С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47"

Transcription

1 SSN COBSS.SR-D Београд, 15. мај Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма 3 Одлука о пре стан ку функ ци је чла на Ви со ког са ве та суд ства из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та 3 Одлука о пре стан ку функ ци је пред сед ни ка При вред ног апе ла ци о ног су да 3 Одлука о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца у Апе ла ци о ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу 3 Одлука о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Чач ку 4 Одлука о из бо ру чла на Ви со ког са ве та суд ства 4 Одлука о из бо ру пред сед ни ка су до ва 4 Одлука о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на су диј ску функ ци ју 4 Одлука о из бо ру на функ ци ју Ту жи о ца за рат не зло чи не 4 у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пан че ву 5 у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пи ро ту 5 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу 5 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Мла де нов цу 5 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Вр ба су 5 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви 6 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ве ли кој Пла ни 6 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Па за ру 6 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у За је ча ру 6 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Алек син цу 6 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Де спо тов цу 7 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Не го ти ну 7 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Кур шу мли ји 7 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми 7 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сом бо ру 7 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ва ље ву 8 у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ми о ни ци 8 Одлука о из бо ру за ме ни ка јав ног ту жи о ца 8 Одлука о из ме на ма Од лу ке о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 9 Одлука о из ме на ма Од лу ке о утвр ђи ва њу са ста ва стал них де ле га ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ним пар ла мен тар ним ин сти ту ци ја ма 9 Аутен тич но ту ма че ње од ред бе чла на 82. став 1. тач ка 2) За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 УС и 96/15) 9

2 2 Број мај П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и ти, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ха ва ни 10 Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и ти, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ха ва ни 10 Указ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Кра ље ви ни Ба хре ин, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ку вај ту 10 М и н и с т а р с т в а Решење o упису у Регистар произвођача дувана 11 Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е Упутство о до дат ним усло ви ма за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те и сред ства обез бе ђе ња за ускла ди ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та 11 Упутство о из ме на ма Упут ства о до дат ним усло ви ма за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те и сред ства обез бе ђе ња за ускла ди ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та 12 Ло ка л н а с а моу п р а в а ВЛАСОТИНЦЕ Решење о име но ва њу ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Во до вод, Вла со тин це 13

3 15. мај Број 47 3 НАРОДНА СКУПШТИНА 1733 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма РС број 5 Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о суди ја ма, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Тре ћој седници Првог редовног заседања у години, 15. маја године. ПР број 15 У Бе о гра ду, 15. маја го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, Томислав Николић, с.р. З А КО Н о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма Члан 1. У За ко ну о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09 УС, 104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12, 124/12 УС, 101/13, 108/13 др. за кон, 111/14 УС, 117/14, 40/15, 63/15 УС, 106/15 и 63/16 УС), у чла ну 72. став 1. ме ња се и гла си: Пред сед ник су да би ра се на че ти ри го ди не и мо же би ти још јед ном иза бран за пред сед ни ка истог су да.. Члан 2. У чла ну 74. по сле ста ва 1. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: Пред сед ни ку су да, ко ји у то ку ман да та на вр ши рад ни век, су диј ска функ ци ја и функ ци ја пред сед ни ка су да пре ста ју ис те ком ман да та пред сед ни ка су да.. До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4. Члан 3. Пред сед ник су да, ко ји је иза бран на ман дат од пет го ди на у складу са За ко ном о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09 УС, 104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12, 124/12 УС, 101/13, 108/13 др. за кон, 111/14 УС, 117/14, 40/15, 63/15 УС, 106/15 и 63/16 УС), на ста вља са ра дом до ис те ка ман да та и мо же би ти иза бран за пред сед ни ка истог су да још јед ном на ман дат од че ти ри го ди не. Члан 4. Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 1734 Нa осно ву чла на 39. став 2. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, број 9/10),, на Тре ћој сед ни ци о пре стан ку функ ци је чла на Ви со ког са ве та суд ства из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та Проф. др Ми ла ну Шку ли ћу, чла ну Ви со ког са ве та суд ства из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та, пре ста је функ ци ја да на 19. децем бра го ди не, под но ше њем остав ке На осно ву чла на 74. став 2. За ко на о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09 УС, 104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12, 124/12 УС, 101/13, 108/13 др. за кон, 111/14 УС, 117/14, 40/15, 63/15 др. про пис, 106/15 и 63/16 УС) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 9/10),, на Тре ћој сед ни ци о пре стан ку функ ци је пред сед ни ка При вред ног апе ла ци о ног су да Ми ро сла ву Ни ко ли ћу, пред сед ни ку При вред ног апе ла ци о ног су да, пре ста је функ ци ја пред сед ни ка су да због из бо ра за су ди ју Устав ног су да. РС број На осно ву чла на 97. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 108/13, 111/14, 117/14 и 106/15) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 9/10),, на Тре ћој сед ни ци о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца у Апе ла ци о ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу Едвар ду Је ри ну, јав ном ту жи о цу у Апе ла ци о ном јав ном тужи ла штву у Ни шу, пре ста је функ ци ја да на 18. ја ну а ра го дине, због на вр ше ња рад ног ве ка. РС број 7

4 4 Број мај На осно ву чла на 97. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 108/13, 111/14, 117/14 и 106/15) и чла на 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 9/10),, на Тре ћој сед ни ци о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Чач ку Да ни лу Ву ји чи ћу, јав ном ту жи о цу у Основ ном јав ном ту жила штву у Чач ку, пре ста је функ ци ја да на 29. ју ла го ди не, због на вр ше ња рад ног ве ка. РС број На осно ву чла на 38. став 1. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 8. став 1. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 9/10),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру чла на Ви со ког са ве та суд ства За чла на Ви со ког са ве та суд ства из ре да про фе со ра прав ног фа кул те та би ра се проф. др Ран ко Ке ча, ре дов ни про фе сор Правног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. РС број На осно ву чла на 71. став 1. За ко на о су ди ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09 УС, 104/09, 101/10, 8/12 УС, 121/12, 124/12 УС, 101/13, 108/13 др. за кон, 111/14 УС, 117/14, 40/15, 63/15 др. про пис, 106/15 и 63/16 УС) и чла на 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру пред сед ни ка су до ва Би ра се за пред сед ни ка Ви шег су да у Вра њу, Дра га на Илић Мар ко вић, су ди ја Ви шег су да у Вра њу. Би ра се за пред сед ни ка Основ ног су да у Ва ље ву, Бран ка Марко вић, су ди ја Основ ног су да у Ва ље ву. Би ра се за пред сед ни ка При вред ног су да у Чач ку, Зо ри ца Мили вој че вић, су ди ја При вред ног су да у Чач ку. Би ра се за пред сед ни ка Пре кр шај ног су да у Ја го ди ни, Не над Пе тро вић, су ди ја Пре кр шај ног су да у Ја го ди ни. Би ра се за пред сед ни ка Пре кр шај ног су да у Кру шев цу, Ма рина Ђор ђе вић, су ди ја Пре кр шај ног су да у Кру шев цу. РС број Нa осно ву чла на 147. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ( Службе ни гла сник РС, број 98/06) и чла на 51. став 1. За ко на о су ди јама ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на су диј ску функ ци ју Би ра ју се за су ди је При вред ног су да у Ни шу: 1. Ђо рић Ву ја чић Је ле на, ко ри сник по чет не обу ке на Пра восуд ној ака де ми ји, 2. Ми ли но вић Дра га на, су диј ски по моћ ник у При вред ном суду у Ни шу, 3. Ни ко лић Је ле на, су диј ски по моћ ник у Апе ла ци о ном су ду у Ни шу. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју Ту жи о ца за рат не зло чи не За Ту жи о ца за рат не зло чи не би ра се Сне жа на Ста ној ко вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Пр вом основ ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду.

5 15. мај Број 47 5 РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пан че ву За јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пан че ву би ра се Не бој ша Жив ко вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Ви шем јавном ту жи ла штву у Бе о гра ду. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пи ро ту За јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у Пи ро ту бира се Со ња Не шић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жила штву у Пи ро ту. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и члана 74. ст. 2. и 3. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС и 117/14),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу би ра се Са ша Ђо кић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Мла де нов цу За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Младе нов цу би ра се Иван Ко на тар, за ме ник јав ног ту жи о ца у Пр вом основ ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Вр ба су За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Вр ба су би ра се Бра ни слав Ле по тић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Са ду.

6 6 Број мај РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 пре чи шћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Старој Па зо ви би ра се Вла ди мир Ни ко лић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ве ли кој Пла ни За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ве ликој Пла ни би ра се Сла ви ца Ива но вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ве ли кој Пла ни. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и члана 74. ст. 2. и 3. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС и 117/14),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Па за ру За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Новом Па за ру би ра се Нер мин Ко шко вац, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Па за ру. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у За је ча ру За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у За је ча ру би ра се Сла ви ша Ди ми три је вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основном јав ном ту жи ла штву у За је ча ру. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Алек син цу За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Алексин цу би ра се Иван Ми тро вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основном јав ном ту жи ла штву у Алек син цу.

7 15. мај Број 47 7 РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Де спо тов цу За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Де спотов цу би ра се Пр во слав Ан тић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основном јав ном ту жи ла штву у Де спо тов цу. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Не го ти ну За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Не го тину би ра се Ми ло сав Срећ ко вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основном јав ном ту жи ла штву у Ве ли кој Пла ни. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Кур шу мли ји За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Куршу мли ји би ра се Ран ко Мак си мо вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Про ку пљу. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци го ди не до не ла је о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми би ра се Со фи ја Ви то ми ро вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сом бо ру За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сом бору би ра се Ве сна Дра жић Ми ха ље вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сом бо ру.

8 8 Број мај РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и члана 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ва ље ву За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ва ље ву би ра се Ми ле Ни ко лић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном јавном ту жи ла штву у Ва ље ву. РС број На осно ву чла на 159. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 74. став 1. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и чла на 201. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбени гла сник РС, број 20/12 пре чи шћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру на функ ци ју јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ми о ни ци За јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ми о ници би ра се Сне жа на Јо ва но вић, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основном јав ном ту жи ла штву у Ми о ни ци. РС број На осно ву чла на 75. ст. 1. и 2. и чл. 78. до 82. За ко на о јав ном ту жи ла штву ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 др. за кон, 101/11, 38/12 УС, 121/12, 101/13, 111/14 УС, 117/14, 106/15 и 63/16 УС) и чла на 201. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 прeчишћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из бо ру за ме ни ка јав ног ту жи о ца За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Дру гом основ ном јав ном ту жила штву у Бе о гра ду би ра ју се: 1. Ми нић Са ша, ту жи лач ки по моћ ник у Ту жи ла штву за ор гани зо ва ни кри ми нал, 2. Стај ко вац Мир ја на, ту жи лач ки по моћ ник у Дру гом основном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду, 3. Сте ван че вић Је ле на, ту жи лач ки по моћ ник у Дру гом основном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Тре ћем основ ном јав ном ту жила штву у Бе о гра ду би ра ју се: 1. Ву ји чић Алек сан дра, ту жи лач ки по моћ ник у Пр вом основном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду, 2. Де дић Ми љан, ту жи лач ки по моћ ник у Пр вом основ ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду, 3. Сто јил ко вић Ма ри ја, ту жи лач ки по моћ ник у Тре ћем основном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сме де ре ву би ра се: 1. Жив ко вић Ми лан, ту жи лач ки по моћ ник у Ви шем јав ном ту жи ла штву у По жа рев цу. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Убу би ра се: 1. Ми лен ко вић Де јан, ко ри сник по чет не обу ке Пра во суд не ака де ми је. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Са ду би ра ју се: 1. Ву ко вић Ни ко ла, ту жи лач ки по моћ ник у Ви шем јав ном тужи ла штву у Но вом Са ду, 2. Ко лар ски Ста ни сла ва, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Са ду. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Зре ња ни ну би ра се: 1. Мој син Дра га на, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Зре ња ни ну. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Сен ти би ра се: 1. Мај лат Бо рис, ко ри сник по чет не обу ке Пра во суд не ака деми је. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми би ра се: 1. Ми ћић Ми лан, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Но вом Са ду. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Бач кој Па лан ци би ра се: 1. Ву лић Ана Ма ри ја, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јавном ту жи ла штву у Бач кој Па лан ци. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Шап цу би ра се: 1. Про тић Алек сан дар, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јавном ту жи ла штву у Шап цу. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Кру шев цу би ра се: 1. Ми тић Сне жа на, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Па ра ћи ну. За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Алек син цу би ра се: 1. Трај ко вић Са ња, ту жи лач ки по моћ ник у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ни шу.

9 Београд, 15. мај Година LXX број 47 С А Д Р Ж А Ј Јавни позиви 1 Јавни конкурси 2 Судски огласи 3 Упис у судски регистар 5 Обавештења правних и физичких лица 6 Неважеће исправе 6 објављује Јавни позиви ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД ПОЗИВ за исказивање заинтересованости (консултантска услуга избор консултантске фирме) Република Србија Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) ИД број ИБРД Пројекта: P Број ИБРД Зајма: 8255-YF Сертификација ревизора за безбедност саобраћаја (обука из ревизије безбедности саобраћаја и сертификација) ИД бр. Уговора: RRSP/CS2-RSATC/ Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке за реализацију Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и намерава да део тих средстава искористи за набавку предметне консултантске услуге. Циљ Консултантске услуге ( Услуга ) је спровођење обуке из области ревизије безбедности саобраћаја (РБС) на путевима и сертификација ревизора за безбедност саобраћаја на путевима са циљем да се обезбеди сертификованих полазника обуке, реализујћи обуке у четири групе (две групе истовремено) са максималним бројем од 15 полазника у једној групи, са квалитетом знања за обављање РБС на путевима. Обука ревизора је прописана Директивом ЕУ за Управљање Безбедношћу Саобраћаја на путној инфраструктури (2008/96/ЕС) и још увек није у потпуности имплементирана у Републици Србији. Очекивани директан резултат Услуге је сертификација полазника обуке који успешно заврше обуку. Захтеви за Услуге су у потпуности идентификовани Пројектним задатком, који ће бити достављен изабраној фирми. Услуга ће бити извршена у Републици Србији, у Београду и на путним правцима до 100 км удаљености од Београда (за потребе обиласка деоница). Планирано трајање уговора је 6 месеци. Очекивани период за извршење Услуге је jул 2017 jануар Услуга ће обухватити, али неће бити стриктно ограничена на следеће: 1. Припрема за обуку из области РБС на путевима; 2. Спровођење обуке из РБС на путевима; 3. Спровођење завршног испита и сертификација полазника обуке; 4. Пружање подршке и праћење полазника обуке, и 5. Пружање неопходне логистике за спровођење РСА обуке. Приликом пружања услуга, Консултант ће поступати у складу са: постојећим законима и пратећим правним документима у Републици Србији (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, као званичним смерницама ЈППС), Директивом ЕУ за Управљање безбедношћу саобраћаја на путној инфраструктури (2008/96/ЕС), најбољом међународном праксом у области ревизије безбедности, и пројектним задатком. Јавно предузеће Путеви Србије, позива подобне консултантске фирме ( Консултантске фирме ) да искажу своју заинтересованост за пружање наведене услуге. Заинтересоване Консултантске фирме треба да доставе податке који доказују њихову квалификованост и релевантно искуство за пружање Услуге. Избор за скраћену листу (short list) ће бити заснован на основу података који су достављени о профилу фирме (организација и способности), специфичном искуству фирме које је од значаја за задатак или је сличне природе и искуству у пружању услуга у сличним условима у току последњих 5 (пет) година. Консултанти треба да обрате посебну пажњу на одредбе члана 1.9 Смерница Светске банке: избор и ангажовање Консултаната из ИБРД зајмова и ИДА кредита од стране зајмопримаца Светске банке (Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under BRD Loans and DA Credits & Grants] by World Bank Borrowers) из јануара год. који дефинише политику Светске банке у вези са сукобом интереса. Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику заједничког улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене квалификованости. Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора консултанта на основу његових квалификација (CQS) дефинисаном Консултантским Смерницама. Додатне информације могу се добити радним данима од 10,00 до 12,00 часова (по локалном времену) на адреси: Јавно предузеће Путеви Србије Влајковићева 19а Београд, Србија Особа за контакт: Никола Веселиновић, Специјалиста за набавке тел факс e-адреса: Изјаве заинтересованости се морају доставити у писменој форми на доле назначену адресу (лично или путем редовне поште или електронске поште) најкасније до 31. маја године у 14,00 часова (по локалном времену). Молимо да на насловној страни Изјаве заинтересованости, као и на коверти (у случају доставе путем поште или лично) наведете пун назив Услуге. Јавно предузеће Путеви Србије Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл. инж. грађ Булевар краља Александра Београд, Србија Тел: Факс: e-адреса:

10 2 15. V / 47 announces PUBLC ENTERPRSE ROADS OF SERBA REQUEST for expressions of interest (Consulting Services Firms Selection) Republic of Serbia Road Rehabilitation and Safety Project (RRSP) BRD Project D No. P BRD Loan No YF Certification of Road Safety Auditors (RSA training and certification) Contract D No.: RRSP/CS2-RSATC/ The Republic of Serbia has received financing from the World Bank toward the cost of the Road Rehabilitation and Safety Project (the Project) and intends to apply part of the proceeds for consulting services. The objective of the consulting services ( the Services) is Road Safety Audit (RSA) Training and Certification aiming to provide certified trainees, working in four groups (two groups at the same time) with maximum of 15 trainees in one group, with quality knowledge to perform RSA. Training of auditors is stipulated in EU Directive on Road nfrastructure Safety Management (2008/96/EC) and still not fully implemented in the Republic of Serbia. The expected direct outcome of the Services is certification of trainees successfully completed training course. The requirements for the Services are fully identified in the Terms of Reference, which will be provided to the selected firm. Services shall be provided within Serbia, Belgrade and roads within 100 km around Belgrade (for purpose of site visits). The planned duration of the services is 6 months. Expected time for execution of service is July 2017 January The Services will cover but shall not be limited to the following: 1. Preparation RSA Training Course 2. Undertaking of RSA Training Course 3. Undertaking of Final Exam and Certification 4. Follow up of trainees, and 5. Providing logistic necessary for conducting RSA Training Course While performing the Services, the Consultant will comply with provisions of: Existing laws in Republic of Serbia (Law on Road Traffic Safety, Law on Public Roads, Law on Planning and Construction, accompanied by-law documents and official PERS guidelines), EU Directive on Road nfrastructure Safety Management (2008/96/EC) and related EU Projects (EURO-AUDT, The European Road Safety Auditor Training Syllabus), etc. Best international practice concerning RSA (covered topics in RSA Training Course shall be based upon PARC (World Road Association) approach presented within document: Road Safety Audit Guideline for safety checks of new road projects from 2011, which can be freely download from PARC webpage) and Terms of Reference. The Public Enterprise Roads of Serbia (the Client) now invites eligible consulting firms ( Consultants ) to indicate their interest in providing the Services. nterested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlist will be based on information provided on the firm s profile (organization and capabilities); specific experience of the firm, relevant to the assignment or of similar nature and experience under similar conditions in the last five years. The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under BRD Loans and DA Credits & Grants] by World Bank Borrowers dated January 2011, ( Consultant Guidelines ), setting forth the World Bank s policy on conflict of interest. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a subconsultancy to enhance their qualifications. A Consultant will be selected in accordance with the CQS (Selection Based on the Consultants Qualifications) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during office hours from 10:00 to 12:00 (local time). Public Enterprise Roads of Serbia 19a, Vlajkovićeva St Belgrade, Serbia Contact Person: Mr. Nikola Veselinović, Procurement Specialist tel fax Expressions of interest prepared in English must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by ) by 14:00 o clock (local time) on May 31, Please indicate on the cover page of the Expression of nterest and on the envelope (in case of submission by mail or in person) the full title of the Services. Public Enterprise Roads of Serbia Attn. Gordana Subotički-Đorđević, dipl-ing (C.E.) Bulevar kralja Aleksandra Belgrade, Serbia Tel: Fax: Јавни конкурси СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ВЛА ДИ МИР ЦИ на осно ву чла на 36. ст. 3. и 4. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16) и Од лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за име но ва ње ди рек то ра ЈКП Из вор Вла ди мир ци број 111-3/17- од 27. априла го ди не, oбјављује јав ни кон курс за име но ва ње ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Из вор Вла ди мир ци. По да ци о Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу: Јав но ко му нал но пред у зе ће Из вор Вла ди мир ци, Све тог Са ве 25. Рад но ме сто: ди рек тор Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Из вор Вла димир ци, на пе ри од од че ти ри го ди не. Ди рек тор Пред у зе ћа за сни ва рад ни од нос на од ре ђе но вре ме. Усло ви за име но ва ње ди рек то ра: 1) да је пу но лет но и по слов но спо соб но ли це и др жа вља нин Ре публи ке Ср би је; 2) да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра јању од нај ма ње че ти ри го ди не, од но сно на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, мастер стру ков ним сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма; 3) да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је се зах те ва ви со ко обра зо ва ње из тач ке 2; 4) да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа; 5) да по зна је област кор по ра тив ног упра вља ња; 6) да има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва; 7) да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке; 8) да ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци; 9) да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим се уређу ју кри вич на де ла, и то: (1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви; (2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди; (3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на; (4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра; (5) за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти. Струч на оспо со бље ност, зна ња и ве шти не: оце њу ју се у из бор ном поступ ку уви дом у до ка зе ко ји су при ло же ни уз при ја ву кан ди да та и усме ним раз го во ром са кан ди да ти ма ко ји ис пу ња ва ју усло ве утвр ђе не кон кур сом. При ја ве на јав ни кон курс под но се се у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи вања јав ног кон кур са у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке При ја ве на јав ни кон курс са нео п ход ном до ку мен та ци јом и до ка зима, под но се се Ко ми си ји за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра ЈКП Из вор Вла ди мир ци, пре по ру че ном по шиљ ком, пу тем по ште или лич но пре ко пи сар ни це Оп штин ске упра ве оп шти не Вла ди мир ци, у за тво ре ној ко вер ти, на адре су Све тог Са ве 34, Вла ди мир ци са на зна ком: Прија ва на јав ни кон курс за име но ва ње ди рек то ра ЈКП Из вор Вла ди мир ци не отва рај. До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву: из вод из ма тич не књи ге ро ђе них (ори ги нал или ове ре на фо то копи ја); уве ре ње о по слов ној спо соб но сти (ори ги нал или ове ре на фо то копи ја); уве ре ње о др жа вљан ству (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја); до каз о струч ној спре ми (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја ди пло ме); до каз о рад ном ис ку ству на по сло ви ма за ко је се зах те ва ви со ко образо ва ње (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја уве ре ња /по твр де по сло дав ца); до каз о рад ном ис ку ству на по сло ви ма ко ји су по ве за ни са по слови ма јав ног пред у зе ћа, ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја уве ре ња / по твр де по сло дав ца); до каз о по зна ва њу обла сти кор по ра тив ног упра вља ња (ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја уве ре ња/по твр де по сло дав ца); из ја ва да та под кри вич ном и ма те ри јал ном од го вор но шћу да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно акт над ле жног ор га на по ли тич ке стран ке да је ли цу од ре ђе но ми ро ва ње функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке; уве ре ње над ле жног ор га на (над ле жне по ли циј ске упра ве) да ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци; до каз да му ни је из ре че на ме ра без бед но сти (из дат од стра не надле жног ор га на) у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју кри вич на де ла, и то: (1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви; (2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;

