Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Size: px
Start display at page:

Download "Смернице за националну стратегију финансијског извештавања"

Transcription

1 Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да пи та мо ка ко. Бо ри слав Пе кић 1. Избор између личних и општенационалних интереса у области финансијског извештавања Све до ци смо бр зих и ди на мич них про ме на у свим обла сти ма, ка ко на на ци о нал ном та ко и на међу на род ном ни воу, ко је не за о би ла зе ни ужу област фи нан сиј ског из ве шта ва ња. Са мо у по след њој де цени ји на ме ђу на род ном ни воу из вр ше не су зна чај не про ме не у си сте му фи нан сиј ског из ве шта ва ња, пре све га тран сфор ма ци јом Ме ђу на род них ра чу но водстве них стан дар да (МРС) у Ме ђу на род не стан дар де фи нан сиј ског из ве шта ва ња (МСФИ), ко ја се и да ље на ста вља за ме ном по је ди них МРС у но ве МСФИ и из ме на ма са мих МСФИ. Пре не ку го ди ну до не ти су но ви Ме ђу на род ни стан дар ди фи нан сиј ског из ве штава ња за ма ла и сред ња прав на ли ца (МСФИ за МСП), ко ји су на ста ли тран сфор ма ци јом пу них МСФИ у ци љу по јед но ста вље ња фи нан сиј ског из ве шта вања ма лих и сред њих су бје ка та у од но су на зах те ве ве ли ких су бје ка та и су бје ка та од јав ног ин те ре са ко ји при ме њу ју пу не МСФИ. Са дру ге стра не, на ни воу зе ма ља чла ни ца Европске уни је у го ди ни до не та је но ва ра чу но вод ствена ди рек ти ва 2013/34/ЕУ, ко ја је об је ди ни ла ра ни је ра чу но вод стве не ди рек ти ве о го ди шњим фи нан сијским из ве шта ји ма (78/660/EEC), о кон со ли до ва ним фи нан сиј ским из ве шта ји ма (83/349/EEC) и из ме ни ла ре ви зиј ску ди рек ти ву (2006/43/EC) у де лу ко ји се одно си на из ве шта је ре ви зо ра. Ди на мич не про ме не на ме ђу на род ном ни воу у обла сти фи нан сиј ског из ве шта ва ња узроч но-по следич но ути чу на на ци о нал на за ко но дав ства ко ја се у ма њој или ве ћој ме ри при ла го ђа ва ју оп штим гло бал ним тен ден ци ја ма и трен до ви ма. Ме ђу на род ни стан дар ди, пу ни и скра ће ни МСФИ и МСФИ за МСП, још увек не пред ста вља ју основ ну и оп ште при хва ће ну ра чуно вод стве ну ре гу ла ти ву у Европ ској уни ји, ко ја је чвр сто опре де ље на за при ме ну сво јих ди рек ти ва у тој обла сти, што је по твр ђе но до но ше њем но ве ди рек ти ве 2013/34/ЕУ, чи ји је пот пу ни пре вод код нас об ја вљен у ча со пи су При вред ни са вет ник, бр. 14 и 15/2014. Пре ма то ме, Ср би ја као пре тен дент и кан ди дат за пу но прав но члан ство у Европ ску уни ју не ма ве ли ки избор у по гле ду опре де ље ња да ли ће сво је за ко но дав ство у овој обла сти ускла ди ти са ди рек ти вом 2013/34/ЕУ или ће од лу чи ти да са мо стал но при ме њу је ре гу ла ти ву ко ја ни је при хва ће на у ЕУ, као што је то са да слу чај са про пи си ва њем оба ве зне при ме не МСФИ за МСП, иа ко ти стан дар ди ни су при хва ће ни ни ти пре пору че ни за при ме ну од стра не за ко но дав ства ЕУ. У ви ше на вра та у овом ча со пи су ра ни је смо ис ти ца ли раз ло ге због ко јих ЕУ ни је при хва ти ла, а ни као ал тер на ти ву пре по ру чи ла, мо гућ ност при ме не са да шњих МСФИ за МСП. Не ки од разло га за то су: 1) Европ ски пар ла мент (Ко ми тет за еко ном ска и мо не тар на пи та ња) у свом из ве шта ју 1) оце нио је да те ла ко ја до но се ме ђу на род не стан дар де (IASCF и IASB) по слу ју не тран спа рент но, без јав не кон тро ле и без про це не ути ца ја но вог или из ме ње ног стан дар да на ли ца ко ја са ста вља ју и ко ри сте фи нан сиј ске из вешта је и ути чу на до дат не тро шко ве ко ји ће се због то га по ја ви ти. Та ко ђе, про бле ма ти чан је и по сто је ћи на чин фи нан си ра ња IASCF/IASB ко ји је ба зи ран на при ват ним до на ци ја ма, пре све га ве ли ких ре ви зор ских фир ми и мул ти на ци о нал них ком па ни ја, што до во ди до су ко ба ин те ре са и угро жа ва ња ствар не не за ви сно сти до но си о ца ме ђу на род них ра чу но вод стве них стан дарда и њи хо вог истин ског слу же ња јав ном ин те ре су. У функ ци о ни са њу IASCF и IASB не до ста је тран спа рентност, ле ги ти ми тет и од го вор ност и ова те ла ни су под 1 Из ве штај Европ ског пар ла мен та А6 0032/2008 под на зи вом Re port on In ter na ti o nal Fi nan cial Re por ting Stan dards and the Go ver nan ce of the In ter na ti o nal Ac co un ting Stan dards Bo ard) од го ди не об ја вљен је на ин тер нет адре си: splus. co m/eu ro pe/0801econ re port.pdf.

