Аустријанци хоће Митрос

Size: px
Start display at page:

Download "Аустријанци хоће Митрос"

Transcription

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос Страна 3. Ko ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ МЛАДИ И КРЕАТИВНИ: Ајфелов торањ - у Руми Страна 21. Пре вен тив на кам па ња Ис прав но во зи ло-без бед но во зи ло, ко ју у са рад њи са Ауто-мо то са ве зом Ср бије спро во ди са о бра ћај на по ли ци ја, тра је до 29 но вем бра. Ка ко је на ја вље но, пр вог да на де цем бра са о бра ћај на по ли ци ја ће кре ну ти у ре пре сив ну кон тро лу. Казне за во жњу тех нич ки не ис прав них во зи ла кре ћу се од 15 до 30 хи ља да ди на ра и из ри че се тро ме сеч на за брана упра вља ња мо тор ним во зи ли ма. С. Л М. М. Стра на 8. ДО НА ТОР СКИ СКУП И НА ГРА ДЕ ПЕ СНИ ЦИ МА Сви за об но ву ма на сти ра Бе ше но во Про те кле не де ље у Срем ској Митро ви ци одр жан је до на тор ски скуп за об но ву ма на сти ра Бе шено во ко ји је про шле сед ми це просла вио и сла ву Све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла. То ком слав ског ску па уру че не су на гра де уче сни ци ма пе снич ког кон кур са Да вас кр сне Бе ше но во на ко јем је уче ство ва ло 42 ауто ра. Стра на 32. KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA bmb 95 EKO POWER EVRODIZEL EKO POWER BENZINSKA PUMPA U SR. MITROVICI, Kralja Aleksandra Karađorđevića bb СТА РА ПА ЗО ВА ДИ СТРИ БУ ТИВ НИ ЦЕН ТАР ДЕ ЛЕЗ СР БИ ЈА Раз вој на срп ском тр жи шту Стра на 2. СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО ЗА ОМЛАДИНКЕ Прво место за Медицинску школу Страна 37.

2 2 Среда, 26. новембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Му ће ње а ша ак ту ел на ствар ност је та ко струк ту и ра на да ме Нпро сто гра ди во по не се те не мо гу да тој ра па вој ствар но сти одо лим и не ка жем сво је. Ни ка ко не мо гу да про ник нем у тај ну иде је по ко јој се ми сли да се Ср би ја мо же из ле чи ти од бо ле сти ко ја се зо ве кри за. То ме плаши. Увек кад ло ги ка од сту па од здра вог ра зу ма знам да ко ла с кре ћу с пу та. Уве ли смо де се так, де се ти део у про се ку од у зи ма се од свих ко ји ра де у јав ном сек то ру или ко ји су не ка да ра ди ли би ло где (пен зи о не ри). Си ла Бо га не мо ли. Ме ђутим, у јав ном сек то ру има оних ко ји ра де, па да ју с но гу, ре ци мо, ме ди цин ске се стре, али има и оних ко ји не ра де. Кад би се ту за о ра ло и раз дво ји ло жи то од ку ко ља ја бих по ве ро вао да иде ја има шан се. Ова ко, оста је нам са мо да слу ша мо не уве ра ва ња, већ убе ђи ва ња. А ова бра зда се не из о ра ва јер они ко ји не ра де др же у гор њем џе пу са коа уме сто ма ра ми це пар тиј ске ле ги ти ма ци је. Где крену ти про тив њих, се ћи гра ну на ко јој се се ди. Уме сто то га ола ко се по се же за уво ђе њем де се ти не, као код Ту ра ка. Ди рект на по твр да ове те зе је ме ни оми ље на из ја ва Кори Удо вич ки да у Ср би ји не ма ви шка у др жав ној ад ми нистра ци ји. Та из ја ва ви ше де ва сти ра све на по ре ак ту ел не Вла де не го не знам ка ко ле по сро че ни кри тич ки освр ти на зо ви опо зи ци је. Да кле, на овом пр вом пи та њу, раздва ја ња ра да од не ра да у јав ним слу жба ма, во да већ на из во ру за му ће на. Дру го пи та ње на ко ме се во да му ти је на чин суб вен ци о ни ра ња при ват ног сек то ра. Ту се др жава на ши ро ко упли ће у рад са при ват ним сек то ром и то не по ста во ви ма, од лу ка ма, окол но сти ма, већ и с кон кретним ре ше њи ма, са по је ди нач ним име ни ма. За ми сли мо ситу а ци ју да се овај вид са рад ње раз вио до не слу ће них раз ме ра. Тад би се при ват ни ци уме сто тр жи шту окре ну ли " Ка ко ус по ста ви ти јед на кост у усло ви ма сти ца ња из ме ђу оних ко ји су има ли сре ће да их др жа ва бла го си ља беспо врат ним сред стви ма и оних дру гих ко ји ту сре ћу ни су има ли др жа ви и ту, као со ци ја ла, тра жи ли ре ше ње свих сво јих не во ља. Шта би у том слу ча ју оста ло од тр жи шта, од здраве кон ку рен ци је. Ка ко ус по ста ви ти јед на кост у усло ви ма сти ца ња из ме ђу оних ко ји су има ли сре ће да их др жа ва бла го си ља бес по врат ним сред стви ма и оних дру гих ко ји ту сре ћу ни су има ли. Чим се ви шак из бу џе та да је приват ним пред у зет ни ци ма то оба ве зно ства ра ре по ве ко рупци је, дис кри ми на ци је, не ло јал не кон ку рен ци је. Овај дру ги на чин му ће ња во де, спу стио бих, као илустра ци ју, на те рен Сре ма на ње го ве плод не рав ни це и тек рас цве та не ми ни сви њо гој ске фар ме. Чо век по ди гао или по ди же ма лу фар му за уз гој сви ња. Др жа ва га те ра да по ред сво јих му ка и про бле ма чи та Слу жбе ни лист Репу бли ке Ср би је или Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не и у ње му пра ти кон кур се за до де лу бес по врат них сред ста ва. Ако, пак, из би ло ко јих раз ло га то ни је у ста њу, он ће анга жо ва ти свог адво ка та, пи сца би знис пла но ва да то у ње го ве име ра ди, на пи ше би знис план, пла ти му, и он да че ка ре зул те те кон кур са. Ако на кон кур су до би је средста ва сле ди по зив из Ба но ви не, кон фе рен ци ја за штам пу, из ја ве, бли це ви, сви hapy. Ван ових раз дра га но осве тљених про сто ри ја оста ли број ни они ко ји ни су има ли ову вр сту сре ће. Ме ђу тим, и наш срећ ник на лу три ји по чео се отре жња ва ти чим су се ре флек то ри уга си ли. До ла зи ку ћи, кад оно це на то вље ни ка па ла ис под це не ко шта ња, пре куп ци, на куп ци, пре ра ђи ва чи, до шли по сво је. Од не ли не са мо до де ље на по кра јин ска сред ства већ за гре ба ли по суп стан ци до ма ћи на. Уме сто да др жа ва схва ти да је ма ли, не по ве зан про из во ђач пред огром ним не ви дљи вим си ла ма тр жи шта исто што и пред шко лац пред ро ди те љима, она том ма лом из за ба ви шта ту ра нов це у џеп ка ко би га што пре по ди гла и раз ви ла. По ве зи ва ње ми ни фарми са пре ра ђи ва чи ма, тр го ви цим, фи нан си је ри ма, робним ре зер ва ма, спољ ном тр го ви ном је тек она ин те ре сно здру же на под ло га на ко ју тре ба суб вен ци је тро ши ти, улага ти, у си гур ност ра да и на пла те. Шта на овом пла ну ра де ин сти ту ци је си сте ма, шта ко мор ски си стем, шта аген ци је ко је др жа ва пла ћа, шта ми ни стар ства, се кре та ри ја ти. То је пра во пи та ње за си стем суб вен ци о ни ра ња, а не претва ра ње не ду жних па о ра у објек те пра ња, чак и др жавног, нов ца за пре куп це, на куп це и све оне ко ји до ла зе по сво ју де се ти ну, а па о ру шта оста не. Због ово га ми слим да се мо ра ме ња ти на чин упра вља ња при вре дом од ста не др жа ве. Не тре ба ју нам бли це ви и ме сеч не кон фе рец ни је за штам пу. Сто чар сто на тој ло ги ци де це ни ја ма про па да. Ло ги ка се ме ња ти мо ра. СТА РА ПА ЗО ВА КОМ ПА НИ ЈА ДЕ ЛЕЗ СР БИ ЈА ОТВО РИ ЛА ДИ СТРИ БУ ТИВ НИ ЦЕН ТАР Раз вој на срп ском тр жи шту У че твр тој ин ду стриј ској зо ни оп шти не Ста ра Па зо ва отво рен је нај мо дерни ји ди стри бу тив ни цен тар од ква дра та у ко ји је ком па ни ја Де лез Ср би ја уло жи ла 50 ми ли о на евра - Све ча ном отва ра њу при су ство вао и пре ми јер Алек сан дар Ву чић У че твр тој ин ду стриј ској зо ни Ста ре Па зо ве, 18. но вем бра отво рен је нај мо дер ни ји Дистри бу тив ни цен тар ком па ни је Делез Ср би ја ко ји пред ста вља јед нинствен си стем ди стри бу ци је у на шој зе мљи. У обје кат од ме та ра ква драт них ко ји је из гра ђен за 14 ме се ци, бел гиј ска ком па ни ја је уложи ла 50 ми ли о на евра јер је стра тешки опре де ље на ка тр жи шту Ср би је. Све ча ном отва ра њу, по ред до ма ћи на ску па Џо на Ки ри ци са, ге не рал ног ди рек то ра Де лез Ср би ја и Франса Ми ле ра, ге не рал ног ди рек то ра Де лез Гру пе при су ство ва ли су и пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву чић, ми ни стар трго ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ра сим Ља јић, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић и дру ге ви со ке зва ни це. Пред ста вља ју ћи зна чај овог Дистри бу тив ног цен тра за сек тор трго ви не и ро бе ши ро ке по тро шње за це лу Ср би ју, Џон Ки ри цис ис та као да он пред ста вља ди рек тан ре зул тат добре са рад ње са ло кал ном са мо у правом у Ста рој Па зо ви, али и по твр ду њи хо ве стра те шке опре де ље но сти ка раз во ју на срп ском тр жи шту. Детаљ са обиласка Обје кат од ме та ра ква драт них из гра ђен за 14 ме се ци Отва ра ње Ди стри бу тив ног цен тра Де лез Ср би ја По но сни смо што смо што смо овде у Ср би ји и по ча ство ва ни смо што смо срп ска фир ма ре као је, из ме ђу оста лог, Франс Ми лер и на гла сио да је ово јед на од нај ве ћих ин ве сти ција у на шој зе мљи, под се тив ши да у Ср би ји за по шља ва ју рад ника, а да ће у Ди стри бу тив ном цен тру до ка ра ја го ди не би ти за по сле но 400 рад ни ка и у на ред ним го ди на ма још 350. За хва лив ши се ком па ни ји Де лез на овом им пре сив ном објек ту, упосле но сти рад ни ка и ре дов ном из мире њу оба ве за пре ма др жа ви, срп ски пре ми јер је из ра зио уве ре ње да ће про це нат до ма ћих про извда у послов ним објек ти ма Де ле за би ти засту пљен с 75 до 80 од сто. Та ко ђе, пре ми јер Ву чић је по хва лио рад локал не са мо у пра ве у Ста рој Па зо ви и на по ме нуо да је то јед на од нај ра звије ни јих оп шти на у Ср би ји с нај ни жом сто пом не за по сле но сти од 6 од сто. За пред сед ни ка ста ро па зо вач ке оп шти не Ђор ђа Ра ди но ви ћа, ово је јед на од нај ва жни јих ди рект них инве сти ци ја и по твр да да је ло кал на са мо у пра ва до бар и по у здан парт нер ко ји је спре ман да од го во ри на нај више стан дар де. Ина че, из Ди стри бу тив ног центра сва ко днев но ће се ис по ру чи ва ти па ле та што је до вољ на ко ли чина ро бе за снаб де ва ње 500 про давни ца, а с пар кин га днев но ће кре та ти 250 шле пе ра и на рас по ла га њу ће бити 120 уто вар но-ис то вар них ме ста. Г. Мај сто ро вић

3 Среда, 26. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ О МИ ТРО СУ, ПО РЕ ЗИ МА, ПРО ЈЕК ТИ МА... Аустри јан ци хо ће Ми трос Пред став ни ци Гер лин гер хол дин га уве ре ни да ће ку пи ти ми тро вач ку кла ни цу и већ тра же да се у де цем бру ор га ни зу је са ста нак са сто ча ри ма П ри вред ни суд у Бе о гра ду об ја вио је про шле сед мице јав ни за при ку пља ње по ну да по тен ци јал них инвсти тора за ин те ре со ва них за ку по ви ну срем ско ми тро вач ког Ми тро са. Про це ње на вред ност пред у зе ћа је не што ве ћа од 478 ми ли о на ди на ра, а за ин те ре со ва ни куп ци тре ба да по ло же де по зит у из носу од 95,7 ми ли о на ди на ра. Крајњи рок за до ста вља ње по ну да је 18. де цем бар до ча со ва, а јав но отва ра ње при спе лих пону да је истог да на, 15 ми ну та по ис те ку вре ме на за пре да ју по нуда. Ка ко се оче ку је, Ми трос ће но вог вла сни ка до би ти за око два ми ли о на евра, од но сно за по лови ну про це ње не вред но сти. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Не ди мо вић по твр дио је на про шло не дељ ној кон фе рен ци ји за но ви на ре да је за ку по ви ну Ми тро са за ин те ресо ван аустриј ски Гер лин гер холдинг и да су пред став ни ци ове ком па ни је бо ра ви ли у Срем ској Ми тро ви ци. - Ми смо од лу чи ли да на сајто ви ма ме ди ја ко ји ег зи сти ра ју у гра ду, као и на зва ни чан сајт гра да, по ста ви мо пи та ње о томе где тре ба уло жи ти па ре и да та ко на не ки на чин гра ђа ни одлу че ко је ће мо про јек те фи нанси ра ти у го ди ну на во ди Не ди мо вић. - Ре зул та те ће мо узе ти у об зир и ин кор по ри ра ти у бу џет за на ред ну го ди ну. Пи та ње је: За ко ји од проје ка та сма тра те да тре ба да се ре а ли зу је у сле де ћој го ди ни? Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић - На ја ви ли су да ће си гур но уче ство ва ти на јав ном по зи ву за ку по вив ну Ми тро са. Пре не ли су нам и же љу да за по сле 380 радни ка, а ко ли ко су си гур ни да ће ку пи ти Ми трос го во ри и то да су од нас за тра жи ли да се додат но за шти ти имо ви на Ми троса где су уче ста ле кра ђе ре као Ко ји је нај ва жни ји про је кат? По ну ђе ни од го во ри су: - Из град ња ба зе на; - Из град ња би ци кли стич ке ста зе; - Уре ђе ње при о ба ља и ма ри не; - Цен тар за ста ра ли ца; - Фор ми ра ње за нат ске ули це, трго вач ко-ту ри стич ког де ла гра да; - Јав на ра све та и осве тље ње спорт ских игра ли шта са на па јањем со лар ним па не ли ма. Гра ђа ни мо гу гла са ти на сај ту Срем ских но ви на www. srem ske no vi ne.co.rs је Не ди мо вић и пре ци зи рао да ће ми тро вач ка јав на пред у зе ћа би ти ан га жо ва на на уре ђе њу про сто ра око Ми тро са све док у ову клани цу и фа бри ку кон зер ви не дође но ви вла сник. По ред то га, поли ци ја ће по ја ча ти кон тро лу око кла ни це. Ка ко се не зва нич но са зна је, Гер лин гер ко ји има сво је кла ни це у Ру му ни ји и Ма ђар ској, на ја вио Ми трос : Хо ће ли се про ме ни ти ова ту жна сли ка? Олак ши це за ре дов не пла ти ше Ре дов не пла ти ше по ре за на имо ви ну ће у Срем ској Ми тро ви ци на ред не две годи не има ти ма ње по ре ске оба ве зе - 10 од сто у и 15 од сто ма њи по рез у го ди ни. Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић ка же да је време да се сти му ли шу они ко ји ре дов но из ми ру ју сво је обаве зе, а не да се са мо при ча о ре про гра ми ма ду го ва. је да ће у Ми трос ин ве сти ра ти ви ше од 10 ми ли о на евра и план да днев но пре ра ђу је хи ља ду товље ни ка. За то аустриј ска ком пани ја же ли да већ 19. де цем бра одр жи са ста нак са сто ча ри ма да би им пре не ли по тре бе бу ду ће кла ни це у ко јој ће нај ка сни је у ју ну по че ти про из вод ња та ко да има до вољ но вре ме на да се на пуне ис пра жње на то ви ли шта. Гра до на чел ник Не ди мо вић Ка фи ле ри ја оста је под кљу чем? - Ми смо ре ши ли да на гради мо оне ко ји ре дов но пла ћа ју по рез на имо ви ну. Њи ма ћемо да ва ти по ре ске кре ди те од 10 од сто у и 15 од сто у го ди ни на во ди Не ди мовић и до да је да се мо ра ви ше во ди ти ра чу на о они ма ко ји на вре ме из ми ру ју сво је оба ве зе. Прак тич но, ко до 31. де цембра из ми ри све оба ве зе за порез на имо ви ну, на ред не го дине има ће 10 од сто ма њи по рез. је пре ци зи рао и да су ка та стар укњи же ни сви објек ти Ми тро са ко је же ли по тен ци јал ни ку пац. - У огра ди кру га Ми тро са са да је око 14 хек та ра зе мљи шта и 36 обје ка та са око квадрат них ме та ра ко ји су ле гал но упи са ни у јав не књи ге. Не по стоји ни нај ма њи обје кат, а да ни је упи сан у књи ге. Са да се пред потен ци јал ног куп ца из ла зи са потпу но сре ђе ним па пи ри ма о власни штву ре као је Не ди мо вић. За ни мљи во је да је ка фи ле ри ја оста ла ван ин те ре со ва ња по тенци јал ног куп ца Ми тро са па ће град ско ру ко вод ство о том објекту мо ра ти да пре го ва ра са сте чајним управ ни ком. Иде ја је би ла да град фор ми ра слу жбу ко ја би по те ле фон ским при ја ва ма при купља ла ани мал ни от пад и од во зила у хлад ња чу, а по том би се ова вр ста от па да тран спор то ва ла на пре ра ду у фа бри ку Енер го зе лена у Ин ђи ју. Ме ђу тим, из Ин ђије сти жу ин фор ма ци је да ће ова фа бри ка пре ста ти с ра дом и са да се мо ра тра жи ти дру го ре ше ње за ани мал ни от пад. Ж. Н. ИН ЂИ ЈА ДАН КА РИ ЈЕ РЕ У КОМ ПА НИ ЈИ ИГБ АУТО МО ТИВ Око 500 су гра ђа на тра жи ло по сао ИГБ Ауто мо тив је јед на од нај зна чај ни јих грин филд ин ве сти ци ја у Ср би ји ко ја успе шно по слу је у Ин ђи ји од го ди не Са да за по шља ва ју рад ни ка са те ри то ри је ин ђиј ске оп шти не след про ши ре ња про из вод них Ука па ци те те и ве ли ког ин тере со ва ња за за сни ва ње рад ног од но са, не мач ка ком па ни ја ИГБ Ауто мо тив је про те клог ви кен да у сво јим про сто ри ја ма ор га ни зова ла Дан ка ри је ре, где се за не што ви ше од сат вре ме на поја ви ло ви ше од 500 љу ди. Сви по се ти о ци су има ли при ли ку из пр ве ру ке да се ин фор ми шу, али и да кон ку ри шу за не ку од по нуђе них рад них по зи ци ја по ру чи ли су над ле жни из ком па ни је. - С об зи ром на то да вла да ве ли ко ин те ре со ва ње на ших сугра ђа на за рад у ком па ни ји ИГБ Ауто мо тив, и да смо ове го ди не већ два пу та ор га ни зо ва ли Дан ка ри је ре, циљ нам је да ову годи ну за о кру жи мо још јед ним дога ђа јем овог ти па, ко ји сва ка ко је сте у скла ду са фи ло зо фи јом раз во ја људ ских по тен ци ја ла посло ва ња ком па ни је. У то ку овог по след њег до га ђа ја сви за ин тере со ва ни су има ли при ли ку да у лич ном кон так ту са на шим ти мом са зна ју ви ше де та ља о отво ре ним рад ним по зи ци ја ма и ка ри јер ним мо гућ но сти ма - ис та кла је Ната ша Дра ги ће вић, ПР ме на џер ком па ни је ИГБ. Над ле жни из комп ни је под сећа ју да је ИГБ Ауто мо тив јед на од нај зна чај ни јих грин филд инве сти ци ја у Ср би ји ко ја успе шно по слу је у Ин ђи ји од го ди не и да су ус пе ли да упо сле укуп но рад ни ка са те ри то ри је инђиј ске оп шти не. На ла зе се на листи ком па ни ја са нај ве ћим бро јем за по сле них и пред ста вља ју снажан осло нац да љем раз во ју локал не за јед ни це. Ка ко ка жу, компа ни ја отва ра вра та сви ма они ма ко ји су упор ни, вред ни, има ју же љу да сво је зна ње, ве шти не и струч ност упо тре бе ра ди остваре ња за јед нич ког ци ља, а ти ме и лич ног за до вољ ства. Бри га о за по сле ни ма, као и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца је стра те шки циљ ко мап ни је и на ње му се инси сти ра од са мог по чет ка. М. Ба ла ба но вић Дан ка ри је ре у пре сти жној ком па ни ји

4 4 Среда, 26. новембар ИН ТЕР ВЈУ ПЕ ТАР ФИ ЛИ ПО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА Ре ша ва ње про бле ма во до снаб де ва ња, па ка пи тал ни про јек ти По ред ак ту ел ног ре ша ва ња про бле ма во до снаб де ва ња, пр ви чо век оп шти не Ин ђи ја је у раз го во ру за Срем ске но ви не на ја вио две ка пи тал не ин ве сти ци је: во до вод ној мре жи у Чор та нов ци ма и дру гој фа зи ра до ва фе кал не ка на ли за ци је у Бе шки. Он је за наш лист ис та као и да је, у те шкој еко ном ској го ди ни, ло кал на са мо у пра ва ус пе ла да одр жи функ ци о нал ност свих јав них пред у зе ћа и да обез бе ди ста бил ност и кон ти ну и тет со ци јал них да ва ња К а да је реч о во до снабде ва њу у Ин ђи ји, те ми о ко јој се ин тен зив но го во ри по след ња три ме се ца, пред сед ник оп шти не Пе тар Фи ли по вић је по ру чио да су ра до ви на фа бри ци во де отпо че ли, али да су па ра лел но са тим по ста вље ни и до дат ни фил те ри и опре ма на са мом из во ри шту, од но сно на бу нари ма, ко ји би пре за вр шет ка ра до ва на по стро је њу тре бало да да ју до бар ре зул тат. По ред ак ту ел ног ре ша ва ња про бле ма во до снаб де ва ња, пр ви чо век оп шти не Ин ђи ја је у раз го во ру за Срем ске но ви не на ја вио две ка питал не ин ве сти ци је, а реч је о во до вод ној мре жи у Чорта нов ци ма и дру гој фа зи радо ва фе кал не ка на ли за ци је у Бе шки. Он је за наш лист ис та као и да је, у те шкој економ ској го ди ни, ло кал на само у пра ва ус пе ла да одр жи функ ци о нал ност свих јав них пред у зе ћа и да обез бе ди стабил ност и кон ти ну и тет со цијал них да ва ња - У прет ход них ме сец да на угра ђе на је опре ма на са мом из во ри шту, а на шест бу на ра и опре ма за до дат но хло ри са ње што би тре ба ло да до при не се бо љем ква ли те ту во де. На да мо се по зи тив ном ре зул та ту ка да бу де ура ђе на ана ли за, а то би зна чи ло уки да ње за бра не кори шће ња во де за пи ће. Упо редо са тим, от по че ли су и ра до ви на сер ви си ра њу фа бри ке во де и све се при пре ма за по ста вљање до дат не опре ме. Има мо три оп ци је за ре ша ва ње про бле ма са во до снаб де ва њем у на редном пе ри о ду. Ка да то за вр ши мо, на дам се да ви ше не ће мо имати про бле ма и да ће на ша во да би ти ис прав на по па ра ме три ма ко је је про пи са ла Ре пу бли ка Срби ја. Уве рен сам да ће мо по сле ду гог ни за го ди на раз ре ши ти овај про блем и да ће мо има ти пот пу но ис прав ну во ду за пи ће у на се ље ном ме сту Ин ђи ја - пору чио је пред сед ник Фи ли по вић и пред ци зи рао да је тен дер за бу ше ње два но ва бу на ра рас писан и да се у на ред ном пе ри о ду оче ку је се отва ра ње по ну да. Иза бран из во ђач ра до ва за во до вод у Чор та нов ци ма Пе тар Фи ли по вић Из град ња во до вод не мреже у Чор та нов ци ма је те ма о ко јој се го во ри не ко ли ко го ди на. Ко ји су нај но ви ји мо мен ти ка да го во ри мо о пр вој фа зи ра до ва? - За вр шен је тен дер за из вођа ча ра до ва на из град њи пр ве фа зе во до во да у Чор та нов цима, за ко ји је оп шти на до би ла део сред ста ва од По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вреду, во до при вре ду и шу мар ство. Иза бран је из во ђач ра до ва и ових да на пре го ва ра мо да ли је па мет но да за поч не мо ра до ве у зим ском пе ри о ду, па да до ђемо у фа зу да због вре мен ских при ли ка не мо же мо да на стави мо ра до ве. Ми слим да ће мо цео по сао оста ви ти за про ле ће и но ву гра ђе вин ску се зо ну, како не би смо пра ви ли про блем на шим су гра ђа ни ма јер не може мо за вр ши ти сав по сао за ме сец да на. За са да је обез беђе но око 20 ми ли о на ди на ра, што је до вољ но за пр ву фа зу а по треб но је укуп но 70 ми ли о на ди на ра. Има мо на ја ве и обе ћања од По кра јин ског се кре та рија та и Фон да за ка пи тал на улага ња да ће сред ства би ти обезбе ђе на, ка ко би смо у на ред них го ди ну до го ди ну и по да на завр ши ли чи та ву во до вод ну мрежу у Чор та нов ци ма, а че му ће прет хо ди ти из град ња два но ва бу на ра у Бе шки. У на се љу Бе шка је за врше на пр ва фа за из град ње фе кал не ка на ли за ци је ко ја је по кри ла ужи цен тар села. Ка да оче ку је те да кре не дру га фа за? фа за под ра зу ме ва по ста вља ње ко лек то ра у на се ље ном месту Бе шка, ко ји ће би ти по везан на ре ги о нал ни ка на ли заци о ни си стем Ин ђи ја Ста ра Па зо ва. Тра са ду га пет ки ломе та ра по чи ње у ули ци Ми ке Ан ти ћа у Бе шки и иде до фабри ке Грунд фос и ИТ Пар ка у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни. На тој тра си ће се на ла зи ти и црп на ста ни ца ко ја ће за до вољи ти по тре бе на се ља Бе шка. У на ред ној го ди ни оче ку је мо и да ље по др шку Фон да за капи тал на ула га ња, али ће мо ми сва ка ко на ста ви ти соп стве ним сред стви ма да ула же мо у тај про је кат, ка ко би смо за вр шили и тре ћу фа зу у Бе шки, а реч је о из град њи ка на ли за ци о не мре же у це лом се лу, ка ко би Бе шка у на ред них го ди ну да на има ла ком плет ну мре жу на чита вој те ри то ри ји. Оп штин ско ве ће је на послед њој сед ни ци усво ји ло Кон со ли до ва ни из ве штај при хо да и при ма ња, рас хода и из да та ка бу џе та оп штине Ин ђи ја за пр вих шест месе ци го ди не. Ка ка ви су фи нан сиј ски ефек ти? - Оно што је за ме не нај битни је, је сте да смо у ова ко тешкој го ди ни ус пе ли да обез беди мо да сва на ша јав на пред у- зе ћа функ ци о ни шу и да гра ђани не осе те то на сво јој ко жи. Та ко ђе је бит но на гла си ти су сва со ци јал на да ва ња, ко ја смо има ли прет ход не го ди не и ко ја смо пла ни ра ли у бу џе ту, одр жа на и то ком ове го ди не. Ус пе ли смо да ис фи нан си ра мо све оно што смо пла ни ра ли, од сти пен ди ја, по мо ћи не за по сленим труд ни ца ма, бо ра вак трећег и сва ког на ред ног де те та у вр ти ћу, бес пла тан пре воз за пен зи о не ре и слич но. Плани ра ће мо и у на ред ној го ди ни да на ста ви мо са овом до бром прак сом. Ни смо има ли не ке вели ке ин ве сти ци је и про јек те али је за то ре а ли за ци ја за поче тих про је ка та по пут спорт ске ха ле на ста вље на. Бу џет за ову го ди ну је про јек то ван на ни воу про шло го ди шњег, у из но су од око 1,3 ми ли јар де ди на ра, а од при хо да ће за ви си ти и расхо дов на стра на. Ка да је реч о бу џе ту за го ди ну, он ће по но во би ти кре и ран у до го вору са чла но ви ма са ве та ме сних за јед ни ца и по ли тич ких су бјека та у на шој оп шти ни. Пре усва ја ња но вог бу џета, по сто је на ја ве за још један ре ба ланс по сто је ћег? - Ка да смо усва ја ли бу џет за го ди ну кра јем про шле годи не, ре као сам да он ни је реа лан у из но су од 2,8 ми ли јарди ди на ра. Ме ђу тим оче ки вана тран сфер на сред ства и све оба ве зе из прет ход ног пе ри о да смо мо ра ли да уне се мо у бу џет за ову го ди ну, ка ко би се ис пошто ва ле за кон ске оба ве зе. То не ће би ти ре а ли зо ва но у том сми слу, али ми слим да ће мо по чет ком де цем бра на пра ви ти ре ба ланс ка ко би све оно што ни смо ус пе ли да ре а ли зу је мо од тран сфе ра све ли на ра зум ну ме ру и ка ко би ума њи ли бу џет. Бу џет је сте је дан спи сак же ља, фор ма ко ја тре ба да за до вољи су шти ну, од но сно за кон ски про цес, ме ђу тим он се ре а ли зује у скла ду са при хо ди ма. Ко лико нов ца сте убра ли у бу џе ту, то ли ко ће те и по тро ши ти и то је су шти на. Ми ће мо ис по штова ти за кон, ура ди ти ре ба ланс а на кон то га нас оче ку је Пред лог од лу ке о бу џе ту за го дину, о ко јем ће мо да ти ви ше инфор ма ци ја у на ред ном пе ри о ду ка да за то до ђе вре ме. Ма ри ја Ба ла ба но вић Ра до ви на фа бри ци во де - Ка да је у пи та њу из градња дру ге фа зе ка на ли за ци је у Бе шки, тен дер за вр шен и изабран је из во ђач ра до ва. Дру га Бе шка до би ја ка на ли за ци ју

5 Среда, 26. новембар ОБРЕЖ ГР КО ВИ ЋИ НИ СУ СА МИ По моћ сти гла и из Ома на То ком про те кле две не де ље Гр ко ви ћи до би ли по моћ у зим ској гар де ро би, хра ни, нов цу, а ни је из о стао ни при бор за ру ча ва ње ко ји је, уз же ље да срећ но про сла ве сла ву на Све тог Ни ко лу, сти гао из Бе о гра да У ма ле ној ку ћи Гр ко ви ћа у Обрежу, у ули ци Га ји ћа то по ле број шест би ло је жи во про те кле неде ље. На ру че на др ва су сти гла, пр ви део ма кар, па су Ду шко, Зо ран, Зори ца и Ан ђе ла про ве ли да не и но ћи у се чи и сла га њу. Ни ска тем пе ра ту ра и не до ста так све тла ни су им би ли ни најма њи про блем. Ка жу, нај ва жни је је да су др ва сти гла! - Не ма ви ше смр за ва ња и то је главно. Сла же мо по ла ко оно што је при стигло у им пр о ви зо ва ну шу пу. Ни је не што по себ но углед на, али смо за до вољ ни јер по пр ви пут по сле ду го вре ме на има мо шта у њу да ста ви мо. Про те клих го ди на смо се гре ја ли на ко ре, гран чи це, чак и на ста ри елек трич ни шпо рет. Ску пљали смо се око рин гле па ко ко ли ко успе да се угре је. Пред ност су има ла де ца и мо ја мај ка, а ја сам иона ко нај ве ћи део да на у се лу, на ра ду, ка же нам за довољ но Ду шко. Ина че, вред но је спо ме ну ти и то да су то ком про те кле две не де ље Гр ко вићи до би ли по моћ у зим ској гар де ро би, хра ни, нов цу, а ни је из о стао ни при бор за ру ча ва ње ко ји је уз же ље да срећ но про сла ве сла ву на Све тог Ни ко лу, стигао из Бе о гра да. Да ствар бу де за нимљи ви ја, нов ча на по моћ сти гла је и из да ле ког Ома на од да ро дав ца ко ји је, за са да, хтео да оста не ано ни ман. - Чо век ме је на звао, пи тао је сам ли ја Ду шко Гр ко вић и ка да сам од го во рио, по слао је но вац пре ко по ште. У пр во Отво рен и ра чун за по моћ Гр ко ви ћи ни су са ми и дру жи на Пла вог цве та, про тив ко је смо се пре ви ше не де ља по бу ни ли, тре нут но је у уз ма ку. Сви они који же ле да по мог ну да ова бор ба до би је по бед нич ки епи лог, а Грко ви ћи но ви кров над гла вом под вре ме ми се чи ни ло да ме не ко за витла ва, али ни је би ло та ко. За хва лан сам сви ма ко ји су по мо гли и ко ји по ма жу ме ни и мо јој де ци. Др ва смо сви се кли до иза по но ћи. За и ста вам не мо гу описа ти ко ли ко смо ра до сни би ли. Ово је нај ви ше што је ика да ико ура дио за нас. ко јим би на ред не го ди не мо гли да до че ка ју Све тог Ни ко лу, мо гу посе ти ти феј сбук стра ни цу: Др жимо се за јед но-по моћ за Гр ко ви ће и упла ти ти но вац на ди нар ски рачун у Вој во ђан ској бан ци број: Др ва се сла жу, не ма стра ха од зи ме! Шта год да ка жем, би ло би ма ло, прича нам ус хи ће но Ду шко. Је дан чо век из Но вог Са да нас је по се тио не дав но и на го ве стио да би мо гао да нам оста ви гра ђу од ку ће ко ју ру ши. На на ма је да обез бе ди мо пре воз ма те ри ја ла до Обрежа. Већ го ди на ма ма штам да не што урадим са овом мо јом тро шном и ло шом кућом, да на пра вим ку па ти ло, да уре дим де чи ју со бу... ако бих ус пео у овом поду хва ту ко ји су по кре ну ли до бри љу ди, мо жда би се тај сан и оства рио. Ако не, опет хва ла сви ма ко ји су смо гли сна ге да по мог ну. То мно го зна чи, по себ но када су вре ме на те шка, ка да је те шко доћи до нов ца. Ни ка да ни смо има ли ви ше сре ће, а ја ни ка да ни сам имао то ли ко ела на ко ли ко имам сад. Од то га не ма ни шта вред ни је. С. Лап че вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ВЕРНОСТ Мала моја `бем ти поштење, ја силазим, а други се пење. НАУК Нас два брата научио тата, са женама како се барата. ИЗБОР Ман` се брале политике, нема `леба без мотике. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Гр ги че вић Афоризми Отва ра ју ћи но ви не, по ли ти ча ри чи та ју но ви на ре! Ру па у џе пу про зор је у свет ко ји се нај те же за тва ра. Ви ше не ма ви це ва на ра чун ло шег ра да вла де. Све је исти на! Ко нач но, ак ту ел на власт и на род има ју исти циљ пре жи ве ти! На ши но стал ги ча ри љу ди ро ђе ни под СЕТ НОМ зве здом. Нај бо ља су би ла она вре ме на кад су на ши љу ди пу ца ли. Од здра вља. Ни је тач но да је је ди ни из бор или Евро па или изо ла ци ја. По сто је и превре ме ни из бо ри. КАРТ: Жарко Гаћеша Про се чан гра ђа нин на ше зе мље је скро ман у зах те ви ма. Же ли ви ше свиње ти не и ма ње сви ња ри ја. Код нас је оправ да но би ти си ро машан. Нео прав да но је би ти бо гат. Не ки по ли ти ча ри су по квар љи ва роба, али се ду го и ску по про да ју. Про блем на ше де мо кра ти је је што се раз ви ла, а ни је од ра сла. Те шко на шем на ро ду с по тент ним поли ти ча ри ма. Не ки на ши по ли ти ча ри има ју коњ ске жив це, ли си чи ју лу ка вост, со ви ну модрост, а на род ма га ре ћу па мет. Пред из бор ни пла ка ти тра ју ду же од пред из бор них обе ћа ња.

