ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА"

Transcription

1 Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI /kultura B УДК /.776(4) /.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них ме диј ских сер ви са опа да ју вр то гла вом бр зи ном ши ром Евро пе и свет ска еко ном ска кри за је са мо је дан од раз лога за то. Дру ги је чи ње ни ца да су PSM (Pu blic Ser vi ce Me dia) оста ли без до брог де ла по др шке јав ног мње ња. Све је ма ње прили ке да се са чу ва тај део ме диј ске сли ке са вре ме них, рас тр за них и оси ро ма ше них дру шта ва. То ни је про блем са мо за по сле них у тим, по пра ви лу, ве ли ким си сте ми ма на ци о нал них те ле ви зи ја и ра дија. Улог је мно го ве ћи: ко хе зи ја европ ског дру штва. Овај текст пред ста вља ана ли зу нај зна чај ни јих кре та ња у фи нан си ра њу јавних сер ви са и њи хо вом по зи ци о ни ра њу и по ста вља пи та ње: за што се и њи ма не до зво ли да се при ка жу у бо љем све тлу? За што са ми бе же од ПР ак ци ја? Кључ не ре чи: јав ни ме диј ски сер вис, ПР, прет пла та, EBU, BBC, но ви нар ске вред но сти Сва ко за слу жу је да бу де пред ста вљен у нај бо љем све тлу. 1 То је етич ко оправ да ње адво ка та и не мно го мла ђе про фе си је, про па ган ди сте. Тре ба ло би да је и у ко ре ну но ви нар ских истра жи вач ких по ду хва та. Баш сва ко? За што не и на ци о нал не јав не те ле ви зи је? Пре ма Ен ци кло пе ди ји аме рич ког но ви нар ства, аген ти за пу бли ци тет или штам пу би ли су не по зна ти до го дине. Већ го ди не ве ли ке но ви не у САД до би ја ле су десе ти не, мо жда и сто ти не са оп ште ња за штам пу днев но од 1 Пр ва ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја Ме ди ји и ПР, јун го ди не, Би је ло По ље, Цр на Го ра. 299

2 људи из обла сти пу бли ци те та. До тле се већ по ја вио и страх од про па ган де ко ја се пред ста вља као вест. Упо зо ра ва но је да но ви на ре тре ба об у ча ва ти да уо че ту ва жну ди стинк цију. 2 Да нас, ка да у ме диј ској сфе ри ра ди ви ше ПР ме на џе ра не го но ви на ра и ка да се про из во ди све ви ше са оп ште ња која из гле да ју као ве сти, јав ни ме диј ски сер ви си до би ја ју морал не бит ке и гу бе фак тич ки рат на по љу оме ђе ном пра вим, чвр стим ве сти ма. У кри зним си ту а ци ја ма, од зе мљо тре са до по ли тич ких из бо ра, сва се па жња јав но сти окре ће баш тим ме диј ским ор га ни за ци ја ма јер се од њих оче ку је чи та ва инфор ма ци ја. Тек што про ђу опа сна вре ме на или се са мо наста ви про ду же на аго ни ја си ро ма шног жи во та, ср це пу бли ке вра ћа се на стра ну ко мер ци јал них еми те ра. Сва ко днев но, ме диј ски сер ви си ути чу на очу ва ње ста бил ности си сте ма и ра де до бру ствар за са вре ме на дру штва, растр за на не до у ми ца ма и стра хо ви ма од ко јих вр ви сва ки та лас но вог вре ме на. Ве о ма рет ко о то ме го во ре гла сно. За што не би да се хва ле? За и ста је те шко об ја сни ти за што баш оне но ви нар ске ор га ни за ци је чи ја је уло га да ис пи та ју це лис ходност сва ке од лу ке у јав ном жи во ту, да, из угла нор мал но сти (не ки то зо ву сред њом ли ни јом), про пи та ју сва чи је обе ћа ње и да, у име јав но сти, да ју или ус кра те са гла сност за по ли тику ко ју тај не ко за го ва ра не же ле или не уме ју да про из ве ду јав ну са гла сност по во дом сво је уло ге у дру штву 3. Без то га, ни јед на ве ли ка иде ја, ни је дан ка пи тал не успе ва у са вре меном на чи ну ма сов не про из вод ње (са гла сно сти) 4. Кад из бе га ва да осва ја умо ве и ср ца јав но сти, јав на те ле визи ја по на вља гре шке по ли ти ча ра, ко ји се не усу ђу ју да во де дру штва ко ја су гла са ла за њи хов ула зак у јав ну сфе ру. 2 Va ughn, S. (2008) Encyclo pe dia of Ame ri can jo ur na lism, New York: Ro utled ge, p У са вре ме ној дру штве ној ор га ни за ци ји одо бре ње (ap pro val) jавности је од су штин ског зна ча ја за сва ки ве ли ки по ду хват. Сто га, сва ки по крет вре дан хва ле мо же би ти из гу бљен, уко ли ко ни је оста вио ути сак у колек тив ном уму, пи сао је Едвард Бер нез у сво јој спин библи ји још го ди не, Ber nays, E. (1928) Pro pa gan da, Ig Pu blis hing (ди ги тал но из да ње). 4 Ни је ва жно ко ли ко ка пи та ла имаш, ко ли ко су ти по ште не ра те, ка ко су по год ни усло ви ко ри шће ња, ако иза се бе не маш на кл oност јав ног мњења, осу ђен си на про паст го во рио је Се мју ел Ин сул док је био је дан од нај а гил ни јих маг на та САД (Бернез, E. нав. дело). А он да је три де се тих го ди на про шлог ве ка из гу био и ка пи тал и на кло ност јав но сти (не не минов но тим ре дом). 300

