Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци"

Transcription

1 Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло ви за цео свет Страна 3. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци Страна 20. Да цин ход по му ка ма руги сусрети деце песни с тромеђе Србије, БиХ Странa 22. Дка и Хрватске, под називом Крај каменог цвета, одржани су прошле суботе у Сремској Митровици у организацији Библиотеке Глигорије Возаревић. Учествовало су малишани, талентовани млади песници, из Бијељине, Вуковара и Сремске Митровице. Први сурети одржани су децембра прошле године у Бијељини, а наредни ће се одржати у Вуковару. ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ НА ЗЕ КИ НОМ СА ЛА ШУ : Бо гат ство раз ли чи то сти Страна / Sremska Mitrovica, Kuzminska 9 BESPLATNA KUĆNA DOSTAVA

2 2 Среда, 29. јун na{ Пи ше: Ми ли ја на Бар јак та ре вић Сло бод но ме сто о че ла је се зо на пла же. Ни је ор га ни зо ван ни кав кул тур но-умет нич ки про грам по во дом Пка отва ра ња нај по се ће ни је реч не оба ле у ре ги о ну, али ко во ли, мо же по че ти да се пре вр ће по пе ску и без пре се ца ња врп це. Ех, кад би мо гло тек та ко да се за пљу не ме сто за пе шкир, и ско чи у во ду. Тре ба до пла же до ћи. Не жи ви сво, пе ска жељ но, ста нов ни штво у Де кан цу, има их ко ји мо ра ју да до Са ве до ђу на при мер ко лима, што пред ста вља ди рек тан уда рац на хар мо ни ју у ве зи, бра ку, по ро ди ци, за ви си с ким се иде. Шофер би тре ба ло да, по свим на че ли ма за ко на у са о бра ћа ју, и за ко ни ма ори јен та ци је у про сто ру, бу де му шка рац, јер же не има ју од ре ђе ни ва кум у гла ви кад тре ба да уђу с ле ва на де сно на ме сто из ме ђу два уред но пар ки ра на ауто мо би ла, а ни шта се боље не сна ла зе ни са ула ском у обе ле жен про стор с де сна на ле во, чак и ако ни је те сно. У вре ли ни и гу жви та кав је дан му чан и ду го тра јан про цес може да бло ки ра са о бра ћај, да раз ја ри че ка о це ко ји не ма ју кли му у ко ли ма, или жу ре, или да оша му ти евен ту ал ну де цу на зад њем се ди шту, за че га се и кри вич но од го ва ра. Да кле да не би до шло до неже ље них по сле ди ца по жи вот и здра вље су гра ђана, тре ба оста вља ти во зи ла у за то пред ви ђе ним ули ца ма да кле у- Бран ка Ра ди че ви ћа, Вод ној и Сте ва на Срем ца. Не го где? Са мо што ни ком ни је јасно за што су не дав ним ре ас фал ти ра њем ул. Стева на Срем ца оста ви ли ко ло воз без ивич ња ка, па чо век не мо же да пар ки ра са два точ ка као не кад, не го мо ра во зи ло да оста ви са сва че ти ри на ко лово зној тра ци. Не па жња. У Бран ка Р. су то ле по реши ли бла гим на ги бом. Бо же, тре ба чо век да оште ти трап за то што је хтео да оста ви ауто у хла ду (што је оправ да но јер ако га је оста вио на сун цу не мо же по сле да ухва ти ужа рен во лан). Ма и тре ба ло би забра ни ти кре та ње во зи ла у ре ги ји пла же ле ти. То је пот пу но не по треб но. Онај ко је баш за пео да иде до гра да, нек иде кад је ки ша и облач но, куд је на ва лио по сун цу. Они ко ји из нео прав да них раз ло га не во ле пла жу, а жи ве у бли зи ни, нек се пре се ле на дру ги крај гра да, се ло, пла ни ну, у Нор ве шку. Ина че ће биће нер во зни 3 ме се ца сва ке го ди не, а то ни је до бро. За ни јан су је ма ње опа сан по при ро ду и друштво, од ла зак на пла жу би ци клом. Јер тре ба окрета ти по сун цу, тре ба га оста ви ти не где да ни је на сун цу, не би тре ба ло на сла ња ти на др во, ни ти закљу ча ва ти ис пред ту ђег ста на у обли жњој згра ди, да ни је на ме ти кра дљив ци ма не го вла сни ку на оку, што зна чи да не ма пли ва ња у ду бо ко, уда ља ва ња по ме ки ке... или да ку пи те ефи ка сан изум за закљу ча ва ње ску пљи од би ци кла. И опет ни је пре воз за це лу по ро ди цу. Ко да нас има 4 ис прав на, а не пре ску па би ци кла и 4 до бре во ље за пла жни покрет ни пан си он? Па, ко не ма ал тер на ти ву за осве же ње у вре лим лет њим да ни ма, да ле ко жи ви, а хо ће до ку па лишта, мо же да ан га жу је клин це из кра ја да им чува ју би цикл или пар кинг ме сто у на се љу по ред пла же. Док се не што па мет ни је не сми сли, што да де ца не за ра де за сла до лед? ПРЕ МА ИЗ БО РУ "СРЕМ СКИХ НО ВИ НА" Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак у Сре му Уче ник шид ске Гим на зи је "Са ва Шу ма но вић" Ми лош Ми ћић про гла шен је за нај бо љег ђака Сре ма у про те клој школ ској го ди ни, у из бо ру ко ји већ сед ми пут ор га ни зу ју "Срем ске но вине". Ко ми си ја ко ју су чи ни ли ди рек то ри сремских сред њих шко ла, про фе со ри и пред став ници на ше ку ће, на са стан ку одр жа ном 24. ју на, од лу чи ла је да дру го ме сто при пад не Иго ру Аса но ви ћу, уче ни ку Ме ди цин ске шко ле "Драги ња Ник шић" из Срем ске Ми тро ви це, а тре ће Ни ни Фат, из Ми тро вач ке гим на зи је. Нај бо љег уче ни ка у Сре му "Срем ске но ви не" ће на гра ди ти ле то ва њем на мо ру, дру го пла си ра ног би ци клом, док ће тре ћи по ре ду до би ти на по клон фото апарат. Д. П. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ ЦА ПЕ СНИ ЦИ С ТРО МЕ ЂЕ Чла но ви ко ми си је од лу чу ју о нај бо љим срем ским уче ни ци ма Крај ка ме ног цве та Дру ги су сре ти де це пе сни ка с тро ме ђе Ср бије, БиХ и Хр ват ске, под на зи вом Крај ка меног цве та, одр жа ни су про шле су бо те у Срем ској Ми тро ви ци у ор га ни за ци ји Би бли о те ке Гли го ри је Во за ре вић. Уче ство ва ло је 15 ма ли ша на, та ленто ва них мла дих пе сни ка по че тво ро из Би је љине и Ву ко ва ра и се дам из Срем ске Ми тро ви це. - Пр ви су ре ти " Фи ли по вим ста за ма " одр жа ни су то ком де цем бра про шле го ди не у Би је љи ни и са тих су сре та на ста ла је књи га Че ка мо ју тар њу ро су. План је да са сва ког од бу ду ћих су сре та бу де об ја вље на јед на за јед нич ка збир ка пе са ма ка же срем ско ми тров ча ки пе сник Не дељ ко Терзић ко ји је во дио пе снич ку ра ди о ни цу у Срем ској Ми тро ви ци. По ње го вим ре чи ма, су сре ти су практич но ожи вља ва ње не ка да шње Ме ђу ре пу блич ке за јед ни це кул ту ре Са ва ко ја је оку пља ла 16 општи на са те ри то ри ја БиХ, Хр ват ске и Ср би је. Мла де пе сни ке по зра ви ли су ди рек тор ка Библи о те ке Гли го ри је Во за ре вић Жив ка Ма тић и за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не гра да Зо ран Ми шче вић. Уз пе снич ку ра ди о ни цу, за де цу пе сни ке је то ком бо рав ка у Срем ској Ми тро ви ци ор га ни звоан оби ла зак Цар ске па ла те, Му зе ја Сре ма, као и број них дру гих кул тур но-исто риј ских зна ме ни тости Срем ске Ми тро ви це. До ма ћин на ред ног, тре ћег по ре ду, су сре та деце пе сни ка би ће Ву ко вар. Ж.Н. Број не де ље 207 Општина Шид је ове године из буџета издвојила близу два милиона динара из буџета за набавку уџбеника за ученике основношколског узраста. Тим средствима купљено је 207 комплета књига за децу из социјално угрожених породица, а подела књига ће се завршити најкасније до краја ове седмице. Мла ди пе сни ци са сво јим до ма ћи ни ма на по чет ку су сре та

3 Среда, 29. јун ПЛА ТИ ЧЕ ВО ОТВО РЕН ПО ГОН КА БЛЕКС ГРУ ПЕ Ка бло ви за цео свет Крај њи циљ Ка блекс гру пе је да у Пла ти че ву, упо ре до са ши ре њем про из вод ње за по зна тог куп ца, са гра ди и вла сти ти по слов ни про стор и у до глед но вре ме по ве ћа про из вод њу и број за по сле них на ви ше од сто ти ну рад ни ка Де таљ са све ча ног отва ра ња Пред сед ник Вла де Вој во ди не др Бо јан Пај тић и ди рек тор Каблекс гру пе из Тр ши ча у Сло ве ни ји Зден ко Ко при ва све ча но су, прошлог пет ка, отво ри ли но ви по гон ове сло ве нач ке фир ме за кон фек цио ни ра не ка бло ва за ку ћан ске апарте у Пла ти че ву код Ру ме, у објек ту ста ре шко ле. У стар ту је за по сле но 15 рад ни ка, док још увек тра је обука но вих рад ни ка и сва ке сед ми це се об у че по че ти ри но ва рад ни ка. Број рад ни ка се стал но по ве ћа ва и план је да се у овој го ди ни за по сли укуп но 60 рад ни ка, ко ли ко мо же да се сме сти у са ни ра ну згра ду ста ре се о ске шко ле. Крај њи циљ Ка блекс гру пе је да у Пла ти че ву, упо ре до са ши ре њем про из вод ње за по зна тог куп ца, за ру ско тр жи ште и не ке од нај ве ћих свет ских про из во ђа ча бе ле тех ни ке, са гра ди и вла сти ти по словни про стор и у до глед но вре ме по већа про из вод њу и број за по сле них на ви ше од сто ти ну рад ни ка. Отва ра ју ћи но ви по гон у Пла тиче ву др Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во ди не је из ме ђу оста лог ре као да је ово још јед на по твр да да ре ги он Сре ма, де се так го ди на уназад је дан од на ших нај ма ње раз ви јених де ло ва, до жи вља ва сна жну привред ну екс о пан зи ју и отва ра ње. - Ова ин ве сти ци ја, осим што по тиче од еко ном ски зна чај ног парт не ра и углед не фир ме, на нај бо љи на чин по ма же раз вој ове ру рал не сре дине. До да ти раз лог за за до вољ ство је, што је осим ан га жо ва ња до маће рад не сна ге и до ма ћих ре сур са, це ла про из вод ња на ме ње на из во зу. Ова ко ква ли тет на фир ма и ње но ула га ње ов де, ша љу ја сну и не двосми сле ну по ру ку свим дру гим фирма ма, не са мо у Сло ве ни ји, или земља ма где Ка блекс груп има сво је про из вод не по го не, већ и дру ги ма, да се у на шој зе мљи вре ди по слов но ан га жо ва ти, да ов де вре ди ула га ти, про из во ди ти и оства ри ва ти про фит ис та као је др Бо јан Пај тић. На гла ша ва ју ћи да су у рум ској ло кал ној са мо у пра ви на и шли на парт не ре ко ји вр ло озбиљ но ра де свој по сао и да је до го вор са ру ковод ством оп шти не кру ни сан отва рањем овог по го на у Пла ти че ву, Зденко Ко при ва, ди рек тор Ка блекс групе и је дан од вла сни ка, под се ћа да Др Бо јан Пај тић и Зден ко Ко при ва раз гле да ју по гон фир ма Ка блекс груп тре нут но има три фа бри ке у Сло ве ни ји, по јед ну у Пољ ској, Не мач кој, Тур ској и Ре публи ци Срп ској. - Ов де у Пла ти че ву смо из нај ми ли ста ру шко лу док не са гра ди мо свој по гон. Реч је о жен ској рад ној сна зи и мо рам ре ћи да их ов де бр зо об у чимо, рад ни ци су ве о ма до бри и произ вод ња од лич но на пре ду је оцењу је Ко при ва.- По мо јим про це на ма, по што има мо тр жи ште, већ до кра ја ове го ди не има ће мо 60 рад ни ка, да би из град њом свог по го на за по слили из ме ђу сто и 150 рад ни ка. Ина че, 75 од сто ка бло ва кон фке ци о ни ра мо за ве ли ке свет ске про из во ђа че кућан ских апа ра та, а 25 од сто иде за ауто мо бил ску ин ду стри ју. Тре нут но у свим на шим по го ни ма има мо око хи ља ду рад ни ка. Е.С.Н. Пај тић по се тио НА ВАК Пре све ча ног пу шта ња у рад по го на за кон фек ци о ни ра ње кабло ва за ку ћан ске апа ра те председ ник Вла де Вој во ди не по се тио је и На ци о нал ну во зач ку ака деми ју у Су бо ти шту код Пе ћи на ца, где је са ру ко вод ством НА ВАК-а раз го ва рао о по ве ћа њу сте пе на без бед но сти у са о бра ћа ју, присду ство вао је и де мон стра ци јаи не ких кри зних си ту а ци ја у са о бра ћа ју. - По сто ја ње ове Ака де ми је има ве ли ки зна чај за без бед ност са о бра ћа ја у на шој зе мљи, јер за хва љу ју ћи ра ду и ан га жо ва њу ова квих ин сти ту ци ја ве лик број људ ских жи во та би ће спа шен, јер, стал ном обу ком по сти же се ве ћа без бед ност у са о бра ћа ју, а то и је сте основ ни циљ три де сетак за по сле них у овој Ака де ми ји. Рад ове Ака де ми је ће не сум њиво по ве ћа ти и углед у ино странству, јер не ма мно го зе ма ља са ова ко ква ли тет ним про гра ми ма и тре нинг цен три ма из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја на гласио је Пај тић. ИН ЂИ ЈА ИЗ ГРАД ЊА ФА БРИ КЕ ''БА У ЕР ХИ НА'' По го ни на ква дра та У то ку је обу ка но ве гру пе од пе де сет рад ни ца ко је ће у фа бри ци ''ИГБ Ауто мо ти ве'' за јед но са по сто је ћим про из во ди ти гре ја че за ауто мо бил ска се ди шта по зна тих свет ских мар ки ауто мо би ла По пу лар на фа бри ка гре ја ча како су Ин ђин ча ни кр сти ли фирму ''ИГБ Ауто мо ти ве'' ћер ку Не мачке ком па ни је ''Ба у ер хин'' ко ја има се ди ште у Франк фур ту, овог ле та ће из из најм ље ног про сто ра би ти пре се ље на у но во и згра ђе не по гоне. По ре чи ма ди рек то ра Не бојше Дра ги че ви ћа про из вод ња би у ав гу сту ме се цу тре ба ла зва нич но да стар ту је у но вом по слов ном просто ру из гра ђе ном на ква драта у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни у Ин ђи ји. - У то ку је обу ка но ве гру пе од педе сет рад ни ца ко је би по ред по стоје ћих 350 тре ба ло по чет ком сеп тембра да стар ту ју у про из вод њи. Же не ра де за ауто мо бил ску ин ду стри ју Нов по слов ни про стор омо гу ћи ће зна чај но по ве ћа ње про из вод них капа ци те та па оче ку јем да ће мо вр ло бр зо до сти ћи број од 750 за по слених рад ни ка и шест ми ли о на гре јача, ка же Дра ги че вић. На кон тро го ди шњег успе шног посло ва ња ИГБ ''Ауто мо ти ве'' Не мач ке ком па ни је ''Ба у ер хин'' у из најм љеном про сто ру у Ин ђи ји, ру ко вод ство је од лу чи ло да са гра ди но ву фа брику у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни. Ин ве сти ци ја је вред на три ми ли о на евра. До бар основ за та кву од лу ку би ла је ви со ка про дук тив ност рад ница, јер 85 од сто за по сле них су же не, и обез бе ђе но тр жи ште. По че ли су са 60 за по сле них, кра јем има ли су 260 рад ни ка, ла не ско ро сто ти ну ви ше. Кон курс за при јем но вих радни ка је стал но отво рен, у фа бри ци ка жу, љу ди, њи хо ва зна ња и ве штине су нај ве ћа вред ност ове фир ме. Ма ло је за по сле них му шка ра ца, они углав ном ра де у алат ни ци и на мести ма скла ди ште ња ро бе док у произ вод њи, на ма ши на ма, ра де же не ко је, ка ко твр де ру ко во ди о ци, имају из ра же ни ју спо соб ност за из ра ду де та ља. Обу ком и сти ца њем ис куства из го ди не у го ди ну про из во де све ви ше гре ја ча ко ји се да нас ме ре ми ли о ни ма и ко ји сво је ме сто на ла зе у го то во свим свет ски по зна тим марка ма ауто мо би ла што до вољ но го вори о ква ли те ту про из во да. З.Г.С.

4 4 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА СТА ВАК УЛА ГА ЊА У СА О БРА ЋАЈ НУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ Бо љи пу те ви, си гур ни ји са о бра ћај За ре кон струк ци ју и про ши ре ње ко ло во за у Ули ци Ра ди нач ки пут уло же но 6,8 ми ли о на ди на ра У Срем ској Ми тро ви ци се при води кра ју про је кат уна пре ђе ња ви тал них град ских и се о ских путних пра ва ца ко јег је про шле го дине одо брио и са 300 ми ли о на ди на ра фи нан сиј ски по др жао Фонд за капи тал на ула га ња Вој во ди не. Про јекат се ре а ли зу је по пла ну, а про шле не де ље ас фал ти ра на је ми тро вач ка Ули ца ра ди нач ки пут. По сао об у хва та ре кон струк ци ју и про ши ре ње ко ло во за за шта је обез бе ђе но 6,8 ми ли о на ди на ра. Ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из градњу гра да Бо јан Га врић под се тио је да су ра до ви у овој град ској ули ци на ја вље ни при ли ком уре ђе ња пу та у Ти ца но вој ули ци у Ме сној за јед ници "Сло бо дан Ба јић Па ја" ко јој припа да и Ра ди нач ки пут. - За вр шет ком по сла ова ули ца ће има ти са свим дру га чи ји из глед и функ ци о нал ност за са о бра ћај. На дамо се да ће гра ђа ни ме сне за јед нице и гра да у це ли ни би ти за до вољни, уре ђе њем још јед не од ви тал них са о бра ћај ни ца - оце нио је Бо јан Гаврић, на ја вљу ју ћи ско ри за вр ше так ас фал ти ра ња ко ло во за у Змај Јо виној ули ци, на тра си од Па ла те прав де до Ма са ри ко ве ули це као и на ста вак за по че тих ра до ва у ла ћа рач кој улици Три ве Ви та со ви ћа и ми тро вач кој ули ци Фи ли па Ви шњи ћа. Да ре кон струк ци ја са о бра ћај нице те че по пла ну уве рио се и Алексан дар Про да но вић, пред сед ник Скуп шти не гра да, ко ји је за јед но са пред став ни ци ма Гра да, Ди рек ци је и ме сне за јед ни це об и шао гра ди лиште. - По сле ре кон струк ци је Ти ца нова ули ца је до би ла са свим нов изглед, та ко ће би ти и ка да се ко ло воз Ули це Ра ди нач ки пут за вр ши, јер ће би ти ши рок 6,5 ме та ра и пре сву чен но вим сло јем ас фал та. Овим ула гањи ма да је мо до при нос по бољ ша њу ква ли те та жи во та љу ди. Ре кон струкци је дру гих са о бра ћај ни ца, та ко ђе, те че пла ни ра ним тем пом, а у на редном пе ри о ду по сао ће би ти на стављен на са о бра ћај ни ци од Ла ћар ка пре ма Чал ми - ре као је Алек сан дар Про да но вић. За гра ђа не ме сне за јед ни це ово је ве о ма ва жан пут, а ње го вим уређе њем би ће им олак шан са о бра ћај, сма тра Бра ни слав Чо лић, председ ник Са ве та МЗ "Сло бо дан Ба јић Па ја". На овом се не ће ста ти, јер савет ме сне за јед ни це пла ни ра да ре а ли зу је не ке ми ни про јек те на ме ње не мла ди ма. С.Ђ.-С.Н. 625 ми ли о на ди на ра Оби ла зак ра до ва на Ра ди нач ком пу ту Ас фал ти ра ње Фонд за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не по др жао је три ве ли ка срем ско ми тро вач ка про јек та током три го ди не. На кон ком плетне ре кон струк ци је Ули це кра ља Пе тра Пр вог, усле ди ла је ре а лиза ци ја про јек та уре ђе ња 50 градских и се о ских са о бра ћај ни ца, а са да се при во ди кра ју про шле годи не за по че то уре ђе ње ви тал них пут них пра ва ца у гра ду и се ли ма. Ови про јек ти вред ни су око 625 ми ли о на ди на ра. НА СТА ВАК РА ДО ВА У ЗМАЈ ЈО ВИ НОЈ УЛИ ЦИ На кон ко ло во за уре ђу ју тро то а ре То ком сеп тем бра у пла ну уре ђе ње обли жње, ве о ма оп те ре ће не рас кр сни це и по ста вља ње се ма фо ра Про те клих да на ас фал ти ран је ко ло воз у Змај Јо ви ној ули ци у Срем ској Ми тро ви це, на де лу од Пала те прав де до Ма са ри ко ве ули це, а по сао се на ста вља уре ђе њем трото а ра са обе стра не тра се. Да за вршет ком по ме ну тих ра до ва не ће преста ти уре ђе ње ин фра струк ту ре ове ули це на ја ви ли су град ски чел ни ци и ру ко вод ство ЈП Ди рек ци ја при ликом оби ла ска ра до ва. - Кра јем сеп тем бра на ста вља мо са ра до ви ма у овој ули ци, а веза ни ће би ти за сре ђи ва ње раскр сни це, бу ду ћи да је она ве о ма оп те ре ће на. Пред ви де ли смо да ту по ста ви мо се ма фо ре, ме ђу тим то је мо ра ло да бу де од го ђе но за ка сни је - ре као је Бо јан Га врић, ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из градњу гра да. Змај Јо ви на ули ца те ри то ри јал но при па да Ме сној за јед ни ци «Цен тар» а Зо ран Жи гић, пот пред сед ник ове са ве та ме сне за јед ни це до да је да се и ак ту ел ним ра до ви ма ис пу ња ва ју обе ћа ња да та гра ђа ни ма. Пред став ни ци гра да, Ди рек ци ја и ме сне за јед ни це у Змај Јо ви ној ули ци - Ра ди мо се део по део по сла, ре кон стру и ше мо са о бра ћај ни це, пу те ве, тро то а ре. Сред ства обезбе ђу ју Фонд за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не, ЈП Ди рек ци ја, а и ме сна за јед ни ца ко ли ко мо же јер бу ду ћи да ви ше не ма град ског са мо до прино са - под се ћа Зо ран Жи гић. Пред сед ник Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца Алек сан дар Про да но вић је, по во дом за вршних ра до ва у Змај Јо ви ној ули ци, из ра зио на ду да ће гра ђа ни би ти за до вољ ни ре зул та ти ма свих проје ка та ко ји се ре а ли зу ју. - На дам се да ће ре кон струк ци јом ове ве о ма зна чај не са о бра ћај ни це и свих дру гих у гра ду и се ли ма би ти задо вољ ни гра ђа ни. Про те клих неко ли ко го ди на уре ди ли смо ви ше са о бра ћај ни ца у гра ду и се ли ма а сад се тру ди мо да ра до ви бу ду квали тет но ура ђе ни - ис та као је Алексан дар Про да но вић. Змај Јо ви на ули ца је ду ги низ го ди на би ла је у ло шем ста њу, тако да је ње на ре кон струк ци ја би ла нео п ход на. Ком плет на ин ве сти ци ја вред на је око 69 ми ли о на ди на ра а фи нан си ра је Фонд за ка пи тал на ула га ња Вој во ди не. С.Ђ.

5 Среда, 29. јун ЛА ЋА рак ДВО РИ ШТЕ КАО ВОЈ НИ ОТ ПАД Гра на те - се кун дар не си ро ви не! Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пише: Милић Јовановић Очи сти мо Ср би ју од гра на та: Ми лан Ан то нић и Ми лен ко Ни ко лић От пад је при вла чио зна ти жељ не ком ши је Лепа Като, јагње умиљато, где се скриваш што се не одзиваш. Због тебе ме многи јади море, ја због тебе не спавам до зоре. Лоло моја лепо се наспавај и о мени ти више не сањај. Мени мала више пута дала, букет цвећа да ме више сећа. д су бо те, 18. ју на, па све до сре ди- про те кле сед ми це, у дво ри шту Оне Ми ла на Ан то ни ћа у Ла ћар ку би ло је ускла ди ште но око 80 ар ти ље риј ских зрна раз ли чи тих ка ли ба ра. Пу ком сре ћом, у де ло ви ма гра на та ни је би ло ба ру та, али је по ро ди ца Ан то нић је два до че кала да се ре ши не же ље ног от па да ко ји је на ме ра ва ла да про да у ста ро гво жђе. - Све сам то про на шао на сме тли шту у бли зи ни се ла Ја ме на у шид ској општи ни. Ба вим се при ку пља њем и прода јом се кун тар них си ро ви на, па обила зим се ла по Сре му и сме тли шта где по ку пим оно што би се мо гло про да ти, ста ре шпо ре те, фри жи де ре, ме тал ни от пад... при ча нам 39- го ди шњи Милан Ан то нић.- Ви дим, има ту до ста си ро ви не за от пад и са ро ђа ком Милен ком Ни ко ли ћем све на то ва рим у ка ми он, до ве зем ку ћи и уред но сло жим у дво ри шту. Али, ни сам баш био си гуран да је све у ре ду и оба ве стим надле жне о то ме. Ни сам луд да ри зи ку јем жи вот мо јих че тво ро де це. При ча о хр пи ар ти ље риј ских гра ната бр зо је про стру ја ла нај ве ћим се лом у Ср би ји, али се јав ност ути ша ла ка да Карт: Жарко Гаћеша су на ли це ме ста сти гле спе ци ја ли зова не еки пе Сек то ра за ван ред не ситу а ци је, по ли ци је, ва тро га сци и хит не по мо ћи, за сва ки слу чај. Пре бро ја но је ско ро 80 ар ти ље риј ских зр на. -Реч је о ар ти ље риј ским зр ни ма, без ба ру та та ко да не ма ни ка кве опано сти по ста нов ни штво. По сле пре гледа, уста но вље но је да ни је реч о НУС-у (не е спло ди ра ним убој ним сред ствима), већ да се све мо же тре ти ра ти као оби чан от пад ка же на чел ник Оде љења за ван ред не си ту а ци је у Срем ској Ми тро ви ци Сте ван Пе јић и об ја шњава да су то са мо гво зде не ко шу љи це гра на та, без ба рут ног пу ње ња. Са свим дру га ствар би би ла у пита њу да су ове гра на те би ле пу не јер би, у овом бро ју гра на та, би ло нај ма ње 300 ки ло гра ма ба ру та. Хр па ар ти ље риј ских зр на је иза зива ла па жњу број них Ми ла но вих комши ја. Је дан од њих, Ђор ђе По по вић ка же да је Ми лан сам од мах оба ве стио над ле жне о нео бич ном про на ла ску на сме тли шту, али и да под ле гао ра зним чуд ним пред ло зи ма ка ко да се ре ши сум њи вог от па да. - Ни је хтео ни шта да кри је, ни ти да ри зи ку је. Ни је хтео ни да све ба ци у ре ку, ка ко су не ки при ча ли да је најбо ље ура ди ти. Јед но стан во, стра хо вао да је има опа сно сти по љу де па је све при ја вио при ча нам По по вић. У исто вре ме Ми лан се при се ћа да су да на, ка да је про на шао вој ни от пад, на сме тли шту код Ја ме не на не ко ли ко ме ста го ре ле ва тре. - Ко ли ко знам, код Ја ме не је де веде се тих го ди на би ло мно го вој ске, а не ка да су ту би ле и ка ра у ле. Чуо сам и да је тај део тро ме ђе Хр ват ске, Бо сне и Ср би је тек не дав но раз ми ни ран прича Ми лан.- Ко зна шта се све кри је по сме тли шти ма у тим се ли ма уз гра ни цу и шта све, не дај бо же, мо же екс пло дира ти кад кре не ва тра по сме тли шти ма. Ка ко сам ка же, ни је му жао што је остао без оче ки ва не за ра де од про даје ста рог гво жђа. Нај ва жни је му је да се ар ти ље риј ска зр на од не су јер ни је при јат но спа ва ти крај њих, ма кар и веро вао да је све то са мо го ми ла без о пасног от па да. Ж.Не го ва но вић Смешна страна Срема Написао: Марко Гргичевић АФОРИЗМИ Туристичке капацитете ове године попунићемо празним причама! Код нас постоје две врсте нојева: једни гурају глеве у песак, а други имају песак у главама. Овце клонирају- нас клаунирају. Увек је некима било добро, а некима лоше. Али, овако добро и лоше- заиста никада! Нема опозиције без опозиције у опозицији. Наши политичари не познају проблеме. Они имају смао решења. Кад наши метафизичари приређују роштиљ- пеку душу. Незапослени ће у Србији ускоро добитит статус етничке мањине. Потребно је што пре отворити Центар за лечење овисника о хлебу. Показују нам старе драмске серије, као да немамо срију нових драма. Добро је док министри бацају само прашину у очи. Могу они бацити и нешто крупније. Неки Срби су се обогатили поштеним радом- оних других Срба.

