Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Size: px
Start display at page:

Download "Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред"

Transcription

1 УДК: :929 Бруно из Келна, свети УДК: :929 Бруно из Келна, свети "10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред Мирослав М. Поповић* Филозофски факултет, Универзитет у Београду Библиотека Одељења за историју Апстракт: Циљ ра да ко ји је пред на ма је да се у кратким цртама представе личност оснивача картузијанског реда, Св. Бруна из Келна, његове хагиографије, канонизација и ликовне представе, уз осврт на ра ни раз вој ре да и ње го ву по бо жност. Кључне речи: Св. Бруно из Келна, картузијанци, Римокатоличка Црква. У 11. и 12. ве ку пот пу на са мо и зо ло ва ност пу сти ња ка на и ла зи ла је на ди вље ње и след бе ни ке. Овај жи вот се раз ли ко вао од бе не диктин ског, охра бри вао ин ди ви ду а ли зам, уса мље ност и строг аске тизам. У 11. ве ку би ло је ви ше по ку ша ја да се ин сти ту ци о на ли зу је жи вот пу сти ња ка, од ко јих је нај у спе шни ји ве зан за Бру на из Кел на (око ) и ње гов ред кар ту зи ја на ца. На зван је по њи хо вом глав ном ма на сти ру у Ве ли кој Шар тре зи у алп ским пре де ли ма источ не Фран цу ске. Кар ту зи јан ци су по ста ли ма ли, ста би лан вер ски ред, са жи во том не кад на лик пу сти њач ком, а не кад бе не дик тинском. Од тре нут ка ка да је Св. Бру но из Кел на осно вао ред кар ту зија на ца, ред је сма тран као нај стро жи у Ри мо ка то лич кој Цр кви, са тра ди ци јом ере мит ске уса мље но сти, ти ши не, ап сти нен ци је и контем пла тив ног по вла че ња из све та, што се вр ло ма ло про ме ни ло чак и по сле Дру гог ва ти кан ског кон ци ла. 1 * miroslav.popovic@f.bg.ac.rs. 1 Џо зеф Х. Линч, Историја средњовековне цркве, превели с енглеског Драгић Живојиновић, Бранислав Танчић, Београд: Clio, 1999, 268; Richard Woods, Christian Spirituality: God s Presence Through the Ages, Maryknoll: Or bis Bo oks, 2006, по гла вље Coming of the Whi te Monks, стр. 122 и да ље. 291

