Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:"

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун Број 2883 Цена 50 динара у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: Помоћ за особе са инвалидитетом Стра на 3. Срем ска Ми тро ви ца је про те кле не де ље би ла до ма ћин ко њичких тр ка ко је су одр жа не нa хипо дро му. Одр жа но је укуп но пет тркa и то две на ме та ра, две на ме та ра и јед на на ме та ра - тр ка Гра да Срем ска Митро ви ца. Укуп но је би ло упи са но 37 ко ња, што је, пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, био од ли чан од зив, а с об зи ром да су се так ми чи ла нај бо ља гр ла ко ја тр че на хи по дро ми ма ши ром Ср би је, надме та ње су до са мог фи ни ша пра ти ли не из ве сност и уз бу ђе ње. С. Ми хај ло вић Фото: С. Никшић Стра на 23. МESARSKA OPREMA СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ МАТУРАНТИ ГЕНЕРАЦИЈА 2015/2016. НА МИТРОВАЧКИМ КИОСЦИМА Sremska Mitrovica, Manđeloški put bb 022/ , ,

2 2 Среда, 1. јун na{ Је зик Пи ше: Си ни ша Ко ри ца ри че и рас пра ве о књи жев но сти и је зи ци ма тра ју од Пка да је све та и ве ка. И то не слу чај но, јер је је зик на ро да ње гов знак рас по зна ва ња, ДНК ње го ве исто ри је. Та ко је и срп ски је зик ве ко ви ма пре но сио пла мен тра ја ња на ро да на овим про сто ри ма. Гу ши ли га те сна ци исто ри је, по не кад је тај пла мен шки љио, го рео као све ћа, ти трави пла ми чак пред ска зи вао ско ра га ше ња, да би се, ипак, чак и у не до стат ку ки се о ни ка про би јао као жи ла ва биљ ка по зи ди на ма ма на сти ра, у пе ћи на ма, еп ским пе ва њи ма, над ви јао над ог њи шти ма до ма ћи на, од зва њао уз зву ко ве гу сли. На том ду гом пу ту по не кад до би јао и ве тар у ле ђа, раз го ре вао свој жар у на дах ну ћи ма јед ног Све тог Са ве, Ву ка Ка ра џи ћа и Пе тра Пе тр о ви ћа Ње го ша. Би ли су они и оста ли си дра на ко ји ма је при ве зи ван је зик срп ски. Кад се ма ло ду бље за ро ни у су шти ну јед ног је зи ка, тад се уро ни у чи сту исто ри ју. На и ме, ве ли ка по ме ра ња индо е вроп ских на ро да оста вља ли су сво је вид не тра го ве и у лин гви сти ци. Ар хе о ло шка ко па ња по је зи ци ма от кри ва ју мно го слич них ре чи на раз ли чи тим ме ри ди ја ни ма по никлим из не ка да је дин стве ног је зич ког фон да. Да нас се за бра та у Ен гле ској ка же бра дер, у Не мач кој бру дер, у Инди ји бра терн Вре ме ном се та огром на ма са ин до е вропских на ро да по че ла за тва ра ти, пар це ли са ти. Ре ли ги ја, јези ци и гра ни це по че ли их де ли ти. Да би би ли дру га чи ји од дру гих у је зик уно ше не ни јан се, дру га чи је ре чи, ме њала се пра ви ла гра ма ти ка, ак цен ти. Био је то про цес ко ји " Да нас се за бра та у Ен гле ској ка же бра дер, у Не мач кој бру дер, у Ин ди ји бра терн Вре ме ном се та огром на ма са ин до е вроп ских на ро да по че ла за тва ра ти, пар це ли са ти. Ре лиги ја, је зи ци и гра ни це по че ли их де ли ти се од ви јао ве ко ви ма. Та ко су на ста ја ле др жа ве. Раз ло зи за ову вр сту гру пи са ња би ли су еко ном ске при ро де, да се гру пе за шти те, од бра не, или да са вла да ју дру ге, по ро бе, опљач ка ју. Ин те ре си су увек би ли под ло га исто ри ји, па и лин гви сти ци. Ти про це си ни су се за у ста ви ли ни да нас. Раз ли ке у је зи ку че сто под сти чу ор га ни вла сти ка ко би се раз ли ко ва ли од дру гих. У тој же љи на ста ју пој мо ви ко ји се по не кад зо ву зе маљ ски, а не ка да и др жав ни је зик. У не ке је зи ке уво де се но ве ре чи или чак но ва сло ва, али ће тек вре ме по ка за ти шта је од то га по ло жи ло тест тра ја ња. Слич ну вр сту те ста по ла жу и не ки код нас, ко ји ко па ју ћи по раз ва ли на ма не ка да је дин стве них је зи ка, пре по зна ју слич не ре чи, па за кљу чу ју да се у пра вре ме на го во ри ло срп ски у Ен гле ској, Изра е лу, па чак и у Ин ди ји. Ту по чињу исто риј ске рас пра ве о то ме ко ји је на род ста ри ји, ко ји је зик ду же тра је. Уно си се ха ос у исто ри ју. Ели та се де ли на оне ко ји сма тра ју да Ср би од у век жи ве на овим просто ри ма и оне ко ји сма тра ју да су Ср би на Бал кан до шли у ше стом ве ку по сле но ве ере. Кра ду се је зи ци и исто ри ја. Мо же се из јед ног је зи ка узе ти по не ка реч и пре са ди ти у дру ги, ллнгви сти ци да ти дру га чи ји сми сао, про ме ни ти пи смо, пре кр сти ти га у не ко дру го. Али има не што што се ори ги нал ном је зи ку не мо же узе ти. То је ме ло ди ја је зи ка и ње го ви ак цен ти. Кад је реч о срп ском је зи ку, то је Ву ко во омек ша но, рит мич ки рас пева но на род ски чи сто го во ре ње. Ме ђу тим и ов де про це си чи не сво је, на чи њу га. Што ре че у ин тер вју за Срем ске но ви не Сре мац Ђо ка Фи ли по вић: ак тив на лек си ка је од раз сво га до ба Из гу би ли смо соп стве не ар ха ич не ре чи за јед но са за ста ре лим алат ка ма и ма ши на ма. Оти шли дело ви на шег ју че ра шњег је зи ка или смо га са ми оте ра ли, али уве ли и не ке но ве као од раз овог вре ме на. Не ма више ре чи: лев чи и ко леч ки, ни ти зе па и фу ру не, кор шо ва и ам пе ра У на шу ме ку ва ри јан ту уве де на твр да под лога, џо нов шти на, мек до нал дов шти на, фор вар до ва ње, аб деј то ва ње. Фор вар дуј ми фајл из фол де ра Про це си на па да ју оно нај дра го це ни је, ме ло ди ју је зи ка. Не ста је нам и ћи ри ли ца, чи тај ки ри ли ца. Ки ри ли ца из ве де на из име ни це Ки ри ло. Би ла је она трн у оку мно гим оку па тори ма ових про сто ра. Ни је слу чај но Хи тлер пр во бом бардо вао На род ну би бли о те ку у Бе о гра ду, а Ан те Па ве лић у пр вим ме ра ма НДХ увео за бра ну ћи ри ли це и спа љи ва ње књи га на том пи сму. Та мо где се па ле књи ге ту пу ца ју и људ ске ко сти, за бе ле жио је мно го го ди на ка сни је Миро слав Кр ле жа. Име Ки ри ло, или Ћи ра (ћи ри ли ца) по навља ло се у мно гим ро до сло ви ма. Та ко се и мој чу кун де да ро ђен у дру гој по ло ви ни 18. ве ка у Ла ћар ку звао Ки ри ло или Ћи ра Ко ри ца. Ро до сло вље и ћи ри ли ца у мно ги ма од нас умре же но за пле те ни. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ По треб но ве ће уче шће ци вил ног сек то ра - На дам се да ће гра ђа ни, ка да бу ду ви де ли да ће њи хо ва же ља по ста ти ствар ност у бу дућ но сти узе ти ви ше уче шћа у пла ни ра њу бу џе та та ко што ће да ти ви ше пред ло га и ви ше гла со ва за оно што ми сле да је њи ма и њи хо вом гра ду по треб но. До та да ми ће мо као упра ва на сто ја ти да им увек ка да је то мо гу ће иза ђе мо у су срет, Ду шко Ша ро шко вић Ре зул та ти про јек та пар ти ци патив ног бу џе ти ра ња у Срем ској Ми тро ви ци, пред ста вље ни су порге кле не де ље у Град ској ку ћи. У име ло кал не са мо у пра ве, ре зулта те је пред ста вио шеф ми тро вачког бу џе та Ду шко Ша ро шко вић, од но сно Ка ли на Си мић, ме на џер про јек та из БИРН-а, као парт нерске ор га ни за ци је и уз НА ЛЕД но силац про јек та. Ка ко је би ло ре чи, про је кат је ре а ли зо ван у 10 гра до ва Ср би је, у ње му је уче ство ва ло око гра ђа на. Укуп но 93 про јек та на шло се на гла сач ким ли стићи ма, а 18 про је ка та ће би ти фи нан си ра но из бу џе та Поред Срем ске Ми тро вице и Ру ме, као је ди них срем ских са мо у пра ва, као парт не ри на овом про јек ту уче ство ва ле су оп шти не и гра дови: Пи рот, Пан че во, Тр сте ник, Зре ња нин, Кња же вац, Сом бор, Ша бац и Вра чар. Проје кат фи нан си ра ЕУ у окви ру про гра ма Подр шка ци вил ном дру штву 2013 и Кан це ла ри ја за са рад њу са цивил ним дру штвом Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Што се ти че Срем ске Ми тро ви це, од ок то бра до де цем бра годи не, за пет пред ло га ко ји су ушли у нај у жи из бор, гла са ло је укуп но 595 гра ђа на, од ко јих је чак 45.5 од сто свој глас да ло за пред лог изград ње ази ла за псе. Дру ги пред лог по бро ју осво јених гла со ва је из град ња би ци клистич ких ста за, за ко је је глас да ло 29 по сто гла са ча, а ко ји је, ка ко је ис та као Ша ро шко вић, ушао у план ак тив но сти са мо у пра ве упр кос чиње ни ци да ни је до био нај ви ше гласо ва. Пред лог оправ ке и опре ма ња дечи јег игра ли шта иза Ар хи ва Сре ма до био је 11.5 по сто гла со ва, унапре ђе ње јав ног град ског пре во за 9.5 а пред лог из град ње адре на лин пар ка 4.5 по сто гла со ва гра ђа на. - Ово ни је пр ви пут да Срем ска Ми тро ви ца уче ству је у пи лот пројек ти ма ко ји за циљ има ју уна пре- Mитровчани гла са ли за азил за жи во ти ње Ду шко Ша ро шко вић ђе ње ра да упра ве и та ко ђе, ни је нам пр ви пут да те про јек те реа ли зу је мо успе шно. Пар ти ци па тив но буџе ти ра ње је сва ка ко не што што при па да бу дућ но сти и ми смо ре ши ли да оно кроз по треб не ак те ко је ће до не ти Ве ће или не ко дру го над ле жно градско те ло, по ста не и оба ве за у де лу ства ра ња бу џе та. Сма трам да се на тај на чин не са мо уна пре ђу је рад упра ве, не го се и ја ча по ве ре ње гра ђа на у до но си о це од лу ка, ја ча ју се де мо крат ски капа ци те ти и ста вља до зна ња гра ђани ма да су сред ства ко ја се на ла зе у бу џе ту за пра во њи хо ва сред ства, ре као је Ша ро шко вић и до дао: - На дам се да ће гра ђа ни, ка да бу ду ви де ли да ће њи хо ва же ља по ста ти ствар ност у бу дућ но сти узе ти ви ше уче шћа у пла ни ра њу бу џе та та ко што ће да ти ви ше пред ло га и ви ше гла со ва за оно што ми сле да је њима и њи хо вом гра ду по треб но. До та да ми ће мо као упра ва на сто ја ти да им увек ка да је то мо гу ће иза ђемо у су срет. Пре ма ре чи ма Ка ли не Си мић, уче шће гра ђа на у кон сти ту и са њу бу џе та је нај бо љи по ка за тељ отвара ње упра ве пре ма они ма у чи јој се слу жби на ла зи, а циљ БИРН-а и НА ЛЕД-а као но си ла ца про јекта, об ја сни ла је она, је сте не са мо да се упра ве отво ре ка гра ђа ни ма, већ пре све га под сти ца ње гра ђа на Са пред ста вља ња про јек та у Град ској ку ћи да се ак тив ни је укљу че у жи вот зајед ни це чи ји су део. Она је по себ но апо стро фи ра ла зна чај не вла ди ног сек то ра ко ји, ка ко је на по ме ну ла, мо ра пре све га оства ри ти што бољу ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. - Исти на је да у ко му ни ка ци ји из ме ђу гра ђа на, њи хо вих удруже ња и др жа ве, од но сно упра ве и са мо у пра ве има још до ста шу мо ва, али кроз ова кве про јек те ми упра во на сто ји мо да гра ђа не на у чи мо демо кра ти ји, ка ко би они су тра сво ја за га ран то ва на де мо крат ска пра ва и упра жња ва ли. Ства ри још увек ни су на ни воу раз ви је них зе ма ља Евро пе, али ово је тек пр ви ко рак, па се на да мо да ће већ ове го ди не ве ћи број Ми тров ча на уче ство ва ти у пла ни ра њу соп стве ног бу џе та, об ја сни ла је Ка ли на Си мић. По ред пред став ни ка ло кал не само у пра ве и ме ди ја, пре зен та ци ји у Град ској ку ћи при су ство ва ли су и пред став ни ци ци вил ног сек то ра, па је та ко, го во ре ћи у име Уни је по сло да ва ца, њен пр ви чо век Богдан Ка ва зо вић ис та као по тре бу за што ве ћим укљу че њем удру же ња гра ђан у обил ко ва њу про пи са ко ји се на њих од но се. - По др жа вам ини ци ја ти ву и проје кат, сма трам да је за пр ву го ди ну са свим со ли дан, али се на дам да ће на ред не го ди не, уко ли ко про је кат за жи ви, до не ти не са мо ве ћи број гра ђа на ко ји ће се у од лу чи ва ње и пла ни ра ње укљу чи ти, не го да ће и пред став ни ци удру же ња гра ђана има ти при ли ку да уче ству ју и у до но ше њу са мих про пи са ко ји ути чу на наш рад. Сма трам да ни смо довољ но кон сул то ва ни, а да као грађа ни Срем ске Ми тро ви це, ко ји, ако го во ри мо о по сло дав ци ма, уз то још и пу не бу џет Гра да, има мо пра во да бу де мо пи та ни. У оста лом, ко ли ко је ме ни по зна то, Европ ска уни ја и почи ва на на че лу да о про пи си ма одлу чу ју они чи ји жи вот и рад ти пропи си и уре ђу ју. Уко ли ко нас не ма ту, он да је све дру го, ако не не ва жно, а оно ипак знат но ма ње ва жно, ре као је Ка ва зо вић. У окви ру ре а ли за ци је про јек та из ра ђен је и по се бан во дич за грађа не кроз бу џет ко ји се мо же погле да ти и на сај ту Гра да. С. Лап че вић

3 Среда, 1. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МИ НИ СТАР ВУ ЛИН ПО СЕ ТИО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ПО МОЋ МНРО За по сли ти што ви ше осо ба са ин ва ли ди те том Ми смо ове го ди не одво ји ли 550 ми ли о на ди на ра за под сти цај за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том и апе ло вали на све по сло дав це да ко ри сте све оно што им се ну ди ис та као је, по ред оста лог ми ни стар Алек сан дар Ву лин и ни стар за рад, за по шља- ње, бо рач ка и со ци јал на Мва пи та ња, Алек сан дар Ву лин, по се тио је у не де љу, 29. маја Удру же ње за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо бама у Срем ској Ми тро ви ци чи јим чла но ви ма је обез бе дио раз бој за тка ње и ма те ри јал за рад који они ко ри сте у окви ру јед не од сво јих ра ди о ни ца. Ми ни стар Вулин је том при ли ком ре као да је ве о ма ва жно за по сли ти што ви ше осо ба са ин ва ли ди те том, да су ове го ди не већ за по сле не та кве осо бе са еви ден ци је На цио нал не слу жбе за за по шља ва ње што је по ве ћа ње од 54 од сто у од но су на про шлу го ди ну. - У том прав цу ће се спро води ти све на ше ме ре ка ко би запо сли ли што ви ше осо ба са ин вали ди те том. Кад за по сли те јед ну осо бу са ин ва ли дид те том, осим што по мог не те њој, по мо гли сте и чи та вој по ро ди ци, ко ја има још Ис пред про сто ри ја удру же ња јед ног ко ри сног чла на. Ми смо ове го ди не одво ји ли 550 ми ли о- на ди на ра за под сти цај за по шљава ња осо ба са ин ва ли ди те том и за то апе лу јем на све по сло дав це да ко ри сте све оно што им се ну ди Ми ни стар ство обез бе ди ло раз бој - ис та као је ми ни стар Ву лин. На во де ћи да су осо бе са инва ли ди те том вре дан и ва жан део за јед ни це, ми ни стар је ре као да ће ње го во ми ни стар ство са ра ђива ти са ло кал ном са мо у пра вом у све му што се бу де ра ди ло на том пла ну. - Ове го ди не Срем ска Ми трови ца је од Ми ни стар ства до би ла ди на ра, ко је ће потро ши ти за услу ге у за јед ни ци. То зна чи да ће мо има ти одр жи ве услу ге у за јед ни ци, јер је до са да би ла прак са да се не што по кре не да то тра је шест ме се ци или годи ну да на, ко ли ко до ла зи но вац од до на то ра, а по сле то га преста не. У овом слу ча ју услу ге ће би ти одр жи ве, до дао је ми ни стар за рад, до да ју ћи ка ко је у две прет ход не го ди не, Ми ни старство по мо гло Цен тру за со ци јални рад у Срем ској Ми тро ви ци са око ди на ра, што го вори ко ли ко им је ста ло до раз во ја услу га у за јед ни ци. Ми ни стар Але ксан дар Ву лин у јед ној од ра ди о ни ца Ра ди о ни це за 40 осо ба Ми тро вач ко Удру же ње уа помоћ мен тал но не до вољ но разви је ним осо ба ма оку пља око 40 чла но ва и два пу та не дељ но орга ни зу је рад но-оку па ци о не ради о ни це кро је ња, ши ве ња, ткања, као и кре а тив не ра ди о ни це Се кре тар Удру же ња за по моћ МНРО Ра дин ка Чи пан оце ни ла је ка ко је дан по се те ми ни стра Ву лина ве ли ки дан за удру же ње и њего ве чла но ве. Ми ни стар и др жа ва, сма тра она, раз у ме ли су њи хо ве про бле ме, до шли су да их оби ђу и да по мог ну. Има ли су ма те ри јал ну по др шку, а ово је и мо рал на по дршка ко ја им мно го зна чи у остваре њу још бо љих ре зул та та. За ме ник гра до на чел ни ка Срем ска Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић ис та као је да ће и град по мо ћи удру же ње, а по ред у ко ји ма из ра ђу ју раз ли чи те упо треб не и укра сне пред ме те. Ми ни стар ство за рад, за по шљава ње, бо рач ка и со ци јал на пита ња је у пе ри о ду од 2014 до сада за рад Удру же ња опре ди ли ло укуп но ди на ра. фи нан сиј ске по др шке чла но вима је ве о ма бит но и охра бре ње у оства ре њу пла ни ра них ак тивно сти. - Град је пот пи сао уго вор са ми ни стар ством у из но су од 7,95 ми ли о на ди на ра. Ми ће мо удружи ти сред ства из бу џе та гра да и на ста ви ти да по ма же мо овом и дру гим удру же њи ма ко ја де лу ју на пр сто ру на ше ло кал не за једни це по ру чио је за ме ник градо на чел ни ка Срем ска Ми тро ви це То ми слав Јан ко вић С. Ђ. - Сл. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА СМ ОМЛА ДИН СКИ ЦЕН ТАР По држи мо ин клу зи ју Об у чи ли де цу са се ла по тре ба ма и при хва та њу осо ба са по себ ним по тре ба ма, а за по тре бе ШО СО Ра ди вој По по вић обез бе ди ли по моћ на сред ства а би се осо ба ма са по себ ним Дпо тре ба ма омо гу ћи ло укључе ње у обра зо ва ње и све у куп ни жи вот по треб но је да и дру ги око њих бу ду упо зна ти са њи ма, а пре све га са те шко ћа ма ко ји ма се сусре ћу и ин клу зи ји. Све сни зна чаја та квих по тре ба чла но ви Удруже ња СМ Омла дин ски цен тар из Срем ске Ми тро ви це осми сли ли су про је кат По др жи мо ин клу зи ју. Про је кат је тра јао по ла го ди на, ре а ли зо ва ли су га са Аген ци јом за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска Ми тро ви це и СО ШО Ра ди вој Попо вић, а све то је фи нан си ра ла Ам ба са да Аустра ли је у Бе о гра ду у окви ру ДИП про гра ма. Про је кат је до нео овој ми тро вач кој шко ли од ре ђе на сред ства за рад, а де цу из се ла на у чио шта је ин клу зи ја. У по не де љак, 30. ма ја, у градској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци одр жа на је за вр шна кон фе рен ција про јек та По др жи мо ин клу зију у чи јем ра ду су уче ство ва ли гра до на чел ник Бра ни слав Неди мо вић, пр ви се кре тар Ам баса де Аустра ли је Глен Мо ри сон, Глерн Мо ри сон и Алек сан дра Јо ва но вић поред интерактивне табле Алек сан дра Јо ва но вић, ди ректор ка СО ШО Ра ди вој По по вић и пред став ни це Удру же ња СМ Омла дин ски цен тар Је ле на Рибић и Ма ри ја Јан дрић. Бра ни слав Не ди мо вић је иста као да овај про је кат пред ставља на ста вак при че о ин клу зи ји, апо стро фи ра ју ћи при то ме зна чај уче шћа Ам ба са де Аустра ли је у ње му. - Очи глед но је да ка да су добре на ме ре у пи та њу, ка да се на ђу ко ре ла ци је у по тре ба ма За вр шна кон фе рен ци ја про јек та да љи на не зна чи ни шта. За то сам из у зет но за хва лан Ам ба са ди Аустра ли је и ово је још је дан од сег ме на та на ко ји ма ће мо остава ри ти са рад њу. Од нос ло кал не са мо у пра ве пре ма удру же њима со ци јал не за шти те је ве о ма зна ча јан и ми ће мо учи ни ти све да у на ред них ме сец да на ствари на том по љу бу ду још бо ље. Овај про је кат и оно што до но си је зна чај но за ста ри ју и мла ђу попу ла ци ју јер им по ма же у жи во ту и ра ду, ре као је гра до на чел ник Не ди мо вић. Пр ви се кре тар Ам ба са де Аустра ли је Глен Мо ри сон је иста као да ње го ва зе мља по др жа ва ова кве и слич не про јек те ци вилног сек то ра и да ће та ко би ти и убу ду ће. Он је оце нио успе шном са рад њу са но си о ци ма про јек та. Да су ова кви про јек ти по треб ни ис та кла је и Алек сан дра Јо ва новић, ди рек тор ка СО ШО Ра дивој По по вић, а Ма ри ја Јан дрић из Удру же ња СМ Омла дин ски цен тар об ја сни ла је да про је кат оства рио циљ јер је обез бе ђе на опре ма за по ме ну ту шко лу. - На ба вље но је оно што је школи по треб но, за то је у до го во ру са ру ко вод ством ку пље на ин терак тив на та бла и кон зо ла са посеб ним игри ца ма. У скло пу едука ци је де це из ру рал них сре ди на има ли смо ра ди о ни це по се о ским шко ла ма у Гр гу рев ци ма и Чалми. До ве ли смо им пре да ва че из Шко ле Ра ди вој По по вић да би на прак тич ном при ме ру на у чи ли не што но во о сво јим вр шња ци ма и при хва ти ли осо бе са по себ ним по тре ба ма. На у чи ли смо де цу не са мо шта зна чи ин клу зи ја не го и да ин ва ли де не тре ба дис кри миса ти већ при хва ти ти ка за ла је Ма ри ја Јан дрић. С.Ђ. - Сл. Н.

4 4 Среда, 1. јун БЕ ШКА НА КОН РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ДО МА КУЛ ТУ РЕ Сти гли бо љи да ни за кул ту ру Је дан у ни зу се о ских До мо ва кул ту ре ко ји је не дав но добио пот пу но но во ру хо је сте и беш чан ски, а ње го ва ком плет на ре кон струк ци ја је вра ти ла на ду омла ди ни али и ста ри јим жи тељи ма овог се ла да сти жу бо љи да ни за кул ту ру. Од мах на кон све ча ног отва ра ња, за жи вео је и пр ви се о ски би о скоп, на ко ји су мно ги че ка ли го ди на ма. - Вр ло ду го се че ка ло, пре све га на ре кон струк ци ју са мог објек та До ма кул ту ре у Бе шки и за и ста смо за јед нич ким са нага ма ус пе ли да на пра ви мо један ве ли ки ко рак ка по тен цијал ним кул тур ним до га ђа ји ма за ко је се на дам да ће се одржа ва ти у на шем ме сту по чи ње при чу Ма ја Ву че тић, ор га низа тор до га ђа ја у беш чан ском би о ско пу и до да је: -Ра ди се о уста но ви од зна ча ја за култу ру ме шта на, а у на шем се лу ни је по сто ја ло ни ка квих актив но сти, из у зев оних до га ђаја ко ја су ор га ни зо ва ли чла нови КУД-а Бран ко Ра ди че вић. Сма трам да овај ле по уре ђе ни обје кат са да кра си сам цен тар Бе шке а уре ђен је и пла то испред објек та где се оку пља ју све ге не ра ци је. Ка ко на во ди Ма ја, ве че након све ча ног отва ра ња До ма у Бе шки ор га ни зо ва ни су пр ви до га ђа ји, а од и гра на је предста ва Хи пер тен зи ја Све тисла ва Ба са ре. Адап ти ра ни обје кат До ма кул ту ре Ма ја Ву че тић, ор га ни за тор -Реч је о са да већ по зна тој и вр ло успе шној пред ста ви у којој игра ју по зна ти глум ци Предраг Еј дус и Бра ни слав Трифу но вић. Љу ди су не ко ли ко да на пре из во ђе ња до ла зи ли и жељ но се рас пи ти ва ли за улазни це твр ди Ма ја и ка же да су све кар те рас про да те на дан про јек ци је. То је од ли чан по каза тељ ко ли ко су се љу ди за желе ли да ски ко је жи вот зна че. У про да ју је пу ште но 300 кар ти и све су про да те, а ве ли ка сала До ма кул ту ре има ка па ци тет 317 ме ста на во ди она. На кон по зо ри шне пред ставе, ораг ни зо ва не су и че ти ри би о скоп ске про јек ци је за ко је је та ко ђе вла да ло ве ли ко инте ре со ва ње ис ти че ор га ни затор ка. - Све про јек ци је су би ле 3Д и од 500 ула зни ца про да то је око 350, што је за и ста од лич но. Цена кар те је из но си ла 250 ди нара а на сто ја ли смо да иза ђе мо у су срет на шим ме шта ни ма да мо гу се би да при у ште ула зни цу, има ју ћи у ви ду ко ли ко би о скоп ко шта у ве ли ким гра до ви ма. Ради се о мо бил ном би о ско пу, одно сно по крет ној опре ми ко ја је сти гла из Бе о гра да услед са радње са ин ђиј ским Кул тур ним центром, ко ји су нам пру жи ли ве лику по моћ и по др шку и за и ста им се за хва љу јем на то ме. Под се ћа мо, обје кат До ма кул ту ре ни је уре ђен ви ше од 40 го ди на и на ла зио се у ру и- ни ра ном ста њу. Вла га је пот пуно уру жи ла те ме ље, те је било не мо гу ће бо ра ви ти у ње му. Сред ства за ре кон струк ци ју у ви си ни од око осам ми ли о на ди на ра су де лом обез бе ђе на од ме сног са мо до при но са а де лом из бу џе та оп шти не Ин ђи ја. Када је реч о ра до ви ма ко ји су изве де ни по ста вље на је но ва стола ри ја, уре ђе ни по до ви, ре шен про блем вла ге, спољ на фа са да и мо кри чво ро ви, та ко да је обје кат за си јао но вим сја јем. - Сам обје кат До ма кул ту ре ну ди број не мо гућ но сти. Има мо ве ли ку по зо ри шну са лу ко ја је ве ћа од са ле у Кул тур ном центру у Ин ђи ји, за тим фо а је До ма кул ту ре ко ји је про ши рен те се у ње му мо гу ор га ни зо ва ти бројне про мо ци је и кок те ли. Та ко ђе Дом са др жи уре ђе не про сто ри је Кул тур но-умет нич ког дру штва, про сто ри је Би бли о те ке ко ја је у при пре ми, Еко ло шког по кре та Бе шке, Ру ко мет ног дру штва и мала са ла по зна та као пла ва са ла. За и ста има мо пу но про сто ри ја у са мом објек ту ко је мо гу да се иско ри сте за раз ли чи те са др жа је ка же Ма ја Ву че тић на кра ју и изра жа ва оче ки ва ње да ће мно ги кул тур ни до га ђа ји би ти и да ље ор га ни зо ва ни на ра дост свим мешта на овог срем ског се ла. М. Ба ла ба но вић KРУШЕДОЛ РУ МА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ КРА ЈИ ШКИ СА БОР Тре ба да по шту је мо са ми се бе Ф ру шко гор ски ма на стир Кру ше дол био је и ове го ди не, де се ти пут за ре дом цен тар оку пља ња кра ји шника, ко ји су на тра ди ци о налном са бо ру Кру ше дол ска зво на, пе смом и игром евоци ра ли успо ме не на свој зави чај, по ка зав ши још јед ном да ни су за бо ра ви ли сво је ко ре не. Са бор је по чео литур ги јом и па ра сто сом за све Ср бе ко ји су по ги ну ли и неста ли то ком 20. ве ка, а ор гани зо ван је и у знак обе ле жава ња 75 го ди на од ге но ци да над Ср би ма у кон цен тра ци о- ном ло го ру Ја се но вац, 25 годи на од по чет ка гра ђан ског ра та на под руч ју бив ше Ју госла ви је, од но сно у знак обе лежа ва ња 530 го ди на од до ла ска На кру ше дол ској би ни Ми ло рад До дик, Вла ди ка Ва си ли је, Сан да Ра шко вић Ивић, го сти и ор га ни за то ри са бо ра Бран ко ви ћа у Срем, пет ве ко ва од смр ти вла ди ке Мак си ма оснива ча овог ма на сти ра, те 300 годи на од спа љи ва ња мо шти ју Све тих Бран ко ви ћа.. Ма ни фе ста ци ју су ор гани зо ва ли Асо ци ја ци ја из беглич ких и дру гих удру же ња Ср ба из Хр ват ске за јед но са За ви чај ним клу бом Сла вони ја из Ин ђи је и Епар хи јом Срем ском. По ред Вла ди ке Срем ског Ва си ли ја, Кра ји шни ци ма се обра тио и пред сед ник Ре публи ке Срп ске Ми ло рад Додик ко ји је ис та као да је, срп ски на род то ком два де сетог ве ка био у великоj за блуди, jер jе до краjа био одан jугословенскоj идеjи. - По што Ср би ни су има ли др жа ву у Kраjини и ни су jе има ли на про сто ри ма да на шње Ре пу бли ке Срп ске, мо гао се деси ти Jасеновац у Дру гом светском ра ту и за то jе неприjатељ мо гао да нас од ве де на то страти ште и побиjе ви ше од Да нас причаjу ка ко су Ср би ти коjи не заслужуjу по што ва ње, али ми по ру чу је мо да нам је важни је да по шту је мо са ми се бе, што овим и слич ним са бо ри ма и до ка зу је мо. Сaбору се пи смом обра тио и про сла вље ни ре жи сер Емир Кусту ри ца, ко ји је на пи сао ка ко су Ср би свих ових де це ни ја били из ло же ни ре дов ним на па дима, бом бар до ва њи ма, ге но ци ду о ко ме ни ко не го во ри. С. Л. ЗА ВР ШЕ НИ ДА НИ СЛО ВЕН СКЕ ПИ СМЕ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ Ри зни ца сло вен ске кул ту ре а кон се дам да на ра зно вр сних Нпро гра ма ко ји су би ли по све ћени књи жев ној, му зич кој, сцен ској, фол клор ној ба шти ни и ства ра лаштву сло вен ских на ро да, у пе так је у Ру ми, за вр ше на ма ни фе ста ци ја, 6. Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре, ко ји су одр жа ни у ор га низа ци ји Град ске би бли о те ке Ата наси је Стој ко вић. Од 20. до 27. ма ја, пу бли ка је по ред при год ног му зичког про гра ма ко ји је пра тио све ча но отва ра ње ма ни фе ста ци је, мо гла да при су ству је про јек ци ји фил ма Борис Го ду нов, као и ни зу те мат ских пре да ва ња. О Сло вен ској ми то логи ји го во рио је проф. др. Љу бинко Ра ден ко вић, док је о Дра гиши Ва си ћу и Ру ској књи жев но сти, пре да ва ње имао проф. др. Ми ло Лом пар. На Да ни ма сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре, уче ство вао је и проф. др. Јер ко Де не гри, који је го во рио о Ру ској аван гар ди и за чет ни ку ап стракт ног сли кар ства, Ва си ли ју Кан дин ском, а о чу ве ном ро ма ну Фјо до ра Ми хај ло ви ча Досто јев ског, Бра ћа Ка ра ма зо ви, пре да ва ње је имао проф. др Драган Сто ја но вић. За вр шно ве че ма ни фе ста ци је, би ло је по све ће но ве ли ком Ру ском пе сни ку, Сер ге ју Је се њи ну. То ком из ла га ња и ана лизе по е ти ке и ства ра ла штва слав ног пе сни ка, проф. др. Ми о драг Си бино вић, по ред оста лог је ре као. - Је се њин је је дан од пе сни ка са по чет ка 20. ве ка, ко ји се и про грамски опре де љи вао и из ја шња вао, као на ста вљач тра ди ци је Ру ске кул ту ре, књи жев но сти, ру ског па три јар халног све та и ми сли. Али, исто вре мено он је био и вр ло мо де ран пе сник. Он се осла ња на Ру ску за го нет ку и из ре ку. Ина че, Је се њин је је дан од нај пре во ђе ни јих стра них пе сни ка у Ср би ји. Раз лог то ме су на ше срод не кул ту ре ко је су ми ле ни јум упу ће не јед на на дру гу, а по том и пе сни ко ва те ма ти ка ко ја је вр ло бли ска оно ме што пре о ку пи ра и срп ског чи та о ца, од Пр вог свет ског ра та па до да нашњих да на. Сре ди ном 60-тих го дина 20. ве ка, пр во пре вод но из да ње це ло куп ног ње го вог де ла у све ту, до го ди ло се код нас. Је се њин је и да нас нај чи та ни ји и нај пре во ђе ни ји пе сник у на шој зе мљи. Про грам о Је се њи ну, рас ко шним су учи ни ли Хе ле на Ста ни са вљевић, сво јом ги та ром и ин тер прета ци јом пе са ма на Ру ском је зи ку, а Ру мља не је по но во на но ге по ди гла пе вач ка гру па Зво ни ца из Омска, још јед ним на сту пом на овој ма ни фе ста ци ји. Ди рек тор Град ске би бли о те ке Ата на си је Стој ко вић, Жељ ко Сто ја но вић, био је вид но за до во љан су ми ра ју ћи ква ли тет, и по се ту ово го ди шњим про гра ми ма. - Оп шти је ути сак да смо за ову го ди ну иза бра ли вр ло за ни мљи ва пре да ва ња ко ја су на и шла на до бар при јем код пу бли ке. Би ло је са држа ја и за оне ко је ин те ре су је истори ја умет но сти, те о ри ја књи жев ности, као и за пу бли ку ко ја во ли пое зи ју, му зи ку. За и ста смо вр ло задо вољ ни. Исто вре ме но, учи ни ће мо све ка ко би ова ва жна ма ни фе стаци ја сва ке го ди не би ла још бо ља, и с пра вом за др жа ла сво ју ви со ку по зи ци ју, као кул тур ни до га ђај ко ји пре ва зи ла зи ло кал не окви ре. M. H

5 Среда, 1. јун ИН ЂИ ЈА МАР КО ПАВ КО ВИЋ, ТРИ НА Е СТО ГО ДИ ШЊИ ПЕ СНИК И АУТОР ЗБИР КЕ ПЕ СА МА Пре ско чио ге не ра ци ју на кон пр вог раз ре да Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пр ву не де љу ка да сам кре нуо у шко лу сам по ла гао ван ред но све пред ме те из дру гог, да бих се он да при кљу чио но вом оде ље њу где сам се бр зо укло пио с об зи ром да сам са ста рим раз ре дом ишао са мо јед ну го ди ну ка же он Ни је рет кост да пе сни ци ор га ни зу ју про мо ци ју сво је књи ге у град ској би бли о те ци у Ин ђи ји и та кви до га ђа ји се одр жа ва ју сва ког че тврт ка. Ме ђу тим, уко ли ко се узме у об зир чи ње ни ца да је про шле не де ље ор га ни зо ва но пе снич ко ве че јед ног три на е сто го ди шња ка, ко ји је због ве ли ког та лен та из пр вог разре да од мах пре шао у тре ћи, ова при ча до би ја дру га чи ју ко но та ци ју. На и ме, Мар ко Пав ко вић је уче ник 8.раз реда ОШ Ду шан Јер ко вић из Ин ђи је и аутор књи ге Осмо го ди шње пу то ва ње (за се дам го ди на), ко ја је не дав но обја вље на и ко ја са др жи нај бо ље на грађе не пе сме овог та лен то ва ног основ ца. По ред пе са ма Мар ко се мо же по хва ли ти са око 50 ди пло ма и за хвал ни ца са разно ра зних ре пу блич ких, по кра јин ских и оп штин ских так ми че ња из не ко ли ко пред ме та и ве ли ким бро јем на гра ђи ваних пе са ма. - Има јед на за ни мљи ва анег до та, ја сам у пр вом раз ре ду имао за да так да на пи шем са став на те му је сен. С об зиром да сам био ма ли и ни сам знао шта је са став на пи сао сам пе сму и та ко је све кре ну ло по чи ње при чу Мар ко и каже да је још у вр ти ћу са че ти ри го ди не на у чио да чи та. На у чио сам и ћи ри ли цу и ла ти ни цу да чи там и пи шем, а не ретко се де ша ва ло ка сни је да сам ишао у би бли о те ку где сам са ве ли ком ра до шћу узи мао књи ге да чи там. Та ко је кре ну ло мо је ин те ре со ва ње за по е зи ју ка же овај три на е сто го ди шњак. На ини ци ја ти ву школ ског пси хо ло га и учи те љи це, а уз до зво лу ро ди те ља, Марко је пре ско чио дру ги раз ред и од мах након пр вог упи сао тре ћи. Kaже и до да је Мар ко: -Пр ву не де љу ка да сам кре нуо у шко лу сам по ла гао ван ред но све пред мете из дру гог, да бих се он да при кљу чио но вом оде ље њу где сам се бр зо уклопио с об зи ром да сам са ста рим раз ре дом ишао са мо јед ну го ди ну ка же он. КАРТ: Жарко Гаћеша Мар ко Пав ко вић, ве ли ки та ле нат Упра во из раз ло га што је пре ско чио дру ги раз ред, Мар ко је од лу чио да њего ва збир ка пе са ма но си на зив Осмо годи шње пу то ва ње (за се дам го ди на). - Не дав но је у Би бли о те ци у Ин ђи ји ор га ни зо ва но књи жев но ве че, на ко јем је књи га и про мо ви са на. При пре ме су по че ле кра јем апри ла и на мо ју ве ли ку ра дост све је бр зо об ја вље но ка же овај де чак и ис ти че да је при јат но из не нађен ве ли ким ин те ре со ва њем на про моци ји, на ко ју је до шло око 70 љу ди. Учени ци ре ци та тор ске сек ци је на ше шко ле су чи та ли мо је пе сме, а реч је о пе сма ма ко је су на гра ђи ва не на ра зним кон курси ма ис ти че Мар ко. Око 50 ди пло ма са ра зних так ми че ња Ово је Мар ко ва пр ва књи га пе са ма, ка ко ка же укуп но је на пи сао до са да 50, а исто то ли ко има ди пло ма са број них так ми че ња из раз ли чи тих пред ме та. Био је пр ви на ре пу блич ком так ми че њу из Тех нич ког обра зо ва ња у 6.раз ре ду, а ове го ди не пр ви на по кра јин ском. Одли чан је ђак, бу ду ћи ву ко вац, а обо жава ма те ма ти ку и ин фор ма ти ку. Пре ма ње го вим ре чи ма, на да се да ће упи сати Ги ма зи ју Јо ван Јо ва но вић Змај у Но вом Са ду, а на кон то га и Фа кул тет тех нич ких на у ка. Пе о зи ја ће му и да ље би ти оми ље ни хо би, а уко ли ко је су дити по пр вим школ ским ко ра ци ма, си гурно је да ће Мар ко пре ско чи ти још пу но раз ре да и го ди на сту ди ја и би ти увек за ко рак ис пред свих. М. Ба ла ба но вић Избор: Златко Зрилић НЕВЕРА Гаравушо враг у тебе ушо, зашто си ме преварила душо? ЧЕЖЊА Срце боли доктори га лече, за гаравим јагњетом умреће. ПРАКСА Каже дика да се манем факса, јер у штали треба само пракса. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Написао: Бо жи дар Бо шко Ма рин ко вић Мо жда на пе рут Па три о ти зам је код нас, углав ном, занат ко ји се учи уз гу сле. Го ле је нај лак ше на ву ћи. Ако не же лиш у ру ке шин те ри ма, не бу ди ве ран к'о пас. Про бле ми на ста ју кад ве ли ке зве р ке по ста ну ве ли ка сто ка. Пре чи ца је, углав ном, нај кра ћа стран пу ти ца. Хра ни ће мо ми по ла Евро пе чим се на ши тај ку ни за си те. При гу ши вач је еко ло шка на пра ва. Спре ча ва ди за ње бу ке. Од при вред них гра на код нас је најра зви је ни ји при вред ни кри ми нал. Те шко сра ње је чест симп тон мно гих за тво ра. За пад ни ве тр о ви код нас до но се пада ви не, ис точ ни су шу, па не мо жеш да одво јиш ни ме те о ро ло ги ју од по лити ке. Кад гла ва оде у обла ке, стра жњи ца ис пад не из фо те ље. Све по ли тич ке функ ци је те же бес конач но сти.

