ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА"

Transcription

1 Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI /kultura K УДК 167/168 1: :1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма трећа култура створена је као ознака за активност научника и филозофа који филозофска питања настоје да артикулишу ослањајући се на резултате савремене природне науке и да одговоре на њих пруже у оквиру натуралистичке слике света. Циљ овог чланка је да се анализирају најважнији аспекти треће културе и одређене филозофске импликације ове концепције. Кључ не ре чи: тре ћа кул ту ра, те о ри ја ево лу ци је, ал тру и зам, наука Од нос из ме ђу раз ли чи тих обла сти зна ња у вре ме ну у ко ме је ва же ње сва ког оп штег окви ра до ве де но у пи та ње предста вља про блем од пр во ра зред ног зна ча ја, и то не ис кључи во из те о риј ских раз ло га. 1 На и ме, си стем зна ња у ко ме се из ра жа ва на ше ак ту ел но ту ма че ње све та не по сред но ути че на про цес под у ча ва ња и ор га ни за ци ју ин сти ту ци ја у ко јима се зна ње пре но си и сти че. Сва ка ко нај сли ко ви ти ји пример овог од но са на ла зи мо у стро го ка но ни зо ва ној по зи ци ји схо ла стич ког уче ни ка: он се ди са свим до ле, крај но гу свог учи те ља ко ји је ауто ри та тив ни из вор зна ња. У овом мо де лу под у ча ва ња про стор на дис тан ца из ме ђу учи те ља и уче ни ка од го ва ра хи је рар хиј ском по рет ку зна ња чи ји је крај њи извор тран сцен ден тан. По не што по јед но ста вље но, мо гло би се ре ћи да иза та квог мо де ла сто ји сли ка чо ве ка под ре ђе ног 1 Овај текст је на стао у окви ру про је ка та бр (Ди на мич ки си сте ми у при ро ди и дру штву: фи ло зоф ски и ем пи риј ски аспек ти) и (Био е тич ки аспек ти: мо рал но при хва тљи во у би о тех но ло шки и дру штве но мо гу ћем), ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 11

2 си ли ко ја огра ни ча ва ње го ве ра ци о нал не ка па ци те те. Но вове ков на фи ло зо фи ја је, на су прот то ме, у бит ном од ре ђе на од но сом пре ма на у ци и она је афир ми са ла мо дел у ко ме је фи ло зо фи ја за ду же на за обез бе ђи ва ње чвр стих те ме ља за сва ки дру ги тип зна ња: ако оси гу ра мо осно ву ко ја је не сумњи ва, он да је до вр ше ње чи та ве гра ђе ви не зна ња са мо пи тање вре ме на, а по сао ко ји тре ба да се оба ви има ма ње-ви ше тех нич ки ка рак тер. Да ле ки од је ци ова квог схва та ња мо гу да се на ђу и у са време ном мо ти ву кри зе те ме ља, пре ма ко ме са мо фи ло зо фи ја мо же да раз ре ши кон цеп ту ал не те шко ће са ко ји ма се на у ка пе ри о дич но су о ча ва, а са ко ји ма она са ма не мо же да се носи из са свим прин ци пи јел них раз ло га. Ме ђу тим, ако ства ри по ку ша мо да са гле да мо у дру га чи јој пер спек ти ви, ви де ће мо да на у ка по пра ви лу не че ка на раз ре ша ва ње ап стракт них кон цеп циј ских пи та ња да би на ста ви ла са сво јим ра дом. Шта ви ше, кри за те ме ља о ко јој фи ло зо фи ја та ко ра до гово ри ка да ана ли зи ра по ло жај и сми сао на у ке ви ше из ра жа ва не ла го ду са ме фи ло зо фи је у по гле ду ње ног ме ста у гра ђеви ни зна ња не го про блем ко ји би бит но ус по рио раз вој нау ке. На у ци за ње на об ја шње ња ни је нео п ход на ап со лут но мо но лит на кон цеп циј ска осно ва и за то фи ло зоф ски рад на зна њу за и ста пре мо же да се упо ре ди са по вре ме ним рекон стру и са њем бро да ко ји се на ла зи на отво ре ном мо ру да би се обез бе ди ла ње го ва да ља пло вид ба 2 не го са осва ја њем чвр стог тла прин ци па ко је не угро жа ва мор ска из ма гли ца. 3 Дру гим ре чи ма, оквир из ко га пи та ње Шта је чо век? да нас цр пи свој сми сао у пот пу но сти је из ме њен. Тра ди ци о нална сли ка чо ве ка ко ја се до брим де лом те ме љи ла на иде ји са мо све сног су бјек та чи јем са мо са зна њу при па да по влашће на по зи ци ја, до ве де на је у пи та ње екс пан зи јом на у ке и но вим кон цеп том зна ња ко ји прет по ста вља мо гућ ност об јашње ња у објек тив ним тер ми ни ма 4. Про је кат тре ће кул туре 2 Ми смо као мор на ри ко ји свој брод мо ра ју да до гра ђу ју на отво ре ном мо ру и ко ји ни ка да не мо гу да га ра ста ве у при ста ни шту и да га по но во из гра де од нај бо љих са став них де ло ва.,, Ne u rath, O. Protokollsätze, in: Car nap, R., Stöltzner, M. and Uebel, T. E. (2006) Wiener Kreis: Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung, Me i ner Ver lag, p О епи сте мо ло шком кон тек сту и им пли ка ци ја ма ове ме та фо ре у са вре ме ним ана ли за ма знања уп. Ла зо вић, Ж. (1994) О при ро ди епи сте мич ког оправ да ња, Бе о град, стр Kritik der reinen Vernunft, (1904) Kants Wer ke III. Aka de mie-aus ga be, Ber lin, p. 294: То је зе мља исти не (при ма мљи во име), окру же на простра ним и уз бур ка ним оке а ном, пра вим се ди штем при ви да Кан то вој ме та фо ри остр ва као чвр стог тла зна ња од го ва ра Фих те о ва пред ста ва зна ња као гра ђе ви не ко ја сто ји на си гур ним те ме љи ма. 4 Не по сто ји та ко не што као што је на у ка у пр вом ли цу, па, ако хо ће те да има те на у ку о све сти, она ће мо ра ти да бу де на у ка о све сти у тре ћем 12

