КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД"

Transcription

1 Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI /kultura G УДК : БУКЕР: НИН: оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Са же так: У ра ду се пре и спи ту је мо гућ ност ус по ста вља ња ве зе из ме ђу књи жев ног на гра ђи ва ња и ева лу а ци је књи жев ног де ла, узима ју ћи за при мер два при зна ња ко ја се до де љу ју за нај бо љи роман го ди не у две ма зе мља ма, Ве ли кој Бри та ни ји и Ср би ји, а све у све тлу чи ње ни це да се на гра ђи ва ње (осно ва но или не) по сма тра као про цес умет нич ког вред но ва ња ко ли ко и оства ри ва ња ме дијске ви дљи во сти. Ово дру го по ка за ло се у вре ме ну но вих ме ди ја као да ле ко ва жни је: си сте мат ско по ти ски ва ње елит не умет ности мар ги на ли зо ва ло је вред на де ла, она су све сно и си сте мат ски пред ста вље на као не за ни мљи ва ши ро кој пу бли ци, и ин сти ту ција ма на гра ђи ва ња ин тен зив но се по ку ша ва очу ва ти за ни ма ње за вред но сти, са про мен љи вим успе хом. Кључ не ре чи: књи жев на на гра да, вред но ва ње, Бу ке ро ва на гра да, НИН-ова на гра да Све је ви ше раз ло га, чи ни се, да књи жев не на гра де пре и мену је мо у не прав де: шет ња исто ри јом ли те рар них при зна ња мо гла би да за ли чи на џој сов ску мо ру из ко је же ли те да се про бу ди те. Кре ни мо од, крај ње ди ску та бил не, кон вен ци онал не и хи по те тич ке пред ста ве о то ме ка ко вред но сти свом вре ме ну увек про мак ну и у ње му оста ну за не ма ре не и непре по зна те: да су да нас у кон ку рен ци ји за би ло ко је ви соко књи жев но при зна ње, У тра га њу за из гу бље ним вре меном, Ор кан ски ви со ви, Три страм Шен ди и Го спо ђа Да ло веј би ли би, вр ло ве ро ват но, од ба че ни као не у вер љи ви, ло ше ком по но ва ни ро ма ни ко ји опи су ју ам би ва лент не и мо рал но 22

2 про бле ма тич не ли ко ве и чи ја је при пад ност жан ру упит на ма да би мо жда там но пу ти, ег зо тич ни Хит клиф, ју нак Еми ли Брон те, био пре по знат као до сто јан из да нак пост коло ни јал не ин тер пре та тив не ма три це, или пак као але го ријска пред ста ва о стиг ми, раз ли чи то сти и од су ству при ви леги ја, а Пру стов при по ве дач ве ро ват но про це њен као уверљи во пред ста вљен при пад ник дру га чи јег сек су ал ног опреде ље ња. С дру ге стра не, ве за на гра да и књи жев ног ка но на ни је се по ка за ла као ну жна, ло гич на и са мо ра зу мљи ва, не са мо сто га што нај ве ћи број кла си ка свет ске књи жев но сти ни ка да и ни је би вао под врг нут та квој вр сти вред но ва ња и афир ма ци је, или сто га што из ван ред на књи жев на де ла че сто на ста ју у спо ре њу са тра ди ци јом, већ и сто га што суд жи рија не мо же да бу де ја сан кри тич ки став чи ја је по у зда ност и трај ност за га ран то ва на, ма ко ли ко чла но ви жи ри ја би ли ком пе тент ни да та кав суд до не су. На гра де ни су за сно ва не на ја сним и ег закт ним ме ри ли ма, по ли ти ка на гра ђи ва ња не ма кон ти ну и тет ни по е тич ки ни иде о ло шки, а да сам чин до дељи ва ња при зна ња мо же би ти ди ску та би лан и збу њу јућ сведо чи и са ма Но бе ло ва на гра да за књи жев ност. Да ни је ла ко по сти ћи кон сен зус о вред но сти ма от кри ва ма кар по да так да ово при зна ње, у исто ри ји ко ја от по чи ње1901. го ди не, ни је до де ље но укуп но се дам пу та, због не са гла сја о књи жев ним ква ли те ти ма фа во ри та; чак су је у че ти ри слу ча ја по де лила два пи сца. По ку ша ји род ног урав но те жи ва ња оста ли су без успе ха јед на ко