МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI /kultura P УДК :316.7(560) стручни рад ИС ХО ДИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ ИЛИ КА КО ЈЕ РО МА НО ПИ САЦ ПО СТАО МУ ЗЕ О ЛОГ Са же так: По ла зе ћи од слу ча ја Му зе ја не ви но сти отво ре ног у Истан бу лу го ди не, као мо де ла са вре ме не му зеј ске прак се, те од ис тра жи ва ња Му зеј ског дру штва Ве ли ке Бри та ни је о од но су јав ног мње ња и му зе ја из го ди не, у ра ду се про бле ма ти зује пред мет му зе о ло ги је као на уч не ди сци пли не и ње ног од но са са кон цеп том но ве му зе о ло ги је. У том сми слу, као ис тра жи вач ки про блем озна ча ва ју се мо дер не кул тур не фикцuје под ко јим се подра зу ме ва ју има ги на тив ни са др жа ји ко ји у са вре ме ном све ту има ју кул тур ну вред ност, а ко ји у ме то до ло шком сми слу пред ста вља ју на сле ђе но ве му зе о ло ги је. Циљ ра да је ту ма че ње до при но са но ве му зе о ло ги је у кор пу су му зе о ло шких ис тра жи ва ња. Кључ не ре чи: на у ка о ба шти ни, му зе о ло ги ја, хе ри то ло ги ја, но ва му зе о ло ги ја, мо дер не кул тур не фик ци је, Ор хан Па мук Му зеј не ви но сти Му зеј не ви но сти (Ma su miyet Müze si) у Ис тан бу лу осно вао је и за јав ност отво рио пи сац Ор хан Па мук (Or han Pa muk) го ди не. Књи га Не ви ност пред ме та 1, ко ја пред ставља зва нич ни ка та лог овог му зе ја, овен ча на је го ди 1 Pa muk, O. (2012) The In no cen ce of Ob jects, New York: Abrams Bo oks. 128

2 не На гра дом Ме ри Лин Коц за нај бо ље на пи сан му зеј ски ка талог. 2 Ма ја го ди не, у Та ли ну у Есто ни ји, Му зеј не ви но сти до био је и углед ну на гра ду Европ ски му зеј го ди не по од лу ци Европ ског му зеј ског фо ру ма. Пи та ње се са мо наме ће: да ли је Ор хан Па мук, ро ма но пи сац и есе ји ста, от крио тај ну ка ко на пра ви ти до бар му зеј? Слика 1. Насловна страна каталога Музеја невиности; порекло фотографије: Abrams Books, New York, Ри ту а ли на гра ђи ва ња су увек дво смер ни: ко рист де ле и ла у ре ат и на гра до да вац, на ро чи то ка да је ла у ре ат по зна тији од на гра до дав ца. Сто га не чу ди му зеј ска по пу лар ност књи жев не ве ли чи не ка ква је Ор хан Па мук. У обра зло же њу жи ри ја за до де лу на гра де за Европ ски му зеј го ди не сто ји: Му зеј не ви но сти мо же се по сма тра ти и као исто риј ски музеј жи во та у Ис тан бу лу у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. Но то је, ме ђу тим, му зеј ко ји је ство рио пи сац Ор хан Па мук као инте грал ну, пред мет но-за сно ва ну вер зи ју из ми шље не љу бавне при че из ње го вог исто и ме ног ро ма на. Му зеј не ви но сти је зами шљен као ма ли и лич ни, ло кал ни и одр жи ви мо дел за раз вој но вих му зе ја. Му зеј не ви но сти ин спи ри ше и ус поста вља ино ва тив не, но ве па ра диг ме за му зеј ски сек тор. Овај 2 Но во у ста но вље на на гра да Ме ри Лин Коц (The Mary Lynn Kotz Award) до де љу ју је се за књи жев не ра до ве об ја вље не у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у прет ход ној го ди ни. Ор хан Па мук је њен пр ви ла у ре ат. 129

3 му зеј ис пу ња ва у нај ве ћој ме ри по јам јав ног ква ли те та, са тач ке гле ди шта ка ко ба шти не та ко и јав но сти. 3 Ка ко, да кле, из гле да овај ино ва тив ни и па ра диг ма тич ни му зеј? Му зе о граф ски, Па му ков Му зеј не ви но сти на пр ви по глед де лу је као ана хро на вер зи ја ho u se-mu se um-а, спо мен-до ма дру штве не ели те мо дер ног до ба ко ји се са ку пљач ки и епси те мо ло шки осла ња на од ре ђе не ре не сан сне тра ди ци је. 4 Иа ко су са др жај но ве о ма ра зно вр сни, пред ста вљач ки ме хани зам ових му зе ја го то во је увек јед но зна чан: са ку пље ни и из ло же ни пред ме ти, као и сам кућ ни ам би јент, рекон струи шу жи вот не вред но сти и по глед на свет оно га ко ме је музеј по све ћен. Та ко је и у Му зе ју не ви но сти: број ни из ло жени пред ме ти де таљ но илу стру ју при по вест из исто и ме ног рома на. 5 Слика 2. Музеј Сер Џона Соана у Лондону; порекло: The Penny Magazine, Са вре ме на му зе о гра фи ја одав но се од ма кла од пред мет ноза сно ва не кон цеп ци је из ла га ња, кон цеп ци је ко ја је ради 3 Eu ro pean Mu se um Fo rum, Press re le a se, 17. May Упоредити: Fe in berg, S. G. (1984) The Ge ne sis of Sir John So a ne s Mu se um Idea: , Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans, Vol. 43, No. 3, Chi ca go: So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans, pp Упоредити: Па мук, O. (2008) Му зеј не ви но сти, Бе о град: Ге о по е ти ка. 130

