пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви"

Transcription

1 Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Подизачи стакла за светску пијацу Страна 3. Шта ће бити са Матрозом? Страна 3. Како Инђија спроводи јавне набавке Страна 10. Митровица на мети туриста Страна 21. С пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви СТАРА ПАЗОВА: Сајам рукотворина фу то шки. Ки се ли ку пус као нај бо га ти ји из вор Ц ви та мина би ће уве ли ко за сту пљен на тр пе зи, би ло за сар му, ку ва ње или за са ла ту. Са це ном од 15 до 20 ди на ра, ето при ли ке да се за на сту па јућу зи му нео п ход ним ви та ми нима јеф ти но до пу ни ис хра на. М. М. Драгиша Ђорђић, најбољи атлетски тренер у Србији Страна 39. Страна / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA

2 2 Среда, 16. новембар na{ Пи ше: Ми ли ја на Бар јак та ре вић БЕ О ГРАД СА ЈАМ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ Ве шти на при вла че ња ин ве сти то ра Но вем бар ски да ни и но ћи ва ки град има сво ју сла ву па та ко и наш. Сла- Срем ске Ми тро ви це је сте Ми тров дан (пра- Сва зник све тог ве ли ко му че ни ка Ди ми три ја). Као сваки све чар, град до ма ћин се ле по умио, сре дио, ужи вао с го сти ма, и ви ше од јед ног да на, па је тре ћег да на сла ве чак ре шио да се по ча сти кон цер том рок/поп/мејнстрим, евер грин гру пе Пи ло ти. Ле по. Ко во ли. А за ми сли те ко не во ли! Kонцерте, бу ку, рок, поп, Пи ло те, гу жву... а има и та квих. То су пре све га (и по сле све га) чи стачи ули ца и тр го ва, ор га ни ре да, ор га ни слу ха ста на ра и под ста на ра ку ћа на тр гу са зна ме нитом ар хи тек ту ром, раз вла чи ва чи ка бло ва, би на и прак ти ка бли, фо то ре пор те ри на ду жно сти, пти це се ли це ко је се мо жда ни су че сти то ни спа ко вале, сту ден ти у би бли о те ци на тр гу ко ји бе ја ху на по ла пре ђе ног пи та ња за ис пит (ко ни је знао да ће би ти кон церт мо гао је до жи ве ти ин фаркт по пр вим јен-два, јен-два на тон ској про би!), бу тика ши (нит да за тво ре нит да стра ху ју од евен ту а- ли ја у на ле ту гу жве - Са мо да по гле да мо. По што кон церт ни је био на ја вљен до вољ но уна пред, са мо до не кле су се овај ди ли ко ки чари, се мен ка ри, ба лон џи је, ли за ли ча ри (би ло је и де це на ко јој се увек да за ра ди ти) и уго сти те љи (увек има ко во ли да се под ру жи и по пи је ко ју пре и ко ју по сле ка квог хе пе нин га). Не тре ба тра жи ти дла ку у ја је ту, Ки ки је Ки ки, та лен то ван и успе шан му зи чар, фин, шар ман тан, и ни је пу но оцвао с об зи ром да ни је ви ше младић, и има мо му се на че му за хва ли ти, то ли ко ле пих успо ме на (ко во ли да ево ци ра)..се те...дакле, ипак тре ба би ти за до во љан кон церт изне на ђе ње у цен тру, бес пла тан, за све уз ра сте! Ми слим ко мо же да нас да ско чи у Бе о град, Но ви Сад, на не ки кул тур ни до га ђај, а да ус пут не поје де, не по пи је, не уско чи не не ко сни жењ це, и та ко по тро ши по ла пла те за пар са ти? Ни ко! Ско ро ни ко...пар њих...не, не, ипак не мој мо би ти ма ли ци о зни. Ни кад ово ли ко кул тур ног про гра ма ни је на ја вље но у гра ду као овог но вем бра. Ако не ве ру је те по гле дај те пла ка те за ле пље не у цен тру. Али пла ка те о оним до га ђа ји ма ко ји ће се де си ти ДО по но ћи. Они обич но не сто је на бан де ра ма него у из ло зи ма кул тур них уста но ва. Ни је да за ви дим мла до сти на лу до сти, али ево би ће по не што и за оне ко ји не жи ве ис кљу чи во за гро зни цу су бот ње ве че ри, за искру у не чи јим очи ма.. Но вем бар, не кад сив, не кад жут, пун из не нађе ња и овај пут. Број не де ље Ово ли ко хи ља да евра до би ће ита ли јан ска Ла мес груп за сва ко но во о тво ре но рад но ме сто. Реч је о под сти цај ним сред стви ма држа ве ко ја се да ју ин ве сто ти ри ма, а ова итали јан ска ком па ни ја пла ни ра да за по сли 250 рад ни ка у ми тро вач ким по го ни ма. П ред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Бо рис Та дић све ча но је про те кле сре де отво рио тре ћи по ре ду Са јам ло кал не са мо у пра ве ко ји је одр жан у Бе о гра ду до 11. но вем бра. Са јам ло кал них са мо у пра ва већ три го ди не, како је, на отва ра њу ре као ми ни стар Ми лан Марко вић, као пре сти жна ма ни фе ста ци ја оку пља све рас по ло жи ве ре сур се ло кал них са мо у пра ва у земљи и ре ги о ну, ка ко би се раз ме ни ла ис ку ства и сте кла но ва зна ња из ме ђу њих, њи хо вих парт нера и до на то ра ло кал них про је ка та. На овом сај му, одр жа ном у Бе о гра ду од 9. до 11.но вем бра ме ђу 106. из ла га ча, од но сно ме ђу 92 је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пред ста ви ла се и не ко ли ко срем ских оп шти на- Ста ра Па зо ва, Ру ма, Шид и Град Сремска Ми тро ви ца. Овом при ли ком пред сед ник Ре пу бли ке је уједно на ја вио но ви та лас кри зе за ко ји тре ба да се при пре ми мо и у том сми слу ис та као ва жност улоге др жав них ин си ту ци ја и пред сед ни ка оп шти на и гра до ва. У про це су при вла че ња ин ве сти ци ја у Ср би ју и сти ца њу но вих рад них ме ста, пред седник Та дић је су ге ри сао про ме ну ме то до ло ги је у при сту пу тим по сло ви ма, од но сно ме то до ло ги је ко ја де фи ни ше ка ко не што мо же, што зна чи да се мо ра про ме ни ти уоби ча је ни при ступ срп ске ад мини стра ци је да ту ма чи за што не што не мо же. Не ке оп шти не су по ка за ле за вид ну ве шти ну и спо собност да при ву ку ин ве сти то ре, оце нио је пред седник Та дић, јер су оспо со би ле сво је ад ми ни страци је да по сао оба ве ка ко тре ба и на вре ме. Са јам ло кал не са мо у пра ве има за циљ да скрене па жњу оп шти на ма и гра до ви ма на њи хо ве недо стат ке, по том да им по мог не да уна пре де посло ва ње да пру жа ју бо ље услу ге гра ђа ни ма и да ад ми ни стра ци ја бу де бр жа. -Са јам је иде ал на при ли ка да се су ми ра ју резул та ти из ове го ди не. Свет ска еко ном ска кри за нас ни је ми мо и шла, али ипак мно го ло кал них само у пра ва у Ср би ји мо гу да се по хва ле зна чај ним ре зул та ти ма ко ји ни су по стиг ну ти го ди на ма, а негде и де це ни ја ма, ка же Ми лан Мар ко вић, ми нистар за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. Уче сни ци сај ма су оце ни ли да је ово би ла добра при ли ка за раз ме ну ис ку ста ва. -Ми смо на овај Са јам до шли да по ка же мо да је оп шти на Рума у ме ђу вре ме ну по ста ла оп шти на са по вољ ним по слов ним окру же њем, сер ти фи кат смо не дав но до би ли, што зна чи да је оп шти на Ру ма до сти гла ни во ква ли те та ра да, ка же пред сед ник рум ске За јед нич ка фо то гра фи ја уче сни ка Пред сед ник Ре пу бли ке Бо рис Та дић ис пред штан да Оп шти не Ста ра Па зо ва оп шти не Го ран Ву ко вић, док за ме ник гра дона чел ни ка Срем ске Ми тро ви це Ср ђан Ко зли на сма тра да ова квим пред ста вља њем мо гу да ути чу на то да ка ко до ма ћи та ко и стра ни ин ве сти то ри пре по зна ју Ми тро ви цу као ме сто где мо гу да уложе сво ја сред ства. И пред сед ник оп шти не Стара Па зо ва Го ран Јо вић ве ру је да је ово иде ал на при ли ка да јед на оп шти на при ка же сво је по тенци ја ле, да се ви ди шта је то у по след њих го ди ну да на ура ђе но, а Па зо ва истин ски је сте до ста тога ура ди ла. Пред сед ни ца шид ске оп шти не Ната ша Цвјет ко вић, на во ди да се Шид по тре ћи пут по ја вљу је ов де, упра во ка ко би раз ме ни ли ис ку ства, на у чи ли не што но во, али и да не ко од њих дру ги на у че. Г.М.-Ј.З.

3 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ ИТАЛИЈАНСКE ЛА МЕС ГРУП Ми тро ви ца део свет ске ауто ин ду стри је е но ми ра на ита ли јан ска Ком па ни- Ла мес ће у Срем ској Ми тро- Рје ви ци из гра ди ти фа бри ку за про извод њу по ди за ча ста кла за ауто мобил ску ин ду стри ју, вред ну осам мили о на евра. До за вр шет ка фа бри ке, Ла мес ће има ти 50 рад ни ка у изнајм ље ном по го ну, а у но вој фа брици би ће за по сле но 250 рад ни ка. Уго вор из ме ђу гра да Срем ска Митро ви ца и Ком па ни је Ла мес о отуђе њу зе мљи шта у јав ној сво ји ни у Рад ној зо ни Се вер 2, по вр ши не пет хек та ра, за из град њу фа брике, пот пи са ли су ге не рал ни ди ректор Ла ме са Ан дреа Бер ти ло ти и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. По том су ми ни стар еко но ми је и ре ги нал ног раз во ја Не бој ша Ћи рић и Ан дреа Бер ти ло ти пот пи са ли уго вор о подсти цај ним сред стви ма. За сва ко ново о тво ре но рад но ме сто Ла мес ће до би ти под сти цај од евра. По ре чи ма ми ни стра еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Не бој ше Ћи рића, Ср би ја је ове го ди не ис пред других зе ма ља у при вла че њу стра них ин ве сти ци ја. - Да нас је успех са чу ва ти радно ме сто, а још ве ћи успех отво рити рад на ме ста. Ми ће мо у крат ком ро ку од не ко ли ко ме се ци има ти 250 но вих рад них ме ста и то је по ка затељ да стра ни ин ве сти то ри и да ље до жи вља ва ју Ср би ју као атрак тив ну де сти на ци ју. Чи ње ни ца да смо ове го ди не ли де ри ис пред Ру му ни је, Бугар ске и оста лих зе ма ља у при влаче њу ин ве сти ци ја и да ће мо и ове го ди не има ти бли зу три ми ли јар де до ла ра стра них ди рект них ин вести ци ја, по ка зу је да смо на пра вом прав цу и у овом те шком тре нут ку Са пот пи си ва ња уго во ра ре као је ми ни стар Ћи рић и до дао да је Срем ска Ми тро ви ца има ла актив ну ло кал ну са мо у пра ву ко ја је спрем но ре а го ва ла и ство ри ла услове да Ла мес иза бе ре овај град иако је би ло мо гућ но сти да ову ин ве стици ју оства ри на не ко ли ко ло ка ци ја у Ср би ји. Ми ни стар Ћи рић је на ја вио но ве ин ве сти ци је у Ми тро ви ци и вра ћа ње ими џа при вред ног цен тра овом граду. Ге не рал ни ди рек тор Ла мес групе Ан дреа Бер ти ло ти ре као је да ће ова ком па ни ја про из вод њом у Срби ји још ви ше по ди ћи свој удео у тр жи шту Евро пе, док је по кра јински се кре тар за рад за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва Ми ро слав Ва син под се тио да већ са да у Вој води ни има ви ше од 230 стра них компа ни ја са за по сле них У ми тро вач ким по го ни ма пра ви ће се по ди за чи ста кла Свет ска ком па ни ја Ла мес има пет про из вод них по го на, два у Ита ли ји, по је дан у Бра зи лу и Ки ни и са да у Сремској Ми тро ви ци. Ла мес је ла не оства рио ви ше од 100 ми ли о на евра по слов них при хо да, а најве ћи куп ци су му Фи јат, Фе рари, Ма се ра ти, Пе жо Ци тро ен Гро уп (ПСА), Ге не рал мо торск, БМW, Форд и Волксwаген. Митро ви ца та ко по ста је део светске ауто ин ду стри је. На но вој ло ка ци ји Ла мес ће из гра ди ти фа бри ку од седам хи ља да ква драт них ме та ра и за по сли ти 250 рад ни ка. Плани ра на вред нсот ин ве сти ци је је осам ми ли о на евра, а оче ку је се да фа бри ка го ди шње оства ру је при ход од 40 ми ли о на евра од че га 80 од сто од из во за - Ми тро ви ца је град ко ји је под по себ ном па жњом по кра јин ске и репу блич ке вла де. Кроз раз не про јек те у ову оп шти ну смо у про те клих пет го ди на уло жи ли око две ми ли јар де ди на ра, по кра јин ским про гра ми ма за по сли ли пре ко 700 љу ди и си гуран сам да ће ин ве сти ци ја Ла ме са да ти под стрек за до ла зак и дру гих стра них парт не ра ре као је Ва син. Гра до на чел ник Срем ске Ми трови це Бра ни слав Не ди мо вић ре као је да је град пре по знао Ком па ни ју Ламес као је дан од бу ду ћих брен до ва овог гра да и Ср би је. - Пла ни ра мо још не ко ли ко ин вести ци ја по ве за них са ауто мо бил ском ин ду стри јом ре као Не ди мо вић и из ра зио на ду да ће Ла мес би ти до бар су гра ђа нин. Тре нут но је пр ва гру па рад ни ка на обу ци, а ди на ми ка за по шља вања но вих рад ни ка ће би ти у скла ду са ин ста ла ци јом про из вод них капа ци те та и из град њом но ве ха ле. Ина че, ви ше од хи ља ду кан ди да та је апли ци ра ло на кон кур су за отворе на рад на ме ста. Ж.Не го ва но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ШТА ЋЕ БИ ТИ СА БИВ ШИМ МА ТРО ЗОМ Кри за ус по ри ла ин ве сти ци ју - По зи тив ни су сиг на ли ин ве сти то ра и оче ку је мо да се на ме сту бив шег Ма тро за из гра ди ве ли ки европ ски цен тар за ре ци кла жу алу ми ни ју ма ка же ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Не бој ша Ћи рић - При ча о из град њи фа бри ке за ре ци кла жу алу ми ни ју ма на ме сту бив шег Ма тро за тра је мно го ду же не го што би би ло ко у Ре пу бли ци и Срем ској Ми тро ви ци во лео. Свет ска еко ном ска кри за је при лич но ус пори ла про је кат ре ци кла же алу ми ни јума вре дан ви ше од сто ти ну ми ли о на евра. И град и ми из ми ни стар ства смо у кон так ту са ин ве сти то ри ма и по зитив не су ин фор ма ци ја ма ко је има мо, али не мо гу ре ћи да ће та ин ве сти ци ја по че ти да се ре а ли зу је по чет ком наред не го ди не из ја вио је при ли ком по се те Срем ској Ми тро ви ци ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Небој ша Ћи рић.- Ја сам са ин ве сти тори ма имао са ста нак пре де се так да на и до бро је да су сиг на ли по зи тив ни. Ве ру јем да ће мо на кра ју, што се ти че бив шег Ма тро за, на пра ви ти оно што је би ла ори ги нал на иде ја а то је је дан ве ли ки европ ски цен тар за ре ци клажу алу ми ни ју ма. По ре чи ма гра до на чел ни ка Сремске Ми тро ви це Бра ни сла ва Не ди мови ћа, за вр ше на је кон вер зи ја зе мљишта и сте кли су се сви прав ни усло ви за ре а ли за ци ју ове ин ве сти ци је. Фа бри ка це лу ло зе и па пи ра Матроз про да та је го ди не Компа ни ји In du stri cum за 2,68 ми ли о- на евра и та да је из ове ком па ни је на ја вље но ула га ње од 75 ми ли о на евра ко јим би се на ме сту не ка дашњег Ма тро за по ди гла но ва фабри ка за ре ци кла жу алу ми ни ју ма. Ка ко је та да ре че но, но ва ће запо шља ва ти 250 рад ни ка, док ће у пра те ћим де лат но сти ма ин ди ректно би ти ан га жо ва но још око љу ди. Про је кат ком па ни је In du stricum, на ло ка ци ји Ма тро за, тре ба да пред ста вља тре ћу фа бри ку овог ти па у Евро пи, а пр ва у ре ги о ну централ не, ис точ не и ју го и сточ не Европе и да из во зи ско ро це ло куп ну про из вод њу. Ко ли ко на ја вље ни пројек ти ка сне, го во ри и по датак да је потпу но зе ле на фа бри ка тре ба ла да се гра ди у три фа зе, од до го ди не. Ж.Н.-Ј.З. Ма троз : Уме сто па пи ра цен тар за ре ци кла жу алу ми ни ју ма?

4 4 Среда, 16. новембар БЕ О ГРАД НА АЕРО ДРО МУ НИ КО ЛА ТЕ СЛА ПРО МО ЦИ ЈА СЕР ТИ ФИ КО ВА НИХ ГРА ДО ВА И ОП ШТИ НА Си гур ност и ин фра струк ту ра при вла че ин ве сти то ре Н а ци о нал на али јан са за ло кал ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД) у поне де љак, 7. но вем бра за по че ла је кам па њу за про мо ци ју гра до ва и оп шти на с по вољ ним по слов ним окруже њем ко ја ће се на ред них го ди ну дана од ви ја ти на бе о град ском Аеро дро му Ни ко ла Те сла. У ову кам па њу укључе ни су и ово го ди шњи но си о ци сер тифи ка та ко је до де љу је НА ЛЕД и Ми нистар ство еко но ми је и ре ги о нал ног разво ја уз по др шку USAID, а то су: Ниш, Ча чак, Ва ље во, За је чар, Ру ма, Ста ра Па зо ва и Срем ска Ми тро ви ца. На све ча но сти по во дом обе ле жа вања по чет ка кам па ње за при вла че ње ин ве сти ци ја, пред сед ник УО НА ЛЕД-а Вла ди мир Чу пић је ре као да је захва љу ју ћи Аеро дро му Ни ко ла Те сла, ових се дам гра до ва и оп шти на до било при ли ку да го ди ну да на про мо ви шу сво је ин ве сти ци о не по тен ци ја ле пред го то во три ми ли о на пут ни ка из земље и све та. Сва ка оп шти на ће предста ви ти оно у че му је нај бо ља. Ру ма, у ко јој се про из во де ци пе ле по ме ри про фи та, ре као је Чу пић, Срем ска Митро ви ца на прав цу ино ва ци ја и Ста ра Па зо ва ко ја зна ка ко да при ву че инве сти то ре. - Ве ру јем да ће ова кам па ња скрену ти па жњу до ма ћој и стра ној јав но сти Бра ни слав Не ди мо вић да у Ср би ји по сто ји ве ли ки и не ис кори шће ни, мо жда не до вољ но пре по знати по тен ци јал за раз вој ма шин ске, метал ске, пре храм бе не, елек трон ске инду стри је, ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и мод не ин ду стри је - ка зао је Чу пић, на гла сив ши да сер ти фи ко ва ни гра до ви и оп шти не ин ве сти то ри ма ну де ефи касну и спрет ну ад ми ни стра ци ју, при хватљи ву ин фра струк ту ру и парт нер ски од нос пре ма фир ма ма. Ди рек тор ка Кан це ла ри је за економ ски раз вој USAID-a Su san Ku tor по здра ви ла је при су ство пред став ника ло кал них и цен трал них вла сти, НА- ЛЕД-а и при вред ни ка и на гла си ла да За јед нич ка фо то гра фи ја Пла ке те На овој све ча но сти НА ЛЕД је уру чио пла ке та пред сед ни ци ма оп шти на и гра до на чел ни ци ма, а из Сре ма су их при ми ли Горан Јо вић, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва, Го ран Ву ко вић, пред сед ник оп шти не Ру ма и градо на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић. Пла ке ту при мио Го ран Јо вић су оп шти не и гра до ви у про це су серти фи ка ци је на у чи ли ко је по ре бе има ју ин ве сти то ри и ка ко да иза ђу у су срет тим њи хо вим по тре ба ма, ка ко да су им се при бли жи ле и по ста ну парт не ри. Она је до да ла да ће USAID по др жава ти НА ЛЕД да до ђе до при зна ња и на ме ђу на род ном ни воу. У име ло кал них са мо у пра ва го ворио је Бра ни слав Не ди мо вић, градо на чел ник Срем ске Ми тро ви це. Он је ис та као да је њи хов нај ва жни ји за датак да до ве ду ин ве сти то ре и за по сле љу де, а да би се то по сти гло Ср би ји је по тре бан ја сан за кон ски оквир, про цеду ре ко је је, упра во ус по ста вио НА ЛЕД и до бра утак ми ца ме ђу гра до ви ма и оп шти на ма. Ин ве сти то ре ин те ре су је си гур ност и ка ква је ин фра струк ту ра, ре као је Не ди мо вић и до дао да су у Гра ду Срем ској Ми тро ви ци у по след ње че ти ри го ди не за по сли ли ли ца, што ни је до вољ но. Ме ђу тим, по ње му је ва жно у сва ком тре нут ку има ти визи ју ка ко да ва ши гра ђа ни има ју сво ја рад на ме ста. А да оп шти на Ста ра Па зо ва зна ка ко да при ву че ин ве сти то ре и да има ефика сан тим на че лу са пред сед ни ком оп шти не Го ра ном Јо ви ћем, по тврдио је Бо јан Сто ја ди но вић, ди рек тор не мач ке фир ме Мил ба у ер у Ср би ји. Он је ис та као опе ра тив ност ста ро па зовач ке ад ми ни стра ци је и си гур ност ко ју има ју у Ста рој Па зо ви, што је и био један од раз ло га што су се опре де ли ли да сво ју фа бри ку гра де у Ста рој Па зови. Фир ма Mu ehlba u er је до не ла ви соку тех но ло ги ју у Ср би ју и ово је је ди на вр ста ова кве ин ве сти ци је у ре ги о ну и Евро пи где је Не мач ка ком па ни ја одлу чи ла да је дан део сво је тех но ло ги је пре не се ван Не мач ке. Ком па ни ја Милба у ер ће у Ср би ји би ти ис кљу чи во изво зно ори јен ти са на фир ма -, ре као је Бо јан Сто ја ди но вић и до дао да би пример Ста ре Па зо ве мо гао би ти смер ница и дру гим оп шти на ма и гра до ви ма за при вла че ње ин ве сти то ра. За хва ливши се ста ро па зо вач ком ру ко вод ству и пред сед ни ку оп шти не Го ра ну Јо ви ћу, Сто ја ди но вић је по звао и оста ле градо на чел ни ке и пред сед ни ке оп шти на да до ђу у Ста ру Па зо ву и уве ре се на ли цу ме ста ка ко се ра ди. Пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Го ран Јо вић је из ра зио за до вољ ство што ова кам па ња по чи ње на Аеро дро му јер је ту пр ви су срет ин ве сти то ра с на шом зе мљом и оним што она пру жа. У свим кам пања ма нај бо ља је ре кла ма да они ко ји су до шли код нас, при ча ју о на ма. О то ме је да нас нај бо ље го во рио представ ник Ком па ни је Мил ба у ер -, ре као је Го ран Јо вић. Де јан Ра ду ло вић, по моћ ник мини стра еко но ми је и ре ги о нал ног разво ја је ис та као да је Ср би ја у по следње вре ме уна пре ди ла сво ју по слов ну кли му за стра не ула га че и при ву кла ви ше од 12 ми ли јар ди до ла ра ди ректних стра них ула га ња и по ста ла глав на ин ве сти ци о на ло ка ци ја у ју го и сточ ној Евро пи. Ве ли мир Ра до са вље вић, ди рек тор Аеро дро ма Ни ко ла Те сла је ре као да ова кам па ња на аеро дрому пред ста вља на ста вак до бре са радње са НА ЛЕ ДОМ и по ру чио но си о ци ма сер ти фи ка та да их при ме не у прак си. Г. Мај сто ро вић ИН ЂИ ЈА ЈП ИН ГАС По год но сти ма до из ми ре ња ду га Ако по тро шач у ро ку од 30 да на од да на ис кљу че ња с мре же из ми ри ду го ва ња би ће по но во при кљу чен на гас без на кна де о тро ша чи ма га са ни је би ло ла ко да Псе но се са ста рим ра чу ни ма за гас, сту па њем на сна гу но ве ви ше це не га са убу ду ће ће то ићи још те же... Гра ђа ни ин ђиј ске оп шти не и ЈП Ин гас су уло жили зна чај на сред ства да би га си фи ко вали ком плет ну те ри то ри ју оп шти не, пр во, јер је гас ва жио за нај јеф ти ни ји енер гент, дру го, ка ко је ис ти ца но, ти ме ће се ре шити ди ма ко ји зи ми ку ља из оџа ка... Да би убла жи ла удар ра чу на за гас на кућ ни бу џет гра ђа на, др жа ва се пре две го ди не до се ти ла да омо гу ћи од ло же но пла ћа ње де ла из но са. За је дан број потро ша ча и то је био про блем што је примо ра ло за по сле не у Ин га су да тра же нова ре ше ња на обо стра ну ко рист. Дуг У овом тре нут ку ду го ва ња за гас из но се чак 122 ми ли о на ди на ра, а ду го ва ња Ин га са са мо пре ма Срби ја га су 47 ми ли о на плус ду го ва ња пре ма оста лим до ба вља чи ма. - Да би смо има ли уред но снаб де ва ње га сом апе лу је мо на по тро ша че да из миру ју сво је оба ве зе. Ово јав но пред у зе ће је до ла ском но вог ди рек то ра од апри ла ме се ца про ме ни ло пот пу но по слов ну поли ти ку и окре ну ло се пре ма по тро ша чи ма ко ји су има ли про бле ма ве за но за из мире ње оба ве за и ко ји су би ли у суд ским спо ро ви ма. По ну ђе но им је да пот пи шу спо ра зум са про то ко лом што би зна чи ло по вла че ње ту жбе и из бе га ва ње суд ских тро шко ва. Ту мо гућ ност ис ко ри сти ло је 140 по тро ша ча, и у 90 по сто слу ча је ва по шту ју спо ра зум, ка же Ма ри јан Ми лако вић, ре фе рент за ин фор ми са ње у Инга су. Због не из ми ри ва ња оба ве за у то ку ове го ди не ис кљу че но је са мре же 350 по троша ча. Њи ма је сре ди ном ав гу ста оставље на мо гућ ност да се ја ве ди стри бу те ру, да се из ја сне о то ме ка да мо гу да из ми ре свој дуг. - Тај рок је био до 15. сеп тем бра. Један број се ја вио, дру ги ма смо оста ви ли Ин ђи ја: Због не из ми ри ва ња оба ве за 350 по тро ша ча ис кљу че но са мре же мо гућ ност да пла те по ло ви ну свог ду го вања а да оста так ду га мо ра би ти ма њи од да би био по но во укљу чен на мрежу. Укљу че ње је би ло без на кна де, ка же Ми ла ко вић. Са мо укљу че ње је до по чет ка но вем бра би ло ди на ра, са да је и тај из нос сма њен на хи ља ду ди на ра. Управ ни од бор Ин га са је до нео од луку да ће се по нов но при кљу че ње на гас без на кна де омо гу ћи ти они ма по тро шачи ма ко ји на кон ис кљу че ња у ро ку од 30 да на из ми ре сво је оба ве зе. З.Г.Сте фа но вић

5 Среда, 16. новембар АПЕЛ ЗА УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДИ НЕ НА БО СУ ТУ Сло гом ра сту ма ле ства ри Ор га ни зуј мо не ко ли ко ак ци ја чи шће ња, од но сно од но ше ња сме ћа из ове за јед ни це, ко ше ња, по ста вља ња кан ти за сме ће или кон теј не ра. Учи ни мо до бро де ло за нас и ге не ра ци је ко је тек до ла зе Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша ра ди на на Бо су ту је је дан од нај зна чај- јих ло ка ли те та за изучaвање ста ри је Гни про шло сти Сре ма. На жа лост, овај дра гоце ни исто риј ски из вор да нас про па да, јер ни је до вољ но ис тра жен и чо век га сво јим не зна њем не све сно уни шта ва. Јед но од нај зна чај ни јих про бле ма дана шњи це је за шти та жи вот не сре ди не, од но сно све га оног што нас окру жу је, а ка ко се ово на ла зи ште на ла зи у на шој непо сред ној бли зи ни, пред ста вља део околи не ко јем, та ко ђе, тре ба по све ти ти од ређе ну па жњу и бри гу. Уз са му Гра ди ну нала зи се ре ка Бо сут, као и бо сут ске шу ме. Ова три при род на бо гат ства: на ла зи ште, ре ка и шу ме, чи не јед ну уско по ве за ну за јед ни цу усло вље ну при род ним за ко нима про жи ма ња и ме ђу соб них ути ца ја. Да би смо их за шти ти ли по треб но је да зна мо ко све жи ви у тој за јед ни ци. Тре ба да се што пре спро ве де те мељ но ис тра жи ва ње и ство ри спи сак свих ста нов ни ка овог дела на ше око ли не, јер, ко зна, мо жда се ту на ла зи не ка за ко ном за шти ће на биљка или жи во ти ња, или чак не ки ва жан КАРТ: Жарко Гаћеша Ре као Бо сут те че уз на ла зи ште Гра ди на на Бо су ту исто риј ски из вор. Не ка же наш на род уза луд да пе тао че пр ка ју ћи по хр пи ђубре та про на ђе зр но би се ра. За то, хај де да се удружи мо и за јед нич ким сна гама по мог не мо из у ча ва ње. Би о ло зи, еко ло зи и ар хе о- ло зи зна ју свој по сао, али њи ма је по треб на по моћ нас, обич них љу ди, јер су и на ла зи ште и шу ме као и ре ка ису ви ше за пу ште ни и за га ђе ни. Ор га ни зуј мо неко ли ко ак ци ја чи шће ња, од но сно од но ше ња сме ћа из ове за јед ни це, ко шења, по ста вља ња кан ти за сме ће или кон теј не ра. Немој мо са мо при ча ти ка ко ће мо и шта ће мо, бр бљивци су ло ши рад ни ци, а човек све мо же да по стиг не са мо ако хо ће. Учи ни мо да ово ме сто по ста не погод но за од мор, ре лак саци ју, да по ста не ту ри стич ка атрак ци ја и ле по та Сре ма у ко ју ће се сви ра до враћа ти. Ово је же ља ме не, као по је дин ца, а ка да би ова ко ве ћи на ми сли ла мо гли би смо мно го то га по сти ћи. Сло гом ра сту ма ле ства ри, а не сло гом се и нај ве ће рас па да ју. Ма ло по ма ло ми ће мо сте ћи мно го, а ко хо ће не што да учини, на ђе на чин, ко не ће ни шта да учи ни, на ђе оправ да ње. Ра ди мо по ма ло из да на у дан, оба вљај мо по сао по по сао. Бу ди мо са ми се би при ја те љи, а не не при ја те љи. Учи ни мо до бро де ло за нас и ге не ра ци је ко је тек до ла зе. Ми смрт ни ци, по сти же мо бе смрт ност у ства ри ма ко је оста ју по сле нас, ко је ство ри мо за јед нич ким сна га ма. Вре ме је ску по це но. Не че кај мо на при клад ни је вре ме, јер ни смо си гурни да ће га по но во би ти. Имај мо ве ру у бу дућ ност, али не мој мо че ка ти при ли ке са ми их ство ри мо, јер са мо бор ба за вред ни је су тра пред ста вља јед но од вели ких жи вот них за до вољ ста ва. Гор да на Ми шче вић, II-1 Гим на зи ја Са ва Шу ма но вић Шид Избор: Златко Зрилић Што си дико оженио другу, у мом срцу оставио тугу. Шума густа хладовина пуста, дошо дика па ме љуби уста. Шта се оно иза брда бели, то швалери шатор разапели. Шатор мали, швалери заспали. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Ми ћа М. Ту ма рић Сви ме би ју од ка да су чу ли да у мени чу чи ге ни је. Чим за гу сти, они се раз ре де. Шта ми вре де све мо је де ви зе кад ни су ва лу та. Исти на је као сен двич. На ла зи се изме ђу две ла жи. Ви ше не ла је у хо ру. По стао је соли ста. Ухва ћен је из ме ђу ре до ва. Ка фа не су пу не ро ђа ка. Све са ма мо кра бра ћа. Он је на ше го ре...це па ни ца. Ба ве се сто чар ством. Му зу др жа ву. Про му као је док ни је са чу вао до бар глас. Ни смо оста ли пра зних ша ка. До би ли смо пац ке. На ње го вом раз вој ном пу ту пе ша ци су цр на стра на. Знам ту фо те љу још док је сто ли ца би ла. Не сер ви рај те ми ше фа! Сит сам га. И ов це се ме ња ју. Но се бун де од лиси це. Од то ли ко отво ре ни вра та оста ла је је ди но про ма ја.

6 6 Среда, 16. новембар ИЛИН ЦИ ПРИ КРА ЈУ КО ПА ЊЕ ЦЕ ВО ВО ДА Во да уско ро сти же у се ло До кра ја про те кле не де ље про ко па но је ме та ра це во во да. Ових да на оче ку је се про ко па ва ње свих ме та ра, док је за по ста вља ње це ви по треб но не што ви ше вре ме на а до ви на из град њи це во во да Ва- ца Илин ци, ко ји су за по че ли Рши у че твр так 3. но вем бра, због уру шава ња се о ског бу на ра и којим ће се пове за ти се о ски во до вод на град ски, ових да на се приво де кра ју. Ка ко би мешта ни у што кра ћем времен ском пе- Ди рек тор ЈКП Во до вод Шид Ми ла дин Пи нић РУ МА СПС ОСНО ВАО ФО РУМ ЖЕ НА во јим зна њем, спо соб но сти ма Си за ла га њем, же не сва ка ко заслу жу ју бо љи трет ман у дру штву од оног ко ји тре нут но има ју - рум ски СПС, уз за ла га ње да се ови прин ципи при ме њу ју и у прак си, већ је учинио од ре ђе не ко ра ке: на че лу ве ћег де ла уста но ва и јав них пред у зе ћа углав ном су же не. Ово су не ки од ак це на та са Конфе рен ци је за но ви на ре ко ја је 10. но вем бра одр жа на у про сто ри ја ма Оп штин ског од бо ра СПС Ру ме, непо сред ни по вод за овај скуп би ло је уста но вље ње Фо ру ма же на ове по ли тич ке пар ти је. На ме сту председ ни ка, ову ор га ни за ци ју во ди ће Ве ра Кој чин, њен за ме ник би ће Ве сна Па вло вић. ри о ду до би ли во ду, без ко је су већ ме сец да на, ра ди ло се и ви кендом. Тех ничком и пи ја ћом во дом се ло се још увек снаб де ва из ци стер ни, ко је је обез бе ди ла ло кал на са мо у пра ва. До кра ја про те кле не де ље проко па но је ме та ра це во во да. Ових да на оче ку је се про ко па ва ње свих ме та ра, док је за по ста вља ње це ви по треб но не што ви ше вре ме на. Ка ко је ре као ди рек тор ЈКП Во до вод Шид Ми ладин Пи нић, ди на ми ка радо ва је ви ше не го за до воља ва ју ћа, узи ма ју ћи у об зир вре мен ске усло ве. - Рад ни ци шид ског Во дово да да ју све од се бе ка ко би стр пљи ви Илин ча ни конач но до би ли во ду. Ра ди ли смо и за ви кенд и на да мо се да ће нас вре мен ски усло ви Циљ - дру штво без по де ла Пред сед ник Фо ру ма же на Ве ра Кој чин, за ме ник Ве сна Па вло вић по слу жи ти ка ко би се овај, ве о ма тежак и му ко тр пан по сао при вео кра ју пре на ве де ног вре мен ског ро ка завр шет ка ра до ва ре као је Ми ла дин Пи нић, ди рек тор Во до во да. С. М. Ко па ње це во во да у Илин ци ма Уз про кла ма цу и ју основ них циље ва и за да та ка ове ор га ни за ци је, у име СПС-а но ви на ре је по здра вио пред сед ник рум ских со ци ја ли ста Дра ган Кар даш. О не по сред ним ци ље ви ма Фо ру ма го во ри ла је Ве ра Кој чин: -Ци ље ви Со ци ја ли стич ког фо рума же на су од ре ђе ни ме ђу на род ним стан дар ди ма и те жњи да ство ри мо дру штво без би ло ка квих по де ла. Рав но прав ност по ло ва је те мељ на по став ка свих европ ских и свет ских од но са и по ве зи ва ња. Рав но прав но уче шће и за сту пље ност у по ли тичком, при вред ном и кул тур ном жи воту су услов де мо крат ског раз вит ка срп ског дру штва, а за јед но с тим и уки да ње свих об ли ка дис кри ми наци је у за ко но дав ству и сва ко дневном жи во ту. По де ла од го вор но сти ра ди ускла ђи ва ња про фе си о налних, по ро дич них и дру штве них обаве за же на и му шка ра ца би ће на ша стал на те ма. К. К. Са Кон фе рен ци је за но ви на ре у рум ском СПС-у СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ТИ ВИ СТИ ПО КРЕ ТА СО ЦИ ЈА ЛИ СТА НА КО СО ВУ По моћ Ср би ма на КиМ ва де сет ак ти ви ста Град ског Дод бо ра По кре та со ци ја ли ста у Срем ској Ми тро ви ци, пред во ђених пред сед ни ком Град ског од бо ра Дра ги шом Пан те ли ћем, бо ра вило је по чет ком но вем бра на Ко со ву и Ме то хи ји. Они су про ве ли че ти ри да на и но ћи у Зу би ном По то ку на ба ри ка ди се ла Јаг ње ни ца за јед но са ме шта ни ма. - Уве ри ли смо се у исти ну и право ста ње на те ре ну. На ба ри ка дама на се ве ру Ко со ва на ла зи се само на род, оби чан, ра дан, по штен на род. Од се дам до 19 ча со ва на ба ри ка да ма сло бо ду бра не же не, а од 19 ча со ва до се дам са ти ујутро на ба ри ка да ма су му шкар ци Ак ти ви сти По кре та со ци ја ли ста на Ко со ву ка же Дра ги ша Пан те лић. - Пра ва и је ди на исти на је да на ба ри када ма не ма ни ка квих кри ми на ла ца, да је ту при сут но ло кал но ста новни штво ко је бра ни сво ја ог њи шта и има са мо јед ну же љу: да оста не да жи ви у Ср би ји. По Пан те ли ће вим ре чи ма, акти ви сти Град ског од бо ра По кре та Со ци ја ли ста на Ко со во и Ме то хи ју по но во од ла зе 18. но вем бра. Том при ли ком ће по не ти и ра зно вр сну по моћ су на род ни ци ма па по зи вају за ин те ре со ва не да, у скла ду са мо гућ но сти ма, уче ству ју у ак ци ји при ку пља ња по мо ћи. Кон крет ни је ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Град ском од бо ру По кре та Со ци ја ли ста Срем ске Ми тро ви це на тел.064/ С.Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Опрез на пру жним пре ла зи ма За се дам да на две не зго де на пру жним пре ла зи ма на ло кал ним пу те ви ма о ли циј ска упра ва у Срем ској Ми- ви ци упо зо ри ла је уче сни ке у Птро са о бра ћа ју, по себ но во за че мо торних во зи ла и по љо при вред них маши на, на по треб ну по ја ча ну опрезност на пру жним пре ла зи ма, по себно у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти. Раз лог за упо зо ре ње су две не зго де ко је су се про те кле сед ми це до го диле на пру жним пре ла зи ма у срем скоми тро вач кој и рум ској оп шти ни. - У по след њих се дам да на, до годи ле су се две са о бра ћај не не зго де на пру жним пре ла зи ма у ко ји ма су уче ство ва ли ши но бу си и трак то ри са при ко ли цом. Ла ке те ле сне по вре де за до би ла је јед на осо ба на во ди се у зва нич ним по ли циј ском са оп ште њу. Не зго де су се до го ди ле на пружним пре ла зи ма Шид-Бе о град у Мар тин ци ма и Ру ма-ша бац у Бу ђанов ци ма. Реч је о пру жним пре ла зима на ло кал ним пу те ви ма, без брани ка или по лу бра ни ка, све тло сне и звуч не сиг на ли за ци је. Ж.Н. ШИД При тво ре на тро ји ца Ши ђа на Због не за ко ни тог ло ва бог осно ва не сум ње да су из- ши ли кри вич но де ло не за ко- Звр ни тог ло ва, по ли ци ја је ухап си ла тро ји цу ста нов ни ка Ши да: Бо рисла ва Ј. (33), Мла де на Л. (29) и Го ра на М. (46). Ка ко је са оп шти ла по ли ци ја, њих тро ји ца су у ло ви шту Во ро во ко је при па да На ци о нал ном пар ку Фрушка Го ра, не за ко ни то од стре ли ли и исе кли ди вљач, а за тим по бе гли када је на и шао ло во чу вар. На кон по ли циј ског за др жа ва ња, осум њи че ни су при ве де ни ис тражном су ди ји Основ ног су да у Сремској Ми тро ви ци, ко ји им је од ре дио при твор до осам да на. Ж.Н. СРЕМ СКА РА ЧА По се до вао ма ри ху а ну од др жа вља ни на БиХ Рат ка КА. (28), по ли ци ја је при ли ком кон тро ле пут ни ка на гра нич ном пре ла зу Срем ска Ра ча, на ула ску у Ср би ју, про на шла и од у зе ла 26 гра ма ма ри ху а не. Због осно ва не сум ње да је из вршио кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га, Рат ку А. је, на кон при во ђе ња и са слу ша ња, од ре ђен при твор до ме сец да на. Ж.Н.

