ти да ће по ве ре ну функ ци ју вр ши ти успе шно и уве ћа ва ти углед, зна чај и привред ну моћ Ко мо ре. Пред лог кан ди да та за председ ни ка или пот пред сед ни ка Комо ре у пи сме ној фор ми до ста вља се Из бор ној ко ми си ји до 31. маја ове го ди не, а ко мор ске из бо ре спро ве шће Из бор на ко ми си ја у ко јој су пред сед ник Пе тар Јанко вић из рум ског Ру ма пла ста и чла но ви Срећ ко Ђу ри шић из ста ро па зо вач ког На прет ка и Алек сан дар Ђор ђе вић из Срем ске при вред не ко мо ре. за да так је да се пра те стра ни и до ма ћи фон до ви да се што ви ше про је ка та ре а ли зу је и обез бе ди оно што је пред виђе но. До ку мент је под ло жан про ме на ма уко ли ко се, у то ку ре а ли за ци је, по ја ве но ве потре бе то ће би ти уба че но, дода ла је ди рек тор ка Аген ци је за ру рал ни раз вој Да ни је ла Ме ђе до вић. Да би се до би ла ствар на сли ка ста ња у се ли ма из вр шена је ана ли за си ту а ци је. Као нај ва жни ји про бле ми из двоје ни су, из ја ви ла је Ма ри на Мак си мо вић, за ме ни ца дирек тор ке Аген ци је, не до вољ на фи нан сиј ска по др шка агра ру, сла ба ин фор ми са ност се о ског ста нов ни штва, од су ство пре рађи вач ке ин ду стри је и сти хиј ска СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ БО РИ У СРЕМ СКОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ Пред но вим иза зо ви ма До са да шњи пред сед ник СПК Ми лан Бо жић оце њу је да је у до са да шњем ра ду би ло значај них по ма ка, али и по је ди них сла бо сти. - Об но ви ли смо са рад њу са срем ским оп шти на ма, ко мо ри вра ти ли по је ди не ма ни фе стаци је и об но ви ли не ке ко је су би ла за бо ра вље не, ура ђен је зна ча јан про је кат о би ци клистич кој ру ти код Срем и мно го то га дру гог. Због ка шње ња нових за кон ских про пи са о ко мора ма, део пла ни ра ног ни је урађен на во ди Бо жић.- Оче ку јем да но во ру ко вод ство, са но вим иде ја ма, на ста ви са стал ним еду ка ци ја ма, да учи ни на по ре да ко мо ра још ви ше бу де присут на у пред у зе ћи ма, али и да се у ме ди ји ма још ви ше афирми ше рад ко мо ре. Лич но, ни сам за го вор ник иде ја да се по но во про фе си о на ли зу је рад но ме сто пред сед ни ка ко мо ре, већ да се ве ћим ан га жо ва њем и све жим ка дро ви ма СПК ухва ти у коштац са иза зо ви ма ко је ће доне ти но ви за кон ски про пи си. Ж. Н. Ве ри фи ка ци ја на цр та стра те ги је про из вод ња. По сле ди це то га су де по лу ла ци ја и де при ва ци ја ста нов ни штва, сла бо уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, не кон курент ност про из во да и слич но. Ду шан ка Стан ко вић, ет нолог кон зер ва тор у За во ду за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, члан рад не гру пе за ту ри зам сма тра да овај до ку мент у обла сти тури зма има за циљ да се умреже ак те ре ко ји су ан га жо ва ти у ту ри зму ка ко би на сту па ли је дин стве но. За Са њу Сту пар, про јект ме на џе ра Ре ги о нал не раз вој не аген ци је "Срем" митро вач ка Стра те ги ја је при о- ри тет ни до ку мент. Без ова кве стра те ги је се не мо гу ни под нети апли ка ци ја за про јек те. РА ДЕН КО ВИЋ ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ ШКОЛ СТВА С. Ђ. - Сл. Н. 120 го ди на шко ле Про те кло је пу них 120 годи на од ка ко је у Ра ден кови ћу, се лу у се вер ној Ма чви, по че ла да ра ди пр ва шко ла. Отво ре на је, ка жу хро ни ча ри, го ди не и би ла је че творо ра зред на. Ве ли ки ју би леј се о ске школе ће, ка ко при ли чи, би ти просла вљен у су бо ту, 17. ма ја, у 11 са ти у са мој шко ли у Ра денко ви ћу. У овом се лу че тво рора зред на је и са да шња шко ла ко ја при па да Основ ној шко ли "До бро сав Ра до са вљен вић Народ" у Ма чван ској Ми тро ви ци. С. Н.

9 Среда, 14. мај НЕДЕЉA ЦР ВЕ НОГ КР СТА По де ла бе би па ке та Ц р ве ни крст Срем ске Ми трови це ни зом ак тив но сти обеле жа ва Не де љу Цр ве ног кр ста од 8. до 15. ма ја. Ме ђу ак тивно сти ма су по де ла бе би па ке та свим бе ба ма ро ђе ним у не де љи Цр ве ног кр ста. Та ко ђе, мла ди во лон те ри ове ху ма нитарне орга ни за ци је ће, у истом пе ри о ду, ме ђу сво јим вр шња ци ма у свим основ ним и сред њим шко ла ма про мо ви са ти ак тив но сти ве зане за во лон те ри зам, ши ри ти иде ју Цр ве ног кр ста и ра ди ти на ома со вље њу ор га ни за ци је укљу чи ва њем но вих чла но ва. У пла ну је и са бир на ак ци ја полов не обу ће и оде ће. МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА За ме на сто ла ри је Му зич ка шко ла "Пе тар Кранче вић" од ско ра има дру гачи ји из глед за хва љу ју ћи раз у- ме ва њу По кра јин ског се кре тари ја та за обра зо ва ње, упра ву и на ци о нал не за јед ни це ко ји је обез бе дио сред ства од 1,5 ми ли он ди на ра. Сред ства су уло же на у за ме ну сто ла ри је и кре че ње пр вог спра ва ма тич не школ ске згра де. По до би ја њу сред ста ва управа шко ле је, уз кон сул та ци је са сви м над леж ни м при сту пи ла по ступ ку рас пи си ва ња тен де ра за ра до ве, а ових да на они су окон ча ни. За из во ђа ча ра до ва, ина че, иза бра на је фир ма "Роло пласт Мо шић". РЕ ПУ БЛИЧ КА СМО ТРА Ре ци та то ри у Ва ље ву На Ре пу блич ку смо тру реци та то ра Пе сни че на ро да мог, ко ја се одр жа ва у Ва ље ву наш град ће пред ста вља ти Огњен Бур ма зо вић из Кре а тивног сту ди ја и те а тар Гар тел, Не ве на Ска кун из ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник Ла ћа рак, Сте фан Тајбл, члан ре ци татор ског сту ди ја "Ка пи о па" при "Сир ми ју мар ту". Ина че, Ог њен Ту тић из Кре а тив ног сту ди ја и те а тра Гар тел и Ни ко ла Стан ко вић из Цен тра за кул ту ру Сир мију март до би ли су злат не дипло ме на По кра јин ској смо три ре ци та то ра. КО МУ НАЛ НА АК ЦИ ЈА Кућ ни ред - за бо ље раз у ме ва ње У У КУ ЗМИ НУ И МАР ТИН ЦИ МА У Ку зми ну је кра јем про шле сед ми це по че ло са ра дом ре но ви ра но под руч но оде ље ње Би бли о те ке "Гли го ри је Во за ровић" ко је је уз по моћ ло кал не са мо у прае, по сле ви ше од четврт ве ка, до ве де но у функ цио нал но ста ње. Про стор би бли о- те ке је са да уре ђен, а зна ча јан фонд књи га до сту пан је учени ци ма и сви ма они ма ко ји воле да чи та ју књи ге. - Слич ни ра до ви ће уско ро би ти окон ча ни и у Мар тин ци ма. Ове две би бли о те ке на ла зи ле су се у ве о ма ло шем ста њу, ци љу си сте мат ског унапре ђе ња ква ли те та жи вота у на се љи ма и згра да ма колек тив ног ста но ва ња, али и допри но са по што ва њу про пи са у ко му нал ној обла сти Ко му нал на по ли ци ја гра да је, за јед но са ЈП Ди рек ци ја за из град њу града, уру чи ла по при ме рак кућног ре да пред сед ни ци ма скупшти на ста на ра. На чел ник кому нал не по ли ци је Ми ро слав Јо кић уру чио је пр ви при мерак кућ ног ре да пред сед ни ку Скуп шти не ста на ра згра де број 44 у на се љу Орао Ла за ру Моско ву. Ово је на ста вак ак ци је " Кључ до бро су сед ских од но са - кућ ни ред" - Са мо ако по зна је мо пра вила, пра ва и оба ве зе ми мо же мо оства ри ти основ ни циљ ак ци је де лу ју ћи за јед но као тим, стана ри, пред сед ни ци скуп шти не ста на ра и ко му нал на по ли ција, ре као је уз оста ло на чел ник Ми ро слав Јо кић. Ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да Јо ван До брић је ре као да је ово јав но преду зе ће осно вао град да би се, из ме ђу оста лог, ба ви ло и посло ви ма одр жа ва ња стам бе них згра да у скла ду са над леђ ним за ко ном. - Ми уче ству је мо у овом пројек ту да ста ри је ста на ре подсе ти мо, а мла ђе упо зна мо са њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма, у том де лу пре све га ко ри шћењем за јед нич ких про сто ри ја, а то као по сле ди цу има и сма њење тро шко ва одр жа ва ња зграда, ре као је из ме ђу оста лог Јо ван До брић. Јер, ка ко је он ис та као Ди рек ци ја је скло пи ла уго во ре о одр жа ва њу згра да са 165 скуп шти на ста на ра и средства ко ја они де по ну ју ко ри сте се за одр жа ва ње за јед нич ких Уру чи ва ње кућ ног ре да ин ста ла ци ја и уре ђа ја у конкрет ној згра ди. За то се придр жа ва ње од ре да ба и пра ви ла кућ ног ре да сма тра до при носом сма ње њу тро шко ва одр жава ња. Ва си ли је Мо сков, пред седник скуп шти не ста на ра у згради 44 у на се љу "Орао" сма тра је кућ ни ред ока чио на вид но ме сто у згра ди. Сма тра да ће се та ко кућ ни ред још бо ље пошто ва ти. Об но ва се о ских би бли о те ка по чев ши од ин ста ла ци ја, по дова, про зо ра, па до ком плет ног на ме шта ја. Са да са за до вољством мо гу ре ћи да је под руч но оде ље ње би бли о те ке у Ку змину у пот пу но сти за вр ше но, а у Мар тин ци ма ће то би ти то ком ове не де ље. Ста нов ни ци два ве ли ка се ла, у ко ји ма пре ко 100 де це днев но до ђе у би блио те ку, има ју аде ква тан про стор у ко јем мо гу да про во де вре ме чи та ју ћи и уче ћи, ре као је начел ник за кул ту ру спорт и младе Или ја Не дић. За уре ђе ње по ме ну те две би бли о те ке из бу џе та гра да из дво је но је око 480 хи ља да ди на ра. ОКРУ ЖНО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ О СА О БРА ЋА ЈУ До ма ћи ни укуп ни по бед ни ци У Срем ској Ми тро ви ци, у ор га ни за ци ји ОШ "Бо шко Пал ко вље вић Пин ки", про шлог ви кен да одр жа но је окру жно так ми че ње "Шта знаш о са о- бра ћа ју" на ко ме је уче ство ва ло 60 так ми ча ра из шест срем ских оп шти на. У ја кој кон ку рен ци ји "Пин ки јев ци" су би ли нај у спеше ни ји по јед нач но, екип но, прак тич но и те о рет ски. Пр ва ме ста у так ми чар ским ди сци пли на ма за у зе ли су: Мили ца Си мић из Срем ске Митро ви це, Сте фан Ђу ро вић из Срем ске Ми тро ви це, Јо ва на Ми ро са вље вић из Ста ре Пазо ве, Ву ка шин Бог да но вић из Срем ске Ми тро ви це. У екипном пла сма ну ре до след успе ха је сле де ћи : Срем ска Ми тр ви ца, Ста ра Па зо ва, Ру ма, Пе ћин ци и Ин ђи ја. Награђени РЕПЕРТОАР Би бли о те ка 14. ма ја у 14 са ти, промо ци ја књи ге " Чар на и не свет" Угље ше Шај тин ца, до бит ни ка на гра де По ли тики ног за бав ни ка До 17. ма ја, ак ци ја "Ме њам књи гу за члан ску кар ту" Му зеј Сре ма 16. ма ја у 16,30 са ти филм "Књи га ре кор да Шут ке" - ет но граф ски би о скоп До 17. ма ја из ло жба " Небе ски лов ци" По зо ри ште 14. ма ја, у 19 са ти промо ци ја мо но гра фи је "Краљ" ауто ра Ани те Па нић Сир ми ју март 14. ма ја, у 18 са ту, у Арт клу бу три би на "Зе ле на Афри ка" - о Ети о пи ји МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Плав шић Ми лан и Мач кић Са ња, Ду кић Ми лош и Ма ри ја но вић Ан ђела, Ру жој чић Мом чи ло и Јесре тић Ни ко ли на. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ту пе нарац Ср ђан и Ма ри ја на, Драгој ло вић Пе ри ца и Го ра на Срем.Ми тро ви ца, Дра жић Ми ро слав и Дра га на Ла ћарак, Ву јић Го ран и Је ле на Мар тин ци, Ста но је вић Јо ви ца и Ива на Ку змин, Вар ни чић Не шо и Га врић Вар ни чић Дра га на Ва ши ца, Кон тић Ми лош и Ма ри ја Ин ђи ја, Бе ле ги ша нин Жив ко и Алексан дра Вој ка, Де ак Дар ко и Шнај дер Де ак Кри сти на Никин ци, Кли су рић Дра го слав и Ми ли ца При ви на Гла ва, Тр бо је вић Ра до љуб и Ми ли ца Ку ку јев ци, Кне же вић Ву кашин и Ол га Ста ра Па зо ва. ДО БИ ЛИ СИ НА: Стој шић Бо ри вој и Ве сна, Дур са но вић Ни ко ла и Сла ђа на, Ко ла рић Де јан и Је ли ца, Ми ле тић Срђан и Оли ве ра, До дев ски Бо јан и Да ни је ла, Тур Де јан и Ма ри ца Срем.Ми тро ви ца, Ар ба нов ски Го ран и Би љана Ла ћа рак, Пр шић Не над и Алек сан дра Мач.Ми трови ца, Лов че вић Ср ђан и Деја на Но ћај, Тра ви ца Зо ран и Дан ка Врд ник, Ку ка ви ца Да вор и Ми ле на, Ми хај ло вић Зо ран и Ма ја, Ку тић Ми о драг и Го ра на Шид, Мра че вић Жив ко и Сто ја нац Мра че вић Је ле на Ру ма. УМР ЛИ: Мар ко вић Дра гица рођ.1943, Гу шић Ми лан рођ.1934, Пи ште вић Стеван рођ.1956, Ђе ре Ана рођ.1941, Мо шић Ми лан рођ.1950, Нон гра ђи Ма ри ја рођ.1951, Јо ва но вић Ва сили је рођ.1941, Пе та ко вић Цве тин рођ.1948, Ћор ко вић Осто ја рођ.1939, Кон го Веро ни ка рођ.1938, Ми тић Радо мир рођ.1941, Ми ли че вић Бог дан ка рођ.1933, Ни ко лић Сло бо дан рођ.1942, Ба но вић Де са рођ.1937, Маљ ко вић Мар ко рођ.1930, Ра ни са вљевић Ву ко са ва рођ.1935, Спаић Га вра рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 14. мај RUMA ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПО БЕ ДЕ Те шки и слав ни да ни по бе де над фа ши змом На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је би ла је че твр та по бед нич ка ар ми ја, од мах иза Цр ве не ар ми је, и ар ми ја САД и Ве ли ке Бри та ни је - има ла је та да 800 хи ља да бо ра ца П Припремила: Катица Кузмановић о пут мно гих гра до ва у Ср би ји и у Евро пи, и у Ру ми је на при го дан начин обе ле жен 9. мај, Дан побе де. Пред став ни ци СУБ НОР-а, оп шти не, по ли тич ких пар ти ја (СПС и ПУПС) и гра ђа на то га да на су на Град ском гро бљу по ло жи ли вен це, уз под се ћа ње на огром не жр тве ко је су наши и оста ли на ро ди под не ли у бор би про тив фа ши зма у Другом свет ском ра ту. На да не ра та и осва ја ња слобо де за бу ду ће ге не ра ци је подсе ти ли су пред сед ник СУБ НОР-а у Ру ми Мо мир Ми ло ше вић, у име ло кал не са мо у пра ве до гађа ју је при су ство вао за ме ник пред сед ни ка оп шти не за ду жен За хвал ност па лим бор ци ма за сло бо ду за со ци јал ну по ли ти ку Крум Ва сев. Оку пље ним бор ци ма и гра ђа ни ма обра тио се и се кретар СУБ НОР-а Пре драг Вук мирић на гла ша ва ју ћи да је реч о го ди шњи ци јед не ве ли ке по бе де над фа ши змом, о под се ћа њу на слав не да не на род но о сло бо дилач ке бор бе и из ра жа ва њу захвал но сти па лим бор ци ма и жртва ма фа ши стич ког те ро ра. Пре 69 го ди на цео сло бо дољу би ви свет сла вио је по бе ду над злом ко је је пре ти ло да поро би чо ве чан ство. Сре ћом, на фрон ту до ла зи до на глог обр та си ту а ци је, 9. ма ја го ди не фа ши стич ка Не мач ка пот пи са ла је без у слов ну ка пи ту ла ци ју - у име не мач ке вој ске ка пи ту ла цију је пот пи сао ад ми рал Кај тел, а у име са ве знич ких сна га ге нера ли Жу ков, Монт го ме ри и Ајзен ха у ер. -На ша зе мља и наш на род да ли су ве ли ки до при нос тој по бе ди. На род но о сло бо ди лачка вој ска је би ла че твр та побед нич ка ар ми ја, од мах иза Цр ве не ар ми је и са ве знич ких ар ми ја САД и Ве ли ке Бри тани је, има ла је око 800 хи ља да бо ра ца. На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је во ди ла је пуне че ти ри го ди не рат нај ши рих раз ме ра про тив оку па то ра и њего вих са рад ни ка, рат ко ји је вези вао за ју го сло вен ско ра ти ште де се ти не не мач ких, ита ли јанских, бу гар ских и ма ђар ских диви зи ја. На Те хе ран ској кон ферен ци ји На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је је при зна та за рав но прав ног вој ног чи ни о- ца ан ти хи тле ров ске ко а ли ци је. У за вр шној фа зи на род но о слобо ди лач ког ра та она је успе шно из во ди ла и нај те же опе ра ци је: осло ба ђа ње Бе о гра да у са дејству са Цр ве ном ар ми јом, про бој Срем ског фрон та, за у зи ма ње Тр ста. У за вр шним опе ра ци јама Ју го сло вен ска ар ми ја би ла је део са ве знич ког фрон та на ју гу Евро пе-ис та као је Вук ми рић. По људ ским жр тва ма и ма тери јал ним ра за ра њи ма на ша земља је би ла тре ћа ме ђу по беднич ким др жа ва ма, од мах иза Со вјет ског Са ве за и Пољ ске. У исто ри ји ће оста ти ве чи то забе ле жен по да так да је то ком Дру гог свет ског ра та стра да ло око 50 ми ли о на љу ди. Те жртве ни ка да не сме ју би ти забо ра вље не, јер су за бо рав и пре кра ја ње исто ри је ве ли ка мо гућ ност да се слу ич но зло по но ви, ре че но је то ком ода вање по ча сти па лим бор ци ма за сло бо ду и жр тва ма фа ши стичког те ро ра. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Атом ски зде сна'' мај ''Крв не ве зе'' - од 15. до 21. ма ја ''Зим ска при ча'' - од 22. до 28. ма ја ''Три да на за уби ство'' - од 29. ма ја до 4. ју на Оста ли про гра ми ''Да ни сло вен ске пи сме ности'' - од 16. до 24. ма ја МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Пе ра Гра бо вић и Ел ди на Ху сар кић, Ду шан Оља чић и Ива на Ми јић, Мар ко Алек сић и Кри сти на Ми тр о вић, Мар ко Ко ла рић и Ђур ђи ја Ве ин, То ми слав Су чић и Гор да на Ник шић, Бра на Ба је вић и Смиљ ка Ђу ка но вић, Пе ра Мар кић и Јо ва на Бо жић, Вла ди мир Пе тр о вић и Ива на Пе тр о- вић, Да ни ел Ра јић и Мирја на Де лић, Ра до ван Си мић и Ми ли ца Ра шић, Ва ња Ан дрић и Ве ра Ло врен чић До би ли ћер ку: Адри а на и Пе тар Ла ло ше вић, Ве ри ца Јо ва но вић Умр ли: Љи ља на Живко вић, рођ. 1951, Ру жа Ми шић , Рад ми ла Ра до вић , Мил ка Цви ја но вић , Тон ка Срет ко вић , Ви до сава Ива но вић , Ра да Ан тић го ди не У ХО ЛУ КЦ Све ча на до де ла сту дент ских сти пен ди ја Сти пен ди је ће при ма ти 110 сту де на та са те ри то ри је рум ске оп шти не Сре ди ном про шле не де ље, 7. ма ја, у хо лу Кул тур ног центра од ви ја ла се све ча на до де ла сту дент ских сти пен ди ја. У овој школ ској го ди ни сти пен ди је ће при ма ти 110 сту де на та са те рито ри је рум ске оп шти не, у траја њу од де сет ме се ци, и у ви сини од ди на ра. То ком ове све ча но сти једно крат не нов ча не на гра де су при ми ла и 33 сту ден та са ви о- ким про се ком оце на у прет ходној го ди ни: са по де сет хи ља да ди на ра на гра ђе ни су сту ден ти са нај ви шим про се ком оце на, а Де таљ са до де ле сти пен ди ја у Ру ми са шест хи ља да оста ли сту денти са од го ва ра ју ћим про се ком оце на. Сту ден ти ма је ре ше ња о сти пен ди ја ма, као и нов чане на гра де, уру чио на челник Оп штин ске упра ве Душан Љу би шић, уз че стит ке сту ден ти ма, као и њи хо вим ро ди те љи ма, он је из ра зио опре де ље ње оп шти не да ће и убу ду ће сти пен ди ра ти нај боље сту ден те - нај бо љим студен ти ма упу ће не су и же ље за успе шним на став ком школо ва ња. УЗРО ЦИ ГУ БИ ТА КА У ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА Гу би ци на суп стан ци, ве ли ка по тра жи ва ња, ста ри ду го ви... На по след њем скуп штин ском за се да њу у Ру ми, одр жа ном 28. апри ла ове го ди не, ве ћи део рас пра ве од но сио се на гу бит ке у јав ним пред у зе ћи ма: док се на те му гу бит ка у ЈУП ''План'' из рази ло са мо из не на ђе ње, не га тиван фи нан сиј ки сал до у ''Во дово ду'' и ЈП ''Стам бе но'' пре тр пео је ди ле ме и ре пли ке од бор ни ка. Го во ре ћи о гу бит ку у ''Во дово ду'', у из но су од 9,5 ми ли о- на ди на ра, Дра ган Кар даш је, уз опа ску да је 20. век био век наф те у све ту, а да ће 21. би ти век во де, из нео ми шље ње да је ''Во до вод'' јед но здра во пред у- зе ће: -У во до снаб де ва њу ни је би ло ве ћих про бле ме, ни у Ру ми, ни у Ири гу. У ов де је оства рена до бит од 6,2 ми ли о на ди на ра, али се са да, због ра ни јих по тражи ва ња, ство рио гу би так. Пи там се ка ко је мо гу ће да ди рек тор ''Во до во да'' има ма њу пла ту од про сеч не пла те у ЈП ''Гас-Ру ма''. Сам осни вач ''Во до во ду'' ду гује око 80 ми ли о на ди на ра. Би ће још ве ћих про бле ма ако се све ово не схва то озбиљ но, има ћемо си ту а ци ју као у Зре ња ни ну, Оџа ци ма и слич но. Да кле, по мози мо ''Во до во ду'' и љу ди ма ко ји га во де. Не над Бо ро вић је ука зао на ве ли ки про блем - гу би так на мре жи у ''Во до во ду је и до 54 про цен та. - У Ру ми се гу би 800 хи ља да ку би ка во де, а у Ири гу 1,6 мили о на ку би ка. Ве ли ка је и ли ста Ди рек тор Ср ђан Ни ко лић не ле гал них при кљу ча ка. Дру ги про блем је сле де ћи - во да је роба, има це ну ко шта ња, а по тражи ва ња ''Во до во да'' су 58 ми лио на ди на ра. На те му гу бит ка у ЈП ''Стам бено'' го во рио је ди рек тор Ср ђан Ни ко лић: -Гу би так у го ди ни је 21,1 ми ли он ди на ра. На ко тларни цу ''Ру мен'' од но си се 10 мили о на укуп ног гу бит ка. Дру ги узрок су ка ма те на ста ре креди те, а тре ћи ду го ва ња пре ма Ре пу блич ким роб ним ре зер ва ма још из го ди не, за те дуго ве ме сеч но из два ја мо око мили он ди на ра. По сто ји и че трв ти раз лог - ни су се оби ли за ли искљу че ни ста но ви и ло ка ли, они су се у ме ђу вре ме ну не за ко ни то при кљу чи ли на мре жу. Што се ти че пла ни ра них суб вен ци ја, од 30 ми ли о на ди на ра до би ли смо са мо се дам.

11 Среда, 14. мај IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Апел из Во до во да Из ин ђиј ског ЈКП Во довод и ка на ли за ци ја апе лу ју на све по тр о ша че да ра ци о- нал ни је тро ше во ду из мреже јав ног во до во да јер се у на ред ном пе ри о ду оче ку је по раст тем пе ра ту ре. Бо риво је Бо жић, ди рек тор овог јав ног пред у зе ћа на Са станку си сте ма 48 је из ја вио да су ко ли чи не и ква ли тет во де у ин ђиј ској оп шти ни на за дово ља ва ју ћем ни воу, али да тре ба во ди ти ра чу на да би та ко оста ло и убу ду ће. Он је, та ко ђе ка зао да ће рад ни ци Во до во да ових да на кре ну ти с ис кљу че њем ве ли ких дужни ка по што су све мо гућно сти и спо ра зу ми са њи ма у ве зи от пла те ду га ис цр пље ни и апе ло вао на ове по тр о ша че не оме та ју ис кљу че ња. Оби ла зак ду ван џи ја У на ред ном пе ри о ду радни ци ин ђиј ског Ин га са обила зи ће ду ван џи је с те ри тори је оп шти не Ин ђи ја ка ко би на ли цу ме ста про ве ри ли да ли је све спрем но за ово годи шњу се зо ну су ше ња ду вана. Има ју ћи у ви ду да су дуван чи је зна чај ни ко ри сни ци овог ди стри бу те ра га са, надле жни у пред у зе ћу же ле да њи хо ви рад ни ци пред у пре де би ло ка ка ве про бле ме ко ји мо гу на ста ти у се зо ни шу шења ду ва на а ти чу се снаб дева ња, ква ли те та и при ти ска га са. Ин гас вр ши и кон тролу га со вод не мре же, а до сада је пре гле да но 10 ки ло мета ра че лич не мре же где ни су утвр ђе на ни ка ва цу ре ња. Тако ђе, сва ко днев но се ра ди и на кон тро ли уну тра шњих гасних ин ста ла ци ја. За ме на кан ти Ка ко је ис так ну то на послед њем април ском са стан ку Си сте ма 48, ЈКП Ко му налац је у до ма ћин стви ма заме нио 650 уни ште них и дотра ја лих кан ти за од ла га ње сме ћа. У до ма ћин стви ма на те ри то ри ји гра да за ме ње но је пре ко 160 кан ти, док је у Бе шки тај број не што ве ћи, 195 кан ти. По ре чи ма представ ни ка Ко му нал ца, недо ста ју ће кан те би ће на бавље не до кра ја ка лен дар ске го ди не, од но сно по обез беђи ва њу по треб них сред става за њи хо ву на бав ку. СВЕ ТИ ГЕ ОР ГИ ЈЕ Сла ва ин ђиј ске Гим на зи је ва ке го ди не ин ђиј ска Гим на- ја тра ди ци о нал но обе ле- Сзи жа ва сво ју кр сну сла ву Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја Ђурђев дан уз при го дан про грам који при пре ма ју уче ни ци шко ле са сво јим про фе со ри ма. Ове го ди не, на кон осве ће ња и се че ња славског ко ла ча, све ча ни про грам из ве ли су ре ци та то ри, чла но ви драм ске сек ци је и школ ски хор. Ме ђу тим, спе ци фич ност ово го дишњег све ча ног про гра ма је у томе што је из ве ден део про гра ма из про јек та ко ји ће се ре а ли зова ти то ком и го дине под на зи вом Гол го та срп ског на ро да у пе ри о ду из ме ђу и 1918.го ди не ко јим се ова школа укљу чу је у оп шти на ци о нални про је кат обе ле жа ва ња Пр вог свет ског ра та. - На овој школ ској при ред би же ле ли смо да при ка же мо део тог про гра ма ко ји под ра зу ме ва један обим ни ји про грам и уче шће свих про фе со ра и це ле шко ле. Из тог про јек та при ка зан је део који се од но си на пе сму Кре ће се ла ђа Фран цу ска, пе сму Пла ва гроб ни ца и пе сму Та мо да леко. Овај део про гра ма из ве ли су школ ски хор и ре ци та то ри Сташа Бле чић и Ра де Об ра до вић ко ји се пла си рао на по кра јин ско так ми че ње ре ци та то ра. Ми ли ца У Кр то ли ца и Ра до ван Про да нић из ве ли су дру ги део про гра ма, од но сно је дан део из Ев ге ни ја Оње ги на, Пи смо Та тја ни но и Пи смо Оње ги но во та ко да смо ове го ди не у про гра му за о кру жили и на став ни део и так ми чар ски део и на ја ви ли про јек тат ко ји ће сле ди ти у бли ској бу дућ но сти ре кла је про фе сор ка срп ског јези ка и књи жев но сти Дра ги ца Са вић Ра до њић ко ја је с про фесор ком му зич ког Је ле ном Со ловић при пре ми ла овај про грам. ИН ЂИЈ КЕ СЕ УКЉУ ЧИ ЛЕ У КАМ ПА ЊУ Ра до ван Про да нић и Ми ли ца Кр то ли ца го во ре од лом ке из Оње ги на кам па њу ко ја је зва нич но по че ла 8.мар та ове го ди не и ко ју во де удру же ња гра ђа на Ср би ја у по кре ту, Ро ди тељ и Цен тар за ма ме с ци љем да се ути че на из ме ну чла на 13 За кона о фи нан сиј ској по др шци по роди ци са де цом ка ко би по ро ди ље сво је на кна де до би ја ле на вре ме и ди рект но из др жав ног бу џе та, без по сре до ва ња по сло ва ца ца ко ји су че сто ова сред ства кори сти ли и за дру ге свр хе, док су по ро ди ље че ка ле. Да кле, по речи ма во лон тер ке Бо ја не Зо ра је из Ин ђи је, циљ ове кам па ње је да се оства ри про ме на за кон ских про пи са ка ко би се омо гу ћи ло за по сле ним мај ка ма да ви ше не че ка ју и по не ко ли ко ме се ци на ис пла ту пр ве на кна де по сле поро ђа ја, као и да је ре дов но до бија ју то ком тра ја ња по ро диљ ског од су ства, ди рект ном ис пла том из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је на њи хо ве ра чу не, уме сто ра чу на по сло да ва ца. С дру ге стра не, каже Зо ра ја, с овом про ме ном посло дав ци ће би ти рас те ре ће ни би ро карт ске про це ду ре у ве зи с оства ри ва њем по ро диљ ске накна де чи ме ће се за у ста ви ти лоша прак са кре ди ти ра ња др жа ве. - Че сто се де ша ва ло да по слодав ци ни су из ми ри ва ли сво је допри но се, да је ра чун у бло ка ди, би ло је и си ту а ци ја да је по слода вац имао не ких пре чих обаве за и пор ди љи не из ми ри прима ња у оном мо мен ту ка да јој је Ина че, аутор нај по зна ти је срп ске ту го ван ке из Ве ли ког рата Кре ће се ла ђа фран цу ска је пе ша диј ски пу ков ник Бра ни слав Ми ло са вље вић ко га је у Со лунском по љу 1917.го ди не у ло гору не рас по ре ђе них офи ци ра у Ми кри дир ну ла суд би на рат них дру го ва, ра ње ни ка и бо ле сни ка ко ји су по но во пре ба че ни на бродо ве ка ко би сти гли у са ве знич ки вој ни ло гор и бол ни цу у ту ни ској лу ци Би зер ти. Из вор ни на зив песме је Из гна ни ци и пр ви пут је П(Б)ра во за ма ме Уче ни ци ОШ Ду шан Јер ковић у Ин ђи ји већ две деце ни је др же при мат у бро до моде лар ству на ни воу Ре пу бли ке. По след њих да на апри ла са репу блич ке смо тре ко ја је одржа на у Вра њу вра ти ли су се с осво је ним пр вим, дру гим и четвр тим ме стом. Би ло је укуп но 75 такмичaра са под руч ја Срби је у ка те го ри ји бро до мо делар ства. У по ме ну тој ди сци плини злат на ме да ља при па ла је Мар ку Пав ко ви ћу, уче ни ку ше стог раз ре да, сре бро Деја ну Ша у ли, уче ни ку осмог раз ре да, док је осмак Фи лип нај по треб ни је. Ово пла ни ра мо да оства ри мо та ко што ће 250 трудни ца и по ро ди ља раз го ва ра ти с 250 по сла ни ка о овом про бле му и свом лич но про бле му, та ко да се на да мо да ће се из ме на за ко на на ћи на днев ном ре ду На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је до кра ја ма ја ове го ди не ре кла је Сајдл осво јио че твр то ме сто, имао је са мо бод ма ње од треће пла и ра ног так ми ча ра. Мар ко и Де јан су у прак тич ном де лу так ми че ња пу шта њу ча ма ца, осво ји ли мак си мал них 50 бо дова али су исто та ко по ка за ли из у зет но зна ње из обла сти технич ко-ин фор ма тич ких на у ка, об ја вље на у збир ци Мач и ли ра го ди не. У из да њу од го ди не ис ти че се да се ова песма, да нас сви ма по зна та пе ва с из ме ње ним тек стом. У пе сми Пла ва гроб ни ца њен аутор Милу тин Бо јић да је по мен срп ским вој ни ци ма ко ји су због ис цр пљено сти, умо ра и бо ле сти свој живот за вр ши ли да ле ко од отаџ бине и са хра ње ни у пла вим ду бина ма Јон ског мо ра. Ова пе сма је део збир ке пе са ма Пе сме бо ла и по но са ко је је Ми лу тин Бо јић об ја вио у Со лу ну. С 25 го ди на жи во та аутор Пла ве гроб ни це умро је од ти фу са у Со лу ну го ди не и за свог крат ког жи во та ус пео је да опе ва пат ње и стра дања срп ског на ро да у Пр вом светском ра ту и тра гич но по вла че ње срп ских вој ни ка пре ко Ал ба ни је до Грч ке и остр ва Ви да. Срп ску тра ди ци о нал ну пе сму Та мо дале ко ко ја се по мно ги ма сма тра за хим ну ко ју пе ва срп ски вој ник, на пи сао је на Кр фу 1916.го ди не Кла дов ча нин Ђор ђе Ма рин ко вић. Ре чи пе сме го во ре о оста вље ном се лу, спа ље ној цр кви и по вла чењу пре ко Ал ба ни је где су мно ги оста ви ли сво је жи во те. За вре ме СФРЈ ова пе сма је би ла за бра њена као на ци о на ли стич ка. Г. Мај сто ро вић Зо ра ја и до да ла да ће из Ин ђијске оп шти не че ти ри же не раз гова ра ти на ту те му са по сла ни цима из срем ског ре ги о на. Укљу чив ши се у кам па њу ко ја се во ди на ни воу др жа ве, Ин ђијке су се тре ћег ма ја оку пи ле на ше та ли шту ис пред Кан це ла ри је за мла де ка ко би скре ну ле пажњу на ка ма њу ко ју мла де мај ке во де. Кам па њу ко ја пред ста вља са мо је дан од ко ра ка на пу ту да Ср би ја по ста не до бро тле за поро ди цу и по ди за ње де це, по држао је и пред сед ник оп шти не Инђи ја Пе тар Фи ли по вић ко ји је под се тио да је ин ђиј ска оп шти на пре не ко ли ко го ди на пре по зна ла та кве ства ри и да је из свог буџе та из два ја ла сред ства до пу не пла те за по сле ним труд ни ца ма и по ро ди ља ма. - Од ове го ди не да је мо јед нократ ну по моћ у ви си ни про сеч не за ра де за не за по сле не труд ни це, али ни ко не ће ус пе ти да про ме ни ства ри уко ли ко се на др жав ном ни воу не до не се Стра те ги ја за бор бу про тив бе ле ку ге на гласио је пред сед ник Фи ли по вић. Г. М. ОШ ДУ ШАН ЈЕР КО ВИЋ ИН ЂИ ЈА Из у зе тан успех бро до мо де ла ра од мо гу ћих сто по е на осво ји ли су 97. Ина че, бро до мо де лар ство је јед на од сек ци ја из пред мета тех нич ког и ин фор ма тич ког обра зо ва ња ко ју ду ги низ го дина во ди Ми лан Сте фа но вић, на став ник у ОШ Ду шан Јерко вић.

