ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI /kultura M УДК Костић Л :929 Костић Л. оригиналан научни рад ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Са же так: У ра ду се ана ли зи ра ју по ја ве ма ски ра ња, пре ру ша ва ња, при кри ва ња и отк ривaња иден ти те та у лич но сти и де лу Ла зе Кости ћа. Ове осо би не сна жни је или сла би је из ра же не, раз ма тра ју се на раз ли чи тим ни во и ма и ви до ви ма: у ње го вом ка рак те ру, по наша њу, у обла че њу, го во ру. По том се овај фе но мен за па жа и на мета је зич кој рав ни: ма ска и и ње ни де ри ва ти (пре ру ша ва ње, при крива ње, гро те ска) те ма ти зо ва ни су и у Ко сти ће вој по е зи ји (Бе седа, Га ври лу Егре ши ји, На па ра стос Је ле не Бо зди не...) и драм ским де ли ма (Гор да на, Мак сим Цр но је вић). Mаска је још од на стан ка тра ге ди је до во ђе на у ве зу с по зо ри штем као озна ка ме та мор фозе ин ди ви дуе-глум ца, ко ји, ко ри сте ћи ма ску, по ста је пре но сник (ви ших) си ла на гла ша ва ју ћи да је ин ди ви ду ал ни чо век не стао иза уло ге, бо ље ре че но фи гу ре. За то ће у овом ра ду, а има ју ћи у ви ду стра сну за о ку пље ност Ла зе Ко сти ћа те а тром, об ли ци ма ски рања, ми ми кри је, при кри ва ња и де ма ски ра ња (уз ну жан опрез пре ма ме то ди по зи ти ви стич ког би о гра фи зма), би ти под врг ну те ана лизи као че сти це ко је ће ука за ти и на не ке уну тра шње чи ни о це ге незе ње го вих пе са ма, а ме ђу њи ма и ве ли чан стве не по ка јан ке San ta Ma ria del la Sa lu te. Кључ не ре чи: ма ска, Ла за Ко стић, по зо ри ште, по е зи ја, дра ма Ма ске при па да ју обла сти ет но ло ги је и кул тур не ан тро по логи је. Овим пред ме том са кри ва се ли це и ње гов део, тач ни је ма ска скри ва иден ти тет свог но си ца и ими ти ра не ки дру ги иден ти тет. Опи су ју ћи лич ност и де ло Ла зе Ко сти ћа, Јо ван Ске р лић твр ди да бо го да ни, же ни јал ни пе сник опо наша ро ман ти чар ског ге ни ја. На раз ли ке у зна че њу ма ске у окви ру на род но-пра знич не кул ту ре упо зо ра ва нас Бах тин (Бах ти н). на гла ша ва ју ћи да је ма ска ан ти ке и сред њег ве ка ве за на с ра до шћу сме на и ме та мор фо за, с ве се лом ре ла тивно шћу, с ве се лим не ги ра њем иден ти те та и исто знач но сти, 128

2 с од ри цањем ту пе по ду дар но сти са са мим со бом; ма ска је у ве зи са ме ња њи ма, ме ат мор фо за ма, на ру ша ва њи ма при родних гра ни ца, с исме ја ва њем, са на дим ком (уме сто име на); у ма ски је оли чен играч ки прин цип жи во та 1 док у ро манти зму ма ска ско ро пот пу но гу би свој мо ме нат пре по ра ђања и об на вља ња, и до би ја мрач ну ни јан су. Иза ма ске се често ука зу је стра шна пра зни на. 2 Јо ван Ске р лић као да циља упра во на ту пра зни ну ка да се ја вља као чи та лац ко ји се на ме рио да де ма ски ра Ла зу Ко сти ћа. Он је из гле да пр ви про го во рио по бли же и о ње го вом иден ти тет ском ма ски рању: Ла за Ко стић је спо ља нај ви ше ли чио на ро ман ти ча ра и то ли ко (је) играо уло гу ро ман тич ног, же ни ја да му се ма ска нај зад сле пи ла за ли це. 3 Ске р лић по до зре ва да по бу де Ла зе Ко сти ћа ни су ис кре не. Од ра не сво је мла до сти он је за па тио ми сао у гла ви да песник ни у че му не тре ба да ли чи на оста ле смрт не, на ону бед ну го ми лу, бир ге ра ко ји не но се у гру ди ма све ти пла мен по е зи је а на че лу пе чат ге ни ја. 4 И тај пе чат ге ни ја ве ћ је на го ве штај про ме не иден ти те та, ин тер вен ци ја на ли цу што упу ћу је на за че так ма ски ра ња, пре о бра жа ва ња. Ске р лић с при зву ком бла гог ома ло ва жа ва ња ис ти че да је Ла за Ко стић имао књи жев не кул ту ре, ви ше но мно ги дру ги из ње говог до ба, ви ше и од Зма ја и од Јак ши ћа. 5 За то ће, чи та ју ћи ове Скер ли ће ве ре до ве Ра до мир Кон стан ти но вић, ис ка за ти сво је чу ђе ње: ви ше од Зма ја и од Јак ши ћа? он, ко ји је из вр сно знао не ко ли ко је зи ка, ко ји је грч ке фи ло со фе и латин ске пи сце чи тао у ори ги на лу, фи ло соф и прав ник, ко ји је пре во дио Или ја ду и, на зах тев Вал та за ра Бо ги ши ћа, Пандек та, ко ји је пре вео Ха мле та, Ри чар да III, Ро меа и Ју ли ју, Кра ља Ли ра, на пи сао два фи ло соф ска ра да ко ји су ка сни је, с раз ло гом, схва ће ни као из раз са свим из вор не и по себ не фи ло соф ске ми сли, и низ есте тич ких чла на ка у ко ји ма се ње го во по зна ва ње кла сич не и са вре ме не фи ло со фи је укршта са жи вим ин те ре со ва њи ма за про бле ме би о ло шких на ука, у пр во ме ре ду за пи та ња ко ја је по кре нуо Дар вин... 6 Да, али у има ги нар ној не кој рас пра ви Ске р лић би сла во добит но 1 Bah tin, M. (1978) Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga ve ka i re ne san se, Be o grad: No lit, str Исто, стр Ске р лић, Ј. (1905) Омла ди на и ње на књи жев ност, , из у ча вање о на ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба Омла дин ски пи сци: Ла за Ко стић, Бе о град: Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, стр Исто. 5 Исто, стр Kon stan ti no vić, R. (1983) Bi će i je zik. U is ku stvu pe sni ka srp ske kul tu re dvade se tog ve ka, Be o grad-no vi Sad: Pro sve ta-rad -Ma ti ca srp ska, str

