Оснивање Земунске болнице

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Оснивање Земунске болнице"

Transcription

1 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): DOI: /SARH M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања Миленковић 2, Момчило Павловић 1, Драгош Стојановић 2,3 1 Институт за савремену историју, Београд, Србија; 2 Клиничко-болнички центар Земун, Београд, Србија; 3 Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија КРАТАК САДРЖАЈ Зе мун ска бол ни ца Кли нич ко-бол нич ки цен тар Зе мун ове го ди не обе ле жа ва 230 го ди на не прекид ног ра да, као нај ста ри ја ме ди цин ска уста но ва у Ср би ји. Пи та ње да ту ма на стан ка ове бол ни це би ло је че сто по ста вља но у на у ци. У ли те ра ту ри су се по ја вљи ва ли раз ли чи ти да ту ми, а нај че шће се по ми њао 25. фе бру ар го ди не, али до ку мент ко ји по твр ђу је овај по да так до сад ни је пу блико ван. У овом ра ду се пр ви пут об ја вљу је до ку мент ко ји по твр ђу је да је Зе мун ска бол ни ца за и ста осно ва на то га дана. На ста нак пр вих бол ни ца у Зе му ну за по чео је ка да је ова ва рош ушла у гра ни це Хаб збур шке мо нар хи је. Пр ва са ни тар на уста но ва ко ја је осно ва на био је кон ту мац, отво рен још го ди не. Убр зо су у Зе му ну отво ре не и две кон фе си о нал не бол ни це. Срп ска бол ни ца (пра вослав на) отво ре на је пре го ди не, а не мач ка (ка то лич ка) по че ла је с ра дом Обе бол ни це су, по ред оста лог, фи нан си ра ле и град ске вла сти ма ги страт. Ка ко би се рад ових бол ни ца уна пре дио, до не та је од лу ка да се оне спо је у јед ну Град ску бол ни цу. Као да тум ње ног осни ва ња узи ма се 25. фе бру ар го ди не, ка да је Ге не рал на ко ман да на ло жи ла ма ги стра ту ва ро ши Зе мун да обје ди ни ка се по сто је ћих бол ни ца и за поч не ра до ве на из град њи но ве згра де. Иако су фи нан сиј ски ује ди ње не, бол ни це су на ста ви ле још јед но вре ме да ра де у одво је ним објек ти ма. Фи зич ко спа ја ње бол ни ца до вр ше но је го ди не. Кључ не ре чи: бол ни ца; Зе мун; ма ги страт; исто ри ја ме ди ци не УВОД На ста нак и раз вој здрав стве них уста но ва у Зе му ну, као и на чи та вом про сто ру да нашње Вој во ди не, мо ра се тра жи ти у ор га низо ва ним об ли ци ма здрав стве не за шти те Хаб збур шке мо нар хи је и по ло жа ја Зе му на, по гра нич ног на се ља са ста ту сом сло бод ног вој ног ко му ни те та у окви ру ца ре ви не. Ра то ви Хаб збур шког и Осман ског царства кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка до не ли су мно ге про ме не, на ро чи то у ет нич ком и ге о граф ском по гле ду. Гра ни ца из ме ђу ова два цар ства се тих го ди на че сто ме ња ла, док ни је Бе о град ским ми ром ко нач но утвр ђе на за ду жи пе ри од. Зе мун је у са став Хаб збур шке мо нар хи је ушао го ди не, што је по твр ђе но и ми ром у По жа рев цу Та да по чи ње да се ви ше па жње по клања и са ни тар но-ме ди цин ским при ли ка ма. Вој но уре ђе ње ко је је ва жи ло за по гра нич не кра је ве до не ло је и бо ље