4 кал но ис ко ри шће на у Му зе ју не ви но сти. У са вре ме ној музеј ској пра ски, му зеј ски пред мет че сто је за ме њен му зеј ском пред ста вом. У том сми слу, му зе о граф ски по ступ ци не рет ко гу бе ве зу са оним што је циљ из ла га ња и по став ка пред ставља са мо до вољ ну тех нич ко-тех но ло шку ег зи би ци ју у просто ру. Ипак, те ег зи би ци је и чи не му зеј ске про сто ре ве о ма за во дљи вим. У Му зе ју не ви но сти, та кве тех нич ко-тех ноло шке сен за ци је не ма. Но, не дај мо се за ва ра ти. Па мук се у уре ђе њу Му зе ја не ви но сти за пра во ко ри сти јед ном ве о ма со фи сти ци ра ном тех но ло ги јом, спрам ко је и нај са вре ме ни ји хо ло грам де лу је као ти тра ва све тлост ши би це. Та тех но логи ја је при по ве да ње. Дру гим ре чи ма, Ор хан Па мук, до битник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, мај стор ски до бро зна ка ко се при ча ју при че. Љу ди ко ји ве ру ју му зе ји ма Му зеј ско дру штво (Mu se ums As so ci a tion) Ве ли ке Бри та ни је об ја ви ло је го ди не ре зул та те ис тра жи ва ња о то ме ка ко јав ност до жи вља ва уста но ву му зе ја. Ре зул та ти овог ис тражи ва ња по ка за ли су да је јав ност при вр же на му зе ји ма, те да је чак у по след ње вре ме та при вр же ност оја ча на за хваљу ју ћи то ме што су му зе ји по ста ли још ви ше за бав ни ји и ин тер ак тив ни ји. У ис тра жи ва њу се ис ти че и јед но ве о ма бит но ме сто: Му зе ји су је дин стве ни по то ме што им се веру је, а то је по себ но ва жно с об зи ром на уо че ни не до ста так по уз да ња у дру штве не ор га ни за ци је као што су вла да и меди ји. Вла да и ме ди ји се до жи вља ва ју као при стра сни и прора чу на ти, док ис пи та ни ци ви де му зе је као чу ва ре чи ње ничког ста ња и за ступ ни ка свих стра на при че. 6 Овим љу ди ма ко ји ве ру ју му зе ји ма и ко је му зе ји чи не срећ ним при па да и Ор хан Па мук. Во лим му зе је и ни сам уса мљен у от кри ћу да ме сва ким да ном чи не све срећ ни јим, пи ше Па мук у Скром ном музеј ском ма ни фе сту (A Mo dest Ma ni fe sto for Mu se ums), ко ји се мо же на ћи уну тар ка та ло га The In no cen ce of Ob jects. Не оспо ра ва ју ћи зна чај ве ли ких му зе ја, по пут Лу вра и сличних, Па мук се за ла же са про ме ну па ра диг ме и на кра ју овог ма ни фе ста он су ге ри ше да су нам уме сто епо ва по треб ни ро ма ни, уме сто ре пре зен та ци ја екс пре си је, уме сто споме ни ка до мо ви, уме сто исто ри ја при че, уме сто на ци ја осо бе, уме сто гру па и ти мо ва по је дин ци, уме сто ве личи не и ску по ће, ма ле ност и скром ност. По твр ђу ју ћи ве ру 6 Bri ta in T hinks for Mu se ums As so ci a tion, Pu blic per cep ti ons of and at titu des to - the pur po ses of mu se ums in so ci ety; March 2013., 16. maj 2014, se um sas so ci a tion.or g/mu se ums2020/ what-the-public-thinks#.u5xsknj_vki 131

5 у ову па ра диг му, Ор хан Па мук је на про ле ће го ди не об јавио још је дан ау тор ски текст по све ћен му зе ји ма, на словљен Small Mu se ums (Ма ли му зе ји). У овом па му ков ски топлом тек сту пи сац ода је по част ма лим европ ским му зе јима, по пут Му зе ја Ане Франк, Му зе ја Ма ри ја Пра ца, Му зе ја Ги ста ва Мо роа и сл. 7 Но, као и љу ди ко ји су уче ство ва ли у ис пи ти ва њу Му зеј ског дру штва Ве ли ке Бри та ни је, ни Орхан Па мук ипак ни је му зеј ски про фе си о на лац. За то ни је нело гич но ни пи та ње: шта за пра во љу ди ван му зеј ске стру ке пре по зна ју као му зеј? Му зеј ски облак и му зе о ло шке ма гле Облак ре чи (у раз ли чи тим ва ри јан та ма: tag cloud, word cloud, we ig hted list) фор ма је гра фич ког пред ста вља ња не ког пој ма: тер ми ни по ве за ни са пој мом ко ји се де фи ни ше групи шу се на јед ном ме сту у об ли ку обла ка са ста вље ног од ре чи. Што је тер мин ис так ну ти ји (ве ли чи ном, бо јом...), то зна чи да је он ва жни ји за раз у ме ва ње пој ма. Му зеј ско друштво Ве ли ке Бри та ни је у по ме ну том ис тра жи ва њу, као прилог об ра ди ан ке те, да ло је и облак пој ма му зеј. Слика 3. Музејски облак; порекло: BritainThinks for Museums Association, Public perceptions of and attitudes to - the purposes of museums in society, Нај мар кант ни је ре чи у овом му зеј ском обла ку су исто рија, ста ро, за ни мљи во, обра зо ва ње, уче ње, ин форма ци ја, про шлост, до сад но, на у ка и та ко да ље, уз један мо жда би за ран, али симп то ма ти чан де таљ да је тер мин ди но са у рус та ко ђе ве о ма ис так нут. Нај но ви ја стру ков на де фи ни ци ја му зе ја, ко ју је ис ко вао Ме ђу на род ни са вет за 7 Pa muk, O. (2014), Small Mu se ums, T Spring Tra vel, New York, pp. M2112, ga zi ne.blogs.nyti mes.co m/2014/03/20/small-mu se ums/?_php=true&_type=blogs&_r=0,

