Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3."

Transcription

1 Година LI Сремска Митровица Среда 23. март Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка ви на Страна 4. Гост редакције: Др Горан Пузић, професор Мегатренд универзитета Како сојина слама греје кућу Страна 5. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те ви на ре из Срем ских Кар ло ва ца, ко ји су предста ви ли сво ја нај бо ља ви на. Ви на ри је Киш и Про бус су по што ва о ци ма и љу би те љи ма ви на, чла но ви ма Удру же ња Mar cus Aure li us Pro bus из Срем ске Ми тро ви це по ну ди ле на де гу ста ци ју своја бе ла и цр ве на ви на, а по себ ну па жњу при ву кли су бе ли и цр ве ни бер мет. М. М. Хоће ли опет поскупети хлеб? Страна 14. Наша тема: Дуговања јавним предузећима Стране 20. и 21. Опасно клизиште у Черевићу Страна 13. ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА Јагодина - Инђија 2:0 У наредном колу Инђија домаћин ОФК Београду Страна / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA

2 2 Среда, 23. март na{ Ба ри је ра Пише: Ми ли ја на Бар јак та ре вић ок се здра вом чо ве ку не што не де си, или се бар Дне по ко чи, не би му па ло на па мет ка ко живе љу ди с хен ди ке пом. Тек та да, кад не мо же да се са гне или уста не, (мо жда) по ми сли ка ко је тим љу ди ма. У Ср би ји има при бли жно љу ди са по себним по тре ба ма од ко јих су мно ги не ви дљи ви за то што је њи хо ву по ро ди цу сра мо та да их из во де, или за то што ниг де не мо гу да при ђу, због фи зич ких ба ри је ра али и мен тал них ба ри је ра - људ ских предра су да. Ко би још ми слио у оп штој па ни ци око опстан ка пла не те или по ли тич ких стра на ка да ли би чо век у ко ли ци ма во лео да оде на из ло жбу сли ка, му зеј, по зо ри ште, или чи та о ни цу. О мо гућ но сти ма за по шља ва ња у Ср би ји у ко јој је ина че те шко до ћи до по сла, и обра зо ва ња ових љу ди да и не го во римо (све га 13% су за по сле ни).а си гур но би ве ћи на њих мо гла да ра ди мо жда бо ље и струч ни је у одре ђе ним обла сти ма од здра вих по је ди на ца (ра чу новод ство, кон сал тинг, ин фор ма ци о не тех но ло ги је). По го то во што им је по сао нео п хо дан, ка ко за ску пе ле ко ве и по ма га ла, та ко и због осе ћа ња при пад ности. У раз ви је ним зе мља ма дру штво се тру ди да они не бу ду дис кри ми ни са ни због сво јих не до ста та ка, да кле не скре ћу по глед с њих у на ме ри да што пре за бо ра ве ту жан при зор, не го спро во де раз не филан троп ске ак тив но сти с ци љем кон крет не по мо ћи. А то зна чи и да не мо же ни шта да се из гра ди ако не ма при ступ без ба ри је ре : тр жни цен три, метро ста ни це, до мо ви здра вља, кул тур не уста но ве, шко ле, сви има ју аде кват не при ла зе или лиф то ве за ин ва ли де. Дру штве на свест, од го вор ност и брига о овим љу ди ма је на ви со ком ни воу и са мо захва љу ју ћи та квом ста ву они мо гу би ти рав но прав ни гра ђа ни сре ди не у ко јој жи ве. Код нас су пот пу но мар ги на ли зо ва ни и углав ном нас баш бри га за соци јал ну ин те гра ци ју љу ди с не ким не до стат ком. Ту и та мо их се се ти не ка по ли тич ка стран ка у пред избор ној кам па њи. Кад би гра ђа ни ко ји има ју ви ше не го што мо гу да по тро ше упла ти ли од ре ђен из нос на ра чун ре ци мо не ког са ве за сле пих, би ло би ле по, али они обично то ли ко во ле се бе да су сле пи и глу ви за дру ге, а од не ти ста ру гар де ро бу ко ја сме та у ор ма ру, у Цр ве ни крст сма тра ју ве ли ким ху ма ним де лом. (Или че шће на кон теј нер, јер ко ће још сла га ти уред но у ку ти ју и но си ти, не ма се кад, под нај че шћим из гово ром да не же ле су тра да ви де за по сле не из Цр веног кр ста ка ко но се њи хо ве ства ри). Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња о ху ма ни тар ном по на ша њу љу ди у 153 зе мље, Ср би ја је на 150 месту. Мо жда је де ли мич но та ко за то што вла да непо ве ре ње због број них афе ра, али је чи ње ни ца да нам ем па тич ност ни је ја ча стра на. По мо ћи не ко ме без ика квог ин те ре са је уну трашња по тре ба чо ве ко ва, и из раз је нај пле ме ни тијих по ри ва људ ског би ћа. А по гре шним ста во ви ма и скре та њем по гле да у стра ну, са мо им оте жа ва мо да оства ру ју сво ју људ ску су шти ну до стој ну чо ве ка. Број не де ље 700 Ви ше од 700 ми ли о на ди на ра из но се дуго ва ња гра ђа на, при вре де и бу џет ских ко рисни ка срем ским јав ним пред у зе ћи ма за утроше ну во ду, гас, гре ја ње, ко му на ли је... СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО КЛОН ИН ЂИ ЈЕ СА О БРА ЋАЈ НОЈ ПО ЛИ ЦИ ЈИ Џип на дар Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Го ран Је шић предао је про шлог че тврт ка на чел ни ку По ли цијске упра ве Срем ска Ми тро ви ца Зо ра ну Сма ји ћу џип ми цу би ши, као по моћ ло кал не са мо у пра ве бу ду ћој ста ни ци са о бра ћај не по ли ци је у Ин ђи ји. Но ва ста ни ца би ће над ле жна за са о бра ћај на тери то ри ја ма оп шти на Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва, а општи на Ин ђи ја је за бу ду ћу ста ни цу обез бе ди ла и обје кат ко ји се већ ре но ви ра. По ре чи ма Го ра на Је ши ћа, отва ра ње ста ни це са о бра ћај не по ли ци је је ве о ма зна чај но за Инђи ју због че га је ло кал на са мо у пра ва из дво ји ла сред ства и за ста ни цу обез бе ди ла згра ду у центру гра да. - Ре но ви ра ње згра де је у то ку и на дам се да ће уско ро и она би ти пре да та на упо тре бу Поли циј ској упра ви. По др шка отва ра њу ста ни це са о бра ћај не по ли ци је је и ова до на ци ја во зи ла По ли циј ској упра ви за то што зна мо да је те шка си ту а ци ја и ми мо же мо да по мог не мо као ло кална са мо у пра ва ре као је Го ран Је шић и под сетио да је Ин ђи ја и то ком прет ход них го ди на у не ко ли ко на вра та ку по ви ном во зи ла по ма га ла По ли циј ској упра ви Срем ска Ми тро ви ца, по лициј ској ста ни ци у Ин ђи ји и ва тро га сно-спа силач кој је ди ни ци. На чел ник По ли циј ске упра ве Срем ска Ми трови ца Зо ран Сма јић је ре као да срем ска по ли ција има из у зет но до бру са рад њу са свим ло кал ним са мо у пра ва ма у Сре му, а са Ин ђи јом из ван ред ну са рад њу. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ТА ША ЦВЈЕТ КО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛА ДОМ УЧЕ НИ КА По др шка шид ским сред њо школ ци ма Пред сед ни ца шид ске општи не На та ша Цвјетко вић про те кле не де ље по се ти ла је Дом уче ни ка сред њих шко ла у Срем ској Ми тро ви ци, ка ко би се упозна ла са усло ви ма у ко ји ма бо ра ве ђа ци са те ри то ри је ове оп шти не. - За до вољ на сам услови ма у ко ји ма бо ра ве на ша де ца, јер се већ на пр ви поглед ви ди да се са ђа ци ма ов де ра ди са ве ли ком пажњом и љу ба вљу ре кла је пред сед ни ца Цвјет ко вић, до да ју ћи да ће се ло кална са мо у пра ва по тру ди ти да ство ри усло ве ка ко би ови ђа ци на кон за вр ше ног шко ло ва ња оста ли да жи ве и ра де у шид ској оп шти ни. Та ко ђе, ло кал на са мо у права ће на ста ви ти да са ра ђује и по др жа ва ову вас пит но обра зов ну уста но ву. Ди рек тор До ма уче ни ка Ми лен ко То дић ре као је да су уче ни ци са те рито ри је шид ске оп шти не нај број ни ји, има их 59 и до дао: - Пр ви пут ор га ни зу је мо ова кву по се ту, јер жели мо да по ка же мо шта све ну ди мо де ци, ка ко би их до го ди не код нас би ло још и ви ше. Том при ли ком ђа ци су из ве ли део про гра ма Го ран Је шић уру чу је кљу че ве во зи ла Зо ра ну Сма ји ћу - Ка ко се оче ку је, но вом си сте ма ти за ци јом у по ли ци ји, Ин ђи ја ће до би ти ста ни цу са о бра ћајне по ли ци је ко ја ће би ти над ле жна за оп шти не Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва. По моћ Ин ђи је код отвара ња ста ни це са о бра ћај не по ли ци је је ве о ма зна чај на. Укуп но, по моћ се не огле да са мо у мате ри јал ним сред стви ма, већ и кроз сва ко днев не кон так те, а све у ин те ре су да гра ђа ни Ин ђи је и сви гра ђа ни Сре ма бу ду што без бед ни ји ре као је Зо ран Сма јић, на чел ник По ли циј ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца. Ж.Н Ј.З. Пред сед ни ца Цвјет ко вић уру чу је сли ку на по клон ко јег при пре ма ју за пред сто је ћу До ми ја ду, чији до ма ћин ће би ти упра во ми тро вач ки Дом учени ка, а пред сед ни ца им је на по клон до не ла две ен ци кло пе ди је и умет нич ку сли ку - ре про дук ци ју Са ве Шу ма но ви ћа. Пред сед ни цу Цвјет ко вић и уче ни ке у име Града Срем ска Ми тро ви ца по здра вио је за ме ник градо на чел ни ка Зо ран Ми шче вић. С. М.-М.М.

3 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТРА ГОМ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ Пен зи о не ри хо ће олак ши це у пре во зу Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Срем ске Ми тро ви це под не ло је ини ци ја ти ву гра до на чел ни ку, председ ни ку Скуп шти не гра да, ре сор ној град ској упра ви и пре во зни ку чи ја је су шти на да и њи хо ви чла но ви, попут оних у мно гим дру гим гра до вима, има ју бес пла тан град ски пре воз или бар од ре ђе не олак ши це. - Тра жи ли смо да, ако је мо гуће, пре воз у гра ду за све пен зи о не ре бу де бес пла тан, а ако то не мо же да се од ре де ста ро сни и соци јал ни кри те ри ју ми ка ко би бар не ки од нас има ли то пра во. Иници ја ти ва се од но си и на ме ђу градски пре воз где смо пред ло жи ли да у тро шко ви ма ауто бу ских карти уче ству ју град, пре во зник, али и са ми пен зи о не ри. О де та љи ма смо спрем ни да се за јед но до гова ра мо, а од го вор на ини ци ја ти ву че ка мо - ве ли Мир ја на Тре скани ца, пред сед ни ца Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра. Пре ма по да ци ма овог удру же ња у гра ду има пен зи о не ра, а ту ни су ура чу на ти они са при вре ме ним ре ше њи ма ка квих је 953. Мир јана Тре ска ни ца нам је ка за ла да чак или 61,9 од сто ми тро вач ких пен зи о не ра има пен зи ју до ди на ра. Но во сад ској ком па ни ји GTC пове рен је јав ни пре воз а Вла до Марин ко вић, ди рек тор те фир ме ка же да се во де пре го во ри са град ским чел ни ци ма око суб вен ци о ни са ња Пен зи је у ди на ри ма По да ци Удру же ња пен зи о не ра Број пен зи о не ра до од до од до од до од до Од до Од до Од до Од до Од до Пре ко пре во за нај у гро же ни јих ка те го ри ја ста нов ни штва, од но сно пен зи о не ра. - За пре воз ин ва лид них ли ца смо пот пи са ли спо ра зум са гра дом. По за ко ну хен ди ке пи ра не осо бе и дру ги има ју бес пла тан пре воз, а са да треба да се на ма и оп шти ни обра те ра ди до би ја ња ле ги ти ма ци је за бес пла тан пре воз. То ће би ти су шти на ак тив ности ве за них за пре воз пен зи о не ра. На дам се да ће гра до на чел ник мо ћи бр зо об ја ви ти вест да ће у пр вом кора ку ово пра во у град ском са о браћа ју има ти нај у гро же ни ји пен зи о нери. То нам је сви ма циљ - из ја вио је ди рек тор Ма рин ко вић. Да се раз ма тра мо гућ ност бене фи ци ра ног пре во за пен зи о не ра по твр дио нам је и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Неди мо вић, али би то ва жи ло пре свега за нај у гро же ни је. Град, уз остало, обез бе ђу је сред ства за пре воз осо ба са ин ва ли ди те том и њи хо вих пра ти ла ца. Што се ти че пен зи о не ра, гра до на чел ник сма тра да тре ба виде ти ко ли ко њих ко ри сти јав ни прево зом, ко ли ко их је са ми ни мал ним пен зи ја ма и слич не кри те ри ју ме који ће би ти зна чај ни за од лу чи ва ње. Ре сор на на чел ни ца На та ша Копчић до да је да град фи нан си ра путне тро шко ве де ци из раз вој не групе вр ти ћа са пра ти о ци ма, ко ри сници ма Днев ног бо рав ка ко јих је 47, а то су де ца, омла ди на и од ра сли са пра ти о ци ма, сле пи ма и сла бо види ма са пра ти о ци ма и то пун из нос кар те, а од у век се пла ћа пре воз ко ри сни ци ма бо рач ко ин ва лид ске за шти те. Град пла ћа, иако ни је ду жан по за ко ну, пре воз сред њошко ла ца ко ји по ха ђа ју Шко лу "Ради вој По по вић", а са да се из на ла зе мо гућ но сти и за суб вен ци о ни са ње пре во за пен зи о не ра. Ко ли ко пен зи о не ра ко ри сти град ски пре воз Сле пи и сла бо ви ди Око 100 од укуп но 160 чла но ва Удру же ња сле пих и сла бо ви дих Срем ске Ми тро ви це има пра во на бес пла тан пре воз у град ском и при град ском са о бра ћа ју. - При пре ми ла сам спи сак за град ску слу жбу ко ји ће га од нети у GTC ра ди об ра де и до би ја ња ле ги ти ма ци ја. Бес пла тан пре воз на ших чла но ва са пра ти о ци ма за сва ку је по хва лу - ка же Мир јана Те о до ро вић, се кре тар овог удру же ња. Све у све му ини ци ја ти ва ко ја је сти гла из Удру же ња пен зи о не ра се раз ма тра. Бу џет за ову го ди ну је донет, до бра во ља свих по сто ји, али ће кон крет на ре ше ња по све му су де ћи мо ра ти да са че ка ју ре ба ланс градске ка се. С.Ђа ко вић МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА РА ДЕ БИВ ШИХ РАД НИ КА БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА "СА ВА" У СТЕ ЧА ЈУ Бив ши рад ни ци Бро до гра ди ли шта "Са ва" АД у сте ча ју, њих 219, уско ро ће пре ко Фон да со ли дар но сти Ре пу бли ке Ср би је до би ти ре ше ња о ис пла ти 1,5 за о ста ле за ра де. Од лу ку о то ме до нео је Управ ни од бор Фонда со ли дар но сти, са зна је мо у Општин ском ве ћу Са ве за са мо стал них Ми ни мал ци из Фон да со ли дар но сти Бро до ве гра ди ли и у сте ча ју ( ар хив ски сни мак) син ди ка та Срем ске Ми тро ви це. Сте ван Ро ма ков пред сед ник срем ско ми тро вач ког Син ди кал ног ве ћа под се ћа да је ра ди ис пла те зао ста лих за ра да сред ства овог со лидар ног фон да ра ни јих го ди на ко ристи ло око рад ни ка ов да шњих пред у зе ћа у сте ча ју. То су би ли запо сле ни у Ма тро зу, Ше ће ра ни, Прова ми ну и Сир мо дек су, а са да исто сле ди и за бив ше рад ни ке Бро до гради ли шта "Са ва". Је дан од бив ших рад ни ка овог Бро до гра ди ли шта Ђор ђе Си мић вели да ће рад ни ци до би ти ре ше ња за ис пла ту око ди на ра што је око 1,5 ми ни ма лац у вре ме под ноше ња зах те ва, а сред ства ће им би ти упла ће на на ра чу не. - Ми смо зах те ве под не ли на кон ре ше ња При вред ног су да о при знању по тра жи ва ња из сте ча ја. Зах теве смо са по треб ном до ку мен та ци јом ра ни је под не ли, а Управ ни од бор Фон да со ли дар но сти је за се дао прошле не де ље и усво јио их та ко да нас 219 бив ших рад ни ка, ко ји смо Сред ства овог ре пу блич ког фон да по мо гла да рад ни ка из пет фир ми у сте ча ју до би је бар део не ис пла ће них за ра да има ли ком плет ну до ку мен та ци ју и ко ји смо је на вре ме под не ли оче кује мо уско ро ре ше ња о ис пла ти новца - ве ли Ђор ђе Си мић. Пред став ни ци Фон да со ли дарно сти ће у сре ду 23. мар та до ћи у Ма чван ску Ми тро ви цу ка ко би бившим рад ни ци ма ове фир ме уру чи ли ре ше ња. За оне ко ји ни су рад но анга жо ва ни ре ше ња ће се уру чи ва ти у 11 са ти на ста рој ло ка ци ји, а за оне ко ји су рад но ан га жо ва ни исто следи у 13 са ти на но вој ло ка ци ји Бродо гра ди ли шта "Са ва". С.Ђ.

4 4 Среда, 23. март ГОСТ РЕ ДАЦ КИ ЈЕ ДО ЦЕНТ ДР ГО РАН ПУ ЗИЋ, ПРО ФЕ СОР УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА "МЕ ГА ТРЕНД" Без науке нема развоја Мла ди уни вер зи тет ски про фе сор Го ран Пу зић на ја вљу је при пре му дру гог из да ња мо но гра фи је ко му нал не ин фра струк ту ре Срем ске Ми тро ви це Град Срем ска Ми тро ви ца је пр ви град у Ср би ји и у Евро пи ко ји има де таљ ну мо но гра фи ју кому нал не ин фра струк ту ре свог под руч ја. Аутор мо но гра фи је, чи ји је на зи вом "Исто риј ски раз вој и управља ње ко му нал ном ин фра струк ту ром оп шти не Срем ска Ми тро ви ца" је доцент др Го ран Пу зић ( 34), про фе сор Уни вер зи те та "Ме га тренд", а из да вач су "Срем ске но ви не". Аутор на ја вљује да ће, ве ро ват но, већ на ред не годи не, при пре ми ти дру го из да ње ове мо но гра фи је у ком ће об у хва ти ти недо вољ но или пот пу но не ис ко ри шћене по тен ци ја ле срем ско ми тро вач ког под руч ја. Ка ко сте до шли на иде ју да напи ше те ову не сва ки да шњу мо ногра фи ју? - На ту иде ју сам до шао због по мало ло кал па три от ских раз ло га, јер сам ро дом из Сре ма, из Ри ви це. Иде ја се ро ди ла из јед ног не фор мал ног разго во ра са мо јим ду го го ди шњим прија те љем и са рад ни ком Но ви цом Нова ко ви ћем, Ми тров ча ни ном. Ина че, ба вио сам се ко му нал ном де лат но шћу у при вре ди, а зна се да је ко му нал на ин фра струк ту ра нај бит ни ја за раз вој дру штва. Од лу чио сам се да то об радим на при ме ру гра да Срем ска Митро ви ца, а не се бич ну по моћ у то ме и по др шку пру жи ли су ми пред став ници ма гра да и "Сремскe новинe". Испо ста ви ло се да је мо но гра фи ја пун по го дак. Мо но гра фи ју сте фи нан си ра ли соп стве ним сред стви ма. Хо ће ли та ко би ти и са на ја вље ним дру гим из да њем? - Пр во из да ње мо но гра фи је ко мунал не ин фра стру ту ре Срем ске Митро ви це штам па но је го ди не. За њу је вла да ло ве о ма ве ли ко инте ре со ва ње, ти раж од 300 при ме рака је про дат, књи га је до би ла до бре кри ти ке струч не јав но сти. Не ко ли ко дру гих гра до ва ме је већ зва ло да на пи шем слич не мо но гра фи је. Ка да сле де ће го ди не бу дем пи сао дру го из да ње мо но гра фи је о Ми тро ви ци мо ра ћу пр во да раз го ва рам са представ ни ци ма гра да, по кра јин ских и ре пу блич ких ин сти ту ци ја и ор га на вла сти ка ко је не бих, као прет ходну, фи нан си рао соп стве ним средстви ма. Шта ће би ти су шти на дру гог изда ња мо но гра фи је Срем ске Митро ви це? - Ак це нат дру гог из да ња мо но графи је ста ви ћу на не ис ко ри шће не ресур се у Срем ској Ми тро ви ци. Због то га што на овом под руч ју по сто је из во ри ге о тер мал не во де Срем ска Ми тро ви ца има мо гућ но сти да по ста не ме сто са нај са вре ме ни јим ба ња ма са мо тре ба на ћи ин ве сти то ре. То је, на при мер, и про из вод ња ком по ста ко ја се мо же ре а ли зо ва ти у свим сре ди на ма. Мо ногра фи ја је да ла мо гућ ност ин ве стито ри ма да на јед ном ме сту са гле да ју све мо гућ но сти ком плет ног ло кал ног си сте ма ко ји је ов де на ве о ма до бро ни воу. Ов де су из гра ђе не са о бра ћајни це, бли зу је аеро дром и мно го тога дру гог што су осно ве за раз вој тури зма. Но ва ула га ња би по кре ну ла при вре ду, а ста нов ни штво би бо ље жи ве ло. Је сте ли има ли кон так те са заин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма? - Лич но ме је звао је дан го спо дин, по тен ци јал ни ин ве сти тор ко ји је имао при ли ку да про чи та мо но графи ју. Хтео је да гра ди СПА - це нар у Срем ској Ми тро ви ци или око ли ни. Звао ме је и је дан при вред ник, распи ти вао се о ге о тер мал ним во да ма. Ја сам их обо ји цу упу тио на град ско ру ко вод ство. Као уни ве зи тет ски про фе сор и млад чо век шта ми сли те о од ли ву струч ња ка из на ше зе мље? Би о гра фи ја - У овој зе мљи мла ди има ју перспек ти ве. Др жа ва је та ко ја мо ра да кре и ра по ли ти ку и та по ли ти ка тре ба да бу де у дру гом прав цу од са да шњег. Стал но се вра ћа мо на про шлост, прича мо ка ко не што ни је ва ља ло, уме сто да гле да мо у бу дућ ност. Тре ба мла де пу сти ти да ра дом по ка жу шта зна ју, да ви ди мо њи хо ву кре а тив ност на делу без об зи ра ко ји фа кул тет су за врши ли. Ме не мо ји сту ден ти че сто пи тају да им дам те му се ми нар ског ра да. Ни ка да им ни сам дао. Хо ћу да ви дим њи хо ву кре а тив ност, јер зна ју на зив пред ме та, а ако хо ће да не што ис траже са ми ће на ћи те му. У јав но сти се до ста по ле ми ше о зна њу ко је се до би ја на при ватним и др жав ним фа кул те ти ма... - Је дан од ла зе ћи ми ни стар је ре као ка ко ће се у рад ни од нос при ма ти они ко ји су за вр ши ли др жав не фа кул те те. До цент др Го ран Пу зић До цент др Го ран Пу зић је проде кан за на у ку и са рад њу са околи ном на Фа кул те ту за по слов не сту ди је у Вр шцу при Уни вер зи те ту "Ме га тренд". Ро ђен је го дине у Ру му, основ ну шко лу за вр шио је у Ири гу, а сред њу еко ном ско тр го вин ску у Но вом Са ду. Шко ловао се по том на Ви со кој по слов ној шко ли у Но вом Са ду, тре ћу и четвр ту го ди ну сту ди ја за вр шио је на Фа кул те ту за тр го ви ну и банкар ство у Бе о гра ду. Ма ги стар ске и док тор ске сту ди је за вр ша ва на "Ме га трен ду", где је и пре да вач ви ше струч них пред ме та. Иста ова др жа ва је Уста вом из јед начи ла при ват но и др жав но вла сни штво, до зво ли ла је по сто ја ње при ват них уни вер зи те та, да ла им акре ди та ци је. Не мо же се пра вље њем раз ли ке из међу оних ко ји су за вр ши ли др жав не и при ват не фа кул те те пра ви ти дис крими на ци ја. Ја сам од 19. го ди не по чео да ра дим и уз рад сам за вр шио факул тет, ма ги стра ту ру и док то рат. Хоно рар но сам ра дио и на бен зин ској ста ни ци, али сам увек имао сна ге и ве ре у се бе. Не ма те шког по сла, већ је су шти на у то ме да ли сте спремни да се ухва ти те у ко штац са оним што је пред ва ма - ре као је до цент др Го ран Пу зић, про фе сор Уни вер зи те та "Ме га тренд". С.Ђа ко вић Тр жи ште и вред но сти - Не тре ба пра ви ти раз ли ку из међу ди пло ма сте че них на при ват ним и др жав ним фа кул те ти ма, јер ће тр жиште по ка за ти ко ли ко ко вре ди. Дипло ма је, прак тич но, са мо ула зни ца за не што, за тр жи ште, а ка сни је свачи ја вред ност се ја сно ви ди у прак си - сма тра др Го ран Пу зић. На уч ни рад ко шта - Ме ни је за пр во бит ну мо ногра фи ју обе ћа но ди на ра, до био сам ди на ра и то тек на кон го ди ну да на. По тра жи вао сам сред ства од не ких ми ни старста ва, али без успе ха. То до вољно илу стру је у ка квом је по ложа ју на уч ни рад ник ко ји до ла зи са при ват ног фа кул те те, а же ли да об ја ви сво ју сту ди ју, на уч ни рад - ре као је до цент др Го ран Пу зић.

5 Среда, 23. март ШИД БО РИ СЛАВ БАР НА ВЕЋ ГО ДИ НА МА КО РИ СТИ ПО СЕ БАН СИ СТЕМ ГРЕ ЈА ЊА Со ји на сла ма гре је ку ћу За хва љу ју ћи спе ци јал ној пе ћи ко ју сам пот пу но сам са зи дао за гре вам про стор од 150 ква дра та, без пум пе, во де у си сте му и ра ди ја то ра. Та ко ђе, не мам ни под ла га ња ва тре, чи шће ња, ни пе пе ла, а ни дим ња ча ре ни сам ан га жо вао још од го ди не ка же Бо ри слав Бар на из Ши да Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић об зи ром да се зи ма ближи кра ју, ово је вре ме С ка да сви пра ве би ланс коли ко су про те клих ме се ци по тро шли на гре ја ње. Кроз ана ли зу тро шко ва по ку шава се на ћи на чин да се дого ди не не ка ко, ако је ика ко мо гу ће, уште ди на огре ву, уз на ду да ће на ред на зи ма мо жда, ипак, би ти ма ло топли ја од прет ход не. А ка да не ко у сво ђе њу ра чу на устано ви да је то ком це ле зи ме по тро шио са мо де сет ме та ра др ва ка ко би сва ко днев но гре јао ку ћу од 150 ква дра та, као што је то слу чај са Бори сла вом Бар ном из Шида, он да сва ка ко да има разло га да бу де за до во љан. Овај Ши ђа нин већ се дам го ди на за за гре ва ње стамбе ног про сто ра ко ри сти биљ не от пат ке са њи ва и на тај на чин знат но ште ди кућ ни бу џет, али и шти ти жи вот ну сре ди ну. За та кав спе цифи чан на чин гре ја ња иде ју је до био још од ба ке, ко ја је сво је вре ме но сама зи да ла фу ру не. - Оста ла ми је та иде ја од ње, тако сам сам пот пу но сам са зи дао своју пећ у по дру му и за тај по ду хват Зи ми гре је, ле ти хла ди С об зи ром да је ле ти у ко мо ри тем пе ра ту ра 24 сте пе на, Бо ри слав ка же да кроз си стем по сто је ћих це ви ду жи не осам ме та ра у ку ћу Карт: Жарко Гаћеша ко ри стио сам 250 ша мот них ци га ла. Фу ру на се на ла зи у по себ ној ко мори ко ја је изо ло ва на ста кле ном вуном и ли мом. Си стем за гре ва ња је са свим јед но ста ван. Хла дан ва здух из ку ће по ти ску је онај вре ли из комо ре и уба цу је га у ку ћу. На тај начин, за хва љу ју ћи кру же њу то пло те, пу шта хла дан ва здух, та ко да му кли ма уре ђај ни је по тре бан. Са истом пе ћи и гре је и хла ди свој стамбе ни про стор од 150 ква дра та. Бо ри слав Бар на по ред сво је пе ћи за гре вам про стор од 150 ква дра та, без пум пе, во де у си сте му и ра ди ја то ра. Тако ђе, не мам ни под ла га ња ва тре, а ни чи шће ња пе ћи и пе пе ла, а дим ња ча ре нисам ан га жо вао још од го ди не ка же Бо ри слав, до да ју ћи да се про сеч на тем пе ра ту ра у ку ћи то ком це ле зи ме би ла 25 сте пени, а да је ку ћу изо ло вао сти ро по ром са спо ља шне стра не. Овај до ми шља ти Ши ђанин ка же да је за зи да ње пе ћи на ба вио по себ ну врсту бла та ко ја је слич на гли ни, а у ко ју се до да ју још и со, пле ва и свињ ска дла ка, та ко да се у уну трашњо сти ло жи шта оства ру је тем пе ра ту ра из ме ђу 700 и 800 сте пе ни. - Као го ри во ко ри стим ба ли ра ну со ји ну сла му коју сам про из во дим, јер је она ма сна, а та ко ђе до да јем и чо кове. Тек ка да је на по љу тем пе ра ту ра ис под ми нус де сет, ло жим и др ва. За це лу про те клу се зо ну за ова кав систем гре ја ња по тро шио сам са мо десет ме та ра др ва, две при ко ли це чоко ва и око 200 ба ла со је, што је за и- ста ве ли ка уште да за кућ ни бу џет. А нај ва жни је ми је да нам је це ле зи ме ку ћа би ла то пла ка же Бо ри слав Бар на, до да ју ћи да ова фу ру на може да по слу жи и за бр зо спра вља ње не ких спе ци ја ли те та, као што су пица, за чи је пе че ње је по треб но са мо је дан ми нут или за крч ка ње не ког ку ва ног је ла. С. Ми хај ло вић Синоћ ми се догодила штета, побегла ми жена из кревета. Синоћ ми се жали комшиница, да болује што се не милује. Синоћ двоје у капији стоје, ил' се воле, ил' се богу моле. Синоћ ме је ухватила нана, у кућерку ди јој љубим ћерку. Смешна страна Срема Написао: Марко Гргичевић БЕЗ ПАР ДО НА Ла ко је ући у 21. век, али је те шко иза ћи из 20-тог. Не дај Бо же да нам ва зда За пад бу де га зда! Мо жда би нам За пад ви ше дао да се пре СПС рас пао! Пре ва ри нас За пад све, зар не... Из ми сли не при ја те ља да што ду же вла даш и ра ту се на даш! От кад су ушли у по ли ти ку про да ју на уч ну фан та скит ку. Нас не му чи то шта ће по ли ти ча ри унети у Устав. Ми му ку му чи мо шта ће мо уне ти у уста. Сва ка част по ште ним кри ми нал ци ма. Тре ба нам вла да ви на пра ва, а не лу дих кра ва! Чист ки не ма, а ко је не по до бан - не ка се чи сти! Да ле ко смо од Ус кр са, а стран ке јед на дру гој све ви ше под ме ћу ку ка вич ја ја ја. Ме ни уоп ште ни је ва жан ДА ТУМ из бора, већ са мо РЕ ЗУЛ ТАТ! Код нас се по ли ти ком ба ве они ко ји ма би се тре ба ло ба ви ти. Ко не слу ша, при слу шку ју га! Ви ски је мно ге до вео на та нак ЛЕД! О нај го ри ма се при ча ју нај бо љи ви це ви. Го спо до, до го вор тие се! На род вас слуша отво ре них уста - че ка за ло гај! Ако не ко ме ба цаш са мо ко сти не ће ти би ти ве ран као пас! Од обе ћа них бр да и до ли на, за по че так ће мо би ти за до вољ ни и до ли на ма.