11 47 / 15. V (3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на; (4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра; (5) за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти. Не бла го вре ме не, не пот пу не и не ра зу мљи ве при ја ве не ће би ти предмет раз ма тра ња. Ли це за ду же но за да ва ње ин фор ма ци ја о спро во ђе њу јав ног кон курса је Љи ља на Ђу рић, пред сед ник Ко ми си је, тел. 015/ , сва ког радног да на од 11,00 до 15,00 ча со ва ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, објављује конкурс за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу правно-економску научну област. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/ /15), Статута Правног факултета и Правилника о условима, начину и поступку избора у звање наставника Правног факултета Универзитета у Нишу. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра 11, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву је неопходно доставити биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверења о докторирању, библиографију, радове и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу (за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на Уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на Сву пратећу документацију доставити у писаном и електронском облику. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање Судски огласи ТРЕ ЋИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ Тре ћи основ ни суд у Бе о гра ду и то су ди ја Ми лоса ва Јо ва но вић као су ди ја по је ди нац, у ван пар нич ном пред ме ту пред ла га ча Пред школ ска уста но ва 11. април На род них хе ро ја 12а, Но ви Бе о град, ра ди аморти за ци је ме ни це, на осно ву чла на 90. За ко на о ме ни ци, из да је оглас. По зи ва се ли це код ко га с ена ла зи ме ни ца се ријски број АА чи ји је из да ва лац Еуро Пе трол д.о.о., да исте у ро ку од 60 да на од об ја вљи ва ња огла са у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије по ка же Трећем основ ном су ду у Бе о гра ду. Уко ли ко ме ни ца у на ве де ном ро ку не бу де пре зенто ва на су ду, суд ће исту огла си ти за по ни ште ну. 1. Р3. број 23/17 Из Тре ћег основ ног су да у Бе о- гра ду Тре ћи основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Ве сна Бо ја но вић као су ди ја по је ди нац у прав ној ства ри тужи о ца Ри стић То ми сла ва, из Зе му на, Вој ни пут блок 2 број 149 и До не вић Све тла не, Бе о град, Бра ће Јер ко вић 205/1, про тив ту же ног Јо ва но вић Пе тра, не по зна тог пре би ва ли шта и Ма то вић Ми хољ ке, из Зе му на, Војни пут блок 2 број 149/2, ра ди утвр ђе ња ре ше њем од 17. мар та го ди не, ту же ном Јо ва но вић Пе тру са да не по зна тог пре би ва ли шта, по ста вио је за при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Бру јић Ми лоша, Кнез Ми ха и лоа 2/8, ко ја ће за сту па ти ту же ног пред Тре ћим основ ним су дом у Бе о гра ду, у прав ној ства ри 2 П. 4187/2016, док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред овим су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка, а све на осно ву од ред би чла на 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. ЗПП. 2. П. број 4187/2016 Из Тре ћег основ ног су да у Бе о гра ду ОСНОВНИ СУД У БОРУ Председник Оновног суда у Бору на основу чл. 47. и 48. Закона о државним службеницима ( Службени главник РС, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ( Службени гласник РС, бр. 41/07 и 109/09) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Бору бр. Су /2015 од 25. децембра године, 5. маја године поништава оглас о јавном конкурсу објављен у Службеном гласнику РС, број 108/13 од 6. децембра године и дневном листу Ало дана 14. децембра Су. број V /2013 Из Основног суда у Бору ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ Основни суд у Зајечару је 28. априла године поставио привременог заступника туженом Нинковић Љубиши из Бољевца, сада на непознатој адреси, на основу члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. ЗПП и за истог дредио Станковић Слободана, адв. из Зајечара, који ће туженог заступати у предмету овога суда 19 Пл. 9/17. Привремени заступник предузимаће парничне радње у поступку све док се тужени, његов законски заступник или пуномоћник непојаве пред судом. 19. Пл. број 9/17 Из Основног суда у Зајечару Основ ни суд у За је ча ру, и то су ди ја Жи ви ца Ђорђе вић као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту жи ље Пе тру цић Ма је из За је ча ра, чи ји је пун. адв. Ве сна Живко вић из За је ча ра, про тив ту же ног Де ја на Пе тру ци ћа из За је ча ра, са да на не по зна тој адре си, ра ди раз во да и вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, до но си 26. апри ла годи не, сле де ћи оглас. Основ ни суд у За је ча ру по ту жби Пе тру цић Ма је из За је ча ра, ра ди раз во да бра ка, ре ше њем по ста вио је при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Де ја ну Пе тру цићу из За је ча ра, са да на не по зна тој адре си, адво ка та Ми ки цу Срећ ко вић из Бо љев ца, са ли сте адво ка та Адво кат ске ко мо ре За је чар. 17. П2. број 74/17 Из Основ ног су да у За је ча ру ОСНОВ НИ СУД У ЗРЕ ЊА НИ НУ Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји овог су да Оли ве ри Ку љић, као су ди ји по је дин цу, у оста вин ском по ступ ку иза пок. Ра дој чин Ха са на Фа ди ле, ро ђе не Ђеве ни ца бив. из Зре ња ни на, ко ја је ро ђе на 28. де цем бра го ди не, пре ми ну ла 26. но вем бра го ди не у Зре ња ни ну, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, на осно ву чла на 116. ст. 1. и 2. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, из дао је 6. фе бру а ра го ди не, сле де ћи оглас. Пред Основ ним су дом у Зре ња ни ну, у то ку је оставин ски по сту пак иза пок. Ра дој чин Ха са на Фа ди ле, ро ђе не Ђе ве ни ца бив. из Зре ња ни на, ко ја је ро ђе на 28. де цем бра го ди не, пре ми ну ла 26. но вем бра го ди не у Зре ња ни ну, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, ко ји се во ди под бро јем 16 О. 3250/2015. По зи ва ју се сва ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе иза пок. Ра дој чин Фа ди ле бив. из Зре ња ни на, да се ја ве овом су ду, у ро ку од го ди ну да на, од да на об ја вљи ва ња овог огла са у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије. 16. О. број 3250/2015 Из Основ ног су да у Зре њани ну Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Оли ве ри Куљић, као су ди ји по је дин цу, и ван пар нич ној ства ри предла га ча Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско осигу ра ње Бе о град, про тив про тив ни ка пред ла га ча Тка лац Пе тра са по след њим пре би ва ли штем у Зре ња ни ну, ра ди про гла ше ња не ста лог ли ца за умр ло, на осно ву чла на 61. ЗВП-а, из дао је је 24. мар та го ди не, сле де ћи оглас. Основ ни суд у Зре ња ни ну, у пред ме ту 16 Р2. број 24/2017 пред ла га ча Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Бе о град, про тив про тив ни ка пред ла га ча Тка лац Пе тра ра ди про гла ше ња не ста лог ли ца за умр ло, по ста вио је про тив ни ку пред ла га ча привре ме ног ста ра о ца у ли цу адв. Ла зић Дра га на из Зре њани на, ко ји ће за сту па ти ње го ва пра ва и ин те ре се у овом по ступ ку. По зи ва се не ста ла Тка лац Пе тар са по след њим пре би ва ли штем Зре ња нин, ро ђен 27. де цем бра го ди не, да се без од ла га ња ја ви Основ ном су ду у Зрења ни ну. Исто вре ме но се по зи ва сва ко ли це ко је не што зна о не ста лом или о ње го вом жи во ту, да то без од ла га ња ја ви су ду. Уко ли ко рок од три ме се ца од об ја вљи ва ња огласа у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије про тек не без у спе шно, суд ће до не ти од лу ку о про гла ше њу не сталог за умр лог. 16. Р2. број 24/2017 (СУ. V-49 број 110/17) Из Основ ног су да у Зре ња ни ну Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји овог су да Оли ве ри Ку љић, као су ди ји по је дин цу, у оста вин ском по ступ ку иза пок. Ми хај ло вић Ду ша на Сми ље, ро ђена Псо до ров, бив. из Кле ка, ко ја је ро ђе на 22. ок то бра го ди не, пре ми ну ла 19. ју на го ди не у Ме ленци ма, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, на осно ву члана 116 ст. 1. и 2. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, из дао је 21. ју ла го ди не сле де ћи оглас. Пред Основ ним су дом у Зре ња ни ну, у то ку је оставин ски по сту пак иза пок. Ми хај ло вић Ду ша на Сми ље, ро ђе на Псо до ров, бив. из Кле ка, ко ја је ро ђе на 22. ок тобра го ди не, пре ми ну ла 19. ју на го ди не у мелен ци ма, без за ве шта ња, др жа вљан ка РС, ко ји се во ди под бро јем 16 О. 1685/2016. По зи ва ју се сва ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе иза пок. Ми ха ји ло вић Сми ље, бив. из Кле ка, да се ја ве овом су ду, у ро ку од го ди ну да на, од об ја вљи ва ња овог огла са у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије. 16. О. број 1685/2016 Из Основ ног су да у Зре њани ну ОСНОВ НИ СУД У КИ КИН ДИ Основ ни суд у Ки кин ди на осно ву члана 6. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку РС у ве зи са чл. 81 За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, ре ше њем 1 Р1. 1/17 од 4. маја го ди не у ван пар нич ном пред ме ту пред ла га ча Андри је Кре јић из Ба нат ског Ве ли ког Се ла, ули ца Ни ко ле Те сле број 137, ко га за сту па Здрав ко Ту бин, адво кат из Ки кин де, про тив про тив ни ка пред ла га ча Жар ка Стан ковић и Дра ги ње Ми тро вић, обо је из Ба нат ског Ве ли ког Се ла, Слав ка Ро ди ћа 62, са да на не по зна тој адре си преби ва ли шта и бо ра ви шта, ра ди де о бе имо вин ске за јед нице ко ја по сто ји на не крет ни ни упи са ној у ли сту не покрет но сти број 1542 к.о. Ба нат ско Ве ли ко Се ло, парц. бр. 2934, њи ва 2. кла се у по те су Ци гла на по вр ши не 39а 11 m2, и њи ва 4. кла се у по те су Ци гла на по вр ши не 18 а 89 m2, све укуп не по вр ши не 58а 00 m2, по ста вио је про тив ни ци ма пред ла га ча Жар ку Стан ко вић из Б. В. Се ла, ули ца Слав ка Ро ди ћа број 62, са да не по зна тој адре си пре би ва ли шта и бо ра ви шта и Дра ги њи Ми тровић из Б. В. Се ла, Слав ка Ро ди ћа 62, са да не по зна тој адре си пре би ва ли шта и бо ра ви шта, за при вре ме ног заступ ни ка Је ле ну Пе ро вић, адво ка та из Ки кин де, ко ја ће их за сту па ти у овом по ступ ку до окон ча ња истог или док се он или ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред су дом. 1. Р1. број 1/17 Из Основ ног су да у Ки кин ди Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји Да ли бор ки Чонић, у прав ној ства ри ту жи о ца Ер ви на Ђер ман из Но ве Цр ње, ЈНА 88, чи ји је пу но моћ ник Ву ки ца Ми до ро вић, адво кат из Ки кин де, про тив ту же них До ро ги Етел из Ки кин де, До ро ги Ан та ла из Ба нат ске То по ле, До ро ги Јо же фа из Ба нат ске То по ле, До ро ги Ја но ша из Ба нат ске То по ле, До ро ги Ер же бет из Ба нат ске То по ле, До ро ги Иштва на из Ба нат ске То по ле, До ро ги Еве из Ба нат ске То по ле, Ме са рош Ја но ша из Но ве Цр ње, Ме са рош Јулиш из Но ве Цр ње, Ме са рош Иштва на из Но ве Цр ње, Ме са рош Ја но ша из Но ве Цр ње, Ме са рош Јо же фа из

12 4 15. V / 47 Ба нат ске То по ле, Ке ре сту ри Ју лиш из Но ве Цр ње, свих са да не по зна тог пре би ва ли шта, ра ди утвр ђе ња пра ва сво ји не, до нео је ван ро чи шта 3. маја го ди не, следе ће ре ше ње Мир ја на Пе ро вић Ма рић Адво кат из Ки кин де, поста вља се за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ни ма До ро ги Етел, До ро ги Ан та лу, До ро ги Јо же фу, До ро ги Ја но шу, До ро ги Ер же бет, До ро ги Иштва ну, До ро ги Еви. Ме сарош Ја но шу, Ме са рош Ју лиш, Ме са рош Иштва ну, Меса рош Ја но шу, Ме са рош Јо же фу И Ке ре сту ри Ју лиш у по ступ ку ко ји се пред овим су дом во ди под бро јем 4 П. 104/ П. број 104/17 Из Основ ног су да у Ки кин ди ОСНОВ НИ СУД У МЛА ДЕ НОВ ЦУ Основ ни суд у Мла де нов цу, су ди ја Ра до ван Мер довић, у прав ној ства ри ту жи о ца Илић Срећ ка из Вла о ла, про тив ту же не Ели за бе те Илић, са не по зна тим пре бива ли штем у ино стран ству, ра ди раз во да бра ка, од лу чују ћи о пред ло гу ту жи о ца за по ста вља ње при вре ме ног за ступ ни ка, до нео је 9. ма ја го ди не, ре ше ње. 1. Ту же ној Илић Ели за бе ти, са не по зна тим ме стом пре би ва ли шта у ино стран ству, за при вре ме ног за ступни ка у овом пред ме ту у сми слу од ред бе чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗПП-а, по ста вља се адво кат Ми ло рад Бој чевић из Мај дан пе ка. 2. При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ту же ну у по ступ ку све док се ту же ни или њен пу но моћ ник не по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ној по ста вио ста ра те ља. П2. број 19/2017 Из Основ ног су да у Мла де нов цу ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ ПА ЗА РУ Основ ни суд у Но вом Па за ру, као пар нич ни, по су ди ји Идри зу Му де ри зо ви ћу, као су ди ја по је ди нац, у прав ној ства ри ту жи о ца Тр то вац Ад ми ра из Но во пазар ске ба ње, ко га за сту па Ми ло са вље вић Зо ран, адвокат из Новог Па за ра, про тив ту же не Hugyecz Ni ko lett iz Ma đar ske, са да на не по зна тој адре си, ра ди раз во да бра ка, 11. маја го ди не до нео је оглас. Ре ше њем 28-П.2. бр. 464/17 од 11. маја године на осно ву члана 81. став 1. тачка 5. ЗПП-а по стављен је адво кат Ра ми за Ђа ко вац, из Но вог Па за ра, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же не Hugyecz Ni ko lett iz Ma đar ske, не по зна те адре се у ино стран ству, а у пар ници ту жи о ца Тр то вац Ад ми ра из Новог Па за ра, ко ја се во ди код овог су да, ра ди раз во да бра ка. Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни заступ ник за сту па ти ту же ну у по ступ ку све док се ту жена или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ној по ста вио ста ра о ца. 28. П2. број 464/17 Из Основ ног су да у Но вом Па за ру ОСНОВ НИ СУД У ПО ЖА РЕВ ЦУ Основ ни суд у По жа рев цу, су ди ја Жи ва дин Об радо вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Град ске оп шти не Косто лац, про тив ту же ног Му ри на Скен де ра из Ко стол ца, са да не по зна тог бо ра ви шта у ино стран ству, ра ди ду га, об ја вљу је да је ре ше њем 70 П 1336/16 од 24. априла го ди не, по ста вио од сут ном ту же ном Му ри ни Скен де ру, са да не по зна тог бо рав шта, адво ка та Вла дими ра Штрп ца из По жа рев ца за при вре ме ног за ступ ника, у овој прав ној ства ри, ко ји ће за сту па ти ту же ни ка у овом пред ме ту, све док се ту же ник или ње гов пу но моћник не по ја ве пред су дом. 70. П. број 1336/16 Из Основ ног су да у По жа рев цу ОСНОВ НИ СУД У ПО ЖА РЕВ ЦУ СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У КУ ЧЕ ВУ Основ ни суд По жа ре вац, Суд ска је ди ни ца Ку че во, као пар нич ни, су ди ја Мом чи ло Ра јић је на осно ву члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Љу би ши Ла за ре ви ћу из Во лу је, са да на не по зна тој адре си у ино стран ству, у пар ни ци П. бр. 586/2016 (2014), ту жи о ца Сло бо да на То до ро ви ћа из Бро ди це, ра ди сво ји не, адво ка та Дра га на Ми ло ра дови ћа из Ку че ва, ко ји ће за сту па ти ту же ног у овом поступ ку све док се исти или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба вести суд да је по ста вио ста ра о ца. 83 П. број 586/2016 (2014) Из Основ ног су да у По жа рев цу, Суд ска је ди ни ца у Ку че ву ПРИ ВРЕД НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ При вред ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Дар ко Цу ка нић, као сте чај ни су ди ја, у по ступ ку спро во ђе ња сте ча ја над сте чај ним ду жни ком Royal Blue д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Ју жни бу ле вар 172, ма тич ни број , ПИБ , на за вр шном ро чи шту одр жа ном да на 28. априла го ди не донеo је ре ше ње Усвајa се за вр шни ра чун сте чај ног управ ни ка од 24. априла го ди не, за пе ри од 3. март до 24. априла го ди не. За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним дужни ком Royal Blue д.о.о. у сте ча ју, Бе о град, Ју жни бу ле вар 172, ма тич ни број , ПИБ От ка зу је се ис пит но ро чи ште за ка за но за 5. јун го ди не. V Одо бра ва се ре зер ва ци ја сред ста ва за по кри ће оба ве за сте чај не ма се до за кљу че ња сте ча ја у укуп ном из но су од ди на ра (ад ми ни стра тив не так се АПР и про ви зи ја бан ке) и на кон одр жа ва ња за вр шног ро чи шта у укуп ном из но су 3,822,50 ди на ра (оглас у Службеном гла сни ку РС и про ви зи ја бан ке). V На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре, Бе о- град, ули ца Бран ко ва бр.25, да по пра во сна жно сти овог ре ше ња, из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка Royal Blue д.о.о. у сте ча ју, Бе о град, Ју жни бу ле вар 172 из реги стра при вред них су бје ка та. V На ла же се Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку да, по пра во сна жно сти овог ре ше ња, бри ше из своје еви ден ци је сте чај ног ду жни ка са ма тич ним бро јем V На ла же се По ре ској упра ви, фи ли ја ла Вра чар, да по пра во сна жно сти овог ре ше ња, бри ше ПИБ стечај ног ду жни ка број из је дин стве ног ре гистра по ре ских об ве зни ка. V На ла же се сте чај ном управ ни ку да, по пра восна жно сти овог ре ше ња, уга си те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка код UniC re dit bank a.d. бр X По пра во сна жно сти овог ре ше ња и по из ве штају сте чај ног управ ни ка, уз до ста ву до ка за о уни ште њу пе ча та сте чај ног ду жни ка, суд ће до не ти по себ но ре шење о раз ре ше њу ду жно сти сте чај ног управ ни ка Бран ка Вуч ко ви ћа. Ре ше ње ис так ну то на огла сној та бли су да 28. априла 2017.го ди не и би ће об ја вље но у Слу жбе ном гласни ку Ре пу бли ке 11. Ст. број 20/2016 Из При вред ног су да у Бе о- гра ду При вред ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Љи ља на Ма тић, као сте чај ни су ди ја у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком MLM Ar mal д.о.о. у сте ча ју, Бе о град, Бу левар вој во де Ми ши ћа 37/4, ма тич ни број ПИБ , ван ро чи шта, да на 10. маја го ди не, донео jе ре ше ње Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте чаја над сте чај ним ду жни ком MLM Ar mal д.о.о. у сте ча ју, Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 37/4, ма тич ни број , ПИБ За вр шно ро чи ште ће се одр жа ти 14. јуна го ди не у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, у суд ни ци 134/, са по чет ком у 11,00 ча со ва. По зи ва ју се по ве ри о ци и сте чај ни управ ник да при су ству ју за вр шном ро чи шту. V Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да и у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 4. Ст. број 91/2016 Из При вред ног су да у Бе о гра ду При вред ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту 2. Ст. број 265/2016 да на 13. апри ла го ди не, до нео је ре ше ње: Усва ја се пред лог пред ла га ча Пред у зе ће Ban ca n te sa a.d., Бе о град, Ми лен ти ја По по ви ћа 7б, Но ви Бе о- град, за отва ра ње по ступ ка сте ча ја над ду жни ком Друштво са огра ни че ном од го вор но шћу за ви со ко град њу и ин же ње ринг Рат ко Ми тро вић Де ди ње, Бе о град (Вождовц), Во ждо вач ки кру жни пут 125. Отва ра се по сту пак сте ча ја над ду жни ком Друштво са огра ни че ном од го вор но шћу за ви со ко град њу и ин же ње ринг Рат ко Ми тро вић Де ди ње, Бе о град (Вождовц), Во ждо вач ки кру жни пут 125, ма тич ни број Утвр ђу је се по сто ја ње сте чај ног раз ло га не посту па ње по усво је ном пла ну ре ор га ни за ци је, пред ви ђеног чла ном 11. став 2. тач ка 4. и став 5. у ве зи са чланом 173. став 1. тач ка 2. За ко на о сте ча ју. V За сте чај ног управ ни кла се име ну је Ми лош Ма ље вић из Бе о гра да, Јо це Јо ва но ви ћа 9. V По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у ро ку од 90 дана од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка стеча ја над сте чај ним ду жни ком у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије при ја ве При вред ном су ду у Бе о граду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња. V По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да испу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си. V Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 13. сеп тем бар го ди не, у 9,30 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вредном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 100, спрат. V Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште за 4. ју ли го ди не у 9,30, ко је ће се одр жа ти у При вредном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 100/. Х Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка би ће об јављен на огла сној та бли су да. 2. Ст. број 265/2016 Из При вред ног су да у Бе о- гра ду При вред ни суд у Бе о гра ду, је до нео ре ше ње 6. Ст. број 220/2016 од 9. ма ја го ди не, ко јим од ре ђу је за вршно ро чи ште за 6. ју н го ди не у 11,20 ча со ва, у Привред ном су ду у Бе о гра ду, суд ни ца број 130, на пр вом спрату, за Алим пи је д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Га ри бал ди је ва 14, ма тич ни број , ПИБ , на ком се: 1. рас пра вља о за вр шном ро чи шту сте чај ног управ ни ка; 2. рас пра вља о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту награ де сте чај ног управ ни ка, 3. под но се при мед бе на за вр шни ра чун или на подне те зах те ве за ис пла ту на кна да и на гра да; 4. од лу чу је о не рас по де ље ним де ло ви ма сте чај не ма се; 5. од лу чу је о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за банкрот ство сте чај ног ду жни ка. По зи ва ју се по ве ри о ци или сте чај ни ду жник да под не су зах тев за спро во ђе ње по ступ ка и по ло же средства нео п ход на за по кри ће тро шко ва сте чај ног по ступка, уко ли ко же ле да се исти спро ве де у сми слу чла на 13. став 4. За ко на о сте ча ју. 6. Ст. број 220/2016 Из При вред ног су да у Бе о- гра ду Од ла же се ро чи ште за раз ма тра ње пред ло га Плана ре ор га ни за ци је и гла са ње за ка за но за 12. мај го ди не у 11,00 ча со ва, у овом су ду у Ма са ри ко ва 2, судни ца 100, спрат, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним дужни ком При вред но дру штво за про из вод њу за спољ ну и уну тра шњу тр го ви ну и ин жи ње ринг JE EP Com merce д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Пан че вач ки пут 64а, ма тич ни број , ПИБ Од ре ђу је се но во ро чи ште за раз ма тра ње и гласа ње пред ло га Из ме ње ног пла на ре о гра ни за ци је од 26. апри ла го ди не за 23. ју ни го ди не у 11,00 часо ва, у овом су ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 100, спрат, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво за про из вод њу за спољ ну и уну тра шњу трго ви ну и ин жи ње ринг JE EP Com mer ce д.о.о. у стеча ју из Бе о гра да, Пан че вач ки пут 64а, ма тич ни број , ПИБ На ла же се пред ла га чу Пла на ре ор га ни за ци је, од но сно сте чај ном управ ни ку да до ста ви оба ве ште ње о за ка зи ва њу ро чи шта свим по ве ри о ци ма об у хва ће ним План, осни ва чи ма, од но сно чла но ви ма сте чај ног дужни ка, као и свим за ин те ре со ва ним ли ци ма. V Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци да увид у пред лог Из ме ње ног пла на ре ор га ни за ци је од 26. апри ла го ди не моу из вр ши ти у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, кан це ла ри ја 108 на пр вом спра ту, у пери о ду од 9,00 до 13,00 ча со ва, као и да ће при ме рак Пла на ре ор га ни за ци је би ти об ја вљен на ин тер нет страни ци Аген ци је за при вред не ре ги стре. V По зи ва ју се за ин те ре со ва на ли ца да у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња огла са у Слу жбе ном гла снику Републике Србије, до ста ве сте чај ном управ ни ку и При вред ном су ду у Бе о гра ду све при мед бе на пред лог Из ме ње ног пла на ре ор га ни за ци је од 26. апри ла го ди не, ко ји ма оспо ра ва ју са др жи ну истог а на ро чи то основ и ви си ну Пла ном об у хва ће них по тра жи ва ња и упо зо ра ва се пред ла гач Пла на да је у оба ве зи да од говор на при мед бе до ста ви При вред ном су ду у Бе о гра ду у ро ку од осам да на од да на при је ма при мед би у су ду. V Ре ше ње о одр жа ва њу ро чи шта за раз ма тра ње пред ло га Пла на ре ор га ни за ци је и гла са ње, об ја ви ће се на огла сној та бли су да, Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије, и у два ви со ко ти ра жна днев на ли ста ко ји се дистри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 3. Ст. број 147/2015 Из При вред ног су да у Бе о- гра ду

