РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА"

Transcription

1 Др Радмило Кошутић УДК: ЦЕИР, Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад Примљен: РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Rezime Jevrejska, hrišćanska i islamska istorija za polaznu tačku imaju veru u jednoga Boga koji je stvorio čoveka "po svojoj slici". Slika se ne odnosi toliko na fizički izgled koliko na mogućnost pristupa apstraktnom načinu mišljenja. Čovek stavljen naspram životnih događaja, nije odmah mogao da svhati Boga koji mu se posvetio. Istorija avramovskih religija je istorija između vere i neverstva, između pravog kulta i idolopoklonstva. Svet i njegova istorijska sadašnjost ukazuju na to da je problem netrpeljivosti posebno izražen u vezi sa Avramovim monoteističkim religijama, odnosno, judaizmom, hrišćanstvom i islamom. Stukruni antagonizam i neprijateljstvo prema drugim tradicijama je pogodno tlo za neobuzdanost i ekstremizam, što ne može da ostane nekažnjeno ako želimo da živimo u mirnom društvu. Religije bi trebalo da pozivaju na trpeljivost i pluralizam, a ne da otvoreno i samo dodatno pogoršavaju situaciju. Ključne reči: avramovske religije, trpeljivost, pluralizam Ува же ни уче сни ци ску па 1, дра ге ко ле ге, ово из ла га ње по че ћу ре че ницом: јер, не ма ми ра ме ђу на ро ди ма ако не ма ми ра ме ђу ре ли ги ја ма, не ма ми ра ме ђу ре ли ги ја ма ако не ма ди ја ло га ме ђу ре ли ги ја ма и не ма ди ја ло га ме ђу ре ли ги ја ма ако се исте те мељ но не про у ча ва ју. 2 Пре све га, же лим да ис так нем нај бит ни је слич но сти и раз ли ке у три нај ве ће мо но те и стич ке ре ли ги је. Је вреј ска, хри шћан ска и ислам ска исто рија за по ла зну тач ку има ју ве ру у јед ног Бо га ко ји је ство рио чо ве ка по сопстве ној сли ци. Сли ка се не од но си то ли ко на фи зич ки из глед ко ли ко на могућ ност при сту па ап стракт ном на чи ну ми шље ња. Они ко ји су ве ро ва ли у једи ног Бо га на шли су се из ме ђу бо жан ских на че ла и исто риј ских окол но сти. Чо век ста вљен на спрам жи вот них до га ђа ја, ни је од мах мо гао да схва ти Бога ко ји му се по све тио. Исто ри ја авра мов ских ре ли ги ја (пу стињ ски мо ноте и зам) је исто ри ја из ме ђу ве ре и не вер ства, из ме ђу пра вог кул та и идо лопо клон ства. Ре ћи за се бе да си Је вре јин, хри шћа нин или му сли ман, на из- 1 Излагање на међународној конференцији: Верска толеранција у дунавском региону, одржаној 1. јуна године у Сремским Карловцима поводом Карловачког мира. 2 Hans Küng, Islam Past, Pre sent & Fu tu re, One world, Ox ford, 2007.

2 210 Радмило Кошутић: Разлике и сличности аврамовских религија Lineage from Abraham to Jesus ABRAHAM by HAGAR ISHMAEL by SARAH ISSAC by REBEKAH JACOB (Israel) by KETURAH ZIMRAN JOKSHAN MEDAN MIDIAN ISHBAK SHUAH ESAU by BILHAH by LEAH by ZILPAH by RACHEL DAN NAPHTALI REUBEN SIMEON LEVI JUDAH ISSACHAR ZEBULUN DINAH GAD ASHER JOSEPH BENJAMIN Created by BibleStudy.org DAVID JESUS CHRIST MANASSEH EPHRAIM (Схе ма Авра мо вог ро до сло ва) ве стан на чин, зна чи ло је ми сли ти и жи ве ти и има ти не ке ре ли гиј ске тач ке ослон ца, али је зна чи ло би ти и упле тен у исто риј ске то ко ве. Шта је то што Је вре је, хри шћа не и му сли ма не раз два ја, а шта их то ује ди њу је? Ка ко би смо бар до не кле мо гли да од го во ри мо на ово пи та ње, нео п ходно је да кре не мо од Авра мо вог ро до сло ва. Пре да ње ка же да је Аврам ро до на чел ник три нај ве ће мо но те и стич ке ре ли ги је. Он је из вор ни пред став ник мо но те и зма и ар хе тип про роч ких рели ги ја и ха ниф (Бо жи ји при ја тељ). Код Је вре ја, Аврам је Иса ков отац а Исаков син Ја ков ће би ти на зван Изра ел. Он је са вр ше ни Је вре јин јер ис пу њава за кон и сво јим де ли ма по ка зу је са вр ше ну ве ру у Бо га. На при мер, жр твова ње си на Иса ка је пра сли ка пре ва зи ла же ња нај те жег ис пи та ода но сти ко јој чо век мо же да бу де под врг нут. За хри шћа не, Аврам је ду хов ни пра о тац оних чи ја су се обе ћа ња испу ни ла у Хри сту. Да кле он је ду хов ни ро до на чел ник хри шћа на и оли че ње