6 музе је (ICOM) го ди не на 21. Ге не рал ној кон фе рен ци ји у Бе чу, ка же да је му зеј не ко мер ци јал на, сва ка јав на устано ва у слу жби дру штва и ње го вог раз во ја, ко ја је отво ре на јав но сти, и ко ја у свр ху про у ча ва ња, обра зо ва ња и за до вољства, на ба вља, чу ва ис тра жу је, ко му ни ци ра с пу бли ком и из ла же ма те ри јал на све до чан ства о љу ди ма и њи хо вој околи ни. Чи ни се да је ово од ре ђе ње у скла ду са оче ки ва њем пу бли ке из не се ним у ис тра жи ва њу бри тан ског Му зеј ског дру штва. Шта на све то ка же на у ка? За пра во, пи та ње је која на у ка? Да ли је то му зе о ло ги ја, ко ја по сло вич но ва жи за на у ку о му зе ји ма? Мо же ли уоп ште му зеј ска уста но ва да бу де, у сми слу оп ште ме то до ло ги је на у ке, кон сти ту тив ни пред мет на уч не ди сци пли не? Ово ни је јед но став но пи та ње и вра ти мо се сто га ко рак уна зад. 8 Шта се под му зе о ло ги јом под ра зу ме ва за ви си го то во од гео граф ских ме ри ла. Ево јед ног при ме ра. Про фе со ри му зе оло ги је на Уни вер зи те ту у Ли је жу, Ан дре Гоб и Но е ми Дру ге (An dré Gob, Noémie Dro u gu et), утвр ђу ју ћи да је му зе о ло гија на у ка о му зе ји ма ипак при ме ћу ју: Не ки ис тра жи ва чи, нај ви ше из цен трал не Евро пе, пред ност да ју мно го ши рем и ви ше те о риј ском ви ђе њу му зе о ло ги је. Пред мет му зе о ло ги је ви ше ни је сам му зеј, већ му зе ал ност, по се бан од нос из међу чо ве ка и ре ал но сти, од нос ко ји је исто вре ме но и про цена вред но сти: он во ди ка из бо ру обје ка та ко је чо век сма тра вред ним да бу ду са чу ва ни за бу дућ ност и пре не ти дру штву бу дућ но сти. Та ко де фи ни са на му зе ал ност од го ва ра францу ском пој му ба шти не или оно га што би мо гли да на зо ве мо кул тур ним на сле ђем. 9 Та ко ђе, Кри сти јан Ми лер-стра тен (Chri stian Müller-Stra ten), уред ник пре во да на ен гле ски је зик Уво да у му зе о ло ги ју, хр ват ског му зе о ло га Иве Ма ро е ви ћа мо рао је да овој књи зи до да и под на слов Европ ски при ступ (The Eu ro pean Ap pro ach), има ју ћи у ви ду упра во раз ли ке у по и ма њу тер ми на му зе о ло ги ја у раз ли чи тим ге о граф ским кон тек сти ма. 10 Да кле, ка да го во ри мо о му зе о ло ги ји основ но пи та ње је шта је фун да мен тал ни пред мет на уч ног ис тра жи ва ња ба шти на или му зеј? На рав но, сам по јам му зеј ви ше је не го по тен тан и 8 У на ред ном одељ ку по слу жи ли смо се прет ход ним ис тра жи ва њем ове те ме. Упоредити: Po pa dić, M. (2014) Na u ka o baš ti ni, у: Vre me proš lo u vre me nu sa daš njem: Uvod u stu di je baš ti ne, Be o grad: CMiH, str Gob, A. and Dro u gu et, N. (2006) La muséolo gie: Hi sto i re, déve lop pe ments, en je ux ac tu els, Pa ris: Ar mand Co lin; ци ти ра но пре ма: Gob, A. i Dru ge, N. (2009) Mu ze o lo gi ja: isto ri ja, raz voj i sa vre me ni iza zo vi, Be o grad: Clio, Narod ni mu zej, str. 10, пре ве ла са фран цу ског Ве сна Ињац. 10 Müller-Stra ten, C. Edi tor s pre fa ce, in: In tro duc tion to Mu se o logy: The Euro pean Ap pro ach, Ma ro e vić, I. (1998) München: Vlg. Dr. C. Müller-Stra ten, p

7 ин спи ра ти ван. Ипак, у са вре ме ном сми слу он има пре све га ин сти ту ци о нал ну, па чак и ар хи тек тон ску пре по зна тљи вост. Са дру ге стра не, про блем ба шти не упра во у сми слу у коме су га мо жда не хо ти це Ан дре Гоб и Но е ми Дру ге ис та кли чи ни се као те мељ но на уч но пи та ње. Про блем са ко јим се тер мин му зе о ло ги ја сре ће је сте ди рект но (де но та тив но) упу ћи ва ње на уста но ву му зе ја. Уста но ва је по сле ди ца друштве них и кул тур них по тре ба, а не њи хов узрок. Као што је то при ме ће но, не по сто је цр кво ло ги ја и шко ло ло ги ја, већ те о ло ги ја и пе да го ги ја, те је по ста ло упит но да ли је и му зео-ло ги ја за пра во пра во име за на у ку ужи же ну на концепт ба шти не као пот пу ног ко лек тив ног ис ку ства све о бухват ног, про стор но и вре мен ски. 11 Јед но став ни је ре че но, да ли је му зе о ло ги ја аде ква тан на зив за на у ку о ба шти ни? Или је то, мо жда, хе ри то ло ги ја, ко ја ја ди рект ни је упу ћу је на науч ни пред мет? 12 Шта је за пра во пред мет на у ке о ба шти ни? Овај пи та ње ни је но во и раз ма тра но је кроз раз ли чи те моде ле на уч не ми сли ко ји су за свој пред мет има ли про блем ба шти не и ба шти ње ња. Ге не за раз во ја на у ке о ба шти ни мо же се пра ти ти од ње ног по ре кла у ху ма ни стич ким инте ре со ва њи ма, где је пред мет из у ча ва ња би ла ста ри на, а ис ход ре пре зен та тив ност. У ре ста у ра тив ним исто ри ја ма де вет на е стог ве ка те жи ште је би ло на пој му спо ме ни ка а циљ у гра ђе њу иден ти те та. 13 Уста но вље њем ин сти ту ција ба шти не, оја чан је на уч ни ( сци јен ти стич ки ) при ступ, пре све га у му зеј ској за шти ти, што је во ди ло да љој ин ститу ци о на ли за ци ји, а ко ја је не рет ко за вр ша ва ла у ди сци плинар ним се бич но сти ма, де ле ћи кор пус ба шти не на за себ не спе ци ја ли стич ке це ли не. 14 Му зе о ло шки при ступ, раз ви јан у окви ру струч не и уни вер зи тет ске прак се, ста вио је у центар ис тра жи ва ња тех нич ке тер ми не као што су на при мер му зе ал ност или му зе а ли за ци ја од но сно њи хо во ту ма че ње, упо тре бу и прак тич ну свр хо ви тост. Ова не што стро жа дисци пли нар на про фи ли са ност до не ла је од ре ђе ну аке де ми за 11 Šo la, T. (2003) Ese ji o mu ze ji ma i nji ho voj te o ri ji. Pre ma ki ber ne tič kom muze ju, Za greb: Hr vat ski нacionalni ko mi tet ICOM, str Од ла тин ског he re di tas, то јест ен гле ског he ri ta ge. Тер мин хе ри то ло гија пр ви је упо тре био Т. Шо ла го ди не. Упорeдити: A Con tri bu tion to a Pos si ble De fi ni tion of Mu se o logy, Šo la, T. про чи та но на Го ди шњој конфе рен ци ји и сим по зи ју му ко ми те та за му зе о ло ги ју (ICO FOM/ICOM): Syste ma tics and Met ho do logy in Mu se o logy, u Pa ri zu go di ne; преве де но на срп ско хр ват ски под на сло вом: Šo la, T. (1984) Pri log mo gu ćoj de fi ni ci ji mu ze o lo gi je, In for ma ti ca Mu se o lo gi ca. God. 15, br.1-3, Za greb: MDC, str Упоредити: Choay, F. (2001) The In ven tion of the Hi sto ric Mo nu ment, Cambrid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. 14 Упоредити: Gluziński, W. (1980) U pod staw mu ze o lo gii, War sza wa: Państwo we Wydawn. Na u ko we. 134