6 6 Среда, 26. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли се и за што ћу ти о на си љу над же на ма? Сне жа на Ми ли во је вић, Ру ма: - Углав ном се ћу ти о овим пробле ми ма. Же не ко је тр пе на си ље у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не ма ју куд да по бег ну. Ако се не где и скло не при време но, то је на кра ћи рок, по сле од ре ђе ног вре ме на мо ра ју да се вра те ку ћи и тр пе и да ље. Друшво још увек не шти ти те же не у до вољ ној ме ри. Цве тин Ани чић, Шид - Же на ко ја тр пи на си ље не же ли то га да бу де свесна, жи ви у илузи ји са вр ше ног бра ка и у се би тра жи крив ца, па чак у не ким слу ча је ви ма до ла зи и до ма зо хистич ког ужи ва ња у уло зи жр тве. О на си љу над же на ма се ћу ти, а ми слим да нај ве ћу од го вор ност за то сно се све до ци то га, ко ји су у ве ћи ни слу ча је ва са мо не ми посма тра чи. Ми ле Ма ста ло вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ми слим да се не при ча до вољ но. То све оста је у кру гу по ро ди це, ако је на си ље у кру гу по ро ди це. Ако се на си ље над же на ма вр ши ван по ро ди це, сма трам да је онда си ту а ци ја још го ра. Нај го ре је ћу та ње, јер се та ко про блем са мо за та шка ва, не мо же да се ре ши и мо же са мо да се по гор ша. Ма ри ја Ани кић, Пе ћин ци - То мо ра те пита ти пре свега му шкар це. Ако го во ри мо о же на ма, он да су они ти ко ји на си ље вр ше. У скуп штин ским клу па ма ви ше је му шка ра ца, па та ко да вам они мо гу да ти од говор. Што се ме не ти че, ми слим да ми још ни смо до вољ но зре ли као дру штво. Зо ран Кле пић, Но ви Слан ка мен - Ми слим да људи ге не рал но затва ра ју очи пред про бле ми ма, не са мо ка да је у пи та њу на сиље. Ко мун ка ци ја нам је све ло ши ја, па о на си љу не ћу те са мо же не, већ и њи хо ва око ли на. Да ли је то због сра мо те или је не ки дру ги раз лог по среди, не знам. Ми лан Да бић, Ста ра Па зо ва - У по след ње време се ипак ма ло ви ше при ча о наси љу над же на ма и ме ђу љу ди ма, али то још ни је до вољ но, јер по сто ји уста ље но ми шље ње да же на мо ра би ти покор на му жу. Ми слим да то про исти че из на шег бал кан ског мен тали те та. ПЕ ЋИН ЦИ СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКЕ СКУП ШТИ НЕ Уско ро оби ла зни ца око Пе ћи на ца? Део од бор ни ка са ли сте За на ше се ло Ми лен ко Ђур ђе вић, ко ји ни је по др жао скуп штин ску ве ћи ну на ја вио осни ва ње од бор нич ке гру пе Је дин стве не Ср би је У сва ја њем Од лу ке о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу лаци је на се ља Обреж, као и Пла на де таљ не ре гу ла ци је серви сне са о бра ћај ни це Ши ма новци - Пе ћин ци, те Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну овог Пла на, сто вре ни су усло ви да се ја сно и план ски де фи ни шу пре цизна пра ви ла бу ду ће град ње на овом под руч ју, сме ште ном на са мом обо ду Спе ци јал ног резер ва та при ро де Обед ска ба ра, што ће омо гу ћи ти убр за ни развој ту ри зма. Што се ти че сер висне са о бра ћај ни це Ши ма нов ци - Пе ћин ци она је од стра те шког зна ча ја за да љи раз вој привре де, тим пре што се ње ном из град њом те рет ни са о бра ћај из ме шта ван Ши ма но ва ца и Пр хо ва, чи ме Пе ћин ци до би ја ју ис точ ну оби ла зни цу око на сеља, ре као је пред сед ник пе ћинач ког пар ла мен та Са ва Чојчић, на кон што су од бор ни ци на про шло не дељ ној, че твр тој по ре ду скуп шти ни усво ји ли ове стра те шке до ку мен те. - Тре нут но, ло кал на са мо у- пра ва не ма до вољ но сред ста ва ка ко би овај про је кат до ве ла до кра ја, али ми смо у стал ним пре го во ри ма са ре пу блич ким вла сти ма и на дам се да ће мо у ско ри је вре ме про на ћи по требна сред ства и из гра ди ти ову оби ла зни цу о чи јем зна ча ју за Пе ћин це не тре ба мно го го вори ти, до дао је Чој чић. У на став ку сед ни це, скупштин ска ве ћи на усво ји ла је и из ме ну Од лу ке о по ре зу на имо ви ну пре ма ко јој ће, ка ко је из ве тио за ме ник пред седни це оп шти не Зо ран Вој кић, че твр та зо на, ко јој при па да ју пе ри фе ри је на се ље них ме ста, по ред гра ђе вин ског зе мљи шта, са да об у хва та ти и по љо привред но и шум ско зе мљи ште. - Као што је по зна то, че тврта зо на је до до но ше ња ове из ме не об у хва та ла са мо гра ђевин ско зе мљи ште. Сход но нашем пред ло гу ко јег је ве ћи на Сне жа на Га гић при хва ти ла, у че твр тој зо ни се са да на ла зи сво зе мљи ште које не об у хва та тре ћа зо на. Ту пре све га ми слим на шум ско и по љо при вред но зе мљи ште, што ће омо гу ћи ти да се до датна сред ства сли ју у оп штин ски бу џет, ре као је Вој кић и до дао: - Што се ти че сто пе по ре за на имо ви ну, она се ни је ме ња ла, па та ко и да ље из но си 0,4 посто. Ми ни смо уве ћа ва ли сто пу по ре за на имо ви ну ове го ди не и на ши су гра ђа ни мо гу би ти мир ни што се то га ти че, за вршио је Вој кић. Ме ђу тач ка ма ко је су се нашле на Днев ном ре ду, на ла зи ла се и оне ве за не за пе ћи нач ке сту ден те: Од лу ка о сти пен дира њу сту де на та, као и Од лу ка о ре гре си ра њу тро шко ва прево за сту ден ти ма са те ри то ри је оп шти не, те пра вил ни ци о крите ри ју ми ма за до де лу сту дентских сти пен ди ја и за ре гре сира ње тро шко ва пре во за. О овим те ма ма го во ри ла је начел ни ца Оде ље ња за дру штве не де лат но сти Сне жа на Га гић, ис та кав ши при то ме да се ра ди о ускла ђе њу са За ко ном ви со ком обра зо ва њу ко је ће оси гу ра ти да љу по др шку сту ден ти ма. - То ком про шле го ди не стипен ди ра ли смо 50 на ших сту дена та, док смо за 130 сту де на та ре гре си ра ли тро шко ве пре во за. Усво је ни стра те шки ак ти Са скуп штин ског за се да ња Зо ран Вој кић У пи та њу је ве ли ки број сту дена та и усва ја њем ове из ме не наста ви ће мо и да ље да по др жа вамо оне нај бо ље, ре кла је Га гић. Ина че, ре ци мо још и то да је уме сто од бор ни це са ли сте Алек сан дар Ву чић-бу дућ ност у ко ју ве ру је мо Ве сне Крстев ске, ко ја је на прет ход ној сед ни ци да ла остав ку, на одбор нич ку функ ци ју је иза бран Ми лан Алек сић из До њег Товар ни ка. Од бор ни ци су за ди рек то ра Цен тра за со ци јал ни рад општи не Пе ћин ци име но ва ли доса да шњу ди рек тор ку Би ља ну Јо ви чић, а на ме сто ди рек то ра Ди рек ци је за из град њу оп штине Пе ћин ци име но ван је Ми рослав Пе тро вић. На кра ју спо ме ни мо да је опози ци ја услед не у сва ја ња предло га до пу не Днев ног ре да напу сти ла скуп штин ско за се да ње, док је део од бор ни ка са ли сте Гру пе гра ђа на За на ше се ло Ми лен ко Ђур ђе вић, ко ји ни је по др жао скуп штин ску ве ћи ну на ја вио осни ва ње од бор нич ке гру пе Је дин стве не Ср би је. С. Лап че вић

7 Среда, 26. новембар ИРИГ ОДР ЖА НА 25. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Бу џет ума њен, оп штин ска упра ва функ ци о ни са ла до бро - Што се ти че из вр ше ња бу џе та, оно је без до дат них при хо да ко ји у на шем слу ча ју не ути чу мно го, не где на око 50 по сто, што је за до во ља ва ју ће, сход но те шкој си ту а ци ји у ко јој се све ло кал не са мо у пра ве на ла зе, па та ко и Ириг, ре као је Или ја Јо цић, шеф Слу жбе бу џе та У сва ја њем тре ћег ре ба ланса бу џе та, до шло је до сма ње ња у из но су од око 613 ми ли о на ди на ра. На тај начин омо гу ћи ће мо бо љу ре а лиза ци ју на шег пла ни ра ног бу џета ко ја ће би ти на ко рист на ма као ло кал ној са мо у пра ви, али и гра ђа ни ма на ше оп шти не. Кон крет но, овај тре ћи ре баланс је био по тре бан јер смо у ме ђу вре ме ну до би ли од ре ђе на сред ства од Ауто ном не по краји не Вој во ди не, не ка сред ства су из ме ште на са на шег бу џе та, а ка ко се бли жи крај го ди не, по ста ло је са свим из ве сно да ће не ки про јек ти ко је смо плани ра ли да ре а ли зу је мо мо ра ти да са че ка ју на ред ну го ди ну, а ту су и од ре ђе ни ре про гра ми ка Во до во ду Ру ма. Што се ти че из вр ше ња, оно је без до дат них при хо да ко ји у на шем слу ча ју не ути чу мно го, не где на око 50 по сто, што је за до во ља ва ју ће, сход но те шкој си ту а ци ји у којој се све ло кал не са мо у пра ве на ла зе, па та ко и Ириг, ре као је Или ја Јо цић, шеф Слу жбе бу џе та ири шке оп шти не на кон усва ја ња ре бал нса од стра не ве ћи не на про шло не дељ ној 25. сед ни ци Скуп шти не оп шти не. - Оче ки ва ни те ку ћи при ходи и при ма ња су пла ни ра ни у овом ре ба лан су у из но су од ди на ра, док су додат ни при хо ди бу џет ских ко рисни ка пла ни ра ни у из но су од ми ли о на ди на ра. Што се ти че по кра ји не, део сред ста ва у из но су од 25 ми ли о на ди на ра одо бре но је пре ко Се кре та рија та за кул ту ру за ре кон струкци ју згра де Ка си не у Врд ни ку, ШИД Или ја Јо цић Про на ђе но 360 гра ма ма ри ху а не При пад ни ци по ли ци је су, при ли ком пре тре са једне по ро дич не ку ће и шу пе за др ва на под руч ју Ши да, прона шли 360 гра ма биљ не мате ри је за ко ју се сум ња да је ма ри ху а на. На истом ме сту по ли ци ја је про на шла и шест об ра них ста бљи ка биљ ке за ко ју се сум ња да је ка на бис. С. Н. Про ме не у Ко му нал цу Од лу ком ве ћи не, Јав ном пред у зе ћу Ко му на лац изме ње не су од лу ке о по ве рава њу оба вља ња ко му нал них де лат но сти. Сход но то ме, ово пред у зе ће ко је је и после не дав но за вр ше ног конкур са оста ло без ди рек то ра, ви ше не ће оба вља ти не ке од док је од обим ни јих по ве ћа ња зна чај но оно ко је иде ка соци јал ној за шти ти, где је из нос по ве ћан за ди на ра, закљу чио је Јо цић. Ве ћи ном гла со ва, ири шки од бор ни ци усво ји ли су и предлог о про ме ни Ста ту та оп штине, као и Из ве штај о ра ду општин ске упра ве за про те клу го ди ну. Ка ко је ис та као пр ви чо век оп штин ске упра ве Ра до ји ца Јек нић, про ме не Ста ту та су тех нич ке при ро де, не до носе ни шта ква ли та тив но но во и пред ста вља ју уса гла ша ва ње са За ко ном о пра во бра ни ла штву. - Овај За кон је ра ни је на лагао, а то је са да из ме ње но, да се би ра ју јав ни па ра во бра ни о- КУ ЗМИН Усво јен тре ћи ре ба ланс Пред сед ни штво ко му нал них де лат но сти ко је је до са да би ло у оба ве зи да оба вља као што су одр жа вање ули ца и пу те ва, одр жа вање јав не ра све те, упра вљање јав ним пар ки ра ли шти ма, одр жа ва ње јав них зе ле них по вр ши на, уни шта ва ње амбро зи је и дру го. ци и та на пе ри од од осам годи на, а са да је то на пет го дина. На сле де ћој сед ни ци, ка да се усво ји но ви Ста тут, ми ће мо ову област у скла ду са по требном про це ду ром уре ди ти ка ко за кон на ла же, ре као је Јек нић и до дао да је оп штин ска управа у про те клом пе ри о ду функци о ни са ла на за до во ља ва ју ћем ни воу. У на став ку сед ни це, од борни ци су утвр ди ли и сто пу по реза на имо ви ну не по крет но сти на под руч ју оп шти не. Сход но то ме, сто пе по ре за на имо ви ну из но се на по ре ску осно ви цу до ди на ра, пла ћа се на име по ре за 0,30 по сто. Од до ди на ра 0,60 по сто, од хи ља да ди на ра, порез иде 1 по сто, а пре ко ди на ра, 2 по сто. Име но ва ни су и вр ши о ци ду жно сти ди рек то ра ЈП Кому на лац Пре драг Илић из Врд ни ка, од но сно Сло бо дан Ра дој чић из Ири га на ме сто вд ди рек то ра Ту ри стич ке ор гани за ци је. С. Лап че вић Фи ја том у ло ко мо ти ву Про шле сре де, око 17,45 часо ва, на пру жном пре ла зу у бли зи ни Ку зми на, на пру зи Бе о- град - Шид, во зач пут нич ког аутомо би ла "фи јат" је про био спу штени по лу бра ник и зад њим кра јем во зи ла уда рио у ло ко мо ти ву ко ја је са о бра ћа ла пре ма Ши ду. Због упра вља ња во зи лом у ста њу пот пу не ал ко хо ли са но сти - 2,18 про ми ла, Но во са ђа ни ну ко ји је во зио "фи јат" је од ре ђе но задр жа ва ње до 12 ча со ва и про тив ње га би ће под не та пре кр шај на при ја ва над ле жном ор га ну. У овој не зго ди ни је би ло повре ђе них. С. Н. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли се и за што ћу ти о на си љу над же на ма? Бран ка Ро дић, Ста ра Па зо ва - О на си љу над же на ма се ћу ти јер је то сра мо та из не ти, по родич на сра мо та, а ако из не се, жена мо жда се бе до во ди у опа сност јер не ма по др шку ин сти ту ци ја. Си гур них ку ћа има ма ло и до бро је што се гра ди ова у Срем ској Ми тро ви ци да би има ло где да се сме сте же не ко је тр пе на си ље у по ро ди ци. Све тла на Ви да ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Чи ни ми се да се ве о ма ма ло го во ри о про блему на си ља над же на ма и уоп ште о на си љу у по ро ди ци. Тре ба ло би ви ше да се при ча о то ме и ми слим да сва ка же на ко ја је угро же на тре ба да при ја ви свој про блем, а не да тр пи и ћу ти. Же на ко је тр пе на си ље има до ста, по го то во оних ко је о то ме не при ча ју, не го тај про блем по ку ша ва ју да са кри ју. Сне жа на Сто шић, Ру ма: - Же не у на шем дру штву још увек тр пе на си ље, и нај че шће то кри ју од дру гих. У основи све га су две ства ри: еко ном ска за ви сност од му жа, и па три јар хално вас пи та ње. Код же на још увек ни је до вољ но раз ви је на свест о то ме да не тре ба да тр пе на си ље. Ми слим да ни др жав не ин сти ту ције ни су до вољ но раз ви је не, же не ше та ју од јед не до дру ге слу жбе, нај че шће то бу де ''пра зан ход'', и на кра ју се вра те ку ћи. Жи ван Ра до ва но вић, Но ви Кар лов ци - Ми слим да смо по ма ло по ста ли иму ни на на си ље и да ви ше ни ко не ће да ре а гу је. Ка да је реч о на си љу над же на ма, чи ни ми се да је до ста то га ура ђено ка да го во ри мо о по ди за њу свести, а не би би ло на од мет да доби је мо си гур ну ку ћу, за ко ју сам чуо да се гра ди у на шем ре ги о ну. Зо ран Бер кеш, Шид - Же не жр тве наси ља ћу те о то ме због не ке сво је си гур но сти или не си гур но сти. Пла ше се за се бе и сво ју си гур ност и за то не при јављу ју на си ље, а оно је при сут но у на шем дру штву. Ми тар Опа чић, Срем ска Ми тро ви ца - Си стем ска грешка. Жр тве ћу те јер не ве ру ју да им се мо же по моћи. Ево, до би ће мо и Си гур ну ку ћу и то је по треб но. Ме ђу тим, то је све ре ак тив но де ло ва ње, ма ло је про ак тив ног. Тре ба не ле чи ти ране, не го спре чи ти да се оне из нова и из но ва по ја вљу ју.

8 8 Среда, 26. новембар ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли се и за што ћу ти о на си љу над же на ма? Да вид Ду ба јић, Ин ђи ја - Ми слим да има по ма ка и да се о на си љу ви ше не ћу ти као не кад, али да мо ра мо још мно го да ра ди мо на по ди зању све сти. Уко ли ко у по ро ди ци ни ко не при ја ви на си ље, ве ру јем да тре ба не ко из не по сред ног окру же ња то да учи ни. Че сто се де ша ва да жр тва не ма по др шку, па се за то не усу ђу је да би ло шта по ку ша. Ми лан Јо ва но вић, Ста ра Па зо ва - Мо гу да ка жем да сам ве ли ки про тив ник наси ља уоп ште, не са мо пре ма же на ма, не го и де ци i љу ди ма, а да ли се ћу ти са мо о на си љу над же на ма, ни сам си гу ран. Ћу ти се и о дру гим на си љи ма, ваљ да смо за тво рен на род. Ја сми на Бра шан че вић, Ру ма: - Сва ка ко да се не до вољ но зна о на си љу над же нама, из ви ше разло га. Ин фор маци ја о тој вр сти на си ља про дре у јав ност нај че шће ка да не ка же на бу де уби је на, а та да је већ ка сно за би ло ка кво де ло ва ње. По во дом ових по ја ва по треб но је ве ће ан га жо ва ње на пре вен ти ви, а то зна чи ве ћи број уста но ва и ин сти ту ци ја ко је ће се ти ме бави ти. Та ма ра Ву ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Не ми слим да се ћу ти, али сма трам и да се не при ча до вољно о на си љу над же на ма. Ка да би се ви ше го во ри ло и де ло вало, же не ко је су жр тве на си ља би би ле си гур ни је и би ло би им мно го лак ше да се обра те устано ва ма над ле жним за ова кве слу ча је ве и да по тра же по треб ну по моћ. Ми лан Бер кеш, Шид - О на си љу над же на ма се ћу ти због мен та лите та и на ших на ви ка, јер смо вас пи та ни та ко да те ства ри крије мо. А ми слим да је то са свим по гре шно. Ђор ђе Пе тро вић, Пе ћин ци - Ве ро ват но за то што За кон који би тре бао да шти ти те же не не функ ци о ни ше до вољ но до бро. Оту да ве ро ват но до ла зи страх да ће на сил ник бити не ка жњен, већ се оче ку је да ће свој на сил нич ки акт по но ви ти и та ко у круг. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА СА О БРА ЂАЈ НЕ ПОЛИЦИJE И АМСС Бес плат на про ве ра тех нич ке ис прав но сти во зи ла По окон ча њу ове кам па ње, пр вог да на де цем бра, са о бра ћај на по ли ци ја ће кре ну ти у репре сив ну кон тро лу ко ја ће тра ја ти се дам да на. Ка зне за ову вр сту пре кр ша ја кре ћу се од 15 до 30 хи ља да ди на ра и из ри че се тро ме сеч на за бра на упра вља ња мо тор ним во зи ли ма Пре вен тив на кам па ња бесплат не про ве ре тех нич ке ис прав но сти во зи ла Ис прав но во зи ло-без бед но во зи ло ко ју у са рад њи са Ауто-мо то са везом Ср би је спро во ди По ли циј ска упра ва у Срем ској Ми тро ви ци је у то ку и тра је до 29 но вем бра. - За вре ме ак ци је, са о браћај на по ли ци ја ће оба вља ти по ја ча ну кон тро лу во зи ла и во за ча, по себ но на пу те ви ма и ули ца ма у на се ље ним ме сти ма. Та ко ђе ће се во за чи ма ука зива ти на зна чај по што ва ња сао бра ћај них пра ви ла и зна чај ис прав ног во зи ла у са о бра ћа ју, по себ но уре ђа ја за упра вља ње и за у ста вља ње, уре ђа ја за спаја ње вуч ног и при кључ ног вози ла, пне у ма ти ка, све тло сносиг нал них уре ђа ја и уре ђа ја за по гон на са би је ни или теч ни гас. Сва во зи ла за ко ја се сумња да има ју не ис прав не уређа је за упра вља ње и за у ставља ње упу ти ти на кон трол ни тех нич ки пре глед, уз оба ве зно при су ство по ли циј ских слу жбени ка на ли ни ја ма тех нич ких пре гле да. Уко ли ко се утвр де на ве де не не ис прав но сти, против во за ча та квих во зи ла ће се Про те клог че тврт ка, 20. новем бра, одр жа на је кон ферен ци ја за штам пу Оп штин ског од бо ра Срп ске на пред не странке Ши ду. Том при ли ком председ ник ОО СНС Ни ко ла Ва сић, ко ји је и пред сед ник Оп шти не Шид, го во рио је о нај ак ту ел нијим пи та њи ма из ра да вла да јуће стран ке, али и о ме ра ма ко је ло кал на са мо у пра ва, на чи јем је че лу СНС, пред у зи ма у послед ње вре ме. Го во ре ћи о на ја вље ним мера ма Вла де и пре ми је ра Алексан дра Ву чи ћа, Ва сић је нагла сио да ОО СНС-а у пот пуно сти по др жа ва на ја вље не рефор ме и да ће да ти свој до принос да се те ме ре и спро ве ду. - У том сми слу ће мо у наред ној го ди ни пред у зи ма ти све ме ре нео п ход не да би се програм Вла де у пот пу но сти спровео, по себ но у оним де ло ви ма ко ји се од но се на су зби ја ње ко руп ци је и за по шља ва ње грађа на. За то ће мо про јек ци ју бу џе та Оп шти не Шид за го ди ну ускла ди ти са ме ра ма кон со ли да ци је ста ња у јав ним фи нан си ја ма. Исто та ко ће мо на сто ја ти и да у окви ру наших мо гућ но сти ис пу ни мо све оне пла но ве ко је смо за цр та ли Вла ди мир Ро љић ШИД КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ ОО СНС у на ред ној го ди ни - из ја вио је пред сед ник ОО СНС-а у Ши ду Ни ко ла Ва сић. Пре ма ње го вим ре чи ма и поред свих те шко ћа ко је су заде си ле шид ску оп шти ну то ком мај ских по пла ва и сма ње ног при ли ва сред ста ва у оп штински бу џет, ипак се на сто ји да се по мак не ба рем је дан ко рак уна пред у од но су на прет ход ни под не ти од го ва ра ју ће пре кршај не при ја ве, уз при ме ну посеб них ме ра без бед но сти - искљу че ње во зи ла из са о бра ћа ја, oбјаснио је Вла ди мир Ро љић, ко ман дир са о бра ћај не по ли ције за град Срем ска Ми тро ви ца. По окон ча њу ове кам па ње, пр вог да на де цем бра, са о браћај на по ли ци ја ће кре ну ти у ре пре сив ну кон тро лу ко ја ће тра ја ти се дам да на. Ка зне за ову вр сту пре кр ша ја кре ћу се од 15 до 30 хи ља да ди на ра и из риче се тро ме сеч на за бра на управља ња мо тор ним во зи ли ма. - Тех нич ка ис прав ност вози ла је од ве ли ке ва жно сти за без бед ност у са о бра ћа ју, посеб но у зим ским усло ви ма, ка да По др шка ре фор ма ма ОО СНС-а у пот пу но сти по др жа ва на ја вље не ре фор ме и да ће свој до при нос да се те ме ре и спро ве ду пе ри од, а што по твр ђу ју и не ке те ку ће и ка пи тал не ак тив ности ко је су у то ку или ко је тек пред сто је. Пред сед ник Ва сић се, та кође, освр нуо и на ак ту ел на дога ђа ња у Оп штин ском од бо ру ис ти чу ћи да ор га ни стран ке, укљу чу ју ћи и Оп штин ски одбор, од лу ке и про грам стран ке спо ро во де у окви ру Ста ту та, те По ја ча на кон тро ла во зи ла и во за ча је ве ли ка вла жност, ка да из јутра има мо и ма глу, мраз. Овом ак ци јом са о бра ћај на по ли ци ја пру жа мо гућ ност во за чи ма да бес плат но пре гле да ју сво ја вози ла и та ко по мог ну и се би и на ма, али и свим оста лим учесни ци ма у са о бра ћа ју јер са мо је ис прав но во зи ло без бед но во зи ло, за кљу чу је Ро љић. С. Л М. М. Са кон фе рен ци је за но ви на ре у Ши ду да де ло ва ње бив ших чла но ва СНС-а и од бор ни ка у СО Шид ни су у скла ду са опре де ље њима стран ке та ко да њи хо во јавно де ло ва ње од ра жа ва њи хо ве лич не ста во ве и по ру чио да сви они ко ји ра де про тив ин те ре са стран ке и др жа ве, од но сно локал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти санк ци о ни са ни. С. М. М. М.

9 Среда, 26. новембар ЗА ЧЕ ТВР ТАК, 27. НО ВЕМ БАР За ка за на сед ни ца Скуп шти не гра да За че твр так, 27. но вем бар, за ка за на је сед ни ца Скупшти не гра да. На днев ном реду сед ни це на ћи ће се, из ме ђу оста лог, пред лог од лу ке о изме ни и до пу ни од лу ке о ви сини сто пе по ре за на имо ви ну на те ри то ри ји Гра да, пред лог одлу ке о утвр ђи ва њу про сеч них це на ква драт ног ме тра од го вара ју ћих не по крет но сти за утврђи ва ње по ре за на имо ви ну за го ди ну, пред лог од лу ке о од ре ђи ва њу зо на и нај о премље ни је зо не на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, изме не ло кал ног ак ци о ног пла на за по шља ва ња за го ди ну, из ме не пла на и про гра ма посло ва ња за ову го ди ну пред у- зе ћа за одр жа ва ње ули ца и путе ва Сир ми јум пут ДОО Сремска Ми тро ви ца, као и из ме не и до пу не ста ту та До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца. По че так сед ни це је у 10 са ти. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ У скло пу ре кон струк ци је Ули це Кра ља Пе тра I (други део), ЈКП Ко му на ли је је об но ви ло др во ред. По са ђе но је 200 сад ни ца ку гла стог ја се на, док су на но вом кру жном то ку за са ђе не ру же, пе ре не и из рађен је трав њак. Сва ка сад ни ца је обез бе ђе на са вер ти кал ном И У скло пу обе ле жа ва ња Новем бар ских да на у просто ри ја ма Цр ве ног кр ста Сремска Ми тро ви ца одр жа на ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви под на зи вом До бро вољ ни да ва о ци кр ви свом гра ду. Ак ци ја је ор гани зо ва на у са рад њи са Слу жбом за тран сфу зи ју кр ви, одр жа ва се тра ди ци о нал но осму го ди ну за ре дом, а пре ма ре чи ма др Не нада Го лу бо ви ћа, пред сед ни ка Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста, од зив гра ђа на је сва ке го ди не ве о ма до бар. - Број до бро вољ них да вала ца кр ви, ко ји су се ода зва ли Озе ле ња ва ње Ули це Кра ља Пе тра I КОН КУРС СО ЦИ ЈАЛ НО СТА НО ВА ЊЕ У ЗА ШТИ ЋЕ НИМ УСЛО ВИ МА За из бе гли це 40 ста но ва и хо ри зон тал ном за шти том. Ова вр ста ку гла стог ја се на је ве о ма де ко ра тив на и - ка ко ис ти чу струч ња ци из Ко му нали ја, ве о ма от пор на на обоље ња. Ре кон стру и са на Ули ца Кра ља Пе тра I ће за бли ста ти пу ним сја јем на про ле ће ка да ове но ве сад ни це оли ста ју. н фор ма тив ни са ста нак са потен ци јал ним ко ри сни ци ма дру гог пот про јек та Ре ги о нал ног стам бе ног про гра ма Ре пу бли ке Ср би је одр жан је про шле не де ље у Град ској ку ћи. Овај пот про јекат об у хва та из град њу че тр де сет стам бе них је ди ни ца у Срем ској Ми тро ви ци, у окви ру кон кур са под на зи вом Со ци јал но ста но вање у за шти ће ним усло ви ма ко ји је рас пи сан по чет ком но вем бра ове го ди не. Те ма ску па би ла је и до де ла сто два де сет мон та жних ку ћа из бе гли ца ма и бив шим избе гли ца ма ко ји по се ду ју плац на сво је име и на ком је до зво ље на ин ди ви ду ал на стам бе на град ња. - Ин фор ма тив ни са ста нак је пре све га на ме њен то ме да се за ин те ре со ва ни ма за је дан или дру ги пот про је кат што бли же пре не су ин фор ма ци је у ве зи са усло ви ма јав них по зи ва. Од тога ко има пра во да кон ку ри ше до пи та ња ко ја се ти чу до ку мен таци је по треб не за уче шће. Предви ђе но је да пр ви део са стан ка бу де не ка вр ста ин фор ма тив не кам па ње, а дру ги, за вр шни део оста је отво рен за евен ту ал на пита ња и не до у ми це, ре као је Петар Ан ђић, ис пред Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је. Кад је реч о со ци јал ном стано ва њу у Срем ској Ми тро ви ци, ста но ви се до де љу ју на нео д- ре ђе но вре ме, од но сно док су ко ри сни ци у ста њу со ци јал не угро же но сти или не ре ше стамбе но пи та ње на дру ги на чин. овој ак ци ји је око 30, а не ке од њих ви ђа мо сва ке го ди не, рекла је Та тја на Јо ван че вић, ОДР ЖА НА ЗДРАВ СТВЕ НА АК ЦИ ЈА По во дом Свет ског да на борбе про тив ди ја бе те са у Град ској ку ћи у Срем ској Митро ви ци ор га ни зо ва на је прове ра здрав стве них па ра ме тара - ше ће ра у кр ви, при ти ска, хо ле сте ро ла, а ову ак тив ност oрганизовали су Удру же ње за бор бу про тив ди ја бе те са и Дом здра вља Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи са ре сор ном град ском упра вом. На са стан ку Свe пoтрeбнe инфoрмaциje зaинтeрeсoвaни мoгу да дoбију у кан це ла ри ји пoвeрeникa зa избeглицe и мигрaциje у оп шти на ма и гра до ви ма у ко ји ма сe прoгрaм дoдeлe ста но ва спрoвoди, кao и у Кoмeсaриjaту зa из бeглицe и мигрaциje РС, Нaрoдних хeрoja 4, Нoви Бeoгрaд. М. Т. М. М. ЦР ВЕ НИ КРСТ До бро вољ ни да ва о ци кр ви свом гра ду се кре тар Цр ве ног кр ста и дода ла да су ак ци ју по др жа ли и чла но ви Клу ба Про тив ди ја бе те са пре вен ци јом Про ве ра здра вља На чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не Жељко Но ва ко вић оце нио је да су гра ђа ни ма по треб не пре вентив не про ве ре здра вља ка ко би им се про бу ди ла свест да једном из гу бље но здра вље се тешко вра ћа и ка да су у пи та њу мно ге дру ге бо ле сти. С.Ђ. - Сл. Н. РЕПЕРТОАР ПСЦ Пин ки 26. но вем бра у 12 са ти, Му зич ка вр те шка, квиз Би бли о те ка 26. но вем бра у 18 са ти, До си је Ду ма шев ски промо ци ја ро ма на ауто ра Драга на Ве ли ки ћа 27. но вем бра у 18 са ти, Зо на мла дих: Ово је мој град По зо ри ште 27. но вем бра у 19 са ти, Ја знам ко сам... му зич ко сцен ски спек такл 29. но вем бра у 19 са ти, Sir mi um lux ver bi XXI II Фе сти вал бе сед ни штва МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ћи рић Игор и Ива но вић Ми ли ца, Ђур ђе вић Дра го љуб и Ђурђе вић Јул ки ца. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ера ковић Не над и Пу шкаш Ера ковић Ма ри ја на, Ке чић Рат ко и Ива на, Кр стић Бо јан и Ка та ри на, Сто ја но вић Бо рислав и Се ку лић Сто ја но вић Је ле на Срем.Ми тро ви ца, Сте ва но вић Дар ко и Ива на, Цр но ја кић Да мир и Зо ри ца, Ла ћа рак, Пет ко вић Бо шко и Ма ри ја на Вел.Ра дин ци, Јев тић Слав ко и Мир ја на, Мак сић Ми ро слав и Дра гана Бо сут, Љу би са вље вић Вла ди мир и Је ле на Ру ма, Ба кић Не над и Ми ли ца, Марин ко вић Си ни ша и Дра га на Ин ђи ја, Спа со је вић Брани слав и Ра до је вић-спа соје вић Ми ли ца До брин ци, Зе ка но вић Па вле и Дра га на Пу тин ци, Осто јић Са шо и Јо ва на Пла ти че во, Па чи Бра ни мир и Су за на Хрт ковци, Јо ва но вић Бра ни слав и Ма ја До њи Пе тров ци. ДО БИ ЛИ СИ НА: Жу пун ски Жи ван и Са вић-жу пун ски Алек сан дра, Кр ти нић Брани слав и Жив ка, Стра ти јев Вла ди мир и Ду ши ца Срем. Ми тро ви ца, Си мић Го ран и Та тја на Мач.Ми тро ви ца, Ра до вић Ми лун и Да ни је ла Ириг, Ра јић Јо ван и На та ша Бин гу ла, Му ти ка ша Ни ко ла и Ива на До брин ци, Здје лар Дра ган и Сла ђа на, Ба лог Зоран и Мир ја на Ру ма, Маљко вић Де јан и Ве дра на Моро вић. УМР ЛИ: Иван че вић На тали ја рођ.1945, Ха ши мо вић Ра сим рођ.1946, Је ли кић Ми лу тин рођ.1927, Пе тровић Зо ран рођ.1961, Бо бић Ста на рођ.1954, Не бе сни Сте фа ни ја рођ.1931, Ил кић Вла ди мир рођ.1941, Ши мић Не вен ка рођ.1963, Ни ко лић Дар ко рођ.1963, Ма рељ Ве ра рођ.1951, Ша шић Сне жа на рођ.1959, Па лач ко вић Драги ца рођ.1933, Сла до је вић Ми ло рад рођ.1954, Ко раћ Ми лан рођ.1955, Бе лин че вић Мир ја на рођ.1949, Ше вић Сто јан рођ.1929, Ми шко вић Зла та рођ.1950, Ву кић Радин ка рођ.1931, Ста ној ло вић Ко са рођ.1927, Рољ Пе тар рођ ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 26. новембар RUMA Припремила: Катица Кузмановић ШТРАЈК ПРО СВЕ ТА РА Час од 30 ми ну та Ка ко смо ин фор ми са ни у Оде ље њу дру штве них делат но сти, и рум ски про све та ри су се при дру жи ли штрај ку својих ко ле га ши ром Ср би је. Најду же је одо ле ва ла ОШ ''Не бојша Јер ко вић'' у Бу ђа нов ци ма, у ко јој је ор га ни зо ва на пот пу на на ста ва, али се кра јем не де ље и ту си ту а ци ја про ме ни ла, у корист штрај ка. Пре ма по да ци ма од кра ја про шле не де ље, си ту а ци ја у шко ла ма рум ске оп шти не мо же се опи са ти на сле де ћи на чин: ча со ви тра ју 30 ми ну та, не ки од на став ни ка ни су се при дру жили штрај ку, ча со ве др же свих 45 ми ну та, али та квих је све га 20-ак од сто. Штрајк је за по чео 17. но вем бра, а о то ме до ка да ће тра ја ти, за са да ни ко не ма по у зда не по дат ке. Зах те ви рум ских про све та ра су исто вет ни са они ма из дригих гра до ва Ср би је - да се из у- зму од ума ње ња пла та за де сет од сто, да се уве ду плат ни разре ди ка ко би за ра де про светних рад ни ка би ле из јед на че не са за по сле ни ма у јав ним преду зе ћи ма, са они ма ко ји има ју исту струч ну спре му. КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Филм ски про грам ''Аутић Пло ди'' - од 20. до 26. но вем бра (од 19 ча со ва) ''Љу бав је чуд на ствар'' - од 20. до 26. но вем бра (21 час) ''Ве ли ка шпан ска фа ми лија'' - од 27. но вем бра до 3. де цем бра СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА За вр шни ра до ви око ба зе на Стам бе ни обје кат код До ма здра вља, ко ји гра ди фир ма ''Јел мар'' би ће по нос гра да, оце ње но на Ве ћу У Сед ни цом Оп штин ског ве ћа, ко ја је одр жа на 20. но вем бра у Град ској ку ћи, до ми ни ра ле су те ме о про ме ни бу џет ске апропри ја ци је, ко ри шће њу сред става те ку ће бу џет ске ре зер ве и до но ше њу не ко ли ко пла но ва де таљ не ре гу ла ци је, све у циљу да ље из град ње Ру ме и ин дустриј ске зо не ''Рум ска пе тља''. Пр ве две тач ке од но си ле су се на из два ја ња, пр ви у из носу од 800 хи ља да ди на ра за пре воз пен зи о не ра и ин ва лида, а дру ги од 1,5 ми ли он дина ра за ра до ве око ба зе на, реч је о пре о ста лој тра си пу та до објек та, као и се че њу ста бала у бор ко вач кој шу ми. Зах тев за дру гу од лу ку под не ло је ЈП ''Ди рек ци ја за из град њу Ру ме''. Усво је но је и ре ше ње о упо треби сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве у из но су од 70 хи љада ди на ра, реч је о тро шко ви ма на ста лим то ком мај ских по плава, од но сно ра до ви ма ко је је тим по во дом из вр ши ла За натска за дру га ''Са ва'' Хрт ков ци. Усво је не су из ме не и до пуне Ста ту та оп шти не, а од но се се на из бор пра во бра ни о ца и ње го вог за ме ни ка - овај избор се са Скуп шти не оп шти не са да пре но си на Оп штин ско ве ће. Чла но ви Ве ћа усво ји ли су по том од лу ку о раз ме ни непо крет но сти пу тем при ба вљања гра ђе вин ског зе мљи шта у јав ну сво ји ну Оп шти не Ру ма по тр жи шној це ни, пу тем непо сред не по год бе о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. Ов де се ра ди о по вр ши ни од око 500 ве ли ком хо лу Култур ног цен тра 21. но вем бра је отво ре на из ло жба сли ка мла де рум ске умет ни це Кристи не Опа ру шић. Ова мла да аутор ка је прошло го ди шњи по бед ник рум ског Но во го ди шњег ли ков ног са ло на, а као што смо о то ме сво јевре ме но и пи са ли, на се бе је скре ну ла па жњу кул тур не јав но сти из бором те ме, и ства ра лачким по ступ ком. На зив из ло жбе је ''Mu sca do me sti ca'', a реч је о - до ма ћој му ви. Кри сти на Опа ру шић је ро ђена у Ру ми, ди пло ми ра ла је сликар ство на Ака де ми ји умет ности у Но вом Са ду пре две го дине, ма стер сту ди је сли кар ства је за вр ши ла то ком ове го ди не, ра ди на Ака де ми ји умет но сти као са рад ник у на ста ви на Кате дри за сли кар ство. Ак тив но Сед ни ца Оп штин ског ве ћа ква дра та, у не по сред ној бли зини До ма здра вља, на ко јој ће гра ђе вин ска фир ма ''Јел мар'' гра ди ти но ви стам бе ни обје кат са ро ти ра ју ћим ре сто ра ном. Утвр ђе на це на је 515 ди на ра по ква драт ном ме тру. На примед бу не ких чла но ва Ве ћа да је ово ни ска це на, јер је реч о јед ном од нај леп ших де лова гра да, од го во ре но је да су це не ви ше са мо у пр вој зо ни и из но се 715 ди на ра, пред седник оп шти не Сла ђан Ман чић ЛИ КОВ НА ИЗ ЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Сли ке Кри сти не Опа ру шић ''Mu sca do me sti ca'' - од ана том ског цр те жа до ап стракт них ком по зи ци ја оце нио је да ће ова згра да би ти по нос Ру ме, а Дом здра вља ће исто вре ме но до би ти про ши рење пар кинг про сто ра. У Ко ми си ју за спро во ђе ње по ступ ка не по сред не по год бе иза бра ни су Дра ган Ма рин, пред сед ник, На да Харш и Нада Гр бић. До не те су и од лу ке о из мена ма и до пу на ма не ких пла нова де таљ не ре гу ла ци је, реч је о про сто ру код Ауто бу ске стани це, план фи нан си ра ''Сим по пре воз'', о про ши ре њу фир ме ''Адри а на текс'' на по вр ши ни од јед ног хек та ра, као и де лу рад не зо не ''Југ 2'' у Ру ми ко ју је ку пио ''Ду нис'' из Фу то га за пар ки рали ште ка ми о на. По во дом овог пар кин га усле ди ле су жал бе поје ди них гра ђа на, нај но ви јом одлу ком омо гу ћи ће се про ши ре ње пред мет не пар це ле. По зи тив но је од го во ре но на зах тев Јо ва на Са ви ћа из Хрт кова ца, на и ме, то ком мај ских попла ва на ње го вој њи ви је по дигнут на сип у ду жи ни од 100 ме тара, и до са да ни је укло њен. из ла же у зе мљи и иностран ству. Се ри ја сли ка са ове из ло жбе је је дан од сегме на та опу са на зва ног ''Ре флек си ја фор ме дипте ра'', на ста лог то ком ма стер сту ди ја. Те ма изло жбе се же у ра но детињ ство, у ин те ре со ва ње за при род не на у ке, пре све га за би о ло ги ју, за изу ча ва ње ин се ка та, њи хову ана то ми ју, би о ло шки зна чај и функ ци ју. Ана ли тич ки при ступ у по сма тра њу ана то ми је муве Кри сти на Опа ру шић во ди у ра спо ну од сту ди о зних цр те жа ап стракт них ком по зи ци ја. Развој иде је има пре тен зи је ка иско ра ку из дво ди мен зи о нал ног у тро ди мен зи о нал ни про стор. Му ва као мо тив об ра ђе на је на ви ше по ља, упо тре бље на је као сим бол, еле мент ком па раци је или ини ци ја тор же ље них ре ак ци ја код пу бли ке. Од нос пре ма му ви код по сма тра ча је нај че шће од бо јан, упра во је то ис ко ри шће но као по ла зна тачка у овим ра до ви ма чи ји је задатк да иза зо ву са свим су пр отна осе ћа ња. Му ва, сим бол нечег ру жног и не при јат ног, ов де је пред ста вље на као за ни мљив мо тив ко ји оби лу је ли ков ним вред но сти ма. У ком по зи ци ју сли ке уве де ни су и ин ду стријски ма те ри ја ли ко ји по сво јим осо би на ма па ри ра ју при род ним фор ма ма те ла му ве. ''Све ти Ни ко лај срп ски'', про ке ци ја до ку мен тар ног фил ма, ор га ни за то ри Вор ки тим и Храм си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле новем бар у 19 ча со ва. МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Дра ган Са вић и Ла у ра Ну ле ши, Стра хи ња Ра до ја и Јо ва на Три шић, Јор дан Ста ној ков ски и Ивана Са вин Умр ли: Ол га Мак си мо вић, рођ го ди не, Зла тица Мр ко вић , Жељ ко Муј ка но вић , Мил ка Ар на у то вић , Ма ри ја Шан та го ди не НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА Пре драг Јо во вић ме ђу пр ви ма у Вој во ди ни Пр во на гра ђе ни и ауто ри из Су бо ти це и Но вих Кар ло ва ца На Смо три ли ков них ама те ра Вој во ди не, одр жа ној про шле не де ље на Па ли ћу, рум ски сли кар Пре драг Пе ђа Јо во вић осво јио је пр ву на гра ду и исто вре ме но се пла си рао на Ре пу блич ку смо тру. На Смо три ли ков них ама те ра Вој во ди не по ја ви ло се 109 аутора из 46 вој во ђан ских ме ста, са 419 ра до ва. Укуп но 26 умет ника пла си ра ло се на Ре пу блич ку смо тру ли ков них ама те ра а она ће одр жа ти у Срем ској Ми тро вици. Пе ђа Јо во вић је пр ву на граду осви јио уљем на плат ну под на зи вом ''Пе тло ви''. Пр во на гра ђе ни су и Ива на Ду лић из Су бо ти це, сли ка у сла ми, као и Ру долф Це тињић из Но вих Кар ло ва ца, са скулп ту ром у др ве ту под на зивом ''Ма мин пе вач''. ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ Све зве зде СОС ка на ла Мо то тур ни ра: ''Дро га је смрт, ба ви те се спо р том'' По во дом но во го ди шњег турни ра у ма лом фуд ба лу, који ће се у Ру ми од ви ја ти од 5. до 27. де цем бра, за Ру мља не, по кло ни ке фуд ба ла, је сти гла још јед на ле па спо рт ска вест де цем бра у Спо рт ском цен тру ће се одр жа ти и турнир под на зи вом ''Све зве зде СОС ка на ла''. По чет ком про шле не де ље, у Град ској ку ћи је, на обо стра но за до вољ ство, пот пи сан уго вор о ме ђу соб ној са рад њи из ме ђу пред сед ни ка оп шти не Сла ђана Ман чи ћа и Алек сан дра Лок не ра, ди рек то ра СОС кана ла. Тур нир СОС ка на ла имаће сло ган ''Дро га је смрт, ба вите се спо р том''.

