Оснивање Земунске болнице

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Оснивање Земунске болнице"

Transcription

1 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): DOI: /SARH M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања Миленковић 2, Момчило Павловић 1, Драгош Стојановић 2,3 1 Институт за савремену историју, Београд, Србија; 2 Клиничко-болнички центар Земун, Београд, Србија; 3 Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија КРАТАК САДРЖАЈ Зе мун ска бол ни ца Кли нич ко-бол нич ки цен тар Зе мун ове го ди не обе ле жа ва 230 го ди на не прекид ног ра да, као нај ста ри ја ме ди цин ска уста но ва у Ср би ји. Пи та ње да ту ма на стан ка ове бол ни це би ло је че сто по ста вља но у на у ци. У ли те ра ту ри су се по ја вљи ва ли раз ли чи ти да ту ми, а нај че шће се по ми њао 25. фе бру ар го ди не, али до ку мент ко ји по твр ђу је овај по да так до сад ни је пу блико ван. У овом ра ду се пр ви пут об ја вљу је до ку мент ко ји по твр ђу је да је Зе мун ска бол ни ца за и ста осно ва на то га дана. На ста нак пр вих бол ни ца у Зе му ну за по чео је ка да је ова ва рош ушла у гра ни це Хаб збур шке мо нар хи је. Пр ва са ни тар на уста но ва ко ја је осно ва на био је кон ту мац, отво рен још го ди не. Убр зо су у Зе му ну отво ре не и две кон фе си о нал не бол ни це. Срп ска бол ни ца (пра вослав на) отво ре на је пре го ди не, а не мач ка (ка то лич ка) по че ла је с ра дом Обе бол ни це су, по ред оста лог, фи нан си ра ле и град ске вла сти ма ги страт. Ка ко би се рад ових бол ни ца уна пре дио, до не та је од лу ка да се оне спо је у јед ну Град ску бол ни цу. Као да тум ње ног осни ва ња узи ма се 25. фе бру ар го ди не, ка да је Ге не рал на ко ман да на ло жи ла ма ги стра ту ва ро ши Зе мун да обје ди ни ка се по сто је ћих бол ни ца и за поч не ра до ве на из град њи но ве згра де. Иако су фи нан сиј ски ује ди ње не, бол ни це су на ста ви ле још јед но вре ме да ра де у одво је ним објек ти ма. Фи зич ко спа ја ње бол ни ца до вр ше но је го ди не. Кључ не ре чи: бол ни ца; Зе мун; ма ги страт; исто ри ја ме ди ци не УВОД На ста нак и раз вој здрав стве них уста но ва у Зе му ну, као и на чи та вом про сто ру да нашње Вој во ди не, мо ра се тра жи ти у ор га низо ва ним об ли ци ма здрав стве не за шти те Хаб збур шке мо нар хи је и по ло жа ја Зе му на, по гра нич ног на се ља са ста ту сом сло бод ног вој ног ко му ни те та у окви ру ца ре ви не. Ра то ви Хаб збур шког и Осман ског царства кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка до не ли су мно ге про ме не, на ро чи то у ет нич ком и ге о граф ском по гле ду. Гра ни ца из ме ђу ова два цар ства се тих го ди на че сто ме ња ла, док ни је Бе о град ским ми ром ко нач но утвр ђе на за ду жи пе ри од. Зе мун је у са став Хаб збур шке мо нар хи је ушао го ди не, што је по твр ђе но и ми ром у По жа рев цу Та да по чи ње да се ви ше па жње по клања и са ни тар но-ме ди цин ским при ли ка ма. Вој но уре ђе ње ко је је ва жи ло за по гра нич не кра је ве до не ло је и бо ље