НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

Size: px
Start display at page:

Download "НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ"

Transcription

1 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI /kultura R УДК : :316.42(100) : стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Са же так: Плат фор ме но вих ме ди ја обез бе ђу ју од ви ја ње про це са кул тур не гло ба ли за ци је. Но ви ме ди ји су гло бал на илу зи ја постмо дер ног до ба ко ја омо гу ћа ва удру жи ва ње раз ли чи то сти истовре ме но кри ју ћи опа сност од га ше ња кул тур ног ди вер зи те та. Ин тер нет је ме сто ин спи ра ци је, на ко јем се пра ве пр ви ак тив ни ко ра ци ка удру же ној кре а ци ји, ко ја уки да па сив ност ан га жу ју ћи усме ре ну во љу и кри тич ки при ступ. Де ло ви вир ту ел не сла га ли це су пер со нал ни сај то ви ко ји пред ста вља ју про стор за ис ка зи ва ње лич ног и кул тур ног иден ти те та, и ко мер ци јал ни сај то ви ком пани ја ко је у ко ри сни ци ма ин тер не та ви де сво је бу ду ће по тро ша че. Дру штве не мре же су ме сто на ко јем се бр зо и ла ко до би ја со цијал на по др шка. Про цес кул тур не раз ме не на плат фор ма ма но вих ме ди ја спу шта се на ни во ин ди ви ду ал них ко ри сни ка, док исто време но убр за но на ста је је дан гло бал ни кул тур ни ен ти тет. Кључ не ре чи: плат фор ме но вих ме ди ја, кул тур на гло ба ли за ци ја, пер со нал ни и ко мер ци јал ни сај то ви, гло бал ни кул тур ни ен ти тет Увод Гло ба ли за ци ја је ин те гра тив ни и ин тер ак тив ни ко му ни кациј ски про цес чи ји се ве ли ки део од ви ја у вир ту ел ном просто ру но вих ме ди ја. То је по ја ва ин тен зи ви ра ња ве за унутар ве ли ког ко му ни ка циј ског клуп ка ко је стал но на ра ста, а гра ни це и ве ли чи на му се не на зи ру. Гло ба ли за ци ја ни је увек ин те гра тив на си ла ко ја хо мо ге ни зу је хе те ро ге не циљ не гру пе. То је про цес ко ји по ја ча ва ефе кат по тен ци јал ног конфлик та из ме ђу гру па не ис то ми шље ни ка, јер се гру пе са ме 407

2 по се би об ли ку ју од по је ди на ца ко ји се ни су про на шли у већ по сто је ћим за јед ни ца ма или има ју по тре бу да кон три ра ју и на тај на чин скре ну па жњу на се бе и по ста ну ини ци ја тори не чег дру га чи јег и раз ли чи тог. Пи та ње мо ћи екс пан зије и мо ћи ап сорп ци је ма њих и сла би јих гру па је сте пи та ње по тен ци јал не по бе де јед ног кул тур ног обра сца по на ша ња, јед ног со ци јал ног ста ва или по гле да на свет. На гло бал ном ме диј ском по љу по сто ји и тен ден ци ја јед но у мља што да је основ за тврд ње ан ти гло ба ли ста, ко ји ве ру ју да су но ви меди ји у слу жби гло ба ли за ци је, а да им је основ ни циљ ши рење им пе ри ја ли зма. Гло бал ни брен до ви, при сут ни у ме ди јима, пре ва зи ла зе гра ни це про сто ра и је зи ка, али у осно ви гово ре јед ним је зи ком и по ти чу из јед не кон цен три са не тач ке гло бал ног про сто ра. Гло ба ли за ци ја, као и сам раз вој ни је нео п ход на и не за о би лазна, чак и он да ка да иза ње сто је сна жне еко ном ске и по литич ке си ле. Ако гло ба ли за ци ја во ди ни жем жи вот ном стандар ду и та ко угро жа ва ве ли ки број гра ђа на не ке зе мље, а по себ но ако под ри ва ње не фун да мен тал не кул тур не вред ности, та да ће се си гур но по ја ви ти по ли тич ки зах те ви да се тај про цес за у ста ви. 1 У про це су ши ре ња зна ња, иде ја и раз ме не тех но ло ги ја, па да ју ет нич ке, кул тур не, је зич ке, вер ске, поли тич ке и мно ге дру ге ба ри је ре. Гло бал ни ме диј ски си стеми мо гу да пред ста вља ју од раз кул тур ног им пе ри ја ли зма. Из воз ме диј ских са др жа ја, пр вен стве но уз по моћ ком пјутер ских тех но ло ги ја, омо гу ћа ва до ми на ци ју од но сно пре вален ци ју ме диј ских са др жа ја из јед не од ре ђе не зе мље и њен кључ ни ути цај пу тем ин ду стри је ре кла ме и за ба ве, од но сно из во за ло кал не поп кул ту ре, на кул ту ро ло шке осо бе но сти дру гих на ро да и зе ма ља. Док гло ба ли сти на гла ша ва ју зна чај удру жи ва ња раз ли чи то сти, ан ти гло ба ли сти упо зо ра ва ју на опа сност од ла га ног га ше ња кул тур ног ди вер зи те та. Ме ди ји као што су са те лит ска те ле ви зи ја, ин тер нет, ком пјуте ри и мо бил ни те ле фо ни ме ђу при мар ним су си ла ма које сто је иза про це са ре струк ту ра ци је со ци јал не и кул тур не ге о гра фи је. 2 Но ви ме ди ји су тех но ло шка и ко му ни ка циј ска плат фор ма ко ја обез бе ђу је од ви ја ње про це са гло ба ли за ције. То мас Фрид ман (Tho mas L. Fri ed mann) по ре ди ме ди је са ма га ци ном оп штег зна ња, а са му плат фор му об ја шња ва као је дан од аген са но вог за рав ње ног све та. 3 Асо ци ја тив на 1 Sti glitz E. J., Ma king Glo ba li za tion Work, new Pre fa ce for Pa per back edi tion, Nor ton&com pany, NY USA 2007, pp Kaul V., Glo ba li za tion and Me dia, J Mass Com mu ni cat Jor na lism, De partment of Com mu ni ca tion and Me dia, Gu ja rat In dia 2011, pp Fri ed man T. L., The World is Flat, Far rar, Stra us and Gi ro us, NY USA 2006, pp