3 представља по кушај син те зе ра зно род них сли ка чо ве ка, по ку шај ар ти ку ли са ња јед не си ноп тич ке пер спек ти ве 5 ко ја би омо гу ћи ла но во са мо ра зу ме ва ње чо ве ка. Иако ов де није мо гу ћа де таљ на ана ли за свих аспе ка та кон цеп ци је тре ће кул ту ре, по ку ша ћу да из дво јим основ не еле мен те ва жне за раз у ме ва ње ње ног зна ча ја и да на при ме ру схва та ња чо века ко је се об ли ку је на осно ва ма ево лу ци о не те о ри је оцр там њен си ноп тич ки ка рак тер. На уч на сли ка чо ве ка и тре ћа кул ту ра Син таг ма тре ћа кул ту ра ство ре на је као озна ка за ак тивност на уч ни ка и фи ло зо фа ко ји фи ло зоф ска пи та ња на сто је да ар ти ку ли шу осла ња ју ћи се на ре зул та те са вре ме не природ не на у ке и да од го во ре на њих пру же у окви ру јед не нове, на ту ра ли стич ке сли ке све та. Овај по ку шај за ни мљив је и зна ча јан из ви ше раз ло га: по сле не ко ли ко де це ни ја ме ђусоб ног иг но ри са ња у ко ме је фи ло зо фи ја за на у ку би ла бесплод на спе ку ла ци ја, а на у ка за фи ло зо фи ју из раз ре ду ко ва не сли ке све та, фи ло зо фи ја и на у ка се опет на ла зе на за јед ничком пу ту де фи ни са ња ду бљег зна че ња на шег жи во та, ка ко то прег нант но ка же тво рац из ра за тре ћа кул ту ра, аме рички пу бли ци ста Џон Брок ман. 6 Иде ја тре ће кул ту ре је, осим то га, учи ни ла очи глед ним ко ли ко је про бле ма тич но тра дици о нал но из јед на ча ва ње кул ту ре са ху ма ни стич ким обра зова њем у све ту у ко ме се нај ве ће про ме не ба зи ра ју на от крићи ма у при род ним на у ка ма и њи хо вој при ме ни у тех ни ци. Упра во од ре ђе ње тре ћа за ову кул ту ру у на ста ја њу от кри ва нам на ве де ну ди мен зи ју про бле ма: на и ме, док на уч ни ке из пр ве по ло ви не 20. ве ка, као што су Шре дин гер, Хај зен берг или Кон рад Ло ренц, без ко ле ба ња схва та мо као ин те лек туал це ко ји нам го во ре зна чај не ства ри о чо ве ку и ње го вом све ту, у ка сни јим де це ни ја ма је ја сно ви дљив јаз ко ји по стоји из ме ђу на уч ни ка, с јед не стра не, и ин те лек ту а ла ца ко ји су ху ма ни стич ки обра зо ва ни, са дру ге. Ов де не мо же мо да анали зи ра мо узро ке ду бо ког ја за из ме ђу ми сли ла ца ко ји се ба ве при род ним и оних ко ји се ба ве ху ма ни стич ким на у ка ма, ови узро ци су, сва ка ко, ве за ни и за не у по ре ди во уве ћа ње зна ња о при ро ди чи ји смо све до ци, као и за све ве ћу спе ци ја ли за ци ју ко ја је из то га про и за шла. У згра ди зна ња, да се по слу жим већ по ме ну том Фих те о вом ме та фо ром, из гра ђе но је то ли ко ли цу..., Den nett, D. C. (2005) Swe et Dre ams, Phi lo sop hi cal Ob stac les to a Science of Consciousness, Lon don, p Sel lars, W. (1963) Phi lo sophy and the Sci en ti fic Ima ge of Man, in: Sci en ce, Per cep tion and Re a lity, Ata sca de ro, Ca li for nia, p Broc kman, J. (1996) Die drit te Kul tur, Das Welt bild der mo der nen Na tur wissenschaft, München, p