устрој ство но вих ин сти ту ци ја и уста но ва ко је су се раз ви ја ле. По ред вој них ме ди цин ских слу жби, по себно се раз ви ја слу жба кон тро ле пут ни ка и ро бе ко ји су сти за ли из Осман ског цар ства. По гра нич ни по ло жај Зе му на од ре дио је наста нак и раз вој ових слу жби. Пр ви про пис ко ји је вој ни, гра нич ни кор дон оба ве зао и на са ни тар ну уло гу цар Јозеф I ( ) је из дао 25. ју на го ди не. Реч је о тзв. Па тен ту о ку ги, ко јим је про пи са но да се на гра ни ци спре чи сав про мет то ком тра јања за ра зе. Ка ко се ова ме ра по ка за ла не довољ ном, Кар ло VI ( ) до но си низ од ред би од го ди не о трај ној ор га низа ци ји ку жног кор до на. Та да је пр во ор гани зо ва но ку жно ре дар ство (Pe sto po li zey), ко је је чи ни ло осо бље за хи ги јен ску слу жбу про тив ку ге и оста лих за ра за. Па тен том од 22. ок то бра на ре ђу је се да гра ни ца поста не стал на бра на про тив ку ге. За кон ски про пи си о са ни тар ној од бра ни Хаб збуршког цар ства за о кру же ни су до но ше њем На ред бе о кон ту ма цу и рас ку жби (Contu maz und re spec ti ve Re i ni gung sor du nung) од 3. ок то бра 1731, ко јом је про пи са но ка ко се по сту па са сум њи вим ли ци ма. У на ред ним го ди на ма из да то је још не ко ли ко па те на та, а нај по зна ти ји су они из го ди не, ко јима се про пи су је про лаз кроз кор дон и кроз кон ту мац (ка ран тин), као и о по ступ ку с осо ба ма и ро бом ко ји иду у уну тра шњост ца ре ви не. Због свог по ло жа ја Зе мун је пр ви до био са ни тар ну уста но ву кон ту мац (каран тин), ко ји је по стао пр ва бра на за це лу ца ре ви ну. Зе мун ски кон ту мац је отво рен 1730, док су оста ли ка ран ти ни си сте матски отва ра ни тек од Овај кон ту мац је ра дио до 1872, чи та ве 142 го ди не. Ве ли ке епи де ми је, по себ но ку ге и и тзв. ири шка ку га 1795, за тим епи де ми је пе га вог ти фу са и 1780, са мо су не ке од епи де ми ја ко је су ко си ле ста нов ни штво ово га кра ја [1, 2, 3]. Осим на до но ше њу са ни тар них про писа, Хаб збур шко цар ство је то ком 18. ве ка ра ди ло и на си сте ма ти за ци ји ме ди цин Correspondence to: Jasmina MILANOVIĆ Institut za savremenu istoriju Trg Nikole Pašića Beograd Srbija

2 506 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице ских про пи са ко ји су од ре ђи ва ли ко мо же да се ба ви ме ди ци ном и ле че њем, на чин фи нан си ра ња ле ка ра, про пи си ва ли на чин ра да бол ни ца. Већ го ди не до не то је упут ство In struc tion für die Con ta gi onsphysici und Chyrur gi, ко јим је ре гу ли са но ко мо же би ти запо слен у кон ту ма ци ма. Овај про пис ће ка сни је би ти до пу ња ван и чи ни ће осно ву и за дру ге про пи се. На кра ју су сви здрав стве ни за ко ни са ку пље ни и об је диње ни у је дан це ло ви ти за кон На ред бу о здрав ству (Sanitätsverordnung), ко ји је Ма ри ја Те ре зи ја ( ) из да ла 25. ав гу ста Од на ред не го ди не основа не су здрав стве не ко ми си је при сва ком ге не ра ла ту и на њих је пре не та сва здрав стве на слу жба на те ре ну, као