3 Religija i tolerancija, Vol. XIII, 24, Jul Decembar, не по ко ле бљи ве ве ре и онај ко ји је на ја вио Хри ста. За хри шћа не, жр тво вање Иса ка пред ста вља пра сли ку пот пу ног пот чи ња ва ња Си на во љи Оче вој. За му сли ма не, Аврам је Исма и лов отац. По ислам ском пре да њу по дигао је Ка бу у Ме ки. Аврам је узор без у слов не пре да но сти, с об зи ром да реч ислам по ти че од гла го ла asa la ma што зна чи би ти пре дан во љи Бо жи јој. Дакле, по не ки ма је Аврам пр ви му сли ман а ње гов из ла зак из Ура Хал деј ског је пра сли ка Му ха ме до вог из ла ска из Ме ке у Ме ди ну. 3 До да ће мо и то да арап ска реч Алах, зна чи Бог, а срод на је и са другим се мит ским је зи ци ма: Елах на ара меј ском, Ел код Ха на на ца и Ело хим на је вреј ском. Али по јам Алах ни је ве зан са мо за ислам; арап ски хри шћани и арап ски Је вре ји та ко ђе ко ри сте овај тер мин. Ко ри сте га и арап ски превод Би бли је, ка то ли ци на Мал ти (из го ва ра ју Ала ) и хри шћа ни у Ин до нези ји, ко ји ка жу Алах Ба ра Бог отац. На во ди мо на че ла аврам ских ре ли ги ја: Мај мо нид је у свом ко мен та ру Ми шне, од ре дио 13 на че ла је вреј ске ве ре: Бо жи је по сто ја ње, Ње го во је дин ство, Ње го ва бес те ле сност, Ње го ва веч ност, Мо ли тва мо же би ти упу ће на са мо Ње му, Исти ни тост про ро ка, Мој си је је нај ве ћи про рок, Бог је То ру дао Мој си ју, То ра је не про ме њи ва, Бог је све зна ју ћи, Ко нач на на гра да и ка зна, До ла зак Ме си је, Вас кр се ње мр твих. 4 Хри шћан ски сим вол ве ре гла си: Ве ру јем у јед но га Бо га Оца, Све др жи те ља, Твор ца не ба и зе мље и свега ви дљи вог и не ви дљи вог. И у јед но га Го спо да Ису са Хри ста, Си на Бо жијег, Је ди но род ног, од Оца ро ђе ног пре свих ве ко ва; Све тлост од Све тло сти, Бо га исти ни тог од Бо га исти ни тог; ро ђе ног, а не ство ре ног, јед но сушт ног Оцу, кроз Ко га је све по ста ло; Ко ји је ра ди нас љу ди и ра ди на шег спа се ња си шао с не бе са, и ова пло тио се од Ду ха Све то га и Ма ри је Дје ве, и по стао чо век; И Ко ји је рас пет за нас у вре ме Пон ти ја Пи ла та, и стра дао и био по гре бен; И Ко ји је вас кр сао у тре ћи дан, по Пи сму; И Ко ји се ваз нео на небе са и се ди са де сне стра не Оца; И Ко ји ће опет до ћи са сла вом, да су ди живи ма и мр тви ма, Ње го вом цар ству не ће би ти кра ја. И у Ду ха Све то га, Госпо да, Жи во твор но га, Ко ји од Оца ис хо ди, Ко ји се са Оцем и Си ном за јед но по шту је и за јед но сла ви, Ко ји је го во рио кроз про ро ке. У јед ну, све ту, са борну и апо стол ску Цр кву. Ис по ве дам јед но Кр ште ње за опро ште ње гре хо ва. Че кам вас кр се ње мр твих. И жи вот бу ду ћег ве ка. Амин. 5 3 Исто, стр Дан Кон-Шер бок, Крат ка исто ри ја ју да и зма, Уто пи ја, Бе о град, 2012, стр Ра до мир По по вић, Пој мов ник цр кве не исто ри је, Хри шћан ска ми сао, Бе о град, 2000, стр. 66.