7 Среда, 16. новембар О бе ле жа ва ње град ске сла ве поче ло је 8. но вем бра у Са бор ном хра му све тог Ди ми три ја све том ар хи је реј ском ли тур ги јом ко ју је слу жио епи скоп срем ски Ва си ли је, а на кон сече ња слав ског ко ла ча ли ти ја је про шла ули ца ма гра да до ба зи ли ке све тог Ди митри ја, где је слу же на мо ли тва за град и ње го ве ста нов ни ке. Ве че уочи Ми тровда на одр жа но је пра знич но бде ње, а у Му зе ју Сре ма ду хов на ака де ми ја. У Град ској ку ћи, у при су ству до ма ћина и број них го сти ју, пред став ни ка друштве но по ли тич ког и при вред ног жи во та Сре ма, про сла вљен је Дан гра да. Одржа на је и све ча на сед ни ца Скуп шти не гра да на ко јој су уру че на нај зна чај ни ја град ска при зна ња. Пре ма ре чи ма пред став ни ка ло калне са мо у пра ве про сла ва Ми тров да на има ду гу тра ди ци ју у гра ду на Са ви ко ји по след њих го ди на, све ви ше по ста је пожељ но ме сто за жи вот и ула га ње. Мно ге ак тив но сти су, ка ко је и овом при ли ком ис так ну то би ле усме ре не на по кре та ње при вре де, по бољ ша ње ква ли те та живо та свих гра ђа на, али и об но ву не ких ста рих сим бо ла Ми тро ви це, ко ји нај боље го во ре о гра ду и љу ди ма ко ји су у ње му жи ве ли и ства ра ли. Но вем бар ска на гра да Уру чи ва ње Но вем бар ске на гра де о вем бар ска на гра да до де ље на Нје док то ру Бран ку Пе ру нови ћу, вла сни ку По ли кли ни ке Перу но вић ко ји го ди на ма жи ви ван Ср би је, али сво јим на уч но-ис тражи вач ким ра дом до при но си ја чању угле да зе мље и гра да. По ред сво је про фе си је ле ка ра ко јом се успе шно ба ви у Ми тро ви ци и иностран ству, углед је по твр дио и покре та њем ни за ак ци ја за омла дину у гра ду, ме ђу ко ји ма је и ак ци ја про тив пу ше ња и дро ге у ми тровач ким шко ла ма. Уме сто др Пе руно ви ћа, ко ји жи ви у ино стран ству, на гра ду је при мио ди рек тор Поли кли ни ке Пе ру но вић др Дра ган Шо јић. - Нов ча ну на гра ду у вред но сти од сто хи ља да ди на ра по кло ни ће мо у ху ма ни тар не свр хе, као до на ци ју за на бав ку нео п ход не де чи је опреме за пе ди ја триј ско оде ље ње Опште бол ни це - ис та као је др Шо јић. ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА И ДАН ГРА ДА Ми тро ви ца -по жељ но ме сто за ула га ње и жи вот Ни зом при год них про гра ма и све ча но сти, Срем ска Ми трови ца је обе ле жи ла Ми тров дан, град ску сла ву. Тим по во дом уру че на су и нај зна чај ни ја град ска при зна ња - Но вем бар ска на гра да ко ја је при па ла др Бран ку Пе ру но ви ћу и Пла ке та гра да, ко ју је до био атлет ски тре нер Да ни ло Кр ти нић Пла ке та гра да Све ча на сед ни ца Се че ње слав ског ко ла ча Гра до на чел ник Бра ни слав Не димо вић ре као је на све ча но сти да без пре по зна тљи вих сим бо ла гра да, не ма ни Ми тро ви це. - Го ди не иза нас су би ле те шке, али вре ме ко је жи ви мо да нас и вре ме које ће мо жи ве ти су тра, да ју оба ве зу да ожи ви мо сва ки од сим бо ла гра да, јер у тим сим бо ли ма град има ду шу. Сва ко од нас има оба ве зу да угра ди део се бе у овај град и за то мо ра мо да ти до при нос да он жи ви бо љим жи во том. Да нас, на Дан гра да, при ли ка је да се под се ти мо на ства ри ко је смо ра ди ли у про шло сти, али мно го ви ше при ли ка и да при ку пимо енер ги ју за ства ри ко је нас че ка ју. А че ка нас још мно го то га, ка ко у обла сти ре ша ва ња про бле ма не за по сле но сти, та ко и на пла ну ин фра струк тур них радо ва - ис та као је гра до на чел ник Не димо вић. Пред сед ник Скуп шти не гра да Алексан дар Про да но вић под се тио је да се у вре ме су ми ра ња ути са ка не сме за бора ви ти да су у то ку ра до ви на из градњи Ре ги о нал не де по ни је, да је не дав но отво ре на но ва здрав стве на ам бу лан та у Ди во шу, а да ће уско ро би ти отво ре на и но ва ам бу лан та у Са ла шу Но ћај ском и до дао: - У по след њих не ко ли ко ме се ци отво ре но је два де се так но вих и рекон стру и са них са о бра ћај ни ца. Чи ни мо мак си мал не на по ре да нам бу де бо ље и при вла чи мо но ве ин ве сти ци је. Мно го смо учи ни ли да у Ми тро ви ци ко му нално опре ми мо но ве рад не зо не, да их инве сти то ри ма по ну ди мо по нај по вољ ним усло ви ма, ка ко би у на шем гра ду мо гли успе шно да по слу ју. У умет нич ком де лу про гра ма на ступи ли су уче ни ци Му зич ке шко ле Петар Кран че вић, Му зич ког за ба ви шта Ви вак и чла но ви Цен тра за кул ту ру Сир ми ју март, а Но вем бар ски да ни наста вље ни су број ним ма ни фе ста ци ја ма, из ло жба ма, про мо ци ја ма и кон цер ти ма. С. Ми хај ло вић фо то: С. Ник шић До бит ник Пла ке те Да ни ло Кр ти нић ла ке та гра да ове го ди не је до де- на про фе со ру Да ни лу Кр ти- Пље ни ћу, атлет ском тре не ру АК Сир мијум и ре пре зен та ци је Ср би је ко ји је до при нео да се срем ско ми тро вач ки и спорт Ср би је на ђу на са мом свет ском и европ ском вр ху. Ње го ви атле ти чари Бо жи дар Ан ту но вић и Да ни јел Фур ту ла су ви це шам пи о ни Евро пе и све та у ју ни ор ској кон ку рен ци ји, са се ни ор ка Дра га на То ма ше вић шеста у Евро пи и сед ма на све ту и је дина атле ти чар ка ко је је на свим такми че њи ма ове го ди не ове ри ла ви зу за Олим пиј ске игре у Лон до ну. Би ран је че ти ри пу та за нај у спешни јет гре не ра Атлет ског са ве за Вој во ди не и два пу та за нај у спе шнијег тре не ра АС Ср би је. - До са да су ме три пу та зва ли да пре ђем да ра дим у Бе о град, али сам, ипак, од лу чио да оста нем у свом граду. Упра во за то ми ова на гра да много зна чи ре као је Да ни ло Кр ти нић. Од среде до среде Би бли о те ка 16. но вем бар у 18 са ти, про мо ци ја ро ма на Без да ха, Ива не Стан ко вић 17. но вем бар, у 18 са ти, отва рање из ло жбе Зна ко ви у вре ме ну 50 го ди на Но бе ло ве на гра де Иве Ан дрића и про мо ци ја Ан дри ће вих збир ки при ча Де јан Ми хај ло вић, уред ник Ла гу не 22. но вем бар, у 13 са ти, про мо ци ја књи ге и ЦД-а Ша ша ва шу ма Иго ра Ску ра то ви ћа Му зеј Сре ма До 25. но вем бра, 8. Фе сти вал ар хе о лошког фил ма, рад ним да ни ма у 18 са ти Га ле ри ја У то ку из ло жба сли ка и цр те жа Љиља не Кар ланд Мал ба шић По зо ри ште 18. но вем бар, у 19 са ти, За што пи таш кол'ко ми је ле та, су срет фол клор них ан сам ба ла ве те ра на, у част чи ка Или је Ни ко ли ћа. Уче ству ју ан сам бли из: Ла за рев ца, Бо га ти ћа, Ло зни це, Сме де ре ва, Ру ме, Обре новца, До ба но ва ца, Бу ков ца и Срем ске Ми тро ви це, ор га ни за тор Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март 18. но вем бар, у 20 са ти, ма ла сцена, Цр ве ни ма ко ви, пре ми је ра кратког игра ног фил ма Не бој ше Не на ди ћа 19. но вем бар, у 12 са ти, ма ла сцена, пред ста ва за де цу Зе чи ти тис 19. но вем бар, у 17 са ти, из ло жба по зо ри шних ко сти ма, лу та ка и ма ски, хол По зо ри шта 19. но вем бар, у 20 са ти, Зве здарске зве зди це, пред ста ва УК Вук Кара џић из Бе о гра да 19. но вем бар, у 22 са та, Ред је, ва ља се, та кав је оби чај, стенд ап ко ме ди ја, ка фе "Та ли ја" 20. но вем бар, у 20 са ти, Гнев бож ји, пред ста ва Кра ље вач ког позо ри шта Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ко ла ре вић Јо вица, ме сар и Ђор ђић Све тла на, до маћи ца, Аџић Бран ко, елек тро тех ни чар и Са ва тић На да, дипл.фар ма це ут, По по вић Иван, ди зај нер и Ми ло савље вић Љи ља на, мат.гим на зи је ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Три шић Ми ро слав и Ду ши ца - Го лу бин ци, Ке фер Јо сип и Да ли бор ка Ру ма, Га врић Сте ви ца и Је ле на Шид, Ни кол чић Дра ган и Ва лен ти на - Вој ка ДО БИ ЛИ СИ НА: Ко ла ре вић Ми лен ко и Рад ми ла Бо сут, Ба так Ва са и Ма ри јана Љу ко во, Ми лан ко Си ни ша и Мари ја на Ста ра Па зо ва, Ку лић Љу бо и Ма ри ја Ада шев ци, Ја ко вље вић Зо ран и Ра ди ца До њи То вар ник, Крањ че вић Бо јан и Ма ри на Ру ма, Бе ћа гол Алексан дар и Дра га на - Си бач УМР ЛИ: Дан гу зов Ми ка рођ.1939, Гру би шић Јо ван ка рођ.1922, Ја ца новић Дра ган рођ.1975, Клин цов Бо рислав рођ.1939, Ива тић Ва со рођ.1941, Пра шта ло Јо ван ка рођ.1922, Ко стић Пер си да рођ.1943, Ми тов Пе тар рођ.1942, Бла ну ша Мил ка рођ.1926, Мар ко вић Ми ло ван рођ.1940, Ми хаљчук На сти ја рођ.1936, То шић Ми ро рођ.1952, Жми рић Слав ко рођ.1930, Цин клер Жељ ко рођ.1942, Па вловић Зо ри ца рођ.1932, Ба јић Лу ка рођ.1936, Ђу ка но вић Сто ја рођ.1934, Кри шка Ева рођ.1935, Ми хај ло вић Гоја рођ.1937 Ма ти чар: Ж. Јан ко вић

8 8 Среда, 16. новембар RUMA Припремила: Катица Кузмановић Ку па ти ла за Ро ме у До њим Пе тров ци ма а ко по бољ ша ти жи вот Ро ма, то Кмо гао би би ти на зив ак ци је о којој је би ло ре чи у Град ској ку ћи 9. но вем бра. Ово га пу та реч је о ромским по ро ди ца ма у До њим Пе тровци ма, њих 28, ко је ће у на ред ној го ди ни до би ти функ ци о нал на ку пати ла и стру ју. Тим по во дом, на чел ник Оде љења за дру штве не де лат но сти Свети слав Да мјан чук и ко ор ди на тор Еку меснке ху ма ни тар не ор га ни заци је Ро бер Бу, у окви ру про јек та ''Ром ски ре сурс ни цен тар'', пот пи сали су уго вор ко јим се га ран ту је финан сиј ско уче шће ове ор га ни за ци је у по ме ну тој ак ци ји. Про је кат је вредан око сто хи ља да евра, Еку мен ска ор га ни за ци ја обез бе ди ће 64 хи ља де евра, а пре о ста ли део рум ска општи на. Са ра до ви ма на град њи купа ти ла у До њим Пе тров ци ма кре ће се 15. мар та на ред не го ди не. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Пи ра ти са Кри ба'' но вембар ''По след ња екс ур зи ја'' - од 17. до 23. но вем бра По зо ри шни про грам ''Ноћ по зо ри шта'' но вем бар МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Дра го мир Бу ло вић и Ми ли ца Асур џић, Игор Та дић и Мил ка Пр љић, Игор Ма млић и Дра ги ца Ра до вић Умр ли: Сми ља на Чо ба но вић , Ко вин ка Мај дак , Ја ња Бр кљач , Ста на До бре че вић , Ђор ђе Љубин ко вић , Злат ко Ду кић , Сте ван По по вић , Дра ги ца Фрид ман , Цве та Ву че тић , Ни ко ла Стој савље вић , Ђур ђи ца Ба новач ки НА ЛЕД КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ НА АЕРО ДРО МУ ''НИ КО ЛА ТЕ СЛА'' Ме ђу на гра ђе ни ма и рум ска оп шти на еро дром ''Ни ко ла Те сла'' у Бе о- Агра ду био је до ма ћин кон фе ренци је за но ви на ре ко ју је 7. но вем бра ор га ни зо ва ла На ци о нал на али јан са за ло кал ни еко ном ски раз вој - NA- LED. Од осни ва ња, го ди не, па до да нас, Али јан си је при сту пи ло 150 чла но ва и 20 ин сти ту ци о нал них парт не ра. О ра ду и до са да шњим ус пе сима NA LED-a го во ри ли су Вла ди мир Чу пић, пред сед ник Управ ног одбо ра али јан се, као и Ве ли мир Радо са вље вић, ди рек тор Аеро дро ма ''Ни ко ла Те сла''. То га да на, осам општи на, ме ђу ко ји ма три из Сре ма, при ми ло је сер ти фи ка те оп шти на са НВО ''ЗА ЗДРАВ ЖИ ВОТ'' ед на од кључ них та ча ка са сед- це Оп штин ског ве ћа у Ру ми, Јни одр жа не 10. но вем бра, од но си ла се на утвр ђи ва њу од лу ке о ре ба лан су бу џе та, што је и усво је но гла со ви ма при сут них чла но ва. Ка ко је то обра зло жио пред седник Оп шти не Ру ма Го ран Ву ко вић, основ на из ме на је у то ме да се прихо ди, због не мо гућ но сти из вр ше ња, ума ње за 101 ми ли он ди на ра у одно су на пр во бит ни план. Ре ба лансом се утвр ђу је уку пан обим бу џе та у из но су од 1,5 ми ли јар ди ди на ра. На чел ник Оде ље ња за при вре ду и бу џет На да Бе го је вић на гла си ла је да је ЈП за гра ђе вин ско зе мљи ште и пу те ве омо гу ће но да до кра ја го ди не кре не у јав не на бав ке за ин ве стици је у на ред ној го ди ни - ме ђу најбит ни јим су ба зен, спорт ски те ре ни, опре ма ње рад них зо на. по вољ ним по слов ним окру же њем. У име Оп шти не Ру ма, на чи јем па ноу је на пи са но ''Ци пе ле по ме ри про фита'', пла ке ту је при мио пред сед ник Го ран Ву ко вић ко ји је том при ликом из ја вио: -Аеро дром ''Ни ко ла Те сла'' је и ствар но и сим бо лич ки глав на ка пија на ше др жа ве за при вла че ње инве сти то ра, ра ду јем се што је и Ру ма у овом дру штву. На дам се да ће мо на овај на чин ре ши ти про блем неза по сле но сти, наш нај ве ћи про блем. У овој го ди ни зна чај но смо сма њили број не за по сле них, 980 осо ба је на шло по сао, али и да ље има мо око шест хи ља да не за по сле них. Ве че по све ће но Ан дри ћу Љи ља на Бла го је вић у Ру ми У СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА ор га ни за ци ји НВО ''За здрав жи вот'', на чи јем че лу је др Сне жа на Бо ја нић-сто јић, у Култур ном цен тру Ру ме је 7. но вем бра ор га ни зо ва на при ред ба под на зи вом ''50 го ди на од до де ле Но бе ло ве награ де Иви Ан дри ћу''. Ма ла са ла Култур ног цен тра би ла је ма ла да при ми све за ин те ре со ва не за ово за ни мљиво ве че, а то ме су ве ро ват но до прине ла и звуч на име на на шег глу мишта. О књи жев ном опу су овог ве ли кана на ше књи жев но сти го во рио је управ ник За ду жби не Иве Ан дри ћа Дра ган Дра гој ло вић: -Ова го ди шњи ца је ве ли ки култур ни до га ђај, али и по вод да се врати мо чи та њу пра вих књи га. Ан дрић Утвр ђен ре ба ланс бу џе та Го ран Ву ко вић при ма пла ке ту NA LED-a је пре ве ден на 49 је зи ка, За ду жби на је уста но вље на те ста мен том са мог Ан дри ћа. Ти ме је За ду жби на сте кла аутор ска пра ва на де ла Ан дри ћа, већ 35 го ди на до де љу је се на гра да ''Иво Ан дрић'' за нај бо ље књи жевно де ло, уско ро ће би бли о гра фи ја овог ве ли ког пи сца би ти ура ђе на у елек трон ској фор ми, са бра на де ла Ан дри ћа штам па ће се у 20 то мо ва - су шти на све га ово га је очу ва ње култур ног иден ти те та на шег на ро да, јер Ан дрић је свет ски ве ли ки пи сац. Од лом ке из Ан дри ће вих ро ма на и при по ве да ка чи та ли су глум ци Љиља на Бла го је вић, Ра да Ђу ри чин и Вла ди мир Гр бић, у му зич ком делу про гра ма уче ство вао је гу дач ки трио из Срем ске Ми тро ви це. Оп штин ска Вла да - ре ба ланс бу џе та

9 Среда, 16. новембар ПР ВИ КО РАК КА ЗНА ЧАЈ НОЈ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈИ Ура ђе на сту ди ја си сте ма за на вод ња ва ње IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Га сна ста ни ца У то ку су ра до ви на из град њи га сне ста ни це ко ја ће снаб де вати но во и згра ђе ни аутлет цен тар сме штен у се ве ро и сточ ној радној зо ни у Ин ђи ји. По ре чи ма ди рек то ра Ин га са До бри во ја Су џу ма вред ност ове ин ве стици је је 5, ди на ра. Га сна ста ни ца ће снаб де ва ти 67 ло кала за ко је је по де ла кљу че ва наја вље на за де цем бар а све ча но отва ра ње аутлет цен тра у мар ту на ред не го ди не. Ет но су ве нир ни ца У ци љу уна пре ђе ња жен ског ак ти ви зма, Ту ри стич кој ор га низа ци ји оп шти не Ин ђи ја би ће доде ље на бес по врат на сред ства у ви си ни од ди на ра за суфи нан си ра ње на бав ке мон та жне су ве нир ни це у ко јој ће се прода ва ти руч но ра ђе ни пред ме ти удру же ња же на на ше оп шти не. Уго вор о до де ли сред ства прошле не де ље пот пи са ли су Миро слав Ва син, по кра јин ски секре тар за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва и Бо рис Па шко, ди рек тор оп штин ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је. Сточ не гроб ни це Има ин ди ци ја да је ма ли број сточ них гроб ни ца у по је ди ним на се ље ним ме сти ма оп шти не па је Си ни ша Фи ли по вић, за меник пред сед ни ка оп шти не на ложио над ле жни ма у Ко му нал цу и Ди рек ци ји да са гле да ју ову про бле ма ти ку. С об зи ром да је у то ку из ра да про гра ма ра да јавних пред у зе ћа за на ред ну го ди ну при ли ка је да се у њи ма, евен туал но, на ђе и из град ња сточ них гроб ни ца на ро чи то у Бе шки где је про блем еви ден тан. На вод ња ва њем, пре све га, ви но гра да и воћ ња ка при но си ће би ти ве ћи за тре ћи ну, ка жа Дра ган Јан ко вић, ди рек тор Аген ци је за ло кал ни еко ном ски раз вој В При пре ма до ку мен та ци је - Сле де ћа фа за је одлу чи ва ње о по кре та њу ре а ли за ци је овог пројек та, из ра да идеј них ре ше ња и оста ле технич ке до ку мен та ци је. За тим следи евен ту ал но тра же ње парт не ра ко ји би за јед но са оп шти ном учество вао у фи нан си ра њу овог пројек та. Дру га мо гућ ност је да се са ОКОМ КА МЕ РЕ Укра ша ва ње Дра ган Јан ко вић а се го ди на бли жи кра ју под се- ли су нас про шле не де ље мај- Дти сто ри ко ји су по кро шња ма др ве ћа у Ули ци Вој во де Сте пе у Ин ђи ји качи ли но во го ди шњу укра сну ра све ту. Кре ну ли су на вре ме, ка жу, бо ље са да по сун ча ном ле пом вре ме ну него кад кре ну ки ше и снег. Го ди нама уна зад но во го ди шња ра све та се укљу чу је 20. де цем бра и ис кљу чу је ме сец да на ка сни је. На вре ме > про јек том кон ку ри ше за сред ства код еворп ских ба на ка и фон до ва, тре ће, да се са гле да ко ри шћење мо гућ но сти јав ног и при ват ног пар нер ства. У сва ком слу ча ју тре ба што пре при пре ми ти до ку мента ци ју са ко јом би се вео ма бр зо мо гло ући у ре а ли за цију овог про јек та, ре као је Дра ган Јан ко вић, ди рек тор Аген ци је за ло ка ни еко ном ски раз вој оп шти не Ин ђи ја. Но ви за са ди во ћа у Слан ка ме ну о ће, пре све га ја бу ке, про изве де не на те ре ну ин ђиј ске општи не кре ну ле су по след њих го ди на пут из во за. Во ћа ри из Сланка ме на на о ру жа ли су се са вре меним хлад ња ча ма, пла ни ра ју да пове ћа ју по вр ши не под за са ди ма... Ме ђу тим у це лој тој при чи не до ста је јед на ва жна ка ри ка, на вод ња ва ње, јер ви ше го ди шње пра ће ње вре менских при ли ка по ка за ло је да им пада ви не не иду на ру ку. Ду нав им је ту на кућ ном пра гу, во ћа ри ма из Мара ди ка ма ра дич ко и јар ко вач ко језе ро... али се не ко ри сте. - У скло пу Про гра ма за шти те и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљишта а на зах тев оп шти не Ин сти тут Ја ро слав Чер ни За вод за хи дро техни ку, ура дио је Сту ди ју о опрв да ности на вод ња ва ња по љо при вред них по вр ши на у ин ђиј ској оп шти ни јер је на вод ња ва ње по ста ло не ми нов ност. Ис пи та ни су усло ви и оп ти мал не могућ но сти ко ри шће ња вод них ре сурса, пре све га, Ду на ва и по сто је ћих је зе ра, али и мо гућ но сти из град њи но вих бра на, ка же Дра ган Јан ковић, ди рек тор Аген ци је за ло кал ни еко ном ски раз вој оп шти не Ин ђи ја. Сту ди ја је по ка за ла да је ра ци о- нал ни је ићи на из град њу под си сте ма на ви ше лока ци ја ко ји по кри ва ју повр ши ну од 500 до хек та ра. Под си сте ми би се гра ди ли на две ло ка ци је у Слан ка ме ну, по је дан у Кр че ди ну, Бе шки и Чор та нов ци ма, укуп но би се мо гло на водња ва ти око хек та ра. Ин ђиј ска оп шти на под воћња ци ма и ви но гра ди ма тре нут но има пре ко хек та ра са тен де ци јом ра ста. - У пла ну је из град ња основ не инфра струк ту ре што је за да так др жа ве на ко ју би се при кљу чи вао сва ки инди ви ду ал ни ко ри сник са сво јом секун дар ном мре жом. Сту ди ја је по каза ла да би се са на вод ња ва њем воћња ка и ви но гра да у мо мен ти ма ка да не ма па да ви на при но си по ве ћа ли за јед ну тре ћи ну. На рав но, си стем навод ња ва ња је ис пла тив на ду жи рок, ка же Јан ко вић. За ин те ре со ва ност ко ри сни ка за на вод ња ва ње је ве ли ка, по себ но, во ћа ра и ви но гра да ра јер су поје ди нач на ко па ња бу на ра ве о ма ску па. Си стем за на вод ња ва ње је ин ве сти ци ја за бу дућ ност. Про це не су да би из град ња тра ја ла до пет го ди на а вред ност основ не ин фраструк ту ре про це њу је се на три до пет ми ли о на евра.

10 10 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ УРС-А ЗА БОР БУ ПРО ТИВ БЕ ЛЕ КУ ГЕ Да Ми тров чан ке бу ду као Бе о гра ђан ке У Срем ској Ми тро ви ци већ де цени ју уна зад има ви ше умр лих не го ро ђе них. Пр ви не зва нич ни резул та ти по след њег по пи са За во да за ста ти сти ку го во ре да је у Срем ској Ми тро ви ци за око пет хи ља да ма ње ста нов ни ка. УРС се истин ски бо ри за бо љи жи вот гра ђа на, те пред лаже мо да део нов ца ко ји оста је локал ним са мо у пра ва ма бу де ис ко ришћен за бор бу про тив бе ле ку ге. Зато и тра жи мо да сва ка не за по сле на по ро ди ља на те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це, без об зи ра да ли жи ви у гра ду или на се лу, од сле де ће годи не ме сеч но до би ја по дина ра, све док де те не на пу ни го ди ну да на. Та ко ђе, тра жи мо да труд ни це то ком бо ло ва ња при ма ју на кна ду од сто од сто ме сеч не пла те, уме сто сада шњих 65 од сто и ти ме бу ду равно прав не са Бе о гра ђан ка ма и Ново са ђан ка ма ко је је ди не у Ср би ји до би јау сто од сто на док на де, ка же пред сед ник ГО Г17 плус То дор Кузман че вић на прес кон фе рен ци ји УРС-а ко ја је про шлог че тврт ка одржа на у Срем ској Ми тро ви ци и до даје да су тре нут но све же не у Ср би ји дис кри ми ни са не у од но су на оне из Бе о гра да и Но вог Са да чи ји гра до ви ре фун ди ра ју на кна ду за бо ло ва ња до пу ног из но са пла те. Он ка же да су ово ду го роч не ме ре по мо ћи за све по ро ди ље ко је има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да и да се са мо та ко мо же очу ва ти по ро дица и ство ри ти усло ви за раз вој Ми трови це, а не од у ми ра ње. Пре ма ње го вим на во ди ма пот пи си ма гра ђа на за де цен тра ли за ци ју и из ме на ма за ко на ко је је предлжио УРС од 1. ок тобра у град ској ка си од по ре за на за ра де ме сеч но има ви ше 26 ми ли о на ди на ра, па би део овог нов ца тре ба ло утро шити упра во на труд ни це и по ро ди ље ка ко не би са ге го граф ске кар те не ста ја ла по чи та ва на се ља. Ј.З.-Ж.Н. Град Срем ска Ми тро ви ца Из нос у ми ли о ни ма 79,1 Ста ра Па зо ва 68,8 Ру ма 53,3 Шид 31 Ин ђи ја 41,6 Ириг 13,4 Број ке То дор Ку зман че вић на во ди да ће но вац од по ре за на за ра де уве ћа ти град ске ка се за зна чај не из но се. Та ко ће, пре ма њи хо вом про ра чу ну, у по след њем квар талу ми тро вач ка ка са би ти де бља за 79,1 ми ли он, па зо вач ка за 68,8, шид ска 31, ин ђиј ска 41,6, ири шка 13,4 и рум ска за 53,3 мили о на ди на ра. Прес кон фе рен ци ја: Иста пра ва за све труд ни це Про је кат ЛП кон тро лор се фи нан си ра из про гра ма Ја ча ње ме ха ни за ма од го вор но сти у јав ним фи нан си ја ма ко ји спро во ди УНДП Ср би ја уз фи нан сиј ску по др шку Вла де Кра ље ви не Нор ве шке ИН ЂИ ЈА ЈАВ НЕ НА БАВ КЕ У ОП ШТИН СКОЈ УПРА ВИ За осам го ди на без обо ре ног тен де ра д го ди не ка да је сту пио на Осна гу За кон о јав ним на бав ка ма рад ник оп штин ске упра ве у Ин ђи ји Сви је тла на Па вло вић је члан Ко миси је за јав не на бав ке. Од пре три годи не је и струч ни срад ник на по слови ма јав них на бав ки при Оде ље њу за оп шту упра ву и за јед нич ке по сло ве. Сте ла Ми ла ко вић, на чел ник Оп штинске упра ве је, та ко ђе, члан по ме ну те ко ми си је и од пр вог да на укљу че на у овај по сао. Обе су ди пло ми ра ни правни ци. Од њих са зна је мо да у про те клих осам го ди на ни је дан тен дер ни је оборен а да су са мо у два слу ча ја по ну ђачи тра жи ли за шти ту пра ва, али су њихо ве жал бе од би је не као нео сно ва не од стра не ви ших ин стан ци. - Ра ди мо тим ски. За хва љу ју ћи адекват ном струч ном ти му ко ји чи ни коми си ју а чи ји са став се ме ња у за висно сти од то га шта је пред мет јав не набав ке, од сту па ња на сна гу за ко на па до да нас ни је дан тен дер ни је обо рен, ис ти че Сви је тла на Па вло вић. - Што се ти че јав них на бав ки у општи ни Ин ђи ја сва ке го ди не се до но си План јав них на бав ки за јед но са до но шењем оп штин ског бу џе та. План на бав ки за ову го ди ну до нет је у ја ну а ру у бу џе ту је за ове на ме не пла ни ра но 332 ми ли о на ди на ра. На бав ке се од но се, пре све га, на ку по ви ну нео п ход не ро бе потреб не за функ ци о ни са ње свих ор га на оп шти не по чев од кан це ла риј ског ма тери ја ла, сред ста ва за одр жа ва ње хи ги јене, го ри ва, то плих на пи та ка, за тим, изра ду про је ка та, пру жа ња услу га, ка же Сте ла Ми ла ко вић. Оне на по ми њу да сход но вр сти јав них на бав ки по по тре би се као чла но ви ко ми си је ан га жу ју струч на ли ца из јав них пред у зе ћа, нај ви ше из Ди рек ци је за из град њу оп шти не јер та мо има нај ви ше гра ђе ви на ца. Код ма лих јав них на бав ки упу ћу ју се пози ви по ну ђа чи ма ко ји су се ја вља ли ра ни је а ка да је отво ре ни по сту пак јав не на бав ке ве ли ке вред но сти он да се об ја вљу је на пор та лу за јав не набав ке и у Слу жбе ном гла сни ку. Ако се ра ди о вред но сти ве ћој од 50 ми ли о- на ди на ра он да, ка жу, иде прет ход ни рас пис ко ји се об ја вљу је у слу жбе ном гла сни ку нај ма ње ме сец да на ра ни је, ка ко би се сви по тен ци јал ни по нуђа чи на вре ме упо зна ли да ће у наред ном пе ри о ду би ти рас пи са на јавна на бав ка за од ре ђе не ра до ве јер, из ме ђу оста лог, тре ба да при пре ме до ку мен та ци ју и до ку мен та ци ја мора би ти пре ве де на на је дан од светских је зи ка. Та кав по сту пак је упра во Сте ла Ми ла ко вић и Сви је тла на Па вло вић спро ве ден при ли ком тра же ња по нуђа ча за ра до ве на из град њи ре ги о- нал не са ни тар не де по ни је у Ин ђи ји. Ко јих је све вр ста јав них на бав ки би ло у то ку ове го ди не, Сви је тла на Павло вић ка же: - У то ку го ди не има ли смо 16 јав них на бав ки ма лих вред но сти. То се од но си на до бра нео п ход на за рад општин ске упра ве о че му смо већ ре кли. Би ло је и услу га ко је су се, углав ном, од но си ле на оси гу ра ње за по сле них и имо ви не, услу ге из ра де про јект не до кумен та ци је, услу ге ре ви зи је, услу ге мони то рин га ме ре ње и пра ће ње за га ђено сти ва зду ха и бу ке у гра ду. Би ло је и јав них на бав ки ве за но за ра до ве на изград њи ми ни пич те ре на, при кључ ка за гас и из град ње ко тлар ни це за но во и- згра ђе но кри ло згра де оп шти не. Усва ја ње и кон тро ла Го ди шње из ве шта је о спро веде ним јав ним на бав ка ма раз матра ју и усва ја ју од бор ни ци Скупшти не оп шти не, кон тру лу јав них на бав ки тро ме сеч но вр ше Упра ва за јав не на бав ке а ту је и бу џетска ин спек ци ја. Ка жу, до са да није би ло ука зи ва ња на би ло ка кве про пу сте у спро во ђе њу јав них на бав ки у оп шти ни Ин ђи ји. Спро ве де на су и че ти ри по ступ ка ве за но за јав не на бав ке ве ли ких вредно сти. Од но се се на пр ву фа зу из градње ре ги о нал не са ни тар не де по ни је у Ин ђи ји ка да су у ко ми си ју укљу че ни гра ђе вин ци из Ди рек ци је, јав ну на бавку ра чу нар ске опре ме на ме ње ну вуков ци ма, за тим, на бав ку ра чу нар ске опре ме за рад оп штин ске упра ве. - Пр ви пут нам се до го ди ло за ових осам го ди на да у отво ре ном по ступ ку не ма мо ни јед ног за ин те ре со ва ног пону ђа ча. Сход но од ред ба ма за ко на прешли смо на по сту пак са по га ђа њем. Тада смо до би ли две по ну де и иза бра ли по вољ ни ју, ка же Па вло ви ће ва. Ре ци мо и то да чла но ви Ко ми си је за јав не на бав ке у оп шти ни Ин ђи ја ра де без на кна де и за на ру чи о це ако су у пита њу јав на пред у зе ћа и уста но ве чи ји је осни вач оп шти не, а да је за овај по сао у оп штин ској упра ви пла ће но са мо јед но ли це, у кон крет ном слу ча ју Сви је тла на Па вло вић, по ме ну ти струч ни са рад ник. З.Г.Сте фа но вић (Ста во ви и ми шље ња из не ти у тек сто ви ма не пред ста вља ју ста во ве УНДП)

