Ди ван је ки ће ни Срем...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ди ван је ки ће ни Срем..."

Transcription

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре зу Стра на 7. ЗА ШТО ПРО ПА ДА ЈУ ДО МО ВИ КУЛ ТУ РЕ: Ста ри не зре ле за об но ву Стра не Де се то днев на не из ве сност око мо гу ће ток сич но сти мле ка и млеч них пре ра ђе ви на, куп це ових про из вода ни је уда љи ла од ра фо ва у про дав ни ца ма. Ка ко го воре тр гов ци, ку пу је се не што ма ње, али је по тра жња за овим про из во ди ма и да ље при сут на. Са дру ге стра не, по тро ша чи се пи та ју да ли су мле ко и млеч ни про из во ди, по ред мно го број ног по вр ћа и конзер ви са них про из во да, је ди на на мир ни ца чи је се конзу ми ра ње мо же до ве сти у пи та ње. М. Ми ле у снић НЕ СВА КИ ДА ШЊА СРЕ МАЧ КО-СИ РИЈ СКА ПРИ ЧА Из ра та по бе гли у - рат Стра на 19. СРЕМ СКЕ ОП ШТИ НЕ НА 35. МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ ТУ РИ ЗМА Ди ван је ки ће ни Срем... Уз спе ци ја ли те те, там бу ра ше и ви но, сремске оп шти не пред ста ви ле су сво је ту ристич ке по тен ци ја ле на Ме ђу на род ном сај му ту ри зма ко ји је про шлог ви кен да одр жан у Бе о гра ду. Зе мља парт нер 35. Ме ђу на род ног сај ма ту ри зма би ла је Не мач ка, док је партнер ре ги о на ове го ди не би ла Цр на Го ра. На ово го ди шњем Сај му ту ри зма, у пет ха ла, пред ста вио се ре кор дан број из ла га ча, ви ше од из 46 зе ма ља све та. Са јам је об и шло ви ше од по се ти ла ца из свих кра је ва Евро пе, као и ви ше од по слов них посе ти ла ца. Уз оби ље до бре хра не, ви на и уз ону чу вену Ди ван је ки ће ни Срем за вр ше но је ово годи шње из ла га ње уз оба ве зу да сва ке на ред не го ди не ту ри стич ка по ну да бу де све бо га ти ја и при ма мљи ви ја за све по се ти о це. Стра не Irig Све о сремском спорту Страна

2 2 Среда, 27. фебруар na{ Кво те Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Ка ко вре ме од ми че та ко мла ђи на ра штај има све магло ви ти је пред ста ве о со ци ја ли зму. Ми, ко ји смо ожи ве ли то вре ме пу ним плу ћи ма, зна мо ње го ве слабо сти (о ко ји ма сам пи сао у сво јој књи зи Но ви при лози за ста ре илу зи је ) али и пред но сти. У са да шњо сти се про вла че ло ги ке про шло сти, не ке ње не до бре стране, али се још ја че на гла ша ва ју оне тач ке на ко ји ма за пи ње и нај но ви ја ге не ра ци ја две хи ља де и не ке. Нај пре сле ди при ча из со ци ја ли стич ког пред у зетни штва. По чет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка та да шњи ди рек тор Елек тро вој во ди не Алек сан дар Чанак оку пио је на са ве то ва њу у Су бо ти ци сву он да шњу па мет Елек тро вој во ди не и тра жио од њих да се до несу нор ме за све функ ци је пред у зе ћа. Нор ме су би ле осно ва за тзв. МОП (ме сеч ни опе ра тив ни план) ка ко за ор га ни за ци о не це ли не та ко и за по је ди на ца. У исто вре ме кре и ран је и МОЛ (ме сеч ни опе ра тив ни лист) ко јим се пра ти из вр ше ње пла на и нор ми. Исто оно што да нас ра де мо дер не тр жи шно ори јен ти са не ком па ни је. Би ло је, да кле, ра ци о нал но сти и у оном ста ром, со ција ли стич ком. Ни је то би ла са мо уто пи ја ка ко то да нас не ки пред ста вља ју. Ју го сла ви ја на че лу с Ти том је ве што ба лан си ра ла из ме ђу За па да и Ис то ка. Ко ри сти ла пред но сти јед ног и дру гог си сте ма. На за па ду се за ду жи ва ла и уво зи ла но ву тех но ло ги ју а на за тво ре ном со вјет ском тр жи шту про да ва ла ро бу ши ро ке по то ње. Са Ру си ма се до гово ри кон ти гент из во за, при ме ра ра ди, обу ће, а он да се ова кво та нај пре де ли на ре пу бли ке и по кра ји не, а уну тар њих ко мо ре и удру же ње обу ћа ра до де љу ју по је ди нач на пра ва фа бри ка ма обу ће на из воз. Та ко је пра во на из воз до би ла, ре ци мо, и фа бри ка обу ће из Кне жи не (Бо сна, Ро ма ни ја), али и Ди а на из Срем ске Ми тро ви це или Фру шка го ра из Ру ме. Пу на за по сленост и до хо ци од из во за пу ни ли фон до ве обу ћа ра. Шта ми од ових на ра во у че ни ја да нас има мо. Имамо МОП-ов и МОЛ-ове са мо се то са да дру га чи је зо ве че кинг ли сте, То тал Об сер вер и слич но. Ме ђу тим, не ма мо дру гу ва жну ком по нен ту, не ма мо кво те. До душе не ма ви ше ни за тво ре ног ру ског тр жи шта. Али зато има не што дру го. Има мо по тен ци ја ле у, пре све га, аграр ној про из вод њи и то по тен ци јал но ви ше стру ко ве ће у усит ње ним и не по ве за ним ма лим се о ским газдин стви ма. Фа ли нам не ко ко ће то по ве за ти те као КВО ТУ са бра ти, из не ти на тр жи ште и при ка чи ти на моћ не свет ске тр го вач ке лан це. У по ну ди на сту пи ти са ве ли ком ко ли чи ном стан дард ног ква ли те та.. Не доста је нам, да кле, ме ра по ве зи ва ња на ших по тен ци ја ла и ве ли ких по тро шач ких цен та ра. Ка ко ту кво ту прави ти. Ов де би по де ла уло ге у вла сти ма мо гла да бу де кључ на ка ри ка про ме на. За ми сли мо да је, ко јим случа јем, Вој во ди ни да то пра во кроз до град њу Уста ва да до не се За кон о за дру га ма и удру же њи ма гра ђа на. У Пар ла мен ту По кра ји не жи ва рас пра ва, вр ца ју иде је, тра же се ре ше ња. Сва па мет агро би зни са по диг ну та на но ге. И сле ди ре ше ње, кво те ma de in Вој во ди на. По кра ји на ба ци ла око на ин ду стриј ске пар ко ве али у се ли ма. Де фи ни са ла усло ве за из град њу фар ми и клани ца ван на се ље ног ре о на се ла, да ла олак ши це свим они ма ко ји по ве зу ју ли ни је, ре ци мо, про из вод ње и пре ра де ме са у ла нац из во за. Да ла ме сним за јед ница ма пра во да сво је зе мљи ште мо гу бес плат но да ти они ма ко ји ће по ди ћи хлад ња чу и по го не за пре ра ду љу те па при ке у око ли ни Кне жев ца; хлад ња че у поднож ју Фру шке го ре за во ће; у Ба чин ци ма за по вр ће. Фа ли нам ор га ни за ци ја и КВО ТЕ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОД ЛУ КОМ ГРАД СКЕ СКУП ШТИ НЕ Олак ши ца за ре дов не пла ти ше по ре за Бра ни слав Не ди мо вић, гра до на чел ник ШИД У НА ЈА ВИ НО ВЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ Гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це ко ји су ре дов но из ми ри ва ли сво је оба ве зе по основу имо ви не мо гу да оче ку ју по пуст од 10 од сто на ове оба ве зе у го ди ну. Ова од лу ка до не та је на про шло не дељ ној седни ци Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца. С об зи ром да је држа ва омо гу ћи ла грађа ни ма да им по ре ски дуг бу де без ка ма те уко ли ко су упла ти ли ње го ву глав ни цу до кра ја ја ну а ра, ми тро вач ка ло кал на са мо у пра ва од лу чи ла је да по могне ре дов ним пла ти ша ма по ре за на имо ви ну. - Сма тра ли смо да треба на гра ди ти љу де ко ји су ре дов но пла ћа ли сво је поре ске оба ве зе. Град је то учи нио та ко што је у оквиру сво јих за ко ном утвр ђених над ле жно сти сма њио по ре ску сто пу за 10 од сто и са мим тим је крај њи поре ски ра чун ума њио за 10 од сто ка же гра до на челник Бра ни слав Не ди мовић. - Мо гу да раз у мем да др жа ва опра шта ка ма те да би на пла ти ла не ка своја по тра жи ва ња од гра ђана и при вре де и раз у мем да је те шко вре ме у ко ме жи ви мо. Али, не мо гу да раз у мем си ту а ци ју да љу ди ко ји су пла ћа ли сво је по реске оба ве зе на вре ме, ап со лут но не ма ју ника кав под сти цај ни ти на гра ду за то. У оквиру сво јих за ко ном утвр ђе них над ле жности, а по рез на имови ну је ис кљу чи во у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, ис ко ристи ли смо мо гућ ност да сви ма ко ји су на вре ме пла ћа ли сво је по ре ске оба ве зе, а нису би ли ко ри сни ци било ко је по вла сти це од стра не др жа ве у смислу от пи са ка ма та или ми ро ва ња по ре ског ду га, ума њи мо ка мат ну сто пу за 10 од сто та ко да ће њи хо ва по ре ска оба ве за у го ди ни би ти за 10 по сто ма ња. Срем ска Ми тро ви ца Олак ши це за ре дов не пла ти ше по ре за Ве о ма по во љан - Ова Ком пани је пла ни ра и ге о граф ски по ло жај оп штине из град њу шеће Шид при ву као је ин ве сти то ре из ра не и би о- е нер га не. Ка ко Ру си је ко ји же ле је за обје кат да по кре ну не коли ко ин ве сти ци ја у овом де лу Срема. ше ће ра не неоп ход на бли зи на ин ду стриј ског Пи сма на ме ре ко ло се ка, као о из град њи карго иде ал ну ло каној цен тра ло калци ју иза бра ли са мо у пра ви у смо је дан плац Ши ду упу ти ла је у Ба чин ци ма. Ком па ни ја Kris Сма трам да су ово ве лике и зна чај не ин ве сти ци је Con sul ting JSC из Ни ко ла Ва сић Мо скве. ко је ће до при не ти да љем Пре ма ре чима раз во ју шид ске оп шти не пред сед ни ка шид ске Оп шти не Ни ко ле Ва си ћа, овој Ком па ни ји са ру ско-укра јин ско-сло ве нач ким ка пи та лом од го ва ра бу ду ћа инду стриј ска зо на код Ада ше ва ца. Ло ги стич ко ди стри бу тив ни цен тар био би из гра ђен на ло ка ци ји која об у хва та 115 хек та ра и ко ја се на ла зи уз ауто-пут Е70, на ко ридо ру 10, уз не по сред ну бли зи ну же ле зни це. и отва ра њу но вих рад них ме ста. У цео про цес укљу чи ће мо и ре публич ке ин сти ту ци је ка ко би обезбе ди ли до дат ну си гур ност и за инве сти то ра, али и за нас ис та као је пред сед ник Ва сић. Пре ма про це на ма, у кар го центар би се уло жи ло од 50 до 60 ми ли о на евра, где би упо сле ње про на шло сто ти нак љу ди, док би про јек ти ше ће ра не и би о е нер га не Ина че, у Срем ској Ми тро ви ци сто па по ре за на имо ви ну ни је пове ћа ва на, а по ре чи ма гра до начел ни ка, по след њим по те зом ће се ство ри ти по зи ти ван ефе кат код гра ђа на јер ве ли ки број љу ди, око 90 од сто њих, на вре ме пла ћа сво је оба ве зе, а са мо де се так од сто најве ћих не пла те. - Ми слим да на овај на чин, ако ни шта дру го, по ку ша ва мо да задо во љи мо не ку со ци јал ну прав ду. Знам да де сет од сто ни је не ка вели ка ци фра, али овим же ли мо да на гла си мо да ми сли мо о љу ди ма ко ји на вре ме из ми ру ју сво је поре ске оба ве зе. Град ће ауто мат ски об ра чу на ва ти ово ума ње ње, не ће би ти по треб но да се љу ди не где при ја вљу ју, већ ће се то ра ди ти по ме ха ни зму, ауто мат ски ће по реским ре ше њем љу ди ма би ти предста вље но пра во на ово ума ње ње по ја шња ва Не ди мо вић.- Ово ослоба ђа ње не зна чи ма њак нов ца у град ској ка си. Ту ка су пу не гра ђа ни Сремске Ми тро ви це и ако је пу не бла го вре ме но, заслу жу ју од ре ђе ну на граду за то. Од то га ко лико ће би ти ма ње нов ца у бу џе ту због ума ње ња од де сет од сто, мно го је ва жни је да по ка же мо да они ко ји пла ћа ју мо гу да ко ри сте и не ке бе не фите од то га, а на пла том од не пла ти ша из рав на ће се при хо ди по овом осно ву. С. Ђ. Ж. Н. Кар го цен тар, ше ће ра на и би о е нер га на Шид Сти жу ру ске ин ве сти ци је укуп но из но си ли од 220 до 300 мили о на евра, а по сао би про на шло до 120 не за по сле них ли ца. У скори јем пе ри о ду оче ку ју се кон так ти са по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма ка ко би се пре ци зи ра ли да љи кора ци. Осим Ру са, за ин ве сти ра ње у шид ску оп шти ну за ин те ре со ва на је и фир ма Energy for fu tu re из Киса ча, ко ја се ба ви про из вод њом солар них елек тра на, ко јих је до сад по ди гла 18 у Сло вач кој и Че шкој. Овој фир ми би ће по ну ђе на ин дустриј ска зо на у Ви шњи ће ву. С. М.

3 Среда, 27. фебруар ИН ТЕР ВЈУ НИ КО ЛА РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СО ПЕ ЋИН ЦИ Уре ђе на општи на без мно го не за по слених - Скуп штин ска ве ћи на је чвр ста и скуп штинска за се да ња су то и по ка за ла. Та ко ђе, мислим да опо зи ци ја има ка па ци те та да на ма као по зи ци ји ука же на не што, где смо се зале те ли и да те при мед бе бу ду при хва ће не. Би ло је, на при мер, пар план ских ака та за ко је је би ла и опо зи ци ја и оче ку јем да и са да узму ак тив но уче шће у из ра ди ви ше план ских ака та ко ја се при пре ма ју за пред сто је ће скуп штинско за се да ње ка же Ни ко ла Ра до са вље вић П ред сед ник Скуп шти не општи не Пе ћин ци Ни ко ла Ра до са вље вић из ја вио је за Срем ске но ви не да ће у наред ном пе ри о ду пе ћи нач ка општи на по ста ти успе шна, ко мунал но уре ђе на сре ди на у ко јој не ће би ти ве ли ког бро ја не запо сле них. Го во ре ћи о со ци јалној за шти ти, Ра до са вље вић је ис та као да ће се рад но спо собним љу ди ма омо гу ћи ти да пу тем јав них ра до ва или рад ног ан гажо ва ња обез бе де сред ства за сво ју по ро ди цу, а што се ти че из бо ра у ме сним за јед ни ца ма, из бо ри ће то ком про ле ћа би ти за ка за ни у свим ме сним за једни ца ма где тре ба да се одр же. -Ка ко оце њу је те рад општин ског пар ла мен та од ка ко сте пре у зе ли во ђе ње Скуп шти не оп шти не Пећин ци? - На кон фор ми ра ња ове већи не, са ма Скуп шти на функ цио ни ше крај ње ко рект но. Лич но, сма трам да све функ ци о ни ше ка ко тре ба, без об зи ра на не ке при мед бе опо зи ци је ко ја ву че ма ло на де ма го ги ју, али то је посао опо зи ци је. Скуп штин ска већи на је чвр ста и сма трам да су ова скуп штин ска за се да ња то и по ка за ла. Та ко ђе, ми слим да опо зи ци ја има ка па ци те та, да на ма као по зи ци ји ука же на нешто, где смо се за ле те ли и да те при мед бе бу ду при хва ће не. Има ли смо, на при мер, пар планских ака та за ко је је би ла и опози ци ја и оче ку јем да и са да узму ак тив но уче шће у из ра ди ви ше план ских ака та ко ја се при према ју за пред сто је ће скуп штин ско за се да ње. Укљу чи ли смо и ме сне за јед ни це при ли ком из ра де конце па та тих план ских до ку ме на та, где су ве ћи ном при пад ни ци те опо зи ци је, и на и шли смо на корек тан од зив, та ко да сма трам да ће и Скуп шти на у том де лу функ ци о ни са ти ка ко тре ба, јер је реч о сре ди ни у ко јој жи вимо. Кад је реч о до но ше њу скупштин ских од лу ка, сма трам да смо ов де за по че ли и по кре ну ли не ке ства ри у Скуп шти ни ко је во де ка уре ђе њу про сто ра, ка ко оног у ко ме жи ви мо, та ко и скуп штинског, па и са мог оп штин ског дела у Пе ћин ци ма и да све ви ше и ви ше, то по ла ко по чи ње да ли чи на је дан ухо дан ме ха ни зам ко ји ће функ ци о ни са ти без об зи ра ко пред ста вља ве ћи ну. Ко ли ко сте за до вољ ни при пре ма ма скуп штин ских сед ни ца? - Има мо ту два де ла. Је дан је ко ји за ви си од Оп штин ског већа и дру ги је ко ји при пре ма ју струч не слу жбе. Оно што ми је ве ли ко за до вољ ство и што сада мо гу да ка жем, је сте да Општин ско ве ће функ ци о ни ше она ко ка ко ми слим да тре ба и да су крај ње отво ре ни у сми слу да сва ко мо же да из не се примед бу на пред лог не ке од лу ке ко ји, кад се до го во ри, би ва једно гла сно при хва ћен. Од лу ка се уоб ли ча ва и би ва ква ли тет ни ја, та ко да тај део ко ји до ђе из Већа до би ја мо уоб ли чен за скупштин ско за се да ње, док стручне слу жбе, та ко ђе при пре ме те ку ћи део ко ји је ве зан за доку мен та ко ја се мо ра ју усво јити и ми ту, у прин ци пу не ма мо ни ка кав про блем из ме ђу Oпштинског ве ћа, струч них слу жби и Скуп шти не. Ка кав је од нос пре ма опози ци о ним од бор ни ци ма? - Мо ја је оба ве за, да као пред сед ник Скуп шти не оп штине Пе ћин ци, све од бор ни ке посма трам јед на ко, без об зи ра из ко је сам ја стран ке. Свих 30 од бор ни ка мо ра ју да имају исте усло ве за рад и да сви има ју иста пра ва од по ста вљања пи та ња до из но ше ња свог ми шље ња, јер је то те ко ви на де мо кра ти је. Ми по вре ме но има мо ко а ли ци о не са стан ке, али то не зна чи да сам ја из рада ис кљу чио дру ге од бор ни ке, сви у исто и на вре ме до би ја ју скуп штин ске ма те ри ја ле и свима је омо гу ће но да узму ак тивно уче шће у ра ду-. Да ли сте за до вољ ни радом скуп штин ских и оп штинских рад них те ла? - Скуп штин ска рад на те ла се фор ми ра ју на пред лог одбор нич ких гру па и она су, у прин ци пу, увек са ста вље на од љу ди ко ји ће узе ти ак тив но уче шће у ра ду и ми ту не ма мо про блем са ста ја ња ових те ла. Вр ло се рет ко де ша ва да не када не бу ду ком плет на. Кад је реч о оп штин ским те ли ма, то је ви ше пи та ње за пред седни ка оп шти не. Али по што ради мо по пи та њу уоб ли ча ва ња оп шти не за јед но, упо знат сам да те слу жбе фун ци о ни шу ка ко тре ба и ми те жи мо ка то ме, да при вред ни ци кад до ђу у на шу оп шти ну мо гу до би ти тра же на до ку мен та, као што су до зволе, са гла сно сти и кад ми ни смо ту. Прак са је по ка за ла да Одеље ње за ур ба ни зам мо ра мо кадров ски оја ча ти да би мо гло да од го во ри по ве ћа ним зах те ви ма ин ве сти то ра, као и да се побољ ша у од ре ђе ним сег мен тима рад Услу жног цен тра, по чев од ве зе са Оде ље њем за ур бани зам. Та ко ђе, и тај по ре ски и фи нан сиј ски део због при ходов не стра не би тре ба ло ма ло оја ча ти, док, по ред Аген ци је за раз вој оп шти не, ко ја је доби ла за да так да об ра ди ту ристич ки део око Ку пи но ва и то за са да иде ка ко тре ба, мо жда ће нам се по ја ви ти по тре ба да фор ми ра мо и Ту ри стич ку ор гани за ци ју. Уна пре ђе њу со ци јал не зашти те, та ко ђе се по све ћу је па жња? - Ми слим да у тој обла сти ма ло шкри пи и да с овим најно ви јим од лу ка ма у обла сти со ци јал не за шти те мо же мо стање ма ло по пра ви ти. У том со цијал ном де лу има мо уоби ча је не нов ча не ин тер вен ци је где је то алар мант но и хит но, а та мо где има мо рад но спо соб них љу ди по ку ша ће мо да им омо гу ћи мо, да пу тем јав них ра до ва или радног ан га жо ва ња обез бе де средства за сво ју по ро ди цу, као и за пла ћа ње ра чу на. Део со ци јал не за шти те, ко ји иде пре ко Цр веног кр ста, ни је у на шој над лежно сти, али по што по сто ји добра ко ор ди на ци ја са Цен тром за со ци јал ни рад, и то ће би ти укљу че но. Што се здрав ства тиче, ове го ди не смо из дво ји ли зна чај ни ја сред ства ко ја ће се ко ри сти ти за одр жа ва ње по стоје ћих ам бу лан ти, по себ но оних ко је су у кри тич ном ста њу и мора ју де таљ но да се ре но ви ра ју, као и за опре му та мо где она мо ра да се на ба ви. Пред ви де ли смо зна чај на сред ства и за вештач ку оплод њу, што је по себан сег мент у до ме ну со цјал не по ли ти ке, јер же ли мо да по могне мо па ро ви ма ко ји има ју валид ну до ку мен та ци ју да до би ју по том ство. Та ко ђе, у пла ну је да сре ди мо и школ ске објек те ко ји су у ло шем ста њу, од на ме шта ја до про сто ри ја. Ни ко ла Ра до са вље вић, пред сед ник СО Пе ћин ци Из бо ри и ста ње у ме сним за јед ни ца ма? - Мо рам ма ло би ти оштар пре ма са да шњој опо зи ци ји. Зате кли смо си ту а ци ју где су месне за јед ни це ло ше функ ци о ниса ле. Ми слим да су би ле пре пуште не са ме се би. Ра чу ни су им би ли бло ки ра ни из ра зно ра зних раз ло га. Има ли смо, на при мер, лош про це нат на пла те во де, лоше при хо до ва ње од стра не МЗ и то је ста ње ко је смо за те кли. Ре про гра ми ра ли смо им ду гове и ра чу не спа си ли бло ка де. У ве зи из бо ра у МЗ, тра жи ли смо и до би ли ја сне ин струк ци је од Ми ни стар ства за ло кал ну са моу пра ву. Из бо ре ће мо рас пи са ти оним тем пом и ка ко нам то вре ме бу де до зво ља ва ло. Ми има мо МЗ чи јем ру ко вод ству ман дат ис тиче кра јем мар та или у апри лу, а до ста ви ли су зах тев да се орган зу ју из бо ри. Ге не рал но гледа но, МЗ ће има ти из бо ре ка ко су и до са да ра ђе ни у скла ду са њи хо вим Ста ту ти ма. Из бо ри ће би ти за ка за ни то ком про ле ћа у свим МЗ где тре ба да се одр же, а до тле За кон је ја сан: док се не иза бе ре но во ру ко вод ство, старо мо ра да функ ци о ни ше. Лично, смем да за ме рим опо зи ци ји јер је сво је чел не љу де бу квално из ву кла из МЗ и па ра ли са ла их. Пре мо сти ли смо тај део и мислим да ће то до из бо ра ка ко та ко функ ци о ни са ти. И на кра ју, ка ко оце њу јете функ ци о ни са ње ло кал не са мо у пра ве и ка ко ви ди те оп шти ну Пе ћин ци у бу дућно сти? - Ако би смо пра ви ли пра ву оце ну функ ци о ни са ња оп шти не Пе ћин ци, уз ма ње огра де, ре као бих да има не сна ла же ња или не по зна ни ца у не ком де лу посла, али оце на би, по ме ни, била по зи тив на. Ме ђу тим, оп штина Пе ћин ци, за хва љу ју ћи својој по зи ци ји и ком па ра тив ним пред но сти ма у од но су на околне оп шти не, има ве ли ку шан су да бу де вр ло успе шна. Ве ру јем да ће у овом и на ред ном пе ри о- ду оп шти на Пе ћин ци би ти вр ло успе шна и ле па оп шти на ко ја не ће има ти мно го не за по сле них и ко ја ће би ти ин фра струк тур но уре ђе на. То зна чи: об но вље ни во до во ди, ка на ли за ци ја и путе ви. Г. Мај сто ро вић

4 4 Среда, 27. фебруар ПРИ МЕР ИЗ РУ МЕ ГЛАД (ВИ ШЕ) НЕ БИ РА ПРО ФЕ СИ ЈУ И но ви на ри на ка за ну... Стег ни ср це, и до ви ђе ња - Љу бав јед на, фа тал на и обич на... Т ог 21. фе бру а ра у Ру ми је про ве ја вао снег, онај нају пор ни ји ус пео је да се задр жи, ту и та мо би ло је бе лих кро во ва, ипак - зи ма се пре да је про ле ћу, не мо же ту снег ви ше ни шта. Као да је то ја сно и ње му, сне гу, ипак упор но ве јуц ка. Тог 21. фе бру а ра, у ка за ну На род не ку хи ње Цр ве ног кр ста Ру ме кува ла се бо ра ни ја. Би ће и ко баси ца, до да је де жур на ку ва ри ца. При ја тан ми рис из ка за на, ипак - бе да се не пре да је ужит ку топлог обро ка. Го то во сви од оних ко ји су то га да на до шли по је ло од би ли су да при ча ју за но ви не. А тек сли ка ње?! На про сто су, са пор ци ја ма у пла стич ним ке са ма и це ге ри ма, по бе гли ку ћи - глад ре чи ма не ве ру је. Ни но ви на ма. Си ро ма штво се не да са кри ти, јасно је то њи ма, ипак бе же, ваљ да од бе де ко ја их је ви ја ла, ви ја ла и, ето, сти гла. Тих не вољ ни ка ко ји у рум ску На род ну ку хи њу мо ра ју до ђу по је ди но то пло је ло у то ку да на сада је из ме ђу 550 и 580. До пре шест ме се ци би ло их је 480. Оних по тен ци јал них ко ри сни ка, да кле оних ко ји ''ис пу ња ва ју све услове'' за Ку хи њу, а по кри те ри јуми ма Цен тра за со ци ја ли рад, је око 200. Али, и Ку хи ња има сво је мо гућ но сти - мак си мал но 600 обро ка на дан. Због то га ови ''по тен ци јал ни'' до би ја ју јед ном ме сеч но ланч - па ке те: ше ћер, кон зер ве, бра шно, уље, па ште те, те сте ни ну... Де таљ из На род не ку хи ње Ста ти сти ка је не у мо љи ва, а по њој, у Ср би ји да нас нај ма ње 10 од сто љу ди - гла ду је. Пу но је то љу ди. Пу но је то ја да и че ме ра. -Ре ал но, има по тре бе за 750 обро ка днев но. Не ке од ових људи сам по зна вао из вре ме на ка да су у Ру ми би ли, ре ци мо, гра ђа ни сред њег ста ле жа. Не ки су ра ди ли у бан ци, не ки у ''Агро ру ми'', не ки су би ли до бри спор ти сти. Љу ди оста ли без по сла, обич но ни ко у по ро ди ци не ма при ма ња, и, шта да ра де - при ча Бра ни слав Јова но вић, се кре тар Цр ве ног крста Ру ме. Је дан оброк ста је 77 ди на ра, то је 14 ми ли о на ди на ра го дишње, ка жу у На род ној ку хи њи. Оп шти на да је 4,8 ми ли о на, осталих 8,5 ми ли о на је бри га Цр веног кр ста и оста лих, то јест Мини стар ства за со ци јал ну по ли тику, Цр ве ног кр ста Ср би је, а има и до ма ћих до на то ра. У На род ној ку хи њи ка жу да би би ло до бро да је уче шће оп шти не ве ће, да је бар сра змер но бро ју оних ко ји ма глад ку ца на вра та, а они на врата Ку хи ње. Јед на од оних рет ких ко ји беди гле да ју пра во у очи је Је ли ца Дро бац (55). Пре шест го ди на је, уда јом, из Но вог Са да до шла у Ру му. Та мо је ра ди ла у ''Зла тибор град њи'', као рад ник. По сле 27 го ди на ра да оста је без по сла. Ро ђе на је у Ба чин ци ма, ро ди те љи јој жи ве у Срем ској Ка ме ни ци. Има и два си на, и уну ка. Са да је у Две при че, јед на ту га Ру ми, не ма по сла, не ма при ма ња, има осте о по ро зу и сла бе жив це. Мај ка би је при хва ти ла, отац неће. Жи ви код дру га ри це у јед ној со би. Ов де до ђе по је ло. - По сла не ма, Ки не зи ка жу - не ће да при ма ју ба бе. Ишла би у над ни цу, али сви већ има ју жене ко је код њих ра де. Че му се на дам? Ни че му. Мо жда, ако доче кам 60 го ди на, да до би јем ту пен зи ју. Ни са ња ла ни кад ни сам да ће се то код ме не та ко за врши ти. А да бо ли, бо ли... На ко ја год вра та за ку цаш - ни шта. А ја це лог жи во та по ма га ла дру гима. Сад ви дим - у жи во ту не ма прав де. Не уздај се ни у ког, ни у де цу. Стег ни ср це и - до ви ђења. Чу јем да је мој унук, има три го ди не, пла као и тра жио - во зи те ме код ба ба Је ли це. Он ми је још је ди на на да, да ће ми, баш он, јед ног да на отво ри ти вра та... Бо ри слав Ко ва че вић је у Руми од '97. До шао је са мај ком у Срем из Бо сне, из Ва ре ша. У Ру ми је имао оче ву ку ћу. Ро ди те љи су би ли раз дво је ни. Мај ка је умр ла го ди не. Жи ви сам. По струци је - но ви нар. У Ва ре шу је радио у ли сту ''Ко лек тив''. До шао је рат, и бе жа ни ја. Има 53 го ди не, со ци јал ну по моћ од ди нара. Ов де се хра ни од го дине. Ма ло је ра дио у рум ском ''Мага зи ну'', са да то ви ше не из ла зи. Пи ше афо ри зме, око 200 их је на ин тер не ту. На пи сао је и љу бав ни ро ман ''Љу бав јед на фа тал на и обич на''. Још увек пи ше, има, каже, гра ђе за бар још две књи ге: - Ових ди на ра, то је умет ност пре жи вља ва ња. Али, чо век мо ра би ти за до во љан оним што има, ма кар био и у за тво ру. И за твор је знак да си жив. Ако се жи вот пре ки не, пре ки да се и могућ ност не ке про ме не. Ни кад се не зна, не ки но ви дан мо же до нети не што но во... Су тра ће, ка жу, би ти па суљ, он да те сте ни на, па гра шак, па опет па суљ. Бу де и сла ни не. Ређа ју се да ни, као зр на па су ља. Ред сла ни не, ред афо ри за ма. И та ко се жи вот крч ка, као у ка зану. И по чи ње да ли чи на ону љубав, час фа тал ну, час обич ну. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА КОН ПИ СА ЊА СРЕМ СКИХ НО ВИ НА И КРИ ТИ КЕ ЈАВ НО СТИ Ре ви зи ја на - пар кин гу Кра ћа ли ста Ми тров ча на ко ји не мо ра ју да пла ћа ју пар кинг у гра ду. До ско ра се та по вла сти ца од но си ла на око 350 во зи ла, а са да је спи сак скра ћен на око 120 во зи ла Ра до слав Је вре мо вић, ди рек тор е ли ки пар кинг иза Град ске ку- у са мом цен тру Срем ске Ми- Вће тро ви це, ни је ви ше пре бу ки ран јер се од ско ра у сва ко до ба да на мо же да на ђе сло бод но ме сто за пар кира ње ауто мо би ла. Ова ко ни је са мо на том ми тро вач ком пар кин гу, већ и на окол ни ма бу ду ћи да је зна чајно ре ви ди ран спи сак по вла шћених вла сни ка ауто мо би ла ко ји су у прет ход ном пе ри о ду има ли пра во да пар ки ра ју бес плат но сво је четво ро точ ка ше. "Срем ске но ви не" су у ви ше навра та пи са ле о не ло гич но сти да се ли ста по вла шће них про ду жа ва ла у си ту а ци ји ка да је РЈ "Пар кинг сервис" и це ло куп но ЈКП "Ко му на лије" ко је су над ле жне и за пар кин ге по слу ју са ве ли ким гу бит ком. Са мо у "Пар кинг сер ви су" ду би о за је изно си ла око 4,5 ми ли о на ди на ра, а на ли сти по вла шће них би ло је око 350 вла сни ка ауто мо би ла ко ји су то пра во за слу жи ли по не кој "заслу зи". Ди рек тор ЈКП "Ко му на ли је" Ра до слав Је вре мо вић је урадио оно што је обе ћао - ре ви дирао је ли сту по вла шће них ко рисни ка пар кин га. - Са да ово пра во има ју иза брана, име но ва на и по ста вље на ли ца на ни воу гра да, че ли ци град ских упра ва, чла но ви Град ског ве ћа и од бор ни ци Скуп шти не гра да у вре ме одр жа ва ња сед ни ца. Ово пра во има ју и во зи ла од ре ђених ва жних слу жби у гра ду. Све у све му, са да је ви ше не го упола ма ње оних ко ји има ју пра во на бес плат но пар ки ра ње. Би ло их је око 350, а са да их је нај више од 120 до 130. То ли ко има мо по вла шће них пар кинг кар ти, међу њи ма је нај ве ћи број ко ји се од но си на во зи ла Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва - об ја снио је Је вре мо вић. Срем ска Ми тро ви ца: Сма њен број за слу жних,па на пар кин гу има ме ста Од го ва ра ју ћи на пи та ње о осло бо ђе ним ме сти ма на пар кингу иза Град ске ку ће, ди рек тор Ко му на ли ја је ка зао да се са да ви ди ко ли ко је љу ди из град ских упра ва има ло пра во на бес плат но пар ки ра ње. Као и до са да у Срем ској Митро ви ци по сто ји пар кинг у цен тру гра да на ко јем се не на пла ћу је пар ки ра ње во зи ла, а на ла зи се код ПСЦ "Пин ки". На тој ло ка ци ји је ви ше од 100 ме ста што је сасвим до вољ но да се оста ви ауто и оба ви по сао. У на ред ном пе ри о ду пред сто је из ме не и ве за не за Од лу ку о паркин гу, на пла ти и оста лом, ис ти че Ра до слав Је вре мо вић. - То ће убу ду ће ићи пре ко гра да, град ских упра ва... Од лука ће, оче ку јем, би ти до не та за два ме се ца. Ко му на ли је ће врши ти услу гу ве за ну за пар кин ге, а сми сао до но ше ња но ве од лу ке је да се све све де под за кон ски оквир и да се ова на пла та вр ши као што се, на при мер, на пла ћу ју ло кал не ко му нал не так се - об јаснио је наш са го вор ник, до да јући да уско ро по чи њу пре го во ри ве за ни за но ви не у ком пле т ном си сте му пар ки ра ња ка ко би љу ди зна ли за че га и шта пла ћа ју, да има ју оба ве зу да то пла ћа ју, али и да су про пи са не ка зне за прекр ша је у тој обла сти. С.Ђа ко вић

5 Среда, 27. фебруар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИВА НА ПА ЈИЋ, СТИ ПЕН ДИ СТА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Meђу де сет нај бо љих у све ту! По ли ти ко лог Ива на Па јић, Ми тров чан ка ко ја је про шле го ди не до би ла ма ги стар ску сти пен ди ју Европ ске уни је, од луч на је у сво јој же љи да зна ње ко је ће у на ред не две го ди не сти ца ти на пре сти жним европ ским уни вер зи те ти ма при ме ни у сво јој зе мљи Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић На паприку мене зове прија, фала пријо, сад сам папричио. Од ка ко је по ло ви ном 19. ве ка обно ви ла сво ју др жав ност, Ср би ја је сво ју нај вред ни ју де цу сла ла на школо ва ње у ино стран ство, у Ру си ју или на За пад, ка ко је ко ме би ло во ља. Разлог то ме ле жао је у не до стат ку до вољно обра зо ва них љу ди ко ји би ма ле ну и си ро ма шну др жа ву ко нач но по кре ну ли на пред. Мно ги од оних ко ји су ви де ли света, за бо ра вља ли су ода кле су отишли, за што су оти шли и, нај по сле, где се вра ћа ју. Че сто су ре фор ме срп ског дру штва би ле бле да ко пи ја уре ђе них дру шта ва За па да, а упра во же ља да се срп ско дру штво за грц ну то о сво јој, рекли би, ве ков ној тран зи ци ји на пре чац ци ви ли зу је, ко чи ла је и оно до бро што се, иако сит ним ко ра ци ма, кре та ло ка бо љем. Нај бо ље са Бал ка на Да нас, на по чет ку но вог ми ле ни јума, чи ни се да ни смо мно го од ма кли од про шлих вре ме на. Па ипак, мо гућност ско ри је про ме не сво јим при ме ром по твр ђу је и мла ди по ли ти ко лог Ива на Па јић. Ова Ми тров чан ка, ко ја је прошле го ди не до би ла ма ги стар ску стипен ди ју Европ ске уни је, од луч на је у сво јој же љи да зна ње ко је ће у на редне две го ди не сти ца ти на пре сти жним европ ским уни вер зи те ти ма при ме ни у сво јој зе мљи и, што је нај ва жни је, сход но ње ним по тре ба ма и ре ал ним мо гућ но сти ма. - По за вр шет ку основ них сту ди ја на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о граду, где сам би ла сту дент ге не ра ци је на по ли ти ко ло шком оде ље њу, за вр ши ла сам ма стер сту ди је агро е ко но ми је на По љо при вред ном фа кул те ту у Бе о- Ива на Па јић гра ду. По ку ша ла сам да на ђем по сао у стру ци, али ка ко ни сам члан ни једне по ли тич ке пар ти је, то је би ло тешко, та ко да сам ре ши ла да на ста вим са уса вр ша ва њем. У ме ђу вре ме ну сам кон ку ри са ла за сти пен ди ју Европ ске уни је и би ла јед на од 10 кан ди да та из чи та вог све та ко ји је при мљен, а је дина са те ри то ри је Бал ка на, укљу чу ју ћи ту Ал ба ни ју и Тур ску. Ко нач ну од луку о до де ли сти пен ди је до нео је конзор ци јум про фе со ра ко јег чи не де ка ни че ти ри уни вер зи те та на ко ји ма се програм ре а ли зу је, а пре суд ни фак тор су мо ји ре зул та ти у до са да шњем шко лова њу, об ја шња ва Ива на. Че ка се Хум болт.. С об зи ром да до ла зи из Сре ма, чи ји је жи вот од вај ка да ве зан за по љо привре ду, а еко ном ска моћ за раз вој њего вих се ла, Ива на се, ка ко ка же, опреде ли ла за сту диј ски про грам ру рал ног раз во ја. - Шко ло ва ње тра је две го ди не, одно сно че ти ри се ме стра. Ра ди се о врло ино ва тив ним сту ди ја ма ко је ула зе у тре ћи ци клус, од но сно де се ту го дину. Тре нут но сам на па у зи, јер је пр ви се ме стар, ко јег сам слу ша ла у Бел ги ји за вр шен. У апри лу од ла зим у Не мач ку, на пре сти жни Уни вер зи тет Хум болт, на кон то га сле ди Фран цу ска и на кра ју Ита ли ја. Сти пен ди јом је по кри ве но све, од шко ла ри не ко ја из но си евра до хра не, сме шта ја и пу то ва ња, та ко да не ма ства ри за ко ју бих мо ра ла да одво јим свој но вац. Та ко ђе, оно што је по себ но за ни мљи во, је сте да сту диј ски про грам не под ра зу ме ва са мо из у ча вање ру рал ног раз во ја Европ ске уни је, не го се, да та ко ка жем, за ла зи у све де ло ве све та. Уз то, вред но је спо ме на да су на уч ни кру го ви на За па ду, одавно од у ста ли од иде је да се ме ре њи хових вла да и струч ња ка мо гу јед но ставно пре си лак ти у зе мља ма у тран зи цији. Упра во ова чи ње ни ца да је и ме ни сна гу да ис тра јем на свом пу ту и да се су тра, ка да окон чам сту ди је и вра тим у је ди ну Отаџ би ну ко ју имам, сте че на зна ња не пре сли кам, не го при ме ним оно ли ко ко ли ко је на ма по треб но, одно сно, оно ли ко ко ли ко на ше мо гућ ности у да том тре нут ку до пу шта ју, ја сна је Ива на Па јић. С. Лап че вић Ала мене изубија време, на све стране милујући жене. Вене трава где Бачкуља спава, а мирише где Сремица дише. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ан ђел ко Ер де ља нин Ни ком ниш та Ка ква је то мо рал на сна га ко ја се теме љи на пра ву ја чег? Ли дер је про пао, не ма са вест за шта да га угри зе. Мр жња је си но ним ин те ре са. Хва ла за ле по обе ћа ње, али то смо већ во ле ли! Сад су хох шта пле ри на ре ду да тра же за шти ће ни ма њин ски ста тус. Нај ве ћи Ср би за у зи ма ју ви со ка ме ста и ме ђу нај ве ћим Хр ва ти ма. По сле ла ти ни це, од лич но дру го ме сто у срп ској штам пи за у и зи ма хр ват ска ћи ри ли ца. КАРТ: Жарко Гаћеша Из до ма ће фо ре знич ке се ри је узрок смр ти: до бар жи вот и де мо кра ти ја. Фин не ки чо век, још ма ло па као Сулеј ман Ве ли чан стве ни! На ро де, ка ко си? Бо ље не го су тра! Хај де, за про ме ну, да иза бе е мо нај горе. Мо жда ће би ти бо ље. По што смо оста ли без по ро дич ног сре бра, сад нам оти ма ју и брон зу! Фан том ски по сма тра чи ша љу из вешта је о не ви ђе ном. Ср би ја је на до бром пу ту. И ни ко не зна ка да се вра ћа ку ћи.