ко ли ко и оног на ци о нал ног: за 113 го ди на Но бе ла је до би ло тек 12 ла у ре ат ки ња, уз при мет не кон тровер зе Ха ролд Блум је же сто ко осу дио од лу ку да се најви ше при зна ње за књи жев ност до де ли До рис Ле синг као по сле ди цу прак се по ли тич ке ко рект но сти, над при зна њем ко јим је овен ча на То ни Мо ри сон оста ла је сен ка ар гу мента кул тур не ре ле вант но сти и по ма ло оп се нар ског по зи ва ња на култ ни ста тус ау тор ке, док је пр ва Ка на ђан ка овен ча на Но бе лом при по ве да чи ца Алис Ман ро, а не мно го по зна ти ја и при зна ти ја ро ман си јер ка и есе јист ки ња Мар га рет Атвуд. Ин сти ту ци ја књи жев них при зна ња све ви ше има не славну ау ру пре у ра ње не, не при ме ре не, не при род не и не у ку сне пре тен зи је на уво ђе ње ла у ре а та у ка нон; на гра де се да нас по сма тра ју као пре чи ца ко ја во ди у хол слав них, као ап сурдни ма те ри јал ни до каз ду хов них вред но сти, али и као фак тор ви дљи во сти. Стра те шко по зи ци о ни ра ње на гра де као оки дача и по ма га ча ме диј ског при су ства раз лог има у си сте матском по ти ски ва њу елит не умет но сти ко ја је мар ги на ли зова на, све сно и про грам ски пред ста вље на као не за ни мљи ва ши ро кој пу бли ци. Ис ти ца њем јед ног књи жев ног де ла као нај вред ни јег у од ре ђе ном жан ру и вре мен ском пе ри о ду ин тен зив но се по ку ша ва очу ва ти за ни ма ње за вред ности. 23

3 Ука зом екс пе ра та про кла мо ва не вред но сти су по се би заво дљи ве, јер, у бр зи ни и по вр шно сти, сва ко по ку ша ва да, упо зна ва њем де ла ко је но си ли цен цу вред ног и при зна тог, не у тра ли зу је про сто ре соп стве ног не зна ња. На гра де до би ја ју на ва жно сти нај ви ше у тре нут ку кри зе вред но ва ња. На при ме ру књи жев ног де ла то се ве о ма ла ко да уо чи ти, бу ду ћи да за оства ре ња ко ја су у кон ку рен ци ји за не ку на гра ду да нас по пра ви лу не до би је мо прет ход ну евалу а ци ју кроз суд ком пе тент них кри ти ча ра. На тра гу по зи тиви зма и исто ри ци зма, срп ска кри ти ка кон текст вред но ва ња и вред но сних по е ти ка књи жев не кри ти ке сво ди на уни верза ли стич ко пред ста вља ње има нент них за ко ни то сти де ла, док се по ли тич ки, те о риј ски или пак кул тур ни и иде о ло шки кон текст че сто на гла ша ва ју са мо да би се ука за ло на мањ каво сти оства ре ња ко је се ана ли зи ра. Оп ти ми сти ма и не у пу ће ни ма па ра док сал но ће зву ча ти пода так да је, па ра лел но са не кон тро ли са ним ши ре њем изда вач ке про дук ци је у Ср би ји, по че ло су жа ва ње ме диј ског про сто ра по све ће ног књи жев ној кри ти ци, про сто ру вред нова ња ко ји би мо гао да бу де ком пас про це су вред но ва ња ко ји при ме њу ју на гра де. Они ко ји су упу ће ни а од већ по до зри ви или пак пе си ми сти, одав но зна ју да си мул та ност ра ста продук ци је и па да ева лу а ци је ни су са мо про блем спе ци фич не кул тур не кли ме или кул тур не по ли ти ке већ и да су мно го ве ћа књи жев на тр жи шта, по пут ан гло фо ног, већ одав но праће на не сра змер но ма лим, и све ма њим, ре цеп циј ским просто ром. У ма ју године Њу јорк Тајмс об ја вио је чланак ам бле ма тич но на сло вљен Књи жев ни при ка зи не ста ју из штам пе. По је ди нач ни при ме ри (у)скра ћи ва ња про сто ра књи жев ној кри ти ци пре тво ри ли су се у тренд, те је сма њива ње бро ја при ка за но вих књи га у ли сто ви ма по пут Лос Ан ђе лес Тајмс и Сан Фран ци ско Кро никл пра ће но укида њем функ ци је уред ни ка књи жев не ру бри ке. Не ки пи сци и кри ти ча ри из ја