20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС"

Transcription

1 Година LII Сремска Митровица Среда 19. децембар Број 2703 Цена 40 динара 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС 20% ГРАТИС у овом броју: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ: Срему две соларне електране Страна 2. СРЕМСКИ ФРОНТ ПРЕУЗИМАЈУ КОМУНАЛЦИ: Добар потез у право време Страна 4. лав ске тр пе зе у бо жић не и по сне да не, учи ни ле су да Сје ри ба по ста ла нај тра же ни ја на мир ни ца ши ром Сре ма. Сход но то ме, ри бар ни це и ме га мар ке ти су до бро снаб деве ни ка ко реч ном, та ко и мор ском ри бом, ма да је, по тради ци ји, нај ве ћа по тра жња за до ма ћим ша ра ном чи ја се це на кре ће од 370 ди на ра по ки ло гра му. М. М. У наредном броју поклон читаоцима: КАЛЕНДАР за годину! Свим верницима коjи Божић славе по Грегориjанском календару честитамо празник! Но во го ди шња гро зни ца у срем ским гра до ви ма Страна 20. Irig Sremska Mitrovica Nova samoposluga u Dekancu Izuzetno povoljne cene Širok asortiman robe SVE JE NA AKCIJI!

2 2 Среда, 19. децембар na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Пра ве вред но сти ако сам имао на ме ру да се у овим ко лум на ма Иод мак нем од по ли ти ке и чи та о це од мо рим од те шких те ма и на ших за блу да, ипак, код нас се све на кра ју сво ди на по ли ти ку. Про шле не де ље до де ље не су го ди шње на граде нај бо љим сту ден ти ма Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду из Фон да Сла ђа на Ђор ђе вић. Све је по че ло пре 17 го ди на ка да су ро ди те љи тра гично пре ми ну ле сту дент ки ње пр ве го ди не ме ди цине - од се ка за сто ма то ло ги ју, Сла ђа не Ђор ђе вић од лу чи ли да сво ју уште ђе ви ну уло же у Фонд ко ји ће на гра ђи ва ти нај бо ље ме ђу до бри ма. Ро ди те љи пре ми ну ле сво је ме зи ми це Сла ђа не, Ве сна и Драги ша Ђор ђе вић из Жа бља има ли су пле ме ни то ср це и би ли пр ви но си о ци при ват не фон да ци је у Вој води ни. Пре дам ном спи сак на гра ђе них по го ди на ма. Чи там име на: Ра дин Је ле на, про сеч на оце на 9,82; Об ра до вић Јо ва на, про сеч на оце на 9,79; Сла ђа на Ди ми три је вић про сеч на оце на 9,97 А он да до лазим до име на Квр гић Ива не са про сеч ном оце ном на ме ди ци ни 10,00. Ту ми је дах за стао. На ви ру пи та ња и ди ле ме. Да ли је мла да док то ри ца овим успе хом обез бе ди ла се би рад ну књи жи цу или ће и она мо ра ти на би ро за не за по сле не да че ка у реду, и да бу де увек у нај у жем кру гу из бо ра. А онда пре ваг ну кри те ри ју ми си сте ма вред но сти овог вре ме на и сти же оба ве ште ње да, на жа лост, ово га пу та ни је при мље на. Не тре ба по мо ћи Ива ни Квргић, тре ба по мо ћи сви ма на ма да пра ве вред но сти, у овом слу ча ју дра гу љи, уђу у си стем и из ну тра га поч ну ме ња ти, опет ра ди нас. Ива на је по ка за ла да за та ко не што има по тен ци ја ла, жед на зна ња и снаб де ве на ве ли ком рад ном енер ги јом. Та кви ће ме ња ти ста ње. Јав но пи там ми ни стар ку здра вља да ли има Пра вил ник, ко декс, на ред бу, ин струк цију ко јом ће нај бо љи сту ден ти ме ди ци не ауто мат ски би ти при мљен на пр ви кон курс ко ји отво ре здравстве не уста но ве у овом слу ча ју у Но вом Са ду. Ако не ма ову вр сту прав них ака та, за што их не ма? Можда због ми та и ко руп ци је, или про пу шта ња мами не и та ти не де це. И овај акт је бор ба про тив ко руп ци је. Ту се ђо ном ста је ко руп ци ји на гла ву. На жа лост, би ло је ово га и у мо је до ба, у со ци јали зму. Је дан мла ди сту дент за вр шио је фи зи ку са про сеч ном оце ном бли зу де сет. Ни је про ла зио на кон кур си ма. Отац му је био про фе сор бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма. Ми лан че, ка ко су га звали, по чео је се бе да пре и спи ту је, да сум ња у свој ква ли тет, све док јед ног да на ни је до шао ку ћи и оцу са оп штио да он не про ла зи на кон кур си ма због ње га. Сре ћом, би ло је раз бо ри тих љу ди ко ји су помо гли да се за по сли у јед ној од ба на ка из Но вог Са да (ком пју те ри) кад су чу ли на чин на ко ји је овај млад чо век от па тио. И ни су се пре ва ри ли. Ове не де ље, 20. де цем бра до де љу је се тра дици о нал на на гра да нај бо љем сту ден ту Но во сад ског уни вер зи те та у школ ској 2011/2012; на гра да фонда ци је Др Зо ран Ђин ђић. То је опет јед на Ива на, са мо се дру га чи је пре зи ва, Ку зми нац. За вр ши ла је При род но-ма те ма тич ки фа кул тет са про сеч ном оце ном 10,00. Она је де те на шег рав ног Сре ма, из Ла ћар ка, а мо гла је би ти из би ло ког дру гог кра ја Вој во ди не. Исто пи та ње бих мо гао по ста ви ти уваже ном и по што ва ном рек то ру Но во сад ског уни верзи те та проф. др Ми ро сла ву Ве ско ви ћу: да ли је за Ива ну обез бе ђе но ме сто на уни вер зи те ту? Обе Ива не ни су ку пи ле ди пло ме на ме га трен до ви ма, ди пло ме су ку пи ле њих. По европ ским стан дар ди ма Ива не су са овим успе хом отво ри ле и сво је рад не књи жи це, осим мо жда код нас. Узми мо их пре не го што их Европа узме. Узми мо их ра ди нас, ра ди бу дућ но сти Ср би је. У НО ВИ САД МЕ МО РАН ДУМ СА СЛО ВАЧ КОМ ФИР МОМ GREEN ENERGY Сре му две со лар не елек тра не У оп шти на ма Срем ска Ми тро ви ца, Бе о чин и Оџа ци при пре мље но 15 про је ка та чи јом ре а ли за ци јом ће би ти по стиг ну та сна га 15 ме га ва та У Пот пи си ва ње спо ра зу ма о из град њи со лар не елек тра не у Срем ској Ми тро ви ци Вла ди АП Вој во ди не про те кле сед ми це потпи сан је Ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу Покра јин ског се кре та ри ја та за енер ге ти ку и мине рал не си ро ви не и сло вач ке фир ме Green Energy. Овом при ли ком, пот пи са ни су и спо ра зу ми о са рад њи из ме ђу фир ме Green Energy и вој во ђан ских оп шти на Оџа ци, Срем ска Ми тро ви ца и Бе о чин. - Ме мо ран дум пред ста вља на ста вак са рад ње утврђе не пот пи си ва њем ме ђу на род ног уго во ра и спо разу ма из ме ђу Сло вач ке Ре пу бли ке и Ре пу бли ке Ср би је - ре кла је по кра јин ска се кре тар ка за енер ге ти ку и мине рал не си ро ви не На та ша Па ви ће вић Ба јић и нагла си ла да се са рад ња на ста вља из град њом енер гетских обје ка та ко ји су на шој зе мљи из у зет но по треб ни и због оба ве зе да се до го ди не ко ри сти 27 од сто енер ги је из об но вљи вих из во ра енер ги је. - Ово је пр ви ко рак ка из град њу обје ка та ко ји кори сте све ви до ве об но вљи вих из во ра енер ги је на тери то ри ји чи та ве Ре пу бли ке Ср би је. По кра јин ски секре та ри јат за енер ге ти ку и ми не рал не си ро ви не ће по себ ну па жњу пру жи ти кроз по др шку ло кал них само у пра ва, где ће ова сло вач ка ком па ни ја по че ти са из град њом енер гет ских обје ка та, ис та кла је На та ша Па ви ће вић Ба јић. Ди рек тор фир ме Green Energy Лац ко То маш изја вио је да Ме мо ран дум о са рад њи пред ста вља доку мент ко јим се за по чи ње ак тив на са рад ња са Владом Вој во ди не, на ро чи то при ли ком при пре ме про јека та ко ји ће ко ри сти ти об но вљи ве из во ре енер ги је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Пр вен стве но, реч је о про јек ти ма ко ји ће ко ри сти ти со лар ну енер ги ју БЕ О ГРАД SIR MI UM STEEL МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИМ КОМ ПА НИ ЈА МА У СР БИ ЈИ Нај у спе шни ји у Сре му спе ци јал ној пу бли ка ци ји не дељ ни ка НИН о нај у- спе шни јим ком па ни ја ма у Ср би ји, срем ско ми тровач ка то пи о ни ца Sir mi um Steel на шла се ме ђу 100 нај у спе шни јих пре ма по слов ним ре зул та ти ма у го ди ни. У об ја вље ној пу бли ка ци ји, Sir mi um Steel се нала зи на пе том ме сту у ме тал ском ком плек су Ср би је, а на 78. ме сту на ли сти оства ре них при хо да у го ди ни. На ли сти нај ве ћих срп ских из во зни ка у го ди ни Sir mi um Steel је на 17. ме сту. Пу бли ка ци ја је пред ста вље на на окру глом сто лу ко ји је ораг ни зо вао НИН на те му По слов ни иза зо ви ком па ни ја у го ди ни. Уз пред став ни ке Вла де Срби је, др жав них аген ци ја, При вред не ко мо ре, Свет ске бан ке и пред став ни ке при ват них ком па ни ја раз го вара ло се са ко јим про бле ми ма се су сре ћу ин ве сти то ри то ком по сло ва ња у Ср би ји и шта се мо же учи ни ти да се са да шњи по слов ни ам би јент по бољ ша. - На ја вље но по ску пље ње стру је за ин ду стриј ске по тро ша че на ви со ком на по ну од пре ко 50 про це на та сва ка ко ће би ти иза зов већ на по чет ку го ди не за ком па ни је ко је тро ше ве ли ке ко ли чи не елек трич не енер ги је, а ме ђу њи ма је и Sir mi um Steel об ја снио је Ве ли бор Олу јић, члан Над зор ног од бо ра Sir mi um за про из вод њу елек трич не енер ги је, а би ће ис ко ришће на ис ку ства ко ја су сте че на ре а ли за ци јом ова квих про је ка та у Сло вач кој. Као што је пот пи сан Ме мо ран дум са Вла дом АП Војво ди не, та ко су пот пи са ни спо ра зу ми о са рад њи са оп шти на ма Срем ска Ми тро ви ца, Бе о чин и Оџа ци. У овим гра до ви ма, на њи хо вим ка та стар ским пар це лама, при пре мље но је 15 про је ка та, чи јом ре а ли за ци јом ће би ти по стиг ну та сна га 15 ме га ва та, а То маш је изра зио на ду да ће то ком го ди не, би ти до би је не све до зво ле за из град њу ових енер гет ских обје ка та. Ина че, Green Energy д.о.о има у пла ну да ин ве стира 30 ми ли о на евра у про јек те за про из вод њу енерги је из об но вљи вих из во ра енер ги је у АП Вој во ди ни. У про це су ре а ли за ци је је 17 про је ка та у Ре пу бли ци Ср би ји од че га је 10 у АП Вој во ди ни. Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни сав Неди мо вић ка же да ће из град ња со лар не елек тра не до не ти но ви ква ли тет жи во та, пре све га, са аспек та енер ге ти ке и за ши те жи вот не сре ди не. - Ми смо пре у зе ли оба ве зу да при ку пи ло и обез беди ло нео п ход ну до ку мен та ци ју, а Green Energy се оба ве зао да уло жи два ми ли о на евра на ло ка ли те ту Рас тик код Ди во ша и из гра ди елек тра ну сна ге 1,9 ме га ва та. Про је кат тре ба да се ре а ли зу је од мар та, а ми смо сво је оба ве зе по че ли да из вр ђа ва мо до ноше њем пла на де таљ не ре гу ла ци је ко јим се де фи ни ше чи тав про стор - ре као је Не ди мо вић. - Ако се пла нови оства ре, ово ће до не ти но ви ква ли тет жи во та са аспек та енер ге ти ке и за шти те жи вот не сре ди не. С. Ђ. По гон на би о ма су Вест о из град њу со лар не елек тра не ни је је ди на што се ти че ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енерги је у Срем ској Ми тро ви ци. На и ме, ове сед ми це тре ба да бу де пу штен у рад и по гон на би о ма су у окви ру Па нон ских елек тра на ко је и Срем ску Митро ви цу снаб де ва ју то плот ном енер ги јом. По гон ра ди на сун цо кре то ву љу спу. - По гон је у фа зи про ве ре, ра де се про бе и већ је про из ве де но око 30 ме га ва та то плот не енер гије и са ула га њем од два ми ли о на у овај обје кат ми ће мо, је ди ни у Ср би ји, има ти тер мо е лек тра ну ко ја ра ди на овај по гон - на во ди гра до на чел ник Не ди мо вић. Ина че, реч је о ула га њу од око 1,5 ми ли он евра, а фин си рао га је ЕПС, док је Срем ска Ми тро ви ца уче ство ва ла у обез бе ђе њу до ку мен та ци је. На ја вље но по ску пље ње стру је то пи о ни ци до но си но ве иза зо ве Steel-а.- То ће нам дра ма тич но по гор ша ти кон ку рентност на ме ђу на род ном тр жи шту, а це ну то га не ће плати ти на ши куп ци, већ ми. Д. Р.

3 Среда, 19. децембар РУ МА УСВО ЈЕН БУ ЏЕТ ЗА НА РЕД НУ ГО ДИ НУ Сна жна со ци јал на ди мен зи ја Оп шти на има пла но ве за ко нач но ре ше ње про бле ма из бе глих ли ца - Де фи цит од 20 ми ли о на ди на ра не што чи ме би се мно ге ло кал не са мо у пра ве мо гле по хва ли ти - Но ви про је кат по љо при вре де: уре ђе ње ме ли ра ци о них ка на ла ла ни ра ни бру то при ход бу- та Оп шти не Ру ма за Пџе го ди ну из но си две ми ли јар де и сто ше зде сет је дан ми ли он ди на ра - пла ни ра ни бу џет ски при хо ди су ,38 ди нара од че га су пла ни ра на прене та сред ства 20 ми ли о на дина ра. У струк ту ри при хо да најве ће је уче шће по ре за на до ходак, до бит и ка пи тал не до бит ке - 48,78 про це на та. Пла ни ра ни рас ход је у ви си ни при хо да, нај ве ћа став ка су рас хо ди за основ на сред ства - 31,96 проце на та. Ово су не ки од основ них по ка за те ља бу џе та Оп шти не Ру ма ко ји је усво јен на скупштин ском за се да њу одр жа ном 14. де цем бра. Да ли је бу џет ре ал но пла ни ран, има ли шансе за оства ре њем или је све ''про да ја оп ти ми зма'' ка ко га је ока рак те ри са ла опо зи ци ја, пока за ће го ди на ко ја до ла зи. Ово је бу џет ко ји се по пр ви пут ра ди по прин ци пу про грамског бу џе ти ра ња, пре ци зно су на бро ја ни про јек ти ко ји ће се ре а ли зо ва ти, ре као је пред седник оп шти не Го ран Ву ко вић и до дао: -Бу џет за го ди ну је соци јал ни и ин ве сти ци о ни - 80 ми ли о на се из два ја за со цијал ну за шти ту, 24 ми ли о на за здрав ство, знат на сред ства издво ји ће се за јав на пред у зе ћа као што су ''Во до вод'' и ''Стамбе но''. Ма да има за ла га ња да сва јав на пред у зе ћа тре ба да по слу ју ис кљу чи во тр жи шно, то још увек ни је мо гу ће - водо вод не це ви су из 70-их годи на, мо гло би би ти про бле ма ИРИГ ОТВО РЕН НО ВИ ПО ГОН КОМ ПА НИ ЈЕ ТО МА Но ва рад на ме ста По кра јин ска Вла да је пре ко Се кре та ри ја та за рад и за по шља ва ње, са мо кроз про грам отва ра ња но вих рад них ме ста у про те кле че ти ри го ди не за по сли ла љу ди о ви при вред ни обје кат зе- ске ком па ни је То - Ма Нмун па ле те ко ја се ба ви про из водњом, от ку пом, про да јом и серви сом па ле та, про те кле не деље отво рен је у Ири гу. Уз прису ство мно го број них го сти ју, ме ђу ко ји ма су и пред став ни ци Ко ка Ко ле, Хен кел Ср би ја, Вик то ри ја оил, Имлек, Соко Штарк и дру гих ком па ни ја, по гон је отво ре ним про гла сио пред сед ник Вла де АП Вој во дине Бо јан Пај тић, ко ји је овом при ли ком ис та као да ће по крајин ска ад ми ни стра ци ја, као и увек до са да, свим рас по ложи вим сред стви ма по др жа вати оне ко ји у вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе ре ше да покре ну соп стве ну про из вод њу. Пре ма ре чи ма Го ра на Нена до ви ћа, ди рек то ра ком пани је То Ма па ле те, у иришком по го ну, про из во ди ће се евро и дру ге па ле те, ре про мате ри јал и еле мен ти за па ле те, као и бри кет. Пре ко осам де сет од сто про из вод ње, ис та као је Не на до вић, би ће усме ре но на из воз. - Тре нут но је у по го ну запо сле но два де сет рад ни ка, а у ско ри је вре ме пла ни ра мо упошља ва ње још то ли ког бро ја љу ди ко ји су спрем ни да своје зна ње и ис ку ство по де ле са на ма. Нај ве ћи део про из вод ње на ме њен је из во зу на не ка од нај зах тев ни јих европ ских тржи шта, чи ме до ка зу је мо да уме мо да је наш про из вод и те ка ко кон ку рен тан. Ве ли ку за хвал ност ду гу је мо пред ставни ци ма по крај ни ске и ло кал не вла сти ко ји су нас по др жа ли и по мо гли нам да по сао адап таци је објек та у ко ји је уло жено око ми ли он евра при ве де мо У оби ла ску по го на кра ју, ре као је Не на до вић. У свом обра ћа њу оку пље нима, пред сед ник Оп шти не Ириг, Вла ди мир Пе тро вић ис та као је да је отва ра ње овог по го на још је дан у ни зу до ка за да је у Ири гу ство ре на по год на кли ма за до ла зак ка ко до ма ћих та ко и стра них ин ве сти то ра. - Про те клих го ди на ура ди ли смо до ста на раз во ју по словног ам би јен та и сма ње њу не запо сле но сти у на шој Оп шти ни. На рав но, пре све га по треб но је ство ри ти по год ну кли му и ста бил не ин сти ту ци је и ми смо у то ме ус пе ли. Са ком па ни јом То Ма па ле те има мо од личну са рад њу ко ја је, на кра ју, ре зул ти ра ла отва ра њем овог по го на и упо шља ва њем Ирижа на - ис та као је Пе тро вић. На кон све ча ног отва ра ња, до ма ћи ни и го сти об и шли су по го не и том при ли ком, председ ник по кра јин ске Вла де, Бојан Пај тић још јед ном је ис такао да ће АП Вој во ди на и у будућ но сти по др жа ва ти све оне ко ји ре ше да сво ју по слов ну ви зи ју спро ве ду у де ло. - По кра јин ска Вла да је преко Се кре та ри ја та за рад и запо шља ва ње, са мо кроз про грам отва ра ња но вих рад них ме ста у про те кле че ти ри го ди не запо сли ла љу ди и као и увек и да нас смо спрем ни да суб вен ци о ни ше мо рад на ме ста и по мог не мо све оне ко ји имају иде ју и ви зи ју ко ја мо же да да за до во ља ва ју ће ре зул та те. За и ста тре ба има ти хра бро сти и ово те шко вре ме отво ри ти но ви фа брич ки по гон - ис такао је Бо јан Пај тић. - Вла да АП Вој во ди не има мо рал ну обаве зу да по др жи ту хра брост и спрем ност, што ће суб вен ци о- ни са њем рад них ме ста сва ка ко ура ди ти. С. Лап че вић Рас пра ва о бу џе ту у Ру ми са во до снаб де ва њем. Слич но је и са ЈП ''Стам бе но'', због заста ре ло сти си сте ма, при сут на је енер гет ска не е фи ка сност: у оба слу ча ја основ ни је про блем што ова пред у зе ћа не на пла ћују еко ном ску це ну сво јих услуга, јер гра ђа ни то још увек не мо гу да пла те. Пред став ни ци опо зи ци је, углав ном из ре до ва СНС, изне ли су ди ја ме трал но су прот на ми шље ња. Сте ван Ко ва че вић је ми шље ња да је све ово ''прода ја оп ти ми зма'' јер се при ходи ба зи ра ју на сре стви ма ЕУ и по ре зу на за ра де - оче ку је се екс пан зи ја у за по шља ва њу, а за то не ма ре ал них по кри ћа. Сла ђан Ман чић је кри ти ко вао бу џет по пи та њу ме сних за једни ца - за 20 ме ста пла ни ра се 40 ми ли о на ди на ра, док ће се за ре кон струк ци ју јед не румске ули це из дво ји ти 60 ми ли о- на ди на ра - где је ту сра змера, пи тао се он. Ре а го ва ли су 20% ГРАТИС д овог бро ја Срем ске но- не из ла зе на но вом, Ови ве ћем фор ма ту. Ка да смо, из објек тив них раз ло га, би ли при ну ђе ни да ме ња мо формат но ви на иза бра ли смо овај без об зи ра на чи ње ницу да ће нам то до не ти низ про ме на у тех нич ком сми слу, про ме не у рас по ре ду стра на, али и да ле ко ве ће тро шко ве штам па ња ли ста. Ве ћи фор мат зна чи да ћемо, без про ме не це не но ви на, чи та о ци ма и огла ши ва чи ма по ну ди ти за пе ти ну ве ћи простор, као и ве ћи број ко лор них стра на. У те шкој еко ном ској годи ни опре де ли ли смо се за још јед но ве ли ко из два ја ње ко је ће Срем ске но ви не си гур но учвр сти ти на ме сту јед ног од ли де ра у ре ги о нал ном ин форми са њу на про сто ри ма Вој води не и Ср би је. од бор ни ци ДС Пе тар Бо жић и Го ран Са ва тић - ако се у прет ход ном пе ри о ду не где улага ло, то су упра во МЗ, у по гледу адап та ци је ам бу лан ти, градње спорт ских те ре на, обје ка та кул ту ре. Уз на по ме не да но ви бу џет има сна жну со ци јал ну ди мензи ју и да је по кре тач при вреде, да не ма ви шка за по сле них у Оп штин ској упра ви и да не ће би ти про бле ма са ма сом за рада, пред сед ник СО Ру ма Не над Бо ро вић се по хвал но из ра зио о де фи ци ту: -Пла ни ра ни де фи цит је 20 ми ли о на ди на ра, из у зет но је ни зак, сва ка ло кал на са мо у- пра ва би се ти ме мо гла по хвали ти. Што је још ва жни је, не ма кре дит них за ду же ња. Ка ко ћемо га фи нан си ра ти - нај ре ални је је да се то учи ни са пре нетим сред стви ма из го дине. Ово је бу џет кон ти ну и те та, ука зу је на здра во упра вља ње еко но ми јом. Бо ро вић се освр нуо и на по љо при вре ду - ула зи се у про је кат По кра јин ског се крета ри ја та о уре ђе њу мли ра цио нух ка на ла, за шта је пла нира но 40 ми ли о на ди на ра. Наго ве ште но је и ре ше ње пи тања из бе глих и прог на них ли ца - уз ве ли ка сред ства ко ја су у окру же њу на го ве ште на за избе гли це, и спрем не пла но ве оп шти не, ве ли ке су шан се да се овај про блем ко нач но ре ши у це ло сти. Уз за кљу чак за ме ни ка председ ни ка Дра га на Кар да ша да се ра ди о до ку мен ту ко ји је раз вој ни, еко ном ски оправ дан и оци јал но од го во ран, бу џет за го ди ну усво јен је са 26 гла со ва. Би ло је и шест гла со ва ''про тив'', из ре до ва од бор ни ка СНС. К. Ку зма но вић Но ви фор мат Срем ских но ви на У исто вре ме, ве ћим фор матом, са ви ше стра на у бо ји и са но вим, мла дим ауто ри ма, труди ће мо се да по ну ди мо још више за ни мљи вих са др жа ја и наста ви мо с ра стом ти ра жа. Та ко ће мо се на нај бо љи на чин одужи ти чи та о ци ма ко ји нам из годи не у го ди ну ука зу ју све ве ће по ве ре ње па је већ са да из весно да и го ди ну Срем ске но ви не за вр ша ва ју са зна чајним ра стом ти ра жа у од но су на прет ход ну го ди ну. Уз но во ру хо, већ од на редних бро је ва, у ва шим Срем ским но ви на ма би ће и ви ше жи вот них при ча, ре пор та жа о за ни мљи вим љу ди ма и до га ђа ји ма, ви ше рубри ка из срем ских се ла, а нај више, као и до са да, не при стра сног и објек тив ног ин фор ми са ња. Глав ни и од го вор ни уред ник Жи ван Не го ва но вић

4 4 Среда, 19. децембар НЕ НАД БО РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА: Све ве ћи при ти сак на оп штин ску ка су - По не кад је из нос нов ца ма ње ва жан од по тре бе да се љу ди не ко ме по ве ре, из ја да ју - ка же Бо ро вић У то да со ци ја ла све ја че ку ца ал ком по вра ти ма др жа ве ни ко ви ше не сум ња, то је си ва и ту жна ре ал ност на шег вре ме на. Шта да чи ни осо ба ко јој се, у не ким по зним го ди на ма, по сло да вац ''за хвалио'' на до са да шњој са рад њи, ко ја је обо ле ла, пси хич ки или фи зи ки - све јед но, ко ја не ма па ра за лек, шта ре ћи о же љама де це, о по тре ба ма ста рих, о не пла ће ним ра чу ни ма ко ји попут тор на да ула зе у ку ће да би ту на чи ни ли фи нан сиј ски лом, да би ту и оста ли, до оне пр ве или по след ње опо ме не? А после, зна се. Где у та квој кли ми про на ћи оазу и да шак раз у мева ња? Нај зад, ко ће ду же из држа ти, ал ка или вра та? Све су то те ме и ди ле ме које већ не ко ли ко го ди на кру же и про сто ром Град ске ку ће у Ру ми. Пред сед ник Скуп шти не оп шти не Не над Бо ро вић увео је, као не ку вр сту ин сти ту ци је, прак су под на зи вом - при јем гра ђа на. Сва ке сре де, већ пу не че ти ри го ди не. Ко ли ко је љу ди до са да про шло кроз ову со ци јал ну ор ди на ци ју? - Све је по че ло го дине, до да нас смо раз го ва ра ли са око че ти ри хи ља де љу ди, ако се узме у об зир да се не ки ја вља ју и ви ше пу та, мо же се ре ћи да смо по мо гли гру па ци ји чи ји је број око до љу ди. Не над Бо ро вић О ко јој ка те го ри ји ста новни штва је нај че шће реч? - Углав ном су то со ци јал но угро же ни љу ди, ко ри сни ци соци јал не по мо ћи, а она се кре ће од пет до шест хи ља да ди на ра, пен зи о не ри чи је су пен зи је седам-осам хи ља да, љу ди без запо сле ња, бо ле сни љу ди. Сви они сво је пра во на јед но крат ну по моћ мо гу да ис ко ри сте не коли ко пу та го ди шње. Сред ства су обез бе ђе на из бу џе та, ми у ло кал ној са мо у пра ви чвр сти смо у ста ву да са овом прак сом тре ба на ста ви ти. Због по ме ну тих по треба, за ко ли ко је оп штинска ка са ''олак ша на'' у овој и у че ти ри прет ход не го ди не? -У ове свр хе је из дво је но око 25 ми ли о на ди на ра, ни је то са мо но вац, ту су тро шко ви за на бав ку др ва, ле ко ва, и неке дру ге по тре бе. Ове зи ме већ је по де ље на од ре ђе на ко ли чина др ва у ром ском на се љу, али и не ким рум ским ме сним зајед ни ца ма. Не ка да су то др ва, не ка да бри ке ти - ва жно је да у ку ће угро же них стиг не не ка вр ста огре ва. Ове го ди не примље но је око 700 љу ди ко ји су до би ли не ку вр сту по мо ћи, по сма тра но у нов цу, то је око осам ми ли о на ди на ра. Ко од лу чу је о то ме ко ме је по моћ нај по треб ни ја? -То ком при је ма гра ђана, са мном су пред став ници Цен тра за со ци јал ни рад, у но ви је вре ме ту је и Крум Ва сев, по моћ ник пред сед ника оп шти не. Да ли по ред фи нан сијских, при јем гра ђа на има и не ке дру ге ефек те? - С је се ни, и по чет ком зи ме, по ја чан је при ти сак со ци јал но угро же них гра ђа на пре ма нама. Ка да су у пи та њу ле ко ви, у 99 од сто слу ча је ва је по зити ван од го вор. При ма ли смо у по чет ку 30, са да већ око 60 осо ба ме сеч но, раз го вор тра је ми ну та, у за ви сно сти од слу ча ја - ка да би смо мо гли да при ми мо све оне ко ји то же ле, би ло би их си гур но и 500. Поне кад имам ути сак да је из нос тра же ног нов ца мо жда и ма ње ва жан од оне људ ске по требе да с не ким раз го ва ра ју о свим про бле му, да се не ко ме из ја да ју. Мно ги од њих ми се ја вља ју и на ули ци - где сте, ка ко сте? Да кле, на ста ла је ту и не ка вр ста при сно сти, по вере ња. К. Ку зма но вић ШИД ОДР ЖА ВА ЊЕ СРЕМ СКОГ ФРОН ТА ПРЕ У ЗИ МА ЈУ КО МУ НАЛ ЦИ До бар по тез у пра во вре ме Стан дард је спо со бан за оба вља ње ова квих по сло ва, ту ри стич ка про мо ци ја и про па ган да су по ве ре не Ту ри стич кој ор га ни за ци ји, док оп шти ни пред сто ји да ура ди план де таљ не ре гу ла ци је СТА РА ПА ЗО ВА КРЕ ДИТ НЕ МАЧ КЕ РАЗ ВОЈ НЕ БАН КЕ KfW За бо ље во до снаб де ва ње ла но ви Оп штин ског ве ћа Чпред ло жи ли су од бор ни цима СО да про ме не од лу ку из јану а ра про шле го ди не ко јом се упра вља ње и одр жа ва ње Спомен обе леж ја Срем ски фронт по ве ра ва Ме сној за јед ни ци Ада шев ци. Пре ма но вом предло гу, бри гу о овом ком плек су убу ду ће би тре ба ло да пре у зме ЈКП Стан дард, док ће за инве сти ци о на одр жа ва ња и да ље би ти над ле жна Ре пу бли ка. Ка ко је ре као Ми ро слав Јањић, ди рек тор Ту ри стич ке орга ни за ци је оп шти не Шид, Месна за јед ни ца Ада шев ци ни је би ла аде кват но опре мље на за одр жа ва ње Спо мен ком плек са, та ко да ће ова но ва од лу ка бити до бар по тез у пра во вре ме. - На ша дав на шња же ља да пре у зме мо Спо мен ком плекс са мо је де ли мич но усво је на јану а ра про шле го ди не. Са да је Ми ро слав Ја њић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид Оп штин ско ве ће до не ло од лу ку да се те ку ће одр жа ва ње по вери Стан дар ду, ко ји је и технич ки, струч но и ор га ни за ци о но Спо мен обе леж је Срем ски фронт спо со бан за оба вља ње ова кве вр сте по сло ва. Ту ри стич ка промо ци ја и про па ган да су по вере не Ту ри стич кој ор га ни за цији, док оп шти ни пред сто ји да, на кон што до би је мо до зво ле од За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, ура ди план де таљ не ре гу ла ци је. На кон то га тра жиће мо ин ве сти то ре, а мо ја же ља је да они бу ду са под руч ја шидске оп шти не. А, с об зи ром да је Срем ски фронт зда ње од ширег дру штве ног зна ча ја, тражи ће мо и од Ре пу бли ке да се у на ред ном пе ри о ду ви ше бри не о то ме - ис ти че ди рек тор Ту ристич ке ор га ни за ци је Оп шти не Шид Ми ро слав Ја њић, до да ју ћи да се бу ду ће одр жа ва ње овог ком плек са, не ће би ти по треб но из дво ји ти до дат на сред ства из оп штин ске ка се. Пре ма ње го вим ре чи ма, спомен ком плекс се на ла зи на 29 хек та ра, од че га је му зеј ска по став ка на се дам хек та ра, а оп ту жбе ко је су се про те клих да на мо гле чу ти о то ме да су пра во слав на цр ква и ка фа на из гра ђе не без гра ђе вин ских до зво ла, ди рек тор Ја њић од бацу је као не и сти ну и до да је: - Ка фа на, ко ју не ки по је динци спо ми њу, на ла зи се на том ме сту већ 23 го ди не, а цр ква је са гра ђе на го ди не и има све по треб не гра ђе вин ске дозво ле. То мо же мо и до ку мен това но да по твр ди мо, а за за бу ну ко ја је на ста ла и не до вољ но очу ва ње спо ме нич ког ком плекса мо гу са мо да кри вим претход ну власт. С. М. та ра Па зо ва и ње но ЈП Во- вод и ка на ли за ци ја на- Сдо шли су се ме ђу осам гра до ва и оп шти на у Ср би ји ко је ће уз кре дит Не мач ке раз вој не бан ке KfW по бољ ша ти свој си стем водо снаб де ва ња и ка на ли за ци је. Уго вор за овај кре дит, ко ји се узи ма на 15 го ди на под по вољним усло ви ма уз грејс пе ри од од три го ди не, за про је кат Водо снаб де ва ње и ка на ли за ци ја у оп шти на ма сред ње ве ли чи не у Ср би ји по чет ком де цем бара пот пи са ли су пред сед ни ци осам оп шти на и гра до ва (Ваље во, Ки кин да, Аран ђе ло вац, Про ку пље, Вр бас, Па ра ћин, Кња же вац и Ста ра Па зо ва) и ди рек то ри њи хо вих во до во да и пред став ник Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног разво ја ко је сто ји иза овог по духва та, са пред став ни ци ма Немач ке раз вој не бан ке KfW. По ре чи ма ди рек то ра ЈП Водо вод и ка на ли за ци ја Ста ра Па зо ва Ми ло ша Гр ко ви ћа, овом јав ном пред у зе ћу за побољ ша ње во до снаб де ва ња и ка на ли за ци ју би ће одо бре но 4,5 ми ли о на евра, док ће у реа ли за ци ји ком плет не ин ве стици је, је дан део сред ста ва обезбе ди ти оп шти на и Ре пу бли ка. Ка ко је одо бре ним про јек том пред ви ђе но, у бли зи ни по стоје ћих из во ри шта у Ста рој и Новој Па зо ви из гра ди ће се два глав на ре зер во а ра с ка па ци тетом при бли жно од ме та ра куб них, као и две глав не црпне ста ни це код ових ре зер воа ра ра ди на па ја ња пре ра ђе не во де у ди стри бу ци о не си сте ме Ми лош Гр ко вић, ди рек тор ста ро па зо вач ког Во до во да ова два гра да, ка па ци те та прибли жно 450kW. Из во ри шта, нови ре зер во а ри и ди стри бу тив на мре жа би ће по ве за ни уз ин стала ци ју SCA DA си сте ма и ин стала ци ју ме ра ча про то ка, ауто матских вен ти ла и дру гог при бо ра по треб ног за опе ра тив на побољ ша ња. По ме ну тим про јектом де фи ни са на је и ре ха би лита ци ја мре же во до снаб де ва ња и кућ них при кљу ча ка у Ста рој и Но вој Па зо ви у ду жи ни од чети ри до 10 ки ло ме та ра. Ина че, пр вом са стан ку, 6. де цем бра по пи та њу овог про јек та из оп штине Ста ра Па зо ва при суствво а ли су пред сед ник оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић и ди рек тор ста ропа зо вач ког Во до во да2 Ми лош Гр ко вић, ко ји су и пот пи сни ци по ме ну тог уго во ра. Г. М.

