КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI /kultura M УДК : прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА Са же так: Кул ту ра ис хра не не об у хва та са мо на чи не спре ма ња јела и пре храм бе не на ви ке јед ног на ро да, не го од ра жа ва кул ту роло шке вред но сти чо ве ка и об ли ку је ци ви ли за циј ске и исто риј ске то ко ве. Бу ду ћи да су је зик и кул ту ра у не пре кид ној ин тер ак ци ји, те да су фра зе ми је зич ке је ди ни це ко ји ма се из ра жа ва ју раз ли чи ти кул тур ни са др жа ји и ре кон стру и ше сли ка ду ха и кул ту ре јед ног на ро да, оче ки ва но је да хра на, ко ја пред ста вља не из о ста ван елемент чо ве ко ве ван је зич ке ствар но сти, слу жи и као из вор за фразе о ло шко из ра жа ва ње. Пред мет овог ра да су фра зе ми срп ског, фран цу ског и ита ли јан ског је зи ка ко ји са др же ку ли нар ску ком понен ту (нпр. срп. ка ша; фр. bri oc he; ит. mac che ro ni). Циљ ис тражи ва ња је да уста но ви мо ве зу из ме ђу је зи ка и кул ту ре, од но сно да утвр ди мо на ко ји на чин на ци о нал на кул ту ра ути че на фор ми ра ње по за дин ске сли ке ода бра них фра зе ма три је зи ка. Кључ не ре чи: хра на, фра зе ми, на ци о нал на кул ту ра, срп ски је зик, фран цу ски је зик, ита ли јан ски је зик Ре ци ми шта је деш и ре ћи ћу ти ко си. Жан Ан телм Бри ја-са ва рен 146

2 Увод Кул ту ра ис хра не усло вље на је исто риј ским и дру штве ним кон тек сти ма и кул тур ним ути ца ји ма. Ипак, тре ба има ти на уму да она не об у хва та са мо на чи не спре ма ња је ла и прехрам бе не на ви ке јед ног на ро да, не го од ра жа ва кул ту ро лошке вред но сти чо ве ка, об ли ку је ци ви ли за циј ске то ко ве и пред ста вља не за о би ла зан део жи во та сва ког по је дин ца. Знања ко ја се од но се на ис хра ну и при пре му хра не чи не део не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа јед не за јед ни це. Пред мет на шег ис тра жи ва ња су срп ски, фран цу ски и итали јан ски фра зе ми ко ји са др же ку ли нар ску тер ми но ло ги ју (лек се ме ко је озна ча ва ју на мир ни це, је ла и раз ли чи те прехрам бе не про из во де (нпр. гро жђе, ка ша, сир, хлеб, бри ош)). Гра ђа овог ра да, ко ја је екс цер пи ра на из ви ше јед но је зичних и дво је зич них оп штих и фра зе о ло шких реч ни ка три по сма тра на је зи ка, чи ни део ши рег кор пу са, али смо се у овом ра ду огра ни чи ли на од ре ђе ни број при ме ра ко ји ис казу ју спе ци фич но сти на ци о нал них кул ту ра и на нај бо љи начин при ка зу ју слич но сти и раз ли ке у на чи ну фра зе о ло шког изра жа ва ња го вор ни ка три по сма тра на је зи ка. У овом ра ду под фра зе мом под ра зу ме ва мо уста ље не је зичке је ди ни це ста бил не струк ту ре ко је се са сто је од нај ма ње две ре чи и има ју је дин стве но и ста бил но зна че ње ко је се не може из ве сти из зна че ња сва ке ре чи по на о соб. Циљ ис тра жи ва ња је да уста но ви мо ве зу из ме ђу је зи ка и кул ту ре, од но сно да утвр ди мо на ко ји на чин на ци о нал на кул ту ра ути че на фор ми ра ње по за дин ске сли ке ода бра них фра зе ма три је зи ка. Ана ли зом ода бра них кул ту ро ло шки обе ле же них фра зе ма ис тра жи ће мо је зич ку сли ку све та говор ни ка ових је зи ка и утвр ди ти у ко јој ме ри се под ути ца јем на ци о нал них кул ту ра фра зе о ло шко из ра жа ва ње три на рода раз ли ку је, а у ко јој ме ри го вор ни ци по сма тра них је зи ка имају сли чан по глед на свет. Је зик као пре но си лац кул тур них са др жа ја Чо век пу тем је зи ка ис ка зу је сво ја ис ку ства и осли ка ва свет ко ји га окру жу је. Ка ко Бу гар ски ис ти че, 1 jезик не предста вља изо ло ва ну по ја ву, одво је ну од кул ту ре и дру штва ко је се њи ме слу жи. Кул ту ра у ве ли кој ме ри об ли ку је начин из ра жа ва ња, те је зик не тре ба схва та ти са мо као средство за ко му ни ка ци ју, не го и као ме ха ни зам за ис ка зи ва ње културолошких зна ња на ро да ко ји га упо тре бља ва. 1 Bu gar ski, R. (2005) Je zik i kul tu ra, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, str