12 12 Среда, 14. мај PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић ПРЕД 52. СУ СРЕТ АМА ТЕР СКИХ ПО ЗО РИ ШНИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ Бо гат по зо ри шни ре пер то ар У Ста рој Па зо ви ове го ди не од 16. до 24. ма ја одр жа ће се 52. Су срет ама тер ских по зори шних дру шта ва Вој во ди не, на ко ме ће по зо ри шна пу бли ка имати при ли ку да по гле да у кон курен ци ји осам нај бо љих пред става са зон ских смо три по из бо ру се лек то ра Рат ка Ра ди во је ви ћа. На за тва ра њу смо тре, као и увек игра ће се пред ста ва у част награ ђе них, а нај бо љи ма ће би ти уру че на при зна ња. Пр вог да на смо тре, 16.ма ја Драм ски сту дио Бран ко Ра ди че вић из Но вих Бано ва ца из ве шће пред ста ву Херку лес и мор ске ја ха чи це у ре жији Алек сан дра Ба ка, а сле де ћег да на на ре пер то а ру смо тре је пред ста ва Драм ске сек ци је Вели мир Сан дић Вељ ко До ма кул ту ре из Сив ца Су мљи во ли це у ре жи ји Алек сан дра Во ли ћа. Ама тер ско по зо ри ште Бра ша из Жа бља 18. ма ја из ве шће предста ву На гра ни ци у ре жи ји Ане Илић, док ће сле де ћег да на насту пи ти Срем ско ми тро вач ко позо ри ште До бри ца Ми лу ти но вић, Омла дин ски сту дио с пред ста вом Успа ван ка за по пла вље ни бал у ре жи ји Сте фа на Тај бла. По зо риште Сте ван Сре мац из Цр вен ке 20.ма ја на сту пи ће с пред ста вом По кон ди ре на ти ква у ре жи ји Ра до ја Чу пи ћа, а сле де ће вече на сту пи ће Ама тер ско по зо риште Цен тра за кул ту ру из Ко ви на с пред ста вом Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра у ре жи ји и адап та ци ји Јо ва на Гру ји ћа. Ка мер на сце на Ми ро слав Ан тић из Сен те у четвр так, 22. ма ја из ве шће предста ву Ожа ло шће на по ро ди ца у ре жи ји Де ја на Циц ми ло ви ћа и по след њег так ми чар ског да на пазо вач ка пу бли ка ће има ти при лику да по гле да пред ста ву Ама терског по зо ри шта Ђор ђе Да мја нов Ђек ша из Ја ше То ми ћа под на зивом Го ри, го ри го спо ђи це мо ја у ре жи ји Бог да на Јан ко ви ћа. Смо тра се за тва ра у су бо ту, 24. ма ја про гла ше њем по бед ни ка и из во ђе њем пред ста ве у част награ ђе них. Так ми чар ске пред ста ве ће пра ти ти струч ни жи ри у са ставу Са ша Ла ти но вић, ре ди тељ из Бе о гра да, мр Ми ро слав Ра доњић, дра ма тург из Но вог Са да и Со ња Сти пић, глу ми ца из Но вог Са да. 52. Су срет ама тер ских позо ри шних дру шта ва Вој во ди не одр жа ва се под по кро ви тељ ством оп шти не Ста ра Па зо ва, у ор гани за ци ји За во да за кул ту ру Војво ди не, Са ве за ама те ра оп шти не Ста ра Па зо ва и Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва. ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ Све ча на сед ни ца СУБ НОР-а Тр го вин ско пред у зе ће Меди ус из Но ве Па зо ве шире ћи мре жу сво јих ма ло продај них обје ка та, са мо не де љу да на на кон Но вог Слан ка ме на, отво ри ло је свој де се ти су пермар кет у Ста рим Ба нов ци ма. Ре но ви ра на је не ка да шња продав ни ца пре ко пу та основ не шко ле у овом ме сту и то је сада са вре ме ни мар кет с до бром по ну дом и по вољ ним це на ма. Куп ци из Ста рих Ба но ва ца су за до вољ ни и це на ма и асор тима ном, а ка ко су не ки од њих ис та кли, је два су че ка ли да до би ју јед ну та кву са мо у слу гу и да ви ше не мо ра ју да иду у Ме ди у со ву про дав ни цу у насе љу Ба нов ци-ду нав. Ов де им је сва ка ко бли же. Пред сед ник оп шти не Ста ра По во дом об ле жа ва ња Дана поб де над фа ши змом у про шли пе так одр жа на је прва сед ни ца Оп штин ског од бо ра СУБ НОР-а Ста ра Па зо ва у овој го ди ни. У све ча ном де лу седни це ко ме су при су ство ва ли пред став ни ци оп шти не и члано ви Ор га ни за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на, Ре зер вних мир но доп ских вој них ин ва ли да и Удру же ња вој них пен зи о нера оп шти не, го во рио је Ми лан Пје вац, пред сед ник ОО СУБ- НОР-а, а ми ну том ћу та ња ода та је по шта по ги ну лим у Дру гом свет ском ра ту. Ево ци ра не су успо ме не на на род но о сло боди лач ку бор бу и го во ри ло се о одр жа ва њу спо мен обе лежја из НОР-а. Пје вац је под сетио да су бор бе на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је тра ја ле до 15.ма ја и да је на кра ју ра та од по чет них бо рач ких од ре да, Ар ми ја бро ја ла око 800 хи љада бо ра ца, те да је на кон увође ња ви ше стра нач ја пре ста ло обе ле жа ва ње овог да ту ма и да су по че ле да се не ги ра ју те кови не, ру ше спо ме ни ци и ме ња исто ри ја. Ме ђу тим, у по след ње вре ме ства ри се ме ња ју, оценио је Пје вац, јер др жав но и оп штин ско ру ко вод ство по држа ва ју обе ле жа ва ње да на ка да је го ди не мар шал Жу ков ра ти фи ко вао у име са ве зни ка Спо ра зум о не мач кој ка пи ту лаци ји ко ји је дан ра ни је у име Тре ћег рај ха пот пи сао фелдмар шал Вил хелм Кај тел. СТА РИ БА НОВ ЦИ ЈОШ ЈЕ ДАН МА ЛО ПРО ДАЈ НИ ОБЈЕ КАТ МЕ ДИ УС-А Ме ди ус ши ри мре жу су пер мар ке та Ме ди у со ва са мо у слу га у Ста рим Ба нов ци ма Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић чести тао је отва ра ње још јед ног Ме ди у со вог ма ло про дај ног обје ка та на те ри то ри ји ста ропа зо вач ке оп шти не, ис та кавши ње гов зна чај за ста нов нике Ста рих Ба но ва ца. Сем што гра ђа ни има ју мо гућ ност да на ба ве ро бу ши ро ке по трошње по по вољ ни јим це на ма, Ме ди ус отва ра и но ва рад на ме ста и за по шља ва рад ни ке, на гла сио је Ра ди но вић и до дао да је то дру штве но од го вор на ком па ни ја ко ја во ди ра чу на о гра ђа ни ма. У то ку ове го ди не, ши рећи мер жу сво јих су пер мар ке та Ме ди ус пла ни ра да отво ри још два ма ло про дај на објек та, у Бе шки у ин ђиј ској оп шти ни и Ба тај ни ци у оп шти ни Зе мун. Са отварања У рад ном де лу сед ни це усво јен је за пи сник с избор не Скуп шти не СУБ НОР-а одр жа не 18.ма ја про шле годи не, као и из ве штај о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу у 2013.го ди ни. Кон ста то ва но је и да је Спо мен ку ћа на род ног хе ро ја Јан ка Чме ли ка због нео др жа ва ња до ве де на у лоше ста ње. У њој је тре ба ло да бу де сме ште на и Спо мен со ба Че твр те вој во ђан ске народ но-осло бо ди лач ке удар не СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА ЦР КВА РЕ А ЛИ ЗО ВА ЛА ПРО ЈЕ КАТ Сед ни ца СУБ НОР-а у Ста рој Па зо ви бри га де ко јој је до ми цил на оп шти на Ста ра Па зо ва. Због са зна ња да се та мо усе ли ла јед на по ли тич ка стран ка, одлу че но је да се офор ми ко миси ја ко ја ће кон так ти ра ти са над ле жни ма у оп шти ни и МЗ Ста ра Па зо ва да би се устано ви ло о че му је реч. Иначе, за хва љу ју ћи раз у ме ва њу ло кал не са мо у пра ве у Старој Па зо ви обе ле же ни су сви зна чај ни да ту ми за не го ва ње бо рачких тра ди ци ја. Играј мо се ра де ћи Сло вач ки све ште ник Игор Фел ди обра тио се при сут ни ма Прет по след њег април ског да на у но вом па ро хиј ском До му Сло вач ке еван ге лич ке цр кве у Ста рој Па зо ви по во дом за вр шет ка про јек та Играј мо се ра де ћи ко ји је по др жа ла ху ма ни тар на ор га ни за ци ја ЕХО из Но вог Са да ор га ни зо ван је за вр шни про грам и пре зен таци ја про јек та. Про је кат ко ји се оства ру је од ок то бра прошле го ди не, по све ћен је, пре све га ста ри јој де ци с по себ ним по тре ба ма, ро ди те љи ма, али и дру гим гра ђа ни ма ко ји у оквиру ра ди о ни ца ства ра ју раз не ин те ре сант не пред ме те и ру котво ри не. Ма да је овај про је кат зва нич но за вр шен, ре че но је на пре зен та ци ји, због ве ли ког ин те ре со ва ња де це и ро ди теља, оку пља ње у ње го вим креа тив ним ра ди о ни ца ма ће се наста ви ти. - Овај про је кат је еку менског ка рак те ра, што зна чи да у ње му ни су при сут ни са мо еванге ли сти Сло ва ци, не го и пра вослав ни и ка то ли ци и мо жда и љу ди ко ји не ве ру ју ре као је, из ме ђу оста лог сло вач ки свеште ник Игор Фел ди. Про је кат Играј мо се ра дећи пред ста ви ла је ко ор ди натор ка Јар ми ла Ха вран, а присут ни ма су се обра ти ли председ ник Сло вач ке еван ге лич ке цр кве не оп шти не Јан Ха вран, Вје р ка До мо њи ко ја по др жава про је кат, Ма ја Па њиц ки из ор га ни за ци је ЕХО, пра во славни све ште ник Ни ко ла Де спот и Мир ја на Со ко ло вић из старо па зо вач ког Цен тра за со цијал ни рад. Ка ко се чу ло на овој пре зента ци ји, и цр кве су ту да вр ше со ци јал но-хма ни тар не услу ге кроз раз не ра ди о ни це и пројек те и на тај на чин по ма жу др жав ним ин сти ту ци ја ма у врше њу со ци јал но-ху ма ни тар не функ ци је, ши ре ћи, на рав но љу бав пре ма Бо гу и љу ди ма.

13 Среда, 14. мај ИН ЂИ ЈА СЕ МИ НАР ПРО ЈЕК ТА SMART CI TI ES При ме на до брих ис ку ста ва ро те клог ви кен да у Ин ђи ји је Подр жа на пре зен та ци ја пројек та не мач ке Фон да ци је Fri e- drich Na u mann за сло бо ду ко ја пред ста вља ли бе рал ну по ли тичку фон да ци ју, за сту пље ну у преко 60 зе ма ља све та. Fri e drich Nau mann Fo un da tion, кнан це ла ри ја за За пад ни Бал кан, по ред главних те ма из обла сти ко му налне по ли ти ке, по ли ти ке мла дих и евро ин те гра ци ја, у свој рад уврсти ла је и про је кат Smart Ci ti es ко ји фи нан си ра не мач ко Са ве зно ми ни стар ство за еко ном ску сарад њу и раз вој. Реч је о тро го дишњем про јек ту с се ри јом се ми нара ко ји ће се одр жа ти у Ср би ји, Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни. Овај про је кат се ба зи ра на опи су ур ба ни стич ких и на уч них ре шења у са вре ме ним ур ба ним и еколо шким иза зо ви ма. Он ком би ну је ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, вер ти кал но и хо ризон тал но зе ле но ства ра ње просто ра, тех но ло ги је за сма ње ње еми си је га со ва ефек та ста кле не ба ште, еко ном ске зе ле не стра теги је ра ста, ур ба не мо бил не концеп те, енер гет ску ефи ка сност, здрав стве не и људ ске по кре та че по ве зу је у јед ну ди сци пли ну. Се ми на ру у Ин ђи ји при су ствова ли су, по ред два де се так од борни ка и пред став ни ка оп шти на и гра до ва из Ср би је и пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли повић, То ни Кри зо ли, про јект ни ко ор ди на тор Фон да ци је, Ду шан Ди нић, ре ги о нал ни ко ор ди на тор про јек та и Да ни је ла Бо жа нић, ме те о ро лог и пре да вач. Пред сед ник ин ђиј ске оп штине Пе тар Фи ли по вић пред ста вио је раз вој и при вред не и еко номске по тен ци ја ле оп шти не, као и Пред сед ник Пе тар Фи ли по вић пред ста вио раз вој ин ђиј ске оп шти не функ ци о ни са ње ло кал не са мо у- пра ве, ста вив ши ак це нат на Систем 48, при ме ну Ге о граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма и Електрон ску упра ву. - Ми смо увек ту да иза ђе мо у су срет и по ка же мо оно што је до бро. За то се на дам да ће одбор ни ци из дру гих оп шти на и гра до ва, ко ји уче ству ју на овом се ми на ру, има ти при ли ку да пре не су и при ме не на ша ис куства у сво јим ме сти ма. Раз ме на ис ку ства је вр ло зна чај на ствар и за то сам ве о ма за до во љан што и дру ги до ђу и пре но се нам своја ис ку ства ко ја мо же мо и ми да усво ји мо за оно што нам је неоп ход но ре као је Пе тар Фи липо вић. Про јект ни ко ор ди на тор поме ну те фон да ци је То ни Кри зо ли је на гла сио да овај про је кат земља ма у ре ги о ну омо гу ћа ва едука ци ју пред став ни ка ло кал них за јед ни ца, као и дру гих циљних гру па, по пут мла дих љу ди и пред у зет ни ка. - Са мо гра до ви ко ји се бла говре ме но при пре ме за по сле ди це кли мат ских про ме на би ће у могућ но сти да ре а гу ју на аде ква тан на чин. Ако град или оп шти на нису у ста њу да се при ла го де, па тиће и у еко ном ско и у сва ком другом сми слу. По сле ди це су по плаве, су ше, про бле ми у тран спор ту, про бле ми с здра вљем ре као је То ни Кри зо ли и под се тио да су у по ме ну ти про је кат укљу че ни сви гра до ви и оп шти не из Ср би је, додав ши да је ве о ма зна чај на, како ме ђу соб на, та ко и ре ги о нал на са рад ња из ме ђу ло кал них за једни ца из Бо сне и Хер це го ви не и Хр ват ске од ко јих гра до ви и општи не из на ше зе мље мо гу до ста да на у че и при ме не њи хо ва иску ства. Г. Мај сто ро вић ИН ЂИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПОБ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ По што ва ње тра ди ци је п штин ска ор га ни за ци ја СУБ- ОНОР-а у Ин ђи ји обе ле жи ла је 9. мај Дан по бе де над фа ши змом и за вр ше так Дру гог свет ског рата по ла га њем ве на ца и ода ва њем по ште па лим бор ци ма и жр тва ма фа ши зма. На кон при је ма у згра ди ин ђиј ске оп шти не ко ме су, из међу оста лих при су ство ва ли Ми лан Бо ди ро жа, за ме ник пред сед ниа оп шти на Ин ђи ја, Алек сан дар Ко ва че вић, пред сед ник СО Инђи ја, као и пред став ник Ру ске ам ба са де, пред став ни ци ин ђијског СУБ НО РА ода ли су по шту и по ло жи ли вен це на спо ме ник Поду нав ском пар ти зан ском од ре ду у цен тру Ин ђи је и на спо ме ник пило ти ма Со вјет ске ар ми је По пов Пе тар Ро ма но вич и Фин кел берг Бо рис Ше ва ље вич - и ис так ну тим бор ци ма НОР-а Дра го љу бу Сто јано ви ћу Бру ну, Ми ло ра ду Сто ји ћу Гор чи лу и Пе тру Сто ја но ви ћу на ин ђиј ском гро бљу. У оп шти ни Ин ђи ја се тра дици о нал но обе ле жа ва Дан по бе де над фа ши змом, као и у це лом слобо дар ском све ту. Овај дан је је дан од нај зна чај ни јих у исто ри ји чо вечан ства. Оп шти на Ин ђи ја ће и убуду ће ода ва ти по част и при зна ње сви ма ко ји су да ли жи во те у бор би про тив фа ши зма за до бро бит свих нас - ре као је Ми лан Бо ди ро жа. Под се ћа ња ра ди, др жав на коми си ја бив ше СФРЈ об ја ви ла је По ла га ње ве на ца на спо ме ник у цен тру Ин ђи је сво је вре ме но по да так да је током Дру гог свет ског ра та по ги нуло укуп но на ших људи, ме ђу ко ји ма не што ви ше од бо ра ца. Г. М. ШИД РАС ПРА ВЕ О КВА ЛИ ТЕ ТУ ВО ДЕ Шид ска во да ис прав на за пи ће о да у шид ском во до во ду је бак- ри о ло шки и хе миј ски ис прав- Вте на и мо же се ко ри сти ти за пи ће, ово је по твр дио ди рек тор ЈКП Во до вод Шид Алек сан дар Јо ва но вић, деман ту ју ћи ти ме чел ни ке Зе ле не еколо шке пар ти је Зе ле ни и од бор ни ка у СО Шид Де ја на Бу ла то ви ћа. На и ме, Бу ла то вић је на кон ферен ци ји за но ви на ре из ра зио сум њу у ис прав ност во де и на гла сио да се он њо ме не би ни ту ши рао, а ка моли је пио. - Узео сам узор ке во де са ви ше ме ста у гра ду и сву да је би ла заму ће на. За то тра жим од ди рек то ра да до ста ви из ве штај о кон тро ли исправ но сти во де, а и ми смо по сла ли узо рак да се ис пи та на ин сти ту ту у Љу бља ни из ја вио је Де јан Бу лато вић. Ди рек тор Алек сан дар Јо ва новић је об ја снио да во да мо же да IN ME MO RI AM бу де мут на на кон ин тер вен ци је на це во во ду што, ка ко је ре као, гра ђа ни до бро знао и до дао: - Ана ли зи ра мо во ду у За во ду за јав но здра вље Срем ска Ми трови ца три пу та ме сеч но, та ко што овла шће не осо бе узи ма ју по де сет узо ра ка. А да је на ша во да за и ста до брог ква ли те та по твр ђу је и то што смо про те кле не де ље до били ХА САП сер ти фи кат на гла сио је ди рек тор шид ског Во до во да и на ја вио да ће мо жда под не ти и ту жбу про тив Бу ла то ви ћа. На кон то га са оп ште њем се огла сио ПО Зе ле не еко ло шке пар ти је - Зе ле ни у ко јем се наво ди да се на ја ва ту жбе про тив њи хо вог од бор ни ка Де ја на Була то ви ћа мо же схва ти ти и као сво је вр сни при ти сак на по ме ну ту пар ти ју и ње ног пред сед ни ка. С. М. Сте ван Пи ште вић ( ) е дан од нај бо љих Јпо зна ва ла ца бо гате ири шке исто ри је, љу би тељ пи са не речи и аутор не ко ли ко књи га из за ви чај не исто ри је, Сте ван Пиште вић, пре ми нуо је 7. ма ја у 58. го ди ни жи во та. Ро ђен у Бе о гра ду, 19. ју ла 1956, основну шко лу за вр ша ва у Ири гу, а Сред њу библи о те кар ско-књижар ску у Бе о гра ду. Од ма лих но гу за љубљен у књи гу, чи тав жи вот окру жен успоме на ма и про шлошћу, до го ди не ра ди у Српској чи та о ни ци у Ири гу, а на кон од ла ска у ин ва лид ску пен зи и ју у пот пу но сти се по све ћу је ис тражи ва њу про шло сти Ири га, као и афир ма ци ји и уса вр ша ва њу иришког кул тур ног, спорт ског и друштве ног жи во та. На том пу ту, био је је дан од ис так ну ти јих чла но ва ре дак ци је об но вље ног омла динског ли ста "Исти на", глав ни и одго вор ни уред ник "Гла са Ири га", а са ра ђи вао је и са " Екс прес По лити ком", "Књи жев ним но ви на ма", "Кар ло вач ким но ви на ма", "Но вом европ ском Вој во ди ном", "Сун чаним са том", "Ири шким но ви на ма", "Ири шком ли стом", "Ин фор ма тором Оп шти не Ириг", "Па нон ским ди ја ло зи ма", као и са "Срем ским но ви на ма" у ко ји ма је, об ја вљива њем ве ли ког бро ја чла на ка по све ће них Ири гу и Ири жа ни ма, на сто јао да Срем ци ма при бли жи жи вот и мен та ли тет пре сто ни це вин ског Сре ма ко ју је во лео ви ше од све га. До кра ја по све ћен Ири гу, Стеван Пи ште вић осни ва Друштво Ири жа на, а го ди не, у вре ме ка да су дух и ве ра у бо ље су тра би ли про те ра ни на мар гину, уче ству је у покре та њу "Пу дар ских да на", ко ји тра ју до да нас и на ко ји ма је, 2011, по нео ти ту лу "Го спо дар Пу дарских да на". Био је пред сед ник Кул тур но-умет ничког дру штва "Змај", је дан од во де ћих про мо те ра по пу ларне смо тре драм ских ама те ра Сре ма "ФЕ- ДАС", аутор мо ногра фи је Фуд бал ског клу ба "27. ок то бар" из Ша три на ца, истори је Ири га, те се ла Ри ви ца и ири шког спор та, а као вла сник ве ли ке зави чај не збир ке су де лу је и у из дава њу мно го број них пу бли ка ци ја. Био је стал ни са рад ник Ен ци клопе ди је Но вог Са да, Срп ског библи о граф ског реч ни ка, Лек си кона про свет них рад ни ка пи са ца, као и Кул тур но-исто риј ског друштва "ПЧЕ СА" у Но вом Са ду. Са док то ром Жељ ком Вуч кови ћем ко а у тор је По ве сни це КУД "Змај", за ко ју му је Срп ска чита о ни ца до де ли ла на гра ду "Лу ча" (2005), чи ме је до био и зва нич ну за хвал ност за све што је учи нио на по љу раз во ја ири шког кул турног жи во та. У ру ко пи су му је оста ла истори ја "ФЕ ДА СА", ко ју овај мар љиви и пе дант ни са ку пљач че сти ца ири шке про шло сти и ис трај ни заљу бље ник у сре мач ки жи вот ни је сти гао да об ја ви. На ири шким ге не ра ци ја ма ко је до ла зе је да на ста ве пу тем Стева на Пи ште ви ћа, да ње гов рад не за бо ра ве и да угле да њем на своје ве ли ка не, у ко је се Пи ште вић жи во том и ра дом сва ка ко уврстио, од за бо ра ва отрг ну сво је вре ме и све оно што су у ње му чи ни ли. С. Н. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

