НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI /kultura D УДК :929 Стефан Немања :929 Манојло Комнин прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА МА НОЈ ЛО КОМ НИН И СТЕ ФАН НЕМА ЊА У ДЕ ЛИ МА ВИ ЗАН ТИЈ СКИХ БЕ СЕД НИ КА XII ВЕ КА Са же так: Рад на сто ји да пр во од ре ди зна че ње пој ма лаж и појмо ве из ве де не од ње га. Освр ће се и на схва та ње ла жи у хри шћанству, као те ме љу европ ске ци ви ли за ци је, од но сно у но во ве ков ној фи ло со фи ји. И док хри шћан ство пра ви оштру раз ли ку из ме ђу исти не и ла жи, до тле фи ло со фи ја ову по де лу ре ла ти ви зу је и обесми шља ва (Шо пен ха у ер). Рад по том на во ди опис од но са Ма ној ла Ком ни на и Сте фа на Не ма ње у бе се да ма Кон стан ти на Ма на си ја и Ев ста ти ја Со лун ског. Оба бе сед ни ка уз ди жу Ма ној ла, да би га у јед ном тре нут ку из јед на чи ли са Бо гом. Не ма њи пак да ју епи те те ко ји се углав ном ве жу за Со то ну. На су прот њи ма Сте фан Пр вовен ча ни ка да пи ше Жи ти је сво ме оцу, ле пим бо ја ма опи су је и ца ра Ма ној ла. По сле ди це ца ре вих осва ја ња су убр зло не ста ле не станком Ви зан ти је, а де ло ве ли ког жу па на те ри то ри јал но про ши рење, сти ца ње не за ви сно сти, осни ва ње Хи лан да ра је на ста ви ло да тра је. На кра ју Не ма ња је и по стао све ти тељ, што Ма ној ло ни је. За кљу че но је да лаж из ре че на од сил них и моћ них не тра је ве чи то. Кључ не ре чи: цар Ма ној ло Ком нин, ве ли ки жу пан Сте фан Немања, Кон стан тин Ма на си ја, Ев ста ти је Со лун ски, лаж, лажно На са мом по чет ку ра да, тре ба ло би да од ре ди мо мо гу ће значе ње пој ма у кон тек сту ко ји је пред мет ин те ре со ва ња. У 12

2 овом слу ча ју, то је по јам лаж, као и пој мо ви ко ји се из во де из ње га. У реч ни ку ЈА ЗУ на во ди се да је ова реч пра сло вен ска, што ука зу је да су свест о то ме шта је лаж има ли Сло ве ни још у сво јој пра по стојб ни ни. Под њом се под ра зу ме ва: да оно што је ре че но ни је исти на и да онај ко ји је из го ва ра има свест о то ме, да је не што су прот но од исти не, да јој је циљ да прева ри дру ге, ко ји по ве ру ју у њу. Она се су прот ста вља Бо гу у из ре ци сан је ла жа, а Бог је исти на. По јам ла жан об ја шњен је на при ме ру: ка да се о че ља де ту го во ри оно што ни је. Лажљи ви љу ди не иду у Рај. Од ла жи се, лаж ју не осло ба ђа. Они ко ји го во ре ла жи о не ко ме, на зи ва ју се охо ли. 1 Реч ник СА НУ та ко ђе да је сво је ту ма че ње ла жи. Осим неких већ из не тих при ме ра, на во ди се да је ла жан онај: ко ји све сно, на мер но изно си не тач ност, ко ји не од го ва ра стварно сти, по гре шан, не та чан, иза зван не ис кре ним ми сли ма и осе ћа њи ма. По ја вљу је се и из раз ла же но ша за оног ко ји пре но си ла жи, а ми би смо до да ли не мо ра то чак ни свесно да чи ни. Та ко ђе, наводи се и по јам ла жи ка ти, од но сно го во ри ти не ком да ла же. Због ла жи се у на род ном ве ро ва њу сма тра ло да се до би ја и плик на је зи ку, та ко да ка да се не ком ка же да има плик на је зи ку, го во ри му се да ла же. 2 Реч ник срп ског је зи ка, ко ји је из да ла Ма ти ца срп ска, ка же да је лаж на мер но, све сно, из ре че на не тач ност, не и сти на, об мана, пре ва ра. По јам ла жан зна чи не што или не ког погрешно, не тач но при ка за ти. 3 У Фи ло зоф ском реч ни ку лаж је од ре ђе на као тврд ња супрот на исти ни, а из но си се са на ме ром да се дру ги до ве де у за блу ду. 4 У Прав ној енциклопедиjи по ја вљу је се не ко ли ко пој мова ко ји се од но се на лаж: ла жни ис каз, ла жни но вац, ла жна ис пра ва, ла жно пред ста вља ње и ла жно при ја вљи ва ње. Све на ве де не рад ње спа да ју у кри вич на де ла. Ла жни ис каз може да ти све док, ве штак, ту мач, пре во ди лац. Ла жан је ис каз ко ји не од го ва ра исти ни, од но сно ко јим се по твр ђу је по стоја ње чи ње ни ца за ко је се објек тив но зна да не по сто је или 1 Ano nim, Laž - la žan, u: Rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka. Dio 5, ki pak le ken, ob ra dio Bud ma ni, P. (1980), Za greb: JA ZU, str Лаж ла жно, у: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је ки ка, књ. 11. ку кут ка ма ква, (1981), Бе о град: СА НУ Ин сти тут за срп ско хрват ски је зик, стр Лаж ла жно, у: Реч ник срп ско га је зи ка, ре ди го вао и уре дио Ни ко лић, М. (2007), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Zen ko, F. Laž, u: Fi lo zo fij ski rječ nik, tre će do pu nje no iz da nje, re dak ci ja Fi lipo vi ća, V. (1989), Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce Hr vat ske, str

