ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

Save this PDF as:

Size: px
Start display at page:

Download "ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI /kultura C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У ДЕ ЛУ СА ШЕ БРА ЈО ВИЋ Са же так: Циљ ра да је ана ли за фе но ме на ге о гра фи је у де лу Са ше Бра јо вић. Два основ на по ста вље на пи та ња је су да ли у сту ди ја ма бе о град ске исто ри чар ке умет но сти по све ће ним кул ту Бо го ро дице Ма ри је у Бо ки Ко тор ској, пре вас ход но у мо но гра фи ја ма Го спа од Шкр пје ла (2000) и У Бо го ро ди чи ном вр ту (2006), по сто је еле мен ти ко ји ука зу ју на при су ство ге о гра фи је умет но сти (шире ње и пу та ње умет нич ких фор ми у про сто ру, од нос умет нич ких цен та ра и њи хо ве пе ри фе ри је, прав ци кре та ња умет ни ка, опис умет нич ке то по гра фи је, до ступ ност и при ро да ма те ри ја ла потреб них за умет нич ку об ра ду) и ка ква је ло ги ка ге о граф ског дискур са уну тар на ве де ног исто ри о граф ског по ду хва та у од но су на до са да две глав не утвр ђе не те о ри је (ге о граф ски де тер ми ни зам и ге о граф ски по си би ли зам). Кључ не ре чи: Са ша Бра јо вић, Бо ка Ко тор ска, ге о гра фи ја уметно сти, ге о граф ски по си би ли зам У де лу исто ри ча ра умет но сти на ла зи се пре ћу тан ге о графски дис курс. Он је као та кав углав ном оста јао те о риј ски нете ма ти зо ван. На кнад но раз ма тра ње ње го вог при су ства унутар по ља исто ри је умет но сти мо же убу ду ће да про ду би снагу и ефи ка сност ове исто риј ске ди сци пли не. Од Мон те скјеа (Mon te squ i eu) до Ви дал де ла Бла ша (Paul Vi dal de La Blache), од ге о граф ског де тер ми ни зма до ге о граф ског по си би лизма, од нос из ме ђу ге о гра фи је и исто ри је је тр пео раз ли чи те про ме не кроз вре ме. 1 Мре жа тог од но са ни је јед но став на у сво јој фор ма ци ји, а оно што је из ве сно је сте да тај про блем да нас ни је из гу био на бит но сти. 1 О по ре клу и ге не зи два основ на прав ца у исто ри ји европ ске кул тур ноге о граф ске ми сли, де тер ми ни зма и по си би ли зма, по гле да ти: Cla val, P. (1985) Ca u sa lité et géograp hie, Espa ce géograp hi que 14, no. 2, р

2 И не је ди но да ге о граф ски фе но мен уну тар исто риј ског дискур са че сто про ла зи не ви дљив, и по сле дич но мо гућ но сти ко је отва ра све де не на ми ни мум, од ла зи се до тле да се дога ђа оно што Ален Беј кер (Alan Ba ker) у де лу Ге о гра фи ја и исто ри ја озна ча ва као ди сци пли нар ни апарт хејд 2. Ко ристе ћи дру ги сли ко ви ти из раз, као што је феуд, али са истом по ру ком, прет ход но је Ми ло рад Ва со вић ука зао у ко ли кој ме ри су исто ри ја и ге о гра фи ја на сло ње не јед на на дру гу чи ње ни цом да су про стор и вре ме нео дво ји ви, да су се вели ка друш тве на зби ва ња од ви ја ла у од ре ђе ним вре мен ским и про стор ним окви ри ма, но си ла њи хо ва нај бит ни ја обе лежја а ути ски ва ла и сво ја у тај исти про стор и у то исто вре ме, сра змер но сна зи и ду жи ни тра ја ња. 3 Ди сци пли на у ко јој се ме ђу за ви сност ге о гра фи је и исто ри је нај ја сни је очи ту је јесте не сум њи во исто риј ска ге о гра фи ја, у окви ру ко је се изглед од ре ђе ног ге о граф ског про сто ра да је у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, од но сно по сма тра у исто риј ским од но си ма и ње го вим пре о бра жа ји ма. 4 Ме ђу соб но на до пу ња ва ње дис кур са исто ри је и ге о гра фи је ипак ни је исто што и њи хо ва без о блич на из ме ша ност, где обе гу бе сво ју бит. Гра ни ца ко ја се по ста вља из ме ђу ове две ди сци пли не ко ли ко ну жна, то ли ко је и ап стракт на. Чи сто та ка ко јој се стре ми у њи хо вом раз два ја њу не мо же би ти апсо лут на, јер по сто ји ствар на из у кр шта ност што у по гле ду пред ме та ко ји ма се ба ве, што у по гле ду тер ми на ко ји ма се слу же. Исто ри о гра фи ја 20. и на по чет ку 21. ве ка, или ба рем је дан њен део, све до чи упра во о од луч ном на пу шта њу не гатив не тра ди ци је њи хо вог стро гог одва ја ња и она све ин тензив ни је и ни ве ли са ни јим при сту пом укљу чу је ге о граф ску про бле ма ти ку у оквир сво јих ис тра жи ва ња. Иа ко је још ан тич ке грч ке ау то ре за ни ма ла ве за из ме ђу људ ских за јед ни ца и њи хо вог окру же ња, тек су, од епохе ренесансе, европ ски пи сци мо дер ног до ба по че ли да по свећу ју ве ћу па жњу пи та њу при род ног ам би јен та и при род них усло ва. Сло же ност про бле ма ме ђу за ви сно сти исто риј ских до га ђа ња и ге о граф ског фак то ра кул ми ни ра ла је то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка и на ста ви ла је до да нас да за о ку пља истори ча ре и ге о гра фе. 5 На том тра гу тре ба по сма тра ти и де ло 2 Ba ker, A. (2003) Ge o graphy and Hi story: Brid ging the Di vi de, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, р Va so vić, M. (1971) Isto ri ja i ge o gra fi ja, Tre ći pro gram: Ra dio Be o grad 3, br. 2, str Исто, стр Бо жић, С. Пред го вор, у: Ге о гра фи ја и исто ри ја: су сре ти и про жи ма ња / Hi story and Ge o graphy: Me e tings and Permeations, уредила Бо жић, С. 134

