КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР"

Transcription

1 Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI /kultura G УДК /54(497.11) :316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так: Текст раз ма тра кон тек сту ал не прак се на при ме ру умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер по кре ну те у оквиру Ли ков не ре дакци је До ма кул ту ре Сту дент ски град и ре а ли зо ва не у Сту дент ском гра ду на Но вом Бе о гра ду кра јем го ди не. Узи ма ју ћи у об зир ло кал ни кон текст и спе ци фич но сти, у тек сту се ра све тља ва ју основ ни аспек ти и стра те ги је пар ти ци па тив не умет но сти приме ње ни у окви ру кон крет ног про јек та као што су: ис тра жи ва ње и рад са за јед ни цом, осве тља ва ње од ре ђе ног со ци јал ног про бле ма, на гла сак на кре а тив ном про це су и не пред ви ди вост ис хо да уметнич ког про це са, апро при ја ци ја ме то да и об ли ка ко му ни ка ци је из сва ко днев ног жи во та у умет нич ким про јек ти ма, де ле ги ра ни перфор манс. Кроз ана ли зу умет нич ких ак ци ја ин тер на ци о нал но актив ног умет ни ка Алек сан дра Је стро ви ћа или Ја мес ди на, пр вог уче сни ка умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер, от кри вен је но ви по глед и оства ре на ви дљи вост по сто је ћих про бле ма у окви ру жи во та сту де на та у Сту дент ском гра ду, ко ји су кроз на ви ку по ста ли недо вољ но ви дљи ви. Ре флек си ја ис ку ста ва из ми кро кон тек ста неми нов но је по ве за на у тек сту са раз ма тра њем про ме на и то ко ва у ши рем дру штве ном и исто риј ском кон тек сту. Кључ не ре чи: кон текст, пар ти ци па тив на умет ност, умет нич ке ре зи ден ци је, апро при ја ци ја У вре ме ну ка да су ин тер ак ци ја и ко му ни ка ци ја по ста ле најбит ни ји еле мент у дру штву, на срп ској умет нич кој сце ни се по но во пре и спи ту је и схва та зна чај умет нич ких ре зи денци ја са аспек та кул тур не по ли ти ке, умет нич ке про дук ције, култур ног ту ри зма, умре жа ва ња на ин тер на ци о нал ном 158

2 нивоу. 1 Ва жан сег мент су де ло ва ња у умет нич ким ре зи денци ја ма је сте и оства ри ва ње и раз ви ја ње за јед ни штва, ко је у кли ми про ме не па ра диг ме ко ју жи ви мо по ста је si ne qua non про дук тив ног ста ва. Са да шња до стиг ну ћа у на у ци и тех но ло ги ји ну де мо дел ди на мич не мре же ре ла ци ја, свест о је дин ству и ме ђу за ви сно сти свих ства ри и до га ђа ја, потре бу за пре о бра жа јем су бјек тив но сти и пре о бли ко ва њем од но са. На пу шта ње ста ту са умет ни ка-ге ни ја, де ми сти фика ци ја ау тор ства и гу би так ау то но ми је умет нич ког де ла су иде је при сут не у са вре ме ној умет но сти ко је у умет нич ким ре зи ден ци ја ма има ју нео п ход не усло ве за раз вој, јер нас уче да се под руч је су бјек тив но сти де фи ни ше и фор ми ра кроз до дир са дру гим пољи ма. Упра во до дир са дру гим под ручји ма отво рио је про стор ка укљу чи ва њу кон тек ста у про мишља ње од но са умет нич ких прак си и дру штва, у тој ме ри да је кон текст из јед не крај ње мар ги на ли зо ва не по зи ци је постао је дан од кру ци јал них еле ме на та са вре ме не умет нич ке прак се. У овом тек сту би ће ре чи о не дав но за вр ше ном пи лот про јек ту умет нич ке ре зи ден ци је си ту и ра не у