4 мно го про сто ри ја да је за чо ве ка по ста ло не за ми сли во и да по се ти сва ку од њих, а ка мо ли да се у сви ма њи ма одо ма ћи. Чи ни се, ме ђу тим, да овај јаз има јед ну зна чај ну по сле ди цу ко ју бих ов де же ле ла са мо да по ме нем, а то је из ве стан конзер ва ти ви зам ко ји је ка рак те ри сти чан за став да у пи та њи ма сми сла ху ма ни стич ки ин те лек ту ал ци има ју ап со лут ни моно пол. Тре ћа кул ту ра пред ста вља кон цеп ци ју ко ја не до статке ова квог ста ва по ку ша ва да пре мо сти та ко што отва ра један но ви хо ри зонт у ко ме ова пи та ња мо же мо да по ста ви мо. Она, ме ђу тим, не пред ста вља не ка кав амал гам у ко ме је прева зи ђен не до ста так ко му ни ка ци је из ме ђу два об ли ка кул туре, тј. зна ња, оног ли те рар ног и оног при род но-на уч ног, већ се об ли ку је кроз но ве фор ме ин те лек ту ал ног дис кур са у коме»при род на на у ка по ста је јав на кул ту ра«. При род на на ука, на и ме, ви ше ни је са мо скуп спе ци ја ли стич ких те о ри ја и екс пе ри мен тал них про це ду ра ко је не ма ју ни ка квог не посред ног до ди ра са пи та њи ма сми сла и вред но сти ко ја су од те мељ не ва жно сти за чо ве ков жи вот. Она, на про тив, у форми тре ће кул ту ре кроз не по сред но обра ћа ње ши ро кој чи талач кој пу бли ци же ли упра во да се из ја сни о овим пи та њи ма. Иако овај фе но мен че сто ви ди мо са мо као по пу ла ри за ци ју на у ке и мо жда као је дан од об ли ка ма сов не кул ту ре, хте ла бих ов де да ис так нем не ко ли ко мо ме на та за ко је ми слим да су од зна ча ја за са вре ме но ре де фи ни са ње од но са из ме ђу фило зо фи је и на у ке под ути ца јем иде је тре ће кул ту ре. Пре не што ви ше од 150 го ди на тво рац те о ри је ево лу ци је, Чарлс Дар вин, из ра зио је на ду да ће јед на кон цеп циј ски изгра ђе на исто ри ја при ро де пру жи ти од го во ре на мно га ва жна пи та ња тра ди ци о нал не ме та фи зи ке, да ће нам ова исто ри ја кроз утвр ђи ва ње на ше ге не а ло ги је об ја сни ти на шу су штину и спе ци фич ност на ших ве за са при ро дом ко ју смо че сто схва та ли као не ка кав оба ве зу ју ћи по ре дак и из вор вред ности. 7 Иако су ове на де, сва ка ко, би ле пре те ра не, но во схва тање при ро де пру жи ло је мо гућ ност да се ста ра пи та ња по ставе у је дин стве ној пер спек ти ви ко ја се све ја сни је об ли ку је. Не ко ли ко пред ста ва је ка рак те ри стич но за ова кво ви ђе ње све та: то је, пре све га, пред ста ва да свет ни је ста ти чан, да он не по се ду је веч ну су шти ну, већ да се раз ви ја у вре ме ну. Овај раз вој, ме ђу тим, ни је усме рен пре ма не ком ци љу ни ти су се ком плек сне тво ре ви не ко је на ла зи мо у при ро ди ну жно разви ле из оних јед но став ни јих. Свет се ви ди као ком плек сан, у ње му је вла да ју ћи прин цип са мо организације, а ствари у 7 Чо ве ков по ста нак је са да до ка зан. Ме та фи зи ка мо ра да на пре ду је. Онај ко раз у ме ба бу на, учи ни ће ви ше за ме та фи зи ку не го Лок., No te bo ok M (Me taphysics on Mo rals and Spe cu la ti ons on Ex pres si ons 1838), (1987) Char les Dar win s No te bo oks, Cam brid ge. 14

5 све ту се од но се јед на на дру гу, чи ме уче ње о ап со лут ним свој стви ма по ста је из ли шно. Раз ви ја се пред ста ва да се при ро да са сто ји од им про ви зо ва них апа ра та и нео бич них ме ха ни за ма ко ји, иако вр ло че сто пу ни гре ша ка и не са врше но сти, обез бе ђу ју не са мо оп ста нак све та, већ и ње го ве спе ци фич не естет ске ква ли те те, оно што до жи вља ва мо као ле по ту у при ро ди. Ка да го во рим о пред ста ва ма ко је су карак те ри стич не за ово но во ви ђе ње све та, он да ти ме не желим да су ге ри шем да по сто ји не ка кво мо но лит но ту ма че ње ко је де ле сви на уч ни ци и фи ло зо фи ко ји се бе ви де као део ова кве кон цеп ци је на у ке и фи ло зо фи је. На про тив, плу ралност је бит на од ли ка тре ће кул ту ре: као што не по сто ји хије рар хи ја про бле ма по ва жно сти, та ко ви ше не по сто ји ни мо гућ ност да фи ло зо фи ја се бе од ре ди кроз су прот ност у од но су на на у ку. 8 Јер, упра во пи та ња ко ја су из ра сла у гранич ним под руч ји ма са зна ња у по је ди ним на у ка ма усло ви ла су по ла га но об ли ко ва ње спе ци фич ног мо де ла фи ло зо фи је ко ја се бе не ви ди ни као уте ме ље ње на у ке ни као ап стракт но сво ђе ње на уч них уви да на ма ли број прин ци па. На су прот фих те ов ској де дук ци ји на че ла сва ке мо гу ће на у ке из те мељних на че ла свег људ ског зна ња, у тре ћој кул ту ри је ко му ника ци ја из ме ђу про сто ри ја у згра ди зна ња обез бе ђе на овим до ди ри ма гра нич них обла сти или ин тер ди сци пли нар ним при сту пом. Оно што, ме ђу тим, у иде ји тре ће кул ту ре сма трам нај за нимљи ви јим је су ње не слич но сти и раз ли ке у од но су на природ но фи ло зоф ску тра ди ци ју 17. ве ка. 9 Она, де лом, мо же да се схва ти као спе ци фи чан по ку шај об на вља ња ова кве тради ци је, пре све га у по гле ду ус по ста вља ња но вих ве за из међу фи ло зо фи је и при род не на у ке. Чи та ва но ви ја фи ло зо фија, по чев од ре не сан се, на ла зи се под ути ца јем ма те ма тич ке при род не на у ке, ко ме ни су мо гли да из мак ну ни ем пи ризам ни ра ци о на ли зам, а ни иде а ли стич ки ни ре а ли стич ки усмере но ми шље ње. Не по сред на по сле ди ца по ти ски ва ња грч ког и сред њо ве ков ног схва та ња при ро де пу тем Га ли леје вог мо дер ног схва та ња је би ло и вид но мар ги на ли зо ва ње ми са о них то ко ва ко ји по ти чу од Пла то на и Ари сто те ла, а 8 Упо ре ди: Die dritte Kultur, p Је дан од ауто ра тре ће кул ту ре, Ли Смо линг, ову ре ла ци ју из ме ђу фило зо фи је и на у ке из ра жа ва на сле де ћи на чин: Ка да сам вр ло оп ти мисти чан, ја за па жам не ку вр сту пре по ро да при род но фи ло зоф ске тра дици је, ко ја се, ме ђу тим, за сни ва на јед ној но вој сли ци све та ко ја је са свим дру га чи ја од сли ке ко ју су има ли фи ло зо фи при ро де у 17. ве ку., исто. Прет ход но сам из дво ји ла основ не ка рак те ри сти ке ове но ве сли ке света, и, не ма сум ње да се она раз ли ку је од се дам на е сто ве ков ног схва та ња при ро де, али, у по гле ду од но са из ме ђу фи ло зо фи је и при род не на у ке, слич ност је ви ше не го уоч љи ва. 15