11 Среда, 16. новембар PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Шу ма Тр бе Ба рач ког Филм Шу ма Тр бе Ба рач ког у про дук ци ји Ра дио те ле ви зије Ста ра Па зо ва, ушао је у званич ну се лек ци ју Ме ђу на род ног фе сти ва ла еко ло шког фил ма Green screen fest ко ји се одржа ва у Бе о гра ду од 14. до 16. но вем бра ове го ди не. Те ма ового ди шњег фе сти ва ла је Шу ма и шум ски еко си сте ми. Аутор фил ма је Гор да на Цр вен ковић, сни ма тељ Ву ко лај Жа кула, а мно та жер Де јан Ка тић. Из ло жба вен ча ни ца Из ло жба цр те жа и ре а ли зо ваних мо де ла вен ча ни ца под на зивом Вен ча ни ца као скулп ту ра, аутор ке На та ше Га вран отворе на је 7. но вем бра у Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру где ће мо ћи да се по гле да до кра ја ме се ца. Ову из ло жбу, ко ја је пр ва креа ци ја На та ше Га вран, ар хтек те ко ја га ји љу бав пре ма ди зај ну, умет но сти и мо ди отво ри ла је исто ри ча р ка умет но сти Мир јана Жа ку ла. Про то кол о спре ча ва њу на си ља У про шлу сре ду у ОШ Си меон Ара ниц ки у окви ру про јек та Шко ла без на си ља пот пи сан је Про то кол о са рад њи из ме ђу шко ле и свих ин сти ту ци ја ко је се ба ве де цом и про бле ми ма наси ља. Нај но ви ја ста ро па зо вач ка шко ла од мар та про шле го ди не укљу че на је у про је кат Школа без на си ља ко ји се спро води под по кро ви тељ ством УНИ- ЦЕФ-а, а циљ про јек та је ствара ње без бед не и под сти цај не сре ди не за рад и раз вој уче ника. Ди рек тор ка шко ле Сла ђа на Бур саћ је ис та кла да ре зул тати спро ве де не ан ке те у ко јој су уче ство ва ли уче ни ци од дру гог до осмог раз ре да, го во ре да у шко ли не ма на сил ног по на ша ња уче ни ка. РЕЧ ПРЕД СЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ ГО РА НА ЈО ВИ ЋА НА САЈ МУ ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА Оп шти на у ко јој тре ба жи ве ти Пред штан дом оп шти не Ста ра Па зо ва О п шти на Ста ра Па зо ва је јед на од оних, ко је су по ка за ле за вид ну ве шти ну у при вла че њу ин ве стито ра, а на Сај му ло кал них са мо у права све три го ди не ак тив но уче ству је, пред ста вља ју ћи се као оп шти на у ко ју вре ди ула га ти, али и до ћи да се живи. Од ове го ди не мо же се по хва ли ти и Сер ти фи ка том оп шти не с по вољ ним по слов ним окру же њем што мо гу по тврди ти ин ве сти то ри ко ји у њу до ла зе. - Мо же мо и да се по хва ли мо са Сер ти фи ка том оп шти не са по вољ ним по слов ним окру же њем и са свим оним ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ За вр ше на пар ки ра ли шта на ви ше ло ка ци ја У Но ва Па зо ва - за вр ше ни ра до ви то ку овог ме се ца Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Ста ра Па зова за вр ши ла је са на ци ју пар кин га на три ло ка ци је у Ста рој и јед не у Но вој Па зо ви. Пар кинг у дво ри шту стам бене згра де у Ка ра ђор ђе вој ули ци иза згра де Су да у Ста рој Па зо ви по сле 40 го ди на до био је но ви из глед. За вр шене су бе тон ске пе шач ке ста зе по ред згра де и ас фалт ни пар кинг. Ура ђе но је пре ко 400 ме та ра ква драт них повр ши не, а вред ност ин ве сти ци је из носи ла је ,00 ди на ра. Део паркин га у Змај Јо ви ној ули ци бр. 5 био је у пот пу но сти ван упо тре бе, та ко да су ста на ри стам бе не згра де бе то ни рањем по вр ши не од 100 ква дра та до били уре ђе ни ја пар кинг ме ста. Та ко ђе, дво ри ште Сло вач ке еван ге лич ке цр кве ком плет но је по пло ча но бе ха тон плоча ма у по вр ши ни од 160 ме та ра квадрат них, а пла ни ра се и по ста вља ње но вих клу па. Вред ност ових ра до ва је око пет сто хи ља да ди на ра. У Но вој Па зо ви ура ђен је пла то испред стам бе не згра де у Ули ци Кнез Ми хај ло ва бр.1, где је бе то ни ра но двори ште по вр ши не око 150 ме та ра квадрат них. Пре из во ђе ња ра до ва ово место је би ло за пу ште но, а сам при лаз у згра ду оте жен због ру па и бла та ко је се ту на ку пља ло, ка жу у Ди рек ци ји за из град њу. што смо учи ни ли да на ша оп шти на буде пре по зна тљи ва у Ср би ји ре као је пред сед ник ста ро па зо вач ке оп шти не Го ран Јо вић и на гла сио да су га, пре отва ра ња Сај ма об ра до ва ле ре чи мини стра Мар ко ви ћа ко ји је ре као да је оду ше вљен оним што се де ша ва у нашој оп шти ни, да са мо ле пе ве сти чу је и да му је то ве о ма дра го. У из ја ви у РТВ Ста ра Па зо ва, по сле отва ра ња Сај ма пред сед ник Јо вић је ре као: Мо рам да ка жем да се на ла зимо на из у зет но до бром ме сту и по себно ме ра ду је да је на ша пре зен та ци ја и наш штанд при ву као ве ли ку па жњу, не са мо по се ти ла ца, не го и ве ли ког бро ја ме ди ја. Ми хо ће мо да по ка же мо да смо оп шти на би зни са и спор та, али хо ћемо да ка же мо да смо и оп шти на у ко ју тре ба до ћи, не са мо ин ве сти ра ти, не го и жи ве ти. КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ И ОМЛА ДИН СКИ КЛУБ ИЗ НО ВОГ БЕ ЧЕ ЈА РЕ А ЛИ ЗУ ЈУ Про је кат Ко рак до по сла 2 У Пре зен та ци ја оп шти не Ста ра Па зо ва про шли пе так у Ста рој Па зо ви у ор га ни за ци ји оп штин ске Кан цела ри је за мла де и Омла дин ског клу ба из Но вог Бе че ја одр жан је, пр ви од два се ми на ра у окви ру про јек та Ко рак до по сла 2 ко ји је по др жа ло Ми ни ста раство омла ди не и спор та. Про је кат, који се у парт нер ству с Кан це ла ри ја ма за мла де одр жа ва у оп шти на ма Бе чеј и Но ви Бе чеј, Ада, Зре ња нин и Ста ра Па зо ва у тра ја њу од че ти ри ме се ца има за циљ да мла ди ма по мог не у актив ном тра же њу по сла. Пре све га, да их на у чи ка ко да на пи шу си-ви (CV), про прат но пи смо и ка ко да се по наша ју у раз го во роу за по сао. Кроз општу обу ку по овом про јек ту из сва ке оп шти не про ћи ћe по 30 мла дих и по два еду ка то ра, ка же Кри сти јан Лукић, аутор про јек та Ко рак до по сла 2 и пред сед ник Омла дин ског клу ба из Но вог Бе че ја, док ће обу ку за пи са ње би знис пла на про ћи по 15 мла дих. Дру ги се ми нар у Ста рој Па зо ви за ка зан је за 28. но вем бар. ТРИ БИ НА О НО ВОМ ЗА КО НУ О СПОР ТУ Пре во ђе ње у Аген ци ју за при вред не ре ги стре о но вом За ко ну о спор ту од 23. Псеп тем бра ове го ди не сви спортски клу бо ви, ор га ни за ци је и удру же ња тре ба ло би да из вр ше пре во ђе ње из над ле жног Ми ни стар ства за омла ди ну и спорт у Аген ци ју за при вред не ре гистре. По чет ком про шле не де ље у Старој Па зо ви одр жа на је три би на по свеће на но вом За ко ну о спор ту и пре во ђењу спорт ских клу бо ва, ор га ни за ци ја и удру же ња у АПР. Про це ду ра пре во ђе ња је бес плат на, об ја снио је, пред став ни ци ма спортских ко лек ти ва ста ро па зо вач ке општи не др Ми ло рад Док ма нац, ви ши са вет ник по кра јин ског се кре та ра за спорт и омла ди ну. Да би се пре во ђе ње из вр ши ло, Док ма нац је ре као да је потреб но да сва ки клуб има ко пи ју старог Ста ту та ове ре ну од стра не Ми нистар ства за омла ди ну и спорт, ко пи ју Ре ше ња о ли цу за за сту па ње, Од лу ку о име но ва њу за ступ ни ка клу ба, фо то копи ју лич не кар те за ступ ни ка и да преда три при мер ка Ста ту та ко ји је усклађен са За ко ном. Оп штин ско оде ље ње за спорт и омла ди ну пру жи ће сву по треб ну по моћ у пре во ђе њу, ка ко би се овај по сао што пре за вр шио, јер је крај њи рок 12. април го ди не по сле ко га ће се из ре ги стра бри са ти сви клу бо ви ко ји не из вр ше пре во ђе ње ка за ла је Љибу шка Ла ка тош, ру ко во ди лац по мену тог оп штин ског оде ље ња. Ср ђан Стан ко вић, за ме ник пред сед ни ка СО Ста ра Па зо ва је под се тио да у оп шти ни има пре ко 50 спорт ских удру же ња која се фи нан си ра ју из бу џе та оп шти не и пре ко че ти ри хи ља де ак тив них спор тиса та, те да се ста ро па зо вач ка оп шти на с пра вом мо же на зва ти оп шти ном бизни са и спор та. Ви ше од 50 пред ставни ка спорт ских ко лек ти ва ко ји су прису ство ва ли овој три би ни, при ме ти ли су да у но вом За ко ну о спор ту има до ста не де фи ни са них обла сти ко је ће се, како је ре као Док ма нац уре ди ти до но шењем под за кон ских ака та. ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА ИВЕ АН ДРИ ЋА Пред ста ва по све ће на жи во ту књи жев ни ка ла но ви драм ске сек ци је ста ро па- вач ке ОШ Бо шко Пал ко вље вић Чзо Пин ки у окви ру обе ле жа ва ња ве ли ког ју би ле ја Иве Ан дри ћа, сто го ди шњи це од об ја вљи ва ња ње го вог пр вог де ла и 50 го ди на од до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, по чет ком про шле неде ље од и гра ли су по зо ри шну пред ставу по све ће ну жи во ту и де лу овог књижев ни ка и ди пло ма те. Та лен то ва ни, уигра ни и до бро кости ми ра ни мла ди глум ци уз од ли чан из бор му зи ке ус пе ли су, ста ро па зовач кој пу бли ци да пред ста ве де ло ве из при по ве да ка и ро ма на Иве Ан дрића. Пред ста ву је ре жи ра ла про фе сор ка срп ског је зи ка Бо жи ца Жи ва но вић, тру де ћи се да прд ста ви сву ле по ту и бо гат ство Ан дри ће вог де ла и ње го ву не про ла зност.

12 12 Среда, 16. новембар ШИД НА САЈ МУ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ При ли ка да се по ка жу ре зул та ти ра да ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Сусрет организација инвалида рада Оп штин ска ор га ни за ци ја инва ли да ра да би ла је до ма ћин тра ди ци о нал ног Ме ђу на род ног су сре та ин ва лид ских ор га ни заци ја из Хр ват ске, Бо сне и Херце го ви не и Ср би је. У окви ру ску па одр жан је окру гли сто на те му ак ту ел но сти из до ме на рада ин ва лид ских ор га ни за ци ја и За ко на о про фе си о нал ној ре хаби ли та ци ји и за по шља ва њу инва ли да о че му су го во ри ли начел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га и шеф ис по ста ве На ци о- нал не слу жбе за за по шља ва ње Шид Влај ко Ма ној ло вић. По се та Бар де јо ву Де ле га ци ја МЗ Би кић До посе ти ла је про шле не де ље град Бар де јов у Сло вач кој. До го во рена је кул тур на и спорт ска са радња ко ја ће се кон кре ти зо ва ти бра ти мље њем две оп шти не. Парк у Вој во ђан ској ули ци Ме сна за јед ни ца Шид је у окви ру из град ње и уре ђе ња инфра струк ту ре пар ко ва у гра ду, по ста ви ла осам кан ти за од ла гање сме ћа и 11 клу па за од мор на спорт ско ре кре а тив ној повр ши ни у Вој во ђан ској ули ци. Пред ста ва АП Бра ни слав Ну шић п шти на Шид пред ста ви ла се на ОСај му ло кал не са мо у пра ве, ко ји је про те кле не де ље у Бе о гра ду отво рио пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић. Би ла је то при ли ка да чел ни ци ло кал не само у пра ве раз ме не ис ку ства са дру гим оп шти на ма и гра до ви ма, те да сво је по тен ци ја ле и ре сур се пред ста ве дома ћим и стра ним ин ве сти то ри ма. Ка ко је ис та кла пред сед ни ца Општи не На та ша Цвјет ко вић, овај Сајам је зна ча јан јер пру жа мо гућ ност да ло кал не са мо у пра ве по ка жу све оно што су ура ди ле у пред ход них годи ну да на, али је то ујед но и при ли ка да се раз ме не ме ђу соб на ис ку ства. - Ве ћи на ло кал них са мо у пра ва про ла зи кроз исте про бле ме и сви их на раз ли чи те на чи не ре ша ва мо. Сма трам да раз ме на ис ку ства, могућ ност да на у чи мо не што но во од дру гих, као и мо гућ ност да они на у- че од нас, је сте упра во оно због че га је Оп шти на Шид већ тре ћу го ди ну за ре дом при сут на на овом Сај му иста кла је пред сед ни ца Цвјет ко вић. ПО СЕ ТА ФУД БАЛ СКОМ КЛУ БУ СЛО ГА ИЗ ЕР ДЕ ВИ КА ред сед ни ца Оп шти не На та ша ПЦвјет ко вић и члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за спорт и омла ди ну Миро слав Сми ља нић по се ти ли су проте кле не де ље Фуд бал ски клуб Сло га из Ер де ви ка. Циљ њи хо ве по се те био је оби ла зак за вр шних ра до ва на поста вља њу 290 сто ли ца на три би на ма и ра све те за те рен. Вред ност ових ра дова ко ји су фи нан си ра ни из оп штин ског бу џе та је око 300 хи ља да ди на ра. Ка ко је ис та као Ми ро слав Смиља нић, сле де ће го ди не на ста вља се оно што је ло кал на са мо у пра ва запо че ла на по чет ку ове го ди не, а то је по се та и по моћ и оста лим спортским клу бо ви ма са под руч ја шид ске оп шти не. Фуд ба лер Сло ге Де јан Ра ји чевић ре као је да по ста вља њем рефлек то ра овом клу бу омо гу ће но је да и у зим ском и у лет њем пе ри о ду Штанд шид ске оп шти не по сетио је и пред сед ник Бо рис Та дић и раз го ва рао са пред сед ни цом Цвјетко вић, на род ним по сла ни ком Жељком Бре сто вач ким и дру гим представ ни ци ма ло кал не са мо у пра ве. Пред сед ник Та дић на шид ском штан ду По ста вље не сто ли це на три би на ма По ред сто ли ца, обез бе ђе ни су и ре флек то ри за те рен, за шта је из оп штин ског бу џе та из дво је но око 300 хи ља да ди на ра СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ е сна за јед ни ца Шид на ру чи ла је 64 мла- ста бла др ве ћа за Сло вач ки парк и Мда парк у Зе ле ном по ја су. Углав ном ће то би ти зим зе ле не вр сте је ле и бо ра, као и 15 ко мада јор го ва на. За сад њу, ко ја ће по че ти идуће не де ље, за ду же но је ЈКП Стан дард. ОКОМ КА МЕ РЕ Озе ле ња ва ње шид ских пар ко ва У окви ру про гра ма изград ње и ре кон струкци је пе шач ких ста за Ме сна за јед ни ца Шид је за вр ши ла ра дове у ули ца ма одр жа ва сво је тре нин ге и утак ми це, а по ста вља њем сто ли ца да до би је ве ћи број на ви ја ча. На овај на чин ло кал на са мо у- пра ва је још јед ном по ка за ла да и да ље на ста вља са ула га њем у спорт и спорт ске ко лек ти ве. Они клу бо ви ко ји су по ка за ли нај бо ље ре зул та те до са да, по ред Сло ге из Ер де ви ка, су Рад нич ки из Шида и Хај дук из Ви шњи ће ва. Ре кон струк ци ја тро то а ра Ми хај ла Пу пи на, Срем ској и Чај ков ској, у вред но сти 1,5 ми ли о на ди на ра. Ових да на у то ку су ра до ви на ре кон струк ци ји пе шач ке ста зе у ули ци Бран ка Ра ди чеви ћа, од ули це Чај ков ске до ули це Ђу ре Ки ша, у ду жи ни од 200 ме та ра. Ама тер ско по зо ри ште Брани слав Ну шић при пре ма предста ву Со ба за успа ван ку ко ја об ра ђу је те му на си ља у по роди ци. Пред ста ва је за сно ва на на исти ни том до га ђа ју ве за ном за суд би ну де вој чи це Кел си Бригс, а при пре ма се за 25. новем бар, Дан бор бе про тив наси ља над же на ма.

13 Среда, 16. новембар Беочинска хроника е ста по ре ду ме ђу на род на из- жба фо то гра фи ја "Пра во сла- Шло вље на ин тер не ту", отво ре на 12. новем бра, у бе о чин ском До му кул ту ре, би ће упам ће на по ре корд ном бро ју при спе лих (265) и из ло же них ра дова (194). Ову зна чај ну ма ни фе ста цију, у знак се ћа ња на све тог вла ди ку хво стан ског и бе о чин ског Вар на ву, отво рио је пред сед ник Оп шти не мр Бог дан Цве јић, док су при зна ња уру чи ли пред сед ник жи ри ја Ду шан Жив кић (Фо то ки но и ви део са вез Вој во ди не) и у име ор га ни за то ра Исмет Аде мов ски (Дру штво љу бите ља фо то гра фи је, филм ских и видео оства ре ња "Бе о фо то"). На ово го ди шњи кон курс дру штва "Бе о фо то" сти гли су ра до ви 66 аутора из 12 зе ма ља (Ру си ја, Пољ ска, Бу гар ска, Цр на Го ра, Бо сна и Херце го ви на, Ма ке до ни ја, Ру му ни ја, Грч ка, Ка на да, Укра ји на, Не мач ка и Ср би ја), прет ход но об ја вље ни на сај то ви ма ко ји не гу ју пра во слав ну фо то гра фи ју, Orthpho to и дру гим. Као што је ра ни је са оп ште но, за по је ди нач ну фо то гра фи ју су на грађе ни Ми о драг Трај ко вић (Бе о- град), Мар ко Ста ма то вић (Кра гује вац) и Ди ми три ос Ци мо кас (Грчка), а за ко лек ци ју Бо јан Ко ста дино вић (Ле ско вац), Адам Фал ковски (Пољ ска) и Ми љан Ми ле тић ОТВО РЕ НА 6. ИЗ ЛО ЖБА "ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ" Ре кор дан број уче сни ка По бед ни ци Ми о драг Трај ко вић (Бе о град) за по је ди нач ну и Бо јан Ко ста ди но вић (Ле ско вац) за ко лек ци ју фо то гра фи ја За хвал ни ца "Срем ским но ви на ма" Ми о драг Трај ко вић и Ду шан Жив кић (Кру ше вац). По хва ље ни су: по једи нач но - Сер геј Фан ди ков (Украји на), Ла ри са Ју рев на (Ру си ја), Ми ша Сте фа но вић и Бо рис Мр ђа (обо ји ца из Бе о гра да), за ко лек ци ју Го ран Ба јић (Бе о град), Та њи ца Пе ро вић (Пи рот) и Ха џи Ми о драг Ми ла ди но вић (Алек си нац). За по се бан до при нос ре а ли за цији 6. из ло жбе, "Бе о фо то" је уру чио пла ке те Оп шти ни Бе о чин, Кул тур ном цен тру и ком па ни ји "Ла фарж БФЦ", док су за хвал ни це до би ли "Срем ске но ви не", по је ди на јав на пред у зе ћа, ор га ни за ци је и уста но ве. Све ча но отва ра ње из ло жбе "Право сла вље на ин тер не ту", у при суству ве ли ког бро ја по што ва ла ца фото гра фи је, сво јим гла со ви ма улепша ли су чла но ви де чи јег цр кве ног Све ча но отва ра ње из ло жбе фо то гра фи ја хо ра "Хе ру ви ми" из Бе о чин се ла, под упра вом Алек сан дре Нин ковић. Из ло жба ће мо ћи да се по гле да до 22. но вем бра. Д. П. РУ МА КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ''Мај чи на ру ка'' Иго ра Ма ро је ви ћа ''Ди вим се... брит кој иро ни ји Иго ра Ма ро је ви ћа'' - Ма ти јас Ернар. Или: ''Упо знат сам са срп ском исто ри јом, тра ди ци јом, кул ту ром, умет но шћу... Фа во ри ти су ми Иво Ан дрић, Игор Ма ро је вић, Емир Кусту ри ца'' - Ху ан Го мез Ху ра до. Могућ ност да се, у не по сред ном су срету, упо зна ју са ства ра ла штвом Игора Ма ро је ви ћа има ли су Ру мља ни про те клог ви кен да, 11. но вем бра, у про сто ру Град ске би бли о те ке ''Атана си је Стој ко вић''. По вод за ово књи жев но ве че био је нај но ви ји ро ман Иго ра Ма ро јеви ћа ''Мај чи не ру ке''. То што је Маро је вић при па да ре ла тив но мла дој ге не ра ци ји срп ских пи са ца на не ки на чин је у не скла ду са бо га тим опусом ње о го вог де ла - ро ђен је го ди не (у Вр ба су), а свет књи жевно сти обе ле жио је де ли ма ''Об ма на бо га'', ''24 зи да'', ''Же га'', ''Шнит'', ''Тра га чи'', ''Но ма ди''... За па же ни су и ње го ви пре во ди књи га на шпански, ка та лон ски, ен гле ски је зик. Го во ре ћи о књи жев ном ра ду Игора Ма ро је ви ћа, ди рек тор Град ске би бли о те ке ''Ата на си је Стој ко вић'' Жељ ко Сто ја но вић ока рак те ри сао га је као за чет ни ка но ви јег срп ског ре а ли зма - спо ља гле да но, те ма је исто риј ска: суд би на фолк сдој че ра у Вој во ди ни на кон осло бо ђе ња зе мље Игор Ма ро је вић у Ру ми у Дру гом свет ском ра ту. Ка да се дубље за дре у по ру ку ро ма на, до ђе се до ве чи тог пи та ња - за што у не мирним вре ме ни ма, жи во ту уоп ште, често стра да ју они ко ји ни су кри ви. Сам пи сац ре ћи ће да те ма ро мана ни је де на ци о на ли за ци ја, као што му је им пу ти ра но у де лу штам пе, већ од ра ста ње и шок због на чи на жи вота, оме ђе ног пи та њем - ода кле нам ова ко ве ли ка ку ћа, ка да ни смо бога ти. У је дан вре мен ски оквир, опте ре ћен од но сом вла сти и до ма ћег ста нов ни штва, утка на је, као лајтмо тив, упра во не ви ност, ка ко Не маца ко ји су из ба че ни из сво јих ку ћа, та ко и Цр но го ра ца ко ји су те ку ће до би ли. К. Ку зма но вић Про је кат ЛП кон тро лор се фи нан си ра из про гра ма Ја ча ње ме ха ни за ма од го вор но сти у јав ним фи нан си ја ма ко ји спро во ди УНДП Ср би ја уз фи нан сиј ску по др шку Вла де Кра ље ви не Нор ве шке Но ва јав на ра све та и та о ци Срем ских но ви на на Ч те ле фон кол цен тра по стави ли су пи та ње о то ме ко ли ко је ко шта ла но ва јав на ра све та у ули ца ма Го лу би нач ки пут, Же лезнич ка и Ви но гра дар ска, у Старој Па зо ви. Тра гом њи хо вог пи та ња са зна ли смо да је за 23 но ве улич не све тиљке у ове три ули це из дво је но укуп но око че ти ри ми ли о на ди на ра. На бавку но вих лам пи по мо гла је Ди рек ција за из град њу, а ра до ве је из ве ло пред у зе ће Фе ро монт. (Ста во ви и ми шље ња из не ти у тек сто ви ма не пред ста вља ју ста во ве УНДП)

14 14 Среда, 16. новембар ИН ЂИ ЈА МИ РО СЛАВ ГР БИЋ ИМА ВИ ШЕ ПО РОТ НИЧ КОГ НЕ ГО РАД НОГ СТА ЖА Ту жно је кад ро ди те љи ту же де цу... Још као сту дент по стао је нај мла ђи по рот ник спе ци ја ли ста за раз во де бра ко ва ко ји ка ко ка же, нај че шће пу ца ју због не до стат ка нов ца, од су ства то ле ран ци је и на си ља ро фе сор исто ри је у Тех нич кој Пшко ли Ми хај ло Пу пин у Ин ђији Ми ро слав Гр бић, члан је Специ јал ног ве ћа за по ро дич не од но се Основ ног су да у Срем ској Ми тро вици. Нај мла ђи је по рот ник у Сремском окру гу, на и ме, проф.гр бић има 7,5 го ди на по рот нич ког а 4,5 го ди не рад ног ста жа што зна чи да се још као сту дент ла тио по рот нич ког посла. По рот ник ни је ла ко би ти, до носи ти ис прав не од лу ке и од го ва ра ти пред соп стве ном са ве шћу. - Ка да сам за вре ме сту ди ја у Новом Са ду ушао у по рот нич ке во де ни ко од мо јих ко ле га, чла но ва ве ћа ни је био мла ђи од 50 го ди на. Прочи тао сам у но ви на ма при чу јед ног по рот ни ка о то ме шта он ра ди, то ме је мо ти ви са ло да се при ја вим за овај по сао. Оти шао сам у суд и ре као ја же лим да бу дем по рот ник. Од тада до тре нут ка ка да су ме по зва ли, про шло је шест, се дам ме се ци, ка же Ми ро слав Гр бић. По за вр шет ку сту ди ја вра тио се у Ин ђи ју и по же лео да се и да ље ба ви Суд и шко ла - Као про фе сор у шко ли по куша вам да раз у мем уче ни ке чи је је по на ша ње асо ци јал но. Те шко ми је да их осу ђу јем или ка жњавам док не ви дим шта се де ша ва у њи хо вом жи во ти ма, у њи хо вој по ро ди ци. То је нај че шће ре зултат ло ших по ро дич них од но са. И за то је мој са вет ро ди те љи ма да у пр вом пла ну има ју де цу, и онда ка да се раз во де тре ба да во де ра чу на о де ци јер они су и да ље њи хо ви ро ди те љи без об зи ра што ви ше не ће жи ве ти за јед но, ка же проф.ми ро слав Гр бић. НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ Кан це ла ри ја СПС ан це ла ри ја Ме сног од бо ра СПС Ку Но вим Кар лов ци ма све ча но је отво ре на по чет ком про шле не де ље у по слов ној згра ди у цен тру се ла. При сут ни ма се обра тио пред сед ник оп штин ске ор га ни за ци је со ци ја листа Сре тен Јо ва но вић ко ји је том при ли ком на гла сио: - Отва ра ње кан це ла ри је има за циљ да пру жи мо гућ ност да се бо ље ор га ни зу је те, да има те про стор где ће те се оку пља ти и до го ва ра ти ка ко да се бо ри те за сво је ме сто, за Но ве Кар лов це, ка ко да уна пре ди те жи воте гра ђа на у Са са ма. То тре ба да бу де ваш мо тив и мо тив свих чла но ва Соци ја ли стич ке пар ти је у овом ме сту. З.Г.С. овим по слом. По рот ник је код тро је су ди ја, као члан ве ћа у про се ку једном не дељ но при су ству је су ђе њима у Ин ђи ји и Ста рој Па зо ви, ка же, про бле ми су исти или слич ни. - Про сто је не ве ро ват но шта се све де ша ва у по ро ди ца ма, од ситни це из ро ди се про блем ко ји ре зулти ра раз ла зом. Код раз во да бра кова ко јих је у по след ње вре ме мно го ви ше не го но во скло пље них, до пробле ма нај че шће до ла зи због не достат ка нов ца, од су ства то ле ран ци је и на си ља. Вр ло рет ко се де ша ва да се љу ди раз ве ду уз осмех, да се рази ђу као при ја те љи. У се ћа њу ми је остао је дан брач ни пар ко ји се развео на кон 30 го ди на бра ка. До шли су опу ште ни, опу ште но и оти шли да за јед но по пи ју ка фу. Де ца су им поста ла пу но лет на, има ју свој жи вот, брак им ви ше ни је функ ци о ни сао, ка же по рот ник Ми ро слав Гр бић. На жа лост, мно го је ви ше оних ко ји се сва ђа ју због по де ле имо вине, ко ме ће при па сти де ца, где ће и ка да мо ћи да их ви ђа ју, ко ли ка ће ИН ЂИ ЈА Не бој ша Гр бић би ти али мен та ци ја. Сва ка од за вађе них стра на ми сли да је на гу бит ку. Ка же, то он да тра је мно го ду же не го да су се ли као зре ли љу ди и по прича ли пре до ла ска на суд. Су ди ја је про фе си о на лац, по ро та је са вест су да, ка же, у до са да шњој прак си ни је би ло не сла га ња. Де шава ло се да на по чет ку са слу ша ва ња има ју је дан став, кад чу ју и дру гу стра ну при че став се из ме ни за триста ше зде сет сте пе ни. У по ро дич ним од но си ма увек је лак ше ка да два порот ни ка по ред су ди је пра те ис по вести, ка да се са гле да из свих угло ва, чи сто да не што не про мак не. - Ве ли ке су људ ске не сре ће. Ве о- ма је ту жно ка да ро ди те љи због изо стан ка из др жа ва ња ту же де цу али и то се де ша ва. А још ту жни је ка да се до ка же да де ца ко ји су, уства ри од ра сли љу ди, ни су у мо гућ но сти да из др жа ва ју ро ди те ље јер се и са ми на ла зе у не за вид ној ма те ри јал ној ситу а ци ји, па и јед ни и дру ги мо ра ју да жи ве од скром не со ци ја не по мо ћи. И сад ми је сли ка пред очи ма ка да су у По шта по ги ну лим ју на ци ма о во дом Да на осло бо ђе ња Ин- је у Пр вом свет ском ра ту, 8. Пђи но вем бра, пред став ни ци Оп штинског од бо ра Удру же ња Кра љеви на Ср би ја по ло жи ли су ве нац на спо ме ник Кра љу Пе тру пр вом у град ском пар ку у Ин ђи ји. Ми тровдан у срп ском на ро ду сим бо ли ше те жњу ка сло бо ди а пре 93 го дине срп ска вој ска је на Ми тров дан осло бо ди ла Ин ђи ју од Аустро у гарске, чу ло се том при ли ком. - Да нас ода је мо по шту слав ним ју на ци ма на ше исто ри је ко ји ни су жа ли ли сво је жи во те ка ко би ми да нас жи ве ли у сло бо ди. Мо ра мо чу ва ти успо ме ну на слав не прет ке и на шу исто ри ју, ре као је том прили ком Пре драг Ме де ни ца, председ ник ОО Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја у Ин ђи ји. З.Г.С. суд ушла два ко од бре га од ва ље на мом ка, па ми је пр во би ло чуд но ка ко не мо гу да из др жа ва ју мај ку. Ис поста ви ло се да су под ста на ри, да имају ви ше де це, да су ди за ли кре ди те да пла ћа ју бол нич ке ра чу не за ле чење мај ке. Ви ше, јед но став но, па ра не ма ју. За ми сли те ка ко се осе ђа ју и мај ка и де ца, ка же наш са го вор ник. Сва ки слу чај је при ча за се бе, у не ким пред ме ти ма од лу чу ју ни јан се. - Те шко је до не ти пра ву од лу ку ако су дво је ко ји се раз во де обоје до бри љу ди, ако обо је има ју добре адво ка те. Тре ба на ћи пра ву реч за оног ко ме де те не ће при па сти и нај бо љу ва ри јан ту да мо же да ви ђа де те. У ци љу што ква ли тет ни јег суђе ња и до но ше ња што пра вич ни јих од лу ка, мој пред лог би био да су ди је про фе си о нал ци не су де цео дан са мо по ро дич не спо ро ве, те шко је у то ку јед ног рад ног да на са мо то слу ша ти и пра вил но про су ђи ва ти, су ге ри ше проф. Ми ро слав Гр бић из Ин ђи је, један од нај мла ђих по рот ни ка на овим на шим про сто ри ма. З.Г.Сте фа но вић Офар ба на ко са - Има ли смо је дан слу чај где је стран ка ту жи ла де цу за то што је не из др жа ва ју. Ко ле ги ни це из суд ског ве ћа су при ме ти ле да има све же офар ба ну ко су а не ма нов ца за хлеб. Схва ти ли смо да сем хра не има не што дру го што хра ни до сто јан ство љу ди. Одвоји ла је 300 ди на ра за фар бу, ком ши ни ца је офар ба ла а она се од ре кла ку по ви не на мир ни ца то га да на, да, ка ко ре че, кад се по гле да у огле да ло са чу ва не ко сво је до сто јан ство. Ма да ми слим оног тре нут ка ка да се оде по соци јал ну по моћ, то до сто јан ство се си гур но из гу би, ка же по ротник Гр бић. Пред спо ме ни ком Кра ља Пе тра