3 Са ше Бра јо вић. 6 По што је исто ри ја умет но сти пре вас ходно исто риј ска ди сци пли на, раз ма тра ње ге о граф ске про блема ти ке са њом у ве зи мо ра се на чел но те ме љи ти на од но су исто ри је и ге о гра фи је. Због то га тре ба на кнад но те ма ти зо ва ти и ра сло ји ти пи та ње ге о граф ског дис кур са код Са ше Бра јо вић, да би се ви де ло ка ква је ње го ва ло ги ка и ка кве су осно ве на ко ји ма се он засни ва. Кон крет но, да кле, јед на од ре ђе на гру па тек сто ва бео град ске исто ри чар ке умет но сти на ла же та кву вр сту раз матра ња. Шта ви ше, про ми шља ње од но са из ме ђу ге о гра фи је и исто ри је је сте је дан од ма ги страл них пра ва ца ми сли Са ше Бра јо вић. Пре ма то ме, основ но пи та ње ће би ти да ли се у окви ру ње них сту ди ја по све ће них кул ту Бо го ро ди це Ма ри је у Бо ки Ко тор ској је ди но ра ди о од лу чу ју ћем при су ству гео граф ског дис кур са уну тар исто риј ског или мо жда у њи ма по сто ји и на зна ка за кон сти ту ци ју ге о гра фи је умет но сти. Са ша Бра јо вић од мах на по чет ку сту ди је У Бо го ро ди чи ном в р ту, свог глав ног де ла по све ће ног на ве де ној те ма ти ци, на ме сту где обра зла же ме то до ло шка по ла зи шта екс пли цит но на во ди да је њен циљ исто ри за ци ја фе но ме на умет но сти и сме шта ње матeријала уну тар од ре ђе ног исто риј ског оквира 7. Ипак, за цр та ни пра вац ни је ис кљу чио оста ле, на против. Он оста је глав ни, али ка ко ау тор ка од мах по том наво ди при то ме су при ме њи ва ни и ре зул та ти раз ли чи тих срод них на у ка и ди сци пли на. У на став ку је на ве де на антро по ло ги ја, али оно што је по себ но ин те ре сант но је сте да на том ме сту ни је из ри чи то на ве де на и ге о гра фи ја. У сва ком слу ча ју, Са ши Бра јо вић је под јед на ко ста ло да њена ана ли за због пре ци зно сти и ана ли тич но сти про у ча ва ња, ко ли ко год је то мо гу ће, бу де огра ни че на и те ри то ри јал но и хро но ло шки. Ге о граф ски оквир ње ног ис тра жи ва ња је Бо ка (2014), Бе о град: Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ/ Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је / Ин сти тут за сла ви сти ку РАН, стр Са ша Бра јо вић, про фе сор ка Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, до са да је по све ти ла ве ћи број зна чај них сту ди ја про у ча вању исто ри је ви зу ел них умет но сти и кул ту ре Бо ке Ко тор ске у до ба ра не мо дер не и укуп но је сво јим до са да шњим ра дом бит но до при не ла ис тражи ва њу кул тур не исто ри је ју жног де ла ис точ не оба ле Ја дра на. У окви ру на ве де не гру пе тек сто ва на ла зи се је згро по став ки Са ше Бра јо вић у вези са фе но ме ном ре ла ци је из ме ђу ге о граф ског кон тек ста и дру штве них фор ма ци ја, пре све га у мо но гра фи ја ма: Go spa od Škr pje la: ma ri jan ski ciklus sli ka (2000); и у: U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: ba rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva (2006). 7 Bra jo vić, S. (2006) U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska: barok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva, Be o grad: Pla to, str