4 212 Радмило Кошутић: Разлике и сличности аврамовских религија Ислам ски Сим вол ве ре мо же се из ло жи ти у не ко ли ко основ них дог ми: Ве ру јем у Бо га, (Ство ри те ља и Вла да ра све то ва); Бо жи је ан ђе ле, духов на би ћа; Бо жи је књи ге; Бо жи је по сла ни ке; Суд њи дан; у Бо жи је од ре ђење: то јест да све што се до га ђа, би ва с Бо жи јом во љом и пред о дре ђе њем. Про жи вље ње на кон смр ти. 6 Да кле, из сва три, услов но ре че но, сим во ла ве ре ви ди се да им је за једнич ки и нај бит ни ји еле мент ве ра у јед но га Бо га, мо но те и зам. У пр вом члану хри шћан ског сим во ла ве ре, та ко ђе се го во ри о јед ном Бо гу све др жи те љу, твор цу не ба и зе мље. Али се го во ри и о Си ну и Ду ху као дру гом и тре ћем ли цу Је ди ног Бо га. Да кле, Бог је је дан, је дин стве на при ро да, јед но де ла ње, јед на за јед нич ка енер ги ја три ипо ста си. Ипак, уче ње о Тро ји ци је не ис ка зива (апо фа тич ка) те о ло ги ја ко ја спа да у по ље дог ма ти ке. Ови чла но ви Ни кео-ца ри град ског сим во ла ве ре упра во су кључ ни елемен ти раз ми мо и ла же ња у схва та њу мо но те и зма. Је вре ји, ина че, се бе сма тра ју иза бра ним на ро дом, док не ки Је вре ји сма тра ју да су они на род ко ји са мо има ве ћу од го вор ност у од но су на све дру ге на ро де. Је вре ји не при зна ју ни Хри ста као Ме си ју, као што не при зна ју ни Му ха ме да за про ро ка. Ка да је реч о Би блији, за њих по сто ји са мо Је вреј ска Би бли ја (код хри шћа на Ста ри за вет). Хришћа ни се осла ња ју на ста ро за вет ну тра ди ци ју и сма тра ју да су Је вре ји у за блуди што ни су при хва ти ли Хри ста као Ме си ју, али ни они не при зна ју Му ха ме да за про ро ка. Ислам при зна је све ста ро за вет не про ро ке, Ису са са мо као про рока, оп ту жу ју ћи ујед но Је вре је и хри шћа не да су ис кри ви ли чи сти мо но те и зам. За све три ре ли ги је ми ло ср ђе и љу бав је су искон ске од ред ни це бо жанског, јер је Бог не из мер на љу бав и ми ло ср ђе. Да кле, у хри шћан ству је ла ко пре по зна ти ути цај ју да и зма, грч ке фи ло зо фи је и кул ту ре, а ислам ни је мо гуће за ми сли ти без ју де о хри шћан ског и пре ди слам ског пре да ња. По сма тра ни с кул тур ног и ре ли гиј ског ста но ви шта, европ ски ко ре ни су ра зно вр сни: хеле ни стич ко-рим ски, вар вар ски, је вреј ски, хри шћан ски, као и ислам ски. 7 Све те књи ге аврам ских ре ли ги ја ве ко ви ма су не за о би ла зно и не ис црп но надах ну ће мно гим умет ни ци ма. Да кле, по ру ка авра ми стич ких ре ли ги ја је сте да је Бог ми ло ср ђе. Према то ме за раз ли ку од оспо ље не љу ба ви, чо ве чан ство би тре ба ло да се одржа ва су штин ском љу ба вљу: ахеб, ага пе и са да ках. 8 6 Ла зар Ми лин, На уч но оправ да ње ре ли ги је, св.2, Гра фо срем, Шид, 1997, стр Ivan Kar lić, Iden ti tet i di ja log u su vre me nom europ skom kon tek stu, Fi lo zof ska is tra ži vanja, 124, God. 31, (2011), sv.4, стр Рад ми ло В. Ко шу тић, Ми ло ср ђе у авра ми стич ким ре ли ги ја ма, Ху ма ни тар ни рад вер ских за јед ни ца, ЦЕ ИР, Но ви Сад, 2014.