14 14 Среда, 14. мај На осно ву чла на 55. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Града Срем ска Ми тро ви ца бр. 14/2013) и Про гра ма ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при вред не поли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја за под руч је те ри то ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца до нет да на го ди не на 45. сед ни ци Град ског ве ћа Гра да Срем ска Ми тро ви ца под бро јем /2014- III, a по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Мини стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до привре де бр / од го ди не, на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду Гра да Срем ска Ми тро ви ца д о н о с и ОД ЛУ КУ О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ Кон кур са за до де лу суб вен ци ја за су фи нан си ра ње де ла ка ма те ду го роч них кре ди та у из но су до ,00 ди на ра 1. У Кон кур су за до де лу суб вен ци ја за су фи нана си ра ње де ла ка ма те ду го роч них кре ди та у из носу до ,00 ди на ра, број 421-1/2013-XI, од го ди не, ко ји је рас пи сао на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду, а ко ји је об јављен у ли сту М но ви не и у ли сту Срем ске нови не да на го ди не, тач ка 2. став 2.,у де лу по себ ни усло ви, али не ја 2. бри ше се и са да гла си : Ми ни мал но одо брен из нос ду го роч ног кре дита из но си 5.000,00 ЕУР а мак си мал но ,00 ЕУР у ди нар ској про тив вред но сти по зва нич ном кур су НБС на дан пу шта ња кре ди та. У тач ки 5. став 2. бри ше се и са да гла си : По овом кон кур су су фи нан си ра ће се ка мате по кре ди ти ма за на бав ку: 1. ком бај на 2. трак то ра 3. дру гих са мо ход них по љо при вред них маши на 4. при кључ них по љо при вред них ма ши на и 5. опре ме из обла сти про из вод ње и скла ди ште ња жи тари ца, ин ду стриј ског, ле ко ви тог, аро ма тич ног и зачин ског би ља, во ћа, по вр ћа, укра сног би ља, као и опре ме за мо бил не су ша ре, опре ме за на вод ња вање, опре ме за за шти ту од еле мен тар них не по го да, опре ме за сто чар ску про из вод њу и опре ме за поди за ње енер гет ске ефи ка сно сти у по љо при вред ној про из вод њи. Де та љан спи сак опре ме ко ја мо же бити пред мет кре ди ти ра ња се на ла зи на сај ту Га ран циј ског Фон да АП Вој во ди не www. garfondapv.org.rs. Списак се може преузети и у просторијама Градске управе за пољопривреду Града Сремска Митровица (канцеларија број 35 ). 2. У осталом делу текст конкурса остаје непромењен. Ову одлуку објавити у локалном листу Сремске новине и М новине, локалној ТВ - станици, сајту Града Сремска Митровица, огласној табли Града Сремска Митровица и на огласним таблама МЗ са територије Града Сремска Митровица. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за пољопривреду Број: 421-1/2013-XI Дана: године Сремска Митровицa НАЧЕЛНИК дипл. инг. пољопривреде Владимир Настовић с.р. На осно ву чла на 19 ст. 1 али не ја 11 Од лу ке о осни ва њу дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца доо, Срем ска Митро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број: 3/2013, 7/2013 и 9/2013), и Про гра ма по сло ва ња Аген ција за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца доо, Сремска Ми тро ви ца за го ди ну ( Сл. лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца бр. 1/2014) Ди рек тор, рас пи су је: К О Н К У Р С за до де лу бес по врат них сред ста ва (суб ве ни це) за фи нан си ра ње атив но сти удру же ња гра ђа на у го ди ни: 1.ПРЕД МЕТ КОН КУР СА је до де ла бес по врат них средста ва (суб вен ци је) за фи нан си ра ње: - ре а ли за ци је про грам ских ак тив но сти удру же ња грађа на, и - по бољ ша ње усло ва ра да удру же ња гра ђа на (на бав ка опре ме). 2. УКУ ПАН ИЗ НОС СРЕД СТА ВА КО ЈИ СЕ ДО ДЕ ЉУ ЈЕ ПО КОН КУР СУ Уку пан из нос сред ста ва ко ји се до де љу је по кон кур су (ко ји је пред ви ђен за ове на ме не) је ,00 ди на ра. 3. КО МО ЖЕ ДА КОН КУ РИ ШЕ Пра во на ко ри шће ње под сти цај них срeдстава има ју удру же ња гра ђа на са под руч ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца чи ја је де лат ност: - у ве зи са по љо при вред ном про из вод њом, биљ ном и сто чар ском, и - у ве зи са за шти том жи во ти ња. 4. НА МЕ НА ПОД СТИ ЦА ЈА Сред ства ће се кoристити за ре а ли за ци ју: - про грам ских ак тив но сти удру же ња, и за - по бољ ша ње усло ва ра да (на бав ка опре ме). 5. ПО ТРЕБ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА КО ЈА СЕ ПОД НО СИ НА КОН КУРС: чит ко по пу њен обра зац при ја ве са оба ве зним пот писом и пе ча том под но си о ца зах те ва; план ак тив но сти удру же ња за го ди ну; бу џет пла на ак тив но сти за го ди ну; фо то ко пи ја Ре ше ња о упи су у Ре ги стар удру же ња; фо то ко пи ја по твр де о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју; по твр да бан ке о жи ро ра чу ну удру же ња и фо то ко пи ја кар то на де по но ва них пот пи са; по твр да По ре ске упра ве да је под но си лац зах те ва изми рио по ре ске и дру ге јав не да жби не за го ди ну; фо то ко пи ја Ста ту та удру же ња гра ђа на. 6. ДО ДЕ ЛА ПОД СТИ ЦАЈ НИХ СРЕД СТА ВА - Раз ма тра ње при спе лих при ја ва и ис пу ње но сти услова пред ви ђе них кон кур сом вр ши ће Ко ми си ја ко ју име ну је Ди рек тор; - Кри те ри ју ми за оце ну при ја ва утвр ђе ни су Пра вилни ком о до де ли бес по врат них сред ста ва за фи нан си ра ње ак тив но сти удру же ња гра ђа на у го ди ни; - Ко нач ну Од лу ку о до де ли сред ста ва до но си Ди ректор; - Пра ва и оба ве зе из ме ђу Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца доо, Срем ска Ми тро ви ца и Кори сни ка би ће ре гу ли са на Уго во ром; - Ко ми си ја за др жа ва пра во да по ред на ве де них за тражи и дру га до ку мен та; - Кон курс на до ку мен та ци ја се не вра ћа; - Под но си лац мо же под не ти са мо јед ну при ја ву; - Неблаговременe при ја ве се не ће узе ти у раз ма тра ње; -Под сти цај на сред ства ће се до де љи ва ти по при сти глим при ја ва ма до утро шка сред ста ва пред ви ђе них за ове наме не; - Рок за ре а ли за ци ју ак тив но сти је до годи не. 7. НА ЧИН И РОК ПОД НО ШЕ ЊА ПРИ ЈА ВЕ Кон курс је отво рен до утро шка сред ста ва пред ви ђе них за ове на ме не. При ја ву са по треб ном до ку мен та ци јом до ста ви ти У ЗА- ТВО РЕ НОЈ КО ВЕР ТИ ПО ШТОМ НА АДРЕ СУ: Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца доо, Срем ска Ми тро ви ца, Ул. Све тог Ди ми три ја бр. 13, Срем ска Ми трови ца, са на знакпм КОН КУРС ЗА ДО ДЕ ЛУ БЕС ПО ВРАТ- НИХ СРЕД СТА ВА ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА У ГО ДИ НИ НЕ ОТВА- РА ТИ или ЛИЧ НО у про сто ри ја ма Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца доо, Срем ска Ми тро вица, у дво ри шту Град ске ку ће, ул. Све тог Ди ми три ја бр. 13, Срем ска Ми тро ви ца. До дат не ин фор ма ци је пу тем те ле фо на 022/ Текст кон кур са, смер ни це и обра зац при ја ве мо же те пре у зе ти на Директор Данијела Међедовић с.р. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АП ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА ОП ШТИН СКА УПРА ВА Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Да на: го ди не Ца ра Ду ша на бр. 1 И Н Ђ И Ј А На осно ву чла на 63. За ко на о пла ни ра њу и изград њи (''Сл. гла сник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12), чла на 3. Пра вил ни ка о на чи ну јав не презен та ци је ур ба ни стич ког про јек та ( Сл. гла сник РС број 43/10) и чла на 14. Од лу ке о Оп штин ској упра ви оп шти не Ин ђи ја ( Сл. лист оп шти на Сре ма број 25/08, 23/09 и 30/11 и Сл. лист оп шти не Инђи ја број 7/12), Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нално-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја ОГЛА ША ВА ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПАР ЦЕ ЛУ БРОЈ 2125/25 К.О. НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ - ДО ГРАД ЊА СИ ЛО СА ЗА ЗР НА СТЕ КУЛ ТУ РЕ - 1. На јав ну пре зен та ци ју из ла же се Ур ба нистич ки про је кат за пар це лу број 2125/25 К.О. Но ви Кар лов ци до град ња си ло са за зр на сте кул ту ре, са пра ви ли ма гра ђе ња, пар тер ним реше њем и при ка зом при кљу ча ка на мре же ин фраструк ту ре, ко ји је ура ђен од стра не Са мо стал не рад ње за про јек то ва ње БА ШИЋ ПРО ЈЕКТ из Инђи је, Дар ко Ба шић пр. Под но си лац зах те ва за по твр ђи ва ње ур ба ни стич ког про јек та је ЖИ- ТО СРЕМ АД Ин ђи ја. 2. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и физич ка ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки проје кат, као и да у то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је до ста ве сво је при мед бе и су ге сти је у пи са ном обли ку, над ле жном ор га ну, од но сно Оде ље њу за урба ни зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Инђи ја, Ин ђи ја, ули ца Ца ра Ду ша на број 1, пу тем писар ни це Оп штин ске упра ве. 3. Ли це овла шће но од стра не над ле жног ор га на за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју јав не пре зен таци је је дипл.инж.арх. Еми ли ја Пе тро вић. 4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког пројек та ће би ти одр жа на од го ди не до го ди не, сва ког рад ног да на од h h. Ме сто одр жа ва ња јав не пре зен таци је су про сто ри је Оп штин ске упра ве оп шти не Инђи ја, Ин ђи ја, ули ца Ца ра Ду ша на број 1, на шал теру број 7 При јем не кан це ла ри је, као и у кан це лари ји Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не, ко ја се на ла зи у Ин ђи ји, ули ца Но во сад ски пут ББ, 2. спрат. 5. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће се одр жа ти у тра ја њу од се дам да на. 6. У скла ду са Про стор ним пла ном оп шти не Инђи ја про пи са на је из ра да ур ба ни стич ког про јек та, об зи ром да је пар це ла об ра ди во по љо при вред но зе мљи ште. Усло ви за из град њу но вих по љо привред них рад них ком плек са, као и за ре кон струкци ју по сто је ћих, од но сно усло ви за из град њу обје ка та за по тре бе по љо при вред не про из вод ње, из да ва ће се на осно ву ур ба ни стич ког про јек та изра ђе ног на осно ву смер ни ца из Про стор ног пла на, уз при ба вља ње усло ва над ле жних ор га ни за ци ја и јав них пред у зе ћа у чи јој је над ле жно сти њи хо во из да ва ње. Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но - стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја

15 Среда, 14. мај РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С О ДА ТОЈ СА ГЛА СНО СТИ НА СТУ ДИ ЈУ О ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 1.Ин ве сти тор, Пред у зе ће за те ле ко му ни ка ци је ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА а.д. Ди рекци ја за тех ни ку, Бу ле вар Умет но сти бр.16а, Бе о град, Из вр шна је ди ни ца Сремска Ми тро ви ца, Кра ља Пе тра I, бр.2, Срем ска Ми тро ви ца пла ни ра по ста вља ње ра дио ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је СМУ93 Мар ко Пе ри чин (ИДЕА). 2.На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број 06-68/2014-X одр жа не да на го ди не, Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вотне сре ди не, до не ла је ре ше ње број /2014- X ко јим се да је са гла сност на сту ди ју о про це ни ути ца ја, про јек та, ра дио ба зна ста ни ца мо бил не те ле фони је "СМУ93-Мар ко Пе ри чин (ИДЕА). На осно ву чл. 55 По кра јин ске скуп штин ске од лу ке о по кра јин ској упра ви (''Сл. лист АПВ'', бр.4/10, 4/11), и чла на 11., а у ве зи са чла ном 23. За ко на о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не ( Слу жбе ни гла сник РС бр. 135/04), По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, да је сле де ће: ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ о при је му зах те ва за из да ва ње ин те гри са не до зво ле Уче шће на из бо ри ма на Ко со ву и Ме то хи ји По во дом пар ла мен тар них из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји ће би ти одржа ни 8. ју на 2014 го ди не, од до у про сто ри ји по вере ни ка за из бе гли це у Срем ској Ми тро ви ци, оба ви ће се ре ги стра ци ја ли ца ко ја же ле узе ти уче шће на из бо ри ма, гла са њем пу тем по ште. Кри те ри ју ми за уче шће на из бо ри ма су сле де ћи: 1. да је ли це ро ђе но на КиМ; 2. је дан од ро ди те ља ро ђен на КиМ; 3. жи ве ли на КиМ у не пре кид ном пе ри о ду од нај ма ње пет го ди на; 4. про те ра ни са КиМ и због то га раз ло га ни сте мо гли да оства ри те да жи ви те на КиМ у не пре кид ном пе ри о ду од пет го ди на. При ли ком до ла ска на ре ги стра ци ју оба ве зно по не ти лич на до ку мен та као и до ку мен та ко ји ма се до ка зу је ис пу ње ње на ве де них кри те ри ју ма. Оба ве шта ва се за ин те ре со ва на јав ност да је По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, под нет зах тев опе ра те ра "МЕ ТАЛ-ЦИН КА РА" д.о.о. ПЈ Ин ђи ја из Ин ђи је, број / од , за из да ва ње ин те гри са не до зво ле "МЕ ТАЛ-ЦИН КА РА" д.о.о., ПЈ Ин ђи ја и оба вља ње ак тив но сти ТО ПЛО ЦИН КО ВА ЊЕ ПО ТА ПА ЊЕМ, на ло ка цији у Ин ђи ји, ул. Вој во де Пут ни ка бб, ка та стар ска пар це ла 7102/1 К.О. Ин ђи ја 1-део 2. Увид у под не ти зах тев мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се крета ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, ул. Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, (со ба 39 при зе мље), сва ког рад ног да на од ча со ва, или на сај ту Се кре та ри ја та у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( Службени гласник РС 135/04). Оде ље ње ѕа ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не среди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 29 За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С о да тој са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 1. Но си лац про јек та ПЕТ МБ АГРАР д.о.о. Су бо ти ште, Ка ме но ва бб плани ра ре а ли за ци ју про јек та Фар ма за тов ју на ди у Су бо ти шту, на кат. парц. 660/17 к.о. Су бо ти ште, оп шти на Пе ћин ци. 2. У скла ду са чла ном 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) спро ве ден је по сту пак јав ног уви да у тра ја њу од до го ди не, а јав на рас пра ва је одр жа на го ди не у при су ству пред став ни ка но си о ца про јек та. 3. На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број /2014-III-05 од го ди не Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и зашти ту жи вот не сре ди не до не ло је ре ше ње број /2014-III-05 од го ди не ко јим се да је са гла сност на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну за про је кат Фар ма за тов ју на ди у Су бо ти шту, под усло вом да се ис по шту ју ме ре за спре ча ва ње, сма ње ње и от кла ња ње зна чај них штет них ути ца ја на живот ну сре ди ну у то ку ре а ли за ци је, ре дов ног ра да про јек та, уде са и по пре станку ра да про јек та ко је су де фи ни са не по гла вљем 8. по ме ну те сту ди је. 4. Но си лац про јек та је ду жан да обез бе ди и из вр ша ва ње про гра ма пра ћења ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред ви ђе ног по гла вљем 9. Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за по ме ну ти про је кат и да по дат ке до би је не мо нито рин гом до ста вља Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не и над ле жном ор га ну оп шти не Пе ћин ци. 5. Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном по ступ ку. Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав ности мо гу по кре ну ти управ ни спор под но ше њем ту жбе над ле жном су ду у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

16 16 Среда, 14. мај У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Иришка хроника Ре флек то ри за ноћ не утак ми це За хва љу ју ћи раз у ме ва њу Покра јин ског се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну, на те ре ни ма за ма ле спор то ве град ског стади о на у Врд ни ку по ста вље ни су ре флек то ри, та ко да ће љу бите љи ма ко шар ке, ма лог фуд бала и ру ко ме та би ти омо гу ће но да ужи ва ју у утак ми ца ма ко је ће се од са да игра ти и у ве черњим и ноћ ним тер ми ни ма. Утак ми це и у ноћ ном тер ми ну По ста вља ње ре флек то ра ВРД НИК Ре но ви ра ни ба зе ни у "Тер ма лу" У при су ству чел ни ка ло калне са мо у пра ве, врд ничке Ме сне за јед ни це и упра ве Спе ци јал на бол ни ца Тер мал Пред сед ник Вла де Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не др Бо јан Пај тић, и пр ви чо век Ири га Вла ди мир Пе тро вић не дав но су отво ри ли ком плет но ре но вира не уну тра шње ба зе не у СБ Тер мал. Ре но ви ра ни ба зе ни Отва ра њу су при су ство вали и др Ве сна Ко пи то вић, по кра јин ска се кре тар ка за здрав ство, со ци јал ну по ли тику и де мо гра фи ју, Не бој ша Ма лен ко вић, ди рек тор Фонда за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не. Ка ко је овом при ли ком ре чено, Вла да Вој во ди не обез бе дила је за овај зна ча јан про је кат 38,5 ми ли о на ди на ра за рено ви ра ње, а ба зе ни са да испу ња ва ју све са вре ме не стандар де и зах теве, укљу чу ју ћи и нај мо дер ни ји си стем фил трира ња во де. - Уре ђе њем уну тра шњих базе на Тер мал, Врд ник и Ириг Др Бо јан Пај тић у по се ти Тер ма лу по ди гли су ни во сво јих услуга на још ви ши сте пен, што ће по зи ци о ни ра њу Ири га на ту ристич кој ма пи Ср би је и ре ги о на би ти од ве ли ког зна ча ја, ис такао је Вла ди мир Пе тро вић изра зив ши при то ме и за хвал ност по кра јин ској ад ми ни стра ци ји на ука за ној по др шци. ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ "На род на тра ди ци ја" Тра ди ци о нал ни ет но фе стивал На род на тра ди ци ја, ко ји за циљ има при бли жа ва ње мла дих тра ди ци ји, би ће одржан у су бо ту. При јем го сти ју, као и обично, би ће ор га ни зо ван у Де чијој уста но ви Де чи ја ра дост у 10 са ти, на кон че га ће, у по ла 11 усле ди ти и де фи ле уче сника кроз Вин ску ули цу до До ма кул ту ре, где ће у 11 ча со ва бити упри ли че но и све ча но отвара ње ово го ди шње На род не тра ди ци је. У ово го ди шњем про гра му насту пи ће ма ли ша ни из Ири га и Врд ни ка, Те ми шва ра, Аде, Нових Ба но ва ца, Вр ба са, Зма је ва, Ма лог Иђо ша, Фе ке ти ћа, Косов ске Ми тро ви це, Но вог Са да, Зре ња ни на и Су бо ти це, ко ји ће пе смом и игром по ка за ти ко лико по зна ју сво ју тра ди ци ју. Беочинска хроника УДРУ ЖЕ ЊЕ РО МА БЕ О ЧИН По моћ у ку ћи ста рим ли ци ма дру же ње Ро ма Бе о чин от по- ло је ре а ли за ци ју још јед- Уче ног ве о ма ко ри сног и дру штве но од го вор ног про јек та "По моћ у ку ћи ста рим ли ци ма". У са радњи са Ми ни стар ством ра да, за пошља ва ња и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, ова нај ан гажо ва ни ја бе о чин ска не вла ди на ор га ни за ци ја во ди ће бри гу и пружа ти по моћ за око 50 ко ри сни ка. Ста рим ли ци ма на под руч ју месних за јед ни ца Ра ко вац, Бе о чин град, Бе о чин (се ло) и Бра зи ли ја, у об ва ља њу њи хо вих сва ко дневних ак тив но сти по моћ ће пру жа ти че ти ри ге рон то-до ма ћи це. Уче сни ци про јек та "По моћ у ку ћи ста рим ли ци ма" Ка ко је из ја вио Ра миз Се ли ми, пред сед ник Удру же ња Ро ма Бе о чин, ова ор га ни за ци ја је већ ре а ли зо ва ла не ко ли ко слич них про је ка та. Два десе так же на, углав ном Ром ки ња, прошло је по треб не обу ке и сте кло знање и ве шти не за пру жа ње по мо ћи ста рим ли ци ма. Та ко ђе је на гла сио да је ствра на по тре ба за ова квом вр стом услу ге, ко ја има ху ма ни тар ни и со цијал ни ка рак тер, ве о ма из ра же на, те да је иста по треб на ве ли ком бро ју на ших су гра ђа на и то пер ма нент но. Про је кат је по чео да се ре а ли зује 1. апри ла и тра ја ће шест ме се ци, а ње го ва вред ност је око 1,3 ми ли о на ди на ра. ОБЕ ЛЕ ЖЕН ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ КУД "БРИ ЛЕ" Се дам де це ни ја на прет ка Ни ко ла Ћи ри ло вић Јо ван Ак сен ти је вић Чла но ви Кул тур но-умет ничког дру штва "Бри ле" су, 9. ма ја, све ча ном ака де мијом обе ле жи ли 70. го ди шњи цу осни ва ња. Уз при го дан кул турно-умет нич ки про грам, у ко јем су на сту пи ли Ме шо ви ти хор, Фол клор ни ан самбл и глу мац Ран ко Си мић, до де ље не су ди пло ме и за хвал ни це ве ли ком бро ју чла но ва свих сек ци ја који су обе ле жи ли рад Дру штва у прет ход ним го ди на ма. Нај ви ше емо ци ја иза зва ла је до де ла награ де Ни ко ли Ћи ри ло ви ћу, из Че ре ви ћа, ду го го ди шњој "ал фи и оме ги" бе о чин ске култу ре и дру штва "Бри ле". По здрав ном бе се дом при сутни ма се обра тио Јо ван Ак сенти је вић, пред сед ник Управ ног од бо ра, а у име на гра ђе них за хва лио се Или ја Дре згић, бив ши ду го го ди шњи пред седник Дру штва у вре ме чи јег руко во ђе ња је оно оства ри ло вели ке успе хе у ра ду. У скло пу обе ле жав ња ју биле ја, 10. ма ја, у Спорт ско-послов ном цен тру је изе ден програм "Бри ле" не кад и сад, на ко јем су се бе о чин ској пу блици пред ста ви ли чла но ви Фолклор ног ан сам бла (ве те ра ни и из во ђа чи), Ме шо ви тог хо ра, Там бу ра шког ор ке стра, Жен ска пе вач ка гру па Фол клор ног ансам бла и во кал ни со ли сти. ОД НА РЕД НЕ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ Отва ра се оде ље ње Сред ње ма шин ске е дав ним пот пи си ва њем про- ко ла о по слов но-тех нич- Нто кој са рад њи, у Бе о чи ну ће би ти омо гу ће но осни ва ње дис ло ци раног оде ље ња Сред ње ма шин ске шко ле из Но вог Са да. По ред Општи не Бе о чин, уче сни ци у овом по ду хва ту су још ОШ "Јо ван Грчић Ми лен ко", Сред ња ма шин ска шко ла и не ки од нај зна чај ни јих ов да шњих при вред них су бје ка та: "La far ge BFC", "Марс", "Ј & Ј Метал ни еле мен ти", "Ре минг", "Метал ма тик" и "Дел та тех ник". Оде ље ње но во сад ске Средње ма шин ске шко ле, ко је ће би ти фор ми ра но од школ ске 2014/2015. го ди не, бро ја ће до 30 уче ни ка по де ље них у два смера: опе ра тер на CNC ма ши на ма и бра вар - за ва ри вач. Про стор за одр жа ва ње на ста ве ће обез беди ти ОШ "Јо ван Гр чић Ми лен ко", а на став ни ка дар и план на ста ве Сред ња ма шин ска шко ла. Пот писни ци про то ко ла су се оба ве зали да у то ку тра ја ња шко ло ва ња упи са них уче ни ка омо гу ће одржа ва ње прак се у скла ду са планом и про гра мом ма тич не шко ле. О зна ча ју и по тре би за оваквом вр стом са рад ње, го во ри ли су пред сед ник оп шти не мр Богдан Цве јић, ди рек тор "La far ge BFC" Ди ми три је Кње ги њић и ди рек тор Сред ње ма шин ске школе Ми лош Ма за ли ца. Д. П.

17 Среда, 14. мај ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА На днев ном ре ду из ве шта ји о ра ду Чла но ви Ве ћа су раз ма тра ли и усво ји ли из ве шта је о ра ду Оп штин ске упра ве, Оп штин ског јав ног пра во бра ни ла штва, јав них уста но ва, Ра дио Ши да и ме сних за јед ни ца ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Све то ни кољ ско при зна ње До че тврт ка 15. ма ја отво рен је кон курс Ме сне за јед ни це Шид за до де лу Све то ни кољ ског при знања, по во дом град ске славе Све тог Ни ко ле лет њег. Ово при зна ње се до де љу је уста но ва ма, пред у зе ћи ма, удру же њи ма и по је дин цима ко ји су ду го го ди шњим ра дом и ус пе си ма из у зетно до при не ли раз во ју града или по је ди них обла сти дру штве ног жи во та у граду. Пред ло ге са обра зложе њем у пи са ном об ли ку гра ђа ни мо гу да до ста ве на адре су МЗ Шид, Ули ца Кара ђор ђе ва број 85. При јем ни за Му зич ку шко лу Основ на Му зич ка шко ла Фи лип Ви шњић ор га ни зује при јем ни ис пит за упис у при прем ни и пр ви раз ред школ ске 2014/2015 го дине. При ја ва кан ди да та за про ве ру му зич ких спо собно сти вр ши се код се крета ра шко ле рад ним да ни ма од 8 до 13 са ти, у пе ри о ду до 20. ма ја. Де чи ји там бу ра шки ор ке стар Деч ји там бу ра шки ор кестар КОЦ-а, под ру ко водством Де ја на Пет ко ви ћа, по сти гао је од ли чан успех на Му зич ком фе сти ва лу де це Вој во ди не за хо ро ве и ор ке стре, ко ји је одр жан то ком ви кен да у Бач кој То по ли. Овај ор ке стар је осво јио ве ли ко при зна ње, злат но од лич је. Му зич ко - еду ка тив ни фе сти вал На све ча ном отва ра њу првог Му зич ко-еду ка тив ног фе сти ва ла Еуфо ни ја, ко ји ће тра ја ти од 14. до 21. маја у Ши ду, у сре ду ће у сали КОЦ-а кон церт одр жа ти ор ке стар хар мо ни ка АКУД Со ња Ма рин ко вић из Новог Са да. У СПОРТ СКОЈ ХА ЛИ У ШИ ДУ Но ви про стор за сто но те ни се ре Сто но те ни ски клуб Пар ти зан Шид, ко ји по сто ји већ више од 40 го ди на и има око че тр де сет чла но ва, од са да има уре ђе ни ји простор за тре нин ге и так ми че ња. Ра до ви чи ја је укуп на вредност ди на ра и ко ји су об у хва та ли кре че ње, по ста вљање кров не кон струкци је са изо ла ци јом и по ста вља ње под них обло га, за вр ше ни су за са мо 27 да на за хва љу ју ћи средстви ма По кра ји не, ло кал не са мо у пра ве и број них спон зо ра, као и за ла га њу члано ва и ру ко вод ства клу ба. Пре се ца њем тра ке но ви простор у окви ру Спорт ског цен тра У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Све ча но отва ра ње про сто ри ја про те кле не де ље све ча но је отво рио пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић. Обе ле жен Дан по бе де над фа ши змом о во дом обе ле жа ва ња 9. ма ја ПДа на по бе де над фа ши змом, де ле га ци ја ло кал не са мо у пра ве пред во ђе на пред сед ни ком СО др Бра ни сла вом Ма у ко ви ћем, поло жи ла је ве нац на спо ме ник палим бор ци ма НОР-а и ода ла пошту жр тва ма ра та. Све ча ном сед ни цом и по ла гањем ве на ца и цве ћа на овај споме ник овај зна ча јан да тум обе лежи ли су, та ко ђе, и чла но ви Општин ског од бо ра СУБ НОР-а, а тим по во дом де ле га ци ја Ме сног од бора СУБ НОР-а Ада шев ци би ла је у по се ти ме сту Пи ли це у Ре пу бли ци Срп ској. Чла но ви бо рач ке ор га низа ци је из Ада ше ва ца на овај на чин уз вра ти ли су по се ту ме шта ни ма Пи ли ца ко ји су не дав но би ли на про сла ви 72. го ди шњи це устан ка на ро да за пад ног Сре ма. На по чет ку сед ни це Оп штинског ве ћа ми ну том ћу та ња ода та је по част не дав но преми ну лом Жељ ку Ко стел ни ку, бив шем пред сед ни ку Скупшти не оп шти не. На сед ни ци је утвр ђен пред лог од лу ке о допу на ма од лу ке о ор га ни за ци ји Oпш тинске упра ве чи ме она до би ја из ве сне над ле жно сти, док ће део по сла ко ји се тиче еви ден ци је имо ви не во ди ти Оде ље ње за фи нан си је и Одеље ње за ур ба ни зам, ко му нално стам бе не и оп ште прав не по сло ве. Чла но ви Ве ћа су на сед ни ци раз ма тра ли и усво јили из ве шта је о ра ду Оп штинске упра ве и Оп штин ског јавног пра во бра ни ла штва за прошлу го ди ну, као и из ве штај о по сло ва њу Јав ног пред у зе ћа Ра дио Шид. На сед ни ци су раз ма тра ни и усво је ни из ве шта ји о ра ду јав них уста но ва: Цен тра за со ци јал ни рад, Га ле ри је сли ка Са ва Шу ма но вић Шид Устано ва кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја и Му зе ја на ив не уметно сти Или ја нум. Та ко ђе су раз ма тра ни и усво је ни из вешта ји о ра ду ме сних за јед ни ца за про шлу го ди ну, као и предло зи од лу ке о до пу ни од лу ке о ко му нал ној хи ги је ни и услуга ма и о фи нан си ра њу јав не ра све те и одр жа ва ња чи сто ће и ко му нал не хи ги је не на те рито ри ји оп шти не. Чла но ви ве ћа утвр ди ли су и пред лог ре шења о да ва њу са гла сно сти на У КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОМ ЦЕН ТРУ а Оп штин ској смо три му зич ко Н- фол клор ног ства ра ла штва де це, ко ја је одр жа на у ор гани за ци ји КОЦ-а, уче ство ва ло је 210 де це у 10 фол клор них гру па мла ђег и ста ри јег уз ра ста. Селек тор смо тре Да ја на Ко стић, ко ре о граф из Ста ре Па зо ве, одлу чи ла је да на зон ском ни воу шид ску оп шти ну пре ста вља ју: мла ђи уз раст КПД Иван Ко тљарев ски Би кић До и КУД Фи лип Ви шњић Ви шњи ће во, а стари ји уз раст КПД Иван Ко тљарев ски Би кић До, СКУД Све ти Са ва Шид, Деч ји фол клор ни ан самбл Звон че ки СКПД Ер девик, ОШ Са ва Шу ма но вић Ерде вик и КПД Ђу ра Киш Шид. Зон ска смо тра деч јег му зич ко - фол клор ног ства ра ла штва би ће У СУ БО ТУ, 17. МА ЈА Смо тра па са свих ра са Пр ва смо тра па са свих раса у ор га ни за ци ји но во о- сно ва ног Ки но ло шког дру штва Друг из Ши да би ће одр жа на у су бо ту, 17. ма ја на те ре ни ма ис пред Ло вач ког до ма у Ши ду, у Ули ци 6. де цем бар. На овој ки но ло шкој ма нифе ста ци ји су ди је ће би ти Мирсад Ша ба но вић из Бо сне и Хер це го ви не и Де јан Пје вач из Бе о гра да. Упи сни на за једног пса из но си 500 ди на ра, а све до дат не ин фор ма ци је могу се до би ти на број те ле фо на 064/ Ста тут ПУ Је ли ца Ста ни ву ковић Ши ља. Раз ма тра ни су и број ни зах те ви за одо бре ње нов ча них сред ста ва, а до нети су и за кључ ци о утвр ђи вању по чет них из но са це на за да ва ње у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни за пар це ле у ули ца ма Иве Ло ле Ри ба ра и Ма ти је Гуп ца, као и це не за да ва ње у за куп грађе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни Ши дек спре су д.о.о. Шид. Смо тре му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва Ма ли ша ни на смо три одр жа на у Срем ској Ми тро ви ци, 18. ма ја. А про те клог ви кен да одр жана је и Оп штин ска смо тра музич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих, на ко јој је уче ство вало се дам пред став ни ка кул турно-уме тич ких дру шта ва шид ске оп шти не. У ви ши ранг так ми че ња пла си ра ли су се чла но ви СКУД-а Све ти Са ва из Ши да и чла но ви КПД Ђу ра Киш из Ши да у де лу ко ре о граф ског фол кло ра, а у делу не го ва ња тра ди ци је нај бо љи су би ли чла но ви КПД Иван Котља рев ски из Би кић До ла, ХКД Шид из Ши да, као и фру лаш Ду шан Ђу кић. Они ће пред ставља ти оп шти ну Шид на зон ским смо тра ма у Ста рој Па зо ви и Пећин ци ма. АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА По моћ за ле че ње Да ње Ми хај ло вић Из шид ског Цр ве ног кр ста оба ве шта ва ју су гра ђа не да ће на ред них да на, до 22. ма ја, би ти при ку пља на нов ча на по моћ за ле че ње Да ње Ми хај ло вић из Ши да. По моћ ће при ку пља ти две осо бе жен ског по ла вид но обе ле же не зна ком Цр ве ног крста, на те ри то ри ји Ши да, али не и у се ли ма шид ске оп шти не. Из Цр ве ног кр ста упу ћу ју апел сви ма ко ји су у мо гућ ности да сво јим скром ним при логом по мог ну овој де вој чи ци са ср ча ним обо ље њем.