6 6 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИЗ ГРАД ЊА СПОРТ СКЕ СА ЛЕ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГИМ НА ЗИ ЈИ Но ви обје кат из сред ста ва са мо до при но са Пр ва фа за град ње ове школ ске са ле при во ди се кра ју, а ин ве сти ци ја про це ње на на око 80 ми ли о на ди на ра У дво ри шту Ми тро вач ке Гим на зије у то ку је из град ња спорт ске са ле, још јед ног објек та ко ји се гради сред стви ма град ског са мо до прино са. Исти на град ски са мо до при нос је ис те као по чет ком апри ла ове годи не, а сав пре о ста ли но вац усмерен је на из град њу овог објек та чи ја је про це ње на вред ност око 80 мили о на ди на ра. Ра до ви за по че ти крајем мар та до бро на пре ду ју и са да се при во ди кра ју њи хо ва пр ва фа за. Про шлог по не дељ ка, 27. ју на, гра ди ли ште по се тио је ми тро вач ки гра до на чел ник Бра ни слав Не димо вић у прат њи чла но ва Од бо ра за са мо до при нос, из во ђа ча и ко ор дина то ра ра до ва. - Пр ва фа за је ра до ва је бли зу кра ја, а сле ди рас пи си ва ње но вог тен де ра за дру гу фа зу и ја оче ку је да ће мо у го ди ни има ти из гра ђен обје кат. Ње го ва из град ња фи нанси ра се из сред ста ва град ског са модо при но са, а ако сред ства бу ду недо ста ја ла на до ме сти ће се из бу џе та Бра ни слав Не ди мо вић, ми тро вач ки гра до на чел ник гра да или ће мо кон ку риса ти код не ког од фон до ва - ре као је гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић. Из во ђач ак ту ел них ра до ва је "Срем план" доо Срем ска Ми тро вица, њи хов по че так је био 28.марта, а за вр ше так тре ба да бу де 31. На гра ди ли шту са ле ав гу ста ове го ди не. Де таљ ни је технич ке по дат ке о објек ту са зна је мо од Зо ри це Жи гић, ко ор ди на то ра ра до ва, ина че, ше фа Тех нич ке службе ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да. Зо ри ца Жи гић об ја шња ва да ће гим на зиј ска спорт ска са ла бити ве ли чи не ква драт них ме та ра, да ће њен те рен би ти за мно ге спор то ве, а у окви ру објек та на ла зи ће се свла чи о ни це, спра вар ни ца, док је но ва згра да је са по сто је ћом гим назиј ском згра дом по ве за на топлим про ла зом. - Про на ђе но је ре ше ње да се од ре ше ни про стор из над пло че, ис ко ри сти за још јед ну ма лу са лу. Она ће би ти од 120 ква драт них ме та ра и мо ћи ће да се ко ри сти за сек циј ски рад или дру ге школ ске ак тив но сти. Тем по ра до ва је, ина че, ве о ма до бар. По кре ну та је и ак тивност око тен де ра за уну тра шње ра до ве - об ја сни ла је Зо ри ца Жи гић, ко ор ди на тор ра до ва на из град њи спорт ске са ле у Ми тровач кој гим на зи ји. С.Ђ.-М.М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА НА СТА ВАК ТАК МИ ЧЕ ЊА СРЕМ СКИХ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА Са бо ро ва ња ће ипак би ти Уко ли ко Управ ни од бор Срем ске при вред не ко мо ре при хва ти ини ци ја ти ву, ре ги о нал на ко мо ра би би ла ор га ни за тор тра ди ци о нал ног и це ње ног так ми че ња По зна то так ми че ње по љо привред них про из во ђа ча Сре ма, ко је има тра ди ци ју одр жа ва ња ду гу 37 го ди на, а ко је је ове го ди не из фи нан сиј ских раз ло га "пре ско че но", би ће по све му на ста вље но, али у орга ни за ци ји Срем ске при вред не комо ре. Та кву ини ци ја ти ву по кре ну ли су Од бор удру же ња за аграр и Са вет гру па ци ја ре ги стро ва них по ро дичних по љо при вред них га здин ста ва ре ги о нал не ко мо ре, а ини ци ја ти ва је про сле ђе на на усва ја ње Управ ном од бо ру ре ги о нал не ко мо ре. Уко ли ко све бу де про те кло ка ко се ини ци јато ри на да ју, већ по чет ком на ред не го ди не тра ди ци о нал но са бо ро ва ње ће по но во би ти одр жа ва но. Ду шко Та дић пред се дик, За дружног са ве за Сре ма да је нам ви ше пода та ка о ини ци ја ти ви и по др шка ма. Тадић је по твр дио да је овај са вез до био зва нич ну ини ци ја ти ву за ре а фир ма цију са бо ро ва ња од Срем ске при вред не ко мо ре, од но сно Од бо ра за аграр. - Са да пред сто ји зва нич на про цеду ра усва ја ња на ор га ни ма ко мо ре. Же ља свих је ре а фир ма ци ја са боро ва ња, а про шло не дељ на сед ни ца два ко мор ска од бо ра би ла је пр ва зва нич на сед ни ца на ко јој се рас правља ло о ини ци ја ти ви и пр ва на ко јој је до не та кон крет на од лу ка. Пред лог је да но си лац укуп не ак тив но сти орга ни за ци је бу де Срем ска при вред на ко мо ра. Ми то по др жа ва мо, сма трам да ру ко вод ство ко мо ре има слу ха да се ова ква ма ни фе ста ци ја не пре кине на дуг пе ри од. Сво јим иде ја ма, сна га ма, сред стви ма они ће под стаћи збо ро ва ње и ти ме ће ко мо ра да ти кон кре тан до при нос да се пред ста ве ре зул та ти у по љо при вре ди на звани чан и до ку мен то ван на чин - оце на је Ду шка Та ди ћа. Пред сед ник Так ми чар ске ко миси је За дру жног са ве за Бра ни слав Жи ва но вић, под се ћа да је на сваком од до сад одр жа них 37 са бо ра би ло про сеч но око 330 при ја вље них так ми ча ра у ра тар ству, по вр тар ству, Са про шло го ди шњег са бо ра сто чар ству, а про шле го ди не над мета ли су се и у во ћар ству. Број ка је до во љан по ка за тељ ко ли ко је оно при хва ће но. - И ра ни јих го ди на је би ло пре кида у одр жа ва њу ма ни фе ста ци је, али је на ста вља на, на да мо се да ће та ко би ти и са да.исти на, има ли смо много по зи ва и пи та ња за што ове го дине так ми че ње ни је одр жа но. Ми слим да ће ње гов на ста вак по др жа ти сви про из во ђа чи и да ће се так ми че ње би ти на истом ни воу као ра ни је - опти ми ста је Бра ни слав Жи ва но вић, из ра жа ва ју ћи на ду да ће уз ко мо ру у ор га ни за ци ји би ти и до на то ри. С.Ђ. БЕ О ГРАД ЗА ТРИ СРЕМ СКЕ ОП ШТИ НЕ Сер ти фи кат НА ЛЕД-а Сер ти фи кат На ци о нал не али јансе за ло кал ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД) као оп шти не са по вољ ним по слов ним окру же њем, уру чен је у по не де љак у Бе о гра ду пред став ници ма осам оп шти на ме ђу ко ји ма су и три срем ске оп шти не: Ру ма, Срем ска Ми тро ви ца и Ста ра Па зо ва. Сер ти фи кат је на све ча но сти у До му На род не скуп шти не уру чен пред сед ни ци ма и пред став ни ци ма оп шти на Ру ма, Ча чак, За је чар, Зрења нин, Ста ра Па зо ва, Ва ље во, Ниш и Срем ска Ми тро ви ца. Сер ти фи кат до би ја ју оне оп штине ко је ис пу ња ва ју од ре ђе не услове у ве зи са ра дом ад ми ни стра ције, по ре ске по ли ти ке, раз ви је ним парт нер ством јав ног и при ват ног сек то ра као и у ве зи са мо гућ ношћу за вр ша ва ња ве ли ког бро ја посло ва у окви ру јед но шал тер ског си сте ма. Пред сед ник Управ ног од бо ра НА ЛЕД-а Вла ди мир Чу пић ре као је да су сер ти фи ка ти по твр да да су оп шти не спрем не да бу ду до бра де сти на ци ја за не чи ји ка пи тал и до дао да у прак си, тај сер ти фи кат пред ста вља га ран ци ју да ће по стоје ћи, али и по тен ци јал ни ин ве стито ри, до би ти услу ге и ин фор ма ци је из над ле жно сти ло кал не са мо у праве на на чин ко ји им олак ша ва посло ве и ак тив но сти. С.Н.

7 Среда, 29. јун СЕД НИ ЦА СКУ ШТИ НЕ ГРА ДА Ре ба ланс бу џе та Пред сед ник Скуп шти не гра да Алек сан дар Про да но вић сазвао је но ву сед ни цу град ског парла мен та ко ја ће се одр жа ти у поне де љак, 4. ју ла. Цен трал на те ма пред сто је ће сед ни це, пре ма дневном ре ду, би ће Пред лог од лу ке о ре ба лан су бу џе та за го ди ну. Од бор ни ци ће, уз оста ло, рас правља ти о из ме на ма и до пу на ма Плана де таљ не ре гу ла ци је на се ља Декан ске ба ште и из ве шта ју Ко ми си је за спро во ђе ње из бо ра за чла но ве са ве те ме сних за јед ни ца Ла ћа рак и За са ви ца 2. ЈКП ВО ДО ВОД Ре кон струк ци ја во до вод не мре же Ра до ви Гра ђе вин ска се зо на у ЈКП Водо вод на ста вља се ра до ви ма у Ули ци Фи ли па Ви шњи ћа у Срем ској Ми тро ви ци. По на ло гу ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да, а у окви ру реви та ли за ци је са о бра ћај ни це у том де лу гра да, Во до вод је за ду жен за ре кон струк ци ју во до вод не мре же и при кљу ча ка, као и ка на ли за ци о них при кљу ча ка. На тра си ду жи не 230 ме та ра у пла ну је по ста вља ње но вог це вово да преч ни ка 110 ми ли ме та ра, рекон струк ци ја чвор них ме ста и 40-так при кљу ча ка на во до вод ну мре жу. Пред ра чун ска вред ност ра до ва је око 1, 5 ми ли он ди на ра. Ка ко су пре ма ва же ћим про пи си ма у обла сти од во ђе ња от пад них во да, по тро ша чи ду жни да се при кљу че на ка на ли за ци о ну мре жу у свим ули ца ма где по сто ји ка на ли за ци ја, из Во до вода оба ве шта ва ју ко ри сни ке из Ули це Фи ли па Ви шњи ћа да зах тев мо гу подне ти у Про јект ном би роу ЈКП Во довод, на адре си Ста ри шор 114. СВЕ ЧА НОСТ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ Про гла ше ни ђа ци ге не ра ци је Ди пло ме, нов ча не на гра де и књи ге до би ло 18 осно ва ца и сред њо шко ла ца У по не де љак, 27. ју на, на све ча но сти у Град ској кући за ме ник пред сед ни ка Скупшти не гра да Зо ран Ми шче вић уру чио је уче ни ци ма ге не ра ције ди пло ме, нов ча не на гра де и књи ге. На све ча но сти ор га низо ва ној овим по во дом на чел ница Упра ве за обра зо ва ње Зо рица Га шпар че сти та ла је до битни ци ма на гра де и по же ле ла им да упи шу же ље не фа кул те те и сред ње шко ле. На осно ву од лу ка на ставнич ких ве ћа основ них и средњих шко ла Гра да Срем ска Mитровица ђа ци ге не ра ци је су сле де ћи уче ни ци : Са ша Па вло вић - ШО СО Ра ди вој По по вић (основна), Ми ле на Смај ло вић - ШО СО Ра ди вој По по вић (сред ња), Ми лан Нин ко вић - ОШ Јо ван По по вић, Ти ја на Ста ни ву ко вић - ОШ Све ти Са ва, Ми лош Га ле чић - ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај, Ми ха и ло Ва си љевић - ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пинки, Де јан Ни ко лић - ОШ Сло бодан Ба јић Па ја, Ми ли ца Јан ко вић - ОШ До бро сав Ра до са вље вић На род, Ва ле ри ја Те о до сић ОШ Три ва Ви та со вић Ле бар ник Алек сан дра Ра дић ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај У Ђа ци ге не ра ци је школ ске 2010/2011. го д. Мар тин ци, Де ја на Ми цић - ОШ Бран ко Ра ди че вић Ку змин, Ни на Фат - Ми тро вач ка Гим на зи ја, Ма ри ја Је ре мић - Еко ном ска шко ла 9.мај, Мар ко Уј ва ри Пре храм бе но-шумар ска и хе миј ска шко ла, Жељ ко Не шко вић - Сред ња тех нич ка школа Ни ко ла Те сла, Игор Аса но вић - Ме ди цин ска шко ла Дра ги ња Никшић, Мир ја на Бо ме та - Му зич ка шко ла Пе тар Кран че вић (основ на) и Ива на Ми јо нић - Му зич ка шко ла Пе тар Кран че вић (сред ња). У име до бит ни ка на при зна њу се за хва ли ла се гим на зи јал ка Ни на Фат. АК ЦИ ЈА КО МЕ СА РИ ЈА ТА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ Па ке ти хра не нај у гро же ни ји ма По де ла па ке та ми тро вач ком Цр ве ном кр сту је 119 нај у гро же ни јих по ро дица из бе гли ца, ин тер но ра се ље них и бив ших из бе гли ца до би ло па ке те са хра ном ко ју им је обез бе дио Ко меса ри јат за из бе гли це Ср би је. По моћ је уру чио по ве ре ник за из бе гли це, у сре ду 22. ју на, а до би ли су је они ко ји су се бла го вре ме но при ја ви ли на јав ни по зив и ис пу ни ли про пи сане усло ве. Овим ви до ви ма по мо ћи се обез беђу је до дат на по др шка град ским, одно сно ло кал ним ак ци о ним пла но вима за ре ша ва ње про бле ма из бе глица и ин тер но ра се ље них ли ца. Ме ђу они ма ко ји су до би ли по моћ је био Дра жен Фил кас. Он жи ви у Мартин ци ма од го ди не, а до шао је из Па кра ца. - Имам тро је де це, су пру гу и боле сну мај ку. Ис пу ни ли смо услов за ову по моћ на осно ву то га што ни ко не ма ста лан по сао. Де ца иду у школу, ми жи ви мо од днев ни ца ка да је се зо на ра до ва, а зи ми се сна ла зи мо ка ко зна мо. У па ке ту има бра шна, уља, па су ља... То нам све пу но значи, јер све мо ра мо ку по ва ти - ка же Дра жен. Ста ни ца Опа чић, жи ви у Ла ћар ку, а по ре клом је из околи не Хр ват ског Бла га ја. - Те шко жи ви мо син, сна ја и ја, још увек смо под ста на ри. Зна чи ми ова по моћ мно го. Више ми вре ди са да ки ла ше ће ра не го не кад цео џак. Шта ви ше да ка жем - ве ли Ста ни ца Опачић. Ово је би ла тре ћа рас по дела по мо ћи ко ју је обез бе дио ре пу блич ки ко ме са ри јат, а састо ја ла се од око 22 ки ло гра ма хра не. Од среде до среде Би бли о те ка 30.јунa, у 19 са ти - отва ра ње из ложбе руч них ра до ва «Је фи ми ји ни сно ви» у ор га ни за ци ји Би бли о те ке и Удру же ња же на «Сир ми јум - тре ће до ба» Га ле ри ја У то ку из ло жба Збир ка та пи се ри ја Ате љеа 61 - Пе тро ва ра дин У то ку из ло жба Се ћа ње на Ђор ђа Пани ћа (из фон да га ле ри је) До 1. сеп тем бра, за по се ти о це га лери ја ра ди од 8 до 13 са ти По зо ри ште 29. ју на у 20 са ти, ве ли ка сце на, «Отво ре на вра та», пре ми је ра пред ста ве «Гар те ла» и По зо ри шта Сир ми ју март 30.ју на у 20 са ти у ве ли кој са ли Позо ри шта, кон церт фол клор ног ан сам бла «Бран ко Ра ди че вић» En ter mu sic fest и 2. ју ла, у 20 са ти, кон цер ти на град ском тр гу, а у слу ча ју ло шег вре ме на у бив шем Омла дин ском до му Из матичарског звања СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Сав ко Ми лан, дипл.еко но ми ста и Ва ли Мо ни ка, еко номи ста; Ко злић Иван, елек тро тех ни чар и Ја но ше вић Со ња, мед.се стра-вас пи тач; Ју го вић Сла ђан, маш.тех ни чар и Ни ко лић Ели за бе та, сту дент; Не дић Да ли бор, маш. тех ни чар и Мар ке дан Ру сла на, кре а тор; Ћо сић Бра ни мир, маш.бра вар и Ла у шевић Сне жа на, пољ.тех ни чар ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Лон ча ре вић Да нијел и На та ша, Ке фер Алек сан дар и Ми лена, Бо жо вић Ђор ђе и Дра га на Срем ска Ми тро ви ца, Рај шић Да ли бор и Љу и бица Ла ћа рак, Ре бић Ми ли вој и Све тлана Ку змин, Јо ва но вић Сла ви ша и Ве сна Пла ти че во, Је сре тић Ђор ђе и Сен ка, Драп че вић Ми лан и Ма ри на Ру ма, Шкорић Све то мир и Ин грид Ку ку јев ци, Савко вић Дра жен и Би ља на - Ку ку јев ци ДО БИ ЛИ СИ НА: Де лић Сте во и Ра да, Ду кић Ми ро слав и Ру жи ца, Шћурк Влади мир и Би ља на Срем ска Ми тро ви ца, Са вић Ми ро слав и Дра га на Бо сут, Мија и ло вић Го ран и Са ња, Па пић Дар ко и Ива на Но ћај, Ра дић Ми ро слав и Са ња, Ми тро вић Ми о драг и Јо ва на Ма чван ска Ми тро ви ца, Аћи мо вић Све то зар и Та тја на Бе ше но во, Но ва ко вић Лу ка и Би ља на, Гру ји чић Бо јан и Сан дра, Цвет ко вић Јови ца и Са ња Ру ма, Пап дан ко Дра ган и Са не ла Шид, Ва ли Иван и Да ни је ла Ер де вик, Осто јић Ср ђан и Ива на Но ви Бе о град БЛИ ЗАН ЦИ ( ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ) : Ка та новић Љу би ша и Сан дра Мар тин ци УМР ЛИ: Им бри шић Еви ца рођ.1935., Ва си лић Рај ко рођ.1945., Ђор ђе вић Драго слав рођ.1947., Јо вић Ми лан рођ.1936., Илић Слав ко рођ.1937., Не ди мо вић Или ја рођ.1936., Па вло вић Ра дој ка рођ.1941., Сме де ре вац Ду шан рођ.1933., Стој чевић Ру жа рођ.1934., Ђур ђе вић На де жда рођ.1928., Ри ба рић Јо ван рођ.1920., Драги че вић Пе тар рођ.1944., Ми ли во јац Гавра рођ.1932., Ка ли нић Мил ка рођ.1940., По по вић Пе тар рођ.1922., Ба бић Ђорђе рођ.1956., Ан дри је вић Све то зар рођ.1924., Кр сто но шић Дра ган рођ.1930., Сте ва но вић Ва си ли ја рођ.1941., Божић Јо ван ка рођ.1932., Ни ко лић Да ни ца рођ.1938., То до ро вић Гој ко рођ.1930., Па вло вић Ми хај ло рођ.1939., Ћо сић Јован рођ го ди не. Мaтичар: Ж. Јан ко вић

8 8 Среда, 29. јун RUMA СА СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА За ме сне за јед ни це 8,3 ми ли о на ди на ра У Гра бов ци ма ће се ре но ви ра ти спорт ски те ре ни, а у До брин ци ма је у пла ну град ња ка пе ле БЕ ЛЕ ШКА Припремила: Катица Кузмановић Ка бло ве кра ду, зар не? а про шло не дељ ном за се да њу оп ске Вла де, је дан од ње них чла Нштин но ва, др Го ран Пе рић упи тао је, ''под ра зно'', за што су 22. ју на, то ком це лог да на, без во де оста ле рум ска и ири шка оп шти на. Био је пра ви троп ски дан, многи од ње го вих па ци је на та у Пу тин ци ма и Жар ков цу, би ли су пред то плот ним ударом, или су га и до жи ве ли. Не зва нич но се са зна је, при ме тио је др Пе рић, да су на из во ри шту у Јар ку по кра де ни ка блови, и то на стру чан на чин, ма да се као из вр ши о ци по ми њу са ку пља чи се кундар них си ро ви на. Где је крај обес ти, без о бра злу ку, кра ђи, лу па њу ша ма ра оп штин ским вла сти ма и упра ви ''Во до вода'', пи тао је он. Ски да ју се и по клоп ци са шах то ва, што је опа сно по без бед ност во за ча, до да то је као при лог за ову неве се лу, али ре ал ну, при чу. Где су ре шења? Шта учи ни ти? Има ти чу ва ре на тим ме сти ма, то су че ти ри но во за по сле на, а то ко шта, по ста ви ти ви део над зор, и то ко шта, а с об зи ром на кри ми но ге ну кли му, не ће ду го по тра ја ти. Онај ста ри до бри филм по ру чу је ''Ко ње уби ја ју, зар не?'', пре ве де но на рум ске при ли ке могло би то гла си ти ''Ка бло ве кра ду, зар не?'' Уко ли ко се ''не чо вје штву не ста не но гом за врат'' (што је по Ње го шу људска ду жност нај све ти ја) - не ће се, јед но је си гур но, о овој ства ри рас пра вља ти ''под ра зно''. Сед ни ца Оп штин ског ве ћа, ко ја је одр жа на 24. ју на, оби ло ва ла је ко му нал ним и са о бра ћај ним те ма ма, не ке од од лу ка од но си ле су се и на рад ме сних за јед ни ца. Нај пре је усво јен План де таљ не регу ла ци је Гра бо ва ца, као доку мент од по себ ног зна ча ја за кон тро ли сан и план ски раз вој овог ме ста у рум ској оп шти ни. По том су без ве ће рас праве усво је не из ме не и до пу не Про гра ма по сло ва ња ЈП ''Кому на лац''. -Што се ти че Пла на ин вести ци ја, ми сли се на кон тејне ре за ПЕТ и от пад ни па пир, по треб но је по ве ћа ти из нос за 2,5 ми ли о на ди на ра, с об зи ром да се оче ку је до на ци ја по кра јин ске владе за ове на ме не. Из ме не про гра ма од но се се и на из ра ду но ве сточ не гроб ни це, уре ђе ње кван та шке и бувље пи ја це као и те рет ног пар кинга-ре као је тех нич ки ди рек тор ''Кому нал ца Бран ко Јо ви чић. У да љем то ку сед ни це усво је не су из ме не и до пу не Од лу ке о из бо ру ор га ни за ци је за про це ну гра ђе винског зе мљи шта. Ка ко је то об ја снио пред сед ник Оп шти не Ру ма Го ран Ву ко вић, реч је о пар це ли у ис точној рад ној зо ни, на ло ка ци ји не ка дашње де по ни је - та мо се на ла зи око де сет хи ља да ку би ка гу ме ног брашна, а ово зе мљи ште пред ви ђе но је ИЗ РА ДА НЕ ВЛА ДИ НОГ СЕК ТО РА Сед ни ца оп штин ске Вла де за гра ђе вин ску зо ну. На овој ло каци ји не ко ли ко пу та је до ла зи ло до по жа ра, ре ал на је опа сност по здравље, та ко да је са на ци ја ну жна. Од лу ку о про ме ни бу џет ске апропри ја ци је обра зло жи ла је на чел ник за при вре ду и бу џет На да Бе го је вић: -Реч је о сред стви ма у из но су од 8,3 ми ли о на ди на ра: 7,5 ми ли о на из дво ји ће се за ре но ви ра ње спортских те ре на у Гра бов ци ма и из градњу ка пе ле у До брин ци ма. Пре о ста ли део од 850 хи ља да ди на ра пре у смери ће се за јав не ра до ве. Усво је на је и од лу ка о ко ри шће ње сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве и то за на бав ку пут нич ког ауто мо би ла за по тре бе По ли циј ске ста нице у Ру ми. Реч је о сред стви ма при ку пље ним од пре кр шај них ка зни у из но су од три ми ли о на ди на ра - за но ви ауто мо бил из дво ји ће се ми ли он ди на ра. Усво је на је до пу на ре шења о од ре ђи ва њу по себ них јав них пар ки ра ли шта у насе љу Ру ма, као и ре ше ње о ре жи му са о бра ћа ја ауто бу са у ме ђу ме сном пре во зу ко ји про ла зе кроз Ру му - ауто бу си ће се убу ду ће пре у сме ра ва ту на Ауто бу ску ста ни цу. Усвоје но је и ре ше ње о ре жи му кре та ња те рет них мо тор них и за пре жних во зи ла кроз Руму, као и о ре жи му кре та ња во зи ла ко је вр ше снаб де ва ње. Ка да је реч о ауто бу ским ста ја ли шти ма, од лу чено је да се ста ја ли ште у Ле њи но вој ули ци по бољ ша, а да се из гра де два но ва у Ири шкој ули ци. Сед ни ца Оп штин ског ве ћа одржа на је и 27. ју на, на њој су утврђе ни пред ло зи Ло кал ног пла на упра вља ња от па дом и Стра те ги је ру рал ног раз во ја Оп шти не Ру ма за пе ри од од до годи не. Утвр ђе не су од лу ке о мрежи основ них шко ла на те ри то ри ји рум ске оп шти не, о ви си ни на кнаде за ван ред ни пре воз на оп штинским пу те ви ма, као и о овла шћењу за осни ва ње Со ци јал но - економ ског са ве та Оп шти не Ру ма. Три би на ''По кре та за Ру му'' КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Осам ми ну та'' јун ''О Грин го'' - од 30. ју на до 3. ју ла ( од 20 са ти) ''Цир кус Ко лум би ја'' - од 30. ју на до 6. ју ла ( од 22 са та) МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Дра ган Гру јић и Ва си ја Гња то вић, Не ма ња Рај ко вић и Вери ца То мић, Вељ ко Та сић и Та ма ра Ву ја ко вић До би ли ћер ку: Жељ ка и Бра ни слав Ку кић До би ли си на: Ива на Рад ман и Милан Да мја но вић Умр ли: Ка та ри на Мал ба шић , Мла де на Ден ков ''По крет за Ру му'' на стао је из по тре бе да се гра ђа ни ма румске оп шти не по ну ди но ви приступ ре ша ва ња кључ них про блема. Ру ма као до бро при пре мљена тре ба да до че ка европ ске инте гра ци је. Гра ђа ни мо ра ју би ти упо зна ти са свим пред но сти ма, али и не до ста ци ма европ ских ин те гра ци ја. Зна мо да европ ске ин те гра ци је не ће ре ши ти све наше про бле ме, али ће нам омо гући ти да их ре ша ва мо ква ли тетни је и бр же. У ре а ли за ци ји овог про гра ма уче ство ва ће, у пр вом ре ду, мла ди, спо соб ни, енер гични и не ком про ми то ва ни љу ди, они ко ји су се до са да до ка за ли у свом про фе си о нал ном ан га жма ну. Ово су ак цен ти са три би не ''Покре та за Ру му'', но во о сно ва не невла ди не ор га ни за ци је. О про граму По кре та го во рио је Дра ган Бо жић, мр фар ма ци је, ди рек тор Са три би не у Ру ми Апо те ке у Срем ској Ми тро ви ци, а го сти три би не би ли су Го ран Петро вић, бив ши на чел ник ДБ, као и Не над Ле ма јић, про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. -''По крет за Ру му'' је не што ново у овој сре ди ни, то је не странач ко удру же ње. Не ин те ре су ју нас по ли тич ка опре де ље ња већ ло кал ни про бле ми Ру ме. Сва ка гра ђа на ска ини ци ја ти ва на и ћи ће на по др шку на шег По кре та, ово је но ви на чин ба вље ња поли ти ком: у по след њих 20 го ди на из Ру ме од ла зе мла ди струч њаци, то је ве ли ки про блем. Отворе ни смо за мла де, јер они тре ба да до при не су бо љит ку гра да-рекао је Дра ган Бо жић. Не над Ле ма јић је го во рио о исто ри ја ту не вла ди них ор га низа ци ја, а Го ран Пе тро вић о група ма гра ђа на и че сти тим љу дима ко ји мо ра ју да се укљу че у по ли ти ку, да на по вр ши ни не би ли са мо они они ло ши. Не ће про бле ме Ру ме ре ши ти ни Ен гле зи ни Нем ци, ве ћа са мо Ру мља ни, на гла сио је Петро вић.

9 Среда, 29. јун ПО ЗНАТ ПРО ГРАМ 12.СЦЕ НА ФЕ СТА Кон цер ти, по зо ри шне и филм ске пред ста ве П IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић о пу лар ни ''Сце на фест'', култур на ма ни фе ста ци ја ко јој се ра ду ју број ни Ин ђин ча ни а, бо га ми и гра ђа ни из дру гих сре дина, и ове го ди не има за ни мљив и атрак ти ван про грам. Шта ће се то де шва ти на не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду од 8. до 16. ју ла, са оп штио је Са ша Ми ли во је вић, ди рек тор Кул тур ног цен тра на про шло недељ ној кон фе рен ци ји за но ви на ре. На про гра му је ви ше кон це ра та на ве ли кој по зор ни ци у ули ци Вој во де Сте пе и ба шти Ка феа КЦ, не ко ли ко Са ша Ми ли во је вић по зо ри шних и филм ских пред ста ва и две из ло жбе. - Ра де Шар бе џи ја ће по пр ви пут на сту пи ти у Ср би ји са сво јим новим бе дом ''За пад ни ко ло двор''. Концерт ће одр жа ти на отва ра њу ''Сцена фе ста'' 8. ју ла на сце ни у ули ци Вој во де Сте пе. Су тра дан на истом ме сту, у исто вре ме, 21 час, на ступи ће ''Пар ти бреј кер си'', ре као је Мили во је вић. Кон цер ти су пла ни ра ни и у ба шти Ка феа КЦ, 11. ју ла на сту пи ће женски са став ''Фрај ле'' из Но вог Са да. Реч је о че ти ри не ве ро ват но та ленто ва на во ка ла ко ја су се удру жи ла пре не што ви ше од го ди ну да на. На истом ме сту два да на ка сни је на ступи ће ''С.А.Р.С.'' бенд а 15. ју ла бенд ''Зе мља гру ва''. - Из ме ђу ће про грам ''Сце на фе ста'' би ти прот кан по зо ри шним пред ста ва ма. Го сто ва ће кра ље вачко по зо ри ште а сав при ход од улазни ца на ме њен је об но ви по зо ришта у Кра ље ву. У не де љу 10. ју ла у тер ми ну од 19 ча со ва у КЦ из ве шће ''Ру жно па че'' пред ста ву на ме њену де ци а у 21 час пред ста ву ''Карол'' за од ра сле на сце ни у дво ришту Гим на зи је. Два да на ка сни је на истом ме сту го сто ва ће Бе о град ско драм ско по зо ри ште са пред ста вом ''Го спо дин фо ка'' ауто ра Гор да на Ми хи ћа у ре жи ји Ни но слав Шћепа но вић, на ја вио је Са ша Ми ли воје вић. Уста но ва кул ту ре ''Вук'' из Бе о града пред ста ви ће по зо ри шни про је кат ''Мој пр ви пут'' на ста ле по мо ти ви ма исто и ме не књи ге Ке на Де вен пор та а го во ри о пр вом сек су ал ном ис ку ству љу ди ши ром све та. У окви ру филм ског про гра ма пла ни ра не су про јек ци је три доку мен тар ца: ''Си не ма ко му ни сто'', ''Јед ном бра ћа'' и ''О Грин го'' и две из ло жбе: ''Сер би ан со ул, бре'' Ива на Гр ли ћа и ''Зла то'' Ра де Села ко вић. Ово го ди шњи фе сти вал за твори ће до ма ћи ни, по ла зни ци по зори шне и филм ске ра ди о ни це Култур ног цен тра Ин ђи је ''Ло кал ни херо ји''. Ре ци мо и то да је Кул тур ни цен тар ор га ни за тор ''Сце на фе ста'' а оп шти на Ин ђи ја по кро ви тељ. ГРА ДИ СЕ АУТЛЕТ ЦЕН ТАР У ИН ЂИ ЈИ За ку пљен про стор за брен до ве У то ку је из град ња аутлет цен тра у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни у Инђи ји, дуж пу та Е-75. Иако су ра до ви по од ма кли, отва ра ње, на ја вље но за је сен ове го ди не, по ме ре но је за март на ред не го ди не. У то ку је из град ња пр ве фа зе на по вр ши ни од ква дра та са 70 про дав ни ца у ко ји ма ће се про да ва ти брен до ви из прет ходних се зо на по пут ''нај ки'', ''ле ви са'', ''ске чер са'' по це на ма ни жим и до 80 од сто. У ''Фе шен ха ус аутлет цен тру'' већ је за ку пље но две тре ћи не продав ни ца за про да ју фир ми ра не ро бе. Про шле не де ље рав на ли су про стор за пар кинг од ме ста. На гра ди ли шту цен тра Вред ност пр ве фа зе из град ње је 25 ми ли о на евра. Сле де још две фа зе, дру га од ква дра та ко ја тре ба да бу де за вр ше на годи не и тре ћа од ква дра та у го ди ни. Укуп на вред ност аутлет цен тра, ко ји ће у за вр шници има ти 125 ло ка ла, је 40 ми ли о на евра. Аутлет цен тар за јед нич ки гра де Ком па ни ја ''Be le ko uk di ve lop ments и ''GVA autlets''. Од ове ин ве сти ци је се оче ку ју еко ном ски и ту ри стич ки ефек ти, за Ин ђи ју је зна чај но и то што ће ов де ви ше сто ти на ли ца доби ти по сао. УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА Ра чу нар ''Бан стол ка ма'' На све ча но сти упри ли че ној у просто ри ја ма Вла де Вој во ди не у Новом Са ду пред став ни ца ма пе де сет удру же ња же на из Вој во ди не ме ђу ко ји ма је и Удру же ње же на ''Бан столка'' из Ин ђи је, уру че ни су ра чу на ри. Ови по кло ни ће им по слу жи ти као тех нич ка по др шка за по сао ко јим се ба ве. До ма ћи ни же на ма би ли су др Бо јан Пај тић, пред сед ник по кра јинске вла де и Ми ро слав Ва син, по крајин ски се кре тар за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва. Ком пју те ри су обез бе ђе ни на осно ву стра те шког парт нер ства Аустри је и Вој во ди не а као по др шка при вред ном раз во ју АПВ. Број на удру же ња же на Вој во дине, а има их пре ко 300, по ка за ла су да њи хов хо би и уме ће мо же да прера сте у не што што до но си при ход, наро чи то ка да је реч о из ра ди су ве ни ра и при пре ма њу ор ги нал них ре це па та спе ци фич них за ово под не бље. ОД МА РА ЛИ ШТЕ У СУ ТО МО РУ Кре ће пр ва гру па У ор га ни за ци ји Пред школ ске уста но ве ''Бо шко Бу ха'' и ове го ди не ор га ни зо ва но је ле то ва ње за де цу уз ра ста до 14 го ди на у оп штинском од ма ра ли шту у Су то мо ру. Пр ва гру па кре ће ве че рас и оста је де сет да на. Де сет пу них пан си о на са прево зом уз стал ни над зор вас пи та ча ''Бан стол ке'' на јед ном од фе сти ва ла - Ра чу на ри ће им по слу жи ти за из ра ду про је ка та али и да днев но мо гу да пра те ак тив но сти Вла де, наше пла но ве и про гра ме али да и саме пи шу сво је пла но ве и про гра ме и про јек те ве за не за раз вој се ла, рекао је Ва син. У Ин ђи ји су још ак тив не чла ни це Удру же ња же на ''Ин ђи ја'', Удру же ње ''Го ро цвет'', ''Ет но арт'' и ''Ка ли на''. и ме де ци на ра за де цу вр ти ћа ста је а за основ це ди на ра. И ове го ди не оп шти на ће сно си ти тро шко ве за де цу чи ји су ро ди те љи ко ри сни ци ма те ри јал не по мо ћи и за де цу са по себ ним по тре ба ма.при јављи ва ње у цен зтрал ном обје ту врти ћа до по пу не ме ста.

