БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Size: px
Start display at page:

Download "БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА"

Transcription

1 Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3. ОД ПИТОМЕ ФРУШКЕ ДО ДИВЉЕ ТАРЕ: Срем Дрином тече! Стране "Срем Фолк фест", је дан од најве ћих ме ђу на род них фол клор них фе сти ва ла на Бал ка ну, а нај ве ћи у Ср би ји, одр жан је по де се ти пут у Срем ској Ми тро ви ци, а атрак тив ни кон цер ти фол клор них ан сам ба ла одр жа ни су и у Ру ми и Обре нов цу. То ком че ти ри фе сти вал ске ве чери, од 9. до 12. ав гу ста, пу бли ци су се пред ста ви ли ан сам бли из Евро пе, Ази је и Ју жне Аме ри ке, а ма ни феста ци ју је пра ти ло ско ро посе ти ла ца. Стра не Фо то: Сте ван Фи ли по вић БИЈЕНАЛЕ МИНИЈАТУРА У МАЂАРСКОЈ: Главна награда Мирославу Мунижаби Страна 29. БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА Да ни Сре ма Уз по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца и ре сор ног вој вођан ског се кре та ри ја та, у Бе ше но ву је у ор га ни за ци ји ме сног Удру же ња же на Бе ше нов ке у не де љу одр жа на, дру га по ре ду, ет но ма ни фе ста ци ја Да ни Сре ма у Бе шено ву За по се ти о це је при ре ђен бо гат про грам од пред ста вља ња до ма ће ра ди но сти до ку ли нар ских спе ција ли те та, ку ва ња ко тли ћа, кул тур но-умет нич ког про грама и спорт ских ма ни фе стци ја. Стра на 32. Irig Митровчани победници Купа Војводине Страна 37.

2 2 Среда, 14. август na{ Ам би јент Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Не ко ли ко пу та сам на ја вљи вао сво ју књи гу Ср би ја у 100 лек ци ја збир ку про сто про ши ре них ко лумни јед ним де лом об ја вље них у Срем ским но ви на ма. Ме ђу тим, књи гу још ни сам за вр шио или, пре ци зни је, ни сам је фи на ли зо вао. Стал но је до гра ђу јем, мер кам, пре кра јам, из ба цу јем не ке ко лум не из окви ра од 100, а дру ге са бо љим иде ја ма уба цу јем. Иако су свих 100 ко лум ни пи са не на раз лич тие те ме, ипак, има ју не ки за јед нич ки име ни тељ. Про вла чио сам кроз њих јед ну, кључ ну, ми сао по ко јој је нај ве ћа ин ве сти ци ја Ср би је у 21. ве ку ин ве сти ра ње у про ме ну ам би јен та. На жалост, ве ћи на у Ср би ји то још не схва та, а ја по ку шавао са сто раз ли чи тих аспе ка та да до ка жем по тре бу и прав це про ме на ам би јен та. Ма три ца на шег функ ци о- ни са ња је иста, ево већ ви ше од две де це ни је, а разул тат јој је та кав да Ср би ја, за раз ли ку од Хр ват ске и Сло ве ни је, још ни је до сти гла ни во про из вод ње из го ди не. За те зу о про ме ни ам би јен та ов де има про сто ра тек са мо за је дан при мер. При ват ни вла сник јед ног пред у- зе ћа из Сре ма по слао је гру пу сво јих струч ња ка у по се ту ре ги ји Ју жног Ти ро ла на се ве ру Ита ли је у ме сто Бол ци но са ци љем да се упо зна ју са на чи ном про из вод ње ја бу ка и ко о пе ра ци јом са сит ним ма лим про из во ђа чи ма ја бу ка. Об и шли су јед ну за дру жну коо пе ра ци ју са хлад ња чом ка па ци те та од то на. Ма ли про из во ђа чи про из во де по хек та ру од 50 до 100 то на ја бу ка. От куп на це на ја бу ка пр ве кла се је око 40 цен ти, што да је при ход по хек та ру од до евра у за ви сно сти од при но са и ква ли те та. По уна пред до го во ре ним усло ви ма хлад ња ча от ку пљу је ја бу ке, сор ти ра их по мо ћу огром не ма ши не сор тир ке и про из во ђач зна на ли цу ме ста у ко ју ка те го ри ју му је ја бу ка оти шла и ко ли ко ће до би ти. У ши рем ре о- ну по сто ји не ко ли ко ова квих хлад ња ча ко је удру жене ис по ру чу ју ја бу ке ши ром Евро пе, кон ти ну и ра но и у ве ли ким ко ли чи на ма. Шта су ов де др жа ва или ре ги ја ура ди ле? До ма ћи ни ка жу да је још Му со ли ни на овом под руч ју из гра дио си стем до во ђе ња во де за за ли ва ње и од вод ња ва ње, као и за оро ша ва ње воћ ки по сле цвета ња ка ко мраз не би оште тио плод. На сва кој пар цели по не ко ли ко це ви ко ји ма се во да раз во ди по хек тару. Ре ги ја је по мо гла из град њу за јед нич ке хлад ња че. Мно ги во ћа ри за по сле ни на сво јим ма лим по се ди ма и од то га жи ве. Хек тар зе мље опре мљен опре мом за јабу ке до сти же це ну и до евра. Шта ми од све га овог има мо. Има мо про из во ђа ча ко ји хо ће да ра ди и жи ви од свог ра да, има мо до бро под не бље, под нож ја Фру шке го ре, Вр шач ког бре га, има мо во де и сун ца. Шта не ма мо? Не ма мо Му со ли ни ја, али то ни је то ли ко ва жно за ову при чу. Не ка га не ма мо. Не до ста је нам не што мно го ве ће. Не ма мо уре ђе ну др жаву. На ма ни је про блем у про из вод њи, већ у ор га ни за цији, тех но ло ги ји от ку па, пре ра ди, из во зу. За ми сли мо да је Вој во ди на дру га чи је кон ци пи ра на у Уста ву Ср би је и да је ње но ру ко вод ство иза шло са стра те шким про јек тима раз во ја ре ги је. Је дан од тих про је ка та би био и произ вод ња ја бу ка на сит ним ма лим пар це ла ма при ват них вла сни ка. У про јек ту чи та мо, до во ђе ње ин фра струк туре, во де и стру је као улог ре ги ја, за тим кре ди ти ра ње из град ње хлад ња ча, сор тир ке, об је ди ња ва ње на овом про гра му от ку пљви а ча, пре ра ђи ва ча, ба на ка, спољ нотр го вин ских ку ћа, роб них ре зер ви По кра ји не. Сва ко би ра дио свој по сао, а ре зул тат би се ви део у ко ло ни ками о ни пре то ва ре них ја бу ка ма пут Ру си је и За па да и то са удру же них пар це ла сит них ма лих про из во ђа ча. Како да се По кра ји на окре не овим ка пи тал ним објек ти ма кад је њен ста тус на Устав ном су ду, ка да не зна чи ме ће иду ће го ди не рас по ла га ти. А он да по кра јин ска адми ни стра ци ја ко ја је не сра змер но ве ли ка за по сао ко ји тре нут но оба вља пра ви но ву гре шку. Одо бре не нов це де ли на ка ши чи цу сит ним ма лим АЛИ НЕ ПО ВЕ ЗА НИМ про из во ђа чи ма чи ји до мет не пре ла зи че сто ни гра ни це Вој во ди не. Из гу бе се нов ци и ефек ти. Ста ти сти ка ка же да ра сте број не за по сле них, си ро ма штво све ве ће. Нисмо по тре фи ли пра ве про јек те и то ево већ ви ше од две де це ни је. Оста ле са мо про бу ше не па ро ле да ће Вој води на би ти ло ко ма ти ва раз во ја. Ред де ма го ги је, па рад за бо ра ва и то та ко иде у на став ци ма код не у ру ре ђе не др жа ве. РУ МА У ДНЕВ НОМ БО РАВ КУ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД Отво ре на са ла за ки не зи те ра пи ју Са ла ће зна чај но до при не ти фи зич ком раз во ју де це, ко јих у Днев ном бо рав ку има 15, ста ро сти до 26 го ди на и осмо ро ста ри јих Са ла за ки не зи тера пи ју у Дневном бо рав ку за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју, Цен тра за со ци јал ни рад Ру ма, отво ре на је про те кле сед ми це у при су ству пред став ни ка ре публич ке, по кра јин ске и ло кал не вла сти. Ди рек тор ка Устано ве Да ни ца Је ремић се том при ли ком за хва ли ла на фи нансиј ској и сва кој другој по др шци ло калној са мо у пра ви, ко ја омо гу ћа ва одр жи вост Днев ног бо рав ка. - Пре три го ди не смо има ли иде ју да ово бу де са мо Клуб за де цу са смет ња ма у раз во ју, али смо за јед но са ло кал ном са мо у пра вом по сти гли не што мно го ви ше. Стално уна пре ђу је мо Днев ни бо ра вак, а у при лог то ме го во ри и ова но ва са ла за фи зи кал не те ра пи је. Са нашим ко ри сни ци ма ра де струч ња ци и на пре дак ко ји ова де ца и мла ди са смет ња ма у раз во ју по ка зу ју је за и- ста ве ли ки. За до вољ на су де ца, али и ро ди те љи ре кла је на отва ра њу ди рек тор ка Да ни ца Је ре мић. Се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по лити ке Ја ни ћи је Је ре мић ис та као је да је Ру ма све тли при мер у нашој зе мљи ка да је у пи та њу рад са де цом са смет ња ма у раз во ју и до дао: - По че ли сте од ну ле, а са да има те про стор за по нос. Ми зна мо ко ли ко је за ко ри сни ке нео п хо дан овај вид те ра пи је, ко ји ће им сада би ти до сту пан. Ви дим да се овде до бро ра ди, али и пла ни ра, та ко ВЕ ЛИ КА РЕ МЕ ТА ПО БОЉ ША ЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ Oдлуке о до де ли сред става по треб них за про шире ње ин ста ла ци је цен тралног гре ја ња и из град њу по стро је ња то плот не пум пе за гре ја ње објек та срп ског пра во слав ног ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та у оп шти ни Ириг, до де ље не су про те кле сед ми це игу ма ну ма на сти ра оцу Сте фа ну. Од лу ке ко јима се по бољ ша ва енер гетска ефи ка сност овог ма насти ра, оцу Сте фа ну уру чио је в.д. ди рек то ра Фон да за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не Не бој ша Ма лен ко вић. Ка ко је овом при ли ком Ма ленко вић ис та као, Управ ни од бор Фон да за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не опре де лио је у ову свр ху де вет ми ли о на ди на ра ко је Но ва са ла за ки не зи те ра пи ју Број ни го сти на све ча ном отва ра њу Бо ље гре ја ње у ма на сти ру Ма на стир Ве ли ка Ре ме та да сам си гу ран да ускоро мо же мо оче ки ва ти и но ве са др жа је, на рав но опет при ла го ђе не ко рисни ци ма. Тре нут но Днев ни бора вак пру жа услу ге за 15 ко ри сни ка ста ро сти до 26 го ди на и за њих осмо ро ста ри јих. Са ла за ки не зи те ра пи ју је повр ши не око 45 ква дра та и знат но ће до при не ти фи зич ком раз во ју де це. Пред сед ник Оп шти не Го ран Ву ко вић ре као је да је со ци јал на бри га је дан од при о ри те та локал не са мо у пра ве. - Пре три го ди не овај про стор је био де ва стиран и пи та ли смо се да ли се уоп ште мо же приве сти не кој на ме ни. Да нас је сли ка пот пу но раз ли чи та. Ка да по гле дамо ка ко он са да из гле да, еви дентан је успе шан, за јед нич ки рад Цен тра за со ци јал ни рад и оп шти не Ру ма. Зна чај но је што ова Уста нова стал но уна пре ђу је услу ге пре ма ко ри сни ци ма, а на до бит ку је це ло дру штво - ис та као је пред сед ник Ву ко вић. Отва ра њу је при су ство вао и помоћ ник По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју То ми слав Бо гу новић ко ји је ис та као зна чај ну уло гу ло кал не са мо у пра ве и до дао: - Ми ће мо увек по мо ћи. Mеђутим, бли зу 25 ко ри сни ка услу га Днев ног бо рав ка су, фи гу ра тив но ре че но, те рет ко ји сва ке го ди не тре ба да из не се ло кал на са мо у пра ва. За то че сти там ру ко вод ству рум ске Општи не, јер је сво јим ра дом у овој обла сти олак ша ло жи вот и де ци и ро ди те љи ма. На кон то га, ко ри сни ци Дневног бо рав ка за де цу са смет ња ма у раз во ју су за го сте из ве ли при годну при ред бу, ко јом су још јед ном по ка за ли на пре дак ко ји оства ру ју за јед но са струч ња ци ма из Цен тра за со ци јал ни рад. С. М. ће знат но олак ша ти сва ко днев но функ ци о ни са ње ма на сти ра у зимском пе ри о ду. - Фонд за ка пи тал на ула га ња на ста ви ће и да ље да ула же у верске објек те та ко да се у нај скори је вре ме оче ку је и окон ча ње ра до ва на ре ста у ра ци ји фа садног де ла школ ске згра де Српске пра во слав не бо го сло ви је Све тог Ар се ни ја" у Срем ским Кар лов ци ма, ре као је Не бој ша Ма лен ко вић. Ка ко је у свом обра ћа њу на по ме нуо Игу ман ма на сти ра, отац Сте фан, са рад ња из ме ђу по кра јин ских вла сти и цр кве, ко је пред ста вља ју са став ни је дин стве не це ли не је од вели ког зна ча ја за све гра ђа не Вој во ди не. Ма на стир Ве ли ка Ре ме та, сагра ђен је у 15. ве ку, по све ћен је Све том Ди ми три ју, а у ње го вом саста ву се на ла зи и цр ква по све ће на овом све цу. С. Л.

3 Среда, 14. август СРЕМ СКЕ СЕ О СКЕ СЛА ВЕ, НЕ КАД И САД Ста ри рин ги шпи ли че ка ју но ву де цу Вре ме ном се од нос пре ма сла ва ма ме њао. И ни је ту у пи та њу са мо не до ста так нов ца, ко ли ко чи ње ни ца да се у сме ни тра ди ци ја за ста ло не где на по ло ви ни пу та Све ма ње љу ди и на цр кве ним и на со ци ја ли стич ким сла ва ма, а Срем ци, за о ку пље ни сво јим про бле ми ма, све ви ше на сла ве гле да ју као на те рет и дан ко ји тре ба што пре да про ђе Б ез об зи ра на то да ли су цр кве не или со ци ја листич ке, сла ве су до недав но пред ста вља ле цен трал ни до га ђај у гра до ви ма, а по себ но се ли ма ши ром Сре ма. Осмишље не као при ли ка да се евоци ра ју успо ме не на до га ђа је од пре суд ног зна ча ја за за јед ни цу у ко јој се про сла вља ју, славе су за ста ри је пред ста вља ле мо гућ ност оку пља ња по ро ди це ра ди дру же ња, а за мла ђе шансу да се ла ко до ђе до игра ча ка или во жње рин ги шпи лом. Управо оту да, сла ва ма се ра до ва ло, жељ но су се иш че ки ва ле и нерет ко су се пра зно ва ле под једна ко рас ко шно као и нај ва жнији по ро дич ни да ту ми. Са дру ге стра не, сла ва ма су се ра до ва ли и пу ту ју ћи тр гов ци и ли ци де ри ко ји су ша ре ни лом те зги и рин ги шпи ла за о ку пљали де чи ју па жњу и та ко, че сто и ми мо во ље ро ди те ља, успева ли да до бро за ра де. Па ипак, вре ме ном се од нос пре ма сла ва ма ме њао. И ни је ту у пи та њу са мо не до ста так новца, ко ли ко чи ње ни ца да се у сме ни тра ди ци ја за ста ло не где на по ло ви ни пу та. Да нас је све ма ње љу ди и на цр кве ним и на со ци ја ли стич ким сла ва ма, а Срем ци, за о ку пље ни сво јим про бле ми ма, све ви ше на славе гле да ју као на те рет, као на дан јед нак свим оста лим, дан ко ји тре ба што пре да про ђе. Ни кад сла би ја про да ја... Јед но од ме ста ко је је своју сла ву про сла вља ло са до ста рас ко ши је и срем ско ми тро вачко се ло Ве ли ки Рад ни ци. О њој се, се ћа ју се они ста ри ји, гово ри ло од го ди не до го ди не, а ме шта ни окол них се ла, да ни ма ра ни је су се при пре ма ли да иду у го сте. Глав на се о ска ули ца, као што и при ли чи, вр ве ла је од љу ди ко ји су у па у зи из ме ђу во да ња де це од те зге до ринги шпи ла и на траг, од мор и заба ву про на ла зи ли у ка фа на ма и ша то ри ма ис под ко јих су их за ба вља ле там бу ра шке бан де. Ме ђу тим, ове го ди не сли ка је би ла пот пу но дру га чи ја. Тек по не ки по се ти лац, ма ло уличних те зги, го то во пра зан ринги шпил и по не ки по пу њен сто у ка фа ни, ја сан су по ка за тељ да је кри за узе ла свој да нак и да се сла ва још са мо оба вља по ку ћа ма где до ма ћи ни и даље ме се ко ла че и спре ма ју пече ње. Ми тров ча нин Иви ца Ју сић већ до бра них 30 го ди на до ла зи у Ра дин це, али, ка ко ка же, не пам ти сла би ју про да ју од ового ди шње. - Сва ке го ди не сам ов де на се о ској сла ви, ал' ви ди те да наро да не ма. Љу ди не ма ју нов ца да де ци ку пу ју играч ке и то је Ра до слав То мић Ни ко не при ла зи те зга ма Ни ко не ће на рин ги шпил про сто та ко, па ни сам мно го ни из не на ђен. Не ка да је ов де било баш ле по, пу но на ро да ко ји је до ла зио са свих стра на, пого то во из Бе ше но ва, па се све про да ва ло на ве ли ко. Да нас, тек по не ко за ста не код те зге, али је за ин те ре со ва них сва ке го ди не све ма ње. Из гле да да су сла ве из гу би ле онај чар ко је су не кад има ле, а за све је кри ва бес па ри ца, жа ли се овај прода вац и се ћа се да је ка фа на не ка да би ла пу на. Та ко ђе, нека да су љу ди би ли по све ће ни ји сла ва ма, а ја се искре но на дам да ће овај леп до га ђај по но во ожи ве ти и вра ти ти ста ри сјај. Ни ли ци де ри ма ни је ла ко Уз рин ги шпи лие и играч ке, јед но од глав них обе леж ја слава би ли су и не за о би ла зни лици де ри чи је су бом бо не и други слат ки ши сво јим ми ри сом и из гле дом пле ни ли чу ла сва ког ко би по ред њи хо вих ша ре них те зги про шао. Ме ђу тим, ка ко ка же Да није ла Ми ле тић из Чу ру га, коју смо за те кли у рум ском се лу Вог њу, ни ли ци де ри да нас не сто је баш нај бо ље. Вре ме на су се про ме ни ла и то осе ћа ју и вашар ски про дав ци слат ки ша. - Ни је ту у пи та њу са мо недо ста так нов ца, не го, кон кретно и пре ви со ке тем пе ра ту ре. Љу ди рет ко из ла зе на ули це, а и ка да то чи не, обич но је већ ве че, та ко да и не ма вре ме на да се про да оно ли ко ко ли ко би на ма би ло ис пла ти во. Ина че, слат ки ши ко је про да јем ши ром Сре ма, про из вод су ста ра фирма Бом бо ни ца из Чу ру га ко ја по сто ји већ го то во сто ти ну годи на. Сва ки слат киш је аутенти чан, пра вљен је по до ма ћем ре цеп ту на тра ди ци о на лан начин, а ни је ни скуп. Че тр де сет ди на ра су сви ле не бом бо не, ше зде сет су же ле, та ко да мислим да их сва ко мо же ку пити, али и по ред то га, про да ја те шко иде - ис ти че Да ни је ла Ми ле тић. Да ни је ла Ми ле тић Играч ке, нај леп ша успо ме на Ни си ту а ци ја у пе ћи нач кокм се лу Огар, ко ји је про те кле неде ље про сла вио сво ју сла ву, ни је мно го бо ља. Те зги је би ло ма ло, а ку па ца још ма ње. Ка ко ка жу ов да шњи ме шта ни, си туа ци ја је из го ди не у го ди ну све те жа, а мла ђе ге не ра ци је ни су то ли ко за ин те ре со ва не за обеле жа ва ње сла ва. Ка ко ка же Ра до слав То мић из Гра бо ва ца, нај ве ћи про блем пред ко јим се про дав ци на ла зе Ни ли ци де ри ма ни је ла ко ле жи у чи ње ни ци да је нов ца све ма ње. - Мно ги би и же ле ли да ку пе, де ца за ста ју, тра же, али ро дите љи не ма ју па ра. Он да се дого ва ра мо, да мо и за ма њу су му нов ца јер и на ма је у ин те ре су да ро бу про да мо. Не ка да је све то би ло дру га чи је. Овим по слом се у кон ти ну и те ту ба вим пре ко 12 го ди на и за то вре ме сти гао сам до Ужи ца, Ба ји не Ба ште, Љу бо ви је, Чач ка, Ја го ди не и где све још не. Сву да је са да си ту а ци ја ма ње ви ше иста. До ско ро је би ло ма ло бо ље само у Ужи цу и Ба ји ној Ба шти и то пре све га због Дрин ске рега те, али ни то ви ше ни је као што је би ло. И где год да оде те чу ће те, у су шти ни, исту при чу де ца хо ће играч ке, али се не ма па ра. Ина че, ми слим да су ове сла ве по че ле да гу бе сми сао, а то ме је по себ но до при не ла чиње ни ца да је љу ди ма те шко да не што ор га ни зу ју, а да им при то ме де ца или уну ци оста ну, да та ко ка жем, пра зних ру ку и вра те се ку ћа ма без игра ча ка ко је су сва ка ко нај леп ша славска успо ме на - сма тра То мић и до да је да ста ри рин ги шпи ли че ка ју но во вре ме и но ву де цу ка да ће се по но во за вр те ти. М. Б. С. Л. Улич ни про дав ци не пам те сла би ју по се ту

4 4 Среда, 14. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УСПЕ ШНО ПО СЛО ВА ЊЕ ЈП СРЕМ-ГАС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 15 го ди на по зи тив не енер ги је Са пре ко 260 ки ло ме та ра га сне мре же и са 4571 ак тив ним по тро ша чем, ми тро вач ко јав но пред у зе ће Срем-гас на ста вља са ин ве сти ци о ним ак тив но сти ма - На ред на ин ве сти ци ја иде ка за па ду, и то ка Ку зми ну и Мар тин ци ма, ко ји ће убр зо би ти га си фи ко ва ни М и тро вач ко јав но пред у- зе ће Срем-гас осно ва но го ди не већ 15 годи на успе шно по слу је у обла сти из град ње и одр жа ва ња га со вода, као и ди стри бу ци је при родног га са на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца. То ком 15 го ди на ра да, га сном мре жом ком плет но су пре кри ве ни Сремска Ми тро ви ца и Ла ћа рак. У наред ном пе ри о ду ак це нат ће би ти ста вљен на га сну мре жу у Мачви, као и на га си фи ка ци ју се ла Мар тин ци и Ку змин. До са да је из гра ђе но пре ко 260 ки ло ме та ра га сне мре же, На ред на ин ве сти ци ја га си фи ка ци ја Ку зми на и Мар ти на ца Про сла ви ли ју би леј Ми тро вач ко ЈП Сремгас обе ле жи ло је 15 го дина по сто ја ња и успе шног ра да. Тај зна ча јан ју би леј обе ле жен је у при су ству Де таљ с про сла ве ди рек то ра Вла ди ми ра Сана де ра, за по сле них, дуго го ди шњих са рад ни ка и број них при ја те ља пред у- зе ћа. Вла ди мир Са на дер од че га 230 ки ло ме та ра по лие ти лен ске ди стри бу тив не га сне мре же и 32 ки ло ме тра га со вода сред њег при ти ска. Ак тив них по тро ша ча је тре нут но 4.571, од че га до ма ћин ство и 200 по тро ша ча при род ног га са у обла сти при вре де. То ком го ди на, ра ди ло се на из град њи и про ши ре њу ка ко че лич не га сне мре же сред њег, та ко и ПЕ га сне мре же ни ског при ти ска, упо ре до са при кључе њем но вих по тро ша ча на већ из гра ђе ну га сну мре жу. Планске га си фи ка ци је ура ђе не су на Рум ском пу ту и ин ду стријској зо ни Се вер, као и у зона ма Је зе ро и Ис ток I, где и про ла зи глав ни га со вод. Ула га ње у га си фи ка ци ју У скло пу ду го роч них ин ве сти ци о них ак тивно сти, ово пред у зе ће је из ра ди ло Сту ди ју оправда но сти га си фи ка ције за пад ног де ла Гра да Срем ска Ми тро ви ца ко ја је пред у слов за до би јање нео п ход них до зво ла за га си фи ка ци ју се ла Мар тин ци и Ку змин. - Сту ди ја је по ка зала да по сто ји по тен цијал за раз вој ових се ла и по кре та ње при вред не ак тив но сти у њи ма, а гаси фи ка ци ја ће сва ка ко за у зе ти зна чај ну уло гу у по кре та њу при вред не ак тив но сти - об ја снио је ди рек тор Вла ди мир Сана дер. Пре ма ње го вим ре чима, из град њом га со вода сред њег при ти ска од Ку ку је ва ца до Ку зми на, Град до би ја још је дан пра вац снаб де вања при род ним гасом и до дат ни капа ци тет од 5000 м³/х. Ми тро вач ки Срем-гас би ће га рант снаб де ва ња при род ним га сом бу ду ћих ко ри сника, ка ко до ма ћинста ва та ко и привре де. Ге не рал ни про је кат већ је при пре мљен, као и сту ди ја оправда но сти из град ње га сне мре же за ова два се о ска на сеља. При кљу че ње ће кре ну ти из Куку је ва ца са ста нице Ср би ја га са и ма ги страл ног га сово да за Шид. - Ова ин ве стици ја, вред но сти од око евра, обез бе ди ће снаб де ва ње дома ћин ста ва, по љо при вред них га здин ста ва и но вих ин ду стријских зо на ко је се пла ни ра ју у ата ру Мар ти на ца и Ку зми на, при род ним га сом и ти ме по већа ти атрак тив ност ових зо на за ин ве сти ра ње - об ја шња ва дирек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер. Гас као енер гент, нај бо љи је у су ше њу ду ва на и жи та ри ца, а са мим тим омо гу ћи ће по ве ћа ње про из вод ње ду ва на, по ди за ње су ша ра за ду ван и си ло са за скла ди ште ње и су ше ње жи тари ца, што ће до ве сти до по већа ња за по сле но сти у се лу. Енер гент бу дућ но сти Га си фи ка ци ја као ам би ци о- зан и пер спек ти ван тренд разво ја у прак си по ка зу је да је гас енер гент бу дућ но сти, јер својим по тро ша чи ма обез бе ђу је ра ци о нал ност, еко но мич ност, пун кон фор и мак си мал ну безбед ност у ко ри шће њу. По ред Гас енер гент бу дућ но сти то га, гас као енер гент до би ја све ве ћи при мат због мак симал них по вољ но сти у сми слу за шти те жи вот не сре ди не. Квали тет ном из град њом га со вода, уз ко ри шће ње са вре ме них ма те ри ја ла и опре ме, стал ном кон тро лом и одр жа ва њем систе ма ЈП Срем-гас го ди на ма обез бе ђу је ви сок ква ли тет рада и по у зда ност у ди стри бу ци ји при род ног га са. Нај ве ћи по тро ша чи У обла сти при вре де, нај ве ћи по тро ша чи природ ног га са су Ме тал фер, Сир ми јум Стил, Ми тро срем (Корн), Мит си дес (Жи топро мет), Про ва мин, а значај но ме сто ме ђу вер ним по тро ша чи ма за у зи ма и Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца. До са да је из гра ђе но пре ко 260 ки ло ме та ра га сне мре же

5 Среда, 14. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ШТА ГРА ЂА НИ СВЕ ЈА ВЉА ЈУ КО МУ НАЛ НОЈ ПО ЛИ ЦИ ЈИ Кад жа бе пре гла сно кре ке ћу Да би при ја ви ли не ки ко му нал ни про блем, то ком ми ну лог ме се ца кан це ла ри ји Ко му нал не по ли ци је у Срем ској Ми тро ви ци ја ви ло се око 200 гра ђа на У Ми ро слав Јо кић, на чел ник др вен град, у на се љу "29. нове ме бра" у Срем ској Ми трови ци, "усе ли ле" су се пче ле. Ово оми ље но ме сто за деч ју игру у сва ком го ди шњем до бу, та ко је то пре ста ло да бу де, јер је убод пче ла опа сан и по де цу и по од ра сле. Пчеле ко је су ту на пра ви ле сво ју ку ћи цу при ме ти ли су ста на ри, а не ко од њих је при ја вио је слу чај ко му нал ној поли ци ји ко ја, исти на, ни је над ле жна да укла ња пче ле, али су на шли начи на да по мог ну су гра ђа ни ма и де ци ко ја се ту игра ју, јер зна ју ко је за над ле жан. - Ва жно је да са да у др вен гра ду не ма опа сно сти од пче ла и да се деца да ље мо гу да игра ју, по ру чу ју из Кан це ла ри је ко му нал не по ли ци је у Срем ској Ми тро ви ци. Од на чел ни ка ове град ске слу жбе Ми ро сла ва Јо ки ћа чу ли смо по датке да је већ пр вог ме се ца ра да после отва ра ња кан це ла ри је по ка зна оправ да ност та квог по те за. Гра ђа ни и ко му нал ни по ли цај ци су по ста ли бли жи. - Про шле го ди не је ме сеч но, у про секу, би ло 80 при ја ва или по зи ва, а са да их је ско ро три пу та ви ше - ка же начел ник Јо кић. До го вор ко му нал них по ли ца ја ца пред кон тро лу Ма ло нео сно ва них при ја ва Од укуп ног бро ја при мље них при ја ва и по зи ва са мо је 10 од сто нео сно ва них, по твр ди ли су у Кому нал ној по ли ци ји Срем ске Ми трови це. Ина че, но во кон сти ту и са ни са ве ти ме сних за јед ни ца ће би ти де таљ но упо зна ти са над ле жно стима и за да ци ма ко му нал не по ли ци је ка ко би се за јед нич ки и ефи ка сни је де ло ва ло. Са стан ци са чла но ви ма са ве та се одр жа ва ју ових да на. Кан це ла ри ја Ко му нал не по ли ци је на Тр гу Вој во ђан ских бри га да, при ми ла је кон крет но то ком ју ла, за не пун ме сец да на од отва ра ња, око 200 при ја ва грађа на. Углав ном су при ја ве сти гле на теле фон број , има и оних по слатих меј лом, а 80 љу ди до шло је лич но да при ја ви свој ко му нал ни про блем. Нај ви ше при ту жби је из гра да, али и из се ла, а ве за не су за псе лу тали це, бу ку, за ра слу тра ву, ра си па ње осо ке на кра ју ули це у ка нал, ди вље де по ни је. Сти жу и пе ти ци је као што је гру па гра ђа на при ја ви ла фар му сто ке у де ло ви ма гра да где не би треба ла да бу де. Ме ђу при ја ва ма је и јед на за ни мљива, а сти же из при град ске ме сне за једни це а од но си се на кре ке та ње жа ба! При ја вље на је те ле фо ном, ка же службе ни ца ко ја еви ден ти ра при ја ве, забе ле же на је на те ле фон сој се кре та рици, а глас озбиљ ног чо ве ка оба ве шта ва ко му нал не по ли цај це да не зна шта ће са бу ком од ко је не мо же да спа ва. Навод но, не ко про си па фе ка ли је у оближњи ка нал, а из тог ка на ла или око лине мно го гла сно - кре ке ћу жа бе. Све се, па и ово, уред но бе ле жи ка ко би би ло про сле ђе но над ле жни ма на ре ша ва ње, а и за жа бе ће се мо жда на ћи аде кват но ре ше ње. С.Ђа ко вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић Болестан сам и нема ми лека, `ајде мала, буди апотека. Да си мала ти памети моје, не би нико знао за нас двоје. Играм коло, џемпер ми у руци, дођи мала па ми га навуци. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ђу ра Ше фер Сре мац (Р) Е П И Г Р А М И Ба на ћан ке, где ли су вам мом ци, сву где ри бе сла би ри бо лов ци!? Има ла сам Ба чва ни на му жа ма ло ве ћег од сре мач ког пу жа. Ба на ћа нин крај Ду на ва пе ца, код ку ће му же на ло ви зе ца! Ма ца Зо ра ви ја ла ма чо ра, ја дан Бо ра за гре ба ти мо ра! Кре нуо нам у ту ри зам Ла ла, ту рио је но ге сред ка на ла! Оће Со са жи во та ноћ но га, сву ноћ тра га пре ко сај та, бло га... КАРТ: Жарко Гаћеша Чуо Ла ла за Со си ног ди ку пре био му ко сти у шљи ви ку! Не ма пре ла ни ашик-по се ла, вра га тра жи у гра ду Ан ђе ла. Мно го ди ка, а ма ло же ни ка, по се ли ма ја пи пра зна сли ка. Га се нам се бер бер ни це, бра ле, де пил-мај стор бри ја се ке ма ле. Мо га ло лу по зна сва ка ке ра по јен де ку кад би цикл те ра.

6 6 Среда, 14. август : j? На да Др ља ча, Но ви Слан ка мен - Да бо ме да страху јем, сва ки дан стра ху јем. Не ма по тре бе да че кам сеп тем бар, и сада је све пре ску по. Пен зи је су то ли ко ма ле и при ма ња, да ни са да не знам ка ко из ла зи мо с кра ја на крај. Не дељ ко До брић, Срем ска Ми тро ви ца - Стр пљен-спашен је мо ја живот на де ви за. Ко ли ко ћу још из др жа ти са њом не знам. Ра ни је се зна ло шта тре ба да би не ком би ло одо бре но поску пље ње, са да то не ва жи. Сти жу но ви уда ри по пра зном нов ча ни ку, а ово што се ра ди са љу ди ма да ле ко је, бла го рече но, од па ме ти. Гор да на Ден чић, Du is burg (Не мач ка) - Из Ста ре Па зове сам и ов де сам тре нут но на годи шњем од мо ру. Из у зет но су ску пе на мир ни це у Ср би ји. Ако упо ре ди те у од но су на при мања, ја за и ста не знам ка ко људи ов де жи ве. У сва ком слу чају, где ја са да жи вим и ра дим, мно го је бо ље. Мир ја на Жив ко вић Па вло вић, Ру ма - Сва ко по скупље ње ће ути цати на стан дард жи во та, ре жи је се мо ра ју пла ти ти, а све што пре о ста не си гур но не ће би ти до вољ но за скром ни је ле то ва ње или за од ла зак у ба њу, што би сва како при ја ло. На жа лост, по ла ко се би ус кра ћу је мо ком фор ни ји на чин жи во та. Ру жи ца Ка лај, Шид -Те шко је пре живе ти у да на шње вре ме, јер су поску пље ња уче стала. Ипак, ми слим да је лак ше они ма ко ји жи ве на се лу, јер мо гу да про из ве ду хра ну за се бе, па на тај на чин ума ње ту вр сту тро шко ва. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ ЧИ ЈИ ЦЕН ТАР "ЧИ СТО СР ЦЕ" Ма ги чан свет са ми ства ра мо Де чи ји цен тар "Чи сто ср це" зва нич но по сто ји се дам го ди на, али де лу је мно го ду же, јер је на стао из драм ске сек ци је Основ не шко ле "Јо ван По по вић". Оку пља де се ти не осно ва ца и не са мо осно ва ца, ко ји успе шно ре а ли зу ју раз не на гра ђи ва не про јек те И мао сам же љу да бу дем део Де чи јег цен тра "Чисто ср це" и то сам већ годи на ма. Ово опре де ље ње је било из чи сте же ље, ни ка ко због не ке оба ве зе. Опре де лио сам се за ак тив ност у про јек ти ма за то што ћу та ко ра ди ти не што до бро и ко ри сно, уме сто што ћу би ти уз ком пју тер, на ин терне ту или гле да ти те ле ви зи ју. Ова ко збо ри Бо јан Пе тро вић, је дан од чла но ва Де чи јег центра "Чи сто ср це" у Срем ској Ми тро ви ци, цен тра ко ји по актив но сти ма и при зна њи ма прева зи шао град ске окви ре. Бо јан ће за ма ње од месец да на по ста ти сред њо школац али ће на ста ви ти да бу де члан Де чи јег цен тра. Ка же да спре ма ју пред ста ву за сред њошкол ски уз раст, јер је у цен тру оста ло њих не ко ли ко ис ку снијих мла дих ама те ра глу ма ца. Не ће са мо он, ве ли, оста ти акти ван, већ ће и дру ги оста ти ак тив но по ве за ни за ово несва ки да шње и ве о ма успе шно де чи је удру же њу. Драм ски сту дио при Де чи јем цен тру "Чи сто ср це" имао је ове го ди не успе ха на так ми че њи ма и смо тра ма - од град ских до међу на род них. Пред ста ва "Пу столов је ла ко би ти" ко ју су из вели на 56. Ме ђу на род ном фе стива лу сцен ског ства ра ла штва у Бе че ју, по бра ла је пет на гра да. Осво ји ли су на гра ду Сре бр ни паж, а још че ти ри на гра де су при па ле глум ци ма у пред стави, а ме ђу њи ма је и на гра да за нај бо љег глум ца. - На ша дру га предста ва је "Јој, мо ја поро ди ца ме из лу ђу је", са њом смо би ли на Фести вал Отво ре на сце на у Бач кој Па лан ци, што је та ко ђе ве о ма зна чајно. На Мај ским игра ма у Бе че ју би ли смо други, иза нас су би ли Итали ја ни, а пр во ме сто су осво ји ли Пле сна гру па из Но вог Са да. То је ме ђу на род ни фе сти вал и по но сни смо што смо би ли дру ги -хва ли се Бо јан Пе тро вић. Де чи ји цен тар "Чисто ср це" про чуо се и по успе шно ре а ли зова ном еко ло шком пројек ту "Дај ли мен ки цу за чи сти ју Ми тро ви цу". Са ку пље но је 20 џамбо - џа ко ва ли мен ки ца ко је су од не те у цен тар за ре ци кла жу, та мо где им је ме сто, јер оне ко је оста ну у при ро ди раз гра де се тек за 500 го ди на. - На ша на став ни ца је до шла на иде ју да тре ба да ску пљамо штет ни от пад и да га ша љемо та мо где му је ме сто. Овај про је кат је по др жао Ба лкански фонд за де мо кра ти ју и Фон да ци ја Вла де Див ца. Имали смо и еко ло шко так ми че ње уче ство ва ло је ви ше шко ла а у пла ну су нам дру ги слич ни Дај ли мен ки цу... По зо ри ште ни је са мо за ба ва На кон успе ха на Мај ским игра ма глум ци-основ ци са проф. Ја сном Ка ла у зо вић про јек ти, ре као је мла ди Бојан Пе тро вић. До са да је Де чи ји цен тар "Чи сто ср це" ре а ли зо вао низ про је ка та. Ме ђу њи ма су: Митро вач ко рас пу сти ли ште, Је дан паке тић за бо ле сног дру га, Добар дан ком ши ја као и пред ставе "Пла ва бо ја сне га", Но во годи шња Пе пе љу га", Тре сну ћу вас, бра ни ла се Ема!, Дар мар, Че ка ју ћи Де да Мра за, Сун це је на ше и...тач ка и дру ги. Би ло је и ху ма ни тар них пред ста ва и про је ка та. Ру ко во ди лац овог дечи јег цен тра Ја сна Кала у зо вић, под се ћа да де ца да нас пре ра но сазре ва ју по ку ша ва ју ћи да се но се са свим ути ца јима ко ји ма су из ло же на. Њи хов уну тра шњи свет је у опа сно сти, јер се још ни је ни раз вио, а већ се дез ин те гри ше. - Е, упра во не ће мо дозво ли ти да пре ско че најлеп ше го ди не де тињ ства. Де ца су пра ви во ди чи и пу то ка зи за на ше но ве ак тив но сти, јер је њи хов до жи вљај аутен ти чан и свеж. Из њих цр пим енер ги ју, ослу шку јем њи хо ве по тре бе, му дрости за но ве про јек те. А би ће их. За на ред ну се зо ну при пре ма мо две Бо јан Пе тро вић на сце ни пред ста ве, је дан еко ло шки про је кат ко ји ће мо у ери савре ме них тех но ло ги ја, ура дити упра во ко ри сте ћи по годно сти он лајн ко му ни ка ци је, и је дан про је кат за ба ве, али и зна ња и уме ња - ре кла је Јасна Ка ла у зо вић, ру ко во ди лац Де чи јег цен тра "Чи сто ср це". С.Ђа ко вић Ире на Ста јић, Пе ћин ци - Пи та ње је коли ко ми, обич ни љу ди, мо же мо о то ме да су ди мо. Ма ло је оних ко ји мо гу да ште де, да ре жу сво је из дат ке, јер све што ра ди мо за пра во је сте по кри ва ње најо снов ни јих по тре ба. Мо жда је ди но да из ба ци мо од ла зак на мо ре, не знам шта бих дру го мо гла да ура дим. - Деч ји цен тар Чи сто срце има сво ју ша ре ну прошлост, а сме ши нам се, сигур ни смо, ма гич ни свет ко ји ко ји ће нам из да шно по клони ти па жњу. Ми га са ми ствара мо и увек ће мо би ти ал терна ти ва ки чу, ло шем уку су и на сил ном по на ша њу. На ша пр ва љу бав је по зо ри ште ко је је од из у зет ног зна ча ја за ин те лек ту ал ни и емо цио нал ни раз вој де те та, јер је по зо ри ште син те за ли ков не, драм ске, му зич ке и ли те рарне умет но сти, јед но бо гатство ша ре ни ла и зна ња ко је ће де те упи ти и сва ки пут иза ћи бо га ти је за још јед но са зна ње и још јед но ис куство. По зо ри ште је одав но пре ста ло да бу де са мо за бава, то је да нас, бар ка да су де чи ја по зо ри шта у пи та њу, ви ше је дан вид еду ка ци је у ви ше раз ли чи тих обла сти - ис та кла је проф. Ја сна Ка лау зо вић. Пу сто лов је ла ко би ти, де таљ пред ста ве