3 за чиње ни це ко је се зна да по сто је али се не ги ра њи хо во посто ја ње или се пре ћут ку ју исти ни те чи ње ни це. Ла жан ис каз је ла жан и ка да је де ли мич но лаж. 5 У ли те ра ту ри ко ја се ба ви ме на џер ским ко дом, по ја вљу је се тип ме на џе ра ко ји се на зи ва ла жним во ђом. Он је од ређен као не ко ко има иде је око ко јих оку пља при ста ли це и ус по ста вља си стем ко ји, ка да се по кре не, не да је ре зул тат. Основ ни про блем је у то ме што он не зна у че му се са сто ји по сао, од но сно, он не зна свој по сао да ра ди. 6 У европ ском дру штву по след њих две сто ти не го ди на примет на је ре ла ти ви за ци ја пој мо ва лаж и исти на. Та ко се На по ле о ну Бо на пар ти при пи су ју ре чи исто ри ја је низ лажи са ко ји ма смо се сло жи ли, 7 а Хен ри ју Фор ду це ло купна зва нич на исто ри ја је го ми ла бе сми сли ца. 8 Ипак, нај ве ћу не га ци ју исти не до се гао је Ар тур Шо пен ха у ер у свом де лу Ери стич ка ди ја лек ти ка. Он је у овој књи зи дао три де сет и осам упут ста ва ка ко да се ла же, да би се по бе ди ло у по ле мици. 9 Пи та ње мо рал но сти, од но сно не мо рал но сти тј. ла жи, очи глед но се ни је ни по ста вља ло за Шо пен ха у е ра. Би ло је бес пред мет но. Евро па је зад њих се дам на ест ве ко ва хри шћан ска, па то на во ди да ту ма че ње, од но сно осврт на лаж по тра жи мо у Библи ји. Лаж је за бра ње на и у Ста ром 10 и у Но вом за ве ту. 11 У Ста ром за ве ту, ђа во се на зи ва ла жним ду хом. 12 Хри стос у Но вом заве ту да је це ло ви ти ју сли ку од но са ђа во ла и ла жи ка да го вори сво јим про тив ни ци ма: ваш је отац ђа во;... он је крв ник људ ски од по чет ка, и не сто ји на исти ни; јер не ма исти не у ње му; кад го во ри лаж, сво је го во ри: јер је ла жа и отац ла жи La žni is kaz la žno pri ja vlji va nje, u: Prav na en ci klo pe di ja 1 A NЈ, re da kor Bla go je vić, T. B. (1989), Be o grad: Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, str Ivo še vić, S. (2010) Me na džer sko li der ski kod, vo dič za po zna va nje se be, lju di, si ste ma i si tu a ci ja, No vi Sad: Fa kul tet teh nič kih na u ka, str Бла го је вић, Н. Жи во ти ан ђе ла, 21. јун 2015, te ske-kul tu re/au tor ski-tek sto vi/zi vo ti-an dje la. 8 Mi lo sa vlje vić, D. Ce lo kup na zva nič na isto ri ja je go mi la be smi sli ca, 8. febru ar 2016, hi story.we ebly.co m. 9 Šo pen ha u er, A. (2007) Eri stič ka di ja lek ti ka ili ume će ka ko da se uvek bu de u pra vu ob jaš nje no u 38 tri ko va, No vi Sad: Adre sa. 10 Тре ћа књи га Мој си је ва, гл. 19, стих По сла ни ца Ефе сци ма Св. апо сто ла Па вла, гл. 4, стих Пр ва књи га о ца ре ви ма, гл. 22, стих Је ван ђе ље по Јо ва ну, гл. 8, стих

4 У Ста ром за ве ту се по себ но скре ће па жња на јед ну вр сту ла жи. На и ме, Бог је, да ју ћи за по ве сти за ко не Мој си ју, на Си нај ској го ри, по ко ји ма Је вре ји тре ба да се вла да ју, као деве ту и прет по след њу за по вест, ре као: Не све до чи ла жно на бли жње га сво га. 14 Да кле, Бог по себ но скре ће па жњу на ову вр сту ла жи, сва ка ко има ју ћи ис ку ства са људ ским ро дом. Је дан од на зи ва за зле љу де је и ла жљи ви си но ви. 15 Све ти апо стол Па вле на зи ва бо го мр ске љу де, опа да чи ма и из мишља чи ма за ла, 16 а на дру гом ме сту из ја вљу је да је гр ло гроб отво рен они ма ко ји је зи ком ва ра ју. 17 Да кле, оно што нам се на ме ће као за кљу чак је: дра ма ате иза ци је огле да се и у пи та њу ла га ња. Док је у ре ли ги ји хришћан ству раз ли ка из ме ђу исти не и ла жи те мељ на вред ност, ате и за ци ја до во ди до ре ла ти ви за ци је исти не и ла жи. Да ли то зна чи да ли ца ко ји ма је ре ли ги ја за ни ма ње све ште ни ци го во ре увек исти ну или ма ње ла жу? Ка ко из гле да ла га ње, у исто риј ским из во ри ма? За ову при ли ку из не ће мо је дан по на ма за ни мљив и па жње вре дан при мер: ви ђе ње ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње у де ли ма ви зан тиј ских бе се дни ка, ко ји су при том би ли, ва жно је ис та ћи, и ви со ки цр кве ни вели ко до стој ни ци ми тро по ли ти. Ви зан тиј ски пи сци по чев ши од Кон стан ти на VII Пор фи роге ни та, 18 оста ви ли су ра зна све до чан ства о Ср би ма, као наро ду али и о по је ди ним лич но сти ма. 19 Ни јед на лич ност ни је у то ли ко ме ри не га тив но опи са на као што је то слу чај са ве ли ким жу па ном Сте фа ном Не ма њом у де ли ма ви зан тијских бесед ни ка. Су коб из ме ђу Ви зан ти је и ра шког ве ли ког жу па на Сте фана Не ма ње, у то вре ме још уде о ног вла да ра, за по чео је на са мом по чет ку Не ма њи не вла сти јер је Ви зан ти ја у борби око пре сто ла по др жа ва ла ње го вог бра та Ти хо ми ра. Ни крај гра ђан ског ра та ни је озна чио по че так до брих од но са са 14 Дру га књи га Мој си је ва, гл. 20, стих Књи га про ро ка Иса и је, гл. 30, стих По сла ни ца Ри мља ни ма Св. апо сто ла Па вла, гл. 1, стих По сла ни ца Ри мља ни ма Св. апо сто ла Па вла, гл. 3, стих Фер јан чић, Б. (1959) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла вије, том II, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ. 19 Фер лу га, Ј., Фер јан чић, Б., Ка ти чић, Р., Кре кић, Б. и Ра дој чић, Б. (1966) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том III, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ; Ка лић, Ј., Фер јан чић, Б. и Ра до шевић Мак си мо вић, Н. (1971) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Југо сла ви је, том IV, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ; Мак си мовић, Љ., Ђу рић, И., Ћир ко вић, С., Фер јан чић, Б. и Ра до ше вић, Н. (1986) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том VI, Бе о град: Византо ло шки ин сти тут СА НУ. 15

