ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

Size: px
Start display at page:

Download "ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ"

Transcription

1 Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI /kultura T УДК 659.3/.4: /.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но си с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за децу и мла де на стао је као по тре ба си сте ма ти за ци је те о риј ских и прак тич них са зна ња у ана ли зи, пла ни ра њу, де фи ни са њу и при ме ни стра те ги ја раз во ја од но са с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за де цу и мла де. У ра ду је при ка за но ис тра жи ва ње фе но ме на по требе из гра ђи ва ња успе шних ин тер них и екс тер них од но са с јав ношћу у обла сти кул ту ре, као и фор му ли са ње по себ них стра те ги ја ко му ни ка ци је за сва ку циљ ну гру пу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де. За ове ин сти ту ци је зна ча јан циљ ни сег мент предста вља ју упра во де ца, ко ја као циљ на гру па има ју ве о ма спе цифич на обе леж ја, па са мим тим нео п ход но је да се за њих раз ви ју по себ не стра те ги је ко му ни ка ци је, ко је би, по ред за бав не и атрактив не, тре ба ло да има ју и пе да го шку ди мен зи ју. Обра зов ни од но си с јав но шћу и ани ма ци о на де лат ност има ју за циљ ства ра ње но ве пу бли ке и ин те ре со ва ња за ак тив но сти ин сти ту ци је, али и подсти ца ње раз во ја кул тур них по тре ба и сти ца ње кул тур них на ви ка. Кључ не ре чи: од но си с јав но шћу, деч ји кул тур ни цен три, ин ститу ци је кул ту ре, стра те ги ја, не про фит не ор га ни за ци је Увод Ства ра ње успе шних од но са с јав но шћу и фор му ли са ње разво ја стра те ги је про це са ко му ни ка ци је у ин сти ту ци ја ма култу ре за де цу зах тев је са вре ме ног до ба и по тре ба тр жи шног раз ми шља ња. Ин сти ту ци је кул ту ре за де цу и мла де мо рају има ти де фи ни са ну ко му ни ка ци о ну стра те ги ју на сту па у јав но сти, ка ко би се успе шно по зи ци о ни ра ле у јав но сти, 362

2 створи ле или одр жа ле углед и до би ле ши ру дру штве ну подр шку за сво ју про грам ску де лат ност. Ак тив но сти од но са с јав но шћу и ин те гри са на мар ке тинг ко му ни ка ци ја мо гу да по мог ну ин сти ту ци ји кул ту ре да инфор ми ше јав ност о услу га ма, осми шље ним да ис пу не жеље ко ри сни ка и за до во ље њи хо ве по тре бе. Ко му ни ци ра ње са окру же њем (укуп ном јав но шћу и де фи ни са ним циљ ним гру па ма), ус по ста вља ње од но са са ме ди ји ма, пла ни ра ње спон зор ства, ор га ни за ци ја спе ци јал них до га ђа ја, ло би рање, из град ња кор по ра тив ног ими џа и иден ти те та, упра вљање ак тив но сти ма у кри зним си ту а ци ја ма, са мо су не ке од зна чај ни јих ак тив но сти од но са с јав но шћу ко је се спро воде, или би тре ба ло да се спро во де, у ин сти ту ци ја ма кул ту ре. За успе шно по зи ци о ни ра ње у јав но сти ин сти ту ци је кул туре за де цу и мла де нео п ход но је спро во ди ти ис тра жи ва ња и по том од го ва ра ти на оче ки ва ња пу бли ке, ми ни ста р ста ва, се кре та ри ја та, фон да ци ја, спон зо ра, до на то ра, при вредних ор га ни за ци ја, удру же ња, ме ди ја и дру гих ре ле вант них сег ме на та јав но сти. Што је ко му ни ка ци ја са де фи ни са ним циљ ним гру па ма функ ци о нал ни ја, по сто ји ве ћа мо гућ ност да се оства ре ор га ни за циј ски ци ље ви и ми си ја са ме ор гани за ци је. На осно ву иден ти фи ко ва них сег ме на та јав но сти ко ји ма се на од ре ђе ни на чин тре ба обра ћа ти, од но си с јавно шћу у са рад њи са мар ке тин гом и ме наџ мен том ор га ни заци је, до но се од лу ке о стра те ги ји де ло ва ња. У за ви сно сти од мно го бр ој них фак то ра (по тре ба, фи нан си ја, спе ци фич но сти циљ них гру па и др.) ин сти ту ци је кул ту ре за де цу и мла де мо гу ко ри сти ти не ди фе рен ци ра ну, ди фе рен ци ра ну или фоку си ра ну стра те ги ју од но са с јав но шћу. Из бор стра те ги је од но са с јав но шћу за ви си од мно го број них чи ни ла ца, али сва ка ко мо ра би ти ускла ђен са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма ин сти ту ци је, са ин фор ма ци ја ма до би је них ис тра жи ва њем екс тер ног и ин тер ног окру же ња, као и са ми си јом и ци љеви ма ор га ни за ци је. Мо же се за кљу чи ти да стра те шко пла ни ра ње од но са с јавно шћу у кул ту ри об у хва та иден ти фи ко ва ње кључ них циљних гру па, до но ше ње од лу ка о оп штим и по себ ним програм ским ци ље ви ма, утвр ђи ва ње по ли ти ке или пра ви ла за упра вља ње из бо ром стра те ги ја и од ре ђи ва ње стра те ги ја за при ме ну про гра ма од но са с јав но шћу. Струч ња ци за од но се с јав но шћу, у са рад њи са дру гим ме на џе ри ма, тре ба да раде на раз во ју стра те шких пла но ва це ло куп не ор га ни за ци је. Кључ на ствар би би ла де фи ни са ње и спро во ђе ње стра те ги је од но са с јав но шћу ко ја би има ла ја сан циљ, а основ ни циљ је кре и ра ње од но са ме ђу соб ног раз у ме ва ња и по ве ре ња са циљ ним гру па ма, као и под сти ца ње ин те ре со ва ња јав но сти 363

