ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI /kultura B УДК оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Са же так: Све га је не ко ли ко др жа ва у мо дер ном све ту ко је нису на ста ле као по сле ди ца на си ља и из су ко ба. Иза тих до га ђа ја оста ла су ма те ри јал на све до чан ства и усме на пре да ња, али у нау ци још ни је по стиг нут кон сен зус око то га тре ба ли их уоп ште са чу ва ти, а ка мо ли на ко ји на чин през ентовaти и ту ма чи ти. Овај рад се ба ви иза зо ви ма и пре пре ка ма ко је пред но ву му зе о ло ги ју ста вља упра вља ње ова квом ба шти ном. Ак це нат на лич ном до живља ју и пар ти ци па ци ји, ба вље ње ак ту ел ним, жи вот ним те ма ма и не да ћа ма, де ин сти ту ци о на ли за ци ја, из ла зак у про стор, по пу ла риза ци ја са др жа ја, де цен тра ли за ци ја, ан га жо ва ње за ин те ре со ваних ло кал них за јед ни ца и са мим тим дру штва у це ли ни све су то еле мен ти на ко ји ма се но ва му зе о ло ги ја ба зи ра већ без ма ло по ла ве ка. Но на ћи пра ву ме ру и обез бе ди ти си стем ску, ме то до ло шку при ме ну уво ђе њем од ре ђе них стан дар да ту је иза зов. До са дашњи прин цип све мо же, а ни шта не мо ра - ни је дао ре зул та те. За то је на му зе о ло зи ма да бу ду, у не ку ру ку, ар би три и да мо ти вишу, ко ор ди ни ра ју и во де ло кал не за јед ни це у на по ри ма да се сва ки слој ди со нант ног на сле ђа са чу ва од за бо ра ва. Кључ не ре чи: но ва му зе о ло ги ја, ин тер пре та ци ја, пре зен та ци ја, ди со нант но на сле ђе, пам ће ње, на сле ђе ра та 38

2 Шта је но во у но вој му зе о ло ги ји? At the sim plest le vel, I wo uld de fi ne it as a sta te of wi de spre ad dis sa tis fac tion with the old mu se o logy, both wit hin and out si de the mu se um pro fes sion; and tho ugh the re a der may ob ject that such a de fi ni tion is not me rely ne ga ti ve, but cir cu lar, I wo uld retort that what is wrong with the old mu se o logy is that it is too much abo ut mu se um met hods, and too lit tle abo ut the pur po ses of mu se ums; that mu se o logy has in the past only in fre qu ently been seen, if it has been seen at all, as a the o re ti cal or hu ma nistic di sci pli ne, and that the kinds of qu e sti ons ra i sed abo ve ha ve been all too ra rely ar ti cu la ted, let alo ne di scus sed. 1 Још од осни ва ња Лу вра па до да на шњих да на, ку стоси, му зе о ло зи, хе ри то ло зи и сви дру ги укљу че ни у рад музе ја не ми нов но пра те и уче ству ју у тран сфор ма ци ји од но са из ме ђу умет нич ких де ла и по се ти ла ца, на сле ђа и оних ко ји њи ме упра вља ју. Тај тренд је да ка ко по сто јао и мно го пре Фран цу ске ре во лу ци је и у дру гим зе мља ма, но фор ми ра ње овог пр вог, јав ног, мо дер ног му зе ја у ко ји је улаз био беспла тан и са мим тим сви ма до сту пан, пред ста вља сво је вр сну пре крет ни цу, не са мо за то што се од тог вре ме на све ви ше пи ше и кон тем пли ра о суд би ни ових ба штин ских уста но ва, већ и због то га што ће тај до га ђај омо гу ћи ти по вољ ну кли му за да ље ре фор ме у до ме ну ор га ни зо ва не бри ге о кул тур ним до бри ма, ко ју ће, у го ди на ма ко је сле де, спро во ди ти Франсоа Ги зо (Fran co is Gu i zot). 2 Уло га и за да ци му зе ја у кон тек сту ма те ри ја ла ко ји ба шти ни да се лек ту је, чу ва, об ра ђу је и пре зен ту је умет ни не ве кови ма за на ма про ла зи ли су је ди но кроз ко зме тич ке проме не. Оно што је, ипак, по че ло да се ме ња сре ди ном се дамде се тих го ди на про шлог ве ка, а под ути ца јем оп штих друштве но-еко ном ских пре ви ра ња, је сте пре ме шта ње ак цен та са ко лек ци ја на по се ти о це. Ка ко но ва му зе о ло ги ја пре по ручу је пар ти ци па тив но са ку пља ње ко је ин вол ви ра за јед ни цу у тај про цес, у тим сти дљи вим по ку ша ји ма да се цен трал но 1 The New Mu se o logy, ed. Ver go, P. (1989), Lon don: Re a ki ton Bo oks, p. 3 (На нај јед но став ни јем ни воу, де фи ни сао бих је као ста ње ши ро ко рас п ростра ње ног не за до вољ ства ста ром му зе о ло ги јом, ка ко уну тар, та ко и из ван му зеј ске стру ке; и иа ко чи та лац мо же при го во ри ти да та ква де фи ни ци ја ни је са мо не га тив на, већ и за тво ре на, ја бих им од го во рио да оно што не ва ља у ве зи са ста ром му зе о ло ги јом је то што се преви ше ба ви му зеј ском ме то до ло ги јом, а пре ма ло оним што је свр ха му зеја; да је му зе о ло ги ја у про шло сти рет ко би ла, ако и уоп ште, ви ђе на као те о риј ска или ху ма ни стич ка ди сци пли на и да су се го ре на ве де на пи тања пре ви ше рет ко по ста вља ла, а ка мо ли да се о њи ма ди ску товало). 2 Ви ше о фор ми ра њу ор га ни зо ва не бри ге о на сле ђу код Фран цу за у: The birth of he ri ta ge: le mo ment Gu i zot, Po u lot, D. (1989) Ox ford Art Jo ur nal, vo lu me 11, No. 2, pp