15 Среда, 16. новембар ПРО ЈЕ КАТ ЛО КАЛ ПРЕ СА ФИ НАН СИ РАН ОД НЕД-А У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ ОДР ЖАН ОКРУ ГЛИ СТО О ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ При ли ка да се о ло кал ним про бле ми ма од лу чу је у ло кал ним сре ди на ма Ис тра жи вач ки про је кат Де цен тра ли за ци ја у Ср би ји ко ји су у прет ход них шест ме се ци спро ве ле ко ле ге у ло кал ним штам па ним ме ди ји ма, имао је за циљ да ис пи та став ло кал них за јед ни ца у Ср би ји, њи хо вих по ли тич ких, кул тур них и струч них јав но сти, али и гра ђа на о кон цеп ту и ефек ти ма де цен тра ли за ци је - за кљу чак је окру глог сто ла одржаноg 4. но вем бра у Кра гу је ва цу О но што се, на кон се ри је ис тражи вач ких тек сто ва из пет на е- стак ло кал них сре ди на ис криста ли са ло као за кљу чак, је сте да, гене рал но, де цен тра ли за ци ја у Ср би ји, схва ће на као при ли ка да се о ло кал ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри те тима од лу чу је у ло кал ним сре ди на ма, те да се за њи хо во ре ша ва ње обез бе ди ствар на над ле жност ло кал них ор га на, има по др шку гра ђа на и ру ко вод ста ва тих за јед ни ца, али и да кон цепт децен тра ли за ци је па ти од не до стат ка ин фор ма ци ја, не до стат ка ја сне страте ги је ко ја би мо гла да ти од го во ре на њи хо ве стра хо ве и не до у ми це, и од не до стат ка ја сног опре де ље ња по лити чих ели та о овом пи та њу. Че сто из ра жа ва не сум ње ти чу се, пре све га, бу ду ћих фи нан сиј ских ка паци те та ло кал них за јед ни ца, на ро чи то не раз ви је них, за ка пи тал не ин ве стици о не за хва те и ре а ли за ци ју пре не тих над ле жно сти, гра ђа ни на ло ка лу ма ло ве ру ју у до след ну фи скал ну де центра ли за ци ју за ко ју су сви са гла сни да пред ста вља осно ву сва ке дру ге. Због не рав но мер ног раз во ја, стра ху ју да у про цес де цен тра ли за ци је не ће све сре ди не ући на јед на ким осно ва ма и сма тра ју да пра ве де цен тра ли за ци је не мо же би ти док се не де мо кра ти зују ин сти ту ци је у Ср би ји и док о све му од лу чу ју по ли тич ке стран ке, а не по једин ци. До ста на га ђа ња и прет по став ки по прин ци пу ако он да, по ка зу ју да гра ђа ни ма ло зна ју о де цен тра ли за цији и че сто ис ти чу да њих у том про це су ни ко ни шта не пи та. Иако се ис тра жи ва ње ни је екс плицит но ба ви ло и ре ги о на ли за ци јом ко ја чи ни део де цен тра ли за ци је, са го ворни ци у овом се ри ја лу су се опре дељив га ли и пре ма овом пи та њу, а кроз од го во ре је страх од ре ги о на ли за ци је као хра не се па ра ти стич ких те жњи, ис ка зи ван у знат но ма њој ме ри у одно су на на ци о нал ни диск турс. Мо же се, ипак, ре ћи да се кроз од го во ре саго вор ни ка мо гао на зре ти став њи хове по ли тич ке оп ци је као до ми нан тан, мно го ви ше не го ка да се го во ри ло о де цен тра ли за ци ји. За ни мљи во је да се, ових да на обја вље но и ис тра жи ва ње о де цен трали за ци ји из угла гра ђа на, ко је је за Неки од учесника по тре бе Кан це ла ри је На ци о нал ног са ве та за де цен тра ли за ци ју ура дио Це СИД, у вел кој ме ри по кло пи ло са ре зул та ти ма ко је смо ми до би ли у про јек ту Де цен тра ли за ци ја у Ср би ји. Ис тра жи ва ње Це СИД-а о то ме шта гра ђа ни Ср би је ми сле о де цен тра лиза ци ји и ре ги о на ли за ци ји, по ка за ла су да ве ли ки број гра ђа на Ср би је, чак 72 од сто, пре по зна је пој мо ве де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ције и ми сли да зна шта они са др же, али да их са мо 25 од сто има ствар ни став о том шта би де цен тра ли за ци ја тре ба ло да зна чи. 42 од сто ис пи та ни ка сма тра да би тре ба ло по ве ћа ти ни во де цен трали за ци је Ср би је. Око 37 од сто не ма став о то ме, око 10 дсто је оних ко ји ми сле да не тре ба да ље ићи у де центра ли за ци ју, док је дан ма њи број ис пи та ни ка ми сли да тре ба уки ну ти по сто је ћи ни во де цен тра ли за ци је и ићи на цен тра ли за ци ју др жа ве. За ве ћи ну гра ђа на нај при хва тљи ви је мо да ли тет ја ча ња оп шти на и гра дова (45 од сто), не што ма ња је по др шка ја ча њу оп шти на и гра до ва уз уво ђење ре ги о на са ни жим ста ту сом од Војво ди не (23 од сто), ко ли ко по др жа ва и иде ју да тре ба уве сти ви ше ре ги о- на са истим ста у сом као Вој во ди на. Кон цепт уво ђе ња ре ги о на са ви шим ста ту сом од Вој во ди не по др жа ва 15 од сто гра ђа на, а са мо 9 од сто има децид но не га ти ван став пре ма сва ком да љем про це су де цен тра ли за ци је. И, нај зад, ис тра жи ва ње је по каза ло и да нај ма њи сте пен по др шке де цен тра ли за ци ји до ла зи од стра не Округли сто у Крагујевцу гра ђа на Бе о гра да, све га 29 од сто. Де цен тра ли за ци ју по др жа ва 40 одсто ста нов ни ка Цен трал не Ср би је, док је у Вој во ди ни 58 од сто гра ђа на на кло ње но овом про це су. То је и ра зум лљи во ка да се зна, а то се и кроз на ше ис тра жи ва ње ја сно ви ди, да су по да ци о ма те ри јал ним и раз вој ним ка па ци те ти ма ло калних сре ди на ван Бе о гра да из го дине у го ди ну све ло ши ји, да је ве ћи на оп шти на у Ср би ји из гу би ла не ка дашње сна жне при вред не ослон це, да се ге не рал но, су о ча ва са по ве ћа ном не за по сле но шћу, по сле ди ца ма лоших при ва ти за ци ја, ин фра струк тур ном де ва ста ци јом, од ли вом ква литет них ка дро ва у по ли тич ке и привред не цен тре, те мањ ком сред ста ва у оп штин ским, од но сно град ским бу џе ти ма. И Це СИД-ово ис тра жи ва ње по каза ло је да по ли тич ке стран ке, за гова ра ју ћи од ре ђе не те ме кључ но утичу на пер цеп ци ју њи хо вих при стали ца, та ко да су нај ве ћи про тив ни ци де цен тра ли за ци је при ста ли це ДСС-а и СРС-а, а нај ве ће при ста ли це концеп та де цен тра ли за ци је бли ски су бло ку стра на ка УРС-а и ЛДП-у. Ка да је реч о две нај ве ће стран ке, ДС и СНС, с об зи ром на то да има ју вели ки број би ра ча, те шко мо же до ћи до та кве ди фе рен ци ја ци је, та ко да и код ДС-а има и цен тра ли ста и децен тра ли ста у слич ној раз ме ри, што по ка зу је, ка ко су за кљу чи ои ис тражи ва чи, да ово пи та ње ни је кључна ди мен зи ја ко ја де ли по ли тич ко по ље Ср би је. Шта нам, за пра во по ка зу ју ова два ис тра жи ва ња? Нај пре, да је по треб но да се тај ва ку ум у раз у ме ва њу про це са децен тра ли за ци је, па и ре ги о на ли заци је, по пу ни ти ја сном ви зи јом тог про це са ко ја тре ба да про ис тек не из на ци о нал не Стра те ги је ко ју у Ср бији још увек че ка мо, уз ослу шки ва ње по тре ба и же ља гра ђа на, до но си лаца од лу ка и струч не јав но сти. Де цен тра ли за ци ја, као те мељ ни прин цип де мо кра ти за ци је дру штва и ви зи ја ре ал не ре фор ме по ли тич ког си сте ма, тре ба да об у хва ти мно ге обла сти, до не се уре ђе не ин сти ту ције, уса гла ше не за ко не, де мо крат ске од но се и ство ри усло ве за ве ће учешће гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. То, са да је ја сно, не ће би ти ни брз ни лак по сао. Ако је су ди ти по про цена ма ко је је не дав но из ре као пред седник СКГО, Са ша Па у но вић, оче ку је нас пет до чак пет на ест го ди на озбиљ ног, про ми шље ног и план ског ра да. Слич не на ја ве сти жу и од На та ше Чор бић, ди рек тор ке Кан це ла ри је наци о нал ног са ве та за де цен тра ли заци ју. Пре ма ње ним оце на ма, по требно је пу но вре ме на да се нај пре напра ви кон сен зус око то га ко ји мо дел де цен тра ли за ци је ће мо при ме ни ти, а ње но уве ре ње је да ће по ли ти ча ри би ти спрем ни да о то ме го во ре тек на кон на ред них из бо ра. Чор бић ка је из ра зи ла оче ки ва ња да ће Стра те ги ја би ти из ра ђе на у року од го ди ну до го ди ну и по да на од на ред них из бо ра, али ће све што ће она пре по ру чи ти и што тре ба да се ура ди кроз ак ци о не пла но ве, зах тева ти до ста вре ме на. С дру ге стра не, при бли жа ва ју се избо ри и, за ре а ли за ци ју кон цеп та де центра ли за ци је, ње го ву бр зи ну и ефи касност, би ће од кључ не ва жно сти ме сто де цен тра ли за ци је у из бор ним про грами ма. С об зи ром на чи ње ни цу да овај кон цепт, са свим не до у ми ца ма и не доре че но сти ма, ужи ва ипак ви со кув подр шку јав но сти, ва жно је де цен тра лиза ци ју по зи ци о ни ра ти као јед но од избор них пи та ња и ко нач но до би ти ја сна од ре ђе ња по ли тич ких ли де ра пре ма том про це су. јер, ка ко ре че ди рек тор ка Кан це ла ри је за де цен тра ли за ци ју, јавно мње ње не ма ја сно де фи ни са не ставо ве сва ки пут ка да по ли тич ка и друштве на ели та ни је ја сно де фи ни са ла сво је ста во ве по тим пи та њи ма. На да Бу ди мо вић, уред ни ца се ри ја ла Де цен тра ли за ци ја у Ср би ји

16 16 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РАД НИ ЦИ ПУ ТЕ ВА У ПРО ТЕСТ НОЈ ВО ЖЊИ Рас кид при ва ти за ци је или ра ди ка ли за ци ја про те ста и ше де се ти на рад ни ка срем ско- тро вач ких Пу те ва, иза шло је Вми про шле сре де, 9. но вем бра, из круга Ас фалт не ба зе где од пр вог новем бра штрај ку ју због не ис пла ћених не ко ли ко за ра да и ор га ни зо вало про тест ну во жњу ули ца ма гра да. Рад ни ци тра же да Аген ци ја за прива ти за ци ју, од мах рас ки не уго вор ко јим су го ди не при ва ти зо вани Пу те ви ка да их је ку пи ло преду зу ће Срем ски пу те ви, вла сни це На де Зми ја нац из Ру ме. Кон тро ла Пред став ни ци Аген ци је за при ва ти за ци ју би ли су про шлог че тврт ка у кон тр о ли у пред у зећу Пу те ви. По већ уста ље ној про це ду ри, оче ку је се да то ком ове сед ми це Аген ци ја са оп шти из ве штај о кон тро ли, а рад ници оче ку ју да ће је дан од предло га би ти и рас кид уго во ра о при ва ти за ци ји овог пред у зе ћа. Штрајк је по чео због не испла ће них за ра да и стра ха од сте ча ја јер је ра чун пред у зећа ме се ци ма бло ки ран због до спе лих оба ве за ве ћих од 45 ми ли о на ди на ра. Рад ни ци сум ња ју да је ово пред у зе ће би ло је мац за кре ди те других пред у зе ћа, да су ку пова не ма ши не ко је пред у зе ће не ко ри сти и да ће, на кра ју, сви оста ти без по сла. То ком јед но ча снов не протест не во жње ули ца ма града, уто ва ри ва чи и шле пе ри су на крат ко ста ли и ис пред Град ске ку ће. Пред сед ник син ди ка та пред у зе ћа Пу те ви Пре драг Ко ста ди но вић ка же да су зах те ви оста ли исти: ис пла та за о ста лих зара да и пут них тро шко ва, али и да се рас ки не уго вор о при ва ти за ци ји. Један од по след њих зах те ва је и сме на ди рек то ра Пе ре Иса ко ви ћа. - Ста вио се на стра ну вла сни це пред у зе ћа и тра жи мо ње го ву сме ну. Ако Аген ци ја за при ва ти за ци ју, ко ја од СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈКП ВО ДО ВОД У скло пу план ских ак тив но сти ЈКП Во до вод Срем ска Ми трови ца за ову го ди ну, ура ђе на је комплет на ре кон струк ци ја црп не стани це Жен ски за твор. Нај о бим ни ји ра до ви тог ти па спро ве де ни су након три де це ни је. До са да шње стање у објек ту од ви тал ног зна ча ја за во до снаб де ва ње би ло је на гра ни ци функ ци о нал но сти. Ре дов но одр жа вање си сте ма по след њих го ди на ни је мо гло да за до во љи све кри те ри ју ме нео п ход не за ви со ке стан дар де у водо снаб де ва њу ко ји ма те жи то јав но пред у зе ће. С тим у ве зи, при сту пило се де таљ ној ре кон струк ци ји црпне ста ни це. На кон до бро ура ђе них при пре ма рад ни ци Во до во да су за вр ши ли по сао у пла ни ра ном време ну. Ста ре цев не ве зе су за ме ње не но вим, об но вље не су елек тро ин стала ци је, угра ђе не две но ве пум пе и пу тем ГПРС си сте ма ус по ста вље на боља кон тро ла ра да и ко му ни ка ци ја са То ком про тест не во жње рад ни ци Пу те ва за држа ли се ис пред Град ске ку ће де цем бра вла сни ци по ме ра ро ко ве за ис пу ње не усло ва из уго во ра, не преду зме ни шта, по сто ји мо гућ ност да се ра ди ка ли зу је про тест и блој ки ра ју поје ди ни пут ни прав ци - на во ди Ко стади но вић. До ла зи зи ма, љу ди не ма ју од че га да жи ве. Тра жи ли смо са ста нак и са вла сни цом, али нам је по ру че но да она не ма са на ма шта да раз го ва ра. Но ва опре ма и ин ста ла ци је у црп ној ста ни ци АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ ТЕ МАТ СКИ ОРЛ СИМ ПО ЗИ ЈУМ Црп на ста ни ца Ак це нат на ан ти би о ти ци ма ру ги Сим по зи јум деч је ото ри но- рин го ло ги је, у ор га ни за ци ји Дла Срп ског ак ти ва пе ди ја триј ске ОРЛ, Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је и ОРЛ сек ци је Срп ског ле кар ског дру штва, одр жан је од 3. до 5. но вем бра у Аран ђе ловцу. Сим по зи јум је имао те мат ски карак тер, а ак це нат је ста вљен на анти би о ти ке у де чи јој ОРЛ. Пре да вач по по зи ву био је и спе ција ли ста ОРЛ срем ско ми тро вач ке Оп ште бол ни це, прим. др Ми ро слав Кен дришић, са те мом: Ле че ње ком пли ка ција тон зи ло фа рин ги ти са код де це. Реч је о ле че њу акут них упа ла слу зни це и лим фног тки ва ждре ла, чи ји су узрочни ци ви ру си, бак те ри је и из у зет но ретко гљи ви це. Сма тра се да код 50 од сто Др Ми ро слав Кен дри шић дис пе чер ским цен тром. То ће, из ме ђу оста лог, до при не ти ефи ка сни јем ра ду и упра вља њу црп ном ста ни цом, као и ква ли тет ни јем во до снаб де ва њу потро ша ча, што под ра зу ме ва по сти за ње од го ва ра ју ћег при ти ска и ре дов ну испо ру ке во де за пи ће. Уз по моћ по ти сне црп не ста ни це Жен ски за твор во да за пи ће се допре ма до фру шко гор ских ме ста Манђе лос, Гр гу рев ци, Ле жи мир, Ши шато вац, Ле тен ка, Бе ше но во, Бе ше новач ки Пр ња вор и Шу љам, као и до Ве ли ких Ра ди на ца. Она се на ла зи на де се так ки ло ме та ра од по стро је ња за пре ра ду во де у Срем ској Ми тро ви ци, а до крај њих та ча ка во до снаб де вања на Ле тен ци, у Ле жи ми ру и Бе шено вач ком Пр ња во ру има још не што па ци је на та са овом акут ном упа лом, ан ти би о тик ни је по треб но ор ди ни ран. Пре по ру чу је се ње го во из бе га ва ње у по чет ном ста ди ју му бо ле сти све док не по ста не еви дент но да је у пи та њу гнојна упа ла. Нај че шће је то ви ру сно запа ље ње ко је про ла зи уз са вет и симпто мат ску те ра пи ју за 3 до 7 да на, ка да је нај ва жни ја кућ на не га: узи ма ње доста теч но сти и ски да ње тем пе ра ту ре уз при ме ну ан ти пи ре ти ка и ан ти сеп тичких та бле та, као и упо тре бу спре је ва. У слу ча ју гној не упа ле, нај че шће изазва не бак те ри ја ма, лек из бо ра је ан тиби о тик, нај че шће пе ни ци лин, из у зет но ма кро ли ди или це фа ло спо ри ни. Ина че, рад др. Кен дри ши ћа био је ве о ма за па жен и при хва ћен од стране струч не јав но сти у овој обла сти, о че му све до чи плод на ди ску си ја на кон пре да ва ња, на ро чи то ако се узме у об зир да је реч о бо ле сти која је вр ло че ста у де чи јем уз ра сту. С.Н. Ко ста ди но вић упо зо ра ва и на то да уско ро тре ба да почне са ра дом Зим ска слу жба ко ја је у Срем ској Ми тро вици по ве ре на Пу те ви ма, а да ни шта ни је при пре мље но за старт ва жне слу жбе. - Ми не ма мо го ри ва, ни ти је ме ха ни за ци ја при пре мљена за Зим ску слу жбу. Не знам шта се ви ше че ка. пи та се син ди ка лац Пу те ва и до да је да је по сло вод ство на ја ви ло мо гућ ност ис пла те јед ног дела за о ста лих за ра да. То ком крат ко трај ног оку пљања ис пред Скуп шти не гра да, од рад ни ка се мо гао чу ти и зах тев да се ис пи та исти ни тост прича о то ме да је пред у зе ће Пу те ви узи ма ло на ли зинг ску по це не аутомо би ле ко ји су по том усту па ни људи ма ко ји су од лу чи ва ли о ве ли ким ин ве сти ци ја ма, а са да се, по чет ком штрај ка рад ни ка, та кви ауто мо би ли на вод но тај но, без та бли ца, вра ћа ју у Срем ску Ми тро ви цу. Ж.Не го ва но вић пре ко 20 ки ло ме та ра. С об зи ром да је реч о ве ли ком бро ју по тро ша ча на том под руч ју и раз у ђе но сти те ре на, по тис во де кроз ди стри бу тив ни систем је од пре суд ног зна ча ја за стабил ност во до снаб де ва ња. Ре кон струк ци ја црп не ста ни це Жен ски за твор фи нан си ра на је сред стви ма Во до во да док су пумпе до би је не у окви ру КfW про гра ма. Укуп на вред ност ра до ва је око ми лион ди на ра. С.Н. Rusogrla treptaljka (Anthus cervinus) но ва пти ца за ре зер ват др асла пт ица у т оку гн ежђ ења са Ор иђим л ицем и г рлом, по л еђ има и б ок ов има пр уг аста, има б елу крилну пр угу. В ел ич ина пт ице око 15 цм. Н ас ељ ава отв ор ене или ш ик арасте ту ндре и обл ижње об але. Код нас у ра вн ици је пр ол азн ица, и в иђа се т оком ј ес ење м игр ац ије са крајњег с ев ера Евр опе и Ска нд ин ав ије ка м ед ит ер ану и С еве рној Афр ици.

17 Среда, 16. новембар КУЛТУРА 17 СЕ ЋА ЊЕ НА ПЕ ТРА КРА ЉА, ГЛУМ ЦА И ЧО ВЕ КА ( ) Жи вео жи вот глу мач ки краљ Од де чач ке ро ле То зе Чвар ка, успе шног ми тро вач ког гим на зи сте и спор ти сте, до уло ге сту ба у игри тру ле ко би ле, ка да је мо рао да на пу сти Ми тро вач ку гим на зи ју - да не би био из ње из ба чен! Н и ка да ни сам ин тер вју и сао Пе тра Кра ља за Срем ске но ви не. И то баш ја, ов да шњи жур на ли ста и те шки за ви сник од бе ле же ња жи вотних при ча зна ме ни тих лич но сти сремског под не бља, у пр вом ре ду на ставни ка и ђа ка Ми тро вач ке гим на зи је. То, сва ка ко, не зна чи да глу мач ког кра ља ни сам по зна вао и са њим раз го ва рао, на ро чи то ка да би на днев ни ред стигли ње го ви ми тро вач ки да ни и не ве се ла гим на зиј ска про шлост. А, мо жда баш и због све га то га?! Увек сам ми слио да једног ге ни ја те а тра, уз то још и нај чу ве нијег уче ни ка-глум ца ов да шње гим на зи је, ва ља слу ша ти и пре пи си ва ти на те нане, а не она ко, уз гред, у про ла зу. Ка да смо се дав них да на упо знава ли, при ли ком Пе тро вих че стих и увек уз бу дљи вих до ла за ка у Срем ску Ми тро ви цу, на по мен мо га пре зи ме на упи тао ме је је сам ли род чи ки Ки ћи По зна но ви ћу, са ко јим се он по не кад сре тао и на здра вљао по бе о град ским по зо ри шним и иним би фе и ма. Па, то је мој отац!, из не на ђе но сам од го во рио. Тај чо век, ис при чао ми је Пе тар Краљ, је дан је од рет ких по ли ти ча ра ко ји су, он да, ста ли на стра ну ње го вог оца, нека да шњег оми ље ног ди рек то ра Ми тровач ке гим на зи је, Ђор ђа Кра ља. Би ла су то не ка дру га и те шка вре ме на, а баш се за ло ми ло да мој Ки ћа, као акту ел ни се кре тар Оп штин ског ко ми те та СКС, бу де пред сед ник пр вог гим на зијског школ ског од бо ра ( ). * * * Ред је да се по не што ка же и о тој Пе тро вој ми тро вач кој, гим на зиј ској епи зо ди, ма да је он и да ле ких пе десе тих, као уоста лом све до по след њег свог да ха, 10. но вем бра го ди не, углав ном до би јао са мо глав не уло ге. У жи во ту, као и у по зо ри шту! Слу чај је хтео да про свет ни рад ни ци, Ста ни сла ва и Ђор ђе Краљ, сво га си на је дин ца, Пе тра, до не су на свет у За гребу, 4. апри ла 1941, да кле, са мо два да на пре по чет ка ра та у ста рој Ју го сла ви ји. Мај ка је са јед но го ди шњим син чи ћем, већ на ред не го ди не, по бе гла у Ру му, код бра та ве те ри на ра, где су до осло бо ђења има ли си гур но уто чи ште. А по сле рата, по ро ди ца ће се оку пи ти и оку ћи ти у Срем ској Ми тро ви ци. По чет ком сеп тембра 1945, проф. исто ри је Ђор ђе Краљ по ста вљен је за в. д. ди рек то ра ми тровач ке Пот пу не ме шо ви те гим на зи је, а ње го ва су пру га Ста ни сла ва, проф. гео гра фи је, за на став ни ка у ис тој шко ли. Уз гред, има ли су оба ве зу и да пре да ју на те ча ју за обра зо ва ње офи ци ра Ју госло вен ске ар ми је. Жи ве ли су у Ули ци Иве Ло ле Ри ба ра 55, пред рат ном а и са да шњем Ше ћер со ка ку. Пе тар Краљ је Основ ну шко лу Бо шко Пал ко вље вић Пин ки за вр шио школ ске 1955/56. и од мах се упи сао у гим на зи ју, где су му ро ди те љи ужи вали леп углед и по што ва ње. Пр ва два раз ре да је за вр шио са од лич ним успехом, а у тре ћем (та да VII-3) је»играо«са мо јед но по лу го ди ште. Сли ка Пе тро вог гим на зиј ског школо ва ња у Ми тро ви ци не би би ла пот пуна без сле де ћих по да та ка: у оба разре да, V и VI, био је пред сед ник Школског ко ми те та На род не омла ди не, вео ма ак ти ван у драм ској, ли те рар ној и дру гим сек ци ја ма. У школ ским ана лима је за бе ле же но да се, по ред оста лог, 1957, ве о ма ис та као у ђач кој пред стави Не при ја те љи Мак си ма Гор ког, са ко јом су на сту пи ли и на Пе том мај ском фе сти ва лу у Ру ми. Уз од лич не оце не и све дру ге ак тив но сти, а ма ло је то позна то, Пе тар се ве о ма успе шно ба вио ко шар ком и ру ко ме том. По ред се ћа ња ње го вих дру го ва, о то ме све до че и сачу ва не фо то гра фи је ко шар ка шке екипе Спорт ског дру штва Мла дост«. * * * Глу мач ки по че ци Пе тра Кра ља, нарав но, ве зу ју се за срем ско ми тро вачко про фе си о нал но по зо ри ште, ко је ће Пре пи са но из гим на зиј ског днев ни ка ка сни је по не ти име не за бо рав ног Добри це Ми лу ти но ви ћа. Истог оног вели ка на, по ко јем је на зва на и на гра да До бри чин пр стен, нео ства ре на же ља и сан мно гих до брих срп ских драм ских умет ни ка. А Пе тар ће тај пр стен за служе но по не ти го ди не. Ова ко се при се ћао сво јих пр вих ко ра ка ( по сто ји о све му и не по би тан»до каз«пла кат пред ста ве из се зо не 1952/53), ка да је као де ча чић сту пио на да ске ко је жи вот зна че: - Би ло је то при ли ком јед ног од отва ра ња Срем ског на род ног по зори шта отва ра но је и за тва ра но неко ли ко пу та. Спре ма ла се, с мно го жа ра, дра ма ти за ци ја пр ве по ло ви не ро ма на Се о ска учи те љи ца Све то ли ка Ран ко ви ћа. Тре ба ло је да се от поч не у пу ном сја ју, јер би ло је то пред ставља ње но вог ан сам бла, ску пље ног са ра зних стра на. Мно ги су се ту пр ви пут сре ли. Уз бу ђе ни су. Но се не ку све ча ну тај ну. Ша пу ћу стра сно, до гова ра ју се. До ла зе и ауто ри те ти из Новог Са да и Бе о гра да, да се на ђу са ветом, да по мог ну око на ме шта ња светла... На пре ми је ри глум ци ма жу чак и ру ке шмин ком, да би све из гле да ло исти ни ти је. До спео сам и ја, као једа на е сто го ди шњак у ту ча ро ли ју. На кра ју пр вог чи на, са не ко ли ко де ча ка и де вој чи ца, пре тр ча вао сам ве се ло пре ко сце не на че сму, по во ду, а у др гом чи ну звао сам се То за Чва рак и пре ки дао сам вр ло ва жан раз го вор из ме ђу учи те ља Гој ка и учи те љи це Љу би це ту жа ка ју ћи не ку де вој чи цу из раз ре да за не ста шлук... Не ка за исто ри ју оста не и овај пода так: пр ви Пе тров»глу мач ки«наступ у Ми тро ви ци ре жи рао је углед ни Ми ха и ло Ва си ље вић. * * * Ча ро ли ја је пре ста ла, а ко ла кре нула низ бр до, ка да се Пе тров отац Ђор ђе, ди рек тор Ми тро вач ке гим на зи је, тешко раз бо лео и пред са му пен зи ју отишао на бо ло ва ње. У мо но гра фи ји Пе тар Краљ (Са вез драм ских умет ни ка Ср би је, 1999), а на осно ву глум че вог све до чења, при ре ђи вач Ог њен ка Ми ли ће вић је чи тав слу чај ова ко пред ста ви ла: Пе тар Краљ са мај ком, оцем и род би ном - И он да, не зна ним по во дом облак! Не из ве дра не ба. Отац, ди ректор шко ле, те шко се раз бо ли и го ди ну да на пре пен зи је од ла зи на бо ло ва ње. Шко лу пре у зи ма но ва в. д. упра ва и та да по чи ње да се ис пи су је по зна ти сце на рио дру штве ног успо на у фолклор ној ва ри јан ти, у ко ме је Пе ри би ла до де ље на уло га сту ба у игри тру ле коби ле. Ван са стан ка сме њу ју га с јед не по јед не ђач ке ду жно сти; ти ха по бу на ђа ка про тив не ке бе сми сле не ре фор ме при пи су је се Пе тру као за чет ни ку, а ђач ка енер ги ја се упу ћу је на ку ти ју за жал бе... Све у све му, на ђе но је ре шење: са вет оцу да ис пи ше си на да не би на по лу го ди шту био из ба чен. Пе тар тако окон ча ва сво је срећ но, на ив но до ба и упи су је се у но во сад ску гим на зи ју. А шта се, за пра во, зби ва ло са јед ним од нај бо љих ми тро вач ких гим на зи ста, да ли је та да он сâм био ци ља на жр тва или, тек, ко ла те рал на ште та у сми ца ли ца ма на ме ње ним ње го вом оцу, да нас и ни је то ли ко ва жно. Тек, у днев ни ку Ми тровач ке гим на зи је, по ред Пе тро вог име на, оста ла је упи са на трај на»ну ла из влада ња«:»ис пи сан ра ди пре ла за у дру гу шко лу Ка жњен стро гим укором на став нич ког ве ћа пред уда ље њем из шко ле, да на , због раз бијач ког ра да у ор га ни за ци ји н. омла ди не и ха ран ге про тив по је ди них на став ни ка и упра ве шко ле.«не ка се упам ти и пода так да је но ви ди рек тор Ми тро вач ке гим на зи је та да био проф. Ми лен ко Нико лић, а Пе тров раз ред ни ста ре ши на проф. Ми ха и ло Ђу ри шић. Ка да сам, јед ном при ли ком, чу ве ном ми тро вач ком ђа ку Пе тру Кра љу по казао»пре пис«ње го ве дав на шње, цр не ка рак те ри сти ке, он се од ср ца на смејао и сво је руч ним пот пи сом»ове рио«да је та ко не ка ко и би ло. Упр кос све му, бу ду ћи»краљ глу ме, краљ оп ште љу ба ви«(си ни ша Ко ваче вић), ма ту ри ра ће и по ло жи ти при јем ни на Ака де ми ји за по зо ри шну умет ност у Бе о гра ду, у кла си проф. Огњен ке Ми ли ће вић. Оне исте умет ни це и пе да го га ко ја ће ка сни је при ре ди ти сјај ну мо но гра фи ју свог ве ли ког ђа ка, Пе тра Кра ља, а по во дом до де ље ног му До бри чи ног пр сте на! Ду шан По зна но вић

18 18 КУЛТУРА Среда, 16. новембар СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРЕ ДА ВА ЊЕ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Град где се ства ра ла исто ри ја света Проф. др Ми ро сла ва Мир ко вић при бли жи ла Ми тров ча ни ма те му Спо ме ни ци Сир ми ју ма го во ре у го го ди шња про фе сор ка Рим- исто ри је и Исто ри је ста рог Дске ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, др Ми ро сла ва Мир ковић, одр жа ла је у Му зе ју Сре ма, 8. но вем бра, за ни мљи во пре да ва ње на те му Спо ме ни ци Сир ми ју ма го во ре. Је дан од нај ве ћих по зна ва ла ца шесто ве ков ног ан тич ког жи во та римског цар ског гра да, проф. Мир ко вић је ак це нат сво га из ла га ња ста вила на пе ри од осни ва ња не ка да шње ко ло ни је, 90-их го ди на I ве ка но ве ере, за ко ју твр ди да је нај ста ри ји град на тлу да на шње Ср би је. Град су осно ва ли Ри мља ни, углав ном бив ши вој ни ци, ко ји су на се ље ни на простор где су до тад жи ве ли на ро ди келт ског и илир ског по ре кла. Ра нији ста нов ни ци, на гла ше но је, има ли су до ста при ми тив не усло ве жи во та, ни су зна ли за ви но, уље и др, а дола ском Ри мља на мно го то га се ов де про ме ни ло. То ком пре да ва ња, илу стро ва ног број ним фо то гра фи ја ма и ма па ма, проф. Мир ко вић је го во ри ла о три Foto galerija Пре да ва ње др Ми ро сла ве Мир ко вић нај ва жни је гру пе из во ра о про шло сти Сир ми ју ма: пи са ним до ку мен ти ма, епи граф ским на ла зи ма и ар хе о лошким от кри ћи ма. На осно ву то га рекон стру и сан је жи вот рим ских грађа на, њи хо ви оби ча ји, нај зна чај ни је гра ђе ви не (цар ска па ла та, жит ни це, ку па ти ла, во до вод и ка на ли за ција, хи по дром...). Као наш вр хун ски струч њак за епи гра фи ју, др Ми ро слава Мир ко вић је по себ но пред ста ви ла жр тве ни ке из чу ве не бе не фи ци јар не ста ни це, али и дру ге на ла зе са важним на пи си ма (у Сир ми ју му је прона ђе но око 150 та квих пред ме та). Не ка да нај ва жни ји град у ре гио ну, јед но вре ме се ди ште рим ске пре фек ту ре, Сир ми јум је био ме сто стал ног или по вре ме ног бо рав ка већег бро ја рим ских ца ре ва. Мно ги од њих су ту и ро ђе ни, а по је ди ни, као Ди о кле ци јан и Кон стан тин Ве ли ки, ов де су ис пи си ва ли ва жне стра ни це исто ри је Рим ског цар ства. Д. Познановић ЗБИРКА ЛЕТ БЕЗ КРИЛА Песме Бањеглава У организацији Народне библиотеке Др Ђорђе Натошевић, недавно је одржано књижевно вече поводом нове збирке песама Лет без крила Предрага Бањеглава, завичајног писца из Нових Карловаца. Ово је његова осма књига, a трећа збирка песама која представља синтезу реалног и имагинарног у песничком дневнику Бањеглава. Аутор се огледао и у писању романа и приповедака. - Поред књижевног рада, Предраг Бањеглав је ангажован и на неговању баштине свог родног места, скидању вела заборава који је небригом генерација прекрио лик и дело знаменитог Сасана Павла Марковића Адамова. Покретач је и уредник карловачких новина Саско ћоше, сарадник многих књижевних часописа. Бањеглав је у Сасама основао и клуб књижевника, који носи име Павла Марковића Адамова. Изузетан је његов допринос у организацији Марковданских песничких сусрета, на Водицама у саском атару - рекла је на књижевној вечери Весна Степановић, директорка инђијске библиотеке. О књижевном ангажману Предрага Бањеглава још су говорили рецензенти Жарко Димић и Томислав Милошевић, у име издавача Драган Којић, директор Градске библиотеке Новог Сада. Песме Бањеглава рецитовала је Оливера Котрљановић, уз музичку пратњу Тање Рикове. На промоцији књиге наступио је и Раде Здравковић, уметник у звиждању. Горчина младости је прва објављена књига Предрага Бањеглава, а исте, 2000, изашла је и збирка песама Молитва је твоје име. Две године касније објавио је роман Тајновита гора, па Ујед живота (2003), потом збирку прича Завичајно царство (2005) и историјски роман Сремске сене (2008). - Сâм наслов није случајан, одговара лету којим ја летим кроз песме. Реч је о љубавним, родољубивим, описним и бунтовничким стиховима. Књига има пет целина. У односу на прву збирку песама, овде је присутнији бунт, бунт љубавни, јер старим а осећам младост у души. То је и бунт против онога што нам се догодило током бомбардовања - рекао је Предраг Бањеглав о својој новој књизи Лет без крила. З. Г. Стефановић Фо то Стан ка (Фи ли по вић): Ком ши је Ду шко и Ми лош (око 1960) НО ВА КЊИ ГА ЖИ ВА НА ПА ШИ ЋА Чор та но вач ка цр ква а кон књи ге Чор та но вач- ко ре ни, об ја вље не Нки пре три го ди не и при ло га у Хро ни ци се ла Чор та новци, за ви чај ни пи сац Жи ван Па шић об ја вио је, ових дана, рад Чор та но вач ка црква. Књи га је иза шла у изда њу На род не би бли о те ке Др Ђор ђе На то ше вић у Ин ђи ји и За ви чај ног друштва Ко за ри ца из Чор тано ва ца. На сто ти нак стра на, Па шић пи ше не са мо о исто ри ја ту цркве од по чет ка 18. ве ка, ка да се на кон из го на Ту ра ка ла га но учвр шћу је хришћан ска власт, већ и о де ша ва њи ма ве за ним за цр кву кроз прошлост, о на род ним оби ча јима, до ма ћин стви ма ко ја су сла ви ла све ча ре, али и разво ју школ ства у се лу и знаме ни тим лич но сти ма ко је су у ње му ро ђе не. Пред го вор за ову књи гу, бо га то илустро ва ну фо то гра фи ја ма, на пи сао је исто ри чар Жарко Ди мић, а упот пу ње на је при ло гом исто ри чар ке уметно сти Мир ја не Ле сек, ко ја ка же да је цр ква Све тог Ни ко ле у Чорта нов ци ма нај ве ро ват ни је по диг ну та го ди не, од ка ме на и чер пи ћа, по кри ве на шин дром. З. Г. С.

19 Среда, 16. новембар Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Козе све Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад кг Прасад <=15 кг Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Крушка кг Дуња кг Грожђе кг Орах кг Јабука кг Поврће СУ ЗБИ ЈА ЊЕ ГЛО ДА РА У ПО ЉУ Ре дов на ме ра за шти те За спре ча ва ње ве ћих ште та по треб но је оби ћи лу це ри шта, за сно ва не ози ме усе ве пше ни це и јеч ме на кон ни ца ња и из вр ши ти пре глед на при су ство гло да ра Г Mic ro tus ar va lis пољ ска во лу ха ри ца Ак тив не ру пе ло да ри ко ји нај че шће оште ћу ју по љо привред не кул ту ре у по љу су:пољ ски миш (Apodemus sylvaticus) и пољ ска во лу ха ри ца (Microtus arvalis). Ште те ко је они про у зро ку ју у го ди на ма са по вољ ним кли мат ским усло ви ма за њи хо во пренам но жа ва ње мо гу би ти ве о ма ве ли ке. У ра тарској про из вод њи про у- зро ку ју ште те у усе ви ма ви ше го ди шњег крм ног би ља (лу цер ка, цр ве на де те ли на) и ози мих стрних жи та (пше ни ца, јечам, три ти ка ле) у пе рио ду ни ца ња до вла та ња. У во ћар ској про из вод њи нај ве ће ште те при чи ња ва ју у мла дим заса ди ма и ра сад ни ци ма. У је сен гло да ри са сво јих до тада шњих ста ни шта (пар це ле по сле ски да ња ле ти не, за ко ро вље на стр ни шта, лу це ри шта...), се ле се на по се ја не ози ме усе ве пше нице, јеч ме где се пр во хра не по сеја ним и кли ја лим се ме ном, а касни је на кон ни ца ња усе ва на ставља ју сво ју ак тив ност оште ћу ју ћи над зем не и под зем не де ло ви ма из ни клих би ља ка ства ра ју ћи тако зва на пра зна ме ста без усе ва Оазе. У слу ча ју ја чег на па да Оазе пра зних ме ста у по љи ма мо гу би ти ја ко ве ли ке са пу но ру па, ута ба них ста за и плит ких под зем них ход ни ка. За спре ча ва ње ве ћих ште та потреб но је оби ћи лу це ри шта, за снова не ози ме усе ве пше ни це и јеч ме на кон ни ца ња и из вр ши ти пре глед на при су ство глода ра, бро ја њем ак тив них ру па (ула зних отво ра у њи хо ве под зем не ка на ле) по је ди ници по вр ши не. Када се утвр ди преко 500 ак тив них ру па по хек та ру, тре ба при сту пи ти су зби ја њу. Пи ше: Дипл. инж. Ми ра Ба бић За су зби ја ње гло да ра у по љу ко ри сте се ро ден тици ди у об ли ку ма ма ка, као што су: - Цинк фос фид ма мак, у ко ли чи ни 5-10 г/ак тив ној ру пи; - Бро ди лон ма мак, у ко личи ни г/ак тив ној ру пи; - Ан ти ко лин ма мак, у ко личи ни г/ак тив ној ру пи. Мам ци се уба цу ју са мо у ак тив не ру пе ко је је потреб но по том за тво ри ти (затр па ти зе мљом). Због ви соке ток сич но сти на пти це и ди вљач мам ци се не сме ју ра си па ти и оста вља ти на по вр ши ни зе мљи шта. Тро ва ње гло да ра мо ра бити ре дов на ме ра за шти те би ља и мора се спро во ди ти на свим по вр ши нама ка ко би се спре чи ло њи хо во премно жа ва ње, по себ но у го ди на ма са ду гом и то плом је се ни, што по го ду је по ве ће њу њхо ве број но сти. Ква ли тет на и бр за об ра да зе мљишта, бр зо од но ше ње ле ти не са по ља, што ма ње оси па ње зр на при же тви, и број не дру ге агро тех нич ке ме ре непо вољ но ути чу на број ност гло да ра. Apo de mus agra ri us пољ ски миш Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Цвекла кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Краставац кг Лук бели кг Лук црни кг Целер кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Паприка бабура кг Тиквице кг Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Ку ку руз бли жи из во зни ци ма У тр го ва њу на Про дукт ној бер зи у Но вом Са ду про те кле сед мице, це на пше ни це је, пр ви пут по сле же тве, пре ма ши ла 18,00 дин/кг без ПДВ. На и ме, то ком про те кле не деље це на пше ни це је ва ри ра ла у малом ра спо ну из ме ђу 17,90 и 18,20 дин/кг, али оно што мо же да бу де вр ло ин ди ка тив но за да ља тр жи шна де ша ва ња на овом тр жи шту је сте по да так да је бер зан ско тр го ва ње про те кле не де ље за тво ре но це ном од 18,20 дин/кг без ПДВ. Ина че, про сеч на це на тр го ва ња је из носи ла 19,39 дин/кг (17,95 без ПДВ). Ку ри о зи тет на тр жи шту пше ни це је што се већ тре ћу не де љу за ре дом на бер зи по ја вљу је и пше ни ца прошло го ди шњег ро да. Ње на це на је 16,85 дин/кг (15,60 без ПДВ). Це на Про из вод (дин/кг са ПДВ) Пше ни ца 19,39 Ку ку руз 16,74 Сун цок. сач ма 33 % 15,53 Сој. Сач ма 44 % 35,20 Ка ко је на зва нич ном сај ту берзе оце нио њен ди рек тор Жар ко Гале тин, не мо же се го во ри ти о па ду це на ку ку ру за, али је из ве сно да се ова ро ба сво јом це ном при бли жи ла ин те ре си ма из во зни ка. На и ме, про сеч на це на тр го ва ња ку ку ру зом у не де љи за на ма је из носи ла 16,74 дин/кг (15,50 без ПДВ). - Ме ђу тим, ако већ не ма ме ста констат ци ји о тен ден ци ји па да це не, сва ка ко има ме ста за кључ ку да се це на ку ку ру за у овом мо мен ту пола ко на ме шта и при ла го ђа ва оној вред но сти ко ја ће наш ку ку руз учини ти из во зно кон ку рент ним, а што ће сва ка ко при ву ћи и ве ће уче шће из во зни ка у тзр го ва њу овом ро бом. Сти че се ути сак да је пре ци зни тржи шни ме ха ни зам са свим при ближио це ну ку ку ру за оче ки ва њи ма из во зни ка оце нио је Га ле тин. Две бит не ком по нен те за сточну хра ну сун цо кре то ва и со ји на сач ма та ко ђе су про те кле не де ље на шле сво је ме сто у бер зан ској трго ви ни. До бра вест за сто ча ре је сте да су обе ро бе има ле ни жу це ну него прет ход не не де ље. Со ји на сач ма 44% про те и на је про да ва на по цени од 35,20 дин/кг без ПДВ, што је за 0,84% ни жа це на не го прет ход не не де ље, док је сун цо кре то ва сач ма ко ја је про да ва на по про сеч ној цени од 13,16 дин/кг без ПДВ има ла ни жу це ну у од но су на прет ход ну не де љу за 2,12%.