18 18 Среда, 14. мај ОДР ЖА НА ПР ВА СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Име но ван но ви При вред ни са вет Са вет ће бро ја ти се дам чла но ва, а на ње го вом че лу ће се на ла зи ти но во и за бра на пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић П р ва сед ни ца но вог са зива Оп штин ског ве ћа ко јом је пред се да ва ла но во и- за бра на пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су ботич ки, одр жа на је про те клог пет ка. Чла но ви Ве ћа су имено ва ли но ви При вред ни са вет, ко ји ће бро ја ти се дам чла но ва, а на чи јем че лу ће би ти председ ни ца Оп шти не и до не ли одлу ку да ло кал на са мо у пра ва по др жи ини ци ја ти ву о уво ђе њу но вог обра зов ног про фи ла инду стриј ски ме ха ни чар у Средњој тех нич кој шко ли Ми лен ко Вер кић-не ша. - Оп штин ско ве ће је по др жало уво ђе ње но вог обра зов ног про фи ла у Тех нич кој шко ли у Пе ћин ци ма, јер сма тра мо да је из у зет но зна чај но да се уче ници шко лу ју за она за ни ма ња у ко ји ма по за вр шет ку шко ло вања има ју ве ће шан се за прона ла же ње за по сле ња. Ујед но, отва ра њем обра зов них про фи ла у са рад њи са ком па ни ја ма које по слу ју на те ри то ри ји на ше оп шти не, ства ра мо ква ли тет ну рад ну сна гу спо соб ну да од гово ри по тре ба ма при вред ни ка ре кла је пред сед ни ца Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки. Ина че, ини ци ја ти ву за увође ње обра зов ног про фи ла пећи нач ка Тех нич ка шко ла је покре ну ла у са рад њи са не мач ком ком па ни јом Бош, а по др шка ло кал не са мо у пра ве је би ла нео п ход на ка ко би шко ла мо гла да се при ја ви на кон курс Ми нистар ства про све те, на у ке, и техно ло шког раз во ја. На сед ни ци је усво јен но ви пра вил ник ко јим се по јед носта вљу је про це ду ра за до де лу по мо ћи гра ђа ни ма ко ји се на лазе у ста њу со ци јал не по тре бе. То зна чи да ће убу ду ће уме сто до са да шње две по сто ја ти са мо Ву ков ци и ђа ци ге не ра ци је На сед ни ци Оп штин ског већа до не та је од лу ка да се но сио ци Ву ко ве ди пло ме на га де са ди на ра, а ђа ци ге не раци је са ди на ра. Ове награ де ће би ти уру че не про шлого ди шњим ву ков ци ма и ђа ци ма ге не ра ци је, а по во дом Да на општи не Пе ћин ци, 22. ма ја. Након за вр шет ка школ ске го ди не у истом из но су би ће на гра ђе ни и ово го ди шњи до бит ни ци Вуко ве ди пло ме и ти ту ле уче ни ка ге не ра ци је. јед на ко ми си ја ко ја ће од лу чива ти по зах те ви ма гра ђа на и која ће упу ћи ва ти рад но спо соб не гра ђа не на дру штве но ко ри стан рад. На тај на чин они ће би ти у при ли ци да за ра де по треб на сред ства, док ће гра ђа ни ма ко ји ни су рад но спо соб ни, а на ла зе се у ста њу со ци јал не по тре бе утвр ди ти нов ча ну по моћ. Чла но ви Ве ћа су, та ко ђе, утвр ди ли и ини ци ја ти ву неко ли ко удру же ња гра ђа на из Ку пи но ва, а ко ју је по др жао и та мо шњи Са вет Ме сне за јед нице. Реч је о ини ци ја ти ви да се Сед ни ца Оп штин ског ве ћа обје кат од 320 ква драт них мета ра, на ка та стар ској пар це ли 1582 у цен тру Ку пи но ва, ко ји у овом тре нут ку не ма ни ка кву на ме ну, пре тво ри у кул турни клуб ко ји би ко ри сти ла сва удру же ња, јер ве ћи на њих нема ни ка ве про сто ри је или ради у не а де кват ним про сто ри ма. Ка ко је овај обје кат у вла сништву Ди рек ци је за имо ви ну Репу бли ке Ср би је, Оп штин ско веће је на ло жи ло над ле жним општин ским слу жба ма да по кре ну по сту пак за усту па ње објек та удру же њи ма. ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА СПОРТ СКА АК ЦИ ЈА Про лећ ни крос за основ це У са рад њи Спорт ског саве за Раз вој спор то ва и Основ не шко ле Сло бо дан Бајић Па ја из Пе ћи на ца, у сре ду 7. ма ја ор га ни зо ван је Про лећни крос за уче ни ке од пр вог до осмог раз ре да. Ова већ тра дици о нал на ак ци ја укљу чу је све уче ни ке, а не са мо оне ко ји се ак тив но ба ве спор том, чи ме се свој де ци пру жа мо гућ ност да се по ка жу и ис про ба ју сво је мо гућ но сти и оп ште пси хо физич ке спо соб но сти. Спорт ски са вез Раз вој спорто ва је обез бе дио при год не на гра де ко је је пр во пла си раним уче сни ци ма у свим уз расним ка те го ри ја ма по де ли ла за ме ни ца ди рек тор ке шко ле Ве сна Ко ва че вић. Део уче сни ка про лећ ног кро са Пред став ник Спорт ског са веза Раз вој спор то ва То ми слав Ћир ко вић че сти тао је свим уче сни ци ма кро са и на гла сио да Раз вој спор то ва на ста вља са пру жа њем по др шке ама тер ском и школ ском спор ту, до да ју ћи: - У са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом по кре ну ли смо ак ци ју у окви ру ко је бес платно во ди мо на ле то ва ње по пет нај бо љих спор ти ста из сва ке шко ле, ко је ће од ре ди ти настав ни ци, та ко да ће де ца ко ја су да нас по ка за ла до бре ре зулта те си гур но има ти ве ће шан се да ис пу не кри те ри ју ме и от путу ју на мо ре. Са њи ма ће на ле то ва ње от пу то ва ти и по пет уче ни ка са нај бо љим школ ским успе хом. У НЕ ДЕ ЉИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА Ак ци ја при ку пља ња по лов не оде ће Број ним ак тив но стима и ак ци ја ма пећи нач ки Цр ве ни крст укљу чио се у обе лежа ва ње Свет ског да на и не де ље Цр ве ног кр ста, ко ји тра ју до 15. ма ја. Ка ко нам је ре кла Горда на Ко њевић, се кретар ка Цр веног кр ста, у то ку је ак ци ја при ку пља ња по лов не гарде ро бе ко ја ина че тра је то ком це ле го ди не. - Са да смо по себ но ста ви ли на гла сак на ову ак ци ју јер је на за ли ха ма ви ше не ма мо, а сва ко днев но нам се ја вља ју љу ди ко ји ма је она по треб на, на ро чи то оде ћа за де цу. За то овим пу тем апелу је мо на све оне ко ји има ју ви шак гар де ро бе да је до несу код нас. Та ко ђе, у окви ру обе ле жа ва ња не де ље Цр ве ног кр ста има мо у пла ну и по се ту пред сед ни ци Оп шти не. Би ће то при ли ка да са њом по разго ва ра мо о на шим ак тив ности ма, као и о пла но ви ма за ову го ди ну, ка ко би бо ље сагле да ли шта од све га то га што Гор да на Ко ње вић, се кре тар ка Цр ве ног кр ста Пе ћин ци смо за ми сли ли мо же мо, уз са рад њу са ло калном са мо у пра вом, да и ре а ли зу је мо. По ред то га, има мо у пла ну још и ак ци ју до де ле јед них ин ва лид ских ко ли ца у Ши ма нов цима, де те ту ко ме су та ко ли ца нео п хо да, а та ко ђе пла ни ра мо и из лет у Ку пино во за де се так на ших во лон тера, сред њо школа ца, ко ји нам сво јим ра дом не се бич но пома жу то ком це ле го ди не и ко ји уче ствују до бро вољ но у свим на шим ак ци ја ма ре кла је Гор да на Ко ње вић, се кре тар ка Цр ве ног кр ста Пе ћин ци, до да ју ћи да је ово на чин да им се оду же за њи хов ху ма ни рад. Струч ни са рад ник Алексан дар Ан дри је вић до да је да су у то ку ове не де ље по ново уве ли Да не отво ре них врата што зна чи да сви гра ђа ни ко ји же ле мо гу да до ђу и да им се при дру же, уко ли ко же ле да по ста ну во лон те ри Цр ве ног кр ста и да део свог вре ме на по све те ху ма ном ра ду. С. М. АК ЦИ ЈА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПЕ ЋИН ЦИ По зо ри ште у учи о ни ци По зо ри ште у учи о ни ци назив је ак ци је чи ји је циљ упо зна ва ње уче ни ка основних и сред њих шко ла са драмским де ли ма у ви ду по зо ри шне пред ста ве, а чи ја је ре а ли за ција по че ла про те кле сед ми це у Кул тур ном цен тру Пе ћин ци. У пи та њу су де ла ко ја су на ставним пла ном и про гра мом предви ђе на као на став не је ди ни це на ча со ви ма срп ског је зи ка и књи жев но сти, али ово га пу та не у по зо ри шним са ла ма, већ у школ ским учи о ни ца ма. Пред ста ву ко ја се из во ди у окви ру ове ак ци је има ли су при ли ку да у фи скул тур ној сали сво је шко ле по гле да ју учени ци Сред ње тех нич ке шко ле Ми лен ко Вер кић-не ша. Реч је о пред ста ви Кре он то ва Анти го на у из во ђе њу По зо ри шта мла дих Кул тур ног цен тра Пећин ци. Ова пред ста ва је ре а- ли зо ва на уз по др шку ло кал не са мо у пра ве, а по на став ном пла ну и про гра му об ра ђу је се као школ ска лек ти ра у пр вој го ди ни сред њих шко ла, Ка ко је ре кла в.д. ди рек то ра Кул тур ног цен тра Ол ги ца Богда но вић овом ак ци јом је предви ђе но да се пред ста ва из во ди пр вен стве но за уче ни ке пр вих го ди на сред њих шко ла свих обра зов них про фи ла, као и за уче ни ке осмих раз ре да основних шко ла, с об зи ром да их већ сле де ће го ди не че ка об ра да ове школ ске лек ти ре.

19 Среда, 14. мај ТРИ ПРИ ЧЕ О МА ЛИ ША НИ МА КО ЈИ СЕ НА ДА ЈУ ОЗДРА ВЉЕ ЊУ ЉУ БИ ЦА АДА МИЋ ИЗ ЗА СА ВИ ЦЕ 2 Бол ни ца јој дру ги дом Љу би ца је да ље под стро гом кон тро лом и ре жи мом жи во та на кон тран сплан та ци је ср ца из вр ше на ју ла про шле го ди не По чет ком ма ја у по ро дици Ви то ми ра Ада ми ћа у За са ви ци 2, са не стр пље њем се оче ки вао до ла зак ње го вог бра та Ши ми ја из пре сто ни це Аустри је, где се по ро ди ца нала зи због ле че ња, тран спланта ци је и по сто пе ра тив ног поступ ка нај мла ђег од пе то ро де це - ма ле Љу би це. Тро го дишњој де вој чи ци је кра јем ју ла про шле го ди не пре са ђе но срце. Ка ко нам је ка зао Ви то мир Ада мић у крат ком те ле фон ској раз го во ру, Ши ми из Бе ча морао је да од го ди свој до ла зак у За са ви цу 2. Јер, ње го ва ћер ка је због вре мен ских про ме на доби ла ма ло по ви ше ну те ме ра туру, а она мо ра да жи ви по строгом ре ђи му и ппод ле кар ским над зо ром. Ма ла Љу би ца и бит ка ње не по ро ди це за њен жи вот ху манитарне ак ци је ко је су ор га низо ва не, по ста ли су по зна ти широ кој срем ској и срп ској јав ности. Љу би ца је има ла све га неко ли ко ме се ца жи во та ка да јој је кон ста то ва на опа сна бо лест - ре стрик тив на кар ди о ми па тија. Због, бла го ре че но, крх ког здра вља ова бе ба је ви ше би ла у бол ни ци не го код ку ће. Ви ше пу та је би ла у жи вот ној опа сности, а је ди ни лек за њу би ла је тран сплан та ци ја ср ца ко ја је и ура ђе на у АКХ бол ни ци у Бе чу 31. ју ла про шле го ди не. На кон успе шне тран сплат наци је, ка ко са зна је мо, Љу би ца је под стал ним над зо ром ле кара и буд ном па жњом сво је поро ди це. Ус пе ла је да на у чи да опет да хо да, по че ла је да је де нор мал ни ју хра ну, да до би ја у те жи ни и на пре ду је. Њен опора вак по сле тра сплан та ци је тече нор мал но, она се за ба вља у игри са бра ћом и се стра ма, а нај ви ше во ли да гле да цр та ће и слу ша му зи ку. Љу би ци је ова беч ка кли ника од фе бру а ра про шле го ди не дру ги дом. За то и ни је чуд но што се дру жи са ме ди цин ским се стра ма и ле ка ри ма деч јег оде ље ња, зна њи хо ва име на по што је ту са мај ком Ка ти цом и оцем Ши ми јем сти гла још у Ро ђен дан За Љу би чин ро ђен дан сви чла но ви по ро ди це Кати це и Ши ми ја Ада ми ћа су би ли у Бе чу. Ка да су их, на без бед но сним ка ме ра ма, ви де ли ка ко при ла зе дечјем оде ље њу и ле ка ри и ме ди цин ске се стре су ис трча ли и пи та ли: да ли не што ни је у ре ду са ма лом Љу бицом? Ада ми ћи су им по каза ли тор ту ко ју су до не ли и об ја сни ли да су хте ли да са њи ма про сла ве де вој чи цин тре ћи ро ђен дан. фе бру а ру и че ка ла да на ђу доно ра за пре са ђи ва ње ср ца. Ка да из ла зи на по ље, Љу бица мо ра да но си за штит ну маску јер не сме да до би је тем пера ту ру. Не дав но је има ла ви русну ин фек ци ју, па су мо ра ли да је вра те на бол нич ко оде ље ње, али, сре ћом, све је бр зо прошло. Јед ном не дељ но иде на кон тро лу на ко јој ле ка ри прове ра ва ју да ли ср це ра ди ка ко тре ба, да ли се раз ви ја. Ка ко са зна је мо, ка да про ђе го ди на да на од тран сплан та ци је стручња ци ће од лу чи ти да ли ће она на крат ко мо ћи да до ђе сво јој ку ћи у За са ви цу 2 код Срем ске Ми тро ви це. Про блем је што су њој и да ље нео п ход ни иде ал ни усло ви, слич ни бол нич ким. Бу ду ћи да ра ни је др жава ни је пла ћа ла ова кву врсту ле че ња у ино стран ству, Ада ми ћи су мо ра ли да са ми ску пља ју но вац за опе ра цију свог нај мла ђег де те та. За го ди ну да на, за хва љу ју ћи до на ци ја ма, обез бе ди ли су нео п ход на сред ства ко лико је ко шта ла опе ра ци ја. У ху ма ни тар ним ак ци ја ма учество ва ли су мно ги: зна ни и не зна ни, по је дин ци и ор га низа ци је, а ли дер на пред ња ка Алек сан дар Ву чић лич но је по ро ди ци Ада мић до нео дона ци ју сво је стран ке у вредно сти од евра. Љу би ца, ка ко са зна је мо, сада има де сет ки ло гра ма, ро дите љи оче ку ју да да ље на пре дује. Спре ма ју јој хра ну по са вети ма ле ка ра, јер је на по себ ном ре жи му ис хра не мо ра да је де што ви ше су пе, по вр ће и од ређе не вр сте ме са. С. Н. АНИ ТА БА ЛАЖ ИЗ ЕР ДЕ ВИ КА Ле че ње да је ре зул та те Два на е сто го ди шња Ани та Ба лаж де вој чи ца из Ер деви ка, обо ле ла од ре стрик тив не кар ди о ми о па ти је ко ја се на лази на ле че њу у Бе чу, за вре ме ус кр шњих пра зни ка про ве ла је не ко ли ко да на код ку ће, у Ер де ви ку. Ка ко је ре кла ње на мај ка Ксе ни ја, с об зи ром да су ле ка ри про це ни ли да њено здрав стве но ста ње мо же да под не се пу то ва ње, они су одлу чи ли да пра зни ке про ве ду са сво јом по ро ди цом и при јате љи ма. - Ани та са да мо же да учи ни мно го ви ше ства ри не го ра ни је и ма ње се за ма ра. По по врат ку у Беч че ка је још мно го кон трола и пре гле да све до про на ласка до но ра и са ме тран спла таци је. Овај крат ки бо ра вак код ку ће са сво ји ма, по мо ћи ће јој да све то лак ше пре бро ди. Чети ри ме се ца ле че ња на АКХ кли ни ци да ла су пр ве ре зулта те, Ани ти је угра ђе на пум па ко ју би тре ба ла да но си још три ме се ца ка ко би се плу ћа што ви ше опо ра ви ла, а уко ли ко наста ви са том тен ден ци јом опорав ка, тран сплан та ци ја плу ћа не ће би ти ни по треб на ре кла је Ани ти на мај ка Ксе ни ја Балаж, до да ју ћи да би ње на ћерка у Бе чу би тре ба ла да оста не још око го ди ну да на. А Ани та, ко ја се све вре ме хра бро бо ри и ве ру је у успех, ка же да је пре срећ на ка ко те че њен опо ра вак и до да је: - Пла ши ла сам се ка те те риза ци је иако сам зна ла да ће све би ти до бро. По сле ње сам са зна ла да ми је при ти сак у плу ћи ма ни жи и да ве ро ват но не ћу мо ра ти на тран сплан та цију плу ћа. Би ла сам пре срећ на ка да сам чу ла ту вест и уоп ште ми не сме та што ћу још три месе ца мо ра ти да но сим пум пу јер знам да ће ми би ти бо ље ако је но сим. Са пум пом мо гу да трчим, ска чем и ра дим ско ро све што мо гу да ра де сва здра ва Ани та Ба лаж де ца. Те шко ми је је ди но што мо рам да оста нем још у Бе чу, јер ми мно го не до ста ју ба бе и де де, род би на, дру га ри из разре да, а по себ но мо ја нај бо ља дру га ри ца Ма ри на. Ина че, Ани та је пр ви паци јент из Ср би је ко ји че ка на тран сплан та ци ју ср ца и чи је ле че ње у пот пу но сти сно си Репу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње. С. М. НИ КО ЛА СТУП КИН ИЗ ШИ ДА Из ле че ње ма тич ним ће ли ја ма Кан це ла ри ја за мла де у Шиду већ две го ди не ак тив но по ма же Ни ко ли Ступ ки ну из Ши да, ко ји се пре две го дине не срећ но окли знуо на сне гу и остао не по кре тан. До са да је ор га ни зо ва но низ ху ма ни тар них жур ки, кон це ра та, раз ли чи тих ак ци ја у са рад њи са Цр ве ним кр стом и ху ма ним по је дин ци ма, ка ко би се Ни ко ли омо гу ћио одла зак у Беч на ле че ње ма тич ним ће ли ја ма. - По ње го вом по врат ку, струч ни тим ле ка ра је утвр дио да је пр ви трет ман у Бе чу дао из ван ред не ре зул та те. Трет ман је ко штао евра. На предлог на ших ле ка ра Ни ко ла кра јем По зив за ху ма ни тар ну ак ци ју Ни ко ла Ступ кин ма ја од ла зи на дру ги трет ман у Беч, па смо об но ви ли ак ци ју - ка же Ми лош Мрк шић, ко о р- ди на тор Кан це ла ри је за мла де у Ши ду. Овај пут смо ини ци ра ли да Цр ве ни крст пре ко мо бил них опе ра те ра одо бри по се бан СМС број за по моћ Ни ко ли Ступ ки ну, та ко да сви ко ји же ле да по могну мо гу по сла ти пра зну СМС пору ку на број Сва ком по ру ком за по моћ Нико ли Ступ ки ну иде 100 ди на ра без ПДВ-а и без про ви зи је опера те ра - на гла сио је Ми лош и из ра зио на ду да ће на овај начин би ти са ку пље на сред ства за дру ги Ни ко лин од ла зак на третман у Беч. С. М.

20 20 Среда, 14. мај ЂУР ЂЕВ ДАН ПРО ШАО, ПРИ ЧА ОСТА ЛА - РО МИ, МАР КАНТ НА И ЗА ГО НЕТ НА ЕТ НИЧ КА ЗА ЈЕД НИ ЦА А Ро ма ле ка тар ту мен авен (О Ро ми ода кле сте?) Пише: Ми лен ко Бо бић Ка ко се јед ни пре зи ва ју Јо ва но ви ћи, дру ги Али ма но ви ћи, ка ко но се шпан ска, аме рич ка, или пре зи ме на број них зе ма ља у ко ји ма жи ве, а ка ко сви сла ве и ве се ле се на Ђур ђев дан? Ка ко су јед ни све тле, а дру ги там не пу ти? Ако пра во слав ни Ро ми сла ве Ђур ђев дан, ка ко на тај дан сво је до мо ве укра ша ва ју зе ле ним гран чи ца ма и из ла зе на во ду и му сли ман ски Ро ми? Ч ак и они нај не за ин те ресо ва ни ји за ми гра ци је ста нов ни штва и раз лог њи хо вог раз ме шта ја по простран стви ма Ср би је, рас по ла жу бар шту рим по да ци ма о околно сти ма до се ља ва ња Не ма ца, Сло ва ка, Ру си на, Укра ји на ца, Ру са, Бу ње ва ца, па и Ср ба и Хр ва та и дру гих на ро до но сних или ет нич ких за јед ни ца, ако не на ши рем ге о граф ском подруч ју, оно бар у Вој во ди ни. А шта зна мо о по ре клу Ро ма, тој мар кант ној и за го нет ној ет ничкој за јед ни ци, при сут ној го то во у сва ком се лу, ва ро ши, ма њем, или ве ћем гра ду, др жа ви Европе, на свим кон ти нен ти ма? Мисли мо да зна мо мно го, а они још увек, упр кос број ним ет но лошким, лин гви стич ким и ан тропо ло шким сту ди ја ма, иза зи ва ју при мер ну на уч ну ра до зна лост. На рав но, њи хов не ра зу мљиви је зик, ко јим се по вре ме но слу же, ра сне ка рак те ри сти ке и на чин жи во та, већ пред ставља ју бит на свој ства ко ја их чи не ве о ма раз ли чи тим од станов ни штва у чи јој бли зи ни, а опет изо ло ва ни, жи ве. Њи хов број у све ту го то во је не мо гуће уста но ви ти, али се ве ру је да их има из ме ђу пет и три на ест ми ли о на. Дуг пут за сре ћом Да кле, не зна мо мно го, али шта о се би и сво ме по ре клу зна ју са ми Ро ми? Ве ро ват но ни шта, или са свим не до вољ но, по себ но они Ро ми ко ји жи ве, изо ло ва ни у сво јим че сто издво је ним на се љи ма, да ле ко од би бли о те ка и на уч не ли те ра туре. Ако ува жи мо нај но ви ја истра жи ва ња чак и ге не ти ча ра, мо ра мо при хва ти ти чи ње ни цу да Ро ми по ти чу из Ин ди је, из нај ни же обес пра вље не ве о ма си ро ма шне ка сте, због че га су и кре ну ли на ду ги пут за срећом, на пут ко ји се ни ка да није за вр шио. На рав но, на том пу ту, чи ја се ге о граф ска и вре мен ска уда ље ност од постој би не кроз ве ко ве по ве ћава ла, про из ве ла је за бо рав. Ето са да већ пр ве не до у мице. Ако сви по ти чу из јед не ве о ма ве ли ке др жа ве, ако су ве о ма дав но на пут кре ну ли као па га ни, или не зна божци без соп стве не ве ре, ка ко да нас жи ве као при пад ни ци ка то лич ке, пра во слав не, муха ме дан ске или про те стантске ве ро и спо ве сти? Ка ко се јед ни пре зи ва ју Јо ва но ви ћи, дру ги Али ма но ви ћи, ка ко носе шпан ска, аме рич ка, или пре зи ме на број них зе ма ља у ко ји ма жи ве, а ка ко сви славе и ве се ле се на Ђур ђев дан? Ка ко су јед ни све тле, а дру ги там не пу ти? Ако пра во слав ни Ро ми сла ве Ђур ђев дан, ка ко на тај дан сво је до мо ве украша ва ју зе ле ним гран чи ца ма и из ла зе на во ду и му сли ман ски Ро ми? Пре ма тврд ња ма на уч ника, Ро ми су из древ не ма ти це кре ну ли из ме ђу 5. и 9. ве ка, а у Тур ској су при сут ни већ у 9. ве ку, где су уз ислам при хва тили и тур ски про лећ ни прaзник Хер де лез као свој и са њим кре ну ли да ље пу тем тур ских осва јач ких по хо да, да би ме ђу Ср бе сти гли по ло ви ном 14. века. Овај пра зник, ко ји су Тур ци од ба ци ли, а био је сим бол буђе ња при ро де и раз бук та ва ња жи во та пред су срет са ле том, имао је исто вет ни об ред ни смисао и ка лен дар ски се по кла пао са пра во слав ним Ђур ђев да ном. За вре ме тур ског го спо да рења Ср би јом Ро ми су се др жа ли исла ма. Од ла ском Ту ра ка из Ср би је, ве лик број Ро ма ко ји су би ли у ду го трај ном кон так ту са пра во сла вљем при хва ти ли су пра во са лав ну ве ру и по че ли да сла ве Ђур ђев дан, а они ко ји су оста ли вер ни исла му, за држа ли су не знат но мо ди фи ко вану реч Ер де ле зи. Ис тра жи ва ња го во ре да Ро ми по ти чу из Ин ди је Шта зна ју о се би и свом по ре клу? Ми гра ци о не стру је Жар ко Јо ва но вић Јаг ди но Ме ђу тим, ни су Ро ми у Ср би ју до шли са мо са турским осва јач ким по хо ди ма. Да на шња на уч на са зна ња иден ти фи ку ју још не ко лико њи хо вих ми гра ци о них стру ја. Јед на, ко ја се још зо ве вла шка стру ја дошла је из Ру му ни је. За ове Ро ме сма тра се да су право сла вље при ми ли још у Ру му ни ји. Дру га гру па води по ре кло из Ма ђар ске. На се лив ши се у Ср би ји, по себ но у Вој во ди ни, често су ме ња ли и пре зи мена, а кр ште ни су срп ским име ни ма. Из етап них селид бе них ма ти ца но си ли су еле мен те, ка ко сво је већ избле де ле аутох то не, али и прихва ће не кул ту ре но ве сре ди не у ко јој му зи ка за у зи ма по себ но ме сто. У Ср би ји по сто ји још једна гру па Ро ма. То су бе ли Ро ми, ко ји су де сно Под ри ње у Лознич ком кра ју на се ли ли из Босне. У јед ном ин тер вјуу за лист EX TRA из го ди не, слав ни срем ски Ром Жар ко Јо ва но вић Јаг ди но (Ва тре ни), ми ни стар свет ске ор га ни за ци је Ро ма и чу ве ни вир ту оз на ба ла лај ци, ро ђен го ди не у Ба тај ници, а пре ми нуо го ди не у Па ри зу при се ћа се сво га по рекла и из но си нео бич ну по је диност: ње го во по ре кло, ко је позна је уна зад 200 го ди на по ти че из Ста ре Па зо ве, али твр ди да су се ње го ви пре ци пре зи ва ли Ло ша не шти. Ла ко се мо же закљу чи ти да су ње го ви дав ни пре ци у Срем, од но сно у Па зову до се ли ли из Ру му ни је, где су при ми ли ру мун ско пре зи ме, ко је су у Сре му за ме ни ли српским. Овај по да так је пра ва илу стра ци ја спо соб но сти и лако ће при ла го ђа ва ња сва кој новој сре ди ни у ко ју би их до нео се лид бе ни та лас, али и ла ко ће од у ста ја ња од по ро дич ног и лич ног име на. Још упе ча тљиви ја је ње го ва сле де ћа из ја ва:...го во рио сам јед ном на југо сло вен ској те ле ви зи ји ка ко сам по зна вао три бра та, да кле од истог оца и исте мај ке. Један, ко ји је жи вео у Бје ло ва ру, пред ста вљао се као Хр ват ка толик, дру ги, ко ји је жи ве оу Желе зни ку био је Ср бин, онај трећи, ко ји је жи вео у Шу то ру, у Ма ке до ни ји био је Му сли ман... Ни су ли ове аутен тич не из ја ве до вољ на илу стра ци ја ла баво сти на ци о нал ног и вер ског иден ти те та иза зва ног број ним се ља ка њи ма и кра ћим, или дужим ус пут ним за др жа ва њи ма у по је ди ним зе мља ма. Овај, сасвим свеж фраг мент ин тер вјуа ве о ма пла стич но илу стру је и у са гла сно сти је са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ја је о Ро ми ма ве о ма дав но во дио углед ни етно лог, фол кло ри ста, со ци о лог, кул тур ни исто ри чар и про фе сор Ве ли ке шко ле Ти хо мир Ђорђе вић ( ). У јед ном од сво јих број них на уч них ра до ва по све ће них Ро ми ма он пи ше: Ци га нин не зна за ода ност ре ли ги ји. Са сва ким се лом ме ња ре ли ги ју... У хришћан ским зе мља ма се кр сте, ме ђу му сли ма ни ма се об ре зују... Ме ђу пра во слав ни ма су пра во слав ни, ме ђу ка то ли цима ка то ли ци, ме ђу про те станти ма про те стан ти... Ром ста ри ји од Ци га ни на Пој мо ви Ром и Ци га нин, да нас се упо тре бља ва ју у раз ли чи тим при ли ка ма. Сва ис тра жи вач ка са зна ња го воре да Ро ми у дав на вре ме на ни су ко ри сти ли реч Ци га нин за при пад ни ка свог на ро да. Ко рен ове ре чи тре ба тра жи ти у грч кој ре чи AT SIN- CA NA, што зна чи не ди ра ти, због скло ности Ро ма ка ма ги ји и вра ча њу. На ста ла је у Грч кој тек по што су се Ро ми ов де одо ма ћили. Ова реч је по сле ви ше тран сфор ма ци ја по ста ла AT SIN GA NIEN и на кра ју Ци га нин. У ра зним кра је ви ма за Ро ме се ко ри сте и дру га име на као Египћа ни, или Је ђу пи, јер је дан се лид бе ни та лас оди ста по ти че из Египта. Ипак, као при лог тврд ња ма да је реч Ром знат но ста ри ја од ре чи Ци га нин, на ве ди мо текст ром ске пе сме Ђе лем, ђе лем, ко ји је го ди не на пи сао већ по ме ну ти Жар ко Јо ва но вић Јаг ди но, а ко ја је као хим на усво је на на Свет ском кон гресе Ро ма у Ве ли кој Бри та ни ји го ди не. Ви ди мо да кле, да је она на ста ла знат но пре одр жа ва ња овог Кон гре са. У овој пе сми се у не ко ли ко стихо ва по ми ње реч Ром: А Рома ле... (О Ро ми), бек хта ле Ро мен ца (срећ не Ро ме), усти Ром (уста ни те Ро ми). Ме ђу тим, Ро ми су се то ли ко на ви кли на реч Ци га нин, па је и са ми употре бља ва ју у раз ли чи тим прили ка ма, на при мер ка да су критич ни пре ма свом су на род ни ку па ка жу: Ма ни га, ци ган ска по сла, али и у ко му ни ка ци ји са не ро ми ма ка да ка жу:...ми Ци га ни. Већ је уста ље но да се сви ор ке стри у ка фа на ма, би ли ром ски, или не ром ски, за сто по зи ва ју са: Ци га ни ова мо. Та да свак зна сво је и ни ко се не љу ти.

21 Среда, 14. мај ЦР НО БЕ ЛИ СРЕМ Дај ми Бо же љу ба ви Де ма де вла ка мли пе, што у пре во ду са ром ског значи Дај ми Бо же љу ба ви, на зив је при ред бе, пре би смо ре кли спек та кла, ко ји су у част нај ве се ли је ср би јанске сла ве Ђур ђев да на, митровчанима упри ли чи ли ђа ци Основ не шко ле Три ва Ви та со вић Ле бар ник из Ла ћар ка НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ СЕД МИ МАР КОВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ ПЕ СНИ КА На ступ уче ни ка по е та Про шле не де ље, ве че уочи Ђур ђевда на, до го ди ла се у срем ско ми тровач ком По зо ри шту До бри ца Ми лу ти новић јед на од нај а трак тив ни јих ђач ких при ред би ко је су по след њих го ди на ви ђе не на срем ским школ ским по зо ришним сце на ма. Де ма де вла ка мли пе, што у пре воду са ром ског зна чи Дај ми Бо же љуба ви, на зив је при ред бе, пре би смо ре кли спек та кла, ко ји су у част нај весе ли је ср би јан ске сла ве Ђур ђев да на, упри ли чи ли ђа ци Основ не шко ле Трива Ви та со вић Ле бар ник из Ла ћар ка на че лу са њи хо вим учи те љем Злат ком Ву ле ти ћем. При ред ба је би ла по свеће на пре све га Ђур ђев да ну, су жи во ту Ро ма на на шим про сто ри ма и њи хо вој кул ту ри. По пу лар ни ла ћа рач ки учи тељ, у ре ги о ну по зна ти ји под на дим ком Рибар, био је ал фа и оме га на ре че не приред бе, пред ста ве, или ђач ког ка ба реа, ка ко год. У сва ком слу ча ју, пар сто ти на гле да ла ца би ло је те ве че ри при ви ле гова но да ужи ва у пе сми, игри и ре чи та тиву ла ћа рач ких ђа ка,као и у фан та стичним сцен ским ефек ти ма. Про грам су попу лар ним ром ским пе сма ма упот пу ни ли нај бо љи срем ско ми тро вач ки там бу ра ши и сјај на со лист ки ња РТВ Алек сан дра Па дров. З. Зри лић У Уче сни ци Мар ков дан ских су сре та пе сни ка пор ти ма на сти ра Све ти Мар ко у Новим Кар лов ци ма, ис пред цр кви це на пла тоу, а не да ле ко од би сте па три јарха Па вла, одр жа ни су Сед ми мар ков дански су сре ти пе сни ка у ор га ни за ци ји месног Клу ба књи жев ни ка "Па вле Мар ко вић Ада мов". Пред сед ник Клу ба, књи жев ник Пре драг Ба ње глав, обра тио се ску пу уз жа ље ње што је ово го ди шња ма ни фе ста ција скром ни ја у по ре ђе њу са пред ход ним. Скром ност се ни ка ко не од но си на ква литет, већ кван ти тет. На и ме, због све оп штег ста ња у дру штву, Клуб ни је ус пео да саку пи сред ства и обо га ти Су сре те уче шћем пе сни ка из Сре ма и ши рег окру же ња. Про грам је на дах ну то во ди ла Оли ве ра Ко тр ља но вић из Ин ђи је. Пр ви део програ ма при пао је мла дим та лен то ва ним песни ци ма, уче ни ци ма ОШ "Сло бо дан Ба јић Па ја" из Но вих Кар ло ва ца, ме ђу ко ји ма су и они чи је пе сме су об ја вље не у збир ци "Сто мла дих та ле на та Срем ског окру га". У дру гом де лу су на сту пи ли го сти из До њег Сре ма, по зна ти пе сник Ра ди вој Про копље вић Про ка и аутор под сет ни ка ста рих ре чи и за бо ра вље них из ра за Сре ма ца Ђорђе Ћир ко вић, као и чла но ви Клу ба. Програм је био обо га ћен хор ским из во ђе њем из вор них пе са ма уче ни ца шко ле, као и госто ва њем брач ног па ра Та ње и Ар ту ра Рико ва, на ших, са ских Ру са, са не ко ли ко руских ба ла да. За ову при ли ку је Та ња Ри ко ва пре ве ла пе сму Пре дра га Ба ње глав, "Со ња", ко ја је у ње ном ка зи ва њу на ру ском је зи ку до би ла не ку но ву ди мен зи ју. Б. С. Рибар и његови ђаци- спектакл за памћење СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСПЕХ ГРАД СКОГ ХО РА Тре ћи у Вој во ди ни Пр ви ме ђу на род ни фе сти ва л ва тро ме та у Ср би ји ће би ти одр жан на Хи по дро му у Срем ској Ми тро ви ци од 23. до 25. ма ја го ди не у ор га ни за ци ји гра да Срем ска Ми тро ви ца и Удру же ња пи ро тех ни ча ра "Зве зда ре па ти ца". Уче сни ци ПР ВОГ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ФЕ СТИ ВА ЛА ВА ТРО МЕ ТА У СР БИ ЈИ су Сло вач ка, Ита ли ја и Ср би ја, ко је ће се то ком све три ве че ри по је динач но так ми чи ти. Пр ви пут у Ср би ји из во ди ће се пи ро му зич ки и мул тиме ди јал ни ва тро ме ти. У бо га том про гра му уче ство ва ће фол клор не и му зич ке гру пе. Та ко ће у пе так 23. ма ја на сту пи ти по пу лар ни АМА ДЕ УС БЕНД. У су бо ту 24. ма ја на сту пи ће срем ско ми тро вач ки ГЕМ БЛЕР СИ и AB BA TRI BU TE BAND. У неде љу 25. ма ја пе ва ће Бо бан Ра јо вић. Улаз то ком сва три да на Фе сти ва ла ва тро ме та је сло бо дан. Град ски хор Сир ми ју март По чет ком го ди не у Срем ској Ми трови ци је фор ми ран "Град ски хор Сир ми ју март", чи ји је по кро ви тељ Центар за кул ту ру "Сир ми ју март". Хо ром упра вља ју Ива на Ше вић и Ва лен ти на Та дић, ди пло ми ра ни ет но му зи ко ло зи, ко је су са сво јих пе де сет чла но ва хо ра већ оства ри ле зна чај не ре зул та те. Та ко је овај хор у не де љу, 11. ма ја, осво јио тре ће ме сто на по кра јин ском так ми че њу хо ро ва у Бач кој То по ли на 53. Му зич ком фе сти ва лу Вој во ди не. Хор се пред ста вио са три ком по зи ције: "Ај де Ја но", "Ки ша" и "Ге о граф ска фу га", ди ри гент - Ива на Ше вић. Ор га ни за тор овог так ми че ња је Завод за кул ту ру Вој во ди не Са вез амате ра Вој во ди не. Ди рек тор "Сир ми ју мар та" Пе тар Самар џић че сти тао је ру ко во ди о ци ма и чла но ви ма хо ра. С. Н.