13 47 / 15. V При вред ни суд у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, ре шењем 13 П 7734/15 од 24. апри ла го ди не од лу чио је сле де ће: На осно ву овла шће ња из чла на 81. ЗПП-а по ставља се Жељ ка Ко ва че вић адво кат из Бе о гра да, Брани чев ска 11, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ног H. Ran gel n du sti es The Pent ho u se #1, Kow lo on Park Drive, Tsim Shat sui, Kow lo on, Hong Kong, у по ступ ку пред овим су дом, ко ји се во ди у пред ме ту 13 П број 7734/15. Пред мет ту жбе ног зах те ва је да се оба ве же ту жени H. Ran gel n du sti es The Pent ho u se #1, Kow lo on Park Dri ve, Tsim Shat sui, Kow lo on, Hong Kong, да пла ти тужи о цу из нос од ,00 УСД и из нос од ,00 евра са при па да ју ћом ка ма том и да на док на ди ту жи о цу тро шко ве пар нич ног по ступ ка. По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти че твр то ту же ну у по ступ ку све док се че твр то ту же на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, у скла ду са чла ном 82. став 2. ЗВП-а. 13. П. број 7734/15 Из При вред ног су да у Бе о гра ду При вред ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту 2 Ст. 199/2015 на ро чи шту одр жа ном да на 4. маја го дине до нео је ре ше ње: Од ре ђу је се до пун ско ис пит но ро чи ште у поступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком ДП Кон чар сер вис и про да ја ре зер вних де ло ва Бе о град у сте ча ју, Гр чи ћа Ми лен ка 4а за 15. јун го ди не са по чет ком у 9,30 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 133/. 2. Ст. број 199/2015 Из При вред ног су да у Бе о- гра ду ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ При вред ни суд у За је ча ру и то сте чај ни су ди ја Ми ле на Сте ва но вић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком ДОО Век си плус Злот, у сте ча ју, ван ро чишта, до нео је 10. маја го ди не ре ше ње За ка зу је се за вр шно ро чи ште за за кљу че ње стечај ног по ступ ка ко је се во ди над сте чај ним ду жни ком ДОО Век си плус Злот, у сте ча ју, за 14. јун годи не, у 12,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у За је ча ру, судницa 4. По зи ва ју се по ве ри о ци и сте чај ни управ ник да при сту пе на за ка за но ро чи ште, а овај Оглас сма тра се по зи вим за исто ро чи ште. На ла же се сте чај ном управ ни ку да нај ка сни је до ро чи шта са чи ни За вр шни из ве штај и За вр шни ра чун сте чај ног ду жни ка. Оглас о за ка зива њу на пред на ве де ног ро чи шта обја ви ти у Службеном гла сни ку Републике Србије. 2. Ст. број 15/2016 Из При вред ног су да у За је ча ру ПРИ ВРЕД НИ СУД У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ При вред ни суд у Кра гу јев цу, и то су ди ја Бра нислав Јо во вић, као сте чај ни су ди ја, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво Сте фан При ор ДОО, Кра гу је вац, Ду ша на Уро ше ви ћа 12/16, ма тич ни број , ПИБ , од лу чу ју ћи о пред ло гу Пла на ре ор га ни за ци је сте чај ног ду жни ка, под не том од стра не осни ва ча и вла сни ка 100% ка пи тала сте чај ног ду жни ка, Пе тра Ка ра џи ћа из Кра гу јев ца, Ду ша на Уро ше ви ћа 12/16, да на 16. марта го ди не, до нео је 9. маја го ди не сле де ће ре ше ње. 1. Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка При вред но дру штво Сте фан При ор ДОО, Кра гу јевац, Ду ша на Уро ше ви ћа 12/16, ма тич ни број , ПИБ , да је осни вач и вла сник 100% ка пита ла сте чај ног ду жни ка, Пе тар Ка ра џић из Кра гу јев ца, Ду ша на Уро ше ви ћа 12/16, да на 16. марта године, под нео овом су ду План ре ор га ни за ци је сте чај ног дужни ка, и да увид у текст Пла на ре ор га ни за ци је мо гу да из вр ше у пи сар ни ци При вред ног су да у Кра гу јев цу, сва ког рад ног да на у тер ми ну од 8,00 до 15,00 ча со ва, по чев од 9. маја године, па до да на одр жа ва ња рочи шта. 2. Ро чи ште за раз ма тра ње пред ло га Пла на ре ор гани за ци је и гла са ње о пла ну за ка зу је се за 1. јун у 12,30 ча со ва и одр жа ће се у суд ни ци 533/V, При вред ног су да у Кра гу јев цу, Трг сло бо де По зи ва ју се сви по ве ри о ци об у хва ће ни пла ном, сте чај ни управ ник, осни ва чи и чла но ви сте чај ног дужни ка, као и сва дру га за ин те ре со ва на ли ца да при суству ју ро чи шту. 4. По зи ва ју се за ин те ре со ва на ли ца да све при медбе на План ре ор га ни за ци је ко ји ма оспо ра ва ју са др жи ну Пла на ре ор га ни за ци је, а на ро чи то основ или ви си ну пла ном об у хва ће них по тра жи ва ња, до ста ве сте чајном ду жни ку овом су ду у ро ку од 15 да на од да на обја вљи ва ња огла са у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије. Пред ла гач пла на је у оба ве зи да од го вор на при мед бе до ста ви су ду у ро ку од осам да на од да на при је ма при мед бе у су ду. 5. При ме рак тек ста пред ло га Пла на ре ор га ни заци је од 16. марта године до ста ви ће се Аген ци ји за при вред не ре ги стре, ра ди об ја вљи ва ња на ин тер нет стра ни тог ре ги стра. 6. Ово ре ше ње се об ја вљу је на огла сној та бли суда 9. маја године и до ста вља ра ди об ја вљи ва ња Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије и днев ним ли сто ви ма Блиц и Да нас 1. Ст. број 36/2016 Из При вред ног су да у Кра гујев цу Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Бранислав Јововић, поступајући по предлогу за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, над стечајним дужником Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге Ема Кнић, матични број , ПИБ , донео је 5. маја године следеће решење 1. Покреће се претходни поступак за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације, поднетим 18. априла године над стечајним дужником Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге Ема Кнић, матични број , ПИБ Рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о плану заказује се за 29. јун год. са почетком у 11,00 часова и одржаће се у судници 533/V, Привредног суда у Крагујевцу, Трг слободе Обавештавају се сва заинтересована лица да увид у наведени предлог Унапред припремљеног плана реорганизације могу да изврше у писарници Привредног суда у Крагујевцу, сваког радног дана у термину од 8,00 до 15,00 часова, почев од 4. маја године, па до дана одржавања рочишта. 4. Позивају се сви повериоци да присуствују рочишту, а сва заинтересована лица да примедбе на предлог Унапред припремљеног плана реорганизације, којима оспоравају садржину плана, а нарочито основ или висину планом обухваћених потраживања, доставе стечајном дужнику и надлежном суду у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије. Предлагач је у обавези да одговор на примедбе достави овом суду у року од осам дана од дана пријема примедбе у суду. 5. Одређује се мера обезбеђења забране извршења на обезбеђеној и необезебеђеној имовини стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге Ема Кнић, матични број , ПИБ , и иста се односи и на спровођење извршења налога блокаде на новчаним средствима стечајног дужника. Мера обезбеђења важиће до окончања претходног поступка за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, а најдуже 6 месеци. Упис мере обезбеђења одређене овим решењем извршиће Агенција за привредне регистре и РГЗ СКН Крагујевац. Меру обезбеђења спровешће Народна Банка Србије Одељење за принудну наплату, Крагујевац, у складу са чланом 11. став 1. Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ( Службени гласник РС, број 47/11). 1. Рео. број 2/2017 Из Привредног суда у Крагујевцу ПРИ ВРЕД НИ СУД У НИ ШУ При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Драган Здрав ко вић, у сте чај ном по ступ ку отво ре ним над Дру штво Bim food ДОО, у сте ча ју, То плич ка Ве ли ка Пла на б.б., Оп шти на Про ку пље, МБ , ПИБ , ко га за сту па сте чај ни управ ник Ду шан ка Ћет ко вић из Ни ша, на ро чи шту одр жа ном 9. маја го ди не, до нео је сле де ће ре ше ње. 1. За кљу чу је се сте чај ни по сту пак отво рен над стечај ним ду жни ком Дру штво Bim food ДОО, То плич ка Ве ли ка Пла на б.б., Оп шти на Про ку пље, МБ , ПИБ Ота зу је се ис пит но ро чи ште за ка за но за 20. септембар го ди не. 3. Усва ја се за вр шни ра чун сте чај ног управ ни ка, под нет на ро чи шту, за пе ри од од отва ра ња до за кључе ња сте чај ног по ступ ка, са ре зер ва ци јом сред ста ва у из но су од 6.202,02 ди на ра, на име тро шко ва бри са ња из еви ден ци је АПР, ван ред ног фи нан сиј ског из ве шта ја и за тва ра ња ра чу на сте чај ног ду жни ка. 4. На гра да сте чај ног управ ни ка се не од ре ђу је. 5. Ре ше ње об ја ви ти на огла сној и елек трон ској табли су да и у Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије, а по прав но сна жно сти до ста ви ти ре ги стру при вред них субје ка та ра ди бри са ња, и дру гом од го ва ра ју ћем ре ги стру. 1. Ст. број 11/2017 Из При вред ног су да у Ни шу ПРИ ВРЕД НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Вла ди славу Кур те ку, у по ступ ку ис пи ти ва ња ис пу ње но сти услова за отва ра ње по ступ ка сте ча ја у скла ду са уна пред при пре мље ним Пла ном ре ор га ни за ци је над ду жни ком АД за про из вод њу ка бло ва и про вод ни ка Но во садска фа бри ка ка бе ла Но ви Сад, Ин ду стриј ска б.б., МБ , ПИБ , да на 28. апри ла го дине до но си сле де ће ре ше ње. Ро чи ште ра ди раз ма тра ња и евен ту ал ног гла са ња о под не том УП ПР-у се за ка зу је за 12. јун го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва, у овом су ду у Но вом Са ду, у при зе мљу, суд ни ца бр. 7., на ко је се по зи ва ју сви заин те ре со ва ни по ве ри о ци об ја вом огла са у Службеном гла сни ку Републике Србије и у јед ном ви со ко ти ражном днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на те ри то рији Ре пу бли ке Ср би је, те ис ти ца њем на огла сној та бли При вред ног су да у Но вом Са ду. Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци да по чев од 28. априла го ди не мо гу из вр ши ти увид у пред лог уна пред при пре мље ног Пла на ре ор га ни за ци је у сте чај ној писар ни ци При вред ног су да у Но вом Са ду, сва ког рад ног да на од 8,00 до 13,00 ча со ва. По зи ва ју се ли ца ко ја за то има ју прав ни ин те рес да све при мед бе на пред лог уна пред при пре мље ног Пла на ре ор га ни за ци је ко ји ма оспо ра ва ју ње го ву са држи ну, а на ро чи то основ или ви си ну Пла ном об у хва ћених по тра жи ва ња до ста ве сте чај ном ду жни ку и овом су ду у ро ку ко ји по чи ње да те че 15 да на по об ја вљи вању огла са са из ре ком овог ре ше ња у Службеном гласни ку Републике Србије, док се сте чај ни ду жник као пред ла гач Пла на оба ве зу је да од го вор на при мед бе доста ви у ро ку од осам да на од при је ма при мед бе у су ду. 1. Рео. број 6/2017 Из При вред ног су да у Но вом Са ду Упис у судски регистар ПРИ ВРЕД НИ СУД У НИ ШУ При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 54/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 7-18, по дат ке: Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Га џин Хан врши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Ти ја на Мар ко вић као вр ши лац ду жно сти дирек то ра, а упи су је се Дра го слав Ран чић као ди рек тор са нео гра ни че ним оба ве за ма и овла шће њи ма. Фи. број 54/2017 Из При вред ног су да у Ни шу При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 55/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 5-186, по дат ке: Осни ва се Здрав стве на уста но ва Апо те ка Мedikus pharm са се ди штем у Ни шу, Зет ска 4. Осни вач уста но ве: Миљ ко вић Ми лан, Ниш, Ће ле Ку ла 6. Де лат ност: 47.73; 47.74; Ли це овла шће но за за сту па ње: Миљ ко вић Ми лан, ди рек тор са нео гра ни че ним овла шће њи ма. Фи. број 55/2017 Из При вред ног су да у Ни шу При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 56/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 5-179, по дат ке: Здрав стве на уста но ва Апо те ка Royal phar macy Ниш вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко

14 6 15. V / 47 што се бри ше Злат ко вић Ми ли ца као ди рек тор, а упису је се Жив ко вић Ми ли ца као ди рек тор, са овла шће њима за за сту па ња без огра ни че ња. Фи. број 56/2017 Из При вред ног су да у Ни шу При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 57/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број , по дат ке: Ви со ка шко ла за вас пи та че стру ков них сту ди ја Алек си нац вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту пање та ко што се бри ше др Сто јан Об ра до вић као ди ректор, а упи су је се др Ми лу тин Ђу рич ко вић као ди ректор, без огра ни че ња. Фи. број 57/2017 Из При вред ног су да у Ни шу При вред ни суд у Ни шу Ре ше њем Фи. број 59/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 861/1, по дат ке: Пред школ ска уста но ва На ша ра дост Ле по са вић вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Ол ги ца Ба раћ као ди рек тор, а упи су је се Зори ца Јо ва но вић као вр ши лац ду жно сти ди рек то ра, са нео гра ни че ном од го вор но шћу. Фи. број 59/2017 Из При вред ног су да у Ни шу При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 51/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број , по дат ке: Здрав стве на уста но ва Апо те ка Сне жа на Ба бушни ца вр ши бри сање огран ка под на зи вом Апо те ка Ирис Ди ми тров град, Ћи ри ла и Ме то ди ја 1. Вр ши упис осни ва ња огран ка под на зи вом Апо те ка Sne ža na-betty са се ди штем у Пи ро ту Трг ре пу бли ке 150. Де лат но сти огран ка: 47.73; 47.75; 47.72; 47.71; 47.29; Фи. број 51/2017 Из При вред ног су да у Нишу При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 52/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 1-307, по дат ке: На род но по зо ри ште у Ни шу вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Ву ко вић Иван ди рек тор, а упи су је се Пе тро вић Дра га на вр шилац ду жно сти ди рек то ра. Фи. број 52/2017 Из При вред ног су да у Нишу При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 53/2017 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број , по дат ке: Исто риј ски ар хив у Пи ро ту вр ши про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше Ма нић Ми ле та ди рек тор, а упи су је се Ко ста ди но вић Ива на дирек тор без огра ни че ња у окви ру упи са не де лат но сти. Фи. број 53/2017 Из При вред ног су да у Нишу Обавештења правних и физичких лица Саобраћајна школа Пинки Нови Сад објављује следећа решења: 1. Поништава се јавна исправа коју је издала Саобраћајна школа Пинки Нови Сад: Дупликат сведочанства о завршеном првом разреду образовног профила Возач моторних возила, дел. бр. 338 од 7. марта године, издат на име Михајло Бажантик, јер јавна исправа није издата на прописаном обрасцу. 1. Поништавају се јавне исправе које је издала Саобраћајна школа Пинки Нови Сад: Сведочанство о завршеном четвртом разреду образовног профила Саобраћајно транспортни техничар, дел. бр од 12. децембра године и Диплома о матурском испиту, дел. бр. 58 од 20. јануара године, који су издати на име Милан Самарџија, јер подаци у исправи не одговарају подацима у јавној евиденцији. 2. Уместо поништених јавних исправа из тачке 1. овог решења издаће се одговарајућа јавна исправа у форми дупликата са одговарајућим ознакама да је дупликат, односно у недостатку прописаног обрасца школа ће издати уверење о чињеницама унетим у евиденцију Неважеће исправе ЛИЧ НЕ КАР ТЕ Ре ше њем ПС Ср бо бран број /1-26 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ср бо бран на име Јо ва но вић Ми лан, Ср бо бран, Ср бо бран. 01/014544/17 Ре ше њем ПС Ср бо бран број /1-27 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ср бо бран на име Алек си је вић Зо ран, Ср бо бран, Ср бо бран. 01/014545/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Зец Мир ја на, Зе мун, Бе о град. 01/014546/17 Ре ше њем ПС Ср бо бран број /1-24 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ср бо бран на име Ми хај ло вић Ду шан, Ту ри ја, Ту ри ја. 01/014547/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Азе мо вић Фа ти ма, Зе мун, Бе о град. 01/014548/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Јо ва но вић Иван, Вра чар, Бе о град. 01/014549/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Јо ва нов ска Ја вор ка, Тре јак, Бу ја но вац. 01/014550/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Ибра хи ми Не џат, Бу ја но вац, Бу ја но вац. 01/014551/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Буја но вац на име Али ји Зи ја, Бу ја но вац, Бу ја но вац. 01/014552/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Вен че вић Сла во љуб, Зе мун, Бе о град. 01/014553/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Је здић Са ра, Зе мун, Бе о град. 01/014554/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Кор лат Ра дој ка, Зе мун, Бе о град. 01/014555/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ерор Бо ри слав, Зе мун, Бе о град. 01/014556/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Ами ди Ре ћи бе, Ве ли ки Тр но вац, Ве ли ки Тр новац. 01/014557/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о- град на име Ми лен ко вић Ко виљ ка, Зе мун, Бе о град. 01/014558/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Трај ко вић Јел ка, Ра ко вац, Бу ја но вац. 01/014559/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Мар ти но вић Ми ло рад, Бо га тић, Бо га тић. 01/014560/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Плав шић Љу би ша, Зе мун, Бе о град. 01/014561/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Ива но вић Па вић Сла ђа на, Цр на Ба ра, Цр на Ба ра. 01/014562/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Сто јиљ ко вић Жељ ка, Зе мун, Бе о град. 01/014563/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Ђу рић Алек сан дар, Кле ње, Кле ње. 01/014564/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Дја ко вић Ма ја, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/014565/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Ра ји но вић Ми ле, Ба до вин ци, Ба до вин ци. 01/014566/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Па вић Ве лич ко, Ду бље, Ду бље. 01/014567/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Јо ва но вић Ни ко ла, Бор, Бор. 01/014568/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Јан ку цић Дра гу тин, Бор, Бор. 01/014569/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ша ки ров ски Емрах, Бор, Бор. 01/014570/17 Ре ше њем ПС Ди ми тров гра ду број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ди ми тров гра ду на име Ива нов Иви ца, Ка ме ни ца, Ди ми тровград. 01/014571/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ми лић Вој ка на, Бор, Бор. 01/014572/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ко стић Алек сан дар, Бор, Бор. 01/014573/17 Ре ше њем ПС Осе чи на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Осе чи на на име Ра кић Да ни је ла, Гу ња ци, Осе чи на. 01/014574/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ри стић Фи лип, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014575/17 Ре ше њем ПС Бо га тић број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо га тић на име Жи ва но вић Ра ден ка, Ду бље, Бо га тић. 01/014576/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Стан ков ска Бо жа на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014577/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Љу би чић Ма ри ја, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014578/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Бр зу ља Јо ван ка, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014579/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Јо ва но вић Мир ја на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014580/17 Ре ше њем ПС Вар ва рин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Варва рин на име Ма рин ко вић Ма ри ја на, Вар ва рин се ло, Вар ва рин. 01/014581/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Дра гој ло вић Сло бо дан, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014582/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ра ко ви ца на име Му тић Ка та ри на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014583/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Ву чу ро вић Ђор ђе, Вар ва рин се ло, Вар ва рин. 01/014584/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име По по вић Ма ри ца, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014585/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чука ри ца на име Зла та но вић Јо ван, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014586/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Те шић ма ри ца, Ки кин да, Ки кин да. 01/014587/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Здрав ко вић Мил ка, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014588/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бео град на име Мар ко вић Ми лан, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014589/17 Ре ше њем ПС Ћи ће вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ћи ће вац на име Ра ди во је вић Ср ђан, Ћи ће вац, Ћи ће вац. 01/014590/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Гор дић Ива на, Срем чи ца, Срем чи ца. 01/014591/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ди ми три је вић Дра го љуб, Срем чи ца, Срем чи ца. 01/014592/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ста мен ко вић Сне жа на, Дра го цвет, Дра го цвет. 01/014593/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ми ло са вље вић Вла дан, Гор ња Са бан та, Кра гу је вац. 01/014594/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ђо кић Го ран, Ри ба ре, Ри ба ре. 01/014595/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број /190 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име По мо ри шац Је ле на, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/014596/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Јаго ди на на име Пет ко вић Ра до љу ба, Ма јур, Ма јур-ј. 01/014597/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број /188 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Вар га Ру длоф, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/014598/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Мла де но вић Са ша, Си о ко вац, Ја го ди на. 01/014599/17

15 47 / 15. V Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Аран ђе ло вић Бог дан, Ја го ди на, Ја го ди на. 01/014600/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број /189 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Ми јин Лин да, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/014601/17 Ре ше њем ПС Сви лај нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сви лај нац на име Јо ва но вић Ива на, Ра до шин, Сви лај нац. 01/014602/17 Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко ва чи ца на име Гру јић Бог дан, Де бе ља ча, Ко ва чи ца. 01/014603/17 Ре ше њем ПС Сви лај нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сви лај нац на име Ва сић Љу би ша, Ку ши ље во, Ку ши ље во. 01/014604/17 Ре ше њем ПС Ку че во број /2017-К од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ку че во на име Ми тро вић Го ри ца, Се на, Ку че во. 01/014605/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ми ла но вић Дар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014606/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Вар ја чић Пр во слав, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014607/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ми ла но вић Бо јан, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014608/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Но ва ко вић Пе тар, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014609/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Па вло вић Ни ко ла, Ро го је вац, Кра гу је вац. 01/014610/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ђо кић Не бој ша, Де си ми ро вац, Кра гу је вац. 01/014611/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ог ња но вић Та ма ра, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014612/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ле ба не на име Ри стић Де јан, Ле ба не, Ле ба не. 01/014613/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Илић Ни ко ла, Смр дан, Ле ско вац. 01/014614/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ле ба не на име Мир џић Сла ви ца, Шу ма не, Ле ба не. 01/014615/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Ма цић Сил ва на, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/014616/17 Ре ше њем ПС Ба ји на ба шта број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ба ји на ба шта на име Шљи ван ча нин Ма ко, Ба ји на ба шта, Ба ји на Ба шта. 01/014617/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Мла де но вић Лу ка, Ча чак, Ча чак. 01/014618/17 Ре ше њем ПС Ба ји на ба шта број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ба ји на ба шта на име Сла до је вић Ра дој ка, Рас ти ште, Ба ји на Ба шта. 01/014619/17 Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ве ли ка Пла на на име Си мо но вић Мар ко, Ве ли ка Пла на, Ве лика Пла на. 01/014620/17 Ре ше њем ПС Го лу бац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Го лубац на име Бог да но вић Је ро слав, Ми ље вић, Го лу бац. 01/014621/17 Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ве ли ка Пла на на име Ма те јић Ми лан, Ве ли ка Пла на, Ве ли ка Пла на. 01/014622/17 Ре ше њем ПС Го лу бац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Го лубац на име Пе тро вић Ста ни ша, Ку дреш, Го лу бац. 01/014623/17 Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Крм пот Ми ро сла ва, Об ро вац, Об ро вац. 01/014624/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Би ше вац Ра де, Ер деч, Кра гу је вац. 01/014625/17 Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Вје шти ца Сне жа на, Бач ка Палан ка, Бач ка Па лан ка. 01/014626/17 Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ср ди ја Јо ван ка, Бач ка Па лан ка, Бач ка Па лан ка. 01/014627/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име То до ро вић Ми ро слав, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/014628/17 Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Мар ци кић Ста ни са ва, Бач ка Па лан ка, Бач ка Па лан ка. 01/014629/17 Ре ше њем ПС Сје ни ца број /17-1 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сјени ца на име Ју кић Им шир, Сје ни ца, Сје ни ца. 01/014630/17 Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Са вић Зо ран, Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац. 01/014631/17 Ре ше њем ПС Лај ко вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лај ко вац на име Мар ко вић Зо ран, Ру бри бре за, Лај ко вац. 01/014632/17 Ре ше њем ПС Лај ко вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лај ко вац на име Мир ко вић Ми лош, Пе пе ље вац, Лај ко вац. 01/014633/17 Ре ше њем ПС Лај ко вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лај ко вац на име Пе тро вић Мар ко, Пе пе ље вац, Лај ко вац. 01/014634/17 Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди мир ци на име Ма и ха и ло вић Слав ка, Вла ди мир ци, Влади мир ци. 01/014635/17 Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди мир ци на име Илић Са ша, Де брц, Вла ди мир ци. 01/014636/17 Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди мир ци на име Лов че вић Ми о драг, Де брц, Вла ди мир ци. 01/014637/17 Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди мир ци на име Ран ко вић Је ле на, Ма ти је вац, Вла ди мир ци. 01/014638/17 Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди мир ци на име Бе лић Ве ран, Вла ди ми ри ци, Вла ди мир ци. 01/014639/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ле бане на име Ни ко лић Зо ри ца, Жде гло во, Ле ба не. 01/014640/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ле ба не на име Јо вић тро јан, Кла јић, Ле ба не. 01/014641/17 Ре ше њем ПС Сје ни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сје ни ца на име Зе кић Не хад, Сје ни ца, Сје ни ца. 01/014642/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Тру ја но вић Сла ви ца, Бор, Бор. 01/014643/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ми ло ва но вић Иван, Бор, Бор. 01/014644/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ка мин ски Џу ли а но, Бор, Бор. 01/014645/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ни ко лић Та ма ра, Бор, Бор. 01/014646/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ду ло вић Га бри је ла, Бор, Бор. 01/014647/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17БК од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ха ли ло вић Един, Но ви Бе о- град, Бе о град. 01/014648/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17БК од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Мал ба шић Јак ша, Но ви Бе о- град, Бе о град. 01/014649/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17СИВ од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Јо вић Со фи ја, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/014650/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17сив од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Га ври ло вић Је ле на, Но ви Бе о- град, Бе о град. 01/014651/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17СИВ од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Кур те ши емран, Ли пљан, Бе о- град. 01/014652/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Жи ва ди но вић Рад ми ла, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/014653/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Ри стић Ра да, Ру ња ни, Ло зни ца. 01/014654/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Га јић Ми ли ја на, Ба ња Ко ви ња ча, Ло зни ца. 01/014655/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Га јић Вла ди мир, Ба ња Ко ви ња ча, Ло зни ца. 01/014656/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Ко мар че вић Здрав ко, Ло зни ца, Ло зни ца. 01/014657/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Фи ли по вић Или ја, Клуп ци, Ло зни ца. 01/014658/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ло зница на име Гли шић Ву ко са ва, Ко ре ни та, Ло зни ца. 01/014659/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Кри во шић Урош, Ло зни ца, Ло зни ца. 01/014660/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лозни ца на име Ла зић Не дељ ко, Ба ња Ко ви ља ча, Ло зни ца. 01/014661/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ло зни ца на име По по вић Вла ди мир, Ло знич ко По ље, Ло зни ца. 01/014662/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Ан то нић Је ле на, Зма је во, Вр бас. 01/014663/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Уско ко вић Ми љан, Вр бас, Вр бас. 01/014664/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Кан драч Ни ко ла, Вр бас, Вр бас. 01/014665/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Ка ра га ћа Ве сна, Ку цу ра, Вр бас. 01/014666/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Ра да нов Мар ко, Ку цу ра, Вр бас. 01/014667/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Трај чев ски Илир ја на, Вр бас, Вр бас. 01/014668/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Ва да ски Ва ле ри ја, Ку цу ра, Вр бас. 01/014669/17 Ре ше њем ПУ Кру ше вац број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кру ше вац на име Ми ло је вић Зо ри ца, Му дра ко вац, Кру ше вац. 01/014670/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Леба не на име Пе тро вић Ја на, Ле ба не, Ле ба не. 01/014671/17 Ре ше њем ПС Вр бас број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Абра мо вић Вук, Ку це ра, Вр бас. 01/014672/17 Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр њач ка Ба ња на име Алек сан дрић Ве ли бор, Вр њач ка Ба ња, Врњач ка Ба ња. 01/014673/17 Ре ше њем ПС Жа гу би ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Жагу би ца на име Јо ва но вић Ма слин ка, Оса о ни ца, Жа гу би ца. 01/014674/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Дун ђер ски Мир ја на, Вр бас, Вр бас. 01/014675/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Тот Зол тан, Вр бас, Вр бас. 01/014676/17 Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вели ка Пла на на име Ве лич ко вић Бла го је, Мар ко вац, Ве ли ка Пла на. 01/014677/17 Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ве ли ка Пла на на име Пе јић Ни ко лић Слав ко, Ло зо вик, Ве ли ка Пла на. 01/014678/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1567 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Шко рић Бра цо, Ниш, Ниш. 01/014679/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1559 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Ра дић Је ле на, Ниш, Ниш. 01/014680/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1548 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Петро вић Пре драг, Ниш, Ниш. 01/014681/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1558 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Ми лић Не на, Ниш, Ниш. 01/014682/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1432/2016 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Ран ђе ло вић Не над, Ниш, Ниш. 01/014683/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 14174/016 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име Сте вић Ан ђе ла, Ни шка Ба ња, Ниш. 01/014684/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1485 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сур ду ли ца на име Ран ђе ло вић Че до мир, Ниш, Ниш. 01/014685/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1430/2016 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Цвет ко вић Је ле на, Ниш, Ниш. 01/014686/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1562 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Ко стић Је ле на, Ниш, Ниш. 01/014687/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1434 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Де ја но вић Сла ђа на, Ниш, Ниш. 01/014688/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број К из да та од ПУ Бе о град на име Па у но вић Дра га, Со пот, Со пот. 01/014689/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1563 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Сми ља нић Не на, Ниш, Ниш. 01/014690/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1438 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Жив ко вић Јо ван, Ниш, Ниш. 01/014691/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1437 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Стан ко вић Бра ти слав, Ниш, Ниш. 01/014692/17