2 2 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Март кон тро лом не ког де мо крат ски иза бра ног пар ла мен та или вла де; 2) сло же ност МСФИ за МСП ни је при ме ре на ве ли чи ни ми кро и ма лих прав них ли ца, јер зах те ва ју са ста вља ње пот пу ног се та фи нан сиј ских из ве шта ја, па су по то ме ти су бјек ти из јед на че ни са ве ли ким су бјекти ма и су бјек ти ма од јав ног ин те ре са ко ји при ме њу ју пу не МСФИ. По сто ји за бри ну тост да ће тро шко ви уво ђе ња и при ме не МСФИ за МСП над ма ши ти мо гу ће ко ри сти од њи хо ве при ме не; 3) пред ви ђе но је да се МСФИ за МСП ме ња ју и до пу ња ва ју сва ке тре ће го ди не, што зна чи до дат не трошко ве око пре во ђе ња, об ја вљи ва ња, из ме не софт ве ра, упо зна ва ња са из вр ше ним из ме на ма и ускла ђи ва ња пра те ћих про пи са; 4) они про пи су ју оба ве зу са ста вља ња пу ног се та фи нан сиј ских из ве шта ја са на по ме на ма уз фи нан сиј ске из ве шта је и у слу ча ју ка да их при ме њу ју ми кро прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји се у том слу ча ју из јед на ча ва ју са ве ли ким ком па ни ја ма чи је се хар ти је од вред но сти ко ти ра ју на тр жи шти ма ка пи та ла; 5) про пи су ју вр ло сло же не оба ве зне об ра чу не од ло же них по ре ских сред ста ва и оба ве за (као у МРС 12), об ра чу не ре зер ви са ња за от прем ни не при ли ком од ла ска у пен зи ју и дру ге на кна де ко је се ис пла ћу ју за по сле ни ма (као у МРС 19), ко ји не ма ју зна чај за ми кро и ма ле су бјек те и пред у зет ни ке (ко ји из и ску ју вре ме и тро шко ве, а ко ри сти од та квих ин фор ма ци ја ско ро да не ма); 6) ови стан дар ди про пи су ју са ста вља ње из ве шта ја о то ко ви ма го то ви не и кон со ли до ва них фи нан сиј ских из ве шта ја ко је код нас ми кро и ма ла прав на ли ца не ма ју оба ве зу да ра де (осим у рет ким слу ча је ви ма), ба ве се и ра чу но вод стве ним ис ка зи ва њем пла ћа ња ба зи ра них на ак ци ја ма, тран сак ци ја ма у ве зи са сло же ним финан сиј ским ин стру мен ти ма и ра чу но вод ству хе џин га, ко ја се не по ја вљу ју код ма лих по слов них су бје ка та у нас, и др.; 7) нај ве ћи део су бје ка та ко ји у нас при ме њу ју МСФИ за МСП оба вља ју по сло ва ње са мо на до ма ћем тр жи шту, па не по сто ји ни ка ква по тре ба за ме ђу на родном упо ре ди во шћу њи хо вих фи нан сиј ских из ве шта ја. Ко ри сни ци ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из ве шта ја ма лих и ми кро прав них ли ца су до ма ћи су бјек ти навик ну ти на до ма ћа ра чу но вод стве на пра ви ла и они у ве ћи ни слу ча је ва пре фе ри ра ју при ме ну до ма ћих (наци о нал них) уме сто ме ђу на род них стан дар да; 2 2 Не га тив не ста во ве Фран цу ских и Не мач ких на ци о нал них одбо ра за ра чу но вод стве не стан дар де о не по доб но сти за при ме ну МСФИ за МСП у Европ ској уни ји на ве ли смо у члан ку: Не а декват ност при ме не МСФИ за МСП у Ср би ји ко ји је об ја вљен у При вред ном са вет ни ку, бр. 20/2012. Ина че, до са да су МСФИ за МСП при хва ти ле си ро ма шне ју жно а ме рич ке, африч ке и азијске зе мље и ми ни ја ту р не острв ске зе мље ко је не ма ју струч не ка па ци те те и ин сти ту ци је да раз ви ју сво је ра чу но вод стве не стан дар де. У Евро пи су при хва ће ни у за ко но дав стви ма Бо сне, Есто ни је, Ма ке до ни је, Швај цар ске, Ср би је, а пла ни ра ни су за уво ђе ње у Ен гле ској и Ир ској. Ина че МСФИ су адап ти ра ни ен гле ски и аме рич ки стан дар ди па при ме на МСФИ за МСП у ан гло сак сон ском за ко но дав