3 Исто ри ја Ја сна де фи ни ци ја јав ног сер ви са не по сто ји ни у Уни ји наци о нал них еми те ра Евро пе (Eu ro pean Bro ad ca sting Union 5, EBU), која је шам пи он јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са. Посто је прин ци пи: он мо ра да ин фор ми ше, да обра зу је, да зашти ти кул тур ни иден ти тет, да за ба ви и да омо гу ћи из ра жава ње свих ма њи на у дру штву. Јав ни сер вис мо ра и да одр жи од ре ђе не стан дар де ква ли те та про гра ма на ме ње них нај широј пу бли ци. У За ко ну о ра ди о ди фу зи ји Ре пу бли ке Ср би је из го дине јав ни ин те рес се де фи ни ше као про из вод ња, ку по ви на, об ра да и еми то ва ње ин фор ма тив них, обра зов них, кул турно-умет нич ких, де чи јих, за бав них, спорт ских и дру гих радио и те ле ви зиј ских про гра ма ко ји су од оп штег ин те ре са за гра ђа не, а на ро чи то у ци љу оства ри ва ња њи хо вих људских и гра ђан ских пра ва, раз ме не иде ја и ми шље ња, не го вања по ли тич ке, пол не, ме ђу на ци о нал не и вер ске то ле ран ци је, као и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та. По гре шно је ве ро ва ти да би и ко мер ци јал не ста ни це мо гле да ис пу не ми си ју јав ног сер ви са ка же Бо рис Бер гант, слове нач ки пред став ник у ЕБУ, ко ји је го ди не пр ви пут иза бран за пот пред сед ни ка ЕБУ. За што? За то што та оба ве за мно го ко шта, по себ но ка да уче ству је те у тр ци са дру гим комер ци јал ним ста ни ца ма и на гра да је огра ни че но тр жи ште ре кла ма. И за то, од мах иза при че о за шти ти јав ног ин те реса, до ла зи и ши ро ко обра зло же ње о по тре би његовог јав ног фи нан си ра ња ску пог и не ко мер ци јал ног про гра ма. И пу блику са тра ди ци јом гле да ња јав ног сер ви са, баш као и на шу, тре ба не пре ста но под се ћа ти за што се пла ћа прет пла та, чак и ка да се не же ли да гле да све на те ле ви зи ји, ко ју је бо ље да пла ћа Пе тар Пе тро вић гра ђа нин, не го Пе тар Пе тро вић мини стар за ис тра жи ва ње ру де и гу бље ње вре ме на. Пр ви Петар има пра во да тра жи ме диј ски екви ва лент за сво је нов це, дру ги Пе тар пла ћа из бу џе та, да кле опет из џе па пр вог Петра, али зах те ва сво ју сли ку на екра ну, јер сма тра да, иа ко је и сам на плат ном спи ску гра ђа на, има пра ва да са мо стал но рас по ла же др жав ним нов цем. То је са мо је дан од раз ло га за што је бит но да сви ма у др жа ви бу де ја сно ода кле јав ним ме диј ским се р ви си ма сти же но вац и ка ко се тај но вац тро ши на ко рист свих гра ђа на. На том ме сту ПР јав ног ме диј ског сер ви са мо ра да на сту пи пре ма јав но сти и цен три ма по литич ког од лу чи ва ња. Сва ко има пра во да бу де пред ста вљен у нај бо љем све тлу, зар не? 5 Основана го ди не у Тор кве ју на бри тан ској ри ви је ри, тре нут но има чла ни це из 56 др жа ва Евро пе и окру же ња. 301

4 Јав ни сер ви си исто риј ски ни су има ли по тре бе за ства ра њем до бре сли ке о се би. У свом ра ном де тињ ству, ра ди о ди фу зне уста но ве јав ног сек то ра су би ле нај ве ће ри бе у на ци о нал ном етру. Да нас, ме ђу тим, оне чи не са мо део гу жве на ин тер наци о нал ном тр жи шту елек трон ских ме ди ја. Европ ски мо дел фи нан си ра ња елек трон ских ме ди ја под разу ме ва па ра лел но по сто ја ње ко мер ци јал ног ра ди ја и те ле визи је и ста ни ца фи нан си ра них из јав них из во ра да би за до воља ва ли јав ни ин те рес. То је део европ ског дру штве ног моде ла и оба ве за зе ма ља чла ни ца ЕУ из Ам стер дам ског про токо ла (Про то кол 32 Евр оп ског пак та). У ме шо ви том мо де лу фи нан си ра ња елек трон ских ме ди ја зе мље ЕУ ви ди га ран цију очу ва ња плу ра ли зма ми шље ња и раз во ја ра дио-ди фу зи је, од но сно ин ду стри је у ко ју су се ме ди ји пре тво ри ли. Та кав си стем, ве ру је се у Евро пи, од го ва ра и ди вер си фи ко ва ном европ ском ме диј ском тр жи шту (раз ли чи ти је зи ци, пре свега), за раз ли ку од аме рич ког, ве ли ког и је зич ки је дин ственог тр жи шта, чи је су ка рак те ри сти ке подстакле ства ра ње комер ци јал ног си сте ма. Из ве сно је да ни ко мер ци јал ни ме ди ји не мо гу да оп ста ну ако не во де ра чу на о јав ном ин те ре су. Ме ђу тим, у њи хо вом, тр жи шном окру же њу ва же не ка дру га пра ви ла и за то се они пре све га тру де да за ра де, док га се ра до зна лост или за бавља ју са вре ме ног, ис фру стри ра ног и рас тр за ног чо ве ка. Сме шно би би ло по ми сли ти да за раз ви је не Евро пља не ни је ле ги тим но и по сто ја ње ко мер ци јал них ме ди ја. Још су ле гитим ни ја оче ки ва ња ак ци о на ра да им ко мер ци јал ни про грам до не се про фит. Опа сност за јав ни ин те рес ле жи у кре и рању та квог про гра ма ко ји тре ба да од го ва ра зах те ви ма потро шње и спон зо ра и пар ци јал ним интересима, про грама ко ји вла сник об ли ку је та ко да од го ва ра сна зи по ли тич ког ути ца ја, јер зна да ће об ја вљи ва њем по ли тич ких са оп ште ња и са мо уз по моћ парт не ра из по ли ти ке са чу ва ти свој но вац за ра ђен у ме ди ји ма. Због то га је још го ди не у из ве шта ју о јед ном уни верзи тет ском ис тра жи ва њу аме рич ке штам пе, за по че том почет ком че тр де се тих го ди на про шлог ве ка, за кљу че но да је сло бо да штам пе у опа сно сти.,,свест гра ђа на је из вор конти ну и ра не ви тал но сти др жа ве. Јав на рас пра ва је нео п хо дан услов за сло бод но дру штво, а сло бо да из ра жа ва ња нео пхо дан услов за од го ва ра ју ћу јав ну рас пра ву. То не зна чи да сва ки гра ђа нин има мо рал но или ле гал но пра во да по се ду је но ви не или да бу де уред ник или да има пра во (ау то мат ског) при сту па пу бли ци би ло ко јег ме ди ја. У сло бо ду штам пе спада то да јед на иде ја има сво ју шан су, чак и он да ка да је не 302