10 10 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП Но ви при ло зи о ин клу зи ји Уз учешће научника из више земаља Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици била успешан организатор и домаћин научне конференције В и со ка стру ков на шко ла за обра зо ва ње вас пи та ча у Сремској Ми тро ви ци би ла је дру ги пут до ма ћин на уч не кон фе рен ције са ме ђу на род ним уче шћем " Инклу зи ја у пред школ ској уста но ви и основ ној шко ли" са те мом "Ин диви ду а ли за ци ја вас пит но обра зовног ра да у ин клу зив ним усло ви ма". На кон фе рен ци ји одр жа ној 24. ју на уче ство ва ли су про фе со ри и на уч ни рад ни ци из ви ше зе ма ља. - Ова кви ску по ви су зна чај ни за обра зо ва ње по себ но у основ ним шко ла ма. Наш по кра јин ски се кре тари јат је за то кон крет но по др жао ову кон фе рен ци ју чи је одр жа ва ње је зна чај но и за раз вој ове обра зов не уста но ве и за са му ин клу зу и ју - ре чи су мр Јожефа Кабока, по моћ ни ка по кра јин ског се кре та ра за обра зо вање ко ји је отво рио на уч ни скуп. - Ову кон фе рен ци ју по дру ги пут ор га ни зу је мо са Ин сти ти том за пе даго шка ис тра жи ва ња у Бе о гра ду. Одзив уче сни ка је ре кор дан, јер учеству ју на уч ни ци из Ру си је, Хр ват ске, Ма ке до ни је Сло ве ни је, Бу гар ске, Босне и Хер це го ви не и Ср би ја. Рад конфе рен ци је су пра ти ли вас пи та чи и На уч на кон фе рен ци ја Мр Јо жеф Ка бок, по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за обра зо ва ње на ши сту ден ти спе цијал ни стич ких сту ди ја за ко је је кон фе рен ци ја и ње на те ма шан са за до би ја ње но вих зна ња и уса вр ша ва ње - ка же др Слађана Миленковић, ди рек тор ка Ви со ке стру ков не шко ле. Слободанка Гашић Павишић, из Ин сти тута за пе да го шка ис тражи ва ња и пред сед ник Про грам ског од бо ра кон фе рен ци је, сма тра да је Ви со ка Др Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор ка Ви со ке стру ков не шко ле шко ла струков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у Срем ској Митро ви ци на пра ви ла од ли чан по тез што је при хва ти ла да бу де по но во су ор га ни за тор ова квог на уч ног ску па. - Пи та ње ин клу зи је је ве о ма ак ту ел но у пракси. Зна чај но је да по тре бе прак се пра те на уч на истра жи ва ња све са ци љем да се по мог не љу ди ма ко ји пи та ње ин клу зи је ре а ли зују - сма тра Сло бо дан ка Гашић Па ви шић. Са ова квом оце ном сла же се и проф др Љупчо Кеверески про фесор пси хо ло ги је из Би то ља, ко ји је на овом слу пу из ло жио те му о те о рији и прак си ин клу зив ног обра зо ва ња у Ма ке до ни ји. Уче сни ке кон фе рен ци је по здрави ли су проф. др Јасмина Шефер, ди рек тор ка Ин сти ту та за педа го шка ис тра жи ва ња у Бе о гра ду и за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца Зоран Мишчевић. С.Ђ.-М.М. ИН ЂИ ЈА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ''Јед но ле то, мно го при ча'' У ци љу по пу ла ри за ци је књи ге међу де цом и омла ди ном На род на би бли о те ка ''Др Ђор ђе На то ше вић'' и ''При ја те љи де це Ин ђи ја'' ор га ни зују лет њи про грам на сло вљен ''Јед но ле то, мно го при ча''. Про грам у ви ду кре а тив них ра ди о ни ца при ла го ђен је раз ли чи тим уз ра сти ма, пла ни ра ни су и чи та лач ки су сре ти. Про грам је кре нуо 22. ју на и тра ја ће до 31. авгу ста сва ке сре де са по чет ком у 17 ча со ва. По след њег да на ав гу ста најак тив ни ји ма би ће до де ље не при годне на гра де. Ово ни је пр во ле то да се у чи та о ни ци Би бли о те ке ор га ни зу ју кре а тив не ра ди о ни це би ло да је реч о по пу ла ри за ци ји књи ге или ус поста вља њу са рад ње са дру гим би блио те ка ма у зе мљи и ино стран ству. З.Г.С. СТА РА ПА ЗО ВА СРЕДСТВА ЗА ФЕНИКС Уго вор о до на ци ји Ху ма ни тар ни рок кон церт, одржан 16. ју на у Ста рој Па зо ви на ини ци ја ти ву пр вог чо ве ка оп шти не Горана Јовића, пре ма шио је сва оче ки ва ња ор га ни за то ра и про те као у нај бо љем ре ду, оце ње но је на конфе рен ци ји за но ви на ре 22. ју на, када је пот пи сан и Уго вор од до на ци ји сред ста ва с овог кон цер та Удру же њу ин ва ли да Фе никс. Уго вор о до наци ји ди на ра, чи сто оства реног при хо да пот пи са ли су ди рек тор Цен тра за кул ту ру Александар Бако и Јелица Деспот, пред сед ни ца Фе ник са. - Нај ва жни је је да смо мак си мално ус пе ли. Хва ла мо јим при ја те љи ма му зи ча ри ма, али и пу бли ци ко ја је по ка за ла да има ши ро ко ср це - рекао је пред сед ник Јо вић освр нув ши се на про те кли рок спек такл ко ји је, имао, пре све га ху ма ни тар ну ди манзи ју. Ка ко је за ову ма ни фе ста ци ју вла да ло ве ли ко ин те ре со ва ње, карте су до штам па ва не али и мно ги су, ипак оста ли ван ка пи ја ста ди о на ФК Је дин ства. Пред сед ник Јо вић, и сам уче сник овог кон цер та, под сетио је још јед ном, да су сви му зича ри на сту па ли бес плат но по ка завши сво ју ве ли чи ну и ху ма ност, као и спрем ност да се по но во по ја ве на ова квим до га ђа ји ма. - За мо јих 64 го ди не пр ви пут сам би ла на ова квом кон цер ту. Пу бли ка је до шла и да по мог не. Сви су били оду ше вље ни про гра мом, али и са Иваном - ре кла је Је ли ца Де спот и до да ла да би ова квих кон це ра та тре ба ло још да бу де. - Хва ла сви ма. Оста ла сам без речи, би ло ми је ле по, би ло ми је вели чан стве но. Хва ла Го ра ну - ре кла је Ива на Ти ја нић, де вој ка за чи је ће се ле че ње упо тре би ти је дан део сред ста ва с ху ма ни тар ног кон церта, док ће пре о ста ли део Фе никс усме ри ти на оне сво је чла но ве, који ма је то, са да нај не оп ход ни је. Пот пи си ва ње уго во ра о до на ци ји Г.М.

11 Среда, 29. јун ВИ ДОВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ ПО СТА ЈУ БРЕНД ОП ШТИ НЕ Подр шка не го ва њу фол клор не тра ди ци је PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ Из град ња тро то а ра Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва за по че ла је ра дове на из град њи тро то а ра у ули ца ма Бран ка Ра ди че ви ћа и Ни ко ле Момчи ло ви ћа у Ста рој Па зо ви. Пла ни рана вред ност ин ве сти ци је из но си око три ми ли о на ди на ра, а оче ку је се да ра до ви ко је из во ди SR Maj ster co из Ста ре Па зо ве бу ду за вр ше ни почет ком ав гу ста.из град њу тро то а ра, гра ђа ни по ме ну тих ули ца ис че ки вали су де це ни ја ма јер је реч о ве о ма про мет ним ули ца ма. Из ме ђу оста лог, оне во де до основ не шко ле у Ста рој Па зо ви, те су де ца у њи хо вим по једи ним де ло ви ма би ла при ну ђе на да се кре ћу ко ло во зом. Из град њом трото а ра у ду жи ни од око 1000 ме та ра у Ули ци Бран ка Ра ди че ви ћа и око 200 ме та ра у Ули ци Ни ко ле Мом чило ви ћа, ре ши ће се го ру ћи про блем ко ји је, на жа лост, у про шло сти дово дио и до број них са о бра ћај них несре ћа у ко ји ма су стра да ли пе ша ци. Сем овог, за вр ше ни су про јек ти за не ко ли ко ле же ћих по ли ца ја ца ко ји ће би ти по ста вље ни до по чет ка наред не школ ске го ди не, а све у циљу ве ће си гур но сти, пре све га де це. С об зи ром на то да Ди рек ци ја вели ку па жњу по кла ња без бед но сти свих уче сни ка у са о бра ћа ју, осим ових ра до ва, оба вља ју се и са на ци је удар них ру па на пу те ви ма, одр жа вање хо ри зон тал не и вер ти кла не сигна ли за ци је и еду ка ци ја нај мла ђих осно ва ца. Про те клог ви кенда, од 24. до 26. ви ше при ја те ља из зесов ни ји, до би ја ју ћи све ју на, у Ста рој Па зо ви одр жа ни су 9. по реду Ви дов дан ски сусре мље и ино стран ства и да ће до го ди не 10. јуби лар ни Су сре ти би ти ти, ме ђу на род ни још ква ли тет ни ји. Свомље фе сти вал деч јег фолкло ра, ко ји, ка ко ре че на отва ра њу пред седник је уче шће на овој мани фе ста ци ји узе ли су: ФА Ду кат из Бје љи оп шти не Го ран не, Ре пу бли ка Срп ска, Јо вић, од скром ног КУД Ђо ко Пат ко вић из по чет ка го ди не по сте пе но пре ра ста у Бо бо те, Хр ват ска, КУД Зла ти бор из Ча је тине, бренд ма ни фе ста ци ју СКЦ В.С. Ка ра џић оп шти не. Под ге не ралним из Бач ке То по ле, КУД по кро ви тељ ством Стан ко Па у но вић Пан Су сре те отво рио пред сед ник Го ран Јо вић оп шти не Ста ра Па зо ва, че во, АНИП Бран ко Ради уз по др шку По кра јин ског се кре та рија та за кул ту ру и ин фор ми са ње, МЗ Ста ра Па зо ва, Цен тра за кул ту ру и оп штин ског Са ве за ама те ра, у ор гани за ци ји КУД-а Бран ко Ра ди че вић у пе так је Фе сти вал по чео Ви дов данским пре лом. То је би ла при ли ка да пу бли ка ужи ва у тра ди ци о нал ној музи ци ко ју су из ве ле пре вач ке гру пе ОКУД Ин ђи ја из Инђи је, УГ Са на из Старе Па зо ве, КУД Бранко ра на Ђин ђи ћа пред сед ник оп шти не је при ре дио при јем за пред став нике фол клор них дру шта ва уче сни ка и го сте. По же лев ши до бро до шли цу, уз за хвал ност до ма ћи ни ма КУД-у Бран ко Ра ди че вић што не гу је фолклор ну тра ди ци ју, пред сед ник Јо вић је ре као да Ви дов дан ски фе сти вал из го ди не у го ди ну по ста је све ма че вић Ру ма, СОС Деч је се ло Кра ље во (спе ци јал ни го сти), СКУД Х.Ј.Чме лик Ста ра Па зо ва и КУД дома ћин. Сви они у све ча ном де фи леу про шли су цен тром Ста ре Па зо ве, а за тим су на Град ском тр гу по ка за ли дра жи фол клор не игре упот пу ње не ра зно ли ко шћу ко о ре о гра фи ја. Овај Фе сти вал деч јег фол кло ра отво рио је пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић. - Же лим да се ова кви Ра ди че вић (до ма су сре ти, ко ји ши ре ле пе ћин) и Са ве та Ђор ђевић, на род ни пе вач. ве сти из Ста ре Па зо ве, што че шће де ша ва ју - Дру гог фе сти вал ског ре као је Јо вић и сви ма да на, на кон лут кар ске пред ста ве Адам ме ђу бу ба ма, По зо ри штанце по же лео да по не су ле пе успо ме не из гра да дома ћи на. Не де ља, тре ћи та Га ле ри ја из фе сти вал ски дан је ис Сло вач ке Ре пу бли ке, ко ри шће на за дру же ње не по сред но пред по четак и ме ђу соб но бо ље упоста цен трал не ма ни фезна ва ње, као и по се ту ци је на Тр гу Др Зо Све ча ни де фи ле уче сни ка Ку ћи фуд ба ла. ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ По моћ за сла бо ви де Пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва Го ран Јо вић у на став ку ху ма нитар них ак тив но сти у про шли че твртак уру чио је Би ља ни Пе тро вић из Но ве Па зо ве ком пју тер ски про грам an Re a der ко ји сле пим и сла бо видим осо ба ма омо гу ћа ва ко ри шће ње ра чу на ра. Пред сед ник је об ја снио да је Би ља на лап топ и по ме ну ти софтвер ски про грам за слу жи ла сво јим во лон тер ским ра дом и пред ста вљањем оп шти не. Она је на так ми че њима сле пих и сла бо ви дих ли ца три пу та би ла др жав ни пр вак у чи та њу Бра је вог пи сма и ви ше пу та дру га. Тре нут но од ра ђу је при прав нич ки стаж фи зи о те ра пе ут ског тех ни ча ра у ста ро па зо вач ком До му здра вља и ис ти че да је срећ на што је овај поклон до би ла од ло кал не са мо у пра ве. Ис ко ри сто ће га на нај бо љи на чин, а од све га нај ва жни ја је по ка за на љубав и раз у ме ва ње. У име по ро ди це, пред сед ни ку оп шти не и ло кал ној само у пра ви за хва ли ла се и Би ља ни на мај ка Ду шан ка Пе тро вић. Ра чу нар Би ља ни Пе тро вић Ра до ви у Ули ци Бран ка Ра ди че ви ћа ЗА ХВАЛ НОСТ ЗА АЖУР НОСТ Кли ма уре ђај на по клон Бе о гра ђа нин Вла дан Шо тра који ће уско ро са сво јом пе то чланом по ро ди цом по ста ти ста нов ник Но вих Ба но ва ца јер ту гра ди поро дич ну ку ћу, у про шли пе так општи ни Ста ра Па зо ва по кло нио је кли ма уре ђај. То је учи нио у знак за хвал но сти оп штин ској упра ви на пред у сре тљи во сти у из да ва њу доку ме на та за град њу и бес пре корно ура ђе ном по слу од стране оп штин ског Оде ље ња за ур ба ни зам. - Мо рам да ка жем да је ово за ме не јед ном ви ђен при мер, да оп шти ни по клања ју. Обич но од оп шти не тра же - ре као је пред сед ник оп шти не Го ран Јо вић за хва лив ши се Вла да ну Шо три. Ова Кли ма би ће Вла дан Шо тра и Го ран Јо вић угра ђе на у кан це ла ри ју Оде ље на за ур ба ни зам.

12 12 Среда, 29. јун ОДР ЖА НА 30. СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ Га си фи ка ци ја свих на се ља Раз ре ше на Ве сна Бу ро је вић са ме ста ди рек тор ке Га ле ри је сли ка "Са ва Шу ма но вић", за вр ши о ца ду жно сти по ста вљен ар хе о лог ку стос Ра до ван Сре мац ШИД Припрема: С. Михајловић Три де се та сед ни ца Скуп шти не општи не Шид, ко јом је пред се да вао Жељ ко Ко стел ник, одр жа на 21. ју на, оста ће за пам ће на по ве ли ком бро ју та ча ка днев ног ре да (ше здесе так), ко је су углав ном ру тин ски усва ја не, али и чар ка ма из ме ђу одбор ни ка вла сти и опо зи ци је ка да је реч о по је ди ним ка дров ским ре шењи ма. Та ко су из у зет но ва жне од луке о га си фи ка ци ји оп шти не или завр шном ра чу ну бу џе та за годи ну, као и из ве шта ји о ра ду јав них пред у зе ћа, уста но ва и ме сних за једни ца не ка ко оста ли у дру гом пла ну. Нај ви ше по ле ми ке би ло је по водом раз ре ше ња исто ри чар ке уметно сти Ве сне Бу ро је вић са чел ног ме ста у Га ла ри ји сли ка "Са ва Шу мано вић", по што јој је 13. ју на ис те као че тво ро го ди шњи ман дат. За вр ши оца ду жно сти ди рек то ра ове уста но ве име но ван је ар хе о лог - ку стос Радо ван Сре мац и то до спро во ђе ња из бо ра по кон кур су, а нај ду же три ме се ца. И док се шеф од бор нич ке гру пе СРС Ми та Авра мов ус про тивио та квим од лу ка ма, ука зу ју ћи на Обиман дневни ред: са седнице Скупштине општине Остав ка се кре та ра СО Шид ски од бор ни ци кон ста то ва ли су остав ку секре та ра Скуп шти не оп шти не Бо ја на Гру ба но ви ћа, ко ји ће се убу ду ће ба ви ти адво ка ту ром. За но вог секре та ра СО по ста вље на је прав ни ца Љу би ца То доро вић Слав нић. На ис тој сед ни ци, Ми ћа Сми љић (СПС) је оба вестио при сут не да исту па из сво је од бор нич ке гру пе и да ће убу ду ће де ло ва ти као са мо стал ни од бор ник. ве о ма до бре ре зул та те до са да шње ди рек тор ке, пред сед ни ца оп шти не На та ша Цвјет ко вић је ука за ла на за кон ску оба ве зу да се пр ви љу ди у кул ту ри убу ду ће би ра ју кон кур сом. По во дом ви ше го ди шњих пробле ма и пар ни це са по ро ди цом Баши че вић око ле га та Или је Бо си ља, пред сед ни ца Цвјет ко вић је оба вести ла од бор ни ке да је Апе ла ци о ни суд не дав но до нео од лу ку у ко рист оп шти не. Та ко ће за ве шта не сли ке овог свет ски при зна тог са мо у ког сли ка ра за у век оста ти у Ши ду. Од лу ку о за вр шном ра чу ну општин ског бу џе та за про те клу го ди ну је обра зло жи ла Ја дран ка Не дић, ру ко во ди лац Оде ље ња за бу џет, иста кав ши да се и по ред те шких усло ва и оп ште еко ном ске кризе во ди ло рачу на о днев ном одр жа ва њу ликвид но сти и не сме та ном функ ци о ниса њу ко ри сни ка сред ста ва. Ина че, у го ди ни су оства ре ни укуп ни при хо ди у из но су око 613 ми ли о на (бли зу 95 од сто пла ни ра них), док су рас хо ди из но си ли не што ис под 600 ми ли о на ди на ра. Ка да је реч о пред сто је ћој га сифи ка ци ји оп шти не, за стра те шког парт не ра на из град њи ди стри бу тивне мре же ши ро ке по тро шње и кућних га сних при кљу ча ка у свим на сељи ма од ре ђен је кон зор ци јум "GAP" из Фи рен це. Пред сед ни ца оп штине је овла шће на да са стра те шким парт не ром, као и са ЈП "Ср би ја гас", за кљу чи уго вор о по слов но-тех ничкој са рад њи на ре а ли за ци ји про грама га си фи ка ци је. Го во ре ћи о овом ка пи тал ном про јек ту, пред сед ни ца На та ша Цвјет ко вић и по кра јин ски по сла ник Жељ ко Бре сто вач ки ис та кли су да ће и шид ска оп штина, као по след ња у Сре му, ко нач но до би ти овај јеф ти ни ји, си гур ни ји и ефи ка сни ји енер гент. То ће би ти од ве ли ког зна ча ја за при вла че ње стра них ин ве сти то ра, али и жи вот у свим на се ље ним ме сти ма оп шти не, са ско ро ста нов ни ка. На 30. сед ни ци СО, без ди ску сије и ве ћи ном гла со ва, усво је ни су из ве шта ји о по сло ва њу свих јав них пред у зе ћа, као и о ра ду уста но ва, ме сних за јед ни ца, Оп штин ске управе и Оп штин ског јав ног пра во бра нила штва за го ди ну. Име но ва на је но ва Из бор на ко ми си ја оп шти не, Ге не рал ни план пре и ме но ван у План ге не рал не ре гу ла ци је Ши да и до несе но ви ше дру гих од лу ка. Д. П. ПРИ ЈЕМ КОД ПРЕД СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИ НЕ Нај бо љи уче ни ци Пред сед ни ца оп шти не На та ша Цвјет ко вић ор га ни зо ва ла је, 22. ју на, све ча ни при јем за ма ту ранте основ них и сред њих шко ла. Том при ли ком, пред сед ни ца је на гра дила књи га ма но си о це ди пло ме учени ка ге не ра ци је, као и нај бо ље учени ке, че сти та ју ћи им на оства ре ном успе ху. Ове го ди не, на гра ђе но је 11 уче ни ка ге не ра ци је и њих 27 са призна њем нај бо љег ђа ка. У Гим на зи ји "Са ва Шу ма но вић" нај у спе шни ји су би ли: Да вид Дабић и Ми лош Ми ћић (уче ни ци гене ра ци је), Еми ли ја Гро зда нић, Ср ђан Ста нић, Гар би ел Же бић, Мар та Ба шић и Алек сан дра Калај. Уче ник ге не ра ци је у Тех ничкој шко ли "Ни ко ла Те сла" је Иван Су шић, док су нај бо љи би ли Мари на Срн ка (пољ. тех ни чар), Небој ша Вук шић (ел. тех ни чар рачу на ра), Жар ка Жар ко вић (маш. тех ни чар), Не над Не на до вић (ме сар пе кар) и Ми лош Аврамо вић (ауто ме ха ничар бра вар). Уче ни ца ге не ра ци је у ОШ "Јо ван Јо ва но вић Змај" у Ши ду је Је лена Си мић. У ОШ "Вук Ка ра џић" у Ада шев цима ђак ге не ра ци је је Дра га на Вар ни чић, а нај бо љи уче ни ци Душан Лу јић и Та ма ра Бјел че вић. У ОШ "Фи лип Ви шњић" у Мо ро ви ћу учени ца ге не ра ци је је Бо ја на Бла гоје вић, а нај бо љи ђа ци Ма ри на Лужа јић, Ве сна Ив ко вић и Је ле на Ни ко лић. У шид ској ОШ "Бран ко Ра ди чевић" уче ни ца ге не ра ци је је Ан ђе ла То до ро вић, док су нај бо љи учени ци би ли Ми лу тин Ђи лас, Ва ња Ко ва че вић, Ми ли ца Бел дер, Лука Гру ји чић и Алек сан дра Шамић. Уче ник ге не ра ци је у ОШ "Са ва Шу ма но вић" у Ер де ви ку је Јо ва на Наташа Цвјетковић са најбољим ученицима Вук ми ро вић, а нај бо љи ђа ци Мари ја на Ву кић и Кри сти на Сла вик. У ОШ "Срем ски фронт" у Ши ду ученик ге не ра ци је је Вељ ко Би рач, док су за нај бо ље про гла ше ни Марко Оро зо вић, Ма ри ја Икић, Де јан Ду док, Не ве на Ка ра јо вић и Зо рана То пић. Уче ни ци ге не ра ци је у Основ ној му зич кој шко ли "Фи лип Ви шњић" у Ши ду су Ким Та ма ра Же бић и Ву ка шин Гли го ри је вић (обо је, кла вир). ХКД "ШИД" Два го сто ва ња Чла но ви Хр ват ског кул тур ног дру штва "Шид" уче ство ва ли су, сре ди ном ју на, на две зна чај не срем ске ма ни фе ста ци је, у Гр гу ревци ма и Би кић До лу. По сле де фи леа кроз се ло, ве ли ки број дру шта ва из це лог Сре ма (по ред оста лих, и шид ски СКУД "Јед но та" и КПД "Ђура Киш", там бу ра ши из Ер де ви ка), у цен тру Гр гу ре ва ца су се пред стави ли игром, пе смом и му зи ком. Током свог пр вог уче шћа на при ред би "Ко ло Сре ма", ХКД "Шид" је по брао сим па ти је и ве ли ки апла уз при сутних гле да ла ца. Та ко ђе, мла ђа гру па ХКД "Шид" је при су ство ва ла тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји "Ски да ње ма ја" у Би кић До лу, на ко јој се пред ставља ју ста ри оби ча ји, руч ни ра до ви и ку ли нар ске ве шти не до ма ћи ца из окол них се ла. За Ши ђа не је то би ла при ли ка да стек ну но во ис ку ство, у че му им стал но по ма же и там бура шки ор ке стар под ру ко вод ством Рас ти сла ва Ми клу ша.

13 Среда, 29. јун Беочинска хроника ПРО ЈЕ КАТ три СРЕМ СКЕ ОП ШТИ НЕ Убр зан раз вој се о ског ту ри зма ПРИ ЈЕМ ЗА ВУ КОВ ЦЕ Јо ва на и Је ле на ђа ци ге не ра ци је Вуковци из Беочина и Сусека о бит ни ци тра ди ци о нал не "Ву ко ве ди ме" за про те клу школ ску го ди ну Дпло су: Дра га на Ми шић, Јо ва на Пе тро вић, Је ле на Кре со је вић, Јо ва на Ар се но вић (ђак ге не ра ци је), Вик тор Ђу ка, Сте фан Си мић, Бо ри слав Аџић и Ђор ђе Јерчић, из ОШ "Јо ван Гр чић Ми лен ко" у Бео чи ну, као и Је ле на Чо ло вић (ђак ге нера ци је), Ма ја Ми трић и Зор ка Шо дић, из ОШ "Јо ван По по вић" у Су се ку. Нај бо ље уче ни ке основ них шко ла, 22. ју на, примио је пред сед ник оп шти не мр Бог дан Цве јић, ко ји им је че сти тао на успе ху и уру чио при год не по кло не. Уче ни це ге нера ци је, Јо ва на и Је ле на, обез бе ди ле су сти пен ди ју ко ју ће им за сред њу шко лу до де ли ти оп шти на Бе о чин. е ђу оп штин ски про је кат раз во ја Мру рал ног ту ри зма у оп шти на ма Бе о чин, Срем ски Кар лов ци и Ириг из да на у дан да је све бо ље ре зул та те. На про сто ру ис пред До ма кул ту ре у Бе о чи ну упра во је по ста вље на монта жна ку ћи ца пред ви ђе на за Инфор ма тив ни цен тар, с об зи ром да је ова оп шти на но си лац чи та вог по сла. У по ну ди бу ду ће "Срем ске су ве нирни це" на ћи се су ве ни ри, ма пе, ка тало зи и дру ги про па ганд ни ма те ри јал. Ина че, при кра ју је фор ми ра ње зајед нич ке ба зе по да та ка о сме штај ним ка па ци те ти ма у до ма ћој ра ди но сти, о укуп ној ту ри стич кој по ну ди, о вина ри ја ма, про из во ђа чи ма су ве ни ра, здра ве хра не и аутен тич них про из вода, о свим ма ни фе ста ци ја ма, кул турним и вер ским зна ме ни то сти ма... Об је ди ња ва њем ових по ну да би ће осми шљен но ви ту ри стич ки про извод - ви кенд ту ра "Фру шко гор ски одмор", ко ја ће ту ри сте во ди ти кроз све три оп шти не. Та ко ђе, би ће до ступ ни штам па ни ка та лог и ин тер нет сајт, као и спот. Про је кат раз во ја ру рал ног ту ри зма у ове три срем ске оп шти не об у хва та и ор га ни зо ва ње струч них пре да ва ња. Бе о чин ци су, сре ди ном ју на, пр ви крену ли у ре а ли за ци ју овог по сла. Та ко су, у ба но штор ском по дру му "Стој ковић", ор га ни зо ва на два струч на преда ва ња. О про из вод њи здра ве хра не го во ри ла је струч ни са рад ник за по љопри вре ду у Оп штин ској упра ви Је лена Па шћан Ланг, док је о "Вин ским пу те ви ма Фру шке го ре" из ла га ње имао дипл. инж. по љо при вре де Ва са Стојко вић. У Еко-ет но клу бу у Че ре ви ћу, 20. ју на, на те ме "Се о ски ту ри зам - пону да и да ва ње услу га" и "На у тич ки тури зам и Ду нав као по тен ци јал" го во рио је углед ни ту ри стич ки рад ник Ду шан Ви дак. Слич на пре да ва ња ор га ни зова ће се и у оп шти на ма Срем ски Карлов ци и Ириг. У ци љу уна пре ђе ња ту ри зма као при вред не гра не, три срем ске оп штине ује ди ни ле су се у за јед нич ки тим и Постављање сувенирнице у Беочину уче ству ју у про јек ту "Раз вој ру рал ног ту ри зма у оп шти на ма Бе о чин, Срем ски Кар лов ци и Ириг", ко ји се ре а ли зу је од ја ну а ра до сеп тем бра ове го ди не. Циљ про јек та је уна пре ђе ње, раз вој и промо ви са ње по сто је ће ту ри стич ке по ну де све три оп шти не, као и рад на от крива њу и фор ми ра њу но вих тур стич ких по тен ци ја ла. Про је кат вре дан три мили о на ди на ра фи нан си ра По кра јин ски се кре та ри јат за ло кал ну са мо у пра ву и ме ђу оп штин ску са рад њу. Д. П. Сни мио: И. Аде мов ски ПЕ ЋИН ЦИ ХУ МА НОСТ НА ДЕ ЛУ По моћ за Уро ша При ку пља ју се сред ства за ле че ње 18-ме сеч ног Уро ша Ка ра пан џи ћа ко ји бо лу је од мул ти пле скле ро зе Осам на е сто ме сеч ни Урош Кара пан џић из Пе ћи на ца болу је од мул ти пле скле ро зе, а за ње го во ле че ње ро ди те љи ни су у мо гућ но сти да обез бе де нео п ходна сред ства. Урош је до са да имао два ци клу са те ра пи је на ко ју је, по ре чи ма ле ка ра до бро ре а го вао. На пре дак је при ме тан, али је потреб но још че ти ри та кве те ра пи је го ди шње. На кон Удру же ња же на Сре мица и пе ћи нач ке основ не шко ле, у ак ци ју по мо ћи овом ма ли ша ну укљу чи ла се и ло кал на са мо у права. Уро шу је одо бре на јед но кратна по моћ у из но су од дина ра чи ме је по кри ве на вред ност јед ног ци клу са те ра пи је. Си ни ша Ву ков, пред сед ник оп шти не Пећин ци је тим по во дом још јед ном под се тио на опре де ље ње ло калне са мо у пра ве да, у овом кри зним вре ме ни ма, ко ли ко је год то мо гуће пру жи по др шку гра ђа ни ма ко ји ни су у мо гућ но сти да са ми иза ђу на крај с не да ћа ма ко је су их заде си ле. По је дин ци, као и прав на лица, уко ли ко же ле да по мог ну малом Уро шу да по бе ди бо лест мо гу Урош Карапанџић упла ти ти нов ча на сред ства на рачун: ко ји је отворен у Вој во ђан ској бан ци на име Је ле не Ка ра пан џић. Г.М. ШИД ЗЛО ЧИН У ПРО ДАВ НИ ЦИ Убио не вен ча ну су пру гу! бог осно ва не сум ње да је из вр шио Зкри вич но де ло те шког уби ства, по лици ја је ис тра жном су ди ји Ви шег су да у Срем ској Ми тро ви ци при ве ла Бо ри сла ва Бо гу но ви ћа (61) из Ши да. Он је у сре ду, 22. ју на, у по по днев ним ча со ви ма, пу цао у не вен ча ну су пру гу Са њу Ку змић (37) из Ши да, ко ја је пре ми ну ла на ли цу места. Бо гу но вић је у Са њу ис па лио три хица у про дав ни ци у ко јој је ра ди ла, пред очи ма ње не мај ке ко ја је у том тре нут ку кћер ки до не ла ру чак! Ка ко се са зна је, Бо гу но вић је по сле из вр ше ног уби ства оти шао сво јој ку ћи, спа ко вао се, сео у ауто мо бил и до шао у Срем ску Ми тро ви цу где се при ја вио првом по ли циј ском офи ци ру ко га је срео испред згра де По ли циј ске упра ве! Ши рој јав но сти Бо ри слав Бо гу но вић, ро дом из се ла Не го слав ци код Ву ко ва ра, сво је вре ме но је био по знат као функ ци о нер у Вла ди САО Сла во ни ја, Ба ра ња и Запад ни Срем из рат них де ве де се тих го ди на. На кон до се ља ва ња у Шид, Бо гу но вић је био дру штве но ак ти ван, из ве сно време је био и у ме сном ло вач ком удру же њу где је сме њен са функ ци је пред сед ни ка удру же ња. На ме сто зло чи на од мах су иза шли припад ни ци по ли ци је и пра во суд ни ис тра жни ор га ни, а док је тра јао уви ђај, са о бра ћај у том де лу Ши да је био у пре ки ду. Ж.Н.