Сту дент ском гра ду на Но вом Бе о гра ду и умет нич ким ра до ви ма про и зашлим из овог про јек та, ко ји се мо гу ана ли зи ра ти из угла кон тектсту ал них умет нич ких прак си. Пр ви гост но во у ста но вље не умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер, ко ја је по кре ну та у окви ру ли ков не ре дак ци је До ма кул туре Сту дент ски град на Но вом Бе о гра ду, био је Алек сан дар Је стро вић или Ја мес дин. У пе ри о ду од 1. но вем бра до 31. де цем бра го ди не, умет ник се на ла зио у уло зи ци ме ра, жи вео је у сту дент ској со би за јед но са дру гим сту ден ти ма, хра нио се у мен зи, играо ба скет на те ре ни ма и укљу чи вао се у сва ко днев не ак тив но сти у Сту дент ском гра ду. То ком ре зи ден ци јал ног бо рав ка, са не ве ро ват ним бро јем иде ја, уз упор ност, ко ја му не не до ста је и ин вен тив на ре ше ња, ре али зо вао је не ко ли ко умет нич ких ра до ва у са рад њи са студен ти ма, за по сле ни ма у До му кул ту ре Сту дент ски град, екипом те ле ви зи је Сту дент ски град, про ми шља ју ћи пре све га контекст у ко ме је бо ра вио у том пе ри о ду. Умет нич ки ра до ви про и за шли из овог про јек та мо гу се сагле да ти из угла пар ти ци па тив них умет нич ких прак си ко је да нас чи не нај за сту пље ни ји мо дел умет нич ког де ло ва ња и по ве за не су са флу ид ном при ро дом са вре ме ног фраг мен тира ног, не ста бил ног и убр за ног жи во та. Ме ђу тим, исто риј ски по че так тих прак си ни је ско ра шњег да ту ма, већ је пре по знат 1 Текст је пи сан за ка та лог про јек та Умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер ко ји је ре а ли зо ван у До му кул ту ре Сту дент ски град у пе ри о ду од 1. но вем бра до 31. де цем бра го ди не. Ка та лог ће би ти об ја вљен у ок то бру го ди не у из да њу До ма кул ту ре Сту дент ски град. 159

3 још у фу ту ри стич ком по кре ту кра јем пр ве де це ни је два десе тог ве ка. 2 Сва ка но ва ак ту е ли за ци ја пар ти ци па тив не уметно сти по ве зу је се са тур бу лент ним исто риј ским до га ђа ји ма и пре вра ти ма, као што су би ли Пр ви свет ски рат, ок то бар ска ре во лу ци ја, та лас сту дент ских по бу на 1968, пад Бер лин ског зи да, и ра то ви ко ји су про ис те кли из но ве ге о по ли тич ке ситу а ци је у про те кле две де це ни је. Про јек те пар ти ци па тив не умет но сти ка рак те ри ше но ви од нос са пу бли ком, ко ја се не тре ти ра као па сив ни при ма лац већ као ак тив ни уче сник. Пред ност је да та кре а тив ном про це су, а не ко нач ном ре зулта ту у сми слу есте ти зо ва ног умет нич ког де ла ко је се из лаже ис кљу чи во у га ле ри ји. Отво ре ност ка не пред ви ди во сти ис хо да у про јек ти ма ове вр сте укљу чу је ва жност ис ку ства кроз ко је уче сни ци про ла зе и ефек те ко је ће про жи вље но ис ку ство до не ти у њи хо вим бу ду ћим жи во ти ма. Пу бли ци се чак де ле ги ра из во ђе ње умет нич ког ра да, и при том умет ник пре ста је да бу де је ди ни ау тор де ла. Апро при ја ци ја, да ва ње ин струк ци ја, при ме на де фи ни са них пра ви ла са ма ње или ви ше им про ви за ци је по ста ју уо би ча је не ме то де оства ри вања ових про је ка та. Око сни цу пар ти ци па тив них умет нич ких прак си че сто пред ста вља ре ги стро ва ње со ци јал ног про блема у од ре ђе ном кон тек сту, па се ис