6 6 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА СТА ВЉА СЕ УЛА ГА ЊЕ У ПРИ МАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ Бо ља ле кар ска услу га у се ли ма Оби ла зак ам бу лан те у Ман ђе ло су На ве ли ко за до вољ ство ме шта на Ман ђе ло са, за вр ше но је одва јање гре ја ња згра де ме сне ам бу лан те од шко ле, ко је је у це ло куп ном из носу од 400 хи ља да ди на ра фи нан си рао Дом здра вља Срем ска Ми тро ви ца. Ка ко је ре кла др Ду шан ка Ивоше вић, ле кар у овој ам бу лан ти, ово је нај зна чај ни ја ин ве сти ци ја ко ја је ура ђе на у овом објек ту у по след ње вре ме. - Ра ни је је гре ја ње би ло за јед ничко са шко лом, та ко да су тро шко ви би ли ве ли ки, а че сто је би ло и нере дов но снаб де ва ње са наф том. Од ка ко смо се одво ји ли ура ђен је но ви си стем, та ко да са да има мо ква литет но гре ја ње и зна чај ну уште ду у тро шко ви ма. По ред то га за ме ње на су и тро ја ула зна вра та ко ја су била ста кле на и про пу шта ла хлад но ћу зи ми ре кла је др Ду шан ка Иво шевић, на по ми њу ћи да је у пла ну ускоро и кре че ње ам бу лан те, као и за мена про зо ра. Ка ко је ис та кла ди рек тор ка До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца На да Зец Пет ко вић ула га ње у при мар ну здрав стве ну за шти ту про шле го ди не од но си ло се пр вен стве но на уре ђење се о ских ам бу лан ти. - По сле Срем ске Ра че, Ла ћар ка, Шуљ ма и Рав ња ове го ди не у плану су нам Ман ђе лос, Ле жи мир, Ја рак и Ди вош. Сви по сло ви би ће ура ђе ни за јед нич ким сред стви ма До ма здравља и ре сор не град ске упра ве, а све у ци љу пру жа ња што ква ли тет ни је здрав стве не за шти те за на ше су грађа не, по тен ци јал не ко ри сни ке рекла је др На да Зец Пет ко вић. На кон Ман ђе ло са, у пла ну је да се ре но ви ра и ам бу лан та у Ле жи миру. Овај обје кат је вид но до тра јао и на ла зи се у ло шем ста њу, с об зи ром да је не ка да ко ри штен као ма га цин. - По што на згра ди не по сто је теме љи, до шло је до сле га ња и пу ца ња зи до ва. У ло шем ста њу је, та ко ђе, и елек тро ин ста ла ци ја, та ко да се и то мо ра ура ди ти, а про це на је да би сви Пред сто ји ре но ви ра ње објек та у Ле жи ми ру Не у слов не про сто ри је А ко ли ко је па ци јен ти ма тешко у ова ко не у слов ним про стори ја ма, по твр дио нам је и Милан Ма рић, ме ди цин ски тех ничар у ле жи мир ској ам бу лан ти. - Усло ви у овој ам бу лан ти су ве о ма те шки. Ка да су на пољу ни ске тем пе ра ту ре уну тра је ја ко хлад но, па нам се па ци јенти жа ле на хлад но ћу. Ло ша је и стру ја, та ко да ка да укљу чи мо све апа ра те че сто ис ко че оси гура чи обајш ња ва Ми лан Ма рић, ме ди цин ски тех ни чар, до да ју ћи да се пла ши да због до тра ја лости не до ђе и до об ру ша ва ња зи до ва. ра до ви тра ја ли око два ме се ца. Послед њи пут на овом објек ту ра ђе но је пре се дам го ди на, ка да је из вр шена за ме на по до ва и пло чи ца ре као је Зо ран Лу кач, шеф тех нич ке службе До ма здра вља, до да ју ћи да ће са ни ра ње овог објек та ко шта ти око 1,7 ми ли о на ди на ра. Пре ма ре чи ма Ђор ђа Ју ри ши ћа, пред сед ни ка Са ве та МЗ Ле жи мир, Са вет је су ге ри сао До му здра вља да ре но ви ра ам бу лан ту, ка ко би ме штани има ли бо ље усло ве за ле че ње. На кон оби ла ска ам бу лан ти у Манђе ло су и Ле жи ми ру, ре сор на на челни ца На та ша Коп чић ис та кла је да је ула га ње у при мар ну здрав стве ну за шти ту ве о ма ва жно и да се на лази у вр ху при о ти те та ло кал не са мо у пра ве и до да ла: - На дам се да ће мо већ у ро ку од два ме се ца по че ти са ни ра ње ам булан те у Ле жи ми ру, та ко да ће мо у лет њим ме се ци ма има ти аде ква тан обје кат у ко ме ће мо ћи да се лече па ци јен ти и бо ра ве здрав стве ни рад ни ци. С. Ми хај ло вић РУ МА ПР ВИ СА БОР ЗЕ МЉО РАД НИ КА Аграр ни бу џет као со ци јал на по моћ За што не мач ки фар мер про из во ди за 150 по тро ша ча, а наш за двадесет а се тра ди ци о нал ни Са бор ре де ра Сре ма, због не ма ра или Ккор све ве ће фи нан сиј ске кри зе у по љопри вре ди, ове го ди не, по пр ви пут, ни је одр жао, Ру мља ни су од лу чи ли да скуп исто вет ног са др жа ја ор га ни зу ју у свом гра ду, по пр ви пут. Био је то пр ви Са бор зе мљо рад ни ка Оп шти не Ру ма, 15. мар та у Кул тур ном цен тру, јер, ка ко се чу ло то ком са бо ро ва ња, се ља ци ма још уве ''има ко да пи ше''. За ор га ни за ци ју Са бо ра зе мљо радни ка по бри ну ли су се Оп шти на Ру ма и Удру же ње се ла Ср би је ''За ви чај'' са се ди штем у Срем ској Ми тро ви ци. -Ово је сед ми са бор у ко ји се укључи ло Удру же ње ''За ви чај'', тру ди мо се да на гра ди мо рад и се ло, ни су ов де са мо ре кор де ри већ при мер ни про изво ђа чи, они мла ђе ге не ра ци је, ту су пред став ни це ак ти ва же на из Ва ши ца, Пе ћи на ца, Ку зми на, Ру ме, Па вло ва ца, Ку ку је ва ца, као и се о ска кул тур ноумет нич ка дру штва-ре као је Ми о мир Фи ли по вић, аутор про јек та ''Са бо ри у Ср би ји''. Ша ре ни ло на род них но шњи, штандо ви укра ше ни сре мач ким пе шки рима, чар ша ви ма, ко ла чи ма, про јом, ги ба ни цом, на шла се и по не ка ко баси ца и ку лен, а бо га ми и цр ве но вино, све то је ис пу ни ло хол Кул тур ног цен тра, уз мно штво љу ди, уче сни ка Ет но-хра на, бу дућ ност се ла На гра де На кра ју - на гра де. Пла ке те за вр хун ске ре зул та те у про из вод њи при ми ло је 78 зе мљо рад ни ка, пове ље за раз вој се ла и по љо привре де при ми ли су По љо при вредна шко ла, Ве те ри нар ска ста ни ца, По љо при вред на струч на слу жба, зе мљо рад нич ке за дру ге Бу ђа новци и Гра бов ци, и ака де мик Ми лутин Стој ко вић. Са бо ра, али и по сма тра ча. У име рум ске оп шти не, ''са бо ра ше'' је по здра вио Не над Бо ро вић, председ ник Скуп шти не оп шти не Ру ма, уз опа ску на са мом по чет ку из ла га ња - по љо при вре да је из во зна шан са Срби је, срп ска хра на мо гла би би ти као наф та у Ара би ји, али: -Ре ал на сли ка је са свим дру га чи ја. Су сед на Аустри ја има три пу та ма њу по вр ши ну од Ср би је, а из ве зла је пољо при вред них про из во да у вред но сти од три ми ли јар де ди на ра, Ма ђар ска је по ве ли чи ни слич на на ма - њен извоз се ме ри са че ти ри ми ли јар де, а ми смо до сти гли из воз вре дан 1,6 ми лијар ди ди на ра. То је ја сно ако се зна да је наш аграр ни бу џет 200 ми ли о на ди на ра. Сем де кла ра тив ног за лага ња за по љо при вре ду, ни чег дру гог не ма, не што ту не шти ма. Шта би држа ва тре ба ло да ура ди? Пре све га, то су ве ћа ула га ња у ову гра ну, ово што по љо при вред ни ци са да до би ја ју, то је не што као со ци јал на по моћ, а не развој по љо при вре де. Ру рал ни раз вој, то је пра ви пут, до шли смо у си ту а цију да је Бе о град по ла Ср би је, а се ла уми ру. У се као што је по зна то уки да ју ца ри не, ако се ни шта не учини, то би мо гло до дат но да по гор ша по ло жај ове гра не јер ће нас пре плави ти стра на ро ба. Ми смо на ни воу оп шти не по ку ша ли не што да учи ни мо на пла ну по љо при вре де - би ло је ту осло ба ђа ња од по ре за, на тај на чин ли ши ли смо се при хо да од 75 хи љада евра, ула га ло се у се о ске пу те ве, у ка нал ску мре жу. Све сни смо да је то не до вољ но, али од не чег се мо ра крену ти-ре као је Бо ро вић. Рум ским про из во ђа чи ма обра тио се и проф. др Ми ла дин Ше ва го вић са По љо при вред ног фа кул те та у Бе о граду, ста вља ју ћи ак це нат на де мо графску об но ву се ла: -Ка ко то да не мач ки фар мер про изве де за 150 по тро ша ча, а наш за 20 и ма ње. Мо ра мо би ти спрем ни за Европу. Сред ства из ЕУ ни су до на ци је, ако што то мно ги ми сле. Та сред ства се до би ја ју на ба зи до брих про је ка та, тек сва ки два де се ти про је кат про ђе. Из европ ског аграр ног бу џе та Слове ни ја је ис ко ри сти ла 96 про це на та сред ста ва, Ру му ни ја и Бу гар ска само де сет. По љо при вред ни ци код нас су још увек из ме ђу две ва тре - ка ко про из ве сти ро бу, и ко ме је про да ти. Је дан од из ла за је у за дру гар ству, у за дру жним са ве зи ма, сам се љак не мо же ура ди ти ни шта. Хо ће ли се по ру ке из Ру ме пре точи ти у де ло, по ка за ће на ред ни са бор, ту у Ру ми. К. Ку зма но вић

7 Среда, 23. март ПО ВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДА НА ВО ДА Отво ре на вра та "Во до во да" Од среде до среде Га ле ри ја До 4. апри ла из ло жба сли ка Са ве Стој ко ва Му зеј Сре ма До 23. мар та из ло жба гра фи ке "Ан ђели Жич ке епар хи је" ака дем ског слика ра Ве ка Ми ха ло ви ћа из Бе о гра да По зо ри ште 26. мар та - До ми ја да ве ли ка сце на 28. мар та, у 20 са ти "Ар се ник и старе чип ке " ПО СЕ ТА МЛА ДИХ ИЗ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Омла ди на у ак ци ји Де ле га ци ја од 30 мла ди ћа и дево ја ка из 18 зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је по се ти ла је Сремску Ми тро ви цу и од пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве, Ка не ла ри је за мла де и Омла дин ског клу ба са зна ли са зна ла ка ква се по ли ти ка ов де води пре ма мла ди ма. О ак ци о ном плану и стра те ги ји за мла де го во ри ли су им за ме ник гра до на чел ни ка Срђан Ко зли на и ре сор на на чел ни ца На та ша Коп чић. - По ка за ли смо да бри не мо о млади ма, да омла дин ска по ли ти ка код нас узи ма ма ха и да се на да мо како ће мо, у пер спек ти ви, би ти део европ ске по ро ди це - ре као је Мило рад По па дић, ко ор ди на тор Канце ла ри је за мла де. ХУ МА НОСТ О по ли ти ци пре ма мла ди ма Три ак ци је, 40 да ва ла ца То ком три ак ци је до бро вољ ног дава ња кр ви ор га ни зо ва не у мар ту дра го це ну теч ност да ло је 40 да вала ца. Ове ак ци је су би ле на ме ње не да ва о ци ма кр ви ко ји су за по сле ни у По ли циј ској упра ви, Ва тро га сноспа и лач кој је и ни ци, Елек тро дистри бу ци ји. Та ко ђе, ак ци је су об у хва ти ле за по сле не и ста на ре до ма уче ни ка сред њих шко ла, пу но лет не уче ни ке Ми тро вач ке Гим на зи је и сту ден те Всо ке стру ков не шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча, са оп шти ли су из Цр ве ног кр ста. Уче ни ци го то во свих ми тро вач ких основ них шко ла по се ти ли су изво ри ште и По стро је ње за пре ра ду во де ЈКП "Во до вод" у окви ру ак ци је на зва не "Отво ре на вра та во до во да" по во дом Свет ског да на во да. Оби ласком обје ка та и у раз го во ру са за после ни ма уче ни ци су до би ли од го воре на пи та ње: ка ко се до би ја во да за пи ће? Тех нич ки ди рек тор "Во до во да" Ве сна Вла ди са вље вић, об ја снила је да се за по сле ни 24 са та свако днев но ба ве во дом и то од ње ног цр пље ња, пре ра де до ди стри бу ци је АК ТУ ЕЛ НО У ЗА СА ВИ ЦИ 2 Ме шта ни ма За са ви це 2 уско ро ће би ти на рас по ла га њу три уре ђена ауто бу ска ста ја ли шта са на стрешни ца ма. Ас фал ти ра ње пла тоа за ста ја ли шта је у то ку, а за ове по слове ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да обез бе ди ла је ди на ра. По во дом по чет ка ових ра до ва помоћ ник гра до на чел ни ка Вла да Вуче но вић и ди рек тор ЈП Ди рек ци ја Ка ко се до би ја во да за пи ће? по тро ша чи ма. Јер, Свет ска ор гани за ци ја из во ри шта и ква ли тет во де за пи ће ста ви ла ме ђу 12 најва жни јих по ка за те ља здрав ственог ста ња на ци је, за то је ква литет во де је дан од при о ри те та овог јав ног пред у зе ћа. Хе миј ска и бак те ри о ло шка ис пи ти ва ња по казу ју да је во да ко ју пи је мо ве о ма до брог ква ли те та, ре кла је Ве сна Вла ди са вље вић. По се та уче ни ка "Во до во ду" са мо је јед на од ак ци ја ко јом ће јав но кому нал но пред у зе ће обе ле жи ти Светски дан во да. Уре ђу ју ауто бу ска ста ја ли шта Ра до ви у За са ви ци 2 за из град њу гра да Бо јан Га врић ис та кли су да ће уре ђе на ауто бу ска ста ја ли шта би ти са мо је дан у ни зу про је ка та ко је ло кал на са мо у пра ва пла ни ра у ци љу по бољ ша ња жи вота љу ди у се ли ма. За ме шта ни на Заса ви це 2 Мир ка Ми ља ка ак ту ел ни по сао има по себ ну ва жност бу ду ћи да се ло ни је ра ни је има ло уре ђе на ста ја ли шта за ауто бу се. Уста но ва "Срем" 23. мар та у 11 са ти у По зо ри шту - смотра драм ског ства ра ла штва де це 24. мар та у 10 са ти, у По зо ри шту, смотра драм ског ства ра ла штва од ра слих Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Че ли ко вић Зо ран и Три шић Гор да на; Ми ле тић Пре драг и Ву ко тић Ан дреа; Ба бић Зо ран, дрв. тех ни чар и Бор чић Ма ја, пе да гог; Ерде љац Алек сан дар, ауто елек три чар и Јо ва но вић Је ле на, прех.тех ни чар; Му шонг Зол тан, пе кар и Ша рић Ма рија на, пе кар; Де ли ја Дар ко, елек тричар и Ме дић Ма ја, фри зер ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Чко вић Бор ко и Ми а на Срем ска Ми тро ви ца, Па ко вић Го ран и Да га на Ла ћа рак, Ми то вић Ни ко ла и Ма ри ја на Ши а то вац, Умиће вић Ми о слав и Алек сан дра Маван ска Ми тро ви ца, Ла ре вић Зо ран и Ма ра Шу љам, Фир ман Ве ли бор и Жа на Ве ли ки Ра дин ци, Ри ба рац Душан и Са ња, Ће лић Дра ган и Зо ри ца, Ру ма, Цвет ко вић Бо јан и Ми ли ца Бер ка со во, Зе кић Дра ги ша и Је ле на Но ва Па зо ва, Јо ва но вић Ба ни слав и Да ни је ла Шид, Нин ко вић Вла ди мир и Ма ри ја на Сте ја нов ци, Де вр ња Радо слав и Ма ри ја на Пла ти че во, Пи липо вић Мир ко и Та тја на Љко во, Са вић Мла ђен и Ви до са ва До брин ци, Ци ганков Да ли бор и Сне жа на - Сот ДО БИ ЛИ СИ НА: Жа бић Ми лан и Јеле на Ма чван ска Ми тро ви ца, Јев тић Иван и Ми ле на Ку змин, Ма штра повић Дра ган и Ве сна Мач.Ми тро ви ца, Бе ић Љу бан и Ми ра, Чо ло вић Мир ко и Ста ни сла ва Ру ма, Про да но вић Са ва и Да ли бор ка Ри ви ца, Бо снић Ми ро слав и Јо ва на Вој ка, Ба но вачки Слав ко и Љи ља на Сте ја нов ци, Ми ља то вић Љу бо мир и Ма ри ја Шид, Илић Бор ко и Ве сна Ин ђи ја, Па вловић Или ја и Де ја на Мо ро вић, Ми роса вље вић Јо ви ца и Дра га на - Ер де вик УМР ЛИ: Пе кар Иван рођ.1942, Радо ва но вић Жи ван рођ.1952, Младе но вић Ра да рођ.1935, Ђу кић Ро за рођ.1943, Ма риц ки Ла зар рођ.1936, Вој но вић Ла зар рођ.1936, Ђа чанин Сте ван рођ.1955, Ми шко вић Љу ба рођ.1936, Ђур ђе вић Дра ган рођ.1948, Та лић Ми лан рођ.1951, Спа сић Ми ха и ло рођ.1930, Се ку лић До бри ла рођ.1937, Ба ка ло вић Да гица рођ.1927, Зец ви до са ва рођ.1938, То кић Меј ра рођ.1933, Триф ко вић Зо ра рођ.1929, Кон стан ти но вић Дејан рођ.1949, Бо рић Бран ко рођ.1935, Ђу кић Зо ран рођ.1933, Ма ди Имре рођ го ди не. Ма ти чар: Ж. Јан ко вић

8 8 Среда, 23. март RUMA Припремила: Катица Кузмановић АК ЦИ ЈЕ ЗА ОСНОВ ЦЕ ''Опрез! Иза бе ри жи вот'' ЈП Же ле зни це Ср би је ор га ни зова ло је не дав но ак ци ју за рум ске основ це чи ји је циљ ве ћи опрез у са о бра ћа ју. Реч је о еду ка тив номул ти ме ди јал ним пре зен та ци ја ма о без бед но сти на пут ним пре ла зи ма под сло га ном ''Опрез! Иза бе ри живот''. Еду ка ци јом у Ру ми об у хва ће но је око 300 осно ва ца шко ла ''Иво Лола Ри бар'' и ''Змај Јо ва Јо ва но вић''. Ак ци ја ЈП Же ле зни це спро во ди се у 45 зе ма ља, а у скло пу ме ђу на род не кам па ње о по ди за њу ни воа све сти гра ђа на у са о бра ћа ју, по себ но при пре ла ску пут них пре ла за. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''На тур не ји'' март ''Мо тел На на'' - од 24. до 27. мар та ''Шан са мог жи во та'' - од 28. до 30. мар та По зо ри шни про грам Арт Тре ма фест Ру ма 2011: од 24. до 27. мар та МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Вељ ко Мр кић и Мари на Да кић, Ми лан Ву кај ло вић и Да на Цвје ти но вић, Жељ ко Пет ко вић и Ве ри ца Вој ча нин, Ча слав Пе тров ски и Са ња Дикић, Вељ ко Пе тро вић и Са ња Ма тић До би ли ћер ку: Ви шња и Дамир Ми ло ше вић, На та ша Јо вано вић Умр ли: Здрав ко Ју ри шић , Је ла Ње го ван , Ђор ђе Игрић , Ми ли ца Док ма но вић , Мил ка Кова че вић , Алек сан дар При стал , Маг да ле на Пе трас , Или ја Гру јић ЗА СЕ ДА ЛА ОП ШТИН СКА ВЛА ДА Глав на те ма - це на гре ја ња Кључ на те ма сед ни це Оп штин ског ве ћа, одр жа не 15. мар та, би ла је ко рек ци ја це на гре ја ња, а на зах тев ЈП ''Стам бе но'', што ће се већ ове неде ље на ћи пред од бор ни ци ма Скупшти не оп шти не. Јед на од та ча ка, ко ју је обра зложио на чел ник Оде ље ња за дру штвене де лат но сти Све ти слав Да мјанчук, од но си ла се на ин тер но ра сеље на ли ца, од но сно на кон курс код УН за 60 па ке та у гра ђе вин ском мате ри ја лу и сред ства за ку по ви ну 30 ку ћа. Кон курс је отво рен до 6. априла. О пред ло гу Ло кал ног ак ци о ног пла на за раз вој омла дин ског преду зет ни штва Оп шти не Ру ма, од до го ди не, го во рио је пред седник оп шти не Го ран Ву ко вић: -Ве ли ки број не за по след них је ме ђу мла ди ма до 30 го ди на. Овај до ку мент је те мељ но раз ра ђен, ту је пре сек ста ња са прав ци ма у који ма тре ба усме ра ва ти ак тив но сти: Са сед ни це Оп штин ског ве ћа РАД НИ ЦИ ''КЛУ ЗА'' ПО НО ВО У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ Су ро ва ре ал ност - па ра не ма Рад ни ци ''Клу за'' су 16. мар та, по тре ћи пут, би ли у Град ској кући. Ме ђу тим, ни је се оства ри ло оно пра ви ло ''тре ћа сре ћа'', по но во су се су о чи ли са су ро вом ствар но шћу да па ра за не ис пла ће не за ра де не ма, и да је је ди ни пут про грам ре струк тури ра ња ко ји под ра зу ме ва по ве зи вање рад ног ста жа за пе ри од од пет го ди на. Рад ни ке су при ми ли чел ни ци румске оп шти не Го ран Ву ко вић и Ненад Бо ро вић, био је ту и пред седник син ди ка та Дра го Те шић, као и пред став ник Аген ци је за при ва ти заци ју Алек сан дар Са рић. Не над Бо ро вић је, по ред оста лог, ис та као: -Ових да на смо об и шли ''Пи реус бан ку'', у фир ми ''Ир ва'' ни је нас при мио вла сник Ни цо вић. По да ци ко је смо до би ли ни су охра бру ју ћи: ду го ва ња пре ма бан ци су 24 ми лио на ди на ра, оба ве зе ''Ир ме'' према по ве ри о ци ма су 141 ми ли он, а имо ви на фир ме вре ди 44,7 ми ли о на ди на ра. Да кле, по тра жи ва ња су три пу та ве ћа од имо ви не. Да ирони ја бу де ве ћа, у ''Ир ви'' су спрем ни да по но во ку пе ову фир му, ка жу да има ју опре му. Алек сан дар Са рић је био ка те го ричан: са да по сто је са мо два пу та - стечај, да кле фир ма се га си, или по влаче ње из вр шних пре су да чи ме се отвара мо гућ ност да фир му не ко ку пи. Рад ни ци су пи та ли да ли мо гу сви ''на ка зан'' у На род ну ку хи њу, од ства ра ња ин ду стриј ске зо не до омла дин ског пред у зет ни штва. Је ле на Ар се но вић, члан Општин ског ве ћа, на гла си ла је да је до ку мент ра ди ла аген ци ја ''Бу ди свој чо век'' из Бе о гра да, у ти му су би ли на чел ник за бу џет, пред ставни ци Клу ба при вред ни ка, Кан це лари је за мла де, а основ ни циљ је запо шља ва ње мла дих, с ак цен том на са мо за по шља ва њу. Усво јен је План де тањ не ре гу лаци је ''Парк - шу ма Бор ко вац'', уз напо ме ну ди рек то ра ''Пла на'' Та тја не Мар ко вић да је то ком јав ног увида при сти гло де сет при мед би и све су се од но си ле на еко ло ги ју. За меник пред сед ни ка оп шти не Дра ган Кар даш под се тио је да ће, у окви ру овог пла на, Ру ма ове го ди не ко начно до би ти ба зен отво ре но - за тво реног ти па. Ка да је реч о сти пен ди ра њу студе на та, по из ја ви на чел ни ка Дамјан чу ка, на кон курс се при ја ви ло 247 сту де на та, 30 њих не ис пу њава усло ве. Сти пен ди је тре ба да бу ду на гра да за до бре сту ден те, али и за оне из со ци јал но угро же них по ро дица и по ро ди ца ром ске по пу ла ци је. По ве ћа ње 12, 57 од сто Пред лог ко рек ци је це на граја ња ЈП ''Стам бе но'' об ја снио је пред сед ник оп шти не Го ран Вуко вић - раз лог за по ве ћа ње је раст це на наф те на свет ским бер за ма, овом пред у зе ћу се мора ју ство ри ти усло ви за нор мално по сло ва ње, сред ства из бу џета не мо гу се тро ши ти у те свр хе јер би се оста ли гра ђа ни, ко ји ко ри сте дру ге вр сте гре ја ња, на шли у не рав но прав ном по ложа ју, ре као је Ву ко вић. Ди рек тор ЈП ''Стам бе но'' Љубо мир Де лић та ко ђе је го во рио о ра сту це на ма зу та, на ја вљеном по ве ћа њу це не стру је, као и о по зај ми ци из роб них ре зер ви ко ја још ни је вра ће на. Сем једног чла на Ве ћа ко ји је био уздр жан, сви оста ли су да ли ''зеле но све тло'' за по ве ћа ње це на гре ја ња за 12,57 про це на та, што зна чи да ће, уко ли ко то буде усво је но на СО, но ва це на за стам бе ни про стор би ти 78,63, а за по слов ни про стор 156,72 дина ра, без ПДВ. ''Клу зов ци'' у Град ској ку ћи за што ни је до шао Ни цо вић, да ли ми ни стар Ља јић мо же да обез бе ди бар јед но крат ну по моћ... Но ви скуп за ка зан је за де се так да на.

