НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА"

Transcription

1 Бе о град DOI /kultura P УДК 727.3(497.11) 1918/ (497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја Бе о гра да из ори јен тал не ва ро ши у пре сто ни цу по узо ру на за пад но е вроп ске ме тро по ле од ви ја ла се ре ла тив но бр зо. Фор ми ра ње јав них про сто ра за у зи ма ло је зна чајно ме сто у план ским и те о риј ским раз ма тра њи ма раз во ја гра да, ме ђу тим у прак си се ње го во ши ре ње од ви ја ло сти хиј ски, без или ми мо ур ба ни стич ких пла но ва. Сто га је јед на од кључ них исто рио граф ски пре по зна тих ка рак те ри сти ка ур ба ног раз во ја Бе о гра да не до ре че ност јав них про сто ра и це ли на. Јед на од рет ких ур ба них це ли на ко ја је ре а ли зо ва на пре ма ини ци јал ној за ми сли и ко ја је до да нас за др жа ла пр во бит ни ка рак тер је сте Уни вер зи тет ски центар, из гра ђен на про сто ру не ка да шњег Тр ка ли шта, дуж Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Иа ко се иде ја о ње го вој из град њи раз ви ја ла и оства ри ва ла то ком шест бур них де це ни ја, од пе ри о да пре Пр вог свет ског ра та до сед ме де це ни је про шлог ве ка, ја сна и је дин ствена ви зи ја ни кад ни је уоб ли че на у ви ду јед ног план ског до ку мен та по ко јем ће про стор би ти об ли ко ван. Циљ ра да је да тран сфор ма ци је овог про сто ра при ка же кроз при зму иде ја и по ја ва ко је су ока ракте ри са ле раз вој Бе о гра да то ком по след њих сто пе де сет го ди на. Кључ не ре чи: ур ба ни зам, Уни вер зи тет ски цен тар, ме ђу рат ни Бе о град, Тр ка ли ште, Тех нич ки фа кул тет У раз во ју за пад но е вроп ских гра до ва ур ба но пла ни ра ње јав них про сто ра од у век је за у зи ма ло зна чај но ме сто у форми ра њу иден ти те та за јед ни це. Крај осам на е стог и по че так де вет на е стог ве ка озна чи ли су по че так ства ра ња мо дер ног ур ба ни зма под стак ну тог ин ду стриј ском ре во лу ци јом. Те жиште са ис кљу чи во ре пре зен та тив не функ ци је про стор не орга ни за ци је, пре ла зи на ши ре ор га ни за ци о но функ ционисање 109

2 гра да са све ве ћим бро јем ста нов ни ка. Исто вре ме но, транспо но ва ње по ли тич ких и др жав них иде ја кроз ар хи тек тонско сва ра ла штво кул ми ни ра, та ко да је по зи ци о ни ра ње репре зен та тив них гра ђе ви на, уну тар град ске ма три це, има ло по ред функ ци о нал ног и ор га ни за ци о ног, пре све га сим болич ки зна чај у ци љу ис ти ца ња и не го ва ња на ци о нал ног, исто риј ског или кул тур ног иден ти те та ме ста. 1 Као и у Евро пи ур ба ни зам у Ср би ји је од по чет ка осло ба ђања зе мље од Тур ске вла сти за у зео зна чај но ме сто у окви ру др жа во твор них де лат но сти, пре вас ход но пу тем фор ми ра ња но вих план ски ре гу ли са них ме ста у ко ја је на се ља ва но српско ста нов ни штво, уз на пу шта ње и ру ше ње ста рих ор јен талних ва ро ши ца. Ур ба ни стич ка по ли ти ка Ср би је с кра ја де ветна е стог ве ка уз со ци јал ну и ху ма ни стич ку осно ву тран споно ва ла је по ли тич ке и др жав не иде је упра во пу тем ур ба ног пла ни ра ња и ар ти ку ла ци је јав них про сто ра са осми шље ним ком по зи ци ја ма др жав них, вер ских, јав них зда ња. Ме ђу тим мо но пол др жа ве над дру штве ним де лат но сти ма усло вио је пре те ра ну под ре ђе ност по ли тич ким зби ва њи ма и би ро кратском устрој ству, та ко да ур ба ни стич ки пла но ви нај че шће ни су из во ђе ни до кра ја услед про ме не вла сти или над ле жности управ них ин сти ту ци ја. Ујед но у од но су на план ска реше ња но вих ва ро ши, спро ве де них ап со лу ти стич ком во љом Кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, при ре кон струк ци ја ма ве ћих гра до ва у Ср би ји, до ла зи до те о риј ског раз два ја ња ур ба нистич ког пу та на пот пу ну и кон зер ва тив ну ре кон струк ци ју, 2 што је до дат но по го до ва ло оправ да ва њу стал них про ме на пла но ва. Ова ква си ту а ци ја ре зул ти ра ла је од су ством простор но фи зич ког кон ти ну и те та раз во ја гра до ва, 3 пр вен ствено Бе о гра да, ко ји је као пре сто ни ца пре тр пео убр зан раз вој и мо дер ни за ци ју са ве ли ким при ли вом ста нов ни штва, трансфор ми шу ћи се од ор јен тал не ва ро ши у град по узо ру на за пад но европ ске ме тро по ле. Већ кра јем де вет на е стог ве ка Бе о град су кра си ла по је ди нач на ар хи тек тон ска зда ња из веде на у скла ду са са вре ме ним ар хи тек тон ским то ко ви ма, али је раз вој гра да те као не у јед на че но и сти хиј ски пре све га у до ме ну фор ми ра ња јав них про сто ра и це ли на. 4 Ин тен ци ја 1 Ма ку ље вић, Н. (2006) Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр Мак си мо вић, Б. (1978) Идеј ни раз вој срп ског ур ба ни зма, пе ри од ре конструк ци је гра до ва до 1914.го ди не, Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ке и умет но сти. 3 Đo kić, V. (2009) Ur ba na ti po lo gi ja: grad ski trg u Sr bi ji, Be o grad: Uni ver zitet u Be o gra du, Ar hi tek ton ski fa kul tet, str Мак си мо вић, Б. (1974) Те жње за уво ђе њем есте тич ких вред но сти, Годишњак гра да Бе о гра да, књ. XXI, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 198; Ано ним, ( )Тех нич ки гла сник, бр.3, 1-2; Ано ним, 110

3 за тран спо но ва њем по ли тич ких иде ја и ви зи ја очи та ва се у план ској до ку мен та ци ји фор ми ра ња и тран сфор ми са ња јав них про сто ра са ци љем ус по ста вља ња но ве или бри сања од ре ђе не ме мо ри је, ме ђу тим го то во ни је дан план ни је био спро ве ден до кра ја. Не до ста так кон ти ну и те та у ур ба ном раз во ју по ста је јед на од бит них ка рак те ри сти ка Бе о гра да. Ур ба на це ли на ко ја се мо же по сма тра ти као јед на од ретких у ве ћој ме ри оства ре них иде ја, ко ја је до да на шњих да на за др жа ла исту на ме ну, је про стор Уни вер зи тет ског цен тра дуж Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра. Пла ни ра на зо на Уни верзи тет ског цен тра је од по чет них иде ја до да нас има ла ма ле ва ри ја ци је у про стор ном оп се гу и ге не рал но је об у хва та ла под руч је од рас кр сни це Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра и Улице Кра љи це Ма ри је па до Бе о град ске ули це. Тран сфор ма ција овог про сто ра осли ка ва све по ја ве ко је су до ми ни ра ле разво јем Бе о гра да то ком по след њих 150 го ди на, уз пре ла ма ња су прот ста вље них струч них и по ли тич ких ста во ва и же ља. Упо ред ном ана ли зом план ске до ку мен та ци је и ње не ре а лиза ци је рад те жи да осве тли аспект про фе си о нал не нео пре деље но сти усло вље не објек тив ним спо ља шњим или лич ним опре де ље њи ма са кри тич ким освр том на фи нал ни ре зул тат од но сно це ло ви тост про сто ра. Бе о град ски Уни вер зи тет По сле по ла ве ка по сто ја ња Ве ли ке шко ле мо дер ни за ци ја и раз вој др жа ве на ме та ли су за дат ке ко ји су пре ва зи ла зи ли ње не окви ре, та ко да је 5. мар та го ди не до нет За кон о осни ва њу Уни вер зи те та. 5 Као и све ин сти ту ци је у Ср би ји кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка и Уни верзи тет ни је имао на мен ски из гра ђе ну згра ду. Од кон сти ту иса ња је био сме штен у згра ди Ка пе тан Ми ши ног зда ња, 6 где је и Ве ли ка шко ла про ве ла свој век. 7 Са све ве ћим бро јем Технички гла сник бр. 8, 9, 10, 11и ; Ле ко, Д. Т. (1909) На ше прили ке: по во дом VI II кон гре са ар хи те ка та, Бе о град: Штам па ри ја Р. Ра денко ви ћа, стр ; Сто ја но вић, С. (1912) Срп ски не и мар: опис гра ђе винских ра до ва и из ра да са сли ка ма, Бе о град: б. и., стр. 2; Ћо ро вић, М. Љ. (2008) Бе о град у де вет на е стом ве ку: из де ла стра них пи са ца, Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да. 5 Не сто ро вић, Б. (1996) Ви со ко школ ска на ста ва ар хи тек ту ре у Ср би ји , Бе о град: Ар хи тек тон ски фа кул тет, стр. 27; Ђор ђе вић, Б. ( ) Уни вер зи тет у Бе о гра ду , Го ди шњак гра да Бе о града, књ. IX-X, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр. 18; Бо жић, И. (1975) По ста нак и раз вој Бе о град ског Уни вер зи те та, Го ди шњак гра да Бе о града, књ. XXII, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, Ђор ђе вић, Б. нав. де ло, стр Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство про све те, Ве ли ка Шко ла; Ано ним (1912) Адре сна књи га Бе о гра да 1912, Бе о град: Без бед ност, стр. 134; 111