4 Ко тор ска, а исто риј ски пре вас ход но епо ха ба ро ка. 8 Упр кос то ме што по ла зи од исто ри је као по ста вље ног предметноме тод ског окви ра из ко га де лу је, од мах се уо ча ва да је у одно су на на зна че ну те му не мо гу ће из бе ћи ге о граф ску про блема ти ку. Већ чи стим уви дом у са крал ну то по гра фи ју За ли ва и ње ним опи сом по ста је са свим еви дент на сле де ћа чи ње ница: Об лик Бо ке де тер ми ни сао је ње ну це ло куп ну са крал ну струк ту ру. 9 Пре ма то ме, иа ко се при мар но ра ди о исто ри ограф ској пер спек ти ви, по ста вље ни пред мет не дво сми сле но зах те ва узи ма ње у об зир ге о граф ског про бле ма. Ме ђу тим, то узи ма ње у об зир не зна чи да он до би ја тек не бит но место. Упра во су прот но, про блем ге о гра фи је је нео дво јив од по ме ну тог пред ме та, јер је упи сан у ње га. У члан ку Култ Бо го ро ди це као фо кус са крал не то по гра фије гра да Пе ра ста и Бо ко ко тор ског за ли ва, об ја вље ном након мо но гра фи је У Бо го ро ди чи ном вр ту, по твр ђе на је те за о не раз лу чи во сти раз во ја на зна че ног кон крет ног исто риј ског про це са од осо бе ног ге о граф ског ам би јен та у ко ме је спрово ђен. 10 У ње му је из но ва из вр ше на ре кон струк ци ја на станка и об ли ко ва ња про јек та пре тва ра ња јед ног осо бе ног ге ограф ског про сто ра у за се бан кул тур ни ен ти тет. На по чет ку тог члан ка дат је опис струк ту ре и из гле да За ли ва и ука за но је на ње го ву сце нич ну ле по ту. При то ме је ис так ну то да је ње го ва при ро да ну ди ла од го ва ра ју ћу ре то рич ку осно ву за ре а ли за ци ју иде је о Бо го ро ди чи ном кра љев ству. На кон овог по чет ног мо мен та у ко ме је оцр та на ге о ре то ри ка сце но графи је Бо ке Ко тор ске, ко ја је омо гу ћи ла и обез бе ди ла план оства ри ва ња на ве де не за ми сли, у дру гом ко ра ку, да кле, наве де но је да се Бо ка, под у прта вр ли ном сво је стру ктуре, у ин тер ва лу из ме ђу кра ја 14. и 18. ве ка за слу гом сво јих жи те ља по ступ но али од луч но кон сти ту и са ла као Бо го роди чин врт на зе мљи: Из ван ред на мор фо ло ги ја За ли ва чини ла се иде ал но по де сном за циљ ства ра ња Бо го ро ди чиног зе маљског вр та У мо но гра фи ји Go spa od Škr pje la упо тре бље на је син таг ма барокна Бока, чи ме је кроз улан ча ва ње ге о граф ске и исто риј ске тер ми но ло ги је на ефек тан на чин озна че на је дин стве на ге о и сто риј ска це ли на као централ ни пред мет ис тра жи ва ња. По гле да ти: Bra jo vić, S. (2000) Go spa od Škrpje la: ma ri jan ski ci klus sli ka, Pe rast: Go spa od Škr pje la, str. 6. и Bra jo vić S. U Bo go ro di či nom vr tu, str Bra jo vić, S. (2013) The Cult of the Vir gin as the Fo cus of Sac ral To po graphy of the City of Pe rast and the Bay of Ko tor, у: Про сто ри пам ће ња / Spa ces of Me mory, Ка ди је вић, А. и По па дић, М. (ур.), том 1, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр , на ро чи то стр , Исто, стр

5 Је дин стве ност ге о граф ског про сто ра Бо ке Ко тор ске као битног чи ни о ца за раз вој и из град њу мре же ма ри јан ских објека та уну тар ње га по том је из но ва апо стро фи ра на у члан ку Ма ри јан ска по бо жност као вер ски и об је ди ња ва ју ћи систем у Бо ко ко тор ском за ли ву у ра но мо дер ном пе ри о ду. 12 Де ло ва њем умет ни ка, од скулп то ра до ар хи те ка та, тих немих те о ло га (the o lo gi mu to li) ко ји су ства ра ли и по ди за ли објек те по све ће не ма ри јан ском кул ту, на кра ју се из ме нио и уку пан фи зич ки из глед За ли ва. При су ство и ло ги ка ге о граф ског дис кур са код Са ше Бра јовић ће уско ро би ти де таљ ни је ис пи ти ва ни, али да ли се унутар ње ног де ла мо же го во ри ти и о ге о гра фи ји умет но сти? Пи та ње је у то ме да ли се тек ра ди о при су ству ге о граф ског дис кур са уну тар исто риј ског или се за пра во код ње ја вља ју и обри си ове ди сци пли не. Оно што се мо же ре ћи је сте да у делу Са ше Бра јо вић по сто ји на зна ка за кон сти ту ци ју гео гра фи је умет но сти. На кнад ном ре ак ти ва ци јом од ре ђе них сло је ва тек сто ва бе о град ске исто ри чар ке умет но сти оцр тава ње осно ва ове ди сци пли не у њи ма из гле да обе ћа ва ју ће. Ме ђу тим, још се не мо же ре ћи да се ту ра ди о ге о гра фи ји умет но сти као јед ној из гра ђе ној и ау то ном ној ди сци плини, али се ње ни пред ме ти и ме тода про на ла зе на бит ним местима. Је дан од основ них и нај бит ни јих пред ме та ге о гра фи је уметно сти је сте фе но мен ши ре ња и кре та ња умет нич ких фор ми у про сто ру. Са ша Бра јо вић про ми шља овај про блем ба рем у два мо мен та. Нај пре ка да ис тра жу је мо гу ћи узор за про грам сли кар ства Го спе од Шкр пје ла, где твр ди да је њен ме це на Ан дри ја Зма је вић до нео ли ков не пред ло шке за ње га из Рима. 13 Та кви пред ло шци су се на гла ша ва ау тор ка пре носи ли из овог гра да целом Европом. Дру ги мо ме нат је онај где тра га за по ре клом мо де ла ко ји је по слу жио за сли ка ње ико не Го спе од Шкр пје ла. Њен за кљу чак је да је у пи та њу грч ки из вор. 14 Мо дел ико на у сти лу al la gre ca ши рио се од ис то ка ка за па ду, то јест бројне копије биле су разношене по црквама Византије, Русије, Италије, Србије... и околност да је ова кав тип ико не на стао по ло ви ном 15. ве ка у Боки уоп ште не тре ба да чу ди. 12 Bra jo vić, S. (2015) Ma rian Pi ety as De vo ti o nal and In te gra ti ve System in the Bay of Ko tor in the Early Mo dern Pe riod, in: Beyond the Adri a tic Sea: A Plu ra lity of Iden ti ti es and Flo a ting Bor ders in Vi sual Cul tu re, ed. Bra jo vić, S. No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, р Bra jo vić, S. Go spa od Škr pje la, str Bra jo vić, S. U Bo go ro di či nom vr tu, str