9 Среда, 23. март IN\IJA НА ДА НА ШЊОЈ СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Сме на ка дро ва ДС? Де ша ва ња у ''Ин га су'' и око ''Ин га са'' су про те клих да на за ба вља ла ин ђиј ску јав ност. Епилог де ша ва ња се оче ку је на да нашњој сед ни ци Скуп шти не оп шти не ка да ће, ка ко је нај вље но, до ћи до сме не ка дро ва ДС и то не са мо у овом јав ном пред у зе ћу. На га ђа се о сме ни де се так љу ди. - Оп штин ски од бор ДС је до нео јед но гла сну од лу ку о сме ни не коли ко ди рек то ра и чла но ва управних од бо ра са тих по зи ци ја. Од бор их је по ста вио и он има ман дат да их сме ни. Пред ло зи су про шли на ка дров ској ко ми си ји и оче ку јем да бу ду по твр ђе ни на Скуп шти ни ко ја је за ка за на за сре ду. Глав ни раз лог сме не је што сма тра мо да ни су до бро ра ди ли свој по сао, нису ра ди ли, пре све га, у ин те ре су гра ђа на, ре као је Го ран Је шић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. О то ме се шу шка ло и пре годи ну да на али је, ка ко ре че, донео по гре шну од лу ку и про ду жио Го ран Је шић им ман дат. Ово ће, по ње го вим ре чи ма, би ти по че так и чи шће ње ре до ва ДС. Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Ви кенд на се ља ''Ко му на лац'' ће од 1. апри ла ре дов но од но си ти сме ће из викенд на се ља ин ђиј ске оп шти не. И до са да су на по је ди ним ло каци ја ма би ли по ста вље ни кон тејне ри, укуп но 60, а до кра ја месе ца би ће по ста вље но још то ли ко су до ва за ко му нал ни от пад та мо где је мо гућ при лаз ка ми но на. Тамо где ни је, по ре чи ма ди рек то ра Слав ка Пу ва че, ви кен да ши ма ће би ти до ста вље не вре ће ко је ће ка да на пу не от па дом из но си ти до са о бра ћај ни це. Кре ну ће и напла та од 1. апри ла и тра ја ће шест ме се ци ко ли ко и се зо на за ви кенд ту ри зам. Очи сти ли при ла зне пу те ве Рад ни ци ''Ко му нал ца'' су то ком про шле не де ље чи сти ли при лазне пу те ве гра ду од ри зле али и од сме ћа. Са ку пље но је 400 џако ва сме ћа ко је су не са ве сни грађа ни ба ца ли по ред пу та. До год се не по о штри ка зне на по ли ти ка има ће мо про бле ма са сме ћем и ди вљим де по ни ја ма, ре као је на са стан ку Си сте ма 48 ди рек тор ''Ко му нал ца'' Слав ко Пу ва ча. По пра вља ју мо би ли ја ре На три де сет те ре на на ко јима су по ста вље ни мо би ли ја ри на те ре ну ин ђиј ске оп шти не у то ку су по прав ке и овај по сао ће, по ре чи ма над ле жних у ''Ко му налцу,'' би ти за вр шен до 1. апри ла. Нај ви ше оште ће них мо би ли ја ра има у пар ко ви ма а нај ма ње на спорт ским те ре ни ма. Па ра лел но са овим по слом рад ни ци ''Ко мунал ца'' су на ста ви ли и са укла њањем гра фи та у гра ду, а њих има по при лич но, чак на 365 ме ста у гра ду. У СУ СРЕТ МЕ ЂУ НА РОД НИМ ТАК МИ ЧЕ ЊИ МА Европ ски зва нич ни ци у спорт ској ха ли П ред став ни ци Европ ске ру ко мет не фе де ра ци је и Руко мет ног са ве за Ср би је по се ти ли су про шле сре де оп шти ну Ин ђи ја и об и шли гра ди ли ште спорт ске ха ле ко ја тре ба да по слу жи као резервнa оп ци ја за одр жа вање европ ског пр вен ства у ру ко ме ту ко је ће се у ја ну ару на ред не го ди не одр жа ти у Ср би ји. А већ сле де ће у ин ђиј ској ха ли ће се одр жа ти свет ско пр вен ство за же не у ру ко ме ту. - Вр ше се при пре ме за по че так дру ге фа зе ра до ва на но во и згра ђе ној спорт ској ха ли. У то ку је из бор из во ђача ра до ва за за вр ше так ен те ри је ра што је у ин ге рен цији Фон да за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не. Оче ку је мо да до кра ја сеп тем бра ха ла бу де за вр ше на. Ин ђи ја је, ина че, апли ци ра ла да бу де до ма ћин свет ског пр вен ства за же не го ди не, ка же Го ран Је шић, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја. БЕ ЛЕ ЖИ МО Мла ди Евро пља ни у Ин ђи ји У Ха ла до кра ја сеп тем бра окви ру про гра ма ''Мла ди у ак ци ји'' три де се так младих љу ди из осам на ест европ ских зе ма ља, про шле не де ље су по се ти ли оп шти ну Ин ђи ја. До ма ћи ни су им би ли Мла ден Јан ко вић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де и Дра ган Ни ко лић, пред став ник Омла дин ског кул тур ног цен тра. Они су им пред ста ви ли ову срем ску ва рош у ко јој су се пр ви пут на шли. Ина че, мла ди из Евро пе су по се ти ли 18 вој во ђан ских оп шти на, све то у окви ру Про јек та ''Омла дин ска по ли ти ка и омла дин ски рад у тран зи ци ји'' а све у ци љу збли жа ва ња и пре позна ва ња про бле ма мла дих у Вој во ди ни и на ла же ња начи на да им се по мог не кроз раз ли чи те про јек те. ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ О са ни тар ној де по ни ји На сед ни ци Оп штин ског ве ћа одр жа ној про шле сре де раз ма тра на је ин фор ма ци ја о ста њу про јект не до кумен та ци је, до зво ле за град њу и на чи ни ма фи нан си ра ња са ни тар не де по ни је чи ја из град ња овог про ле ћа тре ба да кре не у Ин ђи ји. До би је на је до зво ла за ло ка ци ју, идеј ни про је кат је на ре ви зи ји, у то ку је из ра да еко лошке сту ди је, ин фор ми са ла је Ива на Ка ран, ди рек тор ЈП ''Ин грин'' Ин ђи ја под чи јим окри љем ће би ти са нитар на де по ни ја. На ис тој сед ни ци при хва ћен је предлог Го ра на Је ши ћа, пред сед ни ка оп шти не да се џип ко ји је ко ри стио усту пи на чел ни ку По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци а по зах те ву срем ско ми тро вач ке по ли ци је. Ово ни је пр ви пут да оп шти на Ин ђи ја по ли цији по кла ња ауто мо би ле. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Де ца са ку пља ла елек трон ски от пад Мој дом без ста рих ба те ри ја и елек трон ског от па да - мо то је ко јим су пред став ни ци Асо ци ја ци је за раз вој оп шти не Ин ђи ја ани ми ра ли уче ни ке основ них шко ла да се укљу че у ову ак ци ју. У хо лу ''Ко чи ћа'' за ту при ли ку отво рен је Ре ци кла жни ку так где су основ ци у на мен ске ку ти је и ми ни кон теј нер до но си ли ста ре мо ни то ре, ку ћишта ра чу на ра, не ис прав не ми ше ве, ис тро ше не ба те ри је и од ла га ли. - Ово је на ста вак про јек та ко ји се ба ви опа сним кућ ним от па дом. Ак ци ју са да спро во ди мо у ин ђиј ским основ ним шко ла ма. Уче ни ци ма и пред школ ци ма смо до не ли од ређе не по кло не у знак са рад ње што су се ода зва ли ак ци ји, ре кла је Ан дреа Ду дић, ко ор ди на тор про јек та. Ка ме ра је за бе ле жи ла уче ни ке пе тог и ше стог раз реда Бо ја на Ђу ри ћа, Да ви да Да ња ка и Јо ва на Ра па и ћа ка да су од ла га ли ста ре мо ни то ре у Ре ци кла жни ку так у хо лу ОШ ''Пе тар Ко чић'' у Ин ђи ји. Бо јан, Да вид и Јо ван се укљу чи ли у ак ци ју

10 10 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ ПРЕД СТА ВЉЕ НА КАР ЛО ВАЧ КА ВИ НА Чу ве ни мај сто ри за пре ва рант ско ви но По ред чу ве них бер ме та, бо га те асор ти ма не сво јих бе лих и цр ве них ви на пред ста ви ле су кар ло вач ке ви на ри је Киш и Про бус У Пред ста вљен и рим ски оклоп Тог да на по се ти о ци ма у Цар ској па ла ти пре ми јер но је пред ста вљен и рим ски оклоп, те жи не 10 ки логра ма, са ста вљен из 310 де ло ва, ко га је из ра дио Вла ди мир Бо жовић из Срем ске Ми тро ви це. Он је овај оклоп на пра вио као пот пу ну ре кон струк ци ју ори ги нал ног римског окло па за по тре бе Вој ног музе ја у Бе о гра ду. ор га ни за ци ји Удру же ња пошто ва ла ца ви на Mar cus Aureli us Pro bus из Срем ске Ми тро ви це и ове не де ље је у Цар ској па ла ти ор га ни зо ва на про мо ци ја срем ских ви на. Овај пут го сти су би ли ви нари је Киш и Про бус из Срем ских Кар ло ва ца. Ка ко је ре као Пре драг Црн ковић, из ви на ри је Киш, ина че унук чу ве ног Слав ка Ки ша, тра ди ци ја у про из вод њи ви на у овој по ро ди ци да ти ра још из дав не го ди не. - Да нас на ша по ро ди ца има 11 хек та ра ви но гра да, а го ди шње про из во ди мо око 60 хи ља да флаша ви на. По ред два бер ме та - белог и цр ве ног, по ко ји ма смо нада ле ко по зна ти, а ко ји у на ро ду ва же за пре ве рант ска ви на, у на шем асор ти ма ну се на ла зе још и сле де ће сор те: ита ли јан ски и рајнски ри злинг, шар до не, пор то ги зер и мер лот ре као је Пре драг Црнко вић, из ви на ри је Киш, до да јући да им је у пла ну да у на ред ном пе ри о ду про ши ре ка па ци тет на 100 хи ља да фла ша го ди шње. Због за др жа ва ња ге о граф ских ка рак те ри сти ка и при кла ња ња тради ци о нал ном ме то ду по ди за ња вино гра да, њи хо ве ре зид бе и об ра де, ви на из ви на ри је Киш овен ча на су злат ним ме да ља ма Но во сад ског сајма, као и дру гим пре сти жним ме ђуна род ним при зна њи ма. Ви на ри ја Про бус из Срем ских Кар ло ва ца на ста ла је као на ста вак по ро дич не тра ди ци је га је ња ви но ве ло зе и про из вод ње ви на, ко ја да тира још са кра ја 18. ве ка. Ка ко је ре као Дар ко Ме цинг, по то мак тре нут но нај ста ри јег чла на по ро ди це, де да Ђу ре Сви ња ре вића, ко га мно ги зо ву још и ле генда, јер је нај ста ри ји ви но гра дар у Кар лов ци ма, ви на у овој ви на ри ји се про из во де од сор ти гро жђа: ризлинг, жу пљан ка, вра нац, мер лот, као и од ста рих сор ти пле мен ке и слан ка мен ке. - Има мо око че ти ри хек та ра вино гра да и уско ро пла ни ра мо да проши ри мо ка па ци тет на 15 хи ља да лита ра ви на. Наш по друм про из во ди и не ко ли ко вр ста ра ки ја, а вр ху нац тра ди ци о нал не вин ске про из вод ње пред ста вља наш на да ле ко чу ве ни бер мет, чи ја се ре цеп ту ра чу ва као по ро дич на тај на и пре но си са ко лена на ко ле но ка же Дар ко. Ина че, про из во ди ви на ри је Пробус до бит ни ци су број них злат них, Про мо ци ја у Цар ској па ла ти сре бр них и брон за них ме да ља и дипло ма на Но во сад ском сај му и дру гим ма ни фе ста ци ја ма, а бер мет Про бус је го ди не осво јио при зна ње и кру ну за ква ли тет на Ме ђу на род ном сај му у Вроц ла ву у Пољ ској. С. Ми хај ло вић Фо то: М.Ми ле у снић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОП ШТИН СКА СМО ТРА МУ ЗИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА Шест ан сам ба ла за зон ску смо тру Оп штин ска смо тра му зич ког ства ра ла штва На зон ској смо три му зич ког ства ра ла штва, ко ја ће се одржа ти 30. апри ла, у Ста рој Па зо ви, Срем ску Ми тро ви цу ће пред ставља ти шест фол кор них ан сам ба ла - по два из Дру штва за не го ва ње укра јин ске кул ту ре "Ко ло меј ка" и КУД-а "До си теј Об ра до вић" из Гр гу ре ва ца, а по јед но из Ма ђарског кул тур но умет нич ког дру штва "Срем" и Фол клор ног ан сам бла "Бран ко Ра ди че вић" Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју март". Ово је одлу чи ла се лек тор Да ја на Ко стић, ина че ко ре о граф из Ста ре Па зо ве, ка же Зо ри ца Ми шче вић, ди ректор ка Уста но ве за не го ва ње кул туре "Срем" ко ја је ор га ни за тор тради ци о нал не смо тре. У не де љу, 20. мар та, у Ви со кој стру ков ној шко ли за обра зо ва ње вас пи та ча одр жа на је оп штин ска смо тра му зич ког ства рала штва - фол клор них гру па на ко јој је уче ствова ло око 300 ама те ра, чла но ва 10 фол клор них ан сам ба ла ко ји де лу ју при на пред по ме ну тим фол клор ним дру штви ма. С.Ђ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА Ис по што ва на про це ду ра о суб вен ци ја ма Град ска упра ва за по љо ри вре ду и за шти ту жи вотне сре ди не Гра да Срем ска Ми тро ви ца са оп шти ла је да је по сту пак по де ле сред ста ва за под сти ца ње сточар ске про из вод ње - сви њар ства, ре ги стро ва ним пољо при вред них га здин стви ма спро ве ден по про пи са ној про це ду ри на кон јав ног кон кур са об ја вље ног у штампа ним ме ди ји ма, на сај ту гра да и пу тем пи са них обаве ште ња у ме сним кан це ла ри ја ма. На кон курс се прија ви ло 159 ре ги стро ва них га здин ста ва од ко јих су 157 ис пу ња ва ли усло ве кон кур са. Две при ја ве су од би је не јер ни су ис пу ња ва ле про пи са не усло ве, са оп штио је Го ран Че ке ри нац, на чел ник Упра ве за по љо при вреду на кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној по во дом спе ку ла ци ја у не ким ме ди ји ма да су суб вен ци је де љене "по пар тиј ској ли ни ји." На кон фе рен ци ји је об ја шње но да је због по ја ве свињ ске ку ге и ме ра ра ди ње ног су зби ја ња на ло жених из ре сор ног ми ни стар ства пр ви кон курс о до де ли су пра сних на зи ми ца по ни штен. По про пи са ној про цеду ри до не та је но ва од лу ка и об ја вљен но ви кон курс о до де ли под сти цај них сред ста ва ре ги стро ва ним по љопри вред ним га здин стви ма. С.Ђ.

11 Среда, 23. март PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ре ги стра ци ја га здин ста ва По љо при вред ни ци ма је оста ло још ма ло вре ме на за ре ги стра цију или об но ву ре ги стра ци је пољо при вред ног га здин ства јер тај рок ис ти че 31. мар та. У ста ро пазо вач кој оп шти ни до са да је реги стра ци ју об но ви ло око 500 газдин ста ва што пред ста вља ма ње од по ло ви не ре ги стро ва них, јер сви, по на ви ци че ка ју по след њи тре ну так да овај по сао оба ве. Ако се не об но ви ре ги стра ци ја по љопри вред ног га здин ства, до ма ћинство при ма па си ван ста тус и неће мо ћи да ко ри сти под сти цај на сред ства из аграр ног бу џе та Репу бли ке Ср би је. Сред њо школ ци до бо ро вољ ни да ва о ци кр ви Про шле не де ље у ста ро па зовач ким сред њим шко ла ма ор гани зо ва на је ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви. Ја сна Пе тро вић Жив ко вић из Цр ве ног кр ста у Ста рој Па зо ви ка за ла је да је акци ја ус пе ла. За до вољ ни смо одзи вом. Ја ви ла су се 82 уче ни ка од ко јих је 71 дао крв. Греб кар те за пар кинг сер вис Про дај на ме ста за греб карте за пар кинг сер вис, од но сно за пла ћа ње пар ки ра ња у Ста рој Па зо ви, ка ко је уго во ре но са дистри бу те ри ма, мо ћи ћe да се ку пе у сле де ћим про дај ним објек тима: СТР Спек тар у Све то сав ској ули ци бр. 29, за тим у про дај ном објек ту Тр го ви на К-1 шоп у Све то сав ској ули ци у про ла зу ка тр гу, у СТР Ке ка у про дај ном објек ту у Змај Јо ви ној ули ци бб (зе ле на пи ја ца), у СТР Кинг стон у про дај ном об је ка ту у До си те јевој ули ци по ред Ауто бу ске стани це и на бла гај ни ди рек ци је ЈП Чи сто ћа у Ста рој Па зо ви. КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ ФСС Срп ска ку ћа фуд ба ла по чи ње да жи ви У ве ле леп ном Спорт ском цен тру Фуд бал ског саве за Ср би је у Ста рој Па зови, на кон 22. сед ни це Из вршног од бо ра ФСС, 15. мар та одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на ре, а том при ли ком је пот пи сан уго вор о ре довном фи нан си ра њу срп ске фуд бал ске асо ци ја ци је из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Уго вор вре дан 40 ми ли о на ди на ра пот пи са ли су То мислав Ка ра џић, пред сед ник ФСС и ми ни стар ка омла ди не и спор та Снежа на Са мар џић Мар ко вић. Она је том при ли ком из ја ви ла да јој је драго што се пр ви пут на ла зи у рад ној по се ти Ку ћи фуд ба ла и до да ла да је ове го ди не за фуд бал из дво је но чети ри ми ли о на ви ше у од но су на прошлу го ди ну. Та ко ђе, Са мар џић Марко вић је ка за ла да је др жав на ре визор ска ин сти ту ци ја по хва ли ла проје кат Ку ће фуд ба ла у Ста рој Па зо ви као је дан од нај е фик сни је во ђе них у го ди ни, под се тив ши да је парла мент про шле го ди не усво јио из вештај др жав ног ре ви зо ра. За ово гран ди о зно де ло То мислав Ка ра џић је ка зао да су сви заслу жни ко ји су уче ство ва ли у њего вој ре а ли за ци ји. - Љу ди из УЕФА су нам ре кли да је овај цен тар ме ђу че ти ри нај бо ља и нај леп ша у Европи-, до дао је Ка ра џић, под се тив ши на про блем ху ли ган ства ко ји пра ти спорт ска де ша ва ња и ко ји пре ти, сем ка зни да угро зи и на сту пе наших ре пре зен та ци ја и клу бо ва на Пред став ни ци Цен тра за не ста лу и зло ста вљану де цу из Ста ре Па зо ве у че твр так, 17. мар та у ОШ Си ме он Ара ниц ки одржа ли су пре зен та ци ју СИ НИ про гра ма (си гур ност на ин тер не ту) ко јој су при суство ва ли про свет ни радни ци, од но сно про фе со ри ин фор ма ти ке и ма те ма тике из шко ла ста ро па зо вачке оп шти не. СИ НИ софт вер ко га су на по клон до би ле све шко ле у Оп шти ни Стара Па зо ва, на пра вљен је по узо ру на ино стра ни програм у са рад њи са парт нери ма из Оси је ка. Уве рен, да сви за јед но, кад су де ца и мла ди у пи та њу, ра ди мо јед ну во ма ва жну ствар а то је њи хо ва за шти та од зло у по тре ба на ин тер не ту, пред седник оп шти не Го ран Јо вић је обе ћао по др шку ло кал не са мо у пра ве у насто ја њу да се мла де ге не ра ци је зашти те од не при јат но сти ко је их вреба ју с не по жељ них веб стра ни ца. Го ран Јо вић ме ђу на род ним так ми че њима. У ве зи овог про бле ма Ка ра џић је ре као да је ФСС од За јед ни це су пер ли га ша Ср би је за тра жио да од мах ка жња ва све из гре де на утак ми ца ма до ма ћег шампи о на та, као и да клу бо ви мо ра ју да сно се санк ци је за ин ци ден те.та ко ђе, ФСС је пре до чио За јед ни ци су перли га ша да ку лу бо ви ко ји, од се зо не 2013/14. не ма ју ре флек то ре на ста ди о ни ма не ће моћи да се так ми че у нај ви шем ран гу. За до во љан што је Ста ра Па зо ва до би ла нај ва жни ји спорт ски објекат у сво јој исто ри ји, пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић је оце нио да - Ми хо ће мо да се ба ви мо пре вен цијом, а не по сле ди ца ма и за то је општи на и осно ва ла Цен тар за не ста лу и зло ста вља ну де цу - ре као је Јо вић и по же лео успе шну при ме ну СИ НИ софт ве ра на те ри то ри ји ста ро па зовач ке оп шти не. ова сре ди на има пот пу но но ву будућ ност и мно ге ле пе ства ри ће се де ша ва ти ов де. Он је до дао, да од 20. мар та ка да на ши ре пре зен та тивци ов де до ла зе на при пре ме за утакми це са Ир ском и Есто ни јом, Срп ска ку ћа фуд ба ла по чи ње ак тив но да жи ви јер ће се све ак тив но сти ве зане за Фуд бал ски са вез Ср би је од вија ти у Ста рој Па зо ви. СЕ МИ НАР О ПРИ МЕ НИ СИ НИ ПРО ГРА МА У ОШ СИ МЕ ОН АРА НИЦ КИ СИ НИ софт вер по клон шко ла ма Се ми нар о при ме ни СИ НИ про гра ма Зва нич но отва ра ње у ма ју Иако ће Спорт ски цен тар у Ста рој Па зо ви већ од ове не деље по че ти да ра ди, Ка ра џић је ње го во зва нич но отва ра ње наја вио за 14. мај ка да ће све чано сти при су ство ва ти пред сед ник ФИ ФА Сеп Бла тер и пред сед ник УЕФА Ми шел Пла ти ни Пот пи са ли уго вор: То ми слав Ка ра џић и Сне жа на Са мар џић Мар ко вић Пот пред сед ник овог Цен тра Игор Ђур чик у на ја ви је ре као да че сто, ро ди те љи не по зна ју довољ но ком пју те ре, те да не мо гу има ти увид које им веб са др жа је де ца ко ри сте. Због то га је напра вљен СИ НИ софт вер ко ји ће по мо ћи ро ди тељи ма да кон тро ли шу одла зак де це на не по жељне веб стра ни це. Он за са да пред ста вља основ ну вер зи ју софт ве ра, ка ко је об ја снио Алек сан дар Ми ло са вље вић, председ ник овог Цен тра и мо же се ин ста ли ра ти на сва ки ра чу нар као контро лор ко ји кон тро ли ше ис кљу чи во веб са др жај и ин фор ма ци је ко је кроз ње га про ла зе. На кра ју се ми на ра свим уче сни ци ма је уру чен по мену ти про грам, уз на по ме ну да ће га сви ко ји же ле бес плат но до би ти у кан це ла ри ји овог Цен тра у Старој Па зо ви.

12 12 Среда, 23. март МИ РО СЛАВ ГР КИ НИЋ, ПРЕД СЕД НИК СА ВЕ ТА МЗ ПРИ ВИ НА ГЛА ВА Без нов ца не ма ни раз во ја се ла Од са мо до при но са се го ди шње при ку пи са мо око 100 хи ља да ди на ра, што је не до вољ но да би се ура ди ли сви нео п ход ни по сло ви ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО По клон фуд ба ле ри ма Пред сед ни ца Оп шти не На та ша Цвјет ко вић и члан Оп штин ског већа Ми ро слав Сми ља нић, за ду жен за спорт и омла ди ну, по се ти ли су у пе так Фуд бал ски клуб Омла ди нац у Мо лови ну. Пред по че так про лећ не по лу сезо не у Оп штин ској ли ги они су овом клу бу по кло ни ли мре же и три лоп те. Услу жни цен тар Оп шти на Шид је, на кон кур су Покра јин ског се кре та ри ја та за ло кал ну са мо у пра ву и ме ђу оп штин ску са радњу, до би ла сред ства у из но су од 1,8 ми ли о на ди на ра, за ре а ли за ци ју пројек та Услу жни цен тар, док уче шће ло кал не са мо у пра ве из но си 670 хиља да ди на ра. Пред сед ни ца Оп штине На та ша Цвјет ко вић и народни посланик Жељко Брестовачки оби шли су про те кле сед ми це ра до ве на Услу жном цен тру. Ре ци та то ри На кон одр жа не смо тре ре ци тато ра Пе сни че на ро да мог, у ви ши ранг так ми че ња пла си ра ли су се: Зо ран Ре пац, уче ник че твр тог разре да ОШ Фи лип Ви шњић Мо ро вић, оде ље ње у Ви шњи ће ву, Ка та ри на Ћу скић ОШ Фи лип Ви шњић Мо ровић, ше сти раз ред, Ни ко ле та Скака вац, ОШ Вук Ка ра џић Ада шев ци, сед ми раз ред и Ми ља на Чу бри ло, ОШ Фи лип Ви шњић Мо ро вић, осми раз ред раз ред. По кра јин ска смо тра одр жа ће се у Сеч њу 15. и 16. апри ла. Ши ди јан ке Удру же ње же на Ши ди јан ке пред ста ви ло је пр ви број свог ли ста и до де ли ло на гра де нај бо љи ма на кон кур су Под бла гим сја јем чу де сне зве зде. На гра де су, за ли те рар не ра до ве, до би ли: Љуп ка Ра ди шић, у ка те гори ји од ра слих, Бо ја на Пе тро вић, у ка те го ри ји сред њо шко ла ца, а у кате го ри ји осно ва ца: Ми хај ло Ма товић, Ма те ја Ко лар, Лу ка Жи лић и Алек сан дра Ла зић. По хва ље ни су: Ти ја на Сто ја ко вић, Вељ ко Би рач и Сте фан Дра жић. За ли ков не ра до ве на гра ђе ни су сред њо школ ци: Оли ве ра Ко че вић, Јо ва на Да мја но вић и Је ле на Ђилас, као и уче ни ца основ не шко ле Алек сан дра Вр ка тић. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ По моћ из бе глич ким по ро ди ца ма У Ду ши ца По ле тан, из оп штин ског По ве ре ни штва за из бе гли це оп штин ском По ве ре ни штву за из бе гли це у то ку је на бав ка за шест по ро ди ца ко је су до би ле средства на кон кур су за еко ном ско оснажи ва ње и оса мо ста љи ва ње из беглич ких по ро ди ца, у из но су од 140 хи ља да ди на ра. Ка ко ка же Ду шица По ле тан, из По ве ре ни штва за из бе гли це, на бав ка се спро во ди за при кључ не по љо при вред не ма ши не за две по ро ди це, два пла сте ни ка, опре му за ло кал и про из вод њу бетон ске га лан те ри је. До на тор овог про гра ма је ре публич ки Ко ме са ри јат, а у укуп ном изно су сред ста ва ло кал на са мо у пра ва уче ству је са де сет по сто. Још од ка ко је дав не го ди не по че ла са ра дом На род на ку хи ња, ко ја се на ла зи при шид ском Цр ве ном кр сту, ни је дан дан ни је пре ста ја ла са ра дом. Да нас се у њој сва ко дневно при пре ма 200 ку ва них обро ка за ко ри сни ке у гра ду, док се они ма који жи ве у се ли ма ис по ру чу ју ланч па ке ти са хра ном. Сред ства за овај си ро тињ ски казан за јед нич ким сна га ма обез беђу ју Цр ве ни крст Ср би је, Оп шти на Шид и Цр ве ни крст Ши да. У Ми ро слав Гр ки нић, пред сед ник Са ве та МЗ При ви на Гла ва У НА РОД НОЈ КУ ХИ ЊИ У ШИ ДУ Си гу ран оброк за си ро ма шне Ама тер ском по зо ри шту Бра нислав Ну шић ових да на у то ку су про бе на мју зи клу Му лен руж. Ка ко ка же Цве тин Ани чић, реди тељ, реч је о ко ма ду у ко ме се глум ци пред ста вља ју и као пе ва чи, а те ма пред ста ве је од нос по ли ти ке и кур ви. - У овој пред ста ви игра пе де сетак глу ма ца, а има мо и до ста љу ди ко ји ни су из на шег ан сам бла, а који су струч ни у свом по слу и ко ји нам све срд но по ма жу. Ту пре све га Иако је чак 80 од сто ме шта на Ме сне за јед ни це При ви на Глава кра јем про шле го ди не гла са ло за то да њи хо во се ло и у на ред ном пе ри о ду има са мо до при нос, ипак су сред ства ко ја се са ку пе овим пу тем не до вољ на, јер је реч о ма лом се лу, ко је има са мо 230 ста нов ни ка, од носно 66 до ма ћин ста ва и то углав ном ста рач ких. Ка ко нам је ре као Ми ро слав Грки нић, пред сед ник Са ве та МЗ, од са мо до при но са се го ди шње при ку пи са мо око 100 хи ља да ди на ра. - Не до ста так фи нан сиј ских средста ва упра во и је сте нај ве ћа коч ница за да љи раз вој на шег се ла. Имамо мно го пла но ва, а ту пре све га ми слим на ре кон струк ци ју пу та према ма на сти ру, ко ји је у ја ко ло шем ста њу, а ко јим сва ко днев но про ла зи на сто ти не љу ди из ра зних кра је ва зе мље. Та ко ђе, има ли смо на ме ру да спо ји мо и пут са Ба чин ци ма, да га по шљун ча мо у ду жи ни од 1935 ме та ра, али од По кра ји не ни смо доби ли сред ства по треб на за ту ин вести ци ју. У Пој кра ји ну смо, та ко ђе, под не ли и зах тев за ре кон струк ци ју атар ских пу те ва, али смо и ту од бије ни - са раз о ча ра њем кон ста ту је Ми ро слав Гр ки нић, пред сед ник Саве та МЗ При ви на Гла ва. Пре ма ње го вим ре чи ма, ово село не ма ни во до вод ни ка на ли за цију, али за во до вод ну мре жу по сто ји ура ђен про је кат, ко ји је за је дич ки за При ви ну Гла ву и Би кић До. - Иако смо у 21. ве ку ми во ду за пи ће још увек не ма мо. Се о ски бу на ри су нам за га ђе ни, во да је ло шег ква ли те та и ни је за пи ће, је ди но је до бра она во да ко ја иде ис под ма на сти ра. Шко лу не ма мо, вр тић смо има ли до пре две годи не, а са да ни то ви ше не ма мо. Уче ни ци од пр вог до че твр тог разре да иду у шко лу у Би кић До, а по сле то га шко ло ва ње на ста вљају у Ши ду. Док че ка ју ауто бус деца нам сто је на отво ре ном по сат вре ме на и ви ше, јер су ло ше ве зе са Ши дом. Скре та ли смо па жњу на то над ле жни ма, али ни смо на и шли на њи хо во раз у ме ва ње да се тај про блем ре ши. У се лу не ма мо ни про дав ни цу, ни ка фа ну. Је ди но што има мо је Дом омла ди не, где се мла ди оку пља ју ви кен дом и игра ју сто ни те нис и сто ни фуд бал об ја шња ва пред сед ник Гр ки нић, до да ју ћи да по пи та њу да љег разво ја се ла ни је оп ти ми ста, јер је ово се ло, по ње го вом ми шље њу, за по ста вље но од свих. Обро ци за 200 ко ри сни ка ГЛУМ ЦИ ПО ЗО РИ ШТА БРА НИ СЛАВ НУ ШИЋ При пре ма ју пред ста ву Му лен руж ми слим на Ми љу Тор му, ко ја ради сце но гра фи ју, док се за ко стиме бри не Ма ри на Џа ле та. Искрено се на дам да ће ово би ти пра ви спек такл, а ујед но и ве о ма по уч на пред ста ва ко ја ће се до па сти публи ци ре као је ре ди тељ Цве тин Ани чић, до да ју ћи да је пред ста ва Му лен руж још јед на при ли ка да се мла ди за ба ве, дру же и опу сте, те да на сце ни ура де не што што мо жда не би мо гли у при ват ном жи во ту.