5 де ли онај ко ји по се ду је штам пу или упра вља њом. Штам па ни је сло бод на ако се они ко ји је во де по на ша ју као да их је та по зи ци ја об да ри ла при ви ле ги јом да оглу ве за иде је ко је су кроз про цес сло бо де го во ра при ву кле па жњу јав но сти. 6 Јав ни ме диј ски сер вис кре и ран је да баш то ра ди. Он мо ра да обез бе ди про стор да се раз ли чи то сти јав но чу ју и ви де. ПСМ та ко до при но си кре и ра њу ком пе тент ног на ци о нал ног јав ног мње ња, спо соб ног да ути че на сфе ру по ли ти ке. Теле ви зиј ске и ра дио ста ни це ко је за до во ља ва ју јав ни ин терес, на не ки на чин, успе ва ју да нај ши ре сло је ве чо ве чан ства укљу че и у ин тер на ци о нал но јав но мње ње. Та ква мо гућ ност раз ме не и ме ђу соб ног ис тра жи ва ња ста во ва, то за јед нич ко фор ми ра ње од но са пре ма нај ва жни јим пи та њи ма да на шњице до ско ра је би ла при ви ле ги ја са мо нај ви шег и нај бо га ти јег, је ди ног истин ски гло бал ног и сло бод ног сло ја чо ве чанства. Због све га то га, јав на те ле ви зи ја (те ле ви зи ја ко ја слу жи јавном ин те ре су) има уло гу и оба ве зу да сво је про гра ме по стави та ко да бу ду до ступ ни сва ко ме и да до при не су кул тур ном раз во ју и дру штве ној ко хе зи ји. За ко но дав ци ЕУ ве ру ју да ће овим спре чи ти и подизање јав ног мње ња дво стру ком, поли тич ком и фи нан сиј ском оштри цом ути ца ја на уре ђи вач ке ти мо ве ко мер ци јал них те ле ви зи ја. Јав ни ра ди о ди фу зни сер вис је вред ност, а не про из вод, гово ри ла је Ни кол Фон тен, као пред сед ни ца Европ ског пар ламен та.,,чи ње ни ца (је) да је јав ни ра ди о ди фу зни сер вис (...) од жи вот ног зна ча ја за оси гу ра ње де мо кра ти је, плу ра ли зма, дру штве не ко хе зи је, кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти, стоји у јед ној ре зо лу ци ји Европ ске ко ми си је из го ди не. Је дан од пред сед ни ка ЕБУ Ал берт Шарф кра јем про шлог ве ка је то из го во рио ова ко: Док ко мер ци јал ни еми те ри ко ри сте про грам да би за ра ди ли но вац за сво је ак ци о на ре би ло та ко што про да ју гле да о це огла ши ва чи ма или, у слу ча ју pay-тв, та ко што де ле ста новни штво на оне ко ји има ју и оне ко ји не ма ју са мо еми те ри ко ји слу же јав ном сер ви су има ју циљ да се ста ве на рас пола га ње чи та вој по пу ла ци ји, не за ви сно од дру штве них кла са и ку пов не мо ћи. Оста ли ни су скром ни Jавни ме диј ски сер ви си на ла зе се на дру гом, увек де бљем кра ју ПР шта па. За раз ли ку од ко мер ци јал них ме ди ја, који 6 A Free and Re spon si ble Press, A Ge ne ral re port on Mass Co mu ni ca tion: New spa per, Ra dio, Mo tion Pic tu res, Ma ga zi nes and Bo oks, (1947) Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press, р