14 14 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЛДП О ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ За кон у по ли тич ке свр хе Алек сан дар Га ври ло вић Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја је за сва ку де цен тра ли за ци ји и за до но ше ње ре ше ња ко ја мо гу да до при не су раз во ју ло кал не са моу пра ве, али За кон о де цен тра лиза ци ји ког су Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је ста ви ли у скуп штин ску проце ду ру сма тра мо јед ном у ни зу обма на би рач ког те ла - ово је из ја вио Алек сан дар Га ври ло вић, ме на џер ЛДП-а Срем ске Ми тро ви це, на конфе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној про те кле сед ми це. Освр ћу ћи се на оно што је претхо ди ло за ко ну, ак ци ју при ку пља ња пот пи са, Га ври ло вић је под се тио да су пот пи си ску пља ни са пи та њем: да ли сте за то да се ви ше сред ста ва одва ја за ло кал не са мо у пра ве и да ва ша ло кал на са мо у пра ва, гра до ви и оп шти не има ју ви ше нов ца за функци о ни са ње? На то пи та ње ни је дан чо век не би не га тив но од го во рио. - Пи та ње ни је спор но, али су зло у- по тре бље ни гра ђа ни, би рач ко те ло за јед ну по ли тич ку про па ган ду. У истом ци љу пла си ра ли су ве сто о бес платним ак ци ја ма у вред но сти евра, на ја ва ма сил них ин ве сти ци ја и за кона ко ји су крат ко роч ни и слу жи ли су са мо за по ли тич ке по е не. Ула ском закон у скуп штин ску про це ду ру вла да је још јед ном по кле кла пред Ује диње ним ре ги о ни ма Ср би је, јер им треба ју им њи хо ви гла со ви до кра ја манда та - ре као је Га ври ло вић. ЛДП има оба ве зу, ис та као је њен ми тро вач ки ме на џер, да ука же на све оно што не ва ља ве за но за поме ну ти за кон. У ње му је пот пу но зане ма ре на рас хо дов на стра на, не зна се ка ко ће се сред ства до пу ни ти. - Ни је бит но мо жда шта при ча ЛДП, али ва жно је шта при ча струка, а она ка же да за кон не ва ља. То го во ре из Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да и Фи скал ног са ве та. Кон кретно, они су ре кли да за кон ни је до бар због фи скал не ста бил но сти - ре као је уз оста ло Алек сан дар Га ври ло вић,мена џер ЛДП-а Срем ске Ми тро ви це. С.Ђ.-М.М. СТА РА ПА ЗО ВА РО ЂЕН ДАН ПА ЗО ВАЧ КЕ РЕ ВИ ЈЕ Ак туe л ни и за ни мљи ви Про сла ва ше стог ро ђен да на НО ВИ САД СЕ МИ НАР ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ За шти та на ци о нал них ма њи на У ве ли кој са ли скуп шти не Вој во дине, одр жа ни су се ми нар и ра ди о- ни ца о на чи ни ма оства ри ва ња за штите на ци о нал них ма њи на. Се ми нар је ор га ни зо ва ла кан це ла ри ја Европ ске Уни је за Ср би ју, уз уче шће кан це лари је OEBS-а, TAC SO, по кра јин ског омбуд сма на и пред став ни ка по кра јин ске и ре пу блич ке ад ми ни стра ци је. У ра ду су уче тво ва ли ак тив ни пред став ни ци на ци о нал них ма њи на у Ср би ји: Ма ке дон ци, Бу њев ци, Руму ни, Ру си ни, Хр ва ти, Ро ми, Вла си, Бо шња ци, Бу га ри, Гр ци, и мно ге орга ни за ци је ци вил ног дру штва. Пред став ни ци ма њи на из ло жи ли су, уоп ште но, про бле ме оп штег и локал ног ка рак те ра, де ло ва ња и ре зулта те. Пред сед ник Ру син ске Де мо кратске Стран ке Ми ро слав Бе сер ме њи, украт ко је из ло жио про бле ме Ру си на у ло кал ним за јед ни ца ма, а Tho mas Gnoc chi, ди рек тор по ли тич ког оде лења Де ле га ци је Европ ске уни је у Срби ји, обе ћао је по моћ у пре ва зи ла жењу по ме ну тих про бле ма. Оп шти ути сак је да је у Вој во ди ни Ми ро слав Бе сер ме њи по ло жај на ци о нал них ма њи на зна чајно ква ли тет ни ји, у од но су на цен тралну и ју жну Ср би ју. На жа лост мно ге ло кал не за јед ни це, чак и у Вој во дини, још увек не спро во де при хва ће не и усво је не стан дар де. Са го вор ни ци из ОЕБС-а и кан цела ри је Европ ске Уни је у Ср би ји пажљи во су пра ти ли ток се ми на ра и по др жа ли нео п ход ност оства ри ва ња пра те ћих за ко на, под за кон ских аката и дру гих до ку ме на та ко ји ма је циљ пу но оства ри ва ње про гра ма по зи тивне дис кри ми на ци је на ци о нал них мањи на у Ср би ји. С.Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕТ КО ВИ НЕ НОР-А Ју би лар на го ди шњи ца сло бо де Град ски од бор СУБ НОР-а Срем ска Ми тро ви ца, на сед ни ци одр жа ној у пе так, 24. ју на, утвр дио је про грам обе ле жа ва ња ју би лар них сло бо дарских пра зни ка, Да на бор ца и Да на устан ка на ро да Ср би је. Ови пра зници, ка ко је ре че но на овом ску пу, има ју по се бан зна чај, с об зи ром да се ове го ди не на вр ша ва 70-го дишњи ца устан ка на ро да Ју го сла ви је про тив фа ши стич ког оку па то ра. На Дан бор ца по се ти ће се бо ле сни уче сни ци На род но-осло бо ди лач ког ра та, док ће се на спо мен-обе лежја по ло жи ти вен ци и цве ће. Дво ји ца, је ди них пре жи ве лих но си о ца Парти зан ске спо ме ни ца с град ског подруч ја Срем ска Ми тро ви це, то га да на, 4. ју ла, Стан ко Мар ја но вић и Ва са Ра да ко вић, би ће уче сни ци све чаног при је ма у у Скуп шти ни Вој во дине, ко ји ће при ре ди ти тим по во дом њен пред сед ник Шан дор Еге ре ши. Ви ше од сто пре жи ве лих бо ра ца и по што ва ла ца На род но-осло бо ди лачке бор бе с град ског под руч ја Сремска Ми тро ви ца, за хва љу ју ћи по дршци град ских вла сти, при су сто ва ће цен трал ној про сла ви 70-го ди шњи це устан ка за Вој во ди ну, крај Спо ме ника сло бо де на Ири шком вен цу. Учесни ци НОР-а и ње го ви по што ва о ци с град ског под руч ја Срем ска Ми трови ца, за тим ће оби ћи зна ме ни та места из Дру гог свет ског ра та, а по себно ће се за др жа ти на Ле пи њи ци ном гро бу, на Ја бу ци. На ле ген дар ним Ро хаљ-ба за ма, ко је су би ле сло бод на те ри то ри ја током чи та вог ра та и где су се на ла зиле пар ти зан ске ба зе и ода кле су крета ли тран спор ти с хра ном и оде ћом за бор це у Ис точ ној Бо сни, одр жа ће се цен трал на свет ко ви на, по во дом 70-го ди шњи це уче шћа на ро да овога кра ја Сре ма у На род но-осло бо дилач кој бор би. Би ће по ло жен ве нац на спо ме ник стра да лим пар ти за нима, а о уче шћу на ро да ово га кра ја у НОБ, го во ри ће пред сед ник Град ског од бо ра СУБ НОР-а Срем ска Ми тро вица Ра да Ко ри ца -Ба та. С. Лов ча нин Па зо вач ка ре ви ја, ло кал ни ме сеч ник, у про шли пе так обе лежи ла је ше сту го ди ну по сто ја ња. На при год ној све ча но сти ко ле га ма но ви на ри ма и го сти ма обра ти ла се вла сни ца Ру жи ца Ча њи, под се тивши на мо ти ве осни ва ња но ви на, њихов раз вој ни пут и, на рав но, же љу да тра ју. Она је ка за ла да Ре ви ја пре но си све ак ту ел но сти из оп штине, има ин фор ма тив ни део али и зани мљи ве при че, по че му је пре позна тљи ва. - Без об зи ра на ово те шко вре ме, ми ће мо и да ље ра ди ти и тру ди ти се да Ре ви ја бу де што за ни мљи ви ја - ре кла је Ру жи ца Ча њи и ис та кла да је успех по сто ја ња овог ме сеч ни ка у до бром од но су и ко му ни ка ци ји из међу уред ни ка, но ви на ра и вла сни ка. По оце ни пр вог уред ни ка Бе рисла ва Ми ји ћа но ви не су оправ да ле сво је по сто ја ње, али и по ред то га, ни су оства ри ле све ка ко је у стар ту за ми шље но. Са да шња уред ни ца Та ња Уроше вић је под се ти ла на ста тус но винар ске про фе си је у Ср би ји да нас: - По ста ти но ви нар у Ср би ји је вео ма ла ко, али оста ти но ви нар, ве о ма је те шко. Али још те же је би ти локал ни но ви нар. То по ка зу ју и светска ис тра жи ва ња - ка за ла је Та ња Уро ше вић и об ја сни ла да је те же ради ти у ло кал ној сре ди ни где но ви нара сва ко зна. Г.М. ОКРУ ЖНИ ОД БОР ДСС Ме де ни ца но ви пред сед ник На сед ни ци Окру жног од бо ра ДСС одр жа ној у Ин ђи ји, на пред лог Из вр шног од бо ра, за но вог пред седни ка Окру жног од бо ра ДСС за Срем иза бран је ди пло ми ра ни ин же њер Срп ко Ме де ни ца, пред сед ник Општин ског од бо ра ДСС у Ин ђи ји. Ми лош Гр ко вић из Ста ре Па зо ве је иза бран за пот пред сед ни ка. З.Г.С. Срп ко Ме де ни ца

15 Среда, 29. јун ПРО ЈЕ КАТ ЛО КАЛ ПРЕ СА ФИ НАН СИ РАН ОД СТРА НЕ НЕД-а ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈА У СР БИ ЈИ - ВЕ ЛИ ка ПЛА НА Ју жно од цен тра Ве ли ка Пла на са око 50 хи ља да ста нов ни ка, у тре ћој гру пи раз ви јено сти оп шти на Ср би је, ни је то ли ко ју жно, ни то ли ко ту жно, да би се по твр ди ло чи ње нич но ста ње о жи во ту љу ди ју жно од Са ве и Ду нава. Ума ње њем тран сфер них сред ства на го ди шњем ни воу оста је без сто ти ну ми ли о на ди на ра. Са овим па ра ма ло кал на са мо у пра ва је могла да из гра ди два вр ти ћа, че ти ри фи скул тур не са ле... У на род и по ли ти ку уђу ре чи ко је вре ме ном, ра бље њем кроз поли тич ке го во ре у сва ко днев ној ко му ни ка ци са би ра чи ма, до би ја ју ве ћи зна чај не го што им по при ро ди ства ри при па да. Та ко је де ве де се тих го ди на кри стал но би ло ја сно да се он да шња др жа ва рас па да, у вре ме со ци ја ли ста до го дио се на род, ка да су до шле демо крат ске про ме не тран спар нет но су нам са оп шта ва ли шта нас че ка у пери о ду тран зи ци је, по след њих ме се ци уз кан ди да ту ру за ЕУ нај при сут ни ја реч је де цен тра ли за ци ја. По јам чак до би ја ис це ли тељ ски зна чај уко ли ко се де центра ли за ци ја при ме њу је као су про то ност цен тра ли за ци ји ко ја пред ста вља све оно ло ше у др жа ви у ко јој су огромне раз ли ке ме ђу ре ги о ни ма, гра до ви ма и оп шти на ма у уну тра шњо сти, на спрам пре сто ни це и Вој во ди не. При ста ли це раз би ја ња цен тра мо ћи др жав не по ли ти ке до ка зу ју да де центра ли за ци ја под сти че уче шће гра ђа на у раз ви ја њу сво је жи вот не сре ди не, осигу ра ва ве ће раз у ме ва ње ло кал не са мо у- пра ве за бри гу и по тре бе гра ђа на, предста вља про тив те жу ауто ри тар ној др жави, да је при ли ку за ис пи ти ва ње но вих струк ту ра и по ли ти ка, оси гу ра ва ве ћу ко рист и успе шност у оба вља њу услу га, ства ра осе ћај за јед ни штва и по ве зу је ци вил но дру штво с др жав ном вла шћу, бо ри се про тив пар то кра ти је. Да кле, по све му ово ме, од лу ке је нај бо ље до носи ти на ни воу нај бли жем обич ном грађа ни ну, а то је сва ка ко ло кал на са мо у- пра ва. Пи та ње је у том сми слу усме ре но вла сти ма за што се функ ци је, ко је мо гу на за до во ља ва ју ћи на чин оба вља ти нижи ен ти те ти, пре ба цу ју на ни во од лу ке ви ших по ли тич ких те ла. Ка ко по јам де цен тра ли за ци је под разу ме ва раз ли чи те ди мен зи је, по нај пре, по ли тич ку, фи скал ну и управ ну, сва три аспек та тре ба ло би све сти на ло кал ни ни во ка ко би раз вој гра до ва и оп шти на кре и ра ли и усме ра ва ли они ко ји у њи ма жи ве за рад је ди ног ци ља да би у тим сре ди на ма ство ри ли мо гућ ност да у њима оста ју, жи ве и ра де са да шње и бу дуће ге не ра ци је. Шта је цен тра ли за ци ја од у зе ла локал ној са мо у пра ви Ве ли ке Пла не нај у- бе дљи ви је го во ре ста ти стич ки по да ци. По осно ву фи нан сиј ске де цен тра ли заци је оп шти на Ве ли ка Пла на би има ла го ди шње 145 ми ло на ди на ра ви ше не го са да. Са овом су мом ко ја је го то во четвр ти на про јек то ва ног го ди шњег бу џета, мо же да се у пот пу но сти обез бе ди раз вој на функ ци ја оп шти не. Пре две го ди не сма ње њем тран сфе ра ко ји је из ре пу блич ке ка се ишао ло кал ним са моу ро а ва ма, оп шти на је ус кра ће на за по сто ми ли о на ди на ра. Вра ће на сред ства би ла су до вољ на за вр ше ње основ них де лат но сти бу џет ских ко ри сни ка, не и за фи нан си ра ње ко му нал не ин фраструк ту ре, ре ша ва ње про бле ма во доснаб де ва ња, одр жа ва ње и ши ре ње пут не мре же, из град њу но вих обје ка та... Ус кра ће на су ма за це ло ку пан че тво ро годи шњи ман дат, од око 600 ми ли о на, до вољ на би би ла за ас фал ти ра ње сва ког со ка ка у Ве ли кој Пла ни 50 до 60 ки ломе та ра пут не мре же. Са овим нов цем из гра дила би се два вр ти ћа, 4 фи скул тур не са ле, компелт но ин фра струк турно опре ми ле две ин дустриј ске зо не и ура ди ло још мно го то га. Ка ко није би ло син хро ни за ци је из ме ђу Ре пу бли ке и акту ел не оп штин ске власти (чи ни је ве ћин ским де лом ДСС), из о ста ла је зна чај ни ја по др шка НИП-а и ре пу блич ких фо но два. Ове чи ње ни це че сто у сво јим обра ћа њи ма јав но сти ко ри сти пред седник оп шти не Де јан Шул кић. А, ва ро ши ца са ку ћом на сред друма, це лом ду жи ном уз Ко ри дор 10, и без де цен тра ли за ци је је не раз ви је на, не ма ре ше ну ком плет ну ин фра струк ту ру, инду стри ја је за мр ла, опу сте ли су по го ни не ка да во де ће ме сне ин ду стри је, грађе вин ска опе ра ти ва не по сто ји, конфек ци ја за тво ре на. Сер ви сни цен три и не ка да шње дру штве не фа бри ке че ка ју за куп це... Го ди шње се за тво ри ви ше од сто ти ну пред у зет нич ких рад њи, у школа ма је сва ке је се ни раз ред ма ње, по за вр шет ку сту ди ја се ку ћи вра ти тек сва ки два де се ти ви со ко шко лац, на евидин ци ји не за по сле них је бли зу љу ди без ре ал них шан си да уско ро проме не ста тус. Не ре дов на ме сеч на при мања у ма ло број ним ко лек ти ви ма са око за по сле них, да ле ко су ис под просе ка Ср би је је два ди на ра. - Де цен тра ли за ци ја у Ср би ји може да има до бре и ло ше стра не. До бра ствар би мо гла да бу де ве ћа сло бо да ру ко во де ћих љу ди у уну тра шњо сти да не што ко ри сно ура де за сво је ме сто, али исто вре ме но она зна чи од го вор ност и ри зик. Са рас по ло жи вим па ра ма нераз ви је ни не мо гу са ми да кре и ра ју напре дак, за ви си ће и да ље од Ре пу бли ке. Та ко де цен тра ли за ци ја ви ше од го ва ра ве ћим цен три ма, да но вац ко ји при сваја Ре пу бли ка оста не њи ма, да са ми гра де ин фра струк ту ру, ства ра ју усло ве за но ве по го не у ко ји ма ће ра ди ти мла ди, не запо сле ни љу ди. Де цен тра ли за ци ја мо же да бу де до бра у том сми слу, да не оде из уну тра шњо сти и зе мље, оно ма ло рад но спо соб них и па мет них љу ди ко ји су остали у Ср би ји ка же Са ша Угри нић, ди пломи ра ни ма шин ски ин же њер без по сла. - За што би се но вац ко ји се са ку пи од по ре за на пла те у би ло ко јој оп штини слао у Бе о град да би се из цен тра ле вра тио ума њен за 20 до 50 по сто. Општи не ће сва ка ко нај бо ље рас по ла га ти њи ме и уло жи ти га у про јек те од ин тере са за љу де ко ји у њи ма жи ве. Јер, ко бо ље зна шта је на ро ду у јед ној оп штини или гра ду по треб но, од са мог гра дона чел ни ка или пред сед ни ка оп шти не. Не по сред ним из бо ром 170 чел ни ка градо ва и оп шти на има ли би смо исто толи ко ја ких ли де ра ко ји ма је на род дао власт и ко ји не ће за сва ку сит ни цу да пи та ју ше фо ве сво јих стра на ка у Бе о- гра ду, не го ће пи та ти на род, љу де ко ји су их иза бра ли сво је раз ло ге за децен тра ли за ци ју из ла же Дра ган Бо жи ловић, од бор ник УРС у СО Ве ли ка Пла на. Ка ко де цен тра ли за ци ја под ра зу ме ва и вра ћа ње имо ви не ло кал ним са мо у пора ва ма, из ме ном за ко на о јав ној сво ји ни ули ца Мо ми ра Га ји ћа у Ве ли кој Пла ни, јед на од нај ста ри јих у гра ду, по зна та као Ар сић ски со как, ко нач но би по стала на ша. Во ди се у зе мљи шним књи га ма као др жав на имо ви на, а ка да је нео п- ход но не што уна пре ди ти, до па пи ра из др жав не ад ми ни стра ци је уз сто му ка. - Ка да хо ће мо да ра ди мо би ло шта од ин фра струк ту ре, мо ра мо да до би јемо са гла сност од Ди рек ци је за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је. Та мо нам ка жу да за то ни су над ле жни и упу те нас на Јав но пра во бра ни ла штво Ре пу бли ке Ср би је, ко је уз вра ћа да не да је са гла сност на не што што иде ка ума ње њу дру штве не имо ви не, не го нас усме ра ва ју на Дирек ци ју за пу те ве, ко јој мо ра мо да плати мо так су... То је са мо је дан од при мера, а да не при ча мо о по љо при вред ном зе мљи шту, ко је се во ди на Ди рек ци ју за имо ви ну, а њим рас по ла же Упра ва за по љо при вре ду, док Ми ни стар ство за по љо при о вре ду рас пи су је кон кур се за из да ва ње зе мљи шта у за куп и узима 60 од сто тих при хо да. А ра ди се о око хек та ра на шег зе мљи шта на во ди при ме ре за де цен тра ли за ци ју у обла сти имо ви не Не над Пе рић, по вере ник Удру же ња За на ше ме сто, члан Оп штин ског ве ћа. За го вор ни ци иде је о де цен тра ли за ци ји ка жу да се не мо же спро ве сти де цен тра ли за ци ја Ср бије ако се не спро ве де децен тра ли за ци ја пар ти је. То про у зро ку је па сив ност код ве ли ког бро ја члано ва стран ке ко ји не могу да ути чу на од лу ке у цен тра ла ма. Све то прати ма ло ду шност кри тич ке ин те лек ту ал не јав но сти, ми сле ћих љу ди, ко ји нису укљу че ни ни у јед ну стран ку, због че га се њихов глас не чу је. По што су гра ђа ни убе ђе ни да се не мо же оства ри ти ин те рес без стра нач ке мо ћи, са ве ли ком гор чи ном и морал ном пра зни ном у души, обра ћа ју се вр хо ви ма по ли тич ких стра на ка да ре ше њи хов по је ди нач ни про блем, при че му до жи вља ва ју ра зна по ни же ња и сра мо те. Све за јед но ин ду ку је ко лектив ни мо рал ко ји ни ка ко не би тре ба ло да бу де оп шта сли ка Ср би је. - Де цен тра ли за ци ја је сва ка ко значај но пи та ње за Ср би ју. До ла зи као ре зул тат по тре ба гра ђа на, али то што су од ре ђе не по ли тич ке пар ти је пре позна ле на вре ме овај про блем, кан ди дују ћи га као глав ни атри бут нео п ход них про ме на, по ка зу је да се мо же ко ри стити у по ли тич ке свр хе. Не ки ли де ри су по тро ши ли ра ни је све дру ге те ме и са да же ле да про мо ви шу но ву. Али, мо рамо да зна мо да де цен тра ли за ци ја пре све га зна чи ја ча ње ло кал них ин стути ци ја ко је ће би ти спо соб не да прихва те над ле жно сти оних ин сти ту ци ја ко је се спу шта ју са цен трал ног ни воа на ло кал ни ис ти че свој став по пи тању де цен тра ли за ци је ме на џер ОO ЛДП а Пре драг Си мо но вић, за го ва ра ју ћи иде ју рав но прав не по де ле вла сти и сред ста ва на још ни жи ни во са општин ског на ме сне за јед ни це, да би се до при не ло ин тен зив ни јем раз во ју се о ских на се ља и по ди за њу стан дарда жи те ља ма њих сре ди на ода кле је, очи глед но, нај ве ћи број ста нов ни ка оти шао за пар че том хле ба, тра же ћи у гра до ви ма и ту ђим др жа ва ма бо ље усло ве жи во та. И на кра ју, са де цен тра ли за ци јом мора да се де си и сма ње ње др жав не адми ни стра ци је. У овој обла сти има мо 24 хи ља де рад ни ка и 104 др жав не агенци је, што не мо же да из др жи ни бу џет Аме ри ке. Ка ко се ми на ло кал ном ни воу опре де љу је мо за уште ду у сва ком об лику, та ко и др жа ва на ре пу блич ком нивоу мо ра да бу де ра ци о нал на - за кључци су са го вор ни ка у ан ке ти спро ве де ној у Ве ли кој Пла ни на те му де цен тра лиза ци је. Ја дран ка Ми ћо вић (МО РА ВА ПРЕС)

16 16 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УПИС У ВИ СО КУ ШКО ЛУ Ве ли ко ин те ре со ва ње кан ди да та У Ви со кој шко ли струков них сту ди ја за и дру гих ме ста на во ди рев ца, Ми о ни це, Ва ље ва обра зо ва ње вас пи та ча Бран ка Глу шче вић и исти у Срем ској Ми тро ви ци, про те кла сед ми ца би ла је у зна ку при ја вљи вања че да су, по ред сме ра стру ков ни вас пи тач, но ви сме ро ви стру ков ни васре кан ди да та за ин тепи тач де це у ја сли ца ма со ва них за упис у ову шко лу ко ја ће у пр ву годи ну сту ди ја упи са ти 170 и стру ков ни вас пи тач мена џер. - Ми слим да смо до били сту де на та на сме ро вима ја ко ква ли тет не сту стру ков ни вас пи тач, ден те ка же Бран ка Глушче вић и на во ди: стру ков ни вас пи тач де це Бран ка Глу шче вић у ја сли ца ма и стру ков ни - Два но ва сме ра које вас пи тач ме на џер. смо отво ри ли, је дин Ре фе рент за сту дентска стве ни су сме ро ви у пи та ња Бран ка Глу шче вић Ср би ји па се на шим сту ден ти ма, ка же да је пр вог да на ин те ре со вање по сле за вр ше ног тро го ди шњег за ин те ре со ва них кан ди да та би ло из у зет но ве ли ко на сва три сме ра. - Има мо за ин те ре сов на их канди да та не са мо из Сре ма, већ и из око ли не Но вог Са да, Вр ба са, По жа обра зо ва ња, пру жа мо гућ ност да на ста ве сту ди је у че твр тој го ди ни на спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма. Та ко ђе је реч о је дин стве ним студи ја ма у Ср би ји, спе ци ја ли стичким сту ди ја ма за рад са де цом са по себ ним потре ба ма. Про ве ра му зич ких, фи зич ких и го вор них спо соб но сти кан ди дата одр жа на је 27. ју на, а кла си фи ка ци о ни ис пи ти су да нас, 29. ју на. Је динстве не ранг ли сте би ће об ја вље не до 30. ју на, ко нач на ранг ли ста четвр тог ју ла, а упис примље них кан ди да та је петог и ше стог ју ла. Је дин стве ни сме ро ви при ву кли ве ли ки број кан ди да та Ж.Н.-С.Н. ШИД ПО МОЋ СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НИМ ПО РО ДИ ЦА МА Књи ге за основ це На та ша Цвјет ко вић у по се ти по ро ди ци Ра ја ко вац Оп шти на Шид је ове го ди не из двоји ла бли зу два ми ли о на ди на ра из бу џе та за на бав ку уџ бе ни ка за уче ни ке основ но школ ског уз ра ста. Тим сред стви ма ку пље но је укуп но 207 ком пле та књи га за де цу из соци јал но угро же них по ро ди ца. Пр ви од 207 ком пле та пред седни ца Оп шти не Шид На та ша Цвјетко вић уру чи ла је по ро ди ци Ра ја ковац у Ши ду у ко јој са мо хра на мај ка Би ља на жи ви са три си на. Би ља на је не за по сле на, а по ро ди ца жи ви од два де се так хи ља да ди на ра пен зи је ко ју је до би ла пре три го ди не по сле тра гич не смр ти му жа. - Је два са ста вља мо крај с крајем и књи ге нам пу но зна че. Од ка ко је муж по ги нуо, Оп шти на нам пу но по ма же и ја им се на то ме за хва љу јем ка же Би ља на и дода је да ће овај ком плет књи га наме њен на ме њен нај ста ри јем си ну Бог да ну ко ји ће од је се ни у пе ти раз ред. Ком пле ти књи га су на ме ње ни свим со ци јал но угро же ним по ро дица ма на те ри то ри ји шид ске оп штине ко је има ју де цу основ но школ ског уз ра ста. - Оп шти на стал но по ма же со цијал но угро же ним по ро ди ца ма и ово је је дан од на чи на да по ка же мо како се тран спа рен то тро ше сред ства на ме ње на за со ци јал ну по ли ти ку, да по мог не мо нај пре де ци из со ци јал но угро же них по ро ди ца где ро ди те љи не мо гу да им обез бе де ми ни мал не услове за шко ло ва ње ка же пред сед ни ца оп шти не На та ша Цвјет ко вић. По де ла ком пле та књи га би ће оба вље на нај ка сни је до кра ја ове не де ље. С.Н. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Ма ла ма ту ра че ни ци осмих раз ре да основ них шко ла Упо ла га ли су ове го ди не пр ви пут за вршни ис пит. "Ма ла ма ту ра" одр жа на је 23. и 24. ју на, а ре ша ва ли су се те сто ви из срп ског (ма тер њег) је зи ка и ма те ма ти ке. За вр шним ис пи том се утвр ђу је сте пен усво је но сти обра зов них стан дар да за крај оба ве зног шко ло ва ња. Бо до ви са те ста су ве о ма ва жни јер се ре до след кан ди да та при ли ком упи са У лет њи ков цу Фир ме М.В.Теп шић у Но вој Па зо ви отво ре на је са мо стал на Mali Princ restoran - picerija у сред ње шко ле утвр ђу је пре ма успе ху у прет ход ном шко ло ва њу (ше стом, сед мом и осмом раз ре ду), успе ху на так ми че њи ма, успе ху на при јем ном (за ђа ке ко ји упи сују шко ле за та лен те) и пре ма бро ју по е на оства ре них на за вр шном ис пи ту. Ко нач ни ре зул та ти за вр шног ис пи та би ће об ја вље ни тре ћег ју ла, док се ли сте же ља са ода бра ним шко ла ма пре да ју четвр тог и пе тог ју ла. И. З. Ма ла ма ту ра у срем ско ми тро вач ко ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај НО ВА ПА ЗО ВА ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА НЕ НЕ ЗА ГО РАЦ Ми рис сми ља Не на За го рац из ло жба сли ка Не не За го рац под на зивом Ми рис сми ља. И упра во, сам на зив го во ри о ка квој је из ло жби реч. У мо ти ве на сли ка ма цве ћа, мр тве при ро де, цр кава и пре де ла утка на је ши ри на аутор кине ду ше, пот кре пље на ни ти ма пра дав них вре ме на ко ја кроз срп ску тра ди ци ју тра ју. Али их Не на За го рац кроз мо дер не фор ме ли ков ног из ра за вра ћа као при звук вредног и тра ди ци о нал ног у са да шњост. Дух тра ди ци је на сли ка ма пре ла ма се кроз ено мо ти ве ко ји су из ра же ни, су срет живог и не жи вог и спе ци фи чан од нос пре ма цве ћу. Ина че, Не на За го рац, ро ђе на Далма тин ка с сред њом ди зај нер ском и Ви шом шко лом ли ков них и при ме ње них умет ности од ра не мла до сти пре по зна ла је та ленат и љу бав пре ма сли кар ству. До са да је уче ство ва ла на ви ше ко лек тив них и са мо стал них из ло жби и с овом из ло жбом ми си ја ши ре ња ле пе умет но сти се на ставља. Ра ди ла је као ди зај нер те пи ха за фир ме Ди а на Ста ра Па зо ва и Пла нинка Кур шу мли ја. Г.М. Vojvode Stepe bb Sremska Mitrovica kod šoping centra Roda - Tuš 063/ / Organizujemo sve vrste proslava porodične ili poslovne ručkove Akcijsko sniženje Velika pica kaprićoza samo 299,00 Najpovoljnije u gradu