7 Среда, 14. август ИН ЂИ ЈА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ Так ми че ње Сре бр них сур фе ра и њи хо вих уну ка У спро во ђе њу про јек та уче ству ју че ти ри парт нер ске би бли о те ке из Хр ват ске и три из Ср би је Обу ка у Би бли о те ци Ин ђиј ска Би бли о те ка Др Ђор ђе На то ше вић по зи ва све ба ке, де ке и њи хо ве уну ке да се удру же и при ја ве на такми че ње у ко ри шће њу ин тер нета и ра чу на ра Сре бр ни сур фери ко је је део пре ко гра нич ног про јек та Би бли о те ка за но во до ба и ко је ће се одрр жа ти у ок то бру ове го ди не. Так ми чарски пар мо гу да чи не ба ка или де ка са уну ча ди ма мла ђим од 13 го ди на, а так ми чи ће се у што бр жем и што тач ни јем попу ња ва њу он-лајн те ста у ком ће има ти за да так да од го во ре на низ за ни мљи вих, раз ли читих пи та ња ко ри сте ћи ин тернет за тра же ње ин фор ма ци ја. Ово так ми че ње има за циљ да на гла си ва жност ин тер ге не рациј ске по др шке у ди ги тал ном опи сме ња ва њу, по ка же да унуке и уну ци мо гу од и гра ти ва жну уло гу у овом про це су, под у чава ју ћи ба ке и де ке у ко ри шћењу ра чу на ра и ин тер не та. Трећу го ди ну за ре дом ор га ни зу је га Ме ђу на род на мре жа по мо ћи IAN, а ове го ди не пр ви пут има ме ђу на род ни ка рак тер јер дола зе так ми ча ри из Ср би је и Хрват ске. Ина че, ово так ми че ње као део пре ко гра нич ног про јек та Би бли о те ка за но во до ба реа ли зу ју IAN и Град ска књи жница и чи та о ни ца из Вин ко ва ца, уз по др шку Европ ске уни је. У спро во ђе њу про јек та уче ству ју че ти ри парт нер ске би бли о теке из Хр ват ске и три из Ср би је и то: На род на би бли о те ка Др Ђор ђе На то ше вић из Ин ђије, На род на би бли о те ка Ку ла и На род на би бли о те ка Вељ ко Пе тро вић из Бач ке Па лан ке. По ме ну те би бли о те ке у скло пу про јек та ор га ни зу ју и основ не кур се ве ко ри шће ња ра чу на ра за сво је ста ри је су гра ђа не. У ин ђиј ској Би бли о те ци об у чава ју се три гру пе по ла зни ка, пен зи о не ри, осо бе с ин ва лиди те том и мла ђе не за по сле не осо бе. За пен зи о не ре и осо бе с ин ва ли ди те том кур се ви трају по 20 ча со ва, док за мла ђе не за по сле не осо бе овај курс тра је 80 ча со ва и, ка ко је плани ра но, тре ба да се за вр ши до кра ја ок то бра. Г. М. : j? Сне жа на Јав кин, Ста ра Па зо ва - Ни сам за по слена, та ко да стварно не знам ка ко ћу се из бо ри ти с тим по ску пље њи ма. Од су пруго ве за ра де са мо пре жи вља вамо. Нас је тро је у по ро ди ци, па из бо ри ће мо се ваљ да не ка ко и с тим но вим по ску пље њи ма. Алек сан дра Стан ко вић, Пе ћин ци - Kада бих зна ла да вам на то дам ис пра ван од говор, ве ро ват но бих ма ло бо ље жи ве ла. За и ста не знам ка ко, јер ми слим да то и ни је у ру кама нас обич них не го оних ко ји од лу чу ју. Лич но, ја не знам шта бих још мо гла се би да ускра тим од оно га што још нисам, па да ми бу де бо ље. Је сти мо рам и де ци при у шти ти ма ло жи во та та ко ђе. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ак ци ја да ва ња кр ви За во ду за тран сфур зи ју крви у Срем ској Ми тро ви ци у У су бо ту је одр жа на ак ци ја добро вољ ног да ва ња кр ви. У акци ју се укљу чи ла и омла ди на Срп ске на пред не стран ке та ко да је за да ва ње кр ви би ло прија вље но ви ше де се ти на по тенци јал них да ва ла ца. Ме ђу да ва о ци ма су би ли и по сла ник у Скуп шти ни Вој води не Дра ган Ву лин, за ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це То ми слав Јан ко вић, Као део ве ли ке кам па ње ко ју су по кре ну ли Ар хус цен три Но ви Сад, Су бо ти ца, Ниш и Кра гу је вац, с ци љем да гра ђа ни ма при бли же начи не оства ри ва ња основ ног људ ског пра ва, од но сно пра ва на жи вот ну сре ди ну, про шле су бо те у цен тру Срем ске Митро ви це био је отво рен штанд но во фор ми ра не Мре же Ар хус цен та ра Ср би је. Ка ко су ис такли ор га ни за то ри, на овај начин се, са гра ђа ни ма, ути че на ши ру јав ност на тран спа рентно до но ше ње зе ле них од лука и да је ве ћи зна чај очу вању жи вот не сре ди не. Ар хус кам па ња се то ком јула и ав гу ста ор га ни зу је у 20 гра до ва ши ром Ср би је, а ре а- ли зу је у са рад њи са ОЕБС-ом и уз по др шку ам ба са де Са везне ре пу бли ке Не мач ке. Да под се ти мо, Aрхуска кон вен ци ја је усво је на 25. на чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не Жељко Но ва ко вић и Мир ја на Пје вац, на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње. Ка ко је из ја вио Жељ ко Нова ко вић, ра ду је ве ли ки број љу ди ко ји су из ра зи ли же љу да се при кљу че ху ма ној ак ци ји и по мог ну дру ги ма. Но ва ко вић је на ја вио и низ дру гих, слич них ху ма них ак ци ја. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АР ХУС КАМ ПА ЊА 2О13 Пра во на жи вот ну сре ди ну ју на го ди не на IV Конфе рен ци ји Жи вот на сре ди на за Евро пу у гра ду Ар ху су у Ар хус кам па ња у Срем ској Ми тро ви ци Дан ској, а На род на скуп штина Ре пу бли ке Ср би је усво јила је ра ти фи ко ва ла Ар ху ску Да ли при мер дру ги ма кон вен ци ју 12. ма ја годи не. Од ред ба ма чла на 74. Устава Ре пу бли ке Ср би је де фи ниса но је да сва ко има пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но обаве шта ва ње о ње ном ста њу, да је сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср би ја и ауто ном на по кра јина, од го во ран за за шти ту живот не сре ди не, као и то да је сва ко ду жан да чу ва и по бољша ва жи вот ну сре ди ну. Као ме ђу на род ни ин струмент за шти те жи вот не сре дине ова кон вен ци ја са др жи три гру пе пра ви ла ко ја се од но се на пра во гра ђа на на до ступност ин фор ма ци ја, пра во грађа на да уче ству ју у до но ше њу од лу ка о жи вот ној сре ди ни и пра ва на прав ну за шти ту случа ју ка да су прет ход на два пра ва по вре ђе на. С. Н. Ду брав ка Пре ра до вић, Шид - На жа лост, поску пље ња су све уче ста ли ја, а једи ни на чин ка ко се мо же мо бо ри ти са ти ме је да ра ци о- нал но тро ши мо. Сре ћом, сва ке го ди не са ди мо ба шту та ко да има мо на мир ни це за сво је потре бе што пред ста вља знат ну уште ду за кућ ни бу џет. Ми ро слав Стој че вић, Ку ку јев ци - Си гу ран сам да 80 од сто љу ди му ку му чи да откри је од го вор на то пи та ње, јер је све те же носи ти се са пла ћа њем ра чу на и број ним по ску пље њи ма ко ји ма нас стал но бом бар ду ју. Са не ла То до ро вић, Срем ска Ми тро ви ца - Цео мој жи вот се сво ди на дневну бор бу за пре жи вља ва ње, та ко да и не раз ми шљам о томе ка ко ће ми би ти кад по но во кре не та лас по ску пље ња. Посла не мам, че сто не мам ни за хлеб, жи ви мо као под ста на ри, та ко да је сва ком све ја сно без мно го ко мен та ра. Мир ја на Јо ва но вић, Ин ђи ја - Пла шим се свих по ску пље ња. Ово је стра шно. Чу ла сам за на ја ву тих сеп тем барских по ску пље ња. Страх ме је. Имам бо ле сног су пру га, де ца не ра де ниг де и жи ви се од мале пен зи је. Не знам ка ко ће мо се из бо ри ти, ве ро ват но штедњом као и до са да.

8 8 Среда, 14. август : j? Спо мен ка Ђа јић, Шид - Ни су то са мо сеп тем бар ска поску пље ња, не го сва ког ме се ца не што по ску пљује, са мо што ми не ма мо пра ву сли ку о то ме. Исто та ко је и са про се ком пла та, ни ту нам не да ју ре ал но ста ње, не го об јављу ју не ке не по сто је ће ци фре. Али, не моћ ни смо да се бо ри мо про тив све га тог. Ми лу тин Ико нић, Срем ска Ми тро ви ца - Нор ма лан чо век те шко мо же да бу де па ме тан у овој си ту а ци ји, да еко но ми ше или би ло шта дру го да би нашао из лаз из ску по ће. Жи ви мо са пла та ма ко је су сра мот не, има оних ко ји ра де, а не до бија ју пла те, па се пи там: ка ква по ску пље ња на ја вљу ју кад пара ве ћи на љу ди иона ко не ма? Јо ви ца Зе ка но вић, До њи Пе тров ци - О по ску пљењи ма не раз мишљам. Жи вим на се лу и ми, прете жно, све на мир ни це има мо сво је. Ве ћи ну не ку пу је мо, про из во и мо ско ро све што је јед ном до ма ћин ству по треб но. Та ко ми је све јед но шта ће поску пе ти. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ Злат ни дан ви на Кроз Цар ску па ла ту за вре ме све ча но сти про ђе из ме ђу од три до че ти ри хи ља де љу ди, ко ји за сим бо лич ну су му нов ца ку пу ју вин ску ча шу уме сто ула зни це, а на кон то га де гу сти ра ју пре ко 100 вр ста ви на, ужи ва ју у из ло жби сли ка и му зи ци У Увек ве ли ко ин те ре со ва ње по се ти ла ца част им пе ра то ра Мар ка Ауре ли ја Про ба, у Цар ској па ла ти Сир ми ју ма у Срем ској Ми тро ви ци, у су бо ту, 17. авгу ста, с по чет ком у 20 ча со ва, одр жа ће се Ин тер на ци о нал на вин ска све ча ност Злат ни дан ви на. Ова све ча ност је своје вррс на го ди шња кру на ра да Удру же ња по што ва ла ца ви на Mar cus Aure li us Pro bus где Ми тров ча ни и го сти из зе мље и све та де гу сти ра ју нај бо ља вина ко ја из ла га чи има ју да по нуде. Ви на ри при сти жу из ра зних кра је ва: Цр на Го ра, Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це гови на, Ма ђар ска, Ита ли ја, Словач ка, Шпа ни ја... По ред ванред но ра зно вр сне по ну де ви на, ове го ди не пред ста ви ће се око 30 ви на ри ја, по се ти о ци ће имати при ли ку да се бли же упозна ју са кул тур ним на сле ђем и ства ра ла штвом по што ће сво је ра до ве из ло жи ти Дра ган Марти но вић, Ми ро слав Му ни жа ба, сли ка ри Ули це сли ка ра и многих дру гих при ја те ља Удру жења МАП. У све ча ном про гра му уче ство ва ће нај бо љи уче ни ци Му зич ке шко ле Пе тар Кран чевић. Ово го ди шњу све ча ност отво ри ће Ње го во Кра љев ско Ви со чан ство Пре сто ло на следник Алек сан дар II Ка ра ђор ђевић. Кра љев ска по ро ди ца се са за до вољ ством ода зва ла пози ву пред сед ни ка Удру же ња Mar cus Aure li us Pro bus Ива на Та ти ћа. Прин це за Ка та ри на и принц Фи лип, са Пре сто ло наслед ни ком оби ћи ће штан до ве и де гу сти ра ти ви но на кон отвара ња све ча но сти. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УХАП ШЕН ДВО ЈАЦ Осум њи че ни за раз бој ни штва До са да шњих го ди на, кроз Цар ску па ла ту за вре ме све чано сти про ђе из ме ђу 3 и 4 хиља де љу ди, ко ји за сим бо лич ну су му нов ца ку пу ју вин ску ча шу уме сто ула зни це. На кон то га, у при ли ци су да де гу сти ра ју преко 100 вр ста ви на, ужи ва ју у из ло жби сли ка и му зи ци и кори сте је дин стве ну при ли ку да де гу сти ра ју ви но у со би сир мијум ских им пе ра то ра. С. Н. Мар ко Ву ка ди но вић, Ста ра Па зо ва - Што се ти че поску пље ња на мирни ца, ја уоп ште не раз ми шљам о то ме. Имам до бру пен зи ју, не за ни ма ју ме це не, ку пим шта хо ћу и ко ли ко хо ћу. До шао сам из Осије ка и сам жи вим, до бро ми је. Са ња Ка тић, Бин гу ла - Тре ба се сна лази ти на сва ки могу ћи на чин, ка ко ко уме, мо же и зна. Ми слим да је у гра ду ипак ма ло лак ше јер су и мо гућ ности за по сао ве ће не го у се лу. Ми ле на Пе тро вић, Срем ска Ми тро ви ца - Tребало bi смањи ти број оних ко ји се за по шљава ју у др жав ној ад ми ни страци ји и уоп ште у др жав ним фир ма ма, јер ту не по треб но од ла зи ве ли ки део на шег новца ко ји се мо же ис ко ри сти на дру га чи ји на чин. Исто та ко, др жа ва мо ра да ин тер ве ни ше да це не основ них на мир ни ца бу ду јеф ти ни је. СА О БРА ЋАЈ НИ КУ ТАК Те ле фо ни ра ње то ком во жње (На пи та ња чи та ла ца од гова ра ју струч ња ци Асо ци јаци је за без бед ност са о браћа ја) ПИ ТА ЊЕ: Да ли при ли ком те ле фо ни ра ња у то ку во жње мо же да се ко ри сти и loud spea ker уре ђај на те ле фо ну, уме сто handsfree се та и ако не, за што? Handsfree је тер мин ко ји озна ча ва уре ђај ко ји се мо же ко ри сти ти без упо тре бе ру ку. За ко ном је про пи са но да во зач не сме да ко ри сти те ле фон, одно сно дру ге уре ђа је за ко му ника ци ју уко ли ко не ма, од но сно не ко ри сти, опре му ко ја омо гућа ва те ле фо ни ра ње без ан гажо ва ња ру ку за вре ме во жње. Ка ко ло уд spe a ker уре ђај на те ле фо ну (звуч ник - спикер фон) по пра ви лу не спа да у handsfee опре му, јер зах те ва знат но сло же ни је ан га жо вање ру ку не го ка да је у пи та њу handsfree сет у во зи лу ни је дозво ље но да за вре ме во жње возач ко ри сти мо бил ни те ле фон по мо ћу звуч ни ка. Осно ва но се сум ња да су Ж. К. и Д. Д. из Бе шке, ма ски ра ни "фантом ка ма" и мо то-ка ци га ма, уз прет њу бом бом или пи што љем, од зо ду зи ма ли го тов но вац и на овај на чин из вр ши ли 11 кри вич них де ла, у ко ји ма су про тив прав но при сво ји ли око ди на ра и евра Због по сто ја ња осно ва сумње да је из вр шио кри вич но де ло раз бој ни штва, по ли циј ски слу жбе ни ци Упра ве кри ми нали стич ке по ли ци је, По ли циј ске упра ве у Но вом Са ду и По лициј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци, ухап си ли су про те кле сед ми це Ж. К. (35) из Бе шке. Он је ли шен сло бо де не посред но на кон из вр ше ња кривич ног де ла у бан ци у Ста рој Па зо ви, ка да је уз прет њу пишто љем и бом бом, од рад ни це бан ке од у зео око ди нара. При ли ком ли ше ња сло бо де код Ж. К. је про на ђе на руч на СТА РА ПА ЗО ВА Због по сто ја ња осно ва не сумње да је из вр шио кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га, по ли ци ја је ухап си ла Н.Р. (33) из Ста ре Па зо ве. Осум њи чен за про да ју дро ге Ка ко је са оп шти ла по ли ција, при ли ком пре тре са, у ста ну Н.Р. про на ђе на су 133 гра ма опој не дро ге ам фе та мин. На кон по ли циј ског за држа ва ња, Н.Р. је при ве ден бом ба, пи штољ, но вац од у зет из бан ке, фан том ка и ску тер. По ли ци ја је ли ши ла сло бо де и Д. Д. (37) из Бе шке, због посто ја ња осно ва сум ње да је са Ж. К., у пе ри о ду од мар та го ди не из вр шио ви ше кри вичних де ла раз бој ни штва у банка ма, по шта ма, ме њач ни ца ма и бен зин ским пум па ма, на подруч ју по ли циј ских упра ва Но ви Сад, Срем ска Ми тро ви ца и Бео град. Кри вич на де ла из вр ши ли су на тај на чин што су ма ски ра ни "фан том ка ма" и мо то-ка ци га ма уз прет њу бом бом или пи штољем, од за по сле них од у зи ма ли го тов но вац. До са да шњим радом утвр ђе но је да су на овај на чин из вр ши ли 11 кри вич них де ла, у ко ји ма су про тив прав но при сво ји ли око дина ра и евра. Ка ко је са оп шти ла по ли ци ја, на ста вља се рад на утвр ђи вању чи ње ни ца и при ку пља њу ма те ри јал них до ка за и за дру га из вр ше на кри вич на де ла. Осум њи че ни су на кон за држа ва ња до 48 са ти, уз кри вич ну при ја ву, пре да ти ис тра жном суди ји Ви шег су да у Но вом Са ду. С. Н. ис тра жном су ди ји Ви шег суда у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји му је од ре дио при твор до 30 да на. С. Н.

9 Среда, 14. август ДА Н МЛА ДИХ При че о на ро ди ма ла ди Срем ске Ми тро ви це при- жи ли су се обе ле жа ва њу 12. Мдру ав гу ста Ме ђу на род ног да на мла дих ре а ли за ци јом ак тив но сти умет ничко-ства ра лач ког ка рак те ра. Програм су при пре ми ли сли ка ри Улице сли ка ра, Кан це ла ри ја за мла де Срем ска Ми тро ви ца, Омла дин ски цен тар СМ, Мар тин цен тар и удруже ње Деч ји свет из Ма чван ске Ми тро ви це, са зна ли смо у Кан це лари ји за мла де. Ма ни фе ста ци ја је ре а ли зо ва на у ви ду ни за ра ди о ни ца са ин терак тив ним са др жа ји ма, ко је у пр ви план ста вља ју по је дин ца уче сни ка. По ред ра ди о ни ца, про грам обе лежа ва ња је об у хва тио пер фор манс у ко ји се укљу чи ла и пу бли ка. У Ули ци сли ка ра по се ти о ци су има ли при ли ку да ви де из ло жбу мла дих ми тро вач ких ства ра ла ца, под на зивом При че о на ро ди ма. Из ве де на је пред ста ва Омла дин ске по зо ришне гру пе Ли бе рарт под на зи вом Те а тар на дар, а По зо ри ште младих Кул тур ног цен тра Пе ћин ци изве ло је де ло ве пред ста ве Ци га ни ле те у не бо. Обе ле жа ва ње овог ме ђу на родног да на об у хва ти ло се пре зен та цију аутор ске му зи ке мла дог му зи ча ра Пе тра Алар ги ћа. На Ме ђу на род ни дан мла дих у Ми тро ви ци би ли су отво ре ни ате љеи Ми ла на Кар даша, Сун чи це Пинц, Не ве на Вукан ца, Ја дран ке Ди ми три је вић и Је ле не Га јин, Би ља не Бра унштајн ко је су за ин те ре со ва ни могли да по се те. ЈКП КО МУ НА ЛИ ЈЕ Пре по ру ке за без бед но ку па ње ај но ви је ис пи ти ва ње узо ра ка Нво де из ре ке Са ве, ко је је из вршио За вод за јав но здра вље Сремска Ми тро ви ца по ка за ло је да во да од го ва ра зах те ви ма Уред бе о гранич ним вред но сти ма за га ђу ју ћих ма те ри ја у по вр шин ским во да ма и под зем ним во да ма, на пи са но је у оба ве ште њу из ЈКП "Ко му на ли је". Ана ли за сав ске во де је из вр шена на ви ше од ре ђе них и про пи саних та ча ка узор ко ва ња. Узор ко вањем и ана ли зом фи зич ко-хе миј ских и ми кро би о ло шких па ра ме та ра сав ска во да на на ве де ним ло ка лите ти ма од го ва ра зах те ви ма на пред по ме ну те уред бе. Пре по ру ке за здрав стве но безбед но ку па ње гла си : из бе га ва ти ро ње ње, гњу ра ње, пр ска ње, скака ње и гле да ње у во ди, при ли ком ула ска у во ду по сте пе но се рас хлади ти, оба ве зно се ту ши ра ти на кон из ла ска из сав ске во де, вр ши ти над зор над ку па њем ма ле де це, после ки ше и олу је не ку па ти се 2-3 да на, за бра ни ти при ступ до ма ћим жи во ти ња ма, на пи са но је у оба веште њу за јав ност "Ко му на ли ја". АК ТИВ НО СТИ КЊИ ЖЕВ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ По моћ мла дим пи сци ма За јед ни ца има 40 чла но ва ко ји су ми ну лих да на ре а ли зо ва ли за ни мљи ве ак ци је У окви ру про јек та Пе сници цар ског гра да ко ји реа ли зу је Књи жев на за јед ни ца Срем ска Ми тро ви ца омо гу ће но је мла дим пи сци ма са под ручја гра да да об ја ве сво је књиге. Ово је при мер да ми тро вачки књи жев ни ци не ор га ни зу ју са мо штам па ње сво јих књига, про мо ци је, го сто ва ња и не бри ну са мо о сво јим књи га ма већ по ма жу и дру ги ма, по себ но мла ди ма. - То смо ура ди ли да би подста кли мла де ства ра о це, јер та ко прод мла ђу је мо и по ве ћава мо број чла но ва, ко мен та рише Мир ја на Мар ко вић, председ ни ца Књи жев не за јед ни це Срем ске Ми тро ви це. Не дав но је део ми тро вач ких пи са ца уче ство вао у обе ле жава њу Ог ње не Ма ри је у Ма лој цр кви и та ко по твр дио са рад њу свог удру же ња са цр квом. Уз то ор га ни зо ва но је при ку пља ње књи га за би бли о те ку Ка зне но СЛИ КОМ И РЕ ЧИ МА Исти смо сви Уста но ва за не го ва ње култу ре Срем, Оп штин ско удру же ње за по моћ осо ба ма са Да ун-син дро мом и Би бли о те ка Гли го ри је Во за ро вић ор га низо ва ли су про те клог че тврт ка, 8. ав гу ста, му зич ко -по ет ско -ли ков ни про грам под на зи вом " Исти смо сви". То ком овог ску па из ве ден је ин клу зив ни ко лаж - про грам то ком ко га су се сво јим по ет ским и ли ков ним ра до ви ма пред ста ви ле осо бе са Да ун- син дро мом, а из ве де не су и по зна те ста ро град ске мело ди је уз Tамбураш ки ор ке стар "Сре мош". Мо де ра тор про гра ма је На та ша Се ку лић, а про грам је во ди ла Зо ри ца Ми шче вић. УКРАТ КО У пе так, 16. aвгуста, од 21 сат, у Град ском пар ку, биће из ве де на представa за де цу "Јед на са свим обич на бај ка". Пред ста ву ор га ни зу је По зо риште "До бри ца Ми лу ти но вић", а игра ју: Сте фан Тајбл, Нико ла Ја но ше вић, Сте фан Сте пан че вић, Го ран Ву ча новић, Ми ла на Си мић, Је ле на То мић и Алек сан дра Ми хајло вић. Мир ја на Мар ко вић на јед ном од ску по ва Књи жев не за јед ни це по прав ног за во да, у ак ци ји је при кљу пље но око 280 књи га ра зних жан ро ва, не са мо оних ко ји су на пи са ли на ши чла но ви већ и дру гих, об ја шња ва Мирја на Мар ко вић. - Укљу чи ле су се у ак ци ју број не уста но ве кул ту ре, помо гле су и "Срем ске но ви не". То је са мо по че так са рад ње са овом др жав ном уста но вом, а већ то ком сеп тем бра сле ди но ви об лик са рад ње о ко ме ће та да и кон крет ни је би ти речи, на ја ви ла је пред сед ни ца Књи жев не за јед ни це Срем ске Ми тро ви це, ко ја до да је ка ко је уче ство ва ла на ма ни фе стаци ји Да ни јор го ва на у Па ри зу где је про мо ви са ла ову за једни цу и сво је књи ге. Књи жев на за јед ни ца Срем ске Ми тро ви це по сто ји од го ди не, има ви ше од 40 чла но ва, ко ји су укључе ни у све кул тур не ма ни феста ци је. У члан ству Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не је 30 ми тро вач ких пи са ца, а двоје је су чла но ви Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Већ трећу го ди ну за ре дом ово митро вач ко удру же ње из да је свој го ди шњак, а та ко ће бити и ове го ди не. Уче сни ци про гра ма Промоција књиге "До бар дан го спо ђо М" У Би бли о те ци "Гли го ри је Воза ро вић", 15. ав гу ста, у 19 ча со ва, би ће одр жа на про мо ција но ве књи ге Мир ја не Ра дова нов Ма та рић ( САД) " До бар Јед на са свим обич на бај ка дан го спо ђо М". Књи га је на ставак ро ма на "Ми тров ча ни" промо ви са ног про шле го ди не у Библи о те ци. Уче ству ју Ра до мир Ра ле Да мја но вић, књи жев ник, Детаљ из представе Ду шко По зна но вић, пу блици ста и но ви нар, Мир ја на Радо ва нов Ма та рић, аутор ка, а про мо ци ју ће во ди ти Све тла на Са бо, би бли о те кар ка. Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми тро вић Алек сан дар и Ри сто вић Да ни је ла, Вуче но вић Иван и Лу кић Би ља на, Гра о- вац Бо јан и Цвје ти ћа нин Је ле на, Петко вић Слав ко и Џа фе ров ски Сне жа на, Ла за ре вић Вла ди мир и Пе три че вић Цви је та, Пе рен че вић Пе тар и Никшић Ле ла, Гру ји чић Ни ко ла и Јоц ковић Ма ри ја на, Ха ли ло вић Сла ђан и Иса и ло вић Ма ри ја, Ла ке тић Мар ко и Жив ко вић Је ле на, Шо јић Ми о мир и Му јо вић Го спа, Пар ма ко вић Бран ко и Јо ва но вић Бо ја на, Ни ко ло ски Де јан и Жи вић Та ма ра, Ђон лић Ми лош и Вујић Ма ја ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Мал ба шић Драган и Ма ри на, Ђер ма но вић Зо ран и Бран ка Срем ска Ми тро ви ца, То маше вић Алек сан дар и На та ша Сремска Ра ча, Ђур ђе вић Де јан и Та дић- Ђур ђе вић Је ле на Ру ма, Ми хај ло вић Игор и Љи ља на Шид, Сте вић Или ја и Сла ђа на Ја ме на, Ко рен Злат ко и Зо ри ца Ер де вик, Тур ко вић Са ша и Ми ли ја на, Ба бић Же ли мир и Та ња, То ма шић Да мир и Ви до вић-то ма шић Ми ли ца Ста ра Па зо ва, Ли пић Ри зо и Ива на, Ха рам ба шић Зо ран и Ми ле на Срем ска Ми тро ви ца, Ла ке тић Марјан и Сан дра Ла ћа рак, Не дић Или ја и Је ле на, Жи ва но вић Жељ ко и Сла вица Ку змин, Ко ро дић Игор и Дра га на Чал ма, Ран ко вић Вла ди мир и Шатлан-Ран ко вић Да ни је ла, Је шић Свето зар и Оли ве ра, Мар ти нац Не над и Љи ља на Ру ма, Пе рић Ми ле и Мар тина Кра љев ци, Ми ћић Ми лош и Је лена Ви то јев ци, Ву ко ма но вић Ву ко ман и Ми лан ка До њи Пе тров ци, Шу ша Ву ка шин и Иза бе ла, Ђа ча нин Ду шан и Ру жи ца, Шко рић Ду шан и Ло зја нин- Шко рић Мир ја на, Ла зић Си ни ша и Тања, Алек сић Го ран и Дра га на Шид, Ћо сић Де јан и Жјак Ћо сић Вик то риа Бин гу ла, Си бин чић Го ран и Јо ва на Мо ро вић, Дроб њак Не ма ња и На таша Ку ку јев ци, Јо ва но вић Слав ко и Ана Бер ка со во, Ра кић Пе тар и Ива на Ба чин ци, Вер ше ги Ми ро слав и Сладо је вић-вер ше ги Љу би ца Бе о град ДО БИ ЛИ СИ НА: Ка ра нов Бо јан и Аг неш, Ко ру га Жељ ко и Ма ри ја на Срем ска Ми тро ви ца, Мо шић Бранко и Је ле на Ла ћа рак, Сте фа но вић Ми лош и Гјон гји ке (Gyongyike) Мачван ска Ми тро ви ца, Сту пар Са ша и Бо ја на, Пе то ше вић Гру ја и Јо ва на, Ради шић Мар ко и Ве сна, Ка ваз Мак сим и Сла ви ца Ру ма, Де спо то вић Јо вица и Ма ја Пла ти че во, Пе кић Де јан и На та ша, Ећи мо вић Си ни ша и Јо вана Шид, Ама но вић Не вен и Бран кица Ви шњи ће во, Џам бић Алек сан дар и Бо ја на Ги ба рац, Ту ран Вла до и Мит на вер-ту ран Ка та ри на Ста ра Па зо ва, Ву ко бра до вић Го ран и Слађа на Го лу бин ци, Ку јун џи ја Да мир и Ана, Ер де љац Алек сан дар и Је ле на, Нол Не над и Кри сти на Срем ска Митро ви ца, Ке нић Алек сан дар и Бо ја на Ла ћа рак, Мар лог Вла ди мир и Ве драна Ру ма, Гња то вић Дра ган и Са ња Пу тин ци, Ша шић Ве ран и Ве сна Ви то јев ци, Дра гој ло вић Ми ро слав и На да Вој ка, Иг ња тов Зо ран и Мирја на Шид, Па прић Да мир и Ма ри јана Ада шев ци, Ву ји чић Алек сан дар и Не да Но ћај, Те па вац Игор и Ма ја Ин ђи ја, Уле мек Са ша и Јо ва на Но ви Кар лов ци ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Це ки но вић Го ран и Да ни е ла (де ча ци) Ла ћа рак УМР ЛИ: Ја ћи мо вић На да рођ , Мар ја но вић Љу би ца рођ.1927., Пет ко вић Ле по са ва рођ.1930., Дујин Ол га рођ.1937., Мар ко вић Злати ца рођ.1962., Ко лар ски Ра до слав рођ.1937., Ва сић Сав ка рођ.1936., Во и са вље вић То ми слав рођ.1941., Ср дић Мил ка рођ.1923., Ни ко лић Ви до са ва рођ.1976., Но ва ко вић Трива рођ.1939., Де вић Урош рођ.1964., Су бо тић Ми ра рођ.1952., Ро љић Јован ка рођ.1938., Ми хај ло вић Ра дојка рођ.1932., Ми ло ши че вић Здрав ко рођ.1942., Зо рић Је ле на рођ.1922., Гру ји чић Дра ган рођ.1952., Шо вљански Љу бин ка рођ.1928., Бог да но вић Бо ја на рођ.1925., Про да но вић Стеван рођ.1947., Ма тић Ла за рођ Сан дић Јо ван рођ Са ла пу ра Зо ран рођ.1955., Па вли ћев Сте ван рођ.1932., До бри је вић Ка та рођ.1946., Џа кић Зу за на рођ.1931., Ђур ђе вић Ва си ли је рођ.1930., Јо ва но вић Радо слав рођ , Жи жић Зор ка рођ.1925., Ла ђе вац Ми лан рођ.1929., Ка та фај Ло ђа рођ.1937., Ни ко лић Душан ка рођ.1937., Ву че тић Де сан ка рођ.1934., Кле шић Ка ти ца рођ.1929., Кај га нић Мил ка рођ.1938., Ле сек Воји сла ва рођ.1932., До ста нић Дра горад рођ.1935., Пе тро вић Бо го љуб рођ.1963., Ни ко лић Ми ли ца рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 14. август RUMA Припремила: Катица Кузмановић ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О ПРЕ НО СУ СВО ЈИ НЕ До би је но зе мљи ште у ин ду стриј ској зо ни ред сед ник оп шти не Го ран Ву- вић са пред став ни ци ма Ди- Пко рек ци је за имо ви ну Ре пу бли ке Срби је пот пи сао је уго во ре о пре но су пра ва јав не сво ји не на не по кретно сти ма без на кна де. Ре пу блич ка ди рек ци ја за имови ну је пре не ла пра ва јав не своји не на по вр ши на ма у за пад ној рад ној зо ни, ко је су пред ви ђе не за из град њу са о бра ћај ни ца, у скла ду са ге не рал ним ур ба ни стич ким планом и пла ном де таљ не ре гу ла ци је. Са дру ге стра не оп шти на Ру ма је пре не ла пра ва јав не сво ји не на Ре пу бли ку Ср би ју, на пар це ла ма у Хрт ков ци ма, ра ди из град ње монта жних обје ка та за по тре бе Ко меса ри ја та за из бе гли це и ми гра ција, а у ци љу ре ша ва ња стам бе них по тре ба из бе глих ли ца на те ри тори је оп шти не Ру ма. - Уго во ри су ве о ма ко ри сни за на шу оп шти ну. Уз по моћ средста ва Европ ске уни је, Ко ме са ријат ужур ба но ра ди да се ко нач но ре ше про бле ми из бе глих гра ђана. Ми ту кам па њу по др жа ва мо и то смо чи ни ли и ра ни је. Са дру ге стра не има мо ве ли ке бе не фи те до би ја њем зе мљи шта у ин ду стријској зо ни, као и бу ду ћим ин фраструк ту р ним опре ма њем - ка зао је пред сед ник Ву ко вић. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Нај бо ље ка ри ка ту ре са конкур са Пјер, хол КЦ 16. ав густ, у 20 ча со ва ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ Ве че ки не ске кул ту ре Забра ње ни град 14. ав густ Ко лаж про грам Свет же не 15. ав густ Лет ња тре ма, Град ско по зори ште Ру ма од 22. до 25. ав гу ста МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Пре драг Бо шко вић и Је ле на Гр шић, Бо ри слав Дим ко вић и Ми ле на По ли мац. До би ли кћер ку: Бра ни слав и Ива на Ша ко тић. Умр ли: Сто ја Ма ри чић (1937), Ду шан Јо вић (1929), Стан ка Мр ђе но вић (1929), Ро за ли ја Шти мац (1924), Геор ги је Јо ва но вић (1938). ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА Пре ра спо де ла бу џет ских сред ста ва Уз по моћ По кра јин ског се крета ри ја та за спорт и омла дину, Основ на шко ла Не бој ша Јер ко вић из Бу ђа но ва ца ре а- ли зу је про је кат за де цу са се ла под на зи вом Ак ти ван рас пуст - На у чи мо да пли ва мо за јед но". Циљ про јек та је да се де ца из се о ских сре ди на на у че да пли ва ју, од но сно да се да допри нос здра вом на чи ну жи во та де це то ком рас пу ста, спре че не зго де ко је се де ша ва ју непли ва чи ма у су сре ту са во дом, раз ви ју ху ма ни од но си ме ђу децом и фор ми ра по зи тив ни став пре ма во де ним спор то ви ма. Ауто бус ко ји ће во зи ти учени ке кре та ће по не дељ ком и че тврт ком у 9 са ти ују тру из цен тра Пла ти че ва. На свом путу до Пе ћи на ца, где се на ла зе ба зе ни, ауто бус ће про ла зи ти кроз Ни кин це и Бу ђа нов це и п шти на Ру ма рас пи са ла је јав- по зив за сва не за по сле на Они ли ца са те ри то ри је оп шти не која на ме ра ва ју да са мо стал но запо че ну не ку де лат ност. Ка ко је ис та кла на чел ни ца оде ље ња за при вре ду и бу џет На да Бе го јевић, би ће фи нан си ра но отва ра ње 20 пред у зет нич ких рад њи, а за сва ког апли кан та пред ви ђе на су сред ства у из но су од 160 хи ља да ди на ра. ис пред шко ла у тим ме сти ма че ка ти уче ни ке ко ји же ле да на у че да пли ва ју. На ба зе ни ма у де сет ча со ва ће по чи ња ти обу ка пли ва ња. Сва де ца ће би ти по де ље на у три гру пе, по ни во и ма предзна ња, у ко ји ма ће се од ви јати обу ка. Са де цом ће ра ди ти ис ку сни ин струк то ри пли ва ња и про фе со ри фи зич ке кул ту ре из рум ске оп шти не. Пред виђе но је да обу ка тра је око 45 ми ну та, плус 45 ми ну та ига ра у во ди. На кра ју це ле обу ке биће ор га ни зо ва но так ми че ње у пли ва њу. Ор га ни за то ри сматра ју да ће на овај на чин де ца има ти ис пу њен и леп рас пуст, а и да ће на у чи ти јед ну жи вот ну ве шти ну ко ја ће им би ти нео п- ход на у бу дућ но сти. Уче шће у овом про гра му је бес плат но. Сед ни ца Оп штин ског ве ћа У ТО КУ ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ По моћ у по кре та њу би зни са На чел ни ца Оде ље ња за при вре ду и бу џет На да Бе го је вић - На жа лост, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње ни је мо гла да подр жи овај про грам, с об зи ром да су ре ба лан сом ре пу блич ког бу џе та сред ства за ову на ме ну уки ну та. Из тог раз ло га ком пле тан јав ни по зив са да фи нан си ра оп шти на Ру ма. Распи са ли смо јав ни по зив, до ку мен таци ја је до ступ на на оп штин ском сајту, а мо же се до би ти и у Оде ље њу за при вре ду и бу џет. У пи та њу је уста ље на про це ду ра, јер ми још од а пр вих шест ме се ци Јав но Зпред у зе ће Ко му на лац је посло ва ло са до бит ком из ре дов ног по сло ва ња у ви си ни од ди на ра. Про це на је да ће при ход пред у зе ћа до кра ја го ди не би ти око 190 ми ли о на ди на ра, што је за око пет од сто ви ше у од но су на про шлу го ди ну. По слов ни расхо ди су про це ње ни на око 180 ми ли о на или за око три по сто више не го у про шлој го ди ни. По раст тро шко ва је успо рен у од но су на при хо де, што је та ко ђе ефе кат ра ци о нал не по слов не по ли ти ке Јав ног пред у зе ћа Ко му на лац. Ка ко су ис та кли у овом пред у зећу, у пр вој по ло ви ни ове го ди не за по тре бе Ко му нал ца на бавље но је и во зи ло за оре зи ва ње гра на, што је до дат но сма њи ло тро шко ве ан га жо ва ња тре ћих лица на да тим по сло ви ма. Та ко ђе, про ши рен је и об у хват од во же ња сме ћа из се ла рум ске оп шти не. У си стем су уве де ни Бу ђа нов ци, а у то ку је по сту пак и за Па влов це. У на ред ној го дини пре о ста је ус по ста вља ње ове а про шло не дељ ној сед ни ци НОп штин ског ве ћа усво је на је Од лу ка о про ме ни бу џет ске апропри ја ци је у ви си ни од 11 ми лио на ди на ра, ко јом ће би ти олакшан рад Цр ве ног кр ста, оп штинског Са ве за спор то ва и ме сних за јед ни ца. Ка ко је ис та као пред сед ник Го ран Ву ко вић сред ства у износ од шест ми ли о на ди на ра би ће пре ба че на из оп штин ског Фон да за раз вој по љо при вре де у те ку ћу бу џет ску ре зер ву, с об зи ром да је По кра јин ски се кре та ри јат за пољо при вре ду, во до при вре ду и шумар ство за ове на ме не из дво јио зна чај на сред ства, ко ја ће мо ћи да ко ри сте по љо при вред ни ци рум ске оп шти не. Пет ми ли о на ди на ра је та ко ђе пре ба че но у те ку ћу бу џетску ре зер ву са по зи ци је по кре тања јав не на ба ке на из град њи приступ ног пу та до ба зе на. - По што је рок за из град њу ба зе на по ме рен за ок то бар, приступ ни пут не ће ни мо ћи да се из гра ди у овој го ди ни, не го тек по чет ком го ди не. Из тог раз ло га пет ми ли о на ди на ра биће обе зб еђенo у на ред ној го ди ни, та ко да их је са да мо гу ће ис ко ристи ти за дру ге на ме не об ја снио је пред сед ник Го ран Ву ко вић. У усво је ном ре ше њу о упо треби сред ста ва те ку ће бу џет ске резер ве се на во ди да су ре ба лансом сма ње на сред ства на ме ње на за ак тив но сти удру же ња са тери то ри је оп шти не у из но су од 30 од сто, али да је због Цр ве ног крста и Са ве за спор то ва нео п ход но из бу џет ске ре зер ве из дво ји ти на тој по зи ци ји још ди нара. Ка ко је под се ти ла На да Бего је вић, на чел ни ца Оде ље ња за при вре ду и бу џет, пр во бит на сред ства за рад и про гра ме удруже ња су из но си ла 24 ми ли о на, за тим су ре ба лан сом сма ње на на , а са да је на тој по зици ји ди на ра. - На овај на чин смо омо гу ћи ли да се за по че те ак тив но сти и осталих удру же ња при ве ду кра ју и труди ли смо се да ни ко га не оште тимо. На рав но, во ди ли смо ра чу на и о штед њи, та ко да је из нос за око чети ри ми ли о на ма њи не го што је прво бит но пла ни ран - ре као је Игор Са дри ја, пред сед ник Ко ми си је за до де лу сред ста ва уду же њи ма са тери то ри је оп шти не Ру ма. Из те ку ће бу џет ске ре зерве обез бе ди ће се сред ства и за по тре бе тро шко ва по прав ки и одр жа ва ња ме сних за јед ни ца. За са ни ра ње ди вље де по није у Ви то јев ци ма обез бе ђе но је ди на ра, док је за поправ ке и ре кон струк ци ју ста за на гро бљу у Ме сној за јед ни ци Хрт ков ци опре де љен из нос од ди на ра. Би ће фи нан си ра но отва ра ње 20 пред у зет нич ких рад њи, а за сва ког апли кан та пред ви ђе на су сред ства у из но су од 160 хи ља да ди на ра ис та кла је На да Бе гјо е вић, на чел ни ца Оде ље ња за при вре ду и бу џет ПРО ЈЕ КАТ ОШ НЕ БОЈ ША ЈЕР КО ВИЋ ИЗ БУ ЂА НО ВА ЦА Школа пливања Ауто бус по ла зи по не дељ ком и че тврт ком у 9 са ти из цен тра Пла ти че ва и про ла зи ће кроз Ни кин це и Бу ђанов це где ће ис пред шко ла че ка ти уче ни ке ко ји желе да на у че да пли ва ју го ди не ре а ли зу је мо овај позив. Гра ђа ни са да мно го озбиљ није апли ци ра ју не го што је то ра ни је био слу чај. По сто ји ве ли ко ин те ресо ва ње и си гур на сам да ће мо вр ло бр зо по де ли ти пред ви ђе на сред ства ис та кла је на чел ни ца На да Бе гоје вић, до да ју ћи да је уз при ја ву потреб но до ста ви ти и би знис план који се мо же пре у зе ти на оп штин ском сај ту или до би ти у Оде ље њу за привре ду и бу џет. ИЗ ПО СЛО ВА ЊА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА КО МУ НА ЛАЦ При хо ди ве ћи од про шло го ди шњих услу ге у До њим Пе тров ци ма и јужном де лу оп шти не: Пла ти че ву, Ви то јев ци ма, Гра бов ци ма и Кленку, чи ме би би ла по кри ве на тери то ри ја це ле оп шти не. У то ку су и при пре ме за ра до ве на но вом гроб ном по љу на Ба ру нов цу, ко је ће би ти за вр ше но до је се ни. У овој го ди ни, уз фи нан сијску по др шку Оп шти не, Ко муна лац је пре у зео и по сло ве на одр жа ва њу и са ни ра њу се о ских де по ни ја. Из ме ђу оста лог у пр вој по ло ви ни го ди не са ни ра не су депо ни је у Кра љев ци ма, Ви то јев цима, Вог њу, Жар ков цу, Бу ђа новци ма, као и за јед нич ка де по ни ја Пла ти че ва и Ни ки на ца.