3 прича о ста рој за блу ди да је пла не та Зе мља рав на пло ча побу ђу је сум њу да је но во ство ре ни осе ћај пост мо дер ног до ба, омо гу ћен до се гом но вих ме ди ја, са мо још јед на илу зи ја ко ју ће пре га зи ти бу ду ћа на у ка. Чо век је од у век имао по тре бу да ства ри око се бе учи ни ви дљи вим и ра зу мљи вим, а то ни је мо гу ће та мо где има угло ва, кри ви на, пре пре ка и тај ни, недо ку чи вих за људ ски по глед. Оно што не ви ди мо, за нас је не по зна то и са мим тим пред ста вља опа сност. Ве ру је мо са мо у оно што ви ди мо сво јим очи ма. Ипак, ве ру је мо и у моћ вида ко ју по се ду је наш ум и у моћ има ги на ци је ко ја на ла зи довољ но под стре ка и ин спи ра ци је у са др жа ји ма но вих ме ди ја. Ова гло бал на плат фор ма је до ступ на јед на ко по је дин ци ма као и гру па ма исто ми шље ни ка или ве ли ким за јед ни ца ма које од ли ку је уну тар ња и екс тро верт на раз ли чи тост. Ква ли тет при влач не си ле ле жи у асо ци ја ци ји на деч је игра ли ште на ко је сва ко де те до но си по не ку сво ју играч ку али, ка да се ту са ста не гру па де це, на ста је пот пу но но ва игра као ге не ратор но вих зна ња и по ду хва та. То је ме сто на ко јем је мо гу ће би ти па си ван са мо крат ко вре ме, по сле ко јег сва ко, рет ко сам, а нај че шће ин кор по ри ран у не ку хе те ро ге ну гру пу, прави ко рак ка ак тив ном про це су удру же не кре а ци је. Та да ова гру па, за хва љу ју ћи за јед нич ком кре а тив ном по ду хва ту, поста је хо мо ге на. По ми шље њу Фрид ма на, сва ки оп шти процес гло ба ли за ци је, без об зи ра на ком по љу се од ви јао, по литич ком, еко ном ском или не ком тре ћем, увек је за сно ван на гло бализа ци ји кул ту ре 4. Но ви ал тер на тив ни и пар ти ци па тор ни ме ди ји Но ве ме ди је че сто на зи ва мо ал тер на тив ним ме дији ма. Поста вља се пи та ње да ли је тер мин ал тер на тив ни за ста рео и са да већ при па да вре ме ну ра не по ја ве но вих ком пју терских ко му ни ка циј ских плат фор ми. Сан до вал и Фукс (Sa noval M., Fuchs C.) на во де да се Да у нинг (Dow ning J. H.) пи тао да ли се мо жда тер мин ал тер на тив ни од но си на по ли тич копро гре сив ни, ле ви чар ски ори јен ти сан ме диј ко ји ис ку ша ва ка пи та ли зам и моћ не ком па ни је укљу чу ју ћи и ме ди је, или под ра зу ме ва та ко ђе и кон зер ва тив не, де сни чар ске и ре пресив не ме ди је. 5 Оно што ка рак те ри ше ал тер на тив не или но ве ме ди је, сма тра ју Сан до вал и Фукс, је сте дру га чи ја ор га низа ци ја, хо ри зон тал на струк ту ра и не ко мер ци јал ни из во ри фи нан си ра ња. 6 4 Исто, стр San do val M. i Fuchs C., To wards a cri ti cal The ory of Al ter na ti ve Me dia, The Uni ver sity of Sal zburg, Sal zburg Austria 2009, pр Исто, стр