3 за ин сти ту ци ју кул ту ре, кроз раз ли чи те об ли ке ко му ни цира ња. Пла ни ра ни ци ље ви би тре ба ло да бу ду из во дљи ви, ба зи ра ни на рас по ло жи вим ре су р си ма - људ ским, фи нансиј ским, тех нич ким и ор га ни за ци о ним. Не ки од нај че шће де фи ни са них опе ра тив них ци ље ва од но са с јав но шћу у инсти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де су: за до би ти по ве ре ње за по сле них у ак тив но сти ме наџ мен та; за до би ти по ве ре ње ме ди ја, обез бе ди ти ква ли тет и обим ме диј ског из ве шта ва ња и би ти ак ти ван у ства ра њу ме диј ске по ру ке; по ве ћа ти проце нат упо зна то сти циљ ног ау ди то ри ју ма са ак тив но сти ма ор га ни за ци је и ство ри ти имиџ ко ји обез бе ђу је га ран ци ју за ква ли тет услу га. Од но си с јав но шћу ви ше од убе ђи ва ња Од но си с јав но шћу (PR Pu blic Re la ti ons) има ју ши ро ку при ме ну у свим зна чај ним обла сти ма дру штва, а ве о ма често и пре су дан ути цај и зна чај за успех од ре ђе не ор га низа ци је. По себ но ме сто за у зи ма ју у мно гим обла сти ма, али исто та ко има ју и ве о ма за па же но ме сто у обла сти ма просве те и кул ту ре, иа ко се вр ло че сто њи хо ва уло га у све ту кул ту ре ни по да шта ва или сво ди са мо на функ ци ју порт паро ла. Од но си с јав но шћу у кул ту ри мо гли би се де фи ни са ти као уме ће ра да и го во ра ко је ће ство ри ти по вољ но ми шље ње јав но сти о од ре ђе ној ор га ни за ци ји ко ја ре а ли зу је про јек те из кул ту ре или по је дин цу ко ји ства ра од ре ђе но умет нич ко де ло. У ши рем сми слу, од но си с јав но шћу у кул ту ри је су ак тив ност раз ви ја ња по вољ ног јав ног ми шље ња о не кој култур ној ор га ни за ци ји, а у ужем сми слу, скуп ак ци ја не ке култур не ор га ни за ци је, усме ре них пре ма од ре ђе ним гру па ма (за по сле ни ма, ак ци о на ри ма, по тр о ша чи ма, куп ци ма, до бавља чи ма, по слов ним парт не ри ма), ра ди при до би ја ња по вере ња, ства ра ња до бре во ље и по вољ ног ми шље ња о ра ду те ор га ни за ци је као чла на за јед ни це. 1 Од но си с јав но шћу омо гу ћа ва ју ин сти ту ци ја ма кул ту ре и умет но сти, као не про фит ним ор га ни за ци ја ма, да стек ну потпо ру за ми си ју сво је ор га ни за ци је, да раз ви ју ко му ни ка цијске ка на ле с циљ ним гру па ма и да ство ре и одр же по вољ ну кли му и имиџ ор га ни за ци је. Па сив на уло га у ак тив но сти ма од но са с јав но шћу у би ло ко јој не про фит ној ор га ни за ци ји, што зна чи и у кул тур ним цен три ма за де цу и мла де, зна чила би све сно при хва та ње пре ве ли ког ри зи ка и не из ве сности око ис хо да у фор ми ра њу јав ног мње ња. Да кле, уко ли ко кул тур ни цен три за де цу и мла де ак тив но и кон ти ну и ра но 1 При ме ње но пре ма: Фи ли по вић, В., Ко стић, М. и Про ха ска, С. (2009) Одно си с јав но шћу, Бе о град: Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка 364

4 пла ни ра ју и ор га ни зу ју сво је од но се с јав но шћу, ве ће су и шан се да ефи ка сно ко му ни ци ра ју и же ље не по ру ке пре не су ва жним циљ ним гру па ма, да их јав ност пра вил но раз у ме, да обез бе де по др шку ме ди ја, да из гра де до бар имиџ, да успешно пре го ва ра ју и ло би ра ју и да ути чу на кре и ра ње јав ног мње ња и осво је на кло ност јав но сти. При ме на од но са с јавно шћу у кул тур ним цен три ма за де цу и мла де под ра зу ме ва ана ли зи ра ње бу ду ћих трен до ва у окру же њу и пред ви ђа ње њи хо вих по сле ди ца, ис тра жи ва ње ми шље ња, ста во ва и очеки ва ња јав но сти, ус по ста вља ње дво смер не ко му ни ка ци је из ме ђу ор га ни за ци је и циљ не јав но сти, спре ча ва ње кон флика та и не ра зу ме ва ња, про мо ви са ње дру штве не од го вор ности, при вла че ње кре а тив них струч ња ка, про мо ци ју услу га и про јек то ва ње кор по ра тив ног иден ти те та и ими џа. За да так сва ког кул тур ног цен тра је под сти ца ње ства ра ла штва, усмера ва ње и ути ца ње са др жа ји ма сво га ра да на жи вот у сва кодне ви ци. У то ме се огле да и су штин ска раз ли ка из ме ђу орга ни за ци ја ко је пра ве про фит и не про фит них ор га ни за ци ја, у ко ји ма ак тив но сти за пра вље ње про фи та не пред ста вљају при мар ни циљ, већ је основ на свр ха спро во ђе ње њи хо ве реал не ми си је. С об зи ром да ак тив но сти од но са с јав но шћу у кул ту ри омогу ћа ва ју из град њу ква ли тет ног кул тур ног иден ти те та инсти ту ци је/ор га ни за ци је, као и по зи ти ван имиџ у јав но сти, ко ји ће омо гу ћи ти по сти за ње стра те шких ци ље ва ор га ни заци је, нео п ход но је ис та ћи основ не ак тив но сти од но са с јавно шћу, ко је се мо гу при ме ни ти и на ин сти ту ци је кул ту ре за де цу и мла де, а то су: - Ис тра жи ва ње; - Ко му ни ци ра ње са ин те р ном и екс тер ном јавно сти; - Сег мен та ци ја циљ них гру па и њи хо ва еду ка ци ја; - Из град ња кор по ра тив ног ими џа и иден ти те та; - Са ве то ва ње нај ви шег ру ко вод ства; - Де фи ни са ње и ре а ли за ци ја стра те ги је про гра ма од но са с јав но шћу; - Пи са ње и уре ђи ва ње (са оп ште ња, из ве шта ји, бил те ни, бро шу ре...); - Ор га ни зо ва ње спе ци јал них до га ђа ја; - Од но си с ме ди ји ма и пла си ра ње ин фор ма ци ја; - Уче ство ва ње у про јек ти ма ко је во де струч не ин сти ту ци је; - Пла ни ра ње од но са с јав но шћу у усло ви ма кризе; 365