6 6 Среда, 1. јун ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли је здра ва хра на лук суз? Ан ђел ка Јо вић, Ру ма - Здра ва храна је за оне са ду бљим џе пови ма. Пен зи о- не ри, и ста ри је осо бе то се би рет ко при у ште. Ку пу јем је поне кад, али не ми слим да је она то ли ко нео п ход на. Снаб де вам се на пи ја ци за све оно што ми је по треб но. Ми лан Гли шић, Срем ска Ми тро ви ца - За ви си шта, али у прин ципу је сте. Што је ви ше па ра, то је ви ше мо гућ но сти да се изабе ре бо ље и здра ви је. Лич но ми слим да је то са да по ста ла и не ка вр ста мо де од ко је једни до бро за ра ђу ју, а дру ги за уз врат ми сле да ће жи ве ти сто го ди на. Са ша Ле ро, Но ви Слан ка мен - У да на шње вре ме је сте лук суз, а то посма трам из два угла. Је дан је да мно ги љу ди не ма ју при ступ здра вој хра ни или не мо гу да је при у ште. Док са дру ге стра не ни су до вољ но еду ко ва ни и не ма ју на ви ке да се здра во хра не. Рај ка Сла мај, Ста ра Па зо ва - Здра ва хра на ни је лук суз, ми се здра во храни мо, али не ку пу је мо здра ву хра ну. Гледа мо да здра во по вр ће про изве де мо у сво јој ба шти, са што ма ње пр ска ња и при хра не вештач ким ђу бри ви ма. ДО ЊИ ПЕ ТР ОВ ЦИ НА СТА ВАК АК ЦИ ЈЕ 52 ПО ШТЕ ЗА 52 НЕ ДЕ ЉЕ Отво ре на но ва по шта - Пре ко ста нов ни ка овог се ла, од но сно ви ше од 300 до ма ћин ста ва, оба вља ће у по шти све тран сак ци је. Но ва по шта ће нај ви ше об ра до ва ти оне нај ста ри је, јер нам је до са да нај бли жа по шта би ла у Пу тин ци ма, а по том у Ру ми, ре као је Зо ран За кић За јед нич ким сна га ма Ме сне За јед ни це и Јав ног пред у- зе ћа По ште Ср би је, на кон 15 го ди на, ме шта ни До њих Пе тро ва ца, до би ли су у пе так, 27. ма ја, сво ју но ву по шту. Ово је 22 по слов ни ца ко ја је отво рена у скло пу дру штве но-од говор не ак ци је 52 по ште за 52 не де ље. Усту пљен по слов ни про стор ко ји је у вла сни штву Оп шти не Ру ма, са вре ме но је опре мљен и ра чу нар ски по везан у је дин стве ну апли ка ци ју Пос-тис, чи ме ће услу ге но ве по ште би ти јед но став не и брзе, нај ви шег ква ли те та, и по нај по вољ ни јим це на ма. Но ву по шту је, у при су ству ве ли ког бро ја ме шта на До њих Пе тр о ваца, пред став ни ка ло кал не само у пра ве и чел них љу ди се ла, све ча но отво рио ди рек тор Јавног пред у зе ћа По ште Ср би је, Ми лан Кр ко ба бић, ко ји је том при ли ком ре као. - Овом ак ци јом по ка зу је мо да не ко у Ср би ји за и ста зна, и мо же да од ра ди оно што је рекао. Про шло је вре ме при ча, кре ће мо са ра дом. По ште Срби је су је дан огро ман си стем, и ово што ми ра ди мо мо же да по ста не обра зац. Успе ва мо да очу ва мо за по сле не, бу демо про фи та бил ни, али са мо на тај на чин што про ши рује мо по сло ве и бо ри мо се на тр жи шту. Про шло го ди шњи резул тат са 3,1 ми ли јар дом не то до би ти, свр ста ло нас је у ред нај у спе шни јих Јав них пред у- зе ћа у Ср би ји. Овом ак ци јом ми же ли мо да ожи ви мо на ша се ла, обез бе ди мо им си гур ну бу дућ ност, јер без ја ког се ла, не ма про спе ри те та Ср би је, изја вио је Кр ко ба бић. По штан ска шал тер са ла За хва љу ју ћи се ЈП Поште Ср би је, и Оп шти ни Ру ма, пред сед ник Са ве та Ме сне зајед ни це, До њи Пе тр ов ци, Горан За кић, ис та као је зна чај но во тво ре не по ште за све мешта не. - Ово је ве ли ки до га ђај за на ше се ло. Би ло је у пар навра та по ку ша ја да се по шта отво ри, и ево, ко нач но се то да нас до го ди ло. Пре ко ста нов ни ка овог се ла, од носно ви ше од 300 до ма ћинста ва, оба вља ће у по шти све тран сак ци је. Но ва по шта ће нај ви ше об ра до ва ти оне најста ри је, јер нам је до са да нај бли жа по шта би ла у Пу тинци ма, а по том у Ру ми, ре као је За кић. Са отва ра ње но ве по ште У но вој по шти ће би ти за послен је дан шал тер ски рад ник, и је дан по штар, ко ји ће услу жива ти Пе тр ов ча не сва ког рад ног да на од 8 до 14 ча со ва. Поште Ср би је, да ро ва ле су мешта не и по се ба ним по кло ном, бес плат ним ин тер нет кут ком у но во о тво ре ном објек ту. На кон пот пи си ва ња уго во ра у скло пу про мо тив не ак ци је Пост-експрес за 99 ди на ра, ко ја да је до дат ни ин пулс раз во ју преду зет ни штва, пр ви ко ри сни ци услу га но ве по ште би ли су Месна за јед ни ца До њи Пе тр ов ци, и ЗТР Го ле. За ви со ког го ста, и све при сут не, одр жан је и мали фол клор ни про грам ко ји је из вео КУД Жар ко вац. М. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ДИ РЕК ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА Ра до ви на ба зе ну и под во жња ку Мир ја на Ко ва ље ско, Шид - Че сто сам пра ви ла себи за оброке мешaвину житaрицa и воћa и не бит но штa сам нaкон тогa рaдилa оргaнизaм ми не трaжи хрaну не ко ду же вре ме, од но сно ду го на кон та квог обро ка не осећaм глaд. За то ми слим да ко ли ко год да ко шта ни је ску па, јер је ве о ма здра ва и пре по руч љи ва. Зо ра на Тр ла јић, Срем ска Ми тро ви ца - Ме ни лич но ни је, али сам си гур на да има до ста оних који ма је сте, као уоста лом и све дру го у жи во ту. Ми мо то га, мислим да је здра ва хра на до бра и да ће у бу дућ но сти по ста ти не што на че му ће се по себ но ин си сти ра ти. У окви ру ра до ва на из градњи ба зе на у Срем ској Митро ви ци за вр ше но је бе то ни рање пло че спра та, а ових да на у то ку су при прем ни ра до ви око пре лив них ка на ла на ба зен ској шкољ ци, са зна је мо од Алексан дра Спа ји ћа, ру ко во ди о ца тех нич ке слу жбе Ди рек ци је за из град њу Гра да Срем ска Митро ви ца, за ду же ног за над зор ра до ва. - Ра до ви те ку по пла ну, пред ви ђе ном ди на ми ком и за Из град ња ба зе на са да ни је би ло ни ка квих пробле ма. Про те кле не де ље нам је сти гао ма те ри јал за зи да ње пре град них зи до ва у при земљу, а за око ме сец да на се мо же оче ки ва ти и по че так поста вља ња гре да за кров ну конструк ци ју - ре као је Алек сандар Спа јић и до дао да се мо же оче ки ва ти да сви ра до ви бу ду за вр ше ни у пред ви ђе ном ро ку. Пре ма ње го вим ре чи ма, изво ђа чи су стал но при сут ни на гра ди ли шту, ра ди се сва коднев но и вр ло ква ли тет но, са ква ли тет ним ма те ри ја ли ма и струч ним ка др ом, без би ло каквих гре ша ка. Осим овог по сла, у Ди рекци ји та ко ђе на ста вља ју и радо ве на из гра ди под во жња ка у Срем ској Ми тро ви ци. Пре ма ре чи ма од го ворног из во ђа ча ра до ва Дра га на Ђор ђе ви ћа, у то ку је из ра да ди ја фраг ми, до са да је ура ђе но укуп но се дам од про јек то ва ног 81 ко ма да, а да би по сао ишао Ра до ви на под во жња ку што бр же уве де на је и дру га сме на та ко да ће се ра ди ти од 7 ују тро па све до по но ћи. На кон то га ће усле ди ти ути ски ва ње це ви ис под са мог под во жња ка. За ре а ли за ци ју под во жњака, ко ји пред ста вља је дан од нај ве ћих ка пи тал них про је ка та у Срем ској Ми тро ви ци, из двоје но је 463 ми ли о на ди на ра. Завр шет ком ове ин ве сти ци је би ће ре шен про блем ду гог за др жа вања на пру жном пре ла зу. С. М. М. М.

7 Среда, 1. јун РУ МА ПРО ЈЕ КАТ ВИ ШЕ ИС КУ СТВА ЗА ВИ ШЕ МО ГУЋ НО СТИ Одр жан пр ви тре нинг за мла де Ро ме Рад са ма њом гру пом љу ди омо гу ћа ва нам да обу ка бу де што ква ли тет ни ја. Гру па је сјај на, сву су то ли ко вред ни, и са пу но же ље да се што бо ље об у че У скло пу про јек та Ви ше иску ства за ви ше мо гућ ности - Уна пре ђе ње со ци јал не ин клу зи је и за по шља ва ња Ро ма у Ру ми, ко ји спро во ди оп шти на Ру ма, под по кр о ви тељ ством деле га ци је ЕУ, и Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну за шти ту, 21. и 22. ма ја 2016.годи не, у про сто ри ја ма ОШ Змај Јо ва Јо ва но вић у Ру ми, одр жан је пр ви од пла ни ра них пет тренин га за мла де Ро ме, на те ме које се ти чу за по сле ња. Основнo са чи ме су се по ла зни ци упо знали то ком ра да, би ло је ак тив но тра же ње по сла, пи са ње рад них би о гра фи ја, раз го во ри за по сао, тим ски рад и ети ка, пра ва и одго вор ност по сло дав ца и рад ника, бор ба са дис кри ми на ци јом. Са обу ке Књи жев на за јед ни ца Сремска Ми тро ви ца од лу чи ла је да на гра ду Ми са о ник до де ли ма ке дон ском пи сцу Хри сту Пе тре ском, из Ско пља, за ње го во це ло куп но књи жев но ства ра ла штво. Пе тре ском је при зна ње уру че но 25. ма ја, у са ли Срп ског до ма у Срем ској Ми тро ви ци, јер он у вре ме када се ова књи жев на на гра да до де љу је, због оба ве за на факу лу е ту, не ће мо ћи да до пу тује на све ча ност. Ми са о ник му је уру чио Не дељ ко Тер зић. На кон уру че ња ове на гра де одр жа на је и про мо ци ја књиге Пре по род Ср би је ауто ра Жељ ка Во ји но ви ћа. Осим ауто ра на про мо цији књи ге го во ри ли су Мирја на Мар ко вић, пред сед ник Књи жев не за јед ни це Срем ска Ми тро ви ца, Све тла на Ци ца Са бо, би бли о те кар ка, Ви томир Фи ли по вић, по љо привред ник, Кар ло Астра хан, пи сац, Та тја на Во ји но вић, Ма ри ја на То до ро вић, ме наџер ка овог про јек та, је из у зет но за до вољ на пр вим тре нин гом и ра дом гру пе ко ју чи ни 15 по лаза ни ка. - Рад са ма њом гру пом људи омо гу ћа ва нам да обу ка буде што ква ли тет ни ја. Гру па је сјај на, сву су то ли ко вред ни, и са пу но же ље да се што боље об у че. Су шти на је у то ме да по ла зни ци ма пру жи мо не ке по треб не ве шти не за тра же ње по сла. Овом обу ком они ула зе у по сред ни штво за за по шљава ње. У на ред них го ди ну да на ће мо се кроз про је кат тру ди ти да на све на чи не по мог не мо мла дим Ро ми ма да се за по сле. По ред одлчич не са рад ње са На ци о нал ном слу жбом за запо шља ва ње у Ру ми, Ма ри ја на на во ди да су на кон фор ми рања гру пе по ла зни ка, не ки посло дав ци већ кон так ти ра ни, и да ће оби ла же ње и су сре ти са по сло дав ци ма би ти на ста вљени. Ма ри ја Ни ко лић (25) из Пла ти че ва, на да се да ће успешним са вла да ва њем обу ке, лак ше сти ћи до рад ног ме ста. - За вр ши ла сам основ ну шко лу. До са да ни ка да нисам има ла по сао. Мај ка сам и же лим да кроз по сао обезбе дим свом де те ту си гур ност, и омо гу ћим нор ма лан жи вот, шко ло ва ње. Ови тре нин зи ми мно го зна че, и све што на у чим ко ри сти ће ми ка да се бу дем обра ћа ла по сло дав цу. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КЊИ ЖЕВ НА ЗА ЈЕД НИ ЦА ДО ДЕ ЛИ ЛА ГО ДИ ШЊУ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НУ НА ГРА ДУ Пе ри ца Ћир ко вић и Ма ри ја Ни ко лић Ва жност ове обу ке ис ти че и Пе ри ца Ћир ко вић (24) ко ји та ко ђе жи ви у Пла ти че ву. - Је ди ни циљ ко ји имам је да се за по слим, и ра дим као и сви оста ли гра ђа ни. Отац сам тро је ма ле де це, и све ћу учи ни ти да им обез бе дим мно го бо ље детињ ство. Ни сам мо гао да наста вим на кон за вр ше не основне шко ле да ље обра зо ва ње, јер че сто ни сам имао нов ца ни за за оде ћу, обу ћу, ужи ну, књи ге. Не же лим да та кво де тињ ство има ју и мо ја де ца. Спре ман сам да сво јим при ме ром по ка жем да и ми Ро ми, мо же мо да бу демо од го вор ни, са ве сни, и до бри рад ни ци. М. Н. Ми са о ник пи сцу из Ма ке до ни је ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли је здра ва хра на лук суз? Ра де Му ши кић, Ста ра Па зо ва - Ми слим да здра ва хра на је сте ску па и не мо гу је приу шти ти увек. Ку пиш оно што је јеф ти ни је и тру је мо се од то га. По не кад, јед ном или два пу та не дељ но ку пим не ко во ће, а оста ло како мо же и ка ко мо ра. Мар јан Јо ва но вић, Срем ска Ми тро ви ца - Је сте, али је у исто вре ме и по тре ба, та ко да тре ба наћи ме ру. Сма трам да по сто је они про из во ди ко је сва ко од нас мо же да ку пи, или ба рем ве ћи на нас. При то ме не треба ни пре те ри ва ти као што се то да нас че сто ра ди, па све му тра жи ти за мер ку и ло ви ти само хро но про из во де. То је сте пре ску по. Аде ла Са вић, Ин ђи ја - Сма трам да здра ва хра на ни је пре ску па у од но су на квали тет ко ји до бија мо. На жа лост свест на ших љу ди о здра вим сти ло ви ма жи во та, по чев ши од ис хра не ни је до вољ но раз ви јена да би смо ме ња ли ви ше го дишње на ви ке. Је ле на Ко вин чић, Шид - Здрaвa исхрaнa није скупa. То је не што нaјјефтиније што мо же мо се би да при у шти мо. Сви ко ји ми сле су пр от но, требa дa узму пaпир и олов ку и сaберу све це не цигaретa, кaфе, соковa, мaргaринa, мaјонезa... Ива на Опа чић, Срем ска Ми тро ви ца - Је сте и за то је ку пу јем сла бо. Тру дим се да ку пу јем до ма ће про из во де на пи ја ци и слич но, али што се ти че не чег ви шег, у сми слу на меснких пе ци ва, то рет ко ка да мо гу да ку пим. Пред ста вље на књи га Жељ ка Во ји но ви ћа Ацо Пан тић и Ми ли сав Петко вић, ру дар. Број ка у на сло ву књи ге 7524 Пре по род Ср би је означа ва, ка ко је ре че но, го ди ну по ста ром ка лен да ру. Књи га садр жи план ре ор га ни за ци је Срби је у свим обла сти ма жи во та. Овај текст је ма њи део мно го обим ни јег ра да, ко ји је на стао Хри сто Пе тре ски и Не дељ ко Тер зић то ком ду гог ди шњег ис тра жива ња срп ске др жа ве, срп ског на ро да и оп штих по ли тич ких и дру штве них при ли ка, ре као је аутор књи ге. Про мо ци ју је му зич ким тачка ма упот пу ни ла Сла ви ца Јефи ми ја Сре до је вић. С.Ђ. - М.М. Ру жи ца По по вић, Ру ма - Ку пу јем и кори стим здра ву хра ну. Мо рам то због свог здравља. Нај че шће ку пу јем ти кви це, кар фи ол, као и дру ге про из во де у про дав ница ма здра ве хра не. Је сте ма ло ску пље, али успе вам.тру дим се да бу дем ра ци о нал на, и водим ра чу на о пла ти.

8 8 Среда, 1. јун ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли је здра ва хра на лук суз? Јо ван Уро ше вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ку пу јем их кад стиг нем и кад же лим, па прет по ста вљам да ми ни су не ки лук суз. А можда их не ку пу јем до вољ но че сто? Ми слим да су ко ри сни и по треб ни и да се љу ди нај чешће ти ме во де, а не ис кљу чиво це ном тих про из во да. Ми лан Кр стић, Ру ма - Здра ва хра на не сме да бу де лук суз. Треба са мо би ти еко но ми чан, и он да она и не мо ра да бу де ску па. Нај скупља је бо лест. Ја увек ку пу јем са мо све жу хра ну, бо ра ни ју, гра шак, и сво дру го се зон ско по вр ће. Из бе га вам смр зну ту хра ну. Пе тра Ко ва ље ско, Шид - Здрaвa исхрaнa ко ја под ра зу ме ва во ће и по вр ће ни је у су штини то ли ко скупa, зa рaзлику од рaзноврсне исхрaне којa пре те жно сaдржи мaсноће, од но сно ме со. А с об зи ром дa из искус твa знaм ко ли ко човек мо же имaти енер ги је од релaтивно здрaве исхрaне. Сла ђа на Бе ук, Ин ђи ја - Здра ва хра на сва ка ко је сте лук суз, јер је хра на у на шој зе мљи пре скупа, а ква ли те ту вр ло лош. Ми ску по пла ћа мо на мир ни це ко је су не здра ве, те о здра вим не мо же мо ни да раз ми шља мо. Ми ли ца Лу кић, Срем ска Ми тро ви ца - Ако ми слимо на ор ган ске про из во де, он да и ни је то ли ко. На че но. Код нас у Ср би ји је још увек све ве ћи ном или орган ско или ба рем не ма ГМО. Ка да го во ри мо о ра зним другим хро но про из во ди ма, специ јал ним хле бо ви ма и слич но, он да је сте. Ђор ђе Квоч ка, Ста ра Па зо ва - Ка ко ни је луксуз. Пре ску па је здра ва хра на, а пен зи ја ма ла и ја ни шта од то га се би не мо гу да при у штим. Кад по пла ћам ра чу не, оста је ми то ли ко ма ло да не мо гу ни да по ми слим на ку по ви ну здра ве хра не. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕ ДА ВА ЊЕ У БОЛ НИ ЦИ За што је иши јас све уче ста ли ји? СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРЕД СТАВ НИ ЦА ВЛА ДЕ ЈА ПА НА ПО СЕ ТИ ЛА ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ Бри га о здра вљу то ком ми грант ске кри зе У про те клом пе ри о ду сва ки при ја вљен слу чај сум ње на за ра зну бо лест спе ци ја ли сти епи де ми о ло ги је су ис тра жи ли, а по по тре би ора ни зо ва ли и кон сул та тив не пре гле де ле ка ра спе ци ја ли ста у Оп штој бол ни ци Срем ска Ми тро ви ца ре кла је пред став ни ци вла де Ја па на ди рек тор ка За во да за јав но здра вље при ма ри јус др На да Зец Пет ко вић Пре по зна ју ћи уло гу За во да за јав но здра вље Сремска Ми тро ви ца у ре ша ва њу ми грант ске кри зе а на по зив Ми ни стар ства здра вља Ре публи ке Ср би је, пред став ни ца вла де Ја па на, Кyoko Go to из Fu ji ta Plan ning Co. Ltd. по сети ла је про те кле не де ље ову здрав стве ну уста но ву. То ком по се те пред став ни ци ме наџмен та и епи де ми о ло зи Цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју боле сти За во да пред ста ви ли су сво је ре дов не ак тив но сти и ак тив но сти то ком ми грант ске кри зе усме ре не на очу ва ње здра вља ста нов ни штва окру га и ми грант ске по пу ла ци је. Ди рек тор ка За во да за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца при ма ри јус др На да Зец Петко вић, пред став ни ци вла де Ја па на из не ла је не ке од актив но сти ко ји ма се ова устано ва ба ви ла то ком ми грант ске кри зе. - Од сре ди не сеп тем бра про те кле го ди не струч њаци За во да су уве ли по о штрен eпидемиолошки над зор над за ра зним бо ле сти ма на те рито ри ји Срем ског окру га и 24- че тво ро сат ни над зор еки пе у Здрав стве ни про блем ко ји ни ка ко не тре ба за не ма рити, а да нас је све че шћи ка ко код му шка ра ца, та ко и код жена је хро ни чан бол у ле ђи и ма, бо лест по зна та под на зи вом иши јас. У ми тр о вач кој болни ци, у скло пу кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је одр жано је пре да ва ње о овој те ми, а ауто ри струч них ра до ва и пре да ва чи су би ле др Ма ри на Ђу рић Бу ди ми ро вић, спец. не у ро лог и др Је ли ца Је ликић, спец. фи зи кал не ме дици не. Струч но, Лум бо са крал на ра ди ку ло па ти ја, као и остале фор ме ра ди ку ло па ти је, су ре зул тат прит ска нер вног ко ре на, ко ја је до вољ но узна пре до ва ла да про у зро ку је не у ро ло шке симп то ме у реги ји ко ју оп скр бљу је оштећен нер вни ко рен. Лум боса крал на ра ди ку ло па ти ја се ја вља код 3-5 по сто по пула ци је, а му шкар ци и же не су за сту пље ни под јед на ко. Од свих ко ји су обо ле ли, код по сто па ци је на та симп то ми су при сут ни ви ше од 6 не де ља. У свом пре да ва њу др Бу дими ро вић је го во ри ла да је поче так сим то ма иши ја са обич но из не на дан и укљу чу је бол у до њем де лу ле ђа. Се де ње, кашља ње, ки ја ње мо гу да погор ша ју бол ко ји се у за ви сности о ком нер вном ко ре ну се ра ди ши ри у бу ти ну по том у под ко ле ни цу чак и до сто пала. Не у ро ло шким пре гле дом се вр ши ева лу а ци ја сен зи били те та гру бе ми шић не сна ге Са ста нак у За во ду са пред став ни ци ма вла де Ја па на са ста ву спе ци ја ли ста епи деми о лог, спе це ци ја ли ста хи гије не и тех ни ча ра за дез инсек ци ју, де ра ти за ци ју и дезин фек ци ју. Та ко ђе, вр ши ли смо кон ти ну и ра ни епи де ми о- о шки над зор над по пу ла ци јом ми гра на та и ста нов ни штвом Срем ског окру га и кон ти нуи ра ни хи ги јен ско-епи де ми о- ло шки над зор над тран зит нопри хват ним цен три ма. Свим Са пре да ва ња у Бол ни ци и ре флек са на до њим екс треми те ти ма. Од ди јаг но стич ких ме то да ко ри сти се РТГ лум боса крал не кич ме, НМР лум боса крал не кич ме, ЦТ лум бо сакрал не кич ме,ми је ло гра фи ја, ЕМНГ (елек тро ми о не у ро графи ја), со ма то сен зор ни евоци ра ни по тен ци ја ли. Ова бо лест зах те ва мулти ди сци пли на р ни при ступ ре ле ван ти ним уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма на те ре ну, про сле ђи ва не су пре по ру ке ра рад еки па на те ре ну уз поде лу лич не за штит не опре ме и по де лу дез ин фек ци о них средста ва, а при ли ком оби ла ска еду ко ва ли смо на све осо бе укљу че не у пру жа ње ме ди цинске по мо ћи ми гран ти ма. Сваки при ја вљен слу чај сум ње на за ра зну бо лест спе ци ја ли сти ле че њу у ко јем уче ству ју ле ка ри спе ци ја ли сти: не у- ро ло зи, ор то пе ди и фи зи јатри, а ле че ње иши ја са под разу ме ва фи зи кал ну те ра пи ју, ме ди ка мен то зно ле че ње, а у те жим слу ча је ви ма и хи ру шку ин тер вен ци ју. - Ва жно је да го во ри мо о иши ја су, не са мо у стру ци, него и за ши ро ку по пу ла ци ју с об зи ром да број обо ле лих од хро нич ног иши ја са ра сте. Ако се бол ко ји по чи ње у ле ђи ма ши ри, а па ци јент осе ћа бол и у но га ма, зна чи да вр ши прити сак на нер вни ко рен и ако се не ре а гу је на вре ме по сле ди це мо гу би ти не при јат не и ду готрај не-од по што ва ња про писа не те ра пи је, не мо гућ но сти оба вља ња сва ко днев них обаве за, рад не не спо соб но сти,па чак до нер во зе и де пре си је, што сва ка ко ре ме ти ква ли тет жи во та, об ја шња ва ми тр о вачки не у ро лог др Ма ри на Ђу рић Бу ди ми ро вић и на по ми ње, да бол на ста ња по је ди нац мо же убла жи ти ве жба њем, из бега ва њем ду го трај ног се де ња или ста ја ња, сма ње њем теле сне те жи не и уме ре ном физич ком ак тив но шћу. С. Н. епи де ми о ло ги је су ис тра жи ли, а по по тре би ора ни зо ва ли и кон сул та тив не пре гле де ле кара спе ци ја ли ста у Оп штој болни ци Срем ска Ми тро ви ца. Код осо ба код ко јих је по ста вље на сум ња на за ра зну бо лест узор ко ван је би о ло шки ма те ри јал и тран спор то ван у ре фе рентне ла бо ра то ри је ре кла је дирек тор ка при ма ри јус др На да Зец Пет ко вић. Осим ових ак тив но сти, Завод за јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца ре а ли зо вао је дводнев ну ра ди о ни цу то ком које су одр жа ле 11 пре да ва ња, а Цен тар за кон тро лу и превен ци ју бо ле сти вр шио је обаве зне здрав стве не пре гле де осо ба за по сле них на по сло вима при пре ме и ди стри бу ци је на мир ни ца. По се та пред став ни це вла да Ја па на за вр ше на је пре ли минар ним до го во ри ма око вр сте, на чи на и ин тен зи те та бу ду ће са рад ње у ре а ли за ци ји про јека та вла де Ја па на ко ји ће допри не ти ефи ка сни јем и ефектив ни јем оства ре њу про гра ма очу ва ња и уна пре ђе ња здравља и жи вот не сре ди не. С. Ми хај ло вић

9 Среда, 1. јун У МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦА Гра ди ли ште не ре ме ти на ста ву Ра до ви РЕПЕРТОАР Би бли о те ка 1.ју на у 18 са ти, про мо ци је но ве збир ке по е зи је "Оши ша но сун це", Та тја не Вен че лов ски, глу ми це и књи жев ни це У ЗМА ЈЕ ВОЈ ШКО ЛИ Пре да ва ње о ин тер не ту Министaрство тр го ви не, туризмa и телекомуникaцијa у сaрaдњи сa Министaрством про све те, нaуке и тех но ло шког рaзвојa и компaнијом Ми крософт реaлизује кaмпaњу "ИТ кaрaвaн". У Основ ној шко ли "Јовaн Јовaновић Змaј" у Срем ској Митро ви ци 27. мaјa приређенa је интерaк тивнa през ентaцијa о прaвилимa без бед ног коришћењa интернетa, без бед но сним ризицимa употребa интернетa и дру штве них мрежa, кaо и упо тре би информaционо комуникaционих технологијa у обрaзовaњу. През ентaцијa је креирaнa од стрaне експерaтa пре по ру чених од Министaрствa про све те, нaуке и тех но ло шког рaзвојa. МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА Та ра ла у ре ат у Мо скви Уче ни ца Му зич ке шко ле Петар Кран че вић Та ра Вука ди но вић је уче ство ва ла на Ме ђу на род ном фе сти ва лу словен ске му зи ке у Мо скви где је осво ји ла ди пло му и пе хар ла у- ре а та пр вог сте пе на. Та ра је на овом фе сти ва лу до стој но предста вља ла на шу зе мљу, ја ви ла нам је ње на про фе сор ка клави ра Мар га ри та Ву јо вић. Ма ла Ми тров чан ка је свира ла и на за вр шном кон цер ту овог ме ђу на род ног фе сти ва ла. НО ЋАЈ Град ња во до во да Из град ња во до вод не мре же у Но ћа ју од ви ја се пре ма пла ну, а до са да је од пла ни раних 10 ки ло ме те ра из гра ђе но 65 од сто пла ни ра не при мар не и се кун дар не ди стри бу тив не мре же. Упо ре до са из град њом ра ди се и при кљу че ње по троша ча на јав ни си стем во доснаб де ва ња. Ин те ре со ва ње ме шта на је ве о ма ве ли ко, а до са да њих 40 ко ри сти во ду за пи ће из ове мре же, а још 85 под не тих захте ва се об ра ђу је у Во до во да и у на ред ном пе ри о ду се оче кује из ра да кућ них при кљу ча ка. У од но су на уку пан број до маћин ста ва у овом се лу 15 од сто је под не ло зах те ве за при кључе ње. Из град ња но ве згра де Основ не шко ле До бро сав Ра до са вље вић На род у Мачван ској Ми тро ви ци, за по че та кра јем апри ла, те че по пла ну, без по те шко ћа и пред ви ђе ном ди на ми ком, а са да су ак ту елни ра до ви на по ста вља њу теме ља. Гра ди ли ште не ре ме ти У ок вир у манифе стациј е Дани с лов ен ске писмено сти и кул туре Сиб ирски пе вачко плесни а нс амбл Зво ница из О мска у Р усији, по сетио је нашу зем љу, а захв аљујући Це нт ру за к улту ру Сирми јумарт, анса мбл се пре дст ави о мит ров ачкој п убл ици, кон це рт ом у Позор ишту Д об ри ца Милутиновић. А нс амбл Звоница ради у о квиру Д ржавно г ц ентра на ро дн ог стварал аштва из Омске обл асти. Постоји од год ине, а основао га ј е и њиме руково ди Јефи м Арки н. Њих ов заједнички рад је усм ере н на презе нтовање фол кл ор них е ле мен ата сакуп ље ни х у експедиц иј ам а по на се љима по томак а к озака Сиб ирске козачке војске. Кроз про грам конц ерта у Сре мс кој Ми тро вици уче снике При пад ни ци Ва тро га сно спаси лач ке слу жбе су де ци у објек ту Ла не у Ма чван ској Ми тро ви ци одр жа ли пре да вање о про тив по жар ној за шти ти. Слич на пре да ва ња они одржа ва ју де ци школ ског и предшкол ског уз ра ста са ци љем да са зна ју не што ви ше о без бедно сти, основ ним опа сно сти ма ко је по жар но си и ка ко да посту пе у слу ча ју не ког ван редног до га ђа ја. На кон пре да ва ња ва тро гасци су де ци де мон стри ра ли неке од мо гућ но сти по себ ног ватро га сног во зи ла. Де ца из врти ћа Ла не у Ма чван ској Митро ви ци и њи хо ви дру га ри из објек та Чу пе рак у Ла ћар ку су на кра ју ор га ни зо ва ли Игре без гра ни ца. КОН ЦЕРТ СИ БИР СКОГ АН САМ БЛА ЗВО НИ ЦА П ро моциј а музике Ко зака на ста ву јер се она из во де на те ре ну бив ше фи скул тур не сале и игра ли шта, а ча со ве из тог пред ме та уче ни ци одр жа ва ју на про сто ру обли жњег ке ја. Про је кат из град ње но ве згра де шко ле у Ма чван ској Митро ви ци је дан је од ка пи тал них про је ка та у Срем ској Ми тро вици. Пла ни ра но је да се за вр ши то ком две фа зе ра до ва. Пр ва фа за из град ње шко ле је у то ку и об у хва ти ће но ве учи о ни це, а у дру гој фа зи сле ди ру ше ње остат ка згра де шко ле, из градњу фи скул тур не са ле, ка би нета за тех нич ко, ку хи ње, тр паза ри је, про ду же ног бо рав ка. ј е водио г лумац Вл адимир Б алашћак. Г ости ко нцер та Ф олклорни ан самбл Бр анко Рад иче вић, Н ародни ор кест ар Сирмијума рта и Александра Па дров, в окални сол иста РТВ Нови Сад, игром и пес мом с у представ ил и део тра диц ије и на родно г мелоса С рбије. ВР ТИЋ ЛА НЕ Еду ка ци ја и спорт ске игре Концерт Игре Га ле ри ја 7. ју на, у 19 са ти, из ло жба Наде жда и са вре ме ни ци По зо ри ште 2. ју на, у 20 са ти кон церт ансам бла Ко ло 4. ју на, у 20 са ти, кон церт Пеце Фо бо са Сло бод на зо на У Арт клу бу Сир ми ју мар та од 6. ју на про јек ци је фил мо ва Слобод не зо не, улаз сло бо дан. 6. јун, 21 са ти, Дуг ме од седе фа 7. јун, од 21 са ти Ов но ви 8. јун, од 21:00 сат Клуб 9. јун, од 21 са ти Плес са Мари јом 10. јун, од 21 сат The Yes Men су ре вол ти ра ни МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ра да ше вић Мар ко и Ко ва че вић Да ни јела,вр хо вац Бо јан и Мак си мо вић Сла ђа на, Ба бић Бо ри слав и Буа ча Ра до сла ва,кр љић Ду шан и Си мић Љу би ца,ме дић Ми ро слав и Бе нић Дра га на,то дић Алексан дар и Ни кић Гор да на, Ма тару га Да мир и Чам прић Зо ра на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ:Шкер лак Сини ша и Ире на-пу тин ци,кец ман Бор ко и Да ни е ла-ру ма, Ко зома ра Бра ни слав и Сла ђа на-вели ки Ра дин ци,ча на џи ја Пе тар и Та тја на-до њи Пе тров ци,ивичић Пре драг и Је ле на-хрт ковци,оро шча нин Пе тар и Ма рија-мар тин ци,огри зо вић Ми ле и Та ма ра,кне же вић Мар ко и Бо јана-срем ска Ми тро ви ца, Див нић Ми лош и Јо ва на-ша шин ци ДО БИ ЛИ СИ НА:Јо ви чић Ду шан и Сла ђа на-илин ци,бог да но вић Жељ ко и Жа на-ку змин,ан ђелко вић Ср ђан и Дра ги ца, Станкић Ми ле и Љу би ца Крч мар Стан кић -Шид,Бо шко вић Кр ста и Ива на-бо сут,ма ло ба бић Пе тар и На та ша-бе шка,ба раћ Не ма ња и Је ле на-ша шин ци,ту бић Спасо је и Је ла на-срем ска Ми тро вица, Мат ко вић Бо јан и Ма ри ја на - Ла ћа рак УМР ЛИ: Омер ка Јо ва но вић рођ.1939., Ра ди ца Бу ди са вљевић рођ.1928., Ви то мир Михор дин рођ.1942., Сло бо дан Пан те лић рођ.1935., Жив ко Ду дић рођ.1942.,ра до слав Стан ко вић рођ.1950.,зо ран Бо жић рођ.1968.,све то мир Мар ки ће вић рођ.1937., Са ва Ве ре ше вић рођ.1953.,је ле на Хор ват-бу ко са рођ.1958.,ми лица Ми ло ше вић рођ.1940.,пер сида Ми сир кић рођ.1941.,јо жи ца Ма те лич рођ.1958.,пе тро вић Зор ка рођ.1936.,је ли са ва Ла лић рођ.1935.,то дор Марја но вић рођ.1936.,здрав ко На стић рођ.1941.,ра ди вој Станић рођ.1943.,mилица Вла и- са вље вић рођ.1950.,со фи ја Мељ ник рођ.1940.,бу ди мир Ба но вић рођ.1937.,ми ло ван Јо ван че вић рођ.1939.,ра да Вуко је вић рођ.1950.,ми ро слав Ба раћ рођ.1942.,ђу ра Ни колчић рођ.1962.,мир ко Ђу ри чић рођ.1928.,бо сиљ ка По по вић рођ.1932.го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 1. јун RUMA ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ БУ ЏЕ ТИ РА ЊА Гра ђа ни ути чу на тро ше ње па ра Ак ци ја пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ЈЕД НО МИ НУТ НОГ ФИЛ МА Ми стер Вор ки Припремиo: Mирослав Нинковић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам Ма ла дво ра на Кц Про јек ци је од 20:00 и 22:00 сатa Крат ка ко жи ца Ре дов на ула зни ца дина ра Вор ки тим и Кул тур ни центар 3 6. ју на 2016.го ди не 3. Ме ђу на род ни фе сти вал јед но ми нут ног фил ма, Мистер Вор ки ПЕ ТАК 3. ЈУН, 20:00- Све ча но от вра ње фести ва ла 20:30- Так ми чар ски програм 1 21:45- Из ло жба пла ка та фил мо ва Вор ки У Хо ли вуду - Ма ли хол СУ БО ТА 4. ЈУН, 18:00 Триби на: Но ве филм скеи ви део тех но ло ги је, ана лог на вс. ди ги тал на тех но ло ги ја 20:00 Так ми чар ски програм 2 21:30 Филм из не на ђе ња (те ма фе сти ва ла Же не на фил му, се лек тор Мар ко Костић) 21:30 -Кон церт: МЕД ДЛЕ (Но ви Сад) и НО УС ТХАW (Ру ма)- КЦ клуб НЕ ДЕ ЉА 5.ЈУН 18:30 Ми ћу нов угао (преда ва ње са ви део при ме ри ма) 20:00 Про гла шење по бед ни ка и све чано за тва ра ње фе сти ва ла Филм (те ма фе сти вала Же не на фил му,се лектор Мар ко Ко стић) ХАН КА (1955,)- ре жи ја Слав ко Ворка пић Ли ков ни про грам е ђу 10 ода бра них ло кал них са- у пра ва у Ср би ји, у ко ји ма се Ммо ре а ли зо вао про је кат Пар ти ци патив но бу џе ти ра ње, би ла је и Ру ма. Овај про је кат за јед но су ре а ли зова ли не вла ди не ор га ни за ци је БИРН Ср би ја и НА ЛЕД, и Оп шти на Ру ма, уз по др шку Европ ске уни је. Пред ло ге о ко ји ма су се грађа ни не по сред но из ја шња ва ли, при пре мио је Град ски тим за импле мен та ци ју про јек та. Ру мља ни су сво јим гла со ви ма, од по ну ђених се дам про је ка та, од лу чи ли да је нај ва жни ји про је кат ко ји треба ре а ли зо ва ти бу џет ским средстви ма у го ди ни, са ни ра ње објек та ја сли це Уста но ве По лета рац, за тим по ста вља ње те ре тане на отво ре ном у пар ку Основ не шко ле Вељ ко Ду го ше вић у Ру ми, и ре кон струк ци ја трим-ста зе и моби ли ја ра у из ле ти шту Бор ко вац. Но ва ак ци ја ко ја се од но си на пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње, одржа на је 23. ма ја на Град ском тр гу. Ру мља ни ма је де љен Гра ђан ски во дич кроз бу џет го ди не, који ја сно и на сли ко вит на чин, прика зу је ка ко је дан бу џет на ста је, на ко ји на чин се пу ни, на шта се тро ши но вац, ко ји су то нај ва жни ји пројек ти у овој го ди ни, и ка ко гра ђа ни мо гу да ути чу на тро ше ње бу џет ских сред ста ва. Дра ган Ко са но вић из Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој, го во ре ћи о овој ак ци ји, наја вио је и ева лу а ци ју, ана ли зу овог про јек та, ко ји је по пр ви пут за жи вео у Оп шти ни Ру ма. 1. ју на у кон фе ренциј ској са ли Кул тур ног цен тра. - Пи лот про је кат пар ти ци па тивног бу џе ти ра ња је био из у зет но успе шан, и же ли мо да по зо ве мо гра ђа не да у што ве ћем бро ју прису ству ју ње го вој ана ли зи, ко ја ће се одр жа ти 1. ју на у кон фе рен цијској са ли Кул тур ног цен тра. ИЗ ЛО ЖБА СТРИП СЕ РИ ЈА ЛА ДРУ ЖИ НА ДАР ДА НЕ ЛИ Вра то лом не аван ту ре књи жев них ју на ка о во дом 3. Ме ђу на род ног фе сти- ла јед но ми нут ног фил ма, Ми- Пва стер Вор ки, одр жа на је кон фе ренци ја за ме ди је на ко јој су про грам фе сти ва ла пред ста ви ли Дра ган Ца кић, и Ми лан Ми ло са вље вић, осни ва чи не фор мал не гру пе Вор ки тим, ко ја од го ди не пре ра ста у Не за ви сни филм ски цен тар Кино клуб Вор ки Тим, као и се лек тор фе сти ва ла, филм ски и те ле ви зијски ре ди тељ из Бе о гра да, Мар ко Ко стић. Фе сти вал Ми стер Вор ки, ор га ни зу је се у знак се ћа ња на чу ве ног филм ског ауто ра и те о рети ча ра фил ма Сла во љу ба Слав ка Вор ка пи ћа ( ), ро ђе ног у До брин ци ма, а ове го ди не одр жаће се од 3. до 6. ју на, у Кул тур ном цен тру Ру ма. Од при сти глих 300 фил мо ва, свих жан ро ва и вр ста, се лек тор је ода брао у так ми чар ски про грам, укуп но 107 фил мо ва. Најкра ћа аутор ска филм ска оства ре ња из чи та вог све та, пу бли ка ће мо ћи да по гле да у пе так и су бо ту, 3. и 4. ју на, у тер ми ну од 20 са ти. Струч ни жи ри чи ни ће Ма ја Крајнц, филмска кри ти чар ка из Сло ве ни је, Ка тја Ро си ни, филм ска уред ни ца из Белги је, и Игор То хољ, филм ски ствара лац из Ср би је. На 3. фе сти ва лу Ми стер Вор ки, би ће до де ље но седам на гра да, Гранд при фе сти ва ла, на гра да за нај бо љи стра ни филм, и на гра да за нај бо љи срп ски филм, за тим три спе ци јал не на гра де, и јед на на гра да пу бли ке. Дра ган Ца кић, Мар ко Ко стић, Ми лан Ми ло са вље вић Ор га ни за то ри су на ја ви ли и прате ћи про грам чи ја је те ма же не на фил му, у окви ру ко га ће се при каза ти два фил ма. По пр ви пут у Ру ми при ка за ће си и филм Хан ка, ко ји је го ди не ре жи рао Слав ко Ворка пић. То је ујед но и пр ви филм из та да шње Ју го сла ви је ко ји је при казан на фе сти ва лу у Ка ну. Одр жа ће се и из ло жба пла ка та фил мо ва Вор ки у Хо ли ву ду, јер је Вор ка пић нај више и ства рао у са мом ср цу аме рич ке филм ске ин ду стри је. Пра те ћи програм са др жа ће та ко ђе три би не и презен та ци је, на ко ји ма ће се го во ри ти о но вим филм ским тех но ло ги ја ма. Спе ци јал ни гост фе сти ва ла је Ми ћун Ри стић из Бе о гра да, ко ји ће одр жати пре да ва ње и ви део пре зен та цију, на те му рок му зи ча ри и крат ки фил мо ви. На ја вљен је и до ла зак на за тва ра ње фе сти ва ла проф. Вла де Пе три ћа, ко ји је био уче ник Слав ка Вор ка пи ћа, а ба вио се и Вор ка пиће вом ба шти ном у Аме ри ци. То ком тро днев ног фе сти ва ла кон цер те ће одр жа ти гру па Медл из Но вог Сада, и Но ус Тав из Ру ме. На жа лост, ор га ни за то ри су од не ких про гра ма мо ра ли да од у ста ну, јер за раз ли ку од прет ход на два фе сти ва ла, из о- ста ла су, без ика квог обра зло жења, оче ки ва на сред ства на осно ву кон кур са од Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је. Оп шти на Ру ма је по кро ви тељ фе сти ва ла, а нео п ходну тех нич ку по др шку, и ове го ди не пру жи ће Кул тур ни цен тар Ру ма. ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПР ВОЈ ПО МО ЋИ Еки пе по ка за ле за вид ну уме шност Пе так, 27. мај Ве ра Ди мов Мла ди у бо ја ма Ср би је из ло жба фо то гра фи ја Ве ли ки хол Кц, 20:00 ча со ва Из ло жба ће би ти отво ре на до 5. ју на го ди не МА ТИ ЧАР ВЕН ЧА НИ: Ми ло ван Гли шић и Алексан дра Ја ца но вић, Дра ган То дић и Та ња Пе труш УМР ЛИ: Ста на Об ра до вић, рођ год., Мир ка Бу димчић, рођ год., Ан ка Ро гић, рођ год. трип се ри јал Дру жи на Дар да- ли: Зло чин на свет ској из- Сне ло жби, ко ји је на кон дво ме сеч не из ло жбе и про мо ци је у Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу, ко ја је траја ла од 17. де цем бра до 27. јану а ра го ди не, пред ста вља се се и по кло ни ци ма стри па у Ср би ји. Та ко је сце на ри сту Па вла Зе лића, и цр та ча Дра га на Па у но ви ћа, упо зна ла и пу бли ка у Ру ми, на изло жби ко ја је одр жа на у Ве ли ком хо лу Кул тур ног цен тра. Пр ви део се ри ја ла Дру жи на Дар да не ли: Пољу бац леп ти ри це, на стао је го ди не, и иза звао ве ли ко ин те ре сова ње, до бив ши до бру ме ђу на родну кри ти ку, а овај стрип се ри јал је иза бран и на ли сти је нај бо љих свет ских стри по ва од стра не По ла Гра ве та, нај по зна ти јег кри ти ча ра и те о ре ти ча ра стрип умет но сти на све ту. Пре ма ре чи ма Зе ли ћа, ко ји је Па вле Зе лић и Дра ган Па у но вић по за ни ма њу ди пло ми ра ни фар маце ут, ин спи ра ци ја за стрип су би ли ли ко ви из лек ти ре, кла сич них дела срп ске и свет ске књи жев но сти. На ши ју на ци су Хај дук Стан ко, Ка ра ђоз, Ко шта на, гроф Врон ски, Ву ка шин Ка тић, Јо ван ча Ми цић, Рас кољ ни ков, Јо зеф К., Олд Ше терхенд, Са ва Са ва но вић, и мно ги други. Они су са да ак те ри у јед ној алтер на тив но-исто риј ској, шпи јун ској аван ту ри, ко ја вра то лом ном бр зином ба ца на ше ју на ке од Бе о гра да, пре ко Па ри за, Бе ча до Истам бу ла. На ша при ча има за циљ да за бави, да по у чи не ке но ве ге не ра ци је стрип чи та ла ца, за ин те ре су је их да чи та ју стрип, и исто та ко да чи та ју по зна та књи жев на де ла. Дру жи ном Дар да не ли, го во ри мо о стри пу ко ји мо же да бу де ине ре сант но, еду катив но, за бав но, али и ви со ко у метнич ко шти во. ум ски Цр ве ни крст, мо же да се Рпо хва ли од лич ним ре зул та ти ма ко је ње го ве еки пе у раз ли чи тим кате го ри ја, оства ру ју на свим ни во и ма так ми че ња. Про шле го ди не еки па под млат ка ус пе ла је да на др жав ном так ми че њу у пру жа њу пр ве по мо ћи, осво ји пр во ме сто. Да се са до брим и кон ти ну и ра ним ра дом на ста вља, пока за ло је и Оп штин ско так ми че ње у пру жа њу пр ве по мо ћи, ко је је у ор гани за ци ји Цр ве ног кр ста Ру ма, одр жано у по не де љак 23. ма ја, у дво ри шту Ге рон то ло шког цен тра Срем Ру ма. У де мон стар ци ји зна ња и ве штина, так ми чи ло се се дам еки па, од Так ми че ње че га су би ле че ти ри еки пе под млатка, док су се три еки пе так ми чи ле у ка те го ри ји омла ди не. У ка те го ри ји под млат ка, пр во ме сто је за у зе ла еки па Основ не шко ле Ду шан Јерко вић, док је пр во ме сто у ка те гори ји омла ди не за у зе ла Омла дин ска те рен ска је ди ни ца Цр ве ног кр ста Ру ма. По ред по бед нич ких еки па, ко је ће на По кра јин ском так ми че њу које се одр жа ва 28.ма ја у Су бо ти ци, пред ста вља ти оп шти ну Ру ма, учество ва ће и тро чла на еки па ре а листич ког при ка за по вре да, обо ље ња и ста ња.