4 Ал тер на тив ни ме диј се та ко ђе раз ли ку је од тзв. пар ти ци патор ног ме ди ја, ко ји отва ра мо гућ ност ди ја ло га и дво смерне ко му ни ка ци је. Још су Бер толд Брехт и Вал тер Бен џа мин (Brecht V., Be nja min W.) има ли ви зи ју ко му ни ка циј ске разме не у ко јој уче сник и про ду цент раз ме њу ју уло ге. Пр ва на зна ка уки да ња јед но смер не ко му ни ка ци је у пла сма ну про из ве де ног са др жа ја је по те кла из по зо ри шта, од но сно пред ста ва ко је иза зи ва ју пу бли ку да се укљу чи, да под стакне спон та ну кре а тив ну ко му ни ка ци ју и ти ме по ста не творац пред ста ве јед на ко ва жан као пи сац дра ме, ре ди тељ и глум ци. Схва та ње но вог ме ди ја као пар ти ци па тор ног или уче снич ког ме ди ја, под ра зу ме ва зна чај уче шћа не про фе сио на ла ца у ме диј ској про дук ци ји и ор га ни за ци ји. Дух ал терна ти ве оста је при су тан све док пар ти ци па тор на ком по нен та ни је ис кљу че на или ми ни ми зи ра на, сма тра Да грон (Dagron A.G.) 7. Крис Атон (Chris At ton) на во ди да ал тер на тив ни меди ји има ју за циљ да обез бе де ме диј ски при ступ они ма који не при па да ју елит ним гру па ма вла сни ка, ме на џе ра или струч ња ка, већ су то обич ни за по сле ни, чла но ви ра зних син ди ка та, сек су ал них ма њи на или ра зних про тест них група, и то та ко да мо гу са ми да кре и ра ју соп стве не ве сти или чак да бу ду ак те ри истих. Ови ме ди ји тре ба да по чи ва ју на иде ји ко ја ни је ве за на за са да шњост и са да шњи дру штвенопо ли тич ки тре ну так, већ на иде ји ко ја је из над и из ван поли ти ке, ко ја се мо же оства ри ти не са мо пу тем ме диј ског садр жа ја већ и пу тем ра зних ал тер на тив них, пар ти ци па тор них ор га ни за циј ских прак си. 8 Ни је до вољ но за ал тер на тив ни ме диј да бу де пар ти ци па торан већ пре све га тре ба да бу де кри тич ки и тај глас кри тике тре ба да до ла зи од ак тив них уче сни ка. Ме ди ји ко ји не са др же кри тич ку ком по нен ту, не мо гу се сма тра ти ал тер натив ним. Они тре ба да се за сни ва ју на ви зи ја ма уче сни ка и да стал но ста вља ју под знак пи та ња све ши ро ко за сту пље не ста ре иде је. 9 Но ви ме ди ји, фи нан си ра ни на не ко мер ци јал ној осно ви, обич но оста ју ма ли и сла бо при мет ни на гло бал ном вир ту ел ном про сто ру. Да би по ра сли, они зах те ва ју ве ће финан си је, укљу чу ју ко мер ци јал не фи нан си је ре и та ко по ла ко пре ста ју да бу ду ал тер на тив ни. 7 Da gron A.G., The Long and Win ding Road of Al ter na ti ve Me dia, Sa ge, London UK 2004, рр At ton C., Al ter na ti ve Me dia, Sa ge, Lon don UK 2002, стр.11, San do val M. and Fuchs S., To wards a cri ti cal The ory of Al ter na ti ve Me dia, The Uni ver sity of Sal zburg, Sal zburg Austria 2009, pр

5 Иден ти тет у сај бер про сто ру У си сте му гло ба ли за ци је, ми се др жи мо ин тер не та јер је то сим бол ста ња у ко јем смо сви ми бес крај но по ве за ни, а да при том ни ко од ре ђен ме ђу на ма ни је глав ни и од го вор ни 10. Ка да ка же мо ко ри сни ци ин тер не та, не пра ви мо раз ли ку изме ђу оних ко ји га ко ри сте као јед но смер ни из вор ин форма ци ја, уме сто штам па них ме ди ја или те ле ви зиј ских програ ма, и оних дру гих, ко ји ак тив но при сту па ју ра зним двосмер ним ин тер нет ко му ни ка циј ским мо гућ но сти ма. Та ко ђе, при ступ ин фор ма ци ја ма ни је пот пу но па си ван, већ под разу ме ва увод ну фа зу ак тив ног тра же ња из во ра од ре ђе них инфор ма ци ја. Ве ћи на ко ри сни ка ин тер не та те жи да за до во љи не ке од ре ђене по тре бе, че му при сту па ју ак тив но и циљ но ори јен ти сани. То зна чи да су ко ри сни ци ин тер не та са мо све сни и уме ју да ар ти ку ли шу на чи не и раз ло ге ко ри шће ња ме ди ја. 11 На који на чин ће ин тер нет за до во љи ти по тре бе ин ди ви ду ал них ко ри сни ка за ви си од то га ко ли ко мно го и че сто га ко ри сте, ко ли ко је вре мен ски ду га њи хо ва прет ход на он лајн прак са, а за тим и од то га ко ја је вр ста он лајн ак тив но сти ко ју упражња ва ју. Са ма прак са ви ше го ди шњег ко ри шће ња ин тер не та не под ра зу ме ва и ква ли тет он лајн ис ку ства. 12 Ин тер нет сај то ви су но ви про стор за ис ка зи ва ње и пред ставља ње лич ног и кул тур ног иден ти те та. По сма тра ни као део гло бал ног тр жи шта, они су де ло ви сла га ли це ко ји сва ки пона о соб и у це ли ни, при ка зу ју раз не ком па ни је чи ји је циљ при вла че ње што ве ћих циљ них гру па по тен ци јал них потро ша ча, а крај њи циљ је про фит, док је прин цип: што пре и што ви ше. За ни мљив фе но мен је по ја ва све ве ћег бро ја лич них сај то ва на ко ји ма се пред ста вља ју по је дин ци са својим хо би ји ма, зна њи ма, те жња ма и сно ви ма. То ни су са мо ши ро ко по зна те јав не лич но сти, већ и са свим не по зна те инди ви дуе ко је има ју осо бе не спо соб но сти и та лен те, или бар сма тра ју да има ју раз ло га да иза ђу из ано ним но сти. На кон из ве сног пе ри о да, ве ћи број њих до би ја тр жи шне ам би ци је и по чи ње, пу тем свог сај та да про да је свој лик, де ла или одре ђе не спе ци фич не услу ге. Та да њи хо ви сај то ви пре ла зе из ал тер на ти ве у уоби ча је не ре клам не и тр жи шне то ко ве. 10 Fri ed man T. L., The Le xus and The Oli ve Tree Un der stan ding glo ba li zation, Pi ca dor, NY USA 2000, pр Kaye B.K. and Johnson T. J., Web for all Re a sons, El se vi er Ltd. 2003,Te lema tics and In for ma tics 21, USA 2004, pр Исто, стр