8 ци ју оли че ну не са мо у фа кул тет ским про гра ми ма, ко ли ко у ор га ни за ци ји број них се ми на ра, лет њих шко ла и слич них обра зов них кур се ва на ме ње них му зеј ским про фе си о нал цима. На по кон, хе ри то ло шки при ступ, уте ме љен у по след њој че твр ти ни два де се тог ве ка, ста вио је екс пли цит но у цен тар на у ке о ба шти ни сам по јам ба шти не и про бле ма ти ку од но са из ме ђу овог пој ма и чо ве ко вих по тре ба, про на шав ши свој ис ход у ан тро по ло ги за ци ји мул ти ди сци пли нар но сти. 15 Иза ове сло же не син таг ме за пра во сто ји већ по ми ња ни концепт ба шти не као пот пу ног и све о бу хват ног, про стор но и вре мен ски, ко лек тив ног ис ку ства. Ис хо ди шта но ве му зе о ло ги је Све у све му, из прет ход но из не се ног мо гу се из ву ћи не ка, ба рем тер ми но ло шка, по ја шње ња. На у ка о ба шти ни је гене рич ко име за си сте мат ско про у ча ва ње про бле ма ба штине и ба шти ње ња, му зе о ло ги ја је ње но тра ди ци о нал но име ко је ак це нат ста вља на уста но ву му зе ја, а хе ри то ло ги ја је ко ре тив ни и про во ка тив ни на зив ко ји упу ћу је на по тре бу стал ног пре и спи ти ва ња ка ко од но са чо ве ка и на сле ђа, та ко и на у ке ко ја се њи ме ба ви. Но, па ра лел но са рас пра ва ма o на уч ној при ро ди му зе о ло ги је кра јем се дам де се тих и осамде се тих го ди на два де се тог ве ка, у му зе о ло шком лек си ко ну по ја вио се још је дан тер мин но ва му зе о ло ги ја. Из вор но, но ва му зе о ло ги ја (muséolo gie no u vel le) је концепт на стао у окви ру фран цу ске му зе о ло шке шко ле кра јем се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка под ути ца јем Жор жа Ан ри ја Ри ви је ра (Ge or ges-hen ri Ri viè re) 16, да би на ен глеском го вор ном под руч ју по стао пре по зна тљив пре све га захва љу ју ћи књи зи ко ју је го ди не при ре дио Пи тер Верго (Pe ter Ver go) упра во под на сло вом Но ва му зе о ло ги ја (The New Mu se o logy). 17 У овом про це су пре во ђе ња до не кле је про ме ње но пр во бит но зна че ње син таг ме но ва му зе о ло гија : од по чет ног те о риј ског про ми шља ња раз во ја му зеј ске ин сти ту ци је са прак тич ним ис хо ди ма, курс је про ме њен ка ту ма че њу и иде о ло ги за ци ји ин сти ту ци је му зе ја са ис хо дом у кри тич ким сту ди ја ма му зе ја. Ме то до ло шка по зи ци ја но ве му зе о ло ги је пре по зна та је као ста но ви ште да се му зеј и музеј ска прак са по сма тра ју као до мен ко ји омо гу ћава чи тање 15 Babić, I. (1988) Uvod: Za jedno antropološko shvatanje spomenika, Pogledi, 3-4 (18), str ; на осно ву: Bu la to vić, D. (2010) Ge ne za he ri to lo gi je, Be o grad: Uni ver zi tet u Be o gra du, Fi lo zof ski fa kul tet, (нео бја вље ни ма тери јал пре да ва ња). 16 Maynard, P. (1985) The new mu se o logy proc la i med, Mu se um, 37(148), pp Ver go, P (1989) The New Mu se o logy, Lon don: Bo oks Re ak tion. 135