устрој ство но вих ин сти ту ци ја и уста но ва ко је су се раз ви ја ле. По ред вој них ме ди цин ских слу жби, по себно се раз ви ја слу жба кон тро ле пут ни ка и ро бе ко ји су сти за ли из Осман ског цар ства. По гра нич ни по ло жај Зе му на од ре дио је наста нак и раз вој ових слу жби. Пр ви про пис ко ји је вој ни, гра нич ни кор дон оба ве зао и на са ни тар ну уло гу цар Јозеф I ( ) је из дао 25. ју на го ди не. Реч је о тзв. Па тен ту о ку ги, ко јим је про пи са но да се на гра ни ци спре чи сав про мет то ком тра јања за ра зе. Ка ко се ова ме ра по ка за ла не довољ ном, Кар ло VI ( ) до но си низ од ред би од го ди не о трај ној ор га низа ци ји ку жног кор до на. Та да је пр во ор гани зо ва но ку жно ре дар ство (Pe sto po li zey), ко је је чи ни ло осо бље за хи ги јен ску слу жбу про тив ку ге и оста лих за ра за. Па тен том од 22. ок то бра на ре ђу је се да гра ни ца поста не стал на бра на про тив ку ге. За кон ски про пи си о са ни тар ној од бра ни Хаб збуршког цар ства за о кру же ни су до но ше њем На ред бе о кон ту ма цу и рас ку жби (Contu maz und re spec ti ve Re i ni gung sor du nung) од 3. ок то бра 1731, ко јом је про пи са но ка ко се по сту па са сум њи вим ли ци ма. У на ред ним го ди на ма из да то је још не ко ли ко па те на та, а нај по зна ти ји су они из го ди не, ко јима се про пи су је про лаз кроз кор дон и кроз кон ту мац (ка ран тин), као и о по ступ ку с осо ба ма и ро бом ко ји иду у уну тра шњост ца ре ви не. Због свог по ло жа ја Зе мун је пр ви до био са ни тар ну уста но ву кон ту мац (каран тин), ко ји је по стао пр ва бра на за це лу ца ре ви ну. Зе мун ски кон ту мац је отво рен 1730, док су оста ли ка ран ти ни си сте матски отва ра ни тек од Овај кон ту мац је ра дио до 1872, чи та ве 142 го ди не. Ве ли ке епи де ми је, по себ но ку ге и и тзв. ири шка ку га 1795, за тим епи де ми је пе га вог ти фу са и 1780, са мо су не ке од епи де ми ја ко је су ко си ле ста нов ни штво ово га кра ја [1, 2, 3]. Осим на до но ше њу са ни тар них про писа, Хаб збур шко цар ство је то ком 18. ве ка ра ди ло и на си сте ма ти за ци ји ме ди цин Correspondence to: Jasmina MILANOVIĆ Institut za savremenu istoriju Trg Nikole Pašića Beograd Srbija

2 506 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице ских про пи са ко ји су од ре ђи ва ли ко мо же да се ба ви ме ди ци ном и ле че њем, на чин фи нан си ра ња ле ка ра, про пи си ва ли на чин ра да бол ни ца. Већ го ди не до не то је упут ство In struc tion für die Con ta gi onsphysici und Chyrur gi, ко јим је ре гу ли са но ко мо же би ти запо слен у кон ту ма ци ма. Овај про пис ће ка сни је би ти до пу ња ван и чи ни ће осно ву и за дру ге про пи се. На кра ју су сви здрав стве ни за ко ни са ку пље ни и об је диње ни у је дан це ло ви ти за кон На ред бу о здрав ству (Sanitätsverordnung), ко ји је Ма ри ја Те ре зи ја ( ) из да ла 25. ав гу ста Од на ред не го ди не основа не су здрав стве не ко ми си је при сва ком ге не ра ла ту и на њих је пре не та сва здрав стве на слу жба на те ре ну, као