11 Среда, 1. јун АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈП ИН ГАС Но во по јеф ти ње ње га са IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО Ин спек ци ја на те ре ну На про шло не дељ ном одр жа ном са стан ку Си стема 48, на ко јем су из вешта је о ра ду под не ли ЈКП Ко му на лац, ЈП Ин гас, Уста но ва Спорт ски цен тар и Оп штин ска упра ва, мо гло се чу ти да су ин спек то ри Оде ље ња за ин спек циј ске по сло ве уз аси стен ци ју поли ци је по но во кон тро ли сали пред пи јач ни про стор у Бе шки. На и ме, у по след ње вре ме је при ме ћен слу чај не до зво ље ног за у зе ћа јавне по вр ши не ис пред пи јаце, те су над ле жни мо рали да ин тер ве ни шу. Ка ко су по ру чу ли то ком про шле не де ље ни је за бе ле жен није дан слу чај. Про јек ци је уче ни ка Бес плат не про јек ци је крат ко ме тра жних фил мо ва ко је су на пра ви ли уче ници ОШ Ду шан Је р ко вић у Ин ђи ји ор га ни зо ва не су про те клог ви кен да у просто ри ја ма Кан це ла ри је за мла де. Реч је о филм ској ра ди о ни ци ко ју во ди профе сор ка ове шко ле Зо ри ца Хе лаћ, а по след њих не коли ко го ди на је ре а ли зо вани ви ше од 30 уче нич ких фил мо ва. Успех шахисте Ин ђиј ски ша хи ста, Влади мир Кла сан за у зео је 6. ме сто на 16. Свет ском првен ству за глу ве и на глу ве ко је је ор га ни зо ва но у је р- мен ском гра ду Је ре ва ну. На так ми че њу су уче ство ва ла 24 так ми ча ра, а игра ло се де вет ко ла по Швај цар ском си сте му. Мост у знак се ћа ња У ци љу одр жа ва ња поча сти ве ли кој ле ген ди дома ће ко не ма то гра фи је Бати Жи во ји но ви ћу, Кан цела ри ја за мла де је про теклог ви кен да ор га ни зо ва ла про јек ци ју фил ма Мост из го ди не. За из бор фил ма је и овог пу та био за ду жен Не ма ња Ће ра нић, мла ди умет ник из Ин ђи је. Уче ни ци сед мог и осмог разре да ОШ Бран ко Ра ди чевић из Ма ра ди ка на гра ђе ни су на кон кур су по во дом Да на пла не те Зе мље на те му Моја еко-при ча на кон кур су у окви ру не де ље Цр ве ног кр ста у Ин ђи ји. Уче ни ци су на гра ђени за два кра ка фил ма ко ја су на пра ви ли у са рад њи са њи ховим на став ни ком ли ков не култу ре Алек сан дром Ра пи ћем, ко ји је идеј ни тво рац филм ске ра ди о ни це у овој шко ли. -На ши уче ни ци су се од лучи ли да на по ме ну ту те му од гово ре кроз филм ски на чин из ража ва ња и оно што је зна чај но при ли ком пра вље ња фил ма јесте да су они има ли прет ход ног ис ку ства у то ме. У Ма ра ди ку од пре не ко ли ко го ди на успе шно функ ци о ни ше филм ска ра ди о- ни ца, а све за хва љу ју ћи пројек ту пу тем ко јег је шко ла доби ла од ре ђе на на став на средства, из ме ђу оста лог и ма лу ви део ка ме ру ка же Ра пић. -Ка да је реч о филм ској ради о ни ци у њен рад су укљу чени сви уче ни ци на ше шко ле. За и ста је реч о та лен то ва ним ђа ци ма, ко ји се до пу њу ју и на до гра ђу ју ко лек тив ну свест да про стор у ко ме ра де и бора ве одр же чи стим и при јатним. Они су има ли за јед нички до го вор у ве зи сце на ри ја До бри во је Су џу м Ка ко су по ру чи ли над ле жни из ЈП Ин гас на про шло недељ ном са стан ку Си сте ма 48, све по тро ша че у ин ђиј ској општи ни од 1. ју на оче ку је ни жа це на ца са. Ово је пре ма ре чи ма ди рек то ра До бри во ја Су џу ма дру го по јеф ти ње ње у то ку ове го ди не и сед мо сма ње ње цене од ка ко је це на га са по че ла да па да. Но ва це на овог енерген та из но си ће 36,93 ди на ра са ПДВ-ом по ру чу ју над ле жни у Ин ђи ји. -Нај но ви је по јеф ти ње ње гаса је по сле ди ца сма ње ња цене га са на свет ском тр жи шту и но вог ускла ђе ња це на ко је је до ве ло до то га да смо у од носу на мак си мал ну це ну га са дошли до то га да је овај енер гент по јеф ти нио за ско ро 20 ди на ра ка же ди рек тор. ЈП Ин гас ће од 1. ју на при ме њи ва ти нај но ви је цене, а са гла сност је сти гла од Аген ци је за енер ге ти ку и Надзор ног од бо ра. - Без об зи ра што је греј на се зо на за вр ше на, ни же це не ће мно го зна чи ти при вред ним субјек ти ма и ду ван џи ја ма ко ји се ИЗ ОШ БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ У МА РА ДИ КУ Ђа ци - ве ли ки филм ски мај сто ри Де таљ са сни ма ња фил ма при че му сам им дао од ре шене ру ке на ко ји ће на чин тај филм да ре а ли зу ју ис ти че он и ка же да ка да је све би ло го то во је био при јат но из нена ђен ква ли те том и са др жајем фил мо ва. -Ова де ца уве ли ко вла да ју филм ским је зи ком и то им да је мо гућ ност да ја сни је пре не су по ру ку ко ју же ле. Оба фил ма тра ју не ду же од три ми нуте и то је са вр ше ни оквир за оно што су же ле ли да при кажу ис ти че на став ник ли ков не кул ту ре. -Ре ак ци је уче ни ка су ви ше не го по зи тив не, а сам Цр ве ни крст је на кон кур су на гра дио све уче ни ке ко ји су уче ствова ли у сни ма њу фил ма. На жалост, осма ци уско ро за вр шава ју шко лу, али за то у сед мом раз ре ду има мо че ти ри уче ника ко ји при пре ма ју је дан но ви про је кат о ко јем ће мо тек прича ти ка да бу де за вр шен. Филм ска ра ди о ни ца у основној шко ли у Ма ра ди ку успе шно функ ци о ни ше не ко ли ко го ди на и сва ки филм ко ји су до са да на пра ви ли је осва јао не ку од на гра да на ре пу блич ким такми че њи ма. На сто ја ња су да тако бу де и у на ред ном пе ри о ду и да ови мла ди уче ни ци по ка жу свој ве ли ки та ле нат по ру чу је Алек сан дар Ра пић. Про те клог ви кен да у инђиј ском се лу Но ви Ка р- лов ци пред ста вље на је но ва ста туа Ве се ли Сре мац на клу пи, за ви чај ног књи жевни ка и скулп то ра Пре дра га Ба ње гла ва. Уз ве ли ки број зва ни ца и ме шта на овог насе ља уз при го дан про грам, Јеф ти ни ји гас од 1. ју на по ла ко при пре ма ју за кам па њу су ше ња ду ва на на во ди Су џум и из ра жа ва оче ки ва ње да ће се овај до бар тренд на ста ви ти и у бу ду ће. Уко ли ко бу де та ко, веру је мо да ће мо до греј не се зоне вра ти ти део по тро ша ча ко ји су пре шли на не ке дру ге из воре гре ја ња твр ди он. Ди рек тор на кра ју под се ћа да је ЈП Ин гас у прет ход ном пе ри о ду по слао опо ме не оним по тро ша чи ма ко ји ни су из мири ли сво је оба ве зе и да је акци ја по ка за ла пр ве ефек те. - Све по тро ша че ко ји бу ду има ли дуг ве ћи од ће мо мо ра ти ту жи ти, ка ко би Ин гас мо гао да се р ви си ра сво је обаве зе. Без об зи ра на то за и ста мо рам да ка жем да сам за до вољан и да се ве ли ки број грађа на ода звао на кон сла ња опоме не и на кон на ред ног чи та ња ста ња по тро шње по сла ће мо још јед ну опо ме ну ка же он. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Ве се ли Сре мац на клу пи от кри ве на је још јед на у низу ста туа ко је кра се Но ве Кар лов це. По ме ну ти аутор је у прет ход ном пе ри о ду по клонио јед ну од сво јих скулпту ра под на зи вом По ру ка сим бо ли зу је ра ђа ње и по роди цу и ко ја кра си дво ри ште основ не шко ле у Са са ма.

12 12 Среда, 1. јун ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припрема: Г. Мајсторовић СА 54. СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА При хва ћен пред лог За вр шног ра чу на Оп шти на као осни вач има оба ве зу да ускла ди осни вач ке ак те јав них пред у зе ћа с од ред ба ма За ко на о јав ним пред у зе ћи ма На сед ни ци Оп штин ског ве ћа одр жа ној про шле не де ље, усво јен је пред лог За вр шног ра чу на бу џе та оп шти не Пе ћинци за го ди ну, као и предлог Го ди шњег про гра ма зашти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни на те ри то рији пе ћи нач ке оп шти не, та ко да ће се ови до ку мен ти на ћи на сле де ћој сед ни ци Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци. На овој, 54.сед ни ци, Ве ће је усво ји ло и пред ло ге за из ме ну осни вач ких ака та оп штин ских јав них пред у зе ћа, има ју ћи у ви ду да је у мар ту те ку ће годи не сту пио на сна гу За кон о јав ним пред у зе ћи ма. Оп штина као осни вач има оба ве зу да ускла ди осни вач ке ак те јав них пред у зе ћа с од ред ба ма За ко на о јав ним пред у зе ћи ма, а како је на сед ни ци обра зло же но, из ме не су тех нич ке при ро де и од но се се на осни вач ке ак те ЈКП Са ва, ЈП Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Пе ћин ци и ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја. Сед ни ца Оп штин ског ве ћа ПО КЛОН ФД ИЗ ВОР ДО ЊИ ТО ВАР НИК Ло кал на са мо у пра ва по др жа ва фол клор на дру штва У Но шње за Фол клор но дру штво Из вор До њи То вар ник пе ћи нач кој оп шти ни 17. јуна одр жа ће се ве ли ка ак ци ја при ку пља ња упо тре бље не ам бала же од сред ста ва за биљ ну зашти ту на шест са бир них ме ста, а ор га ни зу је је пе ћи нач ко Удруже ње по љо при вред ни ка у са радњи са По љо при вред ном струч ном слу жбом из Срем ске Ми тро ви це и Удру же њем во де ћих свет ских про из во ђа ча сред ста ва за за шти ту би ља. С об зи ром да је је дан од ци љева Удру же ња по љо при вред ни ка оп шти не Пе ћин ци, за шти та по љопри вред ног зе мљи шта од за га ђива ња, из овог Удру же ња апе лу ју на по љо при вред ни ке да упо тре бље ну ам ба ла жу од сред ста ва за за шти ту ол клор ном дру штву Из вор ФДо њи То вар ник у про шли че твр так на чел ник Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци Жељко Тр бо вић уру чио је ком плет од шест па ри вла шке на род не ношње и то је дру ги ком плет но шњи ко је је у ро ку од два ме се ца овом дру штву по кло ни ла ло кал на са моу пра ва. На дам се да ће ове но шње но си ти с по но сом и да ће у њима на сво јим на сту пи ма на пра ви на чин пред ста вља ти пе ћи нач ку оп шти ну. Ло кал на са мо у пра ва бри не о свим фол клор ним друштви ма на сво јој те ри то ри ји, можда о овом не што ви ше јер је најмла ђе и нај ви ше по мо ћи му је у овом тре нут ку по треб но да ста са у дру штво на ко је ће мо сви би ти по но сни ка зао је Тр бо вић и додао да су им не дав но у До њем Товар ни ку уре ди ли и про сто ри је у ко ји ма има ју до бре усло ве за вежба ње, док је на њи ма да вред но при пре ма ју сво је на сту пе. Ово Фол клор но дру штво, зајед но са сво јим су пру гом Вла дими ром во ди Да ни је ла Бар нак ко ја ис ти че зна чај ових но шњих од ко јих ће им мно го за ви си ти ква ли тет на сту па. У име де це ко ја игра ју у нашем фол клор ном дру штву од срца се за хва љу јем ло кал ној са моу пра ви на по др шци ко ју нам пружа, не са мо у ку по ви ни но шњи ко је су нам нео п ход не, већ и обез бе ђи ва њем пре во за за на ступе ка за ла је Бар нак. Фол клор но дру штво Из вор До њи То вар ник оку пља де ве де се то ро де це из Доњег То вар ни ка, Обре жа, Ога ра, Бре ста ча, Пр хо ва, Су бо ти шта, Кар лов чи ћа и Срем ских Ми хаље ва ца. У ро ку од не де љу да на, 22. и 29.ма ја, Дру штво је имало два на сту па, у Кар лов чи ћу и Бре ста чу. АК ЦИ ЈА ПРИ КУ ПЉА ЊА АМ БА ЛА ЖНОГ ОТ ПА ДА Заш ти та зе мљи шта од за га ђи ва ња би ља ни а ко не ба ца ју по њи ва ма и не са пљу ју, не го да је при ку пља ју и 17. ју на до не су до нај бли жег сабир ног ме ста. Ка ми он за од ла га ње ам балжног от па да ће тог да на оби ла зити са бир на ме ста пре ма сле дећем рас по ре ду: Срем ске Ми хаљев це од до ча со ва, Аша њу од до 10.30, Ку пино во од до 12.30, Обреж од до 14.00, Огар од до и Пе ћин це од до ча со ва. Ина че, за пра вил но од ла га ње, ам ба ла жу је од мах по сле пра жње ња по треб но ис пра ти и течност од ис пи ра ња са су ти у пр ска лицу, а за тим је про бу ши ти и чу ва ти одво је но од че по ва. УРЕ ЂЕ ЊЕ СПОРТ СКИХ ТЕ РЕ НА Бо љи усло ви за ба вље ње спор том По ста вља ње но вих ко ше ва пла ни ра но је и на школ ском те ре ну у По пин ци ма На ини ци ја ти ву Спорт ског са ве за Раз вој спор то ва Пе ћин ци и уз фи нан сиј ску подр шку ло кал не са мо у пра ве, по сле уре ђе ња јав них по вр шина ши ром оп шти не, по че ла је и ак ци ја уре ђе ња спорт ских тере на у на се љи ма. У Ме сној за јед ни ци Бре стач, спорт ски те рен је ра ни је уређен, ис цр тан и обе ле жен, а про шле не де ље за вр ше но је и по ста вља ње од бој ка шких рекви зи та, но са ча и мре же та ко да ме шта ни овог се ла има ју ком пле тан те рен за од бој ку. На школ ским те ре ни ма у Купи но ву и До њем То вар ни ку, на по сто је ћим ко ше ви ма су по ставље не но ве ко шар ка шке та бле с обру че ви ма, док је по ста вљање но вих ко ше ва пла ни ра но је и на школ ском те ре ну у По пинци ма ко ји ће, та ко ђе на од го вара ју ћи на чин би ти уре ђен. Спорт ски са вез стал но ради на то ме да се де ци и млади ма пру жи што ви ше при ли ка за ба вље ње спор том, ка ко кроз раз ли чи те ак тив но сти, тур нире и ма ни фе ста ци је ко је ор гани зу је мо, та ко и кроз по др шку ко ју пру жа мо спорт ским клу бови ма и удру же њи ма. За то и жели мо да омо гућ мо да у сва ком Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми гра ци је и оп шти на Пећин ци у окви ру Кон кур са за еко ном ско осна жи ва ње из беглич ких по ро ди ца, обез бе ди ли су два ми ли о на ди на ра за унапре ђе ње де лат но сти ко ји ма се ове по ро ди це ба ве и на тај начин обез бе ђу ју ег зи стен ци ју. Про шле не де ље вр ше на је ис по ру ка по љо при вред них и за нат ских ма ши на и ала та које је у Бре ста чу, Ши ма нов ци ма и Кар лов чи ћу уру чио за ме ник пред сед ни це оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић. Ма ши не и ала те у Ши ма нов ци ма до би ла су чети ри ко ри сни ка, у Бре ста чу и Кар лов чи ћу по је дан, а ка ко ка жу у пе ћи нач ком По ве ре ништву за из бе гли це, по ме ну тим Кон кур сом је об у хва ће но 10 из бе глич ких по ро ди ца. Оби ла зак спорт ских те ре на школ ска са ла у Ку пи но ву на се љу у оп шти ни Пе ћин ци посто ји при ме рен про стор или терен где би ме шта ни мо гли да се ба ве спор том из ја вио је Сини ша Ђо кић, пред сед ник СС Раз вој спор то ва и до дао да им у по сти за њу тог ци ља не се бично по ма же пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва сво јом ак тив ном по ли ти ком раз во ја школ ског, омла дин ског и ре кре а тив ног спор та. Уре ђе не и об но вље не спортске те ре не, про шле сед ми це са пред став ни ци ма Спорт ског саве за и ме сних за јед ни ца, об и- шао је за ме ник пред сед ни це оп шти не Пе ћин ци Зо ран Војкић. Том при ли ком Вој кић је об и шао и школ ску са лу у Ку пино ву ко ја је не дав но ком плетно ре но ви ра на сред стви ма из оп штин ског бу џе та, а за тим и са лу у Основ ној шко ли у Шима нов ци ма где се, за хва љу ју ћи до на ци ји ком па ни је Др.Ет кер, ра до ви на ре но ви ра њу при во де кра ју. ЕКО НОМ СКО ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА Ис по ру ка ма ши на и ала та Еко ном ско осна жи ва ње из бе гли ца

13 Среда, 1. јун РЕ ДОВ НА АК ЦИ ЈА ДО БРО ВОЉ НОГ ДА ВА ЊА До бар ода зив да ва ла ца кр ви НО ВИ БА НОВ ЦИ ПУ РА ДОСТ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА 30 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА Успе шна и мо дер на уста но ва PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Смо тра из вор ног ства ра ла штва У ор га ни за ци ји Са ве за амате ра оп шти не Ста ра Па зо ва, 27.ма ја одр жа на је оп штин ска смо тра из вор ног ства ра ла штва од ра слих. На сту пи ле су певач ке гру пе и со ли сти СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве, ОКУД Све ти Са ва из Но ве Па зо ве, КУД-а Бран ко Ра ди че вић и Удру же ње грађа на Са на из Ста ре Па зо ве с ста рим из вор ним пе сма ма из кра је ва ко је пред ста вља ју, а на овој Смо три су при ка за на и два оби ча ја ко ја су при преми ли чла но ви овог Удру же ња гра ђа на и ФА Кла сје. Се лектор ове Смо тре је ко ре о граф Да ја на Ко стић. На ступ ФА Ђе вин У окви ру го сто ва ња у Ср бији по во дом на сту па на Фе стива лу Тан цуј, тан цуј у Гложа ну, про шле не де ље у Ста рој Па зо ви на сту пио је Фол клор ни ан самбл Ђе вин из Бра ти салве у Сло вач кој Ре пу бли ци. У дво ча сов ном про гра му го сти су из ве ли пе сме, игре и оби ча је из свих кра је ва Сло вач ке. Понев ши ле пе успо ме не с пр вог го сто ва ња од пре две го ди не у Арад цу, овај ан самбл се ра до ода звао по нов ном го сто ва њу у на шој зе мљи, а у свом са ставу, сем игра ча из Бра ти сла ве и око ли не у зад њих не ко ли ко годи на има и не ко ли ко чла но ва из Ср би је, па и из Ста ре Па зове ко ји, тре нут но жи ве и ра де у Сло вач кој. На гра ђе ни на Би је на лу фан та зи је у Сло вач кој Ме ђу на гра ђе ни ма на ово годи шњем 22.Би је на лу фан та зи је у Тур чи ан ској га ле ри ји у Марти ну у Сло вач кој Ре пу бли ци у кон ку рен ци ји око пет ипо хиља да ра до ва из 33 зе мље света, на шли су се и уче ни ци ОШ Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве. Јед ну од че ти ри рав ноправ не на гра де ко ју је до де лио Јан Вар шо, пред сед ник Кан цела ри је за Сло ва ке у ди ја спо ри, осво ји ла је Га бри е ла До мо њи, уче ни ца 6-1 раз ре да Сло вачке шко ле у Ста рој Па зо ви, док су за хвал ни це до би ле: Ела Фа ра га, Ја на Ја шо, Де ја на До мо њи, Ја на Опав ски, Милин ка Стреј чек, Ми ро сла ва Ма хо и Ла у ра Хру шкар. У ав не че сме не ка да су би ле Јоли че ње на се ље них ме ста и ме шта ни су се, ка ко ко, на њи ма ле ти рас хла ђи ва ли, или, уоп ште снаб де ва ли во дом, а жеђ су могли да уга се и пут ни ци, на мерни ци. У ско ри је вре ме у мнго им ме сти ма би ле су за не ма ре не и из ба че не из упо тре бе. У Ста рој Па зо ви, на ини ци ја ти ву ов да шењег Ро та ри клу ба и Ме сне за једни це уз са рад њу са ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја Ста ра Па зо ва, од лу чи ли су да об но ве ове симбо ле ме ста и то на ме сти ма где су не ка да пост ја ле. Не дав но је у упо тре бу пу ште на јав на че сма у цен тру Ста ре Па зове ко ја је са гра ђе на осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Об но вље на че сма је с по ља за др жа ла пр вобит ни из глед, док су ком плет не це ви за ме ње не и че сма је прикљу че на на во до вод ну мре жу. По др жа ли смо ини ци ја тиву Ро та ри клу ба да се ова јав на че сма уре ди и ста ви у функ ци ју ре као је Све ти слав Су бо тић, пред сед ник ИО Са ве та МЗ Ста ра Па зо ва и по звао и оста ла удруже ња гра ђа на да сa сво јим идеја ма до при не су улеп ша њу гра да. Су бо тић ка же да са Ро та ри клубом пла ни ра ју да ре ви та ли зу ју Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви про те кли че твр так у ор га низа ци ји оп штин ског Цр ве ног кр ста у Ста рој Па зо ви у са радњи са Ин сти ту том за тран сфу зи ју кр ви из Бе о гра да одр жа на је редов на ак ци ја до бро вољ ног да вања кр ви ко јој се, са мо у пре поднев ним са ти ма ода зва ло пре ко 30 до бро вољ них да ва ла ца. Крв увек не до ста је и увек је по треб на, али за са да је, ко ли ко је ме ни по зна то, си ту а ци ја стабил на - ка же Ја сна Пе тро вић Жив ко вић, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Ста ра Па зо ва и до да је да у Ста рој Па зо ви има пре ко 1500 љу ди ко ји до бро вољно да ју крв, док их на те ри то ри ји це ле ста ро па зо вач ке оп шти не има око две ипо хи ља де. На рав но, она под се ћа да же не крв по но во да ју на кон 16 не де ља, а му шкар ци после 12. То су љу ди ко ји се у задњих 10 го ди на ја вља ју као до бровољ ни да ва о ци кр ви. Хте ла бих да ка жем, да сва ко ко има не ки здравстве ни про блем и хит ну по тре бу за кр вљу, тре ба да се ја ви у наш Цр ве ни крст и ми ће мо да ура ди мо све што је у на шој мо ћи да се тим љу ди ма по мог не и обез бе ди крв, или пре ко Ин сти ту та за тран сфизи ју кр ви, што је нај че шћи слу чај са ко јим има мо ја ко ле пу са рад њу, или ако је не ка спе ци фич на си туа ци ја, ми има мо спи ско ве и по зове мо љу де ко ји мо гу да да ју ову дра го це ну теч ност. Ни ка да ни је би ло про бле ма об ја шња ва Ја сна Пе тро вић Жив ко вић. Ина че, на го ди шњем ни воу ста ро па зо вач ки Цр ве ни крст на те ри то ри ји оп шти не ор га ни зује ви ше од 25 ре дов них ак ци ја до бро вољ ног кр ви од ко јих се у Ста рој Па зо ви ор га ни зу ју сваког ме сед ца, а у Но вој Па зо ви, сва ког дру гог. РЕ ВИ ТА ЛИ ЗУ ЈУ СЕ ЈАВ НЕ ЧЕ СМЕ Кра си ле су на се ља Не дав но је у упо тре бу пу ште на јав на че сма у цен тру Ста ре Па зо ве ко ја је са гра ђе на осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Јав на че сма у цен тру Ста ре Па зо ве све јав не че сме у Ста рој Па зо ви, од ко јих и ар тер ску че сму на углу ули ца Ја на Си ко ре и Пар ти занске. Та ко ђе, до да је да се тре нутно ра ди на об но ви јав не че сме у град ском пар ку, где им је у плану и ре ви та ли за ци ја пар ков ског мо би ли ја ра ка ко би су гра ђа ни у при јат ном ам би јен ту мо гли да напра ве ма ли пре дах од сва ко дневних оба ве за. У У Вој ки је за вр ше на из градња де ла во до вод не мре же та ко да гра ђа ни сво је објекте мо гу при кљу чи ти на тај део во до во да, ка жу у ста ро па зовач ком ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја. Во до вод на мре жа је из гра ђе на у сле де ћим улица ма:со лун ској, Ца ра Ду ша на од Со лун ске до цен тра на се ља, Ули ци Све тог Са ве до про го на, Ка ра ђор ђе вој до Ули це Сте вана По по ва и Ули ци Бра ће Ко чија ше вић до Не ши не ули це. Це на при кључ ка за до маћин ства из но си ди на ра и под ра зу ме ва ком пле тан водо вод ни ма те ри јал и мон та жу, док су из град ња во до вод ног шах та и зе мља ни ра до ви обаве за гра ђа на-ко ри сни ка. Сви за ин те ре со ва ни за прикљу че ње на во до вод ну мре жу, На обе ле жа ва њу ју би ле ја вр ти ћа Ра дост про шли пе так Пред школска уста но ва Ра дост из Но вих Ба но ва ца обе ле жи ла је 30 го ди на по сто ја ња и, ујед но до би ја ње Све то сав ске на граде. При сут не го сте, при ја те ље и ко ле ге, пред став ни ке ло кал не са мо у пра ве и ло кал них ин ститу ци ја, по здра ви ла је ди ректор ка вр ти ћа Бо ри сла ва Ба његлав Кла ћик ко ја се том прили ком освр ну ла на раз вој ни пут уста но ве, осно ва не го ди не, као дру ге на те ри то рији оп шти не Ста ра Па зо ва. По ње ним ре чи ма уста но ва је пре шла успе шан раз вој ни пут и да нас у свом са ста ву има де вет обје ка та у пет ме ста По ду навља у ко ји ма је сме ште но око 1000 ма ли ша на. Уста но ва свој рад за сни ва на Раз вој ном плану као стра те шком до ку мен ту, Го ди шњем пла ну и Пред школском про гра му. Уз про ши ре ње про стор них ка па ци те та, на рочи то у по след њих пар го ди на, у овој уста но ви се, у скла ду с по тре ба ма де це, за по сле них и ро ди те ља, при ме њу ју са вре мени про гра ми, као што су Вр тић као по ро дич ни цен тар, Ак цио но ис тра жи ва ње раз ви ја ње ку ри ку лу ма и про гра ми ко ји се од но се на еко ло шке, кре а тив не и умет нич ке ак тив но сти у ра ду са де цом. На све ча но сти по водом овог ју би ле ја, за по сле ни ма су уру че ни при год ни по кло ни, као и за хвал ни це до на то ри ма и при ја те љи ма вр ти ћа. За хвал ни цу у име пред сед ника оп шти не Ста ра Па зо ва Ђорђа Ра ди но ви ћа, при мио је његов за ме ник Ми лан Бе а ра. ВОЈ КА ЗА ВР ШЕ НА ИЗ ГРАД ЊА ДЕ ЛА ВО ДО ВОД НЕ МРЕ ЖЕ Сле ди при кљу че ње Вој ка извориште чи ји се објек ти на ла зе у улица ма где по сто ји мо гућ ност при кључ ка, мо гу да до ђу у ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја у Ста рој Па зо ви у Ули ци Бранка Ра ди ће ви ћа 2, у тех нич ки сек тор или се ин фор ми са ти на број те ле го на 022/ , локал 108. Од до ку мен та ци је за скла па ње Уго во ра о при кључ ку на во до вод ну мре жу по треб но је сле де ће: гра ђе вин ска дозво ла (уко ли ко не по се ду је те гра ђе вин ску до зво лу, нео п ходна је по твр да да се обје кат нала зи у по ступ ку ле га ли за ци је), вла снич ки лист, ко пи ја пла на и фо то ко пи ја лич не кар те власни ка објек та. За објек те ко ји су ста ри ји од 30 го ди на по требан је са мо вла снич ки лист, копи ја пла на и фо то ко пи ја лич не кар те.