13 Среда, 23. март АК ЦИ ЈЕ Иришка хроника Сат за на шу пла не ту У Припрема: Катица Кузмановић ор га ни за ци ји Ми ни стар ства живот не сре ди не и про стор ног плани ра ња, и Стал не кон фе рен ци је градо ва и оп шти на, 26. мар та, од 20,30 до 21,30 ча со ва, од ви ја ће се ак ци ја ''Сат за на шу пла не ту''. Реч је о светској ак ци ји ко ја се по тре ћи пут орга ни зу је у Ср би ји. Оп шти на Ириг, у ко ор ди на ци ји са јав ним пред у зе ћи ма, уста но ва ма и ме сним за јед ни ца ма, свестдно ће по др жа ти ову ак ци ју. У 20,30 ча со ва, љу ди ши ром света уга си ће све тла на сат вре ме на, са же љом да по ка жу да се за јед нич ким де ло ва њем мо же на пра ви ти по мак у бор би про тив кли мат ских про ме на. Ак ци ју пред во си Свет ски фонд за приро ду, јед на од нај ве ћих и нај и ску снијих свет ских ор га ни за ци ја за за шти ту при ро де. Про шле го ди не, ову ак ци ју је по др жа ло гра до ва у 128 држа ва, а у Ср би ји је она спро ве де на у 40 оп шти на. Реч је о то ме да уште да елек трич не енер ги је пред ста вља је дан од на чи на да се до при не се очу ва њу жи вот не сре ди не кроз сма ње ње еми си је угљен ди ок си да и ефе ка та ста кле не ба ште. НО ВИ ВОЋ ЊА ЦИ И ВИ НО ГРА ДИ Под сти ца ји за до ма ћин ства Кон курс је рас пи сан у скло пу про јак та ''Вин ски Срем'' - Оче ки ва ли смо ве ће ин те ре со ва ње за овим сред стви ма, ка же Го ран Ан ђел ко вић Го ран Ан ђел ко вић Ка да је то ком про шле го ди не, на јед ном од скуп штин ских за се дања, до не та од лу ка о из два ја њу 15 ми ли о на ди на ра из бу џе та Оп штине Ириг за сти му ли са ње по ди за ња но вих за са да воћ ња ка и ви но града, а све у скло пу про јек та ''Вин ски Срем'', све је ли чи ло на ре ше ност Ири жа на да се вра те сво јим ко рени ма, за ко је има ју го то во иде ал не при род не по тен ци ја ле. Ових да на, су де ћи по бро ју за ин те ре со ва них про из во ђа ча за овај кон курс, мо же се кон ста то ва ти да сам старт ак ци је ни је охра бру ју ћи за во ћар ство и вино гра дар ство, па и са му оп шти ну. То ком ја ну а ра фор ми ра на је и Коми си ја за спро во ђе ње по ступ ка распо де ле под сти цај них сред ста ва за по ди за ње про из вод них за са да воћња ка и ви но ве ло зе, пред сед ник је Го ран Ан ђел ко вић, за ме ник председ ни ка оп шти не за ду жен за по љопри вре ду. Ме ђу чла но ви ма Ко ми си је су и по зна та име на из во ћар ско-вино гра дар ске гра не као што су проф. др Зо ран Ке се ро вић, др Дра го слав Ива ни ше вић, Ла зар Кље шта новић из По љо при вред но струч не службе ''Ру ма'', и та ко ре дом. Пр ви круг кон кур са, ко ји се одно сио на про лећ ну се тву, је за творен. По од лу ци по ме ну те ко ми си је, под сти цај на сред ства до би ло је 21 до ма ћин ство, од укуп но 23 ко ја су кон ку ри са ла. -За но ве за са де воћ ња ка сред ства ће до би ти 19 про из во ђа ча, а за вино ву ло зу два. На тај на чи до де ли ће се 3,3 ми ли о на ди на ра бес по врат них сред ста ва, у за ви сно сти за ко ју су се про из вод њу од лу чи ли по љо привред ни ци. При ме ра ра ди, за ја бу ке се до би ја 210 хи ља да, за ду ње 67, за шљи ве 145 хи ља да ди на ра. Посма тра но по ме сти ма, Ири гу је припа ло де вет тих кре ди та, Не ра ди ну се дам, Кру ше дол Пр ња во ру је дан и Ја ску три. Кон курс је рас пи сан за це лу го ди ну, при ја ве ко је са да при сти жу ре ша ва ће се у дру гом кругу. Мо рам при зна ти да смо оче ки вали ве ће ин те ре со ва ње про из во ђа ча, сви су то за го ва ра ли, са да ка да посто ји од лу ка, не ја вља ју се-при ча Го ран Ан ђел ко вић. Да ли су се Ири жа ни од ви кли од ра да у воћ ња ци ма и ви но гра ди ма, или се још пре ми шља ју, по ка за ће - дру ги круг. Беочинска хроника Ста нов ни ци Че ре ви ћа, а на ро чито они ко ји жи ве у на се љу званом Ме ђе, већ две не де ље стре пе од опа сног кли зи шта по кре ну тог из над овог де ла се ла. Огром не ко ли чи не зе мље са се вер них па ди на Фру шке го ре пре те да угро зе до мо ве љу ди, са о бра ћај ни це и ко му нал ну ин фраструк ту ру, а у пр вом на ле ту би ло би у опа сно сти ви ше од сто ти ну стамбе них и по моћ них обје ка та. За беле же но је да су не ке ку ће де ли мично на пу кле, па у Ме сној за јед ни ци Че ре вић озбиљ но раз ми шља ју и о евен ту ал ном исе ља ва њу и обез беђи ва њу сме шта ја за нај у гро же ни је су гра ђа не. Про блем об ру ша ва ња зе мљи шта у Че ре ви ћу, али и су сед ном Баншто ру ни је но ви, јер се мно ги се ћа ју ка да је пре не ко ли ко де це ни ја био за тво рен пут по ред Ду на ва због сана ци је кли зи шта. Та да су стра да ле и по је ди не ви кен ди це. Да нас је ситу а ци ја да ле ко озбиљ ни ја, по што је реч о знат но ве ћој по вр ши ни те ре на ко ји кли зи и пре ти да угро зи жи воте и имо ви ну Че ре ви ћа на. Сум ња се да је кли зи ште ду бо ко нај ма ње пет ме та ра, што би зна чи ло да пре ма селу кре ћу на сто ти не хи ља да ку би ка зе мље. Од мах по по кре та њу кли зи шта, на те рен су иза шли пред став ни ци ВЕ ЛИ КЕ НЕ ВО ЉЕ ЖИ ТЕ ЉА ЧЕ РЕ ВИ ЋА Опа сно кли зи ште пре ти се лу МЗ Че ре вић и Оп шти не Бе о чин, али и струч ња ци МУП-а Ср би је, но восад ских и бе о град ских фа кул те та. Про це ње но је да си ту а ци ја за са да ни је алар мант на, али ни за пот цењи ва ње. Оп ште је ми шље ње да су на од ро ња ва ње зе мљи шта ути ца ле про шло го ди шње ве ли ке па да ви не, ото пља ва ње сне га, на бу ја ле под земне и над зем не во де, као и чи ње ни ца да ка на ли го ди на ма ни су одр жа вани. Уко ли ко се па да ви не на ста ве, а во до стај Ду на ва знат но по ра сте, мо гла би да бу ду угро же на и дру га при о бал на на се ља. Јер, што се "крета ња" зе мље ти че, Фру шка го ра је нај о се тљи ви је под руч је у Вој во дини, а по тен ци јал на опа сност од клизи шта пре ти од Слан ка ме на па све до Не шти на. Пред крај про те кле не де ље, земља из над угро же ног де ла Че ре ви ћа се по ме ри ла за чи тав ме тар, а во да у се о ском по то ку је пре ста ла да те че. То зна чи да је про ме ни ла ток и прона шла пу ко ти не у зе мљи шту. У бе о чин ској оп шти ни ис ти чу да про блем пре ва зи ла зи њи хо ве мо гућ но сти, ма да они стал но оби ла зе угро же но под руч је и чи не ко ли ко мо гу. Не посред но пред за кљу че ње ли ста, сазна ли смо да су шеф Слу жбе за ин спек циј ске по сло ве и ур ба ни зам Бра ти слав Ка ла бић и хи дро ге о лог из Но вог Са да Ми лен ко Ва си љевић об и шли кли зи ште и до го во ри ли се о на ред ним ко ра ци ма. Нео п ходно је про ко па ти за пу ште не ка на ле, ка ко би се при ку пи ле по вр шин ске и плит ке под зем не во де и на тај на чин ус по ри ло кли за ње зе мљи шта. Оста је и да се (пр)очи сти ти за гу ше ни Че ревић ки ка нал, што ни је чи ње но пу них че тврт ве ка. Д. П. Мештани свакодневно прате развој ситуације Озбиљ но по ме ра ње зе мљи шта из над Че ре ви ћа

14 14 Среда, 23. март АК ТУ ЕЛ НО ХО ЋЕ ЛИ ХЛЕБ ОПЕТ ПО СКУ ПЕ ТИ Ста ри хлеб тра же на ро ба НА ША АН КЕ ТА Да ли је хлеб скуп? Гор да на Бр зак, Ин ђи ја: - Ми слим да је скуп и без на ја вље ног по ве ћа ња на 70 ди на ра. Ако има мо у ви ду ко ли ка је про сеч на пла та у Сре му и ко ли ко нам нов ца ме сеч но тре ба са мо за хлеб, из гле да да ће мо мо ра ти да ште ди мо и на овој на мир ни ци ко ји де фи ни тив но ви ше ни је со ци јал на ка те го ри ја. Бран ко Пан те лић, Па влов ци: - Хлеб не са мо да је скуп, он је пре скуп. Али, ни је код свих иста си ту а ци ја. Хлеб је пре скуп за не за по сле не, за оне са ма лим пла та ма, за пен зи о не ре, за си ро ма шне. То је за то што це не пше ни це и бра шна ни су ускла ђе не. Про из во ђа чи пше ни це не ма ју од ви со ке це не хле ба ни шта, у све му то ме нај ви ше за ра де тр гов ци и на куп ци. Сви се ва де на це не стру је, а то не ма ве зе са це ном хле ба, бар не у тој ме ри ка ко они то при ка зу ју. Пр во су по ни ским це на ма ку пи ли пше ни цу од се ља ка, он да су из ве зли све што су мо гли, сад се при ча да ће мо мо ра мо уво зи ти жи то да би се под ми ри ле до ма ће по тре бе. Не знам ку да во ди та ква по ли ти ка. Не ко ме се чи ни да век на хле ба и ни је не ки тро шак. Али у по ро ди ца ма са ви ше чла но ва ни је до вољ на јед на век на, већ две-три, а то ви ше уоп ште ни је јеф ти но. Вла да Ср би је је про те кле сед ми це до не ла од лу ку о тро ме сеч ној забра ни из во за пше ни це и бра шна, а исто вре ме но је са бер зе упо зо ре но да Ср би ја не ма пре ла зних за ли ха жи та до но ве же тве и да је нео п хо дан увоз иако смо пре ма по да ци ма Жи та Ср бије, од ју ла про шле до фе бру а ра ове го ди не из ве зли то на пше ни це и то на бра шна. То је још ви ше ак ту е ли зо ва ло на ја вље но по ску пљење век не хле ба на 70 ди на ра. - На ши пе ка ри сма тра ју да, ако пше ни ца оде на 35 ди на ра и бра шно на 50 ди на ра по ки ло гра му, уз по скупље ње стру је и дру гих ин пу та, да ће це на хле ба мо ра ти да по ску пи. Они сма тра ју да ова за бра на из во за пшени це не ће мно го ути ца ти на це ну хлеба ка же се кре тар Од бо ра за аграр у Срем ској при вред ној ко мо ри Вла димир Вла о вић и на гла ша ва да је најго ре што ни ко пре ци зно не зна ко јим за ли ха ма пше ни це др жа ва ра по ла же. - Си гур но да још има је дан део пше ни це ко ји сто ји у ам ба ри ма и приват ним си ло си ма. Те шко је про це нити о ко јим ко ли чи на ма је реч, али је бо ја зан да за на ше по тре бе пше ни це не ће би ти до вољ но до же тве на во ди Вла о вић и до да је да се не ко ли ко годи на у Сре му се је и за пе ти ну ма ње пше ни це не го што је то не ка да би ло. Сву да је та ква си ту а ци ја па ће по већа ње це на пше ни це ма ло ду же тра јати, а не са мо ове го ди не. У исто вре ме, вла сник срем ско митро вач ке пе ка ре Ми хај ло Апић ка же да на це ну хле ба ути че мно го то га, а не са мо це на бра шна. Он нам по тврђу је и да је ве ли ко ин те ре со ва ње купа ца за ста ри хлеб. - Свеж хлеб је 55 ди на ра, а као ста ри, од ју че, про да је се по 25 ди нара за век ну. Та ко смо на шли мо дус да се ре ши мо ста рог хле ба ко ји смо рани је углав ном тро ши ли на пра вље ње пре зли ко је смо про да ва ли на ве ли ко У ми тро вач кој Пе ка ри код Апи ћа ста ри хлеб по 25 ди на ра Да ли ће за бра на из во за пше ни це ста би ли зова ти це ну хле ба Ко ја је ра чу ни ца пе ка ра па ке ра ји ма ко ји се ба ве па ко ва њем и про да јом за тр го ви не. Ово је ма ло јед но став ни је и ефект ни је. Код ку паца је ве ли ко ин те ре со ва ње. Има дана ка да про да мо све до са ти и до ла зе по сле под не и пи та ју да ли има још ју че ра шњег хле ба. Има сталних му ште ри ја, углав ном је реч о стари ји ма, а има и оних ко ји тра же и да им оста ви мо ста ри хлеб. Апић нам по твр ђу је ис прав ност ста ва Уни је пе ка ра да је већ са да реал на це на хле ба око 64 ди на ра. - То је исти на јер је по след њих сед ми ца це на бра шна стал но ра сла. Сва ка ис по ру ка има но ву, ве ћу це ну. По след ња је би ла 44,5 плус ПДВ. Ту се до да ју тро шко ви во де, со ли, адити ва, ква сца, пре во за... На рав но, сва ка пе ка ра има и дру ге тро шко ве. Нај ма ња ин тер вен ци ја мај сто ра на ма ши на ма је пар сто ти на евра. Ту су и за ра де за по сле них ко је се стал но пома ло уве ћа ва ју у бру то из но су, као и све дру го- стру ја, гас, го ри во, пла те, тро шко ви одр жа ва ња објек та, чи шћења... на бра ја Апић и на во ди да ста ри хлеб про да је по 25 ди на ра да би из вукао ба рем не што од ула га ња: - Ако пра вим пре зле, он да још имам до дат не тро шко ве, до дат ни рад, ам ба ла жу, ра бат тр гов ци ма... И на 25 ди на ра за ста ри хле би си у ми ну су, ако ра диш пре зле опет си у ми ну су, али из ва диш ко ли ко-то ли ко. По Апи ће вом ми шље њу, за му штери је је до бро што има не ке кон ку ренци је ме ђу пе ка ри ма ко ја им не до звоља ва да по стиг ну не ку ре ал ну це ну. А, ре ал на це на хле ба је оно што покри ва све тро шко ве и омо гу ћа ва одре ђе ну аку му ла ци ју. У овом тре нут ку она је ве ћа од са да шњих 55 ди на ра за век ну. Ка ко се чи ни, ста ри хлеб би ће још тра же ни ји. Ж. Не го ва но вић Ј. Зур ко вић Жељ ко Ко са нић, Срем ска Ра ча: - Уда ри ло нас је по џе пу и прет ход но по ску пљење хле ба ка да је век на по ску пе ла за 15 или 20 ди на ра, а ово ко је су на ја ви ли због по ску пље ња стру је би ће пра ви удар на кућ ни бу џет ве ли ке већи не љу ди. Век на ће ко шта ти 70 ди на ра. Шта су све у то ура чу на ли не знам, али знам да за део по ро ди це ко ја жи ви у се лу и дво је де це ко ја сту дира ју днев но мо рам да обез бе дим но вац за че ти ри хле ба. Не бих жа лио нов ца ка да би се све по је ло. Ми ра Вуј чић, Ста ра Па зо ва: Гор да на Цве тић, Шид: - Хлеб као основ на жи вот на на мир ни ца код нас тре бао би да бу де до сту пан сва ком гра ђа ни ну по при сту пач ној це ни. На жа лост, на ви кли смо на разна по ску пље ња али на мир ни це као што су хлеб и мле ко тре бао би сва ко да мо же да ку пи, и онај с нај ни жим при ма њи ма, као и онај с нај ви шим. На на ја ве нај но ви јег по ску пље ња хле ба не гле дам бла го на кло но, али све смо из др жа ли, па ће мо и то. Је сти се мо ра. - Раз о ча ра на сам на ја вље ним по ску пље њем хле ба, јер сам ми сли ла да је ово ко је је не дав но би ло по след ње за ову го ди ну. Ипак, иако су тако на ја ви ли, на дам се да до тог по ску пље ња не ће до ћи. Ми слим да је хлеб и са овом це ном од 50 ди на ра пре скуп, на ро чи то за по ро ди це ко је има ју ви ше чла но ва. Ни ко ла Ра дој чић, Ириг: - Вред ност хле ба дик ти ра ју мно ге окол но сти, на ту це на ути че ди рект но др жа ва одо бра ва њем це на енер ге на та, стру је и га са у пр вом ре ду. А кад је реч о са мом жи ту, си ту а ци ја је слич на већ го ди на ма: од по љо при вред ни ка се оно от ку пи по 13 ди на ра, ко све ту узме свој део и ''ски не кај мак'', не зна се. Це ну хле ба тре ба по сма тра ти у од но су на при ма ња. Код нас хлеб ви ше ни је бе за зле на став ка. При мера ра ди, у Фран цу ској је век на хле ба 1,5 евро, али су њи хо ва про сеч на не дељ на при ма ња око 500 евра. Код нас је про сек ме сеч них за ра да 320 евра и ја сно је да је на ма хлеб скуп. Све ми ли чи да ће се оства ри ти стари на чин жи во та - хле ба и со ли мо ра би ти. А оста ло - ме со, уље, ше ћер... На сту пи ла је анар хи ја на тр жи шту, све се од ви ја без кон тро ле др жа ве. Е.С.Н.

15 Среда, 23. март МА ЈА ГОЈ КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА НА РОД НЕ ПАР ТИ ЈЕ И ЧЛАН ПРЕД СЕД НИ ШТВА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ РЕ ГИ О НА СР БИ ЈЕ Сре му пред сто ји по ли тич ко из не на ђе ње По сле из бо ра на ко ји ма ће мо сигур но оства ри ти успех, ко а лици о ним парт не ри ма и парт не ри ма у УРС ћу пред ло жи ти ап со лут ну депар ти за ци ју и де по ли та зи ца ју јав них пред у зе ћа, што је рак ра на у др жави. Ти ме би јав на пред у зе ћа мо ра ла и да се ре фор ми шу. Ја знам да би то мно ге за бо ле ло јер је исти на да са да пар тиј ски ли де ри вла да ју јавним пред у зе ћи ма, а ова ко ће озбиљни ме на џе ри. На рав но, гра ђа ни и ло кал не са мо у пра ве у све му тре ба да има ју од лу чу ју ћу реч и да има ју пре ко 50 од сто вла сни штва ка же у раз го во ру за Срем ске но ви не Маја Гој ко вић, пред сед ни ца На род не пар ти је и чла ни ца Пред сед ни штва Ује ди ње них ре ги о на Ср би је (УРС). Не дав но сте из ја ви ли да ће УРС на сле де ћим из бо ри ма освоји ти јед но од пр ва два ме ста у Скуп шти ни Вој во ди не. На че му ба зи ра те тај оп ти ми зам? - Мо је по ли тич ко пред ви ђа ње да ће УРС би ти пра во по ли тич ко из нена ђе ње на сле де ћим из бо ри ма, бази ра се на по ли ти ци ко ју ми за ступа мо и на сна зи по ли тич ких ли де ра и кан ди да та ко је ће мо кан ди до ва ти на оп штин ским и ло кал ним из бо рима за пр ве љу де гра до ва и оп штина. УРС же ле да ани ми ра ју гра ђане, ко ји све ма ње из ла зе на из бо ре, чи ње ни цом да ће мо за сту па ти наш поли тич ки став да су не по сред ни из бо ри за гра до на чел ни ке и пред сед ни ке општи на не што што до но си ква ли тет, да не тре ба по ли тич ки ли де ри да се бо је ја ких љу ди у својим стран ка ма, да то тре ба да бу де ком пли мент као што је на ма ком плимент што су се нај бо љи у ло кал ним сре ди на ма удру жи ли у ре ги о не и на тај на чин да ани ми ра мо гра ђа не да се вра те по ли тич ком од лу чи ва њу да ти ме што ће уна пред зна ти ко су њи хо ви кан ди да ти, кре и ра ју ло калну по ли ти ку. Има те ли ути сак да је у послед ње вре ме за о штре на ре тори ка де ло ва вла сти пре ма ис такну тим пред став ни ци ма УРС, посеб но Мла ђа ну Дин ки ћу? - За о штре на је ре то ри ка и по наша ње пре ма стран ци ко ју он предста вља ти ме што не ко, очи глед но, у вла да ју ћој ко а ли ци ји не мо же да под не се глас на ро да и глас истине, дру га чи ји на чин раз ми шља ња ко ји ни је из нет да би се сва ђа ло, Ма ја Гој ко вић не го да би се не што по пра ви ло. И не мо гу да под не су ја ча ње УРС и, у по след ње вре ме, а што је са кри вено од јав но сти, по на вља ње из бо ра по ме сним за јед ни ца ма на те ри о ри ја ма чи та вих оп шти на где су УРС осва ја ли пр во или дру го ме сто, без об зи ра у ком де лу др жа ве се пона вља ли ти из бо ри. Има мо из у зетно мно го мо но по ла у овој др жа ви и са мо га још ни смо има ли на поли тич ком те ре ну. Очи глед но је да са да ли де ри две ве ли ке по ли тич ке стран ке сма тра ју да је Ср би ји најбо ље да има са мо две по ли тич ке стран ке. Хо ће те да ка же те да су УРС трн у оку ли де ри ма нај ве ћих стра на ка вла сти и опо зи ци је? - Ап со лут но смо трн у оку за то што смо по ли тич ка кон ку рен ци ја. Та ман су по ми сли ли да су кар те по де љене и да ће се две стран ке стал но Не спа ва ју због Ше ше ља Ко ли ко ће мо гу ћи по вратак Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га не га тив но ути ца ти на Вас, Ва шу пар ти ју и УРС? - По ме не ни ка ко, јер се би ника да ни сам до зво ли ла да ни кога, а по го то во го спо ди на Ше шеља вре ђам, ни јав но ни при ватно. На дам се да ће до ћи у Ср би ју јер се пре ду го на ла зи у Ха шком три бу на лу. Убе ђе на сам и знам да ли де ри не ких опо зи ци о них стра на ка не спа ва ју од да на када је об ја вље но да се ње гов изла зак бро ји, ка ко у вој сци ка жу, сит но. Знам да не спа ва ју јер су до зво ли ли се би да у јав ности го во ре нај стра шни је ства ри о том чо ве ку да би се од ри ца ли де ла свог жи во та, што ми слим да пу но го во ри о тим љу ди ма. сме њи ва ти на вла сти и, ако не мо гу да се сме њу ју, он да ће за јед нич ки пра ви ти ко а ли ци је. Он да се по ја ви тре ћа по ли тич ка сна га, пот пу но свежа и но ва и по ста ли смо озбиљ на по ли тич ка кон ку рен ци ја. Из ја ви ли сте да у На род ну пар ти ју ма сов но пре ла зе до скора шњи чла но ви ве ли ких пар ти ја вла сти и опо зи ци је. Има ли то га и у Сре му? - Да, то је исти на. У Сре му ће уско ро би ти јед но ве ли ко по литич ко из не на ђе ње. При јат но или не при јат но, за ви си од по ли тич ке стран ке. Ж.Не го ва но вић МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ФРА СТРУК ТУР НИ РА ДО ВИ За вр ша ва ју ка на ли за ци ју, уре ђу ју пу те ве У Ра до ви у Ма чван ској Ми тро ви ци Ма чван ској Ми тро ви ци, у Ули ци 28. ав гу ста по че ли су при прем ни ра до ви за ре кон струкци ју ко ло во за ко ји об у хва та трасу ду гу 700 ме та ра, а вре дост посла је ди на ра. На ста вак ин фра струк тур них ра до ва био је по вод да ово при град ско на се ље по се те пред став ни ци ло кал не само у пра ве и ЈП Ди рек ци ја за изград њу гра да. По моћ ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це Вла да Ву чено вић под се ћа да је ова ули ца на кон ра до ва на при мар ном во ду ка на ли за ци је за вр ше ном ка сно јесе нас оста ла не за вр ше на. - Оно што ни је ура ђе но је се нас због вре мен ских при ли ка ра ди мо чим су се ство ри ли усло ви. Ре конструк ци јом ули це омо гу ћи ће мо нор мал но од ви ја ње са о бра ћа ја. На кон ни ве ла ци је те ре на и ра засти ра ња шљун ка и ри зле тра са ће би ти оспо со бље на за са о бра ћај, али не и за вр ше на, а то ће уследи ти ка да се за вр ши при кљу чи вање до ма ћин ста ва на ка на ли за ци ју - об ја снио је Ву че но вић. Бо јан Га врић, ди рек тор ЈП Дирек ци ја за из град њу гра да до да је ка ко је по ста ла прак са да се са о бра ћај ни це у Ма чван ској Ми тро вици уре ђу ју на кон за вр шет ка ка нали за ци је. - Из град ња ка на ли за ци је се приво ди кра ју, у ње ном фи нан си ра њу нај ве ћи део сред ста ва обез бе дио је Фонд за ка пи тал на ула га ња Вој води не, као и град и ме сна за јед ни ца. Та мо где је за вр шен ка на ли за ци о ни вод по чи ње ре кон струк ци ја коло во за. Ове го ди не гра ди ли ште ће би ти и у Ули ци бра ће Бо гу но вић. У Ули ци 28. ав гу ста оче ку је мо да при прем ни ра до ви бу ду окон ча ни нај ка сни је за три не де ље, а на кон то га, и по за вр шет ку уго во ре них ка на ли за ци о них приљ кљу ча ка, кре ну ће мо са ас фал ти ра њем - казао је Бо јан Га врић. За ста нов ни ке Ма чван ске Ми трови це ко ло воз у Ули ци 28. ав гу ста је ва жан, ка же Рад ми ла Чо нић, јер је то ули ца ко ја по ве зу је цен тар са оста лим де ло ви ма при град ског на се ља. Ка да се за вр ши ка на ли заци ја и ре кон стру и шу пу те ви жи вот гра ђа на ће би ти ква ли тет ни ји. С.Ђ.