20 20 Среда, 16. новембар ШИД НА СТА ВЉА СЕ ПО МОЋ ВЕР СКИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА Ре кон струк ци ја огра де Ру ског дво ра а са на ци ју и ре кон струк ци ју зи- не огра де Вла ди чан ског дво ра Зда и гр ко ка то лич ке цр кве, гра ђе ви не ме ђу Ши ђа ни ма по зна ти је као Ру ски двор и ње но уну тра шње уре ђе ње, Оп шти на Шид је из бу џе та из двоји ла 300 хи ља да ди на ра, у окви ру стал не по мо ћи вер ским за јед ни ца ма на сво јој те ри то ри ји. Нов цем ко ји је СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СКУП ШТИ НА ГРА ДА УТВР ДИ ЛА МРЕ ЖУ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА НА СВО ЈОЈ ТЕ РИ ТО РИ ЈИ С Ра до ви на огра ди У клу па ма ма ње ђа ка Број де це Ако се по гле да ју по да ци из го ди не ла ко је уочи ти да је та да на те ри то ри ји гра да школу по ха ђа ло ђа ка, а пет го ди на ка сни је 7.202, та ко да се за са мо пет го ди на из гу би ла је дан шко ла сред ње ве ли чи не јер је 543 уче ни ка ма ње. Срем ска Ми тро ви ца: Ма ли број шко ла где ни је ма ње ђа ка ход но За ко ну о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи тања, ко ји ма је про пи са но да ће је ди ни ца ло калне са мо у пра ве у ро ку од го ди ну да на од да на утвр ђи ва ња кри те ри јума за до но ше ње мре же основ них шко ла, утврди ти мре жу на сво јој те ри то ри ји Скуп шти на гра да Срем ска Ми трови ца је на сед ни ци одржа ној про те клог по недељ ка упра во ис пу ни ла сво ју оба ве зу. Овом од лу ком плани ран је број и простор ни рас по ред основ них шко ла, а ува жа ва ни су по ка за те љи и на че ла о раз ви је но сти мре же ОШ на те ри то ри ји Гра да, као зна чај ног ре сур са ко ји посе ду је Град, по том пра во на јед но кост све де це у обра зо ва њу, без би ло ка кве дис кри ми на ци је, спе ци фич ност и вели чи на те ре на и на се ља и са о бра ћај на по ве за ност, ни во и про грам еко номског, со ци јал ног и кул тур ног раз во ја као и мо гућ ност уче ство ва ња дру гих су бје ка та ко ји мо гу да ути чу на про цес функ ци о ни са ња шко ла, па ста ти стич ки по да ци о при род ном при ра шта ју и демо граф ским кре та њи ма, као и ства рање усло ва за оста нак мла дих на се лу. Скуп шти на гра да је до не ла ову од лу ку има ју ћи у ви ду и пу но пошто ва ње пра ва де те та и уче ни ка на обра зо ва ње и вас пи та ње, пот пуни об у хват де це уз ра ста за основ ну шко лу, ми гра ци о на кре та ња станов ни штва на под руч ју Гра да и опти ми за ци ју мре же, ува жа ва ње свих еко ло шких прин ци па сход но мо гућно сти ма и ефи ка сно по сти за ње свих обра зов но-вас пит них ци ље ва ко ји по ста вља обра зов ни си стем Ср би је. По тре бе и ин те рес гра ђа на ме сних за јед ни ца је да се вас пит но-обра зовни рад од ви ја у по сто је ћим школ ским објек ти ма, по себ но у већ ор га ни зо ваним из дво је ним оде ље њи ма у се о ским сре ди на ма, ко ја су оста ла је ди на ме ста у ко ји ма се по ред вас пит но-обра зов ног ра да ре а ли зу је и од ре ђе ни кул тур ни и спорт ски са др жа ји. При род ни прира штај де це од до го ди не ука зу је да је по сто је ћа мре жа ОШ потпу но ра ци о нал на и оп ти мал на у на редних осам го ди на. За ре а ли за ци ју ове Ра ци о нал на мре жа -Утвр ђи ва ње Мре же основ них шко ла на те ри то ри ји Гра да је била на ша за кон ска оба ве за и након скуп штин ског усва ја ња сле ди до би ја ње са гла сно сти Вла де АПВ. Ми слим да смо утвр ди ли ра ци о налну и оп ти мал ну мре жу, це не ћи све фак то ре, ка же у из ја ви за наш лист ре сор на на чел ни ца Зо ри ца Гашпар и до да је да је у мно гим школа ма све ма ње ђа ка и да је упра во то био раз лог зат вра ња оде ље ња у Бе ше но вач ком Пр ња во ру.-при метно је да је де це све ма ње. Чак у 22 што ма тич не шко ле, што у њи хо вим од лу ке ни су по треб на до дат на бу џетска сред ства, а она сту па на сна гу по до би ја њу са гла сно сти Вла де АПВ и обја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку. На те ри то ри ји Гра да мре жу чи не је да на ест основ них шко ла и два дест из дво је них оде ље ња: Јо ван Јо ва новић Змај у Срем ској Ми тро ви ци са под руч ним оде ље њи ма у Ша шин ци ма и Јар ку, Бо шко Пал ко вље вић Пин ки са под руч ним оде ље њи ма у Шуљ му и Гр гу рев ци ма, Све ти Са ва са подруч ним оде ље њи ма у Чал ми, Ди во шу и Ста рој Бин гу ли, Јо ван По по вић и под руч на оде ље ња у Бе ше но ву и Ве ли ким Ра дин ци ма, Сло бо дан Бајић Па ја и под руч на оде ље ња у Лежи ми ру, Ши ша тов цу и Ман ђе ло су, До бро сав Ра до са вље вић На род у Ма чван ској Ми тро ви ци, ко ја има подруч на оде ље ња у Са ла шу Но ћај ском, Но ћа ју, Рав њу, Ра ден ко ви ћу, За са вици је дан и два, Три ва Ви та со вић Лебар ник у Ла ћар ку, Јо ван Јо ва но вић Змај у Мар тин ци ма, Бран ко Ра ди чевић у Ку зми ну са под руч ним оде љењем у Срем ској Ра чи и Бо су ту. У Срем ској Ми тро ви ци сем ових ради и Му зич ка сред ња и основ на шко ла Пе тар Крањ че вић и ШО СО Ра ди вој Пред сед ни ца Цвјет ко вић у по се ти Ру ском дво ру до би јен до са да је ура ђе но до ста на уре ђе њу при ла за са мом објек ту. Обно вљен је крст ис пред Дво ра ко ји је са гра ђен го ди не и ко ји је после ду жег вре ме на био из гу био свој пр во бит ни сјај. Ина че, згра да Ру ског дво ра се од пре не ко ли ко го ди на на ла зи под зашти том др жа ве. Ово зда ње по дигну то је дав не го ди не. Пре ма по је ди ним исто ријским по да ци ма из град ња Ру ског дво ра, ко ји за у зи ма по вр ши ну од 700 ква дра та, тра ја ла је пу них 16 го ди на. Об но ва се од ви ја у фа за ма у за ви сно сти од нов ча них сред ста ва. Са да се, на кон нов ча не по мо ћи ло кал не са мо у пра ве, уре ђу ју по једи ни де ло ви. - Овим сред стви ма уре диће мо до ста и на дам се да ћемо оства ри ти све на ше плано ве у на ред ном пе ри о ду. Ка ко би се по бољ шао естетски из глед, а и због одр жа ва ња вели ког бро ја ма ни фе ста ци ја, у уну трашњо сти би ће по ста вље не и пло чи це на по ду - ис та као је Вла ди мир Говља, пред сед ник цр кве ног Од бо ра. Ар хи је реј ски на ме сник за Срем Ми хај ло Ре жак ре као је да је урађе на фа са да на кр сту, као и пре сеца ње вла ге на огра ди око објек та, та ко да се слич ни про бле ми убу ду ће ви ше не ће ја вља ти. Ра до ве на об но ви цр кве про те кле не де ље об и шли су пред став ни ци локал не са мо у пра ве. По ред ди на ми ке из во ђе ња ра до ва, они су се упо знали и са кул тур ним де ша ва њи ма у самом Дво ру, по пут Ли ков не ко ло ни је, ко ја се ов де одр жа ва. Ка ко је ис та кла пред сед ни ца Општи не Шид На та ша Цвјет ко вић, ло кал на са мо у пра ва на ста ви ће и у на ред ном пе ри о ду да по ма же све цр кве не за јед ни це на те ри то ри ји оп шти не и до да ла: - По сто је до го во ри да у на редном пе ри о ду, ка да Ср би ја по стане зва нич но зе мља кан ди тат за ула зак у ЕУ и ка да се отво ре ве ћи фон до ви, све вер ске за јед ни це у са рад њи са ло кал ном са мо у правом, кон ку ри шу код фон до ва за ве ћа фи нан сиј ска сред ства, ка ко би се ле пе гра ђе ви не у на шем граду очу ва ле и уз нео п ход на ула гања по ста ле још леп ше. С. Ми хај ло вић под руч ним оде ље њи ма је ма њи број ђа ка, на во ди на чел ни ца Га шпар. По по вић, ко ја обра зу је уче ни ке са потре ба ма за до дат ном по др шком. Ј.З. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Му ра ли у дво ри шту Или ја ну ма У Зо ри ца Га шпар: Мре жа ра ци о нал на и оп ти мал на Му зе ју на ив не умет но сти Илија нум у Ши ду у то ку су ра до ви на осли ка ва њу му ра ла у дво ри шту. Умет ник Алек сан дар Бо жић укра сиће дво ри шни део Му зе ја мо ти ви ма са Или ји них сли ка. Реч је о сли ка њу са во де ним бо ја ма. С. М.

21 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОВОЈ ГО ДИ НИ 40 ХИ ЉА ДА ГО СТИ ЈУ Нај по се ће ни ји Цар ска па ла та, За са ви ца и ма на сти ри За са ви ца-два де сет хи ља да по се ти ла ца Ку ве ждин- вер ски ту ри зам има све ви ше по кло ни ка У пр вих де вет ме се ци има ли смо го то во 40 хи ља да го сти ју, а толи ко их је би ло то ком чи та ве про шле го ди не. Ре ги стро ва на су но ће ња и по том основу у град ски бу џет сли ло се 320 хи ља да ди на ра, из ја ви ла је дирек то ри ца град ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је Срем ска Ми трови ца Та тја на По знић. Нај ин те ре сант ни ја од реди шта за до ма ће и ино стра не го сте би ли су Спе ци јал ни резер ват при ро де За са ви ца, Цар ска па ла та и фру шкогор ски ма на сти ри Ку ве ждин, Ши ша то вац и Све та Пет ка. Са мо Спе ци јал ни ре зер ват За са ви ца, ко ји је про гла шен за мо чвар но ста ни ште светског зна ча ја, имао је ви ше од 20 хи ља да по се ти ла ца. Ре зер ват је ове го ди не обога тио сво ју ту ри стич ку пону ду с об зи ром да је до био нај са вре ме ни ји ауто камп у Ср би ји, ко ји ис пу ња ва ви соке европ ске стан дар де. Од иду ће го ди не он ће се на ћи и на ауто кар ти Евро пе, што ће омо гу ћи ти да при ву че још ве ћи број са вре ме них но мада, по себ но оних ко ји же ле СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО СЕ ТА СЛО ВЕ НАЧ КЕ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ИЗ КО МЕН ДЕ Про стор за са рад њу на ви ше пла но ва Де ле га ци ја из Ко мен де бо ра ви ла у по се ти Ми тро ви ци е ле га ци ја Оп шти не Ко мен да у ДСло ве ни ји бо ра ви ла је про те кле не де ље у по се ти Срем ској Ми тро вици. Жу пан оп шти не Ко мен да То маж Дро лец раз го ва рао је са ми тровач ким ко ле гом - гра до на чел ни ком Бра ни сла вом Не ди мо ви ћем о успо ста вља њу те шње са рад ње из ме ћу Ми тро ви це и Ко мен де. Не ди мо вић је го сте из Сло ве ни је упо знао са ком пара тив ним пред но сти ма нај ве ћег сремског гра да ко ји ле жи на ре ци Са ви, на ла зи се уз ауто пут, има ин фраструк тур но опре мље не ин ду стриј ске зо не, на ла зи се у бли зи ни гра ни ца са БиХ и Хра ват ском...све то да је Ми тро ви ци по се бан зна чај и од ре ђену пред ност на ма пи ин ве сти ци ја. Жу пан Ко мен де го спо дин Дролец оце нио је ге о стра те шки по ложај Срем ске Ми тро ви це од лич ним и по год ним за озбиљ не ком па ни је ко је ши ре сво је по сло ва ње и де лат ност и из ра зио на ду да ће та квих би ти и ме ђу сло ве нач ким ко је би же ле ле да ин ве сти ра ју у Срем ску Ми тро ви цу, упр кос са да шњој ве ли кој еко ном ској кри зи, ко ја је, ка ко је ре као по годи ла и Сло ве ни ју.- Пет на ест го ди на нам је би ло до бро и са да смо у шо ку. Све га има, али је нов ца све ма ње, но на дам се да ће мо успе шно преброд ти ову кри зу и да ће до ћи бо љи да ни, оце нио је жу пан Ко мен де. Ина че, са рад ња Ми тров ча на и ове сло ве нач ке оп шти не ини ци ра на је про те клог ле та ан га жо ва њем Мило ра да Ми ло ше ви ћа, би зни смена по ре клом из Сре ма ко ји је рад ни век про вео у Сло ве ни ји и По кре та за пре по род Ми тро ви це. То ком септем бра ор га ни зо ван је у Ве ли ким Радин ци ма пр ви по љо при вред ни са јам, а по том је де ле га ци ја из Ми тро ви це бо ра ви ла у Ко мен ди. На про шло не дељ ном ску пу до гово ре на је и ши ра са рад ња на пла ну кул ту ре и ту ри зма, а Град Срем ска Ми тро ви ца ће се са свим сво јим потен ци ја ли ма пред ста ви ти на ред ног апри ла на ве ли ком тра ди ци о нал ном сај му у Ко мен ди. Уз Ми тро ви цу биће пре зен то ван и Спе ци јал ни резер ват при ро де За са ви ца. Осно ва за са рад њу има мно го, од ту ри зма, кул ту ре, про из вод ње хра не, те су су сре ти са пред став ни ци ма Ко мен де са мо по че так за ши ре и чвр шће ве зе на мно гим пла но ви ма. Ј.З. да ужи ва ју у ча ри ма не так ну те приро де, с бо га том фло ром и фа у ном, а то им За са ви ца упра во пру жа. Цар ска па ла та, нај вред ни ји ло кали тет ан тич ког Сир ми ју ма, на кон што је нат кри ве на и трај но за шти ће на, све ви ше при вла чи па жњу до ма ћих и страниг го сти ју, а у пр вих де вет ме се ци има ла је пре ко 10 хи ља да по се ти ла ца. Па ла та је уцр та на на кра ти,,пу те ви ма рим ских им па ра то ра,, а реч је о јед ном од нај зна чај ни јих ту ри стич ких про јека та од ре пу блич ког зна ча ја. Вер ски ту ри зам има све ви ше покло ни ка. До кра ја сеп тем бра фрушко гор ске ма на сти ре на град ском Цар ска па ла та- маг нет за го сте под руч ју Срем ска Ми тро ви ца, Ку веждин, Ши ша то вац и Све та Пет ка посе ти ло је не ко ли ко хи ља да вер ни ка и по што ва ла ца ма те ри јал не и ду ховне кул ту ре срп ског на ро да. Уве ли ко се раз ми шља и о на редној ту ри стич кој се зо ни и ку ју пла нови ка ко да се при ву че још ве ћи број го сти ју. Та ко је већ са да са свим изве сно да ће иду ћег ле та ов де приста ти ви ше бро до ва с фран цу ским ту ри сти ма у окви ру њи хо вог ви шеднев ног бо рав ка у Ср би ји и раз гледа ња ње них исто риј ских, кул тур них, при род них и дру гих зна ме ни то сти. С.Лов ча нин СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ЦЕН ТАР По са ди сво је др во Вред ност ове ин ве сти ци је ко ја је фи нан си ра на из бу џе та МЗ око 200 хи ља да ди на ра а вет ми тро вач ке Ме сне за јед ни це С Цен тар већ ше сту го ди ну за редом уче ству је у озе ле ња ва њу и по шумља ва њу сво је Ме сне за јед ни це. Та ко је би ло и про те клог ви кенда, ка да је у Стам бе ном на се љу Де ка нац, код деч јег игра ли шта, ор га ни зо ва на ак ци ја под на зи вом По са ди сво је др во. - Ме сна за јед ни ца са сво јим комши ја ма уче ству је у сад њи др ве ћа. Сва ко од гра ђа на ко је за ин те ре сован мо же да доби је сад ни цу ко ју же ли, уз оба везу да је сам га ји и одр жа ва. Ову ак ци ју смо ор гани зо ва ли, из ме- Пред сед ник Са ве та МЗ Вла ди мир Лу кја чен ко ђу оста лог, и са ци љем по ве ћа ња све сти о за шти ти жи вот не сре ди не у ко јој жи ви мо. Зато нам је од ве ли ког зна ча ја да се у озе ле ња ва ње укљу чи и што ве ћи број де це. Тре нут но др ве ће са ди мо у на се љу Де кан ске ба ште, а ак ција се на ста вља и у оста лим ули цама у на шој Ме сној за јед ни ци. Имамо око 200 сад ни ца зим зе ле них и че ти нар ских вр ста и сви гра ђа ни ко ји же ле да нам се при дру же у озе ле ња ва њу тре ба да до ђу по сво ју сад ни цу у Ме сну за јед ни цу ка же пред сед ник Са ве та МЗ Влади мир Лу кја чен ко, на по ми њу ћи да је вред ност ове ин ве сти ци је ко ја је фи нан си ра на из бу џе та МЗ око 200 хи ља да ди на ра. С. М. М. М. Ак ци ја озе ле ња ва ња

22 22 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НА ЦИ ЈА МЗ ЦЕН ТАР Опре ма ње ја сли ца у Де кан цу и тро вач ка Ме сна за јед ни ца М Цен тар уру чи ла је Пред школској уста но ви Пче ли ца до на ци ју у вред но сти од сто хи ља да ди на ра за опре ма ње ја сле не гру пе у објек ту Ма ја, у на се љу Де ка нац. Од тог нов ца ку пље ни су пла зма те ле ви зор, двд пле јер и на ме штај за опре ма ње со бе за ма ли ша не. Пот пред сед ник Са ве та МЗ Центар Зо ран Жи гић ре као је то ком про те кле две и по го ди не у овој Месној за јед ни ци бри га о де ци по ста ла већ тра ди ци ја. - До са да смо по мо га ли ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки, као и сред ње шко ле: Тех нич ку, Меди цин ску и Гим на зи ју. Не где су у пи та њу би ле ста зе ко ји ма се при ла зи ло шко ли, не где опре ма за школ ску ла бо ра то ри ју, све у за ви сно сти од њи хо вих по тре ба ре као је пот пред сед ник Са ве та МЗ Цен тар Зо ран Жи гић, до дају ћи да ће ова ква вр ста до на ције би ти на ста вље на и у на ред ном пе ри о ду. Ди рек тор ка Пред школ ске уста нове Пче ли ца Ве сна Кон ста ти новић ис та кла је да ова Ме сна за једни ца увек пре по зна је по тре бе де це ра ног уз ра ста и до да ла: - У овом објек ту је отво ре на но ва ја сле на гру па за ко ју је до бро дошла ова вред на до на ци ја МЗ Центар. Њи хов по клон са др жи све што је де ци нео п ход но од ди дактич ког ма те ри ја ла на ме ње ног адекват ном раз во ју, па до на ме шта ја и сред ста ва ко ји су по треб ни за опти ма лан раст и раз вој ма ли ша на. С. М. М. М. По кло ни за ма ли ша не ПО ЖЕ ГА КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА ХА ЏИ ДРА ГАН На гра да Ми тров чан ки Сла ђа ни Ми лен ко вић њи жев не но ви не Сви так и На- на би бли о те ка из По же ге, рас- Крод пи са ли су кон курс за књи жев ну награ ду Ха џи Дра ган, ко ја је уста новље на го ди не, за ци клус од пет пе са ма на сло бод ну те му. На кон курс се ја ви ло 98 пе сни ка ко ји пи шу на срп ском је зи ку, из Ср би је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске и Не мач ке. Жи ри за до де лу ово го ди шње на гра де ра дио је у са ста ву: књижев ни ци Пе тар Ма то вић, Зо ран Ме ђу до бит ни ци ма и Сла ђа на Ми лен ко вић Је ре мић и Ми ли јан Де спо то вић. Јед но гла сном од лу ком жи ри ја награ да Ха џи Дра ган за 2011, за ци клус пе са ма Ин ва зи ја во де, биће до де ље на Бо ја ни Сто ја но вић Пан то вић из Бе о гра да. На гра ду Ха џи Дра ган за најлеп шу пе сму Јам Ха ме лах по свеће ну ха џи Дра га ну То до ро ви ћу, доби ла је књи жев ни ца Сла ђа на Милен ко вић из Срем ске Ми тро ви це за пе сму Јам Ха ме лах. По што је ха џи Дра ган То до ро вић, у чи ју част је уста но вље на ова награ да, био пр ви пред сед ник Књи жевне за јед ни це Удру же ња књи жев ни ка Ср би је за Зла ти бор ски округ, оснивач до де љу је још јед ну на гра ду Хаџи Дра ган за нај бо љу књи гу чла на ове књи жев не за јед ни це ко ја је обја вље на из ме ђу два са зи ва. Ла у ре ат је Сло бо дан Ри сто вић из Ужи ца, за књи гу пе са ма Па ти на пла ме на. Ла у ре а ти ма ће на гра да би ти уруче на кра јем но вем бра на све ча но сти у По же ги ка да ће би ти про мо ви сан но ви број Књи жев них но ви на Свитак у ко јем ће би ти об ја вљен из бор из ра до ва уче сни ка ово го ди шњег кон кур са за на гра ду Ха џи Дра ган. С.Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА У пра во вре ме на пра вом ме сту У скло пу обе ле жа ва ња по чет ка Деце ни је без бед но сти са о бра ћа ја, као и при ме не но вог За ко на о без бедно сти, Цр ве ни крст Срем ска Ми трови ца ор га ни зу је про мо тив ну бес платну обу ку из пр ве по мо ћи за во за че и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју. Обу ка ће се из во ди ти у ви ду пре да ва ња и прак тич них ве жби које ће ре а ли зо ва ти ин струк то ри и пре да ва чи Цр ве ног кр ста, а би ће одр жа на 18., 19. и 20. но вем бра, у вре ме ну од 11 до 16 са ти, у про стори ја ма Цр ве ног кр ста. По зи ва ју се сви за ин те ре со ва ни су гра ђа ни ко ји же ле да по ха ђа ју ову обу ку да се при ја ве Цр ве ном кр сту на те ле фон С. М. БЕ О ГРАД СКИ СА ЈАМ НА МЕ ШТА ЈА У са јам ској фор ми! а јам ска по ну да Фор ма Иде а ле У ССА ЈАМ СКОЈ ФОР МИ до ступ на у са ло ну у Срем ској Ми тро ви ци. То ком Бе о град ског сај ма на мешта ја Фор ма Иде а ле тра ди ци о нал но ор га ни зу је про мо ци ју но вих мо де ла и ак ци ју са ве ли ким сни же њи ма у свим сво јим са ло ни ма у Ср би ји. Ове го ди не по се ти о ци са ло на ли де ра у Ви три на Га лак си ИН ЂИ ЈА Кон церт са Ма ке дон ци ма ин ду стри ји на ме шта ја, од 14. но вембра до 13. де цем бра, мо гу оче ки ва ти сни же ња и до 40% на ви ше од 200 ар ти ка ла, уз број на дру га из не на ђења. Под сло га ном У СА ЈАМ СКОЈ ФОР- МИ, у свим са ло ни ма Фор ма Иде а ле екс клу зив но ће би ти про мо ви са ни но ви мо де ли на ме шта ја но ви мо дели ТВ ви три на, ку хи ње ВИKТОРИА и МА РИ НА СОФТ, но ви мо дел спава ће со бе ЛЕ НА и ве ли ки из бор но вих мо де ла из асор ти ма на тапа ци ра ног на ме шта ја. С.Н. Спа ва ћа со ба Ле на ол клор ни ан самбл КУД Со ко Ин- ја и њи хо ви го сти чла но ви КУД Фђи Дрин кол из Вев ча на, Ма ке до ни ја, одр жа ли су пред број ном пу бли ком зајед нич ки кон церт у ве ли кој са ли Култур ног цен тра у Ин ђи ји. Ово је њи хова дру га по се та овој срем ској ва ро ши. То ше Чу чу ров ски, умет нич ки ру ково ди лац КУД Дрин кол ни је скри вао оду ше вље ње то плим при је мом до маћи на и ус по ста вље ном са рад њом са Со ко лом ко ји се ле тос пред ста вио у Вев ча ни ма, у Ма ке до ни ји. Го сти су се пред ста ви ли ко ре о гра фи ја ма из источ не и за пад не Ма ке до ни је. З.Г.С.

23 Среда, 16. новембар КУП ТОЛЕРАНЦИЈЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ФИ НА ЛЕ КУ ПА ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ Срем ци тре ћи УНАПРЕДИМО СПОРТ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УНА ПРЕ ДИ МО СПОРТ У ВОЈ ВО ДИ НИ Ми тро ви ца град спор та У окви ру ре а ли за ци је пројек та Уна пре ди мо спорт у Вој во ди ни, про шлог че твртка су у рад ној по се ти Сремској Ми тро ви ци би ли за ме ница по кра јин ског се кре та ра за спорт и омла ди ну Алек сан дра Ри стић, ви ши са вет ник др. Ми ло рад Док ма нац, са вет ник Бран ко Ву јо вић и са мо стал ни струч ни са рад ник Дра ган Велич ко вић. По ред пред став ника По кра јин ског се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну, у по се ти Ми тро ви ци и у ра ду три би не о спор ту у Вој во ди ни уче ство вали су и ди рек тор По кра јин ског за во да за спорт др. Не над Суда ров и по моћ ник ди рек то ра Ми ха и ло Ми ле тић као и ге не рал ни се кретар Спорт ског са ве за Вој во ди не Мла ден Стој шин. Пред став ни ке број них ми тро вач ких спорт ских клу бо ва и го сте из По кра ји не по здра ви ли су за ме ник на чел ни ка Упра ве за спорт Бог дан Бо жин и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мовић. - Ло кал на са мо у пра ва има ве о ма до бру са рад њу са По кра јин ским се кре та ри ја том ка ко код опре ма ња спорт ских са ла, та ко и код функ ци о ни са ња клу бо ва и спор та на ло кал ном ни воу. Про фе сор Док ма нац је ре но ми ра ни струч њак у обла сти спорта, вр хун ског и за функ ци о ни са ње и финан си ра ње спор та на ло кал ном ни о ву. Мо де ли су од лич ни и они ће нам ко ри стити код осни ва ња Спорт ског са ве за и код функ ци о ни са ња клу бо ва ка же Бо жин и на во ди да се у Срем ској Ми тро ви ци за спорт из два ја 2,65 од сто бу џе та гра да. Гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић под се тио је да је уз по моћ гра да у по једи ним се о ским сре ди на ма об но вљен рад фуд бал ских и од бој ка шких клу бо ва. - Ни је то ура ђе но са мо због спор та, већ пре вас ход но због тих сре ди на. Ако се ло не ма кул тур но-умет нич ко дру штво, ло вачко дру штво или спорт ски клуб, мо же мо се по здра ви ти са том сре ди ном и то је ре алност ре као је Не ди мо вић и под се тио на ве чи те ди ле ме да ли фи нан си ра ти ама терски, вр хун ски, или ре кре а тив ни спорт. - Што се вр хун ског спор та ти че, до бро је Ми тро ви ца има до ста успе шних клу бова и спор то ва. Од го вор ни из По кра јинског се кре та ри ја та и За во да за спорт су на ши парт не ри го ди на ма у све му ово ме и ја мо гу са мо да им се за хва лим на све му Де таљ са три би не о спор ту у Вој во ди ни што су ура ди ли у прет ход ном пе ри о ду на спорт ским са ла ма ис та као је гра до начел ник Не ди мо вић. - Ако све бу де у ре ду, већ по чет ком на ред не го ди не отво ри ће мо и но ву спорт ску ха лу у Гим на зи ји и, ако се ре ше имо вин ско-прав ни од но си, отвори ће мо и но ву ха лу у Шко ли Ра ди вој Попо вић. Ко ор ди на тор Про јек та Уна пре ди мо спорт у Вој во ди ни Бран ко Ву јо вић је упо знао уче сни ке три би не са основ ним за да ци ма и ци ље ви ма про јек та и на гласио да је оп шти на Срем ска Ми тро ви ца 41. по ре ду у ко јој се ре а ли зу је овај про јекат ко ји има за циљ да се на кон оби ла ска свих оп шти на са те ри то ри је АПВ до би је ја сна и де таљ на са зна ња о ста њу спор та у АП Вој во ди ни. За ме ни ца по кра јин ског се кре та ра за спорт и омла ди ну Алек сан дра Ри стић, пред ста ви ла је рад по кра јин ског се кре тари ја та за спорт и омла ди ну као и на чи не и мо гућ но сти уза јам не са рад ње, али и дала осврт на ак ту ел ну си ту а ци ју у спор ту у Вој во ди ни и Ср би ји, и све оне ко ра ке ко је би тре ба ло пред у зе ти у ци љу уна пре ђења истог. Рад ни део три би не отво рио је др. Ми лорад Док ма нац ко ји је го во рио о мо де ли ма функ ци о ни са ња спор та на ни воу ло кал не са мо у пра ве, као јед ног од основ них преду сло ва за ства ра ње ква ли тет ни јих усло ва за раз вој спор та, али и о не ким основним ка рак те ри сти ка ма из за ко на о спорту. Ми ха и ло Ми ле тић је у свом из ла га њу пред ста вио По кра јин ски за вод за спорт а Мла ден Стој шин је све при сут не упо знао са пла но ви ма, про гра ми ма и функ ци о ниса њем Спорт ског Са ве за Вој во ди не. Ж.Н. Уче сни ци три би не рем ска Ми тро ви ца је 11. и 12. но вем- по пр ви пут би ла до ма ћин фи на- Сбра ла, 7. по ре ду Ку па то ле ран ци је, ко ји је ор га ни зо ва ла По кра јин ска вла да у са радњи са Са ве зом за школ ски спорт Вој водин не и уз фи нан сиј ску по др шку Вла де Ма ђар ске. На сту пи ло је 35 еки па основних и сред њих шко ла са ви ше од 350 ђака-спор ти ста из свих ре ги о на Вој во ди не, ко ји су се над ме та ли у ко шар ци, ма лом фуд ба лу, сто ном те ни су и од бој ци. То ме су прет хо ди ла по лу фи нал на так ми че ња у Но вом Са ду, Пан че ву, Сом бо ру, Бач кој То по ли, Су бо ти ци, Зре ња ни ну и Срем ској Ми то ви ци. Основ ни циљ ове, са да већ тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је, је афирма ци ја мул ти е тич но сти и мул ти кул ту рално сти Вој во ди не. Це ре мо ни јал све ча ног отва ра ња ор гани зо ван је у По слов но-спорт сом цен тру Пин ки где су одр жа на и не ка од такми че ња, као и на те ре ни ма ов да шњих основ них и сред њих шко ла. На це ре мо ни ји отва ра ња, нај пре су на сту пи ли Де чи ји хор Пи но кио, а за тим ан сам бли ма ђар ског Кул тур но-умет ничког дру штва Срем и Кул тур но-умет ничког дру штва Бран ко Ра ди че вић. У име гра да до ма ћи на, уче сни ке Ку па то ле ранци је по здра вио је за ме ник пред сед ни ка Град ске скуп шти не Зоран Ми шче вић, док је фи на ле Ку па то ле ран ције про гла сио отво ре ним по кра јин ски се кре тар за упра ву и на ци о нал не зајед ни це Ан дор Дел, поже лев ши уче сни ци ма да сле де пут нај бо љих. Ово го ди шњим ци клусом так ми че ња би ло је об у хва ће но го то во ђа ка-спор ти ста. У ге не рал ном пла сману нај бо љи су би ли такми ча ри Се вер но ба натског окру га са се ди штем у Зре ња ни ну, дру го место при па ло је Но во са ђани ма, а тре ће Срем ци ма. Нај бо ља еки па у мушкој ко шар ци би ла је Зре ња нин ска гим на зија, но во сад ска сред ња шко ла Све то зар Ми ле тић би ла је дру га, док је ста ро пазо вач ка гим на зи ја Бран ко Ра ди че вић осво ји ла тре ће ме сто. У кон ку рен ци ји омла дин ки у том спорту три јум фо ва ла је гим на зи ја и еко номска шко ла Бран ко Ра ди че вић из Ко ви на, но во сад ској гим на зи ји Јо ван Јо ва но вић Змај при па ло је дру го ме сто, а Зре њанин ска гим на зи ја би ла је тре ћа. У ма лом фуд ба лу над ме та ле су се екипе основ них шко ла, а пр во ме сто при па ло Са це ре мо ни је све ча ног отва ра ња фи на ла је основ ној шко ли Слав ко Ро дић из Бачког Јар ка. Дру го ме сто за у зе ла је сом борска основ на шко ла Иво Ло ла Ри бар, док је но во па зо вач ка основ на шко ла Све ти Са ва би ла тре ћа. Так ми че ње у сто ном те ни су та ко ђе је би ло ор га ни зо ва но за основ це, а за врше но је три јум фом еки пе основ не школе Ча ки Ла још из Бач ке То по ле. Дру го ме сто при па ло је основ ној шко ли Јо ван По по вић из Чо ке, а еки па основ не школе Дру ги ок то бар из Ни ко ли на ца би ла је тре ћа У ме шо ви тој од бој ци Зре ња нин ска гим на зи ја оства ри ла је још јед ну по беднич ку ти ту лу на фи на лу Ку па то ле ран ције. Иза ње се пла си ра ла еки па ста ро па зоваћ ке елек тро тех нич ке шко ле Вук Ка раџић, док је пан че вач кој тех нич кој шко ли 23. Мај при па ло тре ће ме сто. Нај бо љи ма су при па ли пе хе ри и меда ље. Та ко ђе за нај у спе шни је у фи на лу Ку па то ле ран ци је обез бе ђе ни су и пут по Евро пи и нов ча не на гра де. У окви ру фи на ла ни су би ли за о би ђени ни му зич ки та лен ти. Сва ки град де леги рао је свог так ми ча ра у пе ва њу, а за Злат ни глас про гла ше на је Дра ги ца Ђукић из Срем ске Ми тро ви це. С. Лов ча нин Од бој ка шке еки пе Сом бо ра и Ста ре Па зо ве