2 Теолошки погледи / Theological Views XLIX (2/2016) Св. Бру но био је из не по зна те пле мић ке по ро ди це, на во ди се да је из по ро ди це Хар тен фа у ста, али без осно ва. У јед ној два на е сто веков ној хро ни ци на зи ва се го спо дар Бру но. О ње го вом де тињ ству се зна ве о ма ма ло, во ди ло се ра чу на о ње го вом обра зо ва њу, до бро је по зна вао књи жев ност, про фа ну и вер ску. По зна то је да је сту ди је по чео у Цр кви Св. Ку ни бер та у Кел ну и да их је за вр шио у чу ве ним шко ла ма у Рем су, али не ма до ка за да је ишао у Па риз и био уче ник Бе рен га ра Тур ског (око ). По став ши ка но ник Рем са, поду ча вао је сло бод не ве шти не и те о ло ги ју, те био хва љен као про фе сор од сво јих уче ни ка, на ро чи то од бу ду ћег па пе Ур ба на II ( ). На кра ју је по стао кан це лар ар хи ди је це зе. Бру но је био на стра ни Гри го ри ја VII ( ) у бор би про тив опа да ња све штен ства и по мо гао у укла ња њу ар хи е пи ско па Рем са, Ма на си је I, ко ји је практи ко вао си мо ни ју. Бру но је од био да бу де на че лу ка те дра ле и ре шио да се по ву че из све та и жи ви жи вот Хри сто вих си ро ма ха, пу сти ња ка ко ји су се по вла чи ли у са мо ћу шу ма, у кон тем пла тив ни жи вот сиро ма штва и по ка ја ња. За јед но са два са пут ни ка, Бру но је око го ди не на пу стио Ремс, али без свог при ја те ља Рал фа, ка сни је надби ску па Рем са. На по чет ку се сме стио у бли зи ни Мо ле ма, по са ве ту Ро бер та од Мо ле ма ( ), да би кре нуо у још ве ћу само ћу, до шав ши до Ал па, у ср це Шар тре зе, где је на шао бо ра ви ште уз по моћ би ску па Ху га из Гре но бла ( , би скуп ). Жи вео је са не ко ли ци ном љу ди шест го ди на у ма лој до ли ни, окруже ној пла ни на ма и оштр ом кли мом. Ни је на пи сао пра ви ло за жи вот кар ту зи ја на ца, јер ни је имао на ме ру да осну је ред. Па па Ур бан II је по звао Бру на и за јед но су от пу то ва ли из Ри ма у ју жну Ита ли ју, под вла шћу Нор ма на. Бру но је по мо гао Ро же ру Си ци лиј ском (око , нор ман ски вла дар Си ци ли је ) при осни ва њу пу сти њач ког уто чи шта Све те Ма ри је од Ла Тореa. Бру но во те ло је са хра ње но на пу сти њач ком гро бљу Све те Ма ри је од Ла Тореa, по том пре ба че но у та мо шњу цр кву, а ка сни је у Цр кву Св. Сте фа на. 2 Де ла Св. Бру на об у хва та ју два пи сма, ко ја се ба ве аскет ским доктри на ма, ау тен ти чан ко мен тар Псал ти ра, а ма ње је из ве сно да је аутор ко мен та ра По сла ни ца Св. Па вла. У ње го ва де ла се убра ја и по зив ве ре ко ји је из дик ти рао на са мр ти. Сво ја два пи сма на пи сао је пред крај жи во та; у јед ном од њих, ко је је би ло на ме ње но јед ном од браће, на во ди да су кључ и пе чат ду хов не ди сци пли не по слу шност, ко ју обез бе ђу ју по ни зност и стр пље ње, а пра те чи ста љу бав пре ма Го спо- 2 New Catholic Encyclopedia 4, Se cond Edi tion, Ba a Cam, Was hing ton D. C., Thom son & Ga le, 2003,