16 8 15. V / 47 Ре ше њем ПУ Ниш број 1435 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Петро вић Зо ри ца, Ниш, Ниш. 01/014693/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1436 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Сто ја но вић Игор, Ниш, Ниш. 01/014694/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1447 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Стри ка Бо јан, Ниш, Ниш. 01/014695/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1441 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Пет ков Ста на, Ниш, Ниш. 01/014696/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1564 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Ста мен ко вић Алек сан дар, Ниш, Ниш. 01/014697/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1446 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Јова но вић Го ри ца, Ниш, Ниш. 01/014698/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1440 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Цве та но вић Не ве на, Ниш, Ниш. 01/014699/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ра ђе но вић Су за на, Со пот, Со пот. 01/014700/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1665 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Де ја но вић Гми тра, Ниш, Ниш. 01/014701/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Бран ко вић Не ве на, Со пот, Со пот. 01/014702/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1538 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Миљ ко вић Ја сми на, Ниш, Ниш. 01/014703/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Па вић Вла ди слав, Со пот, Со пот. 01/014704/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1580/2016 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Си мић Ми лош, Ниш, Ниш. 01/014705/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ра до ми ро вић Љи ља на, Со пот, Со пот. 01/014706/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1484 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Жив ко вић Ви до са ва, Ниш, Ниш. 01/014707/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Аћи мо вић Ни ко ла, Со пот, Со пот. 01/014708/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1561 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Матић Пре драг, Ниш, Ниш. 01/014709/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Си мић Ма ри ја, Со пот, Со пот. 01/014710/17 Ре ше њем ПУ Ниш број 1569 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ниш на име Јо ва но вић Ра до ји ца, Ниш, Ниш. 01/014711/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ар сић Сла ви ца, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014712/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ма рић Ми ле ни ја, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014713/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Вељ ко вић Дра ги ца, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014714/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/634 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ме са рош Са ша, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014715/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ма тић Го ри ца, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014716/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/635 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ја ко вље вић Са ва, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014717/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/637 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ђи лас Ср ђан, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014718/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/638 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Кнебл Ни ко ла, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014719/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/639 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко шић Љу би ца, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014720/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Љу би са вље вић Ма ри ја на, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014721/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/665 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ивић Ми ло ван, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014722/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/664 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Га ло вић Срећ ко, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014723/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Јо ва но вић Бо жи дар, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014724/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/621 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Осто јић Ва си ли је, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014725/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/620 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Џи гур ски Ива на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014726/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/619 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ву кић-ни ко лић Ми ли ца, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014727/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/617 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко вач Си ни ша, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014728/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/616 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Вуј чић Вла ди мир, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014729/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/615 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Јо ва но вић Ве ра, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014730/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/614 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Но ва ков Злат ко, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014731/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ми јај ло вић Мар ко, Не ме ни ку ће, Со пот. 01/014732/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/610 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Гру јић Ла зар, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014733/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0059*54632 из да та од ПС Но ви Бе о град на име Џи мић Ва си ли ја, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/014734/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/600 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ме дић Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014735/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ар сић Су за на, Ра ља, Ра ља. 01/014736/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/597 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Са вић Ла зар, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014737/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/596 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко вач Сло бо дан ка, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014738/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ђо кић Та ња, Ра ља, Ра ља. 01/014739/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бар је во на име Ђор ђе вић Ср ђан, Вра чар, Бе о град. 01/014740/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/612 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко ва чев Ми лан, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014741/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ђор ђе бић Го ран, Ра ља, Ра ља. 01/014742/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/603 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ди ми трић Не над, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014743/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Си мић Де јан, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/014744/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Мр кић Ма ја, Ра ља, Ра ља. 01/014745/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/602 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Бај ра ми Бље рим, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014746/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Јо ва но вић Дра ган, Ра ља, Ра ља. 01/014747/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/622 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ћу ли брк Ма ра, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014748/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ја ко вић Алек сан дар, Ра ља, Ра ља. 01/014749/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/640 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Шкри њар Ма ри ја, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014750/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17СИВ од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Фи ли по вић Ан ге ли на, Но ви Бео град, Бе о град. 01/014751/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ву ко са вље вић Не над, Ра ља, Ра ља. 01/014752/17 Ре ше њем ПС Вр бас број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр бас на име Ма лиш Да мјан, Вр бас, Вр бас. 01/014753/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ву ко са вље вић Гор да на, Ра ља, Ра ља. 01/014754/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Бог дан Сла ви ца, Ра ља, Ра ља. 01/014755/17 Ре ше њем ПС Осе чи на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Осе чи на на име Пе тро вић Ми лош, Дра ги је ви ца, Осе чи на. 01/014756/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ра кић Са ња, Ра ља, Ра ља. 01/014757/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ми ло је вић Би ља на, Гор ња Го рев ни ца, Ча чак. 01/014758/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Алек сић Аца, Ра ља, Ра ља. 01/014759/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ни ко лић Сла ви ца, Ра ља, Ра ља. 01/014760/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ми ли ће вић Ро берт, Ма ла Иван ча, Ма ла Иван ча. 01/014761/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ми ли ће вић Да ни је ла, Ма ла Иван ча, Ма ла Иван ча. 01/014762/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ми лен ко вић Сла ви ца, Ча чак, Ча чак. 01/014763/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2016 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ри стић Мар ко, Ма ла Иван ча, Ма ла Иван ча. 01/014764/17 Ре ше њем ПУ При шти на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име То мић Де јан, При шти на, При шти на. 01/014765/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ка ра џић Ма ја, Ба бе, Со пот. 01/014766/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ран ко вић Ђур ђа, Ба бе, Со пот. 01/014767/17 Ре ше њем ПС Но ва Ва рош број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ва Ва рош на име Ђе на дић Све тла на, Но ва Ва рош, Но ва Варош. 01/014768/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Но ви чић Сла ви ца, Ба бе, Со пот. 01/014769/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ми ли са вље вић Мар ко, Ба бе, Со пот. 01/014770/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Савски ве нац на име Па вло вић Ми ли ца, Ђу рин ци, Со пот. 01/014771/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ра кови ца на име Кр стић Зла та, Ђу рин ци, Со пот. 01/014772/17 Ре ше њем ПС Ре ко вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ре ко вац на име Ву ки ће вић Ра до ван, Вук ма но вац, Ре ко вац. 01/014773/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име То мић Бу ди мир, По по вић, Со пот. 01/014774/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ра до са вље вић Ја сми на, По по вић, Со пот. 01/014775/17 Ре ше њем ПУ При шти на број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име Пе рић До бри ла, До ња Бр њи ца, При шти на. 01/014776/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ву ле тић Не бој ша, Сиб ни ца, Сиб ни ца. 01/014777/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ми ло ше вић Ле ла, Сиб ни ца, Сиб ни ца. 01/014778/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име РАн ко вић То ми слав, Сиб ни ца, Сиб ни ца. 01/014779/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Бо шња ко вић Бо јан, Ро га ча, Ро га ча. 01/014780/17 Ре ше њем ПУ При шти на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име Јан ко вић Љи ља на, По ду је во, По ду је во. 01/014781/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Ја њић Ми ли ца, Ду чи на, Со пот. 01/014782/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број К из да та од ПУ Бе о град на име Дра го вић Пре драг, Др лу па, Со пот. 01/014783/17 Ре ше њем ПУ При шти на број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име Пе рић Љу би сав, До ња Бр њи ца, При шти на. 01/014784/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име По по вић Ли ди ја, Ма ли По жа ре вац, Ма ли По жа ревац. 01/014785/17 Ре ше њем ПУ При шти на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ При шти на на име Кел мен ди Лу ле зим, Ма ла Сла ти на, Ко со во По ље. 01/014786/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ом чи кус Сте ван, Ма ла Иван ча, Ма ла Иван ча. 01/014787/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Бла жић Кри сти на, Мла де но вац, Мла де но вац. 01/014788/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Ву ко са вље вић Ве сна, Вра чар, Бе о град. 01/014789/17 Ре ше њем ПС Со пот број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Фи лић Сла ђа на, Вра чар, Бе о град. 01/014790/17 Ре ше њем ПС Ле ба не број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ле ба не на име Јо вић Сто јан ка, Кла јић, Ле ба не. 01/014791/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Савски ве нац на име Ма рин ко вић Мар ко, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/014792/17

17 47 / 15. V Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Стари град на име Ми ла но вић Дра ган, Ста ри град, Бе о град. 01/014793/17 Ре ше њем ПС Бач ки Пе тро вац број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ки Пе тро вац на име Го вор чин Ђу ра, Бач ки Пе тро вац, Бач ки Петро вац. 01/014794/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Бу њац Ми о драг, Обре но вац, Обре но вац. 01/014795/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Мар ја но вић не над, Обре но вац, Обре но вац. 01/014796/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ре вац на име Ар се ни је вић Сте фан, Ми ро саљ ци, Ми ро саљ ци. 01/014797/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Стан ков Ср ђан, Еле мир, Зре ња нин. 01/014798/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име По по вић Је ле на, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014799/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Шко бић Мар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014800/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сопот на име Тер зић Ка та ри на, Вре о ци, Вре о ци. 01/014801/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ревац на име Ран ко вић Сла ђа на, Ара по вац, Ла за ре вац. 01/014802/17 Ре ше њем ПС Со пот број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гроц ка на име Сте па но вић На да, Ка лу ђе ри ца, Ка лу ђе ри ца. 01/014803/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ми љој ко вић мар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014804/17 Ре ше њем ПС Со пот број /16 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со пот на име Ах ме ти Шем се дин, Ко сов ска Ка ме ни ца, Ко сов ска Ка ме ни ца. 01/014805/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ак сен ти је вић Сан дра, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/014806/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о- ни ца на име Бо жић Алек сан дар, Ми о ни ца, Ми о ни ца. 01/014807/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о- ни ца на име Ми ли ће вић Бо жи ца, Ми о ни ца, Ми о ни ца. 01/014808/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број 12/17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о ни ца на име Ди ми три је вић Не над, На но мир, Ми о ни ца. 01/014809/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број 11/17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о ни ца на име Па вло вић Сла ви ца, На но мир, Ми о ни ца. 01/014810/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /16 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Лу кић Ми ло ван, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014811/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о- ни ца на име Па пић Вељ ко, Ко ма ни це, Ми о ни ца. 01/014812/17 Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Кур шу мли ја на име Не шић Гру ји ца, Кур шу мли ја, Кур шу мли ја. 01/014813/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Киш Ксе ни ја, Вр шац, Вр шац. 01/014814/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ба ван ски Сне жа на, Вр шац, Вр шац. 01/014815/17 Ре ше њем ПС Ку че во број К од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Куче во на име Ми лен ко вић Ви дин ка, Ку че во, Ку че во. 01/014816/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ранц Кри сти на, Вр шац, Вр шац. 01/014817/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ре пац Дра ган, Вр шац, Вр шац. 01/014818/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Бо ја нић Ве лин ка, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/014819/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име За ви шни Ми та, Вр шац, Вр шац. 01/014820/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Мар ја нов Смиљ ка, Вр шац, Вр шац. 01/014821/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Огри зо вић Зла ти бор, Вр шац, Вр шац. 01/014822/17 Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Кур шу мли ја на име Ра до вић Бо жи дар, Кур шу мли ја, Кур шумли ја. 01/014823/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ђер фи Пе тар, Вр шац, Вр шац. 01/014824/17 Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Ка ра клић На та ша, Бра си на, Ма ли Зворник. 01/014825/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вршац на име Фу лај тер Не над, Вр шац, Вр шац. 01/014826/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ранц Сла ви ца, Вр шац, Вр шац. 01/014827/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Нис тор Срет ко, Уљ ма, Уљ ма. 01/014828/17 Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Пет ко вић Ми лан, До ња Бо ри на, Ма ли Зворник. 01/014829/17 Ре ше њем ПС Ко вин број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Ма рин ков Фи лип, Ба ва ни ште, Ба ва ни ште. 01/014830/17 Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Тхи е тје Љи ља на, До ња Бо ри на, Ма ли Звор ник. 01/014831/17 Ре ше њем ПС Ко вин број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Ра де лић Ана, Ба ва ни ште, Ба ва ни ште. 01/014832/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Стој ко вић Ле на, Ба ва ни ште, Ба ва ни ште. 01/014833/17 Ре ше њем ПС Ма ли Звор ник број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ма ли Звор ник на име Зе љић Ни ко ла, Ра даљ, Ма ли Звор ник. 01/014834/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Мла де но вић Вла ди мир, Ба ва ни ште, Ба ва ни ште. 01/014835/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Цре пај ски Ти ја на, Ба ва ни ште, Ба ва ни ште. 01/014836/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Пе тро вић Пе тар, Пло чи ца, Пло чи ца. 01/014837/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Но ва ков Не над, Гај, Гај. 01/014838/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Ста но је вић Дра ган, Де ли бла то, Де ли бла то. 01/014839/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Лу кић Хе ле на, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014840/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Мр зић Ле по са ва, Ко вин, Ко вин. 01/014841/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Ми ло је вић Ма ри ја, Ко вин, Ко вин. 01/014842/17 Ре ше њем ПС Ча је ти на број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ча је ти на на име Ду ма њић Ми ло ван, Се мег ње во, Ча је ти на. 01/014843/17 Ре ше њем ПС Ћу при ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ћупри ја на име Ја ни ћи је вић За гор ка, Јо вац, Јо вац. 01/014844/17 Ре ше њем ПС Ива њи ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ива њи ца на име Па вло вић Иван, Ива њи ца, Ива њи ца. 01/014845/17 Ре ше њем ПС Ћу при ја број /16 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ћу при ја на име Ђор ђе вић Ја на, Суп ска, Суп ска. 01/014846/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Мол тер Алек сан дар, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/014847/17 Ре ше њем ПС Ћу при ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ћупри ја на име Ко стић Алек сан дар, Ћу при ја, Ћу при ја. 01/014848/17 Ре ше њем ПС Ћу при ја број /16 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ћу при ја на име Илић Јор да на, Ћу при ја, Ћу при ја. 01/014849/17 Ре ше њем ПС Бе ла Цр ква број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бе ла Цр ква на име Са вић Озрен, Ја се но во, Бе ла Цр ква. 01/014850/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Ма рин ко вић Ти хо мир, Бор, Бор. 01/014851/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Спа сић Ста ни мир, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014852/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Не дељ ко вић Са ња, Бор, Бор. 01/014853/17 Ре ше њем ПС Те ме рин број 205-5/ од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Те ме рин на име Пла нин чић Шо вљан ски Дра ги ца, Те ме рин, Те мерин. 01/014854/17 Ре ше њем ПС Сви лај нац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сви лај нац на име Пет ко вић Бо јан, Сви лај нац, Сви лај нац. 01/014855/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Дра го шев Зо ран, Но ви Бе чеј, Но ви Бе чеј. 01/014856/17 Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ба ји на Ба шта на име Ла зић Ста ној ка, Ба ји на Ба шта, Ба ји на Ба шта. 01/014857/17 Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 205-6/2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Про ку пље на име Про кић Алек сан дра, Гор ња Ра со ва ча, Ме ро ши на. 01/014858/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Ђа ко вић Ми лан, Ба нат ско Ве ли ко Се ло, Ки кин да. 01/014859/17 Ре ше њем ПУ Ко сов ска Ми тро ви ца број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ко сов ска Ми тро ви ца на име Но ви ће вић Ми ља на, Ко сов ска Ми тро ви ца, Ко сов ска Ми тро ви ца. 01/014860/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кикин да на име Та ши Ан та ста зи ја, Са јан, Ки кин да. 01/014861/17 Ре ше њем ПС Кнић број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Кнић на име Ми ло ше вић Ми ле ва, Кнић, Кнић. 01/014862/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Палан ка на име Збућ но вић Пе ри ца, Де ли бал то, Ко вин. 01/014863/17 Ре ше њем ПС Жи то ра ђа број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Жи то ра ђа на име Ата на ско вић Не ма ња, Жи то ра ђа, Жи то ра ђа. 01/014864/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Мо ми ров Сла ђа на, Га јин, Ко вин. 01/014865/17 Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Ди мић Ни ко ла, Гор њи Мила но вац, Гор њи Ми ла но вац. 01/014866/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Шан дор Јо жи, Мра мо рак, Ко вин. 01/014867/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ра до ји чић Мар ко, Ве се ли но вац, Ва ље во. 01/014868/17 Ре ше њем ПС Ла по во број /17-12 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла по во на име Си мић Све тла на, Ла по во, Ла по во. 01/014869/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ваље во на име Па у но вић Вла ди мир, Ва ље во, Ва ље во. 01/014870/17 Ре ше њем ПС Но ва Ва рош број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ва Ва рош на име Жив ко вић Да ни ло, Пе тло вац, Но ва Варош. 01/014871/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ваље во на име Бу ба ња Стој ка, Ва ље во, Ва ље во. 01/014872/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ра до са вље вић Алек сан дра, Ва ље во, Ва ље во. 01/014873/17 Ре ше њем ПС Ло зни ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ло зни ца на име Кри во шић Урош, Ло знич ко По ље, Ло зни ца. 01/014874/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /16-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Дра гој ло вић Дра ган, Ва ље во, Ва ље во. 01/014875/17 Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ба ји на Ба шта на име Ко сић Би ља на, За рож је, Ба ји на Ба шта. 01/014876/17 Ре ше њем ПС Ада број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ада на име Ће ри ми Ра ма дан, Ада, Ада. 01/014877/17 Ре ше њем ПС Брус број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Брус на име Си мић Сла во љуб, Брус, Брус. 01/014878/17 Ре ше њем ПС Брус број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Брус на име Ми ло вић Алек сан дра, Брус, Брус. 01/014879/17 Ре ше њем ПС Ада број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ада на име Ђе ре Ла сло, Ада, Ада. 01/014880/17 Ре ше њем ПС Жи ти ште број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Жи ти ште на име Дуј ко вић Вла до, Ме ђа, Жи ти ште. 01/014881/17 Ре ше њем ПС Жи ти ште број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Жи ти ште на име Ко стић Ми ли ца, То рак, Жи ти ште. 01/014882/17 Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Ба лаћ Ср ђан, Бер ши ћи, Гор њи Ми ла но вац. 01/014883/17 Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име То до ро вић Мла ден ка, Горњи Ми ла но вац, Гор њи Ми ла но вац. 01/014884/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Мла де но вић Фи лип, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/014885/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Ко стић Да ни јел, Гор ње Син ков це, Ле ско вац. 01/014886/17