22 22 Среда, 14. мај РУ МА ЛИ КОВ НА ИЗ ЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Хим на ка ме ну - веч ност ис под обла ка Ми о драг Зу бац: Ка мен је ме та фо ра про ла зно сти, пред на шим очи ма кру ни се и ме ље, као и сам жи вот... ум ска пу бли ка, скло на ли ков- сти као умет нич ком тра га њу Рно за тај на ма жи во та и све та и око нас, има не сва ки да шњу при лику да се упо зна са упра во јед ним та квим по ни ра њем у скри ве не про сто ре, ко смо са, али и ду ше. У хо лу рум ског Кул тур ног центра, од 10. до 21. ма ја, тој публи ци до ступ на је из ло жба сли ка под на зи вом ''Тај ни жи вот ка мена'', аутор је Ми о драг Зу бац из Аран ђе лов ца. Ауто ди дакт Зу бац је ро ђен у Аран ђе лов цу, ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о- гра ду, члан је УЛУС-а од го ди не, УЛУБ-а, Шу ма диј ског кул тур ног цен тра у Кра гу јев цу, је дан је од осни ва ча Удру же ња умет ни ка и по што ва ла ца уметно сти ''Арт фо рум'', бе о град ског удру же ња ''Сер геј Јо ва но вић'', као и зна ме ни те ли ков не ко лони је ''Ора шац''. До са да је имао 19 са мо стал них и ви ше груп них из ло жби. Пи шу ћи о ства ра ла штву Зуп ца и ње го вом над ре а ли зму, кри ти чар Ми ха и ло Кан дић је при ме тио да је реч о уоби ча је ном над ре ал ном инстру мен та ри ју му: то су чуд но ва та би ћа (но со рог), или нео бич ни пејза жи. ''Зуп че ва сли ка упра во по чиње да би ва свој соп стве ни свет од мо мен та ди фе рен ци ра ња визу ел ног и сми са о ног. И тек са ула ском у тај дру ги, не ви дљи ви свет Зуп че ве сли ке, фор ми ра се ње на це ли на, њен ен ти тет.'' У по ре ђе њу са са бе о град ском или пан че вач ком над ре а лом, каже Кан дић, ства ра ла штво Зуп ца се ви ше окре ће Пе ђи Ми ло савље ви ћу, ко смо по лит ском ин тими сти, од ко га не пре у зи ма са мо ви зу ел ност (но со рог, фин ги ра ње не по сто је ће ду би не, ко ло рит), не го и ње го ву ди ја хро ниј ску димен зи ју. Ми о драг Зу бац и свет ка ме на То ком отва ра ња из ло жбе у Ру ми, кри ти чар Ран ко Ман дић је Зуп ца ока рак те ри сао као сли ка ра све тло сти, во де и каме на - кроз сво је сли кар ство ство рио је ве ли чан стве ну химну ка ме ну. Ка мен је код овог умет ни ка ико на, крст, гне здо, пе чат тај не - увек је то кон зерви ра на веч ност, сме ште на испод обла ка, и ка да је у фор ми но со ро га, Мо на Ли зе са ги таром, кр ста... Пу бли ци су до ступ на уља на плат ну и цр те жи, укуп но 24 ликов на оства ре ња. Аутор ка же да је ово ма ла ре тро спек ти ва, приказ оног што је на ста ло по следњих не ко ли ко де це ни ја. Шта је за Зуп ца ка мен? - Ка мен је стал ни пра ти лац људ ског ро да, не ки ми сле да је жи вот до шао пре ко ка ме на, преко ме те о ра. Ка мен ни је хла дан, не про бо јан, мо но ли тан, већ има сво тај ни жи вот. Жи вот је че сто Са отва ра ња из ло жбе у Ру ми у фор ми ка ме на. Ово су ира ци о- нал ни, фан та стич ни пеј за жи, моти ви су у мо јој гла ви. Ка мен видим као ме та фо ру про ла зно сти, све на све ту је про ла зно, па и камен, ма да мно ги ми сле да се једи но ка мен не ме ња. Пред на шим очи ма, ако па жљи во по сма тра мо, ка мен се кру ни, ме ље, баш као и сам жи вот. Има ли ле ка тој прола зно сти? То мо же би ти ве ра, ства ра ла штво... К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Гра бљи ви це угро же ни вла да ри ви си на з жбу под на зи вом "Не бе ски Илов ци", ко ју су при пре ми ли Мар ко Ра ко вић, мр Да ли бор ка Стан ко вић и Алек сан дар Стоја но вић, из При род њач ког му зеја у Бе о гра ду, од 9. ма ја, у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци, могу да раз гле да ју и ов да шњи пошто ва о ци при ро де и чу де сног а при лич но угро же ног птич јег света. По став ка пре па ри ра них грабљи ви ца и бо гат пра те ћи ка талог има ју за циљ да ис так ну сву ле по ту и зна чај ове гру пе пти ца, али и да пу бли ку на по пу ла ран на чин упо зна ју са њи хо вим живот ним спе ци фич но сти ма, ис храном, раз мно жа ва њем, ста ни штима и др. По сле по здрав не ре чи дирек тор ке Да ни це Дра ги че вић Ђу кић, је дан од ауто ра, Мар ко Ра ко вић, на гла сио је да гра бљиви це да нас пред ста вља ју јед ну Нај мла ђи по се ти о ци из ло жбе "Не бе ски лов ци" од нај у гро же ни јих птич јих гру па код нас. За сма ње ње бро ја ових пти ца, сма тра ју у При род њач ком му зе ју, нај ви ше је "за слу жан" човек, ко ји ко ри сти раз не отро ве и пе сти ци де у по љо при вре ди и лову, про га ња и уби ја те вла да ре ви си на из ра зно ра зних се бич них раз ло га. За то ва ља и на овај начин ути ца ти на по ди за ње све сти о нео п ход но сти за шти те пти ца гра бљи ви ца у на шој зе мљи. Јер, пти це гра бљи ви це а посеб но ле ши на ри, ко ји се хране уги ну лим жи во ти ња ма, има ју ве о ма ва жну са ни тар ну уло гу у при ро ди по што спре ча ва ју ши рење ра зних бо ле сти и за ра за. На из ло жби у Му зе ју Сре ма пред ста вље ни су екс по на ти птица гра бљи ви ца из збир ке Природ њач ког му зе ја у Бе о гра ду, ме ђу ко ји ма и бе ло гла ви суп (са ра спо ном кри ла до 2,8 м), цр ни ле ши нар, ви ше вр ста ор ло ва: бра дан, бе ло ре пан, зми јар, крсташ, клик таш, ри бар, цр ни, су ри и па ту ља сти орао, по том ка ња, ми шар, оси чар, ја стреб, ко бац, лу ња, еја, па со ко ли: ма ли, си ви, степ ски, кр шки, ла ста ви чар, као и не ко ли ко вр ста ве тру шки најма њих гра бљи вих пти ца. Из ло жба и ка та лог "Не бе ски лов ци" об ра ђу ју по ре кло, ро до ве и ана том ске ка рак те ри сти ке птица гра бљи ви ца (очи, чу ло ми риса, кљун, кан џе ), као и њи хову рас про стра ње ност, еко ло ги ју, сте пен угро же но сти и ме ре зашти те ко је ва ља пред у зи ма ти како би се са чу ва ле од уни шта ва ња и не стан ка. По се ба ан оде љак одно си се на про у ча ва ње и за шти ту пти ца гра бљи ви ца у Ср би ји. Д. По зна но вић Сни мио: С. Ник шић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У СУ БО ТУ СЕ ОДР ЖА ВА Штрудлфест, по че твр ти пут е твр ти по ре ду фе сти вал Ч Штрудлфест, би ће одр жан у су бо ту, 17 ма ја. Ма ни фе стаци ја ко ју је осми слио Не мачки кул тур ни цен тар Ге те из Срем ске Ми тро ви це и ко ја има за циљ да ука же на зна чај ко ји су у об ли ко ва њу сре мач ке и војво ђан ске кул ту ре уоп ште има ли Нем ци, би ће одр жа на на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа са по чет ком у 16 ча со ва. - По до но ше њу штру дли и све ча ном отва ра њу, усле ди ће и кул тур но-умет нич ки про грам у ко јем ће уче ство ва ти укра јинско Кул тур но-умет нич ко друштво Ко ло меј ка, КУД Бранко Ра ди че вић, на кон че га ће на ре пер то а ру би ти и пе сме и игре ма ђар ског, сло вач ког наро да, а пред ста ви ће се уче ни ци Му зич ке шко ле, шко лар ци који уче не мач ки је зик, као и два пе вач ка дру штва из Су бо ти це и Ву ко ва ра - ис ти че у име ор га низа то ра Сте ван Цех, пр ви чо век НКЦ Ге те, уз на по ме ну да ће у слу ча ју ло шег вре ме на, ово годи шња штру дли ја та би ти пре меште на у Град ску ку ћу. Од по себ них го сти ју, ка ко исти и че Цех, ове го ди не се оче кују зва ни це из не мач ке и Ам баса де Ре пу бли ке Аустри је, ко ји ће при су ство ва ти пот пи си ва њу уго во ра из ме ђу НКЦ Ге те и немач ког удру же ња из Ву ко ва ра о пре ко гра нич ној са рад њи, а очеку је се и пот пи си ва ње спо ра зума о кул тур ној и сва кој дру гој са рад њи из ме ђу Гра да Срем ска Ми тро ви ца и не мач ког На ци о- нал ног са ве та. С. Л.

23 Среда, 14. мај ДВЕ ПРИ ЧЕ О ЈЕД НОМ ЗА НА ТУ ТЕХ НИ ЧАР МО ДЕ ЛАР ИН ЂИ ЈА НЕ ДА ТО ДИЋ ДИ ЗАЈ НЕР И ПРО ФЕ СОР Уни кат ни одев ни пред ме ти Ф По но сна на... Не да ка же да је нај про дава ни ји пред мет ко ји је ви ше пу та пра ви ла шпиц ха љина. Реч је о одев ном предме ту ко ји сто ји сва кој же ни, јед но став на је и кла сич на и по ка за ла се као је дан од најза ни мљи ви јих и нај тра же нијих одев них пред ме та. Не да та ко ђе до да је да са да има ма ње вре ме на за ши ве ње, јер по ред про фе сор ског ра да и ди зај на не мо же да по стигне све. Ка да би мо ра ла да се опре де ли за јед но за ни ма ње, ка ко ка же си гур но би би ла на ве ли ким му ка ма. Не да То дић унк ци о нал ни, јед но став ни, прак тич ни и но си ви одев ни пред ме ти си но ним су за мла ду ди зај нер ку Не ду То дић, ко ја је по ка за ла да за нат у ру ка ма мо же у жи во ту да бу де ите ка ко ис платив и ко ри стан. По стру ци ин жењер за ди зајн, по за ни ма њу профе сор те о риј ских пред ме та смера тех ни чар -мо де лар у сред њој шко ли Др Ђор ђе На то ше вић, ова три де се тро го ди шња де вој ка се сво јим тру дом, ра дом и за лага њем из бо ри ла за сво је две најве ће љу ба ви: ди зајн и про све ту. Ка ко са ма ка же, због ан га жо ва ња на две стра не не зна ко ји би пре по зив ода бра ла, јер са јед на ко љу ба ви и по све ће но сти оба вља оба. Ње на ди зај нер ска ка ри је ра тра је ви ше од јед ну де це ни ју, а овим по слом се ин тен зив но ба ви по след ње че ти ри го ди не. Ка ко се се ћа, по че ци да ти ра ју из де тињства, као и код мно гих мла дих умет ни ка ко ји су свој бу ду ћи пут од ре ди ли у нај ра ни јем до бу. - На рав но да сам још као девој чи ца цр та ла раз не ха љи ни це, а се ћам се у то вре ме нај ве ћи хит је би ла па пир на лут ки ца обуци те Ци цу, та ко да сам се опсе сив но са ти ма игра ла са нај разли чи ти јим одев ним пред ме ти ма. Ло ги чан след је био да упи шем сред њу шко лу за ди зајн у Но вом Са ду, а на кон то га и ви шу текстил ну шко лу у Бе о гра ду - по чиње при чу Не да и об ја шња ва да је убр зо на кон шко ле мо ра ла да се су о чи са ре ал но шћу где је схвати ла да је те шко до ћи до по сла, али се ни јем пре да ла. - Он да сам ре ши ла да упи шем фа кул тет ка ко бих на ста ви ла да ула жем у сво је обра зо ва ње, јер ми је то де ло ва ло у том тре нут ку као нај бо љи из бор. То ком сту дира ња сам не ко ли ко пу та би ла у си ту а ци ји да не што об ја шња вам дру ги ма, те сам та да схва ти ла да умем да пре не сем зна ње, што је опре де ли ло и мој бу ду ћи по зив у про све ти. И са да, ка да раз мишљам ко ји по сао ви ше во лим, ни ка ко не мо гу да се опре де лим - ис ти че она и до да је: - Ка да је реч о ди зај ни ра њу, мој по сао под ра зу ме ва про из водњу уни кат не жен ске оде ће, пре све га ми слим на ха љи не, сук ње, блу зе и ма ји це, то су нај че шћи одев ни пред ме ти. Ра дим го то ве мо де ле, углав ном по је дан комад, али се че сто де ша ва ло да по по тре би по на вљам не ки ко мад и ви ше пу та. - Прак ти ку јем ми ни ма ли зам и јед но став ност, оде ћу ко ја се може но си ти сва ко днев но, ма да ако се на пра ве од не ког лук су зног ма те ри ја ла од го ва ра ју и ве черњим при ли ка ма - ка же мла да ди зај нер ка и ис ти че да ра до сара ђу је са сво јим му ште ри ја ма који ма по по руџ би ни да је пред лог ски це и ма те ри ја ла, та ко да они да ју по след њу реч. - У ме ђу вре ме ну сам про на шла сво је тр жи ште, те се она ре кла ма од уста до уста по ка за ла као нај бо ља. Та ко ђе сво је пред ме те про да јем ко ми си о но али и пре ко дру штве не мре же. Не ко ли ко пу та го ди шње уче ству јем на ма ни феста ци ји Мо да за по не ти ко ја има из ло жбе но про дај ни ка рак тер и одр жа ва се у Бе о гра ду. Оку пља мла де ди зај не ре, ко ји пра ве ручно ра ђе не ар ти кле, од гар де ро бе до ак це со а ра и на ки та. Реч је о јед ном вр ло за ни мљи вом кон цепту, ко ји је све при сут ни ји у на шој Шпиц ха љи на зе мљи. Има мно го мла дих љу ди ко ји су у по тра зи за по слом по чели да се ба ве кре а тив ним ства рима и из то га се из ро ди ла умет ност и фан та стич ни пред ме ти - ка же она и под се ћа да је то од лич на при ли ка да про из во ђач бу де у ди рект ном кон так ту са куп ци ма и опи па пулс тр жи шта. По ње ним ре чи ма, чи ни се да се вра ћа тренд руч них ра до ва, јер је љу ди ма до са ди ла уни форми са ност и ве ли ки брен до ви који, услов но ре че но, за ма ле па ре про да ју лош ква ли тет. Све се више тра же уни кат ни мо де ли и то је за сва ку по хва лу. ИН ЂИ ЈА КА ДРО ВИ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ За нат зла та вре дан Ари сто тел је дав но го во рио да је уз те о ри ју нео п ходно има ти за нат у ру ка ма. Ову кри ла ти цу успе шно го ди на ма при ме њу ју про фе со ри сред ње шко ле Др Ђор ђе На то ше вић у Ин ђи ји ко ји обра зу ју ка дрове ко ји на кон шко ло ва ња мо гу од мах да се за по сле. Је дан од та квих сме ро ва је и тех ни чар - мо де лар а ђа ци по јед на ко уче и те о риј ске и прак тич не пред ме те. Реч уче ни ка Игор Ми ку ли нац Ти на Ба лаж Ти на Ба лаж, уче ни ца коју смо за те кли на прак си, каже да обо жа ва да цр та но ве одев не пред ме те и ис ти че да је смер вр ло кре а ти ван, јер су на у чи ли да кро је и ши ју. На да се да ће има ти успе ха и да ће то би ти ње но бу дуће за ни ма ње. И бла жен ме ђу де вој чи ца ма за јед ном маши ном и Игор Ми ку ли нац, ко ји твр ди да је слу чај но доспео на овај смер. Ка ко об јашња ва, ње гов смер, тр гов ци ни је имао до вољ но ђа ка, па су га пре ба ци ли код мо де лара. Он по ру чу је да ни је тешко на у чи ти ши ве ње, са мо тре ба вре ме на. Искре но се на да ће на ста ви ти шко ло вање у Бе о гра ду и по све ти ти се цр та њу. Зла та Крч мар - По упи су је пред ви ђе но да бу де око 30 уче ни ка, али их бу де не што ви ше од 20, углавном де вој чи ца, ма да се де си да за лу та и по не ки де чак. Они су ту нај че шће из дру гих мо ти ва, углав ном због гра фич ког дизај на - ка же про фе со ри ца Не да То дић. Тех ни чар-мо де лар је образов ни про фил ко ји у про це су про из вод ње сто ји не по сред но уз ди зај не ра. Они за јед но чине тим ко ји тре ба да про из ве де пр ве про то ти пе мо де ла, од носно узор ке ко ји про ла зе кроз не ко ли ко про це са и од ре ђу је им се про ла зност на тр жи ште. Мо де лар оде ће пра ви кроје ве и ша бло не за оде ћу на осно ву ски це и иде је ди зај нера. Нај пре се на пра ви основна кон струк ци ја, по том се она пре мо де лу је, од но сно пре о блику је. Од њих се пра ве ша блони од ко јих се из ра ђу је оде ћа. Ово је, по тврд ња ма про фе со ра и ша ка, нај кре а тив ни ји смер у ин ђиј ским шко ла ма. Јер, мо же би ти вр ло за ни мљи во ако учени ци при сту пе овом сме ру мало опу ште ни је. Ва жно је има ти умет нич ку сло бо ду и кре а тивност, и до бро је зна ти да ис тражу јеш и по ме раш гра ни це. Те о ри ја и прак са су ап со лутно по ве за не, не мо же јед но без дру гог, а уче ни ци има ју бар десет ча со ва прак се у то ку јед не не де ље и она се по ве ћа ва из го ди не у го ди ну. Ка да је реч о те о риј ским пред ме ти ма уче ни ци има ју: тех но ло ги ју тек сти ла, тек стилне ма те ри ја ле, тех но ло ги ју изра де оде ће, при ме ну ра чу на ра, са вре ме но оде ва ње и нај важни ји мо де ло ва ње оде ће. И ови пред ме ти су уско по ве за ни, док се на прак си уче све фа зе из ра де оде ће и вр сте одев них пред ме та. Уче ни ци до би ја ју јед но свео бу хват но зна ње, јер има ју две го ди не цр та ња и сли ка ња а то мо же би ти ве о ма за ни мљи во. На сва кој го ди ни бу де по неко ли ко та лен то ва них уче ни ка, Са прак се ко ји се за ин те ре су ју за ово зани ма ње, па им про фе со ри да ју по др шку и при ли ком при пре ме за при јем ни на фа кул тет. Сва ке го ди не пред Но ву го ди ну али и за Дан шкое ђа ци при пре ма ју ре ви ју, где са по но сом по ка зују одев не ко ма де али и све оно што су у шко ли на пра ви ли. Јед на од про фе со ра практич не на ста ве Зла та Крч мар, ко ја два де сет го ди на ра ди у шко ли, ис ти че да се за и ста тру де да ани ми ра ју уче ни ке да за во ле свој по зив. Она ка же да има та лен то ва не де це ко ја са ла ко ћом са вла да ју ве шти ну и да сва ко ко хо ће мо же да да на у чи осно ве мо де лар ства. М. Ба ла ба но вић

24 24 Среда, 14. мај ВЕ ЛИ КА ПЛА НА ФЕ СТИ ВАЛ ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА На гра да фил му "И ја по сто јим" о ку мен тар ни филм "И ја по сто- ауто ра Иго ра Чо ла ка из Дјим" Срем ске Ми тро ви це, у про дук ци ји "Бу ба ма ре", осво јио је Grand prix на 9. Фе сти ва лу до ку мен тар ног фил ма "Злат на бу кли ја 2014" у Ве ли кој Пла ни, у ка те го ри ји "Воља за жи во том". Филм сни ман око по ла го ди не, ко ји тра је бли зу сат вре ме на, при ча је о осо ба ма са Дау но вим син дро мом, њи хо вом живо ту, жи во ту њи хо вих ро ди те ља и сва ко днев ној бор би са по тре ба ма. Ме ђу 147 при ја вље них филмо ва и око 80 фил мо ва у конку рен ци ји, до ку ман та рац филм "И ја по сто јим" по оце ни жи ри ја из дво јио се по себ но шћу и јасном по ру ком да је бор ба стал на и не из ве сна. Игор Чо лак, аутор овог фил ма, ка зао је да на гра да до ка зу је да филм има "упо треб ну вред ност", а то је еду ка ци ја роди те ља и чи та вог дру штва, као и же ља да се раз ли чи тост осо ба са Да у но вим син дро мом још јед ном пре до че јав но сти. - На дам се да ће овај филм до при не ти еду ка ци ји ши ре друштве не за јед ни це, али и свих Игор Чо лак ( тре ћи с де сна) у Ве ли кој Пла ни На кон фе рен ци ји за но ви на ре у Срем ској Ми тро ви ци ко ји се са Да у но вим син дро мом сва ко днев но су сре ћу као и из нала же њу аде кват них ре ше ња за ове осо бе, ре као је аутор на грађе ног фил ма. Пре ма ре чи ма се кре та ра Удруже ња за по моћ осо ба ма са Да у- но вим син дро мом Ра до ва на Кеки ћа, кроз до ку мен та рац се поста вља пи та ње: шта се де ша ва са осо ба ма са Да у но вим син дро мом на кон би о ло шког не стан ка њи хових ро ди те ља?! - У том прав цу по сма тра но судби на осо ба са Да у но вим син дромом је не из ве сна. У то ме је и зна чај фил ма и ње го ве при че ис при ча не из угла ро ди те ља и струч ња ка. Аутор је раз го ва рао са ро ди те љима та квих осо ба раз ли чи тих ге нера ци ја, ме ђу ко ји ма су би ли ве о ма ста ри љу ди, ко ји бри ну о то ме како ће њи хо ва де ца жи ве ти на кон њи хо вог би о ло шког не стан ка, казао је Ра до ван Ке кић. Ре а ли за ци ју фил ма по мо гли су ло кал на са мо у пра ва, ка би нет гра до на чел ник, основ ног јав ног ту жи ла штва и ми тро вач ка фир ма "Ме тал фер", ре че но је на кон ферен ци ји за но ви на ре по во дом ове на гра де. На Гран при ју су ауто ру и свим ње го вим са рад ни ци ма у про јек ту, че сти та ли и пред ставни ци гра да Срем ска Ми тро ви ца - на чел ник за кул ту ру, спорт и мла де Или ја Не дић и на чел ник за здрав стве ну, со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не Жељ ко Но ва ко вић. С. Ђ. - Сл. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЧЕ ТВР ТА СМО ТРА МЛА ДИХ ПЕ СНИ КА Ма шта и сно ви а при спе лих пе са ма Сод лич ног ква ли те та, ово годи шњи, че твр ти по ре ду Ме ђу народ ни фе сти вал по е зи је Ма шта и сно ви, ко јег ор га ни зи зу је Цен тар за кул ту ру Сир ми у март, би ће до са да нај ма сов ни ја смо тра мла дих пе сни ка. Фе сти вал чи ји су по крови тељ Град Срем ска Ми тро ви ца и Упра ва за кул ту ру, спорт и омлади ну, и ко ји као свој глав ни циљ има афир ма ци ју де чи јег ли те ралног ства ра ла штва би ће одр жан у уто рак, 20. ма ја, у 17 ча со ва у Арт клу бу Сир ми у мар та, а тим по во дом би ће штам па на и збир ка нај бо љих пе са ма. Ка ко ис ти че Пе тар Са марџић пр ви чо век Сир ми ју мар та, пе снич ки кон курс је рас пи сан про шле го ди не, по зи ве за ин тере со ва ни ма су пре не ли ло кал ни, ре ги о нал ни, на ци о нал ни и интер на ци о нал ни ме ди ји и упра во у тој чи ње ни ци, ре као је Са марџић, као и у за ла га њу за по слених у Сир ми ју мар ту и ле жи разлог ве ли ког од зи ва за љу бље ни ка у пи са ну реч. - Пе сме су сти за ле из го то во свих де ло ва бив ше Ју го сла ви је, као и из Не мач ке, та ко да не може мо ре ћи да ни смо за до вољ ни од зи вом. Са дру ге стра не, фе стивал као и обич но об у хва та три уз ра сне ка те го ри је: од пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле, од пе тог до осмог раз ре да основне шко ле и ка те го ри ја сред њих шко ла. Струч ни жи ри у са ста ву др Сла ђа на Ми лен ко вић, Недељ ко Тер зић и Алек сан дар Кр ста јић, до нео је и од лу ку о до бит ни ци ма на гра да за нај бо ља пе снич ка оства ре ња из вр шив ши и из бор пе са ма ко је су штам па не у Збор ни ку фе сти ва ла, об ја снио је Са мар џић. Ауто ри нај бо љих пе са ма из пр ве две ка те го ри је, ка ко је об јаснио Не дељ ко Тер зић, на гра ђу ју се ди пло мом и ком пле том књи га, док се нај бо љи сред њо шко лац на гра ђу је де се то днев ним пу то вањем у Грч ку у се зо ни Као и обич но, ни овај пут тема кон кур са ни је би ла за да та, па су сход но то ме сви за ин те ре со вани мла ди пе сни ци има ли сло боду да ис ка жу сво ја раз ми шља ња, осе ћа ња, сво је ма шта ри је и снове. Те ме су се раз ли ко ва ле од узра ста до уз ра ста, али без об зи ра на то по ка зу ју ви сок сте пен писме но сти и кре а тив но сти на чему у вре ме ну ко је до ла зи тре ба по себ но ин си сти ра ти ка ко би ови мла ди љу ди свој та ле нат до дат но уса вр ши ли, ис та кла је др Сла ђана Ми лен ко вић. Фе сти ва лом је пред ви ђе на и на гра да Сун ча ни сат, за подсти цај де чи јег ли те рар ног ствара ла штва ко ја се ове го ди не доде љу је др Ми о дра гу С. Ма тицком, пи сцу, глав ном и од го ворном уред ни ку Да ни це и Да нице за мла де Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду, Маг дол ни Нађ, Ово го ди шњи фе сти вал ће оправ да ти оче ки ва ња До бит ни ци пр вих на гра да Мла ђи уз раст: Ни ко ла Об ра до вић Ша ша ва пе сма, тре ћи раз ред, ОШ Ђу ра Јакшић, Каћ. Сред њи уз раст: Алек са Глу шац Шме керски по вра так, осми раз ред, ОШ Ни ко ла Те сла, Бе о град. Ста ри ји уз раст: Алек сандра Трај ко вић Ако не до ђе ве че рас, тре ћи раз ред, Меди цин ска шко ла Др Ми ленко Ха џић, Ниш. глав ном и од го вор ном уред нику ли ста за де цу на ма ђар ском је зи ку Јо Пај таш у Но вом Са ду и Љу бо ми ру Ћо ри ли ћу, књижев ни ку и ду го го ди шњем уредни ку про гра ма за де цу и мла де РТВ Под ри ње Ло зни ца. С. Л С. Ни. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТРИ БИ НА О СЛАВ КУ ВОР КА ПИ ЋУ Два гра да сла ве филм ског ве ли ка на О Дра ган Ца кић и Сто ја Га вра но вић на ми тро вач кој три би ни бе ле жа ва ју ћи 120-годи шњи цу ро ђе ња ве ли ког срп ског и америч ког филм ског рад ника Слав ка Вор ка пи ћа ( ), у про стори ја ма Арт клу ба "Сирми ју мар та" у Срем ској Ми тро ви ци, 8. ма ја, одржа на је три би на по свеће на слав ном Вор ки ју. О овом мон та же ру, ре ди тељу и глум цу, филм ском те о ре ти ча ру и пе да го гу, шко ло ва ном сли ка ру, ро ђе ном у До брин ци ма, го во рио је Дра ган Цакић, пред сед ник Ки но клу ба "Вор ки тим" из Руме. По ред оста лог, ре као је да се Вор ка пић шко ло вао и прве филм ске про јек ци је ви део у Срем ској Ми тро ви ци. Го во рио је о ње го вом до при но су филм ској монта жи, зна ча ју крат ко ме тра жних, екс пе ри мен тал них оства ре ња, као и је ди ном игра ном фил му, "Хан ка" (1955), сни мље ном у Ју го сла ви ји. При сут не на три би ни је поздра ви ла Сто ја Га вра но вић, из "Сир ми ју мар та", ис та кав ши да је Слав ко Вор ка пић био Сре мац по ро ђе њу, а свет ски гра ђа нин по чу ве њу. Сло жи ла се са иде јом Дра га на Ца ки ћа да Ру ма и Сремска Ми тро ви ца тре ба на до сто јан и тра јан на чин да обе ле же успоме ну на овог успе шног зе мља ка. У окви ру срем ско ми тро вач ке три би не при ка за но је 45 јед но минут них фил мо ва са пр вог ме ђу народ ног фе сти ва ла "Mi ster Vorky", одр жа ног 17. мар та, у Ру ми, на дан Вор ка пи ће вог ро ђе ња. Мало број ни при сут ни Ми тров ча ни су има ли при ли ку, по ред оста лог, да ви де и нај у спе шни ја фе стивал ска оства ре ња: "Candy cri me" из Ве ли ке Бри та ни је (на гра да пу бли ке), "Black on Whi te" (Пољска), "I lo ok & mo ve" (Ру си ја) и "Roy" (Тур ска) три рав но прав на ла у ре а та пр ве на гра де струч ног жи ри ја. При ка за ни су и јед но минут ни фил мо ви чла но ва "Вор ки ти ма" из Ру ме, Дра га на Ца ки ћа и Ми ла на Ми ло са вље ни ћа. Го сто ва ње у Срем ској Ми трови ци идеј ни тво рац "Вор ки тима", удру же ња ко ја сла ви лик и на ста вља де ло Слав ка Вор ка пића, Дра ган Ца кић, ис ко ри стио је да при ка же и ода бра не се квен це из не ко ли ко крат ких и је ди ног игра ног фил ма Сла во љу ба Славка Вор ка пи ћа. До го во ре но је да се са рад ња два су сед на гра да, у по гле ду про мо ви са ња де ла славног Вор ки ја, на ста ви и још ви ше уна пре ди. Д. По зна но вић