6 Ис тра жи ва ње Берн Мар ку са (Bernd Mar cus), као и Фран ца Ма чи ле ка и Астрид Шутс (Franz Mac hi lek, Astrid Schutz) спро ве де но го ди не, о лич но сти ма у сај бер про сто ру и по себ но сај то ви ма као про сто ру за ис ка зи ва ње иден ти те та, по ка за ло је да по сто ји зна чај на раз ли чи тост лич но сти које су твор ци пер со нал них сај то ва у од но су на оста лу по пула ци ју, и то по себ но кад је реч о нар ци зму, са мо про це ни у по ре ђе њу са про це ном око ли не, и ди мен зи ји отво ре но сти ка но ви те ти ма. Ин тер нет сај то ви, а на ро чи то пер со нал не ин тер нет пре зен та ци је су пра ва ве ли ка игра ли шта за лично сти пост мо дер ног до ба, на ко ји ма је мо гу ће кре а тив но екс пе ри мен ти са ти и по и гра ва ти се соп стве ним, али и ту ђим иденти те том. 13 Основ но пи та ње за ис тра жи ва че Мар ку са, Ма чи ле ка и Шутс, је сте да ли се осни ва чи пер со нал них ин тер нет сај това раз ли ку ју зна чај но од оста лог де ла по пу ла ци је. По ка зало се да вла сни ци лич них сај то ва има ју упа дљи во из ра жену ди мен зи ју нар ци зма уз исто вре ме но ре ла тив но не га тивну са мо про це ну, због че га они ни су скло ни ко му ни ка ци ји ли цем у ли це. Мо жда нај у па дљи ви ја ди мен зи ја лич но сти, при сут на код њих, је сте отво ре ност ка но вом ис ку ству, иако то зву чи па ра док сал но, ако има мо у ви ду њи хо ву оп шту соци јал ну по ву че ност. Ова гру па ин ди ви дуа се раз ли ку је од оста лог де ла по пу ла ци је, ка ко је по ка за ло го ре на ве де но истра жи ва ње. 14 Мо гу ће је уочи ти зна чај не ин фор ма ци је о вла сни ку веб сај та ако са мо на пет ми ну та по се ти те тај сајт и ако је исти до бро ди зај ни ран 15, што би мо ра ли да зна ју вла сни ци ова квих сајто ва, би ло да же ле да се отво ре но при ка жу она квим ка кви је су, или су прот но, да не же ле да из ла жу де таљ но сво ју личност за кључ ци ма не по зна тих љу ди ко ји на мер но или слу чајно по се те њи хо ве сај то ве. Ти љу ди мо гу на осно ву ми ни мума ин фор ма ци ја да за кљу че мно го о вла сни ку сај та с ко јим не ма ју ди рект ну ко му ни ка ци ју, да кле на осно ву по ка за те ља из објек тив не, у овом слу ча ју, вир ту ел не ствар но сти. По себни де ло ви сај та, по сма тра ни изо ло ва но, ни шта не го во ре о вла сни ку. Сто га ов де ва жи прин цип агре га ци је у ис тра жи вању лич но сти, што зна чи да сла би по је ди нач ни ин ди ка то ри, узе ти за јед но, као груп ни пор трет, да ју зна чај не ин фор ма ције о лич но сти вла сни ка ин тер нет сај та. 13 Mar cus B., Mac hi lek F. and Schutz A., Per so na lity in Cyber Spa ce, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy Vol. 90. No 6, USA 2006, pр Исто, стр Исто, стр

7 Бли ско а да ле ко при ват но а јав но Ка да је реч о дру штве но - кул тур ном ути ца ју, моћ и мо гућност ко му ни ка циј ских плат фор ми но вих ме ди ја пре ва зи шла је све до са да шње об ли ке бр зог удру жи ва ња и по зи ва ња на ствар ну ак ци ју. По ред ак ци ја ма њег оп се га, као што су пози ви за жур ке и свир ке по клу бо ви ма, по сто је и оне озбиљне ак ци је по пут по ли тич ког про те ста у Ира ну за че тог и органи зо ва ног на мре жи Тви тер. Пси хо ло шки раз вој мла дих под ра зу ме ва удру жи ва ње и форми ра ње груп ног иден ти те та у до бa адо ле сцен ци је. У оквиру нор мал ног раз во ја, то је од скоч на да ска за се па ра ци ју и ин ди ви ду а ли за ци ју, два нај бит ни ја про це са у раз во ју зре ле лич но сти. Ко ри сни ци но вих ме ди ја, и они нај ста ри ји и најзре ли ји, мо гу то пре ста ти да бу ду и ка да год по же ле мо гу по ста ти и оста ти мла ди. Зло у по тре бе и де ви ја ци је, по себ но од стра не од ра слих асо ци јал них лич но сти, мрач на су страна но вих ко му ни ка циј ских мо гућ но сти. Де чи ја и мла да лачка на ив ност, као и по тре ба за раз у ме ва њем и де фи ни са њем соп стве ног иден ти те та, раз лог су не уз др жа ног на ру ша ва ња соп стве не при ват но сти. Нар ци зам и ег зи би ци о ни зам су посеб ни пси хо ло шки раз ло зи за та кво ин ди скрет но по на шање. Упо зо ре ња на не га тив ну стра ну нео пре зног при сту па ња јед ној вр сти гло бал не и трај не ба зе по да та ка до шла су рела тив но ка сно од стра не ме диј ских ана ли ти ча ра, со ци о ло га и пси хо ло га, тек де це ни ју на кон ула ска у но ви ми ле ни јум. Упо зо ре ње гла си: елек трон ски траг је не из бри сив, не мо гуће је обри са ти по дат ке о лич но сти ма, што зна чи да је немо гу ће при кри ти про шлост и са чу ва ти лич ну при ват ност и дис кре ци ју. Док је по ла зна по зи ци ја ко му ни ка ци је пу тем ин тер не та при ват на ко ли ко и соп стве на со ба, из ло же ност је зна чај но ве ћа и трај ни ја не го код жи ве ко му ни ка ци је. Оно што ша пу ће мо у се би, о че му ма шта мо, оно што нам изази ва осе ћа ња, не оста је ви ше не до ку чи во. На про тив, конти ну и ра но, сва ко днев но из ли ва ње лич них са др жа ја да је оста ли ма сли ку фик тив не, но во кре и ра не лич но сти ко ја је ве ро ват но про јек ци ја же ље не сли ке о се би. Ов де се не ра ди о кла сич ном пи та њу исти ни тог или ла жног пред ста вља ња, већ је реч о мо де ли ра њу и пла си ра њу по жељ не сли ке. На тај на чин, при бли жа ва ју ћи се дру ги ма у по ку ша ју да до сег не сво ју иде а ли зо ва ну сли ку, лич ност се од ми че од са ме се бе. Но ви ме ди ји но ви ква ли тет жи во та У тех но ло шки раз ви је ном и из ме ње ном све ту по ста вља се ва жно пи та ње - шта је то што да нас од ре ђу је ква ли тет наших жи во та. Да нас су ин тер нет и те ле ви зи ја ме ди ји који 413