3 Мирослав М. Поповић, Свети Бруно из Келна и картузијански ред ду и истин ска ми ло сти ња. Књи гу оби ча ја кар ту зи ја на ца фор му ли са ће Гви го I ( ), пе ти на след ник Св. Бру на, из ме ђу и го ди не. Ко мен тар По сла ни ца Св. Па вла обич но се при пи су је осни вачу кар ту зи ја на ца и ве ро ват но је на стао то ком ње го ве про фе сор ске ка ри је ре у ва жној ка те драл ној шко ли у Рем су. Бру но ва схо ла стич ка ка ри је ра и спи си су ма ло про у ча ва ни. При ме ће но је да је ко мен тар По сла ни ца Св. Па вла де ли мич но за сно ван на де лу Св. Јо ва на Зла то у- стог ( ) и сто га је ин те ре сан тан за исто ри ју књи жев но сти као све до чан ство грч ког ути ца ја на За па ду то ком овог пе ри о да. 3 Св. Бру но је у пи сму свом при ја те љу Рал фу, на ста лом 1096/97. у испосници у јужној Италији, описао сопствено преобраћење: Тво ја љу бав ће пам ти ти ка да смо ти, ја и Фул ко Јед но о ки би ли за јед но јед ног да на у вр ту по ред Ада мо ве ку ће, где сам та да ста но вао, и раз го ва ра ли не ко вре ме, ве ру јем, о ла жним при влач но сти ма и не ста ју ћем бо гат ству ово га све та и та ко ђе о ра до сти ма веч не сла ве. Та да, го ре ћи од бо жан ске љу ба ви, обе ћа ли смо, за ве то ва ли се и ре ши ли да уско ро на пу сти мо про ла зне ства ри све та и до стиг не мо веч не ства ри и та ко ђе узме мо мо на шку ри зу. Ово би се де си ло убр зо, да Фул ко ни је та да оти шао у Рим, и ми од ло жи ли до ње го вог по врат ка оно што је тре ба ло да се ура ди. Због овог од ла га ња и дру гих разло га ко ји су се по ја ви ли, бо жан ска љу бав је иш че зла, ду ша је охлад не ла и жар је не стао. 4 Бру но је знао да је да би се осво ји ле ду ше за Го спо да нео п ход но ко ва ти гво жђе док је вру ће. Као при мер зна ча ја ме ста за осни ва ње ку ћа но во о сно ва них ре до ва, тре ба на ве сти ре чи осни ва ча кар ту зија на ца. У свом пи сму Рал фу од Рем са Бру но је хва лио не са мо зе лена по ља, ли ва де са цве ћем, до бро на вод ња ва не ба ште и плод но дрве ће, већ и здрав ва здух и по глед на бр да и до ли не у да љи ни, бо га те ре ка ма, по то ци ма и из во ри ма. То је би ло ме сто, пре ма Бру но вим 3 New Cat ho lic Encyclo pe dia 4, 650; Cha r les P. Car lson Jr., Ju sti fi ca tion in Ear li er Me di e val The o logy, Ha gue: Mar ti nus Nij hoff, 1975, 45; Jor dan Au mann, Chri stian Spiri tu a lity in the Cat ho lic Tra di tion, Lon don: Sheed & Ward, 1985, 91. В. S. Bru no nis carthu si a no rum in sti tu to ris nec non ejus dem sa e cu li pra e ci po rum cart hu si en si um pa trum ope ra om nia ex ari is et me li o ris no tae edi ti o ni bus nunc pri mum in unum col lec ta, ac cu ran te J. P. Mig ne, to mus pri mus (Pa tro lo gi ae cur sus com ple tus, se ri es se cun da, t. CLII/1, ac cu rante J. P. Mig ne), Pa ris, Превод са енглеског одломка у: The New Cambridge Medieval History, Vol. IV, c c. 1198, Part I, edi ted by Da vid Lu scom be and Jo nat han Ri ley-smith, Cam brid ge: Cambridge University Press, 2008,