6 6 Среда, 27. фебруар :? Дра га на Креч ко вић, Ру ма СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВА АК ЦИ ЈА ЗА НЕ КА ДА ШЊЕ РАД НИ КЕ ФЦП "МА ТРОЗ" Не ка већ јед ном по ву ку цр ту! Ово по ру чу ју над ле жни ма бив ши рад ни ци "Ма тро за" ко ји још че ка ју део не ис пла ће них ми ни ма ла ца - Ка да је реч о лич ној карти, кар ти ци за бан ко мат, ЈМБГ, све више во дим ра чу на о то ме, размишљм где и ка ко оста вљам сво је по дат ке. По себ но во дим ра чу на о ин тер нет-про да ји: нај пре све ис про ве ра вам, само ако сам сто по сто си гур на у тач ност по да та ка, ула зим у то. По сле свих при ча о мо гућ ности ма зло у по тре ба лич них пода та ка, по ста ла сам опре зна. Сне жа на Ба но вић, Шид - До са да сам вео ма рет ко до лази ла у си ту а ци ју да да јем не ко ме сво је лич не подат ке. Ни сам упла ше на да би не ко мо гао да их зло у по тре би, ма да је све мо гу ће. Дра ги ца Ми хај ло вић, Срем ска Ми тро ви ца Срем ско ми тро вач ко Ве ће Саве за са мо стал них син ди ката ових да на је по но во упу ти ло јав ни по зив бив шим рад ни ци ма бив шег Јав ног пред у зе ћа ФЦП "Ма троз" у Срем ској Ми тро ви ци да у што кра ћем ро ку до ста ве фо то ко пи ју лич не кар те и важе ћег те ку ћег ра чу на. Раз лог је на вод но убр за ње по ступ ка ве за ном за сте чај ко ји се води пред над ле жним др жав ним ор га ни ма, а кон крет но по зив је у ве зи са ре гу ли са њем дела за о ста лих нов ча них оба ве за бив шег по сло дав ца по осно ву сво је вре ме ног рад ног од но са у "Ма тро зу". - На зах тев сте чај ног управни ка по зва ли смо бив ше рад нике "Ма тро за", јер се из гле да завр ша ва сте чај ни по сту пак над тим пред у зе ћем. До ста вља ње на ве де них по да та ка и до ку мена та у функ ци ји је ре гу ли са ња ис пла те пре о ста лог но ва ца од не ис пла ће них 12 ми ни ма ла ца - об ја снио је Сте ван Ро ма ков, пред сед ник Ве ћа Са ве за само стал них син ди ка та Срем ске Ми тро ви це. Под се ћа мо, за по слена у "Ма тро зу" ко ји су до че кали уво ђе ње сте ча ја 23. ав гу ста го ди не, до би ли су сво јевре ме но де вет ми ни ма ла ца из Фон да со ли дар но сти, а по за кону тре ба ло је да до би ју 12 мини ма ла ца. - Ка да је фир ма оти шла у сте чај, а рад ни ци на би ро рада, над ле жни су при зна ли да рад ни ка тре ба да доби је по ди на ра, јер је ми ни ма лац у то вре ме из но сио не што ви ше од ди на ра. Фонд со ли дар но сти је ис пла тио сва ком рад ни ку су му за де вет ми ни ма ла ца по вред но сти ко ја је ва жи ла у вре ме ис пла те што је би ло око ди на ра. Девет ми ни ма ла ца та ко је из но сило укуп но око ди на ра. Да ли ће суд при зна ти раз ли ку из ме ђу ис пла ће них и ди на ра ко ли ко је та да тре ба ло да до би ју оста је да се ви ди - об ја снио је пред сед ник ми тро вач ког син ди ка та. То ком пр вог да на при је ма доку ме на та у Син ди ка ту се ја ви ло ви ше од сто ти не не ка да шњих рад ни ка не ка да шњег ги ган та, а ме ђу њи ма био је Ми лан Је ремић. - Све ово већ пре ду го тра је, ми рад ни ци смо би ли и би ће мо оште ће ни. Са да је ми ни ма лац пре ко ди на ра, а они разми шља ју ко ји да нам ис пла те. Ипак, не ка се над ле жни др же ва же ћих па пи ра и не ка јед ном по ву ку цр ту и ис пла те нам за о- ста так - по ру чио је Је ре мић. Вој ко Ран ко вић, та ко ђе је бив ши рад ник "Ма тро за" сматра да им тре ба ис пла ти ти, не три, већ ско ро че ти ри ми нимал ца с об зи ром на вре ме ко је су ра ди ли. - Ви ди се ка кво нам је ста ње у др жа ви и ко ли ко се од ви ја на ша ис пла та. Ако опет бу де мо жа лили и ула га ли про го во ре, ис пла та ће се оду жи ти. Не ка ис пла те шта нам ду гу ју - ре као је Вој ко. Слич но раз ми шља и Илија Ми ла но вић ко ји је до шао По го ни рас про да ти, ду го ва ња оста ла да пре да до ку мен та за ис пла ту за о ста лих ми ни ма ла ца. И он је за то да се јед ном под ву че цр та око ду го ва ња рад ни ци ма "Матро за", јер ове фа бри ке одавно не ма. Не ка да нај ве ћа фа бри ка хар ти је на Бал ка ну ФЦП "Матроз" про да та је 2010.го ди не за 2,8 ми ли о на евра Ком па ни ји "Ин ду стри кум" чи ји пред ставни ци су та да на ја ви ла да ће се у Ми тро ви ци ба ви ти ре ци клажом алу ми ни јум ских кон зер ви и слич ног и са гра ди ти та кав ре ци кла жни цен тар. До да нас на ме сту где је био "Ма троз" не ма ни ка кве ни ка кве про извод ње. С.Ђа ко вић - Увек да јем сво је лич не по дат ке када то не ко од над ле жних за тра жи, ма да се пла шим зло у по тре бе, јер је у да на шње вре ме све мо гу ће. Пе ра Гру јић, Си бач - Не мам пој ма ко ли ко су ти пода ци без бед ни и ка ко да их чувам. Ни сам имао тих про бле ма с лич ним по даци ма, па не знам да ли мо гу да бу ду от кри ве ни или не. Мир ја на Те о до ро вић, Ла ћа рак - Чу вам лич не по дат ке о се би, али че сто видим да упра во та кве по дат ке од ме не тра же у не ким, за то, бес по треб ним си ту а ци ја ма. За то би, чи ни ми се, пр во тре ба ло да нас об у че ка да и ко ме тре ба да да је мо лич не по дат ке. Бо јан Ив ко вић, Ши ма нов ци - Не знам да ли су нам без бедни по да ци. Не би тре ба ли да бу ду до ступ ни дру гим ли ци ма, ма да се не раз у мем мно го у ту пробле ма ти ку. ИН ЂИ ЈА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈА ЗА ОСНОВ ЦЕ Жи ва би бли о те ка Про је кат про фе си о нал не ори јен та ци је под на зи вом Жи ва би бли о те ка осми шљен је та ко да основ ци до би ју од го во ре на сва пи та ња ве за на за из бор сред ње шко ле Уче ни ци сед мих и осмих раз ре да ОШ Јо ван Попо вић у Ин ђи ји има ли су при ли ку да се кроз раз говор са сред њо школ ци ма упо зна ју са бу ду ћим смеро ви ма у шко ла ма ко је ће упи са ти. Про је кат про феси о нал не ори јен та ци је под на зи вом Жи ва би бли о тека осми шљен је та ко да основ ци до би ју од го во ре на сва пи та ња ве за на за из бор сред ње шко ле. У про јек ту је уче ство ва ло 85 осно ваца, 31 сред њо шко лац и два сту ден та по прин ци пу: један сред њо шко лац у гру пи са не ко ли ко осно ва ца. - Ми слим да је ово одлич на и ко ри сна иде ја за све уче ни ке ко ји не зна ју шта ће да упи шу. Мо же мо да по ста ви мо пи та ња ко ја нас за ни ма ју и да се та ко лак ше опре де ли мо за средњу шко лу. Ја сам већ од лу чи ла да упи шем Ме ди цин ску шко лу - ка же Ана Сто ји са вље вић, уче ни ца осмог раз ре да. Ма ри ја Брај них, уче ни ца дру ге го ди не, смер тех ни чар друм ског са о бра ћа ја у Технич кој шко ли Ми хај ло Пу пин по ру чу је и са ве ту је основ це да упи шу Тех нич ку шко лу јер ће та ко лак ше до ћи до за после ња. Уче ник сред ње шко ле об ја шња ва струч ну прак су - У на шој шко ли има мо три сме ра: елек тро тех нич ки, машин ски и са о бра ћај ни и 13 обра зов них про фи ла. Ових да на оче ку је мо да ће мо отвори ти још два но ва сме ра, а сви уче ни ци ко ји упи шу на шу шко лу обра зу ју се за за ни мања по пут ма шин ског тех нича ра, ауто е лек три ча ра, ин ста ла те ра за ва рива ча, елек тро ин ста лате ра и мно гих дру гих - ка же Сне жа на Жив ко вић, по моћ ник ди рек то ра Тех ничке шко ле. Про је кат про фе си о нал не ори јен та ци је ор га ни зо вао је тим на став ни ка и пе да го га ОШ Јо ван По по вић уз са рад њу ко ле га из сред њих шко ла. - На овај на чин смо ус пе ли на ше уче ни ке да бла го вре мено ин фор ми ше мо о сред њим шко ла ма, пред ме ти ма ко ји У раз го во ру са уче ни ца ма се из у ча ва ју и ван на став ним ак тив но сти ма - ис ти че Борка По по вић ди рек то ри ца ОШ Јо ван По по вић. Ка ко ис ти чу у шко ли, на про ле ће се пла ни ра на ста вак овог про јек та. Сле де ћи пут ће на ме сту сред њо шко ла ца бити екс прер ти из ра зних области по пут прав ни ка, ле ка ра, фри зе ра, кро ја ча и ме ха ни чара та ко да ће основ ци до би ти пот пу ну сли ку бу ду ћих за нима ња. М. Ба ла ба но вић

7 Среда, 27. фебруар ИН ЂИ ЈА ПО ВО ДОМ ПРИ ЧЕ О ЗА РА ЖЕ НИМ РИ БА МА У ДУ НА ВУ Ри ба ри на опре зу, уго сти те љи ма ма ње по сла Не ма бо ја зни од за ра же не ри бе по ру чу ју ри бо лов ци на Ду на ву код Ста рог Слан ка ме на. Ипак, по тра жња знат но опа ла од ка ко су у јав но сти по че ле при че око па ра зи та у ри би - Црв је ви дљив го лим оком, ду га чак не ко ли ко сан ти ме та ра, та ко да је не мо гу ће не при мети ти га кад се об ра ђу је ри ба П о след њих да на пре плави ли су днев ну штампу ова кви и слич ни на сло ви: Цр вљи ва ри ба у це лом то ку Ду на ва, Про нађе на за ра же на ри ба у Шап цу на Са ви. Тра гом ових при ча, по се ти ли смо Ста ри Слан камен ка ко би на ли цу ме ста, од ло кал них ри бо ло ва ца сазна ли ка кво је ста ње на овом де лу Ду на ва. - Наш те рен је од беш чанског мо ста до Сур ду ка и за све ово вре ме ни је нам се де си ло да упе ца мо за ра же ну ри бу, а сва ки дан смо на во ди - каже Слав ко По по вић ду го годи шњи ри бо ло вац из Ста рог Слан ка ме на и до да је: У Ду нав ска ри ба без бед на за је ло Ши ду је у сре ду 20. фебру а ра одр жа на сед ни ца Оп штин ског од бо ра ПУПС-а, на ко јој су раз ма тра на нај ак ту елни ја пи та ња из ра да ове по литич ке пар ти је ко ја се на ла зи у вла да ју ћој ко а ли ци ји у окви ру оп штин ске вла сти. - Ми слим да у це ли ни може мо би ти за до вољ ни по стигну тим ре зул та ти ма иако ће мо на сто ја ти да у на ред ном пе рио ду још ви ше по ја ча мо на ше ак тив но сти ка ко би Оп штин ска ор га ни за ци ја ПУПС-а у на шој оп шти ни би ла још при сут ни ја у дру штве но по ли тич ком жи воту на ше оп шти не'' - из ја вио је, из ме ђу оста лог, пред сед ник ОО ПУПС-а Ни ко ла Ви дић под носе ћи из ве штај о ра ду у про теклом пе ри о ду. Пре ма ње го вим ре чи ма пред став ни ци ПУПС-а ко ји се на ла зе у СО Шид, Оп штин ском ве ћу као и на ру ко во де ћим мести ма у јјав ним пре е ду зе ћи ма и уста но ва ма и у управ ним и над зор ним од бо ри ма, ис пу ни ли Ми лан Ко ва нић-ми ка алас - Ша љем ри бу сва ко днев но у Ин ђи ју на пи ја цу и мо гу вам ре ћи да је по тра жња знат но опа ла од ка ко су по че ле при че у јав но сти око па ра зи та у ри би. Црв је, ка ко сам чуо, ви дљив го лим оком ду га чак не ко ли ко сан ти ме та ра та ко да је не мо гуће не при ме ти ти га кад се обра ђу је ри ба. Стал ни до ма ћи ни, од но сно но си о ци, ове вр сте пара зи та су пти це и то кор мо ра ни и ча пље ко је се хра не гра бљиви ца ма - со мом, сму ђем, штуком и бан да ром, а ко ји ма мо гу да пре не су за ра зу. ШИД СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА ПУПС-А су сво је за дат ке та ко да су поли ти ка и за ла га ња Пар ти је уједи ње них пен зи о не ра све присут ни ја у овој сре ди ни. Пот пред сед ник ОО ПУПС-а Цвет ко Ра кић ис та ка ко је да су по себ но до бри ре зул та ти по стиг ну ти у обла сти со ци јалне по ли ти ке и пру жа ња дру гих вр ста по мо ћи пен зи о не ри ма и Са ве ти ин спек то ра Из Ве те ри нар ске инспек ци је по ру чу ју гра ђа нима да ри бу ку пу ју на за то пре ви ђе ним ме сти ма и да из бе га ва ју да је ку пу ју на им про ви зо ва ним пи ја ца ма и те зга ма, где ни је про шла оба ве зан ве та ри нар ско-сани тар ни пре глед. Ри ба је без бед на за ис хра ну уколи ко се до бро тер мич ки об ра ди а то под ра зу ме ва ку ва ње или пр же ње. По по вић да ље на во ди да се ри бо ло вом ба ви ви ше од 15 го ди на и да ни ка да ни је би ло ова квих слу ча је ва. Раз ло га за страх не ма, а сма тра да је прича пре у ве ли ча на. Са дру ге стра не, ри бљи ресто ра ни на овом де лу Ду на ва по пут Чар де код Ми ке ала са, већ осе те ма њак у ка си. - При мет но је сма ње на потра жња за сму ђом, со мом и ке чи гом, све ви ше на ши го сти тра же то сто ло бик, ша ра на и бе лу ри бу, а нај че шће ро штиљ што ни је уоби ча је но за ри бљи ре сто ран. Бри не мо о ис правно сти хра не сва ко днев но. Имамо пет ри ба ра у ма ри ни и још ниг де ни је про на ђен па ра зит, а ви де ће мо ка ко ће би ти убуду ће - ка же Ми лан Ко ва нић, по зна ти ји као Ми ка алас. Ина че, ри ба за ра же на цр вом код љу ди иза зи ва обо ле ње у ор га ни зму ко је се мо же од страни ти је ди но хи рур шким пу тем, али до са да ни је за бе жен такав слу чај. Да ли ће та ко и даље оста ти и хо ће ли ме диј ска пом па дра стич но сма њи ти потра жњу за ри бом, оста је да се ви ди. За са да не ма опа сно сти сла жу се ри бо лов ци на Ду на ву. Ма ри ја Ба ла ба но вић По чи ње фор ми ра ње ме сних од бо ра Оп штин ски од бор ана ли зи рао до са да шњи рад ПУПС у шид ској оп шти ни и за кљу чио да се он спро во ди пре ма за цр та ним пла но ви ма и про гра ми ма Слав ко По по вић, ри бо ло вац Де таљ са сед ни це ОО ПУПС-а у Ши ду ли ци ма ко ја су у ста њу со цијал них по тре ба. Зна ча јан ак це нат у ра ду Општин ске ор га ни за ци је у Ши ду би ће ста вљен у на ред ном пери о ду на фор ми ра њу Ме сних од бо ра ПУПС-а у шид ској општи ни као и че ти ри ре он ска од бо ра у Ши ду. У том сми слу, у ве ћи ни ме ста у шид ској општи ни иза бра ни су по ве ре ни ци чи ји за да так ће би ти да у најско ри је вре ме офор ме Ме сне од бо ре ПУПС-а. Ина че, ових да на је по че ла са ра дом и кан це ла ри ја ПУПС-а ко ја се на ла зи у ули ци Ка рађор ђе вој бр. 85 у Ши ду. П. Веј но вић :? Ду шан Ке зан, Шид - Уко ли ко ми слу жбе но лице за тра жи до ку мен те или лич не подат ке он да да јем, а ина че не. Пла шим се зло у по тре бе и баш за то и не во лим да се бе до водим у не згод ну си ту а ци ју. Ђур ђи ца Па ча нин, Ста ра Па зо ва - Још увек ни сам из ва дила чи по ва ну лич ну кар ту и на дам се да су ти по даци за шти ће ни. Ма да ни сам ни раз ми шља ла о за шти ти лич них по да та ка. Сне жа на Вуј но вић, Пе ћин ци - Ни сам има ла ни ка квих пробле ма с лич ним по да ци ма. Мислим да су безбед ни. Оста ли су та мо где сам их сла ла. Алек сан дар Жив ко вић, Ириг - Ни сам о то ме ни ка да ни разми шљао. Можда тај страх има ве зе са на шим уро ђеним бал кан ским син дро мом, из ко јег обич но на ста је не ки Или ја Чво ро вић. На да јем то ме то ли ку па жњу. Го ран Ду раћ, Ла ћа рак - Во ма во дим ра чу на о то ме да чу вам своје лич не подат ке, јер сам све стан да има до ста злоб них љу ди ко ји има ју не ча сне на ме ре. Ана Кећ, Ин ђи ја - У прин ци пу се не бо јим зло у по тре бе јер не остављам лич не по дат ке тек та ко. Ка да ко ри стим е-бан кинг во дим рачу на јер су на тај на чин упрошће не број не тран сак ци је и не ма че ка ња у ре до ви ма. Ипак са ве ту јем љу ди ма да, уко ли ко не ко ри сте ин тер нет, бу ду пажљи ви.

8 8 Среда, 27. фебруар :? Ми ле Ва ја гић, Ру ма - О тим злоу по тре ба ма се у по следње вре ме пу но при ча, ве ро ват но пла ћа мо да нак не по зна ва њу са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Лич но, не во дим мно го ви ше ра чу на о то ме не го у прет ход ном пе ри о ду. Јед ностав но, ни сам упла шен, на дам се - не ће се баш ме ни то дого ди ти. Ми ла на Ста кић, Ириг - Не ми слим о то ме. Знам да мно ги узи мају по дат ке, али ни ка да до са да ни сам има ла про бле ма, та ко да не ви дим ту по се бан проблем. На та ша Ђор ђе вић, Ин ђи ја - Не мам проблем са тим. Ге не рал но не оста вљам лич не подат ке, али сва ка ко ка да же лим да ре зер ви шем ави онску кар ту или хо тел ко ри стим сво ју кар ти цу и та да је оба везно оста ви ти по дат ке. До сада ми се ни су де ша ва ле ло ше си ту а ци је, па се на дам да ће та ко би ти и да ље. Ива на Ми ли во је вић, Срем ска Ми тро ви ца - Тру дим се да дам по дат ке са мо та мо где је то по требно. А да су у по след ње вре ме мно ги тра же лич не по дат ке, од оних што на ули ци про да ју раз глед ни це до оних што из ко зна ко јих агенци ја по не ко ли ко пу та зив ка ју те ле фо ни ма. Ни сам не ко ко је склон те о ри ја ма за ве ре, али ту не што ни је у ре ду. ИН ЂИ ЈА КУЛ ТУР НО УМЕТ НИЧ КО ДРУ ШТВО СО КО Ма сов ност и број не но ви не Ове го ди не обе ле жа ва ју 65 го ди на од осни ва ња. Шко лом хар мо ни ке, ре ви јом на род них но шњи, ве ли ким го ди шњим кон цер том и ра зним ак тив но сти ма про сла ви ће ју би леј У по сле рат ним го ди на ма дав не го ди не основа но је пр во Кул тур но уметнич ко дру штво у Ин ђи ји ко је је но си ло име на род ног хе ро ја Ду шан Јер ко вић. У скла ду са при вред ним про цва том гра да, КУД ме ња име у Дру штво за кул тур ни пре по род Ин ђи је, а од пре 20 го ди на по ста је Култур но умет нич ко дру штво Соко. На кон зим ске па у зе из КУД-а по ру чу ју да су за ову годи ну осми сли ли низ ак тив но сти ко ји ма ће на ин те ре сан тан начин обе ле жи ти 65 го ди на ра да. - Ве ли ке пла но ве и број не ак тив но сти има мо за ову го дину. Већ смо одр жа ли За ви чај но пре ло у Кул тур ном цен тру, а недав но смо уче ство ва ли на се мина ру умет нич ких ру ко во ди ла ца у Врд ни ку. Оно на шта смо вео ма по но сни, а већ има мо де сет по ла зни ка, је шко ла хар мо нике, ко ју др жи на ша на став ни ца му зич ког На да Зе че вић. Ча сови се одр жа ва ју по не дељ ком и че тврт ком од 17 ча со ва - ка же На та ша Ко са но вић пред сед ни ца Кул турно умет нич ког друштва Со ко из Ин ђи је и до да је: - Же ли мо на ше пола зни ке да оспо соби мо за овај ин струмент, а уко ли ко же ле мо гу се при пре ма ти и за сви ра ње у КУД-у. Та ко ђе смо по кре ну ли и ре кре а тив ни фолклор, ко ји се одр жава сре дом и не де љом На та ша Ко са но вић од 20 ча со ва у са ли Ва тро га сног до ма. Сви по лазни ци на у чи ће основ не ко раке, без оба ве зе да на сту па ју на кон цер ти ма,а до бро до шли су сви, без об зи ра на го ди не. Шко ла хар мо нике и ре кре а тив ни фол клор са мо су део про гра ма КУД-а Со ко. Ове го ди не би ће ор га ни зо ва на и ре ви ја на род них но шњи ко ја се кори сти у ко ре о графи ји, а пла ни ра на је и смо тра фол клора за де чи је ан сам бле где ће у ре ви јал ном де лу на сту пи ти дру ги, тре ћи и че твр ти ан самбл и из вор на гру па Кор дун. - С не стр пље њем оче ку јемо ве ли ки го ди шњи кон церт ко ји ће мо одр жа ти у ју ну или сеп тем бру, још увек ни смо утвр ди ли да тум. По себ но нас ра ду је лет ња тур не ја у Бугар ској где ће мо пу то ва ти од 4. до 12. ав гу ста, а иде мо и ту ри стич ки и рад но. Та мо ћемо се пред ста ви ти са две коре о гра фи је и јед ном пе смом - при ча На та ша и до да је да за је сен већ има ју по зив да на сту пе у Ре пу бли ци Срп ској а на кон то га у Сло ве ни ји где су би ли већ три пу та и увек уз вра те го сто прим ство. Пет фол клор них сек ци ја и де чи ји ан самбл Со ко оку пља око 200 чла но ва Кул тур но умет нич ко друштво Со ко да нас бро ји око 200 чла но ва са пет фол клор них сек ци ја, де чи јим ан сам блом у Јар ков ци ма, из вор ном гру пом Кор дун и шко лом хар мо нике. Из во де игре из свих де ло ва Ср би је, а за про бе и ве жба ња ко ри сте не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду - од Кул тур ног цен тра, пре ко Ва тро га сног до ма до школ ских са ла. - Ус пе ли смо да ома со ви мо на ше дру штво и уве ли број не но ви не. Же ли мо да, по ред игара и пе сме, наш ре пер то ар обога ти мо ра зним про мо ци ја ма, књи жев ним ве че ри ма, драмским ства ра ла штвом и дру гим са др жа ји ма. Има мо мно го младих љу ди ко ји пре да но во лонтер ски ра де сва ког да на та ко да мо гу ре ћи да сам ве о ма задо вољ на - ис ти че На та ша Ко сано вић. Со ко се фи нан си ра из буџе та оп шти не, а код По кра ји не кон ку ри шу за сред ства за ношњу и ин стру мен те. Сна ла зе се до бро...ка жу, уз по моћ хума них љу ди и ро ди те ља де це у КУД-у оп ста ју го ди на ма, а њихо ви ре зул та ти по ка зу ју да се труд увек це ни. М.Ба ла ба но вић Ста ша Ма јор ски, Ста ра Па зо ва - Да нас је то до ста до ступно и мо гу да се про ве ре не чи ји лич ни по да ци. Ре цимо, ја сам тра жи ла по дат ке за не ке рад ни ке, ни сам мо гла да до би јем бро је ве њи хо вих теле фо на да пи там да ли хо ће да ра де код нас, али сам на сај ту мо гла да ви дим све њи хо ве по дат ке. СА О БРА ЋАЈ НИ КУ ТАК За бо ра вљен са о бра ћај ни знак (На пи та ња чи та ла ца од го ва ра ју струч ња ци Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја) ПИ ТА ЊЕ: На пу ту ко јим сам се кре тао по сто ји знак ко ји огра ни ча ва бр зи ну на 40км/х, али је он по ста вљен док су изво ђе ни пу тар ски ра до ви и по њи хо вом окон ча њу ни је уклоњен. По ли ци ја ме је ка зни ла због пре ко ра че ња бр зи не. Да ле је по сту пи ла ис прав но? По сто ја ње са о бра ћај ног знака оба ве зу је во за че да га пошту ју, без об зи ра на то због че га је знак по ста вљен или због че га знак ни је укло њен. Да кле, иако мо жда не ма раз ло га да знак стоји ту, Ви сте мо ра ли да сма њи те бр зи ну, а по што ни сте, на прави ли сте пре кр шај. Сва ко пре ко ра че ње бр зи не у од но су на бр зи ну кре та ња ко ја је про пи са на на од ре ђеној де о ни ци пу та је са о браћај ни пре кр шај. Пре ма то ме, по ли ци ја је по сту пи ла ис правно ка да је под не ла зах тев за по кре та ње пре кр шај ног поступ ка.