5 Среда, 19. децембар ДОК РАЗ МИ ШЉАМ О НА МА......знам да оно по сто ји Ру ма, де цем бар, Сне жно ју тро. Ту је чај од ка ми лице. И Во ји слав Илић ко ји нас сва ке зиме под се ћа: ''Чуј, ка ко ја у че ве тар кроз пу сте по ља не на ше, И гу сте сло је ве ма гле у вла жни ваља до... Са кри ком уз ле ће га вран и кру жи над мо јом гла вом, Мут но је не бо сво.'' Мут но је све. И цр ве ни кро во ви, и дим ња ци ко ји у ис пре ки да ним та ласи ма ис пу шта ју цр ни дим, и ми сли, и све што се ви ди у да љи ни, до кле поглед се же... Све жи во се не где скри ло, у изби цу у ко јој пуц ка ра пла мен, под стре ху, у жбун, у по не ку ко ли би цу од су вог ли шћа ко ју је за ве јао снег. Приро да ћу ти, док ја у че ве тар... Увек, уз пр ви снег, ми сли ме врате на пр ву на у че ну пе сми цу из ра ног де тињ ства: ''Пао је снег, по крио брег, и со как цео, по стао бео. А ја у со би, кроз про зор гле дам, и ми слим, бо же, ка ко је они ма - ко је је на по љу за текла зи ма.'' А,ето, овог ју тра, по сле мно гих сне го ва и ма гли, сне го ва ко ји су се дав но ис то пи ли, и пу стих ма гли ко је су пре кри ле не ке ту ђе, да ле ке до лине, се де ћи уз књи гу на ви ру ми ми сли про ша ра не сли ка ма Ко со ва, ба ри када, ва три ца и ди ма око ко јих љу ди гре ју, час ле ђа, час ли це и ру ке. Већ је снег са свим по крио брег, већ је дубо ка ноћ, а они сто је, ка жу - чу ва ју сво је... Аме ри ка, Евро па, и Ко со во Пи та се До бри ца Ћо сић, у на сло ву ''Ко со во'' из 2004: ''Да ли су Аме ри ка и Евро па, за слепље не сво јим крат ко роч ним ин те ре сима, за и ста на мер не да ко нач но историј ски по ра зе срп ски на род, да га толи ко обо га ље и фру стри ра ју да из гу би иден ти тет, огром ну кул тур ну ба шти ну, етос, до сто јан ство? За што?'' Ћо сић се вра ћа и у да ле ку истори ју: ''Ако су бит ку на Ко со ву Турци до би ли на бо ји шту, Ср би су је доби ли у ду ху. И Тур ци и Ср би ту су битку у вре ме ну из гу би ли. Од го вор ност за бу дућ ност на ла же да нас Ср би ма и Ал бан ци ма да ве ков ну бит ку за Ко сово не ре ше на бо ји шту, не го за зе леним сто лом. То је је ди на мо гућ ност да и Ал бан ци и Ср би оста ну по бед ни ци на Ко со ву. Пред ла жем те ри то ри јал ну поде лу Ко со ва и Ме то хи је...'' Би ло је то, да кле, Ле та го спод њег 2012, иде ју о по дели већ по о дав но пре кри ле ма гле, снего ви и шаш. По след њи ва гон те ком пози ци је из ми че и по гле ду. Са да, не где у тој ма гли, сла бо чуј не, по лу за мр знуте, као онај по след њи ли стак ''што вене од зим ског сту де ног да ха'', леб де у етру и у ме ди ји ма ре чи: ''Ко со во је оте то, да спа са ва мо шта се спа сти мо же'', ''Ако окре не мо ле ђа Евро пи, за два-три ме се ца не ће мо има ти па ра за пла те и пен зи је'', ''Зар да на ша де ца бу де ви ше гладна од дру ге де це у окру же њу'', ту и та мо: ''Тре ба би ти уз свој на род на Косо ву, кад му је нај те же...'' ''Под хит но пре ки ну ти све ве зе с Евро пом!'' ''Тре ба на ре а лан на чин при хва ти ти то ка ко свет функ ци о ни ше, та ко се и по на ша ти...'' Све су то срп ске ре чи, ску пе, ма ње ску пе, по не ке чист бофл. ''У хи ља ду му ка - ја је сам'' Све је про ла зно, пат ња је ван времен ска. Ето при ли ке да се, по ко зна ко ји пут у исто ри ји, за пи та мо: а шта је то пат ња? ''Ја је се, бра те, не бо јим, па ма кар би ла не из мер на. Сад је се не бо јим а пре сам је се бо јао... Чи ни ми се да у ме ни сад има то ли ко сна ге коју пат ња да је, да ћу све са вла да ти, све, са мо да мо гу се би сва ког тренут ка ре ћи: Ја, је сам. У хи ља ду му ка - ја је сам. Сав се гр чим у му ка ма, али је сам! У сту пи се дим, али по сто јим, сун це ви дим, а ако сун це и не ви дим, знам да оно по сто ји. А зна ти да сун це по сто ји, то ти је већ цео жи вот...'' - пи ше До сто јев ски. Пи ше До сто јев ски и о Евро пи. Он твр ди да се Евро па на ла зи уочи па да, па да оп штег и ужа сног. Твр ди да насту па че твр ти ста леж, уда ра и на ваљу је на вра та, и ако му се не отво ре, он ће их раз ва ли ти. Тај че твр ти сталеж не при ста је на ком про ми се, не ће уступ ке, зда ње се не ће мо ћи спа сти под у пи ра чи ма. ''Не мо же је дан ма њи део чо ве чанства да вла да над оста лим де лом људи као да су они ро бо ви - а је ди но су се у том ци љу, све до са да, ства ра ла сва гра ђан ска уре ђе ња у Евро пи. Сва та ''не ре ше на'' по ли тич ка пи та ња мора ју, на кра ју кра је ва, до ве сти до вели ког рат ног по ли тич ког раз ра чу нава ња, ту ће сви би ти уме ша ни.'' По ла ко се хла ди се чај од ка ми лице. Ве ро ват но но шен ве тром, на прозор сле ће си ви го луб. Ме ким по гледом као да ка же - чуј, ка ко ја у че ветар... Би ло би још ви ше мут но да ''са кри ком уз ле ће га вран, и кру жи над мо јом гла вом''. Ка ти ца Ку зма но вић КАРТ: Жарко Гаћеша Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Пише: Милић Јовановић Мала моја заволех те јако, ди год кренем име ти споменем. У љубави кад ти лоше крене, скупи ствари, па дођи код мене. Ала волем кад каже да неће, а пред зору сама се намеће. Моја цура воле да ме љуби, кад ме љуби, утрну ми зуби. Ништа мање воле да се дрпа, па у недра натрпала крпа. Назови ме, никад није касно, да ти дођем, да те љубим страсно. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Мар ко Надалин Хо ћу да ка жем Бо ље ићи гр лом у ја го де, не го гр лом у кон теј нер. Не мам во зач ку до зво лу, за то ме стално во за ју. Са мо док то ри, по по ви и гро ба ри се не бо је да ће оста ти без по сла. Да нас по ред де о ни чар ског дру штва има мо и над ни чар ско. И по ред ова кве су ше, не ке му ти во де и да ље ра де. Од свих док то ра на ма су нај по требни ји ле ка ри. Бо га та ши су на ше нај ве ће бо гат ство. Ни на са мом стар ту ни смо сви би ли у истом по ло жа ју. Жи вот ни је скуп, ску по је пре жи вљава ње. Ни ко не из но си пр љав веш на хе мијско чи шће ње. Рад ни ци у зре лим го ди на ма бр зо отпа да ју с по сла. Био је он спо со бан све док га ни је откри ла фи нан сиј ска по ли ци ја. Рас те ре ти ли су при вре ду ка да су отпу сти ли рад ни ке. Сви су љу ди исти, са мо не ко ле по жи ви.

6 6 Среда, 19. децембар :? БИ КИЋ ДО ДЕ ЈАН БО БАЉ, ПРЕД СЕД НИК СА ВЕ ТА МЗ По бра ти ми са Евро пом Бра ти мље ње са јед ном оп шти ном из Европ ске уни је зна чи ће ус по ста вља ње са рад ње нај пре у обла сти кул ту ре и спор та, а за тим и на из ра ди за јед нич ких про је ка та и кон ку ри са њу за сред ства ЕУ Mилица Па влов, Ириг - Искре но да ка жем, ни сам најза до вољни ја, али је пи та ње да ли се и може ви ше и бо ље. Ми смо обично бр зи ка да тре ба кри ти ко вати, али ре ал но је да ни на ша дво ри шта ни су нај чи сти ја. Зо ран Сте ва но вић, Ста ра Па зо ва - За до во љан сам ра дом зим ских служби у на шој оп шти ни. Могло је ма ло боље у не ким ули чи ца ма, али су глав не са о бра ћај ни це до бо ро очи сти ли. Ка ко је би ло ра ни је, са да је од лич но. Не мам ни каквих за мер ки. Бран ка Глу шче вић, Срем ска Ми тро ви ца - Ни сам баш до кра ја задо вољ на ка ко је чи шће но, ми слим да је мо гло знат но ви ше и бо ље да се ура ди. Ми слим да су љу ду и ме ха ни за ци ја тре ба ли ту ноћ иза ћи, а не са че ка ти. И гра ђани су за та ји ли. Ви ше је би ло оних ко ји су че ка ли да им неко дру ги очи сти ис пред ку ће, а то је за кон ска оба ве за сва ког од нас. Зо ра Ту бић, Шид - За до вољна сам ра дом ко му нал не слу жбе у Шиду. Ули це су по су те со љу, а ме ни по што сам ста ри ја то мно го зна чи, јер је та ко опа сност од кли за ња мно го ма ња. Ср ђан Стје па но вић, Ру ма - Те ко му налне слу жбе мора ју да ра де нон-стоп, а не осам са ти днев но. Да ли се не ко пи та шта ће би ти ако не ко, због сне га и ле да, сло ми ру ку или но гу на ули ци. Ју че ме ума ло ни је уда ри ла ле дени ца с кро ва у гла ву. Гра ђа ни тре ба да чи сте снег ис пред сво јих ку ћа, али не и та мо где је пар кинг-зо на, а пар кинг је цео ужи и ши ри цен тар гра да. То тре ба да чи сте они ко ји напла ћу ју пар кинг услу ге. е сна за јед ни ца Би кић МДо не дав но је пот писа ла спо ра зум о бра тимље њу са се лом Стеб ник, оп шти на Бар де јов у Ре публи ци Сло вач кој, што ће јој омо гу ћи ти за јед нич ки на ступ при ли ком кон кури са ња за пред при ступ не фон до ве Европ ске уни је. Ка ко ка же Де јан Бобаљ, пред сед ник Са вета Ме сне за јед ни це, овај спо ра зум ће омо гу ћи ти по ве зи ва ње не са мо два се ла, не го и две оп шти не: Ши да и Бар де је ва. - На озва ни че њу на шег бра ти мље ња ра ди ли смо про те кле две го ди не, још од ка ко смо ус по ста ви ли пр ве ко ра ке са рад ње са општи ном Бар де јов. Реч је о де лу Сло вач ке из ко јег су пре 160 го ди на до шли пр ви ста нов ни ци у Би кић До, од но сно ода кле поти чу на ши пре ци ка же Де јан Бо баљ, пред сед ник Са ве та МЗ. За ово ма ло се ло у шид ској оп шти ни, ко је да нас бро ји око 300 ста нов ни ка, бра ти мље ње са јед ном оп шти ном из Европске уни је зна чи ће ус по ста вљање са рад ње нај пре у обла сти кул ту ре и спор та, а за тим и на из ра ди за јед нич ких про је ка та и кон ку ри са њу за сред ства ЕУ. ри ме на но вих пра вил ни ка Пза по ла га ње во зач ких испи та, ко ји су сту пи ли на сна гу 25. ок то бра, до не ла је Цр ве ном кр сту но ви од го во ран за да так и мо гућ ност за ра де - да ор гани зу је обу ку из пр ве по мо ћи за бу ду ће во за че по од ред ба ма ва же ћих ака та из те обла сти. На кон ду ге и ком пли ко ва не про це ду ре Ми ни стар ство здравља Ср би је је да ло ли цен цу Цр ве ном кр сту Ср би је да мо же да спро во ди обу ку кан ди да та за по ла га ње во зач ког ис пи та из пр ве по мо ћи пре ма но вом за ко ну, а не дав но је исти до кумент до био и срем ско ми тро вачки Цр ве но крст. - У уто рак, 11. де цем бра, до би ли смо ре ше ње да ис пуња ва мо све усло ве и ре шење Ми ни стар ства здра вља за спро во ђе ње ове обу ке. Контак ти ра ли смо ауто шко ле да би са зна ли ко ли ко кан ди да та до 25. ок то бра ове го ди не ни је по ло жи ло пр ву по моћ, од но сно те о риј ски део ис пи та. Има мо до вољ но про сто ра, ра ди ће се, ако бу де тре ба ло, у гру па ма од по 15 кан ди да та, а има мо шест ли цен ци ра них пре да ва ча ко ји Де јан Бо баљ, пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Би кић До - На дам се да ће то ути цати на мла де да се опре де ле за жи вот на се лу. Тај тренд код нас у Би ки ћу ина че већ по стоји, а то се мо же ви де ти најбо ље по кул тур но умет нич ком дру штву ко је је уве ћа ло своје члан ство, као и по бро ју школ ске де це ко ји је по ве ћан по след њих го ди на. На и ме, у раз ре ди ма од пр вог до че твртог са да има око 25 уче ни ка, што је знат но ви ше не го ра нијих го ди на, док их је у гру пи пред шко ла ца де се то ро ка же Де јан Бо баљ, пред сед ник Саве та МЗ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЦР ВЕ НОМ КР СТУ ОБУ КА ИЗ ПР ВЕ ПО МО ЋИ ЗА БУ ДУ ЋЕ ВО ЗА ЧЕ Пред од го вор ним за дат ком Оче ку ју ћи да ове сед ми це поч не обу ка пр ве гру пе по ла зни ка из пр ве по мо ћи у Цр ве ном крст Срем ске Ми тро ви це по ру чу ју да је за то све спрем но Та тја на Јо ван че вић ће би ти у ста њу да ква ли тет но из во де на ста ву из ове обла сти. Це на обу ке је ди на ра и ни је об у хва ће на це ном ко ја се пла ћа за обу ку и по ла га ње возач ког ис пи та - ре кла нам је Та тја на Јо ван че вић, се кретар Цр ве ног кр ста. Оче ку ју ћи да ове сед ми це и ми тро вач ки Цр ве ни крст почне обу ку из пр ве по мо ћи ов де под се ћа ју да су за пред сто је ће ак тив но сти у пот пу но сти српем ни, а до кра ја сед ми це прија ви ло се де сет кан ди да та. С.Ђ. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРО МО ЦИ ЈА Е- УПРА ВЕ У Јед на од се о ских ули ца Ина че, иако се на ла зи на са мо осам ки ло ме та ра од центра Ши да, Би кић До је јед но од рет ких се ла ко је не ма ни кафа ну ни ка фић, та ко да мла ди сво је сло бод но вре ме про во де углав ном у До му кул ту ре у коме је по ста вљен сто за сто ни те нис или игра ју би ли јар у просто ри ји на игра ли шту. - Ве о ма би нам зна чи ло, а то је ујед но и је дан од пла нова Ме сне за јед ни це за на редну го ди ну, да вра ти мо у на ше вла сни штво згра ду бив ше млека ре, ко ја са да при па да Имлеку. Тај обје кат би усту пи ли на ко ри ште ње на шем кул тур но умет нич ком дру штву или овда шњем удру же њу же на. Та кође, је дан од пла но ва ко је имамо је сте и да у се лу на пра ви мо про је кат др ве не кар пат ске етно ку ће, што би си гур но предста вља ло ту ри стич ку атрак ци ју овог кра ја, као и да об но ви мо отво ре ни ба зен ко ји је ов де радио до го ди не ка же Дејан Бо баљ, пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Би кић До. С. Ми хај ло вић Ин тер нет скра ћу је ре до ве Пре зен та ци ја у Срем ској Ми тро ви ци са ли Град ске ку ће у Сремској Ми тро ви ци одр жа на пре зен та ци ја Ка ко уве сти електрон ску упра ву у ло кал не са мо у- пра ве, ко ји ор га ни зу је Удру же ње Еду ка ци о ни цен тар из Ле сков ца, уз по др шку Ми ни стар ства спољне и уну тра шње тр го ви не и те леко му ни ка ци ја, Фон да за отво ре но дру штво, УСА ИД-а. Пре зен та ци ја је на ме ње на од бор ни ци ма, представ ни ци ма ло кал не са мо у праве, јав них пред у зе ћа, уста но ва и ци вил ног и по слов ног сек то ра са ци љем да се вре ме ном из бег не че ка ње у ре до ви ма за шал те ри ма и да се ком пли ко ва на би ро кра тија ре ша ва од ку ће за ра чу на ром, ре кли су ор га ни за то ри ску па. Ло кал не са мо у пра ве би пу тем Е - пор та ла мо гле да из да ју изво де из ма тич них књи га, уве рења о др жа вљан ству, гра ђе вин ске до зво ле, при ја ве ин спек ци ји, и слич не ства ри. Обра зов не устано ве би мо гле да из да ју све до чанства и ди пло ме пу тем ин тер не та, док би здрав стве не уста но ве мо гле оба вља ти за ка зи ва ња и пла ћа ње та ко ђе елек торн ским пу тем. Уво ђе њем Е-упра ве ко ри сни ци услу га, гра ђа ни, пред у зет ни ци и фир ме, као и Удру же ња, до би јају раз ли чи те по год но сти, као што је за ка зи ва ње тер ми на за из дава ње лич них до ку ме на та, при јава по ре за, елек трон ске рас пра ве и слич не ства ри. Циљ уво ђе ња елек трон ске упра ве је да се у доглед но вре ме ели ми ни шу шал тери, а са мим тим и че ка ње у редо ви ма ра ди обез бе ше ња не ких лич них или дру гих до ку ме на та. По ру ка са пре зен та ци је у Сремској ми тро ви ци је гра ђа не тре ба стал но еду ко ва ти у овој обла сти па ће они та ко мо ћи да ви ше кори сте мо гућ но сти ко је ну ди електрон ска упра ва. С.Ђ.

7 Среда, 19. децембар ША ТРИН ЦИ МЕ СТО ГДЕ ГУ СКЕ ЈОШ УВЕК ЛЕ ТЕ СО КА ЦИ МА Се ло ко је жи ви Ура ђе ни про јек ти за из град њу ка на ли за ци је и пу та пре ма Ма лим Ра дин ци ма. Уре ђу је се ет но-ку ћа, пла ни ра се из град ња ма њег хо те ла и по ри бља ва ње риб ња ка аутох тоним вр ста ма ри бе ко је не ста ју... Н Гу ске још увек ле те а ини ци ја ти ву Ду шка Крсти ћа, по љо при вред ни ка из Гр гу ре ва ца, у Срем ској Митро ви ци осно ва но је Удру жење по љо при вред ни ка Сто чар Срем, ко је бро ји пет на ест чла но ва, по љо при вред ни ка из се ла са те ри то ри је ми тро вач ке оп шти не. - С об зи ром на те шку и неза вид ну си ту а ци ју у по љо привре ди, ко јом смо по себ но по гође ни ми сто ча ри, ини ци рао сам осни ва ње овог удру же ња. Сматрам да тек на тај на чин, да кле удру же ни, мо же мо да оства римо на ше ци ље ве и за јед нич ке ин те ре се, као што су: на ступа ње на тр жи шту, са рад ња са Пе ра Греч ме ште но у ири шкој оп шти- се ло Ша трин ци пред- Сни, ста вља јед но од рет ких се ла у ко ји ма је од иза зо ва мо дер ног све та остао го то во не так ну то са чу ван сре мач ки жи вот. Ка ко Ша трин ча ни са по но сом ис тичу, ово је јед но од рет ких се ла у Вој во ди ни, а у Сре му и је ди но чи јим со ка ци ма још увек преле ћу гу ске. Пре ма по след њем по пи су, у Ша трин ци ма жи ви око 400 станов ни ка, од ко јих ве ћи на припа да ма ђар ској на ци о нал ној за је ди ни ци. Пра ви по нос се ла, ка ко ис ти че ис ти че пред сед ник Ме сне за јед ни це Пе ра Греч, пред ста вља ју нај мла ђи школар ци ко јих има пе де се так. - Број од пе де сет нај мла ђих шко ла ра ца мо жда и не де лу је пу но, али је зна ча јан јер чи ни око де сет по сто укуп ног станов ни штва. Ми смо се ло ко је жи ви, ко је се бо ри за свој опста нак, а то све до че и про јекти ко је смо ре а ли зо ва ли и они ко ји су у пла ну. Ура ди ли смо про је кат за пут ка Ма лим Радин ци ма, а сред ства за ре а лиза ци ју, у из но су од 33 ми ли о на ди на ра, обез бе ђе на су нам из Фон да за ка пи тал на ула га АП Вој во ди не. По ред овог, из ради ли смо и про је кат за из градњу ка на ли за и цје. Сред ства у изо су од ди на ра за из ра ду про јект не до ку мен та ције та ко ђе смо до би ли из Фонда за ка пи тал на ул га ња. Има мо ве ли ких про бле ма са ули цом До си те ја Об ра до ви ћа и у прего во ри ма смо са по тен ци јал ним из во ђа чи ма ра до ва. Про шле го ди не смо од ра ди ли ре конструк ци ју ра све те и из град њом ка на ли за ци је окон ча ли би све ко му нал не по сло ве у се лу - напо ми ње Греч. Да су Ша трин ча ни вољ ни и спрем ни да се бо ре за оп ста нак и уна пре ђе ње свог се ла, сведо чи и по да так да су уз ове, у то ку и по сло ви на уре ђе њу Етно ку ће и ка на ла Ме ђеш ко ји се, ка ко ис ти че Греч, тре нут но об ла же ка ме ном и крај ко јег се по ста вља ста за за ше та ње. - У пла ну је и из град ња мањег хо те ла, тач ни је сме шта ја за пе де се так љу ди. Као што зна те, на ше се ло је по зна то по нај ви ше по гу ска ма, та ко да то ком ок то бра, у да ни ма гушчи ја де, има мо до ста го стију. Ова кав хо тел нам је им пера тив, јер нам је же ља да сви ко ји до ђу, про ве ду цео дан код нас. Та кав зах тев нам упу ћу ју и го сти али и аген ци је ко је орга ни зу ју по се те, ја сан је предед ник. - Та ко ђе пла ни ра мо и да у ско ри је вре ме из вр ши мо по ри бља ва ње на шег риб њака аутен тич ним вр ста ма ко је у Сре му по ла ко не ста ју. Циљ нам је да, са јед не стра не, обно ви мо риб ни фонд, а са дру ге да на тај на чин при ву че мо заљу бље ни ке у ри бо лов. Чи та ва ири шка оп шти на има из у зе тан ту ри стич ки по тен ци јал и ми ће мо све учи ни ти ка ко би се укло пи ли у ту по ну ду. На те ри то ри ји се ла, ка ко ис ти че пред сед ник Ме сне зајед ни це, функ ци о ни шу ак тив же на, за ви чај но и ло вач ко друштво, кроз ко ја, ка ко ме шта ни ис ти чу, Ша трин ци жи ве и он да ка да про ђе гу шчи ја да. - Се ло жи ви. Ми се тру ди мо ко ли ко је у на шој мо ћи да младе за др жи мо. Све сни смо чи њени це да се то мо же са мо ако се ство ре основ ни пред у сло ви за жи вот. Си ту а ци ја је сте те шка, али ако се не тру ди мо, не може мо се ни на да ти бо љем - закљу чу је Греч. - Ми се на да мо. С. Лап че вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОСНО ВА НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА СТО ЧАР СРЕМ Удру же ни про тив кри зе За пред сед ни ка Удру же ња иза бран је Пе тар Ћи рић из Бе ше но ва, а за чла но ве Управ ног од бо ра Ду шко Кр стић и Го ран Ву ко лић др жав ним ор га ни ма, на бав ка при плод ног ма те ри ја ла, раз вој агра ра и на бав ка ре про ма те рија ла ко ји се ти чу сто чар ства ре као је Ду шко Ко стић, сто чар из Гр гу ре ва ца. За пред сед ни ка Удру же ња иза бран је Пе тар Ћи рић из Бе ше но ва, а за чла но ве Управног од бо ра Ду шко Кр стић и Горан Ву ко лић. Осни ва ње овог Удру же ња по др жао је и Град Срем ска Митро ви ца, а на осни вач кој Скупшти ни чла но ве је по здра вио в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за по љо при вре ду Вла ди мир На сто вић. С. М. Ра до ви на Ет но ку ћи и ка на лу Ме ђеш Де таљ са осни вач ке Скуп шти не :? Ива на Дорн, Ин ђи ја - Ни су ло ше ра ди ли. За раз ли ку од спо ре них, глав на улица је би ла очи шће на. Мо жда не би би ло ло ше да су пар кин зи би ли у ма ло бо љем ста њу. Све у све му, про ход но је и љу ди мо гу нор мал но да функ ци о ни шу. Да рин ка Шо рак, Ши ма нов ци - Шта да кажем, сем да их по хва лим јер су се заи ста тру ди ли да про чи сте са о бра ћај ни це и омо гу ће функ ци о ни са ње са о- бра ћа ја. Већ пр вог да на по сле сне жног ви кен да, рад ни ци су ишли на по сао, ђа ци у шко ле. Шта ви ше од то га оче ки ва ти у та квим зим ским усло ви ма? Ве сна Ни кол чић, Ста ра Па зо ва - Пу но вре мена у то ку да на про во дим напо љу јер ја сам до ста вљач у До му здра вља и мо гу ре ћи да сам ја ко за до вољ на ка ко су се у сне жном не вре ме ну ан га жова ле зим ске слу жбе. Тре ба да бу де мо то ле ран ти ни и они се тру де мак си мал но и да ју прио ри тет јав ним уста но ва ма као што је наш Дом здра вља или сам цен тар гра да, та ко да немам ни ка кву при мед бу на њихов рад. Не ђо Сто ја нац, Ру ма -До ста је ло ша сли ка гра да ове зи ме. Ко му нално пред у зе ће је до бро очи сти ло ши ри део гра да, а у ужем де лу, у са мом центру, сла бо је то ура ђе но. Не мо же се ре ћи да ко му нал не слу жбе не ра де свој по сао, чисти се, али ис па да да то ни је до вољ но. За ка за ли су и грађа ни - пу но је сне га и ле да на тро то а ри ма, ја не пам тим да је ика да та ко би ло. Мир ја на Ри пић, Ја рак - Овим да на ста ње на пу теви ма код нас би ло је као и у це лој зе мљи. Лич но сам за довољ на, јер снег је не пре кид но па дао и раш чи шћа ва но је кад год се мо гло. Би ло је и ле да. У Јар ку је снаб де ве ност би ла до бра, а и ко му нал не услу ге су вр ше не на вре ме.

8 8 Среда, 19. децембар :? Ми ра Ив ков, Ру ма: - С об зи ром ко ли ко је на па да ло сне га, добро су очисти ли град. Сва ко дневно ше там и ви дим да је и до Бор ков ца очи шћен пут. А ка да је реч о тро то а ри ма, ло ше је - гра ђа ни не чи сте снег испред сво јих ку ћа и стам бе них згра да. Уме сто што кри ти ку ју, тре ба да узму ло па те и ме тле у ру ке. Кад ја у овим го ди на ма мо гу да очи стим 40 ме та ра стазе ис пред ку ће, мо гу и мла ђи. Не дјељ ка Без бра ди ца, Ви шњи ће во - У Ви шњи ће ву чи сте стал но, та ко да сам за до вољ на њи хо вим радом, а ево и у Ши ду сам да нас про ла зи ла ули ца ма без кли за ња. У ПО СЕ ТИ ЉУ КО ВУ И ЈАР КОВ ЦИ МА Се ла тра же ас фалт У Љу ко ву по след њи пут јед на ули ца ас фал ти ра на пре 40 го ди на, а у Јар ков ци ма ас фалт по сто ји са мо у глав ној ули ци, али је прак тич но пре ви ђен за јед но смер ни са о бра ћај П ред сам крај го дине,прак са ло кал них чел ни ка на че лу са председ ни ком оп шти не је су оби ла сци ин ђиј ских се ла. У ци љу што бо ље про јекци је бу џе та и утвр ђи ва ња при о ри те та се о ских ме сних за јед ни ца, пред сед ник општи не Ин ђи ја Пе тар Фили по вић је не дав но са сарад ни ци ма об и шао Љу ко во и Јар ков це. - Ас фал ти ра ње ули ца је го ру ћи про блем већ го ди нама у на шем се лу. По след њи пут јед на од ули ца је асфал ти ра на пре 40 го ди на, а ве ћи на ка на ла је за тр па на и ни је у функ ци ји. По себно то ком ки шног пе ри о да има мо ве ли ких про бле ма са во дом ко ја се за др жава на пу ту али и са бла том на ули ца ма -твр ди Ми ки ца Пет ко вић пред сед ник саве та МЗ Љу ко во. Он до да је да су на ли сту при о ри те та за на ред ну го ди ну увр сти ли и зах тев за ку по ви ну зе мљишта на се о ском гро бљу,јер се ја вља про блем не до стат ка гробних ме ста. По ред ових про блема у ме сној за јед ни ци на во де као при о ри тет и уре ђе ње ме сне кан це ла ри је као и на бав ку рачу нар ске опре ме. Јар ков ци: Про бле ми са са о бра ћај ни ца ма И у Јар ков ци ма је слич на си ту а ци ја, те су ко му нал ни про бле ми ак ту ел ни го ди на ма уна зад. Дра ган Сто ја ко вић пред сед ник са ве та МЗ Јарков ци на во ди да у овом се лу ас фалт по сто ји са мо у главној ули ци, али је прак тич но пре ви ђен за јед но смер ни сао бра ћај. - Од ка ко је уве ден град ски пре воз, ви ше од де сет ауто буских ли ни ја днев но са о бра ћа кроз се ло те до ла зи до пробле ма при ли ком ми мо и ла жења. Због то га је нео п ход но про ши ри ти ко ло воз, али и ас фал ти ра ти по је ди не ули це где је не дав но уведе на во да и стру ја. На и ме, у не ко ли ко ули ца про цес ле га ли за ци је је при кра ју, па ме шта ни оче ку ју да доби ју ин фра струк ту ру каже Сто ја ко вић. Он да ље на во ди да Јарков ци има ју ве ли ки ту ристич ки по тен ци јал и да је нео п ход но ре ши ти пи та ње над ле жно сти је зе ра и уређе ња зе мљи шта око је зе ра, ми сле ћи на пла жу. На крају, не сме се за бо ра ви ти да у Јар ков ци ма ви ше не посто је пла це ви за из град њу и да је по треб но про ши рити гра ђе вин ски ре он пре ма Ин ђи ји. Ка ко се мо гло чу ти на са стан ци ма у оба се ла, кому нал ни про бле ми ме штана тре ба да бу ду ре ше ни и увр ште ни су у план и програм над ле жног пред у зећа Ди рек ци ја за из град њу. Ка ко је и сам пред сед ник оп шти не Пе тар Фи ли по вић изја вио, зах те ви су ре ал ни, а у скла ду са при ли вом сред ста ва у бу џет ре ша ва ће се про јек ти ко ји су нај не оп ход ни ји. М. Ба ла ба но вић Та ма ра Кр стић, Бе о град - То ком невре ме на би ла сам у го сти ма у Пе ћин ци ма и за бри ну ла сам се ка ко ћу се вра ти ти, али пут је про чи шћен и ишли су ауто бу си. Вра ти ла сам се у по не де љак и за и ста не мам при мед би на рад ко мунал них слу жби. Та ко не ура де ни у ве ћим гра до ви ма. Мир ко Ро дић, Љу ко во - Ни сам баш нај за до вољни ји с об зиром да посао пу ту јем сва ко днев но из Љу ко ва у Ин ђи ју. Пут баш ни је био очишћен па сам имао про бле ма с ка шње њем на по сао. Сла ђа на Сла дић, Ириг - Ни сам за довољ на. Обично се чи сте глав не ули це, док су спо редне оста вље не на ма, обич ним гра ђа ни ма ко ји не мо гу све са ми. Ми слим да би над ле жни мо ра ли да по ве ду ра чу на о то ме. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КА ДА СУ СРЕ МОМ ТУТ ЊА ЛИ ВО ЗО ВИ Увод у свет ко ви ну Код не ка да шње же ле знич ке ста ни це на Са ви би ће по ста вљен ва гон-му зеј са екс по на ти ма о раз во ју же ле знич ког са о бра ћа ја ре пу них 129 го ди на, тач- је 10 де цем бра 1884 Пни кроз срем ску рав ни цу је здио је гво зде ни коњ, оба ви јем ди мом, све пла мен ба ца ју ћи, ко га су с не ве ри цом и огром ним чу ђењем по сма тра ли жи те љи ово га гра да и за у ста вио се у гра ду на Са ви. Био је то пр ви воз ко ји је сти гао у Срем ску Ми тро вицу, а же ле знич ка ста ни ца та да се на ла зи ла на Са ви код да нашњег Но вог дрв ног ком би на та. Та згра да и да нас по сто ји. Неко ли ко го ди на ка сни је на ставље на је из град ња же ле знич ке пру ге ка Ши ду. Ти ме је означе на но ва ера у дру штве ном и при вред ном раз во ју Сре ма. По во дом тог до га ђа ја Ор гани за ци ја пен зи о ни са них же лезни ча ра Срем ске Ми тро ви ци це одр жа ва са да већ тра ди ци о- нал не су сре те не ка да шњих маши но во ђа, от прав ни ка во зо ва, скрет ни ча ра, кон дук те ра, пружних рад ни ка. У ово го ди шњим су сре ти ма у Клу бу пен зи о не ра у Срем ској Ми тро ви ци, одр жаним 10. де цем бра, пе тим по реду, уче сто ва ли су бив ши же лезни ча ри Ру ме, Ин ђи је, Ши да и на рав но гра да до ма ћи на. Ор гани зо ва на су так ми че ња у ша ху и дру штве ним игра ма, а ма нифе ста ци ју је по др жа ла Градска упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну. - Ово је био увод у ве лику свет ко ви ну ко ју пла ни ра мо иду ће го ди не, ка да ће се на врши ти 130 го ди на ка ко је пр ви воз сти гао у наш град. Про јекат про сла ве већ је са чи њен и упу ћен над ле жним ин сти туци ја ма на усва ја ње. Већ после ових су сре та по че ће мо с при пре ма ма за ју би леј. Хо ћемо, пре све га, на шим мла дим на ра шта ји ма да пред ста ви мо шта је за Срем и ње го ве жите ље зна чио до ла зак же лезни це и ка кву је она има ла уло гу у ње го вом раз во ју - исти че пред сед ник ми тро вач ке Ор га ни за ци је пен зи о ни са них же ле зни ча ра и је дан од иници ја то ра обе ле жа ва ња тог дога ђа ја Мир ко Дра гој ло вић. Про јек том је пред ви ђен дола зак све ча ног во за у град ску же ле знич ку ста ни цу, ко ја је би ла пр ва гра ђе ви на у но вој, по сле рат ној Ју го сла ви ји. Код не ка да шње же ле знич ке стани це на Са ви, ко ја је би ла ту из гра ђе на због пре то ва ра ро бе с ла ђа, би ће по ста вљен ва гонму зеј с екс по на ти ма о раз во ју же ле знич ког са о бра ћа ја. С об зи ром да се ре ги он нала зи на стра те шком ко ри до ру, не ка да су Сре мом, што је млађи ма ма ње по зна то, за и ста тутња ли во зо ви. У то ку 24 ча са кроз ми тро вач ки же ле знич ку ста ни цу про ла зи ло је и ви ше од 200 пут нич ких, бр зих, међу на род них и те рен тих во зо ва. Та ко је би ло до рас па да зе мљи, док их са да овим прав цем прође 5-6 пу та ма ње. Тре нут но ста ње не бу ди на ду. Но вим редом во жње по но во је сма њен број бр зих и ме ђу на род них возо ва. Због ве о ма ло шег ста ња ин фра струк ту ре, пу ту је се вео ма спо ро. По ли ти ча ри у предиз бор ним кам па ња ма, исти на све ре ђе, још го во ре о бр зим пру га ма, док нас ме ђу на род ни же ле знич ки са о бра ћај уве ли ко за о би ла зи, а ми се по ла ко нави ка ва мо на сле пи ко ло сек. Ру ма је нај ва жни ји же лезнич ки чвор у ре ги о ну, док Ка ри ка ту ра: Жар ко Га ће ша Срем ска Ми тро ви ца има нај гушћу мре жу ин ду стриј ских коло се ка. Ма да су ови ко ло се ци, уз ма ло по прав ку, ла ко по но во мо гу до ве сти у ред, на њи ма одав но не ма са о бра ћа ја. Ликви да ци јом ве ли ких пред у зећа као што су би ли Ма троз и Ше ће ра на а слич на суд би на над ви ла се и над Ми тро сом не ма ви ше по тре бе за њи ма. Ипак, зра чак на де по ма ља се у не ве се лој зби љи. Об но вљен је ко ло сек ко јим про ла зе компо зи ци је с ро бом у прав цу Лу ке Ле гет. То је ура ђе но у скло пу ре а ли за ци је про јек та Па нон ска вра та. Реч је о зајед нич ком по ду хва ту Лу ке Легет и Ри јеч ке лу ке. Но, же лезнич ки са о бра ћај мо же до би ти но ви за мах са мо об на вља њем при вред не ак тив но сти. Да је он и те ка ко ис пла тив, нај боље нам го во ри ис ку ство разви је них зе ма ља. С. Лов ча нин