4 Теолошки погледи / Theological Views XLIX (2/2016) ре чи ма, за ис пу ње но сло бод но вре ме и сми ре ну ак тив ност, где Божи ји љу ди на ла зе свој мир. 5 Пе тар Блом ве на из Лај де на ( ), кар ту зи јан ски при ор из Кел на, раз вио је у Жи во ту Св. Бру на (1516) ха ги о граф ску ве зу из ме ђу Св. Бру на, осни ва ча ње го вог ре да, и гра да Кел на. Пе тр о во де ло се засни ва ло на Бру новом Жи воту ко ји је на стао са мо го ди ну да на ра ни је из пе ра дру гог кар ту зи јан ског ста ре ши не, при о ра Ве ли ке Шар тре зе Фран соа Ди пи ја ( ). Ди пи је во де ло је два да је спо ми ња ло град Бру но вог ро ђе ња и не го во ри ни шта о по ре клу ње го ве пле мић ке по ро ди це. Ак це нат Пе тра Блом ве не на Бру но вом по ре клу из Кел на је раз ли ка у од но су на рад Ди пи ја и ано ним ног три на е сто ве ков ног Живо та Св. Бру на, ко је су оба кар ту зи јан ска при о ра узе ла као основ ни из вор. Ха ги о гра фи ја ко ју је на пи сао кар ту зи јан ски мо нах Ло рен цо Су рио ( ) са др жа ла је из ве стан број на ра тив них де та ља који су ели ми ни са ни из ка сни јих опи са, чак и из кри тич ке ан то ло ги је Ac ta San cto rum. То је је ди ни из вор ко ји је за бе ле жио епи зо ду су сре та из ме ђу све ца и Ро же ра Си ци лиј ског. 6 Ха ги о граф ски на по ри по чет ком 16. ве ка по кло пи ли су се са поку ша ји ма кар ту зи јан ског ре да да ка но ни зу је Бру на. Кар ту зи јан ци су по што ва ли Бру на као све ца од 15. ве ка, на ро чи то у Кел ну, где је го ди не са гра ђе на Бру но ва ка пе ла у ко јој се на ла зио ци клус од је да на ест сли ка ко је су пред ста вља ле Бру на као све ца. Исте го ди не Се ба сти јан Брант је у ко лек ци ју вер ских сти хо ва укљу чио и пе сму о Бру ну. Бру но ве спи се је у Па ри зу при ре дио за штам пу Jo do cus Ba dius Ascen ci us го ди не. На по ри ма за ка но ни за ци ју при па да ла је и по нов на афи ли ја ци ја ма на сти ра Све тог Сте фа на у Ка ла бри ји карту зи јан ци ма 1513, по што га је осно вао Бру но на зах тев Ро же ра Сици лиј ског, а по сле је при пао ци стер ци ти ма. У овом ма на сти ру би ли су Бру но ви по смрт ни оста ци, ко ји су екс ху ми ра ни и вра ће ни ре ду, да би ју ла па па Лав X ( ) вер бал но одо брио оба вља ње слу жбе у част Бру на у окви ру ку ћа ре да, а Бру но је ка но ни зо ван тек го ди не. Већ од го ди не ге не рал на скуп шти на ре да на ре дила је уно ше ње Бру но вог име на у ли тур гиј ске ка лен да ре и књи ге. Та да су на ста ли но ви Жи во ти Бру на, о ко ји ма је би ло ре чи. 7 5 Исто, Da vid J. Col lins, Re for ming Sa ints: Sa ints Li ves and The ir Aut hors in Ger many (Ox ford stu di es in hi sto ri cal the o logy), Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2008, 80 81; Ar nold A. Wit te, The Art ful Her mi ta ge: The Pa laz zet to Far ne se as a Co un ter- Re for ma tion Di a e ta, Ro ma: L ER MA di Bretschne i der, 2008, Da vid J. Col lins, Re for ming Sa ints: Sa ints Li ves and The ir Aut hors in Ger many ,