4 сту де на та и фа кул те та 8 по тре ба за аде кват ним сме шта јем је би ла све ур гент ни ја, та ко да се Са вет Уни вер зи те та кра јем го ди не обра тио Оп шти ни гра да Бе о гра да, са пред логом фор ми ра ња Уни вер зи тет ског цен тра на про сто ру Трка ли шта, по вр ши не 125,000 м 2, дуж Бу ле ва ра Кра ља Алексан дра. 9 Усва ја њем пред ло га Са ве та, Уни вер зи тет је то ком го ди не до био овај про стор на ко ри шће ње, ме ђу тим услед не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва и из би ја ња Пр вог свет ског ра та ре а ли за ци ја овог из у зет но зна чај ног комплекса је би ла од ло же на. Бе о град ски уни вер зи тет је то ком ра та пре тр пео огром на раза ра ња, а об на вља ње ње го вог ра да у пре сто ни ци но ве др жаве Кра ље ви ни СХС, би ло је од при о ри тет ног зна ча ја, та ко да је на ста ва по че ла да се од ви ја већ у лет њем се ме стру го ди не, у ску че ним и при вре ме ним про сто ри ма. 10 Јед на од пр вих гра ђе вин ских ин тер вен ци ја је би ла об на вља ње ста ре згра де Ка пе тан Ми ши ног зда ња и по ди за ње но вог кри ла у ње ном за ле ђу у ко ји је сме штен Хе миј ски ин сти тут. Не посред но по ред Ка пе тан Ми ши ног зда ња по диг ну та је, го ди не, по про јек ту Пе тра Га чи ћа, 11 згра да Но вог Уни верзи те та. У овој згра ди је био при вре ме но сме штен Тех нички фа кул тет, до го ди не, 12 по том Прав ни, у пе ри о ду од 1930 до го ди не, као и не ко ли ко за во да Фи ло зоф ског фа кул те та. 13 Исто вре ме но по ди за ње но вих зда ња се од ви јало на не ко ли ко ло ка ци ја, од ко јих је про стор Тр ка ли шта био пла ни ран за Тех нич ки, Прав ни и Бо го слов ски фа кул тет. За но во о сно ва ни Ме ди цин ски фа кул тет по диг нут је чи тав низ ин сти ту та и кли ни ка на про сто ру Вра чар ске бол ни це, 14 док је По љо при вред ни фа кул тет до био но ву згра ду у Зе му ну го ди не. 15 Несторовић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Бе о град: Арт Прес, стр. 364; Бо жић, И. нав. де ло, стр По ред по сто је ћа три фа кул те та Фи ло зоф ског, Прав ног и Тех нич ког, Закон је пред ви ђао осни ва ње још три но ва фа кул те та По љо при вред ног, Ме ди цин ског и Бо го слов ског: Ђор ђе вић, Б. нав. де ло, стр Ma đa no vić, B. М. (2016) Ar chi tec tu ral sha ping of Bel gra de Uni ver sity Center ( ), Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, бр. 44, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, Оде ље ње за ли ков не умет но сти, стр ; Ар хив Ср би је, Бе о град ски Уни вер зи тет, G- 200 ф IV, стр. 364/913; Божић, И. нав. де ло, стр Бо жић, И. нав. де ло, стр Bo gu no vić, G. S. (2005) Arhitektonskа enciklopedijа Beogrаdа XIX i XX vekа, tri to ma,to m 1, Beogrаd: Be o grad ska knji ga, str Не сто ро вић, Б. нав. де ло, стр Ђор ђе вић, Б. нав. де ло, стр Бо жић, И. нав. де ло, стр Ђор ђе вић Б., нав. де ло, стр

5 Тр ка ли ште Про стор Тр ка ли шта опре де љен за но ви Уни вер зи тет ски цен тар сво ју исто ри ју по чи ње у дру гој по ло ви ни де вет на естог ве ка, ка да је, на без бед ној уда ље но сти од гра да, из ме ђу Ба тал џа ми је и Тр ка ли шта, фор ми ра на Фи шек џиј ска чарши ја. 16 Сво јом на ме ном до при не ла је не ре пре зен та тив ности овог де ла гра да ети ке ти ра ју ћи га као ме сто за сме шта ње све га не по жељ ног и опа сног. Са Фи шек џиј ском чар ши јом за вр ша вао се и кал др ми са ни део Ца ри град ског дру ма, да би се ода тле на ста вљао у ви ду уза ног се о ског пу та. Пра зно плав но по ље тро у га о ног об ли ка ван гра ни ца град ског ре она, дуж Ца ри град ског дру ма, ко је се на ста вља ло на ста ро гро бље и про стор да на шњег пар ка Та шмај дан, би ло је идеал но ме сто за пр ве га лоп ске тр ке ко је је ор га ни зо вао Кнез Ми хај ло Обре но вић 14. апри ла го ди не. 17 На про сто ру од 18 хек та ра фор ми ра на је тра пе за ста ста за, ко ја је сво јим об ли ком трај но де фи ни са ла ово град ско под руч је, као и нази вом Тр ка ли ште ко ји се за др жао као то по ним ду ги низ годи на. Ду жи на ста зе од 1350 м пра ти ла је тра су да на шњих ули ца: Бе о град ске, Кра љи це Ма ри је, Ру звел то ве и Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра. 18 Старт но и циљ но ме сто се на ла зи ло на ме сту да на шње Уни вер зи тет ске би бли о те ке где је би ла из гра ђе на Кне же ва три би на као и три би не за пу бли ку. 19 Иако је ова ма ни фе ста ци ја по бу ди ла ве ли ко ин те ре со ва ње и по ста ла пре сти жни спорт ски до га ђај, са мо пет го ди на по сле пр ве одр жа не тр ке, по уби ству Кне за Ми ха и ла, до ла зи и до га ше ња овог спор та, а про стор Тр ка ли шта би ва на пу штен. Тран сфор ма ци ја Ца ри град ског дру ма то ком по след ње две де це ни је де вет на е стог ве ка у град ски бу ле вар до сто јан имена Бу ле вар Кра ља Алек сан дра, 20 до при не ла је пре о бра жа вању не у глед них про сто ра, фор ми ра њем план ске улич не мреже са ре зи ден ци јал ним бло ко ви ма, уз про се ца ње да на шње Бе о град ске ули це ко јом је одво јен про стор Та шмај да на од Тр ка ли шта. Ши ре њем гра да, ре зи ден ци јал но ста но ва ње се при бли жа ва про сто ру Тр ка ли шта ко је на За ри ће вом пла ну 16 Ан дре је вић, М. Пре о бра жај ам би јен та и љу ди ста рог Тр ка ли шта у: Бе о град у се ћа њи ма , при ре дио Ђо ко вић, М. (1977) Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 95; Bo gu no vić, G. nav. de lo, str Bo gu no vić, G. nav. de lo, str ; То до ро вић, С. Ч. (2009) Спорт у ста ром Бе о гра ду (XIX век), Бе о град: Zep ter Bo ok World d.o.o. и Фонд Филип и Мадлена Цептер, стр Ан дре је вић, М. нав. де ло, стр Bo gu no vić, G. nav. de lo, str Ца ри град ски, Сме де рев ски друм, го ди не до би ја на зив Бу ле вар Кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа: Bo gu no vić, G. nav. de lo, str