9 Среда, 19. децембар ПРЕД ПРА ЗНИ КЕ Укра си у цен тру гра да Из во ђа чи ра до ва за ду же ни за по ста вља ње но во го ди шње де кора ци је у цен тру гра да углав ном су оба ви ли свој по сао. Они су прво про ве ри ли ста ње ис прав но сти по сто је ће све тло сне де ко ра ци је на фа са да ма згра да, а на кон тога су по ста вља ли но ве укра се. Пре ма пла ну за го ди ну де ко ра ци ју је до би ло још три дрве та у пар ку, а до са да шњи украси дуж пе шач ке зо не за ме ње ни су но вом де ко ра ци јом. Све у свему уве че цен тар Срем ске Ми трови це има пра знич ни из глед. ОД 16. ДО 23. ДЕ ЦЕМ БРА Не де ља Ка ри та са Од 16. до 23. де цем бра тра је "Не де ља Ка ри та са" за то ова хума ни тар не ор га ни за ци ја по зи ва ју су гра ђа не да им се ја ве на те лефон , од 7-16 са ти и при ја ве да ли по зна ју или има ју не ку ста ру, ин ва лид ну и бо ле сну осо бу ко ја тре ба услу ге не го вате љи ца или ме ди цин ску не гу коју мо же по кри ти њи хо ва слу жба кућ не не ге. Се ди ште "Ка ри та са" у Сремској Ми тро ви ци је у ули ци Бранка Ра ди че ви ћа 8, та ко да се ту мо гу до не ти хра на, сред ства за лич ну хи ги је ну или ко ри ште ну оде ћу, обу ћу ко ју ће рад ни ци и во лон те ри Kаритаса по де ли ти они ма ко ји ма је то по треб но у пери о ду пред сто је ћих пра зни ка. ИЗ ЛО ЖБА "Обу ци мо се рим ски" Удру же ња "Ру ко тво ри не " из Срем ске Ми тро ви це и Би бли о те ка "Гли го ри је Во за ро вић" ор га ни зују из ло жбу ко ја ће би ти отво ре на у по не де љак, 24. де цем бра, у 18 са ти у би бли о теч кој чи та о ни ци. Удру же ње "Ру ко тво ри не" не гу је тра ди ци ју и ста ре за на те Срема и Сир ми ју ма, а из ло жбе су им тра ди ци о нал на ак тив ност по себно уочи Бо жи ћа и Но ве го ди не. Ове го ди не из ло жба но си на слов "Обу ци мо се рим ски ", а сви заин те ре со ва ни мо ћи ће да је по сете до 29.де цем бра. УПО ЗО РЕ ЊЕ ИЗ "ВО ДО ВО ДА" Нео п ход на за шти та во до ме ра и ске тем пе ра ту ре то ком Нпро те кле не де ље и уопште зим ског пе ри о да мо гу да бу ду узрок пу ца ња ста кла на во до ме ри ма, а то мо же да дове де до не тач ног ре ги стро вања по тро шње во де, под се ћа ју из ЈКП "Во до во да" и упу ћу ју ко ри сни ке да мер ни ин струмент у до ма ћин стви ма мо ра да бу де аде кват но за шти ће ни у за тво ре ним и су вим скло ништи ма, ка ко не би до шло до оште ће ња. Одр жа ва ње во до ме ра је у надле жно сти по тро ша ча, про пи си у овој обла сти на ла жу да гра ђа ни во до ме р за шти те од го ва ра ју ћим по клоп цем и про су ше скло ни ште уко ли ко до ђе до про до ра во де. На тај на чин ће би ти из бег ну ти не по треб ни тро шко ви око по већа не по тро шње во де или евен туал не за ме не во до ме ра. ЗИМ СКА СВА КО ДНЕ ВИ ЦА У ГРА ДУ Ко му нал на по ли ци ја чи сти ла снег и лед П о ред ре дов них ак тив но сти срем ско ми тро вач ки ко мунал ни по ли цај ци ак тив но су се укљу чи ли у чи шће ње сне га и ле да на тро то а ру и при ла зу у згра ду у ко јој се на ла зи се диште ове слу жбе. На овај на чин они су да ли при мер оста лим гра ђа ни ма, али су до при не ли и да се не сме та но и без бед но кори сти услу ге и ни за дру гих репу блич ких и ло кал них слу жби у ис тој згра ди. Ру ко во ди лац ко му нал не поли ци је Ми ро сла ва Јо кић подсе ћа да је у си ту а ци ја ма са отежа лим вре мен ским усло ви ма ве о ма ва жно де ло ва ти са ве сно и на вре ме. Сва ко је у оба вези да очи сти ис пред свог ула за, па та ко и ми тро вач ка пред у зећа и ин си ту ци је, чи ме се да је пра ви при мер дру ги ма. - Же ли мо да да мо при мер гра ђа ни ма и ин сти ту ци ја ма, да у сва кој слич ној си ту а ци ји актив но по мог ну да град функци о ни ше нор мал но. Чи шће њем ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СПОРТ ред крај пр вог по лу го- шта, а у ци љу уна- Пди пре ђе ња школ ског спор та, Град ска упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну представ ни ци ма основ них и сред њих шко ла по кло ни ла је део нео п ход не спорт ске опре ме - лоп те за фуд бал и ко шар ку. Вр ши лац ду жности на чел ни ка ове град ске упра ве Или ја Не дић рекао је да су, у знак до бре са рад ње и па жње, лоп те до би ле све ми тро вач ке шко ле ка ко би по сти за ле до бре ре зул та те на спортским те ре ни ма, као што је то би ло и до са да. Пред став ни ци шко ла ко ји су про те клог петка би ли на при мо пре дају лоп ти оце ни ли су да је ово леп гест и но вого ди шњи по клон ре сор не град ске упра ве. Са ску па у Град ској ку ћи Ко му нал ни по ли цај ци у ак ци ји сне га и ле да ис пред сво јих обје ка та у што кра ћем вре менском пе ри о ду, омо гу ћи ће мо несме тан про лаз до сво јих ин ситу ци ја, а у исто вре ме, ми сли мо и на без бед ност сво јих гра ђана, ре као је на чел ник Јо кић. Слу жба ко му нал не по ли ције је у ак ци ји чи шће ња сне га и ле да ан га жо ва ла свих се дам сво јих по ли ца ја ца. С.Н. Обез бе ди ли лоп те шко ла ма ЦР ВЕ НИ КРСТ Је дан па ке тић, мно го љу ба ви р ве ни крст Срем ска Ми- ви ца у окви ру тра ди- Цтро ци о нал не ак ци је "Је дан паке тић, мно го љу ба ви и ове го ди не об ра до ва ће де цу кори сни ке ту ђе не ге и по мо ћи код Цен тра за со ци јал ни рад, та ко што ће им обез бе ди ти и уру чи ти но во го ди шње па кети ће. Уз при год ну но во го дишњу пред ста ву и Де да Мраза, во лон те ри Цр ве ног кр ста ће овој де ци по кло ни ће око 50 па ке ти ћа са слат ки ши ма и играч ка ма и та ко их об ра дова ти у су срет Но вој го ди ни. Све ча на при ред ба и до дела па ке ти ћа за ка за на је за 28. де цем бар у 17 са ти у Црве ном кр сту. Од среде до среде Би бли о те ка 24. де цем бра у 18 са ти, отвара ње из ло жбе Удру же ња "Ру котво ри не" из Срем ске Ми тро ви це Му зеј Сре ма До 22. де цем бра ре тро спек тивна из ло жба УЛУ "Сир ми јум" Цар ска па ла та 27. де цем бра, у 18 са ти, изло жба та пи са ри ја ста рих мајсто ра из збир ке Ате љеа 61 - орга ни за тор Га ле ри ја Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Ма рељ Душан и Аћи мо вић Дра га на, Ла заре вић Да ли бор и Ра до са вље вић На да, Ту ца ко вић Не ма ња и Спасић Гор да на ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Илић Че да и Ива на, Ко ва че вић Ми лош и Љи ља на Му шки ња Ко ва че вић, Мар ко вић Да ли бор и Сне жа на, Ка ле нић Да вор и Јо ва на Сремска Ми тро ви ца, Гра бић Ми лан и Је ле на Ман ђе лос, Та ра јић Нико ла и Кри сти на - Шид ДО БИ ЛИ СИ НА: Шкр бић Де јан и Ма ри ја на, Сан трач Мла ден и Би ља на Срем ска Ми тро ви ца, Иван ко вић Ми ле и Ве ри ца Заса ви ца 1, Ђу рић Ду шан и Ја смина До њи Пе тров ци, Ми шић Лазар и Ве сна Ириг, Кр стић Сте ва и Је ле на Ви шњи ће во, Де ја новић Пре драг и Сла ђа на - Ру ма УМР ЛИ: Лу кић Ду шан рођ.1940, Ро гу ља Ва си ли је рођ.1938, Ференц Иван рођ.1953, Ђу рић Спо мен ко рођ.1950, Ра да но вић Мил ка рођ.1940, Зу бић Слав ко рођ.1949, Ве се ли но вић Ра до ван рођ.1932, Кли па Зор ка рођ.1947, Пе трић Сла вој ка рођ.1934, Гемо вић Је ли сав ка рођ.1935, Божић Јо ки ца рођ.1954, Рај ко вић Стје пан рођ.1937, Мањ ко Вери ца рођ.1944, Мо ро Ка ти ца рођ.1933, Бу ди ми ро вић Драго са ва рођ.1932, Мар ја но вић Мир ја на рођ.1927, Ро ман Милан рођ.1965, Ра до вић Ду шанка рођ.1951, Гњи дић Сте ван рођ.1938, Гр чић Па вле рођ.1934, Пе шић Ра до слав рођ.1929, Јанко вић Сла ви ца рођ.1936, Нађ Ма ри ја рођ го ди не. ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР НО ВЕ КЊИ ГЕ Злат ни дан Ве ре Сла дић У По зо ри шту "До бри ца Ми лу тино вић" про шле сед ми це одржа на је про мо ци ја ро ма на "Злат ни дан" Ве ре Сла дић из Срем ске Митро ви це. "Злат ни дан" је нео би чан ро ман због на чи на на ко ји ње го ва аутор ка во ди при чу, на чи на на ко ји нам пред ста вља ли ко ве и при ча дога ђа је из ро ма на. "Кроз ле пе и па мет не ре че ни це, над ко ји ма ће те за ста ти и иш чи та вати их на но во, до жи вља ва мо ли ко ве као по зна ни ке, као ствар не знан це и ствар не љу де, по и сто ве ћу ју ћи се са њи ма, са о се ћа ју ћи се, пре по знају ћи, мо жда, се бе у Ањи, Ољи, Го рану", на пи са ла је у ре цен зи ји Ја сна Ка ла у зо вић. Од лом ке из ро ма на су чи та ле Мир ја на Мар ко вић, Јасна Ка ла у зо вић и Ја сна Ар ба нас и та ко је ве ро до стој но при сут ној публи ци до ча ра на енер ги ја ко ју но си овај ро ман. Про мо ци ју је упот пу нио на ступ хо ра "Ви вак".

10 10 RUMA Припремила: Катица Кузмановић РУМ СКИ ЛИ КОВ НИ СА ЛОН Пр ва на гр да за Је ле ну Ву ја нић ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра, и У ове го ди не је ре а ли зо ван Рум ски ли ков ни са лон. Се лек тор ове ли ковне смо тре био је Ву ка шин Ми ловић, ака дем ски ва јар, пред сед ник УЛУС-а. Струч ном жи ри ју, у чи јем су са та ву би ли Бра ни слав Цр вен ковић, ака дем ски ва јар, Ма ри ја Докма но вић, док то ран сту ди ја ди ги талне и ви зу ел не умет но сти и Бран ко Ка та но вић, ма ги стар ди ги тал не умет но сти и гра фи ке, ни је би ло ла ко да иза бе ре нај бо ље ме ђу мно го бројним ра до ви ма ко ји су при сти гли на кон курс. По оце ни тог жи ри ја, пла ке ту за пр ву на гра ду до би ла је ва јар Је ле на Ву ја нић за рад под на зи вом ''Убрза ње''. Дру го на гра ђе ни је Не бој ша Ми лу ти но вић за ли ков ни рад ''Илузи ја3'', док је тре ћу на гра ду осви јио Вла ди мир Ми ло ва но вић за фо тогра фи ју. По хва ла је при па ла Ми лија ни Јо ва но вић за сли ку под на зивом ''Од ла зак но ћи''. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''96 са ти - Истам бул'' де цем бар ''Је ле на, Ка та ри на, Ма ри ја'' - од 20. до 26. де цем бра ''Вир'' - од 27. до 30. де цем бра Зим ске филм ске ра до сти ''Мар ко Ма ка ко'' де цем бар ''Ле де ни змај'' де цем бар ''Ва ни ла го ри ла'' де цем бар ''Тај на ку ће кро ко ди ла'' де цем бар ''При ча о дел фи ну'' децем бар По зо ри шни про грам Пред ста ва ''По зо ви М ра ди ужит ка'', Зве зда ра те а тар де цем бар у 20 ча со ва Му зич ки про грам Кон церт АНИП ''Бран ко Ра диче вић'' де цем бар у 19,30 ча со ва МА ТИ ЧАР До би ли ћер ку: На та ша и Јосип Ше та ло, Дра га на Ву ко тић и Игор Бе дја нић Умр ли: Ми лан Ра до нић , Да рин ка Па у ко вић , Бо жи ца Ов цин , Ана Јо ва но вић , Ра де Са вић , Не дељ ко Јандрић , Мил ка Но вић , Ни ко ла Ко ва че вић ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА о ком про шле не де ље, 12. и Т13. де цем бра, одр жа не су две сед ни це Оп штин ског ве ћа, а кључ не тач ке ових за се дања од но си ле су се на пла но ве ра да јав них пред у зе ћа и устано ва за на ред ну го ди ну. Нове це нов ни ке по ну ди ли су ЈП ''Во до вод'' и ЈП ''Ко му на лац'', што је до би ло зе ле но све тло чла но ва Ве ћа. Утвр ђен је пред лог од лу ке о сти пен ди ра њу уче ни ка средњих шко ла, као и спор ти ста, при че му ће сти пен ди је су чени ка би ти у ви си ни 3.000, а спор ти ста ди на ра. У да љем то ку сед ни це усвоје ни су про гра ми ра да ЈУП ''План'', За ви чај ног му зе ја, Град ске би бли о те ке, Кул тур ног цен тра, ''По ле тар ца'' и Ту ристич ке ор га ни за ци је. а сед ни ци Оп штин ског ве- одр жа ној 12. де цем бра, Нћа не ко ли ко јав них пред у зе ћа за тра жи ло је ви ше це не својих услу га. Раз ло зи су, ка ко је обра зло же но, еко ном ске приро де, огле да ју се у обез бе ђе њу ста бил но сти по сло ва ња. Ди рек тор ЈП ''Ко му на лац'' Бра ни слав Јо ви чић ис та као је по тре бу за по ве ћа њем цена од 5,5 од сто: РЈ ''Чи сто ћа'' пред ло жи ла је по ве ћа ње це на за 18,62 од сто ка да су у пи тању фи зич ка ли ца, што зна чи да ће гар ђа ни убу ду ће, уко лико пред лог бу де усво јен, ову услу гу пла ћа ти 3,95 ди на ра по ква дра ту стам бе ног про сто ра. Ди рек тор Јо ви чић је ис та као да је еко ном ска це на ове услуге 4,47 ди на ра, али се не мо же при ме ни ти због сла бе пла тежне мо ћи ста нов ни штва. На сед ни ци Ве ћа одр жа ној 13. де цем бра усво је ни су плано ви де таљ не ре гу ла ци је блока ''4-5-4'' код До ма здра вља, чи ме ће се ство ри ти усло ви за град њу обје ка та ста но ва ња и ве за из ме ђу Ор ло ви ће ве и Улице ''27. ок то бар''. У сво јен је и план де таљ не ре гу ла ци је прио бал ног под руч ја ле ве оба ле Са ве код Хрт ко ва ца, а ње го ва је свр ха обал на утвр да. О програ му ра да Цен тра за со ци јални рад у го ди ни го во ри ла је ди рек тор Да ни ца Јер мић и том при ли ком на гла си ла да ће ова уста но ва у на ред ној го ди ни има ти две но ве услу ге: са ве това ли ште за брак и по ро ди цу и клуб за ста ра ли ца. При кра ју сед ни це, усво јен је про грам ра да Спорт ског цен тра за наред ну го ди ну. Но ви це нов ник пред ло жио је и ди рек тор ЈП ''Во до вод'' Јо ван Јер кић. Реч је та кође о по ве ћа њу од 5,5 од сто, за фи зич ка ли ца це на во де би ће 41,66 а за при вре ду 87 Среда, 19. децембар Пла но ви ра да за на ред ну го ди ну ЈАВ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА ТРА ЖЕ ВИ ШЕ ЦЕ НЕ УСЛУ ГА Циљ - из бе ћи гу би так Ди рек тор ''Га са'' Алек сан дар Спа ле вић ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ Ан га жо ва ти све ре сур се Апел гра ђа ни ма да чи сте ис пред сво јих ку ћа, и да у вре ме ја чег сне га и ле да, без ве ће по тре бе не из ла зе из ку ћа У Град ској ку ћи је 14. де цембра за се дао Штаб за ванред не си ту а ци је - по вод за то би ла је на ја ва ле де не ки ше ко ја би мо гла до дат но оте жа ти функци о ни са ње јав них слу жби, али и ума њи ти без бед ност гра ђа на при кре та њу. Пред сед ник оп шти не Го ран Ву ко вић на гла сио је да се у ван ред ним окол но сти ма мо рају ан га жо ва ти сви рас по ло живи људ ски ре сур си, као и сва јав на пред у зе ћа. У гра ду ће би ти по ста вље ни и пунк то ви са со љу ко је ће гра ђа ни мо ћи ко ри сти ти то ком ле де них да на. Ле де на ки ша мо же на пра ви ти и ве ће про бле ме од сне га, у смислу кре та ња пе ша ка, од ви ја ња са о бра ћа ја, мо гу ћег пре ки да до то ка елек трич не енер ги је, Код ви тал них уста но ва, рум ски ко му нал ци ће ро дов но по си па ти со на гла сио је Ву ко вић. Пред седник Ву ко вић је апе ло вао и на гра ђа не да чи сте снег ис пред сво јих ку ћа, код ста рач ких дома ћин ста ва то ће ра ди ти осо бе за ду же не за јав не ра до ве. Сед ни ци Шта ба је при су ствовао и Пре драг Вла ди са вљевић, шеф од се ка за упра вља ње ри зи ком ци вил ном за шти том, он Са јед не од сед ни ца Ве ћа Ди рек тор ''Ко му нал ца'' Бра ни слав Јо ви чић ди на ра. Ди рек тор Јер кић је на гла сио да ово пред у зе ће оства ру је по зи ти ван ре зултат ре а ли за ци јом фи зич ких по сло ва и оста лих при хо да, а не из це не во де. Ди рек тор ЈП ''Гас-Ру ма'' Алек сан дар Спа ле вић иста као је ин ве сти ци о ни план за на ред ну го ди ну ко ји из носи 88,5 ми ли о на ди на ра. Он је обра зло жио и ре про грам ду гова, од но сно од ло же но пла ћање ра чу на за ис по ру че ни гас у пе ри о ду од де цем бра до фе бру а ра го ди не, и то за ка те го ри ју ''До ма ћин ства'': 70 од сто ме сеч ног ду га до спева до 15-ог у те ку ћем ме се цу, а 30 од сто остат ка ме сеч ног ду га до спе ва по ис те ку че ти ри ме се ца од да ту ма до спе ћа. Ка да је реч о ин ве сти ци ја ма, ди рек тор ЈП ''Стам бе но'' Љубо мир Де лић је у пр ви план ста вио то пло вод од Спорт ске ха ле до ко тлар ни це, и до дечи јег вр ти ћа, али и уград њу ка ло ри ме та ра: ова уград ња пред ви ђа се за по че так је сени на ред не го ди не, ме ре ње и про да ја то плот не енер ги је биће по ка ло ри ме тру. је из ра зио оце ну да су шта бо ви по Сре му до бро ор га ни зо ва ни, као и то да је ста ње у Сре му, када је реч о сне жном не вре ме ну, за до во ља ва ју ће. Ди рек тор До ма здра вља Рума Сми ља Лон чар ис та кла је да број па ци је на та ни је дра стично по ве ћан, ка ко се то оче ки вало у овим ван ред ним усло ви ма, и по себ но за мо ли ла ста ре осо бе да без ве ће по тре бе не из ла зе из сво јих ку ћа док се си ту а ци ја с вре ме ном не нор ма ли зу је. По моћ ник ди рек то ра ''Ко мунал ца'' Жељ ко До шен ре као је да ће се по нај о се тљи ви јим ме сти ма у гра ду, око шко ла, врти ћа и дру гих јав них уста но ва, по су ти 10 то на со ли, као и то да ће со ли би ти на де вет пунк то ва у гра ду.

11 Среда, 19. децембар ПО ДЕ ЛА ОГРЕ ВА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ Огре ва мо ра би ти Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Пе тар Фи ли по вић по ру чио је да ни ко не сме би ти без огре ва и кро ва над гла вом IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Се кун дар не си ро ви не У окви ру се па ра ци је и прику пља ња се кун дар них сиро ви на ЈКП Ко му на лац је у то ку ове го ди не при ку пи ло и да ље ис по ру чи ло 156 то на пла стич не ам ба ла же, 166 тона па пи ра и 92 то не ме тал не га лан те ри је. Укуп но је факту ри са но 5,50 ми ли о на ди нара, а на пла ће но 5,31 ми ли он ди на ра. Из гра ђен Грунд фос Да нски ин ве сти тор Грундфос за вр шио је из град њу свог про из вод ног по го на у Ин ђи ји. Фа бри ка се на ла зи у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни, по ред оби ла зни це, а све чано отва ра ње за ка за но је за мај го ди не. Де лат ност ове ком па ни је је про из вод ња пум пи за во ду, а ка ко на јављу ју над ле жни, до годи не по сао ће ов де на ћи око 350 љу ди. Бор ба про тив ди ја бе те са У оп шти ни Ин ђи ја је недав но осно ва но дру штво за бор бу про тив ше ћер не боле сти.сви су гра ђа ни мо гу се обра ти ти за све ин фор ма ци је у про сто ри ја ма Тр жног центра Сло бо да сва ке сре де од 10 до 12 ча со ва и у после по днев ним ча со ви ма од 17 до 19 ча со ва,а про сто рије се на ла зе у су ту ре ну локал 9 и 10.Кон такт те ле фони су:022/ ;069/ др Зден ко Га јић и 064/ Не бој ша Дмитра ши но вић. Ре дов ни је пла ћа ње У ЈП Ин гас са зна је мо да су ду го ва ња гра ђа на на нивоу три од сто од го ди шњег про ме та овог пред у зе ћа и да су гра ђа ни то ком зимског пе ри о да по че ли редов но да пла ћа ју ра чу не за гас. При вред ни ци на вре ме из ми ру ју сво је оба ве зе, а бу џет ски по тро ша чи су све ре дов ни је пла ти ше. Ина че, ово јав но пред у зе ће не ће вр ши ти ис кљу че ња нај у- гро же ни јих ка те го ри ја током зим ских ме се ци. а 70 нај у гро же ни јих по ро- ца са те ри то ри је оп шти- Зди не Ин ђи ја обез бе ђен је про шле не де ље огрев. Ак ци ју по де ле др ва по кре ну ла је ло кал на само у пра ва у са рад њи са Центром за со ци јал ни рад. Том при ли ком је пред сед ник Фи липо вић ис та као: -У Ин ђи ји ни ко не сме да буде без огре ва и кро ва над главом и не сме да нам се до го ди си ту а ци ја да не ко умре због хлад но ће, као што се де си ло у Ва ље ву. Апе лу јем на све наше су гра ђа не да, уко ли ко имају про блем, по зо ву кол цен тар Си сте ма 48 на број и ИЗ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА МЛА ДЕ е чи је ма ло не ко ме мо же Нзна чи ти мно го. Овом изре ком во ди ли су се во лон те ри Кан це ла ри је за мла де ка да су про шле не де ље по ка за ли хума ност на де лу и очи сти ли смето ве ис пред не ко ли ко де се ти на се о ских до ма ћин ста ва у ко јима жи ве нај ста ри ји су гра ђа ни. Јед но од та квих је дом Ми ли це Трен кић 76-го ди шње ста ри це из Ста рог Слан ка ме на. Ми лица жи ви са ма, а због ви со ког сне га ни је мо гла да из ла зи из ку ће два да на, ни до про дав нице ка ко ка же. Ве се лог ли ца и за до вољ на због по мо ћи за хвали ла се мла дим во лон те ри ма и ре кла да је би ла си гур на да ће сти ћи и до ње не ку ће. Из Кан це ла ри је за мла де кажу да је и ове зи ме фор ми ран кол ски дис пан зер До ма Шздра вља др Ми ло рад Ми ка Па вло вић по кре нуо је ак ци ју под на зи вом Си гур на де ца ка ко би се ши ра друштве на за јед ни ца еду ко ва ла о узро ци ма не на мер них повре да код де це. Упра во на ову те му одр жа но је про шле не де ље пре да ва ње у До му здра вља, а про је кат је по држао и По кра јин ски Се кре тари јат за здрав ство. Пред сед ни ца Од бо ра за демо граф ску по ли ти ку и др штвену бри гу о де ци Скуп шти не Војво ди не Ива на Ми лић, ис та кла Збри ну та ста ри ца Над ле жни у Ин ђи ји су бла го вре ме ном ин тер венци јом ус пе ли са спа су живот јед ној ста ри ци из Но вог Слан ка ме на чи је се оџак уру шио и пре тио да изазо ве не сре ћу. Ста ри ца је збри ну та, а над ле жни пору чу ју да је со ли дар ност и ове зи ме пре ко по треб на. до би ће по моћ у огре ву. Пред сед ник је ис та као да су све ко му нал не слу жбе дано ноћ но у при прав но сти и да штаб за ван ред не си ту а ци је ко ји је био у при прав но сти 24 са та,и да им је мно го по мо гло Удру же ње 4+1 по моћ у ку ћи ко ји су им ја вља ли ин фор маци је о нај у гро же ни јим до маћин стви ма. - Ово је до бра прак са ко ју спро во ди мо сва ке зи ме и апелу је мо на све ком ши је да прија ве она до ма ћин ства у ко ји ма ста ну ју ста ра ли ца, ка ко би смо мо гли на вре ме да им по мог немо - ка же Мла ден Јан ко вић из Кан це ла ри је за мла де. Во лон те ри су у скло пу акци је чи шће ња сне га ста рим сугра ђа ни ма но си ли сим бо лич не по кло не у ви ду ка фе, ча ја и на мир ни ца ка ко би им по ка зали да не ко бри не о њи ма у зимским да ни ма. М. Б. је да је ова ак ци ја од из у зетног зна ча ја и да ће По кра ји на пру жи ти нео п ход ну по др шку. Пре ма ре чи ма ин ђиј ског пе дија тра др Да ни ла Ви шњев ца, не на мер не по вре де чи не преко 60 по сто по вре да код де це и свр ста ва ју се у пет ка те го рија: са о бра ћај ни тра у ма ти зам, по вре де од уто пље ња, па до ви, опе ко ти не и тро ва ња. Ка ко би се за шти ти ли нај ма ђи, у наред ном пе ри о ду би ће одр жа не еду ка тив не ра ди о ни це у свим пред школ ским уста но ва ма и шко ла ма на те ри то ри ји ин ђијске оп шти не. М. Б. је по треб но да сви има ју раз у- ме ва ња у ван ред ној си ту а ци ји ка да сне жне па да ви не ства ра ју број не про бле ме. - Ми смо у сва ко днев ној кому ни ка ци ја са са ве ти ма ме сних за јед ни ца и они нам ја вља ју уко ли ко има про бле ма у се ли ма По моћ нај ста ри јим су гра ђа ни ма ИЗ ШКОЛ СКОГ ДИС ПАН ЗЕ РА ДО МА ЗДРА ВЉА Ак ци ја Си гур на де ца Но си о ци про јек та на пре да ва њу ОКОМ КА МЕ РЕ Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја на те ре ну - ис ти че Фи ли по вић. Нај ве ћи про блем су ства ра ли шле пе ри због ко јих је до ла зи ло до блока де пу те ва, те ће мо у ко ор дина ци ји са по ли ци јом по ку ша ти и да овај про блем ре ши мо. М. Б. Во лон те ри чи сте снег Безбедност и вандали а не дав но одр жа ном са стан- Си сте ма 48 до нет је за- Нку кљу чак да ин спек ци ја за штитним тра ка ма обе ле жи ку ћу у Новом Слан ка ме ну ко ја се на ла зи у те шком ста њу-пред ру ше ње. На и ме обје кат чи ји је имо винско-прав ни ста тус не ре шен, годи на ма је ру и ни ран и пред ставља пра ву прет њу за про ла знике. Над ле жна ин спек ци ја је неко ли ко пу та огра ђи ва ла обје кат, али су не са ве сни по је ди ни ци по ки да ли тра ке и на тај на чин угро зи ли без бед ност и де це и од ра слих ко ји ту да про ла зе. Нада ња су да се ван да ли зам ви ше не ће по на вља ти. М. Б. Не са ве сни по је дин ци уни шти ли за штит не тра ке

12 12 Среда, 19. децембар ПОД ПО КРО ВИ ТЕЉ СТВОМ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА Дан 204. ва зду хо плов не бри га де PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО По се та из Ле ба на Де ле га ци ја оп шти не Леба не, јед не од нај не ра зви јени јих у Ср би ји, по се ти ла је про шле не де ље при вред ни ке ста ро па зо вач ке оп шти не како би на њи хо вом при ме ру при вред ног раз во ја и успешно сти уна пре ди ла сво ју при вре ду. У раз го во ру са пред сед ни ком оп шти не Стара Па зо ва Ђор ђем Ра дино ви ћем и пред став ни ци ма Удру же ња при вред ни ка Но ва Па зо ва, по моћ ник пред седни ка оп шти не Ле ба не Не над Јо ва но вић је ис та као да им је циљ да уче од бо љих и успе шни јих, ка ко пред у зетни ка, та ко и ло кал не са моу пра ве. Пред сед ник Ђор ђе Ра ди но вић из ра зио је ве ли ко за до вољ ство што је ста ропа зо вач ка оп шти на при мер раз ви је но сти и при вред не успе шно сти дру гим оп шти нама у Ср би ји и што мо же саве ти ма и смер ни ца ма у разво ју при вре де да по мог не и оп шти ни Ле ба не. Је ли ца Де спот на че лу Фе ник са На ре дов ној, го ди шњој избор ној скуп шти ни Удру же ња ин ва ли да Фе никс Ста ра Пазо ва Је ли ца Де спот по но во је иза бра на за пред сед ни цу. За Је ли цу Де спот су, од 53 при сут на чла на, гла са ла 52 чла на, а је дан ли стић је био не ва же ћи. Она је пред сед ница овог Удру же ња ин ва ли да од осни ва ња го ди не и у свом ра ду и да ље ће на стави ти да афир ми ше и по ма же осо бе с ин ва ли ди те том уз подр шку ло кал не са мо у пра ве. Деч ји кон церт Пр ви од кон це ра та по водом 40 го ди на од осни ва ња и не пре кид ног ра да ста ропа зо вач ког КУД-а Бранко Ра ди че вић одр жан је 9. де цем бра на сту пом деч јих гру па овог ан сам бла. На ступи ле су, уз не дав но осно ван Омла дин ски на род ни ор кестар, че ти ри деч је гру пе, од ко јих у јед ној игра ју де ца пред школ ског уз ра ста. Они су пу бли ци до ча ра ли ле по ту пе сме, игре и на род не но шње из свих кра је ва Ср би је. Пово дом 40-го ди шњег ју би ле ја, КУД Бран ко Ра ди че вић за 22. де цем бар при пре ма га ла кон церт. о чет ком про шле не де ље у ПМу зе ју ва зду хо плов ства у Бе о гра ду обе ле жен је Дан 204. ва зду хо плов не бри га де ко ја је ста ци о ни ра на не вој ном аеродро му у Ба тај ни ци. По вод за обе ле жа ва ња да на ове бри гаде, под по кро ви тељ ством општи не Ста ра Па зо ва, је обе лежа ва ње сто го ди шњи це Срп ског вој ног ва зду хо плов ства ко ја је ове го ди не про сла вље на уз ве ли ки Ме ђу на род ни аеро митинг. Бри гад ни ге не рал Предраг Бан дић, ис та као је, да је, упра во про сла вом јед ног ве ка срп ског ва зду хо плов ства, го ди на за слу же но ушла у исто ри ју, као и да је ова го ди на за 204.ва зду хо плов ну бри га ду би ла ве о ма успе шна. ДО ПРИ НОС ЧИ СТО ЋЕ У ЧИ ШЋЕ ЊУ СНЕ ГА а вре ме сне жних па да ви на, Зу ко ор ди на ци ји Ди рек ције за из град њу оп шти не Ста ра Па зо ва у чи јој је ин ге рен ци ји одр жа ва ње пу те ва у ста ро пазо вач кој оп шти ни, у чи шће ње сне га укљу че на су и ов да шња јав на пред у зе ћа Чи сто ћа и Во до вод и ка на ли за ци ја. ЈКП Чи сто ћа је по рас по ре ду на ни воу оп шти не по пр вом прио ри те ту за ду же но за чи шће ње сне га у Ста рој Па зо ви с пре распо де лом на оста ле ло ка ци је по по тре би. По ре чи ма ди ректо ра овог пред у зе ћа Ђу ка на Ра коњ ца, Чи сто ћа је у по мену тој ак ци ји уче ство ва ла с својом ме ха ни за ци јом и рад ни цима. За чи шће ње са о бра ћај ни ца ри на е сти по ре ду, Фе сти вал Тсло вач ких на род них пе сама Рас пе ва ни Срем, ко ји је на стао у Ста рој Па зо ви го ди не и оку пља мла де интер пре те то ре сло вач ке на родне пе сме, ове го ди не оку пио је са мо де вет пе ва ча из Ши да, До ба но ва ца, Бо ље ва ца и Старе Па зо ве. Због сне жних пада ви на прет про шлог ви кен да ка да је Фе сти вал одр жан, ни су до шли при ја вље ни уче сни ци из Ило ка и Со ља на из Хр ватске. На ово го ди шњем Фе стива лу Рас пе ва ни Срем, ко ји је отво ри ла Љи бу шка Ла ка тош, на чел ни ца оп штин ског Оде љења за омла ди ну, спорт и култу ру, по оце ни жи ри ја нај бо љи је био Ален Фел тан из Ши да и пу те ва у оп шти ни ан га жо ва на су два камиoна и је дан трак тор с ра о ни ци ма, јед на ком би но вана ма ши на и три ма ла трак то ра за чи шће ње сне га с тро то а ра, тр го ва и гро ба ља. Ви ше од 50 рад ни ка Слу жбе за одр жа вање хи ги је не на се ља и зе лени ла, као и Пар кинг слу жбе чи сти ли су руч но (ло па та ма) снег с јав них по вр ши на и, ка ко ка же ди рек то Ра ко њац, њи хо во рад но вре ме је траја ло док се по сао на за вр ши. Од гра ђа на ни је би ло по зи ва за ре ша ва ње не ких круп ни јих про бле ма, сем да су ге ри шу где тре ба шта очи сти ти. Сме ће је и у овим оте жа ним усло вима ре дов но од но ше но. ко ји је на гра ђен и за из вор ну пе сму. На та ша Ћир ко вић из Ста ре Па зо ве осво ји ла је дру го ме сто и на гра ду за нај ком плетни ју аутен тич ну но шњу. Тре ће ме сто рав но прав но су по де лиле Иза бе ла Сто шић из Ста ре Па зо ве и Да ни је ла Грек са из До ба но ва ца. На гра да жи ри ја пу бли ке при па ла је Ста ро пазов чан ки Ире ни То пољ ски. У ре ви јал ном де лу на сту пиле су три по бед ни це до са дашњих фе сти ва ла: Ма ја Мацко из Ши да, Ве сна Крај чи из До ба но ва ца и Ја ро сла ва Вршка Опав ски из Ста ре Па зове. Ор га ни за то ри ово го ди шњег фе сти ва ла би ли су Ме сни од бор Ма ти це Сло вач ке и СКУД Хе рој Јан ко Чме лик из Ста ре Па зо ве. Све ча но уру че ње при зна ња ан це ла ри ја Кза ди ја спо ру Ре пу бли ке Словач ке ове го дине обез бе ди ла је од ре ђе на финан сиј ска средства за ар хив Сло вач ке еванге лич ке цр кве у Вој во ди ни. На тро днев ном семи на ру по четком де цем бра, у при су ству струч ња ка из Сло вач ке на род не би бли о те ке из гра да Мар ти на, пред ста вљен је про је кат струч не по мо ћи у ар хи ви ра њу ма те ри јала Сло вач ке еван ге лич ке цр кве у Вој во ди ни и про мо ви сан је зид ни ка лен дар с умет нич ким сли кама дав но за бо ра вље них преда ка из про јек та Арт цен тра Хле ба и ига ра чи ји је аутор Ми ро слав Бен ка. Тро чла на де ле га ци ја Сло вач ке на род не би бли о те ке из Мар ти на по хвали ла је рад Ста ро па зов чан ке Ка та ри не Ве реш ко ја се ба ви ар хи ви ра њем за о став шти не поро ди це Хур бан, као и на пре дак у при пре ми цен трал ног ар хи ва Сло вач ке еван ге лич ке цр кве у Вој во ди ни ко ји ће се на ла зи ти у Ста рој Па зо ви. Оп шти ни је ука за на ве лика част да бу де по кро ви тељ мани фе ста ци је ове вр сте ре као је Ђор ђе Ра ди но вић, председ ник оп шти не Ста ра Па зо ва и на гла сио да се ра ду је да љој са рад њи са овом бри га дом. На све ча но сти по во дом обеле жа ва ња Да на 204. ва здухплов не бри га де до де ље на су и при зна ња Ли ца го ди не сви ма ко ји су се до са да шњим ра дом ис та кли, али и уна пре ди ли рад ове бри га де. По до де ли призна ња, про сла ва је на ста вљена уз му зич ку гру пу Фрај ле, квар тет Ста ни слав Би нич ки, Град ски там бу ра шки орг ке стар Ста ра Па зо ва и цр кве ни хор Све ти вла ди ка Ни ко лај српски из Но ве Па зо ве. Ан га жо ва но ви ше од 50 рад ни ка ФЕ СТИ ВАЛ СЛО ВАЧ КИХ НА РОД НИХ ПЕ СА МА Рас пе ва ни Срем СТРУЧ НА ПО МОЋ СЛО ВАЧ КОЈ ЕВАН ГЕ ЛИЧ КОЈ ЦР КВИ Рад ни ци Чи сто ће чи сте снег Ар хи ви ра ње цр кве не гра ђе На се ми на ру у Па ро хиј ском до му СЕЦ Што се ти че ар хив ске гра ђе, има ли су при ли ке да ви де ка ко је она сре ђе на, си сте ма ти зо ва на и зашти ће на по њи хо вим упут стви ма и мо гу да ка жем да су се по хвал но из ра зи ли о то ме ка ко је и ко јом је бр зи ном у ар хив већ уне то пре ко је ди ни ца об ја шња ва Ка тари на Ве реш. На овом се ми на ру разја шње но је и де фи ни са но уно ше ње фо то до ку мен та ци је (раз глед ни це, пла ка ти), што је сло же ни ји про цес у од но су на пи са ну гра ђу, на гла шава Ве ре шо ва. Књи жни фонд у цен трал ни ар хив уно си ће мла ди струч њак из Ста ре Па зо ве Игор Мал ко, док је Ка тари на Ве реш за ду же на за ар хив ску гра ђу и фо то до ку мен та ци ју.

