БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град"

Transcription

1 Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI /kultura I УДК (497.11) 18/ (497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА И УР БА НИ СТИЧ КА СЛИ КА БЕ О ГРА ДА ТО КОМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА Са же так: Пред мет овог ра да је ути цај вој ске на об ли ко ва ње урба ни стич ке сли ке Бе о гра да и јав ног про сто ра срп ске пре сто ни це то ком 19. и по чет ком 20. ве ка. У ра ду су ту ма че на све до чан ства о од но су ур ба ни стич ког (не)пла ни ра ња на спрам вој них ком плек са од но сно обје ка та. Раз ма тра ни су вој ни аспек ти у ур ба ни стич кој сли ци Бе о гра да не са мо у окви ру од но са из ме ђу вој не тех но ло ги је и ур ба ни зма и ме ста гра да у вој ним стра те ги ја ма од бра не, већ и као део дру штве не и по ли тич ке исто ри је Бе о гра да и Ср би је. Кључ не ре чи: Бе о град, срп ска вој ска, исто ри ја ур ба ни зма, друштве на исто ри ја У гра ни ца ма град ског ре јо на Бе о гра да то ком 19. и по четком 20. ве ка 1 при су тан је не ма ли број обје ка та вој не на мене, а ме ђу њи ма ве ћи ну је исто ри о гра фи ја пре по зна ла као све до чан ство не ке од ва жних фа за из исто ри је ар хи текту ре и гра ди тељ ста ва од но сно ва жних оства ре ња у опу су 1 О гра ни ца ма гра да Бе о гра да и ре јон ском пи та њу кра јем 19. ве ка и почет ком 20. ве ка видети: Не дић, С. В. (1976) Ур ба ни стич ко уре ђе ње Бе огра да од до 1914, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XXI II, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр ; Сто ја но вић, Д. (2009) Кал др ма и ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да , Бе о град: Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, стр

2 београдских гра ди те ља. До са да ни је би ла по кло ње на посеб на па жња ути ца ју вој ске на об ли ко ва ње ур ба ни стич ке сли ке Бе о гра да и ње ној ва жно сти у об ли ко ва њу јав ног просто ра срп ске пре сто ни це то ком 19. и по чет ком 20. ве ка. Потреб но је да се кри тич ки при сту пи све до чан ста ви ма о од носу ур ба ни стич ког (не)пла ни ра ња на спрам вој них про сто ра ком плек са, од но сно обје ка та. Ова кви при сту пи зна че да се вој ни аспек ти у ур ба ни стич кој сли ци Бе о гра да по сма тра ју не са мо у окви ру од но са из ме ђу вој не тех но ло ги је и ур ба низма и ме ста гра да у вој ним стра те ги ја ма од бра на, већ и као део дру штве не и по ли тич ке исто ри је. То ком 19. ве ка, вој ни аспек ти у ур ба ни стич ком пла ни рању гу бе свој зна чај што је би ло усло вље но екс пан зив ним развојeм вој не тех но ло ги је и из ме на ма у на чи ну ра то ва ња. Исто вре ме но убр за ни раз вој гра до ва до вео је до по сма трања град ских од брам бе них зи ди на као пре пре ке по тре би стал ног ши ре ња град ске зо не. 2 Та ко је и Бе о град ска твр ђа ва то ком овог пе ри о да гу би ла на зна ча ју као од брам бе но утрђе ње. Пр ви срп ски ур ба ни ста Еми ли јан Јо си мо вић је предла гао да се твр ђа ва по ру ши ка ко би се про стор Гор њег гра да по ве зао са ва ро ши у шан цу. Про ти вио се то ме да Бе о град оста не утвр ђе ни град: Под то по ви ма, ма чи ји би ли, још нијед на ва рош ни је про цве та ла. 3 У исто ри о гра фи ји ова Јо симо ви ће ва за ми сао је по ве за на са ње го вим по зна ва њем ур бани стич ког ре ше ња Бе ча из пе де се тих го ди на 19. ве ка 4 ко је је пред ви ђа ло ру ше ње свих утвр ђе ња ко ја су опа са ва ли ста ри Беч и њи хо во за ме њи ва ње ам би ци о зним пла ном за про шире њем гра да. 5 На кон тур ског на пу шта ња Твр ђа ве, за срп ску вој ску, Бе о град ска твр ђа ва пред ста вљала је са мо огра ђе ни ком плекс вој них обје ка та. 6 Вре ме ном до ла зи до ре а ли за ције Јо си мо ви ће вог пред ло га да се Ка ле мег дан, про стор из међу Бе о град ске твр ђа ве и ва ро ши, на ко јем су све до го ди не ве жба ли тур ски вој ни ци, пре тво ри у парк. Од мах по од ла ску Ту ра ка, срп ска вој ска под чи јом упра вом је, по ред Твр ђа ве био и Ка ле мег дан, раш чи шћа ва, по шу мљу је, траси ра пр ве ста зе и пре ме шта не дељ не и пра знич не концер те 2 Ши ни ко вић, Д. (2013) Исто риј ски раз вој и бу дућ ност гра да у Евро пи под ути ца јем вој не тех но ло ги је, док тор ски рад, Ар хи тек тон ски фа култет, Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, Бе о град, стр Мак си мо вић, Б. (1967) Еми ли јан Јо си мо вић пр ви срп ски ур ба нист , Бе о град: Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, стр Исто, стр Ol sen, D. Dž, Beč Fra nje Jo si fa, Isto ri ja mo der ne ar hi tek tu re, ko re ni mo derni zma, knj. 1, pri re dio Pe ro vić, M. R. (1997), Be o grad: Idea: Ar hi tek ton ski fa kul tet, str По по вић, М. (1982) Бе о град ска твр ђа ва, Бе о град: Ар хе о ло шки институт, стр

3 вој не бан де из Фи нан сиј ског пар ка на Ка ле мег дан. 7 Ка да је го ди не Ка ле мег дан пре дат Пред сед ни штву Оп штине на ру ко ва ње, по чи ње план ско уре ђе ње Ка ле мег да на и даље озе ле ња ва ње. 8 Та да се Ка ле мег дан уре ђу је као пан те он на отво ре ном по све ћен на ци о нал ним ве ли ка ни ма про све те, што је од го ва ра ло он да шњим раз ми шља њи ма о пар ко ви ма као нај а де кват ни јим про сто ри ма за ме мо ри ју ро ма но пи са ца и пе сни ка. 9 Ме ђу тим, вој ска је по ди за њем спо ме ни ка Ка рађор ђу го ди не, на ме сту где се да нас на ла зи Спо ме ник за хвал но сти Фран цу ској, и да ље ин си сти ра ла на ме мо ри сању овог про сто ра, пре све га, као зна чај ног то по са на ци онал не вој не исто ри је. Спо ме ник Ка ра ђор ђу по диг нут је на оном ме сту, где је го ди не на срп ском кр вљу на то пљеном Ка ле мег да ну Ка ра Ђор ђе ушао у бе о град ски град; у ко јем је по том ста но ва ла и пр ва срп ска ре гу лар на вој ска. 10 По чет ком 20. ве ка, све је при сут ни ја тен ден ци ја да се простор Бе о град ске твр ђа ве де ми ли та ри зу је што је оства ре но тек по сле Дру гог свет ског ра та. 11 Пла то над ушћем Са ве у Ду нав, на ко јем је на ста ла Бе о граска твр ђа ва, функ ци о ни сао је, углав ном, као вој ни про стор и упра во је овај вој ни про стор и у пр вој по ло ви ни 19.ве ка пред ста вљао ва жну око сни цу ур ба ни стич ког раз во ја Бе огра да. 12 Услед не мо гућ но сти да вој но осво ји Твр ђа ву и исели Тур ке из ва ро ши у шан цу, 13 кнез Ми лош се од лу чио за ства ра ње но ве срп ске ва ро ши ван шан ца. За срп ски Бе о град, Твр ђа ва је би ла не при ја тељ ско упо ри ште. Осим по тре бе да 7 Ми ла но вић, Х. (1999) При лог ис тра жи ва њу на стан ка и раз во ја пар ка Ка ле мег дан, На сле ђе, бр. II, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка култу ре гра да Бе о гра да, стр. 43, Не дић, С. В. нав.де ло, стр Ти мо ти је вић, М. ( ) Хе ро и за ци ја пе сни ка Во ји сла ва Ј. Или ћа и по ди за ње спо ме ни ка на Ка ле мег да ну, Го ди шњак гра да Бе о гра да, Књ. XLVII-XLVI II, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 200, Про глас од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка Во жду Ка ра-ђор ђу, (10.јул 1908), Слу жбе ни вој ни лист, год. 28, бр. 19, Бе о град: Вој но ми ни старство, стр. 384, Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Бе о гра да из го ди не пре ви ђао је изме шта ње вој них са др жа ја из Бе о град ске твр ђа ве и пре тва ра ње це лог про сто ра Гор њег и До њег гра да у парк. Пре ма: Ми ла то вић, М (1980), Ал бан Шам бон: Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Бе о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XXVII, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 235; Врзнић, Ђ. и Гро зда но вић, М. (2011) При каз под руч ја Бе о град ске тврђа ве у исто риј ским и ур ба ни стич ким пла но ви ма као при лог бу ду ћим про це си ма пла ни ра ња, На сле ђе бр. 12, Бе о град: За вод за за шти ту споме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Исто, стр Пе ру ни чић, Б. (1967) Бе о град ско на се ље и пр во име но ва ње ули ца у њему, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XIV, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