и у кон ту ма ци ма, са до зво лом да из да ју од ре ђе не од ред бе и на ред бе. Пр ви све у куп ни за кон о здрав ству, оба ве зу ју ћи за чи та во под руч је мо нар хи је, из дат је 17. но вем бра Sanitäts-Ha upt Nor ma tiv (Ge ne ra le norma ti vum in re sa ni ta tis). Овим за ко ном бри га о здра вљу ста нов ни штва по ста ла је оба ве за др жа ве, сви ста новни ци из јед на че ни су у пра ву на здрав стве ну за шти ту, ор га ни зо ва на је за шти та ста нов ни штва од ма сов них епи де ми ја, од ре ђе не оба ве зе ле ка ра, апо те ка ра и осталог ме ди цин ског осо бља, про пи сан це нов ник услу га и сл. По себ но ме сто да то је град ском фи зи ку су, школо ва ном ле ка ру ко јег је по ста вио ма ги страт, ко ји га је фи нан си рао и ко јем је фи зи кус, ста ра ју ћи се о здра вљу ста нов ни штва и кон тро ли дру гих ле ка ра, апо те ка ра и ба би ца, под но сио из ве штај о здрав стве ним при ли ка ма на сво ме под руч ју ра да [4, 5, 6]. ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМУНУ ТОКОМ 18. ВЕКА Пот пи си ва њем Бе о град ског ми ра го ди не Зе мун је сте као ста тус по гра нич ног гра да Хаб збур шке монар хи је и по чео да игра зна чај ну уло гу у ње ном по литич ком и еко ном ском жи во ту. Пред ста вљао је глав на вра та за ула зак у Аустри ју и Евро пу и од го ди не био је у са ста ву Вој не гра ни це. Пр ва бри га но вих власти би ло је спре ча ва ње епи де ми ја за ра зних бо ле сти ко је би мо гле да се про ши ре с те ри то ри је Осман ског цар ства. Од тре нут ка ка да је Зе мун до био ста тус слобод ног кра љев ског гра да 1749, од но сно ста тус сло бодног вој ног ко му ни те та с уре ђе ном упра вом ма гистра том, до би ја и пра ва да не ка пи та ња из обла сти здрав ства са мо стал но ре гу ли ше и ор га ни зу је. Зе мун је у том пе ри о ду био на се љен пре те жно српским ста нов ни штвом. Пре ма по пи су из го ди не, Зе мун је имао ста нов ни ка, од то га (77,48%) Ср ба, 756 (19,29%) Не ма ца и 47 (1,1%) Је вре ја. По сле ула ска Зе му на у гра ни це Хаб збур шке мо нар хи је, прилив не мач ког ста нов ни штва је био све бр жи. Ле че њем љу ди пр ви су се ба ви ли бер бе ри, ко ји су пу шта ли крв ку пи ца ма и пи ја ви ца ма, ва ди ли зу бе, ле чи ли ра не и озле де, на ме шта ли иш ча ше ња и ло мо ве. Пре ма Ре гула ти ву од го ди не, шко ло ва ни ле ка ри су би ли меди ци и хи рур зи. Ме дик је ле чио бо ле сне и на ба вљао по треб на сред ства у вре ме епи де ми ја. Над гле дао је хи рур ге и апо те ка ре, пи сао об дук ци о не про то ко ле и под но сио из ве шта је ма ги стра ту. Си ро ма шне бо лесни ке и хо спи тал це ле чио је бес плат но, јер је до би јао го ди шњу пла ту од 400 фо рин ти, стан и 12 хва ти др ва. Од имућ ни јих бо ле сни ка је на пла ћи вао за пр ву по се ту 20, а за оста ле 10 крај ца ра. Пр ви шко ло ва ни ле ка ри у Зе му ну би ли су хи рур зи-ма ги стри хи рур ги је. По сле основ не шко ле и три раз ре да ла тин ске шко ле и практич ног ра да код не ког углед ни јег хи рур га, ишли су на уни вер зи те те или у Јо зе фин ску