6 из го ди не, 21 још увек но си исти на зив, да би до го ди не, 22 про стор пре тр пео тран сфор ма ци ју у скла ду са окру же њем, ка да по ста је гра ни ца из ме ђу дру гог и че твртог квар та, од но сно вра чар ског и па ли лул ског. Пре се чен је но вом Гро бљан ском ули цом (да на шња Ру звел то ва) и преи ме но ван у скла ду са сво јом функ ци јом по вре ме не сточ не пи ја це и ва ша ри шта у Мар ве ни трг. 23 У скло пу ра до ва на уре ђи ва њу и улеп ша ва њу зна чај не град ске аве ни је, на троу га о ном за вр шет ку Тр ка ли шта на ме сту су сти ца ња Бу ле вара и Ра тар ске ули це ои ви че ног та да но во про се че ном Гробљан ском ули цом фор ми ра но је го ди не пр во де чи је игра ли ште у Бе о гра ду. Уну тар пар ка је по са ђе но че ти нар ско др ве ће, да би по том и дуж Бу ле ва ра би ла фор ми ра на але ја ди вљег ке сте на. 24 Исте го ди не но во о сно ва на лоп тач ка сек ци ја спорт ског друштва Срп ски мач до би ја од Бе о град ске оп шти не део просто ра на ко ри шће ње, на ко јем је 15. ма ја го ди не свеча но отво ре но пр во фуд бал ско игра ли ште. 25 Про стор Тркали шта, иа ко је био окру жен ре зи ден ци јал ним бло ко ви ма и да ље је без на ме не, те је углав ном слу жио као по ли гон за ма сов не ту че из ме ђу па ли лу ла ца и вра ча ра ца, 26 све док пред сед ник Бе о град ске оп шти не ни је го ди не усту пио је дан део но во о сно ва ном Бе о град ском спорт ском клу бу. 27 Пр ва фуд бал ска утак ми ца одр жа на је исте го ди не на им прови зо ва ном ста ди о ну да би већ сле де ће го ди не, на ме сту где је да нас згра да Др жав ног Ар хи ва, био из гра ђен фуд бал ски те рен са три би на ма ко је су мо гле да при ме око 700 гле да лаца. Чи та ва зо на је убр зо до би ла спорт ски ка рак тер, та ко да су се ту раз ви ја ли и дру ги спор то ви: ла ка атле ти ка, те нис и хан зе на. 28 Пар го ди на ка сни је, го ди не, уз игра лиште Бе о град ског спорт ског клу ба по диг ну то је и игра ли ште ново фор ми ра ног клу ба Сла ви ја До ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, План бе о гра да из 1878, За ри ћев план (Беч, Рат ни ар хив, G Ib 56) 22 До ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, План бе о гра да из 1893, Уде сио Бе шлић (Беч, Рат ни ар хив G Ib 57-05) 23 Исто. 24 Ми ла но вић, Х. (2006) Пар ко ви Бе о гра да, Бе о град: Де мо крат ска странка/ис тра жи вач ко-из да вач ки цен тар, стр Јо ва но вић, Б. Спорт и спор ти сти у: Бе о град у се ћа њи ма , прире дио Ђо ко вић, М. (1977) Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр Ан дре је вић, М. нав. де ло, стр Јо ва но вић, Б. нав. де ло, стр Исти, стр. 136; Ан дре је вић, М. нав. де ло, стр Ан дре је вић, М. нав. де ло, стр

7 Слика 1 План вароши Београда, А. Шамбон, (извор: М. Милатовић, ГГБ) Ме ђу рат ни Уни вер зи тет ски цен тар Пред рат не ка рак те ри сти ке ур ба ног раз во ја Бе о гра да остале су не про ме ње не и у ме ђу рат ном пе ри о ду та ко да се простор ној дис по зи ци ји јав них, др жав них зда ња ни је при ступа ло до след но и си стем ски, већ су се ло ка ци је и по зи ци је нај зна чај ни јих обје ка та ме ња ле, по не кад и на су мич но, без ло гич не гра да ци је ре пре зен та тив но сти про сто ра или иде је о фор ми ра њу од ре ђе ног кул тур ног или на ци о нал ног иден тите та ме ста. Бу ле вар Кра ља Алек сан дра по чи ње зда њем Народ не скуп шти не, ме ђу тим у пла но ви ма пре Пр вог Свет ског ра та при мет но је од су ство јав них обје ка та дуж ове град ске аве ни је. На та кав при ступ у осми шља ва њу но вог Бу ле ва ра нај ве ро ват ни је је ути ца ла ме мо ри ја на Фи шек џиј ску чар шију и ста ро гро бље дуж Ца ри град ског дру ма. Из ме не у перцеп ци ји ва жне град ске аве ни је уно си план ко ји је из ра дио Ал бан Шам бон (Al ban Cham bon) го ди не. Про је кат фран цу ског ар хи тек те ба зи ран на ака дем ском при сту пу је по ред пла ни ра ња но вог ши ре ња гра да тре ти рао и из гра ђе ну струк ту ру. Уз зна лач ко уна пре ђе ње по сто је ће ур ба не ма трице кроз по ве зи ва ње не хо мо ге ног град ског тки ва, ау тор је посеб ну па жњу по све тио ус по ста вља њу кон ти ну ал не мре же јав них зда ња ко ја се ме ђу соб но на до ве зу ју и упот пу ња вају. Основ не две тран свер за ле би ле су дуж прав ца Сла ви ја Те ра зи је и Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра, чи ме се по пр ви пут ја вља иде ја о фор ми ра њу ад ми ни стра тив ног цен тра око згра де На род не скуп шти не на ко ји би се на до ве зао ком плекс му зе ја пла ни ран на про сто ру ста рог гро бља и Та шмај да на. 30 Ми ла то вић, М. (1980) Ал бан Шам бон: Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Бе о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XXVII, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр

8 На до ве зу ју ћи се на овај кул тур но ад ми ни стра тив ни цен тар, на про сто ру Тр ка ли шта, пре ма ака дем ским нор ма ма су би ли про јек то ва ни бло ко ви ис пре се ца ни зра ка сто по ста вље ним ули ца ма ко је су пра ти ле тро у га о ни об лик ло ка ци је. (Сл ика 1) Иа ко Шам бо нов про је кат ни ка да ни је за жи вео, по је дине по став ке и иде је су на раз ли чи те на чи не ути ца ле и би ле импле мен ти ра не у бу ду ћем раз во ју гра да. 31 Слика 2 Анализа скице простора Тркалишта са плана Београда из године, Б. Максимовић, (извор: Б. Максимовић, ГГБ) Од мах по за вр шет ку Пр вог Свет ског ра та, већ го ди не от по чи ње ре а ли за ци ја пред рат ног пла на из град ње Уни верзи тет ског цен тра на про сто ру Тр ка ли шта и то из град њом Уни вер зи тет ске би бли о те ке, фи нан си ра не ве ћим де лом из Кар не ги је ве фон да ци је. 32 Зад ње је по зи ци о ни ра но у скла ду са ге о дет ским пла ном Бе о гра да не по зна тог ау то ра, из го ди не, ко ји пред ста вља нај ста ри ји по зна ти план ко ји трети ра ову ло ка ци ју. (сл ика 2) Бран ко Мак си мо вић сма тра да је план из ра ђен пре го ди не, ка да је про стор и до де љен Уни вер зи те ту и да је то ре ше ње уне то у ге о дет ски план из го ди не. 33 У при лог овој тврд њи је и пре пи ска рек то рата уни вер зи те та са Пред сед ни штвом оп шти не гра да Бе о града, из го ди не, у ко јој се на во ди да рек то рат при ла же нео ба ве зне ски це рас по ре да згра да. 34 По ре ђе њем Шам бо но вог про јек та про сто ра Тр ка ли шта са пла ном из го ди не, еви дент но је по на вља ње истих пра ва ца пру жа ња ули ца, ме ђу тим рас по ред обје ка та на пла ну из 1921., ука зу је на не до вољ но раз у ме ва ње ур ба ног 31 Vuk sa no vić-ma cu ra, Z. (2015) San o gra du, Me đu na rod ni kon kurs za ur bani stič ko ure đe nje Be o gra da , Be o grad: Orion Art. 32 Акунд, Н. (2011) Де лат ност Кар не ги је вих за ду жби на на Бал ка ну по сле Пр вог свет ског ра та: Уни вер зи тет ска би бли о те ка у Бе о гра ду, , Ин фо те ка бр. 1. го ди на XII, За јед ни ца би бли о те ка Уни вер зи те е та у Срби ји, Мак си мо вић, Б.(1967) Есте тич ка схва та ња ком по зи ци је град ских цента ра Бе о гра да по чет ком 20. ве ка, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XIV, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр , Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство про све те, R 1923, стр. V