ству под ра зу ме ва при ме ну њи хо вих на ци о нал них стан дар да. 8) по сто је зна чај не раз ли ке у ци ље ви ма ко је про мо ви шу МСФИ за МСП у од но су на Ди рек ти ву 2013/34/ЕУ. Пре ма па ра гра фу 2.2 МСФИ за МСП, циљ фи нан сиј ских из ве шта ја ма лих и сред њих су бје ка та је да обез бе де ин фор ма ци је о фи нан сиј ској по зи ци ји, пер фор ман са ма и то ко ви ма го то ви не не ког су бјек та ко је су ко ри сне за до но ше ње еко ном ских од лу ка ра зно вр сних ко ри сни ка ко ји ни су у по зи ци ји да тра же из ве шта је на ме ње не да за до во ље по тре бе за од ре ђе ним ин фор ма ци ја ма ко је су њи ма по треб не. Као што се ви ди, ови стан дар ди про мо ви шу са ста вљање и об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из вешта ји ма ко је пре вас ход но тре ба да за до во ље по тре бе по тен ци јал них екс тер них ин ве сти то ра на тр жи шту ка пи та ла. Си гур но је да та кви ци ље ви ни су при о ритет ни за ма ла и ми кро прав на ли ца у на шим усло ви ма (а као што ви ди мо ни у ЕУ), с об зи ром на то да су у пи та њу су бјек ти чи је се ак тив но сти од ви ја ју на ре алном тр жи шту до ба ра и услу га, а не на шпе ку ла тив ним тр жи шти ма ка пи та ла; 9) је дан од ци ље ва ди рек ти ве 2013/34/ЕУ је успо ста вља ње од го ва ра ју ћег ба лан са из ме ђу ин те ре са екс тер них ко ри сни ка фи нан сиј ских из ве шта ја и ле гитим них ин те ре са пред у зе ћа ко ја не же ле да бу ду не потреб но оп те ре ће на зах те ви ма МСФИ за МСП у по гле ду оби ма фи нан сиј ског из ве шта ва ња. Го ди шњим фи нансиј ским из ве шта ји ма оства ру ју се раз ли чи ти ци ље ви и не да ју се са мо ин фор ма ци је ула га чи ма у тр жи ште ка пи та ла већ се да је и при каз про шлих тран сак ци ја и уна пре ђу је ко р по ра тив но упра вља ње. Ди рек ти ва захте ва да ра чу но вод стве но за ко но дав ство ЕУ тре ба да ус по ста ви од го ва ра ју ћу рав но те жу из ме ђу ин тере са адре са та фи нан сиј ских из ве шта ја и ин те ре са пред у зе ћа у то ме да пред у зе ћа не бу ду не по треб но оп те ре ће на оба ве зом из ве шта ва ња. Ди рек ти ва тре ба да обез бе ди да се зах те ви за ма ла пред у зе ћа у ве ли кој ме ри ускла де ши ром ЕУ. Ова ди рек ти ва за сни ва се на на че лу ми сли мо нај пре на ма ле. Ка ко би се из бе гла не сра змер на ад ми ни стра тив на оп те ре ће ња тих преду зе ћа, др жа ве чла ни це тре ба ло би да зах те ва ју са мо не ко ли ко до дат них по да та ка у фор ми об ја шње ња. У слу ча ју јед но о бра зног си сте ма из ве шта ва ња, др жа ве чла ни це у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гу да тра же ограни чен број до дат них по да та ка, ка да су они из ри чи то тра же ни од на ци о нал ног по ре ског за ко но дав ства и нео п ход ни за по тре бе на пла те по ре за. Ка да ди рек ти ва до зво ља ва др жа ва ма чла ни ца ма про пи си ва ње до дат них зах те ва, нпр. пре ма ма лим су бјек ти ма, та мо гућ ност мо же да се ко ри сти ти у це ли ни или де ли мич но, та ко да мо гу зах те ва ти ма ње од оно га што ди рек ти ва дозво ља ва. На исти на чин др жа ве чла ни це мо гу, ка да то ди рек ти ва до зво ља ва, да упо тре бе из у зе ће у ве зи са, нпр. ма лим пред у зе ћи ма, та ко што ће од не ког зах тева из у зе ти ма ла пред у зе ћа, у це ли ни или де ли мич но. Иа ко је При вред ни са вет ник у то ку дво годи шње јав не рас пра ве ука зи вао на ви ше стру ко штет но про пи си ва ње при ме не МСФИ за МСП, за ко но да вац се ипак опре де лио да оба ве зу њи хо ве при ме не про пи ше но вим За ко ном о ра чу но вод