5 Византи јом. Су коб је до био на сна зи го ди не и из био је као рат Ви зан ти је са јед не, и Мле ча на, Угар ске и Ср би је са дру ге стра не. Но, ни је ду го тра јао. Већ у про ле ће из би ла је епи де ми ја у мле тач кој вој сци што је њу из ба ци ло из ра та. Мар та ме се ца исте го ди не умро је и угар ски краљ Сте фан III, што је до ве ло до за о кре та у спољ ној по ли ти ци ове др жа ве. Ср би ја је оста ла са ма да ра ту је на спрам Ви занти је. Цар Ма ној ло Ком нин је убр зо кре нуо у по ход на њу из Сер ди ке. Све стан да је по ку шај ору жа ног от по ра уна пред осу ђен на про паст, ве ли ки жу пан је за тра жио пре го во ре са ца рем о об у ста ви су ко ба. 20 Ма ној ло је при стао, али је и Нема ња мо рао да при ста не на ње го ве, крај ње не по вољ не услове. У скла ду са њи ма, ве ли ки жу пан иза шао је пред ца ра го ло глав, го лих ру ку до ла ка та, бос, са ко ноп цем ве за ним око вра та, са ма чем у ру ци. 21 Из бе гао је вој ни по раз али ни је из бе гао пре да ју. Ца ру са ма пре да ја ни је би ла до вољ на. Од лу чио је да ве ли ког жу па на по ве де у сво ју пре сто ни цу и да га у три јум фал ној по вор ци кроз Ца ри град спро ве де као за ро бље ни ка. 22 То ни је био пр ви слу чај да је цар Ма ној ло не ко га на тај на чин по низио. Та ко је по сту пио и пре ма ан ти о хиј ском кне зу Рај нал ду. Кнез је, као и Не ма ња по сле ње га, као по ра же на стра на, стигао у ца рев ло гор го ло глав, бос, са ко ноп цем око вра та, носе ћи мач у ле вој ру ци. Ма ној ло је по ни зио и је ру са лим ског кра ља. На и ме, при ли ком ула ска у Ан ти о хи ју го ди не, цар је ја хао на ко њу са свим сво јим ин сиг ни ја ма, док је је руса лим ски краљ био у тој ис тој по вор ци, али да ле ко иза ње га и без икаквих ин сиг ни ја. Ан ти о хиј ски кнез је био до дат но по ни жен још ви ше од кра ља: хо дао је по ред ца ра и ње го вог ко ња др жао за стре ме. 23 Ма ној лов по ход про тив Не ма ње је опи сан у де ли ма исто рича ра Јо ва на Ки на ма 24 и Ни ки те Хо ни ја та, 25 али и у бе се да ма 20 Ка лић, Ј. Срп ски ве ли ки жу па ни у бор би са Ви зан ти јом, у: Исто ри ја срп ског на ро да, пр ва књи га, од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ка бит ке (1371), уред ник Ћир ко вић, С. (1981), Бе о град: Срп ска књи жев на за друга, стр Ка лић, Ј., Фер јан чић, Б. и Ра до ше вић Мак си мо вић, Н. нав. де ло, стр Исто, стр Остро гор ски, Г. (1983) Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град: Про све та, стр Ка лић, Ј., Фер јан чић, Б. и Ра до ше вић Мак си мо вић, Н. нав. де ло, стр Исто, стр