9 планирања. На и ме ком по зи ци ја ко ја гра фич ки ода је ути сак осми шље ног ан са мбла згра да, у про сто ру је вр ло да ле ко од то га. Пре не бре га ва ју ћи чак и основ не по сту ла те ака демске док три не ау тор ства ра план са на су мич но раз ба ца ним објек ти ма, не у јед на че не ве ли чи не, без фор ми ра ња ја сног мар ке ра и про стор не хи је рар хи за ци је. Пре ма овој си ту а ци ји Уни вер зи тет ска би бли о те ка по ста вље на је на ре гу ла ци о ној ли ни ји дуж Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра на углу са Кар неги је вом ули цом из ме ђу пла ни ра на два не сра змер но ве лика зда ња Тех нич ког и Прав ног фа кул те та, чи ме се у стар ту ус по ста вља не у једна чен улич ни фронт и де гра ди ра бу ду ће зда ње би бли о те ке. Из ра да про јек та Уни вер зи тет ске би бли о те ке би ла је по вере на про фе со ри ма бе о град ског уни вер зи те та ар хи тек та ма Ни ко ли Не сто ро ви ћу и Дра гу ти ну Ђор ђе ви ћу, ко ји су го ди не осми сли ли ре ше ње су бли ми ра ју ћи за да те про сторне и стил ске окви ре. 35 Уно ше њем ма лих из ме на у од но су на по сто је ћи си ту а ци о ни план у сми слу по вла че ња зда ња не ко ли ко ме та ра од ре гу ла ци о не ли ни је про јек тан ти су успе ли да фор ми ра ју по вољ ни ју и мо ну мен тал ни ју по зи ци ју. Стил ско опре де ље ње ка кон зер ва тив ном ака де ми зму происте кло је из пред ход но за да тог об ли ков ног из ра за це лог комплек са, 36 што са зна је мо из из ве шта ја Кар не ги је вог фон да, где се на во ди да је обје кат имао еле мен те ре не сан се да би се укло пио са пла ни ра ним Уни вер зи тет ским зда њи ма. 37 Уједно про је кат је по др жао мо дел Кар не ги је ве би бли о те ке, 38 који је без об зи ра на стил зда ња био оли чен у јед но став ној, фор мал ној ар хи тек ту ри са ис так ну тим ула зом са пор ти ком, мо ну мен тал ним сте пе ни штем и лан тер ном као сим бо лом про све ћености. 39 Стро га си ме три ји под ре ђе на ор га ни за ци ја уну тра шњег пла на у пот пу но сти је од го ва ра ла нео кла си цистич кој об ра ди глав не фа са де, ко јом до ми ни ра тим па нон изнад цен трал ног ри за ли та. Иа ко је пла ни ра но да се из градња 35 Ми хај лов, С. Уни вер зи тет ска би бли о те ка у: До бро тво ри Бе о град ском уни вер зи те ту, при ре ди ле Шу пут, М. и Бо шњак, Т. (2005), Бе о град: Универ зи тет, СА НУ, На род ни Му зеј, стр ; Акунд, Н. нав. де ло; Павло вић, М. (2014) Жи вот и де ло ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа , док тор ска ди сер та ци ја, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, стр Ка ди је вић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма XIX-XX век, Бе о град: Гра ђе вин ска књи га, 354. Па вло вић, М. нав. де ло, стр Акунд, Н. нав. де ло, стр Исто; Па вло вић, М. нав. де ло, стр Ове ка рак те ри сти ке очи та ва ју се го то во на свим би бли о те ка ма фи нанси ра ним од стра не Кар не ги је ве фон да ци је; на ве шће мо не ке у САД-у: Јав на би бли о те ка у Ани сто ну (An ni ston), 1916; Би бли о те ка у Ту ски џију (Tu ske gee), 1901; Јав на би бли о те ка у Литл Ро ку (Lit tle Rock), 1906; Би бли о те ка у Бинг хем то ну (Bing ham ton),

10 објек та завр ши за нај ви ше две го ди не, згра да је све ча но отво ре на на дан Ћи ри ла и Ме то ди ја, тек 24. ма ја го дине. 40 Из град ња је те кла спо ро и ло ше, што услед не ста бил не по ли тич ке си ту а ци је, не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва али и шпекулантског ка рак те ра из во ђа ча. 41 Слика 3 Ситуациони план архитеката Н. Несторовића и Б. Таназевића, (извор: Д. М. Леко, Технички Лист) По за вр ше ном про јек ту Уни вер зи тет ске би бли о те ке го ди не, ар хи тек та Ни ко ла Не сто ро вић у ти му са ар хи тектом Бран ком Та на зе ви ћем про јек ту је згра ду Тех нич ког факул те та. У скло пу овог про јек та ау то ри ра де и де таљ ни ситу а ци о ни план, да ју ћи ре ше ње чи та вог бло ка ои ви че ног Бу ле ва ром, Ру звел то вом ули цом, Ули цом Кра љи це Ма ри је (Ра тар ском) и Кар не ги је вом, 42 ко ји је пред ста вљао раз ра ду пла на из го ди не. (сл ика 3) Про јек ту ју ћи у скла ду са прет ход ним план ским до ку мен ти ма и стил ским од ред ни цама чи та вог ком плек са, ау то ри по но во ком по ну ју ака дем ско ре ше ње ко је по др жа ва иде ју Уни вер зи тет ског цен тра у парков ском окру же њу, уки да ју ћи са о бра ћај ни це из ме ђу Бу ле вара и Ули це Кра љи це Ма ри је. Пла ни ра ни објек ти раз ли читих га ба ри та у скло пу Тех нич ког фа кул те та, глав ним ула зима ор јен ти са ни ка ули ца ма, не си ме трич но су рас по ре ђе ни уну тар тра пе за сте ло ка ци је, где је ко хе рент ност оства ре на кроз пар ков ско уре ђе ње са цен трал ном овал ном рон де лом. Про је кат глав не згра де Тех нич ког фа кул те та, осло њен на кон зер ва тив ни ака де ми зам, пред ста вља ти пич но ре ше ње ви соко школ ских обје ка та, кру те фор мал не ар хи тек ту ре. 40 Џо нић, У. (2011) Из град ња Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бе о гра ду, при ре ди ли Мар ко вић, Н. и Фи ли по вић, Д., Бе о град: Уни вер зи тет ска библи о те ка, стр. I-X., стр. 20; По по вић, П. (1926) Уни вер зи тет ска би бли оте ка, Срп ски књи жев ни гла сник, бр. 18, стр Па вло вић, М. нав. де ло, стр Ле ко, Д. М. ( ) Но ве згра де Тех нич ког фа кул те та бе о град ског Уни вер зи те та, Тех нич ки лист, бр. 5, стр

11 Па ра лел но са по чет ком из град ње пр вих зда ња Уни вер зи тетског цен тра, у Бе о гра ду је го ди не рас пи сан Међу на род ни кон курс за ур ба ни стич ко ре ше ње гра да, на ко јем су уче ство ва ла два де сет и два ино стра на ти ма. 43 На осно ву од лу ке жи ри ја да ни је дан про је кат ни је ис пу нио зах те ве изне те у про гра му кон кур са, 44 фор ми ра на је Ко ми си ја за из раду Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на ко ја је то ком го ди не из ра ди ла ГУП Бе о гра да. Је дан од но си ла ца овог пројек та био је ар хи тек та Бе о град ске оп шти не Ђор ђе Па вло вич Ко ва љев ски 45 ко ји је из ра дио и де таљ ни план ре гу ла ци је про сто ра Уни вер зи тет ског цен тра. Усва ја ње Ге не рал ног урба ни стич ког пла на, го ди не, ко јим се за кон ски де фини ше бу ду ћи раз вој гра да, тре ба ло је да до при не се да љем план ском раз во ју ко ји би се од ви јао ис кљу чи во на осно ву де таљ них ре гу ла ци о них пла но ва про и за шлих из ге не рал ног пла на. Та ко је де таљ ним пла ном про сто ра Тр ка ли шта, ар хитек те Ђор ђа Ко ва љев ског, ин кор по ри ра ног у ГУП, по твр ђено опре де ље ње ка ака де ми зму али у знат но мо ну мен тал нијој фор ми у од но су на Не сто ро ви ће ву и Та на зе ви ће ву ски цу. (слика 4) Улич ном мре жом и об ли ком бло ко ва Ко ва љев ски се вра ћа Шам бо но вом пла ну, са ја сном и си ме трич ном схемом ули ца ко је се зра ка сто ши ре ка про сто ру Та шмај да на. Објек ти су во лу ме триј ски уса гла ше ни ји, гра ди ра ни по вели чи ни и са не дво сми сле но де тер ми ни са ном глав ном осови ном ко ја се за вр ша ва на рас кр сни ци Ули це Кра љи це Мари је и Бу ле ва ра. Глав на згра да Тех нич ког фа кул те та овим пла ном је до би ла но ву цен трал ну ло ка ци ју у Ру звел то вој ули ци на из во ри шту зра ка сто по ста вље них ули ца. Про меном по зи ци је из ме ње на је и во лу ме три ја зда ња знат но ве ћег га ба ри та са по лу кру жним боч ним кри ли ма ко ји су би ли у са гла сју са пла ни ра ном улич ном ма три цом. Не у са гла ше ност из ме ђу усво је ног ГУП-а и про јек та но ве згра де Тех нич ког фа кул те та Не сто ро ви ћа и Та на зе ви ћа, чи јом је из град њом не ги ран ГУП и де таљ ни ре гу ла ци о ни план, не ми нов но се на ме ће као пи та ње, по себ но што је из град ња от по че ла го дину да на по усва ја њу Ге не рал ног пла на од но сно го дине. До дат на не ло гич ност у чи та вом про це су је чи ње ни ца да је за из град њу објек та та кве на ме не до зво лу мо гло да из да са мо Ми ни стар ство гра ђе ви на, што це лу си ту а ци ју до во ди до ап сур да Vuk sa no vić-ma cu ra, Z. nav. de lo. 44 Исто, стр Ге не рал ни ур ба ни стич ки план усво јен је 24. ју ла го ди не: Be o grad kroz pla no ve, Ur ba ni lik mo der nog Be o gra da, , m/de fa ult.aspx?id=uzb_bg_pla no vi&ln=srl # Мак си мо вић, Б. (1980) Вред но сти ге не рал ног пла на Бе о гра да од го ди не и њи хо во по ни шта ва ње, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XXVII, 119