14 14 Среда, 1. јун НО ВЕ КЊИ ГЕ Ауто пор трет ра дио но ви на ра Ра то мир Ра ле Да мја но вић: "Глас у вре ме ну (Есе ји, по ле ми ке, члан ци)", Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град У бо га тој ства ра лач кој би о- гра фи ји Ра то ми ра Ра ле та Да мја но ви ћа (До њи То вар ник, 1945) из два ја ју се три глав на (а има их још!) прав ца ан га жо вања: књи жев ност, но ви нар ство и ка зи ва ње по е зи је. Нај но ви ја њего ва књи га, Глас у вре ме ну (Есеји, по ле ми ке, члан ци), дру га под зна ком РТС из да ва штва (прет ходна, Из ве штај о во до ста њу за писи о ра ди ју, 2005), сво је вр стан је ауто по р трет ње го ве ра диј ске стра не тог им пре сив ног жи вот ног и рад ног тро ли ста. Вре ди ци ти ра ти сâмог ауто ра, из увод не ре чи ка рак те ри стич ног на сло ва "Тра го ви - из ве штај о водо ста њу": "Мој тај ни жи вот зби вао се у про зи, мој јав ни жи вот на сцени, уз по е зи ју и ка зи ва ње по е- зи је, а мој исто вре ме но и јав ни и тај ни жи вот, тре ну ци пот пу не ин ти ме и пот пу не јав но сти, од вијао се на ра ди ју, у сту ди ју, у ко ме сам био и скри вен и у кон так ту са це лим све том. Јед на бу ји ца гласо ва, емо ци ја, ми сли, ре чи, једна нео бич на пли ма По зна то је, на и ме, и уну тра, у сту ди ју, да је слу ша о це овај и та мо ме ђу слу ша о- углед ни бе о град ски ци ма, на по љу. Као: но ви нар и бе сед ник из ве штај о во до стању " за ни мљи во, ве што Да кле, реч је ов де о но ви нар ском, радиј ском ан га жо ва њу Ра ле та Да мја но ви ћа и хра бро спро во дио "бр за ци ма и мир ним то ко ви ма" по ве ре них му ра дио та ла са. Ис так ну та лич ност (ин ђиј ског и ми тровач срп ске књи жев не и ког ђа ка, осве до- ра ди о фон ске кул ту ре, че ног са го вор ни ка, Ра то мир Ра ле Да мјано са рад ни ка и по штова вић, твр ди ње гов о ца "Срем ских нови ко ле га и уред ник на" ), ве за ном у "Глас у вре ме ну Ђор ђе Ма ла вра зић, пр вом ре ду за култ ну у по слу је сле дио Две ста двој ку, по том три основ на "аутопо и Дру ги про грам Ра дио Бе о града. А ње гов че сто по ми ња ни изве штај о во до ста њу, за пра во је "омаж" оној исто и ме ној, до бро зна ној еми си ји Ра дио Бе о гра да, не ка вр ста Ра ле то ве за хвал ности и, исто вре ме но, ин спи ра ци је у по слу ко ји, да би се оба вљао исти ни то и ва ља но, мо ра би ти за сно ван за по у зда ним по да цима о вре ме ну и про сто ру око нас. е тич ка ста ва": иде ју во ди- љу исти ну, иде ал ан га жо ва ног но ви нар ства и пра ви ло да се стил и је зик ра дио го во ра мора ју ускла ди ти са са др жи ном из го во ре ног. Иза се бе је имао бри љант ну ка ри је ру мо дер ног рап со да, па је за то, као во ди тељ и бе сед ник, и мо гао да (п)оста не те шко до сти жан у свом "го вор ном вир ту о зи те ту". И ви ше од то га: "Ка да тај чо век, ме ђу тим, на сво ју за ста ву ис так не иде а ле исти не и кри тич ког ан га жма на, глав на те шко ћа и от пор на ћи ће се у са мом ре а ли те ту, јер кон центри са на по ли тич ка власт увек насто ји да ма сов не ме ди је под ре ди сво јим свр ха ма. За то је Ра то мир Да мја но вић, са ре пу та ци јом шезде сет осма ша, при мљен у Ра дио Бе о град тек из тре ћег по ку ша ја и на ма ла вра та, и за то је, као једна од цен трал них фи гу ра штрај ка Дру гог про гра ма (април 1992), до та да је ди ног у исто ри ји држав не ра дио-те ле ви зи је, из би вао из РТС пу них де вет го ди на. Он је за и ста жи вео сво ју ра ди о фон ску по е ти ку", оце њу је Ма ла вра зић. У књи зи Глас у вре ме ну са брани су Да мја но ви ће ви есе ји, по леми ке и члан ци по чев од сту дентских не ми ра 1968, све до оних из но ви јег вре ме на. Већ и на сло ви по је ди них по гла вља "Су че љава ња", "Реч у вре ме ну", "Је зик ра ди ја", "Ре то ри ка да нас", "Одјав на шпи ца" на го ве шта ва ју о ка квим те ма ма и рас пра ва ма је реч. Ре ђа ју се ана ли зе по је ди начних еми си ја и ти по ва про гра ма, огле ди о је зи ку, пи та ња сло бо де ме ди ја, кри ти ка до ма ће ме диј ске си ту а ци је то ком де ве де се тих На кра ју књи ге и је дан очи глед но књи жев ни при лог, "чу де сна, ду га пе сма у про зи Сло во о гла со вима" (Ђ. Ма ла вра зић), сво је вр сна лир ска ви зи ја - вер зи ја ауто ро ве оп се си је гла со ви ма. Још ће Ра ле Да мја но вић на јед ном ме сту ре ћи: "Ра дио нас гу та це ле; не до пушта ал тер на ти ве. На рав но, ка да се вра ти те, кад за ви ри те у вре ме ко је је про шло и осмо три те се бе у том вре ме ну, кад по гле да те оно што сте ра ди ли, сни ма ли, пи са ли, го во ри ли, уви ди те да је сва та бу ји ца ре чи има ла, исти на, живи кон такт са ствар но шћу, али да је има ла и сво је пра зни не и празно сло вља, за ва ра ва ња, и са мооб ма њи ва ња, не ку вр сту за но са ко ји је пра тио слу ша ње еми си је Из ве штај о во до ста њу." Д. По зна но вић ПЕ ЋИН ЦИ ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЊЕ КР ВИ До бар од зив ху ма ни та ра ца У ор га ни за ци ји пе ћи нач ког Цр ве ног кр ста и Ин сти тута за тран сфу зи ју кр ви Ср би је у Кул тур ном цен тру 26.ма ја одр жана је ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви ко ја је и че твр та ак ци ја на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не у овој го ди ни. Тра ди ци о нал но ову ак ци ју су по др жа ли и ор га ни зо ва но до шли при пад ни ци По ли циј ске ста ни це Пе ћин ци, слу жбе ни ци из ло кал не У окви ру про јек та Уре ди да вре ди у уто рак 24. маја ор га ни зо ва на је во лон тер ска ак ци ја уре ђе ња дво ри шта Економ ске шко ле 9. мај у Сремској Ми тро ви ци. Овом ак ци јом про стор у окви ру школ ског дво ри шта је до био леп ши из глед, али и мла ди ма је ука за но на зна чај очу ва ња и уре ђе ња жи вот не сре ди не. са мо у пра ве и за по сле ни у Култур ном цен тру Пе ћин ци. Да кле, на ак ци ју до бро вољ ног да ва ња кр ви до шло је 36 по тен ци јал них да ва ла ца, а ову дра го це ну течност успе шно је да ло њих 34-ро, док је дво је од би је но из здравстве них раз ло га. Ово га пу та ме ђу до бро вољним да ва о ци ма кр ви би ло је шест же на, док је тро је крв да ло пр ви пут. Г. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА УРЕ ДИ ДА ВРЕ ДИ Уре ђе но дво ри ште Еко ном ске шко ле - Про је кат је по др жан од стране ком па ни је Итон, а ре а ли зован у са рад њи Удру же ња Женска ини ци ја ти ва Је фи ми ја и Уче нич ког пар ла мен та Еко ном ске шко ле. За јед нич ким ра дом двори ште шко ле до би ло је но ви и уре ђе ни ји из глед - ре кла је ко орди на тор ка про јек та Та ма ра Дивљак и до да ла да је во лон тер ски рад из раз по др шке и до при но са у раз во ју сва ке за јед ни це. С. М. РУ МА ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА ВЕ РЕ ДИ МОВ У бо ја ма Ср би је Пред ве ли ким бро јем по се ти ла ца, уз наступ бен да Фре ди Кругер, отво ре на је у петак, 27. ма ја, у Ве ли ком хо лу Кул тур ног цен тра, дру га са мо стал на изло жба мла де аутор ке, Ве ре Ди мов, из Ру ме. Ве ра је ди пло ми ра ла на Ви со кој тех нич кој шко ли у Но вом Са ду, и сте кла зва ње Стру ковни ин же њер при ме ње не фо то гра фи је. Про је кат Мла ди у бо ја ма Ср бије, ка ко и гла си на зив из ло жбе, на стао је као плод аутор ки не же ље да ис так не ле по ту српске за ста ве. Ве ра је на раз ли чи тим ло ка ци ја ма фо то гра фи са ла мо де ле у цр ве ној, пла вој и белој бо ји, или упра во са за ста вом. На про јек ту су уче ство ва ли мо де ли, У Ши ду је у пе так, 27. ма ја, у ор га ни за ци ји Удру жења за шти те на ра ду оп шти не Шид, одр жан тра ди ци о нал ни Мај ски су срет за шти та ра Срби је, скуп струч ња ка из области без бед но сти и здра вља на ра ду. Глав не те ме овог ску па од но си ле су се на нај ак ту елни је обла сти у Си сте му зашти те на ра ду без бед но сти и здра вља на ра ду, пен зи о но Ве ра Ди мов Не ма ња Љу би но вић, Ни ко ли на Бе ке, Ка тари на Срећ ко вић, и Ни ко ла Де мо ња. О овој за ни мљи вој из ло жби фо то ра фи ја, на отвара њу је го во ри ла члан Уметнич ког са ве та Га ле ри је Кул турног цен тра, ва јар ка Љи ља на Вој во дић, а са ма аутор ка је о иде ји да се пред ста ви са оваквом те ма ти ком, ре кла. ШИД МАЈ СКИ СУ СРЕТ ЗА ШТИ ТА РА - Иде ја је са зре ва ла две го ди не, и за не ких два ме се ца је ре а лизо ва на. Раз ми шља ла сам о то ме уви дев ши ка ко мно го де во ја ка у по след ње вре ме, на се би но си не ки одевни пред мет, ко ји има од ре ђе не на ци о нал не сим бо ле, или је у боја ма за ста ва ра зних зе ма ља све та. По мисли ла сам, за што да не по ку шам да на овај на чин афир ми шем и за ста ву на ше зе мље, и по ка жем кроз ове радо ве ле по ту, енер ги ју, и дух на ших љу ди. Из ло же но је 17 фото гра фи ја, а из ло жба је има ла и ху ма нитар ни карк тер, јер су по се ти о ци оста вља ли до бро вољ ни при лог који је на ме њен Днев ном бо рав ку за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју. Из ло жба Мла ди у бо ја ма Срби је, би ће отво ре на до 5. ју на го ди не. М. Н. Сма њен број по вре да на ра ду ин ва лид ском оси гу ра њу и систе му жи вот ног и не жи вот ног оси гу ра ња. По сле увод ног де ла председ ни ка Удру же ња Дра га на Сто ја ди но ви ћа, скуп је поздра вио и пред сед ник Скупшти не оп шти не Шид Ве лимир Ра ни са вље вић. Ово годи шњим мај ским су сре ти ма за шти та ра при су ство ва ло је ви ше од 60 уче сни ка из Репу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, а о из ме на ма и до пуна ма За ко на го во ри ла је дирек тор ка Упра ве за без бедност и здра вље на ра ду Ми нистар ства ра да и за по шља ва ња Ве ра Бо жић Тре фалт. Она је ис та кла да је про шле го ди не, у од но су на го ди ну, дошло до сма ње ња бро ја по вреда на ра ду, за око 14 по сто. С. М.

15 Среда, 1. јун На осно ву За кључ ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2016-II од го ди не, Ј.П. Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Митро ви ца. из Срем ске Ми тро ви це. О Г Л А Ш А В А Л И Ц И Т А Ц И Ј У РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА ПУ ТЕМ УСМЕ НОГ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА на сле де ћој ло ка ци ји: СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци у ули ци Трг Све тог Сте фа на број 30 по вр ши не 59,00 м2, (екс тра зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 1.100,00 дин/м2 без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. УСЛО ВИ ЗА КУ ПА И УЧЕ ШЋА НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре публи ци Ср би ји; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за пре о ста ли пе ри од тра ја ња за ку па, хи по те ком или бан кар ском га ран ци јом. - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко ли ко иста ни је оп те ре ће на хи по те ком) или де ла не по крет но сти ко ји ни је оп те ре ћен хи по те ком (уко ли ко је не по крет ност већ оп те ре ће на хи по те ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обезбе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез бе ђе ња бан кар ске га ран ци је пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос закуп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном ста њу; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти из вр ше на на кон упла те за куп ни не и до ста ве за ло жне из ја ве (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка као сред ство обез бе ђе ња); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. - У по слов ном про сто ру мо гу се оба вља ти све де лат но сти осим про из вод них. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПРИ ЈА ВУ ДО СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из ре ги стра са по ну дом пот пи са ном и ове ре ном од стра не овла шће ног ли ца, фи зич ка ли ца: ко пи ју лич не кар те, пред у зет ни ци: из вод из реги стра и фо то ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ста вља По ну да или сагла сност бан ке о из да ва њу га ран ци је. 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун Ди рек ци је број: , По зив на број: До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за уче шће на јав ном огла су за да ва ње по слов ног про сто ра у за куп, упла том на ра чун број: , свр ха упла те: Град ска ад ми ни стра тив на так са, при ма лац: Бу џет Гра да Сремска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну ЈП Ди рек ци је о тр жи шној вред но сти не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); Уче сник огла са чи ја по ну да ни је утвр ђе на као нај по вољ ни ја, има пра во на повра ћај де по зи та у ро ку од осам да на од да на спро во ђе ња по ступ ка јав ног над мета ња, без об ра чу на те ка ма те, уз ума ње ње за 5% на име тро шко ва спро во ђе ња по ступ ка по огла су, на број ра чу на на ве де ног у по ну ди. Де по зит се не вра ћа уче сни ку огла са ко ји од у ста не од сво је по ну де, а дао је најпо вољ ни ју по ну ду, од но сно уче сни ку огла са ко ји не за кљу чи уго вор са ЈП Ди рек ција у ро ку од осам да на од да на до но ше ња ко нач ног ак та. На кон спро ве де ног по ступ ка усме ног јав ног над ме та ња, ЈП Ди рек ци ја ће са буду ћим За куп цем за кљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. За ин те ре со ван ли ца мо гу по слов ни про стор ви де ти сва ког рад ног да на од до ча со ва, до ис те ка ро ка за пре да ју при ја ве. За ин те ре со ва ни При ја ве уз до ку мен та ци ју до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре со ва но ли це ја вља на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње При ја ве, је 8 (осам) да на од да на об ја вљи ва ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња. Бла го вре ме при ја ве, су са мо оне ко је стиг ну на на зна че ну адре су, до да ту ма и ча са на ве де ног у Огла су. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ у 14:30 ча со ва. Не пот пу не и не бла го вре ме не При ја ве се не раз ма тра ју. Усме но јав но над ме та ње, ће се оба ви ти у по слов ним про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца ули ца Кра ља Пе тра Првог бр.5. Да на го ди не (пе так) у 09,30 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл. прав ник, тел: 064/ ПОК РАЈ ИНСКИ ФОНД ЗА П ЕНЗ ИЈСКО И ИН ВАЛ ИДСКО О СИ ГУ РАЊЕ Фи ли јала Ср емска Мит ро вица У лица С ветог Ди мит рија 4 Број: /16 Датум: На ос нову ч лана 35. и 36. П рав ил ника о ре ша вању ст ам бених пот реба корис ника п ен зија ("С луж бени г ласник РС" бр. 56/06), на ос нову Ов лаш ћења 01 број /12 од го дине дир ектор Фи ли јале Ср емска Мит ровица, р ас пи сује: К О Н К У Р С ЗА ДО ДЕЛУ У ЗАКУП С ТАНА НА ОД РЕ ЂЕНО В РЕМЕ, ОД Н АЈ ВИШЕ ПЕТ ГО ДИНА: У И РИГУ, ЗМАЈ ЈО ВИНА ЛА МЕЛА 1 П ОРТА 70/А, СТАН 3, ПО ВР ШИНЕ 47,53 м2 К онк урсом се о мо гу ћава ко рис ни цима п ен зија да под ус ло вима и на начин п ро писан П рав ил ником о ре ша вању ст ам бених пот реба ко рис ника п ен зија, ост варе п раво на ре ша вање ст ам бених пот реба у o пштини од носно г раду на чијој те ри то рији и мају п ре би ва лиште и у ко лико у ут вр ђеном року п од несу з ахтев. З ахтев за до делу у закуп с тана, мора да са држи: 1. У говор о ко риш ћењу с тана, или у говор о сус тан арском или п одс танарском од носу или неки д руги доказ, ко јима се до ка зују ст ам бене п ри лике п од но с иоца з ах тева; 2. Доказ од н ад лежног ор гана да п од но силац з ах тева нема стан или по родичну ст ам бену зг раду као и пот врду да се о ту ђењем пок лоном или од ри цањем ст ам беног п рос тора није довео у си т уа цију да нема ре шено ст ам бено пи тање; 3. Доказ од н ад лежног ст ам беног ор гана да није но силац с тан арског п рава или за купац с тана на с тану у д рушт веној с во јини; 4. Ре шење о п риз на вању п рава на п ен зију; 5. Посл едњи чек од п ен зије; 6. Доказ о ду жини т ра јања неп рек идног п ре би ва лишта на те ри то рији г рада од носно опш тине; 7. Из јаву о зај едн ичком до маћ инству; 8. Ре шење ф онда о п риз на вању п рава на туђу негу и помоћ и те лесно оште ћење, или неки д руги доказ о здр авст веном с тању, издат од од го ва ра јуће по лик лин ичке ус та нове, за п од но с иоца з ах тева или ч лана по род ичног до маћинства; 9. Доказ о у чешћу у рату ; ; доказ о у чест во вању у о ру жаним ак ци јама после 17. ав густа го дине, као и доказ за ко рис ника п ен зије чији је члан по род ичног до маћ инства по гинуо као борац у овим ак цијама; 10. Доказ о с та тусу р атног в ојног ин ва лида од I до IV г рупе; 11. Доказ о п ро фе с ион алном о бо љењу или пов реди на раду. К онкурс је об јављен у "Ср емским но ви нама", на ог ласној табли РФ ПИО Фи ли јале Ср емска Мит ро вица и Општ инског уд ру жења п ен з ио нера Ириг. К онкурс је от ворен 15 дана од дана об јав љи вања, од носно з ах теви се п римају закљ учно са го дине. З ахтев за до делу с тана у закуп са п от пуном до кум ен та цијом п од носи се: СТ АМ БЕНОЈ КО МИ СИЈИ ЗА РЕ ША ВАЊЕ СТ АМ БЕНИХ ПОТ РЕБА КО РИС НИКА П ЕН ЗИЈА Ре публ ички фонд за п енз ијско и ин вал идско о си гу рање Пок рај ински фонд за п енз ијско и ин вал идско о си гу рање Фи ли јала Ср емска Мит ро вица СР ЕМСКА МИТ РО ВИЦА, ул. С ветог Ди мит рија бр.4. ДИР ЕКТОР ФИ ЛИ ЈАЛЕ Зоран Бе режни с.р.

16 16 Среда, 1. јун У СРП СКОЈ ЧИ ТА О НИ ЦИ Иришка хроника Од Шек спи ра до ру да ра, ве за и тка ња е ту го ди ну за ре дом Удру же ње Пже на Мо је се лан це из Че реви ћа са успе хом је ор га ни зо ва ло ма ни фе ста ци ју Че ре вић у ма ју. Пе чат овој ма ни фе ста ци ји, кроз пре зен то ва ње ства ра ла штва, на сво је вр стан на чин да ле су члани це удру же ња из бе о чин ске општи не: Вред не пче ли це из Лу га, Ве ли ко ср це из Су се ка, Бра зили јан ски би се ри из Бе о чи на, Јана из Ба но што ра, Фру шко гор ски Ноћ му зе ја у Ири гу рп ска Чи та о ни ца у Ири гу, Сукљу чи ла се и ове го ди не у ма ни фе ста ци ју Ноћ му зе ја. По се ти о ци су има ли при ли ку да по гле да ју те мат ску из ло жба под на зи вом Исто ри јат руд ни ка угља у Врд ни ку. Реч је о из ло жби фото гра фи ја, до ку ме на та и пред мета, ко ји све до че о ра ду руд ни ка у Врд ни ку, ко ји је зва нич но затво рен го ди не. Аутор ове по став ке био је књи жни чар Српске чи та о ни це, Бра ни слав Јови чић. Из ло жба о врд нич ком руд ни ку је ре а ли зо ва на за хва љу ју ћи уступље ним фо то гра фи ја ма и пред мети ма из лич не зби ке, ћер ке Милен ка Осто ји ћа, Ане Миљ ко вић, и Дра га на Аме то ви ћа, док је дан део при ка за ног ма те ри ја ла по ти че из ар хи ва Срп ске чи та он це. У Ма ни фе ста ци ју Ноћ му зеја, укљу чио се и Ак тив же на из Ири га. Чла ни це су у сво јим просто ри ја ма при ка за ле стал ну ет но по став ку, а у бо гат ству из ло жених екс по на та, до ми ни рао је вез, за тим руч но тка ње, пе шки ри, кошу ље, на ме штај, и дру ги предме ти ко ји да ти ра ју са кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ЧЕ РЕ ВИЋ У МА ЈУ Про мо ци ја ства ра ла штва же на Удру же ње Гор ска ру жа из Ра ков ца цвет из Бе о чин се ла, Гор ска ружа из Ра ков ца као и ду го го ди шњи при ја те љи че ре вић ког удру же ња, го шће из Ку зми на и Мо ро ви ћа. У кул тур но за бав ном де лу програ ма на сту пи ли су фол клор ни ан самбл ве те ра на КУД Бри ле из Бе о чи на, там бу ра шки ор ке стар КУД Бри ле и нај мла ђи Че ре ви ћани, по ла зни ци Пред школ ске устано ве Љу ба Стан ко вић оде ље ња Зве зди ца из Че ре ви ћа. ПРЕ ЗЕН ТО ВАН ПРО ЈЕ КАТ ЕУ Уво ђе ње но ве со ци јал не услу ге Про је кат Уна пре ђе ње соци јал не ин клу зи је де це и од ра слих са ин ва ли ди те том, кроз уво ђе ње но вих со ци јалних услу га у Оп шти ни Ириг, ко ји је део про јек та По др шка Европ ске уни је ин клу зив ном дру штву, Оп шти на Ириг је, са сво јим про јект ним парт не рима, Цен тром за со ци јал ни рад Оп шти не Ириг, и ху ма ни тар не ор га ни за ци је Де чи је ср це, ме диј ски пре зен то ва ла у четвр так, 26. ма ја. У про сто рија ма Срп ске чи та о ни це, присут ни ма се обра ти ла аси стент про јек та, Та тја на До кић, која је на ве ла да про је кат има за циљ да обез бе ди ве ћу друштве ну укљу че ност угро же них гру па у Ср би ји, као што су стари ја ли ца, де ца, при пад ни ци ма њи на, Ро ми, и дру га ли ца. ЕУ је кроз овај про је кат, бес поврат но до де ли ла 4,3 ми ли о на евра, у ви ду 28 гран то ва, ко ји ће се ре а ли зо ва ти у 36 гра до ва и оп шти на до кра ја годи не. Укуп на вред ност пројек та у Оп шти ни Ириг, из носи 183, евра, од че га ЕУ фи нан си ра 161, евра, док ло кал на са мо у- пра ва су фи нан си ра из нос од ,40 евра. Сред ства из ЕУ су бес по врат на, док се на кра ју про јек та оче ку је да, по што су уго во ром одо бре на сред ства, но вац обез бе ђен за су фи нан си ра ње, бу де вра ћен Оп шти ни Ириг. Пре зен та ци ју про јек та и но вих со ци јал них услу га у за јед ни ци, пру жи ла У Бе о чи ну је одр жа на кон ститу тив на сед ни ца Скуп шти не оп шти не на ко јој су по твр ђе ни ман да ти од бор ни ци ма и иза брани за ко но дав ни и из вр шни ор гани ло кал не са мо у пра ве. Кон сти ту тив ној сед ни ци, поред кан ди да та за од бор ни ке, при су ство ва ли су и по зва ни гости, пред став ни ци дру гих по литич ких пар ти ја, пред став ни ци ме ди ја као и ве лик број за ин тере со ва них ли ца с об зи ром на чиње ни цу да се у овој оп шти ни, која је јед на од рет ких оп шти на где ло кал ну власт фор ми ра са мо једна по ли тич ка оп ци ја, Срп ска напред на стран ка. На ло кал ним избо ри ма на пред ња ци су по сти гли из вр стан ре зул тат оства рив ши 56 по сто од бор нич ких ман да та, од но сно 14 од укуп но 25 ко ли ко У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ, У ЧЕ ТВР ТАК Кул тур ни цен тар оп штине Бе о чин и Је вреј ска оп шти на Зе мун ор га ни зу ју у че твр так, 2. ју на, из ложбе под на зи вом Не ста ли у је ди рек то ри ца Цен тра за соци јал ни рад у Ири гу, Сил ва на Ла ћа рац. - Про је кат по чи ње 1. ју на, и тра ја ће до 20. ав гу ста на редне го ди не. Услу ге ће би ти реа ли зо ва не за 13 ко ри сни ка, 8 од ра слих осо ба и 5 де це. Ан гажо ва ће се 8 пер со нал них асисте на та, ко ји ће пру жа ти по моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том, 2 лич на пра ти о ца ко ја ће по мага ти де ци са смет ња ма у разво ју, и је дан во зач. Ово је вео ма зна ча јан и ве лик про је кат за јед ну ма лу оп шти ну као што је Ириг. Бе не фи ти су ве ли ки не са мо за ко ри сни ке, не го и за по ро ди це, ло кал ну за јед ни цу, као и за рад на шег Цен тра за хо ло ка у сту Зе мун, Сва ка сли ка при ча при чу, ауто ра Не на да Фо ге ла и Мла дост Сре ма у бор би про тив окупа то ра. Про мо ци ја про јек та со ци јал ни рад као пру жа о ца услу ге. За ме ник пред сед ни ка Општи не Ириг, Ми о драг Бе бић, из ја вио је да је овај про је кат од ве ли ког зна ча ја за раз вој оп шти не и дру штва уоп ште. - Дра го нам је што је Де лега ци ја ЕУ у Ср би ји, на шем пројек ту до де ли ла сред ства. Ре а- ли за ци јом про јек та, за по сли ће се де сет мла дих и обра зо ва них љу ди, као и је дан ви зач, ко јима се пру жа мо гућ ност да стекну рад но ис ку ство. Уз над зор и по моћ струч них ли ца, си гур но је да ће ко ри сни ци ма услу га про јек та, жи вот умно го ме би ти олак шан, а та ко ђе и њи хо вим ро ди те љи ма и ста ра те љи ма. ОДР ЖА НА КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Ми тар Ми лин ко вић пред сед ник Оп шти не За пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Бе о чин иза бран је Зо ран Сто ку ћа ин же њер ма шин ства из Бе о чи на Ми тар Ми лин ко вић, но ви пред сед ник Оп шти не бро ји ло кал ни пар ла мент, што им је да ло за пра во да пот пу но само стал но фор ми ра ју власт. Кон сти ту тив ном сед ни цом при хва ћен је из ве штај Оп штинске из бор не ко ми си је, по твр ђени су ман да ти свих 25 од бор ника Скуп шти не оп шти не, а као је ди ни пред ло же ни кан ди дат за пред сед ни ка Оп шти не Бе о- чин иза бран је Ми тар Ми линко вић, при вред ник из Бе о чи на. Пред сед ник Скуп шти не оп штине Бе о чин је Зо ран Сто ку ћа ин же њер ма шин ства, та ко ђе из Бе о чи на. Иза бра на су и рад на те ла оп штин ске Скуп шти не и чла но ви Оп штин ског ве ћа. Заме ник пред сед ни ка Скуп штине оп шти не Бе о чин је Ми ленко Ми лин ко вић при вред ник из Бе о чи на, а за ме ник председ ни ка Оп шти не је Ми лан ко Бје ло брк из Че ре ви ћа. Све ча но отва ра ње две из ло жбе Све ча но отва ра ње из ло жбе пред ви ђе но је за 19 са ти, а сви за ин те ре со ва ни ову из ло жбу мо ћи ће да по гле да ју све до 8. ју ла.

17 Среда, 1. јун ШИД Припремила: С. Михајловић УКРАТ КО Ви шњи ће во У Ви шњи ће ву је обе леже на 73. го ди шњи ца Вели ког тран спор та - се ћа ња на дан ка да је на род Срема го ди не при сту пио при ку пља њу хра не, оде ће и обу ће за бор це вој вођан ских бри га да и бор це Сем бе ри је. Овај до га ђај ор га ни зо вао је оп штин ски СУБ НОР и ме сно удру жење СУБ НОР-а у Ви шњи ћеву. По ло же ни су вен ци на спо ме ник у цен тру се ла и одр жан кул тур но-умет нички про грам. Жен ски трам пинг Цен тар за ма ме Шид орга ни зу је "Жен ски трам пинг" - раз ме ну жен ских ства ри ко је ма ме ви ше не ко ри сте, а ко је су и да ље упо требне и мо гу не кој дру гој ма ми до бро по слу жи ти. Раз ме на гар де ро бе, обу ће, тор би, на ки та и оста лих жен ских сит ни ца, оба ви ће се у неде љу, 5. ју на у 18 ча со ва, у про сто ру Де чи јег цен тра, у Ка ра ђор ђе вој 21. Је ле на Ко вин чић, ко ор ди на тор ка Цен тра за ма ме по зи ва све ма ме, али и оста ле же не ко је же ле да се при дру же овој ак ци ји, да ску пе све оне ства ри и сит ни це ко је чу ва ју и не ко ри сте и до ђу на "Жен ски трам пинг". Ово је ак ци ја у ко јој не ма новца, али за то има мно го добре во ље и и пра ве жен ске по др шке за све ма ме ко је ће се ку ћи вра ти ти са неким но вим, за ни мљи ви јим ства ри ма. Три би на о би ци кли зму У сре ду, 1. ју на, у са ли Кул тур но обра зов ног центра у Ши ду,са по чет ком у 20 са ти, одр жа ће се триби на по све ће на би ци клизму, ко ју ће во ди ти чу вена срп ска би ци клист ки ња Сне жа на Ра до ји чић. Жена, ци кло-но мад, гло бал ни ту ри ста на би ци клу, предста ви ће Ши ђа ни ма свој живот ни пут на би ци клу, кроз при че и књи ге ко је је до са да на пи са ла. ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МИ НИ СТАР СТВА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ ПО СЕ ТИ ЛИ ШИД Раз вој агра ра за јед нич ким про јек ти ма У Ши ду су про те кле не де ље у рад ној по се ти бо ра ви ли по моћ ник ре пу блич ког ми нистра за по љо при вре ду и зашти ту жи вот не сре ди не Не над Ка та нић и др жав ни се кре тар у овом ми ни стар ству Да ни ло Го лу бо вић. У раз го во ру са пред сед ником Оп шти не Шид, Пре дра гом Ву ко ви ћем и ње го вим са радни ци ма, нај ви ше ре чи је би ло о мо гућ но сти ма за ре а ли за ци ју број них про је ка та из обла сти по љо при вре де и за шти те жи вотне сре ди не у шид ској оп шти ни. -Те ма да на шњег са стан ка су би ле по тен ци јал не ин ве сти ци је у Оп шти ни Шид. Ми из Ми нистар ства по љо при вре де смо на рас по ла га њу шид ској ло кал ној са мо у пра ви и свим за и те ре сова ним ин ве сти то ри ма да ће мо пре по ру ку да ула жу у ову среди ну, с об зи ром да је ово погра нич на оп шти на ко ја има добар по тен ци јал за уз гој во ћа и по ди за ње риб ња ка. Ми слим да у вр ло крат ком вре ме ну мо жемо да на пра ви мо не ки ре злу тат и упра во то је и је сте раз лог и по вод на ше да на шње по се те Ши ду ре као је Не над Ка танић, по моћ ник ми ни стра за пољо при вре ду. Пред сед ник СО Шид Ве лимир Ра ни са вље вић, зајед но са до на то ри ма из фир ме Ме га стил д.о.о. из Под го рице, при су ство вао је про те кле не де ље по ста вља њу пр вог од че ти ри де чи ја игра ли шта ко ја ће би ти из гра ђе на на те ри тори ји шид ске оп шти не. По ред игра ли шта у на се љу Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља, игра ли шта ће би ти по ста вље на и на још три ло ка ци је: у на сељу Ис ток, у пар ку Зе ле ни појас и Мо ро ви ћу. Де чи је игра лиште чи не две ку ле са то бо ганом, клац ка ли цом, љу ља шком и пе шча ни ком за игру. -Оп шти на Шид је у окви ру сво јих пла но ва за про лећ не радо ве и уре ђе ње де чи јих играли шта, као и уре ђе ња на се ља У са ли Кул тур но обра зовног цен тра отво рен је 3. Му зич ко еду ка тив ни фе стивал Еуфо ни ја, ко ји је на стао из по тре бе да се обо га ти култур ни жи вот гра ђа на Ши да. Фе сти вал се са сто ји од ни за пре да ва ња и кон це ра та који ће тра ја ти све до 11. ју на. Еуфо ни ју је отво рио за меник пред сед ни ка Оп шти не Зоран Се ме но вић, на кон че га је одр жан кон церт ан сам бла Либер ква тро. У са ли Би бли о те ке Си ме он Пи шче вић одр жа но је пре да ва ње на те му Фла у та кроз ве ко ве, кон сорт фла у та Ја ков Сре јо вић, док је у просто ри ја ма Му зич ке шко ле за уче ни ке одр жа но за ни мљи во пре да ва ње про фе со ра Дар ка на ло ка ци ји Ме сне за јед ни це Шид, од лу чи ла је да на ра дост и за до вољ сто ма ли ша на по стави де чи ја игра ли шта. Све ово у че му ће ужи ва ти на ши нај млађи обез бе ди ла нам је под горич ка фир ма Ме га стил - рекао је Ве ли мир Ра ни са вље вић, пред сед ник СО Шид. По ре чи ма вла сни ка дона тор ске фир ме, Дра га на Ми ро че ви ћа, укуп на вредност до на ци је је евра. Оп шти на Шид по себ но се захва љу је Шпе ди ци ји De dra Li ne, ко ја је уло жи ла ве ли ке на по ре у при пре му све по треб не до кумен та ци је, ве за не за ца ри њење и шпе ди ци ју ове до на ци је. Овом до на ци јом ло кал на са мо у- пра ва је оства ри ла до бру са радњу са Цр ном Го ром. С. М. Ди ми три је ви ћа, под на зи вом Кад на став ник сви ра школ ски про грам. На про гра му ове сед ми це је кон церт Атом три ја ко ји ће би ти одр жан 1. ју на у Влади чан ском дво ру, са по чет ком у 19 са ти, а су тра дан, 2. ју на у са ли Би бли о те ке Си ме он Пи шче вић у 19 са ти је преда ва ње про фе со ра др Све томи ра Бо ја ни на под на зи вом Мен тал на хи ги је на и шко ла. У пе так, 3. ју на са по чет ком у 10 са ти, та ко ђе у са ли Би бли о- те ке, одр жа ће се акре ди то ва ни се ми нар Асер тив ном ко му ника ци јом до успе ха, док ће 6. ју на у Вла ди чан ском дво ру 19 са ти на сту пи ти кла вир ски дуо Ел ма зи. Осми дан Фе сти ва ла Рад ни са ста нак у Оп шти ни Ово ми ни стар ство ће и ове го ди не има ти на рас по ла га њу зна чај на сред ства ко ја ће би ти усме ре на на ре а ли за ци ју бројних про је ка та у ло кал ним зајед ни ца ма. -До го ва ра ли смо се о то ме да се фор ми ра јед на кан це лари ја у оп шти ни ко ја ће да води ра чу на о пред при ступ ним фон до ви ма Европ ске уни је. Ти фон до ви, а не до ми ни цил ни бу џет, је су основ раз во ја пољо при вре де. На ма је до го ди не на рас по ла га њу по тенци јал них 175 ми ли о на евра и не ма раз ло га да Оп шти на Шид, ко ја има ве ли ке по љо при вредне по тен ци ја ле, не бу де кори сник тих сред ста ва. Та ко ђе смо са пред сед ни ком Оп шти не раз го ва ра ли и о по тен ци јал ним ин ве сти ци ја ма на овом под ручју и об ја сни ли смо да у окви ру на ших но вих ме ра по сто ји могућ ност да оп шти на ди рект ном по год бом до ве де озбиљ не инве сти то ре из обла сти по љо привре де у ову сре ди ну. Сма тра мо да би ов де во ћар ство тре ба ло ре зер ви сан је за кон церт Мис квар тет ко ји у са ли Вла ди чанског дво ра по чи ње у 19 са ти, на кон че га је пла ни ра на до дела за хвал ни ца и пла ке та учесни ци ма и спон зо ри ма Фе стива ла. -Му зич ко едукaтивни фестивaл Еуфонијa нaстaо је нa иницијaтиву нaстaвникa Му зичке шко ле Фи лип Ви шњић из Ши да сa же љом дa ученицимa и њи хо вим родитељимa прибли жи умет нич ку му зи ку и дa у фор ми фе стивaлa допри не се рaзноврсности култур ног животa гра да. По ред концерaтa умет нич ке му зике, кроз предaвaњa нaших нaјзнaчaјнијих стручњaкa из облaсти вaспитaњa, Фестивaл да бу де да ле ко ви ше раз ви јено, с об зи ром на по вољ не климат ске усло ве ко је оп шти на има ре као је др жав ни се кретар Да ни ло Го лу бо вић и до дао да ве ру је да ће ова са рад ња уско ро да ти и кон крет не ма тери јал не ре зул та те. Ина че, шид ска оп шти на распо ла же са из ван ред ним по тенци јал ни ма за раз вој свих гра на по љо при вре де, те ће упра во из тог раз ло га на гла сак ло калне са мо у пра ве у на ред ном пери о ду би ти усме рен на раз вој агра ра. -Ово је ве о ма зна чај на посе та с об зи ром да смо ми пољо при вред ни крај. За кљу чи ли смо да има мо до ста по тен ција ла за раз вој по љо при вре де, да је во ћар ство у екс пан зи ји и да то тре ба да по др жи мо за једнич ким про јек ти ма ре као је пред сед ник Оп шти не Шид Предраг Ву ко вић. А као пр ви при мер по мо ћи ло кал не са мо у пра ве је суб венци о ни са ње де ла ка ма та на креди те ко је по љо при вред ни произ во ђа чи из шид ске оп шти не бу ду ре а ли зо ва ли код ба на ка. За ту на ме ну из оп штин ског буџе та из дво је но је три ми ли о на ди на ра. С. М. НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ШИД СКЕ ОП ШТИ НЕ По че ло уре ђе ње де чи јих игра ли шта Пред сед ник СО Шид Ве ли мир Ра ни са вље вић У СА ЛИ КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОГ ЦЕН ТРА По чео Му зич ки фе сти вал "Еуфо ни ја" имa зa циљ дa по мог не родитељимa дa се лaк ше из бо ре сa свим изaзовимa вaспитaњa де це у дaнaшње вре ме. Сa друге стрaне, циљ нaм је дa омогу ћи мо млaдим уметницимa дa нaступaју и дa се кроз те нaступе дaље усaвршaвaју. Же ли мо дa свaке го ди не Фестивaл бу де по се ћен ви ше не го прет ход не, дa се рaзвијa и дa Шид бу де препознaтљив по рaзвијеном кул тур ном жи во ту ре као је Иви ца Ку зман чевић, ди рек тор Му зич ке шко ле Фи лип Ви шњић Шид. Еуфо ни ја се за вр ша ва 11. ју на кон цер том ан сам бла Сербо плов на лет њој би ни КОЦ-а, са по чет ком у 19 са ти. С. М.