6 Кон стан ти на Ма на си је 26 и Ев ста ти ја Со лун ског. 27 Уста нак, ње гов ток и пре да ја на сли ка ни су и на фре ска ма у Ца ри граду. 28 Бе се да се од ре ђу је као про по вед, хо ми ли је, па не ги рик, сло во, а што би се мо гло нај јед но став ни је об ја сни ти као све ча ни го вор у част не ко га или не че га, што под ра зу ме ва и прете ра но хваље ње. 29 Кон стан тин Ма на си ја се, ина че, сма тра јед ном од нај зна чајни јих лич но сти ли те ра ту ре и књи жев но сти XII ве ка. Био је члан ди пло мат ских ми си ја ца ра Ма ној ла Ком ни на да би се за тим за мо на шио. Пр во је по стао епи скоп, а по том и митро по лит Нав пак та. Ау тор је хро ни ке ко ја је по чи ња ла од ства ра ња све та и до пи ра ла до го ди не, а ко ја је по ло вином XIV ве ка пре ве де на на сло вен ски је зик. Ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма њу спо ми ње и из но си сво ја за па жа ња о ње му у па не ги рич ком го во ру по све ће ном Ма ној лу Ко ми ну го ди не. 30 Опис ве ли ког жу па на да је се са мо стал но али и по вла че њем па ра ле ла са ца рем Ма ној лом, ко ји се су прот ста вља Не ма њи. Цар се на зи ва Хри сто вим по ма за ни ком, иза бра ни ком, ве ликим и слав ним по бед ни ком, чак га пи сац на зи ва и све вишњим иа ко је то по јам ко ји се ко ри сти за Бо га. О фи зич ким осо би на ма ца ра, Ма на си ја ка же да има не са вла ди ву, не побе ди ву, че лич ну, де сни цу. 31 Он је ва трен, кри лат, брз, се јач стра шне смр ти ко ји чи та ве гра до ве са зе мљом срав њу је. 32 Пи шу ћи о њи ма дво ји ци ка же да, ако Не ма ња по ку ша по бећи, би ће ухва ћен и сти ћи ће га ца ре ва стре ла; са кри је ли се у мра ку, ва тром ће би ти спа љен. Цар је ле кар ко ји Не ма њи да је бла ги лек да га из ле чи од гној не ра не. Цар об ре зу је рану и спа љу је је уси ја ним же ле зом. 33 Цар во ли да се ша ли, па пи сац за Не ма њу ка же: Пле ћа ти бик, да и под ма лим би чем, рав но пу тем иде. 34 Не у спе ло скри ва ње у мра ку тре ба да пока же да цар ви ди и у та ми. Та гној на ра на је, под се ти мо се, же ља Не ма њи на за са мо стал но шћу соп стве не др жа ве, а спаљи ва ње ра не спре ча ва ње ган гре не, шта је дру го до спре чава ње да ње го ва др жа ва до би је не за ви сност. Пле ћа ти бик, је 26 Исто, стр Исто, стр Исто, стр Три фу но вић, Ђ. (1990) Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них пој мо ва, Београд: Но лит, БИГЗ, стр. 28, , , Исто, стр Исто, стр Исто, стр Исто, стр Исто, стр

7 сва ка ко алу зи ја на Не ма њин из глед, али и на то ка кав третман Не ма ња има у очи ма ца ре вим. Ма ли бич, ко ји на во ди би ка да иде пра вим пу тем тре ба да по ка же ка ко се Не ма ња да ла ко укро ти ти. Но, то Ма на си ји ни је до вољ но. Он Не ма њу на зи ва: шкорпи о ном, мрач ња ком, по тај ним од мет ни ком и вар ва ри ном, за тим раз бој ни ком, твр до гла ва цем, зми јом, от пад ни ком, око ре лим ро бом, ко ро вом, на ду вен ком, охо лим, не зграп ним стар цем, рђом. Сем то га, ка же, да се др жао од мет ни штва, имао зле на ме ре, сва ка ко пре ма ца ру, ко ји дру ге под сти че на не при ја тељ ство пре ма Ви зан ти ји. Опи су ју ћи ње го во спрово ђе ње у Ца ри град и бо ра вак у за ро бље ни штву, Ма на си ја ка же да је Не ма ња звер ко ју је цар за тво рио у ка вез. Је ди ни по јам ко ји ко ри сти за ње га, а ко ји ни је увре дљив је пле ћат чо век. 35 Ни шта ма ње ни су за ни мљи ва ни по ре ђе ња ко ја пра ви. Наво ди да је ве ли ки жу пан ла вљу ко жу за ме њи вао ли си чјом тј. бор бу је за ме њи вао лу кав ством, од но сно пре го во ри ма, за тим Не ма њу од ре ђу је као оштро зу бог ве пра ко ји буч но грок ће. По ре ди га чак и са мај му ном. На и ме, ко мен та ри шући не у спео уста нак и пре да ју Не ма њи ну, Ма на си ја на во ди по сло ви цу ста ри се мај мун не хва та у мре жу, да би за тим до дао хва та се, вре ме ном, хва та. 36 Осим по ре ђе ња са живо ти ња ма по ре ди га и са љу ди ма нпр. са фа ра о ном ко ји се су прот ста вљао Мој си ју. 37 Ка да се упо ре ди опис ца ра и ве ли ког жу па на, ја сно је да не га тив не ква ли фи ка ци је ко је су број не, као и не га тив на и увре дљи ва по ре ђе ња, тре ба да бу ду у функ ци ји уз ди за ња цара Ма ној ла. На гла сак је очи глед но на су прот но сти ко ја, за Ма на си ју, по сто ји из ме ђу њих дво ји це и че му он по све ћу је из у зет но ве ли ку па жњу. Док ца ра чак на зи ва све ви шњим епи те том ко ји се ко ри сти са мо за Бо га, до тле ве ли ког жупа на на зи ва зми јом, тј. оном жи во ти њом у чи јем об ли ку се ђа во пр ви пут при ка зао чо ве ку. Да кле, раз ли ка из ме ђу ца ра и ве ли ког жу па на је ко ли ка и из ме ђу Бо га и ђа во ла. Ев ста ти је Со лун ски вас пи та ван је у Ца ри гра ду, у ма на сти ру Св. Еу фи ми је. Био је ђа кон цр кве Св. Со фи је у Ца ри гра ду, за тим про фе сор на па три јар шиј ској ви со кој шко ли, што је по вла чи ло за со бом зва ње мај сто ра ре то ра. Лич ни је при јатељ са Ма ној лом Ком ни ном. Цр кве ну ка ри је ру на ста вио је као ми тро по лит Со лу на. Пи сао је ко мен та ре ан тич ких де ла 35 Исто, стр. 209, Исто, стр Исто, стр