3 Је дан од кључ них пој мо ва у ког ни тив ној лин гви сти ци и лингво кул ту ро ло ги ји је зич ка сли ка све та про из ла зи упра во из од но са је зи ка и кул ту ре ко ји су у стал ном кон так ту. Је зич ка сли ка све та од ра жа ва по глед на свет и на чин раз ми шља ња на ро да и пред ста вља ре зул тат уоп шта ва ња лич них и групних ис ку ста ва. Је зич ким сред стви ма ре кон стру и ше се сли ка спољ ног све та, од но сно сли ка ду ха и кул ту ре јед ног на ро да. Сва ки је зик са др жи спе ци фич но сти кон крет не кул ту ре и на свој на чин раш чла ња ва свет, 2 те го вор ни ци раз ли чи тих је зика мо гу да има ју соп стве ну сли ку све та ко ја се раз ли ку је од ствар но сти. 3 Из тог раз ло га лин гво кул ту ро ло зи про у ча ва ју фра зе ме, појмов не ме та фо ре, оби ча је, ета ло не, ко ји при па да ју јед ној или ве ћем бро ју кул ту ра ка ко би до шли до це ло ви те сли ке о датој кул ту ри, од но сно кул ту ра ма. Бу ду ћи да фра зе ми но се у се би бо га ту кул тур но-спе ци фич ну ин фор ма ци ју фра зе о логи ја пред ста вља ва жан из вор за ре кон струк ци ју је зич ке слике све та и у ве ли кој ме ри ука зу је на по ве за ност кул ту ре и је зи ка, јер, ка ко Финк ис ти че, 4 не пред ста вља са мо лин гвистич ку, не го и кул ту ро ло шки мно го слој ну ди сци пли ну ко ја мо же да се по сма тра из ви ше угло ва. Фра зе ми на ста ју из по тре бе да се зна ња и ис ку ства пре то че у је зик на сли ко вит на чин. Ове је зич ке је ди ни це пред ставља ју ста бил ну ве зу ре чи ко ја је уста ље на ду гом упо тре бом, те бу ду ћи да се пре но се из ге не ра ци је у ге не ра ци ју чи не део спе ци фич ног на сле ђа јед не за јед ни це. Га стро но ми ја као осно ва фра зе о ло шког из ра жа ва ња Раз ли чи та зна ња и ис ку ства ве за на су за хра ну и ку ва ње с об зи ром на то да хра на пред ста вља не из о ста ван еле мент чо ве ко ве ван је зич ке ствар но сти. Ме ђу тим, иа ко се кул ту ра ис хра не раз ви ла из чо ве ко ве по тре бе да је де ка ко би оп стао, хра на не пред ста вља ва жан део чо ве ко вог ис ку ства са мо због то га што нам је по треб на да би смо пре жи ве ли, не го и због то га што по мо ћу хра не до жи вља ва мо ве зу из ме ђу тела и при ро де, жи во та (оп стан ка) и смр ти (жи вих би ћа, као што су биљ ке или жи во ти ње), цве та ња и тру ље ња (хра на 2 Дра ги ће вић, Р. (2010) Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул туру, Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је (Бе о град: Чигоја штам па), стр По по вић, Љ. (2008) Је зич ка сли ка ствар но сти: ког ни тив ни аспект контра стив не ана ли зе, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, стр Fink-Ar sov ski, Ž. (2002) Po red be na fra ze o lo gi ja: po gled iz va na i iz nu tra, Za greb: Fi lo zof ski fa kul tet, str

4 мо же да ужег не, што нас под се ћа на за стра шу јући при зор те ле сног про па да ња), мо ћи и сла бо сти ( моћ ни је ду бо љу хра ну од не моћ них ) итд. 5 Осим то га, кроз на чин ис хра не и за сту пље ност од ре ђе них на мир ни ца огле да ју се спе ци фич но сти да тог дру штва и култу ре, од но сно оби ча ји и на ви ке на ро да, а кул ту ра ис хра не и скло ност ка од ре ђе ним вр ста ма хра не пред ста вља ју неке од ка рак те ри сти ка по ко ји ма се раз ли ку ју по је ди ни наро ди. Сход но то ме, га стро но ми ја пред ста вља ва жан из вор фра зе о ло ги је, јер фра зе ми ко ји са др же ку ли нар ску ком понен ту у ве ли кој ме ри од ра жа ва ју кул ту ро ло шке осо бе но сти је зич ких за јед ни ца, те су из у зет но по год ни за кон тра стив на и ком па ра тив на из у ча ва ња је зи ка, од но сно за про у ча ва ња лин гво кул ту ро ло шких слич но сти и раз ли ка. 6 Ана ли за гра ђе Ода бра не фра зе ме гру пи са ли смо на осно ву на чи на на који је на ци о нал на кул ту ра ути ца ла на њи хо ву мо ти ва ци ју. Из дво ји ли смо фра зе ме мо ти ви са не на род ним оби ча ји ма, ис куством и на ви ка ма на ро да, фра зе ме мо ти ви са не разли чи тим ве ро ва њи ма и при ча ма, као и фра зе ме ко ји су културоло шки обо је ни књи жев ним дис кур сом. Бу ду ћи да кон тра стив на ана ли за фра зе ма тре ба да об је ди ни не са мо уну тар је зич ке и ме ђу је зич ке аспек те, не го и ме ђукул ту ро ло шке аспек те, 7 ана ли зом по за дин ске сли ке фра зема сте кли смо де та љан увид у слич но сти и раз ли ке у мета фо рич ком на чи ну раз ми шља ња ова три на ро да ко ји се одражава у фра зе о ло ги ји. Уз фра зе ме смо на во ди ли њи хо во фра зе о ло шко зна че ње, док смо уз фран цу ске и ита ли јан ске фра зе ме ко ји не ма ју лексич ки и се ман тич ки екви ва лент у срп ском је зи ку на во ди ли до сло ван пре вод ка ко би се ви де ло из ко јих ком по не на та се ти фра зе ми са сто је са ци љем да се лак ше об ја сни на чин на ко ји су мо ти ви са ни. 5 Kort hals, M. (2009) Food as a So ur ce and Tar get of Me tap hors: In clu sion and Ex clu si on of Fo od stuffs and Per sons thro ugh Me tap hors, Con fi gu ra ti ons, no. 16, The Johns Hop kins Uni ver sity, Press and the So ci ety for Li te ra tu re and Sci en ce, p Мар че та, Ј. (2016) Ку ли нар ска тер ми но ло ги ја у фран цу ској, ита ли јанској и срп ској фра зе о ло ги ји, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа култет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, стр. 6, 7, Pr ćić, T. (2011) En gle ski u srp skom, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 165,

