С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

Size: px
Start display at page:

Download "С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4"

Transcription

1 SSN COBSS.SR-D Београд, 4. мај Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 Влада Уредба о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва 5 Уредба о из да ва њу до плат не по штан ске мар ке НЕ ДЕ ЉА ЦР ВЕ НОГ КР СТА 39 Уредба о утвр ђи ва њу Про гра ма рас по ре да и ко ри шће ња сред ста ва по др шке спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји за го ди ну 39 Уредба о утвр ђи ва њу Го ди шњег про гра ма раз во ја са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди за го ди ну 40 Уредба о на чи ну и по ступ ку про да је ак ци ја ба на ка ко је су у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је 52 Уредба о из ме на ма Уред бе о утвр ђи ва њу Про гра ма упра вља ња во да ма у го ди ни 57 Уредба о до пу на ма Уред бе о усло ви ма при ба вља ња и оту ђе ња не по крет но сти не по сред ном по год бом, да ва ња у за куп ства ри у јав ној сво ји ни и по ступ ци ма јав ног над ме та ња и при ку пља ња пи сме них по ну да 58 Уредба о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о елек трон ском кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра ве 58 Решења о по ста вље њима, разрешењима и именовањима 59 до 73 Решење о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о до пу ни Од лу ке о це ни про да је Слу жбе ног гла сни ка РС, ви си ни прет пла те на Слу жбе ни гла сник РС и ви си ни на кна де за при ступ Прав но-ин фор ма ци о ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, у го ди ни 73 Министарства Правилник о бли жим усло ви ма за оба вља ње спорт ских ак тив но сти и спорт ских де лат но сти 74 Други државни органи и државне организације Решење о од ре ђи ва њу осно ви це оси гу ра ња на ко ју се об ра чу на ва и пла ћа до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за ли ца укљу че на у оба ве зно оси гу ра ње 78

2 2 Број мај НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ ГРАЂАНСКО ПРАВО Књига 3 Наследно право Илија Бабић Шесто допуњено издање ПОРОДИЧНО ПРАВО Проф. др Зоран Поњавић Пето измењено и допуњено издање ЦЕНА: 935,00 РСД ЦЕНА: 1.210,00 РСД Књига Наследно право проф. др Илије Бабића намењена је првенствено студентима правних факултета, судијама, јавним бележницима, адвокатима, али и осталим правницима који проучавају или примењују наследно право. Основни циљ аутора је да овим уџбеником студенте и друге читаоце упозна с позитивним наследним правом, уз истицање важнијих решења из римског и упоредног права. Недовољно јасне и неодговарајуће законске норме позитивног наследног права тумачене су научним методама. Излагања у књизи илустрована су важнијом судском праксом, шемама крвног сродства, шемама законских наследника, обрасцима тестамената, тумачем појмова и стварним регистром. Значајнија допуна у шестом издању учињена је у делу књиге Прилози, где су додати нови обрасци. У овој књизи обухваћени су лични и имовински породични односи. Изложена материја заснована је на решењима из Породичног закона Републике Србије, али је, у разумној мери, представљен преглед упоредноправних решења и најновијих теоријских ставова. Пето издање усклађено је с променама у домаћем законодавству, јер су у међувремену донети нови прописи (Закон о јавном бележништву и Закон о спречавању насиља у породици) или измењени постојећи (Закон о парничном поступку, Закон о уређењу судова...). Уџбеник је намењен, пре свега, студентима, али и свим оним читаоцима који се и као практичари баве породичним правом, с обзиром на то да је илустрован новијим одлукама Европског суда за људска права и домаћих судова. Аутор овог уџбеника је редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: , ; prodaja@slglasnik.com или on-line: и

3 4. мај Број 42 3 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 1522 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 101 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р. За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ПР ВУ БРИ ГА ДУ КОП НЕ НЕ ВОЈ СКЕ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 99 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ДРУ ГУ БРИ ГА ДУ КОП НЕ НЕ ВОЈ СКЕ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 100 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ТРЕ ЋУ БРИ ГА ДУ КОП НЕ НЕ ВОЈ СКЕ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на 1525 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ЧЕ ТВР ТУ БРИ ГА ДУ КОП НЕ НЕ ВОЈ СКЕ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 102 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем МЕ ШО ВИ ТУ АР ТИ ЉЕ РИЈ СКУ БРИ ГА ДУ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 103 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р.

4 4 Број мај На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем РЕЧ НУ ФЛО ТИ ЛУ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 104 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИ ЗА ВОД МО МА СТА НОЈ ЛО ВИЋ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 107 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ТЕХ НИЧ КИ РЕ МОНТ НИ ЗА ВОД ЧА ЧАК ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 105 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем ЦЕН ТАР ЗА ПРИ МЕ ЊЕ НУ МА ТЕ МА ТИ КУ И ЕЛЕК ТРО НИ КУ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ БЕ ЛОГ ОР ЛА СА МА ЧЕ ВИ МА тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 108 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За нат про сеч но, узор но и ча сно из вр ша ва ње ду жно сти и зада та ка у обла сти од бра не и без бед но сти од ли ку јем 126. БРИ ГА ДУ ВА ЗДУ ШНОГ ОСМА ТРА ЊА, ЈА ВЉА ЊА И НА ВО ЂЕ ЊА ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ ОР ДЕ НОМ ЗА СЛУ ГА ЗА ОД БРА НУ И БЕЗ БЕД НОСТ тре ћег сте пе на Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 106 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 7. Уста ва Ре пу бли ке Ср бије и чла на 12. За ко на о од ли ко ва њи ма Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, бр. 88/09 и 36/10), до но сим У К АЗ о до де ли од ли ко ва ња За за слу ге у раз ви ја њу и учвр шћи ва њу ми ро љу би ве са рад ње и при ја тељ ских од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ује ди ње них Арап ских Еми ра та од ли ку јем ОР ДЕ НОМ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ НА ЛЕН ТИ ше и ка МУ ХА МЕ ДА БИН ЗА ЈЕ ДА АЛ НА ХЈА НА пре сто ло на след ни ка еми ра та Абу Да би ја Указ о до де ли од ли ко ва ња об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КО ПР број 109 У Бе о гра ду, 24. апри ла го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р.

5 4. мај Број На осно ву чла на 132. став 2. За ко на о по ли ци ји ( Слу жбе ни гла сник РС, број 6/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. УВОД НА ОД РЕД БА Члан 1. Овом уред бом уре ђу ју се кри те ри ју ми по ко ји ма ће се врши ти из бор кан ди да та за по ла зни ке основ не по ли циј ске обу ке и дру гих об ли ка струч ног оспо со бља ва ња, пра ва, оба ве зе и од го ворно сти по ла зни ка обу ка, пра ће ње, оце њи ва ње, по ла га ње за вр шног ис пи та и из да ва ње уве ре ња, мен тор ски рад у основ ној и спе ција ли стич кој обу ци, са мо вред но ва ње и вред но ва ње основ не и специ ја ли стич ке обу ке и струч ног уса вр ша ва ња, из да вач ка де лат ност, пру жа ње услу га пре ма тре ћим ли ци ма и дру га пи та ња у ве зи са обу ком и дру га пра ва.. СТРУЧ НО ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ И УСА ВР ША ВА ЊЕ 1. Стан дар ди струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња Члан 2. Стан дар ди струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња (у даљем тек сту: стан дар ди), у сми слу ове уред бе, пред ста вља ју си стем пра ви ла, про це ду ра и кри те ри ју ма у спро во ђе њу ана ли зе по тре бе за обу ком, из ра ди про гра ма обу ка, из ра ди ма те ри ја ла за обу ку, изво ђе њу на ста ве, ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји обу ке, про ве ри знања и оце њи ва њу, пра ће њу и кон тро ли про це са обу ке и ева лу а ци ји обу ке у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: Мини стар ство). а) Ана ли за по тре бе за обу ком Члан 3. Ана ли зом по тре бе за обу ком (у да љем тек сту: по тре ба) утврђу је се раз ли ка из ме ђу по сто је ћег ни воа зна ња, ве шти на и ста во ва за по сле них и зна ња, ве шти на и ста во ва нео п ход них за ком пе тентно оба вља ње од ре ђе них по сло ва и за да та ка у Ми ни стар ству. Ана ли за по тре бе за обу ком са сто ји се од сле де ћих ак тив ности, и то: 1) про це не оправ да но сти зах те ва за обу ком; 2) пла ни ра ња ана ли зе по тре бе за обу ком; 3) спро во ђе ња ана ли зе по тре бе за обу ком; 4) из ве шта ва ња о спро ве де ној ана ли зи по тре бе за обу ком. Из у зет но, у слу ча ју хит но сти, или уко ли ко се ра ди о обу ци са ма њим сте пе ном сло же но сти, ана ли за по тре бе за обу ком не мо ра да се са сто ји од свих ак тив но сти из ста ва 2. овог чла на. Члан 4. Про це на оправ да но сти зах те ва за обу ком спро во ди се у орга ни за ци о ној је ди ни ци над ле жној за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, на осно ву ис ка за них по тре ба ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства, као и на осно ву ре зул та та до би је них си сте мом оцењи ва ња. Зах тев за обу ком (Обра зац 1.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. По до би ја њу Зах те ва за обу ком, ус по ста вља се са рад ња са под но си о цем, у ци љу про це не оправ да но сти зах те ва. На кон из вр ше не про це не оправ да но сти зах те ва, ор га ни за цио на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма оба ве шта ва под но си о ца о ње го вој оправ да но сти и да љем по ступа њу. ВЛ А Д А Члан 5. План ана ли зе по тре бе за обу ком ре зул тат је за јед нич ких актив но сти пред став ни ка ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за посло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма у свој ству кре и ра ња ме то доло шког окви ра и ко ри сни ка обу ке као струч них ли ца за по сло ве за ко је се зах те ва обу ка. План ана ли зе по тре бе за обу ком (Обра зац 2.), ко ји са др жи и стан дар де за тех нич ко уре ђи ва ње, од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Члан 6. Спро во ђе ње ана ли зе по тре бе за обу ком од ви ја се у скла ду са пла ном ана ли зе по тре бе за обу ком и са сто ји се од сле де ћих ак тивно сти, и то: 1) при ку пља ња по да та ка пу тем пла ни ра них ин стру ме на та; 2) об ра де при ку пље них по да та ка; 3) ана ли зе и ин тер пре та ци је до би је них ре зул та та; 4) фор му ли са ња пред ло га и пре по ру ка. Члан 7. Из ве шта ва ње о спро ве де ној ана ли зи по тре бе за обу ком ба зира се, ис кљу чи во, на ре зул та ти ма до би је ним ана ли зом по тре ба за обу ком и основ је за из ра ду про гра ма обу ке. Из ве штај о спро ве де ној ана ли зи по тре бе за обу ком под но си се у пи са ној фор ми и до ста вља се ко ри сни ку. б) Из ра да про гра ма обу ке Члан 8. Из ра да про гра ма обу ке је про цес ко ји се са сто ји од сле де ћих ак тив но сти, и то: 1) од ре ђи ва ња уче сни ка у из ра ди про гра ма обу ке; 2) утвр ђи ва ња струк ту ре и са др жа ја про гра ма обу ке. Члан 9. Оба ве зни уче сни ци у из ра ди про гра ма обу ке су за по сле ни у ор га ни за ци о ној је ди ни ци над ле жној за по сло ве упра вља ња људским ре сур си ма и пред став ни ци ко ри сни ка обу ке. У из ра ди про гра ма, у за ви сно сти од по тре бе, мо гу уче ствова ти: струч ња ци из од ре ђе них обла сти (из Ми ни стар ства или екстер ни), тре не ри (струч ња ци из ди сци пли не и по тен ци јал ни из вођа чи на ста ве), над ле жни ру ко во ди о ци, као и дру ги за ин те ре со ва ни су бјек ти. Члан 10. Про грам обу ке је до ку мент на осно ву ко јег се оства ру је плани ра ње, ре а ли за ци ја и ева лу а ци је обу ке. Про грам обу ке (Обра зац 3.), ко ји са др жи и стан дар де за њего во тех нич ко уре ђи ва ње, од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Пред лог про гра ма обу ке, на кон уса гла ша ва ња са ко ри сни цима обу ке, до ста вља се Се кре та ри ја ту на ми шље ње. По сле при ба вље ног ми шље ња, про грам обу ке до ста вља се ди рек то ру по ли ци је на са гла сност, а на кон то га, ко нач на вер зи ја, ми ни стру ра ди до но ше ња. Про грам обу ке мо же се ме ња ти или до пу ња ва ти, по по ступку за ње го во до но ше ње, ако је по тре ба за из ме ном или до пу ном утвр ђе на у по ступ ку ева лу а ци је или је по сле ди ца уса гла ша ва ња са но вим или из ме ње ним или до пу ње ним про пи си ма или усво је ним но вим стан дар ди ма. в) Из ра да ма те ри ја ла за обу ку Члан 11. Ма те ри јал за обу ку об у хва та: 1) при руч ник за по ла зни ке; 2) при руч ник за из во ђе ње на ста ве; 3) дру га на став на сред ства и ма те ри ја ле. Члан 12. При руч ник за по ла зни ке је на став ни ма те ри јал на ме њен пола зни ци ма у ци љу оства ри ва ња пред ви ђе них про грам ских ис хо да.

6 6 Број мај При руч ник за по ла зни ке мо гу да из ра ђу ју уче сни ци у из ради про гра ма обу ке, из во ђа чи на ста ве и струч ња ци из пред мет не обла сти. При руч ник за по ла зни ке обу ке (Обра зац 4.), ко ји са др жи и стан дар де за ње го во тех нич ко уре ђи ва ње, од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Члан 13. При руч ник за из во ђе ње на ста ве из ра ђу је се на осно ву програ ма обу ке и ди дак тич ко-ме то дич ког упут ства ко је је са став ни део про гра ма и при руч ни ка за по ла зни ке. При руч ник за из во ђе ње на ста ве из ра ђу ју уче сни ци у из ра ди про гра ма обу ке, из во ђа чи на ста ве и струч ња ци из пред мет не обла сти. При руч ник за из во ђе ње на ста ве на ме њен је из во ђа чи ма наста ве, у ци љу по сти за ња ујед на че ног ква ли те та из во ђе ња на ста ве, а у скла ду са про гра мом обу ке. При руч ник за из во ђе ње на ста ве са др жи пла но ве ча со ва за сва ку на став ну је ди ни цу пред ви ђе ну про гра мом обу ке. План ча са (Обра зац 5.), ко ји са др жи и стан дар де за ње го во тех нич ко уре ђи ва ње, од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Члан 14. За по тре бе обу ке, у за ви сно сти од вр сте и на ме не, обез бе ђу ју се и дру га од го ва ра ју ћа на став на сред ства и ма те ри ја ли, као што су: 1) ин фор ма тич ка опре ма; 2) ви део ка ме ре, фо то-апа ра ти, ске не ри и дру га тех нич ка опре ма; 3) мо де ли или ма ке те раз ли чи тих уре ђа ја, апа ра та, оруж ја и др.; 4) гра фи ко ни, ма пе, кар те; 5) оруж је и му ни ци ја; 6) опре ма и др. Члан 15. При руч ник за по ла зни ке, при руч ник за из во ђе ње на ста ве и дру ге ма те ри ја ле за ре а ли за ци ју на ста ве обез бе ђу је ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, у са рад њи са дру гим над ле жним ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Мини стар ства. г) Из во ђе ње на ста ве Члан 16. У окви ру струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња на ста ву из во де: тре не ри, ин струк то ри и струч ња ци из пред мет не обла сти обу ке. Тре не ри су рад ни ци Ми ни стар ства оспо со бље ни за са мостал но пла ни ра ње, при пре му и из во ђе ње на ста ве, у скла ду са прин ци пи ма уче ња од ра слих. Ин струк то ри су рад ни ци Ми ни стар ства, ко ји из во де на ста ву у ци љу раз во ја прак тич них ве шти на за по сле них ко ји има ју за врше ну од го ва ра ју ћу обу ку из пред мет не обла сти у ко јој из во де наста ву. За из во ђа че на ста ве мо гу се ан га жо ва ти и струч ња ци из предмет не, мо ду лар не или те мат ске обла сти из ван Ми ни стар ства. д) Ор га ни за ци ја и ре а ли за ци ја обу ке Члан 17. Обу ку ор га ни зу је и ре а ли зу је ор га ни за ци о на је ди ни ца над лежна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма са мо стал но или у са рад њи са дру гим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ми ни стар ства. План ре а ли за ци је обу ке је до ку мент ко ји из ра ђу је ор га ни заци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сурси ма, а ко јим се бли же уре ђу је на чин ре а ли за ци је обу ке. План ре а ли за ци је обу ке са др жи еле мен те ко ји су да ти у Упут ству за из ра ду пла на ре а ли за ци је обу ке. Упут ство за из ра ду пла на ре а ли за ци је обу ке (Обра зац 6.), одштам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. План ма те ри јал но-тех нич ких и фи нан сиј ских сред ста ва за обу ку (Обра зац 7.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. На кон за вр шет ка обу ке, ру ко во ди лац обу ке са чи ња ва из вештај о ре а ли зо ва ној обу ци и до ста вља ор га ни за ци о ној је ди ни ци над ле жној за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма и ор га ни заци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства, ко ри сни ку обу ке. Из ве штај о ре а ли зо ва ној обу ци (Обра зац 8.), ко ји са др жи и стан дар де за ње го во тех нич ко уре ђи ва ње, од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. ђ) Про ве ра зна ња и оце њи ва ње Члан 18. Про ве ра зна ња и оце њи ва ње је стал ни про цес ко ји пру жа поврат не ин фор ма ци је о оства ре ним ис хо ди ма уче ња. Оце њи ва њем се од ре ђу је сте пен по стиг ну ћа по ла зни ка у одно су на ис хо де ко ји су да ти у про гра му. Про ве ра зна ња и оце њи ва ње у сми слу кри те ри ју ма, на чи на и вр сте од ре ђу ју се у сва ком про гра му обу ке и при ла го ђе ни су ис ходи ма уче ња. На чин, ме то де, тех ни ке, ин стру мен ти, кри те ри ју ми, вре ме и ис хо ди ко ји се оце њу ју, са оп шта ва ју се по ла зни ци ма пре по чет ка обу ке, од но сно пре по чет ка ре а ли за ци је на став них је ди ни ца. Оцена се по ла зни ку са оп шта ва у пи са ној и усме ној фор ми, на на чин пред ви ђен про гра мом обу ке. Члан 19. Про ве ра и оце њи ва ње зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња, ре а ли зу је се пу тем фа зног и за вр шног ис пи та, ко ји спро во де из вођа чи на ста ве или ис пит на ко ми си ја. Фа зни и за вр шни ис пи ти мо гу се спро ве сти пи сме но, практич но, усме но и елек трон ским пу тем на плат фор ми пред ви ђе ној за уче ње на да љи ну. На чи ни оце њи ва ња су: ну ме рич ко (број ча но и бо дов но), описно и ком би но ва но. Члан 20. Фа зни ис пит мо же би ти фа кул та тив ног и ели ми на ци о ног карак те ра. Ка да је фа зни ис пит фа кул та тив ног ка рак те ра ко ри сти се искљу чи во за пра ће ње по стиг ну ћа по ла зни ка то ком обу ке. Ка да је фа зни ис пит ели ми на ци о ног ка рак те ра, по ла же се пред ис пит ном ко ми си јом. По ла зни ку ко ји не по ло жи фа зни ис пит би ће омо гу ће но понов но по ла га ње у ро ку ко ји се од ре ђу је про гра мом обу ке. Ако по ла зник на по нов ном по ла га њу не по ло жи фа зни ис пит, сма тра ће се да ни је са успе хом за вр шио обу ку. Члан 21. На кра ју обу ке, ра ди про ве ре оспо со бље но сти по ла зни ка, спро во ди се за вр шни ис пит. По ла зни ку ко ји не по ло жи за вр шни ис пит би ће омо гу ће но по нов но по ла га ње, у ро ку ко ји се од ре ђу је про гра мом обу ке. Ако по ла зник на по нов ном по ла га њу не по ло жи за вр шни испит, сма тра ће се да ни је са успе хом за вр шио обу ку. Члан 22. Ис пит на ко ми си ја за фа зни и за вр шни ис пит са сто ји се од нај ма ње три чла на у са ста ву: из во ђач на ста ве, пред став ник орга ни за ци о не је ди ни це за чи је по тре бе се обу ка ре а ли зу је и представ ник ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, а име ну је се од лу ком над ле жног ру ко во ди о ца у за ви сноснти од вр сте обу ке. На чин по ла га ња струч ног ис пи та за сти ца ње на ред ног чи на/ зва ња и са став Ко ми си је уре ђу је се у скла ду са про пи си ма из области ка ри јер ног раз во ја за по сле них у Ми ни стар ству. e) Пра ће ње и кон тро ла про це са обу ке Члан 23. Пра ће ње и кон тро ла про це са обу ке пред ста вља кон ти ну и рану и си сте мат ску ак тив ност чи ја је свр ха при ку пља ња и еви ден тира ња по да та ка и ин фор ма ци ја о пла ни ра ним про це сним ак тив ности ма обу ке и ње ним ре зул та ти ма. Циљ пра ће ња и кон тро ле про це са обу ке je при ку пља ње и ана ли за ак ту ел них, пот пу них и тач них по да та ка и ин фор ма ци ја о обу ци, ра ди до но ше ња од лу ка о при ме ни пре вен тив них и ко ректив них ме ра у про це су ре а ли за ци је обу ке, као и пру жа ње ин форма тив не по др шке за спро во ђе ње ева лу а ци је.

7 4. мај Број 42 7 Члан 24. Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма од го вор на је за спро во ђе ње, пра ће ња и контро лу про це са обу ке. Ин стру мен ти пра ће ња и кон тро ле про це са обу ке су: упит ници, ан ке те, ин тер вјуи, по сма тра ње и др. Основ ни про це си ко ји се пра те и кон тро ли шу су: ор га ни зова ње обу ке, ускла ђе ност ре а ли за ци је обу ке са са др жа јем до не тих про гра ма обу ке и пла ном ре а ли за ци је, на чин ру ко во ђе ња обу ком, на чин упо тре бе пла ни ра них ма те ри јал но-тех нич ких и фи нан сијских сред ста ва, из во ђе ње на ста ве, на чин ор га ни за ци је за вр шног ис пи та, по сту пак оце њи ва ња, из ра да уве ре ња, као и дру ги про цеси у од но су на ак тив но сти и њи хо ве ре зул та те. Члан 25. Пра ће ње и кон тро ла про це са обу ке спро во ди се при мар но у од но су на еле мен те пла на ре а ли за ци је обу ке. Пра ће ње ре а ли за ци је обу ке (Обра зац 9.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Члан 26. Пра ће ње и кон тро ла из во ђе ња на ста ве на обу ци спро во ди се на осно ву: 1) ди дак тич ко-ме то дич ког упут ства, ко је је са став ни део програ ма обу ке; 2) са др жа ја при руч ни ка за из во ђе ње на ста ве; 3) са др жа ја при руч ни ка за по ла зни ке; 4) пла но ва ре а ли за ци је ча са, пре зен та ци ја и ма те ри ја ла за пола зни ке и др. Пра ће ње и кон тро ла ра да из во ђа ча на ста ве спро во ди се конти ну и ра но то ком обу ке: 1) при ме ном ме то да по сма тра ња; 2) еви ден ти ра њем при ку пље них по да та ка, на осно ву по сматра ња и ис пи ти ва ња; 3) њи хо вим упо ре ђи ва њем у вре мен ском ни зу, то ком јед ног и/или ви ше ци клу са обу ке, по еле мен ти ма утвр ђе ним у овом уредбом про пи са ном обра сцу. Про це на ра да из во ђа ча на ста ве (Обра зац 10.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. ж) Ева лу а ци ја обу ке Члан 27. Ева лу а ци ја обу ке је кон ти ну и ран про цес усме рен на вредно ва ње про гра ма и про це са обу ке, у ко ме се пра те, ана ли зи ра ју и про це њу ју: по стиг ну ћа по ла зни ка, на чин из во ђе ња обу ке, ми шљења по ла зни ка о обу ци, усло ви на став ног окру же ња, ква ли тет настав них сред ста ва, ква ли тет на став них ма те ри ја ла, при ме њи вост по стиг ну ћа по ла зни ка на рад ном ме сту и ни во за до во ље ња по треба за обу ком и ком пе тен ци ја од ре ђе ног рад ног ме ста. Ева лу а ци ја се спро во ди у ци љу по бољ ша ња ква ли те та плани ра ња, ор га ни зо ва ња и ре а ли зо ва ња обу ке и пред ста вља про цес ко ји са др жи: 1) пла ни ра ње ева лу а ци је обу ке; 2) спро во ђе ње ева лу а ци је обу ке; 3) из ве шта ва ње о спро ве де ној ева лу а ци ји. Члан 28. Пла ни ра ње ева лу а ци је обу ке пред ста вља про цес у ко ме се из ра ђу је план ева лу а ци је, ко ји у се би са др жи сле де ће еле мен те: за гла вље, основ спро во ђе ња, на зив, увод, ци ље ве ева лу а ци је, начин при ку пља ња по да та ка, при ло ге ко ји у се би об у хва та ју ин струмен те за при ку пља ње по да та ка, про то кол ана ли зе (ин фор ма ци је о ме сту, вре ме ну и на чи ну при ку пља ња по да та ка), као и са гла сност ру ко во ди ла ца ор га ни за ци о них је ди ни ца у ко ји ма се спро во ди евалу а ци ја. Члан 29. Спро во ђе ње ева лу а ци је од ви ја се у скла ду са пла ном ева лу а- ци је и са сто ји се од сле де ћих ак тив но сти: 1) при ку пља ња по да та ка пу тем пла ни ра них ин стру ме на та; 2) об ра де при ку пље них по да та ка; 3) ана ли зе и ин тер пре та ци је до би је них по да та ка; 4) фор му ли са ња пред ло га и пре по ру ка. Члан 30. На кон из вр ше ног ева лу а ци је из ра ђу је се из ве штај ко ји у себи са др жи сле де ће еле мен те: за гла вље, основ, на зив, увод, ци ље ве ана ли зе, ме то до ло ги ју ана ли зе, ор га ни за ци ју ана ли зе, ин стру менте ана ли зе, узо рак (циљ на гру па) ана ли зе, ре зул та те, за кључ ке, пред ло ге и пре по ру ке и при ло ге. Из ве штај о ева лу а ци ји пред ста вља по твр ду ква ли те та програ ма и про це са обу ке или основ за њи хо ву из ме ну. Раз ма тра ње и по сту па ње по пре по ру ка ма ева лу а ци је оба везно је за ор га ни за ци о ну је ди ни цу над ле жну за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма и ко ри сни ка обу ке, а у ци љу уна пре ђе ња квали те та про гра ма, ор га ни за ци је и ре а ли за ци је обу ке. 2. Струч но оспо со бља ва ње а) Об ли ци струч ног оспо со бља ва ња Члан 31. Струч но оспо со бља ва ње ор га ни зу је се као: 1) основ на по ли циј ска обу ка; 2) спе ци ја ли стич ка обу ка; 3) по ли циј ска обу ка основ ног ни воа; 4) обу ка за ни во ру ко во ђе ња. б) Основ на по ли циј ска обу ка Члан 32. Основ на по ли циј ска обу ка има за циљ оспо со бља ва ње по лазни ка за за ко ни то и ефи ка сно оба вља ње по сло ва и за да та ка унифор ми са ног по ли циј ског слу жбе ни ка, на рад ном ме сту по ли цај ца. Обу ка из ста ва 1. овог чла на ре а ли зу је се у Цен тру за основну по ли циј ску обу ку (у да љем тек сту: Цен тар), и под руч ним по лициј ским упра ва ма. Тра ја ње, струк ту ра, про грам ски са др жај и ди на ми ка обуке од ре ђу ју се Про гра мом струч ног оспо со бља ва ња по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке. 1. Кон курс Члан 33. Ми ни стар до но си од лу ку о бро ју по ла зни ка основ не по лициј ске обу ке у Цен тру, на пред лог ди рек то ра по ли ци је, у скла ду са ка дров ским пла ном. По ла зни ци се при ма ју у Цен тар на осно ву кон кур са ко ји распи су је Ми ни стар ство. Ин фор ма ци ја о кон кур су се огла ша ва пре ко не ког од штампа них и елек трон ских ме ди ја, ко ји се из да ју, од но сно еми ту ју на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а кон курс се об ја вљу је на званич ној Ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства. Кон курс са др жи: број по ла зни ка ко ји се при ма ју на обу ку, усло ве кон кур са, на чин под но ше ња при ја ве на кон курс, по сту пак из бо ра кан ди да та, као и пра ва и ду жно сти по ла зни ка. По сту пак из бо ра кан ди да та тра је нај ду же го ди ну да на, од дана за кљу че ња кон кур са. Члан 34. Пра во уче шћа на кон кур су има ли це ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве: 1) да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је; 2) да има при ја вље но пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу блике Ср би је, нај ма ње пет го ди на не пре кид но пре да на под но ше ња при ја ве на кон курс; 3) да не ма ма ње од 18, а ви ше од 24 го ди не ста ро сти; 4) да има за вр ше но сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње, у че творо го ди шњем тра ја њу; 5) да не по сто је без бед но сне смет ње у скла ду са За ко ном о по ли ци ји; 6) да по се ду је ва же ћу на ци о нал ну во зач ку до зво лу за управља ње мо тор ним во зи лом Б ка те го ри је; 7) да ис пу ња ва кри те ри ју ме здрав стве не, пси хо ло шке и физич ке спо соб но сти, за за сни ва ње рад ног од но са у Ми ни стар ству на рад но ме сто у ста ту су овла шће них слу жбе них ли ца. Члан 35. При ја ва на кон курс под но си се ор га ни за ци о ној је ди ни ци надле жној за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, по ме сту преби ва ли шта кан ди да та, на обра сцу ко ји је про пи сан овом уред бом.

8 8 Број мај При ја ва на кон курс за упис у Цен тар за основ ну по ли циј ску обу ку (Обра зац 11.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Уз при ја ву, кан ди дат при ла же фо то ко пи је ди пло ме о за вр шеном сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу и све до чан ста ва за сва чети ри раз ре да сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, ове ре не од стра не над ле жног ор га на као и из вод из здрав стев ног кар то на. Из вод из здрав стев ног кар то на (Обра зац 12.), од штам пан је у при ло гу ове уред бе и чи ни њен са став ни део. Члан 36. Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, до ста вља ком плет ну до ку мен та ци ју Цен тру, ко јом се утвр ђу ју чи ње ни це о ис пу ње но сти усло ва из чла на 34. став 1. тач ове уред бе, у ро ку од 30 да на од да на за кљу че ња кон кур са. Члан 37. По сту пак из бо ра кан ди да та спро во ди Ко ми си ја за из бор канди да та за по ла зни ке основ не по ли циј ске обу ке у Цен тру (у да љем тек сту: Ко ми си ја), од се дам чла но ва, ко ју име ну је ми ни стар. Чла но ви Ко ми си је су рад ни ци Цен тра и дру гих ор га ни за ци о- них је ди ни ца Ми ни стар ства. Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на: 1) ве ри фи ку је спи ско ве при ја вље них кан ди да та; 2) ор га ни зу је и пра ти ком пле тан по сту пак из бо ра кан ди да та; 3) утвр ђу је ко нач ну ранг ли сту кан ди да та; 4) до ста вља ми ни стру ко на чан пред лог за из бор кан ди да та; 5) од лу чу је о зах те ви ма за по на вља ње по је ди не фа зе из борног по ступ ка; 6) из ја шња ва се по зах те ви ма кан ди да та да се пре и спи та Одлу ка о при је му. Струч не и ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе спро во ђе ња кон кур са оба вља над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Цен тра. Ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за спро вође ње кон кур са име ну је чла но ве пот ко ми си ја ко ји те сти ра ју при јавље не кан ди да те. 2. По сту пак из бо ра кан ди да т а Члан 38. Кан ди да ти ко ји уче ству ју у по ступ ку из бо ра по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке има ју пра во да упо тре бља ва ју свој језик, у скла ду са за ко ном. По сту пак из бо ра кан ди да та са сто ји се из три де ла: оп штег ле кар ског пре гле да, ква ли фи ка ци о ног ис пи та и спе ци ја ли стич ког ле кар ског пре гле да. Оба ве шта ва ње кан ди да та о да ту му и ме сту оба вља ња ле карских пре гле да и ква ли фи ка ци о ног ис пи та вр ши се нај ка сни је седам да на пре њи хо вог по чет ка. Сва ки по је ди нач ни део је ели ми на ци о ни за кан ди да те ко ји не за до во ље утвр ђе не кри те ри ју ме. Кан ди да ти ко ји ни су за до во љи ли утвр ђе не кри те ри ју ме на оп штем ле кар ском пре гле ду, про ве ри ба зич но-мо то рич ног ста ту са и на спе ци ја ли стич ком ле кар ском пре гле ду, мо гу са мо јед ном, из оправ да них раз ло га, под не ти зах тев за по нов но утвр ђи ва ње кри тери ју ма из јед ног од на ве де них де ло ва по ступ ка из бо ра кан ди да та, у ро ку од три да на од да на са оп шта ва ња ре зул та та. О оправ да но сти зах те ва из ста ва 5. овог чла на, од лу чу је Коми си ја, у при ме ре ном ро ку Оп шти ле кар ски пре глед Члан 39. Оп шти ле кар ски пре глед за утвр ђи ва ње здрав стве ног ста ња по ла зни ка оба вља За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ми нистар ства уну тра шњих по сло ва у са рад њи са ор га ни за ци о ном једи ни цом над ле жном за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, у скла ду са утвр ђе ним кри те ри ју ми ма. Оп штим ле кар ским пре гле дом утвр ђу ју се: 1) лич на и по ро дич на анам не за; 2) хро нич на обо ље ња ко ја су кон тра ин ди ко ва на за при јем у Ми ни стар ство, на осно ву уви да у прет ход ну ме ди цин ску до ку мента ци ју; 3) ан тро по ме триј ске ме ре (ви си на ми ни мум 170 cm за мушкар це и 163 за же не, те жи на и БМИ); 4) на осно ву фи зи кал ног пре гле да гру бе ано ма ли је кар ди о васку лар ног и ре спи ра тор ног си сте ма; 5) ста ње ло ко мо тор ног апа ра та; по ре ме ћај го во ра, тиковe, невољ не по кре те; 6) про це на функ ци о ни са ња чу ла (вид и слух); 7) ано ма ли је, оште ће ња на по вр ши ни и ис под ко же (све те това же на уоч љи вим ме сти ма, те то ва же асо ци јал ног са др жа ја и ве ће те то ва же од 10 цм) и дру го зна чај но од сту па ње од про фе си о нал но при хва тљи вог оп штег из гле да Ква ли фи ка ци о ни ис пит Члан 40. Кан ди да ти су оба ве зни да по ла жу ква ли фи ка ци о ни ис пит који се са сто ји из че ти ри де ла: про ве ре је зич ке кул ту ре и пра во пи са срп ског је зи ка, про ве ре пси хо ло шког, ба зич но-мо то рич ког ста ту са и ин тер вјуа. Сва ки по је ди нач ни део ква ли фи ка ци о ног ис пи та је ели ми наци о ни за кан ди да те ко ји не за до во ље утвр ђе не кри те ри ју ме и мери ла. Члан 41. Про ве ром је зич ке кул ту ре и пра во пи са срп ског је зи ка, утврђу је се: 1) по зна ва ње пра во пи сних пра ви ла (ве ли ко сло во, ин терпунк ци ја, скра ће ни це, спо је но и одво је но пи са ње ре чи) мак сима лан број по е на 50; 2) је зич ка кул ту ра и спо соб ност пи сме ног из ра жа ва ња (садр жај, пра во пис, ре че ни це и гра ма тич ке гре шке, ло гич ност и поступ ност у из ра жа ва њу) мак си ма лан број по е на 50. Мак си мал ни укуп ни број по е на за про ве ре из тач. 1) и 2) је 100. Оце ну не за до во ља ва до би ја кан ди дат ко ји осво ји 50 или ма ње по е на. Члан 42. Про ве ра пси хо ло шког ста ту са под ра зу ме ва ко ри шће ње ве рифи ко ва не ба те ри је пси хо ди јаг но стич ких ин стру ме на та (те сто ва) ко јом се утвр ђу ју: 1) ин те ли ген ци ја (Q) ми ни мум 90; 2) мо рал ни ин те гри тет (H) мак си мум 96; 3) дез ин те гра ци ја ре гу ла тив них функ ци ја (D) мак си мум 69; 4) не у ро ти ци зам (N) мак си мум 90; 5) ком пе тен ци ја, спрет ност (C) ми ни мум 100; Оце ну не за до во ља ва до би ја кан ди дат ко ји по стиг не ре зулта те ис под де фи ни са ног ми ни му ма, од но сно из над де фи ни са ног мак си му ма на на ве де ним ди мен зи ја ма. Та ко ђе, пред мет ме ре ња у пси хо ло шком те сти ра њу су и следе ће ди мен зи је: 1) екс тра вер зи ја, ак ти ви тет, со ци ја бил ност (Е); 2) отво ре ност, ра до зна лост (О); 3) им пул сив ност, не кон тро ли са ност (); 4) при ја тељ ска на стро је ност, по пу стљи вост (А). За ди мен зи је из ста ва 3. овог чла на ни су утвр ђе не до ње, одно сно гор ње гра ни це као кри те ри ју ми про ла зно сти, али се и резул та ти на овим ди мен зи ја ма узи ма ју у об зир при ли ком од ре ђи вања укуп ног ско ра на те сту. Уку пан скор на те сту из ра чу на ва се пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка уз ко ри шће ње од го ва ра ју ћих про грам ских си сте ма. Члан 43. Про ве ром ба зич но-мо то рич ког ста ту са про це њу ју се: 1) из др жљи вост у сна зи ру ку и ра ме ног по ја са (тест ре пе титив не сна ге ру ку и ра ме ног по ја са, у вре ме ну од 30 се кун ди); 2) из др жљи вост у сна зи ми ши ћа пре ги ба ча тру па (тест преги ба ње тру па, при че му па у за из ме ђу по на вља ња не сме би ти ду жа од две се кун де); 3) из др жљи вост у сна зи ми ши ћа до њих ек стрeмите та (тест су но жни пре ско ци, у вре ме ну од 30 се кун ди); 4) аероб ни по тен ци јал ор га ни зма (тест тр ча ње, у вре ме ну од 12 ми ну та Ку пе ров тест); 5) еду ка тив ни мо то рич ки по тен ци јал ко ор ди на ци ја ру ку и но гу (тест сла лом са три лоп те).