5 Religija i tolerancija, Vol. XIII, 24, Jul Decembar, Ци та ти ко ји ука зу ју на плу ра ли зам и тр пе љи вост: Јер ће сви на ро ди хо ди ти сва ки у име бо га свог; а ми ће мо хо дити у име Го спо да Бо га свог увек и до ве ка. 9 Реч ко ја до ђе у утва ри Иса и ји си ну Амо со вом за Ју ду и за Јеру са лим. Би ће у по то ња вре ме на го ра до ма Го спод њег утвр ђе на уврх горâ и уз ви ше на из над ху мо ва, и сти ца ће се к њој сви на ро ди. И ићи ће мно ги на ро ди го во ре ћи: Хо ди те да иде мо на го ру Го спод њу, у дом Бога Ја ко вље вог, и учи ће нас сво јим пу те ви ма, и хо ди ће мо ста за ма Њего вим. Јер ће из Си о на иза ћи за кон, и реч Го спод ња из Је ру са ли ма. И су ди ће ме ђу на ро ди ма, и ка ра ће мно ге на ро де, те ће рас ко ва ти ма че ве сво је на ра о ни ке, и ко пља сво ја на ср по ве, не ће ди за ти ма ча на род на на род, ни ти ће се ви ше учи ти бо ју. 10 Исус је по што вао при пад ни ке дру гих на ро да и кул ту ра: Ис це ље ње слу ге рим ског ка пе та на, 11 Гр ци ко ји су до шли да се мо ле Бо гу, 12 при ча о мило сти вом Са мар ја ни ну, 13 су срет са Са мар јан ком на из во ру Ја ко вље вом, 14 у гра ду Си ха ру, су срет са Ха на неј ком 15 и Ису со во рас по ло же ње и отво ре ност за сва ког без об зи ра на ве ру и на род ност. У ве ри не ма при си ља ва ња Пра ви пут се ја сно раз ли ку је од за блу де! 16 А да је Го спо дар твој хтео, све би љу де след бе ни ци ма јед не ве ре учинио. Ме ђу тим, они ће се увек у ве ро ва њу ра зи ла зи ти осим оних ко јима се Го спо дар твој сми лу је. А за то их је и ство рио. И ис пу ни ће се реч Го спо да ра тво га: На пу ни ћу, за и ста, џе хе нем (па као) џи ни ма и љу дима за јед но! 17 Он би вас след бе ни ци ма јед не ве ре учи нио, али, Он хо ће да вас иску ша у оно ме што вам про пи су је, за то се над ме ћи те ко ће ви ше до бра учи ни ти; Бо гу ће те се сви вра ти ти, па ће вас Он о оно ме у че му сте се ра зи ла зи ли оба ве сти ти. 18 Мно го бо шци ма с ко ји ма има те за кљу че не уго во ре ко је они ни су ни у че му по вре ди ли, ни ти су ико га про тив вас по ма га ли, ис пу ни те уго воре до уго во ре ног ро ка. Бог за и ста во ли по бо жне. 19 На жа лост, по ред при ме ра ми ло ср ђа и тр пе љи во сти, по сто је и при мери ови ма су прот ни (ко ји се зло у по тре бља ва ју ка да се узму ван кон тек ста). 9 Ми хеј, 4:5. 10 Иса и ја, 2, Ма теј, 8, Јо ван, 20, Лу ка, 10, Јо ван, 4, Ма теј, 15, Ку ран, 2: Ку ран, 11, Ку ран, 5: Ку ран, 9:4.