3 ука зао на мо ти ва ци ју ова квог Ко сти ће вог по ступ ка, по сумњао у искре ност на ме ре сти ца ња зна ња, твр де ћи да је Лаза Ко стић чи тао стра не уз о ре не да обо га ти свој дух (...) но је ди но да би успе шни је мо гао из во ди ти сво је књи жев не оп се на ци је, те да је ње гов дар уда ви ла ње го ва бес при мерно екс тра ва гант на и нео б у зда на фан та зи ја, или бо ље ре ћи та шти на ко ја је би ла пре те ра на, чак и код јед ног лир ског пе сни ка ро ман тич ног до ба. 7 Скер лић за вр ша ва свој текст у Омла ди ни... на по ме ном да је Ла за Ко стић још жив, али за то да би га по слао у исто ри ју, као на гро бље: Овај још жи ви чо век, пред чи јим се ге ни јал ним пе сма ма не ка да пада ло на ко ле на, већ да нас при па да књи жев ној исто ри ји. 8 То ће ре ћи да, кад се стрг не ма ска са Ко сти ће вог ли ца иза ње не оста је ни шта. Ске р лић го во ри, углав ном, оно што би да нас ре кли ан тро по ло зи за ин те ре со ва ни за пи та ња се манти ке ма ске, обра зи не или крин ке да упо тре би мо не ке од си но ним них из ра за за овај пред мет у срп ском и хр ват ском је зи ку Ла за Ко стић у сво јим пе сма ма че сто ко ри сти по јам обра зи на. Ске р лић се об ру ша ва на Ла зу Ко сти ћа, уве рен да је про зрео ње гов на ум да се при ка же дру га чи јим не го што уис ти ну јесте: Ко стић је чи тао стра не пи сце да би ви ше мо гао импо но ва ти, ви ше за се њи ва ти сво је на ив не чи та о це. Он чи та да би у згод ном тре нут ку мо гао про су ти пљу сак грч ких, ла тин ских, та ли јан ских, ен гле ских, па чак и сан скрит ских ци та та, за пре па сти ти не чу ве ним име ни ма из свих свет ских књи жев но сти, слу жи ти се по да ци ма ко ји су се мо гли ишче пр ка ти са мо по реч ни ци ма. Код ве ли ких пи са ца он ни је на ла зио оно што је код њих нај бо ље но оно што се ње му нај ви ше до па да ло. Код Шек спи ра он ни је ви део онај силни ре а ли зам, ону ин тен зив ну по е зи ју, ону као мо ре ду бо ку пси хо ло ги ју људ ског ср ца и гво зде ну ло гич ност ен гле ску, но оно што је нај ни же и нај сла би је код ње га: ем фа зу, ка ламбу ре, ти тра ње ре чи ма, све уступ ке ве ли ког пе сни ка вул гарном уку су он да шње пу бли ке ен гле ске. Без рав но те же у ду ху, Ко стић је на зло упо тре био и сво је зна ње је зи ка и сво је књижев но обра зо ва ње. 9 У Скер ли ће вом ста ву чи тљи во је она зја пе ћа мрач на пра зни на ма ске у ро ман ти зму о ко јој го вори Бах тин. На сли чан на чин го во ри и Ми о драг Па вло вић у По е ти ци жр тве ног об ре да уоп шта ва ју ћи функ ци ју ма ске: чо век без ма ске, без лич но сти је благ, ин ди фе рен тан, не дифе рен ци ран. Тек кад по ста не не ко чо век по ста је пред у зимљив, има од ре ђе не на ме ре, на па дан је, на па сан, агре си ван 7 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр Исто. 9 Исто 130

4 и мо же се ре ћи: зао. Зао са гле ди шта љу ди без функ ци је, без ма ске, ко ји ни су по сед ну ти тек сте че ним ли ком и тек оиви че ном ин ди ви ду ал но шћу. Са на шег да на шњег гле ди шта све су ма ске зле. Не ма до бре ма ске... То је све оп шти по зив на ски да ње ма ски, на од ри ца ње од функ ци ја у дру штву, на одуста ја ње од дру штве них уло га. 10 Про блем ма ске и ма ски ра ња, мо же се па ра лел но раз ма трати са пој мом ори ги нал но сти и ге ни јал но сти. Хе гел (He gel) ис ти че да пра во умет нич ко де ло сво ју пра ву ори ги нал ност до ка зу је са мо ти ме што се по ка зу је као јед на вла сти та тво реви на јед но га ду ха ко ји ни шта спо ља не при ку пља и не кр пари, већ чи ни да се це ли на у стро гој по ве за но сти про из во ди са ма со бом из јед но га ли ва и у јед но ме то ну, као што се са ма ствар ускла ди ла у са мој се би. 11 У том сми слу Скер ли ће во за па жа ње да се Ла зи Ко сти ћу ма ска сле пи ла за ли це ко си се са дру гим гле ди штем ко јим се оспо ра ва Ко сти ћев став да пе сник, у чи јим гру ди ма бук ти све ти пла мен по е зи је, тре ба да бу де дру га чији од оста лих љу ди... да бу де ге ни јално ори ги на лан у жи во ту, не у ре дан, пуст, за бо ра ван, са нога ма на зе мљи али гла вом, са ду гом и раз ба ру ше ном ко сом, у обла ци ма. 12 Ске р лић ту Ко сти ће ву об ја ву ра та син так си и реч ни ку сма тра са мо вољ ном при ме ном ро ман ти чар ског на че ла о не спу та но сти умет нич ког ства ра ња, од но сно опсе њи ва њем про сто те. Про сти је ре че но, кри ти чар гле да на по на ша ње бо гом да ног пе сни ка као на из и гра ва ња ге ни ја, као да је Ла за Ко стић та ко на пра вио се би про грам и у живо ту и у књи жев но сти. Дру гим ре чи ма: на ву као је ма ску. Ме ђу тим, ако при хва ти мо Хе ге ло во ми шље ње о ге ни јал ности, као ства ра лач кој ак тив но сти фан та зи је, ко јом умет ник чи ни да се оно што је у ње му са мом ум но по се би и за себе пре тво ри као ње го во нај вла сти ти је де ло у ре а лан лик 13, да се ге ни јал ност са сто ји у оп штој спо соб но сти за пра во ства ра ње умет нич ког де ла и у ене р ги ји уса вр ша ва ња те способ но сти и ње ног до ка зи ва ња де лом 14, он да нас Хе ге ло во пре тва ра ње све га ум ног у се би у ре а лан лик, учвр шћу је у уве ре њу да ре а лан лик не мо же ни ка ко би ти ма ска. На рав но да ни је са мо Јо ван Скер лић тер ми ни ма маска, те а трал ност, ге ни јал ност упу ћи вао на за о ку пље ност 10 Pa vlo vić, M. (1987) Po e ti ka žr tve nog ob re da, Be o grad: No lit, str He gel, G. V. F. (1986) Este ti ka I, Be o grad: Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, str Скер лић, Ј. (1905) Омла ди на и ње на књи жев ност, , из у ча ва ње о на ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба - Омла дин ски пи сци: Ла за Ко стић, Бе о град: Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, стр He gel, G. V. F. нав. де ло, стр Исто. 131