9 4. мај Број 42 9 Сва ки тест про це не ба зич но-мо то рич ког ста ту са вред ну је се од 0 до 5 по е на, при че му укуп ни мак си мал ни број по е на из но си 25. Оце ну не за до во ља ва до би ја кан ди дат ко ји укуп но осво ји 7 или ма ње по е на, од но сно на 2 те ста осво ји 0 по е на. КАН ДИ ДА ТИ По е ни/те сто ви Упор за ру ка ма 19 и ма ње и ви ше Пре ги ба ње тру па 9 и ма ње и ви ше Су но жни пре ско ци 28 и ма ње и ви ше Ку пе ров тест 2250 m и ма ње и ви ше Сла лом са 3 лоп те 38,1 и ви ше 33,1 38,0 28,1 33,0 23,1 28,0 18,1 23,0 18 сек. и ма ње КАН ДИ ДАТ КИ ЊЕ По е ни/те сто ви Упор за ру ка ма 14 и ма ње и ви ше Пре ги ба ње тру па 8 и ма ње и ви ше Су но жни пре ско ци 24 и ма ње и ви ше Ку пе ров тест 1950 m и ма ње и ви ше Сла лом са 3 лоп те 43,1 и ви ше 38,1 43,0 33,1 38,0 28,1 33,0 23,1 28,0 23 сек. и ма ње Члан 44. Ин тер вју са кан ди да том пред ста вља по лу струк ту ри са ну техни ку раз го во ра у ве зи са сле де ћим обла сти ма: 1) ко му ни ка ци јом (вер бал ном и не вер бал ном); 2) со цио-по ро дич ном и лич ном анам не зом (укљу чу ју ћи и врсту за вр ше не шко ле, успех у шко ло ва њу, спе ци фич на зна ња и вешти не); 3) вред но сти ма, на ви ка ма, ста во ви ма и ин те ре со ва њи ма; 4) про фе си о нал ном мо ти ва ци јом. Кан ди дат се оце њу је по по је ди нач ним сег мен ти ма про це не, оце ном од 1 до 5. Кан ди дат до би ја јед ну збир ну оце ну за сва ки сег мент ин тервјуа. Мак си мал ни број по е на на осно ву оце на на ин тер вјуy је 20. Оце ну не за до во ља ва до би ја кан ди дат ко ји је у би ло ком сегмен ту кон сен зу сом оце њен оце ном 1. Члан 45. Кан ди да ти има ју мо гућ ност да оства ре увид у соп стве не резул та те у свим фа за ма ква ли фи ка ци о ног ис пи та Спе ци ја ли стич ки ле кар ски пре глед Члан 46. Спе ци ја ли стич ки ле кар ски пре глед за утвр ђи ва ње здрав ственог ста ња по ла зни ка оба вља За вод за здрав стве ну за шти ту рад ника Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. 3. Ран ги ра ње кан ди да т а Члан 47. Кан ди да ти ко ји су ис пу ни ли усло ве и по ло жи ли ква ли фи каци о ни ис пит за упис у Цен тар, ран ги ра ју се на осно ву збир них резул та та у свим де ло ви ма ква ли фи ка ци о ног ис пи та. По сту пак ран ги ра ња кан ди да та вр ши се та ко што се у по једи ним де ло ви ма ква ли фи ка ци о ног ис пи та збир по е на пре тва ра у стан дард не ( z ) ско ро ве, ко ји од ре ђу ју та чан по ло жај (ранг) поје дин ца у гру пи кан ди да та ко ји су за до во љи ли у кон крет ном де лу. Члан 48. Из нос z ско ра у сва ком по је ди нач ном де лу мно жи се ко е- фи ци јен том ко ји из ра жа ва про цен ту ал но уче шће тог де ла у укупној оце ни на ква ли фи ка ци о ном ис пи ту: 1) је зич ка кул ту ра и пра во пис -z*0,15 (15%); 2) пси хо-тест -z*0,40 (40%); 3) ба зич но-мо то рич ки ста тус -z*0,20 (20%); 4) ин тер вју - z*0,25 (25%). Ова ко пон де ри са ни z ско ро ви се са би ра ју и на овај на чин до би је ни уку пан z скор се пре тва ра у бо до ве пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка уз ко ри шће ње од го ва ра ју ћих про грам ских си стема, што од ре ђу је ранг кан ди да та на ко нач ној ранг ли сти. Пр ви кан ди дат на ко нач ној ранг ли сти има нај ве ћи број бо дова, а по след њи кан ди дат нај ма њи број бо до ва. Члан 49. Пот пу на рав но прав ност кан ди да та, у про це су се лек ци је, обез бе ђу је се на тај на чин што се кан ди да ти во де под ши фром при ли ком про ве ра из чл ове уред бе. 4. Од лу чи ва ње и по сту пак по зах те ву за пре и спи ти ва ње од лу ке Члан 50. На осно ву ко нач не ранг ли сте, од лу ку о при је му кан ди да та до но си ми ни стар. Члан 51. У скла ду са ка дров ским пла ном, те ри то ри јал ним по тре ба ма и прин ци пом на ци о нал не за сту пље но сти при пад ни ка Ми ни старства, ми ни стар мо же до не ти од лу ку да се на основ ну по ли цијску обу ку при ми до дат ни број кан ди да та, ко ји ис пу ња ва ју усло ве пред ви ђе не чла ном 34. ове уред бе и ко ји су по ло жи ли ква ли фи каци о ни ис пит, а пре ма бро ју бо до ва на ко нач ној ранг ли сти. На осно ву ста ва 1. овог чла на ми ни стар мо же да при ми најви ше де сет кан ди да та. Члан 52. На кон до но ше ња од лу ке из чла на 50. ове уред бе, кан ди дат ко ји ни је при мљен на обу ку пи сме но се оба ве шта ва пре по чет ка основ не по ли циј ске обу ке. Кан ди дат ко ји ни је при мљен на обу ку мо же, пре ко Цен тра, у ро ку од осам да на од да на при је ма оба ве ште ња из ста ва 1. овог чла на, под не ти зах тев ми ни стру да пре и спи та од лу ку. По сту пак оба ве шта ва ња кан ди да та и ре ша ва ња по зах те ву, из ст. 1. и 2. овог чла на, је хи тан. Члан 53. Кан ди да ти ко ји бу ду по зва ни на при јем ни ис пит, сно се пут не тро шко ве, тро шко ве бо рав ка и тро шко ве ле кар ског пре гле да. Члан 54. Оба ве шта ва ње кан ди да та о при је му на обу ку, оба вља се најма ње де сет да на пре по чет ка обу ке. 5. Од го вор но сти по ла зни ка обу ке 5.1. Од го вор ност за по вре де оба ве за и ду жно сти Члан 55. По ла зни ци обу ке од го ва ра ју за учи ње не по вре де оба ве за и ду жно сти у то ку обу ке. По вре де оба ве за и ду жно сти у то ку обу ке мо гу би ти ла ке и те шке. Члан 56. Ла ке по вре де оба ве за и ду жно сти по ла зни ка обу ке, у сми слу ове уред бе, је су: 1) оме та ње ре а ли за ци је на ста ве или ис пи та; 2) не до зво ље но пру жа ње по мо ћи дру гим по ла зни ци ма прили ком про ве ре зна ња, уко ли ко про ве ра не ма ка рак тер за вр шне

10 10 Број мај про ве ре зна ња из од ре ђе ног пред ме та или мо ду ла, тј. ка рак тер завр шног ис пи та; 3) не до зво ље но ко ри шће ње тек сто ва, бе ле жа ка, уре ђа ја за елек трон ску об ра ду по да та ка, уре ђа ја за да љин ски пре нос по да така, сли ке или гла са или про ме на пи та ња без са гла сно сти тре не ра за вре ме про ве ре зна ња, уко ли ко про ве ра не ма ка рак тер за вр шне про ве ре зна ња из од ре ђе ног пред ме та или мо ду ла, тј. ка рак тер завр шног ис пи та; 4) нео прав да но из о ста ја ње са на ста ве основ не по ли циј ске обу ке до пет на став них ча со ва; 5) не по што ва ње пра ви ла о кућ ном ре ду, ко ја не ма ју обе леж је те шких по вре да; 6) не у ре дан из глед и нео др жа ва ње хи ги је не; 7) не ма ран од нос пре ма имо ви ни Цен тра; 8) из ла зак из Цен тра без одо бре ња, од но сно, до ла зак у Центар на кон до зво ље ног вре ме на; 9) но ше ње уни фор ме, озна ка и опре ме су прот но ак ту ко јим се уре ђу је но ше ње уни фор ме; 10) не са ве сно или не пра вил но оба вља ње ду жно сти ко је је иза зва ло или мо гло иза зва ти штет не по сле ди це ма њег зна ча ја. Члан 57. Те шке по вре де оба ве за и ду жно сти по ла зни ка, у сми слу ове уред бе, је су: 1) од би ја ње, нео прав да но нео да зи ва ње или не из вр ша ва ње зако ни тог слу жбе ног на ре ђе ња тре не ра или ста ре ши не, из да тог током или по во дом струч ног оспо со бља ва ња; 2) не при стој но по на ша ње пре ма тре не ри ма, мен то ри ма, сарад ни ци ма и дру гим за по сле ни ма у Цен тру, по ла зни ци ма стручног оспо со бља ва ња или уса вр ша ва ња, као и пре ма гра ђа ни ма; 3) од би ја ње про пи са ног здрав стве ног пре гле да; 4) нео прав да но из о ста ја ње са на ста ве основ не по ли циј ске обу ке ви ше од пет на став них ча со ва; 5) по на вља ње ла ких по вре да; 6) нео прав да ни из о ста нак или на пу шта ње прак тич не обу ке без одо бре ња ру ко во ди о ца ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој се обука ре а ли зу је; 7) не при др жа ва ње од лу ка ру ко во ди о ца Цен тра, тре не ра и оста лих ста ре ши на; 8) не по што ва ње про пи са них ме ра без бед но сти при из во ђе њу обу ке; 9) за у ста вља ње мо тор них во зи ла у уни фор ми, ра ди пре во за; 10) не по што ва ње ме ра из обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду и за шти те од по жа ра; 11) уно ше ње у Цен тар оруж ја, му ни ци је и дру гих пред ме та ко јима се мо гу на не ти по вре де, угро зи ти жи вот по ла зни ка и за по сле них, од но сно на не ти ште та имо ви ни Цен тра и лич ној имо ви ни по ла зни ка; 12) уче ство ва ње у игра ма на сре ћу, као и ор га ни зо ва њу ига ра на сре ћу или њи хо вом омо гу ћа ва њу, про тив но од ред ба ма по себног за ко на; 13) уно ше ње или из но ше ње уни фор ме или де ло ва уни фор ме у или из кру га Цен тра без одо бре ња ста ре ши не; 14) уво ђе ње или омо гу ћа ва ње ула ска ли ца у круг или про стори је Цен тра без одо бре ња над ле жног ста ре ши не; 15) уно ше ње и кон зу ми ра ње ал ко хо ла, опој них дро га и других пси хо ак тив них суп стан ци у Цен тар, од но сно до ла зак у Цен тар у ал ко хо ли са ном ста њу или под деј ством дро га и дру гих пси хо актив них суп стан ци; 16) ба вље ње по сло ви ма ко ји су не спо ји ви са слу жбе ном дужно шћу за по сле них у Ми ни стар ству, за вре ме тра ја ња обу ке; 17) рад ње ко ји ма се по вре ђу је част, углед, лич но до сто јанство, вр ши дис кри ми на ци ја по би ло ком осно ву, вр ши зло ста вљање и на си ље пре ма тре не ри ма, мен то ри ма, са рад ни ци ма и дру гим за по сле ним у Цен тру, по ла зни ци ма струч ног оспо со бља ва ња или усвр ша ва ња, као и пре ма гра ђа ни ма; 18) по на ша ње ко је ште ти угле ду Ми ни стар ства или на ру шава од но се ме ђу по ла зни ци ма; 19) уни ште ње или оште ће ње имо ви не Цен тра, као и уни форме и дру ге опре ме ко јом је по ла зник за ду жен, услед на ме ре или гру бе не па жње; 20) не до зво ље но пру жа ње по мо ћи дру гим по ла зни ци ма прили ком про ве ре зна ња, уко ли ко про ве ра има ка рак тер за вр шне прове ре зна ња из од ре ђе ног пред ме та или мо ду ла, тј. ка рак тер за вршног ис пи та; 21) не до зво ље но ко ри шће ње тек сто ва, бе ле жа ка, уре ђа ја за електрон ску об ра ду по да та ка, уре ђа ја за да љин ски пре нос по да та ка, сли ке или гла са или про ме на пи та ња без са гла сно сти тре не ра за вре ме прове ре зна ња, уко ли ко про ве ра има ка рак тер за вр шне про ве ре зна ња из од ре ђе ног пред ме та или мо ду ла, тј. ка рак тер за вр шног ис пи та; 22) нео вла шће но фо то гра фи са ње и сни ма ње про це са обу ке, као и јав но об ја вљи ва ње у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња и на дру штве ним мре жа ма; 23) не по сту па ње по ко нач ним од лу ка ма Ко ми си је за про дуже ну се лек ци ју, из чла на 67. ст. 2. и 3. ове уред бе. 24) стра нач ко ор га ни зо ва ње, по ли тич ко де ло ва ње и јав но изра жа ва ње сво јих по ли тич ких уве ре ња, у то ку обу ке. Члан 58. За ла ке по вре де оба ве за и ду жно сти у то ку струч ног оспо собља ва ња по ла зни ку мо гу би ти из ре че не мерe и то: 1) опо ме на; 2) укор. За те шке по вре де оба ве за и ду жно сти у то ку струч ног оспосо бља ва ња по ла зни ку обу ке мо гу би ти из ре че не ме ре и то: 1) стро ги укор; 2) укор пред ис кљу че ње са основ не по ли циј ске обу ке; 3) ис кљу че ње са основ не по ли циј ске обу ке. Члан 59. По сту пак утвр ђи ва ња од го вор но сти по ла зни ка основ не поли циј ске обу ке је хи тан. По ла зни ку основ не по ли циј ске обу ке не мо же се из ре ћи ме ра пре не го што му се омо гу ћи да се из ја сни на окол но сти учи ње не по вре де и обез бе де дру ги до ка зи на осно ву ко јих се утвр ђу је посто ја ње по вре де. Члан 60. Ини ци ја ти ву за утвр ђи ва ње од го вор но сти по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке мо же под не ти сва ки уче сник у про це су струч ног оспо со бља ва ња, као и гра ђа ни. По сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти се по кре ће и во ди на осно ву зах те ва на чел ни ка кла се, ко ји уз зах тев до ста вља и спи се пред ме та. За ла ке по вре де оба ве за и ду жно сти по сту пак во ди и из ри че ме ре ру ко во ди лац Цен тра, а за те шке по вре де оба ве за и ду жно сти по сту пак во ди и из ри че ме ре Ко ми си ја за утвр ђи ва ње од го вор ности по ла зни ка, од пет чла но ва, ко ју обра зу је ру ко во ди лац Цен тра. Члан 61. По ла зник обу ке, про тив ко га је по кре нут по сту пак због тешке по вре де оба ве за и ду жно сти, мо же би ти при вре ме но уда љен са обу ке до окон ча ња по ступ ка утвр ђи ва ња од го вор но сти, уко ли ко би ње гов оста нак на обу ци ште тио угле ду Ми ни стар ства или реме тио про цес обу ке. Од лу ку о при вре ме ном уда ље њу до но си ру ко во ди лац Цен тра, про тив ко је по ла зник мо же под не ти жал бу Ко ми си ји ко ју обра зу је ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за по сло ве упра вљања људ ским ре сур си ма, у ро ку од осам да на од да на уру че ња од лу ке. Жал ба из ста ва 2. овог чла на не од ла же из вр ше ње од лу ке. Члан 62. Жал ба на ре ше ње ко јим се из ри че ме ра по ла зни ку обу ке под носи се у ро ку од осам да на од да на уру че ња ре ше ња о из ре че ној ме ри. По жал би про тив ре ше ња о из ри ца њу ме ре, од лу чу је Ко миси ја ко ју обра зу је ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма Од го вор ност за ште ту Члан 63. По ла зник обу ке од го ва ра за ма те ри јал ну ште ту ко ју, на мер но или из крај ње не па жње, на не се имо ви ни Ми ни стар ства или устано ви у ко јој се на ла зи на обу ци. Члан 64. По ла зник основ не по ли циј ске обу ке ду жан је да на кна ди ште ту Ми ни стар ству, у ви си ни ствар них тро шко ва ко ји су на ста ли у то ку ње го вог струч ног оспо со бља ва ња, ако: 1) сво јом во љом од у ста не од да љег оспо со бља ва ња за по слове по ли циј ског слу жбе ни ка; 2) му бу де из ре че на ди сци плин ска ме ра ис кљу че ње са основне по ли циј ске обу ке;

11 4. мај Број ) се на кнад но утвр ди да ни је ис пу ња вао усло ве кон кур са за упис по ла зни ка на основ ну по ли циј ску обу ку; 4) не оства ри по зи ти ван успех то ком и на кра ју обу ке. Струк ту ру ствар них тро шко ва из ста ва 1. овог чла на, утвр ђује ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства над ле жна за ма те ри јално-фи нан сиј ске по сло ве. По ла зник мо же би ти осло бо ђен на кна де тро шко ва струч ног оспо со бља ва ња, ако се оце ни да су то ком обу ке на ста ле про ме не у пси хо фи зич ком или оп штем здрав стве ном ста њу ко је га чи не неспо соб ним за да ље струч но оспо со бља ва ње за по сло ве уни фор миса ног по ли циј ског слу жбе ни ка. Оце ну здрав стве ног ста ња по ла зни ка из ста ва 3. овог члана утвр ђу је За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. Члан 65. По сту пак за утвр ђи ва ње ште те и од го вор но сти по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке за про у зро ко ва ну ште ту по кре ће ру ко во дилац Цен тра, на осно ву под не те при ја ве о про у зро ко ва ној ште ти или на осно ву лич ног са зна ња, а исти се спро во ди у скла ду са за ко ном Ко рек тив не ме ре Члан 66. По ла зник обу ке ду жан је да вр ши по треб не рад ње ка ко би се спро ве ле утвр ђе не ко рек тив не ме ре, од но сно ка ко би се у про це су оспо со бља ва ња от кло ни ле све смет ње, ве за не за лич ност по ла зника, ко је бит но ути чу на про це ну ње го ве спо соб но сти за на ста вак обу ке тј. про фе си о нал ног ан га жо ва ња. По сту пак утвр ђи ва ња ко рек тив них ме ра по кре ће се ако се до ђе до но вих са зна ња о по ла зни ку, од но сно ако се то ком оспо со бља ва ња: 1) уоче не а де кват ни об ли ци по на ша ња, екс трем ни ис па ди или до след ни уче ста ли не а дап тив ни об ли ци ре а го ва ња; 2) уочи да се по ла зник у до вољ ној ме ри не укла па у ко лек тив, од но сно не при хва та тим ски на чин ра да; 3) уоче ка рак тер не осо би не ко је зна чај но од сту па ју од утврђе ног по жељ ног про фи ла по ли цај ца; 4) уоче не а де кват не на ви ке, ста во ви и вред но сне ори јен та ције, у ве зи са про фе си о нал ним де ло ва њем; 5) уоче упа дљи ви не до ста ци у по гле ду мо ти ва ци је за обу ку, од но сно про фе си ју. По сту пак утвр ђи ва ња ко рек тив них ме ра по кре ће се са мо ако се рад ње по ла зни ка, ко је пред ста вља ју основ за њи хо во утвр ђи вање, не мо гу ква ли фи ко ва ти као ла ке или те шке по вре де оба ве за и ду жно сти, за ко је је про пи са но из ри ца ње утвр ђе них ме ра. Члан 67. По сту пак утвр ђи ва ња ко рек тив них ме ра по кре ће се на основу пи са ног и обра зло же ног пред ло га би ло ког уче сни ка у про це су основ не по ли циј ске обу ке, ко ји је у не по сред ном кон так ту са пола зни ком, уочио не ке од раз ло га за по кре та ње по ступ ка. Од лу ку о при хва та њу пред ло га и кон крет ним ко рек тив ним ме ра ма ко је тре ба спро ве сти до но си Ко ми си ја за про ду же ну селек ци ју, од пет чла но ва, ко ју име ну је ру ко во ди лац Цен тра. Ко ми си ја за про ду же ну се лек ци ју пра ти спро во ђе ње ко ректив них ме ра ко је је утвр ди ла и на кон спро ве де ног по ступ ка њи хо ве при ме не до но си од лу ку о спо соб но сти по ла зни ка за на ста вак обу ке. На од лу ку из ст. 2. и 3. овог чла на по ла зник мо же под не ти жал бу Цен тру у ро ку од осам да на од да на при је ма од лу ке, о ко јој од лу чу је ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за стручно обра зо ва ње и обу ку. По ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке ко ји из ја ви жал бу на до не ту од лу ку из ста ва 3. овог чла на, ру ко во ди лац Цен тра мо же уда љи ти са основ не по ли циј ске обу ке, до до но ше ња од лу ке по жал би, ако би ње го во да ље при су ство оспо со бља ва њу, по про це ни пси хо ло га или по ис ка за ном по на ша њу, мо гло да угро зи ње го ву или без бед ност дру гих уче сни ка про це са обу ке. 6. Оце њи ва ње по ла зни ка 6.1. Вред но ва ње по стиг ну ћа по ла зни ка Члан 68. Вред но ва ње по стиг ну ћа по ла зни ка обу ке пред ста вља си стем пра ће ња, ре ги стро ва ња, об ра де, оце њи ва ња и ин тер пре та ци је резул та та обу ке. Члан 69. Вред но ва ње по стиг ну ћа по ла зни ка обу ке спро во ди се: 1) кон ти ну и ра но то ком обу ке, на ча со ви ма, пра ти се, прове ра ва и оце њу је ни во усво је них зна ња, сте че них ве шти на, из грађе них ста во ва и по на ша ња, од нос по ла зни ка пре ма ра ду, уче шће у ре а ли за ци ји обу ке итд. (кон ти ну и ра не оце не); 2) пе ри о дич но у по је ди ним фа за ма ре а ли за ци је раз ли чи тих об ли ка обу ке, у ко ји ма се утвр ђу је ни во по стиг ну ћа пла ни ра них ис хо да (пе ри о дич не оце не) и 3) на кра ју обу ке за вр шни ис пит. Члан 70. На по чет ку основ не по ли циј ске обу ке по ла зни ци се оба вешта ва ју о на чи ну, ди на ми ци и еле мен ти ма оце њи ва ња. Оце њи ва ње пред ста вља ре зул тат пи сме ног, прак тич ног и усме ног про ве ра ва ња успе ха по ла зни ка на те сто ви ма зна ња, ситу а ци о ним те сто ви ма, усме ним ис пи ти ва њи ма, де мон стра ци ја ма прак тич них ве шти на и дру гих ви до ва про ве ре у свим фа за ма обу ке. Оце на је јав на и са оп шта ва се по ла зни ку, са обра зло же њем, пре уно ше ња у књи гу еви ден ци је. У по је ди ним сег мен ти ма обу ке за оце њи ва ње се ко ри сте стан дар ди зо ва ни обра сци са еле мен ти ма пра ће ња по стиг ну ћа пола зни ка и утвр ђе ним кри те ри ју ми ма бо до ва ња и оце њи ва ња. Члан 71. Кри те ри ју ми оце њи ва ња успе ха по ла зни ка на про ве ра ма из на став не обла сти, пред ме та, мо ду лар них је ди ни ца, мо ду ла су обим и ни во усво је них зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња у одно су на оне ко ји су про пи са ни пла ном и про гра мом, за на став ну област, пред мет, мо ду лар ну је ди ни цу, мо дул. Обим зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња у сми слу ове уред бе, од ре ђу је се као основ ни, про ши ре ни и про ду бље ни у одно су на њи хов зна чај за оства ри ва ње ци ља, за да та ка и ис хо да настав не обла сти од но сно пред ме та, мо ду лар них је ди ни ца од носно модула. Ни во зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња утвр ђу ју се за висно од ква ли те та усво је ног са др жа ја: сло же но сти усво је них знања, ве шти на и ста во ва; сте пе на схва та ња и раз у ме ва ња усво је них са др жа ја и оспо со бље но сти за њи хо ву при ме ну Оце њи ва ње по стиг ну ћа по ла зни ка Члан 72. Успех по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке из ра жа ва се: 1) оце на ма: од ли чан (5), вр ло до бар (4), до бар (3), до во љан (2) и не до во љан (1), то ком ре дов не обу ке, прак тич не обу ке и свих де ло ва за вр шног ис пи та; 2) опи сним оце на ма: не у спе шан, успе шан и ве о ма успешан, у уве ре њу о за вр ше ном струч ном оспо со бља ва њу по ла зника основ не по ли циј ске обу ке. 3) ком би но ва ном оце ном: не у спе шан (1,00 1,99), успе шан (2,00 4,49) и ве о ма успе шан (4,50 5,00), ко ја пред ста вља конач ну оце ну за вр шног ис пи та. На кон по ла га ња за вр шног ис пи та, ис пит на ко ми си ја утврђу је ко нач ну оце ну из ра чу на ва њем арит ме тич ке сре ди не из свих де ло ва за вр шног ис пи та. Уко ли ко је би ло ко ја по је ди нач на оце на не до во љан, за кљу чу је се ко нач на оце на из за вр шног ис пи та недо во љан. Та бе лар ни при каз кри те ри ју ма за оце њи ва ње, са бо до ви ма и оце на ма ОБИМ усво је них зна ња, ве шти на, ста вова и по на ша ња, пре ма про гра му на став не обла сти, пред ме ту, мо ду лар ној је ди ни ци, мо ду лу: основ ни, про ши ре ни и про ду бље ни обим основ ни обим и ви ше од 50% про ши реног, односно продубљеног обима основ ни обим и ви ше од 50% про шире ног обима БРОЈ БО ДО ВА ( у процентима %) ОЦЕ НА % од ли чан (5) 80 89% вр ло до бар (4) 70 79% до бар (3) основ ни обим 60 69% до во љан (2) ка да ни је усво јен ни основ ни обим знања, вештина и ставова 0 59% не до во љан (1) По стиг ну ћа из пред ме та Оп шта фи зич ка при пре ма конди ци о ни ра ње оце њу ју се на осно ву нор ми ко је су про пи са не

12 12 Број мај Про гра мом струч ног уса вр ша ва ња по ли циј ских слу жбе ни ка Мини стар ства уну тра шњих по сло ва. По стиг ну ћа из пред ме та Ру ко ва ње по ли циј ским оруж јем са на ста вом га ђа ња оце њу ју се на осно ву нор ми стан дар ди зо ва них Про гра мом струч ног оспо со бља ва ња по ла зни ка основ не по ли цијске обу ке у га ђа њу ва тре ним оруж јем. По ла зник обу ке је по ло жио тест га ђа ња ако ис пу ни нор му од нај ма ње 70% по го да ка у ме ти од укуп ног бро ја ме та ка. Члан 73. Арит ме тич ка сре ди на кон ти ну и ра них оце на пред ста вља једну пе ри о дич ну оце ну. За кључ на оце на за на став ну област, пред мет, мо ду лар ну једи ни цу, мо дул из во ди се као арит ме тич ка сре ди на пе ри о дич них оце на. За кључ на оце на за на став ну област, пред мет, мо ду лар ну је дини цу, мо дул не мо же би ти по зи тив на уко ли ко је јед на пе ри о дич на оце на не до вољ на. За кључ на оце на за на став ну област, пред мет, мо ду лар ну је дини цу, мо дул не мо же се утвр ди ти на осно ву са мо јед не пе ри о дич не оце не и не мо же би ти ве ћа од нај ве ће пе ри о дич не оце не. 6.3 При го вор на за кључ ну оце ну Члан 74. По ла зник обу ке у ро ку од три да на од да на за кљу че ња оце не, има пра во да ру ко во ди о цу Цен тра под не се зах тев за утвр ђи ва ње оце не пред ко ми си јом за по ла га ње по прав ног ис пи та. О зах те ву из ста ва 1. овог чла на, ру ко во ди лац Цен тра од лу чује у ро ку од три да на од да на при је ма зах те ва. Са по ла зни ком ко ји по за вр шет ку би ло ко је фа зе обу ке, има за кљу че не не до вољ не оце не из три или ви ше на став них обла сти од но сно пред ме та, мо ду лар них је ди ни ца од но сно мо ду ла, рас ки да се Уго вор, чи ме му пре ста је свој ство по ла зни ка По прав ни ис пит Члан 75. По ла зник, ко ји по за вр шет ку би ло ко је фа зе обу ке има за кључе не не до вољ не оце не из нај ви ше две на став не обла сти, пред ме та, мо ду лар не је ди ни це, од но сно мо ду ла, упу ћу је се на по ла га ње поправ ног ис пи та. За по ла зни ка из ста ва 1. овог чла на оба ве зна је при прем на на ста ва, ко ја се ре а ли зу је пре ма пла ни ра ном рас по ре ду и са др жа ју из про гра ма. За по ла зни ка ко ји је упу ћен на по ла га ње по прав ног ис пи та из пред ме та Ру ко ва ње по ли циј ским оруж јем са на ста вом га ђа ња, оба ве зно је до дат но уве жба ва ње, ко је се ре а ли зу је пре ма пла ни раном рас по ре ду и са др жа ју из про гра ма. По прав ни ис пит по ла же се пред тро чла ном ко ми си јом, ко ју име ну је ру ко во ди лац Цен тра. По ла зник основ не по ли циј ске обу ке, ко ји из здрав стве них и дру гих оправ да них раз ло га ни је по ла гао по прав ни ис пит, мо же под не ти Цен тру зах тев за ван ред но по ла га ње овог ис пи та у ро ку од осам да на, од да на утвр ђе ног за по ла га ње по прав ног ис пи та. О оправ да но сти зах те ва од лу чу је ру ко во ди лац Цен тра у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. Члан 76. Са по ла зни ком основ не по ли циј ске обу ке ко ји ни је по ло жио по прав ни ис пит или ко ји из нео прав да них раз ло га не при сту пи по ла га њу по прав ног ис пи та рас ки да се Уго вор, чи ме му пре ста је свој ство по ла зни ка Прак тич на обу ка Члан 77. Прак тич на обу ка по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке ре а лизу је се у под руч ним по ли циј ским упра ва ма под над зо ром по ли цаја ца мен то ра и мен то ра-ко ор ди на то ра. Сва ки по ла зник, је под над зо ром јед ног по ли цај ца мен то ра, а њи хов рад пра ти и вред ну је мен тор-ко ор ди на тор. Прак тич на обу ка по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке ре а лизу је се у скла ду са До си је ом про фе си о нал ног раз во ја 1 ДПР1. 7. По ла га ње за вр шног ис пи т а 7.1. За вр шни ис пит Члан 78. На кон за вр шне фа зе обу ке, ако је по ла зник оце њен по зи тивно из свих на став них обла сти, од но сно пред ме та, мо ду лар них једи ни ца, од но сно мо ду ла и ре а ли зо ва не прак тич не обу ке у по лициј ским упра ва ма, ра ди про ве ре оспо со бље но сти, спро во ди се за вр шни ис пит, ко ји се са сто ји из три де ла: те ста зна ња, прак тичног и усме ног де ла ис пи та. По ла зник обу ке је по ло жио тест зна ња ако оства ри нај ма ње 70% од укуп ног бро ја бо до ва на те сту зна ња. По ло же ни тест зна ња услов је за по ла га ње прак тич ног де ла за вр шног ис пи та. Прак тич ни део за вр шног ис пи та са сто ји се из ре ша ва ња профе си о нал не си ту а ци је, ње не ана ли зе и са чи ња ва ња пи сме ног ра да. По зи тив на оце на из прак тич ног де ла за вр шног ис пи та, услов је за из ла зак на усме ни део за вр шног ис пи та. Прак тич ни и усме ни део за вр шног ис пи та оце њу ју се у складу са чл ове уред бе По прав ни за вр шни ис пит Члан 79. По ла зник ко ји не по ка же по тре бан ни во зна ња и ве шти на на за вр шном ис пи ту, има пра во по но во да по ла же део за вр шног ис пи та ко ји ни је по ло жио, у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од 15 ни ти ду жи од 30 да на, ра чу на ју ћи од по след њег да на по ла га ња завр шног ис пи та. По ла зник основ не по ли циј ске обу ке, ко ји је из оправ да них разло га био спре чен да по ла же за вр шни ис пит, мо же под не ти Цен тру зах тев за ван ред но по ла га ње у ро ку од осам да на од да на спре че ности за по ла га ње за вр шног ис пи та. О оправ да но сти зах те ва од лу чу је ру ко во ди лац Цен тра у ро ку од осам да на од да на при је ма зах те ва. Члан 80. Са по ла зни ком основ не по ли циј ске обу ке, ко ји на за вр шном испи ту и дру ги пут до би је не до вољ ну оце ну из би ло ког де ла за вр шног ис пи та, рас ки да се Уго вор чи ме му пре ста је свој ство по ла зни ка. Са по ла зни ком основ не по ли циј ске обу ке, ко ји из нео прав даних раз ло га не при сту пи по ла га њу би ло ког де ла за вр шног ис пи та, рас ки да се Уго вор, чи ме му пре ста је свој ство по ла зни ка. Члан 81. За вр шни ис пит по ла же се пред ис пит ном ко ми си јом (у даљем тек сту: Ко ми си ја) од три чла на, од ко јих је је дан са ли сте изво ђа ча обу ке, је дан је пред став ник ор га ни за ци о не је ди ни це за чи је по тре бе се обу ка ре а ли зу је, а је дан је пред став ник ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за по сло ве струч ног обра зо ва ња и обу ке. Ко ми си ју за ис пи ти ва ње по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке фор ми ра ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма, уз са гла сност ди рек то ра по ли ци је. За чла но ве Ко ми си је од ре ђу ју се по ли циј ски слу жбе ни ци који по се ду ју од го ва ра ју ћа зна ња и ве шти не из обла сти обу ке за ко ју се Ко ми си ја фор ми ра, а ко ји су у оба вља њу по ли циј ских по сло ва овла шће ног слу жбе ног ли ца про ве ли нај ма ње пет го ди на. Члан 82. По ла зни ку основ не по ли циј ске обу ке ко ји је на за вр шном испи ту оце њен оце ном успе шан или ве о ма успе шан, из да је се Уве ре ње о за вр ше ном струч ном оспо со бља ва њу по ла зни ка основне по ли циј ске обу ке. На по ла зни ке ко ји са успе хом за вр ше основ ну по ли циј ску обуку и ко ји ис пу ња ва ју за ко ном про пи са не усло ве да за сну ју рад ни од нос у Ми ни стар ству не при ме њу ју се про пи си ко ји уре ђу ју за снива ње рад ног од но са у Ми ни стар ству на осно ву јав ног кон кур са. в) Спе ци ја ли стич ка обу ка Члан 83. Спе ци ја ли стич ком обу ком за по сле ни у Ми ни стар ству усваја ју зна ња, сти чу ве шти не, ста во ве и по на ша ња нео п ход не за ком пе тент но оба вља ње по ли циј ских и оста лих по сло ва у од ре ђеној обла сти ра да Ми ни стар ства, као и до дат на зна ња, ве шти не и

13 4. мај Број ста во ве, са ци љем по ве ћа ња ефи ка сно сти и ефек тив но сти у обавља њу по сло ва. Обу ку из ста ва 1. овог чла на ор га ни зу је и ре а ли зу је ор га ни заци о не је ди ни ца над ле жне за по сло ве упра вља ња људ ским ре сурси ма, пре ма утвр ђе ним по тре ба ма ор га ни за ци о них је ди ни ца Мини стар ства, а у скла ду са до не тим про гра ми ма. Члан 84. Спе ци ја ли стич ка обу ка се ор га ни зу је и ре а ли зу је као: 1) основ на спе ци ја ли стич ка обу ка; 2) курс; 3) се лек ци о на обу ка; 4) дрил. Члан 85. Основ ном спе ци ја ли стич ком обу ком за по сле ни у Ми ни старству усва ја ју зна ња, сти чу ве шти не, ста во ве и по на ша ња нео п ходне за ком пе тент но оба вља ње по ли циј ских и оста лих по сло ва у одре ђе ној обла сти ра да Ми ни стар ства. На кур су за по сле ни у Ми ни стар ству усва ја ју до дат на зна ња и сти чу до дат не ве шти не ста во ве и по на ша ња нео п ход не за ефи касно оба вља ње уско спе ци ја ли зо ва них по сло ва и за да та ка у окви ру од ре ђе не обла сти ра да. Се лек ци о на обу ка је вид усва ја ња зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња ко ја се по по тре би из во ди у спе ци јал ној је ди ни ци по лици је, по себ ним је ди ни ца ма по ли ци је, спе ци ја ли зо ва ним ти мо ви ма сек то ра над ле жног за ван ред не си ту а ци је и по по тре би у дру гим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, ра ди при пре ма ња и се лек ци је кан дида та за рад у тим је ди ни ца ма или ти мо ви ма. Дрил је по се бан вид усва ја ња зна ња, ве шти на и ста во ва неоп ход них за ефи ка сно и ефек тив но оба вља ње по сло ва спе ци јал не је ди ни це по ли ци је. г) По ли циј ска обу ка основ ног ни воа Члан 86. По ли циј ском обу ком основ ног ни воа, за по сле ни у Ми ни старству ко ји ни су за вр ши ли основ ну по ли циј ску обу ку, усва ја ју зна ња, сти чу ве шти не, ста во ве и по на ша ња нео п ход на за оба вља ње по лициј ских и оста лих по сло ва у од ре ђе ној обла сти ра да Ми ни стар ства. Овај вид обу ке се ре а ли зу је у скла ду са до не тим про гра мом. д) Обу ка за ни во ру ко во ђе ња Члан 87. Обу ка за ни во ру ко во ђе ња омо гу ћа ва усва ја ње спе ци фич них зна ња, сти ца ње ве шти на, ста во ва и по на ша ња по треб них за ефика сан и ефек ти ван рад у Ми ни стар ству на из вр ша ва њу по сло ва и за да та ка ру ко во де ћег рад ног ме ста на: опе ра тив ном, сред њем, висо ком и стра те шком ни воу. Овај вид обу ке се ор га ни зу је и ре а ли зу је у скла ду са про писи ма ко ји уре ђу ју ка ри јер ни раз вој за по сле них у Ми ни стар ству. 3. Струч но уса вр ша ва ње Члан 88. Струч но уса вр ша ва ње за по сле них у Ми ни стар ству пред ставља кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње и раз ви ја ње сте че них као и усваја ње но вих зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња, ко ји су про ис текли из прак се, на уч но ис тра жи вач ког ра да или но вих нор ма тив них уре ђе ња од ре ђе них обла сти, с ци љем за ко ни тог, ефи ка сног и безбед ног оба вља ња по сло ва. Струч но уса вр ша ва ње ор га ни зу је се и ре а ли зу је у окви ру Ми ни стар ства, кроз стал ну и до дат ну обу ку, као и кроз струч не ску по ве и сту диј ске по се те. Од ре ђе ни са др жа ји струч ног уса вр ша ва ња мо гу се ре а ли зова ти и ван Ми ни стар ства у са рад њи са дру гим др жав ним ор га нима, до ма ћим и стра ним прав ним ли ци ма, као и у окви ру ме ђу народ не са рад ње. Про грам струч ног уса вр ша ва ња из ра ђу је ор га ни за ци о на једи ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма Мини стар ства. Обу ке у скла ду са Про гра мом струч ног уса вр ша ва ња ор гани зу ју и ре а ли зу ју ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства са мостал но или у са рад њи са ор га ни за ци о ном је ди ни цом над ле жном за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма и дру гим ор га ни за ци о- ним је ди ни ца ма Ми ни стар ства. Про грам струч ног уса вр ша ва ња са др жи: циљ, пра ва, оба ве зе и ме ре, на чин ор га ни за ци је и ре а ли за ци је, те мат ске са др жа је сталне обу ке, са др жај се ми на ра и обра сце за до ста вља ње пла но ва и из ве шта ја. За оства ри ва ње ци ља струч ног уса вр ша ва ња од го вор ни су ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства уну трашњих по сло ва ко је спро во де Про грам. Струч на обу ка за сти ца ње на ред ног чи на/зва ња у окви ру извр ши лач ких рад них ме ста и у окви ру истог ни воа ру ко во ђе ња, спро во ди се кроз Про грам струч ног уса вр ша ва ња. 4. Пра ва и оба ве зе по ла зни ка струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња 1. Пра ва по ла зни ка струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња Члан 89. По ла зни ци струч ног оспо со бља ва ња, од но сно уса вр ша ва ња има ју пра во на: 1) ува жа ва ње лич но сти и за шти ту од дис кри ми на ци је, на сиља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња; 2) бла го вре ме ну и пот пу ну ин фор ма ци ју о пи та њи ма од знача ја за њи хо во струч но оспо со бља ва ње, од но сно уса вр ша ва ње; 3) ин фо р ма ци је о њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма у то ку струч ног оспо со бља ва ња, од но сно уса вр ша ва ња; 4) од го ва ра ју ћу уни фор му, у скла ду са по себ ним про пи сом, ко ји уре ђу је ту област; 5) сме штај и ис хра ну и то на на чин да се пра во на сме штај и ис хра ну за по ла зни ке спе ци ја ли стич ких обу ка бли же од ре ђу је пла ном ре а ли за ци је обу ке, док по ла зни ци струч ног уса вр ша ва ња пра во на сме штај и ис хра ну има ју уко ли ко се струч но уса вр шава ње ре а ли зу је ван се ди шта ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој су запо сле ни и уко ли ко тра је не пре кид но ви ше од јед ног рад ног да на; 6) при руч ни ке и струч ну ли те ра ту ру, као и на став на сред ства ко ја су нео п ход на за ре а ли за ци ју струч ног оспо со бља ва ња и уса врша ва ња, у скла ду са од го ва ра ју ћим про гра ми ма и пла но ви ма обу ка. По ла зни ци основ не по ли циј ске обу ке, по ред пра ва из ста ва 1. овог чла на, има ју и пра во: 1) на оси гу ра ње од по сле ди ца не срећ ног слу ча ја; 2) да за сну ју рад ни од нос у Ми ни стар ству, под усло вом да с успе хом за вр ше основ ну по ли циј ску обу ку и уко ли ко ис пу ња ва ју за ко ном про пи са не усло ве; 3) по кре та ња ини ци ја ти ве за пре и спи ти ва ње од го вор но сти уче сни ка у обу ци, уко ли ко сма тра ју да њи хо во чи ње ње или не чиње ње до во ди у пи та ње оства ри ва ње њи хо вих пра ва у то ку обу ке. Члан 90. По за вр шет ку обу ке, три нај у спе шни ја по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке има ју пра во на при го дан по клон, као на гра ду ми ни стра уну тра шњих по сло ва за из у зе тан успех на обу ци. Из у зе тан успех, у сми слу ста ва 1. овог чла на, утвр ђу је се на осно ву нај ви ших про сеч них оце на: на обу ци, за вр шном ис пи ту и пре ма еле ме на ти ма утвр ђе ним До си је ом про фе си о нал ног раз во ја 1 ДПР1. 2. Оба ве зе по ла зни ка струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња Члан 91. По ла зни ци струч ног оспо со бља ва ња, од но сно уса вр ша ва ња ду жни су да ре дов но по ха ђа ју на ста ву и из вр ша ва ју пред ви ђе не оба ве зе утвр ђе не про гра ми ма струч ног оспо со бља ва ња и уса врша ва ња. По ла зник основ не по ли циј ске обу ке, ко ји из оправ да них разло га, у то ку обу ке из о ста не са на ста ве ду же од два де сет рад них да на, од но сно од ре ђе ни број на став них ча со ва ко ји је утвр ђен про гра мом обу ке, ако ис пу ња ва усло ве сле де ћег кон кур са, мо же на ста ви ти основ ну по ли циј ску обу ку са по ла зни ци ма јед не од наред них кла са. Из о ста ја ње са обу ке по ла зни ка спе ци ја ли стич ке обу ке и поли циј ске обу ке основ ног ни воа би ће пред ви ђе но про гра мом обу ке. По ла зник обу ка из ста ва 3. овог чла на ко ји из оправ да них раз ло га не за вр ши обу ку, исту мо же на ста ви ти са по ла зни ци ма јед не од на ред них кла са.