3 Март ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 3 ству. 3 Основ ни мо ти ви и раз ло зи за то су из не ти у мно гим ра ни јим кри тич ким члан ци ма, и сво де се на сле де ће: 1) нај ве ћи за го вор ник при ме не ових стан дар да је јед но ква зи удру же ње гра ђа на, ко је је сти ца јем околно сти по ста ло члан IFAC-a и у том свој ству до би ло пра ва на пре вод и ди стри бу ци ју МСФИ за МСП, па је у про пи си ва њу њи хо ве оба ве зне при ме не ви де ло мо гућ ност екс тра за ра де кроз ди стри бу ци ју пре во да стан дар да, оба ве зну обу ку ра чу но во ђа и њи хо во цер ти фи ко ва ње за ко је се за ла жу; 2) јав на рас пра ва о пред ло гу но вог За ко на о рачу но вод ству од ви ја ла се у по пу ли стич ко-сен за ци о нали стич ком ма ни ру, та ко што су уме сто ра ци о нал них ар гу ме на та за го вор ни ци при ме не МСФИ за МСП и њи хо ве при ста ли це, ко ри сти ли пре ва зи ђе не ман тре о то ме да њи хо во удру же ње, је ди но због то га што је члан IFA C a, тре ба да за ко ном до би је мо но пол ски по ло жај у по гле ду об ја вљи ва ња про фе си о нал не ра чу но вод стве не ре гу ла ти ве, из да ва ња цер ти фи ка та и ли цен ци за оба вља ње ра чу но вод стве них по сло ва у Ср би ји; 3) сли чан мо но пол ски по ло жај то удру же ње има ло је у За ко ну о ра чу но вод ству и ре ви зи ји ко ји се при мењи вао од Та да шњи здрав ра зум оних ко ји су до но си ли за ко не, из ми слио је ге ни јал но от кри ће да се том ква зи удру же њу за ко ном до де ли мо но пол ски по ло жај да ар би три ра ко ме ће, ка ко и под ко јим услови ма до де љи ва ти пра во да оба вља ра чу но вод стве не по сло ве и да ста вља свој па раф на та да шње го ди шње за вр ше не ра чу не. Здрав ра зум от крио је на чин ка ко се и у на шим усло ви ма мо же оства ри ти ве ли ка добит без ика квог ра да; 4) да љу ди, као и сва жи ва би ћа, му ти ра ју услед про ме ње них окол но сти у но ву под вр сту му та на та способ них да у из ме ње ним окол но сти ма ме ња ју дла ку али ћуд ни ка да, ових да на то на при ме ру по ка зу ју ква зи удру же ње и ње го ве при ста ли це, ко ји у но вим про ме ње ним окол но сти ма по но во, као пре две де це 3 У то ку во ђе ња јав не рас пра ве о пред ло зи ма за до но ше ње новог За ко на о ра чу но вод ству, као и на кон то га, у овом ча со пи су об ја вље ни су сле де ћи кри тич ки члан ци: 1) На црт На ци о нал не стра те ги је за уна пре ђе ње ра чу но вод ства и ре ви зи је ни је пут ка Евро пи већ стран пу ти ца у бес пу ће, При вред ни са вет ник, бр. 18/2011; 2) Осврт на На црт За ко на о ре ви зи ји, При вред ни са вет ник, бр. 19/2011; 3) Осврт на На црт За ко на о ра чу но вод ству, При вред ни савет ник, бр. 21 и 22/2011; 4) На црт За ко на о ра чу но вод ству и на црт За ко на о ре ви зи ји као стра те ги ја при дру жи ва ња IFAC-у, При вред ни са вет ник, бр. 20/2012; 5) Не а де кват ност при ме не МСФИ за ма ла и сред ња прав на ли ца у Ср би ји, При вред ни са вет ник, бр. 20/2012; 6) На црт за ко на о ра чу но вод ству по но во се под ме ће као ку кави чи је ја је, При вред ни са вет ник, бр. 20/2012; 7) По во дом пам фле та ко и за што из вр ће ру глу гло бал не стандар де и про фе си о нал не ра чу но во ђе, При вред ни са вет ник, бр. 21 и 22/2012; 8) Осврт на ре а го ва ње јед ног ква зи удру же ња гра ђа на на на ше кри ти ке За ко на о ра чу но вод ству и За ко на о ре ви зи ји, Привред ни са вет ник, бр. 24/2012; 9) Ко и за што на па да За кон о ра чу но вод ству, сајт При вред ног са вет ни ка sav.rs; 10) Бе се да о ла жи ма и об ма на ма на ко ји ма се за сни ва пред лог за из ме ну ра чу но вод стве них про пи са, сајт При вред ног савет ни ка sav.rs. ни је, ор ке стри ра ју, спи ну ју и ботују 4 у та бло и ди ма и на ин тер не ту, из но се ћи гну сне ла жи и об ма не у ве зи са но вим ра чу но вод стве ним про пи си ма, а све у ци љу да не га тив не по сле ди це при ме не МСФИ за МСП, чи ју при ме ну про мо ви шу, при пи шу Пра вил ни ку за ми кро и дру га прав на ли ца ко ји је до нет у скла ду са но вом ра чу но вод стве ном ди рек ти вом 2013/34/ЕУ. У тим бестид ним ла жи ма по но во из но се сен за ци о на ли стич ке и не и сти ни те по дат ке ко ји ма на сто је да оправ да ју не ра зум ни зах тев да се на мет не оба ве зна при ме на МСФИ за МСП и ми кро и дру гим прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма (ко ји ту оба ве зу са да не ма ју) и да се том удру же њу обез бе ди мо но пол ски по ло жај ко ји је има ло пре две де це ни је у ве зи са цер ти фи ко ва њем ра чу но во ђа; 5) на жа лост, из до са да шњег по на ша ња појединаца из вла сти и не за ви сних ме ди ја, по во дом ре тро градних зах те ва за мо но по ли за ци јом јед не про фе си је ка ква не по сто ји ниг де у све ту, ко је на зи ва ју де мо крат ским ле ги тим ним зах те ви ма, на ко је ни ко ме у не за ви сним ме ди ји ма ни је до зво љен ко мен тар или де ман ти, по каза тељ је но ве ин те ре сне спре ге која је успостављена са тим ква зи удру же њем; 6) на вест об ја вље ну ових да на у јед ном днев ном ли сту да је Ми ни стар ство фи нан си ја, ипак од лу чи ло да да ље са ра ђу је са ква зи удру же њем ра чу но во ђа (као да та са рад ња и до са да ни је по сто ја ла), је дан чи та лац ко ји је упу ћен у ову про бле ма ти ку, на пи сао је сле де ћи ко мен тар на ин тер не ту: Шта ра ди Са вез...опет ла жу, они ће као да помог ну у при ме ни про пи са...на пра сно се до го во ри ли са ови ма из Ми ни стар ства...ср би јо, про бу ди се. Не ве ру јем да је ишта у овом тек сту исти на! Па ако је та ко, што Са вез стал но нео сно ва но кри ти ку је, због че га? Да не ма мо жда не ка по за ди на иза све га? Ин те рес? Ср би јо, про бу ди се... Као плод об но вље не са рад ње на стао је ин те ресан тан но ви са став На ци о нал не ко ми си је за ра чу новод ство и Од бо ра за јав ни над зор ре ви зи је. 2. Улога независних медија у ширењу неистина којима се промовишу захтеви за монополизацијом рачуноводствене професије У до ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти већ одав но се рас пра вља о све ве ћој по ја ви цен зу ре у на шим јав ним ме ди ји ма, у ко ји ма уме сто исти ни тих и про ве ре них ве сти пре о вла да ва ју та бло и дни не и сти ни ти и сен заци о на ли стич ки члан ци. Ста ње је уто ли ко те же што они ко ји по Ко дек су но ви нар ске ети ке има ју пра во да де ман ту ју не тач но об ја вље не ин фор ма ци је и ве сти, то не мо гу да оства ре, јер јав ни ме ди ји не об ја вљу ју де манти је, па је је ди ни на чин да се оства ри пра во на исти ну по кре та ње ту жбе код су да, ко је се због по зна тог ста ња у суд ству нај че шће окон ча ва ју за ста ре ло шћу по ступ ка. 4 Бо то ва ње по ста вља ње на ру че них ко мен та ра на ин тер не ту у ци љу си стем ске ма ни пу ла ци је и об ма њи ва ња јав но сти о од ре ђе ној те ми.