13 Среда, 19. децембар О Г Л А С О ОТУ ЂЕ ЊУ НЕ ИЗ ГРА ЂЕ НОГ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА ИЗ ЈАВ НЕ СВО ЈИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РА ДИ ИЗ ГРАД ЊЕ ОБЈЕКAТА ПУ ТЕМ УСМЕ НОГ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА СТАМ БЕ НИ-СТАМ БЕ НО ПО СЛОВ НИ ОБЈЕК ТИ - Срем ска Ми тро ви ца 1. ПО ДА ЦИ О ГРА ЂЕ ВИН СКИМ ПАР ЦЕ ЛА МА - ло ка ци ја пар це ла је у но во фор ми ра ној ули ци у стам бе ном на се љу Ја ли ја у Срем ској Ми тро ви ци. - Но во фор ми ра на ули ца у Срем ској Ми тро ви ци, у на се љу Ја ли ја, из ме ђу ули ца Срем ског до бро во љач ког од ре да, Вој во де Сте пе, 4.Ја лиј ске, 2.Ја лиј ске и 3.Ја лиј ске,при вре ме ни при ступ из 2.Ја лиј ске. пар це ла бр.5276/54 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/55 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/56 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/57 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/58 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/59 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/60 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/61 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/62 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/71 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/72 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/73 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/74 у по вр ши ни од ха пар це ла бр.5276/75 у по вр ши ни од ха - упи са не у Лист не по крет но сти број к.о.срем ска Ми тро ви ца, у јавној сво ји ни - Гра да Срем ска Ми тро ви ца - пар це ле се на ла зе у III зо ни 2. УСЛО ВИ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ НА ПАР ЦЕ ЛИ - ин декс из гра ђе но сти: ми ни мал но 0,2 - сте пен за у зе то сти пар це ле мо же из но си ти мак си мал но 50% - спрат ност објек та мо же би ти: П+П мак си мал но П+1+ПК - до зво ље на је из град ња по слов ног де ла објек та за по сло ва ње ко је ни је у су прот но сти са стам бе ним окру же њем. ПО ЧЕТ НИ ТР ЖИН ШНА ЦЕ НА : 1820,00 дин/м2 зе мљи шта На кна да за уре ђи ва ње јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта за из град њу стам бених обје ка та из но си 2.069,13 дин/м2 не то по вр ши не објек та. На кна да за уре ђи ва ње јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта за из град њу по словних (ко мер ци јал них) обје ка та из но си 4.050,31 дин/м2 не то по вр ши не објек та. ВИ СИ НА ДЕ ПО ЗИ ТА: из но си 20% од по чет ног из но са за куп ни не за пар целу. 3. КО МУ НАЛ НА ОПРЕ МЉЕ НОСТ Зе мљи ште ко је је пред мет овог Огла са ни је ко му нал но опре мље но, а опре мање сле де ћом ин фра струк ту ром: - во до вод, - пут, - фе кал на ка на ли за ци ја, - НН мре жа - АК, би ће из вр ше но у ро ку од три (3) го ди не од да на за кљу че ња Уго во ра. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ 1. ПРЕД МЕТ НО ЗЕ МЉИ ШТЕ ОТУ ЂУ ЈЕ СЕ ИЗ ЈАВ НЕ СВО ЈИ НЕ ГРА ДА У СВО- ЈИ НУ. 2. Рок за при во ђе ње зе мљи шта на ме ни: 3 го ди не од да на за кљу чи ва ња Угово ра о оту ђе њу. 3. У по чет ну це ну (по чет ни из нос от куп ни не) гра ђе вин ских пар це ла ко је су пред мет овог Огла са ура чу на та је на кна да за про ме ну на ме не зе мљи шта. По чет на от куп ни на је утвр ђе на без по ре за. По рез на пре нос ап сло лут них пра ва па да на те рет Сти ца о ца. 4. Пра во уче шћа има ју сва прав на и фи зич ка ли ца Из у зет но од прет ход ног ста ва, уче сник на огла су не мо же би ти ли це: - Ко је ни је из ми ри ло сво је оба ве зе ( по осно ву за ку па од но сно оту ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта, на кна де за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта и на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта) пре ма Ди рек ци ји и Гра ду, - Ли це са ко јим је рас ки нут, од но сно ота зан Уго вор о за ку пу, од но сно Уго вор о оту ђе њу због не из вр ша ва ња оба ве за из Уго во ра и то у ро ку од 5 (пет) го ди на од да на рас ки да, од но сно от ка за. Пред мет но зе мљи ште да је се у оту ђе ње уче сни ку јав ног над ме та ња ко ји пону ди нај ве ћи из нос це ну по м/2 зе мљи шта. Ми ни мал ни ко рак у јав ном над ме та њу из но си 5 дин/м2. 5. При ја ве за јав но над ме та ње под но се се у за тво ре ној ко вер ти са озна ком стам бе ног на се ља и број пар це ле, лич но или по штом пре по ру че но, на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ул.кра ља Пе тра 1 бр.5, закључ но са го ди не При ја ве за јав но над ме та ње са др же: 5.1. број пар це ле и на се ље: 5.2. за фи зич ка ли ца: Име и пре зи ме, адре са и ма тич ни број гра ђа на 5.3. за прав на ли ца: на зив и се ди ште, по дат ке о упи су у Ре ги стар над лежног ор га на (број, да тум и на зив ор га на); По ре ски иден ти фи ка ци о ни број (ПИБ), пот пис овла шће ног ли ца и пе чат. 5.4.УЗ ПРИ ЈА ВУ СЕ ПОД НО СИ : -фо то ко пи ја лич не кар те, од но сно Ре ше ња над ле жног ор га на о упи су прав ног ли ца: -до каз о упла ће ном де по зи ту ко ји је утвр ђен у ви си ни од 20% од по чет ног изно са от куп ни не, упла том на те ку ћи ра чун број ви дљи ва на зна ка на ко ју ка та стар ску пар це лу се од но си -уред но овла шће ње за за сту па ње -пот пи са ну Из ја ву о при хва та њу усло ва из Огла са. -по твр ду ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца да уче сник јавног над ме та ња ни је ду жан по осно ву за ку па од но сно оту ђе ња гра ђе вин ског земљи шта на кна де за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта и на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. -де по зит се ура чу на ва у от куп ни ну 5.5 Ако при ја ва уче сни ка не са др жи све по треб не по дат ке, или су по да ци дати су прот но об ја вље ним усло ви ма, или ни је при мљен до каз о упла ти де по зи та, Ко ми си ја ће за тра жи ти од уче сни ка да не до стат ке от кло ни пре по чет ка јав ног над ме та ња. 5.6 Уче сник ко ји не по сту пи по зах те ву Ко ми си је гу би пра во уче шћа у јав ном над ме та њу. 5.7 Уче сни ци ма јав ног над ме та ња ко ји не до би ју зе мљи ште, би ће вра ћен упла ће ни де по зит у ро ку од се дам (7) да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме тања. Пра во на по вра ћај де по зи та гу би под но си лац при ја ве, ко ме је оту ђе но гра ђевин ско зе мљи ште уко ли ко не за кљу чи Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљишта у скла ду са прав но сна жним Ре ше њем о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта, у ро ку од 30 да на од да на од да на до ста вља ња истог. Ре ше ње је ко нач но и до ста вља се свим уче сни ци ма у јав ном над ме та њу и Јавном Пра во бра ни ла штву Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 6. Јав ном над ме та њу ду жан је да при су ству је под но си лац при ја ве или ли це ко је под но си лац при ја ве овла сти да уче ству је у по ступ ку, на осно ву овла шће ња ове ре ног код су да. По оба вље ном јав ном над ме та њу Ко ми си ја у ро ку од 5 да на, са чи ња ва предлог Ре ше ња о оту ће њу зе мљи шта и до ста вља Град ском ве ћу. Ре ше ње о оту ђе њу до но си Град ско Ве ће Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 7. Уче сник јав ног над ме та ња ко ме је да то оту ђе но зе мљи ште,ду жан је да пла ти из ли ци ти ра ну це ну у це ло сти у ро ку од 7 да на по за кљу чи ва њу Уго во ра. 8. Ли це ко ме је гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђе но ду жно је да пре под но ше ња зах те ва за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле за из град њу објек та под не се Ј.П. Дирек ци ји за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца зах тев за об ра чун на кна де за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Јав но над ме та ње одр жа ће се у при су ству Ко ми си је и за ин те ре со ваних Под но си ла ца при ја ве да на го ди не, са по чет ком у ча со ва, у про сто ри ја ма Ј.П. Ди рек ци ја за из гра њу Гра да Срем ска Ми трови ца. Гра фич ки при каз пар це ла са по вр ши на ма би ће ис так нут на Огла сној та бли Јав ног пред у зе ћа Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Кон такт, Вла ди мир Пе трењ дипл.прав ник 022/

14 14 Среда, 19. децембар :? Ми о мир Пе јић, По пин ци - Не мам ни ка квих за мер ки на рад кому нал них слу жби. Ка ко је ја ко ве ја ло, пу те ви кроз општи ну би ли су вр ло бр зо про чи шће ни. Пу та ри су се до бро сна шли. Ја сми на Дам ња но вић, Ма чван ска Ми тро ви ца - Тре ба ло је ма ло ви ше чи сти ти според не ули це и мост пре ко Са ве од сне га и све би би ло у ре ду. Што се ти че снаб де ва ња основ ним жи вот ним на мир ница ма у на се љу где жи вим нема мо са тим про бле ма. Би ља на Бо шњак, Шид - Ни сам за довољ на ка ко је очи шћен град, јер на тро то а рима има до ста ле да. Љу ди по ср ћу и па да ју, јер ни је поку пље но оно што се то пи. Са ша Ди кић, Срем ска Ми тро ви ца - Па са да је већ вре ме учи ни ло своје и пу те ви се по ла ко са ми ота пају. Ми мо то га ни сам за до во љан. При хва там да су усло ви те шки, али још увек не мо гу да по др жим чиње ни цу да има пу те ва ко ји ско ро да ни су ни чи шће ни. И ако ће мо пра во, усло ви је су мо жда би ли те шки, али то су у крај њем при род ни усло ви у ко ји ма пу та ри обич но ра де. Зар не? Не над Јо ва но вић, Ин ђи ја - Не мо же те оче ки ва ти да услед то ли ке ко ли чи не снега ко ја је пала, си ту а ци ја у гра ду бу де као кад је су во. За то мо гу ре ћи да сам за до вољан. У сва ком слу ча ју, пре пору чу је се опрез и све ће би ти у ре ду. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА Бу ди па ме тан, оста ни жив Цр на ста ти сти ка Ста ти сти ка по ка зу је да се у на шој зе мљи у просе ку го ди шње до го ди више од са о бра ћај них не зго да у ко ји ма 800 ли ца из гу би жи вот, да је нај више стра да лих у ста ро сном до бу од 18 до 25 го ди на и да чи та во оде ље ње ђа ка не до че ка сле де ћу школ ску го ди ну. Ал ко хо ли са ност је је дан од глав них узроч ни ка на стан ка са о бра ћај них несре ћа. Нај те же не сре ће по бро ју жр та ва и по при чиње ној ма те ри јал ној ште ти про у зро ку ју ал ко хо ли са ни во за чи. Смрт ност у тим несре ћа ма је и до се дам пу та ве ћа не го у дру гим слу чаје ви ма. ШИД ОП ШТИН СКИ ОД БО РИ ДСС-А И СРС-А Про то кол о за јед нич кој са рад њи Ал ко хол од но си жи во те Што се ти че Срем ске Митро ви це, на под руч ју Гра да је до са да у овој го ди ни еви ден ти ра но 315 са о браћај них не зго да у ко ји ма је 12 осо ба из гу би ло жи вот. Од овог бро ја не зго да, 50 су ал ко хол има ли као узрок на стан ка и у тим не зго да ма су по ги ну ла че ти ри ли ца и по вре ђе но 34 ли ца. Ми ро слав Јо ва но вић о ла зе ћи од про грам ских Пслич но сти и за јед нич ких ин те ре са, оп штин ски од бо ри Де мо крат ске стран ке Ср би је и Срп ске ра ди кал не стран ке из Ши да пот пи са ли су Про то кол о са рад њи и за јед нич ком насту пу у дру штве но-по ли тич ком жи во ту ло кал не за јед ни це. Основ ни прин ци пи Про токо ла, ко ји су пот пи са ли председ ник ОО СРС-а Во ји слав Ку ла ча нин и пред сед ник ОО ДСС-а Ср ђан Ма ле ше вић, су рав но ме ран ин фра струк тур ни раз вој оп шти не, са по себ ним ак цен том на га си фи ка ци ју и фор ми ра ње ин ду стриј ских зона, ру рал ни раз вој, уна пре ђење со ци јал не за шти те, за шти та и очу ва ње жи вот не сре ди не са по себ ним ак цен том на за шти ту во де них по вр ши на, са рад ња са при вред ним су бјек ти ма, унапре ђе ње здрав стве не за шти те, кул ту ре и спор та и уна пре ђе ње ра да оп штин ске упра ве и јавних слу жби. Од бор нич ке гру пе ове две стран ке са гла сне су да у ло калном пар ла мен ту кон сен зу сом до но се од лу ке о за јед нич ком ра ду, у ци љу оства ри ва ња општег ин те ре са гра ђа на, на во ди се у за јед нич ком са оп ште њу ДСС-а и СРС-а. С. Н. д по ло ви не ме се ца по че ло Оје спро во ђе ње јед но ме сечне пре вен тив но-ме диј ске кампа ње Бу ди па ме тан, оста ни жив не во зи кад пи јеш!. Носи лац кам па ње је Асо ци ја ци ја за без бед ност са о бра ћа ја Града Срем ска Ми тро ви ца. Основни циљ кам па ње је по ди за ње зна ња и све сти во за ча о утица ју ал ко хо ла на во жњу и после ди це ко је та кво по на ша ње мо же да иза зо ве, а са мим тим и сма ње ње бро ја са о бра ћај них не зго да ко ји ма је глав ни узрок на стан ка ал ко хол. - Кам па ња ће тра ја ти до 15. ја ну а ра го ди не, од но сно у пе ри о ду ка да је по ве ћа но кон зу ми ра ње ал ко хол них пи ћа због но во го ди шњих и бо жићних пра зни ка. При ли ком плани ра ња кам па ње на и шли смо на ве ли ко раз у ме ва ње од стране ло кал не са мо у пра ве та ко да су спро во ђе ње кам па ње подр жа ли и по мо гли Град Сремска Ми тро ви ца, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Гра да и Упра ва са о бра ћај не по ли ци је на води пред сед ник Асо ци ја ци је за без бед ност са о бра ћа ја гра да Срем ска Ми тро ви ца Ми ро слав Јо ва но вић. Кам па ња се спро во ди у два де ла. Пр ви је кре и ра ње и поста вља ње пре вен тив но-про паганд ног ма те ри ја ла, бил бор да и пла ка та, док ће фла је ри би ти ди стри бу и ра ни од стра не са о- бра ћај не по ли ци је у ре дов ним кон тро ла ма ко ји су ина че у пери о ду тра ја ња кам па ње учеста ли је и на леп ни це ко је ће се ле пи ти на ула зе у уго сти тељске објек те и дру га ме ста где се нај ви ше кон зу ми ра ал ко хол. Дру ги део кам па ње под ра зу мева ука зи ва ње на опа сност вожње у ал ко хо ли са ном ста њу пу тем сред ста ва јав ног ин форми са ња. Ина че, на осно ву ва же ћих про пи са, до зво ље на ко ли чина ал ко хо ла у кр ви је 0,3г/ кг (про ми ла). По сто је од ре ђене ка те го ри је уче сни ка у са о- бра ћа ју ко је не сме ју уоп ште има ти ал ко хо ла у кр ви, пре све га про фе си о нал ни во за чи, ин струк то ри во жње, во за чи са проб ном во зач ком до зво лом, во за чи во зи ла ко ји ма се прево зе опа сне ма те ри је и слич но. У за ви сно сти од утвр ђе ног садр жа ја ал ко хо ла у кр ви про писа не су и ку му ла тив не ка зне у ви ду ка зне них по е на, нов ча них ка зни, ка зни за тво ра и од у зима ња во зач ке до зво ле на од ређе ни вре мен ски пе ри од. - Бит но је да сви во за чи знају да и нај ма ње ко ли чи не ал кохо ла угро жа ва ју без бед ност сао бра ћа ја, јер ал ко хол де гра ди ра све спо соб но сти чо ве ка нео п- ход не за без бед но упра вља ње во зи лом, па се са по ве ћа њем кон цен тра ци је ал ко хо ла у људском ор га ни зму по ве ћа ва и ризик од на стан ка са о бра ћај не незго де. Ал ко хол ути че пре све га на сла бље ње па жње, стра да ње пси хо мо тор них спо соб но сти, по ја ча ва на гон за ри зик и потце њу је опа сност. Во за чи ко ји има ју ви ше од 1,5 про ми ла алоко хо ла у кр ви ри зи ку ју за 20 до 60 пу та ви ше од тре зног во за ча по ја шња ва Јо ва о вић.- Глав ни за да так ове кам па ње је да сва ки чо век про ме ни свој став пре ма свом по на ша њу у са о бра ћа ју. Ако је чо век пи јан, он да је је дино ис прав но да не во зи у та квом ста њу. За то у име Асо ци ја ци је апе лу јем на све во за че да кад иду на не ку про сла ву и зна ју да ће кон зу ми ра ти ал ко хол по вратак ор га ни зу ју та ко да не во зе, од но сно не ка иду так си јем или не ка их не ко дру ги во зи. С. Н. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ЦИ ЈА ДСС-а Ср би ја је угро же на Са кон фе рен ци је у ми тро вач ком ДСС-у рганизовањем јав ног пот- си ва ња про гла са Ср- Oпи би ја је угро же на, срем ско митро вач ки од бор Де мо крат ске стран ке Ср би је још јед ном је ука зао на штет но де ло ва ње срп ских вла сти, на ро чи то у погле ду по след њих де ша ва ња у ве зи са уво ђе њем ин те гри саног си сте ма кон тро ле на ад мини стра тив ним пре ла зи ма пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, ре че но је про те кле не де ље на кон фе ренци ји за штам пу ко ја је по во дом по кре та ња по ме ну те ак ци је којој се у про те клих се дам да на ода звао ве ли ки број Ми тор вчана, упри ли че на у про сто ри ја ма град ског од бо ра ове стран ке. - Као и увек до са да, Де мократ ска стран ка Ср би је је уз свој на род и то и овом ак тивно шћу још јед ном по твр ђу је мо. По след ња де ша ва ња у Ха шком тир бу на лу су по твр ди ла да се ов де ра ди пре све га о по ли тичкој уста но ви та ко да смо ми као стран ка и као љу ди све сни одго вор но сти ко ју но си мо пре ма на шем на ро ду, јав но уста ли и про тив ова квог по на ша ња. Тако ђе ми смо, и то је сви ма јасно, про тив бе зал тер на тив ног стре мље ња ка Европ ској уни ји, а све то ску па не ми нов но нас во ди до то га да мо ра мо би ти и про тив би ло ка квог при зна ња не за ви сно ти Ко со ва и Ме то хије, а на ро чи то про тив оног ко је би мо гло до ћи од стра не на ше др жа ве - ре као је пред сед ник ми тор вач ког од бо ра ДСС-а Зоран Ми шче вић.- Од луч но се од у пи ре мо оти ма њу Ко со ва и спро во ђе њу Ах ти са ри је вог пла на, про тив смо ус по ста вљања гра ни це са Ко со вом и Ме тохи јом, про ти ви мо се на ср та јима на Устав Ср би је, осу ђу је мо дво стру ке ар ши не пре ма не виним жр тва ма ра та. С. Л.

15 Среда, 19. децембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ТУ ЕЛ НО У СРЕМ СКОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ При пре ме за но ве усло ве ен трал на те ма свих ак тив- сти ор га на и те ла Срем- Цно ске при вред не ко мо ре у послед ње вре ме по себ но, би ла је по све ће на при пре ма за рад у но вим усло ви ма. На и ме, од по чет ка го ди не по чи ње при ме на ра ни је до не тог За кона о при вред ним ко мо ра ма, ко ји ре ги о нал ним ко мо ра ма до но си бит не но ви не у ра ду, а Срем ска при вред на ко мо ра се за то при пре ми ла ко ли ко је би ло мо гу ће ви ше. Ге не рал ни се кре тар ре ги о нал не ко мо ре НО ВО СТИ У FOR MA IDE A LE У са ло ну For ma Ide a le у Срем ској Ми тро ви ци, у ули ци Вла ди ми ра Ма ти је вића 106, окон ча ни су ра до ви на про ши ре њу из ло жбе но - продај не по вр ши не ко ја са да изно си ви ше од 1000 ква драт них ме та ра. У са вре ме но уре ђе ном ен те ри је ру са ло на по ста вље но је не ко ли ко де се ти на ам би јентал них ком по зи ци ја ко ји ну де све же иде је и прак тич не предло ге ка ко опре ми ти и уре ди ти жи вот ни про стор. По себ но ин те ре со ва ње по сети о ци са ло на по ка зу ју за најно ви ји асор ти ман мо де ла ексклу зив но про мо ви са них то ком ми ну лог Сај ма на ме шта ја у Бео гра ду про шлог ме се ца. Атракти ван ди зајн, функ ци о нал не пер фор ман се, али и ве о ма кон ку рент не це не, од ли кују но ве ар ти кле: ре га ле ТА У- РУС и ХЕК ТОР, ку хи ње ИВО НА и КА ТА, пред со бље РОН ДО и РОН ДО СОФТ, као и пе то крилни ор мар са огле да лом и две фи о ке ВЕ ГА. Та ко ђе, у са ло ну For ma Ide a le у Срем ској Митро ви ци пре ми јер но је предста вљен нов де зен на тр жишту на ме шта ја - со но ма храст - ко ји бе ле жи ве ли ки успех у чи та вој Евро пи. То пла и вер на тек сту ра но вог де зе на ко ји се мо же про на ћи са мо у са ло ни ма For ma Ide a le, све ча но и пријат но ће опле ме ни ти ен те ри јер Са сед ни це Управ ног од бо ра СПК то ком пред сто је ћих пра зни ка. Но ва ак циј ска по ну да ком пани је For ma Ide a le при ла го ђена је на сту па ју ћим но во го дишњим и бо жић ним пра зни ци ма, и до но си сни же ња на ви ше од 250 ар ти ка ла и до 40%. Поред мо гућ но сти ку по ви не преко ин тер не та на веб сај ту www. formaideale.rs, као и куповине на одложено плаћања и до Ђор ђе Бо жић, на кон сед нице Управ ног од бо ра, а у су срет сед ни ци Скуп шти не ове ко море ре као нам је да су усво је ни про грам ра да за го ди ну, осно ви ца и сто па до при но са пла ћа ња ко мо ри, фи нан сиј ски план, а фор ми ра но је и но во те ло Скуп шти не - Фи нан сијска кми си јеа ко ја ће на пра вити спо ну у ра ду ор га на ко море и струч них слу жби у но вим усло ви ма. План и про грам ра да ко мо ре уса гла шен је са овим усло вима и, без об зи ра на си ту а ци ју у при вре ди, до ста је ам би ци о ан, дат је на осно ву пла но ва ра да од бо ра и удру же ња, као и само стал них струч них са рад ни ка ко ји су при пре ми ли сво је микро пла но ве, а све то на осно ву пред ло га од бо ра ко ји су ра ни је одр жа ли сво је сед ни це. - Ми смо утвр ди ли и упу ти ли Скуп шти ни ко мо ре на усва ја ње ак та ко ја нам сле ду ју у ра ду од 1. ја ну а ра на ред не го ди не. Сва ка ко мо ра, по но вом за кону, оста је та ква ка ква је, остаје ко мо ра оп штег ти па, је ди на на том про сто ру, али отва ра се мо гућ ност фор ми ра ња нових ко мо ра, стру ков них ко мо ра ко је се мо гу осни ва ти ако имају до 100 удру же них чла но ва. Сви не ће би ти у оба ве зи да нама пла ћа ју до при нос, већ са мо они ко ји су на ши чла но ви. Ми смо се у том прав цу при ре мили. По себ но је ва жно да је припре мљен Ста тут Ко мо ре и да је он при га го ђен но вом за ко ном, јер тре ба да се до кра ја го дине упи ше мо у Аген ци ју за привред не ре ги стре, а без по ме нутог ак та, то ни је мо гу ће - ре као је Ђор ђе Бо жић. На сед ни ци Управ ног од бора од 17. де цем бра, до не та је и од лу ка о име но ва њу се кре та ра удру же ња, од бо ра и са ве та. Ве ћи про стор, но ви мо де ли, иде ал не це не! С. Ђ. Регал Таурус 180 дана без камате, заинтересовани купци могу очекивати и друге повољности, као што су веб кредити, куповина преко административне забране и др. Салон Forma Ideale у Сремској Митровици у улици Владимира Матијевића 106 отворен је радним данима од 8 до 20 часова и суботом од 8 до 16 часова. ИН ЂИ ЈА ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ ГИМ НА ЗИ ЈА ЛА ЦА Рас ко шан та ле нат Та лен то ва ни гим на зи јал ци че ни ци ин ђиј ске Гим на зи- пе ли су спо је мо дер но Ује ус и тра ди ци о нал но на го ди шњем кон цер ту мла дих та ле на та који је одр жан про шле не де ље у Кул тур ном цен тру. Пред во ђе ни про фе сор ком му зич ке кул ту ре Је ле ном Со лу јић, мла ди гимна зи јал ци из ве ли су не ко ли ко та ча ка: пе ва ње у хо ру, сви рање, мо де ран плес и фол клор, а дво ча сов ни кон церт иза звао је оду ше вље ње мно го број не публи ке. И ове го ди не уче ни ци су успе ли да по ка жу да Ин ђи ја има чи ме да се по но си и да је ова ге не ра ци ја из у зет но та лен това на и му зи кал на. М.Б. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА По зив куп ци ма за пла ћа ње оба ве за РА ЧУ НИ ЗА УТРО ШЕ НУ ЕЛ.ЕНЕР ГИ ЈУ Ра чу ни за утро ше ну ел.енер ги ју за НО ВЕМ БАР/2012г. за све ка те го ри је ку па ца су ура ђе ни и по де ље ни. Мо ли мо куп це да во де ра чу на о ро ку пла ћа ња, а то је г. Има ју ћи у ви ду да је крај го ди не, пред у зе ће мо све за кон ски до зво ље не ме ре ка ко би на пла ти ли сво ја по тра жи ва ња од неу ред них пла ти ша. За хва љу је мо се свим куп ци ма ко ји сво је оба ве зе ре дов но пла ћа ју С по што ва њем, Оде ље ње за од но се с јав но шћу Елек тро вој во ди на д.о.о. Огра нак дру штва ЕД С.Ми тро ви ца

16 16 Среда, 19. децембар Иришка хроника Са Евро пом на ти ан це ла ри ја за мла де оп- не Ириг са Европ ским Кшти по кре том у Ср би ји, спро во ди про је кат Са Евро пом на ти, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је. У окви ру тог про јек та об ја вљен је кон курс за обу ку вр шњач ких еду ка то ра, у циљу пре но ше ња са зна ња о то ме шта је Европ ска уни ја, за што је У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ бит на, шта су европ ски стандар ди, ка кве ве зе има ЕУ са обра зо ва њем. Сти ца њем ових зна ња, млади ће има ти при ли ку да на у че ка ко да пре не су сво ја зна ња, ка ко ак тив но да пра те дру ге, ка ко да по бе де тре му, ка ко да успе шно ко му ни ци ра ју, од носно, ка ко да ор га ни зу ју сопстве но пре да ва ње. У врд нич ком вр ти ћу о жић ни и но во го ди шњи Бпра зни ци су пе ри од ка да нај мла ђи са не стр пље њем очеку ју од сво јих ста ри јих по клоне, али и ве ћу па жњу и дру жење. Упра во оту да, у врд нич ком вр ти ћу де ца вред но ра де на из ра ди зимских сли ка и че стит ки, на пра вље њу укра са и на укра ша ва њу ново го ди шње је кле. На овај на чин, у да ни ма ко ји сле де, а уз буд но око сво јих вас пи та ча, нај мла ђи Врд ни ча ни ће об ра до ва ти сво је ро ди те ље и спрем но до че ка ти до ла зак Нове Го ди не. ДРУ ГИ КРУГ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА У по ну ди 800 хек та ра Д ру ги круг јавне ли ци та ци је свр хе или да ти у ко ри сти ти у дру ге за да ва ње у за куп под за куп. Ири шка по љо при вред ног оп шти на има сво је зе мљи шта у држав по љо при вред не по- ној сво ји ни на тен ци ја ле и ми смо те ри то ри ји Ири га, ре ши ли да их иско би ће одр жа но 26. и 27. де цем бра. Овај ри сти мо и да по- ве ре ње да мо са мо пут, ка ко ис ти че они ма ко ји ће земљу за ме ник пред седни ко ри сти у пра- ка Оп шти не Стеван Ка зи ми ро вић, ву свр ху. Са друге стра не, у ци љу пољ при вред ни ци ће пру жа ња по мо ћи Сте ван Ка зи ми ро вић мо ћи да се над ме ћу за ин те ре со ва ни ма, за го то во 800 хекта ор га ни зо ва ли смо ра зе мље, а по чет на це на, с об зи ром да се ра ди о по но вљеној ли ци та ци ји, би ће ума ње на за три де сет од сто. - Пре све га, тре ба на гла сити да се зе мљи ште да је у за куп и оби ла зак зе мље по ка та старским оп шти на ма, та ко да су пољо при вред ни ци на ли цу ме ста мо гли да се уве ре у њен ква литет, ис ти че Ка зи ми ро вић. Рок за под но ше ње до ку мента ис кљу чи во за по љо при вредну ци је за при ја вљи ва ње за ли- про из вод њу, да се не мо же ци та ци ју ис ти че у уто рак 25. де цем бра, а над ме та ње ће се одр жа ти у згра ди Оп шти не Ириг и то: 1. К.О. Ириг, К.О. Врд ник, К.О Ја зак Се ло, К.О. Кру ше дол Се ло и К.О. Не ра дин, са по чет ком у 10 ча со ва. 2. К.О. Гр ге тег, К.О. Бан ковци, К.О. Ша трин ци, К.О. До бродол, К.О. Кру ше дол Пр ња вор, К.О. Ри ви ца и К.О. Ма ла Ре мета да на са по чет ком у 10 ча со ва. - На овај на чин, ми са једне стра не ис пу ња ва мо сво је ре дов не оба ве зе, а са дру ге, да је мо чвр сту по др шку они ма ко ји су ре ши ли да сво јим радом по мог ну не са мо се би не го на шој Оп шти ни у це ло сти. Тури зам и по љо при вре да су на ши по тен ци ја ли и на то ме мо ра мо ис тра ја ва ти и да ље, сма тра заме ник пред сед ни ка. С. Л. Ири шке ора ни це под сне гом Ис прав ка Беочинска хроника РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ПИ СА СТА НОВ НИ ШТВА Сма њен број ста нов ни ка ре ма зва нич ним ре зул та ти- по пи са ста нов ни штва из Пма го ди не, ко је је не дав но обја вио Ре пу блич ки за вод за ста тисти ку, на те ри то ри ји бе о чин ске оп шти не жи ви ста нов ника, што је у од но су на по пис из ( ) за 360 ма ње. У бе о чин ској оп шти ни има же на и му шка ра ца. Из ре зул та та ко ји су до ступ ни на зва нич ном сај ту Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку мо же се виде ти и струк ту ра ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти ФИЛМ СКО ВЕ ЧЕ У ДО МУ КУЛ ТУ РЕ и по лу. Та ко у бе о чин ској оп штини жи ви Ср ба, Рома, 830 Сло ва ка, 557 Хр ва та, 295 Ма ђа ра, 161 Ју го сло вен, 70 Слове на ца, 61 Цр но го рац, 45 Не маца, 37 Му сли ма на, 33 Ма ке дон ца, 27 Ру си на, 17 Ру са, 14 Ру му на, 13 Укра ји на ца, 16 Ал ба на ца, 11 Бо шња ка, пет Бу га ра и че ти ри Бу њев ца. По пи та њу на ци о нал не при пад но сти ни је се из ја снио 721 жи тељ, 260 се опре де ли ло за реги о нал ну при пад ност, под "остале" су свр ста на 52 жи те ља, а 119 под "не по зна то". Го сто ва ло "Бде ње ду ше" е сто по ре ду филм ско "Бде- ду ше", ма ни фе ста ци ја Шње ко ја се сва ке го ди не одр жа ва у Срем ским Кар лов ци ма, го сто ва ла је, 15. де цем бра, у са ли бе о чинског До ма кул ту ре. При ка за на су три фил ма: "За у ста вље но вре ме", "Пут љу ба ви" и "Де ца бе смрт ности", ко ји тре ти ра ју те ме и пи тања исто ри је, кул ту ре, умет но сти и ду хов но сти. Ма ло број ну пу блику, ис пред ор га ни за то ра "Бде ња ду ше", Удру же ња филм ских и теле ви зиј ских рад ни ка Вој во ди не, по здра вио је ди рек тор овог фести ва ла Ср ђан Илић. У про шлом бро ју Бе о чин ске хро ни ке по гре шно смо об ја ви ли да је пред сед ник Са ве та МЗ Сви лош и да ље Ла за Па ла нач ки, а иза бран је но ви - Ђор ђе Ву ко вић. Из ви ња ва мо се по ме ну тој го спо ди и на шим чи та о ци ма. ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА КУД "БРИ ЛЕ" Јо ван Ак сен ти је вић но ви пред сед ник Дру штво до би ло но ве чла но ве Управ ног и над зор ног од бо ра Пр ви пут у сво јим про сто ри ја ма, ко је се на ла зе у До му кул ту ре у го оче ки ва на Из бор на Дскуп шти на Кул тур но-уметнич ког дру штва "Бри ле" одржа на је 14. де цем бра, пр ви пут (од осни ва ња 1944) у сопстве ним про сто ри ја ма. Овај про стор су Бри ле тов ци то ком го ди не адап ти ра ли и уре ди ли, а на ла зи се у град ском До му кул ту ре (про сто ри је бив ше ку гла не). Од та ча ка на днев ном ре ду нај ви ше ин те ре со ва ња изазвао је из бор но вих чла но ва Управ ног од бо ра, као и изве штај о ра ду за ову го ди ну, са освр том на из бор ни пе риод од до Из ве штај о ра ду под нео је пред сед ник Управ ног од бо ра Ра до ван Ђу ри чин, а у рас пра ву по тој тач ки се укљу чио ве ли ки број чла но ва Скуп шти не. И по ред ве ли ких успе ха у ра ду ко је су по сти гле све сек ци је Друштва, пи та ње на ко је чла но ви Управ ног од бо ра ни су има ли од го вор је за што се Скуп штина дру штва ни је са ста ја ла од го ди не. На кон рас пра ве о из вешта ју о ра ду при сту пи ло се из бо ру чла но ва Управ ног и Над зор ног од бо ра. У Управни од бор су иза бра ни: Сав ка Ко зић, Рат ка Ду лић, Љиља на Ма тић, Јо ван Ак сенти је вић, Ран ко Си мић, Дејан Ко ста ди но вић и Се кула Пе тро вић. Чла но ви но вог Над зор ног од бо ра су: Ма рина Ђо кић, Жив ко Ко стић и Ра до слав Шпи рић. Но во ру ко вод ство КУД "Бри ле" По за вр шет ку Из бор не скупшти не, но ви Управ ни од бор је одр жао кон сти ту тив ну сед ни цу на ко јој је за пред сед ни ка изабран Јо ван Ак сен ти је вић, а за ње го вог за ме ни ка Се ку ла Пе тро вић ко ји је и пред се давао Из бор ном скуп шти ном. Д. П.