18 18 Среда, 1. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СУ СРЕТ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГИМ НА ЗИ ЈИ Про сла ви ли 60 го ди на ма ту ре ај је ме сец ма ту ра, ма лих и Мве ли ких, ма тур ских ве че ри, ма тур ских па ра да, про сла ва, сусре та, ис пра ћа ја, ђач ких до че ка и ра ста на ка. То је у ово вре ме го ди не ка рак те ри стич но за сваку шко лу, али је у Ми тро вач кој гим на зи ји одр жан не сва ки да шњи су срет су срет ге не ра ци је гимна зи ја ла ца ма ту ра на та из да ле ке го ди не. Би ло их је око 130 у ге не ра цији, а не што ви ше од 20 њих окупи ло се на све ча ном школ ском ча су у са ли Ми тро вач ке гим на зије. До шли су из Бе о гра да, Но вог Са да, Пан че ва и дру гих мем ста где са да жи ве, да се ви де, подсе те на гим на зиј ско вре ме, да не мла до сти, по ле та, сти ца ња зна ња и шко ло ва ња. Ме ђу њи ма је би ло про фе со ра, ин же ње ра, офи ци ра, док то ра на у ка, ле ка ра спе ци јали ста и дру гих про фе си ја. Све њих је по здра ви ла ди рек тор ка Ми тро вач ке гим на зи је Мир ја на Ђор ђе вић, а по том су са да шњи гим на зи јал ци от пе ва ли ста рим гим на зи јал ци ма по зна ту пе сму Ga u de a mus. Гој ко Кр стић Џо ја из Марти на ца, вој но ли це је у пен зи ји. Слу жбо вао је да ле ко, па ни је могао да бу де на свим го ди шњи цама ма ту ре, али кад год је мо гао до ла зио је у Срем ску Ми тро ви цу да ви ди сво је дру го ве и дру гари це, гим на зи јал це ге не ра ци је го ди не. Про сла ву 60 го дина ма ту ре ни је из о ста вио, за једно са они ма из Бе о гра да, Но вог Са да, Пан че ва и Срем ске Ми трови це сти гао је у гим на зи ју ра дују ћи се су сре ту и ви ђе њу. - Био сам на свим де се то го дишњи ца ма ма ту ре, али ка ко смо по че ли да се са ста је мо и сва ке го ди не ни сам до ла зио ре дов но. Жи вим у Бе о гра ду и у око ли ни Чач ка. У Ов чар ско - ка блар ској кли су ри имам ви кен ди цу и тамо сам ле ти, али ме ср це ву че у Срем на ова кве су сре те ко ји су за ме не не по но вљи ви - ка же Гој ко Кр стић. Зо ран Жи ди шић је пред у- зет ник и пен зи о нер у Но вом Саду, а на су срет сво је ге не ра ци је у Срем ску Ми тро ви цу до нео је поклон из не на ђе ње дру га ри мам сво ју књи гу Од Ла ћар ка до Влади во сто ка. Ту да га је све во дио жи вот ни и по слов ни пут, а оно што је до жи вео за пи сао је и наста ла је књи га ко ју ће по кло ни ти сво јим дру га ри ма. - Сви во ли мо да се ви ди мо и за то су при ли ке ова кви су сре ти ка же Жи ди шић. Су срет ге не ра ци је мно го значи и Дра го сла ву Ћо си ћу. Зна чи му јер ви ди оне ко је је во лео, оне са ко ји ма сам се др жио, са ко ји ма са де лио и зло и до бро. - Ка да сам ула зио ов де и ка да су ре кли да су ов де гим на зи јалци ко ји су на ша за ме на ре као сам да би не ко био на ша за ме на Ге не ра ци ја ма ту ра на та из го ди не мо ра би ти по пут 6-ц раз ре да. Нисмо има ли ни јед не сла бе оце не. Ако се ка же да је 76 љу ди за врши ло фа кул тет, да нас има мно го са ма ги стри ра ло и док то ри ра ло до вољ но је обра зло же ње ко лико смо би ли успе шна ге не ра ција ве ли Дра го слав Ћо сић из Бе о гра да. Из Но вог Са да је сти гла Драги ња Ми ло ше вић. Она под сећа да је љу ди ма ко ји су у 80 - им го ди на ма, а ко ји су уз то прошли ра то ве ва жно да се сре ћу и са ста ју. - Про шли смо пе ри од те шког де тињ ства, рад них ак ци ја, децу смо од га ји ли до че ка ли уну ке. Су сре ти су под се ћа ње на срећ не да не на ше мла до сти ка же Драги ња Ми ло ше вић из Но вог Са да. Шта ре ћи по сле 60 го ди на од ма ту ре, од тре нут ка ка да су из ових про сто ра Гим на зи је у Сремској Ми тро ви ци кре ну ли мла ди у је дан но ви свет, но ше ни сно ви ма, пла но ви ма и ра до сним са зна њима да је гим на зиј ско шко ло ва ње за вр ше но? - То би ли ве се ли да ни. Сва ко је се би, у иза бра ном за ни ма њу, пла ни рао и гра дио сво ју бу дућност. Се ћа мо се и свог си ро машног де тињ ства, учи о ни ца чи ји су по до ви би ли на ма за ни ола јем, цр них кло та них ке це ља и школских та бли. Се ћа мо се и на ших дру го ва ђа ка пе ша ка из Ла ћарка ко ји сти жу по сле пе ша че ња кроз снег и гре ју се у учи о ни цама. Се ћа мо се ве се лих школ ских од мо ра, сек ци ја, сле то ва, ко лектив них по се та по зо ри шту и би соко пу, сли ка ње код Ка ме ног цве та јер је то део гим на зиј ског жи во та ка за ла је, уз оста ло, На да Јанко вић, јед на од чла ни ца ор га низа ци о ног од бо ра ове про сла ве. Др Ди ми три је Стој шић, је под се тио да о успе шно сти ге нера ци је го во ре и по да ци да се 21 од њих од мах за по слио, 27 је завр ши ло ви шу шко лу, а 76 фа култе те. У овој ге не ра ци ји ма ту ра ната ста са ли су но ви слу жбе ни ци про фе со ри, фар ма це у ти, еко номи сти агро но ми, од бра ње не су че ти ри док тор ске ди сер та ци је... Мно ге гра ђе ви не и њи ве у овом гра ду али и у гра до ви ма ши ром све та де ло су ру ку ми тро вач ких ма ту ра на та ове ге не ра ци је. С.Ђ. - Сл.Н. БА ЧИН ЦИ ВЕ РО НА И ДА НИ ЈЕЛ НАЂ ПРО СЛА ВИ ЛИ 50 ГО ДИ НА БРА КА Че ти ри ор ке стра на злат ној свад би Ве ро на и Да ни јел Нађ, по ла ве ка у бра ку а да су Ве ро на и Да ни јел КНађ из Ба чи на ца пре тач но по ла ве ка од лу чи ли да за поч ну за јед нич ки жи вот ни су на и шли на одо бра ва ње ње них ро ди те ља, нај ви ше због то га што је Ве ро на та да има ла тек 16 го ди на, а Дани јел је од ње био ста ри ји осам го ди на. Ипак, њи хо ва љу бав је по бе ди ла и убр зо су је кру ни сали пред ма ти ча рем и у се о ској цр кви. На кон то га ни за ле су се го дина за го ди ном, у ме ђу вре ме ну им се ро ди ла кће р ка Ол ги ца, а пре 24 го ди не и уну ка Ва ња. За сво то вре ме они ни јед ном ни су обеле жи ли тај да тум ка да су за по чели жи вот под за јед нич ким кровом, али иде ја о то ме ја ви ла се Ве ро ни још пре пет го ди на. -Што смо се ви ше бли жи ли тој на шој злат ној свад би, све ви ше сам раз ми шља ла о то ме да би то био ди ван по вод да по зо ве мо на ше нај бли же, род би ну и прија те ље, да се сви оку пи мо и да за јед но про сла ви мо Да ни је ло вих и мо јих пе де сет го ди на жи во та у љу ба ви. Ка да сам ту сво ју иде ју ре кла су пру гу, од мах ме по др жао и за јед но смо, уз по моћ кће р ке и зе та, кре ну ли са ор га ни за ци јом тог за нас ве о ма ва жног до га ђаја. Још пре пет го ди на смо обаве сти ли нај ше нај бли же да ће се про сла ва одр жа ти у ма ју го ди не и тра жи ли смо за јед но не ки да тум ко ји сви ма од го вара, јер смо же ле ли да нам до ђу и они ко ји жи ве да ле ко одав де. Тај ду го роч ни план нам је ус пео, јер је на на шој злат ној свад би било 120 зва ни ца ко ји су до шли из свих кра је ва Ср би је, има ли смо у го сти ма и род би ну из Вра ња, а до шли су нам чак и они ко ји жи ве у Не мач кој. Би ло ми је пуно ср це, на ро чи то ка да смо баш као не ка да пре 50 го ди на кре нули у свад бе ној ко ло ни пе ши це до цр кве, уз му зи ку и пе сму. Све је би ло исто као и у ма ју годи не, кум је ста јао по ред отла ра уз нас док нам је све ште ник давао бла го слов. Мо жда ми је ово сад чак би ло и емо тив ни је не го он да ка да сам има ла 16 го ди на, јер сам са да зре ли ја не го та да, а де да је у цр кви чак и за пла као ова ко кроз осмех о сво јој злат ној свад би при ча 67-го ди шња Ве рона Нађ из Ба чи на ца и до да је да је по себ но срећ на би ла због то га што се тог да на на оку пу на шла род би на ко ја се ни је ви де ла 30 и ви ше го ди на. Две но ћи пре свад бе би ла је мо мач ка, а су тра дан на кон тога и де во јач ка ве че. Одр жа ле су се одво је но, баш ка ко и на ла же ред. На ве се љу су им сви ра ла чак че ти ри ор ке стра: тру ба чи, там бу ра ши, пе вач ка гру па Култур но умет нич ког дру штва Иван Ко тља рев ски из Би ки ћа До ла и бенд на род не му зи ке. Скуп сва това био је дво ри шту ку ће, а на кон цр кве про сла ва је на ста вље на у са ли у цен тру се ла. За ту при лику мла да је са ма на пра ви ла 60 ли та ра чор бе, а на сам дан свадбе без ичи је по мо ћи на пра ви ла је још и 300 сар ми. Тог да на по пи ло се 400 фла ша пи ва, а на тр пе зи је би ло че тво ро пра са ца и дво је јаг ња ди, као и де се так тор ти. Гости су до но си ли и по кло не, најви ше је би ло цве ћа, али на шао се и по не ки сер вис за ру ча ва ње и ко ве рат са нов цем, баш као што се но си у пра ве сва то ве. Да ни јел ка же да се про сла ва злат не свад бе оду жи ла на не коли ко да на, јер им је у го сти ма оста ла род би на из Не мач ке, због че га им је ср це би ло пу но, с об зиром да су при ли ке ка да се ви ђа ју по ста ле из у зет но рет ке. А да на шње вре ме, ка да је број раз во да у по ра сту, Да ни јел откри ва ре цепт за успе шан брак. - Љубaв, по ве ре ње и обостра но пошт овaње су ре цеп ти зa дуговечaн брaк. Увек смо при скака ли у по моћ јед но дру го ме, нисмо пра ви ли раз ли ку из ме ђу мушких и жен ских по сло ва, све смо ра ди ли зaједно. Та ко је оста ло и до да нас, до го ва ра мо се и не свађа мо се ни око че га, увек на ђе мо Свад бе на по вор ка ба чи нач ким ули ца ма сре ди ну у све му. Још увек сва ку ноћ пред спа ва ње јед но дру го ме по љуп цем по же ли мо ла ку ноћ, а исто та ко бу де и за до бро ју тро. Ја сам је ди ни у по ро ди ци за ра ђивао, ба вио сам се по љо при вредом, али је нов ча ник увек ста јао код Ве ро не, по што је она уме ла бо ље да еко но ми ше па ра ма. И ето, хва ла Бо гу, са на шим ру кама ус пе ли смо да стек не мо све што нам тре ба ка же Да ни јел и до да је да са да са мо же ли да их здра вље по слу жи, а све га дру гог већ има ју. С. Ми хај ло вић фо то: М. Ми ле у снић и лич на ар хи ва

19 Среда, 1. јун ШИД ОШ СРЕМ СКИ ФРОНТ УЧЕ СТВО ВА ЛА НА КОН КУР СУ ФИЛ Мић Тре ћа на гра да шид ским уче ни ци ма че ни ци Ми ли ца Пет ко вић, Бра ни сла- Го вор чин и Ђор ђе Са рап из Основ не Ува шко ле Срем ски фронт из Ши да осво ји ли су тре ћу на гра ду на филм ском кон кур су ФИЛ- Мић ко ји под по кро ви тељ ством Ми ни старства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ор га ни зу је Цен тар за раз вој и при ме ну на у ке, тех но ло ги је и ин фор ма ти ке из Но вог Са да. Ка ко нам је ре кла На та ша Ми ља но вић, на став ни ца срп ског је зи ка и књи жев но сти, ко ја је би ла мен тор овим уче ни ци ма, шко ла Срем ски фронт на овом филм ском кон кур су уче ству је већ се дам го ди на. -Кон курс зах те ва да уче ни ци на за да ту тему сни ме кра так филм до пет ми ну та и ма њи од 100 ме га бај та. Те ме су увек при ла го ђене уз ра сту, а ове го ди не су се од но си ле на без бед ност на ин тер не ту и деч ја пра ва. Ове школ ске го ди не смо по но во, као и про шле, на гра ђе ни тре ћом на гра дом. Ово го ди шњи филм Екс тра бу дућ ност у Ми ла ну ба ви се тр го ви ном љу ди ма, а овај, као и дру ге филмо ве са ко ји ма смо кон ку ри са ли до са да, мо гу До де ла на гра да у Но вом Са ду се по гле да ти на на шем ка на лу на Youtu bu ка же на став ни ца На та ша Ми ља но вић. Осим на став ни це Ми ља но вић, то ком ви ше го ди на на кон кур су је са сво јим уче ни ци ма уче ство вао и на став ник тех нич ког обра зо вања, То ми слав Ше ре мет. -У пла ну ми је да и сле де ће го ди не учеству јем на овом, али и на не ким дру гим конкур си ма, јер увек мо гу да про на ђем та лен това не, мар љи ве ђа ке, кре а тив не, оне ко ји же ле и во ле да се ба ве ван на став ним ак тив но стима, да уче ству ју на кон кур си ма и смо тра ма. Циљ ми је да име Основ не шко ле Срем ски фронт бу де по зна то у Ср би ји као име шко ле ко ја ра ди на мо ти ва ци ји сво јих уче ни ка, да они раз ви ју фи ло зо фи ју ра да и мар љи во сти. Же лим да мо ја шко ла по ста не бренд успе шне основ не шко ле у свим обла сти ма ко је се доди ру ју са об ла шћу мог пред ме та, а то је наста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти ре кла је на став ни ца На та ша Ми ља но вић, из шид ске Основ не шко ле Срем ски фронт. С. Ми хај ло вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ГРА ДА ЗА АПЕ ЛИ НУ ПЕ КА РУ Са ла шар ски хлеб без прем ца Да се у Ми тро ви ци про из во ди храна из у зет ног ква ли те та, нај бо ље по твр ђу је при мер зна ме ни те Апели не пе ка ре ко ја је на не дав но завр ше ном Сај му по љо при вре де у Новом Са ду до би ла Злат ну ме да љу за ква ли тет свог нај но ви јег мај стор лука - са ла шар ског хле ба. Спра вљен по опро ба ној ста рин ској ре цеп ту ри ко ју је, пре не го што је кре нуо у најно ви ју гур ман ску аван ту ру, Ми хајло Апић до бро про у чио, на гра ђе ни хлеб те жио је пет ки ло гра ма, за репре зен та ци ју је из ра ђе но не ко ли ко при ме ра ка, а сво јим но вим про из водом, по пу лар ни Апе ла је, ка ко сам ка же, хтео не са мо да се опро ба на но вом те ре ну, не го и да ода по част рав ни ци у ко јој жи ви и са ла ши ма по ко ји ма је и Срем не ка да био по знат. - Ми смо сви де ца на ше рав ни це и на ших са ла ша, па смо сма тра ли да ће мо се на шем Сре му нај бо ље одужи ти об но вом јед ног на шег ста ринског про из во да какв је са ла шар ски хлеб. Док ни смо до шли до же ље ног ци ља, мно го смо екс пе ри ман ти са ли, ис тра жи ва ли, ис про ба ва ли, али смо на кра ју ус пе ли. О то ме, у крај њем нај бо ље све до чи ме да ља ко ју смо до би ли на осно ву од лу ке жи рија ко ји је по ред из гле да, уку са и дру гих па ра ме тара оце њи вао и ква ли тет са сто ја ка, при ча Апе ла. Нај ма њи до са да на правље ни са ла шар те жи три ки ло гра ма, нај ве ћи те жио је де вет, а Ми тров ча нима до бро по зна ти Апе ла, спре ма се да на пра ви и један од де сет ки ло гра ма. - Хлеб је кру жног обли ка и де се так ки ло гра ма је нај ви ше што мо же мо да на пра ви мо. Ме ђу тим, уколи ко му про ме ни мо об лик и при ла го ди мо га из гле ду обич не век не, мо ћи ће мо да иде мо и са ве ћом кила жом. Има мо већ та кве про из во де ко ји те же и 11 ки ло гра ма па ће мо про ба ти и са са ла ша рем, ка же Апе ла. Ово го ди шње при зна ње ни је пр во за Апе ли ну пе ка ру, ко ја се то ком проте клих го ди на оки ти ла ве ли ким бро јем ра но вр сних при зна ња са раз ли чи тих сај мо ва. Сти за ле су злат не ме да ље, пеха ри, пла ке те. Сва ка од тих на гра да, доде љи ва на је за но ве про из во де, до та да не ви ђе не на тр жи шту, што је још је дан од ку ри о зи те та Апе ли не пе ка ре. - У по чет ку сам имао ви ше ре зер ви. Сма трао сам да има мо ква ли тет, али сам ми слио да па ра ме три ко ји су на ма пека ри ма бит ни љу ди ма са Тех но ло шког фа кул те та не зна че то ли ко. Ме ђу тим по гре шио сам и тај пр ви пут до би ли смо три злат не ме да ље, за тим пет плус пла ке та за ква ли тет на ших спе ци јал них хле бо ва, па се дам ме да ља и пе хар за ква ли тет, као и пе хар При вре де ко мо ре за ори ги нал ни про из вод ка да смо према ори ги нал ним ре цеп ту ра ма пра ви ли Рим ски хлеб, при ча Апе ла и до да је: - Ја ко је ва жно да има те увек не што но во. Љу ди су мно го окре ну ти ис храни ван ку ће и уко ли ко вам до ла зе сва ки дан, они или мо гу да се за си те и оду или да ста ну пред ви три ну и за пи та ју се шта да је ду. Упра во ту је про стор за ино ва ци ју. Ја где год одем, тру дим се да оби ђем пе ка ре, да ви дим шта се нуди, да про бам оно што ми се чи ни најпри влач ни је ка ко бих по сле то пре нео у Ми тро ви цу и при ла го дио уку су на ших По ре цеп ту ста рих Сре ма ца: Ми хај ло Апић, ње гов про из вод и на гра да Злат на ме да ља за Са ла шар ски хлеб су гра ђа на. Са мо та ко мо же те за до вољи ти му ште ри је и на пре до ва ти. Ка да смо већ код на пре до ва ња, није зго рег спо ме ну ти и то да је пре неко ли ко ме се ци Апе ли на пе ка ра сво је про из во де по че ла да ну ди и у бив шем Уче ни ку, у бли зи ни Ми тро вач ке гимна зи је, ко ји је за те по тре бе ком плет но пре у ре ђен у мо дер ну пе ка ру, отво ре ну пре све га омла ди ни. - Ових да на смо ви де ли да је не ка пека ра у Бе о гра ду по че ла да пра ви бу рек са кре мом и пла змом. То је уз бур ка ло јав ност, али ми то у Ми тро ви ци ра ди мо већ две го ди не. Код нас има те бу ре ке са 28 на де ва ко је смо ра ди ли по по руџ бини. Ка ко су Бе о гра ђа ни кре ну ли да се ре кла ми ра ју на све стра не, ми смо реши ли да тај бу рек пу сти мо и у ре довну про да ју, па та ко сва ко ко узме пар че овог слат ког бу ре ка, за 120 ди на ра доби ће и по ла ли тре Ко ка-ко ле. Тек да се зна да смо их ту пре те кли. Има мо бу рек са шкем би ћи ма, са сла ни ном, кај ма ком и лу ком и мно ге дру ге. Све то пра ви мо од ср ца, као за се бе, јер сма тра мо да на ши Ми тров ча ни тре ба да до би ју пр вокла сну хра ну. Њи хо во за до вољ ство нам нај ви ше зна чи и све на гра де ко је смо до би ли ту су не због нас, не го упра во због њих, за кљу чу је Апе ла. С. Лап че вић

20 20 Среда, 1. јун ВИ ШЕ ГРАД СИМ ПО ЗИ ЈУМ ОТО РИ НО ЛА РИ НГО ЛО ГА Ми тров ча ни пи о ни ри у при ме ни ул тра звуч ног но жа - Слу жба за ото ри но ла рин го ло ги ју и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, јед на је од пр вих бол ни ца у Ср би ји, ко ја за опе ра ци је крај ни ка при ме њу је тех ни ку ул тра звуч ног но жа. - Пр ве та кве опе ра ци је ра ђе не су по чет ком го ди не Удру же ње ото ри но ла рин голо га Ре пу бли ке Срп ске, од ма ја би ло је ор га ни затор и до ма ћин 22. по ре ду Симпо зи ју ма ото ри но ла рин го ло га са ме ђу на род ним уче шћем у ви ше град ском Ан дрић гра ду, на ко ме је пр ви чо век ми тро вач ке Оп ште бол ни це Прим. др Миро слав Кен дри шић имао две пре да вач ке те ме: Опе ра тив не тех ни ке и хи рур шки про то кол тон зи лек то ми ја (опе ра ци је крајни ка) и Пред ност тон зи лекто ми је при ме ном ул тра звуч ног но жа. Слу жба за ото ри но ла рин голо ги ју и мак си ло фа ци јал ну хирур ги ју Оп ште бол ни це Сремска Ми тро ви ца, јед на је од првих бол ни ца у Ср би ји, ко ја за опе ра ци је крај ни ка при ме њу је тех ни ку ул тра звуч ног но жа. Пр ве та кве опе ра ци је рађе не су по чет ком годи не, од мах по по врат ку Прим. др Ми ро сла ва Кендри ши ћа са еду ка ци је у европ ском ин сти ту ту у Хамбур гу и по до би ја њу сер тифи ка та за ову но ву тех ни ку. Ње не пред но сти огле да ју се у сма ње њу ду жи не тра ја ња опе ра ци је, ин тра о пе ра тивног и по сто пе ра тив ног кр варе ња у од но су на кла сич ну ме то ду. Ова тех ни ка убр зо је поста ла пред мет ин те ре сова ња мно гих спе ци ја ли ста ОРЛ не са мо у Ср би ји,не го и у окру же њу и сто га је др Кен ри шић че сто по зи ван да као пре да вач пре не се сво ја зна ња Прим. др Ми ро слав Кен дри шић ко ле га ма ко ји се та ко ђе ба ве овом ме то дом. Пре но се ћи ути ске са овог ве ли ког сим по зи ју ма у Андрић гра ду, др Кен дри шић об ја шња ва да је ми тро вачка бол ни ца на кон до би јања са гла сно сти етич ког коми те та уста но ве и здво ји ла две гру пе бо ле сни кa ко је су би ле укљу че не у сту дију упо ре ђи ва ња две тех ни ке опе ра ци је крај ни ка: ул тразвуч ним но жем и кла сич на опе ра ци ја. - На осно ву до би је них резул та та,за кљу чи ли смо да ова тех ни ка омо гу ћа ва 4 пу та ма ње кр ва ре ње у току са ме опе ра ци је,кра ће је и вре ме тра ја ња опе ра ци је, као и по ја ва ра ног кр ва рења у пр ва 24 са та на кон опера ци је,што је ве о ма зна чај но јер су нај број ни ји па ци јен ти де ца уз ра ста у про се ку шест до се дам го ди на, на во ди по зитив не ефек те опе ра ци је крајни ка ул тра звуч ним но жем др Кен дри шић. На ме ђу на род ном кон гресу де чи је ОРЛ у Па ри зу, го ди не, за до стиг ну ћа у овој обла сти, Прим. др Ми ро слав Кен дри шић до био је спе цијал ну на гра ду, и већ го ди на ма ва жи за јед ног од нај по зи вани јих пре да ва ча на мно гоброј ним кон гре си ма и сим пози ју ми ма ши ром ре ги о на ка ко због ве ли ког ин те ре со ва ња за ову про бле ма ти ку,та ко и због сте че них зна ња и ви ше го дишњег ис ку ства и успе шних опе ра ци ја у сво јој прак си. С. Н. ШИД ДО НА ЦИ ЈА ГРУ ПЕ 484 И ФОН ДА ЦИ ЈЕ ЗА ОТВО РЕ НО ДРУ ШТВО Вр тић до био но ве играч ке и опре му Гру па 484 у са рад њи са Фонда ци јом за отво ре но друштво, Ср би ја, Пред школ ској уста но ви Је ли ца Ста ни ву ковић Ши ља у Ши ду до ни ра ла је играч ке, ди дак тич ки ма те ри јал и на ме штај. Ова до на ци ја ре а- ли зо ва на је у окви ру про јек та Уна пре ђе ње ми гра ци о них поли ти ка у Ср би ји и зе мља ма Запад ног Бал ка на и упу ће на је гра до ви ма ко ји су под не ли најве ћи те рет ми грант ске кри зе. Све ча ној при мо пре да ји дона ци је вр ти ћу ко ји се на ла зи у окви ру ре зи ден ци је Ру ски двор у Ши ду, при су ство ва ли су ди рек тор ка ове Пред школске уста но ве Ја сми на Вар га, Ми хај ло Чо лак из Фон да ције за отво ре но дру штво, Ср бија, Вла ди мир Пе тр о ни је вић, из вр шни ди рек тор Гру пе 484, Зо ран Се ме но вић, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Шид и Ми хај ло Ре жак, све ште ник Ру син ске цр кве у Ши ду. Пред став ни ци до на то ра ис та кли су ва жност ула га ња у нај мла ђе и њи хо ву пр ву Но ве играч ке за нај мла ђе Ја сми на Вар га, ди рек тор ка ПУ Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља Шид еду ка ци ју, као и зна чај подр шке пред школ ци ма ко ји до ла зе из под руч ја ко ја су под не ла нај ве ћи те рет мигрант ске кри зе. -То ком ми грант ско из беглич ке кри зе кроз Ср би ју је у про те клом пе ри о ду про шло више од 600 хи ља да из бе гли ца и ми гра на та из Си ри је, Ира ка, Ав га ни ста на и дру гих ра том за хва ће них под руч ја. Нај ве ћи те рет ове кри зе под не ле су општи не и гра до ви у гра нич ним под руч ји ма, а пре све га Преше во, Шид и Ди ми тров град. Сто га су Гру па 484, уз фи нансиј ску по др шку и у парт нерству са Фон да ци јом за отво рено дру штво, Ср би ја, од лу чи ли да по др же ло кал не за јед ни це у овим оп шти на ма до на ци јом за нај ва жни је чла но ве ових за једни ца де цу. Укуп на вред ност до на ци је игра ча ка, ди дак тичких ма те ри ја ла као и опре ме за Пред школ ску уста но ву Јели ца Ста ни ву ко вић Ши ља у Ши ду из но си око 1,5 ми ли о на ди на ра ре као је Ми хај ло Чолак из Фон да ци је за отво ре но дру штво, Ср би ја. Вла ди мир Пе тр о ни је вић, из вр шни ди рек тор Гру пе 484, До ма ћи ни са до на то ри ма ис та као је да су овом ак ци јом Гру па 484 и Фон да ци ја за отворе но дру штво по ка за ли да препо зна ју отво ре ност, ср дач ност и по жр тво ва ње ко је су гра ђа ни ових ло кал них за јед ни ца по каза ли у нај кри тич ни јем пе ри о ду то ком ми грант ско из бе глич ке кри зе и до дао: -Ве ру је мо да ће по зи тивни при мер ових оп шти на би ти узор и дру гим ло кал ним за једни ца ма у Ср би ји у од но су према дру гом и дру га чи јем онима ко ји ма је по моћ и по др шка нај по треб ни ја. Пред школ ске уста но ве су јед не од нај ва жнијих уста но ва у ло кал ним за једни ца ма и упра во због то га смо се и од лу чи ли на ова кав проје кат. У име ло кал не са мо у пра ве, на до на ци ји се за хва лио за меник пред сед ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић. -Пре сре ћан сам што сам у при ли ци да у име Оп шти не могу да се за хва лим до на то ри ма за све оно што су учи ни ли за За ме ник пред сед ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић на шу де цу, па са мим тим и за њи хо ве ро ди те ље, ка ко би што лак ше пре бро ди ли ми грант ску кри зу за ко ју се на дам да је иза нас. Те шки мо мен ти су про шли и са да нас оче ку ју ле пе ства ри ре као је за ме ник пред сед ника Оп шти не Шид Зо ран Се мено вић. Ди рек тор ка шид ске Предшкол ске уста но ве Ја сми на Варга ис та кла је да ће ова до на ци ја би ти по де ље на и свим под ручним оде ље њи ма ове Уста но ве ко ја се на ла зе по се ли ма и дода ла да при сти гле играч ке, дидак тич ка сред ства и но ва опрема мно го зна че ка ко за ма лиша не ко ји по ха ђа ју вр тић, та ко и за њи хо ве вас пи та че, те се за хва ли ла до на то ри ма ко ји су пре по зна ли њи хо ве по тре бе. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић

21 Среда, 1. jун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ФЕ СТИ ВА ЛУ ХОР СКОГ ПЕ ВА ЊА За сја ли Ру син ски зра ци ЧАЛ МА ОДР ЖА НА ДЕ ВЕ ТА ПО НИ ЈА ДА Ко њи ко ји во ле де цу Осно ва на са ци љем очу ва ња ру син ског кул тур ног на сле ђа и ње го ве по пу ла ри за ци је у ло кал ној сре ди ни ова пе вач ка гру па до при но си и про мо ци ји гра да у коме је на ста ла. Уз ме шо ви ти хор Ру син ски зра ци одско ра пе ва ње уче и нај мла ђи У Вр ба су је не дав но одр жан Фе стивал хор ског пе ва ња на ко ме је уче ство ва ла и Пе вач ка гру па Ру син ски зра ци из Срем ске Ми тро ви це. Ми тровча ни су на сту пи ли пред пу бли ком са не ко ли ко по зна тих ру син ских пе са ма и по бра ли апла у зе. Уз ову гру пу на фести ва лу у Вр ба су су на сту пи ли још хоро ви Бач ки пе ва чи из Вр ба са, Хар мони ја из Но вог Са да, хор До ма кул ту ре из Ру ског Кр сту ра и хор Ал пе Адри ја из Уди на у Ита ли ји. - Ми смо ме шо ви та пе вач ка гру па, оку пља мо при пад ни ке ру син ске на цио нал не ма њи не, али и све дру ге ко је има ју му зи кал ност и до бру во љу. Да кле у гру пи има мо му зи ча ре ко ји су за вр шили му зич ку шко лу, али и оне ко ји ни када ни су учи ли му зи ку али су при род но му зи кал ни. Ре пер то ар чи не углав ном тра ди ци о нал не ру син ске пе сме, пе вамо их на ру син ском и срп ском је зи ку. Пла ни ра мо да про ши ри мо ре пер то ар и ду хов ном му зи ком и пе сма ма дру гих музич ких жан ро ва ка же Да ни је ла Хорњак, ру ко во ди лац Пе вач ке гру пе Русин ски зра ци. Пе вач ка гру па је осно ва на у ок тобру го ди не са ци љем очу ва ња ру син ског кул тур ног на сле ђа и ње гове по пу ла ри за ци је у ло кал ној сре ди ни. Гру па оку пља при пад ни ке ру син ске наци о нал не ма њи не, њи хо ве при ја те ље и љу би те ље пе сме и дру же ња. Већ у децем бру исте го ди не Ру син ски зра ци су на сту пи ли на ака де ми ји Мај ци Русин ки у ја ну а ру на ред не го ди не би ли су на про сла ви Бо жи ћа у Би кић До лу. Пр ви умет нич ки ру ко во ди лац хо ра би ла је Ста ни сла ва Бу ди шин, а са да њим ру ко во ди ма стер те о ре ти чар умет но сти Да ни је ла Хор њак. Од сре ди не про шле го ди не хор ко ји има 20 чла но ва, са рађу је са там бу ра шким ор ке сто ром Хо доба и при ја те љи. Пла но ви Пе вач ке гру пе Ру син ски зра ци су да кра јем ју на уче ству је у мани фе ста ци ји Од је ци рав ни це ко ја се одр жа ва у окви ру Фе сти ва ла ру син ке кул ту ре Цр ве на ру жа у Ру ском Кр стуру. При пре ма ју про грам по во дом обе лежа ва ња 110 го ди шњи це из град ње Гр като лич ке цр кве у Срем ској Ми тро ви ции и за све ча ну ака де ми ју Мај ци Ру син ки ко ја ће би ти одр жа на до кра ја го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Пе ва чи ве жба ју у про сто ри ја ма Гр ко ка то лич ке па ро хи је у Срем ској Ми тро ви ци, њи хо ве ак тив ности се фи нан си ра ју сред стви ма На ци о- нал ног са ве та Ру си на и уз по моћ ло калне са мо у пра ве. Од ско ра су сво је ак тив но сти по шири ли и ра де са де цом пре ко про јек та Хај де да пе ва мо. С.Ђ. е ве та по ре ду По ни ја да одр жа на је Дпро те клог ви кен да у Чал ми у до маћин ству Ча вић. Од ју тра до ве чер њих са ти сме њи ва ли су се го сти, а у ле по ти ма ле них и нео бич них ко ња, ка ко и доли ку је, нај ви ше су ужи ва ли ма ли ша ни ко ји су има ли при ли ку да ма зе по ни је, да их ја шу, сли ка ју се са њи ма. Они нешто ста ри ји, као и обич но, мо гли су да ужи ва ју у при јат ном ам би јен ту то плог до ма ћег дво ри шта ко је по се ти о це враћа у не ко про шло вре ме, а га стро ном ска по ну да и уку сна до ма ћа хра на са мо су упот пу ни ли ово го ди шњу По ни ја ду. Ка ко нам је ре као Ђор ђе Ча вић, вла сник ер ге ле по ни ја и ор га ни за тор ма ни фе ста ци је ко ја из го ди не у го ди ну има све ви ше по се ти ла ца, По ни ја да је на ста ла из љу ба ви пре ма ко њи ма, као и по тре бе да мла ђе ге не ра ци је кроз упозна ва њем са по ни ји ма, за во ле ове и дру ге жи во ти ње. - По ни ји су ле пе, до бре и за на шу рав ни цу не сва ки да шње жи во ти ње. Во ле де цу, а и де ца њих. Из те уза јам не ве зе је и на ста ла мо ја ер ге ла, а око ње и са Са ово го ди шње По ни ја де њом до ма ћин ство ко је сам то ком го ди на по сте пе но уре ђи вао. Са ку пљао сам старе пред ме те ко ји све до че о то ме ка ко се не ка да у Чал ми жи ве ло и ра ди ло, уре ђивао их, чу вао и на кра ју угра дио у сво је до ма ћин ство. Ја сам по ни је за во лео преко свог оца. Он је, би ва ју ћи у Не мач кој у за ро бље ни штву, то ком Дру гог свет ског ра та, пр ви пут имао при ли ку да се упо зна са овом жи во ти њом. Ка да је рат про шао и ка да је до шао ку ћи, ре шио је да оде у Не мач ку, у Мин хен и одан де у Чал му прене се ове ко ње. Та ко је кре ну ло, а на ша љу бав је ја ча ла од мо мен та ка да смо виде ли да су де ци по себ но за ни мљи ви. Од та да до да нас на том по љу се ни шта ни је ме ња ло, па су по ни ји да нас са став ни део на шег жи во та, ка же Ђор ђе Ча вић. Свој до при нос По ни ја ди да ло је и чал ман ско Удру же ње же на Жен ски свет чи је чла ни це, иако су се тек не дав но орга ни зо ва ле, сво јим уме ћем све до че не са мо да Чал ман ке још увек ни су за бо рави ле ста ре оби ча је и тра ди ци ју, не го и да вре ме ну у ко јем жи ве има ју и те ка ко шта да по ну де. С. Л. На фе сти ва лу у Вр ба су

22 22 Среда, 1. јун РУ МА ПРИ ЧА КО ЛЕК ЦИ О НА РА МИ РО СЛА ВА ЈО ВА НО ВИ ЋА Бес ко нач но пу то ва ње кроз вре ме Во лео бих да се у Ру ми по кре не осни ва ње удру же ња ко лек ци о на ра. Лак ше би се за јед но по ја ви ли на сај мо ви ма, а мо гли би да је дан та кав са јам ор га ни зу је мо и у на шем гра ду. Има их у Бач кој Па лан ци, Вр шцу... за што га не би има ла и Ру ма ко ја има бо га ту исто ри ју а стао је и ма штао као и ве ћи на дру гих Рде ча ка, про во де ћи вре ме у игри, у својим ис тра жи ва њи ма на ре ци Ку пи, и сања ре њу, да је као ар хе о лог от крио вред не древ не ар те фак те. А он да се као мла дић, са сво јим ро ди те љи ма, на шао у ду гој, не преглед ној ко ло ни на пу шта ју ћи род ни Си сак, и Хр ват ску ко ја бук ти у рат ном лу ди лу. Пут га је до вео у Ру му, у ко јој и да нас жи ви. Миро сла ва Јо ва но ви ћа, де чач ка љу бав према ста ри на ма, ан ти кви те ти ма, ни ка да ни је на пу сти ла. Је дан је од не ко ли ко озбиљ нијих, па си о ни ра них ко лек ци о на ра, ко ји неу мор но у Ру ми и око ли ни, тр га ју за предме ти ма са ко јих па ти ну про шло сти ски да ју, чу ва ју ћи их та ко за бу дућ ност. - Ко лек ци о нар ством се ба вим од го ди не. Пр ва љу бав ми је би ла ну ми зма тика, и по чео сам да са ку пљам ста ре нов чи ће. На ла зио сам их са дру га ри ма на ре ци Ку пи. Би ли су то рим ски нов чи ћи и не ки пред мети из тог до ба. На ла зак пр вог нов чи ћа је у ме ни про бу дио ту љу бав. Нео пи сив је осећај ка да про на ђе те, и др жи те у ру ци не ки пред мет, ствар, нов чић. То у ме ни на пр о сто про бу ди ли ко ве оних ко ји су тај нов чић, нека да дав но др жа ли у сво јој ру ци, тр го ва ли њи ме, жи ве ли од ње га. Ка сни је су се мо ја ин те ре со ва ња про ши ри ла и по чео сам да са ку пљам ста ре са то ве, ра дио апа ра те, и мно ге дур ге пред ме те ко је сам же лео да сучу вам од зу ба вре ме на, ка же Јо ва но вић. Од Кел та до да нас Нај ста ри ји нов чи ћи ко је по се ду је, да тира ју из вре ме на Кел та и Рим ске Ре пу бли ке. За тим је про на ла зио нов чи ће из пе ри о да Рим ског цар ства, Ви зан ти је, сред њег ве ка. Са истим жа ром и де чач ким не ми ром, наста вио је Ми ро слав да при ку пља са то ве. - Љу бав прем ма са то ви ма, на сле дио сам од оца, ко ји их је та ко ђе са ку пљао (смех). Ух...ја ко их во лим. Имам их око два де се так, до да је он. У Си ску ми је на жа лост оста ла ко лек ци ја од око пе де сет зид них са то ва. Али са да их ску пљам све, и зид не, џеп не, руч не са то ве. У об зир до ла зе са мо ме ха нички са то ви. Са то ви су ма хом из 19. ве ка, тзв, Шо те ни. Нај за ни мљи ви ји у ко лек ци ји, и не знам да ли га не ко има, је сте при ме рак зидног са та, Нем ца, Ер не ста Сер ва зи ја, ста рог рум ског сај џи је. Рум ски Му зеј, не ма при мерак та квог са та. Из ко лек ци је бих по себ но из дво јио и пе чат вла те лин ства Пе ја че ви ћа, за ко ји су ми љу ди из Му зе ја ре кли, да до та да ка да сам га на ба вио, ни су зна ли ни ка ко он из гле да. Драг ми је и Фи лип сов ра дио апа рат из го ди не, ко ји је и данас ис пра ван. По ме нуо бих и два апа ра та Ко смај из го ди не. То су би ли пр ви апа ра ти у та да шњој ФНРЈ. Имам у ко лекци ји 20-так при ме ра ка раз ли чи тих ра дио апа ра та. Од ва ша ра до ва ша ра... Ми ро слав Јо ва но вић Пред ме те на ба вља от ку пом, а ве ли ку помоћ у на чи ну да до њих до ђе, пру жио му је и тра ди ци о нал ниу Рум ски ва шар. Ту се за и ста мо гу на ћи ле пе ства ри по вр ло повољ ним це на ма, по што про дав ци вр ло често ни су ни све сни вред но сти пред ме та ко је про да ју. Та ко је Ми ро слав ус пео да ку пи на ва ша ру јед ну ру дар ску лам пу, ко ја је из 19. ве ка, по ти че из Лин ца, а за ко ју је про давац тра жио са мо 800 ди на ра. Ипак, пра во ко лек ци о нар ство уз ве ли ку љу бав, тра жи и од ре ђе не фи нан сиј ски из дат ке, јер то ни је ни ма ло јеф тин хо би. Ми ро слав ка же да је због ни ских при ма ња, и те шког вре ме на у ко јем жи ви мо, при ну ђен да не што од сво је ко лек ци је про да. Ни је му про блем ка да је реч о ду пли ка ти ма, али не ма тих ду пли ка та баш мно го. Тр го ви на на тр жи шту ан ти квите та, од ви ја се пре ко ин тер не та, сај то ва, или на сај мо ви ма ко лек ци о нар ства, ан тикви те та. Нај ве ћи и нај ква ли тет ни ји та кав са јам у на шој зе мљи је у Бе о гра ду. - Во лео бих да се у Ру ми по кре не оснива ње удру же ња ко лек ци о на ра. Лак ше би се за јед но по ја ви ли на сај мо ви ма, а мо гли би да је дан та кав са јам ор га ни зу је мо и у нашем гра ду. Има их у Бач кој Па лан ци, Вршцу...за што га не би има ла и Ру ма ко ја има бо га ту исто ри ју. Тре ба ло би да на пра ви мо удру же ње, да нам ма ло по мог не и Оп штина Ру ма, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја. Би ло би до бро ка да би има ли не ки свој про стор за оку пља ње, у ко ји мо гу до ћи мла ди љу ди да се кроз на ше пред ме те бли же упо зна ју са исто ри јом, еду ку ју, и да та ко и на шу тра дици ју и кул ту ру, чу ва мо од за бо ра ва. До ста ства ри сам по кло нио За ви чај ном му зе ју у Ру ми, ко је су њи ма би ле за ни мљи ве. Углавном је у пи та њу ар хе о ло ги ја, не ке фи бу ле, игле, нов чи ћи. Пре не ко ли ко го ди на сам са мо јим при ја те љем, ко лек ци о на ром, Са шом Та не ви ћем, имао у му зе ју за јед нич ку из ложбу. Тре нут но у овом гра ду, ба рем ко ли ко ја знам, има нас пе то ри ца озбиљ них, правих ко лек ци о на ра. Ина че, ко лек ци о нарством се ја ко те шко чо век мо же ба ви ти сам. Дра го це на је по моћ при ја те ља, и оних ко ји де ле исту страст пре ма ста ри ни. Је дан од про бле ма ко ји му чи Ми ро сла ва, је не до ста так аде кват ног про сто ра за др жање и чу ва ње ко лек ци је. Ку ћа у ко јој жи ви је ма ла, а ко лек ци ја ра сте и ши ри се. - При зна јем да смо ми ко лек ци о на ри, по ма ло и хва ли сав ци (смех). Во ли мо да по ка же мо то што по се ду је мо. Не вре ди нешто ску пља ти и др жа ти, та ко да љу ди то не мо гу да ви де. Жао ми је што мла ди не по ка зу ју не ко ве ће ин те ре со ва ње. Ве ћи ном се са ку пља њем ан ти кви те та, ба ве ста ри ји љу ди. Ште та јер је ово ја ко леп хо би, и ни је то са мо пу ко са ку пља ње пред ме та. Он вас про сто по ву че на ис тра жи ва ње ка ко би сазна ли све о пе ри о ду из ко га по ти че, из ко је др жа ве, че му је слу жио...јед но став но, поно во учи те и от кри ва те исто ри ју, ге о гра фију, умет ност. Без еду ка ци је, не ма ба вље ња ни ну ми зма ти ком, са то ви ма... Пи там на кра ју раз го во ра Ми ро сла ва, има ли не ких пред ме та ко је не би ни ка да оту ђио из сво је ко лек ци је, без об зи ра на њи хо ву вред ност. - Има. То су пред ме ти за ко је сам ја емотив но ве зан. При мер је јед на ја стуч ни ца ко ју сам на по клон до био од ме ни дра гих љу ди. Ста ра је пре ко 150 го ди на, ве же на сви лом. Не ма тих па ра за ко ју бих је продао. Ни ка да. М. Нин ко вић Део ко лек ци је ра дио апа ра та

23 Среда, 1. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ХИ ПО ДРО МУ ОДР ЖАН КО ЊИЧ КИ ДАН Пра зник га ло па Одр жа но је укуп но пет тркa и то две на ме та ра, две на ме та ра и јед на на ме та ра - тр ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Так ми чи ло се 37 ко ња, што је, пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, био од ли чан од зив, а с об зи ром да су се так ми чи ла нај бо ља гр ла ко ја тр че на хи по дро ми ма ши ром Ср би је, над ме та ње су до са мог фи ни ша пра ти ли не из ве сност и уз бу ђе ње рем ска Ми тро ви ца је про те кле Сне де ље би ла до ма ћин ко њичких тр ка ко је су одр жа не нa хипо дро му. Пр ви ко њич ки дaн, од двa ко ли ко је ове го ди не Сремска Ми тро ви ца до би ла од Ко њичког сaвезa, био је ве о ма по се ћен од стрaне љубитељa ко њич ког спортa. Одр жа но је укуп но пет тркa и то две на ме та ра, две на ме та ра и јед на на ме та ра - тр ка Гра да Сремска Ми тро ви ца. Укуп но је би ло упи са но 37 ко ња, што је, пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, био одли чан од зив, а с об зи ром да су се так ми чи ла нај бо ља гр ла ко ја тр че на хи по дро ми ма ши ром Срби је, над ме та ње су до са мог фини ша пра ти ли не из ве сност и узбу ђе ње. Оргaнизaтор и до ма ћин трка био је сремскомитровaчки Кaзнено попрaвни зaвод, а покро ви тељ Град Срем ска Ми трови ца. Ка ко је ре као Алек сан дар Алим пић, управ ник КПЗ Срем ска Ми тро ви ца, у окви ру при пре ма за ову ма ни фе ста ци ју у прет ход ном пе ри о ду ком плет но је уре ђе на ста за за тр ке, адап ти ра на је триби на и ВИП део за пу бли ку, одакле су по се ти о ци мо гли да пра те тр ке. -Кон стант но ра ди мо на ин фратрук тур ном по ди за њу хи по дро ма, Со вра ни је Чо ња гић Алек сан дар Алим пић, управ ник КПЗ Срем ска Ми тро ви ца та ко да гра ђа ни ма бу де што пријат ни ји бо ра вак ов де и да сва ки пут мо гу да ви де не што но во. За ок то бар пла ни ра мо да на пра вимо и бок со ве за при јем ко ња ко ји се так ми че, што је њи хо вим власни ци ма ја ко бит но и што ће их, си гу ран сам, ве о ма об ра до ва ти ре као је управ ник КПЗ Срем ска Ми тро ви ца Алек сан дар Алим пић. Вла ди мир Ву ко тић, шеф одсе ка за по љо при вре ду КПЗ Сремска Ми тро ви ца и пред сед ник Коњич ког клу ба Срем, ко ји је био је дан од ор га ни за то ра ове ма нифе ста ци је ре као да је, с об зи ром да су у пи та њу га лоп ске тр ке, гр ла са ер геле КП За во да да нас ни су уче сто во ва ла. -Ми има мо са мо ли пи цан ске ко ње, та ко да ово ни је до га ђај на ко јем би они мо гли да учеству ју. Ина че, осим овог пр вог да на, има мо у пла ну да у Там бу ра шки кон церт у ба шти хо те ла Срем Не из ве стан ис ход до са мог кра ја Вла ди мир Ву ко тић, шеф од се ка за по љо при вре ду КПЗ Срем ска Ми тро ви ца и пред сед ник Ко њич ког клу ба Срем ок то бру ор га ни зу је мо и на ста вак ма ни фе ста ци је, од но сно да одржи мо и дру ги дан га лоп ских трка. За овај до га ђај вла да ве ли ко ин те ре со ва ње, иако је тек пре ме сец да на по че ла се зо на. Ве ћина уче сни ка до ла зи из Ма чве, а ка ко се се зо на бу де на ста вља ла оче ку је мо и по ве ћа ње бро ја заин те ре со ва них ре као је Влади мир Ву ко тић, шеф од се ка за по љо при вре ду КПЗ Срем ска Митро ви ца и пред сед ник Ко њич ког клу ба Срем. Со вра ни је Чо ња гић, председ ник Удру же ња за га лоп ски спорт Ср би је, ис та као је ко њич ке тр ке у Срем ској Ми тро ви ци ни су би ле одр жа ва не ви ше од две деце ни је, а да је у то ку про шле сезо не одр жан је дан тр кач ки дан. -На ме ра Удру же ња за га лопски спорт Ср би је и ор га ни за то ра тр ка на хи по дро му у Срем ској Митро ви ци је да у овој го ди ни бу ду ор га ни зо ва на два тр кач ка да на и да про грам тр ка уђе у зва ничан про грам Удру же ња за га лопски спорт Ср би је. То зна чи да ће у свим на ред ним се зо на ма ко њи тр ча ти на хи по дро му у овом гра ду и да ће за љу бље ни ци у ко њич ки спорт, ко јих је све ви ше, за и ста мо ћи да ужи ва ју ре као је Со врани је Чо ња гић, пред сед ник Удруже ња за га лоп ски спорт Ср би је. То ком одр жа ва ња тр ка нај млађи по се ти о ци ужи ва ли су у друже њу са по ни ји ма, а у ве чер њим са ти ма у ба шти хо те ла Срем одржан је там бу ра шки кон церт на којем је на сту пио во кал ни со ли ста Ђор ђе Ча вић. С. Ми хај ло вић фо то: Сл. Ник шић Ре зул та ти Тр ка КПЗ Срем ска Митро ви ца" на ме тара, ре ви јал но: 1. Стар ле та - Гне си Ц. 56,0 / 1:24,0. 2. Слав на - Јо ва но вић С. 56,0, Ша двел То мас - Гло го вац С. 58,0. Тр ка До мис Ен те рије ри" на ме та ра: 1. Аша - Јо ва но вић С. 52,0 / 1:23, 2. Пал ми жа на - Гло говац С. 62,0, 3. Тел ма То мас - Мо сков И. 53,5. Тр ка И-Кар го" на ме та ра: 1. Атос - Вуј ко вић Т. 62,0 / 1:41,8, 2. Не ве на мо ја Уру че ње пе ха ра Ве ли ки број гле да ла ца Би ло је за ин те ре со ва них и за кла ђе ње 57,5, 3. Лу си Ми нер - Јо ва новић С. 52,0. Тр ка: "Хра на про дукт" на ме та ра: 1. Ати ла Тр лић - Вуј ко вић Т. 58,0 / 1:43,6, 2 Ема ну ел - Гло го вац С. 58,0. 3 Езен штајн - Конкољ М. (2) 58,0. "Тр ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца" на мета ра: 1. Ар ген та рио 61,0 / 1:55,6 2. Гра ци јас а ла ви да - Гне си Ц. 57,0 3. Еспе ран за - Јо ва но вић С. 56,0.