и у кон ту ма ци ма, са до зво лом да из да ју од ре ђе не од ред бе и на ред бе. Пр ви све у куп ни за кон о здрав ству, оба ве зу ју ћи за чи та во под руч је мо нар хи је, из дат је 17. но вем бра Sanitäts-Ha upt Nor ma tiv (Ge ne ra le norma ti vum in re sa ni ta tis). Овим за ко ном бри га о здра вљу ста нов ни штва по ста ла је оба ве за др жа ве, сви ста новни ци из јед на че ни су у пра ву на здрав стве ну за шти ту, ор га ни зо ва на је за шти та ста нов ни штва од ма сов них епи де ми ја, од ре ђе не оба ве зе ле ка ра, апо те ка ра и осталог ме ди цин ског осо бља, про пи сан це нов ник услу га и сл. По себ но ме сто да то је град ском фи зи ку су, школо ва ном ле ка ру ко јег је по ста вио ма ги страт, ко ји га је фи нан си рао и ко јем је фи зи кус, ста ра ју ћи се о здра вљу ста нов ни штва и кон тро ли дру гих ле ка ра, апо те ка ра и ба би ца, под но сио из ве штај о здрав стве ним при ли ка ма на сво ме под руч ју ра да [4, 5, 6]. ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМУНУ ТОКОМ 18. ВЕКА Пот пи си ва њем Бе о град ског ми ра го ди не Зе мун је сте као ста тус по гра нич ног гра да Хаб збур шке монар хи је и по чео да игра зна чај ну уло гу у ње ном по литич ком и еко ном ском жи во ту. Пред ста вљао је глав на вра та за ула зак у Аустри ју и Евро пу и од го ди не био је у са ста ву Вој не гра ни це. Пр ва бри га но вих власти би ло је спре ча ва ње епи де ми ја за ра зних бо ле сти ко је би мо гле да се про ши ре с те ри то ри је Осман ског цар ства. Од тре нут ка ка да је Зе мун до био ста тус слобод ног кра љев ског гра да 1749, од но сно ста тус сло бодног вој ног ко му ни те та с уре ђе ном упра вом ма гистра том, до би ја и пра ва да не ка пи та ња из обла сти здрав ства са мо стал но ре гу ли ше и ор га ни зу је. Зе мун је у том пе ри о ду био на се љен пре те жно српским ста нов ни штвом. Пре ма по пи су из го ди не, Зе мун је имао ста нов ни ка, од то га (77,48%) Ср ба, 756 (19,29%) Не ма ца и 47 (1,1%) Је вре ја. По сле ула ска Зе му на у гра ни це Хаб збур шке мо нар хи је, прилив не мач ког ста нов ни штва је био све бр жи. Ле че њем љу ди пр ви су се ба ви ли бер бе ри, ко ји су пу шта ли крв ку пи ца ма и пи ја ви ца ма, ва ди ли зу бе, ле чи ли ра не и озле де, на ме шта ли иш ча ше ња и ло мо ве. Пре ма Ре гула ти ву од го ди не, шко ло ва ни ле ка ри су би ли меди ци и хи рур зи. Ме дик је ле чио бо ле сне и на ба вљао по треб на сред ства у вре ме епи де ми ја. Над гле дао је хи рур ге и апо те ка ре, пи сао об дук ци о не про то ко ле и под но сио из ве шта је ма ги стра ту. Си ро ма шне бо лесни ке и хо спи тал це ле чио је бес плат но, јер је до би јао го ди шњу пла ту од 400 фо рин ти, стан и 12 хва ти др ва. Од имућ ни јих бо ле сни ка је на пла ћи вао за пр ву по се ту 20, а за оста ле 10 крај ца ра. Пр ви шко ло ва ни ле ка ри у Зе му ну би ли су хи рур зи-ма ги стри хи рур ги је. По сле основ не шко ле и три раз ре да ла тин ске шко ле и практич ног ра да код не ког углед ни јег хи рур га, ишли су на уни вер зи те те или у Јо зе фин ску