4 4 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Март У не за ви сност ме ди ја ових да на смо се увери ли ка да смо на сен за ци о на ли стич ке и не тач не подат ке из не те у члан ку об ја вље ном у днев ном ли сту По ли ти ка о но вим ра чу но вод стве ним про пи си ма, до ста ви ли де ман ти, ко ји тај лист ни је об ја вио. Текст де ман ти ја је гла сио: Сен за ци о на ли зам уме сто ар гу ме на та У сен за ци о на ли стич ком тек сту Чи нов ни ци против при вре де и стру ке ( По ли ти ка ове го дине) из нет је низ не и сти на о но вим ра чу но вод стве ним про пи си ма. Пр во, ни је тач но да је Ми ни стар ство фи нан си ја до не ло сет но вих ра чу но вод стве них пра ви ла, пре ма ко ји ма ни ко не зна ка ко да са ста ви за вр шни ра чун за про шлу по слов ну го ди ну. На осно ву ко јих се истра жи ва ња, чи ње ни ца и са зна ња да ју ова кве сен за цио на ли стич ке из ја ве, осим ако је у пи та њу кри те ри јум ако не знам ја, не зна ни ко! Дру го, не тач на је кон ста та ци ја да ни ко не зна да за тво ри лањ ске по слов не књи ге и при пре ми го дишње из ве шта је о свом по сло ва њу. Ово је ап со лут но не тач но, а уз гред, и тер ми но ло шки је по гре шно, јер се по слов не књи ге не за тва ра ју већ за кљу чу ју, али тре ба зна ти да се то не уре ђу је про пи си ма, већ се учи у шко ли и под ра зу ме ва се као ру тин ски део по сла ко ји оба вља софт вер ска апли ка ци ја на кон свих из вр ше них књи же ња за по слов ну го ди ну. Тре ће, не тач на је кон ста та ци ја да су на ша послед ња пра ви ла за при пре му фи нан сиј ских из ве шта ја не са мо ван ме ђу на род них стан дар да фи нан сиј ског изве шта ва ња, већ и ди рек ти ва ЕУ, ко је би смо као зе мља кан ди дат за ЕУ, мо ра ли да спро во ди мо и по шту је мо као Све то пи смо. О ускла ђе но сти но вих ра чу но водстве них про пи са са ме ђу на род ном ре гу ла ти вом оце ну су да ли струч ња ци из Европ ске ко ми си је у до ку менту Из ве штај о на прет ку Ср би је за го ди ну од го ди не, и у пра те ћем до ку мен ту Стра те ги ја про ши ре ња и кључ ни иза зо ви у ко ји ма је од свих ана ли зи ра них 33 по гла вља, ме ђу че ти ри нај боље обла сти свр ста на област ра чу но вод ства и ре ви зи је. Та ко ђе, ови про пи си до би ли су нај ви ше оце не и у по след њем скри нин гу о ускла ђе но сти на ших про пи са са ди рек ти ва ма ЕУ ко ји је не дав но одр жан у Бри се лу. У ве зи са ти ме сте мо гли кон сул то ва ти над ле жне из кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је. Че твр то, не тач на је кон ста та ци ја да су на шим на о па ко сро че ним За ко ном о ра чу но вод ству и пра те ћим про пи си ма пред ви ђе на чак 44 раз ли чи та фи нан сиј ска из ве шта ја, ко ја тре ба, уз упла ту раз ли чи тих на кна да, до ста ви ти АПР-у. Ово је про из во љан и не та чан пода так, јер је за раз ли ку од ра ни јег за ко на про пи сан са мо је дан но ви из ве штај за не до бит не ор га ни за ци је, што је у скла ду са ме ђу на род ном ре гу ла ти вом у тој обла сти. Пре ма чла ну 26. За ко на о ра чу но вод ству, Ми ни стар ство фи нан си ја про пи су је два фи нан сиј ска из ве шта ја, гу вер нер НБС шест и Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти че ти ри, што је укуп но 12, а не 44 ка ко је на ве де но у спор ном тек сту. Нај ве ро ват ни је, реч је о не зна њу шта спа да у фи нан сиј ски из ве штај, па се не тач но у фи нан сиј ске из ве шта је укљу чу ју и дру ги до ку мен ти и обра сци ко ји ту не спа да ју. Ин те ре сант но је да ин те р вју и са ни са го вор ни ци не кри ти ку ју под закон ска ак та ко ја су до не ли гу вер нер НБС и Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти, иа ко се ра ди о слич ним и ме ђу соб но уса гла ше ним про пи си ма са они ма ко је је до не ло Ми ни стар ство фи нан си ја. Пе то, не та чан је при каз бро ја по зи ци ја у Би лан су ста ња и Би лан су успе ха по ме ђу на род ним стан дар дима, уз опа ску да ти стан дар ди ап со лут но не про пи су ју кон крет ну са др жи ну тих обра за ца, па ни број по зи ци ја у њи ма. Та ко, па ра граф 57 МРС 1 гла си: Овај Стан дард не про пи су је ре до след ни об лик у ком тре ба да бу ду пре зен то ва не по зи ци је. За раз ли ку од ме ђу на род них стан дар да, но ва Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ де таљ но пропи су је об лик и ре до след по зи ци ја у Би лан су ста ња и Би лан су успе ха са ко ји ма су уса гла ше ни под за кон ски ак ти, па су због то га и до би је не ви со ке оце не о уса глаше но сти тих про пи са са ЕУ ди рек ти ва ма. Ше сто, у при ка зу то бо жње не у са гла ше но сти ра чу но вод стве них про пи са Ср би је са ме ђу на род ним стан дар ди ма, на мер но или из не зна ња, ни је на ве ден по да так да нај ве ћи број при вред них су бје ка та спа да у ми кро прав на ли ца и пред у зет ни ке (пре ко 95% свих су бје ка та) за ко је је про пи са но да са ста вља ју са мо Би ланс ста ња (ко ји има 46 по зи ци ја) и Би ланс успе ха (45 по зи ци ја) у скра ће ном оби му по да та ка, уме сто ка ко је на ве де но за Би ланс ста ња 137 по зи ци ја а за Би ланс успе ха 97! Сед мо, не тач на је и сен за ци о на ли стич ка оце на да ће због при ме не но вих про пи са из при вре де би ти иси са но сто ти не ми ли о на евра за не по треб не тро шкове, а ни ре чи, ка ко, на ко ји на чин и ко ће иси са ти те грд не сто ти не ми ли о на евра из при вре де у ко јој тих па ра не ма? Осмо, но ви про пи си на ла жу да при вред ни субјек ти ко ји при ме њу ју ме ђу на род не стан да р де (ве ли ке и ма ле) мо ра ју да утвр де и об ја ве уку пан ре зул тат по сло ва ња ко ји се по ста рим про пи си ма ни је утвр ђивао. У до са да шњим би лан си ма са мо се ис ка зи вао део укуп ног ре зул та та по сло ва ња, а зна ча јан део тог ре зулта та оста јао је скри вен, не ви дљив и чак нео по ре зо ван. Но ви про пи си зах те ва ју тран спа рент но ис ка зи ва ње и об ја вљи ва ње укуп ног ре зул та та по сло ва ња, јер су без укуп ног ре зул та та би лан си ла жни и да ју ис кри вље ну сли ку о ре зул та ту по сло ва ња и фи нан сиј ском по ло жају при вред ног су бјек та. О то ме у об ја вље ном при ло гу не ма ни ре чи. За што? Де ве то, но ви ра чу но вод стве ни про пи си зах те вају да се уз го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај до ста ви од лу ка о усва ја њу тог из ве шта ја, од лу ка о рас по де ли до би ти или по кри ћу гу бит ка, а за об ве зни ке ре ви зи је и из ве штај о по сло ва њу и ми шље ње овла шће ног реви зо ра да ли су фи нан сиј ски из ве шта ји са ста вље ни у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма и да ли исти ни то при ка зу ју фи нан сиј ски по ло жај и ис ка за ни ре зул тат по сло ва ња. Због по тре бе да се са ста ве ква ли тет ни и тач ни фи нан сиј ски из ве шта ји рок за њи хо во са ставља ње и јав но об ја вљи ва ње је про ду жен и ускла ђен са оп ште при хва ће ним ро ко ви ма у ме ђу на род ној прак си