ви ли су да је то по след њи ек сер за ко ван у мр твач ки ков чег ли те ра ту ре. По сто ји ве ли ка дис кре пан ци ја из ме ђу иде а ли стич ког ви ђења вред но ва ња те ку ће књи жев не про дук ци је с јед не, и захте ва ре кла ме, ко ја тра жи је згро ви ту и крат ку по ру ку о несво ди вом са дру ге. Ко му ни ко ло зи Пе тер Глоц и Вол фганг Р. Лан ген бу хер сма тра ју да су кул тур не ру бри ке днев них нови на на ме ње не уском сло ју при ви ле го ва них, тре ни ра них чи та ла ца... сво је вр сном ин те лек ту ал ном голф клу бу, ко ји ис ка зу је ла ко иг но ри са ње пре ма све му из ван тог кру га. 1 1 Šte fan, R. M. i Za go rac Ker šer, A. J. (2005) No vi nar stvo, Be o grad: Clio, str

4 Но упо ре до са ши ре њем из да вач ке про дук ци је и ре ду ко вањем књи жев не кри ти ке од и гра ва се ми гра ци ја књи жев не ева лу а ци је у вир ту ел ну ди мен зи ју, у елек трос фе ру. Свет ска ин фор ма тич ка мре жа још јед ном ће по слу жи ти као не у годно исти ни та ме та фо ра. Јер, што из да ва штво ви ше под се ћа на Ин тер нет по сво јој не кон тро ли са ној екс пан зи ји, анархич но сти, не хи је рар хи зо ва но сти и ма р ке тин шкој ис пар цели са но сти, тим се вред но ва ње про дук ци је све ви ше су жа ва на до бро чу ва не и до бро скри ва не ен кла ве у но ви на ма и часо пи си ма: али се и ши ри на по ле мич ки про стор Ин тернет фо ру ма и бло го ва чи ја је ви дљи вост, ме ђу тим, при лич но про бле ма тич на и не из ве сна. По ре ђе ња ра ди: при ка зе де ла срп ских пи са ца у пре во ду на ен гле ски по пра ви лу ће те на лази ти на бло го ви ма, јер они у ру бри ка ма штам па них днев них но ви на и ма га зи на ни су при о ри тет. Бу ке ро ва на гра да и про блем вред но ва ња Про фај лер ко ји ис цр та ва сли ку ла у ре а та Бу ке ро ве на гра де мо гао би са при лич ном си гур но шћу утвр ди ти да ово призна ње нај че шће до би ја тра ди ци о нал но пи сан ро ман ви шеслој не на ра ци је, ми ну ци о зне ана ли зе ли ко ва и, пре све га, рас ко шно и до у тан чи не пред ста вље ног исто риј ског тренут ка. Ипак, у не ким тре ну ци ма чи ни ло се да жи ри из бе гава да пре по зна очи глед не вред но сти и да уме сто не сва ки дашњег, из у зет ног и по тен ци јал но пре врат нич ког де ла ко је би мо гло од лу чу ју ће пре у сме ри ти то ко ве тре нут не књи жев не про дук ци је би ра мир но, уми ве но и со лид но оства ре ње које не ре ме ти по ре дак вред но сти. Пот пу но је не схва тљи во да је ова на гра да ми мо и ла зи ла при зна тог пи сца Џу ли ја на Барн са све до ро ма на Ово ли чи на крај, из године, који је сте ве што на пи сан, али сва ка ко не спа да у врх ау то ровог опу са. Овај стра сни фран ко фил, го ди на ма иг но ри сан од стра не острв ских жи ри ја и та ко ка жња ван због љу ба ви пре ма фран цу ској књи жев но сти, ула зио је у фи на ле Бу ке ра са де ли ма Ар тур и Џорџ, Ен гле ска, Ен гле ска и Фло бе ров па па гај до вољ но је са мо под се ти ти да је овај по след њи по стао кла сич но де ло бри тан ске књи жев но сти, на пи са но не са мо у сла ву ве ли ког пи сца не го као ин вен тив на па ро ди ја би о граф ске кри ти ке и по зи ти ви зма. У го ди ни кад је Сал ман Ру жди до био на гра ду за Де цу по но ћи, 1981, мо гли су Бу ке ра без ве ли ке гри же са ве сти уру чи ти Ија ну Ме кју а ну за Утеху стра на ца или Д. М. То ма су за ве ли чан стве ни Бе ли хотел, ро ман ко ји је пост мо дер ни стич ким бри ко ла жом по ставио но ве гра ни це пси хо а на ли тич кој кри ти ци и те ми рат них стра да ња. Мар га рет Атвуд ни је до би ла Бу ке ра за Слу шкињи ну при чу већ за Сле пог уби цу, тек године Ау страли ја нац Пи тер Ке ри три јум фо вао је са Оска ром и Лу син дом 25