17 Среда, 29. јун КУЛТУРА 17 НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ЗА БИ О ГРА ФИ ЈУ МИ ЛЕ ВЕ МА РИЋ АЈН ШТАЈН Пи сма но во сад ским ку мо ви ма Исто ри чар др Дра го Ње го ван и "Про ме теј" об ја ви ли књи гу Ми ле ви них пи сма ку мо ви ма, Ђо ки и Си до ни ји Га јин Дра го це ни по да ци за раз у ме ва ње те шких при ли ка и суд би не не ка да шње су пру ге и са рад ни це Ал бер та Ајн штај на У не та ко ду гом пе ри о ду, од по чет ка па све до краја го ди не, уса мље на, у бри зи са бо ле сног си на Еду ар да, и сâма крх ког здра вља, Ми ле ва Марић Ајн штајн је, из Ци ри ха, сво јим но во сад ским ку мо ви ма, Ђо ки и Сидо ни ји (Са ди) Га јин по сла ла 33 писма (укљу чу ју ћи две до пи сни це, када је већ и код нас по чео рат). Бар то ли ко је ње них пи са ма са чу ва но, али не и она ко ја су ку мо ви сла ли у Швај цар ску, сво јој Ми ци, ка ко су нај бли жи осло вља ва ли не ка да шњу су пру гу слав ног фи зи ча ра Ал бер та Ајн штај на. А си гур но је тих пи са ма би ло по до ста, о че му не дво сми сле но све до че ре до ви ко је је Ми ле ва упући ва ла у Но ви Сад, Ђо ки и Са ди, наста ње ним у Ма са ри ко вој 16. Пре пет го ди на, 2006, у вре ме док се на ла зио на че лу Му зе ја града Но вог Са да (МГНС), исто ри чар др Дра го Ње го ван (1955) је ова писма от ку пио од мр Ђор ђа У. Кр сти ћа, Ко ве рат по след њег са чу ва ног пи сма ку мо ви ма јед ног од на бо љих по зна ва ла ца зајед нич ког жи во та и на уч не са рад ње брач ног па ра Ајн штајн. У Кр сти ћевом по се ду она су се на ла зи ла још од го ди не, ка да их је до био од Си до ни је Га јин, за јед но са концеп ти ма или пре пи си ма пи са ма ко је су Га ји но ви сла ли Ми ле ви у Ци рих. За ни мљи во, при ли ком при мо пре даје пи са ма, Кр стић је МГНС по кло нио не ко ли ко фо то гра фи ја, до ку ме на та, Ми ле вин фо то а па рат из и Ајнштај но ву лу лу из го ди не, онда шњи дар та сту Ми ло шу Ма ри ћу. И то је крат ка пред и сто ри ја књиге Ми ле ве Ма рић Ајн штајн, на словље не Дра ги мо ји ку мо ви (Пи сма Си до ни ји и Ђо ки Га јин ), ко ју је др Дра го Ње го ван при ре дио, на пи сао крат ку Ми ле ви ну би о графи ју, а из дао и штам пао но во сад ски "Про ме теј" (2011). Уз оби ље вредних фо то гра фи ја и до ку ме на та, прире ђи вач је књи зи при до дао и не коли ко зна чај них пи са ма чи ји су аутори би ли Ми ле вин мла ђи брат Ми лош (пи са на Ти хо ми ру Осто ји ћу, 1903 Foto galerija М. Сегхер: Митровачка синагога (око 1910) Ал бум Ци ри ха са по све том ку му Ђо ки Га ји ну (1895) 1905), ње го ва су пру га Мар та (Миле ви, 1939), Си до ни ја Га јин (пи са ла вла сни ци са на то ри ју ма, у ко јем је жи вео Еду ард Ајн штајн), као и Фри да Ајн штајн, су пру га ста ри јег Ми ле виног и Ал бер то вог си на Хан са Ал бер та (обра ти ла се Си до ни ји, 1953). Пи сма Ми ле ве Ајн штајн ку мо вима су ве о ма дра го це на за раз у ме вање те шких при ли ка у ко ји ма се на ша слав на зе мља ки ња на ла зи ла го ди нама по сле раз во да од Ал бер та, за право ње ног ту роб ног, уса мље нич ког и не срећ ног жи во та, суд би не на лик тра ге ди ји ка кве ан тич ке хе ро и не. У не пре кид ној ма те рин ској бри зи за мла ђег си на Еду ар да, обо ле лог од ши зо фре ни је, уда ље на од ста ри јег Хан са Ал бер та (у Аме ри ци), ве чи то у фи нан сиј ским и здрав стве ним не прили ка ма, "ва ша Ми ца" је у Но вом Са ду мо гла да се осло ни на сво је по штене и ода не ку мо ве, Ђо ку и Си до ни ју. По сле смр ти Ми ле ви не мај ке Ма ри је и се стре Зор ке (за бра та се ни је по у зда но зна ло да ли је жив?!), још је дино они су оста ли да бри ну о опу сте лој по ро дич ној ку ћи у Ки сач кој 20, за о ста лој имо ви ни и уште ђе ви ни. Чак их је упор но мо ли ла, и у то ме пред рат ус пе ла, да се пре се ле у део про страног Ма ри ће вог до ма и та ко га лак ше одр жа ва ју и чу ва ју. Фак си мил Ми ле ви ног пи сма од 1. апри ла го ди не У Ми ле ви ним по ру ка ма Га ји но вима углав ном се по ми њу смрт мај ке и се стре, не по зна та суд би на брата Ми ло ша, за пу штен но во сад ски дом, не во ље с нов цем (че сто не ма за огрев) и има њем код Ба ња Лу ке, Еду ар до ва бо лест, уте ха у уну ци ма од Хан са Ал бер та (ко је рет ко ви ђа), а на да све ве ли ко по ве ре ње у ку мове. Она стал но пи та ку ма Ђо ку (иначе, школ ског над зор ни ка) за са вет, би ло да је реч о ку ћи, на след ству, вред ним ства ри ма, па и о мо гућ ности ма за ње но пре се ље ње у Но ви Сад. Чак, ње га и Са ду суд ски овлашћу је да је за сту па ју у свим при ватним по сло ви ма. Ми ле ва ја сно ви ди ја ча ње фа ши зма, стра ху је од ра та, пла ши се за си на и се бе због је врејског пре зи ме на, Ајн штајн. По следња два пи сма, за пра во до пи сни це, из го ди не, опре зно сти ра ди, она пи ше на не мач ком и ма ђар ском. Адре са ви ше ни је Но ви Сад Ју госла ви ја, већ Uj vi dek Un garn! Још пре об ја вљи ва ња ове пу блика ци је, др Дра го Ње го ван је Ми леви на пи сма усту пио на увид проф. др Рад ми ли Ми лен ти је вић, ко ја их је ис ко ри сти ла у обим ној књи зи Ми лева Ма рић Ајн штајн Жи вот са Албер том Ајн штај ном (Но ви Сад 2010). За чи та о це у Сре му по себ но мо гу би ти за ни мљи ви де ло ви из Ми ле вине би о гра фи је, ко ју Ње го ван са жето да је, а од но се се на ње не рум ске да не, шко ло ва ње и на кло ност пре ма ма те ма ти ци и фи зи ци сте че ну у Митро вач кој гим на зи ји. Ти по да ци су, углав ном, пре у зе ти из књи ге пот писни ка овог при ка за (Бла го род не душе, 2002), а у ве ли кој ме ри се ци тира ју и при ло зи об ја вље ни у шид ском ча со пи су Ши ди на (2006). При ре ђивач об ја вљу је фо то гра фи ју би сте Ми ле ве Ма рић Ајн штајн у Срем ској Ми тро ви ци, рад ва ја ра Вла ди ми ра То ви ћа, и на во ди да су то спо менобе леж је, 2005, от кри ле Срем ске но ви не ис пред сво јих про сто ри ја. Д. По зна но вић

18 18 КУЛТУРА Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СЕ ЋА ЊЕ НА ЂОР ЂА ПА НИ ЋА ( ) Трај ни пе чат углед ног га ле ри сте П о во дом 70. го дишњи це ро ђе ња и се дам го ди на од пре ра не смр ти, у сремско ми тро вач кој Га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић", 23. ју на, одр жан је раз го вор и отво ре на из ло жба под на зи вом "Се ћа ње на Ђорђа Па ни ћа ". По што ва о ци, са рад ници, чла но ви ко лек ти ва и број ни сли ка ри осве жи ли су успо ме не на јед ног од осни ва ча и пр вог ди ректо ра углед не ми тро вачке кул тур не уста но ве, на чи јем че лу се на ла зио од до го ди не. Би ло је то ве че при ја тељског и но стал гич ног се ћања на вр сног исто ри ча ра умет но сти, га ле ри сту и кул тур ног пре га о ца, али и при ли ка да се упо зори на нео др жи во ста ње у ко јем се згра да га ле ри је, ина че под зашти том др жа ве, већ го ди на ма на ла зи. По сле по здрав не ре чи са да шњег ди рек то ра Га ле ри је Ра ду ла Гли го вића, ко ји је нај ви ше па жње и по све тио про па да њу овог зда ња, о ли ку и де лу Ђор ђа Па ни ћа су го во ри ли: Ми лош Ма рељ, са рад ник од пр вих да на рада уста но ве, Ду шан По зна но вић, Ве че се ћа ња на осни ва ча и ди рек то ра Га ле ри је "Ла зар Во за ре вић" уред ник кул тур не ру бри ке "Сремских но ви на", сли ка ри Иви ца Ко вачић Шти фла и Дра ган Мар ти но вић Мар тин, про фе сор ли ков них ака деми ја у Бе о гра ду и на Це ти њу Ми ле Гро зда нић и исто ри чар умет но сти Сре то Бо шњак. Сви они ис та кли су струч ност, по све ће ност и по ште ње Ђор ђа Па ни ћа, ње гов ве ли ки углед и ути цај у све ту умет но сти, као и чи ње ни цу да је био осни вач Срем ско ми тровач ког (вој во ђан ског) и Срем ског са ло на. По сле дир љи вог освр та на са рад њу и дру же ње са Па ни ћем, ко ји да ти ра ју од осни ва ња Во за ре ви ће ве га ле ри је, проф. Ми ле Грозда нић се при се тио ка ко је кре и рао њен за штит ни знак и ви ше од 80 пла ка та и ка та ло га. Кри ти чар Срето Бо шњак је по ред осталог на гла сио: - У са рад њи са проф. Ла за ром Три фу но ви ћем, Па нић је осми слио концеп ци ју и утвр дио правце раз во ја ове га ле ри је. За хва љу ју ћи ње го вом зала га њу, Га ле ри ја "Ла зар Во за ре вић" је по ста ла значај на кул тур но-умет нич ка ин сти ту ци ја, чи ја је ак тивност по кри ва ла про сто ре та да шње држа ве Ју го сла ви је. По себ ну вред ност и трај ни зна чај за дру штве ни и кул тур ни жи вот Срем ске Ми тро ви це има онај део про грам ске де лат но сти ко јим је форми ра на ме мо ри јал на из ло жба ра до ва са мог Ла за ра Во за ре ви ћа, као стал на по став ка де ла овог зна чај ног сли кара ис так ну тог пред став ни ка на ше мо дер не умет но сти. Убр зо по оснива њу, Га ле ри ја до би ја ауто ри тет вита ле ин сти ту ци је у ко јој се при ка зу ју и вред ну ју де ла са ши ро ког про сто ра са вре ме не умет нич ке прак се. То ком ве че ри се ћа ња на ду го го дишњег ди рек то ра Ђор ђа Па ни ћа, ор гани ма Во за ре ви ће ве га ле ри је је предло же но да на гра да Са ло на "Срем" од го ди не по не се ње го во име. Посеб но је би ло ре чи о не до пу сти вом мате ри јал ном по ло жа ју уста но ве, опа сности да се по сто је ћи са ло ни уга се, као и чи ње ни ци да де ло ви пла фо на от па да ју и про ки шња ва ју. На дан ка да је пре се дам де це ни ја ро ђен Ђор ђе Па нић, у Га ле ри ји "Ла зар Во за ре вић" је отво ре на, ње му у част, из ло жба иза бра них сли ка и скулп ту ра до би је них на по клон или от ку пље них од ис так ну тих умет ни ка. За сту пље ни су: Ла зар Во за ре вић, Ми ћа Ни кола је вић, Ми ћа По по вић, Зо ран Петро вић, Јо же Ци ју ха, Ми лан Блану ша, Да ни ца Ба ста, Здрав ко Мандић, Ве ра За рић, Ве ли зар Кр стић, Мла ден Ма рин ков, Са ва Ха лу гин, Ми ро сла ва Ко јић, Дра ган Стој ков, Сло бо дан Је ре мић Је ре ми ја, Ми рољуб Ву ји чић, Ште фи ца Ра до ва нов, Иви ца Ко ва чић Шти фла, Дра ган Мар ти но вић Мар тин и Ми ро слав Цви је тић. Д. По зна но вић БЕ О ЧИН ПОР ТРЕТ КЊИ ЖЕВ НИ КА Зна чај но срем ско име и сац и кул тур ни рад ник Пре драг ПБа ње глав, из Но вих Кар ло ва ца (Са се), пред ста вио се бе о чин ској публи ци, 21. ју на, на ве о ма успе шној књи жев ној ве че ри. Ба ње глав, аутор две пе снич ке збир ке: Мо ли тва је твоје име (2000) и Лет без кри ла (2011), че ти ри ро ма на: Гор чи на мла до сти (2000), Тај но ви та го ра (2002), Ујед жи во та (2003) и Срем ске се не (2008) и књи ге при по ве да ка За ви чај но цар ство (2005), сма тра да је ње гов ра зно вр сни књи жев ни опус ре зул тат ин те ре со вања и ис тра жи ва ња раз ли чи тих те ма из бли же и да ље про шло сти. О књи жев ном пор тре ту Ба ње гла ва го во рио је Жар ко Ди мић, исто ри чар и пи сац из Срем ских Кар ло ва ца, ре цезент не ко ли ко ње го вих књи га, ис такав ши да је реч о зна чај ној лич но сти срем ске књи жев не сце не. У про гра му су уче ство ва ли Оли ве ра Ко тр ља но вић, пе сни ки ња из Ин ђи је, ко ја је го во ри ла сти хо ве из по след ње књи ге сво га ко ле ге, Лет без кри ла, као и Ран ко Си мић и Рат ка Ду лић, члано ви бе о чин ског Ама тер ског по зо ришта "Бри ле", ко ји су чи та ли ода бра не од лом ке из ро ма на Срем ске се не. Д. П. Пе сник об и шао МИТРОВАЧКЕ вр ти ће Пи ше и по кла ња књи ге Рај ко Па нић са ми тро вач ким ма ли ша ни ма Пре драг Ба ње глав се пред ста вља Бе о чин ци ма и тро вач ки пе сник и сли кар ама тер МРај ко Па нић, ко ји је до са да обја вио пет збир ки сти хо ва, то ком ју на је об и шао све вр ти ће у Ла ћар ку, Ма чванској и Срем ској Ми тро ви ци и ма лиша ни ма чи тао сво је ра до ве. То је већ тре ћи пут ка ко овај за ви чај ни и де чији по е та по се ћу је нај мла ђе су гра ђа не, дру жи се са њи ма и по кла ња им сво је књи ге. Ово га пу та, де ци је да ро вао око 80 при ме ра ка нај но ви је збир ке Ја ва и ма шта мо гу сва шта, а срећ ни ци су били ма ли ша ни ко ји су тих да на има ли ро ђен дан или се њи хо во име по ми ње у не кој од пе сми ца. За уз врат, клин ци су го сту по не што от пе ва ли или ре ци то вали, а дру же ње би тра ја ло ско ро чи тав час, "ко ли ко нај мла ђи има ју стр пљења". Та ко сви бу ду за до вољ ни, и де ца и пе сник, ко ји књи ге штам па ис кљу чиво соп стве ним сред стви ма, с ци љем да их да ру је дру ги ма. Д. П.

19 Среда, 29. јун Партнер "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА Сремска Митровица Пијачни барометар Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад Воће >480 кг Поврће Козе све Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад Прасад кг <=15 кг Товљеници Товљеници > Производ Мера СМ БГ НС Трешња кг Бресква кг Малина кг Орах кг Шљива сува кг Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Краставац кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) Кромпир млади кг кг кг Лук бели кг Лук црни кг Целер кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Ротквица веза Спанаћ кг Тиквице кг ЗА ВИ СО КО КВА ЛИ ТЕТ НУ СТОЧ НУ ХРА НУ Се на жи ра ње као на чин кон зер ви са ња кр ме Н ај ра спро стра ње ни ји на чин спрема ња и кон зер ви са ња зе ле не кр ме је си ли ра ње и то при род ним то ком фер мен та ци је. Исто вре ме но, овај на чин спре ма ња кр ме мо гућ је са мо код крм них би ља ка бо га тих угље ним хи дра ти ма. Међу тим, ка да се ука за ла по тре ба за си лира њем про те ин ских би ља ка (ле гу ми ноза ма), ко је су си ро ма шне ла ко ра створљи вим угље ним хи дра ти ма (ше ће ри ма) уви де ло се да се оне ло ше или ни ка ко не му гу си ли ра ти. За до би ја ње ква ли тет не си ла же од зе ле не кр ме ле гу ми но за неоп ход но јој је до да ва ти кр му бо га ту шеће ри ма, ме ла су, хе миј ске пре па ра те, који су спо соб ни по бољ ша ти си ла жи ра ње, ве штач ки је за ки се ли ти или сте ри ли са ти. У но ви је вре ме, све ви ше је у при ме ни но ви на чин спре ма ња и кон зер ви са ња ле гу ми но за са мо кон зер ви са њем пре тодно про ве ње не зе ле не кр ме или би ља ка сма ње не вла жно сти, чи ме се омо гу ћу је до би ја ње ви со ко ква ли тет не сточ не хране, по зна те под на зи вом "се но-си ла жа" или се на жа, а тај по сту пак зо ве се се нажи ра ње. Шта је се на жа? Се на жа је об лик сточ ног хра ни ва ко је ви ше под се ћа на се но, али де ли мич но и на си ла жу, од но сно се на жи ра ње је на чин спре ма ња сточ не хра не (кр ме), ре ла тивно но ви јег да ту ма, по себ но код нас. За што кон зер ви са ње са на жи ра њем, а не си ли ра њем? Пре ма број ним ис ку стви ма и ре зул тати ма спра вља ња и ис ко ри шћа ва ња се наже, по стиг ну ти су про из во ди и еко номски ефек ти са бо љим ре зул та ти ма не го са се ном и си ла жом. При пра вил ном поступ ку ма њи су гу би ци, а кр ма са са држа јем вла ге 45-50%, за др жа ва све жи ну, оста је лист у це ли ни, не ма ме ха нич ких гу би та ка, очу ва се при род на бо ја и мирис, а хе миј ски са став се на же је не знатно про ме њен у од но су на зе ле ну кр му. У по ступ ку при пре ме се на же обра зу је се знат но ма ње ор ган ских ки се ли на (по себно млеч не и сир ћет не ки се ли не). С тим у ве зи, ph вред ност се на же оста је на врло ви со ком ни воу. Ма ња ки се лост, од носно ви ша ph вред ност се на же у од но су на си ла жу, омо гу ћа ва ње но ко ри шће ње у ко ли чи ни основ ног хра ни ва за све кате го ри је пре жи ва ра. Због све га на веде ног, сто ка ра до је де се на жу, бо ље од мно гих дру гих ка ба стих хра ни ва. Пре ма кон зу ми ра њу се на же лу цер ке од стра не ју на ди би ла је 98,1%, а ба ли ра ног се на лу цер ке 93,8%, да кле за 4,3% ви ше. При про из вод њи се на же са 1 ха доби ја се ви ше крмних је ди ни ца, не го при спре ма њу сена ( ) и си ла же ( ). При се на жи ра њу по сти же се за 30 по сто ви ше су ве ма тери је по је ди ни ци по вр ши не, за 44 по сто бо ља је свар љи вост про те и на, од но сно у це ли ни за 45 по сто бо ља је свар љивост SM, не го што је слу чај при спре мању се на тра ва. Про цес се на жи ра ња је мо гу ће у пот пу но сти ме ха ни зо ва ти. Осим то га, се на жа се не смр за ва, а при ње ном спре ма њу ис кљу чи је се пре воз ве ли ке ко ли чи не вла ге (во де). Про из вод ња сена же ма ње за ви си од вре мен ских усло ва, не го спре ма ње се на, за то што за про вења ва ње тра ве у по љу тре ба 3-4 пу та мање вре ме на не го за су ше ње се на, та ко да се се на жи ра ње по ка за ло као до бро ре ше ње за спа ша ва ње от ко са у го ди нама ка да ки ша не до зво ља ва да се зе ле на ма са осу ши и по ку пи у ви ду се на. Усло ви за се на жи ра ње Основ ни еле мен ти тех но ло ги је спрема ња се на же су: зна чај но про ве ња вање зе ле не ма се (40-60%) и ства ра ње усло ва за обра зо ва ње и очу ва ње ви соке кон цен тра ци је угљен ди ок си да (CO2) у си ло о бјек ту. За се на жи ра ње се пра ве по себ ни објек ти тзв. "се на же ри". Идеал ни "се на же ри" су си ло о бјек ти ко ји обез бе ђу ју пот пу ну хер ме ти за ци ју на кон њи хо вог пу ње ња. Та ко ђе, обез бе ђе ни су опре мом за ме ха ни зо ва но пу ње ње и из у зи ма ње при ко ри шће њу се на же. Са гле ди шта ква ли те та се на же ови си лоси су нај бо љи. Је ди на пре пре ка за шире ко ри шће ње ових си ло са чи ни це на, бу ду ћи да су то нај ску пљи објек ти ове вр сте по је ди ни ци ка па ци те та. Код ових си ло са се уну тра шњи зид пре ма зу је ра ди за шти те од ре ђе ним за штит ним сред ствима, ста кло е мај лом, пла стич ном ма сом и сл. С об зи ром на вр ло ви со ке ин ве сти ције ови си ло бјек ти се ко ри сте за нај вредни ја хра ни ва, као што су ку ку ру зно зр но и клип ви со ке вла жно сти, а исто та ко и "се на жу" од лу цер ке и тра ва са 45-55% вла жно сти. Мо гу ће је се на жу пра ви ти и у не што скром ни јим и јеф ти ни јим си ло објек ти ма, али се мо ра ра чу на ти на ве ће гу бит ке при се на жи ра њу, па чак и ква рење се на же. Дру гим ре чи ма за до бар квали тет се на же, си ло о бје кат тре ба да обезбе ди го ре на ве де не усло ве. У но ви је време, ве ћим ко ри шће њем раз ли чи тих синте тич ких (пла стич них) ма те ри ја ла, као што је по лу ви нил (ПВ), раз ви јен је начин кон зер ви са ња ма се у си ло-фо ли ја ма,тзв. "си ло-ко ба си ца ма" или "си ло-ролба ла ма". От ко си се са ку пља ју у рол ба ле ко је се умо та ва ју у фо ли је ко је се до бро за ва ре или за ве жу и на тај на чин обез беди пот пу на ана е ро би за ци ја и хре ме ти заци ја си ло о бјек та, од но сно си ло-рол ба ле. Пу ње ње и по ста вља ње фо ли ја је јед ностав но, оба вља се на по год ном ме сту, у кру гу еко ном ског дво ри шта, од но сно у бли зи ни сто чар ских обје ка та. Ме ђу тим, ма ши на за пу ње ње и ва ку ми ра ње, и фоли ја ко ја је за јед но крат ну упо тре бу, су до ста ску пи. Нај ве ћу опа сност за ова ко скла ди ште ну се на жу пред ста вља ју ру пе на фо ли ји на чи ње не од пти ца и гло да ра, што омо гу ћа ва про ди ра ње во де и ва здуха у си ло-ко ба си цу. Обез бе ђе ност га зди на ста ва усло ви ма за се на жи ра ње кр ме На ша по љо при вред на га здин ства не по се ду ју ква ли тет не си ло објек те за спра вља ње се на же. Уло же на сред ства за пра вље ње обје ка та за се на жу као и ме ха ни за ци је се спа ша ва њем 2-3 от ко са зе ле не ма се у ки шним го ди на ма вра ћа ју. Дипл. инж. пољ. Жељ ко Гра о вац Про из вод Пше ни ца, род Пше ни ца, род Ку ку руз, род Струк. инж. пољ. Ми лан Ми лић ПРО ДУКт на Бер ЗА Жи то до ми ни ра тр го ви ном ше ни ца је на Про дукт ној бер зи у Но Са ду про те кле сед ми це би ла до Пвом ми нант на ро ба по што је све ве ћа по ну да но вог ро да. Пр ви уово ри су ре а ли зо вани по це ни од 17,28 дин/кг са ПДВ. На свет ским тр жи шти ма це на пше ни це је у па ду по сле про це на о ве ћим при но си ма у за пад ној Евро пи и Аме ри ци, а на нашем тр жи шту на це ну ути че и окол ност да су мно гим про из во ђа чи ма што пре по треб на све жа сред ства до ко јих мо гу до ћи са мо про да јом жи та. Ипак, про цене су да пше ни ца ге не рал но има до бре пер спек ти ве и да ће се це на жи та и у на ред ном пе ри о ду одр жа ти на ре ла тивно ви со ком ни воу. Тр го ва ло се и пше ни цом про шло го дишњег ро да, а ка ко же тва бу де од ми ца ла, це на лањ ске и ово го ди шње пше ни це ће се све ви ше при бли жа ва ти. Про да вао се и ку ку руз на зе ле но, а це на ку ку ру за ово го ди шњег ро да би ла је 16,74 дин/кг са ПДВ. Це на (дин/кг са ПДВ) 17,28 26,53 16,74 Со ји но зр но 18,90 Сточ ни је чам 18,90 Зелен веза Зелена салата ком Шаргарепа кг Про цес се на жи ра ња је мо гу ће пот пу но ме ха ни зо ва ти Ђу бри во УРЕА 37,48 Кукуруз 21,81

20 20 Среда, 29. јун ЈА МЕ НА СЕ ЛО НА ТРО МЕ ЂИ По след ња ста ни ца на гра ни ци Т Ми лан Са вић Мир ја на Ми ло ва но вић Цен тар Ја ме не ри де се так ки ло ме та ра ју жни је од Ши да, на тро ме ђи Ср би је, Хр ват ске и БиХ, по ма ло за бора вље на, окру же на шу мом и Са вом, Ја ме на жи ви по себ ним жи во том. На ју гу су Са ва и Бо сна, на за па ду хрват ска се ла Ра чи нов ци, Стро шин ци и Со ља ни, мо же се са мо на се вер у Шид. Пре де сет го ди на се ло је има ло око 470 до ма ћин ста ва и станов ни ка, а са да је у Ја ме ни ма ње од хи ља ду ду ша. Иако има ју и здравстве ну и ве те ри нар ску ста ни цу, апоте ку, не ко ли ко про дав ни ца и ка фића, ско ро све из у зев ква ли тет ног те ле фон ског сиг на ла за ин тер нет, не до ста так по сла у се лу и око ли ни је раз лог сма ње ња бро ја жи те ља. - Ста нов ни ка је све ма ње па је у се о ској шко ли ла не пр ви пут фор мира но и јед но ком би но ва но оде ље ње пр вог и тре ћег раз ре да јер је би ло са мо три пр ва ка. Ове го ди не ће се упи са ти пет пр ва ка об ја шња ва нам пред сед ни ца Са ве та МЗ Мир ја на Ми ло ва но вић. Љу ди се углав ном ба ве ра тарством и сто чар ством, ма ло је њих у рад ном од но су, а они што ра де у селу су углав ном за по сле ни на еко номи ји Гра ни ча ра. Ма ло гра нич ни пре лаз је код скеле ко ја во зи у Бо сну, а са Хр ват ском не ма пре ла за иако то Хр ва ти же ле, чак су ас фал ти ра ли и цео пут на сво јој те ри то ри ји ко ја до пи ре до сао бра ћај ни це ко јом се до Ја ме не стиже из Ши да. Ко ли ко је Ја ме на има до бар по ло жај, све до чи и по да так да им је, пу тем пре ко се ла Ра чинов ци и Гу ња у Хр ват ској, Брч ко у Бо сни да ле ко све га 20 ки ло ме та ра. Али, ка ко гра нич ног пре ла за не ма у бли зи ни, до пар ки ло ме та ра удаље них Стро ши на ца, око ло-на о ко ло, тре ба ло би да пре ђу ско ро сто ти ну ки ло ме та ра! По тре ба за гра нич ним пре ла зом по сто ји и на хр ват ској стра ни ко ја је све учи ни ла, али на ши не што за тежу и то у Бе о гра ду, па за са да од гра нич ног пре ла за не ма ни шта иако би гра нич ни пре лаз Ја ме ну из ву као из учма ло сти по след ње ста ни це. Ја ме на је из у зет но ле по се ло ко ја је до рас па да СФРЈ мо гла да ужи ва бла го де ти бли зи не Хр ват ске и БиХ. Ауто бу сом се без про бле ма сти за ло до Брч ког или до Бе о гра да, тр го ва ло се и од ла зи ло у хр ват ска и бо сан ска се ла. Да нас во зи са мо је дан ауто бус ко ји у 5.45 кре ће за Шид. Исти тај ауто бус се у вра ћа у Ја ме ну. Не ма тран зит ног са о бра ћа ја, не ма до ла за ка љу ди из пар ки ло ме та ра уда ље них хр ват ских се ла, баш као што не ма ни од ла за ка у та се ла. - Има мо иде а лан ге о граф ски поло жај, а не мо же мо ниг де да мрд немо. На ма би нај ви ше од го ва ра ло да Нај чи сти ја ам бу лан та Пре го ди ну да на Ја мен ча ни су до би ли и свог стал ног ле ка ра. Реч је о 36. го ди шњем Ђор ђу Јо ци ћу, ро дом из Го лу би на ца, ко ји је у ово се ло до шао из Новог Са да. - Иако у Ја ме ни не ма не ке по себ не за ба ве, ипак се не жалим. Ле по ми је ов де, љу ди су до бри, а осим ста ри јих Ја мен чана ле чим и де цу, с об зи ром да се ло не ма пе ди ја тра, не го сам ја је ди ни ле кар. Ви кен дом сам ур ген тан, та ко да због при правно сти не мо гу ниг де да одем. Ме ђу тим, то ми не сме та, ле по сам се укло пио са ме шта ни ма, до био сам и свој стан и не мам на ме ру да на пу штам Ја ме ну. Ова на ша ам бу лан та је нај чисти ја у це лом Сре му, до бро смо опре мље ни свим по треб ним меди цин ским ма те ри ја лом, је ди но што нам не до ста је је сте гре ја ње - ка же др Јо цић, до да ју ћи да зајед но са њим ов де сва ко днев но ра де и две ме ди цин ске се стре, као и јед на чи ста чи ца. - Нај чећше те го бе су ви сок при ти сак и по ви шен ше ћер у кр ви, што је углав ном по сле ди ца не пра вил не ис хра не. Др Ђор ђе Јо цић се отво ри пре лаз пре ма хр ват ском се лу Ра чи нов ци јер би он да са о браћај био усме рен на Ја ме ну. Ако би пре лаз био пре ма Стро шин ци ма, то је ско ро ван се ла, али бо ље и то него ни шта ка же агил на пред сед ница се ла Мир ја на Ми ло ва но вић и дода је да је ме ђу ме шта ни ма све ви ше стра ха да ће се за тво ри ти и пре лаз пре ко Са ве. За са да, на сва ка два сата ске ла во зи до Цр ње ло ва у Бо сни, а по врат на кар та је 500 ди на ра. Ка ко је Ја ме на де це ни ја ма се ло на кра ју пу та, не чу ди што се у се ло вра ћа ју углав ном пен зи о не ри, под ста ре да не. Мла ди, нај че шће од ла зе без по врат не кар те, нај ви ше на рад у Сло ве ни ју али и ши ром Европ ске Уни је, па је у се лу на сто ти не празних ку ћа чи ја це на вр то гла во па да та ко да се ов де при сто јан кров над гла вом мо же на ћи и за пар хи ља да евра. Да у пра ви лу по сто је увек посто је из у зе ци све до чи при мер Мила на Са ви ћа зва ног Ше ћер ко ји је по сле ви ше де це ниј ског ра да у Швај цар ској про дао уго сти тељ ски обје кат, спа ко вао ко фе ре, по ку пио су пру гу Мир ја ну, си но ве Ђор ђа и Пе тра и кћер ку Ми ли цу и пра вац Ја ме на. И пре по врат ка је ку по вао зе мљу у се лу, а са да је до гу рао до 500 јута ра соп стве не зе мље. Узи ма и нешто об ра ди вих по вр ши на у за куп. На по ло ви ни по вр ши на се је со ју, а на дру гој по ло ви ни ку ку руз и пшени цу, због пло до ре да. Ба ви се искљу чи во ра тар ством, сто чар ство га не за ни ма. - Ју тро зе мље се ов де кре ће од две до три хи ља де евра. Не ма ко да ку пи, мо жда нас не ко ли ко. Основ ни про блем је што ве ћи на се ља ка не ма аде кват ну ме ха ни за ци ју и ма ле посе де па има ју огром не тро шко ве обра де при ча нам Са вић. По се ти ли смо и ње го во до ма ћинство. У огром ном дво ри шту пре ле па ку ћа, за тим ве ли ке трав на те по врши не, парк у ма лом, еко ном ски део са га ра жа ма за ме ха ни за ци ју и путнич ки во зни парк, ме ста за ме ре ње и ис то вар по љо при вред них про из вода, а на шло се ме ста и за ми ни-ресто ран за про сла ве и ку ћу за го сте! - Све се мо же по сти ћи, са мо ако се чо век до бро ор га ни зу је и при држа ва пра ви ла при ча нам Ми лан док по но сно сто ји крај трак то ра и ком бај на вред них по ви ше од сто тину хи ља да евра. - По сле по врат ка с њи ве, трак тор не сме и не мо же пр љав у га ра жу! Та ко је и са зе мљом, мо ра би ти чиста, а пу те ви и ка на ли крај њи ва без тра ве и ко ро ва пре но си Ми лан свој ре цепт. Ше ће ро ва швај цар ска пре цизност и пе дант ност, до ве ла га је до јед ног од нај по зна ти јих по љо привред ни ка у овом де лу Сре ма. И док он уве ћа ва сво је по се де, мно ги млади Ја мен ча ни ов де и да ље не ви де бу дућ ност гле да ју ћи на тај је ди ни, ју тар њи ауто бус, пут без по врат не кар те као је ди ну бу дућ ност. Ж.Не го ва но вић С.Ми хај ло вић