6 мно го лак ше сту па ју у ве зу са но си о ци ма еко ном ске и по литич ке (чи тај увек: еко ном ске) мо ћи због то га што је основ ни мо тив њи хо вог осни ва ња, да до не су но вац сво јим вла сни цима, са свим ле ги ти ман. И по ста је све ле ги тим ни ји у вре ме ну ка да се рас па да ју тра ди ци о нал ни еко ном ски си сте ми и новца је све ма ње. На тр жи шту по сто је и мно го ве ћи игра чи од ди рект не конку рен ци је. Обра зло же ња ко ја сто је иза уда ра ца шта па њихо вих ПР слу жби и унајм ље них аген ци ја зна ју да бу ду вео ма раз ли чи та и увек бо ле. На стра ну што су нај ве ћим делом ве о ма не ма што ви та и че сто иза зи ва ју от пор уда ра них појединаца:,,до го во ри ли смо се са ва шим гло ду ром, ди рек то ром, председ ни ком УО (ПО), ми ни стром (са под ва ри јан том Упра во до ла зим са руч ка са или Баш сам са да пре гле дао ва шу мај ку, па сам се се тио кон гре са хи рур га ко ји ор га ни зу јем); Бла же:,,ми смо дру штве но све сна ком па ни ја (под ва ри јанта: Да ли сте до би ли на шу кор пу са хра ном), али без од гово ра на не по ста вље но пи та ње шта ре дак ци ја и јав ни сер вис има ју од то га што је не ко дру штве но и под ми ћи ва ња све сна ком па ни ја;,,ако ово ни је у јав ном ин те ре су, он да ства а ар но ; Или са свим отво ре но: На ма је ста ло до то га да се ово наја ви, да би љу ди ку пи ли ула зни це, али без од го во ра на: А шта ми има мо од то га? Где је вест у на ја ви до га ђа ја те вр сте? Још го ре је са,,ни је нам при о ри тет да про мо више мо Бан ку већ ове сјај не мла де љу де. Чи сто због ва шег мар ке тин га ко ји ве ро ват но мо ра да одо бри ова кав до го вор, спо ме нуо бих да је XY Бан ка јак огла ши вач на ва шој те леви зи ји 7. Нај ре ђе:,,да ли же ли те при ли ку да сни ми те и он да се пону ди оно што ин те ре су је те ле ви зи је, баш као и све оста ле ре дак ци је: је дан чо век са по тре бом и мо ти вом, но си лац и сли ка по сле ди це ве сти. Ве сти го во ре о љу ди ма (ко ји ра де не што што ути че на дру ге љу де или на чи та во дру штво). Не пи та ју ћи хо ће мо ли због ис пу ња ва ња ли сте же ља ва ше ПР кам па ње и укла па ња у ваш ме ди ја план би ти це ње ни ји или, ма кар, гле да ни ји и са ма ре дак ци ја ути че на одр жа ва ње ло шег од но са са про па ган ди сти ма. 7 Сасвим аутетнична реченица из писма професионалца из једне ПР агенције. Једино је назив банке сакривен. 304

7 Ка ко то:,,ме ни не тре ба ПР? Но вац ко јим европ ска дру штва пла ћа ју за вред но сти због ко јих су кре и ра ни са вре ме ни јав ни ме диј ски сер ви си ни је ве ли ки, али ни је ни за не мар љив ка да се ме ри про цен том издва ја ња из ГДП 0,17% пре ма по да ци ма из Гра фи кон 1 Јав ни сер ви си Евро пе су при хо до ва ли 4,3% ви ше не го прет ход не го ди не, али то је и да ље би ло да ле ко ис под ни воа године. Кра јем године 60% чла ни ца Европ ске уни је за ра ди о ди фу зи ју оце ни ло је сво ју фи нан сиј ску си туа ци ју као,,те шку или,,ве о ма те шку. На ред не две го ди не то ни су ни ма ло по пра ви ле. При хо ди су, у скла ду са оче ки вањи ма, на ста ви ли да се сур ва ва ју јед на ко на ис то ку као и на за па ду или ју го и сто ку. Хо ланд ска вла да на ја вљу је за пе ти ну ма њи бу џет за си стем јав ног сер ви са до го ди не, што зна чи и сма ње ње од 127 ми ли о на евра за на ци о нал ни сер вис. Та су ма на ди ла зи буџет РТС-а у нај бо љим вре ме ни ма овог ве ка. У Пор ту га ли ји се спро во ди план да се пре по ло ви ве ли чи на и це на јав ног сер ви са. Ма ђар ска МТВ је још при ја ви ла пад при хо да од 37% (гу би так од 35 ми ли она евра). Ли тван ски ЛРТ ни је из бе гао гу би так и го ди не ни та ко што је дра стично сма њио рас хо де и за то са да има нај ма ње при хо де од го ди не. Нај ве ћи парт нер у грч кој вла ди иза звао је кри зу ко али ци је га ше њем сиг на ла ЕРТ. 8 EBU, EBU Vi ew po int: PSM Fu ding, mart 2012 до ступ но пре ко www3.ebu.ch/fi les/li ve/si tes/eb u/fi les/know led ge/pu bli ca tion%20li brary/ EB U-Vi ew po int-ps M-Fun ding_en.pdf (при сту пље но 8. ју на 2013). 305