6 У ве зи са прет ход ним раз ма тра њем је сте и сле де ћи предмет, а то је од нос из ме ђу умет нич ких цен та ра и њи хо ве пери фе ри је. Са ши Бра јо вић је ста ло да ис так не зна чај ко ји су има ли ве ли ки цен три европ ске умет но сти за оста так конти нен та. За умет ност Бо ке Ко тор ске ба рок не епо хе, то су били Ве не ци ја и Рим. Ка ко је овај за лив при па дао граничним подручјима њи хо вог ути ца ја, умет ник ко ји је ту ра дио морао је да бу де од из во риш та умет но сти изо ло ван 15. Та ситу а ци ја се ре флек то ва ла на раз ли чи те на чи не. Уда ље ност од од ре ђе ног умет нич ког из во ра зна чи ла је у из ве сном сми слу сла бље ње сна ге умет нич ког из ра за, или ба рем ње го во мења ње. Оно што та ко ђе чи ни пред мет ове ди сци пли не је сте мар кира ње прав ца кре та ња умет никā. Пре ма то ме, ње на те ма ни је је ди но ши ре ње умет нич ких фор ми у про сто ру, не го и пра ћење фи зич ког кре та ња умет ни ка ко ји ме ња ју сво ју сре ди ну и са со бом до но се и од но се раз ли чи те иде је. Про ме на њи хо вог пре би ва ли шта мо гла је да има раз ли чи те раз ло ге, по пут наруџ би на на дру гим ме сти ма или сти ца ња умет нич ког зна ња и овла да ва ња тех ни ком. Као при мер од ла ска из Бо ке Са ша Бра јо вић на во ди да је сли кар Ло вро До бри че вић због образо ва ња бо ра вио од ре ђе но вре ме у Ве не ци ји. 16 Као при мер до ла ска у Бо ку ис ти че скулп то ра Фран че ска Пен са Ка бјан ку (Fran ce sco Pen so Ca bi an ca) ко ји је, са да обр ну то, али истом тра сом, из Ве не ци је до шао у Ко тор, ра дио из весно вре ме у овом граду и из ра ђи вао де ла оста вља ју ћи ва жан траг. 17 Сле де ћи при сут ни еле ме нат ге о граф ско-умет нич ког проми шља ња је сте опис умет нич ке то по гра фи је. То по граф ски опис као та кав ви ше ста вља ак це нат на те ри то ри јал но не го на хро но ло шко је дин ство од ре ђе не гру пе умет нич ких објека та. У слу ча ју по ста вље ног пред ме та ис тра жи ва ња ко ји је пре вас ход но са крал не при ро де, Са ша Бра јо вић са раз ло гом уо ча ва да је пре све га уло га Бо го ро ди чи них цр ка ва и ико на би ла пре суд на у фор ми ра њу са крал не то по гра фи је гра дова и на се ља Бо ке, као и За ли ва у це ли ни 18. Од ула за у Боку Ко тор ску и цр кве Св. Ма ри је од Жа њи ца на Ма му ли, па све до Го спе од Ми ло сти на исто и ме ном остр ву, на ла зе се рас по ре ђе на ма ри јан ска све ти ли шта и то на нај зна чај ни јим и нај леп шим стра те шким тач ка ма За ли ва. Тре ба до да ти да 15 Bra jo vić, S. Go spa od Škr pje la, str Bra jo vić, S. U Bo go ro di či nom vr tu, str Исто, стр Исто, стр. 58. По гле да ти и: Bra jo vić, S., The Cult of the Vir gin as the Fo cus of Sac ral To po graphy of the City of Pe rast and the Bay of Ko tor, р. 56. и: Bra jo vić, S. Ma rian Pi ety as De vo ti o nal and In te gra ti ve System in the Bay of Ko tor in the Early Mo dern Pe riod, р