12 Слика 4 Део плана по регулационом плану Ђ. Коваљевског, (извор: Д. М. Леко, Технички Лист) У кри ти ци про јек та згра де Тех нич ког фа кул те та, годи не, Ди ми три је М. Ле ко је на вео ар хи тек те Не сто ро вића и Та на зе ви ћа, као глав не крив це за не ја сну про стор ну дис по зи ци ју обје ка та Уни вер зи тет ског цен тра, уз кри ти ку ака дем ског ка рак те ра зда ња Тех нич ког фа кул те та као анахро ни пла ги је ри зам. 47 Иа ко де ли мич но за сно ва на на чи њени ца ма, 48 кри ти ка је пр вен стве но осли ка ва ла су коб око инге рен ци ја ар хи те ка та Ми ни стар ства гра ђе ви на са про фе сори ма ар хи тек тон ског фа кул те та, јер је упра во го ди не на че лу Ар хи тек тон ског оде ље ња Ми ни стар ства гра ђе ви на био Ду шан Жи ва но вић по бор ник кон зер ва тив них ста во ва. 49 Два на ред на зда ња, по диг ну та у скло пу Уни вер зи тет ског цен тра, Сту дент ски дом Кра ља Алек сан дра I и Др жав ни ар хив, за ко је су про јек те из ра ди ли ар хи тек ти за по сле ни у др жав ним ин сти ту ци ја ма, иду у при лог овој тврд њи јер њи хо ва из град ња ни је иза зи ва ла струч не по ле ми ке ни око примењеног сти ла, ака де ми зма, ни ти око дис по зи ци је. Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр Не сто ро вић је по но вио про стор но ор га ни за ци о но ре ше ње згра де Ви соке тех нич ке шко ле у Шар ло тен бур гу, ко јој је за јед но са ар хи тек том Тана зе ви ћем дао ти пи зо ва ну крај ње апер со нал ну ака дем ску оп ну: Ибрајтер-Га зи ба ра, Б. (2006) Ар хи тек ту ра згра де Тех нич ког фа кул те та у Бео гра ду, На сле ђе, бр. VII, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр , 78; Па вло вић, М. нав. де ло, стр Ka di je vić, А. (2016) Srp ska ar hi tek tu ra u go di ni iz me đu kon ti nu i te ta i re for me, Zbor nik se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog Fakul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du, br 12, Be o grad: Fi lo zof ski fa kul tet, Ka di je vić, А. (2016) nav. de lo, str

13 Слика 5 Ситуација за пројекат Студентског дома Краља Александра И, Коваљевски, (извор: ИАБ ТД ф )) Про јек то ва ње Сту дент ског до ма, от по че то го ди не, 50 би ло је по ве ре но ар хи тек ти Ђор ђу Ко ва љев ском, 51 ко ји је са ар хи тек том Вик то ром Лу ком ским 52 оства рио ака дем ско реше ње сло бод но сто је ћег објек та са ре ми ни сцен ци ја ма на руски ам пир. 53 Про је кат ко ји је фи нан си рао краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, ни по на ме ни ни по сво јој по зи ци ји, ни је био пла ни ран ни јед ним од прет ход них ур ба ни стич ких или ситу а ци о них ре ше ња. Ко ва љев ски је за по тре бе про јек та из радио ши ру си ту а ци ју ло ка ци је и но ви обје кат уком по но вао у свој де таљ ни ре гу ла ци о ни план, по зи ци о ни ра ју ћи га на самом по чет ку пар ка Ћи ри ла и Ме то ди ја од но сно на укр штању Ули це кра љи це Ма ри је са Бу ле ва ром кра ља Алек сан дра. За пра во, на су прот ној стра ни пар ка у од но су на пла ни рану На ци о нал ну би бли о те ку у Ру звел то вој ули ци. 54 (слика 5) По зи ци ја зда ња се по ор јен та ци ји, у од но су на улич ну мрежу и парк у за ле ђу, укла па ла у кон цеп ци ју Не сто ро ви ће вог и Та на зе ви ће вог си ту а ци о ног ре ше ња Тех нич ког фа кул те та, а ујед но је пред ста вља ла и по ми р љи во ре ше ње у од но су на усво је ни ГУП. Из град њом Сту дент ског до ма упот пу ња ва 50 Ка ди је вић на во ди као го ди ну за вр шет ка из град ње објек та, док Богу но вић на во ди 1928, а у до ку мен та ци ји За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да фи гу ри ра го ди на: Ка ди је вић, А. нав. де ло, стр. 351; G. Bo gu no vić, nav. de lo, II tom, str. 83; до ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о гра да, до си је згра де Сту дент ског до ма Кра ља Алек сан дра I. 51 До ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о гра да, до си је згра де Сту дент ског до ма Кра ља Алек сан дра I; Исто риј ски ар хив Бе о града, ТД ф Ка ди је вић, А. ( ) Бе о град ски пе ри од ра да ар хи тек те Вик то ра Вик то ро ви ча Лу ком ског ( ) Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XLV-XLVI, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр ; Јо ва но вић, Ј. (2013) Вик тор Вик то ро вич Лу ком ски при лог за би о гра фи ју, На сле ђе, бр. XIV, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Ка ди је вић, А. нав. де ло, стр Исто риј ски ар хив Бе о гра да, TD f

14 се ака дем ска струк ту ра уни вер зи тет ског цен тра ре ше ног у окви ру по ве за них пар ков ских по вр ши на, та ко да је го ди не парк Ћи ри ла и Ме то ди ја пре у ре ђен и ускла ђен са новим зда њем по про јек ту ин жи ње ра Са ве Ни ко ли ћа. 55 Згра ду Др жав ног ар хи ва, ко ја по сво јој про стор ној дис по зици ји де ли мич но пра ти си ту а ци о ни план Не сто ро ви ћа и Тана зе ви ћа, про јек то вао је ар хи тек та Ми ни стар ства гра ђе ви на Ни ко лај Кра снов го ди не. 56 Јед но спрат но зда ње по дужног пла на ор јен ти са но је глав ном фа са дом ка Кар не ги је вој ули ци, ме ђу тим у од но су на пла ном про јек то ва ну по зи ци ју објек та на том ме сту, 57 од сту па у од но су на си ме тра лу ко ја фор ми ра око сни цу пла на. Зда ње у ду ху ака де ми зма са масив ном и до ми нант ном де ко ра тив ном пла сти ком ви зу ел но се укла па ло у за да ти стил ски кон цепт али ни је до при но си ло ур ба ном је дин ству ком по зи ци је упра во услед не до след ности и нео пре де ље но сти за је дан план. Стал но осци ли ра ње из ме ђу два кон цеп ту ал но раз ли чи та си ту а ци о на пла на услови ло је да се не из гра ђе ни про стор Тр ка ли шта не тран сформи ше у парк по јед ном пла ну или у зра ка сту улич ну мре жу по дру гом пла ну, та ко да то ком чи та вог ме ђу рат ног пе ри о да оста је ур ба ни стич ки не ре шен и за др жа ва спорт ско-за бав ни карак тер где се сме њу ју спорт ски до га ђа ји са го сто ва њи ма цир ку са и лу на пар ко ва. Фуд бал ске утак ми це су се одр жа вале све до исе ље ња БСК-а го ди не, 58 ка да је на про сто ру Уни вер зи тет ског цен тра у за ле ђу згра де Тех нич ког фа култе та го ди не, одр жа на нај ве ћа спорт ска ма ни фе ста ци ја у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји: Све со кол ски слет, пр ви пут у Бео гра ду. 59 За по тре бе сле та, ко ји се одр жао по сле За кон ског уки да ња ре ги о нал них со кол ских ор га ни за ци ја го ди не, по диг нут је мо ну мен тал ни ста ди он по про јек ту ар хи текте Мо ми ра Ко ру но ви ћа. 60 По зи ци о ни ра ње ма ни фе ста ци је 55 Ми ла но вић на во ди да та да и до би ја на зив Ћи ри ло и Ме то ди је, ме ђу тим на пла ну Ко ва љев ског из го ди не већ пи ше у пар ку Ћи ри ла и Мето ди ја: Исто риј ски ар хив Бе о гра да, TD f ; Ми ла но вић, Х. нав. де ло, стр Исто риј ски ар хив Бе о гра да, KJ10; Ка ди је вић, А. (1997) Рад Ни кола ја Кра сно ва у Ми ни стар ству гра ђе ви на Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је у Бе о гра ду од до го ди не, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XLIV, Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, стр На том ме сту је би ла пред ви ђе на ма шин ска ра ди о ни ца. 58 Ан дре је вић, М. нав. де ло, стр Ка ра у лић, Ј. (2016) Со кол ски сле то ви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји на приме ру Све со кол ског сле та у Бе о гра ду го ди не, у: Ко је со ко тај је Ју го сло вен, ка то лог из ло жбе, Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, стр Ка ди је вић, А. (1996) Мо мир Ко ру но вић, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре; Пут ник, В. (2015) Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви 122