21 Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА УЗ НО ВУ КУ ПА ЛИ ШНУ СЕ ЗО НУ Са ва је на ше мо ре Град ска пла жа у Срем ској Ми тро ви ци је јед на од нај о пре мље ни јих на те ри то ри ји Ср би је, а то ком две ми ну ле го ди не у ње но ко му нал но уре ђе ње уло же но је 10 ми ли о на ди на ра Н е дав но је, на кон из вр ше ног тех нич ког при је ма, отво ре на ку па ли шна се зо на на градској пла жи на Са ви код Срем ске Митро ви це. Ова чи ње ни ца је ва жна за над ле жне за ор га ни за ци ју по сла, али и за ку па че за љу бље ни ке у ову ре ку, ко ји, исти на, ни су че ка ли да сви «па пи ри» бу ду го то ви. У вре лим да ни ма Ми тров ча ни, и не са мо они, осве же ње су на шли на по пу лар ној пла жи ко ја је се зо ну ку па ња до чека ла пот пу но ко му нал но уре ђе на. О то ме шта је све ура ђе но ове и ра нијих го ди на са зна је мо од Бо ја на Гаври ћа, ди рек то ра ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да. - Пре две го ди не по ста вље ни су тип ски објек ти, они су у скла ду са усло ви ма «Во да Вој во ди не», фе кална ка на ли за ци ја је во до не про пу стива, ура ђен је фе кал ни ко лек то ри и јав ни то а ле ти. Фе кал ни ко лек тор пум па фе ка ли је у град ску ка на ли заци ју, а то зна чи да сем во де из ту шева ни шта не иде у Са ву. Ми тро вач ка град ска пла жа је јед на од опре мљени јих на те ри то ри ји Ср би је. Све је фи нан си ра но из град ског бу џе та пре ко Ди рек ци је а за уре ђе ње уложе но је укуп но око 10 ми ли о на дина ра то ком две се зо не - ис ти че Бојан Га врић, ди рек тор ЈП Ди рек ци ја. Јо сип Но вот ни, ди рек тор ЈКП «Ко му на ли је» до да је да је ово ко мунал но пред у зе ће про гра мом ко ји је усво ји ла Град ска скуп шти на, кре нуло сре ди ном ма ја у уре ђе ње град ске пла же. - Ком плет но уре ђе ње под ра зуме ва мно го сег ме на та од на си па ња пе ска, де ра ти за ци је, до уре ђе ња про сто ра и скла ња ња от па да. Спаси лач ка и ме ди цин ска слу жба су би ле на пла жи, на по сло ви ма, од 6. ју на, иако је са ма се зо на отво ре на 10. ју на - под се тио је Јо сип Но вотни, ди рек тор «Ко му на ли ја» и до дао да је ку пљен но ви спа си лач ки чамац ко ји ће по мо ћи још бо љем ра ду ове слу жбе. Ме ди цин ска и чу вар ска слу жба ра де, за њих су по ста вље ни По што ва ње ре да - За мо лио би гра ђа не да се при држа ва ју ре да на пла жи ко ји је као и све оста ло обе ле жен но вим зна ко вима. Зна чи не ма во жње мо то ци кли ма и би ци кли ма, а за снаб де ва ње објека та и ка фи ћа на пла жи од ре ђе но је вре ме до шест до де вет са ти ују тро - до дао је Јо сип Но вот ни, ди рек тор «Ко му на ли ја». Јо сип Но вот ни кон теј не ри, при сту пи ло се уре ђе њу зе ле ног по ја са, уз све пра те ће посло ве вр ше на је и вр ши ће се ана лиза во де. Ка ква је пла жа нај бо ље го во ре ре чи ку па ча ко ји су при ме ти ли све што је до сад ура ђе но. Уживање на Сави - Ово је до бро. У Ср би ји по сто је три ле пе пла же. За ме не ми тро вач ка пла жа је на пр вом ме сту због природ них усло ва, Штранд је дру ги, а Ада тре ћа. За ене је по себ но атракти ван по јас око пла же - ка зао је Дејан Ту цић. Бо јан Га врић На ра дост де ци - Ка да су ка пи тал ни објекти, ши ре по сма тра но у пи та њу, оста ло је по ста вља ње деч јег игра ли шта са мно го ра зно вр сних са др жа ја и да се ти ме пот пу но за о кру же са др жа ји за за ба ву. Ра ни је су обез бе ђе ни нео п ход ни са ни тар ни, ко му нал ни и слични усло ви. Бу ду ћи да је пла жа са да пот пу но ко му нал но опреми ли сле де ћих го ди на оста је само одр жа ва ње ни воа услу га на овом про сто ру - под се ћа ди ректор Ди рек ци је Бо јан Га врић. - За вр ши ла сам пр ви раз ред, имам сло бод ног вре ме на и са ма мом до ла зим на ку па ње. Ле по ми је - вели Јо ва на Ра ду кић. - Ку па ње и сун ча ње на пла жи нам је до бра при пре ма за мо ре. Све је у ре ду: то а ле ти, ту ше ви и све дру го. Не мам за мер ке - ре кла је Дра га на Ра ду кић. С.Ђ.- М.М. Нова сигнализација Локација за нови дрвенград Директори Гаврић и Новотни са сарадницима у обиласку плаже

22 Среда, 29. јун СПОРТ 23 ОДБОЈКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПОЗИВНИ ТУРНИР Сре му другo мeсто П о сле успе шно орг ни зо ва ног турни ра за го ди ште, ЖОК Срем је у са рад њи са ГОССМ успе шно ор га ни зо вао и по зив ни тур нир за го ди ште. У Срем ску Ми тро ви цу су на овај тур нир до пу то ва ле го сту ју ће екипе из Вр ба са, Апа ти на и Кле ка, а као до ма ће на сту пи ле су две еки пе Сре ма и еки па но во фор ми ра ног од бој ка шког клу ба Ра дин ци Vol ley. У По слов но-спортском цен тру Пин ки, на два од бој ка шка те ре на, ви ђе на је пре див на од бој ка и ве ли ка бор ба свих еки па, а и од лич но су ђе ње ми тро вач ких су ди ја Ко ва чи ћа и Кур ја ка. У пр вој гру пи су на сту пи ли Апа тин, Ра дин ци и Срем, а ре зул та ти су би ли следе ћи: ОК Ра дин ци Vol ley - ЖОК Срем 0:2 (09:25,10:25), ОК Ра дин ци Vol ley - ЖОК Апа тин 0:2 (19:25,14:25) и ЖОК Срем - ЗОК Апа тин 2:1 (25:20,16:25,15:10). По ре дак у гру пи је био: 1. Срем, 2. Апатин и 3. Ра дин ци. У дру гој гру пи по стиг ну ти су ови резул та ти : ЖОК Срем II - ЖОК Вр бас 0:2 (13:25,17:25), ЖОК Срем II - ЖОК Клек 0:2 (11:25,21:25) и ЖОК Клек - ЖОК Вр бас 0:2 (15:25,21:25), па је та бе ла дру ге гру пе из гле да ла ова ко: 1. ЖОК Вр бас, 2. ЖОК Клек и 3. ЖОК Срем II. На кон па у зе ко ју су го сти ис ко ристи ли и об и шли цен тар гра да и по се тили Ви зи тор ски цен тар, од но сно Цар ску па ла ту на ста вље не су бор бе за пласман. У утак ми ци за пе то ме сто ОК Ра дин ци Vol ley ЖОК Срем II 0:2 (13;25,24:26), за тре ће ме сто ЖОК Апа тин - ЖОК Клек 2:0 (25:21,25;15) и за пр во ЖОК Вр бас Од бој ка ши це еки па ко је су осво ји ле ме да ље - ЖОК Срем 2:0 (25:22,25:19). Ко на чан пла сман на тур ни ру је: 1. Вр бас, 2. Срем, 3. Апа тин, 4. Клек, 5. Срем II и 6. Ра дин ци. Жи ри, ко ји су са чи ња ва ли сви тре нери, јед но гла сно је за нај бо љу игра чи цу тур ни ра про гла сио ве ли ку на ду ми тровач ке од бој ке Ка та ри ну Лу кић, ка пи те на ЖОК Срем. Тур нир за слу жу је све по хвале и по но во ће се одр жа ти већ у сеп тембру ове го ди не ка да се оче ку је до ла зак Ви зу ре, Цр ве не зве зде, По шта ра... С.Н. АТЛЕТИКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА УГОВОР СА АСС Атле ти ча ри ма ми ли он ди на ра рад Срем ска Ми тро ви ца ће са Гми ли он ди на ра су фи нан си рати при пре ме и уче шће на ме ђуна род ним так ми че њи ма за шест атле ти ча ра атлет ских клу бо ва Срем и Сир ми јум. Уго вор о то ме пот пи са ли су про те кле сед ми це у Град ској ку ћи пред сатвни ци Гра да, Атлет ског са ве за Ср би је и атлет ских клу бо ва Срем и Сирми јум. Ка ко је том при ли ком рече но, исти про је кат је по сто јао и про шле го ди не ка да је то био пре се дан у Ср би ји, а ове го ди не се већ по је ди ни гра до ви угле да ју на Митро ви цу и по ма жу сво јим вр хун ским атлети ча ри ма. Ге не рал ни се кре тар Атлет ског са ве за Ср би је Сло бо дан Бран ко вић ка же да је реч о по др шци Срем ске Ми тро ви це сво јим нај бо љим клу бо ви ма и атле ти ча ри ма. - Ова са рад ња по че ла је про шле годи не ка да је АСС, за јед но са Срем ском Ми тро ви цом уче ство вао у фи нан си ра њу атле ти ча ра са овог под руч ја и то је тада био је дан пре се дан у срп ској атле тици. Пр ви пут се то та ко до го ди ло, а са да су већ и дру ги гра до ви узе ли за при мер Ми тро ви цу и по ма жу сво је нај бо ље атлети ча ре. АСС, Олим пиј ски ко ми тет и Мини стар ство омла ди не и спор та има ју у сво јим про гра ми ма ве ћи ну так ми ча ра из ова два клу ба. Ме ђу тим, увек се по ја вљује по тре ба за су фи нан си ра њем а Срем ска Ми тро ви ца је на шла на чи на да по мог не Пот пи си ва ње уго во ра сво јим нај бо љим спор ти сти ма и ми слим да је то пра ви на чин да они до би ју оно што им фа ли, оно што АСС и Олим пиј ски ко ми тет ни су ус пе ли да ис фи нан си рају, та ко да ће њи хо ви про гра ми, са овим сред стви ма би ти 100 по сто ис фи нан си рани и да мо же мо од њих оче ки ва ти вр хунске ре зул та те у се зо ни ко ја је пред на ма ре као је Бран ко вић. У име атлет ског клу ба Срем Дра го Мари чић је за хва лио Атлет ском са ве зу и Гра ду Срем ска Ми тро ви ца на по мо ћи коју пру жа ју да Ма ри ја Ву че но вић и Ни ко ла Чан ко вић оду на Европ ско пр вен ство, док је Алек сан дар Спа јић, у име АК Сир ми јум, ис та као да је атле ти ка по ста ла срем скоми тро вач ки бренд и да ће све би ти лак ше и бо ље по сле угово ра ко јим, на не ки на чин, сви гра ђа ни Ми тро ви це пру жа ју по др шку сво јим атле ти ча ри ма. - Град Срем ска Ми тро ви ца је са АСС про шле го ди не покре нуо про је кат фи нан си рања ми тро вач ких атле ти ча ра ко ји су кан ди да ти за од ла зак на Олим пиј ске игре у Лон до ну го ди не под се тио је градо на чел ник Бра ни слав Не ди мовић. - Ове го ди не на ши ис такну ти атле ти ча ри има ју европ ска и светска пр вен ства на ко ји ма ће по ку ша ти да оства ре нор му за Олим пи ја ду. Ми смо са ми ли он ди на ра на шли на чи на да по могне мо ове атле ти ча ре ко ји ис пу ња ва ју све кри те ри ју ме АСС, са ве зног ка пи те на и нашег Олим пиј ског ко ми те та. Не ки од њих су бли зу нор ме и мо ра мо на ћи на чи на да по мог не мо да што ви ше на ших Ми тров чана ви ди мо у Лон до ну го ди не. Атле ти ча ри у чи је при пре ме ће град уло жи ти сред ства су Дра га на То ма шевић, Ве дран Са мац, Ми о драг Ђу кић, Бо јан Уме тић, Ма ри ја Ву че но вић и Ни ко ла Чанко вић. Ж.Н. ЗА ПР ВЕН СТВО БАЛ КА НА По зва но тро је Ми тров ча на а ве зни се лек тор атлет ске ре пре зен ци је Ср би је Дра ги ша Ку зма но вић је Ста за Се ни ор ско пр вен ство Бал ка на ко је се одр жа ва 2. и 3. ју ла у Сли ве ну - Бу гар ска по звао атле ти ча ре Дра га ну То ма ше вић, диск и Ве дра на Сам ца ко пље, као и трене ре Да ни ла Кр ти ни ћа и Алек сан дра Спаји ћа из Атлет ског клу ба Сир ми јум и Ма ри ју Ву че но вић ко пље и ње ног тре не ра Дра гишу Ђор ђи ћа из Атлет ског клу ба Срем. НО ВИ САД АТЛЕТСКИ МИТИНГ За бли стао Урош Пе трић ра ди ци о нал но, сва ке го ди не, за нај ђе ка те го ри је атле ти ча ра се у Но Тмла вом Са ду одр жа ва Mеђународни атлет ски ми тинг Но ви Сад Опен. И ове го ди не на Ста ди о ну Ка ра ђор ђе 21. ју на су сна ге од ме ри ли нај мла ђи атлет ски по ле тар ци и пи о ни ри. Атлет ски клуб Сир ми јум је имао успе шан на ступ са осво је не три ме да ље, где је на ја ву мо гу ћег ква ли тет ног так мича ра у бу дућ но сти из у зет но при ка зао Урош Пе трић (1988) ко ји је вр ло убе дљи вом побе дом у ба ца њу ку гле де мон стри рао ви соко уме ће ба ца ња ро та ци о ном тех ни ком.

23 24 СПОРТ Среда, 29. јун ФУДБАЛ СТА РА ПА ЗО ВА ПОД ВИГ ИГРА ЧА ЈЕ ДИН СТВА Фуд ба ле ри Је дин ства Ван ред ним ме ра ма у ви ши ранг Ка да је у ав гу сту про шле го ди не поче ло но во пр вен ство у Срем ској ли ги, фуд ба ле ри Је дин ства из Ста ре Па зо ве ве ро ват но ни у сну ни су има ли да ће на кра ју се зо не сла ви ти ти ту лу и по сле две го ди не по вра так у Вој во ђанску ли гу - За пад. Још ма ње је о то ме мо гло да се при ча на кон шест од и граних ко ла ка да је еки па има ла са мо два бо да и би ла прет по след ња на та бе ли. Ме ђу тим, уво ђе ње ван ред них ме ра у клуб од стра не ОФС Ста ра Па зо ва, дола зак тре не ра Ју го сла ва По по ви ћа и по врат ком не ко ли ко ис ку сних игра ча, си ту а ци ја у клу бу се дра стич но проме ни ла. У је се њем де лу пр вен ства Једин ство је на де вет утак ми ца, до кра ја осво ји ло чак 25 бо до ва и зим ску па у зу до че ка ло на че твр том ме сту са два бода ма ње од је се њег пр ва ка. У па у зи изме ђу две по лу се зо не еки па је до дат но по ја ча на бив шим фуд ба ле ри ма ко ји су на пу сти ли клуб у вре ме ка да је на челу клу ба био Сло бо дан Квр гић. Та ко ђе је до нет но ви Ста тут, одр жа ни Са бор и Скуп шти на клу ба, а иза бран је и нови Управ ни од бор ко ји је пред ста вио као основ ни за да так осва ја ње ти ту ле пр ва ка и пла сман у ви ши ранг так миче ња. Ни је би ло ла ко - То нам је био при о ри тет, без об зира на све те шко ће са ко ји ма смо би ли су о че ни ка да смо пре у зе ли клуб. Међу тим, зна ли смо шта нас че ка и шта хо ће мо, ве ро ва ли смо у тре не ра Попо ви ћа и еки пу ко ја је би ла на оку пу. Обез бе ди ли смо мак си мал не усло ве за рад, ко ли ко је то би ло мо гу ће због свих де ша ва ња у клу бу у ра ни јем пе ри о ду. За хва љу ју ћи мо би ли за ци ји свих у клубу, у пр вом ре ду игра ча и тре не ра Попо ви ћа, он да и нас, чла но ва Управ ног од бо ра ус пе ли смо да оства ри мо оно што смо на Скуп шти ни обе ћа ли, а то је ти ту ла и по вра так у Вој во ђан ску ли гу. Ни је би ло ла ко, јер тре ба ло је ју ри ти пр во ме сто и из не де ље у не де љу беле жи ти до бре ре зул та те и по бе де. На кра ју смо ус пе ли и мо гу са мо да одам при зна ње, у пр вом ре ду игра чи ма, који су нај за слу жни ји за ти ту лу и тре неру По по ви ћу, јер су вред но ра ди ли и из др жа ли све при ти ске да би до шли до ова ко ве ли ког успе ха - ис ти че Слобо дан Јо ва но вић пред сед ник Управ ног од бо ра Фуд бал ског клу ба Је дин ство. Иако се по себ но ис ти че да су за успех нај ви ше за слу жни игра чи и тренер По по вић, ипак сви се сла жу да је те ме ље успе ха и ре не сан се ста ро па зовач ког фуд ба ла уда рио Го ран Јо вић, пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва, ко ји је стао на че ло При вре ме ног орга на и за јед но са нај бли жим са рад ници ма уз ве ли ки рад и труд за крат ко вре ме по вра тио из гу бље но по ве ре ње и оно нај ва жни је - ве ру да Је дин ство и фуд бал у Ста рој Па зо ви и да ље живе. Упо ре до са ре зул та ти ма на те ре ну При вре ме ни ор ган, а по том и чла но ви Управ ног од бо ра до ста су ура ди ли и на по бољ ша њу усло ва за рад: - Сре ди ли смо огра ду, ура ди ли смо пр ву фа зу ре кон струк ци је три би на, на да ље сле ди по ста вља ње сто ли ца за 800 ме ста и тај део гле да ли шта ће би ти по кри вен, уре ди ли смо атлет ску ста зу, а ових да на по че ће ра до ви на по ставља њу ауто мат ског за лив ног си сте ма. По тру ди ће мо се да у то ку ле та ура димо и ВИП-ло жу, за тим да обез бе ди мо усло ве за рад но ви на ра, а за сле де ћу го ди ну нам пред сто ји из град ња но вих, слу жбе них, про сто ри ја, свла чи о ни ца и оста лих пра те ћих обје ка та ка ко би игра чи има ли још бо ље усло ве за рад. Све ово смо по сти гли за хва љу ју ћи вели кој по мо ћи ко ју нам пру жа ју председ ник оп шти не Го ран Јо вић, Ди рек ција за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва и ме сна за јед ни ца. Же ли мо да ства ра мо усло ве за рад, али и да при ву че мо што ве ћи број де це да се ба ве фуд ба лом, ка ко би играч ки ка дар ства ра ли у сопстве ним ре до ви ма - ка же пред сед ник Јо ва но вић. Ина че, фуд ба ле ри Је дин ства су на 24 утак ми це под ру ко вод ством тре нера Ју го сла ва По по ви ћа, за бе ле жи ли 20 по бе да, три не ре ше на ре зул та та, а по ра же ни су са мо од Мла до сти у Купи но ву и пр вен ство за вр ши ли са осам бо до ва ви ше од Под ри ња. Уско ро но ви тре нер - Ка да сам пре у зео еки пу ни сам веро вао да мо же мо сти ћи до ти ту ле. Зате као сам не спрем ну еки пу ко ја ни је има ла ја сан циљ и шта да ље же ли. Међу тим, већ на пр вом тре нин гу смо засу ка ли ру ка ве, вра ти ли не ке ис ку сне игра че као што су: Ба лаж, Јо ви шић, Дра гин, Сто ја нац, До мо њи и ре зул та ти ни су из о ста ли. Ишли смо, од утак ми це до утак ми це, са же љом да што пре побег не мо са дна та бе ле. Апе ти ти су нам по ра сли на кра ју је се ње се зо не ка да смо схва ти ли да уз пар но вих игра ча мо же мо до ти ту ле. Још ви ше смо по јача ли рад у зим ским при пре ма ма и проле тос сви ма по ка за ли да смо нај бо љи и ми слим да смо за слу же но сла ви ли - каже Ју го слав По по вић, са да већ бив ши тре нер Је дин ства. БА РАЖ ЗА СРЕМ СКУ ЛИ ГУ ВА ШИ ЦА Гле да ла ца: 250. Су дија: Не ма ња Па при ца (Но ва Па зо ва) 7. Стрел ци: Но ва ко вић у 58. и Б. Младе но вић у 64. ми ну ту за На пре дак, И. Вра че вић у 54. ми ну ту за Шу мар. Жу ти кар то ни: Ђа ча нин, Б. Мла де но вић, Петро вић и Ста ној чић (На пре дак), Ђе рић и Об ра до вић (Шу мар). НА ПРЕ ДАК: До бри је вић 7,5, Јастре бић 7, А. Мла де но вић 7, Ђа ча нин 7, Лу јић 7(Ту тић), Б. Мла де но вић 8, В. Пе тро вић 7, Кр ти нић 7 (Н. Пе тро вић), Ра јић 7, Но ва ко вић 8, Ста ној чић 7 (Галић). ШУ МАР: Ро гић 7, Ве сић, И. Вра чевић 8, Ђе рић 7, Ми тро вић, Ми ло ва новић (Ко ва че вић), Ма тић 7,5, Ше вић 7 (Не шко вић), Ћур чић 7 (Г. Вра че вић), Об ра до вић 7,5, и З. Ми ли че вић 7. Играч утак ми це: Бра ни слав Но вако вић. Нај кра ћи ко мен тар; ни ти је по бедник мно го до био, ни ти је по ра же на еки па мно го из гу би ла! Пр ву озбиљ нију при ли ку имао је Ста ној чић у 5. мину ту ка да је по бе гао од бра ни го сти ју, али се у од суд ном тре нут ку ис пред гола Ро ги ћа спе тљао. Пет на е стак ми ну та На и ме, на сед ни ци Управ ног од бора по сле утак ми це у Љу ко ву до не та је од лу ка да се спо ра зум но пре ки не са рад ња са тре не ром ко ји је оства рио сја јан успех, пра ви под виг, са еки пом и за так ми че ње у Вој во ђан ској лиги - За пад до ве де но ви шеф струч ног шта ба, као и да се еки па по ја ча са игра чи ма из бли же око ли не и у но вом ран гу так ми че ња по ку ша да се Је динство укљу чи у бор бу за ти ту лу. Пи та ње тре не ра ће би ти ре ше но ових да на, а нај ка сни је до по чет ка при пре ма за ново пр вен ство. Дра ган Бур саћ НА ПРЕ ДАК ШУ МАР 2:1 (0:0) ка сни је не си гур ност од бра не На претка не ка жња ва Об ра до вић. При ли ком на па да Шу ма ра у 25. ми ну ту, не ког од од брам бе них игра ча до ма ћи на лоп та по га ђа у ру ку, а Па при ца без ве ликог раз ми шља ња до су ђу је пе нал, који Вра че вић не ре а ли зу је. Но ва ко вић је био у при ли ци да са вла да Ро ги ћа у 33. ми ну ту, а у по след њим тре ну ци ма пр вог по лу вре ме на ви ђен је не у спео по ку шај лоб-удар ца на па да ча Шу ма ра Об ра до ви ћа. Ме ђу тим, Вра че вић је био да ле ко успе шни ји у слич ној си ту а ци ји у 54. ми ну ту, те је до вео го сте из Огара у вођ ство. Усле дио је пе ри од слаби је игре Шу ма ра, што су фуд ба ле ри На прет ка пре ко Но ва ко ви ћа (58.) и Б. Мла де но ви ћа (64. ми нут) зна лач ки иско ри сти ли. На за јед нич кој ве че ри фуд ба ле ра Шу ма ра, спон зо ра и при ја те ља, ко ја је ор га ни зо ва на у Пе ћин ци ма, пред седник клу ба Сла ви ша Ла зић и пот председ ник Цве тин Цве ти но вић на гра ди ли су игра че Ђе ри ћа, И. Вра че ви ћа и Мили че ви ћа ви кен дом у Па ри зу. Ж. Ра ди во је вић

24 Среда, 29. јун СПОРТ 25 АТЛЕТИКА НО ВИ САД ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ За па же ни срем ски атле ти ча ри РУКОМЕТ ШИД ЖРК РАДНИЧКИ Оп шти на по кло ни ла опре му У че твр так, 23. ју на, пред сед ни ца Општи не Шид На та ша Цвјет ко вић и члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за спорт и омла ди ну Ми ро слав Сми ља нић при суство ва ли су на тре нин гу мла дих ру ко мета ши ца ЖРК Рад нич ки из Ши да и том прили ком им уру чи ли спорт ску опре му. ЖРК Рад нич ки бро ји око че тр де се так де вој чи ца, го ди шта до ко је вред но тре ни ра ју сва ки дан и ве о ма су успе шан ру ко мет ни клуб. Пред сед ни ца Оп шти не Шид На та ша Цвјет ко вић из ја ви ла је да је ово по четак кам па ње ло кал не са мо у пра ве ко ја је на ја вље на још про шле го ди не, да се помог ну спорт ска удру же ња на те ри то ри ји шид ске оп шти не, обез бе ђи ва њем адекват не спорт ске опре ме. Спорт ску опрему фи нан си ра ла је Оп шти на Шид уз спонзор ство "Вик то ри ја-оила". Атле ти ча ри и тре не ри Сир ми ју ма на пр вен ству у Но вом Са ду о ви Сад је и ове го ди не био до ма ћин Нпр вен ства Ср би је за мла ђе се ни о ре, уз ра ста атле ти ча ра од 20 до 22 го ди не, а из у зет но за па же ни су би ли атле ти ча ри Ру ме и Сир ми ју ма. Про шле го ди не на истом так ми че њу и на истом ме сту Атлет ски клуб Сир ми јум је био нај у спе шни ји од свих клу бо ва освојив ши нај ви ше од лич ја. Слич но је би ло и ове го ди не об зи ром да је осво је но седам ме да ља, а осва ја чи од лич ја су: Бо јан Уме тић, сре бр не ме да ље у ку гли и у диску, Ми лош Ву ко вић сре бр на ме да ља на 1500 м, Ни ко ла Ми лин ко вић брон за на на 100 м, Срећ ко Ко ви љац брон за на у ско ку у вис као и Урош Ву ко вић у ско ку у даљ. Шта фе та у са ста ву: Ко ви љац, Ра да ко вић, Ву ко вић и Ми лин ко вић је осво ји ла ти ту лу мла ђе се ни ор ског ви це шам пи о на Ср би је за го ди ну. Ру мља нин Мар ко вић три јум фо вао је у ба ца њу ку гле ре зул та том 17,53, а ње гов клуп ски друг Па у ко вић био је тре ћи. Марко вић је био нај бо љи и у ба ца њу ди ска, с тим што је у овој ди сци пли ни Па у ко вић за у зео дру го ме сто. ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА О фе сти ва лу, пре све га Ло кал на са мо у пра ва по мо гла ру ко ме та ши це СТРЕЉАШТВО У су бо ту и не де љу, 11.и 12. ју на на сце ни Кул тур ног цен тра у Ру ми 48.пут за ре дом одр жа на је јед на од најста ри јих по кра јин ских ма ни фе ста ци ја - Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не. Ове го ди не на ре ду су би ли, услов но рече но, нај бо љи хо ро ви и ор ке стри. На две фе сти вал ске ве че ри на сту пи ло је 13 хоро ва и два ор ке стра. То ли ко о то ме. По сле го то во по ла ве ка по сто ја ња мислим да ова ма ни фе ста ци ја за слу жу је ви ше па жње. На не ко ли ко пи та ња ипак тре ба од го во ри ти. Да ли су то ствар но нај бо љи по кра јин ски хо ро ви ко ји се послед њих го ди на по ја вљу ју у Ру ми? На при мер, на пр вој фе сти вал ској ве че ри, сем ор ке стра хар мо ни ка АКУД Со ња Марин ко вић из Но вог Са да ско ро да се ни је има ло шта чу ти. Од се дам хо ро ва и 30-так ком по зи ци ја, уз озбиљ ни је кри те ри ју ме, по мом ми шље њу, ни је дан са став ни ти из во ђе ње не би до би ли пре ла зну оце ну. Дру го ве че је би ло не што ква ли тет ни је. Све у све му, ма ло за ма ни фе ста ци ју са по лу ве ков ном тра ди ци јом и та квим на зивом. Не ко ће ре ћи то је фак тич ко ста ње на те ре ну. Ни сам си гу ран! Зна мо и за боље хо ро ве у по кра ји ни ко ји се, на жа лост, го ди на ма не по ја вљу ју на овом фе сти валу. За што? Фе сти ва лу би тре ба ло да прет хо ди селек ци ја. Да ли је и би ло, ко јим се кри тери ју ми ма ру ко во дио и ка ква је би ла ње гова уло га у све му то ме, зна са мо се лек тор. Из бор и ква ли тет уче сни ка, по себ но пр ве Из фе сти вал ске ар хи ве са јед ног од прет ход них фе сти ва ла ве че ри, ме диј ска па жња и мар ке тин шка кам па ња фе сти ва ла ни су би ли на од го вара ју ћем ни воу. Ако се то ме до да не ја сан фе сти вал ски кон цепт по кли шеу, из прошлих вре ме на, он да ни је чуд но да су обе фе сти вал ске при ред бе из ве де не пред једва 100-нак по се ти ла ца. Ште та за иде ју и јед ну ма ни фе ста ци ју по сле то ли ко годи на. Као град са бо га том му зич ком тради ци јом Ру ма и ру мља ни за слу жу ју ви ше. Али и Фе сти вал пре све га. П.С. Ауто ру се мо же пре ба ци ти да је сво је вре ме но и сам био са у че сник фести вал ске при че али не и на ме ра да ћути о про бле ми ма. Не ка ово бу де ње гов скро ман до при нос бо љим фе сти вал ским да ни ма. Бошко Богичевић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА СТРЕЛИШТУ Камп пер спек тив них стре ла ца тре љач ки са вез Ср би је, уз фи нан сиј по др шку Ре пу блич ког ми ни стра Сску ства омла ди не и спор та, ор га ни зу је у Срем ској Ми тро ви ци дру ги ово го ди шњи Камп пер спек тив них стре ла ца, ко ји ће се од 3. до 9. ју ла одр жа ти на стре ли шту Стрељч ког клу ба Жив ко Ре лић-зуц. Он ће оку пи ти на ша 33 нај та лен то ва ни ја мла да стрел ца из нај по зна ти јих клу бо ва, с ко ји ма ће у га ђа њу ма ло ка ли бар ским оруж јем ра ди ти пет тре не ра. На кра ју кам па пре ви ђе но је и кон трол но так миче ње, а за тим ње го ви уче сни ци ор га ни зова но од ла зе у Но ви Сад, где ће уче ствова ти 9. и 10. ју ла на Пр вен ству Ср би је. Ру ко во ди лац дру гог, као и пр вог кам па, би ће се кре тар Стрељч ког клу ба Жив ко Ре лић-зуц, ко ји је и ње гов шеф струч ног шта ба, Не бој ша Ре лић. Пр ви камп одр жан је од 25. апри ла до 1. ма ја, а на ње му је уче ство ва ло 30 стрела ца из де се так клу бо ва, ко ји су тре нира ли под над зо ром се дам тре не ра. Сво је пред став ни ке има ли су и срем ски клу бови, па зо вач ко Је дин ство и ми тро вач ки Жив ко Ре лић-зуц. Од так ми ча ра из Срем ског окру га највред ни ји ре зул тат оства рио је члан па зовач ког Је дин ства, Сте фан Алек сан дровски, ко ме је на кон трол ном так ми че њу у га ђа њу ма ло ка ли бар ском пу шком - међу на род ни про грам, при па ло тре ће ме сто. Ти ме је Алек сан дров ски још јед ном потвр дио да је у са мом вр ху срп ског стрељштва, ка да су у пи та њу ју ни о ри. Успех је још вред ни ји ако се зна да Па зов ча ни нема ју стре ли ште за га ђа ње ма ло ка ли барским оруж јем, већ јед ном не дељ но до ла зе у нај ве ћи срем ски град. Ми тров ча ни се при пре ма ју да као и ра ни јих го ди на уре де стре ли ште и учесни ци ма кам па, ко ји ће би ти сме ште ни у хо те лу Сир ми ум, обез бе де што по вољни је усло ве за тре нин ге. С. Ловчанин