17 Среда, 19. децембар НА ТР ГУ ИС ПРЕД КОЦ-А Но во го ди шњи ет но ва шар Отва ра ње је у су бо ту, у 17 са ти, а ма ни фе ста ци ја ће тра ја ти до 5. ја ну а ра ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Но ва хлад ња ча у Агро па пу ку Пред сед ник Оп шти не Нико ла Ва сић сим бо лич ним пре се ца њем врп це отво рио је про те кле сед ми це но ви обје кат хлад ња че у окви ру фа бри ке за пре ра ду ме са Агро па пук ДОО у Ку ку јевци ма, вла сни ка Бра ти сла ва Бо га ти ћа. Ка па ци тет хладња че, чи ја из град ња је поче ла у мар ту, а за вр ше на пре ме сец да на, је до то на. Све ча но сти је при су ство вао и пред сед ник СО др Бра ни слав Ма у ко вић, као и број ни го сти. Но во го ди шњи па ке ти ћи По во дом но во го ди шњих пра зни ка Ме сна за јед ница Шид је и ове го ди не обез бе ди ла па ке ти ће за де цу ко ја ни су об у хва ћена пред школ ским и школским обра зо ва њем. По зива ју се ро ди те љи ове де це да ку по не за но во го ди шње па ке ти ће пре у зму у просто ри ја ма МЗ, Ка ра ђор ђева 85, до 27. де цем бра, у вре ме ну од 7 до 15 ча со ва. По де ла па ке ти ћа би ће орга ни зо ва на 28. де цем бра, у Ме сној за јед ни ци. Кон церт КПД Ђу ра Киш Го ди шњи кон церт КПД Ђу ра Киш би ће одр жан у четвртак, 27. де цем бра. Кон церт, на ко јем ће се пред ста ви ти све сек ци је дру штва, по че ће у 18 ча сова, у Ру син ском до му. Кан це ла ри ја за мла де Ко ор ди на тор ка оп штинске Кан це ла ри је за мла де, Ду ши ца Илић, при су ствова ла је окру глом сто лу у Бач ком Пе тров цу, на те му по бољ ша ња усло ва ра да омла дин ских ор га ни за ција. По себ на па жња би ла је по све ће на кан це ла ри ја ма из сре ди на где је у службе ној упо тре би сло вач ки је зик и пи смо, те је у ра ду уче ство ва ла и Ана То ма нова Ма ка но ва, пред сед ни ца На ци о нал ног са ве та словач ке на ци о нал не ма њи не. а ини ци ја ти ву Удру же ња же- Ши ди јан ке ове го ди не по Нна пр ви пут Ши ђа ни ће у свом граду би ти у при ли ци да ужи ва ју у Но во го ди шњем ет но ва ша ру, ко ји ће би ти отво рен у су бо ту, 22. децем бра у 17 са ти. Ка ко нам је ре кла Ика Васић, ко ор ди на тор ка Ет но групе, ва шар ће би ти ор га ни зо ван на Тр гу кул ту ре ис пред КОЦ-а и одр жа ва ће се сва ко днев но до 5. ја ну а ра, у вре ме ну од 17 до 20 са ти, осим 31. де цем бра ове и 1. и 2. ја ну а ра сле де ће го ди не. ај чи та ни је књи ге у На- ној би бли о те ци Си- Нрод ме он Пи шче вић у про те клом ме се цу би ле су: на Оде ље њу за од ра сле: Исти ни те ла жи ауто ра Но ре Ро бертс, Лекци ја о за бо ра вља њу Ани те На ир и Ду го веч ност Све тисла ва Ба са ре. На Деч јем одеље њу то ком но вем бра нај више се тра жи ло де ло Хен ри ка Сјен кје ви ча Кроз пу сти њу и АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА И ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД ао и про те кле зи ме и ове Кго ди не Цр ве ни крст Шид, у са рад њи са Цен тром за соци јал ни рад, обез бе дио је за угро же не по ро ди це хра ну и топлу оде ћу са зна је мо од Души це По ле тан, из шид ског Цр ве ног кр ста. Пре ма ње ним ре чи ма, бри га о ста ри ма и со ци јал но угро жени ма је сва ко днев на, би ло да је реч о при ку пља њу и ди стри буи ра њу оде ће или о при пре мању обро ка у На род ној ку хи њи. - То ком про те кле не де ље на ши ак ти ви сти по се ти ли су со ци јал но угро же не по ро ди це у Илин ци ма, на Срем ском борцу, у Ку ку јев ци ма и Ер де ви ку и од не ли им нео п ход ну по моћ у хра ни и оде ћи. Ина че, ку хи ња Цр ве ног кр ста при пре ма свако днев но 316 то плих обро ка, а уко ли ко се за то ука же по тре ба то ком ових хлад них да на, оброци ће се ку ва ти и су бо том. Проблем нам је што не ма мо до вољно то пле оде ће, ће ба ди, јор гана и по сте љи не, па апе лу је мо на све ху ма не љу ди да уко ли ко има ју ви шак то плих ства ри да их до не су у Цр ве ни крст. Иначе, ово го ди шњи мо то на ше акци је је Уто пли мо ове зи ме све оне ко ји то не мо гу са ми, што има за циљ да под стак не осећај со ли дар но сти на ших су грађа на ка же Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту Шид. - На те зга ма ће се на ћи ново го ди шњи де ко ра тив ни предме ти, укра си за јел ке, ја сту чићи, стол ња ци, пред ме ти за кућну упо тре бу и још мно го дру гих про из во да, ко је смо по че ле да пра ви мо још сре ди ном но вембра у окви ру на ше ра ди о ни це за кро је ње и ши ве ње, али и у кућ ној ра ди но сти на ших члани ца. По ред же на из шид ског удру же ња, на Но во го ди шњем ет но ва ша ру сво је про из во де ће по ну ди ти и го сту ју ћа удруже ња из дру гих срем ских општи на. За она удру же ња ко ја ни су ре зер ви са ла сво је уче шће на овој ма ни фе ста ци ји, и даље ва жи по зив да нам се ја ве на број те ле фо на: 064/ Та ко ђе, по зи ва мо и све оне ко ји има ју уни кат не про из воде руч не из ра де да их до не су и при кљу че се ва ша ру ка же Ика Ва сић, из Удру же ња Шиди јан ке. Шид ски ма ли ша ни ко ји дођу на ва шар мо ћи ће да ужива ју у слат ки ши ма, ба ло ни ма и Де да мра зу, док је за ста ри је У пред ви ђе но за гре ва ње уз топао чај и ку ва но ви но. А по што су Ши ђа ни по зна ти по сво јој ху ма но сти, је дан дан би ће тог ка рак те ра, ка да ће се при купља ти по моћ за дво је обо ле лих ма ли ша на. Осим Ши ди јан ки, у орга ни за ци ји ове ма ни фе стаци је уче ству ју: Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не, ЈП за стам бе не услу ге и гра ђевин ско зе мљи ште, ЈКП Стандард и Кул тур но обра зов ни цен тар. Уто пли мо оне ко ји то не мо гу са ми Апе лу је мо на све ху ма не љу ди ко ји има ју ви шак то плих ства ри: оде ће, ће ба ди, јор га на, да их до не су у Цр ве ни крст по ру чу је Ду ши ца По ле тан, струч ни са рад ник у овој ор га ни за ци ји СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Нај чи та ни је књи ге у Би бли о те ци При ку пље на оде ћа у Цр ве ном кр сту НО ВА ИЗ ЛО ЖБА У ИЛИ ЈА НУ МУ Или ја и би блиј ски мо ти ви Отва ра ње из ло жбе Му зе ју на ив не умет но сти Илија нум про те кле седми це отво ре на је изло жба под на зи вом Или ја и Би бли ја. Изло жбу, ко ја об у хва та сли ке са би блиј ским те ма ма отво рио је заме ник по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру Ми ло рад Ђу рић. Ка ко је ис та кла дирек тор ка Или ја ну ма Љу бин ка Пан тић, овај Му зеј сво јим сугра ђа ни ма сва ке годи не пред ста вља по На уч но оде ље ње Би бли о те ке не ко ли ко ци клу са Боси пра шу му, за тим Бун то ван ље вих сли ка. По шле го ди не је то био ци клус Или ја да, а ове раз ред Де сан ке Мак си мо вић и Упо знај те по ро ди цу Ву ковић, Гор да не Ма ле тић. Ина че, у скло пу Би бли о теке сва ко днев но ра ди и На учно оде ље ње, ко је нај че шће по се ћу ју сту ден ти. Они има ју мо гућ ност да из нај ме не ку од књи га из бо га тог би бли о течког фон да или да до ђу ов де ка ко би спре ма ли ис пи те. го ди не у пи та њу је Би бли ја. - Или ја Ба ши че вић Бо сиљ је сли као по ци клу си ма. Об ра ђивао је раз не те ме, а јед на од њих би ла је и Би бли ја. Ово је не ки по се бан од нос Или је према Би бли ји, дру га чи ји не го што су оста ли умет ни ци пред ставља ли би блиј ске те ме. Или ја је ви ше ра дио те ме из апо ка липсе, од но сно от кро ве ња Јо ва новог, не го из Ста рог или Но вог за ве та, ма да има и тих сли ка - ре кла је Љу бин ка Пан тић, дирек тор ка Му зе ја на ив не уметно сти Или ја нум. Ре а ли за ци ју овог про гра ма фи нан сиј ски су по мо гли ре публич ко Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру. Сви љу би те љи Или ји ног сли кар ства ову из ло жбу мо ћи ће да по гледа ју до кра ја де цем бра.

18 18 Среда, 19. децембар НА СА СТАН КУ ОД БОР НИ КА СКУП ШТИН СКЕ ВЕ ЋИ НЕ Ко а ли ци ја по твр ди ла је дин ство Уз ви сок сте пен са гла сно сти, по ка за но је дин ство и раз ве ја на сва ка сум ња у не ста бил ност вла да ју ће ве ћи не ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић ГЛУ МАЦ ТИ ХО МИР АР СИЋ ПРЕД СТА ВИО ОСНОВ ЦИ МА ПРА ВО СЛАВ НИ ДЕЧ ЈИ ЧА СО ПИС 59 срп ских ве ли ка на Ти хо мир Ар сић са основ ци ма ве три основ не шко ле пе ћи- ке оп шти не (у Пе ћин ци- Снач ма, Ку пи но ву и Ши ма нов ци ма) по се тио је по чет ком де цем бра по зна ти глу мац Ти хо мир Арсић и основ ци ма ви ших раз реда пред ста вио кам па њу Пра вослав ног деч јег ча со пи са Свето сав ско звон це 59 срп ских ве ли ка на. По ме ну ти ча со пис слу жи као по моћ но учи ло из пред ме та ве ро на у ке и из ла зи с одо бре њем Ми ни стар ства просве те и бла го сло вом па три јарха Ири не ја, а по зна ти глу мац је го во рио нај ви ше о жи во ту Бра ни сла ва Ну ши ћа јер је он бли зак де ци. - За свих 59 ве ли ка на би ло би по треб но 59 школ ских да на, да би де ца до би ла основ ну инфор ма ци ју о то ме ко су им преци и на ко га има ју пу но раз лога да бу ду по но сни, као што би, си гу ран сам, ова кву де цу ка да би ви де ли на ши пре ци, би ли по но сни на сво је по том ке. На и- шли смо на раз у ме ва ње ло калне са мо у пра ве ко ја је по др жала наш до ла зак и ја им на то ме за хва љу јем ка зао је Ар сић и до дао да се, па ра лел но с презен та ци јом ове пу бли ка ци је, спро во ди и ак ци ја при ку пљања књи га за ђа ке пе ша ке из ма лих сре ди на ши ром Ср би је. До са да је за њих при ку пље но око књи га. д бор ни ци вла да ју ће ко- ли ци је (УРС, СНС, СПС, Оа ли ста Је дин стве но за на ше се ло, ГГ Лу ки и ПУПС) на са стан ку 11. де цем бра, на коме је глав на те ма био пред лог бу џе та за 2013.го ди ну, по тврди ли су и је дин ство ко а ли ције. Том при ли ком пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Са ва Чојчић ре као је да су зна чај на сред ства пред ви ђе на за ка питал не ин ве сти ци је у ин фраструк тур не објек те као што су ка на ли за ци ја и пут на мре жа кроз оп шти ну и рад не зо не, али и да је оп штин ски бу џет за на ред ну го ди ну усме рен и на раз вој по љо при вре де и на по др шку уве ћа њу по ро ди це. п штин ски штаб за ван ред- си ту а ци је на сед ни ци од Оне 11. де цем бра, раз ма тра ју ћи ситу а ци ју на те ри то ри ји оп шти не на кон обил них сне жних па дави на у то ку сне жног ви кенда, за кљу чио је да је ста ње у оп шти ни Пе ћин ци, без об зи ра на ви си ну сне жног по кри ва ча, ре дов но и да све јав не уста нове и пред у зе ћа функ ци о ни шу нор мал но. - До не де ље у под не сви глав ни пу те ви у оп шти ни би ли су про ход ни, а за тим се прешло на чи шће ње спо ред них ули ца по на се љи ма. Пу те ви су са да про чи шће ни и одр жа ва ју се у скла ду с мо гућ но сти ма и вре мен ским усло ви ма. Због нових па да ви на ко је нас оче ку ју у на ред ним да ни ма, апе лу јемо на гра ђа не да ре дов но чисте снег на тро то а ри ма ис пред сво јих згра да, ку ћа и ло ка ла и на тај на чин да ју свој до при нос оси гу ра ва њу кре та ња пе ша ка и свих уче сни ка у са о бра ћа ју ре као је Ми лан Сте па но вић, за ме ник ко ман дан та Шта ба за ван ред не си ту а ци је оп шти не Пе ћин ци. Он је до дао да је у и те рар на сек ци ја пе ћи нач ког ЛКул тур ног цен тра Ру же и кава ље ри, ко ја под овим на зи вом би ти ше од го ди не и у ко јој је пр ви пе снич ке ко ра ке на прави ло пу но мла дих та ле на та, недав но је при ре ди ла ин те ре сант но књи жев но ве че ко је је оду ше вило пу бли ку. У ле пој и пе снич кој ат мос фе ри свој та ле нат су по каза ли: Зо ран Јо ви чић, Јо ва на Ста ни са вље вић, Ни ко ли на Божић, Да ја на Га јић, Вла ди мир Јо ви чић, Јо ва на Чи кић, Са ња Си мић, Ми лош Си мић, Са ра Мар ко вић, Ни ко ла Бо жић, Душан Ђа ко вић, Те о до ра Га јић, По за вр шет ку са стан ка Ни кола Ра до са вље вић, пред седник СО Пе ћин ци, оце нио је да оп штин ском бу џе ту за на редну го ди ну опре де ље но 3,5 ми ли о на ди на ра за ван ред не си ту а ци је, док је у прет ходном бу џе ту за те на ме не издво је но све га ди на ра. Сте па но вић је на гла сио да је су ма од 3,5 ми ли о на ди на ра про јек тва на у но вом бу џе ту за ван ре де не си ту а ци је јер се оне мо ра ју спрем но до че ка ти и ре а го ва ти на њих без им прови за ци је. Сед ни ци пе ћи нач ког Лу ка Де вр ња, Ања Де вр ња, Жар ко Ра до са вље вић, Ми лан Пе тро вић, Си ни ша Јев ђе вић, Иван Ра до са вље вић, Пе тар Клин ча ре вић, Ми ли ца Клинча ре вић, Ла ра Су бо тић, Неве на Јан ко вић, Са ра Мол нар, Лин да Мол нар, Вик то ри ја Гара шанн, Са ња Трај ко вић и Ана ста си ја Мак си мо вић. Млади ли те рар ци про чи та ли су преко 50 пе са ма што је са свим довољ но за јед ну збир ку или ма ли збор ник по е зи је, а по ре ак ци ји ве ли ког бро ја при сут них, ја сно је да мла ди пе сни ци пре по зна ју вред ност из го во ре не и на пи са не Са ста нак вла да ју ће ко а ли ци је су од бор ни ци по ка за ли је динствен став о прав ци ма бу ду ћег раз во ја оп шти не. ЗА СЕ ДАО ОП ШТИН СКИ ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ Спрем ни за зим ске па да ви не ре чи. На те му дру гар ства, ча сти, искре но сти, му дро сти, уче ња... на ста ле су не ке њи хо ве мисли ко је, из ме ђу оста лог гла се : До бро та се ни чег не сти ди, Са мо реч има ту моћ да уби је и да ожи ви, Пе сма је твој и мој лек, Сва ко у се би има зр но љу ба ви, Дру гар ство је чуд на биљ ка, за ли ва се по што ва њем и искре но шћу... Го сти ове ве че ри би ли су и позна ти књи жев ни ци с ових про стора и бли ски са рад ни ци ли те рарне сек ци је : Ви дак Пе тро вић из Ши да, То дор Бјел кић из Ири га, Се ку ла Пе тро вић из Бе о чи на, По стиг нут је ви сок степен са гла сно сти, по ка за но је дин ство и раз ве ја на сва ка сум ња у не ста бил ност вла дају ће ве ћи не у на шој оп шти ни ка зао је Ра до са вље вић и додао да оче ку је да ће пред лог бу џе та оп шти не Пе ћин ци за на ред ну го ди ну, по ред од борни ка ве ћи не, по др жа ти и део од бор ни ка опо зи ци је, јер је пред ло же ни бу џет раз вој ни и у ин те ре су гра ђа на на ше општи не. Од бор ни ци вла да ју ће ве ћине су на кра ју са стан ка сво јим пот пи си ма по твр ди ли ко а лици о ни спо ра зум ко ји су прили ком фор ми ра ња ко а ли ци је пот пи са ли но си о ци ли ста. У оп штин ском бу џе ту за на ред ну го ди ну опре де ље но 3,5 ми ли о на ди на ра за ван ред не си ту а ци је, док је у прет ход ном бу џе ту за те на ме не из дво је но све га ди на ра Ме ха ни за ци ја спрем на Пр ве сне жне па да ви не у оп шти ни Пе ћин ци до че ка не су са спрем ном ме ха ни заци јом ко ја је од мах иза шла на те рен та ко да су глав не са о бра ћај ни це до не де ље, 9. де цем бра у под не би ле про ход не. За хва љу ју ћи доброј ко ор ди на ци ји, де жур не еки пе су вр ло бр зо сти за ле до ме ста на ко ји ма је због сме то ва до ла зи ло до за сто ја у са о бра ћа ју. КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ЛИ ТЕ РАР НЕ СЕК ЦИ ЈЕ РУ ЖЕ И КА ВА ЉЕ РИ Та лен том пле не па жњу Пут у Ши ма нов ци ма за вре ме сне жних па да ви на Шта ба за ван ред не си ту а ци је су ис пред Оде ље ња за ван редне си ту а ци је Срем ска Ми тро вица при су ство ва ли су шеф Одсе ка за упра вља ње ри зи ци ма и ци вил ну за шти ту Пре драг Вла ди са вље вић и са мо стални ин спек тор Ми ло сав Аврамов. Вла ди са вље вић је, том при ли ком оце нио да оп шти на Пе ћин ци функ ци о ни ше ефи касно и у ин те ре су гра ђа на, без ра си па ња ре сур са, од но сно непо треб ног уво ђе ња ван ред ног ста ња. Спрем но је до че кан и но ви та лас сне жних па да ви на. Про чи шће не су све глав не сао бра ћај ни це, а он да је ме ха низа ци ја усме ре на на ра чи шћава ње сне га у спо ред ним ули цама у свих 15 на се ља оп шти не Пе ћин ци. Гор да на Јо ва но вић Ша рић из Ши ма но ва ца, као и вла сник из давач ке ку ће Срп ска књи га из Руме Ми лу тин Жи ва но вић. Књижев ни ци су упу ти ли ре чи хва ле мла дим пи сци ма из сек ци је Ру же и ка ва ље ри ко јој се при дру жи ла и школ ска ли те рар на сек ци ја из Кар лов чи ћа ко ју во ди учи тељ Јован Де вр ња. Ру ко во ди лац Ли терар не сек ци је Ру же и ка ва ље ри Ра до ван Др ља ча је на по ме нуо да је основ ни циљ ра да сек ција раз ви ја ње њи хо вог та лен та за пи са ње и сти ца ње по зи тив них ка рак тер них осо би на у из град њи лич но сти.

19 Среда, 19. децембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈУ БИ ЛЕЈ ВИ СО КЕ ШКО ЛЕ СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ ВАС ПИ ТА ЧА П о ла ве ка по сто ја ња школе Ви со ке шко ле струков них сту ди ја за образо ва ње вас пи та ча у Срем ској Ми тро ви ци обе ле жа ва се на нај бо љи мо гу ћи на чин - ре формом шко ле и акре ди то ва њем но вог сме ра. Ви со ко школ ска уста но ва ко ја је у до са да шњој исто ри ји свог по сто ја ња школо ва ла вас пи та че, пре то га учи те ље, са да је про ши ри ла де ло круг вас пи та ња и ра да тако да шко лу је вас пи та че на три сме ра и од ове школ ске го дине пр ву ге не ра ци ју стру ков них по слов ним ин фор ма ти ча ра, на за то акре ди то ва ном смер. Ове две чи ње ни це, уз мно ге дру ге, до каз су да Ви со ка шко ла струков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча пра ти мо дер не то кове обра зо ва ња. Са вре ме ни то ко ви - То је до каз да пра ти мо потре бе тр жи шта, дру штве ни моме нат, јер зна мо да се на ла зи ло у ери ин фор ма тич ке пи сме ности ко ја је је дан од пред у сло ва за укла па ње у са вре ме не то кове што су ови мла ди љу ди препо зна ли и упи са ли овај смер - ре кла је проф. др Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор ка Висо ке шко ле стру ков них сту дија за обра зо ва ње вас пи та ча у Срем ској Ми тро ви ци и под се тила да је шко ла по че ла да функци о ни ше као Учи тељ ска шко ла, да је би ло ви ше ре фор ми то ком ње ног по сто ја ња, а по след ња Зна ње је ула га ње у бу дућ ност У го ди ни ју би ле ја ова ми тро вач ка ви со ко школ ска уста но ва акре ди то ва ла но ви смер та ко да се, уз три стру ков на сме ра за вас пи та че, ов де шко лу ју и стру ков ни по слов ни ин фор ма ти ча ри - Нај у спе шни јим сту ден ти ма до де ље не пла ке те Проф. др Сла ђа на Ми лен ко вић ре фор ма је би ла пре ра ста ње у Ви со ку шко лу стру ков них студи ја за обра зо ва ње вас пи та ча. Ми тро вач ка Ви со ка струков на шко ла, ка ко је не ки нази ва ју, по но во је у про це ду ри про ме не на зи ва. Упу ти ли су зах тев сво јим осни ва чи ма, јер су акре ди то ва ли смер стру ковни по слов ни ин фор ма ти чар па за то сма тра ју ло ги ча ним, да ста ри на зив обра зов не уста нове тре ба ме ња ти. Би ти пре по зна тљив - Наш пред лог је се шко ла убу ду ће на зи ва Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи таче и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум да би би ли пре позна тљи ви ода кле до ла зи мо. Че стит ка - Пе де сет го ди на оба везу је, ипак је то тра ди ци ја за по што ва ње, за то че ститам ју би леј свим бив шим ђа ци ма, сту ден ти ма, настав ни ци ма, про фе со ри ма, са рад ни ци ма за по сле ни ми. Ака де ми ја је би ла при ли ка да се срет ну ста ри је ге нера ци је, они ко ји су ов де учи ли и мо жда се ни кад ви ше ни су су сре ли и ви дели. Што се ти че сту де на та, ми ће ми ће мо се тру ди ти да им, као и до са да, обез беди мо што бо ље усло ве за рад, ре кла је др Сла ђа на Ми лен ко вић. Сту ден ти до ма ћи ни Нај бо љи сту ден ти са за ме ни ком по кра јин ског се кре та ра Го ра ном Сто ја но ви ћем Из исто ри ја та До бро до шли ца Прет ход ни ца раз во ја Пе да го шке ака де ми је, Ви ше шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча и да на шње Ви со ке стру ков не шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча би ла је Учи тељ ска шко ла фор мира на шес де се тих го ди на. Не пу них 10 го ди на ка сни је, тач ни је го ди не, да ти ра раз вој Пе да го шке ака де ми је Ду шан Вука со вић Ди о ген. Ре дов не сту ди је за вас пи та че у Вој во ди ни по че ле су го ди не, а две го ди не ка сни је у ре ги стар је упи са на као та ква и ово шко ла. Ви ша шко ла за обра зо ва ње вас пи та ча је упи са на у ре ги стар 13 го ди на ка сни је, а пет годи на на кон то га ов де се обра зу ју са мо вас пи та чи. Од го ди не осни вач шко ли по ста је АП Вој во ди на, шко ло ва ње од го ди не тра је три го ди не, а од 3. ма ја го дине, по од лу ци Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли та та ра да шко ла је до би ла уве ре ње о акре ди та ци ји. Ви ша шко ла је та ко пре ра сла у да на шњу Ви со ку шко лу стру лов них сту дија за обра зо ва ње вас пи та ча. Наш на став ни ка дар, ина че, чи не љу ди од ис ку ства, ви ше од 70 од сто њих су док то ри нау ка, ко ји у ра ду при ме њу ју најса вре ме ни је ме то дич ке по ступке. Та ко ђе, део ко лек ти ва чи не мла ди у ко је ула же мо и ко ји су на ша бу дућ ност - под се ти ла је ди рек тор ка шко ле. На све ча ној ака де ми ји одржа ној 13. де цем бра, у са ли Висо ке шко ле, исто ри јат, раз вој и рад шко ле "ис при ча ни су" крат ким до ку мен тар ном филмом ауто ра Не на да Па ји ћа и За хи ра Ра ма да ни ја. На кон ре чи и до бро до шли це ди ректор ке др Сла ђа не Ми лен ко вић, по здра ве, че стит ке по во дом ју би ле ја бив шим и са да шњим сту ден ти ма, на став ном оособљу, осно ва чи ма упу ти ли су пред сед ник Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца Ми лан Ко ва че вић и за ме ник председ ни ка Скуп шти не гра да Зоран Ми шче вић. На ступ "Вив ка" Ме ђу го сти ма број ни зва нич ни ци Пла ке та нај бо љи ма Из ве ден је и при го дан кул турно- умет нич ки про грам ко ји су при пре ми ли сту ден ти са сво јим про фе со ри ма др Сла ђа ном Милен ко вић, Ми ро љу бом Ву ји чићем, др Ми ро љу бом Ива но вићем, мр Бра ни ми ром Дра го јеви ће и мр Де ја новм Са ви чеви ћем, а во ди ли су га Љу би ца Ли здек и Мар ко Ву ки ће вић. Нај бо љим сту ден ти ма основ них и спе ци ја ли стич ких сту ди ја за прошлу школ ску го ди ну пла ке те је, у име шко ле, уру чио проф др Горан Сто ја но вић, за ме ник по крајин ског се кре та ра за на у ку и техно ло шки раз вој АП Вој во ди не. С.Ђ. - С.Н.

20 20 Среда, 19. децембар АК ТУ ЕЛ НО НО ВО ГО ДИ ШЊА ГРО ЗНИ ЦА У СРЕМ СКИМ ГРА ДО ВИ МА Нај јеф ти ни ји до чек на тр гу С у де ћи по рас ко шној украсној ра све ти по срем ским гра до ви ма, но во го ди шња гро зни ца хва та за лет. У бо га тој по ну ди уго сти тељ ских обје ка та за но во го ди шњу ноћ, мно ги ће се ипак опре де ли ти за нај јефти ни ју ва ри јан ту до че ка Но ве го ди не ко ји ће, на сво јим градским тр го ви ма, ор га ни зо ва ти ло кал не са мо у пра ве у Ста рој Па зо ви, Ру ми, Ши ду и Срем ској Ми тро ви ци. Та ко ће у Ста рој Па зо ви при сут не за ба вља ти певач Ми лан То па ло вић То палко, а про грам ће по че ти у 22 са та и 30 ми ну та. Као и ра ни је, уз бо гат про грам, до чек Дечје Но ве го ди не по че ће тач но у под не 31. де цем бра. Са друге стране и ове године Ирижани ће Нову годину дочекивати у својим домовима, пошто дочека на главном иришком тргу неће бити. Ми ли он за до чек Ми тров ча ни ће и ове го ди не мо ћи да до че ка ју Но ву го ди ну на тр гу, а сви ра ће им там бу ра ши и бе о град ски Шоу тајм бенд, са зна ли смо од Андре ја Шпа но ви ћа, ди рек то ра "Сир ми ју мар та", уста но ве која ће и ове го ди не би ти ор гани за тор до че ка на отво ре ном. Про грам по чи ње у 22 са та уз там бу ра ше, а од 23 са та на би ну до ла зе бе о град ски му зича ри ко ји ће сви ра ти до је дан сат по сле по но ћи. Пред ви ђен је ве тро мет и да се у по ноћ гра ђани ма обра ти не ко од град ских зва нич ни ка. Бу џет са ко јим Сир ми ју март мо же да рас пола же је око ми ли он ди на ра. Ре сто ран Срем ор га ни зу је до чек уз свир ку јед ног кру шевач ког ор ке стра, а це на је ди на ра. У ову це ну ура чу нат је бо гат ме ни и пи ћа, а по се ти о ци мо гу да би ра ју по сну и мр сну ве че ру. Исти ре сто ран ор га низу је и до чек Срп ске но ве го дине 13. ја ну а ра и том при ли ком се пла ћа ула зни ца по це ни од 600 ди на ра. Број ни ми тро вач ки ло ка ли, ор га ни зу ју но во го ди шњи дочек, али ко ли ко па ра тре ба за аран жман мно ги се још ни су од лу чи ли. Од оних ко ји су ис такли це не, на при мер, за до чек Но ве го ди не, у Ка па ни тре ба пла ти ти ди на ра. Ми тров ча ни ма се ну де и но вого ди шње про сла ве то ком ко јих мо гу да кон зу ми ра ју нео гра ниче не ко ли чи не је ла и пи ћа. С дру ге стра не, не ки од по зна тих уго сти тељ ских обје ка та у гра ду на Са ви, из гле да не ће ор га низо ва ти про сла ву нај лу ђе но ћи. Јаг ма за Ан дре вље У Цен тру за при вред но-техно ло шки раз вој (CeP TOR) на Ан дре вљу, ула зни це за до чек Но ве го ди не, као и за репри зу но во го ди шње но ћи, скоро су са свим рас про да те. Па кет аран жман укљу чу је: бо гат музич ко-за бав ни про грам, све чану но во го ди шњу ве че ру (вр хунски ку ли нар ски спе ци ја ли те ти са огра ни че ним по слу же њем пи ћа) и ре при зу но во го ди шње ве че ре. Све ча на но во го ди шња ве че ра ко шта ди на ра, а ре при за но во го ди шње но ћи уз там бу ра ше ди на ра. До чек Но ве го ди не, по тради ци ји, би ће ор га ни зо ван и у Оки ће на глав на ули ца у Ши ду по зна том бе о чин ском ре стора ну Ка раш, уз му зи ку ново сад ског Але гро бен да. Це на но во го ди шње ве че ре је 1.750, а ре при зе, 1. ја ну а ра, ди на ра. У овом објек ту, на обали Ду на ва, у це ну но во го дишње ве че ри, уз све ча ну ве че ру (апре ри тив, хлад но пред је ло, чор ба, глав но је ло, са ла та, дезерт, ка фа) ула зи и том бо ла. У Ру ми до чек уз гру пу ''Вре ло'' Уочи но во го ди шњих и божић них пра зни ка, на рум ске ули це се по ла ко усе ља ва претпра знич ки де кор и рас по ло жење. Већ од 24. де цем бра, па све до 6. ја ну а ра на ред не го ди не, Град ски трг ће се пре тво ри ти у ''Бо жић ну ули цу'', би ће то ку ћице са 30-ак штан до ва број них из ла га ча ко ји ће пред ста ви ти ку линар ску по ну ду Сре ма, но во го ди шње укра се, умет нич ке пред ме те ка рак те ри стич не за срем ско под не бље. У ор га ни за ци ји Општи не Ру ма, на Градском тр гу ће би ти орга ни зо ван но во го дишњи до чек. Про грам ће за по че ти око 21 час, част за за поч не но во го ди шње сла вље, као пред гру па, има ће бенд из Срем ске Митро ви це Жа ре и копри ве. У да љем то ку програ ма, за но во го дишње рас по ло же ње Румља на би ће за ду же на гру па Вре ло из Ру ме, по зна та у Ср би ји, али и ши ром Евро пе, као му зич ки са став ко ји је ет но-му зи ку обо га тио рит мо ви ма рок и панк Но во го ди шња ра све та у Ин ђи ји му зи ке. Би ће то њи хов пр ви на ступ на Град ском тр гу. За би ну, све тло и сцен ске ефек те за ду жен је рум ски Ка ме ле он. У по ноћ, уз ва тро мет, ле пе жеље за 203. го ди ну, Ру мља ни ма ће упу ти ти пред сед ник Оп штине Ру ма Го ран Ву ко вић. Ка да је реч о ве ћим румским ре сто ра ни ма, це не но вого ди шњег до че ка су при лич но ујед на че не. У ре сто ра ну ''Борко вац'' ула зни ца за до чек стаја ће ди на ра, уз бо га ту ве че ру, го сте ће за ба вља ти ан самбл Сиг на ли. Ре сто ран Ву лин за но во го ди шњу ноћ ну ди ве че ру на ба зи шведског сто ла, том бо лу и свир ку ан сам бла Ко ло се ум бенд, све по це ни од ди на ра. Хо тел у Ру ми та ко ђе има зани мљи ву по ну ду - уз га ла вече ру ко ја ће ста ја ти 65 евра Део но во го ди шњег де ко ра у Срем ској Ми тров ци по осо би, го сте ће за ба вља ти там бу ра ши, али и је дан бе о- град ски бенд ко ји ће у ве че уне ти мо дер ни је рит мо ве. Про грам на шид ском тр гу Као и ве ћи на Сре ма ца и Шиђа ни се уве ли ко спре ма ју за до чек нај лу ђе но ћи. Глав на град ска ули ца већ је оки ће на, а про грам за сво је су гра ђа не и ове го ди не при пре ма Кул тур но обра зов ни цен тар. Ка ко са знаје мо, на тр гу ис пред КОЦ-а биће при го дан му зич ки про грам, а по се ти о ци ће мо ћи да се за гре ју уз ку ва но ви но и то пао чај. Сво је по ну де за до чек већ је ис та кла и ве ћи на шид ских лока ла. Це не у њи ма се кре ћу од до ди на ра, за тако зва ну all in clu si ve по ну ду, ко ја под ра зу ме ва нео гра ни чено је ло и пи ће, уз аде кват ну му зи ку. Нај еф ти ни ји до чек ове го ди не је у ре сто ра ну Срем ски ко нак, где ре зер ва ци ја ме ста по осо би, са пи ћем, де сер том и са ла том, ко шта све га 500 ди нара. Го сти ће глав но је ло мо ћи да по ру че по уоби ча је ним цена ма ко је у овом ре сто ра ну важе сва ког да на. Ре сто ра ни, са лаш, ди ско те ке... Као и прет ход них го ди на на ин ђиј ском тр гу не ће би ти ор гани зо ва ног до че ка, али за то но вого ди шња ра све та у цен трал ним град ским ули ца ма и на тр гу код по ште до ча ра ва до ла зе ће но вого ди шње и бо жић не пра зни ке. У мно гим ре сто ра ни ма ра зно вр сне по ну де су већ на пра вље не. Та ко ре сто ран Си дро у Бе шки ну ди до чек уз там бу ра ше и Мла де на Ро си ћа фи на ли сте Пр вог гла са Ср би је. Хра на и пи ће су нео грани че ни, а це на је 40 евра. Уколи ко ви ше во ли те са ла ше Стојшић са лаш у Кр че ди ну у по нуди има но во го ди шњу ве че ру уз там бу ра ше по це ни од дина ра,а ме ни под ра зу ме ва са лашар ско пред је ло, су пу, пе че ње, ро штиљ, де зерт и пи ће. У цен тру Ин ђи је ре сто ран Пер ла у сво јој по ну ди да је два аран жма на за нај лу ђу ноћ у за ви сности од ме ни ја, про сла ва ће би ти ор га ни зо ва на на гор њем и до њем ни воу ре сто ра на са це на ма од 30 и 45 евра. Уко ли ко сте љу би тељ клу бо ва и диско те ка, ове го ди не клуб Пли тви це да је спе цијал ну по ну ду уз му зи ку Дар ка Вла ји ћа, а ре зерва ци ја сто ло ва и се па реа је раз ли чи та у за ви сно сти од бро ја ме ста. У Клу бу 29 у но во го ди шњој но ћи улаз је сло бо дан, као и у нај ве ћем бро ју ин ђиј ских ка фи ћа. И по је ди не тури стич ке аген ци је ну де спе ци јал не по ну де до чека го ди не у свим европ ским ме тро по ла ма, а це не аран жма на, по пут Бу дим пе ште кре ћу се и од 50 евра. Е. С. Н.