9 Среда, 27. фебруар ЦР ВЕ НИ КРСТ Да ва ла штво кр ви У че твр так, 28. фе бру а ра, Цр ве ни крст Срем ске Ми трови це ор га ни зу је ак ци ју добро вољ ног да ва ла штва кр ви на ме ње ну про свет ним рад ници ма-да ва о ци ма. Ак ци ја ће се одр жа ти од 8 до 11 са ти, у Слу жби тран сфу зи је. То ком фе бру а ра већ су реа ли зо ва не три ху ма не ак ци је, а ре зул та ти су за до во ља ва јући. У Мар тин ци ма, Ку зми ну и у Ка зне но- по прав ном за воду дра го це ну теч ност да ло је 58 да ва ла ца, ка жу у Цр ве ном кр сту. СИР МИ ЈУ МАРТ Мла де жи це Цен тар за кул ту ру "Сирми ју март" ор га ни зу је у четвр так, 28. фе бру а ра, са почет ком у 19 са ти, у По зо ришту "До бри ца Ми лу ти но вић" Фе сти вал там бу ра шке му зике омла дин ских ор ке ста ра "Мла де жи це". На тре ћем по ре ду фе сти ва лу уче ство ва ће Там бу ра шки са став "Тај на" из Ру ме, Там бу ра шки са став "Ма ти ја Гу бец" из Та ван ку та, Рум ски там бу ра шки ор ке стар "Пла ви чу пе рак", Там бу рашки ор ке стар "Со ња Ма ринко вић" из Но вог Са да, Тамбу ра шки са став "Ер де вич ки там бу ра ши" и Там бу ра шки са став "Ђур ђин ске цу ре" из Ђур ђи на. ДИ ВОШ Уре ди ли ет но со бу У До му кул ту ре у Ди во шу од ско ра по сто ји ет но со ба. Уре ђе но је на ини ци ја ти ву и уз по моћ Удру же ња же на из Ди во ша чи је члан це су се по ту ди ле да та ко да ју до принос очу ва њу обе леж ја жи вота бли же и да ље про шло сти овог се ла. Ет но со ба је уре ђе на по из гле ду на не ка да шње де војач ке со бе, а у њој се на ла зе ства ри ко је су де вој ке не ка да ко ри сти ле. Ту је ста ри, до бро очу ва ни на ме шта је, де во јачка гар де ро ба, пре див не ношње, ста ра ши ва ћа ма ши на, ко лев ка, про стир ке, пре крива чи и слич ним ру ком ра ђе ни пред ме ти нео п ход ни за свако днев ни жи вот. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА Обез бе ђен но вац за одр жа ва ње пу те ва Јав но пред у зе ће Ди рек ци ја за изград њу гра да, у свом го ди шњем про гра му по сло ва ња, за одржа ва ња ло кал них пу те ва, ули ца, јавних по вр ши на, хори зон тал не сиг на лиза ци је и се ма фо ра има на рас по ла га њу 93 ми ли о на ди на ра са по ре зом на до дату вред ност. Пла ном одр жа ва ња пред виђен је обим ра до ва у ду жи ни од 100 ки ломе та ра град ских са о- бра ћај ни ца и око 115 ки ло ме та ра ло кал них пу те ва, на ве де но је уз оста ло у го ди шњем при гра му ко јег су од бор ни ци усво ји ли ве ћи ном гла со ва на сед ни ци Скуп шти не гра да одр жа ној 22. фе бру а ра. На ис тој сед ни ци усво јене су од лу ке ве за не за из мену или ускла ђи ва ње осни вачких ака та јав них пред у зе ћа и уста но ва чи ји је осно вач град са но вим за ко ном, из ве штаји о ра ду град ских упра ва и скуп штин ске струч не слу жбе ЛА ЋА РАК Сед ни ца за про шлу го ди ну. Ве ћи ном одбор нич ких гла со ва усво је на је из ме на и до пу на По слов ни ка о ра ду скуп шти не, про грам посло ва ња Цен тра за со ци јал ни рад "Са ва", као и од лу ка о јавној ра све ти. Овом од лу ком се ре гу ли ше да ис кљу чи во пра во из во ђе ња ра до ва на ре дов ном одр жа ва њу јав не ра све те има ју "Ко му на ли је". Пе дов но одр жава ње се ре гу ли ше уго во ром изме ђу овог пред у зе ћа и Ди рек ци- На ста вак град ње ка на ли за ци је Од по не дељ ка, 25. фебру а ра у Ла ћар ку, у Вашар ској ули ци, са о бра ћај мо тор ним во зи ли ма ће се оте жа но од ви ја ти, па во зачи ма над леђ ни упу ћу ју апел да се при др жа ва ју по сто је ће сиг на ли за ци је или ко ри сте ал тер на тив не прав це. Овакво оба ве ште ње јав но сти упу ти ли су из ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да, јер је наста вља на из град ња ка на лиза ци је у Ва шар ској ули ци и ра до ви ће тра ја ти на ред них де се так да на. ЈКП "КО МУ НА ЛИ ЈЕ" Бо ља на пла та услу га Јав но ко му нал но пред у зе ће "Ко му на ли је" ажу ри ра ло је на пла ту ра чу на и уоп ште ду го ва за ис по ру че не услу ге гра ђа ни ма што је по оце ни ди рек то ра Радо сла ва Је вре мо ви ћа, до прине ло не са мо сма ње њу ду го ва ња већ и ства ра њу усло ва за нормал ни је по сло ва ње пред у зе ћа. - Тај део је ра ни је био запо ста вљен, ни је се во ди ло довољ но ра чу на о фи нан сиј ском по сло ва њу. До ста се ус пе ло у про те клим ме се ци ма у на плати по тра жи ва ња, а ко ли ко је то до вољ но је ре ћи да је у од но су на ра ни ји пе ри од на пла та око че ти ри ми ли о на ди на ра ме сеч но ве ћа, об ја снио је Је вре мо вић. Од во же ње сме ћа На пи та ње ко ли ко је то по могло фир ми Је вре мо вић од го ва ра да је је сте по мо гло то ли ко да се мо же нор мал ни је да по слу је мо. Јер, у пи та њу су ре ал ни из во ри фи нан си ра ња а њи хо ва на пла та је ве о ма бит на. је, а са гла сност на уговор да је Град ско ве ће Срем ске Ми тро ви це. Пре ма усво је ној од лу ци о пра ви ма у обла сти при мар не здрав стве не за шти те у град ском бу џе ту ће се обез бе ди ти сред ства за пла те три сто ма то ло га, од ко јих ће сва ки ра дити у два се ла и то - у Ку зми ну и Мар тин цима, Чал ми и Ди во шу и Ман ђе ло су и Гр гу ревци ма. Овим се до прино си ви шем стан дар ду здрав стве не за шти те од при пи са не за коном, од но сно ства ра ју се бо љи усло ви за до ступ ност и при сту пач ност у ко ри шће њу здрав стве не за шти те. До не то је ре ше ње о по ставља њу Ми ро сла ва Ме ди ћа, ди пло ми ра ног прав ни ка из Срем ске Ми тро ви це за но вог град ског јав ног пра во бра ни о- ца, а Сне жа на Ста ни са вљевић, ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник, име но ва на је за дирек то ра Цен тра за со ци јал ни рад "Са ва". При пре ме за ра до ве (архивски снимак) Ко му на ли је су под не ле из међу 30 и 40 пред ло га за при нудно из вр ше ње ре ше ња о ду гу, она се од но се на ду го ве за одно ше ње сме ћа. Ре зул тат то га је да се у 90 од сто слу ча је ва ово са да на пла ћу је пре ко ста вљених за бра на на за ра де, пен зи је и слич но, са зна ли смо од ди ректор "Ко му на ли ја" ко ји апе лу је на гра ђа не да уко ли ко има ју било ка ква ду го ва ња за ко му нал не услу ге до ђу у пред у зе ће и до гово ре се о на чи ну из ми ре ња. Најску пље је твр ди наш са го вор ник ићи на суд, или на пла ћи ва ти дуг пре ко суд ског из вр ши те ља, јер сви тро шко ви па да ју на те рет ду жни ка. Од среде до среде Би бли о те ка 27. фе бру а ра, у 18 сати, из ло жба ра до ва де це и мла дих на хра ни тељ ском сме шта ју 28. фе бру а ра, у 10 са ти оп штин ска смо тра реци та то ра Цар ска па ла та 27. фе бру а ра, у 19 часо ва, отво ра ње из ло жбе "Мо је Ја дов но", по све ће не стра да њу Ср ба и Је вре ја на Ја дов ну го ди не, ме ђу ко ји ма је стра дао зна чајан број љу ди са под руч ја Срем ске Ми тро ви це. Из ложба ће би ти отво ре на до 6. мар та. Му зеј Сре ма У то ку из ло жба "Мој хе рој" Сир ми ју март 28. фе бру а ра у 19 са ти у По зо ри шту, 3. фе сти вал там бу ра шке му зи ке омладин ских ор ке ста ра "Мла де жи це" Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Мо шић Бран ко и Вла о вић Је ле на, Мијал чић Ни ко ла и Ба бић Ма рија, Јо ва но вић Ми ро слав и Мајсто ри че вић Са ња, Крај че вић Мар ко и Ба бо вић Да ни је ла ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Цр нић Де јан и Гор да на, Аџић Бранко и На да, Гр ча нац Ср ђан и Ани та Срем ска Ми тро ви ца, Ја ња нин Да вор и Љу би ца Ди вош, Вра че вић Ву ка шин и Дра га на Вој ка ДО БИ ЛИ СИ НА: Си мић Владан и Су за на Срем ска Митро ви ца, Хло жан Влат ко и Дани е ла Ер де вик, Ка ња Бо јан и She i la Бин гу ла, Кам пић Јо сип и Мир ја на Пла ти че во, Кр мар Дра ган и Вла ста, Де генек Да мир и Алек сан дра, Трку ља Го ран и Са ња, Штр бац Сло бо дан и Је ле на Шид, Кон ча ре вић Бран ко и Та ња Ин ђи ја УМР ЛИ: Aнђелић Пет ко рођ.1934, Бе у ко вић Ан ка рођ.1932, Бу ла то вић Радми ла рођ.1926, По по вић Ми лу тин рођ.1942, Ре ба чек Слав ко рођ.1924, Ве реш Кати ца рођ.1945, Ма лић Мила дин рођ.1931, Мај кић Мили ца рођ.1932, Гу да ло вић Ми ла дин рођ.1959, Рој ка Ми ла рођ.1932, Ма ри чић Лука рођ.1941, Дро нић Ста на рођ.1935, Ће то је вић Стана рођ.1929, Кру љац Новка рођ.1943, Бран ко вић Бла жен ка рођ.1935, Ро мић Ма ра рођ.1966, Ра да ко вић Иван ка рођ.1929, По по вић Со ка рођ.1950, Ју зба шић Гојко рођ.1929, Стан ко вић Милош рођ.1964, Бе лић Ви да рођ.1929, Јо ви чић Спа сен ка рођ.1946, Ста ни са вље вић Ми лан рођ.1928, Ми лин ковић Ба то рођ.1963, Мар че тић Ми лој ко рођ.1939, Но ва ко вић Бо жо рођ.1928, Пе трић Жарко рођ.1930, Јо ви чић Вла да рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 27. фебруар RUMA Припремила: Катица Кузмановић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Са вр шен план'' фебру ар ''По след ња стра жа'' - од 28. фе бру а ра до 6. мар та ''Ђан го ва осве та'' - од 7. до 13. мар та Му зич ки про грам КЦ Клуб - ''Збо гом Брус Ли'' - 2. март у 22,30 часо ва По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Ви шњик'', ЈДП март у 19,30 ча со ва ТРЕ МА ФЕСТ - од 21. до 23. мар та Ли ков ни про грам Из ло жба ''Сла мар ке из Та ван ку та'' - од 8. до 17. мар та, отва ра ње 8. мар та у 19 ча со ва Оста ли про гра ми Мо но дра ма ''По вра так кра љи це Ма ри је Ка рађор ђе вић'', игра Љи ља на Стје па но вић, ор га ни за тор Удру же ње ''За здрав живот'' Ру ма Ибор спорт си сте го ди не - 5. март у 17 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Три вун Мило ше вић и Ка та ри на Пајић,Ми лош Вра ње ше вић и Гор да на Вра ње ше вић, Душан Бо шко вић и Ја смин ка Бо шко вић До би ли си на: Дра га на Цви је тић-дра жић и Младен Дра жић, Ми ли ца Цвијић-Вуч ко вић и Вла ди слав Вуч ко вић Умр ли: Је зди мир Јо вић , Ле по са ва Мир ковић , Ана По па дић , Дра га Миљ ко вић , Зор ка Ка лањ , Здрав ко Ло бо жин ски , Миљ ко Га ври ловић , Је ле на Јев тић СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Но ва опре ма за ''Ко му на лац'' Ка ми он са ме ха нич ком ру ком за оре зи ва ње кро шњи др ве ћа би ће у функ ци ји у већ у мар ту МЛА ДИ И ТАК МИ ЧЕ ЊА Так ми че ње мла дих у бесед ни штву, под на зи вом ''Бе се де у Зо ра но ву част'', уста но вље но у част по ги нулом пре ми је ру, за жи ве ло је ши ром Ср би је. Овог про ле ћа, по пр ви пут, до ма ћин мла дим та лен то ва ним бе сед ни ци ма би ће Ру ма. Д нев ни ред рум ског скуп штин ског за се дања, одр жа ног 22. фе бруа ра, пре тр пео је јед ну изме ну - од бор ни ци су, по пред ло гу чла но ва Оп штинског ве ћа, рас пра вља ли о из ме на ма и до пу на ма посло ва ња ЈП ''Ко му на лац''. Сед ни ца је за по че ла усва ја њем Пла на ге не ралне ре гу ла ци је на се ље ног ме ста Гра бов ци. Ка ко је то обра зло жио пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић, на те ри то ри ји ове МЗ предви ђе не су по вр ши не за инду стриј ску зо ну, ста но ва ње, спорт ске те ре не, зе ле ни ло, објек та за при мар ну и се кун дарну пре ра ду по љо при вред них произ во да. За ме ник пред сед ни ка општи не Дра ган Кар даш на гла сио је и зна чај при вла че ња ин ве стито ра - у овом ме сту се већ гра ди је дан про из вод ни по гон ко ји ће за по сли ти де се так но вих рад ни ка. Овај План био је по вод за ре а гова ња од бор ни ка опо зи ци је, углавном из ре до ва СНС, упра во на те му ин ве сти то ра - обе ћа ња о хи ља ду но вих рад них ме ста по на вља ју се већ две го ди не као ман тра, а са ра дом је за по че ло не ко ли ко Сед ни ца Оп штин ског ве ћа, одр жа на 20. фе бру а ра, била је у функ ци ји при пре ме за скуп штин ско за се да ње за каза но за 22. фе бру ар. Не ке од од лу ка сва ка ко ће до при не ти ве ћој без бед но сти гра ђа на, било да је реч о ста рим гра на ма др ве ћа, или са о бра ћа ју. По од лу ци о ло кал ним ко мунал ним так са ма сти гла су три амндма на из ре до ва од бор ника СНС - по ма ло нео че ки ва но, има ју ћи у ви ду суд би ну претход них, сва три су усво је на. Усво је не су из ме не и до пу не Про гра ма по сло ва ња ЈП ''Ко муна лац'' за го ди ну. Ка ко је то обра зло жио пред сед ник општи не Го ран Ву ко вић, средства у из но су од 800 хи ља да ди на ра пла ни ра на за ку по ви ну ме ха нич ке ру ке за се чу крошњи ста ба ла, до ви си не од 20 ме та ра, пре у сме ра ва ју се за на бав ку ра чу нар ске опре ме и софт ве ра. На и ме, рум ска општи на је ''Ко му нал цу'' обезбе ди ла до на ци ју у ви си ни од два ми ли о на ди на ра за ку пови ну ка ми о на са кор пом. Овај ка ми он би ће у функ ци ји већ у мар ту. У да љем то ку сед ни це усвојен је за кљу чак о по ста вљању два ''ле же ћа по ли цај ца'' на рас кр сни ци ЈНА и Крат ке улице. У овом де лу гра да до го ди ло се не ко ли ко са о бра ћај них незго да, Ко ми си ја за без бед ност у са о бра ћа ју из тих раз ло га је пред ло жи ла ово ре ше ње. Уз ''ле же ће по ли цај це'', из вр шиће се и бе то ни ра ње тро то а ра у овом де лу гра да, за кљу че но је на сед ни ци. ''Бе се де у Зо ра но ву част'' Так ми че ње ће се од ви ја ти 1. мар та, у Кул тур ном цен тру Ово так ми че ње тра је пу них осам го ди на, у ор га ни за цији Фон да ''др Зо ран Ђин ђић''. Ово го ди шње ква ли фи ка ци о- но так ми че ње од ви ја ће се 1. мар та, у ма лој са ли Кул тур ног цен тра, од 18 ча со ва. Те ма бе се де је ''Ср би ји ће би ти боље не го што је сте, ако сви ми СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ по го на ко ји за по шља ва ју по десе так рад ни ка, твр дио је Сте ван Ко ва че вић. -Пре сва ког уго во ра, озбиљ но се про ве ра ва бо ни тет ин ве сти тора. Ме ђу тим, че сто се не оства ру ју њи хо ви би знис пла но ви и до ла зи до про лон ги ра ња ро ко ва град ње. По бр зи ни до би ја ња свих до зво ла, а то је 120 да на, ре кор де ри смо у Ср би ји. ''Кал це до ни ја'' је за по слила 100 рад ни ца, уско ро ће их би ти 140. ''Ка блекс'' у Пал ти че ву за посли ће сто ти нак рад ни ка, ''Ал бон'' ка сни са по чет ком про из вод ње због бло ка де ра чу на. Кри зна су бу де мо бо љи не го што је смо''. На так ми че њу у Ру ми поја ви ће се уче сни ци из го то во свих сре ских оп шти на, да кле из гра да до ма ћи на, Срем ске Ми тро ви це, Пе ћи на ца, Ста ре Па зо ве, Ин ђи је, Ши да, Ирига, али и из Но вог Бе о гра да, Сур чи на, Пан че ва, Зе му на, вре ме на, не мо жемо због сва ког кашње ња при сту пи ти рас ки да њу уго вора-ре као је Го ран Ву ко вић. У да љем то ку сед ни це усво је не су од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так сама, као и о ан гажо ва њу екс тер не ре ви зор ске ин ститу ци је за за вр шни ра чун бу џе та Општи не Ру ма за го ди ну. При ли ком усва ја ња од лу ке о ко му нал ним так са ма, на гла ше но је да је у ме ђу вре ме ну до шло до из ме на За ко на о фи нанси ра њу ло кал не са мо у пра ве, том при ли ком уки ну то је око 130 пара фи скал них так си и ка ма та. -Уки ну те су так се за ис ти ца ње ро бе у ви три на ма, за др жа ње чама ца, плов них обје ка та, кућ них љу би ма ца, ег зо тич них жи во тиња, за та ко зва ни му зич ки ди нар. Прав на ли ца су раз вр ста на у мала, сред ња и ве ли ка. У скла ду са овом од лу ком, ма ла прав на ли ца пла ћа ће так се у из но су од 30 хи ља да ди на ра на го ди шњем Оп штин ско ве ће у за се да њу Круп ња, Ло зни це, Бо га тића. Пре ма про по зи ци ја ма, у так ми че њу мо гу да уче ству ју сви мла ди од 16 до 30 го дина, без об зи ра на стра нач ку при пад ност. Фи нал но так ми че ње у бесед ни штву одр жа ће се 11. мар та у Бе о гра ду. Ко му нал не так се од 10 до 50 хи ља да Усво је на и од лу ка о ан га жо ва њу екс тер не ре ви зор ске ин сти ту ци је за за вр шни ра чун бу џе та оп шти не за го ди ну Са скуп штин ског за се да ња у Ру ми ни воу, сред ња прав на ли ца 50 хи ља да, а пред у зет ни ци чи ји су при хо ди ве ћи од 50 ми ли о на дина ра 10 хи ља да ди на ра. Ка да је реч о бу џе ту, од ових так си очеку је мо при лив у из но су од 8,8 ми ли о на ди на ра што је 0,63 одсто на уку пан при ход-ис та као је пред сед ник Скуп шти не оп шти не Не над Бо ро вић. Из ме не и до пу не пла на посло ва ња ЈП ''Ко му на лац'' од но силе су се на ку по ви ну ка ми о на са ме ха нич ком ру ком, за оре зи ва ње др во ре да. Ма да је за ове на ме не пла ни ра но 2,8 ми ли о на, во зи ло на ба вље но је по це ни од два мили о на ди на ра. Пре о ста ла сред ства утро ши ће се за по ста вља ње видео-над зо ра код град ске де по није. На и ме, уче ста ле су по ја ве да гра ђа ни на по чет ку де по ни је одба цу ју гра ђе вин ски, и сва ки дру ги от пад, што ће убу ду ће би ти санкци о ни са но. У за вр шном де лу сед ни це, уз да ва ње са гла сно сти за но ви ценов ник ва ша ри шта, при сту пи ло се тач ки из бо ри и име но ва ња. Мир ја на Ву ја си но вић је нај пре раз ре ше на са ду жно сти в.д. дирек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп шти не Ру ма, а по том име но ва на за ди рек то ра ове ор га ни за ци је.

11 Среда, 27. фебруар ОД КУЛ ТУР НЕ ДО ПРИ ВРЕД НЕ СА РАД ЊЕ Да ни ја пан ске кул ту ре IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Кар те за пен зи о не ре Око 4500 пен зи о не ра са те ри то ри је оп шти не има ће пра во на ко ри шће ње бесплат них ауто бу ских ле гити ма ци ја. То је ка ко ис ти чу у ло кал ној са мо у пра ви 45 по сто ма ње не го про шле го ди не. Ове го ди не пен зио не ри су мо ра ли да при ложе од ре ђе ну до ку мен та цију ка ко би сте кли пра во на бес плат не кар те,ка ко не би до шло до зло у по тре бе. Ре про гра ми Пред сед ник оп шти не Петар Фи ли по вић уго стио је про шле не де ље зва нич ни ка ја пан ске ам ба са де у Бе о гра ду Ка зу а ки Ка ме ду. По вод дола ска у Ин ђи ју би ло је отвара ње из ло жбе у Га ле ри ји Ку ће Вој но ви ћа под на зи вом Да ни ја пан ске кул ту ре, а кул тур на са рад ња мо гла би би ти про шире на и на при вред ну, сло жи ли су се на са стан ку. - На дам се да је ово са мо први ко рак ка на шој за јед нич кој са рад њи. Раз го ва ра ли смо о томе да Ин ђи ја про мо ви ше сво је инд су триј ске зо не и пред ста ви ин ве сти ци о не по тен ци ја ле јапан ским при вред ни ци ма ко ји ће, на дам се, до ћи у по се ту - ис та као је пр ви чо век оп шти не Пе тар Фи ли по вић. На кон са стан ка у оп шти ни У зна ку да на ја пан ске кул ту ре Са са стан ка И пред став ник ја пан ске амба са де из ра зио је на ду да култу ра не ће би ти је ди на област ко ја ће по ве зи ва ти Ин ђи ју и Ја пан. - Иако сам пр ви пут у овом гра ду, чуо сам за ве ли ки успех ва ше оп шти не и привред ни раз вој ко ји сте пости гли као и по сао у при влаче њу стра них ин ве сти то ра. Имао сам же љу да до ђем,а за хва љу ју ћи из ло жби же ља ми се оства ри ла. Вр ло ра до ћу пред ло жи ти на шим фир мама ко је су за ин те ре со ва не да до ђу у Ср би ју,а по ка за ћу им да по сто је успе шне оп шти не као што је ва ша - ре као је на кон са стан ка Ка зу а ки Каме да, пред став ник ја пан ске ам ба са де. На кон са стан ка у оп шти ни Ка зу а ки Ка ме да је за јед но са Са шом Ми ли во је вић, ди ректо ром Кул тур ног цен тра отворио Да не ја пан ске кул ту ре изло жбом ја пан ских уки јо графи ка из 18. и 19. ве ка.из ло жба Сли ке ефе мер ног све та промо ви ше ужи ва ње,хе до ни стички кон цепт и бе жа ње од патње.осим гра фи ка сви по се ти о- ци мо гли су да ви де и из ло жбу тра ди ци о нал них ја пан ских лута ка и укра сног бон саи др ве ћа. Из ло жба ће би ти отво ре на за све по се ти о це до пе тог мар та. Ка ко би лак ше из ми рили ду го ва ња за во ду,сви гра ђа ни има ју мо гућ ност ре про гра ма ду га.из над лежног пред у зе ћа Во до вод и ка на ли за ци ја по ру чу ју да је до сад пот пи са но око 30 ре про гра ма, а да сви за инте ре со ва ни гра ђа ни до ђу да се до го во ре око на чи на пла ћа ња. На тај на чин ће из бе ћи ту жбе и ван суд ским пу тем ре ши ти про блем. При кључ ци Три ве ли ка ин ду стријска по тро ша ча Грунд фос, ИТ парк и хлад ња ча прикљу че ни су на јав ну ка нали за ци о ну мре жу. Оба ве за је свих гра ђа на али и привред ни ка да се шест ме сеци на кон при је ма при кључе на ка на ли за ци ју ко ја завр ше на пред крај го ди не. Пар кинг ЈП Ди рек ци ја за изград њу оп шти не има ло је у по след њем из ве штај ном пе ри о ду 6630 смс по ру ка за пар ки ра ње и 167 дневних пар кинг кар ти.то је до не ло уку пан при ход од 379 хи ља да ди на ра а најви ше је би ло на пла те паркин га у пр вој зо ни,чак 85 од сто,док је у дру гој зо ни би ло све га 15 од сто. АК ТУ ЕЛ НО Ме ре пре до стро жно сти Ка ко би де ца би ла без бедна Пред школ ска уста но ва Бо шко Бу ха је про шле не деље об у ста ви ла упо тре бу мле ка у при пре ми ужи на. У пи та њу су сви ма ли ша ни из основ них шко ла и пред школ ских уста нова на те ри то ри ји оп шти не. - На кон што је по кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду Горан Је шић об ја вио ли сту млека ко је у се би са др же афла токси не, на ша уста но ва је од мах ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ Пред ста вља ње ин ве сти ци о них по тен ци ја ла ре а го ва ла и из ба ци ла мле ко из упо тре бе - по твр ди ла је Јадран ка Узе лац ди рек то ри ца ПУ Бо шко Бу ха и до да ла: - Ми смо не дељ но ко ри стили ве ли ке ко ли чи не мле ка, за пред школ ске објек те око 500 ли та ра и за основ не шко ле око ли та ра не дељ но. Мле ко ће би ти вра ће но у упо тре бу након што све ре ле вант не ана лизе бу ду по ка за ле да је пот пу но ис прав но и без бед но. Ин ђиј ска де ле га ци ја предво ђе на Срп ком Ме дени цом, по моћ ни ком председ ни ка оп шти не, не дав но је уче ство ва ла на пре зента ци ји про јек та Вој во дина Би о мас Енер џи ко ју су у Тр сту ор га ни зо ва ли Влада Фри у ли Ве не ци је Ђу лије и Удру же ње при вред ни ка Ми те ле у ро па. Те ма ску па је би ла ус по ста вља ње до гово ра и мо гу ћа са рад ња изме ђу по ме ну тог удру же ња и Ауто ном не По кра ји не Вој води не и мо гућ ност ин ве стици о ног ула га ња у По кра јину. Са стан ку је при су ствовао и по кра јин ски се кре тар за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву Брани слав Бу гар ски ко ји је ис та као да се 40 од сто укупних ин ве сти ци о них ула га ња у на шој зе мљи на ла зи у Војво ди ни. Он је да ље на гла сио да су по год но сти за ула га ње у По кра ји ну број не,а пре све га мо гућ ност снаб де ва ња Без бед ност де це нај ва жни ја Са са стан ка у Тр сту тр жи шта ју го и сточ не Европе, тр жи ште Европ ске Уни је и Ру ске Фе де ра ци је.

12 12 Среда, 27. фебруар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ка ри јер ни ин фо ку так Кан це ла ри ја за мла де општи не Ста ра Па зо ва у са рад њи са Ор га ни за ци јом за ме ђу народ ну са рад њу Вла де СР Немач ке ГИЗ, а уз по др шку Мини стар ства омла ди не и спорта и Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, отво ри ла је Ка ри јер ни ин фо ку так. Циљ је да се мла ди ма по ну ди услу га ко ја ће им по моћи у пла ни ра њу ка ри је ре, преу зи ма њу од го вор но сти и укључи ва њу у свет ра да до но ше њем про ми шње не и са мо стал не одлу ке. Мла ди у окви ру овог програ ма до би ја ју при ли ку да се упо зна ју с за ни ма њи ма ко ја их ин те ре су ју, да са зна ју ко је су мо гућ но сти обра зо ва ња за жеље но за ни ма ње и да се кроз ра ди о ни це, три би не, по се те, про фе си нал не су сре те и остале ак тив но сти на прак ти чан на чин упо зна ју са же ље ним зани ма њем. На Сај му ту ри зма, Шун ка фест На 35. ме ђу на род ном сај му ту ри зма, на штан ду При вредне ко мо ре Бе о гра да одр жа на је пром ци ја тре ћег Шун ка фе ста ко ји ће се ове го ди не одр жати од 7.до 9. ју на на ба зе ни ма Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра По се и дон у Ста рим Ба нов цима. По кро ви тељ ове ма ни феста ци је је оп шти на Ста ра Пазо ва, а ор га ни за то ри су Ту ристич ка ор га ни за ци ја ста ро пазо вач ке оп шти не и Удру же ње Вој во ђан ски про зо ри из Новог Са да. Шун ка фест је усмерен на по ве ћа ње про из вод ње шун ке и ква ли тет ног ме са за до ма ће по тре бе и из воз, њихо вог про ме та и укљу чи ва ње у ту ри стич ку при вре ду. Ле по те Дур ми то ра Ту ри стич ки по тен ци ја ли чети ри оп шти не с се ве ра Цр не Го ре пред ста вље ни су у прошли пе так у На род ној би блио те ци До си теј Об ра до вић у Ста рој Па зо ви. На пре зен таци ји под на зи вом Ле по те Дурми то ра и се вер не Цр не Го ре у под нож ју Фру шке го ре, ди ректо ри ту ри стич ких ор га ни за ци ја Пље ва ља, Жа бља ка, Плу жи на и Мој ков ца, при сут ни ма су пону ди ли ши рок спек тар ту ристич ких по ну да се вер не Цр не Го ре, ка ко би се Вој во ђа ни ма, по ред по зна те пу ну де при морја при бли жи ле и дру ге ле по те ове зе мље. ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ У ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА Се ми нар о род ној рав но прав но сти На по чет ку про шло не дељ не, дво днев не обу ке о род ној рав но прав но сти за за по сле не у јав ним пред у зе ћи ма ста ро пазо вач ке оп шти не пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић ис та као је да ће ло кал на са мо у пра ва по др жати све ак тив но сти ко је ће за ре зул тат има ти ве ће уче шће же на у дру штве ном жи во ту општи не. - Знам да је по тен ци јал који по се ду ју же не ве ли ки и, како би на ша оп шти на би ла што успе шни ја, по треб но је да се же не укљу че у што ве ћем бро ју у све про це се ко ји се де ша вају у на шој ошти ни. Ве ру јем да ће мо као оп шти на по сле овог тре нин га мо ћи да ство ри мо још бо ље усло ве за за по шља ва ње же на до дао је Ра ди но вић. - На обу ку је по зва но 25 пред став ни ка јав них пред у зећа и Оп штин ске упра ве, а циљ обу ке је да се уна пре де капа ци те ти ових ин сти ту ци ја у обла сти род не рав но прав но сти ра ди ускла ђи ва ња с про пи си ма Европ ске уни је - ре као је Предраг Сто шић, тре нер Упра ве за род ну рав но правнст при Мини стар ству за рад и со ци јал ну по ли ти ку. На по чет ку дво днев не обуке о род ној рав но прав но сти, ОКРУ ГЛИ СТО О ТР ГО ВИ НИ ЉУ ДИ МА Ђор ђе Ра ди но вић и На та ша Јеф тић Ро ми ни су ро ба Окру гли сто о тр го ви ни љу ди ма у Ста рој Па зо ви Кра јем про шле не де ље у орга ни за ци ји Кан це ла ри је за људ ска и ма њин ска пра ва Ре пу бли ке Ср би је, у са радњи са ху ма ни тар ним удру жењем При ја те љи из Срем ске Ми тро ви це у Ста рој Па зо ви одр жан је окру гли сто на тему тр го ви не љу ди ма. Од но сно, пред ста вљен је про је кат Ро ми ни су ро ба с ци љем да се укаже на про бле ме тр го ви не људи ма у ко јој су нај че шће жр тве при пад ни ци Ром ске на ци о налне за јед ни це. То ком овог ме сеца у Сре му и Ма чви је одр жа но ова квих шест окру глих сто ло ва чи ји је циљ био да се кроз јавну ди ску си ју мо би ли шу с јед не стра не над ле жне ин сти ту ци је, а с дру ге ром ска за јед ни ца на ак ци је усме ре не ка спре ча вању тр го ви не љу ди ма. Кан це ла ри ја за ин клу зи ју Ро ма у Ста рој Па зо ви, по ре чима ње ног ко ор ди на то ра Алексан дра Ба ли но ви ћа, ак тив но ће уче ство ва ти у пре вен ци ји и су зби ја њу тр го ви не љу ди ма. Про је кат Ро ми ни су ро ба финан си ра Кан це ла ри ја за људска и ма њи на ска пра ва Ре публи ке Ср би је, а ре а ли зу је га Цен тар за раз вој и де мо кра ти ју Ро ма Ко це ље ве у парт нер ству са ХУ При ја те љи из Срем ске Ми тро ви це. Го во ре ћи о тр го ви ни љу дима ко ја је, ипак на ша стварност, фа ци ли та тор Љи ља на Јо сић је ис та кла да су жр тве нај че шће осо бе ко је су нај рањи ви је и ко је по ти чу из окруже ња у ко ји ма су њи хо ва права, и пре укљу чи ва ња у ла нац, би ла угро же на си ро ма штвом и не функ ци о нал ном по ро дицом. У Ср би ји, као нај ра њиви је ка те го ри је, пре по зна ју се же не мла ђе жи вот не до би и ма ло лет на ли ца, као и штиће ни ци до мо ва за не збри ну ту де цу или спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци ја. Нај че шћи ри зик за Ро ме да по ста ну жр тве тр гови не љу ди ма је ис кљу че ност из дру штва и изо ла ци ја од ве ћи не ста нов ни штва и не до ста так инте гра ци је у слу жбе со ци јал не за шти те. све при сут не по здра ви ла је и На та ша Јеф тић, чла ни ца Општин ског ве ћа за ду же на за ову област, ко ја је том прили ком ис та кла да ће се на кон овог тре нин га ура ди ти ана ли за да би се ви де ло ка ко су љу ди схва ти ли по јам род не рав ноправ но сти. У не де љу, 24. фе бру а ра, одржа на је пр ва Скуп шти на Удру же ња по љо при вред ни ка општи не Ста ра Па зо ва ко је је основа но про шле го ди не и ко је тренут но бро ји 252 чла на. На овој Скуп шти ни, по ред усва ја ња финан сиј ског из ве шта ја за про шлу и усва ја ња Пла на ра да за ову годи ну и из ме на у са ста ву Управ ног од бо ра, до шло је и до про ме на на че лу оп штин ског Удру же ња по љопри вред ни ка. За пред сед ни ка изабран је Мир ко Пер шић, углед ни по љо при вред ник из Го лу би на ца чи ја је же ља да ово Удру же ње буде што ма сов ни је. Љу ди нам сва ко днев но прила зе и број чла но ва све ви ше ра сте. У на ред ном пе ри о ду зада ци удру же ња би ће да бу де мо што ре спек та бил ни ји, да што више мла дих љу ди укљу чи мо и да у што ве ћој ме ри по мог не мо мла дим по љо при вред ни ци ма да оста ну на се лу и да се ба ве по љо при вредном про из вод њом. А што се ти че са рад ње са ло кал ном са мо у правом, ја ми слим да је ово пр ва ло кал на са мо у пра ва ко ја је да ла ве ли ки про стор по љо при вред ници ма, не гле да ју ћи при том да ли су они ве ли ки или ма ли. Углавном, што се ти че по др шке, она ни ка да ве ћа ни је би ла, не го сада из ја вио је Мир ко Пер шић за Срем ске но ви не и до дао да су при оп шти ни фор ми ра ни Са вет за по љо при вре ду и Кан це ла рија Удру же ња по љо при вред ни ка по сред ством ко јих се про сле ђу ју иде је и зах те ви по лољ пвред ни ка ло кал ној са мо у пра ви ка ко би им она из ла зи ла у су срет. Ми смо као Удру же ње отво рени за са рад њу са свим удру же њима и ор га ни за ци ја ма, са сви ма ко же ли да по мог не или да ми не ко ме по мог не мо у да љем ра ду ка зао је на кра ју Мир ко Пер шић. Се ми нар о род ној рав но прав но сти Да се о овој те ми ма ло гово ри и зна, сло жи ли су се пола зни ци обу ке са тре не ром Пре дра гом Сто ши ћем. По за вршет ку се ми на ра ко ји је ор га низо ва ла ло кал на са мо у пра ва на ини ци ја ти ву На та ше Јеф тић, по ла зни ци ма су до де ље ни серти фи ка ти. ОДР ЖА НА ПР ВА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА Подр шка ло кал не са мо у пра ве За пред сед ни ка је иза бран Мир ко Пер шић, углед ни по љо при вред ник из Го лу би на ца Мир ко Пер шић, пред сед ник Удру же ња по љо при вред ни ка Пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић, поздра вив ши овај скуп, ре као је да раз у ме да је сва ка го ди на у по љопри вре ди све те жа и те жа и из разио уве ре ње да ће ова ло кал на само у пра ва ус пе ти да по мог не својим по љо при вред ни ци ма, те да ће у том сми слу би ти да ле ко бли жи и по ве за ни ји. Пр вој Скуп шти ни оп штин ског Удру же ња по љо привред ни ка, у свој ству го сти ју прису ство ва ли су, по ред пред сед ни ка оп шти не, и Го ран Са вић, по моћник пред сед ни ка оп шти не за економ ски раз вој и стра те шки мар кетинг, на чел ни ца оп штин ског Одеље ња за по љо при вре ду Дра га на Сто ја но вић, за ме ник ко ман ди ра По ли циј ске упра ве у Ста рој Пазо ви Дра ган Вра њеш, Жељ ко Гра о вац, са мо стал ни струч ни сарад ник у По љо при вред ној стручној слу жби у Срем ској Ми тро ви ци, Ђор ђе Вра њеш из Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја и дру ги. При сут ни по љо при вред ни ци су се ин те ре со ва ли за мно га пи та ња ко ја их му че у про из вод њи, по пут оних ко ја се од но се на суб вен ци је, ли ци та ци ју зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, ре ги стра ци ју по љо привред них во зи ла, по ди за ње ре греси ра ног ди зел го ри ва, ква ли тет по љо чу вар ске слу жбе...