5 сопственом лич но шћу Ла зе Ко сти ћа. Жи во мир Мла де но вић је при ме тио да се и ста ло же ни и от ме ни Бог дан По по вић обо рио 15 на Ла зу Ко сти ћа. Сма трао је да се Ко стић пра ви да је ге ни ја лан, јер кад би у исти ни то био, ње му пре тва рање не би би ло по треб но. 16 Сва ка ко у свим оце на ма у ко ји ма се упо тре бља ва атри бут те а тра лан, ва ља има ти на уму да је то озна ка са пе јо ра тив ним зна че њем, да ра чу на на јеф ти не ефек те, да ис ти че из ве шта че но, не до вољ но при род но у пона ша њу лич но сти. От при ли ке, та оце на има јед на ку ко нота ци ју као Ске р ли ћев опис да се пе сни ку ма ска сле пи ла за ли це. Ми о драг По по вић на во ди да Ла за Ко стић има ско ро по зо ри шну по тре бу да стал но бу де на сце ни, и то у пр вом пла ну. 17 Нај о пре зни је Ко сти ће ву те а трал ност де фи ни ше Ра до мир Кон стан ти но вић го во ре ћи да Ла за Ко стић из гледа као чо век те а трал не, на ме тљи ве су је те, као не ко ко ме је ње гов его би ло ве ли ка пре о ку па ци ја и ве ли ка пат ња 18 те да је упра во тај култ соп стве не лич но сти, ро ман ти чар ски али кон сти ту ци о на лан, из ло жио (...) Ко сти ћа још ви ше фрустра ци ја ма, ме ђу ко јим ја не мо гу ће раз ли ко ва ти ре ал не и не реал не. 19 Ме ђу тим, са свим је мо гу ће и дру га чи је фор му ли са ти пи тање иден ти те та Ла зе Ко сти ћа: ко је је пра во ли це Ла зе Ко стића? Оно ко је опи су ју Јо ван Скер лић и дру ги кри ти ча ри? А шта ако су ма ска и те а трал ност упо тре бље ни за то да би се нео ме та но мо гли по сма тра ти дру ги? Да кле, шта ако је ма ска ко ри шће на на на чин ка ко се уо би ча је но ко ри сти у те а тру? Па трис Па вис (Pa tri ce Pa vis) до ка зу је да је зна че ње ма ске у жи во ту бли ско зна че њу ма ске у по зо ри шту. Скри ва ју ћи ли це, хо ти ми це се од ри че мо пси хо ло шког из ра жа ва ња, које гле да те љу обич но пру жа нај ве ћу ко ли чи ну, че сто вр ло пре ци зних ин фор ма ци ја. Глу мац је при си љен на до мје сти ти гу би так сми сла и из о ста нак по ис то вје ћи ва ња ин тен зив ном тје ле сном ак тив но шћу. Ти је ло про во ди пси хич ки жи вот лика на осо би то пре тје ран на чин, пре у ве ли ча ва ју ћи при том сва ку ге сту. Те а трал ност и по ста вља ње ти је ла у про стор ти ме су знат но по ја ча ни. Опо зи ци ја из ме ђу не у тра ли зи рана ли ца, с јед не стра не, и ти је ла ко је је у стал ном по кре ту, с дру ге стра не, јед на је од ва жни јих естет ских по сље ди ца но ше ња ма ске. Уо ста лом, ма ска не мо ра пред ста вља ти лице: 15 Мла де но вић, Ж. (2015) Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла, Бе о град: Чи го ја штам па, стр Исто. 17 Po po vić, M. (1975) Ro man ti zam III, Be o grad: No lit, str Pa vlo vić, M. San ta Мaria del la Sa lu te La ze Ko sti ća, u: Umet nost tu ma če nja po e zi je, prir. Ne delj ko vić, D. i Ra do vić, M. (1979), Be o grad: No lit, str Исто. 132

6 сто га су не у трал на и по ло вич на ма ска до вољ не да би се маска имо би ли зи ра ла, а по зор ност усре до то чи ла на глум чево ти је ло. 20 Да ље Па вис на гла ша ва да ма ска чи ни лик нествар ним, уво де ћи стра но ти је ло у од нос по ис то вје ћи ва ња гле да те ља с глум цем и да је ефект на ка да ре жи ја на стоји из бје ћи афек тив ни при је нос и ус по ста ви ти од нос из ме ђу карак те ра и гле да те ља. 21 Ис по ља ва ње драм ских (по зо ри шних) скло но сти у Ко сти ћевом жи во ту вр ло че сто је пред мет по сма тра ња из раз ли читих угло ва. По ла зи ште, им пулс, на го вор за ова кав при ступ лич но сти и де лу Ла зе Ко сти ћа, за раз ма тра ње ње го вог де ла и иден ти те та умет нич ке лич но сти у све тлу зна че ња ма ске и ма ски ра ња нај ви ше је под стак нут оце на ма Јо ва на Скерли ћа. Сто га се, не рет ко, раз ма тра глу мач ко свој ство Ко стиће ве лич но сти. У спо ља шњој ма ни фе ста ци ји Ла зе Ко сти ћа че сто се иде и до еле ме на та гро те ске ко ја је, пре ма Бах ти ну, та ко ђе де ри ват ма ске: Тре ба ис та ћи да та кве по ја ве као што су па ро ди ја, ка ри ка ту ра, гри ма са, кре ве ље ња, пре не ма га ња и то ме слич но пред ста вља ју у сво јој су шти ни де ри ва те маске. У ма ски се ве о ма сна жно от кри ва са ма су шти не гро теске 22. Оту да се мо же го во ри ти и о кар не ва лескн ој при ро ди по ја ве Ла зе Ко сти ћа, али то је већ пред мет дру ге ана ли зе. Бах тин нас опо ми ње да је на род на кар не вал ска при ро да маске у ро ман ти чар ској гро те ски не у ни шти ва. Ма ска је чак и у усло ви ма обич ног са вре ме ног жи во та увек оба ви је на не ком по себ ном ат мос фе ром, при хва та се као де лић не ког дру гог све та. Ма ска ни кад не мо же по ста ти јед но став но ствар ме ђу дру гим ства ри ма. 23 Мла ден Ле ско вац је до нај та на ни јих, жи во пи сних и упеча тљи вих де та ља пред ста вио сли ку ко ју су о Ла зи Ко стићу ство ри ли са вре ме ни ци из сит не и ни ске пер спек ти ве и про ста клу ка исти ни тих а још апо криф них анег до та. 24 То је та ко ре ћи гро теск на и ка ри ка ту рал на пред ста ва. И де ца су тр ча ла за њим и из ру ги ва ла се ње го вој дро мо ма ни ји, сви су ви де ли да се обла чи дру га чи је но сав нор ма лан свет (во ли не ке ша ре не, од ву ни це пле те не, ши ро ке кра ва те ла ба во веза не око ни ског око врат ни ка, ко ји раз го ли ћу је врат, а но си ве лур ни пр слук бо је тру ле ви шње, згу жван ше шир у џе пу); 20 Pa vis, P. (2004) Poj mov nik te a tra, Za greb: Aka de mi ja dram ske umjet no sti, str Исто. 22 Bah tin, М. нав. де ло, стр Исто, стр Ле ско вац, М. (1989) Пред го вор, са бра на де ла, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр

7 ју ри го ло глав са огром ном ко сом, орет ку бра ду час пу шта час бри је; за па њу је сво јим спор та шким под ви зи ма и са блажња ва до брим апе ти том; ду го ве пра ви ла ко а вра ћа те шко; има три или че ти ри др жа вљан ства, а не зна ко је му је пра во и да ли га уоп ште има; ми сли на ства ри на ко је, а још пре како не ми сли ни ко; те шко раз јар љив, о све му го во ри (кад гово ри) не ка ко a la le ge re, на те на ни (из раз је ње гов), са обезо ру жа ва ју ћом оба ве ште но шћу; чо век из дво је ног ми шље ња, у по тај ном је и пре ћут ном не сла га њу са сви ма, а ипак као да му је баш све све јед но, по го то во да ли ће баш сти ћи да се изја сни; као да ни је баш увек и сва ком при ја тан: тре зве но умова ње ту ђи се и за зи ре од ње го ве про бир љи ве, не скром не, ле де не ду хов но сти и фи ло ло шке ми кро фик ци је итд., итд. све та ко не ке три ви јал не три це, али та ко ђе и уз не ми ру јуће не до у ми це. О пра вој при ро ди и сло же ном ка рак те ру то га да ро ви тог чо ве ка зна ло се ма ло, а био је оче вид но друк чи ји но што је из гле дао на ра сто ја њу. 25 Вељ ко Пе тро вић у свом се ћа њу на спек та ку лар но вен ча ње Ла зе Ко сти ћа и Ју ли ја не Па ла нач ки, ко јем је као де чак при су ство вао, при ме ћу је да је мла да с бла же ним осмеј ком до бро ду шног срећ ног ство рења а мла до же ња сум њи вог иден ти те та : Ла за Ко стић поред ње чи нио је ути сак, у нај бо љу ру ку стран ца за ме ни ка не ком да ле ком же ни ку. Жми рио је на јед но око и као гле дао у стра ну, у ни шта. 26 И ма да при па да сфе ри анег до тал ног, Ко сти ће ва по све ће ност по зо ри шту је од зна ча ја за ана ли зу ње го вог иден ти те та јер и онај ко би баш хтео да у све му ви ди из ве штај о жи воту Ла зе Ко сти ћа са мог 27, не ће би ти оште ћен ако по не што до зна и о су шти ни пе сме Ла зе Ко сти ћа и о ње го вој ви шестру кој ода но сти по зо ри шту; као уче ник, схва тио је ле по ту и зна чај по зо ри шне умет но сти, глу мио је као сту дент, будим ски ди ле тант, године у осам пред ста ва, на Срп ско на род но по зо ри ште гле дао као на про свет ни за вод, као опште на род но до бро ко је до при но си не го ва њу ви те шког ду ха, све сти и по но са срп ског на ро да. 28 Клик тао да се бо ји шта пре тво ре у по зо ри шта!. Глу мио је Ла ле та у пред ста ви Балкан ска ца ри ца Ни ко ле I Пе тро ви ћа Вој во ду. Си мо Ма тавуљ је, пи шу ћи о бо рав ку Ла зе Ко сти ћа у Цр ној Го ри, такође 25 Исто. 26 По по вић, Р. (2007) Воћ ка на дру му. Жи вот Вељ ка Пе тро ви ћа, Сом бор: Злат на гра на, стр Sto ja no vić, D. (2017) Iz me đu astral nog i sa kral nog : San ta Ma ria del la Sa lute La ze Ko sti ća, пре у зе то на: ko.rs/rast ko/de lo/13076 ( ). 28 Сав ко вић, Н. Ла за Ко стић и Бал кан ска ца ри ца Ни ко ле I Пе тро ви ћа, у: У спо мен на Ла зу Ко сти ћа ( ), збо р ник ра до ва, уред. Жи ванчевић Се ке руш, И. (2011), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр

8 козерски опи сао ње го во глу мо ва ње, но по сто је раз ли ке у по је ди но сти ма. Чи ни се да је Ма та ву љу би ло не по зна то да је Ко стић глу мио у сту дент ским да ни ма 29, јер ка же да је и Ла зa јед ном у свом ви је ку глу мио дје ло ње го во те вр сте, јед но, али ври јед но (...) Кад се Ла зо по ја ви у го ми ли фигу ра на та, кнез ја ко за ку ца са бљом, сви чла но ви кне жев ског до ма за пље ска ше, го ми ла у двор ни ци ста де ви ка ти: Жи вио, Ла зо! Ста си ти, чу па ви, не мар ни Ла зо, у но во-нов ца том златом ве зе ном вој вод ском ру ху, са са бљом о бе дри, чки ља ше јед ним оком на пу бли ку, као да је бро ји и да јој се чу ди. Павло вић се на љу ти и вик ну му иза ку ли са: Та по кло ни се, чо ве че. Ла зо мрд ну гла вом и у нај ве ћој ти ши ни из ре че, као пре ко во ље, оно не ко ли ко ри је чи. 30 Ко стић на по ми ње да је на у чио сво јих осам сти хо ва и да се ума ло ни је сру шио под сил ним пљу ском одо бра ва ња сви је тлих гле да ла ца. 31 Ако и од ба ци мо ме тод по зи ти ви стич ког би о гра фи зма, ипак ће оста ти у ма ни фе ста ци ја ма, спо ља шњег, сва ко днев ног живо та Ла зе Ко сти ћа че сти це ко је ће ука за ти и на не ке унутра шње чи ни о це ге не зе ње го вих пе са ма, па и у вр хун ској пред смрт ној раз дре шни ци, по ка јан ки San ta Ma ria del la Sa lu te. Ла за Ко стић је, це не ћи Дун ђер ског, свог до ма ћи на, на го ва рао Лен ку да по слу ша оца и уда се. Она му је неоче ки ва но при зна ла да би се мо гла уда ти је ди но за чо ве ка као што је он. Тре зве но уви ђа ју ћи да њен отац то не би прихва тио, Ко стић је за хва лио на го сто прим ству и скло нио се у ма на стир Кру ше дол и ту на пи сао пе сму мла дој де вој ци у ви ду спо ме ни це... као осе тљив пе сник, ни је мо гао да са крије на кло ност пре ма њој, да об у зда про бу ђе но пе снич ко одуше вље ње и да на не по сре дан ва тре ни на чин по ка же ко ли ки му ду шев ни бол за да је што се мо ра од ре ћи од нео че ки ва но по ну ђе не сре ће. 32 Ко сти ће во скла ња ње, од ри ца ње, бек ство у ма на стир Кру ше дол та ко ђе пред ста вља об лик ма ски ра ња. У пе сми San ta Ma ria del la Sa lu te пре по зна је се то раз ди руће ста ње ду ха при ко јем се при пу ној све сти од ри че љу ба ви: Две се у ме ни по би ше си ле мо зак и ср це, па мет и сласт. Ду го су бо јак стра хо вит би ле, ко бе сни олуј и ста ри храст. 29 Исто, стр Ма та вуљ, С. (1988) Би ље шке јед ног пи сца, Бе о град: Но лит, стр Ко стић, Л. (1987) Зи му шње го сто ва ње Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, у: При по вет ке. О по зо ри шту и умет но сти (Са бра на де ла), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Мла де но вић, нав. де ло, стр