21 Среда, 19. децембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СВЕ ЧА НИ КОН ЦЕРТ ФОЛ КЛОР НОГ АН САМ БЛА БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ Осврт на че тврт ве ка Кон церт је по све ћен 25-го ди шњи ци ра да Дра га на Ђор ђе ви ћа, умет нич ког ру ко во ди о ца ан сам бла Г о ди шњи кон церт Фол клорног ан сам бла Бран ко Ради че вић ко ји је, у ор га низа ци ји Сир ми ју мар та, про теклог пет ка одр жан у По зо ри шту До бри ца Ми лу ти но вић био је по све ћен 25-го ди шњи ци ра да умет нич ког ру ко во ди о ца ан самбла Дра га на Ђор ђе ви ћа. Уче ство ва ло је око сто ти ну из во ђа ча: пр ви ан самбл, Де чији ан самбл и ан самбл ве те ра на, На род ни и там бу ра шки ор ке стар и жен ска гру па пе ва ча. Би ла је то при ли ка да се пред ста ви ду го го ди шњи рад Дра га на Ђор ђе ви ћа, од пе ри о да ко је је про вео у Цен тру за ку туру Сир ми ју март, пре ко уче шћа у ор га ни за ци ји Фе сти ва ла бесед ни штва, Ми тро вач ке пе сме, Сав сто ка, па све до Срем фолк фе ста, чи ји је он идеј ни тво рац Ожи ве ла се ћа ња: Во ди тељ ка про гра ма Би ља на Срем чић и Дра ган Ђор ђе вић и осни вач. То ком осмо го ди шњег оба вља ња функ ци је ди рек то ра у Сир ми ју мар ту Дра ган Ђорђе вић је го ди не до био и при зна ње за нај бо љег ме на џе ра го ди не у кул ту ри Ср би је, а под ње го вим умет нич ким ру ко водством ан самбл је го ди не до био и нај ве ће оп штин ско призна ње - Но вем бар ску на гра ду Гра да Срем ска Ми тро ви ца. То ком про те клих че тврт века Дра ган Ђор ђе вић се ба вио ис тра жи ва њем на род них игара на те ре ну, по ста вља њем ко ре го ра фи ја, др жа њем се мина ра о фол кло ру по Ср би ји и ино стран ству, уче ство вао је у жи ри ји ма број них фе сти ва ла, а та ко ђе је и по кре нуо оснива ње фол клор них дру шта ва у ско ро свим се ли ма ми тро вач ке оп шти не. Ка ко је ис та као, по себ ну за хвал ност за све ове го ди не ду гу је, из ме ђу оста лих, својим нај бли жим са рад ни ци ма: ду го го ди шњем ше фу ор ке стра Сло бо да ну Ра ди во је ви ћу, ше фу Там бу ра шког ор ке стра Ми лен ку Бо би ћу, ко ре пе тито ру Са ши Ју ри ши ћу и ше фу ор ке стра Вла ди ми ру Ма руши ћу, као и Дра га ни Се ки Ба но вац и Је ле ни Ра до вић, ко је су за ду же не за рад са децом. Пред пре пу ном са лом Позо ри шта при ка зан је део коре о гра фи ја ко је је до са да по ста вио Дра ган Ђор ђе вић и ево ци ра на су се ћа ња на бројне фе сти ва ле, кон цер те и турне је на ко ји ма је овај ан самбл уче ство вао то ком про те клих 25 го ди на. С. М. Пр ви ан самбл оду ше вио На ступ Де чи јег ан сам бла НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ НЕ ИЗ ВЕ СНА СУД БИ НА ЈЕ ДИ НОГ РОМ СКОГ ТЕ А ТРА У ЕВРО ПИ По зо ри шту пре ти за твар а ње? - По след ње две го ди не је два из ла зи мо на крај са тро шко ви ма, али ве ру јем да ће над ле жни на ста ви ти да нас по ма жу - ка же Зо ран Јо ва но вић ре ди тељ ром ског по зо ри шта Су но е Ро мен го о зо ри ште Су но е ро мен го Пре ги стро ва но је го дине, по ста ју фон да ци ја, а го ди не је пот пи сан Прото кол о са рад њи из ме ђу Ми нистар ства кул ту ре, Вла де Вој води не и оп шти не Ин ђи ја. - Ове три ин сти ту ци је до гово ри ле су се да ће пет го ди на фи нан си ра ти про грам по зо ришта,го сто ва ња и ко му нал не тро шко ве. И је су, све до прошле го ди не, ка да је услед недо стат ка фи нан си ја и кри зе износ по чео да се ума њу је каже глу мац, ре ди тељ и ди рек тор по зо ри шта Зо ран Јо ва но вић. - Сле де ће го ди не оче ку је мо да се на ста ви са рад ња са овим инсти ту ци ја ма. Све сни смо да су те шка вре ме на, али ве ру је мо Ре ди тељ, ди рек тор и глу мац: Зо ран Јо ва но вић да ће љу ди из По кра јине и оп шти не пре по зна ти наш рад и на ста ви ти да нам по ма жу. Ско ро де це ни ју и по они са ња ју њи хов ци гански сан што у пре во ду зна чи Су но е ро мен го. Мо жда ни су пр ви у се лу, али су за то је ди ни по лупро фе си о нал ни ром ски те а тар у Евро пи са се диштем у Но вим Кар лов цима. На бро ју 13 је се диште по зо ри шта, а пре ма ре чи ма Зо ра на Јо ва но вића, ће сим бо лич но би ти њи хо ва го ди на. - На пра ви ли смо ви ше од де сет пред ста ва, а нај по знати је су: Су но е ро мен го, Како је та ко је, Ни је све као што из гле да, Хо ло ка уст, Ха млет и Јер ма. Има ли смо и не ко лико пред ста ва за де цу, а је ди на пред ста ва у 3 D фор ма ту Се дам смрт них гре хо ва иза зва ла је вели ко ин те ре со ва ње - каже Јо ва но вић. Ром ско по зо ри ште је по ма ло пу ту ју ћи ка раван јер нај ве ћи део го дине про во де го сту ју ћи по Евро пи. Код ку ће из во де пред ста ве не ко ли ко пута го ди шње, а да је реч о пра вом по зо ри шту гово ри и чи ње ни ца да позо ри шна са ла има око 80 ме ста за се де ње. - За сце но гра фи ју и ко сти ме увек се не ка ко сна ђе мо.тру ди мо се да све изгле да аутен тич но у скла ду са пред ста вом ко ју из во ди мо. Добро се за ба вља мо на пред става ма и та по зи тив на енер ги ја нам је ја ко ва жна. Ра ни је су то углав ном би ле дра ме, али ка ко ми Ро ми во ли мо ве се ља, смех и игру, у по след ње вре ме и припре ма мо ко ме ди је - при ча Јова но вић. Ина че Су но е ро мен го је је ди ни ром ски те а тар у Евро пи. Има ли су част да уго сте хо ливуд ске глум це фил ма Ха ри Потер као и но ви на ре BBC-a који су на пра ви ли две еми си је о њи ма. Циљ им је да по ста ну наци о нал ни те а тар и на ста ве да ра де ка ко ка жу пу ном па ром и осво је на шу зе мљу јер се у Евро пи одав но при ча о њи ма. М. Ба ла ба но вић

22 22 Среда, 19. децембар Свим верницима римокатоличке вероисповести честитамо Божић са жељом да празнике проведу у миру, срећи и здрављу. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА Милан Ковачевић ГРАДОНАЧЕЛНИК Бранислав Недимовић

23 Среда, 19. децембар Свим верницима католичке вероисповести у румскоj општини, срећне божићне празнике, са жељом да их у миру, здрављу и весељу, проведу у кругу своjих породица, родбине и приjатеља, честита председник Општине Рума Горан Вуковић

24 24 Среда, 19. децембар Центар за културу "Сирмиjумарт" честита предстоjеће празнике и позива да заjедно дочекамо Нову годину на Градском тргу у Сремскоj Митровици Svim građanima, članovima i simpatizerima čestita blagoslovljen Božić i želi sretnu Novu 2013.godinu DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI

25 Среда, 19. децембар ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица 022/ НОВО Отворена " " БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 1 (Кружни ток Стари Мост) Сремска Митровица Тел: 022/ j j j - - : 063/ , 022/ МАРКЕТИНГ Про да јем Пе жо 206 HDI, 2,0 го ди на произ вод ње 2002, у беспре кор ном ста њу. Тел: 063/ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ис прав не, неис прав не ко лор те ле визо ре, но ви је Лап топ рачу на ре, нон стоп Младен.Тел: 021/ и 064/ Про да јем но ве ко лор Те ле ви зо ре свих вели чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адре сунон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Из да јем нов на мештен стан 40м2 у Новом Са ду код сај ма, це на 150 евра. Тел: 064/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Продајем викендицу на 7 ари плаца изнад Дивоша. Тел: 065/ Про да јем ку ћу на пла цу од 34 ара са ба штом у Мар тинци ма, Же ле знич ка 74. Тел: 063/ Из да јем или Про да јем на меште ну ку ћу у Ла ћар ку ули ца 1. Но вем бар 407 или ме њам за стан.тел: 064/ Про да јем ку ћу у Бе о чи ну насе ље Шљи вик. Тел: 021/ / Обућар "БАНЕКС" Поправка свих врста обуће и предмета од коже БРЗО И КВАЛИТЕТНО Булевар Константина Великог 12 Тел: 022/ Про да јем ку ћу у Бе шки на 7 ари пла ца вла сник. Тел: 064/ Про да јем два ју тра зе мље у Ла ћар ку по тез Ли ва де.це на евра. Тел:064/ Про да јем плац ви кенд зо на Ја зак-врд ник. Тел: и 064/ Про да јем 2 ју тра по љо привред ног зе мљи шта, по тез је зе ро Срем ска Ми тро ви ца, зва ти по сле 16 ча со ва.тел; 062/ Про да јем плац у Ма лој Сла во ни ји. Тел: 069/ Про да јем ку ћу у Ра тарској на пла цу од 11 ари.тел: 063/ Про да јем две ку ће на једном пла цу, Ста ри шор 6, це на евра. Тел: 022/ Из да јем на ме ште ну кућу у ули ци Фру шко гор ска. Тел:064/ Про да јем или ме њам ку ћу за јед но со бан стан уз долпла ту.цг и гас. Тел: Ку пу јем ма њу ку ћу у фрушко гор ском се лу. Тел: Про да јем ју тро зе мље код Во до во да у Срем ској Митро ви ци. Тел: 060/ Зва ти по сле 15,30 ча со ва - Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци, по вољ но.тел: 064/ и Про да јем ку ћу у Ба до вин цима на 10 ари пла ца и 30 ари шу ме. Тел: 064/ Про да јем са лаш. Тел: Про да јем 3,5 ју тра зе мље у Илин ци ма по тес Ма ртин ци. Тел: 021/ СТА НО ВИ - Из да јем дво со бан на ме штен стан у ули ци Сте ва на Мокрањ ца 43. Тел: 063/ и 064/ Про да јем је до со бан стан у на се љу Ка ме њар.тел: 061/ Про да јем стан 67м2 у Ор лу или ме њам за стан у Но вом Саду.Тел: 063/ Про да јем стан 43м2 у на сељу Ка блар Но ви Ба нов ци. Тел: 064/ Про да јем стан 45м2 у на се љу Ма ти ја Ху ђи, пре ко пу та об дани шта, ви со ко при зе мље.тел: 064/ Про да јем ма њи дво со бан стан у ше ћер со ка ку це на евра.тел: 063/ Из да јем јед но со бан на мештен стан у стро гом цен тру Но вог Са да. Тел: 065/ Kупујем јед но со бан стан. Тел: 069/ Про да јем стан 40м2 у на сељу Ма ти ја Ху ђи.тел , и 063/ Про да јем стан 55м2 у на се љу КПД. Тел: 065/ Из да јем дво со бан стан у на сељу Орао. Тел: 064/ При мам две ци мер ке или брач ни пар за ста но ва ње. Тел: 064/ Из да јем дво со бан не на мештен стан на КПД. Тел: и 064/ Из да јем ме штен јед но со бан стан у Срем,ској Ми тро ви ци. Тел: 064/ Из да јем на ме штен јед но собан стан у стро гом цен тру града. Тел: 064/ Из да јем ма њи на ме штен стан са ми ци у на се љу бли зу ми тровач ке ка сар не.тел:065/ Из да јем гар со ње ру за прено ћи ште у цен тру Но вог Са да,тел: 063/ и 063/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ста ри мост. Тел: 064/ Ме њам стан 45м2 у Срем ској Ми тро ви ци за гар со ње ру у Бео гра ду, мо гућ до го вор. Тел: 063/ Из да јем јед но со бан на мештен стан у Но вом Са ду код же ле знич ке ста ни це. Тел: Из да јем кон фо ран на ме штен стан у Бе о гра ду на Дор ћолу сва ки до го вор мо гућ. Тел: 060/ Про да јем гар сон је ру 26м2 на се ље КПД, гре ја ње, по вољно.тел: 064/ Из да јем нов дво со бан стан ком плет но опре мљен. Тел: 064/ и Про да јем стан 46м2ули ца Ар се ни ја Чар но је ви ћа 16. Тел: 062/ Из да јем на ме ште ну гар со њеру у Пеј то ну и про да јем пећ на гас. Тел: и 062/ Из да јем дво со бан не на мештен стан у Ор лу. Тел: ЛО КА ЛИ - Из да јем по слов ни про стор 350м2 ули ца Кра ља Алексан дра Ка ра ђор ђе вић. тел: 063/ Про да јем ло кал код Зма је ве шко ле. Тел: 063/ Из да јем ло кал ули ца Ју пи теро ва 84 пре ко пу та Хит не помо ћи. Тел: и 064/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM, ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE 022/ i 062/ MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica

26 26 Среда, 19. децембар МА ЛИ ОГЛА СИ Sve za Vaš Mobilni telefon!!! PRODAJA SERVIS DEKODIRANJE FUTROLE BATERIJE MASKE 022/ i 064/ Solarski trg 3, Sremska Mitrovica vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - Из да јем ре сто ран на Ле ки ном са ла шу. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Срем ској Ми тро ви ци пре ко пу та Пала те прав де. Тел: и 064/ Про да јем ло кал са стам беним про сто ром на 7 ари пла ца. Тел:064/ Из да јем ло кал, Пу шки но ва 7 у Срем ској Ми тро ви ци, це на за ку па 100 евра ме сеч но.тел: и 063/ По вољ но из да јем ло кал.тел: Из да јем, про да јем или ме њам за не крет ни не ка фић у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: Из да јем ло кал ис под Бал кони је.тел: и 064/ Из да јем нов ло кал пре ко пу та су да по го дан за кан цела ри је има свој пар кинг.тел: 063/ Из да јем ло кал, со лар ски трг 2, код пи ја це. Тел: 061/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем Фи ат Сти ло 1.9 ЈТД го ди на про из вод ње Тел: 063/ Про да јем Гол фа 3 го ди на про из вод ње 1993 у од лич ном ста њу, це на по до го во ру. Тел: 062/ Про да јем Ре но Клио, мо гу ћа за ме на. Тел: 060/ Про да јем To jo tu Ca ri nu XL, ве о ма по вољ но мо же се ви де ти на адре си Ар се ни ја Чар но је вића 21 у Срем ској Ми тро ви ци - Про да јем Форд Ескорт 3 годи на про из вод ње 1980, ре гистро ван до 10 ме се ца Тел: 065/ Про да јем Ју го 45 го ди на произ вод ње 1990, у од лич ном стању. Тел: 065/ Про да јем Фи ат По лио Ка раван го ди на про из вод ње у од ло ич ном ста њу, це на 1800 евра. Тел: 064/ Про да јем Ford Shor pio 2.0 GL, го ди на про из вод ње 1988, угра ђен гас, ре ги стро ван до до ав гу ста у со лид ном ста њу.тел: и 064/ Про да јем Гол фа 4 ка ра ван, го ди на по из вод ње 2005 оца рињен.тел:061/ Про да јем Ал фа Ро мео 153, го ди на про из вод ње2002. реги стро ван до ав гу ста.тел: 061/ Издајем гаражу у насељу Матија Хуђи. Тел: 022/ Про да јем Опел Ка дет 1,3 (Суза) го ди на про из вод ње 1986, не ре ги стро ван, ис пра ван.тел: 064/ Про да јем Фи ат Ти по 1.6 GT ре ги стро ван до ав гу ста у од лич ном ста њу. Тел: 063/ Про да јем Вар бург ка ра ван у ис прав ном ста њу. Тел: Про да јем Ла ду Ни ву 1.7, го ди на про из вод ње 2005, реги стро ва на до мар та. Тел. 060/ NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Про да јем де ло ве за Фи ат Бра во.тел: 063/ Про да јем Фи ат Пун то 1.9 Д го ди на про из вод ње 2002, у од лич ном ста њу, це на евра. Тел: 063/ Ку пу јем ауто мо би ле ха ва риса не, го ди ште не бит но. Тел: 069/ Про да јем Пе жо 106 го дина про из вод ње 2002, оца рињен,по вољ но.тел: 065/ Про да јем Ма тиз Ше вро лет го ди на про из вод ње 2005, по вољ но, оца ри њен. Тел: 065/ Про да јем ФОРД МОН ДЕО ка ра ван, го ди на про из водње 1999, ди зел по вољ но. Тел:063/ Про да јем не ре ги стро ва ну Лан чи ју Ка па, ка ра ван у одлич ном ста њу це на по до го вору. Тел: 063/ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем трак тор ИМТ 560, го ди на про из вод ње 1984 реги стро ван, евра. Тел: 022/ Про да јем ате сти ра ну при коли цу 370 кг но си во сти,це на 120 евра. Тел: 063/ и 062/ Про да јем трак тор Зе тор кристал 80-11, мо гу ћа за ме на. Тел: и 063/ Про да јем мо то кул ти ва тор ИМТ 506, и ка зан за ра ки ју од ли та ра.тел: Про да јем бе рач Шем пе тер Тел: 063/ Про да јем ком бајн за ва ђе ње кром пи ра и уто ва ри вач за бале. Тел: 064/ Про да јем се ја ли цу пне у матик за ку ку руз. Тел: 064/ Про да јем плуг ИМТ 757/2. Тел: 060/ Про да јем трак тор Фер гу сон 539, го ди на про из вод ње 2004, ре ги стро ван. Тел: 060/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ - Про да јем ма ши ну за пле те ње жи це или ме њам за др ва или ауто до 500евра.Тел: Про да јем ра тар ску пр ска лицу400 ли та ра. Тел: 064/ Про да јем че ки ћар, пум пу Бау ер, при ко ли цу 5 то на, ауто при ко ли цу и ро то др ља чу Лејли. Тел: 063/ Про да јем апа рат за ва ре ње, бу ши ли цу и го ри о ник за пећ ЦГ.Тел: и 064/ Про да јем ма ши ну за др во фре зу. Тел: Про да јем веш ма ши ну. Тел: Про да јем пре кру пач, кру њач и ком плет при и бор за кла ње. Тел: Про да јем ора ни ју 120л, кори то за шу ре ње, фу ру ну и кан ту емај ли ра ну за маст од 25 кг. Тел: и 064/ Про да јем рас хлад ну ви три ну. Тел: РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед, ораси. Грожђе, шљиве, јабуке... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ По пра вљам по штан ска санду ча ду стам бе ној згра ди. Тел: 069/ Ди пло ми ра ни еко но ми ста да је ча со ве ма те ма ти ке. Тел: 064/ Озбиљ на же на не го ва ла би не по крет не ста ри је осо бе и чу ва ла де цу.тел:064/ Про да јем апа рат Хот Дог коли ца. Тел Про да јем пет ме та ра ме каног др ве та, це на ди нара.тел: 063/ Про да јем за мр зи вач 110 ли та ра сан ду чар, це на 100 евра. Тел. 063/ По у здан чо век одр жа вао би ви кен ди це на Фру шкој го ри. Тел: 064/ Ку пу јем ва тро га сни апа рат С-9 и про да јем тро кра ке алуфел не са гу ма ма, це на 120 евра. Тел: 063/ Да јем ча со ве ен гле ског и немач ког је зи ка за све уз ра сте. Тел: 064/ Про да јем уси си вач 3.000,00 ди на ра, са о ни це ру ске де чи је це на 5.000,00 ди на ра. Тел: 022/ Про да јем ка мин не ко ри шћен и ва гу 300кг са те го вин ма. Тел: Про да јем бун ду од ну три је це на по до го во ру и ви ле ро ве го бле не. Тел:063/ При ват ни ча со ви срп ског и ен гле ског, при пре ма за пријем ни ис пит из срп ског је зи ка за сред ње шко ле и фа кул те те. Тел: 069/ Про да јем веш ма ши не, Еида 5000 ди на ра, Бе ко 7000 ди нараи фо те љу 2000 ди на ра. Тел: 069/ Озбиљ на же на чу ва ла би стари је осо бе, де цу и по вре ме но ра ди ла у ку ћи. Тел: 064/ , - Про да јем бој лер мар ке Лео, це на 3000 ди на ра и рас хладну ви три ну сер ви си ра на, це на 100 евра. Тел: 065/ Про да јем Фа за не мо же компен за ци ја за жи то илил сви ње. Тел: 063/ Пен зи о нер 63 го ди не упо знао би жен ску осо бу ра ди дру жења, мо гућ брак. Тел: 064/ Ауто ме ха ни чар ске и ли марске услу ге на во зи ли ма Заста ва и Ла да, по вољ но. Тел: 064/ Ку пу јем стри по ве, ал бу ме са сли чи ца ма и фуд бал ске улазни це. Тел: 064/ Про да јем но ва ин ва лид ска ко ли ца. Тел: 062/ и 022/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца на руч ни по гон у до бром стању. Тел: МА ЛИ ОГЛА СИ

27 Среда, 19. децембар МА ЛИ ОГЛА СИ SVE ZA RIBOLOV, RIBOLOV ZA SVE NAJPOVOLJNIJE CENE Столарија Ераковић Кухиње, регали, дечије собе, улазна врата, собна врата, прозори, степениште, универ, медијапан, кухињске радне плоче, услужно сечење по мери, кантовање Стари Шор 30, Сремска Митровица 022/ и 064/ Излети сваког месеца: по Србији Сегедин, Морахалом одлазак у позоришта београдска и новосадска новогодишњи аранжмани зимовање Трг Војвођанских бригада 6 022/ и 063/ Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не у ур ба ни зам Оп штинске упра ве оп шти не Ириг, на осно ву чла на 10. За ко на о проце ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну Но си лац про јек та ''ТО-МА ПА ЛЕ ТЕ'' ДОО ОГРА НАК ИРИГ, Ириг, Рум ски пут бб, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА ком плекс за про из вод њу и ре па ра ци ју па ле та, на ка тастар ској пар це ли број 9114/1 К.О. Ириг на те ри то ри ји оп шти не Ириг. Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца пројек та мо гу ће је из вр ши ти у про сто ри ја ма Слу жбе за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Оп штин ске упра ве оп шти не Ириг, ул. Вој во де Пут ни ка бр.1. у пе ри о ду од 17. де цембра до 26. де цем бра 2012.го ди не, рад ним да ни ма од ча со ва. У ро ку од 10 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, за ин те ре со ва на јав ност мо же до ста ви ти ми шље ње о зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја пред мет ног пројек та на жи вот ну сре ди ну овом ор га ну. Овај ор ган ће у ро ку од 10 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 3. овог оба ве ште ња до не ти од лу ку о то ме да ли је за пред ло же ни про је кат по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, о че му ће бла го вре ме но оба ве сти ти јав ност. Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Promenada bb tel: 022/ i 064/ / / Oдељење за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Општин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну Носилac про јек та je ACF AL FA д.о.о. Ши ма нов ци, Го лу би нач ка 54. Пред мет ни про је кат је По гон за гра фич ко-штам пар ску де лат ност. Пред мет ни про је кат се ре а ли зу је у Ши ма нов ци ма, у на се љу, ули ца Го лу би нач ка 54, на кат. парц. 3/4 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске управе оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 кан це ла ри ја број 22 у пе ри о ду од ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни-прав на и фи зич ка ли ца мо гу до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној форми на адре су Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма Сло бо да на Ба ји ћа 5. На осно ву под не тог зах те ва као и ми шље ња за ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла закључ но са го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би про це не ути ца ја за те че ног стања на жи вот ну сре ди ну за про је кат По гон за гра фич ко-штам пар ску де лат ност. Оде ље ње ѕа ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве општи не Пе ћин ци, на осно ву чла на 29 За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С о да тој са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну 1. Но си лац про јек та ТЕР МО МОНТ д.о.о. Ши ма нов ци, Пр хо вач ка бб ре а ли зу је про је кат По гон за про из вод њу пар них ко тло ва и опре ме за цен трал но гре ја ње у Ши ма нов ци ма, на кат. парц к.о. Ши ма нов ци, оп шти на Пе ћин ци. 2. У скла ду са чла ном 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ("Сл. гла сник РС" број 135/04 и 36/09) спро ве ден је по сту пак јав ног уви да у тра ја њу од до го ди не, а јав на рас пра ва је одр жа на го ди не у при су ству пред став ни ка об ра ђи ва ча сту ди је и но си ла ца про јек та. 3. На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број /2012-III-05 од го ди не Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не до не ло је ре ше ње број /2012- III-05 од го ди не ко јим се да је са гла сност на Сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на живот ну сре ди ну за про је кат По гон за про из вод њу пар них ко тло ва и опре ме за цен трал но гре ја ње под усло вом да се ис по шту ју ме ре за спре ча ва ње, сма ње ње и от кла ња ње зна чај них штет них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у то ку ре дов ног ра да про јек та, уде са и по пре стан ку ра да про јек та ко је су де фи ни са не по гла вљем 8. по ме ну те сту ди је. 4. Но си лац про јек та је ду жан да обез бе ди и из вр ша ва ње про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред ви ђе ног по гла вљем 9. Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за по ме ну ти про је кат и да по дат ке до би је не мо ни то рин гом до ста вља Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не и над ле жном ор га ну оп шти не Пећин ци. 5. Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја за те че ног ста ња на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном по ступ ку. Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти мо гу по кре ну ти управ ни спор под ноше њем ту жбе над ле жном су ду у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

28 28 КУЛТУРА Среда, 19. децембар СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГО ДИ ШЊА ИЗ ЛО ЖБА УЛУ "СИР МИ ЈУМ" е тро спек тив на из ло жба ра- ва чла но ва Удру же ња ли- Рдо ков них умет ни ка "Сир ми јум" у Срем ској Ми тро ви ци по ставље на је, већ тра ди ци о нално, у Му зе ју Сре ма, по што су прет ход но исто ри чар ка уметно сти Све тла на Су ба шић и сли кар ка Ште фи ца Ра до ванов на пра ви ле из бор из ово годи шње бо га те про дук ци је. Изло же на су укуп но 42 ли ков на де ла, чи ји су ауто ри: Бо жи дар До ста нић, Ци ца Бу ђа но вац, Ан ђел ка Ка ра јо вић, Не вен Вука нац, Ште фи ца Ра до ва нов, Ду ња Пе јо вић, Пе тар Јеч менић, Бо жа на Ра шић, Би ља на Бра ун штајн, Цу ца Мар ја но вић, Ми ро слав Би у ко вић, Ја дран ка Ди ми три је вић, Ве сна Спа со јевић, Мир ја на Осто јин, Иван Вешић, Зден ка Пе ри шић, Ми лан Кар даш, Ани ца Сто ја но вић, Све тла на Ми хај ло вић, Ду шко Ха џић, Сло бо дан ка Ђур ђе вић, Ма ја Си со је вић, Сан дра Жигмун до вац, Дра ган Сан тов, Влади сла ва Бе ла но вић Ше вић, Оли ве ра Де лић, Љи ља на Кнеже вић, Еви ца Ник шић, Је ли ца Га јин, Не на Трај ко вић и Предраг Удиц ки. При ли ком све ча ног отва рања по став ке, 11. де цем бра, о из ло же ним ра до ви ма је го вори ла Све тла на Су ба шић, ис такав ши да је реч о де ли ма разли чи тих тех ни ка, те ма, сти ло ва и фор ма та. Она од ра жа ва ју разно ли ке еду ка тив не, по ет ске и емо ци о нал не при сту пе умет ника, из ко јих из би ја "за јед нич ки, је дин стве ни дух на та ло же ног ис ку ства, сти ца ног кроз жи вот у сре ди ни бо га тој кул тур ним и умет нич ким на сле ђем, на ко је под се ћа и име удру же ња". При сут не је по здра ви ла и Ја дран ка Ди ми три је вић, пред сед ни ца УЛУ "Сир ми јум", ко ја је на ја ви ла но ве ак тив ности удру же ња и ис та кла по требу да оно, по сле ви ше од три де це ни је ра да, ко нач но до би је сво је про сто ри је. Ли ков ни умет ник и пе да гог Иван Ве шић про чи тао је свој крат ки есеј о то ме ка ко је наста ла јед на сли ка. По став ка чла но ва УЛУ "Сирми јум" у из ло жбе ном про сто ру Му зе ју Сре ма би ће отво ре на до 22. де цем бра. Д. По зна но вић Ка ко је на ста ла јед на сли ка Све тла на Су ба шић, Иван Ве шић и Ја дран ка Ди ми три је вић отва ра ју из ло жбу Јед на сли ка као да није во ле ла ме не. Као да ни је хте ла да се ства ра и ра ђа у мо јим ру ка ма. Ду го се опи ра ла. Две, три го ди не Му чи ла ме. Оти мала се и бе жа ла, ва ра ла. Нане сем ду го тра же ну и му ком ство ре ну ни јан су бо је а ње по сле не ма. Ка да се осу ши, као да је ис па ри ла. Бо ри ли смо се, као да борби кра ја не ће би ти. Увек дивља. Мо је по на ша ње је би ло на ис ку ше њи ма. Опро стим јој. На ста вљам, као да на ша љу бав кре ће из по чет ка. Са же љом да бу де нај леп ша међу сли ка ма, нај ми ри сни ја јабу ка у рас ко шној је се ни. Мо ја упор ност ни је посу ста ја ла. Ко нач но, пред мо јим очи ма: све тлост и радост. Ух, ка ко је ве ли чан ствен осе ћај ра ђа ња! Сли ка је ство ре на у раско ши свих бо ја. Али, та ква ка ква је, ни у рам ко ји сам јој по ну дио није хте ла. Као да је то за њу пре те жак ја рам, да те гли и ву че. А та ко сам ја те глио и чу пао из сво је ду би не послед ње искре све тло сти. За то сам јој дао сло бо ду да оде у ру ке ко је је пр ве до так ну. Не ка бу де пред очи ма ко је су пр ве пред њом за си ја ле. А, ваљ да је и ду ша ње на на шла се би срод ну ду шу. Иван Ве шић НАД ДРУ ГОМ КЊИ ГОМ КАР ЛО ВАЧ КИХ АНЕГ ДО ТА j j Жар ко Ди мић: "Анег до те кар ло вач ке (ста ре раз глед ни це и фо то гра фи је)", књ. 2, Кул тур ни цен тар "Кар ло вач ка умет нич ка ра ди о ни ца" "Ка и рос", Срем ски Кар лов ци Жар ко Ди мић ро ми шља ју ћи жи вот Кар- ча на, ело квент ни Жар- Плов ко Ди мић оста вља вар ни це духа бе ле же ћи зго до би ти ја ка ко зна ме ни тих Кар лов ча на, та ко и оних дру гих, са "дна ка це". Они ко ји вр ца во шћу ду ха оста ви ше сво је вр стан ху мо ри стич ки траг о сво ме би ти са њу, по бро ја ни су ов де. Те ма је не ис црп на, ак те ри и вре ме та ко ђе. Љу ди ве дрог ду ха би ло је и би ће. У анег до та ма не ма ре да и по ретка, оне јед но став но на ста ну као му ње ви та опа ска или жао ка ко јом ви спре ни ји "санк цио ни ше" од ре ђе но ста ње ду ха, но си о ца рад ње или до га ђа ја. Кар лов ча не су на ша љив начин, за веч ност, са чу ва ли многи зна ни и не зна ни пе сни ци, књи жев ни ци, сли ка ри. По себно је то учи нио ака де мик Дејан Ме да ко вић у свом Ефе ме рису. Жар ко Ди мић, исто ри чар по обра зо ва њу и да ро ви ти пе сник, прет ход ном књи гом Анег до те кар ло вач ке и ста ре раз гледни це и овом, дру гом на исту те му и истог на зи ва, ис ка зу је се и као вр стан са ку пљач анегдо та. На ста зи Ву ка Ка ра џи ћа, бе ле же ћи на род не умо тво ри не, Ди мић до ка зу је да ни је уза луд би ран за чла на управ ног од бора Ву ко ве за ду жби не у Бе о граду. Да ру ју ћи би ра не ста ре разглед ни це, аутор ну ди чи та о цима ли ков ну ди мен зи ју и аро му ду ха кар ло вач ког. Про та го но сти Ди ми ће вог саку пљач ког ра да су љу ди из наро да, из ње го вог окру же ња, али ту су и би ра не анег до те о Кар лов ча ни ма ко ји оста ви ше ве ли ка ни ду ха, по пут по ме нутог ака де ми ка Де ја на Ме дако вић. Још су ту про фе сор ка Те о до ра Пе тро вић Ма ји ца, профе сор Па вле Мар ко вић Ада мов, по ли ти чар и адво кат Ми хај ло По лит Де сан чић, па и дру ги, Жар ко ви са вре ме ни ци, по пут сли ка ра Ђор ђа Ла зи ћа Ћап ше, Бо жи да ра Аирал ди ја Ко ба си це, Пе ре Ни ко ли ћа Гро бе ра, Пе тра Кне же ви ћа Пе ше... Анег до те об ја вље не у но вој књи зи на ста ја ле су од кра ја 19. ве ка, све до на ших да на. Битно је да су аутен тич ни ак те ри и ствар ни дођ га ђа ји, ме сто и вре ме. По сле екс по зи ци је о носи о цу рад ње, сле ди жа о ка а потом пу ца шви гар ду ха и сал ве сме ха, или тек при та је ни смешак, а по ен ти ра ни про тив ник по ку ње на но са на пу шта ме сто ду хов ног дво бо ја. То по ни ми, лич но сти и пред ме ти рад ње осли ка ва ју срп ску пре сто ни цу ду хов но сти и у овом ви ду смешног ду ха, ка лам бу ра, на шег на ро да. Кар ловч ки ви нар ски тр гов ци и ви но, бо е ми, бо госло ви, про фе со ри, пе сни ци и сли ка ри, ка ко бла же но по чивши та ко и жи ви, за слу жу ју нове за пи се у на ред ним по ду хвати ма, јер су они ти ко ји ка ракте ри шу и сим бо ли зу ју тра ја ње Кар ло ва ца кроз ве ко ве. То је руд ник у ко ме вре ди ко па ти. Гра де ћи сво је вр сну ан то логи ју ху мо ри стич ког ду ха Карлов ча на, Жар ко Ди мић сво јим над и гра ва њи ма бе ле жи део духа мла дих, чи ји је веч ни сим бол Бран ко Ра ди че вић. То га ра ди, о ње му као ак те ру или по во ду за на ста нак анег до та вре ди но ти рати за пи се ста рих вре ме на, али и но во на ста ле, ово ве ке анег до те. О пи ћу и ис пи чу ту ра ма карло вач ким, зна ним и не зна ним, на по себ но ме сто ака де мик Де јан Ме да ко вић у Ефе ме ри су по ста вља др Ла за ра По по ви ћа, осни ва ча Срп ског со ко ла и профе со ра уни вер зи те та у За гребу, апо те ка ра Па вла Штра се ра, ду хов ног са бра та и ис пи чу ту ру у рет ким при ли ка ма "ка да су њих дво ји цу жан да ри пи ја не но си ли ку ћа ма". Ту су ре зерви са на ме ста за ар хи ман дри та ја зач ког Ва ле ри ја на При би ћеви ћа и ни шта ма ње "вред ног" ар хи ман дри та ра ва нич ког Серги ја По пи ћа, ко је га ра ди на позна те сти хо ве пе сме: От куд идеш Ани це, идем из Ра ва ни це... бе ћа ри до да ју: јер код ку ће ни кад ни је тај игу ман Сер ги је. Вар ни ца ма ду ха ис ти че се и про фе сор Бо го сло ви је Гли гори је Ми кић, пра ви Сре мац из Мар ти на ца. Пре ма твр ђе њу Де ја на Ме да ко ви ћа, "знао је да би ра про тив ни ке и да су му сви са бе сед ни ци до бро до шли кад ис ка љу је сво је му ње ви те досет ке". Оштра је зи ка, оста вио је за со бом низ анег до та о се би и дру ги ма. Он да, Ди ми три је Ру ва рац, ду хов ни кав га џи ја и бој џија, "као ста ро за вет ни про рок бес по штед но је жи го сао на шу оп шту и дру штве ну по ква реност". У цр но ху мор ну вр сту анегдо та аутор но ти ра и "по зив себи са оног све та", по пре слуша ној се кре та ри ци са "па на сони ка". Кар лов ци, као се ди ште срп ске ду хов но сти и про све те, иза зов су за сва ко га ко ји има шта да ка же су ви сло и раз бори то. Жар ко Ди мић, очи гледно, то чи ни овим де лом. Он је тек ушао "у Ду нав" ове вр сте кар ло вач ке по себ но сти ду ха и ред је да као пра ви пе ца рош би ра, бру си и не гу је осо бено сти на ху мо ру за сно ва них вред но сти. Мла дост, зна ње, да ро ви тост и енер ги ја су на ње го вој стра ни. Рат ко Рац ко вић