8 У исто вре ме, вла де европ ских др жа ва има ју про бле ма да оправ да ју соп стве ни ле ги ти ми тет и исто вре ме но по влаче од лу ке ко је не по сред но ути чу на бр же или спо ри је, али увек сигурно си ро ма ше ње сво јих би ра ча. Ма ко ли ко да је у том на сто ја њу ва жно има ти ра ци о нал ну го вор ни цу у јав ном сер ви су, бри га за до бро бит ве ли ких, пре на се ље них и че сто тро мих ме диј ских си сте ма ни је на пр вом ме сту по ли тич ке ели те. Са треће стра не, кон ку рен ти ни су ви ше са мо ко мер ци јал ни си сте ми ко ји еми ту ју на истим плат фор ма ма. Ин тер нет је унео по мет њу у кла сич но но ви нар ство. Но ви не су по че ле да об ја вљу ју ви део-кли по ве. Дру штве не мре же су по ста ле место за упо зна ва ње, обра зо ва ње, ис тра жи ва ње и фор ми ра ње соп стве ног по ли тич ког ста ва. Феј сбук вас пи та ва де цу, Твитер ро ди те ље. На ин тер не ту је лак ше до ћи до еро ти ке не го у еми си ји те ле ви зиј ских ве сти ви де ти свог пред сед ни ка. Ето чвр стог раз ло га за што је ПР јав ном ме диј ском сер ви су по треб ни ји не го ко мер ци јал ним ста ни ца ма. Ко мер ци јал не станице са мо тре ба да до ка жу да су гле да не и да про да ју рекла ме у скла ду са по да ци ма аген ци ја за пра ће ње те ле ви зијског тр жи шта: што је шер 9 ве ћи, се кунд у ре клам ном бло ку је ску пљи. У Евро пи јав ни ме диј ски сер вис мо ра да се дока зу је, да из ла зи у су срет по тре ба ма свих сло је ва дру штва 10, да је не у тра лан и ути ца јан и, пре све га, да је по у здан. Јав ни сер вис, у овом ве ку, мо ра да пред ња чи у раз во ју ин фо р матив них тех но ло ги ја, али увек из но ва мо ра да до ка зу је да па мет но тро ши јав не фон до ве, да их за слу жу је и да за њих не тре ба да от пла ћу је кре ди те по ли тич кој ели ти. При мер је ла ко на ћи: BBC по сле скан да ла, од ирач ког оружја за ма сов но уни ште ње до по чив ших пе до фи ла. 9 Удео на тр жи шту, про це нат оних ко ји гле да ју од ре ђе ну те ле ви зи ју или кон крет ну еми си ју у од но су на број гле да ла ца ко ји у том тер ми ну има ју укљу чен те ле ви зор. Од не дав но се ра чу на ју и они ко ји те ле ви зиј ским садр жа ји ма при сту па ју и пре ко ин тер не та. 10 Мно го про бле ма ова квим те ле ви зи ја ма ства ра ју сам на зив,,jав ни сервис или,,др жав на те ле ви зи ја и по гре шно про це су и ра на чи ње ни ца да се фи нан си ра из јав ног из во ра. Сва ки ста нов ник не а сфал ти ра не ули це, сва ки ма ло хра бри ји ко ри сник ка блов ских те ле ви зи ја или не што пи смени ји чи тач ћи ри ли це ве ру је да има пра во да оп ту жи јав ну те ле ви зи ју да ни је за до во љи ла ње гов по је ди нач ни ин те рес ако ни је до шла да му сними ру пе у ули ци, по мо гла да се осве ти ка блов ским раз бој ни ци ма или да из шпан ских се ри ја ски не ла ти ни цу. Ако би по мо гла ана ло ги ја, за вре ме Пр вог свет ског ра та ева ку а ци о не бол ни це у Ве ли кој Бри та ни ји пре имено ва ли су у ста ни це за ева ку а ци ју и ти ме из бри са ли оче ки ва ња да на тим ме сти ма ра ње ни ци оста ју не при ме ре но ду го и ужи ва ју сву па жњу ко ју реч,,бол ни ца но си (у мир но доп ским усло ви ма). 306

9 45 да на до уни ште ња по ве р љи вог из во ра Из ве сно је да су нај те же жр тве ра та у Ира ку са ми Ира ча ни. Из ван са мог Ира ка и вој нич ких фа ми ли ја, нај ви ше су постра да ле две бри тан ске по ро ди це: Ке ли је ви и BBC. Бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва Џек Стро са оп штио је 12. ок то бра чла но ви ма пар ла мен та да је МИ-6, британ ска тај на слу жба, по ву кла тврд ње да је Са дам Ху се ин рас по ла гао хе миј ским и би о ло шким оруж јем спрем ним за упо тре бу у ро ку од са мо 45 ми ну та. Са мо го ди ну и по да на ра ни је, вла да ла бу ри стич ког пре ми је ра То ни ја Бле ра је забри ну тој на ци ји ти ме до ка зи ва ла ис прав ност сво је од лу ке да Бри тан це гур не на мо рал но и ма те ри јал но че ло аме ричког на па да на Ирак. Са мо,,три че твр ти са та, твр ди ле су вла сти, Са да му је до вољ но да упо тре би ово оруж је. На Ирак је, као што је по зна то, из вр ше на агре си ја де мо крат ске ко али ци је, пре ви ше хва ље на ирач ка вој ска је пре га же на, Са дам Ху се ин убр зо ухап шен и по том смак нут (ве ша њем, уз су ђење ко је је са свим од го ва ра ло до не тој ка зни). Не што ка сни је, сти гло је при зна ње ми ни стра не про ме ње не бри тан ске вла де да је кључ ни ар гу мент био по гре шан, али то ни је мо гло да вра ти из мр твих све по ги ну ле због те ла жи у Ира ку, ни ти је мо гло да вра ти по ве ре ње у оно га ко ји је због на пада на Ирак умро у зад њем дво ри шту сво је ку ће, док то ра Деј ви да Ке ли ја. Ни не што ка сни је у пот пу но сти от кри ве на исти на ни ка да ни је ски ну ла про клет ство са ње го ве по ро дице ни ти ља гу са нај у ти цај ни јег јав ног еми те ра на све ту. Код мно гих ни је от кло ни ла ни сум њу у зва нич ну вер зи ју док торо ве смр ти. Шта се де си ло? Пре не го што је исти на и зва нич но от кри ве на, но ви нар ради ја BBC 4 (To day) Ен др ју Ги ли ген у про гра му,,да нас у ма ја го ди не твр ди да вла да зна да у Ира ку не ма оруж ја за ма сов но уни ште ње и по зи ва се на са зна ња ано ним ног из во ра ко ји има ин фор ма ци је о спо соб но сти ма Са да мо ве ар ми је. По у зда ни на уч ник, за по слен у Ми ни старству од бра не као спе ци ја ли ста за би о ло шко оруж је, Деј вид Ке ли био је из вор и Ге ви ну Хју и ту за из ве штај у,,ве сти ма у де сет (Ten O Clock News) тог истог да на на истом ра ди ју. Ке ли је тај (ано ним ни) из вор и Су за ни Вотс у,,њу знај ту на BBC 2 (BBC Two s New snight) 2. ју на, ње го ве су ин фор маци је осна жи ле Ги ли ге на и за по но вље не оп ту жбе у члан ку ко ји об ја вљу је у Не дељ ном Меј лу (The Mail on Sun day) 1. ју на и та да већ на во ди да је глав ни мај стор овог из вр та ња исти не Али стер Кем пбел, пре ми је ров се кре тар за штам пу. 307