5 - Пла ни ра ње спон зор ства; - Пла ни ра ње од но са с јав но шћу са ме ђу на род ним окру жењем; - Кон тро ла и ана ли за ефе ка та од но са с јав но шћу. Ак тив но сти од но са с јав но шћу и ко му ни ка циј ски про цеси у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де нај че шће су усме ре ни пре ма ко ри сни ци ма (де ца и мла ди), до но си о цима од лу ка о уче шћу у кул тур ним про гра ми ма (ро ди те љи, ба бе и де де, ро ђа ци), по кро ви те љи ма, до на то ри ма, спон зори ма, за по сле ни ма у ин сти ту ци ји, кул тур ним опе ра те ри ма, кон ку рен ти ма, ме ди ји ма, дру штве ној за јед ни ци и оста лим ин сти ту ци ја ма кул ту ре. Да би ин фор ма ци је сти гле до оних ко ји ма су по треб не, кул тур ни цен три за де цу и мла де треба да ор га ни зу ју уну тра шње и спо ља шње мре же од но са, ра ди по ве зи ва ња са тим број ним циљ ним гру па ма. Про ток ин фор ма ци ја, ка ко у при вред ном сек то ру та ко и у сек то ру кул ту ре, од ви ја се у за ви сно сти од два основ на то ка: ин терног и екс тер ног. Стра те гиј ски план у окви ру ин тер ног то ка под ра зу ме ва пред ста вља ње од ре ђе не иде је пла си ра њем чиње ни ца и ин фор ма ци ја, обра зла га ње про јек та, пре зен та цију но вих про гра ма, под сти ца ње тим ског ра да и до но ше ње од лу ка ко је се, од ре ђе ним ка на ли ма, усме ра ва ју ка циљ ним гру па ма и пре зен ту ју јав но сти. Као и сва ка дру га гру па, тако и од ре ђе на ин сти ту ци ја кул ту ре раз ви ја соп стве не норме по на ша ња и стан дар де ко му ни ка ци је, а упра во од но си с јав но шћу има ју зна чај ну уло гу у из град њи кор по ра тив не кул ту ре и ре пу та ци је. Из град ња кор по ра тив не кул ту ре, ко ју чи ни си стем за јед нич ких ве ро ва ња и вред но сти свих за после них, усме ра ва ју ћи њи хо во по на ша ње и ми шље ње, 2 као и раз ви ја ње кор по ра тив ног иден ти те та су основ ни ци ље ви ин тер них од но са с јав но шћу. Ин тер ни и екс тер ни ток про жи ма ју се и пре пли ћу, про ла зећи кроз од ре ђе не фа зе. Са јед не стра не, на ла зи се ко му ни цира ње за по сле них у окви ру ин сти ту ци је, а са дру ге ко му ника ци ја из ме ђу по слов них парт не ра, раз ли чи тих ин сти ту ци ја и кон ку рент ских ор га ни за ци ја, као и на сту па ње у јав но сти. Од но си екс тер ног то ка пред ста вља ју сло жен ко му ни ка цијски про цес у кон так ти ма с јав но шћу. Сло же не ак тив но сти у том екс те р ном то ку зах те ва ју ана ли зу око ли не и кон курен ци је, пла ни ра ње бу ду ћих про је ка та, уо ча ва ње пред ности и не до ста та ка по ну ђе них иде ја и про гра ма. Ко му ни каци ја екс тер ног ти па укљу чу је ком плекс ак тив но сти ко је су 2 Pels mac her, P., Ge u ens, M. and Bergh, J. V. (2007) Mar ke ting Com mu ni ca tions, Lon don 366

6 усме ре не у ви ше пра ва ца, а је дан од основ них је кре и ра ње спе ци фич них вр ста кон та ка та са јав ним ин сти ту ци ја ма и ме ди ји ма ма сов не ко му ни ка ци је. Због са ме при ро де ма совних ме ди ја и њи хо ве укљу че но сти у жи вот, ка ко са вре ме ног де те та, та ко и од ра слог чо ве ка, у ана ли зи ма сов не ко му ника ци је нео п ход но је обра ти ти по себ ну па жњу на са др жај и струк ту ру по ру ка, као и на њи хо ве мо гу ће ефек те. Ма сов не ко му ни ка ци је има ју ве ли ки ути цај на фор ми ра ње жи вот них и кул тур них сти ло ва. Та ко на при мер, док је ра ни је сматра но ло шим упра во то што те ле ви зи ја као ме диј ула зи у школ ство, са да се пред но сти ме ди ја, а по себ но ком пју тер ске тех но ло ги је, ко ри сте у раз ли чи те еду ка тив не свр хе. 3 За култур не цен тре за де цу и мла де то пред ста вља ва жну ин форма ци ју при ли ком пла ни ра ња и де фи ни са ња ко му ни ка ци о не стра те ги је. У да на шње вре ме по сто ји за и ста ши рок из бор раз ли чи тих ка на ла ко му ни ка ци је са ко ри сни ци ма услу га кул тур них цен та ра. Ин сти ту ци је кул ту ре на ме ње не де ци ко је не ма ју Facebook стра ни цу или ви део клип на YouTube ри зи ку ју да бу ду од ба че не од стра не ко ри сни ка де це, ко ја пред ста вља ју кључ ни сег мент јав но сти за ове ин сти ту ци је. Раз вој тех но ло ги је Ин тер не та ну ди ова ко спе ци ја ли зо ва ној умет нич кој ор га ни за ци ји на чин да про ши ри ба зу пу бли ке и ди рект но ко му ни ци ра са њом. Мо же мо ре ћи да у ин сти туци ја ма кул ту ре за де цу и мла де све ви ше се раз ви ја свест да је Ин тер нет нај бо љи и нај бр жи на чин да се до пре до кори сни ка, од но сно до циљ не гру пе, ко ју чи не де ца и мла ди ра до зна ли љу ди. За то је ва жно схва ти ти на ко ји на чин де ца пер ци пи ра ју сајт од ре ђе не ин сти ту ци је кул ту ре за де цу. У ком би на ци ји са со ци јал ним мре жа ма, Ин тер нет сер ви сима раз ли чи тог ти па, по ру ка ма, Ин тер нет пред ста вља зна ча јан алат од но са с јав но шћу, с об зи ром да омо гу ћа ва кому ни ци ра ње на ин тер ак ти ван на чин. Са др жај на Ин тер не ту, ко ји ни је про па ган да, про мо ци ја про да је и пред мет про да је, спа да у од но се с јав но шћу, при че му се под ра зу ме ва са др жај ко ји по ку ша ва да ство ри по зи тив на осе ћа ња ме ђу раз ли читим циљ ним гру па ма у ве зи са ин сти ту ци јом за де цу или ње ним про гра ми ма. Реч је о ком плет ном ви зу ел ном до живља ју, емо тив ној ре ак ци ји, као и кон стант ној до ступ но сти ин фор ма ци ја ко ју она иза зи ва. Да ли пу тем ин фор ма ци о них тех но ло ги ја или пу тем не ких дру гих ме ди ја, ин сти ту ци је кул ту ре за де цу и мла де имају сло жен за да так да по ру ку и зна че ње пре не су у же ље ном кон тек сту до при ма о ца, као и да про на ђу си стем зна кова ко ји ће ко ре спон ди ра ти са де те том и до при не ти ја сном, кон крет ном, ре ал ном и објек тив ном пла сма ну по ру ке. 3 То мић, З. (2007) Ко му ни ка ци ја и јав ност, Бе о град 367