15 у за ле ђу но во и згра ђе них обје ка та Уни вер зи тет ског цен тра обра зло же но је до бром трам вај ском ве зом ко ја је омо гу ћа вала лак при ступ по се ти ла ца од же ле знич ке ста ни це. 61 Ме ђутим не из гра ђе ни про стор ни је био до вољ но ве ли ки та ко да је у ли сту Вре ме да та ски ца про јек та са ко мен та ром да ни је мо гло да се обез бе ди ви ше ме ста за ве жба че, што по твр ђу је и из ве штај у По ли ти ци 62 у ко јем се на во ди да ће услед рела тив но ма лог про сто ра на сле ти шту мо ћи да ве жба од једном са мо 3500 со ко ла. Раз лог да се баш на овој ло ка ци ји одр жи нај ве ћа спорт ска ма ни фе ста ци ја мо же се тра жи ти и у же љи да се ста ри то по ним Тр ка ли ште ко ји је оп ста јао деце ни ја ма, ор га ни зо ва њем спек та кла ве же за но ву ме мо ри ју и ди на сти ју Кар ђор ђе вић. Ста ди он је пред ста вљао нај ве ћу из гра ђе ну др ве ну кон струк ци ју у Цен трал ној Евро пи, мо гао је да при ми гле да ла ца и 3500 ве жба ча. 63 Иа ко гра ђен од др ве та имао је бе тон ске те ме ље, што на ме ће пи та ње грађе ња и раз гра ђи ва ња на про сто ру на ко јем је пла ни ра на изград ња са свим дру га чи је на ме не. Ста ди он је по за вр шет ку сле та раз мон ти ран и ти ме се за вр ша ва исто ри ја спорт ских ак тив но сти на овом про сто ру. 64 Из град ња обје ка та Уни вер зи тет ског цен тра је на ста вље на и то ком че твр те де це ни је два де се тог ве ка, ма да ни је по зна то пре ма ком пла ну, с об зи ром да је је ди ни ва же ћи био ре гу лаци о ни план из ГУП-а по ко јем ни је из ве ден ни је дан обје кат. Крај из град ње згра де Тех нич ког фа кул те та го ди не, био је про пра ћен у днев ној штам пи, ве ли ча њем ве ле леп ности ен те ри је ра и мо ну мен тал но сти зда ња. 65 Са дру ге стра не струч на кри ти ка ни је би ла бла го на кло на пре ма овом здању, пре све га због ана хро ног, стро гог ака дем ског из ра за који је за пра во и да ље био ак ту е лан, што по твр ђу је про јекат ји, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду; Пут ник, В. (2013) Со кол ски до мо ви и ста ди о ни у Бе о гра ду, На сле ђе, бр. XIV, Бе оград: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр , Ано ним ( ) Про јект ста ди о на за ве ли ки све со кол ски слет у Бе о гра ду, Вре ме, Ано ним ( ) За вр ша ва ње сле ти шта за Све со кол ски слет, Полити ка. 63 Исто; Пут ник, В. (2013) нав. де ло, стр По ред цир ку са, лу на пар ка на про сто ру Тр ка ли шта го ди не одр жана је и ве ли ка хи ги јен ска из ло жба: по да ци до би је ни љу ба зно шћу Ми лоша Ју ри ши ћа. 65 Ано ним ( ) Згра да Тех нич ког фа кул те та би ће го то ва овог лета, По ли ти ка, 8; Ано ним ( ) Тех нич ки фа кул тет се ли се идућег ме се ца у но ву згра ду, нај ве ћу у на шој зе мљи, Вре ме, 7; Ано ним ( ), Осве ће ње но ве згра де Тех нич ког фа кул те та, Вре ме, 5; Аноним ( ), Све ча но осве ће ње но ве згра де Тех нич ког фа кул те та, Прав да,

16 Правног фа кул те та из го ди не, про фе со ра ар хи тек те Све то за ра Јо ва но ви ћа. По све до че њу штам пе Јо ва но вић је за јед но са сво јим аси стен ти ма, у ро ку од не ко ли ко ме се ци из ра дио пла но ве не са мо за но ву згра ду Прав ног фа кул те та, већ за чи тав ком плекс Уни вер зи тет ских згра да, про јек тују ћи сту дент ску ва рош на про сто ру из ме ђу ули ца Кра ља Алек сан дра, Кар не ги је ве, Кра љи це Ма ри је и Ру звел то ве. 66 По опи си ма у штам пи пла ном је као пан дан згра ди Технич ког фа кул те та, ко ја је би ла сто жер чи та ве ком по зи ције, 67 про јек то ва на ве ли ка згра да у ко јој би би ле сме ште не ме ха нич ке ла бо ра то ри је, а у скло пу уни вер зи тет ске че тврти би ла би по диг ну та и зда ња Те о ло шког фа кул те та, ге о лошког од се ка и још не ке по моћ не згра де. По сто је ћи објекти би би ли ин кор по ри ра ни у но ву ма три цу уз фор ми ра ње два пар ка за од мор сту де на та. 68 У ко јој ме ри се но ви план раз ли ко вао од Не сто ро ви ће вог и Та на зе ви ће вог, ни је по знато али са чу ва ни при каз про јек та згра де Прав ног фа кул те та ука зу је на ака дем ско ре ше ње са ис ту ре ним по р ти ком ко је на ста вља низ за по чет још са Уни вер зи тет ском би бли о те ком. Про је кат Све то за ра Јо ва но ви ћа ни је ре а ли зо ван, јер је го ди не би ло ка сно за ар хи тек ту ру кон зер ва тив ног ака де мизма, што је по ка за ла згра да Ла бо ра то ри је ма шин ског фа култе та, де ло ар хи те ка та Бра ни сла ва Ма рин ко ви ћа и Ми хај ла Ра до ва но ви ћа из го ди не, 69 по зи ци о ни ра на дуж Ру звелто ве ули це, го то во у пот пу но сти пре ма Не сто ро ви ће вом и Та на зе ви ће вом си ту а ци о ном пла ну. По ду жно ком пакт но зда ње са бла го ис ту ре ним ри за ли ти ма на пу шта прет ход ну стил ску кон цеп ци ју про мо ви шу ћи пу ри зам у ар хи тек ту ри пре чи шће ним фа са да ма, што до во ди до рас ки да са ака де мизмом на овом по те зу, та ко да про фе сор Пе тар Ба ја ло вић уз по моћ про фе со ра Пе тра Анаг но сти ја, го ди не из ра ђује нов про је кат згра де Прав ног фа кул те та. 70 Ис ко ри стив ши по зи ци ју на углу Ба ја ло вић кон ци пи ра обје кат ко ји по свом об ли ков ном и де ко ра тив ном ре пер то а ру те жи мо дер ни зму али ко ји функ ци о нал но и у осно ви за др жа ва ака дем ски кон цепт уга о не згра де са уну тра шњим дво ри шти ма. Простор Тр ка ли шта се по пу ња ва Уни вер зи тет ским згра да ма 66 Де ди јер, В. ( ) На про ле ће тре ба да се зи да но ви Прав ни факул тет, По ли ти ка, стр Ka di je vić, А. (2016) nav. de lo, str Де ди јер, В. нав. де ло, стр Про сен М. (2007) О соц ре а ли зму у ар хи тек ту ри и ње го вој по ја ви у Срби ји, На сле ђе, бр. VI II, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Исто риј ски ар хив Бе о гра да, ТД ф XV ; до ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о гра да, до си је згра де Прав ног фа кул те та. 124

17 и оплемењује па р тер ним ре ше њи ма и спо ме ни ци ма, 71 међу тим од су ство чвр сте план ске ре гу ла ти ве од ра жа ва се на не це ло ви тост про сто ра, ко ји ви ше чи ни скуп не за ви сних обје ка та, не го ко хе рент ну це ли ну.(сл ика 6) Пред сам по четак Дру гог свет ског ра та го ди не ар хи тек та Ди ми три је М. Ле ко про јек ту је згра ду Ви со ке ко мер ци јал не шко ле на пра зном пла цу из ме ђу Прав ног фа кул те та и Уни вер зи тетске би бли о те ке, 72 ко ја је тре ба ло да по пу ни улич ни низ од Правног до Тех нич ког фа кул те та. Слика 6 Авионски снимак простора Тркалишта пред Други светски рат, (извор: колекција М. Јуришића) Уни вер зи тет ски цен тар по сле Дру гог свет ског ра та По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та но во дру штве но и државно уре ђе ње на ме ће но ву кон цеп ци ју, раз во ја гра да и ур ба ног пла ни ра ња. Иде ја о фор ми ра њу Уни вер зи тет ског цен тра на про сто ру Тр ка ли шта оп ста је, али је ака дем ски кон ци пи ран про стор са ака дем ским објек ти ма мо рао да пре тр пи трансфор ма ци ју у скла ду са ак ту ел ним по ли тич ким и др жавним си сте мом, уно ше њем но ве ви зу ел не ин тер пре та ци је про сто ра. Де ли мич но сру ше на згра да Тех нич ког фа кул те та је об но вље на и до зи дан је још је дан спрат чи ме је на ру шена из вор на про пор ци ја, а обје кат се об ли ков но прибли жио 71 На углу Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра и Гро бљан ске ули це, го ди не, по диг нут је спо ме ник Ву ку Ка ра џи ћу по во дом обе ле жа ва ња стопе де сет го ди на од ње го вог ро ђе ња: Ано ним ( ) Да нас се откри ва спо ме ник Ву ку, Вре ме, 4; Ано ним ( ) Ју че је у Бе о гра ду от кри вен спо ме ник Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, Вре ме, 1,5; Ано ним ( ) Ју че је на све чан на чин у Бе о гра ду от кри вен спо ме ник ко ји је Ву ку по ди гао срп ски на род, По ли ти ка, стр До ку мен та ци ја За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о гра да, до си је згра де хо те ла Ме тро пол. 125