ака де ми ју у Бе чу, где су се шко ло ва ли још две го ди не. У Зе му ну су хи рур га зва ли оп штин ским ле ка ром (Kommunitätsarzt) и он је био аси стент ме ди ка. Пр ви оп штин ски хи рург у Зему ну по ста вљен је го ди не, кад је по кре ну то и пи та ње по ста вља ња пр ве струч не ба би це. У дру гој по ло ви ни 18. ве ка у Зе му ну су по сто ја ле две бол ни це. Срп ска бол ни ца се по ми ње као Gre ci ritus non uni ti Spi tal или Ra it zisches La za ret и das illyirische Spi tal. Та чан да тум осни ва ња ове бол ни це ни је по знат, а пр ви до ку мент у ко јем се по ми ње по ти че из годи не. Не мач ка или ка то лич ка бол ни ца (De utsches Spi tal или Kat ho lisches Spi tal) осно ва на је го ди не. По ред ових у Зе му ну су јед но вре ме по сто ја ле и Вој на болни ца (од 1788) и Је вреј ска бол ни ца (од 1814) [7, 8, 9]. Срп ска бол ни ца је осно ва на пре го ди не и у по чет ку је ви ше би ла скло ни ште за оста ре ле и си рома шне гра ђа не пра во слав не ве ре. Пр ви са чу ва ни до кумент је суд ски за пи сник од 18. сеп тем бра го ди не, у ко јем се као ста ра те љи бол ни це по ми њу Дим чо Милош и Ми тар Зам фи ро вић. У њој су ле че ни и збриња ва ни нај си ро ма шни ји ста нов ни ци Зе му на, док су имућ ни је и да ље ле чи ли при ват ни ле ка ри код ку ће. О из др жа ва њу бол ни це ста ра ла се срп ска оп шти на, а ста ра лац је бри нуо о ра ду бол ни це, ње ном уре ђе њу и фи нан си ја ма. Ста ра те љи пра во слав не бол ни це су го ди не скло пи ли уго вор са зи да ром о гра ђе њу но ве бол ни це са че ти ри про стра не со бе. Она се на лази ла у бли зи ни Све то ни ко ла јев ске цр кве. Бол ни ца се из др жа ва ла ми ло сти њом, нов цем од про да тог оде ла у бол ни ци умр лих бо ле сни ка, ки ри јом ко ја се до би ја ла од из да ва ња јед не ку ће, а би ло је и ле га та. Ми ло сти ња се са ку пља ла не де љом и пра зни ком у цр кви, на свад бама и кр сним сла ва ма, а од ма ги стра та је до би јан но вац на пла ћен од бе ћа ра, це хо ва и за ку па ло ва [10, 11]. Ка то лич ка бол ни ца је, као и пра во слав на, би ла у почет ку дом за убо ге, не моћ не и не спо соб не за при вре ђива ње. На ста ла је го ди не, ка да је жу пи по кло ње на јед на ку ћи ца, а из др жа ва ла се са ку пља њем ми ло сти ње, ко ју је по том све ште ник де лио јед ном не дељ но. Ста ру ку ћу, скло ну уру ша ва њу, ка то лич ка цр кве на оп шти на је го ди не ре ши ла да про да, а за тим је на кон две го ди не од лу чи ла да се из гра ди но ва бол ни ца са че тири со бе и две ку хи ње у Бе жа ниј ској ули ци. У скла ду са сво јим овла шће њи ма и но вим про пи си ма, ма ги страт је 17. сеп тем бра го ди не ре шио да из сред ста ва ко ја су при ку пље на од еснаф ских уште да и оста лих при хо да обе ма бол ни ца ма да је јед на ке су ме у из но су од 206 фо рин ти не дељ но. По сле де вет го ди на ова квог фи нан си ра ња до не то је ре ше ње да се не што про ме ни, doi: /SARH M