11 Среда, 26. новембар IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Из Ди рек ци је Ка ко су са оп шти ли надле жни из ЈП Ди рек ци ја за из град њу на по следњем са стан ку Си сте ма 48, у прет ход ном пе ри о ду је из вр ше на са на ци ја де ла ко ло во за у ули ци Са ве Кова че вић у Ин ђи ји. Реч је о ули ци кроз ко ју кон стантно про ла зи те шки те рет ни са о бра ћај и ко ја се на ла зи у ло шем ста њу, по го то во то ком зим ског и је се њег пе ри о да. Над ле жни су иста кли, да иако је из вр ше на са на ци ја ко ло во за, хит но је по треб но пре у сме ри ти ка ми о не ко ли про ла зе кроз ули цу, ина че ће по но во доћи до оште ће ња ас фал та. Ци стер не са во дом Због про ме не вре менских усло ва над ле жни из ЈКП Во до вод и ка на лиза ци ја су по ру чи ли да се гра ђа ни Ин ђи је мо гу снабде ва ти во дом из ци стерни сва ког да на од 7:00 до 20:00 ча со ва. Ци стер не се и да ље на ла зе на пунк тови ма на ко ји ма су би ле и у прет ход ном пе ри о ду. Сред ства за шко ле Три ин ђиј ске сред ње шко ле, Гим на зи ја, Тех ничка шко ла Ми хај ло Пу пин и Сред ња шко ла Др Ђорђе На то ше вић су до би ле сред ства за опре ма ње по осно ву кон кур са По кра јинског се кре та ри ја та за образо ва ње, про пи се, управу и на ци о нал не ма њи не. На кон кур су за опре ма ње сред њих шко ла на те рито ри ји Вој во ди не за го ди ну, Тех нич ка шко ла Ми хај ло Пу пин из Ин ђије, до би ла је сред ства у изно су од ди на ра, за на бав ку те рет ног во зи ла за обу ку во за ча. Гим на зији је одо бре но по кон кур су ди на ра за на бав ку школ ског на ме шта ја, док је Сред ња шко ла Др Ђорђе На то ше вић за на бавку школ ског на ме шта ја и ма ши не Ибер дек до би ла ди на ра. АТУ ЕЛ НО У ОШ ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ Тим ски рад као им пе ра тив - На дам се да ће мо сле де ће го ди не ус пе ти да по ста ви мо огра ду око шко ле, јер је то нео п ход но ка ко би се по ди гао ни во без бед но сти уче ни ка. Има мо и обе ћа ња да ће мо до би ти и јав ну ра све ту у пар ку ис пред шко ле ка же ди рек то ри ца Бор ка По по вић Ш ко ла са тра ди ци јом ду гом 53 го ди не ОШ Јо ван По по вић јед на је од шко ла где се кон стат но уна пре ђу ју усло ви за бо ра вак и рад ђа ка. У то ку го ди не реа ли зу ју на де се ти не про је ка та, а од по чет ка но ве школ ске годи не су из вр ши ли адап та ци ју и уре ђе ње про сто ри ја као и рекон струк ци ју ста за ис пред школе. Пре ма ре чи ма Бор ке По повић, ди рек то ри це шко ле, на мера им је да обез бе де нај бо ље усло ве за све њи хо ве ђа ке ко јих ове го ди не има око Уз по моћ ро ди те ља, бив ших уче ни ка на ше шко ле и ло кал не са мо у пра ве ус пе ли да кре не мо у ре но ви ра ње про сто ри ја школе. За вр ши ли смо ла ки ра ње пет учи о ни ца, ком плет но окречи ли све про сто ри је, на ба ви ли нов на ме штај. У че ти ри учи о- ни це има мо но ве клу пе и на мештај а у оста лим учи о ни ца ма је из вр ше на ре па ра ци ја сто ли ца, у две учи о ни це смо про ме нили пло че на сто ло ви ма и има мо две ин тер ак тив не та бле - ка же она и до да је да су не дав но, на ини ци ја ти ву ро ди те ља уче ника, спро ве де ни ра до ви на уређе њу ста зе, од но сно тро то а ра на по те зу од ули це Кра ља Петра до са мог ула за у шко лу. - Го ди на ма је та ста за би ла у ве о ма ло шем ста њу, ору ну ла и опа сна за про лаз. Са да ја ко ле по из гле да, а за хвал ни смо над ле жни ма из ЈП Ди рек ци ја за из град њу оп шти не ко ји су из вр ши ли ра до ве. На дам се да ће мо сле де ће го ди не ус пе ти да по ста ви мо огра ду око шко ле, јер је то нео п ход но ка ко би се по ди гао ни во без бед но сти учени ка. Има мо обе ћа ња да ће мо до би ти и јав ну ра све ту у пар ку ис пред шко ле, та ко да се на дамо да ће ова два про јек та би ти за вр ше на то ком на ред не го дине ка же Бор ка По по вић. Ди рек то ри ца шко ле на јављу је не ко ли ко ак тив но сти које их оче ку ју, а пр ви на ред ни је сте школ ски Са јам на у ке. - У пр вој не де љи де цем бра нас оче ку је тра ди ци о нал ни пети Са јам на у ке. Уче ни ци су већ до би ли те ме, а реч је о ми ни про јек ти ма ко је ће пред ста ви ти тог да на. Као и сва ке го ди не учеству ју сви уче ни ци на ше шко ле, а оче ку је мо успех као и претход них го ди на. На кон то га нас оче ку је но во го ди шњи ва шар, У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Три би не за вр ше не На зи ре се ко на чан изглед уну тра шњо сти но ве спорт ске ха ле у Ин ђи ји, а о то ме све до че по след њи ра дови на по ста вља њу сто ли ца на три би на ма, ко ји су ових да на за вр ше ни. У овом спорт ском објек ту на ла зи ће се 1800 се де ћих ме ста на основ ним Ха ла до би ја дру га чи ји из глед три би на ма и још до дат них 500 ме ста на те ле скоп ским три би на ма ис ти чу над ле жни. При во де се кра ју и ра до ви на елек тро ин ста ла ци ја ма и вен ти ла ци ји, а у пла ну је да спорт ски обје кат бу де пот пуно за вр шен до про ле ћа наред не го ди не. Бор ка По по вић, ди рек то ри ца ка да ће мо из ве сти тра ди ци о налну пред ста ву ко ју при пре ма ју уче ни ци тре ћих раз ре да - исти че Бор ка По по вић и под се ћа на про је кат ко ји при во де кра ју, а ко ји је тра јао три го ди не. - Реч је о про јек ту Шко ла без на си ља ко ји се успе шно ре а ли зу је у на шој шко ли, а не дав но смо има ли по се ту пред ста вни ка ми ни стар ства КОН КУРС ИЗ ПО КРА ЈИ НЕ Сви мла ди брач ни па ро ви ко ји жи ве на под ру чу ју АП Вој во ди не има ју јед на ку могућ ност да до би ју бес по врат на сред ства за ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом. Кон курс је рас пи сао По кра јин ски за вод за рав но прав ност по ло ва а при јаве се мо гу по сла ти до 15. ја ну а- ра го ди не. Пра во уче шћа на кон кур су има ју они брач ни па ро ви чи ја брач на за јед ни ца тра је нај ма ње го ди ну да на као и ван брач ни парт не ри са трајни јом за јед ни цом. Уче сни ци Ак тив но сти то ком це ле го ди не ко ји су из ра зи ли ве ли ко задо вољ ство по во дом успе шности овог про јек та у на шој шко ли. Ре зул та ти су од лични, то зна чи то ле ран ци ја на на си ље је нул та а на ши учени ци су кроз про је кат до би ли свест о то ме шта је на си ље и ка ко га пре по зна ти и спречи ти. Про је кат се за вр ша ва до кра ја го ди не и он да нас оче ју је сер ти фи ка ци ја - ка же ди рек то ри ца. Здра во ра сти мо је на зив још јед ног школ ског про је кат ко ји се спро во ди у шко ли а реа ли зу је га Са вез за школ ски спорт Ср би је. - Укљу чи ли смо се и у овај про је кат, ре а ли за ци ја је крену ла, а пред ви ђе но је да учеству ју са мо уче ни ци сед мих раз ре да, ме ђу тим по што у нашој шко ли вла да тим ски рад ми ће мо укљу чи ти и дру ге ђа ке. Ула зак у про је кат смо обе лежи ли при ред бом и да ном здраве хра не, а циљ је да не гу је мо здра ве сти ло ве жи во та уз физич ку ак тив ност- по ру чи ла је ди рек то ри ца. Шан са за мла де брач не па ро ве мо ра ју ис пу ња ва ти не ко ли ко усло ва ка ко би до би ли средства, пре све га не сме ју би ти ста ри ји од 40 го ди на ста ро сти, за тим не мо гу би ти у крв ном срод ству са вла сни ком не покрет но сти, да је дан од су пружни ка бу де за по слен, да ни су вла сни ци би ло ка кве не по кретно сти и да гра ђе вин ска вредност пред мет не не по крет но сти не пре ла зи из нос од ди на ра. Укуп на сред ства ко ја се до де љу ју по овом Кон кур су из но се ди на ра.

12 12 Среда, 26. новембар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО ПУ Ра дост Обе ле жа ва ју ћи Ме ђу на родни дан пре вен ци је зло ста вљања и за не ма ри ва ња де це, предшкол ска уста но ва Ра дост из На се ља Ба нов ци Ду нав предста ви ла је спе ци ја ли зо ва не, до пун ске про гра ме за де цу која по ре дов ном кон кур су ни су упи са на у вр тић. Ова уста но ва је, по ре чи ма ди рек тор ке Брани сла ве Ба ње глав Кла ћик ме ђу пр ви ма у Ср би ји ста ви ла ак це нат на по себ не, спе ци јали зо ва не, до пун ске про гра ме ко ји има ју за циљ да по ро дици и де ци обез бе де по др шку у ра ном раз во ју. Де ца ће би ти укљу че на у раз не кре а тив не ак тив но сти ко је ће би ти ор гани зо ва не у вр ти ћу и ван ње га, у при год ном про сто ру за рад са де цом. Про грам је бес пла тан и пла ни ра но је, да се у до го во ру са ро ди те љи ма ор га ни зу је два до три пу та не дељ но. Ли ста пр вен ства ИЗ ЈКП ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СТА РА ПА ЗО ВА Уче шће на уре ђе њу цен тра Но ве Па зо ве Ста ро па зо вач ко ЈКП Во довод и ка на ли за ци ја учество ва ло је, у окви ру сво је делат но сти у из во ђе њу ра до ва на уре ђе њу цен тра Но ве Па зо ве. Сви ра до ви ко је је Ди рек ција за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва као но си лац ин ве стици је, у са рад њи са осни ва чем, по ве ри ла овом јав ном пред у- зе ћу су ква ли тет но и на вре ме ура ђе ни. Ра до ве на рас кр сни ци у Но вој Па зо ви, ин тер но смо поде ли ли у две фа зе и за вр ши ли смо обе фа зе ра до ва, од но сно све што је би ло пла ни ра но. Данас мо гу по но сно да ка жем, да су сви ра до ви ко ји су по ве рени на шем пред у зе ћу, ура ђени ква ли тет но, ефи ка сно и на вре ме ре као је ди рек тор Водо во да и ка на ли за ци је Ми лош Гр ко вић. Ми лош Гр ко вић Ово јав но пред у зе ће је уради ло ки шну ка на ли за ци ју у Кнез Ми хај ло вој и Ње го ше вој ули ци и за ме ни ло це ви у свим де ло ви ма где је ка на ли за ци ја ОДР ЖАН ПР ВИ КРУГ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ЗЕ МЉИ ШТА У ДР ЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ Др жав но зе мљи ште нај ску пље у Го лу бин ци ма ПРО МО ЦИ ЈА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ У ста ро па зо вач кој Библи о те ци про шле не деље пред ста вље на је књи га Ран ђе ла Ра ше Ан ђел ко вића Же на рат ник Ми лун ка Са вић Срп ска хе ро и на. Реч је о до ку мен тар ној би о- гра фи ји ко ју је Ан ђел ко вић на пи сао же ле ћи да ис при ча исти ну о же ни рат ни ку, ка ко при ча о њој не би пре ра сла у мит. Ова срп ска рат ни ки ња би ла је уче сни ца Бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског рата и до би ла је нај ви ша вој на би ла оште ће на. Та ко ђе, је изве ло де таљ но чи шће ње ки шне ка на ли за ци је у Ули ци Ца ра Душа на и Кра ља Пе тра I Ка рађор ђе ви ћа, та ко да је цен тар Но ве Па зо ве до био квли тет но од во ђе ње ат мос фер ских во да. У де лу рас кр сни це ра ђе не су и ин тер вен ци је на во до вод ној мре жи, та ко да су за ме ње ни вен ти ли (ши бе ри) ко ји ће омогу ћи ти бо љи про ток и ква литет во де, а за ме њен је и глав ни вод преч ни ка 300 ми ли ме та ра од це мент-азбе ста, од цен тра до Ули це Мла де на Сто ја но ви ћа. У Ње го ше вој ули ци за ме њен је вод преч ни ка 200 ми ли ме та ра. У це лом по ја су рас кр сни це урађе ни су при кључ ци на фе кал ну мре жу свим ко ри сни ци ма ко ји до са да ни су би ли при кљу че ни, а сем то га, по ста вље ни су и залив ни си сте ми у све че ти ри улице на рас кр сни ци. Угра ђе ни хидран ти и за лив ни си сте ми ко ристи ће се за за ли ва ње зе ле них по вр ши на и пра ње ули ца. - У дру гој фа зи ра до ва која је би ла и за вр шна фа за свих ра до ва ко ји су би ли усту пљени на шем пред у зе ћу, по ве рен нам је и по сао ре кон струк ције фон та не ис пред ОШ Раст ко Не ма њић Све ти Са ва ко ја ће кра си ти овај пре ле пи цен тар. Ја ко сам за до во љан из во ђе њем ра до ва ко ји су би ли по ве ре ни на ма. Још јед ном смо по ка за ли да смо за и ста тим струч них и вред них љу ди. За хва љу јем се свим за по сле ни ма у ЈКП Во довод и ка на ли за ци ја Ста ра Пазо ва ко ји су оста ја ли пре ко време но и на пор но ра ди ли ка ко би све псло ве оба ви ли ква ли тет но и на вре ме из ја вио је ди ректор Ми лош Гр ко вић. До ку мен тар на би о гра фи ја о Ми лун ки Са вић од ли ко ва ња. Је ди на је же на од ли ко ва на Офи цир ском леги јом ча сти. Аутор је ову књи гу при премао че ти ри го ди не, а нај ви ше ре ле вант них по да та ка је нашао у Вој ном ар хи ву Ју го слави је за то што је о овој срп ској хе ро и ни ма ло пи са но. Од лом ке из књи ге чи тла је Ди ја на Драгин, а при сут на пу бли ка има ла је при ли ку да по гле да и ви део за пис ка зи ва ња пот по руч ни ка Жи во ји на То ва ро ви ћа о Ми лунки Са вић. Ко ми си ја за до де лу средста ва на ме ње них по бољ шању усло ва ста но ва ња ин тер но ра се ље них ли ца док су у расе ље ни штву кроз до де лу помо ћи при ку по ви ни се о ских ку ћа с окућ ни цом раз ма тра ла је при ја ве под не те на Кон курс за из бор ко ри сни ка за до де лу по мо ћи за по бољ ша ње усло ва ста но ва ња и на кон из вр ше ног бо до ва ња огла си ла пред лог ли сте пр вен ства под но си лаца зах те ва за из бор ко ри сника ове по мо ћи. Пред лог ли сте пр вен ства мо же се по гле да ти и пре у зе ти на зва нич ном општин ском сај ту, док се при говор Ко ми си ји мо же уло жи ти у ро ку од 15 да на од да на обја вљи ва ња ове ли сте на огласној та бли Оп штин ске упра ве Ста ра Па зо ва. Ка пе ла у Бе ле ги шу Ње го во пре о све штен ство вла ди ка срем ски Ва си ли је про шле не де ље на гро бљу у Бе ле ги шу осве штао је обно вље ну ка пе лу, по све ће ну Све том Пан те леј мо ну. У чи ну осве шта ња уче ство вао је и ар хи је реј ски на ме сник Ми ле Јо кић, а по ред мно го бројних ме шта на, осве шта ва њу ка пе ле при су ство вао је и пред сед ник оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић са са рад ни ци ма. Бо бо слу же ња у овој ка пе ли убу ду ће ће се одр жа ва ти субо том. Пр ви круг ли ци та ци је Пр ви круг ли ци таци је за да ва ње хек тар, по диг ну та ди на ра за у за куп по љо привред је на ди на ра ног зе мљи шта по хек та ру. Нај ни- у др жав ној сво ји ни одр жан је у ста ропа жа по чет на це на се кре та ла од зо вач кој оп шти ни до ди на ра одр жан 17.но вембра. по хек та ру, док је У по ну ди би ло нај ни жа из ли ци ти- је 587,9 хек та ра, ра на це на из но си ла али, за раз ли ку од ди на ра за про шле го ди не и хек тар. мно го ма ње по ну ђача. Во јин Су ша На це ну за ку па По ре чи ма пред- нај ви ше је ути цао сед ни ка Ко ми си је за из да ва ње у за куп др жав ног по љо при вредног зе мљи шта у оп шти ни Ста ра Па зо ва Во ји на Су ше, по сту пак ли ци та ци је био је до бро при премљен и про шао је без ика квих про бле ма. У пр вом кру гу из лици ти ра но је 319,9 хек та ра и за дру ги круг пре о ста ло је ви ше од 200 хек та ра, уко ли ко се у ро ку од 10 да на упла те сви из ли ци тира ни из но си из пр вог кру га. Во јин Су ша је ре као да је нај ви ша из ли ци ти ра на це на постиг ну та к.о. Го лу бин ци ко ја је с по чет них ди на ра оти шла на ди на ра. Нај круп ни ја из ли ци ти ра на пар це ла од 164 хек та ра на ла зи се у к.о. Ста ра Па зо ва и ње на по чет на це на од ква ли тет зе мље и ве ли чи на парце ле. Да би за кљу чи ли уго во ре, за куп ци су ду жни да у ро ку од 10 да на упла те из ли ци ти ра не из но се. У про тив ном, зе мљи ште иде у дру ги круг ли ци та ци је, а де по зит се не вра ћа. Це ну фор ми ра ју љу ди који ли ци ти ра ју и та це на је почет на и основ на це на ко ја се, ка сни је у то ку на ред не го ди не при ме њу је ка да се ра ди о праву пре чег за ку па и ми на то не мо же мо да ути че мо - на гла сио је Во јин Су ша. За куп ци у по сед мо гу ући по за кљу че њу уго вора о за ку пу, на кон че га се за пре о ста ло зе мљи ште спро во ди дру ги круг ли ци та ци је за го ди ну. У ХО ЛУ ПО ЗО РИ ШТА Из ло жба деч јих ра до ва У На отва ра њу из ло жбе: Ива на Кер кез и Мар јан Ка ра вла про шли пе так у хо лу позо ри шта у Ста рој Па зо ви отво ре на је из ло жба деч јих ра до ва ко ји су на ста ли на општин ској ли ков ној ко ло ни ји за ђа ке из свих основ них шко ла ста ро па зо вач ке оп шти не. Ова деч ја ли ков на ко ло ни ја ор га низо ва на је по во дом обе ле жа вања 250 го ди на школ ства у Старим Ба нов ци ма. Тач ни је, она је у ок то бру ове го ди не по но во об но вље на и на из ло жби Ста ри Ба нов ци су пред ста вље ни онако ка ко их де ца ви де. Ма да су на ра до ви ма за сту пље ни и други мо ти ви, Ду нав оста је не исцрп на ин спи ра ци ја. Ова из ло жба ће, по ре чи ма на став ни це ли ков не кул ту ре Ива не Кер кез у хо лу по зори шта оста ти не ко ли ко да на, а за тим ће по ста ти са став ни део стал не по став ке у ОШ Ду шан Сав ко вић у Ста рим Ба нов ци ма.

13 Среда, 26. новембар ТЕ МА БРО ЈА ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НА ЖЕ НА МА Ове го ди не уби је на 21 же на! У Са ве то ва ли шту про тив на си ља у по ро ди ци твр де да до смрт них ис хо да ни је мо ра ло да до ђе да се ре а го ва ло на пра ви на чин, од но сно да су те же не бла го вре ме но тра жи ле по моћ на аде ква тан на чин и на пра вом ме сту Ује ди ње не На ци је су го ди не слу жбе но по твр ди ле 25. но вем бар као Ме ђу на род ни дан бор бе про тив на си ља над же на ма. Овај да тум је ода бран као дан се ћа ња на се стре Мира бел (Па триу, Ми нер ву и Мариу Те ре су) ко је је бру тал но убио дик та тор Ра фа ел Тру јилло у До ми ни кан ској ре пу бли ци го ди не. По во дом овог дана, пи та ли смо чи та о це да ли се и за што ћу ти о на си љу над же на ма, а у над ле жним уста нова ма у ви ше срем ских оп штина про ве ра ва ли у ко јој ме ри је при сут но на си ље над же на ма у Сре му ко ји ни је имун на ова кве по ја ве. Јер, ка ко је из ја ви ла ко орди на тор ка у бе о град ском Саве то ва ли шту про тив на си ља у по ро ди ци Ве сна Ста но је вић, у по ро дич ним сва ђа ма од почет ка го ди не уби је на је 21 жена, а Са ве то ва ли шту за не ку вр сту по мо ћи, у истом пе ри о ду, обра ти ло се њих. Она је, ме ђу тим, ис та кла да је то значај но ма ње у од но су на про шлу го ди ну да на је под истим околно сти ма стра да ло чак 46 же на. Ста но је вић ка же да до смртних ис хо да ни је мо ра ло да дође да се ре а го ва ло на пра ви на чин, од но сно да су те же не бла го вре ме но тра жи ле по моћ на аде ква тан на чин и на правом ме сту. Оце њу ју ћи да су ци фре о стра да лим же на ма у по ро дичним сва ђа ма ве ли ке, она је иста кла да то го во ри ко ли ко је на си ље у Ср би ји рас про страње но. То, ка же она, го во ри и о то ме ко ли ко има мо про бле ма са на си љем у по ро ди ци, а да при то ме не при да је мо мно го зна ча ја тој те ми ко ја је у ствари ве ли ки дру штве ни про блем. На ме ти на сил ни ка Јед ном од основ них де латно сти ко ји ма се ба ви Цен тар за со ци јал ни Шид - иден ти фи кова њем и за шти том жр та ва поро дич ног на си ља, про те клих де сет го ди на се ба вио Са ша Ћа ћу ло вић, су пер ви зор. Он ка же да су го ди не доне се на не ка за кон ска ре ше ња за хва љу ју ћи ко ји ма се ин тензив ни је при сту пи ло ре ша ва њу про бле ма из ове обла сти. - Жр тве по ро дич ног на сиља су углав ном же не и де ца. У про шлој го ди ни на те ри то ри ји шид ске оп шти не има ли смо 12 при ја вље них слу ча је ва у ко јима су же не би ле жр тве. У овој го ди ни тај број је по ве ћан, што зна чи да се тренд бла гог пове ћа ња при ја ва зло ста вља ња ко ји је при су тан у по след њих Са ша Ћа ћу ло вић не ко ли ко го ди на и да ље на ставља. Ме ђу тим, по ве ћа ње бро ја при ја ва не зна чи ауто мат ски да је на си ље са мо по се би пове ћа но или сма ње но, не го то зна чи да су ин сту ту ци је уве ле ме ха ни зме да при ја вљи ва ње иде лак ше и да ре ак ци ја надле жних бу де бр жа об ја шња ва Са ша Ћа ћу ло вић. Пре ма ње го вим ре чи ма, о то ме ко при ја вљу је слу ча је ве на си ља не ма пра ви ла - не ка да су то ком ши је, не ка да род би на, а не рет ко су то и са ме же не које тр пе на си ље и до да је: - На си ља има у свим по роди ца ма, без об зи ра на еко номски и обра зов ни ста тус чла но ва те по ро ди це, са мо што се оно па жљи во кри је. На сил ни ци су углав ном му же ви, ма да у послед ње вре ме има мо слу ча је ва ка да на си ље вр ше си но ви над мај ка ма. Осно ва над мо ћи насли ни ка за сно ва на је ка ко на фи зич кој, та ко и на ма те ри јалној над мо ћи над жр тва ма. Осим фи зич ког при сут но је, та ко ђе, и пси хич ко на си ље. Оно је чак и че шће од фи зич ког, са мо што се ре ђе при ја вљу је, јер у на шем дру штву ко је је па три јар хал но уоби ча је но је да же на ћу ти и тр пи, јер је та ко на у че на, док су мно ги му шкар ци вас пи та ни да на же ни и де ци при ме њу ју ону на шу по зна ту из ре ку бати на је из ра ја иза шла. Ка ко смо ин фор ми са ни Центру за со ци јал ни рад у Ру ми, по дат ке о свим вр ста ма на сиља, па и над же на ма ова устано ва до би ја од По ли циј ске стани це. То ком про шле го ди не еви ден ти ра но је 35 же на ко је су би ле жр тве на си ља. Слу ча јева ин ва ли ди те та због ове вр сте на си ља ни је би ло. Нај че шће жр тве на си ља су же не ста ро сти од 30 до 49 го ди на, има слу чаје ва ка да се на си ље над истом осо бом по но ви ви ше пу та. Већи број на си ља еви ден ти ран је у град ском је згру, у од но су на се ла рум ске оп шти не.због наси ља над же на ма кри вич но је про це су и ра но 28 ли ца. Циљ - нул та то ле ран ци ја Цен тар за со ци јал ни рад Ду нав из Ин ђи је је у то ку ове го ди не био ини ци ја тор пот писи ва ња Спо ра зу ма о са рад њи и за јед нич ком де ло ва њу устано ва и ор га ни за ци ја чи ја је сарад ња и за јед нич ко де ло ва ње нео п ход но за ефи ка сно оствари ва ње и спро во ђе ње за шти те жр та ва на си ља у по ро ди ци и же на у парт нер ским од но си ма. - Ак тив но сти ко је су та ко ђе усме ре не на пру жа ње по др шке по ро ди ца ма у ко ји ма су присут ни по ро дич ни, брач ни и роди тељ ски про бле ми спро во де се и кроз ре а ли за ци ју про јек та Ста бил на по ро ди ца, ко ји је по др жан од стра не По кра јинског се кре та ри ја та за здравство, со ци јал ну по ли ти ку и демо гра фи ју - ис та кла је Со ња Ра до са вље вић, ди рек то ри ца ин ђиј ског Цен тра за со ци јални рад и под се ти ла да стручни рад ни ци Цен тра кон стант но пру жа ју са ве то дав не и прав не услу ге. Ћу те и тр пе Со ња Ра до са вље вић Ве сна Ста но је вић Ве сна Ста но је вић упо зо рава да мно го же на тр пи на сиље, али и да је мно го си ту а ција ка да же на и не при ја вљу ју на си ље јер не ве ру је да ико мо же да им по мог не. Ка ко ка же, мно ге же не веру ју да је то њи хо ва суд би на и да им не ма по мо ћи, али су мно ге и по ку ша ле да иза ђу из те при че, али ни су на и шле ни на по др шку, ни на по моћ па су се вра ти ле на сил ни ку и на пре жи вља ва ју то ка ко зна ју и уме ју. На пи та ње да ли по сто ји свест код же на да не тре ба да тр пе на си ље, Ста но је вић ка же да она ипак ни је оно ли ка коли ка би тре ба ло да бу де. Об ја шња ва да же не знају да не тр ба да тр пе на си ље, али да не зна ју шта да ура де да би се оно пре ки ну ло, да би из то га иза шле и на ста ви ле да жи ве са мо стал но. - По зна то је да у окви ру про јек та бор бе про тив на си ља у Ин ђи ји већ не ко ли ко го дина функ ци о ни ше СОС те ле фон ( ), где се мо гу при јави ти слу ча је ви на си ља у поро ди ци. Ка да го во ри мо о овој те ми, под се ти ћу да смо у то ку го ди не одр жа ли две триби не у са рад њи са ком па ни јом ИГБ, ко ја ма хом за по шља ва же не, а пла ни ра но је да у току иду ћег ме се ца ор га ни зу је мо још јед ну три би ну, ка ко би наста ви ли про цес по ди за ња свести код же не на ко ји на чин могу да пре по зна ју и спре че наси ље ка же ди рек то ри ца. Пре ма ње ним ре чи ма, у плану су и пре да ва ња у ОШ Ду шан Јер ко вић за уче ни ке сед них раз ре дам упра во на те му по родич ног на си ља и ме ра за шти те. - Све ак тив но сти Цен тра за со ци јал ни рад има ју за циљ пре вас ход но хит ност у по ступа њу у скла ду са сте пе ном угро же но сти жр тве, за у ста вљања на си ља, очу ва ња без бед ности жр тве, као и суд ско про цесу и ра ње по чи ни ла ца. Цен тар је та ко ђе усме рен на пре вен тив не ак тив но сти као и сен зи ти ви заци ју ло кал не за јед ни це у ци љу ства ра ња нул те то ле ран ци је на на си ље у по ро ди ци и парт нерским од но си ма ка же Со ња Ра доса вље вић и да ље об ја шња ва. - У нај ве ћем бро ју слу ча јева же не су тр пе ле на си ље од стра не му ша ка ра ца и нај че шћи об лик по ро дич ног на си ља је парт нер ско на си ље. До ми нантна вр ста на си ља је фи зич ко са ко јим жр тва жи ви ду ги низ годи на. Пси хич ко на си ље, уко лико га не пра ти фи зич ко, у нашој сре ди ни се из мно го број них раз ло га не при ја вљу је. Мо рам да на гла сим да је наш струч ни тим у сва ком по је ди нач ном случа ју из вр шио по чет ну про це ну сте пе на угро же но сти де те та, одра сле и ста ри је осо бе и пру жио по треб не услу ге и ме ре на води Со ња Ра до са вље вић и до даје да су на по ја ву по ро дич ног на си ља у еви ден ти ра ним по роди ца ма ути ца ли бо лест, за висност, ду шев на обо ле ња као и па три јар хал ни ста во ви, од но сно то ле ран ци ја на фи зич ко ка жњава ње. - На ни ску то ле ран ци ју и по ја ву на сил нич ког по на шања ути ца ли су чи ни о ци по пут си ту а ци о них стре со ва, ни ски при хо ди и не за по сле ност - иста кла је на кра ју ди рек то ри ца ин ђиј ског Цен тра и на гла си ла да је са рад ња свих ин сти туци ја ко је има ју кључ ну уло гу у бор би про тив на си ља, по пут по ли ци је, су да и До ма здра вља у ве ли кој ме ри по бољ ша на а то је нај ва жни ји фак тор у ре шава њу ове дру штве не по ја ве. Е. С. Н. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