ака де ми ју у Бе чу, где су се шко ло ва ли још две го ди не. У Зе му ну су хи рур га зва ли оп штин ским ле ка ром (Kommunitätsarzt) и он је био аси стент ме ди ка. Пр ви оп штин ски хи рург у Зему ну по ста вљен је го ди не, кад је по кре ну то и пи та ње по ста вља ња пр ве струч не ба би це. У дру гој по ло ви ни 18. ве ка у Зе му ну су по сто ја ле две бол ни це. Срп ска бол ни ца се по ми ње као Gre ci ritus non uni ti Spi tal или Ra it zisches La za ret и das illyirische Spi tal. Та чан да тум осни ва ња ове бол ни це ни је по знат, а пр ви до ку мент у ко јем се по ми ње по ти че из годи не. Не мач ка или ка то лич ка бол ни ца (De utsches Spi tal или Kat ho lisches Spi tal) осно ва на је го ди не. По ред ових у Зе му ну су јед но вре ме по сто ја ле и Вој на болни ца (од 1788) и Је вреј ска бол ни ца (од 1814) [7, 8, 9]. Срп ска бол ни ца је осно ва на пре го ди не и у по чет ку је ви ше би ла скло ни ште за оста ре ле и си рома шне гра ђа не пра во слав не ве ре. Пр ви са чу ва ни до кумент је суд ски за пи сник од 18. сеп тем бра го ди не, у ко јем се као ста ра те љи бол ни це по ми њу Дим чо Милош и Ми тар Зам фи ро вић. У њој су ле че ни и збриња ва ни нај си ро ма шни ји ста нов ни ци Зе му на, док су имућ ни је и да ље ле чи ли при ват ни ле ка ри код ку ће. О из др жа ва њу бол ни це ста ра ла се срп ска оп шти на, а ста ра лац је бри нуо о ра ду бол ни це, ње ном уре ђе њу и фи нан си ја ма. Ста ра те љи пра во слав не бол ни це су го ди не скло пи ли уго вор са зи да ром о гра ђе њу но ве бол ни це са че ти ри про стра не со бе. Она се на лази ла у бли зи ни Све то ни ко ла јев ске цр кве. Бол ни ца се из др жа ва ла ми ло сти њом, нов цем од про да тог оде ла у бол ни ци умр лих бо ле сни ка, ки ри јом ко ја се до би ја ла од из да ва ња јед не ку ће, а би ло је и ле га та. Ми ло сти ња се са ку пља ла не де љом и пра зни ком у цр кви, на свад бама и кр сним сла ва ма, а од ма ги стра та је до би јан но вац на пла ћен од бе ћа ра, це хо ва и за ку па ло ва [10, 11]. Ка то лич ка бол ни ца је, као и пра во слав на, би ла у почет ку дом за убо ге, не моћ не и не спо соб не за при вре ђива ње. На ста ла је го ди не, ка да је жу пи по кло ње на јед на ку ћи ца, а из др жа ва ла се са ку пља њем ми ло сти ње, ко ју је по том све ште ник де лио јед ном не дељ но. Ста ру ку ћу, скло ну уру ша ва њу, ка то лич ка цр кве на оп шти на је го ди не ре ши ла да про да, а за тим је на кон две го ди не од лу чи ла да се из гра ди но ва бол ни ца са че тири со бе и две ку хи ње у Бе жа ниј ској ули ци. У скла ду са сво јим овла шће њи ма и но вим про пи си ма, ма ги страт је 17. сеп тем бра го ди не ре шио да из сред ста ва ко ја су при ку пље на од еснаф ских уште да и оста лих при хо да обе ма бол ни ца ма да је јед на ке су ме у из но су од 206 фо рин ти не дељ но. По сле де вет го ди на ова квог фи нан си ра ња до не то је ре ше ње да се не што про ме ни, doi: /SARH M