7 су у књи зи У Бо го ро ди чи ном вр ту при ло же не ге о граф ске кар те са об ле же ним нај ва жни јим ма ри јан ским хра мо ви ма, сликама и скулп ту ра ма на да том про сто ру. У од но су на под руч је фи зич ке ге о гра фи је, је дан од пред ме та ге о гра фи је умет но сти је сте и про блем ма те ри ја ла по треб ног за из ра ду умет нич ких де ла. Ин те рес се ти че ње го ве до ступно сти и тран спор та. Ту се узи ма у об зир ге о ло шка струк ту ра тла у ње го вој по год но сти за екс пло а та ци ју ма те ри ја ла ко ји слу жи за умет нич ку об ра ду. 19 Са ша Бра јо вић у сво јим тексто ви ма тре ти ра и овај пред мет, и то ка да на гла ша ва да је за из ра ду фа са да град ских ку ћа Пе ра ста ко ри шћен мер мер са остр ва Вр ник код Кор чу ле 20, или да је ол тар у цр кви Го спа од Шкр пје ла на пра вљен од мер ме ра из Ка ра ре у То ска ни. 21 Ако у де лу Са ше Бра јо вић по сто је осно ве за кон сти ту ци ју ге о гра фи је умет но сти, и ако, ши ре го во ре ћи, ње но ис тра жива ње ну жно мо ра да са др жи на гла ше но при су ство ге о графске про бле ма ти ке, тре ба од ре ди ти ка ква је су штин ски приро да ге о граф ског дис кур са у окви ру ње не ми сли. Пре све га, ње ну по зи ци ју тре ба упо ре ди ти са јед ном чвр сто утвр ђе ном те о ри јом ве за ном за ову те му. Ге о граф ски де тер ми ни зам је те о ри ја ко ја чо ве ку да је па сивно ме сто у од но су на об ли ко ва ње вла сти тих тво ре ви на. Среди ште је пре ме ште но на де ло ва ње тзв. спо ља шњих си ла, ко је у знат ној ме ри усло вља ва ју на чин ње го вог би ти са ња. Оне су че сто ја че од чо ве ко ве уну тра шње мо гућ но сти да пот чи ни се би за те че не ге о граф ске да то сти у ко ји ма се нала зи. Оно што он пр вен стве но мо же да ра ди је сте да им се по сле дич но по ко ра ва. Од ри ца ње ак тив не уло ге чо ве ку ни је ни шта дру го не го ис ти ца ње бит но сти зе мље (би ло те ре на, би ло под не бља), ко ја пре суд но од ре ђу је жи вот раз ли чи тих дру штве них за јед ни ца у ње го вим об ли ци ма. Парадигматична фор му ла ци ја тог на че ла на ла зи се код Монте скјеа у де лу О ду ху за ко на. У овој књи зи, ко ја је то ли ко ути ца ла на ин те лек ту ал ни раз вој Евро пе од 18. ве ка до данас, из ри чи то се твр ди да оно што од луч но од ре ђу је при роду људ ских за јед ни ца је су физички узроци (ca u ses physiqu es). Од свих њих нај сна жни ји ути цај има под не бље (climat). Већ је зна ко ви та чи ње ни ца да је фе но ме ну под не бља по све ћен зна ча јан про стор књи ге (од XIV до XIX по гла вља). 19 О бит но сти уо ча ва ња од но са из ме ђу ка ме на и ма те ри јал них из ра за циви ли за ци је (као што су умет нич ка де ла) на раз ма тра ном про сто ру по гледа ти: Vi dal de la Blac he, P. (1922) Prin ci pes de géograp hie hu ma i ne, Pa ris: Ar mand Co lin, pр Bra jo vić, S. Go spa od Škr pje la, str. 23. и Упо ре ди ти: Исто, стр. 57. и Bra jo vić, S. U Bo go ro di či nom vr tu, str

8 Ме ђу тим, по ред пр вих, по сто је и морални узроци (causes mo ra les), као што су ве ра, об лик вла сти, на ви ке и оби ча ји, и они тре ба да по ни ште или ба рем убла же њи хо ве по сле дице. Иа ко не ма ју под јед на ку учинковитост, у ме ђу соб ној испре пле та но сти они тво ре оно што Мон те скје на зи ва општи дух од ре ђе не за јед ни це. 22 Те о ри ја ге о граф ског де тер ми ни зма, у спе ци фич ном об ли ку ја сно оцр та на код Мон те скјеа, до ла зи ће по сте пе но у кри зу и је дан пра вац ге о граф ске ми сли ко ја се ба ви овом про блема ти ком, géograp hie hu ma i ne, по чет ком 20. ве ка пот пу но ће је од ба ци ти. Дру ги пра вац ће, на про тив, у при бли жно исто вре ме на ста ви ти да је сле ди, а ра ди се о An thro po ge o grap hie. Де тер ми ни стич ка те о ри ја, ко ју су, на тра гу Кар ла Ри те ра (Carl Rit ter), за сту па ли пред став ни ци An thro po ge o grap hie, по пут Фри дри ха Ра це ла (Fri e drich Rat zel), на и шла је на ра ди кал ну кри ти ку за ступ ни ка те за géograp hie hu ma i ne. 23 Ли сјен Фе вр (Lu cien Feb vre) је, по ла зе ћи од ста во ва По ла Ви да ла де ла Бла ша, устао про тив на че ла ме ха ни ци зма и ло ги ке при род не за ко ни то сти, ко ји су ка рак те ри са ли ан тропо ге о граф ски при ступ про бле му од но са из ме ђу исто риј ских про це са и при род ног ам би јен та њи хо вог од ви ја ња. Уме сто јед но стра ног ути ца ја ге о граф ских ти хих сна га, ко ји би у ду ху фа та ли зма, од но сно ап со лу ти зо ва њем ге о граф ског фак то ра, при ро да вр ши ла над чо ве ко вом суд би ном, пред ложен је мо дел ко ји се за сни ва на ре ци проч ном од но су из ме ђу чо ве ка и ње го ве при род не сре ди не. Пре ма то ме, код за ступни ка ова квог те о риј ског ми шље ња на пу штена је ме тода антро по ге о гра фи је по ко јој се од ре ђе ни ге о граф ски фак то ри, као што је тле, по сма тра ју као за на век ство ре не кон стан те ко је го то во да не под ле жу ре ци проч но сти деј ства и не ме њају свој из глед или уло гу пре ма раз вит ку са мог друш тва. 24 Упра во због трај но сти и ути цај но сти те о ри је де тер ми ни зма по во дом од но са из ме ђу исто риј ских зби ва ња и ге о граф ског фак то ра, тре ба ло би, да кле, ви де ти у ка квој ре ла ци ји са њеним по ла зи шти ма сто је раз ма тра ња бе о град ске исто ри чар ке умет но сти. Оно што одва ја Са шу Бра јо вић од при сту па Мон те скјеа, и ге не рал но тог прав ца ми шље ња, је сте то што она у од но су ге о гра фи је и исто ри је не те жи да се осла ња на оп ште зако не и на че ла. Уме сто то га, она се, на про тив, фо ку си ра на 22 Mon te skje (1989) O du hu za ko na, tom I, prev. Mi mi ca, A. Be o grad: Fi lip Viš njić, str Sa mar džić, R. (1971) Isto ri ja i pri rod na sre di na, Tre ći pro gram br. 2, Beograd: RTS Radio Beograd 3, str Исто, стр