14 14 Среда, 26. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МИ ТРО ВАЧ КИ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ У СА РА ЈЕ ВУ Ра ди о ни це и дру же ње че ни ци Ми тро вач ке гим на зи- и Сред ње Еко ном ске шко ле Ује ''9. мај'' би ли су уче сни ци пе те се си је MICC WeB-a у Са ра је ву. На се си ји су сво је шко ле, наш град и Ср би ју пре ста вља ли: Давид Ку лић, Ђур ђи ца Сла вичек, Та ма ра Ско ру пан, Ми лош Илић (Еко ном ска шко ла 9.мај ), Ми на Ку зми нац, Ка та ри на Бодло вић, Де ја на Ка пе та но вић и Је ле на Ко ва че вић (Ми тро вачка гим на зи ја) и про фе сор Дар ко Тур и би бли о те кар ка Све тла на Са бо. Фон да ци је "Ху ма ност у акци ји" из Бо сне и Хер це го ви не, "Отво ре на Ко му ни ка ци ја" из Срби је, "Хер мес" из Хр ват ске, ор гани зо ва ли су пе ту се си ју Про јек та си му ла ци је ра да Ме ђу на род ног кри вич ног су да, ко ја се одр жа ла у Са ра је ву у пе ри о ду од до го ди не. Овај про јекат об у хва та шко ле из три бив ше ју го сло вен ске др жа ве: Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и Ср би је. Осим ђа ка из Ми тро ви це уче ствова ла су и де ца из Осје ка, Спли та, Кар лов ца, Бе о гра да, Са ра је ва и Ца зи на. То ком бо рав ка у хо те лу "Фери" на Иг ма ну, уче ни ци су учество ва ли у ра ди о ни ца ма ко је су се ти ца ле људ ских пра ва, њихо вог кр ше ња и на чи на њи хо ве за шти те. Има ли су при ли ку да са зна ју ви ше о ра ту на про стору Ру ан де, Не мач ке и бив ше Југо сла ви је јер су се си му ли ра ли слу ча је ви са тих рат них под ручја. Иако је про је кат био за чи њен са ма ло так ми чар ског ду ха ко ји су уче сни ци ис по љи ли при си мула ци ји су ђе ња, ипак је те жи ште би ло на то ме да се упо зна ју са вр шња ци ма из окол них зе ма ља и са њи ма слу ша ју за ни мљи ва пре да ва ња и во де де ба те о зада тим те ма ма. Прав ни тре не ри су их на у чи ли не ким осно ва ма пра ва, упо тре би Рим ског ста ту та и под њи хо вим вођ ством и уз помоћ да тог ма те ри ја ла о слу ча ју, уче ни ци су у за ви сно сти од до деље не уло ге са ста вља ли оп ту жницу или од бра ну ко ју су ка сни је има ли при ли ку пре зен то ва ти. А ка да је у су бо ту ко нач но до шло до ду го иш че ки ва них си му ла ција су ђе ња ис по ста ви ло се да су Ми тров ча ни у Са ра је ву мо жда чак и не све сно пу но на у- чи ли прет ход них пар да на па су сход но то ме мо гли да са мо у вере но из ла жу за што сма тра ју свог кли јен та кри вим/не ви ним без неар гу мен то ва них ре че ни ца. На кон тих ''су ђе ња'' уче ни ци су ди је су се по вла чи ли у сво је ода је ка ко би ве ћа ли и на осно ву оно га што су ту жи ла штво и од бра на из не ли од лу чи ли да ли је оп ту же ни крив и ако је сте ко ли ка је пра вед на ка зна за по чи ње не зло чи не, док је оста так ђа ка, са из у зет ком press ти ма ко ји су стал но би ли на ду жно сти, оти шао на за слу жен од мор или дру же ње. Не би тре ба ло за бо ра ви ти ни ин тер кул ту рал но ве че, или ка ко су га та мо на зва ли ин те лек туал но (лап сус) ве че. Та да су све шко ле уче сни це има ле при ли ку да пре зен ту ју сво ју др жа ву, град и шко лу. Ми тро вач ки уче ни ци су се по тру ди ли да при ка жу све зна ме ни то сти на шег гра да као и др жа ве, Ми тро вач ку гим на зи ју и Еко ном ску шко лу 9. мај. Иако је сва ко од њих ре као по не ко ли ко ре че ни ца, за пре зен та ци ју је најза слу жни ја Де ја на Ка пе та но вић ко ја се по тру ди ла да ни шта важно не бу де из о ста вље но. Ђа ци из дру гих шко ла и гра до ва има лу су при ли ке слу ша ти о цар ској пала ти, не ка да шној ков ни ци нов ца, ак ту ел ним ме сти ма за из ла ске, као и мно гим ло кал ним фе сти вали ма ко је би не ко мо гао по се ти ти ка да до ђе у Срем ску Ми тро ви цу. По тру ди ли су се да не из о ста ве ни шта што је ка рак те ри стич но за на шу зе мљу и тра ди ци ју ко ја у њој вла да ду ги низ го ди на. Учени це су за вре ме из ла га ња би ле об у че не у рим ске то ге ка ко би на гла си ле да до ла зе из не ка дашњег ца ског гра да. Ми на Ку зми нац и Ка та ри на Бо дло вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У СУ БО ТУ 23. ФЕ СТИ ВАЛ БЕ СЕД НИ ШТВА Све тлост ре чи у Ми тро ви ци Ово го ди шњи Фе сти вал бе сед ни штва тра је је дан дан и те мат ски и про грам ски ће би ти у зна ку сто го ди шњи це од по чет ка Пр вог свет ског ра та е сти вал бе сед ни штва - "SIR- ФMI UM LUX VER BI SIR MI UM SVE TLOST RE ČI, 23. по ре ду, одр жа ће се у су бо ту, 29. но вембра у По зо ри шту До бри ца Ми лути но вић у Срем ској Ми тро ви ци. Овај фе сти вал је нај ста ри ји и нај е ми нент ни ји од свих ми тровач ких фе сти ва ла и кул тур ни дога ђај од ве ли ког зна ча ја. Реч је о ма ни фе ста ци ји ко ја је под сти че вра ћа ње бе сед ни штва као пред ме та у мно ге шко ле и фа кул те те у зе мљи, а ле пу реч вра ћа на ме сто ко је јој и при пада. Овај Фе сти вал не гу је кул ту ру ре чи и из ра жа ва ња. Мо то фе стива ла је "све тлост ре чи". Фе сти вал је осно ван са ци љем не го ва ња ре то ри ке, од но сно бесед ни штва и по зив ног је ка рак те ра. На сту па ју сту ден ти ака де ми ја уметно сти, прав них, еко ном ских фа култе та, фа кул те та по ли тич ких на у ка, фи ло зоф ских и фи ло лос шких факул те та и сред њих шко ла. Пр ви фе сти вал бе сед ни штва одр жан је 17. сеп тем бра го ди не. Зву ком чу ве не Пин да рове Пр ве Пи тиј ске оде (хим на Фести ва ла), ко ју је от пе вао Град ски хор "Сир ми ум цан то рум", пред око гле да ла ца, све је враће но уна зад и вре ме и људ ска ми сао. Бе о град ски ре то ри и позна ти глум ци: Љу ба Та дић, Ми ра Ба њац и Сте во Жи гон би ли су и Со крат и Иси до ра Се ку лић и Робе спјер. Тај Фе сти вал имао је искљу чи во ре ви јал ни те а трал ни ка рак тер. То ком ду гог ни за го ди на одржа ва ња Фе сти ва ла бе сед ни штва, у ре ви јал ном де лу уче ство ва ли су на ши нај е ми нент ни ји глум ци, вр сни бе сед ни ци: Ми ша Јан кетић, Све тла на Бој ко вић, Го ри ца По по вић, Пе тар Краљ и мно ги дру ги. Ово го ди шњи Фе сти вал бе седни штва тра је је дан дан и те матски и про грам ски ће би ти у зна ку сто го ди шњи це од по чет ка Пр вог свет ског ра та. При ја ви ло 34 бесед ни ка, а так ми чи се у три кате го ри је: аутор ска бе се да (17), ин тер пре та ци ја (8) и им про виза ци ја (9). Бе сед ни ци ко ји про ђу ква ли фи ка ци је (у пре по дев ним ча со ви ма), над ме та ће се за Венац бе сед ни штва и ко пи ју ста туе те ора то ра из II ве ка н.е. у такми чар ском де лу бе сед ни штва. Да све про тек не у нај бо љем ре ду и да нај бо љи по бе де бри не се Бе сед нич ко суд ско ве ће. Ове го ди не та част при па ла је: др Сла ђа ни Ми лен ко вић ди ректор ки Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, проф. др Ти хо ми ру Пе тро ви ћу профе со ру Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру и мр Зо ра ну Ле вај цу, адво ка ту из Срем ске Ми тро ви це. У па у зи Фе сти ва ла, док Бе седнич ко ве ће од лу чу је о по бед ници ма, го сти ће мо ћи да ужи ва ју у на сту пу ба ри то на Ми ло ша Радо ви ћа, уз кла вир ску и ги тар ску прат њу Алек сан дра Ра до ви ћа и Ми ла на Ма рин ко ви ћа. То ком па у зе ауди то ри јум ће мо ћи да иза бе ре нај бо љег бе седни ка по оце ни Жи ри ја пу бли ке. Фе сти вал ће во ди ти драм ска умет ни ца Гор да на Лу кић. Као и сва ке го ди не по кро витељ Фе сти ва ла је Град Срем ска Ми тро ви ца и По кра јин ски се крета ри јат за кул ту ру и јав но ин форми са ње, а ор га ни за тор Уста но ва за не го ва ње кул ту ре Срем. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА АЛЕК САН ДРА ДЕ КАН СКОГ EO IP SO Ин тим на хро ни ка по ро ди це и гра да У окви ру Но вем бар ских град ских све ча но сти у Исто риј ском ар хи ву Срем у пе так је пред ста вље на књи га Алек сан дра Де кан ског Eo Ip so ко ја об ра ђу је исто ри ју ње го ве по ро ди це, док дру ги део књи ге чи не пу то пи си са ње го вих пу то ва ња из Шпа ни је, Ли ба на, Ира на, Све те Го ре... Ка ко је ис та као проф. др Ненад Ле ма јић, ре цен зент, ово је при ча о по ро ди ци кроз ко ју је на сли ка на и исто ри ја гра да и до дао: - Аутор из до ку ме на та ко је је ус пео да от кри је у овом ар хи ву и лич ној, по ро дич ној до ку мента ци ји при ча о чо ве ку ко ји се Де таљ са про мо ци је до се лио у Срем ску Ми тро ви цу и по чео да се ба ви ба што ванством и да нас је оста вио ов де свој траг. Ово је ма ла ин тим на хро ни ка овог гра да и хро ни ка о не чи јој мла до сти. Аутор Алек сан дар Де кан ски го во рио је о то ме ка ко је књига на ста ла и за хва лио се сви ма ко ји су по мо гли да се ово де ло об ја ви, а пре свих На ди Симић Ле ма јић ко ја је ини ци рала об ја вљи ва ње књи ге. Про мо ци ју је во ди ла Мо равка То дић ди рек тор ка Исто ријског ар хи ва Срем, а од лом ке из књи ге чи та ле су Дра га на Ђон лић и Ја сна Ар ба нас. С. М. М. М.

15 Среда, 26. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВА ЗБИР КА ПЕ СА МА СЛА ЂА НЕ МИ ЛЕН КО ВИЋ Осе ћај ност и про ми шље но се ћа ње Осврт на збир ку сти хо ва Дру гим ре чи ма Н о ва збир ка пе са ма Сла ђане Ми лен ко вић под на зивом Дру гим ре чи ма об јавље на је у из да њу но во сад ског Про ме те ја и сво је пр во пред ставља ње има ла је на не дав но одржа ном Сај му књи га у Бе о гра ду. У екс пре сив ним окви ри ма, она прона ла зи мо гућ ност да се по е зи јом при бли жи срећ ним тре ну ци ма. При то ме, то при бли жа ва ње се ис ка зу је у три ре ла тив но за о круже не ми са о не це ли не, од но сно у три ци клу са ове за во дљи ве збирке пе са ма - (1) Се о ба ма, кроз бес пу ће, (2) По тре ба за ко смосом и (3) Др жим се. Иако пе сни ки ња Сла ђа на Милен ко вић, као зре ла ин те лек туал ка, мо же да про ми шља сво је ис ку ство на про за ич ни ји ја сан, дис кур зи ван на чин, из ње них сти хо ва про из и ла зи да је по себ но чи ни срећ ном то што се на то иску ство мо же освр ну ти по ет ским, дру гим ре чи ма ; ка ко би би ла си гур на да је на пра вом пу ту док лу та и ски та у сти ху и ка ко би у зо ру и кад дан сва не мо гла зве зде (...) у џеп пе сни ка са крити/и не бо у про ле ће отво ри ти. На тај на чин је, у овој ње ној збир ци пе са ма, до шло до суптил ног спо ја ле пе, жен ске осећај но сти и про ми шље ног освр та на дра га се ћа ња. Та се ћа ња су из вор ин спи ра ци је да се срећ ни тре ну ци са оп ште крат ким сти хом; без об зи ра да ли је реч о се ћа њу на ствар но или ли те рар но об лико ва ног ста си тог мла ди ћа, прозрач но не бо иша ра но обла ци ма, мио и пи том срем ски за ви чај и дра ги пре део у про лећ ној одо ри, или је реч о се ћа њу на прет ке по ро ђе њу или прет ке по по ет ском сен зи би ле ту. Из тог спе ци фич ног за гр ља ја се ћа ња и осе ћа ња изра ња ствар ност у ко јој ми ри ше љу бав, у ко јој се хр ли у на руч је ли те рар ном ју на ку Се о ба, док ослу шку је тик-так свог ср ца у ноћи, крај ре ке Са ве, и по ки ши, и док до дир на го ве шта ва ноћ у којој ди ше кре вет и у ко јој тре ба по же ле ти не што чак и ка да не ма на де, јер иако ни смо/то смо што је смо. А, ка да те и та кве стварно сти по не ста не, оста је ми сао о из вр ну том му шкар цу/ко ји се па ра/као џем пер од ву не. Пе сни ки ња Сла ђа на Ми лен ковић по е зи ју раз у ме ва као по вратак у би ће, али та кав по вра так у ко ме пе ва ње суп сти ту и ше Пр во пред ста вља ње на Сај му књи га у Бе о гра ду Из би о гра фи је Сла ђа на Ми лен ко вић је рође на го ди не у Срем ској Ми тро ви ци где је за вр ши ла основ ну и сред њу шко лу. Фило зоф ски фа кул тет Од сек југо сло вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват ски је зик за вр шила је у Но вом Саду. На истом фа кул те ту на Ка те дри за српску књи жев ност је ма ги стри рала и ка сни је док то ри ра ла. Ра ди у Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по словне ин фор ма ти ча ре - Сир ми јум у Срем ској Ми тро ви ци као профе сор и ди рек тор. Аутор је збир ки по е зи је Јутро за спа ле ср не (Сви так, По же га, 1994), Го ни чи сно ва ствар ност ко ју она про ми шља. У том сми слу, из под све сти, или из про жи вље не са знај не по за ди не (ко ја је об ли ко ва ла ње ну док торску ди сер та ци ју) из ра ња ју стихо ви по све ће ни Д. Ми три но ви ћу, ко ји се сли ва ју (док сно ви шкрипе и цви ли ду ша ) у сим би о зу са тим ма гом пе снич ке ре чи и гото во за бо ра вље ним срп ским инте лек ту ал цем с по чет ка два де сетог ве ка. Ка да Сла ђа на Ми лен ко вић сти хом ка же: По е зи ја ме про чита ла, иако су мо ти ви ње не пое зи је не као из ме ште ни на дистан цу, не спор но је да су је они об ли ко ва ли као пе сни ки њу. Иако се у ње ној по е зи ји раз ви ја ју сетна осе ћа ња, пе сни ки ња Сла ђа на - сво јим про ми шње ним егом - насто ји да за др жи при мет ну до зу оп ти ми зма ( Злат но сун це и да ље ће си ја ти за ме не ); баш као што се це лим сво јим ства ра лач ким би ћем бо ри да сми сао вла сти тог и ту ђег ис ку ства са оп шти другим ре чи ма. Има ју ћи у ви ду да је ње на де лат ност (про фе су ра) про же та ра ци о нал ним дис курсом ( пр вим ре чи ма ), то се њено слу же ње дру гим ре чи ма пока зу је као по тре ба за сло бо дом и уну тра шњом рав но те жом. Ова ње на по ет ска збир ка ука зу је да је та по тре ба до брим де лом за дово ље на. На кра ју, мо же се ис та ћи још јед на вр ли на по е зи је Сла ђа не (Дру га ри, Ја зак, 1995) Потпис сна (Бран ко во ко ло, Но ви Сад, 1997) и Дру гим ре чи ма (Про ме теј, Но ви Сад, 2014). Об ја ви ла је ви ше сто ти на књижев но кри тич ких тек сто ва, као и не ко ли ко де се ти на на уч них и струч них сту ди ја у књи жевној пе ри о ди ци (Књи жев на реч, Кро ро ви, Свет књи ге, Наш траг, Срем ске но ви не, итд), збор ници ма у зе мљи и ино стран ству, на ра ди ју и те ле ви зи ји. Ње на по е зи ја је ви ше пу та на грађи ва на на књи жев ним ма нифе ста ци ја ма, а пе сме су јој об ја вљи ва не и у Ја па ну. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој води не. Ми лен ко вић; та вр ли на се ис поља ва у сво је вр сној мо ти ва циј ској сна зи ко ју ње ни сти хо ви оставља ју на чи та о це. Ако је не ко од њих пи сао (у мла до сти) по е зи ју или ако (по сле чи та ња ових стихо ва) по же ли да се и сам огледа на по љу по е зи је, ве ро ват но је да ће му то по ћи за ру ком; јер Сла ђа ни ни сти хо ви ин спи ри шу да се бар мла дост при бли жи када се већ не мо же у њу (по но во) вра ти ти. За то ова збир ка по е зи је за вре ђу је па жњу по ет ске и ши ре чи та лач ке јав но сти, па је љу базно пре по ру чу јем за чи та ње. Проф. др Бо жа Ми ло ше вић ИЗ АК ТИВ НО СТИ СТРА НА КА ШИД Члан ство ни је при ви ле ги ја На кон дру ге Из бор не кон ферен ци је По кре та со ци ја листа Вој во ди не, кон сти ту и сан је По кра јин ски од бор ПС АПВ, а за пот пред сед ни ка за ду же ног за Срем иза бран је Ср ба Петро вић, пред сед ник ОО ПС Рума, са вет ник у НСЗ, фи ли ја ла Про шлог че тврт ка у про стори ја ма Клу ба од бор ни ка СНС у СО Шид одр жа на је конфе рен ци ја за штам пу. Ка ко се на во ди у са оп штењу за јав ност, на кон фе рен цији су го во ри ли од бор ник СНС у СО Шид Ми ро слав Нон ковић, члан СНС Ја сна Брм бота и Си ни ша Кур ба ли ја, члан СНС. Они су из не ли тврд ње да је у оп шти ни до шло до не морал них ис пла та за ра да, ве ликог тро ше ња сред ста ва за репре зен та ци ју, су ко ба ин те ре са и ко ри шће ња слу жбе ног во зила у при ват не свр хе. - Од бор ни ци СНС ис ти чу да ће на ста ви ти бор ба за про грамске ци ље ве СНС и за спро во ђење у де ло иде ја за ко је се преми јер А. Ву чић за ла же. Истовре ме но ис ти чу да члан ство у СНС ни је са мо пра во и при виле ги ја по је ди на ца, већ оба веза да се сва ки члан бо ри за све оно за шта се за ла же стран ка, на во ди се у са оп ште њу. С. Н. НО ВИ САД ИЗ РА ДА ПО КРЕ ТА СО ЦИ ЈА ЛИ СТА Пе тро вић ко ор ди на тор за Срем Срем ска Ми тро ви ца, ис по ста ва Ру ма. За да так ко ор ди на то ра за Срем би ће да ра ди на учвр шћива њу пар тиј ске ин фра струк туре у Сре му и спро во ди ак ци је ве за не за про грам ска на че ла По кре та со ци ја ли ста. С. Н. ЗА СА ВИ ЦА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О ПРЕ КО ГРА НИЧ НОЈ СА РАД ЊИ Му дро ко ри шће ње при род них ре сур са е кла ра ци ја о пре ко гра нич ној Дса рад њи шест оп шти на средњег и до њег то ка ре ке Дри не на спро во ђе њу про је ка та од пре ко гранич ног и ре ги о нал ног ин те ре са потпи са на је про шле не де ље у окви ру за вр шне кон фе рен ци је про јек та Му дро ко ри шће ње за јед нич ких при род них ре сур са пут ка одржи во сти пре ко гра нич ног ре ги о на Ср би ја/бих. Про је кат су у про те кле две годи не ре а ли зо ва ли Уни ја еко ло га Ср би је Une co из Бе о гра да и Центар за око ли шно одр жи ви раз вој (CO OR) из Са ра је ва у парт нер ству са оп шти на ма Би је љи на, Звор ник и Бра ту нац из БиХ и оп шти на ма Бога тић, Ма ли Звор ник и Љу бо ви ја из Ср би је. Све ча но пот пи си ва ње до ку мента, ко ји је кру на дво го ди шњег за јед нич ког ра да на про јек ту, оба вље но је у спе ци јал ном ре зерва ту при ро де За са ви ца код Срем ске Ми тро ви це. Пред ста вља ју ћи ре зул та те пројек та, Проф. др Мир ја на Бар ту ла из Уни је еко ло га Une co ре кла је да пот пи си ва ње де кла ра ци је о преко гра нич ној са рад њи пред ста вља спрем ност ло кал них за јед ни ца за при ме њи ва ње ак ци о ног пла на, ко ји је глав ни ре зул тат про јек та и основа бу ду ће пре ко гра нич не са рад ње на ни воу ло кал них са мо у пра ва и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у овом де лу ре ги о на. Она је ис та кла да је у окви ру пла на де фи ни са но 90 при о ри тет них про јект них иде ја за чи је спро во ђе ње је у бу дућ но сти нео п ход на озбиљ на по др шка са држав ног ни воа и од стра не фон до ва Европ ске уни је. Ску пу у За са ви ци при су ствова ла је пред став ни ца Де ле га ци је Европ ске уни је у Ср би ји Ели за бета Сар то рел, ко ја је по ру чи ла да ак тив но сти пред ви ђе не ак ци о ним пла ном овог про јек та има ју будућ ност и да ће би ти фи нан си ра не. До ма ћин кон фе рен ци је Проф. др Јор дан Алек сић из Уни је еко лога Ср би је Une co ис та као је да су при род ни ре сур си је ди на пра ва вред ност ко ју има мо, да ни су неис црп ни и да је у том сми слу неоп ход но му дро и па мет но по сту па ње, под се ћа ју ћи на по след њи лош пример и ве ли ки про блем иза зван изли ва њем ја ло ви не руд ни ка ан ти мона у Сто ли ца ма код Круп ња. За вр шној кон фе рен ци ји пројек та Му дро ко ри шће ње за једнич ких при род них ре сур са пут ка одр жи во сти пре ко гра нич ног реги о на Ср би ја/бих, по ред представ ни ка шест оп шти на парт нера на про јек ту су при су ство ва ли Пот пи си ва ње Де кла ра ци је и Проф. др Та рик Ку пу со вић из CO OR-а, Је ле на Те сла из Ми нистар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је, Дра га на Ви до је вић из Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не и Ми ли ја Чри јо вић, пред став ник При вред не ко мо ре Ср би је. Уче сни ци кон фе рен ци је сло жи ли су се да је про је кат од не про це њивог зна ча ја за овај део ре ги о на јер пред ста вља плат фор му за бу ду ћи рад и ква ли тет но ре ша ва ње пробле ма у обла сти за шти те и очу вања жи вот не сре ди не. Про је кат Му дро ко ри шће ње зајед нич ких при род них ре сур са пут ка одр жи во сти пре ко гра нич ног реги о на Ср би ја/бих фи нан си ран је у окви ру IPA про гра ма пре ко гра ничне са рад ње Ср би је и Бо сне и Херце го ви не. С. Н.

16 16 Среда, 26. новембар Иришка хроника НО ВИ САД ОДР ЖА НИ БАЈ КОВ ДА НИ Апла у зи за Пла ви леп тир СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ПАР ЛА МЕН ТА Ра до ји ца Јек нић под нео остав ку На чел ник оп штин ске управе, Ра до ји ца Јек нић, поднео је про шле не де ље оста кву на ову функ ци ју. Ка ко је прили ком под но ше ња из ве шта ја о ра ду Оп штин ске упра ве за про те клу го ди ну ис та као, на овај чин се од лу чио због свог здрав стве ног ста ња, на во де ћи при то ме да ће и да ље оста ти у оп штин ској ад ми ни стра ци ји, те да ће пру жи ти по моћ сва ко ме ко ме то бу де по треб но. - Рад Оп штин ске упра ве оце нио бих по зи тив ном оценом, али при то ме мо рам да ис так нем да се до то га до шло не са мо на пор ним ра дом, не го и кроз ве ли ки број про бле ма ко ји ис хо де из те шких усло ва жи во та, па са мим тим и ра да оп штин ских ор га на. Овај посао је та кав да се че сто на лази те из ме ђу че ки ћа и на ковња, од но сно из ме ђу, са јед не стра не зах те ва гра ђа на ко ји је су оправ да ни, ре ал них ма тери јал них мо гућ но сти са ко ји ма рас по ла же те и на кра ју за ко на и про це ду ра ко ји опет има ју сво ју ло ги ку. Тај по сао тра жи и до ста из др жљи во сти, ту има до ста нер во зе, те сам оту да, во де ћи ра чу на о свом здравстве ном ста њу ре шио да се пову чем, ре као је Јек нић и до дао да ње го ва од лу ка не ма ни ка кве ве зе са од но си ма у вла да ју ћој ко а ли ци ји ко ји су на нај ви шем мо гу ћем ни воу. Ра до ји ца Јек нић За са да се још не зна ко ће у бу ду ће оба вља ти функ ци ју начел ни ка Оп штин ске упра ве, па ће се то пи та ње ор га ни ло калне са мо у пра ве ре ша ва ти у наред ном пе ри о ду. Ири шки пред школ ци, по лазни ци при прем них гру па обје ка та Ча ро ли ја, Де чије уста но ве Де чи ја ра дост, уче ство ва ли су на Бај ко дани ма одр жа ним не дав но у Но вом Са ду. У пи та њу је ма ни фе ста ци ја ре ви јал ног ка рак те ра у ко јој се кроз сла вље ње бај ки и бај кови тог ства ра ла штва, под сти че, оства ру је и по ка зу је умет нич ка Ири шки леп ти ри и кул тур на про дук ци ја на мење на де ци и омла ди ни. Лут кар ском пред ста вом Пла ви леп тир по мо ти ви ма хо ланд ске на род не бај ке уз адап та ци ју и при ла го ђа ва ње лут ка ма ко је је ре а ли зо вао васпи тач Ђор ђе Оро лиц ки, иришки ма ли ша ни оду ше ви ли су све и из ма ми ли ве ли ке апла у- зе свих уле сни ка ово го ди шњих Бај ко да на. ИЗ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД По зив гра ђа ни ма У скла ду са Јав ним по зи вом за при ја вом за до де лом опре ме за при јем сиг на ла диги тал не те ле ви зи је рас пи са ним од стра не Ми ни стар ства тр гови не, ту ри зма и те ле ко му ни каци ја да на Цен тар за со ци јал ни рад по зи ва све ко ри сни ке права на нов ча ну со ци јал ну помоћ ко ји то пра во оства ру ју у скла ду са За ко ном о со ци јал ној за шти ти, и ко ри сни ке пра ва на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца ко ји то пра во оства ру ју у скла ду са За ко ном о со ци јал ној за шти ти да пу тем свог Цен тра за со ци јал ни рад по пу не при јаву за до де лом опре ме за при јем сиг на ла ди ги тал не те ле ви зи је, од но сно СТБ уре ђа ја. Об зи ром на чи ње ни цу гаше ња ана лог ног те ле ви зијског сиг на ла и уво ђе ња искљу чи вог ди ги тал ног сиг на ла, пре по ру чу је мо свим ко рисни ци ма по ме ну тих пра ва да сво је при ја ве за до де лу СТБ уре ђа ја под не су нај ка сни је до го ди не. С. Н. У ПЕ ТАК, У ЛА ФАР ЖУ Беочинска хроника Окру гли сто о еко ло ги ји ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ДИ ЈА БЕ ТЕ СА Три при зна ња у Бе о чин У ве ли кој са ли Покра јин ске скупшти не, по во дом Светског да на бор бе против ди ја бе те са, одржа на је Кон вен ци ја по све ће на овој бо лести у Вој во ди ни. Са тре нут но 8,5 одсто обо ле лих у Ср би ји и ре ги строва них ди ја бе ти ча ра у По кра ји ни, ше ћерна бо лест спа да у ред нај ве ћих здрав стве них иза зо ва 21. ве ка, ши ри се ве ли ком про гре сијом и по при ма епи де мио ло шке ка рак те ри сти ке сву да у све ту ре че но је на Кон вен ци- До бит ни ци при зна ња ји ко ју је, под по кро ви тељ ством По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо графи ју ор га ни зо вао Савез дру шта ва Вој води не за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти, Том при ли ком доде ље на су при знања нај за слу жни јим ко лек ти ви ма и поје дин ци ма. За ду гого ди шњу по др шку у ра ду бе о чин ског Дру штва за бор бу про тив ди ја бе те са, ко је по сто ји 35 годи на, при зна ње су до би ли Оп шти на Бе о- чин, др Ве ра Ра до са вље вић и Ми ле на Стје па но вић. У ор га ни за ци ји Ар хус цен тра Но ви Сад у пе так, 28. новем бра у Ком па ни ји Ла фарж би ће одр жан окру гли сто на тему Зе ле на еко но ми ја и ал терна тив ни из во ри енер ги је. Пред ви ђе но је да го сте поздра ви ди рек тор Ла фарж Срби ја Ди ми три је Кње ги њић, пред сед ник Оп шти не Бе о чин Бог дан Цве јић, пред седник Од бо ра за за шти ту живот не сре ди не у Пар ла мен ту Ре пу бли ке Ср би је Бра ни слав Бла жић, пред став ник Ми нистар ства за по љо при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не, покра јин ски се кре тар за ур ба низам, гра ди тељ ство и за шти ту Згра да Ла фар жа у Бе о чи ну жи вот не сре ди не, Сло бо дан Пу зо вић и пред став ник Миси је ОЕБ Са у Ср би ји Оли ве ра Зу ро вац-ку зман. Јед на од те ма окру глог стола би ће и Раз вој ин ду стриј ске еко ло ги је у Ла фар жу, предста вља ње по стро је ња за склади ште ње и тер мич ки трет ман ко му нал ног и ин ду стриј ског от па да, о че му ће го во ри ти пред став ник Ла фар жа. О са рад њи ло кал не са мо у- пра ве и Ла фар жа на по љу и обла сти за шти те жи вот не среди не, го во ри ће Ро са Сти ковић, шеф слу жбе за ин спекциј ске по сло ве и ур ба ни зам Оп шти не Бе о чин. СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Ху ма ни тар не ак ци је мла дих У ор га ни за ци ји не фор мал не гру пе Мла ди за Бе о чин, и уз по др шку во лон те ра Канце ла ри је за мла де оп шти не Бе о чин не дав но су одр жа не две ху ма ни тар не ак ци је. Реч је о ак ци ји сре ђи ва ња пар ка хе ро ја Бри ла и о ху ма ни тар ном ко шар ка шком тур ни ру ко ји је одр жан у Спорт ском цен тру оп шти не Бе о чин. Ина че, омла дин ски про је кат Лоп та и струња ча за ху ма ност спро во ди не фор мал на гру па Мла ди за Бе о чин уз по др шку ре сурс цен тра Но во сад ског ху ма ни тар ног цен тра, у окви ру про гра ма Мла ди су за кон Ју жнобач ки округ. Про грам фи нан си ра Ми ни старство омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је.

17 Среда, 26. новембар УСВО ЈЕН ШЕ СТО МЕ СЕЧ НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О БУ ЏЕ ТУ Оства ре ње при хо да 33,98 од сто од пла на ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Из ло жба у Или ја ну му Под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, у Му зе ју на ив не умет но сти Или ја нум у че твр так, 27. но вем бра, би ће отво ре на из ло жба сли ка Или је Баши че ви ћа Бо си ља, под нази вом Или ји не пти це. Постав ку ће чи ни ти 56 сли ка, а пра ти ће је и при го дан ката лог. Отва ра ње из ло жбе пла ни ра но је за 18 ча со ва. Пре воз сту де на та Оп штин ска упра ва је рас пи са ла јав ни по зив за ре гре си ра ни пре воз сту дена та ко ји сва ко днев но путу ју у ме ђу ме сном са о браћа ју од ме ста ста но ва ња до се ди шта ви со ко школ ске уста но ве. Усло ви кон кур са су да је сту дент на бу џе ту, да има ме сто пре би ва лишта на те ри то ри ји оп шти не Шид, да пр ви пут упи су је го ди ну сту ди ја и да ни је ко ри сник сту дент ских стипен ди ја и кре ди та. Кон курс је отво рен до 2. де цем бра. Са на ци ја КОЦ-а Рад ни ци фир ме Нешком из Ло зни це при воде кра ју пр ву фа зу ра до ва на са на ци ји те ме ља згра де КОЦ-а. Пре ма ре чи ма Драга на Дра жи ћа, ура ђен је и мо кри чвор, а за хва љу јући ле пом вре ме ну ра до ви су оба вље ни у пред ви ђеном ро ку. Је се ња се тва Пре ма из ве шта ју Канце ла ри је за по љо при вре ду оп шти не Шид, до са да је је се ња се тва оба вље на на не што ви ше од хекта ра. Пше ни ца је за се ја на на око хек та ра, а јечам на све га 80 хек та ра. Ка ко ка жу струч ња ци, рата ри све ма ње се ју пше ницу и ви ше се опре де љу ју за се тву ку ку ру за и со је. Укуп но из вр ше ни рас хо ди из но си ли су ди на ра или 33,93 од сто од пла ни ра них за ову го ди ну УЧЕ НИ ЦИ ОШ СРЕМ СКИ ФРОНТ По че ли са ђе ње Пар ка ми ра Основ на шко ла Срем ски фронт из Ши да до би ла је од Еко па тро ле из Срем ске Ми тро ви це на по клон че ти ри сад ни це ли пе, та ко да су учени ци и на став ни ци ове школе у са рад њи са струч ња ци ма по че ли са са ђе њем Пар ка мира у окви ру шко ле. Јед на од сад ни ца по са ђе на је ис пред под руч не шко ле у Мо ло ви ну. На ак ци ји озе ле ња ва ња СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ У пла ну са на ци ја Ру ског дво ра Мо ну мен тал ни обје кат Летње вла ди чан ске ре зи денци је у Ши ду, са гра ђен да ле ке го ди не, на шао се под лу пом струч ња ка Цен трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју из Бе о гра да, ко ји су за јед но за пред став ни ци ма За во да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре посе ти ли обје кат и оба ви ли проце ну ста ња у ком се на ла зи. С об зи ром на то да се плани ра са на ци ја ико но ста са, струч ња ци су нај пре об и шли Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за фи нан си је На про шло не дељ ној сед ни ци ло кал ног пар ла мен та одбор ни ци су усво ји ли из ве штај о оства ре њу при хо да и из врше њу рас хо да бу џе та оп шти не Шид за пр вих шест ме се ци ове го ди не. Овај из ве штај за скупштин ском го вор ни цом обра зложи ла је Ја дран ка Не дић, руко во ди лац оп штин ског Оде љења за фи нан си је. Пре ма ње ним ре чи ма у пе ри о ду од ја ну а ра до ју на ове го ди не оства ре ни су укуп ни при хо ди и при ма ња у из но су од ди нара што је 33,98 од сто од при хода и при ма ња пла ни ра них Одлу ком о бу џе ту оп шти не за ову го ди ну. - По вр ста ма при хо да нај више је оства ре но од по ре за на до хо дак, до бит и ка пи тал не добит ке ди на ра, или 34,74 од сто од укуп но оства рених при хо да, од но сно оства рено је 41,57 од сто од пла ни ра ног из но са. У струк ту ри овог при хода нај ве ће уче шће има по рез на за ра де и то ди нара што је 39,50 од сто од укуп но од пла ни ра ног из но са, за тим од сред ста ва са мо до при но са напла ће но је ди на ра што је 25,43 од сто од пла ни раног из но са, по рез на дру ге прихо де на пла ћен је у из но су од ди на ра или 30,29 одсто у од но су на план и по рез на при хо де од са мо стал них де латно сти ко ји је на пла ћен у из но су од ди на ра или 44,19 од сто од пла на. По ред ово га, ту су и тран сфе ри од дру гих ни воа вла сти у из но су од ди на ра или 37,27 од сто у од но су на пла ни ра но, а што је 30,81 одсто од укуп но оства ре них прихо да. Укуп но из вр ше ни рас хо ди из но си ли су ди нара или 33,93 од сто од пла на за цр кву Пре о бра же ња Го сподњег, ко ја је у са ста ву ре зиден ци је и ко ја је ду ги низ го ди на под за шти том др жа ве као спо ме ник кул ту ре од изу зет ног зна ча ја. Тек ка да се до бро сни ми ста ње на осно ву из ве шта ја и пред ло га стручња ка, би ће са чи њен план сана ци је, а с об зи ром да цр ква ни је у мо гућ но сти са ма да финан си ра по прав ку згра де, за сред ства ће се кон ку ри са ти код европ ских фон до ва го ди ну. При ли ком из врше ња рас хо да во ди ло се ра чуна, као и до са да, о одр жа ва њу днев не ли квид но сти, а на сто ја ло се, та ко ђе, и да се из вр ше при о- ри тет на пла ћа ња у сми слу из мире ња оба ве за чи је је из вр ше ње по ве за но са за кон ским ро ко вима, из ми ре ње уго во ре них обаве за, као и из ми ре ње стал них тро шко ва за не сме та но функци о ни са ње ко ри сни ка ре кла је Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за фи нан си је. Ве ћи ном гла со ва на сед ни ци је, та ко ђе, усво јен и про грам про грам ко ри шће ња сред ста ва бу џет ског Фон да за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не за ову го ди ну. За ре а ли за ци ју овог про гра ма од на кна де за за га ђи ва ње жи вот не сре ди не пла ни ра ју се сред ства у укупном из но су од осам ми ли о- на ди на ра. Сред ства из овог про гра ма би ће ко ри ште на за про јек те от кла ња ња, са на ције и ре кул ти ва ци је зе мљи шта, од но сно ди вљих де по ни ја у на се ље ним ме сти ма на те рито ри ји оп шти не и у Ши ду у из но су ди на ра, док је за про гра ме и про јек те праће ња ста ња жи вот не сре ди не на ме ње но ди на ра. У овој го ди ни пла ни ра се, тако ђе, и мо ни то ринг ква ли те та Са мо до при нос На кон што су од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та усвоји ли ини ци ја ти ве ме сних за јед ни ца Ер де вик и Бингу ла за уво ђе ње са мо допри но са ко ји би тре ба ло да бу де за ве ден по сто пи од три од сто на за ра де, у овим се ли ма по че ла је јав на распра ва о то ме, ко ја ће тра јати до 29. но вем бра. Текст на цр та од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са ис так нут је на огла сној та бли Оп штинске упра ве у Ши ду и ових ме сних за јед ни ца. За ин тере со ва на ли ца ко ја имају пре би ва ли ште, из бор но пра во или не по крет ну имови ну у овим ме сти ма, сво је при мед бе, пред ло ге и су гести је на на црт од лу ке мо гу до ста ви ти до 30. но вем бра. Тог да на би ће одр жа на јавна де ба та, у МЗ Ер де вик и МЗ Бин гу ла, са по чет ком у 19 ча со ва. ва зду ха за шта је на ме ње но ди на ра, као и праће ње ни воа ко му нал не бу ке, за шта ће би ти из дво је но ми ли он ди на ра.