24 24 СПОРТ Среда, 16. новембар ФУДБАЛ СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА КОШАРКА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ (М) ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ДРУГА СРЕМСКА ЛИГА Резултати 15. кола: Телеоптик - Срем 3:1, Младост (Л) - Синђелић 1:0, Доњи Срем - Колубара 3:0, Нови Сад - Бежанија 0:0, Слога (К) - Раднички (С) 2:0, Младеновац - Чукарички 3:2, Банат - Пролетер 1:2, Напредак - Инђија 2:1, Раднички (Н) - Млади радник 2:0. 1. Раднички (Н) : Телеоптик : Доњи срем : Колубара : Слога (к) : Пролетер : Банат : Нови сад : Младеновац : Бежанија : Инђија : Младост (л) : Млади радник : Синђелић : Раднички (С) : Срем : Напредак : Чукарички :30 10 У следећем колу састају се Сремска Митровица: Срем - Млади радник, Инђија: Инђија - Раднички (Н), Нови Сад: Пролетер Напредак, Београд: Чукарички Банат, Сомбор: Раднички Младеновац, Бежанија: Бежанија Слога, Лазаревац: Колубара - Нови Сад, Ниш: Синђелић - Доњи Срем, Земун: Телеоптик Младост. НАПРЕДАК И,НЂИЈА 2:1 (2:0) КРУШЕВАЦ: Градски стадион, гледалаца 200. Судија: Крстић (Београд). Стрелци: Делибашић у 26. и Драгићевић у 40. за домаће, а Кекић у 49. минуту за госте. Жути картони: Драгићевић, Милошевић, Ристић, Делибашић (Напредак). НАПРЕДАК: Јнаковић 7, М.Милосављевић 6,5, Пауновић 7, Драгосављевић 6,5, Пауновић 7, Драгићевић 7,5, С. Милосављевић 6, Милошевић 6,5, Милуновић 6,5, Миљковић 7 (Здравковић), Ристић 6,5, Петронијевић 6,5 (Поповић), Делибашић 6 (Смиљковић). ИНЂИЈА: Диздаревић 6, Јакшић 6,5, Живановић 6,5, Родић 6, Коларов 6 (Јагањац), Цветковић 6, Костић 6,5, Димитров 6,5, Вукојчић 6 (Кекић 6,5), Тодоровић 6 (Томчић 6), Лемајић 6. ТЕЛЕОПТИК СРЕМ 3:1 (1:0) ЗЕМУН: Гледалаца 150, судија Илић (Ћуприја). Стрелци: Јојић у 22, Џугурдић у 82. и Ђоковић у 90. минуту за домаће, а Ненадовић у 72. минуту за госте. Жути картони: Попара (Телеоптик), Милић, Васиљевић, Јанковић, Обрадовић (Срем). ТЕЛЕОПТИК: Филиповић 7, Живковић 6, Попара 7,5, Марковић 6,5 (Џугурдић 7), Петровић 6,5 (Ђоковић 7,5), Јојић 7,5, Миловановић 7 (Љујић), Црноглавац 7, Остојић 7,5, Вујовић 7, Ашковски 7,5. СРЕМ: Бајић 6,5, Милић 6,5, Васиљевић 6,5, Баљак 6 (Ненадовић 7), Татомировић 7, Милосављевић 6,5, Јанковић 7, Милошевић 6,5, Вукашиновић 6,5, Обрадовић 7, Требовац 6,5 (Станић). ДОЊИ СРЕМ КОЛУБАРА 3:0 (1:0) ПЕЋИНЦИ: Стадион: Спортски центар Сувача. Гледалаца: 350.Судија: Игор Коцић (Власотинце) 7.Стрелци: Петковић у 44. и 51. и Чордашић у 90. минуту. Жути картони: Букорац (Доњи Срем), Средојевић, Васиљевић и Савићевић (Колубара). Црвени картон: Н. Ранковић (Колубара). ДОЊИ СРЕМ: Старчевић 8, Тошић 8, Јосимов 8, Прљевић 8, Лакић Пешић 8, Букорац 7,5, Петковић 9 (Ристов од 88), Зељко 7,5 (Шушњар од 80.), Јовановић 7,5 (од 85. Кошутић), Чордашић 8,5, Лакићевић 8. КОЛУБАРА: Н. Ранковић 6, Јанковић 6,5, Средојевић 6,5, Димитријевић 7, М. Ранковић 6,5, Васиљевић 7,5, Илић 7, Савићевић 6,5, Обрадовић 6, Медић 7, Стојановић 7 (од 60. Маринковић 6). На терену је постојала само једна екипа, а у тој екипи феноменални Миша Петковић. Његов учинак је изванредан: два гола, погођени пречка и статива, проигравања, а на моменте и игра за своју душу!. У најбољем смислу пратили су га саиграчи, посебно Чордашић и у последње време све бољи Лакићевић. Први гол је постигнут у 44. минуту: карактеристичан центаршут Јосимова, на правом месту је Петковић и лопта завршава иза леђа Ненада Ранковића. Да је искусни Петковић био изузетно инспирисан за игру видело се и у 51. минуту: леп продор, добро одмерен ударац у страну Ранковића за 2:0. Занимљив детаљ у 90. минуту: да би спречио Тошића да озбиљније угрози гол, Ненад Ранковић руком интервенише ван казненог простора, за шта добија црвени картон. Потом, голом из слободног ударца, Чордашић крунише своју одличну игру. Ж. Радивојевић Резултати 13. кола - Шид: Раднички Ветерник Вискол 1:0, Вршац: Вршац Палић 1:0, Падина: Долина Дунав 0:1, Челарево: ЧСК Пивара Раднички (НП) 0:0, Бачки Јарак: Младост Слога 4:1, Лазарево: Задругар Цемент 1:2, Кикинда: ОФК Кикинда Текстилац Итес 2:1, Сента: Сента Бачка Топола 1:0. 1. Раднички (НП) : ЧСК Пивара : Сента : Младост : Раднички (Ш) : ОФК Кикинда : Текстилац : Дунав : Цемент : Долина : Палић : Ветерник : Слога : Б. Топола : Вршац : Задругар :28 12 У следећем колу састају се - Нови Сад: Ветерник Вискол Бачка Топола, Оџаци: Текстилац Итес Сента, Беочин: Цемент ОФК Кикинда, Темерин: Слога Задругар, Нова Пазова: Раднички Младост, Ст. Бановци: Дунав ЧСК Пивара, Стара Пазова: Палић Долина, Шид: Раднички - Вршац. Д. Бурсаћ ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЗАПАД Резултати 13. кола - Станишић: Станишић Будућност 0:3, Сивац: Полет Омладинац 0:1, Нови Сад: Индекс Обилић 3:0, Стара Пазова: Јединство Младост (Т) 1:1, Ердевик: Слога Раднички 2:1, Бачки Петровац: Младост Први мај 2:0, Каћ: Југовић Бачка 2:0, Нови Сад: Црвена звезда Борац 0:1. 1. Раднички : Индекс : Јединство : Слога : Омладинац : Будућност : Младост (БП) : Полет : Младост (Т) : Ц. звезда : Борац : Станишић : Први мај : Обилић : Југовић : Бачка :19 8 СЛОГА - РАДНИЧКИ 2:1 (2:0) ЕРДЕВИК: Стадион Слоге, гледалаца 500. Судија: Алексић Батрић (Врбас). Стрелци: Поважан у 12. и 32. минути за Слогу, Нинковић у 75. минути за Раднички. Жути картони:чобановић, Раичевић, Симеуновић, Поважан (Слога), Стевић, Мијић, Нинковић, Прокић (Раднички). СЛОГА: Стајчић 8.5, Милошевић 8, Јовановић 8, Чобановић 8, Миљковић 8, Раичевић 8, Ковачевић 8 (Вуколић -), Ђорђевић, 8.5 Симеуновић 9, Поважан 9(Васић-), Бојанић 8.5 РАДНИЧКИ: Шивољицки 7, Стевић 6, Мијић 7, Босанчић 6 (Живановић 6), Радовановић 6, Нинковић 7, Ристић 6(Прокић 7), Ивић 6, Васиљевић 7, Скорупан 7, Ђурђевић 7 (Манев 7). Ј.Стевић ПРВА СРЕМСКА ЛИГА Резултати 15. кола - Вишњићево: Хајдук Борац Слога Милшпед 3:2, Равње: Зека Буљубаша Рудар 1:1, Рума: Словен Хајдук (Ш) 6:1, Ириг: Раднички Партизан 1:1, Лаћарак: ЛСК Шумар 2:1, Купиново: Младост Сремац 5:0, Мачванска Митровица: Подриње Јадран 1:0, Бешка: Хајдук Граничар 1:0. 1. Граничар : Хајдук (Б) : Словен : Младост : Хајдук (В) : Подриње : Јадран : ЛСК : Рудар : З. Буљубаша : Партизан : Сремац : Раднички : Шумар : Хајдук (Ш) : Борац СМ :47 11 Резултати 13. кола - Мартинци: Борац Граничар (К) 2:2 (пг90, 3:0, пф), Брестач: ОФК Брестач Хртковци 0:1, Платичево: Јединство Граничар (Г) 1:0, Белегиш: Подунавац Будућност 5:2, Попинци: Попинци Доњи Петровци 2:1, Сурдук: Слога Борац Словен 3:1, Крчедин: Железничар Љуково 0:1. 1. Д. Петровци : Љуково : Попинци : Подунавац : Борац : Будућност : Хртковци : Граничар (Г) : Словен : Граничар (К) : Јединство : Железничар : Слога Борац : ОФК Брестач :33 5 У следећем колу, на пролеће, састају се - Кузмин: Граничар Љуково, Крчедин: Железничар Словен, Сурдук: Слога Борац Доњи Петровци, Попинци: Попинци Будућност, Белегиш: Подунавац Граничар (Г), Платичево: Јединство Хртковци, Брестач: ОФК Брестач - Борац. Д. Бурсаћ ОПШТИНСКА ЛИГА ШИД Резултати - Гибарац: Синђелић - ОФК Бикић 2:3, Беркасово: Сремац - Борац 2:4, Моловин: Омладинац - Напредак 0:6, Јамена: Граничар - Јединство (Љ) 4:1, Шид: Једнота - Јединство (М) 4:2. 1. ОФК Бикић : Напредак : Синђелић : Једнота : Јединство (М) : Јединство (Љ) : ОФК Бачинци : Граничар : ОФК Бингула : Омладинац (М) : Борац : Омладинац (Б) : Фрушкогорац : Сремац :55 4 У следећем колу, на пролеће, састају се - Бачинци: ОФК Бачинци - Јединство (М), Шид: Једнота - Јединство (Љ), Јамена: Граничар Напредак, Моловин: Омладинац Борац, Беркасово: Сремац - ОФК Бикић, Гибарац: Синђелић - Омладинац (Б). Слободни су Фрушкогорац и ОФК Бинугла. ОДБОЈКА ВИНЕР ШТЕДИШЕ СУПЕР ЛИГА (М) Резултати шестог кола Београд: Партизан Термоелектро Црвена Звезда 1:3, Краљево: Рибница Млади радник 0:3, Нови Сад: Војводина НС Семе Спартак 3:1, Београд: Железничар Клек Србијашуме 0:3, Крагујевац: Раднички Креди банка Јединство 3:1. 1. Ц. звезда : Војводина : Раднички КБ : Мл. радник : Партизан ТЕ : Клек СШ : Јединство : Рибница : Спартак : Железничар :18 0 ПРВА ЛИГА (Ж) Резултати шестог кола Клек: Клек Србијашуме Студент (данас), Стара Пазова: Јединство Раднички 3:0, Краљево: Гимназијалац Поштар 064 1:3, Косјерић: Црнокоса МД Зрењанин 3:0, Крагујевац: Смеч 5 Лазаревац 1:3, Нови Сад: Нови Сад Железничар 0:3. 1. Јединство : Железничар : Црнокоса : Раднички : Поштар : Лазаревац : Смеч : Клек : Гимназијалац : Студент : МД Зрењанин : Нови Сад :18 0 Резултати седмог кола: Металац Слобода 57:58, Смедерево 1953 Борац 85:78, Пролетер Нафтагас Слога 86:88, ОКК Београд - Мега Визура 76:83, Напредак Рубин - БКК Раднички 73:80, Војводина Србијагас Тамиш 84:70, Железничар - Раднички ФМП 57: Војводина : Слога : БКК Раднички : Мега Визура : Борац : Смедерево : Раднички ФМП : Тамиш : Металац : Слобода : Железничар : Пролетер : ОКК Београд : Напредак :578 7 У следећем колу састају се: Слобода - Раднички ФМП, Тамиш Железничар, БКК Раднички - Војводина Србијагас, Мега Визура - Напредак Рубин, Слога - ОКК Београд, Борац - Пролетер Нафтагас, Металац - Смедерево ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ (Ж) Резултати седмог кола - Шабац: Шабац Челарево 81:63, Врбас: Врбас Беочин 75:71, Ниш: Студент Лозница 87:62, Зрењанин: Пролетер Црвена звезда 65:78, Крагујевац: Раднички Стара Пазова 89:55, Јагодина: Јагодина 2001 Спартак 88: Ц. звезда : Јагодина : Шабац : Врбас : Челарево : С. Пазова : Пролетер : Студент : Раднички : Беочин : Спартак : Лозница :525 8 ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА (М) Резултати седмог кола - Оџаци: Оџаци Академик 77:70, Нова Пазова: Нова Пазова Дунав 7 5 : 7 0, Сремска Митровица: Срем Меридиана 89:87, Стара Пазова: Стара Пазова Младост Телетехника 97:101 (75:75, 86:86), Врбас: Врбас Војводина Србијагас МТ 101:95, Нови Сад: Ветерник Раднички 84:67, Кикинда: Велика Кикинда Топола 74: Срем : Меридиана : С. Пазова : Н. Пазова : Младост ТТ : Ветерник : Врбас : Академик : Оџаци : Дунав : Војводина : Топола : В. Кикинда : Раднички :600 7 ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА (Ж) Резултати: Тополчанка Војводина НИС 62:64, Хемофарм Стада Југобанат 20:0 (пф), Рума 92 Гимназија 100:48, Пролетер Челарево 58:64, Врбас Медела Ковин 86: Рума : Врбас : Хемофарм : Тополчанка : Ковин : Челарево : Војводина : Гимназија : Пролетер : Југобанат :360 0

25 Среда, 16. новембар ФИТ НЕС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕ ДА ЉЕ И ТАК МИ ЧЕ ЊА Цен тар деч јег фит не са ТЕ КВОН ДО БЕ О ГРАД ТЕ КВОН ДО ФОР МЕ Ме да ље Ми тров ча ни ма Де таљ с Ку па Сир ми јум У не де љу је у Бе о гра ду одр жан је тре ћи Im pe rium MKD po om sae, опен такми че ње у те квон до фор ма ма на ко ме је уче ство ва ло 163 так ми ча ра. Те квон до клуб Сир ми јум из Срем ске Ми трови це пред ста вља ло је де вет так ми ча ра ко ји су осво ји ли осам ме да ља, од ко јих три злат не, три сре бр не и две брон за не ме да ље. Злат на од лич ја осво ји ли су Ан дреј Му ра то вић, Та ма ра Кра ји на и Је ле на Си мић, сребр не ме да ље Ма те ја Лу кић, Ива на Гра стић и Ма ја Барзут, док су брон за но од лич је осво ји ли Ни ко ле та Ми шу ра и Мар ко Три шић. С.Н. Так ми ча ри Сир ми ју ма са осво је ним ме да ља ма ЗОН СКА ЛИ ГА У ШАХ о во дом ве ли ког успе ха так ми чар ки ПСо кол ског дру штва 2, ко је су на 9. Европ ском пр вен ству у деч јем фит не су осво ји ле две ме да ље, у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци је у по не де љак, 14. но вем бра, одр жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре. Че стит ке мла дим так ми чар кама на из ван ред ним ре зул та ти ма упу тио је за ме ник пред сед ни ка Град ске скуп шти не Зо ран Ми шче вић, док је тре нер Со колског дру штва 2 Сло бо дан Је вре мо вић још јед ном под се тио да је Са ри Киш на Евроском шам пи о на ту при па ло сре бро, Зо ра ни Сла дек брон за, а да је ше сто ме сто Ане Ра до ва но вић та ко ђе успех вре дан по штова ња. Он је за хва лио град ским вла сти ма на фи нан сиј ској по др шци, без ко је си гурно Ми тров чанке не би оти шле у Ри ми ни, где су би ле нај пријат ни је из не нађе ње и је ди ни пра ви ри вал до са да не при косно ве ним Ма ђари ца ма. Срем ска Митро ви ца је да нас во де ћи цен тар у де чи јем фит не су у Ср би ји, а са да су Сре ми це по пр ви пут до стојно пред ста ви ле сво ју зе мљу на јед ној ве ли кој ме ђу на род ној ма ни фе ста ци ји. У гра ду на Са ви, у су боту, у Са ли По зо ри шта До бри ца Ми лу тино вић ор га ни зо ван је Куп Сир ми јум у деч јем фит не су. Пла ни ра се да та ма нифе ста ци ја по ста не тра ди ци о нал на. Председ ни ца Фит нес са ве за Ср би је и тре нер на ше ре пре зен та ци је Ма ри ја Са вић Срећко вић, ина че Ми тров чан ка, на ја ви ла је да ће у де цем бру у Срем ској Ми тро ви ци би ти одр жа но пр во Др жав но пр вен ство у дечјем фит не су. Успех мла дих Ми тров чан ки је уто ли ко вред нни ји ако се зна да су им на рас пола га њу вр ло скром ни усло ви за тре нин ге. Јер, њих пе де се так ве жба у ма лој за купље ној са ли осмо спрат ни це код не ка дашњег пон тон ског мо ста. С.Лов ча нин С кон фе рен ци је за но ви на ре у Скуп шти ни гра да При зна ња нај бо љи ма Но вом Слан ка ме ну је ор га ни зо вана све ча на до де ла на гра да нај бо ље пла си ра ним еки па ма, на не дав но за вр шеном пр вен ству Зон ске ли ге Сре ма. Пе ха ре су до би ли три нај бо ље еки пе: Бо рац из Ве ли ких Ра ди на ца, Ба но штор и Ду нав из Но вог Слан ка ме на. Бо рац и Ба но штор су но ви чла но ви Вој во ђан ске ли ге гру па Срем, док је Ду нав пр ва ре зер ва. У так ми чар ском де лу све ча но сти ор гани зо ва но је Пр вен ство зон ске ли ге у убр заном тем пу (15 ми ну та ). По бе дио је Ба но штор са 14 меч-бо до ва (21,5 по е на). Пла сман осталих еки па уче сни ца: 2. Ду нав (Но ви Слан камен) 14 (21), 3. Бо рац (Ве ли ки Ра дин ци) 9 (13,5), 4. По ду на вац (Бе ле гиш) 8 (14,5), 5. Ши ма нов ци 8 (13), 6. Слан ка мен ка Ду нав (Но ви Слан ка мен) 8 (11,5), 7. Сре мац (Вој ка) 5 (12) и 8. До њи Срем (Пе ћин ци) 5 (9). Ж. Ра ди во је вић а 28. Ме ђу на род ном тур ни ру Ки кин за по ле тар це, мла ђе и ста ри- Нда је пи о ни ре и ка де те, у кон ку рен ци ји 750 так ми ча ра из 60 клу бо ва из осам зе ма ља, ла ћа рач ки џу ди сти су осво ји ли че ти ри ме да ље: по две злат не и две бро на зне ме да ље. У кон ку рен ци ји ка дет ки ња, такми чар ке из Ла ћар ка су би ле нај бо ље и осво ји ле по бед нич ки пе хар. Злат не ме да ље осво ји ле су ка дет киње Ва лен ти на Шћурк (до 57кг) и На да Па нић (до 63кг), а бро на зне ме да ље мла ђи пи о нир Сте во Ју ри шић (до38кг) и Ва лен ти на Шћурк у ка те го ри ји ста ри јих пи о нир ки до 57кг. На истом так ми че њу, чла ни ца Срем ца из Јар ка Зо ра на Га јић је осво ји ла сре бр ну ме да љу. С.Н. ЏУ ДО Успех Ла ћа ра ца Од лич не Ин ђиј ке а др жав ном Ку пу ко ји је одр жан ми- лог ви кен да у Па ра ћи ну ка ра ти сти Нну Же ле зни ча ра оства ри ли су од лич не резул та те у кон ку рен ци ји ви ше од 600 такми ча ра из 73 клу ба ко ји су свој пла сман из бо ри ли на ре ги о нал ним над ме та њи ма. Је да на ест так ми ча ра Же ле зни ча ра је из бо ри ло пра во на на ступ а осво је не су две ме да ље: јед на злат на ко ју је из бо рила Алек сан дра Фи ли по вић у ка та ма по једи нач но и јед на сре бр на у бор ба ма -45кг ко ју је из бо ри ла Мо ни ка Ју ри шић. М.Д. Алек сан дра и Мо ни ка на по бед наич ком по сто љу КА РА ТЕ На да Па нић и Ва лен ти на Шћурк са тре не ром ре пре зен та ци је Оправ да ли оче ки ва ња а по след њем Ку пу Ср би је ка ра ти сти НФру шко гор ца су оправ да ли оче кива ња свог те не ра Ми лан ка Влај ко ви ћа и осво ји ли осам ме да ља: пет злат них, две сре бр не и јед на брон за на ме да ља. Нај у спе шни је био Ду шан Лон ча а ре вић ко ји је осво јио зла то у ка та ма и у бор ба ма екип но, док је у по је ди нач ној кон ку ренци ји био дру ги. Пр ва ме ста осво ји ли су и Ни ко ла Ко со вац, Бо шко Јан ковћ и Бо ја на Су ба шић у ка та ма. Дру го ме сто у бор ба ма за у зео је Ср ђан Ба чић, док је Де јан Ни колић био тре ћи. С.Н. Ду шан Лон ча ре вић

26 26 Среда, 16. новембар МАРКЕТИНГ По треб ни ко мер ци ја ли сти - продав ци за те рен: Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма, Ло зни ца, Ша бац и Бо га тић. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, врло по вољ но. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Ве о ма по вољ но про да јем по слов но-стамбе ни обје кат м2 на те рет ној сао бра ћај ни ци у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у ули ци К. Тру ми ћа 8. Тел: 022/ Про да јем ви кен ди цу у Ши ша тов цу на пла цу од 22 ара са воћ ња ком. Тел: 062/ Про да јем хек тар зе мље по ред асвалт ног пута, уда ље но два ки ло ме тра од Врд ни ка. Тел: 063/ Про да јем се дам ју та ра зе мље у До брин ци ма код Ру ме. Тел: 021/ Про да јем ви кен ди цу у под нож ју Фру шке го ре, два ју тра зе мље под во ћем, це на по до го во ру. Тел: 064/ или Про да јем или ме њам ку ћу за ма њи стан уз до пла ту. Гре ја ње на гас - мо же и чвр сто гори во. Тел:022/ Хит но и по вољ но про да јем од мах усе љи ву спрат ну ку ћу у Срем ској Ра чи, це на евра ни је фик сно, мо гућ сва ки до го вор, мо же у ви ше ра та. Тел: 022/ , 064/ Про да јем ви кен ди цу Ро хаљ ба зе -по тез Куњат од 45м2 но во град ња, огра ђе но, воћ њак шљи ве и ора си, плац 23,5 ари. Тел:022/ или 069/ Про да јем ку ћу у Ве ли ким Ра дин ци ма, по врши не 60м2 на 15 ари пла ца, на екс тра ло каци ји. Тел: 022/ Про да јем хит но и по вољ но кон фор ну ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Но во сад ска 33. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ма лој Сла во ни ји 11 х 10м на осам ари пла ца. Тел: 022/ Про да јем ку ћу од 200м2, са ко мо ром за фар ба ње по год на за при вред не де лат но сти, ауто ме ха ни ча ра, ауто е лек три ча ра, цен трално гре ја ње и пар ке ти, де ли мич но на ме штена, плац 6,5 ари. Тел: или Ку пу јем плац од 8 до 10 ари мо же и са старом ку ћом. Тел: 022/ Про да јем две ку ће на јед ном пла цу, це на евра, Ста ри шор 6, Срем ска Ми трови ца - Про да јем ма њу ку ћу у цен тру гра да, по годна за по слов ни про стор, фик сно евра. Тел: 063/ Про да јем че ти ри ју тра зе мље у Пла ти чеву, бли зу дру ма пре ма Ви то јев ци ма. Тел: 022/ или 064/ , зва ти по сле 15 ча со ва - Про да јем ку ћу од 200м2, С. Мо крањ ца 15, по вољ но. Тел: 069/ Про да јем ку ћу. Тел: 060/ Про да јем две ба гре мо ве шу ме у Ста ром Ди во шу и Ши ша то вцу. Тел: 022/ или 060/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку. Тел: 022/ Про да јем спрат ну ку ћу у Ин ђи ји на пла цу од 3,45 ари, це на евра, ни је фик сно. Тел: 064/ Про да јем две ку ће, Бу ле вра Кон стан ти на Ве ли ког 16. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ста ру ку ћу у Ер де ви ку без стру је и во де, це на евра. Тел: 066/ или 064/ Про да јем ку ћу у Ку зми ну, Ву ка Ка ра џи ћа 124. Тел: 022/ или 061/ Ку пу јем ју тро зе мље до евра, Бо шко Ру ма. Тел: 064/ Про да јем ку ћу и по моћ ну згра ду и воћ њак у Ле жи ми ру, За дру жна 87. Тел: 011/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци од 80м2, 28. мар та 18. Тел: 064/ Про да јем ку ћу, бив ша же ле знич ка ста ница, ста ра пру га Шид- Ву ко вар-оси јек, во да, стру ја, те ле фон, цен трал но гре ја ње. Тел: Про да јем зе мљу у Ла ћар ку 67 ари, по тез Бр до. Тел: 022/ Про да јем три фр та ља ју тра зе мље на чалман ском пу ту. Тел:022/ Про да јем ку ћу од 550м2 на до број ло ка цији, у функ ци ји 250м2. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Ја лијска пр ва 69, ле га ли зо ва на, це на евра. Тел: 064/ Хит но про да јем ку ћу са пла цем од 5 ари у Ср.Ми тро ви ци, Три ве Ви та со вић 10. Тел: 022/ Про да јем три ју тра зе мље у Ку зми ну, по тез Ме зе вац. Тел: 022/ Про да јем ста ру ку ћу у Гр гу рев ци ма, Вод на 3. Тел: 063/ Про да јем пла це ве од 9 ари и плац од 30 ари, ули ца Хај дук Стан ка - Ша ла ба ра. Тел: 060/ или 022/ Про да јем спрат ну ку ћу у цен тру Ши да са два одво је на ста на са цен трал ним гре ја њем, на пла цу од 9 ари. Тел: 066/ Про да јем два ју тра зе мље у Жар ков ци ма уз се ло глав ни пут за Ру му. Тел: 061/ Про да јем ком фор ну ку ћу. Тел: 022/ од 17 до 19 ча со ва - Про да јем ку ћу на осам ари пла ца, це на евра. Тел. 063/ Про да јем ку ћу у Ма чван ској Ми тро ви ци, насе ље Кри ва ја. Тел: 022/ СТА НО ВИ - Про да јем стан од 70м2 у Де кан цу, екс тра сре ђен, од мах усе љив, лифт, ЦГ, ка блов ска, це на по до го во ру. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у ули ци За на тлиј ска. Тел: 022/ Из да јем кон фо ран на ме штен апарт ман у цен тру Ба ње Ко ви ља че. Тел:063/ Про да јем тро со бан укњи жен стан у Но вом Са ду, де ве ти спрат од 72м2, це на по до го вору, хит но. Тел: 063/ Из да јем стан од 46м2 пре ко пу та Пр ве здрав стве не ста ни це, ули ца Др Ду ша на Попо ви ћа 36. Тел: 064/ , 022/ , 021/ Из да јем нов екс клу зив но на ме штен стан од 100м2, кли ма, ЦГ, КТВ, две те ра се, ин тер нет, Кра ља Пе тра Пр вог. Тел: 022/ или 064/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост од 59м2 у од лич ном ста њу без ула гања, ЦГ, ка блов ска. Тел: 022/ или 069/ Из да јем ве ли ки стан на жит ном тр гу. Тел: 061/ или 063/ >>>

27 Среда, 16. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем дво со бан стан у на се љу М. Ху ђи од 51м2, ше сти спрат, лифт. Тел: 063/ Из да јем на ду жи пе ри од пра зан дво со бан стан, че твр ти спрат, цен трал но гре ја ње у Каме ња ру. Тел: 064/ Из да јем ку ћу од 550м2, упо тре бљи во 250м2 по год но за кли ни ку, ор ди на ци ју, пан си он или ста но ва ње стра них ин ве сти то ра.. Тел: 069/ Про да јем стан у Ка ме ња ру или ме њам за стан у Но вом Са ду. Тел: 064/ Тра жи се тре ћи ци мер у на ме ште ној за себној со би у Бе о гра ду, ули ца 29. но вем бар на по чет ку. Тел: 063/ Из да је ма на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у Пејто ну. Тел: 022/ или 062/ Про да јем бун га ло ве са две гар со ње ре у Бао ши ћи ма код Хер цег Но вог. Тел: 022/ или 062/ Из да јем тро со бан стан са цен трал ним гре јањем у на се љу Ста ри мост, по лу на ме штен од го ди не. Тел: 022/ или 063/ зва то до 13 ча со ва и по сле 17 ча со ва - Из да јем дво ри шни на ме штен стан са централ ним гре ја њем у на се љу М. Ху ђи. Тел: 022/ Про да јем дво со бан стан од 59м2 у на се љу Ста ри мост у од лич ном ста њу, без ула га ња. Тел: 063/ Из да јем со бе уче ни ца ма са за себ ном употре бом ку хи ње и ку па ти ла, це на 40 евра по осо би. Тел: 060/ Про да јем пут нич ки ауто ци тро ен -спа чек., це на евра. Тел: 063/ Про да јем ми цу би ши-лан цер, 1,5 ГТЛ, го ди ште, цр ве на ме та лик, у со лид ном ста њу, без ула га ња, це на евра. Тел: 064/ Про да јем пи кап у во зном ста њу. го ди на про из вод ње Тел: 022/ Про да јем ре но-ме ган, го ди ште, 1,4, бен зин, 16В, ско ро уве жен, це на Е. Тел: 064/ Про да јем опел кор су, го ди ште, 1,7 ДИ, 3/В, ско ро уве жен, це на Е. Тел: 064/ Про да јем фи ат-пун то 1,2 бен зин, 2000 го ди ште, ре ги стро ван до кра ја го ди не, це на евра. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост од 58м2, че твр ти спрат, цен трал но греја ње + по друм, по вољ но. Тел: 064/ Из да јем по лу на ме штен пред њи део ку ће, гре ја ње на гас, а мо же и чвр сто го ри во, сами ци, сам цу или брач ном па ру на Бе лој Ру жи у Ла ћар ку. Тел: 060/ , по сле 15,30 ча со ва. - Про да јем дво со бан стан на пи ја ци. Тел: 022/ Из да јем-про да јем код Цар ске па ла те ново и згра ђе ни по слов но-стам бе ни обје кат- По+П+П1+Пк, у осно ви 20 х 17м, по кри вен - или без уну тра шњих пре гра да на пар це ли од /200м2. Тел: 069/ Из да јем ло кал у цен тру. Тел: 022/ Из да јем два ло ка ла са са ни тар ним чво ром, це на 6.000,00 и 7.000,00 ди на ра., мо гућ сваки до го вор. Тел: 022/ или Из да јем ло кал од 50м2, ули ца Пу шки но ва, по год но за аген ци је, за нат ске де лат но сти и тр го ви ну, це на 100 евра. Тел: 022/ или 063/ Из да јем тро со бан на ме штен стан са централ ним гре ја њем у Де кан цу. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом шо ру без на кна де. Тел: 022/ Из да јем дво со бан кон фо ран по лу на ме штен стан са цен трал ним гре ја њем, те ле фо ном и га ра жом, сло бо дан од Тел: 022/ или 064/ Про да јем нов че тво ро со бан стан од 102м2 / ду плекс/ че твр ти спрат, Де кан ске ба ште 1, од мах усе љив /укњи жен/. Тел: 063/ Про да јем стан од 44м2, дру ги спрат, централ но гре ја ње у но вој згра ди пре ко пу та СДК. Тел: 022/ или 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан. Тел: 022/ од 17 до 19 ча со ва - Из да јем на ме ште ну ку ћу код бен зин ске пумпе Мол. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан у Де кан цу, дру ги спрат, 60м2, цен трал но гре ја ње, ка блов ска, кли ма. Тел: 069/ Про да јем или ме њам стан у Но вом Са ду, дуплекс. Тел: 065/ Из да јем стан на Цр ве ној че сми. Тел: 022/ Про да јем се тро со бан стан од 69м2, че твр ти спрат у на се љу М.Ху ђи. Тел: 065/ ЛО КА ЛИ - Из да јем огра ђен про стор од 10 ари, по го дан за ауто-от пад у Ру ми, и га ра жу од 50м2. Тел: 064/ Ве о ма по вољ но про да јем по слов но-стам бени обје кат м2 на те рет ној са о браћај ни ци у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, вр ло по вољ но. Тел: 064/ Из да јем ло кал по го дан за адво кат ску канце ла ри ју, гре ја ње на гас но во град ња, пре ко пу та су да, це на 100 евра. Тел. 022/ или 063/ NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM MEZGRAJA Dositejeva 15, Sr. Mitrovica - Из да јем ма га цин ски про стор у Срем ској Ми тро ви ци од 200м2, Др. Ми ла на Ко сти ћа бб, це на 200 евра. Тел: 022/ или 063/ Из да јем ло кал, Па лан ка 137 од 72м2, по годан за све -де лат но сти. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ло кал од 100м2. Тел: 064/ Из да јем ло кал у ули ци Кра ља Пе тра Пр вог 42. Тел: 022/ или 064/ Из да јем ло кал у цен тру гра да /па саж/, преко пу та по ште, по вр ши не 20м2. Тел: 064/ Иза да јем ком плет опре мљен ло кал за продав ни цу у Ман ђе ло су пре ко пу та шко ле. Тел: 064/ Из да јем ло кал од 60м2 у За на тлиј ској улици. Тел: 022/ ВО ЗИ ЛА UGALJ ZA CENTRALNO GREJANJE - Про да јем голф двој ку, го ди на про из вод ње 1989, 3/В, бен зи нац, ско ро ре ги стро ван. Тел: 022/ или 064/ Про да јем опел-ка дет-коц ку, го ди на произ вод ње 1983., у ис прав ном ста њу, тек ре гистро ван. Тел: 063/ Про да јем ју го-55, го ди ште, вла сник, це на 950 евра. Тел: 064/ Про да јем ску тер 50м3, стар две го ди невла сник. Тел: 022/ или 064/ U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ Про да јем опел аско ну 1,3, плин, ате стира на, ре ги стро ва на до го ди не, го диште 1986., вла сник, це на по до го во ру. Тел: 063/ Про да јем ауто-при ко ли цу са ате стом 250 х 100см, ско ро но ва. Тел: 022/ Про да јем ауто-при ко ли цу. Тел: 022/ или 061/ Про да јем за ста ву-128, го ди ште 1989, прешла км, у ис прав ном ста њу, ре ги строва на до Тел: 064/ Про да јем ју го. Тел: 061/ Про да јем ци тро ен бер лин го, пут нич ки, 1,9 Д, го ди ште, ре ги стро ван до апри ла 2012, фик сно евра. Тел: 060/ МАРКЕТИНГ >>>