29 Среда, 19. децембар КУЛТУРА 29 ПО ВО ДИ ПО ВРА ТАК ДР НЕ ЛЕ ТА КА РАЈ ЛИ ЋА И УЛО ГА ЈЕД НОГ МИ ТРОВ ЧА НИ НА j Ми о драг Ми ћа Трај ко вић ди рек тор фо то гра фи је ТВ се ри је ко ја на ста вља ми си ју култ не "Топ ли сте над ре а ли ста" ре де се так да на, на Пр вој Пте ле ви зи ји (про ду цент зајед но са ку ћом "Адре на лин"), при ка за на је пи лот епи зо да но ве ху мо ри стич ке се ри је Надре а ли сти, ко ја нас је под се ти ла на вре ме кра јем осам де се тих ка да су ма лим екра ни ма "хара ли" чу ве на Топ ли ста над реа ли ста и њен ду хов ни тво рац др Не ле Ка рај лић. Осни вач, ком по зи тор, пе вач и во ђа култне гру пе "За бра ње но пу ше ње", Не над Јан ко вић (али јас др Неле Ка рај лић), са да се по ја вљу је као је ди ни сце на ри ста, пи сац му зи ке и ко ре ди тељ, за јед но са углед ним ро ке ром и ре ди тељем Ми ло ра дом Ми лин ко вићем Де бе лим (Мр тав 'ла дан, Чи ту ља за Еско ба ра). У број ној Др Не ле Ка рај лић и Ве сна Три ва лић на сни ма њу "Над ре а ли ста" глу мач кој еки пи, уз не за о би лазног Не ле та, на ла зе се Ни ко ла Ко јо, Зо ран Цви ја но вић, Весна Три ва лић, Ми лош Са молов, Го ран Сул та но вић, Ката ри на Мар ко вић... За чи та о це "Срем ских но вина" и ТВ гле да о це у Сре му биће за ни мљив по да так да иза ка ме ре но вог се ри ја ла сто ји Ми тров ча нин Ми о драг Ми ћа Трај ко вић (1965), ко ји се као ди рек тор фо то гра фи је успешно огле дао у не ко ли ко играних и ве ћем бро ју до ку мен тарних и про па ганд них фил мо ва. Сни ма тељ пр вог 3D фил ма на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је (Слу чај ни про ла зник), Трај ковић је и те ка ко до при нео да за гре бач ки ре ди тељ Јо зо Патљак при ми у Пу ли, овог ле та, По себ ну Злат ну аре ну за техно ло шку ино ва ци ју. С об зи ром да се Над ре а листи сни ма ју мо дер ним ди ги талним фор ма том, са раз ли чи тим ре ди тељ ским при сту пи ма и зах те ви ма, са две вр сте ка мера, Трај ко ви ће во ра ни је ис куство (ина че, са Ми лин ко ви ћем сни мао Чи ту љу за Еско ба ра) сва ка ко је би ло од ве ли ке кори сти: - Што се мог по сла ти че, морам при зна ти да је би ло вр ло иза зов но и за ни мљи во. Од самог по чет ка сам знао за сцена ри стич ки зах тев да у се ри ји има мо "два фор ма та", тј. две раз ли чи те сли ке "те ле ви зијску" и "филм ску". А та ко је и сни ма но, са две врсте раз ли чи тих каме ра. Ту раз ли ку су по ја ча ли и по кре ти ка ме ре. У те ле визиј ској фор ми каме ра је ско ро стално ди на мич на и "из ру ке", а у филм ској је на кра ну, на фару. Филм ски де ло ви су, прак тич но, кратки игра ни фил мови уну тар ТВ се ри је - ка же Трај ко вић за наш лист, а за тим до да је: - Дру ги аспект овог по сла је још кре а тив ни ји. У се рији се пре пли ћу са дашњост и про шлост, ствар но и не стварно (нпр. део "С оне стра не ума"). За сва ку од тих си ту а ци ја тре ба ло је на пра ви ти од ре ђе ну струк ту ру сли ке, ко ја ће би ти ли ков но за ни мљи ва и гле да о цу омо гу ћи ти да зна "где се на ла зи". Уоста лом, те шко је ра ди ти са јед ном ре ди те љем, а тек са дво ји цом?! По сто ја ла је још јед на оте жа ва ју ћа околност: док смо то ком сни ма ња по сма тра ли глум це на мо ни тори ма, у не ко ли ко слу ча је ва је до ла зи ло до пре ки да ња ка дра јер је би ло из у зет но сме шно! Ина че, по сле гле да ња пилот епи зо де ја сно је да Надре а ли сти де лу ју у 21. ве ку, у сту ди ју "јед не мо дер не, по литич ки ко рект не и про е вроп ске те ле ви зи је, ко ја по ку ша ва да пра во вре ме но и ва ља но из вешта ва о до га ђа ји ма". С дру ге Ди рек тор фо то гра фи је Ми о драг Трај ко вић и ре ди тељ Ми ло рад Ми лин ко вић стра не, зби ва ња из ван сту дија су по ли гон за не ве ро ват на и су лу да де ша ва ња, ме ша ју се ствар ност и фик ци ја, што пока зу ју ске че ви о су ђе њу Краље ви ћу Мар ку у ме ђу на родном три бу на лу или о Шко ли за ре а лан жи вот на Дор ћо лу... Ако је култ на са ра јев ска Топ ли ста над ре а ли ста би ла ре акци ја на он да шњи ТВ про грам, бе о град ски Над ре а ли сти и др Не ле Ка рај лић са да ну де креа ти ван, ду хо вит од го вор на сли ку све та ко ја се, пу тем теле ви зи је и дру гих ме ди ја, наме ће да на шњим гле да о ци ма. Мно го то га се раз ли ку је, али у су шти ни за јед нич ки име ни тељ је остао исти успон ка пи тали зма, гло ба ли за ци ја и оп шта кри за. Д. По зна но вић Foto galerija СТИ ХОМ И СЛИ КОМ КРОЗ СРЕМ Че сто ов де лу там, кад се спу сти ве че; Уса мљен и ту жан раз ми шљам о сва чем, И док му тан Ду нав по ред ме не те че, За же лим се су за; за же лим да пла чем Те че Ду нав, те че; па да ве че ка сно, И док све се сли ва у про зрач ној се ни, Чи ни ми се, дра га, да те ви дим ја сно: Сва си око ме не, и сва си у ме ни... Сте ван П. Бе ше вић Данило Кнежевић: Успон на Грос Глокнер

30 30 Среда, 19. децембар ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар Стока Ана ли за ви ше го ди шње про из вод ње ше ћер не ре пе у Сре му Пи ше: др Ка ти ца Шкр бић Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Краве све Крмаче >130 кг Овце све Прасад Teлад кг kg Товљеници Товљеници > Бикови > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Орах кг Јабука кг Грожђе кг Бресква кг Kрушка кг Поморанџа кг Банана кг Мандарина кг Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) Кромпир (црв.) кг кг Лук бели кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг Парадајз кг Боранија кг Паприка кг о по ло ви не осам де се тих го ди на про- ве ка, про из вод ња ше ћер не ре- Дшлог пе у Сре му од ви ја ла се на пре ко ha, стан дард ног ква ли те та и при но си ма пре ко 50 t /hа. Kaснијих го ди на, при носи ко ре на ше ћер не ре пе у Сре му значај но опа да ју, по себ но у пе ри о ду го ди не, исти су би ли ис под 40 t / hа, са ди ге сти јом ма њом од стан дард ног ква ли те та, док су се и се тве не по вр шине сма њи ва ле за по ло ви ну. По чет ком по вр ши не под шећер ном ре пом на гло се сма њу ју на ро чито на при ват ном по се ду. Исто се до годи ло и са при но сом и ква ли те том што је по сле ди ца ви ше фак то ра са раз ли чи тим сте пе ном ути ца ја (таб.1). Је дан од глав них раз ло га па да прино са и ква ли те та као и сма ње ња повр ши на под ше ћер ном ре пом је бо лест ри зо ма ни ја. Зна ча јан део зе мљи шних по вр ши на од 1990.го ди не про ме нио је вла сни ка, ри зо ма ни јом за ра же ни те рени при па ли су но вим вла сни ци ма ко ји Taб.1. Go di na Vi še go di šnji pro sek do Pro sek Pa da vi ne u ve ge ta ci o- nom pe ri o du (mm) Go di šnja ko li či na pa da vi na ( mm) ни су зна ли за ризо ма ни ју. Дру ги ва жан фак тор па да при но са и ква лите та је не до вољ на ко ли чи на во де ног та ло га су ша- у го ди на ма посеб но Тре ћи фак тор су по зна ти до га ђа ји из го ди не. На и ме, у то време, про из вод ња је би ла под ути ца јем еко ном ске блока де (не до ста так го ри ва, ђу бри ва, за штит них средста ва итд.) што је убр за ло и њен пад. При но си ко ре на у про из вод ној и го ди ни су би ли ве о- Ути цај не ких фак то ра на при нос и ква ли тет ко ре на ше ћер не ре пе у Сре му Po vr ši na ha Sa dr žaj še će ra % Pri nos ko re na u Sre mu t/ha Pri nos ko rena u AP Vojvo di ni t/ha , , * , , s , , s , , e , , e , ,57 Pro sek , , , , * ,27 42,2 37, ,00 46,8 42, s , Pro sek * , , ,40 50, s ,00 30, * * Pro sek * s * Pro sek s s s - су ша, е - еко ном ске бло ка де, *- ви шкак па да ви на ма ма ли. Упо тре ба ми не рал них ђу бри ва све де на је на нај ма њу ме ру. Услед недо стат ка по гон ског го ри ва све агро технич ке ме ре су оба вља не не бла го вре мено. У го ди на ма са ви шком па да ви на у ра ну је сен, што се до го ди ло и ути цај на ма лу ди ге сти ју има ла је и ак ти ва ци ја ви шка азо та у зе мљи шту. Нај ни же ди гести је у и по себ но у го ди ни мо гу се об ја сни ти де ли мич но и ме то дом ра да тек при ва ти зо ва них фа бри ка. Најве ћи про блем у овој про из вод њи ипак и да ље пред ста вља ри зо ма ни ја, од но сно се тва ше ћер не ре пе на зе мљи шту са ризо ма ни јом и ве ли ка рас про стра ње ност ове бо ле сти у зе мљи шти ма Сре ма, као и по ја ва тру ле жи ко ре на (Rhi zoc to nia spp. И Mac rop ho mi na pha se o li na) ко је се по след њих го ди на уче ста ло ја вља ју, а ко је иза зи ва ју уги ња ва ње би ља ка, диге сти ју и сма ње ње при но са. На пар це ла ма са при сут ним па то гени ма усев не то ле рант них сор ти мо же би ти пот пу но уни штен или сма њен принос ко ре на и ше ће ра од %. Пре ма до са да шњим ис тра жи ва њи ма у све ту и код нас, мо гућ ност убла жа вања ште та од ри зо ма ни је и Rhi zoc to nia spp је се тва то ле рант них сор ти ше ћер не ре пе. Ис ку ство је по ка за ло да то ле рантне сор те бр зо за ста ре ва ју па се мора ју за ме њи ва ти но вим. Та ко ђе, нео п- ход но је и кон стант но ис пи ти ва ње произ вод них свој ста ва но вих сор ти ка ко и њи хо во уво ђе ње у про из вод њу. Ка ко је је ди на ефи ка сна ме ра бор бе од ри зо ма ни је и Rhi zoc to nia spp при ме на у про из вод њи но вих то ле рант них сор ти ко је мо гу по ве ћа ти при нос ко ре на, садр жај ше ће ра, ис ко ри шће ње и на кра ју при нос ше ће ра, то је за оче ки ва ти да се про из вод ња ше ћер не ре пе ре ви та ли зује и вра ти на ни во ка да су при но си би ли на европ ском ни воу. Ово је оствар љиво ако се ни во тех но ло ги је про из вод ње по диг не на нај ве ћи мо гу ћи, а про из вођа чи ма ове кул ту ре да ју суб вен ци је као у су сед ним др жа ва ма. Про дукт на бер за Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Ку ку руз Сојина сачма Сунцокретова сачма 28.15

31 Среда, 19. децембар Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ По што ва ни по тро ша чи, Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: у ка те го ри ји до ма ћин ства Срем-гас Вам је омо гу ћио од ло же но пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са за ме сец де цембар, ја ну ар и фе бру ар. Пр ви део ра чу на од 65 % пла ћа се по ис по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу, а дру ги део ра чу на од 35 % пла ћа се тек за 6 ме се ци, и то без ка ма те. Ди рек тор ЈП Срем-гас Вла ди мир Са на дер ОСМОСМЕРКА МUŠKA IMENA УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Ве о ма тврд ка мен, 7. Пут по сут мр вље ним ка меном, 14. Од би је но пу шча но зр но, 15. Си но ним за ду шу, мен та ли тет (мн.), 17. Рим ски бог љу ба ви, 18. Наш рок пе вач, Мар ко, 20. Аме рич ка ро ман си јер ка ( До бра зе мља ), 21. Филм ска зве зда, 22. Вр ста бојног отро ва на зван по бел гиј ском гра ду Ипру, 24. Лич на за ме ни ца, 25. Дру ги, оста ли, 26. При пад ник сло вен ског на ро да, 27. Ен гле ско му шко име, 28. Хе миј ски знак за ти та ни јум, 29. Ста тив, по ли ца, 30. Пре ци зно од ме ре на ве ли чи на (мн.), 31. На зив, 32. Реч но остр во (мн.), 33. Со мо краћ не ки се ли не, 34. По штен, ка рак те ран чо век, 37. Вр ста драм ске им про ви за ци је, 39. Ли ни је ко је на ге о граф ској кар ти спа ја ју тач ке са истом бр зи ном во де, 40. Ва ро ши ца у Вој во ди ни. УС ПРАВ НО: 1. Не и ма ри, 2. Град у Ита ли ји, 3. Ста ра ме ра за жи то, (51 л, мн.), 4. Име аме рич ке ре ди тељ ке, Ефрон, 5. Уз вик те ра ња живи не, 6. Мек сич ко же сто ко пи ће, 7. Рим ски 1000, 8. Под зем ни свет, 9. Куб ни ме тар, 10. По лу дра ги ка мен, 11. Име пе ва ча Хо ли де ја, 12. Оно ма то пе ја гла са ња пса, 13. Хи ља ди ти део ме тра, 15. Вр ста ме ког ли шћа ра, 19. Са ве зна др жа ва у САД, 23. Вр ста мо дер ног на о ру жа ња (мн.), 24. Му чи те љи, на сил ни ци (мн.), 26. Ка ме на гро ма да, 27. Симбол вој во ђан ске рав ни це, 29. Дан ски ет но лог ( Пу те ви кул ту ре ), 30. Те гле ћа жи во ти ња (мн.), 31. Ин тер на ци о нал ни ве штач ки је зик, 35. При, до, 36. Ре чи ца уз да ха, 38. Скра ће ни ца за елек тро. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

32 32 Среда, 19. децембар ЛОВ И РИ БО ЛОВ ЛОВ И РИ БО ЛОВ МИ ТРОВ ЧА НИ ШАМ ПИ О НИ СРЕ МА "Ке чи га" нај бо ља р вен ство Срем ске ли- у спорт ском ри бо ло ву Пге за го ди ну про те кло је у зна ку Спорт ско ри бо ло вач ког дру штва Ке чи га. Ми тров ча ни су још јед ном три јум фо ва ли и по ка за ли сво ју су пер и ор ност у ре ги о ну. Од нај ста ри јег и најтро феј ни јег спорт ског ри бо ловач ког дру штва, осно ва ног пре го то во шест и по де це ни ја то се и оче ки ва ло. - Од иду ће се зо не пла нира мо да се так ми чи мо у Бе о- гра ској ли ги. Та ко ђе, на ме ра нам је да под мла ди мо екипу - ка же пред сед ник Ке чиге Бо шко Кне же вић ко ји је и сам сво је вре ме но био је дан од успе шних так ми ча ра тог рибо лов ног дру штва. Исто ри ја Спорт ско ри бо лов но дру штво Ке чи га осно вано је 10. ма ја го дине. Нај пре је но си ло на зив Удру же ње пе ца ро ша Шаран. Да на шњи на зив, друштво је по не ло го дине. Свој ри бо ло вач ки дом, Ке чи га је до би ла сеп тембра ме се ца го ди не. Ми тров ча ни су и ове го дине на сту пи ли на два де се так, углав ном куп так ми че ња, а најви ше успе ха има ли су у Зе му ну ода кле су се вра ти ли с по беднич ким пе ха ром. Град на Са ви и ове го ди не био је до ма ћин Ку па Сир ми јум у ло ву уди цом на пло вак. Ово так ми че ње од ви ја се у кон ти нуи те ту од го ди не. Над ме тања је ди но ни је би ло го дине, због те шке еко ном ске си ту а- ци је у зе мљи. За бе ле же но је да је го ди не Куп Сир ми јум оку по чак 26 еки па из свих репу бли ка та да шње Ју го сла ви је, сем Ма ке до ни је. На ово го ди шњем ку пу, ко ји се већ по тра ди ци ји одр жа ва по чет ком сеп тем бра, на сту пило је 17 еки па с ви ше од 50 так ми ча ра. По бед нич ки пе хар при пао је еки пи Ке чи ге из Брч ког, ко ја ре дов но уче ству је на том пре сти жном так ми че њу. Ке чи га је, без сум ње, рекор дер по бро ју ре ги стро ва них спорт ских ри бо ло ва ца. Де лу је за и ста им пре сив но по да так да је то ри бо лов но дру штво го ди не има ло чак чла на у у свим уз ра сним ка те го ри јама. Но, би ло је то вре ме ка да се у нај ве ћем срем ском гра ду још увек по сло ва ли рад ни колек ти ви са сто ти на ма, па и хиља да ма за по сле них, као што су Ма троз, Ми трос, Ше ће ра на, Дрв ни ком би нат, Жи то промет, Ми тро срем, а по зна то је да је ри бо лов пре те жно спорт рад ни штва. Да нас ве ћи на тих пред у зе ћа ви ше не по сто ји, или је обим њи хо вог по слова ња све ден на ми ни мум. Нарав но, да је дра стич но сма њен број спорт ских ри бо ло ва ца и то не са мо ов де. Ме ђу тим, Ке чига и да ље при вла чи по кло нике спорт ског ри бо ло ва. Кне жевић са за до вољ ством ис ти че да је Ке чи га ове го ди не, у од носу на про шлу го ди ну, по ве ћа ла број чла но ва чак за 20 по сто. Ми тро вач ко ри бо лов но друштво, да ло је је зна ча јан допри нос раз во ју и уна пре ђе њу Де таљ са ку па Сир ми јум ри бо ло вач ког спор та у овој сре ди ни. Та ко је по мо гло оснива њу и но вих удру же ња у Ерде ви ку, Гра бов ци ма, Ла ћар ку, Ги бар цу, Ма чван ској Ми тро вици, као и у са мог гра ду и, ка ко твр де у ње го вом ру ко вод ству, увек је спрем но за но ве ак тивно сти у том прав цу. С. Лов ча нин

33 Среда, 19. децембар Дана у 45. години живота опростили смо се од наше вољене супруге, мајке, снаје, ћерке и сестре СНЕЖАНЕ САВИЋ Бол и туга се не пишу, већ се носе у срцу и души. Имамо те свуда и у свему си са нама, само те нема тамо где нам највише недостајеш, у животу. Твоји: супруг Милан, син Драган, ћерка Биљана, мајка Споменка, свекар Ратко, свекрва Малина, девер Драган, сестре Гордана и Биљана и браћа са породицама СНЕЖАНА САВИЋ Мишуре мој, вечно ћеш остати у мом срцу. Твој Милан СНЕЖАНА САВИЋ Мама, пуно ти хвала. Твоја ћерка Биљана СНЕЖАНА САВИЋ Отишла си звезде да ми скинеш, јер све друго ти си мени дала. Волим те мама. Твој син Драган ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ Овим путем се захваљујемо Полицијској управи, старешинама, командирима, начелницима, колегама, радницама ТР "Нена" и свим муштеријама, тетка Милици и чика Радовану, свим рођацима, пријатељима, познаницима, комшијама који су овом тешком тренутку поделили велику тугу са нама. Посебну захвалност дугујемо господину Живојину Жики Благојевићу, Бурију из Приштине и свештенству Саборног храма у Сремској Митровици. Породица Савић

34 34 Среда, 19. децембар Дана године престало је да куца срце наше драге Дана године Напустила си нас изненада и наша срца испунила тугом. СЛОБОДАНКЕ АЋИМОВИЋ Са болом и тугом у срцу Зет Гаја, јетрва Нена са синовима Владимиром и Драганом СЛОБОДАНКА АЋИМОВИЋ Ожалошћени: Мајка Милка, сестре Марица и Љубица са породицама. Дана године, напустила нас је наша драга Дана године у 62. години живота преминула је моја вољена СЛОБОДАНКА АЋИМОВИЋ Нека те анђели чувају и вечни мир на небу дају. Ожалошћени: Син Бранислав, снаја Милица, унук Душан, ћерка Драгана и зет Душан. СЛОБОДАНКА АЋИМОВИЋ Напустила си ме и оставила велику празнину и бол у мом срцу. Твој супруг Слободан.

35 Среда, 19. децембар Дана 25. децембра навршава се две тужне године од како није са нама наш Дана навршава се шест месеци како није са нама ТАТОМИР МИЛОШЕВИЋ Остаћеш заувек у нашим срцима. Твоји најмилији ЈОСИП ХАЏИЋ Време пролази али туга и бол за тобом никада. Твоји: супруга Љубинка, синови Владимир и Бранимир и сестра Марица са породицом ЕДВАРД ПАЛИНКАШ ЕДА Ових дана навршило се једанаест година откако ниси међу својим најмилијима. А ти си увек са нама у мислима и срцу и тако ће остати заувек. Увек твоји: отац, супруга и твоја деца Игор и Петар Дана навршава се година од смрти наше мајке и супруге Помен Наш драги СТЕВАН ИВАНОВ Прошло је шест месеци како си нас оставио. Недостајеш нам пуно. Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава. Твоји најмилији: супруга Зденка са децом и унуцима СЕЋАЊЕ СЛАВКО ПЕТРОВИЋ Увек ћеш бити у нашим срцима. Твоји најмилији ДРАГИЦЕ ТОПИСИРОВИЋ Уткала си своју љубав у сваку пору нашег живота, у сваку нашу мисао и сваки наш корак. Пролази година, без тебе. Болно недостајеш, у свакој пори нашег живота, у свакој нашој мисли и сваком нашем кораку. Твоји: Моша, Милош и Душан Дана у 11 часова на новом гробљу у Сремској Митровици даваћемо 40. дневни помен драгом оцу, супругу, деди и тасту Др. ДУШАНУ ВУЛЕТИЋ Нека твоју доброту и племенитост прати наша љубав јача од заборава. Твоји: супруга Нада, син Љубомир, ћерка Светлана, унуке Теодора и Николина и зет Зоран СЕЋАЊЕ На наше драге родитеље БОШКО ГИНА ФИЛИПЕНДИЋ ФИЛИПЕНДИЋ Успомену на вас и вашу доброту и племенитост чувамо у срцима. Ваши: ћерка Радинка и син Радослав са породицама Дана у 69. години живота преминула је наша драга Дана навршило се седам дана од смрти наше мајке и баке Навршило се три године како није са нама наш драги и никад заборављени ВЕРИЦА МАЊКО Ожалошћени: синови Владимир и Бранислав, снаја Наташа, унуци Филип и Андреј, брат Петар, сестра Јованка, снаја Јаворка, сестричине, братичине и остала родбина и пријатељи ДУШАНКЕ РАДОВИЋ Увек ћеш нам остати у срцима. Твоји: син Владимир, снаја Маја, ћерка Светлана, зет Рашо, унуци Филип, Ивана и Никола СЛОБОДАН МИХАЈЛОВИЋ С љубављу и поштовањем увек ће га се радо сећати његови најмилији: супруга Драгица, син Горан и ћерка Биљана са породицама Последњи поздрав Нашем пријатељу Сећање Са болом и тугом опростили смо се од ГАВРИ ЛОЂИНОВИЋ Породица Апић ТАТОМИР МИЛОШЕВИЋ ТАША Прошло је две тужне године како ниси са нама, више ништа није исто, недостајеш нам, много. Твоји: Срђан и Јована ВЕРИЦЕ БАДАЊАЦ МАЊКО Њену доброту, племенитост, пожртвованост и оданост породици и пријатељима, чуваћемо од заборава. Љубинка и Иван Цингел

36 36 Среда, 19. децембар Дана 22. децембра, навршава се година како је престало да куца срце наше кеке Прошла је болна година без наше кеке Дана у 78. години живота преминуо је наш драги ДРАГИЦЕ ТОПИСИРОВИЋ Туга, тешка и немерљива, уселила се у наше животе, утеху не налазимо. Куд год да се окренемо, шта год да помислимо, почнемо да радимо, болно нам недостаје наша КЕКА. Неутешна мајка Радојка, брат Раде и снаха Марија са породицом ДРАГИЦЕ ТОПИСИРОВИЋ Свакодневну радост и срећу што смо те имали, тако ретко добру, јединствену, несебичну и храбру, заменила је бол, сваким даном све јачи, и туга, сваким даном све тежа. А зима, која се 22. децембра године уселила у наша срца, траје, и траје. Знамо да би нам ти, Секо и Тетка, саветовала другачије. Али тежак је трен без тебе, а не дан, а не година. Твоје Љиљана и Загорка МИРКО МАРИНКОВИЋ Ожалошћени: супруга Анка, син Живко, ћерка Милица, снаха Татјана, зет Драган, унуци Срђан, Софија, Синиша и Никола Дана навршило се две тужне године како није са нама наш драги супруг, отац и деда Дана навршава се осам година туге за нашим вољеним супругом и оцем Дана у 84. години живота је преминула наша мајка НЕМАЊА ГАЧИЋ Прошле су две тужне године од кад ниси са нама али заувек ћеш бити у нашим срцима. Твоји најмилији: супруга Ђурђија, ћерка Гордана, унуци Неда и Небојша и зет Ратко МЕНДО ВЕЉАНОВСКИ Године пролазе, али бол и туга за тобом остају. Заувек си у нашим срцима. Твоји: Љиља, Биља и Бојан КАТАРИНА ТУШЕК Ожалошћени: ћерка Марија и син Стевица Дана године у 62. години живота преминуо је наш драги Дана навршило се четири године од како није са нама наш драги СПОМЕНКО ЂУРИЋ Ожалошћени: синови Слободан и Зоран, ћерка Биљана, унуци, сетра Милица, зет Слободан, ујак Радивој са породицама и остала родбина и пријатељи Дана године навршава се 23 године како није са нама Дана навршава се осам година од смрти нашег Дана навршава се 6 месеци од преране смрти нашег драгог тате и супруга СВЕТИСЛАВА РАЦКОВИЋА из Чалме Много је лепих успомена, да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никад не заборавимо. Много нам недостајеш. Твојe: супруга Милена и ћерка Катица са породицом Дана навршава се петнаест тужних година од како није са нама По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути цаја на жи вот ну сре ди ну ("Слу жбе ни гла сник РС", бр. 135/04) об ја вљу је О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину СТЕВАН СТОЈКОВИЋ Успомрну на тебе носимо у нашим срцима. Твоји најмилији Сећање на нашег драгог ТАТОМИРА МИЛОШЕВИЋ ТАШУ Заувек ћеш бити у нашим срцима. Син Душко са породицом СРЂАН МИЛОВАНОВИЋ МАУК из Дивоша Његови најмилији Сећање ЈЕЛКА БЈЕЛКИЋ из Гргуреваца Драга наша мајко 10 година туге само је допринело да те још више волимо. Синови Тодор, Данко и Ненад, ћерке Јагода, Добрила и Оливера са породицама СИНИШE ГРУЈИЋ Тајо, заувек ћеш бити у нашем срцу. Твоја Ћерка Ивана и супруга Ната Грујић Последњи поздрав нашој драгој СЛОБОДАНКИ АЋИМОВИЋ Твоји: ујак Бранко, ујна Ивана, сестра Бранислава и брат Небојша МИЛАН ПЕТКОВИЋ Увек ћеш живети у нашим мислима и срцима. Твоји најмилији: син Лазар, супруга Зорица и мајка Зорица Последњи поздрав нашој вољеној СЛОБОДАНКИ АЋИМОВИЋ Твоји: тетка Дана, теча Првослав, брат Александар и сестра Александра са породицама П окр аји нски с екр ет ар ијат за у рб ан изам, гр ад ите љство и з ашт иту ж иво тне ср ед ине, д ана г од ине, д онео је р ешење о н епр ист уп ању и зр ади ст уд ије о проц ени ут иц аја на ж иво тну ср ед ину ПР ОЈЕ- КТА Б аг ер ов ање ре чног н ан оса из к ор ита р еке С аве од km до km97+000, на к.п. бр КО Гр або вци, СО Р ума, н ос и- оца пр оје кта ПД Тра нсфер д.о.о. из Ша пца, ул ица К ар ађо рђ ева бб. Р еш ење о о дл уч ив ању о п отр еби и зр аде Ст уд ије о пр оц ени ут иц аја на ж иво тну ср едину за пре дме тни пр ој екат м оже се д об ити на увид ра дним д ан има од 10 h до 14 h у пр ост ор иј ама П окр аји нског с екр ет ар иј ата за у рб ан изам, гр ад ите љство и з ашт иту ж иво тне ср ед ине, Б ул евар М иха јла П уп ина 16, Н ови Сад (пр из емље, ка нц ел ар ија бр. 39). З аи нт ер ес ов ана ја вност м оже и зј ав ити жа лбу на д он ето р еш ење у р оку од 15 д ана од д ана о бј ављ ив ања овог об ав ешт ења.

37 Среда, 19. децембар У ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА АН КЕ ТА НА ШЕГ ЛИ СТА И ове го ди не на гра ђу је мо шко ле тра ди ци о налној ан ке ти нашег ли ста за из бор нај бо љих спор тиста у Сре му, по ред спорт ских ко лекти ва и по је ди на ца, већ дру гу го ди ну за ре дом до де љу је мо на гра де и нај у спешни јим шко ла ма. Ре дак ци ја Сремских но ви на сматра да су упра во шко ле те ко је тре ба да ре гру ту ју младе спор ти сте, да их усме ре на бавље ње спор том и жи вље ње здра вим жи то во том. Упра во оту да, све сни тру да ко јег школе ула жу на овом по љу, по зива мо све за ин те ре со ва не образов не уста но ве да на ста ве са сла њем сво јих пред ло га и та ко стек ну пра во уче шћа у нај стари јој и нај о збиљ ни јој спорт ској ан ке ти у Сре му. Прошлогодишњи добитници награде: Драгана Томашевић, Илија Недић, директор СШ 9. мај, Сремска Миторвица и Марија Вученовић Та ко ђе, по зи ва мо и спорт ске ко лек ти ве, спор ти сте, као и чи тао це на шег ли ста да на ста ве са слањем пред ло га на адре су: Сремске но ви не, Трг Вој во ђан ских бри га да 14/2 или елек трон ском по штом на адре су: sremskenovine.co.rs.. С. Н. ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА АН КЕ ТА НА ШЕГ ЛИ СТА СТА РА ПА ЗО ВА ИЗА БРАН НАЈ БО ЉИ ФУД БА ЛЕР СРЕ МА Јо си мов не при ко сно вен и лош Јо си мов ка пи тен МДо њег Сре ма из Пе ћи на ца про гла шен је за нај бо љег фудба ле ра Сре ма у овој го ди ни, од стра не Под руч ног фуд бал ског са ве за. Пред вод ник Су пер ли гаша из Пе ћи на ца је за слу жио ово при зна ње због од лич них ига ра ко је је пру жио то ком чи та ве годи не, као и спорт ским по на шањем на те ре ну. На све ча но сти ко ја је, под на зи вом Срем ско ве че фуд ба ла, тра ди ци о нал но ор га ни зо ва на у Ста рој Па зо ви за нај бо љи клуб је про гла шен До њи Срем из Пе ћи на ца ко ји је ове го ди не оства рио исто ријски успех, пла сман у Су пер лигу Ср би је. При зна ње је уру чено и Рад нич ком из Но ве Пазо ве ко ји се из бо рио за пласман у Пр ву ли гу, као и свим клу бо ви ма са под руч ја ко ји су из бо ри ли пла сман у ви ши ранг так ми че ња. По себ но призна ње уру че но је ФК Ду нав из Ста рих Ба но ва ца за осво јен куп Вој во ди не и пла сман у шесна е сти ну фи на ла ку па Ср бије. Нај бо љи тре не ри су Бо гић Бо ги ће вић из До њег Сре ма и Не над Ва нић пр ви чо век струч ног шта ба па зо вач ког Рад нич ког. Пла ке те су до би ли и сви бивши пред сед ни ци Под руч ног саве за, као и фуд бал ски рад ни ци ко ји су сво јим ра дом у оп штинским са ве зи ма до при не ли раз воју фуд ба ла. По себ ну пла ке ту је до био и Ђор ђе Жу тић пред седник ор га ни за ци је фуд бал ских Ми лош Јо си мов и Слав ко Ту ве џић су ди ја Вој во ди не, као и де ли о- ци прав де из Сре ма ко ји су напре до ва ли на ли ста ма у то ку ове го ди не. По здра вља ју ћи го сте, на све ча но сти у Ста рој Па зо ви Слав ко Ту ве џић, пред сед ник ИО ПФС Сре ма је ис та као да је овај ре ги он оства рио и ове годи не зна чај не ре зул та те не само у ре ги о ну већ и ши ре чи ме је по твр ђе но да пред ста вља значај ну сна гу у раз во ју фуд ба ла у Ср би ји. Све ча но сти ко ја је оку пи ла ве ли ки број фуд бал ских по слени ка из Сре ма при су ство ва ли су и Ду шан То мић, ге не рал ни секре тар ФС Вој во ди не, Го ран Јовић, члан ИО ФС Ср би је, представ ни ци ло кал них са мо у пра ва и го сти из ФС Ср би је, Вој во ди не и Бе о гра да. Д. Бур саћ КО ШАР КА ПР ВА ЖЕН СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца че тр на е стог ко ла: Кра гу је вац: Шу ма ди ја Ср бо бран 66:69, Ја го ди на: Ја го ди на Ста ра Па зо ва 76:67, Вр бас: Вр бас Ме де ла Сту дент 60:65, Бе о град: Цр ве на Зве зда Ша бац 77:68, Бе о чин: Бе о чин Рад нич ки 49:71, Сло бо дан: Че ла ре во 1. Цр ве на Зве зда : Ја го ди на : Ша бац : Рад нич ки : Сту дент : Ср бо бран : Ста ра Па зо ва : Вр бас Ме да ла : Шу ма ди ја : Бе о чин : Че ла ре во : Сле де ће ко ло: Че ла ре во: Че ла ре во Шу ма ди ја, Кра гу је вац: Рад нич ки - Црве на Зве зда, Ша бац: Ша бац - Вр бас Меде ла, Ниш: Сту дент - Ја го ди на 2001, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Ср бо бран, Слобо дан: Бе о чин. ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР (м) Ре зул та ти утак ми ца два на е стог ко ла: Н. Сад: Вој во ди на Је дин ство 101:67, Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Срем 81:96, Ср бо бран: Ака де мик Мла дост 93:82, Ве тер ник: Ве тер ник Оџа ци 69:61, Бе ле гиш: Ду нав - Но ва Па зо ва 93:77, Врбас: Вр бас - Све ти Ђор ђе 92:65, Б. Топо ла: То по ла - Вој во ди на Ср би ја гас МТ 97:67 1. Срем : Вој во ди на : Вр бас : То по ла : Ака де мик : Вој во ди на СГ МТ : Је дин ство : С. Ђор ђе : Ста ра Па зо ва : Ду нав : Н. Па зо ва : Мла дост : Ве тер ник : Оџа ци : ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА ЈУГ (м) Ре зул та ти утак ми ца де се тог ко ла: Вој ка: Вој ка Ру ма 67:83, Ко вин: Рад нички Ди на мо 81:68, Пан че во: Крис Крос Пе тров град (од ло же но), Ла ћа рак: Л С К Омла ди нац 67:72, Сло бо дан: БНС. БАСКЕТ СТА РА ПА ЗО ВА БА СКЕТ ЗА ПО МОЋ ДАР КУ Ви ше од игре У ор га ни за ци ји Оп шти не Стара Па зо ва у ха ли Парк је одр жан ху ма ни тар ни тур нир у ба ске ту ка ко би се при ку пи ла нов ча на по моћ за ле че ње Дар ка Јур ко ви ћа из Го лу би на ца ко ји је остао не по кре тан на кон са о браћај не не сре ће. На и ме, да би Дар ко по но во стао на но ге по треб но је обез беди ти нов ча на сред ства, па су у по моћ по ред Оп шти не при те кла и сва јав на пред у зе ћа и гра ђани и са ку пље но је ди нара, од че га је Оп шти на из дво јила , јав на пред у зе ћа по ди на ра и то Во до вод и ка на ли за ци ја, Чи сто ћа, Оп штинска упра ва, Цен тар за кул ту ру, РТВ Ста ра Па зо ва, Дом здра вља, као и Удру же ње при ват них преду зет ни ка, а оста ло су при ло зи гра ђа на. Ову ху ма ни тар ну ак цију по др жао је и Ђор ђе Ра ди новић, пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва ко ји се пре по чет ка обратио уче сни ци ма и за хва лио им на по мо ћи ко ју су пру жи ли: - Дар ку су по треб не три опе раци је да би мо гао опет да ста не на сво је но ге. Да би се то де си ло потреб но је са ку пи ти укуп но евра. Оно што је нај ва жни је на да по сто ји, а то сам чуо и не дав но у Бе чу ка да сам раз го ва ро са ле кари ма. Оста је нам да ве ру је мо да ће се та ко и де си ти и да ће наш при ја тељ Дар ко по но во хо да ти, а да ће у то ме по мо ћи мно ги љу ди до бре во ље, као што сте и ви помо гли уче шћем на овом тур ни ру и из два ја њем нов ча не по мо ћи, ис такао је пред сед ник Ра ди но вић. На тур ни ру је уче ство ва ло шест еки па, а пр во ме сто осво јио је Дом здра вља ко ји је у фи на лу био бо љи од Цен тра за кул ту ру, и као на гра ду до би ли су тор ту, трећа је РТВ Ста ра Па зо ва, а јосш су уче ство ва ли Во до вод и ка нали за ци ја, Оп штин ска упра ва и још јед на еки па До ма Здра вља. Ка ко смо са зна ли у пла ну је да се одр жи је дан ху ма ни тар ни кон церт, на кон но во го ди шњих и Бо жић них пра зни ка и тур нир у ма лом фуд ба лу. Д. Бур саћ Уче сни ци ба скет тур ни ра У МАЛИ ФУДБАЛ ШИД ЗИМ СКИ ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ Пр во ме сто еки пи CI NE MA Ву ја дин Ва сић уру чу је пе ха ре ор га ни за ци ји ЈП Спорт ски цен тар Шид а под по кро витељ ством Оп шти не Шид, одр жан је Зим ски тур нир у ма лом фуд ба лу. Ове го ди не, на тур ни ру су узеле уче шће 24 еки пе. Фи на ле турни ра од и гра но је 11. де цем бра а нај бо љи ре зул тат и пр во ме сто осво ји ла је еки па CI NE MA Шид, дру го пла си ра на је еки па No name Срем ска Ми тро ви ца, а тре ће ме сто осво ји ла је еки па Вул кани зер Бје лош Бач ка Па лан ка. Нај у спе шни јим уче сни ци ма ово го ди шњег тур ни ра пе ха ре и на гра де уру чи ли су Дар ко Ловрић, играч Је лен су пер ли ге и Ву ја дин Ва сић, члан Оп штинског ве ћа. С. М. 1. Ди на мо : Омла ди нац : Вој ка : Ру ма : Рад нич ки : БНС : ЛСК : Крис Крос : Пе тров град :568 8 Сле де ће ко ло: Ла ћа рак: Л С К Војка, Н. Ба нов ци: Омла ди нац - Крис Крос, Б. Н. Се ло: БНС Рад нич ки, Пан че во: Дина мо Ру ма, Сло бо дан: Пе тров град. ОДБОЈКА ВИ НЕР ШТЕ ДИ ША СУ ПЕР ЛИ ГА (ж) Ре зул та ти утак ми ца де се тог кола: Ст. Па зо ва: Је дин ство Ва ра дин 3:0, Ужи це: Је дин ство Цр ве на Зве зда 0:3, Пан че во: Ди на мо НИС Спар так 1:3, Бео град: Ви зу ра Вол Арт ТЕНТ 3:1, Лај ковац: Же ле зни чар Ко лу ба ра 3:1. 1. Цр ве на Зве зда : НИС Спар так : Ви зу ра Вол Арт : Је дин ство (У) : ТЕНТ : Је дин ство (СП) : Же ле зни чар : Ко лу ба ра : Ва ра дин : Ди на мо :29 4 ПР ВА ЛИ ГА (м) Ре зул та ти утак ми ца де се тог ко ла: Н. Па зар: Но ви Па зар Ју ни ор Бо рац 3:1, Н. Сад: Ду нав Во леј Клек Ср би ја шу ме 0:3, Мла де но вац: Мла де но вац Оби лић 3:2, Про ку пље: То пли ча нин К. Ми трови ца 1:3, Ру ма: Сло вен Ја го ди на 3:0 Сме дер во: Сме де ре во Је дин ство 0:3. 1. Но ви Па зар Ју ни ор : Је дин ство : Бо рац : Клек Ср би ја шу ме : Сме де ре во : К. Ми тро ви ца : Мла де но вац : Ду нав Во леј : Сло вен : Оби лић : Ја го ди на : То пли ча нин :30 0 Д. Бур саћ

