Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Size: px
Start display at page:

Download "Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација"

Transcription

1 KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април Број 2823 Цена 50 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ - СЛАВИША ГРУЈИЋ: Ни београдизација, ни новосадизација Страна 3. ЛАГ ФРУШКА ГОРА- ДУНАВ : Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових Кар ло ва ца, Ма ра ди ка, Но вог Слан ка ме на и Кр че ди на до би ле су сер ти фи ка те о за вр ше ној ин форма тич кој обу ци, ко је им је про шле ЧИТАОЦИМА КОЈИ СЛАВЕ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ Срећан Ускрс! не де ље уру чио пред сед ник Општи не Ин ђи ја Пе тар Фи ли по вић. У Вој во ди ни је по след њим про јектом ин фор ма тич ке обу ке же на са села об у хва ће но 425 же на, а по чев ши од го ди не, кроз ову вр сту обуке про шло је ви ше од же на. МИТРОС ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ: М. Б. Стра на 13. Производња од октобра Страна 2. G Agencija G UVEĆANJE VAŠE DEVIZNE ŠTEDNJE OD 15% - 100% Tel: 064/ Sr. Mitrovica, Kralja A. Karađorđevića 68. Tel: 022/ unikum@unikum.rs Књижара "Рачуноводствени биро", Сремска Митровица, Краља Петра I 53 Телефон: 022/ и 063/

2 2 Среда, 8. април na{ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ГО НИ МИ ТРО СА СА ДА СУ ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ЛИ ШТЕ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Раз ли чи ти и сво ји У Ма ти ци срп ској био сам на про мо ци ји књи и ге Дра гоми ра Дуј мо ва: Вре ме ме се ча ре ња. Реч је о срп ском пи сцу у ди ја спо ри ко ји је ро ђен и жи ви у Ма ђар ској. Тема ње го ве књи ге су бе ле тач ке на ше исто ри је, оно што ни је би ло до вољ но по зна то, што се де си ло, а по том би ло скрај ну то. Вре ме ко је аутор опи су је је оно не по сред но по сле Ве ли ког ра та ка да је слав на срп ска вој ска ушла у Ба ју, Пе чуј и се ла око њих где је би ло мно го жите ља срп ске на ци о нал но сти. Су срет је био дра ма ти чан. По сле тор ту ре ко ју је Угар ска про во ди ла, на ро чи то у ве ме ра та, над срп ским жи вљем, од јед ном се по ја вљу ју ко њани ци са срп ским шај ка ча ма и рат ним за ста ва ма. По бедни ци. У по чет ку збу ње ност, а тек ка сни је ра дост. Тра ју не до у ми це, гра ни це још ни су ис цр та не, а срп ска вој ска у Пе чу ју, Ба ји. Тра је то ста ње ни на не бу ни на зе мљи 33 ме се ца па је аутор це лу књи гу на звао Вре ме ме се ча рења. Чак је у том пе ри о ду про гла ше на не ка ква срп ско-мађар ска ре пу бли ка (Пе чуј ска ре пу бли ка) као там пон зо на из ме ђу угар ске и но ве др жа ве Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. За ње ног пред сед ни ка иза бран је по зна ти ака дем ски сли кар Пе тар До бро вић ко ји је ту функ ци ју оба вљао са мо шест да на. У тих шест да на пред сед ни кова ња оти шао је у Бе о град код Па ши ћа да се до го во ре о суд би ни но ве ре пу бли ке, срп ско-ма ђар ске. При мио га је Па шић, али и раз о ча рао ка да је ре као: не ми сли те ваљ да да ће мо због те ва ше ре пу бли ке по но во ра то ва ти са Мађа ри ма. Пе тар се ви ше ни је вра тио у Ма ђар ску, остао је у Но вом Са ду. " При мио га је Па шић, али и раз о ча рао ка да је ре као: не ми сли те ваљ да да ће мо због те ва ше ре пу бли ке по но во ра то ва ти са Ма ђа ри ма... Сход но 33 ме се ца - вре ме на не ја сно ћа око гра ни це - у књи зи има и 33 при че. На жа лост, гра ни цу су он да, као и да нас, дик ти ра ле ве ли ке си ле, па је та ко по ву че на црта ис под Ба је и Пе чу ја. Срп ска вој ска се мо ра ла не примет но и у ти ши ни по ву ћи. У јед ној од ових при ча аутор на во ди спо ро ве ме ђу он да шњом вој во ђан ском ели том о на чи ну на ко ји ће се при кљу чи ти Вој во ди на Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Јед ни су за го ва ра ли, ра ди ка ли Ја ше То ми ћа, ди крект но при кљу че ње Ср би ји, а дру ги да се то ура ди пре ко За гре ба. Ва са Ста јић, као де мо кра та, хтео је да из бег не по тен ци јал не зам ке цен тра ли за ци је, па је сма трао да сви Ју жни Сло ве ни бив ши по да ни ци Хазбур шке ку ће то тре ба да ура де пре ко На род ног ви је ћа у За гре бу, та ко би се са чу ва ла спе ци фич ност пре чан ских Ср ба. Стра сти су се ус ко ви тла ле. Сми ри вао их је др Богдан Га ври ло вић ко ји је у јед ном тре нут ку пред ло жио компро ми сно ре ше ње. Ци тат из књи ге: До бро, уко ли ко се ује ди ње не про ду жи пре ко За гре ба, он да Бач ка, Ба ра ња и Ба нат тре ба не по сред но да се ује ди не са Ср би јом у најкра ћем мо гу ћем ро ку. - А Срем? - пи та Пе тар До бро вић. - Бо га ми, Срем ци ни су се де ли скр ште них ру ку. По слуша ли су ста ру по сло ви цу: Уздај се у се и у сво је кљу се. Гле да ли су сво ја по сла. Они су, за ла га њем Жар ка Ми лади но ви ћа, же сто ког ра ди ка ла, већ 23 но вем бра, на сво јој скуп шти ни до не ли од лу ку да се са ми при кљу че Ср би ји. - Алал им ве ра, ре че Пе тар До бро вић - Са мо да знаш, тај Ми ла ди но вић је пре ра та био затва ран због вр бо ва ња и пре ба ци ва ња оруж ја у Ср би ју. Су ђе но му је у За гре бу, због ве ле и зда је, ме ђу тим, услед не до стат ка до ка за уско ро је пу штен на сло бо ду. На же лезнич кој ста ни ци у Ру ми че као га је фи ја кер без упрег нутих ко ња. Кад је сти гао оду ше вље ни Ру мља ни су га оваци ја ма до че ка ли. Ми ла ди но вић је сео у фи ја кер, а Ру мљани су га са ми ву кли до цен тра гра да под се ти др Бог дан Га ври ло вић. У пра во слав ном де лу гро бља из ме ђу же ле знич ке стани це и цен тра, од мах на ула зу, на ла зи се спо ме ник Жарку Ми ла ди но ви ћу. Ми ла ди но вић је био ми ни стар по шта и те ле гра фа Кра ље ви не СХС па му је на кнад но по диг нут спо ме ник ис пред глав не по ште у Ру ми. Умро је годи не, са хра њен у Ру ми. Те ста мен том је сву сво ју имо ви ну оста вио гра ду Ру ми. Срем је био ре пу бли ка за се бе, са ми Срем ци од лу чи ли и при кљу чи ли се. Се тио сам се и јед не анег до те, ако ауто но ма ши про гла се Вој во ди ну ре пу бликом, у том слу ча ју Срем ће до би ти ауто но ми ју па ће они ко ји се за ла жу за ре пу бли ку Вој во ди ну тек та да ви де ти сво га Бо га. Увек је Срем био дру га чи ји, раз ли чит, свој, па та ко и у вре ме Ја ше То ми ћа и Ва се Ста ји ћа, а и ово да на шње. Про из вод ња кре ће у ок то бру У Срем ској Ми тро ви ци је по че ла ре кон струк ци ја по го на срем скоми тро вач ког Ми тро са ко ји је сре дином ја ну а ра про дат аустриј ском "Гиер лин гер хол дин гу" за евра. По че так про из вод ње на ја вљен је за ок то бар ме сец, а по сао ће од мах доби ти 300 рад ни ка. Ге не рал ни ди рек тор Ми тро са Ра мо Адро вић из ја вио је но ви на рима да ће се у Ми трос до го дине уло жи ти 20 ми ли о на евра, уме сто 12 ми ли о на евра ка ко је би ло пр вобит но на ја вље но. У но вим по го ни ма по сао ће од мах до би ти 300 рад ни ка, а са про ши ре њем про из вод ње по рашће и број рад ни ка. Ра мо вић ка же да је крај њи циљ да се го ди не до стиг не днев ни ни во пре ра де то вље ни ка и упо сле ност ви ше од хиља ду рад ни ка. - Стар ту је мо са 300 за по сле них и у дру гој фа зи ће их би ти пу но ви ше. Кра јем апри ла по чи ње кам па ња са фар ме ри ма, ка ко би на вре ме по че ли тов, јер на ма то вље ни ци тре ба ју већ у ок то бру ме се цу ка да по чи ње произ во дља у Ми тро су. Све што смо сто ча ри ма по ру чи ли на са стан ку среди ном де цем бра, ва жи и да нас. Наш циљ је да се ба зи ра мо на ма ле про изво ђа че, а не на ве ли ке европ ске сточа ре ко ји ће уско ро гра ди ти фар ме у Ср би ји по ру чио је Адро вић. Он је пре ци зи рао да је план да се поч не с ка па ци те том пре ра де од хиља ду то вље ни ка днев но. - Наш план је да се сва ке го дине обим про из вод ње, та ко да го ди не до стиг не мо днев но кла ње то вље ни ка. Та да ће Ми трос има ти ви ше од хи ља ду за по сле них. Про из вод ња се ба зи ра ис кљу чи во на срп ској си ро ви ни и све што произ ве де мо на ме ње но из во зу. Ми већ са да мо же мо обе ћа ти да ће Ми трови ца до би ти јед ну од нај са вре ме ни јих ДУ БРОВ НИК п шти на Ин ђи ја је је ди на ло кал на Оса мо у пра ва у Ср би ји ко ја је доби ла ве ли ко при зна ње Ства ра о ци за ве ко ве за до при нос раз во ју преду зет ни штва у Ју го и сточ ној Евро пи за го ди ну. На гра ду је при мио пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли по вић на II Ре ги о нал ном са миту при вред ни ка Ју го и сточ не Евро пе под на зи вом 300 нај бо љих, ко ји је одр жан у Ду бров ни ку. Од лу ку о доде ли при зна ња до нео је два на е сточла ни ме ђу на род ни не за ви сни Ко митет за до де лу на гра да и при зна ња, са ста вљен од екс пе ра та за еко номи ју, мар ке тинг, ме наџ мент и преду зет ни штво из пет зе ма ља. Фи нал ном од лу ком оп шти на Ин ђи ја се на шла ме ђу 63 ла у ре а та, а пред ло же но је 340 кан ди да та из де вет зе ма ља. Поред Ин ђи је, на гра ду је до би ло још шест пред став ни ка из Ср би је, а реч је о при ват ним ком па ни ја ма и удруже њи ма. - На гра да ко ју смо до би ли но си рад ни на зив Ства ра те љи за сто лећа, од но сно Ства ра о ци за ве ко ве, Чел ни ци гра да и Ми тро са у оби ла ску ра до ва на ре кон струк ци ји по го на фа бри ка на Бал ка ну по ру чио је Адро вић. То ком по се те но ви на ра Ми тро су ко ји је са да ве ли ко гра ди ли ште, градо на чел ник Срем ске Ми тро ви це Брани слав Не ди мо вић је из ја вио да зна чај ове ин ве сти ци је и у то ме што ће ожи ве ти је дан од сим бо ла Срем ске Ми тро ви це. - Де сет ме се ци од ини ци јал них раз го во ра са Јо ха ном Гер лин ге ром до шли у фа зу ре кон струк ци је објека та Ми тро са. Ви ше не ма сум ње да ће фа бри ка опет ра ди ти, а на ма је нај ва жни је да Ми трос, је дан од нај ве ћих сим бо ла гра да, по но во креће с про из вод њом ре као је Не ди мовић.- Град је до био до брог ин ве сти тора ко ји из вр ша ва све сво је оба ве зе, а би ће и до бар по сло да вац. Исто време но, по че так ра да Ми тро са до неће и ожи вља ва њу сто чар ства на овом под руч ју. На чел ник Град ске упра ве за ур бани зам и стам бе но ко му нал не по слове Вла ди мир Пет ко вић ка же да је град ска ад ми ни стра ци ја ве о ма бр зо ре а го ва ла на зах тев Ми тро са и изда ла по треб ну до ку мен та ци ју за рекон струк ци ју та ко да са да пре о ста је да се за вр ше пла ни ра ни ра до ви, поста ве ма ши не и кре не про из вод ња. Ме ђу они ма ко ји су по но во до би ли по сао у Ми тро су је и Ћи ри ло Мари чић ко ји је у овом пред у зе ћу радио од го ди не па све до уво ђења сте ча ја у фа бри ку. - На кон 5,5 го ди на сте ча ја нај зад смо до че ка ли да по но во ра ди мо. Осећај је фан та сти чан јер смо раз у вери ли и мно ге ко ји су сум ња ли у овај про је кат и ко ји ни су ве ро ва ли у на шу бор бу да Ми трос ожи ви. Мно ги су ми сли ли да од то га не ма ни шта, али ми сва ки дан, ко рак по ко рак, ов де до казу је мо да ће про из вод ње би ти и да ће Ми трос по но во би ти ги гант као што је не ка да био ка же Ма ри чић. Ина че, про из во ди Ми тро са не ће би ти у про да ји на до ма ћем тр жи шту, где је аустриј ска Ком па ни ја Ги ер лингер, ко ја је ку пи ла Ми трос, при сутна го ди на ма али као про из во ђач ни за пре храм бе них про из во да с озна ком роб не мар ке ве ли ких тр го вин ских лана ца ко ји по слу ју у Ср би ји. ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА ДО БИТ НИК ПРИ ЗНА ЊА НА РЕ ГИ О НАЛ НОМ СА МИ ТУ ПРИ ВРЕД НИ КА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ Ства ра о ци за ве ко ве Пред сед ни к Оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли по ви ћ са наградом Ж. Н. М. М. до би је на је за раз вој пред у зет ништва у Ју го и сточ ној Евро пи, а од носи се уку пан при вред ни до пи нос наше ло кал не са мо у пра ве у прет ход ној де це ни ји, као и број ре а ли зо ва них ин ве сти ци ја - ис та као је пред сед ник Фи ли по вић. - За на шу ло кал ну са моу пра ву на гра да је од из у зет ног знача ја јер пред ста вља по твр ду да смо до са да до бро по сло ва ли и да смо и да ље од лич на де сти на ци ја за по тенци јал не ин ве сти то ре. На ста ви ће мо да ула же мо у на ше ин ду стриј ске зо не и отва ра мо но ва рад на ме ста. Пред сед ник је на кра ју под се тио да је оп шти на Ин ђи ја три пу та до бија ла на гра ду ути цај ног ли ста Fi nancial Ti mes и да је то при зна ње било од пре суд ног зна ча ја да по је ди ни ин ве сти то ри за ку ца ју на вра та ове срем ске оп шти не. На кон то га усле дила је и на гра да за Нај тран спа рентни ју ло кал ну са мо у пра ву у Ср би ји у го ди ни, а по сле ње при зна ње је до дат ни под сти цај за још бо љи и ефи ка сни ји рад ло кал не са мо у пра ве. М. Ба ла ба но вић

3 Среда, 8. април ИН ТЕР ВЈУ СЛА ВИ ША ГРУ ЈИЋ, ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ И ЈАВ НО ИН ФОР МИ СА ЊЕ Уче ћи на бе о гра ди за ци ји, не ће мо но во са ди за ци ју - Уз ко рект не од но се пре ма на ци о нал ним и вер ским за јед ни ца ма и про јек те ре ги о нал не са рад ње, не из о став ни су и ко рект ни од но си са Бе о гра дом као престо ни цом и цен тром кул ту ре и ин фор ми са ња у Ср би ји. Не ке мен тал не гра ни це ко је по сто је и на овој и на оној стра ни, ни су нор мал не. Про сто ни је нор мал но да ов де не ко ми сли да не мо же да уђе у Бе о град, или да из Бе о гра да не мо же да до ђе у Но ви Сад ка же Сла ви ша Гру јић О д по чет ка ман да та тру дим се да одво јим по ли ти ку од кул ту ре и ин фор миса ња та ко да с те стра не не посто ји про блем у ра ду се кре та рија та. Про бле ма не ма јер уну тар ко а ли ци је у По кра јин ској вла ди по сто ји кон се зус ве зан за рад Се кре та ри ја та за кул ту ру и јавно иифор ми са ње и ба ланс ко ји смо ство ри ли то ком пар го ди на где смо се тру ди ли да ускла ди мо све оне ин те ре се, нај ма ње поли тич ке, ко ји по сто је у кул ту ри и јав ном ин фор ми са њу. То значи да се, уче ћи се на бе о гра диза ци ји, ми тру ди мо да сма њи мо ути цај но во са ди за ци је из ја вио је за Срем ске но ви не по кра јински се кре тар за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње Сла ви ша Гру јић од го ва ра ју ћи на пи та ње да ли ак ту ел на си ту а ци ја у Скуп шти ни Вој во ди не ути че на рад се кре тари ја та на чи јем је че лу. Гру јић је ис та као да се кре та ри јат ра ди на то ме да ра ши ри кул ту ру и инфор ми са ње. ко ли ко је мо гу ће, по чи та вој Вој во ди ни, а пр вен ствено на цен тре као што су Су бо тица, Сом бор, Зре ња нин, Срем ска Ми тро ви ца... - Уз ко рект не од но се пре ма на ци о нал ним и вер ским за једни ца ма и про јек те ре ги о нал не са рад ње, не из о став ни су и корект ни од но си са Бе о гра дом као пре сто ни цом и цен тром кул ту ре и ин фор ми са ња у Ср би ји што је јако бит но. Не ке мен тал не гра ни це ко је по сто је и на овој и на оној стра ни, ни су нор мал не. Про сто ни је нор мал но да ов де не ко мисли да не мо же да уђе у Бе о- град, или да из Бе о гра да не мо же да до ђе у Но ви Сад. И, на рав но, гле да мо да Вој во ди ну пред ста вимо у европ ским ре ги ја ма ре као је Гру јић за наш лист. Ко ји су то зна чај ни ји об лици пре ко гра нич не са рад ње? - Ја бих, на пр вом ме сту, издво јио са рад њу са Ум бри јом која ће са да још про ши ри ти. Пре ко га ле ри је Ма ти це срп ске ми смо има ли уза јам не из ло жбе, раз мене струч ња ка, али та мо не иде мо као си ро ма шни ро ђак ко ји тра жи по моћ. Та мо смо ишли па ри тетно по шту ју ћи чи ње ни цу да има мо шта да по ну ди мо, али и шта да при хва ти мо ов де. И то је по ента. Ни ко нас не ће ма ње или ви ше це ни ти ако ка же мо да смо си рома шни. Ми има мо шта има мо, тиме смо по но сно и то ну ди мо. И Истра је наш ду го го ди шњи парт нер и, на не ки на чин, са везник. Кроз ову са рад њу, а по гото во ако се узму у об зир срп скохр ват ски од но си ко ји су и до бри и ло ши, Истра и Вој во ди на по казу ју ка ко се мо же са ра ђи ва ти а ми са ра ђу је мо из у зет но. Не са мо због Да на Ис тре у Вој во ди ни и Да на Вој во ди не у Ис три, не го је реч о са рад њи на ши ро ком по љу. Што се ти че кул тур ног насле ђа, шта По кра јин ски секре та ри јат чи ни у овој области? - Са мо у обла сти кул тур ног насле ђа у Срем ће се из дво ји ти 15,5 ми ли о на, плус 25 ми ли о на за рекон струк ци ју врд нич ке Ка си не 25 и 4,5 ми ли о на Га ле ри ји Са ве Шу ма но ви ћа у Ши ду. На то треба до да ти ула га ња у са вре ме но ства ра ла штво, раз не про дук ци је и слич но. Ка да нас пи та ју шта је нај ва жни је у Вој во ди ни, Сир мијум уз Бач, Кар лов це и Пе тро вара дин, има нај зна чај ни је ме сто. Не мо гу ће је за о би ћи Срем ску Ми тро ви цу ко ја је цен тар кул турног на сле ђа, не са мо Сре ма, већ и Вој во ди не и Ср би је. По др жа вамо Му зеј Сре ма, Сир ми јум, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и ула же мо та мо зна чај на сред ства. На ша ула га ња су при лич на и у дру гим сре ди на ма. Ове го ди не ће се зна чај ни је ра ди ти и на ло ка лите ту Врд нич ке ку ле што је та ко ђе бит но. По кра јин ски за вод по чиње та мо озбиљ на ис тра жи ва ња јер се по ка за ло и до ка за ло да је обје кат ве ћи не го што се прет поста вља ло. На ше ак тив но сти су у Врд ни ку ве за на и за ре кон струкци ју згра де Ка си не, објек та који је фан та сти чан. Ра ди ли смо и про јек те ве за не за ин ду стриј ско на сле ђе где Врд ник опет предња чи... Врд ник има Ста ру и Но ву ко ло ни ју ко је су фан та стич но насле ђе у сва ком об ли ку, Го спод ски ред та ко ђе...са мо кад го во ри мо о Врд ни ку већ има мо за ни мљи ву и зах тев ну си ту а ци ју. На при мер у окви ру Тер ма ла по сто ји бив ша ко њу шни ца, а иде ја је да се кроз про је кат кре а тив не ин ду стри је обје кат упо тре би на пра ви на чин. Не да би обје кат био са мо за нимљив, већ да би он био и одр жив. На ма не тре ба ју објек ти ко је ћемо отво ри ти па за тво ри ти. Че му свр ха? Ов де је по ен та у то ме да обје кат бу де одр жив, а све кроз кре а тив ну ин ду стри ју ко ју ми у из у зет но по др жа ва мо. До ста смо ра ди ли и на Сремској ку ћи у Ога ру, по др жа ва мо и Келт ско на се ље ко је се пра ви у Ин ђи ји, по ма же мо на раз не на чине Га ле ри ју Са ве Шу ма на но ви ћа у Ши ду, Га ле ри ју Или је Бо си ља, по зо ри шне сце не где год је то мо гу ће, фе сти ва ле, кул тур ноумет нич ка дру штва...део по лити ке је и про мо ци ја ма лих му зе ја ко ји су одр жи ви као што је Му зеј хле ба у Пе ћин ци ма ко ји има своју фор му и до бро је по ста вљен. Ни је до вољ но на пра ви ти му зеј и тра жи ти па ре па да сто ји без публи ке. Кул ту ра зах те ва озбиљ на укршта ња, а у вре ме ка да не ма довољ но па ра за све, он да то баш и ни је ла ко. Ја сам за до во љан што, ако смо не што ура ди ли у те шкој си ту а ци ји, ни смо до зво ли ли да кул ту ра оде ис под. Јер, обич но се у кри зи уки да ју из два ја ња за кул ту ру. Има ли по ли ти ке у да вањи ма? - По др жа ва мо све ло кал не са мо у пра ве, не за ви сно од по лити ке. Има мо из у зет но до бре одно се са ло кал ним са мо у пра ва ма. Не ма мо шу мо ва на ве за ма. Не до зво ља вам да има мо про блем у кул ту ри за то што се иде о лошки не сла же мо са не ким ко је у не кој ло кал ној вла сти. То ни је до бра кул тур на пол ти ка. Ма да, би ло је по је ди нач них слу ча је ва љу ди ко ји ми сле да је од нос са по кра јин ском вла шћу та кав да зах те ва сва ђу. Ипак, ши ро ко гледа ју ћи, не ма про бле ма, баш као ни са на ци о нал ним и вер ским зајед ни ца ма, а не ма мо про блем ни са опо зи ци јом у Скуп шти ни Војво ди не јер раз го ва ра мо о све му, о ин те ре си ма. Па ра има ко ли ко има, увек има не за до вољ них, али ка да по ка же мо да има мо слу ха и же ли мо да раз го ва ра мо, пре шли смо већ по ла пу та. Ка ко оце њу је те ме диј ску сце ну? Има те ли ути сак да је Вој во ди на оста ла без сво јих но ви на и да се јав но мње ње кре и ра у Бе о гра ду? - Мо рам да пи там ко нас Војво ђа не спре ча ва да има мо сво је штам па не ме ди је ко ји се чи тају? Ни ко, не ма ни ка кве за бра не. Гло бал но гле да ју ћи, не ки ве лики вој во ђан ски лист ко ји по крива Вој во ди ну би мо гао да по стоји. Днев ник је у про бле ми ма и то не тре ба по сма тра ти злу ра до. На про тив. Ни ком ни је све јед но да је дан та кав лист има про блеме. Без об зи ра да ли се сла жем са уре ђи вач ком по ли ти ком ко ју во де, мој ин те рес као гра ђа ни на и по кра јин ског се кре та ра је да је дан та кав лист ни је у про блеми ма. С дру ге стра не, ка да го вори мо о ре ги о нал ним и ло кал ним штам па ним ме ди ји ма, си ту а ци ја је ма ло лак ша, не пу но. Кре нућу од Срем ских ко је има ју сво је тр жи ште и до бро по кри ва ју ре гион. По сто ји још не ко ли ко гра до ва где су ло кал ни ме ди ји при лич но ја ки и то је до бро. Кад се вра ти мо на те му да нема ја ког вој во ђан ског ли ста, јасно је да нас ни ко не спре ча ва да то има мо. Не спре ча ва ју нас Бе о гра ђа ни да на пра ви мо вој вођан ски лист ко ји би био чи тан, не мо ра чак ни из ла зи ти у Но вом Са ду. Ни је то но во сад ски спе ција ли тет. Али, не ма мо га. У та квој си ту а ци ји до ћи ће и до при ва ти за ци је елек тронских ло кал них ме ди ја. Сла ви ша Гру јић - То је не ми нов ност. Ми смо има ли од ре ђе не при мед бе на при ва ти за ци ју не ких елек тронских ме ди ја у ви ше на ци о налној сре ди ни. Са да ни је на на ма да оче ку је мо да то бу де ло ше. Ствар но же лим да то успе и да бу де до бро. Не знам ко јим мо дали те ти ма ће би ти до бро, мо жда и хо ће. Ја ћу са ве ли ким ен ту зи јазмом гле да ти да се све сло жи и да та при ва ти за ци ја про ђе. Мо ра се има ти у ви ду ин те рес ло кал не зајед ни це за ин фор ми са њем. Би ло ко ји при ват ник у елек трон ским ме ди ји ма те шко да има ин те рес да из ве шта ва о ста њу пу те ва, ка на ли за ци ја ма, пре до школ ским уста но ва ма... Не, он ће ра ди ти оно што је ње гов ин те рес. А грађа ни он да гу бе. Чи ни се да ло кал не са мо у- пра ве ни ме ди ји ни су спремно до че ка ли про јект но финан си ра ње? - Ако знаш да ће не што би ти, он да је про шао рок да поч неш да се об у ча ваш. Ако је про јектно фи нан си ра ње си стем ра да, он да не мо гу че ка ти по ло ви ну ју на да се за пи та ју шта ће сада. И у Се кре та ри ја ту су се људи об у ча ва ли и при ла го ђа ва ју се но вом. Ако не ки ме ди ји ни су на вре ме ре а го ва ли, не ка се запи та ју за што је та ко, за што се ни су при пре мље ни. Ло кал не само у пра ве и ме ди ји мо ра ју би ти об у че ни за про јект на фи нан сира ња, не мо же их из не на ди ти снег у ја ну а ру. Има мо ли пре ви ше ме ди ја? - Ми слим да има мо пре ви ше то га што се зо ву ме ди ји. Не можеш ре ћи да имаш пре ви ше меди ја па би у том слу ча ју по чео да раз ми шљам о то ме да ли, на при мер, је дан ме диј ко ји се зове Срем ске но ви не, спа да у реч пре ви ше. Озби љан лист као Срем ске не мо же ни да уђе чак ни у раз ми шља ња да ли је преви ше ме ди ја. А кад по гле да те ко је све ре ги стро ван као ме диј, ка да ви ди те ко се све ја вља на кон кур се, као и у кул ту ри, он да се по ста вља то пи та ње.. На конкур су има мо та квих зах те ва да се при ме ти да има оних ко ји само раз ми шља ју ка ко да пре живе. Он да сми сле ре цепт за проје кат: да бу де мул ти кул ту ра но, ни је ло ше да то бу ду осе тљи ве гру пе, па до да ју ме ђу на род ни ка рак тер и на ста не про је кат за ко ји ми сли да је до бит ни на конкур су. Ка да про је кат не про ђе, он да др вље и ка ме ње на нас опту жба ма да не по др жа ва мо мулти кул ту рал ност, ме ђу на род ну са рад њу и осе тљи ве гру пе. То га има мо на ка ма ре јер љу ди има ју про бле ме да пре жи ве. Сви мисле да су њи хо ви про јек ти перфек т ни, а вре ћа са па ра ма је толи ка ко ли ка је. Оче ку је те ли да се про реди ме диј ска сце на? - То ће се си гур но де си ти и око то га не ма ди ле ме. Про ћи ће го дине, не ће се ни ка да све уре ди ти у кул ту ри и у ин фор ми са њу, али ће се уре ди ти мно го. Ни је ни у ЕУ све уре ђе но што се то га ти че. И они има ју про бле ме око про јека та у кул ту ри и ин фор ми са њу. Ни смо ми баш у Ср би ји спе ција ли сти за то. Има про бле ма и у на шем окру же њу, па и зе мља ма ко је су у ЕУ. Али, оне то пре вази ла зе, за кон је за кон и по шту је се. До ула ска у ЕУ, за ко ни ће се по што ва ти и код нас. Ж. Н.