13 Среда, 27. фебруар ПРО ЈЕ КАТ ПУ "ЛО КАЛ ПРЕС" И НЕД: OKРУГЛИ СТО ПАРТ НЕР СТВОМ КРОЗ ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ Су фи цит по ли ти ке и де фи цит де цен тра ли за ци је Да су гра ђа ни од лу чи ва ли ко ће пред во ди ти њи хо ве оп шти не и гра до ве по ве ћин ском си сте му, мно ги од са дашњих чел ни ка, од бор ни ка и већ ни ка, са свим си гур но, не би са ку пи ли ни пот пи се за кан ди да ту ру, а ка мо ли до би ли при ли ку да од лу чу ју у њи хо во име - су ми ра ла је ути ске сте че не то ком се ри ја ла ис тра жи вач ких тек сто ва Парт нер ством кроз де цен тра ли за ци ју Зо ри ца Ви шњић, уред ни ца се ри ја ла у свом увод ном обра ћа њу ло кал ним ме ди ји ма и ло кал ним не вла ди ним ор га ни за ци ја ма Е во нас на кра ју још јед ног ве ли ког за јед нич ког пројек та ко ји осли ка ва ка ко да нас жи ви Ср би ја. Ве сти ко је су сла ли но ви на ри из 15 градо ва и оп шти на Кру шев ца, Вели ке Пла не, Оџа ка, Ва ље ва, Шап ца, Ло зни це, Кња жев ца, Сом бо ра, Чач ка, Бо ра, По жарев ца, Ужи ца, Срем ске Ми трови це, Вра ња, При је по ља сведо че о ду гом и ти хом про па дању срп ске ва ро ши, а са њом и сред њег сло ја гра ђа на као и о ту ма ра њу др жа ве да на ђе свој пут из ла ска из кри зе. Ова годи на, са свим си гир но, не ће бити од ве ли ке по мо ћи јер спа да у оне ко ју су по је ли из бо ри јер још увек у два де се так оп шти на и гра до ва тра је бес по штед на бор ба да се за др жи или осво ји власт. Кључ ни ар гу мент до лазе ћих је да ло кал на власт тре ба да од сли ка ва цен трал ну због бо ље ко му ни ка ци је. Да ли то да је за пра во они ма ко ји твр де да тре ба пре и спи та ти ко ли ко су по доб не оп шти не и гра до ви до са да би ли фа во ри зо ва ни из др жав не ка се и ко ли ко је из ње из дво је но за упо до бља ва ње у је ку из бор не кам па ње? Ћар од нео вај ду То, та ко ђе, отва ра и пи та ње да ли ће се на ста ви ти за о ста јање у раз во ју по је ди них ре ги о- на и ка ква је суд би на не раз вије них оп шти на ко је ни до са да ни су би ле у ин те ре сној сфе ри ни јед не вла сти? Ми ни стар ка за ре ги о нал ни раз вој и ло кал ну смо у пра ву Ве ри ца Ка ла но вић на ја ви ла је на не дав ном Са миту гра до ва, оп шти на и при вредни ка да ће уско ро отво ри ти две ве ли ке те ме пре ци зи ра ње и про ши ре ње овла шће ња ло калних са мо у пра ва и утвр ђи ва ње сте пе на раз ви је но сти гра до ва и оп шти на. Она твр ди да је са дашња ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња сте пе на раз ви је но сти пре ва зиђе на и да се мо ра про ме ни ти прак са у ко јој се оп шти не труде да оста ну не раз ви је не ка ко би до би ле по моћ од др жа ве. У сва ком слу ча ју сти гли смо до тре нут ка ка да је нео п хо дан дија лог и ко на чан до го вор из ме ђу цен трал не и ло кал не вла сти о по ли тич кој и фи скал ној де центра ли за ци ји Ср би је јер са да по сто ји озбиљ но не са гла сје у ра чу ни ци ко је из до са да шњих по ку ша ја иза шао са ве ћим гу би ци ма. Ло кал не са мо у пра ве су у про те клим го ди на ма за ки ну те за нај ма ње 50 ми ли јар ди дина ра тран сфер них сред ста ва и још увек ни су за кр пи ле ру пе у бу џе ти ма иако су из ме ном Зако на о фи нан си ра њу ло кал них са мо у пра ва до би ле 80 уме сто 40 од сто од по ре за на за ра де. С дру ге стра не, Фи скал ни савет сма тра да је др жа ва би ла ши ро ке ру ке пре ма ло кал ним бу џе ти ма због че га је де фи цит цен трал ног уве ћан за 20 ми лијар ди ди на ра. И ММФ сма тра да оп шти не и гра до ви не ма ју на шта да се жа ле јер је проце нат тран сфер них сред ста ва ко је до би ја ју у ни воу про се ка европ ских зе ма ља. И јед ни и дру ги сма тра ју да за тај новац ло кал не са мо у пра ве треба да пре у зму од др жа ве ви ше оба ве за, сма ње ад ми ни стра цију и, сва ка ко, пла те. Ис тра жују ћи ста ње у ло кал ним бу џети ма, но ви на ри оку пље ни око про јек та Парт нер ством кроз де цен тра ли за ци ју до брим делом не ги ра ју ова кве тврд ње јер њи хо ва ра чу ни ца по ка зу је да је ћар од нео вај ду и да је до би је но на мо сту из гу бљено на ћу при ји. У за ви сно сти од раз ви је но сти, бу џе ти градо ва и оп шти на су у овој годи ни, за хва љу ју ћи по ве ћа њу при па да ју ћег про цен та по ре за на за ра де, ве ћи од 120 до 700 ми ли о на ди на ра. Ве ћи на је бар део тих па ра уло жи ла у раз вој ин фра струк ту ре или за уче шће у про јек ти ма ко је су фи нан сира др жа ва или прет при ступ ни фон до ви ЕУ. Ме ђу тим у ма њим оп шти на ма где је ве ли ка стопа не за по сле но сти, као и мигра ци ја ста нов ни штва ис ти чу да од то га ни су ви де ли ве ли ку ко рист и да и да ље у нај ве ћој ме ри за ви се од ре пу блич ког бу џе та. При том, пред став ни ци свих ло кал них са мо у пра ва суо ча ва ју се са про бле мом ка ко да на до ме сте из гу бље них пет ми ли јар ди ди на ра ко ли ко су у зби ру за ки ну ти уки да њем или сма ње њем фир ма ри на и дру гих ло кал них так са ко је су чи ни ле од пет до се дам од сто њи хо вих бу џе та. Про сте и сло же не ра чу ни це Пре но ше ње не ких др жав них над ле жно сти на ло кал ни ниво, бар до са да, по ка за ло се да иде углав ном по прин ци пу преба ци ва ња тро шко ва, али без пра ва су штин ског од лу чи ва ња. Ре ги о нал ни пу те ви су оста ли у Су фи цит по ли ти ке и де фи цит де цен тра ли за ци је вла сни штву др жа ве, али је терет одр жа ва ња пао на оп шти не и гра до ве ко ји је два да се но се и са удар ним ру па ма на ло калним, па је по сле не го до ва ња ши ром Ср би је, власт од лу чила да за на ред ну го ди ну за ту на ме ну ипак из дво ји 4,5 ми лијар ди ди на ра. Ло кал не са моу пра ве го ди на ма упо зо ра ва ју, да из ме ђу њих и др жа ве ни су ре ше на сво јин ска пи та ња да се имо ви на про па лих пред у зећа че ру па и про па да на о чи глед свих, а оп шти не се за ду жу ју ка ко би из гра ди ле ин ду стријске зо не. Из ре пу блич ког бу џе та за на ред ну го ди ну ло кал не са моу пра ве ће до би ти 35 ми ли јарди ди на ра, 2,3 ми ли јар де ви ше не го ове, од че га гра до ви 9,7, а оп шти не 25,5 ми ли јар ди. И док чел ни ци оп шти на и гра до ва стра ху ју од но вих гу би та ка који би мо гли да до не су на ја вљени про пи си о уре ђе њу и ко ришће њу гра ђе вин ског зе мљи шта и за шти ти жи вот не сре ди не или бес плат на ле га ли за ци ја, над ја ча ва ју по ви ци фи скал них струч ња ка да др жа ва не ће моћи да одр жи ни во пла ни ра ног де фи ци та уко ли ко не сма њи из два ја ња за ло кал не са моу пра ве. При том се не ко ректно спо ми ње по ве ћа ње за ра да у ло кал ним са мо у пра ва ма, а пре ћут ку је да је и то би ла одлу ка др жа ве као и то да је прегло ма зан чи нов нич ки апа рат у не ким оп шти на ма и гра до ви ма про блем у по ро ди ци Ко а лици ја. При ти снут по ви ка ма Фискал ног са ве та и ММФ са јед не, СКГО и ло кал них са мо у пра ва са дру ге стра не, али и соп ствене од го вор но сти за пред из борна обе ћа ња, Мла ђан Дин кић, ми ни стар фи нан си ја, на ја вио је да ће до кра ја го ди не о свему то ме ор га ни зо ва ти рас пра ву у Стал ној кон фе рен ци ји гра дова и оп шти на. Али, за озбиљ но ре ша ва ње про бле ма гра до ва и оп шти на у Ср би ји би ће по требно мно го ви ше од про сте ра чуни це ко ко ме ду гу је. За по че так Ср би ја би тре ба ло да се уса гласи ка кав си стем же ли. Ако је то де цен тра ли за ци ја, он да ко начно тре ба да утвр ди стра те ги ју ње ног раз во ја и да се од рек не по ли тич ких ма ни ра с кра ја 19. ве ка ка да су по ли циј ски пи сари пре но си ли кме то ви ма за кога се ло да гла са. Да су гра ђа ни од лу чи ва ли ко ће пред во ди ти њи хо ве оп шти не и гра до ве по ве ћин ском си сте му, мно ги од са да шњих чел ни ка, од бор ни ка и већ ни ка, са свим си гур но, не би са ку пи ли ни пот пи се за кан ди да ту ру, а ка мо ли до би ли при ли ку да од лу чу ју у њи хо во име. Све док пар тиј ска књи жица бу де и за ле ђи на и уто чи ште и суд и ка зна, ма ле су шан се да Ср би ја до би је ло кал не ли де ре ка дре да се су прот ста ве ко рупци ји, соп стве ној би ро кра ти ји и не зна њу. И, охо ло сти, мо гли би смо ре ћи, јер по че ла је се зона усва ја ња ло кал них бу џе та за на ред ну го ди ну, без јав не рас пра ве, на рав но. Та ко грађа ни оста ју ус кра ће ни за пра во да ка жу где же ле да по тро ше сво је па ре, а вла сти мо жда за не ку до бру иде ју ка ко да увећа ју при хо де. Очи глед но, ако бу ду же лели, има ће о че му да раз го вара ју пред став ни ци цен трал не и ло кал не вла сти. Ми да нас, та ко ђе, али пре то га, хва ла сви ма ва ма ко ји сте про те клих ме се ци ра ди ли на овом про јекту. Био је то оби ман, те жак и до бро оба вљен по сао. Зо ри ца Ви шњић, уред ни ца се ри ја ла

14 14 Среда, 27. фебруар ТЕ МА БРО ЈА ПРО ПА ДА ЈУ ДО МО ВИ КУЛ ТУ РЕ У СРЕМ СКИМ СЕ ЛИ МА Г о то во сва се ла на под руч ју Сре ма има ју до мо ве култу ре, али је ве ћи на зграда углав ном у ло шем ста њу, а објек ти ко ји би се мо гле на звати функ ци о нал ним и ко је слу же свр си, мо гу се на бро ја ти на прсте. Ста ри не су зре ле за об нову, не ки до мо ви су, као што је то слу чај у Бе ше но ву, пре тво ре ни у ру и не, а не ки су, као што је то би ло у Ра ден ко ви ћу, сво јевре ме но, у при ва ти за ци ји, би ли и про да ти! У овом се лу, за хваљу ју ћи раз у ме ва њу вла сни ка ПД Ма чва, дом кул ту ре ипак оста је се о ски. То је био и по вод да на ши но ви на ри ши ром Срема на па ра ве ин вен тар ста ња у до мо ви ма кул ту ре и по ка за ло се да је Би кић До код Ши да можда и је ди но срем ско се ло ко је не ма ни ка фа ну ни ка фић, та ко да мла ди сво је сло бод но вре ме про во де углав ном у До му култу ре у ко ме је по ста вљен сто за сто ни те нис Ин спек ци ја ста ви ла ка та нац Дом кул ту тре у Гр гу рев ци ма, се лу ко је има ак ти ван дру штве но - кул тур ни жи вот, јер ту по сто је и ра де КУД "До си теј Об ра довић", Ет но ку ћу "Мај ка Ан ге лина", два удру же ња же на, фудбал ски клуб, ло вач ко дру штво и слич на удру же ња, по дру ги пут је у по след њих 20 го ди на до био за бра ну упо тре бе. Од ин спек ције - да ка ко. - Пр ви пут за бра на ње го вог ра да би ла је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, због про па да ња кро ва. У се лу су на шли мај сто ре ко ји су га дом по пра ви ли и он је био све до ско ра у упо тре би, са зна ли смо од се кре та ра Ме сне за јед ни це Гр гу рев ци Дра га на Пе тро ви ћа. Дру га за бра на упо тре бе дома до го ди ла се у де цем бру прошле го ди не, баш пред го ди шњи кон церт КУД-а "До си теј Об ра довић". За то је кон церт фол кло ра одр жан у Срем ској Ми тро ви ци у са ли Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи тача. Да дом кул ту ре у Гр гу ре ци ма тре ба по пра ви ти упо зна ти су сви над ле жни, а тра жи се аде кватно ре ше ње. Јер, тре ба за ме ни ти кров и пла фон ко ји се уру ша вају уну тра и све док то не бу де по пра вљен у до му се не ће одржа ва ти при ред бе и оста ли скупо ви. До мо ви кул ту ре у срем ско митро вач ким се ли ма углав ном су у ло шем ста њу, јер пре ма по да цима Град ске упра ве за кул ту ру, ка да се по сма тра свих 25 се ла објек ти би мо гли да се на зо ву функ ци о нал ним у све га де се так. У ви ше се ла ове згра де тре ба из гра ди ти, у мно го њих ре но вира ти јер не ки ма тре ба ме ња ти про зо ре, не ки ма вра та, а не ки ма за ме ни ти кров и пла фон. Ко лико се до мо ви ко ри сте са свим је дру го пи та ње, јер је дру штве них ак тив но сти све ма ње, а та мо где их има као ал тер на ти во ме сто оку пља ња ко ри сте се про стори је се о ских ме сних за јед ни ца, шко ла. Мир ја на Мар ко вић, струч ни са рад ник у Град ској упра ви за кул ту ру у Срем ској Ми тро ви ци, на во ди да се у функ ци ји на лазе до мо ви кул ту ре у Ма чван ској Ми тро и ци, Мар тин ци ма, Ди вошу, Ла ћар ку, Бо су ту, Ку зми ну, Срем ској Ра чи и Рав њу, док у свим оста лим се ли ма тре ба ма ње или ви ше нов ца за њи хо ве поправ ке или град њу. Ме ђу до мови ма кул ту ре ко ји су по след њи об но вље ни је, на при мер, онај у Рав њу чи ја ре кон струк ци ја је за вр ше на го ди не. Објек ти углав ном - пра зни У рум ској оп шти ни, сем јед ног из у зет ка, сва на се ље на ме ста има ју до мо ве кул ту ре, ста ри јег или но ви јег да ту ма. По ме ну ти из у зе так су Па влов ци, ово се ло уме сто до ма кул ту ре има са лу у окви ру За дру жног до ма у ко јој се од ви ја ју ак тив но сти раз личи тог са др жа ја, од дру штве них ску по ва до кул тур них про гра ма. Ми тар Ђу ри кин, пред сед ник Са ве та МЗ Бер ка со во Згра да До ма кул ту ре у Бер ка со ву Нај но ви ји Дом кул ту ре има ју Вито јев ци. Је дан од при ме ра за те му функ ци о ни са ња се о ских до мо ва кул ту ре су Сте ја нов ци. Са го ворник нам је пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Љу бо мир Јано ше вић. Дом кул ту ре у Сте ја нов цима из гра ђен је у по сле рат ном пе ри о ду, озбиљ ни је је ре но виран го ди не, а не по средни по вод за то би ла је ТВ-емиси ја ''Зна ње-има ње''. Обје кат је до жи вео још јед но ''уми ва ње'' - пре три-че ти ри го ди не до био је но ву фа са ду, уз ма њу ре конструк ци ју. -Дом кул ту ре је тре нут но у со лид ном ста њу, по треб на је заме на про зо ра, до тра ја ли су, не дих ту ју, а у лет њем пе ри о ду све ви ше не до ста је кли ма-уре ђај. Ка да је реч о на ме ни овог објекта, у ње му се одр жа ва ју три ти пич но сте ја но вач ке ма ни феста ци је - ''Ђе рам - де ца чу ва ри тра ди ци је'', ''Пр ви глас Сре ма'' и - ''Да ни ви на''. У но ви је вре ме, у ма лој са ли од ви ја се аики до и аеро бик, оку пља ју се углав ном мла ђе же не и ве жба ју уз му зику. КУД ''Сте ван Пе тро вић-бриле'' у објек ту одр жа ва про бе, ту су и мла ди из Бе ше но ва и Вели ких Ра ди на ца. Ма ла са ла је пред ви ђе на и за дру ге са др жа је, за са ве то ва ње по љо при вред ника, про мо ци је се мен ских ку ћа, за са стан ке чла но ва са ве та МЗ. Ме сна за јед ни ца из да је ве ли ку са лу До ма кул ту ре за свад бе, ро ђен да не, пу но лет ства, ма ла са ла све че шће се ко ри сти за даће - ка же Љу бо мир Ја но ше вић. На те му - мла ди и кул ту ра у се лу, при ча се по на вља у ско ро свим сре ди на ма. -Не ки дру ги са др жа ји, као што су игран ке, при ред бе, драм ске и ре ци та тор ске сек ци је, и слич но, ствар су про шло сти. Све то смо има ли са мо пре три де се так годи на, по сто ја ла је чак и се о ска би бли о те ка. Код омла ди не не ма ви ше ин те ре со ва ња за ову вр сте кул ту ре. Мла ди за ба ву углав ном тра же у ка фи ћи ма, у ве ћим среди на ма, углав ном у обли жњој Ру ми. Да кле, у ве ћем де лу го дине, Дом кул ту ре је - не ис ко ришћен-твр ди Ја но ше вић. Ва ши ца без до ма кул ту ре Ко ли ко су до мо ви кул ту ре важни за ста нов ни ке ма њих се ла, у ко ји ма је дру штве ни жи вот гото во са свим за мро, нај бо ље потвр ђу је при мер Би кић До ла. Наи ме, ово је јед но од рет ких се ла у шид ској оп шти ни ко је не ма ни ка фа ну ни ка фић, та ко да мла ди Ра ден ко вић: Дом кул ту ре оста је се о ски сво је сло бод но вре ме про во де углав ном у До му кул ту ре у ко ме је по ста вљен сто за сто ни те нис. За раз ли ку од Би ки ћа, Илин ча ни мо гу да се по хва ле До мом култу ре ко ји је ре но ви ран пре три го ди не. Ка ко ка же пред сед ник Са ве та МЗ Ве ли мир Ра ни савље вић, у тој са ли се одр жава ју број не ма ни фе ста ци је, приред бе, но во го ди шње про сла ве, а ту се та ко ђе оку пља ју и чла но ви та мо шњег фол клор ног дру штва. Сре ђи ва ње До ма кул ту ре ове годи не има ју у пла ну и у Ба чин цима. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве та МЗ Ми ла на Ра ди вој шића, на том објек ту је нео п ход но за ме ни ти ком плет ну сто ла рију, про зо ре и вра та, про ме ни ти под не пло чи це, ста ви ти ла ми нат и уве сти пар но гре ја ње. - На кон то га би ку пи ли неоп хо дан ин вен тар, ко ји под ра зуме ва сто ло ве и сто ли це за 200 осо ба, та ко да би са ла би ла компле ти ра на за одр жа ва ње се о- ских ма ни фе ста ци ја и ор га ни зова ње про сла ва ка же пред седник Ра ди вој шић. Дом кул ту ре по сто ји и у Куку јев ци ма и, иако још увек ни је ре но ви ран, ко ри сти се за одржа ва ње ма ни фе ста ци ја ка же пред сед ник Са ве та МЗ Ку ку јевци Ми ро слав Стој че вић и дода је: - Обје кат је пре кри вен, али са да би тре ба ло ура ди ти под сеца ње вла ге. Са ла у До му кул туре има 150 ме ста, што је ма ло за на ше се ло и тре ба ло би је проши ри ти. По сто ји и би на, али је она у ло шем ста њу. Омла ди на се ту рет ко оку пља, мо жда само не ко ли ко пу та го ди шње, ка да на пра ве ди ско те ку, јер нај че шће из ла зе по ка фи ћи ма или од ла зе до обли жњег Ши да. У Бер ка со ву је згра да До ма кул ту ре из гра ђе на 1952., а рено ви ра на го ди не. Пре ма ре чи ма Ми тра Ђу ри ки на, председ ни ка Са ве та МЗ, у скло пу тог објек та, осим ле пе и ве ли ке сале, на ла зе се још и про дав ни ца, про сто ри је Ме сне за јед ни це и Ме сне кан це ла ри је, здрав стве на ам бу лан та, по шта и за ба ви ште. До мо ви кул ту ре по сто је и у оста лим се ли ма шид ске оп штине. Сви ма је за јед нич ко то што

15 Среда, 27. фебруар Ру и на: Дом кул ту ре у Бе ше но ву Дом кул ту ре у Бе шки че ка ре кон струк ци ју су већ до ста оро ну ли, па би их тре ба ло ре но ви ра ти. Ме ђу тим, ре а ли за ци ја тих пла но ва, као и сву да, за ви си од при ли ва финан сиј ских сред ста ва. Је ди но се ло у Оп шти ни Шид ко је уоп ште не ма згра ду До ма кул ту ре је Ва ши ца. Спо ља гла дац, а уну тра... Љу бо мир Ја но ше вић На те ри то ри ји оп шти не Ин ђија До мо ви кул ту ре по сто је ско ро у свим на се ље ним ме сти ма. У Новом Слан ка ме ну обје кат је об новљен прет про шле го ди не ка да су про сто ри је уре ђе не и по ста вље не но ве сто ли це и по до ви. Слич на си ту а ци ја је и у Но вим Кар ловци ма где је Дом кул ту ре пре творен из ста рог оро ну лог објек та у пот пу но но ви као и у Кр че ди ну. Оста ли до мо ви кул ту ре су у солид ном ста њу из у зев објекaта домoва у Ма ра ди ку, Љу ко ву и Бе шки. У овим се ли ма си ту а ци ја ни је сјај на што по твр ђу ју и чел ни љу ди у ме сним за јед ни ца ма. - У по след ње три го ди не Месна за јед ни ца је уло жи ла средства за уре ђе ње по је ди них просто ри ја и мо крих чво ро ва та ко да оне уз гле да ју со лид но, иако би се мо гле осве жи ти. Про блем нам пред ста вља ју ве ли ки трошко ви за ко му на ли је, по го то во за стру ју ко ју не мо же мо ре довно да из ми ру је мо. Иако обје кат спо ља из гле да функ ци о на лан, ве ћи део про сто ри ја је у ја ко ло шем ста њу. До би ја мо стал на обе ћа ња да ће Дом кул ту ре би ти ре кон стру и сан, па ће мо ви де ти ове го ди не - ка же Да ли бор Петро вић члан Са ве та МЗ Бе шка. Са дру ге стра не, у ло кал ној са мо у пра ви у Ин ђи ји по ру чу ју да је ове го ди не у пла ну из ра да про јек та ком плет не ре кон струкци је До ма кул ту ре у Бе шки. - Та ко ђе пла ни ра мо и из градњу но ве згра де ме сне за јед ни це у Ма ра ди ку у окви ру ко је ће се на ла зи ти по себ не про сто ри је за дом кул ту ре. Те про бле ме ће мо ре ша ва ти у скла ду са пу ње њем бу џе та. Сред ства за то су предви ђе на и на да мо се да ће економ ска си ту а ци ја до зво ли ти и њи хо ву ре ла и за ци ју. Оно на чему ће на ша ло кал на са мо у пра ва ак тив но ра ди ти то ком на ред ног пе ри о да је сте утвр ђи ва ње и прона ла же ње на чи на за аде кват није фи нан си ра ње До мо ва кул ту ре у ме сним за јед ни ца ма - ка же Пе тар Фи ли по вић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. На сло ње ни на Кул тур ни цен тар До мо ви кул ту ре у пе ћи нач кој оп шти ни по сто је у ве ћим се ли ма и функ ци о ни шу у окви ру ме сних за јед ни ца, док се све цен трал не кул тур не ма ни фе ста ци је од вија ју у Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма чи је про гра ме го ди шње по гле да око де се так хи ља да посе ти ла ца. У се о ским, до мо ви ма кул ту ре се углав ном, одр жа ва ју ме сне при ред бе и они се ак ти вира ју за ме сне сла ве, док су до мови кул ту ре у ме сти ма где по сто је кул тур но умет нич ка дру штва, по пут Ши ма но ва ца, Аша ње и Ку пи но ва ви ше ис ко ри шће ни за про бе и на сту пе њи хо вих КУДова. Ина че, сви се о ски до мо ви кул ту ре се, за сво је ме сне просла ве и по тре бе осла ња ју на Кул тур ни цен тар Пе ћин ци, ка ко у тех нич ком, та ко и у ор га ни заци о ном сми слу. Они се на ма обра те с захте вом шта им тре ба: ра све та, озву че ње, део но шње ко ји ми има мо, или им тре ба во ди тељ, тех нич ка по др шка, пи са на реч..., та ко да им ми увек изла зи мо у су срет. Ми, та ко ђе, по зо ри шне пред ста ве за школску де цу ор га ни зу је мо у до мови ма кул ту ре у се ли ма, та ко да се опет сва кул тур на де ша ва ња у се ли ма оп шти не одр жа ва ју у са рад њи са Кул тур ним центром Пе ћин ци - на гла ша ва дирек тор ка ове уста но ве Де ја на Ста мен ко вић. За Осми март у До му кул туре у Ога ру ама те ри овог ме ста из ве шће по зо ри шну пред ста ву Ли ли пу тан ска свад ба, а на кон ње за све по се ти о це би ће прире ђе на том бо ла и му зи ка, ре као нам је Жив ко Ива нић, ду го годи шњи во ђа Огар ског кул турно-умет нич ког дру штва, а што нам ука зу је да се о ски до мо ви кул ту ре, ипак слу же ме сним потре ба ма. По ве зи ва ње кул тур них де ша ва ња На те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва зна ча јан је број до мова кул ту ре ко ји су у функ ци ји, по чев од Цен тра за кул ту ру у Ста рој Па зо ви ко ји рас по ла же По зо ри шном са лом, Га ле ри јом и про сто ри ја ма уста но ве. Кул турно-по слов ни цен тар у Но вој Пазо ви, ко ји је у вла сни штву ме сне за јед ни це, у окви ру ко јег функци о ни ше и Ин фо-ка нал, та ко ђе, Дра га на Сте вић има сво ју по зо ри шну са лу, своје про гра ме и кул тур на де шава ња. У Но вим Ба нив ци ма, при Ме сној за јед ни ци по сто ји леп обје кат до ма кул ту ре с са лом од 300 ме ста где се че сто од вија лу кул тур на зби ва ња. И Дом кул ту ре у Сур ду ку рас по ла же с по зо ри шном са лом ко ја слу жи за про бе КУД-ова и ама тер ске на сту пе, док Дом кул ту ре у Старим Ба нов ци ма, на жа лост ни је у не кој функ ци ји, а што је позна то, у Вој ки Дом кул ту ре ко ји је ве зан за Ме сну за јед ни цу, изу зет но до бро ра ди, ка же Дра гана Сте вић, ПР ме на џер Цен тра за кул ту ру. Сви ти до мо ви кул ту ре су функ ци о нал ни, не за ви сно од нас, али од Но ве го ди не уз по моћ на чел ни це за кул ту ру и оп шти не по ку ша ва мо да умре жи мо тај систем кул тур них де ша ва ња, ка ко се кул тур ни до га ђа ји не би одви ја ли са мо у Ста рој Па зо ви, кад већ има мо то ли ки број обје ка та ко ји су и тех нич ки опре мље ни за од ре ђе не вр сте про гра ма тако да се они мо гу пла си ра ти на це лој те ри то ри ји на ше оп шти не. За по че так у са мом Кул тур ном ин фор ма то ру смо об је ди ни ли на ја ву кул тур них до га ђа ја, та ко да се у ње му мо гу ви де ти култур на де ша ва ња у Но вој Па зо ви, Бе ле ги шу, Вој ки и Го лу бин ци ма. Ми се тру ди мо одав де као носи о ци нај ве ћег де ла про гра ма кул ту ре на те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва да не ке про гра ме усме ри мо ка оста лим до мо ви ма кул ту ре, као на при мер кон церт CI NE MA PA RA DI SO ко ји је био у Ста рој Па зо ви, ви де ће пу бли ка и у Но вој Па зо ви и Но вим Банов ци ма на гла ша ва Дра га на Сте вић и до да је да им је циљ да про гра ми кру же и да свако ко же ли мо же да их ви ди у свом ме сту. Из ме ђу оста лог, на овај на чин же ле да ви ше ак ти ви ра ју до мо ве кул ту ре по се ли ма, с об зи ром да је и општи на рас по ло же на да све то об је ди ни и што ви ше по диг не кул тур ни жи вот на це лој својој те ри то ри ји. Е. С. Н. Уну тра шњост До ма кул ту ре у Бе шки Дом кул ту ре у скло пу ме сног ком плек са у По пин ци ма

16 16 Среда, 27. фебруар Иришка хроника ДО ТА ЦИ ЈЕ НЕ ВЛА ДИ НОМ СЕК ТО РУ Под стрек раз во ју ци вил ног дру штва Да оп штин ска ад ми ни страци ја во ди ра чу на о ци вилном сек то ру, до ка зу ју и не давно до де ље не до та ци је за рад не вла ди них ор га ни за ци ја и то: Асо ци ја ци ји за раз вој оп шти не Ириг, у из но су ,00 ди на ра, од но сно, Гра ђан ском по кре ту оп шти не Ириг, у изно су од ,00 ди на ра. Ка ко ис ти чу у оп штин ској са мо у пра ви, на овај на чин даје се по др шка ја ча њу ци вил ног сек то ра и упу ћу је јав ни апел они ма ко ји још увек ни су, да се укљу че у ја ча ње дру штве ног жи во та ко ји је нај бо љи ре гу латор ра да сва ке вла сти. У СРП СКОЈ ЧИ ТА О НИ ЦИ Лу ча за ар хи ман дри та Сте фа на У скло пу обе ле жа ва ња сво је сла ве, Све тог ве ли ко му че ни ка Три фу на, нај ста ри је срп ско чи тачи ште и ове го ди не све ча но је доде ли ло Лу чу, на гра ду ко ја се од го ди не до де љу је ко лек ти вима и по је дин ци ма за из у зе тан допри нос раз во ју кул ту ре и кул тур ног ства ра ла штва на под руч ју оп шти не Ириг. Ове го ди не, пре ма од лу ци жири ја, Лу чу je по нео ар хи ман дрит, отац Сте фан, ду хов ник и по што валац пи са не ре чи, игу ман ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та. Ка ко је у обра зло же њу по во дом до де ле на гра де ре че но, отац Стефан, као љу би тељ пи са не ре чи, у го ди ни омо гу ћио је фор ми рање и ус по ста вља ње струч ног ра да у ма на стир ској би бли о те ци. По сле сни ма ња ста ња, го ди не, ка да је би бли о те ка има ла збир ку од око не ин вен тари са них књи га, за по чет је, бла госло вом игу ма на Сте фа на, струч ни рад и то ком дво го ди шњег пе ри о да на ба вље но је око књи га, а Са до де ле Лу че про шле, го ди не, ура ђе не су по ли це и би бли о те ка је до би ла потпу ни из глед. Све мо но граф ске пу бли ка ци је ко јих тре нут но има су физич ки об ра ђе не, кла си фи ко ва не и ин вен та ри са не. Нај ви ше књи га, 80%, је из обла сти ре ли ги је, за тим исто ри је, дру штве них на у ка, фи лозо фи је, умет но сти, књи жев но сти и ме ди ци не. Би бли о те ци је у ме ђу вре мену, по кло њен про грам ски па кет за елек трон ску об ра ду би бли о теч ког фон да БИ СИС, а у то ку је елек тронска об ра да књи га, та ко да ће, захва љу ју ћи по др шци и раз у ме ва њу оца Сте фа на, ово би ти пр ва ма настир ска би бли о те ка са елек тронском ба зом по да та ка. По ред умет но сти ре чи, ка ко наво ди жи ри, отац Сте фан це ни и уметност ли ков ног из ра за, те у ма на сти ру ор га ни зу је ли ков не ко ло ни је. Сли кари и ва ја ри су ма на сти ру по кло ни ли мно га уме ти ни ча де ла на ста ла инспи ри са на ле по том Фру шко гор ја или ма на стир ског жи во та. СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ Од бор ни ци сло жно про тив при ти са ка е да на е ста по ре ду сед ни ца Скуп- не Оп шти не одр жа на је прот- Јшти ке ле сре де у са ли оп штин ског парла мен та. Пре от по чи ња ња зва нич ног рада, од бор ни ци су раз ма тра ли пи тање, ка ко је ре че но, све уче ста ли јих прет њи пред став ни ци ма по је ди них од бор нич ких гру па, а као ре зул тат де ба те јед но гла сно је при хва ће на, а по том и пот пи са на ини ци ја ти ва ко јом су оп штин ски пар ла мен тарци упу ти ли јав ни апел на са ве сност од бор ни ка, још јед ном под се тив ши на од го вор но сти ко је, као пред ставни ци на ро да, има ју у свом ра ду. У да љем на став ку ра да, јед ногла сно је до не та Од лу ка о ре греси ра њу тро шко ва бо рав ка у ДУ Де чи ја ра дост за тре ће и че твр то де те по ре ду ро ђе ња, као и Од лу ка о про ме ни Осни вач ког ак та ЈП Кому на лац Ириг, ко ји се ме ња ра ди, ка ко је ре че но, ускла ђи ва ња са Зако ном о јав ним пред у зе ћи ма. Од бор ни ци су ве ћи ном гла со ва до не ли и Од лу ку о крат ко роч ном кре дит ном за ду же њу Оп шти не, дали са гла сност на Из ве штај о ра ду, са фи нан сиј ским из ве шта јем Општи не за прет ход ну го ди ну, као и про грам ра да Срп ске чи та о ни це. У окви ру де се те тач ке днев ног ре да, од бор ни ци су усво ји ли Де клара ци ју Оп шти не без ГМО. До но ше њем ре ше ња о раз ре шењу и име но ва њу два чла на Школског од бо ра Основ не шко ле Ми лица Сто ја ди но вић Срп ки ња у Врд нику, био је за вр шен рад по тач ка ма усво је ног днев ног ре да, а по след ња тач ка, би ла је ре зер ви са на за одбор нич ка пи та ња и ини ци ја ти ве. На кон ви ше по ку ша ја да се увр сти у днев ни ред седни це Скуп шти не оп шти не, 20. фе бру а ра, до не та је и Од лу ка о рад ном вре ме ну уго сти тељ ских обје ка та, тр го вин ских обје ка та и обје ка та за при ре ђи ва ње игара за за ба ву и ига ра на сре ћу. Та ко ће бе о чин ски уго сти те љи рад ним да ном мо ћи да ра де до по но ћи, а пет ком, су бо том и у Беочинска хроника Уго сти те љи до по но ћи вре ме др жав них и вер ских празни ка два ча са ду же, док је макси мал но рад но вре ме за тр говин ске рад ње про пи са но до 24 ча са. У обра зло же њу ове од лу ке по ред Бра ти сла ва Ка ла би ћа, ше фа Слу жбе за ин спек циј ске по сло ве и ур ба ни зам Оп штин ске упра ве, уче ство вао је и Љу биша Ду гић, пред став ник По лициј ске ста ни це Бе о чин. Но ва од лу ка о рад ном вре ме ну: згра да Скуп шти не оп шти не ОСМА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Но ве це не гре ја ња и во де смо за се да ње Скуп шти не оп- не одр жа но је 20. фе бру- Ошти а ра, а због обим ног днев ног ре да и рас пра ве по ско ро свим тач кама, бе о чин ски од бор ни ци су засе да ли ско ро чи тав дан. На са мом по чет ку сед ни це рас пра вља ло се о пред ло гу одбор нич ке гру пе СНС и УРС о проши ре њу днев ног ре да са тач ком Рас пра ва о ре зул та ти ма општин ске вла сти, од но сно ко а лици је ДС, ЛСВ, СПС, ДСС и РДСС (Ром ска де мо крат ска стран ка Ср би је). Обра зла жу ћи овај предлог, Ми лан Ча чић је ука зао на по тре бу "пре ком по но ва ња власти", ка ко би иста би ла по ре публич ком мо де лу, а све у ин те ре су и за бо љи так гра ђа на бе о чин ске оп шти не. Овај пред лог од бор ници ни су усво ји ли, та ко да се прешло на днев ни ред ко ји је предло жи ла пред сед ни ца Скуп шти не Ви да на Не дић. Нај ве ћи број та ча ка из дневног ре да се од но сио на усва ја ње фи нан сиј ских пла но ва ме сних за јед ни ца, јав них пред у зе ћа и уста но ва за го ди ну, као и на до но ше ње од лу ка о проме ни осни вач ких ака та че ти ри јав на пред у зе ћа (ЈП "То пла на", ЈКП "Бе о чин", ЈП "Гра ђе вин ско зе мљи ште и пут на при вре да" и ЈП "Спорт ско по слов ни центар"), а због ускла ђи ва ња са од ред ба ма но вог За ко на о јавним пред у зе ћи ма. Од бор ни ци Скуп шти не оп штине су до не ли и Од лу ку о условном от пи су ка ма та и ми ро ва њу по ре ског ду га. За ову вр сту поре ске олак ши це то ком ме се ца јану а ра, ка ко је ис та кла Де сан ка Јо ви чић, шеф Слу жбе за ло кални еко ном ски раз вој Оп штин ске упра ве, при ја вио се ве ли ки број по ре ских об ве зни ка, та ко да су на са мом по чет ку ње ног спро вође ња оства ре ни зна чај ни фи нансиј ски ефек ти. Од бор ни ци Скуп шти не оп штине да ли су и са гла сност на проме не це на по је ди них ко му нал них услу га. Та ко ће ЈП "То пла на" за услу гу гре ја ња, од 1. ма ја ове годи не, мо ћи од гра ђа на да на плаћу је 95,21 ди на ра по ква драт ном ме тру (без ПДВ-а), док је це на за по слов ни про стор 190,42 ди на ра/ м² (без ПДВ-а). Реч је о по ве ћа њу по сто је ће це не за око 10 од сто. Обра зла жу ћи ову тач ку днев ног ре да, ди рек тор ЈП "То пла на" Машан Ми нић је ис та као да по већа ње це на ни је по пу ла ран по тез, Уче сни ци у ра ду 8. сед ни це СО Бе о чин али да је нео п хо дан ако се же ли са чу ва ти по зи тив но по сло ва ње пред у зе ћа и омо гу ћи ти пла ћа ње оба ве за пре ма до ба вља чу га са. Да та је са гла сност и на проме ну це не во де. На пред лог ЈКП "Бе о чин" до шло је до по ве ћа ња це не во де и то са мо пре ма ка тего ри ји гра ђа на. До са да шња це на м/³ во де би ла је 37,30 ди на ра, а но ва 45,50 ди на ра, што је по већа ње за 22 од сто. Сед ни ца Скуп шти не оп шти не се за вр ши ла од бор нич ким пита њи ма, а ово га пу та би ло их је по ста вље но ви ше не го на свих се дам прет ход них за се да ња. Наи ме, ко ри сте ћи сво је од бор нич ко пра во, чла но ви од бор нич ке групе СНС УРС по ста ви ли су два десе так од бор нич ких пи та ња. Д. П. Сни мио: И. Аде мов ски