6 који су до та да у бит ном обе ле жа ва ли за пад но ми шље ње. Уче ње о иде ја ма ску па са суп стан ци јал ним фор ма ма ско ро пот пу но је ста вље но у стра ну ка да је за вла да ло но во ту маче ње си сте ма при ро де. Ни сам Лајб ниц ко ји је све сно тежио да се по но во на до ве же на грч ку фи ло зо фи ју и ко ји је у сво јим мо на да ма по но во ожи вео ари сто те лов ске ен те ле хи је, мо на де раз у ме ва као не ку вр сту по след њих де ло ва це ли не при ро де, а не као ло гич ке су шти не. Ис хо ди ште ње го ве фило зо фи је ко је од ре ђу је ње го ве те мељ не пој мо ве, од ре ђе но је кроз при род ну на у ку, и са свим је ви дљи ва јед на је дин стве на тен ден ци ја да ме та фи зи ка из ра ста из при род не на у ке, а не из осла ња ња на ло ги ку. За се дам на е сто ве ков ну ме та фи зи ку мо же се ре ћи да је под од лу чу ју ћим ути ца јем при род не нау ке. Од нос из ме ђу фи ло зо фи је и при род не на у ке до би ја нешто дру га чи ји ка рак тер у Кан то вој кри тич кој фи ло зо фи ји, ко ја, сва ка ко, је сте окре ну та на у ци свог вре ме на и кроз анали зу ње них ка те го ри ја и ис ка за по ку ша ва да утвр ди усло ве мо гућ но сти сва ког си гур ног са зна ња, али у ко јој, исто вре мено, на у ка има ам би ва лент ну по зи ци ју: на у ка се исто вре ме но по ја вљу је и као са знај ни узор, али и као са знај на тво ре ви на ко јој је по треб но фи ло зоф ско уте ме ље ње. Кант и у Кри ти ци чи стог ума и у Кри ти ци мо ћи су ђе ња успе ва да хар мо нично одр жи оба схва та ња на у ке, ме ђу тим, чи ни се да је ово из вор ка сни јих ди вер гент них стру ја у схва та њу при ро де нау ке. Већ код Фих теа се све ви ше на гла ша ва дру ги аспект на ра чун пр вог, на и ме, иако се Фих те по зи ва на на у ку, кон кретно на ге о ме три ју, као на узор у по гле ду еви дент но сти, са мо фи ло зо фи ја има при ступ из вор ном ак ту са зна ња на ко ме се за сни ва и на уч но са зна ње. Оно што је још ва жни је је сте чиње ни ца да ни код јед ног ни код дру гог на у ка ви ше не мо же би ти не по сре дан из вор сли ке све та ко ју фи ло зо фи ја сле ди. Ова тен ден ци ја ће у мно гим ва жним фи ло зоф ским шко ла ма по ста ја ти све на гла ше ни ја: раз ли ке из ме ђу фи ло зо фи је и нау ке ће по ста ти та ко на чел не да ће то ком ду гог пе ри о да јед на дру гу са мо до во ди ти у пи та ње. Чи ни се, ме ђу тим, да ак туел на кре та ња опет отва ра ју мо гућ ност јед ног ком плек сни јег и плод ни јег ди ја ло га из ме ђу фи ло зо фи је и при род не на у ке чи ји ре зул тат ће би ти спе ци фич на син те за, по мно го че му упо ре ди ва са оном се дам на е сто ве ков ном. При ро да од но са ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу фи ло зо фије и на у ке вр ло ја сно се мо же иш чи та ти и из раз во ја по једи нач них фи ло зоф ских ди сци пли на и ту мо же мо про на ћи још је дан ар гу мент у при лог те зи да при род на на у ка мо же опет по ста ти из вор фи ло зоф ске сли ке све та и чо ве ка. Начин на ко ји се фи ло зо фи ја на у ке тран сфор ми са ла то ком 20. ве ка је је дан од нај бо љих при ме ра. Фи ло зо фи ја на у ке то ком не ко ли ко де це ни ја свог раз во ја би ла је усме ре на углав ном 16