7 Комуникација са де цом, у том сми слу, мо ра би ти ја сна и добро осми шље на, ка ко би се до би ла же ље на по врат на ре акци ја, ко ја је по ка за тељ сте пе на раз у ме ва ња. Ко ли ко је ва жно да ко му ни ка ци ја са де цом не бу де про извољ на, већ до бро осми шље на, го во ри чи ње ни ца да сте пен ин те ре со ва ња за кул ту ру и умет ност за ви си од мно го бројних фак то ра. Ре зул та ти мно гих ис тра жи ва ња кул тур них по тре ба по ка зу ју да су од нос пре ма кул ту ри и умет но сти и кул тур на пар ти ци па ци ја зна чај но од ре ђе не кул тур ним живо том по ро ди це у ко јој де те од ра ста. Из во ди се за кљу чак да што је пар ти ци па ци ја при мар не по ро ди це у кул тур ном жи во ту ин тен зив ни ја, то је ути цај дру гих фак то ра ма ње знача јан и обр ну то. Ка да је кул тур ни жи вот про сеч не по ро ди це из у зет но скро ман и ни во обра зо ва ња из у зет но ни зак, ве лику и мо же мо ре ћи че сто је ди ну уло гу у про це су фор ми ра ња кул ту р них по тре ба има ју шко ле, ин сти ту ци је кул ту ре и масов ни ме ди ји. 4 Ва жност пра вил ног ко му ни ци ра ња са де цом, пре ко кул тур них цен та ра за де цу и мла де, огле да се упра во у чи ње ни ци да се по тре бе и ин те ре со ва ња нај лак ше раз ви ја ју у ра ном уз ра сту, јер су то пе ри о ди жи во та у ко ји ма и по чи ње фор ми ра ње лич но сти. Има ју ћи у ви ду ово са зна ње, мо же мо за кљу чи ти ко ли ко ве ли ки зна чај има по сто ја ње ин сти ту ција кул ту ре за де цу и мла де за раз вој дру штва и дру штве не зајед ни це. Обра зов ни од но си с јав но шћу Обра зов ни од но си с јав но шћу су оно што је спе ци фич но за ме наџ мент од но са с јав но шћу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де. До при но се ћи раз во ју кул тур них по тре ба и ства ра њу кул тур них на ви ка код де це и омла ди не, од но си с јав но шћу по сре ду ју, ани ми ра ју и еду ку ју у обла сти кул ту ре. Ме на џер за од но се с јав но шћу у кул тур но-обра зов ној де латно сти раз ли ку је се од ПР ме на џе ра из дру гих обла сти по томе што вр ши ани ма ци о ну де лат ност, ко ја има циљ да ство ри но ву пу бли ку, про бу ди ин те ре со ва ње за од ре ђе но умет нич ко де ло и ак тив но сти ин сти ту ци је и под стак не раз вој кул турних по тре ба и на ви ка. При ли ком про це са упо зна ва ња мла дих љу ди са кул ту ром и умет но шћу, на са мом њи хо вом по чет ку уво ђе ња у кул турни жи вот за јед ни це, осо ба за ду же на за обра зов не од но се с јав но шћу мо же оства ри ти ве ли ки до при нос. При том проце су, са рад ња с на став ни ци ма и про фе со ри ма је нео п ход на, не са мо због обез бе ђи ва ња ор га ни зо ва не пу бли ке, већ и 4 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2003) Кул ту ра, ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град 368

8 због ода би ра нај а де кват ни јег про гра ма, пред ста ве, три би не или кон цер та. Оп шти циљ је да се код мла дих љу ди про буди ин те ре со ва ње за уче шће у кул тур ном жи во ту за јед ни це и да им се по ка же да мо гу кре а тив но да се из ра зе кроз ваншкол ске ак тив но сти, ко је пред ста вља ју до пу ну и над град њу школ ског обра зов ног си сте ма. По се ће ност кул тур них до гађа ја би ла би мно го ве ћа ка да би умет ност би ла ви ше укључе на у обра зо ва ње де це, јер обра зо ва ње пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих фак то ра у раз во ју кул тур но осве шће не осо бе. Кул тур ни цен три за де цу и мла де, као и дру ге уметнич ке ор га ни за ци је чи ји су про гра ми ори јен ти са ни ка де ци и мла ди ма мо ра ју да са ра ђу ју са шко ла ма и да бу ду до пу на или ал тер на ти ва школ ским си сте ми ма. Је ди но, за јед нич ким за ла га њем про све те и кул ту ре мо же се учи ни ти да кул ту ра по ста не зна ча јан део обра зов ног си сте ма. У ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де ве о ма че сто не по сто ји рад но ме сто ко је би би ло пред ви ђе но за осо бу ко ја би се ба ви ла обра зов ним од но си ма с јав но шћу и уоп ште ПР ак тив но сти ма. Обич но тај по сао или, на жа лост, са мо је дан вид ак тив но сти од но са с јав но шћу, као, на при мер, од но се с ме ди ји ма, оба вља ју осо бе за ду же не за мар ке тинг или чак за ор га ни за ци ју. Од но си с ме ди ји ма су је дан од ва жни јих ви до ва ак тив но сти од но са с јав но шћу, али не и је ди ни. Они су ва жни не са мо за то што пред ста вља ју је згро ак тив но сти у сва кој функ ци ји од но са с јав но шћу, већ за то што ме ди ји де лу ју као про вод ник до оних дру гих циљ них јав но сти ко је су ве о ма ва жне за јед ну ор га ни за ци ју. Ин сти ту ци је кул ту ре за де цу су у си ту а ци ји да мо ра ју да се так ми че за па жњу меди ја. Ипак, па жљи во осми шљен про грам од но са с јав но шћу мо же их учи ни ти ите ре сант ним ме ди ји ма и по мо ћи им да ство ре по зи ти ван имиџ. Да би ин сти ту ци ја кул ту ре за де цу успе шно ко му ни ци ра ла са ме ди ји ма, нео п ход но је пер манент но одр жа ва ње кон та ка та са но ви на ри ма и уред ни ци ма, у ци љу раз ви ја ња успе шне са рад ње. Обез бе ђи ва ње ме дијског про сто ра за пла си ра ње про гра ма ко ји се ор га ни зу ју за де цу, че сто је ве о ма те шко, јер је усло вље но кул тур ном поли ти ком у зе мљи, кор по ра тив ном по ли ти ком сва ке ме диј ске ку ће по на о соб и уре ђи вач ком по ли ти ком по је дин ца. Осо бе ко је се ба ве од но си ма с ме ди ји ма у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де, на ро чи то у зе мља ма ко је ве о ма ма ло ула жу у кул ту ру, а по го то во у кул ту ру за де цу и мла де, има ју из узет но те жак за да так да ани ми ра ју ме ди је и за ин те ре су ју их за ак тив но сти кул тур ног цен тра, ко ји не ма си стем ску по дршку др жа ве. Оно што осо бе ко је се ба ве овим по слом мо гу да ура де то је да има ју де фи ни са ну стра те ги ју пла ни ра ња од но са с ме ди ји ма, ко ју ће пра ти ти по сто ја ње ме ди ја пла на 369