3 ме сто ис тра жи ва ња са фе но ме на ин сти ту ци ја 3 пре ба ци на љу де, мо же мо на зре ти ко ре не но ве му зе о ло ги је. Про ме на одно са мо ћи из ме ђу му зе ја и дру штва кључ на је за све што ће се да ље спро во ди ти. Док је му зеј ра ни је кон тро ли сао значе ње и вред ност за о став шти не, па та ко и иден ти тет и прошлост, екс клу зив но пра во да се ба ви људ ским на сле ђем више не ће би ти са мо у над ле жно сти ин сти ту ци је. Иде ја ко ја се кри ла иза то га ни је би ла све де на на же љу да се по ве ћа по се ће ност са мих уста но ва, већ је циљ му зеј ских по сле ни ка из раз ли чи тих зе ма ља све та био да им се по мог не да бу ду ин те грал ни део сва ко дне ви це и да, као ин стру мен ти ва жни за дру штве ни раз вој, до при не су ква ли те ту жи во та у ло калним за јед ни ца ма. Упра во у том од но су пре ма дру штве ним про ме на ма раз ли ку је мо и две шко ле но ве му зе о ло ги је британ ску (англо-сак сон ску) и ла тин ску. 4 Да ља, фи ни ја ди ферен ци ја ци ја на ла зи се у од го во ру на пи та ње ко од лу чу је шта тре ба да се пам ти, и, ло гич но, шта се пре пу шта за бо ра ву. На на ред ном ни воу на ла зи се ди ле ма ка ко пер ци пи ра мо иденти тет, да ли тре ба да га схва ти мо као не што што је фор мира но и за о кру же но спо ља шњим фак то ри ма или је то ви ше од нос по је дин ца пре ма од ре ђе ним пред ме ти ма. Ан гло-саксон ски но во му зе о ло шки од го вор под ра зу ме ва да му зе ји и за јед ни це за јед но ра де као парт не ри и на тај на чин пре вази ла зе са вре ме не про бле ме. На су прот то ме сто ји ла тин ска пер цеп ци ја, ко ја је ви ше иде о ло шка и ко ја за јед ни цу из једна ча ва са му зе јем. 5 Мањ ка во сти чи та вог по кре та ле же у чи ње ни ци да је дис курс но ве му зе о ло ги је пре све га кул тур ни и по ли тич ки, а не на учни. Упр кос раз ли чи тим по ку ша ји ма де фи ни са ња еле ме на та и сред ста ва но ве му зе о ло ги је, озби љан те о риј ски оквир је из о стао, а уме сто кри тич ког освр та, углав ном на и ла зи мо на оп ште пре гле де и ге не зу овог фе но ме на. Уко ли ко би смо поку ша ли да их на бро ји мо, они би се све ли на пар ти ци па ци ју (усме ре ност ка пу бли ци) и ло кал ну ори јен та ци ју, као најва жни је. Уз њих не ми нов но иду и ди на мич ност у ко јој орга ни за ци о на струк ту ра не под ра зу ме ва фик сну институци ју 3 Са мо име му зе о ло ги ја, у сло бод ни јем и ве о ма оп штем про ми шља њу може да се по јед но ста ви на на у ку о му зе ји ма, то јест на у ку о ин сти ту ци јама. 4 Ли са бон ски уни вер зи тет ULHT по след њих не ко ли ко го ди на об ја вљу је збор ни ке о со ци о му зе о ло ги ји, од но сно ла тин ској вер зи ји но ве му зе о логи је. Де таљ ни је о њи хо вим ис тра жи ва њи ма у: So ci o mu se o logy 3: To Under stand New Mu se o logy in the XXI Cen tury, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT. 5 La mas, М. (2010) Lost in the su per mar ket The Tra di ti o nal Mu se ums Challen ges in: So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, pp

4 (ко ја пак до во ди до де цен тра ли за ци је про сто ра и из ла ска на по ље) и ума њи ва ње уло ге кон крет них пред ме та и ис тица ње зна ча ја те ме (ко ја је у ве зи са са вре ме ним по тре бама). Сли ку о но вој му зе о ло ги ји упот пу њу ју и ин си сти ра ње на ори ги нал но сти кон тек ста (in si tu), ис ти ца ње не до дирљи ве ба шти не и ма те ри јал ни пред ме ти ко ји за до во ља ва ју и ко лек тив но пам ће ње. Све де ни на лајт мо ти ве, не ода ју ути сак да су тра ди ци о нал ни му зе ји у су прот но сти са оним што се ну ди као но ва му зе о ло ги ја. Раз ли ка, да кле, ни је то лико у по што ва њу из ло же них ар те фа ка та, ко ли ко у то ме ко од ре ђу је њи хо ву вред ност и с чи је тач ке гле ди шта. 6 У но вој му зе о ло ги ји за јед ни ца је та ко ја од ре ђу је с чи ме се иден тифи ку је и шта вре ди са чу ва ти. За јед ни цу је Зиг мунт Ба у ман (Zygmunt Ba u man) де фи ни сао као си гур но, удоб но и то пло ме сто где ни ка да ни смо јед ни дру ги ма стран ци и где нас води иста же ља да по бољ ша мо за јед нич ки жи вот. 7 Ме ђу тим, још увек тра га мо за од го во ри ма ко ја је то за јед ни ца са ко јом му зеј тре ба да са ра ђу је и по ко јим кри те ри ју ми ма, те да ли се из бо ром јед не ис кљу чу ју све дру ге за јед ни це. Но во ста ро на сле ђе To avoid be ing ea ten up by a mu se um is de fi ni tely a uni ver sal pro blem, sin ce we li ve in a world in which vir tu ally anything can be sta ged or ex hi bi ted in a mu se um or in which vir tu ally anything can ser ve or be clas si fied as a mu se um. 8 Тра ди ци о нал ни или, пре ци зни је, уо би ча је ни дис курс о насле ђу углав ном је јед но ди мен зи о на лан и пре те жно усме рен на бри гу о ма те ри јал ним оста ци ма про шло сти. 9 Па ипак, очи глед но је да је кул тур на ба шти на мно го ви ше од фи зичке ре пре зен та ци је, бу ду ћи да она у се би са др жи при че на дру га чи јим ни во и ма и у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о дима, те као та кве и тре ба да их пре не се. Јер на сле ђе пре ма 6 Ha u en schild, A. (1998) Cla ims and Re a lity of New Mu se o logy: ca se stu di es in Ca na da, the Uni ted Sta tes and Me xi co, Was hing ton, D. C.: Cen ter for Muse um Stu di es, Smith so nian In sti tu tion, p La mas, М. (2010) Lost in the su per mar ket The Tra di ti o nal Mu se ums Challen ges in: So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, p Pre zi o si, D. Avi o ding mu se o can ni ba lism in XXIV Bi e nal de São Pa u lo: núcleo histórico: an tro po fa gia e histórias de ca ni ba li smo. V, 1, ed. Her kenhoff, P. and Pe dro sa, A. (1998) São Pa u lo: A Fundação, p. 57 (Избегавати да нас музеј прогута је дефинитивно универзални проблем, пошто живимо у свету у којем буквално све може бити постављено и изложено у музеју или у којем буквално све може да служи или буде класификовано као музеј). 9 Ви ше о упо тре ба ма на сле ђа у: Smith, L. (2006) Uses of He ri ta ge, Lon don: Ro u tled ge. 41