11 Среда, 14. август ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ПРИ МИО ПРЕД СТАВ НИ КЕ РОМ СКИХ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА По бољ ша ње по ло жа ја Ро ма и за по шља ва ње Суб вен ци о ни са њем отва ра ња ве ли ког бро ја ма лих по ро дич них фир ми чи ји су вла сни ци Ро ми, у Вој во ди ни се љу ди ма ко ји су би ли при ма о ци со ци јал не по мо ћи, пру жа шан са да за ра де за се бе и сво ју по ро ди цу, али по ста ју и по ре ски об ве зни ци IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО По ску пље ње га са На осно ву про ме не улазне це не га са до ба вља ча ЈП Ср би ја гас ко ју је одо брила Вла да Ре пу бли ке Ср бије, по ре чи ма ди рек то ра ЈП Ин гас Ин ђи ја До бри во ја Су џу ма од пр вог сеп тембра овај енер гант по ску пеће у про се ку за 4,45 од сто. За до ма ћин ства ку бик га са ко шта ће 45,89 ди на ра без ПДВ или 49,56 ди на ра с ПДВ о че му су гра ђа ни обаве ште ни уз ра чун за јул ску по тро шњу. Ис те као кон курс за ди рек то ре Јав ни кон курс за ди ректо ре јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Ин ђија ко ји је отво рен 24. ју ла, ис те као је 8.ав гу ста у поноћ до ка да је био рок за под но ше ње при ја ва. Јав ни кон курс је био рас пи сан за из бор ди рек то ра Ди рекци је за из град њу оп шти не Ин ђи ја ЈП, ЈКП Ко му налац, ЈКП Во до вод и кана ли за ци ја, ЈП Ин гас и Јав но пред у зе ће за ин форми са ње Ра дио-те ле ви зи ја Ин ђи ја. Ко ми си ја за имено ва ње ди рек то ра јав них пред у зе ћа у на ред ном пери о ду оба ве сти ће јав ност о то ку кон кур са и при стиглим при ја ва ма. Пу дар ски да ни У Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма у не де љу, 18. ав гу ста, одр жа ће се де се та ју би лар на ма ни фе ста ци ја Пу дар ски да ни. Ова, тради ци о нал на ма ни фе ста ци ја по све ће на је пу да ри ма, одно сно чу ва ри ма ви но града. Ор га ни за то ри су и ове го ди не при пре ми ли бо гат про грам за све љу би те ље очу ва не сло вач ке кул туре и тра ди ци је, од из бо ра нај бо љег ви на и пу дар ског шта па, ет но из ло жбе, свеча не ли тур ги је у цр кви до пу дар ског ве се ља, ва троме та и кон цер та за бав не му зи ке. Пред сед ник оп штине Ин ђи ја Пе тар Фи ли по вић при мио је про шле сре де Сла вицу Де нић, по моћ ни цу по кра јин ског се кре та ра за при вре ду, за по шљава ње и рав но прав ност по ло ва из Сек то ра за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма и Ду шка Јо ва нови ћа, ди рек то ра Канце ла ри је за ин клу зи ју Ро ма Вла де АП Вој во дине, као и ко ор ди на то ра ло кал не Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма Ни носла ва Јо ва но ви ћа, а те ма овог са стан ка одно си ла се на про грам уна пре ђе ња по ло жа ја Ро ма кроз план за пошља ва ња. Кан це ла ри ја за инклу зи ју Ро ма у ин ђиј ској општи ни по сто ји и ра ди од го ди не, под се тио је пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли повић и на гла сио да је од та да, за хва љу ју ћи до број са рад њи, ура ђе но мно го на по бољ ша њу по ло жа ја ром ске за јед ни це у Ин ђи ји, али и да је са да мо менат да се та са рад ња још ви ше уна пре ди. - Ми смо ве о ма за до вољ ни ра дом Кан це ла ри је за ин клузи ју Ро ма. Са да пла ни ра мо да ту ин сти ту ци ју укљу чи мо у рад ло кал не упра ве и да одво ји мо бу џет ска сред ства за ту на ме ну Ди вље де по ни је ко је увек из но ва ни чу, ни су про блем ин ђиј ског Ко му нал ца, не го и не са ве сних љу ди ко ји су склони да свој ко му нал ни от пад баце по ред пу та, на кра ју на се ља или уз кон теј нер, не ва жно где, ба ца ју га на све стра не. Ко муна лац очи глед но не мо же сам да ре ши тај про блем. - На кру жном пу ту ко ји иде од Чор та но ва ца кроз Бе шку, пре ма Ду на ву, Слан ка ме начким Ви но гра ди ма, Но вом и Ста ром Слан ка ме ну до Но вих Кар ло ва ца, ин ђиј ско Ко му нално пред у зе ће на од ре ђе ним лока ци ја ма по ста ви ло је кон теј нере. Ме ђу тим, све до ци смо да се сме ће ба ца на све стра не - ка же ди рек тор Ко му нал ца Слав ко Пу ва ча. Он под се ћа да се ове ло ка ци је сва ко днев но оби ла зе и да се на ла зе пре вр ну ти и запа ље ни кон теј не ри, но ве ди вље де по ни је и то је по ње го вим речи ма про блем ко ји Ко му на лац не мо же сам да ре ши. - Ми смо ин си сти ра ли и тражи мо да ко му нал на ин спек ција учи ни не што у окви ру своје над ле жно сти, ба рем кад је у пи та њу еви ден ти ра ње оних ко ји вр ше уни шта ва ње контеј не ра, нео д го вор но од ла жу ко му нал ни от пад и да за то по кре ну од го ва ра ју ће по ступке под се ћа Слав ко Пу ва ча и Пе тар Фи ли по вић ка ко би Кан це ла ри ја још бо ље функ ци о ни са ла. Дру га те ма о ко јој смо раз го ва ра ли је сте потен ци јал ни ре ци кла жни цен тар ко ји би за по слио што ви ше људи ром ске на ци о нал не за јед нице, ка ко би се по пра вио њихов по ло жај, а оп шти на Ин ђи ја ће, сва ка ко уче ство ва ти у свим про јек ти ма ко ји мо гу да унапре де њи хов ста тус - ре као је Пе тар Фи ли по вић и до дао да ће се тру ди ти да у на ред ном пе рио ду по мо гу ну све те про јек те. Се кре та ри јат за при вре ду, ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ, ПРО БЛЕМ НЕ СА ВЕ СНИХ ЉУ ДИ на гла ша ва да се ко му на ли отпад с ур гент них под руч ја свако днев но од но си. Прак тич но, чо век не мо же да ве ру је шта све гра ђа ни мо гу да ба це, почев од на ме шта ја, елек тричних уре ђа ја и све га оста лог, до ле ше ва уги ну лих жи во ти ња, и то је ста ње, ко је је, у сва ком слу ча ју алар мант но. Оно што је нај ва жни је је, да тај део по сла ко ји ми сва ко днев но од ра ди мо има од го ва ра ју ћу це ну, од ређе не тро шко ве. за по шља ва ње и рав ноправнст по ло ва, по речи ма по моћ ни це се крета ра овог Се кре та ри ја та Сла ви це Де нић, већ го ди на ма ра ди на унапре ђе њу по ло жа ја Ро ма, нај ви ше у сег мен ту запо шља ва ња, те је за хваљу ју ћи ње го вој са рад њи с по кра јин ском Кан це лари јом за ин клу зи ју Ро ма, суб вен ци о ни са но отва рање ве ли ког бро ја ма лих по ро дич них фир ми чи ји су вла сни ци Ро ми. - На тај на чин смо, каза ла је Сла ви ца Де нић, од Ро ма ко ји су, углавном, би ли при ма о ци соци јал не по мо ћи ство ри ли љу де ко ји за ра ђу ју за се бе и сво ју по ро ди цу, али поста ју и по ре ски об ве зни ци. План Се кре та ри ја та је да наста ви с овим ак тив но сти ма на по љу за по шљав ња али и другим сег мен ти ма ко ји се на ла зе у про гра му Де ка де Ро ма, као што је обра зо ва ње, ста но ва ње и сви го ру ћи про бле ми ко ји доти чу ром ску по пу ла ци ју. Ди рек тор по кра јин ске Канце ла ри је за ин клу зи ју Ро ма Ду шко Јо ва но вић, је под се тио да је оп шти на Ин ђи ја парт нер овој ин сти ту ци ји ко ја ре а лизу је про је кат По бољ ша ње запо шљи во сти Ро ма у АП Вој води ни. Кроз рад Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма и по др шку Твор ци ди вљих де по ни ја под лу пом Кру жни пут Слан ка ме нач ки Ви но гра ди Због све га, по ре чи ма Славка Пу ва че, бес по треб но се троше зна чај ниа сред ства на овакве по ја ве. При ја ве се под но се за неса ве сне твор це ди вљих депо ни ја и у на ред ном пре и о ду пред сто ји тра же ње уви да у од ма клост по сту па ка по подне тим при ја ва ма, јер сва као, ви нов ни ци ди вљих де по ни ја и уни шта ва ња кон теј не ра и опре ме Ко му нал ца тре ба да се ка зне. Сла ви ца Де нић ло кал не са мо у пра ве до са да су из вр ше не мно го број не до квали фи ка ци је, пре ква ли фи каци је и еду ка ци је Ро ма ко је би тре ба ле да до при не су њи хо вом лак шем за по шља ва њу. Г. М. ИЗ ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ Ду го ва ња за вр тић и рек тор ка ин ђиј ске Пред- ске уста но ве Бо шко Бу- Дшкол ха Ја дран ка Узе лац апе ло ва ла је на ро ди те ље чи ја де ца по ха ђа ју це ло днев ни бо ра вак у овој уста нови, да из ми ре сво ја ду го ва ња ка ко би се из бе гла уту же ња и до дат ни тро шко ви. Она ка же да мак си мална ду го ва ња три де се так ро ди те ља из но се око ди на ра и да се за њих при пре ма ју уту же ња због не из ми ре них оба ве за, јер и по сле свих оба ве ште ња и упо зо ре ња нису ни шта пред у зе ли. Оба ве за роди те ља је да сво ја оба ве зе из ми ре до пет на е стог у ме се цу, за претход ни ме сец. Да под се ти мо, ре дов на ме сеч на це на це ло днев ног бо рав ка из но си ди на ра. ЧОРТАНОВЦИ Пре у ре ђе на пла жа Н а ци о нал ни парк Фру шка гора је пре у ре дио пла жу у Чор та нов ци ма. По ста вље ни су лет њи ков ци, клу пе, ка би не, а уре ђен је и те рен за од бој ку на пе ску. Пла жа се ре дов но чи сти, а о њој во де ра чу на и са ми ку па чи. Они ко ји има ју чам це, мо гу да се пре ве зу и до пе шча ног спру да ко ји се на ла зи не ко ли ко сто ти на ме та ра од пла же. Пре ма ре чи ма над ле жних, плажа у Чор та нов ци ма та ко уре ђе на пред ста вља јед ну од нај леп ших лет њих од ма ра ли шта на Ду на ву по год них за од мор и ре кре а ци ју, а у на ред ном пе ри о ду пла ни ра ју се и кул тур но-спорт ске ма ни феста ци је по пут тур ни ра у од бој ци на пе ску и слич но.

12 12 Среда, 14. aвгуст PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ус пе ла Ре га та Ре ка ПРО ТЕСТ НИ СКУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА Ве штач ко оба ра ње це на по љо при вред них про из во да У про шли пе так су хте ли и да по др же ис пред згра де пре го во ре Ми ро слава оп штин ске упра ве у Гру ба но ва ко је Ста рој Па зо ви окупи во ди у име ба нат ских ло се пе де се так по љо при вред ни ка са чла но ва оп штин ског пр вим пот пред сед ником Удру же ња по љо привред Вла де Ре пу бли ке ни ка ка ко би Ср би је Алек сан дром скре ну ли па жњу на про бле ме у аграр ној обла сти, по себ но на Ву чи ћем. По љо привред ни ци су пред седни ку оп шти не Ста ра ка шње ње у ис пла ти Па зо ва Ђор ђу Ради но ви ћу пре до чи- др жав них суб вен ција у по љо при вре ди, ли ка ко су про шли с Ми хал Ба лаж али и на ве штач ко оба ра ње пше ни цом и из ра зи ли бо ја зан це на по љо при вред них произ да ће ве штач ки би ти обо ре на и во да од стра не мо но по ли- ста и тр го вач ког ло би ја. По ре чи ма пот пред сед ни ка Уруже ња по љо при вред ни ка Миха ла Ба ла жа, на овај на чин це на со је, сун цо кре та и ку куру за. Упо ре ђу ју ћи це ну јед не ки фле с ки ло гра мом пше ни це, Ми хал Ба лаж у из ја ви на наш лист је ре као да на по љо привред ни ци ма сви за ра ђу ју, од оног ко им про да се ме, го риво, хе миј ске пре па ра те, ме хани за ци ју... до оно га ко ку пи њи хо ве про из во де. - Има мо нај ску пљу хра ну у ре ги о ну и нај јеф ти ни је по љопри вред не про из во де ка зао је Бе лаж и на гла сио да на ша др жа ва је ди но мо же да оживи пре ко по љо при вре де. По ње го вим ре чи ма 95 од сто пољо при вред ни ка у Ср би ји је не за до вољ но и сто га, они су упу ти ли апел за спас сит ног и сред њег по љо при вред ног га здин ства. Ба лаж је до дао, да им је пред сед ник оп штине обе ћао да ће се, од мах по из бо ру но вог ми ни стра по љопри вре де, лич но по тру ди ти да обез бе ди ње гов до ла зак у Ста ру Па зо ву ка ко би му се пре до чи ли сви ови про бле ми. Пред сед ник Ра ди но вић је, има ју ћи раз у ме ва ња за ак туел но ста ње у по љо при вре ди, Удру же њу по љо при вред ни ка пред ло жио да, с об зи ром да за де се так да на по чи ње же тва сун цо кре та, бла го вре ме но напи шу до пис, од но сно на пра ве кал ку ла ци ју про из вод ње жита ри ца ко ју ће он про сле ди ти пр вом пот пред сед ни ку Вла де Алек сан дру Ву ћи ћу. По љо привред ни ци су се мир но ре зи шли, јер је ово био са мо знак упозо ре ња и скре та ња па жње на ак ту ел не про бле ме с ко ји ма се су о ча ва ју при мар ни про из вођа чи хра не. До ла ском пло ви ла у Старе Ба нов це где је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Стара Па зо ва при ре ди ла до чек за све уче сни ке 5.а вгу ста, успе шно је за вр шен пр ви еко ло шки ка ра ван Ре га та Ре ка. За де вет да на, реч ни еко ло шки ка ра ван у ко ме је уче ство ва ло пре ко 90 пло вила, пре пло вио је око 350 кило ме та ра и об и шао 19 гра дова и оп шти на и у сва ком месту уче сни ци Ре га те су до бро при мље ни. Ре га та је успешно ре а ли зо ва на, оце ни ла је в.д. ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ста ра Па зо ва Дра га на Зо рић Станој ко вић. Уз до бар про вод на ре ци скло пље на су нова при ја тељ ства и упо зна та тра ди ци ја и оби ча ји свих места ко ја су би ла ус пут на одре ди шта реч ног еко ло шког ка ра ва на Ре га та ре ка. Успех мо де ла ра На свет ском пр вен ству ва зду хо плов них мо де ла ра у Фран цу ској, одр жа ном од 3.до 11.ав гу ста, ре пре зента ци ја Ср би је у са ста ву Свето зар и Бо јан Го сто јић и Ра де Бла го је вић осво ји ла је че твр то ме сто у ка те гори ји Ф-1-Б гу ме ња ци. По једи нач но, Све то зар Го сто јић је за у зео 14.ме сто на све ту, Бо јан Го сто јић 15. док је Раде Бла го је вић за у зео 69. место. У ка те го ри ји Ф1-А на кон тре ћег до и гра ва ња ре презен та ци ја Ср би је за у зе ла је де ве то ме сто. Ра де Бла го јевић и Слав ко Са вић ко ји се так ми чи у је дри ли ца ма, члано ви су Аеро клу ба из Но ве Па зо ве. За хвал ни ца Ру же ни Чер вен ској На све ча ној сед ни ци Мати це Сло вач ке ко ја је одржа на дру гог да на у окви ру про гра ма Сло вач ких на родних све ча но сти ко је се сваке го ди не одр жа ва ју пр вог ви кен да у ав гу сту у Бач ком Пе тров цу, до де ље не су захвал ни це по је дин ци ма за дуго го ди шњи рад на не го во а њу и очу ва њу сло вач ког иден тите та. За хвал ни цу је до би ла и Ру же на Чер вен ска, учи тељи ца у пен зи ји и ко о ре о граф из Ста ре Па зо ве. ВР ШЊА КИ ЊЕ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ СТА РА ПА ЗО ВА Ју би лар не еми си је Еми си је Кул ту ра у 21 на срп ском и еми си ја на словач ком је зи ку Са ва ма и за вас су вр шња ки ње Те ле ви зи је Ста ра Па зо ва ко ја је по че ла с ра дом 1. сеп тем бра 2011.годи не. Еми си ја Кул ту ра у 21 еми то ва на је већ су тра дан 2. сеп тем бра те го ди не, а еми сија на сло вач ком је зи ку кре нула је 4. сеп тем бра. Кон цепт и на зив еми си ја, као и њи хо ве ре а ли за то ре ода ба ро је уредник Те ле ви зи је Ми лош Лазић. та ко да мо за ик до га ђа ја у кул тур ном жи во ту из не де ље у не де љу скла па ју но ви нар ке Бран ка Ро дић, Зден ка Кожик, Ја ро сла ва Клин ко и КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО По че так ав гу ста у окви ру Па зо вач ког кул тур ног ле та обе ле жен је ни зом кон це ра та, а тро ве чер њи спек такл је за почео 8. ав гу ста на лет њој по зорни ци на Град ском тр гу у Ста рој Па зо ви у рит му зум бе фит нес пле сне шко ле Ma gia del ritmo. За јед но са ин струк то рима и по ла зни ци ма ове шко ле, у ла ти но пле со ви ма опро ба ла се и пу бли ка, с чи ме је ство ре на до ба ат мос фе ра пред кон церт су гра ђа ни на Дра го љу ба Кова че ви ћа Га ше ко ји је ши рој јав но сти по стао по знат на кон У зна ку кон це ра та уче шћа на так ми че њу Зве зде гран да.ко ва че вић се му зи ком ба ви од ма лих но гу, а на њего вом ре пер то а ру је на род на му зи ка. Дру ге ве че ри Па зо вач ко кул тур но ле то је на ста вље но је деч јом пред ста вом Ма ла љу бав на бај ка, на кон ко је је одр жан кон церт Град ског тамбу ра шког ор ке стра и Град ског хо ра Ста ра Па зо ва.су бот ње ве че про те кло је у зна ку рок му зи ке ка да су на сту пи ле Пазо вач ке рок гру пе и бенд (НЕ) НОР МАЛ НИ. Ана Си мо но вић. Кул ту ра је и ра ни је, то ком ду го го ди шњег ра да у Ра дио Ста рој Па зо ви била део про фе си о нал них ин тере со ва ња ових ко ле ги ни ца, као и њи хо вих при ват них афи ни тета и отуд еми си ја из кул ту ре при ка зу је све оно што се деша ва у кул ту ри ста ро па зо вачке оп шти не, пред ста вља оно нај бо ље што ова сре ди на има, од про фе си о нал них умет ни ка нај ви шег ран га до афир ма ци је мла дих та ле на та и под сти ца ја ама те ри зма. И ка да је не што би ло за нимљи во и из ван те ри то ри је општи не Стза ра Па зо ва, по пут до га ђа ња у ин сти ту ци ја ма култу ре као што су Му зеј Вој во дине, бе о град ски Му зеј при мење не умет но сти и Исто риј ски му зеј Ср би је и дру ге, на шло је ме ста у овим еми си ја ма. Ју би лар на, сто та еми сија Кул ту ра у 21 еми то ва на је 26. ју ла, а сто та еми си ја на На 14. ли ков ној ко ло ни ји Во ди ца у Го лу бин ци ма, ко ја је тра ја ла од 6. до 10. авгу ста, уче ство ва ла су 24.уметни ка, углав ном из Сре ма и око ли не. Као и увек, отва ре ње ово го ди шње ли ков не ко ло ни је обе ле же но је бо го слу же њем у цр кви Во ди ца у Го лу бин цима и све ча но шћу у Ло вач ком до му. Ма ни фе ста ци ја, ко ју подр жа ва ју оп шти на Ста ра Па зова, Ме сна за јед ни ца Го лу бин ци и број ни спон зо ри, при вла чи љу би те ље ли ков не умет но сти, књи жев но сти и му зи ке. Вре ме про ве де но на ко ло ни ји, уметни ци су ис пу ни ли кре а тив ним ра дом и дру же њем из че га су на ста ла но ва де ла, ин спи риса на ам би јен том око цр кви це и Го лу бин ци ма. Ка ко је поста ло уоби ча је но да је дан дан по све те го лу би нач кој де ци и мла ди ма, 8. ав гу ста у пар ку у Го лу бин ци ма одр жа на је Деч ја ли ков на ко ло ни ја где су де ца уз аси стен ци ју умет ни ка око фон та не и по ста за ма у пар ку, кре да ма и во шта ним бо ја ма црта ла раз не цр те же с се би својстве ним мо ти ви ма. По след њег Еки па ко ја је ре а ли зо вла ју би лар не еми си је сло вач ком С ва ма и за вас која је кон ци пи ра на та ко да прика зу је све оно што ин те ре су је при пад ни ке сло вач ке на ци о- нал не за јед ни це, еми то ва на је 28. ју ла ка да је еки па ко ја их ре а ли зу је све ча но обе ле жи ла овај ма ли ју би леј. ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА ВО ДИ ЦА ГО ЛУ БИН ЦИ Го лу бин ци као ин спи ра ци ја да на Ко ло ни је, умет ни ци ма и до ма ћи ни ма за хва лио се прото је реј, ста вро фор Да ни ло Стег ња јић, за чет ник ма ни феста ци је, а де ла на ста ла на коло ни ји оста ју у Го лу бин ци ма од ко јих ће је дан део би ти уру чен спон зо ри ма на је сен. У су бо ту је Ли ков ну ко лони ју Во ди ца за тво рио председ ник Са ве та МЗ Го лу бин ци Мир ко Јо ва но вић ко ји је и спон зо ри ма и уче сни ци ма уручио за хвал ни це. Ина че, Ли ков на ко ло нија Во ди ца до би ла је име по исто и ме ној цр кви ци ко ја је подиг ну та го ди не, из чи јих је те ме ља из ви ра ла ле ко ви та во да и ко ја је би ла ме сто окупља ња го лу би нач ких вер ни ка. Она је ка сни је би ла пре пу штена про па да њу, да би 1999.годи не до жи ве ла ре ста у ра ци ју и ста вље ње у функ ци ју. На иници ја ти ву го лу би нач ког па ро ха Да ни ла Стег ња ји ћа и сли ка ра Си ни ше По по ва, на став ни ка ли ков не кул ту ре у ов да шњој основ ној шко ли, 2000-те го дине на ста ла је Ли ков на ко ло ни ја Во ди ца.

13 Среда, 14. август ПЕ ЋИН ЦИ ЧЕ ТВР ТА РЕ ГА ТА МАЈ КЕ АН ГЕ ЛИ НЕ Упо зна ти рав ни цу са ре ке - Као и прет ход них го ди на, уче сни ци ће на пло вид бу ду гу 25 ки ло ме та ра, кре ну ти са План ди шта, а на кон не ко лико ча со ва пло вид бе при ста ти код ушћа Во ка. Тра са ре га те пра ти Ку пин ски кут, нај ти пич ни ји ме ан дар на чи та вом то ку ре ке Са ве, ко ји се по пут од ра за у огле да лу на ла зи ју жно од пот ко ви це Обед ске ба ре. Уче сни ци мо гу да ужи ва ју у чи стом ва зду ху и пре ле пим пеј за жи ма при о ба ља моћ не рав ни чар ске ре ке, ис ти че ди рек тор Аген ци је за раз вој Оп шти не Пе ћин ци Ми лан Алек сић И Про грам ре га те При ја вљи ва ње уче сни ка је мо гу ће на ли цу ме ста од 7 до 9 ча со ва на План ди шту, или сва ким рад ним да ном закључ но са 16. aвгустом на те ле фо не: 064/ и 022/ Све ча но отва ра ње ре га те Љу би ца Бо шко вић ове го ди не План ди ште ће би ти по чет на тач ка че тврте по ре ду ре га те Мај ке Ан гели не - Ку пи но во 2013., са ко је ће на пло вид бу ду гу 25 ки ломе та ра кре ну ти за љу бље ни ци у ре ку Са ву и ње не ле по те. Ово го ди шња ре га та ко ја носи име јед не од нај зна чај нијих срп ских све ти тељ ки, мајке де спо та и вла ди ке Јо ва на и Мак си ма Бран ко ви ћа кти то ра и за ду жби на ра ма на сти ра Круше дол, ко ја је по пре да њу од бро да ко јим је сти гла у Срем упра во у Ку пи но ву по ди гла сво ју пр ву за ду жби ну, здруже ним сна га ма под по кро витељ ством ло кал не са мо у пра ве ор га ни зу ју Аген ци ја за раз вој оп шти не Пе ћин ци и Кул тур ни цен тар Пе ћин ци. Че твр та ре га та одр жа ће се на ред не су бо те, 17. ав гу ста. Ка ко је ис та као ди рек тор Аген ци је за раз вој Оп шти не Пе ћин ци Ми лан Алек сић, рега та ће би ти про пра ће на бога тим кул тур но - умет нич ким про гра мом ко ји ће по мо ћи учесни ци ма ове из у зет не ма ни феста ци је да се до дат но упо зна ју са ле по та ма рав но га Сре ма. - Као и прет ход них го ди на, уче сни ци ће на пло вид бу дугу 25 ки ло ме та ра, кре ну ти са План ди шта, а на кон не ко ли ко ча со ва пло вид бе при ста ти код је од 09,30 до 10 ча со ва. Старт ре га те са План дишта по чи ње у 10 ча со ва. До ла зак на циљ код ушћа Во ка пла ни ран је из ме ђу 15 и 16 ча со ва, на кон че га сле де ру чак и из ло жба ру ко тво рина удру же ња же на. ушћа Во ка. Тра са ре га те прати Ку пин ски кут, нај ти пич ни ји ме ан дар на чи та вом то ку ре ке Са ве, ко ји се по пут од ра за у огле да лу на ла зи ју жно од потко ви це Обед ске ба ре. Уче сници мо гу да ужи ва ју у чи стом вазду ху и пре ле пим пеј за жи ма при о ба ља моћ не рав ни чар ске ре ке. Та ко ђе, обез бе ђе ње ће би ти на нај ви шем мо гу ћем ни о ву, јер има мо уго во ре са спа си о ци ма, ро ни о ци ма, рега ту ће пра ти ти и слу жбе хит не по мо ћи, уче сни ци ће би ти оси гу ра ни, та ко да ништа не ће би ти пре пу ште но слу ча ју - ис та као је ди рек тор и до дао: - За про те кле три го ди не ре га та Мај ке Ан ге лине из ра сла је у нај ве ћу ту ристич ку ма ни фе ста ци ју у на шој Оп шти ни. Међу ма ни фе ста ци ја ма овог ти па је дин стве на је и по то ме што су јој и старт и циљ у Ку пино ву. Про шле го дине смо има ли око 500 уче сни ка, ове го ди не се на да мо још ве ћем бро ју и мо гу сло бод но ре ћи да ће мо ми као Аген ци ја учи ни ти све све ка ко би у го ди на ма ко је до ла зе на ша ре гата би ла још бо ља не го што је би ла до са да. На ци љу Ре га те, као што до ли ку је, све учесни ке и го сте оче ку је и ру чак, а у ор га ни заци ји Удру же ња же на Мај ка Ан ге ли на из Ку- Ми лан Алек сић План кре та ња ре га те пи но ва би ће одр жа на из ложба ру ко тво ри на на два де сетак штан до ва удру же ња же на из це ле Ср би је, док ће еко лошко удру же ње Еко - еко логич но на свом штан ду предста ви ти умет нич ке ра до ве од ре ци кли ра них ма те ри ја ла. Ка ко је у име ор га ни за то ра ис та кла Љу би ца Бо шко вић, план је да ово го ди шња ре га та тра ја пет до шест са ти, а бр зину ће ко ли ко је то мо гу ће контро ли са ти цен трал ни, од но сно VIP сплав ко јег ће гу ра ти бродо ви. - По ред то га што по чи ње и за вр ша ва у ата ру истог се ла, за на шу ре га ту је за ни мљи во и то да се сва пло ви ла ве зују за цен трал ни сплав ка ко би се бр зи на кре та ња мак си мал но урав ноте жи ла, а уго ђај био још бо љи, об ја сни ла је Љу би ца Бо шко вић и до да ла: - У му зичком де лу про гра ма, уче сни ци ће мо ћи да ужи ва ју у не ко ли ко там бу ра шких оре ка тара ко ји ће сви ра ти не са мо на ци љу, не го и на VIP спла ву. Све у све му, би ће то од лична при ли ка да љу бите љи Са ве и рав ни це на ма ло дру га чи ји начин ужи ва ју у ње ним, ре кла бих, сри ве ним ле по та ма ко је се рет ко ви ђа ју. С. Лап че вић СТА РО ХО ПО ВО ПРО СЛА ВА МА НА СТИР СКЕ СЛА ВЕ Све том Пан те леј мо ну у част Ма на стир Ста ро Хо по во просла вио је 9. ав гу ста храмов ну сла ву, Све тог Ве ли кому че ни ка Пан те леј мо на. Том при ли ком, Све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју слу жио је вла ди ка срем ски Ва си ли је са мо наштвом и све штен ством Срем ске епар хи је. Ли тур гиј ско сла вље, оконча но је ли ти јом око хра ма, Де таљ са про сла ве у ма на сти ру Ста ро Хо по во осве ће њем ко ла ча и жи та, и бе се дом вла ди ке срем ског након че га се на ста ви ла тр пе за љу ба ви. Ка ко у свом де лу о фру шкогор ским ма на сти ри ма бе ле жи Де јан Ме да ко вић, ма на стир Ста ро Хо по во је из гра ђен из међу и а кти тор је, по пре да њу, Ђор ђе Бран ко вић. С. Л. РУ МА ПРИ ЈЕМ ЗА АН САМ БЛЕ ИЗ МА КЕ ДО НИ ЈЕ И ШПА НИ ЈЕ За хвал ност игра чи ма И ове го ди не, Ру ма је била је дан од до ма ћи на Срем фолк фе ста 2013 на ко јем су на сту пи ли ан сам бли из Ар ген ти не, Грч ке, Укра јине, Шпа ни је, као и КУД Стеван Пе тро вић Бри ле из Стеја но ва ца. Тим по во дом, игра че шпанског ан сам бла Ма ги сте рио из Ал ба се теа и ма ке дон ског КУД-a Мир ка Ги но ва из Де мир Капи је је у по не де љак у Град ској ку ћи при мио и пред сед ник општи не Ру ма Го ран Ву ко вић упу тив ши им за хвал ност што су сво јим на сту пи ма омо гу ћи ли Ру мља ни ма да се упо зна ју са игра ма дру гих на ро да и кул тура Евро пе. Го сти из Шпа ни је и Ма ке дони је би ли су за до вољ ни при јемом, за хва ли ли су се на го стоприм ству, по хва ли ли од лич ну ор га ни за ци ју и ис та кли да ће пр вом при ли ком по но во по сети ти Ру му. - Жа ли мо што се ни смо рани је укљу чи ли у ор га ни за ци ју Срем фолк фе ста. Прет ход не го ди не су до ка за ле да је реч о јед ној до број ма ни фе ста ци ји, ко ја има за циљ да збли жи људе са свих ме ри ди ја на. Ипак, дра го нам је што смо са да део ове из у зет не при че, на да мо се Са при је ма у Град ској ку ћи да ће мо ту и оста ти, а ми ће мо као до ма ћи ни учи ни ти све да на ши дра ги го сти осе те ле поте тра ди ци о нал ног срем ског го сто прим ства, ис та као је Вуко вић. С. Л.