9 На по кон си ле су ста ше ми ле, ви ју гав мо зак одр жа власт, раз лог и за пон па ме ти ху де, San ta Ma ria del la Sa lu te па мет ме стег ну, ја ср це сти сну уте кох му дро од сре ће луд, 33 И ње го ва љу бав пре ма Лен ки Дун ђер ски (Го спо ђи ци Л. Д у спо ме ни цу) има та ко ђе об лик при кри ва ња: пе сник те шко са вла да ва бол, оста је да ту жи за њом : ја оса ман у се ле ни од је се ни до је се ни пе вам ср цу: мир но ве ни! Бла го ме ни! 34 Ов де већ сту па мо на под руч је пси хо а на ли зе, не те рен рискант ног укр шта ња ван ли те рар них чи ње ни ца и књи жев не има ги на ци је и на ко јем, ка ко сли ко ви то и ду хо ви то, а тач но, пред ста вља Ра ди вој Сто ка нов пси хо а на ли ти чар мо ра да др жи за ру ку би о гра фа. 35 Ма ски ра ње, ко је при па да кру гу пи та ња иден ти тет ских прак си, ну жно се упли ће у под ручје би о граф ског, по ка зу је за ин те ре со ва ност за ствар но ли це. Осла ња ју ћи се на са му пе сму, као на сво је вр стан до куме нат, као и на дру ге по дат ке и ин ди ци је, а слу же ћи се у ана ли зи јун гов ским по ступ ком, Иван На сто вић у оп се жној сту ди ји из но си прет по став ку да се Лен ка Дун ђер ски мо жда уби ла, упра во на свој ро ђен дан, а не ду го по сле вен ча ња Кости ће вог с Ју ли ја ном Па ла нач ки (да кле, мо жда упра во због тог ње го вог бек ства ), као и да мно го шта го во ри у при лог прет по став ци да је по ро ди ца за ме ла тра го ве о пра вом узроку ње не смр ти. Ако би то би ло тач но, ја сно је да се и Ко стиће ва ʻин спи ра ци ја, као и цео ње гов жи вот по след њих петна ест го ди на ко је је про жи вео по сле Лен ки не смр ти, ука зу ју у по себ ној све тло сти, мо жда по нај пре као ду го и бол но поти ски ва ње оча ја и осе ћа ња кри ви це. 36 То осе ћа ње кри ви це чи ја је по сле ди ца ка ја ње ко је би ва ља ло да пре о сми сли оно 33 Ко стић, Л. Пе сме, у: Са бра на де ла, при ре дио Ото вић, В. (1989), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Исто, стр Сто ка нов, Р. Ти тел и Му ша. О днев ни ку сно ва Ла зе Ко сти ћа у: Спо мен на Ла зу Ко сти ћа ( ), Збор ник ра до ва, уред. Жи ван че вић Се керуш, И. (2011), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр Sto ja no vić, D. нав. де ло. 136

10 што је у ми ну лом жи во ту би ло по гре шно Ми о драг Па вловић сма тра ве ли ким до га ђа јем ове по е ме: Ка ја ње, очи шћење, отва ра ње: то је ве ли ки до га ђај ове по е ме то је чи тав је дан кру пан кон вер зи о ни тре ну так и у Ла зи ној би о гра фи ји и у ви ју га вим кре та њи ма на ше по е зи је Он окре ће по глед не скри ве ног и за не се ног ди вље ња. 37 Онај ко би баш хтео да у све му ви ди из ве штај о жи во ту Ла зе Ко сти ћа са мог, мо гао би да раз ми шља о ње го вим чу ве ним бек стви ма све до Цети ња и на зад, у Кру ше дол, ко ја та ко ђе пред ста вља ју де ри вате ма ски ра ња. И Ко сти ће ва од лу ка да днев ник во ди на францу ском је зи ку, пред ста вља об лик књи жев не ми микри је. 38 Мо тив ма ске (по зо ри шне) као озна ке иде ни те та у Ко сти ћевој по е зи ји при су тан је у пе сма ма Пе сма обра зи на, Га ври лу Егре ши ји, одељ ку Кле твин бла го слов у по е ми Бе се да и посмрт ни ци На па ра сто су Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа. У пе сми Обра зи на ма ски ра ње је пред ста вље но као природна по ја ва: Кад се да ну ви ше нећe да нам све ту бу де вођ он да да не ма ску ме ће, див ну ма ску, цр ну ноћ. Исто вет но свој ство при пи су је се и људ ском би ћу: Ни ми друк че не мо же мо и нег што ра ди дан и ноћ: кад се си ти про ве де мо, ма ску дај те у по моћ! На ша вла да, наш је ред, ли чи на је чи тав свет! 39 Про блем иден ти те та, људ ског претвoрства, по ја ча ва се у на ред ној стро фи, упо ре ђи ва њем са још јед ном при род ном поја вом, сме на ма го ди шњих до ба: До ди ја ли зе мљи пр лој об ла га ти ли стом брег, по ле ти ни по умр лој 37 Pa vlo vić, М. нав. де ло, стр Сто ка нов, Р. нав. де ло, стр Ко стић, Л. нав. де ло, стр

11 бе лу ме ће ма ску, снег. 40 Чoвеков иден ти тет по ка зан је као не ста би лан, ћу дљив: Не мо же мо ни ми ино: сад се от криј, сад се криј,- ра зом то чи обра зи но, ра зом то чи, ра зум пиј! На ша вла да, наш је ред, ли чи на је чи тав свет. 41 У пе сми Га ври лу Егре ши ју, по све ће ном чу ве ном ма ђар ском глум цу ко ји је из дах нуо три ча са на кон што му је по зли ло игра ју ћи Ђур ђа у пред ста ви Ђу рађ Бран ко вић, Ла за Ко стић лик у пе сми пре тва ра у ме та фо ру ма ске, од но сно име ну је га реч ју обра зи на : Обра зи но слав на што ди чиш Ма џа ре, што из гро ба бу диш обра зи не ста ре, обра зи но, ски ни обра зи ну при је, јер што ти се чи ни обра зи на ни је! 42 У че твр том де лу але го риј ске по е ме Бе се да ко ја је на сло вљена Кле твин бла го слов, ви ла бо ро ва ко ја пер со ни фи ку је срп ски дух, та ко ђе при бе га ва ма ски ра њу: по ја ва ма глум ним, го спод ским, за вар ку јем очај ном ро ду свом ро бо ва ња му те шки нео трп. 43 Ме та мор фо зу срп ске про шло сти она по сти же ко ри сте ћи сред ства и об ли ке фол клор ног те а тра: пре ру шу јем се рухом глу мач ким, при кри вам се у ро сне до до л е ; пре рушу јем се у пр по ру ше, у кра љи це се он да хва там ја, верте па шким оде лом глу мач ким. По зо ри ште је чим те ну дим 40 Исто. 41 Исто. 42 Исто, стр Исто, стр