5 ми шљењу Па та Ку ки ја (Pat Cookе) не пред ста вља то ли ко кон цепт, ко ли ко не ку вр сту те шко об ја шњи вих осе ћа ња. То се не где на до ве зу је на ста во ве Су зан Пирс (Su san Pe ar ce), ко ја је увек ин си сти ра ла на су бјек тив ној при ро ди ба шти не. 10 Да ви ше слој ност зна че ња не сме да се иг но ри ше пи ше и Пи тер ван Менш (Pe ter van Mensch). 11 Он ко ри сти тер мин иден ти тет да из ра зи бив ство ва ње пред ме та. Струк тур ни, функ ци о нал ни и кон тек сту ал ни иден ти тет де лу ју син хро но и са др же од ре ђе не по дат ке о фи зич ким ка рак те ри сти ка ма пред ме та, али и ин фор ма ци је ко је се од но се на ње го ву употре бу и окру же ње. Ван Менш овај мо дел упот пу њу је особи на ма ко је ре флек ту ју (при)да ва ње, али и гу бље ње ин форма ци ја то ком про це са ин вен ци је, ре а ли за ци је и упо тре бе. 12 Све се ово ла ко (или се та ко ба рем чи ни) при ме њу је до тренут ка док не до ђе мо до не га тив ног, односно нежељеног, на сле ђа про шло сти. Ди со нант ност на сле ђа је го то во увек при сут на, али шта ка да је она око сни ца и ка да су ту ма че ња ан ти под на? По сто ји ли ба шти на ко ја мо же да по ве ћа раз уме ва ње ме ђу раз ли чи тим гру па ма? По сто је ли уни вер зал ни мо ти ви или ту ма че ња? Ко ја је ту уло га но ве му зе о ло ги је? Све до ци смо све ве ћег ин те ре со ва ња за очу ва ње не жељеног на сле ђа про шло сти, од но сно ме ста са те шком про шло шћу. С јед не стра не, оно је про у зро ко ва но мо дер ним су ко би ма с кра ја ХХ ве ка, а с дру ге вре мен ском дис тан цом ко ја је проте кла од ве ли ких ра то ва. Про блем њи хо ве пре зен та ци је и ту ма че ња по стао је све очи ти ји, с упли вом еко ном ског факто ра ко ји се на ла зио у осно ви ту ри стич ких по тен ци ја ла. Код пи са ца о овој те ма ти ци ис кри ста ли са ло се ви ше тер ми на, ко ји се де ли мич но чак и пре пли ћу. Би ло да го во ри мо о тана ту ри зму, цр ном или хо ло ка уст ту ри зму, сви они у осно ви по ла зе од по се ти ла ца и њи хо ве мо ти ва ци је да по се те од ређе ни ме мо ри јал, спо ме ник, ме сто и слич но. С дру ге стране, по јам ди со нант ног на сле ђа, ко ји су де фи ни са ли Гре го ри Ешворт (Gre gory As hworth) и Тан бриџ (J. E. Tun brid ge) означа ва оно што се чу ва, би ло да је реч о ма те ри јал ној или не доди р љи вој ба шти ни, у свим ње ним сло је ви то сти ма и зна чењи ма. Реч је о ана ли тич ком при сту пу ко ји су дво ји ца ау то ра пр во бит но упо тре би ли за ана ли зу ком плек сне ур ба ни стич ке 10 Co o ke, P. (2003) The con ta in ment of he ri ta ge: set ting li mits to the growth of he ri ta ge in Ire land, Du blin:th e Po licy In sti tu te Tri nity Col le ge, pp Van Mensch, P. (1984) Mu se o logy and the ob ject as da ta car ri er, Le i den: Re in wa rdt Aca demy 12 He ij nen, W. (2010) The new pro fes si o nal: Un der dog or Ex pert? New Muse o logy in the 21th cen tury in: So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Muse o logy in the XXI Cen tury, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, pp

6 си ту а ци је у исто риј ским гра до ви ма у цен трал ној и за пад ној Евро пи. Ана ли зи ра ју ћи раз вој ба шти не, а по себ но ко мо дифи ка ци ју 13 исто риј ских из во ра, они по ку ша ва ју да уста но ве ко кре и ра на сле ђе и за ко га. 14 Тан бриџ и Ешворт ка жу да уко ли ко ин тер пре та ци ју на сле ђа схва ти мо као се лек тив но раз у ме ва ње про шлих до га ђа ја за тре нут не ко ме мо ра тив не или ко мо ди фи ка циј ске про це се, он да је сво на сле ђе ди сонант но. Ди со нант ност по сто ји у са мом про це су ко мо ди фика ци је, али и у по ру ка ма ко је на сле ђе (пре)но си. Оно што је за нас ин те ре сант ни је, а у све тлу но во на ста лог на сле ђа не слав не про шло сти де ве де се тих на те ри то ри ји бив ше Југо сла ви је, је сте чи ње ни ца да они обра зла жу стра те ги је и упра вља ње ме сти ма зло чи на и на си ља, по себ но има ју ћи на уму мо ти ве жр та ва, по чи ни о ца и по сма тра ча. 15 Уло га ин тер пре та ци је у но вој му зе о ло ги ји Ва ља при зна ти да то и ни је на ме ра оних ко ји уоб ли ча ва ју му зе је, ку ра то ра и исто ри ча ра, ко ји по ку ша ва ју да уси дре ши ро ку јав ну свест или не ка кву гра ђан ску пе да го ги ку. Они би хте ли да вас пи та ва ју или да у јав но сти за сну ју исто ријску свест и осе ћа ње од го во р но сти. Они би хте ли да по ну де ка ко об ја шње ње и ана ли зу, та ко и спо мен, уте ме ље но историј ско се ћа ње на ства ран до га ђај, не са мо се ћа ње као епифа ни ју. 16 Иго де Ва рин (Hu gu es de Va ri ne) je го ди не но ву му зе оло ги ју ви део као по крет у ко јем је му зеј обра зов но сред ство дру штве ног раз во ја. Иа ко је опи су је као но ву иде ју, мо ра се при ме ти ти да она за пра во пра ти тра ди ци ју му зе а ла ца из 19. ве ка, ко ји су му зеј по сма тра ли пре све га као обра зов ну уста но ву у слу жби дру штва. Ва рин је и ра ни је ана ли зи рао мо дер ни за ци ју му зеј ске ар хи тек ту ре, тех но ло ги је из ла га 13 Ко мо ди фи ка ци јом се не че му што ни је има ло еко ном ску вред ност при даје од ре ђе на тр жи шна вред ност, па се та ко на при мер, кул тур на обе леж ја, је зик или иден ти тет пре тва ра ју у по тро шач ку ро бу. (прим.аут.). 14 Hart mann, R. (2009) To u rism to Pla ces with a Dif fi cult Past: A Di scus sion Pa per on Re cent Re se arch Trends and Con cepts: He ri ta ge To u rism, Dis sonant He ri ta ge To u rism, Tha na to u rism, Dark To u rism, Ho lo ca ust To u rism, De part ment of Ge o graphy & En vi ron men tal Sci en ces Uni ver sity of Co lo ra do Den ver, p Le me lin, H. and Powys Whyte, P. Bat tle fi elds, re pa tri a tion, and In di ge no us Pe o ples Ad dres sing dis so nant he ri ta ge in war fa re to u rism in Au stra lia and North Ame ri ca in the 21st Cen tury, rey.ac.uk/pu bli ca tion/ bat tle fi elds-re pa tri a tion-an d-in di ge no us-pe o ples-ad dres sing-dis so nant-he rita ge-in -war fa re-to u rism-in -au stra lia-an d-north-ame ri ca-in-the -21st-cen tury/ wppa_open, Ма јер, Ч. (2011) Од сјај Бу хен вал да у: Под се ћа ње на зло чи не, пр. Кин ге, Ф. и Фрај, Н. (2011) Но ви Сад Бе о град: Пла то не ум Са вез је вреј ских оп шти на Ср би је, стр