6 214 Радмило Кошутић: Разлике и сличности аврамовских религија Ако би те под ба дао брат твој, син ма те ре тво је, или син твој или кћи тво ја, или же на тво ја ми ла, или при ја тељ твој ко ји ти је као ду ша тво ја, го во ре ћи ти тај но: Хај де да слу жи мо дру гим бо го ви ма, ко је ни си знао ни ти ни оци тво ји, Из ме ђу бо го ва дру гих на ро да ко ји су око вас, бли зу или да ле ко од те бе, од јед ног кра ја зе мље до дру гог, Не при стај с њим ни ти га по слу шај; не ка га не жа ли око тво је, и не мој му се сми ло ва ти ни ти га та ји, Не го га убиј: тво ја ру ка нек се пр ва диг не на ње га да га уби јеш, па он да ру ка све га на ро да. За спи га ка ме њем да по ги не; јер те хте де од вра ти ти од Го спо да Бо га твог, ко ји те је из вео из зе мље ми сирске, из ку ће роп ске; Да сав Изра иљ чу је и бо ји се, и да се ви ше не учини та ко зло ме ђу ва ма. Ако за ка кав град свој, ко ји ти Го спод Бог твој дâ да у ње му жи виш, чу јеш где го во ре: Изи ђо ше љу ди не ва ља ли из међу те бе и от па ди ше све ко ји жи ве у гра ду њи хо вом, го во ре ћи: Хај де да слу жи мо дру гим бо го ви ма, ко јих не по зна је те, Та да тра жи и рас пи тај, из ви ди до бро, па ако бу де исти на и до и ста се учи ни ла она гад на ствар ме ђу ва ма, По биј ма чем све ко ји жи ве у гра ду оном, и за три и ње га и све што би у ње му би ло, и сто ку ма чем по биј. И сав плен из ње га скупи на сред ули це ње го ве, спа ли ог њем и онај град и сав плен из ње га Го спо ду Бо гу свом, да бу де го ми ла до ве ка и да се ви ше не са зи да. 20 Ка да про ђу све ти ме се ци, уби јај те мно го бо шце где год их на ђе те, заро бља вај те их, оп се дај те и на сва ко ме про ла зу до че куј те! Па ако се по ка ју и бу ду мо ли тву оба вља ли и зе кат да ва ли, оста ви те их на ми ру, јер Алах за и ста пра шта и са ми ло стан је. О вер ни ци, не узи мај те за заштит ни ке Је вре је и хри шћа не! Они су са ми се би за штит ни ци! А њихов је онај ме ђу ва ма ко ји их за за штит ни ке при хва ти; Алах уисти ну не ће ука за ти на Пра ви пут љу ди ма ко ји са ми се би не прав ду чи не. 21 О вер ни ци, не при ја те љуј те са не вер ни ци ма уме сто с вер ни ци ма! Зар хо ће те пру жи ти Бо гу очи гле дан до каз про тив се бе? 22 Ипак, по ред свих раз ли ка ме ђу ове три ре ли ги је по сто ји ви ше слич ности. По ре чи ма чу ве ног те о ло га Хан са Кин га: ју да и зам је ре ли ги ја за ко на, хри шћан ство ре ли ги ја љу ба ви а ислам ре ли ги ја мо ли тве. 23 Све ре ли ги је има ју из ве стан по глед на свет и на чо ве ка. Реч ре ли ги ја поти че од ла тин ске ре чи re li ga re што зна чи по ве за ти и озна ча ва ве зу из ме ђу Бо га и чо ве ка. У ви со ко раз ви је ној тех но ло ги ји свет све ви ше по ста је гло бал но село. Ре ли ги је као и љу ди ни ка да у исто ри ји ни су жи ве ле у пот пу ној изо ло ва ности јед на од дру ге. На при мер, про сто ром ду нав ских зе ма ља, то ком ве ко ва путо ва ли су прог на ни ци, из бе гли це, вој ни ци, тр гов ци, му дра ци, про по вед ни ци и оста ли пут ни ци. Сва ко од њих но сио је са со бом сво је ре ли гиј ско обе леж је и 20 По но вље ни за ко ни, 13, Ку ран, 9:5. 22 Ку ран, 4: Hans Küng, Islam Past, Pre sent & Fu tu re, One world, Ox ford, 2007, стр. 13.