10 Онај исти ко ји је до дао по себ но зна че ње спи ну у за ни ма њу спин док то ра. 11 По сле ди це оно га што су Ги ли ган и још дво је BBC-је вих нови на ра из го ва ра ли док су рат ни буб ње ви но вих ла бу ри ста лу па ли свом сна гом по Ира ку, оста ви ле су ду бок траг, нај пре на том бли ста вом на уч ни ку. От кри вен као из вор и на кра ју при ну ђен да и сам све до чи пред пар ла мен тар ним ан кет ним од бо ром, Ке ли ни је из др жао ме диј ски при ти сак. Зва нич на вер зи ја ње го ве смр ти: у ра строј ству због то га што су га у ју лу вла да и BBC по че ли да рас тр жу из ме ђу сво јих кри ви ца, 17. ју ла је пе ро ре зом пре се као ве не у бли зи ни сво је ку ће. Са мо три ме се ца ка сни је, ми ни стар Стро је при знао да Садам баш и ни је био то ли ко опа сан ко ли ко је др жа ва при ча ла да је сте Чи тав BBC си стем стиг ма ти зо ван је том смр ћу и чу ве ном Ха то но вом ис тра гом, ко ја је у до бром де лу јав но сти про тума че на и као ве ли ко пра ње афе ре. Сле ди ле су за тим остав ке чел ни ка ку ће, па он да ми ни стро во при зна ње. Оно ипак ни је мо гло да ре тро ак тив но по пе гла по сле ди це скан да ла, да врати на по сао ре пор те ра Ги ли га на, Гре га Дју ка по но во упо сли као пред сед ни ка BBC, ни ти да Га ви на Деј ви са на те ра да пову че остав ку на ме сто ше фа бор да гу вер не ра (пред сед ни ка управ ног од бо ра) BBC. По ли тич ке по у ке ов де су ма ње ва жне, иа ко је би ло и њих пошто су ла бу ри сти (као што то увек ра де по ли тич ке стран ке) на вла сти цео слу чај ис ко ри сти ли и да би по ја ча ли ди рект не и ин ди рект не при ти ске на BBC си стем. И, на кра ју, ко је у име BBC-ја об ја снио шта се де си ло? Званич но ни ко. У зва нич ну вер зи ју сва ка ко не тре ба ра чу на ти оглас ко ји су пла ти ли са ми за по сле ни и то не са мо због то га што је он екс пли цит но го во рио да не ма ве зе са ме наџ мен том или не ком ПР слу жбом ко ја но си ма кар и нај ма њи сим бол British Broadcasting Corporation 12. Што се оних дру гих по у ка ти че, BBC их је у сво јој са мо ћи за и ста из ву као не ко ли ко. И све су те по у ке за по хва лу као вр ху нац са мо ре гу ла ци је но ви нар ске про фе си је. 11 Tермин се пр ви пут у штам пи по ја вио у САД у вре ме пред сед нич ких из бо ра године, и осам де се тих го ди на про шлог ве ка та ком би наци ја спорт ске и ме ди цин ске тер ми но ло ги је ши ро ко је при хва ће на за опи си ва ње спе ци фич ног де ло ва ња спе ци јал них са вет ни ка по ли тич ких лич но сти и кам па ња. Ric hards, P. (2005) Be Your Own Spin Doc tor, London: Po li ti co s Pu blis hing, р Грег Дјук је за сту пао хра бро, не за ви сно BBC но ви нар ство ко је је без стра ха тра га ло за исти ном. Од луч но ве ру је мо да BBC не сме да од у стане од опре де ље ња да ис тра жу је чи ње ни це у по тра зи за исти ном 308

11 Слика 1 По сле афе ре, бив ши из вр шни ди рек тор Ро нал да Нил име нован је за ше фа по себ не ко ми си је, чи ји су чла но ви ин тер вјуи са ли ско ро че ти ри сто ти не но ви на ра и ста ри јих уред ни ка. У ко нач ном из ве шта ју 13 по ру чу је се: - Тач ност и пре ци зност су сту бо ви но ви нар ства на Би-бисију. Оно мо ра би ти за сно ва но на чвр стим и про ве ре ним дока зи ма и пот кре пље но тач ним бе ле шка ма. - Тач но и по у зда но во ђе ње бе ле жа ка мо ра да по ста не део обу ке но ви на ра, бу ду ћи да је то при мар на но ви нар ска вешти на. Во де ћи прин цип BBC но ви нар ства: пра вед ни пре ма сви ма, ка ко пре ма они ма ко ји не ко га оп ту жу ју, та ко и пре ма оп туже ни ма. Пре об ја вљи ва ња озбиљ не и по тен ци јал но дис креди ту ју ће оп ту жбе оп ту же ном увек тре ба оста ви ти мо гућност за ре а го ва ње. Са свим је ло гич но да јав ност об ја вље не оп ту жбе тре ћег лица тре ти ра као оп ту жбе са мог BBC-ја, хтео BBC то или не. То је по сле ди ца угле да. Ово је ве о ма ва жна по у ка за про извод њу свих но ви на р ских жан ро ва у еми си ја ма ве сти: об јављи ва њем оп ту жби, да је мо им ле ги ти ми тет и те жи ну. У ве ћи ни слу ча је ва, BBC не ће об ја вљи ва ти оп ту жбе про тив не ко га у жи вим еми си ја ма по си сте му пи та ње-од го вор. Ано ним ни из во ри ни су пра ви ло, бо ље је има ти име но ва ни из вор. У су прот ном слу ча ју, пу бли ка мо ра да бу де оба ве штена зашто је из вор остао не и ме но ван. Сва ка ко да за шти та изво ра оста је основ ни прин цип но ви нар ства. По је ди нач но, чу ва ри BBC-је вих уре ђи вач ких вред но сти у сва ко днев ном еми то ва њу хи ља да са ти ве сти је су уред ни ци и из вр шни про ду цен ти. 13 Упор. BBC, The Neil Re port and Sta te ment by the Bo ard of Go ver nors, jун 2005, дост уп но пре ко ut thebbc/in si det hebbc/ how we work/re ports/neil_re port.html (при сту пље но 8. ју на 2013). 309