7 ња и ис тра жи ва ње циљ них гру па и ис ти цао да, иа ко су ти еле мен ти до ве ли до зна чај них по ди за ња тро шко ва и ко мерци ја ли за ци је, ни су про ме ни ли ква ли тет му зеј ске по се те и мо ти ва ци ју ста нов ни штва. 17 Ду ги низ го ди на су фор ме и функ ци је му зе ја би ле продук ти дру штве не ис кљу чи во сти. На ме ње не про спе ри тетној и обра зо ва ној ма њи ни, ба штин ске уста но ве су др жале мо но пол не са мо над про шло шћу, већ и са да шњо шћу и бу дућ но шћу. 18 За разлику од традиционалних музеја, нови музеји увек са презентацијом и интерпретацијом повезују бригу о наслеђу. Како наслеђе није конзервирано и статично, презентација и интерпретација су својеврстан чин очувања. Будући да проширују знање о датој баштини, тиме јој додељују и нове вредности, а њиховим укључивањем се мултиплицирају и разлози да се сачува нешто што смо наследили из прошлости. Ме ња ње упра во тог сег мен та у окви ру бри ге о тра го ви ма ми ну лих вре ме на су за го вор ни ци но ве му зе о ло ги је ви де ли као иза зов и про стор за де ло ва ње. Аде кват ним ту ма че њем, кул тур на до бра се пре тва ра ју од ста тич них и сте рил них споме ни ка у ме ста и из во ре из у ча ва ња и раз ми шља ња о прошло сти. Успе шна ин тер пре та ци ја под ра зу ме ва ве о ма до бру при пре му, при ли ком ко је је нео п ход но да се да ју од го во ри на пи та ња за што се не што ин тер пре ти ра, ко тре ба да бу де укљу чен у тај про цес, по том шта се и за ко га ту ма чи, ко је се по ру ке ша љу и са ко јим ци ље ви ма, ка ко ће се оба ви ти евалу а ци ја и, ко нач но, ка ко ће се да ље одр жа ва ти. Фри мен Тилден (Fre e man Til den) је још на вео шест кључ них та чака до бре ин тер пре та ци је. Пре ма ње го вом ми шље њу, сва ка ин тер пре та ци ја ко ја у се би не са др жи ис ку ства по се ти ла ца је сте рил на. Ин фор ма ци ја са ма по се би ни је ин тер пре таци ја, јер је ин тер пре та ци ја ве шти на ко ја у се би ком би ну је раз ли чи те умет но сти. Ин тер пре та ци ја по ла зи од це ли не, а за тим пред ста вља де ло ве, а све у ци љу про во ка ци је. Ин терпре та ци ја за де цу ни је скра ће на вер зи ја оне за од ра сле. 19 Ова ко де та љан по сту пак је по себ но зна ча јан ка да је реч о ре ги о ни ма ко ји су у не дав ној исто ри ји пре тр пе ли гра ђан ске 17 Ha u en schild, A. (1998) Cla ims and Re a lity of New Mu se o logy: ca se stu di es in Ca na da, the Uni ted Sta tes and Me xi co, Was hing ton, D.C.: Cen ter for Muse um Stu di es, Smith so nian In sti tu tion, p He ij nen, N. J. The new pro fes si o nal: Un der dog or Ex pert? New Mu se o logy in the 21th cen tury in So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Cen tury, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, p Til den, F. (2008) In ter pre ting our he ri ta ge, The Uni ver sity of North Ca ro li na Press; 4th Re vi sed & en lar ged edi tion (Kin dle Edi tion). 44

8 ра то ве и у ко ји ма су оста ли тра го ви не жеље ног на сле ђа прошлих вре ме на. Да ли и ка ко уоп ште тре ба те остат ке са чува ти, ка ко та ме ста тре ба ин тер пре ти ра ти, чи ју пер спек ти ву за у зе ти и да ли је ре ал но оче ки ва ти да спо ме ни ци до ве ду до ме ђу ет нич ког по ми ре ња, са мо су не ке од те ма за да љу разра ду. До са да шња ис ку ства из прак се су по ка за ла да је за интер пре та ци ју на сле ђа рат них су ко ба по треб но ор га ни зо ва ти кон сул та тив не про це се у ко је ће би ти укљу че ни пред ставни ци свих за јед ни ца. У окви ру њих тре ба ин си сти ра ти на ис ти ца њу по зи тив них при ме ра ме ђу ет нич ког ан га жо ва ња. Око сни ца ту ма че ња не би тре ба ло да бу де не ки до га ђај или да тум или ме сто, јер не по сто ји ни је дан ко ји је у по зи тив ном се ћа њу свих не ка да су ко бље них стра на. Кон сен зус је лак ше по сти ћи из бо ром уни вер зал не те ме. У свом по след њем из ве шта ју, спе ци јал на из ве сти тељ ка Уједи ње них на ци ја на по љу кул тур них пра ва Фа ри да Ша хид (Fa ri da Sha heed) на пи са ла је да сва пост-кон фликт на и поде ље на дру штва мо ра ју да на ђу пра ву ме ру из ме ђу се ћа ња и за бо ра вља ња. Њен из ве штај се фо ку си ра на дру штва ко ја су има ла ин тер ни или ме ђу на род ни кон фликт, пост-ко ло нијал на дру штва, она ко ја су ет нич ки, по ли тич ки по де ље на и слич но. Кру ци јал но је да про цес ме мо ри ја ли за ци је не функ ци о нише као пра зна ре то ри ка ко јом се ко ме мо ри шу мр тви, јер се та ко гу би увид у раз лог и кон текст тра ге ди ја из про шло сти. Ме мо ри ја ли за ци ја би тре ба ло да се раз у ме као про цес ко ји оси гу ра ва по тре бан про стор за оне ко ји су по го ђе ни, у ко јем би мо гли да ар ти ку ли шу раз ли чи те на ра ти ве на на чин ко ји је сми слен и у кон тек сту кул ту ре. Др жа ва и дру ге за ин те ре со ва не стра не тре ба да оси гу ра ју да ме мо ри јал не прак се и по ли ти ке до при но се пре ва зи ла же њу не ги ра ња ко је пот пи ру је мр жњу и на си ље, за тим да обез беде сим бо лич ке ре па ра ци је и јав но при зна ње жр та ва, раз вија ју по ли ти ке по ми ре ња ме ђу гру па ма ко је су би ле у су ко бу то ком кон флик та и да ре де фи ни шу на ци о нал ни иден ти тет кроз плу ра ли зам иде ја. Та ко ђе, Ша хид пре по ру чу је спре ча ва ње да љег на си ља и нера зу ме ва ња из ме ђу су прот ста вље них гру па про мо ви са њем гра ђан ског ан га жо ва ња, кри тич ког раз ми шља ња и под стица њем ди ску си је о про те клим и пред сто је ћим иза зо ви ма искљу че но сти и на си ља. Ка да го во ри мо о ди со нант ном, а пре све га о рат ном на сле ђу, мо гућ но сти зло у по тре бе ин тер пре та ци је су огром не. Стручна јав ност је за то ин си сти ра ла и на за кон ском уре ђе њу и дефи ни са њу ту ма че ња, а те ини ци ја ти ве су но ви јег да ту ма. 45