9 опи сива ње фе но ме на по себ ног и је дин стве ног слу ча ја. То је бит на раз ли ка. Исто та ко, те о ри ја ге о граф ског де тер мини зма је она ко ја се при ме њу је на ве ли ке про сто ре, као што су чи та ви де ло ви кон ти не на та и огром не обла сти. Ме ђу тим, пред мет ин те ре со ва ња бе о град ске исто ри чар ке умет но сти је јед но кон крет но ме сто и не то ли ко фи зич ки ве ли ки простор. Са ша Бра јо вић по сма тра од ре ђе ни исто риј ски фе но мен на јед ном по себ ном ге о граф ском ме сту, то јест јед ну кон кретну ге о и сто риј ску це ли ну. Од нос из ме ђу ге о гра фи је и истори је, и по сле дич но исто ри је умет но сти, мо же, пре ма то ме, да се по сма тра на дру га чи ји на чин. Ње га је вр ло пре ци зно фор му ли сао То мас Да Ко ста Ка уф ман (Tho mas Da Co sta Kauf mann) у де лу Ка ге о гра фи ји умет но сти: Ге о граф ска раз ма тра ња умет но сти не мо ра ју ну жно да про из во де оп ште за ко не или на че ла. [...] Пре не го да теже ка оп штим за ко ни ма, она мо гу да се ба ве по себ ним случајевима. 25 Оно што ни је упит но је сте уви де ти да се чо век не мо же посма тра ти одво је но од ге о граф ских да то сти са ко ји ма је на земљи су о чен. Оно што је упит но је сте ка кав је од нос из ме ђу њих. Ако се он не мо же не ги ра ти, тре ба ло би пре и спи та ти ка ква је за пра во ње го ва при ро да у де лу Са ше Бра јо вић. Зато је по треб но про чи та ти још јед ном за ту те му од лу чу ју ћа места на ко ји ма се она ба ви овим про бле мом. С об зи ром да у по ста вље ној ре ла ци ји из ме ђу чо ве ка и ње говог ге о граф ског окру же ња по сто ји од нос ин тер ак ци је, а не јед но стра ног ути ца ја би ло ко је стра не, не мо же се уоп ште го во ри ти о бес ко нач ној сло бо ди ко ју чо век има да оства ри сво је за ми сли, гу бе ћи из ви да окол ност од ко је по ла зи и у ко јој хо ће да се из ра зи, то јест пре пре ке или по год но сти са ко ји ма се ак тив но су о ча ва. Та ко ђе, не ра ди се ни о чи стој не мо гућ но сти, где му, овог пу та услед ње го ве па сив но сти, је ди но оста је да тр пи по сле ди це окру же ња у ко јем се нала зи, пот чи ња ва ју ћи му се, без на чи на да од го во ри на то ста ње. Пре цр та на је ис кљу чи вост и јед ног и дру гог ста ја лишта. Упра во ин си сти ра ње и на де лат но сти чо ве ка и, у исти мах, на окол но сти у ко јој он де лу је чи ни бит ге о граф ског промишља ња Са ше Бра јо вић. Же ле ла сам да је [Боку Которску] при ка жем као це ли ну коју је об ли ко ва ла по све ће ност Бо го ро ди ци, али ко ја је, истовре ме но, сво јом мор фо лош ком струк ту ром и јединственом 25 Da Co sta Ka uf mann, T. (2004) To ward a Ge o graphy of Art, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press, р