4 4 Среда, 8. април Поводом Ускрса свим суграђанима који славе по јулијанском календару упућујемо честитке са жељом да највећи хришћански празник проведете у радости, добром здрављу, узајамном разумевању и миру. Председник Скупштине града Милан Ковачевић Градоначелник Бранислав Недимовић

5 Среда, 8. април ПРА ЗНИ ЦИ У СРЕ МУ, НЕ КАД И САД ''По ступ ни ца'' као ''смарт фон'' Плат не не бе ле па ти ке и ''мор нар ска оде ла'' - Ле че ње и хо но ра ри ''ру ке ра ди'' А н дрић је у сво је вре ме при метио да са мо не у ки и не ра зумни љу ди ми сле да је про шлост - мр тва. ''Исти на је, на про тив, да је све што је чо век не ка да ми слио и осе ћао и ра дио не рас ки ди во утка но у оно што ми да нас ми сли мо, осе ћа мо и ра ди мо. Уно си ти све тлост на уч не исти не у до га ђа је про шло сти, зна чи слу жи ти са да шњо сти'', пи ше Ан дрић. У не рас ки ди вој ве зи с про шло шћу су сва ка ко оби ча ји и пра зни ци у сва ком на ро ду и сва ком кра ју, па и у на шем, сре мач ком. Из тих сли ка про шло сти са зна је мо баш то - шта је чо век нека да ми слио, осе ћао и ра дио. А шта је од то га за бо ра вље но, или са чу вано до да нас? Ето, Ус крс је за дан-два, ето при лике да се под се ти мо на про ху ја ла вре мена, на ра до сти и жа ло сти љу ди тог време на, на по ру ке ко је су ''без вре ме не''. До ста то га за бе ле жио је сво је вре ме но Вла ди мир То мић у мо но гра фи ја ма многих срем ских се ла. По зна то је у на ро ду, За ду шни це увек па да ју де ве те су бо те пред Ус крс. То су да ни ка да се мр тви ма да је ''за ду шу'', корен све га је у ве ро ва њу да је тих да на мо гућ кон такт с ду ша ма умр лих, да их је мо гу ће и по ча сти ти. У Па влов ци ма се, на при мер, то га дана но си ла хра на и пи ће на гро бље. Али се но си ла и ''Чи ту ља'', у ко јој су би ла име на свих умр лих чла но ва по ро ди це, а ко је је све ште ник у мо ли тва ма по ми њао. До ма ћи це су за те да не ме си ле ко ла че у об ли ку кр ста, зва не ''кр ста ци'', на ко је је ути ски ван пе чат ''па скур њак''. Два де се тих го ди на, Па влов ци ма су ишле и ''мач ка ре'' - мла ди ћи ма ски ра ни, са бра да ма, на га ра вље них ли ца, у пре врну тим ко жу си ма и шу ба ра ма, са тор ба ма о ра ме ну и ба ти на ма у ру ка ма, и са клепе ту ша ма обе ше ним о опа са че. Ишли су од ку ће до ку ће, пе ва ли ша љи ве пе сме, пра ви ли ве ли ку бу ку, а до ма ћи ни су им да ва ли је ло, пи ће, и но вац. Ма ска ма је углав ном сим бо ли зо ва на плод ност. А на Бе ле по кла де мом ци су ве зи ва ли љу ља шке у воћ ња ци ма и љу ља ли де војке. Уз ци ку и ври ску, де вој ке су пе ва ле: ''Љу ља ћу се до не де ље, ма оста ла бец ке це ље. Ово ли ка ку де ља, у ку де љи бун де ва, у бун де ви зла тан брош, љу љај, ло ло, кол ко о'ш.'' По ве ро ва њу, љу ља ло се да би по расли усе ви. Ва тре су па ље не на Ла за ре ву су бо ту - ''Вр би цу'', ко ја па да на осми дан пре Ус кр са. Оби чај ''Вр би ца'' се у Па влов цима про во дио та ко што су де ца и омла дина до но си ли мла де вр бо ве гран чи це у цр кву. Вр ба је узи ма на на ''ба ба-вем кином из во ру'', али и на Ку до шком ка на лу с ју жне стра не се ла. Те вр бо ве гран чице пре но ће у цр кви, на ју тре њу их је све ште ник де лио вер ни ци ма, а ови их ста вља ли за ико ну. ''Вр би ца'' је би ла ве ли ка ра дост за де цу, де ца нај си ро машни јих ро ди те ља до би ја ла су бар бе ле плат не не па ти ке, до ко ле ни це и ка пу, а имућ ни јих - ''мор нар ска оде ла''. Сва су де ца има ла ма ла звон ца, тај звук је увећа вао њи хо ву ра дост. На Ве ли ку су боту ме ше ни су ус кр шњи ко ла чи кру жног об ли ка, са ја је том у сре ди ни. Зва ни су ''јај че ни ци''. А дру гог да на Ус кр са, ишло се на гро бље где је све ште ник др жао по мен за све умр ле се ља не, али и поје ди нач но на не ким гро бо ви ма. Овај изла зак на гро бље на зван је ''Ру жи ча ло''. Ср би су у Вог њу оду вел сла ви ли Св. Пет ку. Али, ову су све ти цу у то вре ме сла ви ли и Ма ђа ри и Нем ци Во гањ ци. Вогањ ски Ма ђа ри и нем ци има ли су сво ју сла ву, пр ве не де ље у сеп тем бру. Зва ли су је ''кир бај''. На ову ма ђар ско-не мачку сла ву су и Ср би, ма сов но, углав ном мом ци и де вој ке. ''Кир бај'' је био по сле Св. Пет ке, та ко да ни ша то ри ни су склоње ни. А сла ви ло се и у ка фа ни Бо шка Ма ле ти ћа. Пе ва ло се на не мач ком, мађар ско и срп ском. Би ла је то, ка жу, потпу на то ле ран ци ја. А ка ко се у то вре ме ле чи ло? Би ло је то вре ме без стру је, пи ла се во да из плит ких бу на ра, не ко ли ко ме тара од стај ског ђу бри шта. У Ру ми је би ло са мо не ко ли ко ле ка ра на 40 хи ља да ста нов ни ка. За то је у скоро сва ком се лу би ло по не ко ли ко љу ди и же на са ''при род ним да ром за ле че ње''. У Жар ков цу је би ла нај по зна ти ја Ми ли ца Бла ну ша. На ме шта ла је иш чаше ња ру ку и но гу, а ''раз би ја ла'' је и крај ни ке код де це, без ин стру ме на та и ане сте зи је. Ми ли ца је са мо пал цем једне ру ке, ко ји је ма за ла ме дом, по ма гала ма лим бо ле сни ци ма без опе ра ци је. У се лу је ужи ва ла ве ли ки углед, ро ди тељи бо ле сне де це су у њу има ли ве ли ко по ве ре ње. Не ке же не су се ба ви ле ''на ме шта њем сто ма ка''. Ове же не су, та ко ђе без инстру ме на та, са мо са ''те глом'' (фла шом за пек мез) ко ју су ста вља ле на сто мак, успе ва ле да уну тра шње ор га не вра те у нор ма лан по ло жај. Да не Ба бић је тра ва ма ле чио зу бобо ље, али и ва дио бо ле сне зу бе. Због то га, у се лу је био не за ме њив. Из ве сни Ла ђак, Ма ђар, ве те ри нар ски тех ни чар, ко ји је ра дио на вла сте лин ству Пе ја чевић, у Жар ков цу је ле чио сто ку. Ни ко од ових ''ле ка ра у не во љи'' ни је тра жио би ло ка кву пла ту за свој труд. Ако је не ко од из ле че них ин си сти рао да пла ти, узи ма ли би сим бо лич ну су му, или ма њи дар - ''ру ке ра ди''. У До њим Пе тров ци ма нај по зна ти ји на род ни ле кар би ла је Бу дим ка Нинко вић, ле ко ви тим тра ва ма ко је је са ма при ку пља ла по ли ва да ма, по ста ла је спе ци ја ли ста за ле че ње ''цр них бо гиња''. Ма ца Опа ру шић је ле чи ла пре ло ме ру ку и но гу, на ро чи то код де це. Спа соје Гру јић је ''на ме штао сто мак'', на кон две-три ма са же, све је ''као ру ком било од не то''. А ме ђу биљ ка ма и тра ва ма, по зна те су би ле бо кви ца, ку пус, цр ни и бе ли лук... А кад де те у по ро ди ци про хо да, ''пође но гом'' ка ко се го во ри ло, у ку ћи се ме сио ко лач ''по ступ ни ца'' - пи та са рошти љем. Ко лач се из но сио на со как и де лио де ци из ком ши лу ка. На сто ли цу су се ста вља ли ра зни ала ти, али и књига, и оно што де те пр во ухва ти ру ком, ти ме ће се у жи во ту ба ви ти... А да нас? Ка ко би се да нас сла вио ''кир бај'', то јест, на ком је зи ку? Има ли тог ко би још ле чио за хо но рар - ''ру ке ра ди''? Шта би се ста вља ло на ону сто ли цу код ''по ступ ни це'', ка кав алат, или ка кав таблет, или мо жда ''смарт фон''? И на концу све га, ка ко са да слу жи ти са да шњости, уно се ћи све тлост исти не до га ђа ја из про шло сти? К. Ку зма но вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ТРЕЗВЕЊАК Чим затворим с друге стране врата, мој се драги ракијице `вата. СМЕТЊА Да нам није твоје драге маме, већ би давно женио се за ме. УВЛАКАЧ Аој мала ал` ће бити вруће, кад се чика под јорган увуче. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ђу ра Ше фер Сре мац Хлеб наш на су шни (2) О, Го спо де, имаш ли ми ло сти, пре сла бе су нам зе маљ ске ко сти! Из ме ђу не прав де и сло бо де зом би ји нам по ли ти ку во де! Ни кад ни сам сре бро љу бац био ал се ни сам ни од вла сти крио. Кад је зе мља пу на пр љав шти не, не ће ско ро сун це да ти си не! Кроз ве ко ве има ли смо га да да нас нам још увек ра ја стра да! Не же лим се за кли њат у све це, сра мо та ме од не ви не де це! КАРТ: Жарко Гаћеша Кад ти же на во ди по ли ти ку, че сто сни ма сво ју сел фи-сли ку! Слу шај, си не, са мо глас свог ума, Свет је дав но ост о без ра зу ма! Ван зе маљ ци кад нам бу ду го сти, са мо ће нам да огло ђу ко сти! На да ње је мај ка нам оп стан ка, мно го мра ка, а ма ло уран ка! Суд би на је Зе мље вр ло ку са оп ста до смо због ди но са у ру са (!?). Ве ле свет ски на уч ни ци бај ни би ће љу ди пут ни ци бес крај ни. Не ви ди мо да ље од свог но са, а би ће мо рат ни ци Ко смо са!

6 6 Среда, 8. април ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Ка ко ко мен та ри ше те по да так да Ср би ја уво зи чак и кром пир? Иван Бр кић, Врд ник - Шта ми све не уво зи мо, ни је ми то ни чуд но. Да ли тре ба, сва ка ко не. На ши љу ди жи ве од по љо при вре де и ако се та квим уво зом на ста ви, нисам си гу ран ко ли ко ће нам то до бро би ти. Те ре за Ми ле у снић, Ста ра Па зо ва - Ни сам уоп ште за увоз та ко јеф ти них намир ни ца. Ако је јеф ти но, не зна чи да је здра во. Ми тре ба да тро ши мо свој кром пир ко ји је ма ње тре ти ран ра зним хемиј ка ли ја ма од уво зног. Алек сан дар Гр гу ре вић, Ин ђи ја - Упра во из разло га што др жа ва не шти ти на ше про из во ђа че, за то нам се и де ша ва ова ква си ту а ци ја. Срамо та је да по ред то ли ко хек тара плод ног зе мљи шта уво зи мо про из во де из Европ ске уни је. Жељ ко Си мић, Шид - По ред на шег здра вог кром пира, ме са, мле ка и све га оста лог што про из во де на ши по љопри вред ни ци, они нам гу ра ју отров ко ји до ла зи из Евро пе. Не ма ту ни шта ви ше да се каже, раз о ча ран сам. Ан ге ли на Ја во рац, Ру ма: - Уво зи се месо, уво зи се кром пир, све ми то ли чи као да не ко хо ће да уни шти до ма ћу про из вод њу. Гле дам на те ле ви зи ји ка ко сеља ци са Зла ти бо ра ма сов но ба ца ју кром пир. Та ко ће веро ват но би ти и по Вој во ди ни. А ка да на ис тој тој те ле ви зи ји по ли ти ча ри при ча ју о по љопри вре ди, он да ка жу да је та при вред на гра на на ша нај ве ћа шан са. Јо ван Кр не та, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам раз мишљао о то ме да ли на ша др жа ва уво зи кроп мир и слич но из зема ља Еври оп ске Уни је и да ли је то по дам пин шким це на ма. О то ме не тре ба да раз ми шљају обич ни по тро ша чи, већ не ко дру ги. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТЕ РЕТ НА ВО ЗИ ЛА НА ПУ ТЕ ВИ МА СРЕ МА Жи вот је ва жни ји од од мо ра и пу та ри на То ком про те кле го ди не во за чи ка ми о на уче ство ва ли су у 238 са о бра ћај не не зго де, од че га су са ми узро ко ва ли 45 у ко ји ма је би ло дво је по ги ну лих, 10 те шко и 18 ла ко по вре ђе них ли ца Д р жав ним пу те ви ма у Срему, то ком јед не го ди не, по сма тра но на днев ном ни воу про ђе чак три хи ља де те рет них во зи ла. Нај ве ћи број њих, око 70 од сто су стран ци. Нај ви ше их има од по не дељка до че твр та, а ци фра од три хи ља де днев но, ка ко ис ти че Вла ди мир Ро љић вр ши лац ду жно сти на чел ни ка Са о браћај не по ли ци је По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро вици, са свим од го ва ра раз грана тој пут ној ин фра стук ту ри, од но сно чи ње ни ци да је Срем по гра нич но под руч је до брим пу те ви ма по ве за но са два вели ка цен тра, Бе о гра дом и Новим Са дом. - Кон тро ла те рет них во зи ла на на шим пу те ви ма је сва коднев на. Она је спе ци фич ни ја у од но су на кон тро лу дру гих кате го ри ја, јер зах те ва ја до датна зна ња, опре му, ис ку ство, по зи ци ју где би па тро ла мо гла да за у ста ви та кво вози ло, а да се не оме та са о бра ћај. Кон кретно, што се ти че држав них пу те ва, обавља мо је на пу те вима ка Срем ској Ра чи, Бо га ти ћу, од но сно на пу ту Но ви Сад-Ша бац ко ји је ујед но је дан од нај фре квен ти јих, за тим на пу ту Ин ђија-ста ра Па зо ва, као и на на плат ној рам пи код Ши ма но ва ца. Ка зна се (не)ис пла ти Вла ди мир Ро љић Са дру ге стра не, не ма ја сних по дата ка о то ме ко ли ко се те рет них во зи ла, а пре свих ка ми о на ко ји пре ла зе те жи ну од 12 то на, кре ће лока ним пу те ви ма, јер на овим де о ни ца ма ко је су у над лежно сти ло кал них са мо у пра ва не по сто је ме ра чи. Ипак, и по ред то га, кон тро ле на овим де о ни ца ма су ре дов не, тим пре што се ра ди о пу те ви ма на ко ји ма те рет ња ци не ма ју шта да тра же. Глав ни раз лог због ко јег се са др жав ног пу та пре ла зи на ло кал ни, твр ди Ро љић, је избе гав ње на пла те пу та ри не. Ка зна за та кав пре кр шај изно си ди на ра, од но сно уко ли ко се пла ти у року од осам да на, што је, тр ди пр ви чо век са о бра ћај не по лици је ПУ Срем ска Ми тро ви ца, још увек зна чај на уште да за во за че. - Про блем и је сте у то ме што је ка зна ису ви ше бла га у од но су на ште ту ко ју нано се пут ној ин фра струк ту ри, од но сно на ви си ну пу та ри не ко ју мо ра ју да пла те, об јашња ва Ро љић и на по ми ње да су по себ но угро же ни ло кални пу те ви у Јар ку, Бе ше но ву, Ле жи ми ру и Ди во шу. - Пробле ми са овим во за чи ма су број ни. Угро жа ва ју без бедност у са о бра ћа ју, уни шта вају са о бра ћај ну ин фра структу ру ко ја про сто не мо же да из др жи кон стант но оп те реће ње, ства ра ју не по треб на за гу ше ња у са о бра ћа ју ко ја че сто узро ку ју нер во зу ко ја опет мо же да до ве де до неже ље них по сле ди ца. У ци љу бор бе про тив ових не са весних во за ча, сво је па тро ле рас по ре ђу је мо на све критич не тач ке, али тре ба зна ти и то да и во за чи има ју до бру ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. Кад ка зни мо јед ног, он про ђе, доја ви сво јим ко ле га ма ко је пут на ста вља ју тек он да ка да се скло ни мо на дру го ме сто. Уче ство ва ли у 238 не зго да Кроз Срем днев но про ђе те рет них во зи ла То ком про те кле годи не во за чи ка ми о на уче ство ва ли су у 238 са о бра ћај не не зго де, од че га су са ми узро кова ли 45 у ко ји ма је било дво је по ги ну лих, 10 те шко и 18 ла ко по вређе них ли ца. - Не ма мо ми по себних про бле ма са во зачи ма ка ми о на. Што се ти че на ших гра ђа на, они се нај че шће сво де на из бе га ва ње др жавних пу те ва, а што се тиче стра на ца про блем је у не ре дов ним па у за ма. Ту се ра ди о про фе сио нал ци ма ко ји у нај ве ћој мери по шту ју за кон ске од ред бе ко је огра ни ча ва ју пра во на упо тре бу ал ко хо ла. Ка да би тра жи ли не ке нај у че ста ли је пре кр ша је ко је пра ве и једни и дру ги, они би се мо гли све сти на не ве зи ва ње по ја са, ко ри шће ње те ле фо на и преко ра че ња бр зи не ко ја ни су ве ли ка, али сва ка ко су прекр шај и слич но, об ја шња ва Ро љић и до да је: - У то ку новем бра ме се ца про шле го ди не до би ли смо и из у зет но ва жан уре ђај Та хо спид по мо ћу којег кон тро ли ше мо ана лог ни и ди ги тал ни та хо ме тар у ка мио ни ма и ауто бу си ма. На овај на чин пре кон тро ли са ли смо те рет на во зи ла до са да, а санк ци о ни са ли 464 пре крша ја на ста лих услед пре ду гог во же ња и не пра вље ња бла говре ме них па у за. Нај ве ћи део тих пре кр ша ја на пра ви ли су стран ци. За пра во мо же се рећи да су се во за чи те рет них во зи ла на пу те ви ма у Срему по де ли ли. Стран ци пра ве пре кр ша је ко ји су у ве зи са не бла го вре ме ним па у за ма, а до ма ћи во за чи, као до бри позна ва о ци ло кал них пу те ва, чи не пре кр ша је са ци љем да из бег ну пла ћа ње пу та ри не. У скло пу пре вен тив них актив но сти, ин спек то ри Са о браћај не по ли ци је ПУ Срем ска Ми тро ви ца вр же и стал ну унутра шњу тех нич ку кон тро лу у оним пред у зе ћи ма на те ри тори ји Сре ма ко ја у скло пу возних пар ко ва има ју и те рет на во зи ла. То ком го ди не ре а ли зо ва но је 52 та кве контро ле и под не то је 27 пре кршај них при ја ва. Та ко ђе у са рад њи са ко лега ма из чи та ве Евро пе, окуи пље них у удру же ње са о- бра ћај не по ли ци је у Евро пи Ти спол, шест пу та го ди шње вр ши се сед мо днев на по ја чана кон тро ла те рет них во зи ла. У то ку јед не не де ље, пре контро ли ше се из ме ђу 150 до 200 во зи ла. - Чи ни мо све што мо же мо да уна пре ди мо без бед ност са о бра ћа ја на на шим пу теви ма. То под ра зу ме ва ка ко ка жња ва ње не са ве сних воза ча на др жав ним пу те ви ма, та ко и скла ња ње ка ми о на са ло кал них пу те ва. По ка за тељи све до че да у то ме има мо успе ха, ма да смо све сни да се увек мо же бо ље. Уз апел во за чи ма те рет них во зи ла да се при др жа ва ју за ко на, насто ја ће мо да наш рад у наред ном пе ри о ду до дат но унапре ди мо, јер жи вот је ва жнији и од од мо ра и од пу та ри на, за кљу чу је Ро љић. С. Лап че вић

7 Среда, 8. април СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ГРЕ ГО РИ ЈАН СКОМ КА ЛЕН ДА РУ Про сла вљен Ус крс Вер ни ци ко ји по шту ју Грего ри јан ски ка лен дар просла ви ли су 5. апри ла нај ве ћи хри шћан ски пра зник - Ус крс. У хра мо ви ма ка то лич ке, ан гликан ске, про те станстске и других цр ка ва слу же не су тим пово дом Ус кр шње ми се. Све ча но је про те кле не деље, би ло и у Срем ској Ми трови ци, где се у ка те дра ли све тог По во дом обе ле жа ва ња Да на шко ле, Ми тро вач ка гим нази ја је у че твр так, 2. апри ла ор га ни зо ва ла тра ди ци о нал ни Дан отво ре них вра та за уче нике - осма ке основ них шко ла из Срем ске Ми тро ви це, Ла ћар ка и Ма чван ске Ми тро ви це. То ком да на су сви за ин те ре со ва ни ђа ци има ли при ли ку да по се те ка би не те Гим на зи је и от крију но ва зна ња из при род них и дру штве них на у ка и умет но сти, као и да уче ству ју у кви зу знања. Истог да на, уве че, одр жа на је и Све ча на ака де ми ја у По зори шту До бри ца Ми лу ти но вић, ко јом су гим на зи јал ци, игром пе смом и глу мом при ка за ли део свог школ ског жи во та. - Пру жи ли смо при ли ку основ ци ма да бо ље упо зна ју ка би не те и учи о ни це код нас у шко ли, ка ко би смо им предста ви ли све пред ме те са својим осо бе но сти ма. Же ле ли смо Ди ми три ја, ђа ко на и му че ни ка на све ча ној ми си оку пио ве лики број вер ни ка. Ус кр шњу ми су je пред во дио би скуп срем ски мон си њор Ђуро Га шпа ро вић у за јед ни штву са жуп ни ком ге не рал ним вика ром мон си њо ром Еду ар дом Шпа но ви ћем. С.Н. - М.М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ВО ДОМ 177 ГО ДИ НА МИ ТРО ВАЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ Дан отво ре них вра та Уче ни ци за вр шних раз ре да основ них шко ла су, у су срет пред сто је ћем упи су, има ли при ли ку да упо зна ју на чин ра да и про фе со ре ове шко ле. Мир ја на Ђор ђе вић, ди рек то ри ца Ми тро вач ке гим на зи је да ви де и ка кве им мо гућ но сти пру жа Гим на зи ја као обра зов на уста но ва. Та ко ђе, ор га ни зо вали смо Квиз Сла га ли ца Ми тровач ке гим на зи је, на ком су буду ћи сред њо школ ци од ме ри ли зна ња из раз ли чи тих обла сти, на кон че га смо им по де ли ли СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗБОГ МА ЊЕГ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА Ла мес пла тио пе на ле Из ми тро вач ке ка те дра ле Са све ча не ака де ми је на гра де и по кло не ис при ча ла је Мир ја на Ђор ђе вић, ди ректо ри ца Ми тро вач ке гим на зи је. М. Т. Сл. Н. ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Ка ко ко мен та ри ше те по да так да Ср би ја уво зи чак и кром пир? Ла зар Сми ља нић, Ру ма - Тре ба за штити ти на шег се ља ка, без об зи ра да ли је у пи та њу кромпир или не ки дру ги ар ти кал, шта ће он са сво јим про из води ма ако се иста ро ба уво зи. Да би наш се љак био кон курен тан, др жа ва тре ба да да је ве ће суб вен ци је, као што је то у Евро пи. Ми ле на Де лић, Срем ска Ми тро ви ца - Кад нам тре ба кром пир наба вља мо га на кван та шкој пија ци. Не пи та мо про дав ца ко га је про из вео, где је од га јен, да ли је до ма ћи или уво зни, јер нам је нај ва жни је да је здрав. Со ња Бо нић, Шид - Ни је про блем што се уво зи кром пир чи ја је це на ни жа од це не про извод ње, не го се по ста вља пи та ње ка квог је он ква ли те та. И не са мо кром пир, не го и све оста ло што нам дола зи из уво за. Кри сти фор Јо вић, Ста ра Па зо ва - Све за ви си ода кле се увози, ма да, мислим да има мо до вољ но свог кром пи ра и да не мо ра мо да уво зи мо. Нор мал но је да сам про тив уво за по љо при вред них про из во да ко је ми има мо. Бран ка Ба раћ, Ин ђи ја - Под хит но поо штри ти увоз по вр ћа, јер ако се ова ко на стави на ши по љопри вред ни ци ће мо ћи сло бод но да за бо ра ве на ви ше го ди шњи труд и рад. Нарав но да др жа ва и над ле жне ин сти ту ци је тре ба да ста ну све му ово ме на пут. Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це Бра ни слав Неди мо вић из ја вио је да је, закључ но са 31. мар том, ита лијан ски Ла мес из вр шио све сво је оба ве зе пре ма гра ду. - Упла ти ли су 28 ми ли о на ди на ра, од но сно око 222 хи љаде евра на име пе на ла за то што не ће за по сли ти на ја вље ни број рад ни ка. До бро је што Ла мес ипак за вр ша ва сво ју фа бри ку и уско ро по чи ње с ра дом, нај веро ват ни је у ју ну. Зна чи, и ова ин ве сти ци ја о ко јој су мно ги при ча ли с не ве ри цом, као и за Ми трос, би ће ре а ли зо ва на. Не вер ним То ма ма мо же мо изаћи на цр ту и са мо по ру чи ти да се за вр ша ва још јед на ин ве стици ја и да ће љу ди ра ди ти, ка ко у Ми тро су, та ко и у Ла ме су по ру чио је Не ди мо вић. Да под се ти мо, пре три го дине Ла мес је за из град њу сопстве не фа бри ке од гра да до био 5,2 хек та ра зе мљи шта у Рад ној зо ни Се вер. Но ва фа бри ка се за вр ша ва, али укуп но не ће бити има ти на ја вље них 225 већ За вр ша ва се но ва фа бри ка Ла ме са око 140 рад ни ка. Рок за упла ту пе на ла за непо што ва ње уго во ра био је 31. март, а град је од Ла ме са узео сред ство обез бе ђе ња та ко да би тај из нос ауто мат ски био на пла ћен са ра чу на ин ве стито ра да ни је из ми рио оба ве зе по след њег да на пред ви ђе ног ро ка. Ж. Н. Ми о драг Јак шић, Срем ска Ми тро ви ца - Ра ди ка ко је ко ме во ља и оно што је сигур но то је да се са тим не ће да ле ко оти ћи. Да ли не ко то ви ди, не знам, а опет је ре ал но пи та ње и шта да ра ди ако зна? По треб но је про ме ни ти ком пле тан си стем, а то ће ићи те шко.