18 V / 47 Ре ше њем ПС Га џин Хан број 7 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Га џин Хан на име Та нић Ма ја, То по ни ца, Га џин Хан. 01/014887/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ми лић ма ри на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014888/17 Ре ше њем ПС Ку че во број /2017-К од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ку че во на име Жи ва но вић Бо ра, Ку че во, Ку че во. 01/014889/17 Ре ше њем ПС Љиг број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Љиг на име Са јић Ми лош, Гу кош, Љиг. 01/014890/17 Ре ше њем ПС Љиг број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Љиг на име Ра ди са вље вић Сло бо дан, Љиг, Љиг. 01/014891/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Ко стић Алек сан дар, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/014892/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле сковац на име Цвет ко вић та ди ја, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/014893/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Кај га нић Си мо, Са ма и ла, Кра ље во. 01/014894/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Ма рин ко вић Фи лип, Кра ље во, Кра ље во. 01/014895/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име То мић Мар ко, Кра ље во, Кра ље во. 01/014896/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Ца кић Не ма ња, Раз гој на, Ле ско вац. 01/014897/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/623 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ђор ђе вић Вла ди ца, Ве тер ник, Но ви Сад. 01/014898/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/611 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Мор Не над, Ве тер ник, Но ви Сад. 01/014899/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/618 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ба шић Злат ко, Ве тер ник, Но ви Сад. 01/014900/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/598 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Бр кић Јо ва на, Бе геч, Но ви Сад. 01/014901/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/636 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Со ко лов Бо жа на, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад. 01/014902/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ду план чић Зден ко, Сав ски ве нац, Бе о- град. 01/014903/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ју го вић Се ле на, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/014904/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Да ви до вић Ма ри ја, Ра ко ви ца, Бе о град. 01/014905/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ан то ни је вић Жељ ко, Во ждо вац, Бе о град. 01/014906/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Кр ња јић Да ни ца, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/014907/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Је шић Ми лан, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/014908/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Фи ли по вић Пе тар, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/014909/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Во ждо вац на име Да ви до вић Све то зар, Во ждо вац, Бе о град. 01/014910/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Мр ђе но вић Ста на, Зе мун, Бе о град. 01/014911/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ни нић Не над, Зе мун, Бе о град. 01/014912/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/629 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Би кић Са ва, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014913/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/628 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Сту пар Ма ри ја, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014914/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/627 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Пе тро вић Ми хај ло, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014915/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/626 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ни ко лић Љу би ца, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад. 01/014916/17 Ре ше њем ПС То по ла број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС То по ла на име Јан ко вић Вук, То по ла, То по ла. 01/014917/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205*-8/660 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ке жић Љи ља на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014918/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/659 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Бу ла то вић Вла ди мир, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014919/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Алек сић Ве ли мир, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014920/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Си мић Ми ро слав, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014921/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/656 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ми лан Ле кин, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014922/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ћи змо ли Шпре са, Ве тер ник, Но ви Сад. 01/014923/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Мар ко Про ле, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/014924/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ми лу ти но вић Све тла на, Срем чи ца, Бе о град. 01/014925/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ни ко лић Би ља на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014926/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Си ља но вић Бра ни сла ва, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014927/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу кари ца на име Ни ко лић Је ле на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014928/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Сла ви ца Ма ри ја, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014929/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ре вац на име Ми ћић Ка та ри на, Ла за ре вац, Ла за ре вац. 01/014930/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Ра до са вље вић Бо ри сав, Но ви Бе о град, Бе о- град. 01/014931/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ари фи На зи ми, Срем чи ца, Бе о град. 01/014932/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Мар ко вић Пре драг, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014933/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ку ле но вић Ди ми триј, Вра чар, Бе о град. 01/014934/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Јо цић Је ре мић Ма ри ја, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014935/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Си мић Сла ви ца, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014936/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ми тро вић Мир ја на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014937/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ко стић Ми ле ва, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014938/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Сте ва но ски Игор, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014939/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Мак си мов ски Мир ја на, Срем чи ца, Бе о град. 01/014940/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Јо ва но вић Не ве на, Срем чи ца, Бе о град. 01/014941/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Ни ко лић На де жда, Ба рич, Обре но вац. 01/014942/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Бол де јић Мла ден, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014943/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Пе тро вић Иван, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014944/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име аја то вић Ма те ја, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014945/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ми ше љић Ми лош, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014946/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чука ри ца на име Брц ко вић Ви до са ва, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014947/17 Ре ше њем ПС Не го тин број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Не го тин на име Рај ко вић Вла дан, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/014948/17 Ре ше њем ПС Не го тин број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Не го тин на име Мир ко вић Но ви ца, Тр ња не, Не го тин. 01/014949/17 Ре ше њем ПС Не го тин број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Не го тин на име Јан ко вић Дра ган, Ду ша но вац, Не го тин. 01/014950/17 Ре ше њем ПС Не го тин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Не готин на име Ке чо бић Да ни јел, Ра ду је вац, Не го тин. 01/014951/17 Ре ше њем ПС Не го тин број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Не го тин на име Бла го је вић Ро са, Си ко ле, Не го тин. 01/014952/17 Ре ше њем ПУ Сом бор број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сомбор на име Ре бра ча Ка тиа, Сом бор, Сом бор. 01/014953/17 Ре ше њем ПУ Сом бор број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сомбор на име Шу шњар Или ја, Ста пар, Сом бор. 01/014954/17 Ре ше њем ПУ Сом бор број 134/2017 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сом бор на име Шла фер МИ лан, Све то зар Ми ле тић, Сом бор. 01/014955/17 Ре ше њем ПУ Сом бор број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сом бор на име Пе ка но вић Ана, Сом бор, Сом бор. 01/014956/17 Ре ше њем ПУ Сом бор број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сом бор на име Љу бе но вић Зор ка, Сом бор, Сом бор. 01/014957/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Здрав ко вић Мла ден, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/014958/17 Ре ше њем ПС Во ждо вац број /16 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Во ждо вац на име Ја ни ћи је вић Ми лан, Во ждо вац, Бе о град. 01/014959/17 Ре ше њем ПС Во ждо вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вождо вац на име Ка ње вац Та ма ра, Во ждо вац, Бе о град. 01/014960/17 Ре ше њем ПС При бој број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС При бој на име Ста ни шић Ми лен ко, При бој, При бој. 01/014961/17 Ре ше њем ПС Во ждо вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Во ждо вац на име Ђор ђе вић Ни ко ла, Во ждо вац, Бе о град. 01/014962/17 Ре ше њем ПУ Ша бац број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Ле кић Ери ка, Ша бац, Ша бац. 01/014963/17 Ре ше њем ПС Во ждо вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ри стић Мар ко, Зе мун, Зе мун. 01/014964/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Деј ко вић Алек сан дра, Зве зда ра, Бе о град. 01/014965/17 Ре ше њем ПУ Ша бац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Бо жић Ми лош, Дре но вац, Ша бац. 01/014966/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Савски ве нац на име Сто ја но вић Вла ди мир, Зве зда ра, Бе о град. 01/014967/17 Ре ше њем ПУ Ша бац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Ми лић Мар ко, Шти тар, Ша бац. 01/014968/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Звезда ра на име Ми шић Ви дим ка, Зве зда ра, Бе о град. 01/014969/17 Ре ше њем ПУ Ша бац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Ди нић Мир ја на, Ша бац, Ша бац. 01/014970/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ма ле ше вић Би ља на, Зве зда ра, Бе о град. 01/014971/17 Ре ше њем ПУ Ша бац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Ива но вић Дра ган, Ша бац, Ша бац. 01/014972/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Бу буљ Да ни је ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/014973/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Јо си по вић Мом чи ло, Зве зда ра, Бе о град. 01/014974/17 Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди чин Хан на име Дин чић Де јан, Ле бет, Вла ди чин Хан. 01/014975/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми ли во је вић Ми ли ца, Зве зда ра, Бе о град. 01/014976/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име То мић Ни ко ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/014977/17 Ре ше њем ПС Кур шу мли ја број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Кур шу мли ја на име Ми ло са вље вић Ве сна, Гра бов ни ца, Куршу мли ја. 01/014978/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Јо си фов ски Јо ва на, Зве зда ра, Бе о град. 01/014979/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Еат Еми на, Зве зда ра, Бе о град. 01/014980/17

19 47 / 15. V Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми шић Пре драг, Зве зда ра, Бе о град. 01/014981/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Шко рић Или ја, Зве зда ра, Бе о град. 01/014982/17 Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ра Па зо ва на име Би лић Сло бо дан ка, Ста ра Па зо ва, Ста ра Па зо ва. 01/014983/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ви ло ти је вић Не ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/014984/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Субо ти ца на име Ру дић Ма ри ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014985/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име Кр ња јић Зо ри ца, Ра ко ви ца, Бе о град. 01/014986/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Сом бор на име Ми љуш Не над, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014987/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Лап че вић Ву че тић Ми ли ца, Зве зда ра, Бе о град. 01/014988/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су боти ца на име Ша лев ски Ва ња, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014989/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве здара на име Це ро вић Сло бо дан, Зве зда ра, Бе о град. 01/014990/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Тр ка ља Зо ри ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014991/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Бе дић Ђор ђе, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014992/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Са мар џић Ду шан ка, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014993/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Лу кић Оли вер, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014994/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ту нић Вој нић Да мир, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014995/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ђор ђе вић Ста на, Зве зда ра, Бе о град. 01/014996/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Хар мат Ка та лин, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014997/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Мо мић Сте фан, Зве зда ра, Бе о град. 01/014998/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Хја нал Ирен, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/014999/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пали лу ла на име Фи лић Та ња, Зве зда ра, Бе о град. 01/015000/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Субо ти ца на име Ште та ко вић Ма ја, Бај мок, Су бо ти ца. 01/015001/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Кон стан ти но вић Све то мир, Зве зда ра, Бе о град. 01/015002/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми трић Да ли бор, Зве зда ра, Бе о град. 01/015003/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Одор Је ли са ве та, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015004/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ко ва че вић Јо ван ка, Зве зда ра, Бе о град. 01/015005/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми лу ти но вић Пе тар, Зве зда ра, Бе о град. 01/015006/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми јај ло вић Фи лип, Зве зда ра, Бе о град. 01/015007/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Тра и ло вић Ма ри ца, Зве зда ра, Бе о град. 01/015008/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Пе три че вић Гра ди мир ка, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015009/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Пе јов ски Ан дреа, Зве зда ра, Бе о град. 01/015010/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Пи са нић Жолт, Хај ду ко во, Су бо ти ца. 01/015011/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Пу рић Та ма ра, Зве зда ра, Бе о град. 01/015012/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Те ме у но вић Сло бо дан, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015013/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име По по вић Си ни ша, Зве зда ра, Бе о град. 01/015014/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Мом чи ло вић мом чи ло, Зве зда ра, Бе о град. 01/015015/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Сто ја но вић Ва ња, Зве зда ра, Бе о град. 01/015016/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ар се нић Алек сан дра, Зве зда ра, Бе о град. 01/015017/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ра ич ко вић Сте фан, Зве зда ра, Бе о град. 01/015018/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми тро вић Ма ри ја, Зве зда ра, Бе о град. 01/015019/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име То до ро вић Бо жи дар, Зве зда ра, Бе о град. 01/015020/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Јо ва но вић Ду шка, Зве зда ра, Бе о град. 01/015021/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Гла чић Вин ко, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015022/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ни ко лић Све ти слав, Зве зда ра, Бе о град. 01/015023/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ђе лић Ми ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/015024/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ра до ше вић Мар ко, Зве зда ра, Бе о град. 01/015025/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Не шић Не над, Зве зда ра, Бе о град. 01/015026/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Та шко вић Те о до ра, Ке ле би ја, Су бо ти ца. 01/015027/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Че јо вић Алек сан дар, Зве зда ра, Бе о град. 01/015028/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Та шко вић Ча ба, Ке ле би ја, Су бо ти ца. 01/015029/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ва си ље вић Ива на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015030/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ха са нај Сел ма но, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015031/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Но ва ко вић Ду шко, Зве зда ра, Бе о град. 01/015032/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Су мрак Стој на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015033/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Па шић Ана, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015034/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Ко стић Ду ши ца, Зве зда ра, Бе о град. 01/015035/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Кне же вић Да ли бор, Љу то во, Су бо ти ца. 01/015036/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Бо шко вић Ду шан, Зве зда ра, Бе о град. 01/015037/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Сте ва но вић Ми лош, Зве зда ра, Бе о град. 01/015038/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Па ка шки Ра до ван, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015039/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Те ша но вић Та тја на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015040/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Вуг де ли ја Сло бо дан, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015041/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Кр сто вић Ју ли ја, Зве зда ра, Бе о град. 01/015042/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Кир бус Мир ја на, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015043/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Кру нић Ма ри ја, Во ждо вац, Бе о град. 01/015044/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ра до ва но вић Ка та ри на, Во ждо вац, Бе о град. 01/015045/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко ва чи ца на име Об ра до вић Ми јо драг, Во ждо вац, Бе о град. 01/015046/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Га јо вић Зо ри ца, Во ждо вац, Бе о град. 01/015047/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Тур ко вић Ми ре ла, Ке ле би ја, Су бо ти ца. 01/015048/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ран ко вић Алек сан дра, Во ждо вац, Бе о град. 01/015049/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Си мен дић Ан дре ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015050/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ни нић Је ле на, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015051/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Субо ти ца на име Бо рош Јо жеф, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015052/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Лу цо Зо ран, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015053/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име еве то вић Бо јан, Па лић, Су бо ти ца. 01/015054/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Вр жи на Алек сан дар Са ша, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015055/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ђор ђе вић Ан ђе ла, Сур чин, Сур чин. 01/015056/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Рако ви ца на име Јо вић Дар ко, Ра ко ви ца, Бе о град. 01/015057/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ра ко ви ца на име Ста но је вић Ду ши ца, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015058/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Пе три че вић Су за на, Вра чар, Бе о град. 01/015059/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Злат ко вић Дар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015060/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ме са рош Да ни ел, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015061/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Би ше вац Ма рин ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015062/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Фар каш Јо жеф, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015063/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Јо ва но вић Ми ро слав, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015064/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Цви јо вић Ра дој ка, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015065/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Цве тић Све тла на, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015066/17

20 V / 47 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име По по вић Пе трик Ана бе ла, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015067/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пећ на име Дон чић Ог њен, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015068/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Бан ски Ете ла, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015069/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име То мић Ми лан, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015070/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Фар каш Ста ван, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015071/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ше фер Ма ти ја, Бај мок, Су бо ти ца. 01/015072/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ни ко лић Дра го љуб, При шти на, При шти на. 01/015073/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Фе ренц Бо до, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015074/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Алем пи је вић Ми ро слав, Ча чак, Ча чак. 01/015075/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ба ри шић Жељ ко, Ча чак, Ча чак. 01/015076/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ки за Де јан, Но ви Жед ник, Су бо ти ца. 01/015077/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Уро ше вић Ми лун, Ча чак, Ча чак. 01/015078/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о- ни ца на име Да ви до вић Ми лан, Кла шнић, Ми о ни ца. 01/015079/17 Ре ше њем ПС Ми о ни ца број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ми о- ни ца на име Ди ми три је вић Жељ ко, На но мир, Ми о ни ца. 01/015080/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Жив ко вић Зо ри ца, Мла де но вац, Мла де но вац. 01/015081/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Ра до је вић Су за на, Мла де но вац, Мла де но вац. 01/015082/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Јан ко вић Го ран, Мла де но вац, Мла де новац. 01/015083/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Бо шња ко вић Дра ган, Се на ја, Мла де но вац. 01/015084/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Јев ђе ни је вић Ми ли на, Пру жа то вац, Младе но вац. 01/015085/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Сте ва но вић Ла зар, Ко ва че вац, Ко ва че вац. 01/015086/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Стан ко вић Сла ђа на, Дра же вац, Дра же вац. 01/015087/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Ко со Ро берт, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/015088/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Ко ва че вић Ан дреј, Зре ња нин, Зре ња нин. 01/015089/17 Ре ше њем ПУ Зре ња нин број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Зре ња нин на име Кон стан тин Иви ца, Бо тош, Бо тош. 01/015090/17 Ре ше њем ПС Вар ва рин број 03/26/205-23/17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вар ва рин на име Ма ној ло вић Бо жи дар, Вар ва рин, Вар ва рин. 01/015091/17 Ре ше њем ПС Вар ва рин број 03/26/205-20/17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вар ва рин на име Се леш Де нис, Вар ва рин, Вар ва рин. 01/015092/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Сто ја но вић Иван, Сав кси ве нац, Бе о град. 01/015093/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Пе ци ко за Ви шња, Сав кси ве нац, Бе о град. 01/015094/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Гру ји чић Све тла на, Сав ски ве нац, Бе о- град. 01/015095/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Си мић Ива на, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/015096/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ви ло тић Љу бо мир, Сав ски ве нац, Бе о- град. 01/015097/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Жи кић Пре драг, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/015098/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Субо ти ца на име Ер де ди Ма тилд, Ке ле би ја, Су бо ти ца. 01/015099/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ми ју шко вић Дра га на, Сав ски ве нац, Бе о- град. 01/015100/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Јан ко вић Је ле на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015101/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Ну ма но вић Зла та, Но ви Бе о град, Но ви Бео град. 01/015102/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ми ла чић Ива на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о- град. 01/015103/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број *338/2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Фу то Бо ри слав, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015104/17 Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Кр стић Цве тин, Зве зда ра, Бе о град. 01/015105/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ђе до вић Ми лош, Сту бо, Ва ље во. 01/015106/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Са ка лин Јо сип, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015107/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ман дић Ста ни сла ва, Ва ље во, Ва ље во. 01/015108/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ива но вић Мом чи ло, Ва ље во, Ва ље во. 01/015109/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Петро вац на име Сте ку лац Сми ља на, Пе тро вац, Пе тро вац на Мла ви. 01/015110/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Са вић Сла ви ша, Би стри ца, Пе тро вац на Мла ви. 01/015111/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Јо ви чић Слав ка, Ка ме но во, Пе тро вац на Мла ви. 01/015112/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Бу дић Сла ђа на, Стам ни ца, Пе тро вац на Мла ви. 01/015113/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Те чер Жолт, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015114/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Илић Здрав ко, Пан ко во, Пе тро вац на Мла ви. 01/015115/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Јо вић Ра до је, Пан ко во, Пе тро вац на Мла ви. 01/015116/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пе тро вац на име Ми ло ра до вић Сне жа на, Ве ли ко ла о ле, Ве ли ко Ла о ле. 01/015117/17 Ре ше њем ПС Пе тро вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Петро вац на име Ми ла ди но вић Са не ла, Ве ли ко ла о ле, Ве ли ко Ла о ле. 01/015118/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ма рић Или ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015119/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ча прић Со фи ја, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015120/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Земун на име Га јић Са ша, Зе мун, Зе мун. 01/015121/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ско рић Жељ ко, Зе мун, Зе мун. 01/015122/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бје ли чић Алек сан дар, Зе мун, Зе мун. 01/015123/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бун чић Ђу ро, Зе мун, Зе мун. 01/015124/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име езвеђ Ати ла, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015125/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ђа лић Ми ли ца, Зе мун, Зе мун. 01/015126/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ву ко тић Гња то вић Ива на, Зе мун, Зе мун. 01/015127/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Пан тић Урош, Зе мун, Зе мун. 01/015128/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Бо жо вић Јо во, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град. 01/015129/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-В од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Звезда ра на име Ја ја ча нин Љи ља, Зве зда ра, Бе о град. 01/015130/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Сан ко вић Ми ли ца, Зе мун, Зе мун. 01/015131/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Гој ков Ду шко, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015132/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ра ши ти Ја сми на, Зе мун, Зе мун. 01/015133/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ву ке лић Гор да на, Зе мун, Зе мун. 01/015134/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Кр не тић Ксе ни ја, Зе мун, Зе мун. 01/015135/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ми шко вић Вла ди мир, Зе мун, Зе мун. 01/015136/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бла го је вић Ко ва че вић Љи ља на, Зе мун, Зе мун. 01/015137/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Тор би ца Ми лан, Зе мун, Зе мун. 01/015138/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ба бић Игор, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015139/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ра ко вица на име Кне же вић Ан ђе ла, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015140/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Мла де но вић Са ва, Зе мун, Зе мун. 01/015141/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Та хи ри На зљи је, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015142/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Па вло вић Жи во јин, Зе мун, Зе мун. 01/015143/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Се ку лић Не ма ња, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015144/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Је ре мић Сто јан, Зе мун, Зе мун. 01/015145/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ду љај Са љи хе, Зе мун, Зе мун. 01/015146/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Срећ ков Љи ља на, Зе мун, Зе мун. 01/015147/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Шин ко вић Ана, Чан та вир, Су бо ти ца. 01/015148/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бо ус Ка та ри на Ан на, Зе мун, Зе мун. 01/015149/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Јо ва но вић Иван, Зе мун, Зе мун. 01/015150/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де новац на име Алек сић Дра ги ца, Зе мун, Зе мун. 01/015151/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ве љо вић Ни ко ла, Зе мун, Зе мун. 01/015152/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Пе тро вић Ива на, Зе мун, Зе мун. 01/015153/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Фол ди Мар та, Чан та вир, Су бо ти ца. 01/015154/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бу ла то вић Ива на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град. 01/015155/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Па раг Ма ри ја, Ма ла Бо сна, Су бо ти ца. 01/015156/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Сто ји ће вић Ми ле на, Но ви Бе о град, Но ви Бе о град. 01/015157/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Јо ва но вић Еле о но ра, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015158/17

21 47 / 15. V Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ка тић Алек сан дар, Во ждо вац, Бе о град. 01/015159/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ста јић Мар ко, Зве зда ра, Бе о град. 01/015160/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Вуч ко вић Ана, Зве зда ра, Бе о град. 01/015161/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гроц ка на име Га јић Вла ди мир, Ри то пек, Бе о град. 01/015162/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ми ло ва но вић МИ ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/015163/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ра ди во је вић Љи ља на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015164/17 Ре ше њем ПС Зе мун број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ми тић Алек сан дра, Ле шта не, Ле шта не. 01/015165/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ча нак Ми ле, Угри нов ци, Угри нов ци. 01/015166/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Вра неш Алек са, Угри нов ци, Угри нов ци. 01/015167/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ми кић Мар ко, Зе мун, Зе мун. 01/015168/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ђо кић Ни ко ла, Ста ри Град, Бе о град. 01/015169/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Бун чић Ма ра, Зе мун, Зе мун. 01/015170/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Или је вић Љу бо мир, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015171/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Мар ко вић Ана, Зе мун, Зе мун. 01/015172/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-Б од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Зар ков ски Дан чо, Зе мун, Зе мун. 01/015173/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Гр зу нов Сте фан, Ста ри град, Бе о град. 01/015174/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-ZP од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Јо ва но вић До бро слав, Зе мун, Зе мун. 01/015175/17 Ре ше њем ПС Зе мун број /17-ZP од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зе мун на име Ла да шић Ка ро ли на, Зе мун, Зе мун. 01/015176/17 Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Па ли лу ла на име Стан ко вић Сне жа на, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015177/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Пе јић Стан ко, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/015178/17 Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ве ли ка Пла на на име Ста но је вић Ог њен, Ве ли ка Пла на, Ве лика Пла на. 01/015179/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Ну хи ја Та хи ра, Ста ри град, Бе о град. 01/015180/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Ву ко вић Би ља на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015181/17 Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сур ду ли ца на име Ив ко вић Да ли бор ка, Ала кин це, Сур ду ли ца. 01/015182/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Ни ко ди је вић Рад ми ло, Зве зда ра, Бе о град. 01/015183/17 Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Аран ђе ло вац на име Ми ли во је вић Сте фан, Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац. 01/015184/17 Ре ше њем ПС Ла за ре вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Лаза ре вац на име Ве ли мо ро вић На да, Чи бут ко ви ца, Ла за ре вац. 01/015185/17 Ре ше њем ПС Ива њи ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ива њи ца на име Гро мо вић Љу бо мир, Опа ље ник, Ива њи ца. 01/015186/17 Ре ше њем ПС Ла за ре вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ре вац на име Ан ђе лић Би ља на, Ла за ре вац, Ла за ре вац. 01/015187/17 Ре ше њем ПС Ла за ре вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ре вац на име Ив ко вић Ар се ни је, Чи бут ко ви ца, Ла за ре вац. 01/015188/17 Ре ше њем ПС Ку че во број /17/2017-К од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ку че во на име Луп шић Ду шан, Ше ви ца, Ку че во. 01/015189/17 Ре ше њем ПС Ла за ре вац број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла заре вац на име Гр бо вић Гор да на, Ла за ре вац, Ла за ре вац. 01/015190/17 Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вла ди чин Хан на име Спа сић Мар ко, Сту бал, Сту бал. 01/015191/17 Ре ше њем ПУ Гњи ла не број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Гњи лане на име Фран гу Агрон, До ња Сла ти на, Ви ти на. 01/015192/17 Ре ше њем ПС Ла за ре вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ла за ре вац на име Илић Дра ган, Ла за ре вац, Ла за ре вац. 01/015193/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Ра шуо Мир ја на, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015194/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Пи лаш Холт Кент, Ста ри град, Бе о град. 01/015195/17 Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ра Па зо ва на име Ко ва че вић Ве ли мир, Ста ра Па зо ва, Ста ра Па зо ва. 01/015196/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ста ри град на име Зад ник Лу ка, Ста ри град, Бе о град. 01/015197/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Кр стић Ива, Но ви Бе о град, Бе о град. 01/015198/17 Ре ше њем ПС Ста ри град број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС При бој на име Дроб ња ко вић Ми ли ца, Ста ри град, Бе о град. 01/015199/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ан дрић Јо ва на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015200/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ста ној ло вић Вла ди мир, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015201/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Ко чо вић Ду шан, Зе мун, Бе о град. 01/015202/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ђо кић Би ља на, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015203/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Ми ла ди но вић Не бој ша, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015204/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Кра сни ћи На им, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015205/17 Ре ше њем ПС Чу ка ри ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чу ка ри ца на име Па вло вић Мил ка, Чу ка ри ца, Бе о град. 01/015206/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Сте вић Мир ја на, Мла де но вац, Мла де но вац. 01/015207/17 Ре ше њем ПС Мла де но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Мла де но вац на име Ми ло ва но вић Зо ран, Мла де но вац, Мла де новац. 01/015208/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ир шаи Ма риа, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015209/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Си мја нов ски Ани ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015210/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ву јо вић Вла ди мир, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015211/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ми ло ше вић рад ми ла, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015212/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Су бо ти ца на име Ко со вић ду ши ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015213/17 Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ку ла на име Ко со вић Ду шан, Су бо ти ца, Су бо ти ца. 01/015214/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Мра ча јац Мо мир, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015215/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Мар ја но вић Ду шан ка, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015216/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Шур лан Сте фан, Бу ко вац, Но ви Сад. 01/015217/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/633 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ку кић Ви о ле та, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад. 01/015218/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ри стић Мир ја на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015219/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гроц ка на име Ло јан чић Слоб дан, Ка лу ђе ри ца, Гроц ка. 01/015220/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ка ра но вић Бо сиљ ка, Зве зда ра, Бе о град. 01/015221/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Звезда ра на име Ђур ђе вић Игор, Зве зда ра, Бе о град. 01/015222/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Звезда ра на име Во ји но вић Де јан, Зве зда ра, Бе о град. 01/015223/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Звезда ра на име Ма тић Зо ран, Зве зда ра, Бе о град. 01/015224/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Савски ве нац на име Се ра фи мо вић Мла ден, Сав ски ве нац, Бе о град. 01/015225/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Пе тро вић Ми ли ца, Зве зда ра, Бе о град. 01/015226/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Врање на име Ан тић Ан ђе ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/015227/17 Ре ше њем ПС Зве зда ра број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Зве зда ра на име Ки та но вић Ни ко ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/015228/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/625 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ми ју чић Мар ко, Пе тро ва ра дин, Но ви Сад. 01/015229/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/624 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ра до вић Јо ван, Ко виљ, Но ви Сад. 01/015230/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/601 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Па влис Ма ри на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015231/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/604 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Сто ја но вић Ма ри ја, Бу ко вац, Но ви Сад. 01/015232/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/606 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Па влов Ми лу тин, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015233/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/608 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Бу лић Мар ко, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015234/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/710 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ку ла на име Ше пин ски Мар ти на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015235/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/691 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ба ја зет Фи лип, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015236/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/690 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ба рун чић Дар ка, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015237/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/693 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Тун гуз Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015238/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/698 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко ва че вић Алек сан дар, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015239/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/697 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Кр стић Ива на, Ру мен ка, Но ви Сад. 01/015240/17 Ре ше њем ПС Вр шац број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Пљо скар Дра га на, Вр шац, Вр шац. 01/015241/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Де спо товск Ми ки Ма ри јан, Ме сић, Вр шац. 01/015242/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ста мен ко вић Мир ја на, Из би ште, Вр шац. 01/015243/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Стој шић Је ле на, Вр шац, Вр шац. 01/015244/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Вла хо вић Мар ко, Вр шац, Вр шац. 01/015245/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име шан дор да вид, Вр шац, Вр шац. 01/015246/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Ко ка ји Де нис, Вр шац, Вр шац. 01/015247/17 Ре ше њем ПС Вр шац број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вр шац на име Но ко ла је вић Ви о ра, Вр шац, Вр шац. 01/015248/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Стари град на име Жу јо вић Те о до ра, Вра чар, Бе о град. 01/015249/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Пан то вић Мир ја на, Вра чар, Бе о град. 01/015250/17