14 14 Среда, 14. август На осно ву чла на 64. став 3. За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту («Сл.гла сник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и чла на 1. Од лу ке о од ре ђи ва њу над ле жног ор га на за спро во ђе ње по ступ ка да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни («Сл.лист општ инa Сре ма» број 26/06), пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва је да на го ди не, до нео ОД ЛУ КУ О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ОГЛА СА ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ У ГРА ДУ ОП ШТИ НИ СТА РА ПА ЗО ВА и рас пи су је О Г Л А С ЗА ЈАВ НУ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈУ У ПР ВОМ КРУ ГУ ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ I - Пред мет јав ног над ме та ња - 1. Рас пи су је се оглас за јав ну ли ци та ци ју у пр вом кру гу за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у Оп шти ни Ста ра Па зо ва у сле де ћим ка та стар ским оп шти на ма: KO ГО ЛУ БИН ЦИ ВОЈ КА БЕ ЛЕ ГИШ БЕ ЛЕ ГИШ Број јав ног над ме та ња По вр ши на (ха, ари, м²) По чет на це на (дин/ха) Де по зит (дин) 20% Пе ри од за ку па (год.) 1 1, , , , ,00 602, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 629, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 690, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 843, , , , , , , , , , , , , * 1, , , , , , , ,00 719, , , , , , , , , , * 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 104, , , , , ,00 274, , ,00 871, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 ГО ЛУ БИН ЦИ 77 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 918, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 776, , ,00 755, , , , , ,00 379, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 649, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 232, , , , , , , , ,00 832, , ,00 943, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 3

15 Среда, 14. август СТА РА ПА ЗО ВА СТА РИ БА НОВ ЦИ СТА РИ БА НОВ ЦИ НО ВА ПА ЗО ВА ГО ЛУ БИН ЦИ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 385, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, , ,00 200, , , , , ,00 104, , , , , , , , ,00 413, , ,00 291, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 753, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 524, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 3 СТА РА ПА ЗО ВА 282 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 743, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 3 Ли ци та ци о ни ко рак из но си 1.000,00 дина ра. 2. Увид у до ку мен та ци ју: гра фич ки пре глед ка та стар ских пар це ла по ка та стар ским оп шти на ма и спи сак пар це ла по фор ми ра ним јав ним над ме тањи ма (ком плек си ма), ко ја су пред мет из да ва ња у за куп, мо же се из вр ши ти у згра ди Оп шти не Ста ра Па зо ва, у кан це ла ри ји бр. 2 сва ког рад ног да на од 8,00 до15,00 ча со ва. Кон такт осо ба Ра ди вој Се ку лић, тел. 022/ ; лок.308; 022/ Зе мљи ште из овог огла са да је се у ви ђе ном ста њу и за ку пац се не мо же по зи ва ти на ње го ве фи зич ке не до стат ке. 4. Оби ла зак по љо при вред ног зе мљи шта, ко је се да је у за куп мо же се из вр ши ти: за к.о. Бе ле гиш, да на го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. Но ва Па зо ва, да на го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. Ста ри Ба нов ци, да на го дине, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. С у р д у к, да на го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. В о ј к а, д а н а го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. Го лу бин ци, да на го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. Ста ра Па зо ва, да на го дине, од 09,00 14,00 ча со ва за к.о. Кр ње шев ци, д а н а го ди не, од 09,00 14,00 ча со ва 5. Уко ли ко на кон рас пи си ва ња Огла са за јавно над ме та ње за за куп по љо при вред ног зе мљишта у др жав ној сво ји ни до ђе до про ме на по вр шине из огла са по би ло ком за кон ском осно ву, да љи по сту пак да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у за куп ће се спро ве сти са мо за та ко утвр ђе ну повр ши ну зе мљи шта. 6. Све тро шко ве ко ји на ста ну по осно ву заку па по љо при ври вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни сно си ће ли це ко је до би је то зе мљи ште у за куп. 7. Зе мљи ште из овог Огла са да је се у за куп ис кљу чи во за по љо при вред ну про из вод њу, не мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе. 8. Зе мљи ште из овог огла са не мо же се дава ти у под за куп. II Усло ви за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње- 1. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да вање у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у држвној сво ји ни има: - фи зич ко ли це - ко је је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји једи ни це ло кал не са мо у пра ве на ко јој се на ла зи пред мет но зе мљи ште и има ак ти ван ста тус, има свој ство оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка код Ре публич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гура ње, са пре би ва ли штем у ка та стар ској оп шти ни на ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за купа и ко је је вла сник нај ма ње 0,5 ха по љо при вредног зе мљи шта у ис тој ка та стар ској оп шти ни. - фи зич ко ли це - ко је је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и има ак ти ван ста тус, има свој ство оси гу ра ни ка пољо при вред ни ка код Ре пу блич ког фон да за пензиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, са пре би ва лиштем на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ја спро во ди јав но над ме та ње, а чи ја се пар це ла гра ни чи са зе мљи штем у др жав ној сво ји ни ко је је пред мет за ку па. - прав но ли це ко је је упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и има ак ти ван статус, ко је је вла сник нај ма ње 10 ха по љо при вредног зе мљи шта у ка та стар ској оп шти ни у ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па и има се ди ште на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у- пра ве ко јој при па да та ка та стар ска оп шти на. 2. Ис пу ње ност усло ва за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње по ну ђач до ка зу је ори ги нал ним до ку мен ти ма, од но сно ове ре ним фо то ко пи ја ма и то: - до каз о ме сту пре би ва ли шта за фи зич ка лица, од но сно, из вод из при вред ног ре ги стра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљи ва ња огла са) за прав на ли ца - ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо при вред них га здин ста ва, -до каз о вла сни штву нај ма ње 0,5 ха по љопри вред ног зе мљи шта у ка та стар ској оп шти ни на ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па за фи зич ка ли ца, - до каз о вла сни штву по љо при вред ног зе мљишта ко је се гра ни че са зе мљи штем ко је је пред мет за ку па за фи зич ка ли ца, - до каз о вла сни штву нај ма ње 10 ха по љо привред ног зе мљи шта прав ног ли ца у КО у ко јој се на ла зи пред мет но над ме та ње, СУР ДУК КР ЊЕ- ШЕВ ЦИ 304 0, , , , , , , , , , ,00 608, , , , , ,00 792, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 3 УКУП НО 1.149,9340 *јав на на дем та ња у по ступ ку до ка зи ва ња сво ји ни - до каз о свој ству оси гу ра ни ка по љо при вредни ка код Ре пу блич ког фон да ПИО. 3. По ну ђа чи су ду жни да за јед но са при јавом за јав но над ме та ње до ста ве до каз о упла ти де по зи та у тач ном ди нар ском из но су на ве де ном у та бе ли из тач ке I овог огла са, за сва ко јав но над ме та ње по је ди нач но, на ра чун Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва број: , по зив на број: 72235, модел Свим по ну ђа чи ма, осим нај по вољ ни јем, упла ће ни де по зит ће се вра ти ти на кон јав ног над ме та ња. Нај по вољ ни јем по ну ђа чу де по зит ће би ти ура чу нат у го ди шњу за куп ни ну. У слу ча ју да нај по вољ ни ји по ну ђач од у ста не од сво је по ну де де по зит се не вра ћа. 5. Прав но, од но сно фи зич ко ли це ко је учеству је на јав ном над ме та њу, мо же за ку пи ти најви ше до 50 ха зе мљи шта ко је је пред мет за ку па, осим за над ме та ња чи ја је по вр ши на ве ћа од 50 ха. Ли це ко је је оства ри ло пра во пре чег за ку па, по осно ву уз го ја жи во ти ња, има пра во да за купи по љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни до по вр ши не по љо при вред ног зе мљи шта ко је му при па да по осно ву бро ја услов них гр ла, а уз ограни че ње из ста ва Уко ли ко из ли ци ти ра на це на пре ла зи двостру ки из нос по чет не це не, по треб но је да сви пону ђа чи, ко ји на ста вља ју над ме та ње, до пу не депо зит до 50% из ли ци ти ра не це не.над ме та ње се на ста вља по сле упла те де по зи та. 7. Јавнo над ме та ње ће се одр жа ти уко лико бу де бла го вре ме но до ста вље на нај ма ње јед на при ја ва. 8. Пра во уче шћа на јав ном над ме та њу у првом кру гу не ма ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја су пра во уче шћа на јав ном над ме та њу у пр вом кругу, по Го ди шњем про гра му те ку ће го ди не, већ иско ри сти ла у дру гој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, од но сно у дру гом ме сту пре би ва ли шта на те рито ри ји Ре пу бли ке Ср би је и има ју ва же ћи уго вор, по том осно ву, са Ми ни стар ством по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де. 9. Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу за да вање у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у пр вом и дру гом кру гу не ма ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја ни су ис пу ни ла све оба ве зе из ра ни јих или те ку ћих уго во ра о за ку пу по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни као и она ко ја су из вр ши ла оме та ње по се да по љо при вредног зе мљи шта или ко ја су на ру ша ва ла не сме та но од ви ја ње би ло ког де ла по ступ ка јав ног над ме тања при ли ком да ва ња по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни у за куп. III До ку мен та ци ја за при ја вљи ва ње на јав но над ме та ње фор му лар за при ја вљи ва ње (по пуњен у це ло сти и пот пи сан) до каз о упла ти де по зи та до каз о ме сту пре би ва ли шта за физич ка ли ца, од но сно, из вод из при вред ног ре гистра (не ста ри ји од шест ме се ци до да на об ја вљива ња огла са) за прав на ли ца ва же ћи из вод из Ре ги стра по љо привред них га здин ста ва, до каз о вла сни штву нај ма ње 0,5 ха по љо при вред ног зе мљи шта фи зич ког ли ца у ката стар ској оп шти ни на ко јој се на ла зи зе мљи ште ко је је пред мет за ку па, до каз о вла сни штву по љо при вред ног зе мљи шта фи зич ког ли ца ко је се гра ни чи са земљи штем ко је је пред мет за ку па, до каз о вла сни штву нај ма ње 10 ха по љо при вред ног зе мљи шта прав ног ли ца у КО у ко јој се на ла зи пред мет но над ме та ње, до каз о свој ству оси гу ра ни ка по љопри вред ни ка код Ре пу блич ког фон да ПИО, фо то ко пи ја кар ти це те ку ћег ра чу на у бан ци, на ко ји се мо же из вр ши ти по вра ћај де пози та. На ве де на до ку мен та ци ја мо ра би ти ор гинал на, од но сно у об ли ку ове ре них фо то ко пи ја. У слу ча ју да се по ну ђач при ја вљу је за ви ше јав них над ме та ња, до ста вља ор ги нал на до ку мен та, одно сно ове ре не фо то ко пи је са јед ном од при ја ва док у оста лим при ја ва ма мо гу би ти нео ве ре не фото ко пи је. Фор му лар при ја ве и адре си ра не ко вер те, одно сно штам па не на леп ни це са адре сом оп шти не, се мо гу пре у зе ти сва ког рад ног да на на пи сарни ци Оп шти не Ста ра Па зо ва. По треб но је да се по ну ђач бла го вре ме но упо зна са са др жа јем форму ла ра при ја ве. При ја ва на оглас се под но си у за пе ча ће ној ковер ти на ко јој мо ра да пи ше: На пред њој стра ни: Адре са: Оп шти на Ста ра Па зо ва, ули ца и број: Све то сав ска бр 11., Ко ми си ји за спро вође ње по ступ ка да ва ња у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни Број јав ног над ме та ња (на ве сти и КО) На зад њој стра ни: име и пре зи ме/на зив и адре са по ну ђа ча За јед но са при ја вом на оглас до ста вља се наве де на до ку мен та ци ја. IV Рок за под но ше ње при ја ве - Рок за под но ше ње до ку мен та ци је за при јављи ва ње је до 14,00 са ти, да на годи не. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све при ја ве ко је стиг ну у пи сар ни цу Oпш тинске упра ве Општи не Ста ра Па зо ва до на ве де ног ро ка. Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. V Јав но над ме та ње - Јав но над ме та ње за да ва ње у за куп зе мљишта из тач ке I. овог Огла са одр жа ће се у ве ли кој са ли бе ле згра де у Ста рој Па зви, Трг Др Зо ра на Ђин ђи ћа, и то: 1. К.о. Бе ле гиш, да на го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва 2. К.о. Но ва Па зо ва, да на го дине са по чет ком у 10,00 ча со ва 3. К.о. В о ј к а, да на го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва 4. К.о. С у р д у к, да на го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва 5. К.о. Кр њењ шев ци, да на го дине са по чет ком у 10,00 ча со ва 6. К.о. Ста ри Ба нов ци, да на го дине са по чет ком у 10,00 ча со ва 7. К.о. Ста ра Па зо ва, да на годи не са по чет ком у 10,00 ча со ва 8. К.о. Го лу бин ци, да на го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва VI - Пла ћа ње за куп ни не - За куп ни на ће би ти пре ра чу на та у евре по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан јавне ли ци та ци је. За куп ни на се пла ћа уна пред у ди нар ској против вред но сти по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан упла те. VII Сред ства обез бе ђе ња пла ћа ња - Нај по вољ ни ји по ну ђач је у оба ве зи да у ро ку од нај кра ће 8 да на од пра во сна жно сти од лу ке доста ви до каз о упла ти за куп ни не у из но су утвр ђе ном пра во сна жном од лу ком о да ва њу у за куп по љо привред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, ума ње ном за из нос упла ће ног де по зи та, ко је ће до ста ви ти Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во допри вре де пре ко Oпш тинске упра ве Оп шти не Ста ра Па зо ва. За уго во ре чи ји је рок тра ја ња ду жи од једне го ди не за ку пац пла ћа за куп ни ну нај ка сни је до 30.сеп тем бра за сва ку на ред ну го ди ну за ку па, а уз уплат ни цу за пр ву го ди ну за ку па до ста вља и : га ран ци ју по слов не бан ке у ви си ни го ди шње за куп ни не по љо при вред ног зе мљи шта или ре ше ње о упи су хи по те ке на не по крет но сти у ви си ни дво стру ке вред но сти го ди шњег за ку па по љо при вред ног зе мљи шта или уго вор о јем ству јем ца ( прав но ли це ) или до каз о упла ти де по зи та у ви си ни јед не годи шње за куп ни не као сред ство обез бе ђе ња плаћа ња за куп ни не, а ко ји ће се у слу ча ју ре дов ног пла ћа ња ра чу на ти као пла ће на за куп ни на за послед њу го ди ну за ку па Уко ли ко за ку пац не до ста ви упла ту из ста ва 2. ове тач ке уго вор о за ку пу се рас ки да а за купни на ће би ти на пла ће на из сред ста ва обез бе ђе ња на пла те. Ову од лу ку об ја ви ти у не дељ ном ли сту ''Сремске но ви не'', на огла сној та бли Оп штин ске управе Ста ра Па зо ва и ме сним кан це ла ри ја ма, и на веб стра ни, с тим што ће се рок за под но ше ње при ја ва ра чу на ти од да на об ја вљи ва ња у не дељном ли сту ''Срем ске но ви не''. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Број: /2013-II Да на: го ди не ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ Ђор ђе Ра ди но вић

16 16 Среда, 14. август У Врд ни ку је по ла га њем ве на ца на спо ме ник поги ну лим ру да ри ма, тра ди ци о- нал но обе ле жен 6. ав густ, Дан ру да ра. Вен це су по ло жи ли представ ни ци Оп шти не Ириг, преду зе ћа РГП РДС Врд ник, ФК Ру дар и Удру же ња пру жа о ца ту ри стич ких услу га Врд нич ка ку ла. Ка ко је овом при ли ком рече но, врд нич ки руд ник мр ког Иришка хроника ВРД НИК ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН РУ ДА РА По част за вред не ко па че Ру да ри ма у част угља био је но си оц раз во ја Врд ни ка ве ћим де лом 20. ве ка, а по ква ли те ту са мог угља један од нај по зна ти јих у сред њој Евро пи. На жа лост, са ма ја ма би ла је бо га та смр то но сним га сом ме та ном, де ша ва ле су се и несре ће са смр то но сним ис хо дом, а по укуп ним усло ви ма за рад сма тра на је за јед ну од нај тежих и нај о па сни јих у ста рој Југо сла ви ји. У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ KИНОЛОШКОГ ДРУ ШТВА ФРУ ШКА ГО РА ИЗ ИРИ ГА Дру га смо тра па са свих ра са Спон зо ри ове смо тре би ли су Гас Ру ма из Ру ме, Сточ на хра на Ге би Фра ња Му лај из Ири га, Ду шан Цр но крак из Ру ме и ре сто ран Алек сан дар из Ири га на чи јим се спорт ским те ре ни ма и одр жа ла смо тра Не дав но, Ки но ло шко друштво Фру шка го ра из Ири га ор га ни зо ва ло је дру гу по ре ду смо тру па са свих ра са и ис пит уро ђе них осо би на ловних па са. Нај пре је у 16 ча со ва, одржан ис пит уро ђе них осо би на лов них па са, а су дио је Пе тар Стој ко вић. За нај бо љег радног пса про гла шен је епа њел бре тон Ру ни, вла сни ка Мила на По по ви ћа из Ру ме. Ки но ло шке су ди је Јо ва на Стој ко вић, Вла ди мир Жижа ков и Си ни ша Сан ча нин, има ли су пу не ру ке по сла. Смотра па са свих ра са на спортским те ре ни ма Алек сан дар у Ири гу по че ла је у 20 ча со ва. У ре ви ји Де те и пас пр во ме сто осво јио је бер нар ди нац вла сника Не ма ње По по ви ћа из Ирига. У кла си па са ста ро сти од 3-6 ме се ци пр во ме сто при па ло је псу До мо ур Кид ра се по ме рански шпиц, вла сни це Ма је Јо јић из Пе тро ва ра ди на, док је пр во ме сто у кла си па са ста ро сти од 6-9 ме се ци осво јио си бир ски ха ски Лун, вла сни ка Да ли бора Јер ки ћа из Ру ме. Нај бо љи од га ји вач ки пар су ир ски се те ри из од га ји вач ни це Ман дић Маро је вић из Фу то га. На кра ју смо тре про гла ше на су и три нај леп ша пса из ло жбе. Тре ће ме сто при па ло је средње а зиј ском ов ча ру, Ар гус од Ми ло ра да, вла сни ка Ми ло ша Гран ди ћа из Ру ме. Дру го место осво јио је епа њол бре тон Зи ко, вла сни ка Га вре Недељ ко ви ћа из Бе ше но ве, а пр во ме сто и ти ту лу нај леп шег пса смо тре по нео је пас Данте ра се ла го то ро ма њо ло из од га ји вач ни це Ла го то Хо у се из Ру ме. На гра де за нај бо ље псе Спон зо ри ове смо тре би ли су Гас Ру ма из Ру ме, Сточ на хра на Ге би Фра ња Му лај из Ири га, Ду шан Цр но крак из Ру ме и ре сто ран Алек сан дар из Ири га на чи јим се спорт ским те ре ни ма и одр жа ла смо тра. Ве те ри нар ску по др шку пружи ла је ве те ри нар ска слу жба АЈ Вет из Ру ме и ве те ри нар Ми лан Ро гу ља. Б. Ј. Беочинска хроника КОН КУРС ЗА 8. ИЗ ЛО ЖБУ "ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ" По зив љу би те љи ма фо то гра фи је Исмет Адемовски Иса Осма по ре ду Ме ђу на род на из ло жба фо то гра фи ја "Право сла вље на ин тер не ту", ко ју ор га ни зу је Дру штво љу би те ља фо то гра фи је, филм ских и видео оства ре ња "Бе о фо то", би ће одр жа на 9. но вем бра (су бо та, 19 са ти), у бе о чин ском До му кул ту ре. Ка ко је од ред ба ма кон кур са про пи са но, сва ко може да по ша ље до пет фо то графи ја пра во слав ног са др жа ја, у елек трон ском об ли ку, фор ма та 20х30 (20,3х30,5), у ре зо лу цији 300 dpi. Пра во уче шћа има ју ауто ри ра до ва ко ји су прет ходно об ја вље ни на би ло ко јој интер нет адре си, не са мо на сај ту w ww.orthphoto.n et. Као д ок аз, аут ор и су д ужни да уз фотогра фиј е пошаљу и одгова р ају ћи линк. Прошлогодишња изложба гостовала и у Сремској Митровици - У конк ур енцију за изб ор најусп ешни јих радова уз имаће се он и присти гли з акључ но са 6. окто бр ом ове г од ине. Ж ири Фото кино и ви део савеза Во јводине, к ако ј е већ уоб ичајен о, од пр ихваћени х фот огр афи ја изабр аћ е стотинак к ој е ће бити заступљ ене на изло жби и у к аталогу. П ри зна ња и по хвале ће бити д оде ље ни за п оје диначне р адове, као и за колекци ју фотографиј а рекао нам је И с ме т Адемовски Иса, председник друштва "Беоф от о" (тел.: ; ). Радови се шаљу на мејл адресу: ademovski@gmail. com. Уколико неко жели да у својој режији изради фотографије, то може да учини и пошаље их на адресу: Друштво "Беофото", Улица Јована Грчића Миленка број 27, Беочин. Котизација за учешће на 8. изложби "Православље на интернету" се не плаћа. Д. П. У СУ СРЕТ СЕ О СКОЈ СЛА ВИ И ДА НУ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ Тур нир у фуд ба лу У Ме сној за јед ни ци Бе о чин, почет ком ав гу ста, по чео је тради ци о нал ни 13. по ре ду Пре о бражењ ски тур нир у фуд ба лу на го лиће. Ова спорт ска ма ни фе ста ци ја, је дин стве на у Вој во ди ни, ко ја се одр жа ва на те ре ну ко шар ка шких ди мен зи ја са че ти ри игра ча у по љу и го ло ви ма хо ке ја шких ди мен зи ја, ове го ди не оку пи ла је 20 се ни орских, шест ве те ран ских и че ти ри пи о нир ске еки пе. Тур нир се ор га ни зу је у скло пу обе ле жа ва ња Да на Ме сне за јед нице и се о ске сла ве, Преображењa Го спод њег 19. ав гу ста, а уз бројне до на то ре и спон зо ре по кро ви тељ так ми че ња је МЗ Бе о чин. У ам би јенту ка кав се са мо по же ле ти мо же, у при су ству ве ли ког бро ја гле да ла ца, због че га је ове го ди не на за падној стра ни игра ли шта по ста вље на и мон та жна три би на, овај тур нир и по на гра да ма спа да у ве о ма при влач не за пра ве мај сто ре фуд ба ла. Ина че, у то ку је пр ва фа за тур нира, ме че ви по гру па ма, по сле ко јих ће две пр во пла си ра не и две нај у спешни је тре ће пла си ра не еки пе, из пет гру па, сте ћи пра во уче шћа у на ред ној фа зи так ми че ња. Из но во фор ми ра не че ти ри гру пе, ме ђу осам ће се пла сира ти по две нај у спе шни је еки пе, а након то га сле де ели ми на ци о ни ме че ви. Пред ви ђа се да ће фи нал но ве че турни ра би ти ор га ни зо ва но у пе так, 16. ав гу ста. Еки пи ко ја овог ав гу ста освоји пр во ме сто, уз роб не на гра де, припа шће и нов ча на пре ми ја од ди на ра. На гра да за дру го ме сто из носи , за тре ће и за чет вро ме сто ди на ра. Уз се ни ор ски тур нир, упо ре до се игра ју и по зив ни тур ни ри пи о ни ра и ве те ра на шест на се ља из ове ме сне за јед ни це. За фи нал но ве че предви ђе на је тра ди ци о нал на фуд балска утак ми ца же на Ве ли ког и Ма лог кра ја, ко ја увек при вла чи ве ли ку па жњу јав но сти. Увек ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке

17 Среда, 14. aвгуст ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ ДО НА ЦИ ЈИ ПОЉ СКЕ АМ БА СА ДЕ Но ва вра та у До му здра вља Реч је о за ме ни ше сто ро вра та на Де чи јем оде ље њу, за шта је ам ба са да Пољ ске из дво ји ла евра ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Га ле ри ја За хва љу ју ћи до на ци ји амба са де Пољ ске у из но су од евра на ме ње них ку по вини ше сто ро вра та, по че ла је рекон струк ци ја Де чи јег оде ље ња у шид ском До му здра вља. Овом за ме ном ће се зна чај но сма њити тро шко ви гре ја ња у зим ском пе ри о ду, јер су ста ра вра та била при лич но до тра ја ла. Тим по во дом Шид су проте кле не де ље по се ти ли представ ни ци ам ба са де: Ан дреј Свје жа чењ ски, пр ви са ветник за еко ном ска пи та ња и Адри ја на Ви те зо вић, ре ферент у по ли тич ко еко номском оде ље њу. Са го сти ма су раз го ва ра ли ди рек тор До ма Гости са домаћинима у обиласку Дома здравља здра вља др Кр сто Ку реш, члан Оп штин ског ве ћа др Ва ња Гнип и од бор ник у СО Зо ран Хар ди. Ка ко је ис та као Ан дреј Свје жа чењ ски Ми ни стар ство спољ них по сло ва Пољ ске сва ке го ди не на име раз ли чи тих пројек та из два ја око 200 ми ли о на евра за по моћ дру гим др жа вама, од че га зна ча јан део средста ва стиг не и у Ср би ју. Ди рек тор До ма здра вља др Кр сто Ку реш на гла сио је да су ова вра та про ме ње на на кон три и по де це ни је и да би у на став ку ре кон струк ци је Дечи јег оде ље ња тре ба ло уреди ти ен те ри јер ко ји је та ко ђе до тра јао. Га ле ри ја сли ка Са ва Шу ма но вић је то ком тра јања Шид ског кул тур ног лета отво ре на за по се ти о це до 20 са ти. На овај на чин се, ка ко је ре кла ди ректор ка Ве сна Бу ро је вић, Га ле ри ја при кљу чу је бога том кул тур ном про гра му ко ји ће Ши ђа ни и њи хо ви го сти мо ћи да пра те до 24. ав гу ста. Те ре та на на отво ре ном На кон курс за из град њу те ре та не на отво ре ном под на зи вом Ак тив на зо на, ко ји је ком па ни ја Ко ка ко ла ре а ли зо ва ла у проте клом пе ри о ду и на ко ји је при сти гло ви ше од 1,7 ми ли о на гла со ва, оп шти на Шид иза бра на је ме ђу 45 нај ак тив ни јих. Гра ђа ни су гла са ли су пу тем Феј сбука, а с об зи ром да су би ли ме ђу нај ак тив ни ји ма у гласа њу, Ши ђа ни ће уско ро мо ћи да се ре кре и ра ју у тере та ни на отво ре ном. По ве ре ни штво за из бе гли це Јав ни по зив за до де лу по мо ћи у гра ђе вин ском мате ри ја лу оп штин ског Пове ре ни штва за из бе гли це отво рен је до 15. ав гу ста. По моћ се одо бра ва као једно крат на и бес по врат на у гра ђе вин ском ма те ри ја лу, а нај ви ше до дина ра са ПДВ-ом по до маћин ству, са ци љем по бољша ња усло ва ста но ва ња у про це су ин те гра ци је. При хва ти ли ште за псе Ка ко са зна је мо у ЈКП Стан дард у пла ну је проши ре ње при вре ме ног прихва ти ли шта за псе. Би ће до гра ђе но још шест бок сова за псе и про стор за радни ке ко ји о њи ма бри ну. Ра до ви ће по че ти сре ди ном ме се ца. ОД 20. ДО 22. АВ ГУ СТА У Ши ду гра ду ви нар ске но ћи У окви ру Шид ског кул тур ног ле та ове го ди не по пр ви пут би ће одр жа не Ви нар ске но ћи, ко је ће отво ри ти Звон ко Бог дан кон цер том за шид ску сла ву, 19. ав гу ста У Лет њој вла ди чан ској рези ден ци ји Ру ског дво ра отво ре на је че твр та сли карска ко ло ни ја под на зи вом Руски двор, у ко јој уче ству је 25 умет ни ка из ви ше вој во ђанских ме ста. Про грам отва рања био је по све ћен Ири не ју Чи зма ру, јед ном од уче сни ка ра ни јих ко ло ни ја ко ји је преми нуо од ра ка, те је док тор ка Ђер ђи Ша рић, та ко ђе јед на од уче сни ца ко ло ни је, са сарад ни ца ма пред ста ви ла рад Дру штва за бор бу про тив ра ка СЛИ КАР СКА КО ЛО НИ ЈА У РУ СКОМ ДВО РУ Уче сни ци из це ле Вој во ди не Мла ди сли ка ри уче сни ци ко ло ни је из Сом бо ра. Би ло је ре чи и о књи зи Жи ве ти као пре, ко ја је би ла пред ста вље на на промо ци ји одр жа ној у Би бли о те ци Си ме он Пи шче вић. Оно што је ис та као као успех и сам па рох Ру ског дво ра Михај ло Ре жак је сте чи ње ни ца да по пр ви пут на овој ко ло нији уче ству ју и мла ди сли ка ри. Од но во на ста лих ра до ва у рези ден ци ји је при ре ђе на из ложба ко ју ће по се ти о ци мо ћи да по гле да ју то ком ав гу ста и септем бра. ид ско кул тур но ле то је у пу- је ку, а Ши ђа ни и њи- Шном хо ви го сти сва ку ве че мо гу да ужи ва ју у ра зно ли ком про гра му ко ји је на пра вљен та ко да за дово љи све уку се и ге не ра ци је. И ова сре да је ре зер ви са на за био скоп ске про јек ци је 3Д фил мо ва у 18 са ти за де цу и у 20 са ти за од ра сле, ко је се при ка зу ју у са ли Кул тур но обра зов ног цен тра. Че твр так, 15. ав густ је ре зери сан за тра ди ци о нал ни Ет но дан, ка да ће сва удру же ња же на са те ри то ри је шид ске оп шти не на из ло жбе ним штан до ви ма предста ви ти свој рад, ста ра је ла, ручне ра до ве, а у ве чер њим са тима, за јед но са чла но ви ма дру гих кул тур но умет нич ких дру шта ва при пре ди ће бо гат умет нич ки про грам. Од 16. до 24. ав гу ста Шид ће би ти до ма ћин Европ ског омла дин ског там бу ра шког кам па ко ји ће би ти са чи њен од 50 деце из свих европ ских зе ма ља у ко ји ма по сто ји там бу ра: Че шка, Аустри ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Гора и Ср би ја. Ово је ше сти по реду камп, а пр ви пут се одр жа ва у Ср би ји. То ком де сет да на траја ња Кам па де ца ће уве жба ва ти ком по зи ци је, а за вр шни кон церт ће при ре ди ти по след њег да на Шид ског кул тур ног ле та, 24. авгу ста, ка да ће на сту пи ти за јед но са Ме ри мом Ње го мир. Отва рање Там бу ра шког кам па је 16. авгу ста у Ру ском дво ру, а 15. и 16. ав гу ста је тур нир у ба ске ту, ко ји се одр жа ва у Спорт ској уста но ви Пар ти зан. За ви кенд, у су бо ту 17. ав густа у 21 сат пред ви ђен је кон церт блуз гру пе Зо на Б, а су тра дан, у не де љу Ши ђа ни ма ће сви ра ти по пу лар на но во сад ска гру па Апсо лут но ро ман тич но. Ове го ди не по пр ви пут у Шиду ће би ти одр жа не Ви нар ске но ћи, ко је ће тра ја ти од 20. до 22. ав гу ста, по узо ру на пе сму Звон ка Бог да на У Ши ду гра ду ПРО ТЕ КЛЕ СУ БО ТЕ У ШИ ДУ У ви нар ске но ћи. Три да на Шидом ће да зво ни там бу ра, мо ћи ће да се пи је ква ли тет но до ма ће ви но, а Ви нар ске но ћи отвори ће упра во Звон ко Бог дан, на сам дан шид ске сла ве, 19. ав густа. Пред ви ђе но је да сва ки кафић дуж глав не ули це бу де дома ћин јед не ви на ри је, а ви но ће се про да ва ти по при сту пач ним це на ма. У скло пу те ма ни фе стаци је 20. ав гу ста на Тр гу кул ту ре би ће одр жан кон церт иза бра них чла но ва Европ ског омла дин ског там бу ра шког ор ке стра, а су традан, 21. ав гу ста би ће кон церт бари то на Ми ло ша Ра до ви ћа под на зи вом Ви но и ги та ра. Одр жа на дру га Фи ја ке ри ја да Ши ду је у су бо ту, на играли шту Јед но те, у ор гани за ци ји Ко њич ког клу ба Грани чар и уз по моћ Оп шти не Шид, МЗ Шид и СКУД Јед но та, одр жа на дру га по ре ду Фи ја кери ја да. У дво пре гу је нај у спе шни ји био Жељ ко Ма лу шић из Зрења ни на, у че тво ро пре гу Милен ко Ра да ко вић из Сур чи на, у па рад ној ре ви ји Не дељ ко Томић из Ки кин де, а у ви ше пре гу Ми лен ко Ра да ко вић и Ду ле Сви ло кос из Ла ћар ка. Нај лепши па стув Фи ја ке ри ја де је Капри, вла сни ка Бра ни сла ва Лази ћа из Ги бар ца, нај леп ша коби ла Ли пи ца 3, вла сни штво Јова не Сте па нић из Ада ше ва ца, нај леп шу за пре гу имао је Пе ра Па нић из Бин гу ле, а нај мла ђа уче сни ца би ла је Ана ста си ја Би те вић из Зре ња ни на. Уче сни ци Фи ја ке ри ја де (фо то Ра дио Шид)

18 18 Среда, 14. август КУ ПИ НО ВО МЕ ЂУ НА РОД НИ ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ин фор ма тич ка обу ка ба ве шта ва ју се све за ин те ре- ва не же не са те ри то ри је оп- Осо шти не Пе ћин ци да се уко ли ко же ле да по ха ђа ју бес пла тан курс ин форма тич ке обу ке, при ја ве Оде ље њу за дру штве не де лат но сти Оп штинске упра ве оп шти не Пе ћин ци, путем кон такт те ле фо на 022/ , кон такт осо ба Не ве на Иг ња то вић. Рок за при ја ву је 26.ав густ го ди не. Суб вен ци о ни са ни пре воз уче ни ка ба ве шта ва ју се гра ђа ни оп шти- Пе ћин ци да ће Кон курс за Оне суб вен ци о ни са ни пре воз уче ни ка сред њих шко ла би ти рас пи сан 20. ав гу ста го ди не и да ће тра јати до 30. ав гу ста го ди не. Зах тев за суб вен ци о ни са ни пре воз уче ни ка сред њих шко ла са про прат ном до ку мен та ци јом под но си ће се у шал тер са ли Општин ске упра ве Пе ћин ци на шалте ру деч је за шти те. Ибис се вра тио ку ћи! Ове го ди не, во лон те ри ће ра ди ти на ви ше ло ка ци ја и на тај на чин, дру же њем и упо зна вањем дру гих кул ту ра да ти свој до при нос ло кал ној за јед ни ци на чи јем се те ре ну и бо ра ви Гре гор До ро шен ко Реч во лон те ра За до вољ ство ово го ди шњим кам пом не кри је ни Гре гор Доро шен ко из Не мач ке ко ји ис ти че да је камп бо гат са др жа ји ма ко ји га чи не јед ним од нај ин те ре сантни јих на ко ји ма је био. - Дру ги пут сам у Ср би ји, свиђа ми се ов де, же лим да упо знам ов да шњу кул ту ру и да се дру жим са вр шња ци ма из дру гих де ло ва е сна е сти по ре ду ме ђу на род ни Шво лон тер ски еко ло шки камп Обед ска ба ра 2013 по чео је у поне де љак, пе тог ав гу ста оку пља њем во лон те ра у ет но ку ћи у Ку пи но ву. Ове го ди не, камп ко јег под па ро лом По вар так Иби са, уз по др шку Покра јин ског се кре та ри ја та за за штиту жи вот не сре ди не, По кра јин ског за во да за за шти ту при ро де, Војво ди на шу ма - Шум ског га здин ства Срем ска Ми тро ви ца, Шум ске упра ве Ку пи но во и оп шти не Пе ћин ци ор гани зу ју Мла ди ис тра жи ва чи Ср бије оку пио је пре ма ре чи ма Бо ја на Бе ро ње ко ор ди на то ра за ме ђу народ ну раз ме ну во лон те ра у Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср би је укуп пно 14 ис тра жи ва ча, 12 из ино стран ства и два до ма ћа камп ли де ра. Одр жа ва ње при род ног ста ни шта - Ове го ди не има мо го сте из Руси је, Ко ре је, Не мач ке, Шпа ни је, Фран цу ске, Пољ ске и Бел ги је, а њи ма су се као и обич но, по вре мено при дру жи ли на ши, пе ћи нач ки во лон те ри, као и жи те љи Ку пи но ва. Овај во лон тер ски камп пред ста вља ре зул тат ду го го ди шњих ис тра жи вања ко ја су по ло ви ном де ве де се тих об ја вље на у јед ном на уч ном зборни ку чи ји је циљ био да се по кре не ак ци ја на из ра ди про јек та за са наци ју и ре ви та ли за ци ју Ба ре. Проје кат је на зван По вра так Иби са, и имао је ја сан циљ да се на ове про сто ре вра ти пти ца ко ја је неста ла ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. На кон све га не ко ли ко го дина, про је кат је дао до бре ре зул тате, а пр ви при мер ци Иби са, по сле не ко ли ко де це ни ја, при ме ће ни су го ди не. За да так во лон те ра, за шти та ра и упра вља ча за пра во је сте одр жа ва ње при род ног ста ништа, што под ра зу ме ва укла ња ње др ве на сте ве ге та ци је на нај бр жи све та. Ми слим да је ово ујед но и ле па при ли ка да се рад спо ји са упо зна ва њем дру гих љу ди и култу ра. Ин тер на ци о нал на ат мос фера ми се ја ко до па да и сма трам да ће ово на ше дру же ње би ти ко рисно и за ло кал ну за јед ни цу ко ја нам је све пру жи ла и омо гу ћи ла нам да се од лич но осе ћа мо, исти че Гре гор. и нај бе збол ни ји на чин ка ко би се спре чи ло евен ту ла но по ди за ње во де што мо же би ти тра гич но за чи тав по ду хват. Ми слим да је са про то ком го ди на ура ђе но до ста и да је по сао ура ђен ква ли тет но, а као до каз мо гу на ве сти по да так да смо по след њих не де ља ви ђали три је дин ке Иби са, што је још јед на по твр да да при ро ди не тре ба мно го да ре а гу је по зи тив но, ис тиче Бе ро ња. До при нос по пу ла ри за ци ји Обед ске ба ре Ка ко ис ти чу у кам пу, по се бан кури о зи тет пред ста вља чи ње ни ца да на овом про јек ту са ра ђу је не ко ли ко парт не ра: упра вља чи, за шти та ри, др жа ва и ло кал на сам пу пра ва, а све са ци љем одр жа ва ња ста ни шта ста бил ним. Ове го ди не, ка ко ис ти че ар хе о- лог Пе тар Одо ба шић из Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци, во лонте ри ће ра ди ти на ви ше ло ка ци ја и на тај на чин, дру же њем и упо знава њем дру гих кул ту ра да ти свој допри нос ло кал ној за јед ни ци на чи јем се те ре ну и бо ра ви. Во лон те ри у кам пу - Во лон те ри су има ли при ли ку и да се упо зна ју са ра дом ло кал не само у пра ве ко ју су по се ти ли про те кле су бо те, по сте пе но их укљу чу је мо у ар хе о ло шки камп, би ће ор га ни зо ване во жње ка та ма ра ном, по се те култур но ис то ирјс ким зна ме ни то стима до њег Сре ма, од ла зак у Бе о град и слич но, ис та као је Одо ба шић и додао: - За и ста је ле по ви де ти ка да се са про то ком го ди на ства ри ме ња ју на бо ље, јер је то до каз да се ра ди вред но, ква ли тет но и са до ста успеха. Не рет ко нам се де си да ста ри ји во лон те ри, ко ји су у камп до ла зили пре го то во де сет го ди на не мо гу да пре по зна ју ам би јент у ко јем су не ка да би ли, а има мо и при мер једне Фин ки ње ко ја је пр ви пут у камп до шла го ди не, а да нас жи ви у Ку пи но ву. Сви за јед но се тру ди мо да ко ли ко год мо же мо, из гра ди мо но ве са др жа је, да одр жа ва мо ста ре и да их отва ра мо за ту ри сте и кампе ре. Има мо до бре иде је и на дам се да ће мо их у до глед но вре ме и оства ри ти У крај њем, Обед ска бара из го ди не у го ди ну при вла чи све ви ше по се ти ла ца, и ми слим да није нез хвал но ре ћи да смо и ми то ме да ли свој до при нос. С. Лап че вић ОГАР ПРО СЛА ВА СЕ О СКЕ СЛА ВЕ Ве нац за жр тве фа ши стич ког те ро ра о ло га њем ве на ца на спо мен обе леж је бор ци ма и жи те- ма Ога ра, на стра да лим Пљи на фрон то ви ма ши ром не ка да шње Југо сла ви је или у свом се лу од фа шистич ке ру ке то ком Дру гог свет ског ра та, ло кал на и ме сна са мо у пра ва, уз по др шку ве ли ког бро ја ме шта на овог се ла, ода ло је про те клог четврт ка по шту сви ма они ма ко ји су по ло ви ном про шлог ве ка сво је живо те угра ди ли у сло бо ду и на за висност Ју го сла ви је и срп ског на ро да у њој. У име оп штин ске ад ми ни стра ције, ве нац на спо ме ник на стра да лим Огар ча ни ма по ло жио је по моћ ник пред сед ни ка оп шти не Ми лен ко Вели кић, ко ји је овом при ли ком ис такао да онај на род и они по је дин ци ко ји за бо ра ве на жр тве сво јих преда ка, не ма ју пра во да се на да ју бољој бу дућ но сти. - Ода ва њем по ште жр тва ма фаши стич ког те ро ра, ми не са мо да ево ци ра мо успо ме не на све тле дане на род но-осло бо ди лач ке бор бе, не го се још јед ном при се ћа мо да у те шким мо мен ти ма тре ба под не ти жр тву ако ми сли мо да жи ви мо слобод но и бо ље. У мра ку и та ми Другог свет ског ра та, ови љу ди на чи ју Де таљ са про сла ве смо за јед нич ку гроб ни цу поло жи ли вен це уз ди гли су се из над свих и за бли ста ли као све ти о ни ци ко је ми и да нас мо ра мо да пра ти мо. Оп шти на Пе ћин ци увек је по што ва ла ове тра ди ци је, зна ју ћи да је сва ка жр тва ве ли ка и ми ће мо и у на ред ном пе ри о ду на стави ти да обе ле жа ва мо ова кве до га ђа је јер смо све сни да љу ди ма ко ји су за нас по ложи ли сво је жи во те ду гу је мо не са мо сво ју сло бо ду не го и сво је по сто је, ис та као је Милен ко Ве ли кић. Не ма ли до при нос обе лежа ва њу се о ске сла ве да ли су и чла но ви Кул тур но - уметнич ког дру штва ко ји су кроз ре ци тал И ви сте са на ма у стро ју још јед ном про зва ли све на страда ле Огар ча не за ко је се зна, допри но се ћи на тај на чин њи хо вом сим бо лич ном вра ћа њу у сво је родно се ло из ко јег су то ком Дру гог свет ског ра та ту ђом во љом мо ра ли да оду. - Ши ром ју го сло вен ских фрон това од ко јих је ве ћи на пред ста вљала и нај ве ће су ко бе по кре та от пора са Нем ци ма и њи хо вим слу га ма у оку пи ра ној Евро пи, свој жи вот је на ол та ру Отаџ би не оста вио сва ки де се ти Ога рац што сва ка ко ни је мало и је сте, и по ред све гор чи не, за по нос. По ред то га, на ше се ло Огар Ода ва ње по ште по ги ну ли ма из не дри ло је и два вр ло по зна та народ на хе ро ја ка о што су Ду ша н Јерко ви ћ ко ји је сла ву сте као као коман дат Рад нич ког ба та љо на по гинув ши на Ка ди ња чи и Ми ла на Степа но ви ћа Ма тро за. Ни јед на жр тва ко ја је да та за бо ље свих нас не сме да се за бо ра ви, стал но се мо ра мо на то под се ћа ти и на тај на чин млади ма ука зи ва ти да сми сао про славља ња се о ске сла ве ни је у за ба ви као та квом не го у сим бо лич кој једин ству са они ма ко ји су па ли, иста као је Жив ко Ива нић, ди рек тор Кул тур но - умет нич ког дру штва. Сво је за до вољ ство обе лежа ва њем се о ске сла ве, али и гор чи ну што овом до га ђа ју ни је при су ство вао ве ћи број ме штана Ога ра, ни је крио ни Пе тар Те о до ро вић, се о ски учи тељ у пен зи ји, кроз чи ју учи о ни цу је, пре ма ње го вим ре чи ма, сво јевре ме но про шло ви ше од 200 уче ни ка. - Не ка да, не та ко дав но, се о- ска сла ва се обе ле жа ва ла мно го све ча ни ја, а љу ди су би ли свесни ји шта за пра во обе ле жа вају. Ка сни је, те сла ве су по ста ле при ли ка да се по ро ди це оку пљају, али се по че ло за бо ра вља ти да је глав ни раз лог тог оку пљањеа ода ва ње по ча сти жр тва ма фа ши стич ког те ро ра. На кра ју, до шло се до то га да не са мо да се не ода је по шта на стра да ли ма ка ко до ли ку је, не го се ни по ро ди це више не оку пља ју као ра ни је. Ја је сам сре ћан што се и да нас на шао не ко ко ће упри ли чи ти ма лу све ча ност за на ше по ги ну ле Огар ча не, али ми је ујед но и жао што у цен тру се ла ни је би ло ви ше љу ди. Ни је те шко изаћи из ку ћа и ода ти ми ну том ћу тања по шту на шим ком ши ја ма, бра ћи, се стра ма, де до ви ма и ба ка ма. Народ ко ји сво ју про шлост за бо ра вља не мо же да иде на пред. Мо ра мо се вра ти ти сво јим ко ре ни ма и схва тити ко ли ко је зна чај на сва ка жр тва, ис та као је Те о до ро вић. С. Л.