17 Среда, 27. фебруар ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Усво јен из ве штај о лањ ском бу џе ту Од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра про шле го ди не, оства ре ни су укуп ни при хо ди и при ма ња у из но су од динарa, што је 94,12 по сто од при хо да и при ма ња пла ни ра них Од лу ком о бу џе ту оп шти не за ту го ди ну ре кла је на чел ни ца Оде ље ња за фи нан си је Ја дран ка Не дић ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО По сао за ме ди цин ске се стре На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње об ја ви ла је кон курс за 250 ме ди цин ских се ста ра, оп штег или пе ди јатриј ског сме ра, за рад у Немач кој. Кон курс је отво рен до 5. мар та, а све нео п ход не ин фор ма ци је мо гу се до би ти у шид ској ис по ста ви На ци о- нал не слу жбе за за по шљава ње. Ма скен бал и кола чи ја да Оп штин ска ор га ни за ција ин ва ли да ор га ни зо ва ће у че твр так, 28. фе бру а ра, тра ди ци о нал ну, 21. по ре ду, ма ни фе ста ци ју Ма скен бал и ко ла чи ја да, у ре сто ра ну Гур ман, са по чет ком у 13 са ти. Би ће иза бра ни нај лепша ма ска, нај бо љи ко лач и нај у ку сни ја штру дла. Смо тра ре ци та то ра Го то во два пу на са та би ло је по треб но од бор ни ци ма ло кал ног пар ла мен та да усвоје пр ву тач ку днев ног ре да на сед ни ци СО одр жа ној про теклог по не дељ ка. Ова тач ка се од но си ла на из ве штај о из врше њу Од лу ке о бу џе ту Оп штине за про те клу го ди ну, а ње но усва ја ње би ло је пра ће но, са да већ уоби ча је ним по ле ми ка ма, ди ску си ја ма и до ба ци ва њи ма из од бор нич ких клу па, као и че стим при ја ва ма по слов ни ка и ре пли ка ма. Обра зла жу ћи из ве штај о буџе ту, на чел ни ца Оде ље ња за фи нан си је Ја дран ка Не дић, ис та кла је да су, у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра го ди не, оства ре ни укупни при хо ди и при ма ња у из носу од динарa што је 94,12 по сто од при хо да и при ма ња пла ни ра них Од лу ком о бу џе ту оп шти не за ту го ди ну. - То ком го ди не укуп но оства ре ње при хо да и при ма ња у истом вре мен ском пе ри о ду би ло је ди на ра или 88,09 по сто од при хо да и прима ња пла ни ра них Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма од лу ке о бу џе ту за ту го ди ну. По вр ста ма при хо да нај ви ше је оства ре но од по ре за на до хо дак, до бит и ка пи тал не до бит ке ди на ра, или 43,99 по сто од укуп но оства ре них при хо да, од но сно оства ре но је 93,41 по сто од пла ни ра ног из но са. У струк ту ри овог при хо да најве ће је уче шће имао по рез на за ра де и то ди нара, што је 31,95 по сто од укупно оства ре них при хо да и 95,43 по сто од пла ни ра ног из но са. Из са мо до при но са на пла ће но је ди на ра, што је 6,34 по сто од укуп но оства ре них при хо да и 79,31 по сто ви ше од пла ни ра ног из но са. Укуп но У ГИМ НА ЗИ ЈИ СА ВА ШУ МА НО ВИЋ Обе ле жен Дан ма тер њег је зи ка Де таљ са скуп штин ског за се да ња из вр ше ни рас хо ди у том пе ри о- ду из но си ли су дина ра или 93,64 по сто од пла на за го ди ну, док је у истом пе ри о ду го ди не из вр ше ње би ло ди на ра или 86,35 по сто од пла на за го ди ну ре кла је у свом уво дом обра зла га њу на чел ни ца Ја дранка Не дић. Од бор ни ци су до не ли и одлу ку о при сту па њу из ме на ма и до пу на ма Ста ту та Оп шти не Шид, као и од лу ке о про мена ма осни вач ких ака та ЈП за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско ОКОМ КА МЕ РЕ зе мљи ште Оп шти не Шид, за тим ЈКП Во до вод, ЈКП Стан дард, Јав ног ур ба ни стич ког пред у- зе ћа Оп шти не Шид, ЈП Ра дио Шид и ЈП Спорт ски цен тар. Та ко ђе је од лу че но да се за ре ви зи ју за вр шног ра чу на општин ског бу џе та за годи ну ан га жу је ре ви зор ска ку ћа или ли це којe ис пу ња ва усло ве за оба вља ње тих по сло ва. На сед ни ци је, та ко ђе, доне та и од лу ка о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ца ма са де цом, та ко што ће убу ду ће пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ има ти сва ка не за по сле на поро ди ља ко ја ро ди пр во, дру го, тре ће или че твр то де те, под усло вом да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји шид ске оп шти не нај ма ње го ди ну да на пре поро ђа ја, а та ко ђе је усво је на и од лу ка да ће тре ће и че твр то де те има ти бес пла тан бо ра вак у вр ти ћу. Од бор ни ци су усво ји ли и одлу ку о по ве ћа њу ме сеч них накна да за оба вља ње од бор ничких функ ци ја, та ко да ће она убу ду ће из но си ти де сет хи љада ди на ра. У тре нут ку за кљу че ња овог бро ја на шег ли ста, сед ни ца локал ног пар ла мен та је још увек би ла у то ку. Осве ће ње но вих про сто ри ја У скло пу 45. ре пу блич ке смо тре ре ци та то ра, Кул тур но - обра зов ни цен тар Шид орга ни зу је оп штин ску смо тру под на зи вом Пе сни че на рода мог. Оп штин ска смо тра би ће одр жа на у сре ду, 27. фе бру а ра за мла ђи уз раст, од 1. до 4. раз ре да основ не шко ле и за сред њо школ це, а су тра дан за ста ри ји уз раст основ них шко ла, од 5. до 8. раз ре да. Так ми че ње ће бити одр жа но у са ли КОЦ-а, а уче ство ва ће укуп но 123 реци та то ра. Нај бо љи са смо тре пред ста вља ће оп шти ну на зон ском так ми че њу у Ста рој Па зо ви 9. и 10. мар та. Ер де ви ча ни на Фе сти ва лу Мла де жи це Деч ји там бу ра шки ор кестар из Ер де ви ка са сво јим умет нич ким ру ко во ди о цем Рас ти сла вом Ми ку шем учеству је на Фе сти ва лу там бу рашке му зи ке мла дих ор ке ста ра Мла де жи це у Срем ској Митро ви ци. Фе сти вал се одр жава 28. фе бру а ра у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић са по чет ком у 19 са ти. У шид ској Гим на зи ји Сава Шу ма но вић про те клог утор ка обе ле жен је Свет ски Дан ма тер њег је зи ка. Про грам, у окви ру ко јег је кроз сти хо ве и пе сму пре зен то ва но ства рала штво на је зи ци ма свих на цио нал них за јед ни ца ко је жи ве на овим про сто ри ма, при преми ли су гим на зи јал ци уз по моћ њи хо вих про фе со ра. На кон то га, у ор га ни за цији Ме ђу на род не ор га ни за ци је за раз ме ну сту де на та AISEC у че твр так је спро ве ден Ме ђуна род ни про је кат еду ка тив но ху ма ни тар ног ка рак те ра под на зи вом Ma ke it pos si ble. Тај Про грам по во дом Да на ма тер њег је зи ка про је кат се ба зи ра на три миле ни јум ска ци ља раз во ја: смање њу си ро ма штва и гла ди, пру жа њу основ ног обра зо ва ња сви ма, као и рав но прав но сти по ло ва. Јед но днев не ин терак тив не се ми на ре у сред њим шко ла ма во ди осам ино стра них сту де на та ко ји же ле да по ка жу и на у че сред њо школ це на ко ји на чин мо гу да уна пре де се бе, пру жа ју ћи им низ еду ка ци ја о ве шти на ма и скре ну па жњу на осе тљи ве дру штве не гру пе, тако што ће мла ди ма ука за ти и при ме ром по ка за ти, ка ко да по мог ну љу ди ма ко ји ма је помоћ за и ста по треб на. Да Бо сут бу де као што је не када био на зив је књи жев не ве че ри одр жа не про те кле сре де у Би блио те ци Си ме он Пи шче вић, а у орга ни за ци ји По кре та за за шти ту и не го ва ње ре ке Бо сут. На рас пи са ни кон курс на те му Бо су та сти гло је де сет ра до ва, а нај бо љи је био онај ко ји је на писа ла Ма ри ца Ра дић Ви дић, други је био рад Ане Ста но је вић, а тре ће ме сто за у зео је рад Је ле не дру же ње срп ско ру ског при ја- ства Шид до би ло је на ко- Утељ ри шће ње про сто ри је у Ка ра ђор ђе вој ули ци, у згра ди где се на ла зи Месна за јед ни ца. Про те кле не де ље те про сто ри је су и осве ће не, а по том су чла но ви Управ ног од бо ра одржа ли са ста нак на ко јем су утврди ли про грам ра да за на ред ни пери од. Пла ни ра но је обе ле жа ва ње пра зни ка ко ји Ру си на зи ва ју Масле ни це, а Ср би Бе ле по кла де, по след ње не де ље пред ве ли ки Ускр шњи пост. Циљ овог Удру же ња је ус по ставља ње и уна пре ђе ње нај пре привред не и кул тур не, а за тим и свих оста лих ви до ва са рад ње два на ро да. У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ СИ МЕ ОН ПИ ШЧЕ ВИЋ Књи жев но ве че о Бо су ту Стој ко вић Ми лић. Љу би те љи ма по е зи је сво је сти хо ве го во ри ли су: Јо ван Бо шња ко вић, Снежа на Ми хај ло вић, Ана Ста ноје вић, Ви дак Пе тро вић, Ђор ђе Во ла ре вић, Ве се лин Вуч ко вић, Ср ђан Ма ле ше вић, Ма ри ја Чика рић и го сти из Пе тро ва ра ди на: Љу би ца и Јо ван Ми ха ји ло, уз прат њу там бу ри ца, а пу бли ци се пред ста вио и Жељ ко Ар нов ски на ги та ри.

18 18 Среда, 27. фебруар ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА При ку пља ње и по де ла по лов не оде ће Цр ве ни крст Пе ћин ци у то ку овог ме се ца ре а ли зо вао је ак ци ју при ку пља ња и по деле по лов не зим ске га ре де робе со ци јал но нај у гро же ни јим гра ђа ни ма пе ћи нач ке оп штине. У овој ор га ни за ци ји ка жу да су се гра ђа ни ода зва ли акци ји, те су пред став ни ци Црве ног кр ста у по не де љак, 18. фе бру а ра, из вр ши ли по де лу при ку пље не оде ће у ме сним кан це ла ри ја ма у Ку пи но ву и Аша њи, а по је ди ним со ци јално угро же ним гра ђа ни ма из Аша ње, Обре жа и Ши ма но ваца оде ћа је до пре мље на на кућ ну адре су. Та ко ђе, то ком це ле про шле не де ље за ин те ре со ва ни грађа ни ко ји су би ли у при ли ци, мо гли су по лов ну оде ћу да пре у зму у про сто ри ја ма Цр веног кр ста у Пе ћин ци ма. Овом при ли ком из Цр ве ног кр ста се за хва љу ју и ло кал ној са мо у- пра ви на по мо ћи око ди стрибу ци је на ве де не оде ће, као и свим ху ма ним љу ди ма ко ји су до ни ра ли зим ску гар де ро бу. УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА СРЕ МИ ЦА Oбележиле го ди шњи цу ра да Припремила: Гордана Мајсторовић Сту ден ске сти пен ди је а осно ву Од лу ке о сти пен ди ра- сту де на та, на кон раз ма тра- Нњу ња при ја ва при спе лих на кон курс за сти пен ди ра ње сту де на та оп штине Пе ћин ци, Ко ми си ја за до де лу сту ден ских сти пен ди ја то ком овог ме се ца до не ла је Од лу ку о до де ли сту ден ских сти пен ди ја за школску 2012./2013.го ди ну. Из бу џе та оп шти не Пе ћин ци до де ље но је 36 сту ден ских сти пен ди ја. Од 63 прија вље на, 36 сту де на та ко ји су имали оце ну ви шу од 8,50 ис пу ни ли су усло ве и до би ли сти пен ди ју ко ја изно си ди на ра. Сту ден ске сти пен ди је се ис пла ћују у то ку ове го ди не у 10 ме сеч них ра та, ра чу на ју ћи од ок то бра до ју ла 2013.го ди не. Спи сак сту де на та ко ји су до би ли сти пен ди је об ја вљен је на оп штин ском сај ту. Ре гре си ра ње пре во за сту де на та У то ку школ ске 2012./2013.го дине оп шти на Пе ћин ци ће ре греси ра ти тро шко ве пре во за сту де на та у ме ђу ме сном са о бра ћа ју. Сред ства у из но су од ди на ра по студен ту до де љу ју се на пе ри од од 10 ме се ци, по чев од ок то бра до ју ла го ди не, а ис пла ћу ју се то ком ове ка лен дар ске го ди не. Од 270 при ја ва ко ли ко је сти гло на кон курс, 147 сту де на та је ис пу ни ло усло ве и оства ри ло пра во на ре греси ран пре воз, док, њих 123 ни је испу ња ва ло усло ве кон кур са. Спи сак сту де на та ко ји су оства ри ли пра во на ре гре си ран пре воз у ме ђу ме сном са о бра ћа ју, об ја вљен је на сај ту општи не Пе ћин ци. У ОКВИ РУ КАМ ПА ЊЕ 59 СРП СКИХ ВЕ ЛИ КА НА Ак ци ја при ку пља ња књи га П о зна ти глу мац Ти хо мир Ар сић у окви ру про мо ци је кам па ње дечјег ча со пи са Све то сав ско звон це под на зи вом 59 срп ских ве ли кана по дру ги пут про шле не де ље је по се тио пе ћи нач ку оп шти ну. Он је ово га пу та о 59 срп ских ве ли ка на, по себ но о Бра ни сла ву Ну ши ћу, го ворио уче ни ци ма основ них шко ла у Доњем То вар ни ку и Де чу, као и ђа ци ма Сред ње тех нич ке шко ле Ми лен ко Вер кић Не ша у Пе ћин ци ма, за ко је је пре да ва ње би ло ор га ни зо ва но у са ли Кул тур ног цен тра Пе ћин ци. По ре чи ма Ти хо ми ра Ар си ћа, пара лел но с кам па њом пред ста вља ња 59 срп ских ве ли ка на во ди се и акци ја при ку пља ња књи га за уче ни ке из ма лих сре ди на, а од зив је та кав да је у овом тре нут ку при ку пље но до вољ но књи га за отва ра ње још јед не би бли о те ке. У Ка ко са ве то дав ци По љопри вред не струч не слу жбе из Срем ске Ми тро ви це сва ког утор ка де жу ра ју у се ли ма пећи нач ке оп шти не, они су прошлог утор ка би ли на рас по лага њу по љо при вред ни ци ма у Бре ста чу. Са мо стал ни струч ни са рад ник за сто чар ство у Пољо при вред ној струч ној служби Жељ ко Гра о вац, за пазио је да се по љо при вред ни ци у Бре ста чу ви ше ин те ре су ју за суб вен ци о ни са ње по љопри вред не про из вод ње, не го Се кре тар Гор да на Ко ње вић са ко ри сни ци ма ИН ТЕ ГРИ СА НО УПРА ВЉА ЊЕ ЗА ШТИ ЋЕ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА хо те лу Ле пен ски вир у До њем Ми ла нов цу 21. фе бру а ра у окви ру про јекта Европ ске уни је Bi o RE GIO Car pat hi ans одр жан је кон султа тив ни са ста нак ко ме су као го сти по зва ни и пред став ници Аген ци је за раз вој оп штине Пе ћин ци Ми лан Алек сић и Пе тар Одо башћ. По ме ну ти про је кат има за циљ уна пређе ње ин те гри са ног упра вљања за шти ће ним под руч ји ма и при род ним до бри ма Кар патских пла ни на ко је се про сти ру на те ри то ри ји се дам зе ма ља. Про је кат Bi o Re gio Car pat hi ans на стао је на по сто је ћем окви ру Кар пат ске кон вен ци је, ње ном Про то ко лу о би о ди вер зи те ту и дру гим по ве за ним тран сна цио нал ним мре жа ма и ини ци јати ва ма.на ци о нал ни и ло кал ни парт не ри и на уч не ин сти ту ције удру жи ле су сна ге ка ко би до при не ле по бољ ша њу по веза но сти нај ве ћег пла нин ског ма си ва у Евро пи, чу ва ју ћи једин стве ну при род ну ба шти ну и ве ли ку еко ло шку ве зу унутар Евро пе. Иако су по зва ни у свој ству го сти ју, пред став ни ци пе ћи нач ке Аген ци је за раз вој, ак тив но су уче ство ва ли у ра ду гру па о вла жним ста ни шти ма, ту ри зму и по љо при вре ди. Дру гог да на са стан ка, учесни ци ма је у про сто ри ја ма ЈП На ци о нал ни парк Ђер дап ор га ни зо ва на пре зен та ци ја, а на кон то га су об и шли ло ка лите те Тра ја нов мост у Те ки ји, Ле пен ски вир и Го лу бач ку твр ђа ву. СА ВЕ ТО ДАВ ЦИ ПСС ДЕ ЖУ РА ЈУ У СЕ ЛИ МА за са му по љо при вред ну произ вод њу. Та су пи та ња ма ње засту пље на, јер ми то ком го дина има мо зим ска уско струч на пре да ва ња на ко ји ма се ба вимо тим те ма ма. На на шим билте ни ма по сто је те ле фо ни свих са вет ни ка, та ко да сва ко ко ме је по треб но мо же ди рект но да сту пи у кон такт са на ма. Пи тања су ве ћи ном у ве зи с правним ре гу ла ти ва ма, по вра ћа ју нов ца и За ко ном о суб вен ција ма ре као је Жељ ко Гра о- Про је кат Bi o RE GIO Car pat hi ans вац и под се тио, да уко ли ко се не што де си у то ку го ди не, по љо при вред ни ци их по зо ву а са ве то дав ци од ла зе на фар ме по љо при вред ни ка да утвр де о че му је реч и да ју пре по ру ку. Са мо стал ни струч ни са радник за за шти ту би ља Мир јана То ја гић Ми ло ва но вић је на гла си ла да ће пи та ња ве зана про бле ме у са мом про це су про из вод ње по ста ти знат но ак ту ел ни ја на про ле ће кад се ја ве пр ви про бле ми то ком сезо не. Ма ра Ми ло ва но вић (пр ва с ле ва) са Сре ми ца ма Про шле сре де, у хо лу Култур ног цен тра Пе ћин ци, овда шње Удру же ње же на Среми ца обе ле жи ло је 13 го ди на успе шног ра да и по сто ја ња, од но сно чу ва ња оби ча ја и тради ци је овог де ла Сре ма. Сре ми це су сво ју го дишњи цу обе ле жи ле из ло жбом руч них ра до ва, ком би но ва них с са чу ва ним ста рин ским ру котво ри на ма и с ра до ви ма но вијег да ту ма ко је ра де чла ни це Удру же ња, а сви ти ра до ви се од ли ку ју не го ва њем тра ди цио нал ног ве за на пе шки ри ма и ке це ља ма. Про сла ву су употпу ни ли кул тур но-за бав ним про гра мом чла но ви ли те рар не сек ци је и Там бу ра шки ор кестар Кул тур ног цен тра, а пажњу број них по се ти ла ца и гости ју при ву кли су и атрак тив ни ста рин ски ко ла чи ко јих је би ло у из бо би љу да сва ког под се те на ку ли нар ске ве шти не на ших же на. Ме ђу број ним го сти ма пово дом обе ле жа ва ња 13 го ди на њи хо вог ра да, пе ћи нач ко Удруже ње же на по се ти ле су и дирек тор ка За во да за рав но правност по ло ва Ве сна Ши јач ки и по моћ ни ца по кра јин ског се крета ра за област рав но прав но сти по ло ва Ани та Бе ре тић. Пред сед ни ца Сре ми ца Мара Ми ло ва но вић из ра зи ла је за до вољ ство због при су ства ве ли ког бро ја по се ти ла ца и позва ла пе ћи нач ке же не да се у што ве ћем бро ју укљу че у чува ње ста рин ских ства ри и вешти на од за бо ра ва. Ми лан Алек сић и Пе тар Одо ба шић, пр ви и дру ги с де сна По љо при вред ни ке нај ви ше ин те ре су ју суб вен ци је По љо при вред ни ци нам до но се узор ке за ра же них биља ка да им из вр ши мо де терми на ци ју и упу ти мо чи ме, кад и ка ко да тре ти ра ју биљ ке ре кла је Мир ја на То ја гић Ми ло ва но вић и под се ти ла да има ју зим ску шко лу где ука зу ју по љо при вред ни ци ма шта је бит но, шта мо же да им се де си у ком ве ге та ци о ном пе ри о ду и ка ко се мо же превен тив но де ло ва ти пре по јаве за ра зе и штет них ин се ка та на биљ ка ма.

19 Среда, 27. фебруар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НЕ СВА КИ ДА ШЊА СРЕ МАЧ КО-СИ РИЈ СКА ПРИ ЧА Из ра та по бе гли у - рат Сла ви ца и Фа ди Ал Рах мо су, пре два де сет го ди на, због ра та ко ји је по чео на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је оти шли у Си ри ју. Пре не ко ли ко ме се ци, са пе то ро де це, вра ти ли су се у Срем ску Ми тро ви цу опет због ра та... М итровчанкa Славицa Шев чук и Си ри јац Фа ди Ал Рахмo упо зна ли су се дав но, пре ви ше од 20 го ди на, на сту ди ја ма у Оси је ку. Би ло је то у вре ме по сто ја ња оне ве ли ке Ју го сла ви је ка да су мно ги млади ћи из ра зних зе ма ља, по себног са Бли ског Ис то ка, до ла зи ли да сту ди ра ју на ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма. До шао је и Фади, из јед ном ме ста у бли зи ни сириј ског гра да Апе ла. Ме ђу студен ти ма за па зио је ле пу, вит ку, пла во ко су Сла ви цу. До шло је до по знан ства, оно је пре ра сло у не што мно го ви ше - у љу бав, која је ка сни је кру ни са на бра ком и по том ством. Али, пла но ве младог па ра да ов де жи ве по ква рио је рат ко ји је у то вре ме по чео на про стро ри ма бив ше Ју ге. За то су Сла ви ца и Фа ди од лу чи ли да оду и на ста ве жи вот у Си ри ји. У том гра ду код Але па жи вели су Фа ди је ви ро ди те љи, браћа, се стре и дру га род би на. По до ла ску по чео да се ба ви приват ним би зни сом. И то успе шно. Та мо се сви ба ве не ким при ватним по слом, при ча нам. Сла вица ни је има ла по тре бу да ра ди, би ла је до вољ но ан га жо ва на код ку ће, ро ди ло се пе то ро де це - две ћер ке и три си на. Би ле су јој пу не ру ке по сла. Пр во се ро ди ла Иман ко ја би, да је ми ра у Си ри ји, сту ди ра ла за по че те сту ди је фар ма ци је. Потом се ро дио Аб драх ман ко ји би по ха ђао пр ви раз ред сред ње шко ле, са да је у осмом раз ре ду ра ди што бо љег уче ња срп ског је зи ка, Ра ми учи че твр ти раз ред основ не, Ах мед је у тре ћем разре ду, а нај мла ђа Ма ја има шест го ди на и иде у пред школ ско заба ви ште у Срем ској Ми тро ви ци. Јер, рат у Си ри ји и све зло што са со бом ра то ви но се, на ве ли су ове ро ди те ље да узму сво ју де цу за ру ке и са мо нај не оп ход ни је ства ри и по ђу у Срем ску Ми трови цу. Ка да смо се на ја ви ли, љу базно су при ста ли да при ме нови на ра, да ис при ча ју ка ко се жи ви под бом ба ма у Си ри ји, а ка ко се не ка да, не та ко дав но, ле по жи ве ло. Под бом ба ма - Наш град је ве ли чи не Сремске Ми тро ви це, жи ве ли смо сасвим нор мал но, ле по. И кад је рат по чео не ко вре ме те шко ће ни смо осе ти ли. Али, по след њих ме се ци смо спа ва ли у по дру му, де ца ни су ишла у шко лу, ни је би ло све тла, ни је би ло хле ба - ве ли Сла ви ца. - Кад је рат, зна се, ни чи ји жи вот ни ји ка ко тре ба. Нај ви ше смо се пла ши ли због де це. Школе ни су ра ди ле, ни смо се ни усуђи ва ли да их ша ље мо због безбед но сти. По бу ње ни ци га ђа ју ави о ном, а бом бе па да ју сву где - на ста вља Фа ди. Ка да су ви де ли да жи во та не ма и да је опа сност све ве ћа, оста ви ли су све, сем гар де ро бе и до ку ме на та, и кре ну ли на дале ки пут до Ср би је. Рат у Си рији тра је ско ро пу не две го ди не, из ра чу нао је Фа ди. То ли ко ће тач но би ти од ње го вог по чет ка у мар ту. Ни је се од мах ра то ва ло у це лој зе мљи, већ у по је ди ним де ло ви ма. - Кад смо од лу чи ли да кре немо из на ше ку ће, има ли смо пасо ше. Аеро дром у Але пу је још увек ра дио. Зва ли смо Ам ба са ду Ср би је, ко ја нам је, до ста по могла око пу та, сре ђи ва ња не ких ства ри. Ја ви ли су нам да пр ви ави он ко ји су ор га ни зо ва ли ле ти из Да ма ска. Био је то спе ци јални ави он за ста нов ни ке Ср би је ко ји су жи ве ли у Си ри ји. Да маск је 370 ки ло ме та ра уда љен од на шег гра да и ми ни смо мо гли да до ђе мо ка да су они ре кли. Пут је био - не про хо дан, при ча Фа ди. Та ко су мо ра ли да ја ве ам баса ди да не мо гу сти ћи на ави он. Обез бе ди ли су ка сни је дру ги превоз. Тре ба ло је иза ћи из све не безбед ни јег гра да и зе мље. Ишли су пре ко Ли ба на, Беј ру та до Истамбу ла... Пу то ва ли су два да на. - Ка да се иде ди рект но из Сири је за Бе о град стиг не се за три до че ти ри са та, ова ко су пу то вали ско ро 48 са ти. Би ло је пуно че ка ња, у Беј ру ту 12 са ти, у Истам бу лу 11 са ти, али смо стигли. Тог да на кад смо кре ну ли би ло је око је дан по под не, а тек тре ћи дан смо сти гли у Срем ску Ми тро ви цу - се ћа се Фа ди Ал Рах мо. Код Сла ви чи не по ро ди це има ју сме штај, тро је де це иде у шко лу, нај мла ђа ћер ка у заба ви ште. Де ци је ов де ле по јер су и ра ни је до ла зи ли код ба ке, По ро ди ца Ал Рах мо у Срем ској Ми тро ви ци де де и уја ка. Има ју дру га ре, уз арап ски го во ре ен гле ски и српски, а да га бо ље зна ју тру де се да на у че у шко ли. Отац и мај ка се чу ју по време но са они ма ко ји су оста ли у Си ри ји. Део по ро ди це је по бегао у Тру ску. Та ко су чу ли да је га ђа на њи хо ва ку ћа. Гра на та је па ла бли зу ку ће, по сле ди ца су еви дент не. - Ми ту ни шта не мо же мо, каже Фа ди и до да је: - Си риј ци ни су тра жи ли да се до го ди ово што се до га ђа. То су ура ди ли Аме ри кан ци. Оно што се ра ди ло код вас, ра ди се и код нас. То сви зна ју. Хо ће да проме не власт. До шли су не ки плаће ни ци, нај ви ше их је из Па киста на, Ав га ни ста на, са ду гим су бра да ма и ко сом. Сви из по ро ди ца Ал Рах мо и Шев чук са да не што мир ни је живе, али, бри ну јер Фа ди и Сла вица не ма ју по сла, а пе то ро де це тре ба из др жа ва ти. Раз ми шља ју и о сво јој ку ћи, о по врат ку у Сири ју. Би ће то чим им усло ви буде до зво ли ли. С.Ђа ко вић Жи вот у ра зо ре ном гра ду Оти ћи та мо где је без бед но Сва ко дне ви ца

20 20 Среда, 27. фебруар БЕ О ГРАД ОДР ЖАН 35. МЕ ЂУ j Тре ћу го ди ну за ре дом, оп шти на Бе о- чин пред ста вља сво је мо гућ но сти и по ну ду на Сај му ту ри зма у Бе о гра ду. На 35. ме ђу на род ном сај му ту ри зма, од 21. до 24. фе бру а ра, у окви ру за јед нич ког штан да Ту ри стич ке ор га ни за ци је Вој води не, мо гли су се ви де ти про из во ди ов дашњих ви на ра из Ба но што ра и Че ре ви ћа. Та ко ђе, уче шће су узе ле и чла ни це Удруже ња же на "Ми ро шки не ру ко тво ри не" Спе ци ја ли те ти Ви но и су ве ни ри из Бе о чи на По се ти о ци бе о чин ског штан да из Ра ков ца, као и про из во ђач су ве ни ра из истог се ла Не бој ша Ве се ли но вић. Ина че, ово го ди шњу са јам ску ма ни фе стаци ју, под мо том "Пу то ва ња у ср цу", а уз уче шће ви ше од хи ља ду из ла га ча из 45 зе ма ља, све ча но је отво рио Го ран Петко вић, др жав ни се кре тар за ту ри зам у Ми ни стар ству фи нан си ја и при вре де. Д. П. Уз спе ци ја ли те те, там бу ра ше и ви н пред ста ви ле сво је ту ри стич ке по те М е ђу на род ни са јам ту ри зма, 35. по реду одр жан је про шлог ви кен да у Бео гра ду. Зе мља парт нер 35. Ме ђу народ ног сај ма ту ри зма би ла је Не мач ка, ко ја је ме ђу во де ћим де сти на ци ја ма у обла сти кул тур ног ту ри зма у Евро пи, док је парт нер ре ги о на ове го ди не би ла Цр на Го ра. На ового ди шњем Сај му ту ри зма, у пет ха ла, предста вио се ре кор дан број из ла га ча, ви ше од из 46 зе ма ља све та. Са јам је об и шло ви ше од по се ти ла ца из свих кра јева Евро пе, као и ви ше од по слов них по се ти ла ца. И срем ске оп шти не на сво јим штан до вима про мо ви са ле су ту ри стич ке по тен ци ја ле и ани ми ра ле по се ти о це на раз не на чи не. Там бу ра ши сви ра ли Нем ци ма Ин ђиј ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја је ове го ди не те мат ски иза бра ла да про мо ви ше ма ни фе ста ци ју Бе шка фест или Да не војво ђан ско ба вар ске кул ту ре и има ла част да уго сти ду го го ди шње при ја те ље из гра да Кар лсху да. Ни су слу чај но про ла зни ци заста ја ли код ин ђиј ског штан да, ра до зна ли да про ба ју спе ци јал не ко ба си це спра вље не по по себ ној ре цеп ту ри Беш ча на, за тим штрудле, ва ни ли це и оста ле ђа ко ни је. А ка да су за сви ра ли беш чан ски там бу ра ши, на ста ло је оп ште ве се ље. Ин ђиј ски штанд - Пред ста вља мо це ло куп ну ту ри стичку по ну ду на ше оп шти не са ак цен том на Бе шка фест. Већ је по зна то да Бе шка и Кар лсхуд има ју ја ко до бру са рад њу ко ја је ре зул ти ра ла мани фе ста ци јом ко ју ће мо и ове го дине ор га ни зо ва ти и на да мо се још већој по се ти - ка же Бо рис Па шко дирек тор Ту ри стичке ор га ни за ци је у Ин ђи ји. Ре ке, је зе ра, ма на сти ри... Оп шти на Шид пре по зна тљи ва је по сво јим природ ним ле по та ма, кул тур но исто ријским за ме ни то стима и мул ти ет нич кој сре ди ни. То је био раз лог да и ове годи не узму уче шће на сај му. Штанд ре зер ва та За са ви ца Са го сти ма из Ба вар ске

21 Среда, 27. фебруар НА РОД НИ СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА... о, срем ске оп шти не н ци ја ле ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА - Са јам ту ри зма у Бе о гра ду нај значај ни ји је у ре ги о ну, та ко да би био вели ки про пуст да се ни смо по ја ви ли. Ми смо за ку пи ли штанд ко ји је ових да на био ве о ма по се ћен, а сва ког да на има ли смо го сте из раз ли чи тих удру же ња же на са те ри то ри је на ше оп шти не ко је су се пред ста ви ле са ко ла чи ма и ра зним специ ја ли те ти ма. Ша ро ли кост на ци о нал них за јед ни ца на ше је бо гат ство ко јим се поно си мо - ка же Кри сти на Ра до са вље вић за ме ни ца ди рек то ра Ту ри стич ке ор га нита ци је оп шти не Шид. Там бу ра ши на пра ви ли ат мос фе ру Ба ра Тр ско ва ча и Рум ски ва шар Рум ска Ту ри стич ка ор га ни за ци ја најмла ђа је у Ср би ји и по сто ји го ди ну и по да на. Ово им је би ло дру го уче шће на сајму ту ри зма, а пред ста ви ли су се са ви ше по ну да. - Ак це нат смо ста ви ли на Ба ру Тр ско ва чу за штиће но ста ни ште у Пла ти че ву, али смо про мо ви са ли и дру ге кул тур но исто риј ске вредно сти. Под се тиће мо то су ар хе о- ло шка на ла зи шта Го мо ло ва и Басти он, а зна чајан ту ри стич ки по тен ци јал је сте Бор ко вач ко је зеро. На сај му смо пред ста ви ли и на ше град ске мани фе ста ци је по пут Фе сти ва ла там бу ра шких ор ке ста ра Ср би је и Фе сти вал му зич ких друшта ва Вој во ди не и број них дру гих. По се бан до га ђај ко ји има мо у Ру ми сва ког тре ћег у ме се цу је сте Рум ски вашар, ко ји има тра ди ци ју ду гу 265 го ди на. Тог да на Ру ма по ста је значај ни тр го вин ски цен тар, а око 30 хи ља да љу ди по се ти наш град - ка же Ни ко ла Ро дић у име Тури стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ру ма. Шун ка фест и ре га та Ни ко ла Ро дић, ТО Ру ма Па зов ча ни су ове го ди не на штан ду пред ста ви ли три зна чајне ма ни фе ста ци је ко је ће промо ви са ти у на ред ном пе ри о ду. - Шун ка фест ће би ти одржан од 7. до 9. ју на у на шем насе ље ном ме сту Но ви Ба нов ци, те На штан ду ста ро па зо вач ке оп шти не оче ку је мо ве ли ку по се ће ност. Дру га ма ни фе ста ци ја ве за на је за Ду нав и но си на зив Реч на ре га та-еколо шки ка ра ван. Одр жа ва се од 28. ју ла до 5.ав гу ста, па и ту пла ни ра мо број не са др жа је. Тре ћа ма ни фе ста ци ја је спортског ка рак те ра, у пи та њу је Ме ђу на родни тур нир за де цу и пла ни ран је од 26. до 31. ав гу ста - ис та кла је Ве сна Бог дано вић ди рек то ри ца Ту ри стич ке ор га низа ци је оп шти не Ста ра Па зо ва. На сај му су уче ство ва ли и сво је штандо ве има ли и Срем ска Ми тро ви ца са спе ци јал ним ре зер ва том при ро де Заса ви ца, за тим Ириг са чу ве ним ви ни ма и Бе о чин. Све у све му, уз оби ље до бре хра не, ви на и уз ону чу ве ну Ди ван је ки ће ни Срем за вр ше но је и ово го ди шње из ла га ње срем ских оп шти на уз оба ве зу да сва ке на ред не го ди не ту ри стич ка пону да бу де све бо га ти ја и при ма мљи ви ја за све по се ти о це. а ово го ди шњем Сај му ту ри зма у Бе о гра- зна чај но ме сто за у зе ла је Ту ри стич ка Нду ор га ни за ци ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца, а про мо ци ја цар ског гра да Сир ми ју ма, Цар ске па ла те, уста но ва кул ту ре, ма ни фе ста ци ја, фру шко гор ских ма на сти ра и СРП За са ви ца и ове го ди не би ла је на за вид ном ни воу. На штан ду Ту ри стич ке ор га ни за ци је Града Срем ска Ми тро ви ца, пред ста вље ни су и фру шко гор ски ма на сти ри, а ни ово га пу та ни је из о ста ла про мо ци ја број них ми тро вачких уста но ва кул ту ре, ме ђу ко ји ма су најзна чај ни ји Му зеј Сре ма и Цар ска па ла та. Сај му ту ри зма и про мо ци ји ту ри стичких вред но сти гра да и се ла до при не ле су и чла ни це Удру же ња же на из Мар ти на ца и Ку зми на, пре ле пе Ри мљан ке и Ри мља ни, леги о нар ми тро вач ког клу ба аме рич ког фудба ла, а ин те ре со ва ње за ту ри стич ке по ну де и по тен ци јал гра да, из го ди не у го ди ну је све ве ће. По себ на па жња по се ти ла ца штан да Тури стич ке ор га ни за ци је Гра да Срем ска Митро ви ца би ла је усме ре на на ре скрипт Милан ског едик та, али и на ту ри стич ки бил тен ко ји са др жи це ло куп ну ту ри стич ку по ну ду Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Штанд Ту ри стич ке ор га ни за ци је гра да Срем ска Ми тро ви ца - У го ди ни обе ле жа ва ња зна чај ног јуби ле ја, као што је го ди на Ми лан ског едик та, при ли ка је за Срем ску Ми тро вицу да пред ста ви и по ка же бо гат ство римског на сле ђа. То је пре све га Сир ми јум, па је ове го ди не ак це нат ста вљен упра во на кул тур ни ту ри зам и све оно што та кву врсту ту ри стич ке по ну де пра ти јед на ур ба на сре ди на. Сир ми јум је град из ко га је цар Кон стан тин сто ло вао чак 512 да на сво је вла да ви не и то да је по се бан зна чај овом гра ду. У том све тлу, ове го ди не се ре а лизу је про је кат За во да за за шти ту спо ме ника кул ту ре у Срем ској Ми тро ви ци ко ји се ти че кон зер ва ци је и пре зен та ци је бо гатства рим ских мо за и ка и то је, мо жда, је дан од нај зна чај них ак ту ел них кул тур них проје ка та у Ср би ји. Ове го ди не број не ма нифе ста ци је би ће по све ће не обе ле жа ва њу Ми лан ског едик та, чи ме ће се Ми тро ви ца при дру жи ти Ни шу и Бе о гра ду на во ди ди рек тор ка Тру стич ке ор га ни за ци је Града Срем ска Ми тро ви ца Та тја на По знић. Пред ста вље ни су и ре зер ват За са ви ца, фру шко гор ски ма на сти ри, се о ски ту ри зам и го сто при мљи вост Сре ма ца пре ма сва ком тури сти. Штанд оп шти не Шид Ма ри ја Ба ла ба но вић Ле ги о нар и Сре ми це