25 Среда, 14. мај ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО 59 PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica МАРКЕТИНГ Сер вис ра чу на ра, ду го го ди шње ис ку ство, пре сни ма ва ње ви део са др жа ја на ДВД или ЦД. Тел: ; Моj педиjатар Др Андрић - Из да јем по слов ни про стор, по го дан за ор ди на ци је, ла бо рато ри је, 100 м2, два ула за, интер фо ни, алар ми, три wc а, све но во. По вољ но на ду жи пе ри од. Тел: 063/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ -Про да јем плац (8.005м2) са ку ћом, објек ти ма и ис пу стом за ко зе, ви но градом, воћ ња ком и ли ва дом на Ли по ва чи код Ши да (при лаз са 3 стра не), или мењам за ку ћу у Ер де ви ку. До го вор. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: и Про да јем ку ћу у ули ци Ду шка Радо ви ћа, но ва град ња, усе љи ва, не то по вр ши на ку ће 153 м2, це на по вољ на. Тел: 064/ ; 064/ Из да јем ком фор ну, не на ме ште ну ку ћу око 100 м2 стам бе ног про сто ра, гре јање на гас или чвр сто го ри во у Но вом шо ру. Тел: Про да јем но ви ју усе љи ву ку ћу, 140 м2 у Ла ћар ку, на Бе лој ру жи, мо же заме на. Тел: 065/ Про да јем ви кен ди цу у Су се ку (100 м2 ри бар ско на се ље). Тел: 060/ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Про да јем ку ћу 165 м2, се вер но од Планин ске. Хит но. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, код Ли пе. Тел: 064/ Про да јем ку ћу на Бре гу у Ру ми, Ав густа Це сар ца 36, кон фор на, гас, ве ли ки плац. Тел: 064/ Про да јем но ву екс тра сре ђе ну кућу, 72 м2 на се ље Ни ко ла Те сла, гас, га ра жа, три шу пе, без ула га ња. Тел: 060/ Про да јем 1 ха по љо при вред ног земљи шта по год но за по љо при вре ду и во ћар ство, по ред твр дог пу та 50м од се ла Гр гу рев ци пре ма Фру шкој го ри, по тес До ља, к.п.1113 ко Срем ска Митро ви ца. Тел: и 064/ Про да јем ју тро зе мље на глав ном путу Жар ко вац Ру ма. Тел: 061/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Зма је ве шко ле ули ца Ра тарска на пла цу од 11 ари. Тел: 065/ Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Про да јем са лаш у Ле жи ми ру и хек тар зељ ме. Тел: 065/ Про да јем ку ћу 90м2, по вр ши не 7 ари, са пра те ћим објек ти ма у Ла ћар ку Ње го ше ва бб. Тел: 064/ Про да јем ку ћу на пла цу од 4,5 ара у Ма чван ској Ми тро ви ци, це на евра. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку, по вр шине 110 м2 на пла цу од 24 ара. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Ша ла ба ри са 200 м2 по слов ног про сто ра. Тел: 063/ С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита ; Главна 218 Рума Доњи Петровци Jelena Dragičević psiholog master psihološki savetnik u superviziji Psihološko savetovanje Savetovanje u slučaju disfunkcionalnih osećanja straha, besa, depresivnosti, psihosomatskih tegoba Rešavanje konfliktnih odnosa u porodičnom, poslovnom, školskom i vršnjačkom okruženju Savladavanje lošeg školskog postignuća i profesionalna orjentacija Saveti za uspešno vaspitanje, praćenje razvoja dece Partnerski odnosi i razvod Skype: jelenadragicevic1 061/ СТА НО ВИ - Про да јем тро со бан стан по вр ши не 83,5м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи 48/1, при зе мље, ку па ти ло, вц, ку хи ња са трпе за ри јом, оста вом за ста кље на те ра са. Мо гућ ност при кљу че ња на град ски топло вод. Тел: 064/ NA NOVOJ ADRESI HAMBURGERIJA "HAMBY" Železnička 49a Sremska Mitrovica ROŠTILJ, PILEĆE MESO, SVINJETINA... VRHUNSKI KVALITET - NISKE CENE! Dostava za narudžbe preko 500 din. Uslužno pečenje mesa. Tel: OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 14. мај МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA REDOVNO ČIŠĆENJE KLIME ČUVA ZDRAVLJE I ŠTEDI STRUJU Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica 022/ СТА НО ВИ - Из да јем два че тво ро соб на ста на је дан на ме штен дру ги ни је. Тел: 063/ Из да јем по вољ но дво со бан, на ме штен стан, стам бе но на се ље Ма ти је Ху ђи. Тел: 063/ ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93 4 Тел факс: и Из да јем јед но со бан, на ме штен стан са ку па ти лом, улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: 061/ ; Про да јем стан у Ма ти је Ху ђи, призе мље 45 m2 згра да Бе ла ру жа. Тел: 064/ Про да јем стан 61 м2 са ЦГ, II спрат, код игра ли шта Срем, Срем ска Ми трови ца. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан стан, Ма ти хе Хуђи. Тел: ; 063/ Из да јем су пер нов, екс тра на ме штен стан, 40 м2, цен тар, кли ма, ЦГ, КТВ, ин тер. Тел: 064/ ; Из да јем јед но со бан, не на ме штен стан у на се љу Ни ко ла Те сла и про да јем Аква де токс опре му. Тел: 066/ Из да јем ком плет но на ме штен стан у цен тру гра да. Тел: 064/ Из да јем на ме штен јед но и по со бан стан у Бе о гра ду Дор ћол Ду навски кеј, ЦГ, то пло вод, ин тер фон. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан 60м2 у Пејто ну дру ги спрат са по дру мом, це на евра. Тел: 062/ Про да јем јед но со бан стан, ули ца Водна. Тел: 060/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан на пи ја ци сло бо дан од 1.ју на, и про да јем до бро очу ван ком пи ју тер. Тел: Из да јем јед но со бан на ме штен стан на се ље Ма ти је Ху ђи од мах усе љив. Тел:061/ и Из да јем стан код ха ле, дво со бан, нова град ња. Тел: ; 060/ Из да је се дво со бан стан, на се ље Каме њар, 65 м2 са гре ја њем на пр вом спра ту. Тел: Из да јем јед но со бан стан у Ма ти је Хуђи. Тел: и 063/ Из да јем дво ри шни на ме штен стан, Фру шко гор ска 69, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ на се ље Ка ме њар, ви со ко при зе мље. Тел: 022/ По вољ но из да јем на ме штен стан у стам бе ном на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: 063/ Из да јем дво ри шни стан на Бе лој ружи. Тел:066/ Из да јем ви кен ди цу на мо ру. Тел: 066/ По вољ но из да јем ком плет но на меште ну гар со ње ру. Тел: 069/ ; ; 060/ Про да јем гар со ње ру 30 м2 (цен тар но во укњи же но лифт). Тел: 063/ Про да јем јед но со бан ре но ви ран стан у цен тру гра да евра. Тел: Про да јем дво со бан стан у Де кан цу це на евра. Тел: 063/ Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Vladimira Matijevića 106 (u krugu starog Poljostroja), Sremska Mitrovica - Про да јем но ву укњи жен стан 50 м2 (цен тар лифт ЦГ евра). Тел: 063/ Про да јем леп и функ ци о на лан тро собан стан 84 м2, у на се љу Ма ти је Ху ђи, од лич на ло ка ци ја. Стан је ком плет но ре но ви ран ( ПВЦ сто ла ри ја, пар ке ти, уград ни пла ка ри, ке ра ми ка). Ви соко при зе мље, гре ја ње на стру ју. Тел: 060/

27 Среда, 14. мај МА ЛИ ОГЛА СИ СТА НО ВИ - Из да јем јед но со бан стан у на се љу Ста ри мост. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан стан ули ца Краља Пе тра 26, Срем ска Ми тро ви ца. Тел: 063/ ЛО КА ЛИ -Из да јем ха лу на Во гањ ском пу ту 350м2 по год на за про из вод њу или мага цин. Тел: 060/ Про да јем по слов но стам бе ни простор у Ла ћар ку (тех нич ки пре глед у ра ду и јед но со бан стан). Тел: 065/ Про да јем по слов но стам бе ни простор у Ма лој Сла во ни ји, мо же за ме на. Тел: 065/ ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем аутом обилe ис прав не, не исправ не, ха ва ри сне, до евра. Тел: 069/ Про да јем Мер це дес Е у бес прекор ном ста њу, пр ви вла сник, го ди на про из вод ње Тел: 064/ Про да јем ка ми он Мер це дес 913 но сиво сти 5.5 то на. Тел: 063/ Про да јем Ла ду Ни ву 1,7 л го ди на произ вод ње 2006, угра ђен гас (ате сти ран пет го ди на) ре ги стро ван до сед мог месе ца, у из у зет ном ста њу, вр ло по вољно. Тел: 064/ Про да јем ауто при ко ли цу, про из веде ну у Не мач кој, не ко ри шће на, ди мензи је 112х205, 750кг, це на по до го вору,има атест. Тел: 064/ Про да јем Пе жо 405ГЛ у од лич ном ста њу, бен зи нац, пла ва бо ја ме та ли зира на, го ди на про из вод ње 1988, 1600 ку би ка. Тел: 064/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: По вољ но про да јем ком плет опре мљену пе ка ру у цен тру Гр гу ре ва ца, це на евра. Тел: 063/ Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тетно и по вољ но. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њира че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Про да јем ја ри ће и пра си ће. Тел: 069/ Про да јем Бан сек за ре за ње др ва на стру ју. Тел: 063/ Про да јем др ве не про зо ре, вра та и ко мар ни ке свих ди мен зи ја. Тел: Озбиљ на и од го вор на же на без обаве за не го ва ла би ста ри је осо бе или пру жа ла по моћ у ку ћи. Тел: 061/ Про да јем ТА пећ, ше сти цу. Тел: 063/ Из да јем ком плет опре мље ну пе ка ру у цен тру Гр гу ре ва ца. Тел: 065/ Ме ди цин ска се стра у пен зи ји чу ва ла би де цу и не го ва ла ста ри је осо бе. Тел: 069/ Про да јем: ин ва лид ска ко ли ца у возном ста њу, ма ши ну за пра вље ње коба си ца, ма њи дво сед. Це на по до го вору. Тел: 066/ Озбиљ на же на 55 го ди на ра ди ла бих кућ не по сло ве. Тел: 066/ Про да јем про зор ду пли др ве ни устакљен 120Х135, ула зна вра та др ве на 130Х205 и ме сар ски сто 3000Х1000Х5. Тел: Про да јем То мо сов мо тор за за ли ва ње у од лич ном ста њу. Тел: 063/ Про да јем уга о ну гар ни ту ру и ма ши ну за ши ве ње Ба гат. Тел: 062/ и 22/ Про да јем че ти ри фа сад не плин ске пећи по лов не и елек трич ни бој лер 80л. Тел: 022/ и 064/ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО ЈЕК ТИ Фо то кон курс У ор га ни за ци ји Удру же ња "СМ Омладин ски цен тар", у то ку је на градни фо то кон курс под на зи вом " За чисти је ли це Ми тро ви це". Кон курс је део но вог про јек та "Ре ги о нал на де по ни ја Срем - Ма чва" ко ји фи нан си ра ЕУ, прово ди Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на кроз про грам "EU Ex chan ge 4", a у чи јој ре а ли за ци ји уче ству ју гра до ви Срем ска Ми тро ви ца и Ша бац. Аутор ске фо то гра фи је ди вљих сметли шта и слич них мо ти ва мо гу се сла ти до 20. ма ја, на адре су eko sve hot mail.com. Гла са ње за нај у спе шни ју фо то гра фи ју је од 20. до 29. ма ја, подсе ћа ју ор га ни за то ри. С. Н. На осно ву од лу ке Над зор ног од бо ра ЈКП Во до вод Срем ска Ми тро ви ца од го ди не и ре ше ња ди рек то ра ЈКП Во до вод об ја вљу је се О Г Л А С o дру гој про да ји јав ним над ме та њем - ли ци та ци јом Да на го ди не (уто рак) са по чет ком у 10 ча со ва у про сто ри ја ма Ма шинске ба зе у Ули ци Во до вод ној ББ у Срем ској Ми тро ви ци вр ши ће се дру га про да ја јав ним усме ним над ме та њем-ли ци та ци јом у ви ђе ном ста њу по лов них мо тор них во зи ла: 1. LA DA KA RA VAN, ша си ја број XTA ; број мо то ра ; го ди на про из вод ње 2001; по чет на це на ,00 ди на ра; 2. LA DA NI VA БЕН ЗИН+ТНГ; ша си ја број XTA ; број мо то ра ; го ди на про из вод ње 2002; по чет на це на ,00 ди на ра; 3. JU GO FLO RI DA; број ша си је VX1103A ; број мо то ра 160A ; го ди на про из вод ње 1996; по чет на це на ,00 ди на ра; 4. ULT-160; број ша си је 3484; број мо то ра134388; го ди на про из вод ње 1984 ; почет на це на ,00 ди на ра; Во зи ла се про да ју по прин ци пу ''ви ђе но-ку пље но'' и не ће би ти при ма не ре клама ци је ко је се од но се на ис прав ност, ком плет ност и тех нич ке ка рак те ри сти ке вози ла. Пра во уче шћа има ју по слов но спо соб на фи зич ка ли ца, прав на ли ца и пред у зетни ци упла том из но са од 20% по чет не вред но сти сред ства ко је се ли ци ти ра, из у зев сред ства ULT-160 за ко је се утвр ђу је упла та од ,00 ди на ра, на те ку ћи ра чун пред у зе ћа број , уз пи сме ну при ја ву за уче шће у јав ном над ме та њу. При ја ва фи зич ког ли ца са др жи: 1. Име и пре зи ме са име ном јед ног од ро ди те ља; 2. Фо то ко пи ју или очи та ну лич ну кар ту; 3. Кон такт те ле фон; 4. До каз о упла ти де по зи та уз на во ђе ње ред ног бро ја сред ства за ко је се упла та вр ши; 5. Број ра чу на за вра ћа ње де по зи та; При ја ва прав ног ли ца или пред у зет ни ка са др жи: 1. На зив прав ног ли ца, ПИБ и ма тич ни број; 2. До каз о за кон ском за ступ ни ку прав ног ли ца; 3. Фо то ко пи ја из во да из АПР; 4. По себ но овла шће ње за за сту па ње на ли ци та ци ји; 5. До каз о упла ти де по зи та уз на во ђе ња ред ног бро ја сред ства за ко је се уплата вр ши; 6. Број ра чу на за вра ћа ње де по зи та. При ја ве са до ка зи ма и на зна ком ''за ли ци та ци ју'' до ста ви ти на адре су ЈКП Во до вод Ста ри шор број 114 Срем ска Ми тро ви ца нај ка сни је до 9,30 ча со ва да на го ди не. Ли ци та ци о ни ко рак у над ме та њу за во зи ла под ред ним бро јем 1,2 и 3 из но си 1000,00 ди на ра. Ли ци та ци о ни ко рак у над ме та њу за во зи ло-рад ну ма ши ну УЛТ, под ред ним бројем 4 из но си 5000,00 дин SMS na broj Mail: Dežurna služba Ку пац је уче сник ли ци та ци је-ли це ко је је по ну ди ло нај ве ћи из нос и ко је је у ро ку упла ти ло из ли ци ти ра ну вред ност уве ћа ну за из нос ПДВ-а и пре у зе ло из ли ци ти ра но сред ство. Ку пац је ду жан да нај ка сни је до го ди не из вр ши упла ту изли ци ти ра не вред но сти уве ћа ну за из нос 20% ПДВ-а и о то ме оба ве сти про дав ца са до ка зом по твр дом бан ке о из вр ше ној упла ти на те ку ћи ра чун про дав ца и на кон то га пре у зи ма во зи ла. Ку пац сно си тро шко ве пре но са вла сни штва. Сма тра се да је ку пац од у стао од ку по ви не ако о то ме из ри чи то пи сме ним пу тем изве сти про дав ца, ако у утвр ђе ном ро ку не из вр ши ис пла ту из ли ци ти ра не вред но сти. Уко ли ко ку пац од у ста не од ку по ви не про да вац за др жа ва де по зит, а ку пац гу би пра во да по но во уче ству је на јав ној про да ји истог во зи ла. Сред ства ко ја се про да ју мо гу се ви де ти рад ним да ном од 14. до 19. ма ја го ди не у вре ме ну од 9 до 12 ча со ва на ло ка ци ји ма шин ске ба зе и на сам дан ли цита ци је. Оста ле ин фор ма ци је у ве зи са овом ли ци та ци јом мо гу се до би ти на тел. 022/ , кон такт осо ба Вла ди мир Ба раћ. Јав ну про да ју-ли ци та ци ју спро ве шће ко ми си ја у са ста ву: 1. Ран ко Дри нић - пред сед ник 2. Мо мир Ву ча но вић - члан 3. Ба раћ Вла ди мир - члан

28 28 КУЛТУРА Среда, 14. мај ОД ЛА ЗАК СВЕТ СКОГ ПУТ НИ КА И ФО ТО ГРА ФА СТЕ ВАН ФИ ЛИ ПО ВИЋ ГА ЋАН ( ) П о чео сам да пу ту јем и да се ин те ре су јем за аван ту ре у сво јим два де се тим, од носно по чет ком осам де се тих го дина про шлог ве ка. Пр во оти шао на Крит, го ди не, и та мо провео не ко ли ко ме се ци. Био сам један од пр вих Ми тров ча на ко ји се ба вио умет нич ком ке ра ми ком. На Кри ту сам из у ча вао грч ку ан тичку ке ра ми ку и вре ме ном из гра дио свој стил. Сре ди ном осам де се тих био сам пр ви ко ји је у Ми тро ви ци отво рио ма лу про дај ну умет нич ку га ле ри ју. Пар го ди на сам се ба вио ке ра ми ком, а он да, 1988, оти шао у Ен гле ску, та мо оти шао и остао. Како је вре ме про ла зи ло, по че ли су ти на ши ту жни ра то ви и је ди но ре шење је би ло да оста нем и по ку шам да се сна ђем у жи во ту. Он да сам, 1989, у јед ном науч ном ин сти ту ту до био по сао као глав ни тех ни чар у оде ље њу за акусти ку. То је би ло оде ље ње за бу ку и ви бра ци ју код ави о на. За тим сам, 1993, од лу чио да сту ди рам фо то графи ју и филм. На пу штам по сао техни ча ра и од ла зим на Вест мин стер уни вер зи тет. Од прија вље них ка ни да да та из це лог света, нас је до би ло ме сто у класи. Ди пло ми рао сам го ди не са ве о ма до брим успе хом. Ди сер та ци ја ми је би ла Успон и пад ју го сло венског фил ма. У то вре ме бив ша Југо сла ви ја је пре ста ла и офи ци јел но да по сто ји, све не ка да шње ре публи ке су по ста ја ле са мо стал не и у то вре ме је би ло ин те ре сант но да се раз ми шља и при ча о бив шем ју госло вен ском фил му, ко ји је био ја ко по пу ла ран и осва јао пу но на гра да, по пут Ко сту ри це у Ка ну. До био сам нај бо љу оце ну за ту ди сер та ци ју, за те о рет ски рад, а прак тич ни ди плом ски сам ура дио у фо то гра фи ји. Спе ци ја ли зо вао сам се за до кумен тар ну фо то гра фи ју, од но сно доку мен тар ну фор му и ту сам до био нај бо љу оце ну. Од го ди не сам по чео да ра дим као сни ма тељ на ра зним крат ко ме тра жним фил мо вима, а био сам и фо то граф, па прак тич но од та да креће мо ја ка ри је ра. Од сам ра дио на мно го про је ка та, то су били крат ко ме тра жни филмо ви ко ји ни су по ста ли пу но по зна ти, али је би ло дра го це но ис ку ство. Уживао сам на тим сни ма њима. Нај ви ше су ми оста ли у се ћа њу чу ве ни кон цер ти по зна тих рок зве зда и звезда кла сич не му зи ке. Био сам глав ни ка мер ман на кон цер ти ма Лу ча на Па варо ти ја, сни мао сам му зичке фе сти ва ле у Ен гле ској, на сту пе "Спајс Герлс", Бра ја на Фе ри ја, То ма Џонса, ра дио пар пу та тр ке Фор му ле 1 као фо то граф, а би ло је и пу но обич них кон фе рен ци ја. До ста сам пу то вао по све ту, јер сам ра дио и на не ким до ку мен тар ци ма... Фор му ла 1 и кла сична му зи ка? Да ли је снима ње кон це ра та уметнич ке му зи ке до сад но? Про фе си о нал ни фо тогра фи да ју не ку но ву димен зи ју све му и ка да се та ко ра ди, то мо ра да из гле да ле по. По ме ни, то је већ за нат ис ку сних фо то графа. Да ура диш до бру фо то гра фи ју не мо ра да зна чи да имаш нај бо љи апа рат. Све за ви си од фо то гра фа, ка ко ти гле даш на ту фо то гра фи ју, кон тро ли шеш све тло и екс по зи ци ју и, што је нај ва жни је, да имаш осећај за пра ви мо ме нат ка да ће му зичар да на пра ви не ки акт, гри ма су... Не мо гу ре ћи да по сто ји са вршен умет нич ки стил ка да се фо тогра фи ше му зи ка, јер сви зна мо да су из во ђа чи од лич но уве жба ни, да има ју су пер ко ре о гра фи ју и да се све од ра ђу је до са вр шен ства. Светло је иде ал но и ка да иза ђу "Ролинг стон си", "Ред хот чи ли пе перс", Ро би Ви ли јамс, ко ји то ве жба ју и има ју из ра ђен стил то ком годи на... Ту не мо жеш да по гре шиш. Ја бих дао ак це нат на дру гу вр сту фо то гра фи је, где тре ба ви ше ис куства и ви ше та лен та, ре ци мо фо тогра фи са ти обич не љу де ко ји ни су по пу лар ни, ко ји не из гле да ју ле по у при ро ди, али мо гу да бу ду ја ко хари зма тич ни на фо то гра фи ји. И за то сам увек на кло њен обич ним љу дима и до ку мен тар ној фор ми, па сам фо то гра фи сао и Ро ме у Сре му и то ми је је дан од нај леп ших про је ка та. Од свих про је ка та ко је сам ра дио, увек сам нај ви ше ужи вао док сам фо то гра фи сао на ше Ро ме. Па ра ле ла спорт ске и фо тогра фи је кон це ра та? За спорт ску фо то гра фи ју тре ба од ре ђе на вр ста зна ња и тех ни ке и од ре ђе ни фо то а па ра ти са ве ли ком бр зи ном оки да ња. Ако фо то гра фишем тр ке Фор му ле 1 не мо гу би ти бли же од 50 ме та ра, тре ба ми вели ки објек тив, кон цен тра ци ја због ве ли ке бр зи не ауто мо би ла, и да знаш ко до ла зи, "ме кла рен", "фе рари" или не ко тре ћи. Ве о ма је ин тере сант но фо то гра фи сти те мо мен те. Не ће све фо то гра фи је да ис пад ну до бро. Је дан фо то граф ко ји фо тогра фи ше фуд бал ску утак ми цу или Ми тро вач ки Ро ми (1996) тр ку Фор му ле 1 ис пу ца мо жда по пар хи ља да сни ма ка, од то га се можда иза бе ру три-че ти ри ко је оби ђу свет. Та ко је и са му зи ком. Му зи ка је не што са свим дру го. По сто ји одре ђе ни при ступ тој вр сти фо то графи је. Ја сам био глав ни ка мер ман и по но сан сам што сам био на кон церту Па ва ро ти ја. Ка ква је са рад ња са Па ва роти јем? Ни је баш би ла са рад ња. Кад сам до шао пр ви дан да сни мам, пре кон цер та до ла зе тех ни ча ри, по том елек три ча ри, озву че ње. Ја до ла зим да по ста вим ка ме ре, од лу чу јем да по ста вим где ће би ти ка ме ре. Бу де по три, че ти ри или шест, за ви си од ве ли чи не кон цер та. Се ћам се, пар са ти пред кон церт, до ла зе му зича ри из Лон дон ске фил хар мо ни је, шти ма ју ин стру мен те, по том Па варо ти. У јед ном тре нут ку при ла зи ми ње гов ме на џер ко ји бри не о сва ком де та љу и ка же: "Са мо да ти ка жем, Па ва ро ти кад иза ђе на би ну, 'за мрзне се', не смеш ни ка ко да бу деш ис пред ње га." Ка да Па ва ро ти запе ва и ако при ме ти не ке по кре те ис пред се бе, фо то гра фе или ка мерма не, он зна да на пу сти кон церт та ко да сам се ма ло и упла шио. По јави ло се на том кон церту око љу ди, а ја сам био је ди ни ка мерман на би ни. Та ко сваки пут кад се Па ва ро ти по ја ви, ја сам ста јао иза ње га и па зио да ме не при ме ти. Кад он има па у зу, он да сам се и ја по ме рао и сни мао дру ге пе ва че, ко ји су би ли више ко о пе ра тив ни са каме ром. Мо рао сам ја ко да па зим. Сни мао си и после ди це не ких до гађа ја ко ји су по тре сли свет? Сни мао сам по следи це ру ше ња ку ла близна ки ња у Њу јор ку. Био сам та да у Евро пи и добио по зив да сни мам, од ле тео сам та мо авио ном са са мо не ко ли ко пут ни ка, јер је још увек по сто јао страх од ле тења у то вре ме. До био сам спе ци јал ну про пусни цу за "Gro und Ze ro" Сте ван Фи ли по вић Га ћан: Ауто пор трет где су већ по че ла ма сов на чи шће ња ру ше ви на. Је дан од рет ких свет ских фо то гра фа ко ји је имао про пу сни цу да фо то гра фи ше тај "Gro und Ze ro". Ка да сам се вра тио у Ен гел ску имао сам две од лич не из ло жбе, ко је су би ле до бро при хва ће не. Не ке од тих фо то гра фи ја су оби шле свет, као сво је вре ме но моје фо то гра фи је ББ Кин га и мно гих бен до ва, тр ка Фор му ле 1, све та моде, ра дио сам до ста и под вод ну фото гра фи ју. Са да при пре мам се ри ју фо то графи ја ко ју ћу ра ди ти ка да се вра тим у Аутра ли ју и то из обла сти под водне фо то гра фи је. Фо то гра фи је и за сво ју ду шу! Кад сам био на сту ди ја ма, ба вио сам се и уса вр шио ста ру тех ни ку. Сâм сам из ра ђи вао фо то граф ски па пир, соп стве не, лич не фор муле. Ме шао сам хе ми ка ли је, пра вио емул зи ју за па пир. На тај на чин сам до да вао не ку тре ћу ди мен зију, ви ше то ни је би ла сте ре о тип на фо то гра фи ја. Чет ки цом се на но си емул зи ја, оста ју тра го ви спе ци јалне чет ки це, па пир се су ши и он да се у мрач ној ко мо ри вр ши екс по зици ја. До да вао сам и не ке од ре ше не ма те ри ја ле, тек сту ру и то је уни катна фо то гра фи ја ко ја не мо же да се по но ви. Та ко сам ра дио и пор тре те обич них љу ди, мр тву при ро ду, акто ве. Мој жи вот у све ту фо то гра фи је ни је био ве зан са мо за му зи ку, Форму лу 1 и жур на ли стич ку фо то графи ју. Увек сам у сло бод но вре ме тежио да ра дим не ку фи ну умет нич ку фо то гра фи ју, што бих пре по ру чио сви ма ко ји се ти ме ба ве. Ако фо тогра фи шеш не што за па ре, за ег зистен ци ју увек мо раш на ћи вре ме на и да фо то гра фи шеш не што за своју ду шу, да не што од то га оста виш иза се бе. Увек сам те жио тој уметнич кој фор ми. Тре ба раз гра ни чи ти шта зна чи би ти про фе си о нал ни фото граф и фо то граф ама тер. Ако си про фе си о на лац мо раш да ра диш за не ко га. Тво је фо то гра фи је би ра ју не ки дру ги љу ди, ша љу их и прода ју, а ти од то га до би јаш про ценат, ле по за ра ђу јеш, али опет тре ба на ћи вре ме на да ра диш оно што ти во лиш. Обич но чо век ра ди оно што мо ра. Та ко је и у фо то гра фи ји. Пра ви ти при че о љу ди ма ко ји стра да ју! За вре ме на ших ра то ва до ла зио сам у бив шу Ју го сла ви ју. Ни сам био ти пи чан рат ни фо то граф. Био сам у те ван Фи ли по вић, за при ја- ље Га ћан, ро ђе ни Ми тров- Сте ча нин (1959), пре ра но је окончао сво ју ово зе маљ ску аван ту ру, 26. апри ла, у аустра лиј ском граду Бри збеј ну. Иза ње га је оста ло без број вр хун ских фо то гра фи ја, ви ше до ку мен тар них фил мо ва, сни мље них на пу то ва њи ма широм све та. Био је склон аван тури стич ком жи во ту, али и из ра ди ке ра ми ке, ис пи ти ва њу аку сти ке и "пи са њу све тлом", ин те ре совао се за нео бич не, ма ње по знате љу де и не сва ки да шње по ја ве, за под вод ни свет, али и ис такну та име на у све ту кул ту ре, шоу би зни са, спор та... Пре две го ди не, при ли ком јед ног од ре ла тив но че стих бора ва ка у род ном гра ду, пред нови на ри ма "Срем ских но ви на" је отво рио сво ју ду шу. Украт ко је ис при чао свој бо га ти ства ра лачки жи вот, го во рио о фо то гра фи ји као до ку мен тар ном, али и уметнич ком чи ну. Ово је та Га ћа но ва ис по вест, ис при ча на у редак ци ји на ших но ви на. Бо сни и нај ви ше фо то гра фи сао људе, обич не љу де ко ји су нај ви ше стра да ли. У Бо сну су до ла зи ли фото гра фи из це лог све та, а ја сам радио за јед ну ен гле ску аген ци ју и то је би ло јед но од нај ве ћих ис ку става, су о чи ти се са це лом си ту а ци јом и би ти објек ти ван. Тре ба пра ви ти при чу, јер јед на фо то гра фи ја може да ка же ви ше од хи ља ду ре чи. Нај ви ше сам био кон цен три сан на ста ре љу де и де цу, по себ но ста ре у осам де се тим, де ве де се тим го ди нама. Не ке фо то гра фи је су ми и данас у се ћа њу, по пут јед ног брач ног па ра: ба ка сле па, де да са њом, видљив бол на њи хо вим ли ци ма. Имао сам де се так са мо стал них из ло жби. Са да за сво ју ду шу фо то гра фишем фру шко гор ске ма на сти ре. Надам се да ће они за у зе ти ме сто на из ло жби ако не кра јем ове го ди не, он да си гур но на ред не. От куд у Аустра ли ји? Об и шао сам све кон ти нен те, доста др жа ва, ско ро све зе мље у Европи, Ки ну, Ко ре ју, Ка на ду, пла ни рам да идем у Ја пан... Су пру га и ја смо од лу чи ли да оде мо у Аустрали ју на крат ко вре ме, да се ма ло опу сти мо, про ме ни мо стил жи во та. Оти шли са мо на го ди ну да на и то се про ду жи ло. Сти гла свет ска еко номска кри за, од ра зи ла се на Ен гле ску, али не то ли ко и на Аустра ли ју. Кад смо се ли, од лу чи ли смо да још ма ло оста не мо у Аустра ли ји и та мо ће мо би ти још не ко вре ме. А Ми тро ви ца? Ов де сам се ро дио, де тињ ство про вео, и је два че кам да до ђем овамо, да по се тим при ја те ље. Во лим по ма ло и бо ем ски жи вот и там бу раше. Раз ми шља мо да се вра ти мо за пар го ди на. Ни сам у пен зи ји. Имам ов де стан у Ми тро ви ци. Же ља ми је да се вра тим, а мо жда и ку пим не ку ку ћи цу крај Ду на ва и на ста вим са фо то гра фи јом, да зна ње и ис ку ство пре не сем на мла ђе ге не ра ци је, да на ста вим не ку са рад њу са му зе ји ма и мо жда шко ла ма. У мар ту и апри лу го ди не сам ре жи рао и сни мио до ку мен тарни филм о по зна том аустра лиј ском кри ми нал цу Мар ку Чо пе ру Ри ду, ко ји је по пу лар на и слав на ме дијска лич ност у Аустра ли ји. Филм је тре нут но у за вр шној фа зи пост продук ци је, а пре ми је ра се пла ни ра до ок то бра ове го ди не у Бри збеј ну и Мел бур ну. До ку мен та рац ће ићи и на фе сти ва ле до ку мен тар ног фил ма у Аме ри ку и Ен гле ску и ако до би је до бре кри ти ке по сто је шан се да се на пра ви игра ни филм, у Аустра лији или Хо ли ву ду, са по зна тим хо ливуд ским глум ци ма. Ина че, пре петна е стак го ди на је на пра вљен је дан игра ни филм о Чо пе ру, у ко ме је глу мио слав ни хо ли вуд ски глу мац Ерик Ба на. Филм је био хит и на правио је око 250 ми ли о на до ла ра. ЖН ДП