5 Март ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 5 (уме сто ра ни јег ро ка од два ме се ца, са да шњи рок је шест ме се ци по ис те ку го ди не за ко ју се са ста вља ју). Ова кве ре гу ла тор не од ред бе не од го ва ра ју они ма ко ји су по ра ни јим про пи си ма обе ло да њи ва ли фи нан сиј ске из ве шта је без усва ја ња над ле жних ор га на и без мишље ња ре ви зо ра до ста вље ног уз те из ве шта је. У том сми слу, у спор ном при ло гу из нет је не та чан по да так да за кон ка же да се за вр шни ра чу ни мо ра ју пре да ти до 28. фе бру а ра, што ни је тач но. Рок до кра ја фе бру а ра про пи сан је за ста ти стич ки из ве штај, ко ји по за ко ну ни је фи нан сиј ски из ве штај. Де се то, пред ла га ње да се су спен ду ју но ви про писи и да се из вр ши по вра так на ста ре, у мо мен ту ка да ве ћи на при вред них су бја ка та при во ди кра ју са ста вљање фи нан сиј ских из ве шта ја, а мно ги су и за кљу чи ли по слов не књи ге за про шлу го ди ну, је нео д го вор но и не до бро на мер но ме ше та ре ње, ко је нај ви ше ште ти онима од ко јих се тра жи да по др же та кве иде је и пред ло ге. Да ли се са на ве де ним ре тро град ним зах те ви ма и ин те ре си ма по кла па ју и ин те ре си не ких по ли тичких стра на ка, ко је се по за ко ну сма тра ју не до бит ним ор га ни за ци ја ма и чи ји фи нан сиј ски из ве шта ји тре ба да се обе ло да њу ју у окви ру ре ги стра фи нан сиј ских из ве шта ја, пи та ње је од кру ци јал ног зна ча ја за суд би ну за по че тих ре фор ми у обла сти фи нан сиј ског из ве штава ња у нас. Ово је из тог раз ло га што су код нас још увек по је ди нач ни ин те ре си из над оп штих ин те ре са, па је мо гу ће да ви ше пу та по но вље на лаж у јав ним ме ди ји ма по ста не исти на ко ја ће би ти раз лог да се оп ште на ци о нал ни ци ље ви и ин те ре си су спен дују у ко рист лич них. Да ли ће се та ква гре шка опет по но ви ти, по ка за ће вре ме. Ина че, овај текст је по оби му исти као и об ја вље ни де ман то ва ни чла нак, ме ђу тим, и по сле скра ће ња за ½ ка ко је зах те вао глав ни и од го вор ни уред ник По лити ке, овај де ман ти ни је об ја вљен! Ме ђу тим, ни је нам био циљ да до ста вље ним де ман ти јем бра ни мо но ви За кон о ра чу но вод ству јер за то не ма мо раз лог, већ да, исти не ра ди, ука жемо на не и сти не ко је са да о том за ко ну из но се они ко ји су до при не ли и за ла га ли се за уво ђе ње МСФИ за МСП, ко ји су ина че нај ве ћа гре шка са др жа на у том за ко ну, и због ко јих ма ла прав на ли ца ко ја их оба ве зно при ме њу ју има ју нај ве ћу ште ту од њи хо ве при ме не. 3. Смернице за националну стратегију рачуноводства Већ са да је ја сно да се по кре ну та кам па ња пот помог ну та појединцима из власти и на вод на об но вљена са рад ња из ме ђу ква зи удру же ња и Ми ни стар ства фи нан си ја сво ди на пу ки ин те рес, ка ко је у ко мен та ру до бро про це нио чи та лац об ја вље не ин фор ма ци је о то ме. У че му се са сто ји тај ин те рес? Па у за ра ди без ра да, ка ко би у жар го ну не ки дру ги чи та лац у свом ко мен та ру на пи сао. На и ме, по сто је ин ди ка ци је да ће се из од го ва ра ју ћих фон до ва ЕУ (или дру гих из во ра, све јед но) обез бе ди ти знат на нов ча на сред ства за раз вој и уна пре ђе ње фи нан сиј ског из ве шта ва ња у Ср би ји. То удру же ње има ис ку ство у ко ри шће њу та квих средста ва, јер је у про шлом пе ри о ду СДК том удру же