3 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): а рад бол ни ца уна пре ди. Ка ко се де ша ва ло да у јед ној, обич но пра во слав ној бол ни ци бу де ма ло бо ле сни ка, док је дру га бол ни ца би ла го то во увек пре тр па на, предло же но је да се од бо ле сни ци, без об зи ра на ве рои спо вест, рас по ре ђу ју у обе бол ни це. Срп ска бол ни ца је и по ред об је ди ња ва ња ка са го ди не оп ста ја ла у сво јој за себ ној згра ди све до одлу ке о ње ном уки да њу 23. мар та На ве де но је да про сто ри је ви ше не од го ва ра ју свр си и да је, и по ред пре прав ки из ве де них се дам де се тих го ди на 18. ве ка, скло на уру ша ва њу. Згра да је на ред не го ди не про да та зе мун ском тр гов цу Ла за ру Пе тро ви ћу, а но вац је ушао у Бол нич ки фонд ма ги стра та из ко јег се из др жа ва ла Град ска бол ни ца [1, 5, 10]. ОСНИВАЊЕ БОЛНИЦЕ У ЗЕМУНУ Зе мун је од го ди не сте као ста тус сло бод ног вој ног ко му ни те та, под ју рис дик ци јом Пе тро ва ра дин ске ре гимен те. Ма ги страт (Град ска упра ва) је ор га ни зо ван го ди не, али је ње го ве од лу ке и да ље мо ра ла да по твр ђу је Ге не рал на ко ман да. Зе мун ски ма ги страт да вао је ма тери јал ну по моћ и срп ској и не мач кој бол ни ци. Да би се сма њи ли не по треб ни из да ци и уки ну ли дво стру ки обра чу ни, Ге не рал на ко ман да је 25. фе бру а ра го ди не на ре ди ла спа ја ње ове две бол ни це у јед ну. На ред бом је про пи са но да се од тог да на ка се ове две бол ни це спо је у јед ну и да се при сту пи из ра ди про је ка та о из град њи но ве згра де бол ни це (Сли ка 1). Текст на ред бе је гла сио: Царско-краљевском Слободном војном комунитету Земун службено примљено 3. марта болнички стан След стве но на ред би Ге не рал не вој не ко ман де од 25. фе бру а ра те ку ће го ди не тре ба ло би зна чај но сма њи ти не по треб не тро шко ве за две одво је не бол ни це, као и уки ну ти об ра чу на ва ње пре ко раз ли чи тих бол нич ких бла гај ни. Исто та ко, у свим оста лим ко му ни те ти ма убу ду ће би тре ба ло да по сто ји бол нич ка згра да, ко ја мо ра рас по ла га ти до вољ ним про сто ром за сме штај бо ле сни ка свих до зво ље них ре ли ги ја. Та ко ђе би тре ба ло да по сто ји са мо јед на бол нич ка бла гај на под над зо ром Ма ги стра та. Што се ти че по след њег, по чев ши од 1. но вем бра го ди не да се во ди са мо је дан ра чун. Ово се от пра вља Ма ги стра ту ра ди са зна ња и придр жа ва ња, с тим да на кон при је ма пре ду зме по ла га ње бол нич ких ра чу на и спа ја ње обе бол нич ке бла гај не. Одмах да се из вр ши про да ја обе за себ не бол ни це и, пре ма то ме, да се за бу ду ћу бол ни цу ку пи дру га згра да, ко ја ће од го ва ра ти ви со ком про пи су. Земун, 3. март аустријски мајор J. Мајзнер Та ко је фор ми ра на но ва Град ска бол ни ца (Bürgerlic hes Spi tal) у Зе му ну. Ра чу ни су за јед нич ки во ђе ни, али бол ни це ни су још не ко вре ме и фи зич ки спо је не. На зив Bürger lic hes Spi tal ко ри шћен је у из ве шта ји ма фи зи ку са упу ће них ма ги стра ту и за јед ну и за дру гу бол ни цу, са до дат ком да је реч о пра во слав ној или като лич кој [1]. Тек од го ди не бо ле