7 на мето до лошка пи та ња ко ја су се по ста вља ла у ве зи са нау ком, а фи зи ка је ва жи ла као је ди на твр да на у ка, ка ко се то у са вре ме ном жар го ну ка же. Дру гим ре чи ма, фи зи ка је је ди на за до во ља ва ла прет по став ке ко је је у фи ло зо фи ју нау ке унео ло гич ки ем пи ри зам, а то зна чи да је пред ста вља ла тип зна ња ко ји је био сло бо дан од ме та фи зич ки и епи стемо ло шки сум њи вих пој мо ва 10. Фи ло зо фи ја на у ке је у овој фа зи свог раз во ја све ти по ве зна ња по ку ша ва ла да ре ду ку је на онај ко ји на ла зи мо у фи зи ци, и ти ме је, па ра док сал но, у из ве сном сми слу пре се ца ла ве зу из ме ђу фи ло зо фи је и нау ке. Тек од мо мен та ка да се фи ло зо фи ја по но во окре ну ла ре ша ва њу кон цеп ту ал них про бле ма ве за них за кон крет на на уч на пи та ња, она је по но во до би ла при ступ на у ци као изво ру уви да од фи ло зоф ског зна ча ја и отво ри ла пут за јед ну об у хват ну тран сфор ма ци ју по је ди них фи ло зоф ских ди сципли на. До вољ но је по ме ну ти са вре ме ну тен ден ци ју на ту рали зма у епи сте мо ло ги ји и ети ци, па да нам бу де ја сно да, иако на у ка мо жда не мо же не по сред но да пру жи од го во ре на фи ло зоф ска пи та ња, ова пи та ња ни ка ко не мо гу да бу ду раз ре ше на ми мо на у ке. Ка кву нам, ко нач но, сли ку све та и чо ве ка ну ди тре ћа култу ра? Схва та ње све та као про мен љи вог и ком плек сног изгле да да нам на ме ће не ре ши ве про бле ме: плу рал ност перспек ти ва, од ко јих су не ке ме ђу соб но не спо ји ве, на ру ша ва је дин стве ност чо ве ко вог са мо ра зу ме ва ња. С дру ге стра не, сли ка чо ве ка ко ја успе ва да из бег не ове те шко ће то ли ко је уоп ште на и си ро ма шна да ви ше ни шта ва жно не мо же да нам об ја сни. Али, за што уоп ште о на шем раз у ме ва њу све та и чо ве ка го во ри мо у тер ми ни ма сли ке и пер спек ти ве? Управо за не ке од нај зна чај ни јих пред став ни ка 11 тре ће кул ту ре иде ја про ме не пер спек ти ве би ла је од лу чу ју ћа за фор му лиса ње но ве кон цеп ци је зна ња ко ју тре ћа кул ту ра пред ста вља. Аде кват ност сли ке ко ју по се ду је мо о све ту за ви си од адекват но сти пер спек ти ве у ко јој свет по сма тра мо и од то га да ли чи ње ни це мо же мо да опи ше мо на не у тра лан на чин. Је дан од ва жних ути ца ја при род не на у ке на фи ло зо фи ју мо же да се ви ди и у то ме што не у трал ност (пер спек ти ва тре ћег ли ца, ка ко Де нет то на зи ва) по ста је не за о би ла зан зах тев ко ји се по ста вља и фи ло зо фи ји. Од истин ског до ма ша ја ове иде је за ви си, за пра во, и мо гућ ност јед не об у хват не, си ноп тич ке сли ке чо ве ка. 10 Sar kar, S. and Pfe i fer, J. (eds.) (2006) The Phi lo sophy of Sci en ce, New York, p Den nett, D. C. (1991) Con sci o u sness Ex pla i ned, New York, Bo ston, Lon don, p