9 и уз при ме ну оста лих ак тив но сти од но са с јав но шћу до прети до же ље не јав но сти. Иа ко че сто не по сто ји мо гућ ност да се у не пр о фит ној инсти ту ци ји кул ту ре офо р ми ме сто за осо бу ко ја ће се ис кључи во ба ви ти спро во ђе њем ак тив но сти од но са с јав но шћу, нео п ход но је да се тај део по сла во ди си сте ма тич но и страте шки про ми шље но. За да так осо бе ко ја се ба ви од но си ма с јав но шћу у деч јем или омла дин ском кул тур ном цен тру је да ор га ни зу је ефи ка сан про цес ко му ни ка ци је са де цом и млади ма, као и са свим дру гим де фи ни са ним циљ ним гру па ма, омо гу ћа ва ју ћи им ства ра ње до бре под ло ге за раз у ме ва ње кре а тив ног ства ра ла штва и про на ла зак вред но сти ко је нуде умет нич ка оства ре ња. Функ ци ју ани ма то ра и по кре та ча кул тур ног жи во та де це и мла дих, деч ји кул тур ни цен тар нај е фи ка сни је ће оба вља ти уко ли ко оства ри до бру ко му ника ци ју са сво јим окру же њем, на ро чи то де цом, ко ја у та квом цен тру тре ба да на ђу ме сто за оства ри ва ње сво јих умет ничких, кул тур них и дру штве них по тре ба. Успех ин сти ту ци је кул ту ре за де цу упра во се про це њу је на осно ву сте пе на подсти ца ња ства ра ла штва код де це и на осно ву обра зов не вредно сти про гра ма. Да би на од го ва ра ју ћи на чин ови про гра ми би ли вред но ва ни од јав но сти (пу бли ке) и до би ли од го ва рају ћу оце ну ра да, нео п ход но је да осо ба за ду же на за обра зовне од но се с јав но шћу по сре ду је из ме ђу де це и умет но сти и ре зул та те то га пред ста ви јав но сти (по кро ви те љи ма, ро ди тељи ма, ме ди ји ма, струч ној јав но сти...). У ин сти ту ци ји кул туре за де цу ани ма ци ја је по ста ла нео п хо дан об лик по сре дова ња из ме ђу де це и умет но сти. У ани ма ци о но-еду ка тив ном ра ду у ин сти ту ци ји кул ту ре за де цу, осо ба за ду же на за одно се с јав но шћу мо же да ко ри сти раз ли чи те об ли ке ани маци је кре а тив не ра ди о ни це, пре да ва ња, три би не, из ло жбе и др. Кре и ра ју ћи их са струч ним са рад ни ци ма и пе да го зи ма, та кве ани ма ци о не об ли ке тре ба ис ко ри сти ти као по вод за ре а ли за ци ју спе ци јал ног до га ђа ја, као што су ма скен ба ли, кон цер ти, так ми че ња, кви зо ви, ко ји би би ли ин те ре сантни и атрак тив ни пр вен стве но де ци, а он да и ши рој јав ности. Сто га, ани ма тор, по ред кул ту ро ло шких, со ци о ло шких и пси хо ло шких зна ња, мо ра има ти и од ре ђе не пе да го шке и умет нич ке спо соб но сти и сен зи би ли тет да би под ста као инте лек ту ал не и емо тив не деч је по тен ци ја ле и усме рио их ка ства ра ла штву. Од но си с јав но шћу не мо гу да учи не да про грам бу де ква литет ни ји и бо љи, као ни, на при мер, да се кар те за ло шу предста ву рас про да ју, али мо гу да учи не да се раз ли чи тим ме тода ма ти про гра ми пред ста ве јав но сти и да се код де фи ниса них циљ них гру па про бу ди ин те ре со ва ње за активности 370