9 Што се ти че са ме ин тер пре та ци је, не за о би ла зна је Де кла раци ја до не та у Чарлс то ну го ди не. У њој је ин тер пре таци ја пред ста вље на као сред ство ко је олак ша ва раз у ме ва ње и до при но си ве ћем по што ва њу кул тур ног на сле ђа, те по ди же јав ну свест о по тре би за кон зер ва ци јом. Ефек тив на ин терпре та ци ја ве ли ког бро ја ба штин ских ло ка ли те та мо же да бу де ва жан по сред ник за ме ђу кул тур ну и ме ђу ге не ра циј ску раз ме ну и ме ђу соб но раз у ме ва ње. Ту ма че ње под ра зу ме ва и ко му ни ци ра ње зна че ња кроз па жљи во, до ку мен то ва но препо зна ва ње њи хо вог зна ча ја, укљу чу ју ћи и ма те ри јал не и недо дир љи ве вред но сти, при род но и кул тур но окру же ње, друштве ни кон текст, фи зич ке ка рак те ри сти ке. У том сми слу су по што ва ње ау тен тич но сти (кроз за шти ту њи хо вих при родних и кул тур них вред но сти од фи зич ких про ме на или намет ну те ин тер пре та тив не ин фра струк ту ре), за тим до при нос одр жи вој кон зер ва ци ји кул тур ног на сле ђа (кроз фи нан сијско пла ни ра ње и охра бри ва ње еко ном ских ак тив но сти ко је чу ва ју кон зер ва тор ске на по ре, по ве ћа ва ју ква ли тет жи вота до ма ће за јед ни це и оси гу ра ва ју ду го роч но одр жа ва ње и ажу рира ње ин тер пре та тив не ин фра струк ту ре), по том обезбе ђи ва ње ин клу зив но сти укљу чи ва њем свих за ин те ре со ваних стра на и за јед ни ца у про гра ме ин тер пре та ци је), као и раз ви ја ње тех нич ких и про фе си о нал них стан дар да за ин терпре та ци ју ба шти не, укљу чу ју ћи тех но ло ги је, ис тра жи ва ње и обу ку, та ко ђе, фак то ри ко ји мо ра ју да се узму у об зир. Ова де кла ра ци ја по ја шња ва и раз ли ку из ме ђу ин тер пре таци је и пре зен та ци је, при че му по то ња озна ча ва па жљи во пла ни ран рас по ред ин фор ма ци ја и фи зич ки при ступ кул турној ба шти ни, нај че шће од стра не не ког про фе си о нал ца или фир ме. Као та ква, она пред ста вља јед но сме ран вид ко муни ка ци је. Ин тер пре та ци ју, то јест ту ма че ње, са дру ге стране чи ни укуп ност ак тив но сти, раз ми шља ња, ис тра жи ва ња и кре а тив но сти ко је сти му ли ше кул тур на ба шти на. Кључ ну уло гу игра ју по се ти о ци, али су ак те ри и дру ге за ин те ре сова не стра не. Оно на че му још тре ба ра ди ти у окви ру ове про бле ма ти ке је су обла сти у ве зи са на чи ни ма укљу чи ва ња пер цеп ци је и вред но сти стеј кхол де ра и уло зи окру же ња на ин тер пре таци ју, за тим кон цеп та ау тен тич но сти, ту ма че ње ре ли ги о зних и све тих ме ста, и ко нач но ме ста бу ђе ња са ве сти, од но сно не га тив ног/ди со нант ног на сле ђа про шло сти. Му зе а ли за ци ја ди со нант ног на сле ђа на при ме ру Му зе ја Ди стрик та шест Не знам да ли спо ме ни ци по ма жу, не знам, па не знам. Код нас, у мо јој бив шој Ју го сла ви ји, у сва ком се лу је стајао 46

10 споме ник на род но о сло бо ди лач ке бор бе и би ста по не ког месног на род ног хе ро ја, па нам то ни је по мо гло да се по сле ме ђу соб но не за кр ви мо као ина че ни ко у Евро пи. 20 Све је ви ше ре а ли зо ва них слу ча је ва где су по сту ла ти но ве му зе о ло ги је при ме ње ни на очу ва ње ди со нант ног на сле ђа. Иза бра ли смо успе шан при мер ко ји, иа ко из на ма да ле ког под не бља, мо же да по слу жи као ин спи ра ци ја за ре ше ња ко ја ће мо јед ног да на оства ри ти на те ри то ри ји Бал ка на. Ди стрикт шест је на зив не ка да шњег мул ти ет нич ког квар та у ужем град ском је згру Кејп та у на, јед ног од три глав на гра да Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке. Из ње га је се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, за вре ме апарт хеј да, на сил но про те ра но више од ста нов ни ка. Др жав ни зва нич ни ци су та да дали не ко ли ко раз ло га за исе ље ње. На и ме, пре ма фи ло зо фи ји апарт хеј да, ме ђу ра сна ин тер ак ци ја је под сти ца ла су ко бе, због че га су се оне мо ра ле одво ји ти. Сма тра ли су тај кварт сла мом у ко јем цве та ју кри ми нал, коц ка и про сти ту ци ја. С дру ге стра не, ста нов ни штво је узро ке исе ље ња ви де ло у бли зи ни са мог цен тра гра да и лу ке. Да на 11. фе бру а ра Ди стрикт шест су про гла си ли бе лач ким квар том, а ра се љава ња су по че ла већ године. До го ди не ста ро седе о це су пре се ли ли око 25 ки ло ме та ра да ље од сво јих до мова. Ста ре ку ће су срав ни ли са зе мљом, пре жи ве ле су је ди но бо го мо ље. У на ред ним го ди на ма из гра ди ли су уни вер зи тет и не ке по ли циј ске згра де, али је, осим то га, не ка да шњи Дистрикт остао су штин ски не раз ви јен. На кон па да апарт хеј да године, Вла да Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке је при зна ла по тра жи ва ња ста рих жи те ља и обе ћа ла им на док на ду штете. До са зи да ли су 24 згра де за бив ше ста на ре, да нас ма хом љу де ста ри је од 80 го ди на. 21 Фон да ци ја Ди стрикт шест је осно ва на 1989, а му зеј го ди не, с на ме ром да слу жи као се ћа ње на до га ђа је из доба апарт хеј да и на кул ту ру и исто ри ју пре исе ље ња. Струч на јав ност Му зеј Ди стрикт шест че сто опи су је као фо рум и као храм. Храм је јер има пред ме те ко је по шту је мо и који нам от кри ва ју ми сте ри ју по сто ја ња, чу ва ју ћи ис ку ства људи ко ји су ус пе ли да пре жи ве ве о ма ра зор ну дис ло ка ци ју. 20 Ива њи, И. Моћ се ћа ња и не моћ ре чи у Под се ћа ње на зло чи не, пр. Кин ге, Ф. и Фрај, Н. (2011) Но ви Сад Бе о град: Пла то не ум Са вез је вреј ских оп шти на Ср би је стр Dis trict Six Mu se um. In ter na ti o nal Co a li tion of Hi sto ric Si tes of Con sci ence, te sof con sci en ce.or g/mem bers/dis trict-six -mu se um,