18 мону мен та ли зму и соц ре а ли зму ко јем се те жи ло у ар хи тектон ском из ра зу од мах по за вр шет ку ра та. Пр вим Пе то го ди шњим пла ном раз во ја Бе о гра да ( ) би ла је пред ви ђе на ре кон струк ци ја и до град ња про сто ра Уни вер зи тет ског цен тра упот пу ње на но вом иде јом ко ја да ти ра још из Шам бо но вог про јек та о фор ми ра њу ад ми нистра тив но-кул тур ног цен тра на про сто ру Та шмај да на. 73 Идеј ни про је кат ре гу ла ци о ног пла на под ру ко вод ством архи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, под ра зу ме вао је ве ли ку из грађе ност пред мет ног про сто ра сло бод но сто је ћим ви со ким објек ти ма ко ји би не ги ра ли по сто је ћа зда ња Уни вер зи тетског цен тра. Пре за вр шет ка из ра де и усва ја ња Ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на, про па ги ра њем бр зог раз во ја и на прет ка го ди не, от по че ла је из ра да про јек та До ма Цен трал ног ко ми те та На род не омла ди не Ју го сла ви је на ло ка ци ји ма лог Та шмај да на и рас пи сан је ужи кон курс за згра ду Умет ничког му зе ја на ве ли ком Та шмај да ну. Иа ко је око сни ца крити ке но вог др жав ног ру ко вод ства би ла не план ска пред ратна из град ња, у го ди на ма по сле рат не об но ве Тр ка ли ште је до жи ве ло исту суд би ну пар ци јал но из ве де них ре ше ња са мо оде ну тих у дру гу об ли ков ну и иде о ло шку струк ту ру. Згра да До ма цен трал ног ко ми те та На род не омла ди не Југо сла ви је тре ба ло је да бу де ви зу ел на до ми нан та чи та вог про сто ра, ка ко сво јом по зи ци ом на осо ви ни прав ца цр кве Светог Мар ка и Др жав ног ар хи ва, 74 та ко и ви си ном од осам спра то ва. У скла ду са идеј ним ре ше њем ре гу ла ци о ног плана, ар хи тек та Ђор ђе Ри стић у сре ди шту бло ка про јек ту је Дом ЦКНОЈ-а као гру па ци ју две згра де по зи ци о ни ра не наспрам Др жав ног ар хи ва. Згра да се по на ме ни услов но уклапа ла у по сто је ћи Уни вер зи тет ски цен тар до но се ћи ја сну по ру ку но вог др жав ног устрој ства. Во лу ме триј ски је до мини ра ла про сто ром, а но во пла ни ра ни пе шач ки про до ри из прав ца Та шмај да на и Бу ле ва ра Кра ља Алек сан дра (та да Црве не ар ми је) су у пот пу но сти ме ња ли ур ба ни ка рак тер овог град ског по те за уки да њем улич не ре гу ла ци је и град ских бло ко ва. Ме ђу тим до ста ра ди кал ни До бро ви ћев Идеј ни регу ла ци о ни план Бе о гра да је пре тр пео оштре кри ти ке, та ко је усво је ни Ге не рал ни план из го ди не, до нео знатно по мир љи ви ја ре ше ња у од но су на по сто је ћи гра ђе вин ски фонд. 73 Му зеј на у ке и тех ни ке, ТД Умет нич ки му зеј ф 293; Па вло вић, М. (2016) Пр ви пе то го ди шњи план раз во ја Бе о гра да , три не ре а ли зо вана про јек та у Бу ле ва ру Кра ља Алек сан дра, На сле ђе бр. XVII, Бе о град: За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, стр Исто; Исто риј ски ар хив Бе о гра да, ТД

19 Слика 7 Две варијанте ситуационог решења аутора Миладина Прљевића (извор: МНТ, ТД Уметнички Музеј ф 293) На осно ву са чу ва них си ту а ци о них пла но ва ар хи тек те Мила ди на Пр ље ви ћа, из го ди не, из ра ђе них за по тре бе про јек то ва ња Умет нич ког му зе ја еви дент на су су штин ска ко ле ба ња у да љем ур ба ном пла ни ра њу про сто ра Уни вер зитет ског цен тра. 75 (слика 7) Пр ви план пред ста вља раз ра ђен пред лог слу жбе Глав ног град ског ар хи тек те, од но сно ре дуко ва но кон курс но ре ше ње ар хи тек те До бро ви ћа за Уметнич ки му зеј, ко је је у том са жи ма њу из гра ђе них струк ту ра из гу би ло основ ну иде ју и кон цепт, оста вља ју ћи про стор као скуп раз је ди ње них обје ка та без осми шље них до ми нан ти, ви зу ра и ам би је на та са је ди ном иде јом не ги ра ња по сто јећег фон да. Дру ги Пр ље ви ћев пред лог на стао је на осно ву оп се жних сту ди ја спро ве де них по во дом из ра де про јек та Умет нич ког Му зе ја и пред ста вља оса вре ме ње ну ва ри јан ту пред рат не иде је са до след но об ли ко ва ним про сто ри ма, који фор ми ра ју це ло ви ту и је дин стве ну сли ку чи та вог по те за. Ујед но на оба пла на је при ка за на про ме на по зи ци је згра де До ма ЦКНОЈ-а, ко ја је по зи ци о ни ра на дуж улич ног фронта Бу ле ва ра, из ме ђу Прав ног фа кул те та и Уни вер зи тет ске би бли о те ке. Пла ни ра на мо ну мен тал на зда ња соц ре а ли зма, ни су из ве де на услед спољ но по ли тич ког за о кре та зе мље и еко ном ске кри зе ко ја је усле ди ла, 76 та ко да је де ли мич но 75 Му зеј на у ке и тех ни ке, ТД Умет нич ки му зеј ф Иде ја о гру пи са њу обра зов них и кул тур них са др жа ја на овом про стору на ста вља се про јек том Кон церт не дво ра не на Бу ле ва ру на су прот Универ зи тет ске би бли о те ке. Про је кат М. Кр стић и Б. Бон из 1950; Историј ски ар хив Бе о гра да, ТД 26-VI II-1950; Па вло вић, М. нав. де ло. 127

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ

МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ МИ КРО БИ О ЛО ШКИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ХРА НУ ПРИ ЛОГ 1 По гла вље 1. Кри те ри ју ми без бед но сти хра не По гла вље 2. Кри те ри ју ми хи ги је не у про це су про из вод ње 2.1. Ме со и про из во ди

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 8. ок то бра 1919. го ди не у Охриду. Основ ну шко лу за вр шио је у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де гим на

More information

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА

КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА Мир ја на Ма рин шек Ни ко лић КАДА БИ ЈЕ ДАН ЗА ДАНОМ СТРПЉИВО ЦРТАЛА О Џо зе фи ни Беј кер и Ми ле ни Ба ри ли у Бе о гра ду, 1929. Хо ћу да вас на тре ну так вра тим ерот ском мо ти ву: у јед ној им

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques

BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES. Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur de l Institut des Etudes balkaniques UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXIV ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ Directeur

More information

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ

СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ UDC 34(497.11) 12/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1238039D Прегледни научни рад Ђорђе Ђекић СРПСКО СРЕДЊОВЕКОВНО ПРАВО: ОД ОСВЕТЕ ДО РЕЗЕРВАТА СУДСКИХ СА ЖЕ ТАК: Прав не нор ме у ста ром срп ском пра ву пре шле су

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња

Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Прин ци пи и ве ли ке иде је на уч ног обра зо ва ња Уред ник: Вин Хар лен (Wynn Har len) Ауто ри при ло га: Де рек Бел (De rek Bell), Ро за Де вес (Ro sa Devés), Хју берт Дај си (Hu bert Dyasi), Ги љер

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО

ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО Академик др Владета Јеротић 1 Српска академија наука и уметности Београд ПРЕДАВАЊА МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗАЗОВ СВАКОМ ЧОВЕКУ, ХРИШЋАНИНУ И ХРИШЋАНСТВУ НАРОЧИТО До зво ли те ми да нај пре на ве дем оне нео бич

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ

КОН ТЕКСТ МЕ ДИЈ СКОГ СПЕК ТА КЛА У УСЛО ВИ МА ДРУ ШТВЕ НЕ КРИ ЗЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул те та драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549244K УДК 061.75:316.773(497.1) 1987 061.75:316.75(497.1) 1987 394.49:316.773/.776(497.1) 1987 категорија