8 одвла че па жњу по је ди на ца од ствар ног и ак тив ног друштве ног жи во та. Мно ге до са да шње ана ли зе су по ка за ле да емо тив не дру штве не ин тер ак ци је ко је обез бе ђу ју бли скост, као и по др шка осо ба ко је сма тра мо бли ским, би ло да је она до би је на у вир ту ел ном или ствар ном све ту, пред ста вља основ не од ред ни це ква ли те та на ших жи во та. Те ле ви зи ја и ин тер нет сма њу ју на шу по тре бу за кре а тив ним осми шљава њем сло бод ног вре ме на, а ин тер нет че сто сма њу је дистан цу из ме ђу по сла и за ба ве. Ква ли тет жи во та се схва та на два раз ли чи та на чи на: као спољ ни, објек тив ни ква ли тет ко ји пред ста вља стан дард, и као уну тра шњи осе ћај за до вољ ства со бом и соп стве ним емо тив ним и ин те лек ту ал ним жи во том. Тех но ло ги ја сва ко днев но и не при мет но ути че на ква ли тет жи во та. По је дин ци ве о ма че сто ко ри сте ин тер нет ко му ника ци ју ра ди до би ја ња со ци јал не по др шке. Да нас је мо гу ће ла ко и бр зо, чак и од не по зна тих љу ди ши ром све та, до бити ре чи по др шке и охра бре ња, по себ но на со ци јал ним мрежа ма. Ме диј ски по сре до ва на дру штве на по др шка у не ком сми слу под сти че на спољ не ак тив но сти и по ку ша је ак тивног по стиг ну ћа не ког ци ља, чи ме се ка сни је сва ко мо же похва ли ти сво јим вир ту ел ним при ја те љи ма. С об зи ром на то да со ци јал на по др шка ди рект но ути че на про це ну ква ли те та жи во та, а ин тер нет омо гу ћа ва до би ја ње те по др шке, мо же се за кљу чи ти да ин тер нет по зи тив но ути че на до бар ква литет жи во та. До ова квог за кључ ка су до шли Луј Ле онг (Lo u is Le ung) и Пол Ли (Paul Lee) у свом ис тра жи ва њу ква ли те та жи во та спро ве де ном го ди не. 16 Ути цај вир ту ел них при ја те ља из ра зних де ло ва све та интер фе ри ра са соп стве ном ма три цом кул тур них обра за ца понаша ња и ме ња исте. Ко ри шће ње ин тер не та ра ди прак ти ко ва ња со ци јал них ко муни ка ци ја омо гу ћа ва до жи вот но уче ње, бр зу ре ха би ли та ци ју, укла ња ње осе ћа ја од ба че но сти код си ро ма шни јих сло је ва, про мо ви ше у це ли ни осе ћај са мо за до вољ ства и на пре до вања. Ста ри ји љу ди укљу че ни у он лајн за јед ни це, ду же оста ју здра ви и за до вољ ни. 17 Ис тра жи ва ње Ро са и Ми ров ског (Ross D. и Mi row ski P.) спро ве де но го ди не, по ка за ло је да љу ди ко ји има ју на рас по ла га њу по моћ и по др шку бли ских осо ба ко ји ма се мо гу увек обра ти ти за по моћ, жи ве ду же и ква ли тет ни је. 18 Утвр ђе но је и да љу ди ко ји су спрем ни да пру же са вет и 16 Le ung L. and Lee Paul S. N., Mul ti ple de ter mi nants of li fe qu a lity, Te le ma tics and In for ma tics 22-Is sue 3, USA 2005, pр Исто, стр Исто, стр