18 18 Среда, 26. новембар ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припрема: С. Лапчевић УКРАТ КО Кон тро ла плод но сти зе мљи шта Аген ци ја за раз вој општи не Пе ћин ци у са рад њи са По љо при вред ном стручном слу жбом из Срем ске Ми тро ви це ор га ни зу је преда ва ња на те му: Кон тро ла плод но сти по љо при вред ног зе мљи шта и ути цај ко ли чине хран љи вих ми не рал них ма те ри ја на пра ви лан раст и раз вој биљ них кул ту ра. Пре да ва ња ће би ти одржа на у сле де ћим тер ми ни ма: сре да 26. но вем бар го ди не у 11 ча со ва у Ме сној за јед ни ци у До њем То вар ни ку, и че твр так 27. но вем бар го ди не у 11 ча со ва у Ет но ку ћи у Ку пи но ву. Овом при ли ком ће бити об ја вље ни и ре зул та ти ана ли зе зе мљи шта пе ћинач ких по љо при вред ни ка ко ји су уче ство ва ли у бесплат ној ак ци ји кон тро ле плод но сти зе мљи шта ко ју је фи нан си ра ла Оп шти на Пе ћин ци Са ста нак у Град ској ку ћи По ве ре ни штво за из бегли це оп шти не Пе ћин ци по зи ва из бе гла и ин тер но ра се ље на ли ца да при суству ју са стан ку са представ ни ци ма Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је и УН- ХЦР-а, по во дом јав ног пози ва за из бор ко ри сни ка по мо ћи за ре ша ва ње стамбе них по тре ба до де лом мон та жних ку ћа из бе глим и ин тер но ра се ље ним лици ма. На са ста на ку, ко ји ће би ти одр жан у че твр так, 27. но вем бра, у часо ва, у Са ли Оп штин ског ве ћа оп шти не Пе ћин ци, ул. Сло бо да на Ба ји ћа бр. 5, у Пе ћин ци ма, по тен ци јал ни ко ри сни ци ће има ти при лику да се бли же ин фор ми шу о на чи ну под но ше ња потреб не до ку мен та ци је. У ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ МИ ЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕ ША Обра зо ва ње у скла ду са зах те ви ма тр жи шта У ци љу уна пре ђе ња обра зовног си сте ма оп шти не, те њего вог ускла ђи ва ња са по тре ба ма тр жи шта, у Тех нич кој шко ли Милен ко Вер кић Не ша у Пе ћин цима, про те кле не де ље отво ре на је ре но ви ра на школ ска ра ди о ни ца у ко јој ће прак тич ну обу ку има ти уче ни ци но вог обра зов ног профи ла ове шко ле ин ду стриј ски ме ха ни чар. Отва ра њу ра ди о ни це при суство во ва ли су ми ни ста ри про свете и при вре де, пред став ни ци немач ког ми ни стар ства за еко номску са рад њу, као и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве и ком па ни је Бош ко ји су уз по др шку Не мачка ор га ни за ци ја за ме ђу на род ну са рад њу ГИЗ и фи нан си ра ли обно ву ове ра ди о ни це. Ка ко је при ли ком обра ћа ња ис та кла пр ва да ма пе ћи нач ке оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, об но ва ове ра ди о- ни це ко јом се у обра зов ни си стем уво де обра зов ни про фил за снова ни на ствар ним по тре ба ма привре де, омог ћа ва ства ра ње ква лифи ко ва них ка дро ва, спрем них да од го во ре зах те ви ма по сло да ва ца. На тај на чин, до да ла је пред седни ца, знат но се по ве ћа ва шан са за про на ла зак за по сле ња што је, ка ко је ис та кла, од ве ли ког знача ја за шко лар це, бу ду ће рад нике, али и за оп шти ну. У Пред сед ни ца оп шти не у оби ла ску ра ди о ни це ци љу ука зи ва ња на про бле ме по ро дич ног, сек су ал ног и вршњач ког на си ља, не у хра ње но сти и за не ма ри ва ња де це, тр го ви не љу ди ма, про сја че ња, про сти ту ције, клеп то ма ни је и свих дру гих обли ка ис ко ри шћа ва ња де це, у Култур ном цен тру Пе ћин ци, не дав но је пре ми јер но од и гра на по зо ришна пред ста ва Тр пе ли. Предста ву ра ђе ну по тек сту ру ске списа те љи це Људ ми ле Ра зу мов ске, у ре жи ји сту ден та глу ме Сло бода на Стан ко ви ћа, ре а ли зо ва ла је не фор мал на омла дин ска гру па Цен тар за сцен ско ства ра ла штво Змај Ог ње ни Вук. Пред ста ва је ре а ли зо ва на у окви ру про јек та За у ста ви мо на си ље на да ска ма ко је жи вот зна че, ко јег спро во ди Ми ни стар ство омла ди не и спо р та, а уз по др шку ху ма ни тар ног удруже ња При ја те љи из Срем ске Митро ви це. Ху ма ни тар ни аспект пред ста ве је упот пу њен при ку пља њем средста ва за три на е сто го ди шњег Уроша Ра ки ћа из Пе ћи на ца, ко ји се бо ри са те шком бо ле шћу, ко јем је уру че на књи га Ма ли принц, као и ди на ра при ку пље них од ула зни ца. Ре а ли за ци ју пред ста ве је свесрд но по др жа ла и ло кал на са мо у- пра ва у Пе ћин ци ма, а сву по требну тех нич ку по др шку је пру жио Кул тур ни цен тар Пе ћин ци. Та ко ђе, Кул тур ни цен тар био је про те кле не де ље чла но ви ма музич ке сек ци је До ре ми, ко ји су одр жа ли јав ни час му зич ког. Под ру ко вод ством Бран ке Савић, му зич ког пе да го га, у про граму су уче ство ва ли Алек са Мутвић и Мар ко Ар се ни је вић на кла ви ру, од но сно Мар ко Ла тас и Алек са Ве ли кић на хар мо ни ци. Свој до при нос овом ча су дали су и Урош Бр дар, Теа Брдар, Бу ди мир ка Гли го ри јевић, Ка та ри на Ћур чи ја и Вишња Си мић. Обра ћа ње ми ни стра Сер ти ћа - Ло кал на са мо у пра ва увек је по др жа ва ла ова кве при сту пе обра зо ва њу и по сло ва њу и то ће сва ка ко на ста ви ти да чи ни и у бу дућ но сти. Наш циљ је да де цу шко лу је мо за по сао, а не за евиден ци ју На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, за кљу чи ла је Кова че вић Су бо тич ки. У име Тех нич ке шко ле, захвал ност је ис та као њен ди ректор Бра ни слав Зла то вић ко ји је на по ме нуо да је об но вље на ра ди о ни ца при ла го ђе на за учени ке пр ве го ди не овог обра зовног про фи ла, те да њи хо ве ко леге из ста ри јих раз ре да већ има ју прак су у фа бри ци ком па ни је Бош у ко ја се на ла зи у рад ној зо ни Ши ма нов ци. - Ком па ни ја Бош, као што је по зна то, већ не што ви ше од годи ну да на има свој про из вод ни по гон у Пе ћин ци ма. За до вољ ни смо при је мом, усло ви ма ра да и ве ро ват но смо за хва љу ју ћи то ме ус пе ли да у про те клом пе ри о ду оства ри мо за па же не ре зул та те. Сход но то ме, наш да љи за да так је да ов де из гра ди мо кон ку рентан про из вод ни по гон, а за то је по треб на струч на рад на сна га коју ће мо на овај на чин оси гу ра ти. На за до вољ ство на шу, бу ду ћих рад ни ка и ло кал не са мо у праве, ре као је ди рек тор Бо шо вог по стро је ња у Ши ма нов ци ма Рихард Ци мер. У име Ре пу бли ке Ср би је, овај по ду хват по здра вио је Мини стар про све те, на у ке и техно ло шког раз во ја Ср ђан Вербић. Он је ис та као ва жност ду ал ног си сте ма обра зо ва ња при ла го ђе ног усло ви ма и потре ба ма Ср би је и на вео да је ква ли тет но за нат ско обра зо вање ску по и да се не мо же ус поста ви ти пре ко но ћи. - Ово је при мер од лич не праксе, и на дам се да ће у Ср би ју до ћи и дру ге ком па ни је ко је ће у све му сле ди ти при мер Бо ша, ре као је ми ни стар Вер бић. Ми ни стар при вре де Жељ ко Сер тић оце нио је да без об навља ња до брог за нат ског обра зова ња у срп ским шко ла ма не ма ни на прет ка при вре де. - Све стра не ком па ни је при ликом од лу чи ва ња да ли да ула жу у Ср би ју или не рас пи ту ју о томе да ли је рад на сна га до вољ но обра зо ва на за по сло ве ко ји њима тре ба ју. Сла жем се да је ово при мер не до бре, не го из у зет не прак се на ко јој мно ги мо гу да поза ви де Бо шу и Пе ћин ци ма, рекао је Сер тић. Оце њу ју ћи не за по сле ност мла дих у Ср би ји, за ме ник не мачког ам ба са до ра Ми ха ел Ха зенау ис та као је да је тај про це нат ве лик, али да слич ни про бле ми му че и дру ге зе мље Евро пе, те да је сред ње струч но обра зо ва ње до бар на чин да се тај про блем ре ши. Са овим се сло жи ла и представ ни ца не мач ког Са ве зног мини стар ства за еко ном ску са радњу Кри стин Бо ге ман Ха ге дорн ко ја је на ја ви ла ско ри са ста нак не мач ке де ле га ци је са ми ни стром фи нан си ја Ср би је Ду ша ном Вујо ви ћем на ко јем ће раз го ва рати о да љој са рад њи и на ко јем ће ва жно ме сто има ти и сред ње струч но обра зо ва ње. На кра ју све ча но сти, ко јој су при су ство ва ли и др жав на се кретар ка у Ми ни стра ству др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве Ви до са ва Џа гић, пот пред седник По кра јин ске вла де Ми хаљ Њи лаш, као и пред став ни ци Де ле га ци је не мач ке при вре де у Ср би ји, Не мач ке раз вој не бан ке, Не мач ке ор га ни за ци је за ме ђуна род ну са рад њу ГИЗ, пред ставни ци При вред не ко мо ре Ср би је и број ни дру ги го сти, ди рек тор технич ке шко ле Бра ни слав Зла то вић уру чио је за хвал ни це за до са дашњу са рад њу и по др шку сви ма ко ји су уче ство ва ли и по мо гли ре а ли за ци ју овог про јек та. У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ Пред ста ва и јав ни час му зич ког

19 Среда, 26. новембар СТА РА ПА ЗО ВА ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ РЕ А ЛИ ЗУ ЈЕ КА ПИ ТАЛ НЕ ПРО ЈЕК ТЕ Но ва Па зо ва до би ја из глед мо дер ног гра да Д и рек тор Ди рек ци је за изград њу оп шти не Ста ра Па зо ва Не дељ ко Ко ваче вић, го во ре ћи о ка пи тал ним про јек ти ма ко ји се у ста ро па зовач кој оп шти ни при во де кра ју, на кон фе рен ци ји за но ви на ре од 17. но вем бра је на вео да је уређе ње цен тра Но ве Па зо ве је дан од нај круп ни јих про је ка та чи ја се ре а ли за ци ја при во ди кра ју. - Од ових круп них про је ка та ко ји су при кра ју пр во ћу да истак нем цен тар Но ве Па зо ве где је око 90 од сто ра до ва за вр ше но. Оста ло је још на јед ној стра ни Ули це ца ра Ду ша на и Кра ља Петра I Ка ра ђор ђе ви ћа да се ураде пар кин зи и зе ле не по вр ши не. Све дру го је за вр ше но, сем де ла за са да ко ји ра ди ЈП Чи сто ћа ре као је Не дељ ко Ко ва че вић и на гла сио да се, па ра лел но с уређе њем са мог цен тра Но ве Па зо ве, ра де и пла тои ис пред Основ не шко ле Раст ко Не ма њић Свети Са ва, Кул тур но-по слов ног цен тра и пар тер но уре ђе ње око До ма здра вља. Ко ва че вић је додао да је у окви ру ре кон струк ције са мог цен тра оста ло још да се ура де се ма фо ри, че ти ри остр ва и све пре сву че ас фал том. Та ко ђе, у скло пу уре ђе ња цен тра Но ве Пазо ве, роб на пи ја ца се из ме шта и на ла зи ће се из ме ђу ули ца Ми лоша Оби ли ћа и Ђу ре Ђа ко ви ћа, док ће на ме сто до са да шње до ћи паркинг про стор. За уре ђе ње цен тра овог ме ста, сред ства од 120 ми лио на ди на ра обез бе ди ла је оп штина Ста ра Па зо ва из му ни ци пал них об ве зни ца (об ве зни це ло кал не са мо у пра ве), док су део сред ства уло жи ли МЗ Но ва Па зо ва и ЈКП Тен дер за во до вод у Вој ки - До кра ја ове го ди не распи са ће мо тен дер за из во ђача ра до ва за во до вод у Вој ки (је ди но ме сто у оп шти ни без во до во да) на кон че га ће мо кре ну ти у ре а ли аз ци ју пр ве фа зе про јек та ко ја под ра зуме ва из град њу јед ног бу на ра и че ти ри ки ло ме тра во до водне мре же, по ла зе ћи од центра се ла - ре као је ди рек тор Ди рек ци је. По идеј ном пројек ту у овом ме сту гра ди ће се укуп но 36 ки ло ме та ра водо вод не ме ре же, а вред ност ове ин ве сти ци је из но си 47 ми ли о на ди на ра. Не дељ ко Ко ва че вић Гра ђе вин ске до зво ле за вод не про јек те - Ми смо јед ни од рет ких ко ји има ју гра ђе вин ске дозво ле за вод не про јек те. У из ра ди су још про јек ти за Бе ле ги шку аду, при ста ни ште у Сур ду ку, ма ри ну у Старим Ба нов ци ма, а за вр шен је про је кат за на вод ња ва ње Ис точ ни Срем и про је кат за шти те оба ле Ду на ва у Старим Ба нов ци ма с уре ђе њем ка на ла Бу до вар. Чи сто ћа. - Кад је реч о Но вој Па зо ви, сем уре ђе ња цен тра, ура ђе на је Из во ђе ње ра до ва ис пред но во па зо вач ке шко ле и Кра ји шка ули ца (ко ја по ве зује ме сто с ин ду стриј ском зо ном) у ду жи ни од 280 ме та ра и део пар кин га код гро бља што је за ме шта не ве о ма ва жно, до дао је ди рек тор Ди рек ци је. На гла ше но је да се све ин ве сти ци је у ме стима оп шти не из во де у до го во ру са пред сед ни ци ма ме сних за јед ни ца и од бор ни ци ма из тих ме ста ко ји да ју су ге сти је о при о ри те ти ма у њи хо вим сре ди на ма. Што се ти че оста лих ин ве стици ја, и цен тар Но вих Ба но ва ца уско ро до би ће но ви и мо дер ни ји из глед јер је већ 50 од сто ра дова на ње го вој ре кон струк ци ји изве де но. Ре кон струк ци ја об у хвата 340 ме та ра цен тра где се поста вља ју под зем не ин ста ла ци је (те ле ко му ни ка ци о не, елек тро и га сне) гра де но ви тро то а ри, изме ша тју ауто бу ска ста ја ли шта, по ста вља ју но ва пар кинг ме ста, зе ле не по вр ши не и но ви за са ди укра сног др ве ћа. Вред ност ових ра до ва, за ко је се оче ку је да ће би ти за вр ше ни до Но ве го дине, из но си 30 ми ли о на ди на ра. У овом ме сту по че ли су и ра до ви на са на ци ји основ не шко ле, а по ре чи ма ди рек то ра, ис пи ту ју се и ста тич ки усло ви по сто је ће згра де ра ди на до град ње спра та. У Старим Ба нов ци ма из во де се ра до ви Но ви из глед цен тра Но вих Ба но ва ца При во ђе ње кра ју ре кон струк ци је цен тра Но ве Па зо ве на са на ци ји До ма кул ту ре чи ја је вред ност око 16 ми ли о на ди нара, а од Ре пу блич ке ко ми си је за јав не на бав ке оче ку је се од го вор по пи та њу вр ти ћа у Бе ле ги шу и из град њи но ве ули це у Ста рој Па зо ви ко ја ће по ве за ти ули це Ћи ри ла и Ме то ди ја и Вла ди ми ра Хур ба на где је пла ни ран и скејт парк. Ди рек ци ја за из град њу во ди ра чу на и о пут ној мре жи на те рито ри ји сво је оп шти не, али сви путе ви ни су у ње ној над ле жно сти. У са рад њи са Пу те ви ма Ср би је не дав но је ура ђе на са на ци ја пу та из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве у дужи ни од 2,8 ки ло ме та ра, а пред овим јав ним пред у зе ћем до го дине сто ји са на ци ја пу та од цен тра Ста ре Па зо ве пре ма Ста рим Банов ци ма до фа бри ке Ne stle. Цен тар Но ве Па зо ве пре ре кон струк ци је За тај пут обе ћа но нам је 150 ми ли о на ди на ра од ЈП Пу те ви Ср би је а пла ни ра мо да оп штина у са на ци ји тог пу та уче ству је са 50 ми ли о на ди на ра на гла сио је Ко ва че вић. Го во ре ћи о во допри вред ни про јек ти ма и уоп ште о зна ча ју при пре мље них про јека та за при ба вља ње сред ста ва и ефи ка сност њи хо ве ре а ли за ци је, пр ви чо век Ди рек ци је ка зао је да је обез бе ђе на до ку мен та ци ја за из град њу утвр де оба ле Ду нава у Ста рим Ба нов ци ма у ду жи ни од се дам ки ло ме та ра с чи ме би овај део По ду на вља до био једну са свим но ву ди мен зи ју у це лој оп шти ни. И не са мо По ду на вље, не го сва ко ме сто у оп шти ни доби ја не што но во, али што је за и- ста ме шта ни ма нај по треб ни је. Г. Мај сто ро вић Но ви Ба нов ци пре ра до ва

20 20 Среда, 26. новембар ИН ЂИ ЈА ЂОР ЂЕ ЈО ВИ ЧИЋ ПЕН ЗИ О НЕР И ФУД БАЛ СКИ ТРЕ НЕР СА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИМ ИС КУ СТВОМ Из Франк фур та на Мај ни у рав ни Срем Ни оче ве мол бе ни су га спре чи ле да спа ку је ко фер и кре не пут Франк фур та на Мај ни. Да нас, на кон ско ро пола ве ка, он се са су пру гом вра тио у род ни град у же љи да нај леп ше пен зи о нер ске да не про ве де код ку ће. Ка ко ка же, до бар део го ди не про во де на пу то ва њи ма по све ту, а ка да су код ку ће дру жи се са при ја те љи ма, уз га ја спе ци фич не биљ ке у њи хо вој ба шти и по но во се вра ћа ње го вој нај ве ћој љу ба ви - фуд ба лу П Зим ске са ла те и нео бич но би ље Ђор ђе Јо ви чић ра те ћи сво је сно ве и визи је, у же љи за струч ним уса вр ша ва њем и бо љим жи во том, али са све шћу да систем у зе мљи и у то вре ме ни је био иде а лан, Ђор ђе Јо ви чић из Ин ђи је је дан је од мно гих Ју го сло ве на ко ји је ше зде се тих го ди на по же лео да оде пре ко, па се об рео у Не мач кој. Ђорђе је као вр ло млад пре по знао шан су да жи ви жи вот по сво јој ме ри, па га ни оче ве мол бе у то вре ме ни су спре чи ле да спаку је ко фер и кре не пут Франкфур та на Мај ни. Да нас, на кон ско ро по ла ве ка, он се са супру гом вра тио у род ни град у же љи да нај леп ше пен зи о нерске да не про ве де код ку ће. Како ка же, до бар део го ди не прово де на пу то ва њи ма по све ту, а ка да су код ку ће дру жи се са при ја те љи ма, уз га ја спе ци фичне биљ ке у њи хо вој ба шти и по но во се вра ћа ње го вој нај већој љу ба ви - фуд ба лу. Реч по реч, од Ђор ђа смо са зна ли да је у Не мач кој во дио омла динску фуд бал ску сек ци ју и да је до био нај ве ће при зна ње ко је наш чо век та мо мо же да заслу жи, а реч је о злат ној ме даљи Са ве за за фи зич ку кул ту ру Ју го сла ви је, за са мо пре го ран рад и до при нос ома со вља вању и раз во ју спор та, те дав не го ди не, на че га је Ђор ђе ве о ма по но сан. Ка ко смо још чу ли, он је ди ни чо век из ових кра је ва ко ји је до бит ник овог зна чај ног при зна ња. Ду го годи на је ме да ља би ла скри ве на од очи ју јав но сти, а он да је решио да отво ри вра та свог до ма Срем ским но ви на ма, чи ји је вер ни чи та тељ го ди на ма. - Ка да сам оти шао та мо, заи ста ни шта ни сам имао и не дељу да на сам спа вао на же лезнич кој ста ни ци у Франк фур ту - по чи ње при чу Ђор ђе Јо ви чић, 74-го ди шњи пен зи о нер и наста вља: - Имао сам сре ћу да упо знам љу де ко ји су ми, ка да сам предао ди пло ме, од мах од ве ли на би ро та ко да сам за пар да на до био по сао. У ме ђу вре ме ну сам се спе ци ја ли зо вао и ра дио у нај ве ћем мли ну, ко ји је био пр ви у Евро пи, а тре ћи у свету, и био сам тех нич ки ди ректор тог мли на. Ка да је Не мач ка на ци о нал на бан ка рас пи са ла кон курс за јед но рад но ме сто ја сам се при ја вио, ви дев ши шан су да на пре ду јем и ус пео ту да се за по слим. На кон за вршет ка свих обу ка и шко ла ко је сам до дат но по ха ђао упо ре до са по слом, имао сам вре ме на и за хо би, а то је био фуд бал. Ђор ђе је ра дио са пи о ни рима, ка де ти ма и омла дин ци ма, а у шко ли фу ба ла је би ло свих на ци ја, од Шпа на ца и Ма ро кана ца до ју го сло ве на, та ко да су има ли је дан ин тер на ци о- нал ни клуб. - У то вре ме југо сло вен ско Кул тур но-уметнич ко дру штво Тем по, ко је и дан да нас по сто ји, али не у том оби му, има ло је у својој ор га ни за ци ји ви ше спортских сег ме на та, а ја сам имао ту част да во дим омла дин ску шко лу фуд ба ла, а ка сни је и пр ву еки пу. Би ло је ту пу но успе шних струч ња ка ко ји су за јед но са мном ра ди ли, та ко да смо има ли пра ви тим - сећа се Ђор ђе и ка же да је клуб за бе ле жио ве ли ке успе хе, а по је ди ни игра чи су оти шли у ве ли ке клу бо ве. - Ка сни је кон зу лат Ју го слави је ни је мо гао ви ше да нас фи нан си ра та ко да се омладин ска шко ла у ме ђу вре ме ну уга си ла, а оста ла је са мо пр ва еки па - ка же он. Го ди не су про ла зи ле, Ђор ђе је с вре ме на на вре ме са су пругом до ла зио у Ср би ју и по време но пра тио спорт ска де ша вања у Сре му. Отуд се и ро ди ла же ља да сво ју ду го го ди шњу љу бав пре ма фуд ба лу на ста ви да не гу је на од ре ђе ни на чин и да се ин те ре су је за спорт. - Ка да сам се пен зи о ни сао го ди не, од лу чи ли смо да сре ди мо ку ћу у Ин ђи ји и да ви ше од по ла го ди не про во димо у Ср би ји, док смо пре о стали део го ди не на пу то ва њи ма. Ка да је реч о фуд ба лу, упо знат сам са спорт ским при ли ка ма на овим про сто ри ма. Слу чај но сам са знао да је фуд бал ски клуб Же ле зни чар пред га ше њем и од лу чио сам да им по мог нем при ча Ђор ђе и до да је да има ју јед ну ја ко та лен то ва ну ге нера ци ју омла ди на ца и ште та би би ло да се са њи ма не ра ди. - Уз по моћ не ких до брих љу ди по ку ша ва мо да ожи вимо тај клуб, ко ји има ско ро сто го ди шњу тра ди ци ју. За текао сам ја ко ло шу си ту а ци ју, клуб ко ји го то во не ма ни шта, ни про сто ри је ни упра ву. Када сам до шао, има ли су све га три лоп те, па смо ус пе ли и то да на ба ви мо. За са да смо успе ли да на пра ви мо члан ске кар те, да ви ди мо ко ли ко члано ва има мо за сад, а у пла ну је и го ди шња скуп шти на клуба у де цем бру или по чет ком ја ну а ра, да иза бе ре мо председ ни ка и оста ле чла но ве, па ће мо ви де ти ко ји су нам да љи ко ра ци - ка же Ђор ђе и ис ти че да њи хо ве ам би ци је ни су пре ви со ке, са мо тра же ма ло по др шке. Ан га жман у Ла тин ској Аме ри ци Као ве ли ки љу би тељ свет ских де сти на ци ја, Ђорђе је об и шао по ла све та од Евро пе, пре ко Аме ри ке до Афри ке. Чак га је и слу жба јед но вре ме од ве ла у Ју жну Аме ри ку, у Бра зил где је че ти ри го ди не оба вљао посло ве за Ам ба са ду Не мачке. Ка ко ка же,шеф му је че сто пред ла гао да до ђе у Бе о град и та мо ра ди, али је то од би јао све стан чи њени це да ће се јед ног да на вра ти ти у Ин ђи ју. Ђор ђе има тре нер ску ли ценцу, а ка ко сам ка же, во лео би да са ра ђу је са не ким мла дим тре не ром ко ји је во љан да учи и ра ди са та лен ти ма, ко јих несум њи во у Ин ђи ји има. Ди сци пли на, рад и ред квали те ти су ко ји од лу ку ју овог чо ве ка, зна ње и ис ку ство има, са да се још са мо че ка зе ле но све тло чел них љу ди ко ји би мо гли да пре по зна ју ам би ци ју овог чо ве ка ко ји же ли да стече но зна ње у фуд ба лу пре несе на мла де на ра шта је, јер је Ин ђи ја од у век би ла ра сад ник фуд бал ских та ле на та. М. Ба ла ба но вић Ђор ђе се то ком сво јих пен зи о нер ских да на посве тио уре ђе њу дво ри шта и ба ште, та ко да ће вам па жњу пр во при ву ћи ле по де ко ри сан врт са цве ћем, а за тим и ба шта у ко јој узга ја не сва ки да шње са ла те ко је до но си из Не мач ке. Та ко ће те на овом ме сту про на ћи зим ске са ла те ко је успе ва ју под сне гом по пут шпар гле, ен ди ви ен, ли ла ро со, од но сно рец ка ве сала те, ли вад ска фелт сала та. У сво јој ба шти Ђор ђе уз га ја и ки не ски бе ли лук и још је дан ки не ски за чин ма гик кра ут ко ји се служи уз ри бу. Злат на ме да ља за раз вој спор та Уз га ја нео бич не са ла те

21 Среда, 26. новембар РУ МА ФЕ СТИ ВАЛ ПА МЕ ТИ : МЛА ДИ, КРЕ А ТИВ НИ, ХРА БРИ Ај фе лов то рањ - у Ру ми Ру мљан ка Ма ја Гу бић по бед ник Ме ђу на род ног фе сти ва ла па ме ти - На гра де сти гле из Ру ме, али и да ле ке Аме ри ке Ма ја Гу бић Ве ро ват но се сва ком чо ве ку, бар јед ном у жи во ту, де си да му се у гла ви, че сто из не нада, ''по сла жу све коц ки це''. Па та ко оно што је би ло мут но поста не од јед ном би стро, оно сиво све тло, а оно не што да ле ко, на из глед не до ку чи во, на ђе се ту - са свим бли зу. Тре ба са мо учи ни ти ма ли на пор, и то нешто узе ти. То се, ре ко смо, де си јед ном, или ни јед ном у жи во ту, а Ма ји Гу бић из Ру ме та ко нешто де си ло се већ у ра ној младо сти - на са мом стар ту зре лог жи вот ног до ба, не где у 20-ој, осво ји ла је јед ну ме ђу на родну на гра ду, и то на Фе сти валу па ме ти. И та ко, у Ма ји ном слу ча ју, па мет је за си гур но ту, а жи вот тек кре ће, у ла га ном рит му. Све је за по че ло не где го ди не, мо зга ли ца ''До рис'', по оце ни аме рич ког ча со пи са ''Гамес'' иза бра на је за нај бо љу сла га ли цу у тој го ди ни, био је то те мељ за на ста нак Фе стива ла па ме ти, у ме ђу на род ним окви ри ма. Про је кат је по кре нут већ на ред не, го ди не, и од та да се од ви ја под по кро витељ ством По кра јин ског се крета ри ја та за обра зо ва ње, управу и на ци о нал не за јед ни це, у са рад њи са МЕН СОМ Ср би је. За све су из гле да ''кри ва'' два чо ве ка: Здрав ко Жив ковић, кре а тор кре а тив не игре ''До рис'' и идеј ни тво рац Фести ва ла, ина че се кре тар Од бора за бу џет у АП Вој во ди на, као и Ма то Гро зни ца, под се кретар у По кра јин ском се кре тари ја ту за обра зо ва ње. Све ча на до де ла на гра да по бед ни ци ма овог 4. Фе сти ва ла па ме ти би ла је у ју ну ове го ди не, у Скупшти ни АП Вој во ди не. Би ли су ту уче сни ци, али и пред ставни ци ам ба са да Ру му ни је, Словач ке, Хр ват ске, Ма ђар ске и Че шке. Су шти на је у сле де ћем: Фе сти вал па ме ти је осми шљен та ко да сти му ли ше уче ни ке на кре а тив но раз ми шља ње, а њихо ве иде је се по том ге не ри шу у ино ва ци је, а те ино ва ци је су по сле - ''на пол зу на ро ду''. О то ме го во ри и ово го ди шњи сло ган Фе сти ва ла ''Про бу ди сво ју кре а тив ност, раз ми шљај ино ва тив но''. Тро је нај бо љих на Фе сти ва лу су из Ма ђар ске и Вој во ди не, дру го ме сто при пало је Ста рој Па зо ви, ла у ре та је, ка ко већ ре ко смо, из - Ру ме. О пр вих де сет по бед ни ка овог 4. Фе сти ва ла па ме ти одлу чи вао је ме ђу на род ни жи ри од 12 чла но ва, као и чла но ви жи ри ја ко ји су гла са ли електрон ским пу тем из САД, Ка наде, Аустра ли је, Грч ке, Сло вени је и Не мач ке. По пр ви пут, на Фе сти ва лу су уче ство ва ли и пред став ни ци шко ла из по једи них ре ги о на Ита ли је, Че шке, Аустри је, Ма ђар ске и Хр ват ске. На Фе сти ва лу је уче ство ва ло осам др жа ва, 11 ре ги о на, 20 гра до ва, 35 шко ла: око 1200 уче ни ка. У фи на лу је би ло 200 уче ни ка, Ма ја Гу бић из Ру ме у тој ве ли кој ску пи ни би ла је прва. Ма ја је про шле го ди не завр ши ла Сред њу струч ну школу ''Бран ко Ра ди че вић'' у Ру ми, смер фи нан сиј кси тех ни чар. Са да пла ни ра сту ди је, дво у- ми се из ме ђу ор га ни за ци о них и тех нич ких на у ка. У сва ком слу ча ју, би ће то не ка - на у ка. Про фе со ри ове шко ле, бив ши и са да шњи ди рек тор, при ре ди ли су јој про шле не де ље, 20. новем бра, у збор ни ци шко ле, малу све ча ност. Би ли су ту представ ни ци ло кал не са мо у пра ве, за ме ник пред сед ни ка оп штине Ма ри ја Стој че вић ко ја јој је уру чи ла нов ча ну на гра ду у из но су од осам хи ља да ди нара, на чел ник Оде ље ња за друштве не де лат но сти Све ти слав Да мјан чук, сти гли су из Но вог Са да и Ма то Гро зни ца, као и Здрав ко Жив ко вић, он је Ма ји уру чио на гра ду ко ја је при стигла чак из Аме ри ке, од фир ме ''Ка дон'', спон зо ра и про мо те ра Фе сти ва ла. А шта на све то ка же Ма ја: - Све до шло из не на да и на бр зи ну. Про шле го ди не разред на је иза бра ла по два учени ка из свих оде ље ња, до би ли смо ове ''До рис'' пло чи це, то су ''До ри сов ци'' на оку пу Рум ска на гра да осмо у гло ви раз ли чи тих бо ја, уну тра су цр ни и бе ли ква драти. За да так је био да сло жи мо што ви ше об ли ка од тих пло чица. Ја сам сло жи ла пет фи гу ра, би ли су ту фо то апа рат, ку ћа, а јед на од њих је и Ај фе лов торањ ко ји је и по бе дио. Ра до ви су при ја вље ни под ши фра ма, гла са ло се елек трон ски, фина ле је би ло у Но вом Са ду, дирек тор је пра тио мо је ре зул тате. Ов де је у пр вом пла ну кре а- тив ност, пр ви пут сам се сре ла с тим, схва ти ла сам да су ов де, по ред кре а тив но сти, по треб ни ин те ли ген ци ја и сна ла же ње у да том тре нут ку. А на пи та ње шта ће јој ова на гра да зна чи ти у да љем живо ту, Ма ја од го ва ра крат ко, и кре а тив но: - У сва ком слу ча ју је то подсти цај за да ље обра зо ва ње, пре све га је то не ка лич на сигур ност, осе ћај да се мо гу снаћи пред не чим но вим. А то но во је жи вот ко ји се пред њом тек отва ра, баш као она ''До рис'' мо зга ли ца, оне коц ки це ко је се по ла ко сла жу, па на ста не Ај фе лов то рањ, не у Па ри зу, већ баш ту, у Ру ми. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СТИ ПЕН ДИ ЈЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ СТУ ДЕН ТЕ По др шка мла до сти и обра зо ва њу Нај у спе шни ји ми тро вач ки сту ден ти До де лом сти пен ди ја за нај боље сту ден те, Град Срем ска Ми тро ви ца и по себ но Упра ва за обра зо ва ње же ли не са мо да подр жи оне нај ква ли тет ни је, не го и да им да под стрек да у свом ра ду на ста ве и да ље, ре кла је Мир ја на Пје вац, на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо вање при ли ком про шло не дељ не до де ле уго во ра о сти пен ди ја ма за 62 ми тро вач ка сту ден та других, тре ћих и че твр тих го ди на основ них сту ди ја, као и ма стер сту ди ја на фа кул те ти ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја. - Сво до са да шње ис ку ство по ка зу је да су сти пен ди је биле ве о ма под сти цај не за успех сту де на та са те ри то ри је на шег гра да. Оту да се број сти пен диста са го ди на ма по ве ћа вао, па смо та ко са 12 сту де на та, коли ко их је би ло у пр вој го ди ни, сти гли до 62 ко ли ко их има мо ове го ди не, ре кла је на чел ни ца Пје вац. Ове го ди не је 21 сту дент испу нио и по треб не усло ве за суфи нан си ра ње пре во за. Обра ћају ћи се оку пље ни ма, на чел ни ца је ис та кла да Срем ска Ми трови ца већ се дам го ди на по ма же сту ден те ко ји пу ту ју, ис ти чу ћи да по др шка ко ју има ју у зна чајној ме ри по зи тив но ути че на поро дич не бу џе те, па са мим тим и на ква ли тет сту ди ра ња. Све ча но сти одр жа ној у Град ској ку ћи при су ство вао је и пред сед ник Скуп шти не града Ми лан Ко ва че вић ко ји ја ре као да ћа ло кал на са мо у- пра ва ће и убу ду ће по ма га ти и под сти ца ти успе шне сту денте ко ји сво јим ра дом, ту дом и за ла га њем пред ста вља ју наш град на нај бо љи на чин. С. Л.