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754011K УДК 711.432(497.11) 18/20 оригиналан научни рад ТИПОЛОГИЈА АР ХИ ТЕК ТОН СКИХ И УР БА НИ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС

Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? CLDS ЦЛДС Борис Беговић Владимир Павић Шта је то конкуренција и како се штити? Борис Беговић и Владимир Павић Издавач Центар за либерално-демократске

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2

РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО ВО РА ИЗ МА СТРИх ТА ДО УГО ВО РА ИЗ ЛИ СА БО НА **2 UDC 341.217(4) 339.923:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135069L Прегледни научни рад И в о н а Л а ђ е в а ц Д р а г а н Ђ у к а н о в и ћ *1 РАЗ ВОЈ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ОД УГО

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године

Питер Браун: Успон хришћанства на Западу : тријумф и разноликост године знавање руске појачке и хорске традиције, али и нека драгоцена искуства која је стекао радећи са богословима и студентима Богословског факултета у Београду. Истовремено Предраг Миодраг скре ће па жњу да

More information

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град

АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ. Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град Ал фа БК Уни вер зи тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755239J УДК 726.82(=411.16)(497.11) 930.85(=411.16)(497.11) 1830/1880 оригиналан научни рад МИ НИ МА ЛИ ЗАМ КАО ИЗ РАЗ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА

МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755089D УДК 7.03 Бихаљи-Мерин О. 7.01 оригиналан научни рад МА СКА КАО СЛИ КА СВЕ

More information

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА *1 БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Мир ја на БА ЗИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ

НА ЧЕ ЛО ЈЕД НА КО СТИ У РАД НОМ ПРА ВУ Ори ги нал ни на уч ни рад 349.2 doi:10.5937/zrpfns52-17549 Др Пре драг П. Јо ва но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду P.Jo va no vic@pf.un s.ac.rs

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји

П РА В И Л Н И К. о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји 10. јануар 2017. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 1 Страна 11 Веб сај то ви: Свет ска фе де ра ци ја глу вих http://wfde af.org/ Европ ска Уни ја глу вих http://www.eud.eu/ Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и

More information

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања

Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Снежана Цветковић удк 904:725.96 652 (497.11) 725.96(497.11) Античка пластика Смедеревске тврђаве преглед досадашњих истраживања Нај бо ље очу ва ни оста ци јед ног срп ског сред њо ве ков ног утвр ђе

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ**

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ; 32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196" Пе тар РИ СТА НО ВИЋ* ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ

ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1756133C УДК 7.01:[911.3:94(497.16) 7.01 Брајовић С. прегледни рад ГЕ О ГРА ФИ ЈА И УМЕТ НОСТ СТУ ДИ ЈА О МЕ ТО ДИ У

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА

ДВОР У СА ВА МА ЛИ ТЕ МЕЉ СРП СКОГ БЕ О ГРА ДА ИЗ ВАН ШАН ЦА Уни вер зи тет у Ни шу, Фа кул тет умет но сти у Ни шу Де парт ман за при ме ње ну умет ност, Ниш DOI 10.5937/kultura1755356B УДК 725.17(497.11) 18 711:94(497.11) 18 оригиналан научни рад ДВОР У СА ВА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата

Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог светског рата 842 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):842-847 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 615(497.11)"18/19" Развој апотекарства у лесковачком крају у периоду од ослобођења од Турака до Другог

More information

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић

Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Истраживачке базе података у Србији и дистрибуција информација Сем Брукс 1 EB SCO из да ва штво, САД С енглеског пре ве ла: Ива на Мак си мо вић То мић Апстракт: Кроз детаљан преглед електронског садржаја

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ

НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ ГОДИНЕ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 342:929 Milojković R. 321.727(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1238001S Оригинални научни рад Мирјана Стефановски НАЦРТ УСТАВА РАДИВОЈА МИЛОЈКОВИЋА ИЗ 1867. ГОДИНЕ

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА

УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Цен тар за прав на и фи нан сиј ска ис тра жи ва ња, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443336H УДК 338.121.4:316.7 прегледни рад УТИ ЦАЈ КУЛ ТУ РЕ И СВЕТСКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА Са же так: Еко ном ске кри зе

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ *

ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * UDC 811.163.41 373.72:811.163.3 373.72 DOI: 10.2298/ZMSDN1239173D Оригинални научни рад Јадранка Ђорђевић Ц рнобрња ЈЕЗИК И УКЉУЧИВАЊЕ ДОСЕЉЕНИКА У ВЕЋИНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: СРБИ У ЉУБЉАНИ * СА Ж Е ТА К: У ра

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007.

Издавач. За издавача. Рецензенти. Штампа. Тираж 2007. Издавач За издавача Главни и одговорни уредник Изложбена поставка Аутор каталога и приређивач изложбе Рецензенти Коректура и лектура Превод на енглески Технички уредници Штампа ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

More information

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2

СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО СВЕ ТОГ ПИ СМА 2 Ивана Ж. Петковић Ива на Ж. Пет ко вић 1 Уни вер зи тет у Ни шу Фи ло зоф ски фа кул тет Департман за филозофију Претходно саопштење УДК 27-277.2 Примљено 14. 10. 2011. СКРИ ВЕ НИ И ОТ КРИ ВЕ НИ СМИ САО

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете

ГЕОГРАФИЈА. Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет. Република Србија Министарство просвете Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ГЕОГРАФИЈА Република Србија Министарство

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Развој судске психијатрије у Србији

Развој судске психијатрије у Србији ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / History of Medicine UDC: 340.63(497.11) 415 Развој судске психијатрије у Србији Срђан Миловановић 1,2, Александар Јовановић 1,2, Мирослава Јашовић-Гашић 1, Никола Иланковић 1,2, Душан

More information

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност

Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност TEMA Читалиште 21 (новембар 2012) 49 УДК 351.852 33:008 02:33 Прегледни рад Јавне набавке у култури с посебним освртом на библиотечку делатност Борисав Кнежевић Управа за јавне набавке, Београд borisavknezevic@gmail.com

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ

КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СРП СКОЈ ДРА МИ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1755146M УДК 792.2091(497.11) 2000/... 82.09 оригиналан научни рад КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ

More information

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ ВИ ТЕ ТА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754414R УДК 316.73(497.11) 351.85(497.11) оригиналан научни рад КА НО ВИМ ВИ ДО ВИ МА КО ЛЕК ТИ

More information

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ

РАТ СЕ ЋА ЊА (ЗЛО)УПО ТРЕ БЕ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА У ПО ЛИ ТИЧ КЕ СВР ХЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652155B УДК 725.945:316.75(497.1-89) 19/20 930.1:316.75(497.1-89) 19/20

More information

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК

СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за ЕВРОП СКИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК UDC 341.9:061.1EU DOI: 10.2298/ZMSDN1135079P Оригинални научни рад Н и н а П л а н о ј е в и ћ * СТИ ЦА ЊЕ СВО ЈИ НЕ од НЕ ВЛА СНИ КА у НА ЦР ТУ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ПОЈ МОВ НОГ ОКВИ РА СТУ ДИЈ СКЕ ГРУ ПЕ за

More information

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА

КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА СРП СКОГ, ФРАН ЦУ СКОГ И ИТА ЛИ ЈАН СКОГ НА РО ДА ЈОВАНА МАРЧЕТА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ро ма ни сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1756146M УДК 81 373.7:392.81 прегледни рад КУЛ ТУ РА ИС ХРА НЕ КАО ОСНО ВА ФРА ЗЕ О ЛО ШКОГ

More information

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу

Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу TEMA Читалиште 19 (новембар 2011) 7 УДК 028:004.738.5 316.776:004.738.5 004.738.5:159.953 655.3.066.11 655.3.066.11:004.738.5 Прегледни рад Читање, кликтање и мишљење у дигиталном добу Жељко Вучковић Универзитет

More information

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В.

МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ РОМАНУ В. Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за ан гли сти ку, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1757049J УДК 821.111(73).09-31 Пинчон Т. оригиналан научни рад МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОВОМ

More information

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА

ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА ЗИ ЂЕ НА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340156T УДК 811.163.41+821.163.41](091) 378.014.3(497.11) оригиналан научни рад ДА ЛИ ЈЕ ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА ЗАИСТА ПРЕ ВА

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА И КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА Вла да АП Вој во ди на Се кре та ри јат за на у ку и тех но ло шки раз вој, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1546221T УДК 316.722:323.1(=511.141)(497.113) стручни рад СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУ РЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских

Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских Ар хе о ло ги Ја у Бал кан ском ин сти ту ту Про у ча ва ње Бал ка на и ње го вих кул тур них и исто риј ских осо бе но сти ни је мо гу ће без ја сног уви да у ду бо ке кул тур не сло је ве ко ји се жу

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ *

СУ О ЧА ВА ЊЕ СА ПРО БЛЕ МОМ СМР ТИ * Religija i tolerancija, Vol. XIV, 26, Jul Decembar 2016. 245 Зо ран Кин ђић УДК: 128 Уни вер зи тет у Бе о гра ду 2-186 Фа кул тет по ли тич ких на у ка Прегледни рад zoran.kindjic@fpn.bg.ac.rs Примљен:

More information