8 нпр. Или ја де и Оди се је, а на кон до ла ска у Со лун и па не гирич ке го во ре. О Сте фа ну Не ма њи пи ше у го во ру по све ћеном Ма ној лу го ди не. 38 Срп ском ве ли ком жу па ну по све ћу је мно го ма ње па жње од свог прет ход ни ка и, за раз ли ку од Ма на си је, не гра ди његов лик на су прот но сти са Ма ној ло вим. Тре ба ре ћи и да му је Не ма ња из ма мио сјај не ре чи, 39 јер га је за ди вио сво јом висином и на о чи тим из гле дом. Но, и по ред то га, на зи ва га од бе глим ро бом. Ка же да је нешто стра хом, а ви ше ра на ма пре ва спи тан на до бро. Нај ве ћи део опи са Не ма ње и Ма ној ла у бе се ди Ев ста ти ја Со лун ског, при ка зан је кроз при чу у ко јој се ве ли ки жу пан са кри ва од сво га го спо да ра, да би за тим тра жио да га ви ди, као не ко ко из мра ка бе жи на све тлост Сун це. Ви зан тиј ски цар га бла го на кло но при ма и да је му ми лост као го спо дар. Та ко да Не ма ња, ко ји ни је смео ни по соп стве ној зе мљи да га зи без бед но, са да га зи ца ри цом гра до ва, ра до стан што га гле да цар. Роп ски је по ко ран ца ру и, при том, сам је се би јемац и све док. 40 Иа ко се мо же чи ни ти на пр ви по глед да се Ев ста ти јев од нос пре ма Не ма њи не раз ли ку је од Кон стат ни но вог то ипак није тач но. Мо ра се на и ме, има ти у ви ду да он пи ше бе се ду у ко јој се пр идр жа ва ви зан тиј ске иде о ло ги је. То да је Ма ној ло го спо дар Не ма њин је чи ње ни ца, при ка зи ва ње Ма ној ла као Сун ца, по сле ди ца је ви зан тиј ске иде о ло ги је, ми лост Ма нојло ва је та ко ђе чи ње ни ца. Из ја ва да ни је смео сло бод но да хо да по сво јој зе мљи од но си се на чи ње ни цу да би по њој био го њен од Ма ној ла, ме ђу тим, Не ма ња се пре дао па ни је ни до шао у ту при ли ку. То да је у Ца ри гра ду у по вор ци, је та ко ђе чи ње ни ца. Да је Не ма ња био од бе гли роб, да је рана ма, а не стра хом пре ва спи тан, ука зи ва ло би да је Не ма ња му чен на кон за ро бља ва ња, о че му дру ги из во ри ћу те, да је Не ма ња ра до стан што гле да Ма ној ла, сва ка ко су пре те ри вања Ев ста ти је ва ко ја мо гу би ти ра зу мљи ва за бе се ду. По следње што ка же је да је Не ма ња сам се би је мац и све док, што мо же мо схва ти ти као по хва лу Не ма њи. Не ма ња ни је слао не ког дру гог да бу де ње гов је мац, ни ко дру ги ни је био ни све док јем ства, већ он у оба слу ча ја. Пре ма то ме, ње гов опис, иа ко на мо мен те не та чан и претеран, у осно ви је ве ћим де лом кон ста то ва ње чи ње ни ца. 38 Исто, стр Исто, стр Исто, стр