22 22 Среда, 26. новембар СЕЛУ У ПОХОДЕ ЗАСАВИЦА 2 - РЕЧ ИМА ЗЛАТАН МИЛОВАНЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Значајно унапређење живота у селу Градња водоводне мреже, постављање уличне расвете, асфалтирање улица, нова школа, насипање атарских путева, уређење гробља, реконстуркције нисконапонске мреже део су реализованих пројеката З а са ви ца 2 је јед но од рет ких се ла у ко ји ма је на пла ну ин фра струк тур не из град ње по стиг ну то све што је са вет ме сне за јед ни це пла ни рао да ура ди. То је по вод раз го во ра са ви ше го дишњим пред сед ни ком Са ве та месне за јед ни це За са ви ца 2 Зла таном Ми ло вач не ви ћем. - У го ди ни ура ђе но је неко ли ко ва жних про је ка та на унапре ђе њу ква ли те та жи во та у овој ме сној за јед ни ци, али је про је ката мно го ви ше ка да се по сма тра пе ри од од го ди не, од ка да сам ја пред сед ник са ве та ме сне за јед ни це. Ра ди се о за вр шет ку град ње во до вод не мре же, уличној ра све ти, ас фал ти ра њу ули ца, но вој шко ли, на си па њу атарских пу те ва, ре но ви ра њу цр кве, ре кон стурк ци ји ни ско на пон ске мре же и град њи ка пе ле и уре ђењу гро бља. Ово су са мо не ки од про је ка та ко ји су успе шно ре а лизо ва ни а ко ји су си гур но по бољша ли и олак ша ли жи вот у овом се лу, на вео је Зла тан Ми ло ванче вић. Сред ства за ова кве про јек те увек је, а по себ но да нас, те шко обез бе ди ти, али ко рект на са радња ме сне за јед ни це са свим градским ре ле вант ним фак то ри ма, агил ност и рад љу ди на те ре ну у За са ви ци 2 ре зул ти ра ли су успешном ре а ли за ци јом на вед них про је ка та. За успех и раз вој не ке сре дине ва жно је ко у њој од лу чу је и ко ре а ли зу је пла ни ра но. Зла тан Ми ло ван че вић ве о ма до бро са рађу је са љу ди ма. Он по шту је сваки ји рад, а љу ди ње гов а ка да се Иконостас цркве Уређено гробље са капелом Златан Милованчевић, председник савета месне заједнице то ме до да ве о ма до бра са рад ња за град ским зва нич ни ци ма ре зулта та мо ра би ти. - Са вет ове ме сне за јед ни це ве о ма до бро функ ци о ни ше, што се ти че са ста на ка и пла но ва радо ва. У овој го ди ни смо за по че ли град њу тро то а ра и на ста вља мо је на ред не го ди не. Сре ди ли смо згра ду у цен тру се ла, на ба ви ли за њу на ме штај али по сла још има. Ми ни ка да ни смо да ва ли ла жна обе ћа ња, ни ка да не про ми шље но ни смо ула зи ли у про је кат. У сваком мо мен ту зна мо по те зе и власти те мо гућ но сти, на во ди председ ник Са ве та МЗ За са ви ца 2. Јед на од ве ли ких ин ве сти ција ре а ли зо ва на је са рад њом Милен ка Ми лу ти но ви ћа и ње го ве фир ме «Де не за М ин же ње ринг» и МЗ За са ви ца 2, а од но си ла се на ас фал ти ра ње, из град њу ка пе ле и три са ни тар на чво ра на се о ском гро бљу. Ве ли ка и ва жна ин ве сти ци ја је ре но ви ра ње цр кве Све те Тро ји це ко ја је пр ви пут из гра ђе на го ди не, ко ја је ком плет но ре нови ра на про шле го ди не са рад њом ме сне за јед ни це, Де не за М инже ње рин га» и Гра да Срем ска Митро ви ца. - Ве о ма ми је дра го што ни сам из и грао по ве ре ње љу ди, што смо ис пу ни ли обе ћа но. Пла но ви за ову го ди ну су успе шно при ве де ни кра ју, а у сле де ћој го ди ни пла нира ли смо на ста вак из град ње трото а ра дуж це лог се ла, по ру чио је Зла тан Ми ло ван че вић, пред седник МЗ За са ви ца 2. При пре ми ли: С.Ђ - С.И. Зграда месне заједнице Засавица 2 Објекат амбуланте Стара и нова школа Део асфалтираног пута Тротоари

23 Среда, 26. новембар РУ МА ПО ВОД ЈЕ СТОГОДИШЊИЦA ВЕ ЛИ КОГ РА ТА Књи га ''Срп ско вој нич ко гро бље'' Хо ће ли Ру ма ко нач но има ти свој Зеј тин лик? Упра во то ком при пре ме овог бро ја на шег ли ста за штампу, све тло да на је угле дао је дан но ви на слов, реч је о пу бли каци ји ''Срп ско вој нич ко гро бље у Ру ми''. Би ће то још је дан култур но-исто риј ски при лог сто годи шњи ци Ве ли ког ра та, јед но се ћа ње на ју на ке Ле гет ске битке, а део њих по чи ва на Српском вој нич ком гро бљу у Ру ми. Пу бли ка ци ју ''Срп ско војнич ко гро бље у Ру ми'' са чи нила је гру па ауто ра: Мо мир Мило ше вић, пред сед ник бо рач ке ор га ни за ци је, Рат ко Рац ковић, пу бли ци ста, Пре драг Вук ми рић, се кре тар СУБ- НОР-а и Ђор ђе Бо шко вић, исто ри чар. У уло зи из да ва ча је Град ска би бли о те ка ''Ата на си је Стој ко вић'' и Са вез бо ра ца Руме. Књи га на 110 стра на, уз бога те илу стра ци је, при ча о хе роји ма Пр вог свет ског ра та и док се у Ру ми при пре ма про мо ци ја овог на сло ва, у рум ском СУБ- НОР-у смо раз го ва ра ли о иде ји за њен на ста нак, о да љим актив но сти ма на уре ђе њу вој ничког гро бља, а са го вор ник нам је био се кре тар бо рач ке ор гани за ци је Пре драг Вук ми рић. - Иде ја о уре ђе њу Срп ског вој нич ког гро бља у Ру ми по тиче из го ди не, упра во се по кло пи ла сто го ди шњи ца Легет ске бит ке и Ве ли ког ра та, та ко да ће и ова књи га би ти сво је вр сни до при нос обе лежа ва њу овог зна чај ног да ту ма у на шој исто ри ји. На Срп ском вој нич ком гро бљу у Ру ми је са хра ње но 55 вој ни ка ко ји су по ги ну ли на Це ру и у би ци на Ле ге ту, 43 је срп ске, а њих 12 су аустро у гар ски вој ни ци српске на ци о нал но сти. Не зва нично, тај број је мно го ве ћи, за 41-ог са хра ње ног бор ца има мо по дат ке о име ну, пре зи ме ну и по ре клу, док за оста ле не ма кон крет них по да та ка - ка же Пре драг Вук ми рић. Ка да је реч о уре ђе њу овог гро бља, Вук ми рић до да је: - Пр ва фа за уре ђе ња гробља је за вр ше на, по ста вљен је обе лиск ви си не 3,5 ме тра на Пре драг Вук ми рић Про јек то ва ни из глед ко ме је укле сан грб вој ске Срби је и мер мер не пло че на гробним ме сти ма. Већ по чет ком наред не го ди не би ће по ста вље но 48 мер мер них кр сто ва, ура ди ће се огра да, и та бла са на зи вом ком плек са. У пла ну је да све то за вр ши мо то ком на ред не го дине - при ча Вук ми рић. ''Ру ма је то ком Пр вог светског ра та би ла зна ча јан вој но стра те шки цен тар аусто у гар ске вој ске. Рум ска бол ни ца по стаје Вој на за ра зна бол ни ца ко ја ће при ма ти ра ње ни ке са Це ра, а по том и са Ле ге та. Вој на зара зна бол ни ца на ла зи ла се на углу Ор ло ви ће ве и Ули це Иво Ло ла Ри бар, њен ка па ци тет је услед рат них деј ста ва по стао огра ни чен па је при јем ра њени ка вр шен у Срп ској шко ли, да нас је то ОШ ''Змај Јо ва Јова но вић'' и у Хр ват ском до му. На ба зи по да та ка Срп ске право слав не цр кве у Ру ми, за хваљу ју ћи про ти Мар ку Ша у ли, при ли ком уко па пре ми ну лих вој ни ка бе ле же ни су и основ ни по да ци о жр тва ма. Пр ви пре мину ли је ов де са хра њен по завр шет ку Цер ске бит ке, 25. авгу ста го ди не. За хва љују ћи пле ме ни тој ини ци ја ти ви рум ског про то пре зви те ра Шау ле, са рад ни ца Срп ске жен ске до бро твор не за дру ге и дру гих ро до љу ба, је ди но уре ђе но Војнич ко гро бље из Пр вог светског ра та у бив шој Ју го сла ви ји на ла зи се на Град ском гро бљу у Ру ми, на пар це ли Пра во славног гро бља'', пи ше у овој књизи Рат ко Рац ко вић. Срп ско вој нич ко гро бље у Ру ми про сти ре се на пов шини од 224 ква драт на ме тра. На гро бљу са за пад не стра не према ис то ку, по ро ди це по ги ну лих рат ни ка по ста ви ле су три спомен обе леж ја сво јим по кој ници ма. Све до го ди не на овом гро бљу ни је би ло дру гих обе леж ја, це ла по вр ши на је би ла под тра вомм, тек те Са вез бо ра ца по тру дио се да се Са на ци ја вој нич ког гро бља ово ме сто де ли мич но озна чи и уре ди. - У офан зи ви срп ске вој ске на Ле ге ту по ги ну ло је вој ни ка и офи ци ра, а ра ње но 1.300, од ко јих је ве ћи на умрла. На Ле ге ту је по диг нут вели чан стве ни спо ме ник ко јим је обе ле жен зна чај офан зи ве срп ске вој ске и стра да ње Тимоч ке ди ви зи је, али ниг де у Сре му не ма мо уре ђен гроб ни ком плекс ко ји би бар до не кле ука зао на стра да ње срп ских вој ни ка у овој офан зи ви. Нај о- чу ва ни је је ово гро бље у Ру ми, али сма тра мо да ни је ни прибли жно одр жа ва но у од но су на тра ге ди ју срп ске вој ске у овој офан зи ви - ис ти че Вук ми рић. Сво ја се ћа ња на по че так уре ђе ња Срп ског вој нич ког гро бља у Ру ми из но си Мо мир Ми ло ше вић: - За ку ца ли смо на мно га вра та, пи са ли мол бе, ус по стави ли лич не кон так те са мно гим ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма, на жа лост, без успе ха. А ово гро бље срп ских рат ни ка у Руми, је ди но је вој нич ко гро бље у Ср би ји ко је је ура ђе но по војним док три на ма о са хра њи вању вој ни ка, по угле ду на вој на гро бља у Фран цу ској, Грч кој, Ен гле ској. У Ср би ји по сто је мно га гроб на ме ста и ма совне гроб ни це вој ни ка из Пр вог свет ског ра та, али ова ко уређе но вој но гро бље не по сто ји. Ка да смо већ по че ли да гу бимо сва ку на ду да ће ова на ша иде ја оста ти са мо на па пи ру, а при бли жа ва ла се сто го ди шњица Ве ли ког ра та, по ја вљу је се тра чак на де. Слу чај но у ли сту ''По ли ти ка'' од го ди не про чи там чла нак ко ји го во ри да др жа ва Ср би ја форми ра Ко ми си ју за уре ђе ње војних гро ба ља из Пр вог свет ског ра та. Го то во истог да на смо се са ста ли и упу ти ли зах тев тој ко ми сји за об но ву овог спо мен обе леж ја у Ру ми... И та ко, труд Ру мља на се испла тио, па и стр пље ње. Књи га о стра да њу срп ских вој ни ка је пред чи та о ци ма, хо ће ли Ру ма ко нач но има ти и свој Зеј тилник, у пра вом сми слу те ре чи, пи та ње је вре ме на, не ког но вог тру да, упор но сти, па и стр пљења. Се ни хе ро ја Ве ли ког ра та че ка ју... К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ За Ин тер но ком пле та по сте љи не Про те кле не де ље Оп шту бол ни цу у Срем ској Ми трови ци по се ти ли су ху ма ни тар ни во лон те ри Цр кве Ису са Хри ста све та ца по след њих да на, брачни пар Грег и До на Слејм из Ка ли фор ни је (САД). Они су ми тро вач кој бол ни ци до ни рали 200 ком пле та по сте љи не за бол нич ке кре ве те, вред но сти око ди на ра и ово је још је дан, у ни зу вред них по кло на је ди ној ре ги о нал ној здрав тсвеној уста но ви се кун дар ног ти па у Сре му. При ли ком по се те Грег и Дона Слејм из ра зи ли су по себ но за до вољ ство због ду го го ди шње успе шне са рад ње,а њи хо ва хума ни тар на ак тив ност на ста виће се и убу ди ће у ци љу по мо ћи Да ро дав ци са пред став ни ци ма бол ни це и Цр ве ног кр ста они ма ко ји ма је та по моћ најне оп ход ни ја. Ди рек тор Оп ште бол ни це прим. др Ми ро слав Кен диршић је за хва лио на вред ној помо ћи и ис та као да већ пу них 14 го ди на по сто ји са рад ња из ме ђу бол ни це и Цр кве Ису са Хри ста све та ца по след њих да на. - Под се ћам на до на ци ју 250 ин ва лид ских ко ли ца за те шко по крет не и не по крет не па цијен те, ко мју те ри зо ва но вид но по ље и ла сер за оч ну ам бу ланту и опе ра ци о ни ми кро скоп за оч ну хи рур ги ју, као и ве ћу коли чи ну по тро шног ма те ри ја ла. Ова Цр ква ор га ни зо ва ла је и број не еду ка ци је за по сле них о ре а ни ма ци ји но во ро ђен ча ди са про фе со ри ма из САД. Ова послед ња до на ци ја, 200 ком пле та по сте љи не обо га ти ће бол нич ки по стељ ни фонд и би ће пре да та на упо тре бу Слу жби за ин тер не гра не ме ди ци не, од но сно одеље њу ко је је не дав но адап тира но и ре но ви ра но - ре као је др Кен дри шић. Ху ма ни тар ни рад ни ци из Кали фор ни је по се ти ли су и ми тровач ки Цр ве ни крст, а се кре тар ОО Цр ве ног кр ста Срем ска Митро ви ца Та тја на Јо ван че вић на гла ша ва да је по моћ из Амери ке дра го це на, а че ти ри тер мос ка ни сте ра за ди стри бу ци ју ку ване хра не за ко ри сни ке на род не ку хи ње, ко ја су при сти гла ових да на, зна чи ква ли тет ни ју услу гу за со ци јал но нај у гро же ни је слоје ве ста нов ни штва. С. Н.

24 24 Среда, 26. новембар ПРО ЈЕ КАТ ПО САО НАШ НА СУ ШНИ - КО РА ЦИ И СПО ТИ ЦА ЊА Про је кат је по др жан од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње СТА РА ПА ЗО ВА БР ЖЕ ДО ПО СЛА НА ПРИ МЕ РУ БРА ЋЕ МИ ШЕ И ИВО РА МА ЈОР СКОГ Мла ди у соп стве ном би зни су - За на ти су до бра ствар да мла ди по за вр шет ку шко ло ва ња кре ну у при ват ни по сао. Док се шко лу јеш, тре ба да учиш, а кад шко лу за вр шиш, да ра диш твр де бра ћа Ма јор ски Ми шо и Ивор из Ста ре Па зо ве. Је дан je фри зер, дру ги ауто ме ха ни чар Љ у бав или радна на ви ка пре ма по слу ко ју су сте кли у по роди ци, дво ји цу мла ди ћа из Ста ре Па зо ве, Ми шу и Иво ра Ма јор ског на ве ла је да од мах по за вр шет ку за на та крену у соп стве ни би знис. Ми шо је већ три го дине вла сник фри зер ског са ло на Ми ки у Старој Па зо ви, а мла ђи брат Ивор се при пре ма да на про ле ће отво ри ауто пре и о ни цу. Па кад по сла не ма, чо век мора сам се бе да за по сли, са мо је по треб но има ти иде ју и би ти упо ран, став је ста ри јег бра та. Ми шо има 22 годи не и по за вр шет ку тро го ди шње фри зерске шко ле го дине од мах је оти шао на Фри зер ску ака де ми ју Шо бо та у Бе о гра ду да би сте као прак тич на и струч на зна ња, али и да на у чи ка ко се изгра ђу је про фе си о нал ни од нос пре ма по слу и му ште ри ја ма и, на рав но из гра ди до бар имиџ свог са ло на и оства ри успе шно по сло ва ње. Од мах по том, уз по др шу ро ди те ља и сред ста ва ко је је до био од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње кроз про гра ме са мо за по шља ва ња, Ми шо је отво рио му шко-женски фри зер ски са лон и са мо за три го ди не ра да сте као је сво је му ште ри је, за до во љан је послом и, ка ко ка же, оства ру је при стој ну за ра ду. Ове го ди не, и од оп шти не Ста ра Па зо ва по осно ву кон кур са за по др шку раз во ју пред у зет ни штва, микро и ма лих прав них ли ца и Ми шо се на шао ме ђу два де сетак пред у зет ни ка ко ји су доби ли по ди на ра бес поврат но за об на вља ње при бо ра, ку по ви ну ре пр о ма те ри ја ла или опре ма ње ло ка ла. Ивор и Ми шо Ма јор ски Пре три го ди не до био сам ди на ра бес по врат них сред ста ва од На ци о нал не службе за за по шља ва ње и те па ре сам уло жио у отва ра ње са ло на, али и ро ди те љи су ми по мо гли. Ове го ди не на кон кур су ло калне са мо у пра ве до био сам 50 хи ља да ди на ра ко је сам ис кори стио за ку по ви ну по тр о шног ма те ри ја ла и об но ву опре ме. Ра дим сам и пре за до во љан сам ка ко на пре ду јем. У по чет ку сам имао и уче ни ке, али са да радим сам. Сте као сам уста ље не му ште ри је и мо гу ре ћи да солид но за ра ђу јем. За до во љан сам ка же Ми шо. Фри зер ски са лон се во ди на ње го во име, при ча, при јављен је и оба ве зе пре ма држа ви из ми ру је ре дов но. У њего вом са ло ну се као му ште ри ја по ја вљу је ви ше му шка ра ца, и Ивор пе ре ауто мо би ле сво јих дру га ра то мла ђих, ма да не ма пра ви ла. До ђу и ста ри ји, де ца, же не, а што се ти че фри зу ра, ра дим и кла сич не, свад бе не, али нај ви ше фри зу ре за мла де, од мо дерни јих, ре ци мо, цр тање по гла ви и слич но. Све је ствар прак се. У шко ли на у чи те оно основ но, а да ли ћете из гра ди ти имиџ до брог фри зе ра, зави си од ва ше ма ште, до ви тљи во сти и упор но сти. Да по ста не те до бар фри зер, не мора те чак ни да има те та ле нат, али мо ра те да бу де те пре да ни по слу. По сти гао сам то до не кле са да, али у по чет ку сам хтео све да за ба та лим и на пу стим. Би ло је тешко али уз труд све се пре ва зи ђе при ча мла ди фри зер. А кад се мла дић из школ ске клу пе посве ти по слу, ко ли ко му оста је сло бод ног вре ме на за из ла ске, дру же ња и хо би, пи та мо овог мла ди ћа. Хо би ми је та ки ми че ње у пра вље њу пун ђа (свад бе не пун ђе), а то је опет у скло пу посла. Идем на фри зер ска дру жења, ов де у оп шти ни, а по не кад и у Бе о град. Ле по је дру жи ти се са ко ле га ма. Раз ме ни мо иску ства, а што се из ла за ка ти че, они су ма ло ре ђи пре но си на Ми ша. Ме ђу тим, ма ло је мал дих људи, па и из Ми ши не ге не ра ци је, ко ји се од мах по за вр ше ном шко ло ва њу упу сте у по кре тање соп стве ног би зни са. Из мо је ге не ра ци је од 35 ђа ка, са мо се нас пе то ро ба ви фри зе ра јом. Ка жем вам, ко се по све ти по слу, мо же да успе. Ни је то бит но да ли је за нат, или не ко дру го за ни ма ње, па ни сте пен обра зо вања. Бит на је же ља, рад, труд и по све ћеност по слу и сва ко мо же да успе твр ди овај мла ди пред у зетник. Мла ђи брат Ивор ко ји има са мо 19 годи на за љу бље ник је у ауто мо би ле. По зани ма њу је ауто ме хани чар, али ње гов сан је да је да јед ног да на по ста не вла сник сало на ле по те за аутомо би ле. За по че так, при пре ма се да на про ле ће отво ри аутопе ри о ни цу. По не што од опре ме је на ба вио, на рав но уз све срдну по др шку ро ди те ља Вла сте и Ми ше, али Прак са на Ака де ми ји Шо бо та Ивор же ли да стек не прак су Ми шо у свом фри зер ском са ло ну и он се на да да ће као и брат пре ко др жав них ин сти ту ци ја до ћи до не ких сред ста ва за по др шку мла дим по чет ни ци ма у соп стве ном би зни су. Во лим ауто мо би ле, во лим да их сре ђу јем и за то бих отворио, нај пе ре ауто пе ри о ни цу, а ка сни је, ви де ће мо. Мо жда са лон ле по те за ауто мо би ле. Иако ауто пе ри о ни ца још ни је отво ре на, Ивор ко ри сти прили ку да нео ба ве зно на шминка по не ки ауто сво јих дру гара или ком ши ја. За што да не, по треб на му је прак са, ка же, све у скло пу при пре ма. И за улеп ша ва ње ауто мо би ла потреб на је и прак са и ма шта, па би се дво ји ца бра ће Ма јор ски мо гла на до пу ња ва ти, ма да делат но сти ни су срод не. Реч је о ле по ти... сла жу се бра ћа. Мла ди док се шко лу ју тре ба да уче, а кад за вр ше шко лу да ра де тврде бра ћа. А ствар је сва ког по је дин ца ка ко ће се сна ћи, да ли ће ра ди ти оно за шта се шко ло вао, че ка ти на по сао у не кој фир ми, др жав ној слу жби, или ра ди ти не што са свим дру го. Бра ћа Ма јорски се сла жу да треба ра ди ти и не гу би ти вре ме на до ко ли че ње, што ло ше ути че на мла де љу де ко ји та ко гу бе, уз шан су за посао и шан су у вре мену. Ка ко би ло, да било, ауто пе ри о ни ца ће се отво ри ти на ред не го ди не. Г. Мај сто ро вић

25 Среда, 26. новембар НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама - Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ Про да јем пр во кла сну ра ки ју од кај си је, шљи ве и кру шке. Тел: 065/ ШМИНКАЊЕ за све прилике. Снежана. Тел: 060/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Ка зан џи лук). Тел: 063/ Про да јем јед но ју тро зе мље на Ра динач ком пу ту, из ме ђу Гр гу ре ва ца и Врба ре уз ас фалт, ле ва стра на иду ћи од Гр гу ре ва ца.тел: 064/ , ши фра Про да јем но ву екс тра сре ђе ну кућу72m2 на се ље Ни ко ла Те сла, га ра жа, 3 шу пе, зе мљи ште при ват на сво ји на. Тел:060/ Про да јем ку ћу са ло ка лом на 4,5 ара пла ца код Хи ги јен ског за во да или мењам за стан уз до пла ту, Ста ри шор41. Тел: 069/ и 069/ Про да јем ку ћу у Мар тин ци ма, Же лезнич ка 74, на по ла ју тра пла ца, це на по вољ на. Тел: 063/ СТА НО ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Про да јем тро со бан стан 83,5 м2 насе ље Ма ти је Ху ђи, при зе мље, са за стакље ном те ра сом, мо гућ ност при кљу чења на град ски то пло вод. Тел: 064/ Про да јем јед но соб ни стан код болни це 40м2 дру ги спрат, ЦГ. Тел: 064/ и Про да јем дво со бан стан 54м2 на се ље Ни ко ла Те сла, пр ви спрат и про да јем елек трич ни шпо рет Го ре ње као нов. Тел: 063/ Про да јем дво со бан стан 60м2 у Пеј тону, дру ги спрат, те ра са, по друм, це на евра. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан са ку па ти лом улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: и 061/ Из да јем апарт ман на Зла ти бо ру бли зу цен тра. Тел: 064/ Из да јем не на ме ште ну ку ћу у цен тру Срем ске Ми тро ви це гре ја ње на гас. Тел: 062/ Из да јем две усе љи ве на ме штене гар со ње ре. Тел: 069/ и 060/ Про да јем јед но и по со бан стан у Срем ској Ми тро ви ци Ју пи те ро ва 100. Тел:064/ Про да јем дво со бан стан у Срем ској Ми тро ви ци Вод на 40. Тел: 064/ Ме њам два ста на у Срем ској Ми трови ци за ве ћи стан или ку ћу на мо ру у Цр ној Го ри.. Тел: 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у стам бе ној згра ди и про да јем ка ље ву пећ. Тел: 063/ и ВО ЗИ ЛА - Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ РА ЗНО МАРКЕТИНГ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тетно и по вољ но. Тел: 064/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel: APOTEKA DAN Sremska Mitrovica Bulevar Konstantina Velikog 1 Telefon: 022/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Про да јем ма ши ну за ши ве ње ба гат, 4 де чи ја би ци кла, пак тре гер за ауто. Тел: и 062/ Про да јем ме ка но др во.тел:064/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њира че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ FIZIOTERAPIJA STOLIĆ Studio S Fizikalna terapija Trakciono istezanje kičme Ručni i masažni tretmani ul. Nikole Tesle 17c, Sr. Mitrovica 022/ i 069/ studio.s@open.telekom.rs

26 26 Среда, 26. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa Сезонски попуст од 5-10% - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA РА ЗНО - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 064/ Вр шим услу ге се ли ид бе са ком би јем. Тел: 065/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу на ре, кла вир не хар мо ни ке. нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ SREMSKA POLJOPRIVREDA МАРКЕТИНГ 022/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла ви не хар мо ни ке свих ве ли чи на до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем ра ки ју шљи во ви цу ста ру 10 го ди на у ри фу зи, по вољ но. Тел.: 064/ Про да јем бри кет и огрев. Тел: 063/ По тре бан во зач Ц и Е ка те го ри је са ис ку ством во жње шле пе ра за уну трашњи тран спорт. Тел: 065/ Про да јем при бор за кла ње, два метал на бу ре та и ко ли ца на два точ ка. Тел: Про да јем пет сја ре них алп ских ко за и јед ног алп ског јар ца за при плод. Тел: 064/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Planinska 16, Sremska Mitrovica (Stara Šalabara, preko puta Doma učenika) DUO TEHNIČKI PREGLED ALL INCLUSIVE REGISTRACIJA Najjeftinija registracija teretnih i putničkih vozila, na 6-12 rata. Najniže cene zimskih novih i polovnih guma. 175/70/ din. 185/65/ din. 195/65/ din. 205/55/ din. Proizvođač Cooper (bivši Trajal) Nameštanje i balansiranje u našem servisu. VELIKI IZBOR POLOVNIH GUMA FRUŠKOGORSKA 22, SR. MITROVICA 022/ Про да јем шу шку и пи ље ви ну за пили ће ча мо ву и бу ко ву пи ље ви ну за димље ње ме са. Тел: 063/ По вољ но про да јем ма ши ну за су дове и до бро очу ван пи са ћи сто. Тел: 064/ WWW. NINTEL-TEAM.COM SLUŽBA FIZIČKO - TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA 065/ / Kafe - poslastičarnica FAMILY-M Supermarket IDEA Sremska Mitrovica Sve vrste kafa Alkoholna i bezalkoholna pića Dezerti Sendviči Sladoled sm.familym@gmail.com Osvežavajuća kupovina u supermarketu IDEA SMS na broj Mail: infosm@ptt.rs Dežurna služba

27 Среда, 26. новембар РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ, КО МУ НАЛ НЕ И ИС ПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ Број: /2014-VI Да на: год. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве Гра да Сремска Ми тро ви ца у скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ("Слу жбе ни гла сник РС", број: 72/2009 и 81/2009 ис прав ка, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013) и чла на 3. Пра вил ни ка о на чи ну јав не пре зен та ци је ур ба ни стич ког про јек та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 43/2010 ), О Г Л А Ш А В А ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА SN (razmak) TEKST OGLASA са ур ба ни стич ко - ар хи тек тон ском раз ра дом за из град њу по слов ног обје ка та ( на ме на по слов ног про сто ра: - су пер мар кет и три про дав нице не пре храм бе них про из во да), спрат но сти П+0, на ка та стар ској парце ли 4130/1 К.О. Срем ска Ми тро ви ца, угао Ђу ре Јак ши ћа и За на тлијска у Срем ској Ми тро ви ца 1. На јав ну пре зен та ци ју из ла же се Ур ба ни стич ки про је кат са ур ба ни стич ко - ар хи тек тон ском раз ра дом за из град њу по слов ног обје ка та ( на ме на по словног про сто ра: - су пер мар кет и три про дав ни це не пре храм бе них про из во да), спрат но сти П+0, на ка та стар ској пар це ли 4130/1 К.О. Срем ска Ми тро ви ца, угао Ђу ре Јак ши ћа и За на тлиј ска у Срем ској Ми тро ви ца. Под но си лац зах те ва за по твр ђи ва ње Ур ба ни стич ког про јек та је DOO AR KA DE TA U RUS Бе о град. 2. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки про је кат, као и да у то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је до ста ве сво је при мед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве у Срем ској Ми тро ви ци, ули ца Све тог Ди митри ја број Ли це овла шће но од стра не Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју јав не пре зен та ци је је дипл. инж. арх. Вла ди сла ва Но ва ко вић. SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara 4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти одр жа на од до го ди не сва ког рад ног да на у вре ме ну од 7,00 до 14,00 ча со ва. Ме сто одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у хо лу но ве згра де градске ку ће Гра да Срем ска Ми то ви ца, ули ца Све тог Ди ми три ја број Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће се одр жа ти у тра ја њу од се дам да на и то од до го ди не 6. Про стор об у хва ћен Ур ба ни стич ким про јек том чи ни пар це ла 4130/1 К.О. Срем ска Ми тро ви ца, угао Ђу ре Јак ши ћа и За на тлиј ске у Срем ској Ми тро ви ца. НА ЧЕЛ НИК, Вла ди мир Пет ко вић, дипл. прав ник Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту живот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је ТО МИЋ Ж. д.о.о. Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 70. Пред мет ни про је кат је Из град ња си ло са за сме штај жи та ри ца са надстре шни цом. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Пе ћин ци ма, у окви ру Рад не зо не, на кат. парц. 1856/11 к.о. Пе ћин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Баји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шљење у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Из град ња си ло са за смештај жи та ри ца са над стре шни цом. НА КИОСЦИМА ЈЕ НОВИ БРОЈ "СРЕМСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ"

28 28 КУЛТУРА Среда, 26. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВО ЗА РО ВИЋ j Но ви број ча со пи са за на у ку, умет ност и кул ту ру Сун чани сат, 21. по ре ду, пред стављен је Ми тров ча ни ма про шлог че тврт ка у чи та о ни ци Би бли о- те ке Гли го ри је Во за ро вић. - Нај но ви ји број Сун ча ног са та је до био но во по гла вље. То су лир ски за пи си о Сре му и пре све га о Срем ској Ми тро вици. На рав но, ни су из о ста ла ни стал на по гла вља као што су: но во го ди шњи це, ју би ле ји, обеле жа ва ње зна чај них да ту ма и про у ча ва ње исто ри је Срем ске Ми тро ви це, ре кла је др Слађа на Ми лен ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник Сун ча ног са та. Зо ри ца Ми шче вић, из давач, до да ла је и да је ово го дишње из да ње ча со пи са обе ле жено про шло го ди шњим ју би ле јом Ми лан ског едик та. Ове го ди не је ва жно ме сто у про мо ви сању Сун ча ног са та за у зе ло сто го ди на од по чет ка Ве ли ког ра та, као и про мо ци ја би бли о- гра фи је од пр вог до два де се тог бро ја, чи ји је аутор Ми ли ја на Бар јак та ре вић, ди пло ми ра ни ви ши би бли о те кар. У про гра му про мо ци је учество ва ли су: проф. др Не над Ле ма јић, члан Уред ни штва, др Сла ђа на Ми лен ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник, Зо ри ца Мишче вић, из да вач, а про грам је во ди ла глу ми ца Гор да на Лукић. У му зич ком де лу про гра ма на сту пио је Град ски хор Сирми ју март под вођ ством ди риген та На та ше Стој ко вић. Про мо ци ју ча со пи са ор гани зо ва ли су Уста но ва за не гова ње кул ту ре "Срем", Кул турно про свет на за јед ни ца Гра да Срем ска Ми тро ви ца и Би бли о- те ка "Гли го ри је Во за ро вић". М. Т. С. Н. Де таљ са про мо ци је СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ЦЕН ТРУ ЗА КУЛ ТУ РУ СИР МИ ЈУ МАРТ На про јек ци ји фил ма Про јек ци ја до ку мен тар ноигра ног фил ма Ми лун ка Са вић хе ро и на Ве ли ког ра та аутор ке Сла ђа не За рић одржа на је про шле не де ље у Арт клу бу Сир ми ју мар та. Сви заин те ре со ва ни гра ђа ни су имали при ли ку да по гле да ју ову би о граф ску при чу о српскoj хе ро и ни и до бит ни ци нај ви ше од ли ко ва ња ме ђу же на ма учесни ца ма Пр вог свет ског ра та. Филм је при ка зан за хва љују ћи са рад њи Цен тра за култу ру Сир ми ју март са Ра диоте ле ви зи јом Бе о гра дом. То ком но вем бра је при ка за но и неко ли ко про јек ци ја овог фил ма на ме ње них ми тро вач ким средњо школ ци ма и основ ци ма и ко је пред ста вља ју са мо је дан од ни за де ша ва ња у окви ру новем бар ског про гра ма. М. М. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ПО ЗО РИ ШТУ ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ j j j Про мо ци ја књи ге Фај ронт у Са ра је ву др Не ле та Карај ли ћа одр жа на је у пе так про шле не де ље у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић. Др Не ле је при ли ком го сто ва ња от пе вао и пар пе са ма у прат њи Ел ви са Џи Кур то ви ћа и бенда No smo king or che stra. - У Срем ској Ми тро ви ци се увек осе ћам при јат но, као да сам код ку ће. Ве че рас је би ло је до ста љу ди, раз ли чи тих гене ра ци ја и ме ни је због то га ве о ма дра го, јер ова кве про моци је ко ри стим да бих раз го варао са пу бли ком, да ево ци рам успо ме не, раз ми слим о жи во ту и по ста вим се би не ка пи та ња, ре као је Не ле Ка рај лић. На пи та ње да ли по сто ји могућ ност да сни ми филм по књизи Фај ронт у Са ра је ву, Не ле Др Не ле на сце ни са ор ке стром је од го во рио да га то ли ко че сто то пи та ју, да је по чео озбиљ но да раз ми шља на ту те му. М. Т. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЗО РИ ШТЕ ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ j! - Пред ста ве по сто је због пу бли ке, а по зо ри ште се де си оног мо мен та кад има мо глум це и пу бли ку Пред ста ва Си ло ва ње ее! пре ми јер но је из ве де на пред ми тро вач ком пу бли ком про шли че твр так у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић. Предста ва је ра ђе на по мо ти ви ма тек ста Умри му шки, ита лијан ског дра ма тур га Ал да Нико ла ја, а у ре жи ји Сло бо да на Ћу сти ћа. Глав не уло ге игра ју: Вла ди мир Ба ла шћак, Алексан дар Кр ста јић, Ни ко ла Стан ко вић, Го ран Ву ча новић и Је ле на Јан ко вић. На кон пре ми је ре, глу мац Вла ди мир Ба ла шћак ре као је да је рад на овом по зо ри шном ко ма ду див но ис ку ство, што је по ка за ла и енер ги ја пу блике то ком из во ђе ња пред ста ве. Вла ди мир је из ра зио за хвалност, ка ко ка же, ве ли ким учите љи ма, Пје ру Рај ко ви ћу, ко ре о гра фу и Сло бо да ну Ћусти ћу. Та ко ђе је до дао и да их са пред ста вом Си ло ва ње ее! оче ку ју го сто ва ња у Шап цу и у Бе о град ском драм ском по зори шту. - Пред ста ве по сто је због пу бли ке, а по зо ри ште се де си оног мо мен та кад има мо глум це и пу бли ку. Ве че рас се де си ло по зо ри ште. Ово је био глу мач ки зах те ван ко мад, а ми смо имали при ли ку да са ра ђу је мо са ве ли ка ни ма срп ског глу ми шта, ре кла је Је ле на Јан ко вић, дода ју ћи да се за хва љу је ми тровач кој пу бли ци на по др шци. М. Т. С. Н. На пре ми је ри пред ста ве