29 Среда, 14. мај КУЛТУРА 29 ПО ВО ДИ АР ХИ МАН ДРИТ ДР ПЕ ТРО НИ ЈЕ ТР БО ЈЕ ВИЋ, НА СТО ЈА ТЕЉ ШИ ША ТО ВАЧ КИ, j П од ге слом "Где је Те слин на род, ту је Те слин Смиљан", пре из ве сног време на, Ср би из Аме ри ке и Срема гро мо гла сно су обе ло да нили сво ју же љу да на Фру шкој го ри из гра де Но ви Сми љан ре пли ку род ног се ла нај ве ћег срп ског и свет ског на уч ног ге ни ја, Ни ко ле Те сле ( ). У том ду хов ном, ет но и ис тра жи вач ком ком плек су, у бли зи ни ма на сти ра Ши шатов ца, на ла зи ле би се ко пије Те сли не род не ку ће, цр кве Св. Пе тра и Па вла у ко јој је кр штен (и у ко јој је слу жио ње гов отац Ми лу тин), за тим ма ке та чу ве ног Те сли ног торња и ла бо ра то ри је, па и му зеј. Ка ко сво је вре ме но ре че Ни кола Лон чар, по то мак Ли ча на из САД, мла ди љу ди би, уче ћи о на шем ве ли ка ну, за пра во више са зна ва ли "о Срп ству, али и о чо ве чан ству и о ко смич кој енер ги ји и прав ди". И док се код нас још увек препи ру где ће би ти (п)оста вље на ур на са пе пе лом Ни ко ле Те сле, док ве ли ког на уч ни ка сво ја та ју и Ср би, и Хр ва ти, и Аме ри кан ци, иза на ме ре ини ци ја то ра по ди зања Но вог Сми ља на на Фру шкој го ри сто ји са мо је дан циљ да се са чу ва и не гу је се ће ње на јед ног од нај ве ћих свет ских на уч ни ка и ње гов до при нос раз во ју чо ве чанства. А от ку да иде ја да се ре пли ка Те сли ног род ног се ла, тор ња са Лонг Ај лен да и но ви му зеј по дигну баш у Ши ша тов цу? Пе тро ни је Тр бо је вић ( ) Foto galerija По зна то је да су се у бли зи ни ма на сти ра Ши ша тов ца, ста рог више од по ла ми ле ни ју ма, ве ко вима на се ља ва ли број ни Ср би, па и они из Ли ке ме ђу њи ма и ро ђа ци Ни ко ле Те сле. Са чу ва на ле ген да ка ко ве ли ког лич ког на уч ни ка и ову фру шко гор ску све ти њу чвр сто по ве зу је из вор Све те Ана ста си је, исто риј ски ни је уте ме ље на. Ипак, број ни пут ни ци на мер ни ци ће са па жњом слу ша ти, а но ви на ри радо бе ле жи ти, ка ко је упра во ова ле ко ви та во да ма лог Ни ко лу из лечи ла од ко ле ре. А на све то се на до ве за ла и бај ко ви та при ча о бе лој го лу би ци, до бром ду ху ко ји је спа јао ве ли ког на уч ника у Њу јор ку са фру шко горским, ши ша то вач ким, срем ским под не бљем. Тек, нај чвр шћу ве зу Нико ле Те сле са ма на сти ром Ши ша тов цем пред ста вљао је ње гов се стрић Пе тар Тр боје вић, по то њи мо нах Пе трони је, наш пр ви док тор пра вослав ног бо го сло вља и ско ро пет на ест го ди на на сто ја тељ ши ша то вач ки. Ни ко ла Те сла је имао три се стре: Ма ри цу (Ко са но вић), Мил ку (Глу ми чић) и Ан ге ли ну (Тр бо је вић), а ка ко при ме ћују ње го ви би о гра фи, из гле да да је нај ви ше во лео нај млађу, Ма ри цу, нај ви ше бри нуо о сред њој, Мил ки, а нај ду бљу ду хов ну ве зу имао са Ан ге лином. Та ње го ва се стра, уда та за све ште ни ка Јо ва на Тр бо је вића (рођ. 1849), ко ји је за вр шио ре ал ку и бо го сло ви ју, и до бро го во рио не мач ки, ро ди ла је три си на и две кће ри. Је дан од сино ва Те сли не се стре Ан ге ли не и про то пре зви те ра ме дач ког Јо вана упра во је био по ме ну ти Пе тар Тр бо је вић, ро ђен 13. фе бру а ра у Го спи ћу. А Те слин се стрић Пе тар, пони као из углед не све ште нич ке по ро ди це, био је пред о дре ђен за на уч ни рад и слу же ње Бо гу: j У пе ри о ду од не пу них 15 го ди на за ду жио је ма на стир на ви ше на чи на: ви ше од две го ди не из др жа вао је си ро чад из Пр вог свет ског ра та, као и бо го сло ве ко ји су до ла зи ли у ма на стир на опо ра вак. Бо шко Стри ка, аутор књи ге Срп ске за ду жби не фру шко гор ски мана сти ри, бо ра вио је у Ши шатов цу око 1926, упо знао се са ар хи ман дри том и до стој но га пред ста вио у сво јој књи зи. Петро ни је Тр бо је вић ба вио се писа њем и из да ва њем књи га. Поми њу се ње го ве три све ске под на сло вом Срп ски про по вед ник и шест све за ка Бо го слов ска зрн ца. Ши ша то вач ку цр кву, висо ки зво ник и тро стра не ко наке, оро ну ле у Пр вом свет ском ра ту, об но вио је и до вео у ред. Уме сто зво на ре кви ри ра них од Аустри ја на ца, ку пио је и у звоник по ста вио но ва. Су сед ни ма на стир Пет ко ви цу, та да шњу ши ша то вач ку фи ли ја лу, та ко ђе је об но вио и уре дио. (Во ји слав Ма тић, Ма на стир Ши ша то вац, Но ви Сад 2010) Спо ме ник ар хи ман дри ту Пе тро ни ју (ле во) на мо на шком гро бљу у Ши ша тов цу шко ло вао се у Го спи ћу, са одлич ним ма ту ри рао у Но вом Са ду (1895), да би по том као пи то мац Те ке ли ја ну ма сту ди рао пра ва у Пе шти и по сле пет го ди на сте као на уч ни сте пен док то ра. Пра вослав ну бо го сло ви ју у Чер но ви цама (Укра ји на) по ха ђа шест и по го ди на и та ко ђе сти че док тор ску ти ту лу (1906). Ап сол ви рао је и фи ло зо фи ју. Мо на шки чин под име ном Петро ни је, при мио је мар та го ди не у ба нат ском ма на сти ру Без ди ну. До је био кон зисто ри јал ни бе ле жник у Те ми швару, а по том до у свој ству ад ми ни стра то ра во дио пра вослав ну па ро хи ју у Ва шар хе љу (Ма ђар ска), да би се ко нач но (уз кра ћи бо ра вак у ман. Врд ни ку) скра сио у ма на сти ру Ши ша товцу нај пре као па три јар шиј ски про то син ђел и при вре ме ни управи тељ, а по том, од 1921, на стоја тељ са ар хи ман дрит ским до стојан ством. Све до смр ти, 24. ма ја 1933, ар хи ман дрит Пе тро ни је Тр бо јевић, се стрић Ни ко ле Те сле, руко во дио је овом фру шко гор ском све ти њом на до мак Срем ске Митро ви це. Пи сао је про по ве ди, по пу лар не члан ке ре ли ги о зномо рал не са др жи не, рас пра вљао о пи та њи ма из обла сти ли тур гике, ка нон ског пра ва и па стирског све ште но слу же ња. Као науч ник, на сто ја тељ и за слу жни жи тељ ши ша то вач ки, са хра њен је на мо на шком гро бљу ис пред сâме ка пе ле (по ди же је Три фун Иса ко вић, брат Ву ков) на узви ше њу из над ма на сти ра, а на цр ном мер мер ном спо ме ни ку и да нас сто ји нат пис: Ар хи ман дрит Пе тро ни је Тр бо је вић док тор права и бо го сло ви је Д. По зна но вић Иван Хорват: Запрашивање из ваздуха МАЈ ДАН ПЕК ЖЕ НЕ СЛИ КА РИ j На XII ме ђу на род ној из ложби "Же не сли ка ри 2014", не дав но отво ре ној у Мај данпе ку (30. април 16. мај), Ја дран ка Ди ми три је вић из Срем ске Ми тро ви це осво ји ла је пр ву на гра ду у ка те го рији "сли кар ство". Ми тро вач ка ли ков на умет ни ца на гра ђе на је за уље на плат ну "Лет ње по под не", у кон ку рен ци ји седам де се так уче сни ца из Бугар ске, Есто ни је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ки пра, Бо сне и Херце го ви не, Швај цар ске и Ср бије. На из ло жби ко ју од го ди не ор га ни зу је Га ле ри ја Цен тра за кул ту ру Мај дан пека, би ле су пред ста вље не још две умет ни це из Срем ске Митро ви це, Ште фи ца Ра до ванов (сли ке) и Еви ца Ник шић (цр те жи). Ја дран ка Ди ми три је вић у Мај дан пе ку Ина че, Ве ли ка на гра да изло жбе (гран при) при па ла је Бра ни сла ви Сто ја но вић из Бо ра, а пр ве на гра де су још до де ље не за гра фи ку, цр теж, скулп ту ру и ди ги тал ну уметност. По ред нов ча не на гра де, нај у спе шни је умет ни це су стекле пра во уче шћа на ли ков ној ко ло ни ји у Мај дан пе ку, од 23. до 30. ма ја. Сли кар ка Ја дран ка Ди митри је вић, ак ту ел на пред седни ца УЛУ "Сир ми јум", до са да је има ла је да на ест са мо сталних из ло жби, а из ла га ла још у Ру си ји, Фран цу ској, Ита лији, Хр ват ској, Пољ ској и Руму ни ји. У дру гој по ло ви ни јуна, у Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци, са још не ко ли ко умет ни ка из Бу гар ске, Ма кедо ни је и Ср би је, уче ство ва ће у по став ци ко ла жа под на зивом "Пу те ви Бал ка на". Д. П.

30 30 Среда, 14. мај ИН ЂИ ЈА СЕ РИ ЈА КОН ЦЕ РА ТА КЛА СИЧ НЕ МУ ЗИ КЕ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ "Кла си ка мо лим це ле го ди не от ме но!" Се ри јом кон це ра та то ком го ди не би ће об у хва ће не осно ве ка мер не му зи ке с ци љем да се уче ни ци основ них и сред њих шко ла упо зна ју с пој мом и из во ђе њем кла сич не му зи ке На сту пом гу дач ког ка мерног ор ке стра Хи бри ди у не де љу, 4. ма ја у ин ђиј ском Кул тур ном цен тру зва нич но је за по чео про грам кон це рата кла сич не му зи ке Кла си ка мо лим це ле го ди не от ме но!. Овај про је кат је на стао у сарад њи из ме ђу Кул тур ног центра и мр Љу бин ка Ла зи ћа, со ло кон тра ба си сте и чла на Бе о град ске фил хар мо ни је под по кр о ви тељ ством Ми ни старства за кул ту ру и Оп шти не Ин ђи ја. Ма ри ја Рај ко вић Јо ван Бо го са вље вић Хи бри ди Се ри јом кон це ра та то ком годи не би ће об у хва ће не осно ве камер не му зи ке с ци љем да се учени ци основ них и сред њих шко ла упо зна ју с пој мом и из во ђе њем кла сич не му зи ке. У про јек ту ће уче ство ва ти како ђа ци и сту ден ти, та ко и про фесо ри ака де ми ја и про фе си о нал ни му зи ча ри. Хи бри де су го ди не осно ва ли ви о ли ни сти Ма ри ја Рај ко вић и Јо ван Бо го са вљевић за ре а ли за ци ју кон цер та на НИ МУС-у те го ди не. На кон но мина ци је за кон церт го ди не и прогла ше ња за нај у спе шни ји кон церт фе сти ва ла, усле ди ли су на сту пи овог ор ке стра у Са ра је ву, Ни шу, Бе о гра ду, Ита ли ји... Г. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ТУ РИ СТИЧ КИ ОБЈЕ КАТ По сеј дон на Са ви Срем ска Ми тро ви ца је до била но ви ту ри стич ки објекат, со је ни цу По сеј дон на ле вој оба ли Са ве. У окви ру гра ђе вин ске фир ме Гра декс, по че ло је с ра дом оде ље ње По сеј дон ко је ће се ба вити ту ри змом, а њи хо ва уздани ца је исто и ме на со је ни ца, обје кат је ор га ни зо ван у три це ли не: про стор са до бром до ма ћом, тра ди ци о нал ном ку хи њом, ре сто ран ски део и апарт ма ни са те ра са ма. Ка па ци тет објек та омо гућа ва исто вре ме но ру ча ва ње 30 осо ба, а са про сто ром на те ра си, око 50 до 60 осо ба. У са ста ву апарт ма на је пет соба, све су тро кре вет не и четво ро кре вет не са лук су зно опре мље ним ку па ти ли ма, подним гре ја њем и до бром изо лаци јом и ра све том. Сва ки гост ко ји до ђе на ру чак или прено ћи ште, има ће при ја тан осећај у објек ту ко ји је гра ђен по ви со ким стан дар ди ма ко ји се зах те ва ју у ту ри зму. Обје кат је со је нич ког ти па, на ла зи се на ле вој оба ли Са ве, из гра ђен је на сту бо ви ма, има по вр ши ну од око 350 ква дратних ме та ра, а обез бе ђен је да га во да не мо же по пла ви ти, без об зи ра ко ји је ни во во до ста ја Но ви обје кат у ту ри стич кој по ну ди гра да При ја тан ам би јент ре ке. Кра си га сли ка По сеј дона, рад на шег по зна тог ака демског сли ка ра Го ра на Ми тро вића, ко ји је мит ски до ча рао Посеј до на са си ре на ма, мит ским би ћа ма у во ди. Обје кат је отво рен за све по се ти о це, а ка ко са зна је мо од љу ди из ме наџ мен та преду зе ћа, ни во ква ли те та услу га и по слу ге у апарт ма ни ма и ресто ран ском де лу увек ће би ти на са вр ше ном ни воу. Што се це на ти че, иде ја је да ви сок ква ли тет услу ге и хра не По ви со ким стан дар ди ма не пра те и ви со ке це не, већ да се са мо по кри ва ју рас хо ди уз ми ни мал ну за ра ду, а јед на од за ни мљи во сти је да ће у овом објек ту мо ћи и да се по ру чу је хра на за ку ћу. За стал не го сте По сеј дон при пре ма члан ске кар те са који ма ће има ти по пуст од око 10 по сто на уку пан ра чун у овом објек ту, а исти по пуст има ће и они ко ји из овог објек та буду на ру чи ва ли хра ну за сво ју ку ћу. С. Н.

31 Среда, 14. мај Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни же це не и ре про грам ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца и ове го ди не сво јим по тро ша чима омо гу ћа ва пла ћа ње ра чу на за гас у два де ла. Пр ви део од 65 од сто пла ћа се по до спе ћу ра чу на, до 17. у ме се цу, а дру ги део од 35 од сто на кон шест ме се ци, без ка ма те. Ре про грам се од но си на ра чу не за де цем бар, ја ну ар и фе бру ар ме сец. ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА КАТЕГОРИЈА БЕЗ ПДВ-а СА ПДВ-ом ДОМАЋИНСТВА 45,72 ДИН/СМ 3 49,38 ДИН/СМ 3 ПРИВРЕДА 42,42 ДИН/СМ 3 45,81 ДИН/СМ 3 СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. и 30. СРП СКИ ИСТО РИ ЧАР, РЕК ТОР БО ГО СЛО ВИ ЈЕ И АР ХИ МАН ДРИТ МА НА СТИ РА ГР ГЕ ТЕГ, РО ЂЕН У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ГО ДИ НЕ, 7. Ру ко во ди лац му зе ја, 13. Нај ви ши до мет, вр ху нац, 14. Ен гле ска скра ће ни ца за иде, у ре ду, 18. Стра но жен ско име, 17. Ре кви зит за скок у вис, 18. Је ди ни ца елек трич не енер ги је, 20. Пра во сла вац у Далма ци ји, 21. Хо ланд ски фи зи чар, Ка мер линг, 22. Уда рац у бок су (мн.), 24. Уз, до, при, 25. осо ба ко ја оба вља са на ци ју, 26. по љо при вред ни ком би нат (скр.), 27. Под зем ни свет, 28. За сва вре ме на, нар.из ре ка, 29. Ко шар каш КК Сан Ан то нио, Ро берт, 31. Име поп пе ва чи це, Ван дер, 32. Град и лу ка у Изра е лу, 34. Ко шар ка шки клуб Не го тин (скр.), 35. Вр ста гра ђе вин ског ма те ри ја ла, ци гла, 36. Та нак, ви так, 38. Вр ста пер шу на, 39. Вр ста ко ла ча, 40. Ис пад, екс цес, 41. Струч њак за очу ва ње при ро де (мн.). УС ПРАВ НО: 1. Пра ви ти се не вешт, из вла чи ти се, 2. Име ру ског председ ни ка Бре жње ва, 3. Пољ ско му шко име, Ан тун, 4. Му шко име Ри кард, Име глу ми це Ри не, 6. Жур на лист ки ња, 7. Озна ка за кру на, 8. Са мо гла сник и су гла сник, 9. Фран цу ски фи ло зоф и књи жев ник, Жан Пол, 10. Уре ђај бежич не те ле фо ни је, Во ки, 11. Кра ће име Оли ви ја, 12. Че ка ти у за се ди (мн.), 15. Пла нин ски ве нац у Сло ве ни ји, 19. Те так, заг., 22. По рез за вре ме Ту рака, 23. Вр сте отров не биљ ке, ко ка, 25. Цео, пот пун, 26. При ка зи ва ње, 28. Ле кар ко ји ле чи бо ле сти зу ба, 29. Глав ни лик Шек спи ро ве тра ге ди је, 30. Ка те го ри ја, сте пен, по ло жај, 31. Пол (хрв.), 33. При ка зи ва ње, при каз, 35. На род но ко ло, 37. На ша не га ци ја. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ До шао чо век да тра жи по сао и пита га шеф: - Ка кво ис ку ство има те? - Две го ди не раз го во ра за по сао. Деч ко ша ље сво јој дра гој по ру ку: - Мо лим ко ри сни ка да се уда за ме не. - По што ва ни ко ри сни че, на ва шем ра чу ну не ма те до вољ но кре ди та.

32 32 Среда, 14. мај СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МИ ЛАН БО ЖИЋ, ДИ ПЛО МИ РА НИ ФАР МА ЦЕ УТ У БИ О ХЕ МИЈ СКОЈ ЛА БО РА ТО РИ ЈИ СТА РИ ШОР По ве ре ње па ци је на та је увек сти му ланс - Мој рад ни за да так је кон тро ла ква ли те та, да ре зул та ти ко ји иза ђу из ове ла бо ра то ри је бу ду тач ни, јер уко ли ко ни су тач ни, они ни су упо тре бљи ви, ис ти че Ми лан Бо жић М ла ди ди пло ми ра ни фарма це ут и спе ци ја ли зант би о хе миј ске ди јаг но стике Ми лан Бо жић је ста нов ник Срем ске Ми тро ви це од пре три и по го ди не ка да је за сно вао рад ни од нос у Би о хе миј ској лабо ра то ри ји Ста ри шор. Ро дом из око ли не Ло зни це Бо жић је, на кон сти ца ња зва ња ди пломи ра ног фар ма це у та и по ло женог др жав ног ис пи та, у по тра зи за по слом упо знао, ка ко ка же, не ке до бре љу де из овог града. Ме ђу њи ма је др Је ле на Дин чић, ов да шњи пе ди ја тар, ус по ста ви ли су ко рек тан од нос и до шло је до по слов ног ан гажма на у по ме ну тој би о хе мијској ла бо ра то ри ји. - Мој рад ни за да так је контро ла ква ли те та, да ре зул та ти ко ји иза ђу из ове ла бо ра тори је бу ду тач ни, јер уко ли ко Ми лан Бо жић: Пред у сре тљив и ко му ни ка ти ван струч њак ни су тач ни, они ни су упо требљи ви. Ту су и раз го во ри са па ци јен ти ма ка ко би им се обја сни ли на ла зи, јер је то ве о ма бит но, об јашња ва нам Милан Бо жић. Пи та мо овог мла дог фар маце у та ко ли ко је у мо гућ но сти да, као струч њак, "спу сти" ни во струч но сти на ни во је зич ке ра зу мљи во сти са свим обич ном чо ве ку. - То је мо гу ће уко ли ко се по тру ди те. Ве о ма је те шко не ме ди цин ском осо бљу да до бро ба ра та и раз у ме ме дицин ску тер ми но ло ги ју и то је је дан ве ли ки про блем. Ипак, успе вам да им об ја сним подат ке из ла бо ра то риј ских нала за та ко да раз у ме ју правил но свој здрав стве ни проблем. Сви смо ми по нај ви ше Ла бо ра то ри ја Ста ри шор Акре ди то ва ни кур се ви Др Гра ди мир Жив ковић и Ми лан Бо жић аутори су три акре ди то ва на кур са кон ти ну и ра не едука ци је. Кур се ви су на теме пре а на ли зи ке - у смислу при пре ме па ци је на та, о ту мор ским мар ке ри ма и о ли пи ди ма. за бри ну ти за сво је здра вље и сви смо про сто жељ ни зна ња о то ме шта нам фа ли кад смо бо ле сни. Жељ ни смо зна ња и ка да тре ба да не ку бо лест пре ва зи ђе мо. И па ци јен ти се ди сци пли но ва ни је од носе пре ма бо ле сти и ре жи му ко ји је нео п хо дан, ако схва те те жи ну и озбиљ ност бо ле сти. То им је не кад те шко при ближи ти, јер не зна ју шта све доно си од ре ђе на бо лест ко ја се не ка да и ола ко схва та. Ка да им се све об ја сни, он да је друга чи је - оце нио је овај мла ди ди пло ми ра ни фар ма це ут. Наш са го вор ник успе ва да сво је рад но вре ме ускла ди та ко да све стиг не, а ка да му па цијен ти ука жу по ве ре ње, а он то осе ти, до дат ни је то сти му ланс да ра ди и ви ше и бо ље. - У овој ла бо ра то ри ји, поред основ них па ра ме та ра као што су крв на сли ка, се димен та ци ја, глу ко за, ли пи ди и пре глед ури на, ра ди мо све Кон тро ла ква ли те та је нео п ход на - То су акре ди то ва ни курсе ви ко ји за слу ша о це но се од ре ђен број бо до ва, одр жава ју се у Но вом Са ду у Са ве зу здрав стве них рад ни ка Вој води не, ре као нам је Ми лан Божић ди пло ми ра ни фар ма це ут и спе ци ја ли зант би о хе миј ске ди јаг но сти ке. вр сте хор мо на, ту мор ских мар ке ра, ис пи ту је мо алерги је, не то ле ран ци ју на храну, се ро ло ги ју, а у са рад њи са јед ним за во дом у Бе о граду ра ди мо и ге не ти ку та ко да мо же мо пру жи ти ве о ма ве ли ки асор ти ман ла бо ра ториј ских услу га. Ра ди мо чак и не ке ана ли зе ко је не ра де у ме ди цин ском цен тру, на во ди Ми лан Бо жић. У Би о хе миј ској ла бо ра тори ји Ста ри шор по ред ди пломи ра ног фар ма це у та ан га жова на су и два ла бо ра то риј ска тех ни ча ра - Сла ђа на Миле тић и Бо ја на Фи ли повић. Ина че, ова Би о хе мијска ла бо ра то ри ја од ра ни је има отво ре не ла бо ра то ри је у Ши ду и Ру ми. Сви за по сле ни у њи ма су мак си мал но стручни и ко рект ни и отво ре ни за са рад њу са па ци јен ти ма. С. Ђа ко вић - М. Ми ле у снић МИ ТРО ВАЧ КИМ УЛИ ЦА МА e a Ули ца Митe Костићa на ла зи се у Ме сној за јед ни ци 29. но вем бар, на из ла ску из Сремске Ми тро ви це пре ма Ла ћар ку. Ми та Ко стић ро ђен је 4. мар та го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Био је срп ски исто ри чар и ака де мик ко ји се пре те жно ба вио исто ри јом Срба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од сред њег до 19. ве ка. Школо вао се у Срем ској Ми тро вици и Срем ским Кар лов ци ма, а по том је сту ди рао на Фи лозоф ском фа кул те ту у Бе чу, где је и док то ри рао. Ра дио је као про фе сор у Кар ло вач кој гимна зи ји, пре да вач на Фи ло зофском фа кул те ту у Ско пљу и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Новом Са ду. Од го ди не био је члан СА НУ, да би од до го ди не био ди рек тор Исто риј ског ин сти ту та СА НУ, до пен зи је. Ба вио се ра зним те ма ма из срп ске по ли тич ке, кул тур не и цр кве не исто рије, а на ро чи ту па жњу у сво јим ис тра жи ва њи ма по све ћи вао је еко ном ској и со ци јал ној истори ји Ср ба у Угар ској и Хабзбур шкој мо нар хи ји од 16. до 19. ве ка. Ис тра жи вао је у бечким и срп ским ар хи ви ма па су за то ње го ви ра до ви из у зет но вре дан ис тра жи вач ки до принос исто ри о гра фи ји. По што су му пре ци жи ве ли у се о ском на се љу Гр ге тег, ма тери јал но је, као до на тор, по могао у об но ви ра зо ре ног ма насти ра, оду жив ши се за ви ча ју. Ва жни ји ра до ви: Срп ска на се ља у Ру си ји: Но ва Срби ја и Сла ве но ср би ја, Бео град 1925; Уста нак Ср ба и Ар ба на са у Ста рој Ср би ји про тив Ту ра ка и се о ба у Угар ску, Ско пље 1930; Гроф Ко лер као култур но-про свет ни ре фор ма тор код Ср ба у Аустри ји у XVI II ве ку, Бе о град 1932; Ду ховни ре гу лам нет Пе тра Ве ли ког (1721) и Ср би, Бе о град 1952; До си теј Об ра до вић у исто ријској пер спек ти ви XVI II и XIX ве ка, Бе о град 1952, Срп ско тр го вач ко на се ље у Tрсту 18. ве ка, Бе о град Пре ми нуо је го ди не у Бе о гра ду. Уред ни штво Сир ми ју мар та На слов на стра на ра да Но ва Ср би ја и Сла ве но ср би ја

33 Среда, 14. мај Десетог маја навршило се две године од како нас је заувек напустила наша главна уредница ТУЖНО СЕЋАЊЕ Дана навршило се 25 тужних година од трагичне смрти мог драгог и јединог сина ЈОВАНКА БЕБА ЗУРКОВИЋ С поштовањем и љубављу успомене чувају колегинице и колеге из Сремских новина САШЕ ЕРЦЕГА Вечно ожалошћен отац Дана 17. маја дајемо 40. дневни помен нашој драгој супрузи и мајки Дана навршава се тужна година од како није са нама наш драги Дана навршава се 2 године од смрти нашег вољеног супруга и оца СЛОБОДАНКИ ДИВЉАК С љубављу и поштовањем увек ћемо те се радо сећати. Твоји: супруг Жарко, син Срђан и кћи Снежана РАДОМАН УРУМОВИЋ Драги наш почивај у миру. Нека твоја душа спава на месту пуном цвећа, сунца, одмора. Нека те ништа не боли, нека те ништа не брине. Осети само колико нам недостајеш. Нека ти је вечна слава и вечно хвала. Воле те твоји најмилији. ОСТОЈИЋ РАЈКА Време које пролази није избрисало твој лик нити умањило наш бол за тобом, јер те памтимо по доброти. Твоја супруга Љубица и ђерка Весна Дана 12. маја навршило се пет година како није са нама наш драги и никад заборављени Дана 15. маја навршило се 24 године од нашег растанка. Ми чувамо успомену и поштовање за нашу драгу маму, баку и прабаку Ти си мој нежан цвет, не могу да те пустим да одеш ВЛАДИМИР РАДАКОВИЋ Време неће никада избрисати љубав и тугу за тобом. Твоји: чика Бора, нина Јелица, сестра Биљана и сестричина Милица ПЕТРОВИЋ ВУКОСАВУ ВУКУ Њени: син Светозар, снаја Светлана, унук Владимир, снаја Бранка и праунук Филип. Кћи Јелица, унука Весна и зет Тими. Снаја Живка, унук Вела, унука Драгана и праунук Стефан. СМИЉА ЈОВАНОВИЋ рођ. ЧИКИЋ проф. књижевности Чувам те заувек. Твоја Јелена

34 34 Среда, 14. мај Мом драгом и једином сину поводом 25 година трагедије године Дана навршила се година како није са нама наш драги Дана навршила се година како није са нама наш драги ЂУРАЂ ШАВИЈА Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби са поносом причамо и да те никад не заборавимо. Твоји: супруга Мика, син Саша, снаја Данијела и унук Никола ЂУРАЂ ШАВИЈА С поносом и великом љубављу чувамо те од заборава. Твоји: ћерка Наташа, зет Ђорђе, унуке Маја и Тамара. САШИ ЕРЦЕГ Дана дајемо 40. дневни помен нашој драгој мами и бакани Нашој драгој, вољеној сестри Сине мој, моје су ноћи постале дани сузама краја нема, свуда си самном. Сузо моја када ћеш стати Никад. С љубављу и поштовањем. Твоја мама Дана године навршава се тужна година дана од смрти моје супруге МИРИ ВУКЕЛИЋ За сву љубав, бескрајну нежност, сваки топао загрљај, од свег ти срца хвала. Твоји најмилији: син Саша, снаха Биљана, унуци Сашка и Александар МИРИ ВУКЕЛИЋ Тихо, заувек, отишла је из живота остављајући у жалости своје сестре Босу и Загу са породицама из Загреба. Дана године у 84. години живота преминуо је наш драги супруг и дека Последњи поздрав најбољем деки СТАНЕ ЋУРЧИЋ Вечно ожалошћени супруг Драган, син Жарко, унук Коста, унука Јана и остала родбина и пријатељи. Вечна јој успомена Обавештавамо да је године у 86. години преминуо наш драги БРАНКО МАЉКОВИЋ С поштовањем и љубављу увек ћемо те се сећати. Породице Маљковић и Чупић МАРКО МАЉКОВИЋ Вољени никад не умиру. Успомену на његов лик, доброту и племенитост чуваће: супруга Драгица, ћерка Сања, унуке Вања и Тања, зетови Синиша и Срђан и праунука Калина. МАРКУ МАЉКОВИЋУ С љубављу и поносом успомену на њега ће чувати његове унуке Вања, Тања и Калина.