5 Мирослав М. Поповић, Свети Бруно из Келна и картузијански ред По сто је два ти па кон цеп та у окви ру ко јих је при су тан амал гам тек ста и ли ков них пред ста ва, ве за них за осни ва ње ре да кар ту зија на ца. Пр ви је та ко зва ни Бру нов ци клус, на ра тив ни низ сли ка, за сно ва них на чи стој кар ту зи јан ској тра ди ци ји ко ја бе ле жи оснива ње Ве ли ке Шар тре зе од стра не Св. Бру на и ње го вих са пут ника го ди не. Дру ги при мер је та ко зва на Ло за Св. Бру на, ко ја пред ста вља раст ре да из пре да ног ср ца ње го вог осни ва ча, пра те ћи обра зац Је се је ве ло зе, че сте сред њо ве ков не сли ке ко ја је пред ставља ла Хри сто ву ге не а ло ги ју од ср ца оца ста ро за вет ног кра ља Дави да ( пре Хри ста). 8 Бру нов жи вот слу жио је као из вор ин спи ра ци је за на сту па јуће ге не ра ци је кар ту зи ја на ца. Обра зац кар ту зи јан ског жи во та ни је се про ме нио пре ко де вет сто ти на го ди на, по што се ред па жљи во др жао Бру но вих пр во бит них ци ље ва и ме то да. Кар ту зи јан ци се не по вла че из све та да би из бе гли жи вот, већ да би га жи ве ли у при суству Бо га. Ово се по сти же кроз ду хов не ве жбе у ти ши ни и са мо ћи ин ди ви ду ал них ис по сни ца, ко је до пу ња ва ју ли тур гиј ске про сла ве у хо ру, а њих је мно го ма ње не го у прак си дру гих ре до ва. Не ке ку ће ре да су по ди за не у окви ру зи ди на гра да, по пут кар ту зи јан ске за једни це у Ри му. Cer to sa di San ta Ma ria de gli An ge li осно ва на је 1561, у ру ше ви на ма Ди о кле ци ја но вог ку па ти ла, где је Бру но ус по ста вио ис по сни цу у вре ме ка да је био у слу жби Ур ба на II, а Ми ке лан ђе ло во ре но ви ра ње да ло је ма на сти ру ви ше сла ве не го што су кар ту зи јан ци же ле ли. Кар ту зи јан ци су се мо гли ви де ти на обо ду Ри ма, то ком њихо вих не дељ них шет њи по кра јо ли ку. Одо ар до Фар не зе ( , кар ди нал у Ита ли ји од 1591) био је за штит ник кар ту зи јан ског ре да, о че му све до чи низ фре са ка ко је су на ста ле у ње го во вре ме у циљу да под ву ку ве зу из ме ђу Фар не зеа и кар ту зи ја на ца. Пре 17. ве ка до ста из у зет них умет нич ких де ла је на ста ло за кар ту зи јан ске мана сти ре. Ма да је Бру но по вре ме но при ка зи ван на илу стра ци ја ма књи га, рет ко се ја вљао на ве ли ким сли ка ма пре 17. ве ка. У освит одо бре ња Бру но вог кул та за све ри мо ка то ли ке 1623, на ру чи ва не су но ве сли ке за кар ту зи јан ске ку ће ши ром Евро пе, укљу чу ју ћи ва жне но ве ци клу се ње го вог жи во та. 9 8 Ju lian M. Lux ford, Texts and Ima ges of Cart hu sian Fo un da tion, in: Self-Representation of Medieval Religious Communities: the British isles in Context, edi ted by An ne Müller and Ka ren Stöber, Ber lin: Lit, 2009, Daw son W. Ca rr, Ec stasy in the Wil der ness: Pi er Fran ce sco Mo la s The Vi sion of Saint Bruno, The J. Paul Getty Mu se um Jo ur nal 19 (1991), ; Ar nold A. Wit te, The Artful Hermitage: The Palazzetto Farnese as a Counter-Reformation Diaeta,