19 Среда, 14. август ПРО ЈЕ КАТ "БЕ ЛА КУ ГА У СРЕ МУ ЧЕ КА ЈУ ЋИ РО ДЕ" СА ГО ВОР НИ ЦИ БИ ЉА НА ПО ПО ВИЋ, РУ КО ВО ДИ ЛАЦ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД НО ВИ САД ОДЕ ЉЕ ЊЕ БЕ О ЧИН Осно ви пред у слов ма те ри јал на си гур ност Мла ди ма ко ји же ле да осну ју по ро ди цу тре ба по мо ћи при ли ком за по шља ва ња и сти ца ња кро ва над гла вом Дру штво не бри не до вољ но о са мо хра ним ро ди те љи ма Го ди шње се у оп шти ни ро ди око 140 де це Цен три за со ци јал ни рад кроз пру жа ње услу га из окви ра со ци јал не за шти те, пу тем мате ри јал них да ва ња и услу га ма по ро дич но прав не за шти те, кроз ме ди ја ци је, са ве то ва ња, ре шава ње по ре ме ће них по ро дич них од но са - ин ди рект но ути чу на бри гу о де ци, по ро ди ци и пове ћа њу на та ли те та. На рав но, у да на шње вре ме основ ни преду слов за фор ми ра ње по ро ди ца је сте ма те ри јал на си ту и ра ност, ко ју је ве о ма те шко обез бе ди ти услед не мо гућ но сти за по слења мла дих. Др жа ва ве о ма ма ло по ма же кроз раз не об ли ке мате ри јал них да ва ња - со ци јал не по мо ћи, јед но крат не по мо ћи, ма те рин ске и де чи је до дат ке, ко ји су ве о ма ни ски и по ме ни нео д го ва ра ју ћи на чин за стиму ла ци ју брач них и ван брачних парт не ра да фор ми ра ју по ро ди цу, ис ти че на ша са говор ни ца Би ља на По по вић, ру ко во ди лац Цен тра за со цијал ни рад Но ви Сад Оде љење у Бе о чи ну. - Сма трам да је по треб но дру га чи је сти му ли са ње младих ко ји же ле да фор ми ра ју по ро ди цу. Тре ба им по мо ћи при за по сле њу, за др жа ва њу по сла, да ва њу по год но сти мла дим па ро ви ма при ли ком по ди за ња стам бе них креди та, или пак обра зо ва њем фон да на ни воу др жа ве из ко јег ће се мла ди ма ко ји же ле да фор ми ра ју по ро ди цу обезбе ди ти по моћ при про на ла ску Нео п ход на ве ћа дру штве на бри га о де ци: Трг у Бе о чи ну Би ља на По по вић за по сле ња, обез бе ђи ва њу живот ног про сто ра, итд. Та ко ђе, нео п ход но је ра ди ти на по диза њу све сти мла дих о зна ча ју по ро ди це, бри зи о де ци, роди тељ ству, сма тра Б. По повић, што се мо же учи ни ти путем еду ка ци ја, кам па ња, ко је и са да по сто је, али су ве за не за од ре ђе не про јек те те кратко тра ју. По себ ну ка те го ри ју, на равно, чи не са мо хра ни ро ди те љи, ко ји као та кви не ужи ва ју посеб ну за шти ту, а они ро ди тељи ко ји су по ста ли са мо хра ни на кон раз во да бра ка на ро чито има ју про бле ма да им бу ду ис пла ће не пра во сна жним или из вр шним пре су да ма од ре ђене али мен та ци је за из др жа вање де це. Ту је про блем тро мост суд ског си сте ма, јер се пре дуго че ка на из вр ше ња суд ских пре су да, а на рав но про блем је и мен та ли тет љу ди на шег под нед бља, ко ји пла ћа ње алимен та ци ја не до жи вља ва ју као на чин да уче ству ју у по ди за њу соп стве не де це. Из ме ном неких за кон ских ре ше ња, мо жда би се мо гла убр за ти ис пла та али мен та ци ја, ме ђу тим на свести о оба ве зи ње ног пла ћа ња ва ља мно го ду же ра ди ти дода ће Би ља на По по вић, прав ница по обра зо ва њу. - Сви цен три, па и Оде љење у Бе о чи ну, ду жни су да из да ју по твр де да ро ди те љи не по сред но бри ну о сво јој деци, ко је су ка сни је зна чај не за оства ри ва ње дру гих пра ва пра ва за ма те рин ски до датак, на кна де за тре ће де те... На тај на чин, до не кле, има мо увид у број ро ђе них на те рито ри ји оп шти не Бе о чин. Поре ђе ња ра ди, го ди не је из да то 137 уве ре ња, , уве ре ња, док су до да нас у то ку те куће го ди не из да та 72 уве ре ња, та ко да мо же мо прет по ста ви ти да се, у про се ку, на под руч ју оп шти не Бе о чин ро ди око 140 де це. Ис ти чу ћи до бра ис ку ства са хра ни тељ ством, ипак, тен денци ја је, ка же Б. По по вић, да се да је све ве ћа по др шка би о лошким по ро ди ца ма, ка ко би оне ус пе ле да пре бро де евен ту ал не кри зе, по те шко ће, да ро ди те љи аде кват но функ ци о ни шу, и то све уз уво ђе ње но вих ме ра подр шке. Аде кват на по др шка био ло шким по ро ди ца ма омо гу ћује пра вил но по ди за ње, вас пита ње де це и њи хо во од ра ста ње По но сни на хра ни те ље - Ка да је о хра ни тељству реч, мо рам ис та ћи да смо по себ но по но сни на број хра ни тељ ских по роди ца на под руч ју на ше општи не, ко јих за са да има 40. На ши хра ни те љи су из у зет но ква ли тет ни као љу ди, узор ни су ро ди те љи соп стве ној де ци, њи хо ви мо тив за при хва та ње де це на по ро дич ни сме штај је љу бав пре ма де ци. У ве ћини по ро ди ца су сме ште на де ца ка ко са под руч ја наше, та ко и дру гих оп шти на. Пра ће њем ра да хра ни те ља је утвр ђе но да са ве сно обавља ју "по сао" ро ди те ља, да се из ме ђу де це на сме шта ју и хра ни те ља ус по ста вљају емо тив ни од но си, ко ји се раз ви ја ју и на ста вља ју и по сле пре стан ка хра нитељ ства од го ва ра Би љана По по вић, на на ше пи тање о уло зи хра ни тељ ства у оп штој бри зи за бу дућ ност но вих на ра шта ја. у нај бо љем мо гу ћем окру же њу уз сво је ро ди те ље. Ши ре посма тра но, по др шка би о ло шким по ро ди ца ма, од но сно већ и сазна ње да ро ди те љи ни су са ми у од го ју де це, по ред пру жа ња ма те ри јал не по др шке, под стиче сва ка ко и на та ли тет јед не др жа ве. Ма ли Ко ста на пу нио две го ди не Срећ на по ро ди ца: Не над и Ми ли ца Ра ду ло вић са ма лим Ко стом Пре не ко ли ко да на ма ли Коста Ра ду ло вић из Бе о чи на је на пу нио две го ди не и већ је пра ви мо мак, за раз ли ку од оне дво ме сеч не бе бе, из ок то бра 2011, ка да је као пе де се то хиља ди то пр во ро ђе но де те до био нов ча не "по ну де" од Вла де Војво ди не. Та да је ње го вим ро дите љи ма, Ми ли ци и Не на ду, лич но пред сед ник Бо јан Пајтић уру чио јед но крат ну по моћ у из но су од ди на ра. Све до не дав но, као под сти цај на ме ра у окви ру по пу ла ци о не по ли ти ке Вла де АПВ, би ло је уоби ча је но да ро ди те љи пр вог де те та до би ја ју ова кав, ма кар и сим бо ли чан по клон. Због из ра зи то не га тив ног при род ног при ра шта ја, Вла да Вој во ди не је од 1. ок то бра го ди не пру жа ла нов ча ну по моћ и пр во ро ђе ним бе ба ма, а не само бли зан ци ма, трој ка ма и четвор ка ма. Јер, ро ђе ње сва ког де те та је огром на ра дост, али и при ли чан тро шак за кућ ни буџет, ка ко пре две го ди не, при ликом по се те Бе о чи ну, ре че Бо јан Пај тић, па је и ова ква ме ра имала оправ да ње и по др шку по крајин ских вла сти. У ме ђу вре ме ну, мно ге ства ри су се про ме ни ле и по је ди ни ви до ви по мо ћи но вопе че ним ро ди те љи ма су уки нути, а уве де не не ке но ве ме ре. Вра ти мо се бе о чин ској по роди ци Ра ду ло вић, ко ја је кра јем ју ла, у Ба но што ру, про сла ви ла дру ги Ко стин ро ђен дан, у друштву пет на е стак ма ли ша на. За див но чу до, би ло је пу но де це из се ла и гра да, што са мо доне кле де ман ту је на шу при чу о "бе лој ку ги". Јер, и у бе о чинској оп шти ни се по ла ко сма њу је број ста нов ни ка, све ре ђе се чује плач но во ро ђе них бе ба а све че шће плач за умр ли ма, пи са ли смо да шко ле у Сви ло шу и Грабо ву, на при мер, има ју по са мо три уче ни ка... У по ро ди ци Ра ду ло вић за послен је је ди но Не над, док њего ва су пру га Ми ли ца за вр ша ва фа кул тет и ви ше бри не о малом Ко сти. - Не дав но смо се одво ји ли од ро ди те ља, не баш ла ко купи ли свој стан и пре се ли ли се. Го то во је не мо гу ће жи ве ти са јед ном пла том, без ро ди тељ ске по мо ћи и по др шке. Сна ла зи мо се ка ко мо же мо и мо ра мо: ту је по не ки кре дит, кад за гу сти радим и при ват но. За и ста не доста је још јед на пла та, па ма кар она би ла и нај ма ња. Ми слим да је то про блем и за мно ге мо је при ја те ље, ко ји се не же не и не ства ра ју сво је по ро ди це. Кажу, пр во по сао, па све оста ло искре но ће два де сет сед мо годи шњи Не над Ра ду ло вић. Ка да би и су пру га ра ди ла, до да ће, већ би раз ми шља ли о дру гом де те ту. Не са мо због обе ћа ња ко је су сво је вре ме но да ли пред сед ни ку Пај ти ћу, када им је уру чи вао нов ча ну помоћ. Јер, и Ми ли ца и Не над воле де цу, же ле ли би да их има ју бар тро је. Без об зи ра на све окол но сти, пла ни ра ју но ву бебу за иду ћу го ди ну. - Увек го во рим при ја те љи ма да не гле да ју са мо на ма те ријал ну стра ну, већ да ства ра ју сво ју по ро ди цу без об зи ра на те шко ће. Тре ба ло би да све поро ди це има ју бар по дво је деце, а мо ја је же ља да их има мо тро је. Од оп шти не ни кад ни шта ни смо до би ли, а ја се ни сам ни жа лио, по што ипак имам ко лико-то ли ко со лид ну пла ту. Стална при ма ња нам ни су до вољ на за сва ко днев ни жи вот, но ту су ро ди те љи на ко је се увек мо жемо осло ни ти. У сва ком по гле ду, да ма те ри јал но при по мог ну или при па зе на сво га уну ка, кад ми ни смо ту ка же Не над Ра ду ловић, из Бе о чи на. Нај ва жни је је да ма ли Коста ра сте у срећ ном окру же њу, па и да што пре до би је мла ђег бра та или се стру. Д. По зна но вић Сни мио: И. Аде мов ски (Про је кат је по др жан од стра не Вла де Вој во ди не)

20 У рит му му зи ке н 20 Среда, 14. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОДР ЖАН 10. МЕ ЂУ НА са три кон ти нен Са отварања фестивала Пр вих 10 успе шних го ди на одр жа ва ња "Срем фолк фе ста" обе ле жи ла бро јем уче сни ка. На ве ли ку му зич ку свет ко ви ну стиглo 17 фол клор них од 600 из во ђа ча. На сту пи ли су ан сам бли из Шпа ни је, Јер ме ни је, Тур ске Ср би је, Грч ке, Укра ји не, Ар ген ти не, Бо сне и Хер це го ви не, Пољ ске и др у зна ку обе ле жа ва ња 17 ве ко ва Ми лан ског едик та, пра ти ло из ме ђу 15. Ј е дан од нај ве ћих фол клор них фе сти ва ла на Бал ка ну, а нај већи у Ср би ји "Срем Фолк фест" по твр дио је још јед ном да у Сре му и Срем ској Ми тро ви ци има мно го по што ва ла ца до бре из вор не на родне му зи ке. Јер, на тек ми ну лом 10. по ре ду, Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра "Срем фолк фе сту", одржа ном од 9. до 12. ав гу ста, у Сремској Ми тро ви ци и Ру ми, пред ста вили су се ан сам бли из Евро пе, Ази је и Ју жне Аме ри ке, а пре ма сло бодним про це на ма ма ни фе ста ци ју је пра ти ло из ме ђу и посе ти ла ца. Ју би лар ни "Срем фолк фест" отво рен је 9. ав гу ста, у Срем ској Ми тро ви ци, све ча ним кон цер том одр жа ним у ам би јен ту ан тич ких ис ко пи на Жит ног тр га, а про грам су из ве ли ан сам ба ли из се дам др жа ва. Публи ци, ко ја је на пу ни ла про стор по пу лар ног Жит ног тр га, то га пу та пред ста ви ли су се Грци чекају наступ Фолклорни ансамбл "Бранко Радичевић" ОКОМ КА МЕ РЕ При јем у Град ској ку ћи Број ке Од го ди не, ка да је по че ло одржа ва ње "Срем фолк фе ста",до ове годи не, фе сти вал је ра стао, по ста јао бољи и по се ће ни ји. За бе ле же но да је до са да на овом фе сти ва ло би ло око уче сни ка из 30-ак зе ма ља. Ни је те шко из ра чу на ти ко ли ко је укуп но би ло посе ти ла ца ако се ка же да је фе сти вал ске да не пра ти ло ви ше од љу ди. На ми ну лом, ју би лар ном "Срем фолк фест" по се ти ла ца је би ло мно го ви ше - из међу и по се ти ла ца укуп но. За успо ме ну Томислав Јанковић, заменик градоначелника отвара фестивал ан сам бли из Гру зи је, Јер ме ни је, Тур ске, Бугар ске, Грч ке, Укра ји не и три ан сам бла из Срем ске Ми тро ви це Фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић", Ма ђар ски КУД "Срем" и фол клор ни ан самбл ХКЦ "Сри јем - Хр ватски дом". На ред них ве че ри на сту па ли су ансам бли из Шпа ни је, Ма ке до ни је, Укра ји не, Ар ген ти не, Бо сне и Хер це го ви не и дру гих др жа ва, а при дру жи ло им се и ми тро вач ко КУД "Ко ло меј ка". Пр во кон церт но ве че је, на оду ше вљење ви ше хи ља да при сут них, по че ло ва троме том, а фе сти вал је зва нич но отво рио заме ник гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић. Он је из ра зио за довољ ство одр жа ва њем ове на де ле ко по зна те фол клор не ма ни фе ста ци је. - "Срем фолк фест" је при ли ка да се упозна мо са фол клор ним гру па ма ко је су нам Aнсамбл из Јерменије За ме ник гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це То ми слав Jанковић при редио је при јем за уче сни ка "Срем фолк фе ста" у Град ској ку ћи. Из ра жа ва ју ћи ве ли ку за хвал ност за уче шће на фе стива лу за ме ник гра до на чел ни ка је ка зао да "Срем фолк фест" за Срем ску Ми трови цу и ор га ни за то ре зна чи мно го, а својим до ла ском ан сам бли су до при не ли да фе сти вал бу де нај ве ћа фол клор на мани фе ста ци ја на Бал ка ну. На ре чи ма за хвал но сти уз вра ти ли су пред став ни ци ви ше фол клор них ан самба ла. Гр ци су ре кли да им је за до вољ ство што су уче ство ва ли и да је све про те кло без про бле ма. За Укра јин це је ово би ло ле по ис ку ство, за Бу га ре је нео бич но што мно го љу ди це ни и во ли на род ну му зи ку и фол клор и што је ова ко "ма ли град ор гани зо вао ве ли ку ма ни ве ста ци ју". Слич ни су и ути сци Ту ра ка. Ка ко је ре као њи хов пред став ник би ли су на мно гим фе сти вали ма, али је "Срем фолк фест" нај бо љи. На при је му, ко јем су при су ство ва ли пред став ни ци ор га ни за то ра фе сти ва ла, раз ме ње ни су при год ни по кло ни у знак се ћа ња на ову кул тур ну ма ни фе ста ци ју.

21 Среда, 14. август РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА "СРЕМ ФОЛК ФЕСТ" а ро да j, та Ар тур Ако пјан, Јер ме ни ја: при ред ба са до са да нај ве ћим асам ба ла из 14 др жа ва и са ви ше, Бу гар ске, Ма ке до ни је, Гру зи је, у гих др жа ва. Фе сти вал, ко ји је био 000 и љу ди до шле из број них др жа ва са три конти нен та, да упо знао њи хо ву кул ту ру, му зи ку, је зик. То ком го ди на по сто јања и оним шта пру жа, овај фе сти вал је оправ дао ви со ко ме сто ко је за у зи ма на ле стви ци срод них ма ни фе ста ци ја. Ју би лар ни фе сти вал је по се бан успех за љу де ко ји су га осно ва ли, ко ји дају до при нос да бу де пре по зна тљив и све оне ко ји га по др жа ва ју - ре као је за ме ник ми тро вач ког гра до на чел ни ка То ми слав Јан ко вић. "Срем фолк фест" се одр жа ва од го ди не у ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју март", а ини ција тор ње го вог одр жа ва ња је Дра ган Ђор ђе вић, умет нич ки ди рек тор фести ва ла и ду го го ди шњи ру ко во ди лац Фол клор ног ан сам бла "Бран ко Ра диче вић". Да је та сво је вре ме на ини ција ти ва би ла пра ва ствар по ка зу је ова ма ни фе ста ци ја ко ја тра је пу ну де це ни ју, ко ја се све ви ше раз ви ја. Јер, уз Срем ску Ми тро ви цу се у ор га ни за ци ју фе сти ва ла од про шле го ди не укљу чи ла и Оп шти на Ру ма и Културни центар Рума, а од ове го ди не при дру жио се и Обре но вац. То је до прине ло број но сти уче сни ка ко ји су кон цер те одр жа ва ли у по ме ну тим гра до ви ма. Срем ска Ми тро ви ца је, успе шним одржа ва њем "Срем фолк фе ста" по ста ла препо зна тљи ва на кул тур ној и фол клор ној мапи ши ро ког под руч ја. Про сла ви ти 10 успешних го ди на фе сти ва ла, у овим еко ном ски те шким го ди на ма, ни је ни ма ло ла ко, али то је овом фе сти ва лу ус пе ло, за хва љуј ћи љу ди ма ко ји су га осно ва ли, ко ји га во де и да ју мак си мум на по ра да он и да ље траје. Ме диј ску по др шку фе сти ва лу да ло је више ин фор ма тив них гла си ла а ме ђу њи ма и "Срем ске но ви не". Спе ци јал но за ју би леј, на ово го ди шњи Ме ђу на род ни фе сти вал фол кло ра "Срем фолк фест", до шли су, по пр ви пут, представ ни ци јед ног про фе си о нал ног ан сам бла. Ра ди се о Др жав ном фол клор ном ан сам блу "Тра ки ја" из Плов ди ва у Бу гар ској. Ка ко нам ре ко ше зна ју за овај фе сти лав и по желе ли су да се укљу че. Ме ђу хи ља да ма оних ко ји су пра ти ли фе сти вал че ти ри да на би ли су и број ни ту ри сти. Ни су из о ста ли Сло вен ци и Гр ци, а до шли су и дру ги јер по је ди не бе о градске аген ци је баш за вре ме фе сти ва ла, до во де ту ри сте у Срем ску Ми тро ви цу пошто мно ги же ле да, на ли цу ме ста, пра те не ки од фол клор них кон це ра та. Ина че, во ди тељ кон церт них про гра ма је, као и ми ну лих 10 го ди на, би ла Љи ља на Јанко вић. Сва ке ве че ри тра ја ња фе сти ва ла, пре кон це ра та, уче сни ци су у де фи леу про лази ли ули ца ма цен тра Ми тро ви це, игра ју ћи и пе ва ју ћи му зи ку др жа ва из ко јих до ла зе. Аргентинци на бини Дефиле Украјинаца Рекордан број посетилаца Ми тров ча ни и број ни го сти су их по здравља ли, а до шли су ан сам бли са три кон тинен та. За ни мљи во је да су уче сни ци "Срем фолк фе ста" ове го ди не мо гли да дру га чи је не го ина че, про во де сво је сло бод но вре ме. Ор гани зо ва не су им му зич ке и ли ков не ра ди о нице, а сва ко је на рав но би рао на чин ка ко ће про ве сти вре ме у Срем ској Ми тро ви ци. Текст: С.Ђа ко вић Сли ке: М. Ми ле у снић Да ни је ла Џе не ва, Бу гар ска: - До ла зим из Јере ва на са на шим фол клор ним ансам блом "Муш". Ве о ма сам из нена ђен до че ком ко јим смо има ли и на дам се да ћу још ко ји пу т доћи у овај град. - Ја сам ди ректор и ко ре о граф Др жав ног фолклор ног ан самбла "Тра ки ја" из Плов ди ва у Бугар ској. Ми смо про фе си о нал ни ан самбл, ни је уоби ча је но да та кви ан сам бли уче ству ју на ова квим фе сти ва ли ма, али смо ми чу ли за "Срем фолк фест", зна мо да је ква ли те тан фе сти вал и хте ли смо да уче ству је мо и ни смо се пре ва ри ли. Гок че Го зи о ло, Тур ска: Фо ти ни Бу ку ва ла, Грч ка: - До ла зим из Солу на, чла ни ца сам Фол клор ног ан сам бла "Фо тиа дес", ов де смо пр ви пут и сви ђа ми се све. Људи су при јат ни, има ли смо то пао до чек, до бар смештај и све је проте кло у ре ду. - За ди вље на сам пу бли ком ко ја је ма сов но до шла да нас слу ша. Би ла сам на више фе сти ва ла, али је ово нај бољи по ор га ни заци ји и сме шта ју, уче сни ци ма и дома ћи ни ма. Во ле ла бих да још ко ји пут до ђем у овај град. Румуни показали своје игре Наступ Пољака Лу си не Џо хар јан, Јер ме ни ја: - Ја не ко ли ко го ди на играм у Фол клор ном друштву Муш", због тур не ја пу то ва ла сам у ви ше држа ва. Са да смо има ли го сто ва ње у Пи ро ту, а овом ми је при ли ка да још бо ље упо знам ва шу ле пу зе мљу и овај град.

22 22 Среда, 14. август РЕ ПОР ТЕР СРЕМ СКИХ НО ВИ НА НА ПУ ТУ ОД ПИ ТО МЕ ФРУ ШКЕ ДО НЕО Б У ЗДА НЕ ТА РЕ Срем Дри ном те че! Са сва ким на чи ње ним ко ра ком схва тао сам да Срем не те че са мо Са вом и Ду на вом, не го да га суд би не оних ко ји су ве ко ви ма стра жа ри ли на Дри ни спа ја ју и са овом, у на ро ду ко јем при па дам, то ли ко во ље ном ре ком А ко је ве ро ва ти ре чи ма оца Јо ва на Ра до са вље ви ћа, ар хи ман дри та ма на сти ра Ра ча на Дри ни, зна ме ни то тар ско на се ље Ка лу ђер ске Ба ре до било је име за хва љу ју ћи ду хов нику, Ка ра ђор ђе вом и Ми ло ше вом уста нич ком ста ре ши ни Ха џи Мелен ти ју ко ји је не по сред но пред из би ја ње Пр вог срп ског устан ка тра жио од сул та на Се ли ма Трећег до зво лу да из ру ше ви на које су иза се бе још го ди не оста ви ли Му ха ме до ви рат ни ци по диг не ма на стир Ра чу. Та да је, пре ма ма на стир ском за пи су и ка зи ва њу оца Јо ва на, 'Аџи Мелен ти је тра жио да се за ду жби ни Срем ског кра ља Дра гу ти на као ме тох по кло ни ба ри ца да се на њој на па ше кра ви ца. Сул тан, не зна ју ћи о ко ли ком се про сто ру за пра во ра ди усли шио је Ме ленти је ву мол бу и та ко је овај део Та ре ко ји се за хва љу ју ћи из лива њу хлад не Дри не пр во бит но на зи вао про сто Ба ре про ме нио сво је име. Тур ци Под рињ ци су се, ка жу ста ре књи ге, бу ни ли и прети ли 'Аџи Ме лен ти ју, али ни је се има ло куд. Сул тан је сво је ре као и та ко је има ло да бу де! Упра во ка том ме сту, на ко јем се ни ка да до вољ но крот ка приро да ко ју је на до сто јан на чин јав но сти пр ви пред ста вио Јо сиф Пан чић су сре ће са бур ном истори јом ко ја је ка ли ла ја ке хајдуч ке ка рак те ре упу тио сам се про те кле не де ље. Са сва ким начи ње ним ко ра ком схва тао сам да Срем не те че са мо Са вом и Ду на вом, не го да га суд би не оних ко ји су ве ко ви ма стража ри ли на Дри ни спа ја ју и са овом, у на ро ду ко јем при падам, то ли ко во ље ном ре ком. Ста ни Шва бо да пи је мо ви на Оста вља ју ћи иза се бе Срем и део Ма чве, про ђох се ла и гра до ве у ко ји ма жи ве по томци оних ко ји су у го ди на ма о ко ји ма да нас зна мо са мо из уџ бе ни ка исто ри је, бе же ћи ис пред јед ног или го не ћи другог не при ја те ља хи та ли да се што пре су срет ну са рав ни цом ко ја се про те же та мо не где иза Са ве ко ја је кроз исто ри ју, баш као и Дри на ко ју пра тим, пре че сто би ла гра ни ца не два на ро да и је зи ка, не го два света: јед ног ко ји је, на да ју ћи се апла у зи ма бе чкo - бер лин ских да ма и бо га тим да ро ви ма са Пустиножитељи Како у свом делу посвећеном манастиру Рачи истиче Архимандрит Отац Јован Радосављевић и манастири Велика и Мала Ремета добили су имена захваљујући братству дринске Раче. Тако, Архимандрит Јован вели да је порекло речи Ремета двојно, али да је у сваком случају везано за рачанске монахе. Бос фо ра, тра жио на чин да по кори и дру гог ко ји је у гу ње ви ма, опан ци ма и шај ка ча ма до ка зивао чи ја је зе мља ко јом ће сарска сол да чи ја и сул та но ви ја њича ри за ра ђу ју апла у зе и бо га те по кло не. Пре ла ском пре ко истих пу те ва ко ји ме во ди ше ка Та ри, Аустро ма ђар ске тру пе су сеп тем бра ме се ца го ди не по кре нуле чу ве ну Бит ку на Дри ни ко ја пред ста вља сво је вр сну увер ти ру у ко лу бар ску сим фо ни ју чи ји ће глав ни ју нак по ста ти не над ме ни Оскар По ћо рек, не го се о ски син и Вој во да Жи во јин Ми шић. Ту, у ко стур ни ца ма Гу че во и Мач ков Ка мен, сме ште ним на стр ми на ма ко је не за др жи во хи та ју ка хладној и, ка ко Под рињ ци ве ле гладној Дри ни, оста ле су ко сти српских ју на ка Дрин ске ди ви зи је. У тим те шким да ни ма, пла ветни ће сар ски ре гу ла ши про ли ће рав ни цом ко ју сам иза се бе оставио сав свој отров, срџ бу и бес, а у же љи да ту те шку ча шу ис пију уме сто сво је де це и ро ди те ља, на Ле ге ту ће по чет ком сеп тем бра сво је ко сти оста ви ти не ко ли ко хи ља да вој ни ка под шај ка ча ма. Пут во ди да ље... На пу штам Ша бац, Ло зни цу, Ја дар у ко јем се пр вим пи сме ни ма учио исти онај Вук ко ји је по Сре му са ку пљао сво је нај леп ше пе сме... Љу бо вију и док пра те ћи Дри ну си ла зим све ни же, оста вљам те шку иза се бе. Хлад на ре ка на ко јој се Црква Српских Светитеља По једном, Ремета је настала тако што се по народу у сремском Фрушкогорју причало да се рачанско братство пореметило и кренуло у сеобу, а по другом, вероватнијем, Ремета своје порекло има у грчкој речи еремисти, односно пустиножитељи како су себе, по доласку у ове крајеве назвали монаси Раче на Дрини. по ко зна ко ји пут ту ђом во љом по ста вља ју гра нич ни пре ла зи опо ми ње, а ко стур ни це пе ва ју до бро по зна ту пе сму са Мачко вог Ка ме на: Ста ни Шва бо да пи је мо ви на Да ле ко је ва ло ви та Дри на! Ка дар сам сти ћи и уте ћи Ве ли ке ко стур ни це сме њу ју крај пу та ши. На јед ном од њих подиг ну том Ра до ва ну Миле ки ћу из За о ви на натпис: По жи ви 35 го дина по ги бе го ди не бо ре ћи се са Тур ци ма. Беч је да ле ко и што сам бли же Та ри пред очи ма ожи вља ва ју слике те шког агар јан ског ига. Вој ни ке под шајка ча ма, сме њу ју хај дуци шу ба ра ши... Вре ме је дру го, али је иде ја иста. Иде ја је иста, па та ко и не чу ди што де цу из ко стур ница сме њу ју као ка мен ус прав ни де до ви... Ма ле на, до вољ но ле па и бр ди ма опа са на Ба ји на Ба шта по ла ко оста је иза ме не и као пра ви син своје рав ни це, по ма ло мр зовољ но пе њем се уз Та ру. Пу те ви опа са ли пла нину и не до зво ља ва ју ћи путни ку да се до вољ но на у жива у не пре глед ним бр ди ма упор но во де ка Ка лу ђерским Ба ра ма, ка ко ка жу ов да шњи ме шта ни јед ном од нај леп ших на се ља на чи та вој пла ни ни. Скри ве на бо ро ви ма и сме ште на украј глав ног пу та ко ји одва ја Ужи це од Баји не Ба ште, че ка ме др ве том око ва на Хај ду чи ца, а ис пред ње мо ји до ма ћи ни Дра ган и Ра да. Док при ла зим, нај пре Дра ган ду го го ди шњи уго ститељ ски рад ник у пен зи ји, а потом и ње го ва су пру га чвр сто ми сти ска ју ру ку. По здра ви смо се и ка ко до ли ку је, на здра ви смо ме ком тар ском ра ки јом. Јунацима Дринске дивизије Дрино, водо 'ладна - Све је ов де у част хај дуч ке кр ви и че ли че во ље. Сва ко тар ско бр до би ло је скло ни ште, а сва ка ко ли ба Хај ду чи ца. Та ко је би ло, та ко је сте и та ко ће и оста ти, каже са осме хом мој до ма ћин. Сме стив ши и по след њи ко фер, на сло њен на про зор, ду го сам гле дао у ноћ и тра га ју ћи за вр хови ма ове из у зет не пла ни не присе ћао сам се хај дуч ке ло зин ке: Ка дар сам сти ћи и уте ћи И на стра шном ме сту по сто ја ти. Док за па лим Ра чу украј Дри не Пре ма пре да њу, мана стир Ра чу по ди гао је го ди не исти онај тужни мо нах Те ок тист ко ји је, ка ју ћи вла дар ске грехе спа вао у гро бу... исти онај Све ти краљ Дра гу тин ко ји је по пр ви пут Срем при по јио не ма њић кој Срби ји. Упра во ту, у хра му Ваз не се ња Го спод њег нала зи се ко рен ду хов но сти и сло бо дар ства под рињских хај ду ка и кне жевско - кра љев ских вој ни ка. Упра во ту се на ла зи ни када пре са хло ср це Та ре које је Дри ном са мо јом равни цом пре то ли ко сто ле ћа спо јио Срем ски краљ Дра гу тин. Жи вље ве зе овог од Тура ка не ко ли ко пу та спаљи ва ног и ру ше ног ма насти ра у ко јем је по сто ја ла раз ви је на пре пи си вач ка шко ла и у ко јем је сво је мо на шке да не про во дио и по то њи срп ски Па три јарх Па вле са Сре мом оства ру ју