8 8 Среда, 8. април ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Ка ко ко мен та ри ше те по да так да Ср би ја уво зи чак и кром пир? Ми на Ђу рић, Ин ђи ја - У на шој земљи сва ко ра ди шта хо ће, све на ште ту по љопри вред ни ка. Не сма трам да уз воз тре ба пот пу но за тво рити, али си гур но тре ба да се по за ба ви мо про бле мом ко ји је еви ден тан. Са да је ак ту е лан увоз во ћа, по вр ћа и ме са, а пи та ње је шта је сле де ће. Ду шан Ан то нић, Бер ка со во - То је по ра жава ју ћи по да так. Ми слим да је то ГМО кром пир, да по чи њу исто оно што и Амери ка, а то је да ру ше еко номи је дру гих зе ма ља, би ле оне европ ске или не. Да ја на Ши ба лић, Ру ма: - За на шу др жаву би би ло бо ље да на ши се љаци из во зе сво је про из во де, да ми ов де ра ди мо не што, а не да стал но ку пу је мо ту ђе. Та ко је и са кром пи ром. Пи та ње је и ка кав је ква ли тет тог уво зног кром пи ра, мо жда је пун ко је ка кве хе ми је. Јо ван Ко стић, Пе ћин ци - Ми смо део дру гог све та и они раз ви је ни ји су увек сма трали да им си рома шни слу же за из воз њи хо ве ро бе. Та ко је увек би ло и би ће док се не раз ви је мо. А опет је пи та ње ка ко да се раз ви је мо кад за ви си мо ето и од ту ђег кром пи ра... СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА Oзелењавањe гра да Ове го ди не је, у скло пу сад ње но вих сад ни ца при ме ње но мал чи ра ње, а по ре чи ма Жи ва не Па нић, над зор ног ор га на за одр жа ва ње зе ле ни ла у ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да, то има ви ше стру ки зна чај Про те кле не де ље у Градском пар ку у Срем ској Митро ви ци за са ђе но је но вих 10 сад ни ца ли пе и на тај на чин је прак тич но озва ни че на се зо на озе ле ња ва ња гра да. У Јав ном пред у зе ћу Ди рек ци ја за изград њу гра да ис ти чу ка ко плани ра ју да то ком го ди не за са де 150 мла дих сад ни ца ра ди попу ња ва ња зе ле ни ла, али да на то ме се не ће ста ти. За са ђе не сад ни це су ве о ма ква ли тет не, по себ но су од не гова не и ве о ма вр зо ће на пре дова ти, ре кла је Жи ва на Па нић, над зор ни ор ган за одр жа ва ње зе ле ни ла у ЈП Ди рек ци ја за изград њу гра да Срем ска Ми трови ца. - У цен трал ним град ским ули ца ма има мо не ко ли ко врста ку гла стих фор ми зе ле нила. Ту има мо нај ви ше ку гластих ја во ра ко ји је за са ђен у ули ца ма Ву ка Ка ра џи ћа, Кузмин ској ули ци, код пи ја це и у Па ро брод ској ули ци. У дру гим ули ца ма има мо раз не вр сте кугла стог ја се на. Ова вр ста бр же ра сте. Ја вор је са ђен у дру гом де лу Ули це Кра ља Пе тра Пр вог, где смо по са ди ли око 200 садни ца. Исте вр сте др ве та по сто је у Ста ром шо ру, Змај Јо ви ној и не ким дру гим ули ца ма. Ку гласти ба грем, та ко ђе, бр зо ра сте, а има га у ули ца ма ка пе ри фери ји гра да, јер је от по ран, обја сни ла је Жи ва на Па нић. Жи ва на Па нић У Град ском пар ку, ко ји је до био 10 мла дих сад ни ца ли пе, још има 30 до 40 ста рих ста бала истог др ве та и њих тре ба укло ни ти, а на њи хо во ме сто по са ди ти но ве сад ни це. Ове го ди не у Срем ској Митро ви ци, у скло пу сад ње но вих сад ни ца при ме ње но је мал чира ње. То је, по ре чи ма Жи ва не Па нић, опе ра ци ја ко ја до прино си ма њој по тре би око па ва ња зе мље око сад ни ца, ма њој поја ви ко ро ва и уоп ште има више стру ки зна чај. - Малч је цр ве не бо је, по сут је око мла дог др ве та, ве о ма је де ко ра ти ван, слу жи да спре чи оти ца ње вла ге из пре де ла коре но вог си сте ма, а спре ча ва и ШИД ПРЕ МА ОЦЕ НИ НЕ МАЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ITC Сад ња у пар ку До бра на пла та по ре за раз вој ко ро ва. За то је нео п ходно да га са чу ва мо на ме сти ма где се на ла зи, ис та кла је Жива на Па нић. По ред др во ред них сад ни ца план је ове го ди не да се на бави и по са ди 400 ко ма да ру жа и 300 ко ма да укра сног ши бља. Због уло же ног тру да на по слови ма озе ле ња ва ња и одр жа вања по вр ши на из ЈП Ди рек ци је мо ли су гра ђа не, ро ди те ље, да де цу на пу шта ју на зе ле не повр ши на, ка ко би зе ле ни ло, моби ли јар, па и за лив ни си стем, ко ји се на ла зи у ми тро вач ком пар ку ду же тра ја ли. С.Ђ. - Сл.Н. Иако је про шле го ди не уки ну та на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, по ре зни ци су вред ним ра дом на док на ди ли овај зна ча јан при ход Љи ља на Ве лич ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Знам да је наше тр жи ште отво ре но и да има мо пре храмбе не про из во де из мно гих др жа ва, али да ка да ку пу јем увек да јем пред ност до ма ћим про из во ди ма. Уво зни про из води су јеф ти ни ји због под стица ја ко је до би ја ју та мо шњи про из во ђа чи. Мом чи ло Оку лић, Ста ра Па зо ва - Тим уво зом чи ни се неправ да на шим про из во ђа чима. Ја бих за бра нио тај увоз све док не по ста не мо чла но ви Европ ске уни је, и то не са мо кром пи ра, не го и оста лих прехрам бе них про из во да. За што уво зи ти, кад ми то све има мо. По да так да гра ђа ни шид ске оп шти не ре дов но из ми рују сво је оба ве зе и да на време пла ћа ју по рез, по твр ди ла је не дав но и не мач ка ор га низа ци ја ITC ко ја је на осно ву сво јих па ра ме та ра ло кал ну поре ску ад ми ни стра ци ју у Ши ду про гла си ла за тре ћу у Ср би ји, од мах по сле Но вог Бе о гра да и Пе ћи на ца. Ка ко је ис та као Бра ни слав Нон ко вић, шеф Оде ље ња локал не по ре ске ад ми ни страци је у Ши ду, иако је про шле го ди не уки ну та на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског земљи шта, по ре зни ци су вредним ра дом на док на ди ли овај зна ча јан при ход. - Ка ко би што ефи ка сни је пу ни ли оп штин ски бу џет, труди мо се да на пла ти мо све што под ле же опо ре зи ва њу. Бо ље је има ти ви ше по ре ских об везни ка са ма њим по ре зи ма него да су нам по ре зи ви со ки, а да се не пла ћа ју ре дов но. Све по дат ке пре у зе те од По ре ске упра ве смо ажу ри ра ли, а сада их стал но про ве ра ва мо на Бра ни слав Нон ко вић, шеф Оде ље ња ло кал не по ре ске ад ми ни стра ци је у Ши ду те ре ну, јер се де ша ва да неке про ме не ни су еви ден ти ране код нас, ре ци мо уко ли ко је не ко уме сто ста ре по ди гао но ву ку ћу. У та квим слу ча јеви ма об ве зник до би ја да плати по рез за пет го ди на уна зад сход но но вом ста њу и за сваку го ди ну до би ја по је ди нач но Шал тер ло кал не по ре ске ад ми ни стра ци је ре ше ње. А да до бро ра ди мо, све до чи о то ме и по да так да нам је Ре ги о нал на упра ва у Но вом Са ду у 95 од сто случа је ва по твр ди ла из да та реше ња ре као је Бра ни слав Нон ко вић, ру ко во ди лац Одеље ња ло кал не по ре ске ад мини стра ци је у Ши ду, до да ју ћи да они ко ји не бу ду ре дов но из ми ри ва ли сво је оба ве зе могу да оче ку ју при нуд ну на плату већ у ју ну. С. М.-М.М.

9 Среда, 8. април РЕ ВИ ЈА ФИЛ МО ВА Ли ца африч ког фил ма У Арт клу бу "Сир ми ју мар та" у уто рак, 14. апри ла, по чи ње ре ви ја фил мо ва под на зи вом Лица африч ког фил ма и тра ја ће до пет ка 17. апри ла. На овом францу ском филм ском ка ра ва ну би ће при ка за на че ти ри фил ма но ви јег да ту ма, ра ђе на у ко про дук ци ји Фран цу ске и африч ких зе ма ља. Про јек ци је ће по чи ња ти сва ко вече у 20 са ти, а улаз је бес пла тан. Ци клус по чи ње фил мом Лумум ба ко ји до но си при чу о трагич ној суд би ни пр вог пре ми је ра не за ви сног Кон га - Па три са Лумум бе. У не пре глед ној ле по ти но ћи јед не африч ке са ва не, два чо ве ка су до би ла за да так да исеку три ле ша. Да их спа ле. Да их за ко па ју. Ов де се за вр ша ва жи вот Па три са Лу мум бе, али ов де и почи ње ње го ва при ча... У сре ду, 15. апри ла, на про гра му ће би ти филм Пи ро га ко ји пра ти ка пе та на једне ри бар ске пи ро ге (уског др ве ног бро да) ко ји не же ли, али ће мо рати да пре ве зе 30 љу ди из Се ге нала у Шпа ни ју. Они се не раз у ме ју сви, не ки ни кад ни су ви де ли мо ре и ни ко не зна шта га че ка. Филм Сно ви од пра ши не би ће при казан у че твр так 16. апри ла, а главни ју нак је Мок тар Ди ко, се љак из Ни ге ри је, ко ји тра жи по сао у руд ни ку зла та на се ве ро и сто ку Бур ки не Фа со. Али по што не зна ни шта о ис пи ра њу зла та, мо ра све да на у чи. У овом за тво ру са решет ка ма од ве тра и пра ши не, на да се да ће за бо ра ви ти про шлост ко ја га про га ња. Ци клус Ли ца африч ког филма за тво ри ће Мин Је (Ре ци ми ко си), по ро дич на је при ча ко ја пра ти бур жо а ски пар из Ба ма ка и њи хо ве пре љу бе. Про јек ци је филмо ва из ци клу са Ли ца африч ког фил ма одр жа ће се у Срем ској Митро ви ци за хва љу ју ћи од лич ној сарад њи Цен тра за кул ту ру Сир мију март и Фран цу ског ин сти ту та у Бе о гра ду. НА ТР ГУ ЋИ РЕ МИ ЛЕ КИ ЋА Пра знич на тр жни ца о пу лар ни Трг Ћи ре Ми ле ки- би ће до 10. апри ла пра ва Пћа, ми ни ус кр шња тр жни ца, на ко јој ће се оку пи ти мно ги од оних вештих у из ра ди ус кр шњих укра са, у пра вље њу уку сних до ма ћих кола ча или за ни мљи вих и ори ги налних ру ко тво ри на. Ор га ни за тор и су ор га ни за тор ове пра знич не ма ни фе ста ци је су Кла стер све ти Ди ми три је и "Сир ми ју март". У пе так 10. апри ла, би ће одржан из бор нај леп ше на ша ра них ја ја, а за нај бо ље су при пре мљени при год ни по кло ни, најавиo je ор га ни за тор. У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ СЛО БО ДАН БА ЈИЋ ПА ЈА Де ца про да ва ла шаренe укра се Уз по моћ ро ди те ља и на став ни ка они су спре ми ли кре а тив не ра до ве и на пра ви ли ра зно вр сне ко ла че У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Ус кр шња ра ди о ни ца ор га низо ва на је про шле не де ље у Му зе ју Сре ма. То ком два да на ко ли ко је ра ди о ни ца тра ја ла, ми тро вач ки основ ци су украша ва ли ја ја и пра ви ли че ститке за пред сто је ћи хри шћан ски пра зник, Ус крс. - Де ца уз ра ста од пр вог до че твр тог раз ре да основ них шко ла су по зва на да ша ра ју јаја во ском и да их укра се сламом. Ина че, све што бу де урађе но, би ће по кло ње но До му за ста ре у Ру ми и Свра ти шту за де цу ули це у Бе о гра ду ре као је Вла ди мир Пе рић, ет но лог Му зе ја Сре ма. Циљ ра ди о ни це је упо зна вање уче сни ка са ве ро ва њи ма и оби ча ји ма ве за ним за је дан од на ших нај ве ћих пра зни ка. М. Т. Сл. Н. Ус кр шњи ва шар на ко јем су уче ни ци од пр вог до осмог раз ре да про да ва ли своје про из во де одр жан је у ОШ Слободан Ба јић Па ја про шле не де ље. То ком ва ша ра су ђа ци на те зга ма из ла га ли и про да вали ша ре на ја ја, укра се од папи ра и ко ла че. При ку пљен новац од про да је је на ме њен за на бав ку на став них сред ста ва и опре ма ње учи о ни ца. - У ду ху пред сто је ћих празни ка на ши уче ни ци су при преми ли ус кр шњи ва шар. Уз по моћ ро ди те ља и на став ни ка они су спре ми ли кре а тив не ра до ве и на пра ви ли ра зно вр сне ко ла че. На овај на чин смо ор га ни зо вали дру же ње са ро ди те љи ма, а ујед но при ку пља мо но вац како би смо на ба ви ли нео п ход на сред ства за на шу шко лу ре кла је Ан ки ца Јев тић, ди рек то ри ца ОШ Слободан Ба јић Па ја. Та ра Ла ке тић, уче ни ца шестог раз ре да ОШ Слободан Бајић Па ја, ис при ча ла је ка ко се за јед но са дру га ри ма по тру дила да по во дом Ус кр са на прави укра сне пред ме те и слат кише, чи јом про да јом би по мо гли опре ма ње шко ле. М.Т. - Сл.Н. СЛИ КОМ И РЕ ЧИ МА Про дај на из ло жба на тр гу Пред пра зни ке, по већ устаље ној тра ди ци ји, Шко ла за сред ње и основ но обра зо ва ње "Ра ди вој По по вић", са сво јим Днев ним бо рав ком, ор га ни зује про дај ну из ло жбу ру ко твори на, укра са и ра зних дру гих про из во да. Из ло жба те вр сте је про шле сед ми це ор га ни зова на на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа и иза зва ла је ве ли ко ин те ресо ва ње Ми тров ча на. Сав приход ко ји је оства рен про да јом ру ко тво ри на, за чин ског би ља, са ла те, укра сног цве ћа, гљива ши та ке и при год них укра са на ме њен је Днев ном бо рав ку ко ји ра ди при овој основ ној и сред њој шко ли. Ђа ци за те зга ма Ус кр шња ра ди о ни ца за де цу Шко лар ци су укра ша ва ли ус кр шња ја ја и че стит ке Уче ни ци Шко ле "Ра ди вој По по вић" са сво јим пре да ва чи ма РЕПЕРТОАР Би бли о те ка 8. апри ла, у 18 са ти, про моци ја књи ге пе са ма Ол ге Пе руно вић " Во де на кра љи ца" Цар ска па ла та До 16. апри ла, из ло жба "Кон стан тин" - гра фи ке Вељ ка Ми хај ло ви ћа Му зеј Сре ма У то ку из ло жба Ка та ри не Љубин ко вић Зор кић и Бог да на Јо ва но ви ћа "Про жи ма ње свето ва" По зо ри ште 8. апри ла у 19 са ти, при редба Ром ског удру же ња " "Пар но ро мо ро" по во дом Свет ског дана Ро ма 9. апри ла, у 20 са ти, "Ха млет ри мејк", ре жи ја Гор да на Лу кић 14. апри ла, у 20 са ти, "Ни је зе мља ши но бус" аутор Оли вере Јел кић 15. апри ла, у 17 са ти, предста вља ње вр ти ћа МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Мергл Милан и Пе тро вић Не вен ка. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Де дић Јо ван и Ма ри ја на, Ма ри ја нац Не над и Та тја на, Мак си мо вић Са ша и Ва лен ти на Срем ска Ми тро вица, Пе ја ко вић Го ран и Бран ка, Јо ва но вић Дра ган и Ве сна Ла ћа рак, Ми ло ва но вић Ми лош и На та ша Мар тин ци, Војча нин Вла ди мир и Ка та ри на, Не дић Го ран и Ива на Ру ма. ДО БИ ЛИ СИ НА: Ћет ко вић Ми лош и Ми ле на Срем ска Ми тро ви ца, Ашће рић Мла ден и На та ша Ша шин ци, Са ватић Жељ ко и Ана Ма чван ска Ми тро ви ца, Ми ла но вић Ми лош и Ма ри ја на Ни кин ци, Кнеже вић Не бој ша и Слав ка Бео град, Ђо кић Са во и Сла ђа на Ги ба рац, Ма ру нић Пре драг и Би ља на Бе шка. БЛИ ЗАН ЦИ ( му шко): То доро вић Да ни јел и Са не ла Дивош. УМР ЛИ: Ми ло ва но вић Иван рођ.1929, Ћа лић Сава рођ.1936, Илић Рај ко рођ.1930, Ши ра до вић Планин ка рођ.1929, Акик Ју ли ка рођ.1945, Ра до нић Ма ринко рођ.1941, Про кић Милан рођ.1950, Чу гаљ Ми лан рођ.1934, Пан те лић Ва ња рођ.1970, Ба џић Бо го љуб рођ.1936, Илић Дра го љуб рођ.1967, Ча ли ја Кри ста рођ.1939, Пје вић Ксе ни ја рођ.1928, Јо во вић Ми о драг рођ.1930, Ге мо вић Љу бица рођ.1952, Ба бић Гор да на рођ.1947, Во за ро вић Живка рођ.1936, Кља јин Вида рођ.1929, Лу кић Го ран рођ.1976, Дра гић Сре тенко рођ.1923, Ву кин Ми лош рођ.1919, Да мја но вић Ђор ђе рођ.1952, Ми тро вић Ду шан рођ.1939, Вла ди са вље вић Дра го са ва рођ.1931, Ми лин ковић Со фи ја рођ.1937, Дом чић Љу би сав рођ.1941, Ра до вано вић Сла ви ца рођ.1937, Видић Слав ка рођ.1942, Ста јић Ан ђел ка рођ.1922, Ро љић Ми хај ло рођ.1935, Про да новић Дра ги ца рођ.1941, Бо чек Јо сип рођ.1932, Ра дић Ми лан рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

10 10 Среда, 8. април RUMA НО ВЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ Фран цу ски ''Ха чин сон'' до ла зи у Ру му Овај ги гант, ко ји за по шља ва ви ше од 30 хи ља да рад ни ка у 90-так фа бри ка у све ту, ба ви се про из вод њом гу ме них де ло ва за ауто ин ду стри ју На ја вљен и до ла зак ком па ни је из Не па ла, по зна те по пре храм бе ној ин ду стри ји С Припремила: Катица Кузмановић у де ћи по на ја ва ма из локал не са мо у пра ве, ова го ди на ће, ка да је реч о рум ској оп шти ни, би ти у знаку но вих ин ве сти ци ја. Произ во ђа чи ма ме мо риј ске пе не нај ве ро ват ни је ће се при дружи ти ин ве сти тор из обла сти ауто ин ду стри је, а то ће за Руму зна чи ти ви ше од 400 радних ме ста. Отва ра ње по го на ''Ever rest pro duc tion'', реч је о ки не скодан ском ин ве сти то ру, јед ном од ве ћих про из во ђа ча ме мориј ске пе не у све ту, пла ни ра се у на ред на два ме се ца. По обе ћа њу вла сни ка ове фир ме, у пр вој фа зи би ће отво ре но 225 но вих рад них ме ста. Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић је ових да на по твр дио да се убр за но ра ди на ре а ли за ци ји јед не но ве инве сти ци је, реч је о фран цуској фир ми ''Ха чин сон'' ко ја се ба ви про из вод њом гу ме них де ло ва за ауто ин ду стри ју. Нова фа бри ка до не ће око 200 но вих рад них ме ста, ела борат је за вр шен, а би знис план је већ до ста вљен. Тре нут но се, по сред ством Ди рек ци је за имо ви ну, ра ди на пре но су вла сни штва зе мљи шта у јав ну сво ји ну Оп шти не Ру ма. ''Ха чин сон'' је већ ре гистро ван у Ср би ји, ова ком пани ја са ко јом су Вла да Ср бије и Оп шти на Ру ма за кљу чи ле ме мо ран дум у фе бру а ру ове го ди не, по че ће да ин ве сти ра већ од апри ла ове го ди не. -Вла да Ре пу бли ке Ср бије до не ла је од лу ку о фи нанси ра њу ко лек то ра, из град ња овог по стро је ња за пре чишћа ва ње во де из но си ће око 950 хи ља да евра, у пла ну је да то бу де ре а ли зо ва но то ком Пред сед ник Сла ђан Ман чић ове и на ред не го ди не. До лазак но вог ин ве сто то ра бит но ће по бољ ша ти пу ње ње бу џета, са мим тим и по бољ ша ње стан дар да гра ђа на рум ске општи не-ре као је перд сед ник Сла ђан Ман чић. Фран цу ски ''Ха чин сон'' има сво је по го не на свим кон тинен ти ма, у ње му је за по слена не што ви ше од 30 хи љада рад ни ка, они ра де у 91-ој фа бри ци ко је су рас по ре ђе не у 25 зе ма ља све та. До ла ском ''Ха чин со на'' у на шу сре ди ну, Ру ма ће се на ћи у овом ве ликом дру штву свет ске гу мар ске ауто ин ду стри је. Би знис план Оп шти ни Ру ма по сла ла је и ком па ни ја ''CIN NO- VA TION GRO UP''. Ова не пал ска ком па ни ја по зна та је у све ту по пре храм бе ној про из вод њи, оче ку је се да ће у Ру ми, од носно на ''Рум ској пе тљи'', за посли ти око 500 рад ни ка. БЕЗ БЕД НОСТ У СА О БРА ЋА ЈУ Ак ци ја ''Још увек во зим'' Еду ка тив ни ча со ви уз ма ско ту ''Па жљив ко'' У Ру ми је 2. април про те као у зна ку про мо тив не кам па ње ко ја се од но си ла на без бед ност у са о бра ћа ју де це и мла дих. Кампа ња се од ви ја ла у ОШ ''Ду шан Јер ко вић'', као и у Кул тур ном цен тру, да би се све, уз од ре ђе не за кључ ке, за вр ши ло у Град ској ку ћи. Ак те ри ове про мо тив не кам пање би ли су Са вез па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Ср би је, кроз пре да ва ња ''Још увек во зим'' и Аген ци ја за без бед ност са о браћа ја пре зен та ци јом ак ци је ''Пажња сад''. Са вез па ра пле ги ча ра и квадри пле ги ча ра ор га ни зо вао је пре да ва ња у пет гра до ва Ср бије - циљ је да ли ца са ин ва ли дите том, чи ји су узрок са о бра ћај не не зго де, кроз раз го вор пре но се лич на ис ку ства на мла де, го во ре им о без бед но сти у са о бра ћа ју, о КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР Филм ски про грам МА ТИ ЧАР по што ва њу са о бра ћај них про писа, ука зју ћи и на по сле ди це неод го вор ног по на ша ња. Овај вид пре да ва ња по др жа ли су Упра ва ''По тра га'' - 8. април, ''Код ку ће'', 3Д - 9. април у 16 ча со ва, ''По бу ње ни'', 3Д - 9. април у 18 ча со ва, ''Па кле на ули ца'', 2Д - 9. април у 19,30 ча со ва По зо ри шни про грам Кур са џи је: ''Же на мо га му жа'', ко ме ди ја - 8. април у 20 ча со ва Пред ста ва ''Уно сно ме сто'', Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште Бе о град, ко ме ди ја по де лу Остров ског, игра ју Бра ни слав Ле чић, Је ли са ве та Са блић, Пре драг Еј дус, Бог дан Ди клић април у 20 ча со ва Му зич ки про грам Ко ор ди на тор Сла ви ша Са вић Кон церт хо ра ''Vi va voks'', Бе о град април у 20 ча со ва Вен ча ни: Љу би ша Жи вић и Јо ва на Ко са нић, Дра го слав Ива нић и Ол ги ца Бан тић Умр ли: Ан ка По по вић, рођ го ди не, Ка ти ца Ми ли во је вић , Ла зар Бу но вић , Зла та Јо ва но вић , Са ве та Гр гур го ди не са о бра ћај не по ли ци је, Ми нистар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство за рад, за по шљава ње, бо рач ка и со ци јал на пи тања као и ре пу блич ка Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа ја. Ак тив но сти у Ру ми про те кле су уз еду ка тив ни час у ОШ''Ду шан Јер ко вић'' и ма ско ту ''Па жљивко'', час за мла де во за че под нази вом ''Још увек во зим'' у Кул турном цен тру, као и за кључ на разма тра ња у Град ској ку ћи. Ду шко Пе шић, из Аген ци је за без бед ност у са о бра ћа ју, ис та као је основ не ци ље ве ове ак ци је: -Же ља нам је да по диг не мо ни во све сти о са о бра ћа ју код мла дих, да их упу ти мо на пра вила по на ша ња у са о бра ћа ју. То ком пре зен та ци је упо зна је мо мла де са 10 нај ва жни јих си ту а ци ја са ко ји ма се сва ко днев но сре ћу у са о бра ћа ју. Све то се ра ди кроз игру и за ба ву, уз по моћ ма ско те ''Па жљив ко''. Ре зул та ти су охрабру ју ћи - сма њу је се број на страда ле де це у са о бра ћа ју, ми сли се ШТЕ ТЕ ОД МАЈ СКИХ ПО ПЛА ВА на де цу пе ша ке, док је број са о- бра ћај них уде са у по ра сту. Циљ нам је да до го ди не не ма на стра да ле де це у са о бра ћа ју. У Кул тур ном цен тру се од вија ло пре да ва ње па ра пле ги ча ра, ли ца на ста ра да лих у са о бра ћају. Ко ор ди на тор про јек та Слави ша Са вић го во рио је мла дим Ру мља ни ма о свом слу ча ју - ка да је имао 17 го ди на, без до зво ле оца, узео је ауто мо бил и до жи вео те шку са о бра ћај ну не сре ћу: већ 23 го ди не је у ин ва лид ским коли ци ма. Са вез па ра пле ги ча ра и квадри пле ги ча ра Ср би је (СПИКС) је мре жна ор га ни за ци ја ко ја окупља 26 удру же ња осо ба са оштеће њем кич ме не мо жди не на подруч ју Ср би је. Осно ван је го ди не са ци љем ефи ка сни је раз ме не ин фор ма ци ја, за сту па ња оп штих и спе ци фич них ин те ре са осо ба са па ра пле ги јом и ква дрипле ги јом. Основ на ми си ја Са ве за је ства ра ње јед на ких мо гућ но сти за осо бе са ин ва ли ди те том и њихо во ак тив но укљу чи ва ње у орга ни за ци ју жи во та за јед ни це. Осло ба ђа ње од на кна де за од вод ња ва ње Но ви рок за под но ше ње по твр да о ште ти до 10. апри ла Са пре да ва ња у КЦ ла да Ре пу бли ке Ср би је до- ла је ових да на но ви акт, Вне а ра ди се о от кла ња њу штет них по сле ди ца од мај ских по пла ва и кли зи шта - овим ак том вла сници и ко ри сни ци по љо при вред ног, шум ског и гра ђе вин ског зе мљишта, ко ји су пре тр пе ли ште ту то ком про шло го ди шњих мај ских по пла ва, осло ба ђа ју се оба ве зе пла ћа ња на кна де за од вод ња вање за го ди ну. Ра ди оства ри ва ња пра ва на по ме ну то осло ба ђа ње од пла ћања на кна да, об ве зни ци су дужни да над ле жном ор га ну ко ји вр ши об ра чун и за ду же ње тих на кна да, а то су Ми ни стар ство фи на си ја - По ре ска упра ва, Јавно во до при вред но пер ду зе ће '' ''Ср би ја во де'' Бе о град, Јав но водо при вред но пред у зе ће ''Во де Вој во ди не'' Но ви Сад, као и Јав но во до при вред но пред у зе ће ''Бе о- гра дво де'' Бе о град, до ста ве пи сани до каз, ре ше ње или по твр ду о на ста лој ште ти, из дат у ло кал ној са мо у пра ви. За по љо при вред ни ке у румској оп шти ни рок за оства ри вање овог пра ва про ду жен је до 10. апри ла ове го ди не. Пољ привред ни ци ма са те ри то ри је румске оп шти не, по твр ду о пре трпље ној ште ти из да ва ће ко ми си ја за утвр ђи ва ње и про це ну ште те на по љо при вред ном зе мљи шту и усе ви ма, у Град ској ку ћи, Глав на 155 у Ру ми, рад ним да ном од 7 до 15 ла со ва. Ово пра во има ју са мо но си о ци ре ги стро ва них по љопри вред них до ма ћин ста ва, те су по љо при вред ни ци у оба ве зи да над ле жној ко ми си ји до ста ве потвр ду о ста ту су свог га здин ства.