7 Religija i tolerancija, Vol. XIII, 24, Jul Decembar, пре да ње. Да кле, ни за јед ну од ре ли ги ја, као и за аврам ске ре ли ги је ко је су тако ђе по сто ја ле и по сто је на овом про сто ру, не мо же се ре ћи да је са мо ни кла. Сва ка ко, хри шћан ски ко ре ни и тра ди ци ја би ли су и оста ју те ме љи разво ја европ ског иден ти те та ка кво га ми да нас по зна је мо. У окви ру ово га, дунав ски ре ги он као мул ти кул ту рал на и мул ти ре ли гиј ска за јед ни ца и део европске бу дућ но сти, упу ћу је на отво ре ност ка дру го ме и на ди ја лог с дру гим. Због то га, на ро ди ко ји жи ве на про сто ру ду нав ског ре ги о на, на не ки на чин не минов но тре ба да про ми шља ју о раз во ју вла сти те бу дућ но сти, у ко јој по себ но ме сто за у зи ма мул ти кул ту рал ност и мул ти ре ли ги о зност. Отво ре ност, ди ја лог и са жи вот има ју ипак не ке ну жне прет по став ке: по ми ре ње чо ве ка са сâмим со бом, по ми ре ње са слич ни ма и по ми ре ње са свим ство ре ним. 24 Раз ли чи тости ме ђу љу ди ма, због по ре кла и при пад но сти не би ни ка да тре ба ло би ти разлог за ства ра ње кон фликт них си ту а ци ја, већ уза јам но про жи ма ње. Ре ли ги ја ко ја не же ли да дâ свој до при нос мир ном са жи во ту, не мо же да се по ми ри са би ло ко јим об ли ком фун да мен та ли зма, мо ра да се за ла же за тр пе љи вост ме ђу раз ли чи ти ма, за из град њу аутен тич ног ми ра и по ми ре ња ме ђу љу ди ма и на роди ма, ка ко у сва ко днев ном жи во ту, та ко и у ме ђу на род ним од но си ма. 25 На вео бих ди ван при мер муф ти је Мир зе Ме ши ћа. ко ји у ча со пи су Нова при сут ност из го ди не пи ше: До бро зна мо да је 85% за јед нич ког хри шћан ству и исла му, али се нека ко увек ства ра не тр пе љи вост око оних 10 15% раз ли ке и ја вам могу пре не ти свој лич ни до жи вљај ислам ско-хри шћан ских од но са. Ме не хри шћан ство ни ка да не мо же угро зи ти, да је на сва ком углу цр ква ко ја зво ни и ко ја оку пља вер ни ке не мо же да угро зи мо ју ве ру. Во лео бих да то исто и ви хри шћа ни осе ћа те окру же ни му сли ма ни ма. Ја ћу се као му сли ман бо ри ти увек про тив свих ко ји угро жа ва ју хри шћа не. Ово гово рим из гло бал не пер спек ти ве до га ђа ња, јер у Хр ват ској не ма то ликог од но са сна га. Ко је у пра ву, не ка Бог дра ги су ди и од лу чи; ја сно је да је мо је пра во да до ка зу јем да је мо ја ве ра пра ва, те сма трам, скромно, да ми јед ни дру ге не угро жа ва мо, али нас угро жа ва ју не спо соб ни по ли ти ча ри, ко рум пи ра ни про фе со ри и не мо рал ни по је дин ци, сто га ту ни је до во љан са мо ди ја лог, не го за јед нич ко исту па ње во ђа вер ских за јед ни ца про тив ано ма ли ја у дру штву. Што се ти че мо ра ла, кроз меди је се то ли ко агре сив но про па ги ра ма те ри ја ли стич ки ате и зам, не морал, блуд, ру ше се по ро дич не вред но сти, те се на тим по љи ма тра жи за јед нич ко исту па ње вер ни ка свих ве ра Ivan Kar lić, Iden ti tet i di ja log u su vre me nom europ skom kon tek stu, Fi lo zof ska is tra živa nja, 124, God. 31, (2011), sv.4, стр Исто, стр Mir za Me šić, Islam i kr šćan stvo za jed nič ki iza zo vi i per spek ti ve, No va pri sut nost, br. 9, стр

8 216 Радмило Кошутић: Разлике и сличности аврамовских религија Гле ди ште ко је об је ди њу је мно ге ислам ске ми сли о це то ком ве ко ва под ра зу ме ва ре ли гиј ски плу ра ли зам као део бо жан ског пла на. Ве ли ки је број скеп ти ка у од но су на вер ски плу ра ли зам, али то је и здра во гле ди ште. Сту ди ја вер ског плу ра ли зма мо же да узме у об зир све ре ли ги је, али исто тако, мо ра би ти и до вољ но упо зна та са ре ли ги ја ма о ко ји ма рас пра вља. По вршно по ре ђе ње увек пред ста вља опа сност. У ко јој ме ри су ова два ве ро ва ња иста, а у ко јој ме ри раз ли чи та? За хри шћа не, пут ка Бо гу ће увек укљу чи вати крст, за Је вре је је вреј ска Би бли ја и Тал муд, а за му сли ма не Ку ран ће увек укљу чи ва ти ве ру у Бо га. Је вре ји, хри шћа ни и му сли ма ни не ма ју дру гог Бо га на уму ка да го во ре о свом Бо гу. На ме ћу се пи та ња: Ко ја је свр ха ре ли гиј ског плу ра ли зма? Шта да ка же мо о по сто ја њу ви ше ре ли ги ја? Шта ове ре ли ги је ра де за јед но у све ту? Ко ји је зик ово нај бо ље об у хва та? Ов де ни је циљ да се дâ ко нач на де фи ни ци ја, већ по зив на раз ми шља ње о вер ском плу ра ли зму. 27 Вер ска ра зно ли кост ну ди ши ро ки хо ри зонт, али, при том, не мо же мо пре цизно де фи ни са ти све ње не об ли ке. Из ово га, да кле, про из и ла зи да су ре ли гије отво ре не јед на пре ма дру гој. Свет и ње го ва исто риј ска са да шњост ука зу ју на то да је про блем нетр пе љи во сти по себ но из ра жен у ве зи са Авра мо вим мо но те и стич ким ре лиги ја ма, од но сно, ју да и змом, хри шћан ством и исла мом. Струк тур ни ан та гони зам и не при ја тељ ство пре ма дру гим тра ди ци ја ма је по год но тло за нео б- у зда ност и екс тре ми зам, што не мо же да оста не не ка жње но ако же ли мо да жи ви мо у мир ном дру штву. Ре ли ги је би тре ба ло да по зи ва ју на тр пе љи вост и плу ра ли зам, а не да отво ре но и са мо до дат но по гор ша ва ју си ту а ци ју. Мо гућ ност ми ра увек по сто ји: ако се по тру ди мо да за ми сли мо за једнич ки до ла зак свих, то јест Је вре ја, хри шћа на и му сли ма на, на при мер, на јед но пре да ва ње о ду хов ним пу то ва њи ма на ших на ро да, као и пу то ва њи ма нас сâмих, по је ди нач но мо же мо да про ду би мо на ше раз у ме ва ње и бри гу једних за дру ге. Слич но пре да ва ње за ми сли мо на тр пе зи код пра о ца Авра ма, где би раз ми шља ње о истим ства ри ма мо гло да по мог не да све на ше тра дици је по твр ди мо кроз соп стве но уче ње. Ме ђу тим, по сто је и они ко ји све те тек сто ве ту ма че на на чин ко ји распи ру је бес пре ма дру гом и дру га чи јем. Дру ги на чин ту ма че ња, нео п- ход но је пред ста ви ти љу ди ма ка ко би се љу ди бо ље раз у ме ли и при хва ти ли Бож ји по зив за мир и по ми ре ње. 27 Paul L. Heck, Com mon gro und Islam, Chri sti a nity and Re li gi o us plu ra lism, Ge or getown Uni ver sity Press, Was hing ton, 2009, стр. 3 4.