сни ци су при мани са мо у згра ду не мач ке бол ни це у Бе жа ниј ској улици. То је го ди на ка да је и фи зич ко спа ја ње бол ни ца би ло за вр ше но, док је до не та и ко нач на од лу ка о за тва ра њу срп ске бол ни це. Ка ко ни јед на по сто је ћа згра да бол ни ца ни је би ла за до во ља ва ју ћа, при сту пи ло се из ра ди пла но ва за из град њу но ве згра де. Ма ги страт је од го ди не раз ми шљао о зи да њу но ве бол ни це, али је због не до стат ка нов ца на кра ју по сто је ћа згра да са мо адап ти ра на и го ди не. Ни су са мо фи нан сиј ски раз ло зи до ве ли до ствара ња јед не, Град ске бол ни це у Зе му ну. За кон из го ди не био је, као основ ни здрав стве ни за кон за це лу др жа ву, при ме њи ван и на те ри то ри ји Зе му на. Пре ма нор ма ти ву, са ни тет се де лио на ци вил ни и вој но гранич ни. Са ни тет ска слу жба у Вој ној гра ни ци би ла је опет по де ље на на са ни тет вој них је ди ни ца и на фи зика те у вој ним оп шти на ма. Уре ђе ње фи зи ка та про писа но је го ди не у Ре гу ла ти ву за вој не ко му ни те те Зе мун, Кар лов це и Пе тро ва ра дин [10]. Са ни тет ски нор ма тив је од ре дио да су док то ри ме ди ци не, хи рурзи и апо те ка ри ду жни да спре ма ју и по ла жу ис пи те на уни вер зи те ти ма. У нор ма ти ву су на ро чи то на гла ше не ду жно сти док то ра ме ди ци не, хи рур га, апо те ка ра и ба би це. У вој ним ко му ни те ти ма, ко ји ма је при па дао и Зе мун, при ма ги стра ту уста но вље но је ме сто ва рошког фи зи ку са док то ра ме ди ци не. Фи зи кус је био ду жан да из ве шта ва оп штин ску упра ву о здрав ственом ста њу у гра ду и да под но си од го ва ра ју ће пред логе за по бољ ша ње при ли ка. Та ко ђе је био за ду жен да оби ла зи бол ни це и сва ког да на пре гле да бо ле сни ке. Пре ма Ре гу ла ти ву за вој не ко му ни те те, фи зи кус је водио бри гу о то ме да хи рур зи, апо те ка ри, бер бе ри и ба би це вр ше сво је ду жно сти и да се не упу шта ју ни у ка кво ле че ње ко је не спа да у њи хо ву над ле жност. На зив хи рур га, сем бер бе ра, но си ли су и не ис пи та ни ем пи ри ци, ко ји су се на раз не на чи не до мо гли не ког зна ња из хи рур ги је. Хи рур зи су пру жа ли пр ву по моћ по вре ђе ни ма и о то ме су из ве шта ва ли фи зи ку са. Хирург је вр шио пре глед ме са, а ме сар ни је смео кла ти док не оба ве сти хи рур га [9]. Бол нич ки из ве шта ји су под но ше ни ме сеч но, ди јагно зе су пи са не на не мач ком, углав ном пре ма симп томи ма, а број бо ле сни ка је био до 25. Ме ђу бо ле сти ма нај че шће су по ми ња не: ма ла ри ја, тр бу шни ти фус, пега вац, диф те ри ја, су ши ца, ре у мат ске бо ле сти, ди зенте ри ја, цр ве ни ве тар, ко жне бо ле сти, чи ре ви, во де на бо лест, скле ро за, за па ље ње плућ не ма ра ми це, ото ци, ка пља, ве ли ки ка шаљ, за па ље ње плу ћа, ра не, опе ко тине, ду шев не бо ле сти. Од ве не рич них бо ле сти по ми њу се си фи лис и го но ре ја. Од за ра зних бо ле сти че сти су би ли и шар лах, ру бе о ле и ма ле бо ги ње. По не кад су се ја вља ле и ве ли ке бо ги ње.