16 16 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФЕ СТИ ВАЛ ПИ ЈА НИ ЗМА Про гла ше на три ла у ре а та Мом чи ло То мић из ша бач ке Музич ке шко ле "Ми хај ло Вук дра говић" у кла си Го а ре Ла зић, ла у ре ат је Пр вог фе сти ва ла пи ја ни зма одржа ног у Срем ској Ми тро ви ци кон курен ци ји основ них му зич ких шко ла. Исте ти ту ле при па ле су Алек сандри Мар ко вић из ми тро вач ке Музич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" у кла си Це ци ли је Том кић у кон курен ци ји сред њих шко ла ( обли гат ни и упо ред ни кла вир) као и Дра га ни То мић из ша бач ке му зич ке шко ле у кла си Го а ре Ла зић, у кон ку рен ци ји сред њо шко ла ца так ми ча ра ко ји ма је кла вир глав ни пред мет. Про гла ше ни су и нај бо љи у ви ше так ми чар ских ка те го ри ја, а то су: Ан ђе ла То мић, из Му зич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" у кла си проф. Ду шан ке Га ври ло вић (прет ка те гори ја), На дин Чу хут из Зе ни це (први раз ред основ не му зич ке шко ле), Је ли са ве та Пар ма ко вић из Шап ца Отва ра ње Фе сти ва ла пи ја ни зма (дру ги раз ред), Ти ја на Три вић из Срем ске Ми тро ви це (тре ћи раз ред), Ла зар Ми тро вић из Шап ца (четвр ти раз ред), Алек сан дра Илић из Шап ца (пе ти раз ред), Алек сандра Ири та но из Мла де но вац (ше сти раз ред). У ка те го ри ји сред њих шко ла најбо љи су би ли: Пе тар Ву ја но вић из Шап ца, Не над Цве јић из Шапца, Ана Ву јо вић из Срем ске Ми трови це, Ма ри ја Срећ ко вић из Шапца, Јо ва на Бог да но вић из Шап ца и Ксе ни ја Ра да ко вић из Срем ске Ми тро ви це. Ти ту ла нај бо ље у ка тего ри ји ака де ми ја при па ла је Мир јани Ма тић, сту ден ту Му зич ке ака деми је из Но вог Са да. Пр ви фе сти вал пи ја ни зма, одр жан од 17. до 20. мар та, ор га ни зо ва ла је Му зич ка шко ла "Пе тар Кран че вић" уз по кро ви тељ ство Град ске упра ве за кул ту ру и Гра да Срем ска Ми трови ца. На фе сти ва лу се так ми чи ло ви ше од сто ти ну уче ни ка основ них и сред њих му зич ких шко ла и акаде ми ја, а све ча ност је отво ри ла ресор на на чел ни ца Зо ри ца Га шпар. У Гра дој ку ћи је про шле не де ље ор га ни зо ван при јем за пред став ни ке Му зич ке шко ле "Пе тар Кран че вић" и њи хо ве го сте из Ру му ни је са ко ји ма су о до са да шњим ре зул та ти ма и новим ви до ви ма са рад ње раз го ва ра ли на чел ни ца Зо ри ца Га шпар и на челник за бу џет и фи нан си је Ду шко Ша ро шко вић. С.Ђ.-М.М. КРУ ШЕ ВАЦ КЊИ ГА ГОР ДА НЕ ВЛА ХО ВИЋ При каз пе сни штва Не дељ ка Тер зи ћа Про зни пи сац и књи жев ни крити чар, Гор да на Вла хо вић из Кру шев ца об ја ви ла је по чет ком го ди не, под на сло вом Са Са ром, уз Књи гу, из бор есе ја, кри ти ка и при ка за књи га на ших и страних ауто ра. Из да вач ове књи ге у ко јој се на ла зе 34 иза бра на текста је Еду ка из Бе о гра да, а међу ода бра ним тек сто ви ма је и критич ки при каз књи ге по е зи је Хук и Део на гра ђе них так ми ча ра мук ми тро вач ког пи сца Не дељ ка Тер зи ћа. За ње го ву књи гу у есе ју Два на о ко опо нент на пој ма Влахо ви ће ва ка же: Пе сник је све стан дав но из ре че не исти не да су се све ства ри већ не ко ме до га ђа ле и да су све ре чи из ре че не, и да је све ко зна ко ли ко пу та ви ђе но, али чо век же ли да свој до жи вљај све та ис каже, да по ста ви пи та ња на ко ја не ма од го во ра као да је пр ви пут. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИГЕ Бог да н Ди кли ћ, "О глу ми без глу ме" Са про мо ци је књи ге Бог да на Ди кли ћа Ма ло али ода бра но дру штво окупи ло се 18. мар та у срем ско митро вач ком клу бу Око, где је Богдан Ди клић, по зна ти и ис ку сни глу мац и, ка ко за се бе сам ка же, мла ди пи сац ( а ни сам ни млад, а ни пи сац ), пред ста вио сво ју књи гу О глу ми без глу ме. Про мо ци ју је отво рио, Дра ган Ђор ђе вић, ди рек тор Срем ских нови на. - Ни сам имао на ме ру да на пи шем књи гу, већ по рив да ком при му јем сво је ис ку ство у јед ну све ску у виду О-иза ма, ка ко их ја на зи вам, јер го во ре о оно ме, о ово ме...књи га у це ли ни го во ри о по зо ри шту кроз иску ство јед ног глум ца - об ја снио нам је Ди клић. На кра ју књи ге уме сто по го во ра сто ји ша љи во, у опо зи ци ји са Уводом - Од вод, као и спи сак на зи ва књи ге ко ји су би ли у игри. - Књи гу је мо гу ће иш чи та ти у лиф ту, ако жи ви те на при мер на два на е стом спра ту, али не и про чита ти. За то ће вам тре ба ти мно го више вре ме на, ре као је Ди клић, ко ји је ве се лим и не по сред ним до сет ка ма на сме јао Ми тров ча не. И. З. СТА РА ПА ЗО ВА КРЧ МА НА ГЛАВ НОМ ДРУ МУ Јед на од нај бо љих пред ста ва ВХВ Сце на из пред ста ве На ма лој сце ни па зо вач ког По зори шта у су бо ту је, пре ми јер но из ве де на пред ста ва сло вач ког Позо ри шта Вла ди мир Хур бан Вла дими ров Крч ма на глав ном дру му по де лу Ан то на Па вло ви ча Че хо ва, у ре жи ји по зна тог ре ди те ља Миро сла ва Бен ке. Пред ста ва ко ју је из вео по зна ти са став глу мач ког ансам бал (Алек сан дер Ба ко, Зден ко Ко жик, Ма ри ја Хле бјан, Ма ри ја Ру ман, Јан ко Шер ке зи, Алек сандар Са ша Пе тро вић и дру ги) освоји ла је сим па ти је пу бли ке али и, чини се, се лек то ра зон ске смо тре Гвозде на Ђу ри ћа, ре ди те ља из Но вог Са да ко ји је из ре као по хва ле на рачун Ми ро сла ва Бен ке и овог ан самбла. У са мој пред ста ви на пра вље на је ком би на ци ја ли ко ва и до га ђа ја из ви ше при по ве да ка. - Из прак тичних раз ло га у ње го ву ра но на пи сану јед но чин ку На глав ном дру му (1884. го ди не), ин кор по ри рао сам си ту а ци је, ли ко ве и ди ја ло ге из њего вих при по ве да ка: Сте па, Вањка, Да ма са псе тан це том, ре као је Ми ро слав Бен ка у из ја ви за Сремске но ви не и до дао да ве ру је да је иза њих оста ла зна чај на пред ста ва. - По ред уигра ног ан сам бла, ту је и сја ј на ко сти мо гра фи ја и мај стор ски ура ђе на сце но гра фи ја у об ли ку гајбе из ко је чи та во вре ме пред ста ве на гла ву ак те ра и пу бли ке ли је ки ша ал ко хо ла...за Че хо ва је крч ма симбол де ху ма ни за ци је и мра ка. Пред ста ва је ура ђе на у ко о продук ци ји Цен тра за кул ту ру под покро ви тељ ством Оп шти не Ста ра Пазо ва и Кан це ла ри је за Сло ва ке у дија спо ри Ре пу бли ке Сло вач ке. Г.М.

17 Среда, 23. март КУЛТУРА 17 СТА РА ПА ЗО ВА ЗОН СКА СМО ТРА РЕ ЦИ ТА ТО РА Нај бо љи иду у Се чањ По де ве ти пут Ин ђи ја је у то пли за гр љај при хва ти ла пе сни ке бое ме ка ко из Ср би је, та ко и из Хо ланди је, Не мач ке, Швај цар ске, Сло вени је, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре. У ве ли кој са ли Кул тур ног цен тра у Ин ђи ји 74 пе сни ка, за сту пље них у књи зи Ноћ бо е ма, го во ри ли су сво је сти хо ве, ка ко би се на нај леп ши начин оду жи ли на шем ве ли ком пе снику-бо е му Ми ро сла ву Ми ки Ан ти ћу. Јер, ова ма ни фе ста ци ја се одр жа ва по во дом ње го вог да на ро ђе ња, 14. мар та. По ред оста лих, у про гра му су уче ство ва ли Вељ ко Гру јић - Ве џа, пе сник и ре ци та тор ко ји је го во рио Ми ки ну по е зи ју и не из бе жни тамбу ра ши, јер је про сла вље ни пе сник во лео да их слу ша. У "Но ћи бо е ма" све се пра шта и мно го што шта за бо ра вља. Али, бар на трен, за бо ра вље но ће се вра ти ти у из го во ре ном сти ху по е те са и песни ка, или у пе сми ко ју ће пе ва ти там бу ра ши. Је дан чо век је са мо једин ка: јед на пти ца ни је ја то; је дан ко рак ни је жи вот. А пти ца, чо век и ко рак бли зу су за јед ни штва на гласио је Ни ки ца Ба нић, ре цен зент књи ге. О љу ба ви и ви ну нај леп ше пе ва ју бо е ми, али они не мо гу без ка фанског сто ла, му зи ке, ви на и ли ста хар ти је. Јед ну од на ших нај леп ших Зон ска (срем ска) смо тра ре ци тато ра одр жа на је у Ста рој Па зови, а њи хо во уме ће су оце њи ва ли Ми о драг Пе тро вић, глу мац Српског на род ног по зо ри шта и Ми ли на Фло ри ја но ва, но ви нар ка, обо је из Но вог Са да. Пр вог да на на сту пи ли су ре ци та то ри мла ђег и сред њег, а дру гог да на так ми ча ри ста ри јег узра ста. У све три кон ку рен ци је, на смо три је на сту пи ло укуп но 93 реци та то ра из оп шти на Шид, Срем ска Ми тро ви ца, Пе ћин ци, Ру ма, Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва. На по кра јин ску смо тру, ко ја ће се одр жа ти од 14. до 18. апри ла у Сечњу, у мла ђем уз ра сту из Ин ђи је се пла си рао Мар ко Ко ва че вић, из Руме Хри сти на Шти мац, из Срем ске Ми тро ви це Лу ка Ива нић, Ми ли ца Иван че вић и Ду шан Ко стић, из Ста ре Па зо ве Ја на Ру ман, Ан ђела Ско ру пан и Јо ва на Ско ру пан, из Пе ћи на ца Мар ко Ар се ни је вић и Ши да Зо ран Ре пац. У сред њем узра сту на по кра јин ску смо тру ре цита то ра су се пла си ра ли: из Пе ћи на ца Ја на Спа сић, из Ши да Ни ко ле та Ска ка вац, Ка та ри на Ћу скић и Миља на Чу бри ло, из Срем ске Ми трови це Ма ри на Ту ца ко вић, из Ста ре Па зо ве Еви ца До мо њи, Ема Ко чиш, Ана Ни ко лић и Теа Ухе љи и из Инђи је Да ни је ла Дра гаш. Ка да је ста ри ји уз раст у пи та њу, на по кра јин ску смо тру су се пла си ра ли из Ин ђи је Ани ца Ка ли нић и Те о дора Мар че та, из Срем ске Ми тро ви це Мар ко Ву ки ће вић, Да ни ца Ву чено вић, Та ма ра Ко стић и Ду ња Рилак, из Ста ре Па зо ве Ран ка Ма џаре вић, Ми лош Си мо но вић, Ми лица Скла бин ски, Дра га на Ћур чин и Ни ко ла Џом бић. Г. М. ИН ЂИ ЈА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА "НОЋ БО Е МА" Но ви пра зник по е зи је Уз по е зи ју и дру же ње: уче сни ци "Но ћи бо е ма" ро до љу би вих пе са ма, Отаџ би на, напи сао је Ђу ра Јак шић за ка фан ским сто лом. Kњижевни клуб "Ми ро слав Ми ка Ан тић", на че лу са агил ним пред седни ком Зла то ми ром Бо ров ни цом, учи нио је мно го да ма ни фе ста ци ја про тек не у нај бо љем ре ду и да го сти бу ду за до вољ ни. По за вр шет ку сусре та раз го ва ра ли смо са не ким од уче сни ка. - Ово ми је тре ћи пут да до ла зим у Ин ђи ју и на дам се да ће би ти још пу но до ла за ка. Увек на ђем но ве инспи ра ци је и увек упо знам но ве прија те ље. Сва ка част го спо ди ну Боров ни ци ко ји ово ор га ни зу је - ка же Злат ка Емер шић, из Бе ра на. - За ни мљи во је, би ло ми је ле по. Већ због са ме чи ње ни це да се љу ди оку пља ју и дру же, да су у мо гућ ности да го во ре сво је пе сме - ре кла је Љи ља на Фи јат, док тор еко ном ских на у ка и успе шна пе сни ки ња из Новог Са да, ко ја во ли и еко но ми ју и по е зи ју, а не ке од уче сни ка је сре ла на Феј сбук фе сти ва лу у свом гра ду. - Пр ви пут сам у Ин ђи ји, та ко да сам ја ко за до во љан. Упо знао сам доста књи жев ни ка за ко је до сад ни сам знао. Сва ка част Зла то ми ру Бо ровни ци за успе шно ор га ни зо ва ну мани фе ста ци ју - ис та као је Ва ле рио Ор лић, из Ри је ке. Аца Ба нић КЊИ ЖАР СКИ ИЗ ЛОГ "Па ко ва ње мај му на" Ур ба но од ра ста ње Ла ло шки слат ки ши Но ви нар и ту ри змо лог, а у пр вом ре ду га строном, љу би тељ и зна лац до брог за ло га ја, Ра ди вој Ла зић Џе ки (1950) до сада је об ја вио на де се ти не ку вар ских књи га, углавном ве за них за ово на ше, рав ни чар ско под не бље. Јед на од та квих је и најно ви ја, Ла ло шки слат ки ши (Вој во ђан ски ко ла чи), ко ју из да је Ла зи ће ва Аген ци ја La Press у Шиду. У књи зи су по ну ђе не на де се тине ре це па та сит них ко ла ча и тор ти, али и сла них ко ла ча ко ји обич но до бро иду као ме зе уз шпри це ре, ви но и пи во. Пре ли ста ва ју ћи ста ре ку вар ске књи ге, не ке још из 19. ве ка, Лазић је за кљу чио да се по сле до брог Ево и пе те књи ге иза браних де ла јед ног од ла у ре а та Ми хи зо ве на гра де за драм ско ства ра ла штво, ко ју за јед но до де љу ју Фонд "Бо ри слав Ми хај ловић Ми хиз" и Срп ска чита о ни ца у Ири гу. У оквиру би бли о те ке "Акт", обја вље не су три дра ме Мили це Пи ле тић (Бу ђе ње Ју ли је, До кле? и Опет па ку је мо мај му не), до бит ни це овог пре стижног при зна ња за го ди ну. На гра ђе на је, ка ко сво је вре ме но ре че пред сед ник жи ри ја Све тислав Јо ва нов, за опус ко ји сведо чи о "не сум њи вом са зре ва њу јед ног аутен тич ног аутор ског просе деа, ко ји убе дљи во и ис тан ча но кре и ра но ву зна чењ ску и фор малну ди мен зи ју у кон тек сту на ше савре ме не дра ма тур ги је". - Ми ли ца Пи ле тић об ли ку је своје ко ма де у ре а ли стич ком кон тек сту, али је тај кон текст пре суд но и са мосвој но ино ви ран не ким од кључ них еле ме на та и ис куста ва са вре ме них драм ских стра те ги ја - од тра ги гро теске и мон та жно-ко ла жних по сту па ка, до пост мо дерних по и гра ва ња са сценском илу зи јом, жан ров ских па сти ша и упо тре бе ма смедиј ских тех ни ка, еле ме на та и зна че ња - за бе ле жио је те а тро лог Јо ва нов у по го во ру књиге Дра ме, пе тог до бит ни ка Ми хи зо ве на гра де. Ро ђе на у Бе о гра ду, жи ви у Под гори ци, а са ра ђу је на Фа кул те ту драмских умет но сти на Це ти њу, Ми ли ца Пи ле тић (1971) је на пи са ла де сетак, углав ном већ из во ђе них драмских тек сто ва. Аутор ка је сце на ри ја фил ма Опет па ку је мо мај му не, ми ни игра ног ТВ се ри ја ла Ни шта лич но, та ко ђе и дра ма: Том Со јер и ђа воља по сла, Вла ди мир и Ко са ра, Пад на бетл, Стра ва у ку ћи Ми лу ти но вој, Сле до ва ње... Књи га Не дељ ка Тер зића (1949) Чу вар све жег бе то на, у из да њу ра ди о ни це "Сви так" (Књи жев но дру штво "Раз ви гор", Поже га 2010), но во је у ни зу уко ри че них по ет ских де ла по све ће них де ци. Са др жи ше зде сет пе са ма, углав ном ве за них за град ско под небље, што не зна чи да је искљу чи во на ме ње на (и ин спи ри са на) ма ли ша ни ма из "бе тон ске џун гле", они ма од ра слим из ме ђу со ли те ра, у по ро ди ца ма под ло жним стре сним си ту а ци ја ма, све да ље од здра вог при род ног окру же ња. На про тив, потреб на је свој де ци "осу ђе ној" на пре бр зо, че сто уса мље нич ко, па и стро го од ра ста ње. Тер зић во ди ди ја лог са де цом, саве ту је их и ис по ве да им се, упу ћу је на љу бав, дру же ње, али су ње го ви сти хо ви и сво је вр стан "омаж пре цима", пра де ди, ба ки и де ки, ка ко то при ме ћу је уред ник и ре цен зент Ми ли јан Деспо то вић. Књи га је на словље на по исто и ме ној песми, Чу вар све жег бе то на, ко ја го во ри о гра фи ти ма и по ру ка ма пре ко но ћи освану лим на све же окре че ним згра да ма, на тро то а ри ма: - Пе сник је овом пе смом по ка зао људ ску те ско бу у ур ба ним про сто ри ма и по тре бу де це за живом ко му ни ка ци јом ма кар кроз испи си ва ње гра фи та. Ма ко ли ко то ру жи ло естет ске за ми сли гра ди нарства, у по за ди ни то га сто ји и "култу ра гра фи та" ко ја је за со ци о ло гију, са да ви ди мо и за по е ти ку, ве о ма ва жан еле ме нат. Се ти мо се сти хо ва Љу би во ја Ршу мо ви ћа ко ји су до били гра фит ну уло гу, а гла се "ј...ш зид на ко ме ни шта не пи ше"! - твр ди Деспо то вић. руч ка увек сер ви ра ла и по не ка оми ље на по сласти ца: гу жва ра, штру дла, пи та, кох, тор та, пу динг и мно штво сит них ко ла ча. А за раз ли ку од на ших старих, ко ји су де серт обично из но си ли не де љом и пра зни ком, ми то да нас чи ни мо мно го че шће. Бар на ши Срем ци, као уосталом и дру ги Вој во ђа ни, на ви кли су да се, кад год мо гу, за сла де не ким до ма ћим оми ље ним спе ци ја ли тетом. Оту да и ова Џе ки је ва књига слат ких ре це па та, де це ни ја ма "про ве ра ва них" у вој во ђан ским кухи ња ма, али и на тр пе за ма у Бе чу, Пе шти и дру гим сред њо е вроп ским гра до ви ма и се ли ма. Д. По зна но вић

18 18 КУЛТУРА Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЛИ КЕ СА ВЕ СТОЈ КО ВА Вој во ди на ка кву во ли мо У Га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић" из ло же но 35 пеј за жа ве ли ког срп ског умет ни ка, ко ји је ле по ту вој во ђан ског рав ни чар ског под не бља про нео ши ром све та Са ва Стој ков До вољ но је на пи са ти са мо Са ва Стој ков, па да љу би те љи ли ковне умет но сти схва те о ко ме се ра ди и о че му је реч. На и ме, нај ве ћи срем ски град на Са ви уго стио је, 15. мар та, рав ни чарске пеј за же по зна тог и свет ски призна тог сли ка ра Са ве Стој ко ва (1925) из Сом бо ра. Уз зву ке там бу ре ор кестра "Ла га ни бе ћа рац", а по же љи и у част ве ли ког умет ни ка, ко ји ни је био при су тан (из ве де на је и чу ве на пе сма "У том Сом бо ру"), у Га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић" у Срем ској Ми тро ви ци оку пи ли су се по што ва о ци де ла овог ве ли ког ства ра о ца, ко ји је из ла гао на ви ше од 320 са мо стал них и 550 за једнич ких из ло жби ши ром све та. Ди рек тор Га ле ри је "Ла зар Во за ревић" Ра ду ле Гли го вић по здра вио је пу бли ку, об ја снив ши да је реч о редов ној го ди шњој из ло жби, и из ра зио на ро чи то за до вољ ство што је Срем ска Ми тро ви ца по ча шће на вр хун ским дели ма јед ног од ве ли ка на са вре ме ног срп ског сли кар ства. Из ло жбу, ко ја ће тра ја ти до 4. апри ла, отво рио је Злат ко Ми личе вић, ор га ни за тор и ме на џер Са ве Стој ко ва, ко ји нам је об ја снио да су пред ста вље на де ла на ста ја ла у проте клих пет - шест го ди на и да се на њи ма на ла зе за сли ка ра не за о би лазни вој во ђан ски мо ти ви. - Свих 35 екс по на та су уља на платну, а из ло жба је про дај ног ка рак те ра - ре као је Ми ли че вић, до дав ши да је ова по став ка по себ на, ро ђен дан ска, јер 29. мар та сли кар Са ва Стој ков пуни 86 го ди на. О ауто ру и пеј за жи ма го во рио је Сре то Бо шњак, исто ри чар умет ности и пред сед ник Управ ног од бо ра ми тро вач ке га ле ри је, ис при чав ши и по не ку анег до ту из жи во та сли ка ра. - Сли ке Са ве Стој ко ва су ори гинал не за то што су до бре, а не добре за то што су ори ги нал не. Не треба их гле да ти већ ви де ти ср цем, јер су оне уто чи ште од си ве ствар но сти. Иако да на шњи ца ни је на кло ње на том ти пу сли ка, ро ман тич но сли карство овог умет ни ка оп ста је по што је ци ви ли за ци ја пре по зна ла ње го ву вред ност - ре као је Бо шњак. Из ло же не сли ке чу ва ју успо мену на ста ру Вој во ди ну, на плод ну рав ни цу, на спо кој ног се ља ка који сре ћу и ра дост жи вље ња на ла зи у при ро ди, у ра ду на зе мљи. По ред пеј за жа оку па них сун цем, ту је и неко ли ко зим ских иди ла. Али, и оне су "то пле", и оне "гре ју" ср ца и "ле че" ду шу сво јом мир но ћом. И. Зо ра но вић Сли ка Са ве Стој ко ва БЕ О ЧИН ПРЕД СТА ВЉЕН ЗБОР НИК КК "БРИ ЛЕ" Да ма ри пе снич ких ду ша Foto galerija Пред ста вља ње бе о чин ске по ет ске сце не Слободан Шушњевић: Сеоска кућа у Огару (крај 18. века) Кул тур но-умет нич ко дру штво "Бри ле" у Бе о чи ну, за пра во члано ви ње го вог књи жев ног клу ба, пред ста ви ли су јав но сти свој пе ти по ре ду збор ник сти хо ва, по ет ску па но ра му под на сло вом Да ма ри душе. У пре пу ној оп штин ској са ли, 15. мар та, о но вој књи зи су го во ри ли при ре ђи ва чи Се ку ла Пе тро вић и Не дељ ко Тер зић, пи сац по го во ра Ми ли јан Де спо то вић и во ди тељ ка про гра ма Рат ка Ду лић. Ве ћи на од два де се так за сту пље них пе сни ка, ко ји су мо гли да до ђу на ову сво јевр сну свет ко ви ну ле пе ре чи, прочи та ла је сво је сти хо ве, а Сла ви ца Ни ћи фо ро вић - Ве се ли но вић и пе сму по све ће ну идеј ном твор цу послед ња че ти ри бе о чин ска збор ни ка, уред ни ку Се ку ли Пе тро ви ћу. Председ ник Управ ног од бо ра КУД "Бриле" Ра до ван Ђу ри чин по хва лио се број ним ак тив но сти ма Дру штва током про те клих не ко ли ко ме се ци. Д. П.

19 Среда, 23. март Партнер "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА Сремска Митровица Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Козе све Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад Прасад кг <=15 кг Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Јабука ајдаред Јабука грени смит кг кг Крушка кг Орах кг Шљива сува кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Краставац кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Купус кг Лук бели кг Лук црни кг Целер кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Ротквица веза Спанаћ кг Тиквице кг Зелен веза Зелена салата ком Шаргарепа кг СУ ЗБИ ЈА ЊЕ КО РО ВА У УСЕ ВУ ШЕ ЋЕР НЕ РЕ ПЕ Пра ви лан из бор пре па ра та Су зби ја њу ко ра ва у усе ву ше ћерне ре пе тре ба ло би по све ти ти по себ ну па жњу у ци љу оства ри вања ви со ких при но са. У тех но ло гији за шти те ше ћер не ре пе од ко ро ва пре по ру чу је се при ме на зе мљи шних хер би ци да у pre-em ро ку, од но сно по сле се тве а пре ни ца ња ше ћерне ре пе као и при ме на фо ли јар них хер би ци да у post-em ро ку, то јест на кон ни ца ња ше ћер не ре пе и коро ва. При ме на фо ли јар них хер би ци да на кон ни ца ња ше ћер не ре пе и коро ва је при хва тљи ви ја, јер ци ља но де лу је мо на вр сте ко ро ва ко је су при сут не у усе ву. Основ ни пред у слов за успе шно су зби ја ње ко ро ва код ова кве при ме не хер би ци да је пра ви лан из бор пре па ра та, то јест ода бра ти онај пре па рат ко ји ће бити нај е фи ка сни ји на при сут не ко рове, а при то ме исто вре ме но и се лекти ван за усев. С тре ти ра њем тре ба кре ну ти док су ко ро ви вр ло ма ли (клич ни ли сти ћи до пр вог па ра правих ли сто ва) и са ми ни мал ним до зама хер би ци да. За то је ве о ма ва жно пре по зна ти ко ро ве у усе ву ше ћерне ре пе у мла ђем ста ди ју раз во ја (у по ни ку), по зна ва ти ка рак те ри сти ке ре ги стро ва них хер би ци да, од но сно њи хов спек тар де ло ва ња. Хер би ци ди на ба зи де сме ди фама и фен ме ди фа ма (Be ta nal AM 11 СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПИ ЈАЧ на не Ве ри ца Кром пир као на ран џе Јеф ти ни ви та ми ни Те шко до куп ца Иако смо по љо при вред на зе мља, из не на ђу је чи ње ни ца да се на пи јач ним те зга ма про те кле не де ље кром пир про да вао по ис тој це ни као на ран џе ко је сти жу из Грч ке, по цени од 80 ди на ра. Ако се узму у об зир тро шко ви про из вод ње овог ју жног во ћа, тран спорт, ца ри на и раз не мар же, оста је не ве ри ца куп ци ма да по ис тој це ни тре ба да пла те до ма ћи кром пир. М. М. Пи ше: Дипл. инж. Ми ра Ба бић NEW, Be ta Com pact 320 EC...) мо гу се ко ри сти ти за су зби ја ње шти рева, го ру ши це, пе пе љу ге, та ту ле, по моћ ни це, а за су зби ја ње по ред по ме ну тих ко ро ва и трав них ко ро ва (про со ко ров ско, му ха ри) пре па рати на ба зи де сме ди фа ма, фен ме дифа ма и ето фу ме са та (Be ta nal Ex pert, Be e tup Pro SC...).По ме ну те хер бици де тре ба ко ри сти ти у сплит аплика ци ји (дво крат но или тро крат но) и ко ли чи не при ме не при ла го ди ти фази по ра ста усе ва и ко ро ва. Ра ди про ши ре ња спек тра де лова ња по ме ну тих хер би ци да (сузби ја ња што ве ћег бро ја ко ров ских би ља ка) и по бољ ша не ефи ка сно сти на ко ро ве(ди вља па при ка, ли пи ца, ам бро зи ја, по по нац,...), пре по ру ка је да се при ме њу ју у ком би на ци ји са хер би ци ди ма на ба зи ме та ми трона (Gol tix 70 SC, Me ta fol 700 SC...) и три флу сул фу рон-ме тил-а (Sa fa ri 50 WG, Sa va na...). За су зби ја ње првен стве но па ла ми де (Cir si um ar vense) као и број них дру гих ши ро ко лисних ко ро ва пре по ру ка је при ме на хер би ци да на ба зи кло пи ра лид-а (Lon trel 100, Boss 300 SL, Lo ret...), док за ре ша ва ње про бле ма ди вљег сир ка пре по ру чу је се не ки од херби ци да као што је Agil 100-EC, Focus Ul tra, Fu si la de For te, Fu ro re Super, Se lect Su per и дру ги. Пра ви лан из бор пре па ра та основ ни пред у слов за успе шно су зби ја ње ко ро ва ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Скром на тр го ви на Ко ли чин ски обим про ме та од 1.736,14 то на, оства рен то ком про те кле не де ље у тр го ва њу пре ко Про дукт не бер зе у Но вом Са ду, уклапа се у ви ше не го скром не не дељ не вред но сти овог по ка за те ља ко је су ре ги стро ва не то ком фе бру а ра и марта ове го ди не и ко је се кре ћу ис под гра ни це од то на ро бе не дељно. То ком не де ље за на ма ни је би ло тр го ва ња пше ни цом на зе ле но, а у дру гој сед ми ци мар та ње на це на изно си ла је 15,50 дин/кг, без ПДВ-а. Тр го ва но је про шло го ди шњом пше ни цом, али ве штач ки су шен прошло го ди шњи ку ку руз и да ље до мини ра у струк ту ри укуп ног про ме та. Про те кла сед ми ца је пр ва не де ља у овој ка лен дар ској го ди ни да је просеч на не дељ на це на ку ку ру за па ла ис под ни воа од 20 ди на ра за ки лограм, без ПДВ-а. Про из вод Пше ни ца, род Це на (дин/кг са ПДВ) 31,28 Ку ку руз 21,51 Со ја 37,80 38,02 Со ји на сач ма 44,25 Ђу бри во АН 33,48