5 Ути цај на ци о нал не кул ту ре на фор ми ра ње фра зе о ло шког из ра жа ва ња На ци о нал на кул ту ра об у хва та ве ро ва ња, вред но сти и мишље ња ко ја су за јед нич ка за чла но ве јед не за јед ни це. Ови обра сци об ли ку ју на чин на ко ји при пад ни ци истог дру штва схва та ју свет око се бе и ка ко се у ње му по на ша ју. Сход но то ме, фра зе ми ко ји су мо ти ви са ни кул ту ро ло шки обе ле женим ме та фо ра ма ис ка зу ју оби ча је, на ви ке и спе ци фич но сти на ро да у ко јем су на ста ли. Бу ду ћи да је због на ци о нал нокултур них обе леж ја пре но ше ње ова квих фра зе ма у дру ги језик оте жа но, ве ћи на фра зе ма на шег кор пу са ко ји су на ста ли под ути ца јем на ци о нал не кул ту ре не ма лек сич ки и се мантич ки екви ва лент у дру га два по сма тра на је зи ка. Фра зе ми мо ти ви са ни на род ним оби ча ји ма, ис ку ством и на ви ка ма на ро да Ср би упо тре бља ва ју фра зем спре ми ти, за ку ва ти, ску ва ти, за му ти ти ко ме ка шу и фра зем спре ми ти, за ме си ти ко ме ко л ач у зна че њу при ре ди ти ко ме не у год ност, иза зва ти неу год ну си ту а ци ју. Ови фра зе ми не ма ју лек сич ки и се мантич ки екви ва лент у фран цу ском ни ти у ита ли јан ском је зи ку бу ду ћи да је њи хо ва по за дин ска сли ка мо ти ви са на син тагмом чи је је кон крет но зна че ње у ве зи са срп ским на род ним об ред ним оби ча ји ма. Ка ша је у про шло сти сло вен ских наро да има ла по себ но об ред но зна че ње и би ла оба ве зан део све ча но сти, док лек се ма ко л ач у срп ском је зи ку мо же да озна ча ва култ ни хлеб ко ји се пе че за од ре ђе не пра зни ке, об ре де и дру ге при ли ке. 8 У Ср би ји се ова два је ла спре мају за да ћу на дан са хра не по кој ни ка, те се у овим фра зе мима по ве зу ју са не чим што је ло ше бу ду ћи да про ис ти че из неповољ не си ту а ци је за оно га ко ме је на ме њен. 9 Го вор ни ци срп ског је зи ка фра зе мом че ка ти ли мун опи су ју нео д луч ну осо бу, од но сно осо бу ко ја окле ва. Иа ко је мо гуће да је ки сео укус ли му на због ко јег се чо век не усу ђу је да га узме ути цао на по за дин ску сли ку овог фра зе ма, тре ба узе ти у об зир и уло гу ли му на у тра ди ци о нал ним срп ским свад бе ним оби ча ји ма. На и ме, на род ни оби чај је да про си оци по кло не не ве сти ли мун при ли ком про сид бе, а ова воћ ка 8 Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, I-VI ( ; дру го фо то тип ско из да ње 1990), Но ви Сад, За греб: Ма ти ца Срп ска, Ма ти ца Хрват ска. стр Мр ше вић-ра до вић, Д. (1987) Фра зе о ло шке гла гол ско-име нич ке синтаг ме у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку, Бе о град: Фи ло ло шки факултет, стр. 108, 112,