10 ле по том тој ве ри и љу ба ви да ла по себ ност. 26 (кур зив М. Ћ.) У на ве де ном одељ ку бит но је шта је ста вље но на пр во место. У ње му је пр во ис так ну та ак тив ност су бјек та, а то је ње го ва по све ће ност Бо го ро ди ци Ма ри ји. По сле то га је наве де на ге о граф ска струк ту ра За ли ва ко ја је сво јим об ли ком по слу жи ла као иде ал на за ре а ли за ци ју та к вог пла на. Ме ђутим, при лог исто вре ме но ука зу је да се ту ра ди о из ве сној ди ја лек ти ци и да за пра во по сто ји ин тер ак ци ја у оба сме ра. Ле по та и фор ма Бо ке ујед но до при но се оства ри ва њу од ређе не те о ло шко-по ли тич ке иде је. За пра во, ту по сто ји игра ме ђу соб ног на до пу ња ва ња. Про блем је за пра во у пи та њу да ли се од нос из ме ђу чо ве ка и ње го ве ге о граф ске окол но сти за сни ва на мо де лу узрок после ди ца. Пре ма та квој ло ги ци, ге о граф ска окол ност би би ла узрок, а по на ша ње чо ве ка ње го ва по сле ди ца. Пи та ње је да ли се уоп ште та ре ла ци ја за сни ва на на че лу ка у зал но сти или се ра ди о дру гој вр сти од но са. Про чи тај мо још јед но од лучу ју ће ме сто где Са ша Бра јо вић, са тим про бле мом у ве зи, из но си сво је ми шље ње: Фор ми ра ње Бо ке као ме та фо ре Бо го ро ди чи ног кра љев ства био је за јед нич ки на ум и по слан ство ге не ра ци ја уче них и да ле ко ви дих љу ди ко ји су при па да ли ху ма ни стич ким круго ви ма, Ка то лич кој цр кви, ре ли ги о зним ре до ви ма, ла ич ким кон гре га ци ја ма, по мор ским удру же њи ма. Све је то ви шестру ко по др жа ва ла мор фо лош ка струк ту ра За ли ва. 27 (кур зив М. Ћ.) И у овом ци та ту уо ча ва се исти мо дел као у прет ход но наве де ном, чак и не по сред ни је из ра жен. Иден ти чан мо ме нат је ста вљен у пр ви план, а то је де ло ва ње чо ве ка и тек он да, као до пу на тој ак тив но сти, иа ко не ма ње бит на, ге о граф ска сре ди на у окви ру ко је се оства ру ју за ми шље ни ци ље ви. Као што ви ди мо у оба слу ча ја, ге о гра фи ја Бо ко ко тор ског зали ва ни шта не де тер ми ни ше, она јед но став но по др жа ва одређе ни про је кат. Ма ри јин врт на зе мљи, пре ма то ме, из гра ди ла је по свеће ност Бо го ро ди ци, то јест наум и посланство од ре ђених дру штве них кру го ва. Тек на дру гом ме сту, на по ми ње се струк ту ра Бо ке у ње ној ле по ти и спе ци фич но сти. У оба одељ ка ми сао се струк ту ри ше на ова кав на чин и ова квим редо сле дом. Ка ко твр ди Са ша Бра јо вић, по ме ну та иде ја де лом 26 Bra jo vić, S. U Bo go ro di či nom vr tu, str Исто, стр

11 је сте про ис те кла из при род не пре ди спо зи ци је За ли ва. 28 Дру гим де лом ипак ни је, а он је сте глав ни. У ле по ти Бо ке и ње ној ге о граф ској је дин стве но сти ни је упи са на ни ка к ва пред о дре ђе ност да по ста не Ма ри јин врт на зе мљи. У пита њу је јед на мо гућ ност ко ја је исто риј ски ре а ли зо ва на и ништа дру го. Та иде ја ни је мо ра ла ну жно би ти оства ре на. Про ми шља ња Са ше Бра јо вић ула зе у те о ри ју ге о граф ског по си би ли зи ма. Ње не ана ли зе се за сни ва ју на мо де лу подсти цај од го вор (chal len ge re spon se). Те о ри ју ко је се придр жа ва ова ау тор ка Ли сјен Фе вр је ис та као и из ло жио у свом ге о граф ском уво ду у исто ри ју: Ну жно сти, ниг де. Мо гућ но сти, сву да. А чо век, го спо дар мо гућ но сти, од лу чу је о њи хо вом ис ко ри шћа ва њу: то га ставља, пре ма то ме, у пр ви план нео п ход ним пре о кре том: човек, а не ви ше зе мља, ни ути ца ји под не бља, ни од ре ђу ју ћи усло ви ме ста. 29 Ле по та, об лик и кли ма За ли ва пред ста вља ју иза зов за проје кат ње го вог пре тва ра ња у Ма ри јин врт на зе мљи. 30 За и ста, на два за ову про бле ма ти ку кључ на на ве де на ме ста, из ве сно је да Са ша Бра јо вић не сле ди узроч но-по сле дич ни принцип (ca u se e fet) при про ма тра њу по ста вље ног про бле ма. Фор ми ра њу Бо ке Ко тор ске као Бо го ро ди чи ног вр та на земљи при до не ла је ње на мор фо лош ка струк ту ра. То да се она об ли ку је у та кав ду хов ни ен ти тет по др жа ла је ге ограф ска струк ту ра За ли ва. То је гра ни ца до ко је се мо же ићи. 28 Исто, стр Feb vre, L. (1922) La Ter re et l e vo lu tion hu ma i ne: in tro duc tion géograp hique à l hi sto i re, Pa ris: La Re na is san ce du li vre, р Мир ко Гр чић ве зу је те о ри ју по си би ли зма за ан тро по цен трич ки и ху мани стич ки при ступ у на у ци. Исти на, ова кво ви ђе ње је оправ да но с об зиром на то да ге о гра фи ја ни је стрикт но ни при род на ни дру штве на на у ка. Та кав при ступ на ро чи то тре ба ува жи ти ка да се као сре ди шњи пред мет узме про блем од но са из ме ђу чо ве ка и ге о граф ске сре ди не, јер је из та кве по зи ци је не мо гу ће за не ма ри ти мо гућ но сти пр вог у име прин ци па природ не ка у зал но сти. По гле да ти: Гр чић, М. (2011) Гно се о ло шки мо де ли ге о граф ског про у ча ва ња од но са при ро де и дру штва, Гла сник Ге о графског дру штва Ср би је 91, бр. 1, стр