29 Среда, 26. новембар КУЛТУРА 29 ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НОГ УМЕТ НИ КА И ГРА ФИ ЧА РА ДАР КА НО ВА КО ВИ ЋА У га ле ри ји Гра фич ког ко лекти ва у Бе о гра ду упра во је за тво ре на ве о ма бо га та, све о- бу хват на и еду ка тив на из ло жба ћи ри лич ног пи сма ауто ра Дар ка Но ва ко ви ћа, ли ков ног умет ника, гра фи ча ра и ди зај не ра, поре клом из Ши ма но ва ца. Из ло жба под на сло вом "Ћи ри ли ца - ар хитек ту ра пи сма" је кру на че ти ри де це ни је Но ва ко ви ће вог ра да, од за вр шет ка ака де ми је, 1974, до ста ту са сло бод ног умет ни ка, графич ког уред ни ка у НИП "Бор ба" и НИП "По ли ти ка". По том је, 1985, ли ков но и гра фич ки по ста вио "Пи смо", ча со пис за са вре ме ну свет ску књи жев ност, ко ји и данас из ла зи. У сво јој бо га тој ка ри је ри ликов но-гра фич ки је опре мио ви ше кул тур но-на ци о нал них из да ња: "Ис точ ник" - ча со пис за ве ру и кул ту ру, "Ру ски ал ма нах" - ча сопис за ру ску књи жев ност, "Еразмо" - ча со пис за хо ланд ско-фламан ску књи жев ност, "На род ни жи вот" - не дељ ни ма га зин, "Глас Ср ба" - но ви не Срп ског са ве за Сло во Ћ из ра ђе но у пле ме ни том др ве ту у Швед ској, "Ко ре ни" - ча со пис Ср ба у ра се ја њу, "Пулс Ср ба" - ме сеч ник за Ср бе у ди ја спо ри, "Мо сто ви" - ча со пис Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср бије, "Со фи ја" - жен ски ча со пис, "Евро пља нин" - пр ви мо де ран часо пис у Ср би ји уби је ног Слав ка Ћу ру ви је, и још де се так слич них ча со пи са, но ви на и ма га зи на. Мно го вред них и зна чај них књи га је ли ков но и гра фич ки уре дио Дар ко Но ва ко вић, ме ђу ко ји ма и књи гу Ћо ле ти де чи је (2012), ауто ра Ђор ђа В. Ћир кови ћа из Ши ма но ва ца. На из ло жби је пред ста вљено два на ест ком плет них пи са ма азбу ке са исто то ли ко бри жљи во иза бра них тек сто ва ве ли ка на писа не ре чи: Иве Ан дри ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Ду шка Ра до ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Ра ше Ли ва де, Бо ри слава Ра до ви ћа, Ар чи бал да Рај са и дру гих. По себ но ме сто, за слу жено је до био срем ски пе сник и писац Ра ди вој Про ко пље вић Про ка са тек стом "Штри ков", из књи ге Чу де сна моћ срем ске кле пе ту ше. Из ло же но је и де сет ћи ри личних Ини ци јал них пи са ма, уз исто то ли ко вред них тек сто ва ра зних Foto galerija Отва ра ње из ло жбе у Гра фич ком ко лек ти ву ауто ра. Сло ва пред ста вља ју право бо га ство ма ште, кре а тив но сти и уку са, са из ра же ном упе ча тљиво шћу ка да се по ста ве на по четку тек ста или па су са. По се бан ути сак је оста вила азбу ка штам па на на ве ли ком плат ну 3x2 m и ви ше ма ке та троди мен зи о нал них ћи ри лич них слова из ра ђе них у пле ме ни том др вету ко ја пред ста вља ју је дин ствен при мер из ва ја них сло ва. Аутор, иде још да ље, зна лач ки ди зај нира: ма ји це, кач ке те, ка лен да ре, укра сне маг не те и бук-мар ке ре (обе ле жи ва че стра ни ца). Ова ко пред ста вље на ћи ри ли ца да је могућ ност из ра де вред ног и ори гинал ног су ве ни ра за Ср би ју и Вуко ву азбу ку. Атрак ци ја из ло жбе и ме сто фото гра фи са ња по се ти ла ца и прола зни ка би ло је јед но бе ло, мону мен тал но, дво ме тар ско сло во Ћ ис пред га ле ри је, ко је је да ло пун до при нос са вре ме ној афир ма ци ји и по пу ла ри за ци ји ћи ри ли це. По сто ји ини ци ја ти ва и ве ли ка же ља кул тур них по сле ни ка Шима но ва ца да се ова из ло жба прене се у њи хо во ме сто. Ђ. Ћир ко вић НО ВЕ КЊИ ГЕ Де јан То мић: "Ми та Оре шко вић пр ви срп ски кан та у тор", НБ "Си ме он Пи шче вић", Шид - "Про ме теј", Но ви Сад у зич ки уред ник Ра дио Но- Са да Де јан То мић (рођ. Мвог у Ста па ру; жи ви у Сремској Ка ме ни ци), по ред ре дов ног по сла на опре ма њу мно го број них еми си ја и не ко ли ко аутор ских сериј ских му зич ких и му зич ко-лите рар них еми си ја (Од из во ра ка из во ру, Срп ска по ет ска пле те ница и др.), об ја вио је и пет на е стак књи га (као аутор, са би рач и прире ђи вач). И са да, као пен зи о нер, на ста вља ис тра жи ва ње и пи сање. У овој го ди ни (2014) об ја вио је три но ве књи ге, ме ђу ко ји ма је и мо но гра фи ја Ми та Оре шко вић пр ви срп ски кан та у тор. У тој књи зи реч је о јед ној из у- зет но за ни мљи вој лич но сти из 19. ве ка, о јед ном Срем цу, из Ши да, ко ји је био бир таш, там бу раш и на род ни пе вач, али и ком по зи тор (ко ји ни је знао но те, али не ке ње го ве ком по зи ци је су струч ни са вре ме ни ци ипак за бе ле жи ли). Ди ми три је Ми та Оре шко вић (прво бит но пре зи ме: Ори ша нац) рођен је го ди не у Се чу ју (у да на шњој Ма ђар ској), а умро је у Ши ду, где је про вео најве ћи део жи во та. Де јан То мић је сво ју књи гу о Ми ти Оре шко ви ћу за по чео од слу чај но на ђе ног по да тка из једне ен ци кло пе ди је. Ис тра жу ју ћи, тра гом тог по да тка, до шао је до обил ног ма те ри ја ла, ко ји, сло жен у мо за и ку, чи ни за о кру же но дело, зна чај но за исто ри ју срп ске по пу лар не му зи ке али и за истори ју књи жев но сти. От крио је, поред оста лог, и да су се ис так ну ти струч ња ци из тих обла сти ба вили "слу ча јем" Ми те Оре шко ви ћа, ме ђу ко ји ма су и по зна ти про фесо ри Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду Ма ри ја Кле ут, Мирја на Сте фа но вић, Са ва Да мја нов и на ро чи то Зо ја Ка ра но вић, чи ји рад То мић у це ли ни пре но си (уз ње ну са гла сност) и ко ји пред ставља око сни цу ње го вог ра да на мо но гра фи ји. Унео је још не коли ко тек сто ва дру гих ауто ра, од ко јих по гла вље По ро ди ца Орешко вић и ва рош Шид пот пи су је Ра до ван Сре мац, ар хе о лог-ку стос из Ши да. Уз рад Зо је Ка ра но вић сле де Пе сме у ру ко пи сној збир ци Ми те Оре шко ви ћа (укуп но 50), а при до да те су још не ке пе сме за ко је се зна или се ве ру је да их је ство рио Ми та Оре шко вић. За очу ва ње ме ло ди ја са мо у ког ком по зи то ра за слу жни су по знати умет ни ци то га вре ме на (нај позна ти ји је Кор не ли је Стан ко вић), али нај ви ше ње го вих пе са ма је у нот ним све ска ма са чу вао (слуша ју ћи не по сред но Оре шко вића, го ди не, у Кар лов ци ма) Фра њо Кса вер Ку хач из За греба (ина че по ре клом Не мац). Сав са чу ва ни нот ни ма те ри јал с песма ма Ми те Оре шко ви ћа, уз неоп ход не ко мен та ре, на ла зи се у овој То ми ће вој књи зи. Мно ге пе сме Ми те Оре шко вића су би ле по пу лар не за ње го ва жи во та (не ке су из во ђе не и на др жав ним све ча но сти ма), а и касни је, чак сто го ди на ка сни је су их пе ва ли и на гра мо фон ске пло че сни ма ли не ки нај по зна ти ји срп ски пе ва чи. У ли те ра ту ри се нај че шће спо ми њу пе сме: Праг је ово ми лог Срп ства, Мла ди мом ци с про ле ћа, Чуј ди ко што во лим, Др ште ча ше сви у ру ци, Вој во ди ну гроб по крива, Тећ ће во да куд је те кла, Зар ако си мо ја ма ти, Не мам ча сти ни кре ди та, Ве сел мо се бра ћо ми ла, Се ћаш ли се оног са та... По ми њали су Ми ту Оре шко ви ћа не са мо обич ни љу би те љи ње го ве му зи ке не го и по зна те лич но сти, као што су Адам Дра го са вље вић, Пе тар Ко њо вић, Јо хан Штра ус Син, Јован Скер лић, Мла ден Ле ско вац, Урош Дој чи но вић и дру ги. Мно го број ни по да ци, са за нимљи вим по је ди но сти ма, ци та ти и ме ро дав не оце не пред ста вља ју, у овој књи зи Де ја на То ми ћа, не са мо пор трет пр вог срп ског канта у то ра не го и (мо за ич ну) сли ку тзв. за бав ног жи во та оно га време на. А кад су са ме пе сме у пи тању (тек сто ви), ко је се по сма трају у ка те го ри ји гра ђан ске срп ске по е зи је, спон та но се на ме ће пара ле ла с да на шњим ста њем ствари, са свом овом тех но ло ги јом, елек тро ни ком, "но са чи ма зву ка" (за што ме тај из раз под се ћа на но са че ави о на?!). Ја бих си гур но, ако ме не ко пи та, за Пе сму Еврови зи је иза брао не ку пе сму Ми те Оре шко ви ћа! Ан ђел ко Ер де ља нин У СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА, 27. НО ВЕМ БРА Гаврило Грујић: Интервју са Моником Селеш " " з ло жба фо то гра фи ја под на- вом "Пор трет умет ни ка", Изи но во сад ског ауто ра Вла ди ми ра Зуб ца, би ће отво ре на 27. но вембра (су тра), у 18 са ти, у Кул турном цен тру "Кар ло вач ка уметнич ка ра ди о ни ца" у Срем ским Кар лов ци ма. Би ће из ло же ни портре ти број них по зна тих лич но сти из све та ли ков них умет но сти, као што су Јо ван Сол да то вић, Са ва Стој ков, Пе тар Ом чи кус, Здравко Ман дић, Ђор ђе Ла зић Ћап ша и дру ги. Вла ди мир Зу бац је ро ђен у Но вом Са ду, а фо то графи јом се ба ви од го ди не. За вр шио је Кар ло вач ку гим на зију, F@M- me di je и ма стер сту ди је на Фа кул те ту тех нич ких на у ка. Не ко ли ко пу та је из ла гао са мостал но, а че шће на ко лек тив ним по став ка ма, ра дио у Те ле ви зи ји Но ви Сад, Кул тур но-про свет ној за јед ни ци Гра да и са да у Скупшти ни гра да Но вог Са да. Члан је Удру же ња филм ских и те ле ви зијских рад ни ка Вој во ди не, Удруже ња ли ков них умет ни ка "ДА" и дру гих удру же ња. Д. П.

30 30 Среда, 26. новембар РУ МА ГО СТО ВА ЊЕ АТЕ ЉЕА 212 По но во осво ји ли Ру му "Ав густ у окру гу Осејџ" на сце ни Ате љеа 212 по ста ви ла ре ди тељ ка Љи ља на То до ро вић, a исто вре ме но ка да је у мар ту ове го ди не одр жа на пре ми је ра пред ста ве свој би о скоп ски жи вот започeo исто и ме ни филм ко ји је филм ским зве зда ма Ме рил Стрип и Џу ли ји Ро бертс, до нео но ми на ци ју за Оска ра Са вре ме ном аме рич ком пи сцу Треј си ју Летсу, дра ма "Ав густ у округу Осејџ" до не ла је ви ше на гра да од ко јих и ону нај вред ни ју, Пу ли це рову на гра ду а кри ти ча ри су га већ свр ста ли у ранг са Ју џи ном О Ни лом и Се мом Ше пар дом. Ова са га протка на цр ним ху мо ром пра ти три ге не ра ци је по ро ди це Ве стон ко ја се по сле дуго го ди на оку пља у јед ној те шкој жи вот ној си ту а ци ји. На ви де ло то ком по ро дичног ску па из би ја ју су ро во из не те исти не, раз от кри вају се тај не, плам те љу бав и мр жња, там на стра на по родич не исто ри је из ла зи на све тлост и би ва ого ље на. Јед но од основ них пи та ња ко је по ста вља ова предста ва је пи та ње исти не или ла жи. Ко мад је на сце ни Атељеа 212 по ста ви ла ре дитељ ка Љи ља на То до ро вић а глу мач ки ан самбл чи не: Да ра Џо кић, Бра ни мир Бр сти на, Ани та Ман чић, Мили ца Ми хај ло вић, Ма рин ко Маџ гаљ, Мла ден Ан дре је вић, Је ле на Ђо кић, Бран ка Шелић, Је ле на Пе тр о вић, Де јан Де дић, Не над Ћи рић и специ јал ни гост пред ста ве Дра ган Ни ко лић. По кло пи ло се и то да исто време но ка да је у мар ту ове го ди не одр жа на пре ми је ра пред ста ве За ову уло гу Да ра Џо кић до би ла на гра ду Ра ша Пла о вић свој би о скоп ски жи вот за поч не исто и ме ни филм ко ји је филмским зве зда ма Ме рил Стрип и Џу ли ји Ро бертс, до нео но ми наци ју за Оска ра. На пи та ње ко ли ко је то била оте жа ва ју ћа окол ност це лом ан сам блу, Да ра Џо кић, ко ја тума чи глав ну уло гу у пред ста ви, уло гу мај ке Ва јо лет Ве стон, за на ше чи та о це ка же: - Ко мен та ри пу бли ке су могу то ре ћи, не ка ко на на шој стра ни. Филм ви ше пра ти јед ну ли ни ју док је по зо ри шна пред ста ва ипак бо га ти ја. Текст смо раз у ме ли на прави на чин и про сто се це ла еки па за љу би ла у ње га. Ово је жен ска по де ла што је вр ло рет ко у по зо ри шту и мо је ко ле ги ни це и ја смо јед но став но за и гра ле пу ним ср цем. То се осе ћа, пу бли ка је то пре по зна ла и ова пред ста ва се игра са ве ли ким успе хом. Током ра да на ме та ло се пита ње оп те ре ће ња јер мо ју уло гу у фил му ту ма чи једна од нај бо љих глу ми ца да на шњи це, ве ли ка Мерил Стрип. При зна јем да сам има ла од ре ђе ну вр сту зеб ње јер сам зна ла да ће све би ти из ло же но по себним по гле ди ма, но пре ломи ла сам у се би и до не ла од лу ку да о то ме не разми шљам јер би то би ло по губ но. Из не ла сам из се бе оно што сам мо гла и оста ви ла свој пот пис ис под ове уло ге и та да је све те кло не у- по ре ди во лак ше. И упра во за ову уло гу, Да ри Џо кић је, су тра дан на кон од и- гра не пред ста ве у Ру ми, на сцени На род ног по зо ри шта у Бе о- гра ду, а по во дом 146. ро ђен дана на шег нај зна чај ни јег на ци о- нал ног те а тра, уру че на на гра да Ра ша Пла о вић. Ова на гра да се до де љу је глум цу за нај бо ље оства ре ње у бе о град ским по зори шти ма то ком се зо не. - За и ста ве ли ка на гра да и по но сна сам. Пу но нас је кан дидо ва но за ову на гра ду и искрено вам ка жем ни сам ра чу на ла и кал ку ли са ла да би она мо гла ме ни да при пад не. На гра де су ле пе и дра ге али и да је до деље на не ком од дру гих ко ле га, пот пу но је све у ре ду. За на града ма не тре ба ју ри ти, до ђу оне он да ка да тре ба да до ђу. Мно го сам срећ на и ра ду јем се ка же Да ра Џо кић. - Дра го ми је што игра мо у Ру ми и што ов да шња пу бли ка има мо гућ ност да види ову пред ста ву. Див но је што до ла зи мо и да што ви ше љу ди мо же да пра ти те а тар. Све је то са да те же и те же, ску па су Са га прот ка на цр ним ху мо ром пра ти три ге не ра ци је по ро ди це Ве стон го сто ва ња али ми слим да је то на ша ми си ја. Не тре ба са мо вели ки цен три да има ју кул тур ни жи вот не го сви на ши гра до ви ко ли ко год је то мо гу ће. По след ња пред ста ва ко ју ће по зо ри шна пу бли ка у Ве ли кој дво ра ни Кул тур ног цен тра у Ру ми мо ћи да ви ди у овој го дини је ко мад "Ха ролд и Мод" Бео град ског драм ског по зо ри шта, са Ми ле ном Дра вић у глав ној уло зи. Пред ста ва ће би ти оди гра на 11. де цем бра са по четком у 20 ча со ва. Не тре ба је про пу сти ти. М. Нин ко вић Фо то: Н. Ву ке лић МУ ЗИЧ КО - СЦЕН СКИ СПЕК ТАКЛ Ја знам ко сам 100 ама те ра за 100 го ди на од Ве ли ког ра та ЈА ЗНАМ КО САМ... је му зич ко-сцен ски про грам о стра да њу и по бе ди Ср би је у Пр вом свет ском ра ту и по све ће на је обе ле жа ва њу стого ди шњи це овог ва жног исто риј ског до га ђа ја. У про гра му уче ству је сим бо лич но 100 ми тр о- вач ких ама те ра му зи ча ра, игра ча, пе ва ча, глу ма ца. Ср би ја, ко ја ни је же ле ла рат, ни ти је би ла спрем на на ње га, из гу би ла је у ње му тре ћи ну сво га ста нов ни штва. Се ћа ње на вре ме ве ли ких ис ку ше ња ин спи ри са ло је уред ни штво ми тр о- вач ког Цен тра за кул ту ру да на умет нич ки начин пред ста ви је дан од нај те жих пе ри о да срп ске исто ри је, ис по шту је га и пре не се мла ђим ге нера ци ја ма. У пи та њу је умет нич ки при каз гол го те и васкр са Ср би је у Ве ли ком ра ту. Ко ри сти ће се моти ви на ших по зна тих ком по зи то ра, тек сто ви истак ну тих књи жев ни ка, игра ће се срп ска ко ла, пе ва ти па три от ске пе сме. Сцен ски ће се при каза ти бор бе, стра да ња, пат ње и по вла че ње, али и нај ве ћа по бе да по но сне срп ске вој ске. ЈА ЗНАМ КО САМ про бу ди ће се ће ње на све оне ко ји оста ше по да ле ким гро бљи ма пла ве гроб ни це, Зеј тин ли ка, Гу че ва, Ко лу ба ре Вас кр сну ти нашим се ће њем, за хвал но шћу и нај о ми ље ни јим пе сма ма и они ће би ти са на ма.

31 Среда, 26. новембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца под се ћа по тро ша че, ко ји сво је оба ве зе не из ми ру ју ре дов но, да у што кра ћем ро ку из ми ре сво је ра чу не и ду го ва ња за утро ше ни гас. На та кав на чин за др жа ва се ко рек тан од нос из ме ђу ЈП Срем-гас и по троша ча, а обез бе ђу је се ре дов но из ми ре ње оба ве за Срем-га са пре ма до ба вљачу ЈП Ср би ја гас. Из ми ре ње ду го ва ња и ре дов но пла ћа ње ра чу на зна чи си гур но и ква ли тетно снаб де ва ње при род ним га сом свих по тро ша ча на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца. ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА Во до рав но: 1. При мед ба на не чи ји рад, 7. Звук ме та ла, зва ћа ње, 13. Ве о ма ру жна осо ба, 14. Озна ка за фор те, 15. Огра ђе ни про стор за сто ку, 16. Дру ги, оста ли, 17. Огу ли ти ов цу, 20. Хе миј ски знак за се лен, 21. Лична за ме ни ца, 22. Озна ка на во зи ли ма за обу ку, 23. Део хе ли коп те ра, 24. Ве зник, 25. На ви ја чи ФК Пар ти зан, 29. Ко пре на, вео, 31. Град у Ко лумби ји, 32. Хе миј ски знак за ер би јум, 33. По лет, за нос, 35. Име укра јин ског пи сца, Шев чен ко, 37. Вр ста па па га ја, 38. Град у Ита ли ји, 40. Ку хињ ска по су да, та ва, 41. Зе мља на Апе нин ском по лу о стр ву, 43. Пле те на кор па од пру ћа (мн.). Ус прав но: 1. Осо бе ко је нео бјек тив но кри ти ку ју дру ге, 2. Фуд ба лер ФК Ман че стер ју нај те да, Вејн, 3. Аме рич ки ро кер, Поп, 4. По ка зна за ме ни ца, 5. Град у Мо за би ку, 6. Пи то мац офи цир ске шко ле, 7. Озна ка за тре ћу не позна ту у ал ге бри, 8. Не мач ки мит. бог ве тра, 9. Име глум ца Кон стан ти на, 10. Два на е сто и тре ће сло во азбу ке, 11. Грч ка бо ги ња зо ре, мит. 12. Спорт ско ве жба ње, 14. Је дан за на тли ја (мн.), 18. Ви со ко крем дру штво, 19. Ак тив ни вул кан на остр ву Хон шу, 22. Но та сол ми за ци је, 24. Име фран цу ског глумца, Мон тан, 25. Ли ни ја не про мен љи вог прав ца, 26. Сло во грч ког ал фа бе та, 27. Зла то (франц.), 28. Осва јач олим пиј ске ме да ље у гим на сти ци и Ми ро слав, 30. Ору ђе за рад, 34. Аме рич ки му зи чар, Се да ка, 35. По ка зна за ме ни ца, 36. Тро ци френ број, 37. Тур ски до сто јан стве ник, 39. Озна ка за Ниш, 41. Ре чи ца за те ра ње ко ко ши. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ Упе цао ди зе лаш злат ну ри би цу. Ка же му ри би ца: -Пу сти ме и ис пу ни ћу ти три же ље! За гле дао се он у ри би цу и по сле пар тре ну та ка ста ви је у уну трашњи џеп ко жне јак не: -Ма ка кве же ље, то зла је то зла. До шао отац у по се ту си ну сту денту. Ауто бус је сти гао ра но ују тро и отац од мах од ла зи у ку ћу где је син из нај мио со бу. Кад му га здари ца отво ри он упи та: - Да ли ов де ста ну је Мар ко? - Ста ну је. Уне си те га уну тра и стави те на кре вет у пр ву со бу де сно. од го во ри га зда ри ца.

32 32 Среда, 26. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НА ТОР СКИ СКУП У РЕ СТО РА НУ СРЕМ Сви за об но ву ма на сти ра Бе ше но во П ро те кле не де ље, ми тро вач ки ре сторан Срем био је до ма ћин до на торског ску па за об но ву Ма на сти ра Беше но во. По ред број них зва ни ца, ску пу су при су ство ва ли и пред став ни ци Срем ског управ ног окру га, ло кал не са мо у пра ве, јав них уста но ва са те ри то ри је гра да, као и пред став ни ци Срп ске пра во слав не цр кве, те игу ман об на вља ју ћег ма на сти ра ар химан дирт Ар се ни је Ма тић. Ор га ни за тор ску па био је Од бор за обно ву ма на сти ра Бе ше но во, на чи јем се че лу на ла зи пр ви чо век Ди рек ци је за изград њу гра да Јо ван До брић ко ји је окупље не оба ве стио шта је до са да на об нови ма на сти ра ура ђе но, ис ти чу ћи при то ме ду хов ни и кул тур но-исто риј ски зна чај понов ном уз ди за њу нај ста ри јег фру шко горског хра ма, за ду жби не Све тог кра ља Драгу ти на Не ма њи ћа. - Као што зна те, овај ма на стир био је уни штен то ком Дру гог свет ског ра та од стра не уста ша. Он је ево већ се дам де цени ја био ма те ри јал но уни штен, али не и ду хов но и упра во за хва љу ју ћи тој чи њени ци ми смо кре ну ли у ње го ву об но ву и до са да, за хва љу ју ћи љу ди ма до бре во ље који су се не се бич но ода зи ва ли на све апеле за по моћ, ус пе ли смо да ура ди мо до ста то га. Оно што нам пред сто ји тре нут но, је су по сло ви на по кри ва њу ма на стир ске цр кве, а да би то ура ди ли, по треб но је ску пи ти још нов ча них сред ста ва, ре као је До брић, уз за хвал ност сви ма ко ји су, ка ко је на поме нуо, до са да уче ство ва ли у об но ви ове фру шко гор ске све ти ње. Са до на тор ског ску па Удружење за културу живљења и Музеj Срема Позиваjу Вас на изложбу фотографиjа Самсона Чернова поводом На гра ђе ни ауто ри У име ло кал не са мо у пра ве, оку пље ни ма се обра тио пред сед ник ми тро вач ког пар ламен та Ми лан Ко ва че вић, ко ји је ис та као да је Град по др жа вао све ак тив но сти на по љу об но ве Бе ше но ва, те да ће уз по моћ ар хи ман дри та Ар се ни ја Ма ти ћа на ста ви ти то да чи ни и да ље. Ко ва че вић је до дао и то да је град то ком про те клог пе ри о да по држа вао и ак тив но сти на уре ђе њу и об но ви и дру гих срем ских све ти ња. За хвал ност при ло жни ци ма упу тио је и ар хи ман дрит Ар се ни је Ма тић ко ји је присут не упо знао са исто ри ја том и зна ча јем об но ве ма на сти ра Бе ше но ва. - Ова об но ва ни је ни ла ка ни јед но ставна. Она зах те ва не са мо ма те ри јал ну, не го пре све га ду хов ну об но ву на шег на ро да. Без те об но ве, не ма мо ни бу дућ но сти, ни др жав но сти. Са ду хов ном об но вом све почи ње и упра во у то ме и је сте нај ве ћи значај овог по ду хва та. Ве ли ку за хвал ност дугу је мо и при ло жни ци ма ко јих до са да ни је би ло мно го, али ко ји су се у пот пу но сти по све ти ли об но ви на шег Бе ше но ва чи ји се мо на шки жи вот већ уве ли ко об на вља. Ти на ши при ло жни ци ср ча но се бо ре за обно ву Бе ше но ва и ја ко ри стим при ли ку да по зо вем и дру ге да по мог ну ко ли ко мо гу, ка ко би за јед нич ким ду хов ним уз ди за њем за вр ши ли за по че те по сло ве на ма три јалној об но ви бе ше но вач ке све ти ње, ре као је ар хи ман дрит Ар се ни је и до дао да је план да се ма на стир по кри је до на ред не Сла ве. С. Лап че вић Пр ва на гра да за Јо ван ку Нов ко вић-пер ге Про те кле не де ље, сво ју Сла ву, Све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла про сла вио је и ма на стир Бе ше но во. Том при ликом уру че не су на гра де уче сни ци ма пе снич ког кон кур са Да вас кр сне Беше но во. На кон курс се ја ви ло 42 ауто ра, а пр ву на гра ду до би ла је Јо ван ка Нов ко вић-пер ге из Срем ске Ми трови це. Дру гу на гра ду су де ли ле Зор ка ШИД СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Авра мо вић Чор да ше вић и Ду шанка Дра гаш, док је тре ћа на гра да припа ла Ве сни Бо бић, Дра ги ци Дра гој Гр бић и Ду ша ну Ру жи ћу. Спе цијал не на гра де до би ли су Ана ста си ја, На та ли ја и Је фи ми ја Ко цић. Сви на гра ђе ни до би ли су по ве љу мана сти ра и ком пле те књи га ко је су да рова ли из да вач ка ку ћа Про ме теј и Компа ни ја Но во сти. Осве шта ње ре зи ден ци је 100 година од Великог рата Понедељак 1. децембар у 19 сати Музеj Срема, Вука Караџића 3 Ње го во пре о све штен ство епи скоп срем ски Ва си ли је осве штао је у че твр так епи скоп ске ре зи ден ци је на кон ре но ви ра ња и слу жио ве чер ње бо гослу же ње у цр кви Све тог оца Ни ко ла ја у Ши ду. Пре ма ре чи ма је ре ја Зо ра на Угреши ћа, у про сто ри ја ма Вла ди чан ског дво ра уре ђе не су кан це ла ри ја ар хи јереј ског на ме сни ка и цр кве не оп шти не, а у пла ну је да се на ред не го ди не започ ну ра до ви на цр кве ном му зе ју. С. М. (Фо то: Ра дио Шид)

33 Среда, 26. новембар Дана, 20. новембра навршило се седам тужних година како ме је напустио мој драги и вољени супруг Дана навршава се тужних 40 дана од како нас је напустио наш драги супруг, отац и деда Последњи поздрав БОЖИДАР БРАНКОВ БОЛЕ професор у пензији Помен је одржан у Новом Саду са родбином и пријатељима. Оставио си трагове који се не бришу, сећање које не бледи и доброту и љубав које се памте. Твоја неутешна супруга Мирјана Бранков. ДОБРИВОЈ ВАШЧАНИН из Чалме Увек ће те волети и са поштовањем причати о теби. Твоји најмилији супруга Јелка, син Славко и ћерка Биљана са породицама. ПЕТРУ ПЕРГЕ од брата Фрање Јаза са породицом. Дана 30. новембра навршава се годину дана од кад није са нама наша мајка, супруга и сестра др СНЕЖАНА СТРАЦЕНСКИ рођ. Петриновић У суботу у 10,30 часова окупићемо се на Новом гробљу за годишњи помен. Њени Адријана, Зорана, Бранко и Маријана. Последњи поздрав нашој вољеној мајци НАТАЛИЈИ ИВАНЧЕВИЋ Њени: син Миша, ћерка Тања, унуци Маја, Милош, Немања, Михајло и Данило, зет Неша и снаја Маријана. Дана навршава се година од када није са нама наш супруг, отац и дека НИКОЛА ГРУЈИЋ ЛИЗА из Сибача Отишао си и оставио све. Ниси оставио лек за тугу, док плачемо за тобом данас, као што смо плакали јуче, као што ћемо плакати и сутра. С љубављу и поштовањем бићеш у срцу и никад далеко своје супруге, сина, унуке и снаје. Породица. Дана навршава се година од када није са нама наш син, брат, стриц и девер НИКОЛА ГРУЈИЋ ЛИЗА из Сибача Време пролази али не и бол. С љубављу те помињемо, по добру те памтимо и од заборава чувамо. Са нама си заувек у срцу и мислима. Неутешна мајка Бела и брат Џоја са породицом. Дана навршава се пет година како није са нама наш драги ГОРАН МИЛАКОВИЋ Мајор Војске Србије Његови најмилији. Дана навршава се четири тужне године како није са нама наш драги ГОРАН ЈОВАНОВИЋ Вечна му слава и хвала. Мајка Весна, сестра Љиља са породицом, тетка Светлана са породицом и деда Илија. Последњи поздрав мојој јединој секи Последњи поздрав најдражој кеки Последњи поздрав нашем вољеном ВЕРИ МАРЕЉ Љубав и везу коју смо нас две имале, ни смрт не може да прекине. Увек ћеш бити са нама анђеле мој плавооки. Твоја Мира и Бојан. ВЕРИ МАРЕЉ Ника, Деки и Нале. СЛАВКУ ЉАХОВИЋУ Хвала ти на твојој доброти и несебичној љубави. Нека те анђели чувају. Заувек ћеш остати у нашим срцима. Породица Љаховић. Последњи поздрав драгој другарици и комшиници Дана навршава се 45. година од трагичне смрти наше драге Сећање ВЕРИ Љиља, Златко и тетка Вера Зрилић. СТОЈАНКЕ ЦРНКОВИЋ Увек ћеш бити у нашим срцима. Твоји: син Жељко, кћерка Божица, зет Бранко, унучад и праунучад. МИЛОРАД ИВИЋ МИЋУРА Пуно љубави, поноса и поштовања чувамо успомену на тебе. Твоји најмилији.

34 34 Среда, 26. новембар Последњи поздрав вољеној баки и мами Последњи поздрав својој драгој супрузи ВЕРИ МАРЕЉ Дуца, Боца и Таца. ВЕРИ МАРЕЉ Тешко је наћи речи да ти се захвалим за сву доброту и срећу коју си нам дала. Твоје велико срце увек је имало разумевања и налазило начина да помогне. Може проћи много и много времена ја своју драгу Веру никада нећу заборавити. Заувек твој Драган. ВЕРА МАРЕЉ Нека те анђели чувају и вечни мир на небу дају. Твоји Дуле, Дада и Мила. Дана навршава се три године од када није са нама наш драги супруг, отац, деда и свекар Дана године у 84. години живота преминула је наша драга САВА ПАВЛИЋ Дуге су и тешке године без тебе, остала је само твоја сенка. Много нам недостајеш. Хвала ти за све што си нам пружио у животу. Заувек ћеш остати у срцу твојих најмилијих. Савета, Драган, Цаца, Сава и Жељка. Драги пријатељи, користићу сваку прилику да се захвалим колективу хирургије за све што су учинили за моју Веру. Огромна захвалност свим докторима и сестрама. Ожалошћени Драган Марељ. НЕВЕНА РУКАВИНА Ожалошћени ћерка Ирена, син Жељко, снаха Весна, унучад Марина, Милош, Давор и Андреа и праунук Никола. Сећање на брата Дана 29. новембра године дајемо годишњи помен нашем драгом САШУ ГОЛУБОВИЋА Браћа Аца и Дарко са породицом. ВЛАДИЦА КУЖЕТ ВЛАДА Отишли сте прерано, а у нашим срцима је остала празнина. Време пролази али сећање на вас неће никада. Син Никола, ћерка Јелена, снаја Сандра, зет Ненад, унука Анастасија и унук Немања. СЛОБОДАНУ БЈЕЛОБРК С љубављу и поштовањем, његови најмилији супруга Ружица и син Бранислав Сећање Последњи поздрав нашој баки Сећање на нашег вољеног друга Дана дајемо годишњи помен нашој драгој Дана навршава се четири године од растанка од нашег брата, супруга, оца, деде и прадеде Последњи поздрав СЛОБОДАН ТОПИЋ Увек ћеш бити у нашим срцима. Чича Никола Караси са породицом. НАТАЛИЈИ ИВАНЧЕВИЋ Увек ћеш бити у нашим срцима. Твоји унуци Маја, Милош, Немања, Михајло и Данило. СЛОБОДАНА ТУМАРИЋА - ТУМАРУ С љубављу, чувамо га од заборава. Његови другови: Микони, Стева, Бобан, Ниџа, Дејка и кум Неша. АНИ ХАНЧОВСКИ С љубављу, синови Влатко и Бранислав, снаја Наташа, унук Драган и унука Драгана. ПЕТРОВИЋ ДИМИТРИЈА МИЋЕ Доживотна је љубав, сећање и успомена на нашег драгог Мићу. Твоји: брат Тоза и сестра Лела са породицама, супруга Живка, син Вела, кћи Драгана и унук Стефан. МОМИ ВУЧИЋЕВИЋУ Почивај у миру, с поштовањем јачим од заборава. Јелица Иванић. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ САВИЋ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДО 20km СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УСЛУГЕ ХЛАДЊАЧЕ НОН-СТОП 0-24 НАЈВЕЋИ ИЗБОР И НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 72 (преко пута болнице) МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, МАЧВАНСКИ КЕЈ / / /

35 Среда, 26. новембар Дана у 68. години живота преминуо је Ладе моја вољена Дана навршава се две године како није са нама наша драга Сећање СЛОБОДАН БОЖИН С љубављу ћемо те чувати у мислима. Ћерке Слађана и Љиљана, унучад и зетови. ВЛАДИЦА КУЖЕТ рођ.витасовић из Лаћарка Моја љубав и сећање на тебе трајаће заувек. Сестра Јелица са породицом. МИЛАНКА СТРАЦЕНСКИ Увек ћемо те се радо сећати. Твоји најмилији МИОДРАГ РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ Вечно ћеш живети у срцима твојих супруге Милице, синова Горана и Зорана са породицама Сећање на Сећање Преошла је година дана од када није са нама наша драга МОМА ВУЧИЋЕВИЋ Куме почивај у миру. Зоран Наранчић Лимун са породицом. СНЕЖАНУ СТРАЦЕНСКИ Непрежаљеног и верног пријатеља са којим смо поделили највећи део наших живота. Њене Рукавине. СНЕЖАНА СТРАЦЕНСКИ Успомену на њу чувају Младеновићи. П ОКР АЈИ НСКИ ФОНД ЗА ПЕ НЗИ ЈСКО И И НВ АЛИ ДСКО ОС ИГ УР АЊЕ Ф ил иј ала Сре мска М итр ов ица Ул ица Св етог Д им итр ија 4 Број: /14 Датум: На ос нову ч лана 35. и 36. П рав ил ника о ре ша вању ст ам бених пот реба ко рис ника п ен зија ("С лужбени г ласник РС" бр. 56/06), на ос нову Ов лаш ћења 01 број /12 од го дине директор Фи ли јале Ср емска Мит ро вица, р ас пи сује: К О Н К У Р С ЗА ДО ДЕЛУ У ЗАКУП С ТАНА НА ОД РЕ ЂЕНО В РЕМЕ, ОД Н АЈ ВИШЕ ПЕТ ГО ДИНА: У СР ЕМСКОЈ МИТ РО ВИЦИ, У ЛИЦА ЊЕ ГО ШЕВА 2 СТАН 8 ПО ВР ШИНЕ 42,94 м2, У РУМИ, НА СЕЉЕ ИГ РА ЛИШТЕ Л-2 УЛАЗ 3 СТАН 1 ПО ВР ШИНЕ 34м2, У В РД НИКУ, ЖЕ ЛЕЗН ИЧКА Ц4 СТАН 6 ПО ВР ШИНЕ 41,91 м2. Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та је JUB д.о.о. Ши ма нов ци, До си те је ва 5. Пред мет ни про је кат је Из град ња објек та за про из вод њу екс пан ди ра ног по ли сти ре на. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Ши ма новци ма, у окви ру ком плек са фа бри ке JUB д.о.о. Ши ма нов ци, на кат. парц. 548/11 к.о. Ши ма новци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. К онк урсом се о мо гу ћава ко рис ни цима п ен зија да под ус ло вима и на начин п ро писан П рав илником о ре ша вању ст ам бених пот реба ко рис ника п ен зија, ост варе п раво на ре ша вање ст ам бених пот реба у o пштини од носно г раду на чијој те рито рији и мају п ре би ва лиште и у ко лико у ут врђеном року п од несу з ахтев. З ахтев за до делу у закуп с тана, мора да са држи: 1. У говор о ко риш ћењу с тана, или у говор о сус тан арском или п одс тан арском од носу или неки д руги доказ, ко јима се до ка зују ст ам бене п ри лике п од но с иоца з ах тева; 2. Доказ од н ад лежног ор гана да п од но силац з ах тева нема стан или по род ичну ст ам бену зг раду као и пот врду да се о ту ђењем пок лоном или од рицањем ст ам беног п рос тора није довео у си т уа цију да нема ре шено ст ам бено пи тање; 3. Доказ од н ад лежног ст ам беног ор гана да није но силац с тан арског п рава или за купац с тана на с тану у д рушт веној с во јини; 4. Ре шење о п риз на вању п рава на п ен зију; 5. Посл едњи чек од п ен зије; 6. Доказ о ду жини т ра јања неп рек идног п ре бива лишта на те ри то рији г рада од носно опш тине; 7. Из јаву о зај едн ичком до маћ инству; 8. Ре шење ф онда о п риз на вању п рава на туђу негу и помоћ и те лесно ош те ћење, или неки д руги доказ о здр авст веном с тању, издат од од го ва рајуће по лик лин ичке ус та нове, за п од но с иоца з ахтева или ч лана по род ичног до маћ инства; 9. Доказ о у чешћу у рату ; ; доказ о у чест во вању у о ру жаним ак ци јама после 17. ав густа го дине, као и доказ за корис ника п ен зије чији је члан по род ичног до маћинства по гинуо као борац у овим ак ци јама: 10. Доказ о с та тусу р атног в ојног ин ва лида од I до IV г рупе; 11. Доказ о п ро фе с ион алном о бо љењу или пов реди на раду. К онкурс је от ворен 15 дана од дана об јављи вања у "Ср емским но ви нама", на ог ласној табли РФ ПИО Фи ли јале Ср емска Мит ро вица, огласној табли РФ ПИО Ис пос таве Рума, Гр адског уд ру жења п ен з ио нера Ср емска Мит ро вица, Градског уд ру жења ин ва лида рада Ср емска Мит ровица, Општ инског уд ру жења п ен з ио нера Рума, Општ инске ор га ни за ције ин ва лида рада Рума, Општ инског уд ру жења п ен з ио нера Ириг и Општинског уд ру жења п ен з ио нера В рдник. З ахтев за до делу с тана у закуп са п от пуном докум ен та цијом п од носи се: СТ АМ БЕНОЈ КО МИ СИЈИ ЗА РЕ ША ВАЊЕ СТ АМ БЕНИХ ПОТ РЕБА КО РИС НИКА П ЕН ЗИЈА Ре публ ички фонд за п енз ијско и ин валидско о си гу рање Пок рај ински фонд за п ензијско и ин вал идско о си гу рање Фи ли јала Сремска Мит ро вица СР ЕМСКА МИТ РО ВИЦА, ул. С ветог Ди мит рија бр.4. ДИР ЕКТОР ФИ ЛИ ЈАЛЕ Зоран Бе режни с. р. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри јама Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но кому нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Општин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња заин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључно са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат Из град ња објек та за про из вод њу екс пан ди ра ног по ли сти ре на. НЕ МАЧ КА КОМ ПА НИ ЈА ''VOR WERK'' Тра жи мо са рад ни ке за те рен ску про да ју (ме наџ мент и ко мер ци ја ла) у Срем ској Ми тро ви ци, Ру ми и Но вом Са ду. Мо гућ ност до бре за ра де и на пре до ва ње. По треб но: соп стве ни ауто, по зи ти ван став, ко му ни ка тив ност. Ин фор ма ци је на Те ле фон: 023/ , 064/