њу упла ћи ва ла огром на сред ства за спро во ђе ње ис пи та за зва ња у ра чу но вод ству за по сле них у тој бив шој др жав ној ин сти ту ци ји, ко ји ма та ква зва ња ни су ни би ла по треб на. Где су за вр ши ла сред ства од та кве актив но сти, по зна то је, али до са да то зва нич но ни ка да ни је ис пи та но, а са да то ви ше ни је ни бит но. Бит но је дру го, а то је пи та ње да ли се при пре ма ре при за ра ни је пред ста ве у ко јој су исти сце на ри сти и ре жи се ри, са из ме ње ним глу мач ким уло га ма. По диг ну та ха ла бу ка у та бло ид ним ме ди ји ма о то ме да да нас у Ср би ји фи нансиј ске из ве шта је мо же да са ста вља ко хо ће, а на вод но то нај че шће ра де по за ни ма њу фри зе ри, што тре ба да асо ци ра на фри зи ра ње или ла жно са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја, упу ћу је на при пре му те ре на и на ја ву ве ли ке пред ста ве. Од мах да ка же мо да нас та кве ра бо те у би ти не ин те ре су ју, не за ви ди мо им на то ме, јер ни смо на у чи ли да без ра да за ра ђу је мо, а и пла ши мо се да би нас та кве при ви ле ги је мо гле му ти ра ти у би ћа слич на њи ма, тј. у по себ ну под вр сту љу ди па ра зи та. Ме ђу тим, у пи та њу је ста тус про фе си је ко јом се ба ви мо, ипак нај ду же и нај у спе шни је у Ср би ји, ако се успех ме ри ре зул та ти ма по сло ва ња фи нан сиј ским, на ту рал ним и сва ким дру гим ме ри ли ма. И због то га у на став ку на во ди мо основ не смер ни це ко је би, по ред оста лих, не ма ње ва жних пи та ња, тре ба ло угра ди ти у но ву на ци о нал ну стра те ги ју за раз вој фи нан сиј ског из ве шта ва ња у Ср би ји, а све у ци љу да се от кло не стал ни стра хо ви, прет ње и ан та го ни зми про шло сти ко је по вам пи ре но ква зи удру же ње, све сно или не свесно пот по мог ну то појединцима из власти и не за висним ме ди ји ма ши ри про сто ри ма Ср би је. Ши ре се оправ да ни стра хо ви да по но во до ла зе го ди не ко је ће по је сти ска кав ци. Због све га на ве де ног, но ва стра те ги ја фи нан сиј ског из ве шта ва ња, ко ју би тре ба ло да до не се Ми ни стар ство фи нан си ја уз са рад њу са ком пе тент ним ин сти ту ци ја ма и да је усво ји Вла да, тре ба да се за сни ва на сле де ћем: 1. Пред ви де ти да се пу ни МРС/МСФИ у Ср би ји при ме њу ју под усло ви ма про пи са ним Уред бом (ЕЗ) бр. 1606/2002 о при ме ни Ме ђу на род них ра чу но водстве них стан дар да у Европ ској уни ји. 2. Пред ви де ти до но ше ње и при ме ну на ци о налних стан дар да фи нан сиј ског из ве шта ва ња ко је ће при ме њи ва ти сви су бјек ти ко ји не при ме њу ју пу не МРС/МСФИ. Ови стан дар ди тре ба да бу ду до не ти у скла ду са ва же ћим ди рек ти ва ма ЕУ у ко ји ма ће би ти про пи са на оба ве за са ста вља ња Би лан са ста ња, Билан са успе ха и На по ме на за сред ња прав на ли ца, а са мо Би ланс ста ња и Би ланс успе ха за ма ла и ми кро прав на ли ца и пред у зет ни ке. Обра сци Би ланс ста ња и Би ланс успе ха тре ба да бу ду у скла ду са обра сци ма про пи са ним ди рек ти вом 2013/34/ЕУ. То је до са да шња прак са ско ро свих зе ма ља чла ни ца ЕУ, ме ђу ко ји ма су и бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке Сло ве ни ја и Хр ватска, ко је по ред пу них МСФИ при ме њу ју са мо сво је на ци о нал не стан дар де фи нан сиј ског из ве шта ва ња. Ускла ђи ва ње са ди рек ти вом 2013/34/ЕУ под разу ме ва да су бјек ти ко ји при ме њу ју на ци о нал не стан