5 над Са тан ским сти хо ви ма, ро ма ном ко ји ће из не књи жевних раз ло га оста ти упам ћен, али је очи глед но да је и у овом слу ча ју ко нач на од лу ка би ла мо ти ви са на да се иг но ри ше све по тен ци јал но екс це сно и пре врат нич ко. Бу ке ро ви жи ри ји су не по треб но и без у спе шно ри зи ко ва ли на гра ђу ју ћи де би танте (Ара вин да Ади гу и Арун да ти Рој), и да ју ћи ду плу кру ну Пи те ру Ке ри ју и Хи ла ри Ман тел. Ко су ве ли ки гу бит ни ци Бу ке ра? Од зло че стих де ча ка из Ружди је ве и Барн со ве ге не ра ци је, Мар тин Еј мис и Вил Селф пре свих: то што оча ра ва ју ћа, ви ше слој на, апарт на и у ауто ро вом опу су до не свој стве но сти спе ци фич на Труд на удови ца Мар ти на Еј ми са ни је до спе ла ни у ши ри из бор 2010 не из бри си ва је мр ља у исто ри ји овог при зна ња, док Сел фова Књи га по Деј ву и Ки шо бран за слу жу ју ви ше од нај у жег из бо ра у ком је овај по то њи по ра жен од Ман те ло ве. Од тален то ва них жен ских пе ра, не прав да се већ без ма ло тра дици о нал но чи ни Са ри Во терс, ко ја је са сво јих, до са да, об јавље них шест ро ма на три пу та би ла у нај у жем из бо ру. Њен Ма ли стра нац из гу био је у би ци са Вуч јим ле глом Хи ла ри Ман тел, Џе па рош ни је био до вољ но ег зо ти чан у по ре ђе њу са на гра ђе ним Пи је вим жи во том, а Ноћ на стра жа не у поре ди во је хра бри ји, ин вен тив ни ји и дру штве но ан га жо ва нији ро ман од бле ду ња вог На сле ђе ног гу бит ка Ки ран Де саи, вод њи ка ве ре при зе Арун да ти Рој (ко ја по сле Бу ке ром овенча ног пр вен ца Бог ма лих ства ри ни је на пи са ла ни је дан роман, чи ме је на гра да го то во по чет нич ки па ла на нај ста ри јем ри зи ку од свих: на гра да де би тан ту мо ра ла би би ти ре во луци о нар ни чин ко ји бу ди еста бли шмент из сна о са мо до па дању, а не на ме та ње пре ја ке оба ве зе не ко ме ко ни је са свим ни си гу ран хо ће ли не ве се лим пу те ви ма књи жев ног ства ра ња да ље уоп ште ићи). Хи ла ри Ман тел је године до би ла свог дру гог Бу ке ра за ро ман Ле ше ве на ви де ло. Жи ри Бу ке ра из гле да ви ше во ли тра ди ци о нал ни је пи са на де ла, ка кво је и Мо ре Џо на Бан вила, не ве лик лир ски ро ман о ста ро сти. Ме ђу тим, у слу ча ју Ман те ло ве, очи то је од лу ку жи ри ја пред о дре ди ла и тр жишна фор му ла. Ни кад до ста тих Тју до ра, на пи са ла је Мар гарет Атвуд у Гар ди ја ну по во дом ро ма на Ле ше ве на ви де ло. Ни је је ди на чи ји је при каз ро ма на по зи ти ван, упр кос чи њени ци да че сто об ра ђи ва на те ма (вла да ви на Хен ри ја Осмог) при зи ва и ма ње-ви ше оче ки ва не при по вед не стра те ги је (сажи ма ње рад ње, до зи ра ну де скрип ци ју, пре пли та ње до кумен та ри зма са кул ту ро ло шким пред ста ва ма епо хе). Мо жда на гра ђи ва ње три ло ги је у на ста ја њу ви ше го во ри о ен глеској књи жев ној кул ту ри у до ба кин дла не го о Ман те ло вој, ка ко је Ро берт Ме крам на пи сао у Гар ди ја ну, изразив ши 26