9 Овај уста нак, ње гов ток и пре да ја за бе ле же ни су и на слика ма. Да нас се прет по ста вља на фре ска ма у Ве ли кој па ла ти у Ца ри гра ду. Ев ста ти је Со лун ски на во ди да је ве ли ки жупан до ве ден да лич но гле да ове пред ста ве и да их је гле дао са одо бра ва њем, а фре ско пи сцу је је ди но за ме рио што уз његово име ни је до пи сао роб. 41 И Кон стан тин и Ев ста ти је пи шу ћи бе се ду, како то зах те ва сам ка рак тер бе се де мо ра ли су да хва ле Ма ној ла, а лич но обра зо ва ње им је омо гу ћи ло да то ра де у ме та фо ра ма. При том су обо ји ца би ли ми тро по ли ти и као та кви мо ра ли су да има ју на уму прет по след њу по ре до сле ду, али не и по зна чају, Бо жи ју за по вест не све до чи ла жно на бли жње га сво га. То су ипак ура ди ли на не јед нак на чин. Ма на си ја, по вре ђен Не ма њи ним устан ком, освет нич ки га при ка зу је у нај го рим бо ја ма, што га до во ди до кр ше ња Бо жи је за по ве сти, док Евста ти је оста је мно го уме ре ни ји, чак до не кле Не ма њи ода је при зна ње. Ка да би нам о ве ли ком жу па ну Сте фа ну Не ма њи би ли сачу ва ни са мо го во ри ове дво ји це ми тро по ли та, бе сед ни ка, ми би смо о Сте фа ну Не ма њи мо гли да стек не мо углав ном лажну пред ста ву. У нај бо љем слу ча ју јед но стра ну. Ме ђу тим, о ње му су са чу ва ни и дру ги по да ци у де ли ма Св. Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о до си ја, да спо ме не мо са мо срп ске ау то ре. Ови ау то ри пру жа ју о ње му са свим дру га чи ју сли ку. При том, ни ко од срп ских пи са ца су коб ве ли ког жу па на са ца рем ни не спо ми ње. Пре да ју, ко ја је омо гу ћи ла да се спа су жи во ти ње го вим вој ни ци ма, а то је упра во оно што је учинио пре ње га ду кљан ски кнез Вла ди мир пре да ју ћи се бу гарском ца ру Са му и лу 42 и што је до при не ло ства ра њу кне же вог све ти тељ ског кул та 43 а ко ја би си гур но по мо гла ства ра њу Не ма њи ног кул та, као до га ђај, ни ко ни је за бе ле жио. Ипак, срп ски из во ри бе ле же ца ра Ма ној ла. Спо ми ње га Стефан Пр во вен ча ни у Жи ти ју ко је је по све тио свом оцу. Споми ње су срет ца ра Ма ној ла и уде о ног вла да ра Не ма ње, прили ком ко је је Не ма ња до био од ца ра по љу бац, цар ски сан и Ду бо чи цу, с тим да Ду бо чи цу мо гу на сле ди ти са мо ње го ви 41 Исто, стр Кун чер, Д. (2009) Ge sta re gum Scla vo rum, том I, Бе о град, Ник шић: Историј ски ин сти тут, ма на стир Острог, стр Ђе кић, Ђ. Би блиј ски мо ти ви у по ве сти (ге сти или жи ти ју) о Јо ва ну Вла ди миру, у: Те мат ски збор ник ра до ва, На уч ни скуп Срп ски на род на Бал кан ском по лу о стр ву од VI од XX ве ка одр жан у Ни шу 19. сеп тембра го ди не, при ре дио Не дељ ко вић, С. (2014), Ниш: Фи ло зоф ски факул тет, стр

10 си но ви, али не и срод ни ци. Ца ра Ма ној ла на зи ва бо го љуби вим, ко ји је са цар ском љу ба вљу при мио и по љу био Нема њу. Не ма ња са сво је стра не хи та у су срет ца ру. На кра ју Сте фан Пр во вен ча ни до да је да су Не ма њу ца ре ви љу би ли. 44 Мо же се при ме ти ти да пи сац жи ти ја, ни је ода брао при чу о су ко бу са ца рем да би на њој гра дио лик Не ма њин, већ причу и лик гра ди на сце ни о њи хо вој са рад њи и ме ђу соб ној љу ба ви. У Жи ти ју ко је је тре ба ло да уве ли ча но вог све ти теља Ма ној ло до би ја епи тет бо го љу би ви, а сти че се ути сак да су он и Не ма ња би ли у нај бо љим мо гу ћим од но си ма. Про шле су го ди не од Не ма њи ње пре да је и ње го вог од во ђења у Ца ри град. Умро је цар Ма ној ло, умро је и Сте фан Нема ња. Цар је ус пео да про ши ри гра ни це цар ства на за па ду, на ра чун Ра шке, Угар ске. На ис то ку је пот чи нио Јер ме нију, Ат ни о хиј ску кне же ви ну, пот чи нио му се и је ру са лим ски краљ Бал ду ин III. Ре зул тат ових осва ја ња је би ла изо ло ва на и еко ном ски ис цр пље на Ви зан ти ја. Сем то га, два де сет и чети ри го ди не на кон Ма ној ло ве смр ти, Ви зан тиј ско цар ство је не ста ло. 45 Суд би на ве ли ког жу па на је би ла дру га чи ја. На кон смр ти цара Ма ној ла, он је про ши рио сво ју др жа ву. 46 Иа ко је до жи вео по раз у би ци на Мо ра ви го ди не од ца ра Иса ка II Анђе ла, ус пео је да оства ри знат не до бит ке. Пр во, др жа ва му је по ста ла не за ви сна. Ви зан ти ја је по ну ди ла, а ве ли ки жупан је при хва тио да се ње гов сред њи син, Сте фан, оже ни си но ви цом ви зан тиј ског ца ра Ев до ки јом. Иа ко је срп ска др жа ва сим бо лич но пот чи ње на Ви зан ти ји, у ствар но сти је по рас тао углед Сте фа ну Не ма њи и ње го вој по ро ди ци. Нема њи су при зна та осва ја ња у Ду кљи и пре ма Ве ли кој и Јужној Мо ра ви. 47 Ка да је Исак из гу био пре сто, а но ви цар, Евдо ки јин отац, Алек си је III Aнђео је свом зе ту Сте фа ну дао ти ту лу се ва сто кра то ра и обез бе дио му да на сле ди пре сто. Ти ме је Не ма њин син, по стао пр ви срп ски вла дар ко ме је таст визан тиј ски цар Сте фан, П. (1988) Са бра ни спи си, при ре ди ла Ју хас-ге о гри јев ска, Љ., Бео град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, стр Остро гор ски, Г. нав. де ло, стр Сте фан, П. нав. де ло, стр Ка лић, Ј. Бор бе и те ко ви не ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, у: Истори ја срп ског на ро да, пр ва књи га, Од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ке бит ке (1371), (1981), Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Ћир ко вић, С. Уну тра шње и спољ не кри зе у вре ме Не ма њи них на следни ка, у: Исто ри ја срп ског на ро да, пр ва књи га. Од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ке бит ке (1371), (1981), Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр

11 Ни си ла ском са пре сто ла Не ма њин успе шни жи вот ни пут се не за вр ша ва. Са си ном Са вом, осни ва Хи лан дар у Светој Го ри. До та да су, од пра во слав них на ро да свој ма на стир та мо има ли Гр ци, Бу га ри, Ру си и Гру зиј ци. Овом спи ску на ро да, за хва љу ју ћи и Не ма њи и ње го вим си но ви ма, придо да ти су и Ср би. Одо бре ње и по ве љу о осни ва њу и правном ста ту су ма на сти ра из да је им ви зан тиј ски цар Алек си је III Aнђео. Хи лан дар је та ко по стао цар ска ла вра и до био од цара дозволу да сам би ра свог игу ма на. 49 Ка да је Не ма ња умро као мо нах Си ме он, пр ви ко ји су му пева ли били су Гр ци ка ко ње гов син Са ва, на зи ва Ви зан тин це. Си ме он је по стао све ти тељ осам го ди на по сле смр ти. Њего во те ло, це ло и не по вре ђе но, Са ва је пре нео у Сту де ни цу. Та ко је Не ма ња Си ме он по стао и све ти тељ, а из ње го вих мо шти ју по те кло је ми ро. 50 Тек та да се за вр шио жи вот ни круг ве ли ког жу па на. Ца ре во де ло, ко га су бе сед ни ци не из мер но хва ли ли, на зи ва ли га и све ви шњим, ко ји је по ни жа вао и дру ге (ани то хиј ског кне за, је ру са лим ског кра ља) ре ла тив но бр зо је не ста ло. Све ти тељ ни је по стао ни ка да. Ве ли ки жу пан, ко ји је ла жно пред ста вљан и по ре ђен чак и са зми јом, оном зми јом ко ја сим бо ли ше ђа во ла, над жи вео је се бе. Др жа ву, ко ја је још за ње го вог жи во та по ста ла не зави сна, ње го ви на след ни ци су још ви ше про ши ри ли, ста били зо ва ли и про сла ви ли. Он сам је на кон смр ти ка но ни зо ван под име ном Св. Си ме он Ми ро то чи ви. Ви ше од то га ни је могао да по ста не. Онај ко ји га је по ни зио као срп ског вла да ра и код Ср ба је остао за бе ле жен ле пим ре чи ма као бо го љу би ви цар, ко ји по шту је и ува жа ва дру ге, на гра ђу је му дрост сво јих су се да. Та ко су ре чи Ма на си је бе сед ни ка, ми тро по ли та, ко је су имале за циљ да уни зе Сте фа на Не ма њу, до нај ве ћ их мо гу ћих гра ни ца, да га ома ло ва же, исме ју, јед ном реч ју да уни ште ње гов лик мо рал но, про ма ши ле свој циљ. Лаж ју циљ ни је оства рен. По ка за ло се још јед ном да оно што је из и стински вред но, ни јед на лаж, ни јед но ома ло ва жа ва ње, не мо же 49 До мен ти јан, Жи вот Све то га Са ве и жи вот Све то га Си ме о на, пре вод Мир ко вић, Л., при ре ди ла Ма рин ко вић, Р. (1988), Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, стр Ћо ро вић, В. (1928) Спи си Св. Са ве, Бе о град Срем ски Кар лов ци: СКА, стр ; Сте фан, П. нав. де ло, стр ; Бла го је вић, М. и Ме дако вић, Д. (2000) Исто ри ја срп ске др жав но сти, књи га I, Од на стан ка пр вих др жа ва до по чет ка срп ске на ци о нал не ре во лу ци је, Но ви Сад: САНУ огра нак у Но вом Са ду, Бе се да, Дру штво исто ри ча ра Ју жно бач ког и срем ског окру га, стр

12 трајно уни шти ти. Оно што вре ди, увек на ђе на чи на да за си ја пу ним сја јем, ма кар и по сле из ве сног вре ме на. Бе сед ник, јав ни (кул тур ни) рад ни к, ми тро по лит, по ка за ло се, да је до бро овла да ти на у ком ко ја се у Ср ба зо ве лажовлук. 51 А хва ље ни цар, ко ји је до био епи тет за жи во та ко ји се даје са мо Бо гу, по стао је оно, што би се срп ски ре кло лажнисве тац. 52 А ако би смо тре ба ли да од го во ри мо на пи та ње да ли је ве лики жу пан, био ла жни во ђа или не, мо же мо да од го во ри мо да је ње го во на сле ђе, ње го ва све то род ност, ње го ва ди на сти ја да ла до вољ но убе дљив од го вор. Не мо же мо, а да се не при се ти мо да је цар Да вид у сво јим псла ми ма, мо лио Бо га да га за шти ти од љу ди ко ји су од овога све та. 53 ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Бла го је вић, Н. Жи во ти ан ђе ла, 21. јун 2015, fond-stra te ske-kul tu re/au tor ski-tek sto vi/zi vo ti-an dje la Бла го је вић, М. и Ме да ко вић, Д. (2000) Исто ри ја срп ске др жав ности, књи га I, Од на стан ка пр вих др жа ва до по чет ка срп ске на ци онал не ре во лу ци је, Но ви Сад: СА НУ огра нак у Но вом Са ду, Бе седа, Дру штво исто ри ча ра Ју жно бач ког и срем ског окру га. Ђе кић, Ђ. Би блиј ски мо ти ви у по ве сти (ге сти или жи ти ју) о Јова ну Вла ди ми ру, те мат ски збор ник ра до ва, На уч ни скуп Срп ски на род на Бал кан ском по лу о стр ву од VI од XX ве ка (2014), Ниш, стр Ivo še vić, S. (2010) Me na džer sko li der ski kod, vo dič za po zna va nje se be, lju di, si ste ma i si tu a ci ja, No vi Sad: Fa kul tet teh nič kih na u ka. Ка лић, Ј. Срп ски ве ли ки жу па ни у бор би са Ви зан ти јом, у: Истори ја срп ског на ро да, пр ва књи га. Од нај ста ри јих вре ме на до Марич ка бит ке (1371), (1981) Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Ка лић, Ј. Бор бе и те ко ви не ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, у: Исто ри ја срп ског на ро да, пр ва књи га. Од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ка бит ке (1371), (1981), Бе о град: Срп ска књи жев на за друга, стр Mi lo sa vlje vić D. Ce lo kup na zva nič na isto ri ja je go mi la be smi sli ca, 8. fe bru ar 2016, hi story.we ebly.co m. 51 Ла жо влук, у: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књ. 11. ку кут ка ма ква, (1981), Бе о град: СА НУ Ин сти тут за срп ско хр ват ски је зик, стр Исто, стр Пса лам 17, стих