12 ја! 44, оду ше вље но клик ће пе сник у вре ме ка да се осни ва ло Срп ско на род но по зо ри ште: су ге ри ше да је ме та мор фо за ду ха, ду хов ни пре о бра жај, глу ма, на чин ду хов ног оп стан ка срп ског на ро да. У пе сми ме та фи зич ке те м ати ке, по смрт ни ци На па ра стосу Је ле не Бо зди не, рођ. Бе ла но ви ћа, ме та фо ром о по зо ри шту све том у ком се слу жи са мо је дан глум, пред ста вљен је мит о Хри сту и ње го вом вас кр се њу. Христ не уми ре, већ се вас кр се њем из мр твих сим бо лич но пре о бра жа ва у но во има ги на тив но по сто ја ње. 45 Пре о бра жа ва ње је ов де та ко ђе вид ма ски ра ња, јер ју нак је Бог у ли цу чо ве ка. Ту по ја ву пра те по сма тра чи/гле да чи и не на гле да ну гле дећ по ја ву при су ству ју са го ре ва њу чо веч јег ли ка ( од уну тар њег пла ма Бож је га ) и но вом вас кр се њу. И чу ве на апо тео за Шек спи ру (По во дом 300 го ди на Шек спира) за вр ша ва се пра вом зврч ком Шек спи ру ко ји ни жив ни мр тав ни ка да ни је иза зи вао срп ски пр кос. 46 Та је зврчка ис каз у ко ме из ре чен са вет Шек спи ру до стра шног су да још пре тр пи се / а не ве ру јеш ли по ср би се 47 није ни шта дру го не го Ко сти ћев на го вор, под сти цај, иде ја за прерушава ње, пре о бра жа ва ње. Да је Ла за Ко стић за о ку пљен у це ли ни сво га де ла иден ти тетском про бле ма ти ком ма ски ра ња, при кри ва ња, пре о бра жа вања, или ка ко би он сам тај чин де фи ни сао, пре чи ња ва ња, по твр ђу је се и у ње го вим драм ским де ли ма. Ви на вер на зива сце не ма ски ра ња у Гор да ни зми јо гла вом ма ска ра дом. 48 Гор да на се пре о бу че у цар ског де ли ју, за пла ши Тур чи на, одве де му жа и по не се бла га. Њен по моћ ник Ми хат се преру ша ва у гу са ра. Ефе кат ко ји овај по сту пак иза зи ва у тренут ку де ма ски ра ња је сна жан, дра ма ти чан, ма ни фестован гу битком све сти: МИ ХАТ (док је Гор да на го во ри ла, ски нуо је са се бе ста рач ко об лич је и про сјач ко ру хо те се по ка же као Ми хат, у гра ђан ском ру ху): Диг се... (...) 44 Исто. 45 Po po vić, M. (1975) Ro man ti zam III, Be o grad: No lit, str Се ку лић, И. Ла за Ко стић, у: Епо ха ро ман ти зма, при ре дио Глу шче вић, З. (1972), Бе о град: Но лит, стр Ко стић, Л. нав. де ло, стр Ви на вер, С. Гор да на, у: Дра ма, при ре дио Јо ва но вић, Р. В. (1973), Бе оград: Но лит, стр

13 ГОР ДА НА: не ћу, бо га ми, не ћу та ко ми оно га ко ји те је по слао... (...) МИ ХАТ (сво јим гла сом): Гор де, диг се, по гле дај ме! ГОР ДА НА (ДИГ НЕ СЕ И ПО ГЛЕ ДА ГА): Ми хат!? Ку ку ме не! (Па не не сви је сна под бри јест) 49 Ка рак те ри стич но је ка ко ви зу ел ни и ау и ди тив ни чи ни о ци де лу ју у мо мен ту пре ру ша ва ња. Тек он да кад је Ми хат прого во рио сво јим гла сом, Гор да на обра ћа па жњу, а уве ре ње соп стве ним ви дом до во ди до пот пу ног шо ка ко ји ре зул ти ра гу бље њем све сти. Глас, зву ков на озна ка, а не оде ћа, је сте у Гор да ни фак тор пре по зна ва ња. То го во ри о још јед ном обли ку ма ски ра ња звуч ном, ими та тив ном. И у сце ни ка да се Гор да на пре чи ни у тур ског па шу и хру пи у двор Али ла Боји чи ћа, са зми јо гла ви ма (пре ру ше ним чет ни ци ма), упр кос увер љи вом ко сти ми ра њу, же не по сум ња ју у пре ру ша вање нај пре због гла са: ЗУ ЛЕЈ МА (у по ла ску Фа ти ми): Што ти се чи ни, Фато, у овог жу ра-па ше као жен ски глас? ФА ТИ МА: Би ће при мио од зми ја. 50 Ка да Ву ко са ва, Гор да ни ног му жа, из во де пред њу пре ру шену у тур ског па шу, као за ро бље ни ка, Ву ко са ву се та ко ђе учи ни по зна том нај пре њен глас: ВУ КО САВ (се би): Све мо гу ћи бо же, овај глас! Не лу дуј, Ву ко са ве јад ни! Из вје чи тог му ка тво је там нице ти си по нио у ду ши онај глас ко ји ти се нај ви ше при чу ја, и у сну и на ја ви, па га чу јеш и из уста овог би је сог Тур ку ше О по ја ви ма ске и ма ски ра ња и њи хо вом зна че њу у тра геди ји Мак сим Цр но је вић, Љу бо мир Си мо вић за па жа да Максим, чо век из у зет не ле по те, из ро ва шен бо ги ња ма, по ста је ру го бан. Гу бе ћи ле по ту, он гу би свој иден ти тет. Из сфе ре по ли тич ких и мо рал них, пре шло се у сфе ру пси хо ло шких про бле ма. Мак сим ви ше ни у се би не ма све до ка ко ји би потвр дио да је он за и ста он: он не ма чи ме да се до ка же, јер 49 Ко стић, Л. Гор да на, у: Ко ме ди је. Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа, при ре дио Мла де но вић, Ж. (1989), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр Исто, стр Исто, стр