14 14 Број мај Члан 92. По ла зни ци струч ног оспо со бља ва ња, од но сно уса вр ша ва ња ду жни су да се пре ма имо ви ни ко ја се на ла зи у објек ти ма у ко ји ма се ре а ли зу је струч но оспо со бља ва ње, од но сно струч но уса вр шава ње, од но се с па жњом до брог до ма ћи на. При ли ком бо рав ка у објек ти ма из ста ва 1. овог чла на, по лазни ци струч ног оспо со бља ва ња, од но сно уса вр ша ва ња ду жни су да се при др жа ва ју пра ви ла кућ ног ре да, као и да во де ра чу на о хи ги је ни и лич ном из гле ду, у скла ду са по себ ним ак том, ко јим се уре ђу ју пра ви ла кућ ног ре да. Члан 93. Ми ни стар ство и кан ди дат ко ји је на кон спро ве де ног конкур са при мљен на основ ну по ли циј ску обу ку за кљу чу ју Уго вор о утвр ђи ва њу ме ђу соб них пра ва и оба ве за (у да љем тек сту: Уго вор). Уго вор, чи јим пот пи си ва њем кан ди дат до би ја ста тус по лазни ка основ не по ли циј ске обу ке, пот пи су је се пре по чет ка, а нај касни је у ро ку од де сет да на од да на по чет ка обу ке. 5. Ве ри фи ка ци ја обу ке Члан 94. Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сур си ма из да је уве ре ње по ла зни ку ко ји је успе шно завр шио основ ну по ли циј ску обу ку, основ ну спе ци ја ли стич ку обу ку, курс, по ли циј ску обу ку основ ног ни воа и обу ку за ни во ру ко вође ња, а по ла зни ку ко ји је успе шно за вр шио се лек ци о ну обу ку и дрил, из да је се по твр да на лич ни зах тев. По ла зни ку ко ји је по ха ђао не ки од ви до ва струч ног уса вр шава ња из да је се по твр да на лич ни зах тев. 6. Мен тор ска фа за Члан 95. Мен тор ска фа за пред ста вља део про це са основ не по ли циј ске обу ке и за вр шну фа зу од ре ђе них ви до ва спе ци ја ли стич ких обу ка, ко ја има за циљ да се по ла зни ку обу ке, уз над зор мен то ра, омо гу ћи при ме на усво је них зна ња, сте че них ве шти на, ста во ва и по на ша ња то ком обу ке, у ре ал ним усло ви ма оба вља ња по сло ва и за да та ка одре ђе ног рад ног ме ста. Са др жај, тра ја ње и на чин ре а ли за ци је мен тор ске фа зе од ређу је се про гра мом основ не и спе ци ја ли стич ке обу ке. Прак тич на обу ка по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке и струч но оспо со бља ва ње по ли ца ја ца при прав ни ка ре а ли зу је се у под руч ним по ли циј ским упра ва ма под над зо ром по ли ца ја ца менто ра и мен то ра-ко ор ди на то ра у скла ду са До си је ом про фе си о налног раз во ја 1 (у да љем тек сту: ДПР1) и До си је ом про фе си о нал ног раз во ја 2 (у да љем тек сту: ДПР2). ДПР1 је све о бу хват ни и си сте мат ски во дич оце њи ва ња пола зни ка основ не по ли циј ске обу ке то ком обу ке у Цен тру и практич не обу ке у под руч ним по ли циј ским упра ва ма, а са др жи: образац за оце њи ва ње уред но сти про сто ри ја, лич ног из гле да, ста во ва и осо би на по ла зни ка, фор му ла ре за вред но ва ње прак тич не обу ке са пре ци зи ра ним за да ци ма, по стиг ну ћа по ла зни ка по пред ме ти ма, мо ду ли ма и на за вр шном ис пи ту, обра сце за са мо про це ну и оце ну по ла зни ка на кра ју обу ке. ДПР2 је све о бу хват ни и си сте мат ски во дич оце њи ва ња по лицај ца при прав ни ка то ком струч не обу ке у под руч ним по ли циј ским упра ва ма, а во ди се у скла ду са про пи си ма о струч ном оспо со бљава њу при прав ни ка у Ми ни стар ству. По ли цај ци-мен то ри су по ли циј ски слу жбе ни ци оспо со бље ни да пра те и пру жа ју по моћ по ла зни ци ма основ не по ли циј ске обуке то ком прак тич не обу ке, од но сно при прав ни ци ма за по ли циј ске слу жбе ни ке то ком струч ног оспо со бља ва ња. Мен то ри-ко ор ди на то ри су по ли циј ски слу жбе ни ци оспосо бље ни да пра те и вред ну ју рад по ли ца ја ца мен то ра, по ла зни ка основ не по ли циј ске обу ке и при прав ни ка за по ли циј ског слу жбе ни. Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за људ ске ре сур се ор га низу је и ре а ли зу је обу ку по ли ца ја ца мен то ра и мен то ра-ко ор ди на то ра. 7. Пру жа ње услу га тре ћим ли ци ма Члан 96. Ми ни стар ство, у скла ду са за ко ном, дру гим про пи си ма и посеб ним спо ра зу ми ма, а под усло ви ма про пи са ним овом уред бом, пру жа услу ге обу ке тре ћим ли ци ма. Обу ку, из ста ва 1. овог чла на, пла ни ра и ор га ни зу је ор га ни заци о на је ди ни ца над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сурси ма, пре ма про гра ми ма обу ке ко ји се до но се у скла ду са од редба ма ове уред бе. 8. Еви ден ци је обу ке Члан 97. Еви ден ци је обу ке об у хва та ју: основ ну по ли циј ску обу ку, специ ја ли стич ке обу ке, по ли циј ску обу ку основ ног ни воа, обу ке за ни во ру ко во ђе ња, еви ден ци је струч ног уса вр ша ва ња, као и евиден ци је о из во ђа чи ма на ста ве, а во де се у скла ду са за ко ном.. ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ 1. Из да вач ка де лат ност и из да ва ње пу бли ка ци ја Члан 98. Из да вач ка де лат ност, у сми слу ове уред бе, пред ста вља де латност усме ре ну ка при пре ми, штам па њу и об ја вљи ва њу пу бли каци ја из обла сти без бед но сних, кри ми на ли стич ких и дру гих на у ка, од ин те ре са за раз вој и уна пре ђе ње ра да Ми ни стар ства. Члан 99. Под из да ва њем пу бли ка ци ја, у сми слу ове уред бе, под ра зуме ва се из да ва ње и ди стри бу ци ја књи га, при руч ни ка, уџ бе ни ка, прак ти ку ма, про гра ма, бро шу ра, про спе ка та, скрип ти, мо но графи ја, на уч но-струч них ча со пи са, би бли о гра фи ја, пе ри о дич них пу бли ка ци ја и дру ге струч не ли те ра ту ре у ци љу ко ри шће ња у науч но и стра жи вач ком и на став но-обра зов ном ра ду за по тре бе стручног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња у Ми ни стар ству. Под пој мом уџ бе ник, у сми слу ове уред бе, не под ра зу ме ва се уџ бе ник ко ји се одо бра ва у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је одо бра ва ње и ко ри шће ње уџ бе ни ка за основ ну и сред њу шко лу. Под пој мом пу бли ка ци је не под ра зу ме ва ју се слу жбе ни ма тери ја ли ко ји се ко ри сте за рад др жав них ор га на, уста но ва и др. 2. План из да вач ке де лат но сти и фор ме пу бли ка ци ја Члан 100. За из да вач ку де лат ност до но си се план на осно ву про це не и по тре ба Ми ни стар ства, ре зул та та на уч но и стра жи вач ког ра да и дру гих ак тив но сти ко је су од ин те ре са за рад Ми ни стар ства. План из да вач ке де лат но сти пред ла же ор га ни за ци о на је ди ница Ми ни стар ства над ле жна за по сло ве упра вља ња људ ским ре сурси ма, а одо бра ва ми ни стар уну тра шњих по сло ва. Члан 101. Пу бли ка ци је ко је су на ме ње не за из да ва ње мо гу да се на ла зе у штам па ној фор ми, елек трон ској или аудио фор ми, на ин тер не ту или као мул ти ме ди јал ни про из во ди, по пут при руч ни ка на дис ко ви ма. Ми ни стар ство, као из да вач пу бли ка ци ја, ан га жу је ауто ре из ре да за по сле них и ис так ну тих струч ња ка из од го ва ра ју ћих на учних обла сти. Ако је пу бли ка ци ја у штам па ној фор ми, аутор је ду жан да Ми ни стар ству, од но сно из да ва чу, у ро ку ко ји се уре ђу је уго во ром, пре да два при мер ка ру ко пи са од штам па на на та ба ци ма фор ма та А-4, но ви нар ским про ре дом, за јед но са ше ма ма, фо то гра фи ја ма, ски ца ма и дру гим при ло зи ма при пре мље ним за штам пу. При ли ком при пре ме сло га, сли ка и при ло га аутор са ра ђу је са тех нич ким уред ни ком. Пу бли ка ци је на ве де не у ста ву 1. овог чла на, не ма ју по себ ног огра ни че ња у по гле ду оби ма. 3. Усло ви за из да ва ње пу бли ка ци ја Члан 102. Сва ка пу бли ка ци ја мо ра да има уред ни ка, ко ји се ба ви се лек цијом де ла ко ја ће се об ја вљи ва ти, од ре ђу је ре цен зен та ко ји да је стручна ми шље ња о ква ли те ту де ла и од го ва ра за из да ту пу бли ка ци ју. За из да ва ње пу бли ка ци ја по треб но је по зи тив но ми шље ње ре цен зен та. Ре цен зент пу бли ка ци је, у пи сме ној фор ми, де таљ но и ар гумен то ва но обра зла же ре цен зи ју пу бли ка ци је и да је сво је ми шљење и став у по гле ду оправ да но сти и це лис ход но сти об ја вљи ва ња.

15 4. мај Број На зах тев ре цен зен та, на пре да том ру ко пи су, аутор мо же врши ти на кнад не ин тер вен ци је. Не га тив но ми шље ње ре цен зен та о пу бли ка ци ји ис кљу чу је пу бли ка ци ју из пла на из да ва ња пу бли ка ци ја. Члан 103. Код по нов ног из да ва ња пу бли ка ци је ре цен зент је ду жан да на ве де обим из вр ше них из ме на и до пу на или скра ће ња. Уко ли ко су, по ми шље њу ре цен зен та, из ме не и до пу не тек ста 25% и ви ше, пу бли ка ци ја се из да је као по но вље но, из ме ње но или до пу ње но из да ње. Из ме не у тек сту пу бли ка ци је ма ње од 25% у од но су на претход но из да ње сма тра ју се ис прав ка ма, а пу бли ка ци ја се из да је као ре принт. Члан 104. Пу бли ка ци ја са др жи по дат ке утвр ђе не За ко ном о из да ва њу пу бли ка ци ја ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 37/91, 53/93 др. за кон, 67/93 др. за кон, 48/94 др. за кон, 135/04, 101/05 др. за кон). Пу бли ка ци ја мо ра да има ред ни број из да ва ња, име уред ни ка и ре цен зен та, на зив и се ди ште из да ва ча и штам па ри је а уко ли ко се ра ди о но вом из да њу, на во ди се и број при ме ра ка пу бли ка ци је. Ме ђу на род не стан дард не бро је ве за све вр сте пу бли ка ци ја (SBN, SSN, SMN, DO, SAN и др.) од ре ђу је, на зах тев из да ва ча, На род на би бли о те ка Ср би је. По за вр шет ку штам па ња пу бли ка ци је, је дан при ме рак ори гинал ног ру ко пи са за др жа ва Ми ни стар ство, од но сно из да вач, а други при ме рак се вра ћа ауто ру за јед но са при ло зи ма. Члан 105. Ако се пу бли ка ци ја не из да у ро ку пред ви ђе ном из да вач ким пла ном за ту го ди ну, мо же се пре не ти у из да вач ки план за на ред ну го ди ну. Исти на слов пу бли ка ци је мо же би ти нај ви ше два пу та уврштен у план о из да ва њу пу бли ка ци је, без об зи ра на раз лог ње го вог нео бја вљи ва ња. Члан 106. Из ме ђу ауто ра и Ми ни стар ства за кљу чу је се уго вор о ауторском пра ву, у пи са ној фор ми, ко ји са др жи: на зив аутор ског де ла, ви си ну аутор ске на кна де, вре ме из вр ше ња уго во ра, на чин ко ришће ња аутор ског де ла и на чин и ро ко ве пла ћа ња аутор ске на кна де и др. За дру ге по сло ве ве за не за из да ва ње пу бли ка ци је (ре цен зи ја, лек ту ра, ко рек ту ра, тех нич ко уре ђе ње са ли ков но-гра фич ким уређе њем тек ста и ко ри ца, штам па ње) за кљу чу је се уго вор пи са ној фор ми са нај по вољ ни јим са рад ни ком, на осно ву нај ма ње три приба вље не по ну де. По сту пак ко ји прет хо ди за кљу че њу уго во ра спро во ди ор гани за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства над ле жна за ма те ри јал но-финан сиј ске по сло ве. 4. На кна де по осно ву из да вач ке де лат но сти Члан 107. На кна де по осно ву из да вач ке де лат но сти за по тре бе на уч нои стра жи вач ког ра да, струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња у Ми ни стар ству, као и за ра до ве об ја вље не у ча со пи су Без бед ност и дру гим из да њи ма Ми ни стар ства, утвр ђу ју се, по јед ном ауторском та ба ку, у ви си ни ко е фи ци јен та. Члан 108. Осно ви цу за об ра чун на кна да утвр ђе них овим пра вил ни ком чи ни про сеч на не то за ра да по за по сле ном у при вре ди Ре пу бли ке Ср би је пре ма по след њем об ја вље ном по дат ку ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке. Члан 109. На кна де, од но сно ко е фи ци јен ти за на кна де по вр ста ма ауторског де ла, за по тре бе струч ног обра зо ва ња, оспо со бља ва ња и усавр ша ва ња из но се за: 1) мо но гра фи ју 0,60; 2) уџ бе ник 0,56; 3) при руч ник 0,35; 4) прак ти кум 0,30; 5) збир ка про пи са 0,20. Члан 110. На кна де, од но сно ко е фи ци јен ти за на кна де по вр ста ма ауторског де ла, за ра до ве об ја вље не у ча со пи су Без бед ност и дру гим из да њи ма Ми ни стар ства из но се за: 1) увод не члан ке и пред го во ре струч них ра до ва 0,50; 2) ко мен та ре за ко на и дру гих про пи са 0,50; 3) струч не члан ке, члан ке из прак се и пре во де са стра них је зи ка 0,40; 4) фељ то не, ре пор та же и ин фор ма тив не на пи се 0,30; 5) би бли о гра фи ју 0,30; 6) при ка зе 0,20. За ори ги нал не фо то гра фи је, цр те же, ски це, ше ме и слич но на кна да се од ре ђу је као и за текст, а ако је аутор те ра до ве при премио за кли ши ра ње, на кна да се уве ћа ва за 0,20. Члан 111. За ра до ве ко ји ни су пред ви ђе ни у чл и 110. ове уред бе не мо гу се пла ти ти по аутор ском та ба ку (раз вој ни про јек ти, сце нари ја и сл.) на кна да се уго во ра у па у шал ном из но су у за ви сно сти од утро ше ног вре ме на из ра же ног у са ти ма и ко е фи ци јен та рад ног ме ста. Члан 112. На кна де, од но сно ке о фи ци јен ти за на кна де утвр ђе не у чл и 110. став 1. ове уред бе ума њу ју се за 0,50 од утвр ђе ног изно са за све пу бли ка ци је, од но сно ра до ве из дру гих пу бли ка ци ја при пре штам па ва њу. Ума ње ње из ста ва 1. овог чла на не вр ши се ако ре цен зент оце ни да пу бли ка ци ја, од но сно рад из дру ге пу бли ка ци је са др жи ви ше од 30% из ме на и до пу на у од но су на прет ход но из да ње. Члан 113. На кна де, од но сно ко е фи ци јен ти за на кна де за оста ле по сло ве из да вач ке де лат но сти из но се за: 1) ре цен зи ју уџ бе ни ка, струч них чла на ка и оста лих из да ња струч ну ре дак ци ју, је зич ку ре дак ци ју, тех нич ко уре ђе ње 0,10; 2) лек то ри са ње тек ста 0,07; 3) ко рек ту ру 0, Са рад ња са ор га ни ма и уста но ва ма ван Ми ни стар ства Члан 114. Са рад ња у из да вач кој де лат но сти са ор га ни ма и уста но вама ван Ми ни стар ства ре а ли зу је се не по сред ним уго ва ра њем, под усло вом да је од ин те ре са за рад Ми ни стар ства и да пу бли ко ва ње не за ди ре у област тај них по да та ка, и да се тим по сло ви ма не угрожа ва ква ли тет основ не де лат но сти Ми ни стар ства. V. ПРЕ ЛА ЗНА И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ Члан 115. По ступ ци ко ји су за по че ти, а ни су окон ча ни до да на сту па ња на сна гу ове уред бе, окон ча ће се у скла ду са од ред ба ма про пи са ко ји су ва жи ли до сту па ња на сна гу ове уред бе. Члан 116. Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Пра вилник о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва ( Слу жбе ни гла сник РС, број 80/10), Правил ник о кри те ри ју ми ма за из бор кан ди да та за по ла зни ке стручног оспо со бља ва ња ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/07, 21/09, 48/10, 8/11, 97/15 и 17/17) и Пра вил ник о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти по ла зни ка струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња ( Слу жбе ни гла сник РС, број 22/11). Члан 117. Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број /2017

16 16 Број мај 2017.

17 4. мај Број 42 17

18 18 Број мај 2017.

19 4. мај Број 42 19

20 20 Број мај 2017.

21 4. мај Број 42 21

22 22 Број мај 2017.

23 4. мај Број 42 23

24 24 Број мај 2017.

25 4. мај Број 42 25

26 26 Број мај 2017.

27 4. мај Број 42 27

28 28 Број мај 2017.

29 4. мај Број 42 29

30 30 Број мај 2017.

31 4. мај Број 42 31

32 32 Број мај 2017.

33 4. мај Број 42 33

34 34 Број мај 2017.

35 4. мај Број 42 35

36 36 Број мај 2017.

37 4. мај Број 42 37

38 38 Број мај 2017.

39 4. мај Број На осно ву чла на 2. став 2. За ко на о из да ва њу до плат не поштан ске мар ке ( Слу жбе ни гла сник РС, број 61/05) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о из да ва њу до плат не по штан ске мар ке НЕ ДЕ ЉА ЦР ВЕ НОГ КР СТА Члан 1. На по штан ске по шиљ ке у уну тра шњем по штан ском са о браћа ју, осим на по шиљ ке но ви на и ча со пи са, пла ћа се до плат на поштан ска мар ка НЕ ДЕ ЉА ЦР ВЕ НОГ КР СТА од 8. до 15. ма ја го ди не. Мар ка из ста ва 1. овог чла на из да је се у ти ра жу од ко ма да, у апо е ну у ви си ни од 10 ди на ра. Члан 2. Сред ства од про да те до плат не по штан ске мар ке из чла на 1. ове уред бе, ЈП По шта Ср би је, Бе о град упла ћу је днев но на ра чун про пи сан за упла ту сред ста ва оства ре них про да јом до плат не поштан ске мар ке НЕ ДЕ ЉА ЦР ВЕ НОГ КР СТА. Сред ства из ста ва 1. овог чла на на ме њу ју се Цр ве ном кр сту Ср би је, Бе о град, Си ми на 19, а ко ри сти ће се пре ма про гра му ко ји до но си ко ри сник тих сред ста ва, на ко ји са гла сност да је. Члан 3. На чин из да ва ња до плат не по штан ске мар ке ре гу ли ше се уго во ром из ме ђу ко ри сни ка до плат не по штан ске мар ке из чла на 2. став 2. ове уред бе и пред у зе ћа ко је оба вља по сло ве про да је доплат не по штан ске мар ке у скла ду са за ко ном. Члан 4. Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи вања у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број / На осно ву чла на 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 99/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 исправ ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о утвр ђи ва њу Про гра ма рас по ре да и ко ри шће ња сред ста ва по др шке спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји за го ди ну Члан 1. Овом уред бом утвр ђу је се Про грам рас по ре да и ко ри шће ња сред ста ва по др шке спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Репу бли ци Ср би ји за го ди ну, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део. Члан 2. Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи вања у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број /2017 ПРО ГРАМ РАС ПО РЕ ДА И КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА ПО ДР ШКЕ СПРО ВО ЂЕ ЊУ МЕ РА ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ ЗА ГО ДИ НУ. ПРЕД МЕТ За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну ( Службе ни гла сник РС, број 99/16), члан 8. у окви ру Раз де ла 3 Влада, Гла ва 3.7 Ка би нет ми ни стра без порт фе ља за ду же ног за демо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку, Про грам 2102 По др шка ра ду Вла де, Функ ци ја 110 Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, финан сиј ски и фи скал ни по сло ви и спољ ни по сло ви, Про је кат 4003 По др шка спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 463 Тран сфе ри оста лим ни во и ма вла сти, обез бе ђе на су сред ства у изно су од ди на ра, ра ди пру жа ња по др шке спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји за го ди ну. Про гра мом рас по ре да и ко ри шће ња сред ста ва по др шке спрово ђе њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји за го ди ну (у да љем тек сту: Про грам) утвр ђу је се рас по ред и на чин ко ри шће ња сред ста ва по др шке спро во ђе њу ме ра по пу ла ци о не поли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји обез бе ђе них За ко ном о бу џе ту Ре публи ке Ср би је за го ди ну. Про грам спро во ди Ка би нет ми ни стра без порт фе ља за ду женог за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку (у да љем тек сту: Каби нет) у са рад њи са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.. ЦИЉ Оп шти циљ Про гра ма је по др шка одр жи вом де мо граф ском раз во ју је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срби је, од но сно ста ци о ни ра но ста нов ни штво, тј. ста нов ни штво у коме ће сле де ће ге не ра ци је би ти исте ве ли чи не као и по сто је ће. По је ди нач ни ци ље ви ко ји се же ле по сти ћи кроз ре а ли за ци ју Про гра ма су: 1) убла жа ва ње еко ном ске це не по ди за ња де те та; 2) ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства; 3) сни жа ва ње пси хо ло шке це не ро ди тељ ства; 4) про мо ци ја ре про дук тив ног здра вља адо ле сце на та; 5) бор ба про тив не плод но сти; 6) пут ка здра вом ма те рин ству; 7) по пу ла ци о на еду ка ци ја; 8) ак ти ви ра ње ло кал не са мо у пра ве.. РАС ПО РЕД И НА ЧИН КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА Бес по врат на сред ства опре де ље на овим про гра мом на ме њена су за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке од зна ча ја за де мо граф ски раз вој је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са ци љем побољ ша ња де мо граф ских па ра ме та ра. Сред ства се рас по ре ђу ју је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, на кон спро ве де ног јав ног по зи ва. За ко ри шће ње сред ста ва мо гу се при ја ви ти је ди ни це ло ка ле са мо у пра ве по је ди нач но или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве из истог под руч ја, ко је ће за јед но спро во ди ти ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним јав ним по зи вом. Код ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке са уче шћем ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве из истог под руч ја, ко је за јед нич ки ре а ли зу ју и уче ству ју у фи нан си ра њу мерa, сред ства бу џе та Ре пу бли ке Срби је мо гу ко ри сти ти све је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сра змер но уче шћу. Сред стви ма бу џе та Ре пу бли ке Ср би је мо же се су фи нан си рати до 85% тро шко ва пред ло же них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. Мак си мал ни из нос су фи нан си ра ња мо же би ти до ди на ра по пред ло же ним ме ра ма по пу ла ци о не по ли ти ке. Сред ста ва за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу се до де ли ти је ди ни ца ма ло кал не са мо у- пра ве ко је ис пу ња ва ју сле де ће усло ве: 1) да су под не ле по пу њен oбразац при ја ве за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са потреб ном до ку мен та ци јом у скла ду са јав ним по зи вом; 2) да су обез бе ди ле сред ства за су фи нан си ра ње у бу џе ту једи ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно да су под не ле из ја ву да ће

40 40 Број мај сред ства за су фи нан си ра ње би ти обез бе ђе на од лу ком о бу џе ту једи ни це ло кал не са мо у пра ве нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на до но ше ња од лу ке ми ни стра без порт фе ља за ду же ног за де мо графи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку (у да љем тек сту: ми ни стар) о одобра ва њу сред ста ва за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; 3) да су пред ло же не ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке у скла ду са ци ље ви ма и на ме ном Про гра ма; 4) да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има фор ми ра но те ло ко је спро во ди ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке или има ли це за ду же но за спро во ђе ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. Ка би нет об ја вљу је Јав ни по зив за су фи нан си ра ње ме ра попу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је и на ин тер нет стра ни ци gov.rs. Рок за под но ше ње при ја ва је 15 да на од да на об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Тач но по пу њен обра зац при ја ве за су фи нан си ра ње ме ра попу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са пра те ћом до ку мен та ци јом у скла ду са Јав ним по зи вом до ста вља се пре по руче ном по штом, на адре су: Ка би нет ми ни стра без порт фе ља за дуже ног за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2а, Бе о град. При ја ва се пре да је у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: При јава за Јав ни по зив При ја ва за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са пу ном адре сом по шиља о ца на по ле ђи ни ко вер те. Пре глед до ста вље не до ку мен та ци је и ис пу ње ност усло ва за до де лу сред ста ва утвр ђу је Ко ми си ја за оце њи ва ње и ода бир предло же них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не са мо у праве (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју ре ше њем обра зу је ми ни стар. Чла но ви Ко ми си је не ма ју пра во на на кна ду за рад. Ко ми си ја ће раз ма тра ти са мо при ја ве ко је су бла го вре ме но под не те и ком плет не. Ко ми си ја мо же да вр ши до дат ну про ве ру под не те до ку мен таци је и да тра жи до дат не ин фор ма ци је, али са мо од је ди ни ца ло калне са мо у пра ве ко је су ис пу ни ле усло ве из Јав ног по зи ва. У скла ду са кри те ри ју ми ма за оце њи ва ње и ода бир ме ра попу ла ци о не по ли ти ке, Ко ми си ја вр ши ран ги ра ње ме ра. По сту пак оце њи ва ња и ода би ра пред ло же них ме ра по пу лаци о не по ли ти ке спро во ди се по сле де ћим кри те ри ју ми ма: 1) при пад ност те ри то ри ји/под руч ју (АП Вој во ди не, гра да Бе о- гра да, Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Ју жне Ср би је и Ис точ не Ср би је); 2) де мо граф ски ин ди ка то ри; 3) сте пен раз ви је но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве; 4) оче ки ва ни ефек ти ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке; 5) про це на одр жи во сти ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке; 6) ускла ђе ност ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке на ло кал ном нивоу са стра те шким до ку мен ти ма на на ци о нал ном ни воу. У по гле ду сте пе на раз ви је но сти је ди ни ца ло кал не са мо у праве при ме њу је се ва же ћа је дин стве на ли ста раз ви је но сти под руч ја и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у мо мен ту под но ше ња зах те ва. На осно ву при пад но сти под руч ју вр ши се раз вр ста ва ње је дини ца ло кал не са мо у пра ве по гру па ма. На осно ву кри те ри ју ма 2) 6) вр ши се оце њи ва ње пред ло жених ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке по гру па ма, ко је мо гу би ти оцење не са мак си мал но 100 по е на. Сред ства ће се до де ли ти пр во ран ги ра ним је ди ни ца ма ло калне са мо у пра ве из сва ке гру пе од но сно под руч ја. Уко ли ко по до де ли сред ста ва пр во ран ги ра ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве пре о ста не рас по ло жи вих сред ста ва, иста ће се до де ли ти је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве чи је су пред ло же не ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке оце ње не са нај ви ше бо до ва, не за висно од то га ком под руч ју при па да ју. Ко ми си ја утвр ђу је пред лог од лу ке о одо бра ва њу сред ста ва за су фи нан си ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке је ди ни ца ло кал не само у пра ве и до ста вља га ми ни стру. Ми ни стар до но си од лу ку. Од лу ка са др жи: на зив је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на зив ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке и из нос одо бре них сред ста ва. Од лу ка се об ја вљу је на ин тер нет стра ни ци: У ро ку од 15 да на од да на до но ше ња од лу ке, за кљу чу је се уго вор о ре а ли за ци ји про гра ма са је ди ни ца ма ло кал не са мо у праве, ко јим се уре ђу ју пра ва и оба ве зе уго вор них стра на. У слу ча ју да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве од у ста не од потпи си ва ња уго во ра, од лу ка се мо же из ме ни ти од но сно до пу ни ти ран ги ра ним ме ра ма пре ма већ утвр ђе ном ре до сле ду, а уко ли ко то из би ло ког раз ло га ни је мо гу ће, Ка би нет мо же рас пи са ти но ви јав ни по зив. Jединице ло кал не са мо у пра ве су ду жне да Ка би не ту до 15. де цем бра го ди не до ста ве из ве штај о спро ве де ним ак тив ности ма и утро шку сред ста ва опре де ље них овим про гра мом. Ка би нет мо же за тра жи ти и ван ред ни из ве штај о ре а ли за ци ји ак тив но сти и утро шку сред ста ва, ко ји су је ди ни це ло кал не са мо у- пра ве ду жне до ста ви ти нај ка сни је у ро ку од пет да на од да на зах те ва. Ка би нет ће нај ка сни је до 31. ја ну а ра го ди не до ста вити Вла ди ра ди ин фор ми са ња об је ди ње ни из ве штај о ре а ли за ци ји Про гра ма. Сва одо бре на, а не у тро ше на сред ства по овом про гра му или сред ства утро ше на су прот но на ме ни, је ди ни це ло кал не са мо у праве ду жне су да вра те у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, на на чин про пи сан за ко ном ко јим се уре ђу је бу џет ски си стем На осно ву чла на 27. став 4. За ко на о оба вља њу са ве то дав них и струч них по сло ва у обла сти по љо при вре де ( Слу жбе ни гла сник РС, број 30/10), чла на 4. став 1. За ко на о под сти ца ји ма у по љопри вре ди и ру рал ном раз во ју ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а у ве зи са чла ном 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 99/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о утвр ђи ва њу Го ди шњег про гра ма раз во ја са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди за го ди ну Члан 1. Овом уред бом утвр ђу је се Го ди шњи про грам раз во ја са ве тодав них по сло ва у по љо при вре ди за го ди ну (у да љем тек сту: Го ди шњи про грам), ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део. Го ди шњим про гра мом утвр ђу ју се кон крет не ак тив но сти у го ди ни ко је се од но се на оба вља ње са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди, под руч ја на ко ји ма се оба вља ју ти по сло ви, обим, ро ко ви и на чин спро во ђе ња ак тив но сти, из ве шта ва ње о из вр шеним са ве то дав ним по сло ви ма, на чин пра ће ња и оце њи ва ња ефека та ра да по љо при вред них са ве то да ва ца, раз вој по љо при вред не са ве то дав не и струч не слу жбе (у да љем тек сту: ПССС), као и изво ри, рас по ред и на чин ко ри шће ња сред ста ва. Члан 2. Го ди шњи про грам спро во де, од но сно са ве то дав не по сло ве у по љо при вре ди из тог про гра ма оба вља ју при вред на дру штва чији је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја ко ја су ре ги стро ва на у Регистaр при вред них су бје ка та за оба вља ње оста лих услу га у по љо при вреди, тех нич ка ис пи ти ва ња и ана ли зе или кон сал тинг и ме наџ мент по сло ва и ко ја има ју за по сле ног по љо при вред ног са ве то дав ца (у да љем тек сту: саветодавaц). Ако за од ре ђе на под руч ја ни су осно ва на при вред на дру штва из ста ва 1. овог чла на са ве то дав не по сло ве из Го ди шњег про гра ма оба вља ју прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ја ис пу ња ва ју усло ве пропи са не за ко ном ко јим се уре ђу је оба вља ње са ве то дав них по сло ва у обла сти по љо при вре де, а по спро ве де ном кон кур су. Члан 3. По сло ве пред ви ђе не Го ди шњим про гра мом ко ји се од но се на по сло ве обу ке и уса вр ша ва ња са ве то дав ца оба вља ор га ни за ција ко ја је овла шће на за оба вља ње по сло ва обу ке и уса вр ша ва ња са ве то да ва ца и по љо при вред них про из во ђа ча у скла ду са за ко ном

41 4. мај Број ко јим се уре ђу је оба вља ње са ве то дав них по сло ва у обла сти по љопри вре де (у да љем тек сту: Овла шће на ор га ни за ци ја). Члан 4. Ли ца из чла на 2. став 1. и чла на 3. ове уред бе под но се Мини стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Упра ви за аграр на пла ћа ња (у да љем тек сту: Упра ва), зах тев за оства ри ва ње пра ва на ко ри шће ње сред ста ва за оба вља ње са ве то дав них по слова, од но сно зах тев за оства ри ва ње пра ва на ко ри шће ње сред ста ва за оба вља ње по сло ва oб уке и уса вр ша ва ња по љо при вред них саве то дав ца и по љо при вред них про из во ђа ча у скла ду са Го ди шњим про гра мом. Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се у ро ку од де сет да на од да на сту па ња на сна гу ове уред бе, а уз зах тев се под но си до кумен та ци ја ко јом се до ка зу је ис пу ње ност усло ва за оба вља ње са вето дав них по сло ва у по љо при вре ди и план по бољ ша ња усло ва ра да. По ред до ку мен та ци је из ста ва 2. овог чла на, ли це из чла на 2. став 1. ове уред бе под но си и план ак тив но сти ко ји са др жи пла нира ни обим и ди на ми ку ре а ли за ци је ак тив но сти, у скла ду са Го дишњим про гра мом. По ред до ку мен та ци је из ста ва 2. овог чла на, ли це из чла на 3. ове уред бе, под но си и план обу ке и уса вр ша ва ња по љо при вред них са ве то дав ца и по љо при вред них про из во ђа ча, ко ји са др жи пла нира ни обим и ди на ми ку ре а ли за ци је ак тив но сти у скла ду са Го дишњим про гра мом, а ко ји укљу чу је: 1) про грам пра ће ња и оце њи ва ња ефе ка та ра да са ве то да ва ца са пла ном раз во ја Софт ве ра за пра ће ње и оце ну ра да са ве то да ва ца и пра ће ње ода бра них по љо при вред них га здин ста ва и зе мљо раднич ких за дру га (у да љем тек сту: софт вер); 2) план раз во ја и уна пре ђе ња пор та ла ПССС Ср би је (www. psss.rs); 3) пред лог из гле да и са др жа ја еду ка тив них и про мо ма те рија ла. Члан 5. Кон курс из чла на 2. став 2. ове уред бе рас пи су је Упра ва. Кон кур сом из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се кри те ри ју ми, усло ви и на чин из вр ша ва ња по сло ва и ко ри шће ња сред ста ва, као и до ку мен та ци ја ко ја се под но си. Ис пу ње ност усло ва кон кур са и оце њи ва ње при ја ва по утврђе ним кри те ри ју ми ма утвр ђу је ко ми си ја ко ју обра зу је ми ни стар над ле жан за по сло ве по љо при вре де. Члан 6. Упра ва и ли ца из чл. 2. и 3. ове уред бе за кљу чу ју уго вор којим се ре гу ли шу пра ва и оба ве зе у ве зи са из вр ша ва њем по сло ва пред ви ђе них Го ди шњим про гра мом. Уго во ром из ста ва 1. овог чла на на ро чи то се уре ђу ју пра ва и оба ве зе у по гле ду оба вља ња по сло ва пред ви ђе них Го ди шњим про гра мом, обим по сло ва, на чин њи хо вог из вр ша ва ња, ви си на накна де за оба вља ње тих по сло ва, као и оста ла пи та ња од зна ча ја за из вр ше ње пра ва и оба ве за. Члан 7. Сред ства за спро во ђе ње ове уред бе обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну, у из но су ко ји је утвр ђен по себним ак том Вла де. Члан 8. Спро во ђе ње ове уред бе над зи ре Ми ни стар ство по љо при вреде и за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: Ми ни стар ство). Члан 9. Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи вања у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број /2017 Ред. број ГО ДИ ШЊИ ПРО ГРАМ РАЗ ВО ЈА СА ВЕ ТО ДАВ НИХ ПО СЛО ВА У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ ЗА ГО ДИ НУ. ПОД РУЧ ЈА НА КО ЈИ МА СЕ ОБА ВЉА ЈУ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ПО СЛО ВИ У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ И БРОЈ ЗА ПО СЛЕ НИХ СА ВЕ ТО ДА ВА ЦА Та бе ла 1. Под руч ја на ко ји ма се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви у по љо при вре ди Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Број са ве то да ва ца за одређене области пољопривреде Укуп но На зив слу жбе 1. град Ниш, оп шти не: Алек си нац, Га џин Хан, До ље вац, Ме ро ши на, Ра жањ и Свр љиг 2. град Ва ље во, оп шти не: Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Осечи на и Уб 3. град Вра ње, оп шти не: Бо си ле град, Бу ја но вац, Вла дичин Хан, Пре ше во, Сур ду ли ца и Тр го ви ште 4. град Кра ље во, оп шти не: Вр њач ка Ба ња, Ра шка и Ивањи ца 5. град Ја го ди на, оп шти не: Де спо то вац, Па ра ћин, Ре ковац, Ћу при ја и Сви лај нац 6. оп шти не: Мла де но вац, Ба ра је во, Во ждо вац, Ла за ре вац, Ра ко ви ца, Со пот и Чу ка ри ца 7. оп шти не: Зве чан, Ко сов ска Ми тро ви ца, Зу бин По ток, Ле по са вић и ен кла ве у оп шти на ма: Ву чи трн и Ср би ца 8. град Кра гу је вац, оп шти не: Аран ђе ло вац, Ба то чи на, Кнић, Ла по во, Ра ча и То по ла 9. град Кру ше вац, оп шти не: Алек сан дро вац, Брус, Вар варин, Тр сте ник и Ћи ће вацž 10. град Ле ско вац, оп шти не: Бој ник, Вла со тин це, Ле ба не, Ме две ђа и Цр на Тра ва 11. град Ужи це, оп шти не: Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Но ва Ва рош, При бој, При је по ље, Ча је ти на и По же га 3 ра тар ство, 2 сто чар ство, 2 за шти та би ља, 2 во ћар ство и ви но градар ство, 1 ме ли о ра ци ја, 2 ра тар ство и по вр тар ство, 3 сто чар ство, 2 заштита биља, 3 воћарство и виноградарство, 1 агроекономија 1 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 2 заштита биља, 2 воћарство и виноградарство 1 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 3 за шти та би ља, 1 во ћар ство и ви но гра дар ство, 2 агроекономија 4 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 2 заштита биља, 3 воћарство и виноградарство 2 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 2 заштита биља, 1 воћарство и виноградарство, 1 механизација 1 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 1 заштита биља, 1 воћарство и виноградарство, 1 рурални развој 2 ра тар ство и по вр тар ство, 3 сто чар ство, 2 заштита биља, 3 воћарство и виноградарство, 1 агроекономија 1 ра тар ство и повртарствo, 3 сто чар ство, 1 за шти та би ља, 3 во ћар ство и ви но гра дар ство, 1 агроекономија, 1 органска производња, 1 механизација, 1 мелиорација 3 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 3 заштита биља, 3 воћарство и виноградарство, 1 мелиорација 1 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 2 заштита биља, 4 воћарство и виноградарство, 1 агроекономија 12. оп шти не: Не го тин, Бор, Кла до во и Мај дан пек 2 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 2 заштита биља, 2 воћарство и виноградарство и 1 технологија у производњи 13. оп шти не: Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин 1 ра тар ство и по вр тар ство, 3 сто чар ство, 1 заштита биља, 1 воћарство и виноградарство, 10 ПССС Ниш 11 ПССС Ва ље во 7 ПССС Вра ње 8 ПССС Кра ље во 11 ПССС Ја го ди на 7 ПССС Мла де но вац 5 ПССС Ко сов ска Митровица 11 ПССС Кра гу је вац 12 ПССС Кру ше вац 11 ПССС Ле ско вац 10 ПССС Ужи це 8 ПССС Не го тин 6 ПССС Но ви Па зар