9 по др шку дру го ме у ствар ном све ту, лак ше и бр же до би ја ју та кву вр сту од зи ва и по мо ћи у вир ту ел ном све ту. Вир ту ел на бли скост се ла ко сти че, али и ла ко рас ки да. Сто га ако зна чајно ути че на сма ње ње при ја тељ ских кон та ка та у ствар но сти, у крај њем ис хо ду мо же да ути че и на сма ње ње оп штег квали те та жи во та. Дру штве не мре же Три че твр ти не од ра слих Аме ри ка на ца, а чак пре ко 90% адоле сце на та у Аме ри ци је ре дов но он лајн са ци љем ус по ставља ња не ке вр сте ко му ни ка ци је. 19 Ис тра жи ва ње спро ве де но на Уни вер зи те ту у Тек са су, по ка за ло је да основ ни фак тори лич но сти као екс тро вер зи ја, емо ци о нал на ста бил ност и отво ре ност ка но вим ис ку стви ма, ди рект но ути чу на префе рен ци ју и на чин ко ри шће ња ин тер ак тив них дру штве них мре жа. На при мер, ин тро верт ни, као и они са со ци јал ном анк си о зно шћу, не ра до ко ри сте чет-со бе јер су сти дљи ви и не ра до укљу чу ју и свој фи зич ки аспект у он лајн ко му ни каци ју 20, али су че шћи ко ри сни ци дру штве них мре жа од оних са ви со ким са мо по у зда њем. Мо гућ ност да се бу де ано ниман, али и да се у сва ком тре нут ку од у ста не од ано ним ности ра ди сту па ња у лич ну ко му ни ка ци ју упра во је оно што при вла чи ко ри сни ке ра зних ко му ни ка циј ских ин тер нет платфор ми. Ка да ка же мо дру штве ни ме ди ји, ми сли мо на дру штве не мре же ве ли ког бро ја не по зна тих ин ди ви дуа с ко ји ма се може сту пи ти у ко му ни ка ци ју без по себ ног уво да и кон венци је, и мно го лич них или за јед нич ких при ја те ља, ствар них или вир ту ел них. Дру штве не мре же су вир ту ел не збир ке кори снич ких про фи ла ко је са др же број не ин ди скрет не ин форма ци је о ко ри сни ку. 21 Тре ба има ти на уму да је ова ко ве ли ки број осо ба, ко је се мо гу бр зо и ла ко по ве за ти, по тен ци јал на кри тич на ма са ко ја се мо же успе шно ан га жо ва ти и на по љу про гре сив них дру штве них про ме на. Ис тра жи ва ње спро веде но у Не мач кој о на чи ну на ко ји по се до ва ње лич ног профи ла и груп ног он лајн иден ти те та ути че на шан су да поје ди нац узме уче шће у по ли тич ким из бо ри ма, по ка за ло је да ре дов но пра ће ње но вих ин фор ма ци ја на ин тер не ту, као и из ло же ност вир ту ел ном дру штву ко ри сни ка дру штве не мре же, по ве ћа ва ве ро ват но ћу из ла ска на из бо ре и од ре ђе ног 19 Cor rea T., Hin sley A.W. and de Zu ni ga H.G., Who in ter acts on the Web?, Cen ter for Jo ur na lism and Com mu ni ca tion Re se arch, Uni ver sity of Te xas Austin, on El se vi er, USA 2009, pр Исто, стр Ra ac ke J. and Bonds R., My Spa ce and Fa ce bo ok, Cyberpsycho logy &Be havi o ur 11-2, Mary Ann Li e bert Inc.Publ., NY USA 2008, pр

10 на чи на гла са ња. Мо гу ће је да се услед та квих ути ца ја од ређе ни по тен ци јал ни гла са чи уз др же од гла са ња на из бо рима. По што су он лајн ко му ни ка ци је нај бр же и нај до ступ није, пре о крет у ре зул та ти ма из бо ра у по след њем ча су, мо же на ста ти упра во због ко му ни ка ци је ко ја се од ви ја ла на друштве ним мре жа ма. По ли тич ке ди ску си је не ма ју та ко ве ли ки зна чај као чи ње ни ца да су не ки љу ди ко је до бро по зна је мо, из на шег жи во та или он лајн за јед ни це чи ји смо члан, од лучи ли да гла са ју на од ре ђен на чин или да се уз др же. 22 По сто ји без број кре а тив них и ди вер гент них пра те ћих на чина упо тре бе дру штве них мре жа, ме ђу ко ји ма су нај у па дљиви је мар ке тинг апли ка ци је, мо гућ ност по сма тра ња по тен цијал них кли је на та и при ла же ње истим на пер со нал ној основи, мо гућ ност ак ту ел не кул ту ро ло шке ана ли зе са свр хом из ра де тр жи шних стра те ги ја и слично. 23 Сто га да ле ко ви ди пред у зет ни ци одва ја ју зна чај не фи нан си је за ис тра жи ва ња дру штве них мре жа. Осим што са ме кре и ра ју свој он лајн иден ти тет, ове ком па ни је се тру де и да што бо ље упо зна ју иден ти тет сво јих по тен ци јал них по тро ша ча. Глав но огра ниче ње до ла зи од чи ње ни це да он лајн ко ри сник пла си ра, свесно или не све сно, сво ју же ље ну сли ку, од но сно сли ку о пожељ ном, а не ствар ном Ја. То су ин ди ви дуе ко је се не предста вља ју као Ја ко ји то је сам већ као Ја ко ји бих же лео да бу дем. Увек по сто је и они ко ји ће ка за ти да им се не што сви ђа или да не што во ле, са мо да би се адап ти ра ли ста вови ма сво је вир ту ел не гру пе и та ко би ли бо ље при хва ће ни. Ути ца ји ко ји до ла зе са ин тер нет дру штве них мре жа су но ви агенс про ме не јав них ста во ва. То се од ви ја кроз бло го ве, посто ве, тви то ве, итд. Ути цај се кван ти та тив но мо же ис ка за ти бро јем кли ко ва на сајт, хи то ва на бло гу, фре квен ци јом уласка на фо рум у је ди ни ци вре ме на (дан, ме сец, итд), бро јем ше ро ва ња или де о бе јед ног по ста, бро јем след бе ни ка и на мно ге дру ге на чи не. Ипак, кад је реч о он лајн ути ца ју на по је дин ца, то је пре све га пи та ње ква ли те та, а не кван тите та. За ис пи ти ва ње ква ли те та ути ца ја се упо тре бља ва тзв. ка ли фор ниј ски Q тест ко ји омо гу ћа ва да се кван ти фи ку ју и упо ре де су бјек тив ни ути сци уче сни ка. 24 Сва ки јав ни став, ко ји при хва ти мо као свој, ме ња нас и ши ри наш лич ни и 22 Schmitt-Beck R. and Mac ken rodt C., So cial Net work and Mass me dia as mobi li zers and de mo bi li zers, Uni ver sity of Man nhe im, Man nhe im Ger many, on El se vi er, USA 2009, pp Fischer E. and Re u ber A.R., So cial In ter ac tion via New So cial Me dia, Jo urnal of Bu si ness ven tu ring 26, York Uni ver sity, Uni ver sity of To ron to, To ron to Ca na da 2010, pp Fre berg K.,Gra ham K., McGa ug hey K. and Fre berg L., Who are the So cial Me dia In flu en cers?, Univ. Of Ten nes see, Univ. Of Vir gi nia, Ca Polytec hnic Univ., on El se vi er, USA 2010, pp