6 Теолошки погледи / Theological Views XLIX (2/2016) Пред ста ве ми стич них ис ку ста ва су јед на од нај за сту пље нијих те ма ба рок не вер ске ико но гра фи је. Сли ка ри су и пре предста вља ли све це у ек ста зи, али од ка сног 16. ве ка све ви ше уметни ка ис тра жу је пси хо ло ги ју смрт ни ка ко ју је об у зе ло при су ство бо жан ског. Де ло ве не ких ви зи ја Св. Бру на су за бе ле жи ли ње гови след бе ни ци и сли ка ли умет ни ци, али ха ги о граф ски из во ри не спо ми њу ви зи ју слич ну оној ко ја је пред ста вље на на сли ци Пје ра Фран че ска Мо ле ( ) Ви зи ја Све тог Бру на. Сли ка илустру је во де ћи прин цип Бру но вог жи во та и жи во та ње го вих следбе ни ка, тј. да се кроз стал ну мо ли тву и ме ди та ци ју у ти ши ни и са мо ћи мо же по сти ћи је дин ство са Бо гом. 10 Пр ви кар ту зи јан ци су јед но став но те жи ли да жи ве одво је но једи но за Го спо да. Од лу чи ли су се да жи ве као оци пу сти ња ци, чи ју су ду хов ност по зна ва ли пре ко Јо ва на Ка си ја на ( ) и Jеронима ( ), те ла тин ских пре во да Јо ва на Ле ствич ни ка (око ), Пра ви ла Св. Ва си ли ја ( ) и жи во та и из ре ка ота ца пу сти њака. На нај о снов ни јем ни воу, кар ту зи јан ска ду хов ност се са сто ји од грч ке и ла тин ске па три стич ке ду хов не те о ло ги је са те жи штем на пре о бра жа ју сли ке Го спо да у чо ве ку, ко ју је де фор ми сао грех, и понов но сје ди ња ва ње са му ка ма, ко је је на ру ше но због гре ха, што се по сти за ло уз di scre tio (лат. про ниц љи вост), ко ја, пре ма Јо ва ну Ка сија ну и ра ној тра ди ци ји, вла да над свим оста лим вр ли на ма. Кар тузи јан ска ду хов ност се ма ло раз ли ко ва ла у од но су на дру ге мо на шке ре до ве 11. и ра ног 12. ве ка. Од по чет ка су кар ту зи јан ци од лу чи ли да тра же сво ју ду хов ност чи не ћи се бе пот пу но сло бод ним за Го спо да у са мо ћи. Тек по сле ви ше од 50 го ди на су пре тво ре ни у ред ере митско-ки но виј ских ма на сти ра. Кар ту зи јан ци су раз ви ли је дин стве не оби ча је и струк ту ре да би са чу ва ли пр во бит ни циљ. Тра жи ли су литур гиј ску јед но став ност на мно го на чи на, укљу чу ју ћи огра ни ча вање сво је му зи ке са мо на гре го ри јан ско по ја ње без прат ње, чак и у 20. ве ку. Пра ви ла кар ту зи ја на ца ни су про пи си ва ла са др жај ду ховне те о ло ги је ко ли ко усло ве под ко ји ма је мо нах мо гао сам да се осло бо ди за Го спо да, се де ћи у сво јој ће ли ји. Зах те ва ло се да карту зи јан ци усво је на чин жи во та ко ји је омо гу ћа вао праг ма тич но и ре а ли стич но су о ча ва ње са ис ку ше њи ма да се на пу сти ће ли ја и препре ка ма да срећ но жи ве у њој. То ком ве ко ва до да те су не ке ограни че не функ ци је у за јед ни ци. Руч ни рад ни је био кљу чан за ци ље ве жи во та кар ту зи ја на ца, а то је зна чи ло да се по је ди нац пре да Го спо- 10 Daw son W. Ca rr, Ec stasy in the Wil der ness: Pi er Fran ce sco Mo la s The Vi sion of Saint Bruno,

7 Мирослав М. Поповић, Свети Бруно из Келна и картузијански ред ду у мо ли тви и кон тем пла ци ји и на тај на чин још ви ше упо зна и воли свет. Кар ту зи јан ци ма је би ло за бра ње но да на пу шта ју ма на стир ра ди про по ве да ња и па стир ског жи во та, ма да су не ки њи хо ви представ ни ци при хва ти ли по зив цр кве них во ђа да на пу сте кон тем платив ну са мо ћу и по ста ли би ску пи за при мер. Тек у ка сном 13. ве ку ја вља ју се пр ви ве ћи кар ту зи јан ски те о ло зи Ху го од Бал ме и Гви го од Пон та, ко ји су пи са ли при руч ни ке о кон тем пла ци ји и ми стич ком је дин ству. Та ко ђе, од по зног 13. ве ка на да ље све се ви ше про ши ру је круг ка те го ри ја ду хов них спи са ко ји су на ста ли у кар ту зи јан ским ку ћа ма Фран цу ске, Не мач ке, Ен гле ске, Шпа ни је, Ита ли је, Сло вени је, Мо рав ске, Че шке и Пољ ске. 11 Пр во пра ви ло кар ту зи ја на ца са чи нио је, као што је ре че но, Гви го, пе ти при ор, на зах тев Ху га из Гре но бла. Ово Пра ви ло би ло је до пу ња ва но од лу ка ма ге не рал не скуп шти не ре да. Ове од лу ке су у ви ше на вра та са ку пље не у јед ном из да њу. Вр хов на власт ре да по ве ре на је ге не рал ној скуп шти ни, ко ја се са ста је сва ке две годи не у Ве ли кој Шар тре зи и са сто ји се од при о ра свих ма на сти ра и чла но ва за јед ни це Ве ли ке Шар тре зе. При о ра Ве ли ке Шар тре зе би ра за јед ни ца, али овај из бор мо ра ју по твр ди ти дру ги опа ти и опа ти це ре да, и он је на че лу ре да. Има нај ве ћу власт из ме ђу два за се да ња ге не рал не скуп шти не. 12 Под Гви гом осно ва но је још се дам но вих ку ћа. То ком 12. века осно ва но је 38 ку ћа, укљу чу ју ћи и две за ка лу ђе ри це, и ред се про ши рио до Дан ске. Го ди не осно ва на је пр ва ку ћа у Ен глеској. У по чет ку су но ва осни ва ња би ла под ју рис дик ци јом ло кал ног би ску па, али, ка ко се ред ши рио, по ка за ла се по тре ба за цен тралним управ ним те лом и одр жа на је ге не рал на скуп шти на у Ве ликој Шар тре зи го ди не. При о ри, осло бо ђе ни вла сти би ску па, обе ћа ли су по слу шност ге не рал ној скуп шти ни. Овај из у зе так од епи скоп ске ју рис дик ци је одо брио је Рим. Екс пан зи ја ре да на стави ла се то ком 13. ве ка, ка да су осно ва на 34 ма на сти ра, укљу чују ћи и по ку шај у Ир ској из ме ђу и 1321, ма да кар ту зи јан ска за јед ни ца у Ир ској ни кад ни је об но вље на. У 14. ве ку би ло је 107 но во о сно ва них ма на сти ра. Пр ви пут су осно ва не ку ће у Не мач кој и Пру ској. То ком епи де ми је ку ге умр ло је ви ше од 400 кар тузи ја на ца, а би ло је 150 ма на сти ра ши ром Евро пе. У то ку пр ва че ти ри ве ка исто ри је ре да би ло је 26 пап ских бу ла ко ји ма су карту зи јан ци из у зе ти од пла ћа ња свих да жби на због њи хо вог си ро ма- 11 New Catholic Encyclopedia 3, Se cond Edi tion, Can Col, Was hing ton D. C., Thom son & Ga le, 2003, Исто,