38 38 СПОРТ Среда, 19. децембар СРЕМ СКЕ НО ВИ НЕ МЕ ДИЈ СКИ ПО КРО ВИ ТЕЉ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ФУТ САЛ ТУР НИ РА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ Уче ству је 110 еки па Се ни о ри се над ме ћу за на гра ду од по ла ми ли о на ди на ра Тур нир се на ста вља у четвртак Р е ви јал ним утак ми ца ма оди гра ним про те клог ви кенда, у срем ско ми тро вач ком По слов но - спорт ском цен тру Пин ки стар то вао је ју би ларни, 25 по ре ду Ме ђу на род ни фут сал тур нир, ко ји ће, ка о и ра ни јих го ди на, и овај пут бити глав на спорт ска атрак ци ја у гра ду на Са ви. Ор га ни за тор тур ни ра је Послов но - спорт ски цен тар Пинки а по кро ви тељ је Град Сремска Ми тро ви ца. Ге не рал ни спонзор је ди стри бу тер пи ћа Дизни ленд, док је злат ни спон зор ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње. У ре ви јал ним утак ми цама по стиг ну ти су следећи ре зул та ти: Ре пре зен та ци ја ФК Сре ми це Срем ска Ми тро ви ца Ви ђен со ли дан фуд бал Ма ско та ово го ди шњег тур ни ра при вред ни ка - Град ска управа 3:1, ГКМФ До мус ен те рије ри Де ус -Ре пре зен та ци ја гра да 5:6, ЖФК Сре ми це - Ре пре зен та ци ја гра да 2:8, ШФ Сир ми јум - ШФ Раднич ки 3:1. Ре зул та ти ута ми ца од и гра них пр ве ве че ри тур ни ра Мла ђи ве те ра ни: Ра му на ла (Шид) - Млин Шкр бић (Мартин ци) 5:1, Се ни о ри:синд (Ша бац) - Ан ранс Мар ко град ња (СМ) 8:2 Ал, ми (Пан че во) - ОФК Гр гу рев ци 13:0, Ма де ра (Бије љи на) - Пи ле ћа кла ни ца Свра мо вић (СМ) 3:2, Млин Ле динић - Аграр Ђу кић 6:5, Ма де ра (Би је љи на) - Трио(Ста ра Пазо ва) 0:7. Пр ве утак ми це у окви ру званич ног де ла про гра ма тур ни ра од и гра не су у не де љу. Тур нир је по бу дио, као што се и оче ки ва ло, ве ли ко ин тере со ва ње. О то ме све до чи најбо ље по да так да је при ја вље но чак 110 еки па. Над ме та ња ће се од ви ја ти у де вет ка та го ри ја. Са мо у кон ку рен ци ји се ни о ра при ја вље но је 47 еки па. Ме ђу уче сни ци ма су еки пе из Шапца, Би је љи не, Ши да, Но вог Сада, Пан че ва, Бе о гра да, Угљеви ка и дру гих ме ста. Ор га ни за ци о ни од бор обезбе дио је уче шће еки па у сени ор ској ко ну рен ци ји из свих се ла са град ског под руч ја без пла ћа ња ко ти за ци је, под усло вом да но се на зив свог клу ба и да на сту па ју са мо њего ви игра чи. Тре нут но, у то ку је од и грава ње утак ми ца по гру па ма. Сва ка гру па има по три еки пе, а две нај у спе шни је иду у наред ну рун ду так ми че ња. У настав ку тур ни ра ко ји ће тра ја ти до по ло ви не ја ну а ра, на пар кету ће би ти ме ста са мо за по бедни ке, док по ра же ни од ла зе у гле да ли ште. За по бед ни ка тур ни ра у сени ор ској кон ку рен ци ји, ге нерал ни спон зор је обез бе дио нов ча ну на гра ду од 500 хиља да ди на ра. На гра де че кају и нај бо љег игра ча тур ни ра, пр вог стрел ца и нај си гур ни јег чу ва ра мре же. Пред ви ђе на су и број на из не на ђе ња за по сети о це, ко ји ће за ула зак у ха лу мо ра ти да из дво је 100 ди на ра, од но сно 1500 уко ли ко ре ше да ку пе ве за не ула зни це. У по не де љак и си ноћ су на ста вље не утак ми це тур нира. Да нас је па у за због ве лике срп ске сла ве Све тог ни ко ле, а тур нир се на ста вља су тра са по чет ком у 18 ча со ва. С. Лов ча нин Еки па Синд из Шап ца Мар ко град ња Срем ска Ми тро ви ца

39 Среда, 19. децембар ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА "Електродистрибуција Рума" је купцима доставила рачуне за утрошену електричну енергију за НОВЕМБАР год. Позивамо купце да утрошену електричну енергију плате до датума назначеног на рачуну, чиме ће се избећи додатна наплата камате због прекорачења рока плаћања, као и непријатности обуставе испоруке електричне енергије због дуга и плаћање трошкова поновног укључења. Посећамо да редовним плаћањем утрошене електричне енергије остварују: стимулативни месечни попуст од 5 % попуст за рационалну потрошњу од 11,89% за купце који за 30 дана троше од кwh социјални и посебни попуст од 35% за социјално угрожене купце са потрошњом до 350, односно 450 кwh. стимулативни месечни попуст од 15%, за купце који за 30 дана троше до 500kw. Захваљујемо се купцима који на време плаћају електричну енергију. С поштовањем, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА

40 40 Среда, 19. децембар недељни Хороскоп Ован На по слу се по шту је ваш рад, што ће до при не ти то ме да до би је те бо љу пону ду. Фи нан си је не ста бил не. У љу ба ви је као до сад, про мен љи во. Нај ве ћи про блем је не ра зу ме ва ње с парт не ром. Бик У по слу је вре ме ваш са ве зник. Мо ра те да се на у чи те стр пље њу. Ко ли ко год се дру ги ма чи ни ло да сте емо тив но задо вољ ни, ни сте. Не што вам не до ста је да би од нос с парт не ром био ком плетан. Бли зан ци Ни је по во љан пе ри од за пу то ва ња, ко му ни ка ци ју, а ни за уче ње или пола га ње ис пи та. Ако сте во зач, бу ди те оба зри ви. Не ко у по ро ди ци има емотив не про бле ме. Зна чи ће му ваш савет. Здра вље до бро. Рак На по љу парт нер ских од но са ни је сјај но. С парт не ром су че сти вер бални су ко би. Па зи те шта го во ри те да се не би сте ка сни је ка ја ли. Све се мо же ре ћи и на леп на чин. Мо гућ по зив из ино стран ства. Лав Ни сте си гур ни да сте до но си ли пра ве од лу ке у по след ње вре ме. За са да треба да ма ње раз ми шља те, а ви ше да се опу сти те. Пу сти те да ства ри иду сво јим то ком. Здра вље ста бил ни је не го про теклих да на. Де ви ца Оче ку је вас пе ри од пре пун иза зо ва, по себ но на по слов ном пла ну. По труди те се да не ре а гу је те бур но. У по роди ци ће би ти на пе та ат мос фе ра. Мо же се де си ти да вам при стиг не не ка ту жба или ка зна. Временска прогноза Ва га Уко ли ко има те де цу, здрав стве но су осе тљи ва па обра ти те па жњу. Не пово љан аспект се мо же од ра зи ти и на ваш ме ђу соб ни од нос. Си гур ни ји сте у парт не ра. Мо гу ћи су упал ни про це си на ко жи. Шкор пи ја На по слу по вољ на де ша ва ња. Су срет с мла ђом жен ском осо бом ће вам до не ти и ма њу за ра ду. Да би сте ре ши ли не сугла си це с парт не ром, нео п ход но је да се ви ди те. Здра вље осе тљи во. Стре лац Би ће те спрем ни на све вр сте ри зи ка, као и на евен ту ал на по слов на из не нађе ња. С по је ди ним ко ле га ма по ста је те све бли ски ји па је и ат мос фе ра опуште ни ја. У љу ба ви сте не си гур ни. Добро здра вље. Ја рац Не ми сли те на по сао. На по љу фи нанси ја је до бро. На емо тив ном пла ну се сми ру је си ту а ци ја. С парт не ром мо жете пре ва зи ћи про блем, али са мо ако и ви не што ко ри гу је те у свом по на ша њу. Во до ли ја Рас по ло же ње ће вам би ти про мен љиво, што ће ути ца ти на од но се са сви ма. На по љу ка ри је ре оче куј те не по вољ не ве сти. Емо тив но ће те би ти не ста бил ни због не ко га с по сла. Ри бе На по љу ка ри је ре не ма про ме на ко је би мо гле да вас угро зе. Оче куј те издат ке. По сто ји мо гућ ност да се разо ча ра те у јед ног при ја те ља и да се при ја тељ ство за вр ши сва ђом. Здра вље до бро. од до Кувар Са стој ци: Шлаг торта Не пе че на ко ра: 300гр шла га, 2дл ки се ле во де, 300гр мле ве не пла зме, 200гр дро бље ног кек са Фил: 300гр шла га, 2дл ки се ле во де, 1 ку ти ја сецка не ја фе, 6 крем ба на ни ца, 200гр дро бље ног кек са Укра ша ва ње: 200гр шла га, 1дл ки се ле во де По сту пак при пре ме: Ко ру са чи ни ти од уму ће ног шла га са ки се лом во дом и у то до да ти мле ве ну пла зму и дро бље ног кек са. Смесу сје ди ни ти и об ли ко ва ти на тац ни. Фил: уму ти ти шлаг са ки се лом во дом и у то до дати сец ка ну ја фу, сец ка не крем ба на ни це и дро бље ног кек са. Укра си ти са уму ће ним шла гом. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Облачно Макс. 3 Мин. 1 Облачно Макс. 4 Мин. 2 Падавине Макс. 7 Мин. 1 Падавине Макс. 3 Мин. 0 Киша Макс. 5 Мин. 2 Ветровито Макс. 5 Мин. -1 Магловито Макс. 6 Мин. 0 GRAND TOURS Novi Sad, Železnička 23a 021/ , Beograd, Kraljice Natalije / , 011/

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у

ИН ДЕКС. цр ве ни муљ из про из вод ње алу ми ни ју ма дру га чи ји од оног на ве де ног у 2) при иден ти фи ка ци ји спе ци фич них про из вод них је ди ни ца ко је зах те ва ју озна ча ва ње сво јих ак тив но сти у дру гим гру па ма, као што је про из вод ња ауто мо би ла, от пад се мо же

More information

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ

ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ 15 ВИКИНШКИ БРОДОВИ У СВИТАЊЕ Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Viking Ships at Sunrise Са др жај Text Copyright 1998 by Mary

More information

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ

МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш УДК 788.1.077.092(497.11)(049.32) 781.7(4)(049.32) 78.01(049.32) МИ СМО РО ЂЕ НИ ЗА ТИ ЈА ЧО ЧЕ ЦИ: О СА БО РУ ТРУ БА ЧА У ГУ ЧИ Ва ри ја ци је на те му Гу

More information

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања

Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Смернице за националну стратегију финансијског извештавања Из гу би ли смо се он да кад смо се уме сто да пи та мо ка ко пи та ли за што. Ко нач но смо из гу бље ни сад, ка да уме сто да пи та мо ку да

More information

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ -

НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЦИ О НАЛ НА СТРА ТЕ ГИ ЈА УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ - СА ПРО ГРА МОМ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ - Ре пу бли ка Ср би ја МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ РОД НИХ БО ГАТ СТА ВА И ЖИ ВОТ НЕ

More information

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР

КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547158G УДК 7.038.53/54(497.11) 2014 7.07:316.7 стручни рад КОН ТЕК СТУ АЛ НЕ ПРАКСЕ У ОКВИ РУ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИДЕН ЦИ ЈЕ ЦИ МЕР Са же так:

More information

Земљотрес у праскозорје

Земљотрес у праскозорје 24 Земљотрес у праскозорје Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Ear thqu a ke in the Early Mor ning С ад рж а ј Text Copyright

More information

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77

С А Д Р Ж А Ј. П р ед с ед н и к Ре п убл и ке. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. Београд, 9. септембар Година LXXI број 77 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. септембар 2015. Година LXXI број 77 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј П р ед с ед н и к Ре п убл и ке Указ о

More information

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ Ана Ми ло са вље вић УДК: 271.2(496.5)"19/20" Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду Стручни рад (док тор ске сту ди је кул ту ре) Примљен: 17.05.2013. anci_sweety@yahoo.com СТО ГО ДИ НА АЛ БАН СКЕ ПРА

More information

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ

СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ UDC 364(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1134069G Прегледни научни рад В е л и з а р Г о л у б о в и ћ СО ЦИ ЈАЛ НА ПЕН ЗИ ЈА ИЛИ ПО ВЕ ЋА НА СО ЦИ ЈАЛ НА ПО МОЋ СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра ни по тре бе

More information

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш

БРАНИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ. Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет - Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш DOI 10.5937/kultura1340310S УДК 316.72(497.11) 316.73(497) оригиналан научни рад ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ИСТРАЖИВА ЊА: НЕ

More information

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ

СИ НИ ДИ КА ТИ И ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УДК: 331.105.44:329 Примљено: 6. маја 2009. Прихваћено: 18. јуна 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=20 Бр. 2 / 2009. стр. 39-60. Дар ко Ма рин ко вић Ме

More information

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1

ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 UDC 341.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1135011D Оригинални научни рад С а њ а Ђ а ј и ћ * ВРЕ МЕН СКА НАД ЛЕ ЖНОСТ МЕ ЂУ НА РОД НИХ СУ ДО ВА И АР БИ ТРА ЖА 1 СА ЖЕ ТАК: Рад ис тра жу је вре мен ски аспект над ле

More information

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА *

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 29, 2010 Пре драг ЈА ШО ВИЋ Институт за српску културу Приштина/Лепосавић ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА * Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног

More information

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти - Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339108P УДК 316.77:659.3/.4 32.019.5 прегледни рад ОД НО СИ С ЈАВ

More information

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја

у Ср би ји Прав ни по ло жај Цр кве у обла сти ме ди ја хри шћан ске вред но сти: ак ту елно чи та ње Ива на Иљи на ; те ма из ла га ња проф. др Ива на Ча роте, чла на СА НУ и ше фа ка тедре за сло вен ску ли те ра ту ру на Бе ло ру ском др жав ном уни верзи

More information

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ

БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ Јеврејски историјски музеј Савеза јеврејских општина Србије, Београд DOI 10.5937/kultura1338423R УДК 393(=411.16) 94(=411.16)(497.11) 26-557 прегледни рад БЕТ КЕВАРОТ КУЋА МРТВИХ ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ

More information

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД

КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН И КЊИЖЕВ НА ПРО ДУК ЦИ ЈА: НА ГРА ДЕ И КРИ ТИЧ КИ СУД Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1445022G УДК 821.111.09:821.163.41.09 06.05БУКЕР:821.111 06.05НИН:821.163.41 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ НИ КА НОН

More information

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ**

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 336.71(497.11)"192/193" Иван М. БЕ ЦИЋ* ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ У УРО ШЕВ ЦУ** Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској

More information

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4

С А Д Р Ж А Ј. Председник Републике Укази о до де ли од ли ко ва ња 3 и 4 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 4. мај 2017. Година LXX број 42 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Председник Републике Укази о до де ли од ли

More information

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ**

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као ПО СЛЕ ДИ ЦИ ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 32, 2012 УДК 94(497.11) 1941 (093.3) ; 341.322.5(=163.41)(497.11) 1941 (093.2) Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ* НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА о СТРА ДА ЊУ СР БА у НО ВОМ ПА ЗА РУ као

More information

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

ПРЕСЕК. ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3. ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5 ПРЕСЕК Новине студентског пармалента Факултет примењених уметности у Београду број 1 новембар 2017 ИНТЕРВЈУ СА ДЕКАНОМ ФПУ И ПРОФЕСОРОМ ЗОРАНОМ БЛАЖИНОМ страна 3 ИСКУСТВA СТУДЕНАТА СА РАЗМЕНЕ страна 5

More information

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3.

Годишња награда Сремским новинама Стра нa 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 21. септембар 2016. Број 2899

More information

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд

МАЈА М. ЋУК. Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд Ал фа БК уни вер зи тет, Фа кул тет за стра не је зи ке, Београд DOI 10.5937/kultura1549072C УДК 821.111.09-31 Лесинг Д. 821.111(71).09-31 Манро А. 821.09:305 оригиналан научни рад РОД НА ПО ЛИ ТИ КА У

More information

Ди ван је ки ће ни Срем...

Ди ван је ки ће ни Срем... www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 27. фебруар 2013. Број 2713 Цена 40 динара у овом броју: ПО ВО ДОМ ПРИ ЧА О ЗА РА ЖЕ НОЈ РИ БИ Ри ба ри на опре

More information

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила

Пр во па - му шко! Irig. ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време. ОД БОЛНИЦЕ ДО МАТИЧАРА: Судбина их спојила www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 9. јануар 2013. Број 2706 Цена 40 динара у овом броју: ЖИВОТ У МАНАСТИРУ: Чекамо Христа, а не боље време Страна

More information

Оснивање Земунске болнице

Оснивање Земунске болнице Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):505-510 DOI: 10.2298/SARH1408505M ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ / HISTORY OF MEDICINE UDC: 616(091)(497.11)"1758/2014" 505 Оснивање Земунске болнице Јасмина Милановић 1, Сања

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле су бо те по 21. Слобода за 247 осуђеника Страна 4. Важан је сваки евро www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 28. новембар 2012. Број 2700 Цена 40 динара у овом броју: МИТРОВАЧКИ КПЗ НАКОН АМНЕСТИЈЕ: Слобода за 247 осуђеника

More information

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де

ЈЕД НА СА СВИМ НЕО БИЧ НА ЉУ БАВ Во ле ти псе, зна чи во ле ти љу де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 6. фебруар 2013. Број 2710 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОЈ НАРОДНОЈ КУХИЊИ: Пред казаном више од 600

More information

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ

СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У СР БИ ЈИ За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Београд DOI 10.5937/kultura1443352V УДК 005.322:008(497.11) 316.75(497.11) оригиналан научни рад СТРУЧ НОСТ ТЕ МА ПРО ФЕ СИЈ СКОГ ФОЛ КЛО РА У УСТА НО ВА

More information

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339299B УДК 316.774/.776(4) 200 659.3/.4(4) 200 стручни рад ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ СЕР ВИ СА Са же так: Фон до ви јав них

More information

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ

ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1340024S УДК 316.7(=163.41) 159.922.4(=163.41)(091) 316.356.4(=163.41) оригиналан научни рад ДРУ ШТВЕ НИ КА РАК ТЕР И КУЛ ТУР НИ

More information

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754080P УДК 72.071.1 Владисављевић Д. оригиналан научни рад ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ ДА НИ ЛА ВЛА ДИ

More information

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА

ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547033C УДК 316.42:172 172.16:316.324.8 141.7 20 оригиналан научни рад ПЕР МА НЕНТ НА КРИ ЗА Са же так: По јам кри зе ве зу је

More information

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3.

Нема разлога за славље Стране Под по кро ви тељ ством Цен тра за. Др Дубравка Ковачевић Суботички председница општине Страна 3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 30. април 2014. Број 2774-2775 Цена 40 динара у овом броју: ЛОКАЛНА ВЛАСТ У ПЕЋИНЦИМА: Др Дубравка Ковачевић Суботички

More information

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

ИРЕНА ЂУКИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549193D УДК 821.163.41.09-31 Пекић Б. прегледни рад ВРЕ МЕ КРИ ЗА Са же так: Ро ман Вре ме чу да Бо ри сла ва Пе ки

More information

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

БЕ ШЕ НО ВО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ЕТ НО МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 14. август 2013. Број 2737 Цена 40 динара у овом броју: СЕОСКЕ СЛАВЕ, НЕКАД И САД: Празни рингишпили Страна 3.

More information

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Jезик игре. Успомене на велику победу. Њујорк-Пекинг-Рума. Од пр вог до тре ћег ма ја, на по лиго. Сутра је нови дан 70 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LV Сремска Митровица Среда 6. мај 2015. Број 2827 Цена

More information

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа

ПРИ ЧЕ О МЛА ДИ МА КО ЈИ СЕ ЛЕ ЧЕ У ИНО СТРАН СТВУ. На да ни кад ве ћа www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 14. мај 2014. Број 2776 Цена 40 динара у овом броју: ЗАБРАЊЕН РАД РУМСКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Бебе обилазе срце Срема Страна

More information

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

БОЈАНА ИЛИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754035I УДК 711.559.6(497.11) 18/19 725.181(497.11) оригиналан научни рад ВОЈ СКА

More information

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ

ТО СЈАЈ НО ТРЕ ЋЕ МЕ СТО ЗА НАЈ ЛЕП ШЕ ТРЕ ЋЕ ПО ЛУ ВРЕ МЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Београд DOI 10.5937/kultura1651184M УДК 005.32:316.62 796.332-053.85/.9:379.84(497.11) оригиналан научни рад ТО СЈАЈ

More information

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA

само пара нема Гра до на чел ник Срем ске Ми тро вице Гради се Путинова црква? Од блога до задовољног путника МESARSKA OPREMA www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 10. август 2016. Број 2893

More information

Сва ког да на глу мим да сам здра ва

Сва ког да на глу мим да сам здра ва www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 12. новембар 2014. Број 2802 Цена 50 динара у овом броју: ПРВА ПОМОЋ ЗА ГРКОВИЋЕ ИЗ ОБРЕЖА: Вратили веру у људе

More information

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

Срем ска Ми тро ви ца је про те кле. Помоћ за особе са инвалидитетом МESARSKA OPREMA. у овом броју: ВУЛИН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 1. јун 2016. Број 2883 Цена

More information

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF

Гласник. У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та. ЛКС У сеп тем бру до ма ћин тре ћег ме ђу на род ног Кон гре са SE EMF Број 11 // Београд // Децембар 2011 фебруар 2012 // Година IV // Гласник ЛекарскА комора Србије ISSN 1821-3995 У су срет Кон фе рен ци ји о етич ким аспек ти ма кра ја жи во та ДОМ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД НЕКАД

More information

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ**

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ; 271.222(497.11)-36:929 Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ* СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ ЖИ ТИ ЈУ И СЛУ ЖБИ** Ап стракт:

More information

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ

ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ И ЈАВ НИ ПРО СТОР КНЕЗ МИ ХА И ЛО ВЕ УЛИ ЦЕ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет при ме ње них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754093P УДК 727.55(497.11)(091) оригиналан научни рад ПА ЛА ТА СРП СКЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА

More information

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ

КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ На род ни му зеј За је чар DOI 10.5937/kultura1651088K УДК 640.43:316.722(497.11) 394:640.43(497.11)(091) оригиналан научни рад КУЛ ТУР НИ КО РЕ НИ СРП СКЕ КА ФА НЕ Са же так: У увод ном де лу овог ра

More information

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24.

Воља јача од мишића. Иако је крај њи рок за за ме ну летњих. Школовање за посао Стра на 6. У дому љубави, деца су срећна Стра на 24. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs KVALITETNA ADITIVIRANA GORIVA TEHNIČKI PREGLED REGISTRACIJA VOZILA SREMSKA MITROVICA Година LVI Сремска Митровица Среда 2. новембар 2016. Број 2905

More information

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ

СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО СТИ: КА МИ ЈЕВ НА ГО ВОР НА ПО МИ РЕ ЊЕ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443103K УДК 821.133.1.09 Ками А. 82.09:1 оригиналан научни рад СВЕТ И ИСТИ НА КЊИ ЖЕВ НО

More information

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд

ГОРАН ГАВРИЋ. Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1338280G УДК 791.31:316.776 791.31:004 791.31:75 прегледни рад ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ

More information

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић

гусари Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић Во дич за ис тра жи ва њa бр. 4 гусари До ку мен тар ни до да так Гусарима око pоdне Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Will Os

More information

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И ПО ЛИ ТИ КА, ПОР ТРЕ ТИ ДВЕ ПРИН ЦЕ ЗЕ ИЗ ДИ НА СТИ ЈЕ АР ПА ДО ВИЋ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1652183P УДК 316.75:75.052.041.5 12/13 929.52АРПАДОВИЋ кратко или претходно саопштење

More information

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви

пра вља ње зим ни це завр ша ва се обич но то ком но вем бра, ка да се на вели ко ку пу је ку пус. На тра жени ји је, на рав но, онај пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 16. новембар 2011. Број 2646 Цена 40 динара у овом броју: Сремци на Сајму локалне самоуправе Страна 2. Ку пус СРЕМСКА

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

More information

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 33, 2012 УДК 82.0 Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ* ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ Ап стракт: У кри тич

More information

Та ле нат и ква ли тет

Та ле нат и ква ли тет www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 20. март 2013. Број 2716 Цена 40 динара у овом броју: У МИТРОВАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ: Услови за здраво потомство Страна

More information

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд DOI 10.5937/kultura1338407R УДК 316.774:316.324.8 316.74:316.42(100) 20 316.774:004.738.5 стручни рад НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

More information

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав

Срећни ускршњи празници! Нова фабрика на ква драта Страна 3. Плесни спектакл Страна 27. Про те кле су бо те, Срп ска пра вослав www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 16. април 2014. Број 2772 Цена 40 динара у овом броју: ДР ЕТКЕР У ШИМАНОВЦИМА: Нова фабрика на 7.800 ква драта Страна

More information

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Бе о град DOI 10.5937/kultura1754109P УДК 727.3(497.11) 1918/1941 711.57(497.11) 1918/1941 оригиналан научни рад НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ БЕ О ГРА ДА Са же так: Тран сфор ма ци ја

More information

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за оријенталистику, Београд DOI 10.5937/kultura1338061M УДК 821.512.161.09:316.32 821.512.161(091) оригиналан научни рад ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

More information

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци

Та лен ти. Бо гат ство раз ли чи то сти. Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма. Ка бло ви за цео свет. Ја ме на, по след ња ста ни ца на гра ни ци www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 29. јун 2011. Број 2626 Цена 40 динара у овом броју: Ми лош Ми ћић нај бо љи ђак Сре ма Та лен ти Страна 2. Ка бло

More information

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3.

Ус пе шни. Марија Вученовић трећа на свету. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене Стране 2.-3. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 18. јул 2012. Број 2681 Цена 40 динара Ус пе шни у овом броју: ПРОФ. ДР ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ: Следе велике промене

More information

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић

Прин це за Алиса. и чаробно оgледало. Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб. Пре вео Ни ко ла Паj ван чић Прин це за Алиса и чаробно оgледало Ви ви jан Френч Илу стро ва ла Са ра Гиб Пре вео Ни ко ла Паj ван чић 4 Naslov originala Vivian French Princess Alice and the Magical Mirror Text Vivian French 2005

More information

Губе само велепоседници? Стране

Губе само велепоседници? Стране www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LV Сремска Митровица Среда 28. јануар 2015. Број 2813 Цена 50 динара у овом броју: НАГРАДА ЗА СТАНИЈУ РОГУЉА: Hаука је признаје, држава не Страна

More information

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

ЛИ ЦЕ ИЛИ МА СКА У ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет Сом бор Ка те дра за је зик и књи жев ност, Сом бор DOI 10.5937/kultura1755128M УДК 821.163.41.09 Костић Л. 821.163.41:929 Костић Л. оригиналан научни

More information

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016.

С А Д Р Ж А Ј. Уредба о вој ној ле ги ти ма ци ји 3 Одлука о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од ја ну ар де цем бар 2016. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 14. септембар 2015. Година LXXI број 79 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Исправка

More information

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754134P УДК 725.84(497.11) 19 796/799:061.2(497.11) 19 оригиналан научни рад СПОРТ

More information

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22.

Кон церт. Ху ма ни тар ни рок кон церт. Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала. Туга уместо концерта Страна 5. Науком до бољих приноса Страна 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 22. јун 2011. Број 2625 Цена 40 динара у овом броју: Горан Вуковић: Инвестиције појела социјала Страна 2. Кон церт

More information

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9 ISSBN 1452-1741 ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXIII) X, vol=29 Бр. 3 / 2011. ПОЛИТИЧКА

More information

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де

д не де ље 1. апри ла па све до кра ја ју на у Визи тор ском цен тру Специ јал ног ре зер ва та при ро де www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 4. април 2012. Број 2666 Цена 40 динара Ди но са у ру си у овом броју: РУМА Почели радови на изградњи базена Страна

More information

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН *

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН * БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 30, 2011 УДК 903.26"634"(497.115) 73.031.1.041"634"(497.115) Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ

More information

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти

МИЛАН ПОПАДИЋ. Му зеј не ви но сти Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444128P УДК 069.01 069.017:316.7(560)

More information

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији

Белешке о. иконографији Крштења Господњег у Византији и древној Русији Теолошки погледи / Theological Views XLV (3/2012) ским ма те ри ја лом и ан тро по и- да ко ји су де лом љу ди, а де лом не што дру го. Он да ће мо ра ти по но во да се по ста ви пи та ње: Да ли таква

More information

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1341138K УДК 791.3(470) 19 791.091:82(470) 19 оригиналан научни рад ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА

More information

Државни или приватни, доктори су доктори

Државни или приватни, доктори су доктори //ГЛАСНИК ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Број 24 Београд Април 2015 Година VII ISSN - Значај позиционирања коморе и лекара Државни или приватни, доктори су доктори Лекарска професија јединствена је као људско

More information

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ **

БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ ** БАШТИНА, Приштина Лепосавић, св. 31, 2011 УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11" Дра га на ЈА ЊИЋ * Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/ле по са вић БЕ ЛЕ ШКЕ о ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ

More information

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град

САША МИХАЈЛОВ и БИЉАНА МИШИЋ. За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Бе о град DOI 10.5937/kultura1754056M УДК 721.171(497.11)(091) оригиналан научни рад ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА: ОД ВЛА ДАР СКОГ

More information

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА

НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА ЖНО НА БЛИ ЖЊЕ ГА СВО ГА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман исто ри ја, Ниш DOI 10.5937/kultura1650012D УДК 321.17:929 Стефан Немања 321.17:929 Манојло Комнин 821.14 04.09 прегледни рад НЕ СВЕ ДО ЧИ ЛА

More information

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред

Све ти Бру но из Кел на и кар ту зи јан ски ред УДК: 272-788:929 Бруно из Келна, свети УДК: 272-36:929 Бруно из Келна, свети 272-789.24"10" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 291 300. Све ти Бру

More information

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47

С А Д Р Ж А Ј. Н а р од н а с ку п ш т и н а. Београд, 15. мај Година LXXIII број 47 SSN 0353-8389 COBSS.SR-D 17264898 Београд, 15. мај 2017. Година LXX број 47 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј Н а р од н а с ку п ш т и н а Закон о из ме

More information

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић

Главни и одговорни уредник Живојин Ђурић. Игор Јанев Јасна Милошевић-Ђорђевић. Милош Кнежевић Милан Јовановић. Живојин Ђурић Александар Новаковић Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара Марковића 36, Београд Телефон: 3039-380, 3349-204 Е-mail=ipsbgd@eunet.yu www.ipsbgd.edu.yu ISSN 0354-5989 UDK 32 Broj 3/2009 XVI vol. 25 Главни

More information

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА

УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ ИСТО РИ ЈЕ НИКО ЛА ЈА БЕР ЂА ЈЕ ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1547258A УДК 14 Берђајев Н. А. 930.1 Берђајев Н. А. оригиналан научни рад УЛО ГА СТВА РА ЛА ШТВА У ФИ ЛО ЗО

More information

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ РЕ ЛИ ГИ ЈА Др Радмило Кошутић УДК: 2-673.5 ЦЕИР, Центар за емпиријска 26+27+28 истраживања религије, Нови Сад Прегледни научни рад radmilo.kosutic@yahoo.com Примљен: 01.06.2015. РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ АВРА МОВ СКИХ

More information

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми.

Кључ не ре чи: Те ро ри зам, Ин тер нет, сај бер те ро ризам, ин фор ма тич ки те ро ри зам, сај бер-на па ди, кључни ин фра струк тур ни си сте ми. УДК: 323.28:004.738.5 Примљено: 13. фебруара 2009. Прихваћено: 18. фебруара 2009. Оригинални научни рад ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА POLITICAL REVIEW Година (XXI) VIII, vol=19 Бр. 1 / 2009. стр. 237-254. Ива на Дам

More information

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић Срђан Марковић Факултет уметности Универзитета у Нишу magelen@open.telekom.rs Небојша Милићевић Филозофски факултет Универзитета у Нишу nesa2206@gmail.com POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 13/2017

More information

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац

Ду ша дах бо жан ски ОСВРТИ. Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац ОСВРТИ ОСВРТИ Ду ша дах бо жан ски Срећко Петровић Епархија шумадијска, Аранђеловац (petrovic.srecko@gmail.com) У че твр так, 1. де цем бра 2016. г., у ор га ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске за

More information

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности

Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Број 28 // Београд, октобар, 2017 // Година IX ISSN 1821-3995 Сви чланови ЛКС осигурани од професионалне одговорности Покренута могућност онлајн пријаве насиља над лекарима

More information

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е

С А Д Р Ж А Ј. М и н и с т а р с т в а. В л а д а. Д ру г и д р ж а в н и о р г а н и и д р ж а в н е о р г а н и з а ц и ј е ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. јун 2017. Година LXXIII број 57 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о при вре ме но ре зер

More information

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

2001. го ди не. По вра так ве ро на у ке у шко ле. Увод. Петар Рајчевић* Учитељски факултет у Призрену Лепосавић УДК: 37.014.523(497.11)"2001" 371.3::2(497.11)"2001" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 571 586. По вра так ве ро на у ке у шко ле 2001. го ди не

More information

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев,

У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, У овом бро ју Кул ту рна ра зно ли ко ст, Дри на, Ју риј На за ров, Кре а тив ни цен тар, Јо ван Пеј чић, Гри го ри је Бо жо вић, Ср ђан Сто јан чев, Ол га Мар ја но вић, Из лог но вих књи га, Јо ви ца

More information

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА

ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ У ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈИ ДИ СО НАНТ НОГ НА СЛЕ ЂА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444038B УДК 069.01 069.532 оригиналан научни рад ИЗА ЗО ВИ НО ВЕ МУ

More information

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет

ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фи ло ло шки фа кул тет DOI 10.5937/kultura1650026F УДК 821.111.09-31 Мекол Смит А. оригиналан научни рад ЛАЖ, ПРЕ ВА РА, ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА МО РА ЛА И НА РА ТИВ НА МРЕ ЖА МА ЛИХ

More information

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4

ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 ИЗ САДРЖАЈА ДВА ДЕ СЕТ ШЕ СТА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ПРЕД У ЗЕ ЋА УСВО ЈЕН РЕ БА ЛАНС ПО СЛО ВА ЊА 3 4 Ме ђу нај ва жни јим став ка ма овог до ку мен та је знатно пове ћа ње ка пи тал них ула га

More information

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА МА ЈА У АР ХИ ТЕК ТУ РИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки Фа кул тет, док тор ске ака дем ске сту ди је Кул ту ре, Бе о град DOI 10.5937/kultura1650289S УДК 73/77.049(4) 17/18 904:72.031.2(=821.173) прегледни рад ЦИ

More information

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника

Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење: приказ болесника 390 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):390-394 DOI: 10.2298/SARH1306390V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5/.6-007.2-089 Лечење инфантилне тибије варе осамнаестогодишње клиничко праћење:

More information

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ

ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ ИДЕ О ЛО ГИЈЕ И ПО ЛИ ТИ КЕ СИ ЛЕ УДК 327:321.7 1990/2012 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2013. год. 20. vol. 40. стр. 187-204. Ми лош Јо ва но вић Прав ни фа кул тет, Уни вер зи те т у Бе о гра ду ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКИ

More information

КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ

КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш; Уни вер зи тет у Ни шу, Ма шин ски фа кул тет, Ниш DOI 10.5937/kultura1651136B УДК 811.163.41 373.4 оригиналан научни рад КА ФАН СКИ ИМЕ НО СЛОВ Са

More information