4 бу де да ље од до ма ша ја тур ских то по ва, пр ви ур ба ни стички план но ве ва ро ши на про сто ру За пад ног Вра ча ра ни је на стао узи ма ју ћи у об зир по себ но дру ге вој не фак то ре одбра не и за шти те. Но ви ур ба ни стич ки план Фран ца Јан кеа до но сио је пре глед ну са о бра ћај ну мре жу и осла њао се на ва жне ко му ни ка циј ске ар те ри је ко ји ма је но ва ва рош би ла по ве за на са Топ чи де ром и да љим кра је ви ма Ср би је, што је све би ло по вољ но и са ста но ви шта вој них по тре ба. У окви ру но вог ад ми ни стра тив но управ ног цен т ра у Сава ма ли, у бли зи ни дво ра, кнез Ми лош по ди же ка сар ну ко ја је пред ста вља ла нај ве ћу ка сар ну у он да шњој Ср би ји. Гра ђе на је од до го ди не, у бло ку из ме ђу ули ца Кне за Ми ло ше ве, Не ма њи не, Ре сав ске и Ма са ри ко ве. Кнез Ми лош је иза брао ме сто за кло ни то и по да ље од тур ских то по ва. 14 (слика 1). По ред ове ка сар не у Са ва ма ли, у Бе огра ду су по диг ну те још две. 15 Јед на је са гра ђе на за ко ња ни ке у Топ чи де ру (1836), као део про јек та пре тва ра ња Топ чи де ра у се ди ште кне за Ми ло ша, а дру га у Па ли лу ли (1837,1838), код ве ли ке че сме и то пр во, због здра ве во де ко је у из о биљу има, а дру го, због здра вог ва зду ха. 16 Ка сни је, ка сар на у Па ли лу ли је пре тво ре на у вој ну бол ни цу. 17 Уз двор кне за Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа на Те ра зи ја ма по диг ну та је још јед на бе оград ска ка сар на и там џи ни ца (1846). 18 Слика 1. Велика касарна; (извор: Несторовић, Б. Архитектура Србије у XIX веку, Београд) 14 Мар ко вић, Р. (1957) Вој ска и на о ру жа ње Ср би је кне за Ми ло ша, Бе о град: На уч но де ло, ст р Исто, стр Мак си мо вић, Б, Ур ба ни стич ки раз вој гра да од до го ди не, Исто ри ја Бе о гра да, књ.2, Де вет на е сти век, ур.чу бри ло вић, В. (1974), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње исто риј ских нау ка, Про све та, стр Ста но је вић, В. (1960) Нај ста ри је бол ни це у Бе о гра ду, Го ди шњак гра да Бе о гра да, Књ. VII, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Пе ру ни чић, Б. (1970) Упра ва ва ро ши Бе о гра да , Бе о град: Музеј гра да Бе о гра да, стр

5 Слика 2 План Београда у првој половини 19. века, детаљ (извор: Несторовић, Б. Архитектура Србијe у XIX веку, Београд) Ве ли ка ка сар на у Са ва ма ли пред ста вља ла је око сни цу форми ра ња сво је вр сног вој ног ком плек са на под руч ју он да шње Са ва ма ле и За пад ног Вра ча ра. 19 (слика 2) У не ко ли ко блоко ва, у бли зи ни Ве ли ке ка сар не, рас по ре ђи ва ни су објек ти вој не на ме не, ко ји ни су би ли из дво је ни (изо ло ва ни) у одно су на ци вил не објек те, а ко ји су за до во ља ва ли раз ли чи те по тре бе вој ске: сме штај не, обра зов не, вер ске, здрав стве не, управ но- ад ми ни стра тив не, кул тур не... У пе ри о ду Кне жеви не Ср би је по диг ну те су згра де Ору жар ни це (1845) у ко ју се ка сни је при вре ме но сме сти ла Ар ти ље риј ска шко ла ко ја је до би ла сво ју згра ду у том истом бло ку го ди не, на углу Не ма њи не и Кнез Ми ло ше ве. 20 Топ џиј ска (ар ти ље ријска) ка сар на би ла је са гра ђе на у бло ку из ме ђу ули ца Кне за Ми ло ша, Не ма њи не, Са ра јев ске и Бир ча ни но ве, а ка сни је је у њу сме ште на ши ва ра вој не оде ће. 21 У бло ку где се на ла зила Ар ти ље риј ска ка сар на на ла зи ло се и зда ни је кан це ла рије во је ног ком ми се ри ја та. 22 Вој но оде ље ње Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, ко је је функ ци о ни са ло од до го ди не, би ло је сме ште но у згра ди, на рас кр сни ци ули ца Нема њи не и Кне за Ми ло ша, бли же Ве ли кој ка сар ни не го згради Ми ни стар ства уну тра шњих де ла. 23 Го ди не 1846, у бло ку 19 Ко је под руч је да на шњег Бе о гра да је об у хва тао За пад ни Вра чар и Са вама ла видети: Ђу рић За мо ло, Д. и Не дић, С. (1993/1994) Стам бе ни де лови Бе о гра да и њи хо ви на зи ви до го ди не, Го ди шњак гра да Бе о града, књ. XL/XLI, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр , Не сто ро вић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Бе о град: Аrt press, стр , 21 Не сто ро вић, Н. (1972) Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог столе ћа, Бе о град: Ин сти тут за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, стр Пе ру ни чић, Б. (1970) нав. де ло, стр Ђу кић, С. (2005) Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је , ма ги стар ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду, стр