6 6 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Март дар де не са ста вља ју до дат не фи нан сиј ске из ве шта је о оста лом ре зул та ту, то ко ви ма го то ви не и про ме на ма на ка пи та лу. У на ци о нал ним стан дар ди ма фи нан сиј ског изве шта ва ња тре ба из о ста ви ти ре гу ла ти ву о од ло же ним по ре ским сред стви ма и од ло же ним по ре ским оба ве за ма, о ре зер ви са њи ма за от прем ни не и пен зи је, о ра чу новод ству хе џин га, о пла ћа њу ак ци ја ма, као и од ред бе о са др жи ни из ве шта ја о оста лом ре зул та ту, из ве шта ја о то ко ви ма го то ви не и из ве шта ја о про ме на ма на ка пи та лу. 3. Пред ви де ти да на ци о нал не ра чу но вод стве не стан дар де при пре ма Од бор за на ци о нал не стан дар де фи нан сиј ског из ве шта ва ња ко ји има се дам (или де вет) чла но ва за ко је мо ра ју стро го би ти про пи са ни усло ви у по гле ду школ ских ква ли фи ка ци ја, рад ног ис ку ства и до са да шњег струч ног и на уч ног ра да у обла сти рачу но вод ства и ре ви зи је. Из исте ин сти ту ци је не мо гу би ти за сту пље на два или ви ше чла но ва овог те ла. 4. Пред ви де ти ко је усло ве (у по гле ду школ ске спреме, рад ног ис ку ства и дру гих ква ли фи ка ци ја) тре ба да ис пу ња ва ју ли ца ко ји ма се по ве ра ва ју по сло ви во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве штаја. У том сми слу, мо гу се пред ви де ти сле де ћа ре ше ња: По сло ве во ђе ња по слов них књи га и са ста вљања фи нан сиј ских из ве шта ја мо гу да оба вља ју ли ца са ака дем ским или стру ков ним зва њем ди пло ми ра ни еко но ми ста или стру ков ни еко но ми ста и нај ма ње једном (или две) го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја. У рад но ис ку ство при зна је се и ис ку ство про ве де но на тим по сло ви ма у то ку тра ја ња шко ло ва ња. Ли ца ко ја има ју ви со ку или ви шу струч ну спре му ака дем ских или стру ков них сту ди ја, ко је ни су еко номског сме ра, а има ју дру го зва ње аде кват но тој школ ској спре ми, мо ра ју да има ју нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма во ђе ња по слов них књи га и саста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја и по ло жен струч ни ис пит пред Ко ми си јом за по ла га ње струч ног ис пи та за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сијских из ве шта ја. Ли ца ко ја има ју сред њу струч ну спре му, мо ра ју да има ју нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја и по ло жен струч ни ис пит пред Ко ми си јом за по ла га ње струч ног ис пи та за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја. При пре му кан ди да та за по ла га ње струч ног ис пи та за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сијских из ве шта ја вр ше удру же ња, дру ге асо ци ја ци је и кон сул тант ске ку ће ко је су ре ги стро ва не и ис пу ња ва ју усло ве за оба вља ње пре те жне де лат но сти пру жа ња услу га еду ка ци је у обла сти ра чу но вод ства и по ре ског са ве то ва ња. Усло ви ко је мо ра ју ис пу ња ва ти прав на лица за оба вља ње еду ка ци је ли ца за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја уре ђу ју се за ко ном. Ко ми си ју за по ла га ње струч ног ис пи та за оба вљање по сло ва во ђе ња по слов них књи га и са ста вља ња финан сиј ских из ве шта ја име ну је над ле жно ми ни стар ство за по сло ве фи нан си ја од стра не афир ми са них струч них ли ца из обла сти ра чу но вод ства, по ре ског си сте ма и при вред ног пра ва. Про грам по ла га ња струч ног ис пи та про пи су је ми ни стар над ле жан за по сло ве фи нан си ја. Еви ден ци ју о ли ци ма ко ја ис пу ња ва ју усло ве за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ња фи нан сиј ских из ве шта ја на осно ву школ ске спре ме и рад ног ис ку ства, као и о ли ци ма ко ја ис пу ња ва ју те усло ве на осно ву по ло же ног струч ног ис пи та, во де удру же ња, дру ге асоци ја ци је и кон сул тант ске ку ће код ко јих та ли ца ко ри сте услу ге кон ти ну и ра не еду ка ци је пу тем ча со пи са, се мина ра и са ве то ва ња а ко је су ре ги стро ва не и ис пу ња ва ју усло ве за оба вља ње пре те жне де лат но сти пру жа ња услу га еду ка ци је у обла сти ра чу но вод ства и по ре ског са ве то ва ња. Еви ден ци ја струч них ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве за во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње финан сиј ских из ве шта ја је јав на и мо ра би ти об ја вље на на ин тер нет стра ни ци прав ног ли ца ко ји во ди ту евиден ци ју. За тач ност по да та ка у еви ден ци ја ма струч них ли ца од го вор на су прав на ли ца ко ја во де те еви ден ци је. 5. Удру же ња, дру ге асо ци ја ци је ра чу но во ђа и консул тант ске ку ће ко је се ба ве из да вач ком де лат но шћу и кон ти ну и ра ном еду ка ци јом ра чу но во ђа су рав ноправ ни у прав ном про ме ту и пру жа њу кон сул тант ских услу га и не мо гу се удру жи ва ти или на дру ги на чин обез бе ђи ва ти мо но пол ски или по вла шће ни по ло жај на тр жи шту. За сва ко су прот но по на ша ње тре ба пред виде ти од го ва ра ју ће за кон ске кон се квен це. 6. Оста ла пи та ња у ве зи са ре гу ла ти вом у обла сти фи нан сиј ског из ве шта ва ња тре ба упо до би ти до след но од ред ба ма ди рек ти ве 2013/34/ЕУ. 4. Обавезе и одговорност састављања и објављивања финансијских извештаја и извештаја управе У ве зи са од го вор но шћу за са ста вља ње и об ја вљива ње фи нан сиј ских из ве шта ја у за ко ну тре ба до след но при ме ни ти од ред бе ди рек ти ве 2013/34/ЕУ, ко ји ма је про пи са но сле де ће: 1. Др жа ве чла ни це обез бе ђу ју да чла но ви ад ми нистра тив них, упра вљач ких и над зор них те ла пред у зе ћа, де лу ју ћи у окви ру над ле жно сти ко је су им до де ље не на осно ву на ци о нал ног пра ва, бу ду ко лек тив но оба ве зни да обез бе де да се: а) го ди шњи фи нан сиј ски из ве шта ји, из ве штај упра ве и, ако се на во ди одво је но, из ве штај о кор пора тив ном упра вља њу, и б) кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из ве шта ји, кон соли до ва ни из ве штај упра ве и, ако се на во ди одво је но, кон со ли ди ра ни из ве штај о кор по ра тив ном упра вља њу, са ста вља ју и об ја вљу ју у скла ду са зах те ви ма ове Ди рек ти ве и, пре ма по тре би, у скла ду са ме ђу на родним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма ко ји су усво је ни у скла ду са Уред бом (ЕЗ) бр. 1606/ Др жа ве чла ни це обез бе ђу ју да се њи хо ви зако ни и дру ги про пи си о од го вор но сти, ба рем пре ма пред у зе ћу, у ве зи са по вре дом ду жно сти из ста ва 1. при ме њу ју на чла но ве ад ми ни стра тив них, упра вљачких и над зор них те ла пред у зе ћа.

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

3/2016 Medjunarodni ugovori

3/2016 Medjunarodni ugovori 3/2016 Medjunarodni ugovori 19.02.2016. Н А РОД Н А С КУ П Ш Т И Н А 17 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о по твр ђи ва њу

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Model Švajcarskog federalizma

Model Švajcarskog federalizma University of Surrey From the SelectedWorks of Roozbeh (Rudy) B. Baker 2012 Model Švajcarskog federalizma Roozbeh (Rudy) B. Baker Available at: https://works.bepress.com/roozbeh_rudy_baker/14/ УДК: 342.24(494)

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 02 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 50 2/2015. СОЦИЈАЛНА

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Те ма по ве ћа ње за ра да

Те ма по ве ћа ње за ра да ЗА ПО ЧЕ ТИ ПРЕ ГО ВО РИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИХ СИН ДИ КА ТА СА ПО СЛО ВОД СТВОМ Те ма по ве ћа ње за ра да Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је, на осно ву зах те ва са те ре на, упу тио је по зив

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information