11 кул тур ни иден ти тет. Иден ти тет сам по се би има те жњу експан зи је. Ка да се ра ди о ши ре њу емо тив них ин ве сти ци ја на на ше лич не ства ри, увид има мо са мо ми са ми у при ват но сти на ше со бе. Кад је реч о ши ре њу иден ти те та на ин тер не ту, увид има ју мно ги, за ко је мо жда ни кад не мо же мо ни са знати ко су. При ват но, у он лајн окру же њу, по сто ји са мо као реч. Љу ди бо ље и лак шу за бо ра вља ју не го тех но ло ги ја но вих меди ја. Зам ка за осло бо ђе ни иден ти тет у он лајн окру же њу лежи и у чи ње ни ци да ко ри сни ци мре жа пла си ра ју све сну и же ље ну сли ку о се би ко ја по сле, пу тем по врат не спре ге, заи ста ути че на ствар ни иден ти тет. Та ко се они, при бли жа вају ћи се ве ли ком бро ју не по зна тих љу ди, уда ља ва jу од са мих се бе, а де ле ћи са дру ги ма све сни до жи вљај се бе, све ма ње раз го ва ра ју са са мим со бом. Екс пан зи ја лич ног иден ти те та, по сред ством ин тер нет ко му ни ка циј ских плат фор ми, за право је јед на вр ста уну тра шњег це па ња на оно што кри је мо у се би, и оно дру го, што ин ди фе рент но лан си ра мо у вир ту елно окру же ње. Лич ност је сло же на, и у ствар ном, а са да и вир ту ел ном све ту, она је ак тер број них уло га. Оп ти мал ни ис ход ути ца ја но вих ме ди ја би ла би ин те гра ци ја он лајн и офлајн иден ти те та. За кљу чак При ро да кул тур не гло ба ли за ци је је сло же на, ви ше знач на и не у јед на че на. Ути цај кул ту ра на гло ба ли за ци ју, и обр ну то, ин тен зи ван је и кон стан тан. Про цес гло ба ли за ци је се об лику је кроз ра зно ли ке кул тур не ути ца је, а са ма кул ту ра ни је иму на на по сле ди це гло ба ли за ци је. Кул ту ра је нај ди рект нији на чин пу тем ко јег ми мо же мо ис ку си ти гло ба ли за ци ју. 25 Оба пој ма, и кул ту ра и гло ба ли за ци ја, сло же ни су кон цеп ти ко ји из ми чу по ку ша ји ма оп ште и пре ци зне де фи ни ци је јер то пр вен стве но за ви си од мо гућ но сти на ше пер цеп ци је, иску стве не, ин те лек ту ал не, обра зов не и емо тив не. Јед на кратка де фи ни ци ја об ја шња ва гло ба ли за ци ју као убр за но расту ћу мре жу ме ђу соб них ве за и уза јам них за ви сно сти ко је ка рак те ри шу жи вот мо дер ног дру штва. 26 Но ве фор ме ко муни ка циј ске кул ту ре омо гу ћа ва ју бо љи ква ли тет ве за, бржу ди на ми ку раз во ја раз ме не, али и ме ђу за ви сност. Кул тур на гло ба ли за ци ја је, по ред тех но ло шке ба зе, основ и услов разво ја дру гих ди мен зи ја гло ба ли за ци је. 25 Hop per P., Un der stan ding Cul tu ral Glo ba li za tion, Po lity press, Cam brid ge UK 2007, pр To mlin son J., Glo ba li za tion and Cul tu re, Po lity press, Cam brid ge UK 1999, pр

12 Од свих об ли ка гло ба ли за ци је, кул тур ни је онај ко ји до живља ва мо сва ко днев но и за нас је нај ви дљи ви ји, али се мо рају у об зир узе ти и дру ге ди мен зи је, као по ли тич ка и еко ном ска, ко је, иако про ла зе ма ње опа же но, не зна чи и да ма ње ути чу на на ше ис ку ство. 27 Фи лип Ле грен (Phi lip pe Le grain) по ста вља пи та ње да ли глоба ли за ци ја вр ши еро зи ју на шег иден ти те та, ин ди ви ду ал ног, на ци о нал ног и сва ког дру гог, и да ли гло бал ни брен до ви пола ко ко ло ни зу ју свет ску еко но ми ју, али и на ше умо ве? 28 Док су ме ђу на род не ко му ни ка ци је ра ни је за ви си ле пр венстве но од тран спорт не тех но ло ги је, да нас се оне осла ња ју на но ве ме диј ске ко му ни ка циј ске плат фор ме. Кул тур ни хи брид под ра зу ме ва фу зи ју ре ла тив но уда ље них, раз ли чи тих фор ми, сти ло ва или иден ти те та, крос-кул тур ни кон такт ко ји обич но пре ска че и на ци о нал не и кул тур не грани це. 29 И по ред не у мо љи ве тен ден ци је ме ша ња дру гих кул тур них ути ца ја уз по моћ но вих ме ди ја, и то сва ко днев но, да нас посто ји ви ши ни во све сти о по сто ја њу дру гих и раз ли чи тих кул ту ра, а са мим тим и уви да у осо бе ност соп стве ног култур ног иден ти те та. Па ра лел но с овим про це сом кул тур не раз ме не, ко ји је спу штен на ни во ко му ни ка ци је из ме ђу инди ви ду ал них ко ри сни ка но вих ме ди ја, по ла ко на ста је креа ци ја јед ног оп штег, гло бал ног кул тур ног ен ти те та у ко јем не ма ме ста за одва ја ње по зна тих од не по зна тих и ком ши ја од стра на ца. 27 Hop per P., Un der stan ding Cul tu ral Glo ba li za tion, Po lity press, Cam brid ge UK 2007, pр Le grain P., Open World: The Truth abo ut Glo ba li za tion, Aba cus, Lon don UK 2002, pр Kraidy M. M., Hi bri dity: the cul tu ral lo gic of glo ba li za tion, Tem ple Univ. Press, USA 2005, pр