22 V / 47 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ко ла ре вић Зо ра на, Зве зда ра, Бе о град. 01/015251/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Јан чић Пе тар, Вра чар, Бе о град. 01/015252/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бе о град на име Бу ди ми ро вић Да ни је ла, Зве зда ра, Бе о град. 01/015253/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Пе њи ше вић Ми ли ца, Вра чар, Бе о град. 01/015254/17 Ре ше њем ПС Вра чар број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ћи ро вић рад ми ла, Вра чар, Бе о град. 01/015255/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ра кови ца на име Па вло вић Си мо на, Ра ко ви ца, Бе о град. 01/015256/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Ми ла но вић То мић На та ша, Вра чар, Бе о град. 01/015257/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Пали лу ла на име Ма те јић Дра ган, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015258/17 Ре ше њем ПС Вра чар број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Фу рун џић Да ни ло, Вра чар, Бе о град. 01/015259/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Пу ни шић Ми о мир, Вра чар, Бе о град. 01/015260/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ћи рић Ја на, Вра чар, Бе о град. 01/015261/17 Ре ше њем ПС Вра чар број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Шу ко вић на ђа, Вра чар, Бе о град. 01/015262/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Во ждо вац на име Бог да но вић Ра де, Во ждо вац, Бе о град. 01/015263/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бе о- град на име Сав ко вић На ђа, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015264/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Да у то вић Ми лан, Вра чар, Бе о град. 01/015265/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Ђе нић Мир ја на, Вра чар, Бе о град. 01/015266/17 Ре ше њем ПС Вра чар број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ви Бе о град на име Шу мра кац Вла ди мир, Вра чар, Бе о град. 01/015267/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Илић Ди ми три је, Ста ри град, Бе о град. 01/015268/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Вра чар на име Мар ко вић Ми ли ца, Вра чар, Бе о град. 01/015269/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Врачар на име Мак си мо вић Па вло вић Сне жа на, Вра чар, Бе о град. 01/015270/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Чука ри ца на име Ми ло са вље вић Го ран, Па ли лу ла, Бе о град. 01/015271/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Не до вић Ти на, Ча чак, Ча чак. 01/015272/17 Ре ше њем ПС Вра чар број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ужице на име То мић Ми ро слав, Ужи це, Ужи це. 01/015273/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Илић Рад ми ла, Ча чак, Ча чак. 01/015274/17 Ре ше њем ПС Уб број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Уб на име Ми ја и ло вић Ми лан, Уб, Уб. 01/015275/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Ра до ва но вић Си ни ша, Ки кин да, Ки кин да. 01/015276/17 Ре ше њем ПС Уб број од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Уб на име Илић Љи ља на, Уб, Уб. 01/015277/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Фран цу ски Спа сој ка, Ки кин да, Ки кин да. 01/015278/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Лу кић Де јан, Ки кин да, Ки кин да. 01/015279/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу јано вац на име Ше ри фи Ви сар, Кон чуљ, Бу ја но вац. 01/015280/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу јано вац на име Бај ра ми Гзим, Би ља ча, Бу ја но вац. 01/015281/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Буја но вац на име Ар сић Мом чи ло, Жбе вац, Бу ја но вац. 01/015282/17 Ре ше њем ПУ Ки кин да број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ки кин да на име Ва си ље вић Ра до ван, Ба нат ско ве ли ко се ло, Ба натско Ве ли ко Се ло. 01/015283/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Ан ђел ко вић Јо ва на, Кр ше ви ца, Бу ја но вац. 01/015284/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Јо ва но вић Ве це слав, Бу ја но вац, Бу ја но вац. 01/015285/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Пу ји цић Ми ри ја на, Бор, Бор. 01/015286/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Буја но вац на име Ра ћи пи Ар мент, Лу а ча не, Бу ја но вац. 01/015287/17 Ре ше њем ПУ Бор број /2017 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Бор на име Јо ва но вић Љи ља на, Бор, Бор. 01/015288/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бу ја но вац на име Аде ми Ар менд, Кон чуљ, Бу ја но вац. 01/015289/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Буја но вац на име Ја њић Иви ца, Бу ја но вац, Бу ја но вац. 01/015290/17 Ре ше њем ПУ Бор број /17-1 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ваље во на име При би ло вић Мо мир, Ва ље во, Ва ље во. 01/015291/17 Ре ше њем ПС Бу ја но вац број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Буја но вац на име Аљи ми На џи је, На сал це, Бу ја но вац. 01/015292/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ми тро вић Ба не, Ва ље во, Ва ље во. 01/015293/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ваље во на име Бран ко вић Јо ван, Ва ље во, Ва ље во. 01/015294/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ле чић Зо ри ца, Ва ље во, Ва ље во. 01/015295/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Го лу бо вић Ми ли ца, Ва ље во, Ва ље во. 01/015296/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Па ви ће вић Ана, Ва ље во, Ва ље во. 01/015297/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва љево на име Дра го је вић Сне жа на, Ва ље во, Ва ље во. 01/015298/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Ми ло ва но вић Ма ри ја на, Го рић, Ва ље во. 01/015299/17 Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 7/17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ме ро ши на на име Стој ко вић Зво ни мир, Ме ро ши на, Ме ро ши на. 01/015300/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва љево на име Пе трић Сло бо дан, Бе о му же вић, Ва ље во. 01/015301/17 Ре ше њем ПУ Ва ље во број /17-1 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ва ље во на име Алек сић Зо ран, Ја се ни ца, Ва ље во. 01/015302/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /16 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Не сто ро вић Да ни ца, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015303/17 Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 8/717 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ме роши на на име Ста ни са вље вић Мир ја на, Азбре сни ца, Ме ро ши на. 01/015304/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ба бић Ни ко ла, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015305/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Мун те ан Лу ци ан, Но ви Сад, Ме ро ши на. 01/015306/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ти о са вље вић Пре драг, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015307/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Та сић Дра ган, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/015308/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ла зо вић Сте фан, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015309/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Па ви ће вић Ђор ђе, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015310/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Те њо вић Не дељ ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015311/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Мла де но вић Ви о ле та, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015312/17 Ре ше њем ПУ Ле ско вац број /17-1 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ле ско вац на име Ђор ђе вић Ру жи ца, Ле ско вац, Ле ско вац. 01/015313/17 Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број /17-39 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Се длак Да вид, Ста ра Мо ра вица, Бач ка То по ла. 01/015314/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Кав чич Сан дра, Ко вин, Ко вин. 01/015315/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ко вин на име Пу ши ца Рај ко, Ко вин, Ко вин. 01/015316/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Да ви до вић Ма ри ја, Ко вин, Ко вин. 01/015317/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Сто јиљ ко вић Ве ри ца, Ко вин, Ко вин. 01/015318/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ру жић На да, Ате ни ца, Ча чак. 01/015319/17 Ре ше њем ПС Ко вин број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ковин на име Дра гаш Иси до ра, Гај, Гај. 01/015320/17 Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Сре те но вић Сло бо дан, Церо ва, Гор њи Ми ла но вац. 01/015321/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Ла зић Ма дле на, Пан че во, Пан че во. 01/015322/17 Ре ше њем ПС Гор њи Ми ла но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Гор њи Ми ла но вац на име Иван ко вић Ми ли ца, Гор њи Ми ла но вац, Гор њи Ми ла но вац. 01/015323/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Ка чи ко ла Алил, Пан че во, Пан че во. 01/015324/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ла ло вић Бог дан, Ло зни ца, Ча чак. 01/015325/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ни чић Ко ста, Ча чак, Ча чак. 01/015326/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Ша рац Сте фан, Пан че во, Пан че во. 01/015327/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ко ва че вић Вин ка, Ча чак, Ча чак. 01/015328/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Жи гић Све тла на, Пан че во, Пан че во. 01/015329/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ра до ва но вић Алек сан дар, Је же ви ца, Ча чак. 01/015330/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Си мић Го ран, Ча чак, Ча чак. 01/015331/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Пе јић Зо ри ца, Пан че во, Пан че во. 01/015332/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Бал тић Жељ ко, Љу бић, Ча чак. 01/015333/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/649 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Алек сић Не бој ша, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015334/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/651 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ко ва чев Сте ван, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015335/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Ла кић Пе шић Не ве на, Пан че во, Пан че во. 01/015336/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ча чак на име Ма ној ло вић Ра де, Го ра жде вац, Пећ. 01/015337/17 Ре ше њем ПУ Пећ број /17 од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пећ на име Ма ној ло вић Зо ри ца, Го ра жде вац, Пећ. 01/015338/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Жи жа Не вен ка, Пан че во, Пан че во. 01/015339/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Ку че вић На ди ра, Пан че во, Пан че во. 01/015340/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Пе тро вић Са ша, Пан че во, Пан че во. 01/015341/17 Ре ше њем ПС Бо си ле град број од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Бо си ле град на име Пе тро ва Ма ри ја на, Бо си ле град, Бо си ле град. 01/015342/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/708 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Кне же вић Ни ко ла, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015343/17 Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/699 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Но ви Сад на име Ма жар Го ран, Но ви Сад, Но ви Сад. 01/015344/17 Ре ше њем ПС Но ва Ва рош број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Но ва Ва рош на име Пе тро ни је вић Рај ко, Се ни ште, Но ва Варош. 01/015345/17 Ре ше њем ПС При бој број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС При бој на име Бо јић Љу бо мир, Ба ња, При бој. 01/015346/17 Ре ше њем ПС При бој број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС При бој на име Та ра ба Су леј ман, При бој, При бој. 01/015347/17 Ре ше њем ПС При бој број /2017 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС При бој на име Ста ни шић Сла ви ша, При бој, При бој. 01/015348/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Мир ко вић Ду шан, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015349/17

23 47 / 15. V Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Де спо то вић Ми ли ца, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015350/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Сте ва но вић Вла дан, Кра гу је вац, Кра гу јевац. 01/015351/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ми ла но вић Ми ша, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015352/17 Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра гу је вац на име Ва со је вић Дра ган, Кра гу је вац, Кра гу је вац. 01/015353/17 Ре ше њем ПУ Ча чак број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Чачак на име Ке нић Ср ђан, Ча чак, Ча чак. 01/015354/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Пе тро вић Ја сна, Кра ље во, Кра ље во. 01/015355/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Ми ле кић Ми тар, Вр ба, Кра ље во. 01/015356/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра љево на име Здрав ко вић Ла зар, Кра ље во, Кра ље во. 01/015357/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра љево на име Сре то вић Ми ло ван, Кра ље во, Кра ље во. 01/015358/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Гло ђо вић Ма гри на, Кра ље во, Кра ље во. 01/015359/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Лу кић Зла ти ја, Кра ље во, Кра ље во. 01/015360/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Пе тро вић Кри сти на, Кра ље во, Кра ље во. 01/015361/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра љево на име Пе тро вић Ми ли ца, За кло о а ча, Гроц ка. 01/015362/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Бр ку ша нац Мар ко, Сир ча, Кра ље во. 01/015363/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Ми тић Ве се лин, Ко ва чи, Кра ље во. 01/015364/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Илић Бо ја на, Ме ти кош, Кра ље во. 01/015365/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра љево на име Мр ље ше вић Са ња, Кра ље во, Кра ље во. 01/015366/17 Ре ше њем ПУ Кра ље во број /2017 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Кра ље во на име Не сто ро вић Сте фан, Кра ље во, Кра ље во. 01/015367/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Ми ћић Ђор ђе, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015368/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Ра лић Не над, Ин ђи ја, Ин ђи ја. 01/015369/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Спа со је вић Ми лан, Ин ђи ја, Ин ђи ја. 01/015370/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 205-7/43/17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ин ђија на име Ра до ва но вић Ми ли ца, Ма ра дик, Ин ђи ја. 01/015371/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Ра ди но вић Јо ван ка, Кр че дин, Ин ђи ја. 01/015372/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Рав њак Слав ко, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015373/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Кр стић Ве ла, Пан че во, Пан че во. 01/015374/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Не дељ ко вић Ђор ђе, Пан че во, Пан че во. 01/015375/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ша бац на име Ко стић На та ли ја, Пан че во, Пан че во. 01/015376/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Хр стић Мил ка, Пан че во, Пан че во. 01/015377/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Та дић Ми ла на, Пан че во, Пан че во. 01/015378/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Ма рин ко вић Мар ко, Ин ђи ја, Ин ђи ја. 01/015379/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Па влов Пе тар, Пан че во, Пан че во. 01/015380/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 205-7/75-17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име До бро до лац Ра то мир, Бе шка Ин ђи ја, Ин ђи ја. 01/015381/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Шту лић Ђу ро, Љу ко во, Ин ђи ја. 01/015382/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Па вло вић Јо ва на, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015383/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Ви ки че вић Пе тар, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015384/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Зе ко вић Дар ко, Кр че дин, Ин ђи ја. 01/015385/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ин ђи ја на име Тур чи но вић Ми ли ца, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015386/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број од про гла шава се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Ин ђи ја на име Га шић Мар ко, Ин ђи ја, Ин ђи ја. 01/015387/17 Ре ше њем ПС Ин ђи ја број 205-7/82-17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Инђи ја на име Кне же вић Го ран, Бе шка, Ин ђи ја. 01/015388/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Бо га вац Ср ђан, Пан че во, Пан че во. 01/015389/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ма и хај ло вић До бри ла, Ко на ча ре во, Ја го ди на. 01/015390/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан чево на име Ше бер ле Да ни је ла, Пан че во, Пан че во. 01/015391/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Јаго ди на на име Срећ ко вић Ива на, Ба гр дан, Ја го ди на. 01/015392/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан чево на име Су лић Ми ро слав, Пан че во, Пан че во. 01/015393/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Јо ва но вић Јел ка, Пан че во, Пан че во. 01/015394/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ми ло ра до вић Љи ља на, Де о ни ца, Ја го ди на. 01/015395/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име Си мо вић Ма ри ја, Ба нат ско но во се ло, Ба нат ско но во се ло. 01/015396/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан че во на име До нев ски Јо ва на, Гло гоњ, Гло гоњ. 01/015397/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ру ши то вић Да ни јел, Ја го ди на, Ја го ди на. 01/015398/17 Ре ше њем ПУ Пан че во број /17 од про глаша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Пан чево на име Ан дрић Дра ги ца, Омо љи ца, Омо љи ца. 01/015399/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Бо јат Дра ган, Звеч ка, Омо љи ца. 01/015400/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Сав ски ве нац на име Буб ње вић Мар ко, Ба рич, Ба рич. 01/015401/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ни ко лић Ла зр, Тр на ва, Ја го ди на. 01/015402/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Ја ми на Ми ле на, Ве ли ко по ље, Обре но вац. 01/015403/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ми лен ко вић Сте фан, Кон ча ре во, Ја го ди на. 01/015404/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Ста но је вић Ја сна, Гра бо вац, Гра бо вац. 01/015405/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Ми ло са вље вић Ве ли бор, Ја го ди на, Ја го ди на. 01/015406/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Јо ва но вић Љи ља на, Љу би нић, Обре но вац. 01/015407/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Јаго ди на на име Пе тро вић Злат ко, Ја го ди на, Ја го ди на. 01/015408/17 Ре ше њем ПС Обре но вац број /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Обре но вац на име Ми тро вић Сло бо дан, Обре но вац, Обре новац. 01/015409/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Јо ва но вић Бла го је, Лов ци, Ја го ди на. 01/015410/17 Ре ше њем ПУ Ја го ди на број /17 од прогла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПУ Ја го ди на на име Га јић Ив ко, Ја го ди на, Ја го ди на. 01/015411/17 Ре ше њем ПУ За је чар број 03/ /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со ко ба ња на име Смиљ ко вић Би сер ка, Со ко ба ња, Со ко Ба ња. 01/015412/17 Ре ше њем ПУ За је чар број 03/ /17 од про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број из да та од ПС Со ко ба ња на име Цвет ко вић Та ма ра, Со ко ба ња, Со ко Ба ња. 01/015413/17 ИС ПРА ВЕ СТРА НА ЦА Mar vel lo us Chi lee be, Бе о град, слу жбе на лич на кар та N-160 S из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Срби је. 03/000049/17 СЛУ ЖБЕ НЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ Пе ра зић Вељ ко, Бе о град, ле ги ти ма ци ја ту ри стич ког во ди ча бр. 680/2005 из да та/е од Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и услу га. 04/000248/17 Ан дре је вић Алек сан дар, Зе мун, вој на књи жи ца. 04/000249/17 Пе тро вић Са ша, Зве зда ра, адво кат ска ле ги ти ма ци ја бр из да та од Адвокатс кe коморe Бе о град. 04/000250/17 До дић Сте фан, Бе о град, вој на књи жи ца. 04/000251/17 Ва ља ре вић Љу би ша, Бе о град, адво кат ска ле ги ти ма ци ја бр из да та од Адво кат ске ко мо ре Бе о град. 04/000252/17 МЕ НИ ЦЕ И ЧЕ КО ВИ Ву лин Јел ка, Ба тај ни ца, чек/ови бр , 862, 870, 888, 896 из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/001999/17 Не дељ ко вић Бо ја на, СО Пан че во, чек/ови бр ; ; ; из дат/и од NLB ban ka a.d. Be o grad. 05/002000/17 Лу чић Дар ко, Но ви Сад, чек/ови бр из дат/и од AK ban ke a.d. 05/002001/17 Пан то вић Гој ко, Но ви Бе о град, чек/ови бр из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д. 05/002002/17 Ан дрић Жи ва дин, Кра гу је вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002003/17 Ан дрић Жи ва дин, Кра гу је вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002004/17 Ан дрић Жи ва дин, Кра гу је вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002005/17 Ан дрић Жи ва дин, Кра гу је вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002006/17 Ан дрић Жи ва дин, Кра гу је вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002007/17 Ми ха и ло вић Сте фан, Бе о град, чек/ови бр , , из дат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002008/17 Ста нић Је ле на, Зве зда ра, чек/ови бр из дат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002009/17 Илин чић Сла ви ца, Ра ко ви ца, чек/ови бр из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д. 05/002010/17 Лу кић Љу бин ка, Ла за ре вац, чек/ови бр , из дат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002011/17 Лу кић Љу бин ка, Ла за ре вац, чек/ови бр , из дат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002012/17 Лу кић Љу бин ка, Ла за ре вац, чек/ови бр издат/и од Ban ka n te sa a.d. 05/002013/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002014/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002015/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002016/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002017/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002018/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002019/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002020/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002021/17 Ве со вић Пе тар, Ба рич, чек/ови бр из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д. 05/002022/17 На стић Ви о ле та, Бе о град, чек/ови бр из дат/и од Raif fe i sen bank a.d. 05/002023/17 Бо јо вић Све тла на, Па ли лу ла, чек/ови бр из дат/и од Pi ra e us bank a.d. 05/002024/17 Бо јо вић Све тла на, Па ли лу ла, чек/ови бр из дат/и од Pi ra e us bank a.d. 05/002025/17 Ка лем бер Ле по са ва, Ва ље во, чек/ови бр , из дат/и од OTP ban ke. 05/002026/17 Ка лем бер Ле по са ва, Ва ље во, чек/ови бр , из дат/и од OTP ban ke. 05/002027/17 Ка лем бер Ле по са ва, Ва ље во, чек/ови бр , из дат/и од OTP ban ke. 05/002028/17 За рић Ива на, Бе о град, чек/ови бр из дат/и од Ra if fe i- sen ban ka a.d. 05/002029/17 Ша пић Стан ко, Зу це, чек/ови бр из дат/и од Fin do me stic ban ke a.d. 05/002030/17 Ђо кић Зо ра, Ру ма, чек/ови бр , из дат/и од Бан ке По штан ске ште ди о ни це а.д. 05/002031/17 Ве чер ко Го ри ца, При гре ви ца, чек/ови бр из дат/и од Ra if fe i sen ban ka a.d. 05/002032/17 Пан то вић Ву ка шин, Зла ти бор, чек/ови бр издат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002033/17 Пан то вић Ву ка шин, Зла ти бор, чек/ови бр издат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002034/17 Пан то вић Ву ка шин, Зла ти бор, чек/ови бр издат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002035/17 Ла кић Ма ри на, Бе о град, чек/ови бр , из дат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002036/17 Ра до са вље вић Дар ко, Ла за ре вац, чек/ови бр из дат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002037/17 Кне же вић Вла ди мир, Ла за ре вац, чек/ови бр , , из дат/и од Ban ca n te sa a.d. 05/002038/17 Сте ва но вић Мир ја на, Бе о град, чек/ови бр из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д. 05/002039/17 ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА То тај Фло ри јан, Кра гу је вац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Све то зар Мар ко вић у Кра гу јев цу. 07/001461/17