4 508 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице Сли ка 1. На ред ба сла вон ске Ге не рал не ко ман де од 25. фе бру а ра го ди не ко јом се на ла же ма ги стра ту да об је ди ни две бол нич ке ка се у јед ну, као и да тре ба да по сто ји са мо јед на бол нич ка згра да (Из вор: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Зе мун ски ма ги страт, Ф3-192). Figure 1. The order of the General Command, made on 25th of February 1784, which dictates the Magistrate to merge the two hospital treasuries, as well as to merge the two hospital buildings into one (Source: Historical Archives of Belgrade, Magistrate of Zemun, F3-192). Ре гу ла тив из го ди не про пи су је и ка ко да се уре де бол ни це не са мо за си ро ма шне, већ и за бо лесни ке ко ји код сво је ку ће не ма ју по треб ну не гу ко ју мо гу до би ти у бол ни ци за ма лу сво ту нов ца. Због тога је про пи са но да се по сто је ће бол нич ке згра де мора ју про ши ри ти и снаб де ти по треб ним ин вен та ром (Сли ка 2). Бол нич ке ка се су, пре ма овој уред би, доти ра не од нов ца при ку пље ног од ка зни, од ла зни на и кон фи ска ци ја, нов цем од пре но са, за о став шти на без на след ни ка, мр тва ри не, це хов ског нов ца, ми ло сти ње ко ја се не де љом и пра зни ком са ку пи пред цр ква ма, го ди шњих при хо да из оп штин ских до хо да ка, као и ра зних за ве шта ња. Пр ва фа за раз во ја Зе мун ске бол ни це за вр ше на је го ди не, ка да је Ге не рал на ко ман да из да ла ма гистра ту Упут ство о упра вља њу бол ни цом, пре ма ко јем је из вр ше но ње но уре ђе ње. Исте го ди не осно ва но је и ги не ко ло шко оде ље ње. Због ло ших усло ва у бол ни ци и да ље су нај че шће па ци јен ти би ли за на тли је, слу ге, про сја ци, док су се имућ ни ји ле чи ли код при ват них ле ка ра и бо ло ва ли у сво јим ку ћа ма (Сли ка 2). ЗАКЉУЧАК Ве ли ки ју би леј нај ста ри је ме ди цин ске уста но ве у Срби ји Кли нич ко-бол нич ког цен тра Зе мун до нео је ко нач но раз ре ше ње пи та ња ка да је ова бол ни ца наста ла. Про на ла зак и пу бли ко ва ње кључ ног до ку мен та у ко јем се го во ри о на чи ну фи нан си ра ња и бу ду ћој ор га ни за ци ји бол ни це по твр ђу је и ра ни је из не те закључ ке да се као да тум оснивања Зе мун ске бол ни це мо же узе ти 25. фе бру ар го ди не. Зе мун ска бол ница је у сво јој исто ри ји про ла зи ла кроз раз ли чи те фа зе. Од убо жни це и скло ни шта за си ро ма шне из ра сла је у мо де ран кли нич ко-бол нич ки цен тар. Спој про шло сти и са да шњо сти огле да се и у про сто ри ма ко је ко ри сти да нас од згра да под за шти том др жа ве до савремених, на мен ски гра ђе них бол нич ких бло ко ва. Ме ђу тим, болни цу су ипак нај ви ше об ли ко ва ли они ко ји су у њој ра ди ли и њо ме упра вља ли. Сва ко је оста вио свој траг и унео свој ен ту зи ја зам од др Во ји сла ва Суб бо ти ћа, ко ји је ство рио пр ву хи рур шку са лу од бол нич ке ку хиње, до да на шњих мо дер них хи рур шких са ла опре мље doi: /SARH M

5 Srp Arh Celok Lek Jul-Aug;142(7-8): Сли ка 2. План за ре кон струк ци ју по сто је ће згра де Град ске бол ни це у Бе жа ниј ској ули ци из го ди не. План је пот пи сао зи дар ски мај стор Ма у ри ци јус Рабл (Из вор: Исто риј ски ар хив Бе о гра да). Figure 2. The plan for the reconstruction of the existing building of the Town Hospital in Bežanijska street in The plan was signed by the mason Mauricijus Rabl (Source: Historical Archives of Belgrade). них вр хун ском ме ди цин ском опре мом. По се бан пе чат у раз во ју бол ни це оста ви ле су ми ло срд не се стре Ре да Св. Вин ка Па ул ског, ко је су од 1. но вем бра го ди не при ми ле упра ву бол ни це. Ред се оба ве зао да у Зе му ну по диг не оп шту јав ну бол ни цу, што је и оства ре но до је се ни го ди не. То ком 20. ве ка бол ни ца је де ли ла суд би ну овог про сто ра, ра де ћи не пре кид но и то ком оба свет ска ра та. У том