тра жи ва њем и ра дом са за јед ни цом до тич ни про блем об у хва та у сво јој ви ше слојно сти и по ка зу ју скри ве ни вла да ју ћи ме ха ни зми. Ова кав на чин ра да укљу чу је умет нич ке стра те ги је ко је при сва ја ју ме то де ко му ни ка ци је из раз ли чи тих ре ги ста ра сва ко днев ног жи во та: об ја вљи ва ње огла са, по зи ва на са рад њу, упо тре бу са вре ме них ме ди ја ма сов не ко му ни ка ци је, ко ри шће ње за тече них ре сур са кон тек ста, зва нич ну ко ре спон ден ци ју са надле жним ор га ни ма, или, пак, пре у зи ма ње уо би ча је них фор ми дру же ња као си ту а ци ја за по тен ци јал ни умет нич ки до га ђај. Упра во се та квим по ступ ци ма Ја мес дин ко ри сти то ком орга ни за ци је и ре а ли за ци је свог умет нич ког ра да у окви ру рези ден ци је Ци мер. У сво јим ак ци ја ма, или ка ко их сам нази ва со ци јал ним екс пе ри мен ти ма, он ис пи ту је раз ли чи те мо гућ но сти умет нич ке ко му ни ка ци је са за јед ни цом, во де ћи се иде јом им про ви за ци је као глав ном око сни цом свог уметнич ког ства ра ња. Оно што про ис ти че из уза јам ног про жима ња и ме ђу за ви сно сти фор ме и са др жа ја, је сте умет ни ко ва од лу ка да сво је ра до ве ре а ли зу је у раз ли чи тим ме ди ји ма: ви део умет но сти, ин ста ла ци ја ма, до га ђа ји ма, пер фор манси ма, асам бла жи ма, у ко је су ин те гри са ни тра ди ци о нал ни умет нич ки ме ди ји као што су сли ка, гра фи ка, скулп ту ра. 2 Bic hop, C. (2012) Ar ti fi cial Hells: Par ti ci pa tory Art and the Po li tics of Specta tor ship, Lon don, New York:Ver so Bo oks, p

4 Да би се на за ни мљив на чин пред ста вио сво јим ком ши ја ма, умет ник је од лу чио да у са рад њи са те ле ви зи јом Сту дент ски град ре а ли зу је ви део рад Та јан стве на лич ност 3, ко ји предста вља ре кон струк ци ју Игре де тек ци је из ле ген дар не Квиско те ке, еми си је по пу лар не у бив шој Ју го сла ви ји. У овом за бав ном и еду ка тив ном до га ђа ју уче ство ва ла су три стана ра Сту дент ског гра да, сту ден ти Фи ло зоф ског фа кул те та, на кон што су се ода зва ли на оглас ко ји је по зи вао сту ден те да уче ству ју у овом кви зу. Ода бра ни сту ден ти су има ли зада так да на осно ву пи та ња по ста вља них тро ји ци та јан ствених лич но сти, ко је су се пред ста вља ле као Алек сан дар Јестро вић Ја мес дин, и њи хо вих од го во ра, по го де ко ји је онај пра ви. На овај на чин мла ди љу ди су до би ли но ва са зна ња о са вре ме ној умет но сти, ко ја обич но оста је из ван ин те ре со вања сту дент ске по пу ла ци је, а осим то га и умет ник је до шао до са зна ња шта сту ден ти не у мет нич ких фа кул те та ми сле о са вре ме ној умет но сти и ка ко је схва та ју. Исто вре ме но је раз би је на фа ма и от кри вен иден ти тет умет ни ка о чи јем се бо рав ку као умет нич ком про јек ту већ уве ли ко при ча ло. Јед но од оп штих ме ста исто ри је Сту дент ског гра да је прису ство сту де на та без пра ва на жи вот у сту дент ском до му, позна ти јих под име ном Иле гал ци. Ис тра жу ју ћи тај фе но мен, Ја мес дин је од ста на ра пр вог бло ка Ф-кри ла са знао мно ге при че ко је да нас фор ми ра ју ле ген ду о иле гал цу и на чи ни ма на ко је се до тич ни до ви јао ка ко би жи вео у већ на ста ње ним со ба ма, као што је на при мер спа ва ње на им