9 Religija i tolerancija, Vol. XIII, 24, Jul Decembar, Овај за ми шље на тр пе за код пра о ца Авра ма, као скуп, мо же на мер но да усме ри и об у хва ти, не са мо ин те лек ту ал ну раз ме ну ме ђу вер ског ди ја лога, већ и ду бо ку раз ме ну на шег мо ли тве ног жи во та и на ших раз ли чи тих духов них пу то ва ња, ка ко би се ис це лио овај обо ле ли свет. На и ме, по древ ној тра ди ци ји зна мо да је Аврам жи вео са Са ром и Ага ром, а њи хов ша тор као сим бол бе ду ин ског ми ло ср ђа био је отво рен за пут ни ке из свих пра ва ца света. Из тих пра ва ца тре ба ло би оку пи ти нај му дри је, нај по бо жни је и нај култур ни је Је вре је, хри шћа не и му сли ма не, као и дру ге тра ди ци је и за јед нице, ко ји би баш ту, на из во ри шту, тре ба ло да раз го ва ра ју о је дин ству и ми ру одав но не срећ ног чо ве чан ства. 28 Ни је слу чај но што је да на шњи скуп, на те му вер ске тр пе љи во сти орга ни зо ван баш у овом ре ги о ну. Шта ви ше по же ле ти на ро ди ма ду нав ског реги о на, Бал ка на и це лог све та од сли ке Кор до ве: Ома јад ски вла да ри Шпа ни је пре о бра зи ли су Кор до ву, по ма ло успа ва ни и за ба че ни ме ди те ран ски гра дић, у јед ну од европ ских сред њо ве ков них пре сто ни ца. У де ве том и де се том столе ћу овај град по ста је нај ци ви ли зо ва ни ји европ ски цен тар, не ве ста Ан далу зи је, али и украс све та. У то до ба, шта ви ше, му сли ман ска Шпа ни ја поста је и нај на пред ни ји, нај кул тур ни ји део Евро пе. У њој је, у нај ве ћој ме ри, вла да ла ре ли гиј ска и ме ђу ет нич ка то ле ран ци ја (из ме ђу се фард ских Је вре ја, хри шћа на и му сли ма на), а под сти ца не су и сло бод не фи ло зоф ске рас пра ве, из град ња би бли о те ка, фа кул те та, јав них ку па ти ла и пар ко ва, као и по е зи ја и ар хи тек ту ра. И док су да на шње европ ске ме тро по ле, по пут Па ри за и Лон дона, та да би ле са мо ма ли, не раз ви је ни гра до ви, Кор до ва је има ла око сто хиља да ста нов ни ка и би бли о те ку са око по ла ми ли о на књи га, као и на сто ти не тр го ви на, џа ми ја и јав них ку па ти ла. По диг ну ти су би ли и па ла та и мост над ре ком Гва дал ки вир. Сâм град био је чист, по пло чан, до бро осве тљен, оби лато снаб де вен те ку ћом во дом. Ома јад ске ха ли фе су раз ме њи ва ле ам ба са доре с Ви зан ти јом, Баг да дом, Ка и ром и Сак сон ци ма. Осни ва ју се уни вер зи тети у То ле ду, Кор до ви, Се ви љи и Гра на ди, а књи жев ност, фи ло зо фи ја и ал гебра до жи вља ва ју про цват, на ро чи то ка да је реч о очу ва њу хе лен ског на слеђа. Са ма Гра на да је, пре ма не ким из во ри ма, у то вре ме има ла око 195 библи о те ка. На ула зи ма спо ме ну тих уни вер зи те та ста ја ли су сле де ћи нат пи си: Свет по чи ва на че ти ри сту ба: му дро сти уче них, прав ди моћ них, мо ли тви пра вед них и хра бро сти од ва жних Joan Chit ti ster, Mur shid Sa a di Sa kur Chi sti and Rab bi Art hur Wa skow, The tent of Abraham - Sto ri es of Ho pe and Pe a ce for Jews, Chri sti ans, and Mu slims, Be a con Press, Bo ston, Mi lan Vu ko ma no vić, Ver ska to le ran ci ja u islam skoj Špa ni ji, Re li gi ja i to le ran ci ja, br. 4, CE IR, No vi Sad, 2004, стр. 34.