42 42 Број мај Ред. број Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Број са ве то да ва ца за одређене области пољопривреде Укуп но На зив слу жбе 14. град Ча чак, оп шти не: Ари ље, Гор њи Ми ла но вац и Лу ча ни 15. оп шти не: Ба бу шни ца, Бе ла План ка, Ди ми тров град и Пи рот 16. град Сме де ре во, оп шти не: Ве ли ка Пла на и Сме де ревска Па лан ка 17. град По жа ре вац, оп шти не: Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Жа ба ри, Жа гу би ца, Ку че во, Ма ло Цр ни ће и Пе тро вац на Мла ви 18. град Ша бац, оп шти не: Бо га тић, Вла ди мир ци и Ко цеље ва 2 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 1 заштита биља, 2 воћарство и виноградарство, 2 агроекономија 2 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 1 заштита биља, 2 воћарство и виноградарство 2 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 1 за шти та би ља, 2 во ћар ство и ви но гра дар ство, 1 технологија у производњи 2 ра тар ство и по вр тар ство, 3 сто чар ство, 4 за шти та би ља, 1 во ћар ство и ви но гра дар ство, 1 прехрамбена технологија 3 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 3 за шти та би ља, 1 во ћар ство и ви но гра дар ство, 2 агроекономијa 19. оп шти не: Бла це, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја и Про ку пље 1 ра тар ство и по вр тар ство, 2 сто чар ство, 3 заштита биља, 2 воћарство и виноградарство 20. град За је чар и оп шти на Бо ље вац 2 ра тар ство и по вр тар ство, 1 за шти та би ља и 1 во ћар ство и ви но градар ство 21. оп шти не: Кња же вац и Со ко Ба ња 1 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 1 во ћар ство и ви но гра дарство, 1 агро е ко но ми ја, 1 ме ли о ра ци ја 22. оп шти не: Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Сур чин, Гроц ка и Обре но вац 23. град Ло зни ца, оп шти не: Кру пањ, Љу бо ви ја и Ма ли Звор ник 1 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 1 заштита биља, 1 воћарство и виноградарство, 2 агроекономија, 1 мелиорација 3 ра тар ство и по вр тар ство, 1 сто чар ство, 1 заштита биља, 1 воћарство и виноградарство, 1 агроекономија УКУП НО: 193 ПССС мо же да ме ња број и струк ту ру за по сле них са ве то да ва ца са мо уз са гла сност Ми ни стар ства. 9 ПССС Ча чак 6 ПССС Пи рот 8 ПССС Сме де ре во 11 ПССС По жа ре вац 11 ПССС Ша бац 8 ПССС Про ку пље СА ВЕ ТО ДАВ НИ ПО СЛО ВИ У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ, ОБИМ, РО КО ВИ И НА ЧИН СПРО ВО ЂЕ ЊА АК ТИВ НО СТИ ПССС у го ди ни спро во ди ак тив но сти у скла ду са Уредбом о утвр ђи ва њу Сред њо роч ног про гра ма раз во ја са ве то давних по сло ва у по љо при вре ди за пе ри од од до го ди не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 39/16) и Пра вил ни ком о на чи ну оба вља ња са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди ( Слу жбе ни гласник РС, број 65/14). Ред. бр. Та бе ла 2. Пре глед, обим и бо до ва ње са ве то дав них ак тив но сти Ак тив ност 1. Индивидуалне методе рада Број ак тив но сти по: саветодавцу (min max) служби (min max) Бо до ви за активност 1.1. Oдабрана пољопривредна газдинства Посета одабраном пољопривредном ,00 газдинству 1.2. Број одабраних, FADN и/или 3 6 осталих пољопривредних газдинства које учествују у саветодавном модулу Посета одабраном пољопривредном ,00 газдинству које учест- вује у саветодавном модулу Посета FADN пољопривредном ,00 газдинству које учествује у саветодавном модулу Посета осталом пољопривредном ,00 газдинству које учествује у саветодавном модулу Учествовање у развијању ,83 саветодавног модула 1.3. Рад са осталим пољопривредним газдинствима Посета осталом пољопривредном 80 2,00 газдинству Рад у ПССС 400 0, Помоћ при попуњавању формулара и апликационих образаца и у изради докумената Формулари и апликациони ,68 обрасци Бизнис/пословни план Аутор бизнис плана Коаутор бизнис плана 10 Ред. бр. Ак тив ност Број ак тив но сти по: саветодавцу (min max) служби (min max) Бо до ви за активност 1.5. Захтев и образац за коришћење ,68 препорука ПИС 2. Групне методе рада 2.1. Земљорадничка задруга Посета земљорадничким ,40 задругама Подстицање оснивања земљорадничких >0 30 задруга 2.2. Рад са удружењима и асоцијацијама Удружења и/или асоцијација Подстицање оснивања удружења 0 17,00 и/или асоцијација Посета удружењима и/или 2 3,40 асоцијацијама 2.3. Предавање , Трибина , Радионица , Зимска школа Обрађене теме у оквиру зимске ,61 школе 2.7. Огледно газдинство Посета огледном газдинству , Посета огледном газдинству ,42 организована за групу деце 2.8. Демонстрациони оглед Учешће у демонстрационом ,83 огледу Учешће у демонстрационом ,83 огледу који се изводи самостално Учешће у извођењу демонстрационог ,83 огледа у сточарској производњи 3. Мас-медији 3.1. ТВ наступ , Радио наступ , Текст на порталу ПССС Србије 2 6 4, Локални билтен Текст у локалном билтену , Текст у новинама или пољопривредном часопису ,81

43 4. мај Број Ред. бр. Ак тив ност Број ак тив но сти по: саветодавцу (min max) служби (min max) Бо до ви за активност 4. Праћење, прикупљање и дисеминација података 4.1. СТИПС Извештај који не укључује 432 0,68 кванташке пијаце Извештај који укључује кванташке 536 0,68 пијаце 4.2. Број попуњених упитника о ,63 очекиваним приносима 4.3. Број попуњених упитника за ,00 истраживање у воћарству 4.4. Праћење и извештавање у 47 1,63 ратарству (извештај) 4.5. Праћење и извештавање у 39 1,63 воћарству (извештај) 4.6. FADN FADN пољопривредна газдинства Посета FADN пољопривредном ,17 газдинству (извештај) ,68 ПССС до но си план ак тив но сти за те ку ћу го ди ну, ко јим предви ђа обим ак тив но сти из Та бе ле 2. за сва ког са ве то дав ца, та ко да ре а ли за ци јом тих ак тив но сти сва ки са ве то да вац тре ба да оства ри нај ма ње бодoва. ПССС пла ном ак тив но сти пред ви ђа вр сту, број и вре ме реа ли за ци је ак тив но сти за сва ког са ве то дав ца. Са ве то да вац ре а лиза ци јом ак тив но сти у окви ру сва ког квар та ла тре ба да оства ри 20 30% од укуп ног бро ја бо до ва ( бо до ва), при че му преглед ре а ли зо ва них ак тив но сти на кра ју го ди не тре ба у пот пу ности да од го ва ра пла ну ак тив но сти пре ма вр сти и бро ју ак тив но сти. Ре а ли зо ва не ак тив но сти пре ко пред ви ђе ног мак си му ма не ће би ти вред но ва не. ПССС мо же да из вр ши из ме ну де ла ак тив но сти пред ви ђе них пла ном ак тив но сти у слу ча ју ван ред них по ја ва (еле мен тар не непо го де и за ра зне бо ле сти), са мо уз са гла сност Ми ни стар ства уколи ко до ста ви од го ва ра ју ће до ка зе и обра зло же ње. 1. Пру жа ње струч них са ве та, пре по ру ка и по мо ћи при ме ном ин ди ви ду ал них ме то да ра да ПССС из да је по твр ду о оства ре ној са рад њи са по љо при вредним про из во ђа чем на зах тев по љо при вред ног про из во ђа ча, ко ја је пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том и на ко јој је на ве ден оства рен на чин са рад ње. 1) Са ве то дав ни по сло ви са ода бра ним по љо при вред ним газдин стви ма Са ве то да вац пра ти 20 до 30 ода бра них по љо при вред них газдин ста ва и сва ко по се ћу је нај ма ње че ти ри пу та у то ку го ди не. По се та ода бра ном по љо при вред ном га здин ству тра је до че ти ри рад на са та. Са ве то да вац из ра чу на ва по јед ну бру то мар жу на сва ком одабра ном по љо при вред ном га здин ству, на осно ву тач но де фи ни саних па ра ме та ра са др жа них у обра сцу Кал ку ла ци ја бру то мар же, ко је ПССС у до ста вља Овла шће на ор га ни за ци ја. Са ве то да вац из ра чу на ва бру то мар же за сле де ће ли ни је произ вод ње: у ра тар ско-по вр тар ској про из вод њи за ли ни је про из вод ње со је или сун цо кре та, у во ћар ско-ви но гра дар ској про из вод њи за ли ни је про из водње ви шње или ма ли не, у сто чар ској про из вод њи за про из вод њу јаг ње ћег ме са или про из вод њу тов них ју на ди. Уко ли ко на по љо при вред ном га здин ству ко је пра ти као ода брано не ма ли ни ја про из вод ње на ве де них у ста ву 3. овог под о дељ ка, саве то да вац из ра ђу је бру то мар жу за сле де ће ли ни је про из вод ње: у ра тар ско-по вр тар ској про из вод њи за ли ни је про из вод ње ку ку ру за за си ла жу и лу цер ку, у во ћар ско-ви но гра дар ској про из вод њи за ли ни је про из водње бре скве, гро жђа, ја бу ке и шљи ве, у сто чар ској про из вод њи за про из вод њу ме да или мле ка. Уко ли ко на ода бра ном по љо при вред ном га здин ству у структу ри не ма ли ни ја про из вод ње на ве де них у ст. 3. и 4. овог под о- дељ ка са ве то да вац има оба ве зу да из ра ди бру то мар жу за спе ција ли зо ва ну про из вод њу, од но сно до ми нант ну произвoдњу на том га здин ству. Из у зет но од ста ва 1. овог под о дељ ка, за са ве то дав ца ко ји пра ти по љо при вред на га здин ста ва из Си сте ма ра чу но вод стве них по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма у Ре пу бли ци Ср би ји FADN (Farm Ac co un tancy Da ta Net work), уку пан број ода бра них га здин ста ва не мо же би ти ма њи од 20, при че му FADN по љо привред на га здин ства не мо гу би ти би ра на из гру пе ода бра них по љопри вред них га здин ста ва. ПССС нај ви ше јед ног са ве то да ва ца мо же да осло бо ди оба везе пра ће ња ода бра них по љо при вред них га здин ста ва, при че му тај са ве то да вац пред ви ђе ни нај ма њи број бо до ва на док на ђу је оба вљањем оста лих ак тив но сти. Та бе ла 3. Број ода бра них по љо при вред них га здин ста ва за под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Ми ни ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва Мак си ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва 1. град Ниш Алек си нац Га џин Хан До ље вац Ме ро ши на Ра жањ Свр љиг град Ва ље во Лај ко вац Љиг Ми о ни ца Осе чи на Уб град Вра ње Бо си ле град Бу ја но вац Вла ди чин Хан Пре ше во Сур ду ли ца Тр го ви ште град Кра ље во Вр њач ка Ба ња Ра шка Ива њи ца град Ја го ди на Де спо то вац Па ра ћин Ре ко вац Ћу при ја Сви лај нац Мла де но вац Ба ра је во Во ждо вац Ла за ре вац Ра ко ви ца Со пот Чу ка ри ца Зве чан Зу бин По ток Ле по са вић ен кла ве у оп шти на ма: Ву чи трн и Ср би ца град Кра гу је вац Аран ђе ло вац Ба то чи на Кнић Ла по во То по ла 39 59

44 44 Број мај Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Ми ни ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва Мак си ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва 48. Ра ча град Кру ше вац Алек сан дро вац Брус Вар ва рин Тр сте ник Ћи ће вац град Ле ско вац Бој ник Вла со тин це Ле ба не Ме две ђа Цр на Тра ва град Ужи це Ба ји на Ба шта Ко сје рић Но ва Ва рош При бој При је по ље Ча је ти на По же га Не го тин Бор Кла до во Мај дан пек Но ви Па зар Сје ни ца Ту тин град Ча чак Ари ље Гор њи Ми ла но вац Лу ча ни Ба бу шни ца Бе ла План ка Ди ми тров град Пи рот град Сме де ре во Ве ли ка Пла на Сме де рев ска Па лан ка град По жа ре вац Ве ли ко Гра ди ште Го лу бац Жа ба ри Жа гу би ца Ку че во Ма ло Цр ни ће Пе тро вац на Мла ви град Ша бац Бо га тић Вла ди мир ци Ко це ље ва Бла це Жи то ра ђа Кур шу мли ја Про ку пље град За је чар Бо ље вац Кња же вац Со ко Ба ња Зе мун Но ви Бе о град Па ли лу ла Сур чин Гроц ка Обре но вац град Ло зни ца Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Ми ни ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва Мак си ма лан број ода бра них пољ. га здин ста ва 114. Кру пањ Љу бо ви ја Ма ли Звор ник УКУП НО Пред ста вљен број ода бра них по љо при вред них га здин ста ва за под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви из Та бе ле 3. од го ва ра пред ви ђе ном бро ју са ве то да ва ца из Та бе ле 1. и мо же да се ме ња са мо уз са гла сност Ми ни стар ства про пор ци о нал но бро ју са ве то да ва ца. 2) Са ве то дав ни по сло ви са по љо при вред ним га здин ством ко је уче ству је у са ве то дав ном мо ду лу Са ве то дав ни мо дул пред ста вља на чин оба вља ња са ве то давних по сло ва, од но сно скуп ак тив но сти ко је се спро во де ра ди реша ва ња при о ри тет них за да та ка у по је ди ним обла сти ма по љо привред не про из вод ње. Са ве то дав ни мо дул По ве ћа ње ква ли те та мле ка при ме ном добре хи ги јен ске прак се на по љо при вред ним га здин стви ма спро во ди се на ода бра ном, FADN и/или оста лом по љо при вред ном га здин ству ти пич ном за под руч је на ко ме ПССС оба вља са ве то дав не по сло ве са до ми нант ном про из вод њом мле ка а ко је по се ду је 5 15 му зних кра ва, лак то фриз и нај ма ње је дан апа рат за ма шин ску му жу. Са ве то да вац, ко ји је у ПССС ан га жо ван за област сто чар ства, укљу чу је три до шест по љо при вред них га здин ста ва из ре до ва одабра них, FADN и/или оста лих по љо при вред них га здин ста ва у ре а- ли за ци ју са ве то дав ног мо ду ла уко ли ко ова га здин ства ис пу ња ва ју усло ве из ста ва 2. овог под о дељ ка. Са ве то да вац по се ћу је по љо при вред но га здин ство ко је учеству је у са ве то дав ном мо ду лу шест пу та у то ку го ди не, при че му се по се те овим га здин стви ма вред ну ју са дру га чи јим бро јем бо дова у од но су на по се те ода бра ним га здин стви ма, FADN или осталим по љо при вред ним га здин стви ма ко ја не уче ству ју у са ве тодав ном мо дул у скла ду са Та бе лом 2. Пре глед, обим и бо до ва ње са ве то дав них ак тив но сти. Са ве то да вац ре а ли зу је са ве то дав ни мо дул у са рад њи са Овлашће ном ор га ни за ци јом по тач но утвр ђе ној ме то до ло ги ји и по дат ке о ак тив но сти ма бе ле жи у од го ва ра ју ће обра сце. У раз ви ја њу са ве то дав ног мо ду ла уче ству ју три по љо привред на са ве то да ва ца из обла сти по љо при вре де у ко јој се спро во ди овај мо дул и два пред став ни ка Овла шће не ор га ни за ци је, при че му се ода бир по љо при вред них са ве то да ва ца вр ши на осно ву пред ло га Овла шће не ор га ни за ци је. Ак тив но сти у раз ви ја њу са ве то дав ног мо ду ла су: де фи ни са ње ци ље ва и ре зул та та спро во ђе ња са ве то дав ног мо ду ла, из ра да ме то до ло ги је за ре а ли за ци ју са ве то дав ног мо дула ко јом се де фи ни ше на чин из во ђе ња ак тив но сти са ве то да ва ца, обра сци у ко ји ма се бе ле же по да ци о по љо при вред ним га здинстви ма и оства ре ни ре зул та ти то ком ре а ли за ци је мо ду ла и ро ко ви за спро во ђе ње од ре ђе них ак тив но сти, из ра да упут ства за спро во ђе ње до бре хи ги јен ске прак се и ор га ни за ци ју про це са му же на ме ње ног са ве то дав ци ма и про из вођа чи ма, односнo за уче сни ке са ве то дав ног мо ду ла, ди стри бу ци ја упут ства пре ко пор та ла ПССС, оби ла зак нај ма ње јед ног по љо при вред ног га здин ста ва са сва ког под руч ја на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви и снимак по чет ног ста ња, ана ли за при ку пље них по да та ка о ква ли те ту мле ка и из ра да пре по ру ка за сва ку по је ди нач ну фар му, при пре ма и из ра да фла је ра са упут стви ма о про це ду ра ма при пре ме за му жу, са ме му же, ма ни пу ла ци је са мле ком, одр жа вања лич не и хи ги је не гр ла и пра ња и одр жа ва ња му зне опре ме за по љо при вред них про из во ђа ча, ана ли за до би је них ре зул та та кроз из ра ду по је ди нач них завр шних из ве шта ја, из ра ду об је ди ње ног за вр шног из ве шта ја за Ми ни стар ство и пре по ру ка за да љи рад са ве то да ва ца у овој обла сти,

45 4. мај Број пре зен та ци ја ре зул та та са ве то дав ног мо ду ла, из ра да пи са ног ма те ри ја ла о ис ку стви ма са ве то дав ног моду ла за по љо при вред них про из во ђа ча. Ак тив но сти са ве то дав ца на ре а ли за ци ји са ве то дав ног мо ду ла су: ди стри бу ци ја упут ства за спро во ђе ње до бре хи ги јен ске прак се и ор га ни за ци ју про це са му же, из бор по љо при вред них га здин ста ва ко ја ће би ти укљу че на у ре а ли за ци ју са ве то дав ног мо ду ла, њи хов оби ла зак и сни мак почет ног ста ња, ана ли за при ку пље них по да та ка о ква ли те ту мле ка и из ра да пре по ру ка за сва ку по је ди нач ну фар му. Ла бо ра то ри ја вр ши ана лизу мле ка на број при сут них ми кро ор га ни за ма из збир ног узор ка мле ка са по љо при вред ног га здин ства, уса гла ша ва ње пре по ру ка и пред ло га са по љо при вред ним га здин стви ма, им пле мен та ци ја пред ло же них ме ра кроз ди стри бу ци ју припре мље них фла је ра, обу ку про из во ђа ча за бе ле же ње по да та ка о ква ли те ту мле ка пре да тог мле ка ри, обу ку про из во ђа ча за при прему за му жу му за ча, гр ла и му зних уре ђа ја, у скла ду са упут ством за спро во ђе ње до бре хи ги јен ске прак се и ор га ни за ци ју про це са му же и из ра ду пла на одр жа ва ња му зне опре ме, ана ли за до би је них ре зул та та кроз из ра ду по је ди нач них завр шних из ве шта ја и пре по ру ка за да љи рад за сва ко по љо при вредно га здин ство ко је је уче ство ва ло у са ве то дав ном мо ду лу и из ра ду об је ди ње ног за вр шног из ве шта ја за сва по љо при вред на га здинства ко ја су уче ство ва ла у са ве то дав ном мо ду лу, као и пре по ру ка за да љи рад са ве то да ва ца у овој обла сти, пре зен та ци ја до би је них ре зул та та са ве то дав ног мо ду ла при ме ном груп них ме то да са ве то дав ног ра да, ди се ми на ци ја пи са ног ма те ри ја ла. 3) Са ве то дав ни по сло ви са оста лим по љо при вред ним га здин стви ма Са ве то да вац у то ку го ди не са ра ђу је са нај ма ње 40 оста лих по љо при вред них га здин ста ва (ко ја ни су ода бра на), та ко што их по се ћу је нај ви ше 80 пу та у то ку го ди не, при че му по се та по љопри вред ном га здин ству мо же да тра је до три рад на са та. Са ве то да вац у то ку го ди не оба вља са ве то дав не по сло ве са нај ма ње 100 по љо при вред них га здин ста ва (ко ја ни су ода бра на), та ко што кроз са рад њу у про сто ри ја ма ПССС оства ру је је дан до че ти ри не по сред на кон так та са по љо при вред ним про из во ђа чи ма (у слу жби, те ле фо ном, фак сом или пу тем елек трон ске по ште), при че му нај ве ћи број кон та ка та из но си 400 на го ди шњем ни воу. 4) Са ве то дав ни по сло ви као по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра и апли ка ци о них обра за ца и у из ра ди до ку ме на та Са ве то да вац пру жа по моћ по љо при вред ним про из во ђа чима при по пу ња ва њу фор му ла ра и апли ка ци о них обра за ца, каo и у из ра ди дру гих до ку ме на та (би знис пла но ва и слич но) при ли ком кон ку ри са ња или под но ше ња зах те ва за ко ри шће ње сред ста ва у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју под сти ца ји у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју и при ли ком кон ку ри са ња за дру ге из во ре фи нанси ра ња. У из ра ди дру гих до ку ме на та (би знис пла но ва и слич но) уче ству ју нај ви ше је дан аутор и је дан ко а у тор. Мак си ма лан број фор му ла ра и апли ка ци о них обра за ца у чијем по пу ња ва њу по љо при вред ном про из во ђа чу са ве то да вац пру жа по моћ је 500. Мак си ма лан број би знис/по слов них пла но ва и дру гих до куме на та у чи јој из ра ди по љо при вред ном про из во ђа чу са ве то да вац пру жа по моћ је 20. 5) Са ве то дав ни по сло ви као по моћ при укљу чи ва њу по љо при вред них про из во ђа ча у ко ри шће ње по да та ка Прог но зно-из ве штај ног си сте ма Ср би је Са ве то да вац ко ји је у ПССС ан га жо ван за област за шти те би ља пру жа по моћ по љо при вред ним про из во ђа чи ма да ко ри сте сер вис сла ња бес плат них SMS пре по ру ка ко је пру жа Прог но зноиз ве штај на слу жба Ср би је (у да љем тек сту: ПИС) у сле де ћим обла сти ма по љо при вре де: ра тар ству, по вр тар ству, во ћар ству и вино гра дар ству. Са ве то да вац пру жа по моћ при по пу ња ва њу зах те ва за при јем SMS пре по ру ка ПИС. Са ве то да вац, уз зах тев из ста ва 2. овог под о дељ ка, по пу ња ва и обра зац ко ји са др жи по дат ке о вр сти, ко ли чи ни пе сти ци да и броју трет ма на ко је је по љо при вред ни про из во ђач при ме њи вао пре ко ри шће ња SMS пре по ру ка ПИС, као и по дат ке о вр сти, ко ли чи ни пе сти ци да и бро ју трет ма на ко је је при ме нио до кра ја те ку ће кален дар ске го ди не уз ко ри шће ње пре по ру ка ПИС. 2. Пру жа ње струч них са ве та, пре по ру ка и по мо ћи при ме ном груп них ме то да ра да ПССС из да је по твр ду о оства ре ној са рад њи са по љо при вредним про из во ђа чем на зах тев по љо при вред ног про из во ђа ча, ко ја је пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том и на ко јој је на ве ден оства рен на чин са рад ње. Та бе ла 4. Број пре да ва ња и три би на ко ји тре ба да се одр жи на под руч ју на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Број одр жа них пре да ва ња Број три би на Минималан број Максималан број Минималан број Максималан број 1. град Ниш Алексинац Гаџин Хан Дољевац Мерошина Ражањ Сврљиг град Ваљево Лајковац Љиг Мионица Осечина Уб град Врање Босилеград Бујановац Владичин Хан Прешево Сурдулица Трговиште град Краљево Врњачка Бања Рашка

46 46 Број мај Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Број одр жа них пре да ва ња Број три би на Минималан број Максималан број Минималан број Максималан број 24. Ивањица град Јагодина Деспотовац Параћин Рековац Ћуприја Свилајнац Младеновац Барајево Вождовац Лазаревац Раковица Сопот Чукарица Звечан Зубин Поток Лепосавић енклаве у општинама: Вучитрн и Србица град Крагујевац Аранђеловац Баточина Кнић Лапово Топола Рача град Крушевац Александровац Брус Варварин Трстеник Ћићевац град Лесковац Бојник Власотинце Лебане Медвеђа Црна Трава град Ужице Бајина Башта Косјерић Нова Варош Прибој Пријепоље Чајетина Пожега Неготин Бор Кладово Мајданпек Нови Пазар Сјеница Тутин град Чачак Ариље Горњи Милановац Лучани Бабушница Бела Планка Димитровград Пирот град Смедерево Велика Плана Смедеревска Паланка град Пожаревац Велико Градиште Голубац Жабари

47 4. мај Број Ред ни број Под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви (град/општина) Број одр жа них пре да ва ња Број три би на Минималан број Максималан број Минималан број Максималан број 91. Жагубица Кучево Мало Црниће Петровац на Млави град Шабац Богатић Владимирци Коцељева Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље град Зајечар Бољевац Књажевац Соко Бања Земун Нови Београд Палилула Сурчин Гроцка Обреновац град Лозница Крупањ Љубовија Мали Зворник УКУПНО Пред ста вљен број пре да ва ња и три би на ко ји тре ба да одр же ПССС на под руч ју на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви из Та бе ле 4. од го ва ра пред ви ђе ном бро ју са ве то да ва ца из Та бе ле 1. и мо же да се ме ња са мо уз са гла сност Ми ни стар ства про пор ци о нално бро ју са ве то да ва ца. Са ве то да вац при ме ном груп них ме то да ра да, од но сно кроз рад са зе мљо рад нич ким за дру га ма, удру же њи ма и асо ци ја ци ја ма и/или кроз пре да ва ња, ра ди о ни це и три би не тре ба да об ра ди теме ко је су би ле об у хва ће не Пла ном уса вр ша ва ња по љо при вред них са ве то да ва ца и по љо при вред них про из во ђа ча за го ди ну, а које је са ве то да вац по ха ђао кроз еду ка тив не мо ду ле. ПССС у то ку јед ног рад ног да на, на те ри то ри ји на се ље ног ме ста мо же да одр жи нај ви ше јед но пре да ва ње или три би ну. ПССС у то ку јед ног рад ног да на не мо же да одр жи ви ше од три ак тив но сти из груп них ме то да ра да (пре да ва ња и три би на). 1) Са ве то дав ни по сло ви са зе мљо рад нич ким за дру га ма Пла ном ак тив но сти, у скла ду са Та бе лом 2, ПССС пред ставља јед ну до 12 ода бра них зе мљо рад нич ких за дру га, чи ји ће рад пра ти ти на под руч ју на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви. Сва ку од ода бра них зе мљо рад нич ких за дру га, са ве то да вац анга жо ван на овим по сло ви ма, по се ћу је нај ма ње че ти ри пу та го ди шње. 2) Рад са удру же њи ма и асо ци ја ци ја ма Са ве то да вац са ра ђу је са нај ма ње јед ним ре ги стро ва ним удру же њем или асо ци ја ци јом, при че му је у оба ве зи да са нај мање три чла на удру же ња или асо ци ја ци је одр жи са ста нак нај ма ње јед ном то ком два квар та ла, са те мом из де ло кру га ра да удру же ња, од но сно асо ци ја ци је. Са ве то да вац тре ба да пред ста ви по љо при вред ним про из вођа чи ма, чла но ви ма удру же ња, мо гућ ност ко ри шће ња сер ви са слања бес плат них SMS пре по ру ка ко је пру жа ПИС. Рад са удру же њи ма и/или асо ци ја ци ја ма, об ја вљу је се на порта лу ПССС Ср би је три да на пре одр жа ва ња ак тив но сти (да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња, те ма са ста на ка). На кон са стан ка са по љо при вред ним про из во ђа чи ма, у ро ку од пет да на по ста вља ју се по да ци о одр жа ном ску пу на пор та лу ПССС Ср би је (да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња, те ма са стан ка и спи сак при сут них по љо при вред них про из во ђа ча). 3) Пре да ва ње Са ве то да вац тре ба да одр жи се дам до 16 пре да ва ња у то ку го ди не, а пре да ва ње се одр жа ва за нај ма ње пет за ин те ре со ва них уче сни ка по пре да ва чу. Сва ка ПССС у окви ру сво јих пре да ва ња тре ба да об ра ди нај ма ње по јед ну те му из обла сти: 1) руралнoг раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD (n stru ment for Pre Acces sion As si stan ce for Ru ral De ve lop ment), при че му је те ма ја сно де фи ни са на и пре по ру че на од Ми ни стар ства; 2) по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за цији зе мљо рад нич ког за дру гар ства; 3) ор ган ске про из вод ње; 4) за шти те би ља, при че му је те ма ја сно на зна че на и пре пору че на од ПИС-а; 5) агро е ко но ми је са по себ ним освр том на ПДВ, тро шко ве на по љо при вред ном га здин ству, ра чу но вод ство, пен зиј ско и со ци јално оси гу ра ње, оси гу ра ње усе ва и кре ди те у по љо при вре ди; 6) ди вер зи фи ка ци је при хо да на по љо при вред ном га здин ству; 7) пре ра де; 8) по ве ћа ње ква ли те та мле ка при ме ном до бре хи ги јен ске прак се на по љо при вред ним га здин стви ма. Сва ка ПССС тре ба да одр жи нај ма ње јед но пре да ва ње у сарад њи са ло кал ном са мо у пра вом са под руч ја на ко јем оба вља саве то дав не по сло ве. ПССС пи са ним пу тем оба ве шта ва ло кал ну са мо у пра ву са под руч ја на ко јем ПССС оба вља ња са ве то дав не по сло ве о одр жава њу пре да ва ња. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них пре да ва ња, тре ба да одр же нај ма ње јед но пре дава ње о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Вино гра дар ски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из вод ње гро жђа у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ви но. 4) Трибинa Са ве то да вац ор га ни зо ва њем јав не три би не за гру пу по љопри вред них про из во ђа ча, ко ја не мо же би ти ма ња од пет уче сни ка, про мо ви ше ме ре аграр не по ли ти ке, ру рал ног раз во ја, ме ре PARD про гра ма, као и дру ге те ме за ко је Ми ни стар ство ис ка же по тре бу.

48 48 Број мај Сва ка ПССС тре ба да одр жи нај ма ње јед ну три би ну у са радњи са ло кал ном са мо у пра вом са под руч ја на ко јем оба вља са ве тодав не по сло ве. ПССС пи са ним пу тем оба ве шта ва ло кал ну са мо у пра ву са под руч ја на ко јем ПССС оба вља ња са ве то дав не по сло ве о одр жава њу три би на. Са ве то да вац тре ба да одр жи три до 11 три би на. 5) Ра ди о ни ца Са ве то да вац одр жа ва нај ма ње јед ну ра ди о ни цу у то ку го ди не са нај ма ње пет по љо при вред них про из во ђа ча. Уко ли ко са ве то давац одр жа ва ве ћи број ра ди о ни ца од јед не у оба ве зи је да исте орга ни зу је на те ри то ри ји раз ли чи тих оп шти на. Овла шће на ор га ни за ци ја уче ству је у из во ђе њу нај ма ње јед не ради о ни це на под руч ју оба вља ња са ве то дав них по сло ва сва ке од ПССС. ПССС мо же да на пра ви ви део за пис о ре а ли зо ва ној ра ди о- ни ци са те ри то ри је на ко јој оба вља са ве то дав не по сло ве, уко ли ко има са гла сност свих уче сни ка ра ди о ни це за об ја вљи ва ње, од но сно еми то ва ње сни мље ног ма те ри ја ла. 6) Зим ска шко ла ПССС ор га ни зу је јед ну зим ску шко лу за по љо при вред не про из во ђа че. Сва ки са ве то да вац је оба ве зан да при пре ми и одр жи јед ну до три те ме за зим ску шко лу. У окви ру зим ске шко ле оба ве зна је нај ма ње по јед на те ма из обла сти: 1) руралнoг раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD (n stru ment for Pre Acces sion As si stan ce for Ru ral De ve lop ment), при че му је те ма ја сно де фи ни са на и пре по ру че на од Ми ни стар ства; 2) по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за цији зе мљо рад нич ког за дру гар ства; 3) ор ган ске про из вод ње; 4) за шти те би ља, са те мом ко ја је ја сно на зна че на и пре по руче на од ПИС-а; 5) агро е ко но ми је са по себ ним освр том на ПДВ, тро шко ве на по љо при вред ном га здин ству, ра чу но вод ство, пен зиј ско и со ци јално оси гу ра ње, оси гу ра ње усе ва и кре ди те у по љо при вре ди; 6) ди вер зи фи ка ци је при хо да на по љо при вред ном га здин ству; 7) пре ра де; 8) по ве ћа ње ква ли те та мле ка при ме ном до бре хи ги јен ске прак се на по љо при вред ним га здин стви ма. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них пре да ва ња, тре ба да одр же нај ма ње јед но пре дава ње о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Вино гра дар ски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из вод ње гро жђа у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ви но. 7) Оглед но га здин ство Са ве то да вац во ди јед но по љо при вред но га здин ство ко је служи као оглед но (по ка зно) га здин ство јер су на ње му ви дљи ви резул та ти са ве то дав ног ра да и организујe је дан оби ла зак оглед ног га здин ства за по љо при вред не про из во ђа че и дру га ли ца (нај ма ње пет за ин те ре со ва них). ПССС мо же да ор га ни зу је и јед ну по се ту оглед ном га здинству за гру пу де це (нај ма ње де сет за ин те ре со ва них) из основ них или сред њих шко ла. ПССС мо же да на пра ви ви део за пис о ре а ли зо ва ној по се ти оглед ном га здин ству са те ри то ри је на ко јој оба вља са ве то дав не по сло ве, уко ли ко има са гла сност вла сни ка оглед ног га здин ства и свих по љо при вред них про из во ђа ча за ко је је ор га ни зо ван оби лазак за об ја вљи ва ње, од но сно еми то ва ње сни мље ног ма те ри ја ла. 8) Де мон стра ци о ни оглед У ци љу уна пре ђе ња по љо при вред не про из вод ње ПССС ре а- ли зу је де мон стра ци о ни оглед у сто чар ској про из вод њи и/или биљној про из вод њи (у са рад њи са про из во ђа чи ма се ме на и/или средста ва за за шти ту би ља). Ак тив но сти ко је се спро во де то ком ре а ли за ци је де мон страци о ног огле да у сто чар ској про из вод њи су: оби ла зак, ода бир, контро ла го ве да, ова ца и ко за на по љо при вред ним га здин стви ма ко ја су по тен ци јал ни из ла га чи сто ке, као и да ва ње упут ста ва за по стиза ње из ло жбе не кон ди ци је гр ла. Са ве то да вац при ку пља по дат ке за ка та лог из ло же них гр ла, вр ши ме диј ску про мо ци ју из ло жбе, уче ству је у ор га ни за ци ји транспор та и при пре ми из ло жбе ног про сто ра за гр ла, уче ству је у одржа ва њу из ло жбе и са чи ња ва из ве штај на кон одр жа ва ња. У ор га ни зо ва њу и из во ђе њу де мон стра ци о ног огле да у сточар ској про из вод њи мо гу уче ство ва ти нај ви ше два са ве то дав ца. ПССС мо же ре а ли зо ва ти је дан де мон стра ци о ни оглед у биљној про из вод њи и са мо стал но. Де мон стра ци о ни, ма кро оглед тре ба по ста ви ти и ре а ли зо вати та ко да се обез бе ди упо ре ди вост до би је них ре зул та та. Из во ђе ње де мон стра ци о них сорт них огле да у ра тар ству и по вртар ству вр ши се ко ри шће њем раз ли чи тих сор ти/хи бри да од нај ма ње три про из во ђа ча се ме на исте вр сте, осим у слу ча је ви ма ка да на тр жишту не по сто ји по ну да за ко ном пред ви ђе ног бро ја про из во ђа ча се мена. Ре зул та ти де мон стра ци о них сорт них огле да у биљ ној про из вод њи јав но се пре зен ту ју ор га ни зо ва њем ма ни фе ста ци је Да ни по ља. Број ма ни фе ста ци ја Да ни по ља и/или де мон стра ци о ног огле да у сто чар ској про из вод њи, ко је ор га ни зу је ПССС, је јед на до че ти ри. 3. Пру жа ње струч них са ве та, пре по ру ка и по мо ћи пре ко мас-ме ди ја 1) Те ле ви зиј ски на ступ Са ве то да вац у то ку го ди не има два до 12 на сту па на те ле визи ји. Сва ка ПССС тре ба да има нај ма ње је дан те ле ви зиј ски на ступ са те мом из обла сти: 1) руралнoг раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD; 2) по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за цији зе мљо рад нич ког за дру гар ства; 3) ор ган ске про из вод ње; 4) за шти те би ља, са те мом ко ја је ја сно на зна че на и пре по руче на од ПИС-а. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них на сту па, тре ба да има ју нај ма ње је дан те ле ви зијски на ступ о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Ви но гра дар ски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из водње гро жђа у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ви но. 2) Ра дио на ступ Са ве то да вац у то ку го ди не има два до 12 на сту па на ра ди ју. Сва ка ПССС тре ба да има нај ма ње је дан ра дио на ступ са те мом из обла сти: 1) руралнoг раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD; 2) по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за цији зе мљо рад нич ког за дру гар ства; 3) ор ган ске про из вод ње; 4) за шти те би ља, са те мом ко ја је ја сно на зна че на и пре по руче на од ПИС-а. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них на сту па тре ба да има ју нај ма ње је дан ра дио наступ о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Ви ногра дар ски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из вод ње гро жђа у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ви но. 3) Текст на пор та лу ПССС Ср би је Са ве то да вац у то ку го ди не на пор та лу ПССС Ср би је об јављу је два до шест при ло га (тек сто ва) у ви ду струч них чла на ка. ПССС у то ку го ди не об ја вљу је: 1) нај ма ње че ти ри тек ста из обла сти руралнoг раз во ја са посеб ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој

49 4. мај Број PARD по др шке. У тек сто ви ма тре ба да бу ду пред ста вље не актив но сти на про мо ци ји прет ход но на ве де не обла сти, ко је су ПССС и Ми ни стар ство ре а ли зо ва ли или су пла ни ра ли да их ре а ли зу ју то ком го ди не; 2) нај ма ње по је дан текст из обла сти: по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за ци ји зе мљо рад нич ког за дру гарства, ор ган ске про из вод ње и за шти те би ља са те мом ко ја је ја сно на зна че на и пре по ру че на од ПИС-а. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них тек сто ва, тре ба да има ју нај ма ње је дан текст о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Ви но гра дарски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из вод ње гро жђа у скла ду са за ко ном ко ји се уре ђу је ви но. 4) Текст у ло кал ном бил те ну ПССС у то ку го ди не об ја вљу је нај ма ње два тек ста у бил те ну из обла сти: 1) руралнoг раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD по др шке. У тек сто ви ма тре ба да бу ду пред ста вље не ак тив но сти на про мо ци ји прет ход но на ве де не обла сти, ко је су ПССС и Ми ни стар ство ре а ли зо ва ли или су пла ни ра ли да их ре а ли зу ју то ком го ди не; 2) по др шке ин те ре сном удру жи ва њу, раз во ју и ре ви та ли за цији зе мљо рад нич ког за дру гар ства; 3) за шти те би ља, са те мом ко ја је ја сно на зна че на и пре по руче на од ПИС-а. ПССС у то ку го ди не об ја вљу је нај ма ње је дан текст из области ор ган ске про из вод ње. У окви ру ло кал ног бил те на вр ши се про мо ци ја пор та ла www. agro po nu da.com, а у сва ком квар та лу об ја вљу је се из ве штај ко јим се при ка зу ју об ја вље не и ре а ли зо ва не по ну де за тај пе ри од. ПССС Ниш, Вра ње, Ја го ди на, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ле сковац, Не го тин, Пи рот, Сме де ре во, Про ку пље, Мла де но вац, Ва ље во и слу жбе ко је по кри ва ју те ри то ри је оп шти на Кња же вац и Гроц ка, по ред на ве де них тек сто ва, тре ба да има ју нај ма ње је дан текст о нео п ход но сти и на чи ну упи са про из во ђа ча гро жђа у Ви но гра дарски ре ги стар, као и на чи ну го ди шње при ја ве про из вод ње гро жђа у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ви но. 5) Текст у но ви на ма или по љо при вред ном ча со пи су Са ве то да вац у то ку го ди не тре ба да има два до 12 об ја вље них тек сто ва у но ви на ма или по љо при вред ном ча со пи су. 4. Пра ће ње, при ку пља ње и ди се ми на ци ја по да та ка 1) Пра ће ње, при ку пља ње и ди се ми на ци ја по да та ка за си стем тр жи шних ин фор ма ци ја у по љо при вре ди Ср би је (СТИПС) Уку пан број из ве шта ја ко ји са ве то дав ци тре ба да до ста ве ПССС-у је 536 ако из ве шта ји об у хва та ју и из ве шта је са кван ташке пи ја це, од но сно 432 ако из ве шта ји не об у хва та ју из ве шта је са кван та шке пи ја це. 2) Пра ће ње и из ве шта ва ње о се зон ским по љо при вред ним ра до ви ма На осно ву Уред бе о утвр ђи ва њу Пла на зва нич не ста ти сти ке за го ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 110/16), спро во ди се ан ке та Ис тра жи ва ње о оче ки ва ним при но си ма ва жни јих ка сних усе ва, во ћа и гро жђа и оства ре ној про из вод њи ра них усе ва у пе рио ду од ше стог до 12. сеп тем бра те ку ће го ди не. Ово ис тра жи ва ње спро во ди се на ре пре зен та тив ном узор ку од по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва, ко ји је форми ран од стра не Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. Са ве то да вац ан ке ти ра иза бра на по љо при вред на га здин ства, по пу ња ва упит ник са по да ци ма о оства ре ној про из вод њи пше ни це и оста лих ра них усе ва и во ћа, као и оче ки ва ним при но си ма и про из вод њи ва жнијих ка сних усе ва, во ћа и гро жђа и по том те по дат ке уно си у веб апли ка ци ју Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. По да ци при ку пљени ан ке том би ће ко ри шће ни за до би ја ње оце не оче ки ва не и остваре не про из вод ње усе ва за ни во Ре пу бли ке Ср би је и ре ги о на. Та бе ла 5. Пре глед бро ја по љо при вред них га здин ста ва ко ја се ан ке ти ра ју за под руч је на ко јем се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Ред. број Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви 1. град Ниш, оп шти не: Алек си нац, Га џин Хан, До ље вац, Ме ро ши на, Ра жањ и Свр љиг 2. град Ва ље во, оп шти не: Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Осечи на и Уб 3. град Вра ње, оп шти не: Бо си ле град, Бу ја но вац, Вла дичин Хан, Пре ше во, Сур ду ли ца и Тр го ви ште 4. град Кра ље во, оп шти не: Вр њач ка Ба ња, Ра шка и Ивањи ца 5. град Ја го ди на, оп шти не: Де спо то вац, Па ра ћин, Ре ковац, Ћу при ја и Сви лај нац 6. оп шти не: Мла де но вац, Ба ра је во, Во ждо вац, Ла за ре вац, Ра ко ви ца, Со пот и Чу ка ри ца 7. град Кра гу је вац, оп шти не: Аран ђе ло вац, Ба то чи на, Кнић, Ла по во, Ра ча и То по ла 8. град Кру ше вац, оп шти не: Алек сан дро вац, Брус, Вар варин, Тр сте ник и Ћи ће вац 9. град Ле ско вац, оп шти не: Бој ник, Вла со тин це, Ле ба не, Ме две ђа и Цр на Тра ва 10. град Ужи це, оп шти не: Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Но ва Ва рош, При бој, При је по ље, Ча је ти на и По же га Број по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва ко ја се ан ке ти ра ју 11. оп шти не: Не го тин, Бор, Кла до во и Мај дан пек оп шти не: Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин град Ча чак, оп шти не: Ари ље, Гор њи Ми ла но вац и Лу ча ни 14. оп шти не: Ба бу шни ца, Бе ла План ка, Ди ми тров град и Пи рот 15. град Сме де ре во, оп шти не: Ве ли ка Пла на и Сме де ревска Па лан ка 16. град По жа ре вац, оп шти не: Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Жа ба ри, Жа гу би ца, Ку че во, Ма ло Цр ни ће и Пе тро вац на Мла ви 17. град Ша бац, оп шти не: Бо га тић, Вла ди мир ци и Ко цеље ва 18. оп шти не: Бла це, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја и Про ку пље град За је чар и оп шти на Бо ље вац оп шти не: Кња же вац и Со ко Ба ња оп шти не: Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Сур чин, Гроц ка и Обре но вац 22. град Ло зни ца, оп шти не: Кру пањ, Љу бо ви ја и Ма ли Звор ник УКУП НО: ) Ис тра жи ва ње о воћ ња ци ма У окви ру хар мо ни за ци је са прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је (у да љем тек сту: ЕУ), Ре пу бли ка Ср би ја је у оба ве зи да према Уред би ЕУ број 1337/2011 ко ја се ти че ста ти сти ке стал них заса да (Re gu la tion (EU) No 1337/2011 con cer ning Euro pean sta ti stics on per ma nent crops) спро ве де ис тра жи ва ње и обез бе ди по дат ке о по вр ши на ма, гу сти ни сад ње и ста ро сти воћ ња ка. Обра сци за ис тра жи ва ње о воћ ња ци ма по пу ња ва ју се по мето до ло ги ји Ста ти стич ког за во да Европ ске уни је EURO STAT, коју до ста вља Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку. Ис тра жи ва ње о воћ ња ци ма спро во ди се у пе ри о ду од 1. окто бра до 31. де цем бра го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку ко ји об у хва та по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва и га здин ста ва пред у зет ни ка ко ја се ба ве во ћар ском про из вод њом. Сва кој ПССС тре ба да бу де до де љен спи сак по ро дич них по љо привред них га здин ста ва ко ја се ан ке ти ра ју из узор ка ко ји се на ла зи на под руч ју на ко јем ПССС оба вља по сло ве. Са ве то да вац ан ке ти ра иза бра на по љо при вред на га здин ства, по пу ња ва упит ник са по да ци ма о по вр ши ни, гу сти ни сад ње и старо сти за са да за ода бра не вр сте во ћа, по том те по дат ке уно си у веб апли ка ци ју Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку

50 50 Број мај Та бе ла 6. Пре глед бро ја по љо при вред них га здин ста ва на који ма се спро во ди ис тра жи ва ње за под руч је на ко ме се оба вља ју саве то дав ни по сло ви Ред. број Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви 1. град Ниш, оп шти не: Алек си нац, Га џин Хан, До ље вац, Ме ро ши на, Ра жањ и Свр љиг 2. град Ва ље во, оп шти не: Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Осечи на и Уб 3. град Вра ње, оп шти не: Бо си ле град, Бу ја но вац, Вла ди чин Хан, Пре ше во, Сур ду ли ца и Тр го ви ште 4. град Кра ље во, оп шти не: Вр њач ка Ба ња, Ра шка и Ивањи ца 5. град Ја го ди на, оп шти не: Де спо то вац, Па ра ћин, Ре ко вац, Ћу при ја и Сви лај нац 6. оп шти не: Мла де но вац, Ба ра је во, Во ждо вац, Ла за ре вац, Ра ко ви ца, Со пот и Чу ка ри ца 7. град Кра гу је вац, оп шти не: Аран ђе ло вац, Ба то чи на, Кнић, Ла по во, Ра ча и То по ла 8. град Кру ше вац, оп шти не: Алек сан дро вац, Брус, Вар варин, Тр сте ник и Ћи ће вац 9. град Ле ско вац, оп шти не: Бој ник, Вла со тин це, Ле ба не, Ме две ђа и Цр на Тра ва 10. град Ужи це, оп шти не: Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Но ва Ва рош, При бој, При је по ље, Ча је ти на и По же га Број по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва и га здин ста ва пред у зет ни ка ко ја се ан ке ти ра ју оп шти не: Не го тин, Бор, Кла до во и Мај дан пек оп шти не: Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин град Ча чак, оп шти не: Ари ље, Гор њи Ми ла но вац и Лу ча ни 14. оп шти не: Ба бу шни ца, Бе ла План ка, Ди ми тров град и Пи рот 15. град Сме де ре во, оп шти не: Ве ли ка Пла на и Сме де рев ска Па лан ка 16. град По жа ре вац, оп шти не: Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Жа ба ри, Жа гу би ца, Ку че во, Ма ло Цр ни ће и Пе тро вац на Мла ви град Ша бац, оп шти не: Бо га тић, Вла ди мир ци и Ко це ље ва оп шти не: Бла це, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја и Про ку пље град За је чар и оп шти на Бо ље вац оп шти не: Кња же вац и Со ко Ба ња оп шти не: Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Сур чин, Гроц ка и Обре но вац 22. град Ло зни ца, оп шти не: Кру пањ, Љу бо ви ја и Ма ли Звор ник УКУП НО: ) Пра ће ње и из ве шта ва ње о се зон ским по љо при вред ним ра до ви ма у ра тар ству У пе ри о ду од фе бру а ра до де цем бра те ку ће го ди не, ПССС тре ба да до ста ви Ми ни стар ству 47 из ве шта ја о из вр ше њу сезон ских по љо при вред них ра до ва, про це ни по вр ши на, ста њу важни јих по љо при вред них усе ва и прог но зи оче ки ва них при но са ва жни јих ра них и ка сних усе ва. Из ве шта ји се до ста вља ју по пу њава њем обра за ца на веб апли ка ци ји, а ко ји су по ста вље ни на веб сај ту Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. За до ста вља ње из ве шта ја о про це ни оче ки ва них при но са ва жни јих ра них и ка сни јих усе ва ПССС је у оба ве зи да спро ве де ис тра жи ва ња. Обра сци за из ве шта је по пу ња ва ју се по ме то до ло ги ји Ста тистич ког за во да Европ ске уни је EURO STAT (Sta ti sti cal Of fi ce of the Euro pean Com mu ni ti es), од но сно пре ма Упут ству за из ве штава ње о из вр ше њу се зон ских по љо при вред них ра до ва, про це ни повр ши на и ста њу ва жни јих по љо при вред них усе ва, за са да во ћа ка и ви но ве ло зе и прог но зи при но са и Упут ству за спро во ђе ње ис тражи ва ња о оче ки ва ним при но си ма ва жни јих ка сни јих усе ва, во ћа и гро жђа и оства ре ној про из вод њи ра них усе ва и во ћа, до ста вље них од стра не Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. 5) Пра ће ње и из ве шта ва ње о се зон ским по љо при вред ним ра до ви ма у во ћар ству и ви но гра дар ству У пе ри о ду од по чет ка мар та до кра ја но вем бра, ПССС тре ба да до ста ви 39 из ве шта ја о из вр ше њу се зон ских по љо при вред них ра до ва, про це ни ста ња за са да во ћа ка и ви но ве ло зе, на пре дак према фе но ло шким фа за ма и прог но зи при но са ра ног и ка сног во ћа и гро жђа. Из ве шта ји се до ста вља ју по пу ња ва њем обра за ца на веб апли ка ци ји, а ко ји су по ста вље ни на веб сај ту Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. За до ста вља ње из ве шта ја о про це ни оче ки ва них при но са важни јег ра ног и ка сног во ћа и гро жђа ПССС је у оба ве зи да спро веде ис тра жи ва ња. Обра сци за из ве шта је по пу ња ва ју се по ме то до ло ги ји Ста тистич ког за во да Европ ске уни је EURO STAT, од но сно пре ма Упутству за из ве шта ва ње о из вр ше њу се зон ских по љо при вред них ра дова, про це ни по вр ши на и ста њу ва жни јих по љо при вред них усе ва, за са да во ћа ка и ви но ве ло зе и прог но зи при но са и Упут ству за спро во ђе ње ис тра жи ва ња о оче ки ва ним при но си ма ва жни јих касни јих усе ва, во ћа и гро жђа и оства ре ној про из вод њи ра них усе ва и во ћа, до ста вље них од стра не Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. 6) При ку пља ње и ди се ми на ци ја по да та ка за Си стем ра чу но вод стве них по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма у Ре пу бли ци Ср би ји FADN (Farm Ac co un tancy Da ta Net work) Са ве то да вац за ду жен за при ку пља ње и ди се ми на ци ју по дата ка за Си стем ра чу но вод стве них по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма у Ре пу бли ци Ср би ји FADN, при ку пља по дат ке са че ти ри до де сет по љо при вред них га здин ста ва у то ку го ди не та ко што оби ла зи сва ко по љо при вред но га здин ство јед ном квар тал но. Та бе ла 7. Пре глед бро ја са ве то да ва ца и бро ја FADN по љо привред них га здин ста ва за под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Ред. број Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви 1. град Ниш, оп шти не: Алек си нац, Га џин Хан, До ље вац, Ме ро ши на, Ра жањ и Свр љиг 2. град Ва ље во, оп шти не: Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Осе чи на и Уб 3. град Вра ње, оп шти не: Бо си ле град, Бу ја но вац, Вла ди чин Хан, Пре шево, Сур ду ли ца и Тр го ви ште 4. град Кра ље во, оп шти не: Вр њач ка Ба ња, Ра шка и Ива њи ца 5. град Ја го ди на, оп шти не: Де спо товац, Па ра ћин, Ре ко вац, Ћу при ја и Сви лај нац 6. оп шти не: Мла де но вац, Ба ра је во, Во ждо вац, Ла за ре вац, Ра ко ви ца, Со пот и Чу ка ри ца 7. град Кра гу је вац, оп шти не: Аранђе ло вац, Ба то чи на, Кнић, Ла по во, Ра ча и То по ла 8. град Кру ше вац, оп шти не: Алек сандро вац, Брус, Вар ва рин, Тр сте ник и Ћи ће вац 9. град Ле ско вац, оп шти не: Бој ник, Вла со тин це, Ле ба не, Ме две ђа и Цр на Тра ва 10. град Ужи це, оп шти не: Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Но ва Ва рош, При бој, При је по ље, Ча је ти на и По же га 11. оп шти не: Не го тин, Бор, Кла до во и Мај дан пек 12. оп шти не: Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин 13. град Ча чак, оп шти не: Ари ље, Горњи Ми ла но вац и Лу ча ни 14. оп шти не: Ба бу шни ца, Бе ла Планка, Ди ми тров град и Пи рот 15. град Сме де ре во, оп шти не: Ве ли ка Пла на и Сме де рев ска Па лан ка 16. град По жа ре вац, оп шти не: Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Жа ба ри, Жагу би ца, Ку че во, Ма ло Цр ни ће и Пе тро вац на Мла ви 17. град Ша бац, оп шти не: Бо га тић, Вла ди мир ци и Ко це ље ва 18. оп шти не: Бла це, Жи то ра ђа, Куршу мли ја и Про ку пље Број ан га жо ва них са ве то да ва ца Број FADN пољ. га здин ста ва

51 4. мај Број Ред. број Под руч је на ко ме се оба вља ју са ве то дав ни по сло ви Број ан га жо ва них са ве то да ва ца Број FADN пољ. га здин ста ва 19. град За је чар и оп шти на Бо ље вац оп шти не: Кња же вац и Со ко Ба ња оп шти не: Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Сур чин, Гроц ка и Обрено вац 22. град Ло зни ца, оп шти не: Кру пањ, Љу бо ви ја и Ма ли Звор ник УКУП НО: ) При ку пља ње и ди се ми на ци ја по да та ка за пор тал po nu da.com Са ве то да вац тре ба да при ку пи и по ста ви на пор тал nu da.com од 24 до 48 из ве шта ја о по ну да ма и по ну ђа чи ма пољо при вред них про из во да и на кон ис те ка сва ке по ну де на пор та лу, до ста ви из ве штај о из вр ше ним про да ја ма. 8) Оста ле ак тив но сти по љо при вред них са ве то да ва ца Са ве то да вац оба вља и оста ле са ве то дав не ак тив но сти ко је ни су пред ста вље не Го ди шњим про гра мом за ко ји ма по љо при вредни про из во ђа чи и Ми ни стар ство ис ка жу по тре бу то ком годи не, а у скла ду су са за ко ном ко јим се уре ђу је оба вља ње са ве тодав них по сло ва у обла сти по љо при вре де.. ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊЕ О ИЗ ВР ШЕ НИМ СА ВЕ ТО ДАВ НИМ ПО СЛО ВИ МА, ПРА ЋЕ ЊЕ И ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ ЕФЕ КА ТА РА ДА СА ВЕ ТО ДА ВА ЦА 1. Из ве шта ва ње о из вр ше ним са ве то дав ним по сло ви ма ПССС до ста вља Ми ни стар ству и Овла шће ној ор га ни за ци ји План ак тив но сти ко ји је у скла ду са Го ди шњим про гра мом. Са ве то да вац на по чет ку сва ке не де ље уно си из ве штај о из врше ним ак тив но сти ма за про те клу не де љу у софт вер. ПССС до ста вља Овла шће ној ор га ни за ци ји квар тал ни из вештај о из вр ше ним ак тив но сти ма свих са ве то да ва ца, у елек тронској и пи са ној фор ми, до пе тог у ме се цу за прет ход ни квар тал. За че твр ти квар тал ПССС до ста вља Овла шће ној ор га ни за ци ји до 2. де цем бра го ди не из ве штај о ре а ли зо ва ним ак тив но сти ма за ок то бар и но вем бар ме сец, а на кра ју тог квар та ла и цео из ве штај. Овла шће на ор га ни за ци ја до ста вља Ми ни стар ству квар тал ни из ве штај о ре а ли за ци ји са ве то дав них ак тив но сти са оце ном рада са ве то да ва ца и ПССС-а, до пет на е стог у ме се цу за прет ход ни квар тал. Овла шће на ор га ни за ци ја до ста вља Ми ни стар ству пре ли минар ни го ди шњи из ве штај о ре а ли за ци ји са ве то дав них ак тив ности са оце ном ра да са ве то да ва ца и ПССС-а из пр ва три квар та ла, укљу чу ју ћи и два ме се ца че твр тог квар та ла (ок то бар и но вем бар ме сец), нај ка сни је до 8. де цем бра го ди не, а ко нач ни го дишњи из ве штај о ре а ли за ци ји са ве то дав них ак тив но сти са оце ном ра да са ве то да ва ца и ПССС-а, до ста вља нај ка сни је до 15. ја ну а ра го ди не. 2. Пра ће ње ра да Овла шће на ор га ни за ци ја пра ти ре а ли за ци ју Пла на ак тив ности са ве то да ва ца и оце њу је ефек те њи хо вог ра да, и то: 1) уви дом у кар то не ода бра них по љо при вред них га здин става, за дру га, удру же ња и асо ци ја ци ја; 2) уви дом у софт вер; 3) уви дом у пор та ле и 4) уви дом у рад не обра сце и до си јеа са ве то да ва ца; 5) оби ла ском ода бра них, оглед них и оста лих по љо при вредних га здин ста ва, за дру га, удру же ња и асо ци ја ци ја; 6) при су ством на пре да ва њи ма, зим ским шко ла ма, ра дио ни ца ма, три би на ма, де мон стра ци о ним огле ди ма у сто чар ској про из вод њи и ма ни фе ста ци ја ма Да ни по ља, а пре ма про гра му пра ће ња и оце њи ва ња ефе ка та ра да са ве то да ва ца ко је Овла шће на ор га ни за ци ја до ста вља Ми ни стар ству. Ра ди ства ра ња ба зе по да та ка о пра ће њу и оце њи ва њу ефе ката ра да са ве то дав ца, Овла шће на ор га ни за ци ја ра ди на одр жа ва њу и уна пре ђе њу софт ве ра. Овла шће на ор га ни за ци ја пра ти рад ПССС у ве зи са СТИПСом та ко што: 1) при ку пља и уно си по дат ке о нај ма њим, нај ве ћим и до минант ним це на ма; 2) са чи ња ва из ве шта је, укљу чу ју ћи и На ци о нал ни из ве штај о кре та њу це на и ста вља их на пор тал СТИПС-а; 3) об ра ђу је при ку пље не по дат ке и пра ви из ве штај и текст за штам па не и елек трон ске ме ди је; 4) при пре ма и штам па бил тен за жи ву сто ку, жи та ри це, во ће и по вр ће; 5) ажу ри ра ве сти на пор та лу СТИПС-а ко је су ди рект но или ин ди рект но ве за не за СТИПС и за по љо при вред ну про из вод њу; 6) при ку пља и об ра ђу је по дат ке о кре та њу це на во ћа, по вр ћа и жи ве сто ке у зе мља ма из окру же ња и зе мља ма ЕУ. Овла шће на ор га ни за ци ја пра ти из вр ша ва ње по сло ва у ве зи са FADN си сте мом та ко што: 1) ко ор ди ни ра и над гле да при ку пља ње по да та ка у пред виђе ним ро ко ви ма и обез бе ђу је кон ти ну и тет у ра ду са ве то да ва ца, укљу чу ју ћи и оби ла зак FADN по љо при вред них га здин ста ва; 2) вр ши пр ијем по пу њен их о бразац а за прик уп љањ е рачуново дств ени х подат ака пољоприв редних газдин става е лектронским у но со м у FADN ба зу подат ак а од канц елариј а за прикуп ља ње рачу но вод ствених по датака у њихо во ј надлежн ос ти ; 3) врш и п ровер у податак а у попуњ еним обрасцима који су у нети у ел ек тро нску FA DN ба зу п одатак а за прик уп љањ е ра чуноводств ени х подат ака по љоприв ре дн их газ ди нс тава и дост ављање пров ере них подата ка М инист ар ст ву н а одо бр ење ; 4) про ве рав а ди семин ациј у извешт аја за по љоп ри вр едно газд ин ст во (повратна и нф ор мација з а пр оизвођача ); 5) о рг ан из уј е и уче ст вуј е на об у ка ма с аветод аваца и из вештава о реализацији обука (на порталу 6) оба вља оста ле ак тив но сти у ве зи са FADN си сте мом, а по на ло гу Ми ни стар ства. Овла шће на ор га ни за ци ја вр ши мо ни то ринг по сло ва ве заних за из ве шта ва ње о се зон ским по љо при вред ним ра до ви ма и на осно ву из ве шта ја ПССС у ра тар ско-по вр тар ској и во ћар ско-ви ногра дар ској про из вод њи фор ми ра 86 из ве шта ја за Ми ни стар ство о се зон ским по љо при вред ним ра до ви ма у то ку го ди не. 3. Оце њи ва ње Овла шће на ор га ни за ци ја оце њу је ефек те ра да са ве то да ва ца и из вр ше них са ве то дав них ак тив но сти у скла ду са Та бе лом 2. овог про гра ма, а пре ма про гра му пра ће ња и оце њи ва ња ефе ка та ра да по љо при вред них са ве то да ва ца. На осно ву при ку пље них и об ра ђе них по да та ка, Овла шће на ор га ни за ци ја вр ши бо до ва ње ра да са ве то да ва ца и из ра ђу је ли сту успе шно сти ра да са ве то да ва ца и ПССС. Уко ли ко Овла шће на ор га ни за ци ја то ком пра ће ња ре а ли за ције Пла на ак тив но сти утвр ди да са ве то да вац од ре ђе не ак тив но сти ни је ре а ли зо вао, те ак тив но сти не ће би ти бо до ва не, а исте мо ра ју би ти на док на ђе не у скла ду са Пла ном ак тив но сти. V. РАЗ ВОЈ ПССС У ци љу раз во ја ПССС на ста ви ће се са кон ти ну и ра ном еду каци јом са ве то да ва ца и про мо ци јом са ве то дав ног ра да и вр ши ће се ја ча ње ка па ци те та са ве то дав ног си сте ма кроз по др шку по бољ шања усло ва ра да ПССС и Овла шће не ор га ни за ци је. Овла шће на ор га ни за ци ја вр ши обу ку и уса вр ша ва ње са ве тода ва ца, ор га ни зу је се ми нар и еду ка ци је са ве то да ва ца и про мо ви ше са ве то дав не по сло ве ра ди ства ра ња ква ли тет ни јег и ефи ка сни јег сер ви са за пру жа ње струч них са ве та, пре по ру ка и по мо ћи по љо привред ним про из во ђа чи ма и дру гим чла но ви ма ло кал них за јед ни ца. 1. Обу ка и уса вр ша ва ње са ве то да ва ца Обу ка и уса вр ша ва ње са ве то да ва ца од ви ја се у скла ду са годи шњим пла ном уса вр ша ва ња по љо при вред них са ве то да ва ца и по љо при вред них про из во ђа ча. То ком го ди не овај план треба да об у хва ти и те ме из обла сти ру рал ног раз во ја са по себ ним освр том на прет при ступ не фон до ве ЕУ за ру рал ни раз вој PARD. Го ди шњи план уса вр ша ва ња по љо при вред них са ве то да ва ца и пољо при вред них про из во ђа ча до но си Ми ни стар ство на пред лог Овла шће не ор га ни за ци је.

52 52 Број мај У ци љу струч ног уса вр ша ва ња са ве то да ва ца, Овла шће на ор га ни за ци ја у го ди ни, у са рад њи са до ма ћим и стра ним обра зов ним и ис тра жи вач ким ин сти ту ци ја ма и струч ња ци ма ор гани зу је еду ка ци је у скла ду са го ди шњим пла ном уса вр ша ва ња пољо при вред них са ве то да ва ца и по љо при вред них про из во ђа ча. Овла шће на ор га ни за ци ја ор га ни зу је се ми нар у ци љу кон тину и ра ног уса вр ша ва ња зна ња са ве то да ва ца, раз ме не ми шље ња и ис ку ста ва, као и из на ла же ња но вих пред ло га и иде ја за раз вој ПССС и за пру жа ње ква ли тет ни је и ефи ка сни је по мо ћи по љо привред ним про из во ђа чи ма. План одр жа ва ња се ми на ра пред ста вља са став ни део го дишњег пла на уса вр ша ва ња по љо при вред них са ве то да ва ца и по љопри вред них про из во ђа ча ко ји пред ла же Овла шће на ор га ни за ци ја. Овла шће на ор га ни за ци ја ће у го ди ни за по тре бе ли ценци ра ња по љо при вред них са ве то да ва ца спро ве сти све ак тив но сти пред ви ђе не пра вил ни ком ко јим се уре ђу ју бли жи усло ви за из дава ње ли цен це за оба вља ње са ве то дав них по сло ва у по љо при вре ди. 2. Про мо ви са ње са ве то дав них по сло ва Про мо ви са ње са ве то дав них по сло ва Овла шће на ор га ни за ција вр ши кроз рад, одр жа ва ње и раз вој пор та ла ПССС Ср би је, што под ра зу ме ва го ди шњу прет пла ту, одр жа ва ње, ад ми ни стри ра ње, кре и ра ње и им пле мен та ци ју но вих са др жа ја у ци љу упо зна ва ња ко ри сни ка са ра дом ПССС. 3. Ја ча ње ка па ци те та У ци љу раз во ја и уна пре ђе ња ква ли те та ра да ПССС вр ши се ја ча ње ка па ци те та са ве то дав ног си сте ма кроз по др шку по бољ шања усло ва ра да. У том сми слу, из два ја ју се сред ства за: 1) на бав ку ta ble ta PC са SM кар ти цом, и то нај ви ше јед ног за сва ког са ве то дав ца; 2) ку по ви ну, из град њу, адап та ци ју, уре ђе ње и опре ма ње радног про сто ра; 3) на бав ку по крет не опре ме нео п ход не за оба вља ње са ве то давних по сло ва (по крет не ла бо ра то ри је, мер ни и ана ли тич ки уре ђа ји). V. ИЗ ВОР, РАС ПО РЕД И НА ЧИН КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА 1. Из вор сред ста ва Сред ства за спро во ђе ње Го ди шњег про гра ма на под руч ју Репу бли ке Ср би је, ван под руч ја Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, у из но су од ,00 ди на ра обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну. Ред. бр. 2. Рас по ред фи нан сиј ских сред ста ва Та бе ла 8. Рас по ред фи нан сиј ских сред ста ва На ме на сред ста ва Ко ри сник сред ста ва Из нос ди на ра 1. Са ве то дав ни по сло ви ПССС На кна да за рад за по сле них са ве то дав ца Оста ли тро шко ви Пра ће ње и оце њи ва ње ефе ка та ра да са вето да ва ца 2.1. На кна да за пра ће ње и оце њи ва ње ефе ка та ра да са ве то да ва ца за 13 из вр ши ла ца са пуним рад ним вре ме ном 2.2. Оста ли тро шко ви за пра ће ње и оце њи ва ње ефе ка та ра да са ве то да ва ца, укљу чу ју ћи рад и уна пре ђе ње софт ве ра, FADN и СТИПС и из ра ду штам па ног ма те ри ја ла за спро во ђење са ве то дав ног мо ду ла Овла шће на ор га ни за ци ја 3. Раз вој ПССС Овла шће на ор га ни за ци ја и ПССС 3.1. Обу ка, уса вр ша ва ње са ве то да ва ца, ор га низо ва ње го ди шњег се ми на ра са ве то да ва ца 3.2. Рад, одр жа ва ње и раз вој пор та ла ПССС Ср би је 3.3. Ја ча ње ка па ци те та са ве то дав ног си сте ма кроз по др шку по бољ ша ња усло ва ра да ПССС и Овла шће не ор га ни за ци је Укуп но На чин ко ри шће ња сред ста ва Од укуп ног из но са пред ви ђе них сред ста ва за по је ди не на мене пред ви ђе на су сред ства, и то: 1) из нос од ди на ра, за оба вља ње са ве то дав них по сло ва, од че га је ди на ра за на кна ду за рад за по слених са ве то дав ца и ди на ра за оста ле тро шко ве ко ји директ но уче ству ју у из вр ше њу са ве то дав них по сло ва; 2) из нос од ди на ра, за пра ће ње и оце њи ва ња ефека та ра да са ве то да ва ца, од че га је ди на ра за на кна ду за пра ће ње и оце њи ва ња ефе ка та ра да са ве то да ва ца за 13 из вр ши лаца, ди на ра за оста ле тро шко ве ко ји ди рект но уче ству ју у пра ће њу и оце њи ва њу ефе ка та ра да са ве то да ва ца, укљу чу ју ћи рад и уна пре ђе ње софт ве ра, Си стем ра чу но вод стве них по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма у Ре пу бли ци Ср би ји FADN, СТИПС и из ра ду штам па ног ма те ри ја ла за спро во ђе ње са ве то давног мо ду ла; 3) из нос од ди на ра, за раз вој ПССС, од че га је ди на ра за обу ку, уса вр ша ва ње са ве то да ва ца и ор га низо ва ње го ди шњег се ми на ра са ве то да ва ца, ди на ра за рад, одр жа ва ње и раз вој пор та ла ПССС Ср би је и ди на ра за ја ча ње ка па ци те та са ве то дав ног си сте ма кроз по др шку по бољ шања усло ва ра да ПССС и Овла шће не ор га ни за ци је На осно ву чла на 48. став 4. За ко на о тр жи шту ка пи та ла ( Службе ни гла сник РС, бр. 31/11, 112/15 и 108/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о на чи ну и по ступ ку про да је ак ци ја ба на ка ко је су у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ Пред мет ре гу ли са ња Члан 1. Овом уред бом уре ђу је се на чин и по сту пак про да је aкција из чла на 48. став 2. тач. 2) и 3) За ко на о тр жи шту ка пи та ла ( Службе ни гла сник РС, бр. 31/11, 112/15 и 108/16 у да љем тек сту: За кон). Зна че ње по је ди них из ра за Члан 2. У тек сту ове уред бе на ве де ни из ра зи има ју сле де ћа зна че ња: а) Ми ни стар ство је Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је; б) бан ка је ак ци о нар ско дру штво са се ди штем у Ре пу бли ци Ср би ји ко је има до зво лу за рад На род не бан ке Ср би је, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју бан ке и чи је се ак ци је ну де на про да ју у скла ду са од ред ба ма ове уред бе; в) за ин те ре со ва но ли це је ли це ко је је уред но под не ло изја ву о за ин те ре со ва но сти за уче шће на тен де ру за про да ју ак ци ја од ре ђе не бан ке; г) уче сник на тен де ру је ли це ко је је от ку пи ло тен дер ску до ку мен та ци ју, од но сно пр ви ком плет тен дер ске до ку мен та ци је у слу ча ју дво сте пе ног тен де ра, за про да ју ак ци ја од ре ђе не бан ке; д) под но си лац по ну де је ли це ко је је под не ло по ну ду на једно сте пе ном тен де ру; ђ) под но си лац нео ба ве зу ју ће по ну де је ли це ко је је под не ло нео ба ве зу ју ћу по ну ду на дво сте пе ном тен де ру; е) под но си лац оба ве зу ју ће по ну де је ли це ко је је под не ло оба ве зу ју ћу по ну ду на дво сте пе ном тен де ру; ж) дан из вр ше ња уго во ра о ку по про да ји ак ци ја је дан на ко ји се вр ши пре нос вла сни штва на ак ци ја ма ко је су пред мет угово ра о ку по про да ји ак ци ја;

53 4. мај Број з) тен дер пред ста вља по сту пак јав ног при ку пља ња по ну да за ку по ви ну ак ци ја ба на ка на на чин и под усло ви ма пред ви ђе ним овом уред бом; и) па кет ак ци ја је скуп ак ци ја бан ке ко је се за јед нич ки ну де на про да ју од стра не Ре пу бли ке Ср би је и дру гог/их ак ци о на ра банке на на чин и под усло ви ма пред ви ђе ним овом уред бом; j) ин ди рект но вла сни штво озна ча ва мо гућ ност ли ца ко је не ма ди рект но вла сни штво у бан ци да ефек тив но оства ри власнич ка пра ва у тој бан ци ко ри сте ћи вла сни штво ко је дру го ли це ди рект но има у тој бан ци. Од лу ка о при сту па њу про да ји Члан 3., на обра зло же ни пред лог Ми ни стар ства, од лу чу је о при сту па њу про да ји ак ци ја из чла на 48. став 2. тач. 2) и 3) За ко на. Ми ни стар ство има дис кре ци о но пра во да, пре са чи ња ва ња пред ло га из ста ва 1. овог чла на, у скла ду са сво јим над ле жно сти ма, спро ве де до дат не ак тив но сти са ци љем успе шног спро во ђе ња поступ ка про да је ак ци ја ба на ка у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је, и то: а) при ба ви, у скла ду са про јект ним за дат ком утвр ђе ним од стра не Ми ни стар ства, из ве штај о про це ни вред но сти ка пи та ла банке са обра зло же ном иден ти фи ка ци јом оп се га у ко јем би тре ба ло да се кре ће ре ал на тр жи шна це на за ре а ли за ци ју те тран сак ци је; и/или б) при ба ви, у скла ду са про јект ним за дат ком утвр ђе ним од стра не Ми ни стар ства, из ве штај о ди јаг но стич ком ис пи ти ва њу стату са, ор га ни за ци је, по слов ног мо де ла и по сло ва ња бан ке, пра ћен обра зло же ним пред ло зи ма за евен ту ал но уна пре ђе ње по ме ну тих пер фор ман си и из ве де ном про јек ци јом вред но сти ка пи та ла под прет по став ком ре а ли за ци је тих пред ло га; и/или в) из ве штај о фи нан сиј ско-еко ном ској оправ да но сти от по чиња ња по ступ ка про да је ак ци ја ба на ка у вла сни штву Ре пу бли ке Срби је, узи ма ју ћи у об зир по тен ци јал и, нај ма ње, сред њо роч не тенден ци је бан кар ског сек то ра у зе мљи, ма кро-еко ном ско окру же ње, као и из ве де ну ана ли зу и пред лог иден ти фи ка ци је оп ти мал ног момен та и на чи на ре а ли за ци је пред мет не тран сак ци је. Фи нан сиј ски са вет ник Члан 4. Ми ни стар ство мо же ан га жо ва ти до ма ћа или стра на прав на ли ца као фи нан сиј ске са вет ни ке за оба вља ње по сло ва и пру жа ње по мо ћи у ор га ни за ци ји и спро во ђе њу ак тив но сти из чла на 3. став 2. ове уред бе, као и по ступ ка про да је и из бо ра нај бо ље ран ги ра не по ну де (у да љем тек сту: фи нан сиј ски са вет ник). По сту пак ан га жо ва ња фи нан сиј ског са вет ни ка из ста ва 1. овог чла на Ми ни стар ство спро во ди у скла ду са основ ним на че лима про пи са ко ји ма се ре гу ли ше област јав них на бав ки. На чин про да је Члан 5., на обра зло же ни пред лог Ми ни стар ства, до но си од луку о на чи ну про да је ак ци ја, у јед ној или ви ше тран сак ци ја, у складу са од ред ба ма За ко на, и то: 1) пу тем тен де ра, ко ји мо же би ти јед но сте пен или дво сте пен; 2) пу тем при хва та ња по ну де за пре у зи ма ње ак ци ја на на чин ка ко је то ре гу ли са но про пи си ма ко ји уре ђу ју усло ве и по сту пак за пре у зи ма ње ак ци о нар ских дру шта ва; 3) на ре гу ли са ном тр жи шту или мул ти ла те рал ној тр го вач кој плат фор ми на на чин ка ко је то ре гу ли са но про пи си ма ко ји уре ђу ју тр жи ште ка пи та ла; 4) при ме ном ви ше на ве де них на чи на. Ак ци је у бан ка ма ко је ни су ре зи ден ти Ре пу бли ке Ср би је прода ју се по по ступ ку пред ви ђе ном за ко ни ма до ми цил не др жа ве и уз сход ну при ме ну од ре да ба ове уред бе. Члан 6. Основ ни на чин про да је ак ци ја је сте пу тем тен де ра., на обра зло же ни пред лог Ми ни стар ства, мо же до не ти од лу ку о про да ји ак ци ја на на чин пред ви ђен у чла ну 5. став 1. тач. 2) и 3) ове уред бе под сле де ћим усло ви ма: а) да ак ци је у ди рект ном вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је не пред ста вља ју ви ше од 25% од укуп ног бро ја из да тих обич них акци ја бан ке; б) да ак ци је у ди рект ном и ин ди рект ном вла сни штву Ре публи ке Ср би је не пред ста вља ју ви ше од 40% од укуп ног бро ја из датих обич них ак ци ја бан ке; в) да је Ми ни стар ство, по прет ход но при ба вље ној са гла сности Вла де, об ја ви ло ин фор ма ци ју, у нај ма ње јед ном днев ном листу ко ји се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, као и на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства, да за по чи ње са ис тражи ва њем тр жи шта, у скла ду са чла ном 84б За ко на, ко је ће тра ја ти нај ма ње 120 да на од да на об ја вљи ва ња ин фор ма ци је; г) да је при ба вљен из ве штај о про це ни вред но сти ка пи та ла банке, са чи њен на зах тев Ми ни стар ства, ко ји не мо же би ти ста ри ји од 90 да на у од но су на да тум до но ше ња од лу ке Вла де о про да ји ак ци ја; д) да је по тен ци јал ни сти ца лац при ба вио од го ва ра ју ћу претход ну са гла сност На род не бан ке Ср би је и оста ле од го ва ра ју ће са гла сно сти и/или до зво ле над ле жних ор га на и ис пу нио оста ле усло ве пред ви ђе не по зи тив ним про пи си ма и у скла ду са нај бо љом ме ђу на род ном прак сом, за ре а ли за ци ју пред мет не тран сак ци је. Из ве штај, из ста ва 2. тач ка г) овог чла на, мо же би ти са чињен са мо од дру штва за ре ви зи ју ко је се на ла зи на ли сти На род не бан ке Ср би је дру шта ва за ре ви зи ју овла шће них за ре ви зи ју финан сиј ских из ве шта ја ба на ка и ко је, у три ка лен дар ске го ди не ко је прет хо де да ту му на ко ји се вр ши про це на вред но сти ка пи та ла, није вр ши ло ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја бан ке, ни ти пру жа ло бан ци дру ге услу ге ко је пред ста вља ју су коб ин те ре са, у скла ду са по зи тив ним про пи си ма и нај бо љом ме ђу на род ном прак сом.. ПРИ ПРЕ МА И ПО ЧЕ ТАК ПО СТУП КА ТЕН ДЕ РА При пре ма тен де ра Члан 7., на обра зло же ни пред лог Ми ни стар ства, до но си од лу ку о за по чи ња њу ак тив но сти нео п ход них за при пре му тен де ра и овлашћу је Ми ни стар ство да са мо стал но, од но сно у са рад њи са ан га жова ним фи нан сиј ским са вет ни ком сход но чла ну 4. ове уред бе, спро веде при прем не рад ње за про да ју ак ци ја, ко је нај ма ње об у хва та ју: 1) ис пи ти ва ње ста ња по сло ва ња бан ке; 2) ис пи ти ва ње за ин те ре со ва но сти тр жи шта за ку по ви ну акци ја и оба ве шта ва ње по тен ци јал них ку па ца ак ци ја о тен де ру; 3) про це ну вред но сти ка пи та ла бан ке, као и про це ну вред ности ко ја би се мо гла ре ал но оче ки ва ти у по ступ ку про да је ка пи тала бан ке; 4) пред у зи ма ње дру гих ме ра у ци љу успе шне про да је ак ци ја, пре ма по тре би; 5) при пре му тен дер ске до ку мен та ци је. Члан 8., на кон за вр шет ка ак тив но сти из чла на 7. ове уред бе и на обра зло же ни пред лог Ми ни стар ства, мо же до не ти сле де ће одлу ке: 1) да се за поч не са по ступ ком тен де ра; или 2) да се спро ве ду до дат на ис пи ти ва ња и/или пред у зи ма ње дру гих, аде кват них ме ра у ци љу по бољ ша ња од ре ђе них пер форман си по сло ва ња бан ке пре до но ше ња од лу ке о от по чи ња њу тенде ра; или 3) да се, до даљ њег, од ло же ак тив но сти усме ре не ка от по чиња њу по ступ ка тен де ра. По че так по ступ ка тен де ра Члан 9. Сма тра се да је тен дер от по чео уко ли ко је до не ла од луку из чла на 8. тач ка 1) ове уред бе (у да љем тек сту: по че так тен де ра). Јав ни по зив за под но ше ње из ја ва о за ин те ре со ва но сти Члан 10. Ми ни стар ство об ја вљу је јав ни по зив за под но ше ње из ја ва о за ин те ре со ва но сти за уче шће на тен де ру у ро ку од де сет рад них да на од да на по чет ка тен де ра. Јав ни по зив из ста ва 1. овог чла на са др жи, на ро чи то: 1) основ не по дат ке о бан ци и ак ци ја ма ко је се ну де на прода ју; 2) усло ве за ку по ви ну тен дер ске до ку мен та ци је, са пре ци зира њем по треб них до ка за о њи хо вом ис пу ње њу;