11 Среда, 8. април IN\IJA Припрема: М. Балабановић УКРАТ КО По др шка гим на зи ја ла ца Уче ни ци Гим на зи је су недав но на ини ци ја ти ву Ученич ког пар ла мен та ор га низо ва ли шет њу по др шке Тија ни ном за ко ну. У шет њи је уче ство ва ло не ко ли ко уче ника из сва ког оде ље ња, а придру жи ли су им се и ди рек тор шко ле, по је ди ни про фе со ри и струч ни са рад ни ци. Уче ници су при пре ми ли пла ка те са по ру ка ма по др шке и про шета ли од шко ле до Кул тур ног цен тра, при вла че ћи па жњу про ла зни ка. Ак ци јом су желе ли да скре ну па жњу јав ности на јед но ва жно дру штвено пи та ње и по тре бу ње го вог ре ша ва ња. Про лећ ни ра до ви Ка ко су ис та кли над лежни из ЈКП Ко му на лац у дво не дељ ном из ве шта ју на са стан ку Си сте ма 48, радни ци овог јав ног пред у зе ћа су спро ве ли низ ак тив но сти у прет ход ном пе ри о ду. Према ре чи ма ди рек то ра Слав ка Пу ва че, ура ђе на је цен трална при ла зна ста за на гро бљу у Чор та нов ци ма, што је за мешта не тог на се ља био је дан од при о ри те та. Ка ко је да ље би ло ре чи, у про те клом пе рио ду су спро ве де ни ра до ви на са ку пља њу сме ћа на пут ним прав ци ма, уре ђе њу мо би лија ра и уре ђе њу зе ле них по врши на, од но сно ко ше ње тра ве, оре зи ва ње, око па ва ње, сад ња цве ћа и др ве ћа и слич но. Радни ци Ко му нал ца су та ко ђе ра ди ли су на уре ђе њу пи ја ца у Ин ђи ји и у Бе шки, док ће на те зга ма у Ста ром Слан ка ме ну и Но вим Кар лов ци ма би ти поста вљен кров ни по кри вач. Из ме на ре да во жње Ка ко су по ру чи ли над лежни из ЈП Ди рек ци ја за изград њу оп шти не сек тор Јавни пре воз, за вре ме ђач ког рас пу ста од 3. до 13. апри ла не ће са о бра ћа ти сле де ћи пола сци. Ка да је реч о при градском пре во зу пут ни ка смер Б: 5:55, 11:45, 12:35 ча со ва са по ла ском из Ин ђи је као и ли ни ја Љу ко во Јар ков ци: 6:40, 13:25 и 19:30 ча со ва са по ла ском из Ин ђи је. Ка да је у пи та њу град ски пре воз пут ни ка не ће са о бра ћа ти лини ја Б у 17:35 ча со ва. Та ко ђе за вре ме ђач ког рас пу ста по ла зак Смер А у ће са о бра ћа ти пре ко Ма ра ди ка. СА 27. СКУП ШТИН СКОГ ЗА СЕ ДА ЊА По ве ре ње До ше ну и Ми ли во је ви ћу На 27. скуп штин ском за седа њу ко је је одр жа но прошле сре де, на шло се 13 та ча ка днев ног ре да, ме ђу ко ји ма и Ре ше ње о пред стан ку ман дата в.д ди рек то ра ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја и Ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра овог јавног пред у зе ћа као и Ре ше ње о пре стан ку ду жно сти ди рек тора уста но ве Кул тур ни цен тар и ње го во име но ва ње. На мандат ни пе ри од од че ти ри го ди не на ме сто ди рек то ра Во до во да иза бран је до ско ра шњи вр шилац ду жно сти Дра ган До шен, а на ме сто ди рек то ра Кул турног цен тра ре и за бран је Са ша Ми ли во је вић. - Од лу ком ве ћи не гла со ва од бор ни ка да то је по ве ре ње Дра га ну До ше ну ко јем је ис текао ше сто ме сеч ни ман дат врши о ца ду жно сти ди рек то ра ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја. У прет ход ном пе ри о ду но во и мено ва ни ди рек тор је за јед но са ти мом љу ди из Во до во да ус пео да ре ши ве ли ки про блем ко ји смо има ли са во до сна бе два њем и ко ли чи ном ни три та у во ду. Да нас мо же мо ре ћи да је во да Са ша Ми ли во је вић пот пу но ис прав на и хе миј ски и ми кро би о ло шки, а тим ко ји је на пор но ра дио прет ход них месе ци је пот пу но за слу жио на ше по ве ре ње - по ру чио је Пе тар Фи ли по вић, пред сед ник општи не ис та кав ши да још увек ни су ре ше ни сви про бле ми. Дра ган До шен ИЗ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ Ур ба ни април На кон успе шне ре а ли за ци је про гра ма Ур ба ни март, у окви ру ко јег су се сва ког петка и су бо те то ком мар та прика зи ва ли филм ски кла си ци из Кан це ла ри је за мла де по ру чу ју да се слич не ак тив но сти на ставља ју и кроз про грам Ур ба ни април. Ка ко је ис та као Алексан дар Дра гин, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де пр ве неде ље мар та по се ће ност је би ла скром на, али се из ви кен да у ви кенд број по се ти ла ца по већа вао, да би у по след њој не дељи сва ме ста у Кан це ла ри ји за мла де би ла по пу ње на. - На кон успе шног ур ба ног мар та, од мах на ста вља мо актив но сти, па смо та ко пр вог ви кен да у ка феу Кул тур ног цен тра има ли на сту пе три аутор ска бен да ко ји су том при ли ком про мо ви са ли своја нај но ви ја из да ња, а реч је о бен дов ма Ре гу ла тор, По крат ком по ступ ку и Ато мик ше довс. Кон цер ту је прет ходи ла из ло жба рок фо то гра фије Мар ка Ри сти ћа, осни ва ча по зна тог он лајн му зич ког мага зи на Noc tur ne и офи ци јелног фо то гра фа бен да Го блини. По ред Мар ка Ри сти ћа, сво је ра до ве је пред ста вио и ло кал ни рок фо то граф Зо ран Ста нић, зва нич ни фо то граф бен да Su per ham mer из Инђи је, а од не дав но је и званич ни фо то граф Ser bian Me tal Por ta la, јед ног од нај ста ри јих му зич ких пор та ла у Ср би ји - ре као је ко ор ди на тор Кан цела ри је за мла де и на ја вио нове про јек ци је фил мо ва. - За из бор свих фил мо ва је за ду жен Не ма ња Ће ра нић, сту дент мон та же на фа кул те ту Драм ских умет но сти у Бе о граду, па смо та ко због ве ли ког ин те ре со ва ња на ста ви ли да пу шта мо култ не фил мо ве. Пројек ци је фил мо ва су за ка за не за пе так и су бо ту, а кра јем априла оче ку је мо још јед ну свирку, ко ја ће би ти од ли чан увод и на ја ва за Ур бан фест ко ји је за ка зан за јун ме сец - ка же Алек сан дар Дра гин и по ручу је да су пре за до вољ ни актив но сти ма ко је су за по че ле у фе бру а ру. И ове го ди не по во дом Међу на род ног да на књи ге за де цу ко ји се обе ле жа ва 2. апри ла, На род на би бли о те ка Др Ђор ђе На то ше вић је орга ни зо ва ла низ ак тив но сти. На и ме, овај дан се обе ле жа ва ка ко би се ука за ло на ва жност књи ге и под ста кла и раз ви ла љу бав пре ма чи та њу. На овај дан, ро ђен је и Ханс Кри сти јан Ан дер сен, дан ски пи сац краљ бај ки, па му се на овај на чин ода је по част. За ову при ли ку, Са по след њег за се да ња ло кал ног пар ла мен та - На ред ни за да так над лежних из Во до во да би ће да ста ве у функ ци ју по стро је ње за пре ра ду во де а на кон то га се по за ба ве и пи та њем во до снабде ва ња у на се ље ним ме сти ма - ре као је пред сед ник. Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка оп шти не Ин ђи ја кон кур си за из бор ди рек то ра су спро ве дени у скла ду са свим за кон ским про це ду ра ма, а по ред ди ректо ра Во до во да на сед ни ци је име но ван и ди рек тор Култур ног цен тра. На но ви мандат у тра ја њу од че ти ри годи не име но ван је до са да шњи ди рек тор Са ша Ми ли во је вић, ко ји је до са да до бро обављао сво ју ду жност на гла сио је пред сед ник. Пред од бор ни ци ма ло калног пар ла мен та на шле су се и тач ке ко је се од но се на доно ше ње Од лу ке о са ку пља њу и од во ђе њу ат мос фер ских и по вр шин ских во да, до но ше ње Од лу ке о обез бе ђи ва њу јав ног осве тље ња, до но ше ње Одлу ке о мо де лу и ме то ду прива ти за ци је Јав ног пред у зе ћа за ин фор ми са ње РТИ Ин ђи ја, до но ше ње Од лу ке о вр ше њу екс тер не ре ви зи је за вр шног ра чу на бу џе та оп шти не Ин ђија за го ди ну као и од лу ке ко је се од но се на из ме ну ста тута јав них пред у зе ћа. ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА КЊИ ГЕ ЗА ДЕ ЦУ Мно го кул ту ра, јед на при ча Из би бли о те ке ин ђиј ска би бли о те ка је припре ми ла по се бан про грам ко ји је об у хва тао ин тер ак тив ни сусрет са пи сцем за де цу Уро шем Пе тро ви ћем, кре а тив но-еду катив ну ра ди о ни ца Мно го култу ра, јед на при ча, за тим Читај ми, чи тај бај ку бај ко те ка за де цу од две до осам го ди на, где су де ци на за ни мљив на чин пред ста вље не не ке од нај лепших Ан дер се но вих бај ки. Истог да на, сва де ца су мо гла да се бес плат но учла не у би бли о те ку.

12 12 Среда, 8. април PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Ста ро па зов ча ни у Ири гу За уче шће на 43.Смо три по зо ри шних ама те ра Срема у Ири гу, се лек тор Зол тан Фрид ман пред ло жио је седам од укуп но 16 пред ста ва у срем ској про дук ци ји. Од пет, ко ли ко је уче ство ва ло на општин ској смо три, у Ириг из ста ро па зо вач ке оп шти не иду три пред ста ве. То су пред става Жи ви бич, Сло вач ког позо ри шта ВХВ, пред ста ва Вече ра бу да ла, Драм ске сек ци је КУД-а Бран ко Ра ди че вић из Ста ре Па зо ве и пред ста ва Тежи на кру не, Драм ске сек ци је ста ро па зо вач ке Гим на зи је. Ди рек ци ја за из град њу Из Ди рек ци је за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва, с побољ ша њем вре мен ских при лика, на ја вљу ју ра до ве на проши ре њу згра де Су да у Ста рој Па зо ви, дру ге фа зе из град ње ха ле у Го лу бин ци ма, по че так ра до ва на из град њи во до во да у Вој ки, из ме шта ње пи ја це у Но вој Па зо ви, за вр ше так радо ва на уре ђе њу цен тра Нових Ба но ва ца и До ма кул ту ре у Ста рим Ба нов ци ма. Ра до ви се спро во де и у сек то ру одржа ва ња оп штин ских пу те ва, па се та ко ра ди на из град њи пу та Го лу бин ци Ши ма нов ци, Но ва Па зо ва Бу си је, као и кру жне рас кр сни це код ЛОГ-цен тра. Бес плат ни уџ бе ни ци На ци о нал ни са вет Сло ва ка од лу чио је да свим бу ду ћим прва ци ма Основ не шко ле Хе рој Јан ко Чме лик у Ста рој па зо ви обез бе ди бес плат не ком пле те уџ бе ни ка, а у на ред ној школској го ди ни, уче ни ци јед ног раз ре да от пу то ва ће у шко лу у при ро ди у Сло вач ку Ре пу блику. Ово је је дан у ни зу ко ра ка, ка ко би се при ву као што ве ћи број уче ни ка у ову шко лу, ка зала је Ана То ма но ва Ма ка нова, пред сед ни ца На ци о нал ног са ве та, при ли ком про шло недељ не по се те Сло вач кој шко ли у Ста рој Па зо ви. Овом ску пу при су ство ва ла је и на род на посла ни ца Љи бу шка Ла ка тош, Ка та ри на Ме ле го ва Ме ли хова, пред сед ни ца Ма ти це Словач ке у Ср би ји, пот пред сед ник На ци о нал ног са ве та за Срем Ми ро слав Ко жик, Јан Бр на, пред сед ник Од бо ра за образо ва ње На ци о нал ног са ве та и Ми хал Ба лаж, пот пред сед ник Ма ти це сло вач ке за Срем. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА Усво јен ре ба ланс бу џе та оп шти не На сед ни ци Скуп шти не оп штине Ста ра Па зо ва од 2.апри ла усво је на је Од лу ка о ре ба лан су бу џе та оп шти не на осно ву које уку пан обим бу џе та за го ди ну из но си ди на ра. Су шти на Од лу ке о реба лан су бу џе та оп шти не Ста ра Па зо ва за те ку ћу го ди ну је, по ре чи ма на чел ни ка оп штин ског Оде ље ња за бу џет и фи нан си је Во ји сла ва Ђе ки ћа у осни вању ЈКП То пла на. Овим ре балан сом, ка ко је на гла сио Ђе кић, сма њен је из нос оба ве за ло калне са мо у пра ве пре ма Ди рек цији за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва за ди на ра с об зи ром да се из ње из два ја сек тор за про из вод њу то плот не енер ги је и пре у сме ра ва ка но вофор ми ра ном ЈКП То пла на, што је усло ви ло и из ме ну и до пу ну Про гра ма по сло ва ња Ди рек ци је. Он је ка зао да је овим ре ба лансом, ујед но ис ко ри шће на и прили ка да се у План бу џе та угра ди и Од лу ка о фи нан си ра њу тре ћег де те та у вр ти ћи ма По ле та рац и Ра дост. За пред школ ску уста нову По ле та рац у План бу џе та ста ви ли смо ди на ра и ди на ра за предшкол ску уста но ву Ра дост, од но сно по ве ћа ли смо њи ма Дру штво за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти оп штине Ста ра Па зо ва у са рад њи са Удру же њем гра ђа на Пазо вач ки по крет у про шли че твр так у Ста рој Па зо ви у про сто ри ја ма по ме ну тог Удру же ња одр жа ло је триби ну под на зи вом Хи рур гија, го ја зност и ди ја бе тес на ко јој су го во ри ли проф. др Ми ро слав Д. Илић, председ ни ца Дру штва др Ана Балаж и проф.др Ер не Ла зар, ТРИ БИ НА ДРУ ШТВА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ ШЕ ЋЕР НЕ БО ЛЕ СТИ Гла са ње Хи рур ги ја, го ја зност и ди ја бе тес Три би на у про сто ри ја ма Па зо вач ког по кре та пред сед ник Са ве за дру шта ва Вој во ди не за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти. Овој три би ни, на ко јој је проф.др Илић об ја снио значај са вре ме них на уч них достиг ну ћа у бор би про тив го јазно сти и ди ја бе те са, по себ но хи ру шке ме то де, при су ствова ли су и чла но ви Управ ног од бо ра Са ве за дру шта ва Војво ди не за бор бу про тив шећер не Љу бо мир Ко ва че вић и др Јан Шу љан. Са сед ни це СО Ста ра Па зо ва Ди рек тор ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту ру Вла димир Кер кез на кон фе рен ци ји за но ви на ре у про те кли пе так пред ста вља ју ћи кул тур ни инфор ма тор за април, ка зао је да април ски про грам ак тив но сти овог ви кен да отва ра пре ми је ра пред ста ве Поп Ћи ра и поп Спира КУД-а Бран ко Ра ди че вић у Но вим Ба нов ци ма у ре жи ји Алек сан дра Ба ка и Ус кр шњи кон церт СКУД-а Хе рој Јан ко Чме лик у не де љу у Ста рој Пазо ви. Кер кез је та ко ђе, ре као да ће у апри лу про грам би ти за нимљив, али не што скром ни ји због пла ни ра них ра до ва на по прав ци мо крог чво ра у хо лу По зо ришта и на ја вио Вас кр шњи концерт КУД-а Бран ко Ра ди че вић за не де љу, 12.април, кон церт Град ског хо ра и за крај ме се ца го сто ва ње бе о град ске пред ставе Управ ни ко ва ње. тај при ход из бу џе та ка зао је Во ји слав Ђе кић. Сем усва ја ња Од лу ке о реба лан су бу џе та оп шти не, на овој сед ни ци ве ћи ном гла со ва усво је ни су пла но ви ра да и финан сиј ски пла но ви Цен тра за со ци јал ни рад, До ма здра вља Др Јо ван Јо ва но вић Змај, старо па зо вач ког Цр ве ног кр ста, Тури стич ке ор га ни за ци је, ме сних за јед ни ца Кр ње шев ци, Ста ри и Но ви Ба нов ци, а усво је на је и Од лу ка о бли жим усло ви ма стица ња пра ва на упла ту до при носа ли ци ма ко ја са мо стал но обавља ју умет нич ку де лат ност. Од бор ни ци су ве ћи ном гла сова усво ји ли и из ме ну Од лу ке о осни ва њу ЈП Оп штин ска стамбе на аген ци ја, као и од лу ке о утвр ђи ва њу на зи ва ули ца у Старој Па зо ви, ста о па зо вач кој север ној рад ној ко му нал ној зо ни и про стор ној це ли ни 11 ЛОГ ЦЕН ТАР у к.о. Но ви Ба нов ци. Усво јен је и Ста тут но во фор мира ног ЈКП То пла на и при хваће но Ре ше ње о пре но су пра ва ко ри шће ња на не по крет но сти у ка та стар ској оп шти ни Нови Ба нов ци Цр кве ној оп штини Ста ри Ба нов ци, а ра ди се о пар це ли од 31 ар и 62 ква драта код Пред школ ске уста но ве Ра дост у на се љу Ба нов ци Дунав где је пла ни ра на из град ња пра во слав ног хра ма. Ду жно сти чла на Над зор ног од бо ра До ма здраљ ва из ре до ва осни ва ча раз ре ше на је Сла вој ка Стајић из Ста ре Па зо ве, а уместо ње име но ва на је Дра ги ца Аба џи ја из Вој ке. Та ко ђе, и у Школ ском од бо ру ОШ си ме он Ара ниц ки до шло је до из ме не пред став ни ка ло кал не са мо у- пра ве, док су од бор ни ци ве ћином гла со ва на пред лог Од борнич ке гру пе По кре ни мо Ср би ју То ми слав Ни ко лић иза бра ли чла но ве у сле де ћа скуп штинска рад на те ла: Са вет за буџет и фи нан си је, Ко ми си ју за из бор и име но ва ње и Ко ми си ју за пред став ке и жал бе. Скупштин ска ве ћи на је при хва ти ла на пред лог Оп штин ског ве ћа, Го ди шњи про грам за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љопри вред ног зе мљи шта на подруч ју оп шти не Ста ра Па зо ва за 2015.го ди ну, а од би ла пред лог од бор ни ка Стан ка Ца ри ћа за по вла че ње 17. и 18. тач ке од 23, ко ли ко их је би ло на дневном ре ду. По већ уста ље ном на сту пу, од бор ник СРС Сpђо Ко ма зец, из нев ши сво је примед бе на за пи сник с прет ход не сед ни це, обра зла гао је сва ку тач ку днев ног ре да по на о соб. На по чет ку сед ни це ка да се распра вља ло о за пи сни ку Ми ло шу Цр но мар ко ви ћу до ско ра шњем од бор ни ку Де мо крат ске странке Ср би је, а са да ка ко се чу ло на сед ни ци, од бор ни ку Др жаво твор ног по кре та Ср би је, због пре ко ра че ња вре ме на рас праве и не на пу шта ња го вор ни це, на кон две опо ме не, па тре ће, од у зе та је реч. Цр но мар ко вић је ин си сти рао да му се до ста ве од го во ри на од бор нич ка пи та ња ко ја је ра ни је по ста вио. ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ Кул тур ни ин фор ма тор за април Кон фе рен ци ја за но ви на ре Цен тра за кул ту ру Cтручни са рад ник за ликов ну умет ност у Цен тру за кул ту ру Мар јан Ка ра вла наја вио је бо гат ли ков ни програм, по чев ши од из ло жбе Људ ми ле То мић у Га ле рији ове уста но ве, за тим пред крај ме се ца у хо лу По зо ри шта је из ло жба сли ка Бран ка Јови чи ћа, чла на УЛУСП-а, а у Га ле ри ји но во па зо вач ког Култур но-по слов ног цен тра већ по чет ком ме се ца отво ре на је из ло жба Вас крс Умет ничког удру же ња Но ва Па зо ва и деч је ли ков не ра ди о ни це КУД Мла дост. Сре ди ном ме се ца у но во пазо вач кој Га ле ри ји би ће отворе на из ло жба Све тла не Вранић, под на зи вом Рат и мир, чла ни це Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо ва и кра јем ме се ца из ло жба Вла ди ми ра При це, чла на овог удру же ња.

13 Среда, 8. април ИН ЂИ ЈА УРУ ЧЕ НИ СЕ РИ ФИ КА ТИ ПО ЛА ЗНИ ЦА МА ИН ФОР МА ТИЧ КЕ ОБУ КЕ Но ве ве шти не и зна ња за се о ске же не У Вој во ди ни по след њим про јек том ин фор ма тич ке обу ке же на са се ла об у хва ће но је 425 же на, а по чев ши од го ди не, ви ше од же на 45 же на до би ло сер ти фи кат куп но 45 же не из на се ље них Уме ста Бе шка, Но ви Кар лов ци, Ма ра дик, Но ви Сла н ка мен и Крче дин су до бит ни це сер ти фи ка та за ин фор ма тич ки обу ку, ко је им је про шле не де ље уру чио председ ник оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли по вић на све ча но сти ко ја је при ре ђе на у са ли СО Ин ђија. Реч је о про јек ту ко ји је орга ни зо ван у са рад њи са ор га низа ци јом Мре жа же на, се о ским основ ним шко ла ма и Еду ка тивним цен тром Мо ја учи о ни ца ко ји су би ли за ду же ни за спрово ђе ње обу ке. Чи тав про је кат ин фор ма тич ког опи сме ња ва ња је ре а ли зо ван уз по др шку За во да за рав но прав ност по ло ва АП Вој води не, ко ји је је у апри лу про шле го ди не рас пи сао кон курс на ко ји се при ја ви ла и оп шти на Ин ђи ја и ко јој су од бо ре на сред ства у изно су од ди на ра. Обу ка на ра чу на ри ма је ор гани зо ва на у ин фор ма тич ким ка бине ти ма се о ских основ них шко ла у по ме ну тим на се ље ним ме сти ма, а по ла зни це кур са су из ра зи ле ве ли ко за довљство јер су има ле при ли ку да стек ну но ва зна ња и ве шти не. - Ово је ве ли ко и ко ри сно иску ство за све нас, ко је смо се при ја ви ле на обу ку, јер се да нас жи вот не мо же за ми сли ти без нових тех но ло ги ја, по го то во ра чуна ра. Имам још до ста го ди на до пен зи је те се на дам да ћу на прави на чин ис ко ри сти ти овај сер тифи кат ко ји ми пу но зна чи - по ручи ла је Све тла на Ра до ва но вић до бит ни ца сер ти фи ка та из Но вих Кар ло ва ца. Про је кат је по др жа ла ор га низа ци ја Мре жа же на из Ин ђи је, а ко ор ди на тор ка Ма ја Ка на зир је ис та кла да се пу тем ова квих проје ка та же не осна жу ју, до при но си се њи хо вом за по шља ва њу и само за по шља ва њу и има ју по тенци јал да по ста ну ге не ра тор ке цело куп ног ру рал ног раз во ја, што пред ста вља ду го роч ни циљ овог про гра ма. - Из у зет но смо за до вољ ни чиње ни цом ко ли ко су же не за и ста жељ не зна ња и спрем не да ра де, а по треб на им је би ла при ли ка да то и по ка жу. Овим про јек том је би ла пла ни ра на обу ка за 29 жена са се ла, ме ђу тим због ве ли ког ин те ре со ва ња обу ку је про шло укуп но 45 же на - ис та кла је она и до да ла да су же не ве о ма за инте ре со ва не за но ве про јек те којих ће ко јих ће би ти у нард ним ме се ци ма. Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја, Пе тар Фи ли по вић је че сти тао свим до бит ни ца ма сер ти фи ка та и на кон све ча не до де ле ис такао да су ус пе ли да при вре ду кра ју још је дан про је кат ко ји је ва жан за дру штве ну за јед ни цу, за хва љу ју ћи по др шци по крајин ског За во да за рав но правност по ло ва. - Сва ка ко ће мо и убу ду ће подр жа ти ова кве и слич не про јекте, ко ји су ве о ма зна чај ни, јер до при но се ин фор ма тич кој пи смено сти на ших же на из на се ље них ме ста. У да на шње вре ме, ако нисте ин фор ма тич ки опи сме ње ни, исто је као да ни сте за вр ши ли основ ну шко лу те је у том сми слу зна чај овог про јек та не мер љив. На ма је ва жно да же не из на ше ло кал не за јед ни це и да ље на преду ју, да има ју при ли ку да стек ну но ва зна ња, ко ја им мо гу би ти од ве ли ке ко ри сти за да ље по сло ве, а на ша оп шти на ће и да ље на стоја ти да по др жи сва ку ини ци ја тиву - ре као је пред сед ник Фи липо вић. Ве сна Ши јач ки, ди рек то ри ца За во да за рав но прав ност по ло ва АП Вој во ди не, је под се ти ла да је на про шло го ди шњем кон кур су уче ство ва ло 12 ло кал них са моу пра ва, а у Сре му са мо јед на и то оп шти на Ин ђи ја. Укуп но, овим по след њим про јек том ин фор матич ке обу ке же на са се ла об у- хва ће но је 425 же на, а по чев ши од го ди не, ви ше од же на. - Ин фор ма тич ка обу ка же на са се ла је већ ду жи низ го ди на те ма и пред мет ба вље ња на шег За во да и на кон ис тра жи ва ња о по ло жа ју се о ских же на, је дан од ре зул та та био је да три четвр ти не ис пи та ни ца ни кад ни је по ха ђа ло не ке до дат не обу ке, осим ре дов ног шко ло ва ња. То је био по у здан знак и по тре ба за до дат ним уса вр ша ва њем и уче њем да тре ба да на ста ви мо са овим обу ка ма - ис та кла је Весна Ши јач ки, на по ми њу ћи да је овај кон курс тен ден ци о зно био усме рен на ло кал не са мо у праве, ка ко би оне са ме ор га ни зова ле обу ке у се о ским шко ла ма ко је су опре мље не ин фор ма тичким ка би не ти ма. - На тај на чин се на сто ја ло да се же на ма уште ди и вре ме и новац, ко је би у су прот ном мо рале да пу ту ју у од ре ђе не цен тре, али и да се сен зи би ли шу ло кал не са мо у пра ве на те му род не равно прав но сти, а по себ но за друштве ну гру пу се о ских же на, које се сма тра ју ва жним ре сур сом - ре кла је на кра ју ди рек то ри ца За во да за рав но прав ност по ло ва АП Вој во ди не. М. Ба ла ба но вић ЦР НА ХРО НИ КА ИРИГ За па ље не ви кен ди це По во дом ин фор ма ци ја о уче ста лом па ље њу стам бе них обје ка та у околи ни Кру ше до ла, у По ли циј ској упра ви у Срем ској Ми тро ви ци нам је по твр ђено да је то ком по след њих пет ме се ци при ја вље но ви ше слу ча је ва па ље ви на на по ме ну том под руч ју. Ка ко пре ци зи рају у по ли ци ји, у пе ри о ду од 13. но вем бра про шле до пр вог апри ла ове го ди не, Поли циј ској ста ни ци у Ири гу при ја вље не су па ље ви не шест ви кенд ку ћа и два по моћ на објек та у на се љу Кру ше дол ски Пр ња вор и ви кенд зо на ма Сред њи брег и Со вљак. Уви ђа је су из вр ши ли по ли циј ски слу жбе ни ци и при пад ни ци Оде љења за ван ред не си ту а ци је у Срем ској Ми тро ви ци, а прет по ста вља се да су по жа ри на мер но иза зва ни. О овим до га ђа ји ма је из ве шта ва но Основ но јав но ту жи ла штво у Ру ми, док припад ни ци по ли ци је ра де на ра светља ва њу ових до га ђа ја и при во ђе њу из вр ши ла ца кри вич них де ла, ре че но је у По ли циј ској упра ви у Срем ској Митро ви ци. С. Н. Од ви кен ди ца оста ла зга ри шта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ШИД СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ВЕРНИЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ

14 14 Среда, 8. април ИН ЂИ ЈА УСКО РО ПО ЧИ ЊЕ ИЗ ГРАД ЊА МИ НИ БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КОГ ПАР КА Без бед на град ска зо на за нај мла ђе Уре ђе на без бед на зо на би ће од лич но ме сто за еду ка ци ју де це о без бед но сти у са о бра ћа ју али и ме сто где ће сви за ин те ре со ва ни мо ћи да стек ну ве шти не и основ не и на пред не тех ни ке за во жњу би ци клом И з град ња ми ни-би ци клистич ког пар ка од природ них ма те ри ја ла са по ли го ном за уса вр ша ва ње спрет но сти и ве шти на при ликом во жње би ци кла, као и за еду ка ци ју де це о без бед но сти у са о бра ћа ју тре ба уско ро да поч не у Ин ђи ји. На и ме, реч је о би ци кли сти чом пар ку ко ји ће би ти из гра ђен у Ле ја ма, на по вр ши ни иза Зо о ло шког врта, а ини ци ја тор овог про јекта је ин ђиј ски би ци кли стич ки клуб МТБ дру жи на, ко ји је ових да на обе ле жио тре ћу годи шњи цу по сто ја ња. Сред ства за из град њу пар ка су обез беђе на на кон кур су По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вреду, во до при вре ду и шу мар ство у ви си ни од ди на ра, а парт нер на про јек ту је оп штина Ин ђи ја. Пре ма ре чи ма Мило ша Ма ти је ви ћа, пред седни ка МТБ дру жи не и Ива на Хе му на, пот пред сед ни ка, сва су оче ки ва ња да ће ми ни - бици кли стич ки парк би ти у функци ји до ле та. - Иде ја за из град њу ми ниби ци кли стич ког пар ка да ти ра од је се нас ка да смо осми сли ли про је кат из град ње јед не безбед не зо не у гра ду, где би деца мо гла си гур но и без стра ха од са о бра ћа ја да уса вр ша вају и уве жба ва ју основ не и напред не ве шти не и тех ни ке вожње би ци кла, као и пра вил на упо тре ба оба ве зне си гур но сне опре ме. Бо ља еду ка ци ја де це о Идеј но ре ше ње ми ни би ци кли стич ког пар ка Го ди шњи ца МТБ дру жи на је основа на 31. мар та го дине и бро ји око 25 ак тив них чла но ва. Не дав но су на прави ли ка лен дар у ко јем су пред ста вље ни сви го ди шњи до га ђа ји и ак тив но сти дружи не. Ка ко ис ти чу чла нови овог удру же ња, не дав но су уче ство ва ли у про јек ту пре ко гра нич не са рад ње са Чи шће ње бу ду ће ло ка ци је удру же њем Да мар омла дина из Ви со ког из Бо сне и Хер це го ви не. У окви ру тог про јек та МТБ дру жи ни је одо бре но евра за репа ра ци ју мо крог чво ра у Пла ни нар ском до му Ко зари ца у Чор та нов ци ма, чи ја је де ли мич на ре кон струк ција за вр ше на а у пла ну су нови ра до ви. без бед ном и пра вил ном уче шћу у са о бра ћа ју, као и упо зна ва ње са са о бра ћај ним про пи си ма и сиг на ли за ци јом су основ ни циље ви због ко јих смо од лу чи ли да за поч не мо ова ко не што - рекао је Ми лош и об ја снио ка ко ће из гле да ти по ме ну ти би цикли стич ки парк. - Пре све га, у пла ну је изград ња би ци кли стич ког пар ка са по ли го ном за уса вр ша ва ње спрет но сти и ве шти на при ликом во жње би ци кла као и изград ња им про ви зо ва не ми ни рас кр сни це са све тло сном сигна ли за ци јом за еду ка ци ју деце и од ра слих о си ту а ци ја ма у са о бра ћа ју. На кон то га плани ра мо и из град њу ба ра ке за скла ди ште ње ала та и ре кви зита од но сно си гур но сне опре ме као што су чу ње ви и сун ђе ри - ре као је он. Ка ко ка жу у ин ђиј ском удру же њу би ци кли ста, иде ја је сте да у ме ђу вре ме ну почне и про мо ци ја у свим школа ма пу тем ле та ка, пла ка та и ви део пре зен та ци ја као и ор га ни зо ва ње еду ка ци о них кур се ва на прет ход но из грађе ном по ли го ну. Чла но ви МТБ дру жи не Пред сед ник оп шти не Пе тар Фи ли по вић по др жао ини ци ја ти ву Ка ко је ис та као пот пред седник Иван Хе мун, идеј ни 3D про је кат за бу ду ћи ми ни би цикли стич ки парк је ра ди ла Ана Те кле ро вић. Парк ће ко ри стити де ца из основ них и сред њих шко ла као и од ра сли са те ри тори је ин ђиј ске оп шти не, а основна иде ја је сте да бу де на ме њен еду ка ци ји и ре кре а ци ји. - Уре ђе на без бед на зо на биће од лич но ме сто за еду ка ци ју де це о без бед но сти у са о браћа ју али и ме сто где ће сви заин те ре со ва ни мо ћи да стек ну ве шти не и основ не и на пред не тех ни ке за во жњу би ци клом. Осми сли ли смо да ми ни би цикли стич ки парк са др жи ми ни ста зе, по ли го не, рам пе за скака ње, ми ни рас кр сни це са маке том се ма фо ра и ми ни спуст са по пло ча ним де о ни ца ма каже иван Хе мун и до дје: - У тра ја њу од јед не школске го ди не, план је да де це про ђе кроз курс еду ка ције о без бед но сти у са о бра ћа ју и упо тре би без бед но сне опреме, као и да стек не и уса вр ши основ не и на пред не тех ни ке во жње би ци кла у са о бра ћа ју и ван ње га. кроз де ље ње ле та ка, пла ка та и ви део пре зен та ци јама. Око љу ди кроз деље ње ле та ка, пла ка та и ви део пре зен та ци ја ма би ће упо зна ти са по сто ја њем ми ни би ци клистич ког пар ка и ак тив но сти ма у ње му. Ре а ли за ци ја овог зна чај ног про јек та не би би ла мо гу ћа без по др шке ло кал не са мо у пра ве а пр ви чо век оп шти не Пе тар Фи ли по вић је из ра зио ве лико за до вољ ство због из у зет не ини ци ја ти ве ко ја је по те кла од МТБ дру жи не. - Ско ро пет ме се ци је прошло од ка ко смо во ди ли прве раз го во ре на те му про јек та ко ји се пот пу но укла па у идеју раз во ја би ци кли стич ког тури зма у на шој оп шти ни, али и по ди за ња ни воа без бед но сти на ших нај ма ђих су гра ђа на. У окви ру про гра ма по бољ ша ња без бед но сти у са о бра ћа ју, посто је сред ства ко ја смо опре дели ли у те свр хе, а ко ја ће би ти ис ко ри шће на за ре а ли за ци ју по ме ну тог про јек та - ре као је пред сед ник Фи ли по вић и из разио оче ки ва ња да ће ми ни бици кли стич ки парк би ти све ча но отво рен у ју ну ме се цу. - Има ли смо до са да не коли ко ини ци ја ти ва ових мла дих љу ди ко ји су чла но ви удруже ња. Јед на од пр вих је би ла чи шће ње шу ме у Чор та нов цима, а за тим и уре ђе ње Пла нинар ског до ма Ко за ри ца. Ка да не ко има ини ци ја ти ву и до бре иде је, ло кал на са мо у пра ва је увек спрем на да иза ђе у су срет и пру жи нео п ход ну по др шку - по ру чио је на кра ју пред сед ник Фи ли по вић. М. Ба ла ба но вић

15 Среда, 8. април ВРД НИК ПР ВА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЛАГ-а ФРУ ШКА ГО РА-ДУ НАВ Удру жи ва њем до бо ље раз вој не по ли ти ке П от пи си ва њем Про то ко ла о са рад њи у обла сти одр живог раз во ја, оп шти не Сремски Кар лов ци, Бе о чин, Ириг, Шид и Бач ка Па лан ка из ра зи ли су своју за ин те ре со ва ност да оства рују ме ђу соб ну са рад њу у обла сти одр жи вог раз во ја и да фор му лишу за јед нич ки оквир за са рад њу ко ја ће омо гу ћи ти ква ли тет ни ји на ступ бу ду ћих парт не ра пре ма Европ ској уни ји, ре че но је про текле не де ље у Врд ни ку у хо те лу Пре ми јер Аква на пр вој кон ферен ци ји Ло кал не ак ци о не групе Фру шка Го ра-ду нав, ко ја је пот пи си ва њем Про то ко ла и званич но по че ла да по сто ји. Иде ја за ства ра ње ЛАГ-а који ће об је ди ни ти све оне оп штине ко је се на сла ња ју на Фру шку Го ру, од но сно Ду нав, пре ма речи ма Ја сми не Ба љин Искрин, ди рек тор ке Ту ри стич ке ор га низа ци је Сре ских Кар ло ва ца ко ји су ујед но би ли и глав ни ини ци јато ри ње го вог на стан ка, ста ра је го то во две го ди не и од од са мог Ни ко ла Ва сић Спрем ни на пре ко гра нич ну са рад њу - Ми смо се ра до ода звали по зи ву да бу де мо део ЛАГ-а ко ји ће омо гу ћи ти бо ље по ве зи ва ње на ших при вред ни ка, као и пре когра нич ну са рад њу ко ји ће нам си гур но омо гу ћи ти да до ђе мо до до дат них средста ва ко је ће мо уло жи ти у раз вој на ших оп шти на. Што се ти че Ши да, ми већ има мо од лич ну са рад њу са Бач ком Па лан ком, пла ни ра мо и изград њу пу та од Ви зи ћа до Ер де ви ка и си гур но је да ће нас за јед нич ки рад у ЛАГ-у до дат но збли жи ти, ре као је Ни ко ла Ва сић, пред сед ник Оп шти не Шид. Обра ћа ње Ми ло ша Ше шли је стар та кре и ра на је као мо гућ ност да ва ња до дат ног за ма ха раз во ју оп шти на ко је су и фор мал но поста ли ње ни чла но ви. - То ком про те клог пе ри о да води ли смо ве ли ки број раз го во ра са чел ни ци ма ло кал них са мо у- пра ва, тру ди ли смо се да сва коме иза ђе мо у су срет и да у овај за нас из у зет но зна ча јан и важан по сао кре не мо са од лич них по ла зних осно ва ко је ће све задо во љи ти у че му смо и ус пе ли, ре кла је Ја сми на Ба љин Искрин и до да ла да ће се раз го во ри са чла ни ца ма ЛАГ- а у на ред ном пери о ду на ста ви ти ка ко би се што пре иза шло са кон крет ним предло зи ма. Као и сва ки ЛАГ, и овај ће би ти са ста вљен од пред ставни ка јав ног, при ват ног и ци вилног сек то ра из свих пет оп шти на чла ни ца ко ји ће, сход но нај савре ме ни јим европ ским стан дарди ма на ко ји ма ЛАГ по чи ва има ти под јед на ко пра во од лу чи ва ња и ути ца ња на фор ми ра ње по ли ти ке гру пе. Наш циљ је пре све га да по мог не мо раз вој ру рал ног разво ја, за тим ту ри зма и еко ло ги је за шта су пот пи сни це Про то кола по ка за ле ве ли ко ин те ре со вање. Оче ку је нас фор ма ли зо вање ЛАГ-а, ства ра ње скуп шти не Гру пе и ко нач но кон ку ри са ње са при о ри тет ним про јек ти ма ко ји ће омо гу ћи ти свим чла ни ца ма ЛАГ-а да се рав но мер но раз ви ју и да у крај њем уве жу сво ју по ну ду и мо гућ но сти што Европ ска уни ја пре по зна је као при о ри тет. Свој пот пис на Про то кол у име Ири га ста вио је пред сед ник Oпш тине Сте ван Ка зи ми ро вић, у име Бе о чи на пр ви чо век ове оп шти не Ми лан Шо бић, у име Срем ских Кар ло ва ца за ме ник првог чо ве ка Oпш тине Рај ко Марин ко вић, у име Ши да пред седник Oпш тине Ни ко ла Ва сић, док је у име Бач ке Па лан ке то учи нио пр ви чо век са мо у пра ве Алексан дар Ђе до вац. Пот пи си ва њу су при су ство вали и Ми лош Ше шли ја ис пред по кра јин ског Се кре та ри ја та за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство као и го сти из Локал не ак ци о не гру пе Ба ра ња из Хр ват ске, пред став ни ци града До бо ја ко ји већ ду же вре ме оства ру ју зна чај ну са рад њу са Бач ком Па лан ком као чла ни цом ЛАГ-а Фру шка Го ра-ду нав и дру ге зва ни це. У име до ма ћи на, кон фе рен цију је отво рио пр ви чо век Ири га Сте ван Ка зи ми ро вић ко ји је том при ли ком ис та као за до вољ ство што је упра во Врд ник иза бран за по че так, ка ко је ре као, ве ли ког по сла, ко ји има по тен ци јал да значај но про ме ни сли ку чи та вог Фрушко гор ско-ду нав ског под руч ја. - У ци љу оства ре ња ци ља ЛАГ-а ко ји се огле да у чвр шћем по ве зи ва њу чла ни ца, од но сно при вред ни ка, по љо при вред ни ка Сте ван Ка зи ми ро вић Шан са за ту ри зам, ви нар ство и во ћар ство - Ово је при ли ка ко ју Ириг ни је смео да про пу сти. У овој фа зи ра да на ши мла ди носи о ци ак тив но сти у по сто јећој Ло кал ној ак ци о ној гру пи Ириг сти ца ће по треб на знања и си гу ран сам да ће уме ти да их ис ко ри сте ква ли тет но и на ко рист Оп шти не Ириг. Као што зна те, ми има мо зна ча јан и јав них слу жби, чла ни це су се оба ве за ле да ће ак тив но ра ди ти на ства ра њу за јед нич ког окви ра у ци љу осна жи ва ња, одр жи во сти и рав но мер ног раз во ја Фру шкогор ско-ду нав ског ре ги о на, да ће под сти ца ти и омо гу ћи ти све развој не ак тив но сти у окви ру ме ђу општин ске са рад ње, да ће омо гу ћи ти свим за ин те ре со ва ним су бјек ти ма да узму уче шће у ра ду ЛАГ-а, учество ва ти и по др жа ва ти из ра ду зајед нич ке раз вој не стра те ги је Фрушко гор ско-ду нав ског под руч ја, у че му, ка ко је до дао Ка зи ми ро вић, на ро чи то ва жну уло гу има за једнич ко до но ше ње од лу ка од по себног зна ча ја за све чла ни це. Пре ма ре чи ма Ли ди је Да бић, ЛАГ Ба ра ња спре ман је да пружи сва ку по моћ ко ја но во форми ра ном ЛАГ-у бу де тре ба ла, са по себ ним на гла ском на пре но шење ис ку ста ва ко је су у свом ра ду има ли чла но ви ба рањ ске Ло калне ак ци о не гру пе. - На по чет ку све де лу је тешко. Ми смо ра ди ли и ван Европске Уни је, ра ди мо и са да као њен члан. У са вре ме ном све ту ЛАГови су не за о би ла зна ствар, тренд ко ји тре ба ис пра ти ти и ја сам сигур на да ће те ви ус пе ти у оно ме што се на у ми ли. На том пу ту, помоћ са на ше стра не вам си гур но не ће не до ста ја ти, ре кла је Ли дија Да бић. Да и По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду пре по зна је значај овог ЛАГ-а, ис та као је и Ми лош Ше шли ја за ду жен за агро е ко но мику по љо при вре де ко ји је ис та као да ће у ци љу по др шке по кра јин ска ад ми ни стра ци ја на сто ја ти да но вофор ми ра ни ЛАГ што пре укљу чи у већ по сто је ћи си стем. ту ри стич ки по тен ци јал, имамо ви на ре, во ћа ре и наш рад у овом ЛАГ-у би ће усме рен пре све га ка уна пре ђе њу њи ховог по ло жа ја, ра да али и могућ но сти да свој по сао одр же, раз ви ју и та ко сви ма по ка жу шта Ириг за пра во је сте, ре као је пред сед ник Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић. Пот пи си ва ње Про то ко ла - Спро во ђе ње удру жи ва ња и ства ра ње ло кал них пла но ва од из у зет не је ва жно сти за раз вој сре ди на из ко јих до ла зи те, тим пре што је кре и ра ње раз вој не поли ти ке од до ле нај бо љи на чин да се за и ста раз ви је те и опо рави те. Ви бо ље не го би ло ко дру ги мо же те са гле да ти ва ше по тре бе, али и мо гућ но сти, ста ви ти их у рав но пра ван од нос, а ми ће мо вам по мо ћи да ства ри око ко јих се дого во ри те спро ве де те у де ло, ре као је Ше шли ја и по звао и дру ге општи не у Вој во ди ни да кре ну пу тем ЛАГ-а Фру шка Го ра Ду нав. С. Лап че вић Ми лан Шо бић Ис ко ри сти ти све по тен ци ја ле - Бе о чин је био ме ђу пр ви ма ко ји је пре по знао свој ин те рес у овом ЛАГ-у и он се огле да пре све га у мо гућ но сти раз во ја ту ризма. По зна то је да је да нас упра во ту ри зам нај бо љи на чин да се до ђе до новца и по тен ци ја ле ко је Бео чин, као оп шти на ко ја се јед на ко на сла ња на Фрушку Го ру и Ду нав има, насто ја ће мо да кроз Ло кал ну ак ци о ну гру пу раз ви је мо и мак си мал но ис ко ри сти мо, сма тра пр ви чо век Бе о чи на Ми лан Шо бић. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. Регистарски број НВ CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

16 16 Среда, 8. април Иришка хроника У СРП СКОЈ ЧИ ТА О НИ ЦИ Пред ста вље но де ло Сне жа не Бла го је вић Обе ле жа ва ју ћи Ме ђу на родни дан де чи је књи ге Српска чи та о ни ца ни је за не ма ри ла ни нај ста ри је ко ри сни ке. Препо днев ни и днев ни про гра ми би ли су по све ће ни нај мла ђим чи та о ци ма док је у ве чер њим са ти ма ири шкој пу бли ци предта вље но умет нич ко ства ра лаштво Сне жа не Бла го је вић, спи са те љи це и ли ков не уметни це из Бе о гра да. Ве че у га ле ри ји Срп ске чита о ни це је от по че ло уоби ча јеним про гра мом. Нај пре је Ве ра Нов ко вић по здра ви ла при сутне по се ти о це, а по том је То дор Бјел кић, књи жев ник, но ви нар и ли ков ни кри ти чар пред ставио сли кар ско уме ће Сне жа не Бла го је вић. О по ет ским ре чима, сти хо ви ма и над хну ћи ма, о збир ци пе са ма Сне жа не Благо је вић, го во рио је Ава кум Квас, про фе сор књи жев но сти и осни вач по ет ског удру же ња Еуста хи ја из Ири га. Сти хо ве из збир ке по е зи је по ред аутор ке, го во ри ла је и Ве ра Нов ко вић, а овом при ликом пред ста вље на је и но ва, за СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Сне жа на Бла го је вић у Срп ској чи та о ни ци са да нео бја вље на но ву збир ку пе са ма го шће из Бе о гра да.. Дру же ње уз сли ке (уље на плат ну) и сти хо ве Сне жа не Бало вић упот пу ни ла је и Ива Ба бић, уче ни ца тре ћег разре да основ не и пр вог раз ре да му зич ке шко ле ко ја је од свира ла не ко ли ко ком по зи ци ја на кла ви ру. Б. Јо ви чић Беочинска хроника Здрав стве на еду ка ци ја Бе о чи на ца ПО ЧЕО 43.ФЕ ДАС Бран ка отво ри ла смо тру ама те ра Ово го ди шња, 43. по ре ду смо тра драм ских ама те ра Сре ма ФЕ ДАС, по че ла је про теклог ви кен да. При ли ку и част да пред ста ву отво ре има ли су до ма ћи ни, чла но ви Драм ског сту ди ја КУД Змај ко ји су оди гра ли ко мад Бран ка. Фести вал ама тер ских дру шта ва Сре ма тра ја ће до не де ље 12. апри ла. За се дам фе сти вал ских дана, сви они ко ји бу ду по се ти ли Ириг има ће при ли ку да ужи вају у из во ђе њу шест пред ста ва, ко је ће, ка ко је на отва ра њу би ло ре чи, на нај бо љи на чим пред ста ви ти из во ђа чи из Старе Па зо ве, Ин ђи је, Пе ћи на ца, и Ши да. Ово го ди шњи ФЕ ДАС, по свећен је пре ми ну лом Сте ва ну Пиште ви ћу, би бли о те ка ру, пу блици сти ко ји је сво јим ра дом дао ве ли ки до при нос раз во ју ове је дин стве не по зо ри шне смо тре у ре ги о ну. - То ком про те клих де це ни ја, ФЕ ДАС је из ра стао у једну од ма ни фе ста ци ја по ко ји ма се Ириг пре по знаје. Ма ло је по зна то да је Ириг имао пр во чи та ли ште у срп ском на ро ду у окви ру ко јег је де ло ва ла и те а тарска сек ци ја, та ко ђе јед на од нај ста ри јих, од ко је је чак и Срп ско на род но позо ри ште уме ло да по зај ми ко сти ме. Овим Фе сти ва лом чи ји су глав ни ак те ри глумци ама те ри ми за пра во само на ста вља мо тра ди ци ју. У ор га ни за ци ји Ми ни старства по љо при вре де и зашти те жи вот не сре ди не и Реги о нал ног цен тра за жи вот ну сре ди ну цен трал не и ис точ не Евро пе (РЕЦ) одр жа на је конфе рен ци ја под на зи вом Живот на сре ди на: Иза зов и прили ка за раз вој Ср би је. Циљ ове кон фе рен ци је је да се пред ста ве оба ве зе и од говор но сти свих за ин те ре со ва них стра на: ло кал них са мо у пра ва, До ма ћи ни за по че ли ФЕ ДАС Са мо по сто ја ње ФЕ ДАС-а, гово ри о упор но сти, и по све ћено сти ама те ра као и љу ди ко ји су га свих ових го ди на ор гани зо ва ли, ме ђу ко ји ма је био и Сте ван Пи ште вић, баш као и оних ко ји то још увек чине, да пу бли ци при ка жу своје ства ра ла штво и зна чај ове Де таљ са отва ра ња У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МИ НИ СТАР СТВА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ Кон фе рен ци ја о за шти ти жи вот не сре ди не ма ни фе ста ци је, ре као је на отва ра њу пр ви чо век Ири га Сте ван Ка зи ми ро вић. Ина че, ре ци мо и то да ће се да нас пред пу бли ком пред стави ти Гим на зи ја Бран ко Ради че вић из Ста ре Па зо ве, са пред ста вом Те жи на кру не, у че твр так Кул тур ни цен тар Пећин ци из ве шће пред ста ву Тр пе ли. У пе так на би ни ће се по ја ви ти АП Бра ни слав Ну шић из Ши да, са предста вом Ци га ни, док ће у су бо ту КУД Бран ко Ради че вић из Ста ре Па зо ве из ве сти пред ста ву Ве че ра бу да ла. Вас кр шња не деља пред ви ђе на је за до делу на гра да и при зна ња. Све пред ста ве се из во де у До му кул ту ре у Ири гу, са по чет ком од 20 ча со ва. ре ги о нал них ин сти ту ци ја, затим ин сти ту ци ја на ци о нал ног ни воа и ме ђу на род них су бјека та. Уче сни ци су би ли представ ни ци гра до ва и оп шти на, с об зи ром да су они ти ко ји ће при ме њи ва ти ве ћи ну стан дарда за шти те жи вот не сре ди не и ко ји ће би ти ак тив но укљу чени у про цес из ра де и при ме не пла ни ра них про је ка та. На кон фе рен ци ји су го вори ли и струч ња ци из области за шти те жи вот не сре дине и пред став ни ци европских удру же ња, на уч них инсти ту ци ја, успе шних ме ђуна род них и ин ве сти ци о них ком па ни ја. Оп шти ну Бе о чин су на конфе рен ци ји пред ста вља ле Снежа на Да ни чић, по моћ ни ца пред сед ни ка Оп шти не и Ти јана Ши ро њић, ис пред Слу жбе за ин спек циј ске по сло ве и урба ни зам. У ор га ни за ци ји Оп штин ског од бо ра Срп ске на пред не стран ке про те кле не де ље у Бео чи ну је одр жа но пре да ва ње о здра вљу. На те му пре вен ци је кан це ра дој ке и штит не жле зде го во ри ла је др Ве ра Ра до савље ви ћа, по ве ре ни ца Са ве та за здрав ство СНС Бе о чин. Фо то: Ог њен Аде мов ски Ка ко је ре као Ми тар Милин ко вић, по ве ре ник СНС Бе о чин, због ве ли ког бро ја заин те ре со ва них гра ђа на, ова стран ка ће на ста ви ти са ор гани зо ва ња пре да ва ња ко ја за циљ има ју здрав стве ну еду каци ју ста нов ни штва. С. М. ПО ВО ДОМ ДА НА ДЕ ЧИ ЈЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ Пе ро Зу бац у Кул тур ном цен тру Са же љом да про мо ви шу дечју књи жев ност и чи та ње, као и да скре ну па жњу јав ности на по тре бе нај мла ђих чи тала ца у Кул тур ном цен тру Општи не Бе о чин обе ле жен је 2. април, ме ђу на род ни Дан деч је књи жев но сти. Тим по во дом у го сте им је до шао књи жев ник Пе ро Зубац, а то је би ла при ли ка да се де вој чи це и де ча ци дру же са овим по зна тим пи сцем за де цу. Пе ро Зу бац са бе о чин ским ма ли ша ни ма (фо то: Би бли о те ка Јо ван Гр чић Ми лен ко )