9 пред ме та као тра го ва, ре пре зен та ци ја, од ра за или су ро га та по је ди на ца, гру па, на ци ја и ра са, те њи хо вих исто ри ја. Музеј се оту да ко ри сти, али и кри ти ку је, као ин струмент про изво ђе ња дру штве но-при хва тљи вих вред но сти и њи хо вог распро сти ра ња са ја сном по ли тич ко-идеолошком функци јом. 18 Бит но је ис та ћи да најпродорнија по ла зи шта но ве му зе оло ги је ни су за сно ва на на му зе о ло шким, већ на кул ту ро лошким пре ми са ма. Оту да но ва му зе о ло ги ја и ни је при мар но ме то до ло шка ета па у раз во ју му зе о ло ги је као на уч не ди сципли не, већ пре ис тра жи вач ка стру ја у окви ру сту ди ја култу ре усме ре на на про блем му зе ја као со цио-кул тур не инсти ту ци је. Оту да и на зи ви сту ди је му зе ја (mu se um stu di es), или кри тич ке сту ди је му зе ја (cri ti cal mu se um stu di es), ко ји се ко ри сте упо ре до са тер ми ном но ва му зе о ло ги ја. Ипак, за хва љу ју ћи сна зи ове ис тра жи вач ке стру је и ње ним до прино си ма у раз ма тра њу ин сти ту ци је му зе ја, но ва му зе о ло ги ја је зна чај но до при не ла на уч но ори јен ти са ној му зе о ло ги ји у по љу ис тра жи ва ња исто ри је и при ро де ин сти ту ци је му зе ја. По ред ових те о риј ских им пли ка ци ја, но ва му зе о ло ги ја је у до ме ну му зеј ске прак се охра бри ла и број не екс пе ри мен те, ко ји су зна чај но ути ца ли на но во по зи ци о ни ра ње му зе ја у са вре ме ном дру штву. 19 Му зеј ске при че Има ју ћи ове те о риј ске на по ме не у ви ду, вра ти мо се Ор хану Па му ку и ње го вој за љу бље но сти у ма ле му зе је. Са ро дитељ ским по но сом, Па мук ме ђу сво је оми ље не ма ле му зе је сме шта и свој Му зеј не ви но сти. Ипак, при ме ћу је и јед ну ве о ма бит ну раз ли чи тост: Те мељ на раз ли ка из ме ђу Му зе ја не ви но сти и дру гих ма лих му зе ја ко ји су ме ин спи ри са ли је сте чи ње ни ца да, за раз ли ку од Ги ста ва Мо роа и Ма риа Пра ца, љу ди чи ји пред ме те и сли ке по сма тра мо (у Му зе ју невиности) ни су ствар ни, већ из ми шље ни. 20 У Му зе ју неви но сти Па мук је на про сто ре ал не пред ме те при пи сао својим из ми шље ним, књи жев ним ли ко ви ма. Да ли ова фик цио нал ност дис ква ли фи ку је Па му ков му зеј из ка те го ри је ба 18 Упоредити: Pjo trov ski, P. (2013) Kri tič ki mu zej, Be o grad: ENS-CMiH, str Упоредити: Ross, M (2004) In ter pre ting the new mu se o logy, Mu se um and So ci ety, 2, pp ; Кр сто вић, Н. (2014) Ми, ов де, са да: но ва му зе оло ги ја и еко му зе ји, у: Му зе ји на отво ре ном, Си ро гој но-бе о град: Му зеј Ста ро се ло, ЦМиХ, стр Pa muk, O. (2014) Small Mu se ums, T Spring Tra vel, New York, pp. M2112, ga zi ne.blogs.nyti mes.co m/2014/03/20/small-mu se ums/?_php=true&_type=blogs&_r=0,

10 штин ских уста но ва? Да ли у му зе ју мо ра би ти све ствар но и исти ни то? У тек сту Про из вод ња ба шти не Деј вид Ло вен тал (Da vid Lowent hal) пра ви раз ли ку из ме ђу исто ри је и ба шти не и ка же да исто ри ја те жи да убе ди исти ном, док ба шти на пре те ру је и по пу шта, за во дљи во из ми шља и искре но за бо ра вља, и опста је на не зна њу и гре шка ма. Ка ко Ло вен тал сма тра, ба штина ко ри сти исто риј ске тра го ве и при по ве да исто риј ске приче, али ови тра го ви и при че су утка не у при по ве сти за тво рене за кри тич ко ис пи ти ва ње, јер ба шти на ни је еру ди ци ја већ ка те хи зам ни је про ве ри в по да так, већ при ље жна вер ност. Оту да и Ло вен та лов за кљу чак: Ба шти на ни је про вер љи ва или ве ро ват на вер зи ја на ше про шло сти, она је ис по ве да ње ве ре у ту про шлост. 21 Дру гим ре чи ма, и фик ци ја се мо же ба шти ни ти, с тим да је сам про цес ба шти ње ња не фик ци о на лан, то јест уте ме љен је на ствар но сти, на по сто ја њу све до чан ста ва. За у ста ви мо се на час на овом бит ном ме сту. Раз ли ку из ме ђу фик ци о нал ности и не фик ци о нал но сти, исто ри чар и те о ре ти чар књи жевно сти Зден ко Шкреб ефект но су ми ра: Не фик ци о нал ност по чи ва на на че лу исти ни то сти као иде ји ап со лут не ну жности да се са др жи на дје ла кон фрон ти ра са ствар но шћу, не зави сном од дје ла.... Фик ци о нал ност је ин ди фе рент на пре ма на че лу исти ни то сти јер се не од но си ни на ка кву ствар ност, не за ви сну од ње; из ја ве књи жев ног дје ла ни су ни исти ните, ни ла жне с гле ди шта кон крет не ствар но сти слу ша лац или чи та лац их при хва та јер се, ка ко Ка ти чић ка же с пра вом, оства ру ју у цје ло куп ну ње го ву жи вот ну ис ку ству. 22 Ова књи жев но те о риј ска опа ска мо же се до ве сти у ди рект ну ве зу са те за ма исто ри ча ра умет но сти До нал да Пре ци о зи ја. Пре ци о зи, ба зи ра ју ћи сво је ста во ве на ис ку ству но ве му зео ло ги је, сма тра да му зе о ло ги ја и му зе о гра фи ја про из во де исто ри је пред ме та као су ро га те или си му ла кру ме раз во ја исто ри ја по је ди на ца, мен та ли те та и на ро да, те да се оне састо је од на ра тив них по ма га ла, слич них исто риј ском ро ма ну или но ве ли. 23 У исто риј ској пе р спек ти ви и ро ман и му зеј су вр шња ци и при па да ју пе ри о ду ра ђа ња мо дер ног до ба. У од ре ђе ном сми слу кла сич ни ро ман је ре ликт ин ду стријске епо хе, ко ји је на свој на чин вас пи тао чи та о ца да жи ви са гла сно си ре ни, пи ше Алек сан дар Ге нис, твр де ћи да у 21 Lo went hal, D. (1998) Fa bri ca ting He ri ta ge, Hi story and Me mory, Vol. 10, No. 1, In di a na: In di a na Uni ver sity Press, pp Škreb, Z. (1976) Stu dij knji žev no sti, Za greb: Škol ska knji ga, str Pre zi o si, D. (1998) The Art of Art Hi story: A Cri ti cal Ant ho logy, Ox ford & New York: Ox ford Uni ver sity Press, p