6 где се да нас на ла зи III бе о град ска гим на зи ја, због по во љних кли мат ских усло ва, са гра ђе на је вој на бол ни ца. 24 У бло ку из ме ђу ули ца Кра љи це На та ли је, Кне за Ми ло ша, Ад ми рала Ге пра та и До брињ ске у пе ри о ду од до го ди не са гра ђе на је Ваз не сењ ска цр ква, гар ни зон ска цр ква, на месту где је не ка да би ла вој на ша тор цр ква. 25 У том бло ку се на ла зио Двор у ко јем је би ла сме ште на кан це ла ри ја Со ве та и Фи нан си је и згра да Глав ног вој ног шта ба. 26 У бло ку где се не ка да на ла зи ла ба ру та на из вре ме на кне за Ми ло ша, из ме ђу да на шњих ули ца Ре сав ске, Не ма њи не, Све то за ра Мар ко вића и Кра ља Ми ла на, го ди не, са гра ђе на је згра да Мање жа и низ дру гих обје ка та ко ји су за до во ља ва ли по тре бе сме шта ја и обу ке ко њич ких гар диј ских је ди ни ца. 27 Пре по зна ва ње овог про сто ра као вој ног по твр ђу је нам и прво име но ва ње ули ца у Бе о гра ду из го ди не ка да је ули ца од топ чи дер ског пу та из ме ђу Ака де ми је и Велике ка сар не пра во на кра гу је вач киј пут на зва на Вој нич ка улица. Пи ја ца ко ја се на ла зи ла у бли зи ни Ар ти ље риј ске ка сар не зва ла се Топ џиј ска, 28 а ка сни је се овај про стор по ми ње као Топ џиј ски трг. У вре ме Кра ље ви не Ср би је, на про сто ру Вра ча ра, ни жу се но ве ве ли ке ре пре зен та тив не гра ђе ви не вој не на ме не. Оне осли ка ва ју ја ча ње срп ске вој ске, ко ја по чев од го дине, а на ро чи то од вре ме на про гла ше ња Кра ље ви не Ср би је (1882), про ла зи кроз оп се жне ре фор ме и по ста је из у зет но ва жна на ци о нал на ин сти ту ци ја. Офи цир ски кор се из два ја као јед на моћ на дру штве на гру па за чи је по тре бе се гра ди Офиц и рски дом го ди не, на углу Ре сав ске и ули це Српских вла да ра, а го ди не, пре ко пу та Офи цир ског до ма, по ди же се згра да Офи цир ске за дру ге. На углу ули ца Мило ша Ве ли ког и Не ма њи не, го ди не са гра ђе на је зграда Ми ни стар ства вој ног, а из ме ђу и го ди не, на углу Бир ча ни но ве и Ре сав ске, у бло ку где се на ла зи ла ра није Ору жар ни ца и згра да Ар ти ље риј ске шко ле, по диг ну та је но ва згра да Вој не ака де ми је. Јед на од пр вих мо дер них касар ни у Ср би ји, Kасарна VII пу ка, из гра ђе на је на углу улица Не ма њи не и Ре сав ске го ди не. У пе ри о ду од Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр Ка шић, Д. Ваз не сењ ска цр ква у Бе о гра ду , у: Ваз не сењ ска црква у Бе о гра ду, ур. Ра до ва но вић, М. (1984), Бе о град: Ваз не сењ ска цр ква Бе о град, стр.7, Пе ру ни чић, Б. нав. де ло, стр Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр Пе ру ни чић, Б. Бе о град ско на се ље, стр.120,

7 до го ди не, на За пад ном Вра ча ру са гра ђен је ком плекс нове вој не бол ни це. Ни је по сто ја ло план ско фор ми ра ње за себ ног вој ног просто ра, али се те жи ло да се вој ни објек ти на ла зе у бли зи ни јед ни дру гих, што је би ло ва жно за ефи ка сни је функ ци о ниса ње вој ске. На тај на чин, из бор ло ка ци ја за по је ди не вој не објек те ни је увек пред ста вљао оп ти мал но ре ше ње са стано ви шта њи хо ве функ ци је и зна че ња. На при мер, је дан од усло ва при ли ком из град ње Вој не бол ни це на Вра ча ру че трде се тих го ди на 19. ве ка је био да се згра да по диг не не да ле ко од пе ша диј ске ка сар не. 29 Иза бра но је ме сто из над Цвет ног тр га, што се по ка за ло као озби љан про пуст због не мо гућно сти снаб де ва ња во дом на ли цу ме ста. Утро ше но је до ста сред става за до вла че ње во де и ко па ње бу на ра. Ло ше из ве дени одо вод ни ка на ли, и по ред ви ше го ди шњих ула га ња да се оспо со бе, на кра ју су узро ко ва ли до дат не тро шко ве за из раду но вих. И при лаз бол ни ци је био не а де ква тан. Две го ди не су вој ни ле ка ри мо ли ли да се из гра ди кал др ма од ка сар не до бол ни це. 30 Дру ги при мер је Ваз не сењ ска цр ква, где је у избо ру ло ка ци је би ла пре суд на бли зи на ка сар не иа ко иза брани плац ни је од го ва рао овој вр сти ар хи тек тон ске гра ђе ви не звог свог ни ског по ло жа ја. 31 О ло ка ци ји обје ка та вој не на ме не на оп штин ском зе мљи шту у Бе о гра ду пред ло ге је да ва ло Mинистарство вој но а по том уз одо бре ње Mинистарства фи нан си ја и Mинистарства грађе ви на, ко нач но одо бре ње се тра жи ло од Др жав ног са ве та уз прет ход ну са гла сност Бе о град ске оп шти не. Ре ше ња су нај че шће на ста ја ла пре ма тре нут ним мо гућ но сти ма и дого во ри ма гра да и вој ске. Оп шти на је углав ном из ла зи ла у су срет по тре ба ма вој ске ка да је у пи та њу усту па ње зе мљишта, не ка да без у слов но, а не ка да зах те ва ју ћи не ку вр сту надок на де. На при мер, ка да је вој ска зах те ва ла од Оп шти не да пла ћа ки ри ју за сме штај пу ков ске ко ман де, као од го вор на та кав зах тев, као кон тра ме ра, по ја вио се пред лог да војска пла ћа ки ри ју Оп шти ни за утри ну на ба њич ком бр ду ко ју је она ко ри сти ла за свој ло гор. 32 По сто ја ла су ми шље ња да Оп шти на има ви ше стру ке ко ри сти од то га што се на ње ној те ри то ри ји на ла зи је дан од нај ве ћих вој них гар ни зо на; чак и у слу ча ју да Оп шти на не ма зе мљи ште на рас по ла га њу ко је 29 Жи ве ти у Бе о гра ду: до ку мен та Упра ве гра да бе о гра да, књ. 2, , при ре ди ли Јо ва но вић, М. и др. (2004), Бе о град: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, стр (Ори ги нал: ИАБ, УГБ, 1846, К.57, ф III, 657) 30 Ста но је вић, В. (1960), нав. де ло, стр Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр Ван ред ни са ста нак Од бо ра оп шти не бе о град ске одр жан 27. апри ла године (7. јун 1892), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр

8 вој ска зах те ва, тре ба ла би да га ку пи и усту пи вој сци: Ако би ми про тив но учи ни ли, они би тр гли вој ску на дру гом месту и у дру гој ко јој ва ро ши чи ни ли ску по ве, што би дво ја ко штет но би ло за на шу ва рош. Пр во што се ов де оста вља новац, а дру го што би и по фа ми ли је по је ди них би ло да ле ко ако би одав де на дру гом ком ме сту скуп био. И кад не би има ли утри не, ми би је у ин те ре су на шем тре ба ли ку пи ти па да ти на ову цељ. 33 Сто га, углав ном су усва ја ни зах те ви Мини стар ства вој ног да се за вој не по тре бе ко ри сти оп штин ско зе мљи ште у око ли ни Бе о гра да, као што је то, на при мер, био слу чај и са вој ним се ња ком код Спо ме ни ка осло бо ди о ци ма Бе о гра да го ди не 34 или стре ли штем из ме ђу Сму те ков ца и Вај фер та. 35 Ме ђу тим, ка да је би ла реч о зе мљи шту ко је се на ла зи ло у град ском ре јо ну и ко је је ви ше вре де ло, Оп штина ни је та ко ла ко из ла зи ла у су срет Ми ни стар ству вој ном о че му све до чи и чи ње ни ца да се че ти ри го ди не пре го ва рало о усту па њу оп штин ског зе мљи шта на За пад ном Вра ча ру Ми ни страт сву вој ном за по тре бе но ве вој не бол ни це. Када се го ди не по ја вио зах тев да се по диг не но ва вој на бол ни ца за бе о град ски гар ни зон на За пад ном Вра ча ру, Бе оград ска оп шти на је за уз врат тра жи ла од Ми ни стра тва вој ног пра во да уре ди Ма ли Ка ле мег дан по свом про јек ту, да се до ња стра на Ка ле мег да на, пре ма Са ви, где по сто је ла гу ми, ис ко ри сти за по тре бе из град ње тро ша рин ских ан тр по та. 36 Ипак, до го вор ни је по стиг нут, 37 те је го ди не, Ми нистар ство вој но пред ло жи ло Оп шти ни да се објек ти па ли луске ка сар не и вој не бол ни це из над Цвет ног тр га за ме не за оп штин ско зе мљи ште на За пад ном Вра ча ру, 38 што је на послет ку и при хва ће но уз до дат ну нов ча ну на док на ду ко ју је Ми ни стар ство вој но мо ра ло да пла ти Бе о град ској оп штини као раз ли ку у вред но сти зе мљи шта на осно ву из ве штаја за то по себ но оформ ље не ко ми си је. 39 Прет ход но је Општи на тра жи ла од Ми ни стар ства вој ног да усту пи, по ред 33 Исто. 34 АС, МГ, ФI, (Гра ђа из 1868) 35 Са ста нак Од бо ра оп шти не бе о град ске 25. ју ла (по сте но граф ским бе ле шка ма) (18. ав густ 1887), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр Рад Од бо ра оп штин ског, ре дов ни са ста нак 6.но вем бар 1901 (22. но вембар 1901), Бе о град ске оп штин ске но ви не, ст р Ре дов ни са са та нак 17. де цем бра (22. фе бру ар 1903), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр. 57, Рад Од бо ра оп штин ског, ре дов ни са са та нак 6. но вем бар 1901 (22. новем бар 1901), Бе о град ске оп шти нске но ви не, стр. 257; Рад Од бо ра општин ског, ре дов ни са са та нак 20. апри ла (9. мај 1904), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр Ре дов ни са ста нак 4. ма ја (23. мај 1904), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр

9 земљишта на ко јем је до та да би ла вој на бол ни ца, и зе мљиште на ко јем се на ла зи ла ар ти е риј ска ка сар на, на про сто ру из ме ђу Хај дук Вељ ко вог вен ца, Бир ча ни но ве, Кне за Ми лоша и Нема њи не. 40 Го ди не осно ван је Ин жи њер ски ко ми тет, као не по средни по моћ ни ор ган Мин стар ства вој ног, у чи ји је де ло круг, из ме ђу оста лог, ула зи ла и из ра да пра ви ла и нор ми по ко ји ма би се ра ди ле све вој не гра ђе ви не. 41 Ме ђу тим, ова пра ви ла и нор ме ни ка да ни су уста но вље на у Кне же ви ни / Кра ље ви ни Ср би ји, што је чак и пре по зна то као узрок ло ше из ве де них ка сар ни и ло ших пред ра чу на, те су, на кра ју, ко шта ле много ви ше од оче ки ва не вред но сти. 42 По тре бе за де фин са њем основ них по сту ла та вој не град ње ко ја од го ва ра по тре ба ма срп ске вој ске иза зва ле су по ја ву струч них тек сто ва у вој ној штам пи. Та ко је го ди не у ча со пи су Рат ник об ја вљен и текст ко ји је мо гао да бу де во ди ља при из град њи ка сар ни у Ср би ји: при по ди за њу ка сар ни тре ба обра ћа ти па жњу на из бор ме ста и зе мљи шта, по што је ово је дан од нај ва жни јих фак то ра за њи хов са лу бру тет ; да ље на по ло жај згра де, ње ну око ли ну и кли му, ка кво ћу ма те ри ја ла и си стем гра ђе ња. Место и зе мљи ште да је про стра но, са сви ју стра на сло бод но и ово ре но, оце но, су во и да има бли зу и до вољ но до бре во де за упо тре бу. По ло жај згра де та ко ви, да је ли це окре ну то ка исто ку или к ју гу, и да је при ступ сун ча не све тло сти и све жег ва зду ха од сви ју стра на сло бо дан. Око ли на да је при јат на, са до бром вен ти ла ци јом и да у ње ној бли зо сти не бу де ка ко вих ба ру шти на или гра ђе ви на, ко је би јој ку ди ле са не сно сним и не здра вим ис па ре њи ма за да ји ма.(...) Си стем гра ђе ња да одго ва ра по мо гућ ству сви ма хи ги јен ским усло ви ма (па виљон ски си стем) (...) Што се ти че ви си не ка сар ни, оне су нају доб ни је ко је има ју са мо при зем ни и гор њи спрат, као што су на ше дво кат ни це. (...) У пре ђа шња вре ме на, а из стра тегиј ских над зо ра, при др жа ва ли су се при по стро ја ва њу касар ни Во ба но вог си сте ма (за тво ре ни ква драт) (...) Па и ка да је згра да с јед не стра не отво ре на (као што је н.пр. на ша вели ка ка сар на ) или кад би ква драт на ћо шко ви ма имао слобод не про ла зе, опет не би од го ва рао пот пу но хи ги јен ским усло ви ма (...) У но ви је вре ме уве ден је ве ћи ном ко ри дор систем. Но и овај си стем има сво јих мах на. (...) И где се овај 40 Рад од бо ра оп шти не, ре дов ни са ста нак 6. април (25. април 1904), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр Збор ник за ко на и уре да ба из да них у Кња же ству Ср би ји од 1. но вем бра до 6. ма ја го ди не (1879), књ. 34, Бе о град: штам па и из да ње Др жав не штам па ри је, стр Маг да ле нић, М. М. (1891) Ка сар не у По жа рев цу, Кња жев цу и Пи ро ту уп по ре ђе не са оним у Горњем Ми ла нов цу, По же зи и Ва ље ву, рас пра ва, Бе о град: Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, стр. 5, 6. 43