6 не спокојство због не из ре че не сум ње ко ја као облак леб ди из над пљу ска књи жев них на гра да за Хи ла ри Ман тел: та при зна ња су у нај ве ћој ме ри по ку шај да се уми ло сти ви бог књи жев ног тр жи шта. Пу бли ка ко ја књи ге гра би као аналге тик, да би за бо ра ви ла на по сто је ћу ре ал ност а не да би при зва ла не ку уз ви ше ни ју и леп шу, то пи се од ми ља кад њен фа во рит по ста не ла у ре ат. Ло ше је кад на гра де под лег ну изазо ву да сла ве же љу про сеч ног чи та о ца уме сто да по др жа вају нај ви ша естет ска ме ри ла. До бит ни ца Бу ке ро ве на гра де за 2013, Ели нор Ка тон, Но возе лан ђан ка ро ђе на у Ка на ди, ре кор дер ка је као нај мла ђа добит ни ца Бу ке ро ве на гра де за до са да нај ду жи ро ман. Твр ди да је њен ро ман Све тла не све сна ими та ци ја Бра ће Ка ра мазо вих, ро ма на у ком се ре кон стру и ше јед на ми сте ри ја, али да се мо гу пре по зна ти и ути ца ји Ре бе ке Даф не Ди Мо ри је. Њен ро ман је сте ре по зи то ри јум на сле ђе них тра ди ци ја, це ре брална ре кон струк ци ја исто ри је ре а ли стич ке про зе. Је ди но об јашње ње за ри зи чан ма не вар Бу ке ро вог жи ри ја је сте да ро ман Ели нор Ка тон мо жда ипак ну ди је дин стве ну при ви ле ги ју ис тра жи ва ња ро ма неск не фор ме. Кри ти ча ри це не ње но рашо мон ско пре пли та ње на ра тив них пер спек ти ва, укр шта ње са знај них ви до кру га број них и по све раз ли чи тих ју на ка, ве што кор ми ла ре ње чи та лач ком па жњом, окрет не ди ја ло ге, уме ће за па жа ња. Оста је са мо да се упи та мо: ни је ли све то већ су ви ше че сто ви ђе но да би ико га им пре си о ни ра ло, на рочи то у де би тант ском ро ма ну? Тре ба ли књи ге на гра ђи ва ти за то што по на вља ју стан дар де, или би мо жда ипак тре бало шан су да ти ино ва ци ји, шо ку, пре вред но ва њу вред но сти? Ути цај не и пре сти жне на гра де не ма без ути ра ња но вих маги стра ла кроз ди вље и не го сто љу би ве пре де ле ма ште. Чла ни ца жи ри ја Са ра Чер чвел је у свом бло гу на сај ту ли ста Гар ди јан ис пи са ла не ке ва жне де та ље о ра ду жи ри ја током 2014: за на гра ду Ман Бу кер так ми чи ло се 156 књи га ко је је кан ди до ва ло 94 из да ва ча. То ком шест ме се ци, чи та ла је је дан ро ман днев но, а днев но је два на ест са ти про во дила у чи та њу. Чер чве ло ва ис ти че да жи ри Бу ке ра ни је имао аудио-књи ге на рас по ла га њу, на гла ша ва ју ћи да ту оп ци ју не би при хва ти ла за то што и са ма упо тре ба гла са ау то мат ски при да је спе ци фич ну ин тер пре та ци ју и усло вља ва пер цепци ју чи та о ца. Она не ве ру је да пр вих де се так или сто страни ца от кри ва ју књи гу јер, ка ко ка же, ни пр вих сто стра на Мидлмар ча Џорџ Ели от не на ја вљу ју да се ра ди о јед ном од нај ве ћих ро ма на ен гле ске тра ди ци је. Књи ге ко је су ми би ле мр ске чи та ла сам до кра ја за слу чај да се ко ле га ма у жи ри ју до пад ну, ре кла је, на гла ша ва ју ћи ка ко сма тра да члан жири ја мо ра има ти и по зи тив не и не га тив не ар гу мен те. Што 27

7 се, пак, ти че оних ко ји про це њу ју рад жи ри ја, Чер чве ло ва ка же: Љу ди су скло ни да за бо ра ве две ства ри ка да кри ти кују књи гу ко ју би ра ју чла но ви жи ри ја. Пр во: из у зев ако ни си про чи тао свих 156, не мо жеш за и ста су ди ти да ли не ка књига за слу жу је да бу де на ли сти. Дру го: прем да је 156 књи га вра шки мно го, то је ипак са мо део ро ма на об ја вље них у Вели кој Бри та ни ји. Са ра Чер чвел ука зу је и на још је дан про блем у вред но ва њу: про цес жи ри ра ња ста вља књи ге пред тест ви ше стру ког пажљи вог чи та ња за ко ји они ни су при пре ма не ни је дан роман си јер не пи ше под при ти ском са зна ња да ће ње го во де ло би ти не ко ли ко пу та иш чи та но од стра не ли те рар ног екс перта ко ји пом но тра га за гре шка ма и сла бо сти ма. У про це су бес по штед ног тра га ња за ма ном јер члан жи ри ја тре ба да ар ти ку ли ше вред но сти и сла бо сти, али пре све га сла бо сти, по што су у про це су се лек ци је оне ипак од лу чу ју ћи фак тор ели ми на ци