11 по стин ду стриј ској епо хи та ква тво ре ви на с по чет ком, сре ди ном и кра јем већ ло ше ко ре спон ди ра са но вим темпо рал ним струк ту ра ма. Реч је о ме ха нич ком вре ме ну ко је је на ста ло у до ба мо дер но сти, до ба по крет не тра ке и по тре бе за вре мен ском пре ци зно шћу, док по стин ду стриј ско до ба тра жи ци клич но, не ре ши во, не ли не ар но, јук ста по зици о ни ра но схва та ње вре ме на. 24 У овој по тре би, мо же се виде ти по тре ба за тран сфор ма ци јом му зе ја и то упра во у оном смислу ко ји је и Па мук озна чио у свом ма ни фе сту. Слика 4. Музеј невиности, део сталне поставке; порекло: Masumiyet Müzesi, Istanbul, На сле ђе но ве му зе о ло ги је: мо дер не кул тур не фик ци је Сто га, у окви ру му зе о ло шких ис тра жи ва ња, обо га ће них ис ку ством но ве му зе о ло ги је, тре ба пре по зна ти је дан на рочит пред мет, ко ји би се у скла ду са прет ход но на ве де ним мо гао од ре ди ти као про блем мо дер них кул тур них фик ци ја. Под мо дер ним кул тур ним фик ци ја ма под ра зу ме ва мо имаги на тив ни са др жај ко ји у са вре ме ном све ту има кул тур ну вред ност. (Као што је већ ис так ну то, му зеј и ро ман су нај 24 Ge nis, A. (2003) Ve sti iz Ede na, Be o grad: Ge o po te i ka, str

12 ре пре зен та тив ни ји при ме ри мо дер них кул тур них фик ција.) У овом кон тек сту, има ги на тив ни са др жај је ре зул тан та ства ра лач ке си ле ко ја ком би ну је еле мен те ма те ри јал не ре ално сти и ин тер пре та тив ног про це са. Та ко ђе, кул тур ну вредност би од ре ди ли као по жељ ни има ги на тив ни са др жај ко ји се мо же ко ри сти ти у раз ме ни до ба ра, док под кул ту ром ов де под ра зу ме ва мо пре сек ма те ри јал них обје ка та и ин тер прета тив них стра те ги ја. Ако су ма те ри јал ни објек ти фак тич ки кон стант ни, ин тер пре та тив не стра те ги је су ди на мич не и про ме њи ве. Оно што би био циљ на ве де ног при сту па, ко ји се у овом тек сту са мо ски ци ра, је сте по ку шај да се ис траже раз ли чи те ме та мо р фо зе мо дер них кул тур них фик ци ја у ства ра њу слике о са вре ме ном све ту. Те за је сле де ћа: мо дер не кул тур не фик ци је стал но се реот кри ва ју, увек су у ста њу ме та мор фо зе, по ка зу ју ћи ста ре ма три це у но вом об ли ку. Мо же се ре ћи да су мо дер не култур не фик ци је фор ма тив ни еле мен ти са вре ме не сли ке света. Мо жда је по тре бна још јед на ус пут на опа ска о мо ћи ма ме та мор фо за мо дер них кул тур них фик ци ја. Се ти мо се оног ди но са у ру са из обла ка ре чи ко јим се об ја шња вао по јам му зеј. Ка ко зо о ло зи сма тра ју, про шло је око ше зде сет пет ми ли о на го ди на од не стан ка ди но са у ру са. У тој древ ној про шло сти, чо век и ди но са у рус се ни ка да ни су сре ли. Ипак, њи хов са вре ме ни од нос, ко ји се за сни ва на спре зи мо дер них кул тур них и тех но ло шких си ла, та квог је ин тен зи те та да је реч ди но са у рус (ина че и са ма мо дер на ко ва ни ца) за вре дела да се на ђе ме ђу ре чи ма ко ји ма ће се де фи ни са ти му зеј као уста но ва од по ве ре ња. Свет као сли ка му зе ја Ис пи тај мо са да му зеј ску уста но ву у све тлу про бле ма модер них кул тур них фик ци ја. У овом кон тек сту, му зеј је пре све га про стор ин сти ту ци о на ли за ци је ме та фо ре игре или по зо ри шта, од но сно, пред ста ве, ко ји у су шти ни има ју ћи у ви ду ен гле ско play функ ци о ни шу као си но ни ми. Истовре ме но, му зеј је про стор са зна ња из ре че ног по сред но, сли ко ви то, али до ку мен то ва но. Иа ко пред ста вља по е тич ку фи гу ру, ме та фо ра ка да се ко ри сти у на уч ном ис тра жи ва њу ујед но је и ору ђе за пре по зна ва ње ин стру ме на та ко ји консти ту и шу фор ме ин сту ци о на ли за ци је зна ња. Та ко Ме ри Да глас и Сти вен Неј (Mary Do u glas, Ste ven Ney), у сво јој кри ти ци дру штве них на у ка, на во де Гер да Ги ге рен це ра (Gerd Gi ge ren zer) ко ји твр ди да ин стру мент ис тра жи ва ња нај у спешни је до ка зу је сво ју ва ља ност кад мо же да пру жи дво струку ме та фо ру на чи на на ко ји се у све ту огле да ју рад ње ду ха: Ка да је ме ха нич ки ча сов ник по стао не за о би ла зно сред ство 139