28 28 Среда, 16. новембар МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем ТВ Бла ум пункт, бој лер од 80 лита ра - Маг но хром, гра мо фон + звуч ни ци, ЛП пло че, це на по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем ту је за жи ву огра ду од 1м и Колум не од 1м. Тел: 022/ Ин ђи ја - Про да јем ра ки ју ја бу ко ва чу и зе че ве. Тел: 069/ Сто ло ви за сто ни те нис. Тел: 064/ Ла ки ра ње и об ра ђи ва ње оште ће них ка да. Тел: 064/ Се лид бе и пре воз ро бе ком би јем до 2,5 тоне. Тел:064/ Озби љан пен зи о нер тра жи же ну за помоћ у ку ћи, мо гућ и брак, без оба ве за. Тел: 066/ Ме њам га ра жу у на се љу М. Ху ђи за га ра жу у на се љу Орао уз мој ре ванш. Тел: 065/ Про да јем ма чи ће Ру ске бе ле мач ке, це на 50 евра. Тел: 069/ На про да ју Џек-Ра сел -Те ри јер, муж јак, три ко лор, стар че ти ри го ди не, ув жен из Мађар ске, до ка зан у при пло ду, сло бо дан за па ре ње. Тел: 060/ На про да ју Џек-Ра сел - Те ри јер, пр во би рано му шко ште не са ро дов ни ком, од не го ва но, вак ци ни са но, пас из по зна тог фил ма Ма ска. Тел: 060/ Не го ва ла бих ста ри ју ба ку - пен зи о нер ку од 65 до 75 го ди на би ла би као члан по ро ди це. Тел: 064/ Же на са ис ку ством не го ва ла би ста ри ју особу. Тел: 022/ Уз нов ча ну на кна ду не го ва ла бих ста ри је осо бе на те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це. Тел: 064/ Про да јем ру зма рин за свад бе и кан те за маст. Тел: 022/ Ку пу јем ТА пећ 2,5 до 3,5kw. Тел: 022/ По треб на же на са раз бо јем за тка ње. Зва ти по сле 21 час на те ле фон - 022/ Про да јем Ал фа-90 пећ на чвр сто го ри во, фри жи дер, тр пе за риј ски сто и сто ли це, витри ну, про зор 140 х 120. Тел: 022/ Ку пу јем ТА пећ ше сти цу или пе ти цу. Тел: 064/ Про да јем ту ча не ра ди ја то ре, 130 ре ба ра, екс тра ста ње, Вла да. Тел: 060/ Про да јем деч ји би цикл, це на 2.000,00 дина ра, кан те за маст од 30 и 5о ли та ра. Тел: 022/ Про да јем па ту ља сте пу дли це ро ђе не 2. ок то бра, мо гу ће пре у зи ма ње за две не деље, за и ста по вољ но. Тел: 064/ или 023/ Да јем ча со ве не мач ког је зи ка и про да јем ико не. Тел: 022/ Про да јем прим, бас-прим, ви о ли ну, кон тру, ги та ру и гу сле. Тел: 022/ По треб на кућ на по моћ ни ца за ше сто чла ну по ро ди цу у Не мач кој. Тел: , зва ти по сле 16 ча со ва - Про да јем ка уч и тро сед, це на по ко маду 5.000,00 ди на ра. Тел: 022/ или 064/ Про да јем фи скал ну ка су, ГПРС, ТА-6 и расхлад ну ви три ну. Тел: 022/ Вр шим услу ге тран спор та са ка ми о ном но сиво сти 6,5 то на, по вољ но. Тел: 064/ Про да јем ТА пећ 3,5 кw. Тел: 064/ Про да јем ста ри би бер цреп. Тел: 022/ Про да јем ета жни штед њак на чвр сто го ри во Маг нум Сме де ре во, ко ри шћен две не де ље, це на ,00 ди на ра. Тел: 022/ или 061/ Ме ди цин ска се стра у стал ном рад ном од но су у Ур гент ном цен тру у Но вом Са ду же ли прела зак у бол ни цу у Срем ској Ми тро ви ци, под истим усло ви ма - стал ни рад ни од нос. Тел: 063/ Про да јем ло вач ку тор бу - рук сак ско ро нов, ре де ник за ло вач ке мет ке ка ли бра 16. Тел: 022/ Про да јем штен це Ca ne-cor so, вак ци ни сани, од лич ног по ре кла. Тел: 065/ Про да јем ра киј ску бу рад ра зних ве ли чи на. Тел: 022/ или 062/ Про да јем ста кле не по ли це за про дав ни цу здра ве хра не. Тел: 062/ Про да јем ло вач ку пу шку пе то мет ку уз дозво лу. Тел: 063/ Про да јем сме де ре вац трој ку са це ви ма, цена ,00 ди на ра, ци глу си ли кат ну бе лу 800 ко ма да, це на ,00, дво је вра та за ку па ти ло но ва, це на по 5.000,00, јед на пу на ме тал на вра та, це на 4.000,00. деч ји кре ве тац 4.000,00, уси си вач 3.000,00, и ора хо ве да ске по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем опел су зу. Тел: 064/ Про да јем форд ескорт 1,3 ку би ка, го ди ште. Тел: 022/ или 065/ Про да јем опел оме гу у од лич ном ста њу, це на евра.тел: 065/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем во ћар ску и ра тар ску пр ска ли цу. Ку пу јем ка зан за ра ки ју. Мо же за ме на. Тел: 064/ РА ЗНО - Про да јем кан це ла риј ски сто, фо те љу, шест сто ли ца и сто ли ћа. По год но за шко ле стра них је зи ка, ин фор ма тич ке ка би не те и сл. Тел: 064/ Про да јем ком плет су до ва АМЦ у ори ги налном ко фе ру, по вољ но. Тел: 065/ Вр ло по вољ но про да јем пи штољ Те те јац, 7,62мм. Тел: 022/ Про да јем но ви је ко лор те ле ви зо ре, свих ди мен зи ја, вр ло по вољ но! до ста вљам на адре су нон-стоп. Тел: 021/ или 064/ Ку пу јем ис прав не - не ис прав не ко лор теле ви зо ре, до ла зим. Тел: 021/ или 064/ Успе шно да јем ча со ве из хе ми је. Тел:061/ Про да јем пи штољ За ста ва 7,65, не у по требља ван. Тел: 064/ Про да јем пен ту 7,5кс - Мер ку ри. Тел: 022/ или 064/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ, 4,5 ко ња са до да ци ма и при ко ли цом за 450 евра, кру њачкру пач оџач ки 200 евра, Тел: 060/ , зва ти по сле 15,30 ча со ва - Про да јем трак тор ИМТ 533, ура ђе на ге нерал на, офар бан, це на Е. Тел: 064/ Про да јем пре кру пач за ку ку руз. Тел: 022/ или 061/ Про да јем рас ту ри вач ми не рал ног ђу бри ва. Тел: 064/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем бан сек за се че ње др ва са два мото ра мо но фа зним и тро фа зним. Тел: 022/ Про да јем струг за др во. Тел: 069/ Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це, мо же ком пен за ци ја за др ва. Тел: 022/ Про да јем ка фе апа рат еспре со Asto ria - јед но руч на, млин за ка фу -СЕ тип RR 45 G.ROS SI S.r.l. Ита ли ја,. Тел: 065/ Про да јем че ти ри ви со ке шанк сто ли це од инокса са ко жним се ди шти ма. Тел: 065/ Про да јем ре ги стар ка су де ко ди ра на са GPRSom и еле мен ти ма на па ја ња, те ле фон са мо гућно шћу ди рект не на пла те по тро ше них им пул са од стра не кли јен та. Тел: 065/ Про да јем но ву тр пе за риј ску гар ни ту ру од пу ног ме син га, сто и шест та па ци ра них сто лица од лич ног ди зај на. Тел: 064/ Про да јем ту ча ни ра ди ја тор, др ве но бу ре за ку пус, ме ха нич ку пи са ћу ма ши ну, ку пу за каље ву пећ. Тел: 022/ или 022/ Про да јем ка зан од инок са за ра тлук, чо кола ду итд.тел: 022/ или 063/ Про да јем тро сед, дво сед, ка уч, пећ магму и деч ји кре ве тац. Тел: 022/ или 063/ Про да јем цир ку лар од се дам опе ра ци ја- цена 300 евра и ка зан за ра ки ју - це на до го вор. Тел: 060/ , зва ти по сле 15,30 ча со ва - Про да јем го бле не че ти ри го ди шња до ба и Пи рот ски ћи лим руч ни рад. Тел: 022/ или 065/ По кла њам ле по ку че. Тел: 022/ , зва ти по сле 21 час - Кок тел ве че сва ког пет ка у би феу Ki bic- Fen ster код ма ле цр кви це. Тел: 022/ Про да јем ве о ма по вољ но фран цу ски ле жај. Тел: 063/ Про да јем Ве нус ТВ, Е- 54, ра ван. Тел: 022/ или 069/ Про да јем ора хо во ста бло ду жи не 2,5 ме тра, ви три ну и тро сед. Тел: 022/ Про да јем очу ва ну ду гач ку жен ску бун ду - астра ган. Тел: 022/ Не го ва ла бих ста ри је осо бе и ра ди ла све кућ не по сло ве. Тел: 022/ или 060/ Про да јем Маг му ше сти цу. Тел: 022/ или 060/ По вољ но про да јем тро сед, две фо те ље и стил ски сто лић. Тел:069/ Про да јем две по ни ке и је дан жен ски бицикл. Тел: 022/

29 Среда, 16. новембар недељни Хороскоп Ован Не раз ми шља те пре ви ше да ли је све што ра ди те ис прав но. Са мо вам је бит но да бу де те при ме ће ни па ма кар и об ма њу ју ћи дру ге. Но вац тро ши те на књи ге што је похвал но, али и раз не не по треб не сит ни це. Бик До ста то га сте до бро ура ди ли за рад напрет ка у ка ри је ри, али са да као да сто јите у ме сту. Фи нан си је со лид не. Од нос са парт не ром ни је до бар на ред них да на, али ви ће те ве ћи ну чи ње ни ца за не ма ри ва ти. Бли зан ци Ако сте би ли скло ни ла жи ма, бу ди те спрем ни на по сле ди це. На по љу фи нан сија има те по тре бу да по бољ ша те си ту а ци ју и по че ли сте да раз ма тра те све мо гућ ности. У љу ба ви про мен љи во. Рак На по слу про бле ми. И да ље по сто ји опасност од гу бит ка лич них ства ри, а и новца. Ако сте по слу ша ли са вет и по ве ли ра чу на о ис хра ни, не мо ра те да бри не те. Лав Без об зи ра на од ре ђе не по те шко ће, има те до ста сна ге и во ље. По слом сте за до вољни. На емо тив ном пла ну не ма про ме не. Си ту а ци ја је још увек не по вољ на. Здравље осе тљи во све до кра ја не де ље. Де ви ца Ве ћи део сво је енер ги је сте по тро ши ли на без ве зне ства ри, оп те ре ћи ва ју ћи се глу пости ма. По ја ча на нер во за је учи ни ла своје, али ево уско ро при ли ке да бор бе ност ис ко ри сти те на пра вом ме сту. Временска прогноза Ва га Ако сте но вац у ско ри је вре ме по зај ми ли при ја те љу, са да има те про блем да до њега до ђе те. Уко ли ко има те де цу, на ред них да на обра ћај те ви ше па жње на њих, а и при па зи те на здра вље. Шкор пи ја Ако сте зло у по тре бља ва ли сво ју по слов ну по зи ци ју, оче куј те вр то глав пад због то га. С дру ге стра не, ако сте по сту па ли ис правно, мо же те ве ро ва ти у прав ду. Здра вље осе тљи во. Стре лац На ред них да на и да ље бу ди те оба зри ви у са о бра ћа ју. Из бе га вај те во жњу у ра ним ју тар њим ча со ви ма ка да је сла ба ви дљивост, по себ но ако је ма гло ви то. Члан поро ди це има про бле ма у ино стран ству. Ја рац Има те осо би не ко је тре ба да кра се не ког ко је на функ ци ји. Пра вед ни сте, упор ни и ис трај ни, али је са да по треб но да су зи те круг нај бли жих са рад ни ка. Пра во фи нансиј ско ста ње кри је те од ве ћи не. Во до ли ја На по слов ном пла ну не ма по бољ ша ња. Ло ша ко му ни ка ци ја. Спо ри је тро ши те новац. У бра ку ће кри за по тра ја ти још ко ји дан. Ни сте отво ре ни јед но пре ма дру гом па за то и не ма те до бар од нос. Ри бе Иако на мо мен те има те фи нан сиј ске по тешко ће, увек не ка ко ус пе те да ис пли ва те и опет до ђе те до со лид не сво те нов ца. На по слу вам од го ва ра окру же ње као и рад ни усло ви. Здра вље не ста бил но. од до Кувар Кре ма ста ке стен тор та Са стој ци: 500 гр ке стен пи реа 1 крем шлаг са уку сом ва ни ле 200мл мле ка 300 гр мле ве не пла зме 7-8 су пе них ка ши ка јо гур та гр чо ко ла де за по си па ње По сту пак при пре ме: Шлаг крем са уку сом ва ни ле уму ти мо са хладним мле ком. Мле ве ну пла зму по ме ша мо са не коли ко ка ши ка јо гур та, са мо то ли ко да ма са не бу де прег ње ца ва, али да мо же да се об ли ку је и ути сне у ка луп. Ке стен пи ре ако је без до дат ка ше ће ра засла ди мо по уку су са ва нил ше ће ром и из гње чи мо ви љу шком и по ла ко до да мо ва нил крем шлаг и умути мо са мик се ром да до би је мо фи ну кре му. Кре му на не се мо на ко ру, из рав на мо и по спе мо рен да ном чо ко ла дом. Вре ме при пре ме 15 ми ну та. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Измаглица Макс. 7 Мин. -3 Сунчано Макс. 7 Мин. -3 Сунчано Макс. 7 Мин. -2 Углавном сунчано Макс. 8 Мин. -2 Сунчано Макс. 10 Мин. 4 Киша и суснежица Макс. 8 Мин. 2 Киша Макс. 4 Мин. 2 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

30 30 СРЕМСКЕ ЗА МЛАДЕ Среда, 16. новембар ПРО ЈЕ КАТ СРЕМ СКИХ НО ВИ НА МЛА ДИ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ СТА РА ПА ЗО ВА ПР ВИ СА ЈАМ РУ КО ТВО РИ НА Ру ко тво ри не обо је не ма штом мла дих Н е дав но је у ор га ни за ци ји општин ске Кан це ла ри је за мла де и Мла дих кре а ти ва ца у Старој Па зо ви ор га ни зо ван пр ви Са јам ру ко тво ри на ко је из ра ђу ју мла ди. На овој про дај ној из ло жби у хо лу Бе ле згра де, зна ти жељ ни по се ти о ци имали су при ли ку да ви де, али и ку пе руч но ра ђен на кит, укра се за ко су, одев ну га лан те ри ју и дру ге укра сне пред ме те. Сви екс по на ти ко је је из ложи ло 20 из ла га ча, не са мо из ста ропа зо вач ке оп шти не, не го и Бе о гра да, Но вог Са да, Обре нов ца и око ли не су уни кат ни, ра ђе ни с љу ба вљу и обо јени ма штом мла дих љу ди, што је и било нај ин те ре сант ни је за по се ти о це. - Из Бе о гра да смо, ле по нам је за са да. Ле по иде про да ја и има до ста љу ди цео дан - ка жу де вој ке Ка тари на Жи ва но вић и Ива на Јо вић из ор га ни за ци је Фан ки би знис на глаша ва ју ћи да су сви пред ме ти уни катни. Јо ва на Ла у ше вић из Но вог Са да за овај Са јам је до зна ла по сред ством ин тер не та и ве о ма је за до вољ на учинком. - Ба вим се из ра дом де ко ра тив не ам ба ла же. У прин ци пу сви ма те риј ли ко ји се ко ри сте су ор ган ског по ре кла и то је јед на ма ла ра ди о ни ца у кућној ва ри јан ти и има мо све што се може упа ко ва ти у услу жно па ко ва ње. Копмпле тан про грам ам ба ла же мо же се по ру чи ти и ди мен зи је су све по жељи куп ца у за ви сно сти од по тре ба. За но во го ди шње пра зни ке пла ни ра мо хе кла не укра се за јел ке и то ће би ти Јо ва на Ла у ше вић но ви тет, а има мо и раз ли чи те ку ти је за ма ле ко ма де на ки та и че стит ке ко је су тро ди мен зи о нал не, ма ло нео бич не и спа ко ва не да и не ли че на че стит ке - ка же Јо ва на Ла у ше вић и до да је да се укљу чу је у све ма ни фе ста ци је ко је има ју ве зе с руч ним ра дом, кре а тивно шћу, при ро дом, с еко ло ги јом и то све има ве зе с пред ме ти ма ко је ра ди. Мо ни ка Пе тро вић из Обре новца је из ло жи ла на кит од по сре брене жи це с по лу дра гим ка ме њем, пр сте ње, огр ли це, при ве ске, на рукви це од кри стал чи ћа... И до ма ћи из ла га чи обо га ти ли су овај Са јам сво јим екс по на ти ма специ фич ним за под руч је Ста ре Пазо ве. Ни смо мо гли раз го ва ра ти са сви ма, на рав но али у име ор га низа то ра Ема Ма хо До мо њи је изја ви ла. - Има мо 20 из ла га ча да нас. Ути сци су фе но ми нал ни. Оче ки ва ли смо да ће би ти ова ко не што ле по, али је ово пре ва зи шло на ша оче кива ња. По се ће ност је из у зет но до бра, те смо ја и ко ле ги ни ца при ча ле да би ова ко не што мо гле ор га ни зо ва ти и на отво ре ном, не где на про ле ће, али је мо гу ће да ће мо ова ко не што ор га ни зо ва ти и пре Но ве го ди не. Сви из ла га чи, али и они ко ји су дошли да ви де пи та ли су да ли ће би ти не што и пре но во го ди шњих пра зника. Ле по је за по клон. За до вољ ни су и из ла га чи и већи на мла дих са ко ји ма смо при чали ис ти че да по се ћу је све ова кве ман фе ста ци је, да им је то при ли ка да про да ју сво је про из во де и нешто за ра де. Та ко ђе, ис ти чу да сами, или уз по моћ чла но ва по ро дице из ра ђу ју уни кат ни на ки, одев не и мно ге дру ге пред ме те и то ве о- ма ве што, што се мо гло при ме ти ти. Тач ни је, мно ге ру ко тво ри не и украсне пред ме те ра де на ста ри на чин, у мо дер ни јој ва ри јан ти. Обо је не маштом мла дих и трен дом вре ме на. Г.Мај сто ро вић (Про је кат пор жа ло Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фо ра ма ци о ног дру штва) На Сај му ру ко тво ри на За сва ког по не што Бо га та по ну да Ка та ри на Жи ва но вић и Ива на Јо вић

31 Среда, 16. новембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈП "СРЕМ ГАС", Сремска Митровица Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса Трг Војвођанских бригада 14/I, Дежурни телефони: 022/ , 064/ и 064/ Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Web: Потребна документација за прикључак - поседовни лист - лист непокретности (катастар или грунтовница); - копија плана (катастар) Цена прикључка ( дужине до 15,9 м) за плаћање на 6 или 12 рата ,24 дин. са ПДВ-ом прва рата 25 % аванс ,81 дин са ПДВ-ом преостали износ се дели са 6 или 12 рата За плаћање у целости са 5 % попуста ,16 дин са ПДВ-ом. Код одложеног плаћања на 12 рата цена се усклађује са растом потрошачких цена. СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Мла дун че пса (мн.), 7. Из не над ни на пад, 13. Хе миј ски еле ме нат из гру пе ме та ла, 14. На ша ис так ну та глу ми ца, Љу би ца, 15. Мужјак ов це, 16. Рим ски по здрав, 18. Вр ста ри бе, 19. Ин ду стриј ска биљ ка, 20. Жен ско име, 22. Ста ра ме ра за те жи ну 1,280 кг, 23. Ме ра за зе мљи ште, 24. Де ран, кли пан (пок.), 26. Ини ци ја ли срп ске спи са те љи це, 27. Тек стил на рад ни ца, 29. Ри бља ја ја шца, 31. Све та (тур.), 32. Је дан острв ски на род, 34. Уче ње, зна ност, 36. Вас пи та ње де це, 37. Ре ка у Си би ру, ото ка Бај кал ског је зе ра, 38. Гру па од три јед на ке но те. УС ПРАВ НО: 1. На кна да за шко ло ва ње, 2. Те рет у во зи лу, 3. Бив ши израел ски по ли ти чар, Аба, 4. Ен гле ски ша хи ста, Џо на тан, 5. Скра ће ни ца за цен ти ли тар, 6. Др жа ва на Апе нин ском по лу о стр ву, 7. Пр ви по вре ме ну, прет ход ник, 8. Бог сун ца код ста рих Егип ћа на, 9. По ка зна за ме ни ца, 10. По пу лар ни шпан ски ги та ри ста, 11. Пр ва сул та но ва же на, 12. Вла да ри исте ло зе, 17. Очај нич ки по зив за по моћ (мн.), 20. Не сре ћа, по шаст, 21. Ко њи у на род ној пе сми (турц.), 24. По дру гљив на зив за му шкар ца ду гих но гу, 25. Ки се ли не, 27. Кру жни ца, 28. Го вор па ри ског по лу све та, ша тро вач ки, 30. Филм ски град на Азур ној оба ли, 33. Ста ра ме ра за ду жи ну, 26 мм, 35. Скра ће ни ца за арак, 36. Скра ће ни ца за др жа ву Оре гон. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

32 32 Среда, 16. новембар ЗА ГРЕБ МЕ ЂУ НА РОД НА ИЗ ЛО ЖБА ИНО ВА ЦИ ЈА И ИНО ВА ТИВ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА Зла то ми тро вач ким сред њо школ ци ма Је ди ни пред став ни ци Ср би је би ли уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле Ни ко ла Те сла д 9. до 12. но вем бра је на за- бач ком ве ле са му, одр жа на Огре нај ве ћа ме ђу на род на из ло жба инова ци ја и ино ва тив них тех но ло ги ја. Уче ство вао је ве ли ки број пред ставни ка из це лог све та (Ру си ја, САД, Ју жна Ко ре ја, Тај ван, Ма ле зи ја, Тај ланд, Ку вајт, Иран, БиХ, Сло вени ја, Че шка...). Је ди ни пред став ници Ср би је су би ли уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле Ни ко ла Те сла из Срем ске Ми тро ви че, уче ни ци Милош Ми ћић, Вла ди мир Сер дар, за јед но са сво јим мен то ром, проф. Ђо ком Кр сма но ви ћем. -По зив за уче шће смо до би ли захва љу ју чи зла ту на Ино ви мла дих, та ко ђе у За гре бу у ма ју ме се цу ове го ди не. Овај пут смо уз ста ри уре ђај (3D Led dis play), по не ли и уса вр шену вер зи ју са ве ћом ре зо лу ци јом... Оба ра да су би ла из у зет но за па жена, а ме ђу на род ни жи ри је до де лио зла то за ино ва тив ност и кре а тивност...наш штанд је био из у зет но по се ћен, ка ко од до ма ћих го сти ју, та ко и од стра них, а мом ци су об јашња ва ли прин цип ра да и тех нич ка ре ше ња на ших уре ђа ја...с об зи ром да смо би ли је ди ни пред став ни ци Ср би је на јед ном ова ко ве ли ком и зна чај ном ску пу, те да смо осво ји ли злат но од лич је, сма трам да смо пости гли ве ли ки успех, ка же про фе сор Кр сма но вић. J.З. ONLINE Ан ке та Мо же ли др жа ва да се из бо ри са на си љем у шко ла ма? У Зла то за ино ва тив ност на шој он лајн ан ке ти, на пи та ње мо же ли др жа ва да се из бо ри са на си љем у шко ла ма, по ло ви на по сети ла ца на шег сај та од гво ри ла је нега тив но. По зи ти ван од го вор да ло је 40 од сто уче ни ка у ан ке ти, док је 10 од сто би ло нео д луч но и од го во ри ло са не знам. С.Н. 40% држава може да се избори са насиљем 10%не знам 50% држава не може да се избори са насиљем Ми тро вач ки па тент Ми тро вач ка еки па у За гре бу

33 Среда, 16. новембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ВО ДОМ ДА НА ГРА ДА Пи ло ти на град ском тр гу Кон церт Пи ло та на град ском тр гу о во дом Да на Гра да на град ском Птр гу у Срем ској Ми тро ви ци у четвр так је на сту пио по зна ти му зи чар Зо ран Ки ки Ле сен дрић и ње гов бенд Пи ло ти. Ова по зна та бе о- град ска гру па за ви ше хи ља да Митров ча на при ре ди ла је не за бо ра ван кон церт, а ти ме и по твр ди ла сво ју ду го го ди шњу успе шну ка ри је ру. На пре пу ном тр гу, пу бли ка је ужи ва ла у ста рим, али и у хи то ви ма но вог ал бу ма Пи ло та. Ре кли су да их ни ло ше вре ме ни је спре чи ло да ужи ва ју у му зи ци ко ју во ле, те да би ова кве ма ни фе ста ци је тре ба ло чешће да се ор га ни зу ју. Пре Ки ки ја на сту пи ли су ма ли шани из Му зич ког за ба ви шта Ви вак, ко ји су из ве ли пе сму о Срем ској Митро ви ци. Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Бра ни слав Не ди мо вић ре као је да му је дра го што су у му зич ки програм ове го ди не укљу че ни и нај млађи су гра ђа ни и до дао: - Тру ди ће мо се да у на ред ном пери о ду ор га ни зу је мо ви ше ова квих ма ни фе ста ци ја, јер то је оно што Ми тро ви ца во ли. Чла но ви бен да и њи хов фронт мен ре кли су да је Ми тро ви ца пра ви дома ћин, а овај кон церт је обе ћа ње да ће у го сте до ћи и на ред не го ди не. С.М.-М.М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 49. УЛИЧ НЕ ТР КЕ На сту пи ло так ми ча ра Гим на зи ја лац Ду шан Ко стић по бед ник Ме мо ри јал не тр ке Ми ло ван Ла за ре вић - Ћа за Т Пре ма шен про шло го ди шњи број уче сни ка (Фо то: М.Ми ле у снић) ра ди ци о нал не, 49. по ре ду, улич не тр ке у Срем ској Митро ви ци у ор га ни за ци ји Градске упра ве за обра зо ва њу, кул ту ру и спорт одр жа не су у че твр так, 10. но вем бра у окви ру но вем бар ских свет ко ви на. У 15 тр ка на сту пи ло је так ми ча ра. Тр ка уче ни ка тре ћих и че твр тих раз ре да сред њих шко ла би ла је ме мо ри јал на. И ове го ди не она је би ла по све ће на ра но пре ми ну лом ис так ну том так ми чару АК Срем Ми ло ва ну Ла за ре ви ћу Ћа зи, ко ји је на улич ним тр ка ма у нај ве ћем срем ском гра ду по бе дио чак 14 пу та. Циљ тр ке био је код НЛБ бан ке, док је старт за ви сио од ду жи не стазе. Нај бо љи ма су при па ле ме да ље, ди пло ме и ма ји це. Ре зул та ти - Пред школ ски уз раст 200м - де вој чи це 1. Ми ла на Си мић (Бу ба ма ра), 2. Ања Па нић (Ма слачак), 3. Ања Кр стић (Бу ба ма ра), пред школ ски уз раст 200м де чаци: 1. Стра хи ња Фи ли по вић (Бу бама ра) 2. Вук Мар ти но вић (Бу ба мара), 3 Урош Бла го је вић (Зве зди ца); пр ви и дру ги раз ред, 400м де војчи це: 1. Ва ња Бу га џи ја (ОШ Све ти Са ва ), 2. Са ра Бер ток (ОШ Све ти Са ва ), 3. Ан ђе ла Ко ва чић (ОШ Јован По по вић ); пр ви и дру ги разред 400м де ча ци: 1.Вук Шу ман (ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки ), 2. Да ни ло Ми тро вић (ОШ Јо ван Јова но вић Змај ), 3. Вук Ву ки ће вић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ); трећи и че твр ти раз ред 500 м де војчи це: 1. Јо ва на Мак си мо вић (ОШ Све ти Са ва ), 2. Ни ко ли на Шу ман (ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки ), 3. Да ја на Пал ко вић (ОШ Сло бо дан Ба јић Па ја ); тре ћи и че твр ти разред 500м де ча ци: 1. Мар ко Бе лић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ) 2. Урош Ла зић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ), 3. Бран ко Ву јо вић (ОШ Јован По по вић ); пе ти и ше сти разред 600м де вој чи це: 1. Ана Га јић (ОШ Све ти Са ва ), 2. Ма ја Ша јић (ОШ Јо ван По по вић ), 3. Ли ди ја Ми шко вић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ); пе ти и ше сти раз ред 600м де ча ци: 1. Ми лан Та дић (ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пин ки ), 2. Де спот Ста ни ву ко вић (ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник ), 3. Ми лош Ми тро вић (ОШ Јо ван По по вић ); сед ми и осми раз ред 800м де војчи це: 1. Ма ри на Про ко по вић (ОШ При зна ња за по бед ни ка ме мо ри јал не тр ке Сло бо дан Ба јић Па ја ) 2. Са ра Нешко вић (ОШ Јо ван По по вић ) 3. Ива на Уро ше вић(ош До бро сав Радо са вље вић На род ); сед ми и осми раз ред 1.000м де ча ци: 1. Мар ко Бла го је вић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ), 2. Не ма ња Ми ло ше вић (ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај ), 3 Сло бодан Квр гић (ОШ Јо ван По по вић ); пр ви и дру ги раз ред 1.000м омладин ке: 1. Ан ђе ла Јан ко вић (Ми тровач ка гим на зи ја), 2. Алек сан дра Мак си мо вић (Еко ном ска шко ла Де ве ти мај ), 3. Ма ри на Ба нић (Еко ном ска шко ла Де ве ти мај ); тре ћи и че твр ти раз ред 1.000м омла дин ке: 1. Ми ли ца Лу чић ( Економ ска шко ла Де ве ти мај ), 2. Јеле на Мар ко вић (Ме ди цин ска шко ла Дра ги ња Ник шић ), 3. Дра ги ца Ђу кић (Ме ди цин ска шко ла Драги ња Ник шић ); вој ска и по ли ци ја 1.200м: 1. Ми лош Ву ко вић (Кри мина ли стич ка по ли циј ска ака де ми ја), 2. Игор Цве та но вић (Кри ми на листич ка по ли циј ска ака де ми ја), 3. Ми лош Рај че вић (Кри ми на ли стичка по ли циј ска ака де ми ја); пр ви и дру ги раз ред 1.200м омла дин ци: 1. Не ма ња Бо шко вић (Еко ном ска шко ла Де ве ти мај ), 2. Ђор ђе Крче ди нац (ПШХЦ), 3 Не ма ња Ша рић (Еко ном ска шко ла Де ве ти мај ); тре ћи и че твр ти раз ред 1.200м омла дин ци - Ме мо ри јал на тр ка: 1. Ду шан Ко стић (Ми тро вач ка гим нази ја), 2. Ми лош Ив ко вић (Еко номска шко ла Де ве ти мај ), 3. Ог њен Те шић (Еко ном ска шко ла Де ве ти мај ); ве те ра ни и гра ђа ни 1.200м: 1. Ду шан Рок нић, 2. Де јан Бла го јевић, 3.Ма ри на Ко зе љац. По бед ни ку Ме мо ри јал не тр ке Ми ло ван Ла за ре вић Ћа за Ду ша ну Ко сти ћу уру че ни су пре ла зни пе хар и пе хар Град ске упра ве за обра зо вање, кул ту ру и спорт. - Ве о ма смо за до вољ ни, пре све га, од зи вом так ми ча ра јер је, као што смо и оче ки ва ли, пре ма шен про шлого ди шњи број уче сни ка. То је и најбо ља увер ти ра за сле де ће, ју би ларне 50. Улич не тр ке, ко је ће си гур но би ти на још ви шем ни воу - из ја вио ја на кон одр жа них тр ка за ме ник на чел ни ка Град ске упра ве за образо ва ње, кул ту ру и спорт Бог дан Бо жин.- За до вољ ни смо и укуп ном ор га ни за ци јом ове ма сов не, тра дици о нал не и, без сум ње, пре сти жне спорт ске при ред бе. С. Лов ча нин

34 34 Среда, 16. новембар ПРО ЈЕ КАТ СРЕМ СКИХ НО ВИ НА УПРА ВЉА ЊЕ КО МУ НАЛ НИМ ОТ ПА ДОМ ИН ЂИ ЈА УСКО РО РЕ ГИ О НАЛ НО УПРА ВЉА ЊЕ ОТ ПА ДОМ Са ни тар на де по ни ја за се дам оп шти на Шта пред ста вља ре ги о на ли за ци ја у упра вља њу от па дом, шта је то одр жи во упра вља ње, ко ји су ци ље ви, не ка су од пи та ња на ко је је од го во ре да ла Ива на Ка ран, ди рек тор ЈП Ин грин Ин ђи ја Н е дав но је у Ин ђи ји пот пи сан уго вор о из град њи са вре мене са ни тар не ре ги о нал не депо ни је ко ја ће оп слу жи ва ти се дам срем ских оп шти на. Пр ва фа за ове ко му нал не ин ве сти ци је вред на је 12 ми ли о на евра и ако све бу де те кло по пла ну од сре ди не на ред не го ди не има ће мо је дан да ле ко од го вор ни ји од нос пре ма ко му нал ном от па ду почев од до ма ћин ста ва и при вред них су бје ка та, пре ко тран спор та, од лага ња, ре ци кла же. Шта пред ста вља ре ги о на ли за ци ја у упра вља њу от па дом? - До са да шња ис ку ства у ве зи упра вља ња от па дом а по себ но де пона ва ња от па да ука зу ју да из град њу це лог си сте ма пред ста вља зна чај ну ин ве сти ци ју. Да би се јед на са нитар на де по ни ја мо гла фи нан си ра ти по треб но је да сер ви си ра ве ли ки број ко ри сни ка ка ко би се од такси за са ку пља ње и од ла га ње от пада мо гли по кри ти тро шко ви. Ка ко у Ср би ји не ма мно го ве ли ких гра до ва у На ци о нал ној стра те ги ји упра вљања от па дом пре по ру чу је се фор мира ње 29 ре ги о нал них де по ни ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке од ко јих би сва ка оп слу жи ва ла нај ма ње ста нов ни ка што у на шем слу ча ју Про је кат Ива на Ка ран Са ни тар на ре ги о нал на де пони ја у Ин ђи ји про јек то ва на је на рок од 30 го ди на, гра ди ће се фа зно. Ка да поч не са ра дом затво ри ће се све са ни тар не де пони је у ре ги о ну Сре ма. Про је кат за тва ра ња, са на ци је и ре култи ва ци је ин ђиј ског сме тли шта је ура ђен, би ће ак ти ви ран кад поч не са ра дом ре ги о нал на депо ни ја. А на кон за тва ра ња реги о нал не де по ни је пре ви ђе но је озе ле ња ва ње тог под руч ја по про јек ту ко ји је при пре мио Факул тет тех нич ких на у ка у Но вом Са ду и та да ће из гле да ти као јед но зе ле но бр до. кон крет но зна чи удру жи ва ње ви ше оп шти на. Оту да спо ра зум на осно ву ко јег ће по ред Ин ђи је на бу ду ћу сани тар ну де по ни ју ко му нал ни от пад би ти до пре ман из ста ро па зо вач ке, рум ске, пе ћи нач ке, ири шке и шидске оп шти не као и из Срем ских Карло ва ца. Из град њом ре ги о нал них депо ни ја пре ма свет ским стан дар ди ма би ће омо гу ће но ре ша ва ње про бле ма нај про бле ма тич ни јих ди вљих де пони ја, ка же Ива на Ка ран, ди рек тор ЈП Ин грин Ин ђи ја. Шта се под ра зу ме ва под одр жи вим упра вља њем от па дом? - Упра вља ње от па дом пред ставља низ де лат но сти и ак тив но сти ко је под ра зу ме ва ју: пре вен ци ју наста ја ња от па да, сма ње ње ко ли чи не от па да и ње го вих опа сних ка рак тери сти ка, трет ман от па да, пла ни рање и кон тро лу де лат но сти и про це са упра вља ња от па дом, тран спорт, рад, зат вра ње и одр жа ва ње по стро је ња за трет ман от па да, мо ри то ринг. Ка да ка же мо одр жи во упра вља ње, ми сли се на ефи ка сни је ко ри шће ње ре сурса, по сту па ње са от па дом на та кав на чин да то до при но си ци ље ви ма одр жи вог раз во ја. Одр жи ви раз вој је ускла ђе ни си стем тех нич ко - техно ло шких, еко ном ских и дру штвених ак тив но сти у укуп ном раз во ју у ком се по прин ци пу еко но мич но сти ко ри сте при род не и ство ре не вредно сти са ци љем да се са чу ва и унапре ди ква ли тет жи вот не сре ди не за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је. Шта се по сти же фор ми ра њем са ни тар не де по ни је? Улаз у де по ни ју - Пре све га за шти та здра вља љу ди, за шти та и уна пре ђе ње ква ли те та живо та чист ва здух, до вољ не ко ли чине ис прав не во де за пи ће, очу ва ност по љо при вред ног зе мљи шта, за шти та из во ри шта пит ке во де, сма ње ње опасно сти од де по но ва ног от па да, по новно ко ришћње от па да ре ци кла жа. По ди за ње и ја ча ње ни воа еко ло шке све сти, ин фор ми са ње и обра зо ва ње ста нов ни штва о еко ло шким про блеми ма, укљу чи ва њем јав но сти у до ноше ње од лу ка у по гле ду ме ра за шти те жи вот не сре ди не и, на рав но, одр жи во упра вља ње от па дом. При мед бе су би ле да се де по ни ја гра ди на по љо при вред ном зе мљи шту. Ка ко је иза бра на ло ка ци ја? - Ло ка ци ја је иза бра на у скла ду са Сту ди јом о про стор ном раз ме шта ју де по ни ја на те ри то ри ји Вој во ди не и по ва же ћим пра вил ни ци ма ве за ним за ову те ма ти ку. Ана ли зи ра не су три групе кри те ри ју ма: при род но-ге о граф ски, тех нич ко-тех но ло шки и со ци о ло шки. Од три мо гу ће ло ка ци је иза бра на је нај по вољ ни ја уда ље на че ти ри ки ло метра од Ин ђи је, у не по сред ној бли зи ни ауто пу та Бе о град-но ви Сад, на по врши ни од 26 хек та ра, на зе мљи шту ко је је јав на сво ји ма оп шти не Ин ђи ја и где по сто ји мо гућ ност да се за до во ље сви са вре ме ни стан дар ди за ова кве комплек се. А што се ти че при мед бе да се де по ни ја гра ди на по љо при вред ном зе мљи шту, зе мљи ште у це лој Вој води ни је плод но и при род но је да сани тар на де по ни ја бу де на та квом земљи шту. Дру го, ло ка ци ја се на ла зи бли зу но ве ин ду стриј ске зо не и за њу је пла ће на на кна да за про ме ну на мене из по љо при вред ног у гра ђе вин ско зе мљи ште та ко да се ту ко јим случа јем не гра ди де по ни ја, у до глед но вре ме из ни кла би фа бри ка. У Ин ђи ји по сто ји Ко му на лац, ипак, осно ва но је ЈП Ин грин, за што, и ка ко ће би ти ор га ни зо ван рад но вог јав ног пред у зе ћа? - Јав но пред у зе ће је осно ва но из три раз ло га. Пр ви што оп шти на има пу ну кон тро лу над њим и рад је тран спа рен тан, дру ги, лак ше ће би ти про на ла же ње стра те шког партне ра и тре ћи, јед но став ни је обезбе ђе ње ин ве сти ци о них сред ста ва код до на то ра и кре дит них ор га низа ци ја. Пред у зе ће је осно ва но ра ди обез бе ђи ва ња усло ва за из град њу и одр жа ва ње де по ни је, са ку пља ње и ла ге ро ва ње сме ћа и дру гих при родних и ве штач ких от па да ка. Оп шти на Ин ђи ја на чи јој се те ри то ри ји на лази де по ни ја пре у зи ма од го вор ност за ин ве сти ци је и упра вља ње а рела ци је са оста лим оп шти на ма би ће на осно ву уго вор но ко мер ци јал них аран жма на. Ен ти те ре ги о на оста ју и да ље на сна зи. Овим ре ше њем се омо гу ћа ва да оп шти на јед но став није про на ђе и обез бе ди ин ве сти ци о на сред ства. Што се ти че Ко му нал ца по ка за ло се да про блем упра вља ња от па дом тре ба ре ша ва ти по себ но и не за ви сно од оста лих ко му нал них де лат но сти, ре кла је Ива на Ка ран, ди рек тор ЈП Ин грин Ин ђи ја. З.Г.Сте фа но вић (Про је кат по др жао по кра јин ски Се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње) Ре ги о нал на де по ни ја че ти ри ки ло ме тра од гра да