10 си стем ипак усво ји ти мо ра, он да ход ни ци ва ља да до ђу са се вер не или за пад не стра не, а све со бе да су ли цем окре ну те ка ис то ку или ју гу (као што је по стро је на бе о град ска ка вале риј ска ка сар на). Нај це лис ход ни је и нај по де сни је би ло би чет не ка сар не (Kom pag nie -Ka sar nen) јер би по нај бо ље одго ва ра ле не са мо хи ги јен ским зах те ви ма, не го и ди сци плинским, еко ном ским и ад ми ни стра тив ним по де ла ма. 43 По ред упут ста ва за гра ђе ње ка сар ни, не што ка сни је об ја вљен је и Упут за по стро ја ва ње и уре ђе ње вој них бол ни ца: Ме сто за бол ни цу нај бо ље је при ина че по спе шним хи ги јен ским усло ви ма из ван ва ро ши, но с об зи ром на што кра ћи и лакши са о бра ћај ра ди под ми ри ва ња са ну жним по тре ба ма. Место не сме би ти оп ко ље но са дру гим згра да ма. 44 Гра ђе вин ски од сек Ин жи њер ско-тех нич ког оде ље ња Ми нистар ства вој ног фор ми ран го ди не, био је за ду жен за по сло ве град ње, оправ ке и одр жа ва ње свих вој них згра да, уре ђи ва ње стре ли шта, збо ри шта, ве жба ли шта. 45 Та ко је ово оде ље ње из ра ђи ва ло на црт за ка сар не и по том сла ло на даљу из ра ду де фи ни тив них про је ка та окру жним ин жи ње рима Ми ни стар ства гра ђе ви на. По ред из ра де пла но ва, Ми нистар ство вој но од лу чи ва ло је о ло ка ци ји ка сар не и из вед би про јек та. Тек по одо бре њу ми ни ста ра вој ног за кљу чи ван је уго вор са пред у зи ма чем и ни јед на из ме на при ли ком град ње ка сар не ни је мо гла да бу де спро ве де на без ре ше ња ми нистар ства вој ног. Окру жни ин жи ње ри ми ни стар ства гра ђеви на има ли су функ ци ју над зор ног ор га на, и пре ма За ко ну о по ди за њу јав них гра ђе ви на би ли чла но ви ко ла у ди ра ју ћих ко ми си ја. Нео п ход ност по се до ва ња спе ци фич них зна ња за про јек това ње вој них обје ка та, би ло је пре по зна то и у про пи си ма ко ји су се ти ца ли гра ђе вин ске стру ке. У За ко ну о Гра ђе вин ском са в е ту из го ди не, по сто ја ла по себ на од ред ба ко ја се ти ца ла из град ње вој них и са ни тет ских гра ђе ви на. Гра ђе вински са вет, у слу ча ју раз ма тра ња про је ка та вој них обје ка та, тре ба ло је да, по ред ре дов них чла но ва, укљу чи и јед но лица из стру ке вој не, ко је од ре ди ми ни стар вој ни ка да је раз ма трао про јек те из град ње вој них обје ка та. 46 Но, и по ред 43 Ф. Т. (но вем бар 1883) Не ко ли ко ре чи о ка сар на ма са са ни тет ском гле дишта, Рат ник, стр. 368, 369, Ф.Т. (де цем бар 1883) Упут за по стро ја ва ње вој них бол ни ца, Рат ник, стр За кон о уре ђе њу Ми ни стар ства вој ног (5. фе бру ар 1883), Срп ске но ви не, стр Збор ник за ко на и уре да ба у Кра ље ви ни Ср би ји: из да тих од 1. ја ну а ра до 1. ју на го ди не, Књ. 43, Бе о град: из да ње и штам па Кра љевско срп ске др жав не штам па ри је, стр

11 ова квих за кон ских од ре да ба, де си ло се да и про је кат јед не од нај лук су зни јих ка сар ни 47 и ре пре зен та тив них јав них грађе ви на у пре сто ни ци, Ка сар на VII пу ка у Бе о гра ду (гра ђе на кра јем 19. ве ка, са гра ђе на 1901?), бу де пред мет кри ти ка са ста но ви шта са ни тет ских ка рак те ри сти ка. 48 По ред то га, њена по зи ци ја у град ском тки ву, ни је би ла у скла ду са он дашњим струч ним про ми шља њи ма. На и ме, вој ни струч ња ци су сма тра ли да ка сар ну ни ти је тре ба гра ди ти у ва ро ши самој из узро ка ла ко појм љи вих ни ти је тре ба гра ди ти дале ко ван ва ро ши те да се не оте жа ва лак и удо бан сно шај и са о бра ћај са ва ро ши, и оби та о ци ма ка сар не и, на ро чи то офи ци ри ма, ко ји има ју сво ју слу жбу у ка сар ни, а у до тич ној ва ро ши ста ну ју. 2) Ка сар ну тре ба гра ди ти на окра ји ни ва роши до тич не, оној, ко ја ни је на стра ни, у ко јој ва рош те жи, и по по ло жа ју сво ме тре ба, да се раз ви ја. 3) Ме сто за ка сар ну тре ба да је уз ви ше но над ни во ом до тич не окра ји не ва ро шке, у ко јој се ка сар на гра ди. 49 По зи ци ја Ка сар не VII пу ка ни је од го ва ра ла ни зах те ву да пред из ла зом из згра де тре ба да има про стран трем, те да не бу де на го ми ла ва ња љу ди на самом из ла зу из згра де, ка ко при ула ску у њу. 50 (слика 3) Слика 3 Касарна VII пука, Београд (извор: Несторовић, Б. Архитектура Србијe у XIX веку) То ком чи та вог 19. и по чет ком 20. ве ка био је кон стант но при су тан про блем сме штаја вој ске услед не план ског гра ђења ка сар ни. 51 При ли ком про јек то ва ња ка сар ни, ни су узи мане у об зир по тре бе сме шта ја и обу ке јед ни ца по пу ње них до рат ног са ста ва, те је та ко у он да шњој струч ној ли те ра ту ри 47 Ми ли ће вић, М. (2002) Ре фор ма вој ске Ср би је , Бе о град: Војно и зда вач ки за вод, стр Рат ко вић-ко стић, С. (2007) Евро пе и за ци ја срп ске вој ске: , Бео град: Вој но и сто риј ски ин сти тут, стр Маг да ле нић, М. М. нав. де ло, стр Исто, стр Рат ко вић- Ко стић, С. нав. де ло, ст р. 272,

12 остао, у том кон тек сту, за бе ле жен чак и бе о град ски при мер: Не ка се опо ме ну не дав ног ску па у Бе о гра ду ов де. Не ка, нај зад, про ми сле, шта би у том по гле ду би ло, ов де у Бе огра ду, ка да би на сту пи ла по тре ба, да се тру пе ов де ста ну јуће мо би ли шу, па ту и за др же не ко крат ко вре ме, а вре ме не до пу шта да се из ве ду на ле ди ну, ма то би ло и под ча до ре, са ко ји ма ми рас по ла же мо. 52 Ин тер пе ла ци је упу ће не мини стру вој ном то ком де ве де се тих го ди на 19. ве ка 53 сведочe о ви ше де це ниј ском про бле му не си сте мат ског ре ша ва ња сме шта ја вој ске и ње них ве жба ли шта. У ре ша ва њу по требе сме шта ја све ве ће вој ске, по тра же на је по моћ од стра них струч ња ка али та са рад ња ни је има ла из гле да за успе шност јер стран ци, при ли ком про јек то ва ња, ни су узи ма ли у об зир по тре бе срп ске вој ске ни ти огра ни че на нов ча на сред ства за ре а ли за ци ју истих. С об зи ром на то да су стран ци до би ли по ну ду да тај по сао за вр ше и то на за јам, они су про јек то вали ка сар не у скла ду са сво јим ин те ре си ма, што је за Ср би ју пред ста вља ло ве ли ки тро шак, те ни ка да ти про јек ти ни су ни ре а ли зо ва ни: у ми ни стар ству гра ђе ви на био је цео ал бум про је ка та за ка сар не по је ди них је ди ни ца раз ли чи тих ро до ва војске, ко ји је оно од ку пи ло ску пом це ном од стра на ца неких, са ко ји ма је пре го ва ра но, да нам они са гра де ка сар не за све ка дров ске је ди ни це на ше актив не вој ске, на за јам. (...) ни су би ли сра чу на ти за сме штај не по тре бе на ших кадров ских пе шча них ба та љо на, ко је ис ти чу из њи хо вог уре ђе ња, а вред ност им је би ла пре те ра на, за на шу новча ну сна гу. Да и то је по њат но. Јер, од стра на ца се ни је мо гло ни зах те ва ти, ни оче ки ва ти, да нам они про јек тују ка сар не пре ма на шим фак тич ким по тре ба ма и, уз то, да те про јек те сво је при ла го де на шим нов ча ним сред стви ма. По ну ђе ни да нам тај по сао из вр ше, па још на за јам, они су га, по се би се раз у ме, про јек то ва ли са гле ди шта ко рисног кшеф та за њих, те је то, ваљ да, и узрок, што су ти про јек ти и оста ли на хар ти ји са мо, без об зи ра на круп ну су му, ко ја је за њих из да та. 54 По сма тра ју ћи ве ћи ну вој них обје ка та у Бе о гра ду у кон тексту те зе Ке тлин Ир вин да град сме шта јав ни про стор око ар хи тек тон ских ико на до ми нант не иде о ло ги је око са кралних обје ка та, око др жав них и ад ми ни стра тив них гра ђе вина, кул тур них спо ме ни ка као и оних ко ји сим бо ли зу ју вој ну 52 Mагдаленић, М. М. нав. де ло, стр Иве тић, В. нав. де ло, стр Маг да ле нић, М. М. нав. де ло, III, IV. 46