13 астро ном ских ис тра жи ва ња, сам уни вер зум по стао је нека вр ста ме ханич ког ча сов ни ка, а Бог је по стао бо жан ски часов ничар. 25 У фи лозоф ској рав ни, овај ме ха ни зам мо же се пре по зна ти и у Ни че о вом (Fri e drich Ni etzsche) афо ризму: Хри шћан ска од лу ка да свет сма тра ју ру жним и ло шим учини ла је свет ру жним и ло шим. 26 Има ју ћи ове ре флек си је у ви ду, као и по ве ре ње мо дер ног чо ве ка у му зеј ску уста но ву, чи ни се да је очи глед но да се мо же фор му ли са ти и сле де ћи за кљу чак: он да ка да је му зеј по стао не за о би ла зно сред ство пред ста вља ња све та, сам свет је по стао сли ка му зе ја. Кроз ин сти ту ци ју му зе ја ми, да кле, ви ди мо фраг мен те слике све та, те же ћи да ус по ста ви мо ту је дин стве ну (то тал ну) сли ку све та-као -му зе ја. Ка ко? За па да ју ћи у за но сну, од носно, за во дљи ву игру са ку пља ња (без број них) фраг мен aта. Оно што је си гур но у си сте му са ку пља ња, сма тра Бо дри јар (Jean Ba u dril lard), је сте да је оно што не ко са ку пља увек он сам. 27 Дру гим ре чи ма, пи та ње са ку пља ња је сте бли ско пита њу иден ти те та, пи та њу ко сам ја. А зна ти ко сам ја је сте об лик зна ња о то ме где се на ла зим, ка ко пи ше Чарлс Теј лор (Char les Taylor). Теј лор иден ти тет пре по зна је као ме сто унутар окви ра вред но ва ња: Мој иден ти тет де фи ни шу оба ве зе и иден ти фи ка ци је ко је пру жа ју оквир или хо ри зонт уну тар ко га ја од слу ча ја до слу ча ја мо гу да по ку шам да од ре дим шта је до бро или вред но или шта тре ба чи ни ти или шта ја при хва там, а че му се су прот ста вљам. Дру гим ре чи ма, то је хо ри зонт уну тар ко јег сам у ста њу да за у змем сво је ме сто. 28 Ло ги ка овог си сте ма је усме ре на ка кон тро ли вре ме на, по игра ва ју ћи се ре ал ми ма про шлог и са да шњег. 29 Ако збир ка за и ста на ста је без ци ља да бу де ком пле ти ра на 30, она та ко фор ми ра спе ци фич но ста ње са-вре ме но сти. Она је све док про шлог, ко је се про сти ре у бу дућ ност. Уло га споне из ме ђу про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти че сто се при пи су је му зе ји ма, алу ди ра ју ћи на њи хо ву ме мо ра тив ну ми си ју. Му зе ји су сва ка ко ин сти ту ци је јав ног пам ће ња, али у њи ма не тре ба тра жи ти тек огле да ло дру штва или по једин ца. Као што ка же Ме ри Да глас огле да ло је јад на ме та 25 Da glas, M. i Nej, S. (2003) Oso be ko je ne do sta ju: kri ti ka druš tve nih na u ka, Be o grad: Sa mi zdat B92, str Ni če, F. (1989) Ve se la na u ka, Be o grad: Gra fos, str Ba u dril lard, J. The System of Col lec ting, in: The Cul tu res of Col lec ting, edited by Els ner, J. and Car di nal, R. (1994), Lon don: Re ak tion Bo oks, p Tej lor, Č. (2008) Iz vo ri sop stva: stva ra nje mo der nog iden ti te ta, No vi Sad: Aka dem ska knji ga, str Ba u dril lard, J. The System of Col lec ting, in: The Cul tu res of Col lec ting, edited by Els ner, J. and Car di nal, R (1994.), Lon don: Re ak tion Bo oks, p Исто, стр

14 фо ра за јав но пам ће ње. Тра га лац за исто риј ском исти ном не на сто ји да до би је ја сни ју, чак ни ла ска ви ју сли ку сопственог ли ца. Све сно пе тља ње и пре пра вља ње са мо је ма ли део обликовања про шло сти. Ако по бли же по гле да мо град њу про шлог вре ме на, от кри ва мо да тај про цес има вр ло ма ло ве зе с про шло шћу, а сва ку ве зу са са да шњо шћу. 31 У том сми слу, мо дер не кул тур не фик ци је, као има ги на тив ни са држај ко ји у са вре ме ном све ту има кул тур ну вред ност, че сто су про из во ђач про шло сти. Али, упра во оне нам омо гу ћава ју и да се кре ће мо кроз вре ме, што је сва ка ко ка те го ри ја фик ци је, али нам је на тај пру же на мо гућ ност да се ори јенти ше мо у ре ал ном све ту, од но сно да у ње му за у зме мо сво је ме сто. За кљу чак: Му зеј опо ме не На по чет ку овог тек ста по ме ну ли смо да су ри ту а ли на грађи ва ња увек дво смер ни: ко рист де ле и ла у ре ат и на гра до давац. Но бе ло вац Ор хан Па мук сво јом по пу лар но шћу сва ка ко по ди же ви дљи вост на гра де за Евр оп ски му зеј го ди не или На гра де Ме ри Лин Коц. С дру ге стра не, мо жда не на мер но, али Па му ков Му зеј не ви но сти сва ка ко упу ћу је и на зна чај ис пи ти ва ња мо дер них кул тур них фик ци ја као му зе о ло шког пред ме та, а на ро чи то у од но су на по зи ци је но ве му зе о логије. Ако из у зме мо ме ха ни зам мо дер них кул тур них фик ци ја ко ји де лу је у Па му ко вом Му зе ју не ви но сти, од тог му зе ја не ће оста ти пу но то га. За пра во, оста ће љу шту ра, тр о ди мен зи онал на илу стра ци ја ро ма на, али не и уста но ва му зе ја. Ре кли смо и да ис тра жи ва ње мо дер них кул тур них фик ци ја предста вља сво је вр сно на сле ђе но ве му зе о ло ги је, и то као ре зултат ис тра жи ва ња у окви ру но ве му зе о ло ги је ко ја су упу ти ла на ди рект ну спре гу кул тур них и тех но ло шких си ла у форми ра њу му зеј ске уста но ве. Упра во је та спре га омо гу ћи ла да Па му ков Му зеј не ви но сти бу де при хва ћен (и ле ги ти мисан стру ков ном на гра дом) као му зеј ска уста но ва, то јест, ме та фо рич но ре че но, омо гу ћи ла је да ро ма но пи сац по ста не музе о лог. Му зеј не ви но сти је сто га до бра илу стра ци ја са вре ме ног ис хо да но ве му зе о ло ги је. Са јед не стра не, ефект но је указа но ка ко се кон стру и ше му зеј ска уста но ва по мо ћу мо дерних кул тур них фик ци ја. Са дру ге стра не, ука за но је на поро зност му зеј ског си сте ма. Па ра док сал но, но ва му зе о ло ги ја усме ре на ка де на ту ра ли за ци ји ин сти ту ци је му зе ја (упу ћи вањем на кул тур не, дру штве не, по ли тич ке, иде о ло шке и слич 31 Da glas, M. (2000) Ka ko in sti tu ci je mi sle, Reč: ča so pis za knji žev nost i kul turu, br. 57/3, Be o grad: Fa bri ka knji ga, str