24 V / 47 Ду кић Алек сан дар, Су бо ти ца, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Со ња Ма рин ко вић у Су бо ти ци. 07/001462/17 Ду кић Алек сан дар, Су бо ти ца, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Со ња Ма рин ко вић у Су бо ти ци. 07/001463/17 Ми тро вић Де нис, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ни ко ла Те сла у Бе о гра ду. 07/001464/17 Мла де но вић Ми ли ца, Кра гу је вац, ђач ка књи жи ца ОМШ Др Ми ло је Ми ло је вић у Кра гу јев цу. 07/001465/17 Мла де но вић Ми ли ца, Кра гу је вац, уве ре ње ОМШ Др Ми лоје Ми ло је вић у Кра гу јев цу. 07/001466/17 Мла де но вић Ми ли ца, Кра гу је вац, све до чан ство/а V раз ре да ОМШ Др Ми ло је Ми ло је вић у Кра гу јев цу. 07/001467/17 Мла де но вић Ми ли ца, Кра гу је вац, све до чан ство/а V раз ре да ОМШ Др Ми ло је Ми ло је вић у Кра гу јев цу. 07/001468/17 Мла де но вић Ми ли ца, Кра гу је вац, све до чан ство/а V раз ре да ОМШ Др Ми ло је Ми ло је вић у Кра гу јев цу. 07/001469/17 Па јић Сте фан, Ше то ње, све до чан ство/а ОШ Ми ро слав Буку ми ро вић-бу кум у Ше то ња ма. 07/001470/17 Ђу кић Ја сми на, Гај, све до чан ство/а ОШ Ми ша Стој ко вић у Га ју. 07/001471/17 Ко кот Са ра, Че ла ре во, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Здрав ко Че лар у Че ла ре ву. 07/001472/17 Ива но вић Ка та ри на, Бор, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ста но је Миљ ко вић у Шар ба нов цу. 07/001473/17 Кра чу но вић Мар ти на, Бор, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Вук Ка ра џић у Бо ру. 07/001474/17 Пун гар тар Ма ри ја, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ни ко ла Те сла у Ра ко ви ци. 07/001475/17 Ђор ђе вић Да на, Ари ље, све до чан ство/а ОШ Рат ко Јо ва новић у Кру шчи ци. 07/001476/17 До ро шков Ол ги ца, Ме лен ци, све до чан ство/а ОШ Др Бо шко Вре ба лов у Ме лен ци ма. 07/001477/17 Ка влак Гор да на, Ме лен ци, све до чан ство/а ОШ Др Бо шко Вре ба лов у Ме лен ци ма. 07/001478/17 Ве се ли но вић Ог њен, Ча чак, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Дра ги ша Ми шо вић у Чач ку. 07/001479/17 Пу тић Не ди ца, Ме лен ци, све до чан ство/а ОШ Др Бо шко Вре ба лов у Ме лен ци ма. 07/001480/17 Ве се ли но вић Ог њен, Ча чак, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Дра ги ша Ми шо вић у Чач ку. 07/001481/17 Ре шин Ви до са ва, Ме лен ци, све до чан ство/а ОШ Др Бо шко Вре ба лов у Ме лен ци ма. 07/001482/17 Ко ва че вић Хе ле на, Ча чак, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Дра ги ша Ми шо вић у Чач ку. 07/001483/17 Ко ва че вић Хе ле на, Ча чак, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Дра ги ша Ми шо вић у Чач ку. 07/001484/17 Пе рић Ми ли ца, Бе о град, све до чан ство/а о за вр ше ном основном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ Вла ди слав Пет ко вић Дис. 07/001485/17 Пре шић Ди ми три је, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Сте фан Не ма ња у Бе о гра ду. 07/001486/17 Пре шић Ди ми три је, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Сте фан Не ма ња у Бе о гра ду. 07/001487/17 То до ро вић Фи лип, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ни ко ла Те сла у Ра ко ви ци. 07/001488/17 Ја шић Ма рио, Ниш, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Бран ко Миљ ко вић у Ни шу, школ ске 2013/14. 07/001489/17 Миљ ко вић Фи лип, Кру ше вац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај у Кру шев цу. 07/001490/17 То ман Ни ко ла, Па ли лу ла, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ва са Пе ла гић у Ко те жу. 07/001491/17 Ста но је вић Сне жа на, Ниш, све до чан ство/а ОШ Мо ша Пи јада у Ни шу, школ ске /001492/17 Ива но вић Ве сна, Бе о град, све до чан ство/а ОШ Ми лен ти је По по вић у Бе о гра ду. 07/001493/17 Шем со вић На и ла, Но ви Па зар, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Ри фат Бур џо вић - Тр шо у Но вом Па за ру. 07/001494/17 Шко рић Де јан, Ниш, све до чан ство/а ОШ Краљ Пе тар у Ни шу, школ ске /001495/17 Пе тро вић Са ша, По жа ре вац, све до чан ство/а ОШ Вук Ка раџић у По жа рев цу. 07/001496/17 Об ра до вић Не ма ња, Брус, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај у Бру су. 07/001497/17 Ци цуљ Те о до ра, Пан че во, све до чан ство/а V раз ре да ОШ До си теј Об ра до вић у Омо љи ци. 07/001498/17 Кне же вић На ђа, Ниш, све до чан ство/а V раз ре да ОШ Учитељ Та са у Ни шу, школ ске 2013/14. 07/001500/17 Пу а ча Ге ор ги је, Зве зда ра, ђач ка књи жи ца ОШ Вељ ко Ду гоше вић у Бе о гра ду. 07/001501/17 ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ СРЕД ЊИХ ШКО ЛА Сре то вић Мар ко, Бе о град, ди пло ма Спорт ске гим на зи је у Бео гра ду. 08/004407/17 Иглен џа Ми на, Ста ра Па зо ва, све до чан ство/а,, и V раз ре да Пр ве бе о град ске гим на зи је. 08/004408/17 Иглен џа Ми на, Ста ра Па зо ва, ди пло ма Пр ве бе о град ске гимна зи је. 08/004409/17 Ми лу ти но вић Та ња, Кру ше вац, све до чан ство/а раз ре да Хемиј ско-тех но ло шке шко ле у Кру шев цу. 08/004410/17 Ми лу ти но вић Та ња, Кру ше вац, све до чан ство/а раз ре да Хемиј ско-тех но ло шке шко ле у Кру шев цу. 08/004411/17 Чан ча ре вић Не ве на, Бе о град, ди пло ма Тек стил не шко ле. 08/004412/17 Јан ко вић На та ша, Зре ња нин, ди пло ма Еко ном ске шко ле у Ни шу, смер ко мер ци јал ни тех ни чар, /004413/17 Сто ја ко вић Или ја, Фу тог, ди пло ма Tex ничке шко ле Па вле Са вић у Но вом Са ду. 08/004414/17 Бу дић Не над, Но ви Бе чеј, ди пло ма Сред ње шко ле Све то зар Ми ле тић у Но вом Са ду. 08/004415/17 Ра до вић Ла зар, Чу ка ри ца, ди пло ма V сте пе на Тех нич ке шко ле Ло ла у Же ле зни ку. 08/004416/17 Ди ми три је вић Љу би ца, Но ви Сад, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 7. април у Но вом Са ду. 08/004417/17 Ву ји чић Гор да на, Ча чак, ди пло ма Ма шин ско-са о бра ћај не шко ле у Чач ку. 08/004418/17 Мр ђа Ми лан, Бе о град, све до чан ство/а раз ре да Ме ди цин ске шко ле Бе о град у Бе о гра ду. 08/004419/17 Мр ђа Ми лан, Бе о град, све до чан ство/а раз ре да Ме ди цин ске шко ле Бе о град у Бе о гра ду. 08/004420/17 Јо си фо ски Зо ран, Су бо ти ца, ди пло ма X раз ре да Хе миј ско тех но ло шка шко ле у Су бо ти ци. 08/004421/17 Мр ђа Ми лан, Бе о град, све до чан ство/а раз ре да Ме ди цинске шко ле Бе о град у Бе о гра ду. 08/004422/17 Мр ђа Ми лан, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да Ме ди цинске шко ле Бе о град у Бе о гра ду. 08/004423/17 Сте фа но вић Та тја на, Ча чак, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Чач ку. 08/004424/17 Са вић Алек сан дар, Срем чи ца, ди пло ма Уго сти тељ ско ту ристич ке шко ле у Бе о гра ду. 08/004425/17 Сто ји ће вић Сло бо дан, Ша бац, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске шко ле у Зе му ну, бр. 1399/06. 08/004426/17 Го лу бо вић Би ља на, Бе о град, ди пло ма Обра зов ног цен тра за ка дро ве у тр го ви ни Је зди мир Ло вић, ООУР - сред ња шко ла за обра зо ва ње тр го вин ских рад ни ка у Бе о гра ду. 08/004427/17 Тр ни нић Љи ља на, Бор, ди пло ма По ли тех нич ког обр. Иво Ло ла Ри бар ООУР шко ла др. еко ном ског усме ре ња. 08/004428/17 Го гов Ђор ђе, Ди ми тров град, ди пло ма Гим на зи је Све ти Кири ло и Ме то ди је у Ди ми тров гра ду. 08/004429/17 Чу бра ко вић Сла ђа на, По же га, ди пло ма СШ Ра до је Љу бичић у Ужи цу, тех ни чар друм ског са о бра ћа ја. 08/004430/17 По по вић Сне жа на, Бе о град, ди пло ма Обра зов но-вас пит на и из да вач ка РО 9. мај ООУР шко ла прав не и би ро тех нич ке стру ке у Бе о гра ду. 08/004431/17 Ра до ва но вић Па вле, Но ви Сад, ди пло ма Гим на зи је Вук Кара џић у Но вом Са ду. 08/004432/17 Це ро вић Не над, Но ви Бе о град, ди пло ма сред ње шко ле у Бла цу. 08/004433/17 Стан ко вић Ми лош, Ри ба ре, ди пло ма ЕТШ Ни ко ла Те сла у Ја го ди ни. 08/004434/17 Ма слић Му јо, Ло зни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ло зни ци. 08/004435/17 Остро го нац Рај ко, Си вац, ди пло ма Гим на зи је Вељ ко Пе тровић у Сом бо ру. 08/004436/17 Га јић Бра ни мир, Бе о град, ди пло ма Ма шин ске шко ле Пе тар Драп шин у Бе о гра ду. 08/004437/17 По по вић Ан дреа Ан ђе ла, Вра чар, све до чан ство/а раз ре да Тех нич ке шко ла за ди зајн ко же, смер га лан те ри ста. 08/004438/17 По по вић Ан дреа Ан ђе ла, Вра чар, све до чан ство/а раз ре да Тех нич ке шко ле за ди зајн ко же, смер га лан те ри ста. 08/004439/17 Ву чи ће вић Го ри ца, Кра гу је вац, ди пло ма Ма шин ско са о браћај не шко ле За ста ва у Кра гу јев цу. 08/004440/17 Ђу кић Зо ран, Бу ди са ва, ди пло ма сред ње Елек тро тех нич ке шко ле Ми хај ло Пу пин у Но вом Са ду. 08/004441/17 Ми ло са вље вић Ма ри на, Ба ва ни ште, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле Сте ви ца Јо ва но вић у Пан че ву. 08/004442/17 Сто ја но вић Бо бан, Ве ли ко Гра ди ште, ди пло ма сред ње шко ле у Ве ли ком Гра ди шту. 08/004443/17 За рић Ми лан, Жа баљ, ди пло ма сред ње По љо при вред не школе са до мом уче ни ка у Фу то гу. 08/004444/17 Сред ња ма шин ска шко ла, Но ви Сад, све до чан ство/а,, раз ре да Сред ње ма шин ске шко ле у Но вом Са ду на име Заи Ати ла. 08/004445/17 Ко са но вић Зо ри ца, Бе о град, све до чан ство/а раз ре да Технич ке шко ле Ни ко ла Те сла у Ме две ђи. 08/004446/17 Пет ко вић Ве сна, Бе о град, ди пло ма сред ње Шко ле за не гу лепо те. 08/004447/17 Сред ња ма шин ска шко ла, Но ви Сад, ди пло ма Сред ње машин ске шко ле у Но вом Са ду на име Заи Ати ла. 08/004448/17 ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА Сту пар Ни ко ли на, При је дор, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске шко ле у Бе о гра ду, смер ви ши са ни тар ни тех ни чар. 09/000815/17 Дув њак Слав ко, Су бо ти ца, сту дент ска књи жи ца - ин декс увере ње о по ло же ном струч ном ис пи ту на став ни ка, струч ног са ветни ка и вас пи та ча број /150 из да то од При род но ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом Са ду. 09/000816/17 Ни ко лић Са ња, Под го ри ца, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске школе у Бе о гра ду. 09/000817/17 Лај ти но вић Алек сан дра, Не го тин, сту дент ска књи жи ца - индекс Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та Уни он, бр. 2015/ /000818/17 Мар ко вић Ди ја на /Са ра/, Но ви Бе о град, сту дент ска књи жи ца - ин декс Те о ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 15/ /000819/17 Ри стић Је ле на, Бе о град-па ли лу ла, ди пло ма ме наџ мент у култу ри и умет но сти из дат од Ака де ми ја умет но сти Бе о град. 09/000820/17 Си мо но вић Де јан, Бе о град, сту дент ска књи жи ца - ин декс Фа кул те та за по слов не сту ди је у Бе о гра ду, бр. 338/15. 09/000821/17 Ah med Mo ham med Omar Sa lim, Lybia, сту дент ска књи жица - ин декс Фа кул те та за про јект ни и ино ва ци о ни ме наџ мент, бр. D-03/ /000822/17 Ра и че вић Бо ја на, Бе о град, сту дент ска књи жи ца - ин декс Економ ског фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 373/16. 09/000823/17 ПЕ ЧА ТИ Ми лу ти но вић Ти ја на, Бе о град, пе чат пра во у га о ног об ли ка ис пи сан ћи ри лич ним тек стом: АДВО КАТ; Ти ја на Ми лу ти но вић; Бе о град, Кур су ли на 16/3; 063/ из дат од Адво кат ске ко мо ре Бе о гра да. 10/000151/17 РА ЗНО Ра ду ло вић Ми лан, Вр шац, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла са бро јем , се риј ски број обра сца , из да то од АМС Ср би је. 11/002331/17 Ла за ре вић Мир ја на, Ва ље во, уве ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту бр. 4, из да то од Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је. 11/002332/17 Сте фа но вић Ни ко ла, Обре но вац, ме мо риј ска кар ти ца ди гитал ног та хо гра фа бр. srb , из да то од Аген ци је за безбед ност са о бра ћа ја. 11/002334/17 Де љи Чо чај, Чан та вир, ди пло ма о струч ној оспо со бље но сти за за ни ма ње пе кар, из да та од По слов но обра зов ног цен тра у Ин ђи ји. 11/002335/17 Ве ли бор Ва ван, Су бо ти ца, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла број на обра сцу , из да то од Аген ци је за без бедност са о бра ћа ја. 11/002336/17 Ра жна то вић Дра ган, Бе о град, уве ре ње о по ло же ном стручном ис пи ту за сти ца ње зва ња упра вља ча ру ко во ди о ца чам ца бр /01, из да то од Луч ке ка пе та ни је Бе о град. 11/002337/17 KS Trans d.o.o., Кра ље во, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт UA t e3 бр , из да та од Ми ни стар ства са о бра ћа ја, гра ђе винар ства и ин фра струк ту ре. 11/002338/17 Ri stic Tran sport d.o.o., Бе о град, до зво ла за ме ђу на род ни транспорт KZ bt бр , из да та од Ми ни стар ства са о бра ћа ја, грађе ви нар ства и ин фра струк ту ре. 11/002339/17 Ни ћи фо ро вић Срећ ко, Бе о град, Па ли лу ла, та хо граф ска карти ца број СРБ , из да то од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја у Бе о гра ду. 11/002340/17 СТ Пре воз ДОО, Кра гу је вац, хо ланд ска уни вер зал на дозво ла NL-uni бр. 1076, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, по ре ше њу бр / /002341/17 Иг ња то вић Јо ви ца, Ба бу шни ца, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зила број П, из да то од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002342/17 Уро ше вић Миљ ко, Кра гу је вац, ADR ser ti fi kat о струч ној оспо соб ње но сти во за ча и во зи ла ко ја пре во зе опа сне ма те ри је бр. c3013, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и инфра струк ту ре. 11/002343/17 Уро ше вић Миљ ко, Кра гу је вац, ADR ser ti fi kat о струч ној оспо со бље но сти во за ча и во зи ла за пре воз опа сних ма те ри ја, из дато од Ми ни стар ства са о бра ћа ја, гра ђе ви нар ства и ин фра струк ту ре, бр. С /002344/17 Жи вић Ра ди ца, Кру ше вац, ле ги ти ма ци ја ин тер но ра се ље ног ли ца бр , из да та го ди не у Кру шев цу. 11/002345/17 Go li ja Tran sport d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни пре воз ства ри TR-bt BP /2017/ бр , из да та од Ми нистар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002346/17 Go li ja Tran sport d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни пре воз ства ри HR-uni za Е2 /2017/ бр. 1424, из да та од Ми нистар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002347/17 Га ле тин Ро до љуб, Бач ки Мо но штор, ме мо риј ска кар ти ца ди ги тал ног та хо гра фа за во за ча бр. SRB , из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002348/17 Ри стов ски Зо ра, Цр вен ка, де ви зна штед на књи о жи ца Ban ca n te sa broj RS /002349/17 Здрав ко вић Мар ко, Де спо то вац, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зила број на обра сцу број , из да то од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002350/17 Јан ко вић Зо ран, Ла за ре вац, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла број , из да то од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002351/17 То мић Сло бо дан, Срем ска Ка ме ни ца, уве ре ње о ис пи ти вању во зи ла број П, одшт ампанo на обра сцу број , издатo од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002352/17 C-Car go Link d.o.o., Aранђеловац, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт TR bt бр , из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нарства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002353/17 Ra lex Trans d.o.o., Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни транспорт KZ (3 ze mlja) бр , из да та од Ми ни стартства гра ђеви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002354/17 C-Car go Link d.o.o., Aранђеловац, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт HR uni-e2 бр. 885, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нарства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002355/17 Мр шић Дра ган, Но ви Сад, уве ре ње о оспо со бље но сти за упра вља ча мо тор ног чам ца број 56056/11, из да то од Луч ке ка пе тани је Но ви Сад. 11/002356/17 Не дељ ко вић Не над, Бе о град, уве ре ње о по ло же ном ис пи ту о по зна ва њу гра да из да то од Тех нич ке шко ле ГСП у Бе о гра ду. 11/002357/17 Ђур ђе вић До бри вој, Ша бац, ме мо риј ска кар ти ца ди ги тал ног та хо гра фа за во за ча бр. SRB , из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002358/17 Ву че тић Го ран, Ор ло ват, ме мо риј ска кар ти ца ди ги тал ног тахо гра фа за во за ча бр. SRB , из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002359/17 MR SPED, Aранђеловац, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт GR b бр. 4164, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002360/17 MR SPED, Aранђеловац, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт TR bt бр , из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о браћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002361/17 Во ји но вић Ми ло мир, Бе о град, ме мо риј ска кар ти ца ди ги талног та хо гра фа број СРБ , из да та од Аген ци је за безбед ност са о бра ћа ја. 11/002362/17 Oil Trans Co, Бе о град, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт BG 3 zem бр , из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о браћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002363/17 Oil Trans Co, Бе о град, до зво ла за ме ђу на род ни тран спорт GR b бр. 4395, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 11/002364/17 Ма тић Ми ло сав, Но ви Бе о град, штед на књи жи ца из да та од Ban ca n te sa a.d., бр. RS /002365/17 Ка рин ко мерц мд д.о.о., Ве тер ник, обра зац По пис по са де број 136/09 за брод Ја стре бац, из дат од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад. 11/002366/17 Ка рин ко мерц мд д.о.о., Ве тер ник, здрав стве ни днев ник бр. 47/09 за брод Ја стре бац, из дат од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад. 11/002367/17 Мир ко вић Дан ка, Ло зни ца, по твр да о ис прав но сти уре ђаја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број на обра сцу бр , из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја. 11/002368/17 Ра до ва но вић Ми ли ца, Бе о град, адво кат ска ле ги ти ма ци ја изда та од Адво кат ске ко мо ре Бе о град. 11/002369/17 Џи нић Ми ро слав, Но ви Сад, пло вид бе на до зво ла рег. бр. NS101C, из да та од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад. 11/002370/17

25 15. мај Број 47 9 РС број На осно ву чла на 45. По слов ни ка На род не скуп шти не ( Службе ни гла сник РС, број 20/12 пре чи шћен текст),, на Тре ћој сед ни ци о из ме на ма Од лу ке о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је У Од лу ци о из бо ру чла но ва и за ме ни ка чла но ва од бо ра На родне скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 58/16, 69/16, 82/16, 86/16, 91/16, 101/16 и 106/16), вр ше се сле де ће из ме не: Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на од бо ра, од но сно за ме ни ка чла на од бо ра На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је: 1. У Од бо ру за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду мр Мар ко Ми лен ко вић, члан 2. У Од бо ру за ди ја спо ру Ми ло рад Мир чић, члан 3. У Од бо ру за Ко со во и Ме то хи ју Ми ло рад Мир чић, за ме ник чла на 4. У Од бо ру за рад, со ци јал на пи та ња, дру штве ну укљу ченост и сма ње ње си ро ма штва мр Мар ко Ми лен ко вић, за ме ник чла на. За чла но ве од бо ра, од но сно за ме ни ке чла но ва од бо ра На родне скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је би ра ју се: 1. У Од бор за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду Ми ло рад Мир чић, за чла на 2. У Од бор за ди ја спо ру Фи лип Сто ја но вић, за чла на 3. У Од бор за Ко со во и Ме то хи ју Фи лип Сто ја но вић, за за ме ни ка чла на 4. У Од бор за рад, со ци јал на пи та ња, дру штве ну укљу че ност и сма ње ње си ро ма штва Фи лип Сто ја но вић, за за ме ни ка чла на. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја вљу је се у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке РС број На осно ву чла на 18. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбени гла сник РС, број 9/10) и чла на 26. став 1. По слов ни ка На род не скуп шти не пре чи шћен текст ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12),, на Тре ћој сед ни ци о из ме на ма Од лу ке о утвр ђи ва њу са ста ва стал них де ле га ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ним пар ла мен тар ним ин сти ту ци ја ма У Од лу ци о утвр ђи ва њу са ста ва стал них де ле га ци ја На родне скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ним пар ла мен тар ним ин сти ту ци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 69/16, 86/16, 101/16 и 38/17), вр ше се сле де ће из ме не: У Де ле га ци ји у Пар ла мен тар ној ди мен зи ји Цен трал ноевроп ске ини ци ја ти ве раз ре ша ва ју се ду жно сти: Не над Ча нак, члан Де ле га ци је, пред став ник По сла нич ке гру пе Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не, Ма ри ни ка Те пић, за ме ник чла на Де ле га ци је, пред став ник По сла нич ке гру пе Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не. У Де ле га ци ју у Пар ла мен тар ној ди мен зи ји Цен трал ноевроп ске ини ци ја ти ве би ра ју се: На да Ла зић, за чла на Де ле га ци је, пред став ник По сла ничке гру пе Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не СДА Сан џа ка, Оле на Па пу га, за за ме ни ка чла на Де ле га ци је, пред став ник По сла нич ке гру пе Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја Ли га со ци јалде мо кра та Вој во ди не СДА Сан џа ка. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја вљу је се у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке РС број На осно ву чла на 8. став. 1. За ко на о На род ној скуп шти ни ( Слу жбе ни гла сник РС, број 9/10) и чла на 194. став 2. По слов ника На род не скуп шти не ( Слу жбе ни гла сник РС, број 20/12 пречи шћен текст),, на Тре ћој сед ни ци АУТЕН ТИЧ НО ТУ МА ЧЕ ЊЕ од ред бе чла на 82. став 1. тач ка 2) За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 УС и 96/15) Oдредба чла на 82. став 1. тач ка 2) За ко на о др жав ном пре меру и ка та стру гла си: У ка та стар не по крет но сти упи су ју се сле де ће за бе ле жбе:... 2) за бе ле жба спо ра, од но сно дру гог по ступ ка ко ји се во ди пред су дом или вр ши о цем јав них овла шће ња, а ко ји за ис ход мо же има ти про ме ну упи са пра ва на не по крет но сти;. Ову од ред бу тре ба раз у ме ти та ко да се за бе ле жба спо ра као вр ста упи са у ка та стру не по крет но сти од но си на пар нич ни по ступак ко ји се во ди по ту жби прет ход но упи са ног но си о ца пра ва на не по крет но сти, про тив тре нут но упи са ног но си о ца пра ва, ра ди бри са ња упи са ног пра ва и ус по ста вља ња прет ход ног ста ња упи са. Пар нич ни по ступ ци ко ји се во де по ту жба ма тре ћих ли ца (ли ца која ни су прет ход но упи са ни но си о ци пра ва на не по крет но сти), могу се за бе ле жи ти, под усло ви ма из За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру, са мо ка да се ра ди о пар нич ним по ступ ци ма за утвр ђе ње пра ва сво ји не услед одр жа ја и пар нич ним по ступ ци ма по ту жбама по ве ри ла ца за по би ја ње прав них рад њи ду жни ка по од ред ба ма чл За ко на о обли га ци о ним од но си ма ( Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и Слу жбе ни лист СРЈ, број 31/93), као и у слу ча ју пар ни ца ко је је ту жи лац по кре нуо јер је на то упућен од стра не ван пар нич ног су да или дру гог над ле жног ор га на. Ово аутен тич но ту ма че ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке РС број 43

26 10 Број мај ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 1763 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и ти, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ха ва ни Опо зи ва се Ма ри на Пе ро вић Пе тро вић са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и- ти, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди шем у Ха ва ни. Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла снику Ре пу бли ке КПРС 37 Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и ти, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ха ва ни По ста вља се Да ни ло Пан то вић на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ха и ти, на не рези ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ха ва ни. Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке КПРС 38 Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Кра ље ви ни Ба хре ин, на не ре зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ку вај ту По ста вља се Вла ди мир Ко хут на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Кра ље ви ни Ба хре ин, на нере зи ден ци јал ној осно ви, са се ди штем у Ку вај ту. Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла снику Ре пу бли ке КПРС 39 Пред сед ник Ре пу бли ке, То ми слав Ни ко лић, с.р.