24 24 Среда, 1. јун СТА РА ПА ЗО ВА ЗА ЧИН СКА ПА ПРИ КА, КАО ИЗА ЗОВ Кре ћу у озбиљ ни ју про из вод њу ро из вод ња по вр ћа и код нас све ви ше Пдо би ја на зна ча ју па се мно ги ра та ри окре ћу овој гра ни по љо при вре де. И ако се за чин ска па при ка нај ви ше про из во ди на се ве ру зе мље, око Мар то но ша, Хор гоша и Ка њи же, Ми шо и Вла ста Ма јор ски из Ста ре Па зо ве од лу чи ли су да се, по ред ра тар ства опро ба ју и у про из вод њи за чинске па при ке. Про шле го ди не екс пе ри ментал но су ис про ба ли про из вод њу за чин ске па при ке на 15 ари зе мље и уве ри ли се да за тим ар ти клом по сто ји по тра жња. Ове го ди не од лу чи ли су се за ју тро ипо зачин ске па при ке и ју тро цр ног лу ка, али ра тар ство им и да ље оста је глав ни из вор при хо да јер су за се ја ли пре ко 50 ју та ра ку ку ру за и со је. - Про шле го ди не смо за по че ли проб ну про из вод њу за чин ске па при ке на 15 ари зе мље, чи сто да ма ло овла да мо тех но логи јом про из вод ње, а ове го ди не смо се одлу чи ли за ју тро ипо за чин ске па при ке и уз то, ју тро цр ног лу ка. Све је ле по ни кло, па при ку смо ис фре зо ва ли и на сва кој, од ове две пар це ле из бу ши ли смо по бу нар и по ста ви ли по крет ни си стем за за ли ва ње. Баш ју че (у про шли по не де љак) смо ипроба ли за ли ва ње, ма да још не ма по тре бе за тим. За па при ку смо уго во ри ли про из водњу, а не што ће мо са ми да пре ра ди мо, за ове, што се ка же ло кал не по тре бе. Угово ре на је фик сна це на и ако бу де ро да, бић мо за до вољ ни ка же Ми шо и до да је да је це ло куп на об ра да ура ђе на ма шин ски та ко да до бра ња ни су по треб ни рад ни ци. До тле све мо гу да ура де са ми, на гла ша ва. Су пру га Вал ста и си но ви Ми шо и Ивор, ма да се сва ки ба ви сво јим по слом, га по др жа ва ју. За по ста вља ње за лив ног си сте ма, наш до ма ћин ка же да су ко ри сти ли кре дит из Фон да за раз вој Вој во ди не с је дан осдсто ка ма те што је за њих по вољ но јер па при ка без то га не мо же. По се ја ли су слат ку Хорго шку па при ку на че му је ин си сти рао угова рач от ку па из Мар то но ша код Ка њи же. На да се до бром ро ду. - Ни сам ра ни је са дио па при ку, а мо ји дру га ри је су. Би ло је то су во ра та ре ње и то ви ше не мо же. Ве ли ке су вре мен ске осцила ци је и про звод ња по вр ћа без за ли ва ња не мо же, та ко да смо од мах ура ди ли и залив ни си стем. Су ви ше је ве лик улог да би се ри зи ко ва ло. Сем су ше, па при ку нај ви ше Ми шо по ка зу је ти фон Ис про ба ли за лив ни си стем угро жа ва ко ров и ми смо оба ви ли по требна пр ска ња од ко ро ва и жи ча ра. Ис фре зова ли смо је и са да нам прд сто ји шпар та ње, па за гр та ње при ча Ми шо. За до во љан је ка ко је па при ка ни кла, мо жда и гу шће не го што је оче ки вао, а посе ја на је 31. мар та. - Зна те да па при ци тре ба ме сец да на да ник не. Би ло је ле по вре ме пр ве две не деље на кон се тве па је бр зо, већ у тре ћој не де љи ни кла. Два пу та смо до са да ра дили по вр шин ско пр ска ње, та ко да ми слим да не ће би ти по треб но око па ва ње. Оста је нам са мо шпар та ње и на вод ња ва ње ко лико бу де по треб но вај ка се наш до ма ћин, и до да је да је све ура ђе но и око за са да црног ли ка, за ко ји ни је уго во рен пла сман. Ве ро ват но ће ићи у про да ју на кванташ, ка жу до ма ћи ни, а Вла ста ис ти че да су пру га у све му по др жа ва јер ни кад ни је по гре шио. И око ку ку ру за и со је у овој фа зи, Ма јор ски су све ура ди ли, по пр скали, ошпар та ли и оста је им са мо да ку ку руз за гр ну. Ве ге та ци ју је ма ло ус при ло хлад но вре ме у ма ју, али кад кре ну ви со ке тем пера ту ре, биљ ке ће све на док на ди ти ка жу до ма ћи ни ко ји су и ра тар ску про из вод њу, уз при ме ну свих за штит них ме ра у пот пуно сти ме ха ни зо ва ли. Г. Мај сто ро вић РУ МА НА ГРА ДЕ ЗА ПР ВЕ ЂА КЕ ПИ СЦЕ Ра дост књи ге ве ча но, ша ре но, и раз дра га но, би- је у из да вач кој ку ћи Срп ска књи га Сло М у Ру ми, на до де ли књи жев них на гра да уче сни ци ма Пр вог ђач ког књи жев ног конкур са. Мла ди ауто ри су сво ју љу бав пре ма књи зи, ис ка за ли нај пре ве ли ким од зи вом за уче шће на овом кон кур су, али и до ласком на пе снич ко дру же ње и до де лу призна ња, па је са ла би ла го то во пре те сна за све ко ји су овом до га ђа ју же ле ли да прису ству ју. Пре ма ре чи ма Ми лут на Жи вано ви ћа, вла сни ка Срп ске књи ге М, иде ја да се ова кав кон курс ор га ни зу је, по те кла је од књи жев ни ка и уред ни ка у овој ку ћи, Ра до ва на Др ља че. - Де ца су нам сво јим од зи вом не двосми сле но ука за ла да смо на чи ни ли одлич ну ствар ор га ни зо ва њем ова квог кон кур са. Уче шће је узе ло око сто ти ну уче ни ка из основ них шко ла, уз ра ста од пр вог до осмог раз ре да. На гра ђе но је њих де се то ро, али по што је ово био први кон курс, од лу чи ли смо да сва ки ученик ко ји је по слао свој рад бу де на грађен јед ном при год ном књи гом. На дам се да ће мо на ред не го ди не овај кон курс про ши ри ти на цео Срем, и без об зи ра на си гур но још мно го ве ћи број уче сника, свакомe од њих по но во на дар, уручи ти по јед ну књи гу. Мла ди, та лен то ва ни ауто ри, има ли су сло бо ду при из бо ру те ме, а го то во сви су се оку ша ли у фор ми сти ха, док су на конкурс при сти гла са мо два про зна ра да. Свим уче сни ци ма је на по клон уру че на књи га дечи јег пи сца Ми ло ми ра Кра го ви ћа, Ту ђе Мла ди ства ра о ци у Срп ској књи зи М ци пе ле, а де се то ро на гра ђе них уче ни ка су Ни ко ли на Ата нац ко вић, Ка та ри на Павло вић, Ла зар Па вло вић, Лу ка Су че вић, Ра до ван Ста нић, Са ра Мар ко вић, Пе тар Ле кић, и за про зу Ива на Мар ти но вић, и Ана На та ли Ог ње но вић. М. Н. Мла ди ства ра о ци у Срп ској књи зи М

25 Среда, 1. јун НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама МАРКЕТИНГ Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар - Про да јем ку ћу око 200м2 на пла цу 6 ари, де ли мич но на ме ште на, ЦГ, паркет, са ни тар ни чвор, ауто ме ха ни чар ска ра ди о ни ца са ко мо ром у Ла ћар ку. Тел: Из да јем на ме штен стан ку ћу 100м2, мо гу фи зич ки рад ни ци, сту ден ти, по роди це. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ра чи. Комплет но ре но ви ра на. Ло кал. Огро ман плац. По вољ но. Тел: 065/ Про да јем тро шну ку ћу 650м2 у центру Срем ске Ми тро ви це по ред бол ни це мо гу ћа из град ња ма лог хо те ла или пан си о на. Тел: 066/ и 063/ Про да јем плац 13,5 ари, из ла зи на две ули це Ста ри Шор и Ше ћер Со как. Тел: 064/ Ратарска 17, Сремска Митровица , По вољ но про да јем дво со бан стан у Ма чван ској Ми тро ви ци ули ца Трг Жрта ва фа ши зма 13/2 на се ље ко ло ни ја це на по до го во ру. Тел: 069/ и 022/ Про да јем тро со бан стан 97м2 или заме на за ма њи уз до пла ту, Пеј тон. Тел: 063/ и 063/ Про да јем ку ћу у ули ци Мак си ма Гор ког 6 у Срем ској Ми тро ви ци од 120м2 и по друм. Тел: 064/ и 061/ Про да јем 75 ари зе мље у Но ћа ју. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у ули ци Пе тра Пре радо ви ћа број 108. Тел: 022/ и 064/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 061/ Про да јем ку ћу у Срем ски ој Ми тро вици. Тел: 061/ Про да јем 1,3 ју тра зе мље у Сремској Ми тро ви ци по тес Ли ва де. Тел: 065/ Про да јем ку ћу у Ка ме ња ру (по словно стам бе ни обје кат 150м2) на пла цу од 8 ари це на е. Тел: 063/ СТА НО ВИ - Из да јем дво со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це са да љин ским греја њем. Тел: 064/ Про да јем јед но и по со бан стан 47,5 м2 про и зе мље, Ста ри мост 29/4. Тел: 064/ Про да јем стан 60м2 Ма ти је Ху ђи 57. Тел: 060/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан на пр вом спра ту у на се љу Ма ти је Ху ђи. Гре ја ње на ка ље ву пећ. Тел: 022/ и 061/ Prodajete ili kupujete nepokretnost? Angažujte posrednika u prometu nepokretnosti (Agenciju za nekretnine) koji poseduje licencu za rad Sremska Mitrovica, Žitni Trg 18, 064/ Из да јем дво ри шни стан у Ла ћар ку, по се бан улаз, две ма ње со бе, ку хи ња и ку па ти ло. Тел: 065/ Из да јем јед но со бан стан у Ма ти је Хуђи. Тел: 022/ и 063/ Из да јем на ме ште не гар со ње ре ули ца Во ји сла Или ћа 7 Пеј тон. Тел: 062/ и 022/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у стам бе ној згра ди. Тел: 063/ и 022/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Ribarske obale 4 Sremska Mitrovica Kodirani ključevi za sva vozila Narezivanje svih vrsta ključeva Izrada pečata Foto-kopiranje Rade Frajtović agent za nekretnine 063/ tel/fax 022/ Vojvođanskih brigada bb Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 1. јун МА ЛИ ОГЛА СИ СТА НО ВИ - Из да је се јед но со бан стан на ме штен са ЦГ у цен тру гра да од мах усе љив. Тел: 022/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан 56м2 на се ље Ста ри мост. Тел: 062/ Про да јем дво со бан стан у Пеј то ну. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Ор лу. Тел: 064/ Про да јем стан 46м2, III спрат, улица Пу шки но ва 16 код пи ја це. Тел: 063/ По вољ но из да јем на ме ште ну гарсо ње ру. Сло бо дан од Тел: 069/ и 060/ Из да јем на ме штен стан 50м2 на КПД Змај Ог ње ни Вук 40. Тел: 064/ EKO sm TEAM Čišćenje tepiha, itisona, mebla Kompletnog poslovnog i stambenog prostora Sremska Mitrovica ul. Laćaračka 21 РА ЗНО Tel: 022/ mob: 064/ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у цен тру гра да. Тел: 065/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи це на е. Тел: 065/ Про да јем гар со ње ру у на се љу Орао при зе мље 26м е. Тел: 022/ Про да јем дво и по со бан стан 65м2 у Срем ској Ми тро ви ци, мо же ис плата у два пу та. Тел: 069/ и 064/ Из да јем кон фо ран дво со бан стан у на се љу Блок Б. Тел: 022/ и 061/ Из да јем на ме штен стан 56м2 код Касар не. Тел: 063/ Из да јем дво со бан на ме штен стан код Спорт ског цен тра. Тел: 060/ ЛО КА ЛИ - Из да јем ма њи ло кал код Срем ских но ви на. Тел: 064/ Из да јем ло кал у Ла ћар ку Бран ко. Тел: 064/ ВО ЗИ ЛА -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, неис прав не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ OGREVNO DRVO "Sto posto metar" BATIKA Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji. 064/ i 022/ Planinska 16 (preko puta Doma učenika) - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: 065/ и 060/ Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: 065/ и 060/ Про да јем тер мо пећ 4,5 ки ло ва ти. Тел: 063/ Из најм љу јем ка зан за ра ки ју. Тел: 064/ Ку пу јем раз не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску и по љо опре му, та њи ра че, пре кру па че, кру ња че, шраф шту ке, вин те, по љо привред ну, ет но и дру гу ан ти ку, бу тан боце и про да ја алу ми ни јум ске лам пе ри је и ли мо ва за по кри ва ње. Тел: 061/ Ча со ви ма те ма ти ке за основ це и сред њо школ це. Не бој ша. Тел: 065/ Про да јем за ста кљен из лог са вра ти ма ди мен зи је 2,65х2,65м. Тел:022/ и 062/ Про да јем ро је ве на ЛР ра мо ви ма, 25 евра до но сим на адре су до 25 ки ло мета ра. Тел: 066/ Озбиљ на го спо ђа тра жи му шкар ца до 60 го ди на ис кљу чи во ра ди бра ка. Лепше је у дво је. Тел: 061/ Про да јем да ску ора хо ву и тре шњи ну и ве ли ки дво глед. Тел: 064/ Novine za savremenu poljoprivredu SREMSKA POLJOPRIVREDA

27 Среда, 1. јун На осно ву Про гра ма ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и по лити ке ру рал ног раз во ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну број 320-3/2016-III од го ди не a по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не број / од го ди не и Из ме не про гра ма ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја Гра да Срем ска Ми тро ви ца за го ди ну број /2016-III од го ди не го ди не, a по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не број / од го ди не, на чел ник Град ске упра ве за по љо при вре ду Гра да Срем ска Ми тро ви ца д о н о с и И З М Е Н У Ј А В Н ОГ П О З И В А бан ка ма за ин те ре со ва ним за крат ко роч но кре ди ти ра ње ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца уз уче шће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла ка ма те на кре ди те SN (razmak) TEKST OGLASA I Тач ка II под тач ка 4. Јав ног по зи ва бан ка ма за ин те ре со ва ним за крат ко роч но кре ди тира ње ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми трови ца уз уче шће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла ка ма те на кре ди те ме ња се и са да гла си: Сред ства ко ји ма ће Град Срем ска Ми тро ви ца суб вен ци о ни са ти део ка ма те на до де љене кре ди те су огра ни че на и из но се ,00 ди на ра. II У оста лом де лу тек ста Јав ни по зив бан ка ма за ин те ре со ва ним за крат ко роч но кре дити ра ње ре ги стро ва них по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми трови ца уз уче шће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла ка ма те на кре ди те оста је не из ме њен. Из ме ну јав ног по зи ва бан ка ма за ин те ре со ва ним за крат ко роч но кре ди ти ра ње ре гистро ва них по љо при вред них га здин ста ва на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца уз учешће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни са њем де ла ка ма те на кре ди те об ја ви ти у Сремским но ви на ма, М но ви на ма и на зва нич ном сај ту гра да Срем ска Ми тро ви ца. ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за по љо при вре ду Број: 420-3/2016-XI Да на: го ди не Срем ска Ми тро ви ца НА ЧЕЛ НИК ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ дипл.инг.по љо при вре де Вла ди мир На сто вић с.р. SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 DULEX TIM d.o.o. Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara 069/ Vršimo otkup svinja u klasi, ovaca, junadi i teladi NAJPOVOLJNIJE OTKUPNE CENE SMS na broj Mail: Dežurna služba SREMSKI POTRČKO Kurirska služba - kućna dostava Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima tel: 022/ / / Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com

28 28 КУЛТУРА Среда, 1. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ ЧИ ЈИ ЦЕН ТАР ЧИ СТО СР ЦЕ За глуму је потребна љубав Пи пи ду га ча ра па а њи хо ве успе хе већ смо на ви- и са ра до шћу иш че ку је мо Нкли сва ку пре ми је ру но ве пред ста ве. Не мо же се за ми сли ти Оп штин ску смотру драм ског деч јег ства ра ла штва без глу мач ког ан сам бла ОШ Јо ван По по вић и Деч јег цен тра Чи сто ср це. На њи хо вом че лу је проф. срп ског је зи ка Ја сна Ка ла у зо вић ко ја је сво јим ре ди тељ ским да ром и кон ти ну и ра ним ра дом до не ла низ зна чај них при зна ња, пре све га сво јој шко ли, и свом гра ду. На кон ви ше од два де сет го ди на по сто јања Драм ског сту ди ја Чи сто ср це по ме ну ће мо са мо не ке по зо ри шне про јек те: Дар - Мар, Пла ви зе чеви сла ве ро ђен дан, Тре сну ћу Вас, бра ни ла се Ема, Пла ва бо ја сне га,ју ли ја и Ро мео, Мо ја по ро ди ца ме из лу ђу је, Пу сто лов је ла ко би ти, Ле по та је ов де и дру ге. - Кроз овај Драм ски сту дио током го ди на про шло је пре ко сто тину мла дих глу ма ца основ но школског уз ра ста из свих ми тро вач ких основ них шко ла ко ји свој та ле нат ка сни је по твр ђу ју као глум ци у матич ним сред њим шко ла ма и омладин ским глу мач ким тру па ма. У овом Драм ском сту ди ју пр ви пут ста ју на по зо ри шне да ске, раз би ја ју прве тре ме, игра ју се, нео п те ре ће ни, раз и гра ни, ула зе ћи у уло ге као да су упра во за њих ство ре не, уче се по зо ри шној тер ми но ло ги ји, ис пе ку за нат, осва ја ју на гра де, дру же се и на у че ко ли ко је ва жно да ра де као тим, да не ма ве ли ких и ма лих улога, да не ма фа во ри та без по кри ћа, да су по је ди но сти део це ли не каже проф. Ја сна Ка ла у зо вић. Драм ски сту дио Чи сто ср це и глум ци ОШ Јо ван По по вић је осва јао мно го број не по је ди начне и ко лек тив не на гра де на го то во свим Фе сти ва ли ма и драм ским смотра ма. Нај по но сни ји су на на гра ду Сре бр ни паж ко ју су осво ји ли на Мај ским игра ма у Бе че ју са пред ста вом Пу сто лов је ла ко бити. По ред ко лек тив не на гра де доби ли су и две по је ди нач не за нај боље глу мач ко оства ре ње за му шку и жен ску уло гу. Ово го ди шњу по зо ри шну се зо ну обе ле жи ла је пред ста ва Пи пи лотис, ра ђе на по по по зна том ро ма ну. Де таљ из пред ста ве Jaсна Ка ла у зо вић Дра ма ти за ци ју пред ста ве ура ди ле су Ве ра Сла дић и Ја сна Ка ла у зовић, а ре жи ју пот пи су је Ја сна Кала у зо вић. Пред ста ва де ли мич но од сту па од пред ло шка, а оно што је упот пу ни ло вред ност пред ста ве су аутор ски сон го ви Та ма ре Пај кано вић и уче ни це Ти ја не Три вић ко ја је из во ђач сон го ва. Се лек тор Оп штин ске драм ске смо тре, ре ди тељ Зол тан Фридман, иза брао је ову пред ста ву за Зон ску смо тру у Пе ћин ци ма. По том сле ди се лек ци ја за Фести вал Отво ре на сце на у Бач кој Па лан ци. У три да на, жи ри је од гледао 16 пред ста ва и опет су се на ши мла ди су гра ђа ни на шли у са мом врху. Ана ста си ја Ма рин, у уло зи Пипи, по не ла је на гра ду за нај бо ље глу мач ко оства ре ње, а цео ан самбл пре сти жну на гра ду за сцен ски покрет и сцен ску игру. - Фе сти вал Отво ре на сце на оку пља нај бо ље пред ста ве ко је про ла зе се лек ци ју. Кон ку рен ци ја је ве ли ка и озбиљ на, али ми смо већ тра ди ци о нал ни уче сни ци Фе стива ла, и ја за и ста не до жи вља вам сво је ко ле ге као кон ку рен те. До живља вам их као до бре са го вор ни ке, по је дин це ко ји, као и ја, с љу бављу ра де са глум ци ма, као знал це свог по сла. Сва ко од нас има шта да ка же и та кви раз го во ри су драго це ни и ко ри сни сви ма на ма. Сви ра ди мо на се би, уса вр ша ва мо се кроз еду ка тив не ра ди о ни це и прате ће прак тич не про гра ме Отво ре не сце не. Ја ко во лим овај Фе сти вал, мо жда нам не пру жа нај бо ље технич ке мо гућ но сти, али то је то ли ко ми нор но. По зо ри ште не чи не зидо ви и фа са да, чи не га љу ди, ко ји вас са ра до шћу до че ка ју, про пра те пред ста ве, ис пра те ср дач но. По стаје мо при ја те љи ко ји су у кри ти ка ма кон струк тив ни, а у по хва ла ма из дашни. То је је дан од рет ких мо ме на та ка да мо же мо да са гле да мо где смо, да при ја тељ ски од ме ри мо сна ге, да се на ђе мо јед ни дру ги ма и буде мо за хвал ни на по мо ћи ко ју пружа мо и до би ја мо. Ја још увек се бе фор ми рам, вр шим суп тил ну са моор га ни за ци ју свог ства ра лач ког бића. Ме ни је ла ко ра ди ти пред ста ве за де цу, иза зов је то. По зо ри ште за де цу тра жи са ња ре, ма шта ре, али и по зна ва о це жи во та и ети ке, јер реди тељ ска есте ти ка по чи ва на етици. Ми слим да сам не где пре шла по ло ви ну пу та ка том ве ли ком знању- ка же проф. Ја сна Ка ла у зо вић. Пи пи ло тис за вр ша ва школску го ди ну на нај бо љи мо гу ћи начин. Ових да на је се лек то ва на на наш нај ве ћи фе сти вал- 59. Зме јеве деч је игре ко је ће се одр жа ти у Но вом Са ду од ју на. На ша пред ста ва је на ре пер то а ру 10. ју на у По зо ри шту мла дих. По ред представ ни ка на шег гра да, у че ти ри фести вал ска да на, по ја ви ће се мла ди глум ци из по зо ри шта из Бе о гра да, Мр ко њић Гра да, Пр ња во ра, Но вог Са да, Ши да, Си ња и Бу гој на. Глу мач ки ан самбл је ве ли ки и ве сео: Ана Ма рин, Јо ва на Стани ву ко вић, Ти ја на Три вић,је лена Бе а ра, Ми ла Бу рић, Ана Боја нић, Ма ри на Но вот ни, Ла зар Пе тр о вић, Је ле на Не да ко вић, Ду ња Ми јал чић, Ан ђе ла Ле тић, Миа Са вић, Ми хај ло Бран ко вић, Ања Ни ки то вић, Во ји слав Ра дако вић, Ни ко ла Мар ко вић, Ан ђела Па вло вић, Јо ва на По по вић, Маг да ле на Да мја но вић, Мил ка Ву ко вић, Аљо ша Ду дић и Ле онти на Ђу ра но вић. С. Ђ. СТА РА ПА ЗО ВА ЗА ВР ШЕН 54. СУ СРЕТ АМА ТЕР СКИХ ПО ЗО РИ ШНИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ ро гла ше њем по бед ни ка, у су- ту 21. ма ја у Ста рој Па зо ви Пбо за вр шен је 54.су срет ама тер ских по зо ри шних дру шта ва Вој во ди не. По оце ни струч ног жи ри ја три најбо ље пред ста ве ко је сти чу пра во уче шћа на Фе сти ва лу ама тер ских по зо ри шта Ср би је су: Ад Ин фи нитум, Сло вач ког по зо ри шта ВХВ из Ста ре Па зо ве, Је ли би ло кне же ве ве че ре, Ка мер не сце не Ми ро слав Ан тић из Сен те и Чу до у Шар гану, По зо ри шта Сте ван Сре мац из Цр вен ке. Уз оце не жи ри ја пу бли ке за нај бо љу пред ста ву про гла ше на је пред ста ва Сло вач ког по зо ри шта ВХВ, СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик Ад Ин фи ни тум у ре жи ји Ми росла ва Ко жи ка, док је дру го место по оце ни пу бли ке за у зе ла, тако ђе пред ста ва Сло вач ког по зо ришта ВХВ Ма ра тон ци тр че по ча сни круг, у ре жи ји Алек сан дра Ба ка. На тре ћем ме сту је пред ста ва Аматер ског по зо ри шта из Ко ви на Женид ба у ре жи ји Јо ва на Гру ји ћа, а за тим сле де пред ста ве: По зо ри шта Сте ван Сре мац из Цр вен ке, Чу до у шар га ну у ре жи ји Ра до ја Чу пића, Сум њи во ли це у ре жи ји Драга на Осто ји ћа, Кул тур ног цен тра из Ку ле, Кад се ми мр тви по ко љемо у ре жи ји Се ку ле Пе тр о ви ћа, КУД-а Бри ле из Бе о чи на, па Је ли би ло кне же ве ве че ре у ре жи ји Де ја на Циц ми ло ви ћа, Ка мер не сце не Ми ро слав Ан тић из Сен те и Ха млет Ри мејк у ре жи ји Гор да не Лу кић, Кре а тив ног сту ди ја и те а- тра Гар тел из Срем ске Ми тро вице. На осно ву ова квог гла са ња, где пу бли ка има реч, тра ди ци о нал ну на гра ду као нај бо ља пред ста ва по оце ни пу бли ке до би ла је пред ста ва Ад Ин фи ни тум Сло вач ког по зо ришта ВХВ из Ста ре Па зо ве. У скла ду са Пра вил ни ком Саве за ама те ра Вој во ди не оце њи вачка ко ми си ја на чи јем је че лу био Ми лан Бе ле ги ша нин, ре ди тељ из Но вог Са да, до не ла је сле де ћа реше ња. По хва ле за глу мач ка остваре ња до де ље на су Ду ша ну Блажи ћу за уло гу Ла зе Дун ђер ског у пред ста ви Је ли би ло кне же ве Ве че ре, Ољи Љу бо ји за улогу Ага фи је Ти хо нов не у пред ста ви Же нид ба, Бо ја ну Мар ко ви ћу за уло гу Ха мле та у пред ста ви Ха млет Ри мејк, Злат ку Фа бри ју за уло гу Ак сен ти ја То па ло ви ћа у пред ста ви Ма ра тон ци тр че по ча сни круг и Зо ра ну Ра ду ло ви ћу за уло гу Виће у пред ста ви Сум њи во ли це. Ди- Про гла ше ње на гра ђе них пло ма за епи зод ну уло гу до де ље на је Се ку ли Ан ђе ли ћу за уло гу Жике у пред ста ви Сум њи во ли це и Ми ла ну Жив ко ви ћу за уло гу Жева ки на у пред ста ви Женд ба. Пет рав но прав них ди пло ма за нај бо ља глу мач ка оства ре ња до де ље на су: Би ља ни Бје лан за уло гу Ико није у пред ста ви Чу до у Шар га ну, Бра ни сла ву Ун ги но ви ћу за улогу Ила ри о на Ру вар ца у пред ста ви Је ли би ло кне же ве ве че ре, Јан ку Шар ке зи ју за уло гу Ла ки ја То пало ви ћа у пред ста ви Ма ра тон ци трче по ча сни круг, Или ји Мар ко вићу за уло гу Коч кар јо ва у пред ста ви Же нид ба и Оли ве ри Ми ља то вић Ра да ко вић за уло гу Ја сми не у пред ста ви Кад се ми мр тви по коље мо. Ди пло ма за ори ги нал ну музи ку у пред ста ви Ад Ин фи ни тум до де ље на је Ми ро сла ву Ба ку, док је ди пло ма за сцен ски по крет и дипло ма за сцен ски го вор до де ље на Из пред ста ве Ад Ин фи ни тум ан сам блу пред ста ве Же нид ба. Дипло ма за ко лек тив ну игру до де љена је пред ста ви Ха млет Ри мејк, а ди пло ма за адап та ци ју тек ста до деље на је пред ста ви Кад се ми мр тви по ко ље мо. До пло ма за нај бо љег ко сти мо гра фа до де ље на је Та тјани Ма рељ Зе че вић и Гор да ни Лу кић за ко сти ме у пред ста ви Хамлет Ри мејк, а ди пло му за нај бо љу сце но гра фи ју до био је Алек сан дер Ба ко за сце но гра фи ју у пред ста ви Ма ра тон ци тр че по ча сни круг. Награ ду за ви зу ел ни ди зајн пред ста ве Ана Ма ри ја Ми хај ло вић до де љена је пред ста ви Ад Ин фи ни тум, а за нај бо љег ре ди те ља про гла шен је Ми ро слав Ко жик. За ти нај боље пред ста ве, ка ко смо већ ре кли, про гла ше не су пред ста ве: Ад Инфи ни тум, Је ли би ло кне же ве вече ре и Чу до у Шар га ну. При зан ња су уру чи ли се кре та ри По кра јин ског и оп штин ског Са ве за ама те ра Са ва Му чи ба бић и Пе тар Не ран џић, а оце њи вач ка ко миси ја се за хва ли ла Са ве зу ама те ра Вој во ди не на ука за ном по ве ре њу, као и Са ве зу ама те ра оп шти не Стара Па зо ва и Цен тру за кул ту ру на ве о ма до бр ој ор га ни за ци ји Смо тре и ср дач ном до ма ћин ском од но су. У част на гра ђе них Сло ве нач ка позо ри шна гру па Стич на из ве ла је пред ста ву Ха млет у ре жи ји Трајче та Ге о р ги е ва. Г. М.

29 Среда, 1. јун КУЛТУРА 29 ИН ТЕР ВЈУ НЕ НАД ЈЕ ЗДИЋ, ГЛУ МАЦ, j j Ми смо љу ди ко ји су из зе мље по ни кли, и ми слим да ми зе мљи мо ра мо да да мо све што мо же мо. Се ло нам је на жалост за по ста вље но, за пар ло же но и у јед ном ма те ри јал ном, али и у мо рал ном сми слу. Зе мља нам стра хо ви то мно го па ти. Он да ка да зе мља бу де пре ста ла да па ти од ко ро ва, не ра да, не бри ге, ми слим да ће све да бу де дру га чи је П о зо ри шна пу бли ка у Ру ми, има ла је при ви ле ги ју и задо вољ ство, да пр ва по гле да пред ста ву Мре шће ње ша ра на у из во ђе њу бе о град ског Ате љеа 212. До бра са рад ња ко ја го ди на ма тра је, из ме ђу Кул тур ног цен тра у Ру ми, и ре но ми ра не по зо ри шне ку ће, до вела је до то га да се пред пре ми је ра овог чу ве ног ко ма да Алек сан дра По по ви ћа, од и гра нај пре на сцени у рум ској Ве ли кој дво ра ни пред пре пу ним гле да ли штем. Пред ста ва је су тра дан, 17.ма ја има ла сво је пре ми јер но из во ђе ње на сце ни Атељеа 212. Од лич на игра глу мач ке еки пе у ко јој су Све то зар Цвет ковић, Ду брав ка Ми ја то вић, Христи на По по вић, Вик тор Са вић, Не на ња Оли ве рић, Иван Јевто вић, Дра га на Ђу кић, и Не над Је здић, на гра ђе на је ду гим и снажним апла у зом. Пре из ла ска глу маца на сце ну, раз го во ру за Срем ске но ви не ода звао се глу мац Не над Је здић. Иако иза се бе има број не уло ге на те ле ви зи ји, као што су сери је По ро дич но Бла го, Бе ла лађа, Цр ни Гру ја, и мно ге уло ге на фил му, по зо ри шту, ко је су му до не ле и пре сти жну на гра ду Зоран Рад ми ло вић, Је здић ва жи за оне умет ни ке ко ји из бе га ва ју меди је. Ко ји је раз лог то ме, би ло је и пр во пи та ње по ста вље но глум цу. Мо ре је глу по сти о ко ји ма да нас на ше но ви не пи шу. О то ме ко ме смр де но ге, ко ли ка је ду би на декол теа, ко ли ко је ко ки ло гра ма смршао, и о мно го че му дру гом та квог ти па. Од то га не мо гу да по бег нем, јер ме бом бар ду ју и са мо бил ног теле фо на, те ле ви зи је, штам пе. Ја ту не мам шта ни да до дам, ни да одузмем. Не мам про сто шта ја ту да при чам. Но, за кљу чио сам да ако јав но на сту пам, имам од го вор ност јав не ре чи, мо рам не што су ви сло, са истин ским сми слом да ка жем, и та да је ди но и вре ди по ја ви ти се у ме ди ји ма. Не де ша ва се че сто да пу блика у про вин ци ји, мо же да ужива у јед ној пред пре ми је ри. Са ка вим осе ћа јем и адре на ли ном глу мац та да из ла зи на сце ну? То је онај узо рак пу бли ке на ко ји се и све де пред ста ва, и све де сми сао по зо ри шта. Је дан огро ман бе сми сао по сто ји у тој пре ми јер ној пу бли ци. Те пре ми је ре обич но бу ду као не ки ринг у ко ме се оче ку је да не ко из гу би. Се ћам се пред свој први из ла зак на сце ну Ате љеа, да ми је мој про фе сор са Ака де ми је ре као, да из ла зим као кро ти тељ ла во ва, а да пу бли ка оче ку је, и нај срећ ни ја би би ла да лав по је де кро ти те ља. Ми си лим да је ова пу бли ка у Ру ми је дан не при стра сан узо рак, и јед на до бра при ча, пук у нај пле ме ни ти јем сми слу. Чи ни ми се да нам је предпре ми је ра по треб ни ја пред 700 једно став них, обич них, не пре тен ци о- зних љу ди. За то у по след ње вре ме ми ово и прак ти ку је мо. Је сте ово и екс клу зи ви тет, јер игром у Ру ми, ова пред ста ва на ста је, и по чи ње да жи ви свој по зо ри шни жи вот, и то је јед на ја ко ле па ствар. По зо риште од у век до жи вља вам као не што што је на ме ње но пу бли ци, љу ди ма, Сце на из пред ста ве а не кри ти ча ри ма, или они ма ко ји са мо же ле да бу ду ви ђе ни, усли кани или шта већ...на кра ју ми из лази мо пред љу де, а где мо же те на ћи бо ље љу де не го, услов но ре че но, у про вин ци ји, а по го то во у Ру ми. Желео бих и ово да ка жем, да у Ру ми имам при ја те ље, при вред ни ке, а у по след њих го ди ну и по да на, интен зив но ко му ни ци рам са Жар ком Ко ји ћем, и баш ми је за до вољ ство да мо же да гле да мо ју игру у свом гра ду. Где се ко мот ни је осе ћа те када игра те? Да ли је то упра во по зо ри ште или мо жда тв, од носно филм, или сво јим глу мачким да ром и за на том се јед на ко до бро сна ла зи те без об зи ра на ме диј? - Сво ју истин ску жи вот ну уте ху и, ако то ни је пре тен ци о зно не ку ста ту сну, сте као сам у по зо ри шту. И ако имам да ра, и не где сам га пока зи вао, он да је то у по зо ри шту. У по зо ри шту чо век са зре ва. То је место где глу мац сти че ша ро ли кост, ис ку ство, до би ја про стор да ар ти кули ше драм ску рад њу, све еле мен те ко ји са чи ња ва ју драм ску игру. Све је да ле ко при сту пач ни је у по зо ришту не го у би ло ком дру гом ме ди ју, ко ји по тре бу је за глу мач ким из разом. Ја сам за по слен у Ате љеу 212, и ра ду јем се по зо ри шту као ни че му. Це ним то што сам баш у овом позо ри шту, и за хва лан сам по зо ри шту што ме је ве за ло за се бе. На жа лост од по зо ри шта не мо же да се жи ви, и ја сам по ку шао да по ред те а тра, про на ђем не што од од че га ре ал но мо же да се жи ви. Од лу ку да се по све тиш пољо при вре ди, во ћар ству, до нео се пре не ких 14 го ди на. Мно ги и да нас са чу дом ра е гу ју на ваш по тез. Док ве ћи на са се ла бе жи, ви сте се у ње га вра ти ли. Љу ди бе же са се ла јер ре ално не ма ју да му да ју ону ини ција ци ју ко ја му је нео п ход на. То је оно ма те ри јал но, ула гач ко, ко је је се лу по треб но. Из јед не људ ске, енер гет ске ам би ци је сам у јед ном тре нут ку од лу чио да не ки својм ма те ри јал ни име так, пло до но сим и ова пло тим у се лу, по љо при вре ди, при мар ној про из вод њи, пре ра ди, кон крет но ра ки ји. По ку ша вам да тај је дан жи вот емо тив но обо га тим, а не са мо да то бу де је дан чи сти мате ри ја ли стич ки при ступ. Ни шта није вред но, ни по зо ри ште, ни брак, се ло, ни шта баш ни је пот пу но без истин ског емо тив ног од но са, и накло ње но сти пре ма то ме. Ко ли ко ти зе мља у том смислу вра ћа? Ми смо љу ди ко ји су из зе мље по ни кли, и ми слим да ми зе мљи мора мо да да мо све што мо же мо. Село нам је на жа лост за по ста вље но, за пар ло же но и у јед ном ма те ријал ном, али и у мо рал ном сми слу. Зе мља нам стра хо ви то мно го па ти. Он да ка да зе мља бу де пре ста ла да па ти од ко ро ва, не ра да, не бри ге, ми слим да ће све да бу де дру га чије. Ду бо ко ве ру јем у то. И са да дола зи мо до то га, за што ја као глу мац ра дим на зе мљи, и то ра дим мир но и све де но, а имам је дан јед но ставан по зо ри шни, глу мач ки жи вот. Ја сам у се би де фи ни сао ону истин ску по тре бу, да ако чо век же ли не што да ме ња, и да на не што ути че, мора да кре не од се бе. И ово се ло је мој из бор, и та за у зе тост, тр за ње, огро ман при ти сак...ја сам га се би про јек то вао, и ја ћу да се бо рим, па до кле из др жим. Ус пео си да по диг неш за сад од не ко ли ко хи ља да ста ба ла - Да. Има ту и ста рих и но вих во ћа ка. Има око три хи ља де кру шака, око две хи ља де ду ња, на дам се сле де ће го ди не у овов до ба око седам хи ља да шљи ва. Имам и не што шљи ва ко је су у че твр тој го ди ни ро да. На дам се да ће то би ти јед на ре спек та бил на при ча. Да ли твој при мер бар ма ло по та као мла де љу де ко ји су већ на се лу? Пла шим се да не. Су сре ћем се и са људ ском па ко шћу, зло бом, зави шћу, али се бо рим са сво јом су јетом, и по ку ша вам да и то раз у мем. Љу ди су огор че ни, те шко им је, и он да до ђе ту не ко и по ку ша да ради. Што ви ше то раз у мем, чи ни ми се, би ће ми лак ше. Ја ову ствар морам и по аде ти ма зе маљ ским и божи јим да ства рам и ра дим, па ка ко ми Бог да. Ја се Бо гу мо лим и за не при ја те ље сво је и за не ис то мишље ни ке. Јед ном је Емир Ку сту рица ре као да ко год у Ср би ји зи да ви ше од два спра та, по сма тра чи од мах ви чу да је то не ко пра ње па ра. То је оно што је ја ко ло ше у на шем на ро ду. Не над Је здић И по ред свих ових ан га жмана, на ме ран си да се ба виш и про дук ци јом. Још увек ми се не да. Али желим да ако уђем у тај про дук цијски за хват, у ње га уђем са сво јим вла сти тим нов цем. Ми слим да је то пра ва ме ра од го вор но сти. Спре ман сам и на ту аван ту ру, и на тај ризик, али да би све би ло нај чи сти је, уло жи ћу ис кљу чи во сво ја сред ства, у оно у шта ве ру јем. Имам же љу да сам на пра вим је дан про је кат ко ји би се упра во од но сио на се ло, из ока јед ног по сма тра ча ко ји ни је из те сре ди не. Јед ним ка мер ним концеп том да по све до чим о том не раду у се лу, не за ин те ре со ва но сти, инерт но сти. Ужа сно је што се љу ди на се лу ба ве сва чим, го то во ис кључи во ства ри ма ко је их се не ти чу. И још је та ствар рас ко шни ја уко ли ко ни шта не зна ју о то ме, а углав ном не зна ју. На кра ју, ко ли ко те као глумца ра ду ју пу то ва ња и го сто ва ња на дру гим сце на ма, као што је ова у Ру ми? -Ово ов де је већ не ка ко на ша сце на. У Кул тур ном цен тру у Ру ми, има мо до бар звук, до бро све тло, до бре по зо ри шне ре сур се. Ап солут но се ра ду јем ова квим го стова њи ма. И по ред то га што по сто ји уго вор на, ин те ре сна оба ве за, овакви на сту пи су не што што је ва жно, дра го це но, и на ша Упра ва је то на је дан леп на чин де фи ни са ла. Ни је Бе о град цен тар све та. И за то хва ла Оп шти ни Ру ма, љу ди ма из Кул турног цен тра, и сва ка ко до број пу блици у овом гра ду. М. Нин ко вић Фо то: Н. Ву ке лић