8 Си ноп тич ка пер спек ти ва тре ће кул ту ре Основ но обе леж је по јав не сли ке чо ве ка 12, као и сли ке чове ка ка рак те ри стич не за фи ло зоф ску тра ди ци ју ко ја се бе одре ђу је као phi lo sop hia pe ren nis је сте да он се бе и дру ге ви ди као лич но сти. 13 На овом од но су за сни ва се ње го во ту ма чење све та, а по јам лич но сти је ба зи чан и не под ле же да љој ана ли зи. Сло бо да во ље и од го вор ност за соп стве не по ступке су не ки од не за о би ла зних еле ме на та ова квог схва та ња. Са др жа ји чо ве ко ве све сти из ра жа ва ју се у пој мо ви ма пу тем ко јих он мо же на од го ва ра ју ћи на чин да пред ста ви до га ђаје у све ту. Оно што је, ме ђу тим, од по себ ног зна ча ја за ову сли ку је сте да се свет у њој пред ста вља она ко ка ко нам је он дат кроз са др жа је на ше све сти, да кле у бит ном ве зан за опа же не објек те. На уч не те о ри је, на су прот то ме, по сту ли рају објек те и до га ђа је ко ји не мо гу да се опа жа ју да би обја сни ли ко ре ла ци је из ме ђу оних ко ји мо гу да се опа жа ју. 14 Да кле, раз ли ка из ме ђу по јав не и на уч не сли ке чо ве ка мо же да се све де на сле де ће: пр ва кон цеп ци ја се огра ни ча ва на оно што мо же да се ка же о до га ђа ји ма до ступ ним опа жа њу и ин тро спек ци ји, док дру га по сту ли ра не ке до га ђа је да би об ја сни ла оне ко ји су нам до ступ ни уну тар по јав не сли ке. У овој дру гој кон цеп ци ји чо век се схва та као фи зич ки си стем са ста вљен од јед но став них ком по нен ти 15 ко је су спо је не у вр ло ком плек сан си стем, кон стру и сан на осно ву ге не тич ког пла на ко ји је се лек то ван у ево лу ци ји под ути ца јем мно гоброј них сре дин ских ва ри ја бли. Да кле, у на уч ним те о ри ја ма се чо век су штин ски по ја вљу је као објект. У та квој пер спекти ви се ни је зик ни пој мов на струк ту ра мен тал них до га ђа ја не прет по ста вља ју, већ се ту ма че као ре зул тат ду гог ево луци о ног про це са и раз во ја ко ји је груп ни фе но мен (нпр. плес пче ле као об лик ко му ни ка ци је ко ји ево лу ционо прет хо ди људ ском је зи ку). По ку ша ћу да у основ ним цр та ма пред ста вим про блем ко ји је, из са свим ра зу мљи вих раз ло га, на ро чи то ва жан и чи је са гле да ва ње из пер спек ти ве ево лу ци о не иде је ко ја предста вља је дан од нај зна чај ни јих еле ме на та кон цеп ци је треће кул ту ре до би ја јед но но во зна че ње. Ова крат ка ана ли за 12 Ана ли за ко ја сле ди осла ња се на раз ли ко ва ње из ме ђу по јав не и на уч не сли ке чо ве ка (ma ni fest and sci en ti fic ima ge of man) ко је је увео аме рички фи ло зоф В. Се ларс у свом есе ју Фи ло зо фи ја и на уч на сли ка чо ве ка (1963). Мо тив раз ли чи тих сли ка чо ве ка на кон ње га је по стао је дан од до ми нант них у аме рич кој фи ло зо фи ји, као и по ку шај да се про на ђе могућ ност ује ди ња ва ња ових сли ка. 13 Упо ре ди: Sel lars, W. исто, стр Исто, стр Исто, стр

9 тре ба ло би да илу стру је те шко ће са ко ји ма смо су о че ни ка да на сто ји мо да у окви ру на уч не кул ту ре ар ти ку ли ше мо је дин стве ну сли ку све та и чо ве ка. Ра ди се о про бле му алтру и зма. Ан тро по ло шке пред ста ве тра ди ци о нал но укљу чују мо ме нат раз ли ко ва ња до бра и зла: чо век се од жи во ти ње раз ли ку је, из ме ђу оста лог, и по то ме што зна шта је до бро, а шта зло. Чи ње ње до бра у људ ском све ту је ви со ко вред нова но, на ро чи то ако им пли ци ра из ве сне лич не ште те. Ал труи зам, са свим си гур но, чи ни нај вред ни ји део на ше људ ске са мо све сти. 16 Пи та ње је, ме ђу тим, да ли и сли ка чо ве ка чи је обри се на ла зи мо у ево лу ци о ној би о ло ги ји из гле да ова ко? У на уч ној сли ци ре ал ност ал тру и зма се не оспо ра ва не по средно. Да кле, не сум њи во по сто је по ступ ци ко је смо спрем ни да ока рак те ри ше мо као ал тру и стич не. Али, оно што је ново је да се ови по ступ ци по сма тра ју и ту ма че ис кљу чи во у ка те го ри ја ма сво јих ефе ка та. Да би смо раз у ме ли про блем, нео п ход но је да украт ко раз мо три мо спе ци фич ност ево луци о ни стич ког об ја шње ња. На и ме, ово об ја шње ње по чи ва на прин ци пу при род не се лек ци је и оно нам, на чел но, у по гле ду ал тру и зма го во ри сле де ће: ако при род на се лек ци ја фа во ризу је је дин ке са ви шом адап тив ном вред но шћу, тј. оне ко је по се ду ју осо би не ко је им по ве ћа ва ју шан се за пре жи вљава ње и раз мно жа ва ње, а ал тру и стич ним чи ном, по де фи ници ји, по ве ћа ва мо адап тив ну вред ност дру ге је дин ке на рачун сво је соп стве не, ло гич но је оче ки ва ти да ће при род на се лек ци ја да де лу је про тив ал тру и зма. Чи ње ни ца по сто ја ња ал тру и зма у људ ској за јед ни ци, до ду ше, не мо ра да предста вља про блем ко ји се опи ре сва ком об ја шње њу: у крај њој ли ни ји, увек мо же мо да по сег не мо за тран сцен дент ним изво ром ко ји нам љу бав пре ма бли жњем на ла же као нај ви ши из раз људ ско сти и спе ци фич не раз ли чи то сти чо ве ка у одно су на дру га при род на би ћа. Али, ево лу ци о на би о ло ги ја су о ча ва нас са пи та њем на ко је ни је та ко ла ко од го во ри ти: на и ме, по на ша ње ко је мо же мо да на зо ве мо ал тру и стич ним сре ће мо и код жи во ти ња ка кве су со ци јал ни ин сек ти, као и код ви ших при ма та. Фи ло зо фи и на уч ни ци су овај про блем по ку ша ва ли да разре ше на раз ли чи те на чи не, пре све га раз ли ко ва њем психо ло шког од ево лу ци о ног ал тру и зма. Док у слу ча ју психо ло шког ал тру и зма има мо све сну на ме ру да уна пре ди мо ин те ре се не ке дру ге лич но сти на ра чун сво јих соп стве них ин те ре са, би о ло шки ал тру и зам од но си се ис кљу чи во на 16 По сто је, на рав но, и фи ло зо фи ко ји су из раз ли чи тих раз ло га ал тру и зму при пи си ва ли вр ло ма лу вред ност, као што су Кант и Ни че, али чи ни се да то ипак ни је бит ни је ути ца ло на на ше уоби ча је но ви со ко вред но ва ње ал тру и зма. 19