54 54 Број мај ) рок за под но ше ње из ја ва о за ин те ре со ва но сти и по треб них до ка за из тач ке 2) овог ста ва; 4) основ не по дат ке о по ступ ку и кон такт осо ба ма; 5) основ не по дат ке о ли цу или ор га ну ко ме се под но се из ја ве о за ин те ре со ва но сти; 6) дру ге по дат ке, пре ма по тре би. Ми ни стар ство до но си од лу ку о од ре ђи ва њу усло ва за ку пови ну тен дер ске до ку мен та ци је и це не тен дер ске до ку мен та ци је. Јав ни по зив из ста ва 1. овог чла на об ја вљу је се нај ма ње у једном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре публи ке Ср би је, а пре ма по тре би и у дру гим ути цај ним до ма ћим и стра ним сред стви ма јав ног ин фор ми са ња из фи нан сиј ске обла сти, као и на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства. Кон такт осо бе, име но ва не у јав ном по зи ву и у скла ду са њего вом са др жи ном, мо гу, на зах тев ли ца ко ја из ра зе на ме ру за подно ше ње из ја ве о за ин те ре со ва но сти, до ста ви ти до дат не ин фор маци је од зна ча ја за под но ше ње из ја ве о за ин те ре со ва но сти. Под но ше ње из ја ва о за ин те ре со ва но сти и из бор вр сте тен де ра Члан 11. Ли ца, за ин те ре со ва на за уче шће на тен де ру, ду жна су да подне су из ја ву о за ин те ре со ва но сти Ми ни стар ству у ро ку ко ји не може би ти кра ћи од 21 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва. Рав но прав ност уче сни ка у по ступ ку Члан 12. Сви уче сни ци на тен де ру има ју пра во на исте ин фор ма ци је и исте усло ве за упо зна ва ње са ста њем и по сло ва њем бан ке, у складу са овом уред бом. Члан 13. Ми ни стар ство, у ро ку од 15 рад них да на од да на ис те ка ро ка из чла на 11. ове уред бе: 1) са ста вља ли сту за ин те ре со ва них ли ца ко ја ис пу ња ва ју услове за ку по ви ну тен дер ске до ку мен та ци је; 2) до но си од лу ку о вр сти тен де ра из чла на 5. став 1. тач ка 1) ове уред бе, по ла зе ћи на ро чи то од ве ли чи не бан ке и бро ја за ин тере со ва них ли ца из тач ке 1) овог ста ва; 3) за ви сно од од лу ке из тач ке 2) овог ста ва, до но си од лу ку о ро ку за ку по ви ну тен дер ске до ку мен та ци је; 4) за ви сно од од лу ке из тач ке 2) овог ста ва, до но си од лу ку о ро ку за до ста вља ње нео ба ве зу ју ћих и/или оба ве зу ју ћих по ну да; и 5) до но си од лу ку о из но су де по зи та за уче шће на тен де ру и кри те ри ју ми ма за ран ги ра ње оба ве зу ју ћих по ну да у слу ча ју јед носте пе ног тен де ра, од но сно нео ба ве зу ју ћих по ну да у слу ча ју двосте пе ног тен де ра. Члан 14. Ми ни стар ство ће ли сту и од лу ке из чла на 13. ове уред бе доста ви ти свим ли ци ма са ли сте из чла на 13. тач ка 1) ове уред бе у ро ку од де сет рад них да на од да на ис те ка ро ка за са ста вља ње листе и до но ше ња од лу ка из чла на 13. ове уред бе. Ми ни стар ство ће, у ро ку из ста ва 1. овог чла на, пи са ним пу тем оба ве сти ти ли ца ко ја ни су на ли сти из чла на 13. тач ка 1) ове уред бе. Про ме на вр сте тен де ра Члан 15. Ми ни стар ство мо же, у ро ку од де сет рад них да на од да на исте ка ро ка за ку по ви ну тен дер ске до ку мен та ци је, до не ти од лу ку о про ме ни вр сте тен де ра, ка ко би се, уме сто дво сте пе ног, спро вео јед но сте пе ни тен дер, у ком слу ча ју се та од лу ка од мах до ста вља свим уче сни ци ма на тен де ру. У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, Ми ни стар ство ће свим учесни ци ма на тен де ру до ста ви ти и тен дер ску до ку мен та ци ју по ко јој се по сту пак на ста вља.. ЈЕД НО СТЕ ПЕ НИ ТЕН ДЕР По сту пак јед но сте пе ног тен де ра Члан 16. Про да ја јед но сте пе ним тен де ром об у хва та: 1) про да ју тен дер ске до ку мен та ци је; 2) под но ше ње и при јем по ну да; 3) отва ра ње, раз ма тра ње и ран ги ра ње по ну да; 4) пре го во ре и по сту пак за кљу чи ва ња и из вр ше ња уго во ра о ку по про да ји. Тен дер ска до ку мен та ци ја Члан 17. Тен дер ску до ку мен та ци ју при пре ма Ми ни стар ство. Тен дер ска до ку мен та ци ја об у хва та: 1) ин фор ма ци о ни ме мо ран дум ко ји са др жи по дат ке о бан ци и ње ном по сло ва њу, као и дру ге ин фор ма ци је од ин те ре са за учесни ке на тен де ру; 2) упут ство за уче сни ке на тен де ру, ко је са др жи: а) усло ве и ро ко ве за уче ство ва ње и по сту па ње на тен де ру (укљу чу ју ћи рок за под но ше ње по ну да и вре ме и ме сто јав ног отва ра ња по ну да), б) оба ве ште ње о за кон ским усло ви ма и нео п ход ним прет ходним са гла сно сти ма за сти ца ње ак ци ја и рок у ко јем по сту пак за ис пу ње ње истих тре ба да се по кре не, а ко је са гла сно сти је ку пац оба ве зан да ис пу ни пре сти ца ња ак ци ја ко је су пред мет про да је, в) до ка зе о фи нан сиј ском ста њу и до број по слов ној ре пу таци ји ко је тре ба да под не се уче сник на тен де ру, г) опис про це ду ре, усло ве и на чин упо зна ва ња уче сни ка на тен де ру са ста њем и по сло ва њем бан ке, д) из нос де по зи та за уче шће на тен де ру, ђ) кри те ри ју ме за ран ги ра ње по ну да, е) ко пи ју ове уред бе, ж) дру ге по дат ке од зна ча ја за уче шће на тен де ру; 3) прeдлoг угoвoрa o купoпрoдajи aкциja; 4) другe инфoрмaциje и дoкумeнтaциjу, прeмa пoтрeби. Ми ни стар ство мо же из ме ни ти по дат ке и ин фор ма ци је у тендер ској до ку мен та ци ји све до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, о че му бла го вре ме но оба ве шта ва све уче сни ке на тен де ру. Ми ни стар ство до ста вља на црт тен дер ске до ку мен та ци је Народ ној бан ци Ср би је, ра ди да ва ња ми шље ња на овај на црт, у де лу ко ји се од но си на до ка зе о фи нан сиј ском ста њу и до број по слов ној ре пу та ци ји. Рок за под но ше ње по ну да Члан 18. Рок за под но ше ње по ну да на тен де ру не мо же би ти кра ћи од 90 да на од ис те ка ро ка за ку по ви ну тен дер ске до ку мен та ци је. Про да ја тен дер ске до ку мен та ци је Члан 19. Ми ни стар ство про да је тен дер ску до ку мен та ци ју за ин те ре сова ним ли ци ма из чла на 13. тач ка 1) ове уред бе, ко ја су ду жна да пре пре у зи ма ња тен дер ске до ку мен та ци је са Ми ни стар ством потпи шу уго вор о чу ва њу по вер љи во сти по да та ка. Под но ше ње по ну да Члан 20. По ну да на тен де ру под но си се Ми ни стар ству у скла ду са тендер ском до ку мен та ци јом и овом уред бом. Де по зит за уче шће на тен де ру Члан 21. Уче сник на тен де ру ду жан је да по ло жи де по зит за уче шће на тен де ру (у да љем тек сту: де по зит), у скла ду са тен дер ском доку мен та ци јом и до каз о то ме до ста ви уз сво ју по ну ду. Де по зит се мо же по ло жи ти упла том у нов цу или у об ли ку бан кар ске га ран ци је, у скла ду са тен дер ском до ку мен та ци јом. По вла че ње по ну да Члан 22. Под не та по ну да се мо же по ву ћи, пи са ним пу тем, нај ка сни је три да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да. По ву че на по ну да би ће у нај кра ћем ро ку вра ће на нео тво ре на под но си о цу по ну де. У слу ча ју да по ну да бу де по ву че на, под но си о цу по ну де вра ћа се по ло же ни де по зит из чла на 21. ове уред бе, у ро ку од 30 да на од при је ма пи сме на ко јим је по ну да по ву че на.

55 4. мај Број Про ду же ње ро ка за под но ше ње по ну да Члан 23. Ми ни стар ство мо же, са мо и ни ци ја тив но или на пред лог учесни ка на тен де ру, про ду жи ти рок за под но ше ње по ну да и то најви ше за 30 да на, о че му ће бла го вре ме но оба ве сти ти све уче сни ке на тен де ру. У оба ве ште њу из ста ва 1. овог чла на Ми ни стар ство ће на вести но во вре ме одр жа ва ња јав ног отва ра ња по ну да. Отва ра ње по ну да Члан 24. Јав но отва ра ње по ну да вр ши Ми ни стар ство. Јав ном отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти под но си о ци пону да, од но сно њи хо ви овла шће ни пред став ни ци, ко ји су ду жни да, не по сред но пред по че так јав ног отва ра ња, пред став ни ку Ми нистар ства пре да ју уред на овла шће ња за при су ство ва ње на отва ра њу по ну да. Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де Члан 25. Ми ни стар ство утвр ђу је бла го вре ме ност под не тих по ну да, при сту па јав ном отва ра њу бла го вре ме но под не тих по ну да и утврђу је њи хо ву пот пу ност у скла ду са тен дер ском до ку мен та ци јом. Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де не ће се узе ти у раз матра ње. Не бла го вре ме не по ну де се не отва ра ју и Ми ни стар ство их вра ћа под но си о цу у ро ку од осам да на од да на јав ног отва ра ња по ну да. Не пот пу не по ну де Ми ни стар ство вра ћа под но си о цу у ро ку од осам да на од да на јав ног отва ра ња по ну да, уз за пи сник о јав ном отва ра њу по ну да. Под но си о цу не бла го вре ме не или не пот пу не по ну де вра ћа се по ло же ни де по зит из чла на 21. ове уред бе, у ро ку од 30 да на од дана јав ног отва ра ња по ну да. Не ва же ће по ну де Члан 26. Ми ни стар ство вр ши раз ма тра ње бла го вре ме них и пот пу них по ну да. Ми ни стар ство до ста вља На род ној бан ци Ср би је сво ју оце ну под не тих до ка за о фи нан сиј ском ста њу и до број по слов ној ре пута ци ји, ра ди при ба вља ња ми шље ња На род не бан ке Ср би је о тој оце ни. Ако Ми ни стар ство у по ступ ку раз ма тра ња оце ни да од ре ђе на по ну да не ис пу ња ва усло ве из тен дер ске до ку мен та ци је, оно ће такву по ну ду про гла си ти не ва же ћом и без од ла га ња је вра ти ти подно си о цу по ну де. Под но си о цу не ва же ће по ну де вра ћа се по ло же ни де по зит из чла на 21. ове уред бе, у ро ку од 30 да на од да на про гла ше ња по нуде не ва же ћом. Ранг ли ста ва же ћих по ну да Члан 27. Бла го вре ме не и пот пу не по ну де, ко је ни су про гла ше не не важе ћим у скла ду са чла ном 26. став 3. ове уред бе, сма тра ју се ва жећим по ну да ма. Ми ни стар ство до но си од лу ку ко јом фор ми ра ранг ли сту важе ћих по ну да (у да љем тек сту: ранг ли ста), у скла ду са кри те ри јуми ма на ве де ним у тен дер ској до ку мен та ци ји. Оба ве шта ва ње под но си ла ца по ну да Члан 28. Ми ни стар ство у ро ку од три да на од да на фор ми ра ња ранг ли сте оба ве шта ва све под но си о це ва же ћих по ну да о њи хо вој пози ци ји на ранг ли сти, с тим што под но си о цу нај бо ље ран ги ра не по ну де исто вре ме но до ста вља и по зив да при сту пи пре го во ри ма ра ди за кљу че ња уго во ра о ку по про да ји, уз на зна ку вре ме на и места по чет ка пре го во ра (у да љем тек сту: по зив на пре го во ре). По ни ште ње тен де ра и про гла ше ње тен де ра не у спе лим Члан 29. Ми ни стар ство мо же сво јом од лу ком да по ни шти тен дер све до пот пи са уго во ра о ку по про да ји. Уко ли ко је под не та са мо јед на из ја ва о за ин те ре со ва но сти или по сто ји са мо јед на ва же ћа по ну да, Ми ни стар ство мо же у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње из ја ва о за ин те ре сова но сти, од но сно од да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, до нети од лу ку да се тен дер про гла си не у спе лим. Уко ли ко не по сто ји ни јед на ва же ћа по ну да, од но сно уко ли ко ни је под не та ни јед на из ја ва о за ин те ре со ва но сти, Ми ни стар ство до но си од лу ку ко јом се тен дер про гла ша ва не у спе лим. Од лу ке ко је су до не те у скла ду са ст. 1, 2. и 3. овог чла на, Ми ни стар ство, у ро ку од три да на од да на до но ше ња, про сле ђу је свим уче сни ци ма на тен де ру. По вра ћај де по зи та Члан 30. У свим слу ча је ви ма ка да тен дер бу де по ни штен или прогла шен не у спе лим, свим под но си о ци ма ва же ћих по ну да, ко ји прет ход но ни су из гу би ли пра во на по вра ћај де по зи та, вра ћа се по ло же ни де по зит у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња од лу ке о по ни ште њу, од но сно про гла ше њу тен де ра не у спе лим. Тро шко ви и ка ма та Члан 31. У свим слу ча је ви ма по вра ћа ја упла ће ног де по зи та, бан кар ске тро шко ве у ве зи са упла том и по вра ћа јем де по зи та сно си под носи лац по ну де. У слу ча ју да је упла ће ни де по зит вра ћен у ро ку ко ји је предви ђен овом уред бом, под но си лац по ну де не ма пра во на ка ма ту. Пре го во ри Члан 32. Пре го во ри се во де са под но си о цем нај бо ље ран ги ра не по нуде, од но сно са дру гим под но си о цем по ну де у слу ча ју из чла на 35. став 1. ове уред бе, о са др жи ни уго во ра о ку по про да ји и дру гих пра те ћих до ку ме на та. Тим за пре го во ре Члан 33. Ми ни стар ство, у ро ку од осам да на од да на до но ше ња од луке о фор ми ра њу ранг ли сте, до но си од лу ку о обра зо ва њу ти ма за пре го во ре. Од лу ком о обра зо ва њу ти ма за пре го во ре од ре ди ће се број, са став и овла шће ња чла но ва ти ма за пре го во ре, с тим што број чла но ва мо ра би ти не па ран. Тим за пре го во ре во ди пре го во ре, уз по др шку Ми ни стар ства. Пот пи си ва ње уго во ра о ку по про да ји Члан 34. Уго вор о ку по про да ји пот пи су је се у ро ку од 90 да на од да на от по чи ња ња пре го во ра. Ми ни стар ство мо же, на пред лог ти ма за пре го во ре или подно си о ца по ну де са ко јим се пре го во ра, рок из ста ва 1. овог чла на про ду жи ти за нај ви ше 30 да на. Ми ни стар ство сле де ћег рад ног да на од да на до но ше ња од луке из ста ва 2. овог чла на оба ве шта ва тим за пре го во ре и све под носи о це ва же ћих по ну да. Не у спех пре го во ра Члан 35. Уко ли ко уго вор о ку по про да ји не бу де пот пи сан у ро ку из чла на 34. ове уред бе, сма тра се да пре го во ри ни су ус пе ли и Мини стар ство упу ћу је по зив на пре го во ре под но си о цу по ну де чи ја је по ну да сле де ћа на ранг ли сти. Уко ли ко је на ранг ли сти пре о ста ла са мо јед на по ну да, Мини стар ство мо же да до не се од лу ку ко јом се тен дер про гла ша ва неу спе лим.

56 56 Број мај Уко ли ко на ранг ли сти ни је пре о ста ла ни јед на ва же ћа по нуда, Ми ни стар ство до но си од лу ку ко јом се тен дер про гла ша ва неу спе лим. Ми ни стар ство сле де ћег рад ног да на од да на до но ше ња од лука из ст. 2. и 3. овог чла на оба ве шта ва све уче сни ке на тен де ру. По вра ћај де по зи та за слу ча ју не у спе ха пре го во ра Члан 36. Тен дер ском до ку мен та ци јом се од ре ђу је под ко јим усло ви ма под но си лац по ну де са ко јим су вр ше ни пре го во ри има пра во на по вра ћај де по зи та за слу чај не у спе ха пре го во ра. По вра ћај де по зи та оста лим под но си о ци ма по ну да и куп цу Члан 37. У ро ку од 30 да на од да на из вр ше ња уго во ра о ку по про да ји из вр ши ће се по вра ћај по ло же них де по зи та свим под но си о ци ма важе ћих по ну да, осим куп цу. По вра ћај по ло же ног де по зи та куп цу ре гу ли ше се уго во ром о ку по про да ји. V. ДВО СТЕ ПЕ НИ ТЕН ДЕР По сту пак у дво сте пе ном тен де ру Члан 38. Про да ја дво сте пе ним тен де ром об у хва та два сте пе на. Пр ви сте пен дво сте пе ног тен де ра об у хва та: 1) про да ју пр вог ком пле та тен дер ске до ку мен та ци је; 2) под но ше ње и при јем нео ба ве зу ју ћих по ну да; 3) отва ра ње, раз ма тра ње и ран ги ра ње нео ба ве зу ју ћих по ну да. Дру ги сте пен дво сте пе ног тен де ра об у хва та: 1) до ста вља ње дру гог ком пле та тен дер ске до ку мен та ци је; 2) под но ше ње и при јем оба ве зу ју ћих по ну да; 3) отва ра ње, раз ма тра ње и ран ги ра ње оба ве зу ју ћих по ну да; 4) пре го во ре и по сту пак за кљу че ња и из вр ше ња уго во ра о ку по про да ји. Тен дер ска до ку мен та ци ја Члан 39. Тен дер ску до ку мен та ци ју при пре ма Mинистарство. Тен дер ска до ку мен та ци ја по де ље на је у два ком пле та до кумен та ци је. Пр ви кoмплeт тeндeрскe дoкумeнтaциje сaдржи: 1) инфoрмaциoни мeмoрaндум o бaнци чиje сe aкциje прoдajу, кojи сaдржи пoдaт кe o бaнци и њeнoм пoслoвaњу, кao и другe инфoрмaциje и дoкумeнтa oд интeрeсa зa учeсникe нa тeндeру кojи пoднoсe нeoбaвeзуjућe пoнудe; 2) упут ствo зa учeсникe зa пр ву фaзу тeндeрa, кoje сaдржи: услoвe и рoкoвe зa учeствoвaњe и пoступaњe у првoj фaзи тeндeрa (укључуjући рoк зa пoднoшeњe нeoбaвeзуjућих пoнудa и врeмe и мeстo jaвнoг oтвaрaњa нeoбaвeзуjућих пoнудa), oпис прoцeдурe у првoj фaзи тeндeрa, критeриjумe зa рaнгирaњe нeoбaвeзуjућих пoнудa, кoпиjу oвe урeдбe и другe пoдaт кe oд знaчaja зa учeшћe у првoj фaзи тeндeрa; 3) другe инфoрмaциje и дoкумeнтaциjу, прeмa пoтрeби. Дру ги кoмплeт тeндeрскe дoкумeнтaциje сaдржи: 1) упут ствo зa учeсникe у другoj фaзи тeндeрa, кoje сaдржи: услoвe и рoкoвe зa учeствoвaњe и пoступaњe у другoj фaзи тeндeрa (укључуjући рoк зa пoднoшeњe oбaвeзуjућих пoнудa и врeмe и мeстo jaвнoг oтвaрaњa oбaвeзуjућих пoнудa), оба ве ште ње о за конским усло ви ма и нео п ход ним прет ход ним са гла сно сти ма за сти цање ак ци ја и рок у ко јем по сту пак за ис пу ње ње истих тре ба да се по кре не, а ко је са гла сно сти је ку пац оба ве зан да при ба ви као услов и пре сти ца ња ак ци ја ко је су пред мет про да је, до ка зе о фи нан сијском ста њу и до број по слов ној ре пу та ци ји ко је тре ба да под не се уче сник на тен де ру, oпис прoцeдурe у другoj фaзи тeндeрa, услoвe и нaчин упoзнaвaњa учeсникa нa тeндeру сa стaњeм и пoслoвaњeм бaнкe, изнoс дeпoзитa зa учeшћe у другoj фaзи тeндeрa, критeриjумe зa рaнгирaњe oбaвeзуjућих пoнудa, кoпиjу oвe урeдбe и другe пoдaт кe oд знaчaja зa учeшћe у другoj фaзи тeндeрa; 2) прeдлoг основ них eлeмeнaтa угoвoрa o купoпрoдajи aкциja; 3) другe инфoрмaциje и дoкумeнтaциjу, прeмa пoтрeби. Ми ни стар ство мо же из ме ни ти по дат ке и ин фор ма ци је у првом, од но сно дру гом ком пле ту тен дер ске до ку мен та ци је све до ис те ка ро ка за под но ше ње нео ба ве зу ју ћих, од но сно оба ве зу ју ћих по ну да, о че му бла го вре ме но оба ве шта ва све уче сни ке на тен де ру. Ми ни стар ство до ста вља на црт дру гог ком пле та тен дер ске до ку мен та ци је На род ној бан ци Ср би је, ра ди да ва ња ми шље ња на овај на црт, у де лу ко ји се од но си на до ка зе о фи нан сиј ском ста њу и до број по слов ној ре пу та ци ји. 1. Пр ви сте пен дво сте пе ног тен де ра Про да ја пр вог ком пле та тен дер ске до ку мен та ци је Члан 40. Ми ни стар ство про да је пр ви ком плет тен дер ске до ку мен та ције за ин те ре со ва ним ли ци ма из чла на 13. тач ка 1) ове уред бе, ко ја прет ход но са Ми ни стар ством пот пи шу уго вор о чу ва њу по вер љиво сти по да та ка. Под но ше ње нео ба ве зу ју ћих по ну да Члан 41. Нео ба ве зу ју ће по ну де на тен де ру под но се се Ми ни стар ству, у скла ду са пр вим ком пле том тен дер ске до ку мен та ци је и овом уред бом. Рок за под но ше ње нео ба ве зу ју ћих по ну да Члан 42. Рок за под но ше ње нео ба ве зу ју ћих по ну да не мо же би ти краћи од 15 да на од да на ис те ка ро ка за ку по ви ну пр вог ком пле та тендер ске до ку мен та ци је. Сход на при ме на од ре да ба о јед но сте пе ном тен де ру на отва ра ње, раз ма тра ње и ран ги ра ње нео ба ве зу ју ћих по ну да Члан 43. У пр вом сте пе ну дво сте пе ног тен де ра у по гле ду отва ра ња, раз ма тра ња и ран ги ра ња нео ба ве зу ју ћих по ну да сход но се при мењу ју од ред бе чл ове уред бе. Од ре ђи ва ње бро ја уче сни ка дру гог сте пе на тен де ра Члан 44. Ми ни стар ство, по са чи ња ва њу ранг ли сте нео ба ве зу ју ћих по ну да, од лу ком од ре ђу је број уче сни ка на тен де ру ко ји се по зи вају, пре ма ре до сле ду на ранг ли сти нео ба ве зу ју ћих по ну да, да присту пе дру гом сте пе ну дво сте пе ног тен де ра (у да љем тек сту: учесни ци дру гог сте пе на тен де ра). Сход на при ме на од ре да ба о јед но сте пе ном тен де ру за слу чај нео до бре ња ранг ли сте нео ба ве зу ју ћих по ну да и про гла ше ња тен де ра не у спе лим Члан 45. Уко ли ко је под не та са мо јед на ва же ћа нео ба ве зу ју ћа по ну да, од но сно уко ли ко не по сто ји ни јед на ва же ћа нео ба ве зу ју ћа по ну да, сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 29. ове уред бе. 2. Дру ги сте пен дво сте пе ног тен де ра До ста вља ње дру гог ком пле та тен дер ске до ку мен та ци је Члан 46. По од ре ђи ва њу бро ја уче сни ка дру гог сте пе на тен де ра, Мини стар ство оба ве шта ва све под но си о це ва же ћих нео ба ве зу ју ћих по ну да о то ме да ли су по зва ни да при сту пе дру гом сте пе ну двосте пе ног тен де ра. Уче сни ци ма дру гог сте пе на тен де ра Ми ни стар ство до ставља дру ги ком плет тен дер ске до ку мен та ци је, уз по зив да при сту пе дру гом сте пе ну тен де ра. Под но ше ње оба ве зу ју ћих по ну да Члан 47. Оба ве зу ју ће по ну де на тен де ру под но се се у скла ду са другим ком пле том тен дер ске до ку мен та ци је и овом уред бом.

57 4. мај Број Рок за под но ше ње оба ве зу ју ћих по ну да Члан 48. Рок за под но ше ње оба ве зу ју ћих по ну да не мо же би ти кра ћи од 45 да на од до но ше ња од лу ке Ми ни стар ства ко јом се од ре ђу је број уче сни ка дру гог сте пе на тен де ра. Сход на при ме на од ре да ба о јед но сте пе ном тен де ру Члан 49. У дру гом сте пе ну дво сте пе ног тен де ра сход но се при ме њу ју одред бе чл ове уред бе. Тро шко ви Члан 50. Сва ки уче сник на тен де ру сно си сво је тро шко ве уче шћа на тен де ру. V. ТЕН ДЕР СКА КО МИ СИ ЈА Обра зо ва ње, са став и над ле жност тен дер ске ко ми си је Ми ни стар ства Члан 51. Ка да Ре пу бли ка Ср би ја са мо стал но про да је ак ци је, Ми нистар ство ре ше њем, у ро ку од де сет да на од да на об ја вљи ва ња јавног по зи ва из чла на 10. став 1. ове уред бе, обра зу је ко ми си ју за спро во ђе ње тен де ра (у да љем тек сту: тен дер ска ко ми си ја), ра ди пру жа ња по мо ћи Ми ни стар ству у вр ше њу свих струч них и ад мини стра тив но-тех нич ких по сло ва, пред ви ђе них овом уред бом, а у ве зи са про да јом ак ци ја бан ке. Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се са став тен дер ске ко ми си је, чи ји је број чла но ва нај ма ње три, од ко јих је је дан председ ник, а дру ги за ме ник пред сед ни ка. Обра зо ва ње и са став за јед нич ке тен дер ске ко ми си је Члан 52. Ка да Ре пу бли ка Ср би ја, у скла ду са од лу ком Вла де до не тој на пред лог Ми ни стар ства, од но сно у скла ду са ре ле вант ним уго во ром, по кре ће по сту пак за јед нич ке про да је сво јих ак ци ја и ак ци ја у вла сништву дру гог, од но сно дру гих ак ци о на ра бан ке, ко јом је при ли ком учешће ак ци ја тог, од но сно тих ак ци о на ра јед на ко, или ве ће од 25% укупног па ке та ак ци ја ко ји се за јед нич ки ну ди на про да ју, Ми ни стар ство ре ше њем, у ро ку од де сет да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва из чла на 10. став 1. ове уред бе, обра зу је за јед нич ку тен дер ску ко ми си ју. За јед нич ка тен дер ска ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на има пет чла но ва, од ко јих су нај ма ње три име но ва на на пред лог Ми ни старства и од ко јих је је дан пред сед ник, а дру ги за ме ник пред сед ни ка. Ми ни стар ство ће ре ше њем из ста ва 1. овог чла на у са став зајед нич ке тен дер ске ко ми си је име но ва ти и јед ног чла на на пред лог оста лих ак ци о на ра ко ји има ју до 33% у укуп ном па ке ту ак ци ја који се за јед нич ки ну ди на про да ју, од но сно два чла на ка да је про ценат тог уче шћа ве ћи. Над ле жност за јед нич ке тен дер ске ко ми си је Члан 53. За јед нич ка тен дер ска ко ми си ја оба вља све струч не и ад ми нистра тив но-тех нич ке по сло ве, пред ви ђе не овом уред бом, а ве за не за про да ју укуп ног па ке та ак ци ја бан ке ко је се ну де на про да ју и предла же Ми ни стар ству до но ше ње од лу ка у скла ду са овом уред бом. За јед нич ка тeндeрскa кoмисиja, у рoку oд 15 дaнa oд да на њеног фор ми ра ња, до но си пoслoвник o рaду кojим сe ближe урeђуjу питaњa oд знaчaja зa рaд за јед нич ке тeндeрскe кoмисиje. За јед нич ка тeндeрскa кoмисиja мoжe oдлучивaти aкo je нa сeдници присутнa вeћинa њeних члaнoвa и ако нај ма ње две тре ћине при сут них чла но ва чи не чла но ви ко ји пред ста вља ју Ре пу бли ку Ср би ју као ак ци о на ра. Свaки члaн за јед нич ке тeндeрскe кoмисиje имa jeдaн глaс. За јед нич ка тeндeрскa кoмисиja дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja члaнoвa. V. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ Су коб ин те ре са Члан 54. Ли це ко је има вла сни штво на ак ци ја ма у бан ци чи је су акци је пред мет про да је, осим Ре пу бли ке Ср би је, ње них ор га на и за ко ни тих има ла ца ак ци ја из чла на 52. став 1. ове уред бе, или ко је је уче сник на тен де ру или ко је има вла сни штво на ак ци ја ма у ли цу ко је је уче сник на тен де ру или је члан упра ве или је за по сле но у том ли цу, као и срод ник до тре ћег сте пе на срод ства би ло ко јег од на ве де них ли ца, не мо же би ти ан га жо ва но у спро во ђе њу тен де ра у би ло ком свој ству, ни ти мо же би ти члан тен дер ске ко ми си је или ти ма за пре го во ре. Чу ва ње до ку мен та ци је Члан 55. Ми ни стар ство чу ва у сво јој ар хи ви до ку мен та ци ју о тен деру нај ма ње пет го ди на од да на за кљу че ња уго во ра о ку по про да ји ак ци ја. Ан га жо ва ње Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та у по ступ ку про да је ак ци ја бан ке Члан 56. Ми ни стар ство мо же ан га жо ва ти Аген ци ју за оси гу ра ње депо зи та за спро во ђе ње од ре ђе них тех нич ких ак тив но сти и рад њи и ор га ни за ци ју по ступ ка про да је ак ци ја бан ке, у скла ду са уго во ром ко ји се тим по во дом за кљу чу је из ме ђу Ми ни стар ства и Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та. Сход на при ме на од ре да ба ове уред бе Члан 57. Од ред бе ове уред бе сход но се при ме њу ју на на чин и по ступак про да је ак ци ја бан ке и у свим дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним у чла ну 48. став 2. тач. 4), 5) и 7) За ко на. Сту па ње на сна гу Члан 58. Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба о на чи ну и по ступ ку про да је ак ци ја ба на ка ко је су у вла сни штву Ре пу бли ке Ср би је или у вла сни штву ба на ка у сте ча ју и ли кви даци ји у ко ји ма функ ци ју сте чај ног и ли кви да ци о ног управ ни ка врши Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 59/04, 108/04, 92/05, 113/13 и 9/15). По ступ ци про да је ак ци ја у бан ка ма ко ји су за по че ти пре ступа ња на сна гу ове уред бе би ће на ста вље ни од стра не Ми ни старства по од ред ба ма ове уред бе, а пре у зи ма ње по ступ ка и до ку мента ци је од Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та из вр ши ће се на осно ву ме ђу соб ног спо ра зу ма о пре у зи ма њу. Члан 59. Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број / На осно ву чла на 42. став 3. За ко на о во да ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и чла на 42. став 1. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о из ме на ма Уред бе о утвр ђи ва њу Про гра ма упра вља ња во да ма у го ди ни Члан 1. У Уред би о утвр ђи ва њу Про гра ма упра вља ња во дама у го ди ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 17/17), у

58 58 Број мај Про гра му упра вља ња во да ма у го ди ни, у увод ном де лу, став 4, та бе лар ни пре глед, ред ни број 3. Уре ђе ње во до то ка и за шти та од штет ног деј ства во да број: за ме њу је се бро јем: Ре чи: УКУП НО: за ме њу ју се ре чи ма: УКУП- НО: У одељ ку 3. Уре ђе ње во до то ка и за шти та од штет ног деј ства во да, та бе лар ни пре глед, тач ка 3. Уре ђе ње во до то ка и за шти та од штет ног деј ства во да број: за ме њу је се бро јем: У под тач ки 3.5. Спро во ђе ње од бра на од по пла ва од спољ них и уну тра шњих во да и за гу ше ња ле дом број: за ме њу је се бро јем: У ста ву 11. број: за ме њу је се бро јем: У ста ву 17. тач ка 1) број: за ме њу је се бро јем: Члан 2. Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи вања у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број / На осно ву чла на 35. За ко на о јав ној сво ји ни ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 др. за кон и 108/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о до пу на ма Уред бе о усло ви ма при ба вља ња и оту ђе ња не по крет но сти не по сред ном по год бом, да ва ња у за куп ства ри у јав ној сво ји ни и по ступ ци ма јав ног над ме та ња и при ку пља ња пи сме них по ну да Члан 1. У Уред би о усло ви ма при ба вља ња и оту ђе ња не по крет но сти не по сред ном по год бом, да ва ња у за куп ства ри у јав ној сво ји ни и по ступ ци ма јав ног над ме та ња и при ку пља ња пи сме них по ну да ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/12, 48/15 и 99/15), у чла ну 10. став 1. тач ка на кра ју али не је 13. за ме њу је се тач ком и за пе том и до да је се али не ја 14. ко ја гла си: ка да да ва ње у за куп не по крет но сти у јав ној сво ји ни тра жи удру же ње ко је оства ру је са рад њу са ми ни стар ством над ле жним за по сло ве од бра не у обла сти ма од зна ча ја за од бра ну или ко је не гу је тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је на осно ву Уред бе о крите ри ју ми ма и по ступ ку до де ле сред ста ва за уче шће у фи нан си ра њу про гра ма ра да удру же ња ко ји се за сни ва ју на ак тив но сти ма од знача ја за од бра ну ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 100/08, 3/14 и 37/15). Члан 2. У чла ну 12. став 8. по сле ре чи: у спа си лач ким ак ци ја ма, до да ју се ре чи: ли ци ма ко ја оба вља ју де лат ност ста рих за на та, умет нич ких за на та и по сло ва до ма ће ра ди но сти од ре ђе них Правил ни ком о од ре ђи ва њу по сло ва ко ји се сма тра ју ста рим и уметнич ким за на ти ма, од но сно по сло ви ма до ма ће ра ди но сти, на чи ну сер ти фи ко ва ња истих и во ђе њу по себ не еви ден ци је из да тих серти фи ка та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 56/12), као и удру же њи ма ко ја оства ру ју са рад њу са ми ни стар ством над ле жним за по сло ве од бра не у обла сти ма од зна ча ја за од бра ну или ко ја не гу ју тра дици је осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је,. Члан 3. Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број / На осно ву чла на 85. став 2. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 исправ ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), У Р Е Д БУ о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о елек трон ском кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра ве Члан 1. У Уред би о елек трон ском кан це ла риј ском по сло ва њу ор гана др жав не упра ве ( Слу жбе ни гла сник РС, брoj 40/10) у чла ну 1. став 1. по сле ре чи: ор га на др жав не упра ве до да ју се за пе та и ре чи: са чи ње ним у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је елек трон ски до ку мент.. Члан 2. У чла ну 4. став 4. ме ња се и гла си: За пред ме те чи ји су ак ти у об ли ку елек трон ског до ку мен та омот спи са се фор ми ра и во ди у елек трон ском об ли ку у ин фор маци о ном си сте му, осим ако ин фор ма ци о ни си стем у ко ме се во ди по сту пак пред ор га ном др жав не упра ве обез бе ђу је пре глед, од носно пре тра гу по да та ка ко ји се по про пи си ма ко ји уре ђу ју кан це лариј ско по сло ва ње ор га на др жав не упра ве уно се у омот спи са, ка да се омот спи са не фор ми ра као по се бан до ку мент. У ста ву 6. по сле ре чи: елек трон ског под не ска до да ју се запе та и ре чи: осим ако ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је пре тра гу елек трон ских до ку ме на та у пред ме ти ма по да ту му при је ма.. У ста ву 7. ре чи: елек трон ска књи га се штам па и исто вре мено бри шу се. До да је се став 8. ко ји гла си: Ако ор ган др жав не упра ве у ве зи са по ступ ком ко ји спрово ди елек трон ским пу тем при ми под не сак, акт или при лог у папир ној фор ми, по при је му те до ку мен та ци је штам па се па пир ни омот спи са у ко ји се та до ку мен та ци ја ула же, при че му па пир ни омот спи са но си исти број пред ме та као и елек трон ски. Ако ор ган др жав не упра ве та кав под не сак, од но сно акт или при лог ди ги тали зу је и уно си у ин фор ма ци о ни си стем, са ори ги на лом у па пир ној фор ми се на кон то га по сту па у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју кан це ла риј ско по сло ва ње ор га на др жав не упра ве. Члан 3. У чла ну 5. став 1. ре чи: све до пре да је елек трон ске ар хив ске гра ђе над ле жном ар хи ву, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ар хив ска гра ђа и утвр ђе ним ро ко ви ма чу ва ња бри шу се. До да је се став 2. ко ји гла си: Ако се елек трон ска ар хи ва из ста ва 1. овог чла на, од но сно део те ар хи ве за тва ра, ак та и при ло зи из те ар хи ве, од но сно тог де ла ар хиве, за ко је ни је ис те као рок про пи сан за чу ва ње, пре да ју се над ле жном ар хи ву у елек трон ском фор ма ту у ко ме је про пи са но да се чу ва ју у инфор ма ци о ном си сте му, осим ако је дру га чи је про пи са но за ко ном. Члан 4. Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 05 број /2017