35 Среда, 16. новембар МА ЧВАН СКА МИ ТРО ВИ ЦА УЛА ГА ЊЕ У ПРИ МАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ По чи ње ре кон струк ци ја ам бу лан те JAV NO KO MU NAL NO PRED U ZE ĆE KO MU NA LI JE SREM SKA MI TRO VI CA Jav no ko mu nal no pred u ze će Ko mu na li je Srem ska Mi tro vi ca, iz Srem ska Mi trovi ce, uli ca Sta ri šor 114, u skla du sa Od lu kom Uprav nog od bo ra pred u ze ća br /11 od go di ne,i Pra vil ni kom o po stup ku li ci ta ci je ras ho do va nih sred sta va i uklo nje nih mo tor nih vo zi la. ob ja vlju je OGLAS ZA JAV NU PRO DA JU PU TEM LI CI TA CI JE I. Jav no ko mu nal no pred u ze će Ko mu na li je iz Srem ske Mi tro vi ce ogla ša va jav nu pro da ju pu tem li ci ta ci je sle de ćih ras ho do va nih osnov nih sred sta va. R.br. Vrsta i tip ko li či na Po čet na ce na bez PDV-a u di na ri ma po ko ma du Spe ci jal no vo zi lo za od voz sme ća TAM neispravno Spe ci jal no po greb no vo zi lo RE NA UT TRA FIC - neispravno , ,90 Ре кон струк ци ја по че ла са на ци јом кро ва Оби ла зак ам бу лан те вих да на би ће на ста вље на ре кон- ци ја ам бу лан те у Ма чван ској Острук Ми тро ви ци, ка ко јој гра ви ти ра че ти ри хиља де па ци је на та, ко ји се тре нут но ле че у не а де кват ним усло ви ма. Ка ко је ре кла На та ша Коп чић, ре сорна на чел ни ца, с об зи ром да се ам бу ланта на ла зи у ло шем ста њу, ње на ре конструк ци ја би ће при мар ни за да так Градске упра ве за здрав ство и До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца. - Усло ви су ов де за и ста по ра жа ва ју ћи, ка ко за па ци јен те, та ко и за здрав стве но осо бље, та ко да нам је за вр ше так ре конструк ци је ове ам бу лан те нај ва жни ји за датак за на ред ну го ди ну, ка ко би по бољ ша ли ни во при мар не здрав стве не за шти те у нашем гра ду ре кла је на чел ни ца Коп чић. Ра до ви су већ за по че ли, ура ђен је кров ко ји је про ки шња вао и у ње го ву рекон струк ци ју је уло же но не што ви ше од 1,5 ми ли о на ди на ра. Оно што сле ди, ка ко ка же на чел ни ца, је сте са на ци ја по до ва, про зо ра, уну тра шње и спољ не сто ла рије, пре град них зи до ва. Цео по сао ће бити ура ђен у ета па ма, ка ко би па ци јен ти мо гли да ко ри сте услу ге ове ам бу лан те, а за вр ше так ком плет не ре кон струк ци је оче ку је се за три до че ти ри ме се ца. Ка ко је ис та као Сла ђан Па пић, заме ник пред сед ни ка Са ве та МЗ Ма чван ска Ми тро ви ца, по сле ду жег вре ме на на по кон ће и ова Ме сна за јед ни ца до би ти но ву, са вре ме ну и чи сту здрав стве ну ам бу ланту и до дао: - Од ка ко не ма Бро до гра ди ли шта, ко је је го ди на ма одр жа ва ло овај обје кат изгра ђен још на кон Дру гог свет ског ра та, згра да је по ла ко про па да ла, јер се у њу го ди на ма ни је ула га ло. За то нам је дра го да ће мо на по кон до би ти пра ву уста но ву ко ја и при ли чи овом ме сту. - Ви ше го ди на ни је би ло озбиљ ни јег ула га ња у на шу ам бу лан ту, та ко да је до шло до дра стич них оште ће ња и по ја ве вла ге, због че га је би ла угро же на чак и ин ста ла ци ја. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи Градској упра ви за здрав ство, Ди рек ци ји за из град њу гра да и за ла га њу ди рек тор ке До ма здра вља др На де Зец Пет ко вић оче ку је мо да ће се усло ви за рад у овој ам бу лан ти убр зо по пра ви ти, на на ше и на за до вољ ство на ших па ци је на та ре кла је др Сне жа на Би шчић, шеф Здрав стве не ста ни це Ма чван ска Ми тро ви ца, до да ју ћи да се ов де днев но пре гле да око 200 паци је на та. С. М.-М.М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПО КРЕ ТА ЗА РАЗ ВОЈ МИ ТРО ВИ ЦЕ Би знис фо рум са хр ват ским при вред ни ци ма ао ре зул тат успе шног по ве зи ва ња сло- нач ких при вред ни ка и при вред ни ка Кве ко ји по слу ју на те ри то ри ји Срем ске Митро ви це, По крет за раз вој Ми тро ви це 17. но вем бра го ди не ор га ни зу је Би знис фо рум на ко ме ће би ти при сут ни при вредни ци Ре пу бли ке Хр ват ске ко ји по слу ју на те ри то ри ји Ср би је као и при вред ни ци нашег гра да а све у ци љу по ве зи ва ња, одно сно про на ла ска по тен ци јал них парт нера као и ула га ња у наш град. Ску пу ће при су ство ва ти ам ба са дор Репу бли ке Хр ват ске гдин Жељ ко Ку пре шак, пред став ни ци Хр ват ске при вред не ко мо ре у Ср би ји, гра до на чел ник Бра ни слав Не димо вић, пред сед ник По кре та за раз вој Митро ви це Зо ран Бо ги ће вић и пот пред сед ник Алек сан дар Јак шић. С.Н Na do grad nja za od voz sme ca ATRIK MS2 ošte će no i ne kom plet no Pre se za ba li ra nje me tal nog ot pa da WAG NER WDSP II , ,50 II. Sred stva se pro da ju u vi đe nom sta nju bez pra va kup ca na na knad nu re kla ma ci ju, na is prav nost, kom plet nost I teh nič ke ka rak te ri sti ke. III. Pra vo uče šća na li ci ta ci ji ima ju sva fi zič ka i prav na li ca, či ji pred stav nik mo ra da pose du je pi sme no ovla šće nje za uče šće na li ci ta ci ji, ko ja upla te po lo že ka u ci ju u iz no su od 20% od po čet ne ce ne pred me ta li ci ta ci je ko ji li ci ti ra ju. IV. Ka u ci ja se mo že po lo ži ti upla tom go to vi ne na bla gaj ni pred u ze ća (Sta ri šor 114, Srem ska Mi tro vi ca) ili vir man skom upla tom na te ku ći ra čun JKP Ko mu na li je Srem ska Mi tro vi ca br kod Ko mer ci jal ne ban ke, uz na zna ku: Ka u ci ja za pred met li ci ta ci je br.. Vir man ska upla ta mo ra bi ti iz vr še na naj ka sni je 1 (je dan) dan pre dana ka da je za ka za na li ci ta ci ja. V. Svi za in te re so va ni po nu đa či su du žni da na po čet ku li ci ta ci je do sta ve Ko mi si ji ko ja spro vo di li ci ta ci ju pri zna ni cu o upla ti ka u ci je, od no sno ove re nu ko pi ju vir ma na uko li ko je iz vr še no vir man sko pla ća nje. VI. Ka u ci ja se ne vra ća po nu đa ču či ju po nu du Ko mi si ja pri hva ti kao naj po volj ni ju, već se ista za dr ža va i ra ču na kao avans za upla tu ku po pro daj ne ce ne. Osta lim po nu đa či ma po lo že na ka u ci ja se vra ća u ro ku od 7 (se dam) da na na isti na čin ka ko je po lo že na. VII. Sa naj po volj ni jim po nu đa čem za sva ki pred met li ci ta ci je za klju či će se ku po pro daj ni ugo vor. VIII. Ku pac je du žan da ku po pro daj nu ce nu upla ti u ro ku od 3 (tri) da na od da na iz vrše ne pro da je. Ako ku pac ne upla ti ku po pro daj nu ce nu u na ve de nom ro ku,gu bi pra vo na po vraćaj ka u ci je. IX. Ku pac je du žan da pre u zme pred met li ci ta ci je u ro ku od 15 (pet na est) da na od dana li ci ta ci je. U su prot nom, sma tra će se da je od u stao od ku po vi ne, a upla će na sred stva ne će bi ti vra će na. X. Jav na pro da ja pu tem li ci ta ci je odr ža će se u sre du, 30.no vem bra 2011.go di ne u di rek ci ji JKP Ko mu na li je u Srem skoj Mi tro vi ci, Sta ri šor 114, sa po čet kom u 12 časo va. XI. Raz gle da nje pred me ta li ci ta ci je mo že se vr ši ti sva kog rad nog da na u vre me nu od 10 do 13 ča so va na de pou i u ma šin skoj ba zi JKP Ko mu na li je u Srem skoj Mi tro vi ci, uli ca Bu le var Kon stan ti na Ve li kog bb. XII. Sva po treb na oba ve šte nja i in for ma ci je mo gu se do bi ti na te le fon 022/ , mob kon takt oso ba Ivan Ar tu kov.

36 36 Среда, 16. новембар Дана навршавају се три године од како више није са нама наш вољени Дана 15. новембра године нас је напустио наш Дана навршава се четири тужне и претешке године како ме је напустио мој драги, вољени и никад прежаљени супруг ДУШАН МИЛОШЕВИЋ Успомену на Тебе с љубављу, поносом и поштовањем чувају у срцима твоји најмилији: Ремза, Цица, Синиша, Вања и Јован МИЛАН ГЛУМАЦ Уткан си у наша срца и мисли. Увек си са нама. Твоји: Ружа, Лука и Душан са породицом БОЖИДАР БРАНКОВ - БОЛЕ професор у пензији Како да кажем души да не боли, срцу да не тугује, погледу да те не тражи, сузама да не навиру кад си ми био извор животне воље, снаге и упорности. Ако у тишини вечног мира чујеш уздахе, то су уздаси моји. Сваку реч обавија туга. Буди ми спокојан и почивај у миру, јер волим Те и увек ћу Те волети. Твоја до гроба неутешна супруга Мирјана Бранков ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ Нашој драгој мајци и тетки Дана навршава се 14 година од смрти нашег драгог и никад заборављеног Дана навршила се тужна година од смрти нашег драгог, вољеног и никад заборављеног ЖЕЉКИ ЦИНКЛЕР НИКОЛЕ ЗРИЛИЋА из Сремске Митровице КРУНОСЛАВА ХАЏИЋА Лепе успомене на њу вечно ће чувати син Борис, нећаци Дејан и Бојан, остала родбина и пријатељи Успомену вечно чувају његови најмилији. Супруга Оливера са породицом С љубављу, поносом и поштовањем увек ће га се радо сећати породице: Хаџић и Марковић Дана навршава се годину дана од кад је преминуо наш драги отац и супруг Дана у 82-ој години преминуо је наш драги супруг, отац, деда и свекар Дана у 11 часова на Православном гробљу дајемо 40-дневни помен нашој драгој мами, баки и прабаки ПЕТАР ЈАКИЋ Са љубављу и поштовањем његови најмилији: Милош, Миленко и Драгица СЛАВКО ЖМИРИЋ С љубављу и поштовањем његови најмилији: супруга Нада, син Стојан, унук Славко и снаха Радмила МИЛЕНИ ОГЊАНОВИЋ С љубављу и поштовањем њени најмилији: син Зоран и кћерка Јасминка са породицама Дана навршава се четири године од смрти мог драгог и вољеног сина и оца ТУЖНО СЕЋАЊЕ На нашег драгог сина и брата СЕЋАЊЕ На наше драге БАРАЋ БОШКА До гроба неутешна мајка Лела са унуцима Александром и Браниславом МЛАДЕНА МАСТАЛОВИЋА Увек у мислима са тобом: мама Драга, тата Милисав и брат Миле са породицом ПОПОВИЋ СПАСОЈА И РАДМИЛУ С љубављу и поштовањем породице: Поповић, Миладиновић и Радмановић

37 Среда, 16. новембар ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ Пријатељу и другу Дана навршава се четири године од када ниси са нама Десет година је прошло од смрти наше драге НАТАШЕ КЕВИЋ СЛАВКО ПАРОВИЋ Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те нећемо заборавити. Твоји најмилији: супруга Бранка и син Драган Десет година жаљења и сећања. Породица Дана навршило се 40 тужних дана од смрти мог драгог супруга ПОМЕН ТУЖНО СЕЋАЊЕ На нашег драгог супруга и оца ПЕРИ Од: Јелене и Мирјане, Слободана и Мире, Бошка и Босе, Рала, Анђелке и Љубинке РАЈКА ВУКОВИЋА из Гргуреваца Остаје вечита туга и најлепше успомене. Никада га неће заборавити његова супруга Босиљка, остала родбина и пријатељи ЦАГАРИЋКА Без Тебе не идемо на излет. Другарица Злата САВО МРЂА Прерано нам оде Ти, тугу и бол остави. Ми те много волимо, у свом срцу чувамо, забораву те не дамо. Твоји рођени МЛАДЕНА МАСТАЛОВИЋА Само ми знамо колика је празнина остала. Твоји: Душица, Зоран и Бојан Број: , Да на: г., Срем ска Ми тро ви ца Ред. бр. 1 2 ЈП Вој во ди на шу ме Пе тро ва ра дин Шум ско га здин ство Срем ска Ми тро ви ца ОГЛА ША ВА Про да ју сред ста ва јав ном ли ци та ци јом На зив основ ног сред ства КО СА ЧИ ЦА ро та ци о на но се ћа 1997 Пор тин гер УРЕ ЂАЈ ЗА ПРА ЊЕ МА ШИ НА (то плом во дом) 1997 ком Це на у ди на ри ма без ПДВ по ком , ,00 3 ПЛУГ БА НАТ ,00 4 ПУТ НИЧ КИ АУТО МО БИЛ ШКО ДА ФЕ ЛИ ЦИ ЈА г.про из ,00 Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем. Ми тро ви ци, Ко ми си ја за про да ју во зи ла ОГЛА ША ВА при ку пља ње по ну да за про да ју во зи ла: пут нич ко мо тор но во зи ло мар ке За ста ва 101-Ска ла, рег. озна ка SM , са бро јем ша си је VX , бро јем мо то ра , рад не за пре ми не 1116 ccm, го ди не про из вод ње 1996, не ре ги стро ва но, по по чет ној це ни од ,00 ди на ра. Во зи ло се про да је у ви ђе ном ста њу. По ну де ће се при ку пља ти до го ди не до 12,00 ча со ва, ка да ће се Ко ми си ја са ста ти ра ди отва ра ња по ну да, а за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу да прису ству ју отва ра њу по ну да у кан це ла ри ји бр. 313, тре ћи спрат, у Ви шем јав ном ту жи ла штву. По ну де сла ти на адре су: Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем. Ми тро вици, ул. Све тог Ди ми три ја бр. 39, за Ко ми си ју за про да ју во зи ла. Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на ли ца (прав на ли ца и фи зич ка ли ца). До ку мен та ци ја ко ју за ин те ре со ва ни уче сни ци уз при ја ву до ста вља ју је обра зац бр. 1, ко ји мо гу пре у зе ти у про сто ри ји бр. 311 у Ви шем јав ном ту жи ла штву, сва ког рад ног да на од 08-14,00 ча со ва. До дат не ин фор ма ци је мо же те до би ти,у на зна че но вре ме, на те ле фон 022/ , кон так те осо бе су: Не да Ми ло ше вић и Бо са Ра ко вић. 5 6 ДА ЦИА 1307 ДУ БЛЕ ЦАБ. 1.9 ДЕ-не ис прав на про из.2003 АУТО БУС ИКАР БУС ИК 104П 1996 г. - Ш.У. Ку пи но во , ,00 ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ- НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09)об ја вљу је 7 АУТО БУС ИКАР БУС ИК 104П 1996 г. - Ш.У. Кле нак ,00 ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 8 Плин ске бо це (ве ли ке 35 кг) - Ш.У. Кле нак ,00 О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ Ли ци та ци ја ће се одр жа ти да на го ди не у 11 h у Р.Ј. шум ска ме хани за ци ја, Мо ро вић, Шид ска бр. 22, Мо ро вић. Сред ства за про да ју мо гу се ви де ти сва ким рад ним да ном у ма шин ском пар ку шум ске ме ха ни за ци је од 8 13 ча со ва. Пра во уче шћа има ју сва прав на и фи зич ка ли ца. Оба ве за уче сни ка је да упла те 10% од про це ње не вред но сти сред ста ва, за које су за ин те ре со ва ни, пре по чет ка ли ци та ци је или на жи ро ра чун бан ка НЛБ. У це ну ни је ура чу нат ПДВ. За све ин фор ма ци је ја ви ти се на те ле фон: 022/ и 022/ Директор огранка Добројевић Пера, дипл.инг.шум. На осно ву уред ног зах те ва ко ји су под не ли но си о ци про јек та CHE MI- CAL AGRO SA VA д.о.о. Но ви Бе о град, Пал ми ра То ља ти ја 5, а спро ве ден је посту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Скла ди ште при мар них по љо при вред них про из во да и ме ха ни за ци је са ло ка ци јом у Ши ма нов ци ма, на кат. парц. бр. 566/58 к.о. Ши ма нов ци на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спрове де ном по ступ ку про це не ути ца ја до не то је ре ше ње број /2011-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вотну сре ди ну и да име но ва ни мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не ме ре ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем над ле жног ор га на. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек та као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, број 114/08). Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јинском Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој у Но вом Са ду, пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

38 38 Среда, 16. новембар ИРИГ МАЧ КОВ ПО ДРУМ И СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА Иза бра не нај бо ље пе сме о ви ну и на ри ја Мач ков по друм из Ири- и Срп ска чи та о ни ца про те клог Вга ме се ца об ја ви ли су у Срем ским нови на ма кон курс за из бор нај бо ље пе сме о ви ну. На кон курс се ја ви ло 35 ауто ра са 65 пе са ма о ви ну и љуба ви, а про шлог по не дељ ка жи ри у са ста ву Дра га на То мић, ди рек торка ОШ До си теј Об ра до вић у Ири гу, Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка Српске чи та о ни це, Са ва Јо јић власник Мач ко вог по дру ма, То дор Бјел кић, књи жев ник и но ви нар и Злат ко Зри лић, ди рек тор Мар кетин га Срем ских но ви на има ли су те жак за да так да од лу че ко је су међу њи ма нај бо ље. Пре ма од лу ци жи ри ји нај бо ља песма је Ви но је по љу бац по сто ја ња, ауто ра Ве сиљ ке Ни ко лић из Ру ме, дру го ме сто при па ло је Пе сми о вину Гор да не Мир че тин из Ман ђело са, а тре ће пе сми Ви но ауто ра из Ћу при је Бо ри са ва Бла го је ви ћа. За ауто ре нај бо љих вин ских пе са ма По друм Ма чак при пре мио је вредне на гра де. С.Н. ЗА МЕ НИ ЦА ПО КРА ЈИН СКОГ ОМ БУД СМА НА ЗА ПО СТУ ПА ЊА У ОБЛА СТИ РОД НЕ РАВ НО ПРАВ НО СТИ ПО СЕ ТИ ЛА ШИД Оства ри ва ње пра ва жен ске по пу ла ци је СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА Фе сти вал ар хе о ло шког фил ма ећ по ста ром до бром оби ча ју, по- пре ми јер ног пред ста вља ња Всле у На род ном му зе ју у Бе о гра ду, тради ци о нал ни Фе сти вал ар хе о ло шког фил ма се пре се ља ва у срем ско митро вач ки Му зеј Сре ма. Ово го ди шњи, осми по ре ду ме ђу на род ни фе сти вал се одр жа ва сва ког рад ног да на, од 14. до 25. но вем бра, у све ча ној музеј ској са ли, са по чет ком у 18 ча сова. Би ће при ка за но укуп но пет на ест но ви јих филм ских оства ре ња на тему ар хе о ло ги је. По сле пре кју че и ју че при ка за них фил мо ва Бит ка на Хар цхор ну (Не мачка) и Све ти ка мен из Јер ме ни је (Итали ја), за ве че рас (сре да) је за ка за на про јек ци ја не мач ког оства ре ња Лов на бла го у ду би на ма и ита ли јан ског РУ МА Ор ти ђа. У че твр так, 17. но вем бра, при ка зу је се бел гиј ско Ус кр шње острво, по вра так у про шлост, а у пе так два фил ма: Ди ол кос. Коп не ни бродски пут (грч ки, ани ми ра ни) и Ми стери ја гво зде ног сту ба (Ита ли ја). Од на ред не сед ми це, на про граму су: по не де љак - Пеј заж пи ра ми да (Мек си ко), уто рак По сла ни ца двана е стог етрур ског гра да (Не мач ка) и Ис тра жи ва ње у Цр ној Го ри (Ср би ја), сре да Кул ту ра Сан сјингдуи (Ки на) и Тим бук ту из гу бље на ба шти на. Про ху ја ло са пе ском (Немач ка), че твр так Тај не На ска (Немач ка) и пе так Де ца сун ца (Мек сико) и Екс пе ри мен ти ма до раз у ме ва ња: тех но ло ги ја у па ле о ли ту (Шпа ни ја). Д. П. Осум њи чен за три раз бој ни штва бог сум ње да је из вр шио три раз- ни штва у Ру ми и Вог њу, ухап- Збој шен је Вла ди мир К. (31) из Ру ме. Осно ва но се сум ња да је Вла димир К. ма ски ран и уз прет њу но жем, ула зио у про дав ни це и узи мао но вац и ци га ре те. У пре тре су ње го ве ку ће про на ђе ни су пред ме ти из ових разбој ни шта ва и ма ња ко ли чи на ле ко ва са ли сте опој них дро га. На кон ли ше ња сло бо де и по ли цијског за др жа ва ња, Вла ди мир К. приве ден је ис тра жном су ди ји Основ ног су да у Срем ској Ми тро ви ци ко ји му је од ре дио при твор до ме сец да на. Ж.Н. За ме ни ца по кра јин ског ом буд сма на у Ши ду н сти ту ци ја По кра јин ског ом- сма на уз по др шку Аген ци је Ибуд Ује ди ње них на ци ја за род ну рав ноправ ност и осна жи ва ње же на ре а- ли зу је ове го ди не про је кат чи ји је циљ осна жи ва ње ин сти ту ци је омбуд сма на за по сту па ње у обла сти род не рав но прав но сти, као и по диза ње све сти јав но сти о кр ше њу права и дис кри ми на ци ји на осно ву пола, брач ног и по ро дич ног ста ту са и мо гућ но сти за шти те же на. У окви ру ре а ли за ци је тог пројек та, шид ску оп шти ну је про те кле не де ље по се ти ла за ме ни ца по крајин ског ом буд сма на за по сту па ња у обла сти род не рав но прав но сти Дани ца То до ров са са рад ни ци ма. На те му рав но прав но сти по ло ва у Ши ду је одр жа на и три би на са циљем упо зна ва ња пред став ни ка јавних уста но ва и пред у зе ћа о зна ча ју осна жи ва ња же на. Ка ко је ре кла Биља на Крч, пред сед ни ца оп штин ске Ко ми си је за рав но прав ност по ло ва, у Оп шти ни Шид ове го ди не је основа на ко ми си ја за род ну рав но правност, та ко да је овај вид пре зен та ције ве о ма зна чај на и до да ла: - Овим пу тем до би ли смо смер нице за да ље де ло ва ње ове ко ми си је и на пре дак у ње ном ра ду у на ред ном пе ри о ду. На кон одр жа на три би не, за ме ница по кра јин ског ом буд сма на је прима ла гра ђа не. - Циљ ових три би на је да мо ти вишу љу де да се ак тив ни је укљу че у осна жи ва ње рав но прав но сти. Ва жно је да се ак це нат ста ви на жен ску попу ла ци ју ка ко би се пр вен стве но жене обра ти ле на шој ин сти ту ци ји ра ди оства ри ва ња сво јих пра ва - ре кла је Да ни ца То до ров за ме ни ца по кра јинског Ом буд сма на. С. М. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛ.ЕНЕР ГИ ЈЕ Оба ве шта ва мо куп це да су ра чу ни за утро ше ну ел.енер ги ју за све кате го ри је, за ОК ТО БАР /2011го ди ну. ура ђе ни и до ста вље ни. Мо ли мо куп це ел.енер ги је да по шту ју ро ко ве пла ћа ња ко ји су на значе ни на ра чу ни ма, јер ти ме оства ру ју сти му ла тив ни, ме сеч ни по пуст од 5% ко ји је услов да се оства ре и оста ли по пу сти (по пуст за ра ци о нал ну по тро шњу до 350kwh од 11,89%, соц.по пуст и по се бан по пуст за соц. угро же не од 35%). Под се ћа мо да је рок пла ћа ња г.(су бо та) и да ће у скла ду са тим, шал те ри ЕД С.Ми тро ви ца, у Ши ду и С.Ми тро ви ци, ра ди ти у субо ту г. За хва љу је мо се куп ци ма ко ји ре дов но пла ћа ју сво је оба ве зе по основу утро ше не ел.ене ги је. ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Јо ван ка Зур ко вић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић, Живан Неговановић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

39 Среда, 16. новембар КРА ГУ ЈЕ ВАЦ ОДР ЖА НИ ДА НИ АТЛЕ ТИ КЕ Дра ги ша Ђор ђић -нај бо љи тре нер у Ср би ји За нај у спе шни јег ју ни о ра иза бран ба цач ди ска и ку гле Ни ко ла Чан ко вић Т ре нер срем ско ми тро вач ког Атлет ског клу ба Срем, наш по зна ти не ка дашњи атле ти чар и ре пре зен та ти вац Дра ги ша Ђор ђић про гла шен је про теклог ви кен да на атлет ском ску пу у Кра гујев цу за нај бо љег тре не ра у Ср би ји. На и- ме, 11. и 12. но вем бра Кра гу је вац је био до ма ћин ма ни фе ста ци је Да ни атле ти ке у ор га ни за ци ји Атлет ског са ве за Ср би је и Тре нер ске ор га ни за ци је Ср би је. Пре ма ре чи ма Ђор ђи ћа на овом скупу су одр жа на и пре да ва ња о пре ре гистра ци ји спорт ских клу бо ва и упи су у При вред ни ре ги стар Ср би је, о ли ценци ра њу тре не ра, из не ти су и про гра ми са ве зних ка пи те на за на ред ну го ди ну и из бор на у спе шни јих тре не ра за ка те гори је пи о ни ра, мла ђих ју ни о ра, ста ријих ју ни о ра и се ни о ра. Упра во за на бо љег у Ср би ји у ка те гори ји ста ри јих ју ни о ра иза бра на је Драги ша Ђор ђић, а ње гов уче ник Ни ко ла Чан ко вић, ба цач ди ска и ку гле за нају спе шни јег ју ни о ра. Срем ско ми тро вач ки тре нер по нео је ку ћи још јед но при знање-пла ке ту Атлет ског са ве за Ср би је за др жав ни ре корд ко ји је оства ри ла ње го ва уче ни ца Са ра Са ва то вић. Ова нај но ви ја при зна ња пред ста вља ју са мо до пу ну мно го бро ји ним прет ход ним пе ха ри ма, пла ке та ма и ме да ља ма ко је је Ђор ђић до био у свом ду го го ди шњем раду. Ове го ди не имао је и низ зна чај них ре зул та та. По ред Чан ко ви ћа ко ји је најбо љи ју ни ор у Ср би ји, успе шни су би ли и још не ко ли ко атле ти ча ра ко је тре нира - Ма ри ја Ву че но вић, др жав на прва ки ња у ба ца њу ко пља и ви ше го ди на Дра ги ши Ђор ђи ћу уру чу ју при зна ње у Кра гу јев цу у европ ском вр ху у ка те го ри ји ју ни ор ки, а 3. на Бал ка ну у ка те го ри ји се ни ор ки, пр ва на ме ђу на род ном ми тин гу у Са раје ву и 4.на Ку пу Евро па за се ни ор ке. Ту је и Са ра Са ва то вић, пр ва ки ња и ре кордер ка Ср би је у ба ца њу кла ди ва. Она је и стал на чла ни ца ре пре зен та ци је Ср би је за ју ни ор ке и се ни ор ке. На Ку пу Европе би ла је тре ћа у ка те го ри ји се ни ор ки, а дру га у ка те го ри ји ју ни ор ки, па тре ћа на Бал ка ну за ју ни ор ке. По том Мо ника Ма рић, пр ва ки ња и ре пре зен та тивка Ср би је у ско ку с мот ком, па Фи лип Маљ ко вић, ре пре зен та ти вац Ср би је у ба ца њу ди ска и још низ мла дих так мича ра као Ана Да со вић, Бо јан Три вић, Лу ка Ђор ђић, Си ма Ме дић... Сви ови ре зул та ти до вољ но го во ре о струч но сти и по све ће но сти њи хо вог тре не ра. Ка ко ка же, при зна ње га је обра до ва ло, али не ма вре ме на за сла вља и пре дах јер их че ка те шка го ди на. Наи ме, на ред не се одр жа ва Свет ско пр вен ство за ју ни о ре на ко јем тре ба да на сту пе Ма ри ја Ву че но вић, Ни ко ла Чанко вић и Са ра Са ва то вић.-од Ма ри је Вуче но вић се оче ку је да овим пр вен ством кру ни ше успе шну ју ни ор ску ка ри је ру бор бом за не ку од ме да ља. Ве ру јем да ће ус пе ти да ба ци ко пље до 60 ме та ра и ти ме ис пу ни Б олим пиј ску нор му, док би Чан ко вић и Са ва то ви ће ва тре ба ло да бу ду фи на ли сти. На рав но, да би смо очеки ва но ис пу ни ли тре ба нам мно го ра да, али и по др шке Атлет ског са ве за Ср бије и Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ре као је Дра ги ша Ђор ђић. Ј.З.

40 40 Среда, 16. новембар Dom i porodica ЗА НИ МЉИ ВО СТИ За што ко са опа да у зи му е тар и ки ша су већ до вољ но ло- а по че так је се ни нас оп те ре- Вши, ћу је због још јед не до сад не ства ри - опа да ња ко се. Швед ски на уч ни ци су то ком шест го ди на пра ти ли 800 здра вих же на и за кљу чи ли су да нај ви ше ко се из гу бе упра во то ком је се њих и зим ских ме се ци. Опа да ње ко се мо же би ти фи зио ло шко - оче ки ва но, као и па то лошко, знак бо ле сти. При утвр ђи вању вр сте бо ле сти ко ја узро ку је или мо же би ти у ве зи са опа да њем ко се пр вен стве но се ру ко во ди мо кли ничком сли ком, од но сно ти пом ало пе ције ко ји је при су тан у сва ком слу ча ју. Ста ња ко ја мо гу до ве сти до опа да ња дла ке су број на, то мо гу би ти ин фекци је раз ли чи тим ми кро ор га ни зми ма, ен до кри не бо ле сти, си стем ске бо лести, ста ња по сле те жих ин фек ци ја, пе ри о ди ин тен зив ног стре са, удруже не ма лиг не бо ле сти и слич но. Стрес Стрес до во ди до гу бит ка ко се. Та да се вла си до во де у ста ње ми ро ва ња пре оче ки ва ног вре ме на. Хро нич ни стрес по кре ће иму но си стем до крајњих гра ни ца, а та да бе ла крв на зрнца на па да ју фо ли кул дла ке. С дру ге стра не, хро ни чан стрес у ком би на ци ји са не ким шо ком до во ди до посеб ног ви да гу битка ко се. Не до ста так гво жђа Код же на у пери о ду пре ме но пау зе, ма њак гво жђа че сто узро ку је опа да ње ко се. Ако гу би те од 40 до 120 дла ка дневно, то је нор мал но, али ако вам се чи ни да је то мно го ви ше, тражи те упут за ана ли зу кр ви где ће се по ка за ти да ли има те до вољ но гво жђа, али про ве ри те и фе ри тин (про те ин ко ји пот по ма же про извод њу ће ли ја вла си и спре чава опа да ње). Не до ста так гво жђа мо же да се ја ви и услед не то леран ци је на глу тен. То ути че на спо соб ност сто ма ка да нор мал но ап сор бу је хра ну, па ор га ни зму поч ну да не до ста ју хран љи ве мате ри је. Ка да ова бо лест поч не да се ле чи, уна пре ђу је се и раст косе. Ви та мин Ц по ма же у ап сорп цији гво жђа. С дру ге стра не, та нин у ча ју оне мо гу ћа ва ап сорп ци ју гвожђа, па из бе га вај те да га пи је те то ком обро ка. Ле ко ви Број ле ко ва ко је узи ма те мо же да бу де оки дач за опа да ње ко се. Ле ко ви дла ку пре ба цу ју из фазе ра ста у ми ро ва ње и по сле пар ме се ци те исте вла си от пад ну. У гру пу ле ко ва ко ји по себ но подсти чу опа да ње спа да ју не ки меди ка мен ти ко ји се пре пи су ју за ле че ње ак ни. Ту су и бе та бло като ри (про тив ви со ког крв ног прити ска), ан ти де пре си ви и ле ко ви про тив упа ла. Дра стич не ди је те По сто је до ка зи да дра стич не ди јете, по себ но оне у ко ји ма не ма угљених хи дра та, до во де до опа да ња косе. Ма њак енер ги је - у овом слу ча ју ка ло ри ја и глу ко зе - мо же да предста вља про блем. До то га до ла зи јер ако мо зак и дру ги ви тал ни ор га ни ва пе за енер ги јом, узи ма ће је че сто из свих рас по ло жи вих из во ра ме ђу ко ји ма су ко са и нок ти. Про бле ми са штит ном жле здом Пре ак тив на или пре ма ло ак тивна штит на жле зда мо же да бу де узрок про ре ђи ва ња ко се. Јед на од уло га ти ро и де је да ре гу лише про це се у ор га ни зму, из ме ђу оста лог и ме та бо ли зам. Про бле ми са штит ном жле здом мо гу да ути чу на нор ма лан ци клус дла ке. Уме сто да бу де у ста њу ми ро ва ња око три ме се ца, у том слу ча ју дла ка се одма ра не ко ли ко не де ља. За то бр же опад не и то док још не до стиг не нор мал ну, оче ки ва ну ду жи ну. ЛУДА ПЛАНЕТА Ро бот за љу ља ње де це П ред став ни ци предшкол ских уста но ва из дан ских оп шти на Скандер борг и Сил ке борг пред ста ви ли су свој зајед нич ки изум - ро бо та за љу ља ње и успа вљи ва ње де це у ја сли ца ма. Де ца у дан ским ја сли ца ма, без об зира на вре мен ске при ли ке и го ди шње до ба, спа ва ју на по љу у спе ци јалним ја сла ма са точ ки ћи ма. Зад ат ак роб ота, који је јо ш у разв оју, бић е да љуљушк а те ј асле како б и васпитачи ма ос тало в иш е времена з а старање о ост алој дец и. Л оп ов годинама к рао же нски доњи веш устри јс ка полици ја ухапсил а Аје мушкарца о д 36 годин а, о сумњиченог за 850 пљачк и у прот ек ле че ти ри год ине, т оком којих је о сумњи че ни пок аза о пос еб но и нт ересовање за женски доњи в еш. Мушк арац ког а је полициј а описала ка о озбиљ ног пр еступн ик а, оптужен је и за крађу 2 08 ком ада жен ског д оњег веша кој е је покрао и з дворишт а и п ростори ја у коме је остављен д а се суши. Заглавиле се у колицим а и з с уп ермаркета в е т инејџерке у Швед ској које с у с е заглави ле у Дколицим а и з с уп ермар ке та морале с у да поз ову х итну п омоћ како б и их избавил и из незго дн ог положаја. Девојчиц е су н аш ле колица на је дн ом напушт ен ом терен у у граду Ед и одлучиле д а с е заједно у њих попн у. Портпа рол хи тне служб е је изјавио д а с у девојч ице с коро читав с ат сед ел е збиј ене ј една по ред друге у колицима бе з могућности д а се помер е.

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27

POLITICAL REVIEW COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, ISSN UDK (XXIII)X vol. 27 POLITICAL REVIEW M A G A Z I N E FO R P O L I T I C A L SC I E N C E COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS, 01 2011 ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 (XXIII)X vol. 27 Драган Суботић ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ISSN SOCIAL POLICY УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ISSN 0038-0091 03 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА SOCIAL POLICY Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ УДК 364 год. 49 3/2014. СОЦИЈАЛНА

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA

DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA DE RE BUS AR TI UM QU A SI PHE NO ME NA APOP HA TI CA УДК: 111.852 Берђајев Н. А. 7.01 14 Берђајев Н. А. Да вор Џал то, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи те та у Ни шу Aстракт: У овом ра ду ус по ста

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Срем ске сву да. Кре а тив ност и за шти та угро же них. Пр ва на гра да Не ве ни Ћу ћуз. Ка да бих ја би ла ге не рал ни секре

Срем ске сву да. Кре а тив ност и за шти та угро же них. Пр ва на гра да Не ве ни Ћу ћуз. Ка да бих ја би ла ге не рал ни секре Среда, 14. новембар 2012. 21 ШИД АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ШИ ДИ ЈАН КЕ Кре а тив ност и за шти та угро же них Крај њи циљ нам је да офор ми мо пси хо ло шко прав но са ве то ва ли ште за жр тве на

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information