про ви зо ва ном ле жа ју у пла ка ру. Же ле ћи да учи ни ви дљи вим при су ство иле га ла ца, умет ник је од лу чио да са Пе тром Си би но ви ћем (сту ден том ва јар ства на ФЛУ у Бе о гра ду) и умет ни ци ма Бра ни сла вом Ни ко ли ћем и Ми ћом Стај чи ћем, на пра ви и изли је у гип су, па ти ни ра ном та ко да ли чи на брон зу, скулп ту ру ко ју чи не гла ва и но га мла дог чо ве ка и по ста ви је у по ли цу пла ка ра сту дент ске со бе на ме сто где су сво је вре ме но мно ги сту ден ти иле гал но спа ва ли то ком сво јих сту ди ја. 4 Ова скулп ту ра је би ла око сни ца до га ђа ја Иле га лац у со би 325 у бло ку 1Ф Сту дент ског гра да, где је Ја мес дин жи вео. Ко ри сте ћи тај до га ђај, он се освр нуо на жур ке ко је се пра ве у Сту де ња ку и ко је су по при ча ма све ре ђе. Ор га ни зу ју ћи жур ку, умет ник је по стао све стан пра ви ла ко ја је по треб но ис по што ва ти да би се спро ве ло дру же ње са ве ћим бро јем 3 Ви део рад Та јан стве на лич ност је до сту пан на tu be. co m/watch?v=4xl9nmld2hg 4 Рад Иле га лац се мо же по сма тра ти и као ски ца за скулп ту ру у јав ном про сто ру Сту дент ског гра да, ко ја би би ла из ли ве на у брон зи са бронза ним пла ка ром као по ста мен том. На тај на чин она би као спо ме ник го во ри ла о же љи за обра зо ва њем и жр тва ма ко је се због то га под но се. 161

5 љу ди у со би. Би ло је по треб но ис пу ни ти низ оба ве зних проце ду ра као што су: ко ре спон ден ци ја и са ста нак са над лежном слу жбом без бед но сти Сту дент ског гра да, за тим доста ва ли сте зва ни ца пор ти ри ма ко ји во де ра чу на о тра ја њу жур ке у со би и иден ти фи ку ју до ла зак и од ла зак по се ти ла ца. На са мом до га ђа ју би ла је из ло же на звуч на ин ста ла ци ја коју је умет ник ре а ли зо вао ис тра жу ју ћи те му иле га ла ца да нас и при то ме се по слу жио иле гал ним сни ма њем раз го во ра сту де на та у ау то бу су ко ји су то ли ко гла сно при ча ли да је сва ко мо гао да их чу је. Те ма њи хо вог ди ја ло га би ла је недо зво ље на тр го ви на сту дент ским ме сти ма у сту дент ским домо ви ма у Бе о гра ду. Осим ко ле га са умет нич ке сце не, ста на ра Сту дент ског града, за по сле них у До му кул ту ре Сту дент ски град, при ја те ља и род би не, жур ци су при су ство ва ли сту ден ти Јан Фи ге (Jan Fi e ge), Јо зеф Мас (Jo sef Maaß), Се ба сти јан Оматш (Se ba stian Omatsch) и Мо рен Фо гел (Mo reen Vo gel) са Ви со ке шко ле умет но сти Вај сен зе у Бер ли ну ко ји су са сво јом про фе сорком Сил ви ом Ло ренц (Sil via Lo renz) би ли у по се ти Бе о гра ду по во дом на став ка про јек та Ea stern Pro mi ses, прет ход но реа ли зо ва ног у Бе о гра ду и Бер ли ну. За пра во, на кон до га ђа ја Иле га лац ова гру па сту де на та је од лу чи ла да као иле гал ци на сту пе у окви ру са мо стал не из ло жбе Алек сан дра Је стро вића или Ја мес ди на, чи ја је ре а ли за ци ја под на зи вом Ве чи ти сту дент би ла пла ни ра на на кра ју умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер. Они су у сво јим ра до ви ма ба зи ра ним на сед мо дневном ис тра жи ва њу кул тур ног жи во та у Бе о гра ду при ме ни ли шест прин ци па ко јих се бе о град ски умет ник Са ша Мар ковић Ми кроб при др жа вао то ком свог умет нич ког жи во та: да умет ност мо ра би ти на ра тив на, сви