22 22 Среда, 27. фебруар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН 39. СА БОР ЗЕ МЉО РАД НИ КА СРЕ МА Свет ко ви на у част про из во ђа ча хра не На тра ди ци о нал ном срем ском так ми че њу уче ство ва ло 340 зе мљо рад ни ка, а нај бо љи ма до де ље не вред не на гра де У част нај бо љих про из во ђа чи ма хра не у Сре му, а као до принос афир ма ци ји по љо при вре де и по љо при вред ни ка ми ну лог пет ка, 22. фе бру а ра, у Срем ској Ми тро вици, одр жан је 39. са бор зе мљо радни ка Сре ма. Би ла је то за вр шни ца тра ди ци о нал ног так ми че ња зе мљорад ни ка у по сти за њу вр хун ских резул та та у ко ме су уче ство ва ла 340 так ми ча ра ко ји су се над ме та ли ра тар ској, по вр тар ској ви но гра дарско-во ћар ској и сто чар ској про извод њи. Нај бо љи ма су уру че ни златни ци, сре бре ња ци и ди пло ме, а сви уче сни ци су до би ли ди пло ме. Ви ше так ми ча ра Пред сед ник Од бо ра за так ми чење Бра ни слав Жи ва но вић ка зао је да је у овом ци клу су би ло знатно ви ше так ми ча ра не го у про шлој го ди ни. - Има ли смо 213 так ми ча ра у ратар ској про из вод њи, 20 у по вр тарству, 13 у ви но гра дар ско-во ћар ској про извдњи, а 94 у сто чар ској произ вод њи. Уку пан број так ми ча ра је ве ћи не го ла не што по себ но охрабру је - ре као је Жи ва но вић. Под ра вља ју ћи ре кор де ре, такми ча ре, ор га ни за то ре так ми че ња и го сте у име гра да до ма ћи на за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро вице То ми слав Јан ко вић ис та као је зна чај сред стви ма ко ји ма се насто ји по мо ћи раз вој по љо при вре де и по љо при вред ни ка код нас. Јанко вић је ка зао да су ре зул та ти које су оства ре ни још вред ни ји због не по вољ них усло ва ко ји су пра ти ли про из вод њу. - Сви смо све сни зна ча ја по љопри вред не про из вод ње за зе мљу, зна мо да је ка рак те ри ше не по вољна струк ту ра, не до вољ ни под стица ји, не до ста так сред ста ва за засни ва ње про из вод ње, не у ре ђе но тр жи ште. У иш че ки ва њу да др жа ва Ср би ја ис пу ни део оба ве за пре ма ва ма, ми у Град ској упра ви Срем ске Ми тро ви це смо то по ку ша ли да нешто учи ни мо. Три обла сти су до би ле при о ри тет у бу џе ту за го ди ну, а оне су из град ња и одр жа ва ње инфра струк ту ре, здрав стве на и со цијал на за шти те и за шти та жи вот не сре ди не и по љо при вре да. Уку пан из но си пред ви ђе них сред ста ва за по љо при вре ду из но си ви ше од 80 ми ли о на ди на ра што је 8 пу та ви ше не го у бу џе ту за го ди ну, подсе тио је за ме ник ми тро вач ког градо на чел ни ка. Пет ми ли о на ди на ра на ме ње но је за по ди за ње ка па ци те та удру жења и про из во ђа ча, а то се од но си на про из вод њу мле ка, ме да, од гој сви ња и ко ња. Око 25 ми ли о на дина ра су суб вен ци је у по љо при вредној про из вод њи, од то га је пет мили о на ди на ра на ме ње но за си сте ме за на вод ња ва ње у во ћар ству, исто то ли ко на си сте ме у по вр тар ству, 10 ми ли о на за оси гу ра ње усе ва, пет ми ли о на ди на ра за по ди за ње пла сте ни ка, шест ми ли о на ула же се у ин фра струк ту ру за Аген ци ји за ру рал ни раз вој чи је је осни ва ње у то ку, а ко ја има за циљ по бољ ша ње жи во та и ра да на се лу, на вео је Томи слав Јан ко вић. Још 30 ми ли о на ди на ра ће Сремска Ми тро ви ца за јед но са АП Војво ди ном да уло жи у сре ђи ва ње ка нал ске мре же, а ка сни је и за на вод ња ва ње. Та ко ђе, 14 ми ли о на ди на ра овај град ула же у фор ми рање по љо чу вар ске слу жбе на сво јој те ри то ри ји. "Же ља је да под стак немо дру ге да по мог ну по љо при вре ду ко ја је ди на у овом тре нут ку оствару је су фи цит у спољ но тр го вин ској обла сти, ис та као је Јан ко вић. Ге не рал ни спон зор са бо ра био је По кра јин ски се кре та ри јат за пољо при вре ду, а по моћ ник се кре та ра тог се кре та ри ја та Сло бо дан Те о- фа нов је из ја вио да Вла да Вој води не и овај се кре та ри јат ула зе у го ди ну ам би ци о зно ка да су у пи та њу под сти ца ји. Зна чај по љо при вре де - На да мо се да ће те то ви на те ре ну пре по зна ти и зна ти ис ко ристи ти. Ово се од но си на под сти ца је у во ћар ству, бес по врат на сред ства за на бав ку пла сте ни ка, сред ства за На гра ђе ни по љо при вред ни ци про тив град ну мре жу, на бав ку ква литет них гр ла кроз на бав ку ју ни ца, јарче ва, ов но ва. То су под сти ца ји ко ји се ну де, а сред ства ће мо удру жи ти са Фон дом за раз вој Вој во ди не. О све му де та љи ће би ти уско ро по зна ти ји јер сле ди рас пи си ва ње кон ку рас, ре као је Те о фа нов. Че стит ке ре кор де ри ма и ре чи добро до шли це упу тио је пред сед ник Срем ске при вред не ко мо ре Ми лан Бо жић, а Срем ска при вред на ко мора је за јед но са број ним спон зо ри ма успе шан ор га ни за тор овог са бо ра. Нај у спеђ ши ји ма так ми ча ри ма уру че не су на гра де, а до би ли су их и нај бо љи ор га ни за тор так ми че ња, док су ре сор но ми ни стар ство, покра јин ски се кре та ри јат, ин сти тут и гра до ви и оп шти не ко ји су по др жали тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју до би ли за хвал ни ца. С.Ђа ко вић РУ МА ТРЕ ЋИ СА БОР ЗЕ МЉО РАД НИ КА Ве ли ка кон фу зи ја око мле ка Не над Бо ро вић: Тре ба спу сти ти лоп ту, са че ка ти ре зул та те стру ке - Не над Ка та нић: Мле ко у про дав ни ца ма је здра во, све је то и по ли тич ки ''на ду ва но'' у шка пе вач ка гру па ''Дри на'' из МБа до ви на ца, ко ја је на му зич ки на чин отво ри ла тре ћи по ре ду Сабор зе мљо рад ни ка у Ру ми, одр жан 25. фе бру а ра, на ху мо ри сти чан, али и при лич но ре а лан на чин, одсли ка ла је ак ту ел но ста ње у по љопри вре ди. ''Не мој њи во да ти бу де кри во, не мам па ра да ку пим ђу бри во''. Или: ''Да на њи ви цве та по ли ти ка, не би ме ни тре ба ла мо ти ка''. Има ли су Ба до вин ча ни шта да пе ва ју и о ме су: ''Шта нам вре ди што је на ше мла ђе, кад тај ку ни ка жу, да је ту ђе сла ђе''. У то но ви ма пе сме и игре, за игру је био за ду жен де чи ји ан самбл КУД ''Бран ко Ра ди че вић'' из Ру ме, за почео је Са бор зе мљо рад ни ка у Ру ми, у ор га ни за ци ји Дру штва ''За ви чај'' и По љо при вред но-струч не слу жбе ''Ру ма'', а под по кро ви тељ ством Општи не Ру ма. Да би све би ло ''оку ми ли је'', а и си ти је, по бри ну ли су се ак ти ви же на рум ске и пе ћи нач ке оп шти не. У име до ма ћи на, зе мљо рад ни ке је по здра вио пред сед ник Скуп штине оп шти не Ру ма Не над Бо ро вић. На гла ша ва ју ћи да је у кли матском сми слу, иза нас ло ша го ди на, да су око па ви не, по себ но ку ку руз, де сет ко ва не због су ше, Бо ро вић је до дао: -Ни је за уте ху, али слич на је си ту а ци ја и у окру же њу, па чак и у Аме ри ци где су при но си ма њи и до 30 од сто. У пи та њу су кли мат ске про ме не, мо ра се не што ме ња ти и у са мој про из вод њи. Ви со ке тем пе рату ре до ве ле су до бо ле сти ку ку ру за, До де ла при зна ња нај бо љи ма све то је пре не то и у ис хра ну, са да има мо про блем. Сви за јед но тре ба да спу сти мо лоп ту, да не ства ра мо кон фу зи ју, јед но став но, тре ба саче ка ти ре зул та те струч ња ка. Ка да је реч о под сти ца ји ма за по љо привре ду, по но вом за ко ну, оп шти не их ви ше не мо гу да ва ти. Али, мо же мо да ва ти пре ми је за сад ни ма те ри јал, по но ви ти. Ви сте све то хра бро под не ли, оства ри ли до бре при но се. Оно што је ре зул тат, то је пода так да је два мили о на то на ку ку руза оти шло у из воз, не ко ли ко хи ља да то на је вра ће но из Ита ли је, због при суства афла ток си на. Ових да на де ша ва се ве ли ка фа ма око афла ток си на и исправ но сти мле ка, све је то и по ли тички ''на ду ва но''. Оно што мо гу да по ручим, то је - мле ко на ра фо ви ма на ших про дав ни ца је здраво Не над Ка та нић: Све је по ли тич ки ''на ду ва но'' за ис хра ну љу ди, не тре ба сум ња ти у за ме ха ни за ци ју. Као оп шти на, интен зив ни је ће мо ра ди ти на уре ђе њу атар ских пу те ва, на ожи вља ва њу по љо чу вар ских слу жби. По кра ји на ну ди кре ди те под по вољ ним услови ма, то тре ба ис ко ри сти ти. О ''млеч ној афе ри'' го во рио је и Не над Ка та нић, шеф ин спек цијских слу жби у Ми ни стар ству по љопри вре де: ње го ву ис прав ност. На са бо ру зе мљо рад ни ка у Руми, на те му стру ке го во ри ли су др Жељ ко Ка и то вић, са Ин сти ту та ''Зе мун по ље'', др Са ња Ва си љевић, са Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство, као и Не дељ ка Јекић, ди рек тор ПСС ''Ру ма''. За добре ре зул та те у про из вод њи у го ди ни, на гра де је при ми ло око 50 -Про шла, го ди на, по климат по љо при вред ни ка са те ри то ри је ским усло ви ма, те шко да се мо же рум ске оп шти не. К. Ку зма но вић

23 Среда, 27. фебруар

24 24 Среда, 27. фебруар РУ МА ФИЛМ СКО ВЕ ЧЕ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ "ВОР КИ ТИ МА" Зна чај "Бал ка ни ме" и ани ми ра ног фил ма НО ВИ САД ПРИ ЗНА ЊА ЗА ВО ДА ЗА КУЛ ТУ РУ ВОЈ ВО ДИ НЕ Ми ри Ба њац Ме да ља кул ту ре На све ча но сти у Но вом Са ду, 22. фе бру а ра, пред сед ник Вла де АП Војво ди не др Бо јан Пај тић уру чио је на шој ве ли кој драм ској умет ни ци Ми ри Ба њац (Ер де вик, 1929) Ме да љу кул ту ре за укупан ства ра лач ки рад. Реч је о при зна њу За во да за кул ту ру Вој во ди не, ко је се сва ке го ди не до де љу је за до при нос раз во ју кул ту ре, а за су га још при мили проф. др Ла још Генц (мул ти кул ту рал ност и интер кул ту рал ност) и проф. др Ни ко ла Гр ди нић (очува ње кул тур ног на сле ђа). При зна ње "Искре кул ту ре" за са вре ме но ства ра ла штво при па ло је драм ском умет ни ку Аро ну Ба ла жу (ауто ру до 35 го ди на). У име до бит ни ка, за хва ли ла се Ми ра Ба њац, Др Бо јан Пај тић уру чу је при зна ње Ми ри Ба њац ис та кав ши да ова при зна ња по твр ђу ју "да смо до бри чу ва ри на ше тра ди ци је и кул ту ре". Д. П. У Ми лан Ми ло са вље вић и Дра ган Ца кић на филм ској ве че ри у Ру ми ор га ни за ци ји рум ског "Вор ки тима", 21. фе бру а ра, за по че ла је сери ја филм ских ве че ри, ко је ће се то ком ове го ди не ре дов но одр жа ва ти јед ном ме сеч но. Пр во филм ско ве че, ка ко нас оба вешта ва по кре тач Не за ви сног филм ског цен тра Ки но клуб "Вор ки тим" (Vorky Te am), Дра ган Ца кић, би ло је по свеће но "Бал ка ни ми", Европ ском фе стива лу ани ми ра ног фил ма. О прет ход них де вет фе сти ва ла и пред сто јећем, ју би лар ном, за ка за ном за по че так ок то бра, го во рио је члан "Вор ки ти ма" Ми лан Ми ло са вље вић, а у име ор га ни за то ра До ма кул ту ре "Сту дент ски град" на Но вом Бе о гра ду. Под окри љем те уста но ве, ина че, и одр жава се овај фе сти вал, ко ји је уте ме љио ис так ну ти филм ски ре ди тељ Ни ко ла Мај дак, го ди не. Пред оку пље ним Ру мља нима, ве ћи ном мла дим љу би те љи ма филма, Ми ло са вље вић је ис та као зна чај фе сти ва ла "Бал ка ни ма", ка ко за Ср би ју та ко и за чи тав ре ги он: - "Бал ка ни ма" је, по ред "Ани ма ниме" из Чач ка, је ди ни филм ски фе стивал пре вас ход но по све ћен ани ми ра ном фил му. Фе сти вал је до бро ме сто за сусрет сту де на та, про фе си о на лих ауто ра и ис ку сних ама те ра ани ма ци је из реги о на бив ше Ју го сла ви је, али и чи та ве Евро пе. Има мо два про гра ма, аутор ски, так ми чар ски, за тим сту дент ске ин ди виду ал не и фил мо ве из филм ских шко ла, као и бо гат пра те ћи про грам из исто рије европ ске и свет ске ани ма ци је. Ср би ја ни је по зна та по ани ма ни раном фил му, ни ти крат ко ме тра жном, а по себ но ду го ме тра жном, број фил мо ва мо же да се на бро ји на пр сте јед не ру ке. Ани ма ци ја је при лич но скуп про цес и ви ше при па да за пад ном све ту, не го источ ном. "Бал ка ни ма" не гу је тренд уметнич ке ани ма ци је. Ти пи чан је зик да нашње ко мер ци ја не ани ма ци је пре у зе ле су ком пју тер ске и ви део игри це. Оно што нас нај ви ше ин те ре су је, каже Ми ло са вље вић, је где се на ла зи место срп ске кра то ме тра жне ани ма ци је. Што се ти че до ма ће ани ма ци је, при лично јој је не за ви дан по ло жај у од но су на европ ску, нпр. про шле го ди не су од стране др жа ве по др жа на са мо три про јек та. Ми ни стар ство кул ту ре је по др жа ло је дан крат ки ани ми ра ни филм, а По кра ји на, у Но вом Са ду, два про јек та, и то је све. По сле увод них ре чи Дра га на Ца ки ћа и Ми ла на Ми ло са вље ви ћа при ка за но је де се так ма хом на гра ђи ва них крат ких ани ми ра них фил мо ва са "Бал ка ни ме", из на шег ре ги о на и Евро пе, у укуп ном тра ја њу од 80 ми ну та. Већ за сле де ће филм ско ве че, у марту, еки па "Вор ки ти ма", ко ја не гу је успо ме ну на ства ра ла штво и лич ност чу ве ног свет ског ре ди те ља из До бри наца, Слав ка Вор ка пи ћа, на ја вљу је програм о ал тер на тив ном фил му. Д. По зна но вић СПЕЦИЈАЛНА УСКОРО УСКОРО ПОНУДА ЗА УСКОРО 8. МАРТ УСКОРО ПОЗОВИТЕ УСКОРО 022/ УСКОРО ЕТНО РЕСТОРАН Сремска Митровица, СРЕМСКА КУЋА Манђелошки пут Уживајте у специјалитетима сремске кухиње

25 Среда, 27. фебруар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Комплетна ултразвучна диjагностика Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 МАРКЕТИНГ Про да јем ме ка но огрев но дрво. Тел: 064/ Про да јем стан у Бе о гра ду, укњи жен, тро со бан, де љив, два ула за и ку па ти ло, Та, Ка ра бурма. Тел: 065/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ви кен ди цу 30м2 у Кум бо ру код Хер цег Но вог. Тел: 022/ Про да јем две ку ће на јед ном плацу, Ста ри шор 6 це на евра Тел: Про да јем хек тар зе мље по ред асфалт ног пу та два км од Врд ни ка. Тел: 063/ Про да јем њи ву 4 кла са иза Ми трошпе ра на се ље Ко реа 78ари ју тро и 21 ар. Вла сник 1/1. Це на евра. Тел: 061/ и 064/ Про да јем ку ћу у Бе о чину,063/ Про да јем зе мљи ште 40.4 ара по тез Ба но вац, Ле жи мир. Тел: 060/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Блок Б. Тел: 022/ СТА НО ВИ - Из да јем кон фор ну гар со ње ру у центру Ба ње Ко ви ља че. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен дво со бан стан у на се љу Орао. Тел: Из да јем дво со бан на ме штен стан код спорт ског цен тра Пин ки. Тел: 060/ Про да јем дво со бан стан 61м2 осмоспрат ни ца код срем ског игра ли шта на Са ви.тел: 064/ НОВО Отворена " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ По вољ но про да јем стан 67м2 на сеље Орао у Срем ској Ми тро ми ци. Тел: 063/ и Про да јем ку ћу у Пеј то ну из лаз на две ули це ни је ћо шак. Тел: 064/ Из да јем јед но и по со бан стан у Кошут ња ку ЦГ, ка блов ска пр ви спрат искљу чи во брач ном па ру на ду же. Тел: 064/ Из да јем нов, по лу на ме штен, тро собан стан, То тал тв, АДСЛ, пар кинг место у дво ри шту, те ра са, ЦГ, те ле фон, ин тер фон, кли ма, 55 ква дра та у центру Ср.Ми тро ви це-ули ца Вод на 2.Тел. 065/ Про да јем тро соб ни стан од 82 м2 у Ру ми у на се љу Ти вол на тре ћем спра ту. Тел.064 / Про да јем или ме њам стан у Ба ра је ву од 57м2 за ма њи стан од 40м2 у Ср.Митро ви ци. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан код же ле знич ке ста ни це у Но вом Са ду. Јове тић. Тел: и 064/ Про да јем нов стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це, по вољ но. Тел.063/ Из да јем со бе за уче ни ке, студ нте и сам це. Про ме на да 31. Тел: Из да јем јед но со бан на ме штен стан са ку па ти лом улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: и 061/ Из да јем јед но со бан, на ме штен двори шни стан ули ца За на тлиј ска у Сремској Ми тро ви ци. Тел Про да јем нов укњи жен апарт ман на Зла ти бо ру, пр ви спрат, на ме штен 34м2 плус га ле ри ја, це на евра, власник. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан стан у де канцу, гре ја ње на ТА пећ. Тел: и 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у Ор лу. Тел: U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Из да јем јед но соб ни стан у на се љу Ни ко ла Те сла. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у ку ћи у Бло ку Б, Кру ше дол ска у Сремској Ми тро ви ци. Тел: ЛО КА ЛИ - Из да јем ло кал пре ко пу та Па ла те прав де, це на по вољ на. Тел: и 064/ Из да јем ло кал 30м2 у цен тру Срем ске Ми тро ви це. тел: 064/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем Су зу ки ва гон Р 1200цм3, го ди на про из вод ње као нов. Тел и 060/ Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го дина про из вод ње 2002, у бес пре корном ста њу. Тел: 063/

26 26 Среда, 27. фебруар МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем ком бајн Змај 142 и ком бајн Џон Дир 950. Тел: 064/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: 065/ Про да ју се три чи сто крв на ко ња, једно го дац, дво го дац и тро го дац (од једне, две и три го ди не ста ро сти). Зва ти по сле 19 ча со ва на те ле фон: 015/ или се ја ви ти на адре су у Ули цу Ра ди во ја Ди ми три је ви ћа бр. 14 Глу шци (оп шти на Бо га рић). -Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Про да јем фри жи дер са за мр зи ва чем, 50 евра и те ле ви зор 25 евра. 062/ Про да је Ал ка тел те ле нор one tuch ot95 у су пер ста њу, ка ме ра 5мгп, нави га ци ја, це на 90 евра. Тел: 062/ Хит но по тре бан пе кар са ис куством за рад на при мор ју Ти ват. Тел: Про да јем тро сед, дво сед, фо те љу и ка уч са фо те љом. тел. 022/ Sve vrste proslava u BALKONIJI kod dispanzera na Savi Renoviran objekat, prijatan ambijent za sve prilike Kapacitet do 140 osoba Za sve informacije pozovite 064/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре, но ви је Лап топ ра чу на ре, нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем огрев но др во, по вољ но. Тел: 064/ Про да јем Ту је за жи ву огра ду од 20цм-150цм и Фо лум не од 50 80цм. У Ин ђи ји. Тел: и 063/ SN (razmak) TEKST OGLASA - Ку пу јем стри по ве, ал бу ме са сличи ца ма и фуд бал ске ула зни це. Тел:064/ Про да јем 200ком. цре па Кон ти нен тал 22 ка њи жа и 60 ће ра ми да.це на 30 и 100дин. Тел: / Про да јем по лов на алу ми ни јум ска Шидал вра та, два про зо ра тро је бал конских вра та, де вет ва ку ми ра них про зора све са алу ми ни јум ским ро лет на ма пу ње не пур пе ном, не мач ке про из водње, це на по вољ на. Тел: SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara

27 Среда, 27. фебруар МА ЛИ ОГЛА СИ Мали огласидо 10 речи наплаћују се 100,00 динара за једно објављивање. Свака наредна реч је 10,00 динара. Цена уоквиреног огласа биће 200,00 динара за једно објављивање. - Оглас са фотографијом (6x4.5cm) 400,00 dinara ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕИ ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну( Сл. гла сник РС, бр. 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 63. став 2. и чла на 69. За ко на о упра вља њу от па дом ( Сл.гласник РС број 36/09 и 88/2010) ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ Опе ра тер, Пред у зе ће за ре ци кла жу елек трон ског и елек трич ног отпадa REC-EE-O дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град-чу ка ри ца, То ме Буше 14, Бе о град-чу ка ри ца, ма тич ни број , под не ли су зах тев за изда ва ње до зво ле за скла ди ште ње от па да од елек трич не и елек трон ске опре ме, на ка та стар ским пар це ла ма бр. 5928, 5932, 5933/2 и 5934 к.о. Ср.Ми тро ви ца у окви ру ком плек са пред у зе ћа Ма троз Срем ска Ми тро ви ца. Опе ра тер пла ни ра са ку пља ње, раз вр ста ва ње и при вре ме но скла ди ште ње от па да од елек трич не и елек трон ске опре ме. Увид у по дат ке и зах тев опе ра те ра мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Градске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро вица, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Promenada bb tel: 022/ i 064/ На осно ву уред ног зах те ва ко ји су под не ли но си лац про јек та Op šta gra đevin ska rad nja VV ČE LIK IN ŽE NJE RING Бе о град, Мил ке Гр гу ро ве 4 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну про јек та Послов но-про из вод ни обје кат за из ра ду че лич них кон струк ци ја са ло ка ци јом у Ши ма нов ци ма, ули ца Го лу би нач ка 58а, на кат. парц. број 5 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро веде ном по ступ ку про це не ути ца ја до нето је ре ше ње број 501-3/2013-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да ни је по треб на про це на ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну и да име но вани мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји про јекта под усло вом да се при ме не ме ре ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем надле жног ор га на. До не то ре ше ње се за сни ва на ана лизи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек та као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Листе про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се може зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, број 114/08). Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јинском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гради тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, не по сред но или пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об јављи ва ња овог оба ве ште ња. ВЕЛИКИ ПОПУСТ ДО КРАЈА ФЕБРУАРА! Излети по Србији Сарајево - 2 дана Европски градови Летовање Сегедин - сваки месец Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/

28 28 КУЛТУРА Среда, 27. фебруар НО ВА КЊИ ГА ПО Е ЗИ ЈЕ Се ку ла Пе тро вић: "Искра у ка ме ну", "Фу ту ра", Пе тро ва ра дин Се ку ла Пе тро вић и Љу би ца По по вић - Бје ли ца Не ве ли ка по ет ска збир ка Се ку ле Пе тро ви ћа, са ставље на од че тр де се так пе са ма, на сло вље на је Искра у ка мену. По де ље на је у шест темат ских ци клу са: I Ока ме ње но у ме ни, II Ка ме на сје ћа ња, III Ка мен по ред ка ме на, IV Ср це у ка ме ну, V Ка мен у ср цу и VI Ка мен чи ћи. Увод на пе сма, Помо зи ми... и за вр шна пе сма, Сје ћа ње у ко ма ди ће, кур зи вом из дво је не, чи не ком по зи ци о ни пр стен пе снич ке збир ке. Пе тро вић је пе сник за ви чајне ин спи ра ци је, ко ја под ра зуме ва, ана лог но то ме, ве за ност за род но под не бље, по ро ди цу, зна не љу де и дра ге при зо ре. Он је сав окре нут про шло сти, не ким не по врат но про ху ја лим вре ме ни ма, лич но сти ма, си ту а- ци ја ма и зби ва њи ма: Пр ви Божић без оца, Отац, Мај ка, Моба, Крај пу таш... У тим пе сма ма су ожи вље не сли ке при се ћа ња на де тињ ство и род ну ку ћу ши фо ње ри, ма сти ља ва олов ка, по ми ња ње Јо вањ дан ског ва шара, стећ ци... Да кле, по твр да тезе да те рет тра ди ци је про шлости мо же би ти то ли ко те жак да је не мо гу ће осло бо ди ти га се. Ме ђу тим, Пе тро ви ће ва се ћа ња, бол због гу бит ка, емо ци је обоје не се том и ме лан хо ли јом, нису са мо ње го ви, ин ди ви ду ал ни. То су ве ћи ни љу ди по зна те егзи стен ци јал не си ту а ци је, ко је, ску па узев, чи не оно што нази ва мо људ ском суд би ном, потвр ђу ју ћи да је суд би на увек из над чо ве ко ве во ље. Та над град ња лич ног, универ за ли за ци ја ин ди ви ду ал ног, по себ но су при сут ни у пе сми на сло вље ној По вор ка, у ко јој на ла зи мо не што од би блиј ског то на, де ко ра од дав ни на знаног, као и ки плин гов ског разми шља ња о чо ве ку и ње го вом би ти са њу на овом све ту. Погреб се пре тва ра у пу то каз "за мно го љу ди и јед ног чо ве ка", у ме та фо ру људ ске суд би не, и то исто и у пе сми без на слова "оно смо што је/ у сје ћа њу оста ло/ оно смо што ће/ сје ћање по ста ти./ И би ће нас/ ко лико у сје ћа њи ма дру гих жи вимо" на ла зи мо об ра ду слич не те ме. Овај те мат ски круг пе са ма од ли ку је на ге не рал ном пла ну сет на ми са о ност и ме лан хо лична емо тив ност. Та ко ђе и јед ностав ност дик ци је, кра так нери мо ван стих и крат ка фор ма. Пе тро вић успе ва да свој лич ни до жи вљај, нај че шће де тињ ства и не чег про ху ја лог, ми ну лог, углав ном из ра зи кон крет но, кроз сли ке и при зо ре. Јед на од нај у пе ча тљи ви јих и нај снажни јих, ка ко по те ми, та ко и на чи ну на ко ји је те ма уоб личе на, је пе сма Ло за. Се ћа ња се за у век на ста њу ју и жи ве очува но. И као да је све то ју че било. Ви но ву ло зу је за са дио праде да, на ста вио де да, па отац. Ло за по ста је сим бол тра ја ња, оп стан ка, по ро дич ног, ге не рациј ског, ин ди ви ду ал ног, чврсто упо ри ште ег зи стен ци јал не вред но сти. И на кра ју пе сме сти хо ви пу ни но стал ги је и ту ге и там бу ра ша као сим бол утапа ња ту ге. И још не што. У том те мат ском кру гу је при сут на нео бич на асо ци ја тив ност, непре тен ци о зност иде је и сво јевр сна илу стра ци ја по зна те сентен це да се "сли кар ство хра ни при су ством, а пе сни штво од суством за ви ча ја". Те мат ски круг пе са ма об јављен у за вр шним ци клу си ма са др жи ома њи број љу бав них пе са ма, ко је ни су та кве у класич ном, уоби ча је ном сми слу те ре чи. У ве ћи ни њих се го во ри о од но су пре ма же ни, али без типич них си ту а ци ја, од но са, епите та и емо ци ја. Све је у њи ма дис крет но на го ве шта ва но, пре не го не по сред но из ре че но. Има и у њи ма ћу та ња, али ћу та ња ко је го во ри. Зву ци, обри си, да ма ри сва ко днев ног жи во та и они дру ги, све чар ски, памтљи ви, ана лог но то ме ду бо ко на ста ње ни. И не го ва ни, чу вани, одр жа ва ни, пре но ше ни... Све су то, бо ље ре че но, оне основ не, ба зич не од ред ни це Пе тро ви ће вих лир ских ис пи са. Љу бав би тре ба ло по сма трати у кон тек сту ми сли - да терет тра ди ци је зна по не кад бити то ли ко те жак да је не мо гу ће из ву ћи се ис под ње га. У пе сми Гор ки пло до ви мо гу ће је прона ла же ње ми сли да је умет ност у то ме да се са ма ло ре чи ка же мно го. У Го ди шњим до би ма су и пси хо фон и љу бав као основ не од ред ни це. У оста лим пе сма ма крат ки сти хо ви, по твр да да се са ма ло ре чи мо же ка за ти много. За ову збир ку пе са ма мо же се ре ћи да је за ни мљи ва, пи сана у мо дер ном иди о му, а ипак при сту пач на са те ма ма ко је су и чи та о че ве. Мр Љу би ца По по вић - Бје ли ца Први Божић без оца Си ноћ је мај ка у ве ран ди сла му ра за стр ла. Ју трос смо се у ци цва ри огле да ли и омр си ли. Че сни цу смо ло ми ли и сви ми сли ли на дви је ру ке ко је не до ста ју. Мај ка је мир бо же ћи се са нај мла ђим бра том за пла ка ла. Сви је ћа у жи ту је до гор је ва ла. Во шта не су зе низ њу су те кле... Се ку ла Пе тро вић О НО ВИ НАР СТВУ, НИ ШТА ЛИЧ НО j Ба не Јо ва но вић и Ви то мир Те о фи ло вић: "Гор ки мед ме ди ја", "Бин дер", Бе о град При зна јем, иду ми на жив це ре чи ме диј и афо ри сти чар. Али, шта се мо же, ушло у народ, при ми ло се. Та ко нас зо ву, а ми мо ра мо да се ода зи ва мо. У овој књи зи те ре чи су за пра во кључ не. То је па но ра ма о меди ји ма, у ко јој се на шло око афо ри за ма од око 130 афо ри сти ча ра, ме ђу ко ји ма је сва ки дру ги но ви нар. Је дан од са ста вља ча, Ба не јо ва но вић, има бо га ту но ви нар ску би о графи ју, а и Ви та Те о фи ло вић је ве о ма при су тан у ме ди ји ма, наро чи то елек трон ским. Овај сам при каз (из лич них раз ло га) за ми слио друк чи је не го што ина че пи шем. Не ка ауто ри са ми ка жу шта има ју, а то је (у мо ме из бо ру) је дан по сто од укуп ног бро ја афо риза ма у књи зи. И реч ће до би ти са мо но ви на ри. Пр во не ка се пред ста ве саста вља чи. Ба не Јо ва но вић: Са мо нас још исти на мо же из не на ди ти. Ви то мир Те о фи ло вић: Да имам па ре и ме ди је, био бих до бро твор и да њу и но ћу. За тим би рам иза бра не но вина ре. Дра ган Алек сић: Чи там изме ђу ре до ва да ме не уби је пре ја ка реч. Вла да Бу ла то вић Виб: Је зик си ле пр во си лу је је зик. Ра ди во је Бо ји чић: Но ви не се би да ју, ипак, пре ве лик публи ци тет. Ми ло ван Вр жи на: Чи там нови не али не пам тим шта сам про чи тао. Јер и да пам тиш, мораш не ке ства ри да за бо ра виш. А ка ко да за бо ра вим оно што ћу пам ти ти док сам жив. Ран ко Гу зи на: Исти на је продр ла у јав ност, али не зна се ка ко, ни ти су крив ци по хва тани и ка жње ни. Сло бо дан Ду чић: Зна чај ну уло гу у ТВ има мон та жа. Ми ло ван Илић Ми ни макс: Не пи сме ни ве ру ју да је те ле визи ја про на ђе на због њих. Пе тар Ла зић: Но ви нар ко ји зна свој по сао бе ле жи са мо успе хе. Вас ка Ју кић Мар ја но вић: Нај лак ше је ду бо ко уве ри ти плит ког чо ве ка. Дра гу тин Ми нић Кар ло: Истра жи вач ко но ви нар ство је кад тра гаш за име ном свог га зде. Ду шко М. Пе тро вић: Ки о сци су пре ва зи ђе ни. Вла да мно го успе шни је рас ту ра на шу штампу. Ду шко Ра до вић: По зна то је да но ви на ри не зна ју мно го, а и ка да не што зна ју, то ни је оно што би тре ба ло да зна ју. Ђор ђе Фи шер: - Има ли ме са? - Не ма. - У но ви на ма пи ше да има. - Он да ку пи те но ви не, та мо има све га, а и јеф ти ни је је, само се те же жва ће. Бра на Црн че вић: Ра дио је омо гу ћио да се глу пост чу је, а те ле ви зи ја и да се ви ди. Има у тој књи зи и не ко ли ко Сре ма ца, не ке сам већ ци ти рао, а за крај сам оста вио нас дво јицу из "Срем ских но ви на" са триста по сто ви ше афо ри за ма. Пр ви је (ов де, и уоп ште) Бори слав Бог да но вић (Бо ра, из вели ког шо ра), ко ји је у овим но вина ма че тврт ве ка био ди рек тор а по ла сто ле ћа пи сао афо ри зме: Штам па ни кад не ла же, она са мо по ла гу је. Но ви не нај ви ше гре ше кад на сто је да бу ду не по гре ши ве. Гре шка је увек леп ша од ис прав ке. Ка ри ка ту ра Жар ка Га ће ше А сад, ево, ја па ја: Ми пра шта мо, али и да ље чи та мо но ви не. Но ви не жи ве са мо је дан дан. За то што су пре оп те ре ћене исти ном. Пред ми кро фон се до во де нај бо ља гр ла. Ан ђел ко Ер де ља нин

29 Среда, 27. фебруар КУЛТУРА 29 СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МУ j Пред ста вљен про је кат Зо ра на Или ћа "Мој хе рој" ни ни су ака де ми ци, чу ве ни Она уч ни ци, сли ка ри и пи сци, ни су олим пиј ски по бед ни ци, мајсто ри те ни са, ко шар ке и фуд ба ла, по пу лар ни глум ци и пе ва чи, ни су ме диј ске зве зде... Па, ипак, иако не на да ле ко по зна ти и сла вље ни, а углав ном ано ним ни или зна ни тек ужем кру гу љу ди, они при пада ју ши ро кој по ро ди ци истин ских ве ли ка на, лич но сти ма ко је је један до бро на мер ни Бе о гра ђа нин, фи лан троп Зо ран Илић, увр стио на ли сту "сво јих" ју на ка, под једно став ним на зи вом "Мој хе рој". Пре пет го ди на, вла сник компа ни је "Би о ме лем" Зо ран Илић, за јед но са гру пом при ја те ља, по кре нуо је сајт com, у намери да промовише примере људскости, доброчинства, великодушности, снаге воље и истрајности, али оних тзв. обичних људи, не друштвено истурених, сувише експонираних и углавном медијским путем ствараних и слављених. Једна од жеља му је била, како својевремено рече, да се избори за место тих људи у јавности, да скретањем заслужене пажње у ширем окружењу "подстакне на милосрђе или бар саосећање". И читава земља се подигла да указује на своје локалне хероје, да "пуни" Зоранов сајт, организоване су и бројне изложбе, телевизијска серија, публикација на тему "Мој херој", рођен је и пројекат "Салон Хероја", никле су хуманитарне фондације... Протекле године, на пример, РТС је приказао петнаест епизода прве сезоне документарног серијала "Мој херој", а у свакој од њих биле су представљене по три овакве личности. На прошлогодишњем Сајму књига у Београду је промовисана и књига "Лексикон мојих хероја", зборник са причама о првих 300 личности, старијих и млађих јунака, који су својим подвизима оставили неизбрисив траг у нашем времену. Изложба под називом "Мој јунак", која сажето, на двадесетак паноа одсликава само мањи део овог обимног подухвата, стигла је и у сремскомитровачки Музеј Срема. Приликом њеног представљања, 18. фебруара, идејни творац Зоран Илић, секретар Удружења за културу живљења "Око" Драган Ђорђевић и директорка Музеја Даница Драгичевић - Ђукић позвали су Митровчане да "бирају" своје хероје и податке о њима шаљу на сајт пројекта. Такође, приказан је одломак из ТВ серијала посвећен др Предрагу Митровићу, лекару Клиничког центра, који своје пацијенте лечи и музиком. Овај необични здравствени радник још свира у групи "Шаблон", уређује музичку ревију, објављује књиге... А какав је то, заправо, пројекат "Мој херој", може се Foto galerija Зоран Илић и Драган Ђорђевић отварају изложбу сазнати и из поменутог лексикона, на примерима јунака из Срема. Захваљујући младићу Владимиру Брадићу, оболелом од мултиплекс склерозе, спасене су две средњошколке из Инђије, које је повукао муљ и растиње из језера. Горана Дејановић, избегла из Хрватске, ради као војник по уговору у Сремској Митровици. Пре подне је стрелац у борбеном возилу, а поподне нежна супруга и мајка. Ученик Милан Корњача из Хртковаца, опет, био је и остао најбољи ђак свих школа у Војводини, свакодневно путујући до Митровачке гимназије. Слепи матурант из Руме Милорад Пејић створио је периодни систем елемената на принципу Брајеве азбуке и решио проблем праћења часова хемије код слепих. А чланови беочинске ОРБ "Димитрије Лазаров Раша" подигли су сестри и брату без родитеља кућу у селу Вучковици... Д. Познановић ДУ ХОВ НА БО ГАТ СТВА ФРУ ШКЕ ГО РЕ (6) Изложба фотографиjа о манастирима а ме сту цр кви це Св. Ни ко ле, Нзва не Ре мет ско, из бе гли из мана сти ра Жи че игу ман Те о фил и мо на си Ила ри он и Ви са ри он са зида ли су, 1520, цр кву по све ће ну Ро ђе њу Бо го ро ди це. На зва ли су је Ши ша то вац. Тур ским фер ма ном из би ла је до зво ље на по прав ка не ко ли ко ма на стир ских ће ли ја. У то вре ме из Ши кло ша су ов де прене се не мо шти св. Сте фа на Штиља но ви ћа, чу ва не све до Дру гог свет ског ра та. Са да шња мо ну ментал на цр ква је по диг ну та го ди не. Кра јем 18. ве ка ико не је осли као Гри го ри је Да ви до вић Опшић, а би ли су за сту пље ни и по једи ни ра до ви Ди ми три ја Ба че ви ћа. Ма на стир је ви ше пу та ру шен, паљен и пљач кан. У Ши ша тов цу је Вук Ка ра џић запи си вао од Фи ли па Ви шњи ћа народ не пе сме, ту је слу жио мо нах и сли кар св. му че ник Ра фа и ло Момчи ло вић. Да нас се об на вља ју ма настир ска цр ква, ко на ци и гро бљанска ка пе ла. Сла ви се Ма ла Го спо јина (8/21. сеп тем бар). - ај мла ђи ма на стир на Фру шкој Нго ри, по све ћен све тој Пет ки Тр нов ској, на ла зи се у бли зи ни Бер ка со ва, се ла крај Ши да. Храм Све те Пет ке, на Дан пре по добне му че ни це Па ра ске ве, цр квене сла ве, 8. ав гу ста го ди не епи скоп срем ски Ва си ли је је прогла сио ма на сти ром. Осве штан је спрат ни ко нак, дуг 25 и ши рок пет ме та ра, гра ђен че ти ри го ди не. На спра ту је уре ђе но пет мо на шких про сто ри ја, а у при зе мљу тр пеза ри ја и ку хи ња. По ста вље но је и но во цр кве но зво но. Од мах ту се на ла зи ле ко ви ти из вор, крај ко јег је сво је вре ме но и по диг ну та пр вобит на цр ква брв на ра, тзв. во ди ца. Пре ма пи са ном из во ру из 1863, око те брв на ре, ка сни је из го реле, оку пљао се на род при сти гао са ра зних стра на. Да на шња цр ква је из гра ђе на у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Утвр ђе ни град Бер ка со во био је у по се ду Ву ка Гр гу ре ви ћа, ка сни је и де спо та Јо ва на Бран кови ћа, јед ног од кти то ра обли жње При ви не Гла ве. Радош Глишић: Милош Црњански у Ваљеву (1970) ако фи зич ки ни је на Фру шкој Иго ри, Фе нек (бли зу ре ке Са ве, код Ја ко ва) углав ном се при дру жу је кор пу су фру шко гор ских, срем ских ма на сти ра. Вре ме ње го вог по станка и осни вач ни су по зна ти, а према пре да њу по ди гли су га де спот Сте фан и Ан ге ли на Бран ко вић, у дру гој по ло ви ни 15. ве ка. Пр ви пут је по ме нут, 1563, у ми не ју ко ји је ис пи сао је ро мо нах За ха ри је. Цр ква је по све ће на пре по доб ној му че ни ци Па ра ске ви (26. јул/8. ав густ). Градња но вог хра ма, уме сто по ру ше не ма ле и оро ну ле цр кве, окон ча на је го ди не. Ра до ви др во ре зба ра Ак сен ти ја Мар ко ви ћа, од но сно слика ра Пе тра Ра до са вље ви ћа и Ди митри ја Пе тро ви ћа, уве ли ко су страда ли у Пр вом свет ском ра ту. Да на шњи ком плекс чи не цр ква са зво ни ком, тро стра ни ко на ци и ма ла ка пе ла Све те Пет ке. Сла ва је Пре по доб на ма ти Па ра ске ва, 27. ок то бра. Текст: Д. По зна но вић Сним ци: Бе о фо то, Бе о чин