13 Остро гор ски, Г. (1983) Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град: Про све та. Ри стић, С. (2004) Че му све ово? Раз ми шља ња о жи во ту и чо ве ку, Ниш: Про све та. Ћир ко вић, С. Уну тра шње и спољ не кри зе у вре ме Не ма њи них на след ни ка, у: Исто ри ја срп ског на ро да, пр ва књи га. Од нај стари јих вре ме на до Ма рич ке бит ке (1371) (1981), Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Šo pen ha u er, A. (2007) Eri stič ka di ja lek ti ka ili ume će ka ko da se uvek bu de u pra vu ob jaš nje no u 38 tri ko va, No vi Sad: Adre sa. Prav na en ci klo pe di ja 1 A NЈ, re da kor Bla go je vić, T. B. (1989), Beograd: Sa vre me na ad mi ni stra ci ja. Реч ник срп ско га је зи ка, ре ди го вао и уре дио Ни ко лић, М. (2007), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног зе ки ка, књ. 11. ку кут ка ма ква, (1981), Бе о град: СА НУ Ин сти тут за срп ско хр ватски је зик. Rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka. Dio 5, ki pak le ken, ob ra dio Bud ma ni, P. (1980), Za greb: JA ZU. Fi lo zo fij ski rječ nik, tre će do pu nje no iz da nje, re dak ci ja Fi li po vi ća, V. (1989), Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce Hr vat ske. Три фу но вић, Ђ. (1990) Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них пој мо ва, Бе о град: Но лит, БИГЗ. Из во ри: (1950) Све то пи смо Ста рог и Но вог за ве та, Ста ри за вет превео Ђу ра Да ни чић, Но ви за вет пре вео Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Њујорк Лон дон: Са вет би блиј ских дру шта ва. До мен ти јан, Жи вот Све то га Са ве и жи вот Све то га Си ме о на, пре вод Мир ко вић, Л., при ре ди ла Ма рин ко вић, Р. (1988), Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га. Спи си Св. Са ве, из дао их Ћо ро вић, В. (1928), Бе о град Срем ски Кар лов ци: СКА Де ла ста рих срп ских пи са ца књ. 1. Ка лић, Ј., Фер јан чић, Б. и Ра до ше вић-мак си мо вић, Н. (1971) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том IV, Бе оград: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ. Кун чер, Д. (2009) Ge sta re gum Scla vo rum, том I, Бе о град, Никшић, Исто риј ски ин сти тут, ма на стир Острог. Мак си мо вић, Љ., Ђу рић, И., Ћир ко вић, С., Фер јан чић, Б. и Ра доше вић, Н. (1986) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го слави је, том VI, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ. Сте фан, П. (1988) Са бра ни спи си, при ре ди ла Ју хас-ге о рги јев ска, Љ., Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га. 24

14 Фер јан чић, Б. (1959) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Југосла ви је, том II, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ. Фер лу га, Ј., Фер јан чић, Б., Ка ти чић, Р., Кре кић, Б. и Ра дој чић, Б. (1966) Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том III, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ. Đorđe Đekić University in Niš, Faculty of Philosophy Department of History, Niš THOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS AGAINST MANUEL KOMNENOS AND STEFAN NEMANJA IN THE WORKS OF THE 12TH CENTURY BYZANTINE RHETORICIANS Abstract First, the paper tries to establish a meaning of the concept of falsehood and the deriving notions. There are references to understanding of falsehood in Christianity as the foundation of the European civilization i.e. of the modern and contemporary philosophy. And while Christianity makes a clear cut distinction between falsehood and truthfulness, philosophy renders this distinction relative and meaningless (Schopenhauer). Further on, the paper portrays a relationship between Manuel Komnenos and Stefan Nemanja as given in the texts of Constantine Manasses and Eustace of Salonika. Both of them celebrate Manuel up to a point where they compare him with God. On the other hand, Nemanja is attributed epithets related to Satan. Contrary to that, when writing his father s biography, Stefan the First Crowned portrays the Emperor Manuel in good light. The consequences of the Emperor s conquests soon disappear when the Empire ceases to exist, while the Grand Prince s feats the territorial expansion, winning independence and founding Hilandar remain. In the end, Nemanja becomes a saint, while Manuel does not. The final conclusion is that a falsehood uttered by the powerful and dominant does not last forever. Key words: Emperor Manuel Komnenos, Grand Prince Stefan Nemanja, Constantine Manasses, Eustace of Salonika, falsehood, false 25

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША**

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 821.163.41.09-32 Киш Д. Мир ја на Бе ЧЕЈ СКИ* ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** Ни су опа сне мно ге књи

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information