25 26 Среда, 29. јун МА ЛИ ОГЛА СИ МАРКЕТИНГ По треб ни ко мер ци ја ли сти - продав ци за те рен: Срем ска Ми тро ви ца, Ру ма, Ло зни ца, Ша бац и Бо га тић. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, вр ло по вољ но! Тел:064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа /ка занџи лук/. Тел: 022/ или 022/ Ку ћа на про да ју у Срем ској Ми тро ви ци, Палан ка 16. Тел: 064/ или 064/ Про да јем или ме њам ку ћу за ма њи стан уз до пла ту. Гре ја ње на гас - мо же и чвр сто го ри во. Тел:022/ Про да јем шљи вик, Кр че дин, ви кенд зо на / по тез Бо жић дол к.о. Кр че дин 3793/1 и 3793/2, 42 ара са 220 ста ба ла / 11 го ди на ста ре, пун род/, ви кен ди ца - тро фа зна стру ја, асвалт ни пут, по глед на Ду нав, це на евра. Тел: 063/ Про да јем две ку ће у ули ци Бу ле ва ра Констан ти на Ве ли ког број 16. вр ло по вољ но. Тел: 022/ или 061/ Про да јем се дам ју та ра пр во кла сне зе мље у До брин ци ма код Ру ме. Тел: 021/ Про да јем ку ћу од 150м2 са по слов ним про стором по год ним за оба вља ње свих вр ста при вредних де лат но сти - Ку пи но во код Обед ске ба ре. Тел: 063/ или 022/ Про да јем ви кен ди цу Ро хаљ ба зе -по тез Ку њат од 45м2 но во град ња, огра ђе но, воћ њак шљи ве и ора си плац 23,5 ара. Тел:022/ или 069/ Про да јем ку ћу од 80м2 плус не до вр ше но поткро вље на пла цу од 6,3 ара, це на евра. Тел: 022/ од ча со ва - Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Др Мила на Ко сти ћа 32. Тел: 064/ , 022/ или 022/ Про да јем плац од 32 ара, стру ја, во да, ка нали за ци ја на ула зу у Срем ску Ми тро ви цу код Па је от па да. Тел: 063/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку. Тел: 022/ Про да јем хек тар зе мље по ред асвалт ног пу та 1,5км уда ље но од Врд ни ка. Тел: 063/ Про да јем 2,5 ју тра зе мље у Ве ли ким Ра дин цима. Тел: 021/ Про да јем ку ћу у Ди во шу но ви ја град ња од 60м2, це на евра. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ве ли ким Ра дин ци ма, по вр шине 60м2 на 15 ари пла ца, на екс тра ло ка ци ји. Тел: 022/ Про да јем плац бли зу ба ње Врд ник од 27 ари под во ћем. Тел: 063/ Про да јем спрат ну ку ћу од чвр стог ма те ри ја ла. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ша шин ци ма, Са ве зде ла ра 110. Тел. 022/ или 063/ Про да јем ку ћу у Кра ља Пе тра I, Срем ска Митро ви ца на пла цу од 24 ара.тел: 064/ Про да јем 23 ара зе мље. Тел: 022/ Про да јем њи ву под шу мом 0,4571 и хек. Тел:069/ или 022/ Про да јем ку ћу у Бу ђа нов ци ма. Тел: 065/ Про да јем ком фор ну ку ћу са га сним гре ја њем. Тел: 022/ Про да јем но ви ју спрат ну ку ћу у Ку зми ну. Тел: 062/ Про да јем ку ћу у Ти ца но вој ули ци 85, гре ја ње на гас, ка на ли за ци ја. Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Ма лој Сла во ни ји 11 х 10м на осам ари пла ца. Тел: 022/ Про да јем тро соб ну ку ћу од 80м2, ЦГ, га ра жа, по моћ ни објек ти код Жи то про ме та, плац 4 ара. Тел: 022/ СТА НО ВИ - Из да јем јед но со бан на ме штен стан, За на тлијска. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан, на ме штен стан у Бло ку Б /тре ћа фа за/.ки ри ја 60 евра. Тел: 064/ Из да јем дво со бан, по лу на ме штен стан у на сељу М.Ху ђи. Тел: 022/ Из да јем нов на ме штен стан од 105м2, кли ма, ЦГ, КТВ, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог, са га ра жом. Тел: 022/ или 064/ Из да јем на ме штен стан од 50м2, кли ма, ЦГ, ин тер нет, КТВ. Тел: 022/ или 064/ Про да јем тро со бан укњи жен стан у Но вом Са ду, де ве ти спрат од 72м2, це на по до го во ру, хит но. Тел: 063/ Из да јем не на ме штен јед но со бан стан са централ ним гре ја њем на КП-до му. Тел: 022/ или 064/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан греја ње - то пло вод, при зе мље, на се ље М.Ху ђи, усе љив од Тел: 022/ или 063/ Про да јем дво со бан стан од 50м2 у стро гом цен тру Срем ске Ми тро ви це са цен трал ним греја њем. тел: 063/ По вољ но из да јем по лу на ме ште ну ку ћу на Бе лој ру жи у Ла ћар ку са ми ци или же ни са де тетом. Тел: 060/ Про да јем ку ћу ви со ка при зем ни ца Блок Б тре ћа фа за. Тел:022/ Хит но и по вољ но про да јем од мах усе љи ву спрат ну ку ћу у Срем ској Ра чи, це на евра ни је фик сно, мо гућ сва ки до го вор, мо же у два пу та. Тел: 022/ Про да јем ви кен ди цу у Бе ше но ву са два ју тра под во ћем. Тел: 064/ Про да јем но ву ку ћу, при зе мље са пот кро вљем - одво јен улаз, м2, на 4,5 ара пла ца, гас, изо ла ци ја, ле га ли зо ва на, мо же за ме на за стан уз до пла ту. Тел:064/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку од 80м2 на 30 ари пла ца са по моћ ним згра да ма и цен трал ним греја њем. Тел: 061/ Про да јем ку ћу у Ма чван ској Ми тро ви ци, на сеље Кри ва ја. Тел: 022/ Про да јем хит но и по вољ но кон фор ну ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, Но во сад ска 33. Тел: 022/ Из да јем на ме штен дво со бан стан, сту ден ти ма, уче ни ца ма, гре ја ње на гас,ка блов ска, кли ма, бли зу Пе да го шке шко ле Тел: 022/ Про да јем гар со ње ру од 22м2 у цен тру гра да вр ло по вољ но - хит но. Тел: 069/ Про да јем дво со бан стан од 54 ква дра та у насе љу Ма ти ја Ху ђи на тре ћем ме ђу спра ту. Инфор ма ци је на те ле фон: 022/ , 022/ или 064/ Из да јем кон фо ран на ме штен апарт ман у центру Ба ње Ко ви ља че. Тел:063/ Про да јем кон фо ран стан од 30м2 у Но вом Саду. Тел: 063/ Из да јем две со бе уче ни ци ма са за себ ном упо тре бом ку хи ње и ку па ти ла у бли зи ни шко ле 9. МАЈ. Тел: 060/ >>>

26 Среда, 29. јун МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем дво со бан ком фо ран стан од 54м2 у на се љу Ма ти је Ху ђи, ви ше при зе мље. Тел: 069/ , 022/ или 066/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Но вом Са ду. Тел: 022/ Из да јем јед но и по со бан стан не на ме штен у М.Ху ђи 34/1, при зе мље. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан од 30м2, гре ја ње ТА са те ра сом на се ље М.Ху ђи, це на 100 евра. Тел: 022/ или 064/ Из да јем не на ме штен но во ре но ви ран стан код зе ле не пи ја це, тре ћи спрат. Тел: 022/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Де кан цу. Тел: 064/ Про да јем ло кал од 38м2 и 45м2, нов, код Зма је ве шко ле /по го дан за фри зе ра, пе ка ра, адво ка та, са лон, аген ци ју, про дав ни цу/. Тел: 063/ Из да јем дво со бан стан у Вод ној ули ци 16 А у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 066/ Про да јем из да јем ка фић у цен тру. Тел: 022/ Про да јем стан у на се љу Ста ри мост на че твртом спра ту по вр ши не 48м2 + 24м2 у пот кро вљу. Тел: 061/ Ве о ма по вољ но из да јем не на ме ште ну кућу у Срем ској Ми тро ви ци од Тел. 022/ Из да јем јед но со бан на ме штен или не на ме штен стан у на се љу Ста ри мост, згра да де вет, дру ги спрат. Тел: 062/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у цен тру Сремске Ми тро ви це. Тел: 022/ , 022/ или 063/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Хуђи, при зе мље. Тел: 062/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан стан у на се љу Орао. Тел: 022/ или 063/ Из да јем по вољ но на ме штен дво со бан стан у стро гом цен тру са кли мом, цен трал ним гре јањем. Тел: 022/ или 022/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у на се љу М.Ху ђи 69/8. Тел: 022/ или 065/ Из да јем дво со бан на ме штен стан у на се љу М.Ху ђи. Тел: 064/ Про да јем стан у на се љу Ста ри мост, дру ги спрат, са цен трал ним гре ја њем. Тел: 063/ или 022/ Из да јем по лу на ме штен дво со бан стан од у на се љу Ста ри мост. Тел. 022/ или 064/ Про да јем или из да јем не на ме штен стан у Декан цу од 64м2, цен трал но гре ја ње, лифт. Тел: 022/ или 062/ Из да јем или про да јем на ме ште ну гар со ње ру на КП-до му код шко ле. Тел: 064/ Из да јем нов на ме штен дво со бан стан од 50м2 са кли мом, цен трал но гре ја ње, ка блов ска. Тел: 022/ или 063/ Про да јем тро со бан стан у на се љу М.Ху ђи или ме њам за два ма ња. Тел: 063/ Про да јем тро со бан стан у цен тру Но ве Па зо ве од 80м2, укњи жен. Тел: 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан у на се љу Ста ри мост. Тел: 064/ Про да јем или из да јем стан у на се љу М. Ху ђи, дру ги спрат. Тел: 022/ Из да јем че тво ро кре вет ни апарт ман /со ба, кухи ња, ку па ти ло и те ра са, 30м од мо ра у Ба о шићи ма код Хер цег Но вог, це на 10 да на 200 евра. Тел: 022/ или 063/ Ме њам тро со бан стан од 80м2 у цен тру Но ве Па зо ве, 30 ми ну та до Бе о гра да за јед но со бан стан у Па зо ви или Срем ској Ми тро ви ци уз допла ту. Тел: 061/ Из да јем на ме штен стан у на се љу М. Ху ђи. Тел: 022/ или 064/ Из да јем брач ном па ру дво со бан дво ри шни стан на Бе лој ру жи у Ла ћар ку. Тел: 060/ Из да јем на ме штен стан у Бе о гра ду за две студент ки ње. Тел: 062/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру пре ко пу та суда, но во град ња. Тел: 063/ Про да јем гар со ње ру у на се љу М. Ху ђи. Тел: 069/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Де ка нац. Тел: 022/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост од 59м2 у од лич ном ста њу, без ула га ња, централ но гре ја ње, ка блов ска. Тел: 022/ или 069/ Из да јем на ме штен дво со бан стан Кра ља Пе тра 101. Тел. 022/ Из да јем стан бли зу цен тра гра да. Тел: 022/ или 063/ Из да јем на ме штен или не на ме штен јед но собан стан у на се љу Ста ри мост, дру ги спрат. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан са ЦГ у Де кан цу. Тел: 064/ Из да јем дво со бан стан у Ка ме ња ру од 65м2, пр ви спрат са цен трал ним гре ја њем. Тел:022/ Из да јем јед но со бан не на ме штен стан у Каме ња ру са цен трал ним гре ја њем од 47м2.Тел: 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан са централ ним гре ја њем, на се ље Ста ри мост, на ду жи пе ри од. Тел. 064/ Из да јем бун га ло ве у Ба о ши ћи ма код Хер цег Но вог, пр ви ред по ред мо ра за че ти ри осо бе. Тел: 022/ или 062/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у Пеј то ну са цен трал ним гре ја њем, В.Или ћа 7. Тел: 022/ или 062/ Про да јем јед но со бан стан од 37м2, че твр ти спрат у на се љу М.Ху ђи. Тел: 064/ Про да јем јед но со бан стан на Цр ве ној че сми од 37м2. Тел: 064/ Про да јем тро со бан стан од 81м2, Спорт ски цен тар. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: 022/ Из да јем пра зну ку ћу, це на 70 евра. Тел: 062/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у Бри ле товом на се љу, це на 70 евра. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у бло ку Б. Тел: 069/ , це на 80 евра - Хит но про да јем стан у на се љу Ста ри мост 58м2 у од лич ном ста њу ра ди од ла ска у иностран ство. Тел: 063/ Из да јем пра зан или на ме штен јед но со бан стан. Тел: 062/ Из да јем пра зан или по лу на ме штен од 44м2, Вод на 16 А. Тел: 064/ или 022/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан у Бе о гра ду код Ур гент ног цен тра. Тел: 022/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у Ор лу од 30м2. Тел: 022/ Из да јем два апарт ма на у Фа жа ни код Пу ле. тел: 022/ Из да јем стан у Ка ме ња ру од 53м2, тре ћи спрат, кли ма. Тел: 064/ Ме њам стан од 60м2, пр ви спрат и ло кал-кафић у ра ду, две ета же са ба штом у вла сни штву у Срем ској Ми тро ви ци за Цр но гор ско при мор је. Тел: 022/ Из да јем дво со бан на ме штен стан са ЦГ у призе мљу стам бе не ку ће за три уче ни це или студент ки ње у на се љу Орао. Тел: 022/ или 061/ Из да јем стан у Ка ме ња ру. Тел: 061/ ЛО КА ЛИ - Про да јем ло кал по вр ши не 54м2 у Ку зми ну, ули ца Змај Јо ви на 65А, вр ло по вољ но. Тел: 064/ Из да јем ло кал по го дан за адво кат ску канце ла ри ју, но во град ња, пре ко пу та су да. Тел. 063/ Из да јем ло кал у Ве ли ким Ра дин ци ма. Тел: 021/ или 064/ Про да јем ло кал у цен тру Врд ни ка м2 са два са ни тар на чво ра. Тел: 063/ Из да јем ло кал са са ни тар ним чво ром. Тел: 022/ Из да јем ло кал у два ни воа м2. Тел: 022/ Из да јем ме њач ни цу са опре мом у цен тру. Тел: 022/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем ауди-80. Тел: 022/ или 022/ Про да јем ауто при ко ли цу. Тел: 022/ или 022/ Про да јем ју го-ска лу-55, го ди на про из вод ње 1998., пре шла км. Тел: 022/ звати по сле 20 ча со ва - Про да јем голф је ди ни цу, Д, го ди на про извод ње 1985., вла сник, ре ги стро ван, мо же за мена за ју го. Тел: 064/ Про да јем ју го го ди ште са угра ђеним пли ном без ате ста. Тел: 022/ Про да јем ју го - ко рал 1,1, го ди на про из водње 2001., у од лич ном ста њу. Тел: 064/ Из да јем дво со бан на ме штен стан од 55м2, но во град ња, гре ја ње на гас од Тел: 064/ или 022/ По вољ но из да јем дво со бан стан у на се љу Стари мост. Тел: 022/ Из да јем тро со бан на ме штен стан у Де кан цу. Тел: 060/ Про да јем ју го-тем по, 1,1, го ди на про из вод ње Тел: 064/ Про да јем ре но-кам пус, 5/В, го ди на про извод ње 1991, у од лич ном ста њу, ре ги стро ван до сеп тем бра. Тел. 022/ Про да јем ла ду-са ма ру, го ди на про из водње 1992, у од лич ном ста њу, по вољ но. Тел: 022/ или 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан 30м2 у насе љу Орао. Тел: 022/ >>>

27 28 Среда, 29. јун МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем мо тор ну те сте ру Ви ли џер од 2кw и елек тро мо тор од 2,2 кw мо но фа зни. Тел: 022/ Про да јем огрев но др во /бу ква, цер и граб/.тел:022/ или 064/ Вр шим ком би пре воз до две то не. Тел: 064/ , Го ран Ру ма - Вр шим услу ге пре во за са ка ми о ном до 6,5 то на, по вољ но. Тел: 064/ или 064/ Про да јем две но ве пла стич не ка це са по клопцем од 600, це на 100 евра. Тел: 022/ Про да јем вр цаљ ку са че ти ри ра ма у до бром ста њу, це на 9.000,00 ди на ра, два бу ре та за раки ју од 500 ли та ра, це на 100 евра, елек трич ни ра жањ. Тел: 022/ Про да јем 25м3 ка ме на гра ни та за гра ђе ви нарство. Тел: 022/ Про да јем ба ли ра но се но и дво је вра та хар мони ка. Тел: 069/ Про да јем опел аги ла, го ди на про из вод ње 2005, 1,0, бен зин-плин, све фул, оца ри њен, иде на име куп ца, це а на евра. Тел: 065/ Про да јем опел-оме гу, го ди на про из вод ње 1989, ре ги стро ван до апри ла 2012., атест плин. Тел: 022/ или 064/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем во ћар ску и ра тар ску пр ска ли цу. Ку пу јем ка зан за ра ки ју. Мо же за ме на. Тел: 064/ Про да јем или ме њам /нов ма њи/ цир кулар за се че ње др ва за пре кру пач за ку ку руз. Тел:069/ Про да јем трак тор 539, го ди на про из вод ње 1990, це на по до го во ру. Тел. 022/ Про да јем кру њач-кру пач оџач ки, це на 130 евра, Мио стан дард 80 евра. Тел: 021/ или 064/ Про да јем ИМТ трак тор 565, го ди на про из водње Тел:064/ Про да јем трак тор Зе тор Тел: 022/ или 063/ Про да јем кру њач-кру пач оџач ки. Тел: 022/ Про да јем ма ши ну за штри ка ње и ста рин ску спа ва ћу со бу. Тел: 060/ Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це. Тел: 022/ или 063/ Вр шим услу жно мал те ри са ње, це на по до го вору. Тел: 022/ или 063/ Про да јем пен ту 7,5кс - Мер ку ри. Тел: 022/ или 064/ Про да јем ко мар ни ке и др ве не про зо ре свих ди мен зи ја, два про зо ра 140 х уста кље на. Тел:022/ Про да јем ци гле и 3.000ком. цре па. Тел: 022/ Про да јем шпо рет плин - стру ја, по ло ван теле ви зор и ку ку од кор се, по ло ван фри жи дер и ви се ће де ло ве. Тел: 022/ Про да јем по вољ но Мар лес ку хи њу и нов јо ги ма драц. Тел: 022/ Про да јем два ви со ка шанк сто ла са шест ви соких шанк сто ли ца, че ти ри ви со ке шанк сто ли це од инок са са ко жним се ди шти ма, вер ти кал ни фри жи дер за хла ђе ње пи ћа са по ли ца ма. Тел: 064/ Про да јем ре ги стар ка су де ко ди ра на са GPRSom и еле мен ти ма на па ја ња, те ле фон са мо гућно шћу ди рект не на пла те по тро ше них им пул са од стра не кли јен та. Тел: 064/ Про да јем но ву тр пе за риј ску гар ни ту ру од пу ног ме син га, сто и шест та па ци ра них сто ли ца од лич ног ди зај на. Тел: 064/ Про да јем па у но ве ве ли ке и ма ле. Тел: 064/ Про да јем би бер цреп. Тел: 022/ Про да јем но ву ко мо ду, пла кар и ре гал. Тел: 069/ Про да јем про зо ре 60 х 50 и 120 х 85 и пра вим по на руџ би. Тел: 064/ Про да јем сун цо кре то ву сач му. Тел: 022/ Про да јем до бро очу ван ко жни тро сед и двосед цр не бо је. Тел: 022/ или 062/ Про да јем, ма ши ну за пра ње по су ђа In de sit, LCD, ко жну фо те љу там но бра он бо је, ста лак за те ле ви зор, све је ско ро но во. Тел: 022/ или 069/ Про да јем ме тал ни ча мац са ка би ном, та па циран, сре ђен, ду жи на 6м, хит но, по вољ но. Тел: 065/ или 064/ Про да јем две плин ске бо це, бу тан шпо рет, бутан гре ја ли цу и пи са ћу ма ши ну. Тел: 022/ , 022/ Про да јем два рад на сто ла и др ве на вра та. Тел: 022/ Ку пу јем ста ре пла стич не гај бе и пла сти ку од по ли е ти ле на. Тел: 022/ или064/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца. Тел: 069/ Озбиљ на же на од 63 го ди не из Пла ти че ва тра жи го спо ди на, ра ди дру же ња мо гућ и брак. тел:061/ Про да јем деч ји кре ве тац са ду ше ком, це на 2.000,00 ди на ра. Тел: 064/ Про да јем веш ма ши ну. Тел: 022/ Про да јем ком плет при бор за сви њо кољ. Тел: 022/ Про да јем опре му за ме њач ни цу, бро ја чи цу нов ца, де тек тор, штам пач и ком пју тер. Тел: 022/ Про да јем ру зма рин за свад бе. Тел: 063/ По треб на же на ста ро сти од 60 до 70 го ди на ра ди бо рав ка на се лу и не ге ста ри јег му шкарца. Тел: 069/ По треб на же на за по моћ у ку ћи ста ри јој же ни, стан обез бе ђен. Тел: 022/ Про да јем го бле не че ти ри го ди шња до ба, два ћи ли ма - руч ни рад, елек трич ни шпо рет тројку, це на по до го во ру. Тел: 022/ или 065/ Ди пло ми ра ни ма те ма ти чар да је ча со ве свим уз ра сти ма, до ла зим код вас! Тел: 022/ или 065/ Про да јем алу ми ни ум ска вра та за ло кал, димен зи је 3м х 3м, по вољ но. Тел: 022/ или 061/ Про да јем рас хлад ну ви три ну 210цм са ла длица ма, се дам сто ло ва са сто ли ца ма, бар ски сто са сто ли ца ма, два рад на сто ла, му ти ли цу од 10кг. Тел: 064/ Про да јем два би ци кла Пла нин ца ве о ма повољ но. Тел: 022/ Про да јем пра си це, ман ђе ло шки пут. Тел: МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем по вољ но ТВ Бла ун пункт и соб на вра та са ста клом. Тел: 022/ Про да јем спо ро ход ну гло да ли цу, стуб ну буши ли цу, сто ну бу ши ли цу, пре су за гу му, CO2 апа рат за ва ре ње и раз не сит не ала те. Тел: 022/ По вољ но про да јем гра мо фон и ЛП пло че. Тел: 022/ Про да јем нов Цеп тер ка мин на стру ју. Тел: 022/ РА ЗНО - Про да јем по вољ но веш ма ши ну и елек трич ни шпо рет.тел: 022/ Про да јем кан це ла риј ски сто, фо те љу, шест сто ли ца и сто ли ћа. По год но за шко ле страних је зи ка, ин фор ма тич ке ка би не те и сл. Тел: 064/ Вр ло по вољ но про да јем пи штољ Те те јац, 7,62мм. Тел: 022/ Про да јем но ви је ко лор те ле ви зо ре, свих димен зи ја, вр ло по вољ но! до ста вљам на адре су нон-стоп. Тел: 021/ или 064/ Ку пу јем ис прав не - не ис прав не ко лор те ле визо ре, до ла зим. Тел: 021/ или 064/ Про да јем нов го ри о ник на гас. Тел: 022/ Про да јем сто лар ску трач ну шлај фе ри цу. Тел: 022/ Про да јем ка фе апа рат еспре со Asto ria - - јед но руч на, млин за ка фу -СЕ тип RR 45 G.ROS SI S.r.l. Ита ли ја, ба штен ску гар ни ту ру од алу ми ни ју ма но ва, шест стан дард них сто ло ва и 24 сто ли це са под ме та чи ма. Тел: 064/ Про да јем ком би но ва ни фри жи дер-за мр зи вач два мо то ра. Тел: 022/ Про да јем лап-топ ра чу нар, нов. Тел: 069/ Да јем ча со ве ен гле ског, не мач ког и ла тин ског је зи ка. Тел: 069/ Озби љан пен зи о нер тра жи же ну ра ди бра ка. Тел: 022/ Про да јем ка зан од инок са. Тел: 022/ или 063/ Успе шно да јем ча со ве из хе ми је. Тел:061/ Про да јем уга о ну гар ни ту ру, има угра ђен радио. Тел: 022/ или 064/ Про да јем штен це ар ген тин ске До ге. Тел: 022/ или 063/ Про да јем две ра сне ко зе и жен ско ја ре. Тел: 022/ По вољ но про да јем две жен ке Епа њел бре тона. Тел: 064/ Озбиљ ном пен зи о не ру по треб на кућ на по моћни ца, мо гућ и брак. Тел: 022/ Про да јем ора хо ву да ску. Тел: 022/ или 063/ Про да јем фран цу ски ле жај. Тел: 022/ или 064/