12 Пре зен те ри су од го вор ни по је ди нач ним уред ни ци ма и обаве зни су да се при др жа ва ју кључ них вред но сти BBC-ја. У сре ди шту но ви нар ства је до бро об у че на но ви нар ска рад на сна га (a well tra i ned jo ur na li stic work for ce). Сто га је њи хо ва обу ка бит на и Ни лов из ве штај пре по ру чу је осни ва ње но вина р ског ко ле џа за део од чак 7 хи ља да љу ди уну тар ин форма тив ног сег мен та бри тан ског јав ног сер ви са (BBC News). Су о ча ва ње са жал ба ма та ко ђе тра жи ре фор му уну тар си стема BBC. Из ве штај је об но вио иде ју о пет но ви нар ских вред но сти: - исти на и тач ност; - слу же ње јав ном ин те ре су; - пар тиј ски ба ланс (не пар тиј ност) и ра зно вр сност ста во ва; - не за ви сност и - по у зда ност. Ста ри ји но ви на р ски зе че ви са чу ђе њем су за бе ле жи ли детаљ да њи хо ве мла ђе ко ле ге ове прин ци пе не зна ју на и зуст. BBC-јев круг пе до фи ли је Отво рио га је слу чај по чив шег во ди те ља деч јих еми си ја Џими ја Са ви ла и ни ко га још ни је са свим за тво рио, али су због ње га про шле је се ни остав ку под не ла два ге не рал на ди ректо ра. Но ви ка пе тан тог бро да, из ме ђу оста лог, тре ба да отпу сти две хи ља де рад ни ка у на ред них пет го ди на и да го ди не об но ви По ве љу о осни ва њу (The Royal Char ter). Хо ће ли за по сле ни опет об ја вљивати пла ће ни оглас? Те шко, они са да из ла зе на ули це и про те сту ју због са ме на ја ве не коли ко сто ти на от ка за. Из гу би ли ра зум, оста ли без ср ца,,за што да пла ћам прет пла ту, кад већ пла ћам ка блов ску теле ви зи ју, са жи ма чи та ву емо тив ну ди ле му гле да ла ца теле ви зи је у оси ро ма ше ној др жа ви. Још ја сни је, ту гре шку у пред ста вља њу уло ге јав них сер ви са от кри ва сама, на из глед, ло гич на по ру ка са го вор ни це у току јав не рас пра ве о из ме ни ме диј ских за ко на у Ср би ји:,,ја сам вла сник при ват не ста нице ко ја еми ту је и ве сти. Хо ћу и ја део прет пла те. Док су јав ни ме диј ски сер ви си оче ки ва ли од сво јих др жа ва по моћ и од сво јих јав но сти по др шку, на осно ву чи ње ни це да ра де до бар по сао, док су ве ро ва ли у спо соб ност са вре меног дру штва да ра ци о нал но про це ни зна чај та квог ме диј ског 310