11 Форум је јер ан га жу је у очу ва њу про шло сти, у рас пра ви, у пра вље њу и по ста вља њу зах те ва пред бу дућ ност. 22 Ко ри сте ћи овај ме та фо рич ки оквир као по ла зну тач ку, ауто ри кон цеп та су же ле ли да про ши ре де ло ва ње му зе ја и да уки ну дис тан цу ко ју ре пре зен то ва ње тра у ма тич не про шлости мо же да кре и ра. Има ју ћи на уму по сту ла те но ве му зе оло ги је, укљу чи ли су чи тав низ по сту па ка и ме то да ко ји су на хар мо ни чан, али и ди со нан тан, на чин фор ми ра ли ме мо рија ли за циј ске прак се му зе ја. На пр вом ме сту, реч је о укључи ва њу по се ти ла ца у при чу, ко ји сво јим ис ку стви ма и ра нијим са зна њи ма кри тич ки до при но се по став ци. Ја сно је да дис тан ци ра ни гле да лац, ко ји екс по на те ви ди као не што што пред ста вља дру гост или као оп сер ва ци ју не чи јег ту ђег ис тра жи ва ња, не мо же да до би је пот пу ни до жи вљај по ну де Му зе ја. Да би то из бе гли, по че ли су са су сре ти ма бив ших ста нов ни ка. Та да су мо гли да ви де на ко ји на чин они прича ју о сво јим се ћа њи ма и ка ко же ле да се њи хо ва исто ри ја пре зен ту је. Дру ги ко рак је био акви зи ци ја пред ме та, али и при ку пља ње орал них исто ри ја ко је их пра те. Ово та ко зва но жи во се ћа ње је пред ме те до ве ло у ко ре ла ци ју. На кон то га су ор га ни зо ва ли и ме мо риј ске шет ње и у окви ру њих ма пи рање пам ће ња. Ин ди ви ду ал не и за јед нич ке ма пе пам ће ња су би ле на чин да се бив шим ста нов ни ци ма омо гу ћи да по но во на пра ве ве зу са то по гра фи јом. Ко ри сте ћи ма пе Ди стрик та шест на ко ји ма су не ке ва жне и пре по зна тљи ве тач ке биле убе ле же не, ре зи ден ти ма је би ло омо гу ће но да ис цр та ју раз ли чи те пу та ње ко ји ма су се че сто кре та ли, док су та мо жи ве ли, си му ли ра ју ћи на тај на чин њи хо во вла сни штво над ули ца ма и јав ним про сто ром, и ин ди рект но упра вља ње соп стве ном суд би ном. 23 Та ко ђе, охра бри ва ни су да уцр та ју не ка ме ста ко ја ни су већ би ла на кар ти. При по ве да ње бив ших ста нов ни ка, ме ђу ге не ра циј ски ди јало зи, игра ње уло га, чи та ње по е зи је, му зич ки пер фор ман си то су са мо не ки од на чи на на ко је се по се ти о ци и да нас укљу чу ју у рад му зе ја. На ин тим ни ула зак у фи зич ки, а потом и ме та фо рич ки, про стор по зи ва ју их фо то гра фи је, фрагмен ти жи во та и до мо ва љу ди, гла со ви... Пре ма спро ве деним ан ке та ма о ути сци ма, у пр ви мах то до во ди до осе ћа ња 22 Ben nett, B. (2010) Re pre sen ting tra u ma tic pasts at the Dis trict Six Mu seum in So ci o mu se o logy IV, Ca der nos de So ci o mu se o lo gia, Vol eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, p До сад најпотпунији доступни из вор о ме мо риј ским праксама у Дистрик ту шест је: Bez zo li, M. and Kru ger, M. (2002) Tex tu re and Me mory The Ur ba nism of Dis trict Six, Ca pe Town: Ca pe Tec hni kon. 48

12 шока, ужа са, са у че сни штва, не ве ри це, са мо спо зна је, а за тим по чи ње и ис це ље ње. 24 Цен трал на ма па на по ду Му зе ја је је дан од ње них нај по знати јих екс по на та. Иа ко из бле де ла и оште ће на на кон мно го го ди на ко ри шће ња, кар та је и да ље мо ћан алат ко ји при влачи љу де и сим бо лич но их уво ди у при чу. Бив ши ста нов ни ци ко ји су жи ве ли у Ди стрик ту шест пре ње го вог уни ште ња, увек пр во по тра же ули цу где су се на ла зи ле њи хо ве ку ће. Иа ко је на по чет ку би ло пла ни ра но да ма па бу де на по ду само не ко ли ко ме се ци на кон отва ра ња, мно го го ди на ка сни је, она на ста вља из но ва да сти му ли ше. Чак и сам на зив стал не по став ке Про ду бљи ва ње (Dig ging De e per) то ме до при но си. Озна ча ва ју ћи не за вр ше ност пре зен та ци је, он из но ва и из нова омо гу ћа ва но ва ту ма че ња. У по след њих не ко ли ко го ди на, фо кус ис тра жи ва ња је по мерен са про из вод ње ме мо ри је и ко ме мо ра ци је на она ко ја су те сно по ве за на са ре сти ту ци јом зе мљи шта и опо рав ком. 25 То је до ве ло до мно гих ме то до ло шких пи та ња. Ка ко ће обно ва ме ста ути ца ти на по сто је ће ме мо ри ја ли за циј ске праксе? Тре ба ли ре де фи ни са ти пам ће ње у од но су на про ме не? Мо же мо ли и ка ко са чу ва ти све сло је ве? С тим у ве зи је реа ли зо ва на се ри ја ра ди о ни ца, али ће се пот пу ни ји од го во ри до би ти тек са бу ду ћом вре мен ском дис тан цом. За кљу чак Исто ри ја чо ве чан ства по чи ње ле ген дом да је Ка ин убио свог бра та Аве ља и на ста вља се кр ва во све до нај но ви јих до га ђа ја у Ис точ ном Ти мо ру или Дар фу ру, у Ав га ни ста ну и Ира ку не пре кид но мо ра мо да учи мо но ве ге о граф ске појмо ве, јер се не где да ле ко од нас опет уби ја ју сва исто ри ја за пра во се са сто ји од се ћа ња на зло чи не и по мо ре. 26 У мо дер ном све ту, све га је не ко ли ко др жа ва ко је ни су наста ле као по сле ди ца на си ља и из су ко ба. Иза тих до га ђаја не ми нов но су оста ла ма те ри јал на све до чан ства и усме на пре да ња, али у на у ци још увек ни је по стиг нут кон сен зус око то га тре ба ли их уоп ште са чу ва ти, а ка мо ли на ко ји на чин пре зен тов ти и ту ма чи ти. Ка да је пред се да ва ју ћи бри тан ског ме мо ри јал ног фон да за на ци о нал но на сле ђе (Na ti o nal He ri ta ge Me mo rial Fund) Лорд Чар ти је рис (Lord Char te ris) го во рио о кул тур ним 24 Ben net, B. нав. де ло, стр Исто, стр Ива њи, И. нав. де ло, стр