30 30 Среда, 1. јун De voj či ce i de ča ci, da li že li te da: - imate prak čnu nastavu u kompanijama? - uči te na naj no vi jim teh no lo gi ja ma? - po ve ća te šan se da se od mah po sle ško le za po sli te u do ma ćim i stra nim pred u ze ći ma? - do bro ži vi te od svo je pla te? Uko li ko že li te, Teh nič ka ško la Mi len ko Ver kić Ne ša u Pe ćin ci ma vas po zi va da upi še te tro go di šnji obra zov ni pro fil in du strij ski me ha ni čar! U im ple men ta ci ji ovog pro fi la ško la bli sko sa ra đu je sa ne mač kom kom pa ni jom Ro bert Bosch d.o.o. ali i broj nim do ma ćim kom pa ni ja ma. Kom pa ni je obez be đu ju pre voz, to pli obrok, a kom pa ni ja Ro bert Bosch d.o.o. obez be đu jei s pen di je. Ši fra pro fi la je SMPE SA 3D23S. Pro gram mo der ni zo va ne na sta ve za in du strij ske me ha ni ča re od vi ja se po ko o pe ra v nom mo de lu či ji su glavni elemen čvrsta saradnja škola i privrede i po ve ća ni obim struč ne prak se ko ja se od vi ja pre sve ga u kom pa ni ja ma. Škol ska ra di o ni ca je pot pu no re no virana i prilagođena potrebama prak čne nastave u pr voj go di ni ško lo va nja. Obra zo va nje na rad nom me stu po či nje u dru goj go di ni ško lo va nja to kom ko je uče ni ci i uče ni ce pro vo de na prak si u fa bri ci tri me se ca, a u tre ćoj go di ni dva pu ta po tri me se ca u kon nu i te tu. Pro fil je raz vi jen u okvi ru pro jek ta Re for ma sred njeg struč nog obra zo va nja ko ji fi nan si ra ne mač ka vla da, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu sa rad nju GIZ, u sa rad nji sa Mi ni star stvom pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je. Kroz projekat je uveden i tes ra se koopera vni model obra zo va nja za sno van na ele men ma du al nog si ste ma, pri la go đe no uslo vi ma u Sr bi ji. Obra zov ni pro fil in du strij ski me ha ni čar je pod jed na ko atrak van i za de voj či ce jer ško lu je za za ni ma nje kojim se uspešno mogu bavi i žene (zbog upotrebe mo der nih teh no lo gi ja, ne zah te va se fi zič ka sna ga ni po seb ne fi zič ke pre di spo zi ci je). Vi še in for ma ci ja o ško lo va nju in du strij skih me ha ni ča ra mo že te do bi u Teh nič koj ško li Mi len ko Ver kić Ne ša u Pe ćin ci ma. Telefon škole: 022 / , 063 /

31 Среда, 1. јун Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Служба за односе са потрошачима 022/ Бесплатна телефонска линија 0800/ Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни жа це на при род ног га са Јав но пред у зе ће за ди стри бу ци ју при род ног га са Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца до не ло је Од лу ку о про ме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, ко ја ће се при ме њи ва ти од пр вог ју на те ку ће го ди не. Овом од лу ком утвр ђу је се це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ма лих купа ца и до ма ћин ста ва јав ног снаб де ва ча при род ног га са ЈП Срем-гас Срем ска Митро ви ца. Це на при род ног га са за јав но снаб де ва ње ис ка за на је по та ри фа ма утвр ђе ним Ме то до ло ги јом за од ре ђи ва ње це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, по ко јој но ва це на га са за ка те го ри ју до ма ћин ства из но си 33,15 дин/м³, док за ка те го ри ју при вре да но ва це на из но си од 30,13 дин/м³ до 30,82 дин/м³, у за ви сно сти од кате го ри је. Од лу ка о про ме ни це не при род ног га са за јав но снаб де ва ње, по до би ја њу са гласно сти Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, об ја вљу је се у Слу жбе ном гла снику Ре пу бли ке Ср би је, а при ме њу је се од 1. ју на го ди не. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Део при бо ра за ми тра љез, 7. Мек сич ко на ци о нално ал ко хол но пи ће, 13. Сли ка све ца, 14. Упи ши те ОЛ, 15. Пре но ћи ште (турц.), 16. Му шко име, 17. Пра зан ход мо то ра, 19. Вр ста мор ске ри бе, 20. Ре ка у Мон го ли ји, 21. Кан це ла ри ја де ка на, 23. Сла бог ква ли те та, 24. Тка ни на, 25. Би ли јар ски штап, 26. Је ди ни ца ел.от по ра, 27. Продав ни ца у кру гу ка сар не, 28. Крш, не ред, 29. Упит на реч, 30. Мар ка бој ле ра, 31. Град и лу ка на ита ли јан ској стра ни Ја дра на, 32. От прили ке, од о ка, 35. До ма ће го ве до, 36. Град, дво рац (турц.), 37. Екс пони ра ти, по ка за ти, 38. На у ка о на ви га ци ји. УС ПРАВ НО: 1. Они што ло ве ри бу, 2. До бар до ма ћин, 3. Вр ста буб ња, 4. Бел гиј ска те ни сер ка, Жа стин, 5. Хо ланд ски ве ле мај стор, 6. Пер со нал, пред у зе ће, 7. Озна ка за то на, 8. Не мач ки ком по зи тор ( Ча роб на ви о ли на ), 9. Сред њо ве ков на цр кве на ме ло ди ја, 10. Пр кос, 11. Не и сти на, 12. Ви со ка на уч на уста но ва, 14. Све зна дар, 18. Ко ји се ти че ра та, 21. Аме рич ки те ни сер, Теј лор, 22. Име глу ми це Вар да лос, 24. Озна ка за та ра, 25. По крет но гом, 27. Вр ста пољ ске пти це, 28. Аме рич ки про фи бок сер, Холмс, 29. Ло мљив, 31. Др ве ни че кић, 33. Ме ђу на род на озна ка за Исланд, 34. Пр во и 23. азбу ке, 36. Ауто о зна ка за Су бо ти цу. Са ста вио: То ми слав Зе ман ВИЦЕВИ Тaтa, кaквa је рaзликa из ме ђу бесплaтно и џaбе? - Сaд ћу дa ти објaсним. Си не, је ли ти идеш у шко лу бесплaтно? - Идем, тaтa. - Е, ви диш, си не, идеш бесплaтно, aли џaбе. Питa једнa плaвушa дру гу: - Дa ку пим цр ве ног или зе ле ног пaпaгaјa? - Цр ве ног, зе ле ни ни је зрео. СУДОКУ

32 32 Среда, 1. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТА ТЈА НА СМИ ЉА НИЋ, СЛИ КАР КА Сли ка за зид и мо тив на ма ји ци Мно ги љу ди око нас су у ста њу по тре бе и тре ба им по мо ћи ко ли ко мо же мо. Та ко сма тра Та тја на Сми ља нић, сли кар ка, ко ја је ра ди по мо ћи ма лом су гра ђа ни ну Ђор ђу Ву че но ви ћу обо ле лом од Лар сен син дро ма, ор га ни зо ва ла ху ма ни тар но про дај ну из ло жбу сво јих уни кат них ра до ва е не сли ке мо гу да бу ду мо- ви ко ји ма се укра ша ва- Њти ју зи до ви ку ће, али и мо тив за укра ша ва ње ма ји ца, ко шу ља, ча ра па, тор би и дру гих мод них пред ме та. Мо ти ви ко је сли ка су раз ли чи ти, а сва ки при ча сво ју при чу о умет ни ци, ње ним до живља ји ма, сно ви ма, дру же њи ма и слич ном. О Та тја ни Сми ља нић, сли кар ки из Срем ске Ми тро вице и ње ним ра до ви ма го во ри се ових да на, јер се при ду жи ла вели кој ху ма ној ак ци ји са ку пљању сред ста ва за по моћ свом пето го ди шњем су гра ђа ни ну Ђорђу Ву че но ви ћу. На иде ју да ор га ни зу је хума ни тар ну и про дај ну из ло жба сли ка и осли ка них ко ма да и пред ме та, отво ре но при ча Та тјана, до шла је на кон раз го во ра са при ја те љи ца ма и по зна ни ци ма са дру штве них мре жа. Они знају чи ме се ова Ми тров чан ка ба ви па су је по др жа ли у на сто ја њу да из ло жбом и ху ма но шћу спо ји ви ше ле пих ства ри. - Хте ли смо да то ура ди мо спон та но, да ја из ло жим мо је уни кат не ра до ве, да не што продам и да део нов ца дам као помоћ ма ли ша ну. Ја но вац не мам да бих му по мо гла ди рект ном упла том па ће из ло жба би ти мој до при нос ле че њу Ђор ђа Ву чено ви ћа - при ча Та тја на, чи ја се из ло жба одр жа ва у ми тро вач ком Бук ба ру. Име Та тја не Сми ља нић ни је пот пу но не по зна то у сли кар ским кру го ви ма. Она је уче ство ва ла на не ким груп ним из ло жба ма, а има ла је и са мо стал ну из ло жбу Та тја на Сми ља нић у Пан че ву. Сли кар ка по скло ности и та лен ту, за вр ши ла је Ви шу пе да го шку шко лу, ра ди ла многе по сло ве, из ра ђи ва ла раз не пред ме те. По вре ме но је сли кала, у по чет ку гра фи том, а тек ка сни је уљем на плат ну и другим ма те ри ја ли ма. - На ко ма ди ма оде ће сам поче ла да сли кам пре не ко ли ко го ди на и то ин тен ти зив но. То је био ваљ да по го дан тре ну так за то. Кре ну ле су на тек стил мо је при че у сли ка ма ко је су се тало жи ле го ди на ма у ме ни, об јашња ва Та ња. Сли ка на плат ну, на па пиру, а у по след ње вре ме ра ди и на дру гим при род ним под ло гама - ста ром ле со ни ту, ле тва ма, ста рој та ра би. Не ма соп стве ни ате ље па сли ка у ку хи њи. То јој ни ма ло не сме та, јер ве ли да супруг и син има ју раз у ме ва ње за њу и ње но ства ра ла штво. - Сли ке на ма ји ца ма су моја ма ла умет нич ка де ла. Мно ги су ми сли ли да је то штам па, јер је сли ка ве ро до стој но пре не та на тка ни ну. Ни шта ту ни је смишље но уна пред, све се де си у мо мен ти ма и не тра жим ја мо тив ни тре ну так ства ра ња, већ они на ђу мене, ко мен та ри ше ова сли кар ка. Стр пљи ва у ства ра лач ком сми слу, Та тја на не ра ди ни шта на си лу, не при хва та на мет ну те те ме, а по ми ње ка ко је ви ше пута од би ла да ра ди не што где не ви ди се бе. На ма ји ца ма она често сли ка мо ти ве са сво јих слика. Јер, ње не сли ке при ча ју о сло бо ди, а по сма тра ју ћи их урамље не ка ко сто је на зи ду као да ни су до вољ но сло бод не. Да би са њи ма ишла у град, у про давни цу, ше та ла или би ла на ка фи пре не ла је сво је сли ке на ко шуљу и оства ри ла ту же љу за слобо дом. Та ко Та тја на са сво јим сли ка ма ше та гра дом, по ка зу је их дру ги ма и све до чи сло бо ду свог из ра жа ва ња. С. Ђа ко вић Фото: С. Ник шић и при ват ни ал бум За ма лог Ђор ђа Про дај на ху ма ни тар на из ло жба уни кат них ма јица и умет нич ких сли ка Татја не Сми ља нић отво ре на је у Бук ба ру у Срем ској Ми тро ви ци и тра ја ће док се не про да ју сви из ло же ни уни ка ти. По моћ овом ма ли шану је дра го це на, мо же се упла ти ти код Вој во ђанске бан ке на име Сне жана Ба јић и број ра чу на Сли ке за зид и ма ји цу БАЧ КА ТО ПО ЛА ФЕ СТИ ВАЛ ДЕ ЧИ ЈИХ МУ ЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА Сре бро за ми тро вач ке фол кло ра ше У Бук ба ру Де чи ји Фол клор ни ан самбл Бран ко Ра ди че вић из Срем ске Ми тро ви це ко јим ру ково ди Дра га на Ба но вац Сека, осво јио је сре бр ну ме да љеу на по кра јин ском фе сти ва лу музич ких дру шта ва де це Вој во дине ко ји је про те клог ви кен да Ма ли ми тро вач ки фол кло ра ши одр жан у Бач кој То по ли. На тај на чин, ма ли ми тровач ки фол кло ра ши по ка за ли су да има ју и зна ња и уме ћа и на ја ви ли да ће у сто пу пра ти ти ви ше пу та на гра ђи ва не игра че из ста ри јих ан сам ба ла. С. Л. Основне студије: Финансије, рачуноводство и банкарство Пословна информатика и е - бизнис Маркетинг и трговина Менаџмент туризам Порези и царине Јавна управа Менаџмент Специјалистичке студије: АКРЕДИТОВАН ЦЕНТАР Сремска Митровица Контакт: Драгана Сека Бановац 065/ Менаџмент пословних процеса Стратегијски финансијски менаџмент Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

33 Среда, 1. јун ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА На осно ву Од лу ке о за ку пу га ра жа ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца ( Слу жбе ни лист Гра да Срем ска ми тро ви ца, број 7/2015), ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Сремска Ми тро ви ца рас пи су је: О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП ГА РА ЖА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ПУ ТЕМ ПРИ КУ ПЉА ЊА ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА НА ПЕ РИ ОД ОД ПЕТ (5) ГО ДИ НА II ПРА ВО УЧЕ ШЋА на ли ци та ци ји има фи зич ко или прав но ли це ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве : 1. Да је вла сник пут нич ког ауто мо би ла (До каз: ко пи ја са о бра ћај не до зво ле); 2. Да има пре би ва ли ште, од но сно за прав на ли ца да има ју се ди ште на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца (До каз: ко пи ја лич не кар те од но сно ре ше ње о упи су у ре ги стра код над лежног ор га на.); - ове ра ко пи ја се вр ши у Ди рек ци ји 3. Да ни је За ку пац га ра же чи ји је ко ри сник Ди рек ци ја, а уко ли ко је сте уз при ја ву за Оглас под но си пред лог за от каз Уго во ра о за ку пу га ра же под усло вом да је од да на за кљу че ња Уго во ра про те кло нај ма ње шест ме се ци (До каз: По твр да Ди рек ци је); 4. Да ни је ду жник Ди рек ци ји (До каз: По твр да Ди рек ци је). При о ри тет код да ва ња у за куп га ра же у са ста ву стам бе не згра де има вла сник ста на од но сно члан по ро дич ног до ма ћин ства (брач ни друг, де те или ро ди тељ вла сни ка ста на од но сно брач ног дру га), ко ји у ста ну ста ну је, за ку пац ста на ко ји у ста ну ста ну је или оба вља по слов ну де лат ност, вла сник или за ку пац по слов ног про сто ра ко ји има ре ги стро ва но во зи ло. Ако у тој згра ди не ма за ин те ре со ва них ли ца за за куп га ра же, та ква га ра жа се мо же да ти у за куп у прет ход ном ста ву на ве де ним ли ци ма, а чи ји стан од но сно по слов ни про стор је у стам беној згра ди у са ста ву стам бе ног бло ка или на се ља. Га ра жа у по себ ном објек ту у са ста ву стам бе ног бло ка или стам бе ног на се ља мо же се да ти у за куп ли цу ко је ста ну је у згра ди ко ја при па да том стам бе ном бло ку од но сно стам бе ном на се љу. III Нај по вољ ни јим По ну ђа чем сма тра се ли це ко је је по ну ди ло нај ви шу за куп нину. Ви си на по чет не за куп ни не је утвр ђе на Ре ше њем За ку по дав ца, а из ли ци ти ра на за куп ни на ће се ускла ђи ва ти са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци Ср би ји. IV Рок за По ну де је осам ( 8 ) да на од да на об ја вљи ва ња. Рок за при јем По ну де ис ти че го ди не до 14,30 ча со ва Бла го вре ме не су по ну де ко је стиг ну у ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца из Срем ске Ми тро ви це, Кра ља Пе тра Пр вог број 5. до да ту ма и ча са на ве де ног у Огла су, без об зи ра на на чин до ста вља ња V Уче сник ли ци та ци је, ко ји до би је у за куп га ра жу, пре пот пи си ва ња Уго во ра, дужан је да упла ти из ли ци ти ра ну за куп ни ну за три (3) ме се ца уна пред. VI ПДВ ПЛА ЋА ЗА КУ ПАЦ. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком за ко ју га ра жу се По ну да под но си, лич но или по штом пре по ру че но, на адре су: ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Јав но отва ра ње По ну да оба ви ће се да на го ди не (пе так) у 08,30 ча со ва у про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца из Срем ске Ми трови це ули ца Кра ља Пе тра Пр вог број 5. Кон такт:вла ди мир Колт ко.дипл.прав ник.тел:064/ На осно ву За кљу ча ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2016-II од го ди не, број /2016-II од го ди не, број /2016-II од го ди не, број /2016-II од го ди не и број /2016-II од го ди не, Ј.П. Ди рек ци ја за из градњу Гра да Срем ска Ми тро ви ца. из Срем ске Ми тро ви це, об ја вљу је О Г Л А С РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ПО СЛОВ НИХ ПРО СТО РА ПУ ТЕМ ПРИ КУ ПЉА ЊА ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА на сле де ћим ло ка ци ја ма: СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци, у ули ци Па ро брод ска број 15, по вр ши не 17,25 м2, (пр ва зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 566,00 дин/м2 без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,50 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци у на се љу Ста ри Мост број 3, по вр ши не 51,33 м2, (дру га зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 254,00 дин/м2 без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,46 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци у ули ци За на тлиј ска број 4, по вр ши не 15,00 м2 (пр ва зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 566,00 дин/м2, без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци у ули ци Же ле знич ка број 56, по вр ши не 33,08 м2 (дру га зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 254,00 дин/м2, без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. ЛА ЋА РАК: - По слов ни про стор број 2, у Ла ћар ку у ули ци 1.Но вем бра број 252, по вр ши не 65,00 м2, (трећа зо на), по чет на ме сеч на за куп ни на 178,00 дин/м2 без ПДВ-а. - Де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,48 ди на ра, без ПДВ-а. - Вре ме тра ја ња за ку па је 5 (пет) го ди на. - Де лат ност: оста ла тр го ви на на ма ло у не спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма. УСЛО ВИ ЗА КУ ПА И УЧЕ ШЋА НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са ин дек сом по тро шач ких це на у Ре пу бли ци Ср би ји; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за пре о ста ли пе ри од тра ја ња за ку па, хи по те ком, бан карском га ран ци јом или од го ва ра ју ћом ме ни цом; - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко ли ко иста ни је оп те ре ће на хи по те ком) или де ла не по кретно сти ко ји ни је оп те ре ћен хи по те ком (уко ли ко је не по крет ност већ оп те ре ће на хи по те ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез бе ђе ња бан кар ске га ран ци је пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос за куп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном ста њу; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти из вр ше на на кон упла те за куп ни не и до ста ве за ло жне из ја ве (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка као сред ство обез бе ђе ња); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. - У по слов ном про сто ру мо гу се оба вља ти све де лат но сти осим уко ли ко у огла су ни је по себ но на веде но. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПИ СМЕ НУ ПО НУ ДУ ДО СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из ре ги стра са по ну дом пот пи са ном и ове ре ном од стра не овла шће ног ли ца, фи зич ка ли ца: ко пи ју лич не кар те, пред у зет ни ци: из вод из ре ги стра и фо то ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ста вља По ну да или са гла сност бан ке о из да ва њу га ран ци је, од но сно блан ко ре ги стор ва ну ме ни цу пот пи са ну са кла у зу лом " БЕЗ ПРО ТЕ СТА" и "БЕЗ ИЗ ВЕ ШТА ЈА" са ме нич ним овла шће њем, уз оба ве зну кла у зу лу о укљу че њу ра ста ин дек са по трошач ких це на 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун Ди рек ци је број: , По зив на број: До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за уче шће на јав ном огла су за да ва ње по словног про сто ра у за куп, упла том на ра чун број: , свр ха упла те: Град ска ад ми нистра тив на так са, при ма лац: Бу џет Гра да Срем ска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну ЈП Ди рек ци је о тр жи шној вред но сти не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); Уче сник огла са чи ја по ну да ни је утвр ђе на као нај по вољ ни ја, има пра во на по вра ћај де по зи та у ро ку од осам да на од да на спро во ђе ња по ступ ка јав ног над ме та ња од но сно при ку пља ња пи сме них по ну да, без об ра чу на те ка ма те, уз ума ње ње за 5% на име тро шко ва спро во ђе ња по ступ ка по огла су, на број ра чу на на ве де ног у по ну ди. Де по зит се не вра ћа уче сни ку огла са ко ји од у ста не од сво је по ну де, а до ста вио је нај по вољ ни ју по ну ду, од но сно уче сни ку огла са ко ји не за кљу чи уго вор са ЈП Ди рек ци ја у ро ку од осам да на од да на до но ше ња ко нач ног ак та. На кон спро ве де ног по ступ ка при ку пља ња пи сме них по ну да ЈП Ди рек ци ја ће са бу ду ћим За куп цем за кљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. За ин те ре со ван ли ца мо гу по слов ни про стор ви де ти сва ког рад ног да на од до ча со ва, до ис те ка ро ка за пре да ју по ну де. За ин те ре со ва ни пи сме не По ну де или При ја ве уз до ку мен та ци ју до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре со ва но ли це ја вља на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње пи сме не По ну де или При ја ве, је 8 (осам) да на од да на об ја вљи ва ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња. Бла го вре ме по ну де или при ја ве, су са мо оне ко је стиг ну на на зна че ну адре су, до да ту ма и ча са на ве де ног у Огла су. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ у 14:30 ча со ва. Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Отва ра ње пи сме них По ну да, ће се оба ви ти у по слов ним про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. Да на го ди не (пе так) у 09,00 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл. прав ник, тел: 064/ Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Са ња Ми хај ло вић, Марија Балабановић, Мирослав Нинковић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 1. јун Да на на вр ша ва се три го ди не ту ге и бо ла ка ко ни је са на ма наш во ље ни Са бо лом и ту гом у ср цу ја вља мо ту жну вест да је на кон ду ге и те шке бо ле сти 21. ма ја го ди не пре ми нуо наш дра ги су пруг, отац и де да и брат Да на го ди не на вр ша ва се шест ме се ци ка ко ни је са на ма наш дра ги ГО РАН НИ КО ЛИЋ С љу ба вљу и по но сом у ср цу оста јеш веч но. Тво ји не у те шни ро ди те љи, де ца и оста ла род би на. МАР КИ ЋЕ ВИЋ СВЕ ТО МИР СРЕ ТА Ожа ло шће ни су пру га Ан ђел ка, син Ђор ђе са по ро ди цом, ћер ка Зо ри ца са по ро ди цом, бра ћа и се стре. ЧЕ ДО МИР ВУ ЈИЋ С љу ба вљу и по што ва њем увек ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе. Тво ји Ма ра, Јо ви ца и Љу би ца са по ро ди ца ма. Да на на вр ша ва се че ти ри го ди не ка ко ни је са на ма наш дра ги су пруг, отац и де да На вр ши ло се осам ту жних го ди на ка ко ни је са на ма Да на на вр ши ло се се дам го ди на од смр ти на шег дра гог ДУ ШАН КО ЗЛИ НА ДРА ШКА ВУ КО ЛИ ЋА Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо, да о те би с по но сом при ча мо и да те ни кад не за бо ра ви мо. Тво ја по ро ди ца Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и се ћа њи ма. Тво ји нај ми ли ји. Да на го ди не пре ми нуо је наш дра ги Про шло је шест ме се ци ка ко нас је на пу стио наш дра ги та та, све кар и де да ВА СА ЂУ ЛИ НАЦ С ту гом и по што ва њем увек у на шим ми сли ма. Ње го ви нај ми ли ји. ЖИВ КО ДУ ДИЋ Ожа ло шће ни су пру га Спа се ни ја, си но ви Бран ко и Ђор ђе са по ро ди цом. СЛО БО ДАН АЋИ МО ВИЋ У на шим ср ци ма жи ве ћеш веч но. Не до ста јеш... Тво ји син Бра ни слав и ћер ка Дра га на са по ро ди ца ма. Да на, го ди не на вр ша ва се три го ди не од смр ти на ше дра ге ВИ ДО СА ВЕ ДА НИ ЛО ВИЋ За у век ће оста ти у на шим ср ци ма. Ње ни нај ми ли ји Се ћа ње на дра ге ро ди те ље БИ БЕР ПА ВЛЕ ЈЕ ЛЕ НА С љу ба вљу Вас се се ћа мо и чу ва мо од за бо ра ва. Ћер ка Да ни ца и син Дра ган са по ро ди ца ма. Да на го ди не на вр ша ва се се дам го ди на од ка ко ни је са на ма на ша дра га ВЕ СНА ЈО ВА НО ВИЋ рођ. Стан ко вић Увек си са на ма у ср цу и ми сли ма. Ожа ло шће ни мај ка Пер ка, син Де јан, се ка Ви о ле та, тет ка Бо сиљ ка и оста ла род би на. Да на на вр ша ва се шест ту жних ме се ци ка ко ни је са на ма наш дра ги Дана 9. јуна године навршава се једанаест дугих година од смрти наше Се ћа ње на на шег дра гог оца и де ду Се ћа ње на на шег дра гог стри ца и де ду Да на на вр ша ва се се дам на ест го ди на од смр ти на шег дра гог ПЕ РА РА ЈИЋ Мно го нам не до ста јеш. Тво ји су пру га Мил ка, ћер ке Сне жа на и Све тла на, зет Алек сан дар, уну ке Ни ко ли на и Ка та ри на. ЈЕЛИЦЕ ДУДИЋ Твоји најмилији супруг Владимир, ћерка Татјана и син Слободан са породицом. ВА СИ ЛИ ЈА ВА СИ ЋА Успо ме ну и се ћа ње на те бе чу ва ју тво ји нај му ли ји по ро ди це Ме са рош и Уро шев. ВА СИ ЛИ ЈА ВА СИ ЋА С по што ва њем и љу ба вљу ра до те се се ћа ју по ро ди це Ста ни шић и Ва сић. МИ РО СЛА ВА КИ ЋЕ ВУК МИ РА Увек у ми сли ма и ср ци ма ма ме, та те, бра та Бра ни сла ва и ба ке Дра ги ње

35 Среда, 1. јун РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АП ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА ОП ШТИН СКА УПРА ВА Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Да на: го ди не Ца ра Ду ша на бр. 1 И Н Ђ И Ј А На осно ву чла на 63. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 72/09, 81/09 ис прав ка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-Од лу ка УС, 50/13-Од лу ка УС, 98/13-Од лу ка УС, 132/14 и 145/14), чла на 83. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња ("Сл. гла сник РС", бр. 64/2015) и чла на 14. Од лу ке о Оп штин ској упра ви оп шти не Ин ђи ја ( Сл. лист оп шти на Сре ма број 25/08, 23/09 и 30/11 и Сл. лист оп шти не Ин ђи ја број 7/12, 5/14 и 2/15), Оде ље ње за ур бани зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре дине Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја О Г Л А Ш А В А ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКУ ПАР ЦЕ ЛУ БРОЈ 977/1 К.О. ИН ЂИ ЈА 1 ДЕО 4 По слов ни обје кат ми ни мар кет 1. На јав ну пре зен та ци ју из ла же се Ур ба ни стич ки про је кат за гра ђе вин ску пар це лу број 977/1 КО Ин ђи ја 1 део 4, по слов ни обје кат - ми ни мар кет, ко ји је ура ђен од стра не Са мо стал не рад ње за про јек то ва ње БА ШИЋ ПРО ЈЕКТ из Ин ђи је, Дар ко Ба шић пр. Под но си лац зах те ва за по твр ђи ва ње ур ба ни стич ког про јек та је ЗАМ ДОО из Ин ђи је. 2. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та се одр жа ва у тра ја њу од се дам да на, од го ди не до годи не. Ме сто одр жа ва ња јав не пре зен та ци је су про сто ри је Оп штин ске упра ве оп шти не Ин ђи ја, Ин ђи ја, Ули ца Ца ра Ду ша на број 1, на шал те ру број 7, При јем не кан це ла ри је, и у кан це ла ри ји Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал но-стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не, ко ја се нала зи у Ин ђи ји, ули ца Но во сад ски пут ББ, 2. спрат, сва ког рад ног да на од h до h. Ур ба ни стич ки про је кат се мо же пре гле да ти и на зва нич ном сај ту Оп шти не Ин ђи ја Јавни позив. 3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. 4. У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину. Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. На предметној локацији планира се изградња пословног објекта (мини-маркет), намењеног за продавницу робе широке потрошње, на парцели која се налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија у блоку број 46, Улица Војвођанска број 77. Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија Del ta Tran sport ni Si stem D.T.S. je jed na od vo de ćih lo gi stič kih kom pani ja u Sr bi ji. Spe ci ja li zo va ni za pru ža nje tran sport nih uslu ga na do ma ćem i inostra nom tr ži štu, svo jim part ne ri ma obez be đu je mo kom plet nu po nu du lo gi stič ko tran sport nih uslu ga i re še nja za sve lo gi stič ke pro ce se. Po u zda nost i kva li tet uslu ga ko je pru ža mo po tvr đu je du go go di šnja part ner ska sa rad nja sa re no mi ranim svet skim i do ma ćim kom pa ni ja ma. Zbog ši re nja po slov nih ak tiv no sti u obla sti lo gi sti ke i tran spor ta tra ži mo no ve ko le ge za rad no me sto: Za da ci: Ma ga ci o ner vi še iz vr ši la ca Sor ti ra i ko mi si o ni ra ro bu u objek ti ma ko mi te na ta Vr ši uto var, is to var i kla si ra nje ro be/am ba la že Od go vo ran je za is prav nost ro be Od go vo ran je za is prav nost do ku men ta ci je ko ja pra ti ro bu Od go vo ran je za hi gi je nu ma ga ci na i ma ni pu la tiv nog pro sto ra van ma ga ci na Uslo vi: Mi ni mum III ste pen struč ne spre me Po želj no rad no is ku stvo na slič nim po slo vi ma Pri ja ve sa krat kom bi o gra fi jom po sla ti u ro ku od 10 (de set) da na od da na ob ja vlji va nja kon kur sa na adre su: Sek tor za ljud ske re sur se Del ta Hol ding, Vladi mi ra Po po vi ća 6, No vi Be o grad ili na adre su: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo. Ре пу бли ка Ср би ја Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на Град Срем ска Ми тро ви ца ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ На осно ву чла на 81. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ( Сл.гла сник РС бр.135/04, 36/09, 36/09-др.за кон, 72/09-др.за кон, 43/11-од лу ка УС и 14/16) и чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/2009) О Г Л А Ш А В А С Е јав ни увид Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та: Скла ди ште ње и трет ман нео па сног от па да Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та: Скла ди ште ње и трет ман нео па сног от па да, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр.8242/11 к.о.срем ска Ми тро ви ца у ули ци Рум ски друм 9а у Срем ској Ми тро ви ци. Но си оц про јек та је Про Пласт Ра тић д.o.o.срем ска Ми тро ви ца, ули ца Рум ски друм 9а. Об ра ђи вач Сту ди је од ма ја го ди не је "Ин сти тут за без бед ност и пре вен тив ни ин же ње ринг д.о.о Но ви Сад, Вој во де Шу пљик ца бр.48. Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та: Скла ди ште ње и трет ман нео па сног от па да, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр. 8242/11 к.о.срем ска Ми тро ви ца, на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, на жи вот ну сре ди ну, са др жи по дат ке: опис ло каци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње про јек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је је но си лац про јек та раз ма трао, при каз ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни (ми кро и ма кро ло ка ци ја), опис мо гу ћих зна чај них ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђе них у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и, где је то мо гу ће, от кла ња ње сва ког зна чај ни јег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка на ве де них у тач. 2) до 9), по да ци о тех нич ким не до ста ци ма или не по сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или не мо гућ но сти да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци. На осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гласник РС, 135/2004 и 36/2009) oдржаће се: 1. ЈАВ НИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 да на од го ди не до годи не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног да на од 9-14 ча со ва у згра ди Град ске ку ће Срем ска Ми тро ви ца, со ба број 44. Све бли же ин фор ма ци је о ме сту из ла га ња и по треб на об ја шње ња про јек та мо гу се доби ти у Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе на сту ди ју у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. 2. ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА ВА о сту ди ји о про це ни утицајa одр жаће се го ди не у Срем ској Ми тро ви ци у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здравстве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, ули ца Све тог Ди ми три ја број 13 у 11,00 ча со ва.