10 ин сти ту ци је, а све у ци љу ства ра ња по зи тив ног ими џа у јав но сти. Ак тив но сти од но са с јав но шћу у ин сти ту ци ји култу ре за де цу зах те ва ју да бу ду до бро ис пла ни ра не, ка ко би се ис пу нио основ ни циљ, ко ји пред ста вља кре и ра ње и одржа ва ње ими џа ин сти ту ци је, ко ја до при но си дру штве ном, кул тур ном, на уч ном и умет нич ком жи во ту сре ди не у ко јој ег зи сти ра. Сво јим де ло ва њем, ова ква вр ста ин сти ту ци ја допри но си про спе ри те ту и раз во ју за јед ни це, усме ра ва њем ка умет нич ком и на уч ном обра зо ва њу де це. Ме на џер за од носе с јав но шћу у ин сти ту ци ји кул ту ре за де цу за то мо ра да пла ни ра, ор га ни зу је, спро во ди и про це њу је ко му ни ка ци о ну стра те ги ју на сту па у јав но сти за рад ис пу ње ња ми си је и пости за ња утвр ђе них ци ље ва ор га ни за ци је. Ак тив но сти и про гра ми ко му ни ка ци о них про це са мо ра ју би ти атрак тив ни, ори ги нал ни и у скла ду са пер ци пи ра њем ствар но сти са вре ме не де це. На ефи ка сност кул тур них цента ра за де цу нај не по сред ни ји ути цај има ју упра во њи хо ви ко ри сни ци, од чи јег на чи на при хва та ња за ви си по зи ци о нира ње у јав но сти. Ка да го во ри мо о стра те ги ји, бит но је иста ћи да свест о њој, као пре ци зно де фи ни са ној, мо ра да посто ји и у до ме ну про гра ма и у са мој огра ни за ци ји, а са мим тим и у до ме ну од но са с јав но шћу и мар ке тин га. По сто ја ње пре ци зно де фи ни са не стра те ги је је нео п ход но ра ди уна пређе ња раз во ја ин сти ту ци ја кул ту ре за де цу, на ро чи то оних из јав ног сек то ра, ко је се све ви ше су о ча ва ју са кон ку рент ним тр жи штем и, са мим тим, са угро жа ва њем си гур ног по ло жа ја на кул тур ној и обра зов ној сце ни. Тр жи ште кул ту ре за де цу и мла де се све ви ше ши ри, а као глав ни кон ку рен ти др жав ним ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де ја вља ју се по ли валент ни цен три, при ват ни ате љеи за ли ков ну умет ност, приват не гру пе за ба лет и дру ге умет но сти, спорт ски цен три, игра о ни це, при ват не шко ле пе ва ња, шко ле за мла де та лен те, мод не аген ци је и тр жни цен три (у ко ји ма да нас де ца и млади про во де нај ви ше вре ме на, про на ла зе ћи, по ред ку по ви не гар де ро бе, у њи ма и за ба ву - би о скоп, ка фи ћи, по сла сти чарни це, игра о ни це). При ли ком ко ри шће ња кон цеп ци је ори јенти са не ка ко ри сни ку, не про фит не ор га ни за ци је ко је се ба ве пру жа њем услу га, као што су ин сти ту ци је кул ту ре за де цу, тре ба да во де ра чу на о ква ли те ту и је дин стве но сти про грама ко ји се ну де, струч но сти пе да го га и пр о фе си о нал но сти осо бља та ко што ће пре ва зи ћи сво је би ро крат ске про бле ме и при ла го ди ти сво је ка дров ске, тех нич ке и ма те ри јал не потен ци ја ле. Не по сто ја ње све сти о тр жи шном раз ми шља њу, уо ча ва се као је дан од нај ве ћих про бле ма у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де, чи ме се ди рект но угро жа ва оп станак ин сти ту ци је и њен бу ду ћи раз вој. Ра ди по ве ћа ња ефектив но сти пру жа ња услу га ко ри сни ку и уза јам но ко ри сне 371

11 раз ме не, би ло би ко ри сно стра те шки осми сли ти и исто време но ре а ли зо ва ти ак тив но сти од но са с јав но шћу и мар кетин га и на тај на чин, удру же ним сред стви ма, ис пу ни ти циље ве ор га ни за ци је и по зи ци о ни ра ти се на тр жи шту кул ту ре за де цу и мла де. За кључ ци и пред ло зи Ме на џе ри обра зов них од но са са јав но шћу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де се су сре ћу са за дат ком спе ци фич ним за сво ју бран шу за то што се, по ред стан дард них ак тив но сти од но са са јав но шћу, су сре ћу и са спе ци фич ним иза зо ви ма у сми слу да ин сти ту ци ја кул ту ре за де цу и мла де пру жа услуге, ма те ри јал но нео пи пљи ве и не у хва тљи ве. Да би се до не ли за кључ ци и да ли пред ло зи за спро во ђе ње успе шних од но са с јав но шћу у обла сти кул ту ре и ква ли тет ног пред ста вља ња ин сти ту ци је кул ту ре за де цу и мла де у јав но сти, нео п ход но је из вр ши ти ана ли зе окру же ња, ана ли зе тих нео пи пљи вих и не у хва тљи вих услу га, као и про гра ма од но са с јав но шћу и мар ке тин га. На тај на чин она мо же да пре ду зме пра ве мере ко је ће стра те шки би ти од зна ча ја и на ду го роч ном пла ну до не ти зна чај не и при мет не ре зул та те. Да би се од но си с јав но шћу у ин сти ту ци ји кул ту ре аде кватно ис пла ни ра ли, мо ра ју про ћи кроз од ре ђе не фа зе - ана ли зу, утвр ђи ва ње ци ље ва, стра те ги ја, бу џе та и про гра ма од но са с јав но шћу, де фи ни са ње так ти ке за ре а ли за ци ју про гра ма од но са с јав но шћу и ева лу а ци ју. Пла ни ра ње, фор му ли са ње ци ље ва, из бор стра те ги је и кре и ра ње про гра ма од но са с јавно шћу зах те ва ју ис тра жи ва ње и ана ли зу ин тер ног и екс терног окру же ња. Основ ни сми сао спро во ђе ња ис тра жи ва ња је сте сма ње ње ри зи ка, ко је је по себ но ва жно ка да је у пи тању пла си ра ње но вог про из во да, про гра ма или услу ге. 5 Ка ко би се из вр ши ла ана ли за по зи ци је јед не ин сти ту ци је кул ту ре, нео п ход но је фор ми ра ти ба зу по да та ка о кон ку рен ци ји и кори сни ци ма, ко ја би са др жа ла по дат ке о то ме ко су по тенци јал ни ко ри сни ци/пу бли ка и ка кве су њи хо ве со ци о де мограф ске, ге о граф ске, пси хо граф ске осо би не и сл. Ин фор маци је о кон ку рент ним уста но ва ма го во ре нам о то ме ко нам је кон ку рен ци ја, где се на ла зе, да ли су у истом сек то ру или делат но сти, шта ну де, ка ква им је по ли ти ка це на, ко је ка на ле ди стри бу ци је ко ри сте, да ли су ско ри је пред ста вља ли но ве про гра ме и сл. Ин фор ма ци је о кон ку рен ци ји су нео п ход не да би ор га ни за ци ја схва ти ла ка кво је ње но окру же ње и уо чила сво ју кон ку рент ску по зи ци ју и у, од но су на то, разви ја ла 5 Ко ва че вић, С. (1999) Big Idea: Све што је ва жно за до бру про мо ци ју, Бе о град 372