13 при сту па (ин фор ма ци ја, обра зо ва ње, кул ту ра и про чи шћена за ба ва), не ко дру ги је до био емо тив ну по др шку вла сти и пу бли ке, ка ко у ме диј ској, та ко и у по ли тич кој сфе ри. PSM (Pu blic Ser vi ce Me dia) су та ко оста ли и без ра зу ма и без ср ца. При хо ди јав ног ме диј ског си сте ма то јед ним де лом по твр ђују. Ста ти сти ка по ка зу је да су при хо ди чла ни ца ЕБУ па ли за 7,4 од сто од до го ди не. С дру ге стра не, ко мер цијал ни еми те ри су оства ри ли по зи ти ван раст при хо да од 1,8 од сто у истом пе ри о ду, ка же Деј вид Лу ис, на чел ник Сек то ра за од но се са чла ни ца ма Европ ске ра ди о ди фу зне уни је 14. Но вац је са мо јед на стра на овог про бле ма. Се ди ште нормал но сти са вре ме ног европ ског дру штва из ме ште но је из ве чер њег днев ни ка у ри ја ли ти те ле ви зи ју, Мон ти Пај тон је по стао кур си ста, а на след ни ци сер Деј ви да Атан бо ро уа пресрећ ни су кад до би ју хо но рар ни по сао на по љо при вред ном има њу. Ста ра ман тра у но вом је зи ку Jавни ме диј ски сер ви с у Евро пи, ко ја је по стој би на тог врхун ског до стиг ну ћа са вре ме не ци ви ли за ци је, на ред не де цени је мо ра да на ђе на чин да, у окру же њу свет ске еко ном ске кри зе, но вим сред стви ма обра зло жи ста ру ман тру. Ту се ништа ни је про ме ни ло, са вре ме но дру штво је и да ље ду бо ко по де ље но по со ци јал ним и ет нич ким ша во ви ма и јав на теле ви зи ја пред ста вља ва жан еле мент дру штве ног ми ра. Друштву је по тре бан не за ви сан из вор ин фор ма ци ја и кри тич ког про су ђи ва ња, тран спа рент но и из јав них фон до ва фи нан сира ни осло нац кул ту ре, стуб обра зо ва ња, чу вар на ци о нал ног иден ти те та и ко хе зи је мул ти кул тур ног дру штва. Ман тра је са свим тач на, али је све ску пља и ску пља. И све те же до ка зи ва. Све је те же ве ро ва ти да се PR PSM бит ка за нор мал ност мо же до би ти јер се во ди на по љу ко јим је већ про тут њао је дан рат и оси ро ма шио по ра же ну сред њу кла су. Не чу ди сто га што је PSM нај ја чи на се ве ру Евро пе: Дан ска, Швед ска и Фин ска су седма, осма и петнаеста зе мља по друштве ном про из во ду у све ту. Гле да ју ћи до ку мен та ЕБУ сти че се ути сак да се и у Же неви за тва ра ју очи пред нај су ро ви јим по сле ди ца ма. Кон цепт јав ног ме диј ског сер ви са про па да. Дру га по сле ди ца још је по ра зни ја: има ли не ко га ко га је за то бри га? Тре ће, по следи ца од у ста ја ња од те ци ви ли за циј ске вред но сти би ће још опаснија. 14 Цве јић, Б. (6. јун 2013) Деј вид Лу ис: РТС и РТВ под буд ним оком Европске ко ми си је, Да нас, стр

14 Дру ги крај шта па Упра во за то је нео п ход но да се ужа стра на ПР шта па на ђе и са дру ге стра не јав них ме диј ских сер ви са, у ру ка ма ком петент них и ка спо ља окре ну тих ПР слу жби. Оне не би сме ле да се за у ста ве на по сло ви ма ко ји се ла кон ски опи су ју као про мо ци ја соп стве ног про гра ма на днев ном ни воу, пе ри одич на про мо ци ја по је ди нач них про гра ма, кон так ти са но вина ри ма, из ра да и ди стри бу ци ја са оп ште ња и на ја ва, ор гани за ци ја прес-кон фе рен ци ја, пе ри о дич ни до га ђа ји, про молица... Јав ним сер ви си ма је ПР по тре бан да би ства ра њем кор пора тив ног ими џа и укуп ног ими џа ЕБУ дру штво при хва ти ло чи ње ни цу да се са уни шта ва ју ћим си ла ма мо ра бо ри ти. И то ни је са мо еко но ми ја, јер се дру штве но тки во Евро пе па ра дуж свих ша во ва. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: A Free and Re spon si ble Press, A Ge ne ral re port on Mass Co mu nica tion: New spa per, Ra dio, Mo tion Pic tu res, Ma ga zi nes and Bo oks, (1947) Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press BBC, The Neil Re port and Sta te ment by the Bo ard of Go ver nors, jун 2005, доступно преко ut thebbc/in si dethebbc/how we work/re ports/neil_re port.html (при сту пље но 8. ју на 2013). EBU, EBU Vi ew po int: PSM Fu ding, март до ступ но пре ко les/li ve/si tes/eb u/fi les/know led ge/pu bli cation%20li brary/eb U-Vi ew po int-ps M-Fun ding_en.pdf (при сту пљено 8. ју на 2013). Ber nays, E. (1928) Pro pa gan da, Ig Pu blis hing (ди ги тал но из да ње). Цве јић, Б. (6. јун 2013) Деј вид Лу ис: РТС и РТВ под буд ним оком Европ ске ко ми си је, Да нас, стр Ric hards, P. (2005) Be Your Own Spin Doc tor, Lon don: Po li ti co s Publis hing Royal Char ter for the con ti nu an ce of the Bri tish Bro ad ca sting Corpo ra tion до ступ но пре ко ver nan ce/ re gu la tory_fra me work/char ter_agre e ment.html (при сту пље но 22. ју на 2013). Va ughn, S. (2008) Encyclo pe dia of Ame ri can jo ur na lism, New York: Ro u tled ge 312

15 Saša Barbulović Serbian Radio-Television, Belgrade PUBLIC RELATIONS OF THE PUBLIC SERVICE MEDIA Abstract Funds available to public service broadcasters have shrunk all across Europe and the world economic crisis is not the single reason behind this. PSM (Public Service Media) have lost a good portion of public support and there lies the second most important reason. There are fewer opportunities to preserve this sort of the media in contemporary societies, caught in the middle of clashes and impoverished. And this is not a problem solely for the employees of such usually widely staffed systems of the national television and radio companies. The stakes are much higher, affecting cohesion of the European society. This article presents an analysis of the major trends in the funding of public services and their positioning, asking why they are not allowed to be viewed in a better light? Why do they seem to restrain themselves from PR activities? Key words: Public Service Media, PR, EBU, subscription fee, BBC, journalistic values 313

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

Model Švajcarskog federalizma

Model Švajcarskog federalizma University of Surrey From the SelectedWorks of Roozbeh (Rudy) B. Baker 2012 Model Švajcarskog federalizma Roozbeh (Rudy) B. Baker Available at: https://works.bepress.com/roozbeh_rudy_baker/14/ УДК: 342.24(494)

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757085I УДК 343.97 316.624 прегледни рад КУЛ ТУ РА И КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ Са же так: Рад пред ста вља по ку шај да се рас пле

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information