20 20 Среда, 23. март Среда, 23. март НА ША ТЕ МА КО ЛИ КО ГРА ЂА НИ И ПРИ ВРЕ ДА ДУ ГУ ЈУ ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА Јав на пред у зе ћа не мо гу би ти со ци јал не уста но ве >> Укупна дуговања грађана и предузећа Град Гас Вода Комуналије Грејање Ср. Митровица (стари дуг) Рума 90, ,4 Инђија (стари дуг) / Стара Пазова / 6, РУМА Сто милиона за воду Ру ма: Домаћинства дугују 45 милиона динара за гас Ка да се сво де по слов ни би лан си јав них пред у зе ћа, без об зи ра да ли је у пи та њу по зи ти ван ре зул тат или гу би так, про це нат на пла те услуга од гра ђа на и при вред них су бје ката ста вља се го то во ре дов но у спи сак узр о ка до бром или ло шем по сло ва њу. Ка да је о јав ним пред у зе ћи ма у румској оп шти ни реч, сли ка са ду го ва њима је ша ро ли ка, у јед ном се, ипак, сви сла жу - ду го ви се мо ра ју из ми ри ти, јав на пред у зе ћа не мо гу би ти со цијал не уста но ве, тај део те ре та мо ра се ре ша ва ти на ни воу ло кал не са мо пура ве, и са ме др жа ве. Ка ко нас је ин фор ми саи ди рек тор ЈП ''Гас - Ру ма'' Алек сан дар Спа левић, до ма ћин ства за утр о ше ни гас ду гу ју 45 ми ли о на, а при вре да 45,5 ми ли о на ди на ра. -Про це нат на пла те је са свим за дово ља ва ју ћи - 91 од сто, ова ду го вања не угр о жа ва ју у ве ћој ме ри на шу ли квид ност. Због це на га са мно ги не из ми ру ју сво је оба ве зе на вре ме, ми ту при ме њу је мо ре про грам Вла де Срби је: пр ви део ду га од 62,5 од сто мора се пла ти ти од мах, пре о ста ли део за шест ме се ци. По не кад и ми мо то га из ла зи мо у су срет гра ђа ни ма, ако је у пи та њу не ки екс трем ни слу чај, дозво ља ва мо од ло же но пла ћа ње - ка же ди рек тор Спа ле вић. Пре ма ЈП ''Во до вод'' ду го ва ња су око сто ми ли о на ди на ра, на до ма ћинства се од но си 45, а на при вре ду 55 ми ли о на ди на ра. -У сва ком слу ча ју, ова ду го ва ња оп те ре ћу ју на ше по сло ва ње. Ка да би се по спе ши ло пла ћа ње, лак ше би смо функ ци о ни са ли. Ми смо у но ви је време по ве ћа ли про це нат на пла те са 72 на 74 про цен та, раз у ме мо те жак мате ри јал ни по ло жај гра ђа на, али не мо же мо от пи са ти та ду го ва ња јер је пред у зе ће би ло ду го го ди шњи гу биташ а у но ви је вре ме ко нач но ста је на сво је но ге и при бли жа ва се по зи тивном по слов ном би лан су. Не ма мо не ку вр сту про гра ма за со ци јал но угр о жене по ро ди це, по је ди нач не слу ча је ве у не ко ли ко на вра та ре ша ва ли смо у коор ди на ци ји са ло кал ном са мо у пра вом и Цен тром за со ци јал ни рад - ис ти че по моћ ник ди рек то ра ''Во до во да'' Влади мир Ма ле тић. У ЈП ''Стам бе но'' слич на је си ту а ција. За стам бе ни про стор пред у зе ћу се ду гу је 14, а за по слов ни 10,4 ми ли о на ди на ра, у овим из но си ма су и ка ма те. -Су о че ни смо са ра стом це на ма зута и оста лих енер ге на та. Ја сно нам је да су це не гре ја ња за до ма ћин ства са ма лим при ма њи ма ви со ке, због финан сиј ске си ту а ци је у ко јој се на лази мо ми јед но став но не ма мо усло ва за ни ка кве олак ши це, тај део мо же да пре у зме је ди но ло кал на са мо у права, опет у скла ду са сво јим мо гућ ности ма-твр ди ди рек тор ЈП ''Стам бе но'' Љу бо мир Де лић. Са , ду го ва ња пре ма ЈП ''Ко му на лац'' би ла су 46 ми ли о на, 30 ми ли о на се од но си на при вре ду, а 16 на фи зич ка ли ца. - Сва ка ко да нам та ду го ва ња отежа ва ју по сло ва ње, у сми слу на ше ли квид но сти, на бав ке опре ме, улага ња у да љи раз вој. Све што мо же мо да учи но мо су ту жбе су ду. Ме ђу тим, то се спо ро ре ша ва, а ка да су у пи та њу ма њи из но си, ве ћи су тро шко ви уту жива ња, та ко да у том сми слу ве ћих ефека та не ма-на гла ша ва ди рек тор ЈП ''Кому на лац'' Вла ди сла ва Ки ри ло вић. К. Ку зма но вић У СТА РА ПА ЗО ВА На пла та без ве ћих про бле ма Пре ма јав ним пред у зе ћи ма у ста ропа зо вач кој оп шти ни, ко ри сни ци њи хо вих услу га, сво је оба ве зе, углавном из ми ру ју на вре ме. Ди рек ци ја за из град њу оп шти не сво ја по тра жи вања за ис по ру че ну то плот ну енер ги ју про шле го ди не на пла ти ла је у сто постот ном из но су, чак је пре шла тај износ јер су на пла ће на и не ка по тра жива ња из прет ход них го ди на. Дуг кори сни ка пре ма Ди рек ци ји у 2009/10. из но сио је не што пре ко 33 ми ли о на ди на ра а на пла ће но је 33,6 ми ли о на За греј ну се зо ну 2010/11. Ди рек ци ја по тра жу је 35 ми ли о на ди на ра и до сада је на пла ће но око 30 од сто. - Иако Ста но ви со ци јал ног ста но ва ња из про гра ма Ха би тат ИН ЂИ ЈА окви ру дво не дељ не ана ли зе ра да јав них пред у зе ћа ин ђиј ске оп штине на са стан ци ма Си сте ма 48, пра те се и ду го ва ња гра ђа на, при вре де и бу џетских ко ри сни ка пре ма јав ним пред у зећи ма. Нај ве ћа ду го ва ња су пре ма ЈП ''Ин гас'' ко ја се то ком ове зи ме, ско ро ни су спу шта ла ис под 100 ми ли о на дина ра не ра чу на ју ћи од ло же ни дуг ко ји тре ба да се из ми ри до по чет ка на ред не греј не се зо не, па је то он да укуп но 162 ми ли о на. Бу џет ски ко ри сни ци шко ле, вр ти ћи, уста но ве кул ту ре и спор та, општин ска упра ва, ду гу ју за гас 54 ми лио на ди на ра, дуг ин ду стриј ских по троша ча је 24 док до ма ћин ства ду гу ју 22 ми ли о на ди на ра. У то ку про шле го ди не са мре же је укуп но ис кљу че но 360 потро ша ча, ту жен је 431 по тро шач. ЈКП ''Во до вод и ка на ли за ци ја'' ве ћих про бле ма са на пла том ак ту ел них ду гова ња за во ду и ка на ли за ци ју не ма. По ре чи ма ди рек то ра Бо ри во ја Бо жи ћа Про грам Ха би тат Та ко ђе, на пла та со ци јал ног ста но ва ња по про гра му Ха би тат где има 76 ста но ва (ни су у си стему гре ја ња Ди рек ци је) у на се љу Ба нов ци-ду нав про шле го ди не из но си ла је 98 од сто и то је по ре чи ма Бла жа По по ви ћа, нај бо ља на пла та од свих гра до ва у Ср би ји ко ји су у про гра му Ха би тат. Ду го ва ња се ме ре ми ли о ни ма про це нат на пла те је 84 од сто у од но су на фак ту ри са но фак ту ри са но пет, напла ће но 4,6 ми ли о на ди на ра. Ме ђу тим, ста ра ду го ва ња пра ве про блем овом јав ном пред у зе ћу а она у овом тре нутку из но се 21 ми ли он ди на ра. Оту да је нај но ви јом оп штин ском од лу ком о јавним во да ма и јав ној ка на ли за ци ји зацр та но да се на кон два уза стоп но неиз ми ре на ра чу на нај пре ша љу опо ме не а за тим сле де ис кљу че ња са во до вод не мре же. Ни пре ма ЈКП ''Ко му на лац'' не из ми ру ју се ре дов но ра чу ни. По ре чи ма Слав ка Пу ва че ди рек то ра ''Ко му налца'' иако је про це нат на пла те 84 од сто, ово јав но пред у зе ће по тра жу је од кори сни ка услу га 17 ми ли о на ди на ра. За од но ше ње сме ћа до ма ћин ства ду гу ју 10 ми ли о на, бу џет ски ко ри сни ци че тири а при вре да три ми ли о на ди на ра. Посла те су 53 опо ме не, ко ри сни ци услу га су ту же ни за дуг од ди на ра. З.Г.С. је ин фла ци ја про шле го ди не би ла 12 од сто, а по за ко ну це не гре ја ња би тре ба ле да пра те ви си ну ин фла ци је, це на гре ја ња је по ве ћа на са мо за седам ди на ра, тј. за ду пло ма њи из нос не го што је Ди рек ци ја има ла пра во. На овај на чин Ди рек ци ја је одр жа ла ис пла ти вост си сте ма и иза шла у сусрет сво јим ко ри сни ци ма - ка же Блажо По по вић, ПР Ди рек ци је. Та ко ђе, он до да је, да је Ди рек ци ја од лу чи ла, да без об зи ра што греј на се зо на тра је од 15. ок то бра до 15. апри ла, омо гући сво јим ко ри сни ци ма да утро ше ну то плот ну енер ги ју пла ћа ју то ком це ле го ди не. Та ко да је на пла та у то ку летњих ме се ци нај ве ћа. За ово пред у зеће је бит но да на пла та бу де пре ко 90 од сто да би одр жи вост си сте ма би ла за га ран то ва на. С на пла том за ко ри шће ње гра ђевин ског зе мљи шта ства ри ма ло дру гачи је сто је, ма да це на ни је ме ња на две го ди не. Од 19 ми ли о на ди на ра ко лико пор та жу је, Ди рек ци ја је на пла ти ла 15. Ста ро па зо вач ки ди стри бу тер природ ног га са Гас фе ро монт А.Д. има око 16 хи ља да ко ри сни ка и ка ко ка же Ми ра Ћа вор, фи нан сиј ски ру ко води лац овог пред у зе ћа, на пла ти вост утро ше ног га са из но си око 91 одсто. - Углав ном на ши ко ри сни ци сво је оба ве зе из ми ру ју на вре ме, и што се ти че гра ђа на, при вре де и јав ног секто ра. Не ма мо ста рих ду го ва ња. Ма њи број гра ђа на је про бле ма ти чан пре ма ко ји ма при ме њу је мо за кон ске ме рена гла ша ва Ми ра Ћа вор и до да је да ово пред у зе ће при ме њу је си стем одло же ног пла ћа ња на шест ме се ци за 1/3 фак ту ри са ног из но са за утро ше ни гас, од но сно за 37,5 од сто. ЈП Во до вод и ка на ли за ци ја Стара Па зо ва сво ја по тра жи ва ња у го ди ни од до ма ћин ста ва је на пла тило у из но су од 94,88 од сто, од но сно гра ђа ни су ду го ва ли ,64 ди на ра а на пла ће но је , 29 ШИД Шид / 29 4 / Гра ђа ни нај ви ше ду гу ју Во до во ду Иако су на кон не дав ног сла ња опоме на, над ле жни у Јав но ко мунал ном пред у зе ћу Во до вод, ду жници ма за пре ти ли и суд ским ту жба ма, дуг гра ђа на и прав них ли ца за непла ће не ра чу не за во ду, ипак, се није ума њио. То зна чи да фи зич ка ли ца за утро ше ну во ду и уград њу ин тер них во до ме ра овом јав ном пред у зе ћу дугу ју око 13,5 ми ли о на ди на ра, док је дуг оних из при вред ног сек то ра око 15,4 ми ли о на. Ка ко ка же Ми ла дин Пи нић, дирек тор шид ског Во до во да, по стоји мо гућ ност да ве ћи ду жни ци сво је оба ве зе из ми ре у де сет ра та, од но сно она ко ка ко се до го во ре, а ис кљу че ња не пла ти ша, за са да, још увек не ма. Гра ђа ни шид ске оп шти не не што ма ње ду гу ју за не пла ће не ра чу не за * износи дуга дати у милионима динара ди на ра. До ма ћин ства су оста ла дужна ,35 ди на ра. По тра жива ња Во до во да од ко лек тив ног стано ва ња из но си ла су ,51 ди нар, а на пла ће но је ,71 ди нар, што из но си 92,33 од сто. У ко лек тив ном ста но ва њу Во до во ду су у про шлој го ди ни оста ли ду жни ,80 ди на ра. При вре да ста ропа зо вач ке оп шти не у про шлој го ди ни овом пред у зе ћу укуп но је ду го ва ла ,35 ди на ра, а на пла ће но је ,11 ди на ра што из но си 90,68 од сто. Дуг при вре де је остао у из но су од ,24 ди на ра. Дакле, укуп на ду го ва ња пре ма ЈП Водо вод и ка на ли за ци ја у про шлој годи ни из но си ла су ,50 дина ра а на пла ће но је ,11 ди на ра, што за чи да је на пла ти вост из но си ла 94,11 од сто. Пре не та укупна ду го ва ња пре ма овом пред у зе ћу из про шле го ди не из но се ,39 ди на ра. ЈП Чи сто ћа Ста ра Па зо ва за сво је услу ге тре нут но по тра жу је око 34 ми ли о на ди на ра. Од то га нај ви ше јој ду гу ју гра ђа ни за од но ше ње сме ћа око 24 ми ли о на и око 2,3 ми ли о на дина ра за по греб не услу ге. Оста ла потра жи ва ња от па да ју на јав ни сек тор и пред у зе ћа. Г.М. Јкп Стан дард Шид из но ше ње сме ћа. Ка ко нам је ре кла Ви о ле та Цол нер, ди рек тор ка Јав но ко му нал ног пред у зе ћа Стан дард, тре нут но тај дуг из но си око че ти ри ми ли о на ди на ра. - На шим ко ри сни ци ма ко ји не испу ња ва ју сво је оба ве зе ша ље мо опоме не, а ових да на кре ну ли смо и са суд ским уту же њи ма ка же ди рек торка Ви о ле та Цол нер. С. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА То пли фи ка ци ја : Ду го ва ња ко ри сни ка сто ти нак ми ли о на Че сто ни ту жбе не по ма жу Јав но пред у зе ће "Срем гас" у Сремској Ми тро ви ци, оства ру је на пла ту за гас зи ми око 93 про це на та, а ле ти око 98 про це на та што сма тра ју ве ома до брим ре зул та том, али има ју дужни ке и то су углав ном она пред у зе ћа ко ја су ве за на за др жа ву. По ре чи ма Вла ди ми ра Са на де ра, ди рек то ра, у око 100 до ма ћин ста ва, од укуп но ко ји су на га сној мре жи, има ис кљу че них али и ту же них због ду га. JKП "Во до вод" фи зич ка ли ца ду гу ју за ис по ру че ну пи ја ћу во ду око 30 мили о на ди на ра. Нај ви ше њих има дуг до ди на ра и та квих је у структу ри ду жни ка око 70 од сто. И по ред овог на пла ће ност ра чу на код ове кате го ри је по тро ша ча је за до во ља ва јућа и из но си око 90 од сто. Код прав них ли ца на пла та је изме ђу 75 и 80 од сто и они ду гу ју око 38 ми ли о на ди на ра. Ов де спа да ју и пред у зе ћа ко ја су у про це су ре структу ри ра ња ко ја су или у сте ча ју или уоп ште не ра де. Уоп ште но гле да ју ћи дуг ко ри сни ка услу га во до снаб де вања се, у од но су на про те кли пе ри од уве ћао за око пет од сто, aли то за са да не угро жа ва ста бил ност по слова ња. По тро ша чи ма ко ји има ју дуг ве ћи од ша љу се опо ме не пред ис кљу че ње. Ка ко не би до ла зи ло до са мог ис кљу че ња "Во до вод" гра ђа нима и пред у зе ћи ма да је мо гућ ност плаћа ња ду га у ви ше ме сеч них ра та. ЈКП "То пли фи ка ци ји" са 15. мартом стам бе ни и по слов ни по тро ша чи ду гу ју око 98 ми ли о на ди на ра - 39 мили о на је дуг стам бе них, а 59 ми ли о на ди на ра је дуг по слов них по тро ша ча. Од Злат ка Бе љан ског, фи нан сијског ру ко во ди о ца са зна је мо да укупна су ма ду га из но си као тро ме сеч ни збир ни ра чун на ис по ру че ну то плот ну енер ги ју. Ово пред у зе ће опо ми ње све ко ји ду гу ју ме сец да на, а оне ко ји имају дуг ве ћи од ди на ра уту жују и та квих је око Пред у зе ће ту жбом тра жи ста вља ње хи по те ке на стан или про да ју не крет ни на за ве лике ду жни ке, а то су оне ко ји ду гу ју ви ше од ди на ра. ЈКП "Ко му на ли је" у Срем ској Митро ви ци услу ге од во же ња и де по нова ња сме ћа оба вља за до маћин ста ва у гра ду и при град ским месним за јед ни ца ма, за ста на ра згра да ко лек тив ног ста но ва ња, за при вред них су бје ка та и до ма ћин ста ва у се ли ма, а не ма пробле ма у те ку ћој на пла ти ра чу на за сме ће ко ја из но си око 85 про це на та, ка же Дра ган Јо ва но вић, ди рек тор. Не ма про бле ма ни са на пла том пи јача ри на. Одр жа ва ње хи ги је не на јавним ме сти ма и зе ле ни ла и дру ги посло ви ко ја ра ди пре ма фак ту ра ма не до но се те шко ће у на пла ти. Про блем су ста ри, за ста ре ли ду го ви за сме ће гра ђа на и пред у зе ћа ко ја да ти ра ју из пе ри о да од до го ди не, а из но се око 25 ми ли о на ди на ра. Мно ги за куп ци гроб них ме ста, на кон ис тека де се то го ди шњег за ку па за бо ра ве на ту сво ју оба ве зу, а ово пред у зе ће упра во та сред ства ко ри сти за одр жава ње гро ба ља. С.Ђ. Ту жбе Ово пред у зе ће опо ми ње све ко ји ду гу ју ме сец да на, а оне који има ју дуг ве ћи од ди нара уту жу ју и та квих је око Пред у зе ће ту жбом тра жи ста вљање хи по те ке на стан или про да ју не крет ни на за ве ли ке ду жни ке, а то су оне ко ји ду гу ју ви ше од ди на ра.

21 22 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЗО РИ ШТЕ ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ Сте ци ште кул тур ног жи во та Ма да по зо ри ште у Срем ској Митро ви ци да ти ра још из пр ве поло ви не 19. ве ка про фе си о нал но је фор ми ра но тек по сле Дру гог светског ра та, ка да је умет нич ка екипа На род но о сло бо ди лач ког од бо ра за Срем по че ла да игра пред ста ве у Гра ду. Пр ве пред ста ве игра не су у са ли Срп ског до ма. Го ди не умет нич ка еки па ме ња на зив у Окружно на род но по зо ри ште, а у Град ско на род но по зо ри ште. У овом пе ри о ду глу мач ком ансам блу се при дру жу је Мир јана Ми ра Ба њац, да нас јед на од на ших нај ве ћих глу ми ца. По че так пе де се тих го ди на обеле жи ле су те шко ће у ра ду због фи нан сиј ских про бле ма, али и зре ла ре пер то ар ска по ли ти ка јер се та да пр ви пут по ја вљу ју ква ли фи ко ва ни глум ци. Го дине у на шем гра ду по чиње са ра дом Ама тер ско по зори ште, ко је до би ја име По зо ри ште До бри ца Ми лу тино вић, по бар ду глу ме и ма гу сце не, глум цу ко ји је оти шао у ле ген ду, док го ди не до би ја про фе си о нал ни ста тус, али не ма стал ни глу мач ки ансамбл. Те го ди не По зо ри ште је поста ло део За јед нце про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не и од та да се ње гов рад од ви ја кон ти ну и ра но. Афир ма ци ји По зо ри шта у по следњих де се так го ди на до при не ла су број на уче шћа на фе сти ва ли ма као што су: Фе сти вал про фе си о нал них по зо ри шта Вој во ди не 2001., Сла вија Фест 2005., Зве зда ри ште 2006., Јо а ки мин тер Фест и Фе стић 2007., Ди рек тор ка По зо ри шта у дру штву Љу би во ја Ршу мо ви ћа Фе стић 2009., и Зве зда ри ште и Фе сти вал про фе со и нал них по зо ришта Вој во ди не го ди не. - У то ку про те кле го ди не По зо ри ште До бри ца Ми лу тино вић би ло је са мо стал ни орга ни за тор или је уче ство ва ло у ор га ни зо ва њу или као технич ка по др шка у ре а ли зо вању укуп но 267 про гра ма, ко је је ви де ло ви ше од посе ти ла ца. У По зо ри шту има мо је да на ест за по сле них и, апсурд но зву чи, ме ђу њи ма нијед ног стал ног глум ца. Њих ан га жу је мо по про јек ту на осно ву уго во ра, об ја сни ла нам је ди рек тор ка Та тја на Ма рељ Зе че вић до да ју ћи да сва ки за по сле ни ра ди по два или три по сла. Са зна ли смо и да је у проте клој го ди ни ре а ли зо ва но 17 го стују ћих пред ста ва, у ко ји ма су на ши су гра ђа ни има ли при ли ку да ви де ис так ну те драм ске умет ни ке, као што су: Дра ган Ни ко лић, Во ја Бра јо вић, Зи јах Со ко ло вић, Неда Ар не рић, Рад ми ла Жив ко вић, Ка та ри на Жу тић и мно ги дру ги. - Иако је на ше по зо ри ште ма ло и ра ди у скром ним усло ви ма, то се не Пред ста ва Успа ва на ле по ти ца на Фе сти ва лу про фе си о нал них по зо ри шта ви ди по на шим пред ста ва ма јер констант но ра ди мо на ње го вој афир маци ји, уче ству ју ћи на на шим и иностра ним фе сти ва ли ма. Ове го ди не са лут кар ском пред ста вом за де цу Мачак у чи зма ма узе ће мо уче шће на два ме ђу на род на фе сти ва ла, а то су Злат на искра у Кра гу јев цу и Лут фест у Са ра је ву, док ће мо но драма Да кле, да не око ли шам ви ше, у ре жи ји Дра га на Јо ви чи ћа-јо вића, би ти од и гра на на Тре ма фе сту у Ру ми, 26. апри ла ре кла нам је ди рек тор ка По зо ри шта. По ње ним ре чи ма, Ми тров ча ни су тра ди ци о нал но опре де ље ни ка позо ри шту, а го ди шњи број по се ти лаца све до чи о то ме да је По зо ри ште кул тур но сте ци ште Гра да. Она ка же и да се го сту ју ће пред ста ве ис плаћу ју са мо од про да је ула зни ца и да по да так да ни јед на ни је от ка за на го во ри у при лог то ме да су по зо ришни про гра ми за и ста по се ће ни и да је по зо ри ште по треб но овом гра ду. -По се ће ност на ших про гра ма је на ша нај ве ћа мо ти ва ци ја, ре кла је ди рек тор ка Ма рељ Зе че вић, али сам ен ту зи ја зам ни је до во љан да на доме сти фи нан сиј ске не до стат ке. И. Зо ра но вић Драм ско лут кар ски сту дио ко га во ди Са не ла Ми ло ше вић на Зма је вим игра ма и Но вом Са ду Свет ски дан по зо ри шта Свет ски дан по зо ри шта, ко ји је уста но вљен го ди не од стра не Ме ђу на род ног по зо ри шног ин сти ту та, обе ле жа ва се 27. мар та. Овај дан обе ле жа ва се у мно гим зе мља ма све та, а у По зо ри шту До бри ца Ми лути но вић у Срем ској Ми тро ви ци по во дом тог да на ре но ви ра ју се три глу мач ке гар де ро бе, што ће до при не ти бо љем из гле ду и ком фо ру. Ра дови се ре а ли зу ју сред стви ма бу џе та Гра да, као и соп стве ним сред стви ма По зо ри шта. Ве не ци јан ке у ко про дук ци ји са ша бач ким по зо ри штем на фе сти ва лу Да ни ко ме ди је у Би је љи ни

22 Среда, 23. март ТЕ КВОН ДО ШКОЛСКИ СПОРТ ИН ЂИ ЈА ПР ВЕН СТВО У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ По бе да ин ђиј ске Гим на зи је ХАМ БУРГ ЗМА ЈЕ ВИ У НЕ МАЧ КОЈ Зла то за Јо ва но ва о лек ци ја ме да ља Те квон до клу ба КЗмај из Ру ме по сле сва ког так ми че ња је бо га ти ја. У Хам бур гу је одр жан Герман Опен 2011 на ко јем је уче ство ва ло 1300 так ми ча ра, ју ни о ра и се ни о ра, из 35 зе ма ља. По ре чи ма тре не ра ју ни ор ске ре презен та ци је и рум ског Зма ја Бор ка Кр стића, Ср би ју је пред ста вља ло 48 так ми чара, по 24 ју ни о ра и се ни о ра. Осво је но је пет ме да ља: по јед на злат на и сребр на и три брон за не ме да ље. Чла но ви ТК Змај по сти гли су из ван ре дан успех: ју ни ор Дра шко Јо ва нов (до 68 кг), по сле пет по бе да осво јио је злат ну ме да љу. Брон за ну ме да љу осво ји ла је ју ни орка Ива на Љу бо је вић (до 55 кг). У ге нерал ном пла сма ну ре пре зен та ци ја Ср би је осво ји ла је де се то ме сто. Ж. Ра ди во је вић Срем ски зма је ви у Не мач кој Ин ђиј ски гим на зи јал ци ће пред ста вља ти Срем на ме ђу о кру жном пр вен ству че ни ци Гим на зи је из Ин ђи је по бед ни су Окру жног пр вен ства сред њих Уци шко ла с под руч ја се дам срем ских оп штина. Фуд ба ле ри Гим на зи је из Ин ђи је најпре су по бе ди ли вр шња ке из Пе ћи на ца, по том у по лу фи на лу Срем ско ми тров ча не, а у фи на лу и вр шња ке из ста ро па зо вач ке Еко ном ске шко ле Вук Ка ра џић. Фи на ле је до не ло до ста уз бђе ња али не и из не на ђе ње за еки пу проф. Бран ка Мар че те ко ја је са вла да ла еки пу Еко номске шко ле из Ста ре Па зо ве ре зул та том 3:2 и из бо ри ла уче шће на ме ђу о кру жном пр вен ству у Ва ље ву 30. мар та где ће укрсти ти ко пља са нај бо љим еки па ма из Мачве, Бе о гра да и Ва ље ва. Играч Гим на зи је Ин ђи ја Во ја Бла гоје вић је про гла шен за нај бо љег игра ча Окру жног пр вен ства. АТЛЕТИКА У Ре зул та ти че тврт фи на ле: СШ Б. М. Ми хиз Ириг ЕШ Вук Ка ра џић Ста ра Па зо ва 0:1, ТШ М. Вер кић Уча Пе ћин ци - Гим на зи ја Ин ђи ја 4:6, СТШ М. Б. Уча Ру ма - Гим на зи ја Са ва Шу ма но вић Шид 3:2; по лу фи на ле: ПШХ, Срeмска Ми трови ца - ЕШ Вук Ка ра џић Ста ра Па зо ва 1:4 и Гим на зи ја Ин ђи ја СТШ ''М. Б. Уча'' Ру ма 4:2. Фи на ле: ЕШ Вук Ка ра џић Ста ра Пазо ва : Гим на зи ја Ин ђи ја 2 : 3. Пла сман: 1. Гим на зи ја Ин ђи ја, 2. Е Ш Вук Ка ра џић Ста ра Па зо ва, 3. СТШ ''М. Б. Уча'' Ру ма, 4. ПШХ, Срем ска Ми тро вица, 5. ТШ М. Вер кић Уча Пе ћин ци, 6. СШ''Б. М. Ми хиз'' Ириг, 7. Гим на зи ја ''Сава Шу ма но вић'' Шид СО ФИ ЈА ЗИМ СКО ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ У БА ЦА ЊИ МА Ве дран Са мац ше сти Ве дран Са мац М. Д. Со фи ји на Зим ском Ку пу Евро пе у ба ца њи ма насту пи ла су два на ша ре пре зен та тив ца: Ве дран Са мац и Ми лан Јо та но вић. Так ми че ње је одр жа но по из у зет но ло шем вре ме ну, уз ве тар и ки шу. Са мац је са ре зул та том 71,94м за у зео је ше сто место у ба ца њу ко пља. По бе дио је Аван Фа тих из Тур ске са но вим на ци о нал ним ре кор дом 80,19м. Дру го ме сто осво јио је Укра ји нац Косyнскyy Дмyтро са нај бо љим ре зул та том 79,90м, док је Рус Та ра бин Дми трy са даљи ном 78,61 за у зео тре ћу по зи ци ју. Срп ски ре пре зен та ти вац имао је се ри ју 71,09м; 69,24м; 68,70м; 69,17м; 70,89м; и у ше стој се ри ји 71,94м. Дру ги наш пред став ник на 11. Зим ском Ку пу Европе у ба ца њи ма Ми лан Јо та но вић по бе дио је са пре баче них 18,85м у Б ква ли фи ка ци о ној гру пи. Јо та но вић је у пр вом по ку ша ју за бе ле жио 18,26м; и ре дом 18,40м; 18,24м; 18,42м; 18,85м; 18,96м. Са тим ре зул та том обез бе дио је сед мо ме сто у укуп ном пла сма ну. - Ве дран Са мац је и на овом так ми че њу је по тврдио да вре ди за фи на ла на ве ли ким так ми че њи ма. Оче ки вао сам да ће над ма ши ти 75м, али то по из у зет но ло шем вре ме ну ни је би ло мо гу ће ка же тре нер Алек сан дар Спа јић.- Ипак, за до во љан сам учин ком у кон ку рен ци ји ко ја ће Ве дра на че ка ти и на Пр вен ству Евро пе за мла ђе се ни о ре сре ди ном ју ла у Остра ви. Уз нај о снов ни је усло ве за при пре ме, ју ри ша ће мо на висок пла сман. РУ МА ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У зна ку до ма ћи на во го ди шње, 10. Пр вен ство Вој во ди не Оу те квон доу (за све ка те го ри је) ор гани зо ва но је у Ру ми, у Спорт ском цен тру Ср це Сре ма ). Уче ство ва ло је ви ше од 300 так ми ча ра из 18 клу бо ва. Пла сма ни по ка те го ри ја ма се ни о ри: 1. Змај (Ру ма) 18 по е на, 2. Но ви Сад 13, 3. Ти гар (Пан че во) 10; се ни ор ке 1. Змај (Ру ма) 37, 2. Елит (Ин ђи ја) 17, 3. Но ви Сад 13 по е на; ју ни о ри - 1. Змај (Ру ма) 47, 2. Ти гар (Пан че во) 29, 3. Елит (Ин ђи ја) 7; ју ни ор ке 1. Змај (Ру ма) 59, 2. Ти гар (Пан че во) 29, 3. Елит (Ин ђи ја) 15 по е на; ка де ти 1. Змај (Ру ма) 39, 2. Ти гар (Пан че во) 23, 3. Еуро шпед (Вр шац) 9 по е на; ка дет ки ње 1. Змај (Ру ма) 54, 2. Еуро шпед (Вр шац) 50, 3. Ти гар (Пан че во) ЏУДО 36 по е на; пи о ни ри 1. Змај (Ру ма) 51, 2. Еуро шпед (Вр шац) 29, 3. Ти гар (Пан чево) 12 по е на; пи о нир ке 1. Змај (Ру ма) 26, 2. Елит (Ин ђи ја) 23, 3. Вој во ди на (Нови Сад) 9 по е на. Ге не рал ни пла сман: 1. Змај (Рума) 227 по е на, 2. Ти гар (Пан че во) 88, 3. Еуро шпед (Вр шац) 83, 4. Елит (Ин ђи ја) 73, 5. Но ви Сад 18, 6. Зре ња нин 15, 7. Вој во ди на (Но ви Сад) 14, 8. Вр шац 11, Но ви Бе чеј и СЦ Но ви Сад по 8, 11. Фа во рит (Но ви Сад) 3, 12. и 13. Ко реја (Кар лов чић) и Сир ми јум (Срем ска Митро ви ца) по по ен. Без по е на су: Ба ша ид, Бест (Ме лен ци), Ме лен ци, Змај (Пе ћин ци) и Змај (Врд ник). Ж. Ра ди во је вић БЕ О ГРАД ВУ КО ЛИЋ ТРЕ ЋИ Ки на ни је да ле ко Не над Ву ко лић: Оп ти ми ста упр кос про бле ми ма ај бо љи срем ски џу ди ста Не Ву ко лић, оства рио је Ннад циљ јер се у Бе о гра ду на држав ном пр вен ству у се ни ор ској кон ку рен ци ји у ка та го ри ји до 66 ки ло гра ма до ко пао брон за не не да ље. Ву ко лић је по том оти шао у Бу дим пе шту где се ор га ни зу је ви ше днев ни Оли миј ски цен тар ко ји је ва жна сте пе ни ца на путу мај сто ра ко ји же ле да ис пу не нор му за од ла зак на Олим пиј ске игре у Лон до ну. Већ у апри лу је Европски куп у Са ра је ву, на ко ме ће Ву ко лић си гур но на ступи ти. Од др жав ног пр вен ства и Европ ског ку па у Са ра је ву, увели ко за ви си да ли ће оства ри ти нор му за ово го ди шњу Уни верзи ја ду у Ки ни. Не над је оп ти миста и ве ру је да ће му то по ћи за ру ком. - При пре ме се не од ви ја ју се ка ко смо пла ни ра ли, а главни раз лог је не до ста так средста ва - на гла ша ва ње гов тре нер Ве ли мир Ве ле Ву ко лић.- Чак раз ми шља мо да узме мо кре дит ка ко би мо гли да ре а ли зу је мо план при пре ма за ве ли ка так ми че ња. С. Лов ча нин