6 слу жи и као по зив у сва то ве, 10 те кад не ко че ка ли мун то значи да че ка по зив и да окле ва док тај по зив не стиг не. С друге стра не, иа ко се ја бу ка упо тре бља ва као по клон у мно гим тра ди ци о нал ним свад бе ним оби ча ји ма у Ср би ји 11 фра зе ми мо ти ви са ни на овај на чин (нпр. при ми ти, узе ти ја бу ку; баци ти ја бу ку) рет ко се упо тре бља ва ју у са вре ме ном срп ском је зи ку. Плод дре на се у срп ском на ро ду упо тре бља ва про тив ра зних бо ле сти, а дрен се сма тра оли че њем здра вља, те је оби чај да се за Бо жић у че сни цу ста ви гран чи ца дре на на ме ње на да оно ме ко ме пад не у део пред ска же здра вље и сре ћу. 12 Сход но то ме, срп ски фра зем би ти здрав као дрен упу ћу је на особу ко ја је здра ва и сна жна. По за дин ска сли ка срп ског фра зе ма би ти на бе лом хле бу моти ви са на је оби ча јем да се осу ђе ни ци ма на смрт пре по губље ња да је бе ли хлеб ко ји је у XIX ве ку сма тран за нај бо љу хра ну. Овај фра зем се пр во бит но упо тре бља вао у зна че њу оче ки ва ти из вр ше ње смрт не ка зне на кон из ри ца ња пре суде, док у са вре ме ном срп ском је зи ку има ап стракт ни је значе ње оче ки ва ти са стреп њом раз ре ше ње че га. 13 С дру ге стра не, у по за ди ни фра зе ма иде као па суљ на Бо жић ( не при ста ја ти, не од го ва ра ти не че му ) про на ла зи мо оби чај да се за Бо жић у Ср би ји не је де обич на хра на по пут па су ља, не го це ње ни ја хра на као што је ме со или бе ли хлеб. Го вор ни ци срп ског је зи ка упо ре бља ва ју фра зем по ку пити, по бра ти кај мак у зна че њу узе ти нај бо љи део не че га. Исто вет ни фра зем не про на ла зи мо у фран цу ском и ита лијан ском је зи ку бу ду ћи да је кај мак је дан од нај по зна ти јих срп ских спе ци ја ли те та ко ји се упо тре бља ва при спре ма њу тра ди ци о нал них је ла. Ово је ло до би ја се одва ја њем, скупља њем и со ље њем гор њег, нај ма сни јег сло ја про ку ва ног и охла ђе ног мле ка. Сход но то ме, нај бо љи део не че га се у срп ском фра зе му по и сто ве ћу је са нај гу шћим и нај ма сни јим сло јем мле ка. Иа ко је овај фра зем свој ствен го вор ни ци ма срп ског је зи ка, за ни мљи во је да слич ну ме та фо рич ну сли ку про на ла зи мо у по за ди ни фран цу ског фра зе ма la crè me de la so ciété, des hom mes ( нај бо љи део дру штва, ели та ). Лек се ма 10 Чај ка но вић, В. (1994) Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је, књ. 4, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Исто, стр Чај ка но вић, В. (1994) Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра ( ), Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је, књ. 1, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Шип ка, М. (2007) За што се ка же? Но ви Сад: Про ме теј, стр

7 crè me ко ја озна ча ва ма сну ма те ри ју ко ја се хва та на по врши ни охла ђе ног про вре лог мле ка, у фран цу ском раз го ворном је зи ку мо же ме та фо рич но да упу ћу је на осо бу ко ја је нај бо ља у не че му. 14 Овај фра зем је до жи вео ме ђу на род ну по пу лар ност у фран цу ском је зи ку, те срп ски фра зем крем дру штва и ита ли јан ски фра зем la cre ma del la società предста вља ју кал ко ве пре ма фран цу ском фра зе му. Сход но то ме, иа ко срп ска лек се ма кај мак има се кун дар но зна че ње оно што је нај бо ље, 15 у фра зе му крем дру штва го вор ни ци српског је зи ка упо требља ва ју лек се му крем ко ја је пре у зе та из фран цу ског је зи ка. Оби чај му зи ча ра Па ри ске опе ре из XIX ве ка да за сва ку грешку направљeну при ли ком из во ђе ња пред ста ве да ју од ре ђену су му нов ца од ко јег би за је ло ку по ва ли бри ош, 16 то јест ти пич но фран цу ско пе ци во од бра шна, мле ка и ја ја, на шао је сво је ме сто у по за дин ској сли ци раз го вор них фра зе ма faire une bri oc he (*на пра ви ти бри ош 17 ; по гре ши ти (у му зи ци), на пра ви ти не смо тре ну гре шку, не ус пе ти, рас па сти се ), par tir en bri oc he (*по ћи у бри ош; по гре ши ти (у му зи ци), на пра ви ти не смо тре ну гре шку, не ус пе ти, рас па сти се ). У вре ме на стан ка на ве де них фра зе ма лек се ма bri oc he упући ва ла је на не смо тре ну гре шку. С дру ге стра не, лек се ма farine ( бра шно ) у фран цу ском фра зе му ro u ler qu el qu un dans la fa ri ne (*ко тр ља ти ко га у бра шну; пре ва ри ти, на са ма ри ти ) упо тре бље на је у значе њу ла жни из го во ри 18 због оби ча ја глу ма ца из XIX ве ка да ма жу ли це бра шном ка ко би пре ва ри ли љу де ко ји ни су мо гли да их пре по зна ју та ко на шмин ка не. 19 Фран цу зи ће при јат ну ат мос фе ру на кра ју обро ка ка да се опу ште но раз го ва ра, од но сно до ко ли цу сли ко ви то до ча рати фра зе мом en tre la po i re et le fro ma ge (*из ме ђу кру шке и 14 Cen tre Na ti o nal de Res so ur ces Tex tu el les et Le xi ca les, 10. Sep tem ber 2016, fi ni tion/cre me 15 Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, I-VI ( ; дру го фо то тип ско из да ње 1990), Но ви Сад, За греб: Ма ти ца Срп ска, Ма ти ца Хрват ска, стр Qu i tard, P. M. (1968) Dic ti on na i re étymo lo gi que, hi sto ri que et anec do ti que des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les de la lan gue française: en rapport avec des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les des au tres lan gu es, Gen ève: Slat ki ne Re prints, p Озна ком * бе ле жи мо до сло ван пре вод фра зе ма ко ји по не кад ни је у ду ху срп ског је зи ка, те мо же да бу де не ло ги чан. 18 Rey, A. and Chan tre au, S. (2007) Dic ti on na i re des ex pres si ons et lo cu ti ons, Pa ris: Le Ro bert, p Qu i tard, P. M. нав. де ло, стр