3 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): а рад бол ни ца уна пре ди. Ка ко се де ша ва ло да у јед ној, обич но пра во слав ној бол ни ци бу де ма ло бо ле сни ка, док је дру га бол ни ца би ла го то во увек пре тр па на, предло же но је да се од бо ле сни ци, без об зи ра на ве рои спо вест, рас по ре ђу ју у обе бол ни це. Срп ска бол ни ца је и по ред об је ди ња ва ња ка са го ди не оп ста ја ла у сво јој за себ ној згра ди све до одлу ке о ње ном уки да њу 23. мар та На ве де но је да про сто ри је ви ше не од го ва ра ју свр си и да је, и по ред пре прав ки из ве де них се дам де се тих го ди на 18. ве ка, скло на уру ша ва њу. Згра да је на ред не го ди не про да та зе мун ском тр гов цу Ла за ру Пе тро ви ћу, а но вац је ушао у Бол нич ки фонд ма ги стра та из ко јег се из др жа ва ла Град ска бол ни ца [1, 5, 10]. ОСНИВАЊЕ БОЛНИЦЕ У ЗЕМУНУ Зе мун је од го ди не сте као ста тус сло бод ног вој ног ко му ни те та, под ју рис дик ци јом Пе тро ва ра дин ске ре гимен те. Ма ги страт (Град ска упра ва) је ор га ни зо ван го ди не, али је ње го ве од лу ке и да ље мо ра ла да по твр ђу је Ге не рал на ко ман да. Зе мун ски ма ги страт да вао је ма тери јал ну по моћ и срп ској и не мач кој бол ни ци. Да би се сма њи ли не по треб ни из да ци и уки ну ли дво стру ки обра чу ни, Ге не рал на ко ман да је 25. фе бру а ра го ди не на ре ди ла спа ја ње ове две бол ни це у јед ну. На ред бом је про пи са но да се од тог да на ка се ове две бол ни це спо је у јед ну и да се при сту пи из ра ди про је ка та о из град њи но ве згра де бол ни це (Сли ка 1). Текст на ред бе је гла сио: Царско-краљевском Слободном војном комунитету Земун службено примљено 3. марта болнички стан След стве но на ред би Ге не рал не вој не ко ман де од 25. фе бру а ра те ку ће го ди не тре ба ло би зна чај но сма њи ти не по треб не тро шко ве за две одво је не бол ни це, као и уки ну ти об ра чу на ва ње пре ко раз ли чи тих бол нич ких бла гај ни. Исто та ко, у свим оста лим ко му ни те ти ма убу ду ће би тре ба ло да по сто ји бол нич ка згра да, ко ја мо ра рас по ла га ти до вољ ним про сто ром за сме штај бо ле сни ка свих до зво ље них ре ли ги ја. Та ко ђе би тре ба ло да по сто ји са мо јед на бол нич ка бла гај на под над зо ром Ма ги стра та. Што се ти че по след њег, по чев ши од 1. но вем бра го ди не да се во ди са мо је дан ра чун. Ово се от пра вља Ма ги стра ту ра ди са зна ња и придр жа ва ња, с тим да на кон при је ма пре ду зме по ла га ње бол нич ких ра чу на и спа ја ње обе бол нич ке бла гај не. Одмах да се из вр ши про да ја обе за себ не бол ни це и, пре ма то ме, да се за бу ду ћу бол ни цу ку пи дру га згра да, ко ја ће од го ва ра ти ви со ком про пи су. Земун, 3. март аустријски мајор J. Мајзнер Та ко је фор ми ра на но ва Град ска бол ни ца (Bürgerlic hes Spi tal) у Зе му ну. Ра чу ни су за јед нич ки во ђе ни, али бол ни це ни су још не ко вре ме и фи зич ки спо је не. На зив Bürger lic hes Spi tal ко ри шћен је у из ве шта ји ма фи зи ку са упу ће них ма ги стра ту и за јед ну и за дру гу бол ни цу, са до дат ком да је реч о пра во слав ној или като лич кој [1]. Тек од го ди не бо ле