30 30 Среда, 27. фебруар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад Прасад Teлад >480 кг кг kg Товљеници Товљеници > Бикови > Крмаче клање за > Овце све Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Ананас кг Киви кг С м о к в а (сува) кг Банана кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Першун кг Шаргарепа кг Блитва веза Боранија кг Брокола кг ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Про из вод ња кром пи ра Пи ше: Дипл. инж. за шти те би ља Ја сми на Га бор ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Ral sto nia so la na ce a rum Про шло не дељ ни про мет на Про дуктној бер зи у Но вом Са ду по твр ђу је да се и у фе бру а ру на ста ви ло са праксом оба ра ња не га тив них ре кор да, ка да је у пи та њу обим тр го ва ња на до ма ћем роб но-бер зан ском тр жи шту. Про ме това но је све га 369 то на бер зан ске ро бе, што је за тре ћи ну ма ње не го прет ход не не де ље. У не де љи за на ма на Про дуктној бер зи пше ни цом ни је тр го ва но, што не зна чи да се не мо же до не ти за кљу чак о це нов ном трен ду овог ар ти кла. Тр гова ња ни је би ло али је до вољ но ре ћи да ни ко ти ра не це не на стра ни по ну де у ра спо ну од 24,70 25,00 дин/кг, без ПДВ-а, што је за ско ро 5 по сто од но сно за ви ше од 1,00 дин/кг ни же не го претход не не де ље, ни су на и шле на од го вара ју ће ин те ре со ва ње ку па ца. Пад це не за бе ле жен је и на тр жи шту ку ку ру за. За кљу че на бер зан ска ку попро да ја све га 89 то на ку ку ру за ро да 2012., до вољ но го во ри о ин те ре со ва њу по тен ци јал них ку па ца и ин ди ци ра на Cla vi bac ter mic hi ga nen sis ssp.se pe do ni cus По след њих го ди на кром пир се у Срби ји га јио на хек та ра. До бија ли смо про сеч но по хек та ру 11,5 тона. Да кле, укуп но смо про из во ди ли око то на кром пи ра у зе мљи. Да би уна пре ди ли ову про из вод њу, ко ја има куп це на свет ском тр жи шту, по треб но је обез бе ди ти здрав стве но ис пра ван кром пир. О зна ча ју про из вод ње кром пи ра најбо ље го во ре број ке о ње го вој по трошњи. Европ ска уни ја го ди шње про сечно тро ши 74,7 ки ло гра ма кром пи ра по јед ном ста нов ни ку. У Не мач кој је то 58,7 ки ло гра ма, Фран цу ској 51,1, Аустри ји 55,8, Че шкој 69,5, Ита ли ји 44,7, а у Срби јиј тек 35,7 ки ло гра ма. У скла ду са Ди рек ти вом 2000/29ЕЦ (Анекс III део А тач ка 12), на ве де ном од лу ком, Ре пу бли ка Ср би ја је до би ла за бра ну из во за мер кан тил ног кром пи ра на тр жи ште Европ ске Уни је. Сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја се ба ве про из вод њом, пре ра дом, уво зом, про ме том и скла ди ште њем мер кан тилног кром пи ра, мо ра ју би ти упи са на у Ре ги стар про из во ђа ча (Фи то ре ги стар) у скла ду са про пи са ном про це ду ром. Сва ка пар ти ја мер кан тик ног кром пи ра на ме ње на из во зу, мо ра би ти пре гледа на од стра не овла шће ног ли ца и лабо ра то риј ски те сти ра на на при су ство ка ран тин ских бак те ри ја Cla vi bac ter michi ga nen sis spp.se pe do ni cus и Ral sto nia so la na ce a rum. Зе мља ма Европ ске Уни је, нео п ход но је би ло до ка за ти да у Ре публи ци Ср би ји ни су при сут ни ка ран тински штет ни ор га ни за ми за ко је су пропи са не вр ло спе ци фич не и стрикт не Дирек ти ве у по гле ду на чи на спро во ђе ња ме ра по себ ног над зо ра. Та ко се у Ди рек ти ви ЕУ 2000/29 наво ди да је увоз кр то ла мер кан тил ног кром пи ра (So la num tu be ro sum L.) у земље ЕУ до зво љен је ди но уко ли ко је поу зда но по зна то да се у зе мљи, про изво ђа чу кром пи ра, не по ја вљу ју штет ни ор га ни зми: Synchytri um en do bi o ti cum, Cla vi bac ter mic hi ga nen sis ssp. se pe doni cus, Ral sto nia so la na ce a rum, те да се вр ши мо ни то ринг ко ји то до ка зу је према ме то да ма на ве де ним у ди рек ти ва ма ко је тре ти ра ју ове ка ран тин ски штет не ор га ни за ме. Ако је у окви ру Про гра ма ме ра из врше но ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње меркан тил ног кром пи ра ко ји је на ме њен из во зу, овај ре зул тат је при знат ра ди из да ва ња фи то сер ти фи ка та. Ла бо рато риј ско те сти ра ње оба вља ју сле де ће овла шће не ла бо ра то ри је: Ин сти тут за пе сти ци де и за шти ту жи вот не сре ди не- Бе о град; Ин сти тут за за шти ту би ља и жи вот не сре ди не-бе о град. Упра ва за за шти ту би ља ми ни старства по љо при вре де, тр го ви не, шу марства и во до при вре де је до не ла пра вилник о утвр ђи ва њу по себ ног про гра ма Ин тер вен ци ја др жа ве? од го вор о це нов ном трен ду. Пон де ри сана не дељ на це на из но си ла је 24,37 дин/ кг, са ПДВ-ом (22,57 дин/кг, без ПДВаИн те ре сан тан је по да так да је на истом це нов ном ни воу, у не де љи за на ма, трго ва но и ку ру зом ро да 2011.го ди не и то у ко ли чи ни од 100 то на. Ка ко је одр жа ње би лан сне рав ноте же на тр жи шту жи та ри ца не из ве сно, по ста вља се пи та ње за што се већ ду же вре ме бе ле жи кон ти ну и ра ни пад це на пше ни це и ку ку ру за. Ди рек тор Про дукт не бер зе Жар ко Гале тин оце нио је на зва нич ном сај ту ове бер зе да по ред гло бал ног ар гу мен та па да це не жи та ри ца на свет ским бер за ма, разло ге мо же мо тра жи ти и у не тр жи шном миљеу. На и ме, у ме ди ји ма се већ ду же вре ме спо ми ње по тен ци јал на ин тер вен ци ја држа ве на тр жи шту пше ни це, а кра јем ове не де ље за бе ле же не су из ја ве о др жав ној ин тер вен ци ји на тр жи шту ку ку ру за. Тр жиште је на по ме ну те из ја ве од мах ре а го ва ло не што ве ћом по ну дом и па дом це на. Про у зро ко вач мр ке тру ле жи кр то ла кром пи ра ме ра за шти те здра вља би ља за 2012 го ди ну у кром пи ру. Овим про гра мом из вр шен је мо ни то ринг кром пи ра, ко ји об у хва та ви зу ел ни пре глед и узи ма ње узо ра ка кром пи ра за ана ли зу на штет не ор га ни зме. Ко ми си ја ЕУ је 24. апри ла годи не од лу чи ла, да кром пир из Ср би је по но во мо же да се из во зи у Европ ску уни ју јер је у Ср би ји ис ко ре ње на пр стена ста тру леж кром пи ра ко ју је про у зроко ва ла бак те ри ја Cla vi bac ter mic hi ganen sis ssp. se pe do ni cus. У од лу ци Ко миси је се на во ди да је од 2009 го ди не до по чет ка 2012 го ди не у сво јим из ве штаји ма Ср би ја по ка за ла да је спро ве де на по треб на кон тро ла и про це ду ра, ко јом је ис ко ре ње на по ме ну та бак те ри ја. После уки да ња за бра не из во за у ЕУ, на ша про из вод ња би мо гла би ти по ве ћа на и на хек та ра. То би омо гу ћи ло и по ве ћа ње про из вод ње на ми ли он то на го ди шње. За та кву про из вод њу има мо и до бре зе мљи шне и кли мат ске усло ве у то ку ве ге та ци је ове по вр тар ске култу ре. На кон спро ве де ног про гра ма мо ни торин га кром пи ра, из вје штај о овом мони то рин гу ће би ти до ста вљен и EP PO (Европ ској и ме ди те ран ској ор га ни заци ји за за шти ту би ља), као и FVO (Food and Ve te ri nary Of fi ce), ра ди до ка зи ва ња ефи ка сног си сте ма кон тро ле у сек то ру здра вља би ља Ре пу бли ке Ср би је. Це на Про из вод (дин/кг са ПДВ) Пшеница Кукуруз Сојина сачма Соја Мин. ђубриво АН Мин. ђубриво УРЕА Зна чај ни ји це нов ни пад за бе ле жен је и на тр жи шту со је. Со јом у зр ну тр го ва но је у ко ли чи ни од 48 то на по је дин стве ној це ни од 56,50 дин/ кг, без ПДВ-а, што је за 1,50 дин/кг јеф ти ни је, не го прет ход не не де ље. Исто вре ме но је це на со ји не сач ме и по ред по ве ћа не по ну де сач ме из увоза, оста ла не про ме ње на и кре ће се у ра спо ну од 59,50 61,00 дин/кг, без ПДВ-а. До бру по ну ду ми не рал них ђу бри ва по твр ђу је по да так да су АН и УРЕА, током про те кле не де ље про да ва ни уз клау зу лу од ло же ног пла ћа ња. Це на АН-а би ла је на ни воу од 35,00 дин/кг, без ПДВ-а, док се це на УРЕЕ кре та ла на нивоу од око 42,25 дин/кг, без ПДВ-а.

31 Среда, 27. фебруар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Под ми тљи вост, пот ку пљи вост, 15. Ре ка на Кам чатки, 16. Му шко име, 17. Је ди нич ни век тор, 18. Фи ни слој уну тра шњо сти шкољ ке, 20. Елек тро ин ду стри ја (скр.), 21. Град и лу ка у Ис три, 23. Пре сто ље, 24. Ислу же ни коњ, 26. Сред ство ко руп ци је, 27. Ста ри брод на ве сла, 28. Раз у ла ре на ма са, 31. Екс пло зив но те ло, 32. Бив ши се кретар у УН, Ко фи, 34. Име пре ми је ра Да чи ћа, 36. Ауто о зна ка за Са ра јево, 37. Опи си ва ње, 38. Вр ста па муч не тка ни не, 39. Глав ни слу га, 42. Тка ни на са штам па ним ша ра ма, 43. Бив ши па ле стин ски во ђа, Ја сер, 44. Фа бри ка пи ва. УС ПРАВ НО: 1. Наш по зна ти филм ски ре ди тељ, Емир, 2. Вр ста жу те бо је, 3. Ме сто у Го рењ ској, 4. Хе миј ски знак за ура ни јум, 5. По зна ти аме рич ки ре пер, Де ди, 6. Хе миј ски знак за ци јан, 7. Чо век ко ји те жи иде а ли зму, 8. Основ ни при ме рак, 9. На ша не га ци ја, 10. На ди мак бившег аме рич ког пред сед ни ка Ај зен ха у е ра, 11. По след ње сло во азбу ке, 12. Лив ни ца, 13. Део те ла, 14. Отров на зми ја, 19. Име глу ми це Марга рет, 22. Је ди ни ца елек трич ног от по ра, 24. Оквир, 25. Све та (турц.), 27. Озна ка за га ус, 29. Уток во де, 30. Скра ће ни ца за ано ку рен те, 32. Ауто ном на по кра ји на (скр.), 33. Ста ра др жа ва у Ази ји, 35. Гру бо платно, 37. Уз вик ве се ља, 40. Коњ у на род ној пе сми, 41. Еп ско пе ва ње. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ - За што не ма сек са у др жавним уста но ва ма и јав ним преду зе ћи ма? - Све са ма род би на! Пи та унук ба ку: - Ба ко, је си ли ви де ла оне моје та бле ти це? - Ма, пу сти де те та бле ти це, јеси ли ти ви део оне кро ко ди ле што ле те по ку хи њи? Пи та син оца: - Та та, да ли је Адам имао та шту? - Ни је си не, у то вре ме је био рај на зе мљи!

32 32 Среда, 27. фебруар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ БЕР КА СО ВО ЛО ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ФА ЗАН Чла на ри на оси па члан ство Бер ка со вач ки лов ци га зду ју са по вр ши ном од хек та ра где су за сту пље не све вр сте ди вља чи. Нај че шће ло ве сит ну ди вљач: зе ца, фа за на, ја ре би цу, у про ла зу се ту мо гу на ћи ди вља сви ња, ср не ћа ди вљач, по не кад и је лен, а стал но су при сут не и ште то чи не, по пут ли си це и ша ка ла О Жељ ко Ба но вић ду гој тра ди ци ји ловства у Бер ка со ву надо мак Ши да све до че пода ци да је пр во по сто ја ње ло вач ког дру штва у овом се лу за бе ле же но још дале ке го ди не, док је пр ва зва нич на ре ги страци ја из вр ше на три де цени је ка сни је. Пред сед ник Ло вач ког дру штва Фа зан Жељ ко Ба но вић ка же да тре нут но има ју 35 ре довних и де сет по ча сних члано ва. - Осим њих, има мо и пет шест мла дих чла но ва. То су де ца на ших ло ва ца, ко ја су у дру штву, али још ни су на пуни ла 18 го ди на, па не мо гу да бу ду зва нич ни чла но ви. Ина че, да би не ко по стао наш члан потреб но је са мо да до не се лич ну кар ту на увид, то је је ди но оно што ми зах те ва мо. Ме ђу тим, за члан ство је др жа ва на метну ла мно го пла ћа ња, та ко да је упра во тај фи нан сиј ски моме нат и раз лог за што лов више ни је та ко по пу ла ран спорт ме ђу омла ди ном и због че га нам опа да број ност члан ства, јер смо пре пар го ди на има ли ско ро 80 чла но ва. На и ме, са мо за го ди шњу чла на ри ну тре ба из дво ји ти 13 хи ља да ди на ра, од че га смо у оба ве зи да чак Лов на ди вљу сви њу 12 хи ља да да мо др жа ви, што зна чи да на ма оста не са мо 30 до 40 хи ља да за го ди шњи рад дру штва - ка же Жељ ко Ба новић, пред сед ник Ло вач ког друштва Фа зан. Ина че, бер ка со вач ки лов ци га зду ју са по вр ши ном од хек та ра где су за сту пље не све вр сте ди вља чи. Нај че шће лове сит ну ди вљач: зе ца, фа за на, ја ре би цу, а у про ла зу се ту могу на ћи и ди вља сви ња, ср не ћа ди вљач, по не кад и је лен, док су стал но при сут не и ште то чине, по пут ли си це и ша ка ла. Добро до шли су у сва се ла шид ске и ми тро вач ке оп шти не, а че сто го сту ју и код ло ва ца из То по ле, Аша ње и Аран ђе лов ца. - Јед на тре ћи на на шег ло вишта гра ни чи се са Хр ват ском, са Бап ском и од њих нам нај че шће до ла зе ди вље сви ње. Ина че, ми ло во ве оба вља мо са мо он да када је ка лен дар ски до зво ље но да се иде у од стрел на не ку вр сту. Тре нут но нам је ак ту е лан лов на ште то чи не. У не де љу, 17. фебру а ра, има ли смо хај ку на лиси цу, ко ја је би ла ве о ма успешна. Уче ство ва ло је 23 лов ца и од стре ли ли смо шест ли си ца, што се до са да још ни је де си ло у овом се лу. Ка да стиг не про ле ће пред сто ји нам пре бро ја ва ње дивља чи, пра вље ње пла на га здова ња за сле де ћу го ди ну, а на кон то га ће мо да са ни ра мо ква ро ве на лов но-тех нич ким објек ти ма: на хра ни ли шти ма, че ка ма, јасла ма, по пра вља ће мо фа за нери ју и ко си ти тра ву око на ше ло вач ке ку ћи це, та ко да на шем дру штву увек има мо не ких актив но сти. Ина че, у дво ри шту Чла но ви Фа за на из Бер ка со ва на шег објек та има мо и ве ли ки лет њи ко вац ко ји при ма и до 80 љу ди, про шле го ди не смо увели стру ју, а с об зи ром да се тај обје кат на ла зи у при ро ди, на Фру шкој го ри, ве о ма је атрак тиван, та ко да раз ми шља мо да га по ну ди мо и у ту ри стич ке свр хе. Та ко ђе, има мо и ло вач ку кан цела ри ју ко ја се на ла зи у скло пу До ма кул ту ре у цен тру се ла, а њу смо до би ли на ко ри ште ње од Ме сне за јед ни це ка же Жељ ко Ба но вић до да ју ћи да лов ци сваке је се ни, пред зи му, оба вља ју и ре дов но при хра њи ва ње ди вљачи и на сто је да ја сле бу ду пу не се на, а со ли шта пу на со ли. С. Ми хај ло вић ЛО ВАЧ КИ СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ j Ло вач ка ку ћи ца на Фру шкој го ри Кул ту ра јед ног на ро да се од ра жа ва и у спе цифич ним ло вач ким оби ча ји ма, ко ји су са став ни део на род них оби ча ја и на ви ка. Кул ту ра лов ца се ја сно и јав но при ка зу је на при ред ба ма, на ко ји ма се предста вља ју ло вач ки оби ча ји и на ви ке, али и у сва коднев ном жи во ту. Сва ко је од го во ран за соп стве но по на ша ње. Ло вач ка ор га ни за ци ја ко ја ор га ни зу је лов или при ред бу, од го вор на је за кул тур ни ни во из во ђе ња и по ка за ну лов ну кул ту ру, а ти ме и ло вац ко ји ор га ни за ци ју во ди. Лов че ва гран чи ца Лов че ва гран чи ца или гран чи ца пле на је врх гранчи це че ти нар ског или ли сто пад ног др ве та, као до каз ло вач ки ис прав ног уло ва круп не ди вља чи би ло ко је вр сте, а ло вац је но си на де сној стра ни ло вач ког шеши ра. Ка да је ло вац сам у ло ву, на кра ју ло ва гранчи цу пле на од ло ми и за так не је на ше шир са де сне стра не. То ура ди од мах, по што је ди вљач по ло жио на де сну стра ну те ла и у зу ба ло јој ста вио по след њи зало гај. Ако круп ној ди вља чи по след њи за ло гај не припа да, ста ви се би гран чи цу од мах по што је ди вљач поло жио на де сну стра ну те ла. Ло вац но си гран чи цу пле на са мо на дан ло ва одре ђе не ди вља чи, јер гран чи ца на ло вач ком ше ши ру зна чи да је тај дан ло вац ло вач ки ис прав но уло вио ди вљач. У ло ву, ка да је по ред лов ца и ло вач ки друг или је ло вац уло вио ди вљач у груп ном ло ву, лов че ва гранчи ца се уру чу је на сле де ћи на чин. Ка да ло вац стави у зу ба ло круп не ди вља чи по след њи за ло гај, он и лов ник ста ну по ред ди вља чи окре ну ти је дан пре ма дру гом. Оба лов ца има ју на гла ви ло вач ки ше шир и пу шку на ле вом ра ме ну, са усти ма це ви окре ну тим на го ре. Лов ник по ла же гран чи цу на смр то но сну ра ну и за тим је по сле од го ва ра ју ћег го во ра, ле вом ру ком по ну ди лов цу. Кра ћи го вор се за вр ша ва че сти та њем, До бар по глед!. Ло вац ле вом ру ком при хва та гран чицу, а де сном се ру ку је са во ђом и за хва ли му се ловач ким по здра вом До бар по глед!. За тим ло вац ски да ше шир и гран чи цу ста ви на де сну стра ну свог ло вачког ше ши ра. У груп ном ло ву во ђа гру пе ло ва ца на исти на чин уру чу је гран чи цу лов цу круп не ди вља чи. Гран чи ца се уру чу је увек на кра ју кра ћег го во ра. Гран чи ца ди вља чи Гран чи цом ди вља чи ода је мо по част уло вље ној круп ној ди вља чи, по за вр шет ку по здра ва ди вља чи на кра ју груп ног ло ва. За тај оби чај од ло ми мо одго ва ра ју ће ве ли ку гран чи цу че ти на ра или ли шћара, ко ју ста вља мо на ле ву плећ ку круп не ди вља чи, и код ди вља чи ко јој не при па да по след њи за ло гај. Уло вље ној сит ној ди вља чи гран чи ца ди вља чи не при па да.

33 Среда, 27. фебруар МАР ТИН ЦИ 71. ГО ДИ ШЊИ ЦА МАР ТИ НАЧ КЕ БУ НЕ Го ди шњи ца устан ка По ло же ни вен ци и цве ће, а за тим је ми ну том ћу та ња ода та по шта стра да ли ма ор ци Фру шко гор ског пар ти- ског од ре да, пред во ђе ни Бзан Стан ком Па у но ви ћем Вељ ком, уз по моћ па три о та у се лу, у но ћи из ме ђу 25. и 26. фе бру а ра го ди не из ве ли су у Мар тин ци ма ору жа ну ак ци ју про тив оку пато ра. Циљ ак ци је би ли су окупа тор ска оп шти на и же ле знич ка ста ни ца. На пад на оп шти ну је у пот пу но сти ус пео и том при ликом је за па ље на не при ја тељ ска ар хи ја. Тај до га ђај по знат је као Мар ти нач ка бу на. Не ко ли ко дана ка сни је усле ди ла је ору жа на ак ци ја про тив оку па то ра и у Адашев ци ма. Ови до га ђа ји озна чи ли су по че так устан ка у за пад ном Сре му. Већ на про ле ћи и у ле то те го ди не чи тав Срем је био захва ћен устан ком, ко ји ни је могао би ти скр шен ни ве ли ком непри јатљском офан зи вом, ка да су Нем ци и уста ше ан га жо ва ли го тово 30 хи ља да сво јих вој ни ка. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА Го ди шњи ца Мар ти нач ке бу не у ор га ни за ци ји Ме сног од бо ра СУБ- НОР-а обе ле же на је у не де љу, 24. фе бру а ра ис пред спо ме ни ка страда лим Мар тин ча ни ма у Дру гом свет ском ра ту. Нај пре су по ло же ни вен ци и цве ће, а за тим је ми ну том ћу тања ода та по шта стра да ли ма. О овом исто риј ском до га ђа ју го во ри ли су пред сед ник и потпред сед ник Град ског од бо ра СУБ НОР-а Срем ска Ми тро ви ца Ра да Ба та Ко ри ца и Са ва Гру јичић. Оку пље ни ма ис пред спо менобе леж ја та ко ђе су се обра ти ли за ме ник пред сед ни ка Град ске скуп шти не Срем ска Ми тро вица Зо ран Ми шче вић, члан Председ ни штва По кра јин ског од бо ра СУБ НОР-а Вој во ди не Са во Ро шић и ге не рал Гој ко Кр стић-џое. Свет ко ви на је за вр ше на култур но-умет нич ким про гра мом. С. Лов ча нин Грип др ма Срем це То ком сре ди не фе бру а ра реги стро ван је да љи по раст обо ље ња слич них гри пу у Срему ко ји је до вео до по гор шања епи де ми о ло шке си ту а ци је ове бо ле сти. Ка кои је са о штено из За во да за јав но здра вље у Срем ској Ми тро ви ци, на тери то ри ја ма оп шти на Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма и Ин ђи ја забе ле жен је вр ло ви со ки праг ин тен зи те та ак тив но сти ви ру са гри па. У оп шти ни Ру ма ре гистру је се обо ле ва ње ма хом код школ ске де це и омла ди не, а из ове оп шти не ре ги стру ју се и те жи слу ча је ви бо ле сти. Као и прет ход них го ди на (осим го ди не ко ја ја би ла пан де мијска) ре ги стру ју се смрт ни ис ходи углав ном код не ва ки ни саних ли ца са пра те ћим хро ничним обо ле њи ма, код ко јих је За бра ње не по се те Оп штој бол ни ци грип био до при но се ћи фак тор за смрт ни ис ход. У Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца, за бра ње не су посе те пре ма пре по ру ка ма Коми си је за бол нич ке ин фек ци је. На те ри то ри ји срем ског окру га по твр ђе но је при су ство ви ру са гри па у пет оп шти на - Ши ду, Ста рој Па зо ви, Ру ми, Срем ској Ми тро ви ци и Ири гу. У цир кула ци ји су сва три ти па ви ру са ин флу ен це (Тип А Х1Н1, АХ3, Н2, тип Б). При су ство ви ру са гри па ла бо ра то риј ски је потвр ђе но до сад код 15 обо лелих осо ба из 26 узо ра ка ко је је до ста вио ЗЗЈЗ Срем ска Митро ви ца и 5 узо ра ка узе тих у здрав стве ним уста но ва ма у Но вом Са ду и Бе о гра ду. С. Н. ИН ЂИ ЈА При тво рен због дро ге При пад ни ци По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми трови ци ли ши ли су сло бо де Г. О. (28) из Ин ђи је, због осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но де ло де ло нео вла шће на про извод ња, др жа ње и ста вља ње у про мет опој них дро га. У пре тре су ње го вог ста на по ли ци ја је про на шла и за плени ла 32 па ке ти ћа хе ро и на, два па ке ти ћа спи да и три па ке ти ћа ма ри ху а не. На кон по ли циј ског за др жава ња, осум њи че ни је при ве ден ис тра жном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји му је, на кон са слу ша ња, од ре дио при твор до 30 да на. С. Н. Ге не рал Кр стић се обра ћа при сут ни ма СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 45. ОП ШТИН СКА СМО ТРА РЕ ЦИ ТА ТО РА Сто ре ци та то ра на смо три ста но ва за не го ва ње кул- ре "Срем" ор га ни зу је 45. Уту Oпш тинску смо тру ре ци та то ра ко ја ће се одр жа ти у Би бли о- те ци "Гли го ри је Возарoвић", у че твр так, 28. фе бру а ра. Надме та ће се 107 ре ци та то ра у мла ђем, сред њем и ста ри јем уз ра сту, а њи хо во ре ци то ва ње оце њи ва ће се лек то ри Ми о драг Пе тро вић, глу мац из Но вог Сада, др Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор Ви со ке шко ле струков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча и Жив ка Ма тић, ди рек тор Би бли о те ке "Гли гори је Во за ре вић". - На ша оп шти на, пре ма усвоје ној кво ту, мо же по сла ти на зон ску смо тру ре ци то ва ња 18 ре ци та то ра. Кво та је, ина че, про пи са на је од стра не За во да за кул ту ру Вој во ди не та ко да ће Срем ска Ми тро ви цу на ЗОн ској смо три пред ста вља ти на ве де ни број ре ци та то ра, а ко ће то би ти зна ће се на кон су трађ њег такми че ња, ре кла нам је Зо ри ца Ми шче вић ди рек тор ка уста но ве за не го ва ње кул ту ре "Срем" у Срем ској ми тро ви ца. Зон ска смо тра ре ци та то ра би ће у Ста рој Па зо ви, 9. и 10. мар та. С.Ђ. ЛА ЋА РАК Дро га у школ ском дво ри шту? ри пад ни ци По ли циј ске упра ве у ПСрем ској Ми тро ви ци за те кли су у дво ри шту основ не шко ле у Ла ћарку Д. П. (23) и Д. Н. (31) при ли ком про да је, од но сно, ку по ви не хе рои на са оп ште но је из По ли циј ске упра ве. Осум њи че ни су ли ше ни сло боде и за др жа ни до 48 ча со ва. Због осно ва не сум ње да је из вр шио кривич но де ло де ло нео вла шће на произ вод ња, др жа ње и ста вља ње у про мет опој них дро га, Д. П. је приве ден ис тра жном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци ко ји му је, на кон са слу ша ња, од ре дио при твор до 30 да на. Про тив Д. Н. под не та је Ви шем јав ном ту жи ла штву у Срем ској Митро ви ци, у ре дов ном по ступ ку, кривич на при ја ва за нео вла шће но држа ње опој них дро га. С. Н. :? Ду шан Ђе нић, Ру ма - Опре зан сам у по след ње вре ме. Не тако дав но са ма јав на пред у- зе ћа су, преко ра чу на за пла ћа ње, да ва ла на увид на ше лич не по дат ке, што је не до пусти во. У бан ка ма та ко ђе тре ба би ти опре зан. Ка да уку ца вам ши фру за бан ко мат, тру дим се да по кре том те ла за шти тим те по дат ке. Је ли ца Ми шић, Ви шњи ће во - Ка да ми неко зва нич но за тра жи мо је лич не по дат ке ја их на рав но дам, јер не ми слим да би мо гли би ти ис ко ри ште ни у не ке неча сне свр хе. Јо сип Ла гун џић, Ста ра Па зо ва - Ми слим да нам лич ни по да ци ни су ни мало за шти ће ни. Ни сам си гу ран уоп ште у овој др жа ви ни у шта, па ни у то. Стан ка Осто јић, Срем ска Ми тро ви ца - Во дим ра чуна ко ме да јем по дат ке, јер је вре ме та кво да се не мо же мно го ве ро ва ти, а по себ но не они ма ко ји узи ма ју и тра же не што што ни ти им тре ба ни ти им ко ри сти у не ке здра во разум ске свр хе. Игор Ма рин ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ја лич но не ма рим за то. Сва ко ра ди свој по сао, а у овој зе мљи још увек по сто је за ко ни. Не ве рујем да сви ма ко ји ма да јем подат ке исти то ли ко тре ба ју, али исто та ко сум њам да исте те по дат ке да ју не ком. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 27. фебруар СЕЋАЊЕ СЕЋАЊЕ ТУЖНО СЕЋАЊЕ МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ Твоји најмилији: отац Ђорђе, супруга Биљана, кћерка Татјана и син Ђорђе Дана навршава се две године од када је преминула наша мама, бака и прабака ГОЈКО ТОМАШ Тужне су 25 година откако си отишао у својих 52 године и оставио ме да се борим сама са животом. Твоја супруга Јела. ТВОЈА ЈЕЈА ОЛГА ТОСКИЋ рођ.марковић Вечно ћемо пам,тити твоју доброту и племенитост. Твоји: син Војислав и ћерка Оља са породицама НИКОЛИЋ МАКСИМ Не може време да донесе заборав, не могу дани да однесу тугу. Знао си себе да прилагодиш свима, зато си био омиљен, цењен и вољен као добар човек. Иако ниси са нама, живиш у нашим срцима. Ожалошћена породица Дана навршило се десет година од смрти нашег вољеног брата ЗДРАВКА СТАНИЋА из Раденковића Време пролази а туга никада неће. Остајеш да живиш у нашим срцима вечно, вољен никад непрежаљен. Сестре: Слободанка, Стана и Зорица СЕЋАЊЕ ДАВОРИН ТЕШЕВКИЋ Пуно нам недостајеш Породица Тешевкић Дана навршава се пола године да више ниси са нама, увек насмејана и пуна доброте према твојим најмилијима НАТАША БИКАР Породица Бикар Дана навршава се шест тужних година од смрти нашег вољеног СТАНКА СИМИЋА из Гргуреваца С пуно љубави и неизмерном тугом носимо те у нашим срцима. Твоји најмилији: супруга Јера са децом и унучадима Прошла је година од када није са нама СТЕВАН РАДОВАНОВ Воле га и сећају га се његови најмилији Дана навршава се година од смрти наше драге ЈЕЛИЦЕ ВИТАС рођ.рацковић из Шида С љубављу и поштовањем твоја снаха Милена и братаница Катица са породицом Дана навршава се четири године од како није са нама наша драга и вољена мајка, бака и прабака МАРИЈА ЛЕКО из Шида Док живимо ми који те волимо сачуваћемо те од заборава. Син Ранко, снаха Беба, унуци Стипица, Маја, Горан и праунуке Соња и Моника Дана навршило се 12 година од смрти нашег драгог оца БОГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА БОБА С љубављу, поносом и поштовањем чувамо те у нашим срцима. Породице Јовановић и Милеуснић Сећање на наше драге родитеље СТОЈКОВИЋ ЉУБИЦА и ГРАДИМИР С љубављу и захвалношћу увек ће их се сећати ћерке Марија и Вера са породицама Дана 2. марта навршава се две године како нас је напустио наш вољени СЛОБОДАН СТАНОЈЕВИЋ СЕЋАЊЕ Навршило се седамнаест година од смрти мајке и једанаест година од смрти оца СТОЈШИЋ Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Твоји најмилији: супруга Јелица, ћерке Весна и Слађана са породицама ЈОВАНКЕ ГЕОРГИЈА- ЂОКЕ С поштовањем и љубављу ваши Сава и Љиљана са породицама