23 Среда, 14. август РЕ ПОР ТЕР СРЕМ СКИХ НО ВИ НА НА ПУ ТУ ОД ПИ ТО МЕ ФРУ ШКЕ ДО НЕО Б У ЗДА НЕ ТА РЕ На путу за Рачу се по себ но то ком Ве ли ке се о бе ка да Под рињ ци под же злом Патри јар ха Ар се ни ја Тре ћег Чарно је ви ћа ста зом ко јом сам и ја про шао, кре ћу пут Са ве, у зе мљу сво га кра ља и кти то ра, тра га јући за, у то смут но до ба, је ди ном срп ском на ци о нал ном и ду хов ном оазом - Фру шком го ром. Упра во ра чан ски мо на си би ли су ти ко ји су об но ви ли Ве ли ку и Ма лу Ре ме ту и Бе о чин у ко јем су са гра ди ли ка пе лу Све тог Ђор ђа и но ву би бли о те ку у ко ју су смести ли 780 књи га на ста лих у рачан ској пре пи си вач кој шко ли. За хва љу ју ћи ра чан ским мона си ма, у Срем Бран ко ви ћа нису сти гли са мо ре ка из бе гли ца и ве чи то мо ре ду хов но сти, не го и пр ва кап срп ске књи жев но сти оли че на у ли ку Га ври ла Сте фано ви ћа Вен цло ви ћа ко ји је управо код ка лу ђе ра Кипријана Рачанина похађао иконописачку и књижевну школу. Нове везе Раче са Сремом, пред почетак Првог српског устанка остварио је Хаџи Мелентије. Наиме, овај познати духовник, обновитељ манастира Раче и нахијски војни старешина, нацрт за своју устаничку заставу која је и данас јавно изложена у манастирској ризници поручио је у Сремским Карловцима. У Сремским Карловцима и манастирима Беочину и Шишатовцу, Хаџи Мелентије је боравио и након другог паљења Раче године. На Милошев позив, вратиће се у Србију, али ће у периоду од до често боравити у Фрушкој гори. Некада као духовник, а чешће као војник. Везе са Сремом показаће своју благородност и године, захваљујући чињеници да је карловачки иконописац Георгије Бакаловић у по ко зна који пут обновљеној Рачи у барокном стилу осликао иконостас. Братство манастира Беочина, Велике и Мале Ремете било је присутно у Рачи и године када је свечано откривен споменик Хаџи Мелентију, а и данас, у црквеној продавници овога манастира могуће је пронаћи слике и макете сремских манастира, као и иконе са представама сремских светитеља. Баш као и фрушкогорски манастири, и Рача је у најтежим данима била не само духовни, већ и политички светионик и предстража према непријатељима разних круна и вера. Управо отуда овај манастир и, уз Светог краља Драгутина, његова најсјајнија фигура Хаџи Мелентије били су мета турских окупатора. И не почиње ли свој страшни завет јаничар и дахија Фочић Мехмед Ага претњама управо овом манастиру: Док запалим Рачу украј Дрине И погубим Хаџи Мелентија... Мећавник Поглед са Црњескова У славу и част Хаџи Мелентија Мачков камен Двокилометарском стазом до... Кузмина Калуђерске Баре налазе се 16 киломатара од Бајине Баште, а почетак организованијег бављења туризмом на Тари везан је управо за овај заселак на којем је игуман рачки Захарије Милекић у међуратном периоду саградио први смештај познат као Станови. Од Калуђерских бара, лако се долази до вештачког језера Заовине, нису далеко ни Кремна у којој се можете упознати са Тарабићима, а близу је и Мокра Гора са својим бисером Мећавником на којем ћете уживати ако вам чињеница да је готово немогуће чути реч српског језика не смета. Ако сте заљубљеник у железницу, на располагању вам је и чувена Шарганска осмица. У близини популарних Бара, налази се и видиковац Црњесково, као и необични манастир Српских Светитеља којег су и поред забране комунистичких власти градили рачански монаси. Управо отуда, овај храм је у почетку био смештен унутар конака, а тек када су за то створени услови, на другом спрату ове необичне грађевине озидан је и олтар који данас лебди у ваздуху... Обилазећи само део лепота Таре, жељан да се двокилометарском стрмом стазом успем до лековитог извора Лађевац и старе монашке некрополе изграђене око цркве Скита Светог Ђорђа коју су Турци спалили до темеља, још једном сам се уверио да су везе Таре са Сремом изузетно живе. Хајдучица Дошавши до самог извора, наишао сам на два средњовечна човека који су ме, видевши да се баш не сналазим најбоље, питали одакле сам. На мој одговор да сам из Сремске Митровице, они су, као у глас повикали: О комшија! Па ми смо из Кузмина! Неко време сам мислио да су озбиљни, али је моју озбиљност убрзо прекинуо њихов смешак. Иако су се само шалиле, моје комшије су можда и несвесно потврдиле да Срем ни на преко две хиљаде метара надморске висине и готово четири сата вожње ипак није далеко и да везе са мојом равницом не живе само у уџбеницима и манастирским хроникама, него и у животу обичних људи. - А... па да, Кузмин иде после Лаћарка, а сећам се да се до Лаћарка иде поред прелепих платана. Дуго сам возио намирнице за хотеле на Тари и у срећна времена сам често био у Митросу и Житопромету тако да Митровицу и Срем знам као свој џеп, рекао ми је мој домаћин Драган док сам му објашњавао своју фасцинираност чињеницом да на Тари постоје људи којима није страна не Митровица, него и њена села. Ћутао сам, слушао га и мењао боје, свестан да до доласка на Тару, готово ништа нисам знао о њеним селима и заоцима. Међутим, мислим се сада нешто... не улива ли се Дрина у Саву управо код Сремске Раче и није ли то само доказ више да везе Срема и Дрине нису само духовне, политичке, културне него и природне? Једном речју: нераскидиве! С. Лапчевић

24 24 Среда, 14. август ШУЉ МАН СКА ГЛА ВИ ЦА ОБ НО ВА ЦАР СКОГ ВИ НО ГОР ЈА Манифестација "Про бу у част" Ма ни фе ста ци ја по све ће на ца ру Мар ку Ауре лиу Про бу и фру шко гор ском ви но гор ју, Про бу у част, одр жа ће се у по не де љак, 19. ав гу ста на Шуљ ман ској гла ви ци на ко јој је сме ли цар за са дио пр ву ви но ву ло зу ван итал ског по лу о стр ва И Ми ло рад Ми ло ше вић Спо мен пло ча им пе ра то ру Про бу по ред стрикт не за бране сад ње ви но ве ло зе ван итал ског по лу о- стр ва ко ју је по себ ним де кретом увео над ме ни рим ски цар До мен ти јан, цар вој ник Марко Ауре ли је Проб, же ле ћи да свом род ном гра ду Сир ми ју му по да ри зна чај ко ји му је и припа дао, за са да ио је пре ви ше од го ди на пр ву ви но ву ло зу ван да на шње Ита ли је и то, ни ма ње ни ви ше не го на Фру шкој го ри, на ме сту ко је ово вре ме ни Срем ци ко ло кви јал но на зи ва ју Шуљ ман ска гла ви ца. Учи нив ши то овај све стра ни им пе ра тор, ви ше стур ки по беди лац над Але ма ни ма и Сарма ти ма, до бри чи на, по бед ник свих вар вар ских на ро да и тира на ка ко су га у по ка ја њу на зва ли исти они ко ји су га 282. го ди не уби ли, по ка зао је да Фру шка го ра и Сир ми јум ни су са мо вој не кра ји не и вечи те ка сар не у ко ји ма су стаса ва ле из вр сне вој ско во ђе и на у ни шти ви ле ги о на ри, не го и плод но тло ко је по ред жи та вели кој им пе ри ји мо же да по ну ди и пи ће бо го ва - увек це ње но и тра же но ви но. Чак шта ви ше, овим чи ном, Проб је по пр ви пут у исто ри ји на шу пи то му рав ни цу ста вио у исту ра ван са нај ра зви је ни јим и нај зан чај ни јим цен три ма тада шњег све та, до ка зав ши та ко не са мо да плод на фру шко горска зе мља мо же да ти из вр сно ви но, не го и да је за ве ли ке ства ри по треб но има ти до ста ср ца и ја ке че лич не во ље. Ка да је про шле го ди не решио да сад њом ви но гра да и по ста вља њем спо мен пло че на Шуљ ман ској гла ви ци ода пошту ве ли ком Про бу, Ми ло рад Ми ло ше вић из Ве ли ких Ра дина ца мо жда ни је ни слу тио да ће се на ћи на истом оном ме сту и у ис тој уло зи у ко јој се пре мно го сто ле ћа на шао и Мар ко Ауре ли је Проб. Та да, Ми ло шевић је на ја вио да ће, сле дећи Про бо ве ста зе, на ме сту на ко јем је срем ски цар у зе мљу спу стио пр ву ви но ву ло зу ван Ита ли је, по че ти об но ву ту ристич ких и вин ских ка па ци те та мај ке свих ви но гра да, Фрушке го ре. - Ми смо по че ли об но ву царског ви но гор ја у чи јем се комплек су на ла зи де вет хек та ра из у зет них ви но гра да и то је са мо пр ви ко рак на пу ту потпу не об но ве оно га што нам је сме ли Проб оста вио у ама нет. Та ко ђе, у скло пу цар ског вино гра да у до глед но вре ме би ће у пот пу но сти у рим ском сти лу из гра ђе на ви на ри ја, од но сно вин ски по друм у зе мљи, у којем ће мо спро во ди ти оце њива ње ви на, еду ка ци је ви на ра и слич не ак тив но сти. Сво јим де лом, Проб је хтео да ука же та да шњим све ту на зна чај и ле по те Фру шке го ре та ко да ми да нас са мо на ста вља мо ње го во де ло. Ако је Фру шка го ра до и- ста мај ка свих ви но гра да, ако ода тле по ла зе сви ви но гра ди, Шуљ ман ска гла ви ца мо ра поста ти њен цен тар, де сти на ци ја по жељ на за ту ри сте из це лог све га ко ји ће мо ћи да ужи ва ју у аутен тич ном рим ском ви но горју и да се на је дан нео би чан начин упо зна ју са ле по та ма овог де ла Сре ма - ис ти че Ми ло шевић и до да је: - Све по ка зу је да је Фру шка бла го дат но бр до и да пру жа из у зет не мо гућ но сти за га је ње ви но ве ло зе. Тем пера ту ра у ју лу и ав гу сту иста је као на Хва ру што је по себ но зна чај но за уз гој ква ли тет ног грожђ а. То су зна чај ни пред у- сло ви ко је не сме мо и не ће мо про пу сти ти. То ли ко ду гу је мо не са мо се би и на шој го ри, него и Про бу ко ји је то ли ко пу но учи нио за нас. Да нас је ме сто на ко јем је Проб за са дио пр ви чо кот на Фру шкој го ри за шти ће но, баш као и знак и лик им пе ра то ра, а све у ци љу што бо ље пре зен таци је у ре ги о ну и ши ре. - Има мо план да у Ра динци ма по ста ви мо ма њи хо тел, а не да ле ко од то га и Еко село ко је је ушло у ма стер план о одр жи во сти раз во ја Фру шке го ре. Све ће се то по ве за ти са ви на ри ма и во ћа ри ма, ту је и спорт ски аеро дром и круг пону де ће се за тво ри ти по ну дом Но вог Са да, За са ви це и царског Сир ми ју ма, од но сно Сремске Ми тро ви це. Би ће то при лика да се у ак тив но сти укљу че и окол на се ла ко ја ће, са мо ако пре по зна ју пра ву вред ност Шуљ ман ске гла ви це и те како мо ћи да за ра де и на пре ду ју, ис ти че Ми ло ше вић. Ма ни фе ста ци ја Про бу у част одр жа ће се у по не дељак, 19. ав гу ста, на Шуљман ској гла ви ци с по чет ком у 17,30 ча со ва. С. Лап че вић ПЕ ЋИН ЦИ ПУ ТО ВА ЊЕ НА ЗЛА ТИ БОР Од мо ром до опо рав ка У Скуп пред пу то ва ње су бо ту 10. ав гу ста, ис праће ни од стра не по моћ ни ка пред сед ни ка пе ћи нач ке оп штине Ми лен ка Ве ли ки ћа, петна е сто ро де це и адо ле сце на та из Пе ћи на ца ко ји су го ја зни или скло ни го је њу от пу то ва ло је на Зла ти бор где ће бо ра вити у Спе ци јал ној уста но ви Чиго ти ца. Под над зо ром ле ка ра, ну три ци о ни ста и спорт ских рад ни ка, они ће на сто ја ти да из гу бе ви шак ки ло гра ма и проме не ло ше жи вот не на ви ке које до во де до го ја зно сти. У Чи го ти ци ће бо ра ви ти са вр ша њи ци ма из оп шти не Ада и та ко ће би ти на дво стру ком до бит ку: по ред до брих жи вотних на ви ка, сте ћи ће и до бре при ја те ље из мул ти на ци о нал не вој во ђан ске оп шти не. Са де цом ће на Чи го ту, као во ђа пу та, пу то ва ти и Ве сна Ци врић из Кан це ла ри је за сма ње ње си рома штва. С. Н. ИН ЂИ ЈА ЛЕТ ЊИ ПРО ГРАМ ЧИ ТА ЊА По тра га за бла гом - кре а тив на ра ди о ни ца У са рад њи са Удру же њем При ја те љи де це Ин ђи је и ове го ди не На род на би бли о тека Др Ђор ђе На то ше вић ор гани зу је Лет њи про грам чи та ња у ци љу по пу ла ри за ци је књи ге Уче ни ци у по тра зи за скри ве ним бла гом ме ђу де цом и омлади ном под на зи вом Би бли о те ка до бро ме сто. Овај про грам је са ста вљен од ни за кре а тив них ра ди о ница за раз личи те уз ра сте, а одр жа ва се сва ке сре де с по чет ком у 17 са ти у пе ри о- ду од 10. ју ла до 28. ав густа. У про шлу сре ду ор га ни зо ва на је ра ди о ни ца под на зивом По тра га за бла гом (би бли о теч ка аван тура) у окви ру ко је су уз по моћ би бли о те карке Ан дре је Жив ко вић Му шки ње и аси сте на та ко ор ди на то ра, уче ни ци тра га ли за скри ве ним пред ме том (ко вер том) ко ји се на ла зи на од ређе ним ло ка ци ја ма у граду. Том при ли ком по сети ли пра во слав ни храм Чи та ње на ђе ног пи сма Ва ве сед ње Пре све те Бо го ро ди це, Ку ћу Во јино вић, згра ду Оп штин ске управе у Ин ђи ји, Ка то лич ку цр кву, Же ле знич ку ста ни цу, Спо ме ник у цен тру гра да и на кра ју вра тили се у Би бли о те ку. Сем што су про на шли скри ве ни пред мет, од би бли о те кар ке Ан дре је са знали су не што ви ше о исто ри ја ту и зна ча ју ин сти ту ци ја ко је су по се ти ли. У про на ђе ним ко верта ма на ла зио се по је дан стих од ко ји су има ли за да так да на кра ју сви за јед но са ста ве пе сму. Су де ћи по ре ак ци ја ма уче ни ка, ова ра ди о ни ца би ла је ве о ма зани мљи ва. Г. М.

25 Среда, 14. август ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: 063/ , 022/ Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 МАРКЕТИНГ Летујте у Ровињу. Апартман 3+1 у Старом Граду. Тел: 022/ и 069/ и 069/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: и Про да јем но ву ку ћу, на три спра та у Ла ћар ку, ули ца Цер ска 106. По вољ но. Тел: / ; / Про да јем по вољ но но во и згра ђе ни обје кат по вр ши не 60м2 у Срем ској Митро ви ци. Мо же за ме на за плац, стан или ви кен ди цу. Тел: 064/ Про да јем две ку ће на јед ном пла цу, Ста ри Шор 6, це на евра. Тел: Про да јем ју тро зе мље, на ла зи се на глав ном пу ту Жар ко вац, Ру ма. Тел: 061/ Про да јем две ку ће, укуп но 185 квадра та, на јед ном пла цу, код бол нице. Мо гу ћа де ли мич на за ме на. Тел: 063/ Про да јем но ви ју ку ћу са ло ка лом на до број ло ка ци ји. Тел: 064/ Про да јем ку ћу у цен тру Срем ске Митро ви це. Тел: 063/ СТА НО ВИ НОВО " " Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ Про да јем јед но со бан стан 30м2 у насе љу Ма ти је Ху ђи, вла сник 1/1. Тел: ; 060/ Из да јем на ме штен, јед но со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: ; 060/ Про да јем стан у цен тру Срем ске Митро ви це, 50м2, цен трал но гре ја ње. ХИТ- НО! Тел: ; 063/ Из да јем стан у цен тру, код пи ја це, Пу шки но ва 17, стан 15. Тел: 064/ С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита 064/ ; 065/ Главна 218 Рума Доњи Петровци - Из да јем дво ри шну гар со ње ру за две уче ни це у на се љу "Орао". Тел: ; 064/ Про да јем по вољ но нов стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 063/ Из да јем ком фо ран апарт ман у цен тру Ба ње Ко ви ља че. Тел: 063/ Из да јем пра зан дво со бан стан код ха ле. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан ком фо ран стан у Де кан цу по вољ но. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан, на ме штен стан у Но вом Са ду, Ли ман 3, у бли зи ни фа култе та. Тел: ; 064/ Из да јем на ме ште ну со бу уче ни ци или уче ни ку. Упо тре ба ку хи ње, ку пати ла, оста ве. Цен трал но гре ја ње. Тел: ; 064/ Про да јем нов укњи жен апарт ман на Зла ти бо ру, пр ви спрат, на ме штен, 34м2 + га ле ри ја, , вла сник. 063/ Про да јем дво со бан укњи жен стан у Зе му ну, 64м2, са на ме шта јем по ме ри, евра. 063/ Из да јем стан у цен тру гра да употре ба ку хи ње и ку па ти ла, за по сле ној де вој ци. Тел: 063/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: ; 064/ Из да јем на ме штен дво со бан стан за де вој ке у цен тру код Ро ди ћа, це на 50 евра. Тел: 063/ Про да јем но ви стан 58м2 у ули ци Арсе ни ја Чар но је ви ћа 16 код ха ле и но ви стан 50м2 код бол ни це. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан у Но вом Са ду. Тел: ; 064/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel: 022/ /

26 26 Среда, 14. август МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA Prodaja bele tehnike Klima uređaji Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica Prodaja: Из да јем јед но со бан, на ме штен, двори шни стан, гре ја ње на чвр сто го ри во, бли зу ауто бу ске ста ни це. Тел: ; 064/ Про да јем стан на се ље КПД, 73м2, с по дру мом, од мах усе љив. Це на по дого во ру. Тел: 065/ Из да јем на ме штен стан, 56м2, у насе љу код ка сар не, ка блов ска, ин тернет, гре ја ње на гас. Тел: 063/ ЛО КА ЛИ - Про да јем (из да јем) ре но ви ран ло кал у ули ци За на тлиј ској. Тел: и Про да јем стам бе но по слов ни објекат на до број ло ка ци ји. Тел: 063/ Из да јем учи о ни цу са кан це ла ри ја ма и дво ри штем у цен тру Срем ске Ми трови це. Тел: 063/ Из да јем на ме штен стан за сам це. Тел: ; 063/ ВО ЗИ ЛА - Из да јем на ме ште ну гар со ње ру самци ма у на се љу бли зу ка сар не. Тел: 065/ Ку пу јем ауто мо би ле би ло ко ја го ди на про из вод ње, ста ре но ве ха ва ри са не, пла ћа ње од мах. Тел: 069/ Из да јем ма њи стан код бив ше фабри ке обу ће Ди а на, Фру шко гор ска 69. Тел: 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у на се љу Ка ме њар. Ви со ко при зе мље. Тел: 062/ Про да јем ста но ве у но во град њи у стро гом цен тру Срем ске Ми трови це у ули ци Кра ља Пе тра I бр 5 (ста ри би о скоп Фру шка го ра). - Про да јем Шко ду "Фа во рит" 91. го диште у до бром ста њу. Ис те кла ре ги страци ја. Тел: ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем мо то кул ти ва тор Ла вин 8 коњ ских сна га, са при ко ли цом, шпарта чем, плу гом, те го ви ма и ре зер вним точ ко ви ма. Це на 800 евра. Ауто ми зер леђ ни 80 евра и ауто при ко ли ца Па нони ја 80 евра. Тел: 064/ РА ЗНО - Про да јем ме ка но огрев но др во. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Про да јем мо то опре му: јак ну, ру кави це, пан та ло не, чи зме, по јас, ауспух и бо би не ( ја ма ха 1991.ТДМ 850).Тел: 063/ Ку пу јем фуд бал ске ула зни це, стрипо ве и ал бу ме са сли чи ца ма. Тел: 064/ Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica 022/ / По треб на осо ба за чу ва ње де це. Услов не пу шач. Срем ска Ми тро ви ца. Тел: ; mail: ka tja ve ho gmail.com - Струч но про јек ту јем и ква ли тет но из ра ђу јем ку хи ње, пла ка ре, де чи је собе и оста ло. Тел: 069/ Ста но ви су у за вр шној фа зи, из гра ђе ни по свим европ ским стан дар ди ма, лук су зно опре мље ни и кли ма ти зо ва ни. Згра да по се ду је лифт. Кон такт тел: ; 062/ Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица и у Улици Карађорђева 12. Alma Mons. Тел: 065/ Удо вац, 50 го ди на, тра жи же ну непу ша ча ра ди бра ка. Тел: 066/ BALKAN ALU PLAST PVC I ALUMINIJUMSKA STOLARIJA Izrada i ugradnja vrata, prozora, roletni i komarnika Stari Šor 41, Sremska Mitrovica Tel: 022/ Mob: 064/ Ruma: 069/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, крупа ре, ан ти кви те те и про да ја алу лам пери је. Тел: 061/

27 Среда, 14. август По треб на же на за чу ва ње ста ри је осо бе, стан и хра на обез бе ђе ни, плата по до го во ру. Тел: ; Про да јем ТА пећ 3,5 КВ. Тел: Про да јем уга о ну гар ни ту ру Сим по са фо те љом, це на по до го во ру. Тел: ; 069/ Про да јем нов цреп, по лу ме ди те ран и мон ту по вољ но. Тел: ; 064/ Удо ви ца при јат ног из гле да 54 го ди не, емо тив на, ро ман тич на, тра жи од го вара ју ћу осо бу. Тел: 065/ Про да јем кор пу за трак тор, че ру паљку за пи ли ће. Тел: 065/ Про да јем де сет ора хо вих тру па ца, оби ма 45 цм, у Бе ле ги шу. Тел: 064/ Про да јем ком пре сор 100л. Про да јем мо тор CROS. Тел: 064/ Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но кому нал не по сло ве и за шти ту жи вот не среди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћинци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е SN (razmak) TEKST OGLASA Оде ље ње за ко му нал не де латно сти и за шти ту жи вот не сре дине, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред бама чла на 10. За ко на о про цени ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09 ) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Лу ко ил Ср бија А.Д. из Бе о гра да, ул.бу ле вар Михај ла Пу пи на бр.165д, под нео је дана го ди не, зах тев за одлу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја ре кон струк ци је и до град ње ста ни це за снаб де ва ње мо тор них во зи ла гори вом и ТНГ-ом на жи вот ну сре ди ну, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на кат. парц.бр.3497/3 к.о. Но ви Ба нов ци. На кон омо гу ће ног јав ног уви да у под не ти зах тев, да на го ди не, до не то је Ре ше ње да ни је по треб на про це на ути ца ја пред метног про јек та на жи вот ну сре ди ну са утвр ђе ним усло ви ма за шти те жи вотне сре ди не. о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је Раз вој но про извод ни цен тар ПЕ ШО ВИЋ Ши ма нов ци, Го лу би нач ка 89. Пред мет ни про је кат је По гон за произ вод њу про из во да од бри зга не пласти ке. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у насе љу Ши ма нов ци, на кат. парц. 39 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пећин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве општи не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 канце ла ри ја број 22 у пе ри о ду од часо ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у писа ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур бани зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и зашти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо дана Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат По гон за про из вод њу про из во да од бри зга не пла сти ке. SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: 022/ КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93/4 Тел/факс: 022/ и 022/ ШИД, Саве Шумановића 125а Тел: 022/ ; Тел./факс: 022/ Е-mail: lvdinzenjering@open.telekom.rs ГРАЂАРА "ЛАКИ 3" Шид, Карађорђева Тел: 022/ , Моб. тел: 062/ Cara Dušana 40, Šid, lokal 022/ / , 069/ ; kuća 022/ / SMS na broj 063/ Mail: infosm@ptt.rs Редни број Категорије купаца Групе купаца Тарифа "енергент" (дин/m 3 ) Тарифа "капацитет" (дин/m 3 /дан/ година) Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/ година) Категорија Домаћинства 47, , Остали купци 44,53 221, ,35 p < 6 bar Обавештење потрошачима о промени цене природног гаса Сходно Обавештењу Агенције за Енергетику Републике Србије о давању сагласности на промене цене ЈП Србијагас Нови Сад, предузеће ЈП Срем-гас је на основу члана 64.став 2. тачка 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и 93/12) је у поступку доношења ОДЛУКЕ о промени цене природног гаса за јавно снабдевање Категорија 2 6 p 16 bar Неравномерна потрошња Равномерна потрошња Системи даљинског грејања 43,88 111, ,54 43,88 88, ,54 Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 1. септембра године. ЈП Срем-гас

28 28 КУЛТУРА Среда, 14. август КО ЗЈА КО ВА АПО ТЕ КА У ШИ ДУ И ШУ МА НО ВИ ЋИ Ро до на чел ник по ро ди це у Ши ду био ди пло ми ра ни фар ма це ут Аугуст I Ко зјак, вла сник пр ве град ске апо те ке - По сле Дру гог свет ског ра та Ко зја ко ви ма од у зе та апо те ка и ве ћи део имо ви не С а да већ дав не годи не, апо те кар Аугуст I Ко зјак (Jo sep hus Augustus Ko zi ak) отво рио је пр ву шид ску апо те ку. Иако на са мом по чет ку ње гов по сао ни је ишао нај бо ље, бр зо је по стао је дан од ја чих срем ских апо те ка ра. За хва љу ју ћи ква ли тет ном и поште ном по сло ва њу, али и стица њу ве ли ког ка пи та ла, Ко зјако ви су по ста ли део нај ви шег дру штве ног сло ја. Ро до на челник по ро ди це Ко зјак у Ши ду је већ по ме ну ти Аугуст I. Ро ђен је го ди не у Срем ским Карлов ци ма, од оца Ан дри је, учите ља, и мај ке Маг да ле не рођ. Ми лер (Mül ler). Аугуст I је дипло ми рао фар ма ци ју у Пе шти, го ди не. Ра дио је у апоте ка ма у Бу ку ре шту, Ру ми и Бе о гра ду. Ни је по зна то ка да се тач но до се лио у Шид, али је то мо ра ло би ти из ме ђу и го ди не. Вен чао се у Гибар цу, 1857, са Ма тил дом Шиц из Мол да ви је (Mat hil da Shütz). Ве ро ват но нај бо љи по ка затељ фи нан сиј ског ста ња по роди це је сте те ста мент Аугу ста I из го ди не. Те ста мен том је по де лио ви ше од форин ти сво јој де ци. Нај ста рији син Ан дри ја је до био фо рин ти (од че га је дан део иде на осни ва ње апо те ке у Ру ми), кћер ка Ма ри ја је при ли ком уда је до би ла ми раз од фо рин ти у го то вом и спре му у вред но сти од 500 фо рин ти, па јој те ста мен том оста вља још фо рин ти, си ну Еду ар ду оста вља фо рин ти, си ну Аугу сту II фо рин ти (од че га је дан део иде на осни ва ње апо те ке у Ста рој Па зо ви), док си на Ми ла на име ну је за главног на след ни ка све по крет не и не по крет не имо ви не. Ми лан (Emi li us Jo sep hus Kozi ak) је био нај мла ђи син Аугуста I. Као глав ни на след ник има ња је остао у Ши ду и наста вио оче ву апо те кар ску кари је ру. Оже нио се, 1891, Јулком Сте фа но вић ( ), Ши ђан ком по ре клом из Ми трови це, кћер ком ми тро вач ког тргов ца Ге ор ги ја Сте фа но ви ћа и Ми ли це, рођ. Ма у ко вић. По што је оста ла удо ви ца, Ми ли ца се са три ма ло лет не кћер ке врати ла код ро ди те ља у Шид. Сестре Сте фа но вић су од ра сле у ве о ма углед ној по ро ди ци сво га де де, тр гов ца Пе тра Ма у ко вића, и сте кле од лич но обра зо вање у Бе чу. Пе тар Ма у ко вић је био ујак Ми лу ти ну Шу ма но вићу, Са ви ном оцу. Јул ка Сте фа но вић, иако Срп ки ња, вен ча ла се са Емилом Ко зја ком у ка то лич кој цркви у Ги бар цу. Емил и Јул ка су има ли че ти ри кћер ке и јед ног си на: Ан ђе лу-де ли ју, уда ту за ле ка ра др Ми ле та Де ја но ви ћа, Ол гу, уда ту за др Иг ња та Павла са, Ми ли цу-еми ли ју, уда ту за ма ги стра фар ма ци је Вој ка Ар ка, Аугу сту-ве ру, уда ту за др Си ме о на Алек си ћа, и Ђо ку-ђуру. Као за ни мљи вост, по ми њемо да је ста ри сват на вен ча њу мр Вој ка Ар ка и Ми ли це Ко зјак Из гле да да су је ди ни при бра ни Ши ђа ни у момен ту ру ше ња апо те ке би ли рад ни ци Га ле ри је сли ка "Са ва Шу ма но вић". Они су пре у зе ли ве ћи део са чу ва ног на ме шта ја и је дан укра сни меда љон, ко ји је кра сио ен те ри јер апо те ке био др Ђу ри ца Ђор ђе вић, супруг Хри сти не - Кри сте Шу мано вић, се стре од стри ца Са ве Шу ма но ви ћа. Ђо ка-ђу ра Ко зјак је био вели ки љу би тељ сли кар ства Са ве Шу ма но ви ћа. По се тио је Шума но ви ће ву по след њу из ложбу у Бе о гра ду, го ди не. Том при ли ком је, из ме ђу осталог, ку пио и уље на плат ну "Ко зја ко во гум но", из го ди не (да нас у вла сни штву Му зе ја са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду). На овом уметнич ком де лу је при ка за на дана шња Ули ца Ог ње на При це, од но сно не ка да шњи со как који је ишао по ред ста ре Ко зјако ве ку ће. За ни мљи во је да се у де сном де лу сли ке ви ди вели ки пласт се на ко ји слу жио за сме штај и чу ва ње фри жиде ра за ле ко ве. На кон Дру гог свет ског рата по ро ди ци Ко зјак је од у зета апо те ка и ве ћи део имо вине. Ђо ка-ђу ра се са по ро дицом пре се лио у За греб, где је и умро, го ди не. Убр зо је згра да апо те ке у цен тру Ши да по ру ше на до те ме ља. На тај на чин су успо ме на и на сле ђе ге не ра ци ја шид ских апо те кара уни ште ни. Је ди но што још у Ши ду под се ћа на ове ве ли ка не фар ма ци је је сте њи хо ва ста ра ку ћа у Ши ду, да нас згра да Репу блич ког фон да за здрав ствено оси гу ра ње и ЈКП "Во до вод". Ову ку ћу је удо ви ца Јул ка Козјак оста ви ла сво јим уну ци ма, ко ји, на жа лост, ни кад ни су успе ли да уђу у њен по сед. Је ди ни циљ при ли ком ру шења ста ре апо те ке би ло осло бађа ње про сто ра за но ву згра ду. Ни је се во ди ло ра чу на ни око Ко зја ко ва апо те ка у Ши ду, три де се тих го ди на че га. Уса мље ни при ме ри доку мен то ва ња објек та је су фото гра фи је шид ског фо то гра фа Ђо ке Ка ра фи ло ви ћа. Из гле да да су је ди ни при бра ни Ши ђани у мо мен ту ру ше ња апо те ке би ли рад ни ци Га ле ри је слика "Са ва Шу ма но вић". Они су пре у зе ли ве ћи део са чу ва ног на ме шта ја и је дан укра сни меда љон, ко ји је кра сио ен те ријер апо те ке. У тим по сле рат ним го ди на ма, ка да је уни шта ва но све што је пред рат но и угледно, је дан део апо те кар ског насле ђа Ко зја ко вих су са чу ва ли ма ги стар фар ма ци је Ан дри ја Мир ко вић и ње го ва су пру га Бо ри сла ва (рођ. Шу ма но вић). За хва љу ју ћи њи ма, да нас башти ни мо, из ме ђу оста лог, дипло ме Аугу ста I, Ми ла на и Ђу ре Ко зја ка. Ра до ван Сре мац Са ва Шу ма но вић: Ко зја ко во гум но (1934) По ро ди ца Ко зјак око го ди не

29 Среда, 14. август КУЛТУРА 29 НА БИ ЈЕ НА ЛУ МИ НИ ЈА ТУ РА У МА ЂАР СКОЈ Ми тро вач ки умет ник, за рад "Ari zo na dre am", осво јио Гран при у кон ку рен ци ји 222 уче сни ка из 26 зе ма ља Из су сед не Ма ђар ске сти же сјај на вест: углед ни ли ковни ства ра лац Ми ро слав Му нижа ба, из Срем ске Ми тро ви це, по бед ник је III ме ђу на род ног би је на ла ми ни ја ту ра "Vo Va" Mi ni Art у ме сту Во њар цваш хеђ (Vonyar cvas hegy), на Ба ла то ну. У кон ку рен ци ји 222 уче сни ка из 26 зе ма ља, наш умет ник је осво јио Гран при за рад под нази вом Ari zo na dre am. Ме ђу добит ни ци ма при зна ња је и Ве ра Ђур ко вић, из Ла ћар ка, ко јој је при па ла дру га на гра да би је нала. Пре ма про по зи ци ја ма такми че ња, сва ки уче сник је мо- На гра ђе ни рад Ми ро сла ва Му ни жа бе Ми ро слав Му ни жа ба на из ло жби у Ма ђар ској гао да до ста ви по три сво ја ра да, ди мен зи ја 10х10 (два ра да) и 4х12 см. Глав на на гра да "Vo Va" Mi ni Art би је на ла уру чена је Ми ро сла ву Му ни жаби, 4. ав гу ста, при ли ком све ча ног отва ра ња из ложбе ко ју ор га ни зу је ме сни Дом кул ту ре и би бли о те ка. Пре ма ре чи ма ди рек тор ке ове уста но ве и глав ног орга ни за то ра ма ни фе ста ције Ју ли ја не Илеш Ма јор, од лу ка жи ри ја је би ла једно гла сна. Foto galerija Тихомир Дражић: Поподневна шетња - Ве о ма сам за до во љан због овог при зна ња, ко је је освоје но у же сто кој кон ку рен ци ји. Ра до ви су би ли ве о ма ква литет ни, а мно га име на уче сника да по ме нем са мо не ке из на ше зе мље, као што су Ду шан Ђо кић, Пал Де чов, Јан ко Лацо про сто чо ве ка оста вља ју без да ха. Са мо из Ср би је је било 127 уче сни ка, па он да они из Ма ђар ске, Тур ске, Ру му није, Ру си је, Бра зи ла, Аустри је, Аустра ли је, Ко ре је, Па ки ста на, Ар ген ти не, Изра е ла, бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка и дру гих др жа ва. Ор га ни за ци ја из ло жбе је би ла до ста до бра, по ну ђе ни ра до ви за слу жу ју дужно по што ва ње и, уоп ште, био сам ве о ма за до во љан и из нена ђен ка же по бед ник "Vo Va" Mi ni Art би је на ла. Ми тров ча нин Ми ро слав Муни жа ба (1949), елек тро ин жењер по стру ци, до са да је имао че ти ри са мо стал не из ло жбе у Срем ској Ми тро ви ци (две), Пан че ву и Бе о гра ду, на де сети не за јед нич ких на сту па у земљи и ино стран ству. До бит ник је Пр ве на гра де Ли ков ног са лона Срем, 2006, у ор га ни за ци ји Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић", као и дру гих при зна ња. Д. П. КЊИ ЖАР СКИ ИЗ ЛОГ У окви ру про јекта Фру шка го ра у књи жев но сти, ко ји се на Фи ло зоф ском факул те ту у Но вом Са ду Од сек за срп ску књижев ност спро во ди под ру ко вод ством проф. др Љи ља не Пе шикан-љу шта но вић, по ја вио се и исто и- ме ни збор ник ра до ва (2013). Са др жи три наест при ло га ис так нутих на уч них рад ни ка и ис тра жи ва ча, чи ји се тек сто ви углав ном од но се на те ме и пробле ме из на ше ста ри је књи жев не ба шти не. Ауто ри су: Ма ри ја Н. Кле ут, Све тла на С. То мин, Ната ша М. По ло ви на, Са ва Б. Дамја нов, Ми ли вој С. Не нин, Гора на С. Ра и че вић Ра до слав Љ. Ера ко вић, Зо ри ца П. Хаџић, Бран ка М. Јак шић Провчи, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, као и јед на од уред ни ца Љи ља на Ж. Пе ши кан - Љу шта но вић (друга је проф. др Ива на Жи ван чевић Се ке руш). Д у хо ви ти Ни ко ла Нин ко вић (1954) из Ба тај ни це баш решио да по ста не књижев ник. Ка ко за ње га ре че уред ник у бе о- град ској "Чи го ја штампи" Ми ло ван Ви те зовић, "уз ста ру сре мачку ви шње ва чу је пао у за ви сност од пи са ња. Он се ни је про пио, већ се про пи сао. Ома кло му се и оде у пи сце." А ово све по во дом нове Ни ко ли не књи ге, Ки ће ни дива ни, ко ја је ло ги чан на ста вак две прет ход не Ста ра сре мач ка ви шње ва ча и При че уз сре мач ку ви шње ва чу. У пи та њу је но ва "ту ра" од 120 крат ких есе ја, цр ти ца и пе са ма, уоп ште ша љи вих и вр ца вих мудро ли ја из сва ко днев ног жи вота у Сре му. Иако у на сло ву ове У ред ник но во садског "Не ве на", месеч ни ка ко ји на ставља тра ди ци ју не забо рав ног ли ста Чи ка Јо ве Зма ја, Сте ван Бе љан ски (1951), афир ми са ни је нови нар и књи жев ник. Пи ше по е зи ју и прозу, а ње го ви ро ма ни Че твор ка, Ули це изгу бље них ко ра ка и Ива но во има ли су леп при јем код чи та ла ца и кри ти ке. Је дан је од осни ва ча Не ве но вог фе сти вала де це пе сни ка у Са ви ном Се лу, аутор ТВ се ри ја ла "Ла ку ноћ децо", ко а у тор (са Ми ли цом Ми ћић Ди мов ском) Лек си ко на књи жевних из ра за и тер ми на за уче ни ке основ них и сред њих шко ла Од А до Ш (се дам из да ња)... У "Не ве но вој" ру бри ци "Код Бр бљи вог пе тли ћа" Бе љан ски је го ди на ма отва рао сво ју "ве дру и ду хо ви ту ду шу", ко ју нам са да откри ва и Ма ли ша ша ви ал бум мо је ве ли ке фа ми ли је књи га за де цу и ро ди те ље у из да њу "Би стри це" По ред оста лог, М. Кле ут у два ра да систе ма ти зу је и об је дињу је књи жев но и сториј ска и по е тич ка истра жи ва ња о сле пим пе ва чи ца ма, од но сно њи хо вим ве за ма са про сто ром Фру шке го ре. У оба сво ја прило га С. То мин се ба ви спи си ма о срем ским Бран ко ви ћи ма, Н. Поло ви на пи ше о св. Стефа ну Шти ља но ви ћу, а С. Да мја нов о про зи Ђор ђа Мар кови ћа Ко де ра. При лог Фру шка го ра у пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, из пе ра М. Не ни на, по ред оста лог, пра ти по дат ке о по зна том ар химан дри ту и исто ри ча ру из пу топи са Ива на В. По по ви ћа Де се так да на у Фру шкој го ри (1896). Љ. Пе ши кан-љу шта но вић об ја вљу је рад под на сло вом Про стор у "Ђули ћи ма" и "Ђу ли ћи ма уве о ци ма" Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, а Р. Гикић Пе тро вић се лек тив ну би бли о- гра фи ју тек сто ва о Ми ли ци Сто јади но вић Срп ки њи... " " књи ге не ма ви шњева че, то бла го род но пи ће је и да ље свепри сут но код Нинко ви ћа. Би ло да се на пи јеш од слат ког нек та ра, па ти су традан гла ва "к'о ме рица", или је по пи јеш баш ко ли ко тре ба да не мо жеш но ћу заспа ти, крај ро ђе не же не?! Уоста лом, на кра ју Ки ће них ди вана је баш "ре це пат за пра ву ви шње ва чу": "На ме ру ви ша ња, онол'ко кол'ко же лиш, ме те се ра ки је кол'ко мо ра, а ше ће ра кол'ко тре ба. Е, сад, ако ме ру ви ша ња по ве ћу јеш он дак и ра ки ју и шећер по ве ћу јеш ал' не исто нег' баш на ме ру. Ла ко је, је беш га, ал' мо раш пре па зи ти." из Но вог Са да. Реч је о ли те рар ном албу му ра зно ли ких поро дич них ис ку ста ва, до го дов шти на и тајни (на рав но, све то опле ме ње но сли ка ма и цр те жи ма), у ко ме су, по ред не су ђе ног "Пу ра Мо це", глав ни ју на ци та та Ве се лин, ма ма Не ве на, се стра Слав ка, ба ка Не дељка, број на бли жа и да ља род би на, кућ ни љу бим ци, играч ке... Сви ма њи ма је за јед нич ко да се во ле и дру же, по ма жу јед ни други ма при ли ком од ра ста ња (или, пак, са зре ва ња), ме ђу соб но крити ку ју и пр ко се, па ме ту ју и беке ље, па и "ма ло лак ше ба ти не" по де ле - ка ко ко ме већ при падне. Крат ке, ду хо ви те и нео бич не при по ве сти С. Бе љан ског, сма тра ре цен зент Не дељ ко Тер зић, чине овај Ма ли ша ша ви ал бум... који би тре ба ло сва ко да про чи та: "Ко га не ма не зна шта гу би, а ко га има још увек не зна шта, запра во, има." Д. По зна но вић