13 моћ, 55 мо же се твр ди ти да су гра ђе ви не по диг ну те за потре бе срп ске вој ске то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка и по четком 20. ве ка пред ста вља ле ва жан део но вог јав ног про сто ра срп ске пре сто ни це. За њи хо во про јек то ва ње ан га жо ва ни су ци вил ни ар хи тек ти ко ји су во ди ли ра чу на да објек ти до би ју ре пре зен та ти ван из глед. 56 Ме ђу тим, њи хо ва ре ше ња по ка зују да су из о ста ла зна ња за ре ша ва ње про бле ма про јек то вања обје ка та спе ци јал не на ме не. Оно вре ме на кри ти ка ис ти че да су ре пре зе на тив ност и естет ска ре ше ња би ла на у штрб функ ци о нал но сти ова кве вр сте обје ка та. Та ко је др Кар ло Бер ло ни, управ ник пр ве вој не бол ни це, за бе ле жио у сво јим Ме мо а ри ма: Спо ља шњој си ме три ји сви су са ни тар ни пропи си жр тво ва ни, по на ме ри управ ни ка то га пред у зе ћа ар хи Сла вја ни на, ин жи ње ра г. Не во ле ко ји је на ми пра ву не во љу на пра вио, јер је он, као што је ка зи вао, хтео ур нек сла вен ске ар хи тек ту ре ли фе ро ва ти. 57 Чак је он да шњи ми ни стар војни, Ипо лит Мо ден, ко ји је био ин жи њер ски офи цир, мо рао да се укљу чи гра де ћи под у пи ра че за кров ну кон струк ци ју. 58 Ре пре зен та тив ност вој них објек та у цен трал ном де лу Бе огра да је тре ба ла да ука же на ва жност вој ске као др жав не ин сти ту ци је. Ја ча ње мо рал не спре ме срп ске омла ди не за но ве бор бе ра ди ко нач ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро да на Бал ка ну, по сти за ни су, из ме ђу оста лог, и ис ти цањем свр сис ход но сти жр тве кроз кул ту ру пам ће ња. Та ко су и по је ди ни вој ни објек ти дoбијали и спо ме нич ки ка рак тер. На при мер, на згра ди Вој не ака де ми је, по во дом обе ле жа вања по ла ве ка од осни ва ња вој не шко ле, по ста вље на ка ме на пло ча са име ни ма де сет срп ских офи ци ра ко ји су да ли свој жи вот у осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср би је, 59 а ко ја је на ве дена као ва жна од ли ка згра де Вој не ака де ми је у де лу Фе лик са Ка ни ца Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка. 60 Због ва жно сти вој ске у Ср би ји, згра де у 55 Ča mo, М. (2005), Kul tu ra sta no va nja u Sa ra je vu, od nje go vog na stan ka do kra ja XIX vi je ka, Sa ra je vo: UG Se mer kand, str Та ко су, на при мер, кра јем 19. ве ка у Ми ни стар ству вој ном би ли ан га жова ни ар хи тек те Ди ми три је Т. Ле ко, Да ни ло Л. Влад и са вље вић, Дра гу тин Ј. Ђор ђе вић, пре ма: Не сто ро вић, Н. нав. де ло, стр.77, Ста но је вић, В. (1992) Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, Бе о град: Војно и зда вач ки и но вин ски цен тар, стр Вук са но вић-анић, Д. (1993) Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски утицај на ње но фор ми ра ње, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га: Вој но издавч ки и но вин ски цен тар, стр Ано ним (16. де цем бар 1900) Пе де се то го ди шњи ца Вој не ака де ми је, Нова искра, стр Вој на ака де ми ја (...) им по зант на ста ра гра ђе ви на, где су на јед ној пло чи ове ко ве че на име на ју на ка па лих у по след њем ра ту да би мла ди пи томци има ли стал но пред очи ма при мер на ко ји ће се угле да ти Ка ниц, Ф. 47

14 ко ји ма су се шко ло ва ли срп ски офи ци ри пред ста вља ле су ва жан то пос и у по ли тич кој то по гра фи ји Бе о гра да. Та ко је, згра да Ар ти ље риј ске шко ле (на зи ва на и Вој ном ака де ми јом) пред ста вља ла ва жну тач ку све ча ног пу та кне за Ми ло ша и Ми ха и ла у ефе мер ном спек та клу ор га ни зо ва ном у част поврат ка кне за Ми ло ша у Ср би ју 25. ја ну а ра го ди не. 61 С дру ге стра не, по је ди ни објек ти ко ји су слу жи ли за смештај и обу ку вој ске пред ста вља ли су смет њу же љи градских вла сти и ста нов ни ка Бе о гра да да њи хов град до би је репре зен та ти ван из глед. Та ко је још го ди не при ме ће но да др жа ва тре ба да по ди же згра де на ме сти ма на ко ји ма би улеп ша ла ва рош. Она има та квих пла це ва, нпр. где је касар на, на ро чи то он де, где је ко њич ка ка сар на ко ја не тре ба да оста не у сред ва ро ши, већ то ме сто тре ба да се упо треби за ка ква др жав на зда ња. 62 Ово је при ме тио као је дан од про бле ма Вра чар ског квар та и Фе ликс Ка ниц и за бе ле жио је сле де ће: Су сед на ка сар на, као и две ко њич ке до ње, носи, на су прот мо дер ним згра да ма па ви љон ског ти па у Нишу, За је ча ру, Кра гу јев цу, Гор њем Ми ла нов цу и др., об леж ја Ми ло ше вог при ми тив ног сти ла. Тре ба ло би да ове згра де, ко је по кри ва ју три огром на ква дра та и не од го ва ра ју ни сани тар ним ни гра ђе вин ским стан дар ди ма, иш че зну, уто ли ко пре што ар хи тек тон ски од у да ра ју од згра де Др жавног саве та и Глав не кон тро ле по диг ну те у не по сред ној бли зи ни го ди не, од згра де Ми ни стар ства вој ног, ко ја тек што је до вр ше на у згра ди по ред њих, и згра де Офи цир ског до ма, ко ју је краљ на ме нио гар ни зо ну, са ве о ма ус пе лом фа са дом ре ше ном пре ма Или ки ће вом про јек ту. 63 Због раз во ја града и фор ми ра ња Вра ча ра као пре сти жног стам бе ног квар та, опет се, го ди не, по ја вио зах тев за дис ло ци ра њем коњу шни ца и ко њич ких ка сар ни из цен тра гра да у Топ чи дер што је због бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та ре а лизо ва но тек то ком два де се тих го ди на 20. ве ка. 64 Ка да је почет ком 20.ве ка по че ло из ме шта ње вој них објек та из град ске зо не, оно ни је ни мо гло би ти план ско и у скла ду са вој ним (1999) Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка, Бе о град: БМГ, стр Ti mo ti je vić, M. (1988/89) Efe mer ni spek takl za vre me vla da vi ne kne za Milo ša i Mi ha i la Obre no vi ća, Pe ri stil br , Za greb: Druš tvo po vi je sni ča ra umjet no sti SR Hr vat ske, str. 308; Бо ро зан, И. (2013) Сли ка и моћ: предста ва вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка, доктор ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, стр Ван ред ни са ста нак од бо ра оп шти не бе о град ске др жан 27. ма ја год. (28. јул 1891), Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр Ка ниц, Ф. нав. де ло, ст р Ми ла но вић, Х. (2005) Парк Ма њеж, На сле ђе, бр. 6, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр

15 по тре ба ма јер ни је ни по сто јао ур ба ни стич ки план Бе о гра да ко ји би пред ви ђао вој не зо не. Та ко на при мер, вој ни објек ти на Де ди њу са гра ђе ни по чет ком 20. ве ка ни су би ли из дво јени као по се бан ком плекс, тј. oб ез беђени и дис тан ци ра ни од при ват них обје ка та и зе мљи шта. 65 По је ди ни по сто ри су има ли ду гу исто ри ју као вој ни просто ри, пре све га због свог стра те шког зна ча ја. На пр вом ме сту, то се од но си на Бе о град ску твр ђа ву, а за тим Топ чидер чи ја је стра те шка ва жност би ла пре по зна та у 16. ве ку, у вре ме тур ске оп са де Бе о гра да, а чи ју су по зи ци ју ко ристи ли и срп ски уста ни ци по чет ком 19. ве ка. 66 Топ чи дер и на кон че тр де се тих го ди на 19. ве ка, ка да гу би оне функ ци је и зна че ња из вре ме на пр ве вла де кне за Ми ло ша, оста је ва жан про стор срп ске вој ске. По ред сме шта ја вој ске, Топ чи дер је то ком 19. и по чет ком 20. ве ка би ло ме сто где су одр жа ни први ма нер ви, 67 пољ ски ра до ви, 68 ве жбе из упо тре бљи ве гиман сти ке, По ред Бе о град ске твр ђа ве и Топ чи де ра, ту је и под руч је Вој нич ког по ља ко је је пред ста вља ло гра ни цу но вог срп ског Бе о гра да на Вра ча ру а на ко јем ће се ка сни је по ди ћи ком плек си оп ште др жав не и вој не бол ни це. 70 Пр ви јав ни спо ме ник у Бе о гра ду по све ћен осло бо ди о ци ма Бе огра да по диг нут је на Вра чар ском пла тоу, на ме сту где је био Ка ра ђор ђев ло гор при ли ком бор би за осва ја ње Бе о гра да, 71 а у бли зи ни Спо ме ни ка ка сни је је сме штен вој ни се њак. 72 На Вра ча ру је из во ђе на и обу ка вој ни ка. Та ко је 25. ма ја го ди не на Вра ча ру из ве ден ве ли ки ма не вар. 73 Јед но од подруч ја Бе о гра да ко је и да нас ко ри сти вој ска је Ба њи ца. На 65 Ка ра Ра до ва но вић, П. (де цем бар 1934) Јед но ур ба ни стич ко пи та ње Деди ња, про блем ко га ва ља хит но ре ши ти, Бе о град ске оп штин ске но ви не, стр Сто ја но вић, Б. (1973) Пу то ва ња кроз исто ри ју и ур ба ни зам Бе о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XX, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ђу кић, С. (2013) Стра ни ути ца ји на раз вој срп ске вој не док три не го ди не, док тор ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те т у Бео гра ду, стр Исто, стр Исто, стр Мак си мо вић, Б, нав. де ло, стр Гру па ау то ра (1954) При ча ња са вре ме ни ка о Пр вом срп ском устан ку. При ча ња Пе тра Јо ки ћа, Бе о град: Про све та, стр. 141, пре ма Ти мо ти јевић, М. (2004) Ме мо ри јал осло бо ди о ци ма Бе о гра да 1806, На сле ђе, бр. 5, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр.17, 18, 23 (фус-но та бр. 67). 72 АС, МГ, ФI, (Гра ђа из 1868) 73 Ђу кић, С. (2005) Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је ( ), ма ги стар ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, стр

16 Ба њич ком по љу је, то ком 19. и 20. ве ка, по сто јао вој ни ло гор ко ји је функ ци о ни сао не са мо као ме сто сме шта ја и обу ке вој ске, већ је би ло и ва жно ме сто су сре та вр хов ног ко мандан та и вој ске 74 и ме сто ода кле се сла ла сли ка у јав но мње ње о об у че но сти и спре ми од но сно ја чи ни срп ске вој ске. У по след њим де це ни ја ма 19. ве ка срп ска вој ска ко ри сти ла је око ли ну Бе о гра да за по ли го не, ве жбе са бој ним га ђа њима, ма не вре и др. Та ко је, на при мер, осам де се тих го ди на 19. ве ка, Ми ни стар ство вој но ку пи ло има ње тр гов ца Ни ко ле Сте фа но ви ћа, код да на шње Ау то ко ман де, и на ње му по дигло пот ко вич ку шко лу, по ли гон за ар ти ље риј ско ве жба лиште, објек те за то пов ска ору ђа, објек те за сме штај вој ске и шта ле за ко ње. 75 Ме ђу тим, рет ка су би ла ег зер ци ри шта која су план ски на ста ла, као што је био слу чај са они ма ко ја су се на ла зи ла у окви ру ка сар не у По жа рев цу, Кња жев цу и Пи ро ту. 76 Чак ни ка да су не ка од њих, по пут по ли го на у Рип њу, уре ђи ва на, ни је узи ма на у об зир њи хо ва око ли на и чињеница да се на ла зе у бли зи ни на се ље них ме ста. 77 *** Уче ство ва ње вој ске у раз во ју Бе о гра да ни је би ло у ди ректној ве зи са из ра дом ур ба ни стич ких и ре гу ла ци о них пла нова, већ се пре мо же го во ри ти о ин ди рект ном уче шћу. У том сми слу, ва жно на сле ђе за исто ри ју ур ба ни зма пред ста вља ју кар то граф ски ра до ви офи ци ра и струч ња ка ко је је ан га жо вала вој ска. 78 И пр ви си сте мат ски пре мер Ср би је, из ве ден од до го ди не, ко ји је зна ча јан за исто ри ју про сторног пла ни ра ња у Ср би ји, 79 ре а ли зо ван је под ру ко вод ством срп ске вој ске. У раз во ју гра ђе вин ске и ар хи тек тон ске струке по себ ног зна ча ја имао је вој ни обра зов ни си стем. Та ко је го ди не за бе ле же но у Срп ским но ви на ма: Што се ин џи ни ра и тех ни ча ра ти че, нај ви ше их мо же мо на ћи у Воје ној шко ли из по ме ну те шко ле, не са мо за во је ну не го и за 74 О вој ним про сто ри ма као ме сти ма на ко ји ма је из ла га на вла дар ска сли ка видети: Бо ро зан, И. нав. де ло, стр Ђу рић За мо ло, Д. и Не дић, С. нав. де ло, стр Маг да ле нић, М. М, нав. де ло, ст р. 37, Иве тић, В. (2013) По ли тич ка уло га ми ни ста ра вој них Кра ље ви не Ср бије од до го ди не, док тор ски рад, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, стр Шка ла ме ра, Ж.(1967) При лог про у ча ва ња кар то граф ских из во ра за исто ри ју Бе о гра да XIX ве ка, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XIV, Бе оград: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Ву ко тић, М. (2011) Ур ба ни стич ки раз вој Бе о гра да у XX ве ку, док тор ски рад, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, стр