8 Теолошки погледи / Theological Views XLIX (2/2016) штва. То ком За пад не ши зме ( ) ред се по де лио на два де ла. Ку ће Ита ли је и Не мач ке при кло ни ле су се рим ском па пи Ур ба ну VI ( ), док су ма на сти ри Шпа ни је и Фран цу ске при шли ан ти па пи Кли мен ту VII ( ) у Ави њо ну. Иза бра на су и два ге не ра ла ре да, а је дин ство ре да је по стиг ну то тек по сле из бо ра папе Алек сан дра V, го ди не. Без об зи ра на те шко ће пет на е стог и ра ног ше сна е стог ве ка, кар ту зи јан ски ред је и да ље ра стао, основа но је 43 ма на сти ра у 15. ве ку, а но вих 13 у 16. ве ку. До ред је имао 195 ку ћа, што пред ста вља вр ху нац про цва та, ко ји ни кад пре или ка сни је ни је до стиг нут. 13 Св. Бру но из Кел на је оста вио пе чат у жи во ту За пад не Цр кве, као осни вач јед ног од нај стро жих ре до ва ко ји је до да нас за др жао мно го од пр во бит них иде а ла, за сно ва них на одва ја њу од све та и сједи ња ва њу са Бо гом у кон тем пла ци ји и са мо ћи, да би се свет још бо ље упо знао и во лео. Ред се ши рио и вр ху нац до сти гао до 16. века, а пр ве ха ги о гра фи је Св. Бру на и ка но ни за ци ја усле ди ле у 16. и 17. ве ку, као и не ке ве о ма зна чај не ли ков не пред ста ве Св. Бру на, за сно ва не на кар ту зи јан ској тра ди ци ји. Кар ту зи јан ски ред за у зи ма ва жно ме сто ме ђу оста лим за пад ним вер ским ре до ви ма 11. и 12. ве ка, ко ји се ве зу ју за ре фор му мо на шког по кре та. Св. Бру но је својим жи во том по ста вио осно ве и иде а ле за да љи раз вој ре да, ко ји су и да нас при сут ни у ду хов но сти Ри мо ка то лич ке Цр кве. * * * Библиографија: Au mann, Jor dan (1985), Chri stian Spi ri tu a lity in the Cat ho lic Tra dition, Lon don: Sheed & Ward. Car lson, Char les P. Jr. (1975), Ju sti fi ca tion in Ear li er Me di e val The o logy, Ha gue: Mar ti nus Nij hoff. Ca rr, Daw son W. (1991), Ec stasy in the Wil der ness: Pi er Fran cesco Mo la s The Vi sion of Sa int Bru no, The J. Paul Getty Mu se um Jo u r nal 19, Исто, 194.