35 Среда, 14. мај Дана 18. маја навршава се година од смрти моје најстарије сестре Дана 12. маја навршило се годину дана од кад нас је напустила наша драга Сећање РАДМИЛЕ СТАНКОВИЋ СЛАВКА БОШЊАК ЖИВАН ВУЛЕТИЋ ПАТА из Лаћарка Мила моја сестро време пролази, туга и бол не престају за тобом. Твоја сестра Танкосава Бранковић С љубављу и поштовањем. Твоји: супруг Панто, кћерка Бранка и зет Ђура. Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. Твоји најмилији син Младен и супруга Вида Дана године после кратке и тешке болести, отишла је наша драга Нада. Заувек. НАДЕЖДА ДАНОЈЛИЋ професор историје Драга наша Надо, много смо те волели. Твоји мајка Вука, сестра Нена, зет Гаја, сестрићи Влада и Драган и остала многобројна фамилија и пријатељи. Дана навршило се годину дана како није са нама наш драги ЂУРАЂ ШАВИЈА Твој драги лик живеће заувек у нашим срцима. Твој брат Ратко са породицом ЗОРАН СИМОНОВИЋ Зоко, заувек си са нама у нашим срцима, воли те твоја кека. Тетка и теча Дана навршава се осам тужних година како није са нама наш драги супруг, отац, деда и прадеда Дана навршава се тужних 18 година од како није са нама супруга, мајка и бака навршава се шест месеци ФРАЊА БЕСЕРМЕЊИ С љубављу, поносом и поштовањем увек ће га се радо сећати његови најмилији. Породица Бесермењи ЛЕНКА ИВИЋ С љубављу, поштовањем и болом чувамо успомену на тебе. Бол није у речима и сузама него у нашим душама у којима ћеш увек живети и бити вољена. Супруг Илија, ћерке Радосава и Драгана са породицама. РАДМИЛА МИОШ рођ. КОВАЧЕВИЋ супруг Иван, ћерка Ивана, син Дамир са породицом, родбина и многобројни пријатељи СЕЋАЊЕ На нашег даргог и никад заборављеног оца, деду, свекра и таста Дана године, се навршава десет година од када нас је заувек напустио наш вољени Дана навршио се полугодишњи помен нашој драгој мами и баки ЕЛЕЗ АНТУНА С љубављу, поносом и поштовањем увек ће те се радо сећати твоји најмилији. Породица Елез и Кнежевић МИЛИВОЈЕ Ђ. МИЛИЋ адвокат из Сремске Митровице С љубављу и поштовањем чувамо успомену на њега. Породица Милић СМИЉИ СЛАДОЈЕВИЋ Њени најмилији: синови Никола и Славко са породицама и унук Душан са породицом. Дана 9. маја 2014 године у 71. години живота преминуо је наш драги супруг, отац и деда Тужно сећање на вољену сестру Дана године у 11 часова на Новом гробљу, обележићемо годишњи помен нашој драгој СЛОБОДАН СТАМЕНКОВИЋ С љубављу и поштовањем његови најмилији РАДОЈКУ ОКАНОВИЋ РИСТИЋ из Дивоша Радо је се сећамо и често причамо о њој. Невена и Јелица са породицама ВИДОСАВИ ДАНИЛОВИЋ Заувек ће остати у нашим срцима. Њени: супруг Илија, ћерке Јасмина и Душица, унуке Невена, Селена и Симона, унук Владимир и зет Пеђа ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ САВИЋ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДО 20km СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСЛУГЕ ХЛАДЊАЧЕ НОН-СТОП 0-24 НАЈВЕЋИ ИЗБОР И НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 72 (преко пута болнице) МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, МАЧВАНСКИ КЕЈ / / /

36 36 Среда, 14. мај Дана навршава се тужна година од како није са нама наш драги Дана године навршава се 40 дана како није са нама наш драги Сећање РАДОЈИЦА СОЛАРЕВИЋ СОЛЕ С љубављу, поштовањем и тугом успомену на њега чувају супруга Снежана, синови Владимир и Александар. ДУШАН ДУЛЕ УМЕТИЋ Његови: брат Сава, снаха Љубица, синовица Маја са породицом. СЛОБОДАН ТУТИЋ дипл.правник Нема тих речи и нема тог времена када би били спремни да се опростимо од тебе. Заувек ћеш живети у нашим срцима. Твоји ћерка Весна, зет Зоран и унуке Јована и Јелена РАДОВАН РАДИСАВЉЕВИЋ Велика љубав, а страшна бол притискују сећања, а успомене чувају од заборава. Бол за тобом не престаје, а рана вечна остаје. Сестра Снежана са породицом Тужно сећање БЈЕЛОБРК Сећање 8. маја ове године је 40 дана како је престало да куца срце Сећање АНЂЕЛИЈА др СЛОБОДАН ЈОВАН Увек сте са нама. Ваши кћерка сестра Љиљана са породицом и син брат Велибор са породицом СЛОБОДАН ТУТИЋ дипл.правник Поносни смо што смо те имали и никада нећемо заборавити живот и срећно време које смо провели заједно. Твоји супруга Вера и и син Бојан НАТАШЕ ЈЕЛОВАЦ рођ. Араповић Драга Наталија, била си и остаћеш заувек наша вољена, добра кума. Вера са породицом СТЕФАН ВУКОВИЋ Његова Гага са породицом Сећање Дана навршава се три тужне године од како није са нама наша мама, супруга и снаја Дана 15. маја навршава се шест месеци од смрти наше драге мајке Дана 10. маја навршило се 15 година како није са нама наш драги син, отац и супруг Дана 29. априла навршило се 11 година од смрти мога оца Дана навршило се годину дана како није са нама наш драги ДИМИТРИЈЕ САМАРЏИЋ С љубављу његова породица. СУЗАНА СТАНКОВИЋ Време пролази, бол и туга остају. Ћерке Александра и Јована, супруг, свекар и свекрва. Почивај у миру ЗОРКЕ МИЛИЋ Њени најмилији: син Миливој, ћерке Јања и Љиља са породицама. РАДОВАН РАДИСАВЉЕВИЋ Његови најмилији ЂУРЕ ЛИВАДА С љубављу и поштовањем и тугом чуваћемо успомену на његов лик. Ћерка Невенка са породицом ЂУРАЂ ШАВИЈА Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Твој брат Млађо са породицом.

37 Среда, 14. мај СПОРТ 37 ФУДБАЛ ФУДБАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФУД БАЛ СКИ ТУР НИР Кoка ко ла куп У По слов но-спорт ском центру Пин ки одр жа но је пе то по лу фи нал но так ми че ње фуд бале ра шко ла ра ца, чи ји је ор га низа тор Са вез за школ ски спорт и Ком па ни ја Ко ка ко ла, уз по др шку Ми ни стар ства омла ди не и спор та и Спорт ског са ве за Ср би је. Го сти тур ни ра би ли су Жељко Та на ско вић, пред сед ник Саве за за школ ски спорт и Вла димир Ба тез, ге не рал ни се кре тар Спорт ског са ве за Ср би је, а Куп је зва нич но отво рио гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. - Хва ла вам сви ма што сте данас до шли у наш град. Срем ска Ми тро ви ца се увек вр ло ра до одазо ве сва ком по зи ву и Ко ка ко ле и Са ве за за школ ски спорт јер су то два брен да у сво јим обла стима. Уко ли ко је реч о по тре ба ма де це, по себ но из обла сти школског спор та, ми ће мо увек би ти ту да ор га ни зу је мо ова ква так мич- ОД БОЈ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СА РАД ЊА МИ ТРО ВАЧ КИХ И ВУ КО ВАР СКИХ ОД БОЈ КА ША Град ски од бој ка шки клуб Срем Еатон из Срем ске Митро ви це и Му шки од бој ка шки клуб Ву ко вар из Ву ко ва ра су у окви ру за јед нич ког про јекта По бољ ша ње пре ко гра нич не са рад ње кроз спорт ске ак тивно сти у ло кал ним за јед ни ца ма пре ко гра нич ног ре ги о на одржа ли за јед нич ку кон фе рен цију за штам пу у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци. Од бој ка ше је у име до ма ћина по здра вио за ме ник Гра дона чел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић, а о пројек ту пре ко гра нич не са радње го во ри ли су и пре став ници клу бо ва Бран ко Кр стић и Са отва ра ња Ко ка ко ла ку па ње ња, иако то из и ску је од ре ђе не тро шко ве ре као је гра до на челник Срем ске Ми тро ви це Бра нислав Не ди мо вић, до да ју ћи да је Ком па ни ја Ко ка ко ла не дав но до не ла од лу ку да јед но игра лиште у Срем ској Ми тро ви ци, у насе љу Де кан ске ба ште пот пу но ре кон стру и ше о свом тро шку. Ис пред Спорт ског са ве за Сремске Ми тро ви це уче сни ке тур ни ра по здра вио је ге не рал ни се кре тар Не ма ња Цр нић и по же лео им ле по дру же ње у ду ху фер пле ја, под се ћа ју ћи да је осмех по бедник сва ког так ми че ња. Пред сед ник Са ве за за школски спорт Жељ ко Та на ско вић из ра зио је за до вољ ство што се на ла зи у гра ду ко ји је пре по знао ва жност раз во ја школ ског спорта, а о че му све до чи и Школ ска олим пи ја да ко ја је одр жа на пре две го ди не, а на ко јој је уче шће узе ло бли зу пет хи ља да осно ва ца и сред њо шко ла ца. С. М.-Сл.Н. За јед нич ким на по ром до бо љих ре зул та та Алек сан дар Ва шча нин у име до ма ћи на и Ру долф То мић у име го сти ју из Ву ко ва ра. Про грам про јек та се, ка ко је ре че но, са сто ји из обу ке се лекто ва них мла дих игра ча из оба клу ба на цен тра ли зо ва ним лока ци ја ма у Ву ко ва ру и Срем ској Ми тро ви ци, од и гра ва ње ме чева и тур ни ра на ло кал ном, реги о нал ном и ме ђу на род ном нивоу. Та ко ђе ће се ор га ни зо ва ти и два сед мо днев на од бој ка шка кам па (Срем ска Ми тро ви ца у Ср би ји и Илок у Хр ват ској). Рали за ци ја про јек та је от по че ла у фе бру а ру ове го ди не и тра јаће два на ест ме се ци. Ј. С. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 28. КО ЛА: КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Ја вор Ма тис 3:3, НО ВИ САД: Вој во ди на - Ја го ди на 0:1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - На пре дак 2:1, УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт - Цр ве на зве зда 0:2, БЕ- О ГРАД: Пар ти зан - Во ждо вац 5:0, НИШ: Рад нич ки - Спар так 2:1, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Чу ка рич ки 0:0. 1. Цр ве на зве зда : Пар ти зан : Ја го ди на : Чу ка рич ки : Вој во ди на : Рад нич ки (Н) : Но ви Па зар : Во ждо вац : На пре дак : Спар так : ОФК Бе о град : До њи Срем : Рад нич ки : Сло бо да По инт : Рад : Ја вор Ма тис :34 25 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (15. мај, 17.00): НО- ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Рад нич ки 1923, БЕ О ГРАД: Чу ка рич ки - Рад нич ки (Н), СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Пар ти зан, БЕ О- ГРАД: Во ждо вац - Рад, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Сло бо да По инт, КРУ ШЕ ВАЦ: Напре дак - Вој во ди на, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - Ја вор Ма тис. ПО СЛЕД ЊЕ КО ЛО (18. мај, 17.30): КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Ја го дина, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Ма тис - На пре дак, НО ВИ САД: Вој во ди на - Цр ве на зве зда, БЕ О ГРАД: Рад - Спар так, БЕ О ГРАД: Парти зан - Чу ка рич ки, НИШ: Рад нич ки - Нови Па зар. Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 28. КО ЛА: ЗЕ МУН: Те ле оптик - Ин ђи ја 1:2, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Борац 0:1, НО ВИ САД: Про ле тер - Мла дост 2:0, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Бежа ни ја 2:0, БЕ О ГРАД: Син ђе лић - Ти мок 0:3, БОР ЧА: БСК - Рад ник 3:0, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац - Сме де ре во 1:0, УЖИ ЦЕ: Је дин ство Пу те ви - До ли на 3:1. 1. Мла дост : Ме та лац (ГМ) : Бо рац : Бе жа ни ја : Је дин ство Пу те ви : Сло га (ПНМ) : Сло га (К) : БСК : Про ле тер : Син ђе лић : Рад ник : Ти мок : Ин ђи ја : Те ле оп тик : Сме де ре во : До ли на :41 31 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: БЕ О ГРАД: Бе жа ни ја - Ин ђи ја, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок - Сло га (ПНМ), СУР ДУ ЛИ ЦА: Рад ник - Син ђе лић, СМЕ ДЕ- РЕ ВО: Сме де ре во - БСК, ПА ДИ НА: До лина - Ме та лац, ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Је динство Пу те ви, ЧА ЧАК: Бо рац - Про ле тер, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Те ле оп тик. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца 25. ко ла: Че ла рево: ЧСК Пи ва ра Рад нич ки (НП) 6:0, С. Ми тро ви ца: Рад нич ки Ди на мо 0:3, Н. Сад: Но ви Сад Бач ка :0, Сом бор: Рад нич ки Тек сти лац 1:2, Сен та: Сен та Рад нич ки (Ш) 0:3, Ст. Па зо ва: Ду нав Сло га 3:1, Па лић: Па лић Ба нат 0:1, Н. Бе чеј: Је дин ство Бач ка 0:3. 1. ЧСК Пи ва ра : Ди на мо : Сен та : Бач ка : Ду нав : Рад нич ки /Ш/ : Рад нич ки /СМ/ : Сло га : Рад нич ки /НП/ : Бач ка : Рад нич ки /С/ : Тек сти лац : Па лић : Ба нат : Но ви Сад : Је дин ство :49 18 Сле де ће ко ло: Н. Па зо ва: Рад нич ки Је дин ство, Б. Па лан ка: Бач ка Па лић, Б. Двор: Ба нат Ду нав, Те ме рин: Сло га Сен та, Шид: Рад нич ки Рад нич ки (С), Оџа ци: Тек сти лац Но ви Сад, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Рад нич ки (СМ), Пан че во: Ди на мо ЧСК Пи ва ра. Д. Б. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Ре зул та ти утак ми ца 25. ко ла: Вр бас: Вр бас Гра ни чар :0 Бе шка: Хајдук Мла дост 2:0, Каћ: Ју го вић Ин декс 2:2, Ст. Па зо ва: Је дин ство При гре ви ца 1:3, Си вац: По лет Омла ди нац 1:2 Ерде вик: Сло га Це мент 0:2, Ср бо бран: Ср бо бран Бо рац 1:5, Сло бод на: Цр ве на Зве зда 1. При гре ви ца : Це мент : Вр бас : Цр ве на Зве зда : Омла ди нац : Сло га : Ин декс : Мла дост : Ју го вић : Бо рац (-1) : Ср бо бран : Хај дук : Је дин ство : По лет : Гра ни чар 1924 (-1) Сле де ће ко ло:ада шев ци: Гра ни чар 1924 Ср бо бран, Н. Сад: Бо рац Цр вена Зве зда, Бе о чин: Це мент По лет, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Је дин ство, Пригре ви ца: При гре ви ца Ју го вић, Н. Сад. Ин декс Хај дук, Б. Ја рак: Мла дост Врбас, Сло бод на: Сло га. Д. Б СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца 25. ко ла: Го лу бинци: Ја дран Же ле зни чар 9:2, Ириг: Рад нич ки Бу дућ ност 2:1, Ру ма: Пр ви Мај ЛСК 1:4, Врд ник: Ру дар Сре мац 2:1, Ви шњи ће во: Хај дук Хрт ков ци 3:0, Љу ко во: Љу ко во Сло вен 5:1, Д. Петров ци: До њи Пе тров ци Пар ти зан 3:1, Ку пи но во: Ку пи но во Хај дук :0 1. Ку пи но во : ЛСК : Љу ко во : Ру дар : Рад нич ки : Сре мац : Сло вен : Хај дук : Пар ти зан : Д. Пе тров ци : Пр ви Мај : Хрт ков ци : Бу дућ ност : Хај дук : Ја дран : Же ле зни чар :10 77 Сле де ће ко ло: Ку пи но во: Ку пи но во Же ле зни чар, Ши ма нов ци: Хај дук 1032 До њи Пе тров ци, Ви то јев ци: Пар ти зан Љу ко во, Ру ма: Сло вен Хај дук, Хртков ци: Хрт ков ци Ру дар, Вој ка: Сре мац Пр ви Мај, Ла ћа рак: ЛСК Рад нич ки, С. Но ћај ски: Бу дућ ност - Ја дран. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ИС ТОК Ре зул та ти утак ми ца 25. ко ла: Жарков ци: На пре дак Фру шко го рац 3:1, Деч: Сре мац Сло га 0:1, Пла ти че во: Је дин ство Ду нав 4:0, Чор та нов ци: Чор та нов ци - Је дин ство (Р) 5:0, По пинци: На пре дак По ду на вац 0:2, Пу тин ци: ПСК Гра ни чар 2:0, Ру ма: Фру шка Го ра Сло вен 2:0, Сло бо дан: Шу мар 1. На пре дак (П) : ПСК : По ду на вац : Фру шка Го ра : Чор та нов ци : На пре дак (Ж) : Гра ни чар : Сло га : Је дин ство (П) : Сло вен : Фру шко го рац : Сре мац : Је дин ство (Р) : Шу мар : Ду нав :47 11 Сле де ће ко ло: Кр че дин: Фру шко го рац - Фру шка Го ра, Си бач: Сло вен ПСК, Гра бов ци: Гра ни чар - На пре дак (П), Беле гиш: По ду на вац - Чор та нов ци, Ру ма: Је дин ство - Је дин ство (П), Огар: Шу мар Сре мац, Кр ње шев ци: Сло га - На предак (Ж), Сло бо дан: Ду нав. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ЗА ПАД РЕ ЗУЛ ТА ТИ 21. КО ЛА: ШИД: Омла динац - Гра ни чар 2:1, РАВ ЊЕ: Зе ка Бу љу ба ша - Но ћај 1:0, ВА ШИ ЦА: На предак - Срем 9:1, ГИ БА РАЦ: Син дје лић - Је дин тво 3:5, МАР ТИН ЦИ: Бо рац - Хај дук 0:0, ША ШИН ЦИ: Сло бо да - Фру шко го рац 1:2, МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Под ри ње - ОФК Ба чин ци 5:0. 1. Зе ка Бу љу ба ша : Хај дук : Бо рац : Је дин ство : Под ри ње : Но ћај : Омла ди нац : Гра ни чар : На пре дак : Сло бо да : Фру шко го рац : Срем : ОФК Ба чин ци : Син дје лић :67 8 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: КУ ЗМИН: Гра ни чар - Под ри ње, БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Слобо да, КУ КУ ЈЕВ ЦИ: Фру шко го рац - Бо рац, ДИ ВОШ: Хај дук - Син дје лић, МО РО ВИЋ: Је дин ство - На пре дак, СРЕМ СКА РА ЧА: Срем - Зе ка Бу љу ба ша, НО ЋАЈ: Но ћај - Омла ди нац. Ж. Р. ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ - СТА РА ПА ЗО ВА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 18. КО ЛА: СРЕМ СКИ МИ- ХА ЉЕВ ЦИ: Срем - Ка ме ни 1:1, БРЕ СТАЧ: ОФК Бре стач - Ло вац 4:1, МА РА ДИК: Сло га - Ви тез 3:1, ПР ХО ВО: Мла дост - Гра ни чар 4:0, НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ: По лет - Сло бо да 1:1, Бо рац је био сло бо дан. 1. По лет : Сло га : Мла дост : ОФК Бре стач : Гра ни чар : Ка ме ни : Срем : Бо рац : Сло бо да : Ло вац : Ви тез :79 3 Ж. Р. ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 19. КО ЛА: ГР ГУ РЕВ ЦИ: Гр гу рев ци - На пре дак 3:0, ЛЕ ЖИ МИР: Пла ни нац - Фру шко го рац 1:3, ЈА РАК: Сре мац - МИ трос 2:1, ЗА СА ВИ ЦА: Слога - БСК 1:0, ЧАЛ МА: Сло га - Бо сут 0:1, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - Бо рац (ВР) 2:1. 1. Ми трос : Фру шко го рац : Бо сут : Сло га (Ч) : Пла ни нац : БСК : Сре мац : Бо рац (ВР) : Бо рац (Р) : Гр гу рев ци : Сло га (З-1) : На пре дак :89 4 ОФЛ ШИД Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 16. КО ЛА: ЈА МЕ НА: Грани чар - Јед но та 3:0, ЉУ БА: Је дин ство - ОФК Би кић 1:1, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Бо рац 3:0, СОТ: Брат ство - Сре мац 2:3, Омла ди нац сло бо дан. 1. Је дин ство : ОФК Би кић : ОФК Бин гу ла : Јед но та : Гра ни чар : Сре мац : Бо рац : Брат ство : Омла ди нац :35 9 ОФЛ РУ МА - ИРИГ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 21. КО ЛА: КЛЕ НАК: Борац - Вој во ди на 3:1, НИ КИН ЦИ: По лет - Фру шко го рац 0:1, РИ ВИ ЦА: Пла нинац - Мла дост (П) 5:0, ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар - Сре мац 1:8, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Бо рац (С) 4:4, ВО ГАЊ: Сло га - Кру ше дол 1:2, ЈА ЗАК: Цар Урош - Младост (Б) 2:1. 1. Бо рац (К) : Кру ше дол : Фру шко го рац : Сре мац : Сло га : По лет : Мла дост (Б) : Вој во ди на : Пла ни нац : ОФК Кра љев ци : Цар Урош : Бо рац (С) : ок то бар : Мла дост (П) :89 11 Ж. Р.

38 38 СПОРТ Среда, 14. мај KA JAK БАЧ КА ПА ЛАН КА КУП СР БИ ЈЕ Ми тров ча ни ма де вет ме да ља а Ку пу Ср би је у ка ја ку, одр жа- про те клог ви кен да у Бач кој Нном Па лан ци, ка ја ка ши ми тро вач ког Вала оства ри ли су сја јан би ланс и на по чет ку се зо не још јед ном по твр дили да су у са мом вр ху у зе мљи, посеб но ка да је реч о ка де ти ма, ју нио ри ма и мла ђим се ни о ри ма. На овом так ми че њу ко је је уједно би ло и из бор но за ре пре зен татив не се лек ци је, на сту пи ло је 12 так ми ча ра Ва ла ко ји су се вра ти ли са 9 ме да ља. По себ но су бли ста ли ју ни ор ка Сан дра По ло ви на и кадет ки ња Ма ри ја До ста нић. Ре пре зен та тив ка Сан дра По лови на осво ји ла је две злат не ме да ље и то у ди сци пли на ма К-1 на 500 и 1000 ме та ра. Исти успех оства ри ла је и ка дет ки ња Ма ри ја До ста нић. Она се до мо гла нај вред ни јег од лич ја та ко ђе у ди сци пли на ма К-1 на 500 и 1000 ме та ра ка ка дет ки ње. Њих две на сту пи ле су и у ди сципли ни К-2 на 500 ме та ра и осво ји ли сре бр ну ме да љу. Од ли чан ре зул тат оства рио је и ка дет Мар ко Ми хај ло вић. У тр ци др жан је кон ти ну и тет так ми че- у фуд ба лу на чи та вом град- Оња ском под руч ју. Оба ље не су оп се жне ин ве сти ци о не ак тив но сти у ци љу уна пре ђе ња ин фра струк ту ре на тере ни ма у Ла ћар ку, Ма чван ској Митро ви ци, Са ла шу Но ћај ском, Ди вошу, Ве ли ким Ра дин ци ма, Срем ској Ра чи и још не ким ме сти ма. То ме је из у зе тан до при нос да ла град ска упра ва, кон ста то ва но је на ре довној Скуп шти ни Град ског фуд балског са ве за Срем ска Ми тро ви ца, при ли ком раз ма тра ња из ве шта ја о ФУД БАЛ Ми тро вач ке ка ја ка ши це без прем ца К-1 на 500 ме та ра био је дру ги, док му је у ди сци пли ни К-а на 1000 мета ра при па ла злат на ме да ља. Две брон за не ме да ље осво ји ла је ју ниор ка Зо ра на Бу гар ски, с об зи ром да је у ди сци пли на ма К-1 на 200 и 500 ме та ра би ла тре ћа. Алек са Ту ру дић на сту пио је у тр ци К-2 на 1000 ме та ра с партне ром из Шап ца и при па ла им је сре бр на ме да ља. Ту ру дић је овим пла сма ном сте као пра во уче шћа на Ме ђу на род ној ре га ти у Че шкој у дисци пли ни К-1 на 1000 ме та ра. Из ван ре дан успех оства ри ли су и мла ђи се ни о ри Ва ла. Бо ри слав Ла зић је у ди сци пли ни К-1 за сени о ре био че твр ти на ста зи од 500 ме та ра, али био је то и нај бо љи ре зу лат у кон ку рен ци ји мла ђих сени ра, чи ме је из бо рио уче шће у репре зен та ци ји. Дра ган Хан чов ски, као мла ђи се ни ор, био је ше сти у тр ци се ни о ра у тр ци К-1 на 1000 ме та ра. Ме ђу тим, био је то нај бо љи ре зул тат јед ног мла ђег се ни о ра, чиме је та ко ђе из бо рио уче шће у репре зен та ци ји. С. Ло. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ ФУД БАЛ СКОГ СА ВЕ ЗА Фуд бал знат но уна пре ђен ра ду у 2013 го ди ни. Скуп шти ном је пред се да вао чел ник Град ског фудбал ског са ве за Алек сан дар Уметић, а ње не уче сни ке по здра вио је гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. Ка ко је би ло ре чи, да нас се на град ском под руч ју так ми чи се 25 клу бо ва, по чев од Град ске ли ге, па до под руч них и ре пу блич ких. Савез је, на по ме ну то је, као и ра ни јих го ди на, по зи тив но по сло вао, јер су при хо ди би ли ве ћи од рас хо да. С. Ло. КО ШАР КА РУ КО МЕТ ИН ЂИ ЈА НА КОН МЕ ЧА СА ЈУ ХО РОМ Же ле зни чар остао у ели ти у ко ме та ши це ин ђиј ског Же ле- ча ра су оста ле у Су пер ли ги Рзни Ср би је иако су, ко ло пре кра ја првен ства, ума ло од го то вог на пра виле ве ре си ју. По по вић, Јо ка но вић, Ни кић, Ми лић, Сто иљ ко вић, Ко стић, Стој са вље вић, Вељ ковић, Ђу ро вић, Оља ча, Јан ко вић, Ста ме нић и Ба кић ни су ус пе ле да дер би за че ља про тив ру ко ме та шица Ју ни о ра пред сво јим на виј ча и ма, ни су ус пе ле да ре ше у сво ју ко рист, или ма кар по де ле плен, па су рази гра не Бе о гра ђан ке са не ко ли ко ве за них по бе да и та да успе шни је у ме ђу соб ним су сре ти ма озбиљ но запре ти ле да ће их у са мом фи ни шу бор би за бо до ве чак и пре те ћи на та бе ли. Ком би на ци ја је, пред послед ње ме че ве би ло на пре тек а сти гло се до нај по вољ ни је оп ци је за ин ђиј ске ру ко мет да ши це. Ви це шампи он Ја го ди на ни је до зво ли ла из нена ђе ње у бе о град ској ха ли Сло дес, пре ки ну ла је се ри ју ру ко ме та ши ца Ју ни о ра и убе дљи во их са вла да ла, би ло је 19:30 а Ин ђиј чан ке су чак осво ји ле бод у на Ба њи ци про тив Ми ле ни ју ма, би ло је 31:31 па ће и на ред не се зо не за слу же но игра ти у ел ти ном дру штву. - - Оп те ре ће не им пе ра ти вом побе де ру ко ме та ши це су про тив Јуни о ра од и гра ле сла би је нго што се те кле не де ље, Срем ска Ми- ви ца је би ла до ма ћин Ме- Птро ђу на род ног ко шар ка шког тур ни ра Срем ска Ми тро ви ца Ко јег је уз по др шку Спорт ског са ве за Града ор га ни зо вао ми тро вач ки Са вез Спорт за све. Укуп но се над ме тало че ти ри еки пе: Ге не (Мин хен), Мој стра на-је се ни це (Сло ве ни ја), СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КО ШАР КА ШКИ ТУР НИР "Ми тро ви ца 2014" Де таљ са тур ни ра Ре пре зен та ци ја Ср би је 50+ и екипа Срем ска Ми тро ви ца. По стиг ну ти су сле де ћи ре зул та ти: 1.ме сто Репре зен та ци ја Ср би је 50+, 2.ме сто Срем ска Ми тро ви ца, 3.ме сто Мојстра на, 4.ме сто Ге не. Одр жа но је и так ми че ње у убаци ва њу трој ки, а по бе дио је Ма теј Пи ри ја из Сло ве ни је. М. М. Сла вље по сле успе ха оче ки ва ло, на жа лост по моћ на вија ча са три би на ма ни је по мо гла да укњи жи мо ма кар по ла пле на и већ та да пре бри не ме бри ге па смо страхо ва ли до кра ја су сре та по след њег ко ла. Из јед на чи ли смо у са мом фини шу али нам то не би мно го ко ристи ло да Ја го ди на, иако јој бо до ви ни су би ли по треб ни, ни је ко рект но од ра ди ла сво ју утак ми цу, ис та кла је пред сед ни ца клу ба Же ле зни чара, Сун чи ца Бо жић. Д. В. АТЛЕ ТИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ко ви љац у ре пре зен та ци ји рад Срем ска Ми тро ви ца и АК ГСир ми јум би ли су до ма ћи ни Поје ди нач ног пр вен ства Ср би је за мла ђе ју ни о ре ко је је про шлог викен да одр жа но на атлет ском ста дио ну и на ко ме је уче ство ва ло 310 так ми ча ра из 50 клу бо ва. Не ма ња Ко ви љац је но ви репре зен та ти вац Ср би је и за пет да на пред ста вља ће на шу др жа ву у троско ку у Сло ве ни ји и Бу гар ској. Он је но ви др жав ни пр вак у тро ско ку са лич ним ре кор дом 14,23 ме тра. Са ша Ба бић је осво јио сре бр ну меда љу у тр ци на 400 ме та ра пре по не са но вим лич ним ре кор дом 58,59 секун ди. Сре бр ни је и Урош Пе трић у ба ца њу ди ска та ко ђе са лич ним ре кор дом 44,62 м. Ве ли ко из не нађе ње при ре дио је Ђо кић Ми о драг ко ји је у ско ку у вис пре ско чио 1,88 м и осво јио брон за ну ме да љу. Штафе та Сир ми ју ма 4x100м и ме та ра оба да на осво ји ле су брон за не ме да ље а на сту па ле су у са ста ву Не ма ња Ми ло ше вић, Мар ко Бла го је вић, Алек сан дар Ма ца но вић и Са ша Ба бић. С. Л. Апелина пекара нуди БУРЕК Кућна достава тел: Радно време ВРСТА БУРЕКА! - Бурек са сиром - Бурек са месом - Бурек са пилетином - Бурек са пица надевом - Бурек са шкембићима - Бурек са празилуком - Бурек са вишњама - Бурек са јабукама...

39 Среда, 14. мај НА КИОСЦИМА ЈЕ НОВИ БРОЈ "СРЕМСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ"

40 40 Среда, 14. мај Недељни хороскоп Ован По слов ну си ту а ци ју по сма тра те с ви ше оп ти ми зма не го пре. Фи нан сиј ске поте шко ће. Парт нер не ма мно го из бо ра, осим да вам се при ла го ди. Ових да на су вам стра сти по себ но на гла ше не. Бик Оче куј те по вољ не по слов не ве сти. Има те ве ли ку по моћ при ја те ља или не ког с ким сте за по че ли за јед нички по сао. Ако сте у бра ку, ста бил но. Здрав стве но сте мно го бо ље. Бли зан ци С љу ди ма с ко ји ма ра ди те има те тренут но лош од нос и про бле ма тич ну кому ни ка ци ју. Парт нер не што кри је. Као да сте кре ну ли у но вом не по зна том прав цу. Рак Мо гле би ис кр сну ти те шко ће у ве зи с по слов ним до го во ром. Бу ди те спрем ни на ком про мис. Емо тив но сте отво ре ни и пре ма во ље ној осо би по ка зу је те више не жно сти. Лав Бу ди те па жљи ви и из бе га вај те по словне по ду хва те ко ји ни су у пот пу но сти у скла ду с ак ту ел ним про пи си ма. Поста је те до вољ но зре ли да пре ва зи ђе те те шко ће у емо тив ној ве зи. Де ви ца Пре по днев ни са ти у сед ми ци ни су погод ни за од ла зак на по слов ни пут на ду же ре ла ци је. Не мој те ових да на доно си ти ва жне од лу ке или ри зи ко ва ти на по слов ном и ма те ри јал ном пла ну. Ва га Има те шан су да уз не чи ју по моћ започ не те још не ки по сао, али не мој те бр за ти, већ до бро раз ми сли те. Ат мосфе ра на рад ном ме сту је по ма ло на пета. Фи нан си је ста бил не. Шкор пи ја На и ла зи те на срећ не окол но сти у за вршној фа зи јед ног по слов ног по ду хва та, па су сви из гле ди да ис по шту је те плани ра не ро ко ве. Ваш љу бав ни жи вот се од ви ја мир но. Стре лац Ва ше ру ко во де ће спо соб но сти до ла зе до из ра жа ја, па оства ру је те на пре дак у оства ри ва њу рад них за да та ка. Изгле да те атрак тив но, чи ме при вла чи те па жњу су прот ног по ла. Ја рац Озбиљ но про у ча ва те обла сти ко је вас за ни ма ју при ват но. Пру жа ју вам се из ван ред не при ли ке да упо зна те особу ко ја би вам по све му од го ва ра ла за склад ну емо тив ну ве зу. Во до ли ја Ових да на ће те би ти по себ но ве се ли, прич љи ви, али и кон фу зни. На по словном пла ну сте бли зу од лу ке. Оно што има те у пла ну да ра ди те зах те ва ће да бу де те стал но у по кре ту. Ри бе Скло ни сте хлад ном и не љу ба зном тону у ко му ни ка ци ји с дру ги ма. Та ко ђе сте скло ни и да дру ги ма на ме ће те своје ста во ве и ми шље ња. Мо гу ћи су неспо ра зу ми с парт не ром. Кувар Са стој ци Колач од jагода и бадема 350 гра ма ја го да 80 гра ма ба де ма 130 гра ма бра шна 170 гра ма ше ће ра 100 гра ма ма сла ца 4 ја ја мар ме ла да од ма ре ли ца шлаг На чин при пре ме Ољу ште не и пре пе че не ба де ме сит но на сец кај те и по ме шај те са 2 ка ши ке ше ће ра. Пре о ста ли ше ћер умути те с ја ји ма, па до дај те ба де ме, бра шно и омек ша ли ма слац. Про ме шај те, па ма су пре спи те у ка луп по сут пре зла ма. Пе ци те на уме ре ној ва три. Ка да се ко лач до бро охла ди, пре ма жи те га мар ме ла дом, а пре ко посла жи те ја го де. Ко лач укра си те шла гом и пре о ста лим ба де ми ма. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Киша Макс. 19 Мин. 11 Слаба киша Макс. 19 Мин. 11 Пљускови Макс. 19 Мин. 10 Kиша са грмљавином Макс. 21 Мин. 11 Киша Макс. 20 Мин. 12 Облачно Макс. 21 Мин. 11 Облачно Макс. 20 Мин. 10 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information