ма при сту пач на, за бавна и сме шна, до след на, ло кал но ори јен ти са на и про из ве дена јеф ти ним сред стви ма. Ни је слу чај но што су сту ден ти из Бер ли на на овај на чин при сво ји ли прин ци пе Ми кро бо вог ра да и пре по зна ли их као ком па ти бил не са Ја мес ди но вим де ло ва њем, јер оба умет ни ка при па да ју слич ном сен зи били те ту јед ног де ла умет нич ке сце не у Ср би ји. Је дан од колек тив них ра до ва гру пе сту де на та из Бер ли на са сто јао се у по ста вља њу бил бор да из ра ђе ног од ша тор ског кри ла на коме је ис пи са на реч Иле гал ци и ко ји је ге рил ском стра те ги јом по ста вљен у то ку но ћи уз оста ле бил бор де у ко ји ма се оглаша ва ју про гра ми До ма кул ту ре Сту дент ски град. 5 5 Ко лек тив ни рад Иле гал ци скре нуо је па жњу јед ног од нај ве ћих са време них ми сли ла ца Але на Ба дјуа (Alain Ba di ou) при ли ком ње го ве се ри је го сту ју ћих пре да ва ња у До му кул ту ре Сту дент ски град, ко ји се на кон то га за ин те ре со вао да ли да нас по сто је иле гал ци и да ли би мо гао да их упо зна. 162

6 На отво ре ном про сто ру Ја мес дин је ре а ли зо вао рад Мој свијет се рас па да у фор ми за ста ве по ста вље не на је дан од јарбо ла на пла тоу Сту дент ског гра да. За ста ва је из ве де на ме тодом па чворк (patchwork) ши ве ња од це ге ра ко је је умет ник до би јао као ре клам ни ма те ри јал ин сти ту ци ја кул ту ре и акту ел них кул тур них де ша ва ња и осли ка на је у тех ни ци уља не сли ке. Це ге ри мо гу да сим бо ли зу ју мо бил ност са вре ме них љу ди чи ји се жи вот убр за но фраг мен ти ра, а ко је они по куша ва ју да по но во спо је у јед ну це ли ну. Ово ис ку ство не зао би ла зи ни сту ден те ко ји су као ста на ри Сту дент ског гра да усло вље ни при вре ме ним бо ра ви штем и стал ним до ла сци ма и од ла сци ма. У том сми слу је из ла га ње за ста ве ко ја се ви јори у про сто ру из ме ђу сту дент ских бло ко ва од лич но кон тексту а ли зо ва но. Ви део ле пр ша ју ће за ста ве на ве тру пре зен тован је у окви ру про јек та Нес(а)вр ше не струк туре 6 у Култур ном цен тру Бе о гра да, ко ја је отво ре на 18. де цем бра 2014, од но сно истог да на ка да је отво ре на из ло жба Ве чи ти студент у До му кул ту ре Сту дент ски град. Ове две из ло жбе пове зи вао је Ја мес ди нов пер фор манс ко јим је за о кру жио још је дан рад за по чет и раз ви јан то ком бо рав ка у Сту дент ском гра ду. То ком пер фор ман са у Кул тур ном цен тру Бе о гра да, умет ник је у уло зи рад ни ка из мен зе по слу жи вао по се ти о це сту дент ском ве че ром ко ја је при пре мље на у мен зи Сту дентског гра да и за тим до ста вље на у Под ро ом га ле ри ју. Та ко је пу бли ка по ста ла пар ти ци па тив ни чи ни лац овог умет нич ког ра да, по ред ко га је из ло же на до ку мен та ци ја о по се ти Ја месди на и ње го ве ко ле ги ни це Ан дрее Па ла шти из Но вог Са да та мо шњој мен зи По кра јин ске Вла де, ода кле је је ди но до бијен по зи ти ван од го вор на мол бу о мо гућ но сти по се те. На самом по чет ку умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер и пр вих обро ка у мен зи у Сту дент ском гра ду, Ја мес дин је до шао на иде ју да про ба хра ну и из дру гих мен зи јав них ин сти ту ци ја, као што су Скуп шти на гра да, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Па