9 Мирослав М. Поповић, Свети Бруно из Келна и картузијански ред Col lins, Da vid J. (2008), Re for ming Sa ints: Sa ints Li ves and The ir Aut hors in Ger many (Ox ford stu di es in hi sto ri cal the o logy), Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press. Линч, Џо зеф Х. (1999), Исто ри ја сред њо ве ков не цр кве, пре ве ли с ен гле ског Дра гић Жи во ји но вић, Бра ни слав Тан чић, Бе о град: Clio. Lu scom be, Da vid; Ri ley-smith, Jo nat han (ed.) (2008), The New Cam brid ge Me di e val Hi story, Vol. IV, c c. 1198, Part I, edi ted by, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. Lux ford, Ju lian M. (2009), Texts and Ima ges of Ca rt hu sian Foun da tion, in: Self-Re pre sen ta tion of Me di e val Re li gi o us Com mu ni ti es: the Bri tish isles in Con text, edi ted by An ne Müller and Ka ren Stöber, Ber lin: Lit. New Cat ho lic Encyclo pe dia 3 (2003), Se cond Edi tion, Can Col, Washing ton D. C., Thom son & Ga le. New Cat ho lic Encyclo pe dia 4 (2003), Se cond Edi tion, Ba a Cam, Washing ton D. C., Thom son & Ga le. S. Bru no nis ca rt hu si a no rum in sti tu to ris nec non ejus dem sa e cu li pra e ci po rum ca rt hu si en si um pa trum ope ra om nia ex ari is et me li o ris no tae editi o ni bus nunc pri mum in unum col lec ta, ac cu ran te J. P. Mig ne, to mus primus (Pa tro lo gi ae cur sus com ple tus, se ri es se cun da, t. CLII/1, ac cu ran te J. P. Mig ne), Pa ris, Wit te, Ar nold A. (2008), The Art ful Her mi ta ge: The Pa laz zet to Far nese as a Co un ter-re for ma tion Di a e ta, Ro ma: L ER MA di Bretschne i der. Wo ods, Ric hard (2006), Chri stian Spi ri tu a lity: God s Pre sen ce Through the Ages, Maryknoll: Or bis Bo oks. При мље но: Одо бре но:

10 Теолошки погледи / Theological Views XLIX (2/2016) St. Bru no of Co log ne and the Cart hu sian Or der Miroslav M. Popović The Library of Faculty of Philosophy, University of Belgrade Summary: In the 11th cen tury the re we re se ve ral attempts to institutionalize the life of hermits, one of which is lin ked to Bru no of Co log ne (abo ut ) and his Cart hu sian or der. It was na med af ter its main mo na stery in the Chartreuse in the alpine regions of eastern France. Carthusians have become small, stable religious order, sometimes with life-like hermitage, sometimes Benedictine. From the mo ment St. Bru no of Co log ne fo un ded the Carthu sian Or der, the Or der is re gar ded as the stric test in the Roman Catholic Church, with the tradition of eremitical solitude, silence, abstinence and contemplative withdrawal from the world, which is very lit tle chan ged even af ter the Second Vatican Council. Key words: St.Bruno of Cologne, Carthusian Order, Carthusians, Roman Catholic Church. 300

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

ХУ МА НОСТ И ХЕ РОЈ СТВО СРП СКЕ ВОЈ СКЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ УДК 94(100) 1914/1918 :355.13(497.11) Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 77-91. Де јан Да шић Ви со ка шко ла ака дем ских сту ди ја Ака де ми ја за по слов ну еко

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information