13 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: At ton C., Al ter na ti ve Me dia, Sa ge, Lon don UK Cor rea T., Hin sley A.W. and de Zu ni ga H.G., Who in ter acts on the Web?, Cen ter for Jo ur na lism and Com mu ni ca tion Re se arch, Uni versity of Te xas Austin, on El se vi er, USA Da gron A. G., The Long and Win ding Road of Al ter na ti ve Me dia, Sage, Lon don UK Fischer E. and Re u ber A. R., So cial In ter ac tion via New So cial Media, Jo ur nal of Bus si ness ven tu ring 26, York Uni ver sity, Uni ver sity of Toron to, To ron to Ca na da Fre berg K.,Gra ham K., McGa ug hey K. and Fre berg L., Who are the So cial Me dia In flu en cers?, Univ. Of Ten nes see, Univ. Of Vir gi nia, Ca Polytec hnic Univ., on El se vi er, USA Fri ed man T. L., The Le xus and The Oli ve Tree Un der stan ding glo bali za tion, Pi ca dor, NY USA Fri ed man T. L., The World is Flat, Far rar, Stra us and Gi ro us, NY USA Hop per P., Un der stan ding Cul tu ral Glo ba li za tion, Po lity press, Cambrid ge UK Kaul V., Glo ba li za tion and Me dia, Mass Com mu ni cat Jor na lism, Depart ment of Com mu ni ca tion and Me dia, Gu ja rat In dia Kaye B.K. and Johnson T.J., Web for all Re a sons, El se vi er Ltd. 2003, Te le ma tics and In for ma tics 21, USA Kraidy M. M., Hi bri dity: the cul tu ral lo gic of glo ba li za tion, Tem ple Univ. Press, USA Le grain P., Open World: The Truth abo ut Glo ba li za tion, Aba cus, London UK Le ung L. and Lee S. N. Paul., Mul ti ple de ter mi nants of li fe qu a lity, Te le ma tics and In for ma tics Vol. 22, Is sue 3, USA Mar cus B., Mac hi lek F. and Schutz A., Per so na lity in Cyber Spa ce, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy Vol. 90 No 6, USA Ra ac ke J. and Bonds R., My Spa ce and Fa ce bo ok, Cyberpsycho logy & Be ha vi o ur 11-2, Mary Ann Li e bert Inc.Publ., NY USA San do val M. and Fuchs C., To wards a cri ti cal The ory of Al ter na ti ve Me dia, The Uni ver sity of Sal zburg, Sal zburg Austria Schmitt-Beck R. and Mac ken rodt C., So cial Net work and Mass me dia as mo bi li zers and de mo bi li zers, Uni ver sity of Man nhe im, Man nhe im Ger many, on El se vi er, USA To mlin son J., Glo ba li za tion and Cul tu re, Po lity press, Cam brid ge UK Sti glitz E. J., Ma king Glo ba li za tion Work, new Pre fa ce for Pa per back edi tion, Nor ton&com pany, NY USA

14 Jelena Radović Jovanović University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade NEW MEDIA: IDENTITY AND GLOBAL CULTURAL ENTITY Abstract The proccess of spreading knowledge and ideas through new media platforms is erasing the ethnic, cultural, religious, political and any other borders. While the globalists underline benefits from uniting diversity, anti-globalists see the cultural diversity as being slowly extinguished. The global trade or non-commercial brands that are present in the new media override the space as we know it, using a new language of the postmodern era. The integrative and interactive communication proccess is taking place on the new media platforms, accesible equally to individuals and to numerous homogenous symphatizer communities. These new media are considered alternative as long as they have critical approach and the freedom to create new ideas, which is an advantage of financialy independent sites. The possibilities of media communication platforms are overtaking all the other forms of gathering people and making them participate in group actions. Comparing live and electronic communication, we see the trap in the fact that the electronic data are there to stay forever. The idealized self-presentations tend to move the individuals away from their own selves. It s just as easy to get an emotional support from virtual friends as loosing it. Internet users can either choose to stay anonimous or give it up. Either way they are expanding their personal and cultural identity. The cultural globalization is, together with the technological grounds of the new media, the main condition for all other globalization dimesions. There is an ongoing proccess of creating one global cultural entity covering our distinctiveness and making the borders more permeable than ever. Key words: new media platforms, cultural globalization, personal and commercial sites, global cultural entity 420

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652043S УДК 7.038.53:004 7.01 стручни рад ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА ТРАН СГРЕ СИ ЈЕ И СУБ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки кин да DOI 10.5937/kultura1546203A УДК 005.32 316.77:004 прегледни рад КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ НАР ЦИ ЗМА**

ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ НАР ЦИ ЗМА** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 615.851:271.2-183.5 ; 159.964.2:271.2-1 ; 271.2-423.5 Ја сми на АХ МЕ ТА ГИЋ* ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ ТЕ О РИ ЈЕ

More information

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754368C УДК 791:305-055.2 81 22 Кристева Ј. 7.01 прегледни рад ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Са же так: Филм као је зич ки си стем, ода би ром

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Model Švajcarskog federalizma

Model Švajcarskog federalizma University of Surrey From the SelectedWorks of Roozbeh (Rudy) B. Baker 2012 Model Švajcarskog federalizma Roozbeh (Rudy) B. Baker Available at: https://works.bepress.com/roozbeh_rudy_baker/14/ УДК: 342.24(494)

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information