23 24 СПОРТ Среда, 23. март ФУДБАЛ ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА РАДНИЧКИ (С) СРЕМ 1:0 (0:0) ЦЕМЕНТ СОЛУНАЦ 1:0 (0:0) СЛОГА РАДНИЧКИ ПОЛЕТ 1:0 (0:0) Резултати 19. кола ЈАГОДИНА: Јагодина Инђија 2:0 (1:0), БЕОГРАД: Црвена звезда БСК 4:1 (2:0), СМЕДЕРЕВО: Смедерево Јавор 2:1 (1:1), НОВИ САД: Војводина - Чукарички Станком 3:0 (1:0), СУБОТИЦА: Спартак Златибор вода Металац 2:0 (0:0), ЧАЧАК Борац - Слобода Поинт Севојно 1:0 (0:0), БЕОГРАД: Рад Партизан 2:2 (2:1), БЕОГРАД: ОФК Београд Хајдук 1:0 (0:0). 1. Партизан : Ц. звезда : Војводина : Рад : Спартак зв : Смедерево : Слобода ПС : ОФК Београд : Јагодина : Јавор : Борац : Бск : Инђија : Металац : Хајдук : Чукарички :39 4 У следећем колу састају се - ИНЂИЈА: Инђија - ОФК Београд, КУЛА: Хајдук Рад, БЕОГРАД: Партизан Борац, ЛУЧАНИ: Слобода Поинт Севојно - Спартак Златибор вода, КРАГУЈЕВАЦ: Металац Војводина, БЕОГРАД: Чукарички Станком Смедерево, ИВАЊИЦА: Хабитфарм Јавор - Црвена звезда, БСК Јагодина. ЈАГОДИНА ИНЂИЈА 2:0 (1:0) ЈАГОДИНА: Градски стадион, гледалаца Судија: Караџић (Београд). Стрелци: Вусљанин у 5. и Драгићевић у 57. минуту. Жути картони: Стојков, Драгићевић, Илић, Ђилас (Јагодина). Костић, Томановић, Словић (Инђија). ЈАГОДИНА: Шимић 7, Чамчаревић 7, Простић Незадовољан 6,5, Илић 7, Драгићевић суђењем, тренер 7, Мугоша 7, Вусљанин Инђије Зоран 7,5 (Ивановић),Стојков 7, Јанковић Бељић 7, Огњановић 6,5, Ђилас 7 (Ђорђевић). ИНЂИЈА: Полексић 7, Јовановић 6, Танасијевић 6, Живановић 6,5 (Давидов 6,5), Јоксимовић 6, Томановић 6,5, Вучетић 6 (Антонић 6,5), Димитров 7, Костић 6, (Вукобратовић 6,5), Словић 7, Бубало 7. Већ у петом минуту Вусљанин је домаћину донео предност и наговестио да ће Инђија гостовање у Јагодини завршити без освојеног бода. И на почетку другог полувремена, хладан туш за госте: после корнера Огњеновића, Драгићевић главом смешта лопту у мрежу Инђије. Имали су и гости низ прилика: Бубало у 10. минуту када је сам био пред голом Шимића, а у 31. минуту судија није свирао пенал после старта над Димитровим. Зато и не чуди што су гости из Инђије после утакмице изрекли низ примедби на рачун главног судије. ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ Резултати 19. кола: БАСК - Колубара 3:2, Бежанија - Нови Сад 2:1, Раднички (С) - Срем 1:0, Нови Пазар - Банат 1:0, Млади Радник - Динамо 4:2, Биг Бул Раднички - Синђелић 2:0, Телеоптик - Пролетер 1:0, Раднички 1923 Земун 3:1, Младост (Л) Напредак 0:0. 1. БАСК : Раднички : Банат : Н. Пазар : Синђелић : Пролетер (НС) : Раднички (С) : Напредак : Мл. радник : Младост : Биг бул Рад : Нови Сад : Бежанија : Телеоптик : Срем : Земун : Динамо : Колубара (-3) :29 6 У следећем колу састају се: Колубара - Телеоптик, Пролетер : Биг Бул Раднички, Синђелић (Ниш) - Млади Радник, Динамо Младост, Напредак - Нови Пазар, Банат - Раднички (С), Срем - Раднички 1923, Земун Бежанија, Нови Сад БАСК. СОМБОР: Стадион Радничког, гледалаца 300. Судија: Катанчевић (Беорад). Стрелац: Лакић у 72. минуту. Жути картони: Веиновић, Зељић (Раднички). РАДНИЧКИ: Жакула -, Лакић 7,5, Ђулић 8, Ђоковић 7, Дабић 7, Веиновић 7,5, Зелић 6,5 (Кулић 7), Петровић 6 (Иванов 6,5), Којић 6,5, Ресановић 7, Лазарески 7 (Тешановић). СРЕМ: Бајић 7, Татомировић 6,5, Срећковић 6,5, Чајевић 6,5, Јанковић 6,5 (Шијан), Ненадовић 7, зец 6,5, Милосављевић 6, Станић 6 (Бујић), Шарац 6, Живковић 7. БИГ БУЛ РАДНИЧКИ- СИНЂЕЛИЋ 2:0 (1:0) ШИД: Гледалаца 200. Судија: Матовић (Крагујевац). Стрелци: Ћирић у 21. и Бабић у 56. минуту. Жути картони: Дробњак, Бјелић, Симеуновић, Живковић (Биг бул Раднички), Стефановић (Синђелић). БИГ БУЛ РАДНИЧКИ: Давидовић 7,5, Савиновић 7, Милашиновић 7, Бабић 7,5, Вукобрат 7,5, Бјелић 7 (Перовић), Дробњак 7, Млашеновић 7,5, Ћирић 7,5 (Кнежић), Живковић 8 (Цветић), Симеуновић 7. СИНЂЕЛИЋ: Здравковић 6, Станковић 5, Марковић 5, Марков 5,5, Комадина 6, М.Костић 5 (Стојковић), А.Јовановић 6, Коларевић 6, Ј.Јовановић 6, М.Ђорђевић 5,5, Стефановић 6. СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА Резултати 16. кола Нови Козарци: Слобода Палић 0:2, Темерин: Слога Доњи Срем 0:3, Апатин: Младост ЧСК Пивара 0:3, Вршац: Вршац Раднички 1:1, Оџаци: Текстилац Итес Ветерник Вискол 1:2, Беочин: Цемент Солунац 1:0, Падина: Долина Младост (БЈ) 0:2, Сента: Сента ОФК Кикинда 1:1. 1. Д. Срем : Раднички : ЧСК Пивара : Долина : Ветерник : Сента : Вршац : Цемент : Младост (БЈ) : Слога : Солунац : Палић : Текстилац : ОФК Кикинда : Слобода (-1) : Младост (А) :43 4 У следећем колу састају се - Сента: Сента Слобода, Кикинда: ОФК Кикинда Долина, Бачки Јарак: Младост Цемент, Растина: Солунац Текстилац Итес, Нови Сад: Ветерник Вискол Вршац, Нова Пазова: Раднички Младост (А), Челарево: ЧСК Пивара Слога, Пећинци: Доњи Срем - Палић. Д. Бурсаћ СЛОГА ДОЊИ СРЕМ 0:3 (0:0) ТЕМЕРИН: Гледалаца: 200. Судија: Мишић (Зрењанин). Стрелци: Тошић у 60, Јосимов у 70. Милановић у 75. минуту. Жути картон: Прљевић (Доњи Срем). СЛОГА: Пејић 8, Бајић 6,5 Клисура 6, Миљановић 6, Томић 6,5 Берић 6, Васин 7 (Тинтор), Сувајџић 7, Гајин 6, Мијин 7 (Кресојевић), Томић 6,5 (Јевтић). ДОЊИ СРЕМ: Варга 7,5, Марковић 7,5, Прљевић 7,5 Лакић-Пешић 7,5 Јосимов 7,5, Антунов 7 (Бероња), Чордашић 8, Мирковић 7,5 Тошић 8, Ђукановић 8 (Милановић 7,5), Шушњар 7,5 (Ристић). Утакмица је личила на партију шаха. Јачи ривал је стрпљивом игром градио позицију и дошао до коначне победе. Пресудила је и далеко боља физичка припремљеност Доњег Срема.Први гол је пао у у 60. минуту: Прљевић проиграва Тошића, који приземним ударцем са око 25 метара шаље лопту у доњи леви угао Пејића. После изведеног корнера Мирковића у 70. минуту, одбијену лопту прима Јосимов и добро одмереним ударцем са двадесетак метара постиже други гол за госте. Коначно, трећи гол за лидера постигао је Милановић у 75. минуту. На утакмици се могао прославити Ђукановић, који је пропустио неколико изгледниг прилика. Домаћин је једино у првим минутима био равноправан ривал. Ж. Радивојевић БЕОЧИН: Гледалаца 150, судија Пантовић (Рума). Стрелац: Ђерић у 81. минуту. Жути картони: Бурсаћ (Цемент), Хоцилевски (Солунац). ЦЕМЕНТ: Ристић 8, Танасин 7,5, Бурсаћ 7, И.Илић 7,5, Ђерић 8 Станчетић 7, Џарић 7,5, Грковић 7 (П.Илић 7), Марквоић 7 (Лукаја 7), Чанковић 6,5 (Дујковић 6,5). СОЛУНАЦ: Шаргић 7, Исмаили 7, Тешић 7, Топчагић 6,5, Баљак 7, Богуновић 7, Пурић 6,5, Пекез 6, Коњовић 6,5, Косилевски 6 (Милановић 6,5). ВРШАЦ РАДНИЧКИ (НП) 1:1 (1:0) ВРШАЦ: Гледалаца 500, судија Милојковић (Нови Сад). Стрелци: Михајловић у 5. за домаће, а Ромић у 53. минуту за госте. Жути картони: Стијачић, Коњевић, Моторов, Попов, Рајда, Јоксимовић (Вршац). Кнежевић, Чонка, Ивић (Раднички). ВРШАЦ: Доновић 7, Моторов 7, Коњевић 7, Рајда 8, Бабић 7, Стијачић 8, Калин 7 (Јовановић), Попов 7 (Гуја), Ранимиров 7, Михајловић 8, Сарајлин 7 (Јоскимовић 6). РАДНИЧКИ (НП): Диздаревић 7, Кнежевић 7, Кекић 7 (Јовановић), Ромић 8, Рнић 7, Бошковић 7, Мијић 7, Ивић 7, Јаворац 7, Чонка 8, Балашевић 7 (Перуничић 7). ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗАПАД Резултати 17.кола - Младеново: Будућност Раднички (И) 1:1, Сремска Митровица: Раднички Црвена Звезда 0:1, Рума: Први Мај Агрорума Обилић 3:0, Ердевик: Слога Раднички Полет 1:0, Каћ: Југовић Дунав 0:1, Футог: Металац АВ Индекс 1:2, Турија: Младост Борац 1:2. 1. Дунав : Борац : Индекс : Бачка : Ц.звезда : Полет : Слога Радн : Будућност : Омладинац : Први мај : Раднич. (СМ) : Југовић : Младост : Обилић : Металац АВ : Раднич. (И)(-3) :37 1 У следећем колу састају се - Следеће коло: Б. Паланка: Бачка Младост, Нови Сад: Борац - Металац АВ, Нови Сад: Индекс Југовић, Ст. Бановци: Дунав Слога Раднички, Сивац: Полет Први Мај Агрорума, Змајево: Обилић Раднички (СМ), Нови Сад: Црвена Звезда Будућност, Ириг: Раднички - Омладинац. Д. Бурсаћ РАДНИЧКИ - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (НС) 0:1 (0:1) СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Игралиште Радничког, гледалаца 150. Судија: Перановић (Шајкаш). Стрелац:Рашиован у 34 минуту за Црвену звезду, Жути картони, Нинковић, Стевић,Прокић (Раднички),Узелац, Живковић (Црвена звезда). РАДНИЧКИ: Шивољицки 6, Павловић 5 Бојић 6, Босанчић 7, Б. Вуковић 5 (Стевић), Николић 6, Цвијетић 6(Ђурђевић), Илић 7, Скорупан 6, Прокић 6, Огњеновић 7. ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДА: Ђуркин 7, Јокић 7, Шегрт 7, Узелац 6, Целин 6, Поповић 7, Рашиован 8, Ђорђевић 7, Живковић 7, Гордић 6, Прокић 6. Победом над већ отписаним Ирижанима, Митровчани су најавили успешно пролеће. Међутим, разочарали су у премијерној представи пред својим навијачима. На опште изненађење, гости су у финишу првог дела игре успели да затресу мрежу домаћих, а показало се да је то био и гол одлуке. С.Ловчанин ОМЛАДИНАЦ - БАЧКА 0:0 СТАРИ БАНОВЦИ: Игралиште Дунава, гледалаца:200. Судија: Миланков (Сомбор). Жути картони: Стојисављевић, Џепина (Омладинац), Чучковић, Лаћарак, Ђокић (Бачка). ОМЛАДИНАЦ: Татић 6, Савић 6, Шљепица 6, (Босанчић), Дукић 6, Стојисављевић 6, Стефановић 6, Грчић 6, Џепина 6, Пејчиновић 6, Русмир 6, (И. Ковачевић), Ћеран 6, (Хакач). БАЧКА: Чучковић 7, Вигњевић 6, Лаћарак 6, Кајганић 6, Зелинчевић 7, Јефтић 6, Козомора 6, (Дукић), Пецић 6, Ђокић 6, Стојнић 6, (Гајдобрански 6), Секеруш 6, (Нинковић). ЕРДЕВИК: Гледалаца 150, усидја Југовић (Врбас). Стрелац: Пендо у 53. минуту. Жути картони: Симикић (Слога Раднички), Томић (Полет). СЛОГА РАДНИЧКИ: Куља 7, Аперлић 7, Јовановић 7, Чобановић 8, Симикић 7, Пнедо 8, Бојанић 8, Шајић 8, Лепиница 7, Поважан 7, Ковачевић 7 (Милошевић 7). ПОЛЕТ: Живковић 7, Малацко 6, Чеган 6, Томић 6, Кулић 6, Исаиловић 6, Добријевић 6, Пејановић 6 (Максимовић), Јовановић 7, Јосовић 6, Фуртула 7. ПРВИ МАЈ ОБИЛИЋ 3:0 (1:0) РУМА: Гледалаца 100, судија Ловре (Нови Сад). Стрелци. Ђокић у 7 (из једанаестерца), Кордолуп у 55. и Чупељић у 58. минуту. Жути картони: Радишић, Ћорић (Први мај), Осамјић (Обилић). ПРВИ МАЈ: Делић 7, Марковић 7, Милошевић 7, Анђић 7, Ћорић 7, Ђокић 8 (Путица 7), Сикирица 7, Јовановић 7,Радишић 6,5 (Новаквоић 7), Пупељић 7,5, Кордолуп 8 (Недић). ОБИЛИЋ: Субашић 6, Анђић 6, Белић 6 (Буквић 6), Осмајић 6, Жутић 5,5 (Палинкаш 6), Аларгић 6, Живојинов 6, Милошевић 6, Вукасовић 5,5 (Крстић 6). СРЕМСКА ЛИГА Резултати 17. кола - Крњешевци: Борац Слога Милшпед Љуково 2:1, Стара Пазова: Јединство Јадран 3:0, Бешка: Хајдук Граничар 2:0, Кукујевци: Фрушкогорац Хајдук (Ш) 2:1, Мачванска Митровица: Подриње Партизан 2:1, Лаћарак: ЛСК Словен 2:2, Вишњићево: Хајдук Железничар 2:1, Купиново: Младост Зека Буљубаша 2:0. 1. Подриње : Јединство (-1) : Партизан : Хајдук (Ш) : ЛСК : Словен : Хајдук (Б) : Борац СМ : Младост (-1) : З. Буљубаша : Хајдук (В) : Граничар : Јадран (-1) : Железничар : Љуково (-1) : Фрушкогорац :66 9 У следећем колу састају се - Љуково: Љуково Младост, Равње: Зека Буљубаша Хајдук (В), Крчедин: Железничар ЛСК, Рума: Словен Подриње, Витојевци: Партизан Фрушкогорац, Прхово: Хајдук (Ш) - Хајдук (Б), Адашевци: Граничар Јединство, Голубинци: Јадран Борац Слога Милшпед. Д. Бурсаћ ОПШТИНСКА ЛИГА РУМА ИРИГ - ПРВИ РАЗРЕД Резултати 15.кола - Врдник: Рудар - ПСК 2:0, Доњи Петровци: Доњи Петровци - Граничар 1:3, Рума: Јединство - Хртковци 0:1, Добринци: Сремац - Полет 4:6, Рума: Фрушка гора - Напредак 2:2, Краљевци: ОФК Краљевци - Јединство (П) 1:5, Мали Радинци: Фрушкогорац - Крушедол 2:1. 1. Рудар : Јединство (П) : Граничар : Д. Петровци : Хртковци : Полет : Јединство (Р) : Фрушкогорац : ОФК Краљевци : Крушедол : Фр. гора : Напредак : ПСК : Сремац :42 4 У следећем колу састају се - Путинци: ПСК - Фрушкогорац, Крушедол: Крушедол - ОФК Краљевци, Платичево: Јединство - Фрушка гора, Жарковац: Напредак - Сремац, Никинци: Полет - Јединство (Р), Хртковци:Хртковци- Доњи Петровци, Грабовци: Граничар - Рудар

24 Среда, 23. март СПОРТ 25 ФУДБАЛ ОПШТИНСКА ЛИГА ПЕЋИНЦИ Резултати 15.кола - Карловчић: Ловац - Срем 4:2, Доњи Товарник: Слобода - Напредак 0:4, Прхово: Младост - ОФК Брестач 0:1, Суботиште: Витез - Сремац 1:6 прекид, Огар: Шумар - Попинци 0:0, Сибач: Словен - Граничар 3:1. Слободан је био Камени. 1. Словен : Шумар : Попинци : ОФК Брестач : Сремац : Напредак : Слобода : Младост : Срем : Камени : Ловац : Витез : Граничар :40 4 У следећем колу састају се - Обреж:Граничар - Шумар, Попинци:Попинци - Витез, Деч:Сремац - Младост, Брестач: ОФК Брестач - Слобода, Попинци: Напредак Ловац, Сремски Михаљевци: Срем - Камени. Слободан је Словен. ОПШТИНСКА ЛИГА ШИД Резултати утакмица 14.кола - Бикић До: ОФК Бикић Напредак 1:1, Моровић: Јединство (М) Братство 1:0, Бачинци: Слога ОФК Бачинци -Јединство (Љ) 2:1, Шид: Једнота Граничар 2:3, Батровци: Омладинац (Б) Синђелић 2:0, Илинци: Борац - ОФК Бингула 2:1, Моловин: Омладинац (М) Сремац 3:1. 1. Јединство (Љ) : Напредак : ОФК Бикић : Граничар (Ј) : Омладинац (Б) : Синђелић : Слога Бачинци : Једнота : Братство : ОФК Бингула : Борац : Сремац : Омладинац (М) : Јединство (М) :61 4 У следећем колу састају се -Беркасово: Сремац - ОФК Бикић, Моловин: Омладинац (М) Борац, Бингула: ОФК Бингула - Омладинац (Б), Гибарац: Синђелић Једнота, Јамена: Граничар (Ј) - Слога ОФК Бачинци, Љуба:Јединство (Љ) - Јединство (М), Сот: Братство Напредак. ОДБОЈКА ВИНЕР ШТЕДИШЕ СУПЕРЛИГА (М) Резултати 18. кола - Београд: Црвена Звезда Јединство 3:1, Љиг: Спартак Рибница 3:1, Смедерево: Смедерево Млади радник 1:3, Нови Сад: Војводина НС Семе Раднички Креди банка 3:1, Београд: Партизан Железничар 3:2. 1. Партизан : Војводина : Ц. звезда : Раднички КБ : Рибница : Мл. радник : Спартак : Јединство : Железничар : Смедерево :50 7 ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ (Ж) Резултати 19. кола - Аранђеловац: Шумадија АВ Путеви Трендекс 3:2, Лазаревац: Лазаревац Спартак 2:3, Нови Сад: Војводина Нови Сад ПП 3:2, Петроварадин: Варадин БМГ Градња Гимназијалац 3:1, Крагујевац: Смеч 5 Јединство 0:3, Београд: Визура СН Раднички 3:2. 1. Војводина : Варадин БМГ : Јединство : Нови Сад ПП : Раднички : Смеч : Визура СН : Гимназијалац : Спартак : Лазаревац : Шумадија АВ : Путеви Трендекс :56 3 РАД НИЧ КО - СПОРТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Eaton ли дер рад нич ког спор та ри ва ти за ци ја је учи ни ла да је рад- ки спорт по чео да ма лак са ва, а Пнич у не ма лом бро ју и фир ме. Не ка да ве лике фир ме да град ском под руч ју Срем ска Ми тро ви ца, као Ма троз, Ше ће ра на, или МИВ, ре ци мо ви ше и не по сто је а сво јевре ме но су би ле пер ја ни це рад нич ког спор та на овим про сто ри ма. Са свим дру га чи ја је сли ка у ми тро вачком по го ну кон цер на Eaton ко ји за пошља ва го то во хи ља ду рад ни ка. - Ми смо дру штве но од го вор на фир ма. Не са мо што уред но и на вре ме ис пу ња вамо све фи нан сиј ске оба ве зе пре ма на шим рад ни ци ма, ко ји су и син ди кал но ор гани зо ва ни, већ у скло пу укуп не со ци јалне бри ге, ду жну па жњу по све ћу је мо најсто ја њи ма да на што ра ци о нал ни ји на чин про во де и сво је сло бод но вре ме. То је и био основ ни раз лог да се укљу чи мо у сустем рад нич ко-спорт ских ак тив но сти на град ском ни воу. Уред но ис пу ња ва мо обаве зе ка да је реч о ко ти за ци ји за те ак тивно сти,а за на ше рад ни ке ко ји се так ми че обез бе ди ли смо сву по треб ну опре му, каже за ме ник ге не рал ног ди рек то ра Eaton за Ср би ју Дра ган Та дић. Eaton се укљу чио у рад нич ко-спортске ак тив но сти на град ском ни воу го ди не. На сту пи ла су 94 рад ни ка-спор тисте у по је ди ним ди сци пли на ма у екип ној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји. Но, већ сле де ће го ди не Eaton на овом пла ну по сти же сна жан успон. Захва љу ју ћи вр сним ре зул та ти ма у екипној и по је ди нач ној кон ку рен ци ји, сто тинак ње го вих рад ни ка-спор ти ста по ста ју У Рад ни ци-спор ти сти Eato na и ове го ди не оче ку ју до бре ре зул та те Лак та ши ма у Ре пу бли ци Срп ској одр жан је де ве ти Ме ђу на род ни џудо тур нир за мла ђе уз ра сне ка те го ри је у му шкој и жен ској кон ку рен ци ји. На сту пило је 184 так ми ча ра и так ми чар ки из Руму ни је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је. На овом так ми че њу на сту пи ли су такми ча ри ЛСК-а и осво ји ли укуп но шест меда ља, од ко јих три злат не, две сре бр не и ЏУ ДО шам пи о ни не са мо Гра да, већ и чи та вог Сре ма. И у ан ке ти на шег ли ста Eaton је про гла шен за нај бо љи ко лек тив на ни воу Срем ске зо не. Так ми че ња у већ уве ли ко пче ла и у окви ру но вог ци клу са, а, на рав но, на њима по но во на сту па ју и Ито нов ци. - Про шле се зо не, ре ци мо, би ли смо нај бо љи у екип ној кон ку рен ци ји у малом фуд ба лу, жен ској од бој ци, ба ске ту, а оства ри ли смо и низ ме да ља у по је ди начној кон ку рен ци ји. Ове го ди не је и за вршни ца по кра јин ске Олим пи ја де рад ничко-спорт ских ак тив но сти у Бач кој Па ланци. На њој ће си гур но на сту пи ти на ших 17, а мо гу ће је и 25 рад ни ка - ис тич ке ко ор ди на тор рад нич ко-спорт ске ак тив ности у Eato nu Алек сан дар За фи ров ски. Фир ма ће у са рад њи с Гра дом омо гу ћити да уче сни ци Олим пи ја де бу ду на од гова ра ју ћи на чин опре мље ни за то ве ли ко так ми че ње. Као нај ве ћи про блем у ор га ни за ци ји овог так ми че ња, у Eato nu ис ти чу чи њени цу да се тер ми ни њи хо вог одр жа ва ња че сто не зна ју бар не ко ли ко не де ља рани је. Та ко се де си да се о то ме оба ве сте дан-два пред са мо так ми че ње, та ко да ни је јед но став но обез бе ди ти за ме ну за оне ко ји тре ба да се над ме ћу у по је ди ним ди сци пли на ма. До са да шњи из у зет ни ре зул та ти остваре ни у ве о ма крат ком пе ри о ду, да ју реал ну на ду да ће се рад ни ци-спор ти сти Eato na из Бач ке Па лан ке вра ти ти с неким вред ним при зна њем. С. Лов ча нин ЛАК ТА ШИ ТУР НИР МЛА ЂИХ КА ТЕ ГО РИ ЈА Шест ме да ља за ЛСК јед ну брон за ну ме да љу. Злат не ме да ље осво ји ле су: Ва лен тина Шћурк у кон ку рен ци ји 52кг, ста ри је пи о нир ке и кон ку рен ци ји ка дет ки ња, као и На да Па нић у кон ку рен ци ји ка дет ки ња до 70кг. Сре бр не ме да ље осво ји ли су Нико ла Ка ра јо вић у кон ку рен ци ји ка де та до 73кг и На да Па нић у кон ку рен ци ји ју ниор ки до 70кг, а брон за ну ме да љу Ва ленти на Шћурк је осво ји ла у кон ку рен ци ји ју ни ор ки до 52кг. КОШАРКА ПРВА "Б" ЛИГА (М) Резултати 22. кола: Константин - Јагодина 78:68, Смедерево Визура - Спартак 84:69, Раднички - Ниш 86:78, Раднички КГ 06 - Раднички Баскет 71:101, Вива Баскет - Железничар 100:89, КГ Студент УК - БКК Раднички 88:80, Младост - Војводина 62: БКК Раднички : Раднички Б : Спартак : Железничар : Смедерево : Вива баскет : КГ Студент УК : Константин : Војводина : Раднички (о) : Младост : Јагодина : Ниш : Раднички КГ : ПРВА "Б" ЛИГА (Ж) Резултати 22. кола -Краљево: Краљево Шабац 55:84, Косовска Митровица: Трепча Беочин 74:102, Јагодина: Јагодина 2001 Плеј оф 81:77, Врбас: Врбас Медела Стара Пазова 67:58, Лазаревац: Младост Колубара Сивац 72:62, Чачак: Моравац Бор 71:43, Београд: Радивој Кораћ МТ Баскет старс (данас). 1. Р. Кораћ МТ : Врбас : Ст. Пазова : Шабац : Јагодина : Беочин : Колубара : Баскет старс : Сивац : Плеј оф : Краљево : Моравац : Трепча : Бор : ПРВА СРПСКА - СЕВЕР (М) Резултати 22. кола - Нови Сад: Дуга Нова Пазова 0:20 (службени резултат), Нови Сад: Спорт ки Дунав 0:20 (службени резултат), Ковин: Раднички Оџаци 69:73, Нови Бечеј: Јединство Ветерник 89:74, Стара Пазова: Стара Пазова Топола 111:74, Врбас: Врбас Младост Телетехника 95:91, Нови Сад: Нови Сад МТ Меридиана (данас)- 1. Младост : Дунав : Н. Пазова : Врбас : Меридиана : Оџаци : Ветерник : Ст. Пазова : Јединство : Нови Сад МТ : Топола : Раднички : Спорт ки : Дуга :240 0 ДРУГА СРПСКА - СЕВЕР (М) Резултати 22. кола: Апатин - Бачка Паланка 69:58, Рума - Хајдук 83:75, Крајина Грмеч - Динамо 77:72, Топ - Црвенка 86:79, Срем - Младост 108:60, Партизан - Свети Ђорђе 82:88, Кикинда - Академик 85: Срем : Кикинда : Академик : Св. Ђорђе : Динамо : Крајина : Рума : Хајдук : Апатин : Топ : Црвенка : Б. Паланка : Партизан : Младост : У следећем колу састају се: Кикинда - Апатин, Академик - Партизан, Свети Ђорђе - Срем, Младост - Топ, Црвенка - Крајина Грмеч, Динамо - Рума, Хајдук - Бачка Паланка. Д.Бурсаћ