59 4. мај Број На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра фи нан си ја По ста вља се Сне жа на Ву ји чић Ра до ји чић за вр ши о ца ду жности по моћ ни ка ми ни стра фи нан си ја Сек тор за дру го сте пе ни поре ски и ца рин ски по сту пак, на шест ме се ци. Име но ва на ће сту пи ти на ду жност 1. ју ла го ди не. 24 број / На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра По ре ске упра ве у Ми ни стар ству фи нан си ја По ста вља се Ми ро слав Ђи но вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра По ре ске упра ве Цен тар за ве ли ке по ре ске об ве зни ке у Ми ни стар ству фи нан си ја од 1. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра По ре ске упра ве у Ми ни стар ству фи нан си ја По ста вља се Не над Кр то ли ца за вр ши о ца ду жно сти по моћни ка ди рек то ра По ре ске упра ве Сек тор за кон тро лу у Ми ни старству фи нан си ја од 5. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не По ста вља се Сло бо дан Ер де љан за вр ши о ца ду жно сти по моћни ка ми ни стра по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Сек тор за за шти ту жи вот не сре ди не од 1. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра здра вља Раз ре ша ва се прим. др Зо ран Па на јо то вић ду жно сти вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра здра вља Сек тор за ин спек циј ске по сло ве са 7. апри лом го ди не, због на вр ше ња рад ног ве ка. 24 број /2017

60 60 Број мај На осно ву чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Упра ве за ре зер ве енер ге на та у Ми ни стар ству ру дар ства и енер ге ти ке По ста вља се Ву ка дин Ву кај ло вић за вр ши о ца ду жно сти дирек то ра Упра ве за ре зер ве енер ге на та у Ми ни стар ству ру дар ства и енер ге ти ке од 30. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 26. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Раз ре ша ва се Ми ло рад То до ро вић ду жно сти вр ши о ца ду жности се кре та ра Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва са 20. апри лом го ди не, због ис те ка вре ме на на ко је је по ста вљен. 24 број / На осно ву чла на 26. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва По ста вља се Ми ли ца Ћа тић за вр ши о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, на шест ме се ци. 24 број / На осно ву чла на 37. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку По ста вља се Ду шан Га ври ло вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Сек тор за на ци о нал не ра чу не, це не и по љо при вре ду од 28. апри ла годи не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 37. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку По ста вља се Оља Му сић за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Сек тор за ин фор маци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и пу бли ци сти ку од 28. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број /2017

61 4. мај Број На осно ву чла на 37. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку По ста вља се Ер гин Кур те ши за вр ши о ца ду жно сти по моћ ника ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Сек тор ста ти стике за под руч ну је ди ни цу за Ауто ном ну по кра ји ну Вој во ди на са седи штем у Но вом Са ду од 28. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 37. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку По ста вља се Сне жа на Лак че вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Сек тор дру штве них ста ти сти ка од 30. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 37. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку По ста вља се Ми ра Ни кић за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Сек тор за раз вој и ин фор ми са ње од 30. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 7. став 1. Уред бе о Упра ви за за јед нич ке посло ве ре пу блич ких ор га на ( Слу жбе ни гла сник РС, број 63/13), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на По ста вља се Ми ро слав Си му но вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких орга на Сек тор за по сло ве са о бра ћа ја од 1. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 4. став 1. Уред бе о осни ва њу Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 106/05 и 109/09), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма По ста вља се На да Ву ко вић Ра кић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма Сек тор за прав не, фи нан сиј ске и оп ште по сло ве од 22. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број /2017

62 62 Број мај На осно ву чла на 5. став 1. Уред бе о Кан це ла ри ји за Ко со во и Ме то хи ју ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју По ста вља се Сла ђа на Мар ко вић Сто ја но вић за вр ши о ца дужно сти по моћ ни ка ди рек то ра Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Сек тор за јав не слу жбе и со ци јал ну по ли ти ку на Ко со ву и Ме тохи ји од 1. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 5. став 1. Уред бе о Кан це ла ри ји за Ко со во и Ме то хи ју ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју По ста вља се Ми љан Ран ђе ло вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Сек тор за оп ште по сло ве од 1. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о пра во бра ни ла штву ( Службе ни гла сник РС, број 55/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбени ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 исправ ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца за ступ ни ка Ре пу бли ке Ср би је пред Европ ским су дом за људ ска пра ва По ста вља се На та ша Плав шић за вр ши о ца ду жно сти за ме ника др жав ног пра во бра ни о ца за ступ ни ка Ре пу бли ке Ср би је пред Европ ским су дом за људ ска пра ва од 27. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о пра во бра ни ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, број 55/14), чла на 67а За ко на о др жавним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 исправ ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у се ди шту у Бе о гра ду По ста вља се Су за на Ве лич ко вић за вр ши о ца ду жно сти за мени ка др жав ног пра во бра ни о ца у се ди шту Др жав ног пра во бра нила штва у Бе о гра ду од 27. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о пра во бра ни ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, број 55/14), чла на 67а За ко на о др жавним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 исправ ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у се ди шту у Бе о гра ду По ста вља се Ми ле на Ба бић за вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у се ди шту Др жав ног пра во бра ни ла штва у Бе о гра ду од 27. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број /2017

63 4. мај Број На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о пра во бра ни ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, број 55/14), чла на 67а За ко на о др жавним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 исправ ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у се ди шту у Бе о гра ду По ста вља се Са ња Гу њић за вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка држав ног пра во бра ни о ца у се ди шту Др жав ног пра во бра ни ла штва у Бе о гра ду од 27. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о пра во бра ни ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, број 55/14), чла на 67а За ко на о др жавним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 исправ ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у Оде ље њу са се ди штем у Кра гу јев цу По ста вља се Да ни је ла Дан че то вић за вр ши о ца ду жно сти заме ни ка др жав ног пра во бра ни о ца у Оде ље њу Др жав ног пра во брани ла штва са се ди штем у Кра гу јев цу од 27. апри ла го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 52. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Службе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца Име ну је се Мар ко Ву ко вић за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца. 24 број / На осно ву чла на 11. ст. 4. и 7. За ко на о Аген ци ји за оси гу рање де по зи та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 14/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 исправ ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Управ ног од бо ра Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та Име ну је се проф. др Ха сан Ха нић, де кан Бе о град ске бан карске ака де ми је, за чла на Управ ног од бо ра Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та, не за ви сан члан, на пе ри од до 11. ма ја го ди не. Кон ста ту је се да проф. др Ха са ну Ха ни ћу пре ста је функ ци ја вр ши о ца ду жно сти чла на Управ ног од бо ра Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та, због ис те ка ман да та, 11. ма ја го ди не. 24 број / На осно ву чла на 5. Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ре пу бли ке Грч ке о еко ном ској и тех но ло шкој са рад њи ( Слу жбе ни лист СРЈ Ме ђу на род ни уго вори, број 3/03) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу пред сед ни ка срп ског де ла Ме шо ви тог ко ми те та са Ре пу бли ком Грч ком Име ну је се Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља вање, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, за пред сед ни ка срп ског де ла Мешо ви тог ко ми те та са Ре пу бли ком Грч ком. 24 број /2017

64 64 Број мај На осно ву чла на 130. став 4. За ко на о здрав стве ној за шти ти ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 107/05, 72/09 др. за кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 др. за кон, 93/14, 96/15 и 106/15)и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Управ ног од бо ра Ин сти ту та за јав но здра вље Кра гу је вац Име ну је се др Ра дој ко Да мја но вић, про свет ни са вет ник у Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, за чла на Управ ног од бо ра Ин сти ту та за јав но здра вље Кра гу је вац. 24 број / На осно ву чла на 52. став 5, а у ве зи са чла ном 119. став 6. За ко на о ви со ком обра зо ва њу ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 76/05, 100/07 аутен тич но ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутен тич но ту ма че ње, 68/15 и 87/16) и чла на 43. став 2. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу чла но ва При вре ме ног управ ног од бо ра Ви ше ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на При вре ме ног управ ног одбо ра Ви ше ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду, пред став ни ци осни ва ча: 1. др Мир ко Ва си ље вић, 2. Ср ђан Са вић, 3. Бран ко Кра со је вић, 4. др Ра до је Зе че вић, 5. мр Ви о ле та То шић, 6. мр Бран ко Ши ка њић. 24 број / На осно ву чла на 52. став 5. За ко на о ви со ком обра зо ва њу ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 76/05, 100/07 аутен тич но ту ма чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутен тич но ту ма че ње, 68/15 и 87/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла но ва Са ве та Ви со ке ту ри стич ке шко ле стру ков них сту ди ја Бе о град У Са вет Ви со ке ту ри стич ке шко ле стру ков них сту ди ја Бе о- град име ну ју се за чла но ве, пред став ни ци осни ва ча: 1. др Да ли бор Па спаљ, ле кар спе ци ја ли ста фи зи кал не ме дици не и ре ха би ли та ци је из Бе о гра да, 2. проф. др То ми слав Бр за ко вић, де кан Фа кул те та за при мење ни ме наџ мент, еко но ми ју и фи нан си је, Бе о град, 3. Ма ри јан Је ли чић, ма стер ме на џер из Бе о гра да. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског цен тра Бор Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Управ ном од бо ру Сту дент ског цен тра Бор: 1. Дра ган Ран ђе ло вић, пред сед ник, 2. Јо ван ка Ди нић, члан, 3. Мир ко Ђу рић, члан, 4. Но ви ца Ми лу ти но вић, члан, 5. Не над Га чић, члан, 6. Иван Илић, члан, 7. Но ви ца Ни ко лић, члан, 8. Иви ца Го лу бо вић, члан, 9. Да ни је ла Јо ва нов ски, члан, 10. Ми лан Пр ва но вић, члан, 11. Алек сан дар Ив ко вић, члан, 12. Ср ђан Стој ко вић, члан, 13. проф. др Ра до је Пан то вић, члан, 14. Са ша Сто ја ди но вић, члан, 15. Ми лан Ра до ва но вић, члан, 16. Зо ран Ра ји чић, члан, 17. Ве сна Мар ко вић, члан, 18. Да ни ца Је ре мић, члан. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског цен тра Бор У Управ ни од бор Сту дент ског цен тра Бор име ну ју се: 1) за пред сед ни ка: Ра до и ца Тра и ло вић, прав ник;

65 4. мај Број ) за чла но ве: пред став ни ци осни ва ча: (1) Не бој ша Ви де но вић, дипл. ин же њер ма шин ства, (2) Са ша Ђор ђи ев ски, дипл. ин же њер ар хи тек ту ре, (3) Вла сти мир Ћо сић, при ват ни пред у зет ник; пред став ник уни вер зи те та: (1) проф. др На да Штр бац, де кан Тех нич ког фа кул те та у Бо ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду; пред став ни ци сту де на та: (1) Игор Ка ли но вић, сту дент Тех нич ког фа кул те та у Бо ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду, (2) Ве ли ша Гре ку ло вић, сту дент Тех нич ког фа кул те та у Бо ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду; пред став ни ци за по сле них у уста но ви: (1) Дра го сла ва Стан ко вић, еко ном, (2) Пре драг Трич ко вић, во зач. 24 број / На осно ву чла на 400а став 1. За ко на о пред у зе ћи ма ( Службе ни лист СРЈ, бр. 29/96, 33/96 ис прав ка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 СУС и 36/02 и Слу жбе ни гла сник РС, број 125/04 др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу и име но ва њу пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла у Управ ном од бо ру РТБ Бор Гру па Ру дар ско-то пи о ни чар ски ба сен Бор д.о.о. Бор Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла из ван пред у зе ћа у Управ ном од бо ру РТБ Бор Гру па Ру дар ско-топи о ни чар ски ба сен Бор д.о.о. Бор: 1) Ми на Сми ља нић, 2) Ан дри ја Јо ви чић. За пред став ни ке дру штве ног ка пи та ла из ван пред у зе ћа у Управ ном од бо ру РТБ Бор Гру па Ру дар ско-то пи о ни чар ски ба сен Бор д.о.о., Бор име ну ју се: 1) Не над Кр то ли ца, дипл. прав ник из Бе о гра да, 2) Ка та ри на Зри лић, дипл. прав ник из Бе о гра да. 24 број / На осно ву тач ке 4. став 1. Од лу ке о обра зо ва њу Рад не групе за струч ну ре дак ту ру пре во да прав них те ко ви на Европ ске уније ( Слу жбе ни гла сник РС, број 115/13) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу чла но ва Рад не гру пе за струч ну ре дак ту ру пре во да прав них те ко ви на Европ ске уни је Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Рад не гру пе за струч ну редак ту ру пре во да прав них те ко ви на Европ ске уни је: 1) чла но ви Рад не гру пе у ши рем са ста ву: (1) Здрав ко Јо ви ће вић, (2) Ана Де ља нин, (3) Дра га на Лу ко вић, (4) Алек сан дар Ђу кић, (5) Ана Су на рић. 24 број / На осно ву тач ке 4. став 1. Од лу ке о обра зо ва њу Рад не групе за струч ну ре дак ту ру пре во да прав них те ко ви на Европ ске уније ( Слу жбе ни гла сник РС, број 115/13) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла но ва Рад не гру пе за струч ну ре дак ту ру пре во да прав них те ко ви на Европ ске уни је У Рад ну гру пу за струч ну ре дак ту ру пре во да прав них те ко вина Европ ске уни је име ну ју се: 1) за чла на Рад не гру пе у ужем са ста ву: Ка та ри на Штр бац, Ми ни стар ство од бра не; 2) за чла но ве Рад не гру пе у ши рем са ста ву: (1) Ма ри ја Срећ ко вић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо пловства Ре пу бли ке Ср би је, (2) Вла ди мир Па вло вић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо пловства Ре пу бли ке Ср би је, (3) Мар јан Пен дић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је, (4) Пе тар Се ку лић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је, (5) Гор да на Кне же вић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо пловства Ре пу бли ке Ср би је, (6) Ду шан До ма зет, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је, (7) Ра дош Па вло вић, Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је. 24 број /2017

66 66 Број мај На осно ву чла на 22. став 1. По слов ни ка Вла де ( Слу жбени гла сник РС, бр. 61/06 пре чи шћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу и име но ва њу чла но ва Ко ми си је Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу са Ор га ни за ци јом ује ди ње них на ци ја за про све ту, на у ку и кул ту ру УНЕ СКО Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Ко ми си је Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу са Ор га ни за ци јом ује ди ње них на ци ја за про све ту, на у- ку и кул ту ру УНЕ СКО: 1. проф. др Зо ра на Лу жа нин, 2. ака де мик Иси до ра Же бе љан. У Ко ми си ју Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу са Ор га ни за ци јом ује ди ње них на ци ја за про све ту, на у ку и кул ту ру УНЕ СКО имену ју се за чла но ве: 1. доц. др Алек сан дар Па јић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2. проф. др Вла ди мир Ву ле тић, ре дов ни про фе сор Фи ло зофског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 24 број / На осно ву чла на 3. став 1. Уред бе о осни ва њу Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 106/05 и 109/09), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма Раз ре ша ва се др Да ни ло Рон че вић ду жно сти вр ши о ца ду жности ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма, због по ста вље ња на по ло жај ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма. 24 број / На осно ву чла на 33. и чла на 34. став 1. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 исправ ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14), чла на 3. став 1. Уред бе о осни ва њу Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 106/05 и 109/09) и члана 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу на по ло жај ди рек то ра Слу жбе за упра вља ње ка дро ви ма По ста вља се др Да ни ло Рон че вић на по ло жај ди рек то ра Службе за упра вља ње ка дро ви ма, на пет го ди на. 24 број / На осно ву чла на 27г став 4. За ко на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 110/05, 50/06 ис прав ка, 18/10 и 112/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу чла на и име но ва њу чла но ва Управ ног од бо ра Цен тра за про мо ци ју на у ке Раз ре ша ва се Иван Ра де тић ду жно сти чла на Управ ног од бо ра Цен тра за про мо ци ју на у ке. У Управ ни од бор Цен тра за про мо ци ју на у ке име ну ју се за чла но ве: 1) доц. др Алек сан дар Па јић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 2) Мар ко По па дић, дипл. ме на џер од но са с јав но шћу из Бео гра да. 24 број /2017

67 4. мај Број На осно ву тач ке 3. став 3. Од лу ке о обра зо ва њу Пре го ва рачког ти ма за во ђе ње пре го во ра о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји ( Слу жбе ни гла сник РС, брoj 71/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу чла но ва Пре го ва рач ког ти ма за во ђе ње пре го во ра о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Пре го ва рач ког ти ма за во ђење пре го во ра о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји: 1. Ми ло ван Фи ли мо но вић, 2. Ду шко Ло пан дић. 24 број / На осно ву тач ке 3. став 3. Од лу ке о обра зо ва њу Пре го ва рачког ти ма за во ђе ње пре го во ра о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји ( Слу жбе ни гла сник РС, брoj 71/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла но ва Пре го ва рач ког ти ма за во ђе ње пре го во ра о при сту па њу Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји У Пре го ва рач ки тим за во ђе ње пре го во ра о при сту па њу Репу бли ке Ср би је Европ ској уни ји име ну ју се за чла но ве: 1. Је ле на Сто јо вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству финан си ја, 2. Ана Хру ста но вић, шеф Ми си је Ре пу бли ке Ср би је при Европ ској уни ји у Бри се лу. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња По ста вља се Вла ди мир Пе шић за вр ши о ца ду жно сти по моћни ка ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том од 10. ма ја годи не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња По ста вља се Зо ран Ми ло ше вић за вр ши о ца ду жно сти по моћни ка ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Сек тор за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 10. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Раз ре ша ва се проф. др Зо ран Ла за ре вић ду жно сти вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког

68 68 Број мај раз во ја Сек тор за тех но ло шки раз вој, тран сфер тех но ло ги ја и ино ва ци о ни си стем. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја По ста вља се др Са ша Сто ја но вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Сектор за тех но ло шки раз вој, тран сфер тех но ло ги ја и ино ва ци о ни систем, на шест ме се ци. 24 број / На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не По ста вља се Да ни је ла Ми ло са вље вић Осто јић за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра по љо при вре де и за шти те жи вотне сре ди не Сек тор за прав не и нор ма тив не по сло ве од 10. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 26. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни старства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не По ста вља се Бо јан Га врић за вр ши о ца ду жно сти се кре та ра Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не од 10. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не По ста вља се На та ша Ми лић за вр ши о ца ду жно сти ди рек тора Ре пу блич ке ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не од 11. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не у Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не По ста вља се мр Де јан Ле кић за вр ши о ца ду жно сти по моћни ка ди рек то ра Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не Сек тор за

69 4. мај Број кон тро лу ква ли те та и ста ње жи вот не сре ди не у Ми ни стар ству пољо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не од 8. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра глав ног управ ног ин спек то ра Управ ног ин спек то ра та у Ми ни стар ству др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве По ста вља се Не над Шар ко ће вић за вр ши о ца ду жно сти помоћ ни ка ди рек то ра глав ног управ ног ин спек то ра Управ ног инспек то ра та у Ми ни стар ству др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве од 5. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) ) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Службе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра Упра ве за би о ме ди ци ну у Ми ни стар ству здра вља По ста вља се др Је ле на Бо кић за вр ши о ца ду жно сти по моћ ника ди рек то ра Упра ве за би о ме ди ци ну за по сло ве из обла сти трансплан та ци је ор га на у Ми ни стар ству здра вља, на шест ме се ци. 24 број / На осно ву чла на 3. став 1. Уред бе о осни ва њу Авио-слу жбе Вла де ( Слу жбе ни гла сник РС, број 51/06), чла на 67а За ко на о држав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Авио-слу жбе Вла де По ста вља се Ане та Бу ла то вић за вр ши о ца ду жно сти ди ректо ра Авио-слу жбе Вла де од 28. мар та го ди не, на три ме се ца. 24 број / На осно ву чла на 6. став 1. Уред бе о Упра ви за за јед нич ке посло ве ре пу блич ких ор га на ( Слу жбе ни гла сник РС, број 63/13), чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 81/05 ис прав ка, 83/05 ис прав ка, 64/07, 67/07 ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти за ме ни ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на По ста вља се Ми ли ца Лу ке ше вић за вр ши о ца ду жно сти за мени ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на од 10. ма ја го ди не, на три ме се ца. 24 број /2017

70 70 Број мај На осно ву чла на 15. став 1. Од лу ке о осни ва њу Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 и 26/17) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу Је ди ни ца за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру Бе о град Раз ре ша ва се др Го ран Квр гић ду жно сти вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу Је ди ни ца за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру Бе о град, на лич ни зах тев. 24 број / На осно ву чла на 15. став 1. Од лу ке о осни ва њу Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16 и 26/17) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу Је ди ни ца за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру Бе о град Име ну је се Ве сна Ван дић за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Дру штва с огра ни че ном од го вор но шћу Је ди ни ца за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру Бе о град. 24 број / На осно ву чла на 52. став 5. За ко на о ви со ком обра зо ва њу ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 76/05, 100/07 аутен тич но ту ма чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутен тич но ту ма че ње, 68/15 и 87/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Са ве та Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци Име ну је се др Ми лен ко Ма цу ра за чла на Са ве та Уни вер зи тета у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро вици, пред став ник осни ва ча. 24 број / На осно ву чла на 54. став 1. За ко на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 110/05, 50/06 ис прав ка, 18/10 и 112/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гласник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу и име но ва њу чла на Управ ног од бо ра Ин сти ту та за при ме ну ну кле ар не енер ги је ИНЕП у Бе о гра ду Раз ре ша ва се др Ол ги ца Не дић ду жно сти чла на Управ ног одбо ра Ин сти ту та за при ме ну ну кле ар не енер ги је ИНЕП у Бе о граду, на лич ни зах тев. Име ну је се др Ду брав ка Цве јић, на уч ни са вет ник у Ин ститу ту за при ме ну ну кле ар не енер ги је ИНЕП, Бе о град, за члана Управ ног од бо ра Ин сти ту та за при ме ну ну кле ар не енер ги је ИНЕП у Бе о гра ду. 24 број / На осно ву чла на 42. став 7. За ко на о кул ту ри ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 ис прав ка) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 исправ ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу чла на Управ ног од бо ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Раз ре ша ва се Све ти слав Гон цић ду жно сти чла на Управ ног од бо ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, на лич ни зах тев. 24 број /2017

71 4. мај Број На осно ву тач ке 3. став 2. Од лу ке о обра зо ва њу Ко ми си је за пси хо ак тив не кон тро ли са не суп стан це ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/11 и 97/13) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбени гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла но ва Ко ми си је за пси хо ак тив не кон тро ли са не суп стан це У Ко ми си ју за пси хо ак тив не кон тро ли са не суп стан це име нују се за чла но ве: 1. Ве ра Лу кић, Ин сти тут за суд ску ме ди ци ну Ми ло ван Мило ва но вић Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2. др На та ша Ра до са вље вић Сте ва но вић, На ци о нал ни кри мина ли стич ко-тех нич ки цен тар Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва. 24 број / На осно ву чла на 22. став 1. По слов ни ка Вла де ( Слу жбени гла сник РС, бр. 61/06 пре чи шћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу и име но ва њу чла на Са ве та за пра ва де те та Раз ре ша ва се На та ли ја Па вло вић Ши ни ко вић ду жно сти члана Са ве та за пра ва де те та. Име ну је се Ива на Ан тић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка мини стра др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, за чла на Са ве та за пра ва де те та. 24 број / На осно ву чла на 32. ст. 4. и 5. За ко на о јав ним пред у зе ћима ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа Елек тро при вре да Ср би је, Бе о град Име ну је се Алек сан дар Три фу но вић, члан Над зор ног од бора Јав ног пред у зе ћа Елек тро при вре да Ср би је, Бе о град, за чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јавног пред у зе ћа Елек тро при вре да Ср би је, Бе о град. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дентском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и члана 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског цен тра Ниш Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Управ ном од бо ру Сту дент ског цен тра Ниш: 1. Сан дра По по вић, пред сед ник, 2. Ди ја на Сто ја ди но вић, члан, 3. Дра го слав Па вло вић, члан, 4. Не ма ња Ни ко лић, члан, 5. проф. др То ми слав Оки чић, члан, 6. Мар ко Ан тић, члан, 7. Је ле на Ве љо вић, члан, 8. До бри во је Љу јић, члан, 9. На та ша Ни ко лић, члан. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дентском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и члана 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског цен тра Ниш У Управ ни од бор Сту дент ског цен тра Ниш име ну ју се: 1) за пред сед ни ка: проф. др Сла во љуб Ми ло ва но вић, ре дов ни про фе сор Економ ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу;

72 72 Број мај ) за чла но ве: пред став ни ци осни ва ча: (1) мр sci. мед. Са ша Жи вић, Кли нич ки цен тар Ниш, (2) Бо ја на Алек сан дро вић, стру ков ни вас пи тач спе ци ја ли ста за при прем ни пред школ ски про грам, (3) Јо ва на Мак си мо вић, ап сол вент Прав ног фа кул те та Универ зи те та у Ни шу; пред став ник уни вер зи те та: (1) проф. др Дар ко Ми тић, ван ред ни про фе сор Елек трон ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу; пред став ни ци сту де на та: (1) Ива на Пет ко вић, сту дент Ма шин ског фа кул те та Уни верзи те та у Ни шу, (2) Ла зар Кр стић, сту дент Ма шин ског фа кул те та Уни вер зите та у Ни шу; пред став ни ци за по сле них у уста но ви: (1) До бри во је Љу јић, шеф Слу жбе на бав ке, (2) На та ша Ни ко лић, тех нич ки се кре тар. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дентском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и члана 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског кул тур ног цен тра Ниш Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Управ ном од бо ру Сту дент ског кул тур ног цен тра Ниш: 1. Вла ди ца Сто ја но вић, пред сед ник, 2. Ду брав ка Сто шић, члан, 3. Ми лан Ни ко лић, члан, 4. Де јан Нај да но вић, члан, 5. Ср ђан Са вић, члан, 6. Игор Во ји но вић, члан, 7. Зо ран По по вић, члан, 8. Зо ран Ма рин ко вић, члан, 9. Ми лан Ма рин ко вић, члан, 10. Мла ден Ћи рић, члан, 11. Ра до мир Пе тро вић, члан, 12. Ду шан Ран ђе ло вић, члан, 13. проф. др Ми ро љуб Гро зда но вић, члан, 14. проф. др Алек сан дар Ћи рић, члан, 15. проф. др Сне жа на Сто јиљ ко вић, члан, 16. Гор да на Ми тић Жи ва но вић, члан, 17. Алек сан дар Бла го је вић, члан, 18. Ми ро слав Јо вић, члан. 24 број / На осно ву чла на 48. став 2. За ко на о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/10 и 55/13) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра Сту дент ског кул тур ног цен тра Ниш У Управ ни од бор Сту дент ског кул тур ног цен тра Ниш име нују се: 1) за пред сед ни ка: проф. др Ог њен Ра до вић, ван ред ни про фе сор Еко ном ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу; 2) за чла но ве: пред став ни ци осни ва ча: (1) Да ја на Чо лић, дипл. прав ник из Ни ша, (2) Та ма ра Бог да но вић, ма стер ге о граф из Ни ша, (3) Дра га на Па вло вић, ма стер еко но ми ста из Ни ша; пред став ник уни вер зи те та: (1) мр Дра ган То мић, ван ред ни про фе сор Фа кул те та умет ности Уни вер зи те та у Ни шу; пред став ни ци сту де на та: (1) Бог дан Пет ко вић, сту дент Ма шин ског фа кул те та Уни верзи те та у Ни шу, (2) Или ја Кр стић, сту дент Гра ђе вин ско-ар хи тек тон ског факул те та Уни вер зи те та у Ни шу; пред став ни ци за по сле них у уста но ви: (1) Алек сан дар Бла го је вић, уред ник из да вач ког и ис тра живач ког про гра ма, (2) Зо ран Сто ја но вић, ор га ни за тор про гра ма АКУ ДА-а. 24 број / На осно ву чла на 32. ст. 4. и 5. За ко на о јав ним пред у зе ћима ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа Ср би ја гас Но ви Сад Име ну је се проф. др Му а мер Ре џо вић, пред сед ник Над зор ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа Ср би ја гас Но ви Сад, за чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зећа Ср би ја гас Но ви Сад. 24 број /2017

73 4. мај Број На осно ву чла на 32. ст. 4. и 5. За ко на о јав ним пред у зе ћима ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За кона о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца Име ну је се До бри во је Бу ди ми ро вић, члан Над зор ног од бора Јав ног пред у зе ћа за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца, за чла на Ко ми си је Вла де за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за под зем ну екс пло а та ци ју угља Ре са ви ца. 24 број / На осно ву чла на 46. став 1. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о пре стан ку ман да та ди рек то ра Ко ри до ри Ср би је дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град Кон ста ту је се да је Дми тру Ђу ро ви ћу пре стао ман дат ди ректо ра Ко ри до ри Ср би је дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град, због ис те ка пе ри о да на ко ји је име но ван. 24 број / На осно ву чла на 52. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Службе ни гла сник РС, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Влади ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Ко ри до ри Ср би је дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град Име ну је се Зо ран Ба бић за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Кори до ри Ср би је дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град. 24 број / На осно ву чла на 69. тач ка 3) За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, брoj 15/16), чланa 29. став 2. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и ака та ( Слу жбе ни гласник РС, број 45/13) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди ( Слу жбени гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о до пу ни Од лу ке о це ни про да је Слу жбе ног гла сни ка РС, ви си ни прет пла те на Слу жбе ни гла сник РС и ви си ни на кна де за при ступ Прав но-ин фор ма ци о ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, у го ди ни Да је се са гла сност на Од лу ку о до пу ни Од лу ке о це ни про даје Слу жбе ног гла сни ка РС, ви си ни прет пла те на Слу жбе ни гласник РС и ви си ни на кна де за при ступ Прав но-ин фор ма ци о ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, у го ди ни, ко ју је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа Слу жбе ни гла сник Бе о град, на сед ни ци од 27. мар та го ди не. 05 број /2017 Алек сан дар Ву чић. с.р.

74 74 Број мај М И Н И С ТА Р С Т ВА 1609 На осно ву чла на 35. став 2, а у ве зи са чла ном 96. став 3, чланом 98. став 3, чла ном 102. став 4, чла ном 103. став 4, чла ном 105. став 3. и чла ном 106. став 2. За ко на о спор ту ( Слу жбе ни гла сник РС, број 10/16), Ми ни стар омла ди не и спор та до но си П РА В И Л Н И К о бли жим усло ви ма за оба вља ње спорт ских ак тив но сти и спорт ских де лат но сти 1. Увод не од ред бе Члан 1. Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се бли жи усло ви за оба вља ње спорт ских ак тив но сти и спорт ских де лат но сти од стра не спортских ор га ни за ци ја, спорт ских дру шта ва, гран ских спорт ских са веза, те ри то ри јал них спорт ских са ве за, струч них и дру гих удру же ња и са ве за у обла сти спор та. Члан 2. Спорт ске ор га ни за ци је, спорт ска дру штва, гран ски спорт ски са ве зи, те ри то ри јал ни спорт ски са ве зи, струч на и дру га удру же ња и са ве зи у обла сти спор та (у да љем тек сту: ор га ни за ци ја у обла сти спор та) мо гу оба вља ти спорт ске ак тив но сти и спорт ске де лат ности уко ли ко, у скла ду са за ко ном, спорт ским пра ви ли ма и овим пра вил ни ком има ју: 1) учла ње не или уго во ром ан га жо ва не спор ти сте; 2) ан га жо ва не спорт ске струч ња ке у за ви сно сти од вр сте делат но сти; 3) обез бе ђен од го ва ра ју ћи про стор, од но сно спорт ске објек те и спорт ску опре му; 4) од го ва ра ју ћу уну тра шњу ор га ни за ци ју и фи нан сиј ска сред ства, ако уче ству је у спорт ским так ми че њи ма; 5) оси гу ра ну без бед ност спор ти ста и дру гих уче сни ка при оба вља њу спорт ских ак тив но сти и де лат но сти; 6) од го ва ра ју ћи број жи во ти ња у спор ту у ко јем уче ству ју жи во ти ње. Спорт ско при вред но дру штво мо же оба вља ти спорт ску актив ност и спорт ску де лат ност ако ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог чла на и ако се те ак тив но сти и де лат но сти оба вља ју као прете жна де лат ност спорт ског при вред ног дру штва. Ор га ни за ци је у обла сти спор та ко је упра вља ју ба зе ни ма и пла жа ма, по ред усло ва утвр ђе них овим пра вил ни ком, мо ра ју да ис пу не и усло ве утвр ђе не про пи си ма ко ји ма се уре ђу је оба вља ње спорт ских де лат но сти од стра не уста но ва и при вред них дру шта ва ре ги стро ва них за оба вља ње спорт ских де лат но сти. 2. Усло ви у по гле ду ан га жо ва них спор ти ста Члан 3. Сма тра се да спорт ска ор га ни за ци ја има учла ње не или уго вором ан га жо ва не спор ти сте ако: 1) у ко лек тив ним спор то ви ма има ре ги стро ва ну, код од гова ра ју ћег на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за, нај ма ње јед ну спорт ску еки пу са по треб ним бро јем спор ти ста у скла ду са спортским пра ви ли ма тог са ве за; 2) у ко лек тив ним спор то ви ма има нај ма ње 15 спор ти ста у мла ђим и омла дин ским ка те го ри ја ма, ре ги стро ва них код надле жног на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за у скла ду са прави ли ма тог са ве за, уко ли ко се спорт ска ор га ни за ци ја так ми чи у се ни ор ском на ци о нал ном ли га шком спорт ском так ми че њу или про фе си о нал ном так ми че њу; 3) у по је ди нач ним спор то ви ма има нај ма ње пет спор ти ста ре ги стро ва них код од го ва ра ју ћег на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за, у скла ду са спорт ским пра ви ли ма тог са ве за; 4) у спорт ској ре кре а ци ји и дру гим обла сти ма спор та нај мање пет спор ти ста са пот пи са ним при ступ ни ца ма или за кљу че ним уго во ром у скла ду са За ко ном о спор ту (у да љем тек сту: За кон). Уко ли ко спорт ска ор га ни за ци ја уче ству је у од ре ђе ној гра ни спор та у спорт ским так ми че њи ма, под од го ва ра ју ћим на ци о налним гран ским спорт ским са ве зом из ста ва 1. тач. 1) и 3) овог чла на сма тра се над ле жни на ци о нал ни гран ски спорт ски са вез, у скла ду са чла ном 35. став 7. За ко на. Спорт ска ор га ни за ци ја оба ве зна је да учла ни или уго во ром ан га жу је и ре ги стру је код од го ва ра ју ћег на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за спор ти сте из ста ва 1. тач. 1) 3) овог чла на нај касни је до по чет ка пр вог на ред ног пре ла зног ро ка од да на свог уписа у над ле жни ре ги стар у спорт ским гра на ма у ко ји ма је пред виђен пре ла зни рок, а у дру гим спорт ским гра на ма нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од да на свог упи са у над ле жни ре ги стар. Ан га жо ва ње спор ти сте вр ши се за кљу че њем уго во ра из члана 13. став 1. и чла на 17. ст. 2. и 3. За ко на, а у скла ду са чла ном 10. став 9. и чла ном 12. ст. 1. и 2. За ко на. 3. Усло ви у по гле ду спорт ских струч ња ка Члан 4. Сма тра се да ор га ни за ци ја у обла сти спор та има ан га жо ва не од го ва ра ју ће спорт ске струч ња ке уко ли ко: 1) спорт ска ор га ни за ци ја има ан га жо ва ног нај ма ње јед ног од го ва ра ју ћег спорт ског струч ња ка за рад са спор ти сти ма и унапре ђе ње струч ног ра да, у за ви сно сти од вр сте спорт ске ак тив ности, као и још јед ног од го ва ра ју ћег спорт ског струч ња ка на сва ких 160 спор ти ста; 2) спорт ска ор га ни за ци ја (спорт ски клуб) ко ја се так ми чи у се ни ор ском на ци о нал ном ли га шком спорт ском так ми че њу или про фе си о нал ном спорт ском так ми че њу има ан га жо ва ног нај ма ње: (1) јед ног спорт ског тре не ра за рад са спор ти сти ма и ко орди на ци ју струч ног ра да у спорт ској ор га ни за ци ји (глав ни тре нер), (2) јед ног спорт ског тре не ра на сва ких до дат них 160 спор ти ста, (3) јед ног спорт ског тре не ра као ру ко во ди о ца про гра ма разво ја де чи јег и омла дин ског спор та, (4) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем у окви ру за ни ма ња ме на џер у спор ту (спорт ски ди рек тор, ге не рал ни се кретар, се кре тар и сл.), (5) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем ко је ко орди ни ра оба вља ње по сло ва ко ји се од но се на без бед ност уче сни ка спорт ских так ми че ња чи ји је ор га ни за тор, (6) јед ног клуп ског ле ка ра за бри гу о ме ди цин ској за шти ти спор ти ста и при ме ни ан ти до пинг пра ви ла; 3) над ле жни на ци о нал ни гран ски спорт ски са вез има ан га жова ног нај ма ње: (1) јед ног спорт ског тре не ра за рад са спор ти сти ма и ко ор дина ци ју струч ног ра да у са ве зу (глав ни тре нер), (2) јед ног спорт ског тре не ра као ру ко во ди о ца про гра ма разво ја де чи јег и омла дин ског спор та, (3) јед ног спорт ског тре не ра као ру ко во ди о ца про гра ма разво ја жен ског спор та, (4) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем у окви ру за ни ма ња ме на џер у спор ту (спорт ски ди рек тор, ге не рал ни се кретар, се кре тар и сл.), за опе ра тив но из вр шне по сло ве и ста ра ње о уго во ри ма и тран сфе ри ма спор ти ста, (5) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем ко је ко орди ни ра оба вља ње по сло ва ко ји се од но се на без бед ност уче сни ка спорт ских так ми че ња ко ја су у ин ге рен ци ји са ве за, (6) јед ног ле ка ра спорт ских ре пре зен та ци ја за бри гу о ме дицин ској за шти ти спор ти ста и при ме ни ан ти до пинг пра ви ла; 4) над ле жни на ци о нал ни спорт ски са вез за област спор та има ан га жо ва ног нај ма ње: (1) јед ног од го ва ра ју ћег спорт ског струч ња ка за рад са спорти сти ма и ко ор ди на ци ју струч ног ра да у са ве зу, (2) јед ног од го ва ра ју ћег спорт ског струч ња ка као ру ко во ди о- ца про гра ма раз во ја де чи јег и омла дин ског спор та, (3) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем у окви ру за ни ма ња ме на џер у спор ту (спорт ски ди рек тор, ге не рал ни се кретар, се кре тар и сл.), за опе ра тив но из вр шне по сло ве, (4) јед но ли це са од го ва ра ју ћим спорт ским зва њем ко је ко орди ни ра оба вља ње по сло ва ко ји се од но се на без бед ност уче сни ка спорт ских при ред би ко ја су у ин ге рен ци ји са ве за.