17 Среда, 8. април ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Ак ци ја чи шће ња Ту ри стич ка ор га ни за ција Оп шти не Шид, Еко ло шки по крет Шид и Из ви ђач ки од ред Ла зар Би бић 14. апри ла по че ће ак ци ју под на зи вом Очи сти мо на шу оп шти ну. Ак ци ја ће по чети у Основ ној шко ли Са ва Шу ма но вић у Ер де ви ку, а би ће за вр ше на 29. апри ла у Ја ме ни. Успех шид ских осно ва ца Так ми че ње Кен гур без гра ни ца ко је има за циљ по ве ћа ње ин те ре со ва ња за ма те ма ти ку и при род не на у ке, одр жа но је ове годи не у ви ше од 60 др жа ва све та. Уче ни ца пр вог разре да ОШ Срем ски фронт Ни на Пе јић оства ри ла је из у зе тан ре зул тат осво јивши мак си ма лан број бо дова. Нај у спе шни ји на истом так ми че њу у ОШ Бран ко Ра ди че вић био је Ма тија Ше ре мет, уче ник пе тог раз ре да са осво је них 123 бо да од мо гу ћих 150. Олим пи ја да из фи ло зо фи је Јо ван Ту бић, уче ник че твр тог раз ре да Гим нази је Са ва Шу ма но вић у Ши ду на не дав но одр жа ној Срп ској олим пи ја ди из фило зо фи је у По жа рев цу пласи рао се ме ђу пр вих де сет у др жа ви. Мла ди Ту бић овај сја јан ре зул тат оства рио је пи шу ћи есеј на ен гле ском је зи ку. НА ЗА СЕ ДА ЊУ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА Усво јен про грам уре ђе ња по љо при вред ног зе мљи шта На по чет ку про шло не дељ ног за се да ња ло кал ног пар ламен та, пред сед ник СО др Брани слав Ма у ко вић оба ве стио је при сут не да је од бор ник СНС-а др Жељ ко Фај фрић на пу стио стран ку, те да ће убуду ће на сту па ти као са мо стал ни од бор ник. На сед ни ци су усво је ни Програм за шти те, уре ђе ња и кори шће ња по љо при вред ног земљи шта у го ди ни, као и про гра ми ра да На род не библи о те ке Си ме он Пи шче вић, Му зе ја на ив не умет но сти Илија нум и Га ле ри је сли ка Са ва Шу ма но вић у Ши ду Уста но ве кул ту ре од на ци о нал ног знача ја. Та ко ђе, ве ћи ном гла со ва, од бор ни ци су усво ји ли и из вештај о из вр ше њу рас хо да ПУ Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља за про те клу, као и фи нан сијски план ове Уста но ве за те кућу го ди ну. Го ди шњи про грам за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љопри вред ног зе мљи шта од борни ци ма је обра зло жио Зо ран Се ме но вић, члан Ко ми си је за из ра ду тог про гра ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, шид ска оп шти на од ове го дине ви ше не ће има ти пар це ла за јав но над ме та ње због то га што је уред бом Ми ни стар ства пољо при вре де од лу че но да према при о ри те ту сву зе мљу до бију сто ча ри. - С об зи ром да шид ска општи на има ма ло зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, то зна чи да У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ Квиз за основ це и сред њо школ це За се да ње пар ла мен та Но ви на зи ви ули ца Од бор ни ци су на сед ници до не ли и од лу ку о од ређи ва њу на зи ва три ули це у Ши ду. Ули ца Но ва но сиће убу ду ће на зив Ули ца Др Ни ко ле Тру ми ћа, Но ва 3 зва ће се Ули ца Про те Душа на Ле ти ћа, Но ва 5 но сиће на зив Ули ца Др Дра гути на Гр чи ћа, а град ски трг ће убу ду ће но си ти на зив Трг жр та ва ве ли ко го спојин ске ра ци је. за ра та ре не ће оста ти ни шта за ли ци та ци ју, од но сно они ви ше не ће има ти мо гућ ност да ко ристе др жав но по љо при вред но зе мљи ште, јер га не ће ни би ти ис та као је Се ме но вић. По што је ова тач ка днев ног ре да иза зва ла до ста по ле ми ке ме ђу од бор ни ци ма, уче шће у рас пра ви узео је и пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић. Он је на гла сио да је овај про грам ура ђен по за ко ну, те да ова квом од лу ком ре сор ног ми ни стар ства ни ко ни је угрожен, ни ра та ри ни сто ча ри, с об зи ром да се и сто ча ри та ко ђе ба ве ра тар ством. На сед ни ци је раз ма трана и до не та Од лу ка о на чи ну оства ри ва ња пра ва на ма тери јал ну по моћ де ци, уче ници ма и сту ден ти ма са те ри тори је оп шти не Шид ка ко би се на је дин ствен на чин утвр ди ли кри те ри ју ми и на чин оства рива ња по је ди них пра ва. Овом Од лу ком бли же се утвр ђују усло ви оства ри ва ња пра ва на бес пла тан пре воз уче ни ка основ не шко ле, на на док наду тро шко ва пре во за средњо шко ла ца и сту де на та, стипен ди ра ње сту де на та, као и оства ри ва ње пра ва на пре воз, ис хра ну и сме штај у до мо ве де це са по себ ним по тре ба ма. До не те су та ко ђе и од лу ке о ан га жо ва њу екс тер ног ре визо ра, те од лу ке о уки да њу Буџет ског фон да за раз вој преду зет ни штва. Ка ко је ре че но, с об зи ром да Бу џет ски фонд ни је осно ван у скла ду са ре пу бличким, од но сно ло кал ним про писом или ме ђу на род ним спо разу мом, нео п ход но га је уки нути и тро шак суб вен ци о ни са ња пред у зет ни ка пла ни ра ти кроз про грам ско бу џе ти ра ње, а не у окви ру Фон да. ХР ВАТ СКО КУЛ ТУР НО ДРУ ШТВО ШИД Ве че по све ће но Иси до ру Ве ли ка но ви ћу Нај чи та ни је књи ге На Оде ље њу за од ра сле На род не би бли о те ке Симе он Пи шче вић про шлог ме се ца нај чи та ни је књи ге су би ле: Ка и нов ожи љак, Вла ди ми ра Кец ма но вића, Од су за би се ри, Чан Дар си и Ле то пре су мрака аутор ке До рис Ле синг. Про ва ле и ца ке Љу би воја Ршу мо ви ћа, Ча роб њак из Оза, Ели за бе те Да ни и Сва шта ра за де вој чи це, Ло ти Страјд су би ле књи ге нај ви ше тра же не на Деч јем оде ље њу. На кви зу Шта знаш о здрављу и шта знаш о Цр ве ном кр сту ко јег сва ке го ди не за уче ни ке основ них и сред њих шко ла ор га ни зу је Цр ве ни крст Шид, уче ство ва ло је 40 так мича ра. У ка те го ри ји под млат ка нај ви ше зна ња из ових обла сти по ка за ла је Бран ка Сте кић, уче ни ца Основ не шко ле Сремски фронт из Ши да, док је у Уче сни ци кви за омла дин ској ка те го ри ји нај у- спе шни ја би ла Ксе ни ја Цвјетко вић, уче ни ца Гим на зи је Сава Шу ма но вић, од лу чио је жири са ста вљен од ле ка ра До ма здра вља Шид. Нај у спе шни је так ми чар ке пред ста вља ће шид ску оп шти ну на По кра јин ској смо три ко ја ће сре ди ном апри ла би ти одр жа на у Но вом Са ду. У про сто ри ја ма Хр ват ског кул тур ног дру штва Шид ор га ни зо ва но књи жев но ве че по све ће но Иси до ру Иси Ве лика но ви ћу, пре во ди о цу и коме ди о гра фу, ро ђе ном у Ши ду 1869.го ди не. Књи жев но ве че у Ши ду (фо то Ра дио Шид) При сут не су по здра ви ли пред сед ник Дру штва Јо сип Па вло вић и Ве ра Ра ди војков, про фе сор књи жев но сти у пен зи ји, а сти хо ве су ка зи вали чла но ви Књи жев ног клу ба Шид.

18 18 Среда, 8. април ШИ МА НОВ ЦИ РЕ А ЛИ ЗО ВА НА ЈОШ ЈЕД НА ИН ВЕ СТЦИ ЈА Пе ћин ци - ли дер у обла сти ула га ња ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА П Припрема: С. Лапчевић ро те кле не де ље, Пе ћин ци су по ста ли бо га ти ји за још јед ну ин ве сти ци ју. На и ме, но ви по слов ни обје кат ком пани је ИПБ у ин ду стриј ској зо ни Ши ма нов ци све ча но је отво рен 31. мар та. Вла сник ове ин ве стици је ко ја још јед ном по твр ђу је да Пе ћин ци је су ли дер ре ги о на у обла сти ула га ња, вла сни штво је ИПБ -а ком па ни је ћер ке слове нач ке ком па ни је Ила на, ко ја по се ду је 180 хек та ра зе мљи шта у ши ма но вач кој ин ду стриј ској зо ни, а чи је је се ди ште упра во у Пе ћин ци ма. Но во о тво ре ни и ви ше на менски по слов ни обје кат, за чи ју из град њу и уре ђе ње је ин ве стира но го то во 4.5 ми ли о на евра, про сти ре се на 11.5 хи ља да квадрат них ме та ра и већ је из дат у за куп ком па ни ји Мил шпед. Све ча но сти отва ра ња но вог објек та при су ство ва ли су представ ни ци ма тич не ком па ни је из Сло ве ни је Кле мен и Ма ти ја Шешок, Жељ ко Ми клич и Ми ха Зу панц, пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тички, њен за ме ник Зо ран Вој кић као и број ни по слов ни парт не ри и при ја те љи ком па ни је, а ве че је сво јим на сту пом упот пу нио по пулар ни пе вач Жељ ко Ва сић. Са отва ра ња објек та ИПБ -а Сте ван Ро гић и Ду брав ка Ко ва че вић-су бо тич ки Ка ко је овом при ли ком ис такао Ву кај ло Ла и но вић, за конски за ступ ник ИПБ-а, у на ред них два де се так да на мо гу ће је оче кива ти и но ве ин ве сти ци је. - На пра ви ли смо пр ви ко рак, ко ји је био за и ста те жак, на топљен зно јем и пра ћен број ним про бле ми ма, па ипак сла дак. Сада ка да смо за вр ши ли овај објекат, не пре о ста је нам ни шта друго не го да кре не мо са из град њом но вог објек та, ко ји ће над ма шити по сто је ћи, ре као је Ла и новић, на кон че га је си ну вла сни ка Мил шпе да Се ку ли Ив ко ви ћу све ча но уру чио кљу че ве но во и- згра ђе ног објек та и уго вор о заку пу. Да је и овај ин ве сти тор за дово љан услу гом ко ју ИПБ -у пружа ло кал на са мо у пра ва, ис та као је њен дру ги прав ни за ступ ник Сте ван Ро гић, ко ји је оку пљене под се тио на по да так да је овај ула гач то ком про те клих осам годи на ин тен зив но ра дио на раз воју овог де ла ши ма но вач ке ин дустриј ске зо не. - Ура ди ли смо план де таљне ре гу ла ци је, из гра ди ли смо пет ки ло ме та ра са о бра ћај ница, елек трич не во до ве, оп тич ки кабл и оста лу нео п ход ну ин фраструк ту ру. На ша ви зи ја раз воја је да у бу дућ но сти свих 180 хек та ра ко ји су у вла сни штву на ше ком па ни је по пу ни мо оваквим објек ти ма, у ко ји ма ће бити сме ште ни дис ри бу тив ни центри и про из вод ни по го ни, ре као је Ро гић. О то ме ко ли ко је ло кал на са мо у пра ва за и ста до при не ла бр зој ре а ли за ци ји ове ин ве стици је, по Ро ги ће вим ре чи ма, најбо ље све до чи по да так да је Употреб на до зво ла из да та за са мо је дан дан. - По себ но бих се за хва лио Оде ље њу за ур ба ни зам ко је је по ка за ло из у зет ну екс пе ди тивност, за хва љу ју ћи ко јој је на ша ком па ни ја ус пе ла да ис по шту је за куп ца за но во и згра ђе ни обје кат и да по сао при ве де кра ју у до гово ре ним ро ко ви ма. Ми смо грађе вин ску до зво лу за овај обје кат до би ли по ста ром за ко ну, има ли смо пу но про бле ма у при ку пљању до ку мен та ци је и цео про цес је тра јао ја ко ду го. Дра го ми је што се об је ди ње на про це ду ра по но вом за ко ну по ка за ла ја ко ефика сном, јер на ша ком па ни ја већ за два де се так да на пла ни ра да уђе у про це ду ру до би ја ња гра ђевин ске до зво ле за још је дан објекат слич не ве ли чи не и на да мо се да ће мо ово га пу та за хва љу ју ћи об је ди ње ној про це ду ри има ти знат но ма ње про бле ма, об ја снио је Ро гић. Од го ва ра ју ћи на ре чи хва ле, пр ва да ма Пе ћи на ца ис та кла је да је ду жност ло кал не са мо у праве да у што кра ћем ро ку иза ђе у су рет сва ком ин ве сти то ру, на поми њу ћи да у кри зним вре ме ни ма та оба ве за по ста је глав ни им пера тив сва ке од го вор не ад ми нистра ци је. - Гра ђе вин ска до зво ла за само пет рад них да на и упо треб на до зво ла за са мо је дан дан је нешто што се, си гур на сам, рет ко ви ђа у Ср би ји и ми слим да има мо раз ло га да бу де мо по но сни. Ово је ујед но и по ка за тељ да је об једи ње на про це ду ра пун по го дак, јер су на тај на чин сви уче сници у лан цу из да ва ња гра ђе винске до зво ле при мо ра ни да бу ду ажур ни. За хвал на сам Ми ни старству гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре што је на шем Оде ље њу за ур ба ни зам пру жило пу ну по др шку то ком при лаго ђа ва ња на рад по об је ди ње ној про це ду ри и што смо до ка за ли да је гра ђе вин ску до зво лу мо гуће из да ти и за ма ње од 28 да на, из ја ви ла је Ду брав ка Ко ва че вић- Су бо тич ки. СКЛО ПЉЕН УГО ВОР СА ДДОР-ом По вољ но оси гу ра ње за удру же не по љо при вред ни ке У ци љу уна пре ђе ња по љопри вред не про из вод ње на те ри то ри ји Оп шти не, Удру жење по љо при вред ни ка скло пи ло је уго вор о по слов но тех нич кој са рад њи са оси гу ра ва ју ћим дру штвом ДДОР из Но вог Са да. Овим уго во ром ДДОР се оба везу је да ће чла но ви ма удру жења одо бри ти до дат ни по пуст од 10 по сто при ли ком за кљу чи вања уго во ра о оси гу ра њу усева, пло до ва и жи во ти ња, као и свих оста лих ри зи ка ве за них за оси гу ра ње њи хо вог до ма ћинства по пут имо ви не, ме ха ни заци је и чла но ва по ро ди це. Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка Удру же ња Ми тра Ри сти во јеви ћа, уго вор ће омо гу ћи ти пољо при вред ни ци ма да има ју задо во ља ва ју ћи ни во си гур но сти уко ли ко до ђе до не же ље них по сле ди ца ко је мо гу да иза зо ву при род не не по го де. - По твр де о члан ству ће се из да ва ти у про сто ри ја ма Удруже ња у Пе ћин ци ма, Ули ца Јо ве Не гу ше ви ћа број је дан. Оси гура ње усе ва и пло до ва по кри ва оси гу ра ње од основ них опасно сти: гра да, по жа ра и уда ра гро ма, а мо гу ће је за кљу чи ти Ми тар Ри сти во је вић и по себ на оси гу ра ња. На овај на чин же ли мо да сво јим чла нови ма омо гу ћи мо да под по вољни јим усло ви ма оси гу ра ју своје усе ве и га здин ства и на тај на чин ума ње ште ту у слу ча ју еле мен тар них не по го да, ка же Ри сти во је вић и до да је: - Ка ко би оства ри ли до дат ни по пуст у из но су од 10 по сто, по љо привред ни ци са те ри то ри је оп штине Пе ћин ци мо ра ју при ли ком за кљу че ња уго во ра са ДДОРом има ти по твр ду о члан ству у Удру же њу по љо при вред ни ка оп шти не Пе ћин ци. СА СЕД НИ ЦЕ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ Пет ми ли о на за Бре стач и Ку пи но во Бла го вре ме но уоча ва ње кри тич них та ча ка, од ређи ва ње при о ри те та и опре дељи ва ње сред ста ва за њи хо во ре ша ва ње, глав ни су пред у- слов пред у пре ђе ња мо гу ћих по пла ва, од но сно бр зог сани ра ња по сле ди ца ко је услед по ра ста ни воа ре ке Са ве и под зем них во да мо гу на ста ти, ре че но је на про шло не дељ ној сед ни ци Шта ба за ван ред не си ту а ци је ко јом при ли ком су усво је ни План ра да за те ку ћу го ди ну, од но сно Опе ра тив ни план од бра не од евен ту ал них по пла ва. На сед ни ци на ко јој је разма тран и под не ти из ве штај о ста њу во до при вред не ин фраструк ту ре у оп шти ни, још једном је по но вље но да су тре нутно нај кри тич ни је тач ке у Бреста чу на та ко зва ним Ба ри ца ма, где због не по сто ја ња од вод ног ка на ла у том де лу на се ља наку пље не ат мос фер ске па дави не не ма ју где да отек ну и у Ку пи но ву, где сеп тич ка ја ма по ред ста но ва шу ма ри је због бли зи не бу на ра угро жа ва водо снаб де ва ње у на се љу. Пре ма ре чи ма пр ве да ме Општи не и ко ман дан та Шта ба Дубрав ке Ко ва че вић-су бо тич ки, ре ше ње за ове про бле ме би ће про на ђе но то ком то ком ле та и то на мен ским сред стви ма у Са сед ни це Шта ба из но су од пет ми ли о на ди нара ко је је ло кал на са мо у пра ва обез бе ди ла пре ко по кра јин ске ад ми ни стра ци је. - У Ку пи но ву ће би ти ура ђена во до не про пу сти ва сеп тич ка ја ма, чи ме ће се ели ми ни са ти мо гућ ност за га ђе ња из во ри шта во де, а у Бре ста чу ће би ти проко пан од вод ни ка нал, ко ји ће омо гу ћи ти оти ца ње во де из тог де ла на се ља, ре кла је Ко ва чевић-су бо тич ки. Као нај ве ћи и нај ра спростра ње ни ји про блем, еви денти ра ни су не ре дов но одр жа ване ка нал ске мре же и не про пусне ћу при је, услед че га је општин ски ко му нал ни ин спек тор Пе тар Ко за рев на ја вио да ће ме сним за јед ни ца ма упу ти ти до пис са на ло гом да се при ступи ор га ни зо ва ном уре ђи ва њу јав них по вр ши на и ка нал ске мре же. - На осно ву оп штин ске Одлу ке о ко му нал ним де лат но стима сва ки гра ђа нин ду жан је да ис пред сво је ку ће, пла ца или по слов ног објек та уре ђу је јавну по вр ши ну и чи сти ка нал ску мре жу, као и да обез бе ди пропу сност ћу при је, на по ме нуо је Ко за рев.

19 Среда, 8. април Свим верницима желимo да највећи хришћански празник проведу спокојно и радосно, окружени љубављу ближњих, у миру и благостању. Ј.П. Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица Срећне ускршње празнике, пуно радости и успеха у раду, жели вам ЈП "Водовод" Рума

20 20 Среда, 8. април Нај ср дач ни је Вам че сти та мо пра зник Вас кр се ња Хри сто вог и по здра вља мо Вас ра до сним по здра вом Хри стос Вос кре се. Ус кр шњи пра зни ци у се би но се по ру ку об но ве и на де, под сти чу да бу де мо упу ће ни јед ни на дру ге и увек нас из но ва под се ћа ју на вред но сти ме ђу соб ног ува жа ва ња и по што ва ња. Не ка Ус крс у сви ма на ма про бу ди нај ду бља осе ћа ња и под стак не нас да гра ди мо и ства ра мо бо ље усло ве за жи вот бу ду ћих ге не ра ци ја. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пред сед ник СО Ру ма др Алек сан дар Мар ти но вић

21 Среда, 8. април По во дом Ус кр шњих пра зни ка свим пра во слав ним вер ни ци ма и гра ђа ни ма че сти там пра зник и же лим ви ше на де и ве ре у бо љу бу дућ ност. Же лим Вам да нај ве ћи хри шћан ски пра зник Ус крс про сла ви те и про ве де те у ле пом рас по ло же њу, здра вљу, љу ба ви, сло зи, пра шта њу и сва ком до бру са ва шим нај ми ли ји ма, ва шим при ја те љи ма и ком ши ја ма, а у ду ху ми ра, то ле ран ци је и ме ђу соб ног раз у ме ва ња. Још јед ном Вам у име Оп шти не Ру ма и у сво је лич но име че сти там Ус крс и не ка пра знич ни да ни до не су ду хов ни мир и ра дост по ро дич ног оку пља ња. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић Христос васкресе - радост донесе! Свим верницима, нашим пацијентима и пословним пријатељима, срећне ускршње празнике, да их проведу у миру и радости, у друштву својих најближих, желе запослени у Дому здравља "Рума" у Руми СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22 22 Среда, 8. април СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ВЕРНИЦИМА OПШТИНЕ ИРИГ ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ! Свим грађанима румске општине, корисницима наших услуга, пословним партнерима, срећан Ускрс желе запослени у ЈП "Комуналац" у Руми

23 Среда, 8. април СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ Свим верницима, грађанима румске општине, пословним партнерима и корисницима наших услуга, срећни ускршњи празници ЈП "Гас-Рума" у Руми Поводом највећег хришћанског празника Ускрса, свим верницима, свим нашим житељима, као и пословним партнерима и пријатељима, упућемо честитке, уз жељу да празник проведу у љубави и радости - Геронтолошки центар ''Срем'' у Руми

24 24 Среда, 8. април Честитамо ускршње празнике ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ колектив Дома ученика средњих школа Сремска Митровица

25 Среда, 8. април НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ Апотека I Kраља Петра I 46, 022/ Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/ Апотека III Шећер сокак 59, 022/ Апотека IV Соларски Трг 1, 022/ Израда свих магистралних галенских и козметичких препарата PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 Широк асортиман козметике и хране за бебе по најповољнијим ценама - Сли кам пор тре те у свим техни ка ма( олов ка, па стел, уље) про да јем сли ке( уља на плат ну, аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 062/ ШМИНКАЊЕ за све прилике. Снежана. Тел: 060/ Ул. Кузминска 109, Сремска Митровица 022/ и 066/ МАРКЕТИНГ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , APOTEKE DAN Sremska Mitrovica- u centru grada Trg Svetog stefana 28 Telefon: 022/ Sremska Mitrovica Bulevar Konstantina Velikog 1 Telefon: 022/ Veliki Radinci Maršala Tita 21 Telefon: 022/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у Ди во шу са ½ ха земље ули ца Фру шко гор ска 37. Тел: 022/ и 065/ Хит но про да јем дво и по со бан стан у на се љу Де ка нац 4 спрат 59м2, ЦГ, те ра са, це на евра. Тел: 063/ Про да јем стан 60м2 у на се љу КПД рено ви ран од мах усе љив, пр ви спрат. Тел: 065/ Izdavanje lekova na civilne i vojne recepte Za kupovinu preko dinara, 10% popusta -Про да јем ку ћу ули ца Ра ва нич ка у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: По вољ но про да јем ста ру ку ћу од чвр стог ма те ри ја лау Обре жу оп штина Пе ћин ци са пла цем око 50 ари.тел: 064/ и 022/ Про да јем плац у цен тру Но вих ба нова ца 12 ари. Тел: 060/ Про да јем ку ћу 95м2 у Ла ћар ку или ме њам ку ћу за стан у Срем ској Ми трови ци. Тел: 064/ Про да јем две ку ће Ти ца но ва 85 и Мала Сла во ни ја Ни ко ле Те сле. ЦГ, опремље не. Тел: СТА НО ВИ - Из да јем на ме штен стан у Срем ској Ми тро ви ци 100м2 са гре ја њем по год но за рад ни ке, сту ден те, по ро ди це. Тел. 062/ Про да јем јед но со бан стан 35м2, су тере ну на се љу Ма ти је Ху ђи, це на ев ра. Тел: При мам уче ни цу на стан са упо тре бом ку хи ње и ку па ти ла. Тел: 061/ Из да јем на ме штен стан у Ла ћар ку посе бан улаз. Тел: 064/ Про да јем нов јед но и по со бан стан код бол ни це, лифт, ЦГ те ра са. Тел: 069/ Про да јем но ве ста но ве усе љи ве и ли у из гра њи. Тел:063/ Ку пу јем дво и по со бан стан у осмоспрат ни ца ма у на се љу Стаи мост. Тел: Тел: 063/ Про да јем тро со бан стан 97м2, ЦГ, 3 те ра се мо же за ме на за дво со бан стан уз до пла ту. Тел: 063/ и 063/ Из да јем дво со бан стан 60м2у на сељу Ста ри мост број 15, ЦГ, при зе мље. Тел: 064/ Из да јем ком плет но на ме штен стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у стам бе ној згра ди. Тел: 022/ и 063/ Из да јем по лу на ме штен јед но со бан стан у на се љу Де ка нац, гре ја ње на ТА пећ. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан пра зан стан, ули ца Вод на. Тел: 022/ и 063/ Про да јем га ра жу у вла сни штву 1/1, зи да на у на се љу КПД, по вољ но, хит но, це на 700 евра. Тел: 061/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру, кли ма, гре ја ње и све оста ло. Тел: 069/ Из да јем дво ри шни на ме штен стан сам цу или са ми ци 90 евра са ре жи ја ма. Тел: 066/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру, кли ма, гре ја ње и све оста ло. Тел: 069/ Из да јем је но со бан стан у на се љу Каме њар. Тел: 064/ ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 30м2 плус ма га цин 30м2, Са ве Шу ма но ви ћа 7, Шид, по вољ но. Тел: 064/ Из да јем нов ло кал 28м2 пре ко пу та су да са пар кин гом. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Ла ћар ку, Бран ко. Тел: 064/ NA NOVOJ ADRESI OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ - Из да јем дво со бан стан екс тра на мештен гре ја ње на гас и пар кин гом пре ко пу та су да. Тел. 063/ МА ЛИ ОГЛА СИ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 8. април МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa Сезонски попуст од 5-10% - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA Kafe - poslastičarnica FAMILY-M Supermarket IDEA Sremska Mitrovica Sve vrste kafa Alkoholna i bezalkoholna pića Dezerti Sendviči Sladoled sm.familym@gmail.com ВО ЗИ ЛА -Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не исправ не ха ва ри са не до евра. Тел: 069/ Про да јем Фи ат Кро ма го ди ште 1900 ку би ка, 150 КС, ауто ма тик, у одлич ном ста њу. Тел: 063/ РА ЗНО Osvežavajuća kupovina u supermarketu IDEA Kafe - poslastičarnica FAMILY 2 U RODA CENTRU - Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бољег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље крушке, бре скве, нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, све вр сте воћ них ра ки ја и мед. Дра ган - Ал ма Мон са. Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку! Тел: и Продајем казан за ракију 120л, комплет боце за аутогено заваривање, мопед пони експрес трајно регистрован, металну лежећу вагу за пољопривредна домаћинства. Тел: и Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тетно и по вољ но. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре чење, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, разне елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њира че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те ле ви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу на ре, кла вир не хар мо ни ке. нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла ви не хар мо ни ке свих ве ли чи на до ста вљам на адре су- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем сад ни це Го џи Ти бе та нац нај хра на го ди не у све ту. Тел: Да јем ча со ве не мач ког и ен гле ског је зик, ра дим при пре му на ин сти тут Гете. Тел: 060/ DUO TEHNIČKI PREGLED ALL INCLUSIVE REGISTRACIJA NAJNIŽE CENE LETNJIH GUMA TAURUS I COOPER 175/ /65/ /65/ /65/ /50/ /65/ /65/ /65/ /55/ /70/13 MICHELIN 4500 FRUŠKOGORSKA 22, SR. MITROVICA 022/ Про да јем тр пе за риј ски сто са шест сто ли ца. Тел: 063/ Про да јем пре кру пач, фри жи дер на бу тан. Тел: Про да јем елек тро мо тор на ин ва лидска ко ли ца, ко ри шће на, ис прав на. Тел: 063/ Вр шим по прав ку га сних шпо ре та и ро шти ља. Тел: 063/ Про да јем ка вез за ко ке но си ље за 240 ко ма да, аутом. по ји ли це, це на 240 евра. Тел: 063/ Из да јем сто ма то ло шку ор ди на ци ју у Срем ској Ми тро ви ци и по тре бам сто мато лог у ор ди на ци ји. Тел: 069/ Си ту и ран му шка рац 67 го ди на тра жи жен ску до ма ћи цу до 60 годи на, ра ди дру же ња, мо гућ брак. Тел:064/ МА ЛИ ОГЛА СИ МА ЛИ ОГЛА СИ Laćarak Savska 42A Sremska Mitrovica Zanatlijska 22 SIGURAN, USPEŠAN I BEZBEDAN VOZAČ AM, A1, A2, A, B i F kategorije Teorijska nastava pre i posle podne Do vozačke - 3 meseca Tel: 022/ i 063/