25 Среда, 23. март ИН ЂИ ЈА ''ВЕ ТРО ПАРК'' Ве тре ња че на по те зу Бе шка-кр че дин Ве сти о мо гу ћој ну кле ар ној ката стро фи ко је сти жу из да ле ког Ја па на до во љан су по вод да се акту е ли зу је при ча о об но вљи вим изво ри ма енер ги је. Та кав је дан из вор, ''Ве тро парк Ин ђи ја'' пла ни ран је на по те зу Бе шка-кр че дин. Са овом причом се кре ну ло го ди не, план је био да ве тро парк бу де ста вљен у функ ци ју го ди не. Стру је од ве тра ове го ди не не ће би ти. Где је за пе ло? - Про шле го ди не смо до би ли енер гет ску до зво лу, ура ђен је план де таљ не ре гу ла ци је, ис кр сли су пробле ми са от ку пом јед ног бро ја парце ла што нас је ус по ри ло. Ло ка цијску до зво лу оче ку је мо за два ме се ца а за не ко ли ко ме се ци гра ђе вин ску до зво лу. Мо гу ће је да са при премним ра до ви ма кре не мо кра јем ове го ди не а са из град њом ве тро пар ка ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА По хва ла ле ка ри ма Услед ра зних бо ле сти при ну ђен сам да ко ри стим услу ге Слу жбе хит не по мо ћи у Срем ској Ми тро вици. На ро чи то се за хва љу јем др Јови Па у но ви ћу, др Жељ ку Ко чи ћу, др Сла ђа ни Хе ге диш на струч ном и љу ба зном од но су пре ма па ци јенти ма. Исто та ко по хва љу јем од ли чан рад До ма здра вља на Са ви а на ро чито Слу жбу за кућ но ле че ње на че лу са Да ли бо ром Бо жи ћем и див ним док то ри ма др Вла ди сла вом Вуч ковић, др Је ле ном Циц мил. Та ко ђе, ми слим да је за при мер и од нос према па ци јен ти ма свих се ста ра и техни ча ра ко ји су ме ле чи ли. Ве ли ке по хва ле упу ћу јем и особљу Тре ће здрав стве не ам бу лан те а по себ но др Ма ји Ка ли нић и свим се стра ма ове здрав стве не ам бу ланте. И мо гу да ка жем да су срећ ни гра ђа ни ко ји има ју ова кве здравстве не рад ни ке. Бра ни слав Бо жић Срем ска Ми тро ви ца Те жња ка об но вљи вим из во ри ма енер ги је на про ле ће 2012, ка же ру ко во ди лац овог про јек та Вељ ко Јан ко вић, дирек тор ''Ве тро пар ка Ин ђи ја''. Ве тро парк на по те зу Бе шка Крче дин про сти ра ће се на 100 хек та ра, пла ни ра но је да има де сет ге не рато ра укуп не сна ге 20 ме га ва та, ветре ња че ко је про из во ди ком па ни ја ''Ве стас'' би ће на ви си ни 150 ме тара. Пре не го што се ушло у ово ја про је кат вре дан 34 ми ли о на евра ко ји фи нан си ра аустриј ска ком па нија ''Ке заг'' вр ше на су ме ре ња ве тра и го ди не. Пла ни ра но је да укуп на ко ли ча на стру је про из веде на у овом ве тро пар ку бу де пла сира на пре ко елек тро мре же Ср би је. Ако те жи мо ка Европ ској уни ји ни је на од мет ре ћи да је она обаве за ла зе мље чла ни це да до го ди не из об но вљи вих из во ра обезбе де 20 од сто елек трич не енер гије. Има ју ћи то у ви ду Вла да Ср би је је до не ла уред бу пре две го ди не за под сти ца ње та кве про из вод ње струје. Пла ни ра но је да стру ја до би јена из об но вљи вих из во ра енр ги је у го ди ни бу де ве ћа за се дам одсто или 735 ми ли о на ки ло ват ча со ва у од но су на Ко ли ко ће се у томе ус пе ти, оста је да се ви ди. З.Г.С. ИН ЂИ ЈА За тво ре на Сте пи на ули ца Због из во ђе ња ра до ва на ре конструк ци ји за са о бра ћај је од поне дељ ни ка за тво рен тре ћи део Улице Вој во де Сте пе. То се од но си на де о ни цу од рас кр сни це са Ду навском па до кра ја по ме ну те ули це. Ра до ве фи нан си ра ју ''Пу те ви Ср бије'', из во ди ''Срем пут'' Ру ма. У ову ин ве сти ци ју вред ну 30 ми ли о на дина ра кре ну ло се да би се обез бе ди ли аде кват ни при ла зи бу ду ћем се ди шту са о бра ћај не по ли ци је за Ин ђи ју и Ста ру Па зо ву ко ја ће би ти сме штена у ре кон стру и са ној згра ди не ка дашњег ''Бру на''. З.Г.С. БЕ О ГРАД ПО ЗИВ АК ЦИ ЈА ШИ МА Су сре ти гра ди те ља Но вог Бе о гра да Од бор ве те ра на-гра ди те ља Новог Бе о гра да из пе ри о да и од по звао је све уче сни ке из град ње Но вог Бе о гра да и број них стам бе них, по слов них и дру гих обе је ка та, као и уче сни ке већих рад них ак ци ја у бив шој Ју го слави ји не ве ли ки су срет пр вих гра дите ља, ко ји ће се одр жа ти у Бе о гра ду 11. апри ла у Па ла ти Ср би ја ( бив ша згра да СИВ-а). Про гра мом су сре та не ка да шњих ак ци ја ша пред ви ђе но је отва ра ње ве ли ке спо мен из ло жбе о из град њи Но вог Бе о гра да и о свим зна чај ним рад ним ак ци ја ма у ко ји ма су ак ци јаши гра ди ли пру ге, ауто пут, фа брике, елек тра не... Про гра мом је предви ђе но и ево ци ра ње успо ме на на те да не кроз раз го вре, пе сме, ко рачни це из тог пе ри о да, а по том па норам ски оби ла зак Бе о гра да и глав них обје ка та ко је су гра ди ли та да шњи омла дин ци. Ина че, у пр вим по рат ним го ди нама у пе ри о ду од до го дине омла дин ци та да шње Ју го сла ви је би ли су свр ста ни у 900 бри га да са око гра ди те ља. Њи хо вим ра дом из гра ђе ни су: Стам бе но на сеље од 40 пе то спрат ни ца на То ши ном Бу на ру, ве ли ка Па ла та Пред сед ништва Вла де (ка сни је згра да СИВ-а, а да нас Па ла та Ср би ја), са око ИН ЂИ ЈА ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА При ја ве Од бор ве та ра са оп шта ва да је при ја вљи ва ње за ове су сре те до 31. мар та на адре су: Од бор вете ра на-уче сни ка рад них ак ци ја, Бе о град, Зве чан ска 12А, или на те ле фон 011/ ква дра та кан це ла риј ског и оста лог про сто ра, ре пре зен та тив ни хо тел Ју го сла ви ја, Сту дент ски град, одно сно че ти ри ве ли ка бло ка са по пет спра то ва за сме штај око пет хи ља да сту де на та, са мен зом и до мом кул туре, по том згра ду Шу мар ског фа култе та, ка сни је пре тво ре ну у КБЦ Бежа ниј ска ко са, ве ли ки Дом кул ту ре, де се так ки ло ме та ра оба ло у твр да на Ду на ву и Са ви... Ак ци ја шки ра до ви на ста вље ни су и у на ред не две го ди не ка да су омла дин ске бри га де из гра ди ле бројна стам бе на на се ља и по слов не зграде, хо те ле, ста ди о не, а у пе ри о ду од до го ди не уче ство ва ли у пре ме шта њу же ле знич ке пру ге на но ву тра су, гра ди ли ауто пут кроз Но ви Бе о град, мост Га зе лу. Сте пи ће ва у Ку ћи Вој но ви ћа Ј.З. На отва ра њу из ло жбе: Ја сми на Сте пић и Са ња Сај ферт Обич ни да ни - на зив је из ло жбе сли ка мла де ака дем ске сли карке Ја сми не Сте пић ко ја је у пе так уве че отво ре на у Га ле ри ји Ку ће Војно ви ћа у Ин ђи ји. Ово је у не ку руку ње но пре ми јер но пред ста вља ње у Вој во ди ни. Ин ђиј ска пу бли ка до 1. апри ла мо же да по гле да се дам на ест ра до ва раз ли чи тих фор ма та ра ђених у акрил тех ни ци. Ја сми ну Степић и њен умет нич ки опус пред стави ла је Са ња Сај ферт, исто ри чар умет но сти. - Обич не ства ри ко је су се за деси ле на сто лу, кон крет но, на сто лу у ате љеу, основ ни су са др жај Ја сми ниних ком по зи ци ја.за ни мљи во је ка ко обич не ства ри ко је чи не сли ку прера ста ју у уз ви ше не и ле пе. Кла сич ну те му, мр ву при ро ду, она је тран споно ва ла у ам би јент и по ка за ла сво ју из у зет ну цр тач ку спо соб ност, ре кла је Сај фер то ва. Ја сми на Сте пић је го ди не ди пло ми ра ла на Фа кул те ту при мење них умет но сти у Бе о гра ду на одсе ку зид но сли кар ство у кла си профе со ра Си ни ше Жи ки ћа. Го ди ну дана ка сни је за вр ши ла је сред њу музич ку шко лу ''Стан ко вић'' на од се ку Со ло пе ва ње што упот пу ња ва њен умет нич ки сен зи би ли тет. Сте пи ће ва је до са да има ла пет на е стак груп них и са мо стал них из ло жби у Ср би ји. З.Г.С.

26 30 СРЕМСКЕ ЗА МЛАДЕ Среда, 23. март ШИД НА ТА ША ДРА ГИЋ, КО ОР ДИ НА ТОР КА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ Мла ди тре ба да се укљу че у ло кал ну за јед ни цу Од ка ко је кра јем го ди не осно ва на Кан це ла ри ја за мла де Оп шти не Шид има ла је број не актив но сти и уче ство ва ла на не ко ли ко кон кур са и ак ци ја. Ка ко ка же На та ша Дра гић, коор ди на тор ка Кан це ла ри је, од мах по осни ва њу ура ди ли су Ло кал ни ак цио ни план за мла де и спро ве ли проје кат Ин фу зи ја. Та ко ђе, за јед но са сред њом Тех нич ком шко лом Ни кола Те сла у Ши ду одр жан је се минар Те сла опен дејс и ра чу нар ска обу ка Зна њем и ве шти ном лак ше до по сла, а за хва љу ју ћи Кан це ла ри ји за мла де ак ти ви ра ни су и ђач ки парла мен ти у сред њим шко ла ма. - У са рад њи са Кул тур но образов ним цен тром Оп шти не Шид орга ни зо ва ли смо пред ста ву под нази вом Пе вај бра те, а за јед но са Удру же њем Жу ти ки шо бран промо ви са ли смо За кон о мла ди ма. Тако ђе, по мо гли смо и Омла дин ском клу бу Оп шти не Шид да се кон сти туи ше, а за тим смо, за јед но са њи ма, ор га ни зо ва ли дру же ње под на зи вом Су бо та је дан за спорт, у окви ру ко јег смо има ли Игре без гра ни ца. У окви ру на ших ак ти нов сти са ра ђива ли смо и са Цр ве ним кр стом ка да смо ор га ни зо ва ли три би ну по во дом Свет ског да на бор бе про тив АИДС-а, као и три би ну о зна ча ју ин фор миса ња мла дих ка же о до са да шњим ак тив но сти ма шид ске Кан це ла ри је за мла де ко ор ди на тор ка На та ша Драгић, до да ју ћи да је скло пу те триби не про мо ви сан ин тер нет ра дио Омла дин ски сиг нал. По чет ком ове го ди не Шид је угостио пред ста ву са ју га Ср би је под на зи вом Жр тве љу ба ви, на те му пол ног и ре про дук тив ног здра вља Ро ма и ра се ље них ли ца, што је била са мо још јед на од ак тив но сти ове кан це ла ри је. - Не дав но смо у са рад њи са Култур но обра зов ним цен тром за наше су гра ђа не упри ли чи ли кон церт но во сад ске гру пе Фрај ле, ко ји је од лич но про шао и осве жио кул турни жи вот на шег гра да. Кра јем фебру а ра ор га ни зо ва ли смо обу ку за мла де пред у зет ни ке на те му пи сања би знис пла на, ко ју је за вр шио 21 по ла зник. На обу ци је би ло речи о пред у зет нич ким ве шти на ма, ин фор ма ци ја ма о до ступ ним фондо ви ма и на чи ни ма на ко ји се може кон ку ри са ти за те фон до ве. На кра ју обу ке сви уче сни ци су до били сер ти фи кат и соп стве ни би знис план, што зна чи да смо им да ли од лич ну пред у зет нич ку осно ву за по кре та ње соп стве ног по сла обја шња ва На та ша Дра гић, до да ју ћи и да су ак ти ви сти ове кан це ла рије не дав но во ди ли гру пу уче ника за вр ше них раз ре да основ них и сред њих шко ла на про фе си о нал ну ор јен та ци ју у Срем ску Ми тро ви цу, Уче сни це три би не о зна ча ју ин фор ми са ња мла дих На та ша Дра гић, ко ор ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де Шид ка ко би им по мо гли при из бо ру буду ћег за ни ма ња. - За ово вре ме ко ли ко ра ди мо са мла ди ма, сте кли смо сли ку о њи ма. Ја сно нам је да по сто је две гру пе, јед ну чи не они ко ји су ак тив ни у гото во свим град ским де ша ва њи ма и ван на став ним ак тив но сти ма, док са дру ге стра не има мо мла де ко ји су па сив ни и не же ле да се укљу че ни у шта што ни је оба ве зно. Упра во због ових дру гих ор га ни зу је мо ра ди о нице чи ји је циљ да их ани ми ра мо да Има мо у пла ну да по се ти мо све шко ле на те ри то ри ји оп штине, за вр шне раз ре де основ них и све разре де у сред њим школа ма, ка ко би се на те ре ну упо зна ли са про бле ми ма и же ља ма мла де по пу ла ци је ка же На та ша Дра гић, ко ор ди на тор ка шид ске Кан це ла ри је за мла де се укљу че у ло кал ну за јед ни цу, како би ре ши ли не ке сво је про бле ме. По ред то га, има мо у пла ну да по сети мо и све шко ле на те ри то ри ји општи не, за вр шне раз ре де основ них и све раз ре де у сред њим шко ла ма, ка ко би се на те ре ну упо зна ли са про бле ми ма и же ља ма мла де по пула ци је. Са да нам нај пре пред сто ји да за вр ши мо сајт Кан це ла ри је, та ко да сви за ин те ре со ва ни на јед ном месту мо гу до би ти ин фор ма ци је о то ме шта смо до са да ура ди ли и о оно ме што нам тек пред сто ји об ја шња ва На та ша Дра гић, ко ор ди на тор ка Канце ла ри је за мла де Оп шти не Шид. С. Ми хај ло вић ПО ЗИВ МЛА ДИМ СА РАД НИ ЦИ МА Осво ји те мо бил ни те ле фон Срем ске но ви не по зи ва ју мла де са рад ни ке из свих сремских оп шти на да нам ша љу сво је тек сто ве са фо то гра фијама, о те ма ма ко је их нај више за ни ма ју, а сва ка три ме сеца нај бо љи текст на гра ди ће мо мо бил ним те ле фо ном.

27 32 Среда, 23. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА БРА НИ СЛА ВА ЦИ ЦА БУ ЂА НО ВАЦ, СЛИ КАР КА Сли ка је огле да ло ду ше На кон рад ног ве ка про ве де ног на ме сту слу жбе ни це јед не ов дашње бан ке Бра ни сла ва Ци ца Буђа но вац, пен зи о нер ка из Срем ске Ми тро ви це, са свим слу чај но ушла је у свет чет ки ца, бо ја и шта фе ла ја. Сли кар ство јој је по ста ло хо би и више од хо би ја и то је већ го ди на ма. Ово ства ра ла штво пру жа јој мно го ра до сти, ис пу ња ва јој сва ки тре нутак сло бод ног вре ме на, а отво ре но нам ка же да је све те шко ће жи во та пре ва зи шла уз сли ке и сли ка ње. За шта фе ла јем је већ де се так годи на, се ћа се као да нас и при ча ка ко је у овај ча роб ни свет ушла са свим слу чај но. За слу гом јед ног де ча ка, а при ча те че ова ко: јед ног да на у посе ту јој је до шао Пе тар, осно вац ина че по ро дич ни ро ђак, и до нео да јој по ка же, да се по хва ли, цр теж ко ји је на цр тао у шко ли ци сли ка ња. Ци ца га је по хва ли ла за рад, а де чак јој од го во ри она ко ка ко то са мо деца уме ју : "Мо гла би и ти исто то да на у чиш ра ди ти. Ето, на ја вио сам те на час код мог на став ни ка сли ка ња". Обе ћа ње се не га зи и од ре ђе ног да на оти шла је у за ка за но вре ме у шко лу сли ка ња Иви це Ко ва чи ћа Шти фле. И ни је се по ка ја ла. Сли ке су јој, ре ћи ће ка сни је, по мо гле да пре ва зи ђе све те шко ће ко је жи вот со бом но си, а ни њу ни су ми мо и шле. - Та ко сам по че ла да учим сли кање. Ишла сам до ста ду го на ча со ве, на њи ма сам мно го на у чи ла и још би ишла да је дру га си ту а ци ја - ве ли на ша са го вор ни ца. За се бе Бра ни сла ва Ци ца Бу ђано вац ка же да ни је сли кар ко ји сања мо ти ве ко је ће по сле пре не ти на плат но или па пир. Она свој мо тив мо ра да ви ди да би га цр та ла. - Сли ка ње је са да мо ја љу бав, мој хо би. За хвал на сам Бо гу што ми је дао тај дар. Ја сам ра ни је пле ла, везла го бле не али сли ка ње је не што што ме ис пу ни по себ но кад за вр шим сли ку - ис ти че Ци ца. Пр во је сли ка ла сун цо кре те. Они има ју ве ли ку уло гу у ње ном сли карском пу ту. Они су за њу сим бол живо та, енер ги је. Пр ву сли ку, a би ли су то сун цо кре ти, по сла ла је ћер ки у Љу бља ну. Бра ни сла ва Ци ца Бу ђа но вац је уче ство ва ла на ни зу за јед нич ких из ло жби УЛУ "Сир ми јум", чи ји је члан, а не ко ли ко ње них сли ка могу се ви де ти на за јед нич кој из ло жби са Ште фи цом Ра до ва нов, Сне жаном Не ном Трај ко вић и Ан ђелком Ка ра јо вић у клу бу "Срем ских но ви на". Бра ни сла ва Ци ца Бу ђа но вац - За ме не је сли кар ство за нат. Да би кре ну ли мо ра те има ти та лен та, али је сва ки са вет, сва ки час учења дра го цен. Сли ке су за ме не део мо јих се ћа ња. Али, ка да бих по ново сли ка ла те сво је сли ке, ми слим, ура ди ла би их бо ље од оних већ ура ђе них - ве ли Бра ни сла ва Ци ца Бу ђа но вац. С.Ђ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ Афир ма ци ја мла дих Књи жев но ве че средњошколаца: Ра до ве из ла га ло де сет ауто ра Да мла ди љу ди уме ју са ре чи ма по ка за ли су уче ни ци Ми тро вачке Гим на зи је и Ме ди цин ске шко ле Дра ги ња Ник шић на Књи жев ној ве че ри сред њо шко ла ца одр жа ној на ма лој сце ни По зо ри шта До брица Ми лу ти но вић. Ор га ни за то ри овог до га ђа ја би ли су Кан це ла ри ја за мла де, Омла дин ски клуб и Еко лошки клуб Гра да. -Ме ђу ви ше од 30 при сти глих радо ва ода бра ли смо 16 пе са ма и два про зна ра да, ре кла је Ива на Мо јић, ор га ни за тор ка књи жев не ве че ри. Сво је ра до ве из ла га ло је де сет аутора, а то су: Ду ња Ри лак, Со фи ја Илић, Са ња Бе рић, Не над Ма тић, На та ша Јев тић, Ни ко ла Ђи нић, Је ле на Чу пе љић, Сне жа на Убипа рип, Ле ла Ку сић и Ни ко ли на Ђу ри чић. За му зич ки део про гра ма по бри ну ли су се Ми лош Ар ба нас и Нер мин Ра ма да ни. - Ово је из ван ред на при ли ка за мла де љу де да по ка жу ко ли ко могу и уме ју, ре кла је уче сни ца Је ле на Чу пе љић. И. З. СТА РА ПА ЗО ВА О КЛИ МАТ СКИМ ПРО МЕ НАМА Гим на зи јал ци по ма жу у ре ша ва њу про бле ма Не вла ди на ор га ни за ци ја Si le ne - Бе о град у са рад њи са Свет ском бан ком - Va sing ton и НВО ор га низа ци ја ма африч ких зе ма ља, као и зе ма ља ју го и сточ ног бло ка, Ки пра, Тур ске, Гру зи је, Егип та, Је ме на, Босне и Хер це го ви не, Цр не Го ре спрово ди про је кат на те му кли мат ских про ме на и ини ци ја ти ве мла дих. Циљ про је ка та је осна жи ва ње мла дих и ло кал них са мо у пра ва да ак тив но уче ству ју на те му кли мат ских проме на и сма ње ња га со ва ста кле не ба ште. Пр ви део про је ка та об у хва тио је тро днев ни тре нинг на ову те му у старо па зо вач кој Гим на зи ји. У тре нин гу су ак тив но уче ство ва ли уче ни ци тре ћих и че твр тих раз ре да Гим нази је Бран ко Ра ди че вић, по ка зав ши из у зет ну ини ци ја ти ву у иде ја ма за ре ша ва ње по ме ну тог гло бал ног пробле ма, као и ини ци ја ти ву да ак тив но рас пра вља ју са оста лим пред ставни ци ма ло кал не са мо у пра ве на тему кли мат ских про ме на и ре ша ва ња про бле ма у сво јој оп шти ни. У прошли че твр так са ста ро па зо вач ким гим на зи јал ци ма одр жан је окру гли сто на ову те му где су на ви део биму пре зен то ва ни њи хо ви ра до ви уз уче шће пред став ни ца НВО Si le ne Јо ван ке Илић и Сла ви це Гру јић и пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве Ми лен ка Бу бо ње, ру ко во ди о ца за стам бе но-ко му нал не и ин спек циј ске по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не и Љи бу шке Ла ка тош, ру ко во ди о ца оде ље ња за спорт и омла ди ну. Бу боња је по др жао иде је ма дих (озе лења ва ње, из град ња би ци кли стич ких ста за...) и ука зао на то, шта оп штина пред у зи ма по пи та њу еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не, на гласив ши да у то ме има ју по др шку ресор ног ми ни стар ства и по кра јин ског се кре та ри ја та. Г.М.

28 Среда, 23. март HU PRO" ЧЕ ЛИЧ НЕ ХА ЛЕ ОСВА ЈА ЈУ ТР ЖИ ШТЕ Је дин стве на тех но ло ги ја са ду гом га ран ци јом У ви ше од 25 зе ма ља све та че лич не, мон та жне, са мо но се ће, луч не конструк ци је на шле су ра зно вр сну при мену у по љо при вре ди, спор ту, ин ду стрији. Ко ри сте се као ха ле за про из вод њу, скла ди шта, си ло си, ха ле за пи ја це, спорт ски објек ти, за по кри ва ње базе на, хо ке ја шких игра ли шта, кар тинг ста за...има ју га ран ци ју до сто го ди на, а мо гу се из гра ди ти и за де се так да на. Од сеп тем бра про шле го ди не у Ср би ји по слу је "Hu pro", ћер ка фир ма сло вач ке фир ме "Hu pro" ко ја се већ 15 го ди на бави про из вод њом ова квих ха ла. - Реч је о че лич ним, мон та жним, ха ла ма ко је се ра де по је дин стве ној, па тен том за шти ће ној тех но ло ги ји. То су са мо но се ће, по лу кру жне кон струкци је за шти ће не алу цин ком, од но сно ме ша ви ном алу ми ни ју ма и цин ка. Произ во ђач че ли ка "Ar ce lor Mit tal" да је гаран ци ју на ко ро зи ју 25 го ди на. У за висно сти од ти па ха ле да је мо га ран ци ју на кон струк ци ју од 70 до 100 го ди на ка же Го ран Дра гој ло вић, ди рек тор фир ме Hu pro". Ха ла се мон ти ра у крат ком ро ку. На при мер, обје кат по вр ши не квадрат них ме та ра је го тов за 12 да на. Као глав ну пред ност ха ла Hu pro", Дра гој ло вић на во ди са мо но се ћу конструк ци ју ко ја не ма пот пор не сту бо ве па је због то га и до ста јеф ти ни ја изград ња од слич них мон та жних ха ла. - Це на че лич не кон струк ци је по ква драт ном ме тру пре кри ве не по вр шине је, у про се ку, око 60 евра. Це на се од ре ђу је ин ди ви ду ал но за сва ку ха лу јер се ра чу на ко ли ко се тро ши че ли ка по ква драт ном ме тру об ја шња ва дирек тор ком па ни је Hu pro". Че лич не ха ле се мо гу при ла го ди ти же ља ма куп ца. У за ви сно сти од то га ко ли ко је по треб но све тла у ха ли, Hupro" угра ђу је у са му кон струк ци ју провид не па не ле, а по сто ји мо гућ ност и за по ста вље ње кров них про зо ра, боч них вра та. - Иако је луч на ха ла, са стра не се не гу би мно го про сто ра гле да ју ћи по ви си ни. Уко ли ко је по треб но за гре ва ти ха лу, ми ра ди мо спу штен пла фон помо ћу изо ла ци је. Та ко ђе, ха ла мо же да се на пра ви та ко да са јед не стра не буде че лич ни по лу кру жни део, а са дру ге да бу де зид. Мо же мо ха лу и да из дигне мо да бу де из гра ђе на на сту бо ви ма, а ова кон струк ци ја мо же да по слу жи и са мо као кров за не ку гра ђе ви ну наво ди Дра гој ло вић ра зно вр сност при мене ове мон та жне ха ле. Фир ма "Hu pro" у са рад њи са бе о град ском фир мом "Про стор Плус", ко ја се ба ви из во ђе њем гра ђе вин ских радо ва, ра ди ха ле по си сте му "кључ у руке" од про јек та до за вр шних ра до ва. Hu pro" је ре шио и пи та ње кон денза ци је ко ји је чест про блем код оваквих обје ка та. - Са стра не, у дну ха ле, оста вља мо отво ре за ва здух, а на кров ха ле поста вља мо вен ти ла то ре ко ји ра де на прин ци пу то плог-хлад ног ва зду ха та ко да не тро ше енер ги ју. Мо же мо да монти ра мо би ло ко ју изо ла ци ју са уну трашње стра не ха ле, у за ви сно сти од то га за шта је ха ла на ме ње на об ја шња ва Дра гој ло вић. Hu pro" је до са да нај ви ше ха ла напра вио за област по љо при вре де, посеб но у Пољ ској. - Ове ха ле се мо гу ко ри сти ти и као ле же ћи си ло си. Све на ше кон струк ци је су на пра вље не по сле про ра чу на стати ча ра и про јек та на та. Ра ди ли смо у Пољ ској си лос са отво ром на кро ву тако да трак тор уба цу је жи то пре ко крова и пу ни ха лу до пет ме та ра ви си не. Ха ла је то ли ко ста тич ки ја ка да мо же да се на пу ни жи та ри ца ма ско ро до врха на во ди Дра гој ло вић и до да је да је кон струк ци ја от пор на на зе мљо трес јачи не се дам сте пе ни Рих те ро ве ска ле. Ха ле Hu pro" се мо гу ко ри сти ти и као спорт ски објек ти, кан це ла ри је, стамбе ни објек ти... Ха ле су при мен љи ве за раз ли чи те спор то ве, а фир ма Hu pro" је у Ср би ји мон ти ра ла по моћ ну ха лу за Ку ћу фуд ба ла" у Ста рој Па зо ви. Ин фор ма ци је о Hu pro ха ла ма мо гу се до би ти на те ле фо не 011/ и 064/ , као и на сај ту www. hu pro.rs С.Н. Спрем ни на са рад њу Дра гој ло вић ка же да је "Hu pro" спре ман да са ра ђу је и са оп штина ма ко је би же ле ле да за крат ко вре ме из гра де ха ле у раз не свр хе, као што је са да ак ту ел на из град ња про сто ра за од ла га ње и пре ра ду отпа да у оп шти на ма ши ром зе мље: - Ова кве кон струк ци је ни су биле по ну ђе не у Ср би ји до са да, ово је јеф ти ни ја ва ри јан та од дру гих обје ка та. Бр зо гра ди мо и да је мо гаран ци је. У Евро пи је тренд да се не зи да ју ве ли ке ха ле, већ да се монти ра ју. Ве ру јем да ће ова кве конструк ци је, ко је се мо гу при ла го ди ти раз ли чи тим на ме на ма, би ти ин те ресант не и др жав ним про јек ти ма. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ПРИ О БА ЉУ СА ВЕ Опет ни чу де по ни је У при о ба љу ре ке Са ве код Срем ске Ми тро ви це ди вље де по ни је ни чу као пе чур ке по сле ки ше. У ми тро вачком Еко па тро лу ка жу да не са ве сни поје дин ци ба ца ју од уги ну лих жи во ти ња до ра зно ра зног дру гог от па да бу квално где стиг ну. Сто га у Еко па тро лу наја вљу је но ве ак ци је, ко је би бар ма ло сма њи ле број де по ни ја и по ди гле свест гра ђа на о чу ва њу око ли ша. С.Н. Са мо но се ће, луч не кон струк ци је се бр зо мон ти ра ју Hu pro ха ле иде ал не за по љо при вре ду

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника 390 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):390-394 DOI: 10.2298/SARH1306390V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5/.6-007.2-089 Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење:

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. јун 2017. Година LXXIII број 57 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о при вре ме но ре зер

More information

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 ИЗ САДРЖАЈА ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 Ме ђу нај ва жни јим став ка ма овог до ку мен та је знатно пове ћа ње ка пи тал них ула га

More information

КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ

КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш; Уни вер зи тет у Ни шу, Ма шин ски фа кул тет, Ниш DOI 10.5937/kultura1651136B УДК 811.163.41 373.4 оригиналан научни рад КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ Са

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information