12 стра те ги је за по бољ ша ње сво је по зи ци је и пла си ра ње сво јих про гра ма у јав но сти. По ред ин фор ма ци ја о кон ку рен ти ма по треб но је има ти свест о са мој ин сти ту ци ји - да ли сво јим про гра ми ма она ис пу њава по тре бе јав но сти и ка кав ста тус има у јав но сти. Да би инсти ту ци ја кул ту ре за де цу оп ста ла на тр жи шту, нео п ход но је да кон стант но пра ти но ве трен до ве, раз вој тр жи шта и најва жни је сво ју пу бли ку и ко ри сни ке. Основ на свр ха ис пи тива ња пу бли ке шта ми сле о од ре ђе ној ор га ни за ци ји је сте да се на у чи ка ко да ко му ни ци ра са њи ма. Сва ка ор га ни за ци ја ће има ти ко ри сти и од нај е ле мен тар ни јих ис тра жи ва ња, ко ја нам да ју ин фор ма ци је и опи су ју тр жи ште, по сма тра ју ка ко се тр жи ште ме ња и по ма жу ор га ни за ци ји да до не се пра ву од лу ку о бу ду ћим ак ци ја ма, ка ко да их кон тро ли ше и евалу и ра ка сни је ње не ефек те. 6 Ин фор ма ци је о кон ку рен ци ји, циљ ној гру пи и окру же њу по треб не су ка ко би смо та р ге тира ли тр жи ште. Да кле, тр жи шно раз ми шља ње је нео п ход но за то што конку рен ци ју ин сти ту ци ја ма кул ту ре за де цу и мла де не предста вља ју са мо дру ге кул тур не ин сти ту ци је, већ све ор га низа ци је ко је пру жа ју услу ге где де ца мо гу про во ди ти сво је сло бод но вре ме на кон шко ле и школ ских ак тив но сти. Употре бом ана ли зa PEST и SWOT, сва ка ин сти ту ци ја кул ту ре мо же, из ме ђу оста лог, са гле да ти ко је су ка рак те ри сти ке њених услу га ко је је из два ја ју ме ђу оста ли ма у ис тој де лат ности, од но сно ко ја је ње на ди фе рен ци јал на пред ност у одно су на кон ку рен ци ју, чи ме ће ре ал но мо ћи да са гле да какав имиџ има у јав но сти. На тај на чин, мо же да за кљу чи и пла си ра оно што ће би ти од пре суд ног зна ча ја за оства ре ње по ста вље них ци ље ва. Основ на свр ха ис пи ти ва ња пу бли ке шта ми сле о од ре ђе ној ор га ни за ци ји је сте да се на у чи ка ко да се ко му ни ци ра са њи ма. Не е фи ка сна ко му ни ка ци ја са мо ства ра ба ри је ру из ме ђу ор га ни за ци је и ре дов них или бу дућих по се ти ла ца. На ефи ка сност ова квих ин сти ту ци ја нај непо сред ни ји ути цај има ју њи хо ви ко ри сни ци, од чи јег на чина при хва та ња за ви си по зи ци о ни ра ње у јав но сти. При ли ком ко ри шће ња кон цеп ци је ори јен ти са не ка ко ри сни ку, тре ба во ди ти ра чу на о ква ли те ту, је дин стве но сти, струч но сти и пр о фе си о нал но сти. Ра ди по ве ћа ња ефек тив но сти пру жања услу га ко ри сни ку и уза јам но ко ри сне раз ме не, по треб но је ре а ли зо ва ти стра те шки осми шље не ак тив но сти од но са с јав но шћу и мар ке тинг ак тив но сти, од но сно при ме ни ти инте гра ци ју од но са с јав но шћу и мар ке тинг ко му ни ка ци ју. 6 West wo od, J. (2006) How to Wri te a Mar ke ting Plan, Lon don 373

13 Иден ти фи ко ва ње нај а трак тив ни јих сег ме на та јав но сти, одно сно кре и ра ње циљ них од но са с јав но шћу, омо гу ћа ва инсти ту ци ји кул ту ре за де цу и мла де да фор му ли ше по себ ну стра те ги ју ко му ни ка ци је за сва ку циљ ну гру пу по на о соб. Ова кав кон цепт циљ них од но са с јав но шћу об у хва та сегмен та ци ју окру же ња и јав но сти, из бор циљ не гру пе у оквиру иден ти фи ко ва ног сег мен та и фор му ли са ње кон крет них ак тив но сти од но са с јав но шћу и ин стру ме на та пре ко ко јих ће се де ло ва ти. Утвр ђи ва њем и ре а ли за ци јом про гра ма одно са с јав но шћу, ко му ни ци ра се са кон крет ним циљ ним група ма, ко је су, прет ход ним ис тра жи ва њем, озна че не као посто је ћа и као по тен ци јал на пу бли ка. Је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се су сре ћу деч ји култур ни цен три је што се на по јам тр жи ште гле да као на појам ко ји је не при кла дан њи хо вој де лат но сти, што да ље условља ва не по сто ја ње све сти о по тре би по сто ја ња тр жи шног раз ми шља ња, угро жа ва ју ћи ти ме оп ста нак уста но ва кул туре и њи хов бу ду ћи раз вој. Ме наџ мент за то мо ра пред ви де ти при ли ке и прет ње ко је окру жу ју ор га ни за ци ју и због то га на пра ви ти план ко ји де таљ но опи су је ка ко ће ор га ни за ци ја ре а го ва ти на про ме ну. Да би про ши ри ли сво је тр жи ште и сте кли по зи ти ван имиџ у јав но сти, кул тур ни цен три за де цу и мла де мо ра ју да во де ра чу на о ква ли те ту про гра ма ко је нуде де ци и мла ди ма, али исто тако и о ак тив но сти ма од но са с јав но шћу, мар ке тин шкој об ра ди и пла сма ну тих про гра ма, ци ља ном фан дреј зин гу, ани ма ци ји и еду ка тив ним ак тив ности ма. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Али ба бић, Ш. Пр о фе си о на ли за ци ја ме наџ мен та у обра зо ва њу, у: Али ба бић, Ш. и Пе ја то вић, А. (2007) Ан дра го ги ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, Бе о град Али ба бић, Ш. (2004) Ме наџ мент у обра зо ва њу, Бе о град Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Бе о град Блек, С. (2003) Од но си с јав но шћу, Бе о град Black, S. (1993) The Essentials of Public Relations, Lon don Бо ри со вич, Е. Д. (1981) Пси хо ло ги ја деч је игре, Бе о град Вер чић, Д., За врл, Ф., Ри ја вец, П., Ог ња нов, Г. и Бр ба клић, А. (2004) Од но си с ме ди ји ма, Бе о град Ви гот ски, Л. (2005) Деч ја ма шта и ства ра ла штво, Бе о град Вил кокс, Д., Ка ме рон, Д., Олт, Ф. и Еј џи, В. (2006) Од но си с јавно шћу, стра те ги је и так ти ке, Бе о град 374