10 218 Радмило Кошутић: Разлике и сличности аврамовских религија Ли те ра ту ра: Vu ko ma no vić, Mi lan, Ver ska to le ran ci ja u islam skoj Špa ni ji, Re li gi ja i to le ran ci ja, br. 4, Jul - De cem bar CE IR, No vi Sad, 2005, стр Kar lić, Ivan, Iden ti tet i di ja log u su vre me nom europ skom kon tek stu, Fi lo zof ska is tra ži vanja, 124, God. 31, sv.4, Hr vat sko fi lo zof sko dru štvo, Za greb, 2011, стр Кон-Шер бок, Дан Крат ка исто ри ја ју да и зма, Уто пи ја, Бе о град, Ко шу тић, В. Рад ми ло, Ми ло ср ђе у авра ми стич ким ре ли ги ја ма, Ху ма ни тар ни рад вер ских за јед ни ца, ЦЕ ИР, Но ви Сад, 2014, стр Küng, Hans, Islam Past, Pre sent & Fu tu re, One world, Ox ford, Me šić, Mir za, Islam i kr šćan stvo za jed nič ki iza zo vi i per spek ti ve, No va pri sut nost, br. 9, Kr šćan ski aka dem ski krug, Za greb, 2011, стр Ми лин, Ла зар На уч но оправ да ње ре ли ги је, св.2, Гра фо срем, Шид, По по вић, Ра до мир, Пој мов ник цр кве не исто ри је, Хри шћан ска ми сао, Бе о град, Heck, Paul L., Com mon gro und Islam, Chri sti a nity and Re li gi o us plu ra lism, Ge or getown Uni ver sity Press, Was hing ton, Chit ti ster, Joan, Sa kur Chi sti, Mur shid Sa a di and Wa skow, Rab bi Art hur, The tent of Abra ham - Sto ri es of Ho pe and Pe a ce for Jews, Chri sti ans, and Mu slims, Be a con Press, Bo ston, sic.tri pod.com/ku ran_bos/, при сту пље но bli ja/ при сту пље но Dr Radmilo Košutić CEIR, Centar for Empirical Research on Religion, Novi Sad DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN THE ABRAHAMIC RELIGIONS Abstract A starting point of Jewish, Christian and Islamic history is the belief in one God which created man in his own image. The image refers not so much to the physical appearance as to the possibility of approaching an abstract way of thinking. Man, amid life events, could not understand God who dedicated Himself to him. The history of the Abrahamic religions is a history between faith and unbelief, between the real cult and idolatry. The world and its historical presence indicate a problem of bigotry, especially seen in relation to the Abrahamic monotheistic religions, i.e. Judaism, Christianity and Islam. Structural antagonism and hostility toward other traditions is a fertile soil for unrestrainedness and extremism, which cannot remain unpunished if we want to live in a peaceful society. Religions should advocate tolerance and pluralism, they should not openly aggravate the situation. Key words: Abrahamic religions, tolerance, pluralism

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША**

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 821.163.41.09-32 Киш Д. Мир ја на Бе ЧЕЈ СКИ* ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** Ни су опа сне мно ге књи

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( )

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( ) УДК: 27-528/.-53(420)"597/100" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 59 70. Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information