8 си ра) ко ји је мо ти ви сан ста рим фран цу ским оби ча јем да се во ће је де пре си ра ко ји се оста вља за крај обро ка. 20 Ита ли јан ски фра зем ar ri va re, ca de re co me il ca cio sui mac chero ni (a qu al cu no) (*до ћи, па сти као сир на ма ка ро не (ко ме); до ћи као по ру чен ) мо ти ви сан је ита ли јан ском га стро номском тра ди ци јом. На и ме, сир ко ји се по си па по те сте ни ни ме та фо рич но озна ча ва нео че ки ва ни до би так или из не над ну сре ћу и успех. За ни мљи во је да исти кон цепт го вор ни ци српског је зи ка ис ка зу ју из не над ним про на ла ском ме да у ста блу у фра зе му па ла му је се ки ра у мед. Срп ски фра зем мо ти висан је сре ћом ко ју су љу ди осе ћа ли ка да би им се при ли ком це па ња др ва за огрев се ки ра слу чај но за бо ла у део др ве та у ко јем се на ла зи мед. 21 Да кле, док Ита ли ја ни ма сир па да на те сте ни ну, Ср би ма се ки ра па да у мед. Oво нам го во ри о чиње ни ци да сва ки на род уно си еле мен те на ци о нал не кул ту ре и на свој на чин ис ка зу је да ти кон цепт. Ме ђу тим, иа ко на цио нал на кул ту ра ути че на на чин на ко ји чла но ви јед не за једни це до жи вља ва ју и схва та ју свет, упо тре ба ку ли нар ске компо нен те као осно ве за ис ка зи ва ње истог кон цеп та све до чи о слич ном ме та фо рич ком на чи ну раз ми шља ња ових на ро да, на шта, из ме ђу оста лог, ути че и при пад ност фран цу ског, ита ли јан ског и срп ског на ро да европ ском кул тур ном кру гу. Ита ли јан ски фра зем es se re al la frut ta (*би ти у во ћу; завр ши ти оброк ; фиг. би ти на кра ју сна ге, ис цр пи ти сву сна гу и при хо де ) мо ти ви сан је на ви ком да се во ће је де на кра ју обро ка, а за вр ше так је ла у на ве де ном фра зе му ме тафо рич но упу ћу је на ста ње фи зич ке и ма те ри јал не ис цр пљено сти. За ни мљи во је да фра зем мо ти ви сан овим оби ча јем про на ла зи мо са мо у ита ли јан ском је зи ку, иа ко на ви ка љу ди да се на кра ју обро ка за сла де во ћем ни је свој стве на само италијанском на ро ду, не го по сто ји и у Фран цу ској и у Србији. Прет по ста вља се да је ита ли јан ски фра зем ren de re pan per fo cac cia (*вра ти ти хлеб за по га чу) у зна че њу вра ти ти ми ло за дра го, уз вра ти ти не прав ду истом (по не кад и ја чом) мером, осве ти ти се на стао на осно ву се о ског оби ча ја да се до ма ћин ству ко је ни је има ло хле ба ни ти бра шна да га умеси да је по га ча за ко ју би се до ма ћи ни ка сни је за хва љи ва ли хле бом. 22 Фран цу ски фра зе ми ren dre pain po ur fo u a ce (*врати ти хлеб за по га чу), ren dre pain po ur fa ri ne (*вра ти ти хлеб за бра шно) упо тре бља ва ли су се у XVI ве ку, а постојање 20 Rey, A. and Chan tre au, S. нав. де ло, стр Шип ка, М. нав. де ло, стр Pittàno, G. (2008) Fra se fat ta ca po ha, Di zi o na rio dei mo di di di re, pro ver bi e lo cu zi o ni di ita li a no, Bo log na: Za nic hel li, p