ла та Ср би ја и упо ре ди је лов ни ке. О том ис ку ству уметник пи ше не ку вр сту днев нич ке за бе ле шке, ко ју ко ри сти као до ку мен та ци ју на из ло жби и ка та ло гу, што по ста је још јед на умет нич ка стра те ги ја то ком раз ви ја ња ра да у окви ру ре зи ден ци јал ног бо рав ка. Ток и ис ход овог по ду хва та кроз ко ре спон ден ци ју са над ле жним ор га ни ма, ана ли за до би јених од го во ра и не мо гућ ност ре а ли зо ва ња све до че о за тво рено сти и не по ве ре њу вла да ју ћег по ли тич ког си сте ма пре ма 6 Ау тор ке про јек та и из ло жбе Нес(а)вр ше не струк ту ре би ле су: Мар та Киш и Кар ла Пу дар (га ле ри ја СЦ За греб) и Зо ра на Ђа ко вић Мин и ти (Под ро м, Кул тур ни цен тар Бе о гра да). На из ло жби су уче ство ва ли: Фокус гру па, Алек сан дар Је стро вић Ја мес дин, Вла ди мир Ми ла ди но вић, Ма ри на Па у лен ка, Мар ко Ти ра нић, Бор ко Ву ко сав, Га ле ри ја Под ро м, Кул тур ни цен тар Бе о гра да,

7 гра ђа ни ма, али и ин сти ту ци ја ма из дру гих ресора, као што су кул ту ра и про све та. Ја мес дин је то ком жи во та у Ср би ји ра дио као на став ник ликов ног обра зо ва ња у основ ној и сред њој шко ли и че сто је у сво јим умет нич ким ра до ви ма ре флек то вао то ис ку ство. Бора вак у Сту дент ском гра ду, где жи ве сту ден ти ко ји су до шли да се обра зу ју на бе о град ским уни вер зи те ти ма, под ста као га је да се те ми уче ство ва ња у еду ка тив ном си сте му врати на суп тил но про во ка ти ван на чин. Том при ли ком Ја месдин је у ра ду You are a big girl now ме то дом апр о при ја ци је укљу чио цр те же и сли ке бив ших уче ни ца ко је су по слу жи ле као под ло га за ње го ву но ву гра фи ку у тех ни ци си то штампе. Гра фич ки оти сци пред ста вља ју по р тре те уче ни ца ко је су у ме ђу вре ме ну од ра сле, од но сно њи хо ве фо то гра фи је у ку па ћим ко сти ми ма пре у зе те са лич них fa ce bo ok про фи ла. Ово дво стру ко пре у зи ма ње цр те жа и сли ка из раз ли чи тих пе ри о да жи во та бив ших уче ни ца све до чи о но вом на чи ну на ко ји се да нас из ла же мо по гле ду дру гих по сред ством друштве них мре жа ко је под сти чу ег зи би ци о ни зам и во а је ри зам без генера циј ских и хи је ра р хиј ских пре пре ка. Рад ко ји је Ја мес ди на за о ку пљао од пр вог да на ре зи ден цијал ног бо рав ка је ис тра жи ва ње ко му нал ног про бле ма про исте клог из по ра ста бро ја ста ни шта пти ца из по ро ди це га ча ка у кру гу Сту дент ског гра да, ко је је укљу чи ло и ре а ли за ци ју ин ста ла ци је Пти це се ри це. Пра зна сли кар ска плат на уметник је у са рад њи са тех ни ча ри ма До ма кул ту ре Сту дент ски град по ста вио хо ри зон тал но ис под др ве ћа са гне зди ма очеку ју ћи да пти це кре и ра ју сли ку ра де ћи оно што ина че ра де, оста вља ју ћи свој из мет у про сто ру. С об зи ром на тен ден цију па р ти ци па тив них про је ка та да ко ри сте ме то ду де ле гира ног пе р фор ман са, Пти це се ри це би се мо гле са гле да ти као сво је вр сна па р ти ци па тор на прак са, ка да се жи во ти ња ма пре пу шта из вр ше ње це лог умет нич ког ра да. Ја мес дин се изне на дио ин ди фе рент но шћу за јед ни це по пи та њу ре ша ва ња ири тант но сти бу ке и не хи ги је не ко је про из во де пти це, па је на тај на чин