27 Среда, 8. април На осно ву од ре да ба За ко на о при вред ним дру штви ма (Сл.гла сник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014- и др. За кон од 5/2015), чла на 18. Ста ту та Пољо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца ДОО и Од лу ке Скуп шти не По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца ДОО од го ди не, Скуп шти на Дру штва По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца ДОО огла ша ва tel: 022/ / / SMS na broj Mail: Dežurna služba SREMSKI POTRČKO Kurirska služba - kućna dostava Donosimo - odnosimo - prenosimo - kupujemo Kamionski i kombi prevoz, selidbe, prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, donošenje lekova i drugo Kućna dostava plina Saradnja sa pravnim licima Facebook: sremski potrčko www. sremskipotrcko.com ЈАВ НИ КОН КУРС ЗА ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца ДОО I По да ци о при вред ном дру штву: По љо при вред на струч на слу жба Срем ска Ми тро ви ца ДОО,22000 Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди ми три ја бр.22, де лат ност Услу жне де лат но сти у га је њу усе ва и за са да. II Рад но ме сто за ко ју се вр ши из бор: Ди рек тор По љо при вред не струч не слу жбе Срем ска Ми тро ви ца ДОО на пе ри од од 4 го ди не. III Усло ви за из бор: да је пу но ле тан и по слов но спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је; да има нај ма ње ви со ко обра зо ва ње из обла сти по љо при вре де, сте че но на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не; да има нај ма ње 3 го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма из обла сти по љопри вре де; да ни је под ис тра гом и да ни је по диг ну та оп ту жни ца за кри вич на де ла. IV Ман дат ди рек то ра и ме сто ра да: Ман дат ди рек то ра тра је 4 го ди на, а ме сто ра да је Срем ска Ми тро ви ца. Струч на оспо со бље ност, зна ње и ве шти не оце њу ју се у из бор ном по ступ ку уви дом у до ка зе ко ји су при ло же ни уз при ја ву кан ди да та и уз мо гућ ност усменог раз го во ра са кан ди да ти ма ко ји ис пу ња ва ју усло ве утвр ђе не кон кур сом. V Рок за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс: Рок за под но ше ње пријавa је 5 да на. Рок по чи ње да те че на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња огла са у ли сту «Срем ске Но ви не». VI Адре са на ко ју се под но си при ја ва на јав ни кон курс: SN (razmak) TEKST OGLASA При ја ва са до ка зи ма о ис пу ња ва њу усло ва под но си се По љо при вред ној стручној слу жби Срем ска Ми тро ви ца ДОО,22000 Срем ска Ми тро ви ца, Све тог Ди митри ја бр.22, Скуп шти на дру штва «При ја ва на јав ни кон курс НЕ ОТВА РАЈ» VII При ја ва на кон курс са др жи: Име и пре зи ме кан ди да та, да тум и ме сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, по датке о обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду жи ни рад ног ис ку ства с крат ким опи сом по сло ва на ко ји ма је кан ди дат ра дио до под но ше ња при ја ве на кон курс и одго вор но сти на тим по сло ви ма, по дат ке о струч ном уса вр ша ва њу и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња. VI II До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс: SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara Уве ре ње о др жа вљан ству(ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја) Из вод из ма тич не књи ге ро ђе них(ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја) Ди пло ма о струч ној спре ми(ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја) Ле кар ско уве ре ње о здрав стве ној спо соб но сти(за кан ди та та ко ји бу де изабран) До каз о рад ном ис ку ству (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја уве ре ња или по твр де из да те од по сло дав ца о по сло ви ма ко је је ли це оба вља ло, као и овере на фо то ко пи ја рад не књи жи це) Уве ре ње над ле жног су да да ни је под ис тра гом и да про тив ње га ни је подиг ну та оп ту жни ца за кри вич но де ло Сви до ка зи при ла жу се у ори ги на лу или у фо то ко пи ји ко ја је ове ре на у општи ни или у су ду. IX Ли це за ду же но за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су: Сен ка Ку пре ша нин, број те ле фо на 022/ сва ког рад ног да на од 11 до 12 са ти. X На по ме не: Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви траже ни до ка зи у ори ги на лу или фо то ко пи ји ове ре ној у оп шти ни или у су ду, као и не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће би ти раз ма тра не. Овај оглас об ја вљу је се у днев ном ли сту Срем ске но ви не. Да на го ди не.

28 28 КУЛТУРА Среда, 8. aприл СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ЛО ЖБА ГРА ФИ КА ВЕЉ КА МИХАJЛОВИЋА Ци клус гра фи ка Кон стан тин, ауто ра Вељ ка Михаjловића, бе о град ског сли ка ра и гра фи чара из ло жен је про шле не де ље у Цар ској па ла ти Си ми ју ма у Сремској Ми тро ви ци и тра ја ће ће до 16. апри ла. Ци клус од осам десет гра фи ка је на стао у вре мену обе ле жа ва ња 1700 го ди на од про гла ше ња Ми лан ског едик та и при ка зу је ве ли ка де ла све тог Рав но а по стол ног ца ра Кон станти на и ње го ве мај ке све те Христо љу би ве Је ле не. На отва ра њу из ло жбе су, по ред ауто ра, го вори ли и Алек сан дар Кр ста јић, глу мац и епи скоп срем ски Ва сили је, а све ча ност је упот пу ње на на сту пом цр кве ног хо ра Све ти са ва. Вељ ко Ми хај ло вић, аутор ци клу са Кон стан тин - Ми слим да је Цар ска па лата пра во ме сто за ово де ло. Док сам ства рао, до ста сам пу то вао, оби ла зе ћи ма на сти ре и цр кве и тра га ју ћи за пред ста вом пр вог хри шћан ског ца ра Кон стан ти на и ње го ве мај ке Је ле не. Пу то вање сам за по чео у Ри му, а по том сам био у Ва ти ка ну, Ма ђар ској, Ру му ни ји, Бу гар ској, Грч кој и оста лим зе мља ма у окру же њу. Све што сам при ли ком пу то вања ви део и са знао пре нео сам на оваj ци клус ре као је Вељко Ми хај ло вић. Епи скоп срем ски Ва си ли је је го во рио о умет ни ко вом ту маче њу ико но граф ских са др жа ја свих цр ка ва и ма на сти ра ко је је по се тио. БЕ ЛЕ ГИШ КУЛ ТУР НИ ДО ГА ЂАЈ У ШКО ЛИ Бе ле ги ша ни и го сти, пред крај мар та, има ли су ве лику част да на јед ном ме сту прису ству ју дво стру ком кул тур ном до га ђа ју. Са мо на пр ви по глед не по ве за ни до га ђа ји, али својим по ру ка ма и са др жа јем и те ка ко зна чај ни за це ли Срем и на шу оп шту кул ту ру. У ор га ни за ци ји оп штин ске би бли о те ке "До си теј Об ра довић" из Ста ре Па зо ве и огран ка "Др Ду шан Ј. По по вић" у Беле ги шу, а у пре у ре ђе ном хо лу Основ не шко ле "Ве ра Ми шчевић", при сут ни су мо гли да се упо зна ју са обим ним ства ралач ким опу сом сли ка ра Бранка Оре шча ни на: шест књи га и три де се так иза бра них цр те жа и сли ка. До бро до шли цу и поздрав ну реч упу ти ле су им библи о те кар ка Ол ги ца Су бо тић и ди рек тор ка шко ле Ве ри ца Жи жо вић. О по след њој књи зи-мо ногра фи ји Бран ка Оре шча ни на, "Вој во ди на - по зна те лич но сти и љу ди", ве о ма на дах ну то су го во ри ли дра ма тург и пи сац Си ни ша Ко ва че вић, те ле визиј ски по сле ник Ка мен ко Катић и пи сац, исто ри чар и не када шњи ди рек тор ме сне основ не - Вељ ко је у сво јим ком пози ци ја ма на је дин ствен на чин пред ста вио Кон стан ти на и Јеле ну. Ово је при ли ка да кроз ње го ву при зму са гле да мо свети те ље ко ји се на ла зе на древним хри шћан ским све ти ња ма, од ис то ка до за па да. Он је успео да са жме и ин тер пре ти ра ико но граф ска де ла из пре и о да ра ног хри шћан ства, за тим из вре ме на на стан ка хри шћан ства код нас, али и из са вре ме ног хри шћан ства ре као је епископ срем ски Ва си ли је. Ор га ни за тор из ло жбе је Центар за кул ту ру Сир ми ју март из Срем ске Ми тро ви це. М. Т. Сл. Н. Пор трет др Ду ша на Ј. По по ви ћа дар би бли о те ци у Бе ле ги шу На отва ра њу из ло жбе шко ле Ми ле Ба бић. О жи во ту исто ри ча ра др Душа на По по ви ћа ( ) и ње го вим по след њим го дина ма про ве де ним у Бе ле ги шу, са пу но емо ци ја је го во ри ла би бли о те кар ка Ол ги ца Су ботић. По сле рат на ко му ни стич ка власт ни је ува жа ва ла рад чуве ног на уч ни ка, ко ји је у већ по зна том ма ни ру, 1945, "пензи о ни сан" и од стра њен из друштве ног жи во та, све до смр ти, 28. апри ла го ди не. У то ку су сре та на сту пи ли су афо ри сти чар Бо шко Ма ринко вић, као и Ве ри ца Жи жо вић са пре ле пом по е мом Ми ро сла ва Ан ти ћа "Срем". На кра ју ве че ри ли ков ни умет ник Бран ко Орешча нин сим бо лич но је пре дао би бли о те кар ки Ол ги ци Су ботић пор трет исто ри ча ра Ду шана Ј. По по ви ћа, ко ји ће убу дуће кра си ти про стор би бли о те ке чи је име но си. За јед нич ки име ни тељ др Ду ша на Ј. По по вић и Бран ка Оре шча ни на је да су обо ји ца ве ли ки Срем ци, а њи хо ва де ла веч на, по што ва на ка ко код нас та ко и у це лом све ту. При ја тан раз го вор и дру жење Сре ма ца про те кли су у лепој ат мос фе ри уз уку сне штрудле го спо ђе Љи ља не, су пру ге Бран ка Оре шча ни на. Ђор ђе В. Ћир ко вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ "МЛА ДЕ ЖИ ЦЕ" Пе ти фе сти вал там бу ра шке му зи ке омла дин ских орке ста ра и ма лих там бу ра шких са ста ва "Мла де жи це" одр жан је 31. мар та, у Срем ској Ми трови ци, у ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март. На Фе сти ва лу ко ји је одр жан у По зо ри шту "До бри ца Ми лу тино вић" на сту пи ли су ор ке стри: Град ски там бу ра шки ор ке стар Бран ко Ра ди че вић из Ру ме, Там бу ра шки ор ке стар Пла ви чу пе рак из Ру ме, там бу ра шка сек ци ја ХКПД Ма ти ја Гу бец, та ко ђе из Ру ме, Ка мер ни састав хр ват ске гла збе не удру ге Фе сти вал бу ње вач ки пи са ма Дан сту де на та, 4. април, обе ле жен је у Срем ској Ми тро ви ци из во ђе њем предста ве "Бо инг -Бо инг" Сту дентског по зо ри шта Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи таче и по слов не ин фор ма ти ча ре - "Сир ми јум", на сце ни По зо ришта "До бри ца Ми лу ти но вић". Ова пред ста ва је об и шла мно ге гра до ве Ср би је, а са на гра дама глу мач ка еки па се вра тила са Yonth Тheatre Festivalа у Но вом Па за ру, са Фе сти ва ла омла дин ских сце на одр жа ног у Бе лој Па лан ци, са "Фе тре" и са из Су бо ти це и до ма ћин Там бура шки ор ке стар "Срем" Цен тра за кул ту ру "Сир ми ју март", из Срем ске Ми тро ви це. Фе сти вал је ре ви јал ног карак те ра, а ре пер то ар су чи ниле раз ли чи те свет ски по зна те ком по зи ци је, као и оне ко је при па да ју му зи ци кра ја из ког до ла зе ор ке стри. Го сти фести ва ла Мла де жи це би ли су Не над Ма ној ло вић и Там бура шки ор ке стар "Ку змин ци". У скло пу овог фе сти ва ла у по зори шном хо лу отво ре на је из ложба "Стринг арт. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ПО ЗО РИ ШТУ "ДО БРИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ" Фе сти вал С.Н. - М.М. Из пред ста ве "Бо инг - Бо инг" Фе сти ва ла ака дем ских по зо ришта Ср би је одр жа ног у Но вом Са ду. На кон 14 успе шно од и гра них пред ста ва, због ве ли ког ин тере со ва ња ми тро вач ке пу блике, мла ди глум ци Сту дент ског по зо ри шта при Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за вас пита че и по слов не ин фор ма тича ре "Сир ми јум" свој та ле нат су по но во по ка за ли 4. апри ла. Из во ђе њем пред ста ве " Бо инг - Бо инг" они су да ли до при нос обе ле жа ва њу свог да на - Да на сту де на та. С.Ђ. - М.М.

29 Среда, 8. април Свим корисницима наших услуга, суграђанима и пословним сарадницима најсрдачније честитамо ускршње празнике. Колектив ЈКП "Комуналије" Сремска Митровица

30 30 Среда, 8. април Свим суграђанима упућујемо најсрдачније честитке поводом Ускрса. Социјалистичка партија Србије Градски одбор Сремска Митровица Свим суграђанима, корисницима наших услуга и пословним партнерима желимо срећан Ускрс. Колектив Апотекe Сремска Митровица Свим предузетницима и грађанима Срема упућујемо најсрдачније честитке поводом Ускрса. Сремска привредна комора Сремска Митровица Свим грађанима општине Инђија срећне ускршње празнике жели ЈП Ингас Инђија

31 31 Среда, 8. април ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Промена цене природног гаса Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Сремгас, на cедници одржаној 27. јануара године, донео је Одлуку о промени цене природног гаса за јавно снабдевање, која ће се примењивати од 2. марта текуће године. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, по којој нова цена гаса за категорију мала потрошња- домаћинства износи 51,17 динара по m³, док за категорију привреда нова цена износи од 48,15 дин/m³ до 48,84 дин/m³, у зависности од категорије. Овом Одлуком утврђена је цена природног гаса за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача природног гаса ЈП Срем-гас Сремска Митровица. УКРШТЕНИЦА СКАНДИНАВКА Водоравно: 1. Заједно са 21 водоравно: ЧЕСТИТКА ЧИТАОЦИМА ЗА ВЕЛИКИ ПРАЗНИК ВАСКРСНУЋА ХРИСТОВА, 7. Спортска ципела, 13. Човек који пази на ред, 15. Казаљка на сату, 16. Град и лука у Чилеу, 17. Кубански председник, Раул, 19. Део стабла пшенице, 20. Слагање робе у облику коцке, 23. Врх на Фрушкој Гори, 24. Трагови на телу од ударца (мн.), 25. Хемијски знак за коситар, 26. Мера за земљиште, 27. Небеско тело, 28. Троцифрен број, 29. Скраћеница за улица, 30. Краће име за Лидију, 31. Лаком, прождрљив, 32. Место где извире питка вода, 35. Према, у том правцу, 36. Номадски народ у Азији, Хуни, 37. Хемијски елемент из групе латаноида, 38. Освајач олимпијске медаље у рвању Милан. Усправно: 1. Човек хришћанске вере, 2. Учитељ говорништва, 3. Малоумник, 4. Наш диригент и композитор светског гласа, Милан, 5. Три (итал.), 6. Човек који сарађује, 7. Ознака за притисак, 8. Скраћеница за а конто, 9. Градско превозно средство, 10. Прибор за шивење (мн.), 11. Врста папагаја, 12. Београдска глумица, прва оперска дива, Теодора, 14. Принципијелан, 18. Град и лука на острву Хоншу, 21. Полупрозирна фина тканина, 22. Резервни војни актив (скр.), 24. Скраћеница за плурал, 25. Времешан (мн.), 27. Воћка на дрвету, 28. Исклијао јечам за справљење пива, 29. Чуло слуха, 31. Име америчке глумице, Гарднер, 33. Аутоознака за Зеницу, 34. Језеро у Ирској, 36. Страни предлог, на. Саставио: Т. Земан СУДОКУ ВИЦЕВИ Обраћа се учитељица једном ђаку прваку: - Хајде, реци нам једну пословицу. - Без алата нема заната! Браво! Реци нам још једну. - Паметном је и једна доста! У трамвају Мујо показује карту контролору. - Господине, па ово је дечија карта! - Е, па сад видите колико сам дуго чекао трамвај!

32 32 Среда, 8. април RESTORAN Mali Princ Sremska Mitrovica, kod Roda centra GURMANSKI ZALOGAJ Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, sve po povoljnim cenama. Proverite. Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis. Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, maturu, diplomu, venčanje. Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta. Organizujemo poslovne sastanke i proslave za firme. Telefon u restoranu: 065/ Komercijala: 063/ Честитамо ускршње празнике Êàôàíà Ñòàðà Ïðîìåíàäà Сремска Митровица, Променада 31, Тел: 022/ Некада популарни митровачки ресторан у новом издању Пријатан и топао амбијент уз одличну кухињу и широк асортиман пића Свежа речна риба, специјалитети са роштиља, кувана јела... Викендом провод уз тамбураше Организујемо све врсте прослава - капацитет 60 места

33 Среда, 8. април Дана навршава се пет година од смрти нашег сина и брата НЕНАДА ГРОЗДАНИЋА Тешко је живети без тебе. Твоји: мама Нада, тата Бранислав и сестра Јована Дана навршава се пет година од смрти нашег драгог Дана навршава се тужна година од смрти наше драге и вољене Дана навршава се три године од смрти наше драге маме, бабе и таште ДОБРИЛЕ УГАРКОВИЋ Твоји: ћерке Савка и Олга, унук Ненад и зет Никола Сећање НЕНАДА ГРОЗДАНИЋА Твоји: бака Злата, ујак Јован, ујна Јелена, брат Никола и сестра Ана. СЛОБОДАНКЕ ДИВЉАК Њени Жарко, Срђан Снежана и унука Александра Последњи поздрав МИЛАН ПРОКИЋ ЏЕСИ Чланови Мотонаутичког клуба Сава у Сремској Митровици МИРА ВУКЕЛИЋ Недостајеш нам. Твоје Јованка и Ђурђица Дана навршава се осам година како није са нама наш драги НЕНАД ШОЈИЋ Успомену на њега чувају његова сестра, сестрићи Дејан и Дарко са породицама.

34 34 Среда, 8. април Последњи поздрав драгој кћерки и сестри ЈЕЛЕНИ ДРАЖИЋ RYDER Изненада си отишла, али ћеш вечно живети у нама. Вечно ожалошћени мајка Марија, отац Ђорђе, брат Ненад, многобројна родбина, кумови и пријатељи Дана навршава се пет година од преране смрти мог супруга Дана навршава се седам година од како није са нама наш драги отац и супруг ИВАНА ЈОВАНОВИЋА Мили мој, љубав коју си ми пружио, сада је мелем за моје срце рањено. Твоја Ружица МИРОСЛАВ СТЕФАЊУК С љубављу и поносом чувамо те у нашим срцима и мислима. Твоји: Евгенија, Катарина и Душица Сећање ДАБИЋ БЕЖАНОВИЋ ЈЕЈА БОРА Године које пролазе не могу умањити љубав коју осећамо у нашим срцима. Поносне смо што смо Вас имале, а бескрајно тужне што смо вас прерано изгубиле. Ваше ћерке Светлана и Снежана са породицама Извињавамо се породици Дабић на техничкој грешци у прошлом броју БОРИВОЈЕ ВЕРИЦА С љубављу и поносом чувамо вас у срцима. Синиша Чупић и Милош Бежановић са породицама

35 Среда, 8. април Дана навршава се три године како није са нама наш вољени супруг, отац и дека Дана навршава се осам година како није са нама наш драги Дана 11. априла навршава се година од како није са нама наш драги супруг, отац и брат ИВАН ЛОВРЕНЧИЋ Успомену на њега чувају његови најмилији супруга Јадранка, син Дарко, унука Ива и снаја Споменка НЕНАД ШОЈИЋ Постоје трагови који се не бришу, сећање које не бледи, осмех који се заувек памти и љубав која остаје вечна. Твоји: мајка Миланка, отац Никола, брат Драгутин, снаха Слађа, синовице Александра и Светлана и синовац Никола НИКОЛА АНЦИГЕР Отишао си тихо и полако из наших живота, а оставио велику празнину и бол у души. Заувек ћеш остати у срцима својих најмилијих. С љубављу, твоји најмилији ЈОВАН ГЛАМОЧАК С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. Твоји Винка, Влада, Сека, Биљана, Бранко, Тијана, Вукашин, Селена и Лука БОШКО РУДИЋ Лепи мој, љубав надокнађује све, али ништа не може да надокнади љубав. Ти си био и остао моја љубав, моја срећа, моја заштита, моја слобода и мој понос. Волео си ме до краја живота, а ја ћу тебе до вечности. Твоја Нена БОШКО РУДИЋ Драги тата, отишао си тихо као што одлазе људи великог срца и добре душе, тамо где нема бола. Бол је остао у свима нама који те неизмерно волимо. У тишини вечног мира нека те прати наша љубав јача од заборава. Твоји синови Вања и Владимир, снахе Тања и Драгана, унуци Марко, Никола и Давид Дана навршава се дванаест година од смрти наше драге Сећање Сећање Прошло је осам година од како није са нама наш драги ГОРДАНЕ РИБИЋ Драга наша мама, прошло је дугих дванаест година од када си нас напустила. Заувек ћеш бити у нашим срцима. Биљана и Весна са породицама ДРАГАН МИЛАНОВИЋ С љубављу и поносом чувам те од заборава. Твоја сестра Маја Бошњак. ЂОРЂЕ ЖИВКОВИЋ Са љубављу и тугом увек га се сећају породице Живковић и Николић Дана 13. априла навршава се 15 тужних година како није са нама наш драги и никад заборављени син, отац, брат и ујак ДРАГАН МИЋИЋ полицајац из Мартинаца С поносом и великом љубављу чувамо те од заборава. Твоји најмилији Дана навршава се четири године како није са нама наш драги ДРАГУТИН ЖАГАР Успомену на њега чувају супруга Милица и синови Ивица и Зденко са породицама Сећање МИРОСЛАВА ТРАЈКОВИЋ Чуваћемо у сећању твој драги лик и ведрину. Твоја стринка, стриц и браћа са породицама. Почивај у миру. Породица Трајковић из Сремске Митровице

36 36 Среда, 8. април Дана навршава се 17 година од смрти мог драгог супруга Дана навршава се шест месеци како није са нама наш драги Драга сестро и тетка ЂОРЂА МИЛОШЕВИЋА Успомену на тебе, твоју љубав и доброту носићу у срцу вечно. Твоја супруга Даринка КОСТА ЋИРИЋ из Бешенова Ожалошћени: супруга Зора, синови Петар и Живко, снаје Евица и Мирјана, унуци Александар и Дарко и унуке Зорица и Ивана. ВИДА КЉАЈИН Почивај у миру нека те анђели чувају, а твоју доброту чуваћемо у нашим срцима и вечно памтити. Породице Косовић и Шкрбић Дана преминула је дивна супруга и најбоља мама Драга бако Протекла је година како није са нама ВИДА КЉАЈИН За све што си учинила велико ти хвала. Супруг Сима и кћерка Мирјана ВИДА КЉАЈИН Учинила си наше животе јединственим, испунила си га љубављу, радом и поштовањем научила си нас правим вредностима. Твоји унуци Ненад, Борислав и Драгана ДУЛЕ ДУШАН УМЕТИЋ Успомена на њега не бледи. Његов брат Сава са породицом Тужно сећање на нашег течу РАСКО БИБИЋ из Лежимира Драги наш течо, чуваћемо успомену на тебе, и на дане и на године које си провео са нама. Буба, Тања, Горан и Гордана Дана навршава се шест месеци како нас је напустио наш РАСКО БИБИЋ из Лежимира Бибићу наш, заједно са тобом смо се борили против тешке болести, али она је била јача од нас. Почивај у миру и нека те анђели чувају. Док смо живи ми ћемо те чувати у нашим срцима. Супруга Нада, Петар, Драгица, Слободан и Вукица Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве општи не Пе ћин ци, на осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, бр. 135/04 и 36/09) ОБА ВЕ ШТА ВА јав ност, за ин те ре со ва не ор га не и ор га ни за ци је да је но си лац про јек та ЗТР МУ ЗА Деч, Бра ће Не шковић 32 под нео зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ По гон за про из вод њу и пре ра да мле ка са пра те ћим објек ти ма. Об ра ђи вач сту ди је је PRO GREEN д.о.о. Но ви Сад, је вреј ска 4/II. Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је из ра ђе на за кат. парц. 549 к.о. Деч, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат По гон за про из вод њу и пре ра да мле ка са пра те ћим објек ти ма са др жи: по дат ке о но си о цу про јек та, по дат ке о об ра ђи ва чу сту ди је, опис ло ка ци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње про јек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је су раз ма тра не, приказ ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни, опис чи ни ла ца жи вот не сре ди не ко ји мо гу би ти из ло же ни не га тив ном ути ца ју, опис мо гу ћих зна чај них ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це на утица ја про јек та на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђе них у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и где је то мо гу ће от кла ња ња сва ког зна чај ни јег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну-мо ни то ринг, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка на ве де них у прет ход ним тачка ма, по дат ке о тех нич ким не до ста ци ма или не по сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или не мо гућ но сти да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци као и пра те ћа до ку мен та ци ја и гра фич ки при ло зи. На осно ву чла на 20 За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) ЈАВ НИ УВИД ЋЕ СЕ ОДР ЖА ТИ У ПЕ РИ О ДУ ОД до го ди не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног да на од ча со ва у са ли за са стан ке Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе на сту ди ју у пи са ном об ли ку Оп штин ској упра ви општи не Пе ћин ци-оде ље њу за ур ба ни зам, стам бе но-ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не. Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о пред мет ној сту ди ји одр жа ће се у Пе ћин ци ма, у про сто ри ја ма Општин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци да на го ди не у 14 ча со ва. За се да ње Тех нич ке ко ми си је ће се оба ви ти у при су ству но си о ца про јек та и об ра ђи ва ча сту ди је, а да тум ће се утвр ди ти на кон за вр шет ка јав ног уви да. Из ве штај о јав ном уви ду и ра ду тех нич ке ко ми си је би ће до ста вљен над ле жном ор га ну ко ји ће у ко начном по ступ ку од лу чи ти о да ва њу са гла сно сти на пред мет ну сту ди ју о про це ни ути ца ја или о од би ја њу захте ва на осно ву спро ве де ног по ступ ка и Из ве шта ја тех нич ке ко ми си је. Оде ље ње за ко му нал не де лат но сти и за шти ту жи вот не сре ди не, Оп штин ске упра ве оп шти не Стара Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та, Мо то-пласт Д.О.О. из Но ве Па зове, ул.ње го ше ва бр.111, под нео је да на годи не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та про из вод ње стреч фо ли је и скла ди ште ња го то вих про из во да у објек ти ма из гра ђеним на кат.парц.бр к.о. Но ва Па зо ва, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти број: 4457 к.о.но ва Па зо ва у Но вој Па зо ви у ул. Ње го ше ва бр.111, ко ји су пред мет ле га ли за ци је, по зах те ву ко ји је Оде ље њу за урб ни зам и гра ђе ње под нет го ди не. На кон омо гу ће ног јав ног уви да у под не ти зах тев, дана го ди не, до не то је Ре ше ње да ни је по требна про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на жи вот ну среди ну са утвр ђе ним усло ви ма за шти те жи вот не сре ди не. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вотну сре ди ну( Сл. гла сник РС, 135/04 и 36/09)об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та TE LE KOM SR BI JA д.о.о. Бе о град, Из вр шна је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца, Кра ља Пе тра I број 2 спро ве ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну среди ну про јек та Ра дио ба зна ста ни ца СМУ 119 Бре стач К2 УМТС у Бре ста чу, у ули ци Сте ва на Сто ја ко ви ћа 17, на кат. парц. 204 к.о. Бре стач, на те ри то ри ји оп шти не Пећин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну до не то је ре ше ње број /2015-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни про је кат ПО ТРЕБ НА про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну од но сно из ра да од го ва ра ју ће Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. До не то ре ше ње се за сни ва на 1)Ефек тив ној из ра че ној сна зи; Ефек тив на из ра че на сна га ба зне ста ни це у сва три сек то ра је 6087 W. 2) Уред би о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја на жи вотну сре ди ну и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те вати про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 114/08) (Ли ста II) као Те ле ко му ни ка ци о ни објек ти мо бил не те ле фо ни је (ба зне ра дио ста ни це) ефек тив не сна ге ви ше од 250 W. Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же изја ви ти жал бу По кра јин ском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не-но ви Сад путем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