17 гра ђан ску ин џи нир ску стру ку спо соб ни љу ди изилазе. 80 Вој на зна ња су би ла пре по ру ка за уче ство ва ње у пр вим ин сти ту ци ја ма ко је су ре гу ли са ле гра ђе вин ске и ар хи тектон ске по ду хва те у Ср би ји. Та ко се у про јек ту за осни вање Упра ви тељ ства јав ни по стро је ни ја из го ди не пред ви ђа управ ник ко ји мо ра да има осим тех нич ког та ко и прак тич ног ми ли тар ског зна ња (...) осо би то да се по тражи ако је мо гу ће та кви ко ји је од ко је му дра го Европ ске Си ле Ге не рал, са пла том од 600 та ли ра го ди шње. 81 Пр ви упра ви тељ Глав не упра ве гра ђе ви на ко ја је осно ва на го ди не, а ко ја је пред ста вља ла пре те чу Ми ни стар ства гра ђеви на, био је пу ков ник Па вле Ста ни шић. 82 По себ но за ла га ње за ре гу ла ци ју ва ро ши пре ма Јо си мо ви ће вом пла ну по ка зао је пу ков ник Бе ли Мар ко вић, та да за ме ник ми ни стра гра ђеви на. 83 И ка сни је на че лу Ми ни стар ства гра ђе ви на на ла зи ла су се вој на ли ца. 84 Ве ли ка ка сар на, јед на од пр вих јав них гра ђе ви на у Бе о гра ду, по диг ну та је, упр кос про ти вље њу бе о град ских Ту ра ка, Мило ше вом од луч но шћу да је из гра ди с оруж јем у ру ци ако бу де би ло по треб но. 85 Ње на по зи ци ја у окви ру но вог управно ад ми ни стра тив ног цен тра у Са ва ма ли би ла је ва жна, пре све га, за учвр шћи ва ње пра ва Ср ба на но ви Бе о град, ван шан ца. Ка сни је су, без об зи ра на чи ње ни цу што ни ре гу ла цио ним пла ном ни Гра ђе вин ским за ко ном ни су би ла пред ви ђена ме ста за јав не гра ђе ви не, 86 ка сар не у Бе о гра ду из вре ме на кне за Ми ло ша пред ста вља ле под сти цај за из град њу дру гих гра ђе ви на за по тре бе срп ске вој ске. 87 Вој ни објек ти ко ји су 80 Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр. 159, фусно та Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр. 92, (фусно та 204.) 82 Исто, стр Пе ру ни чић, Б. Упра ва ва ро ши Бе о гра да, стр Ипо лит Мо ден (22. сеп тем бар април 1865), Ми ли во је Пе тро вић Бла зна вац (2. април јун 1868), Јо ван Бе ли мар ко вић (10. ав густ март 1873), Ко ста Про тић (21. сеп тем бар фе бру ар 1884), Јо ван П. Пе тро вић (4. ја ну ар 21. сеп тем бар 1883), Пе тар М. То пало вић (23. март фе бру ар 1887), Јо ван Ј. Ата нац ко вић (11. ок тобар ја ну ар 1899, 25.мај де цем бар 1899) пре ма: По по вић, Љ. и Ми ли ће вић, М. (1998) Ми ни стри вој ни Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је , Бе о град: Вој но и зда вач ки за вод, стр , 40, 44, 52, 71, 82, 110; По ред на пред по ме ну тих срп ских офи ци ра ко ји су би ли ми ни стри гра ђе ви на још су то били и Љу бо мир Ива но вић, Сте ван Здрав ко вић, Милу тин Га ра ша нин, Бо ри во је Не шић; пре ма: Вук са но вић- Анић, Д. (1993) Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски ути цај на ње но фор ми ра ње, Београд: Срп ска књи жев на за дру га: Вој но и здавач ки и но вин ски цен тар, стр. 162, Мар ко вић, Р. нав. де ло, стр Не дић, С. нав. де ло, стр Ка ниц, Ф. нав. де ло, стр

18 по ди за ни у но вој ва ро ши ни су би ли из дво је ни од гра ђе ви на ци вил не на ме не, тј. ни су пред ста вља ли изо ло ва не це ли не у град ском тки ву. Мно ги од њих по диг ну ти су као ре пре зен таци ја ва жно сти уло ге срп ске вој ске у ре а ли за ци ји на ци о налне ми си је. Вој ни објек ти има ли су ва жан удео у јав ном просто ру Бе о гра да, ко ји је пред ста вљао ве ли ки вој ни гар ни зон у ко јем су би ле сме ште не све зна чај не вој не уста но ве, за води, над ле штва, глав на вој на упра ва од но сно Ми ни стар ство вој но, шта бо ви срп ске вој ске. По је ди ни вој ни про сто ри били су од ре ђе ни по зи ци јом вла да ре вог про сто ра у Бе о гра ду, тј. на ста ја ли су као део ком плек са вла да ре ве ре зи ден ци је: ка сар на у Са ва ма ли уз двор кне за Ми ло ша, ка сар на у Топчи де ру уз ко нак кне за Ми ло ша, ко њич ке ка сар не и ма њеж уз двор кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. На кон сти ца ња не за ви сно сти го ди не, уве ћа ње срп ске вој ске и ње на мо дер ни за ци ја до ве ли су до усло жља ва ња њених функ ци ја, по ве ћа ња оби ма ње них де лат но сти и са мим тим но ве по тре бе за ве ћим про сто ри ма раз ли чи тих на ме на. Вој ни про сто ри су, по ред цен трал них зо на гра да, све ви ше за у зи ма ли и око ли ну Бе о гра да, што је би ло усло вље но разво јем Бе о гра да и но вим по тре ба ма ње го вих ста нов ни ка, с јед не стра не, а са дру ге стра не, исто време ним уве ћа њем војске те зах те ви ма да се мо дер на обу ка из во ди на сло бод ном не на се ље ном про сто ру. Ти зах те ви су ре ша ва ни сти хиј ски. План из град ње вој них обје ка та и ве жба ли шта ни је по стојао, о то ме се од лу чи ва ло ad hoc, пре ма но во на ста лим потре ба ма срп ске вој ске што је до во ди ло до ре ше ња ко ја ни су од го ва ра ла ни свим вој ним зах те ви ма и по тре ба ма, а ко ја су би ла и на уштрб по тре ба оп шти не Бе о град. Без ја сних пра ва ца ур ба ни стич ког раз во ја Бе о гра да, не рет ко су се вр ло бр зо вој ни објек ти на шли као пре пре ка и мо ра ли да се поно во из ме шта ју. Не ка да шња ва жност да вој ни об је ка ти бу ду око сни ца бе о град ског јав ног про сто ра и да сво јом ре пре зента тив но шћу од ре ђу ју ва жност од ре ђе них де ло ва град ског ре јо на, да нас је ума ње на са ста но ви шта са вре ме них по тре ба од бра не 88 али и са ста но ви шта дру га чи је уло ге вој ске у држав ној по ли ти ци и дру штву. ЛИ ТЕ РА ТУ РА: Бо ро зан, И. (2013) Сли ка и моћ: пред ста ва вла да ра у српској визуел ној кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка, док тор ска дисертациија, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. 88 Па пић, З., Лу кић, Б. и Кр га, М. (2012) По ве ћа ње ур ба ног ква ли те та градо ва у Ср би ји пу тем кон вер зи је вој них обје ка та/ком плек са, Вој но де ло, је сен 2012, стр

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА Уни вер зи тет у Ни шу, Фа кул тет умет но сти у Ни шу Де парт ман за при ме ње ну умет ност, Ниш DOI 10.5937/kultura1755356B УДК 725.17(497.11) 18 711:94(497.11) 18 оригиналан научни рад ДВОР У СА ВА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Ака де ми ја за по слов ну еко но ми ју, Ча чак DOI 10.5937/kultura1652377D УДК 338.48-44 338.487:659.1 оригиналан научни рад БРЕН ДИ РА ЊЕ МЕ СТА И/ИЛИ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА Са же так: У овом ра ду се из но

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information