12 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Ba ker, A. (2003) Ge o graphy and Hi story: Brid ging the Di vi de, Cambrid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. Бо жић, С. Пред го вор, у: Ге о гра фи ја и исто ри ја: су сре ти и прожи ма ња / Hi story and Ge o graphy: Me e tings and Per me a ti ons, уредила Бо жић, С. (2014), Бе о град: Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ/ Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је / Ин сти тут за сла ви сти ку РАН, стр Bra jo vić, S. (2000) Go spa od Škr pje la: ma ri jan ski ci klus sli ka, Pe rast: Go spa od Škr pje la. Bra jo vić, S. (2006) U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko torska: ba rok na po bo žnost za pad nog hriš ćan stva, Be o grad: Pla to. Bra jo vić, S. (2013) The Cult of the Vir gin as the Fo cus of Sac ral Topo graphy of the City of Pe rast and the Bay of Ko tor, у: Про сто ри пам ће ња / Spa ces of Me mory, том 1, Ка ди је вић, А. и По па дић, М. (ур.) Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр Bra jo vić, S. (2015) Ma rian Pi ety as De vo ti o nal and In te gra ti ve System in the Bay of Ko tor in the Early Mo dern Pe riod, in: Beyond the Adri a tic Sea: A Plu ra lity of Iden ti ti es and Flo a ting Bor ders in Vi sual Cul ture, Bra jo vić, S. (ed.), No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, рр Va so vić, M. (1971) Isto ri ja i ge o gra fi ja, Tre ći pro gram, br. 2, Beograd: RTS Radio Beograd 3, str Vi dal de la Blac he, P. (1922) Prin ci pes de géograp hie hu ma i ne, Pa ris: Ar mand Co lin. Гр чић, М. (2011) Гно се о ло шки мо де ли ге о граф ског про у ча ва ња од но са при ро де и дру штва, Гла сник Ге о граф ског дру штва Ср би је 91, бр. 1, стр Da Co sta Ka uf mann, T. (2004) To ward a Ge o graphy of Art, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press. Cla val, P. (1985) Ca u sa lité et géograp hie, Espa ce géograp hi que 14, no. 2, рр Mon te skje (1989) O du hu za ko na (prev. A. Mi mi ca), I II, Be o grad: Fi lip Viš njić. Sa mar džić R. (1971) Isto ri ja i pri rod na sre di na, Tre ći pro gram, br. 2, Beograd: RTS Radio Beograd 3 str Feb vre, L. (1922) La Ter re et l e vo lu tion hu ma i ne: in tro duc tion géograp hi que à l hi sto i re, Pa ris: La Re na is san ce du li vre. 144

13 Miloš Ćipranić University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade GEOGRAPHY AND ART A STUDY OF THE METHOD IN THE WORKS OF SAŠA BRAJOVIĆ Abstract The aim of this paper is to analyse the phenomenon of geography in the works of Saša Brajović. Two parallel issues discussed in the paper are 1) whether in the group of texts dedicated to the cult of Virgin Mary in the Bay of Kotor by an art historian from Belgrade, notably in the monographies Our Lady of the Rocks (2000) and In Mary s Garden (2006), there are elements which point to the presence of a geography of art (dissemination and trajectories of art forms in space, relation between art centres and art peripheries, directions of artists movements, description of artistic topography, availability and nature of materials necessary for art production) and 2) what is the logic of the geographical discourse in the aforementioned historiographical undertaking relating to the two main established theories so far (geographical determinism and geographical possibilism). Key words: Saša Brajović, Bay of Kotor, geography of art, geographical possibilism Снежана Петровић, Јутро окупано окером, оловка, пастел, акрил на папиру, 70 x 100 цм,

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ

ХРИ ШЋАН СТВО ПРЕД ИЗА ЗО ВИ МА ПОСТ МО ДЕР НЕ Ар хи ман дрит Сте фан Ша рић УДК: 27-662:141.78 Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је 27-662:316.324.8 Уни вер зи тет Син ги ду нум Прегледни рад ar hi ma drit ste fan10@gmail.com Датум пријема:

More information

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА

ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652043S УДК 7.038.53:004 7.01 стручни рад ИМА ЛИ ПОСТ ХУ МА НОГ ПЕР ФОР МЕ РА ТРАН СГРЕ СИ ЈЕ И СУБ

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information