же лео да учи ни ви дљи вим про блем ко ји је са дис тан це мо гао да са гле да. У ве зи са овим ра дом на стао је асам блаж Hel lo dark ness, my old fri end, ко ји се са сто јао од уља не сли ке са пред ста вом осо бе у аго ни ји уне ре ђе не птичи јим из ме том, гра не др ве та и др ве не ша ке ко ја у ру ци држи ди ги тал ни уре ђај са гиф ани ма ци јом Му зе ја са вре ме не уметно сти у Бе о гра ду 7 у пла ме ну. На тра гу крити ке институ ци ја 7 Му зеј са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду је то ком пр ве де це ни је 21. века ор га ни зо вао го сто ва ња не ко ли ко бит них из ло жби ка да го во ри мо о кон тек сту ал ним и па р ти ци па тив ним умет нич ким прак са ма: Му зеј Стеде лијк у Му зе ју са вре ме не умет но сти (2004), Si tu a ted Self: Con fu sed 164

8 срп ског дру штва, при сут не у ве ћи ни Ја мес ди но вих ра до ва на ста лих у окви ру ре зи ден ци је на ла зи се и овај осврт на му зеј ске ин сти ту ци је, ко је су за тво ре не за јав ност ви ше од јед не де це ни је, као и др жав не кул тур не по ли ти ке чи је је одсу ство у јав ном жи во ту је дан од раз ло га по сле ди ца ко ји ма се умет ник ба ви. Про је кат умет нич ке ре зи ден ци је Ци мер је пи лот про је кат ко јим се же ле укљу чи ти ста на ри Сту дентског гра да у умет нич ке и кул тур не са др жа је До ма кул ту ре Сту дент ски град. Од отва ра ња го ди не, ова уста но ва осми шља ва про гра ме са ци љем да не гу је по сто је ће и раз вија но ве кул тур не по тре бе и кре а тив ност сту де на та, по себ но оних ко ји жи ве у Сту дент ском гра ду. У по след њих пет на ест го ди на при мет на је до ми на ци ја па сив ног мо де ла кон зу маци је кул тур но-за бав них са др жа ја ме ђу сту дент ском по пу лаци јом, што је од раз ге не рал ног ста ња иза зва ног дру штве нопо ли тич ким не ста бил но сти ма, тран зи ци јом ка ди ги тал ној па ра диг ми, ин тен зи ви ра њем ко му ни ка ци је пу тем ин тер нета, оту ђе њем и ко мо ди фи ка ци јом од но са усло вље них до минант ном ло ги ком гло бал ног нео ли бе ра ног ка пи та ли зма ко ја се ин ста ли ра и у Ср би ји. Ја мес дин се у сво јим умет нич ким ис тра жи ва њи ма за ин тере со вао за про бле ма ти ку сту дент ског жи во та не са мо у Бео гра ду. Као сту дент ма стер про гра ма Art in Con text на УДК Уни вер зи те ту у Бер ли ну, сво ју умет нич ку прак су и де латно сти већ је усме рио ка том по љу пре до ла ска у Бе о град. 8 Та ко ђе, у то ку и на кон ре зи ден ци је Ци мер, пу то вао је у Загреб у ор га ни за ци ји та мо шњег Сту дент ског цен тра где је фо кус ње го вог умет нич ког ис тра жи ва ња би ла де лат ност ове ин сти ту ци је. У том сми слу су зна чај не чи ње ни це да је Јамес дин од ра стао у За гре бу где је сво је вре ме но по се ћи вао Сту дент ски цен тар, про вео је нај ве ћи део свог жи во та у Бео гра ду, жи ве ћи у на се љу Бе жа ниј ска ко са, не да ле ко од Студент ског гра да, а већ не ко ли ко по след њих го ди на жи ви и сту ди ра у Бер ли ну. Та ко се ње го во умет нич ко ис тра жи ва ње гра на на ви ше стра на и омо гу ћа ва му за ни мљи ве ком па ратив не уви де ко је ис по ља ва у свом ра ду и чи ни их до ступ ним раз ли чи тим пу бли ка ма ко је ак тив но уче ству ју у фо р ми ра њу тих уви да. Мо гли би смо ре ћи да је им пле мен та ци ја умет нич ких прак си Алек сан дра Је стро ви ћа или Ја мес ди на у ис тра жи ва ње контек ста кроз про је кат Ци мер до при не ла уза јам ном са гле да ва Compas si o na te, Con flic tual (2005), У рас ко ра ку Из ме шта ње, са о се ћања и ху мор у са вре ме ној умет но сти у Бри та ни ји (2007). 