28 30 СРЕМСКЕ ЗА МЛАДЕ Среда, 29. јун СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА EN TER MU SIC FEST Ве ли ка свир ка на тр гу То ком два да на фе сти ва ла уче ство ва ће 22 бен да са око 90 из во ђа чаа Срем ска Ми трови ца ће на редног пет ка и су бо те, 1. и 2. ју ла, би ти ме сто ра зно вр сне му зи ке и мла дих, јер пред сто ји 2. Enter Mu sic fest - фести вал не а фир миса них бен до ва. Овај фе сти вал већ дру гу го ди ну ор га ни зу је Омла дин ски клуб у са рад њи са Кан цела ри јом за мла де и Еко ло шким клу бом. На пред сто је ћем фе сти ва лу ће учество ва ти 22 бен да са око 90 из во ђа ча Пла кат фе сти ва ла ко ји до ла зе из 11 гра до ва али и два DJ-a. На кон фе рен ци ји за но ви на ре ови по во дом ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де Ми ло рад По па дић је изнео по дат ке да је за овај про је кат обез бе ђе но око 555 хи ља да ди на ра из ви ше из во ра. И ове го ди не фе стивал по др жа ва ве ли ки број ор га ни заци ја: кан це ла ри је за мла де оп шти на Шид, Ириг, Ру ма, Омла дин ски клуб оп шти не Шид. На не дав но одр жа ном так ми че њу у пе ва њу у Ши ду, ко је се орга ни зо ва ло под на зи вом Пе смом про тив пу ше ња, дро ге, си де и алко хо ла дру гу на гра ду осво ји ла је три на е сто го ди шња Ми ли ца Ни колић из Ја ме не. Ка ко ис ти че, она на овом так ми че њу уче ству је већ две го ди не, те је, на кон про шло го ди шњег пла сира ња у фи на ле, ове го дине би ла ве о ма срећ на када је осво ји ла дру го ме сто и би цикл као на гра ду. - Ни сам има ла тре му, јер сам на сту па ла тек дваде се та, та ко да сам се умори ла че ка ју ћи да иза ђем на би ну. Ни сам ми сли ла ни на шта дру го осим да от пе вам оно што сам при пре ми ла и да идем ку ћи. Пу бли ци сам се пред ста ви ла са ну мером Је ле не То ма ше вић Оро, јер је она јед на од мо јих оми ље них пева чи ца. По ред ње волим да пе вам и пе сме од Здрав ка Чо ли ћа и гру пе Ха ри Ма та Хари, са чи јом пе смом Леј ла пла ни рам да се пред ста вим на так ми че њу до го дине при ча Ми ли ца. - Ор га ни за то ри су се по бри ну ли да све про тек не у најбо љем ре ду, јер је то при ли ка за промо ци ју гра да и свих ње го вих вред но сти, омла дин ског во лонте ри зма. Већ је наја вљен до ла зак вели ког бро ја мла дих из дру гих гра до ва - ре као је По па дић. - За уче шће је био при ја вљен 31 ан самбл, под се тио је Јо ван Ко ва чић из Омла дин ског клу ба, ко ми си ја је ода бра ла 22 учесни ка ко ји до ла зе из ви ше гра до ва, а Да ни јел Ће тоје вић до да је да ће то ком фе сти вала би ти ан га жо ва но 50 во лон те ра. Пред сед ник Еко ло шког клу ба Боја на Но ва ко вић на ја ви ла је да ће то ком ма ни фе ста ци је би ти и раз не еко ло шке ак ци је. Фе сти вал ће би ти одр жан на Градском тр гу, а у слу ча ју ло шег вре мена En ter Mu sic Fest ће би ти у бив шем Омла дин ском до му. С.Ђ.-М-М. МЛА ДИ ТА ЛЕН ТИ МИ ЛИ ЦА НИ КО ЛИЋ Пе ва ју ћи ма шта о глу ми Ми ли ца Ни ко лић из Ја ме не Ина че, ова мла да Ја мен чан ка са од лич ним успе хом и свим пе ти ца ма је не дав но за вр ши ла сед ми раз ред, а да је та ле нат за му зи ку по ро ди чан, све до чи и по да так да је ма ма Са ња по ха ђа ла му зич ку шко лу, ујак Ненад Ја њи чић сви ра ги та ру, а и ба ка Зо ра Ја њи чић уме ле по да пе ва и сви ра син ти сај зер. - Код нас у ку ћи се увек пе ва ло, али ја ипак не пла ни рам да се ба вим тим за ни ма њем кад пора стем, иако ме сад сви пи та ју да ли ћу да се при ја вим за ауди цију у Зве зде Гранда. Не ћу си гур но, јер је мо ја же ља да бу дем глу мица. Пла ни рам да на кон за вр ше не основ не шко ле упишем је зич ку гим на зи ју, а на кон то га глу му у Новом Са ду ка же о сво јим же ља ма Ми ли ца Ни ко лић. До та да, пред сто ји јој још јед на го ди на шко лова ња у Основ ној шко ли Фи лип Ви шњић у ње ној род ној Ја ме ни, где је актив на чла ни ца драм ске, ре ци та тор ске и фолклор не сек ци је. С. М. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ СЕТ ОМЛА ДИН СКИХ ПРО ЈЕ КА ТА Ле то без гра ни ца Кан це ла ри ји за мла де, Еко ло шком и Омла дин ском клу бу одо бре но 10 про је ка та укуп не вред но сти око 2,5 ми ли о на ди на ра У Срем ској Ми тро ви ци ће се 1. и 2. ју ла одр жа ти Ен тер фести вал ко јег ор га ни зу је Омла дински клуб а ко јим по чи ње ре а ли заци ја про јек та Ле то без гра ни ца. Овај про је кат об у хва та кон цер те на пла жи, по зо ри шне пред ста ве на отво ре ном, фо рум те а тар, ра ди о нице, би ци кли стич ку тр ку кроз град, ро ле ри ја ду и слич не ак тив но сти, об ја снио је Ми ло рад По па дић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за младе, до да ју ћи да је Ми ни стар ство омла ди не и спор та за про је кат Лето без гра ни ца од бо ри ло ди на ра. Ор га ни за то ру Ен тер фести ва ла Омла дин ском клу бу, ко ји де лу је при Кан це ла ри ји за мла де, ди на ра од бо рио је град, а ди на ра Ме ђу на род на ор гани за ци ја за ми гра ци је. Пред став ни ци ре сор не Град ске упра ве за омла ди ну и Кан це ла рије за мла де, су ра ни је у Новом Са ду, у По кра јин ском се кре та ри ја ту за спорт и омла ди ну, пот пи са ли спо разум вре дан ди на ра. Ова сред ства су на ме ње на по ди за њу ка па ци те та Канце ла ри је за мла де, од но сно ку по ви ни опре ме и спро вође њу про грам ских са др жа ја. Реч је о про јек ту Хо ћу да се за по слим ко ји пред ви ђа низ ак тив но сти ве за них за едука ци ју мла дих у ци љу за пошља ва ња. - Кан це ла ри ја за мла де ће, у свим сред њим шко ла, до кра ја го ди не вр ши ти обуку мла дих ка ко се пи шу рад не би о гра фи је, про прат на пи сма и ка ко се раз го во ра са по тен ци јал ним по слодав ци ма. Обу ка је на ме ње на уче ници ма за вр шних раз ре да, про је кат ће тра ја ти два ме се ца, а пред ви ђе но је да они ко ји про ђу обу ку да ље об у чава ју сво је дру го ве у скло пу вр шњачке еду ка ци је - ре као је По па дић. У за вр шној фа зи је из ра да порта ла Млад град за ко ји је ре сорна град ска упра ва обез бе ди ла ди на ра. Омла дин ском клу бу је Ми ни стар ство омла ди не одо бри ло про је кат Мој град кроз објек тив. Све у све му Кан це ла ри ја за младе, Омла дин ски и Еко ло шки клуб су од по чет ка ове го ди не има ли су 10 одо бре них про је ка та ко је су вред ни 2,5 ми ли о на ди на ра а за њи хо ву реа ли за ци ју па ре сти жу из град ског, по кра јин ског и ре пу блич ког бу џе та. С.Ђ. Ми ло рад По па дић

29 32 Среда, 29. јун БЕ О ГРАД МИ ТРОВ ЧАН КЕ НА ПРО МО ЦИ ЈИ КЊИ ГЕ Лет ка успе ху Хор уче ни ца срем ско ми тро вач ке ОШ Бо шко Пал ко вље вић Пинки, а при хра му Све тог Ар хи ђа кона Сте фа на, го сто вао је 23. ју на у Ми ни стар ству ве ра и ди ја спо ре у Бе о гра ду. На по зив пред став ни ка ми ни стар ства, чла ни це хо ра ко јим ди ри гу је ве ро у чи те љи ца Алек сандра Га ру но вић, уве ли ча ле су ве че по све ће но про мо ци ји књи ге Лет ка успе ху, аутор ке Ане Ку кић из Бе ча. О књи зи, као и о умет нич кој интер пре та ци ји хо ра, го во ри ли су држав ни се кре тар др Пре драг То јић, са вет ник Пре драг Осто јић и књижев ни ца из Бе ча Зо ри ца Зец. Ску пу су при су ство ва ли и прото на ме сник о. Ан дри ја Ава ку мо вић, про то је реј ста вро фор Пе тар Лу кић, као и про то је реј ста вро фор Дра го Сан до, а сви при сут ни су ира зи ли СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА За стра шу ју ћи по да ци о све ве ћем бро ју ко ри сни ка пси хо ак тив них суп стан ци оба ве зу ју нас да у својој за јед ни ци пре ду зме мо све нео п ход не ме ре ка ко би по могли они ма ко ји су у не во љи, али и да спре чи мо по ве ћа ње бро ја ови сни ка. На град ској пла жи у Сремској Ми тро ви ци, про те клог поне дељ ка, обе ле жен је Свет ски дан бор бе про тив зло у по треба дро га, у ор га ни за ци ји Дома здра вља и За во да за јав но здра вље. Омла ди на Цр ве ног кр ста де ли ла је том при ли ком лет ке и ин фор ми са ла гра ђа не о штет но сти дро га и пре вентив ним ме ра ма. оду ше вље ње на сту пом ми тро вач ких де вој чи ца. У про гра му је уче ство вао и мла ди ми тро вач ки ги та ри ста Не мања Стан ко вић. По ре чи ма го спо ђе Зо ри це Зец, хор ће има ти ду го роч ну са рад њу са Ми ни стар ством ве ра и ди ја спо ре и Хор на го сто ва њу у Бе о гра ду при ли ку да по но во пре зен ту је ле поту не го ва ња ду хов не му зи ке. На ше де вој чи це су до сто јан ствено пред ста ви ле сво ју шко лу, цр кву и свој град и овим го сто ва њем крену ле у свој Лет ка успе ху. С.Н. Про тив зло у по тре ба дро га Ак ци ја на Град ској пла жи - Ми се ба ви мо про мо ци јом здравих сти ло ва жи во та и бо ри мо про тив зло у по тре бе пси хо ак тив них суп станци. Тру ди мо се да што ви ше де це и омла ди не ин фор ми ше мо о штет ности дро га -ре кла је Је ле на Ра до савље вић, ме ди цин ска се стра из Са ве то ва ли шта за мла де, на по ми њу ћи за бри ња ва ју ћи по да так о ре ги строва них нар ко ма на у Ср би ји, од че га је око хе ро ин ских за ви сни ка. По ре чи ма Ми ло ра да Попа ди ћа, пред сед ни ка Канце ла ри је за мла де, про блем нар ко ма ни је узео је ма ха у на шем дру штву и за то тре ба омла ди ни об ја сни ти да је нарко ма ни ја бо лест за ви сно сти и упу ти ти их на спорт и дру ге здра ве ак тив но сти. И. З. ONLI NE Ан ке та Оче ку је те ли да се оства ре про це не ММФ-а да ће у го ди ни до ћи до по бољ ша ња еко ном ске си ту а ци је и жи вот ног стан дар да у Ср би ји? Скеп ти ци зам Ако је су ди ти по од го во ри ма по сети ла ца на шег сај та, при сти глих до по не дељ ка по под не, у еко ном ски опо ра вак и бо љи жи вот ни стан дард, ви ше ве ру ју стра ни еко но ми сти од нас са мих. Ви ше од по ло ви не, 57 од сто, од укуп ног бро ја чи та ла ца ко ји су гласа ли на сај ту, не ве ру је да ће побољ ша ти еко ном ска си ту а ци ја. У исто вре ме, исто ве тан је про ценат (14) оних ко ји ве ру ју да ће би ти бо ље са бро јем оних ко ји су убе ђе ни да ће би ти још те же. Тек про це нат ви ше (15 од сто) је оних ко ји ве ру ју да ће у го дини мо жда би ти ма ло бо ље. 15% 14% 14% 57%

30 Среда, 29. јун РУ МА НА ПЛАН ТА ЖА МА ВИ ША ЊА Ан га жо ва но 800 бе ра ча Бер ба ви ша ња на план та жи бе о град ског Итер про ма у Ру ми је у пу ном је ку. Осам сто ти на бе ра ча убе ре днев но око осам де сет то на обла чин ске ви шње, ко ја се за са да па ку је у хлад ња че.бер ба ће ове годи не тра ја ти пет на е стак да на. Планта жа ви шње у Ру ми је на 60 хек та ра и оче ку је се да ће ово го ди шњи род би ти ве ћи од хи ља ду то на. Бе ра чи се зон ци су за до вољ ни днев ном за ра дом. Бе ре се по учинку, за сва ки убра ни ки ло грам пла ћа се 12 ди на ра. Нај ве ћи број бе ра ча, од 800 ко ли ко их сти же из Шап ца, Срем ске Ми тро ви це, Ру ме, Ири га, а има и бе ра ча из око ли не Би је љи не, убе ру днев но по сто ки ло гра ма, та ко да се днев на за ра да иза ђе око ди на ра. - Про шле го ди не об ја шња ва нам Рад ми ла Но вић из Би је љи не род је био сла би ји, па се и ма ње за рађи ва ло. За до вољ на сам по слом, овде ћу про ве сти пет на е стак да на, па да ље, за но вим се зон ским по слом, уско ро ће по че ти бер ба бре скви и кај си ја, па та ко, од воћ ња ка до воћња ка, све до бер бе ја бу ка. Бе рем сто, сто де сет ки ло гра ма днев но, задо вољ на сам. Ин тер про ме ту се жу ри док је ле пих да на да обе ре соч не пло до ве ви шње и да их ускла ди шти у хладња чу. О фи нал ној об ра ди, кон зер ваци ји или пре ра ди у со ко ве и дру ге про из во де, од лу чи ва ће се тек ка да се ис пи та шта тра же до ма ће, или дтра но тр жи ште. - Ла ко је са ви шњом ка да је квали тет на. Ва жно је да она што пре за вр ши у хлад ња чи, јер, вре мен ске при ли ке су та кве да ја ча олу ја са гра дом мо же за ти ли час да обе ре це лу план та жу, за то и жу ри мо да ове цр ве не, соч не пло до ве што пре сме сти мо у хлад ња че при ча нам Но ви ца Илић, је дан од ор га ни за тора овог по сла, ко ји сва ке го ди не у вре ме бер бе до ла зи из Ле сков ца и оста је док се сви пло до ви не обе ру. J.С. Мо же да се за ра ди и ви ше од хи ља дар ке днев но: берба вишања у Руми СТА РА ПА ЗО ВА ДО НА ЦИ ЈА И ПО КЛО НИ По ли ци ји ра чу нар, Ла зи ћу пла ке та Пред сед ник оп шти не Ста ра Па зова Го ран Јо вић 24. ју на уру чио је пред став ни ци ма По ли циј ске стани це у Ста рој Па зо ви у ви ду до на ције ра чу нар, ла сер ски штам пач и скенер, што ће по бољ ша ти њи хов рад. По себ но је ва жно, ка ко је на гла сио пред сед ник Јо вић, По ли циј ску управу опре ми ти у до ме ну по сло ва од ко јих гра ђа ни ди рект но за ви се, као што је ва ђе ње лич них до ку ме на та и слич но, и без бед ност у са о бра ћа ју. - По тру ди ли смо се да на ба ви мо са вре ме ну ра чу нар ску опре му, а на је сен ће мо се по тру ди ти да им покло ни мо и јед но но во во зи ло, мар ке Фи јат пун то - на гла сио је пред седник оп шти не и под се тио да, од ка ко је до шао на че ло ло кал не са мо у праве, има из у зет ну са рад њу са по лици јом у Ста рој Па зо ви. Тим ви ше, што је у про те кле три го ди не ову општи ну по се ти ло мно го зва нич ни ка, би ло је ра зних су сре та и ма ни фе стаци ја, кон це ра та и све је про те кло у нај бо љем ре ду. При ли ком уру че ња ра чу нар ске опре ме, у знак при знања ван ред но уна пре ђе ном рад ни ку Зо ран Обре но вић, Го ран Јо вић и Зо ран Ла зић по ли ци је, ко ман ди ру По ли циј ске ста ни це у Но вој Па зо ви Зо ра ну Лази ћу, пред сед ник Јо вић је уру чио Пла ке ту оп шти не Ста ра Па зо ва, Моно гра фи ју ма на сти ра Ви со ки де ча ни и по кло не оп шти не. Том при ли ком је ис та као да је по себ но по но сан јер је Зо ран Ла зић је ди ни рад ник по ли ци је ко ји је ван ред но уна пређен с под руч ја По ли циј ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца. Три де се то двого ди шњи Зо ран Ла зић уна пре ђен је на пред лог сво јих ко ле га, на осно ву ви ше го ди шњег ра да, из са мо стал ног у глав ног по ли циј ског ин спек то ра. За хва лив ши се и на оп штин ском при зна њу, Ла зић је ре као да ће му та при зна ња би ти под стрек у бу дућем ра ду. На до на ци ји ра чу нар ске опре ме пред сед ни ку Јо ви ћу и ло калној са мо у пра ви за хва лио се и Зо ран Обре но вић, ко ман дир По ли циј ске ста ни це у Ста рој Па зо ви, под се тивши да су, и по ред ло ги стич ког ослања ња на МУП, че сто упу ће ни на локал ну са мо у пра ву јер 95 од сто својих ак тив но сти оба вља ју на ње ној те ри то ри ји. Г.М. ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ Фолклорни ансамбл "Бранко Радичевић" Сремска Митровица Четвртак 30. јун у 20 сати, сала позоришта

31 34 Среда, 29. jун КР ЧЕ ДИН ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ НА "ЗЕ КИ НОМ СА ЛА ШУ" Бо гат ство раз ли чи то сти Фе сти вал са здан од на уч ног, му зич ког и из ло жбе ног сег мен та, за чи њен му зи ком там бу ри ца, оку пио око 300 уче сни ка из два де се так оп шти на Пр ви Ет но фе стивал "Бо гат ство раз ли чи то сти" одржан је про те клог викен да на "Зе ки ном са ла шу" у Кр че дину. Би ло је око 300 уче сни ка из два десе так оп шти на Срби је. Фе сти вал је садр жао три сег мен та: пр ви, на уч ни, где су за окру глим сто лом еми нент ни струч њаци го во ри ли о нема те ри јал ном култур ном на сле ђу Срби је, дру ги, му зич ки у окви ру ко га су на сту пи ла број на кул тур но-умет нич ка дру штва и, тре ћи, из ло жбе ни, где се мо гло виде ти ет но ства ра ла штво, де гу сти рати до ма ћа ви на и ис про ба ти до ма ћа ку хи ња. Тро днев ни про грам за чињен је му зи ком там бу ри ца. - Ва ло ри за ци ја не ма те ри јал не кул тур не ба шти не као ту ри стичког про из во да, би ла је те ма на шег окру глог сто ла, а по вод, го ди на која је про гла ше на за го ди ну за шти те Са ко то ба ње пра ти ли про грам кул тур не ба шти не. И не са мо култур не већ и при род не. Тре ба да се опре де ли мо у ком прав цу ће мо ићи, да ли ће мо све оно што је ве за но за на шу тра ди ци ју и кул ту ру ко мер ција ли зо ва ти, у ком сте пе ну је ста ви ти у функ ци ју раз во ја ту ри зма а да не из гу би на сво јој вред но сти, да нас не од ву че у кич. Же ли мо да ини цира мо да се и Ср би ја на ђе на јед ном од пу те ва кул ту ре, да не бу де аутистич на зе мља већ да и у овом до мену кул ту ре ко му ни ци ра мо са све том али да смо, пре све га, окре ну ти до ма ћем го сту, ре кла је Ра ди ца Гли го рић, про јект ме наџер "Зе ки ног са ла ша" у Кр че ди ну. У том прав цу ишла су и из ла га ња ан тро по ло га мр Мар ка Сто ја но ви ћа, др Љи ља не Га ври ло вић, др Јо ва на По пе скуа, ту ризмо ло га Љу би це Ми ло јевић, На ђе Бе лић, Дар ка Јак ши ћа, пред став ни ка Ми ни стар ства за по љо привре ду,еди ни По по ва. - Ва жну уло гу у очува њу не ма те ри јалне на род не ба шти не има ју број на удру жења же на и кул тур но умет нич ка дру штва па и ова у Кр че ди ну ко ја су до при не ла да у крат ком вре менском пе ри о ду у овом ме сту за жи ве два ет но фе сти ва ла и умет нич ка ко ло ни ја, ре као је Бо рис Пашко, ди рек тор Ту ристич ке ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја. Сцен ски при каз "Ла за ри ца" На отва ра њу фести ва ла уче сни ке је на ја вио Иван Кри вец. У му зич ком де лу про гра ма пр ви су на сту пи ли чла но ви КУД "Иво Ло ла Ри бар" из Кр че ди на са сценским при ка зом "Ла за ри ца". За тим су се пред ста ви ли пе ва чи из Но ве Ва ро ши и тру ба чи са Зла ти бо ра. У Гале ри ји "Гув но", где се одр жа вао округли сто, отво ре на је из ло жба "На ивна умет ност Кова чи це" и "Др во у при ме ње ној уметно сти". У кру гу "Зеки ног са ла ша" три да на су из ла га ли сво је руч не ра дове удру же ња и орга ни за ци је ко ја се ба ве очу ва њем ет но ства ра ла штва из: Ко сје ри ћа, Зла ти бо ра, Но ве Варо ши, Ко ва чи це, Ки кин де, Срем ске Ми тро ви це, Су бо ти це, Но вог Са да, Ка њи же, Вр ба са, Сом бо ра, Го лу бина ца, Кни ћа...пред ста ви ле су се и број не ту ри стич ке ор га ни за ци је. У су бо ту и не де љу сме њи ва ла су се кул тур но-умет нич ка дру штва која су пре зен то ва ла бо гат ство фолкло ра срп ског али и хр ват ског, словач ког и дру гих на ро да ко ји ов де жи ве. На фе сти ва лу су уче ство ва ли ан сам бли из Гру же, са Зла ти бо ра, из Су бо ти це, Кни ћа, Го лу би на ца, Ин ђи је, Слан ка ме нач ких Ви но града, Па ди не, Кр че ди на. Сва ко ве че се за вр ша ва ло там бу ра шким евергри ном. З.Г.Сте фа но вић Де таљ с ет но фе сти ва ла Из ла га чи из Ми тро ви це

32 38 Среда, 29. јун ИН ЂИ ЈА БРИ ГА О СТА РИ МА Да се не ју на че Гљи ва мо дри ка ча Еду ка тив ним пре да ва њи ма о здра вом на чи ну жи во та и по треби пре вен тив них пре гле да, еки па здрав стве них рад ни ка До ма здравља ''Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић'' ре а ли зу је про грам про јек та ''ДИЛС''. Про јек том су об у хва ће на ли ца стари ја од 65 го ди на ко ја жи ве на подруч ју ин ђиј ске оп шти не. Тим по водом су на по ме ну ту те му, про шле не де ље у До му пен зи о не ра у Ин ђи ји го во ри ле др Ан ка Ко ра ли ја, ле кар оде ље ња кућ не не ге и ну три ци о ниста Су за на Аћи мо вић. - Реч је о здрав стве ном про све ћива њу гра ђа на ста ри јих од 65 го ди на. Ин си сти ра мо да се не ју на че, да ре ал но про це не сво је мо гућ но сти, до вољ но кре ћу и од ма ра ју, во де рачу на о хи ги је ни, да је ду што ви ше во ћа и по вр ћа да не би жи вот потро ши ли пре вре ме на - ка же др Кора ли ја. Ква ли тет ни ји жи вот у тре ћем до бу О то ме ко је се на мир ни це препо ру чу ју ста ри ји ма од 65 го ди на и ка ка ве по сле ди це по њих мо же да има не пра вил на ис хра на пре до чи ла им је Су за на Аћи мо вић, ну три ци о ниста. По жељ но је да у ис хра ну укључе жи та ри це, по сна ме са, и до кило грам днев но во ћа и по вр ћа, мла ко и млеч ни про из во ди са што ма њим про цен том ма сти, пре по ру чи ла је Аћи мо ви ће ва. Сви они ко ји су по крет ни и рела тив но до брог здра вља мо гли су по чет ком ове не де ље бес плат но да про ве ре крв ни при ти сак, ше ћер у кр ви, да ура де ЕКГ. Оне ко ји се тешко кре ћу или су не по крет ни ме дици на ри им уз пре гле де са ве те да ју код ку ће ка ко би им жи вот учи ни ли ко ли ко то ли ко ква ли тет ни јим у датим окол но сти ма. З.Г.С. По тра га за би стом Кра ђа би сте из ли ве не у ба кру народ ног хе ро ја Бо шка Пал ко вљеви ћа-пин ки ја,ко ја се на ла зи ла на Вра ња шу, при ја вље на је још у ма ју. О то ме је оба ве ште на и по ли ци ја. - Има мо са зна ња да има из ве сног на прет ка у у про на ла же њу и ден тифи ко ва њу по чи ни ла ца тог кри минал ног чи на. Но, до да нас би ста ни је про на ђе на и вра ће на на сво је ме сто, ис ти че пред сед ник Град ског од бо ра СУБ НОР-а Срем ска Ми тро ви ца Ра да Ко ри ца - Ба та. Вра њаш је има ње у вла сни шту АД Пин ки, а са да се на ла зи у сте чају. До при ва ти за ци је овог по љо привред ног до бра, ту је жи ве ло три десе так по ро ди ца, док да нас та мо више ни ко ни је на ста њен. Пин ки је ро ђен у Ман ђе ло су и је дан је од нај по зна ти јих сремских пар ти за на и ор га ни за то ра устан ка у овом кра ју. По фор мира њу Фру шко гор ског пар ти занског од ре да, по чет ком сеп тем бра по ста вљен је за за ме ни ка ње го вог ко ман дан та. Уче ство вао је и у пр вој ве ли кој ак ци ји сремских пар ти за на, осло бо ђе ња кому ни ста-ро би ја ша из ми тро вач ке ка зни о не. По ги нуо је у су ко бу с фа ши сти ма на Ши ро ким ле ди на ма, код Ма ле Ре ме те, 9. jуна го ди не. Оби ла зе ћи па шњак Ва ље вац приме ће на је скри ве на у тра ви гљива мо дри ка ча (Le pi sta nu da) за ко је се ис по ста ви ло да је но ва за спи сак ре зер ва та. Ше шир ке од 7-18 цм, јасту ча сто ис пуп чен, за тим спљо штен, на по слет ку по не кад и уду бљен. Руб је ду го под вр нут, го то во из рав нат, че сто ва ло вит или жље баст. Мо дрика ча има про мен љи ву бо ју ше ши ра, од љу би ча сте и мо дри ка сте до сме ђе и то по чев ши од те ме на пре ма рубу. Те ло ваљ ка сто, пре ма дну ма ло де бље. Љу би част, пре ко то га бе ло пра шњав и у гор њој по ло ви ни уз дужно ис пру ган и чак из бра здан. Шири на 6-20цм, а ви си на 5-15цм. Ко ра је влак на ста и твр да. На дну др шке увек су оста ци тла и ли сти ћи ма ло си ла зе низ др шку. Ја сан знак распо зна ва ња мо дри ка че је па му ча сти за вр ше так на дну др шчи це. Ли стићи су љу би ча сти, ма ње ви ше там ни, код од ра слих при ме ра ка не ме ња ју бит но бо ју. Ли сти ћи су по не кад на о- ко тан ки и гу сти Мо дри ка ча ра сте у свим шу ма ма и пар ко ви ма. Има је и у че ти нар ским и у ли сто пад ним шума ма с ду бљим сло јем ли шћа. Ра сте у ве ћим ску пи на ма, че сто и у кру гови ма. Мо дри ка ча ра сте у два ма ха, у про ле ће и у ка сну је сен. У дру гом ин тер ва лу је из да шни ја. По не кад, за бла жих зи ма, мо же да се срет не у јану а ру и фе бру а ру. Је сти ва је до бро ску ва на а си ро ва је отров на! Гљи ва мо дри ка ча (Le pi sta nu da) Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, у скла ду са чл. 20. и 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни галс ник РС, број 135/2004 и 36/2009 ) и чл. 2 Пра вил ни ка о по ступ ку јав ног уви да, пре зента ци ји и јав ној рас пра ви о сту ди ји о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 69/2005) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та, По ли мер плус Д.О.О. из Бе о гра да, Ну ши ће ва 6/ IV, под нео је да на го ди не, зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја про јек та про из вод ње и скла ди ште ња предме та од пла стич них ма са на жи вот ну сре ди ну чи ја ре а ли за ци ја се плани ра у за пад ном де лу бло ка 25 рад не зо не у Но вој Па зо ви, на кат.парц. бр.735/95 упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти број 5098 к.о. Но ва Па зо ва. Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, из ра ђе на је од стране Ин сти ту та за за шти ту на ра ду а.д. из Но вог Са да, ул.школ ска бр.3, број СПУ-125 од ју на 2011 го ди не. Јав ни увид у Сту ди ју, мо гућ је сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва у згра ди Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва (кан це ла ри ја бр.18 у при зе мљу), до го ди не, до ка да сви за ин те ре со ва ни мо гу до ста ви ти сво ја ми шље ња, у пи са ној фор ми, са пред ло зи ма за из ме не и до пу не Сту ди је. Ва ше при мед бе и ми шље ња мо же те до ста ви ти на адре су Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, Све то сав ска бр. 11. Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о Сту ди ји о про це ни ути ца ја одр жа ће се го ди не, у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве општи не Ста ра Па зо ва, са по чет ком у ча со ва, уз при су ство но си о ца про јек та и свих за ин те ре со ва них прав них и фи зич ких ли ца. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Јо ван ка Зур ко вић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић, Живан Неговановић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву

Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву удк Игор Бо ро зан Сне жа на Цвет ко вић Ви ла ди на сти је Обре но вићу Сме де ре ву Смедеревo 2008. Из да вач: Му зеј у Сме де ре ву Eди ци ја Ма ги стар ске те зеи док тор ске ди сер та ци је 223 стра

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град DOI 10.5937/kultura1339362T УДК 659.3/.4:316.72 316.775-053.5/.6 стручни рад ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ Са же так: Те ма Од но

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ *

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Ива на АРИ ТО НО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ НА

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14.

Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ВА СА ЧУ БРИ ЛО ВИЋ (1897 1990) Oс н и в а Ч и п р в и д и р е к т о р Ба л к а н о л о ш к о г и н с т и ту т а САНУ) Ва са Чу бри ло вић је ро ђен 14. ја ну а ра 1897. го ди не у Босан ској Град ишки,

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за филозофију, Београд DOI 10.5937/kultura1341011K УДК 167/168 1:5 575.8:1 оригиналан научни рад ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА Са же так: Синтагма

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић

Прин це за Шар ло ша. и ро ђен дан ски бал. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паjван чић Прин це за Шар ло ша и ро ђен дан ски бал Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паjван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Charlotte and the Birthday Ball Text Vivian French

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

Из град ња во до тор ња

Из град ња во до тор ња www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 4. септембар 2013. Број 2740 Цена 40 динара у овом броју: СА СТА НАК У ВЛА ДИ ВОЈ ВО ДИ НЕ: Ири жа ни за са да

More information

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3.

Кар ло вач ка ви на. Цар ска па ла та је ове не де ље уго сти ла по зна те. Опасно клизиште у Черевићу. Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 23. март 2011. Број 2612 Цена 40 динара у овом броју: Пензионери траже бенефицирани превоз Страна 3. Кар ло вач ка

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар 2012. Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју:

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА Би ља на Ал ба ха ри 1 УДК: 94(=411.16)(497.11 Крушевац)(093) Са ва (Са ул) Ша ро њић 2 Пре глед ни рад Бра ни слав Ри стић 3 Да тум при је ма: 24.04.2016. ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација

Производња од октобра. Срећан Ускрс! Agencija G. Заједно у пројекте Страна 15. Укуп но 45 же на из Беш кe, Нових. Ни београдизација, ни новосадизација www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 8. април 2015. Број 2823 Цена

More information

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ **

ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА ЈА ГО ДИ НЕ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 94(497.11)"1941"(093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић ДЕ ША ВА ЊА у САН џа КУ од ЈУЛ СКОГ УСТАН КА до КРА

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра

Анђелин корак од срца Стра нa 22. Ми ни стар по љо при вре де и за штите. Индонежани уложили 11 милиона евра www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 7. септембар 2016. Број 2897

More information

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Емили. и леиа вила. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Емили и леиа вила Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Emily and the Beautiful Fairy Text Vivian French 2005 Illustrations

More information

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ

Број 43. Фебруар јул Цена 300 дин ГОДИНА КЊИГЕ Број 43 Фебруар јул 2010. Цена 300 дин. 2010. ГОДИНА КЊИГЕ Матица српска Дан Библиотеке града Београда Михајло Пантић Гојко Божовић Библиотека Јагодина Излог нових књига Периодика Задужбинарство у Срба

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја

МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја Дело :2 МО СКОВ СКА СА ГА Три логи ја ДЕ ЦА ЗИ МЕ РАТ И ТАМНОВАЊЕ ТАМНОВАЊЕ И МИР Уред ни ци ПЕ ТАР БУ ЊАК ОЛ ГА КИ РИ ЛО ВА Ва си лиј Ак сјо нов Мо сков ска са га књи га друга Рат и тамновање С ру ског

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву

Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру штву УДК: 299.5 271.222(497.11)-662:3 322:271.222(497.11) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 91 104. Цр ква у са вре ме ном се ку лар ном срп ском дру

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије

Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему Републике Србије 214 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1304214K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 657.478:616-083(497.11) Финансијска одрживост кућног лечења у здравственом систему

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ми лош М. Да мја но вић 1 УДК: 28--58-788(497.115)(091) Фи ло зоф ски фа кул тет Пре глед ни рад Ко сов ска Ми тро ви ца Да тум при је ма ра да: 4. jul 2017. ДЕР ВИ ШИ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Ре зи

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

Однос психоанализе и религије

Однос психоанализе и религије УДК: 159.964.2:929 Лоренц Б. 2-1:159.964.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 621 634. Однос психоанализе и религије према Бориславу Лоренцу Олгица

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ

УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ ОБЈЕ КА ТА У БЕ О ГРА ДУ У XIX И XX ВЕ КУ У ОД НО СУ НА ПО ТРЕ БЕ ГРА ДА МАРИЈА ПАВЛОВИЋ Умет нич ко-про дук циј ска гру па Ноћ му зе ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754190P УДК 725.8(497.11) 18/19 796/799(497.11)(091) оригиналан научни рад УЛО ГА, ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ И ПРЕ О БРА ЖАЈ СПОРТ СКИХ

More information