сни ци су при мани са мо у згра ду не мач ке бол ни це у Бе жа ниј ској улици. То је го ди на ка да је и фи зич ко спа ја ње бол ни ца би ло за вр ше но, док је до не та и ко нач на од лу ка о за тва ра њу срп ске бол ни це. Ка ко ни јед на по сто је ћа згра да бол ни ца ни је би ла за до во ља ва ју ћа, при сту пи ло се из ра ди пла но ва за из град њу но ве згра де. Ма ги страт је од го ди не раз ми шљао о зи да њу но ве бол ни це, али је због не до стат ка нов ца на кра ју по сто је ћа згра да са мо адап ти ра на и го ди не. Ни су са мо фи нан сиј ски раз ло зи до ве ли до ствара ња јед не, Град ске бол ни це у Зе му ну. За кон из го ди не био је, као основ ни здрав стве ни за кон за це лу др жа ву, при ме њи ван и на те ри то ри ји Зе му на. Пре ма нор ма ти ву, са ни тет се де лио на ци вил ни и вој но гранич ни. Са ни тет ска слу жба у Вој ној гра ни ци би ла је опет по де ље на на са ни тет вој них је ди ни ца и на фи зика те у вој ним оп шти на ма. Уре ђе ње фи зи ка та про писа но је го ди не у Ре гу ла ти ву за вој не ко му ни те те Зе мун, Кар лов це и Пе тро ва ра дин [10]. Са ни тет ски нор ма тив је од ре дио да су док то ри ме ди ци не, хи рурзи и апо те ка ри ду жни да спре ма ју и по ла жу ис пи те на уни вер зи те ти ма. У нор ма ти ву су на ро чи то на гла ше не ду жно сти док то ра ме ди ци не, хи рур га, апо те ка ра и ба би це. У вој ним ко му ни те ти ма, ко ји ма је при па дао и Зе мун, при ма ги стра ту уста но вље но је ме сто ва рошког фи зи ку са док то ра ме ди ци не. Фи зи кус је био ду жан да из ве шта ва оп штин ску упра ву о здрав ственом ста њу у гра ду и да под но си од го ва ра ју ће пред логе за по бољ ша ње при ли ка. Та ко ђе је био за ду жен да оби ла зи бол ни це и сва ког да на пре гле да бо ле сни ке. Пре ма Ре гу ла ти ву за вој не ко му ни те те, фи зи кус је водио бри гу о то ме да хи рур зи, апо те ка ри, бер бе ри и ба би це вр ше сво је ду жно сти и да се не упу шта ју ни у ка кво ле че ње ко је не спа да у њи хо ву над ле жност. На зив хи рур га, сем бер бе ра, но си ли су и не ис пи та ни ем пи ри ци, ко ји су се на раз не на чи не до мо гли не ког зна ња из хи рур ги је. Хи рур зи су пру жа ли пр ву по моћ по вре ђе ни ма и о то ме су из ве шта ва ли фи зи ку са. Хирург је вр шио пре глед ме са, а ме сар ни је смео кла ти док не оба ве сти хи рур га [9]. Бол нич ки из ве шта ји су под но ше ни ме сеч но, ди јагно зе су пи са не на не мач ком, углав ном пре ма симп томи ма, а број бо ле сни ка је био до 25. Ме ђу бо ле сти ма нај че шће су по ми ња не: ма ла ри ја, тр бу шни ти фус, пега вац, диф те ри ја, су ши ца, ре у мат ске бо ле сти, ди зенте ри ја, цр ве ни ве тар, ко жне бо ле сти, чи ре ви, во де на бо лест, скле ро за, за па ље ње плућ не ма ра ми це, ото ци, ка пља, ве ли ки ка шаљ, за па ље ње плу ћа, ра не, опе ко тине, ду шев не бо ле сти. Од ве не рич них бо ле сти по ми њу се си фи лис и го но ре ја. Од за ра зних бо ле сти че сти су би ли и шар лах, ру бе о ле и ма ле бо ги ње. По не кад су се ја вља ле и ве ли ке бо ги ње.