13 добри ма, ре као је да је ба шти на све што по же ли мо. 27 Када то ме до да мо го ре на ве ден став Ешвор та и Тан бри џа да је сва ко на сле ђе ди со нант но, мо же мо да из ве де мо за кљу чак да је ди со нант но на сле ђе све што по же ли мо. Ако ства ри по стави мо на тај на чин, ни је ли он да бо ље да при зна мо и по стоја ње не при јат ног на сле ђа про шло сти, уме сто што га све сно за по ста вља мо, кре и ра ју ћи лош из го вор за по нов но пи са ње исто ри је у име ми ра и по ми ре ња? 28 Уло га му зе ја и спо ме ни ка, као и дру гих ме ста се ћа ња у констру и са њи ма на ци о нал них исто ри ја до бро је по зна та. С тим у ве зи Ешворт и Тан бриџ ис ти чу ка ко ни је слу чај но што су се на ци о нал не др жа ве фор ми ра ле прак тич но исто вре мено са по ра стом ин те ре со ва ња за исто риј ске, ар хе о ло шке и умет нич ке ар те фак те ко ји ма мо же да се ис тка при ча о наци ји. 29 Да ли су он да ка сни ја за по ста вља ња на ци о нал не башти не до ве ла до су ко ба? Ка да је реч о те ри то ри ји Бал ка на, те шко је да ти та чан од го вор. Мо жда је ви ше про блем у њихо вом ту ма че њу и не раз ре ше ним узро ци ма и по сле ди ца ма ра ни јих не су гла си ца. Јер, ако ја сна са зна ња о на ци о нал ној про шло сти и раз ли чи тим кул тур ним тра ди ци ја ма мо гу да ује ди не на род у сми слу за јед нич ког иден ти те та, он да је близу па ме ти да је мо гућ и су про тан по сту пак. 30 Мо дел но ве му зе о ло ги је по го дан је за пре зен та ци ју и ин терпре та ци ју ди со нант ног на сле ђа, по што до зво ља ва ши ра тума че ња и ни је стрикт но те о риј ски устро јен. То је, нажа лост, мач са две оштри це, с об зи ром на то да то ли ка сло бо да че сто до во ди до раз вод ња ва ња су шти не и ба на ли за ци је при ка за не и ана ли зи ра не гра ђе. Ак це нат на лич ном до жи вља ју и пар ти ци па ци ји, ба вље ње ак ту ел ним, жи вот ним те ма ма и не да ћа ма, де ин сти ту ци о нали за ци ја, из ла зак у про стор, по пу ла ри за ци ја са др жа ја, децен тра ли за ци ја, ан га жо ва ње за ин те ре со ва них ло кал них зајед ни ца и са мим тим дру штва у це ли ни све су то еле мен ти на ко ји ма се но ва му зе о ло ги ја ба зи ра већ без ма ло по ла ве ка. Но на ћи пра ву ме ру и обез бе ди ти си стем ску, ме то до ло шку при ме ну уво ђе њем од ре ђе них стан дар да ту је иза зов. Доса да шњи прин цип све мо же, а ни шта не мо ра ни је дао ре зул та те. На му зе о ло зи ма је да бу ду у не ку ру ку ар би три и да мо ти ви шу, ко ор ди ни ра ју и во де ло кал не за јед ни це у на 27 He wi son, R. (1987) The He ri ta ge In du stry: Bri tain in a cli ma te of dec li ne, Lon don: Met huen, p Исто, стр Ba su, P. Con fron ting the past? Ne go ti a ting a he ri ta ge of con flict in Si er ra Leo ne, Jo ur nal of ma te rial cul tu re, vol. 13(2), p Исто, стр

14 по ри ма да се сва ки слој ди со нант ног на сле ђа са чу ва од забо ра ва. Но ва му зе о ло ги ја и пред исто ри ју ста вља но ве, кри тич ке иза зо ве. Су штин ско пи та ње ис тра жи ва ча не би тре ба ло да бу де ка ко је то би ло не ка да, већ ка ко је до шло до то га да сада има мо тај про блем ко ји има мо, ко је од лу ке ле же иза то га, ко их је до нео, ка кве су нам мо гућ но сти да нас да од ре ди мо бу дућ ност и ка ко она тре ба да из гле да. Тек ка да но ви му зеј бу де ба зи ран на са да шњи ци, тек ће мо та да има ти шан се да на пра ви мо про ак тив ну ин сти ту ци ју ко ја ће мо ћи да ути че и на бу дућ ност. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Assunção dos San tos, P. Gi ve or ta ke: tho ughts on mu se um col lec ti ons as wor king to ols and the ir con nec tion with hu man be ings in Ca der nos de So ci o mu se o lo gia No 38: Spe cial edi tion 22nd ICOM Ge ne ral Confe ren ce Shang hai 7th - 12th No vem ber 2010, Lis boa: ULHT, pp Ba su, P. Con fron ting the past? Ne go ti a ting a he ri ta ge of con flict in: Si er ra Le o ne, Jo ur nal of ma te rial cul tu re vol. 13(2): Ben net, B. Re pre sen ting tra u ma tic pasts at the Dis trict Six Mu se um, in Ca der nos de So ci o mu se o lo gia nº 38: Spe cial edi tion 22nd ICOM Gene ral Con fe ren ce Shang hai 7th - 12th No vem ber 2010, (2010) Lis boa, ULHT, pp Bez zo li, M. and Kru ger, M. (2002) Tex tu re and Me mory The Ur banism of Dis trict Six, Ca pe Town: Ca pe Tec hni kon. Cha gas, M. Mu se ums, me mo ri es and so cial mo ve ments in Ca der nos de So ci o mu se o lo gia No 38: Spe cial edi tion 22nd ICOM Ge ne ral Confe ren ce Shang hai 7th - 12th No vem ber 2010, (2010) Lis boa: ULHT, pp Cha gas, M. De si re for me mory, de si re for mu se ums: the ex pe ri en ce of the Me mory Hot spots in: Ca der nos de So ci o mu se o lo gia nº 38: Spe cial edi tion 22nd ICOM Ge ne ral Con fe ren ce Shang hai 7th - 12th No vember 2010, (2010) Lis boa: ULHT, pp Char le ston Dec la ra tion on He ri ta ge In ter pre ta tion (2005) Char le ston, So uth Ca ro li na, USA. Chin nery, A. (2012) Tem ple or Fo rum? On New Mu se o logy and Educa tion for So cial Chan ge, in: Phi lo sophy of edu ca tion ed. Ru i ten berg, C. (2012), Ur ba na-cham pa ign, IL: Phi lo sophy of Edu ca tion So ci ety, pp Co o ke, P. (2003) The con ta in ment of he ri ta ge: set ting li mits to the growth of he ri ta ge in Ire land, Du blin:th e Po licy In sti tu te Tri nity Colle ge. Dis trict Six Mu se um. In ter na ti o nal Co a li tion of Hi sto ric Si tes of Consci en ce, te sof con sci en ce.or g/mem bers/dis trict-six -mu seum,