75 4. мај Број Олим пиј ски ко ми тет Ср би је, Спорт ски са вез Ср би је, Па ра о- лим пиј ски ко ми тет Ср би је, над ле жни на ци о нал ни гран ски спортски са ве зи, над ле жни на ци о нал ни спорт ски са ве зи за обла сти спор та, те ри то ри јал ни спорт ски са ве зи и спорт ске ор га ни за ци је ко је се так ми че у на ци о нал ним спорт ским ли га ма мо ра ју да има ју за по сле ног или ан га жо ва ног спорт ског струч ња ка или струч ња ка у спор ту са по ло же ним спорт ским струч ним ис пи том. Члан 5. Ан га жо ва ње спорт ског струч ња ка вр ши се за кљу че њем угово ра о струч ном ан га жо ва њу или уго во ра о ра ду, или пу тем до ноше ња од лу ке о име но ва њу спорт ског струч ња ка за оба вља ње одре ђе них спорт ских за ни ма ња у слу ча ју да се спорт ски струч њак ба ви струч ним ра дом у ор га ни за ци ји у обла сти спор та као члан ор га ни за ци је, у скла ду са За ко ном. Ако у ор га ни за ци ји у обла сти спор та има ан га жо ва них ви ше спорт ских струч ња ка за рад са спор ти сти ма оба ве зно се од ре ђу је спорт ски струч њак са од го ва ра ју ћим обра зо ва њем у обла сти физич ког вас пи та ња и спор та ко ји ко ор ди ни ра и над зи ре рад дру гих спорт ских струч ња ка. Спорт ски струч њак мо ра да ис пу ња ва усло ве пред ви ђе не за ко ном и да по се ду је до зво лу за рад пред ви ђе ну спорт ским прави ли ма над ле жног на ци о нал ног спорт ског са ве за или пра ви ли ма над ле жног ме ђу на род ног спорт ског са ве за, у скла ду са За ко ном. Ако ан га жо ва ни спорт ски струч њак ра ди са де цом, мо ра има ти од го ва ра ју ће ви ше или ви со ко обра зо ва ње у обла сти фи зичког вас пи та ња и спор та, или да је по ред основ не струч не оспо собље но сти и по себ но струч но оспо со бљен за струч ни рад са де цом, у скла ду са чла ном 26. став 2. и чла ном 29. ст За ко на, осим у слу ча је ви ма из чла на 180. став 2. За ко на. Ор га ни за ци ја у обла сти спор та ду жна је да сво јим оп штим акти ма бли же утвр ди над ле жно сти ан га жо ва них спорт ских струч ња ка. 4. Усло ви у по гле ду про сто ра, од но сно спорт ских обје ка та Члан 6. Ор га ни за ци ја у обла сти спор та има од го ва ра ју ћи про стор, од но сно спорт ске објек те ако има: 1) спорт ски обје кат, од но сно про стор за при пре ме (тре нинг) и ве жба ње спор ти ста у то ку це ле го ди не (са основ ним про сто рија ма, од но сно по вр ши на ма за из во ђе ње јед не или ви ше спорт ских ак тив но сти, пра те ћим про сто ром, ин ста ла ци ја ма и од го ва ра ју ћом тех нич ком опре мом), ко ји ис пу ња ва усло ве утвр ђе не спорт ским пра ви ли ма над ле жног на ци о нал ног спорт ског са ве за, у за ви сности од вр сте и ни воа спорт ских ак тив но сти; 2) спорт ски обје кат за ор га ни зо ва ње спорт ских так ми че ња, уко ли ко се ор га ни за ци ја ба ви та квом спорт ском де лат но шћу, ко ји ис пу ња ва усло ве утвр ђе не спорт ским пра ви ли ма над ле жног на цио нал ног и ме ђу на род ног гран ског спорт ског са ве за, у за ви сно сти од вр сте и ни воа так ми че ња; 3) по слов ну про сто ри ју (кан це ла ри ју) у ко јој се на ла зи седи ште ор га ни за ци је, нај ма ње по вр ши не од 6 m² (по јед ном ко рисни ку ор га ни за ци ји), са пра те ћим то а ле том, с тим да по слов на про сто ри ја спорт ске ор га ни за ци је ко ја се так ми чи у на ци о нал ном ран гу так ми че ња и про фе си о нал ном спорт ском так ми че њу и наци о нал ног спорт ског са ве за мо ра би ти по вр ши не од нај ма ње 12 m² (по јед ном ко ри сни ку ор га ни за ци ји). Ор га ни за ци ја у обла сти спор та ис пу ња ва услов из ста ва 1. овог чла на уко ли ко је вла сник спорт ског објек та, од но сно по словног про сто ра или уко ли ко га ко ри сти на осно ву пра ва ко ри шће ња, уго во ра о за ку пу, уго во ра о по слу зи или на осно ву дру гог до пуште ног прав ног осно ва. Уко ли ко је ор га ни за ци ја у обла сти спор та ре ги стро ва на за оба вља ње спорт ских ак тив но сти у ви ше гра на спор та, усло ви из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог чла на тре ба ју би ти ис пу ње ни за сва ку од тих гра на спор та. Члан 7. Про стор, од но сно спорт ски обје кат из чла на 6. овог пра вилни ка ис пу ња ва усло ве за оба вља ње спорт ских ак тив но сти и де латно сти ако има: 1) основ не про сто ри је и пра те ћи про стор ко ји ис пу ња ва ју опште усло ве за ко ри шће ње (са ни тар но-хи ги јен ске, про тив по жар не и дру ге усло ве); 2) ди мен зи је ко је омо гу ћа ва ју да се на ње му не сме та но од вија нај ма ње јед на спорт ска ак тив ност, у за ви сно сти од то га да ли је у пи та њу тре нинг или так ми че ње, с тим да про стор на ме њен са мо спорт ском об у ча ва њу или раз во ју фи зич ких спо соб но сти не мо же би ти ма њи од 4 x 4 m, ви си не 2,20 m за по кри ве ни про стор, од носно 1 x 20 m за отво ре ни про стор; 3) под ло гу те ре на на ко ме се оба вља спорт ска ак тив ност од ма те ри ја ла про пи са ног спорт ским пра ви ли ма; 4) гар де ро бу, с тим да жен ска гар де ро ба бу де одво је на од мушке гар де ро бе, од но сно нај ма ње две гар де ро бе ако се на спортском објек ту ор га ни зу је так ми че ње; 5) то а лет и ку па ти ло, са по јед ним ме стом, од но сно ту шем и уми ва о ни ком на сва ких 20 ко ри сни ка истог по ла; 6) про сто ри ју за спорт ску опре му, од го ва ра ју ће ве ли чи не; 7) гле да ли шни про стор од нај ма ње 100 ме ста уко ли ко се на спорт ском објек ту ор га ни зу је спорт ско так ми че ње; 8) при кључ ке за во до вод ну и елек трич ну мре жу; 9) опре му за про тив по жар ну за шти ту, у скла ду са за ко ном; 10) ком пле тан при бор и сред ства за пру жа ње пр ве по мо ћи; 11) ин ста ла ци је за рав но мер но осве тља ва ње за тво ре них дело ва објек та где се од ви ја спорт ска ак тив ност, ко је еми ту ју светлост ја чи не 150 lx на ви си ни од 1 m од по да (тла), на на чин ко јим се оне мо гу ћа ва ства ра ње сен ки, тре пе ре ње и бле сак, уко ли ко се на спорт ском објек ту спорт ске ак тив но сти оба вља ју по мра ку; 12) ин ста ла ци је и ка па ци те те греј них те ла ко је омо гу ћа ва ју да се тем пе ра ту ра у са ли са пра те ћим про сто ри ја ма при ла го ди потре ба ма оба вља ња спорт ских ак тив но сти. Тем пе ра ту ра у про сто ру за так ми че ње и ве жба ње, у гар де ро би и ку па ти лу не мо же би ти ни жа од 21 C, ако у скла ду са за ко ном или спорт ским пра ви ли ма за од ре ђе ну гра ну спор та ни је дру га чи је про пи са но. Греј на те ла у са ли за тре нинг мо ра ју би ти на си гур ној уда ље но сти од про сто ра за ве жба ње или за шти ће на ме ким ма те ри ја лом; 13) ин ста ла ци је фил тер ског по стро је ња у објек ти ма ба зе на и ин ста ла ци је за за гре ва ње во де ко је обез бе ђу ју ква ли тет во де и тем пе ра ту ру у скла ду са од го ва ра ју ћим стан дар ди ма и про пи си ма; 14) ин ста ла ци је за вен ти ла ци ју у за тво ре ним спорт ским објек ти ма, у скла ду са од го ва ра ју ћим стан дар ди ма и про пи си ма; 15) по ста вље на огле да ла ка да то при ро да спорт ских ак тивно сти зах те ва, с тим да огле да ла на зи ду мо ра ју би ти нај ма ње 2 m уда ље на од про сто ра за ве жба ње; 16) ле кар ску ам бу лан ту уко ли ко се на спорт ском објек ту орга ни зу је на ци о нал но, про фе си о нал но или ме ђу на род но спорт ско так ми че ње; 17) по ста вље на нај ма ње три јар бо ла на отво ре ним спорт ским те ре ни ма, од но сно обез бе ђен про стор у спорт ским са ла ма за ис тица ње нај ма ње три за ста ве, уко ли ко се на спорт ском објек ту ор гани зу је так ми че ње. Члан 8. Спорт ски обје кат у или на ко ме се ор га ни зу је так ми че ње наци о нал ног ран га, про фе си о нал но так ми че ње или ме ђу на род но спорт ско так ми че ње мо ра би ти та ко при пре мљен да је гле да о ци ма са ин ва ли ди те том омо гу ће но да по сма тра ју так ми че ње на при ближно истом ни воу, као и оста ли при сут ни на спорт ском објек ту. За гле да о це са ин ва ли ди те том мо ра ју се обез бе ди ти сле де ћи усло ви: 1) за себ на ула зна ка пи ја, са од го ва ра ју ћим при сту пом (рампом) сек то ру гле да ли шта ко ји је за њих од ре ђен; 2) ме ста у сек то ру на спорт ском објек ту ко ја има ју до бар, нео ме тан пре глед те ре на; 3) обез бе ди ти сме штај и за пра ти о це хен ди ке пи ра них ли ца; 4) на сва ких 300 се ди шта на спорт ском објек ту тре ба обез беди ти нај ма ње јед но ме сто за гле да о це са ин ва ли ди те том. 5. Усло ви у по гле ду спорт ске опре ме Члан 9. Ор га ни за ци ја у обла сти спор та има од го ва ра ју ћу спорт ску опре му, и то: 1) лоп те, тре нер ке, дре со ве, спра ве, уре ђа је и дру ге спорт ске ре кви зи те по треб не за опре ма ње и ак тив но сти спор ти ста, у скла ду са спорт ским пра ви ли ма над ле жног на ци о нал ног гран ског спортског са ве за; 2) кан це ла риј ску опре му сто, сто ли цу, ор ман на за кљу ча вање, те ле фон (фик сни или мо бил ни), а спорт ске ор га ни за ци је ко је

76 76 Број мај се так ми че у се ни ор ској кон ку рен ци ји у нај ви шем на ци о нал ном ран гу так ми че ња, те ри то ри јал ни спорт ски са ве зи и над ле жни наци о нал ни спорт ски са ве зи и факс, ком пју тер, штам пач, имејл и зва нич ну ин тер нет пре зен та ци ју ко ја са др жи: основ не по дат ке о ор га ни за ци ји (на зив, се ди ште, за ступ ник, ор га ни, кра так исто ријат, члан ство у на ци о нал ним и ме ђу на род ним са ве зи ма, си стем так ми че ња, струк ту ра и број чла но ва); по дат ке о ре а ли за ци ји програ ма ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да; по дат ке о спорт ским ре зул та ти ма; текст ста ту та и оп штих ака та; по дат ке о из да тим до зво ла ма за рад спорт ским по сред ни ци ма и дру гим спорт ским струч ња ци ма; спорт ска пра ви ла или линк на спорт ска пра ви ла над ле жног на ци о нал ног и ме ђу на род ног спорт ског са ве за; 3) при бор за пру жа ње пр ве по мо ћи на спорт ском објек ту на ко ме се ор га ни зу је оба вља ње спорт ске ак тив но сти и одр жа ва ју спорт ска так ми че ња; Опре ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на мо ра би ти ате сти ра на и од го ва ра ти стан дар ди ма ко ји се тра же за спорт ску опре му. Опре му из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на мо гу обез бе ди ти и сами спор ти сти, под усло ви ма и на на чин утвр ђен спорт ским пра вили ма над ле жног на ци о нал ног спорт ског са ве за. 6. Усло ви у по гле ду уну тра шње ор га ни за ци је Члан 10. Спорт ске ор га ни за ци је ко је уче ству ју у спорт ским так ми чењи ма и над ле жни на ци о нал ни спорт ски са ве зи ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду уну тра шње ор га ни за ци је: 1) уко ли ко је оба вља ње спорт ских ак тив но сти и де лат но сти ор га ни зо ва но та ко да је одво јен, од но сно ја сно раз гра ни чен рад са спор ти сти ма од оба вља ња дру гих спорт ских де лат но сти; 2) уко ли ко је обез бе ђе на без бед ност спор ти ста и дру гих учесни ка у оба вља њу ак тив но сти и де лат но сти; 3) ако су до не та сва спорт ска пра ви ла и дру га про пи сна општа ак та и пла но ви, ускла ђе ни са за ко ном; 4) ако су обра зо ва ни сви ор га ни у скла ду са за ко ном и ста тутом; 5) ако су ис пу ње ни дру ги усло ви у по гле ду ор га ни за ци је утвр ђе ни спорт ским пра ви ли ма над ле жног на ци о нал ног и ме ђу народ ног спорт ског са ве за. Члан 11. Спорт ске ор га ни за ци је ко је се так ми че у на ци о нал ном спортском так ми че њу мо ра ју би ти ор га ни зо ва не та ко да има ју еки пе мла ђих се лек ци ја ко је уче ству ју у зва нич ним так ми че њи ма или про гра ми ма при зна тим од стра не над ле жног на ци о нал ног гранског спорт ског са ве за, у скла ду са спорт ским пра ви ли ма тог саве за, с тим да нај мла ђе уз ра сне ка те го ри је (ис под 10 го ди на) не мо ра ју да уче ству ју у зва нич ним так ми че њи ма, већ се за тај уз раст ор га ни зу ју ми ни тур ни ри, оку пља ња на ло кал ном ни воу и сл. Члан 12. Спорт ска ор га ни за ци ја мо ра би ти ор га ни зо ва на та ко да је обез бе ђе но стал но ме ди цин ско пра ће ње свих спор ти ста ре ги строва них за спорт ску ор га ни за ци ју. Спор ти ста не мо же да бу де укљу чен у спорт ске ак тив но сти у окви ри ма спорт ске ор га ни за ци је уко ли ко ни је утвр ђе на ње гова здрав стве на спо соб ност за оба вља ње спорт ских ак тив но сти у скла ду са За ко ном. Члан 13. Спорт ска ор га ни за ци ја ко ја се так ми чи у на ци о нал ном спорт ском так ми че њу и про фе си о нал ним так ми че њи ма мо ра да има фор ми ран се кре та ри јат ор га ни за ци је, као ад ми ни стра тив нотех нич ку по др шку ор га ни ма спорт ске ор га ни за ци је, спор ти сти ма и дру гим за по сле ним, ко ји је до сту пан за ко му ни ка ци ју са чла нови ма и са јав но шћу нај ма ње пет да на у не де љи, у уна пред утвр ђено и об ја вље но вре ме од нај ма ње че ти ри са та днев но. Члан 14. Над ле жни на ци о нал ни гран ски спорт ски са вез, од но сно надле жни на ци о нал ни спорт ски са вез за област спор та мо ра би ти ор га ни зо ван та ко да, у скла ду са пра ви ли ма над ле жног ме ђу народ ног спорт ског са ве за, омо гу ћа ва об у хва та ње (учла ње ње) свих ор га ни за ци ја из гра не, од но сно обла сти спор та ко ју пред ста вља. 7. Усло ви у по гле ду фи нан сиј ских сред ста ва Члан 15. Спорт ска ор га ни за ци ја мо же да уче ству је на спорт ским такми че њи ма у од ре ђе ној спорт ској се зо ни уко ли ко има пла ни ра на фи нан сиј ска сред ства до вољ на за уче шће у свим так ми че њи ма током це ле так ми чар ске се зо не, у скла ду са спорт ским пра ви ли ма. Спорт ска ор га ни за ци ја мо же да уче ству је на на ци о нал ном ли га шком спорт ском так ми че њу и про фе си о нал ном спорт ском так ми че њу у од ре ђе ној спорт ској се зо ни уко ли ко, пре по чет ка такми чар ске се зо не, има: 1) на по слов ном ра чу ну или у ви ду бан кар ске га ран ци је, или обез бе ђе на на дру ги од го ва ра ју ћи на чин у скла ду са спорт ским пра ви ли ма, фи нан сиј ска сред ства до вољ на за уче шће у свим такми че њи ма то ком це ле так ми чар ске се зо не; 2) уко ли ко је над ле жном на ци о нал ном гран ском спорт ском са ве зу под не ла пре по чет ка так ми че ња ре ви ди ра ни фи нан сиј ски из ве штај (из ве штај овла шће ног ре ви зо ра о из вр ше ној ре ви зи ји фи нан сиј ских из ве шта ја); 3) ис пу ња ва дру ге фи нан сиј ске усло ве утвр ђе не спорт ским пра ви ли ма ко ји ма се уре ђу је из да ва ње до зво ле за се зо ну. 8. Усло ви у по гле ду без бед но сти Члан 16. Ор га ни за ци ја у обла сти спор та ис пу ња ва усло ве у по гле ду без бед но сти спор ти ста и дру гих уче сни ка при оба вља њу спортских ак тив но сти и де лат но сти уко ли ко: 1) спорт ски обје кат на ко ме се оба вља ју спорт ске ак тив но сти и де лат но сти ис пу ња ва усло ве утвр ђе не за ко ном и спорт ским прави ли ма над ле жних на ци о нал них спорт ских са ве за за оба вља ње од ре ђе них вр ста спорт ских ак тив но сти и спорт ских де лат но сти; 2) спорт ска и дру га опре ма ко ја се ко ри сти при оба вља њу спорт ских ак тив но сти и де лат но сти ис пу ња ва про пи са не усло ве; 3) спорт ске ак тив но сти и де лат но сти во де од го ва ра ју ћи спорт ски струч ња ци; 4) је спорт ска при ред ба ко ја се ор га ни зу је при ја вље на и ор гани зо ва на у скла ду са за ко ном; 5) је утвр ђе на про це ду ра за оси гу ра ње да у спорт ским ак тивно сти ма и де лат но сти ма уче ству ју са мо спор ти сти ко ји ма је утврђе на здрав стве на спо соб ност у скла ду са За ко ном; 6) је утвр ђе на про це ду ра за оси гу ра ње да се спор ти сти не изло же спорт ским ак тив но сти ма ко је мо гу да угро зе или по гор ша ју њи хо во здрав стве но ста ње, а по себ но да де ца не бу ду из ло же на ак тив но сти ма и фи зич ким ве жба њи ма ко ја мо гу да угро зе или погор ша ју њи хо во здрав стве но ста ње или да не га тив но ути чу на психо со ци јал ни и мо то рич ки раз вој или обра зо ва ње; 7) је пре по чет ка оба вља ња спорт ских ак тив но сти и де латно сти про ве ре но да ли по сто је не у о би ча је не опа сно сти и ри зи ци ба вље ња од ре ђе ном спорт ском ак тив но шћу, од но сно оба вља ња од ре ђе не спорт ске де лат но сти; 8) ре дар ска слу жба на спорт ској при ред би има нај ма ње једног ре да ра на 300 гле да ла ца, од но сно нај ма ње јед ног ре да ра на 150 гле да ла ца на ри зич ним спорт ским при ред ба ма; 9) по сто ји де та љан план ор га ни зо ва ња спорт ске при ред бе, у скла ду за за ко ном и спорт ским пра ви ли ма, ко ји оба ве зно са др жи: про це ну ри зи ка, план обез бе ђе ња (број ре да ра и њи хов рас по ред, пра ви ла по на ша ња и овла шће ња ре да ра, ко му ни ка ци ја са ре да рима, на чин кон тро ле при сту па, си гур но сне про ве ре, де фи ни са ње опе ра тив ног цен тра, од ре ђе ње под руч ја и зо на спорт ског објек та и ње го ве не по сред не око ли не, по ста вља ње озна ка, вре ме отва ра ња ула за на спорт ском објек ту за гле да о це, ин фор ма ци је ко је се да ју гле да о ци ма, на чин одва ја ња гле да ла ца, ли це ко је ру ко во ди ре дарском слу жбом), план ева ку а ци је спорт ског објек та, план за слу чај ну жде, из ра чу на ва ње мак си мал ног си гур но сног ка па ци те та спортског објек та, од ре ђе ње во ђе спорт ске при ред бе. Члан 17. Спорт ски обје кат у или на ко ме се ор га ни зу је спорт ско такми че ње мо ра да ис пу ња ва сле де ће без бед но сне усло ве: 1) сви де ло ви спорт ског објек та мо ра ју би ти у скла ду са усло ви ма про пи са ним за ко ном ко јим је уре ђе но спре ча ва ње наси ља и не до лич ног по на ша ња на спорт ским при ред ба ма и спортским пра ви ли ма над ле жних на ци о нал них и ме ђу на род них спортских са ве за;

77 4. мај Број ) сви де ло ви спорт ског објек та укљу чу ју ћи и ула зе, из ла зе, сте пе ни шта, вра та, про ла зе, кро во ве, про сто ри је, све јав не и приват не зо не и про сто ри је, и сва опре ма на спорт ском објек ту мо ра ју да бу ду у скла ду са за ко ном; 3) сви јав ни про ла зи и сте пе ни шта у зо ни гле да ли шта мо ра ју да бу ду офар ба на истом јар ком све тлом бо јом, што ва жи и за све ка пи је ко је во де од зо не гле да ли шта ка те ре ну за игру и из ла зне ка пи је спорт ског објек та; 4) сва из ла зна вра та и ка пи је на ста ди о ну и све ка пи је ко је во де из зо не гле да ли шта ка зо ни игра ли шта, мо ра ју да се отва ра ју у прав цу од гле да ла ца и мо ра ју да оста ну от кљу ча на док су гле дао ци на спорт ском објек ту; 5) код свих вра та и ка пи ја мо ра да се обез бе ди при су ство једног ре да ра; 6) у ци љу спре ча ва ња не ле гал ног упа да на спорт ски обје кат, вра та мо ра ју има ти уре ђај за за кљу ча ва ње (ре зу), ко јим сва ко изну тра мо же бр зо и јед но став но да ру ку је; 7) обје кат мо ра да по се ду је за шти ту осо ба на те ре ну и три бина ма од уда ра гро ма, у скла ду са за ко ном; 8) обје кат мо ра да има до вољ но ја ко и рав но мер но рас по ређе но озву че ње, ко је ће омо гу ћи ти ја сну ко му ни ка ци ју са гле да о цима на свим де ло ви ма објек та, уко ли ко се на спорт ском так ми че њу оче ку је ве ће при су ство гле да ла ца; 9) обје кат мо ра по се до ва ти план ева ку а ци је, ко јим се оси гура ва да се спорт ски обје кат на нај бр жи мо гу ћи на чин мо же ис празни ти у хит ним слу ча је ви ма, на ко ји је са гла сност да ло ли це надле жно за без бед ност спорт ских при ред би над ле жног на ци о нал ног спорт ског са ве за; 10) уко ли ко су на спорт ском објек ту по ста вље на се ди шта, она мо ра ју би ти фик си ра на, одво је на од оста лих се ди шта, ана томска, ну ме ри са на и мо ра ју по се до ва ти атест про из во ђа ча се ди шта (сто ли ца); 11) три би не на спорт ском објек ту мо ра ју би ти по де ље не на не за ви сне це ли не, по де ље не по сек то ри ма ра ди лак ше ори јен та ције и без бед но сти, ко је су ме ђу соб но фи зич ки одво је не; 12) на спорт ском објек ту мо ра по сто ја ти про стор на ко ме ће се обез бе ди ти пар кинг ме ста за во зи ла ор га ни за ци ја уче сни ка, суди ја и дру гих зва нич них ли ца, ко ји је изо ло ван од гле да ла ца; 13) на спорт ском објек ту мо ра ју би ти из ло же на, на вид ним ме сти ма, пра ви ла по на ша ња гле да ла ца, у скла ду са за ко ном и спорт ским пра ви ли ма, ван и уну тар спорт ског објек та, ка ко би била до ступ на свим по се ти о ци ма; 14) из лаз из свла чи о ни ца и пут (про лаз) до те ре на мо ра би ти не до сту пан за гле да о це и пред став ни ке ме ди ја; 15) на про зо ри ма око спорт ског те ре на мо ра би ти по ста вљена од го ва ра ју ћа жи ча на или дру га за шти та од ло мље ња ста кла услед уда ра. Члан 18. Спорт ски објект у или на ко ме се ор га ни зу је на ци о нал но спорт ско так ми че ње, про фе си о нал но так ми че ње или ме ђу на род но спорт ско так ми че ње мо ра да по се ду је нај ма ње јед ну про сто ри ју за пр ву по моћ и не гу гле да ла ца у слу ча ју да је по треб на ме ди цин ска по моћ на ли цу ме ста. Про сто ри ја (ам бу лан та) за пр ву по моћ мо ра да ис пу ни следе ће усло ве: 1) да има од го ва ра ју ћу по вр ши ну; 2) мо ра да се на ла зи на ло ка ци ји где по вре ђе ни гле да о ци и ам бу лант на во зи ла мо гу ла ко до ћи, ка ко са уну тра шњих де ло ва ста ди о на, та ко и спо ља, ван ста ди о на; 3) вра та и ход ни ци ко ји во де до со бе за пр ву по моћ мо ра ју би ти до вољ но ши ро ки да кроз њих мо гу да про ђу но си ла и ин валид ска ко ли ца; 4) осве тље ње, вен ти ла ци ја и уре ђа ји за гре ја ње мо ра ју би ти у оп ти мал ном ста њу; 5) да има елек трич не при кључ ке, уре ђа је за то плу и хлад ну во ду и са ни тар не про сто ри је; 6) да има ста кле ни ор мар за ле ко ве и оста ли ме ди цин ски мате ри јал; 7) да рас по ла же бо цом са ки се о ни ком и ма ску; 8) има апа рат за ме ре ње при ти ска; 9) нај ма ње је дан кре вет; 10) нај ма ње два но си ла; 11) те ле фон. На са мом спорт ском објек ту мо ра ју би ти по ста вље не ја сно ви дљи ве озна ке, ко је ће омо гу ћи ти да се ла ко и бр зо стиг не до собе за пр ву по моћ. Члан 19. Ор га ни зо ва ње спорт ских при пре ма и кам по ва у зе мљи и иностран ству, ко је об у хва та сме штај и пре воз спор ти ста (у да љем тексту: спорт ске при пре ме), мо ра би ти пред у зе то та ко да: 1) од го ва ра го ди шњем пла ну и про гра му ра да, ко ји је усво јио над ле жни ор ган ор га ни за ци је; 2) про грам ре а ли за ци је спорт ских при пре ма са др жи: ци ље ве и за дат ке; са др жај ак тив но сти; пла ни ра ни об у хват уче сни ка; но си о це пред ви ђе них са др жа ја и ак тив но сти; план де жур ства; тра ја ње, путне прав це, тех нич ку ор га ни за ци ју, сме штај и на чин фи нан си ра ња; 3) да је од ре ђен струч ни во ђа спорт ских при пре ма; 4) пут ни прав ци, објек ти и опре ма бу ду од ре ђе ни у скла ду са ци ље ви ма и за да ци ма спорт ских при пре ма; 5) уко ли ко се за ре а ли за ци ју спорт ских при пре ма ко ри сти нека аген ци ја она бу де иза бра на та ко да су обез бе ђе ни нај бо љи услови за ре а ли за ци ју пред ви ђе ног пу то ва ња, да по се ду је од го ва ра ју ћу ли цен цу ми ни стар ства над ле жног за ту ри зам и да има ис ку ство у спорт ском ту ри зму; 6) је за пре воз спор ти ста са чи њен план пре во за ко ји оба везно са др жи: из бор од го ва ра ју ћег пре во зног сред ства, пре во зни ка, це ну пре во за, утвр ђи ва ње мар шу те ру те, вре ме по ла ска, од мо ра и до ла ска, тех нич ке усло ве ве за не за ис прав ност во зи ла и хи ги јенско-са ни тар не усло ве у то ку пре во за, на чин пре у зи ма ња и сме штај спор ти ста у пре во зно сред ство; 7) уко ли ко се за пре воз ко ри сти соп стве но пут нич ко сред ство ор га ни за ци је оно мо ра би ти тех нич ки пре гле да но нај ка сни је пет да на пре по чет ка пу та, а во зач ко ји је ан га жо ван за пре воз уче сника мо ра би ти про фе си о на лац и не сме у прет ход на два да на да је во зио ви ше од осам са ти днев но; 8) за пу то ва ње у ино стран ство бу де обез бе ђен ле кар прати лац; 9) спор ти сти уче сни ци бу ду здрав стве но пре гле да ни пре почет ка пу то ва ња, осим ако има ју ва же ћу по зи тив ну оце ну здравстве ног ста ња за уче шће на спорт ским так ми че њи ма, из да ту у скла ду са За ко ном; 10) на кон окон ча ња спорт ских при пре ма, струч ни во ђа спортских при пре ма под не се ор га ни за ци ји из ве штај о пу то ва њу, ко ји над ле жни ор ган ор га ни за ци је оба ве зно раз ма тра и увр шћу је, за једно са сво јом оце ном, у го ди шњи из ве штај о ра ду ор га ни за ци је; 11) струч ни во ђа спорт ских при пре ма во ди основ ну до ку мента ци ју: књи гу еви ден ци је уче сни ка; здрав стве ни про то кол; књи гу ре а ли за ци је про грам ских са др жа ја. Струч ни во ђа спорт ских при пре ма мо же би ти са мо ли це ко је има ис ку ство у ор га ни зо ва њу и ре а ли зо ва њу слич них спорт ских са др жа ја. Струч ни во ђа спорт ских при пре ма спро во ди про грам ко ји се од но си на оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка и од го вара ју ћих са др жа ја, и ста ра се о без бед но сти и по на ша њу уче сни ка. Члан 20. Уко ли ко у спорт ским при пре ма уче ству ју де ца, од но сно лица ко ја има ју ма ње од 16 го ди на жи во та, ор га ни за ци ја у обла сти спор та мо ра спорт ске при пре ме ор га ни зо ва ти та ко да: 1) сва ко де те има пи са ну са гла сност ро ди те ља за уче шће у спорт ским при пре ма ма; 2) су ро ди те љи прет ход но упо зна ти са про гра мом, са др жином и ри зи ци ма ак тив но сти ко ји ма ће де те би ти из ло же но, вр стом пре во за и сме шта ја, мар шу том пре во за, фи нан сиј ским оба ве за ма и дру гим еле мен ти ма бит ним за да ва ње са гла сно сти; 3) да се пре воз ауто бу сом не оба вља но ћу, у вре ме од 22 до 5 ча со ва; 4) ли це овла шће но за за сту па ње ор га ни за ци је оба ве сти нај касни је у ро ку од 48 са ти пре от по чи ња ња пу то ва ња над ле жни ор ган уну тра шњих по сло ва о: пре во зни ку, ме сту и вре ме ну по ла ска учесни ка, бро ју ан га жо ва них ауто бу са и при ја вље них уче сни ка ко ји ће не по сред но пре от по чи ња ња пу то ва ња из вр ши ти кон тро лу доку мен та ци је, тех нич ке ис прав но сти во зи ла пред ви ђе них за пре воз (мо ра ју по се до ва ти за пи сник о из вр ше ном тех нич ком пре гле ду ауто бу са, не ста ри ји од пет да на) и та хо граф ских уло жа ка за претход на два да на за во за че ко ји су ан га жо ва ни за пре воз;

78 78 Број мај ) днев не ак тив но сти утвр ђе не про гра мом спорт ских припре ма бу ду ре а ли зо ва не до 22 ча са; 6) за спорт ске при пре ме бу де обез бе ђен ле кар пра ти лац, или ле кар на ме сту при пре ма; 7) за при пре ме ду же од се дам да на ро ди тељ, од но сно ста ратељ до ста ви здрав стве ни лист за де те спор ти сту, ко ји са др жи подат ке о здрав стве ном, фи зич ком и пси хич ком ста њу де те та, из дат од стра не иза бра ног ле ка ра на осно ву здрав стве ног кар то на. 9. Усло ви у по гле ду бро ја жи во ти ња Члан 21. Сма та се да спорт ска ор га ни за ци ја има по тре бан број ко ња за оба вља ње спорт ских ак тив но сти и пра те ћих спорт ских де лат но сти ако има ре ги стро ва на, код над ле жног на ци о нал ног гран ског спорт ског са ве за, нај ма ње три ко ња за јед ну или ви ше спорт ских ди сци пли на. 10. За вр шне од ред бе Члан 22. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње спорт ских ак тив ности и спорт ских де лат но сти ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср бије, број 17/13). Члан 23. Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљива ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Број / У Бе о гра ду, 18. апри ла го ди не Ми ни стар, Ва ња Удо ви чић, с.р. ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 1610 На осно ву чла на 2. став 2. Од лу ке о утвр ђи ва њу осно ви це до при но са за ли ца укљу че на у оба ве зно оси гу ра ње у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње ( Слу жбе ни гла сник РС, број 69/08), Ди рек тор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње до но си о од ре ђи ва њу осно ви це оси гу ра ња на ко ју се об ра чу на ва и пла ћа до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за ли ца укљу че на у оба ве зно оси гу ра ње 1. Утвр ђу је се но ми нал ни из нос ме сеч не осно ви це на ко ју се об ра чу на ва и пла ћа до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (у да љем тек сту: осно ви ца до при но са), за ли ца из чла на 15. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. за кон, 85/05, 101/05 др. за кон, 63/06 УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), ко ја су се укључи ла у оба ве зно оси гу ра ње, у из но су од ди на ра: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 12) ; 13) Осно ви це до при но са, из тач ке 1. овог ре ше ња, при ме њу ју се од 1. ма ја го ди не број /17 У Бе о гра ду, 27. апри ла го ди не Ди рек тор, Дра га на Ка ли но вић, с.р.

79 4. мај Број НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Предговор Јасмина Васовић ЦЕНА: 385,00 РСД Овим законом уређују се посебна правна средства за делотворнију заштиту права на суђење у разумном року и уводе мерила за оцену трајања суђења у разумном року. Ово издање садржи и текст Конвенције за заштиту људских права и основних слобода са додатним протоколима (1, 4, 6, 7, 12 и 13) и Закон о потврђивању Протокола 15, којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода. Иако Протокол 15 још није ступио на снагу, сматрали смо да је потребно да се стручна јавност и грађани упознају с његовом садржином. ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА С ОДАБРАНИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА Према стању законодавства од 8. децембра године Објашњења и регистар појмова Наташа Мрвић Петровић Треће измењено издање ЦЕНА: 880,00 РСД Доношење Закона о прекршајима представља наставак реформе прекршајног законодавства којим се постижу циљеви ефикасније заштите права и основних слобода грађана, повећање правне сигурности, економичности прекршајног поступка и делотворније извршење прекршајних санкција. Треће измењено издање, у односу на претходно, усаглашено је са Законом о изменама и допунама Закона о прекршајима ( Службени гласник РС, број 13/16) и Одлуком Уставног суда број Уз-367/2013 ( Службени гласник РС, број 98/16), а садржи и одабране подзаконске акте (Правилник о обрасцу прекршајног налога и Правилник о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа) и регистар појмова. ЗАКОН О ЈАВНО- ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА Предговор и стварни регистар Бојан Милисављевић, Саша Варинац, Александра Литричин, Андријана Јовановић, Бранимир Благојевић ЦЕНА: 440,00 РСД Сврха доношења овог закона јесте успостављање повољног законског оквира за спровођење пројеката које финансира приватни сектор ради подстицања изградње јавне инфраструктуре и побољшања квалитета јавних услуга у Републици Србији. Јавно-приватно партнерство је директна последица економске потребе државе да, уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи, развоју инфраструктуре и одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос с приватним капиталом. ЗАКОН О СТЕЧАЈУ Према стању законодавства од 13. августа године ЦЕНА: 330,00 РСД Ово издање садржи пречишћени текст Закона о стечају, с последњим његовим изменама и допунама ( Службени гласник РС, број 83/14). Измене и допуне овог закона посебно су графички обележене, а напомене издавача на појединим местима омогућавају јасније разумевање нормативног текста. Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: , ; prodaja@slglasnik.com или on-line: и

80 80 Број мај НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ Са судском праксом и регистром појмова Зоран Р. Томић ЦЕНА: 2.970,00 РСД НОВО! Ово издање представља коментар одредаба Закона о општем управном поступку, објављеног у Службеног гласнику РС, број 18 од 1. марта године. Нови ЗУП усклађен је са уставним нормама и међународним стандардима, и његови основни циљеви су следећи: поједностављење и убрзање опште управне процедуре; осавремењивање процесних механизама ЗУП-а; делотворније задовољење јавног интереса и појединачних интереса грађана и правних лица у управним стварима лакше и потпуније остварење и заштита како законитости, тако и слобода и права грађана у процесу непосредне примене прописа у целини управне материје и номотехничко побољшање и језичко поједностављивање при формулацији чланова и логичнија систематизација законских одредби. У односу на претходни ЗУП, у новом ЗУП-у налази се низ новина, од којих истичемо: знатно проширење процесног предмета ЗУП-а, који осим стандардног управног акта обухвата и управне уговоре, управне радње и пружање јавних услуга; увођење нових начела сразмерности, предвидивости и приступа подацима и заштите података; уређење комуникације између органа и странака у поступку (нпр. правила о електронском општењу), посебно обавештавања; успостављање нових правних средстава, попут жалбе код поступања другостепених органа и приговора; измењени и допуњени су посебни случајеви уклањања управних аката. Аутор је и у овом издању, у много случајева, пружио системско тумачење одредаба ЗУП-а. Приликом коментарисања већине института конкретизоване су норме и упућује се на релевантну управносудску праксу. Осим тога, указано је и на низ спорних ситуација које се могу појавити у пракси. Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: , ; или on-line: и Издавач ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Београд, Јована Ристића 1 Директор и главни и одговорни уредник др Јелена Триван Уредник др Миодраг Ђорђевић Технички уредник Игор Ђорђевић Редакција ; ; Огласи: правна лица ; неважеће исправе ; наплата огласа ; факс ; tender@slglasnik.com Претплата и ; Продаја , факс (ПИБ: СР ) (МАТИЧНИ БРОЈ: ) (ТЕКУЋИ РАЧУН: ) (За директне и индиректне кориснике буџета ) Штампа: ЈП Службени гласник, Штампарија Гласник, Лазаревачки друм Copyright ЈП Службени гласник, 2017 Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП Службени гласник по Закону о ауторском и сродним правима и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Model Švajcarskog federalizma

Model Švajcarskog federalizma University of Surrey From the SelectedWorks of Roozbeh (Rudy) B. Baker 2012 Model Švajcarskog federalizma Roozbeh (Rudy) B. Baker Available at: https://works.bepress.com/roozbeh_rudy_baker/14/ УДК: 342.24(494)

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754368C УДК 791:305-055.2 81 22 Кристева Ј. 7.01 прегледни рад ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ТЕ ЛА ФЕ МИ НИ ЗА ЦИ ЈА ФИЛМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА Са же так: Филм као је зич ки си стем, ода би ром

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Сјај напуштене колевке. Глас за "Костин тим" Запуштена кућа Натошевића Страна 29. По след ње сне жне па да ви не ни су

Сјај напуштене колевке. Глас за Костин тим Запуштена кућа Натошевића Страна 29. По след ње сне жне па да ви не ни су www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. јануар 2016. Број 2864

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXII) IX, vol=26 Бр. 4 / 2010. ПОЛИТИЧКА

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ

КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки кин да DOI 10.5937/kultura1546203A УДК 005.32 316.77:004 прегледни рад КО ЛЕК ТИВ НА ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈА КАО ДРУ ШТВЕ НИ ПО ТЕН ЦИ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information