14 је оно што је би ло ње го ва су шти на не ста ло, по што ни је ни би ло у ње го вој вла сти. Ње гов иден ти тет је за кло њен но вим ли цем, пот пу но опреч ним оно ме ко је је знао као сво је. 52 Ма ски ра њем се са истом на ме ром слу жи и На дан у истој тра ге ди ји. Си мо вић уо ча ва да ни то пре чи ња ва ње не пред ста вља об лик за шти те. О обра зи ни ко ју је сам при време но при хва тио као сво је ли це, На дан ка же: При љу би ће се те шње уз мој лик, Од ли ка те же рас ки ну ти је... То зна чи да ни обра зи на ко ју смо са ми се би ста ви ли на лице не оста је са свим под на шом кон тро лом; ка да се ски не, она оста вља сво је тра го ве у лич но сти оно га ко се њом послу жио. Ма ње ви дљи во, али и обра зи на ме ња чо ве ков иденти тет: Мак си мов пси хо ло шки про блем у На да ну има свој мо рал ни екви ва лент. На дан, ко ји је то га све стан, чо ве ков жи вот ви ди као пут ʻиз јед не са мо ма ске у дру гу, и тим сазна њем се Ко сти ће ва ан тро по ло ги ја пре ме шта на је дан терен на ко ме ње гов хо мо цен три зам та ко јед но став но примен љив у ре ша ва њу по ли тич ких за да та ка по ста је не у потре бљив. Ствар ност се сад ука зу је као не што што не мо же у це ли ни да бу де об у хва ће но чо ве ко вом вла шћу, и у че му чо век не мо же да бу де са мо ју нак и хе рој. Мак сим, а с њим и Ко сти ће ве кон цеп ци је, до спе ва ју у онај там ни про стор у ко ме пре ста је чо ве ко ва власт. 53 И пот пи си ва ње псе уд о ни мом је об лик ма ски ра ња, као и слу ча је ви да Ла за Ко стић о соп стве ном де лу пи ше кри ти ку, а на ро чи то две вер зи је кри ти ке о истом де лу. По во дом об јављи ва ња Оку па ци је, Жи во мир Мла де но вић об ја шња ва посту пак Ла зе Ко сти ћа. Ко ме ди ју је пот пи сао псе у до ни мом, са ста вље ним од по чет них сло го ва сво га име на и пре зи мена, а не пра вим име ном, сва ка ко због то га да беч ка цен зу ра, зна ју ћи га као про тив ни ка ау стро у гар ске хе ге мо ни стич ке по ли ти ке, не би про зре ла ње ну ан ти о ку па циј ску тен ден цију и за бра ни ла је... Ка сни је ни је от крио да је на пи сао ову дра му ве ро ват но због то га што је знао да му на ша јав ност не би одо бри ла по и гра ва ње пој мом оку па ци ја. Мо жда ни је ве ро вао да је до стој на да ста не уз ње го ве тра ге ди је, а раз лог за ано ним ност мо гли су би ти и ау то би о граф ски еле мен ти у њој Си мо вић, Љ. (2017) Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу, пре у зе то на: oo ci ti es.or g/gimn1gra da cac/iz bor na/la za.( ) 53 Исто. 54 Мла де но вић, Ж. (2015) Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла, Бе оград: Чи го ја штам па, стр

15 По во дом Гор да не чи ни слич но, али овог пу та при кри ва ње са др жи еле ме нат ви со ке са мо у ве ре но сти. Уве рен у вредност Гор да не, Ко стић је њен ру ко пис, са на сло вом Уско ко ва љу ба, под нео на кон курс Ма ти це срп ске у пот пу ној ано нимно сти. Же лео је да на гра ду осво ји за хва љу ју ћи вред но сти сво је дра ме, а не на осно ву сте че ног ре но меа. 55 По себ но су за ни мљи ве по ја ве пот пи си ва ња псе у до ни мом и тек сто ви ма по ле мич ке при ро де. Кад сам оно, го то во пре че ти ри го ди не од у да рио на бе ле шку Српског књижевног гла сни ка о мом пре во ду Ха мле та, згод ни је ми је би ло од гово ра ти у име тре ће осо бе на рав но сво га при ја те ља. Ал ме је г. Бо дан од мах по знао... А зна те ли по че му ме је уке бао? По ма ло озбиљ но сти, по про стач ком то ну, по мом уо би чаје ном аче њу и ге а че њу. Он ми сли да се ја ја за то ни сам потпи сао што сам се по чем тог по сла сти део. 56 Јед на ку, ако и не ве ћу до зу пи кан те ри је са др жи и Ко сти ћев ко мен тар како је при стао да на пи ше сам кри ти ку о свом де лу: Са ле тио ме уред ник По зо ри шта То на Ха џић. Не ма ве ли ни ко да пи ше о то ме. Ја сам се ис пр ва сми јао лу дој же љи, сне би вао се од чу да, оти мао из пет них жи ла. Уза луд!... ни је ме ни ко по знао, та ко сам се пре ру шио...сад се већ мо гу ода ти ја сам! Па ка ко си сам се бе хва лио? Мо жеш ми сли ти да су ми за мјер ке би ле као нај у мје ре није. У сво ју по хва лу спо ме нуо сам са мо оно што ми ни ко не мо же од ре ћи, а ни је баш осо би та за слу га, да сам ја тим сво јим пр ви јен цем увео јамб у на шу дра му. 57 Мла ден Ле ско вац, обра зла жу ћи овај Ко сти ћев чин, на ро чито апо стро фи ра: Кри ти ку о Мак си му, баш као и 1869, на писао је сам... Хтео је да под се ти на се бе, мо жда већ и не осећа ју ћи ја сно да го во ри о оном ко ји је био, не о оном ко ји јесте; јер сви у се би но си мо и сво ју мла дост и сво ју про шлост, не так ну те, и он да кад су их сви дру ги дав но за бо ра ви ли. 58 Нај оп шти је по сма тра но, лич ност и де ло Ла зе Ко сти ћа про бле ма ти зо ва на са аспек та постстру ку ра ли стич ких тео ри ја и пси хо а на ли тич ке кри ти ке отво ри ла би но во по ље 55 Исто, стр Ко стић, Л. Око Ро меа и Ју ли је. Исто ри ја јед ног пре во да, у: Са бра на де ла, О књи жев но сти. Ме мо а ри 2 (1991), Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, стр Ко стић, Л. (1989) Пе сме, у: Са бра на де ла, при ре дио Ото вић, В. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. 58 Ле ско вац, М. (1989) Пред го вор у: Са бра на де ла, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, стр