је књи ге ће по пу сти ти под при ти ском, раз откри ће се њи хо ва сла ба ме ста, раз о бру чи ти на ра ци ја, мо тива ци ја, ка о год и ар гу мен та ци ја за упо тре бу иза бра них уметнич ких стра те ги ја. Ни је ли ло гич но да ће та кво ис ку ша ва ње увек бо ље из др жа ти кон вен ци о нал но на пи са на де ла, ко ја чу ва ју ве зу са тра ди ци јом и чи ји ау то ри хо да ју ута ба ним ста за ма прет ход ни ка, пре не го ге ни ја лан из лет у ди вље преде ле екс пе ри мен та и пре врат ни штва? Ин сти ту ци ја на гра де, да кле, већ са мим сво јим по сто ја њем одр жа ва књи жев ни канон у ње го вом нај ри гид ни јем и нај а у то ри тар ни јем из да њу, чак и ако сво јим, че сто про бле ма тич ним, од лу ка ма ком проми ту је ње го ве прин ци пе. НИН-ова на гра да и вред но ва ње Чак и да НИН-ова на гра да не ма до са да шњи (ма кар и оспора ва ни) углед и (не рет ко не же љен) ути цај на тра си ра ње исто ри је срп ске књи жев но сти, њен би се зна чај ја сно од ража вао у стра сној же љи пи са ца да је осво је. Она је пи сци ма и ки се ло гро жђе, и сла дак ли мун: сли ка о љу ба ви и мо ћи, а и да ље рав но пра ван део иде а ли стич ког ве чи тог сна о књи жевно сти ко ја је до вољ но ва жна да про ме ни свет. Рад у жи ри ју за ро ман го ди не обе ле жен је јед ном стал ном стреп њом: стра хом да се на пор чи та ња не од ра зи не га тив но на при ме ну па ра ме та ра. То што се ро ман у срп ској књи жевно сти пи ше и об ја вљу је фу ри о зним тем пом мно ги не мо гу да ви де као ра дост и по бе ду: но упр кос за мо ру над оби љем, сва ко пи са ње, па и оно, ко је да ле ко ис под кри те ри ју ма прихва тљи вог, тре ба да нас об ра ду је као при ват ни от пор општем осе ћа ју су ви шно сти. Чи ни се, ипак, да хи пер про дукци ја ро ма на (у по след ње че ти ри го ди не за НИН-ову на гра ду 28

8 кон ку ри са ло је нај ма ње 106, а нај ви ше 182 ро ма на) ви ше по сто ји као кон сен зус књи жев них жи ри ја не го као кул турна чи ње ни ца. Је два јед на де се ти на об ја вље них ро ма на буде пред ста вље на у ме ди ји ма кроз но вин ске и те ле ви зиј ске књи жев не кри ти ке или ин тер вјуе с ау то ри ма, а огром на већи на не ма ни ка кву ди стри бу ци ју по књи жа ра ма, те та ко ни чи та о це. Ни ко сем пет чла но ва НИН-овог жи ри ја за пра во не ма, ни ти мо же има ти, увид у све што се у Ср би ји об ја ви под име ном ро ма на: мно ге књи ге чи ји је ти раж из ме ђу 150 и 300 при ме ра ка оста ну ускла ди ште не код из да ва ча или ауто ра, име на њи хо вих ау то ра не пре по зна та а њи хо ве по ру ке не при ме ће не. Па ра док сал но је да се у вре ме ин тер нет ског без мер ја ка на ли ко му ни ка ци је су жа ва ју и фик си ра ју на мало број на де ла че сто про бле ма тич не умет нич ке вред но сти, пре тва ра ју ћи та ко кор пус књи жев них де ла у ар хи пе лаг расу тих, пот пу но изо ло ва них остр ва. Спон та на раз ли ков на спо зна ја до брог и ло шег по ста је не мо гу ћа у шу ми гла со ва ко ји се ме ђу соб но не чу ју. По че так го ди не до че кан је са ре корд ном кон ку рен цијом: чак 182 ро ма на об ја вље них у прет ход ној го ди ни по слати су НИН-овом жи ри ју на раз ма тра ње, од че га је ви ше од две тре ћи не ро ма на при сти гло у по след ња два ме се ца го ди не, што до ста го во ри не са мо о мо ти ва ци ји из да ва ча и пи са ца, не го и о стра те ги ји фи нан си ра ња ко ја дик ти ра темпо ис пу ња ва ња из да вач ког пла на. Ве ли ки део ро ма неск не же тве остао је, као што се и мо гло оче ки ва ти, ме диј ски неви дљив. То ком об ја вље но је не што пре ко 150 ро ма на