4 508 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице Сли ка 1. На ред ба сла вон ске Ге не рал не ко ман де од 25. фе бру а ра го ди не ко јом се на ла же ма ги стра ту да об је ди ни две бол нич ке ка се у јед ну, као и да тре ба да по сто ји са мо јед на бол нич ка згра да (Из вор: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Зе мун ски ма ги страт, Ф3-192). Figure 1. The order of the General Command, made on 25th of February 1784, which dictates the Magistrate to merge the two hospital treasuries, as well as to merge the two hospital buildings into one (Source: Historical Archives of Belgrade, Magistrate of Zemun, F3-192). Ре гу ла тив из го ди не про пи су је и ка ко да се уре де бол ни це не са мо за си ро ма шне, већ и за бо лесни ке ко ји код сво је ку ће не ма ју по треб ну не гу ко ју мо гу до би ти у бол ни ци за ма лу сво ту нов ца. Због тога је про пи са но да се по сто је ће бол нич ке згра де мора ју про ши ри ти и снаб де ти по треб ним ин вен та ром (Сли ка 2). Бол нич ке ка се су, пре ма овој уред би, доти ра не од нов ца при ку пље ног од ка зни, од ла зни на и кон фи ска ци ја, нов цем од пре но са, за о став шти на без на след ни ка, мр тва ри не, це хов ског нов ца, ми ло сти ње ко ја се не де љом и пра зни ком са ку пи пред цр ква ма, го ди шњих при хо да из оп штин ских до хо да ка, као и ра зних за ве шта ња. Пр ва фа за раз во ја Зе мун ске бол ни це за вр ше на је го ди не, ка да је Ге не рал на ко ман да из да ла ма гистра ту Упут ство о упра вља њу бол ни цом, пре ма ко јем је из вр ше но ње но уре ђе ње. Исте го ди не осно ва но је и ги не ко ло шко оде ље ње. Због ло ших усло ва у бол ни ци и да ље су нај че шће па ци јен ти би ли за на тли је, слу ге, про сја ци, док су се имућ ни ји ле чи ли код при ват них ле ка ра и бо ло ва ли у сво јим ку ћа ма (Сли ка 2). ЗАКЉУЧАК Ве ли ки ју би леј нај ста ри је ме ди цин ске уста но ве у Срби ји Кли нич ко-бол нич ког цен тра Зе мун до нео је ко нач но раз ре ше ње пи та ња ка да је ова бол ни ца наста ла. Про на ла зак и пу бли ко ва ње кључ ног до ку мен та у ко јем се го во ри о на чи ну фи нан си ра ња и бу ду ћој ор га ни за ци ји бол ни це по твр ђу је и ра ни је из не те закључ ке да се као да тум оснивања Зе мун ске бол ни це мо же узе ти 25. фе бру ар го ди не. Зе мун ска бол ница је у сво јој исто ри ји про ла зи ла кроз раз ли чи те фа зе. Од убо жни це и скло ни шта за си ро ма шне из ра сла је у мо де ран кли нич ко-бол нич ки цен тар. Спој про шло сти и са да шњо сти огле да се и у про сто ри ма ко је ко ри сти да нас од згра да под за шти том др жа ве до савремених, на мен ски гра ђе них бол нич ких бло ко ва. Ме ђу тим, болни цу су ипак нај ви ше об ли ко ва ли они ко ји су у њој ра ди ли и њо ме упра вља ли. Сва ко је оста вио свој траг и унео свој ен ту зи ја зам од др Во ји сла ва Суб бо ти ћа, ко ји је ство рио пр ву хи рур шку са лу од бол нич ке ку хиње, до да на шњих мо дер них хи рур шких са ла опре мље doi: /SARH M

5 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): Сли ка 2. План за ре кон струк ци ју по сто је ће згра де Град ске бол ни це у Бе жа ниј ској ули ци из го ди не. План је пот пи сао зи дар ски мај стор Ма у ри ци јус Рабл (Из вор: Исто риј ски ар хив Бе о гра да). Figure 2. The plan for the reconstruction of the existing building of the Town Hospital in Bežanijska street in The plan was signed by the mason Mauricijus Rabl (Source: Historical Archives of Belgrade). них вр хун ском ме ди цин ском опре мом. По се бан пе чат у раз во ју бол ни це оста ви ле су ми ло срд не се стре Ре да Св. Вин ка Па ул ског, ко је су од 1. но вем бра го ди не при ми ле упра ву бол ни це. Ред се оба ве зао да у Зе му ну по диг не оп шту јав ну бол ни цу, што је и оства ре но до је се ни го ди не. То ком 20. ве ка бол ни ца је де ли ла суд би ну овог про сто ра, ра де ћи не пре кид но и то ком оба свет ска ра та. У том пе ри о ду ра ди ла је у не ко ли ко раз ли чи тих др жа ва, да би да нас би ла јед на од во де ћих здрав стве них уста но ва Ре пу