37 Среда, 8. април СПОРТ 37 ФУД БАЛ ОДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДРУ ГА ВОЈ ВО ЂА СКА ЛИ ГА Ме да ље за нај у спе шни је спорт ској са ли Ми тро вачке гим на зи је про те У кле ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ (М) КОШАРКА не де ље од и гра на је од бој кашка утак ми ца по след њег ко ла Дру ге вој во ђан ске ли ге. Еки па ЖОК Итон Срем Тем по сла ви ла је по бе ду над еки пом ОК Митро ви ца ре зул та том 3:2. Од и гра на утак ми ца ни је има ла ре зул тат ски зна чај, с обзи ром да се до по след њег ко ла већ фор ми ра ла ли ста нај бо љих у гру пи, па је та ко еки па ЖОК Итон Срем Тем по нај бо ља у лиги, на дру гом ме сту су од бој каши це Пр вог Тем па, док је тре ће ме сто у Дру гој вој во ђан ској лиги, гру пи Срем, при па ло еки пи ОК Ми тро ви ца. До де ли ме да ља нај бо љим еки па ма, упри ли че ној од мах по од и гра ва њу ме ча, ис пред локал не са мо у пра ве при су ствовао је То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка Сремске Ми тро ви це. Он је у крат ком обра ћа њу ме ди ји ма ре као да га из у зет но ра ду је чи ње ни ца да око 600 де вој чи ца са те ри тори је гра да тре ни ра од бој ку, од че га је њих 160 и ре ги стро ва но у осам клу бо ва. - Жен ска од бој ка у Сремској Ми тро ви ци не ма раз ло га да стра ху је, а ло кал на са мо у- пра ва ће и у на ред ном пе ри о ду по др жа ва ти ова кве ак тив но сти и клу бо ве, а тру ди ће мо се да и пре ко фон до ва Европ ске Уније обез бе ди мо од ре ђе на новча на сред ства за уна пре ђе ње од бој ке у на шем гра ду, ре као је Јан ко вић. С. Ник шић Ре зул та ти утак ми ца два де сет дру гог ко ла: Ст. Па зо ва: Је дин ство К. Ми трови ца 3:0, Клек: К. Ср би ја шу ме Но ви Сад 3:1, Ва ље во: ВА 014 Бу ко ви ца Пу те ви 3:2, Пан че во: Бо рац Спар так 3:2, Бе о град: Же ле зни чар Ужи це 3:0, В. Гра ди ште: ВГСК Ниш 3:0. 1. Ниш : К. Ср би ја шу ме : Је дин ство : К. Ми тро ви ца : Спар так : ВА : Бо рац : Же ле зни чар : Но ви Сад : ВГСК : Б.Пу те ви : Ужи це :63 5 ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР Ме да ље за нај у спе шни је Д. Б. Ре зул та ти утак ми ца два де сет тре ћег ко ла: Б. То по ла: То по ла БНС 79:69, Кула: Хај дук Ака де мик 88:74, Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Фу тог МД Ту па њац 98:86, Ин ђија: Же ле зни чар Мла дост (не игра се), Ру ма: Сло вен Оџа ци 80:70, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Вр бас 93:85, Н. Бе чеј: Је дин ство Ду нав 90: Ду нав : Вр бас : Ака де мик : Све ти Ђор ђе : Је дин ство : Хај дук : То по ла : Ста ра Па зо ва : Фу тог МД Ту па њац : БНС : Же ле зни чар : Сло вен : Оџа ци : Сле де ће ко ло: Б. Н. Се ло: БНС Је дин ство, Бе ле гиш: Ду нав Ста ра Па зо ва, Врбас: Вр бас Сло вен, Оџа ци: Оџа ци Же ле зни чар, Б. Ја рак: Мла дост Све ти Ђор ђе, Фу тог: Фу тог МД Ту па њац Хај дук, Ср бо бран: Ака де мик - То по ла. Д. Б. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 21. КО ЛА: СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Вој во ди на 0:1, ЧА ЧАК: Бо рац - Мла дост 0:1, ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Мла дост 0:1, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Пазар - Цр ве на зве зда 2:1, БЕ О ГРАД: Рад - Рад нич кин (Н) 1:0, БЕ О ГРАД: Во ждо вац - ОФК Бе о град 0:2, КРУ ШЕ ВАЦ: На предак - Јаг по ди на 0:1 и БЕ О ГРАД: Пр ти зан - Рад нич ки :1. 1. Пар ти зан : Цр ве на зве зда : Чу ка рич ки : Вој во ди на : Но ви Па зар : ОФК Бе о град : Рад : Ја го ди на : Мла дост : Спар так : Бо рац : На пре дак : До њи Срем : Рад нич ки (Н) : Во ждо вац : Рад нич ки :29 14 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: НИШ: Рад нич ки (Н) - Спар так, НО ВИ САД: Вој во ди на - На предак, БЕ О ГРАД: Цр ве на зве зда - Бо рац и КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки До њи Срем (9. април); ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - Но ви Па зар, БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Пар тизан, ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Во ждо вац и БЕ О- ГРАД: Чу ка рич ки - Рад (13. април). Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 14. КО ЛА: БЕ О ГРАД: Бежа ни ја - Ин ђи ја 2:0, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА- ВИ: Сло га - Бач ка 1:2, МР ШТА НЕ: Мо равац Ори он - Сло бо да По инт 2:0, НО ВИ САД: Про ле тер - Ја вор Ма тис 0:3, КРА ЉЕ- ВО: Сло га - Ко лу ба ра 1:2, УЖИ ЦЕ: Је динство Пу те ви - Ма чва од ло же но, БЕ О ГРАД: БСК Бор ча - Ме та лац 0:2 и СУР ДУ ЛИ ЦА: Рад ник - Син ђе лић 2:1. 1. Рад ник : Ме та лац : Ја вор : Бач ка : Про ле тер : Сло га (ПМ) : Ин ђи ја : БСК Бор ча : Ко лу ба ра : Бе жа ни ја : Је дин ство Пу те ви : Син ђе лић : Мо ра вац Ори он : Сло бо да : Ма чва : Сло га (К) :37 15 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: МР ШТА НЕ: Мо ра вац Ори он - Рад ник, УЖИ ЦЕ: Сло бо да - Сло га (К), ЛА ЗА РЕ ВАЦ: Ко лу ба ра - БСК Бор ча, ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ: Ме та лац - Бе жа нија, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Сло га (ПМ), БАЧ КА ПА ЛАН КА: Бач ка - Пролwетер, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Ма тис - Је дин ство Пу те ви, ША БАЦ: Ма чва - Син ђе лић. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ре зул та ти утак ми ца де вет на е стог ко ла: Шид: Рад нич ки Ди на мо 3:0, Субо ти ца: Бач ка 1901 Це мент 1:0, Н. Пазо ва: Рад нич ки Ба нат 2:2, Оџа ци: ПИК При гре ви ца Сло га 0:0, Вр шац: Вр шац ЧСК Пи ва ра 0:2, Оџа ци: Тек сти лац Ду нав 0:2, Сен та: Сен та Рад нич ки (СМ) 0:0, Сом бор: Рад нич ки До ли на 1:2. 1. ЧСК Пи ва ра : Сен та : До ли на : Бач ка : Ду нав : Це мент : Сло га : Рад нич ки /Ш/ : Рад нич ки /СМ/ : Ди на мо : ПИК При гре ви ца : Ба нат : Рад нич ки /НП/ : Вр шац : Рад нич ки /С/ : Тек сти лац :42 6 Сле де ће ко ло: Пан че во: Ди на мо Рад нич ки /С/, Па ди на: До ли на Сен та, С. Ми тро ви ца: Рад нич ки Тек сти лац, Ст. Ба нов ци: Ду нав Вр шац, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра ПИК При гре ви ца, Те ме рин: Слога Рад нич ки /НП/, Зре ња нин: Ба нат Бач ка 1901, Бе о чин: Це мент Рад нич ки /Ш/. Д. Б. НО ВО САД СКО - СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца де вет на е стог ко ла: Ст. Па зо ва: Је дин ство Бу дућ ност 0:2, Жа баљ: ЖСК Хај дук 2:3 Ку пи но во: Ку пи но во Ин декс 2:1, Ерде вик: Сло га Бо рац 0:2, Н. Сад: Цр ве на Зве зда ЛСК 2:0, Вој ка: Сре мац Ју говић 2:1, Н. Сад: Ка бел Љу ко во 3:0, Б. Ја рак: Мла дост Омла ди нац 0:3. 1. Омла ди нац : Бо рац : ЖСК : Ка бел : Мла дост : Цр ве на Зве зда : Бу дућ ност : Је дин ство : ЛСК : Сло га : Хај дук : Сре мац : Љу ко во : Ку пи но во : Ин декс : Ју го вић :39 13 Сле де ће ко ло: Гло жа не: Бу дућ ност Мла дост, Н. Ба нов ци: Омла ди нац Ка бел, Љу ко во: Љу ко во Сре мац, Каћ: Ју го вић Цр ве на Зве зда, Ла ћа рак: ЛСК Сло га, Н. Сад: Бо рац Ку пи но во, Н. Сад: Ин декс ЖСК, Бе шка: Хај дук - Је дин ство. Д. Б. ПР ВА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца де вет на е стог ко ла: Го лу бин ци: Ја дран Рад нич ки 1:0, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 На пре дак 0:6, Хрт ков ци: Хрт ков ци Сре мац Гра ни чар :0, Пу тин ци: ПСК Ру дар 3:1, Рума: Сло вен Пр ви Мај 1:0, С. Но ћај ски: Бу дућ ност Хај дук 1925 По ду на вац 1:1, Ди вош: Хај дук З. Бу љу ба ша 4:0, Ви тојев ци: Пар ти зан Д. Пе тров ци 1:0. 1. Бу дућ ност : Сло вен : Пар ти зан : Х По ду на вац : Хрт ков ци : Хај дук : Ја дран : Пр ви Мај : Д. Пе тров ци /-1/ : Ру дар : З. Бу љу ба ша : На пре дак /-1/ : С. Гра ни чар : ПСК : Рад нич ки /-1/ : Хај дук :80 3 Сле де ће ко ло, да нас: Ириг: Рад нички Пар ти зан, Д. Пе тров ци: Д. Пе тров ци Хај дук, Рав ње: З. Бу љу ба ша Бу дућност, Бе ле гиш: Хај дук 1925 По ду на вац Сло вен, Ру ма: Пр ви Мај ПСК, Врд ник: Ру дар Хрт ков ци, Ада шев ци: Сре мац Гра ни чар 1924 Хај дук 1932, По пин ци: На пре дак - Ја дран. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца де вет на е стог ко ла: Ру ма: Фру шка Го ра На пре дак 2:0, Но ћај: Но ћај ЧСК :1, Бре стач: ОФК Бре стач Фру шко го рац 1:0, Кр њешев ци: Сло га Је дин ство /П/ 1:3, Кузмин: Гра ни чар Бо рац /М/ 1:2, Кле нак: Бо рац Же ле зни чар 1:0, М. Ми тро ви ца: Под ри ње Је дин ство /М/ 4:0, Гра бов ци: Гра ни чар Оби лић :3. 1. Под ри ње : Је дин ство /М/ : ОФК Бре стач : Бо рац /К/ : Оби лић : На пре дак : Гра ни чар /К/ : Бо рац /М/ : Но ћај : Је дин ство /П/ : Фру шко го рац : Фру шка Го ра : Же ле зни чар : Гра ни чар /Г/ /-1/ : ЧСК 1939 /-1/ : Сло га :40 14 Сле де ће ко ло, да нас: Жар ков ци - На пре дак Гра ни чар /Г/, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 Под ри ње, Мо ро вић: Једин ство Бо рац /К/, Ин ђи ја: Же ле зни чар Гра ни чар /К/, Мар тин ци: Бо рац Слога, Пла ти че во: Је дин ство ОФК Бре стач, Ман ђе лос: Фру шко го рац Но ћај, Чор танов ци: ЧСК 1939 Фру шка Го ра. Д. Б. ОФЛ ПЕ ЋИН ЦИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 10. КО ЛА: ОБРЕЖ: Грани чар - Сло вен 1:2, АША ЊА: Ка ме ни - Сре мац 2:0, ОГАР: Шу мар - Сло бо да 0:1, СРЕМ СКИ МИ ХА ЉЕВ ЦИ: Срем - Ви тез 5:0, КАР ЛОВ ЧИЋ: Ло вац - Мла дост 1:0. 1. Сло бо да : Мла дост : Ло вац : Ка ме ни : Гра ни чар : Сре мац : Сло вен : Срем : Шу мар : Ви тез :51 0 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: КАР ЛОВ ЧИЋ: Ловац - Гра ни чар, ПР ХО ВО: Мла дост - Срем, СУ БО ТИ ШТЕ: Ви тез - Шу мар, ДО ЊИ ТО- ВАР НИК: Сло бо да - Ка ме ни, ДЕЧ: Сре мац - Сло вен. Ж. Р. ОФЛ РУ МА - ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 16. КО ЛА: ИРИГ: Сремски ви те зо ви - Бо рац 0:1, НЕ РА ДИН: Војво ди на - ОФК Кра љев ци 7:0, ЈА ЗАК: Цар Урош - Сре мац 6:1, ПА ВЛОВ ЦИ: Мла дост - Мла дост (Б) 0:1, ВО ГАЊ: Сло га - Фрушко го рац го сти иза зва ли пре кид, РИ ВИ- ЦА: Пла ни нац - По лет 2:0, РУ МА: Је динство ок то бар 1:0. 1. Цар Урош : Бо рац : Сло га : Мла дост (Б) : По лет : Фру шко го рац : Сре мац : Вој во ди на : Је дин ство : Пла ни нац : Мла дост (П) : Срем ски ви те зо ви : ок то бар : ОФК Кра љев ци :60 6 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: Је дин ство - Сремски ви те зо ви, КРА ЉЕВ ЦИ: ОФК Кра љев ци - Бо рац, ДО БРИН ЦИ: Сре мац - Вој во ди на, БУ ДЈА НОВ ЦИ: Мла дост - Цар Урош, МА ЛИ РА ДИН ЦИ: Фру шко го рац - Мла дост (П), НИ КИН ЦИ: По лет - СЛог фа, ША ТРИН ЦИ: 27. ок то бар - Пла ни нац. Ж. Р. ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 16. КО ЛА: БО СУТ: Бо сут - Срем 2:3, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Ми трос - БСК 1:0, ШУ ЉАМ: На пре дак - Гр гу рев ци 2:0, ША ШИН ЦИ: Сло бо да - Пла ни нац 4:1, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - Сре мац ти иза звали пре кид, ЗА СА ВИ ЦА. Сло га - Бо рац (ВР) 4:1, Сло га (Ч) би ла је сло бод на. 1. Ми трос : Сло га (Ч) : Срем : Пла ни нац : Сло бо да : Бо сут : БСК : Сло га (З) : Сре мац : На пре дак : Бо рац (Р) : Бо рац (ВР) : Гр гу рев ци :17 9 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ: Бо рац - Бо рац (Р), Сре мац - Сло бо да, ЛЕ- ЖИ МИР: Пла ни нац - На пре дак, ГР ГУ РЕВ- ЦИ: Гр гу рев ци - Ми трос, БЕ ШЕ НО ВО: БСК - Бо сут, СРЕМ СКА РА ЧА: Срем - Сло га, Сло га (З) је сло бод на. Ж. Р. ОФЛ ШИД РЕ ЗУЛ ТА ТИ 16. КО ЛА: БА ЧИН ЦИ: ОФК Ба чин ци - Хај дук 3:2, ШИД: Јед нота - На пре дак 0:3, ГИ БА РАЦ: Син ђе лић - Сре мац 3:0, БУ КО ВАЦ: Омла ди нац - ОФК Бин гу ла 3:0, ЉУ БА: Је дин ство - Бо рац 1:2, МО ЛО ВИН: Омла ди нац - Брат ство 5:0, БИ КИЋ ДО: ОФК Би кић - Гра ни чар 1:0. 1. На пре дак : ОФК Би кић : ОФК Ба чин ци : Омла ди нац (/М) : Син ђе лић : Јед но та : Хај дук : Сре мац : Гра ни чар : Омла ди нац (Б) : Бо рац : Је дин ство : Брат ство : ОФК Бин гу ла :54 9 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ОФК Би кић -ОФК Ба чин ци, ЈА МЕ НА: Гра ни чар - Омла динац, СОТ: Брат ство - Је дин ство, ИЛИН- ЦИ: Бо рац - Омла ди нац (Б), БИН ГУ ЛА: ОФК Бин гу ла - Син ђе лић, БЕР КА СО ВО: Сре мац - Јед но та, ВА ши ца: На пре дак - Хај дук. Ж. Р.

38 38 СПОРТ Среда, 8. април OДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗА ВР ШЕ ТАК ПР ВЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ Ве ли ки ко рак за ми тро вач ку од бој ку У утак ми ци по след њег дваде сет дру гог ко ла так миче ња Пр ве ли ге Ср би је за одбој ка ши це еки па Итон Срем Тем па је на пра ви ла из ван ре дан успех по бе див ши у Ужи цу друго пла си ра ну еки пу на та бе ли Је дин ство. По сле од лич не игре про тив ник је са вла дан ре зулта том 1:3 (13:25, 18:25, 25:20, 6:25). По бе да про тив де ве то струког пр ва ка Ју го сла ви је и држав не за јед ни це Ср би је и Црне Го ре и осмо стру ког осва ја ча Ку па, кру на је до брих ре зулта та у овој го ди ни. По сле више од де сет го ди на та во ре ња ми тро вач ки клуб се ове се зоне вра тио у Пр ву ли гу где је у кон ку рен ци ји од лич них еки па ме ђу ко ји ма су пред ња чи ли МД Зре ња нин и Је дин ство из Ужица оства рио је да на ест по бе да у два де сет две утак ми це. Ово је сја јан успех за еки пу ко ја се са сто ји од ше сна е сто го ди шњаки ња и се дам на е сто го ди шњаки ња. Уз две ис ку сне игра чи це Ива ну Ди нић и Са њу Ја блан Ко ва че вић ко је су и да ва ле тон игри еки па је по ка за ла да је у ста њу да се су прот ста ви сва ко ме у овом ран гу. Овај успех по сле ди ца је ква ли тет ног ра да у клу бо ви ма Срем и Пр ви тем по у прет ходним го ди на ма чи јом фу зи јом је го ди не и на стао сада шњи клуб. Ка ко су из ја ви ли пред сед ник и се кре тар клуба Сло бо дан Сто јил ко вић и Ср ђан Бо жић до бар рад са мла ђим се лек ци ја ма и сарад ња са осам ми тро вач ких ти мо ва ко ји ра де са мла ђим игра чи ца ма основ су за да ље ви со ке до ме те клу ба. Ко нач на та бе ла Пр ве ли ге Ср би је 1. МД Зре ња нин : Је дин ство : Бе о град : Фу тог : Ва ље во : Та ко во Зве зда Хе ли ос : Еатон Срем Тем по : Клек Ср би ја шу ме : Цр но ко са Ар тос : Рад нич ки : Ја го ди на : Еко но мац :66 1 ИТОН СРЕМ ТЕМ ПО: Лукић Ка та ри на, Ди нић Ива на, Зу бац Ти ја на, Ја блан Са ња, Мар ко вић Кри сти на, Та дић Алек сан дра, Ми хај ло вић Успе шне ми тро вач ке од бој ка ши це Сан дра, Мар ја но вић Би љана, Сви тли ца На да, Ба бић Ти ја на, Ко прић Сла ђа на, Здје лар Ду шка, тре нер Ра дова но вић Ср ђан, по моћ ни тренер Ра ђе но вић Дра ган. Ове се зо ни игра ли су и Цви ја новић Ни ко ли на, Са вић Да ни јела и Сли јеп че вић Је ле на. С. Л. Свим суграђанима упућујемо најлепше жеље поводом Ускрса Библиотека "Глигорије Возаровић" Сремска Митровица Честитамо ускршње празнике

39 Среда, 8. април Христос воскресе Честитамо ускршње празнике Електродистрибуција Сремска Митровица

40 40 Среда, 8. април Недељни хороскоп Ован Сло бод ни се углав ном ба ве про шло шћу или су под ло жни ме лан хо лич ном рас по ло жењу због не из ве сне бу дућ но сти. Ду го роч ни пла но ви ве за ни за не по кре то сти, ку по ви ну, про да ју се мо гу оства ри ва ти или ма кар би ти у на ја ви бр зог оства ре ња. Па зи те се по вреда и озле да. Бик По је ди ни ма не ка да шњи парт нер по но во поку ша да по кре не за јед нич ку при чу, али Ви ви ди те ко јим то ком це ла та при ча иде. Могу ћи но ви из во ри нов ца, што ће вам до бро до ћи. Обра ти те па жњу на по вре де. Не мој те ола ко схва ти ти сиг на ле ко је Вам те ло ша ље. Бли зан ци Не ки тре ну ци мо гу би ти ја ки, стра сни, док дру ги мо гу да има ју не спо ра зу ме ко је не ће мо ћи ла ко да ре ше. Не мој те све ово ола ко да схва ти те. До бро упра вља те фи нан си ја ма па мо же те се бе или по ро ди цу да ча сти те. Не мој те здрав стве не про бле ме да ре ша ва те на сво ју ру ку већ по се ти те ле ка ра. Рак Брач ни парт не ри ће углав ном во ди ти ра чуна о сво јој де ци, с тим што ће се сме њи ва ти не жно сти и по рив да пре ду зму чвр шће ме ре вас пи та ња. Ни је по вољ но вре ме за ула га ња у но ве по сло ве, ре но ви ра ње ста но ва или ку ћа, ку по ви ну ства ри ко ји вам у су шти ни и не тре ба ју. Мо гу ће пре хла де, ви ру сне инфек ци је. Лав Па ро ви ко ји има ју ду жи парт нер ски стаж мо гу оја ча ти свој од нос са да. Ваш од нос је вре дан и за то за бо ра ви те не ми лу про шлост јер ве за је вред на. Ус пе ће те да до бро распо ла же те нов цем. Пла ни ра на штед ња мо же да поч не. Сто мач ни про бле ми, ви ру сне инфек ци је. Де ви ца Они ко ји су жељ ни др жа ња за ру ке мо гу да има ју си ту а ци је где ће би ти по гре шно схва ће ни од стра не по тен ци јал них парт нера. Има ће те до дат не при ли ве нов ца. Би ће и тро шко ва али углав ном на сво ја за до вољства. Мо же те па зи ти на евен ту ал не пре хладе и ви ру сне ин фек ци је. Ва га Мно ги од Вас ће се раз о ча ра ти ка да са зна ју ка ква је осо ба она ко ја им се сви ђа. Брач ни парт не ри би тре ба ли да по ку ша ју да на ђу за јед нич ки је зик и да се под се те на вредност ве зе. Не за бо ра ви те да пла ти те ра чу не. По ве ди те ра чу на о про бав ном си сте му, могу ћа је хи пер тен зи ја. Шкор пи ја Ве не ра је у соп стве ном зна ку, по зи ци о нира на у по љу парт нер ства и до не ће ле пе мо мен те са парт не ром. По че ли сте да троши те пре ви ше на не бит не ства ри. Не мој те да из бе га ва те кон сул та ци је са ле ка ри ма јер и нај ма њи про блем мо же да Вам ис ком плику је не ке здрав стве не те го бе ко ји се ја вља ју из ве сно вре ме. Стре лац У ве зи се ја вља по се сив ност, љу бо мо ра. Стари про бле ми по но во из ла зе на по вр ши ну. Ви ше ће те тро ши ти не го што има те при ли ва. По ро ди ца је из вор ве ћих рас хо да. Има те ситу а ци је ко је не мо же те да кон тро ли ше те тренут но. Ви ру сне ин фек ци је, бо ло ви у ле ђи ма, мо гу ће по вре де, нер вна на пе тост. Ја рац Вла дар Ва шег по ља љу ба ви Ве не ра се нала зи у свом зна ку та ко да ће те има ти ле пе и ро ман тич не тре нут ке. Има те за до во ља вају ћи про ток нов ца. Ви већ во ди те ра чу на о рас хо ди ма. Про бле ми са ср цем, сто ма ком, цре ви ма. По се ти те ле ка ра. Во до ли ја Во до ли је ко је су у ве зи мо гу да има ју угод не мо мен те са во ље ним би ћем. По ка зи ва ће те јед но дру гом осе ћа ња. Не мој те се нер ви ра ти ако не мо же те да уште ди те за не ке цр не да не. По ен та је да не до ла зе цр ни да ни. Из бег ни те ком пли ка ци је та ко што ће те ре а- го ва ти на вре ме и оти ћи код ле ка ра. Ри бе По се сив ност и љу бо мо ра на љу бав ном плану. Не ке Ри бе не ће зна ти где да се окре ну. Ни сте за до вољ ни овим по љем због тро шко ва ко је има те. Пред у зи мај те пре вен тив не ме ре ако се ја ве не ки упо зо ра ва ју ћи симп то ми. Па зи те на ви ру сне ин фек ци је, пре хла де, бо ло ве у ко сти ма. Кувар Топли напитак од чоколаде Са стој ци: 1 пу динг од чо ко ла де 1.2 ли тре мле ка 2 ка ши ке ка каа 1 ва ни лин ше ћер 1 шлаг 80 гра ма сме ђег ше ће ра На чин при пре ме: По ме шај те пра шак за пу динг са ше ће ром, ва ни лин ше ће ром и ка ка ом. Од 1.2 ли тре хлад ног мле ка одузми те 1 де ци ли тар и по ми је шај те са сме сом од пу динга, ше ће ра и ка каа. Оста так мле ка ску вај те, мак ните са ва тре, уме шај те раз му ће ни пра шак за пу динг и стал но ме ша ју ћи ку вај те још 1 до 2 ми ну та. При премље ни на пи так из лиј те у од го ва ра ју ће ча ше, укра си те шла гом и стру го ти на ма чо ко ла де. Временска прогноза од 8.4. до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Све жи је Макс. 14 Мин. 3 То пли је Макс. 20 Мин. 5 Ме сти мич но сун ча но Макс. 18 Мин. 8 Ме сти мич но сун ча но Макс. 21 Мин. 10 Пре те жно сун ча но Макс. 20 Мин. 10 Облач но Макс. 22 Мин. 8 Пре те жно облач но Макс. 22 Мин. 9 Ускоро у Руми наш нов малопродајни објекат у Улици 15. маја 111.

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Аустријанци хоће Митрос

Аустријанци хоће Митрос www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. новембар 2014. Број 2804 Цена 50 динара у овом броју: ПОЗНАТА КЛАНИЦА ДОБИЈА ВЛАСНИКА: Аустријанци хоће Митрос

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака

диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака 2 Во дич за ис тра жи ва њa бр. 1 диносауруси До ку мен тар ни до да так Диносаурусима pре мрака Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

Под кро вом до но вем бра Стра на 3.

Под кро вом до но вем бра Стра на 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 29. јун 2016. Број 2887 Цена

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју:

Долазе тешка времена. Кућа од срца и љубави. Кућа културе и спорта. Радови почињу крајем јануара. у овом броју: Година LV Сремска Митровица Број 2859 TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Цена 50 динара у овом броју: СЛАВИША ГРУЈИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ: Долазе тешка времена

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на

СВЕ ЧА НО СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТО ВИ ЦИ. На ци о нал ни пра зник Ру си на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 23. јануар 2013. Број 2708 Цена 40 динара j у овом броју: КАД СТАРОСТ ЗАКУЦА НА ВРАТА: Алцхајмерова болест тиха

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information