ко ји су по сла ти за НИН-ов жи ри, и ту је ва жно раз ве ја ти јед ну за блу ду: пре ма чла ну 4 Пра вил ни ка о НИН-овој награ ди кри ти ке за нај бо љи ро ман го ди не, де ла ко ја кон кури шу за НИН-ову на гра ду мо гу при ја вљи ва ти и пред ла га ти: ау то ри, из да ва чи, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је, по је дин ци и чла но ви Жи ри ја НИН-ове на гра де, уз оба ве зу да Жи ри ју до ста ве при мер ке де ла ко ја пред ла жу за на гра ду да кле, не ма вред но сних ни фор мал них огра ни че ња да де ло ко је одго ва ра при лич но флек си бил ним кри те ри ју ма жан ра ро ма на до спе у фо кус чла но ва жи ри ја. Про дук ци ја и године по ка за ла је да се кри ло епске фан та сти ке у ре цент ном срп ском ро ма ну по ла ко и сигур но пре тва ра у бо га ту при то ку мејнстри ма: но жан ров ска ма три ца ни је још увек ус пе ла да се ин фил три ра у ши ре и уже из бо ре, те ове књи ге има ју мно го чи та ла ца у до бро пове за ним за јед ни ца ма љу би те ља жан ра ко ји на бло го ви ма и фо ру ми ма рас пра вља ју жу стро о ква ли те ти ма и до ме ти ма ових де ла. Ре ак ту а ли зу је се ау то би о граф ски и бил дун гсроман, све че шће је у пр вом пла ну ур ба на те ма ти ка, а по себ на 29

9 под вр ста ро ма на о бед ним љу ди ма тран зи ци је тек ће би ти ноћ на мо ра књи жев не исто ри је. Љу бав, смрт, рат и моћ јесу стал не ве ли ке те ме на ше ма ле књи жев но сти, не оба везно тим ре дом. Ро ма но пи сце све ви ше за о ку пља ме диј ско и тех но ло шко пре о бли ко ва ње ствар но сти, жа нр као ствар ност и ствар ност као жа нр; но и да ље их мо ра те под се ћа ти да је до бар ро ман, пре све га, глас раз ли ке, да има упе ча тљи ву и ори ги нал ну ви зи ју, тек по том оста ло бри жљи во ва ја не ју на ке и функ ци о на лан је зик, при чу ко ја је и ло гич на и нена да на. И да ље вла да нео сно ван ути сак да је за до бар ро ман до вољ но на ћи до бру те му у исто риј ским до га ђа ји ма, те се мно го пи ше о срп ском сред њем ве ку, Кон стан ти ну ве ли ком, тра у ма ма ре цент них рат них су ко ба. Чи ни се да књи жев но сти и књи жев ни ци ма ни кад го ре ни је би ло, да ни кад ни су би ли ма ње ува жа ва ни и ма ње тра же ни, ма ње чуј ни и ма ње ви дљи ви. А ипак, очи то је ста тус пи сца и да ље при жељ ки ва на ка те го ри ја бит ка. Ве ћи на ан ке ти ра них на те му ви со ке ро ма неск не про дук ци је од го вор би тра жи ла у до ступ но сти но вих тех но ло ги ја, сма тра ју ћи да ком пју тер олак ша ва пи са ње и ти ме по ја ча ва ис ку ше ње. Оста је пи та ње због че га по сед ни ци тех но ло шких изу ма не иза бе ру бр жу, уно сни ју мо гућ ност кре а тив ног из ра жа ва ња? Да ли је књижев ност и да ље при ви ле го ва на умет ност, ко јој сви же ле да при пад ну? Да ли је же ља да се све ту ис при ча соп стве на прича од већ сна жно ис ку ше ње ко ме се не мо же одо ле ти, ма кар тај свет остао глув и слеп на по ку ша је да му се ро ма ном ка же не ка лич на ту га или че грст? Пи са ње је увек и сву где при ват ни от пор оп штем осе ћа њу су ви шно сти. Ме ђу тим, пи са ње ро ма на је ипак гра нич но, ам би ва лент но ста ње: то је вид уну тра шње еми гра ци је ко ји вра та пре ма спо ља шњем све ту увек оста вља отво ре на. Хипе про дук ци ја ро ма на је за то ис ход про тив реч них по ри ва об на ро до ва ног бо ла и скри ве не же ље за успе хом. Пи сац обзна њу је сво ју му ку, на да ју ћи се да ће му она до не ти ра дост, успех и моћ. НИН-ова на гра да је сва ком пи сцу сан о љу ба ви, мо ћи и умет нич ком чи ну до вољ но ва жном да проме ни свет. Би ло да