10 по сле ди це по сту па ка и њи хо ве ефек те на адап тив ну вредност је дин ки ко је чи не и при ма ју ал тру и сти чан акт. На пр ви по глед је ја сно да је ова кав на чин по сма тра ња у зна чај ној су прот но сти са на шом ин ту и ци јом и на шим скло но сти ма, јер смо на ви кли да љу ди ма при пи су је мо не ку ин трин сич ну вред ност не за ви сно од спе ци фич них ефе ка та њи хо вих посту па ка: та ко се осо би при пи су ју мо рал ни ква ли те ти, нпр. до бро та, за то што је на од ре ђе ни на чин на стро је на, а не за то што сви ње ни по ступ ци има ју до бре ефек те. Оно што нас, за пра во, у овом слу ча ју ис пу ња ва не ла го дом је мо гу ћа веза из ме ђу ево лу ци о ног ал тру и зма и пси хо ло шког ал тру и зма ко ји има мо рал но зна че ње. Ни при го вор ан тро по мор фи зма у овом слу ча ју не зна чи мно го: ни је ва жно да ли не ки по јам мо же мо да при ме ни мо са мо на фе но ме не ка рак те ри стич не за људ ско дру штво или и на ор га ни за ци ју жи во тињ ских зајед ни ца, већ да ли мо же мо да им при пи ше мо мо рал но зна чење ка кво они при мар но има ју у пр вом слу ча ју. То по ста је са свим ја сно ка да има мо у ви ду јед но од мо гу ћих ево лу ци о ни стич ких ту ма че ња по стан ка мо ра ла. На и ме, ако је у то ку исто ри је при ро де са чу ва но са мо оно што је адаптив но, он да је и ал тру и зам ко ји је са чу ван и раз ви јен мо рао да има адап ти ван сми сао. Али, ка ко ал тру и зам ко ји зна чи уве ћа ње ту ђих шан си за пре жи вља ва ње на ра чун сво јих сопстве них, мо же да се ту ма чи као адап ти ван? Од го вор ко ји се на ме ће је да је ал тру и зам не што са свим дру го од оно га што се би уоби ча је но пред ста вља мо. Па ра док сал но, он би мо рао да бу де не ка вр ста се бич но сти. Ако ову ана ли тич ку схе му при ме ни мо на ре ла ци ју из ме ђу ро ди те ља и де це, ко ја се обич но схва та као из раз не се бич но сти, ба рем што се ти че ро ди тељ ских по сту па ка, до би ја мо сле де ће ту ма че ње: иако се као ро ди те љи по на ша мо ал тру и стич но пре ма сво јој де ци (и на ши све сни мо ти ви су ал тру и стич ни), ми, за пра во, на тај на чин ра ди мо у ко рист сво јих ге на ко ји се на ла зе у те ли ма на ше де це. За на ше ге не је ко ри сни је да се по на ша мо ал труи стич но пре ма те ли ма у ко ји ма се они на ла зе, не го да се пона ша мо ком пе ти тив но. 17 Уко ли ко овој си ту а ци ји по ку ша мо да да мо оп ште зна че ње, на ши све сни ал тру и стич ни мо ти ви по сто је са мо за то да би да ва ли под сти цај на шим себич ним дис по зи ци ја ма. При ро да нас је об ли ко ва ла та ко да ве ру је мо у дез ин те ре си ра ни мо рал ни код ко ји нам на ла же да по маже мо дру ги ма, а мо рал је илу зи ја ко ја је нео п ход на да бисмо би ли на ве де ни на ко о пе ра ци ју у си ту а ци ја ма у ко ји ма је она ко ри сни ја од се бич ног по на ша ња. Укљу чи ва њем мо ти ва илу зи је и са мо об ма не пре мо шћу је се јаз из ме ђу хе те ро ге них 17 Tri vers, R. (2002) Na tu ral Se lec tion and So cial The ory: Se lec ted Pa pers of Ro bert Tri vers, Ox ford Uni ver sity Press, р