пе ри о ду ра ди ла је у не ко ли ко раз ли чи тих др жа ва, да би да нас би ла јед на од во де ћих здрав стве них уста но ва Ре пу бли ке Ср би је. Љу ди чи не јед ну ин сти ту ци ју и пи са ти ње ну исто ри ју зна чи по веза ти ак тив но сти и рад мно гих ге не ра ци ја од осни ва ња до да на шњих да на. Скуп њи хо вих ак тив но сти чи ни исто ри ју Кли нич ко-бол нич ког цен тра Зе мун. НАПОМЕНА Рад је на стао у окви ру про јек та бр Ми ни старства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Извор слика: Историјски архив Београда, Земунски магистрат, Ф3-192; Ф37-17; Ф ЛИТЕРАТУРА 1. Jeremić R. Medicinske prilike u Zemunu Beograd: Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda; Bazala V. Dokumenti o zdravstvu u Vojnoj krajini, naročito o takozvanom kužnom kordonu. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1961; 1(2): Dabižić M, Ostojić D, Hadžagić U, Gril D, Janjatović T, Ninković R, Jocić Z. Dvesta godina Zemunske bolnice Beograd: KBC Zemun ; Živković J, Milanković P, Prica R. Zdravstvene prilike u području Petrovaradina početkom 19. veka i osnivanje bolnice u Sremskoj Mitrovici. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1969; 9(1-2): Jeremić R. Zdravstvene prilike u Jugoslovenskim zemljama do kraja devetnaestog veka. Zagreb: Škola narodnog zdravlja; Jeremić R. Zdravstvena kultura Vojvodine u 18. veku. Glasnik istorijskog društva. 1940; 13(3-4): Dabižić M. Zavičajni muzej pregled prošlosti Zemuna. Beograd: Muzej grada Beograda; Zemun u doba Vojne granice kroz dokumenta ( ). Beograd: Narodni muzej Zemun Istorijski arhiv Beograd; Marković P. Zemun od najstariji vremena pa do danas. Zemun; Katić R. Srpska medicina od IX do XIX veka. Beograd: Naučno delo; Katić R. O prošlosti Srpske bolnice u Zemunu i razlozima austrijskih vlasti za njeno ukidanje. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae. 1964; 4(1-2):

6 510 Милановић Ј. и сар. Оснивање Земунске болнице The Founding of Zemun Hospital Jasmina Milanović 1, Sanja Milenković 2, Momčilo Pavlović 1, Dragoš Stojanović 2,3 1 Institute for Contemporary History, Belgrade, Serbia; 2 Clinical Hospital Center Zemun, Belgrade, Serbia; 3 School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia SUMMARY This year Zemun Hospital Clinical Hospital Center Zemun celebrates 230 th anniversary of continuous work, thus becoming the oldest medical facility in Serbia. The exact date of the hospital founding has been often questioned in history. Various dates appeared in the literature, but the most frequent one was 25 th of February Until now, the document which confirms this has never been published. This article represents the first official publication of the document which confirms that Zemun Hospital was indeed founded on this date. The first hospitals started emerging in Zemun when the town became a part of the Habsburg Monarchy. The first sanitary facility ever formed was the Kontumac a quarantine established in Soon after, two more confessional hospitals were opened. The Serbian (Orthodox) Hospital was founded before 1769, whereas the German (Catholic) Hospital started working in Both hospitals were financed, amongst others, by the Town Hall the Magistrate. In order to improve efficiency of these hospitals, a decision was made to merge them into a single City Hospital. It was founded on 25 th February 1784, when the General Command ordered the Magistrate of Zemun to merge the financess of all existing hospitals and initiate the construction of a new building. Although financially united, the hospitals continued working in separate buildings over a certain period of time. The final, physical merging of these hospitals was completed in Keywords: hospital; Zemun; Magistrate; history of medicine Примљен Received: 27/02/2014 Прихваћен Accepted: 28/04/2014 doi: /SARH M

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information