књи жев ни ме то ди по ста вља ју по ли тич ка пи тања (по ли тич ке ко рект но сти, на при мер), или да по ли тич ке окол но сти про во ци ра ју књи жев на чи та ња, са тра ди ци јом смо увек у ис тој зам ци ак ту е ли за ци је: јер умет нич ко де ло мо ра да од го во ри и на иза зов тра ди ци је, и на иза зов истори је, и на иза зов ствар но сти. Све је из ве сни је да се ле па књи жев ност усе ља ва у гра ни це ре зе р ва та: све ви ше и ви ше пи са ца бо ри се за све та ње пар че чи та о че ве па жње. Књижев на при зна ња, чак и кад до спе ју у пра ве ру ке, обез бе ђу ју са мо кра так бо ра вак на чи стом, до бро осве тље ном ме сту 30

10 ме дијске по зорни це. Ка па ци те ти ре ги о нал не про мо ци је су огра ни че ни јер се кул тур ни и тр жи шни про стор баш ни мало не по кла па ју. Хо ри зон ти чуј но сти у до ма ћим ме ди ји ма све су ужи: у кул тур ним ру бри ка ма ау то ри и но ви на ри во де огор че не бит ке за ка рак тер ви ше, док се елек трон ски изво ри по пут он лајн ча со пи са или књи жев них бло го ва, услед сво је ма сов но сти, у вр ле ти ма Гу гла је два ра за зна ју. У оваквом све ту, на ова квом ме сту, је ди но што књи жев но сти може по мо ћи је сте на у ка о књи жев но сти. Он да кад не ма места да се о књи зи пи ше у но ви на ма, о њој се мо гу пи са ти на уч ни ра до ви, кад не ма мо гућ но сти за књи жев не про моци је, о књи га ма се мо же го во ри ти на на уч ним ску по ви ма; та мо где не до ста је па ра ме та ра за ло кал но по зи ци о ни ра ње, мо гућ но сти тра га ња за узо ри ма и са гла сји ма у европ ском кон тек сту су ни кад ве ће; та мо где из о ста не књи жев на сла ва, мо же да на ста не ака дем ска ре пу та ци ја. За књи жев ност ду ги и упор ни рад исто ри ча ра и те о ре ти ча ра књи жев но сти ипак мо же да учи ни ви ше од про ла зног пу бли ци те та ко ји до но се на гра де. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Chur chwell, S., The Joys of Jud ging the Man Bo o ker Pri ze gu ar dian.com /bo oks/bo ok sblog/2014/oc t/18/jud ging-man -boo ker-pri ze-sa rah-chur chwell To do ro vić, N. (2009) Tret man knji ge u srp skim me di ji ma (1), CM, časo pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem 12/ IV, str To do ro vić, N. (2009) Tret man knji ge u srp skim me di ji ma (2), CM, ča so pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem 13/ IV, str Šte fan, R-M i Za go rac Ker šer, A. J. (2005) No vi nar stvo, Be o grad: Clio 31

11 Vladislava Gordić Petković University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department for English Studies, Novi Sad LITERARY CANON AND LITERARY PRODUCTION: AWARDS AND THE CRITICAL JUDGEMENT Abstract The paper addresses the possibility of establishing connections between the procedure of awarding literary prizes on the one hand and the proper evaluation of a literary work on the other, focusing on The Man Booker Prize and The NIN Award for the Novel of the Year. Judging literary works is thought to influence both critical evaluation and achievement of media visibility, but the latter turns out to be more important in the new media environment, as the constant neglect for the elite art serves to move most respectable works to the margins of public interest. Key words: literary prizes, evaluation, Man Booker Prize, The NIN Award 32

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( )

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( ) УДК: 27-528/.-53(420)"597/100" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 59 70. Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information