15 не мо де ле кон сти ту и са ња му зеј ске ствар но сти), за пра во је оја ча ла са му ин сти ту ци ју му зе ја, ука зу ју ћи јој на плод но тле за ре ин вен ци ју. Као че до мо дер но сти, ин сти ту ци ја музе ја је у стал ном ста њу кри зе. Но во му зе о ло шка ин тер венци ја же ле ћи да де кон стру и ше је дан мо дер ни мит, за пра во га је су штин ски уте ме љи ла. Сто га је и Па му ков му зеј, ко лико Му зеј не ви но сти то ли ко и Му зеј опо ме не. Јер, ако љу ди, као што смо ви де ли, ве ру ју му зе ји ма, му зе ји мо ра ју би ти и достој ни по ве ре ња. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ba u dril lard, J. The System of Col lec ting, in: The Cul tu res of Col lecting, edi ted by Els ner, J. and Car di nal, R (1994), Lon don: Re ak tion Bo oks. Babić, I. (1988), Uvod: Za jedno antropološko shvatanje spomenika, Pogledi, 3-4 (18), str Bu la to vić, D. (2010) Ge ne za he ri to lo gi je, Be o grad: Uni ver zi tet u Be ogra du, Fi lo zof ski fa kul tet. Choay, F. (2001) The In ven tion of the Hi sto ric Mo nu ment, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. Da glas, M. (2000) Ka ko in sti tu ci je mi sle, Reč: ča so pis za knji žev nost i kul tu ru, br. 57/3, Be o grad: Fa bri ka knji ga, str Da glas, M. i Nej, S. (2003) Oso be ko je ne do sta ju: kri ti ka druš tve nih na u ka, Be o grad: Sa mi zdat B92. Fe in berg, S. G. (1984) The Ge ne sis of Sir John So a ne s Mu se um Idea: , Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans, Vol. 43, No. 3, Chi ca go: So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans pp Ge nis, A. (2003) Ve sti iz Ede na, Be o grad: Ge o po e ti ka. Gluziński, W. (1980) U pod staw mu ze o lo gii, Wa rs za wa: Pań stwo we Wydawn. Na u ko we. Gob, A. and Dro u gu et, N. (2006) La muséolo gie: Hi sto i re, déve lop pements, en je ux ac tu els, Pa ris: Ar mand Co lin. Кр сто вић, Н. (2014) Му зе ји на отво ре ном, Си ро гој но-бе о град: Му зеј Ста ро се ло, ЦМиХ. Lo went hal, D. (1998) Fa bri ca ting He ri ta ge, Hi story and Me mory, Vol. 10, No. 1, In di a na: In di a na Uni ver sity Press, pp Maynard, P. (1985) The new mu se o logy proc la i med, Mu se um, 37, 1985, Müller-Stra ten, C. Edi tor s pre fa ce, in: Ma ro e vić, I. (1998) In tro duction to Mu se o logy: The Eu ro pean Ap pro ach, München: Vlg. Dr. C. Müller-Stra ten. Ni če, F. (1989) Ve se la na u ka, Be o grad: Gra fos. 142

16 Па мук, O. (2008) Му зеј не ви но сти, Бе о град: Ге о по е ти ка. Pa muk, O. (2012) The In no cen ce of Ob jects, New York: Abrams Books. Pa muk, O. (2014) Small Mu se ums, T Spring Tra vel, New York. Pjo trov ski, P. (2013) Kri tič ki mu zej, Be o grad: ENS-CMiH. Po pa dić, M. (2014) Vre me proš lo u vre me nu sa daš njem: Uvod u stu dije baš ti ne, Be o grad: CMiH. Pre zi o si, D. (1998) The Art of Art Hi story: A Cri ti cal Ant ho logy, Oxford & New York: Ox ford Uni ver sity Press. Ross, M (2004) In ter pre ting the new mu se o logy, Mu se um and So ci ety, 2, pp Škreb, Z. (1976) Stu dij knji žev no sti, Za greb: Škol ska knji ga. Šo la, T. (1984) Pri log mo gu ćoj de fi ni ci ji mu ze o lo gi je, In for ma ti ca Mu se o lo gi ca. god. 15, br.1-3, Za greb: MDC, str Šo la, T. (2003) Ese ji o mu ze ji ma i nji ho voj te o ri ji. Pre ma ki ber ne tičkom mu ze ju, Za greb: Hr vat ski нacionalni ko mi tet ICOM. Tej lor, Č. (2008) Iz vo ri sop stva: stva ra nje mo der nog iden ti te ta, No vi Sad: Aka dem ska knji ga. Ver go, P. (1989) The new mu se o logy, Lon don: Re ak tion Bo oks Milan Popadić University of Belgrade, Faculty of Philosophy Art History Department, Centre for Museology and Heritology, Belgrade OUTCOMES OF NEW MUSEOLOGY OR HOW A NOVELIST BECAME A MUSEOLOGIST Abstract The paper covers the problem of museology as a scientific discipline and its relation to the concept of new museology. Starting cases are Museum of Innocence as a model of contemporary museum practice (opened in Istanbul in 2012), and the research of the Museums Association of Great Britain on the public opinion about museums (from 2013). In this respect, research problem described as modern cultural fictions arises. By modern cultural fictions we recognize imaginative content with cultural value in contemporary world, which can be related with museums or novels. In methodological terms modern cultural fictions are heritage of new museology. Thus, the goal of the paper is an interpretation this specific contribution of new museology to museology as a scientific discipline. Key words: heritage science, museology, heritology, new museology, modern cultural functions, Orhan Pamuk 143

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014.

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014. 01 ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА Сања М. Данковић Степановић, Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, Милош М. Петровић,

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( )

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( ) УДК: 27-528/.-53(420)"597/100" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 59 70. Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information