9 истоветних фра зе ма мо же мо да при пи ше мо слич но сти фран цу ске и ита ли јан ске кул ту ре и тра ди ци је, као и припад но сти фран цу ског и ита ли јан ског је зи ка ис тој, ро ман ској гру пи је зи ка. Фра зе ми мо ти ви са ни раз ли чи тим ве ро ва њи ма и при ча ма У срп ском де лу кор пу са из дво ји ли смо два фра зе ма са компо нен том гро жђе чи ја по за дин ска сли ка је мо ти ви са на народ ним и са крал ним ве ро ва њи ма и при ча ма. Пре ма хри шћан ском ве ро ва њу сва ко др во ће би ти плод но тек ка да на сту пе рај ска вре ме на, што је у да ле кој бу дућ ности, те сли ка ра ђа ња гро жђа на вр би у срп ском фра зе му кад на вр би ро ди гро жђе ( ни ка да ) сим бо лич но озна ча ва неоствар љи вост. Прем да го вор ни ци три по сма тра на је зи ка припа да ју хри шћан ској ре ли ги ји, за ни мљи во је да овај фра зем про на ла зи мо са мо у срп ском де лу кор пу са. Раз лог за то је што се у сло вен ском фол кло ру вр ба сма тра не плод ним дрветом, јер је про кле та због то га што је јед ном, ка да је Исус го нио ђа во ла, по ка за ла ђа во лу ку да да иде да би се спа сао. 23 Сход но то ме, исто вет ни фра зе ми по сто је у ве ћи ни ју жносло вен ских је зи ка. За не ко га ко је у не при ли ци, од но сно у те шкој или не при јатној си ту а ци ји Ср би ће ре ћи да се на шао у не бра ном гро жђу. Овај фра зем ко ји је мо ти ви сан при чом о кра дљив ци ма грожђа ко ји би се на шли у не згод ној си ту а ци ји уко ли ко би их чу ва ри ви но гра да от кри ли и пре ту кли, про на ла зи мо и у маке дон ском и у бу гар ском је зи ку. Бу ду ћи да на ве де ни фра зем по сто ји са мо у овим сло вен ским је зи ци ма, Шип ка ша љи во за па жа да су ови на ро ди или скло ни ји упа да њу у ту ђе вино гра де или рев но сни ји у ка жња ва њу кра дљи ва ца гро жђа. 24 Иа ко фра зем на ћи се у не бра ном гро жђу не упо тре бља вају го вор ни ци фран цу ског и ита ли јан ског је зи ка, Ита ли јани има ју дру ги на чин да ис ка жу исти кон цепт. Го вор ни ци овог је зи ка ће за осо бу ко ја се на ла зи у не во љи ре ћи да се на шла у па сти шу (па сти чу) met ter si, tro var si nei pa stic ci. На и ме, лек се ма pa stic cio озна ча ва за пе че ну те сте ни ну по меша ну са раз ли чи тим са стој ци ма по пут ме са, си ра и по вр ћа, а бу ду ћи да је ита ли јан ска ку хи ња по зна та по раз ли чи тим врста ма те сте ни не, по за дин ска сли ка овог фра зе ма бли жа је го вор ни ци ма ита ли јан ског је зи ка. Та ко ђе је за ни мљиво да лек се ма pa stic cio има се кун дар но зна че ње не во ља, 23 Мр ше вић-ра до вић, Д. (2008) Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра, Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, стр Шип ка, М. нав. де ло, стр

10 збрка, неугодна си ту а ци ја, 25 а да то исто зна че ње има каша у го ре на ве де ном срп ском фра зе му спре ми ти, за ку ва ти, скувати, за му ти ти ко ме ка шу. Фра зем па сти с кру шке ( би ти сме тен ; би ти не про мишљен ) за сно ван је на ста ром на род ном ве ро ва њу. Сло вени су кру шку сма тра ли др ве том злих де мо на ис под ко јег се оку пља ју ђа во ли и ве шти це, 26 те се не ко ко је пао са ње ног др ве та сма трао сме те ним. Иа ко се мо ти ви са ност овог фразе ма у да на шње вре ме из гу би ла, фра зем се упо тре бља ва у са вре ме ном срп ском је зи ку. Фра зе ми ко ји су кул ту ро ло шки обо је ни књи жев ним дис кур сом Ве ро ни ка Н. Те ли ја (Ve ro ni ka N. Te liya) на во ди да су фразе ми кул ту ро ло шки обо је ни пу тем асо ци ја ци је од ре ђе ним ти пом дис кур са (по ет ски фол клор ни дис курс, књи жев ни дис курс, ре ли ги о зни и фи ло зоф ски дис курс, по ли тич ки дискурс). 27 Тек сто ви за сно ва ни на за јед нич ком кул тур ном ис ку ству пред ста вља ју осно ву за ства ра ње но вих је зич ких скло пова, те су фра зе ми ко ји се осла ња ју на по сто је ћи текст ва жан ин стру мент за ре кон струк ци ју сли ка ко је при пад ни ци јед не зајед ни це ства ра ју пре ма соп стве ној кул тур ној ло ги ци. За ни мљи во је да, док је у срп ским фра зе ми ма при ме тан ути цај фол кло ра, у фран цу ском де лу кор пу са про на ла зи мо при ме ре фра зе ма на ко је је ути цао књи жев ни дис курс. Та ко је, на при мер, фра зем pres ser l o ran ge et je ter l écor ce (*прити сну ти (ис це ди ти) на ран џу и ба ци ти ко ру; бе стид но ис кори сти ти не ко га, а по том га од ба ци ти ) ка рак те ри сти чан за фран цу ски је зик, бу ду ћи да га је упо тре био Вол тер у XVI II ве ку у пре пи сци Let tre à Ma da me De nis ( Пи смо го спо ђи Дени ). 28 Иа ко Ср би и Ита ли ја ни не упо тре бља ва ју на ве де ни фра зем, при пад ни ци ова два на ро да сли ко ви то до ча ра ва ју нов ча но ис ко ри шћа ва ње дру ге осо бе це ђе њем ли му на у фразе ми ма ис це ди ти ко га као ли мун, spre me re qu al cu no co me un 25 Zin ga rel li, N. (2005) Vo ca bo la rio del la lin gua ita li a na, Bo log na: Za nic hel li, p Чај ка но вић, В. (1994) Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ ка ма, Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је, књ. 4, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Te liya, V. N. et al. Phra se o logy as a Lan gu a ge of Cul tu re: Its Ro le in the Repre sen ta tion of a Col lec ti ve Men ta lity, in: Phra se o logy The ory, Analysis, and Ap pli ca ti ons, ed. Co wie, A. P. (1998), Ox ford: Cla ren don Press, рp Rey, A. and Chan tre au, S. нав. де ло, стр