бли ке Ср би је. Љу ди чи не јед ну ин сти ту ци ју и пи са ти ње ну исто ри ју зна чи по веза ти ак тив но сти и рад мно гих ге не ра ци ја од осни ва ња до да на шњих да на. Скуп њи хо вих ак тив но сти чи ни исто ри ју Кли нич ко-бол нич ког цен тра Зе мун. НАПОМЕНА Рад је на стао у окви ру про јек та бр Ми ни старства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Извор слика: Историјски архив Београда, Земунски магистрат, Ф3-192; Ф37-17; Ф ЛИТЕРАТУРА 1. Jeremić R. Medicinske prilike u Zemunu Beograd: Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda; Bazala V. Dokumenti o zdravstvu u Vojnoj krajini, naročito o takozvanom kužnom kordonu. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1961; 1(2): Dabižić M, Ostojić D, Hadžagić U, Gril D, Janjatović T, Ninković R, Jocić Z. Dvesta godina Zemunske bolnice Beograd: KBC Zemun ; Živković J, Milanković P, Prica R. Zdravstvene prilike u području Petrovaradina početkom 19. veka i osnivanje bolnice u Sremskoj Mitrovici. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1969; 9(1-2): Jeremić R. Zdravstvene prilike u Jugoslovenskim zemljama do kraja devetnaestog veka. Zagreb: Škola narodnog zdravlja; Jeremić R. Zdravstvena kultura Vojvodine u 18. veku. Glasnik istorijskog društva. 1940; 13(3-4): Dabižić M. Zavičajni muzej pregled prošlosti Zemuna. Beograd: Muzej grada Beograda; Zemun u doba Vojne granice kroz dokumenta ( ). Beograd: Narodni muzej Zemun Istorijski arhiv Beograd; Marković P. Zemun od najstariji vremena pa do danas. Zemun; Katić R. Srpska medicina od IX do XIX veka. Beograd: Naučno delo; Katić R. O prošlosti Srpske bolnice u Zemunu i razlozima austrijskih vlasti za njeno ukidanje. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1964; 4(1-2):

6 510 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице The Founding of Zemun Hospital Jasmina Milanović 1, Sanja Milenković 2, Momčilo Pavlović 1, Dragoš Stojanović 2,3 1 Institute for Contemporary History, Belgrade, Serbia; 2 Clinical Hospital Center Zemun, Belgrade, Serbia; 3 School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia SUMMARY This year Zemun Hospital Clinical Hospital Center Zemun celebrates 230 th anniversary of continuous work, thus becoming the oldest medical facility in Serbia. The exact date of the hospital founding has been often questioned in history. Various dates appeared in the literature, but the most frequent one was 25 th of February Until now, the document which confirms this has never been published. This article represents the first official publication of the document which confirms that Zemun Hospital was indeed founded on this date. The first hospitals started emerging in Zemun when the town became a part of the Habsburg Monarchy. The first sanitary facility ever formed was the Kontumac a quarantine established in Soon after, two more confessional hospitals were opened. The Serbian (Orthodox) Hospital was founded before 1769, whereas the German (Catholic) Hospital started working in Both hospitals were financed, amongst others, by the Town Hall the Magistrate. In order to improve efficiency of these hospitals, a decision was made to merge them into a single City Hospital. It was founded on 25 th February 1784, when the General Command ordered the Magistrate of Zemun to merge the financess of all existing hospitals and initiate the construction of a new building. Although financially united, the hospitals continued working in separate buildings over a certain period of time. The final, physical merging of these hospitals was completed in Keywords: hospital; Zemun; Magistrate; history of medicine Примљен Received: 27/02/2014 Прихваћен Accepted: 28/04/2014 doi: /SARH M

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника 390 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):390-394 DOI: 10.2298/SARH1306390V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5/.6-007.2-089 Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење:

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information