36 36 Среда, 26. новембар ФУД БАЛ РУКОМЕТ ОДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО БЕ ДА МИ ТРОВ ЧАН КИ ГЖОК Еатон Срем-Тем по - ЖОК Ва ље во 3:0 ОД БОЈ КА ВИ НЕР ШТЕ ДИ ША СУ ПЕР ЛИ ГА (Ж) Ре зул та ти утак ми ца ше стог ко ла: Кра гу је вац: Кра гуј Ди на мо 3:0, Н. Бе о град: Ви зу ра Рад нич ки 3:0, Су бо ти ца: НИС Спар так Ко лу ба ра 3:0, Лај ко вац: Же ле зни чар Је дин ство 1:3, Бе о град: Цр ве на Зве зда ТЕНТ 2:3. 1. Ви зу ра : Је дин ство : Цр ве на Зве зда : НИС Спар так : Ди на мо : Кра гуј : ТЕНТ : Же ле зни чар : Рад нич ки : Ко лу ба ра :18 0 Сле де ће ко ло: Пан че во: Ди на мо ТЕНТ, Ст. Па зо ва: Је дин ство Цр ве на Зве зда, Уб: Ко лу ба ра Же ле зни чар, Н. Бе о град: Рад нич ки НИС Спар так, Кра гу је вац: Кра гуј - Визу ра. Д. Б. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР Ре зул та ти утак ми ца осмог ко ла: Б. Но во Се ло: БНС Хај дук 69:61, Б. То пола: То по ла Све ти Ђор ђе 65:77, Ср бобран: Ака де мик Же ле зни чар 79:73, Футог: Фу тог МД Ту па њац Сло вен 83:69, Б. Ја рак: Мла дост Ста ра Па зо ва 79:80, Оџа ци: Оџа ци Је дин ство 88:81, Вр бас: Вр бас Ду нав 78: Ду нав : Вр бас : БНС : Све ти Ђор ђе : Ака де мик : Је дин ство : Ста ра Па зо ва : Фу тог МД Ту па њац : Же ле зни чар : Хај дук : Оџа ци : То по ла : Мла дост : Сло вен :746 8 Сле де ће ко ло: Бе ле гиш: Ду нав БНС, Н. Бе чеј: Је дин ство Вр бас, Ст. Пазо ва: Ста ра Па зо ва Оџа ци, Ру ма: Словен Мла дост, Ин ђи ја: Же ле зни чар МД Ту па њац, Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Ака демик, Ку ла: Хај дук - То по ла. КО ШАР КА Д. Б. а ла Гим на зи је, гле да ла ца 50, Ссу ди је: Гли шић и Је ли шић (НС) и ли ниј ске су ди је: Пе трењ и Тр куља. Ка да је би ло нај по треб ни је Лукић, Ди нић, Ја блан, Ба бић, Та дић, Сви тли ца за и гра ле су ка ко се од њих оче ку је и пре га зи ле су еки пу Ва ље ва убе дљи вим ре зул та том 3:0 по се то ви ма 25:13/25:13/25:22/. По ка за ле су уче ни це Ср ђа на Радо ва но ви ћа на овој утак ми ци сав свој рас ко шни та ле нат, па је пу бли ка у са ли Гим на зи је има ла јед но при јатно ве че и ужи ва ла у игри сво јих љуби ми ца. Ова по бе да је зла та вред на јер обез бе ђу је ми ран на ста вак бор бе за бо до ве. Че стит ке свим игра чи ца ма и струч ном шта бу на из ван ред ној игри и убе дљи вој по бе ди. ЕАТОН СРЕМ ТЕМ ПО: Здје лар, Ба бић, Мар ја но вић, Сли јеп че вић, Мар ко вић, Та дић, Лу кић, Ко прић, Ди нић, Сви тли ца, Са вић, Ја блан. Тре нер Ср ђан Ра до ва но вић, помоћ ни тре нер Дра ган Ра ђе но вић. Ј. Са. Са ме ча у Ми тро вач кој гим на зи ји ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЈУ Г Ре зул та ти утак ми ца осмог ко ла: Вој ка: Вој ка - Дру жи на Ко зло вац 92:72, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва ЛСК 94:58, Панче во: Крис Крос Ја дран 87:68, Ко вин: Рад нич ки Пинк 109:50, Ру ма: РУ Кош - Ба нат ски Кар ло вац 78:93, Шид: Пар ти зан Ди на мо 69:91, Сло бо дан: Омла ди нац. 1. Крис Крос : Н. Па зо ва : Рад нич ки : Л С К : Вој ка : Омла ди нац : Ди на мо : Ја дран : РУ Кош : Б. Кар ло вац : Пар ти зан : Д. Ко зло вац : Пинк :650 7 Сле де ће ко ло: Пан че во: Ди на мо - Вој ка, Б. Кар ло вац: Ба нат ски Кар ло вац Пар ти зан, Вој ка: Пинк - РУ Кош, Ст. Па зо ва: Ја дран Рад нич ки, Н. Ба нов ци: Омла ди нац - Крис Крос, Де беља ча: Дру жи на Ко зло вац - Но ва Па зо ва, Сло бо дан: ЛСК. Д. Б. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 13. КО ЛА: ЧА ЧАК: Бо рац - Рад нич ки (Н) 0:0, БЕ О ГРАД: Во ждовац - Но ви Па зар од ло же но, БЕ О ГРАД: Па ре ти зан - На пре дак 3:1, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Спар так 1:1, БЕ О ГРАД: Рад - Вој во ди на 0:0, БЕ О ГРАД: Чу ка рички - Ја го ди на 0:3, КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Цр ве на зве зда 0:0, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Мла дост 2:1. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Вој во ди на : Чу ка рич ки : ОФК Бе о град : Но ви Па зар : Мла дост : Ја го ди на : Спар так : Рад : До њи Срем : Бо рац : Во ждо вац : Рад нич ки (Н) : На пре дак : Рад нич ки :16 7 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: НИШ: Рад нич ки - Младост, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда - ОФК Бео град, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на -. Рад нич ки 1923, НО ВИ САД: Вој во ди на - Чу ка рич ки, СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Рад, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - До њи Срем, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Пар ти зан, ЧА ЧАК: Бо рац - Во ждо вац. Ж. Р ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 15. КО ЛА: ГОР ЊИ МИ ЛА- НО ВАЦ: Ме та лац - Рад ник 1:0, ЛА ЗА- РЕ ВАЦ: Ко лу ба ра - Ин ђи ја 2:1, УЖИ ЦЕ: Сло бо да - Бач ка 1:0, МР ШТА НЕ: Мо ра вац Ори он - Ја вор Ма тис 0:0, КРА ЉЕ ВО: Слога - Ма чва 2:1, БОР ЧА: БСК - Син ђе лић 2:0, БЕ ЖА НИ ЈА: Бе жа ни ја - Је дин ство пу те ви 1:0, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Про ле тер 1:1. 1. Ја вор Ма тис : Рад ник : Ме та лац : Про ле тер : Сло га (ПНМ) : Ин ђи ја : БСК : Бач ка : Ко лу ба ра : Је дин ство пу те ви : Бе жа ни ја : Сло бо да : Ма чва : Мо ра вац Ори он : Син ђе лић : Сло га (К) :29 9 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО (на про ле ће). СУР ДУ- ЛИ ЦА: Рад ник - Про ле тер, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Је дин ство пу те ви, БЕ- ЖА НИ ЈА: Бе жа ни ја - Син ђе лић, БОР ЧА: Бор ча - Ма чва, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Ја вор Ма тис, МР ШТА НЕ: Мо ра вац Ори он - Бачка, УЖИ ЦЕ: Сло бо да - Ин ђи ја, ЛА ЗА РЕ- ВАЦ: Ко лу ба ра - Ме та лац. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца пет на е стог ко ла: Н. Па зо ва: Рад нич ки Ди на мо 6:1, Су боти ца: Бач ка 1901 ПИК При гре ви ца 1:0, Шид: Рад нич ки Вр шац 1:1, Бе о чин: Це мент Тек сти лац 4:1, Б. Двор: Ба нат Сен та 1:0, Те ме рин: Сло га Рад нич ки (С) 1:0, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра До лина 2:0. Ст. Ба нов ци: Ду нав Рад нич ки (СМ) 1:0. 1. Сен та : ЧСК Пи ва ра : До ли на : Сло га : Це мент : Ду нав : Ди на мо : Бач ка : Рад нич ки (СМ) : Рад нич ки (НП) : ПИК При гре ви ца : Рад нич ки (Ш) : Ба нат : Вр шац : Рад нич ки(с) : Тек сти лац :35 2 Сле де ће ко ло, на про ле ће: Пан че во: Ди на мо Рад нич ки /СМ/, Ст. Ба нов ци: Ду нав До ли на, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра Рад нич ки /С/, Те ме рин: Сло га Сента, Б. Двор: Ба нат Тек сти лац, Бе о чин: Це мент Вр шац, Шид: Рад нич ки ПИК При гре ви ца, Су бо ти ца: Бач ка 1901 Рад нич ки /НП/. Д. Б. НО ВО САД СКО СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца пет на е стог ко ла: Ку пи но во: Ку пи но во Бу дућ ност 3:1, Жа баљ: ЖСК Сло га 4:1, Ст. Па зо ва: Је дин ство Цр ве на Зве зда 2:0, Бе шка: Хај дук Гра ни чар 1924 Сре мац 3:1, Н. Сад: Ин декс Ка бел 1:1, Н. Сад: Бо рац Мла дост 3:1, Ла ћа рак: ЛСК Омла динац 0:1, Каћ: Ју го вић Љу ко во 4:0. 1. Омла ди нац : ЖСК : Бо рац : Ка бел : Мла дост : ЛСК : Цр ве на Зве зда : Бу дућ ност : Сло га : Љу ко во : Је дин ство : Ку пи но во : Г Сре мац : Ин декс : Ју го вић : Хај дук :29 13 Сле де ће ко ло, на про ле ће: Гло жане: Бу дућ ност Љу ко во, Каћ: Ју го вић Омла ди нац, Ла ћа рак: ЛСК Мла дост, Н. Сад: Бо рац Ка бел, Н. Сад: Ин декс Гра ни чар 1924 Сре мац, Бе шка: Хај дук Цр ве на Зве зда, Ст. Па зо ва: Је дин ство Сло га, Жа баљ: ЖСК - Ку пи но во. Д. Б. ПР ВА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца пет на е стог кола: Хрт ков ци: Хрт ков ци Рад нич ки 2:0 (пре кид, 76, го сти 3:0 /пф/), Ши ма новци: Хај дук 1932 ПСК 1:3, Го лу бин ци: Ја дран Сло вен 0:2, По пин ци: На предак Бу дућ ност 1:4, Ада шев ци: Сре мац Гра ни чар 1924 Хај дук 1:0, Врд ник: Ру дар Пар ти зан 0:3. Ру ма: Пр ви Мај Д. Пе тров ци 2:0, Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац З. Бу љу ба ша 5:0. 1. Бу дућ ност : Пар ти зан : Сло вен : Х По ду на вац : Хај дук : Ру дар : Хрт ков ци : Пр ви Мај : Д. Пе тров ци : С. Гра ни чар : Ја дран : З. Бу љу ба ша : На пре дак : ПСК : Рад нич ки : Хај дук :64 0 Сле де ће ко ло, на про ле ће: Ириг: Раднич ки З. Бу љу ба ша, Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац Д. Пе тров ци, Ру ма: први Мај Пар ти зан, врд ник: Ру дар Хајдук, Ада шев ци: Сре мац Гра ни чар 1924 Бу дућ ност, По пин ци: На пре дак Сло вен, Го лу бин ци: Ја дран ПСК, Ши ма нов ци: Хај дук Хрт ков ци. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца пет на е стог ко ла: Бре стач: ОФК Бре стач На пре дак 2:0, Но ћај: Но ћај Сло га 3:0, Ру ма: Фру шка Го ра Гра ни чар (К) 1:4. Чор та нов ци: ЧСК 1939 Бо рац (К) 0:1. Ман ђе лос: Фру шко го рац Под ри ње 2:4, Пла ти че во: Је дин ство Гра ни чар (Г) 0:1 Мар тин ци: Бо рац Оби лић :1. Путин ци: Же ле зни чар Је дин ство (М) 1:2. 1. Под ри ње : Је дин ство (М) : ОФК Бре стач : Гра ни чар (К) : Бо рац (К) : На пре дак : Оби лић : Но ћај : Гра ни чар (Г) : Фру шко го рац : Бо рац (М) : Же ле зни чар : Фру шка Го ра : Је дин ство (П) : ЧСК : Сло га :33 9 Сле де ће ко ло, на про ле ће: Жар ковци: На пре дак Је дин ство /М/, Љу ко во: Же ле зни чар Оби лић 1993, Мар тин ци: Бо рац Гра ни чар /Г/, Пла ти че во: Је динство Под ри ње, Ман ђе лос: Фру шко го рац Бо рац /К/, Чор та нов ци: ЧСК 1939 Гра ни чар /К/, Ру ма: Фру шка Го ра Слога, Но ћај: Но ћај ОФК Бре стач. Д. Б. ИН ЂИ ЈА СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ (Ж) Же ле зни чар Цр ве на зве зда 33:24 (19:11) порт ска ха ла у Ин ђи ји. Гле да ла Су ди је: Мар ко Пе шић и Сца: Вла ди мир Кне жић. Ис кљу че ња: Желе зни чар 4, Цр ве на зве зда 8 ми ну та. Сед мер ци: Же ле зни чар 4 (2), Цр ве на зве зда 3 (2). ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Жак, Вељ ко вић 9, Стој са вље вић 2 (1), Кр стић 1, Ђу ро вић 1, Си мо но вић, Џе леб џић, Бур саћ 4, Јан ко вић (1 од бра на), Ђи лас (10 од бра на), Ста ме нић 5 (1), Ор ло вић 1, Ми лић 4, Ба кић, Кој чић 6. ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА: Ман чић 4, Гуџић 1, Ј. Ђор ђе вић, Ђо кић 7, Ра дуло вић 4 (2), В. Ђор ђе вић 4, Ле жаја (1 од бра на, сед ме рац), Ву клиш (6 од бра на), Си ки мић 1, Су јић 3, Дом би (2 од бра не). Игра чи ца утак ми це: Бо ја на Ми лић (Же ле зни чар). Цр ве на зве зда ни је би ше оно што је би ла, по след ња је на та бе ли па је Же ле зни чар оче ки ва но и пот пу но заслу же но укњи жио два бо да па је, тренут но, пе ти на та бе ли елит ног друштва. Мо гле су до ма ће ру ко ме та ши це и до убе дљи ви је по бе де јер су са мо у пр вих 30 ми ну та пет-шест пу та по гађа ле оквир го ла. Ипак, има ле су два пу та чак и 11 го ло ва фо ре, би ло је 19:8 у пр вој и 33:22 у др ку гој де о ници игре та ко да по бе да ни јед ног тренут ка ни је до ла зи ла у пи та ње. Го шће су, тек у дру гом плу вре ме ну не ко ли ко пу та сма њи ле раз ли ку на ми нус шест али је то би ло све што су у под малђе ном са ста ву мо гле да учи ње про тив, та ко ђе мла дог, али уигра ни јег и квали тет ни јег са ста ва ин ђиј ског су пер лига ша. Ис та кле су се Вељ ко вић, Кој чић и Ста ме нић у до ма ћем ти му а Ђо кић и Ман чић у го сту ју ћој еки пи. Су ди је у ко рект ној игри ни су има ле те жак посао па су га без ве ћих про бле ма приве ле кра ју. Д. Ви ћен тић КО ШАР КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АБА ЛИ ГА У ПИН КИ ЈУ Ме га уда ра на Це де ви ту У окви ру 10.ко ла АБА ли ге пр вог де цем бра са ста ју се КК Ме га Визу ра и КК Це де ви та из За гре ба. Утак ми ца се игра са по чет ком у 18 ча со ва. Кар те се пу шта ју у про да ју од че тврт ка а мо гу се ку пи ти у кафи ћу Пин ки ( од 7 до 22ча са) од мах до ула за у слу жбе ни улаз у ПСЦ По мло, као и на сам дан игра ња утак ми це, два са та пред по че так од 16ч. Це на улазни це је 200 ди на ра. С. Л. БО ВЛИНГ ПР ВА ЛИ ГА Ни шта но во - Ме та лац по бе дио Ре зул та ти не пот пу ног 5. ко ла: Бо влинг стон Ел бра ко (Сом бор) - Жабац (Зе мун) 12:4, Кру па ри (Бач ко Ду ша но во) - Ме та лац (Ши ма нов ци) 5:11 и Фор ту на (Но ви Сад) - Ра ванград (Сом бор) 10:6. Ју че су игра ли: Бе о град - Рад нич ки (Зе мун), Инел (Зе мун) - Зе мун и Је дин ство (Ши манов ци) - Кен ди (Зе мун). Та бе ла: Мета лац 10 (5 ме че ва), Фор ту на 8 (5), Бо влин стон Ел бра ко (5) и Ра ван град (5) по 6, Кру па ри 5 (5), Бе о град (4), Зе мун (4) и Жа бац (5) по 4, Рад нич ки (4) 3, Кен ди (4) и ИНел (4) по 2 и Једин ство (4) без бо до ва). Ж. Ра ди во је вић

37 Среда, 26. новембар СПОРТ 37 ФУД БАЛ СТА РИ БА НОВ ЦИ ДУ НАВ ПО ТО ПИО РАД НИЧ КИ ФК Ду нав - ФК Рад нич ки (СМ) 1:0 (0:0) ЏУ ЏИ ЦУ БЕ О ГРАД САЈ ОПЕН Од ли чан на ступ ми тро вач ке Без бед но сти Рад нич ки оста је у до њем де лу та бе ле Ста ди он Ду на ва, гле да ла ца 250, су ди ја Ма ли џан /НС/, стре лац Илић у 89 ми ну ту. Рад нич ки је по ра зом од екипе Ду на ва са 1:0 окон чао је сењи део пр вен ства Срп ске ли ге Вој во ди на. Да не сре ћа бу де већа Рад нич ки је гол при мио у 89 На по след ној сед ни ци Управног од бо ра БС Ср би је је одлу чио (на осно ву прет ход них од лу ка Бо ћар скихг са ве за Бе о- гра да, Вој во ди не и Ср би је) да се у го ди ни фор ми ра је динстве на Пр ва ли га. На осно ву постиг ну тих ре зул та та у годи ни, клу бо ви би се так ми чи ли у сле де ћим ран го ви ма - ПР ВА ЛИ ГА, Ко за ра, Но ви Бе о град и При ја тељ (Но ви Бе о град); Ка наре во бр до и Ла ста (Бе о град), Сириг, Сом бор и Ши ма нов ци; ДРУ- ГА ЛИ ГА - ЈУГ: Зе мун, Ал ти на, Ме ан др и Ди на ра (сви из Зе муна); Мла дост (Но ви Бе о град) и Цр ве на зве зда (Бе о град); ДРУ- ГА ЛИ ГА - СЕ ВЕР: Вој во ди на и Кра ји на (Но ви Сад), Дал мати нац (Ру ма), Фру шка го ра (Ерде вик), Ра ван град (Сом бор) и Фокс (Кља ји ће во); ТРЕ ЋА ЛИ- ГА - ЈУГ: Ба њи ца и Зве зда ра (Бе о град), Зе мун, Сме де ре во и На ша кри ла (Но ви Бе о град); ми ну ту по гот ком Или ћа. Рад нич ки је је се њи део првен ства за вр шио на де о би 9 до 12 ме ста са 18 осво је них бо дова, ана ли зе ће по ка за ти да ли је ово за до во ља ва ју ћи пла сман и да ли је мо гло би ти бо ље. РАД НИЧ КИ: Ши во љиц ки, БО ЋА ЊЕ ТРЕ ЋА ЛИ ГА - СЕ ВЕР: Ри ђи ца, Ста ни шић, Бе шка, Спар так (Субо ти ца) и Ду ка (Но ви Сад). Рок за до ста вља ње примед би, односно при хва та ње ОД БОЈ КА Од бој ка шку утак ми цу осмине фи на ла Ку па Ср би је, из ме ђу су пер ли га ша Ин ђи је и Спар та ка из Љи га, ко ја је на про гра му у че твр так 27. новем бра, ди рект но ће пре но сити РТС 2 са по че ком у 17,55 ча со ва. Не дав но од и гра ни су срет за бо до ве из ме ђу истих рива ла за вр шен је мак си малном по бе дом го сти ју, би ло је Ми јић, Ша јић, Ма ле ше вић, Ри стић, Ба љак, Лац ко вић, Со виљ, Жив ко вић, Зо ра новић, Зец игра ли су Си ми кић, Вуч ко вић, Бу де че вић. Тре нер Све ти слав Пет ковић. Ј. Са. БЕ О ГРАД ОД ЛУ КА УО БС СР БИ ЈЕ Је дин стве на Пр ва ли га или од у ста ја ње клу бо ва од такми че ња у на ве де ним ли га ма је до 26. ја ну а ра го ди не. ИН ЂИ ЈА ОСМИ НА ФИ НА ЛА КУ ПА СР БИ ЈЕ Ди рект но из Же љи не ха ле Ж. Ра ди во је вић 0:3, па сим па ти зе ри до ма ћи на оче ку ју ре ванш и про лаз у четврт фи на ле што би, сва ка ко, пред ста вља ло ве ли ки уп сех де би тан та у елит ном дру шву. Д. В. Про те клог ви кен да у Бе о граду је одр жан ве ли ки ме ђуна ро ди тур нир Сај опен 2014" на ко ме је уче ство ва ло осам др жа ва са 350 так ми ча ра из 26 клу бо ва. На овом ве о ма ква ли тет ном тур ни ру уче ство вао је и Џу џитсу клуб Без бед ност из Срем ске Ми тро ви це са три так ми ча ра Про те кле не де ље одр жано је Окру жно пр ве ство за омла дин ке у ко шар ци. Так миче ње је ор га ни зо ва ла Градска упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну Срем ске Ми тро ви це и Спорт ски Са вез гра да Сремска Ми тро ви ца. Уче шће је узело 40 так ми чар ки из 4 сред ње шко ле из Срем ског окру га и то: ЕТШ Вук Ка ра џић, Ста ра Пазо ва, Гим на зи ја, Ин ђи ја, СТШ Бран ко Ра ди че вић, Ру ма и МШ Дра ги ња Ник шић, Сремска Ми тро ви ца. По лу фи на ле: ЕТШ Вук Ка ра џић, Ста ра Па зо ва МШ КО ШАР КА Са тур ни ра у Бе о гра ду ко ји су по сти гли из ван ред не ре зул та те. Сла во љуб Ер де љан у кате го ри ји на де у бор ба ма освојио је брон за ну ме да љу. Исту ме да љу осво јио је и Бла го је Се дла ре вић у кон ку рен ци ји ју ни о ра, до кје од ли чан ути сак оста вио Сте фан Га врић. Ј. Са. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОКРУ ЖНО ПР ВЕН СТВО ЗА ОМЛА ДИН КЕ Пр во ме сто за Ме ди цин ску шко лу Ме ди ци нар ке нај бо ље! Дра ги ња Ник шић, Срем ска Ми тро ви ца 21:64, СТШ Бранко Ра ди че вић, Ру ма Гим нази ја, Ин ђи ја 10:18. Фи на ле: МШ Дра ги ња Никшић, Срем ска Ми тро ви ца Гим на зи ја, Ин ђи ја 67:18. ПЛА СМАН: МШ Дра ги ња Ник шић, Срем ска Ми тро ви ца, Гим на зи ја, Ин ђи ја, ЕТШ Вук Ка ра џић, Ста ра Па зо ва, СТШ Бран ко Ра ди че вић, Ру ма. За три пр во пла си ра не екипе, као и за све чла но ве еки па, обез бе ђе не су на гра де у ви ду ме да ља и ди пло ма. С. Л.

38 38 СПОРТ Среда, 26. новембар КА РА ТЕ РУ КО МЕТ ТРСТ, ИТА ЛИ ЈА СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО Сир ми ју му две брон зе Град Трст у Ита ли ји је био до ма ћин Свет ског пр вен ства за клу бо ве за све уз ра сне ка те го ри је у ка та ма и борба ма 22. и На овом так ми че њу уче ство ва ло је 15 др жа ва са 1250 такми ча ра. За ре пре зен та ци ју Ср би је на сту пи ле су две так ми чар ке из ка ра те клу ба Сирми јум из Срем ске Ми тро ви це и то Мили ца Ба ла нац и Ми ли ца Ку зми нац. У ве о ма ве ли кој кон ку рен ци ји где је у кате го ри ја ма би ло и по 30 до 40 так ми чара из раз ли чи тих сти ло ва и фе де ра ци ја, Ми тров чан ке су се и у та квој кон ку ренци ји оки ти ле са две брон за не ме да ље у ка те го ри ји ка де та, што је ве о ма успешан ре зул тат са ова квог так ми че ња. На ред но так ми че ње је у све срп ско пр вен ство кон фе де ра ци је Ср би је у Крушев цу 13. де цем бра. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВЕ ЛИ КА ИГРА РУ КО МЕ ТА ША СРЕ МА Цр вен ка па ла у Ми тро ви ци КО ШАР КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СРЕМ НАД И ГРАО МЛА ДОСТ Уз бу дљи во до по след ње се кун де Од лич на игра ру ко ме та ша СремСМ Срем ска Ми тро ви ца. МРК СремСМ- МРК Цр вен ка /Цр вен ка/ 40:17 (20:07), ха ла Пин ки, гле да ла ца 100, су ди је: Ћир ко вић /БП/ и Ви ше кру на / НП/. Ру ко ме та ши СремСМ има ли су у неде љу свој дан. Сил но мо ти ви са ни и распо ло же ни за игру пот пу но су над и гра ли ве ли ку Цр вен ку и у сјај ној игри то ком це ле утак ми це пот пу но је раз мон ти рали и по бе ди ли са ве ли ких 23 раз ли ке 40:17. Пред во ђе ни сјај ним Ма ри чић Стефа ном ко ји је по сти гао 14 го ло ва Срем одав но ни је од и грао ова ко ква ли тет ну утак ми цу. Тре нер Др ча пру жио је током ута ми це свим игра чи ма шан су да се раз и гра ју. СРЕМ-СМ: Бје лић, Ву ке лић 2, Мар ја нов 1, Ерић 5, Пе тро вић, Марја но вић 3, Ка ран 5, До бри чић 4, Мило ва но вић, Ма ри чић с 14, Ми лу тино вић 6. Тре нер Ду шан Др ча. Ј. Са. КУ ГЛА ЊЕ Сре мо ви ко шар ка ши Срем ска Ми тро ви ца: КК Срем - КК Младост (Сме де рев ска Па лан ка) 88:87. Хала Пин ки, гле да ла ца 350, су ди је: Па вли ца, Ву ка но вић и Ву јо вић сви Бе о град. Оста ло је 16 се кун ди до кра ја утакми це Мла дост је во ди ла 86:87, два слобод на ба ца ња су ди је су до су ди ле за Срем. На ли ни ју је стао Дра шко вић и уба цио оба ба ца ња и до вео Срем у водство од 88:87. Мла дост је има ла 16 се кун ди за напад, али ни је ус пе ла да по стиг не по годак и ре зул тат је остао 88:87. Го сти су би ли пра ви про тив ник што по твр ђу ју и ре зул та ти по че твр ти на ма: 25:20/21:21/17:21/25:25/ па је ова побе да тим вред ни ја. Сви игра чи Сре ма за слу жу ју по хва ле за бор бе ност и заслу же ну по бе ду. СРЕМ: Ђу рак, То мић, Че ле бић, Се ку лић, Дра шко вић, Ста но је вић, Мај сто ро вић, Ка са ба шић, Ђор ђић, Ђо кић, Мир че та. Тре нер Ива Сми ља нић. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО БЕ ДА ЗА КРАЈ ПР ВЕН СТВА КК Срем - КК Рад нич ки (Ки кин да) 7:1 RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Са ме ча у ми тро вач кој ку гла ни Ку гла на ха ле Пин ки, гле да ла ца 30. Глав ни су ди ја Бог дан Лу кач. Ку глаши Сре ма што се бли жи крај пр вен ства игра ју ве о ма до бро. Про те кле су бо те су у сво јој ку гла ни у ха ли Пин ки у ве о ма ква ли тет ној игри по бе ди ли Рад нич ки из Ки кин де убе дљивим ре зул та том 3165:2913 обо ре них чу ње ва или 7:1 у по је ди нач ним су срети ма. Ко ло пред крај пр вен ства Дру ге ли ге Вој во ди не у ку гла њу еки па де ли дру гу по зи ци ју са још две еки пе. Ево по је ди нач них ре зул та та: Шкарин 537, Лу кач 467, Ру жец ки 532, Сми ља нић 540, Ба че вић 543, Кли чарић 555. Ј. Са.

39 Среда, 26. новембар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Оба ве шта ва ње ку па ца ел. енер ги је, СМА ЊЕ НА ПО У ЗДА НОСТ НА ПА ЈА ЊА Од да на го ди не као по сле ди ца дру ге фа зе ре кон струк ци је ТС 110/35/20 kv СМ1 долази до не редов ног уклоп ног ста ња у елек тро е нер гет ској мре жи конзум ног под руч ја ЕД Срем ска Ми тро ви ца. Пла ни ра но је да ра до ви тра ју до новембра го ди не. У том пе ри о ду би ће сма ње на по у зда ност на па ја ња ве ћег де ла ку па ца на те ри то ри ји Оп шти не Срем ска Ми тро ви ца. Ако до ђе до неже ље них пре ки да у снаб де ва њу ел. енер ги јом ми ће мо све учи ни ти да они тра ју што је мо гу ће кра ће. Мо ли мо Вас за стр пље ње и раз у ме ва ње за све евен ту ал не про бле ме ко ји мо гу на ста ти. О свим но во на ста лим си ту а ци ја ма то ком овог пе ри о да би ће те бла го вре ме но оба ве шта ва ни пу тем сред става ин фор ми са ња и на шег сај та С поштовањем, Одељење за односе с јавношћу Електровојводина д.о.о.

40 40 Среда, 26. новембар Недељни хороскоп Ован При из бо ру парт не ра ово га пу та не ћете ре а го ва ти на ле по ту већ на мен тал не ква ли те те. За по че ће те ве зу са ма ње лепом и по го ди на ма нео д го ва ра ју ћом особом. Ов но ви ће углав ном има ти про бле ма са ре у мом. Бик Би ће те хлад ни јер Вам је парт нер са којим сте не дав но сту пи ли у ве зу не ин те ресант на и до сад на осо ба. Но вац ко ји касни ко нач но сти же. Зна ће те да на пра ви те ли сту при о ри те та. Ово је иде лан пе ри од ка да ће те мо ћи да се од рек не те ци га ре та. Бли зан ци На и ла зи ће те на осо бе су прот ног по ла са ко ји ма ће те има ти ма ло то га за јед нич ког. У јед ном мо мен ту схва ти ће те да до би ја те углав ном са мо фи зич ко за до во ље ње, и да Вам тре нут но мо жда баш то и од го вара. Во за чи не ка се па зе. Рак Страх да ће те би ти од ба че ни и не при хваће ни учи ни ће Вас шкр тим са осе ћа њи ма и сти дљи вим да отво ри те ср це. Оче ку је Вас на по ран рад, су мор на и те шка ат мосфе ра и гу би ци на ро чи то од под ре ђе них на по љу по сла. У пе ри о ду сте ка да сте скло ни го је њу. Лав Раз ми сли те о сво јим штет ним на ви ка ма ко је угро жа ва ју Ва шу ве зу. Про ми ни те не што и у фи зич ком из гле ду. Нов ца има, али и од ла зи. Оче ку је Вас нер во за прола зног ка рак те ра. Код му шка ра ца осетљи ви ја про ста та. Де ви ца И да ље се бо ји те да ће те да на пра ви те кар ди нал не гре шке у свом жи во ту. Неки не ће по ка за ти до вољ но ин те ре со вања пре ма свом парт не ру. Не ка да ве ли ки труд не зна чи и до бре фи нан си је. Мо гу ће су пре хла де. Ва га Ва га ма ко ји су ро ди те љи на ред ни пе ри од до но си ле пе тре нут ке са сво јом де цом, а оста ли ма дру же ње са при ја те љи ма. Но ви по сло ви ће Вам омо гу ћи ти низ но вих по слова ња, а са мим тим но вих из во ра при хо да. Нер во за,на пе тост и же лу дач ни про бле ми. Шкор пи ја Са да Вам не не до ста је са мо по у зда ње и од луч ност ка да же ли те да ис те ра те истину на ви де ло. Парт нер мо ра да при зна сво је гре шке ина че не же ли те да да те шан су за убу ду ће. Нов ча на си ту а ци ја је за до во ља ва ју ћа. Сла ба цир ку ла ци ја у но га ма. Стре лац Рас по ло же ње се вра ћа, а то ме ће до прине ти и јед на до бра вест из фа ми ли је ко ју оче ку је те већ из ве сно вре ме. Му шкар ци овог зна ка су и да ље скон цен три са ни на но вац и по сао јер им је то те мељ бу ду ћег жи во та, чак и љу бав ног. Лак ше гла вобо ље. Ја рац Реч во ле ти би сте ла ко ових да на мо гли за ме ни ти ре чи ма: при па да ти и би ти одан, а за љу бав се под ра зу ме ва да то иде зајед но. Свим Јар че ви ма су на гла ше на путо ва ња у овом пе ри о ду. Осе тљи ва Вам је жуч. Крв на сли ка је бо ља не го ика да. Во до ли ја У осва ја ње кре ће те спо кој но, уз пе сму и вир ту о зну љу бав ну игру, а ка да Вас осва ја ју, па да те на по кло не, ча шће ња, ком пли мен те а по не ка да и на но вац. Новац ко ји до ла зи са мо ће Вам по ка за ти да сте на пра вом пу ту. Па зи те се ви ру сних ин фек ци ја. Ри бе За гле да ће те се у јед ну Во до ли ју, а Ва ма ће би ти на кло ње не Ри бе и Би ко ви. Осећа те да је ово по че так не ког но вог пе рио да у Ва шем жи во ту. Не ки за о ста ли доби ци су мо гу ћи. Ги не ко ло шки про бле ми мо гу се ја ви ти то ком овог пе ри о да. Кувар Ђувеч од кромпира, печурака и спанаћа Са стој ци: 750 гра ма кром пи ра 3 цр ве на лу ка 120 гра ма ше чу ра ка 100 гра ма спа на ћа 4 че на бе лог лу ка 700 гра ма ку ва ног па ра дај за 380 гра ма љу би ча стог па су ља Мо ца ре ла сир 2 ка ши ке ма сли но вог уља 2 ка ши ке але ве па при ке 2 ка ши ке чи ли ја ша ка пер шу на, со и би бер На чин при пре ме: За греј те ма сли но во уље у ве ли ком ти га њу и про пржи те цр ве ни лук на ла га ној ва три. До дај те пе чу кре и уз ме ша ње их пр жи те још три ми ну та. По том до дај те кром пир и оста ви те га на ва три око пет ми ну та. Додај те бе ли лук, але ву па при ку и чи ли, па уз ме ша ње пр жи те још три ми ну та. По том пре лиј те ку ва ним пара дај зом, сма њи те ва тру, по криј те ти гањ и пу сти те да се ку ва око пет на ест ми ну та, док не омек ша кром пир. Скло ни те ти гањ са ва тре, по спи те мо ца ре лом и би бером и ста ви те у ва тро стал ну чи ни ју, па у рер ну да се за пе че око два до три ми ну та. По спи те све жим исецка ним пер шу ном и сер ви рај те. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 12 Мин. 6 Облачно Макс. 12 Мин. 6 Пљускови Макс. 11 Мин. 5 Могући пљускови Макс. 11 Мин. 6 Местимично облачно Макс. 12 Мин. 6 Облачно Макс. 13 Мин. 6 Сунчано Макс. 11 Мин. 5 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Торнадо носио кровове

Торнадо носио кровове www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 12. јун 2013. Број 2728 Цена 40 динара у овом броју: НЕВРЕМЕ У СРЕМУ Торнадо носио кровове Страна 4. j ТУРИСТИЧКИ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ПЛЕС. Око 400 ми тро вач ких ма тура. Кад ђаци и наставници замене улоге. Кју грозница у Срему

ПЛЕС. Око 400 ми тро вач ких ма тура. Кад ђаци и наставници замене улоге. Кју грозница у Срему www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 25. мај 2011. Број 2621 Цена 40 динара у овом броју: Кју грозница у Срему Страна 3. ПЛЕС Гост редакције: Добривоје

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information