15 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2014) Bal kan Dis sonant He ri ta ge Nar ra ti ves (and The ir At trac ti ve ness) for To u rism, Ameri can Jo ur nal of To u rism Ma na ge ment 2014, 3(1B), pp Dun kley, R. and West wo od, S. (2007) A shot in the dark? De ve lo ping a new con cep tual fra me work for tha na to u rism, Asian Jo ur nal of To urism and Ho spi ta lity Re se arch 1 (1), Welsh Cen ter for To u rism Re search, pp Ha i der, H. Cul tu ral di ver sity, cul tu ral he ri ta ge and hu man rights: towards he ri ta ge ma na ge ment as hu man rights-ba sed cul tu ral prac ti ce, in Di vi ded Ci ti es/con te sted Sta tes ed. An der son, J. (2007) Go ver nan ce and So cial De ve lop ment Re so ur ce Cen tre, In ter na ti o nal De ve lop ment De part ment, Uni ver sity of Bir ming ham. Hart mann, R. (2009) To u rism to Pla ces with a Dif fi cult Past: A Discus sion Pa per on Re cent Re se arch Trends and Con cepts: He ri ta ge To u rism, Dis so nant He ri ta ge To u rism, Tha na to u rism, Dark To u rism, Ho lo ca ust To u rism, De part ment of Ge o graphy & En vi ron men tal Scien ces Uni ver sity of Co lo ra do Den ver. Ha u en schild, A. (1998) Cla ims and Re a lity of New Mu se o logy: ca se stu di es in Ca na da, the Uni ted Sta tes and Me xi co, Was hing ton, D.C.: Cen ter for Mu se um Stu di es, Smith so nian In sti tu tion. He ij nen, W. (2010) The new pro fes si o nal: Un der dog or Ex pert? New Mu se o logy in the 21th cen tury in: So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Cen tury, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, pp He wi son, R. (1987) The He ri ta ge In du stry: Bri tain in a cli ma te of dec li ne, Lon don: Met huen. La mas, М. (2010) Lost in the su per mar ket The Tra di ti o nal Mu seums Chal len ges in So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Cen tury, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT, pp Ива њи, И. Моћ се ћа ња и не моћ ре чи у Под се ћа ње на зло чине, приредили Кин ге, Ф. и Фрај, Н. (2011), Но ви Сад Бе о град: Плато не ум Са вез је вреј ских оп шти на Ср би је. Lo gan, W. (2012) Cul tu ral di ver sity, cul tu ral he ri ta ge and hu man rights: to wardshe ri ta ge ma na ge ment as hu man rights-ba sed cul tu ral prac ti ce, In ter na ti o nal Jo ur nal of He ri ta ge Stu di es, Vol. 18, No. 3, pp Ма јер, Ч. (2011) Од сјај Бу хен вал да у: Под се ћа ње на зло чи не, пр. Кин ге, Ф. и Фрај, Н. (2011) Но ви Сад Бе о град: Пла то не ум Савез је вреј ских оп шти на Ср би је. Van Mensch, P. (1984) Mu se o logy and the ob ject as da ta car ri er, Leiden: Re in wardt Aca demy. Mo rel, A. (2013) Iden tity and Con flict: Cul tu ral He ri ta ge, Re construc tion and Na ti o nal Iden tity in: Ko so vo, Ar chi tec tu re_me dia_po litics_so ci ety, Vol. 3, No.1., pp

16 Cul tu ral he ri ta ge in post war re co very, ed. Stenly-Pri ce, N. (2005) Ro me: IC CROM. Mun son, L. (1997) The new mu se o logy, Spring, 05. may 2014., ti o na laf fa irs.co m/pu blic_in te rest/de tail/th e-ne w-mu se o logy. Pre zi o si, D. Avi o ding mu se o can ni ba lism in XXIV Bi e nal de São Pa ulo: núcleo histórico: an tro po fa gia e histórias de ca ni ba li smo. V,1, ed. Her ken hoff, P. and Pe dro sa, A. (1998) São Pa u lo: A Fundação, p Ross, M. (2004) In ter pre ting the new mu se o logy, Mu se um and So ci ety 2 (2), Ke e le Uni ver sity, pp Sa ho vic, Dz. (2007) So cio-cul tu ral Vi a bi lity of In ter na ti o nal Pe a ce buil ding: An In qu iry Ba sed on Cul tu ral The ory, Umeå Wor king Pa pers in Pe a ce and Con flict Stu di es, No 5, De part ment of Po li ti cal Sci en ce, Umeå Uni ver sity. Salt zburg, R. (2007) Cul tu ral Pro perty in Ti mes of Con flict, In for mation for So cial Chan ge, No. 25, pp Smith, L. (2006) Uses of He ri ta ge, Lon don: Ro u tled ge. So ci o mu se o logy 3: To Un der stand New Mu se o logy in the XXI Century, eds. Assunção, P. and Pri mo, J. (2010), Lis boa: ULHT Sto ne, P. R. (2011) Dark To u rism: to wards a new post-di sci pli nary rese arch agen da. In ter na ti o nal Jo ur nal of To u rism An thro po logy, Vol 1, No 3/4, pp Til den, F. (2008) In ter pre ting our he ri ta ge, The Uni ver sity of North Ca ro li na Press; 4th Re vi sed & en lar ged edi tion. The New Mu se o logy, ed. Ver go, P. (1989) Lon don: Re a ki ton Bo oks. Tun bri ge, J. E. and As hworth, G. J. (1996) Dis so nant He ri ta ge: The Ma na ge ment of the Past as a Re so ur ce in Con flict, Wi ley, John & Sons, In cor po ra ted. Walsh, K. (1992) The Re pre sen ta tion of the Past: Mu se ums and He rita ge in the Post-Mo dern World, New York, NY: Ro u tled ge, Chap man and Hall Inc. Wo un ded Ci ti es: De struc tion and Re con struc tion in a Glo ba li zed World, ed. Schne i der, J. and Sus ser, I. (2003) Ox ford: Berg. 53

17 Milica Božić Marojević University in Belgrade, Faculty of Philosophy Museology and Heritology Centre, Belgrade CHALLENGES OF NEW MUSEOLOGY IN PRESENTATION AND INTERPRETATION OF DISSONANT HERITAGE Abstract There are only a few countries in the modern world that have not been established as a result of violence and conflict. Material evidence and oral traditions remained after these events, but science has not yet reached a consensus on whether they should be kept, let alone on how to present and interpret them. This paper deals with the challenges and obstacles that management of such heritage puts in front of the new museology. The emphasis on the personal experience and participation, addressing current, existential issues and hardships, deinstitutionalization, stepping out to open spaces, popularization of the content, decentralization, involvement of the local communities and therefore society as a whole all of these are elements on which the new museology has been based for nearly half a century. The challenge lies in finding the right balance and ensuring systematic, methodological applications with the introduction of certain standards. So far, the principle - all is possible and nothing is a must - has failed to achieve results. It is up to the museologists to be arbitrators of sorts and to motivate, coordinate and lead local communities in the efforts to preserve each layer of dissonant heritage from oblivion. Key words: new museology, interpretation, presentation, dissonant heritage, memory, war legacy 54

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА

СЛИ КА О БЕЗ БЕД НО СТИ НА СРП СКИМ ПРУ ГА МА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 2. октобар 2013. Број 2744 Цена 40 динара у овом броју: SIRMIUM STEEL, СРПСКИ ГИГАНТ: У друштву најбољих Страна

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Пе сма "Ја на", ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе!

Пе сма Ја на, ко ју је от пе ва ла. Ни зом при год них ђач ких ак тив но сти, из ло жбом ли ков них. Закрпама крпе закрпе! www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 17. април 2013. Број 2720 Цена 40 динара у овом броју: ПРОБЛЕМИ СА РЕГИОНАЛНОМ ДЕПОНИЈОМ: Шабац игнорише вољу Митровчана

More information

" " Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA.

  Пут за 100 дана. Повратак коренима. Празник магарица и Дан отворених врата. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар МESARSKA OPREMA. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 20. април 2016. Број 2877 Цена

More information

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014.

ISSN UDK 32 година XXI vol /2014. 01 ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КОРУПЦИЈА Сања М. Данковић Степановић, Зоран Милошевић, Данило Б. Шуковић ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА Жика Бујуклић, Драгана Коларић, Дејан Љ. Миленковић, Милош М. Петровић,

More information