16 доказивања иден ти те та ве ли ког пе сни ка. То је под руч је још се дам де се тих го ди на на зна чио Јо ван Хри стић. Ла за Ко стић је по се бан, из у зе тан и на стран слу чај на ше књи жев не истори је. Ако ба ци мо ма и ле ти ми чан по глед на оно што су о њему има ли да ка жу ње го ви са вре ме ни ци, то ми шље ње би ће не са мо пот кре пље но, већ и умно го ме тач но. У жи во ту Ла зе Ко сти ћа мо же мо на ћи ла ке од го нет ке за мно ге те же ра зумљи ве осо би не и стра не ње го ве по е зи је. 59 Дру гим ре чи ма, Хри стић је на го ве стио мо гућ смер кри ти ке: да се у иденти фи ка ци ји лич ност и де ло Ла зе Ко сти ћа ана ли зи ра ју као дру ги у од но су на це ли ну, да се ње го во де ло за сну је на про у ча ва њу си сте ма по е тич ких раз ли ка у од но су на це ли ну до ми нант них стил ских фор ма ци ја. Та квом прав цу ана ли зе мо же да по слу жи као узор и овај де таљ из ана ли зе пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te Ми о дра га Па вло ви ћа: При ка зу ју ћи се у свом со ци јал ном ам би јен ту као чо век са нат при род ним ком пе тен ци ја ма, он уко ре ва сре ди ну што те ње го ве по себне пре ро га ти ве не при зна је: раз лог за нај ду бљи раз лаз чове ка и пе сни ка са сво јом око ли ном. 60 Мо гу ћи ре зул тат истра жи ва ња ма ски ра ња и де ма ски ра ња мо жда би нас уве рио да је иден ти тет Ла зе Ко сти ћа са мо још јед на ма ска на ли цу култу ро ло шке за јед ни це. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Bah tin, M. (1978) Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga ve ka i re ne san se, Be o grad: No lit. He gel, G. V. F. (1986) Este ti ka I, Be o grad: Be o grad ski iz da vač ko-grafič ki za vod. Pa vlo vić, M. San ta Мaria del la Sa lu te La ze Ko sti ća, u: Umet nost tuma če nja po e zi je, prir. Ne delj ko vić, D. i Ra do vić, M. (1979), Be o grad: No lit. Pa vlo vić, M. (1987) Po e ti ka žr tve nog ob re da, Be o grad: No lit. Po po vić, M. (1975) Ro man ti zam III, Be o grad: No lit. Sa ra zak, Ž. P. (2015) Po e ti ka mo der ne dra me. O Hen ri ka Ib ze na do Ber na ra-ma ri Kol te sa, Be o grad: Klio. Sto ja no vić, D. (2017) Iz me đu astral nog i sa kral nog: San ta Ma ria del la Sa lu te La ze Ko sti ća, пре у зе то на: ko.rs/rast ko/ de lo/13076 ( ). Ви на вер, С. Гор да на, у: Дра ма, при ре дио Јо ва но вић, Р. В. (1973), Бе о град: Но лит, стр Хри стић, Ј. Ски ца о Ла зи Ко сти ћу, у: Епо ха ро ман ти зма, при ре дио: Глу шче вић, З. (1972), Бе о град: Но лит, стр Pa vlo vić, M. San ta Мaria del la Sa lu te La ze Ko sti ća, u: Umet nost tu ma če nja po e zi je, prir. Ne delj ko vić, D. i Ra do vić, M. (1979), Be o grad: No lit, str

17 Ко стић, Л. (1991) Око Ро меа и Ју ли је. Исто ри ја јед ног пре во да, са бра на де ла, О књи жев но сти. Ме мо а ри 2, Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, стр Ко стић, Л. (1989) Гор да на, у: Ко ме ди је, са бра на де ла Ла зе Ко стића, при ре дио Мла де но вић, Ж. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. Ко стић, Л. (1987) Зи му шње го сто ва ње Срп ског на род ног по зо ришта у Но вом Са ду, у: О по зо ри шту и умет но сти (са бра на де ла), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. Ко стић, Л. (1989) Пе сме, при ре дио Вла ди мир Ото вић у: Са бра на де ла, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. Ко стић, Л. (1991) Око Ро меа и Ју ли је. Исто ри ја јед ног пре во да, у: Са бра на де ла, О књи жев но сти. Ме мо а ри 2, Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, стр Ле ско вац М. (1989) Пред го вор у: Са бра на де ла, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска. Ма та вуљ, С. (1988) Би ље шке јед ног пи сца, Бе о град: Но лит. Мла де но вић, Ж. (2015) Ла за Ко стић. Жи вот и књи жев на де ла, Бе о град: Чи го ја штам па. Pa vis, P. (2004) Poj mov nik te a tra, Za greb: Aka de mi ja dram ske umjet no sti. По по вић, Р. (2007) Воћ ка на дру му. Жи вот Вељ ка Пе тро ви ћа, Сом бор: Злат на гра на. Сав ко вић, Н. Ла за Ко стић и бал кан ска ца ри ца Ни ко ле I Пе трови ћа, у: У спо мен на Ла зу Ко сти ћа ( ), збор ник ра до ва, уред. Жи ван че вић Се ке руш, И. (2011), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр Се ку лић, И. Ла за Ко стић, у: Епо ха ро ман ти зма, при ре дио Глу шче вић, З. (1972), Бе о град: Но лит. Си мо вић, Љ (2017) Бе ле шке о Ла зи Ко сти ћу. Си мо вић, Љ. Пре узе то на: ci ti es.or g/gimn1gra da cac/iz bor na/la za ( ). Ске р лић, Ј. (1905) Омла ди на и ње на књи жев ност, , из у ча ва ње о на ци о нал ном и књи жев ном ро ман ти зму код Ср ба, Омла дин ски пи сци: Ла за Ко стић, Бе о град: Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја. Сто ка нов, Р. Ти тел и Му ша. О днев ни ку сно ва Ла зе Ко сти ћа, у: Спо мен на Ла зу Ко сти ћа ( ), збо р ник ра до ва, уред. Жи ван че вић Се ке руш, И. (2011), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр Хри стић, Ј. Ски ца о Ла зи Ко сти ћу, у: Епо ха ро ман ти зма, при редио Глу шпче вић, З. (1972), Бе о град: Но лит, стр

18 Milivoje Mlađenović University in Novi Sad, Faculty of Pedagogy, Sombor FACE OR MASK IN THE LIFE AND WORKS OF LAZA KOSTIĆ Abstract The paper analyses the phenomena of masking, costuming, disguising and discovering identities in the personality and the works of Laza Kostić. These features, strongly or less strongly expressed, are contemplated on different levels and in different forms: in their character, behaviour, dressing, speech. Also, the phenomenon is observed on a metalanguage level: the mask and its derivatives (disguise, hiding, and grotesque) have also been the topics of his poetry (Beseda, Gavrlu Egrešiji, Na parastos Jelene Bozdine...) and his theatrical pieces (Gordana, Maksim Crnojević). Since the appearance of tragedy, the mask has been connected with the theatre as a sign of metamorphosis of the individualactor, who by using it, becomes a herald of (higher) forces, emphasising that the man is lost behind the role, i.e. behind a figure. This is why, in this paper, having in mind a passionate preoccupation of Laza Kostić with the theatre (with due caution towards the methods of positivist biographism), different forms of masking, mimicry, disguise and unmasking will be subjected to analysis as elements pointing to some of the inner genesis factors in his poems, including his magnificent penitential poem Santa Maria della Salute. Key words: mask, Laza Kostić, theatre, poetry, drama Сања Филиповић, Богородичина црква, уље на платну, 50x70 цм,

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША**

ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 821.163.41.09-32 Киш Д. Мир ја на Бе ЧЕЈ СКИ* ИСТИ НА ВЕ РЕ И ИСТИ НА СУМ ЊЕ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ ДА НИ ЛА КИ ША** Ни су опа сне мно ге књи

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information