8 Не по сред но пре до ла ска на ре зи ден ци ју Ци мер у Бе о град, отво ре на је из ло жба Алек сан дра Је стро ви ћа или Ја мес ди на Mon key Bus si nes у мен зи Хум болт уни вер зи те та у Бер ли ну. 165

9 њу жи во та у Сту дент ском гра ду, осве шћи ва њу по сто је ћих про бле ма ко ји су по на ви ци по ста ли не ви дљи ви, и по ка за ла кре а тив ну и ду хо ви ту ана ли зу чак за бри ња ва ју ћих си ту а ција. На тај на чин су ус по ста вље ни чвр шћи од но си са ста новни ци ма Сту дент ског гра да и отво ре ни по тен ци ја ли за трајни ју и ду го роч ни ју еду ка ци ју кроз не по сред но ис ку ство. Кон ти ну и тет овог про јек та вре ме ном би мо гао да про бу ди ин те ре со ва ње сту де на та раз ли чи тих струч них усме ре ња за са вре ме ну ви зу ел ну умет ност и на чин на ко ји она до при носи кри тич ком про ми шља њу, по ди за њу све сти и но вом погле ду на си ту а ци је ко је су па сив но при хва ће не као не из бежне, а по треб но их је ме ња ти. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Bic hop, C. (2012) Ar ti fi cial Hells: Par ti ci pa tory Art and the Po li tics of Spec ta tor ship, Lon don, New York:Ver so Bo oks. Радмила Ванкоска, Тело и тело, 1-2, фотографија,

10 Maida Gruden and Mara Prohaska Marković Students' City Cultural Centre, Belgrade CONTEXTUAL PRACTICES WITHIN THE ROOMATE ARTIST IN RESIDENCE PROJECT Abstract The text examines contextual practices through the example of The Roommate Artist in Residence Project launched by the Visual Arts Department of Students City Cultural Centre and performed at Students City (New Belgrade student campus) in late While taking into consideration the local context and specificities, the text reveals the key aspects and strategies of participatory art applied within a specific project, namely: research and work with community, shedding light on a specific social problem, placing emphasis on the creative process and unforeseeability of the outcome of the art process, appropriation of methods and forms of everyday life communication in art projects, delegated performance. The problems of students residing at Students City, no longer aparent for becoming habitual, were seen in a new perspective and attained transparency through the analysis of art activities of the internationally performing artist Aleksandar Jestrović or Jamesdean, the first participant to the The Roommate Artist in Residence Project. The text inevitably links the reflection of microcontext experiences with the examination of changes and courses developing in a broader social and historical context. Key words: context, participatory art, artist residences, appropriation 167

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014.

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014. 01 ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА Сања М. Данковић Степановић, Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, Милош М. Петровић,

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information