36 36 Среда, 1. јун ФУД БАЛ ПР ВА ЛИ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ОФЛ ШИД МАЛИ ФУДБАЛ ДОЊИ ТОВАРНИХ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР Сви за Уроша од покровитељством Спортског Псавеза Развој спортова и Компаније Луки Комерц, у Доњем Товарнику је одржан хуманитарни турнир у малом фудбалу, под називом Сви за Уроша. Средства прикупљена од уписнина екипа, улазница и добровољних прилога, намења су за помоћ у лечењу Уроша Карапанџића из Попинаца, оболелог од церебралне парализе. Урош Карапанџић има шест година и болује од церебралне парализе. Како је истакла његова мајка, Јелена Карапанџић, предстоји шеста по реду операција у Бечу, одн трансплатација матичних ћелија, под условом, да се обезбеди евра. Кроз више хуманитарних акција, прикупљено је око евра, а на самом турниру динара. Иако је турнир, пре свега, био хуманитарног карактера, треба споменути да је учествовало 18 екипа из пећиначке и румске итровчанин Игор Ко ва чић, до Mско ро ку глаш Цр ве не Зве зде, а од ско ро Се ге ди на, осви о јио је друго ме сто на не дав но одр жа ном првен ству све та за ју ни о ре и се ни о ре у Но ви гра ду, Хр ват ска. Так ми че ње је одр жа но од 19. до 22. ма ја, а Ко вачић је ус пео да осво ји зла то у екипној кон ку рен ци ји, сре бро у тан де му где је са Бо ја ном Кли ча ри ћем са 192 џу ња обо рио свет ски ре корд. Та ко ђе Ко ва чић је осво јио сре бро и у ком би на ци ји и та ко по ка зао да су, и по ред од лич них ре зул та та, пред њим да ни но вих успе ха. Оства рив ши успех у ју ни ор ској, Ко ва чић се од 23. до 28. ма ја опробао и на се ни ор ском пр вен ству, па се та ко из Но ви гра да вра тио са Представници Спортског савеза и породица Карапанџић КУ ГЛА ЊЕ општине Након вишечасовних утакмица, победила је екипа Сибач, која је у финалу победила Попинце 4:3. Треће место је припало Купинову, четврто румском Албону, пето Шимановцима и тако даље. Резултати: први круг, Попинци - Ашања 1:0, Карловчић - Суботиште 1:0, Баја и студенти (Попинци) - Кумови (Сремски МИхаљевци) 5:0, Пећинци - Албон 0:0, пеналима 0:2, Брестач - Огар 0:0, пеналима 1:3, Шимановци - Обреж (сениори) 3:1, Прхово - Обреж (јуниори) 1:2, Деч - Купиново 2:4 и Доњи Товарник - Сибач 1:4; други круг, Попинци - Карловчић 30, Баја и студенти - Албон 0:3, Огар - Шимановци 0:3 и Обреж (јуниори) - Купиново 0:4; трећи круг, Попинци - Албон 0:0, пеналима 4:3 и Шимановци - Купиново 0:0, пеналима 0:2; полуфинале, Купиново - Сибач 0:3, Попинци слободни. Ж. Радивојевић НО ВИ ГРАД, ХР ВАТ СКА СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО ЗА ЈУ НИ О РЕ И СЕ НИ О РЕ Игор Ко ва чић по но во у вр ху Игор Ко ва чић брон зом у спир нту. Био је тре ћи у по је ди нач ној кон ку рен ци ји и пр ви у ком би на ци ји. С. Л. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 30. КО ЛА: ЧЕ ЛА РЕ ВО ЧСК Пи ва ра - Бач ка 2:0, КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нички Ко лу ба ра 2:2, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Зе мун 4:0, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Синђе лић 1:0, УЖИ ЦЕ: Сло бо да - БСК 1:0, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - Бе жа ни ја 3:2, НО ВИ САД: Про ле тер - Ди на мо 2:0. 1. На пре дак : Бач ка : ЧСК Пи ва ра : Ин ђи ја : Бе жа ни ја : Син ђе лић : Ко лу ба ра : Про ле тер : БСК : Сло га : Зе мун : Ди на мо : Сло бо да : До њи Срем : Ло зни ца : Рад нич ки :63 12 На пре дак и Бач ка су се пла си ра ли у Су пер ли гу, док у Срп ске ли ге ис па дају: Сло бо да, До њи Срем, Ло зни ца и Раднич ки Но ви чла но ви Пр ве ли ге су: ОФК Оџа ци (СФЛ Вој во ди на), Бу дућ ност из До ба но ва ца или Те ле оп тик из Зе му на (СФЛ Бе о град), Ма чва из Шап ца (СФЛ За пад) и Рад нич ки из Пи ро та или Та ба не 1970 (СФЛ Ис ток). Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца два де сет де ве тог ко ла: Зре ња нин: Ба нат - Рад нич ки/нп/ 1:2, Шид: Рад нич ки Ду нав 0:2, Са ку ле: Бо рац - ОФК Оџа ци 1:0, Пан че во: Же лезни чар Сло га 3:1 С. Ми тро ви ца: Рад нички Це мент 0:1. Вр шац: Вр шац До ли на 2:2. Су бо ти ца: Бач ка 1901 Сен та 2:3, Н. Ба нов ци: Омла ди нац ТСЦ 3:3. 1. ОФК Оџа ци : Рад нич ки /СМ/ : ТСЦ : Сен та : Бач ка : Рад нич ки /НП/ : Же ле зни чар : Це мент : Ду нав : Рад нич ки /Ш/ : Бо рац : Омла ди нац : Сло га : Вр шац : Ба нат /-6/ : До ли на /-1/ :43 19 Сле де ће, по след ње, ко ло: Н. Па зо ва: Рад нич ки Омла ди нац, Б. То по ла: ТСЦ Бач ка 1901, Сен та: Сен та Вр шац, Пади на: До ли на Рад нич ки /СМ/, Бе о чин: Це мент Же ле зни чар, Те ме рин: Сло га Бо рац, Оџа ци: ОФК Оџа ци Рад нич ки /Ш/, Ст. Ба нов ци Ду нав - Ба нат. Д. Б. НО ВО САД СКО - СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца два де сет де ве тог ко ла: Вој ка: Сре мац Ве тер ник 4:4, Н. Сад: Цр ве на Зве зда - Бу дућ ност /СН/ 4:2, Н. Сад: Бо рац Ку пи но во 10:1, Б. Ја рак: Мла дост Сло га 3:3, Жа баљ: ЖСК ЛСК 1:6, Н. Сад: Ка бел Хај дук 1:1, Каћ: Југо вић Сла ви ја 1:3, Гло жан: Бу дућ ност Је дин ство 0:2. 1. Цр ве на Зве зда : Је дин ство : Сре мац : Бо рац : Бу дућ ност /Г/ : ЛСК : Ку пи но во : ЖСК : Мла дост : Ка бел : Хај дук : Ве тер ник /-1/ : Сло га : Сла ви ја : Бу дућ ност /СН/ : Ју го вић :90 15 Сле де ће по след ње, ко ло: Ве тер ник: Ве тер ник Бу дућ ност /Г/, Ст. Па зо ва: Је дин ство Ју го вић, Н. Сад: Сла ви ја Ка бел, Бе шка: Хај дук ЖСК, Ла ћа рак: ЛСК Мла дост, Ер де вик: Сло га Бо рац, Ку пи но во: Ку пи ни во Цр ве на Зве зда, С. Но ћај ски: Бу дућ ност - Сре мац. Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца два де сет осмог ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан Хрт ков ци 1:1, М. Ми тро ви ца: Под ри ње Љу ко во /да нас/, Ру ма: Сло вен - Зе ка Бу љу ба ша 1:1, Врд ник: Ру дар Гра ни чар 2:1, Попин ци: На пре дак - До њи Пе тров ци 3:1, Мо ро вић: Је дин ство - ОФК Бре стач 2:3, Ди вош: Хај дук - Пр ви Мај 2:0, Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац Ја дран 0:1. 1. Х : Пр ви Мај : Ја дран : Под ри ње : Хај дук : Ру дар : Љу ко во : На пре дак : Гра ни чар : Сло вен : Пар ти зан : Д. Пе тров ци : Је дин ство /-1/ : Хрт ков ци : ОФК Бре стач : З. Бу љу ба ша :70 18 Сле де ће ко ло: Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац Па рит зан, Го лу бин ци: Јадран Хај дук, Ру ма: Пр ви Мај Је динство, Бре стач: ОФК Бре стач На пре дак, Д. Пе тров ци: До њи Пе тров ци Ру дар, Ада шев ци: Гра ни чар Сло вен, Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша Под ри ње, Љу ко во: Љуко во - Хрт ков ци. Д. Б. МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА ЛИ ГА СРЕМ Ре зул та ти утак ми ца два де сет осмог ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Бо рац /С/ 6:0, Пу тин ци: ПСК Гра ни чар 3:1, Ку ку јевци: Оби лић 1993 На пре дак 5:0, Мо ловин: Омла ди нац Рад нич ки 1:2, Ши манов ци: Хај дук 1932 Сло га 0:3 /пф/, Ман ђе лос: Фру шко го рац Ми трос Флајхшва рен 2:4, Кле нак: Бо рац Но ћај 6:0, Д. То вар ник: Сло бо да Је дин ство 1:0. 1. Бо рац /К/ : Ми трос : Сло бо да : Бо рац /М/ : Фру шко го рац : Је дин ство : Оби лић : На пре дак : ПСК : Гра ни чар : Омла ди нац : Рад нич ки : Бо рац /С/ : Но ћај : Сло га : Хај дук :165-9 Сле де ће ко ло: Д. То вар ник: Сло бо да Бо рац /М/, Пла ти че во: Је дин ство Борац /К/, Но ћај: Но ћај Фру шко го рац, С. Ми тро ви ца: Ми трос Флај хшва рен Хај дук 1932, Ма ра дик: Сло га Омла ди нац, ириг: Рад нич ки Оби лић 1993, Жар ко вац: Напре дак ПСК, Ку змин: Гра ни чар Бо рац /С/. Д. Б. ОФЛ РУ МА - ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 24. КО ЛА: НЕ РА ДИН: Војво ди на - Мла до ист (П) утак ми ца преки ну та, РУ МА: Је дин ство - По лет 10:1, КРА ЉЕВ ЦИ: Је дин ство - Пла ни нац 3:1, ВО ГАЊ: Сло га - Мла дост (Б) 1:2, ГРА БОВ- ЦИ: Гра ни чар - Фру шко го рац 22, РУ МА: Фру шка го ра ок то бар 2:0, ДО БРИН- ЦИ: Сре мац - Цар Урош 3:1. 1. Мла дост (Б) : Је дин ство (Р) : Фру шка го ра : Цар Урош : Сло га : Је дин ство (К) : Гра ни чар : Сре мац : Фру шко го рац : Пла ни нац : Вој во ди на : По лет : Мла дост (П) : ок то бар :69 12 Ж. Р. ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 24. КО ЛА: БО СУТ: Бо сут - Бо рац (Ра) 1:0, ЈА РАК: Сре мац - Гр гурев ци 3:1, ША ШИН ЦИ Сло бо да - Пла нинац 9:2, ЧАЛ МА: Сло га - Бо рац (ВР) 7:1, ЛА ЋА РАК: По ле та рац - Сло га (З) 4:4, БЕ- ШЕ НО ВО: БСК - Срем 4:0, Срем је био сло бо дан. 1. Сло га (Ч) : БСК : Сло бо да : Бо сут : Пла ни нац : Срем : Бо рац (ВР) : Бо рац (Ра) : По ле та рац : На пре дак : Сло га (З) : Сре мац : Гр гу рев ци :75 15 Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 21. КО ЛА: БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић - Хај дук 4:1, ЈА МЕ НА: Грани чар - Брат ство 10:0, ИЛИН ЦИ: Бо рац - Је дин ство 5:3, БА ТРОВ ЦИ: Омла ди нац - Јед но та 3:3, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - ОФК Ба чин ци 5:1, БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Сре мац 6:1. 1. Хај дук : ОФК Би кић : Син ђе лић : ОФК Бин гу ла : ОФК Ба чин ци : Јед но та : Гра ни чар : Омла ди нац : Бо рац : Је дин ство : Сре мац : Брат ство :107 0 ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 16. (ПО СЛЕД ЊЕГ) КО ЛА: СИ БАЧ Сло вен - Шу мар 0:3 слу жбе ни ре зул тат, ПРХ ХО ВО: Мла дост - Гра ни чар 1:1, АША ЊА: Ка ме ни - Ло вац 2:1, СРЕМ- СКИ МИ ХА ЉЕВ ЦИ: Срем - Сре мац 0:1, Витез је био сло бо дан. 1. Гра ни чар : Мла дост : Ка ме ни : Ло вац : Ви тез : Срем : Сре мац : Шу мар : Сло вен :52 0 Гра ни чар из Обре жа се пла си рао у Ме ђу оп штин ску ли гу Срем ОФЛ ИН ЂИ ЈА - СТА РА ПА ЗО ВА Ж. Р. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 17. ко ла: ЈАР КОВ ЦИ: Борац - Же ле зни чар 3:2, ЧОР ТА НОВ ЦИ: ЧСК По лет 4:4, КР ЧЕ ДИН: Фру шко горац - Сло га 2:2, сло бод ни су би ли Ду нав и Кру ше дол. 1. Же ле зни чар : По лет : Кру ше дол : ЧСК : Бо рац : Ду нав : Сло га : Фру шко го рац :38 10 МАН ЂЕ ЛОС СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА По бе да Ми тро са над Фру шко гор цем Ж. Р. К Фру шко го рац - ФК Ми трос ФФлај хшва рен /СМ/ 2:4 /0.2/, игра ли ште Фру шко гор ца, гле дала ца 120,су ди ја, Ми тро вић /Шид/ стрел ци: Ма чван ски 2, Ми ло ше вић и Аћи мо вић по 1 за Ми трос. По бе дом у Ман ђе ло су над увек не згод ном еки пом Фру шко гор ца од 2:4 Ми трос је обез бе дио дру го место на та бе ли Ме ђу оп штин ске ли ге Срем и од сле де ће се зо не так ми чиће се у Срем ској ли ги. Ми трос је уз до ста на по ра до шао до за слу же не по бе де у Ман ђе ло су, али из ван ред ним во ђе њем еки пе ис ку сни тре нер Ра ди во јев до вео је сво ју еки пу до по бе де. То ком це лог пр вен ства Ми трос је играо ве о ма ква ли тет но, бор бе но и це ло пр вен ство про вео у гор њем де лу та бе ле. Пла сман у ви ши ранг Ми трос је ап со лут но за слу жио. Они су обез бе ди ли ви ши ранг: Стај чић, Мр шић, Ми ло ше вић, Ма та ру га, Ма ли но вић, Ћи рић, Ша рић, Ма чван ски, Ни ко лић, Аћи мо вић, Ба бић, Бо сан чић, Ма ки та но вић и Па нић. Тре нер Бог дан Ра ди во јев, фи зи о те ра пе ут Бо јан Ра ди во јев. Ј. Са.

37 Среда, 1. јун СПОРТ 37 ШКОЛ СКИ СПОРТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЈЕМ МА ЛИХ ОЛИМ ПИ ЈА ЦА Осво је но 28 ме да ља Број осво је них ме да ља до вољ но го во ри о то ме ка ко су се еки пе при пре ми ле и ко ли ко су би ле спрем не за Школ ску олим пи ја ду у Вра њу Злат не ме да ље У ми тро вач кој Град ској ку ћи уприли чен је при јем спор ти ста са 10. Школ ске олим пи ја де одр жа не у Врању, од 8. до 15. ма ја. Ми тро вач ки млади спор ти сти осво ји ли су и у свој град до не ли укуп но 28 ме да ља, од че га 12 злат них, осам сре бр них и осам бронза них. На Школ ској олим пи ја ди у Вра њу уче ство ва ло је око уче ни ка, ме ђу ко ји ма и 119 уче ни ка из Срем ске Митро ви це. Так ми ча ри, уче ни ци основ них и сред њих шко ла са те ри то ри је гра да Срем ска Ми тро ви ца, на сту па ли су у гим на сти ци, атле ти ци, сто ном те ни су, џу доу, пли ва њу, ми ни атле ти ци, ка ратеу и ма лим олим пиј ским игра ма. Најви ше ме да ља осво је но је у атле ти ци, за тим у џу доу, гим на сти ци и ка ра теу. - Чи тав ути сак ко ји је на ша де лега ци ја оста ви ла уз ре зул та те ко је је оства ри ла, а што не ма у ста ти сти ка ма, је сте из ван ре дан спорт ски дух, спортски на чин по на ша ња, јер ни смо има ли ни је дан про блем се дам да на бо рав ка у Вра њу. Све је би ло на вр хун ском нивоу, ка ко од стра не са мих спор ти ста, та ко и од про фе со ра ко ји су их во ди ли, ре као је ге не рал ни се кре тар Спорт ског са ве за гра да Срем ска Ми тро ви ца Нема ња Цр нић и до дао да ће у на редним да ни ма спор ти сти и њи хо ви мен тори би ти на гра ђе ни. Ка ко је овом при ли ком на гла сио на чел ник град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић, број осво је них ме да ља до вољ но го во ри о Не ма ња Цр нић и Или ја Не дић то ме ка ко су се еки пе при пре ми ле и ко ли ко су би ле спрем не за Школ ску олим пи ја ду у Вра њу. - Ве ли ку за хвал ност ду гу је мо Спортском са ве зу гра да Срем ска Ми тро ви ца, свим про фе со ри ма, мен то ри ма и тре нери ма ко ји су уче ство ва ли у при пре мама ти мо ва. Та ко ђе, же лим да че сти там сви ма ко ји су узе ли учесшће на овом так ми че њу, без об зи ра на то да ли су осво ји ли ме да ље или не, јер су се сви тру ди ли и да ли свој мак си мум, ка ко у при пре ма ма, та ко и у оства ри ва њу резул та та. Ово је сва ка ко ве ли ки успех за Срем ску Ми тро ви цу, пре по зна тљи ву као град спор та, чи ме ства ра мо до бру осно ву и ви со ке стан дар де за годи ну, ре као је на чел ник Не дић. С. В. - С- Ни. За јед нич ка фо то гра фи ја Сре бр не ме да ље ОШ Све ти Са ва (Је ле на Бла гоје вић, Ан ђе ла Ђу ка но вић, Те о дора Ван чић, Је ле на Жи лић), гим насти ка, сед ми-осми раз ред, де вој чи це, екип но; Еко ном ска шко ла 9. мај (Саша Ба бић, Јо ван Ђо кић, Урош Петрић, Алек сан дар Ма ца но вић, Нема ња Ми ло ше вић, Де јан Но ва ковић), атле ти ка, омла дин ци, екип но; Та ма ра Со ла ре вић, ОШ Т.В.Ле барник Ла ћа рак, џу до, де вој чи це, пе тиосми раз ред, 32 кг; Ма ри ја Ра ди воје вић, Ме ди цин ска шко ла Дра ги ња Ник шић, џу до, де вој ке, 78 кг; Не вена То дић, Ме ди цин ска шко ла Драги ња Ник шић, џу до, де вој ке, 48 кг; Ксе ни ја Зо ра но вић, ОШ Ј.Ј.Змај СМ, ми ни атле ти ка, де вој чи це, пе тише сти раз ред, 60 ме та ра; Са ра Берток, ОШ Све ти Са ва, ми ни атле тика, де вој чи це, пе ти-ше сти раз ред, 600 ме та ра; Ана ста си ја Па вле шин, ОШ Т.В.Ле бар ник Ла ћа рак, ка ра те ка те, сед ми-осми раз ред. Рибљи ресторан са најдужом традицијом у Срему. Сваког дана свежа речна риба, специјалитети са роштиља и кувана јела. Риболовац је идеално место за све ваше прославе - 40 места у сали, 120 места у башти. У вечерњим сатима тамбураши. ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки (Мар ко Бур му џи ја, Пре драг Ђу ри чић, Бо рис Ги нер), гим на сти ка, В-ВИ разред, де ча ци, екип но; Ан ђе ла Ко вачић, ОШ Јо ван По по вић СМ, гим насти ка, пе ти, ше сти раз ред, ви ше бој; Та ма ра Јо ва но вић, ОШ Ј.Ј.Змај СМ, атле ти ка, де вој чи це, ба ца ње ку гле; Ања Ла јић, ОШ Ј.Ј.Змај СМ, атлети ка, де вој чи це, скок у даљ; Сте фан Ми лић, Ми тро вач ка гим на зи ја, атлети ка, омла дин ци, 100 ме та ра; Економ ска шко ла 9. мај (Урош Пе трић, Алек сан дар Ма ца но вић, Са ша Бабић, Не ма ња Ми ло ше вић), атле тика, омла дин ци, шта фе та, 4x100 ме тара; Урош Пе трић, Еко ном ска шко ла 9. мај, атле ти ка, омла дин ци, ба ца ње ку гле; Сла ви ца Но вев ски, Ме ди цинска шко ла Дра ги ња Ник шић, атлети ка, омла дин ке, скок у даљ; Ива на Ата рац, ОШ Т.В.Ле бар ник Ла ћа рак, џу до, де вој чи це, пе тог-осмог разред, 32 кг; Зо ра на Га јић, Еко ном ска шко ла 9. мај, џу до, де вој ке, 57 кг; Ми ла на Си мић, ОШ С.Б.Па ја, мини атле ти ка, пр вог-че твр тог раз ре да, де вој чи це, 60 ме та ра; Дар ко Гр гић, ОШ Све ти Са ва, ми ни атле ти ка, В-ВИ раз ред, де ча ци, 600 ме та ра. Брон за не ме да ље Те о до ра Ван чик, ОШ Све ти Сава, гим на сти ка, сед ми-осми раз ре ди, де вој чи це, ви ше бој; Ог њен Сто ја новић, Еко ном ска шко ла 9. мај, атлети ка, омла дин ци, 100 ме та ра; Ми лица Ђу рић, ОШ Т.В.Ле бар ник Ла ћарак, џу до, де вој чи це, пр ви-че твр ти раз ред, 31 кг; Ан дреа Алим пић, ОШ Ј.Ј.Змај Ја рак, џу до, де вој чи це, пети-осми раз ред, 44 кг; Вук Шу ман, ОШ Б.П.Пин ки, ми ни атле ти ка, деча ци, пе ти-ше сти раз ред, 300 ме та ра; Фи лип Илић, ОШ Ј.Ј.Змај СМ, ми ни атле ти ка, де ча ци, В-ВИ раз ред, ба цање ку гле; Мла ден Не ди мо вић, Прехрам бе но-шу мар ска и хе миј ска школа, ка ра те ка те, омла дин ци Алексан дра Алим пић, Сред ња тех нич ка шко ла Ни ко ла Те сла, џу до, де вој ке, 63 кг.

38 38 СПОРТ Среда, 1. јун ИН ЂИ ЈА МИ ЛАН БО ДИ РО ЖА, СЕ КРЕ ТАР СА ВЕ ЗА СПОР ТО ВА До бри усло ви за ре кре а тив це и про фе си о нал це RESTORAN Mali Princ а спорт ске клу бо ве на Зте ри то ри ји оп шти не Инђи ја за го ди ну опреде ље но је око 52 ми ли о на ди на ра, од то га 47 ми ли о- на ди на ра за функ ци о ниса ње спорт ских клу бо ва и око пет ми ли о на ди на ра за пре воз спор ти ста. Трајно опре де ље ње ло кал не са мо у пра ве је сте да финан си ра та лен то ва не ка ко по је дин це ко ји по сти жу завид не ре зул та те на спортским так ми че њи ма та ко и клу бо ве ко ји се пла си рају у ви ши ранг так ми че ња на во ди Ми лан Бо ди ро жа се кре тар Са ве за спор то ва оп шти не Ин ђи ја. - Без об зи ра на све отежа ва ју ће окол но сти са који ма смо се по след њих годи на су сре та ли, са пу ним пра вом мо гу да ка жем да је си ту а ци ја у ин ђиј ском спор ту ви ше не го за до во ља ва ју ћа. Ако се вра ти мо са мо неко ли ко го ди на уна зад, од оди не од ка ко сам се кре тар Са ве за спор то ва па до ка да је ста вље на ван сна ге уред ба о Спорт ском ди на ру, на рас по ла га њу има мо ма ње око 15 ми ли о на ди на ра на го ди шњем ни воу за спорт ски ди нар твр ди Бо ди рожа и ка же да се и из бу џе та сма њио из нос за око 25 ми ли о на ди на ра. Под се ћа мо, за 2015/2016 го ди ну су клу бо ви са те ри то ри је ин ђиј ске оп шти не би ли у оба ве зи да до ста ве сво је про граме ра да и фи нан сиј ске пла но ве за на ред ну го ди ну, на осно ву ко јих се вр ши ла рас поде ла сред ста ва. - Реч је про гра ми ма ко је смо ми усклађи ва ли са на шим сред стви ма у бу џе ту за спорт. На осно ву тих сред ста ва клу бо ви су ко ри го ва ли сво је фи нан сиј ске пла но ве јер су да ле ко ве ћи њи хо ви зах те ви и жеље не го што је ре ал но ста ње. Има мо форми ра ну ко ми си ју ко ја је струч но оба ви ла свој по сао и ре ал но са гле да ла по је ди начне про гра ме, од но сно зах те ве спорт ских клу бо ва. Ти про гра ми су по сла ти Оде љењу за дру штве не де лат но сти, ко је да је об је ди ње ни пред лог рас по де ле сред ста ва спорт ским клу бо ви ма ко ји иде на Оп штинско ве ће и на кра ју пред сед ник оп шти не за кљу чу је уго вор са сва ким клу бом по једи нач но об ја шња ва Бо ди ро жа. Ове го ди не у Са ве зу спор то ва оп шти не оп шти не Ин ђи ја ре ги стро ва на су 42 спортска клу ба и удру же ња, ко је се фи нан си рају сред стви ма из бу џе та. - Ка да је реч о фи нан си ра њу, ра ди се од 95 од сто те ку ћих тро шко ва клу бо ва ко ји су нео п ход ни за так ми че ње. То су ко ти за ци ја за уче шће у ли ги или на так ми че њи ма, затим ре ги стра ци ја игра ча и клу бо ва, чла нари не са ве зи ма, ле кар ски пре гле ди, пре воз спор ти ста, пре воз за школ ски спорт-од носно уче ни ке ко ји иду на так ми че ња као и спорт ску опре му и ре кви зи те ка же он. Ка да је реч о кри те ри ју ми ма на основу ко јих се рас по де љу ју сред ства из буџе та, си гур но да је је дан од кри те ри ју ма успех клубо ва и по је ди на ца, као и сам ранг так ми че ња. Ка ко ис ти че Бо ди ро жа, у Ин ђији функ ци о ни ше не ко лико клу бо ва ко ји се на лазе у ви со ком ран гу, по пут ЖРК Же ле зни чар, Клуб аме рич ког фуд ба ла Инди анс,ок Ин ђи ја и ФК Ин ђи ја. -Ми мо ра мо да во ди мо ра чу на о свим клу бо ви ма и спор ти сти ма, по себно се ран ги ра ју тим скиекип ни спор то ви а по себно по је ди нач ни. По сто ји тра ди ци ја спор та у нашој оп шти ни, те зна мо да атле ти ка има тра ди ци ју ви ше од ше зде сет го ди на, за тим стре ља штво, ка ра те и још не ки спор то ви, сто га је те шко до не ти од лу ку када го во ри мо о рас по де ли сред ста ва, али се у сва ком слу ча ју тру ди мо да бу де мо правич ни и ни ког не оште ти мо. По след њих не ко ли ко го ди на одр жа ва мо ни во на ших клу бо ва да мо же мо сву да да оде мо и да се ни ко не по сти ди. И клу бо ви се ан га жу ју до дат но, по мо ћу спон зо ра и до на ци ја како би се би обез бе ди ли још бо ље усло ве за функ ци о ни са ње ка же се кре тар и твр ди да ни је дан спорт ски клуб ни је уга шен послед њих се дам го ди на. Го во ре ћи о усло ви ма за ба вље ње спортом у ин ђиј ској оп шти ни, Бо ди ро жа на води да су сва ке го ди не све бо љи. -Не же лим да бу дем пре тен ци о зан, али сва ка ко мо гу да по твр дим да је ло кал на са мо у пра ва по след њих де се та го ди на учини ла пу но ка да је реч о из град њи спортских те ре на као и по пра вља њу усло ва на по сто је ћим. Оно што је сте пи та ње за чита во на ше дру штво је сте ка ко ани ми ра ти де цу од нај ра ни јег до ба да се окре ну ка спор ту. То је пи та ње за ро ди те ље и шко ле ка же Ми лан Бо ди ро жа и на во ди да смо пома ло из гу би ли на ви ку да се ба ви мо спортом. Упр кос све му то ме, по на вљам има мо у Ле ја ма спорт ско-ре кре а тив ни ком плекс ко ји ће чи ни ти јед ну це ли ну ка да но ва ха ла бу де за вр ше на. Го ди на ма на тој лока ци ји има мо ста зу за атле ти ча ре, за тим има мо ста зу где се сва ке го ди не одр жа ва Крос Сре ма и фуд бал ски те рен, а у свим на шим на се ље ним ме сти ма има мо спортске те ре не ко је одр жа ва ју оп штин ска јавна по ре ду зе ћа. За и ста во ди мо ра чу на, али увек има оних по је ди на ца ко ји уни шта ва ју спорт ске мо би ли ја ре и то је пи та ње ко јим се тре ба ба ви ти. Про шле го ди не смо уреди ли свла чи о ни це и те рен ФК Сло га из Ма ра ди ка и ФК По лет из Но вих Кар лова ца. Оста ле те ре не одр жа ва мо и по куша ва мо да уна пре ди мо ко ли ко год смо у си ту а ци ји ка же се кре тар Са ве за спор то ва у Ин ђи ји. На кра ју он под се ћа да је Спорт ска ха ла у Ин ђи ји, ко ја по сто ји ви ше од 30 го ди на, функ ци о нал на и очу ва на и у њу се и да ље GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Ми лан Бо ди ро жа, се кре тар Са ве за спор то ва Sremska Mitrovica, kod Roda centra ула же. Но ва ха ла ко ја је у за вр шној фа зи из град ње ће до дат но уна пре ди ти усло ве за ба вље њем спор том. -На ша ха ла је по слу жи ла свр си и слу жи и дан да нас. Реч је о мул ти функ ци о налном објек ту у ко јем се одр жа ва ју број на так ми че ња али и кул тур но-умет нич ки концер ти. Но ва ха ла ће сва ка ко би ти бренд Ин ђи је, јер је реч о мо дер ном објек ту ко ји РУ КО МЕТ По сто је ћа ха ла и да ље функ ци о нал на при ма ви ше око по се ти ла ца са телскоп ским три би на ма. На да мо се да до ла зе не ка бо ља вре ме на и да ће мо на кон свеча ног отва ра ња на том ме сту ор га ни зо вати ка ко до ма ћа та ко и ин тер на ци о нал на так ми че ња и до га ђа је ко ји ће до при не ти да љем раз во ју и про мо ци ји на ше оп шти не по ру чу је на кра ју Бо ди ро жа. М. Ба ла ба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ По бе да Сре ма у ве ли ком дер би ју Са ме ча у Пин ки ју рем ска Ми тро ви ца. ЖРК Срем - ЖРК Вр- /Вр бас/ 29:24 /13:13/, ха ла Пин ки, Сбас гле да ла ца 150, су ди је: Дра ку лић /Сом бор/ и Ми хај ло вић /НС/. У окви ру 20-ог ко ла Пр ве ли ге Ср би је у ру ко ме ту за же не у пе так је у ха ли Пин ки у пр вен стве ном су сре ту, у ве ли ком дер бију еки па Сре ма по бе ди ла пр во пла си ра ну еки пу Вр бас ре зул та том 29:24 по лу вре ме 13:13. Еки па Сре ма ко ја се на ла зи на дру гој по зи ци ји, над и гра ла је бу ду ћег шам пи о на по себ но у дру гом по лу вре ме ну, ка да је и на пра ви ла раз ли ку од пет го ло ва ко ју је са чу ва ла до кра ја утак ми це. Тре нер Кр стић из ван ред но је во дио сво ју еки пу то ком це ле утак ми це не до зволив ши ли де ру ни јед ног тре нут ка да угро зи убе дљи во вод ство. Па вло вић са 11, Бал ша са 6, Зу бац и Ве се ли но вић са 4 по стиг ну та го ла, но си ле су игру то ком це ле утак ми це. У из ван ред ној игри по бе да ру ко ме та ши ца Сре ма за слу жу ју че стит ке. СРЕМ: Па у нић Т, Ђо кић, Па вло вић 11, Дра го вић 2, Бал ша 6, Де вић, Весе ли но вић 4, Мла де но вић, Зу бац 4, Вар га, Пе тро вић и Па у нић С. Тре нер: Дра ган Кр стић. Ј. Са.

39 Среда, 1. јун АТЛЕ ТИ КА МЕР СИН, ТУР СКА КУП ШАМ ПИ О НА Брон за за Дра га ну То ма ше вић АТЛЕ ТИ КА НО ВИ САД ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА СЕ НИ О РЕ 12 ме да ља Сир ми ју му КО ШАР КА Дра га на То ма ше вић Ка ко нам ја вља наш по зна ти атлет ски тре нер и струч њак Да ни ло Кр тинић, ми тро вач ка дис ка ши ца Дра га на То ма ше вић, осво ји ла је тре ће ме сто на Ку пу шам пи о на ко је је про те клог ви кенда одр жа но у тур ском гра ду Мер син. Дра га на је, ка же њен тре нер Кри тинић. до брон зе на овом пре сти жном тами че њу сти гла так ми че ћи се за бе о градску Цр ве ну зве зду, кон ку рен ци ја, ка ко је са ма атле ти чар ка по твр ди ла, би ла је те шка, али су јој упор ност и же ља да се успе до ве ли до још јед не у ње ној кари је ри зна чај не ме да ље. На тај на чин ми тро вач ка нај у спе шни ја атле ти чар ка и је дан од нај бо љих спор ти ста по но во је пре зен то ва ла свој град и др жа ву на до сто јан ствен на чин. С. Л. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕ ГА ДО ЧЕ КА ЛА ЗВЕ ЗДУ КК Ме га Лекс - КК Цр ве на Зве зда 64:76 Ве ли ки успех на пра ви ли су атлети ча ри ми тро вач ког Сир ми ју ма на про шло не дељ ном се ни ор ском пр венству Вој во ди не у Но вом Са ду. Осво ји ли су укуп но 12 ме да ља од че га чак шест злат них. Злат не ме да ље осво ји ли су: Со фи ја Ба бић на 100м пре по не, Ду ња Спајић у ско ку у вис, Љи ља на Ма то вић у ско ку у даљ, На та ша Жи ва но вић у тр ци на 800м, Ми хај ло Јо вић у ба ца њу кла ди ва као и му шка шта фе та 4х100 у са ста ву; Сте фан Ми лић, Ми лан Барјак та ре вић, Бо рис Ми ло вац и Са ша Ди ми три је вић. Атле ти ча ри Сир ми ју ма Сре бр не ме да ље осво ји ли су: Стефан Ми лић у тр ци на 100м са ре зулта том 11,29, Ру жи ца Дра ги че вић у тр ци на 400м, Ми лан Бар јак та ре вић, та ко ђе на 400м 51,56 као и жен ска штафе та 4х100 у са ста ву: Ива на Та дић, На та ша Жи ва но вић, Со фи ја Ба бић и Ру жи ца Дра ги че вић. У тр ци на 100м Ми ло вац Бо рис осво јио је брон за ну меда љу. - Ово је тек по че так, пра ве ства ри нас че ка ју у на став ку се зо не, за довољ но ис ти че спорт ски ди рек тор Го ран Па вло вић. А. П. Са ме ча у Пин ки ју ле да ла ца: 1500, су ди је: Јо ви чић и Обрк- же вић Бе о град и Не шко вић /Кра ље во/. Гне Ко шар ка ши Цр ве не Зве зде су са 2:0 по беди ли Ме га Лекс у по лу фи нал ној се ри ји, они су у Срем ској Ми тро ви ци три јум фо ва ли са 74:64 по че твр ти на ма 14:13/23:25/18:17/19:9/. Ме га је све до по след ње че твр ти не игра ла од лич но и пру жи ла сна жан от пор Цр ве ној Зве зди, иако су игра ли без тро ји це нај бо љих игра ча Ја ра ма за, Ка ба и Луwаwуа. У по след њој че твр ти ни Цр ве на Зве зда је на пра ви ла скор од 9:19, што је би ло до вољ но за но ви три јумф. У Цр ве ној Зве зди по себ но су се ис та кли Ми тро вић са 20, Јо вић са 18 и Гу ду рић са 9 по стиг ну тих ко ше ва, док су се у Ме ги ис та кли Јан ко вић са 23, Ива но вић са 16, За го рац са 9 и Ни ко лић са 8 по стиг ну тих ко ше ва. Пре ко 1500 љу би те ља ко шар ке са ве ли ким за до вољ ством пра ти ла је ве о ма уз бу дљи ву и ре зул тат ски крај ње не из ве сну утак ми цу. МЕ ГА ЛЕКС: Си мић 2, Ра шић 2, Ђо ковић, Вељ ко вић, Ива но вић 16, Зу бац 4, Па вло вић, За го рац 9, По по вић, Си ме у- но вић, Ни ко лић 8 и Јан ко вић 23. Тре нер: Де јан Ми ло је вић ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА: Кин си 6, Ре бић 1, Дан гу бић 2, Ми тро вић 20, Ла зић 6, Мићић, Си мо но вић 4, Гу ду рић 9, Јо вић 18, Мил лер, Зи брес 8 и Шти мац. Тре нер: Де јан Ра до њић. С. Л.

40 40 Среда, 1. јун Недељни хороскоп Кувар Овaн Зaдовољни сте оним што имaте и зaхвaлни сте нa то ме. По тру ди ће те се дa зaдржите сво је по зи ци је нa ду же стaзе. Мо же те дa рaчунaте нa стaбилну по слов ну ситуaцију у нaредном пе ри о ду. Бик Сaдa долaзите до вaжних дешaвaњa нa којa сте већ не ко вре ме чекaли. Вре ме је зa aкцију и зa то дa одреaгујете у склaду сa својим интересимa. До бро знaте штa же ли те. Близaнци Жр тву је те се зa дру ге и рaдо помaжете колегaмa којимa је то по треб но. У не ком тренут ку ће вaм би ти узврaћене услу ге ко је сaдa без ре зер вно чи ни те другимa. Рaк То ком овог пе ри о да не ће те имaти претерaно ве ли ке про ме не нa по слов ном плaну, све се одвијa у не ком уобичaјеном тем пу. До бро се осећaте и немaте рaзлогa зa стрес и тен зи ју. Лaв Рaзмишљaте о мо гућ но сти дa уђе те у новa финaнсијскa улaгaњa, пa се сaдa рaспитујете и ин фор ми ше те нa ту те му. Не же ли те дa предузимaте би ло кaкве не про ми шље не по те зе. Девицa По све ће ни сте то ме дa успостaвите што бољу оргaнизaцију сво јих по слов них обaвезa. Јaсно је дa послa имaте пре ко глaве, aли све мо же те дa зaвршите у зaдaтом ро ку и без стресa. Вaгa Ситуaцијa нa по љу послa и кaријере је сaсвим стaбилнa. Не ће би ти ве ћих променa то ком овог пе ри о да. Поку шaјте дa се опу стите и дa уживaте у мир ној aтмосфери. Шкорпијa Финaнсијски сте у плу су, пот пу но сте се реши ли свих дуговa из про шло сти и од лич но се осећaте због тогa. Си гур ни сте у сво је спо соб но сти, кaо и у то дa ће вaм бу дућ ност би ти још бољa. Стрелaц Од го вор ни сте и покaзујете по све ћеност по слу. Мо же те дa оче ку је те дa ће те нaпредовaти зaхвaљујући то ме. Јaрaц Уко ли ко сте јaсно од ре ди ли штa же ли те и имaте свој циљ, ондa се мо же ре ћи дa сте нa полa путa до успехa. Сaмо је вaжно дa се би јaсно постaвите ци ље ве, ствaри ће се сло жи ти. Водолијa Си гур ни сте у сво ју по слов ну бу дућ ност и труди те се дa одр жи те до бре по слов не ве зе и вaжне кон тaкт е ко је имaте. Знaте дa вaм достa тогa зaвиси од комуникaције сa људимa. Ри бе Постaвили сте ис пред се бе великa очекивaњa. Вaше aмбиције су до сти жне, aли је исто тaко вaжно дa знaте дa ће вaм требaти мно го временa кaко би сте оствaрили бaш све то што же ли те. Брзи чоколaдни колaч Сaстојци: 3 јaјетa 150 грaмa шећерa 125 грaмa ото пље не чоколaде зa те сто 60 грaмa мaргaринa 150 грaмa брaшнa 1/2 прaш кa зa пе ци во 1/2 шо ље млекa ци мет по же љи Нaчин при пре ме Улупaти белaнцa сa ше ће ром, додaти жумaнцa, чоколaду и остaле сaстојке. Све ле по сје ди ни ти и сипaти у дугуљaсти кaлуп. Пе ћи нa 200 сте пе ни око 1/2 сaтa, a зaтим смaњити темперaтуру дa се колaч ис ти шти. Временска прогноза од 1.6. до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 24 Мин. 14 Могућа киша Макс. 24 Мин. 14 Могућа киша Макс. 24 Мин. 13 Киша Макс. 25 Мин. 15 Местимично сунчано Макс. 26 Мин. 16 Местимично сунчано Макс. 27 Мин. 16 Могућа киша Макс. 23 Мин. 13 СРЕМ У СРЕМ СКИМ НО ВИ НА МА ШТА СМО ПИ СА ЛИ У ЗАД ЊИХ ПО ЛА ВЕ КА СА ПИ ЈА ЦЕ На гло опа ле це не по вр ћу По сле ки шних да на и прилич но хлад ног вре ме на које је за хва ти ло на ше кра је ве, из гле да да су на ста ли то пли ји да ни има ли ве ли ког ути ца ја на снаб де ва ње тр жи шта са по једи ним ар ти кли ма. На ро чи то је по ра сла по ну да ра ног по вр ћа: мла дог кром пира, гра шка, спа на ћа, ке ле ра бе и др. и ра ног во ћа: тре ша ња, ви ша ња и ја го да, а што је изазва ло на гли пад це на. На тр жи шту се по ја вљу ју ве ли ке ко ли чи не мла дог кромпи ра чи ја је це на па ла у од носу на про шлу не де љу за ди на ра по ки ло гра му, та ко да се са да про да је по це ни од 50 ди на ра. Гра шак и спа наћ ко јег има у до вољ ним ко ли чи на ма и да ље се про да је по це ни од 70 ди на ра по ки ло гра му. У про дав ни ца ма Ви та минке по ја ви ле су се пр ве ко личи не кра ста ва ца и па ра дај за, али се про да ју по при лич но ви со ким це на ма, та ко да је по ну да ве о ма ма ла на тр жишту. На тр жи шту су се по ја ви ле ве ће ко ли чи не кла не жи ви не, ко ја се про да ва ла по 400 дина ра ко ло грам, што се ви ди да је це на овим про из во ди ма нагло по ра сла. Пр ви то пли ји да ни до не ли су на рум ску пи ја цу ве ће коли чи не тре ша ња и ви ша ња и то при лич но до бр ог ква ли те та по це ни од ди на ра. Поја ви ле су се и ве ће ко ли чи не ја го да, али им је це на ви со ка, око 200 ди на ра по ки ло гра му. Р. Са кул ски СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Ви ше ли си ца не го зе че ва уло ви ли ми тр о вач ки лов ци И док се јед ни лов ци све срд но за ла жу у уни шта ва њу ште то чи на, има и та квих ко ји ни су испунили ни оних 400 по е на ко ли ко је за ду жен сва ки ло вац да ис пу ни, не го су ра ди је пла ти ли 5 ди на ра за сва ки не ис пу ње ни по ен Ка кво је ста ње ни ске дивља чи, на ро чи то зе че ва, на по је ди ним ме сти ма у Сре му нај бо ље илу стру је при мер Ловач ког дру штва у Срем ској Митро ви ци. Ово Дру штво бро ји 48 чла но ва, а про шле лов не сезо не чла но ви Дру штва од стрели ли су у свом ло ви шту све га 58 зе че ва, док су за исто вре ме уло ви ли 158 ли си ца, да кле три пу та ви ше ли си ца не го зе че ва. Осим ли си ца, ми тр о вач ки ловци уни шти ли су још и 64 пса лу та ли це, 37 ма ча ка скит ни ца, 108 си вих вра на и дру гих разних ште то чи на. За сва ку по хва лу је рад ми тро вач ких ло ва ца на чи шће њу својих ло ви шта од ште то чи на, али број ке ко је смо на ве ли по ка зу ју да ште то чи на још увек има да леко ви ше не го ко ри сне ди вља чи. И док се јед ни лов ци све срдно за ла жу у уни шта ва њу штето чи на, има и та квих ко ји ни су испунили ни оних 400 по е на ко ли ко је за ду жен сва ки ло вац да ис пу ни, не го су ра ди је плати ли 5 ди на ра за сва ки не ис пуње ни по ен. Сем то га, ште то чи не до лазе у срем ско ми тро вач ки атар и из ло ви шта су сед них ло вач ких дру шта ва, у ко ји ма се не вр ши пре вен тив но чи шће ње ло ви шта од ште то чи на. За то срем ско митро вач ки лов ци по здрав љља ју оду лу ку о осни ва њу оп штинског ло вач ког са ве за, ко ји ће ко о р ди ни ра ти рад ло вач ких дру шта ва на те ри то ри ји јед не ко му не. М. Т. Текст је об ја вљен на 11. стра ни у бро ју од 31. ма ја 1961.

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи

55 година постојања. Сертификати за вештине. Понуђено 500 нових радних места Страна 7. Страх нас да се гледамо у очи www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 27. мај 2015. Број 2830 Цена

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЗ ПО ЧЕ ТАК ЈЕ СЕ ЊЕ БЕР БЕ. Су ша на њивама и у нов ча ни ци ма

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЗ ПО ЧЕ ТАК ЈЕ СЕ ЊЕ БЕР БЕ. Су ша на њивама и у нов ча ни ци ма www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 18. септембар 2013. Број 2742 Цена 40 динара у овом броју: 17 ВЕКОВА МИ ЛАН СКОГ ЕДИК ТА: Ве ли чан стве но за

More information

Eдиција Мала психологија. ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање. Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик

Eдиција Мала психологија. ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање. Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик Eдиција Мала психологија ДОБРА МИСАО ЗА СВАКИ ДАН прво издање Аутори Памела Еспеланд Елизабет Вердик Наслов оригинала: Pamela Espeland & Elizabeth Verdick Making Every Day Count Original edition published

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information