27 15. мај Број М И Н И С ТА Р С Т ВА 1766 На осно ву чла на 11. За ко на о ду ва ну ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), Ми ни стар ство фи нан си ја Упра ва за ду ван до но си Р Е Ш Е Њ Е 1. Упи су је се у Ре ги стар про из во ђа ча ду ва на Пред у зе ће за про из вод њу, спољ ну и уну тра шњу тр го ви ну и услу ге Мо нус д.о.о., Бео град, Алек сан дра Дуб че ка 14, под ред ним бро јем Ово ре ше ње об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке број 300-1/17 У Бе о гра ду, 5. ма ја го ди не В. д. ди рек то ра, Сла ви ца Је ла ча, с.р. ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 1767 На осно ву чла на 15. став 1. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чла ном 20. став 1. тач. 2. и 3. За ко на о рoбним резервaмa ( Службeни глaсник РС, бр. 104/13 и 145/14 др. за кон), В.д. ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве до но си У П У Т С Т В О о до дат ним усло ви ма за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те и сред ства обез бе ђе ња за ускла ди ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та Оп ште од ред бе Члан 1. Овим упут ством уре ђу ју се до дат ни усло ви за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те (у да љем тек сту: обаве зне ре зер ве) и сред ста ва обез бе ђе ња за ускла ди ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та, ко ји има ју ли цен цу за оба вља ње енер гет ске де лат но сти скла ди ште ња наф те, де ри ва та наф те и био го ри ва, а ко ри сте ре зер во а ре у јав ној сво ји ни и код енер гет ских су бје ка та, ко ји има ју ли цен цу за оба вља ње енер гет ске де лат ности скла ди ште ња наф те, де ри ва та наф те и би о го ри ва, а не ко ри сте ре зер во а ре у јав ној сво ји ни (у да љем тек сту: скла ди шта ри) и то: ор га ни за ци ја скла ди ште ња оба ве зних ре зер ви; ме ре ње, над зор и упра вља ње на тер ми на ли ма у ко ји ма се скла ди ште оба ве зне ре зерве; про грам одр жа ва ња нафт них тер ми на ла; кван ти фи ка ци ја проце не ри зи ка и сред ства обез бе ђе ња за скла ди ште ње. Члан 2. У скла ду са За ко ном о роб ним ре зер ва ма и За ко ном о енер гети ци по сло ве у ве зи фор ми ра ња, одр жа ва ња, ин ве сти ра ња и из вешта ва ња о оба ве зним ре зер ва ма оба вља Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке Упра ва за ре зер ве енер ге на та. Ор га ни за ци ја скла ди ште ња оба ве зних ре зер ви Члан 3. Упра вља ње скла ди штем мо же оба вља ти енер гет ски су бјект ко ји има ли цен цу за оба вља ње енер гет ске де лат но сти скла ди штења наф те, де ри ва та наф те и би о го ри ва из да ту од стра не Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је. Члан 4. Скла ди шта у ко јем се чу ва ју оба ве зне ре зер ве мо ра ју би ти про јек то ва на, из гра ђе на, одр жа ва на и ко ри шће на у скла ду са за коном ко ји про пи су је из град њу та квих обје ка та, за ко ни ма до не тим на осно ву тог за ко на и свим под за кон ским ак ти ма ко ји ре гу ли шу ту област, укљу чу ју ћи и вој не про пи се. Скла ди ште у ко јем се чу ва ју оба ве зне ре зер ве мо ра има ти изда ту упо треб ну до зво лу у скла ду са ва же ћим про пи си ма Ре пу блике Ср би је. Члан 5. Скла ди ште у ко јем се чу ва ју обaвезне ре зер ве мо ра да има ауто пу ни ли ште за при хват и от пре му де ри ва та наф те ауто ци стерна ма, као и мо гућ ност ко ри шће ња нај ма ње још јед ног ви да транспор та (реч ни/же ле знич ки) за при хват и от пре му де ри ва та наф те. Скла ди ште у ко ме се чу ва ју оба ве зне ре зер ве мо ра по што вати све прин ци пе за шти те жи вот не сре ди не. Члан 6. Ми ни мал ни ка па ци тет скла ди шта за чу ва ње оба ве зних резер ви нафт них де ри ва та (осим за го ри ва за мла зне мо то ре) из но си m³. Ми ни мал ни ка па ци тет скла ди шта за чу ва ње оба ве зних резер ви си ро ве наф те из но си m³. Члан 7. От пре ма об аве зних ре зер ви мо ра би ти за по че та у ро ку од 24 са та од зах те ва Ми ни стар ства ру дар ства и енер ге ти ке Упра ве за ре зер ве енер ге на та. Ме ре ње, над зор и упра вља ње на тер ми на ли ма у ко ји ма се скла ди ште оба ве зне ре зер ве Члан 8. Функ ци је над зо ра и упра вља ња тех но ло шком опре мом на терминалимa се ре а ли зу ју кроз сле де ће ди стри бу тив не под си сте ме: ТLG (Tunk Le vel Ga u ging); LCS (Lo a ding con trol system); BPCS (Ba sic Pro cess Con rol System); F&G De tec tion; ESD (Emer gen ci Shut down System); FF (Fi re Fig hting). Сва ки под си стем је би тан за од ре ђе не функ ци о нал не це ли не. Tunk Le vel Ga u ging си стем је ве зан са мо за ре зер во ар ски про стор, LCS је си стем за ауто мат ско ме ре ње про те кле ко ли чи не го ри ва на уто вар ним ли ни ја ма на ауто пре та ка ли шту и же ле знич ком пре така ли шту, при ста ни шти ма.

28 12 Број мај Оста ли под си сте ми (BPCS, F&G, ESD, FF) мо ра ју би ти засту пље ни у свим функ ци о нал ним це ли на ма на скла ди шту терми на лу. Си стем за ме ре ње ни воа у ре зер во а ри ма (ТLG) Сва ки ре зер во ар би тре бао да има угра ђен Tunk Le vel Ga u- ging си стем. Ова кав је дан си стем под ра зу ме ва ра дар ско ме ри ло ни воа на ре зер во а ру, ме ре ње тем пе ра ту ре у ви ше та ча ка, ме ре ње при ти ска ра ди од ре ђи ва ња гу сти не флу и да, об ра чу на ва ња за преми не и ма се у ре зер во а ру. Про це сни упра вљач ки си стем на ре зер во а ри ма (BPCS) Сва ки над зем ни ре зер во ар тре ба да има ауто мат ске Оn/Оff вен ти ле на ула зу и из ла зу ре зер во а ра. Ови вен ти ли тре ба да бу ду по ве за ни на BPCS си стем ко ји вр ши ауто мат ско отва ра ње/за тва рање ових вен ти ла у за ви сно сти од тех но ло шких усло ва и зах те ва. Вен ти ли би тре ба ло да мо гу да ра де у Ауто мат ском ре жи му где BPCS си стем упра вља за њи ма у за ви сно сти од иза бра не наме не (уто вар, ис то вар или пре та ка ње из ре зер во а ра у ре зер во ар). Та ко ђе тре ба да по сто ји мо гућ ност да љин ског руч ног управља ња, где опе ра тер из ко манд не са ле мо же руч но да отва ра или за тва ра вен ти ле у за ви сно сти од по тре бе. Де тек ци ја по жа ра и га са на ре зер во а ри ма (F&G De tec tion) На ре зер во а ри ма је по треб но да по сто ји дво зон ски си стем зашти те. Ис пред сва ког ре зер во а ра пред ви де ти руч ни ја вљач по жа ра, као и оста ле еле мен те за звуч ну и све тло сну ин ди ка ци ју алар ма. Си стем за си гур но за у ста вља ње по стро је ња ESD На ре зер во а ри ма мо ра ју да се угра де де тек то ри ни воа за вео ма ни ски ни во (LSLL) и де тек то ри ни воа за ве о ма ви со ки ни во (LSHH). На осно ву LSHH ESD си стем тре ба да ауто мат ски ис кљу чи пум пу за ис то вар из тог ре зер во а ра док де тек ци јом LSHH ни воа ESD си стем тре ба да ис кљу чи пум пе за уто вар у тај ре зер во ар и да се пре ко про це сног си сте ма (BPCS-a) за тво ре ула зни вен ти ли. Си стем за га ше ње по жа ра (FF) По треб но је да над зем ни ре зер во а ри бу ду опре мље ни фиксним си сте мом за га ше ње по жа ра пе ном, као и опре мом за хла ђење во дом. Си стем за га ше ње по жа ра је по треб но да у пот пу но сти буде ауто мат ски, од по кре та ња про тив по жар них пум пи до отва ра ња вен ти ла за пе ну и во ду. Про грам одр жа ва ња нафт них тер ми на ла Члан 9. Скла ди штар је у оба ве зи да про гра мом одр жа ва ња нафт ног тер ми на ла де фи ни ше по сту пак по треб них ак тив но сти ка ко би кори шће ње опре ме и ин ста ла ци ја би ло не сме та но и си гур но, као и да де фи ни ше за ду же ња и од го вор но сти. Ак тив но сти вр сте пре гле да и си гур но сни по ступ ци мо ра ју би ти ура ђе ни за: 1. ре зер во а ре; 2. ма ни пу ла тив не це во во де; 3. ар ма ту ру; 4. елек тро мо тор не пло че; 5. ро та ци о ну опре му; 6. за сву вр сту опре ме на тер ми на лу. Кван ти фи ка ци ја про це не ри зи ка Члан 10. Скла ди штар је у оба ве зи да из ра ди сту ди ју про це не ри зи ка, са про це ном ве ро ват но ће на стан ка уде са и мо гу ћих по сле ди ца. Сту ди ја је при хва тљи ва ако се по ка же да се ри зи ком мо же управља ти и да је ри зик при хва тљив. Сред ства обез бе ђе ња скла ди ште ња оба ве зних ре зер ви Члан 11. Скла ди штар оба ве зних ре зер ви у оба ве зи је да у ро ку од 30 да на од да на закључења уговора о складиштењу обавезних резерви, пре да Ми ни стар ству ру дар ства и енер ге ти ке Упра ви за ре зер ве енер ге на та, јед но од сле де ћих сред ста ва обез бе ђе ња обаве зних ре зер ви да тих на скла ди ште ње и то: бан кар ску га ран ци ју; до каз о упи су у јав не књи ге у корист Министарства рударства и енергетике Управе за резерве енергената, хи по те ке пр вог ре да на не по крет ној имо ви ни скла ди шта ра у ви си ни дво стру ке тржи шне вред но сти оба ве зних ре зер ви да тих на скла ди ште ње. Члан 12. Аде кват ност тер ми на ла за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви утвр ђу је Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке Упра ва за ре зерве енер ге на та. Члан 13. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Број / У Бе о гра ду, 13. фе бру а ра го ди не В.д. ди рек то ра, Зо ри ца Ан ђел ко вић, с.р На осно ву чла на 15. став 1. За ко на о др жав ној упра ви ( Службе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чла ном 20. став 1. тач. 2. и 3. За ко на о рoбним резервaмa ( Службeни глaсник РС, бр. 104/13 и 145/14 др. за кон), В.д. ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве до но си У П У Т С Т В О о из ме на ма Упут ства о до дат ним усло ви ма за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те и сред ства обез бе ђе ња за ускла ди ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та Члан 1. У Упут ству о до дат ним усло ви ма за скла ди ште ње оба ве зних ре зер ви наф те и де ри ва та наф те и сред ства обез бе ђе ња за усклади ште не оба ве зне ре зер ве код енер гет ских су бје ка та број / од 13. фе бру а ра го ди не (у да љем тек сту: Упутство) вр ши се сле де ћа из ме на: У Одељ ку Сред ства обез бе ђе ња скла ди ште ња оба ве зних ре зер ви, члан 11. ме ња се и гла си: Скла ди штар оба ве зних ре зер ви у оба ве зи је да у ро ку од седам да на од да на пот пи си ва ња Уго во ра о скла ди ште њу оба ве зних ре зер ви, пре да Ми ни стар ству ру дар ства и енер ге ти ке Упра ви за ре зер ве енер ге на та, сред ства обез бе ђе ња уред ног из вр ше ња угово ра и то: пет блан ко соп стве них ме ни ца, ове ре них пе ча том и пот писа них од стра не овла шће них ли ца, са ро ком ва жно сти ко ји је 30 да на ду жи од ис те ка ро ка ва же ња уго во ра, ме нич но овла шће ње пи смо, по пу ње но и ове ре но, зах тев за ре ги стра ци ју ме ни ца, ко пи ја кар то на де по но ва них пот пи са ове ре на од стра не послов не бан ке Скла ди шта ра. Члан 2. Све оста ле од ред бе Упут ства оста ју не про ме ње не. Члан 3. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Брoj / У Бе о гра ду, 12. ма ја го ди не В.д. ди рек то ра, Зо ри ца Ан ђел ко вић, с.р.

29 15. мај Број ВЛА СО ТИН ЦЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 1769 На осно ву чла на 32. став 1. тач ка 9. За ко на о ло кал ној са моу пра ви ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07 и 83/14 др. за кон), чл. 30, 41, чла на 42. став 2. и чла на 43. За ко на о јав ним пред у зећи ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 15/16), чла на 15. став 1. тач ка 10. Ста ту та оп шти не Вла со тин це ( Слу жбе ни гла сник гра да Лесков ца, бр. 12/08 и 24/11) и чла на 11. Од лу ке о спро во ђе њу јавног кон кур са за име но ва ње ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у- зе ћа Во до вод, Вла со тин це чи ји је осни вач оп шти на Вла со тин це ( Слу жбе ни гла сник гра да Ле сков ца, број 47/16) и Од лу ке о изме ни Од лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за име но ва ње ди ректо ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Во до вод, Вла со тин це чи ји је осни вач оп шти на Вла со тин це ( Слу жбе ни гла сник гра да Ле сковца, број 52/16), Скуп шти на оп шти не Вла со тин це, на сед ни ци одр жа ној 27. апри ла Р Е Ш Е Њ Е о име но ва њу ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Во до вод, Вла со тин це Име ну је се Звон ко Илић, дипл. фи зи ко-хе ми чар из Вла со тинца за ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Во до вод, Вла сотин це, на пе ри од од че ти ри го ди не, по чев од да на сту па ња на рад име но ва ног. Име но ва ни кан ди дат ду жан је да сту пи на рад у ро ку од осам да на од да на об ја вљи ва ња Ре ше ња о име но ва њу у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Над зор ни од бор Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Во до вод, Вла со тин це ду жан је да по себ ним ак том утвр ди дан сту па ња на рад име но ва ног ди рек то ра и да исти до ста ви Скуп шти ни оп штине Вла со тин це у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од три да на од да на сту па ња на рад име но ва ног ди рек то ра. Ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зећа Во до вод, Вла со тин це об ја ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре публи ке Ср би је, Слу жбе ном гла сни ку гра да Ле сков ца и на ин тернет стра ни ци оп шти не Вла со тин це. V Да ном сту па ња на рад но во и ме но ва ног ди рек то ра у сми слу од ред бе чла на став 1. дис по зи ти ва овог ре ше ња, Звон ку Илићу, дипл. фи зи ко-хе ми ча ру из Вла со тин ца, пре ста је функ ци ја в.д. ди рек то ра овог јав ног пред у зе ћа, на ко ју је име но ван Ре ше њем Скуп шти не оп шти не Вла со тин це 01 број /2016 од 25. јуна го ди не ( Слу жбе ни гла сник гра да Ле сков ца, број 30/16). V Ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра је ко нач но. V Про тив овог ре ше ња мо же се по кре ну ти спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку од 30 да на од да на при је ма Ре ше ња, сходно чла ну 48. став 6. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма. Образложење Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи, Закону о јавним предузећима, Статуту општине Власотинце и Одлуци о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа чији је оснивач општина Власотинце На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Власотинце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. На основу чл. 30, 41, 42. ст. 2 и члана 43. Закона о јавним предузећима којима је регулисана процедура за избор директора јавних предузећа, спровођење јавног конкурса започето је доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце, 01 број /2016 од 15. новембра године и Одлуке о измени Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце, 01 број /2016 од 16. децембра 2016.године која је објављена у Службеном гласнику града Лесковца, број 52/16 и утврђивањем текста огласа који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 108 од 29. децембра године и у Дневном листу Вечерње новости дана 27. децембра 2016.године. Јавни конкурс за именовање директора спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала Скупштина општине Власотинце решењем, 01 бр /2016 од 25. јуна године, 01 бр /2016 од 24. септембра године и 01 бр /2016 од 15. новембра године ( Службени гласник града Лесковца, број 30/16, 40/16 и 47/16). Рок за подношење пријава на конкурс је био 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику РС, а почео је да тече наредног дана од дана објављивања, односно од 30. децембра Крајњи рок за подношење пријава био је 28. јануар године. По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Комисија је евидентирала и прегледала приспеле пријаве и записнички констатовала да је уредну и благовремену пријаву на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце поднео само један кандидат, и то Звонко Илић, дипл. физико-хемичар из Власотинца. У току провере документације, Комисија је записнички констатовала да је кандидат уз пријаву приложио потребне и валидне доказе који су конкурсом тражени, и то: оригинал извода из матичне књиге рођених од 27. јануара године, број /2017-V-01, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал уверења о стеченом радном искуству број 2006 од 12. августа године, оригинал уверења да је именованом одређено мировање у вршењу функције органа политичке странке, односно мировање као члану Општинског одбора СНС-а Власотинце од 27. јануара 2017., уверење Основног суда КУ бр. 3438/16 од 10. августа године и уверење ПУ Лесковац број /16 од 10. августа године. Кандидат је поднео и Програм рада Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце за мандатни период на који се врши именовање. На основу утврђеног, Комисија је сачинила списак са једним кандидатом који испуњава услове за именовање на место директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце, и то Илић Звонком, дипл. физико-хемичарем из Власотинца. У изборном поступку, дана 1. марта године на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце, 01 број /2016 од 15. новембра године и Одлуке о измени Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце, 01 број /2016 од 16. децембра године, Комисија је извршила проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, усменим разговором, путем писаног текста и оценом приложене документације према мерилима прописаним Уредбом о

30 14 Број мај мерилима за именовање директора јавног предузећа ( Службени гласник РС, број 65/16) и утврдила Ранг листу кандидата. Ранг листа кандидата за именовање директора ЈКП Водовод Власотинце, заједно са Записником о спроведеном јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора 01 број 06-6/17 од 3. фебриара године и Записником о изборном поступку 01 број 06-14/17 од 1. марта године и пратећом документацијом достављена је 2. марта године Стручној служби за скупштинске послове која је надлежна за припрему предлога акта о именовању. Комисија за избор, именовања, административна и мандатна питања на седници одржаној 12. априла године, на основу припремљеног предлога акта, а на основу овлашћења из одредбе члана 71 Пословника Скупштине општине Власотинце ( Службени гласник града Лесковца, бр. 25/16 и 52/16) утврдила је једногласно предлог Решења о именовању Звонка Илића, дипл. физико-хемичара из Власотинца за директора Јавног комуналног предузећа Водовод Власотинце и доставила га Скупштини општине Власотинце на одлучивање. Сходно наведеном, Скупштина општине Власотинце донела је одлуку као у диспозитиву овог решења. 01 број /17 У Вла со тин цу, 27. апри ла го ди не Скуп шти на оп шти не Вла со тин це Пред сед ник, Бра ти слав Пе тро вић, с.р.

31 15. мај Број НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА Предговор Јасмина Васовић ЦЕНА: 385,00 РСД Овим законом уређују се посебна правна средства за делотворнију заштиту права на суђење у разумном року и уводе мерила за оцену трајања суђења у разумном року. Ово издање садржи и текст Конвенције за заштиту људских права и основних слобода са додатним протоколима (1, 4, 6, 7, 12 и 13) и Закон о потврђивању Протокола 15, којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода. Иако Протокол 15 још није ступио на снагу, сматрали смо да је потребно да се стручна јавност и грађани упознају с његовом садржином. ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА С ОДАБРАНИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА Према стању законодавства од 8. децембра године Објашњења и регистар појмова Наташа Мрвић Петровић Треће измењено издање ЦЕНА: 880,00 РСД Доношење Закона о прекршајима представља наставак реформе прекршајног законодавства којим се постижу циљеви ефикасније заштите права и основних слобода грађана, повећање правне сигурности, економичности прекршајног поступка и делотворније извршење прекршајних санкција. Треће измењено издање, у односу на претходно, усаглашено је са Законом о изменама и допунама Закона о прекршајима ( Службени гласник РС, број 13/16) и Одлуком Уставног суда број Уз-367/2013 ( Службени гласник РС, број 98/16), а садржи и одабране подзаконске акте (Правилник о обрасцу прекршајног налога и Правилник о приступу подацима из јединственог регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа) и регистар појмова. ЗАКОН О ЈАВНО- ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА Предговор и стварни регистар Бојан Милисављевић, Саша Варинац, Александра Литричин, Андријана Јовановић, Бранимир Благојевић ЦЕНА: 440,00 РСД Сврха доношења овог закона јесте успостављање повољног законског оквира за спровођење пројеката које финансира приватни сектор ради подстицања изградње јавне инфраструктуре и побољшања квалитета јавних услуга у Републици Србији. Јавно-приватно партнерство је директна последица економске потребе државе да, уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи, развоју инфраструктуре и одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос с приватним капиталом. ЗАКОН О СТЕЧАЈУ Према стању законодавства од 13. августа године ЦЕНА: 330,00 РСД Ово издање садржи пречишћени текст Закона о стечају, с последњим његовим изменама и допунама ( Службени гласник РС, број 83/14). Измене и допуне овог закона посебно су графички обележене, а напомене издавача на појединим местима омогућавају јасније разумевање нормативног текста. Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: , ; или on-line: и

32 16 Број мај НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ Са судском праксом и регистром појмова Зоран Р. Томић ЦЕНА: 2.970,00 РСД НОВО! Ово издање представља коментар одредаба Закона о општем управном поступку, објављеног у Службеног гласнику РС, број 18 од 1. марта године. Нови ЗУП усклађен је са уставним нормама и међународним стандардима, и његови основни циљеви су следећи: поједностављење и убрзање опште управне процедуре; осавремењивање процесних механизама ЗУП-а; делотворније задовољење јавног интереса и појединачних интереса грађана и правних лица у управним стварима лакше и потпуније остварење и заштита како законитости, тако и слобода и права грађана у процесу непосредне примене прописа у целини управне материје и номотехничко побољшање и језичко поједностављивање при формулацији чланова и логичнија систематизација законских одредби. У односу на претходни ЗУП, у новом ЗУП-у налази се низ новина, од којих истичемо: знатно проширење процесног предмета ЗУП-а, који осим стандардног управног акта обухвата и управне уговоре, управне радње и пружање јавних услуга; увођење нових начела сразмерности, предвидивости и приступа подацима и заштите података; уређење комуникације између органа и странака у поступку (нпр. правила о електронском општењу), посебно обавештавања; успостављање нових правних средстава, попут жалбе код поступања другостепених органа и приговора; измењени и допуњени су посебни случајеви уклањања управних аката. Аутор је и у овом издању, у много случајева, пружио системско тумачење одредаба ЗУП-а. Приликом коментарисања већине института конкретизоване су норме и упућује се на релевантну управносудску праксу. Осим тога, указано је и на низ спорних ситуација које се могу појавити у пракси. Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје на тел.: , ; или on-line: и Издавач ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Београд, Јована Ристића 1 Директор и главни и одговорни уредник др Јелена Триван Уредник др Миодраг Ђорђевић Технички уредник Игор Ђорђевић Редакција ; ; Огласи: правна лица ; неважеће исправе ; наплата огласа ; факс ; Претплата и ; Продаја , факс (ПИБ: СР ) (МАТИЧНИ БРОЈ: ) (ТЕКУЋИ РАЧУН: ) (За директне и индиректне кориснике буџета ) Штампа: ЈП Службени гласник, Штампарија Гласник, Лазаревачки друм Copyright ЈП Службени гласник, 2017 Свако умножавање и дистрибуција забрањена је. Сва права задржава ЈП Службени гласник по Закону о ауторском и сродним правима и Закону о објављивању закона и других прописа и аката.

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

Новембар-децембар 2008 јануар 2009.

Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Новембар-децембар 2008 јануар 2009. Број 37 Цена 300 дин. У овом броју: Енциклопедија српског народа Смисао икона Фрушкогорски манастири Фјодор Сологуб Избор критичара Библиотека Владислав Петковић-Дис

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. јун 2017. Година LXXIII број 57 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о при вре ме но ре зер

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ УДК 327:321.7 1990/2012 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2013. год. 20. vol. 40. стр. 187-204. Ми лош Јо ва но вић Прав ни фа кул тет, Уни вер зи те т у Бе о гра ду ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 ИЗ САДРЖАЈА ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 Ме ђу нај ва жни јим став ка ма овог до ку мен та је знатно пове ћа ње ка пи тал них ула га

More information

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ У ИШЧЕКИВАЊУ ОТВАРАЊА ВЕЛИКЕ СЦЕНЕ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРОСЛАВИЛО СВЕТОГ ЈОВАНА. Небески човек, земаљски анђео

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ У ИШЧЕКИВАЊУ ОТВАРАЊА ВЕЛИКЕ СЦЕНЕ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРОСЛАВИЛО СВЕТОГ ЈОВАНА. Небески човек, земаљски анђео ЈАНУАР 2013 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 ЈАНУАР 2013. ГОДИНА IX, БРОЈ 67 2. 2. 2013. ОБНОВА ВЕЛИКА СЦЕНА У ИШЧЕКИВАЊУ ОТВАРАЊА ВЕЛИКЕ СЦЕНЕ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРОСЛАВИЛО СВЕТОГ ЈОВАНА Небески човек, земаљски анђео

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( )

Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло сак сон ској Ен гле ској ( ) УДК: 27-528/.-53(420)"597/100" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 59 70. Јед но са вре ме но ис тра жи ва ње на по љу бо го слу же ња у ан гло

More information

ПЕРЦЕПЦИЈА ДРУГОСТИ КАO ПОЛИТИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА АНТИСЕМИТИЗАМ У ХРВАТСКОЈ ШТАМПИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

ПЕРЦЕПЦИЈА ДРУГОСТИ КАO ПОЛИТИЧКОГ НЕПРИЈАТЕЉА АНТИСЕМИТИЗАМ У ХРВАТСКОЈ ШТАМПИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА УДК 323.12(497.13)(=411.16) 1918/1941 Прегледни рад Српска политичка мисао број 1/2015. год. 22. vol. 47. стр. 239-256 Дарко Б. Гавриловић Природно-математички факултет, Нови Сад Љубиша Деспотовић Институт

More information