30 30 Среда, 14. август ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Прасад кг Teлад kg Товљеници Товљеници > Бикови > Крмаче за клање > Овце све Воће Производ Мера СМ БГ НС Ананас кг Банана кг Бресква кг Грожђе бело кг Грожђе црно кг Јабука кг Kaјсија кг Крушка кг Лешник кг Лимун кг Орах кг Смоква кг Шљива кг Од лу ка о се тви ре пе Од лу ка о про из вод њи ше ћер не ре пе до но си се у вре ме же тве пше ни це а нај ка сни је у то ку сеп тем бра по сле же тве со је Ше ћер на ре па зах тева плод на зе мљишта са ду бо ким ора ничним сло јем као што су чер но зем, гај ња ча ливад ска и рит ска цр ни ца, смо ни ца. Подзо ла ста, ки се ла и за сла ње на зе мљи шта ше ћер на ре па сла бо под но си. Је ди но ора нич ни слој од цм. ду би не, омо гу ћа ва раз вој пра вил ног обли ка,ре па стог ко ре на са знат но ма њим % уде ла гла ве у од но су на те ло ре пе. Од лу ка о из бо ру пар це ле и про извод ње ше ћер не ре пе до но си се још у вре ме же тве пше ни це а нај ка сни је у току сеп тем бра по сле же тве со је. По ред то га њи ва - пар це ла, тре ба да је до бро оцед на и бли зу твр дог пу та. Ва жна осо би на пре ду се ва је вре ме на пу шта ња зе мљишта,пре ду сев ко ји не цр пи пре ви ше вла ге из ду бљих сло је ва зе мљи шта, а по следњих го ди на и при ме на пе стици да у то ку про из вод ње преду се ва. У са да шњој струк ту ри се тве у нас, ше ћер на ре па се у најве ћем де лу по вр ши на га ји после пше ни це или не ке дру ге стни не, што је до бро, по што су стр ни не и раз не ма ху ња че нај бо љи пре ду се ви ше ћер ној ре пи. Пре ду се ви као ку ку руз, сун цо крет и дру ге кул ту ре ко је се ски да ју ка сно у је сен ни су до бри за ше ћер ну ре пу. Ре пу мо же мо га ји ти на ис тој пар це ли тек по сле 5 го ди на. У то ку из во ђе ња основ не об ра де тре ба на сто ја ти да се што је мо гу ће ви ше ис пу не зах те ви ре пе. ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Пи ше: Др Ка ти ца Шкр бић Ре пу мо же мо га ји ти на ис тој пар це ли тек по сле 5 го ди на. Од мах по ски да њу пре ду се ва, присту пи ти плит кој об ра ди љу ште ње чи ме се по сти же чу ва ње вла ге у зе мљишту и по спе шу је ни ца ње ко ро ва, што су и основ ни за да ци ове опе ра ци је.сла му не тре ба ни кад па ли ти јер уни шта ва мо ор ган ску ма те ри ју зе мљи шта и ко ри сне ми кро ор га ни зме. Ора ње на ду би ну 25 цм по чет ком ав гу ста је ко ри сно и је дан од на чи на бор бе про тив ко ро ва. Основ ну об ра ду из во ди ти у усло ви ма по вољ не вла жно сти зе мљи шта кра јем сеп тем бра или по чет ком ок то бра,на дуби ни цм.Пре ду бо ког ора ња треба рас ту ри ти и уне ти П и К ђу бри ва и део азо та.по сле из вр ше не основ не обра де у је сен,тре ба пре по чет ка зим ских мра зе ва из вр ши ти рав ња чи ма, та њира ча ма,рав на ње зе мљи шта јер ква литет ном об ра дом се по ве ћа ва спо соб ност зе мљи шта да за др жи ве ћу ко ли чи ну воде. Об ра да за ше ћер ну ре пу у на шим кли мац ким усло ви ма зна чај но ути че на при нос па за то тре ба да бу де нај ду бља ка да се зе мљи ште об ра ђу је за ше ћерну ре пу. Ква ли тет ном об ра дом по ве ћава се спо соб ност зе мљи шта да за др жи ве ћу ко ли чи ну во де. Оно на тај на чин по ста је ми кро би о ло шки ак тив ни је а коли чи на ла ко при сту пач них хра ни ва већа, на ро чи то азо та. Пре ма сте пе ну обез бе ђе но сти земљи шта из ра чу на ју се по треб не ко личи не фос фо ра и ка ли ју ма, и из по стоје ћег асор ти ма на ода бе ре оно сло же но ђу бри во ко је нај ви ше од го ва ра по требној ко ли чи ни. Ком плек сна N:P:K ђубри ва се при ме њу ју пре ду бо ког ора ња (за о ру), а раз ли ка од ½ по треб не ко ли чи не азо та да је се у пред се тве ној при пре ми у мар ту. До зи ра ње фос фор них и ка ли ју мо вих ђу бри ва се вр ши на осно ву ана лизе зе мљи шта( узи ма њем узо ра ка зе мљи шта по сле же тве) и по да та ка о садр жа ју ових еле ме на та у при сту пач ном об ли ку у зе мљи шту. Са мо ђу бре ње на осно ву агро хе миј ских ана ли за зе мљи шта мо же да ти оп ти ма лан при нос и ква ли тет, па за то ђубре ње тре ба при ла го ди ти про из вод ном по тен ци ја лу пар це ле. Поврће Производ Мера СМ БГ НС Боранија кг Блитва веза Цвекла кг Диња кг Краставац кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Купус кг Лук бели кг Лук црни кг Паприка банбура кг Парадајз кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Першун веза Тиквице кг Шаргарепа кг Па сив но тр жи ште По сле екс трем но ло ше по љо при вредне го ди не, сви су из гле ди да ће го ди на би ти упи са на у ана ле по љо при вред них ка лен да ра као једна од нај род ни јих го ди на ка ко у све ту та ко и код нас. По сле ди це та квих деша ва ња се, пре ма ре чи ма Жар ка Гале ти на, ди рек то ра Про дукт не бер зе, огле да ју нај пре у ста би ли за ци ји оп штег ни воа за ли ха, ве ли ког при ти ска по нуде и ло гич но, па да це на. Тр жи ште је па сив но до те ме ре да се сло бод но за про те клу не де љу мо же ре ћи да га практич но ни смо ни има ли. Тра жња је онај део тр жи шта ко ји је глав ни узрок оп ште тр жи шне па сив но сти. Про мет од све га 375 то на ро бе за 39,52 по сто је ма њи од ина че та ко ђе ма лог про ме та из претход не не де ље. Вред ност про ме то ва не ро бе из но си ла је ,00 ди на ра, што је за 19,44 по сто ма ње не го претход не не де ље. Це ном пше ни це по љо при вред ни произ во ђа чи ни су за до вољ ни. Са дру ге стра не из во зна тра жња ко ја је за наред ну еко ном ску го ди ну пре по зна та као вр ло би тан фак тор у фор ми ра њу до маће це не пот пу но се по ву кла са тр жишта. По ред већ кон ста то ва ног про бле ма са ни ским во до ста јем Ду на ва, до дат но оп те ре ће ње за на ше из во зни ке је сте и да ље не ре ше на си ту а ци ја са из во зом пше ни це у Ма ке до ни ју. Са дру ге стране до ма ћа тра жња је не за ин те ре со ва на јер се за не по сред ни на ред ни пе ри од обез бе ди ла нео п ход ним ко ли чи на ма хлеб ног жи та. То су глав ни раз ло зи зашто се пше ни цом про те кле не де ље ни је уоп ште тр го ва ло. Тр жи ште ку ку ру за про шло го ди шњег ро да по свој при ли ци се не ће опо рави ти све до кра ја еко ном ске 2012./13. На про тив, це на и да ље па да. Ре гистзро ва на про сеч на це на про те кле неде ље од 14,13 дин/кг (13,08 без ПДВ) за 10,49 по сто је ни жа не го прет ход не не де ље. Оно што је мо же да бу де инди ка тив но за про це не да љих це нов них кре та ња је сте чи ње ни ца да је тр го вање у не де љи за на ма за тво ре но са ценом од са мо 12,80 дин/кг без ПДВ. Ценов на кри за ку кур за ни је спе ци фичност са мо на шег тр жи шта. По ре ђе ња ра ди це на ку ку ру за на бер зи у Чи ка гу да нас за 42 по сто ни жа не го ла не, док је це на на бер зи у Бу дим пе шти у ав густу ове за 30 по сто ни жа у од но су на ав густ про шле го ди не. Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Пшеница род Пшеница род Кукуруз Соја род Пре ра ђи ва чи со је и по ред до брих из гле да у по гле ду при но са ове кул туре хо ће на вре ме да се обез бе де на тр жи шту и ку пу ју ову ро бу на тер минском тр жи шту и то по стан дард ној цени од 300 ЕУР-а по то ни Ре ги стро ва на ди нар ска це на со је ро да из носи ла је 36,87 дин/кг (34,14 без ПДВ), што је раст од 0,19 по сто у од но су на тр го ва ње из прет ход ног пе ри о да, што уства ри са мо пред ста вља раст ЕУР-а у од но су на ди нар.

31 Среда, 14. август Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: По што ва ни по тро ша чи, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЈП Срем-гас по че ло је са ис кљу че њи ма по тро ша ча ко ји сво је оба ве зе не из ми ру ју ре дов но, па вас мо ли мо да у што кра ћем ро ку из ми ри те сво је ра чу не и ду го ва ња за утро ше ни гас. На та кав на чин за др жао би се ко рек тан од нос из ме ђу ЈП Срем-гас и потро ша ча, а обез бе ди ло би се ре дов но из ми ре ње оба ве за Срем-га са пре ма до ба вља чу ЈП Ср би ја гас. Из ми ре ње ду го ва ња и ре дов но пла ћа ње ра чу на зна чи си гур но и ква литет но снаб де ва ње при род ним га сом свих по тро ша ча на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца. ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА INDIJSKA KONOPLJA SVE PREMA JELOVNIKU (FRANC.) "JUG" FRANC. PISAC, PREVO VRSTA DRVETA (MN.) VRSTA SPORT- SKOG CAMCA IME GLUMCA PACINA STOKA FUDBALSKI TRENER, ENCO UMESTO LUKA U IZRAELU MLECNI PROIZVOD TERETNI LIST GRAD U ŠPANIJI AMERICKI PISAC, ŠO RIMSKO CARSTVO ВО ДО РАВ НО: 1. За јед но са 7 во до рав но: 1. Но ви не са нај ве ћим тира жом у Сре му, 13. Омот, по шиљ ка ро бе по штом, 14. Два иста сло ва, 16. Део гра да Ри је ке, 17. По ква ше на ро сом, 18. Шум ска кре да, 20. Бив ши енгле ски др жав ник, Кле мент, 21. Му сли ман ско му шко име, 22. Ода ла ми ти, 24. Бла го ста ње, спо кој ство, 25. Кућ ни ин сект, 26. Осам на е сто и 13. сло во азбу ке, 27. Атлет ски клуб, скр., 28. Школ ска клу па, 29. Фуд ба лер ФК Лацио, Ма си мо, 30. На зи ви не ко ли ко под руч ја на тлу бив ше Ју го сла ви је, 31. Ме сто у Сре му, 32. Ма ђар ско му шко име, 34. Све та, (турц.), 35. Реч ни ри бар (мн.), 36. Гној на шу пљи на на те лу, 38. Ме ра за зе мљи ште (100 квадра та), 39. Град у АП Вој во ди ни, 40. Из бо чи на на згра ди, 41. Ста ри на зив за Шпа ни ју. УС ПРАВ НО: 1. Рад ни ца ко ја по спре ма про сто ри је, 2. Део плу га, 3. Метал ни клин, 4. Пр ва реч из Ју вен та ло вих Са ти ра, 5. Тро ци френ број, 6. Масов но обо ље ва ње ста нов ни штва, 7. Озна ка за не пер, 8. Основ на та ри фа, 9. Део про сто ри је, 10. Јед на ки, 11. Ју нак из ин диј ског спе ва Ме хаб ха ра та, 12. На у ка ме ди ци не ко ја се ба ви узро ком бо ле сти, 15. Љу би тељ пла ни на и при ро де, 19. Ме ло ди ја, 22. вр ста кри вич ног де ла, 23. Му шко име Алек сандар, 25. Срп ска Кра љев ска ака де ми ја (скр.), 26. Тро јан ски ју нак, 28. Мушко име, Сре тен, 29. Рад ник за плу гом (мн.), 30. Сим бол хри шћан ства, 31. Де сна при то ка Ду на ва, 33. Ен гле ски фи ло зоф и по ли тич ки еко но ми ста Џон Стју арт, 35. Не мач ки фи зи чар и астро ном, Ернст, 37. Стра ни пред лог, на. KORALNO OSTRVO JEDNA OD NIMFI (MIT.) GORNJI DEO KUCE (MN.) "AKTI- NIJUM" HRVATSKI PISAC, MATE UNIVERZI- TETSKI GRAD U ENGLESKOJ "POND" VRSTA TV RADNICE (MN.) "OBIM" UTVRÐENJA (FRANC.) BILO BI DOBRO (IZR.) "PARA" MUŠKI SOPRAN CUVAR STADA CRTAC PORTRETA "BOR" ZDRAV- STVENA USTANOVA 1 UZVIK KONJI U EPSKOJ PESMI STARIJI GLUMAC, TATIC ŽIVO- TINJSTVO NAŠ KOM- POZITOR INICIJALI PISCA CANKARA "ASTATIN" BUNDEVA DECA BELCA I INDIJANKE DEO DINAMIKE "RAZRED" "REOMIR" TENISER SA SLIKE POŠTENO, OTVORENO ILIRSKA ZEMLJA "IZVRŠNI KOMITET" PRVO SLOVO AZBUKE JEDAN KONTINENT NASTAJE IZ KREATINA USIJANA VULKAN- SKA MASA (MN.) NAPUSTI- TI PRO- STORIJU LICNA ZAMENICA NOCNA PTICA "ALUMI- NIJUM" MALI AMER. MEDVEDI "AMPER" RASTEG- LJIVA MATERIJA NE DAJ SE... LICNA ZAMENICA OLIVER ODMILA PRIKRITI SLIKARSKA CETKICA GLUMAC BOLDVIN "TREMOLO" DIVLJA MACKA UZBUR- KANOST VODE (MN.) VRSTA ATLE- TICARA СУДОКУ Са ста вио: Т. Зе ман MERA ZA POVRŠINU ZEMLJE VARKA, OBMANA MESTO KOD NOVOG SADA ВИЦЕВИ Разговарају два пијанца. - Чега би се лакше одрекао жена или вина? - Зависи од годишта! Пише Мујо писмо Гинису: - Драги Гинисе, пишем ти јер мислим да би ме треб о уписат у ону твоју књигу рекорда. Ја сам купио пузле од 1 до 3 године, а ријешио их за 6 мјесеци!

32 32 Среда, 14. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА О ПО ЗО РИ ШНОМ КУЛ ТУР НОМ ЛЕ ТУ "Тра го ви" про тив троп ских вре ли на Ле та су за те а тре пе ри од ка да све ми ру је, али мно ги у ве ћим гра до ви ма има ју по тре бу да и та да при ре де про гра ме за сво је по се ти о це. У ми тро вач ком по зо ри шту ни је оста ло са мо на тој по тре би У ла пи да ри ју му Му зе ја Срема, ми ну лог че тврт ка, 8. ав гу ста, од и гра на је пред ста ва за де цу "Штрумп фо ви на мо ру". Пред ста ва је до бро по се ће на, ор га ни за тор јој је би ло По зори ште "До бри ца Ми лу ти но вић" у окви ру про гра ма по зо ри шног кул тур ног ле та "Тра го ви". Овај до га ђај, ка же ди рек тор ка По зори шта Је ле на Јан ко вић, уприли чен је за нај мла ђе ко ји су, тако ђе, че сти по се ти о ци по зо ришта, а да све бу де у сти лу карте су про да ва ли Штрумп фе та, Штрумпф Ке фа ло и Гар га мел. По узо ру на мно га по зо ришта у Ср би ји и ми тро вач ко По зо ри ште је ове го ди не ор гани зо ва ло по зо ри шно кул турно ле то "Тра го ви". Ди рек тор ка По зо ри шта под се ћа да су ле та Је ле на Јан ко вић, ди рек тор ка Из ло жба цр те жа Але на Ди ми ћа Штрумп фо ви са мо ру за те а тре пе ри од ка да све миру је, али мно ги има ју по тре бу да и та да при ре де про гра ме за сво је по се ти о це. - Ми тро вач ка пу бли ка је жељ на по зо ри шних са др жа ја и ве о ма се за ни ма за оно што ми ра ди мо. Ни смо би ли у при ли ци да су гра ђа не об ра ду је мо не ким спе ка та лу лар ним про гра ми ма, али су, у сва ком слу ча ју, ови ко је смо при пре ми ли на за дово ља ва ју ћем ни воу - оце ни ла је Је ле на Јан ко вић. По зо ри шно ле то "Тра го ви" отво ре но је из ло жбом цр те жа пор тре та глу ма ца "На да ска ма жи во та" ауто ра Але на Ди мића. Одр жа на је у Му зе ју Срема и ве о ма је до бро про пра ћена. Про гра ми се ор га ни зу ју на отво ре ном што од го ва ра времен ским при ли ка ма, а углавном су бес плат ни. За тим је од и гра на стенд-ап ко ме ди ја Ср ђа на Дин чи ћа "Ред је ва ља се..." ко ју је играо Ср ђан Ала тић, па је од и гра на ху ма ни тарна пред ста ва за обо ле лу де вој чицу из Ер де ви ка Ани ту Ба лаж, пре ме сец два игра на је и пред ста ва чи ји при ход је био по моћ ма лој Љи би ци Ада мић из За са ви це 2 за тран сплан та ци ју ср ца. - У окви ру лет њег про гра ма игра на је пред ста ва "Ди ван је ки ће ни Срем" ауто ра и глум ца Вла де Ба ла шћа ка. Об ра до ва ла сам се што је мно го љу ди дало при лог што смо по ка за ли да смо ху ма ни љу ди. По зо ри ште је ор га ни зо ва ло го сто ва ње стендап пред ста ве,,ди жи се, ко ја је од и гра на у ла пи да ри ју му Му зеја Сре ма 4. ав гу ста. Пу бли ка је ле по при хва ти ла глу мац Ба не та Ви да ко ви ћа са ње го вим ко мента ри са њем са да шњег тре нут ка, љу ди су ужи ва ли, на бра ја наша са го вор ни ца. У пе так, 16. ав гу ста у градском пар ку, код ам фи те а тра би ће из ве де на пред ста ва за де цу "Јед на са свим обич на бајка". Ма ли ша ни су ве о ма ва жни као пу бли ка, жељ ни су са држа ја. Сва ке су бо те По зо ри ште има пред ста ве, а уз де цу пра те их и ро ди те љи, ба ке де ке и сви ужи ва ју. С.Ђа ко вић БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА Да ни Сре ма у Бе ше но ву Уз по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца и ре сор ног вој вођан ског се кре та ри ја та, у Бе шено ву је у ор га ни за ци ји се о ског удру же ња же на,,бе ше нов ке у не де љу одр жа на, дру га по реду, ет но ма ни фе ста ци ја Да ни Сре ма у Бе ше но ву За по се ти о це је при ре ђен бо гат про грам од пред ста вља ња дома ће ра ди но сти до ку ли нарских спе ци ја ли те та, ку ва ња ко тли ћа и кул тур но-умет ничког про гра ма. По ре чи ма пред сед ни це Удру же ња же на,,бе ше нов ке'' На гра ђе ни уче ни ци Ду шан ке Су вај џић, на ма нифе ста ци ји је уче ство ва ло де сет го сту ју ћих удру же ња - удру жење же на Сте ја нов ци, Ди вош, Ла ћа рак, Ви шња из Гр гу ре ваца, Во гањ, Мар тин ци, Ку змин, Кле нак и са мо стал не по став ке Ка ће Ју ри шић и Са ве Вр сајко вић. Пр во ме сто за слат ки ко лач при па ло је Удру же њу же на Дивош, пр во ме сто за сла ни ко лач Ка ћи Ју ри шић из Ру ме, а нај бољу по став ку има ло је Удру жење же на Кле нак. Уче ни ци ОШ,,Јо ван По повић'' из Бе ше но ва у са рад њи са еко ло шким по кре том Еко Патрол-РС из Срем ске Ми тро ви це ор га ни зо ва ли су ли ков ну еко из ло жбу на те му,,еко ло ги ја у оку де те та''. За нај бо ље ликов не цр те же из обла сти еколо ги је и за шти те жи вот не среди не на гра ђе ни су уче ни ци: Мар ко Ши му но вач ки (дру ги раз ред), Је ле на Ћи рић, Анабе ла Ћи рић (тре ћи раз ред) и Ана Ник шић (че твр ти разред). На гра ђе ним уче ни ци ма на гра де и ди пло ме уру чи ле су чла ни це еко ло шког по крета Еко па трол-рс Ве ри ца Сувај џић и Алек сан дра Шћепа но вић. Уче шће на ма ни фе ста ци ји узе ла је и ме штан ка Бе ше нова сли кар ка Љи ља Ћи рић са по став ком сво јих умет нич ких ра до ва. Пре ма ре чи ма ор га ни зато ра ко тли ћи ја де Ду ша на Кре со је ви ћа, би ло је при јавље но 14 еки па, а по бед нич ки Ко тлић до ко тли ћа ко тлић има ла је еки па Цве је Ко ван џи ћа. Пре ма ре чи ма Са ше Племи ћа, ор га ни за то ра тур ни ра у ма лом фуд ба лу, на тур ни ру је на сту пи ло се дам еки па, а пр во ме сто осво ји ла је еки па Мо нако из Бе ше но ва. Ма ни фе ста ци ју је по др жа ло ви ше од 20 спон зо ра из Сре ма и око ли не, а ме диј ски спон зор би ле су Срем ске но ви не. В. С.

33 Среда, 14. август РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Града Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та MC BA UC HE MIE, d.o.o., Илари о на Ру вар ца бб, Срем ска Ми тро ви ца, под нео зах тев за од лу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, Скла ди шно-ло ги стич ког ком плек са МC Bаuchemie, на катастарскoj пар це ли бр.8928/4 к.о. Срем ска Митро ви ца. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на проце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Града Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та, ПРО ПЛАСТ Д.О.О. Сремска Ми тро ви ца, Рум ски пут 9а, Срем ска Ми тро ви ца, под нео зах тев за од лу чива ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, за про је кат, про из вод ни по гон за ре ци кла жу от пад не пла сти ке, на ка та стар ској пар це ли бр. 8242/13 к.о. Срем ска Ми тро ви ца. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва.сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми трови ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13.Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог оба ве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Града Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Града Срем ска Ми тро ви ца на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС" број 135/04 i 36/09 ) об ја вљу је, О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та ПД ПА НОН СКЕ ТЕ-ТО Нови Сад д.о.о. ТЕ-ТО Срем ска Ми тро ви ца, Ја рач ки пут бб Срем ска Ми тро ви ца под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Про јек та, це во вод за тран спорт от пад них, тех но ло шких и пре чи шће них во да са при кљу че њем на град ску ка на ли за ци о ну мре жу, на ка та стар ским пар цела ма бр. 5933/4, 5933/6, 5933/7, 5933/8, 5933/9, 5933/11, 5933/12, 5927/1, 5927/2 и 5928/ к.о. Срем ска Ми тро ви ца. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се из врши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не среди не ( со ба број 35),у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о- ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на проце на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ОБИ МА И СА ДР ЖА ЈА СТУ ДИ ЈЕ О ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Оба ве шта ва се јав ност да је но си лац про јек та, Ни ко ла Пан те лић из Ла ћарка, ули ца 1.Но вем бар бр.112, под нео зах тев за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, за про је кат, ста ни ца за снабде ва ње мо тор них во зи ла теч ним нафт ним га сом (ТНГ), на ка та стар ској пар цели бр. 3848/40 к.о. Ла ћа рак. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо же се извр ши ти у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не ( со ба број 35), у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 13, у пе ри о ду од го ди не до го ди не, у вре ме ну од 10 до14 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни мо гу у ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог обаве ште ња до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми Град ској упра ви за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, Гра да Срем ска Ми тро ви ца, Трг Све тог Ди ми три ја број 13. Овај ор ган ће у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог обаве ште ња од ре ди ти обим и са др жај сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 14. август РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА РЕ ПУ БЛИЧ КА АГЕН ЦИ ЈА ЗА ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ У скла ду са чла ном 50. За ко на о пла ни ра њу и из градњи (''Слу жбе ни гла сник РС'', бр. 72/09, 81/09 ис правка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС), чл Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку изра де план ских до ку ме на та (''Слу жбе ни гла сник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гласник РС'', број 135/04, 88/10) огла ша ва ЈАВ НИ УВИД У НА ЦРТ ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПРО СТОР НОГ ПЛА- НА ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ТРАН СНА ЦИ О НАЛ- НОГ ГА СО ВО ДА ''ЈУ ЖНИ ТОК'' и ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПРО СТОР НОГ ПЛА НА ПОД РУЧ ЈА ПО СЕБ НЕ НА МЕ НЕ ТРАН СНА ЦИ О НАЛ НОГ ГА СО ВО ДА ''ЈУ ЖНИ ТОК'' НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На црт Из ме на и до пу на про стор ног пла на подруч ја по себ не на ме не тран сна ци о нал ног га со во да ''Ју жни ток'' (у да љем тек сту: На црт из ме на и до пу на про стор ног пла на) и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Из ме на и до пу на про стор ног пла на подруч ја по себ не на ме не тран сна ци о нал ног га со во да ''Ју жни ток'' на жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја), об у хва та ју дело ве те ри то ри ја гра до ва: За је ча ра, Сме де ре ва, Пан че ва, Бе о гра да - Па ли лу ла, Зре ња ни на, Но вог Са да, Сом бо ра, Срем ске Ми тро ви це, Шап ца, Ло зни це и оп шти на: Бо љевац, Па ра ћин, Ћу при ја, Де спо то вац, Сви лај нац, Жа ба ри, Ве ли ка Пла на, Ко вин, Опо во, Ти тел, Жа баљ, Те ме рин, Ср бо бран, Вр бас, Ку ла, Ста ра Па зо ва, Ин ђи ја, Ру ма, Бога тић, Бач ка Па лан ка и Бач. 1. Јав ни увид у На црт из ме на и до пу на про сторног пла на и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути цаја, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на, од 8. ав гу ста до 6. сеп тем бра го ди не. У скла ду са чл Пра вил ни ка о са др жи ни, на чину и по ступ ку из ра де план ских до ку ме на та, На црт из мена и до пу на про стор ног пла на са ком пле том ре фе рал них ка ра та и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће из ло же ни на јав ни увид у гра до ви ма/оп шти на ма ко је се на ла зе у об у хва ту На цр та из ме на и до пу на про стор ног пла на, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 900 до 1400 часо ва у згра да ма скуп шти на гра до ва: За је ча ра, Сме де рева, Пан че ва, Бе о гра да Па ли лу ла, Зре ња ни на, Но вог Са да, Сом бо ра, Срем ске Ми тро ви це, Шап ца, Ло зни це и оп шти на: Бо ље вац, Па ра ћин, Ћу при ја, Де спо то вац, Свилај нац, Жа ба ри, Ве ли ка Пла на, Ко вин, Опо во, Ти тел, Жа баљ, Те ме рин, Ср бо бран, Вр бас, Ку ла, Ста ра Па зо ва, Ин ђи ја, Ру ма, Бо га тић, Бач ка Па лан ка и Бач. На црт из ме на и до пу на про стор ног пла на и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће до ступ ни на увид заин те ре со ва ној јав но сти: у про сто ри ја ма ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у праве, у ана лог ном и ди ги тал ном об ли ку, на зва нич ној ин тер нет адре си Ре пу блич ке аген ци је за про стор но пла ни ра ње ( у диги тал ном об ли ку. Јав на пре зен та ци ја На цр та из ме на и до пу на простор ног пла на и Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја би ће одр жа на у Бе о гра ду у по не де љак, 26. ав гу ста го ди не у са ли При вред не ко мо ре Ср би је, Ре сав ска бр.13-15, са по чет ком у 11 ча со ва. При мед бе на На црт из ме на и до пу на про стор ног плана и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти, у пи са ној фор ми, ор га ни ма за ду же ним за по сло ве ур ба ни зма у је ди ни ца ма ло кал них са мо у пра ва и Ре пу блич кој аген ци ји за про стор но плани ра ње на адре су: Кра ља Ми лу ти на бр.10а, Бео град, у то ку тра ја ња јав ног уви да, за кључ но са 6. сеп тем бром го ди не. 2. Јав на сед ни ца Ко ми си је за јав ни увид одр жа ће се у Но вом Са ду у по не де љак, 16. сеп тем бра годи не у згра ди Скуп шти не гра да Но вог Са да, ул. Жар ка Зре ња ни на бр.2, са по чет ком у 11 ча со ва. 3. Из ве штај о оба вље ном јав ном уви ду би ће доста вљен гра до ви ма За је ча ру, Сме де ре ву, Пан че ву, Бео гра ду Па ли лу ла, Зре ња ни ну, Но вом Са ду, Сом бо ру, Срем ској Ми тро ви ци, Шап цу, Ло зни ци и оп шти на ма Боље вац, Па ра ћин, Ћу при ја, Де спо то вац, Сви лај нац, Жа бари, Ве ли ка Пла на, Ко вин, Опо во, Ти тел, Жа баљ, Те ме рин, Ср бо бран, Вр бас, Ку ла, Ста ра Па зо ва, Ин ђи ја, Ру ма, Бога тић, Бач ка Па лан ка и Бач ка ко би сви за ин те ре со ва ни мо гли да оства ре увид о под не тим пи са ним при мед ба ма на На црт из ме на и до пу на про стор ног пла на и Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја. ВП ''РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ'' Срем ска Ми тро ви ца Про ме на да 13 Тел. 022/ На осно ву од лу ке УО ВП ''Ре гу ла ци је'', Сремска Ми тро ви ца, 375/1-1, од го ди не., од лу ке УО ВП ''Ре гу ла ци је'', Срем ска Ми тро вица бр.322/1 од го ди не., (по но вље на ли ци та ци ја), Ре ше ња Аген ци је за при ва ти за ци ју бр. 472/1 од го ди не, о сгла сно сти за про да ју основ них сред ста ва и од лу ке Ко ми сије за про це ну основ них сред ста ва бр. 322/2 од го ди не. ОГЛА ША ВА СЕ ПРО ДА ЈА ПУ ТЕМ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ СЛЕ ДЕ ЋИХ ОСНОВ НИХ СРЕД СТА ВА - 5 ВО ЗИ ЛА (ДРУ ГИ ПУТ) 1. Пут нич ки ауто мо бил мар ке BMW; про изве ден 2001 го ди не; не ре ги стро ван; по по чет ној це ни од ЕУРА по про дај ном кур су НБС, на дан про да је, плус ПДВ, ли ци та ци о ни ко рак од 150 ЕУРА. 2. Пут нич ки ауто мо бил мар ке DA CIA SO- LEN CA CON FORT, про из ве ден 2004; не ре ги строван; по по чет ној це ни од 840 ЕУРА, по про дај ном кур су НБС, на дан про да је, плус ПДВ, ли ци та ци о- ни ко рак 50 ЕУРА. 3. Те рен ско во зи ло мар ке TA TA; про из ве ден 2000 го ди не; ре ги стро ван; по по чет ној це ни од 1050 ЕУРА по про дај ном кур су НБС, на дан про даје, плус ПДВ, ли ци та ци о ни ко рак 50 ЕУРА. 4. Те рен ско во зи ло мар ке DA CIA; про из веде но 2004 го ди не; не ре ги сто ва но; по по чет ној це ни од 1050 ЕУРА по про дај но кур су НБС, на дан про да је, плус ПДВ, ли ци та ци о ни ко рак 50 ЕУРА. 5. Те рен ско во зи ло мар ке DA CIA; про из веде но 2004 го ди не; не ре ги стро ва но; по по чет ној це ни од ЕУРА по про дај ном кур су НБС на дан про да је, плус ПДВ, ли ци та ци о ни ко рак 50 ЕУРА. Усло ви ли ци та ци је: Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на го ди не (ПЕ ТАК), од 13,00 до 15,00 ча со ва, на ло ка ци ји про дав ца на адре си: Срем ска Митро ви ца, Про ме на да 13, пар кинг ис пред зграде ди рек ци је (на кра ју Па ро брод ске ули це), а раз гле да ње по ну ђе них во зи ла је на дан одр жа ва ња ли ци та ци је (ПЕ ТАК; го ди не), у пе ри о ду од 11,00 до 13,00 ча со ва. Ли це за кон такт у ве зи во зи ла при премље них за ли ци та ци ју је Јо ван Јо ва но вић, ру ко во ди лац ме ха ни за ци је, кон такт те лефон; Ин фор ма ци је у пе ри о ду од 8'00 до 15,00 ча со ва. Пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја пре ли ци та ци је упла те кау ци ју у из но су од 10% од вред но сти во зи ла без ПДВ-а. Ли ци та ци ја се сма тра успе шном уко ли ко учеству је бар је дан По ну ђач, ко ји по твр ди по чет ну це ну по ко јој се про да је во зи ло ко је је пред мет ли ци та ци је, од но сно По ну ђач ко ји да нај ве ћу пону ду у слу ча ју да се на ли ци та ци ји над ме ће ви ше По ну ђа ча. По ну ђач мо же да ли ци ти ра и по ди же по ну ду за ку по ви ну во зи ла нео гра ни чен број пута, с тим што је ко рак прет ход но на ве ден за сва ко во зи ло по на о соб. Про да вац не да је га ран ци ју за ква ли тет, свој ства, ви дљи ве или скри ве не не достат ке, оста ла оште ће ња или по себ не ка рак те ристи ке во зи ла. У слу ча ју да ва ња нај по вољ ни је По ну де, одно сно у слу ча ју да бу де је ди ни по ну ђач ко ји је по твр дио по чет ну це ну во зи ла, По ну ђач је ду жан да упла ти ли ци ти ра ни из нос на ра чун Про дав ца у ро ку од 3 (три) да на од да на одр жа ва ња ли ци таци је. На кон упла те на ве де ног из но са (ко ју По нуђач до ка зу је ори ги нал уплат ни цом или ове ре ним из во дом из бан ке), По ну ђач и овла шће но ли це ВП ''Ре гу ла ци је Срем ска Ми тро ви ца, ће за кљу чи ти уго вор о про да ји слу жбе ног во зи ла у ко јем ће ВП ''Ре гу ла ци је'' да ти са гла сност и до зво лу за пре нос пра ва вла сни штва на По ну ђа ча. Тро шко ве ове ре ку по про дај ног уго во ра пред над ле жним ор га ном ове ре, као и тро шко ве по реза на пре нос ап со лут них пра ва у це ло сти сно си ку пац. ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА На осно ву Од лу ке о за ку пу га ра жа ЈП Ди рек ци ја за из град њу Оп шти не Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбени лист Оп шти на Сре ма, број 14/2003, и 16/2004), ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца рас пи су је: О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ГА РА ЖА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈОМ ПРИ КУ ПЉА ЊЕМ ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА НА НЕО Д РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ I ло ка ци ја: Ули ца Ва се Ста ји ћа Број 17 тип: по вр ши на m2: по чет на ме сеч на за куп ни на дин./m2 без ПДВ-а: зи да на у окви ру згра де бр:56 Га ра же се из да ју на нео д ре ђе но вре ме: II 18,00 m2 72,50 дин. ПРА ВО УЧЕ ШЋА на ли ци та ци ји има ли це ко је испу ња ва усло ве : 1. Да је вла сник пут нич ког ауто мо би ла (До каз: копи ја са о бра ћај не до зво ле); 2. Да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Гра да Сремска Ми тро ви ца (До каз: ко пи ја лич не кар те); - ове ра ко пи ја се вр ши у Ди рек ци ји 3. Да ни је За ку пац га ра же чи ји је ко ри сник Дирек ци ја, а уко ли ко је сте уз при ја ву за Оглас под но си пред лог за от каз Уго во ра о за ку пу га ра же под условом да је од да на за кљу че ња Уго во ра про те кло нај мање шест ме се ци (До каз: По твр да Ди рек ци је); 4. Да ни је ду жник Ди рек ци ји (До каз: По твр да Дирек ци је). Га ра жа се не ће до де ли ти у за куп ли цу чи ји је Уговор о за ку пу пре стао услед не из вр ша ва ња уго во рених оба ве за у ро ку од пет го ди на од да на пре стан ка Уго во ра, од но сно ли цу про тив ко га је у то ку или је окон чан из вр шни по сту пак исе ље њем и то у ро ку од пет го ди на од да на по кре та ња из вр шног по ступ ка. III Нај по вољ ни јим По ну ђа чем сма тра се ли це ко је је по ну ди ло нај ви шу за куп ни ну. Ви си на по чет не за куп ни не је утвр ђе на Ре ше њем За ку по дав ца, а из ли ци ти ра на за куп ни на ће се усклађи ва ти са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци. IV Рок за По ну де је 15 да на од да на об ја вљи ва ња. Рок за По ну де ис ти че го ди не. V Уче сник ли ци та ци је, ко ји до би је у за куп га ра жу, пре пот пи си ва ња Уго во ра, ду жан је да упла ти из ли цити ра ну за куп ни ну за три (3) ме се ца уна пред. ПДВ ПЛА ЋА ЗА КУ ПАЦ. VI По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, са на знаком за ко ју га ра жу се По ну да под но си, лич но или поштом пре по ру че но, на адре су: ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ- ТРО ВИ ЦА, Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз матра ју. Јав но отва ра ње По ну да оба ви ће се годи не у 11,00 ча со ва у про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца,срем ска Ми трови ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл.прав ник Са мо стал ни струч ни са рад ник Тел: 022/

35 Среда, 14. август Да на пре ми нуо је у 78. го ди ни жи во та наш во ље ни Се ћа ње Да на го ди не на вр ша ва се пет го ди на ту ге, од ка да не ма Да на на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на ше дра ге ЂОР ЂЕ ЗО РА НО ВИЋ ИЗ ДИ ВО ША Ожа ло шће ни: су пру га Љу би ца, кћер ка Дра ги ца, зет Мо мир, уну ци Бра ни слав и Ђор ђе, сна ха Ива на. Исто вре ме но се за хва љу је мо свим ро ђа ци ма и при ја те љи ма ко ји су у овом тре нут ку би ли уз нас. ЂОР ЂА АН ЂЕ ЛИ ЋА Оста је мо да ту гу је мо и да те се се ћа мо по до бро ти и пле ме ни то сти. Тво ји нај ми ли ји су пру га са де цом и уну ци ма. ГО СПО ЈИН КЕ РА ДА КО ВИЋ Го ди шњи по мен да ва ће мо го ди не на Но вом гро бљу. Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма. Тво ји нај ми ли ји ПО МЕН Дра ги на ши ро ди те љи, ба ко и де ко Да на го ди не у 71. го ди ни жи во та пре ми нуо је наш дра ги ЗДРАВ КО МИ ЛО ШИ ЧЕ ВИЋ ЉИ ЉА НА БР ЗАК ЛА ЗАР БР ЗАК С љу ба вљу и по но сом чу ва ће мо успо ме ну на вас и ва шу пле ме ни тост, скром ност и по све ће ност сви ма на ма. Ва ши нај ми ли ји ћер ке Ка ја и Дра га на са по ро ди ца ма, се стре Ан ђа, Ми ца и Бој ка са по ро ди ца ма. С љу ба вљу и по што ва њем Тво ји нај ми ли ји: брат Вла да, су пру га Илин ка, си но ви Пе ђа и Ми ша, сна ја Би ља и унук Ан дри ја. Да на на вр ша ва се го ди ну да на ка ко ни је са на ма на ша дра га се стра и тет ка Да на на вр ша ва се го ди на да на од ка да нас је на пу стио наш члан Ло вач ког дру штва УРОШ ДЕ ВИЋ ДР МА РА ДРА ГА НО ВИЋ РА ДО ВАН ЧЕ ВИЋ СТЕ ВАН СЕ НИ ЧА НИН По след њи по здрав од ко ле га из ко мер ци ја ле КПЗ Срем ска Ми тро ви ца. Увек си у на шим ср ци ма. Тво ји: се стра Го ја, Би ља и Ми ћа Веч но ће мо те пам ти ти. Л.Д. Сло бо да Ша шин ци Се ћа ње Да на на вр ша ва се 40 да на од смр ти на шег дра гог су пру га, оца и де де Да на го ди не у 72. го ди ни жи во та, пре ми ну ла је на ша дра га Да на го ди не на вр ша ва се 40 ту жних да на ка ко ни је са на ма наш дра ги МИ ЛЕ НА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма: син Бра ни слав, кћи Мир ја на са по ро ди ца ма и брат Ми лан Ман дић КЉА ЈИН ЖИВ КА из Ве ли ких Ра ди на ца Ожа ло шће ни су пру га Је ли са ве та, син Са ша, ћер ка Са ња са по ро ди ца ма. БРАН КА МИ ШЧЕ ВИЋ Ожа ло шће ни: су пруг Ву ка шин, син Ду шан, кћер ка Еми ли ја, зет Сто јан, уну ци Во јин, Лу ка, Ма ти ја и Мар ко, род би на и при ја те љи ВЛАТ КО ПА РИ ПО ВИЋ Увек ћеш би ти део нас и за у век жи ве ти са на ма. Тво ји нај ми ли ји. По ро ди це Па ри по вић и Кирш. Се ћа ње на Се ћа ње Да на го ди не на вр ша ва се три го ди не ка ко ни је са на ма наш дра ги Ту жно се ћа ње ВУ ШТАР СЛО БО ДА НА РА ДА СА ВИЋ ДИ ВОШ Хва ла за љу бав и до бро ту. Тво ји нај ми ли ји До бри љу ди се пам те за сва вре ме на, за то по чи вај у ми ру ме ђу ан ђе ли ма. Тво ји нај ми ли ји. ВЛА ДА ЈО ВА НО ВИЋ За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма. По ро ди це Па ри по вић и Јо ва но вић. ЉИ ЉА НА СТЕ ПА НИЋ Го ди не про ла зе али бол и ту га оста ју у на шим ср ци ма. Тво ји нај ми ли ји.