11 li mo ne ко ји по сто ји и у фран цу ском је зи ку pres ser qu el qu un com me un ci tron. Осо бу ко ја је ис цр пље на Фран цу зи ће опи са ти фра зе мом être dans les pom mes (cu i tes) (*би ти у ја бу ка ма (ку ва ним); би ти ис цр пљен ) ко ји је упо тре би ла фран цу ска спи са те љица Жорж Санд у пре пи сци Let tre à Mme M. Du pin ( Пи смо го спо ђи Ди пен ). 29 Го вор ни ци срп ског и ита ли јан ског је зика не до во де у ве зу ја бу ке и умор, те ово чо ве ко во ста ње ис ка зу ју фра зе ми ма са дру гим ку ли нар ским ком по нен тама Ита ли ја ни већ спо ме ну тим фра зе мом es se re al la frut ta (*би ти у во ћу), а Ср би раз го вор ним фра зе мом би ти ис це ђен као ли мун ко ји мо же да упу ћу је и на пси хич ку ис цр пље ност. Фра зе мом poil de ca rot te (*дла ка шар га ре пе) Фран цу зи опису ју ри ђо ко су осо бу. Овај фра зем про на ла зи мо у исто и меном ау то би о граф ском ро ма ну Жил Ре на ра из го ди не (Poil de ca rot te). За ни мљи во је да у ита ли јан ском је зи ку посто ји лек сич ки и се ман тич ки екви ва лент pel di ca ro ta ко ји че сто има не га тив но зна че ње, јер пре ма на род ном ве ро ва њу не тре ба има ти по ве ре ње у осо бу са цр ве ном ко сом. Мо гу ће је да се ри ђо ко са осо ба сма тра злом због древ ног стра ха од ђа во ла са ко јим се по ве зу је цр ве на бо ја. 30 За кљу чак У овом ис тра жи ва њу ана ли зи ра ли смо срп ске, фран цу ске и ита ли јан ске фра зе ме ко ји са др же ку ли нар ску ком по нен ту, са ци љем да утвр ди мо ве зу из ме ђу је зи ка и кул ту ре, од носно да уста но ви мо ути цај на ци о нал них кул ту ра на фор мира ње фра зе о ло шког зна че ња. Бу ду ћи да хра на пред ста вља не из о ста ван еле мент чо ве ко ве ван је зич ке ствар но сти, фразе ми ко ји са др же ку ли нар ску ком по нен ту не ми нов но су заступље ни у фра зе о ло ги ји три по сма тра на је зи ка. Ана ли за кор пу са по ка за ла је да је по за дин ска сли ка ода браних фра зе ма мо ти ви са на на род ним оби ча ји ма, ис ку ством и на ви ка ма на ро да (нпр. иде као па суљ на Бо жић, en tre la poi re et le fro ma ge, es se re al la frut ta), ве ро ва њи ма и при ча ма (нпр. па сти с кру шке), као и да су по је ди ни фра зе ми култу ро ло шки обо је ни књи жев ним дис кур сом (нпр. être dans les pom mes (cu i tes)). При то ме је у срп ском је зи ку при ме тан ути цај фол кло ра (нпр. кад на вр би ро ди гро жђе), док смо у фран цу ском је зи ку из дво ји ли фра зе ме ко је су упо тре би ли пи сци (нпр. pres ser l o ran ge et je ter l écor ce). 29 Исто, стр Qu ar tu, M. (2010) Di zi o na rio dei mo di di di re del la lin gua ita li a na, Ho e pli, 15. No vem ber 2016, zi o na ri.cor ri e re.it/di zi o na rio-mo di-di -di re/p/pelo.shtml 156

12 По ред то га, уста но ви ли смо да раз ли чи та ис ку ства, на ви ке и оби ча ји срп ског, фран цу ског и ита ли јан ског на ро да у вези са хра ном ути чу на на чин фра зе о ло шког из ра жа ва ња, те ве ћи ну фра зе ма ко ји су ка рак те ри стич ни за од ре ђе ну кул туру про на ла зи мо са мо у јед ном од по сма тра них је зи ка (нпр. спре ми ти, за ку ва ти, ску ва ти, за му ти ти ко ме ка шу). Ме ђу тим, иа ко на ци о нал на кул ту ра ути че на на чин на који чла но ви јед не за јед ни це до жи вља ва ју и схва та ју свет, уочи ли смо да го вор ни ци два ро ман ска и јед ног сло вен ског је зи ка по не кад упо тре бља ва ју раз ли чи те ку ли нар ске компо нен те ка ко би ис ка за ли исти кон цепт (нпр. срп. на ћи се у не бра ном гро жђу и ит. met ter si, tro var si nei pa stic ci; срп. па ла му је се ки ра у мед и ит. ar ri va re, ca de re co me il ca cio sui mac che ro ni (a qu al cu no)), а ода бир ку ли нар ске тер ми ноло ги је по ка зу је да, упр кос то ме што сва ки је зик уно си елемен те на ци о нал не кул ту ре, ови на ро ди мо гу да има ју сли чан метафо рич ки на чин раз ми шља ња. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Bu gar ski, R. (2005) Je zik i kul tu ra, Be o grad: Bi bli o te ka XX vek. Cen tre Na ti o nal de Res so ur ces Tex tu el les et Le xi ca les, 10. Sep tem ber 2016, fi ni tion Fink-Ar sov ski, Ž. (2002) Po red be na fra ze o lo gi ja: po gled iz va na i iznu tra, Za greb: Fi lo zof ski fa kul tet. Kort hals, M. (2009) Food as a So ur ce and Tar get of Me tap hors: Inclu sion and Ex clu si on of Fo od stuffs and Per sons thro ugh Me tap hors, Con fi gu ra ti ons, No. 16. The Johns Hop kins Uni ver sity, Press and the So ci ety for Li te ra tu re and Sci en ce, pp Pittàno, G. (2008) Fra se fat ta ca po ha, Di zi o na rio dei mo di di di re, pro ver bi e lo cu zi o ni di ita li a no, Bo log na: Za nic hel li. Pr ćić, T. (2011) En gle ski u srp skom, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet. Qu ar tu, M. (2010) Di zi o na rio dei mo di di di re del la lin gua ita li a na, Ho e pli, 15. No vem ber 2016, zi o na ri.cor ri e re.it/di zi o na rio-modi-di di re. Qu i tard, P. M. (1968) Dic ti on na i re étymo lo gi que, hi sto ri que et anecdo ti que des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les de la lan gue française: en rap port avec des pro ver bes et des lo cu ti ons pro ver bi a les des au tres lan gu es, Gen ève: Slat ki ne Re prints. Rey, A. and Chan tre au, S. (2007) Dic ti on na i re des ex pres si ons et locuti ons, Pa ris: Le Ro bert. Te liya, V. N. et al. Phra se o logy as a Lan gu a ge of Cul tu re: Its Ro le in the Re pre sen ta tion of a Col lec ti ve Men ta lity, in: Phra se o logy Theory, Analysis, and Ap pli ca ti ons, ed. Co wie, A. P. (1998), Ox ford: Claren don Press, pp