11 под руч ја при ро де и мо ра ла и пред у пре ђу је се евен ту ал ни при го вор на ту ра ли стич ке гре шке: при ро да је та ко ја је обезбе ди ла илу зи ју чо ве ко ве мо рал не ауто но ми је да би ње го во де ло ва ње у скла ду са соп стве ним ин те ре си ма учи ни ла ефика сни јим. 18 Ин ту и тив на од бој ност ко ју осе ћа мо пре ма оваквом по ку ша ју об ја шње ња људ ског мо ра ла и сло бо де во ље као илу зи је ко ја је нео п ход на да би смо се бич но, тј. адап тивно по сту па ли, по чи ва, сва ка ко, и на на шој ду бо кој по тре би да за и ста бу де мо до бри и са о се ћај ни, а не да са мо та ко делу је мо. Ал тру и зам се упра во и об ја шња ва из о стан ком калку ли са ња. Ме ђу тим, на у ка је не дво сми сле но по ка за ла да све оно што чи ни чо ве ка сто ји у су штин ској ве зи са ње го вим ево лу ци о ним раз во јем и да фи ло ге нет ска пер спек ти ва мо же би ти од из ве сне ва жно сти и за раз у ме ва ње ње го вих мо ралних вред но сти. На и ме, ако су на ше дис по зи ци је да се морал но по на ша мо до не кле усло вље не и на шим ево лу ци о ним на сле ђем, он да и пи та ње о мо ра лу мо ра да до би је но ву форму: ка ко смо (као вр ста) мо гли да на у чи мо да бу де мо бо љи? Моћ при род не на у ке да тран сфор ми ше на ше тра ди ци о налне пред ста ве о на ма са ми ма и о све ту чи ни се да је са свим не дво сми сле на, или, ба рем, мно го из ве сни ја од ње не мо ћи да не по сред но пру жи од го во ре на фи ло зоф ска пи та ња. Међу тим, иако не мо же мо да бу де мо пот пу ни оп ти ми сти у погле ду мо гућ но сти по ми ре ња уоби ча је не кон цеп ци је чо ве ка са на уч ним раз у ме ва њем људ ске при ро де 19, бли скост фи лозо фи је и на у ке ко ја се не гу је у тре ћој кул ту ри обез бе ђу је нам да се осло бо ди мо то бож ко хе рент не, а за пра во вр ло ре дуко ва не сли ке чо ве ка ко ју нам ну ди ху ма ни стич ки оп сед нута дру га кул ту ра. А осло ба ђа ње од илу зи је да по се ду јемо пот пу но зна ње сва ка ко је не за о би ла зна ета па у на шем истра жи ва њу све та. 18 Еле мент са мо об ма не кон сти ту ти ван је и у Ни че о вом об ја шње њу хришћан ског мо ра ла. Илу зи ја и код ње га та ко ђе има ви тал ни ка рак тер, јер хри шћа нин, од но сно чо век роп ског мо ра ла са мо под прет по став ком соп стве ног мо рал ног са вр шен ства, ко је укљу чу је и љу бав пре ма непри ја те љу, мо же да пре жи ви у кон фрон та ци ји са ари сто кра том и да га са вла да. Не ки од зна чај них фи ло зо фа би о ло ги је скло ни су да мо рал и иде ју сло бо де во ље ту ма че као ко ри сну, шта ви ше нео п ход ну илу зи ју. Упо ре ди: Ru se, M. and Wil son, E. O. The Evo lu tion of Et hics, in: Philosophy of Bi o logy ed. Ru se, M. (1998) New York, p Za wid zki, T. (2007) Dennett, Ox ford, p

12 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Broc kman, J. (1996) Die drit te Kul tur, Das Welt bild der mo der nen Naturwissenschaft, München Car nap, R. Stöltzner, M. and Uebel, T. E. (2006) Wiener Kreis: Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung, Me i ner Ver lag Dar win, C. (1987) No te bo ok M (Me taphysics on Mo rals and Spe cu lati ons on Ex pres si ons 1838), Cam brid ge Дар вин, Ч. (1948) По ста нак вр ста, Бе о град Den nett, D. C. (1991) Con sci o u sness Ex pla i ned, New York, Bo ston, Lon don Den nett, D. C. (2005) Swe et Dre ams, Phi lo sop hi cal Ob stac les to a Science of Consciousness, Lon don Kant, I. (1904) Kritik der reinen Vernunft, Ber lin: Kants Wer ke III, Aka de mie-aus ga be Ла зо вић, Ж. (1994) О при ро ди епи сте мич ког оправ да ња, Бе о град Ru se, M. and Wil son, E. O. The Evo lu tion of Et hics, in: Phi lo sophy of Bi o logy, ed. Ru se, M. (1998) New York Sar kar, S. and Pfe i fer, J. (2006) The Phi lo sophy of Sci en ce, New York Sel lars, W. (1963) Phi lo sophy and the Sci en ti fic Ima ge of Man, in: Sci en ce, Per cep tion and Re a lity, Ca li for nia, Ata sca de ro Tri vers, R. (2002) Na tu ral Se lec tion and So cial The ory: Se lec ted Papers of Ro bert Tri vers, Ox ford Uni ver sity Press Za wid zki, T. (2007) Dennett, Ox ford Eva Kamerer University of Belgrade, Faculty of Philosophy Department of Philosophy, Belgrade THE THIRD CULTURE: PHILOSOPHY AND SCIENCE Abstract The phrase third culture was created to denote activities of scientists and philosophers who try to articulate philosophical questions based on the results of natural sciences and to provide answers under the framework of naturalism. The aim of my paper is to analyse the most important aspects of the third culture and some philosophical implications of that conception. Key words: third culture, theory of evolution, altruism, science 22

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ УДК 327:321.7 1990/2012 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2013. год. 20. vol. 40. стр. 187-204. Ми лош Јо ва но вић Прав ни фа кул тет, Уни вер зи те т у Бе о гра ду ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

ВЕСНА ПЕРИЋ. РТС Ра дио Бе о град, Београд

ВЕСНА ПЕРИЋ. РТС Ра дио Бе о град, Београд РТС Ра дио Бе о град, Београд DOI 10.5937/kultura1755192P УДК 791.071.1 Вилнев Д. оригиналан научни рад СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ФИЛМ СКОГ МИ НИ МА ЛИ ЗМА И ТРАН СЦЕН ДЕН ТАЛ НО У НА УЧ НО ФАН ТА СТИЧ НОМ ФИЛ МУ

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( )

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( ) УДК: 27-528/.-53(420)"597/100" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 59 70. Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника 390 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):390-394 DOI: 10.2298/SARH1306390V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5/.6-007.2-089 Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење:

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information