36 36 Среда, 14. август СА ВА ТЕ РУ МА ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА РУМ СКОГ СА ВА ТЕА Бор ци без ма не и стра ха На ста вље на је тра ди ци ја орга ни зо ва ња ме мо ри јал ног тур ни ра Алек сан дар Аца Радо ше вић, ко ји се ор га ни зу је у Ку пи но ву, у знак се ћа ња на мла дог фуд ба ле ра ко ји је преми нуо на фуд бал ском те ре ну 3. ок то бра го ди не. По бедник ше стог по ре ду тур ни ра, ко ји је ор га ни зо ван као три јаго нал (3 пу та по 45 ми ну та) био је до ма ћин, дру го ме сто при пало је Је дин ству из Шти та ра, а тре ће омла дин ској еки пи но вобе о град ског Рад нич ког. При ка зан је вр ло до па дљив фуд бал. Иако без не ко ли ци не фуд ба ле ра, за ко је се оче ку је да ће би ти стар те ри, до ма ћин је за слу же но осво јио пр во место. Је дин ство се пред ста ви ло као вр ло ква ли тет на еки па, док је пред омла дин ци ма Рад ничког за и ста ле па бу дућ ност. Ку пи но во Рад нич ки 3:0 КУ ПИ НО ВО: Тра ви ца, Плавшић, Ј. Вуј чић (31. ми нут), Б. Вујчић, Јо ва но вић, Кне же вић, Јан ковић, Ју ри шић, Јер ко вић, Н. Ву кић, Кр сто вић (21. и 28. ми нут). ФУДБАЛ КУ ПИ НО ВО МЕ МО РИ ЈАЛ АЛЕК САН ДАР АЦА РА ДО ШЕ ВИЋ До ма ћин по бед ник ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА ФК Ку пи но во РАД НИЧ КИ: Ра до са вље вић, Ма тић, Ко чи ја ше вић, С. Марко вић, Си мић, Ла зић, Алек сић, Бо жа но вић, Сто јић, Врањ ковић, По по вић. Рад нич ки Је дин ство 0:4 РАД НИЧ КИ: Ра до са вље вић, Н. Мар ко вић, Врањ ко вић, Дјурић, Бе ло па вло вић, Хр ка ло вић, Ил кић, Мак си мо вић, Ба ре шић, Ко чи ја ше вић, Срећ ко вић. ЈЕ ДИН СТВО: Ви ћен тић, Гајић (39. ми нут), Дју ра шко вић, Јо ва но вић (17. ми нут), Те шић, Не до вић, С. Ми лић, Цве јић, Са вић, М. Ми лић, Во ро то вић (25. и 44. ми нут). Је дин ство Ку пи но во 0:2 ЈЕ ДИН СТВО: Ви ћен тић, Гајић, Дју ра шко вић, Јо ва но вић, Те шић, Не до вић, С. Ми лић, Све јић, Са вић, Са вић, М. Милић, Во ро то вић. КУ ПИ НО ВО: Тра ви ца, Плавшић, Б. Вуј чић, Је лен ко вић, Ма тић, Кне же вић, Јан ко вић (20. ми нут), Ју ри шић, Јер ковић, Пет ко вић (33. ми нут), Крсто вић. Игра ли су још: Са џак, Ми лу ти но вић, Н. Ву кић. Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА Ор га ни зо ва њем Ме ђу на родног тур ни ра на ко ме су сна ге од ме ри ли бор ци из Срби је, Хр ват ске и у овом спор ту свет ске ве ле си ле Фран цу ске, Са ва те бокс клуб Ру ма просла вио је не дав но 30 го ди на по сто ја ња и ра да. Ве ли ки број Ру мља на оку пље них на централ ном град ском тр гу, имао је при ли ку да ужива у про мо ци ји ове из у зет не бо ри лач ке ве штине раз ви је не сво је вре ме но ради по тре ба фран цу ске вој ске и чу ве не Ле ги је стра на ца. У свом обра ћа њу оку пље нима, пр ви чо век рум ског клу ба и пред сед ник Са ва те са ве за Срби је Ми о драг Ра кић ис та као је да је ве ли ки ју би леј ис пу нио сва оче ки ва ња. - Ово је за и ста ве ли ки под стицај за наш да љи рад и укљу чива ње мла дих у овај атрак ти ван спорт. Же лео бих да се за хва лим свим дра гим го сти ма ко ји су увели ча ли про сла ву клу ба. Ни је лако у да на шњем вре ме ну оп стати три де це ни је и у том смил су Ве ли ку за хвал ност бих упу тио и Ру мља ни ма ко ји су на пра вили сја јан ам би јент. Пу бли ка је има ла при ли ку да ви ди нај ве ће та лен те овог спор та, мла де сугра ђа не ко ји има ју пре гршт меда ља са свет ских и европ ских пр вен ста ва као што су Не бој ша Бо жић, Вук Ве сић и Да мјан Мар ко вић, ре као је Ра кић. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА По себ но ин те ре со ва ње Румља на иза звао је на ступ нашег нај бо љег са ва те бок се ра Љу бо ми ра Че сти ћа ко ји ће са Да мја ном Мар ко вић предста вља ти Ср би ју на Олим пи јади бо ра лич ких спор то ва Sport Ac cord Com bat Ga mes-u 2013, ко ја се у ок то бру одр жа ва у Руси ји. Тре нер фран цу ских бо раца Ке вин Мон за се за хва лио до ма ћи ни ма на го сто прим ству и на ја вио по нов ни до ла зак у Ру му. Гу жва на цен трал ном тр гу ФУДБАЛ Оно што смо ов де до жи вели, рет ко се где мо же ис ку стити. Би ла је то од лич на про моци ја са ва теа на нај ви шем мо гућем ни воу. Жао нам је што због по вре да два наш бор ца ни су мо гла да на сту пе, но, сма трам и да су три мом ка ко ја су се пред ста ви ла ов да шњој пу блици, оста ви ли до бар ути сак. Сава те ре пре зен та ци ја Ср би је је увек ме ђу три нај бо ље у све ту и част нам је што смо би ли гости Ру ме, ис та као је Мон за. Се кре тар Са ва те са ве за Хрват ске Жељ ко Ја рец твр ди да су у овом спор ту ве зе два саве за ви ше не го при ја тељ ске. - Вр хун ска ор га ни за ци ја тур ни ра у шта искре но ни смо ни сум њали. За раз ли ку од не ких мо жда дру гих спор то ва, у са ва теу су бор бе Ср би је и Хр ват ске увек фер и без ика квог ин ци ден та. При ја тељ ске ве зе по ти чу још из за јед нич ке др жа ве, ми их не гу је мо, одр жа ва мо и та ко ће увек би ти, ис та као је Ја рец. С. Л. Вој во ди на До њи Срем 0:0 Де таљ са про сла ве РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПР ВОГ КО ЛА: НИШ: Рад нич ки Рад нич ки :0, БЕ О ГРАД: Пар ти зан Но ви Па зар 4:3, БЕ О ГРАД: Рад Чу ка рич ки 0:1, УЖИ ЦЕ: Сло бо да По инт Спар так 1:1, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град Вождо вац 1:0, ЈА ГО ДИ НА: Ја годи на На пре дак 0:2, НО ВИ САД: Вој во ди на До њи Срем 0:0, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Цр ве на зве зда 4:2. СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (17. август): КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки 1923 На пре дак, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда Ја го ди на, ПЕ- ЋИН ЦИ: До њи Срем Ја вор, ВО ЖДО ВАЦ: Во ждо вац Војво ди на, СУ БО ТИ ЦА: Спар так ОФК Бе о град, БЕ О ГРАД: Чука рич ки Сло бо да По инт, НО- ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар Рад, НИШ: Рад нич ки Пар ти зан. УТАК МИ ЦЕ ПР ВОГ КО ЛА (17. ав густ): НО ВИ САД: Про летер Те ле оп тик, УЖИ ЦЕ: Је динство пу те ви Сло га (К), ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац Бо рац, БОР ЧА: БСК Мла дост, БЕ О ГРАД: Дин дје лић До ли на, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га Сме де ре во, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја Рад ник, БЕ О- ГРАД: Бе жа ни ја Ти мок. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА УТАК МИ ЦЕ ПР ВОГ КО ЛА (18. ав густ): ОЏА ЦИ: Тек сти лац Рад нич ки (НП), ШИД: Рад нич ки Бач ка 1901, ТЕ МЕ РИН: Сло га Ди на мо, ЗРЕ ЊА НИН: Ба нат ЧСК Пи ва ра, БАЧ КА ПА ЛАН КА: Бач ка - Рад нич ки (СМ), НО ВИ БЕ ЧЕЈ: Је дин ство Но ви Сад, ПА ЛИЋ: Па лић Рад нич ки (С), СТА РИ БА- НОВ ЦИ: Ду нав Сен та. НО ВИ САД Ста ди он Ка рађор ђе. Гле да ла ца: Суди ја: Алек сан дар ва сић (Но ви Жед ник) 7. По моћ ни ци: Ср дјан Ка у рин (Су бо ти ца) и Ми лан Ми хај ло вић (Бе о град). Жу ти кар то ни: Дју рић и Ка лу дје ровић (Вој во ди на), Бе лић, Бу корац, Ашков ски и Чо вић (До њи Срем). ВОЈ ВО ДИ НА: Де лач 7, Вули ће вић 7, Дју рић 7, Трај ко вић 7, На стић 7, По ре ла то вић 7, Ра до ја 7 (од 80. Тум ба со вић), Вра њеш 7 (од 80. Га ћи но вић), Али во дић 7, Бил би ја 7 (Ка лудје ро вић), Шку ле тић 7. ДО ЊИ СРЕМ: Бе лић 8, Божо вић 7, Ашков ски 7 (од 65. Ла ки ће вић 6,5), Пр ље вић 7, Ла кић Пе шић 7, Бу ко рац 6,5, Кру нић 7, Лу кић 7 (од 70. Човић), Зец 7, Дам ња но вић 6,5 (од 78. Сто ја но вић). До бре игре Вој во ди не у Евро пи ни су ове ре не по бедом на стар ту пр вен ства. Во леј Вра ње ша у увер ти ри ме ча наго ве стио је уз бу дљи ву утак мицу и огром ну же љу до ма ћи на да до ђе до бо до ва. Хте ње изабра ни ка Мар ка Ни ко ли ћа, ко ји је ова ци ја ма до че кан на травња ку Ста ди о на Ка ра ђор ђе, пре се кли су Срем ци од лич ним ак ци ја ма у 5. и 10. ми ну ту, најви ше за хва љу ју ћи од лич ном Лу ки ћу. Он је до био по врат ну лоп ту од Зе ца и из иде ал не пози ци је са пе нал ти ка га ђао, али не пре ци зно. Све оста ло у пр вом по лу вре ме ну при па ло је Вој во ди ни, ко ја је упор но атако ва ла ка го лу го сти ју: шан се Али во ди ћа у 13. ми ну ту, Шкуле ти ћа у 22. и 34, Бил би ја у два на вра та у 42. и у 45. мину ту. У на став ку утак ми це Нико лић уба цу је Ка лу дје ро ви ћа уме сто Бил би је, ка ко би освежио на пад Вој во ди не. Ре ђа ју се при ли ке Вој во ди не: Али во дић у 52, Ђу рић у 66. ми ну ту. Ипак, нај бо љу при ли ку Но во са ђа ни су има ли у дру гом ми ну ту зау став ног вре ме на. Тум ба со вић је са лоп том утр чао у ка зне ни про стор го сти ју, не ко га је од уд ба ле ра До њег Сре ма са плео, па је Ва сић на аси стен ци ју помоћ ни ка, по ка зао на креч. Но вај ли ја Ка лу ђе ро вић је узео за лет и га ђао до њи ле ви угао Бе ли ћа. Ме ђу тим, од лич ни Белић се ба цио у пра ву стра ну и од бра нио сво ју мре жу и та ко по стао ју нак утак ми це. Ж. Р.

37 Среда, 14. август СПОРТ 37 ПЛИ ВА ЊЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ХРТ КОВ ЦИ НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ПОД ВИГ ЖИВ КА РА ЈА КО ВИ ЋА Спо јио Сир ми јум и Го мо ла ву Пре пли вав ши тра су од Сремске Ми тро ви це до Го мо ла ве ду гу 17 ки ло ме та ра, за љу бљеник у ан тич ки Рим и је дан од осни ва ча по зна те ма ни фе стаци је Рим ски Да ни Хрт ков чанин Жив ко Ра ја ко вић (54), још јед ном је ожи вео ста ри антич ки пут, је ди ни ко јим се нека да од Го мо ла ве мо гло до ћи до цар ског гра да Сир ми ју ма. На овај нео бич ни ма ра тон, Жив ко је са ми тро вач ке градске пла же кре нуо про те кле не- Жив ко Ра ја ко вић Ра дост по сле успе ха де ље тач но у де сет ча со ва, а на циљ је сти гао по сле не што ви ше од пет ча со ва кон стантног пли ва ња. Иако је у сто пу био пра ћен од стра не нај бо љих при ја те ља, помоћ му ни је би ла по треб на и на циљ је иако умо ран, сти гао оран и сре ћан због свог успе ха. По че так ма ра то на То ком пли ва ња, по здра вљали су га пе ца ро ши и пли ва чи дуж чи та ве тра се, а на ци љу све ча ни до чек при ре ди ло му је не ко ли ко де се ти на ње го вих Хрт ков ча на. - Од увек сам же лео да пливам ма ра тон Ја рак Ша бац, али се не ка ко увек не што испре чи ло па ту же љу ни сам успео да ре а ли зу јем. Ка ко је овај мар та тон пре шао у ру ке Европског пли вач ког са ве за, ка ко је тра са по ве ћа на, а пли ва ју са мо про фе си о нал ци, ре шио сам да се оку шам на дру гој де сти наци ји. Ка ко сам ве ли ки љу би тељ ан тич ке исто ри је, од лу чио сам се на ову тра су ко ја да ти ра још од нај ра ни јих ан тич ких вре мена. Во лим да пли вам и на овај на чин сам ис пу нио, ка ко мо ја же на ка же, дру гу пу бер тет ску же љу, ис ти че Жив ко и до да је да се на да да ће овај ма ра тон у бу дућ но сти пре ра сти у масов ни је так ми че ње ко је ће још јед ном по ве за ти два зна чај на цен тра ан тич ког Сре ма: Сирми јум и Го мо ла ву. С. Л. ФУД БАЛ ФЕ КЕ ТИЋ МИ ТРО ВАЧ КИ РАД НИЧ КИ ПО БЕД НИК КУ ПА ВОЈ ВО ДИ НЕ ФК Ја дран (Фе ке тић) ФК Рад нич ки (Срем ска Ми тро ви ца) 3:4 ( 1:1) Ста ди он у Фе ке ти ћу. Гле дала ца 700. Су ди ја Мла ден Да ви до вић из Жи ти шта. Помоћ ни ци: Ми љун Ми шић и Злат ко Лу кић из Зре ња ни на. Де ле гат утак ми це: Иви ца Бошњак из Па ли ћа. Стрел ци: Со виљ у 1. ми ну ти за Рад нич ки, Мар ти но вић у 5. ми ну ти за Ја дран. Стрел ци из пе на ла за Ја дран: Ма јор и Мар ти но вић. Про маши ли: Мр ва ље вић, Бај че тић и Ћет ко вић. Стрел ци из пе на ла за Рад нич ки: Ерак и Ско рупан, и Ђур ђе вић. Про ма ши ли: Со виљ и Ми јић. Жу ти кар то ни: Гленџ (Ја дран), Ми ло ше вић и Ерак (Рад нич ки) ФК ЈА ДРАН: Пла ва нић 8, Мар ти но вић М 8, Ма јор 8, Вој нић Б 7, Вој нић 7, Ђуро вић 7, Бај че тић 7, Мр ваље вић 7(Мар ти но вић С 8), Гленџ 7 (Ко та раш 7), Ћет ковић 7, Си мо вић 7. ФК РАД НИЧ КИ: Ши вољиц ки 9, Ми ло ше вић 8, Мијић 8, Ерак 8, Нин ко вић 8, Пр шић 8, На глић 8 (Лац ковић 8), Ско ру пан 8, Со виљ 8, Сте вић 8, Тре бо вац 8, (Ђурђе вић 9). Играч утак ми це Де јан Ши вољиц ки оце на 9. Фуд бал ски клуб Рад нич ки из Срем ске Ми тро ви це по пр ви пут у сво јој исто ри ји осво јио је Куп Вој во ди не. Та ко је сво јој Пе хар за нај бо ље ко лек ци ји тро фе ја осво је них у Куп так ми че њи ма, ФК Раднич ки по ред осво је ног Ку па Рад нич ких спорт ских клу бова Кра ље ви не Ју го сла ви је из го ди не, два тро фе ја са Оп штин ског ку па Срем ске Митро ви це и го ди не и три пу та осво је ног Ку па Срема 1961, 1967, и го ди не при до дао и вре дан пе хар наме њен по бед ни ку Ку па Вој води не. Дра го це ни тро феј осво јен је у Фе ке ти ћу, где је по бе ђен дома ћи тим Ја дра на, али тек након из во ђе ња је да нај сте ра ца. У бор бе ној, за ни мљи вој и изу зет но ва жној утак ми ци за оба клу ба, Рад нич ки је при ка зао си гур ну и до па дљи ву игру. Дома ћи тим Ја дра на члан Подруч не ли ге Су бо ти ца, пру жио је же сток от пор Хе снер ци ма и био је рав но пра ван про тив ник то ком чи та ве утак ми це. Док су још гле да о ци при стиза ли на игра ли ште Ја дра на, у 1. мин ти Со виљ је до вео Хеснер це у вођ ство од 1:0. На про и гра ва ње Скор пу на, са леве стра не, сна жним шу тем са 15 ме тра, Со виљ по сти же ефек тан гол. До ма ћи уз вра ћа ју и већ у 5. ми ну ти по сле кон тра на па да по де сној стра ни, и ле пе акци је, Мар ти но вић из јед на ча ва ре зул тат. На кон из јед на че ња то ком чи та ве утак ми це, оба тима ства ра ла су шан се и би ло је до ста ле пих, ак ци ја и шан си на обе стра не. По што у ре гу а лр ном то ку утак ми це ни је би ло по бедни ка, при сту пи ло се пе на ли ма. Гол ман Рад нич ког Де јан Ши во љиц ки, од бра нио је пр ва три пе на ла игра чи ма Ја дра на, ко ји су по ка за ли ве ли ку не сигур ност код из во ђе ња је да најсте ра ца. Рад нич ки опет шам пи он Ерак, Ско ру пан и на кра ју Ђур ђе вић, до не ли су по бе ду Рад нич ком и пе хар по бед ника Ку па Вој во ди не иде у Сремску Ми тро ви цу. Ово је нај ве ћи успех ФК Рад нич ки у куп такми че њу. Ми тров ча ни са не стрпље њем оче ку ју жреб за да ље так ми че ње у Ку пу Ср би је, где ће за про тив ни ка има ти не ког од ре но ми ра них фуд бал ских клу бо ва у др жа ви. Ј. Сте вић

38 38 СПОРТ Среда, 14. август РУ КО МЕТ ИН ЂИ ЈА ПО ЧИ ЊУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПРЕД СТО ЈЕ ЋУ СЕ ЗО НУ Под мла ђе на еки па ЖРК Же ле зни чар Чи ње ни цу да су сред ства ко ји ма клуб за так ми че ња у су пер ли ги рас по ла же сма ње на, у Же ле зни ча ру ће на док на ди ти до во ђе њем струч ног ка дра и озбиљ ни јим ра дом са мла ђим игра чи ма У по не де љак, 5. ав гу ста после лет ње па у зе у про стори ја ма Кан це ла ри је за мла де у Ин ђи ји на про зив ци оку плие су се ру ко ме та ши це ин ђиј ског Жен ског ру ко мет ног клу ба Же ле зни чар ко је су већ сутра дан по че ле са при пре ма ма за пред сто је ћу су пер ли га шку се зо ну. Пред сед ни ца овог Клу ба Сун чи ца Бо жић је овом прили ком ис та кла да је прет ход ни рад са под млат ком ре зул ти рао ства ра њем још јед не так мичар ске еки пе ко ја ће игра ти у тре ћем ран гу так ми че ња. Она је до да ла са су сред ства ко јима овај клуб за так ми че ња у су пер ли ги рас по ла же сма ње на, али да су сви у Же ле зни ча ру же ле ли да ове не до стат ке надок на де до во ђе њем струч ног ка дра и озбиљ ни јим ра дом са мла ђим игра чи ма. Од ре кли смо се не ко ли ко ску пих игра чи ца, оти шла је и ис ку сна Зла та Па плац ко па ћемо на ста ви ти са фор си ра њем мла дих ру ко ме та ши ца по никлих у мла ђим ка те го ри ја ма клу ба. За др жа ли смо, ипак, костур ти ма, ан га жо ва но је не колко по ја ча ња, до шле су Јо ва на Ру ко ме та ши це на про зив ци Јо ка но вић, Та ма ра Ни кић, Та ма ра Си мо но вић, Ми ли ца Ми тић и Еми ли ја Вељ ко вић, остао је тре нер Зо ран Бар бу ловић, до ве ли смо Злат ка Кр сманчи ћа да ра ди са гол ма ни ма и дру гим ти мом али ће над гледа ти и рад Шко ле ру ко ме та ко ја оку пља до ста на да ре них де вој чи ца па, сто га, ве ру јем да ће мо по ред по ме ну тих финан сиј ских по те шко ћа на крају оста ти у нај ква ли тет ни јем ран гу так ми че ња. Оно што је по себ но ин те ре сант но за ову се зо ну је сте што Клуб са да има из прет ход них го ди на, ра дом са мла ђим ка те го рија ма две так ми чар ске еки пе и што смо ми са на шим подмлат ком при ја ви ли так ми чење у тре ћој ли ги. То прак тично зна чи да у на ред ну так мичар ску се зо ну ула зи мо са две так ми чар ске еки пе, ка за ла је Сун чи ца Бо жић. По ре чи ма ше фа струч ног шта ба Жен ског ру ко мет ног клу ба Зо ра на Бар бу ло ви ћа, еки па ће ком плет не при пре ме од ра ди ти у Ин ђи ји где је играчи ца ма на рас по ла га њу те рета на, отво ре ни те рен у Ле јама, Спорт ска ха ла, а пла ни рано је и од и гра ва ње се дам или осам при прем них утак ми ца пре стар та се зо не. Струч ни тим ЖРК Же ле зни чар Тач но је да ма ло ка сни мо са при пре ма ма али су де вој ке по про гра му ко ји су до би ле инди ви ду ал но ра ди ле, по вре ђе не су се опо ра ви ле па ће лак ше из др жа ти на пор ну пр ву фа зу ра да. Жреб за но во пр вен ство нам, на жа лост, ни је на кло њен, оче ку ју нас ве за на го сто ва ња, про тив ја ких ри ва ла али, ко зна, мо жда је то и до бро. Из наже ња су, на ста тру, увек мо гућа а и про ле ће ће нам, уосталом, би ти лак ше, ве ру је Зо ран Бар ту ло вић и до да је: - Се зо на у су пер ли ги кре ће 15. сеп тембра. Би ће ма ло не згод на јер зна мо да нас у Ср би ји че ка и свет ско пр вен ство, па ће у току је се њег де ла би ти две пау зе ко је ће нас сва ка ко по реме ти ти у ра ду, али то ће би ти про блем и свих оста лих еки па. По ред то га што смо под мла дили еки пу, ус пе ли смо да за држи мо до бар део игра чи ца ко је су на сту па ле прет ход не го ди не у Же ле зни ча ру. Ми слим да са њи ма мо же мо мир но да од и грамо ово го ди шње пр вен ство. - Кроз рад са дру гом екипом ство ри ће мо играч ки ка дар за су пер ли га шку еки пу, ре као је Злат ко Кр сман чић, тре нер дру ге еки пе и до дао да ће се дру га еки па так ми чи ти у трећем ран гу так ми че ња Дру ге саве зне ли ге. Д. В. Г. М. Бо ћар ски клуб Фру шка гора из Ер де ви ка, под покро ви те ља ством Оп шти не Шид, ор га ни зо вао је тра ди ци о нал ни тур нир у трој ка ма и пре ци зном га дја њу. У пре ци зном га дја њу, у у кон ку рен ци ји 16 так ми чара, по бе дио је Пе ри слав Кана зир (Ши ма нов ци) са 17 по е- на, ис пред Стег ња и ћа (Ка наре во бр до) 16, Ма цу ре 10 (9 +1), Ј. Ма ној ло ви ћа (Фру шка го ра 2) и Кр сти ћа (Сме де рево) по 9 (9 + 0), Чи че (Ме андр) 8, Га ји ћа (Ла ста) и Чо ка (Но ви Бе о град) по 7, Па рен те (Ги ба рац), Цу па ћа (Зе ле) и Ку ба та (Фру шка го ра 1) по 6, Би је ли ћа (Фру шка го ра 1) и Ма сни ко се (Вој во ди на) по 4, Кља ји ћа (Мла дост) и Си ми ћа (Ко за ра) по 3 и Жар ко ви ћа (Вој во ди на) 2 по е на. У ди сци пли ни трој ке, учество ва ло је 16 еки па, ко је су би ле рас по ре дје не у че те ри ква ли фи ка ци о не гру пе. У фина лу Зе ле је по бе дио Ка наре во бр до 13:0, а за 3. ме сто Фру шка го ра 1 Ме ан др 9:7. БО ЋА ЊЕ ЕР ДЕ ВИК ТУР НИР У ТРОЈ КА МА И ПРЕ ЦИ ЗНОМ ГА ЂА ЊУ Нај бо љи Ка на зир и БК Зе ле Ква ли фи ка ци је: гру па А, Младост Зе ле 7:9, Фру шка го ра 1 Ал ти на 6:0, Зе ле Фру шка го ра 1 13:2, Мла дост Ал ти на 6:0 и Фру шка го ра Мла дост 12:3; гру па Б, Ба њи ца Ко за ра 8:7, Вој во ди на Но ви Бе о град 5:12, Ба њи ца Но ви Бе о град 3:13, Ко за ра Вој во ди на 13:2 и Ба њи ца Ко за ра 6:7; гру па Ц, Ме на др Ла ста 13:5, Ги барац Ши ма нов ци 2:13, Ме ан др - Ши ма нов ци 6:7, Ла ста Гиба рац 13:3 и Ме ан др Ла ста 13:3; гру па Д, Фру шкас го ра 2 Зе мун 11:5, Сме де ре во Ка на ре во бр до 13:5, Фру шка го ра 2 Сме де ре во 12:6, Зе мун Кана ре во бр до 6:8 и Сме де ре во Ка на ре во бр до 1:13. Че твр ти на фи на ла: Зе ле Ко за ра 13:0, Но ви Бе о град Фру шка го ра 1 6:10, Ши манов ци Ка на ре во бр до 7:8 и Фру шка го ра 2 Ме ан др 3:11; по лу фи на ле: Зе ле Фру шка го ра 1 13:2 и Ка на ре во бр до Ме ан др 8:7. Ж. Р. Ђор ђе Си ми кић Пред сам по че так пре вен ства мла ди и пер спек тив ни фудба лер Ђор ђе Си ми кић потпи сао је за ми тро вач ки Раднич ки и та ко по стао нај ве ће по ја ча ње по пу лар них Цр ве но бе лих са Хе сне. Про ве рен и ис ку сан играч ко ји је не до ста јао еки пи Раднич ког, од 7. ав гу ста је на тре ни зи ма ми тро вач ког ти ма. Си ми кић је по ни као у мал ђим ка те го ри ја ма Рад нич ког, а у ФУД БАЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЂОР ЂЕ СИ МИ КИЋ НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ МИ ТРО ВАЧ КОГ РАД НИЧ КОГ Но ве сна ге за но ве по бе де прет ход ној се зо ни бра ни је боје исто и ме ног шид ског клу ба. По ре чи ма спорт ског ди ректо ра Хе сне ра ца Са ше Стојко ви ћа, са овим ква ли тет ним по ја ча њем, тим Рад нич ког до би ће на ква ли те ту и си гурно сти, а Ми тров ча ни мо гу безбри жни је да че ка ју по че так пр вен ства Срп ске ли ге гру па Во во ди на. Ина че, Рад нич ки у пр вом ко лу 18. ав гу ста го сту је у Бачкој Па лан ци, а пред сво јом публи ком игра у дру гом ко лу 25. ав гу ста са еки пом Је дин ства из Но вог Бе че ја. Рад нич ког оче ку је у не де љу 11. ав гу ста и фи нал на утак мица Ку па Вој во ди не. У Фе ке ти ћу про тив ник је до ма ћи Ја дран. С. Н. По јач ања са пред сед ни ком Го ра ном Ма ти ћем и спорт ским ди рек то ром Са шом Стој ко ви ћем

39 Среда, 14. август ЈП КО МУ НА ЛАЦ ИРИГ Нове услуге По што ва ни гра ђа ни и гра ђан ке оп шти не Ириг, ко ри сни ци на ших услу га, под сећа мо Вас на не ке од на ших услу га, ко је Вам мо же мо по ну ди ти по ред на ше редов не де лат но сти: РБ На зив услу ге Це на са ПДВ-ом ЈМ 01 Из воз и де по но ва ње от па да по по руџ би ни - кон теј не ром у Ири гу и Врд ни ку 5.517,00 ком Из воз и де по но ва ње от па да по по руџ би ни - кон теј не ром ван Ири га и Врд ни ка Чи шће ње ко тло ва за цен трал но гре ја ње - физ. ли ца 7.034,00 ком 2.558,00 ком 04 Чи шће ње, отва ра ње и за тва ра ње ка ље ве пе ћи 1.836,00 ком 05 Рад ка ми о на по нор ма ча су 2.820,00 час 06 Рад ка ми о на са но жем и по си па чем 4.670,00 час 07 Кон теј нер из најм љи ва ње на дан 558,00 дан 08 Од гу ши ва ње и из но ше ње фе ка ли ја из пољ ског то а ле та 4.650,00 ком 09 Руч но ко ше ње ка на ла 23,00 м 2 10 Чи шће ње дна ка на ла 27,00 м 2 11 Уто вар и од воз сме ћа 674,50 м 3 12 Кре са ње и ши ша ње жи ве огра де 33,00 м 2 13 Ко ше ње и кр че ње мо тор ном ко сом 9,60 м 2 14 Рад мо тор не те сте ре 960,00 час 15 Ко ше ње трав ња ка ко са чи цом 4,00 м 2 16 Трак тор са при ко ли цом 1.680,00 час 17 Са ђе ње ру жа 60,00 ком По ред на ве де ног, мо же мо вр ши ти услу ге одр жа ва ња чи сто ће и ин ста ла ци ја у објек ти ма јав ног ста но ва ња, раз не вр сте гру бих гра ђе вин ских ра до ва и још мно го то га. Adri a na.tex d.o.o. Ру ма, Ин ду стриј ска 106 Од лу ком Ди рек то ра, отва ра КОН КУРС за рад но ме сто ШВА ЉА/ШИ ВАЧ AKTUELNOSTI SAVETI STRUČNJAKA GAZDINSTVA POLJOBERZA тра жи мо ви ше рад ни ка за ши ве ње ко сти ма за ку па ње у Ру ми, Ин ду стриј ска 106 Оче ку је мо: - сред њу струч ну спре му тек стил ног усме ре ња са или без рад ног ис ку ства или - сред њу струч ну спре му дру гог сме ра са рад ним ис ку ством на истим или слич ним по сло ви ма или - курс кро је ња и ши ве ња са или без рад ног ис ку ства - спо соб ност уче ња и усва ја ња но вих ве шти на Ну ди мо: - тре нинг и уво ђе ње у по сао - мо гућ ност уса вр ша ва ња и на пре до ва ња - сти му ла тив на и ре дов на при ма ња - по зи тив ну рад ну око ли ну - на ве де на струч на спре ма ни је увет за за по шља ва ње По ну де мо ли мо сла ти по штом на го ре на ве де ну адре су дру штва или е-по штом in dri a na tex.com 8 да на од об ја ве с на зна ком КОН КУРС. Novine za savremenu poljoprivredu MALI OGLASI U PETAK, 16. AVGUSTA NA KIOSCIMA NOVI BROJ SREMSKE POLJOPRIVREDE!

40 40 Среда, 14. август Недељни хороскоп Ован На по слу има те до бру ко му ни ка ци ју са ко ле га ма. Мо гућ нов ча ни до би так. Пред сто ји знат но бо ље рас по ло же ње у по ро ди ци. Ис ко ри сти те тре ну так и посве ти те се парт не ру. Бик На по слов ном пла ну не ма ни шта но во, али се ви бо ље осе ћа те. Ако ни сте у ве зи, до ћи ће до од ла га ња пла ни ра ног из ла ска. Не мој те би ти на крај ср ца. Осо ба ко јој се сви ђа те ће вас опет позва ти. Бли зан ци Ве ру је те сво јој ин ту и ци ји ка да се ра ди о по слов ним од лу ка ма. Фи нан сиј ска си ту а ци ја ма ло бо ља. Раз ми шља те о про ме ни стам бе ног про сто ра. Љу бав на кри за на по мо лу. Здра вље осе тљи во. Рак Чла но ви по ро ди це ће би ти без вољ ни без не ког по себ ног раз ло га, па ће те се нај ви ше по све ти ти њи ма. По ље финан си ја је још увек не ста бил но. Бу дите стр пљи ви. До бро се осе ћа те. Лав Мо гу ћи су про бле ми у ко му ни ка ци ји са љу ди ма у ва шој бли жој око ли ни, посеб но са парт не ром. До ста сте ра се јани и за бо рав ни. Фи нан сиј ска си ту а ци ја ће би ти све бо ља. Здра вље до бро. Де ви ца Отво ре ни сте за све но ве ства ри и спрем ни на про ме не. Рас по ло же ње ће би ти до бро и има ће те по тре бу да време про ве ди те у кру гу при ја те ља и да се до бро за ба ви те. На по мо лу је до бра по слов на по ну да. Ва га Из ве сне су из не над не ком пли ка ци је на по слу. По тру ди те се да из бег не те сва ђу. Фи нан сиј ских про бле ма тре нутно не ма те. У љу бав ном жи во ту вам је до бро. Ако сте сло бод ни, не по вољ на је си ту а ци ја. Шкор пи ја Вр ло успе шно пре ва зи ла зи те по слов не зам ке и при ја ју вам про ме не. Фи нанси је со лид не. Мо гу ћи су ма њи про блеми у од но су са при ја те љи ма. Иму ни тет вам је оја чао и здра вље је бо ље. Стре лац Оче ку ју вас про бле ми, пр вен стве но у од но су са парт не ром због не ких тај ни. По ред тр за ви ца у љу ба ви, мо гу ће су и фи нан сиј ске по те шко ће ко је ће има ти сре ћан епи лог. У по ро ди ци је до бро. Ја рац До ста ана ли зи ра те осо бу са ко јом сте у ве зи. Као да под све сно сум ња те у до бар ис ход ве зе, а у су шти ни ни сте ни ма ло ре ал ни. Мо гу ћи су из не над ни про бле ми са ко жом па по ве ди те ра чу на. Во до ли ја По слов на си ту а ци ја ни је нај бо ља, али сте ви из у зет но те мељ ни у ра ду што ће да ти ре зул та те. За љу бље ни сте, али и при мо ра ни да че ка те. Ако има те де цу, обра ти те па жњу, би ће осе тљи ви ји. Могу ћа пре хла да. Ри бе На по слов ном пла ну ни ка ко да до бије те за слу же ну на гра ду. Фи нан сиј ска си ту а ци ја вам је тре нут но на ли сти при о ри те та. Оче ку је вас но во по знанство ко је ће би ти зна чај но за вас. Кувар Сладолед сa jогуртом Са стој ци 400 гра ма шла га 4 ча ше од јо гур та ше ће ра 1 ли тар јо гур та На чин при пре ме Шлаг уму ти ти са 2 ча ше ше ће ра и хлад ном во дом по по тре би (мо же се ко ри сти ти и ки се ла во да). Јо гурт сје ди ни ти са 2 ча ше ше ће ра, по ме ша ти са при премље ним шла гом и до да ти екс трак те по же љи (ва ни лу, чо ко ла ду или све же во ће). Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Углавном сунчано Макс. 30 Мин. 14 Делимично облачно Макс. 29 Мин. 14 Сунчано Макс. 31 Мин. 13 Углавном сунчано Макс. 33 Мин. 14 Сунчано Макс. 33 Мин. 16 Сунчано Макс. 33 Мин. 15 Сунчано Макс. 32 Мин. 16 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Торнадо носио кровове

Торнадо носио кровове www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 12. јун 2013. Број 2728 Цена 40 динара у овом броју: НЕВРЕМЕ У СРЕМУ Торнадо носио кровове Страна 4. j ТУРИСТИЧКИ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information