35 Среда, 27. фебруар На осно ву Од лу ке Управ ног од бо ра ПСЦ ПИН КИ број 192. до не те на седни ци одр жа ној го ди не, и Од лу ке Управ ног од бо ра бр.562/2 до не те г ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА ПО ЗИВ КУП ЦИ МА ДА ПЛА ТЕ УТРО ШЕ НО ЧИ МЕ ЋЕ ИЗ БЕ ЋИ НЕ ПРИ ЈАТ НО СТИ И ТРО ШКО ВЕ ПСЦ ПИН КИ ОГЛА ША ВА ПРО ДА ЈУ ДО БА РА ПУ ТЕМ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ПРЕД МЕТ про да је до ба ра су: "Елек тро ди стри бу ци ја Ру ма" оба ве шта ва куп це да је ис те као рок за пла ћање утро ше не елек трич не енер ги је, Куп ци ма, ко ји ни су из ми ри ли сво је оба ве зе, до ста вље не су и опо ме не због не пла ће ног ду га за елек трич ну енер ги ју. По зи ва мо куп це, ко ји то ни су ура ди ли до са да, да из ми ре сво ја до спе ла ду го ва ња за елек трич ну енер ги ју, ка ко би из бе гли нео п ход не ме ре пре ки да ис по ру ке елек трич не енр ги је оних ку па ца ко ји ни по опо ме ни ни су пла ти ли. Ре дов ним пла ћа њем ће се из бе ћи и до дат ни тро шко ви ко ји сле де на кон пре ки да ис по ри ке ел.енер ги је. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји ре дов но из ми ру ју сво ја ду го ва ња. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА С по што ва њем, ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА РУ МА 1. АГРЕ ГАТ мар ке ТОР ПЕ ДО, не ис пра ван, оквир на те жи на 3000 кг. -по чет на це на 23,00 ди на ра по ки ло гра му, -ли ци та ци о ни ко рак 1,00 ди нар. 2. ПО КЕР АПА РА ТИ (СЛОТ МА ШИ НЕ) укуп но 14 ко ма да (не ком плет ни) - апа ра ти се про да ју у ком пле ту, не по је ди нач но - по чет на це на је ,00 ди на ра -ли ци та ци о ни ко рак је 1.000,00 ди на ра Ли ци та ци ја ће се оба ви ти усме ним над ме та њем у про сто ри ја ма ПСЦ ПИН КИ у Пе так го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва Уче сни ци ли ци та ци је тре ба да упла те де по зит у ви си ни 10 % вред но сти почет не це не про да је до ба ра. За ли це ко је је до би ло на ли ци та ци ји, де по зит ула зи у из ли ци ти ра ну це ну а ли ци ма ко ја ни су до би ла на ли ци та ци ји де по зит се вра ћа, сем за ли ца ко ја сво јом во љом од у ста ну у то ку по ступ ка ли ци та ци је. Сви за ин те ре со ва ни се за бли же ин фор ма ци је мо гу ја ви ти на адре су ПСЦ ПИН КИ Трг Све тог Ди ми три ја 36, Срем ска Ми тро ви ца, те ле фон 022/ ПСЦ ПИН КИ Ди рек тор Вуј чић Љу бо мир о б ј а в љ у ј е О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДО НЕ ТОЈ ОД ЛУ ЦИ У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ У по ступ ку од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев но си о ца про јек та, SIR MI UM STEEL д.о.о., ули ца Ви шње вач ка бр.27, Срем ска Ми тро ви ца утвр ђе но је ре ше њем број /2013-X од год, да за пред мет ни про је кат из град ње над стре шни це, до град ње ком пре сор ске згра де и из град ње бра вар ске ра ди о ни це у скло пу ком плек са то пи о ни це SIR MI UM STEEL, на ка та стар ској пар це ли бр. 8177/1 к.о. Срем ска Ми тро ви ца у ули ци Ви шње вач ка бр.27, ни је по треб на је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском секре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот ну сре ди ну у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оба ве ште ње се об ја вљу је на осно ву чла на 10. став 7. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је",број 135/04, 36/09). Оде ље ње за ко му нал не де лат но сти и за шти ту жи вот не сре ди не, Општин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Ви да ко вић Дра ги ша из Но ве Па зо ве, ул.ца ра Ду ша на бр.27, под нео је да на го ди не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про јек та по слов ног објек та на ме ње ног за ли мар ску ра ди о ни цу у ко јој је пла ни ра но да се оба вља са ви ја ње и се че ње гра ђе вин ског ли ма, чи ја из град ња се пла ни ра на кат.парц.бр.5835/4 к.о.но ва Па зо ва, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти број 5295 к.о. Но ва Па зо ва у Но вој Па зо ви у ул.но ва бб. Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо гућ је сва ког рад ног да на у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то савска бр. 11, на пр вом спра ту, кан це ла ри ја бр. 5 у анек су. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те до ста ви ти на адре су над ле жног ор га на, Оде ље ња за ко му нал не де лат но сти и за шти ту жи вот не сре ди не Општин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том зах те ву узи ма ју ћи у об зир ми шљења до ста вље на до го ди не. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, бр. 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји су под не ли но си лац про јек та MIL WO OD д.о.о. Срем ски Ми ха љев ци, Пр хо вач ка бб спро ве ден је по сту пак про цене ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну про јек та По гон за ме ха нич ку об ра ду др ве та и про из вод њу ам ба ла же од др ве та са ло ка ци јом у Срем ским Ми ха љев ци ма, на кат. парц. Број 1/1 к.о. Срем ски Ми ха љев ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја до не то је ре ше ње број /2013-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да ни је потреб на про це на ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну и да име но ва ни мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не ме ре ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем над ле жног ор га на. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек та, ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти (Са вет МЗ Срем ски Ми ха љев ци), као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца јаи Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, број 114/08). Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По крајин ском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре дине у Но вом Са ду, не по сред но или пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

36 36 Среда, 27. фебруар ФУДБАЛ РАЗ ГО ВОР СА ПО ВО ДОМ МИ ЛОШ ЈО СИ МОВ, КА ПИ ТЕН ДО ЊЕГ СРЕ МА Има мо шта да по ка же мо AТЛЕТИКА - Не стр пљи ви смо у иш че ки ва њу да пр вен ство поч не. Иако има мо вр ло те жак рас по ред на по чет ку овог де ла шам пи о на та, убе ђен сам да има мо шта да по ка же мо, ис ти че ка пи тен срем ског су пер ли га ша НО ВИ САД ОТВО РЕ НО ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ДВО РА НИ Но ви ус пе си ми тро вач ких ал те ти ча ра А Пр во ме сто за Си му Не ди ћа тле ти ча ри срем ско ми тро вач ког Сир ми ју ма осво ји ли су шест ме да ља од че га че ти ри злат не на Отво ре ном пр вен ству Вој во ди не у дво ра ни. По себ но се ис та кла Ана Га јић ко ја је у кон ку рен ци ји млађих пи о нир ки оства ри ла по бе де у ба ца њу ку гле са ре зул та том 11,56 cm, а три јум фо ва ла је и у тр ци на 60 ме та ра са 8,70 се кун ди. Ти ту лом шам пи о на Вој во ди не оки тио се и пи о нир Урош Пе трић у ба ца њу ку гле са но вим лич ним рекор дом 15,19 ме та ра. Вред но по мена је и то да је овај Уро шев ре зултат тре нут но нај бо ље оства ре ње у зе мљи у кон ку рен ци ји пи о ни ра. По бе ду је оства рио и Са ша Бабић у тр ци на 60 ме та ра пре по не код мла ђих ју ни о ра ре зул та том 8,98 sec. У кон ку рен ци ји се ни о ра Ра дако вић Го ран је био тре ћи у ско ку у даљ док је код пи о нир ки Ма рија Ту шај би ла тре ћа у ба ца њу кугле.у - За до во љан сам оства ре ним резул та ти ма ко ји су сво је вр сна по тврда до брог ра да то ком чи та вог зимског пе ри о да. Та ко ђе, си гу ран сам да би успех на ших атле ти ча ра био још ве ћи да су ди је на стар ту тр ке на 60 ме та ра ни су не пра вед но дисква ли фи ко ва ле Ни ко лу Ми лин кови ћа, ис та као је спорт ски ди рек тор АК Сир ми јум Го ран Па вло вић. Успе шни су би ли и атле ти ча ри АК Срем. У ка те го ри ји се ни о ра у тр ци на 60 ме та ра са пре по на ма у свом деби ју у се ни ор ској кон ку рен ци ји Сима Не дић је осво јио пр во ме сто. У ка те го ри ли мла ђих ју ни о ра Бо рис Ла ке тић је осво јио пе то ме сто у тр ци на 60 ме та ра, док је пи о нир ка Бо ја на Бо жић осво ји ла пр во ме сто у ба ца њу ку гле. По ред ових атле ти ча ра за па жене ре зул та те су по сти гли и Јо ва на Шу ба тли ја на 60 ме та ра и Мир ко Ма у на у ско ку у даљ. С. Л. а фуд ба ле ре је ди ног срем ског Зсу пер ли га ша да нас је дан Д! До че ку је се ОФК Бе о град и изабра ни ци Бо ги ћа Бо ги ће ви ма има ће при ли ку да по ка жу шта се и ка ко ра ди ло про те кла два и по ме се ца. - При прем ни пе ри од је по ка зао да има мо сна ге да се но си мо и са мно го ја чим еки па ма - ис ти че кашпи тен До њег Сре ма Ми лош Јоси мов. У Ан та ли ји смо игра ли и про тив еки па са ви ше ми ли он ским бу џе ти ма, ко је у сво јим ре до вима има ју до ста стра на ца и до бро им па ри ра ли. Оно што нас по себно ра ду је је по ве ћа на ефи ка сност еки пе. Лак ше ства ра мо ак ци је, ула зи мо у шан се и да је мо го ло ве. Еки па је при лич но мла да и бр за, па ми слим да смо ти ме и до би ли до ста и евен ту ал ни про блем мо же да бу де то што у сво јим ре до вима има мо игра че углав ном без супер ли га шког ис ку ства. Уз по моћ струч ног шта ба и нас ис ку сни јих игра ча, и то се мо же пре ва зи ћи. У сва ком слу ча ју, оп ти ми ста сам и убе ђен да ће До њи Срем без про бле ма мо же из бо ри ти оп ста нак у елит ном дру штву. Ка пи тен срем ског су пер ли гаша све стан је озбиљ но сти ме ча са ОФК Бе о гра дом и ка ко ка же, по пу лар ни ро ман ти ча ри са Ка рабур ме су то ком пр вог де ла шампи о на та из ра сли у вр ло не у год ног про тив ни ка. - У од но су на еки пу ко ју смо јесе нас по бе ди ли на стар ту пр вен ства, ФК До њи Срем ово је са свим дру ги тим - на ста вља Јо си мов тре нер Зо ран Ми лин ковић је на пра вио је дан мо де ран тим, ко ји је за крат ко вре ме у два на врата по бе дио Цр ве ну Зве зду. У припре ма ма су бли ста ли, по бе ђи ва ли све ри ва ле. Не згод ни су на свим по зи ци ја ма, а по себ но бих из двојио Гр би ћа и Пет ко ви ћа. Лу кач је, по ме ни, нај бо љи гол ман у Ли ги, а Ни ко лић је глав ни ор га ни за тор игре. Али, као и сва ка еки па, и они има ју ма на. Струч ни штаб их је добро сни мио и све нам пре нео и од нас све за ви си. У сва ком слу ча ју, не стр пљи ви смо да пр вен ство почне. Иако има мо вр ло те жак рас поред на по чет ку пр вен ства, убе ђен сам да има мо шта да по ка же мо. Ж. Ра ди во је вић КАРАТЕ ШАХ БУ ДИМ ПЕ ШТА МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР Ин ђиј ци за бли ста ли ШИД ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ МЕЧ Ило ча ни успе шни ји У дво кру жном ме чу ша хи сти Ило ка би ли успе шни ји од до ма ћи на ШК Јед но та ак ми ча ри ка ра те клу ба Же ле- чар из Ин ђи је има ли су ве- Тзни о ма уса пе шан на ступ на ме ђу народ ном тур ни ру ми ну лог ви кен да у Бу дим пе шти - Ма ђар ска на ком су уче шће узе ли нај у спе шни ји борци из не ко ли ко европ ских др жа ва: Ма ђар ске, Укра ји не, Бо сне и Херце го ви не, Ср би је, Хр ват ске, Ру си је, Сло вач ке, Че шке, Аустри је, Ру муни је. Нај пре је Ања Го дић ре пре зента тив ка Ср би је, на кон 3 по бе де у бор ба ма у ка те го ри ји + 54 ки ло грама из бо ри ла сре бр ну ме да љу, из губив ши у фи на лу од ре пре зен та тивке Ма ђар ске. Жељ ка Ман дић так ми чар ка у ка та ма из гу би ла је у зад њем ме чу за ме да љу у ве о ма ја кој кон ку ренци ји по твр див ши свој ква ли тет и Ин ђиј ци у Бу дим пе шти на ја вив ши успе шне ре зул та те у наред ној так ми чар ској се зо ни. Не ма ња Јо ва но вић (+76 кг) и Ми лош Џа ко вић (-61 кг) ни су ус пе ли да се до мог ну по бед нич ког по сто ља, али су при ка за ли од личну при пре мље ност за на ступ на Бал кан ском пр вен ству ко је ће се одр жа ти 29,30 и 31 мар та у Кра гу јев цу. Успе шан спорт ски ви кенд, барем што се ти че ка ра ти ста Же лезни ча ра, укра си ли су и так ми чар у ка та ма Ђу рађ Ву ко бра то вић као и бор ци Или ја Ми јал ко вић и Ми лош Ле ма јић ко ји су при суство ва ли јед но днев ним при пре ма ма ре пре зен та ци је Ср би је за мла ђе узра сне ка те го ри је у тре на жном центру у Но вом Са ду. М. Д. а кон ви ше од две де це ни је ша- сти из Ило ка би ли су го сти Нхи сво јих ком ши ја Ши ђа на. Но во о снова ни ШК Јед но та из Ши да уго стио је про те кле су бо те јед ног од нај у- спе шни јих ша хов ских клу бо ва из ју го и сточ ног де ла Хр ват ске ина че чла на тре ће ша хов ске ли ге су седне др жа ве. Су срет ко ји је одр жан у са ли Сло вач ког до ма у Ши ду, отво рио је пред сед ник Скуп шти не оп штине Шид, др. Бра ни слав Ма у ко вић ко ји је, под се ћа ју ћи да је од по четка ове го ди не са рад ња шид ских и илоч ких спорт ских клу бо ва до би ла на ин тен зи те ту, ис та као да ће локал на са мо у пра ва у Ши ду и убу дуће по др жа ва ти сва ко збли жа ва ње спорт ских ко лек ти ва две су сед не зе мље. На кон увод не ре чи, од и гран је дво кру жни при ја тељ ски меч на осам та бли у ко ме су ша хи сти из Ило ка би ли успе шни ји. У пр вом делу би ло је 5 : 3 а у дру гом 5,5 :2,5 за еки пу ШК Илок. На кон ме ча одр жан је бр зо по те зни тур нир на ко ме је нај ви ше успе ха имао члан ШК Илок Ћо рић са 8,5 по е на ис пред свог клуп ског дру га Пан ду ре ви ћа са 7 по е на. За хва љу ју ћи се на при је му и госто прим ству, пред сед ник ШК Илок, Ју ра Шу ћу ре вић је из ра зио увере ње да је ово са мо по че так са радње из ме ђу ова два клу ба и ујед но Де таљ са при ја тељ ског ме ча у Ши ду по звао еки пу ШК Јед но та да бу ду на је сен го сти у Ило ку ка да ће се у окви ру тра ди ци о нал не Илоч ке бер бе гро жђа одр жа ти и ве ли ки ша хов ски тур нир. П. Веј но вић

37 Среда, 27. фебруар СПОРТ 37 ФУДБАЛ ФУТСАЛ МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБ НО ВА СЛУ ЖБЕ НИХ ПРО СТО РИ ЈА ФК ПОД РИ ЊЕ За об но ву ми тро вач ког спор та Ра до ви у то ку Да ми тро вач ка ло кал на са моу пра ва во ди ра чу на о градском спор ту, по ка зу је и при мер об нве слу жбе них про сто ри ја Фуд бал ског клу ба Под ри ње из Ма чван ске Ми тро ви це, једног од нај зна чај ни јих фуд балских клу бова са те ри то ри је Срем ске Ми тро ви це, ко ји је у сво јој исто ри ји дао не ко ли ко вр сних игра ча. Об но ва је у пу ном је ку, а ње ним окон ча њем ко је је плани ра но за по ло ви ну мар та када Ма чва ни до че ку ју ла ћа рачки ЛСК, Под ри ње ће по сле го то во че ти ри де це ни је до би ти про сто ри је ка кве и до ли ку ју овом клу бу. Ка ко је при ли ком оби ла ска ра до ва у свом обра ћа њу но вина ри ма ис та као на чел ник Градске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић, за ову ре кон струк ци ју ло кал на са мо у- пра ва из дво ји ла је дина ра. - Град ће и да ље на ста ви ти да ула же у спорт ка ко кроз обно ву ста рих обје ка та као што је овај, та ко и кроз ула га ње у спорт ске ко лек ти ве, ис та као је Не дић. За до вољ ство на по кре та њу ре кон струк ци је ни је крио ни пред сед ник ФК Под ри ње Миро љуб Па вло вић, ко ји је ре као да ће об но вом слу жбе них просто ри ја би ти ство ре ни од лични пред у сло ви за да љи раз вој клу ба. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФИ НА ЛЕ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ КУ ПА Пе хар Па зов ча ни ма Срем ска Ми тро ви ца била је у сре ду, 20 фе бру а ра до ма ћин фи на ла Фут сал купа, ко је је одр жа но у ха ли По слов но-спорт ског цен тра Пин ки, а ње го ви ак тери би ли су срем ски клу бови ма лог фуд ба ла, до ма ћи До мис ен те ри је ри Де ус и Но ва Па зо ва. Утак ми ца је за вр ше на ре зул та том 2:4 (0:2) и по бед нич ки пе хар је за слу же но оти шао у Нову Па зо ву. Тро феј ка пи те ну по бед нич ке еки пе је уру чио пот пред сед ник Фуд бал ског са ве за Вој во ди не Ра до ван Ва со вић. Ви ше од 500 љу би те ља ма лог фуд ба ла ужи ва ло је у ди намич ној утак ми ци у ко јој су се гости по ка за ли као су пер и ор ни ја еки па. Па зов ча ни су до ми ни рали чи тав меч, сте кли пред ност од чак че ти ри го ла, а до ма ћи су је ди но у за вр шни ци утак ми це ус пе ли да убла же по раз. Ју нак утак ми це је Па зовча нин Пан те лић ко ји је чак три пу та за тре сао про тив ничку мре жу и та ко од лу чу ју ће до при нео успе ху сво је еки пе. Стре лац за Па зов ча не био је и Ра да но вић, ко ји је већ у 5 мину ту по го дио гол Ми тров ча на и на го ве стио се ри ју го ло ва. Стрел ци за Ми тров ча не би ли су Си мић и Кне же вић. Еки пе су на сту пи ле у овим са ста ви ма : ГКМФ ДО МИС ЕН ТЕ РИ ЈЕ- РИ ДЕ УС : Ђо кић, Ма ца но- По бед нич ка еки па Но ве Па зо ве вић, Сан трач, Ву јо вић, Ла заре вић, Сла до је вић, Си мић, Кне же вић, Дра гић, Жив ковић, Аћи мо вић, Лу кић. КМФ НО ВА ПА ЗО ВА : И. Стој нић, Ј. Стој нић, Ра да новић,стан ков цић, Кец ман, С. Ла зић, Сте фа но вић, Панте лић, Се ку лић, Бур саћ, Ђ. Ла зић, Ку кољ. С. Ло. ЏУДО НИШ РЕ ПУ БЛИЧ КО ПР ВЕН СТВО МЛА ЂИХ СЕ ЛЕК ЦИ ЈА Брон за на Зо ра на Га јић Брон за за Зо ра ну Ниш је про те клог ви кен да био дома ћин на ци о нал ног џу до шам пи о на та на ко јем су сво је зна ње, бор бе но сти и ве шти ну по ла зива ле мла ђе се лекци је из чи та ве Срби је. У те шкој кон курен ци ји, а по сле не ко ли ко ква ли тетних бор би, до трећег ме ста и брон зе у ка те го ри ји до 57 ки ло гра ма, сти гла је Јар чан ка Зо рана Га јић, уче ни ца тре не ра Ста ни слава Ко зен ка. На овај на чин, Зо ра на је пока за ла да ми тро вач ки џу до има пер спек ти ву и да ге не ра ци ја ма бо ра ца ко је до ла зе не не до стаје бор бе ност ко ја је кра си ла и њи хо ве прет ход ни ке. С. Л. ФУДБАЛ ОФС СТА РА ПА ЗО ВА ФИ НА ЛЕ КУ ПА По ду на вац : Сре мац 3:0 (1:0) БЕ ЛЕ ГИШ - Стрел ци: 1:0 Кри во ши ја у 30, 2:0 Лу кић из је да на е стер ца у 68, 3:0 Гра дић у 70 ми ну ту. Игра ли ште По дунав ца, гле да ла ца:100. Су ди ја: Мар ко Шље пи ца (Н. Ба нов ци). ПО ДУ НА ВАЦ: Вор ка пић, Ми ли чић, Ива ни ше вић, Грба чић, Леп ша но вић, Павлић, Че ча рић, По по вић, Теп шић, Кри во ши ја, Лу кић. Још су игра ли: Тар бук, Ра довић, Ба бић, Ви да ко вић, Кекић, Ра шић, Гра дић, Ми љуш, Сте фа но вић, Ћир ко вић. СРЕ МАЦ: Узе лац, Ко ва чевић, Гру јић, Јо ви шић, Росић, Ско пљак, Чор та но вачки, Кне же вић, Ко ла ров, Д. Ра јак, Ба бић. Још су игра ли: Ра ди во је вић, Ра га сто вац, Г. Ра јак, Ђе кић, Аба џи ја. Игра чи оба ти ма по ве о ма хлад ном и ве тро ви том вре ме ну су пру жи ли до бру игру, а дома ћин је то ком свих 90 ми нута имао ви ше од игре и за луже но осво јио пе хр ОФС Ста ра Па зо ва. По ду на вац је по вео у 30 му ну ту ка да Че ча рић добро про шао по де сној стра ни уба цио лоп ту пред гол, а Криво ши ја ефект ним удар цем, савла дао Узел ца. По че так дру гог За јед нич ка фо то гра фи ја по лу вре ме на при пао је фудба ле ри ма Срем ца ко ји су имали те ре ну ску ини ци ја ти ву, али без пра ве при ли ке за гол. У 68 ми ну ту тек што је ушао у игру Ми љуш је из ну дио пе нал за По ду на ва ца, а Лу кић је био сигу ран за вођ ство од 2:0. Са мо два ми ну та ка сни је све је би ло ре ше но, ка да је Гра дић по трећи пут са вла дао Узел ца и та ко је пи та ње по бед ни ка би ло реше но. По за вр шет ку утак ми це Мар ку Тар бу ку ка пи те ну Подун вца пе хар је уру чио Сло бодан Јо ва но вић пред сед ник ОФС Ста ра Па зо ва. Д. Бур саћ

38 38 СПОРТ Среда, 27. фебруар ФУДБАЛ ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА На ја ва на став ка шам пи о на та У иш че ки ва њу на став ка тр ке за бо до ве Утак ми це 16. ко ла (26. и 27. фе бру ар) КУ ЛА: Хај дук Ја го дина, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда Јавор, НИШ: Рад нич ки Но ви Па зар, НО ВИ САД: До њи Срем ОФК Бе о- град, КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Рад, СУ БО ТИ ЦА: Спар так Зла ти бор во да Сло бо да по инт, СМЕ ДЕ РЕ ВО: Смеде ре во Вој во ди на. Ју че су игра ли: БЕ О ГРАД: БСК Бор ча Пар ти зан. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Ја го ди на : Вој во ди на : Рад : Ја вор : Сло бо да По инт : Спар так ЗВ : ОФК Бе о град : Но ви Па зар : До њи Срем : Рад нич ки : БСК Бор ча : Хај дук : Рад нич ки : Сме де ре во :24 8 Сле де ће ко ло (2. март): УЖИ- ЦЕ: Сло бо да по инт БСК Бор ча, БЕ О ГРАД: Рад Цр ве на зве зда, БЕ О ГРАД: Пар ти зан До њи Срем, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Сме де ре во, БЕ- О ГРАД: ОФК Бе о град Ја го ди на, НО ВИ САД: Вој во ди на Спар так Зла ти бор во да, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар Рад нич ки 1923, НИШ: Раднич ки Хај дук При прем ни и при ја тељ ски ме че ви: Ин ђи ја - Бо рац (Ча чак) 0:0 Спорт ски цен тар ФС Ср би је у Ста рој Па зо ви. Гле да ла ца: 50. Суди ја: Ђор ђе Мак си мо вић (Ин ђи ја). ИН ЂИ ЈА: Ди зда ре вић, Стеван че вић, Жив ко вић, То мано вић, Том чић, Ја ко вље вић, Зе лић, Ив ко вић, Ко шу тић, Дими тров, Ду ба јић. Игра ли су још: Ми ли но вић, Ле ма јић, Кор до луп, Ми ја и ло вић, Бе ри, Аврић, Савић, Стан ко вић, Кр стић, Мак симо вић, Ду ка нац, Кри во ку ћа, Раду ло вић. БО РАЦ: Ђу ри чић, Бо ра ни јаше вић, Ди ми три је вић, Ба бић, Ра до ва но вић, Јо ви чић, Мар тино вић, Ву сља нин, Зо ће вић, Нико лић, Ра шко вић. Игра ли су још: Ми ли во је вић, Та дић, Ивић, Јевто вић, Па ви ће вић и Ђо ко вић. При прем ни пе ри од за на ставак пр вен ства у Пр вој ли ги Ср би је бли жи се кра ју, Ин ђи ју оче ку је још ге не рал на про ба про тив ру мунске По ли тех ни ке, нај ве ро ват ни је да нас (сре да) на ве штач кој тра ви јед ног од те ре на Спорт ског цен тра ФС Ср би је у Ста рој Па зо ви па да се спо кој но са че ка пре ми је ра про лећне се зо ну у Кру шев цу. На жа лост, сна жан ве тар је умно го ме по ква рио су срет са Бор цем али су фуд ба ле ри јед не и дру ге еки пе уве ру ли ма лоброј не на ви ја че и сво је тре не ре да су бар фи зич ки мак си мал но при премље ни за те шку и не из ве сну дру гу ета пу пр вен ства. Ви ђе но, исти на, и не ко ли ко по вољ них при ли ка за пости за ње го ло ва али се стрел ци ипак ни су ис ка за ли. Лоп та их јед но ставно у за вр шним ак ци ја ма ни је слуша ла а у чу ва ри мре же су не ко ли ко пу та си гур но ин тер ве ни са ли. До њи Срем Рад ник 2:2 СТА РА ПА ЗО ВА: Стрел ци: 1:0 Лу кић у 8, 1:1 Ни кић у 15, 2:1 Те о- фа нов у 42, 2:2 Ни кић у 75. ми ну ту. Спорт ски цен тар ФСС. Гле да ла ца: 100. Су ди јаа: Не ма ња Па при ца (Нова Па зо ва). Жу ти кар тон: Јеф тић (Рад ник). ДО ЊИ СРЕМ: Бе лић, Ла ки ћевић, Ву ко брат, Јан ко вић, Ми лути но вић, Те о фа нов, Ко шу тић, Лу кић, Ри стов, Шко рић, Уро шевић. Игра ли су још: Ко ва че вић, Мар че та, Јо си мов, Тер зић, Крунић, Пр ље вић, Зец, Ра ди шић, Ми ла ди но вић и Дам ња но вић. РАД НИК: Лу кић, Ка та нец, Којић, Та ко вац, Јеф тић, Ни кић, Осто јић, Мир ко вић, Ка пе тан, Ба са ра, Ри стић. Игра ли су још: ФК Хај дук 1932 Ђор ђић, Па вић, Кр сма но цвић, Ћу лум, Ко мље но вић, Ћо со вић, Об ра до вић, Пе тру шић и Ву јић. До њи Срем је по вео у 8. ми ну ту: Ко шу тић је див но про и грао Лу ки ћа, ко јем ни је би ло те шко да по сле уласка у ка зне ни про стор пре ми јер лига ша из Бо сне и Хер це го ви не, до бро од ме ре ним удар цем са вла да Лу ки ћа. На из јед на че ње се ни је ду го че ка ло: у 15. ми ну ту Ни кић се нај бо ље снашао пред го лом до ма ћи на. Мла ди Ла ки ће вић у 35. ми ну ту шу ти ра ис ко са са око 25. ме та ра, али, све се све ло са мо на по ку шај из не на ђе ња. Не ко ли ко ми ну та касни је од лич на ак ци ја До њег Сре ма у ко јој су уче ство ва ли Ла ки ће вић, ФК Ин ђи ја Ко шу тић и Уро ше вић, ко ји је и послао лоп ту у мре жу. Ме дју тим, гол је по ни штен због не до зво љер не пози ци је у ко јој се на шао Уро ше вић. Нај леп ши де таљ из пр вог по лу време на ви ђен је у 42. ми ну ту: Те о фанов од лич но шу ти ра из сло бод ног удар ца и лоп та се од гол ма на Луки ћа од би ја у гол. Ле па игра је ви ђе на и у на ставку утак ми це. У 52. ми ну ту од ли чан шут Па ви ћа под са му преч ку го ла До њег Сре ма, ме ђу тим, ис ку сни Кова че вић је био на ви си ни за дат ка. Пет ми ну та ка сни је у истом на паду у из глед ним при ли ка ма су би ли и Лу кић и Ла ки ће вић. Вр ло до бри Ба са ра у 70, ми ну ту упу ћу је лоп ту под са му преч ку го ла До њег Сре ма, али је ис ку сни Ко ва че вић од лич ном ин тер вен ци јом од био лоп ту у корнер. Ко нач но у 75. ми ну ту гол: после уба че не лоп те из угла пред гол Пе ћин ча на на ста ла је ве ли ка гу жва у ко јој се нај бо ље сна шао Ни кић и по рав нао ре зул тат. Хај дук мај 1:0 (0:0) ШИ МА НОВ ЦИ: Стре лац: 1:0 Радо са вље вић у 57. ми ну ту. Гле да лаца: 50. Су ди ја: Све ти слав Ште тић (Зе мун). ХАЈ ДУК 1932: Ба шић, Кресо је вић, То шо вић, Ми ло ше вић, Кне же вић, Ско пљак, Пет ко вић, Сви лар, Кр сто вић, Ми хић, Ра доса вље вић. Игра ли су још: Ни нић, Жи ва но вић, Ми тро вић, Ма рић, Кли ска, Де спо то вић, Ча вић, Ман дић, Ва си лић, Ва гић и Берић. 13. МАЈ: Ан тић, Чу дић, Та сић, Ма сал, Иван тић, Ву јић, Ми тић, Пан то вић, Ба ња нац, Ште тић, Бе ле гић. Игра ли су још: Ћи рић, Ву јо вић, Бла го је вић и Гру јић. Ши ма но вач ки срем ско ли гаш про тив ри ва ла из Зе му на имао је ини ци ја ти ву, али са при ка за ном игром не мо же би ти пре ви ше за дово љан. До пр вог про лећ ног ко ла пред тре не ром ши ма нов ча на, Кнеже ви ћем, би ће мно го по сла. Већ у 4. ми ну ту на кон сло бодног удар ца Ште ти ћа, гу жва пред го лом Хај ду ка, али без про ме не ре зул та та. Пар ми ну та ка сни је, након јед ног бр зон кон тра на па да Хајду ка 1932, Кр сто вић је из био сам ис пред Ан ти ћа, али се у од суд ном тре нут ку спе тљао. С дру ге стра не, ле пим шу тем Ба ња нац је у 15 мину ту по ку шао да из не на ди Ба ши ћа, али без успе ха. Два ми ну та ка сније, на кон до бро ор га ни зо ва ног напа да, Пет ко вић се на шао у при ли ци да по стиг не гол. Кре со је вић, је дан од но вај ли ја у ре до ви ма Хај ду ка 1932, у 25. ми ну ту шу тем ис ко са, по ку шао је да из не на ди про тив ничког гол ма на. Ме дју тим, Ан тић је био си гу ран и лоп ту од би ја у кор нер. На кон цен тар шу та из угла То шо вића, Кне же вић је ле по ско чио, али уда рац гла вом ни је био пре ци зан. До кра ја по лу вре ме на ви дје на је још јед на из глед на при ли ка за дома ћи на: Кне же вић у 40. ми ну ту не за хва та нај бо ље лоп ту по сле цен ташу та, иако се на шао у не по сред ној бли зи ни го ла 13. ма ја. Је ди ни по го дак ви ђен је у 57. ми ну ту. На кон уба че не лоп те из угла Ми хи ћа и ве ли ке гу жве пред го лом го сти ју, нај бо ље се сна шао ис ку сни Ра до са вље вић Већ у следе ћем ми ну ту ко ло сал на при ли ка го сти ју, одн. Ћи ри ћа за из јед на чење: ста ти ва спа ша ва хај дук До кра ја утак ми це Ми тро вић и Мило ше вић су би ли у из глед ним прили ка ма, али до про ме не ре зул та та ни је до шло. Рaднички (СМ) Ло зни ца 2:0 (0:0) Фуд ба ле ри ми тро вач ког Рад ничког, чи ја је ам би ци ја да за др же висок пла сман у Срп ској ли ги-гру па Вој во ди на у на став ку тр ке за бо дове на ста вља ју са се ри јом кон тролних утак ми ца. Фк Рад нич ки Пр ви пут у овој се зо ни предста ви ли су се на ви ја чи ма на свом ста ди о ну у сре ду, 20 фе бру а ра, а про тив ник им је би ла еки па Ло знице. Пр во по ло вре ме је про те кло без го ло ва, док су у на став ку иза бра ници Дра га на Мо ји ћа два пу та за тресли про тив нич ку мре жу. По пу ла лр ни Хе снер ци су из во је ва ли по бе ду голо ви ма Ђур ђе ви ћа у 52 и Про ки ћа у 87 ми ну ту. По себ но је био ефек тан гол Про ки ћа. До ма ћи су оста ви ли по во љан утисак. Већ са да се на ла зе у вр ло доброј фи зич кој кнди ци ји, а тре нер ски тан дем Мо јић - Чав ка на сто ја ће у даљем то ку при пре ма да на ђе нај бо ља ре ше ња за успе шно функ ци о ни са ње по је ди них ли ни ја у ти му Рад нич ки је на сту пио у саста ву: Ре љић, Па вло вић,сте вић, Ра до ва но вић, Нин ко вић, Пршић, Ско ру пан, Со виљ, Ха глић, Ми јић, Лац ко вић. Игра ли су још: Ри стић. Ивић, Са вић, Бо шко вић, Про кић, Ко ва чић и Ђур ђе вић. У на став ку при пр ма Рад нич ки је ми ну ле су бо те играо са ло кал ним ри ва лом Ми тро сом и за бе ле жио побе ду од 2:0 Ми тров ча не за ви кенд ко ји је пред на ма оче ку је тур нир Чу ка ричког у Бе о гра ду. Ж. Р. Д. В С. Л.

39 Среда, 27. фебруар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА По зив куп ци ма за пла ћа ње оба ве за ОБ У СТА ВА ИС ПО РУ КЕ ЕЛ. ЕНЕР ГИ ЈЕ У то ку је ак ци ја об у ста ве ис по ру ке ел. енер ги је на објекти ма ку па ца ко ји ни су пла ти ли сво је ра чу не за утро ше ну ел. енер ги ју из ра ни јих пе ри о да. Мо ли мо све куп це да сво је за о ста ле оба ве зе пла те ОД МАХ ка ко би из бе гли до дат не тро шко ве по нов ног укљу че ња. За хва љу је мо се свим куп ци ма ко ји сво је ра чу не ре дов но пла ћа ју. С по што ва њем, Оде ље ње за од но се с јав но шћу Елек тро вој во ди на д.о.о. Огра нак дру штва ЕД С.Ми тро ви ца

40 40 Среда, 27. фебруар недељни Хороскоп Ован Ове сед ми це ће вам ве ћи део вре ме на про ћи ак тив но, ван кан це ла ри је. Указа ће се при ли ка да се ле по про ве де те са при ја те љи ма. Здра вље со лид но. Ва га Има те од ре ђе не стра хо ве по пи та њу по сла ко ји вас на во де на по гре шне закључ ке. Из ве стан је нов ча ни до би так. У љу ба ви не ста бил но. Кувар Пита од jабука и чоколаде Бик До са да сте има ли ве ли ку по др шку од над ре ђе них, али убу ду ће ће те мо ра ти са ми да се бо ри те за се бе. Ни ко вам не ће пра шта ти гре шке. Ве ћи нов ча ни до би так. Бли зан ци Ка да је ка ри је ра у пи та њу, мо ра те би ти стр пљи ви и пу сти ти да про ђе ма ло време на. До би ће те но ве по ну де ко је ће вас на ве сти на ве ли ко пре ми шља ње. Рак Ако то ком по слов ног раз го во ра бу де те бр зо до не ли од лу ку, на дај те се про фиту. Си ту а ци ја ће зах те ва ти да бу де те и ма ло оштри ји, али ко рект ни. Лав Љу бав на ве за је све ста бил ни ја, али по сто ји мо гућ ност да се у по след њем тре нут ку пре до ми сли те и оде те на другу стра ну. Де ви ца На по слов ном пла ну је до бро, са мо ће вам ових да на би ти те шко да слу шате ше фа. Сва ки по ро дич ни до го вор се мо же про ме ни ти, али ви мо ра те би ти при пре мље ни. Шкор пи ја До са да сте ра ди ли оно што сте мо рали, али ће те до би ти шан су да се ба вите оним што во ли те. Не ма те по ве ре ње у парт не ра. Стал но сум ња те. Стре лац По во љан пе ри од за све по ду хва те ко ји се ти чу ка ри је ре, али оно што сте имали на уму не ће би ти од мах ре а ли зо вано па се на о ру жај те стр пље њем. Ја рац За раз ли ку од прет ход них да на, ат мосфе ра у по ро ди ци ће би ти сјај на због по ве ћег при ли ва нов ца. Здрав стве но сте до бро, али сте скло ни пре ко мерном је лу. Во до ли ја На емо тив ном пла ну све функ ци о ни ше у нај бо љем ре ду, али оче куј те још пуно то га што ће те мо ра ти да пре ва зи ђете. Парт нер ће би ти им пул си ван. Ри бе Још увек сте мак си мал но усме ре ни на по ро ди цу и при ва тан по сао ко ји има све бо љу пер спек ти ву. Ва ша жи вот на шан са је ја ко бли зу. Са стој ци: 500 гра ма рен да них ки се лих ја бу ка 50 гра ма мар га ри на 50 гра ма пре зли сок од ли му на 200 гра ма ше ће ра 250 гра ма сец ка них ора ха 1 ја је 1 па ко ва ње од 500 гра ма та њих ко ра (ле по је и са ли сна тим те стом) 200 гра ма чо ко ла де за ку ва ње 200 гра ма цр ног ви на ше ћер у пра ху На чин при пре ме: Па ко ва ње ко ра (или од мр зну то ли сна то те сто раз ву че но у јуф ку) ста ви ти на рад ну по вр ши ну. Из дво ји ти по 3 ко ре и сва ку пре ма за ти ис то пље ним мар га ри ном, а пре ко по следње ста ви ти ја бу ке по ме ша не са ора си ма, ше ће ром, со ком од ли му на и пре зла ма, па уви ти штру длу. Та ко ура ди ти са свим ко ра ма. При пре мље не штру дле пре ма за ти раз му ће ним ја јетом и пе ћи у рер ни на 200 сте пе ни око 25 ми ну та. Пе че ну пи ту пре ли ти чо ко ла дом рас то пље ном на ма сла цу и ви ну. Охла ђе ну пи ту исе ћи на кри шке и по су ти прах ше ће ром. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Кишовито Макс. 6 Мин. 2 Кишовито Макс. 9 Мин. 1 Облачно Макс. 10 Мин. 0 Сунчано Макс. 6 Мин. -2 Сунчано Макс. 6 Мин. -3 Сунчано Макс. 8 Мин. -1 Сунчано Макс. 15 Мин. 2 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information