13 Zin ga rel li, N. (2005) Vo ca bo la rio del la lin gua ita li a na, Bo log na: Za nic hel li. Дра ги ће вић, Р. (2010) Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру, Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је (Чи го ја штам па). Мар че та, Ј. (2016) Ку ли нар ска тер ми но ло ги ја у фран цу ској, итали јан ској и срп ској фра зе о ло ги ји, док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Но ви Сад. Мр ше вић-ра до вић, Д. (1987) Фра зе о ло шке гла гол ско-име нич ке син таг ме у са вре ме ном срп ско хр ват ском је зи ку, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет. Мр ше вић-ра до вић, Д. (2008) Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра, Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Србијe. По по вић, Љ. (2008) Је зич ка сли ка ствар но сти: ког ни тив ни аспект кон тра стив не ана ли зе, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет. Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, I-VI ( ; дру го фо то тип ско из да ње 1990), Но ви Сад, За греб: Ма ти ца Срп ска, Ма ти ца Хр ват ска. Чај ка но вић, В. (1994) Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра ( ), Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је, књ. 1, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га. Чај ка но вић, В. (1994) Реч ник срп ских на род них ве ро ва ња о биљ кама, Са бра на де ла из срп ске ре ли ги је и ми то ло ги је, књ. 4, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га. Шип ка, М. (2007) За што се ка же?, Но ви Сад: Про ме теј. 158

14 Jovana Marčeta University of Novi Sad, Faculty of Philosophy FOOD CULTURE AS THE BASIS FOR SERBIAN, FRENCH AND ITALIAN PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS Abstract The subject of this research are Serbian, French and Italian idioms referring to culinary terminology (lexemes that denote groceries, certain types of meals and other culinary products such as lemon, bread, cheese etc.) The main objective of this article is to indicate the relationship between language and culture. Therefore, the motivation of chosen idioms is analysed in order to explore the influence of national culture on phraseological meaning. Idioms are classified into three groups: 1) idioms motivated by customs, experiences and habits of the nation, 2) idioms motivated by beliefs and stories and 3) idioms influenced by literary discourse. The analysis of our corpus shows that different experiences, habits and customs of the Serbian, French and Italian people in relation to food affect their phraseological expressions. On the other hand, despite the fact that each language brings elements of national culture, these nations can also have a similar metaphorical manner of thinking. Key words: food, idiom, national culture, Serbian language, French language, Italian language Снежана Петровић, Метаморфоза енергије, пастел, хемијска оловка, конац, пластика на папиру, 25 x 35 цм,

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ

НО ВА КУЛ ТУ РА УПО ТРЕ БЕ АЛ КО ХО ЛА: BINGE DRINKING КОН ЗУ МА ЦИ ЈА УМЕ СТО КОМУНИКAЦИЈЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Одељењe за со ци о ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757067D УДК 316.622-053.6:178.3 613.83-053.6 оригиналан научни рад НО ВА КУЛ ТУ РА УПО

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ БАНАТСКИХ РОМА: РОМСКИ, СРПСКИ И РУМУНСКИ ЈЕЗИК У СВАКОДНЕВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ *

ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ БАНАТСКИХ РОМА: РОМСКИ, СРПСКИ И РУМУНСКИ ЈЕЗИК У СВАКОДНЕВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ * 419 ВИШЕЈЕЗИЧНОСТ БАНАТСКИХ РОМА: РОМСКИ, СРПСКИ И РУМУНСКИ ЈЕЗИК У СВАКОДНЕВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ * БИЉАНА СИКИМИЋ Апстракт. За ана ли зу ви ше је зич но сти Ро ма у Ба на ту ода бра на су че ти ри од лом

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ УДК 94(100) 1914/1918 :355.13(497.11) Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 77-91. Де јан Да шић Ви со ка шко ла ака дем ских сту ди ја Ака де ми ја за по слов ну еко

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Model Švajcarskog federalizma

Model Švajcarskog federalizma University of Surrey From the SelectedWorks of Roozbeh (Rudy) B. Baker 2012 Model Švajcarskog federalizma Roozbeh (Rudy) B. Baker Available at: https://works.bepress.com/roozbeh_rudy_baker/14/ УДК: 342.24(494)

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information