14 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2003) Кул ту ра, ме наџмент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град Дра ги ће вић Ше шић, М. (1993) Хо ри зон ти чи та ња до ме ти култур не ани ма ци је, Бе о град Ђо кић, Р. (1992) Ви до ви кул тур не ко му ни ка ци је, Бе о град Ка ме нов, Е. (1983) Интелек туaлно вaспитaње кроз игру, Бе о град Ка тлип, С., Сен тер, А. и Брум, Г. (2006) Успе шни од но си с јав ношћу, Бе о град Ка тлип, С., Сен тер, А. и Брум, Г. (2003) Од но си с јав но шћу, Загреб Ко ва че вић, С. (1999) Big Idea: Све што је ва жно за до бру про моци ју, Бе о град Ко стић, М. (2003) Ин те гра ци ја ко му ни ка циј ских ак тив но сти мар ке тин га и од но са с јав но шћу, док тор ски рад, ФОН, Бе о град Ko tler, P. and Alan R. A. (1996) Stra te gic Mar ke ting for Non pro fit Organizations, 5th edi ti ons, Pren ti ce Hall, New Jer sey Ман дић, Т. (2003) Ко му ни ко ло ги ја, пси хо ло ги ја ко му ни ка ци је, Бео град Ма шић, Б. (2009) Стра те гиј ски ме наџ мент, Бе о град Мо лес, А. (1971) Тoкови ди фу зи је кул ту ре, Па риз Ни ко ди је вић, Д. (2007) Мар ке тинг у кул ту ри и ме ди ји ма, Бе о град Па ви чић, Ј., Ал фи ре вић, Н. и Алек сић, Љ. (2006) Мар ке тинг и ме наџ мент у кул ту ри и умјет но сти, За греб Па ви чић, Ј. (2003) Стра те ги ја мар ке тин га не про фит них ор га низа ци ја, За греб Pels mac her, P., Ge u ens, M. and Bergh, J. V. (2007) Mar ke ting Communications, Lon don Рег, Д. (2005) Од но си с ме ди ји ма, Бе о град Ро гић, И. и Мут ња ко вић, А. (1984) Цен три кул ту ре, до мо ви култу ре и дру штве ни до мо ви у СР Хр ват ској, За греб Рот, П. (1996) Спон зо ри са ње кул ту ре, Бе о град Стој ко вић, Б. (2002) Иден ти тет и ко му ни ка ци ја, Бе о град То мић, З. (2007) Ко му ни ка ци ја и јав ност, Бе о град То мић, З. (2003) Ко му ни ко ло ги ја, Бе о град Та та ло вић, М. (1997) До мо ви кул ту ре Вој во ди не као ор га ни за ци о- ни об ли ци ама тер ског кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва, маги стар ски рад, Бе о град: Фа кул тет драм ских умет но сти Fe in glass, A. (2005) The Pu blic Re la ti ons Hand bo ok for Non pro fits, Jos sey-bass 375

15 Фи ли по вић, В., Ко стић, М. и Про ха ска, С. (2009) Од но си с јав ношћу, Бе о град Фи ли по вић, В. и Ко стић, М. (2009) Мар ке тинг ме наџ мент, Бе оград: Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка Fill, C. (1999) Mar ke ting Com mu ni ca ti ons con texts, con tents and strategies, Hert for dshi re Ха тон, А. (2003) Пла ни ра ње у мар ке тин гу, Бе о град He ath, R. (2005) Encyclopedia of Public Relations, Ho u ston Hill, L., O Sul li van, C. and O Sul li van T. (2003) Cre a ti ve Arts Mar keting, Ox ford Џеј, Е. и Џеј, Р. (2006) Успе шна пре зен та ци ја, Бе о град Шо ла, Т. (2002) Мар ке тинг у му зе ји ма, Бе о град West wo od, J. (2006) How to Wri te a Mar ke ting Plan, Lon don Ин тер нет из во ри: an ce on li ne.org bu si ness.com tsma na ge ment.ne t tsmar ke ting.or g tu sa.or g sad mi ni stra tion.org tsjo ur nal.co m kan kult.comwww.bu si nes sballs.co m i de star.or gwww.dkcb.rs pi ja.com tu ra.sr.gov.rs na ge men tan dthe arts.co m tu ra.net net col le ge.co m pr o kul.or g.rswww.in fo pro fil.in fo ke ting po wer.comwww.mccan nclip ping.co.rs 376

16 Ivana Teodorović Children s Cultural Centre, Belgrade PUBLIC RELATIONS IN CULTURAL CENTRES FOR CHILDREN AND YOUTH Abstract This paper has been written to systematize theoretical and practical knowledge in the analysis, planning, defining and implementing the development strategies of public relations in cultural institutions, namely in the cultural centers for children and youth. The first part of the paper examines the phenomenon of the need to build successful public relations in the field of culture as well as designing special communication strategies in cultural institutions for children and youth. Definitions of public relations in culture and the importance of communication skills with different target groups in children s cultural centers are emphasized in terms of internal and external public relations. For successful positioning in the public and creation of a long-term reputation, cultural institutions must have communications strategies in order to create wider (national and international) support for their programmes. Strategic planning of public relations in the nonprofit sector and culture leads to the development of specific communication strategies for each target group, whose significance is discussed in the second part of the paper. For cultural institutions for children, the important target segment are the children themselves as a target group with very specific characteristics, and therefore it is necessary to develop specific communication strategies for them, which, in addition to entertainment and attractiveness, should also have a pedagogical dimension. A public relations manager in a cultural and/or educational area differs from a PR manager in other areas because animation activities are aimed at children and youth. Educational public relations and animation activities aim to create a new audience and arouse interest in a specific work of art and activities of an institution, but also fulfill a higher purpose: they encourage development of cultural needs and gaining of cultural habits. Key words: public relations, children s cultural centers, cultural institutions, strategies, nonprofit organizations 377

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки кин да DOI 10.5937/kultura1546203A УДК 005.32 316.77:004 прегледни рад КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information